Efterskolen 9-2015

Page 11

Projekt efterskolementor Projekt Efterskolementorerne går ud på at uddanne unge tidligere elever på Midtjysk Efterskole til at hjælpe unge til at sætte ord på deres tanker og følelser. Uddannelsen løber over 6 undervisningsdage, og indeholder bl.a.: • Basal samtaleteknik med udgangspunkt i narrativ psykologi, herunder forventningsafstemning, rammesætninger, de gode spørgsmål og aktiv lytning • Grundlæggende familiepsykologi • Samtaler i praksis med nuværende elever på Midtjysk Efterskole. • Sparring og feedback. • Samtalens etik: Herunder henvisning, underretningspligt og tavshedspligt. Projekt Efterskolementor er udviklet med støtte fra Efterskoleforeningens udviklingspulje. Læs mere på www.midtjyskefterskole.dk

Helle Nørregaard kommer gerne ud på andfre efterskoler og fortæller om projekt efterskolementor. Hun synes, det er vigtigt at udnytte de unges lyst til at hjælpe hinanden

til at få talt den frem,« siger Helle Nørregaard, som håber, at der er blevet skabt grundlag for en ny måde at hjælpe de unge på vej ud i livet – også på længere sigt, når de nyuddannede mentorer ikke mere er unge.

Selvforsynende mentorer »Om to år bliver der behov for at få nye kræfter på banen. Derfor er det meningen, at de nuværende mentorer skal tilrettelægge et uddannelsesforløb for nye mentorer. På den måde kan de give

deres viden og erfaring videre til næste generation af mentorer. Det er socialt entreprenørskab med selvuddannende enheder,« mener Helle Nørregaard. De 10 nye mentorer deltager frivilligt i arbejdet. Men de får også noget ud af • Efterskolen · 23. april 2015

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.