Page 9

เป้าหมายการด�ำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ๑. รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์พืชอาหาร สมุนไพร และพืชหายากท้องถิ่นรอบๆ เขื่อนและโรงไฟฟ้า เพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมในลักษณะต้นพันธุ์พร้อมบันทึก จ�ำนวน ๑๑ แห่ง พื้นที่รวม ๙๙๖ ไร่ ๒. จัดอบรมเครือข่ายบุคลากรสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีสมาชิก ครอบคลุมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. ราษฎรในชุมชนรอบพืน้ ทีเ่ ขือ่ นและโรงไฟฟ้า และเยาวชน ในสถานศึกษารอบพื้นที่เขื่อน ๓. เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และนิเวศวิทยาประจ�ำเขื่อน

ตารางหนา ๘

ตารางแสดงพื้น้นทีที่ป่ปกป กปักกพัพันนธุธุกกรรมพื รรมพืชช พืพื้น้นทีที่ป่ปลูลูกกรัรักกษาของเขื ษาของเขื่อ่อนและโรงไฟฟ นและโรงไฟฟ้า า ตารางแสดงพื พื้นที่สนองพระราชดําริ

จังหวัด

เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ เขือ่ นน้ําพุง เขื่อนหวยกุม โรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา

ตาก อุตรดิตถ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สุราษฎรธานี ยะลา ขอนแกน อุบลราชธานี ชัยภูมิ สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา

รวม

10

พื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช

พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

แปลง ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๔ ๓ ๑ ๐

เนื้อที่ (ไร) ๘,๑๐๓ ๑,๘๙๖ ๑,๐๒๕ ๙๕๐ ๑,๔๑๘ ๓๓๖ ๑,๔๘๑ ๒,๙๓๙ ๘๑๔ ๑,๒๔๖ ๘๗๖ ๐

แปลง ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๔ ๑ ๐ ๑

เนื้อที่ (ไร) ๖๕๕ ๑๘ ๔๔ ๓๖ ๗๕ ๑๐ ๘๐ ๓๘ ๓๒ ๒ ๐ ๖

๒๑

๒๑,๐๘๔

๑๙

๙๙๖

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

มรดกภูมิปัญญา คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

Profile for egat.pr
Advertisement