__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

กฟผ. ใคร่ขอความร่วมมือ

จากชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่ให้เผาไร่อ้อย 2. ให้ตดั อ้อยสดทัง้ หมด (ถ้าไม่ได้ควรล้ม , รานในส่วน ที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) 3. ขอความร่ ว มมื อ ชาวไร่ อ ้ อ ยปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ชนิดอื่น เช่น มันส�ำปะหลัง, ข้าว, ข้าวโพด ฯลฯ 4. หากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะเผาอ้อย ขอความกรุณาแจ้ง ให้ กฟผ. ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกัน 5. ขอความร่วมมือโรงงานน�้ำตาล ไม่ให้รับซื้ออ้อย ที่ผ่านการเผา

ข้อควรระวัง

ขอความร่วมมือปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น

ืช พ ช ั ว า ผ เ ย อ ้ อ ่ ใกล้เคียง เผาไร ยไฟฟ้าและบริเวณ ข่า

ในเขตระบบโครง

อันตรายถึงชีวิต และท�ำให้ระบบไฟฟ้า ขาดความมั่นคง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง หากมองอย่างผิวเผินอาจคิดว่า สายส่งไฟฟ้ามีหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว จะมีอันตรายแก่ ตัวเราได้อย่างไร ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น หากกระท�ำการใดๆ ที่ไม่ ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เกษตรกรมักจะเผาหญ้า เผาซัง ข้าวหลังเก็บเกี่ยว หรือ เผาไร่อ้อย โดยเฉพาะก่อนตัดอ้อยส่งเข้า โรงงานหีบอ้อย การจุดไฟเผาสิ่งต่างๆ  ใกล้เขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้า มักจะเป็นเหตุให้ไฟไหม้ลุกลามเข้าไปในเขตระบบโครงข่าย ไฟฟ้า ซึ่งก�ำลังจ่ายไฟฟ้าอยู่ ทั้งนี้ควันและเปลวไฟที่เกิดจากการ เผาไหม้ เ ป็ น ตั ว การท� ำ ให้ ก ระแสไฟฟ้ า ลั ด วงจรลงสู ่ พื้ น ดิ น อาจท�ำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ ก่อกองไฟหรืออยู่ใกล้เคียง ได้รับอันตรายถูกกระแสไฟฟ้าดูดเพราะ เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่มีขนาดแรงดันหลายแสนโวลต์ และอาจ เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้ ไฟฟ้า ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พยายาม ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับจากสาเหตุการจุดไฟเผาไร่อ้อย วัชพืชหรือ สิ่งใดก็ตามในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง เพราะ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากจะท� ำ ให้ พี่ น ้ อ งประชาชน  และ สาธารณูปโภคที่ส�ำคัญขาดกระแสไฟฟ้าใช้  โดยเฉพาะโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายประเภท กระบวนการผลิตต้องหยุด ชะงัก เพราะวัตถุดิบที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตขาดคุณภาพ ไม่ได้ มาตรฐาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างมหาศาล ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความห่วงใยใน ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศโดย ภาพรวม จึงขอความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชน เกษตรกร และ ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว โปรดให้ความร่วมมือดูแลและป้องกันมิให้ เกิดไฟไหม้ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง กฟผ. เชื่อว่าความร่วมมือจากท่านจะช่วยเหลือประเทศชาติ มิให้เกิด ความเสียหายทางเศรษฐกิจได้


ผลกระทบ ผลกระทบต่อชุมชนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า l  ท�ำให้ไฟฟ้าดับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน วงกว้าง l   ท� ำ ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรม ได้ รั บ ความเสี ย หาย มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบต่อชุมชนและเจ้าของไร่อ้อย l  ผกู้ ระท�ำการเผาต้องรับผิดตามกฎหมายทัง้ ในทางแพ่ง และทางอาญา l  อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านใกล้เคียง ในบริเวณ ที่เผาไร่อ้อย ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย l  ผู้ที่เผาไร่อ้อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต l  ทำ� ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นผลให้ผทู้ อี่ ยูใ่ กล้เคียงอาจ เป็นอันตรายเนื่องจากไฟฟ้าดูดได้ l  ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อยจะเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ l  ออ้ ยทีผ่ า่ นการเผามีความหวานลดลง ขายได้ราคาต�ำ่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม l  ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อย ท�ำให้เกิดภาวะ โลกร้อน l  ควันไฟเป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการเดินทาง เสาและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เปรียบเสมือนเส้นเลือด ใหญ่ ที่ ค อยหล่ อ เลี้ ย งเศรษฐกิ จ ของประเทศ และคอย ตอบสนองต่อความสะดวกสบายของพวกเรา นับเป็นสมบัติ ของชาติที่พวกเราทุกคนควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา และดูแล รักษาไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานไทยของเราสืบไป

ข้อควรระวัง

เผาไร่อ้อย เผาวัชพืช

ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อั น ต ร า ย ถึ ง ชี วิ ต แ ล ะ ท ำ ใ ห้ ไ ฟ ฟ้ า ดั บ

พบเหตุ

โปรดแจ้ง กรุงเทพและปริมณฑล......................................0-2436-2413 ภาคกลาง, ตะวันออก และตะวันตก..............0-2436-2651-5 ภาคเหนือ...........................................................0-5521-5365 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ..................................0-4322-2246 ภาคใต้................................................................0-7522-0847 ผลิตโดย กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. พิมพ์ที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.

Profile for Electricity Generating Authority of Thailand

ข้อควรระวัง เผาไร่อ้อย วัชพืช ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

เผาไร่อ้อย วัชพืช ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิตและทำให้ไฟฟ้าดับ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อควรระวัง เผาไร่อ้อย วัชพืช ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

เผาไร่อ้อย วัชพืช ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า อันตรายถึงชีวิตและทำให้ไฟฟ้าดับ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Profile for egat.pr
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded