__MAIN_TEXT__

Page 1

Π.Ο.΢.ΕΠ.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ ΢ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Αγησιλάου 10, Σ.Κ. 10437, Αθήνα, τηλ. 2105289153 e-mail: posepe2014@gmail.com,

Αθήνα : 26/11/2020

ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ Με αφορμό τισ πρόςφατεσ εξελύξεισ ςτο θϋμα των ελϋγχων για τον COVID 19 και την πρόςφατη ςύςκεψη τησ Γενικόσ Γραμματϋωσ Εργαςύασ με τουσ διευθυντϋσ του ΢.ΕΠ.Ε. - η πρώτη μετϊ από 17 μόνεσ - ωσ πολιτικό προώςτϊμενη του, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ ΢ΤΛΛΟΓΨΝ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΨΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ (Π.Ο.΢.ΕΠ.Ε) ϋχοντασ αναλύςει όλα τα δεδομϋνα, δηλώνει τα εξόσ: ΢τισ 30/07/2019, ςτο πλαύςιο ςυζότηςησ ςτην ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢, ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΣΑΞΗ΢ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ΢ΤΝΗ΢, προβλέπαμε τισ δυςμενείσ ςυνέπειεσ που θα είχε η υποβάθμιςη του ΢.ΕΠ.Ε και η μετατροπό του ςε μια απλό Γενικό Διεύθυνςησ δηλώνοντασ τα εξόσ: «…Η αποδόμηςη τησ αυτοτελούσ διοικητικόσ οντότητασ του ΢ΕΠΕ αποτελεύ μια ξεκϊθαρη υποβάθμιςη του ρόλου και του έργου του ςυςτήματοσ επιθεώρηςησ εργαςίασ ςτη χώρα, αφού ευθϋωσ υπονομεύεται η ϋςτω και υβριδικό οργανωτικό και επιχειρηςιακό αυτονομύα και αυτοτϋλεια του, που εύχε με τη μορφό τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ. Επιπρόςθετα, εύναι εμφανϋσ ότι ςε επύπεδο πολιτικόσ ιερϊρχηςησ η καταπολϋμηςη τησ παραβατικότητασ και τησ προςταςύασ τησ εργαςύασ δεν αξιολογεύται ωσ ιδιαύτερησ εθνικόσ ό κυβερνητικόσ ςημαςύασ …To ΣΕΠΕ αποκτά εκτελεςτικό χαρακτήρα, χωρίσ επιτελική δομή και αποφαςιςτική αρμοδιότητα. Δεν ϋχουμε απλώσ μια αλλαγό ονόματοσ. Περνϊμε από ϋναν Οργανιςμό με κϋντρο και κατεύθυνςη ς’ ϋναν καθαρϊ εκτελεςτικού χαρακτόρα Οργανιςμό. Αυτό ςημαύνει ότι το ΢ΕΠΕ χϊνει τη δυνατότητα να εκπονεύ πολιτικϋσ για την καταπολϋμηςη τησ παραβατικότητασ, να τισ παρακολουθεύ και να παύρνει πρωτοβουλύεσ ςε επιχειρηςιακό επύπεδο. Χϊνεται κϊθε επιτελικό διϊςταςη από τη λειτουργύα του Οργανιςμού και παρϊλληλα η αποφαςιςτικό αρμοδιότητα βρύςκεται εκτόσ Οργανιςμού, ενόσ Οργανιςμού που ϋχει αποδεύξει μϋςα από το ϋργο του ότι διαθϋτει την εμπειρικό γνώςη και την τεχνογνωςύα για την ειςόγηςη και τη λόψη των αποφϊςεων. …..Σο παρϊδοξο ς’ αυτόν την κύνηςη, τησ μετατροπόσ του ΢ΕΠΕ από Ειδικό Γραμματεύα ςε Γενικό Διεύθυνςη εύναι ότι ο Γενικόσ Δ/ντόσ, ςτην θϋςη του Ειδικού Γραμματϋα, δεν εύναι ο προώςτϊμενοσ του Οργανιςμού, αλλϊ ο Γενικόσ Γραμματϋασ, και ο Γενικόσ Δ/ντό εύναι ο ενδιϊμεςοσ κρύκοσ. Αυτό ςημαύνει πρακτικϊ ότι ςπϊει ο ρόλοσ του Ειδικού Γραμματϋα … .Όποιοσ ξϋρει από τα βαςικϊ που δουλεύει το ελληνικό Δημόςιο η ςίγουρη ςυνταγή αποτυχίασ είναι ο διαμοιραςμόσ των αρμοδιοτήτων και η ςτϋρηςη τησ δυνατότητασ ν’ αντιμετωπιςτούν τα προβλόματα όςο πιο δυνατόν κοντϊ ςτην πηγό τουσ…». ΠΗΓΗ : ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΒΟΤΛΗ΢ 30/07/2019 ΔΕΤΣΕΡΗ ΢ΤΝΕΔΡΙΑ΢Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢)


΢τισ 11/3/2020 και ςτισ 20/03/2020 με ανοικτϋσ επιςτολϋσ τησ η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟ΢ΠΟΝΔΙΑ ΢ΤΛΛΟΓΨΝ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ (Π.Ο.΢.ΕΠ.Ε) προσ τον κ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ τόνιζε την αναγκαιότητα να ληφθούν ςυγκεκριμϋνα οργανωτικϊ – υποςτηρικτικϊ μϋτρα τα οπούα και όταν:

1.

΢ύςταςη ομάδασ εργαςίασ ςτο ΢.ΕΠ.Ε., η οπούα θα βρύςκεται ςε ςυνεχό επαφό με τον ΕΟΔΤ και θα μεταφϋρει ςτισ Επιθεωρόςεισ και ςτουσ Επιθεωρητϋσ εξειδικευμϋνα μϋτρα αντιμετώπιςησ τησ κατϊςταςησ. Κύρια υποχρϋωςη όλων θα πρϋπει να εύναι η ευλαβικό τόρηςη των μϋτρων προςταςύασ που ανακοινώνει κϊθε φορϊ ο ΕΟΔΤ και ωσ εκ τούτου πρϋπει να υπϊρχει η δυνατότητα ϊμεςησ ενημϋρωςησ οποιωνδόποτε νϋων αναφορών.

2. Αποςτολή ςαφών οδηγιών για την αντιμετώπιςη ειδικών περιπτώςεων που άπτονται των εργαςιακών ςχέςεων και ςυνθηκών εργαςίασ, ςε ςχϋςη πϊντοτε με τισ ιδιαύτερεσ ςυνθόκεσ που ϋχουν επϋλθει, λόγω του κορωνοώού.

3. Η χορήγηςη κατάλληλου και επαρκούσ εξοπλιςμού για την προςταςύα από τον κορωνοώό (πχ ειδικϋσ ςτολϋσ εργαςύασ, ιδύωσ ςε βιομηχανικούσ χώρουσ) ςτουσ Επιθεωρητϋσ Εργαςύασ, οι οπούοι βρύςκονται από την πρώτη ςτιγμό ςτην πρώτη γραμμό του πυρόσ και διενεργούν καθημερινϊ ελϋγχουσ ςε εργαςιακούσ χώρουσ/εςτύεσ υπερμετϊδοςησ του ιού ςε όλη την επικρϊτεια,

Έχοντασ περάςει δέκα ολόκληροι μήνεσ χωρίσ να έχει γίνει καμία ουςιαςτική προετοιμαςία αναφορικϊ με την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ ςτουσ εργαςιακούσ χώρουσ, από την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ εκπορεύονται εντολέσ περί πραγματοποίηςησ ελέγχων και επιβολήσ κυρώςεων ςε φυςικϊ πρόςωπα (εργαζομϋνουσ και πολύτεσ), χωρύσ να υπϊρχει επαρκϋσ κανονιςτικό πλαύςιο, κατϊ παρϊβαςη των αναφερομϋνων ςτο ϊρθρο 9 τησ ΚΤΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020, των επιταγών τησ 81 Δ΢Ε και κυρύωσ τησ Γενικόσ Αρχόσ Ευθύνησ του Εργοδότη, η οπούα διατρϋχει το δύκαιο περύ Αςφϊλειασ και Τγεύασ ςτην Εργαςύα, ςύμφωνα με την οπούα: «Ο εργοδότησ εύναι υπεύθυνοσ για την αςφϊλεια και την υγεύα των εργαζομϋνων ςτην επιχεύρηςό του και δεν απαλλϊςςεται από αυτό την ευθύνη του ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τισ υποχρεώςεισ τουσ»

Σι έπρεπε όμωσ να κάνει η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ώςτε οι Επιθεωρητϋσ Εργαςύασ να επιτελϋςουν με επιτυχύα και αςφϊλεια το λειτούργημϊ τουσ για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ πανδημύασ ςτα πλαύςια των αρμοδιοτότων τουσ;

ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΕ΢ ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΕ΢ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΜΕΣΡΨΝ ΣΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕ΢Η ΔΗΛΩ΢Η ΢ΣΗΝ ΕΡΓΑΝΗ, ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗ΢ ΣΗ΢ ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ΢ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΒΡΙ΢ΚΟΝΣΑΙ ΢Ε ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΑΠΟ ΣΙ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΙ΢, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤ΢ΙΑ΢ΣΙΚΟ΢ ΚΑΙ ΟΦΙ ΠΡΟ΢ΦΗΜΑΣΙΚΟ΢ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟ΢ Ο ΕΛΕΓΦΟ΢

ΣΙ ΕΓΙΝΕ

ΣΙΠΟΣΑ

2


ΑΜΕ΢Η ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΔΟ΢Η ΣΩΝ ΢ΦΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΤΠΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΟΦΙ ΜΕ ΔΕΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΡΙΚΕ΢ ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢ΕΙ΢

ΣΙΠΟΣΑ

ΣΙΠΟΣΑ

ΠΛΗΡΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΣΩΝ ΦΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΑΠΟΥΕΤΓΟΝΣΑΙ ΑΤΘΑΙΡΕ΢ΙΕ΢ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤ΢Η

ΣΟΤΝΑΝΣΙΟΝ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΒΑ΢ΙΚΗ ΤΠΟΦΡΕΨ΢Η ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΔΗΛΨ΢Η ΣΨΝ ΑΛΛΑΓΨΝ ΨΡΑΡΙΟΤ ΢ΣΟ Π΢ ΕΡΓΑΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙ΢ΣΑ ΑΝΕΥΙΚΣΟ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ΢ ΤΠΟΔΗΛΨΜΕΝΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΣΗΡΗ΢Η΢ ΣΨΝ ΤΠΟΦΡΕΨ΢ΕΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΢ΣΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΙ΢ΜΟΤ ‘΢ΤΝ-ΕΡΓΑ΢ΙΑ’

΢ΑΥΕ΢ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΣΗ΢Η ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΗ΢ ΕΞ ΑΠΟ΢ΣΑ΢ΕΩ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢

ΣΙΠΟΣΑ

ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ Ο.Π.΢ – ΢ΕΠΕ, Ω΢ΣΕ ΟΙ ΠΟΛΙΣΕ΢ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΤΝ ΜΕ Α΢ΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟ΢ΣΑ΢Η ΜΕ ΣΙ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢ ΣΟΤ ΢.ΕΠ.Ε.

ΣΙΠΟΣΑ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑ΢ΙΑ ΚΑΙ ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙ΢Η ΣΗ΢ ΠΑΝΔΗΜΙΑ΢ ΣΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ΣΙ ΕΓΙΝΕ

ΕΚΔΟ΢Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΦΩΡΟΤ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΦΩΝ

ΣΙΠΟΣΑ

΢Τ΢ΣΑ΢Η ΟΜΑΔΑ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΢ΤΝΕΦΗ ΕΚΔΟ΢Η ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ΢ ΢Ε ΢ΤΝΕΡΓΑ΢ΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΕΟΔΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΣΩ΢ΕΩΝ

ΣΙΠΟΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΢ΣΟΦΕΤ΢Η ΣΩΝ ΕΛΕΓΦΩΝ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗ΢Η ΣΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ RISK ANALΤSIS

ΣΙΠΟΣΑ

΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩ΢Η ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η΢ ΜΕΙΚΣΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΤ΢ ΥΟΡΕΙ΢, ΝΑ ΤΠΑΡΦΟΤΝ ΔΙΑΚΡΙΣΟΙ ΡΟΛΟΙ, ΕΝΣΟ΢ ΣΟΤ ΠΛΑΙ΢ΙΟΤ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢

ΣΙΠΟΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΕΛΕΓΦΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗ΢Η ΚΑΙ ΕΠΑΝΑ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΣΗ΢ ΢ΣΟΦΟΘΕ΢ΙΑ΢

ΣΙΠΟΣΑ

΢ΤΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΩΝ ΜΕΦΡΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΥΕ΢, ΢ΑΥΕΙ΢ ΚΑΙ ΢ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ΢ ΕΝΣΟΛΕ΢ ΚΑΙ ΕΚΔΟ΢Η ΢ΦΕΣΙΚΩΝ ΕΓΚΤΚΛΙΩΝ ΠΟΤ ΝΑ ΔΙΑ΢ΑΥΗΝΙΖΟΤΝ ΣΑ ΑΠΕΙΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΟΤ ΤΥΙ΢ΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙ΢ΙΟΤ

ΣΙΠΟΣΑ ΣΟΤΝΑΝΣΙΟΝ, ΠΡΟΥΟΡΙΚΕ΢ ΕΝΣΟΛΕ΢, ΢ΤΦΝΑ ΑΝΣΙΚΡΟΤΟΜΕΝΕ΢, ΠΟΤ ΔΤ΢ΦΑΙΡΕΝΟΤΝ Ή ΚΑΙ ΑΚΤΡΨΝΟΤΝ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ΢ ΕΠΙΘΕΨΡΗ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢

3


Παρϊ τα όςα αναφϋρονται παραπϊνω και με δεδομϋνο ότι : 

Πολλέσ δομέσ του ΢.ΕΠ.Ε κλείνουν, λόγω εμφϊνιςησ κρουςμϊτων COVID 19,

Κανένα ουςιαςτικό μέτρο προφύλαξησ δεν ϋχει ληφθεύ για τουσ Επιθεωρητϋσ Εργαςύασ

Τπάρχει υποςτελέχωςη των Τπηρεςιών του ΢.ΕΠ.Ε,

ζητείται από τουσ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ η εντατικοποίηςη των ελέγχων (!!!!) και με μόνη, ουςιαςτικϊ, ςτόχευςη την επιβολή προςτίμων για μη χρήςη μάςκασ και την τήρηςη των αποςτάςεων ςε εργαζόμενουσ και πολίτεσ. Η αποτελεςματικότητα του επιτελικού Κρϊτουσ, όπωσ γύνεται κατανοητό από τουσ κύκλουσ του Τπουργεύου Εργαςύασ, εξαντλεύται ςτην διϊχυςη μύασ γενικόσ και αόριςτησ εντολόσ, χωρίσ να υφίςταται κανένασ ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ και καμία εξειδίκευςη ςε όλα τα ενδιϊμεςα ςτϊδια διούκηςησ, γεγονόσ που καταδεικνύει την αδιαφορύα και την πλόρη ανικανότητα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εργαςύασ να διαχειριςτεύ την κρύςη. Παρόλα αυτϊ, το ΢ΕΠΕ διενόργηςε πϊνω από 6.000 ελϋγχουσ COVID ςε εργαςιακούσ χώρουσ από την αρχό τησ πανδημύασ, αποδεικνύοντασ ότι οι Επιθεωρητϋσ Εργαςύασ αντιλαμβϊνονται πλόρωσ την κριςιμότητα τησ κατϊςταςησ και τισ ανϊγκεσ που ϋχει δημιουργόςει η υγειονομικό κρύςη. Για ακόμη μια φορά η πολιτική ηγεςία του Τπουργείου Εργαςίασ αποδεικνύει ότι αγνοεί παντελώσ το πλαίςιο λειτουργίασ του ΢.ΕΠ.Ε., ενώ παράλληλα αδιαφορεί για την αςφάλεια των Επιθεωρητών και την αποτελεςματική εκτέλεςη του έργου τουσ. Για ακόμη μια φορά, οι Επιθεωρητέσ Εργαςίασ υπερβαίνουν εαυτόν και θέτουν όλεσ τισ δυνάμεισ τουσ ςτο πλευρό τησ κοινωνίασ.

Για το Διοικητικό ΢υμβούλιο Ο Πρόεδρος ΚΛΕΑΝΘΗ΢ ΧΑΣΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗ΢

Η Γεν. Γραμματέας ΧΑΡΙΣΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

4

Profile for Εφημερίδα των Συντακτών

Ανακοίνωση του Π.Ο.Σ.ΕΠΕ  

Ανακοίνωση του Π.Ο.Σ.ΕΠΕ

Ανακοίνωση του Π.Ο.Σ.ΕΠΕ  

Ανακοίνωση του Π.Ο.Σ.ΕΠΕ

Profile for efsyn