__MAIN_TEXT__

Page 1

88

Included


คำ�นำ�

นอกจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มุ่งมั่นด�ำเนินการมากว่า 50 ปี สิ่งส�ำคัญอีกประการที่ กฟผ. ตระหนักถึงความส�ำคัญ คือการแบ่งปันความรูส ้ ส ู่ งั คมผ่าน “ศูนย์การเรียนรู ้ กฟผ.” ทัว่ ประเทศไทย เพือ่ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้า ร่วมกับ การรณรงค์อนุรก ั ษ์พลังงาน ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุม ้ ค่า และการจัดการด้าน สิง่ แวดล้อมและสังคมอย่างยัง่ ยืน ผ่านสือ่ การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมทีม ่ ค ี วามทันสมัย สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม พร้อมมอบ ความสุขสนุกสนานแก่ผู้มาเยือน และหวังให้เป็นอีกช่องทางของ “แหล่งเรียนรู้” ที่จะช่วยสร้างให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ ทั่วไปและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี ปัจจุบน ั ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เปิดให้บริการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู ้ กฟผ. ส�ำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึ ก ษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัด ล�ำปาง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขือ่ นศรีนครินทร์ (ราชานุรก ั ษ์) จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จังหวัดสงขลา และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่อีก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การ เรียนรู้ กฟผ. ล�ำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ


สารบัญ คำ�นำ� แนะนำ�ตัว ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำ�นักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำ�ปาง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) จังหวัดประจวบคีีรีขันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำ�ตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บทสรุป

หน้า 1 3 4 14 28 38 52 64 65 66 68


ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ. ส�ำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

4


EGAT Learning Center, Headquarters

5


ABOUT

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�ำนักงานกลาง จุดประกายแสงแห่งความคิด สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า โดย กฟผ. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ให้เป็น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด และ ทันสมัยที่สุด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป

การออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�ำนักงานกลาง เป็นอาคาร 4 ชั้น โซนนิทรรศการจะอยู่บริเวณชั้น 2-4 ยึดหลักการออกแบบให้เป็นอาคารสีเ ขี ย ว (Green Building) อาคารที่ ป ระหยั ด พลั ง งานและอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ตั้งแต่ กระบวนการก่อสร้าง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับนานาชาติ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับ Platinum ซึง่ เป็นระดับสูงสุด และออกแบบตามหลัก “Universal Design” คือ เอื้อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป 6


1

FLOOR • ห้องกิจกรรม • ห้องอาหาร

2 FLOOR

• ห้องบรรยาย • ห้องนิทรรศการหมุนเวียน • โซน 1 จุดประกาย

7


3 FLOOR

• โซน 5 นวัตกรรมเพือ่ ชีวิต • โซน 6 โลกทีย ่ ั่งยืน • โซน 7 แสงนิรันดร์

4 FLOOR

• โซน 2 จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ • โซน 3 คืนสู่สมดุล • สวนดาดฟ้า • โซน 4 สายน�้ำแห่งความภูมิใจ

8


ZONE : 1

Spark จุดประกาย ลงทะเบี ย นรั บ RFID แปลงร่างเข้าสู่โลกพลังงาน ไฟฟ้า พบกับมาสคอต POWER ตั ว แทนแห่ ง ความมุ่งมั่นทุ่มเท ผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ คนไทยแ ล ะ HAPPY ตั ว แทนความเป็นมิตร และความสุข

ZONE : 2

From First to Long Lasting Light จากแสงแรกสูแ่ สงนิรน ั ดร์

ร่วมผจญภัยไปกับ Power และ Happy ในภาพยนตร์ 4 มิติ พาย้อนเวลาไปสูแ่ สงแรก และออกตามหาแสงนิรน ั ดร์ 9


ZONE : 3

Rebalance คืนสู่สมดุล ทดลองใช้ ชี วิ ต ในอนาคต ที่มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี อยู่รว่ มกันอย่างสมดุล สนุกสนาน ไปกับการทดลองสร้างพลังงานไฟฟ้า ด้วยตัวเองและแข่งขันสร้าง Smart City และ Smart House ทีม่ ก ี ารผลิตและ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ZONE : 4

Pride by Chao Phraya สายน�้ำแห่งความภูมิใจ

ติดตามภารกิจการดูแลสิง่ แวดล้อมและชุมชน ควบคู่ไปกับภารกิจการผลิต ไฟฟ้าเพือ่ ความสุขของคนไทย 10


ZONE : 5

Life Innovation นวัตกรรมเพือ่ ชีวต ิ ตามเรือ่ งราวการผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย สัมผัส นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต และส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ZONE : 6

One World โลกทีย ่ งั่ ยืน สำ� รวจโลกพลังงานไฟฟ้า ของประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก ทดลองเป็นผูค ้ วบคุมก�ำลังการ ผลิตไฟฟ้าและเล่นเกมทดลอง ส่งไฟฟ้าในประเทศอาเซียน

11


ZONE : 7

Enlightenment แสงนิรันดร์ สรุปประสบการณ์เดินทางตามหาแสง และรวมพลัง “สร้างแสงแห่งสุขนิรน ั ดร์”

12


ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2436 8952-3

เวลาท�ำการ เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดท�ำการ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก - ที่จอดรถ - ห้องรับประทานอาหาร - ร้านขายของทีร่ ะลึก - ห้องละหมาด - อารยสถาปัตย์เพือ่ รองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

ที่อยู่ กฟผ. ส�ำนักงานใหญ่ บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

Email : learningcenter_hq@egat.co.th www.egat.co.th/learningcenter/ Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�ำนักงานกลาง

13


พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดล�ำปาง

14


Mae Moh Mine Museum

15


ABOUT

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั จังหวัดล�ำปาง ส่งมอบความรู้เพื่อให้เกิดการ ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของพลั ง งานจากถ่ า นหิ น ที่ มี ต ่ อ ความมั่ น คง ด้านพลังงานของประเทศ สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างใส่ใจ พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่บริเวณเหมืองถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ อ.แม่ เ มาะ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ถ ่ า นหิ น ขนาดใหญ่ ทีม ่ ค ี วามสาํ คัญในการขับเคลือ่ นพลังงาน โดยนาํ มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแจกจ่าย ให้ประชาชน ทั้งยังให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึ ง การดู แ ล และพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน

16


ZONE : 1

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Exhibition in honor of the King

พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจทีส ่ ำ�คัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ และส่งผลต่อความมั่นคง โดยการสำ�รวจและทรงให้สงวนถ่านหินไว้สำ�หรับใช้ใน ราชการไทย เป็นการวางรากฐานด้านพลังงานให้กับประเทศ 17


ZONE : 2

จักรวาล โลก และถ่านหิน Universe, Earth and Coal ก� ำ เนิ ด จั ก รวาลจากเหตุ ก ารณ์ ร ะเบิ ด ครั้ ง ใหญ่ สู ่ ก ารรวมตั ว กั น ของมวลสารและ พลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว กาแล็กซี และ “โลก” ของเรา ความเปลีย่ นแปลงกว่าหลายพันล้านปี จนเกิดความเหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิตของสิ่งมี ชีวิตหลากหลายชนิด วิวัฒนาการเหล่านี้เองที่ท�ำให้ เกิดทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพลังงาน ที่ส�ำคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ “ถ่านหิน”

18


ZONE : 3

จากผืนน�้ำและแผ่นดิน A Gift from Sea and Land แอ่งแม่เมาะ จ.ล�ำปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ ทีส ่ ำ� คัญของประเทศไทย ซึง่ เกิดจากการตกตะกอน สะสมของซากพืชในยุคดึกด�ำบรรพ์ นอกจากนีย้ งั มี ซากฟอสซิลสิง่ มีชวี ต ิ ดึกด�ำบรรพ์หลากหลายชนิด เป็นหลักฐานส�ำคัญในการศึกษาความเปลีย่ นแปลง ทางธรณีวท ิ ยาของพืน ้ ทีแ่ ห่งนี้ บ่งชีถ ้ งึ ความเก่าแก่ ของพืน ้ ทีจ่ ากแอ่งทะเลสาบน�ำ้ จืดขนาดใหญ่สยู่ อดเขา สูงในปัจจุบน ั

19


ZONE : 4

พลังงานขับเคลือ่ นไทย The Power that moves Thailand

โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อตัง้ บนพืน ้ ทีซ่ งึ่ มี แหล่งทรัพยากรถ่านหินทีอ่ ด ุ มสมบูรณ์ทส ี่ ด ุ ในประเทศไทย ต้นทุนทางธรรมชาติทส ี่ ำ� คัญ ต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ ประชาชนคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่าง ต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและ การควบคุมและฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม โรงไฟฟ้า แม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ส�ำคัญ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน พลังงานของประเทศ

20


ZONE : 5

มุง่ สูอ่ นาคต Drive to the Future พลังงานไฟฟ้าผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการ ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสร้าง ความยั่งยืนและเสถียรภาพ

21


ZONE : 6

จุดเปลีย่ นโลกและวิทยาศาสตร์พน ื้ ฐาน A Turning Point of the World and Basic Sciences

วิวฒ ั นาการและการค้นพบ ไฟฟ้าทีม ่ ม ี านานนับพันปี จากการ ค้นพบไฟฟ้าสถิต สู่การพัฒนา กระแสไฟฟ้าที่สามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์ในชีวต ิ ประจ�ำวัน เพิม่ ความ สะดวกสบายในชีวติ และวิทยาศาสตร์ พืน ้ ฐานเพือ่ เรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับ ไฟฟ้า

22


ZONE : 7

แม่เมาะ และชุมชนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืน

Mae Moh, a Sustainable Community

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน กั บชุ ม ชน เพื่อ การพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยค�ำนึ งถึ งศักยภาพ ทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิต ของคนใน ชุ ม ชนผ่ า นมุ มมองทางเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่งแวดล้ อ ม 23


SPECIAL ZONE ภาพยนตร์ 4 มิติ (4D Theater)

การน�ำเสนอเรื่องราวการท�ำเหมือง การผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงการดูแล สภาพแวดล้อม ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน ่ น�ำเสนอเรือ่ งราวโดย “ต้น” เด็กชายผู้ซงึ่ ไม่สนใจในเรือ่ งการประหยัดพลังงาน แต่เมื่อเขาได้มาท่องเทีย ่ ว ที่เหมืองแม่เมาะ ท�ำให้ความคิดด้านการประหยัดพลังงานของเขาเปลีย ่ นไป

24


นิทรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) มี 4 จุด ได้แก่ B ลานแสดงเครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ใน การท�ำเหมือง (Mining Machinery)

C ลานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการ ล�ำเลียง (Mining Conveyor)

D ลานแสดงเครื่องจักรสนับสนุน การท�ำเหมือง (Mining Operating Machinery)

E ลานแสดงล้อยางของเครือ่ งจักร ขนาดต่างๆ (Machinery’s wheels)

รอบการเข้าชม

- รอบที่ 1 เวลา 09.00 น. - รอบที่ 2 เวลา 10.30 น. - รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. - รอบที่ 4 เวลา 14.30 น. 25


การเดินทาง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ ถ ่ า นหิ น ลิกไนต์ศก ึ ษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติฯ

11

1

โดยรถยนต์ ส่วนตัว

จากตัวเมืองล�ำปาง ตามทางหลวง หมายเลข 1 สายล�ำปาง-เชียงราย พอถึงหลัก กิโลเมตรที่ 601 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง หมายเลข 11 สายล�ำปาง-อ�ำเภอเด่นชัย ถึงหลัก กิโลเมตรที่ 10 เลีย้ วซ้ายเข้าถนนผาลาด-แม่เมาะ และเลยไปอีก 6 กิโลเมตร จะถึง กฟผ.แม่เมาะ

โดยรถไฟ กรุงเทพ – แม่เมาะ สามารถนัง่ รถไฟสายเหนือจากสถานี กรุงเทพมาลงทีส ่ ถานีรถไฟแม่เมาะ และเหมารถ รับจ้างมาทีพ ่ ิพิธภัณฑ์ฯ

กรุงเทพฯ

โดยรถโดยสารประจ�ำทาง คิวรถตู้เข้าแม่เมาะ อยู่บริเวณใกล้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาล�ำปาง และร้านไท-ไทย โอสถ ถนนทิพย์วรรณ อ�ำเภอเมือง (ตัง้ แต่เวลา 06.00-18.00 น.)

26


ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5425 4930-35

แฟกซ์ : 0 5425 4932

เวลาท�ำการ เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น. ปิดท�ำการ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก - ที่จอดรถ - ร้านอาหาร - ร้านขายของทีร่ ะลึก - อารยสถาปัตย์เพือ่ รองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

ที่อยู่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ. เแม่เมาะ เลขที่ 801 หมู่ 6 ต�ำบลแม่เมาะ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง 52220

Email : learningcenter_mmm@egat.co.th หรือ mm_museum@egat.co.th http://maemohmine.egat.co.th/museum/ Facebook Page : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา-เหมืองแม่เมาะ

27


ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ.

เขื่อนศรีนครินทร์

(ราชานุรักษ์) จังหวัดกาญจนบุรี

28


EGAT Learning Center, Rachanurak

29


ABOUT ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีแ่ ห่งนีค ้ อื แหล่งเรียนรูส ้ ำ� หรับทุกคน ตั้งอยู่ ณ กฟผ. เขือ่ นศรีนครินทร์ ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกอันเป็น ป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ

30


ZONE : 1

ส�ำรวจผืนป่าตะวันตก ผู้เข้าชมจะสามารถส�ำรวจความ พิ เ ศษของผื น ป่ า แห่ ง นี้ ผ ่ า นภาพถ่ า ย ดาวเทียมขนาดยักษ์แผ่นใหญ่ที่สุดในโลก และระบบ Interactive QR Code ที่เปิด โอกาสให้ ผู ้ เ ข้ า ชมแต่ ล ะคนส� ำ รวจสิ่ ง ที่ น่าสนใจได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ สัมผัสกับระบบ นิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้ง ลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตก พืน ้ ทีซ่ งึ่ มีกลุม ่ รอยเลือ่ นพาดผ่าน เป็นปัจจัย เสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหว

31


ZONE : 2

ขุมพลังทีไ่ ม่มีวันหมด

หนึง่ ในทางเลือกของคนยุคนี้ เพือ่ การด�ำรงชีวติ อย่างเป็นมิตรต่อทรัพยากรโลก คือการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิง พลังงานของโลก ที่นับวันมีแต่จะหมดไป มีอะไรบ้างให้เราใช้ ใช้เมื่อไหร่ ใช้อย่างไร ค�ำถามเหล่านี้ มีคำ� ตอบ ผ่านระบบ Manual Interactive ของนิทรรศการพลังงาน สะอาดแห่งนี้

32


ZONE : 3

แสงน�ำทางแห่งการอนุรักษ์ เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วก่อน กระแสตืน ่ ตัวของนานาประเทศ ทีแ่ สงแห่ง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไ ด้ สาดส่ อ งน� ำ ทางแก่ ม หาชนชาวไทย จากพระราชด�ำริ และพระราชกรณียกิจใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนสู่การ ท ร ง สื บ ส า น พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดเป็น “โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” หรือ อพ.สธ. หน่ ว ยงานอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรชี ว ภาพ กายภาพ และภูมิปัญญาของชาวไทย

33


ZONE : 4 พระปณิธาน

ในพื้นที่ส่วนนี้ ผู้มาเยือนจะ ได้พบกับ ฯพณฯ พลอากาศเอก ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และอดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย มาบอกเล่า ประสบการณ์ตรงของท่าน ถึงความ ทรงจ�ำเมือ่ ครัง้ ตามเสด็จฯ ระหว่าง ทรงปฏิบต ั พ ิ ระราชกรณียกิจการ พัฒนาในภูมภิ าคต่าง ๆ ความทรงจ�ำ เหล่านั้นน�ำมาซึ่งแง่คิดและแรง บันดาลใจอย่างไรบ้าง ที่ ฯพณฯ องคมนตรี ปรารถนาจะถ่ายทอด สู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้

34


ZONE : 5

อีกหนึง่ การอนุรก ั ษ์ทต ี่ วั คุณ

ก่อนที่จะสิ้นสุดการมาเยือนศูนย์การเรียนรู้ “ราชานุรักษ์” แห่งนี้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ มีบางสิ่งที่จะมอบสู่ผู้เข้าชมให้น�ำติดตัวกลับไป จะเป็นอะไรนั้น มาค้นหาค�ำตอบได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ 35


การเดินทาง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)

3199

กาญจนบุรี

4

นครปฐม 338

กรุงเทพฯ

การเดินทาง สามารถเดินทางได้โดยรถส่วนบุคคล (รถเมล์สามารถลงได้จด ุ ใกล้สด ุ คือ ตลาดเอราวัณ)

36


ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3457 4248

เวลาท�ำการ เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ปิดท�ำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก - ที่จอดรถ - ร้านอาหาร - ร้านขายของทีร่ ะลึก - อารยสถาปัตย์เพือ่ รองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

ที่อยู่ กฟผ. เขือ่ นศรีนครินทร์ 300 หมู่ 4 ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

Email : learningcenter_snr@egat.co.th http://snr.egat.com/ Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์

37


ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ. จะนะ (พลังคิด) จังหวัดสงขลา

38


EGAT Learning Center, Jana

39


ABOUT ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) ศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านพลังงาน และการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต แห่งแรกในภาคใต้ รวมถึง เรื่องราวของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิน ่ ของชาวอ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

40


ZONE

ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้มาเยือนด้วย “พลังรอบตัวคุณ” ที่พบเจอได้ ในแต่ละวัน เพือ่ เริม ่ ต้นตัง้ ค�ำถาม กับสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว โดยใช้เทคนิค Augmented Reality (AR) ที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริง เข้ากับโลกแห่งจินตนาการ

41


ZONE : 1 พลัง

เริม ่ ต้นท�ำความรู้จัก ศูนย์การเรียนรู้ “พลังคิด” ผ่านภาพยนตร์ 4 มิติ เพื่อส�ำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ก่อนออกเดินทางไปสัมผัส ประสบการณ์ด้านพลังงานด้วยตนเอง

42


ZONE : 2 เส้นทางกาลเวลา

ท�ำความเข้าใจวิทยาการ ด้านไฟฟ้า ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน จากโลกตะวันตกสู่สยามประเทศ จนมีการก่อตัง้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ผูผ ้ ลิต ไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย มาจนถึงทุกวันนี้

43


ZONE : 3

ไฟฟ้ามาจากไหน

เรียนรู้ความแตกต่างของ โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ท�ำความรูจ้ กั กับโรงไฟฟ้าจะนะและกระบวนการ ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ที่เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

44


ZONE : 4

แหล่งพลังงานทดแทน

เมื่อ ทรั พ ยากร พลังงานหลักทีใ่ ช้ผลิต ไฟฟ้าใกล้จะหมดลง เรามี “ทางเลือกใหม่” อะไรบ้าง เพือ่ ให้ มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและยัง่ ยืน กว่าเดิม ค้นพบค�ำตอบของอนาคต เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง

45


ZONE : 5

5.1 สะพานแห่งความเข้าใจ

ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์ขนาดใหญ่พิเศษ ที่จะโอบล้อมรอบตัวคุณ ฉายภาพสะท้อนหลากหลาย เรือ่ งราวทีเ่ ชือ่ มโยง เกีย่ วพัน สูก่ ารประสานความร่วมมือ ของทุกฝ่าย เพือ่ รังสรรค์สงิ่ ทีด ่ งี ามของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

46


ZONE : 5

โซน 5.2 ประสาน สัมพันธ์

เรือ่ งราวหลากหลายแง่มม ุ ของ จะนะ นับจากอดีตหลายร้อยปีก่อน จนถึ ง ปั จ จุ บั น ผลลั พ ธ์ จ ากพลั ง แห่งภูมิปัญญาของชาวจะนะ ที่สร้าง เอกลักษณ์ของท้องถิ่น จะท�ำให้คุณ ได้รู้จัก “จะนะ” มากยิง่ ขึ้น

47


ZONE : 6 พลังในตัวคุณ

ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยมุ ม มอง สู ่ ทั ศ นี ย ภาพจริ ง ของ กฟผ. จะนะ และค้นพบ ค� ำ ตอบสุ ด ท้ า ยของ “พลัง” ทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะสร้าง อนาคตทางพลังงานที่ ยั่งยืน

48


ZONE : EXHIBITION นิทรรศการหมุนเวียน

หลากหลายเรือ่ งราวน่าสนใจ ที่ กฟผ. จะนะ คัดสรรและน�ำมาหมุนเวียน จัดแสดง เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาและท�ำความเข้าใจ ผ่านนิทรรศการในพื้นที่ ส่วนนี้ 49


การเดินทาง กรุงเทพฯ

โดยรถยนต์ส่วนตัว

เดินทางออกจากอ�ำเภอหาดใหญ่ ผ่านทางแยกคลองหวะ ไปตามทางหลวงสายเอเชีย เส้นทางเดียวกับทางไปจังหวัดปัตตานี ผ่านอ�ำเภอนาหม่อม เข้าสู่อำ� เภอจะนะ สังเกตสถานีบริการน�ำ้ มัน ปตท. ป่าชิง และป้ายโรงไฟฟ้าจะนะอยู่ถัดไป ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะอยู่บริเวณ ด้านหน้าโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นอาคารรูปทรงเรือกอและสีนำ�้ ตาล

41

โดยรถโดยสารประจ�ำทาง จากอ�ำเภอหาดใหญ่ สามารถเดินทางโดยรถตูโ้ ดยสาร จะนะ-หาดใหญ่ และรถสองแถวจะนะ-หาดใหญ่

4

ที่อยู่ 124/5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลป่าชิง อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

408

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด)

50


ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7453 6600

เวลาท�ำการ เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดท�ำการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก - ลานจอดรถสามารถรองรับได้ทั้งรถยนต์ และรสบัส - ร้านจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก และอาคารโอท็อปส�ำหรับชุมชนในพื้นทีร่ อบโรงไฟฟ้าจะนะ น�ำสินค้ามาจ�ำหน่าย

รอบการเข้าชม 1. ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถจองรอบการเข้าชมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ และแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ 1.1 จ�ำนวนการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เกิน 90 คน ต่อรอบ (รอบละ 60 นาที) 1.2 ตารางเวลาเข้าชมแบบหมู่คณะใน 1 วันประกอบด้วย 6 รอบ ดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น. - รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น. - รอบที่ 3 เวลา 11.00 – 12.00 น. - รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น - รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น. - รอบที่ 6 เวลา 15.00 – 16.00 น. 2. ผู้เข้าชมปกติ Walk-in (ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะ) สามารถเข้าชมได้ตลอดระยะเวลา เปิดให้บริการ โดยสามารถเข้ามาติดต่อลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการเข้าชม ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

Email : learningcenter_chana@egat.co.th Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

51


ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

52


EGAT Learning Center, Thapsakae

53


ABOUT

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของผู้เช้าชม จากแนวคิด “คิดดี” โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตั้งอยู่บริเวณโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

54


ZONE : 1

โซนโถงคิดดี Welcome to Thap Sakae EGAT Learning Center ต้ อ น รั บ ผู้ เ ข้ า ช ม ด้วยตัวแทนพลังงานสะอาด ที่จุดพลังคิดดีผ่าน สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อโลกของเรา โดยเริ่มต้น จากจุดเล็ก ๆ ใกล้ตัว ที่ทุกคนสามารถ ทํา ได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่

55


ZONE : 2

พลังงานคือชีวิต Energy is for life เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ เรือ่ งพลังงานในรูปแบบโรงภาพยนตร์ 4 มิติ พร้อมเทคนิคพิเศษผ่านจอภาพ โอบล้อมรอบทิศทางที่สร้างความ ตืน ่ ตาตืน ่ ใจไปกับการเดินทางค้นพบ ต้นกําเนิดของแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในโลก สูพ ่ ฒ ั นาการของการผลิตไฟฟ้า ในประเทศไทย รวมถึงการสร้างสรรค์ พลังงานทดแทน เพือ่ สร้างชุมชนและ โลกให้น่าอยู่

56


ZONE : 3 โลกแห่งพลังงาน World of Energy

นิทรรศการเล่าเรือ่ งเกีย่ วกับ การกําเนิด ของไฟฟ้า จากคําถามที่ว่า ไฟฟ้ามาจากไหน ตามมาด้วยประวัติทั้งในต่างประเทศและข้อมูลใน ประเทศไทย ประเภทของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิด และระบบ ส่งไฟฟ้าในไทยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ

57


ZONE : 4

สวนสนุกพลังงาน Energy Playground

สวนสนุกพลังงาน เป็นโซนนิทรรศการที่สอดแทรกความรู้ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 4 ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้�ำ และพลังงานชีวมวล รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนทับสะแก โรงไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

58


ZONE : 5

หมูบ ่ า้ นทับสะแก ThapSakae Village

เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวชุ ม ชนทั บ สะแก จากนิทรรศการทีเ่ ล่าเรือ่ งราวความเป็นมา และ วิถชี วี ต ิ ชาวทับสะแกที่ผก ู พันกับ 3 อาชีพหลัก ได้แก่ การทำ�เหมืองแร่ การทําสวนมะพร้าว และการทาํ ประมงพืน ้ บ้าน เรื่องราวอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว และ ภาพสะท้อนมุมมองของชาวทับสะแก จากคํา ถามที่ว่า “อยากให้อนาคตของชาวทับสะแก เป็นอย่างไร”

59


ZONE : 6

เปลีย่ นเราเปลีย่ นโลก Change Yourself, Change The World

ร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนในฝั น กั บ หมู่ บ้ า น พลั ง งานสะอาดในโซนเปลี ่ ย นเราเปลี ่ ย นโลก ผ่านกิจกรรมระบายสีน้องคิดดีและผองเพื่อน และตืน ่ ตากับเทคนิคพิเศษสร้างสีสันให้หมู่บ้าน พลังงานสะอาดทับสะแก

60


ZONE : 7

หมูบ ่ า้ นพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy Village

ชมบรรยากาศ ของหมู ่ บ ้ า นพลั งงาน แสงอาทิ ตย์ทับ สะแกในมุม สูง ผ่ า นกล้ อ งส่ อ งทางไกล ณ จุ ด ชมวิ ว ชั ้ น 5

61


การเดินทาง กรุงเทพฯ

53

โดยรถยนต์ส่วนตัว

4

หัวหิน ปราณบุรี

๐ ระยะทางจาก กรุงเทพฯ - ทับสะแก ใช้ เ ส้ น ทางสายธนบุ ร ี - ปากท่ อ ทางหลวง หมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้ ว เลี ้ ย วซ้ า ยเข้ า ถนนเพชรเกษม เส้ น ทางหลวง หมายเลข 4 ผ่ า นจั ง หวั ดเพชรบุ รี เข้ าสู ่ ตั ว จั ง หวั ด ประจวบคี รี ข ั น ธ์ และอำ � เภอทั บ สะแก รวมระยะทาง ประมาณ 365 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง ๐ ระยะทางจาก หัวหิน – ทับสะแก ห่างจากหัวหิน มาประมาณ 120 กม. หรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ๐ ระยะทางจาก ปราณบุรี – ทับสะแก ห่างจากปราณบุรี มาประมาณ 100 กม. หรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง

โดยรถไฟ กรุงเทพ – ทับสะแก การเดินทางด้วยรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานี หัวลำ�โพงและสถานีรถไฟธนบุรี ลงที่สถานีรถไฟทับสะแก

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี)

* สอบถามการเดินทางด้วยรถไฟ โทร.1690 (24 ชม.)

62


โดยรถโดยสารปรับอากาศขนส่งมวลชน บริษัท ขนส่ง จำ�กัด จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีบริการรถโดยสาร ประจำ�ทางสายกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ - หัวหิน กรุงเทพฯ - ปราณบุรี และ กรุงเทพฯ - บางสะพาน เป็นประจำ�ทุกวัน โดยขึ้นที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ช่องหมายเลข 22,93) ลงท่ารถตลาดอุ ด มสุ ข / สี ่ แ ยกทั บ สะแก ต่ อ มอเตอร์ ไ ซค์ รั บจ้ า งราคาประมาณ 50 บาท รอบรถทัวร์มีดังนี้ 7.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 20.00, 22.30, 24.00 ราคาประมาณ 250 – 270 บาท/เที่ยว/คน

ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3290 6004 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หากต้องการจองเพื่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำ�การ (ระบุวัน - เวลา และจำ�นวนผู้เข้าชม)

เวลาทำ�การ เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ปิดทำ�การ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอำ�นวยความสะดวก - ที่จอดรถ - ร้านขายเครื่องดื่ม - ร้านขายของที่ระลึก - ห้องละหมาด - อารยสถาปัตย์เพื่อรองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

Email : learningcenter_tsk@egat.co.th Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก

63


ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ. ลำ�ตะคอง

จังหวัดนครราชสีมา EGAT Learning Center, Lamtakong ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำ�ตะคอง เป็นศูนย์การเรียนรูด ้ า้ นพลังงานไฟฟ้า แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณอ่างพักน้ำ� ตอนบนเขายายเทีย ่ ง จังหวัดนครราชสีมา มอบความรูด ้ า้ นพลังงานและการผลิต ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ (โดยเฉพาะพลังงานลม) พร้อมกระตุ้น การมีสว่ นร่วมในการอนุรก ั ษ์พลังงานและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำ�เสนอ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตื่นตาตื่นใจ พร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 นี้

64


ศูนย์การเรียนรู้

กฟผ. แม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่ EGAT Learning Center, Mae-On

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนา สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แม่ออน อำ�เภอแม่ออน ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 26 กิโลเมตร สร้างขึน ้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูส ้ �ำ หรับเยาวชนและประชาชน ทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับนวัตกรรมพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกในอนาคต และช่วยให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของพลังงาน ไฟฟ้า ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิด ให้บริการได้ภายในปลายปี พ.ศ. 2562 65


ศูนย์การเรียนรู้ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

กฟผ. แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบ ผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ได้มีการจัดทำ�โครงการนำ�ร่องการพัฒนา สมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เป็นโครงการนำ�ร่องของกระทรวงพลังงาน และใช้เป็นสถานที่สาธิต วิจัย และพัฒนา ด้านสมาร์ทกริดในระดับประเทศและ ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการนำ�ร่องฯ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ Smart Energy, Smart System, Smart City และ Smart Learning เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า อีกทั้งเป็นต้นแบบเมือง ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

66


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน Smart Learning ของ กฟผ. ให้ความ สำ�คัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนเกิดขึ้นเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน” เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด (Smart Grid) การจัดการ พลังงาน การผลิต และการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด และการบูรณาการสมดุล ระหว่างเทคโนโลยี ธรรมชาติ กับวิถีชีวิต ไปสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทน ั สมัย การพัฒนาศูนย์การเรียนรูค ้ ชู่ ม ุ ชน จะทำ�ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปสามารถ เรียนรู้เทคโนโลยีสมาร์ทกริดได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมศักยภาพ ของชุมชนในการพัฒนาโครงการสมาร์ทกริดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคต อีกด้วย ขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำ�หนดเวลาแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 67


บทสรุป กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน จุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ พร้อมร่วมสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในวันข้างหน้า


ติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้ที่ www.egat.co.th/learningcenter/


8

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 จัดทำโดย กองสื่อสารภายนอก ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธองคการ พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม ธันวาคม 2561

@EGAT EGAT_Official @EGAT_Official http://www.egat.co.th กฟผ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

EGAT - Guide to Learn เพลินเรียนรู้  

คู่มือท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

EGAT - Guide to Learn เพลินเรียนรู้  

คู่มือท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 8 แห่งทั่วประเทศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement