Page 1

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîíà! Ïðèìèòå ìîè òåïëûå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Âàø ïðàçäíèê â ðÿäó äðóãèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Âàøà ïðîôåññèÿ - ýòî êàæäîäíåâíûé ïîäâèã, òðåáóþùèé áåçãðàíè÷íîé äîáðîòû, ÷óòêîñòè è ìèëîñåðäèÿ. Âû âïåðâûå âñòðå÷àåòå ïîÿâëåíèå ÷åëîâåêà íà ñâåò è â òå÷åíèå âñåé åãî æèçíè äàðèòå åìó çäîðîâüå è ðàäîñòü. Ïîâñåäíåâíàÿ çàáîòà î çäîðîâüå íàñåëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèå çàáîëåâàíèé, âîçâðàùåíèå áîëüíûõ ê ïîëíîöåííîé æèçíè - âñå ýòî ïðèäàåò îñîáûé ñòàòóñ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ëþäÿì âûñîêîãî îáùåñòâåííîãî äîëãà. Äîðîãèå çåìëÿêè! Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà âàø êðîïîòëèâûé òðóä, óìåëûå ðóêè, òðóäîëþáèå è ùåäðîñòü äóøè. Ïóñòü ñàìîé áîëüøîé íàãðàäîé äëÿ âàñ ñòàíóò óâàæåíèå, ïðèçíàíèå è áëàãîäàðíûå ëèöà ïàöèåíòîâ, êîòîðûì âû äàðèòå ðàäîñòü çäîðîâîé æèçíè. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è âäîõíîâåíèÿ, óñïåøíîãî îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ ïëàíîâ, äîáðûõ äåë è íà÷èíàíèé! Àêèì Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Ê. Êàðàóëîâ

Êîððóïöèÿ - óãðîçà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Êîððóïöèÿ ìîæåò áûòü îòíåñåíà ê îäíîìó èç ñàìûõ îïàñíûõ è âñåïðîíèêàþùèõ ñîöèàëüíûõ íåãàòèâíûõ ÿâëåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçó íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, åå ïàãóáíîå âîçäåéñòâèå îùóùàåòñÿ â ëþáîé ñòðàíå, íåçàâèñèìî îò ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è òðàäèöèé. Ïîëíîñ-

òüþ èñêîðåíèòü êîððóïöèþ íå óäàëîñü íè îäíîìó ãîñóäàðñòâó, íî ñíèæåíèå ïîðîãà êîððóïöèîííîñòè îáùåñòâà - âîçìîæíî. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Êàçàõñòàíå óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå íà íàèâûñøåì óðîâíå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû

áîðüáà ñ êîððóïöèåé íîñèò "ïðåâåíòèâíûé", ò.å. "ïðåäóïðåæäàþùèé" õàðàêòåð.  áîëüøîì çàëå Áóðàáàéñêîãî ðàéîííîãî àêèìàòà, 12 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà, ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ãîññëóæàùèõ è ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè è ñîáëþäåíèÿ

íîðì ýòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, ïîä ðóêîâîäñòâîì àêèìà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Êàíàòà Êàðàóëîâà. Ñ èíôîðìàöèåé î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ êîððóïöèè âûñòóïèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà Íàöèîíàëüíîãî áþðî ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïî Àêìîëèíñêîé îáëàñòè (àíòèêîððóïöèîííîé ñëóæáû) Àñåò Àëìàò Àñåòóëû. Îí ðàññêàçàë ñîáðàâøèìñÿ, ÷òî ñ íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè äåïàðòàìåíòà, çà òðè ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 382 îáðàùåíèÿ. Ïî ýòèì îáðàùåíèÿì 214 ãîññëóæàùèõ áûëè ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå 84 ðóêîâîäèòåëÿ ðàçíîãî çâåíà. Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 79 îáðàùåíèé. Ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè áûëè ïðèâëå÷åíû 34 ÷åëîâåêà, èç íèõ 16 ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé. Îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Äëÿ ïðèñóòñòâóþùèõ áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ðîëèêè ñ îñóæäåííûìè ãîññëóæàùèìè, ñîâåðøèâøèìè êîððóïöèîííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà Àãåíòñòâà ïî äåëàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-

öèè ïî Àêìîëèíñêîé îáëàñòè Ä. Õàéðóëëèí îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ñ ïðèçûâîì âíèìàòåëüíî ñîáëþäàòü ýòèêó ãîññëóæàùèõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ãîññëóæàùåìó â Êàçàõñòàíå íåäîñòàòî÷íî áûòü ïðîôåññèîíàëîì è õîðîøî âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, îí äîëæåí íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü ýòèêó ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, áûòü âûñîêîìîðàëüíûì ÷åëîâåêîì.  2017 ãîäó 661 ãîññëóæàùèé áûë ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå íîðì ýòèêè. Àãåíòñòâî ïîñòîÿííî ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ñîöèàëüíûõ ñåòåé, âèäåîõîñòèíãè è îòñëåæèâàåò ñòðàíèöû ãîññëóæàùèõ. Ëþáîå

íåêîððåêòíîå ïîâåäåíèå ãîññëóæàùåãî, íå âàæíî ñ ïîä÷èíåííûìè èëè íàñåëåíèåì, ïîïàäàåò ïîä êîíòðîëü àãåíòñòâà è çà ýòèì ñëåäóåò ðàññëåäîâàíèå îáñòîÿòåëüñòâ èíöèäåíòà. Äàëåå áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ðîëèêè, ñ íåïîäîáàþùèìè äëÿ ãîññëóæàùèõ ïîñòóïêàìè è äåéñòâèÿìè. Âñå "ãåðîè" äàííûõ ôîòî è âèäåî, áûëè ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè, ïîÿñíèë Ä. Õàéðóëëèí. Îí ïðèçâàë ñîáðàâøèõñÿ íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü íîðìû ýòèêè ãîññëóæàùèõ, áûòü ïðèìåðîì äëÿ ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ. Ïîæåëàë èì óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå.

Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð "BURABAY 2018" Âïåðâûå â íàøåì ãîðîäå ñîñòîÿëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî ñïîðòèâíîáàëüíûì òàíöàì "BURABAY 2018". Äëÿ ñîñòÿçàíèé íà ñïîðòèâíóþ áàçó "Æàêñû-2" ïðèáûëè îêîëî 700 ñïîðòñìåíîâ èç Êàçàõñòàíà, Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëîðóñè è Óçáåêèñòàíà. Ñ 9 ïî 10 èþíÿ ïîä ñâîäàìè ñïîðòèâíîé áàçû çâó÷àëè ìåäëåííûé âàëüñ, òàíãî, âåíñêèé âàëüñ, ìåäëåííûé ôîêñòðîò, òàêæå êâèêñòåï è ëàòèíî-àìåðèêàíñêàÿ ìóçûêà: ñàìáà, ÷à÷à-÷à, ðóìáà, ïàñàäîáëü è äæàéâ. Ìàñòåðñòâî òàíöîðîâ îöåíèâàëà ìåæäóíàðîäíàÿ êîìàíäà ñóäåé èç 34 ÷åëîâåê, â ñîñòàâå êîòîðîé ñóäüè èç Êàçàõñòàíà, Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Ðîññèè è Óçáåêèñòàíà.

Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ, ñ íàïóòñòâåííûì ñëîâîì îò àêèìàòà Àêìîëèíñêîé îáëàñòè, âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü àêèìà îáëàñòè À. Ìóñðàëèìîâà. Îíà ïîïðèâåòñòâîâàëà ó÷àñòíèêîâ íà Àêìîëèíñêîé çåìëå, ïîæåëàëà âñåì óäà÷è è ïîäàðèëà îðãàíèçàòîðàì òóðíèðà 500 òûñÿ÷ òåíãå íà îðãàíèçàöèîííûå ðàñõîäû. Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé, ëèäåðàìè òóðíèðà ñòàëè ñïîðòñìåíû èç Àëìàòû, íà âòîðîì ìåñòå ó÷àñòíèêè èç Àêìîëèíñêîé îáëàñòè, à êîìàíäà èç Êîñòàíàÿ çàâîåâàëà áðîíçó.  ðàìêàõ ýòîãî òóðíèðà ïðîøëè îôèöèàëüíûé êóáîê ÐÊ ïî þâåíàëàì, ïåðâåíñòâî ôåäåðàöèè ÐÊ ïî âñåì âîçðàñòàì è îòêðûòû ÷åìïèîíàò Àêìîëèíñêîé îáëàñòè.


Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå  ìàëîì çàëå ðàéîííîãî àêèìàòà 11 èþíÿ ïðîøëî î÷åðåäíîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì àêèìà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Êàíàòà Êàðàóëîâà.  íà÷àëå ñîâåùàíèÿ Êàíàò Ñåðèêîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî 24 ìàÿ â ã. Êîêøåòàó áûëè ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî ñìîòðà õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Áóðàáàéñêèé ðàéîí ñòàë îáëàäàòåëåì â äâóõ íîìèíàöèÿõ: òàíöóþùèé ãîðîä â ñòåïè - õîðåîãðàôèÿ è âòîðîé "Óëû æ³áåê æîëû" - âûñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. Ãëàâíîé ïîáåäîé íàøåãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ ãðàí-ïðè è öåííûé ïðèç - àâòîìîáèëü Ëàäà Êàëèíà, êîòîðûé ïåðåäàí ÃÓ "Îòäåë êóëüòóðû è ðàçâèòèÿ ÿçûêîâ". Äàëåå íà ñîâåùåíèè áûë ïðåäñòàâëåí è.î. ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà àêèìà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Øîðèí Åðãàëè Êàëæàíîâè÷. Ñ èíôîðìàöèåé îá èòîãàõ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà è ðàéîíà âûñòóïèë çàìåñòèòåëü àêèìà ðàéîíà Ê. Êóäàéáåðãåíîâ. Îí ñîîáùèë î ðåçóëüòàòàõ ïðîäåëàííîé ðàáîòû, êîëè÷åñòâå ëþäåé è òåõíèêè, çàäåéñòâîâàííûõ â

ìåðîïðèÿòèÿõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå. Áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ñëàéäû ñ îòîáðàæåíèåì óëèö ðàéîíà äî è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà. Ïî çàâåðøåíèþ äîêëàäà àêèì ðàéîíà äàë óêàçàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Î ïîäãîòîâêå ðàéîíà ê ïðîâåäåíèè åäèíîãî íàöèîíàëüíîãî òåñòèðîâàíèÿ, ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Æ. Òóëåãåíîâ.  2018 ãîäó â íàøåì ðàéîíå áóäóò ñäàâàòü ÅÍÒ âûïóñêíèêè òðåõ ðàéîíîâ. 21 èþíÿ 139 âûïóñêíèêîâ Áóëàíäûíñêîãî ðàéîíà, 62 âûïóñêíèêà ðàéîíà Áèðæàí Ñàë. 23 èþíÿ 243 âûïóñêíèêà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà. Âñå êàáèíåòû îáåñïå÷åíû âñåìè íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè, êîíäèöèîíèðîâàíèåì, áóòèëèðîâàííîé âîäîé. Ïî çàâåðøåíèþ äîêëàäà, Ê. Êàðàóëîâ äàë ïîðó÷åíèå êîììóíàëüíûì îðãàíèçàöèÿì îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíóþ ïîäà÷ó âîäû è ýëåêòðîýíåðãèè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÅÍÒ.  ÷èñëå ïðî÷èõ âîïðîñîâ íà ñîâåùàíèè áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ÿâêè ïðèçûâíèêîâ ñåëüñêèìè àêèìàòàìè. Çàìåñ-

òèòåëü àêèìà Ì. Íóðïàíîâà, ïðèçâàëà àêèìîâ àêòèâíåå ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè è îáåñïå÷èòü ÿâêó ïðèçûâíèêîâ. Òàêæå àêèì Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà çàîñòðèë âíèìàíèå ìåñòíîé ïîëèöåéñêîé ñëóæáû íà âîïðîñå ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîêàò êâàäðîöèêëîâ â ï. Áóðàáàé, î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè êâàäðîöèêëîâ, â òîì ÷èñëå îá îáÿçàòåëüíîì íàëè÷èè ïðàâà óïðàâëåíèÿ äàííîé òåõíèêîé è îáÿçàòåëüíîì åå ó÷åòå.

Êîíòðîëü â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Ñîãëàñíî Ýòè÷åñêîãî êîäåêñà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, óòâåðæäåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 153, íåñåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì îñîáîãî äîâåðèÿ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà è ïðåäúÿâëÿåò âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîìó îáëèêó ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. Âìåñòå ñ òåì, ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî ïîìèìî èìåþùèõñÿ îáÿçàííîñòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ è îáùèå ïðàâà, ñâîáîäû ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 9 Çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí" (äàëåå - Çàêîí).  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3), 4) ñòàòüè 9 Çàêîíà ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå èìåþò ïðàâî íà îõðàíó òðóäà, çäîðîâüÿ, áåçîïàñíûå è íåîáõîäèìûå äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû óñëîâèÿ òðóäà, à òàêæå íà ñîöèàëüíóþ è ïðàâîâóþ çàùèòó. Êðîìå òîãî, ïóíêòîì 4 ñòàòüè 21 Êîíñòèòóöèè, âûñøèì çàêîíîäàòåëüíûì àêòîì ñòðàíû, êàæäîìó ãðàæäàíèíó ãàðàíòèðîâàíî ïðàâî íà îòäûõ. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî çà íåçàêîííîå ïðåâûøåíèå ðàáîòîäàòåëåì íîðìàëüíîé è ñîêðàùåííîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðå-

ìåíè è åæåäíåâíîé ðàáîòû ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Äëÿ âûïîëíåíèÿ íåîòëîæíûõ, çàðàíåå íåïðåäâèäåííûõ ðàáîò ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ê ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå, ê ðàáîòå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ïðè ýòîì, â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äíè (÷àñû) îòäûõà èëè ðàáîòà êîìïåíñèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. Òàê, Äåïàðòàìåíòîì Àãåíòñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî äåëàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû êàê óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè è ñîáëþäåíèÿ ðåãëàìåíòà òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äíÿ (ðàáî÷åãî âðåìåíè) ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè, ïðîâåäåíû ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ Àêìîëèíñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ïåðåðàáîòîê. Òàê, â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2017 ãîäà è ïåðâîì êâàðòàëå 2018 ãîäà ïðîâåäåíû ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ êîëè÷åñòâåííûì îõâàòîì áîëåå ïÿòèäåñÿòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ, êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ôàê-

ÐÅØÅÍÈÅ Àêèìà Çåëåíîáîðñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Àêìîëèíñêîé îáëàñòè îò 10.05.2018 ¹10 Çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 23 ìàÿ 2018 ãîäà ¹ 6624

Î ïåðåèìåíîâàíèè óëèö â íåêîòîðûõ ñåëàõ Çåëåíîáîðñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Àêìîëèíñêîé îáëàñòè  ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 35 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 23 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà "Î ìåñòíîì ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè è ñàìîóïðàâëåíèè â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí", ïîäïóíêòîì 4) ñòàòüè 14 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 8 äåêàáðÿ 1993 ãîäà "Îá àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì óñòðîéñòâå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí", ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ è íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ Àêìîëèíñêîé îáëàñòíîé îíîìàñòè÷åñêîé êîìèññèè îò 24 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, àêèì Çåëåíîáîðñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà ÐÅØÈË: 1. Ïåðåèìåíîâàòü óëèöû â íåêîòîðûõ ñåëàõ Çåëåíîáîðñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà Àêìîëèíñêîé îáëàñòè:

óëèöó Ìèêðîðàéîí ¹ 1 ñåëà Çåëåíûé Áîð íà óëèöó Ñàðûàðêà; óëèöó Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ñåëà Çåëåíûé Áîð íà óëèöó Êóëàãåð; óëèöó Öåíòðàëüíàÿ ñåëà Æàíàòàëàï íà óëèöó Áåðåêå; óëèöó Áîðîâñêàÿ ñåëà Ìàäåíèåò íà óëèöó Æèáåê æîëû. 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé. 3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Äåïàðòàìåíòå þñòèöèè Àêìîëèíñêîé îáëàñòè è ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. Àêèì Çåëåíîáîðñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà Ä. Æàáàãèí

òû íàõîæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ âî âíåðàáî÷åå âðåìÿ. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïåðåðàáîòêàì, ñîáëþäåíèå ãàðàíòèðîâàííûõ ïðàâ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, è ïðîôèëàêòèêà ïîäîáíîãî ðîäà íàðóøåíèé.  õîäå ìåðîïðèÿòèé ñ äàííûìè ðàáîòíèêàìè è ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïðîâîäèëàñü áåñåäà, à òàêæå ñòàâèëèñü âîïðîñû î ïðè÷èíàõ èõ íàõîæäåíèÿ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ âî âíå ðàáî÷åå âðåìÿ. Ïîëàãàåì, ÷òî ïðèíèìàåìûå ìåðû ñî ñòîðîíû Äåïàðòàìåíòà ïîçâîëÿò ñíèçèòü ôàêòû íåîáîñíîâàííûõ ïðèâëå÷åíèé ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ê ðàáîòå âî âíåðàáî÷åå âðåìÿ, à òàêæå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè, òàê êàê îäíîé èç çàäà÷ Äåïàðòàìåíòà, êàê óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ çàùèòà ïðàâ è ñâîáîä ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. Àíóàð Îìàðîâ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Äåïàðòàìåíòà Àãåíòñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî äåëàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïî Àêìîëèíñêîé îáëàñòè

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïðîåêòà "Men Qazaqpyn"  Ñëóæáå öåíòðàëüíûõ êîììóíèêàöèé ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ìåãàïðîåêòó ""Men qazaqpyn".  ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîð äèðåêöèè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ êîðïîðàöèè "Êàçàõñòàí" Åðæàíàð Àøåéõàí è ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ñïåöïðîåêòîâ òåëåêàíàëà "Qazaqstan" Êóàíûø Ñóëåéìåíîâ. Íàïîìèíàåì, â ìàå 2018 ãîäà ñòàðòîâàë îòáîðî÷íûé òóð âòîðîãî ñåçîíà ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ïðîåêòà "Men qazaqpyn" â ðåãèîíàõ ÐÊ.  ýòîì ãîäó ïðîõîäèò îòáîð ó÷àñòíèêîâ áîëåå â 180 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ öåíòðàõ ÐÊ. Öåëü ïðîåêòà - ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ íàðîäíîé òðàäèöèîííîé ìóçûêè ñðåäè ìîëîäåæè. Ïî ñëîâàì Åðæàíàðà Àøåéõàíà: "Íà äàííûé ìîìåíò îòáîð ó÷àñòíèêîâ ïðîøåë â 176 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è ðàéîííûõ öåíòðàõ. "Men qazaqpyn" ñòàë î÷åíü ïîïóëÿðíûì è âîñòðåáîâàííûì ñðåäè íàøåãî íàñåëåíèÿ. Ñåãîäíÿ îòáîðû áóäóò ïðîõîäèòü â Òåìèðñêîì ðàéîíå Àêòþáèíñêîé îáëàñòè è â Êîêïåêòèíñêîì ðàéîíå Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêîé îáëàñòè. Âñåãî â äàííîì ïðîåêòå çàäåéñòâîâàíû îêîëî 183 ðàéîííûõ öåíòðîâ, âêëþ÷àÿ îáëàñòíûå öåíòðû è êðóïíûå ãîðîäà ÐÊ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ äîñòèãëî 1300 ÷åëîâåê, èç íèõ 391 ïîëó÷èëè ïóòåâêó â îáëàñòíîé òóð. Â÷åðà, 5 èþíÿ â Øûìêåíòå ïðîøåë ïåðâûé îòáîî÷íûé òóð, ãäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 270 èñïîëíèòåëåé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî áûëè îáüÿâëåíû ïîáåäèòåëè. Çàêëþ÷èòåëüíûå îòáîðû â ìåãàïðîåêò çàâåðøàòñÿ 19 èþíÿ". Ñòîèò îòìåòèòü, âñå ôèëèàëû êîðïîðàöèè çàäåéñòâîâàíû â êðóïíîìàñøòàáíîì ïðîåêòå íàöèîíàëüíîãî êàíàëà. Ó÷àñòíèêè ïðîøåäøèå ðàéîííûé îòáîð, áóäóò äàëüøå áîðîòüñÿ çà çâàíèå ïîáåäèòåëÿ îáëàñòíîãî ýòàïà. "Òàêæå, âî âòîðîì ñåçîíå ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà "Men qazaqpyn" áóäóò ó÷àñòâîâàòü èñïîëíèòåëè èç Ðîññèè, Ìîíãîëèè è Êûðãûçñòàíà.  äàííûé ìîìåíò èç Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 8 ÷åëîâåê, 2 èç êîòîðûõ ïðîøëè îòáîðî÷íûé òóð. Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòáîðó â ðåãèîíàõ ïðîõîäÿò ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîìó ïëàíó. Çàïóñê âòîðîãî ñåçîíà ìåãàïðîåêòà "Men qazaqpyn" ñîñòîèòñÿ â ýôèðå òåëåêàíàëà "Qazaqstan" â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, à ôèíàë ïðîåêòà çðèòåëè ñìîãóò óâèäåòü óæå â äåêàáðå 2018 ãîäà", - çàâåðøèë Êóàíûø Ñóëåéìåíîâ. Íàïîìèíàåì, âïåðâûå ïðîåêò "Men qazaqpyn" áûë îñóùåñòâëåí â 2017 ãîäó ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèé ÐÊ ñîâìåñòíî ñ òåëåðàäèîêîðïîðàöèåé "Qazaqstan".

Ïðèåì äîêóìåíòîâ â îðãàíèçàöèè ÒèÏÎ "ÊÃÓ "Êîëëåäæ èíäóñòðèè òóðèçìà è ñåðâèñà, ãîðîä Ùó÷èíñê" (ëèöåíçèÿ ¹ 12016542 îò 17.11.2012 ã.) îêàçûâàåò Ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó íà 2018-2019 ó÷åáíûé ãîä "Ïðèåì äîêóìåíòîâ â êîëëåäæ" ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: - 0508000 - Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ, êâàëèôèêàöèè: "Ìåíåäæåð ïî ñåðâèñó" (íà ãîñ. ÿçûêå), "Ïîâàð", "Êîíäèòåð" - 1201000 - Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, êâàëèôèêàöèè: "Âîäèòåëü êàò. "Â", "Ìàñòåð ïî ðåìîíòó òðàíñïîðòà" - 1211000 - Øâåéíîå ïðîèçâîäñòâî è ìîäåëèðîâàíèå îäåæäû, êâàëèôèêàöèÿ "Êîíñòðóêòîð îäåæäû" - 1401000 - Ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, êâàëèôèêàöèÿ "Ñïåöèàëèñò ïî ñóõîìó ìåòîäó ñòðîèòåëüñòâà" - 0511000 - Òóðèçì (ïî îòðàñëÿì), êâàëèôèêàöèÿ "Ýêñêóðñîâîä" - 0506000 - Ïàðèêìàõåðñêîå èñêóññòâî è äåêîðàòèâíàÿ êîñìåòèêà, êâàëèôèêàöèÿ: "Ïàðèêìàõåð ìîäåëüåð" Ïðèåì äîêóìåíòîâ â êîëëåäæ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 20.06.2018 ãîä ñ 9.00 äî 18.00. Ñïðàâêè ïî òåë.: 2-30-36.

4750

141


Àðõèâíîé ñëóæáå îáëàñòè - 95 ëåò

Öåëü - ïðèóìíîæèòü è ïåðåäàòü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì  òåêóùåì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò àðõèâíîé ñëóæáå Àêìîëèíñêîé îáëàñòè. Ýòî ñîáûòèå ñîâïàäàåò òàêæå ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì àðõèâîâ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþíÿ. Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ ïîäâåäîìñòâåííîé îðãàíèçàöèåé Óïðàâëåíèÿ àðõèâîâ è äîêóìåíòàöèè Àêìîëèíñêîé îáëàñòè.  ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè è ïîïîëíåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî àðõèâíîãî ôîíäà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è îêàçàíèå íàñåëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷à àðõèâíûõ ñïðàâîê". Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ðàéîíà áûë îðãàíèçîâàí 1 îêòÿáðÿ 1994 ãîäà ñîâìåñòíûì ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ùó÷èíñêà è Ùó÷èíñêîãî ðàéîíà. À åñëè æå ñäåëàòü êðàòêèé ýêñêóðñ â èñòîðèþ àðõèâà, òî ðàéîííûé àðõèâ âïåðâûå îðãàíèçîâàí 81 ãîä íàçàä 2 èþíÿ 1937 ãîäà. Çàâåäóþùèì ðàéîííûì àðõèâîì áûë Ìóõàìåäñàäûê Ìóñèí - ñàìîó÷êà, îêîí÷èë êóðñû àðõèâîòåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â Àëìà-Àòå â 1934 ãîäó. Âòîðîé ðàç àðõèâ îðãàíèçîâàëñÿ áîëåå 60 ëåò íàçàä 1 ÿíâàðÿ 1957 ãîäà. Òðåòèé ðàç 26 èþíÿ 1963 ã. è óæå îêîí÷àòåëüíî â 1994 ã. Åãî âîçãëàâèëà è ðàáîòàëà íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò Òàìàðà Áîíäàðü, ÷åëîâåê âëþáëåííûé â ñâîå äåëî, îòâåòñòâåííûé è èñïîëíèòåëüíûé. Ñ ìàðòà 2005 ã. ïî àïðåëü 2017 ãîäà äèðåêòîðîì ðàáîòàë Ìåéðàì Øàêèåâ, ãðàìîòíûé è îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà. Çà ïîñëåäíèå ãîäû àðõèâ ÷åòûðåæäû ìåíÿë íàçâàíèå, à ñ ñåðåäèíû 2016 ãîäà - ýòî êîììóíàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà" óïðàâëåíèÿ àðõèâîâ è äîêóìåíòàöèè Àêìîëèíñêîé îáëàñòè. Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî îðãàíèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé çàùèòû, ïîñòîÿí-

íîãî õðàíåíèÿ, ïîïîëíåíèÿ è ó÷åòà àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, íî è îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ âî áëàãî îáùåñòâà è íàñåëåíèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã àðõèâèñòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîõðàíèòü, ïðèóìíîæèòü è ïåðåäàòü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì èñòîðè÷åñêè çíà÷èìûå èñòî÷íèêè, äîêóìåíòû

ñîãëàñîâûâàåò âîïðîñû ñ Öåíòðîì îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðîâîäèò îáó÷àþùèå ñåìèíàðû êàê ñ èõ ñïåöèàëèñòàìè, òàê è ñî ñïåöèàëèñòàìè ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, îòâå÷àþùèìè çà âåäîìñòâåííûé àðõèâ. Îíà òàêæå íàãðàæäåíà áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì óïðàâëåíèÿ àðõèâîâ è äîêóìåíòàöèè. Àðõèâèñò âûñøåé êàòåãîðèè Äàðèãà Íóð-

ïðîøëîãî âðåìåíè è äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ñîâðåìåííóþ æèçíü íàøåãî îáùåñòâà. Êîëëåêòèâ ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ðàáîòàåò íà âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. Çàâåäóþùàÿ àðõèâîõðàíèëèùåì Îêñàíà Èâàíîâà ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè, îáó÷àþùèå ñåìèíàðû ñî ñëóæáàìè äåëîïðîèçâîäñòâà îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèè ãîðîäà è ðàéîíà. Òðóä åå îòìå÷åí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àêèìà Àêìîëèíñêîé îáëàñòè è óïðàâëåíèÿ àðõèâîâ è äîêóìåíòàöèè. Âìåñòå ñ àðõèâèñòîì, èñòîðèêîì ïî îáðàçîâàíèþ, Âèòàëèåì Êëþêèíûì îíè îðãàíèçîâûâàþò ýêñêóðñèè, âûñòàâêè è óðîêè ñ ó÷àùèìèñÿ øêîë è êîëëåäæåé.  ñëàæåííóþ ðàáîòó àðõèâà áîëüøóþ ëåïòó âíîñèò ãëàâíûé áóõãàëòåð Ëàðèñà Àíîõèíà, òðóä êîòîðîé îòìå÷åí áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè çàìåñòèòåëÿ Àêèìà îáëàñòè è Àêèìà ðàéîíà. Îòâåòñòâåííûé ó÷àñòîê - âñþ îò÷åòíîñòü ïî ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå "Âûäà÷à àðõèâíûõ ñïðàâîê" âåäåò àðõèâèñò âûñøåé êàòåãîðèè Áèáèãóëü Àäàìáàåâà. Îíà

òàçèíà êðîìå ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû, âîçãëàâëÿåò ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ. Áèáèãóëü Àäàìáàåâà, Äàðèãà Íóðòàçèíà è àðõèâèñò ïî ðåñòàâðàöèè äîêóìåíòîâ Ëþäìèëà Ëîãàíåíêî íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Àêèìà ðàéîíà. Àðõèâèñò Àëèÿ Äæàêàíîâà îòâå÷àåò çà ðàáîòó ýëåêòðîííîãî ñàéòà ó÷ðåæäåíèÿ. Àðõèâèñòû Ñàìàë Õàìèäóëëèíà è Ñàóëå Áàéáóðîâà ðàáîòàþò ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì àðõèâíîé ñëóæáû, ïîêàçûâàÿ ñòàáèëüíóþ, êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó. Èõ âñåõ îòëè÷àåò òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå è îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ãîñàðõèâîì. Äîáðîñîâåñòíî è ñ ëþáîâüþ ê äåëó ðàáîòàåò òåõíè÷åñêèé ðàáîòíèê Òàòüÿíà Öóêàíîâà.  îðãàíèçóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÷àñòî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå è äåëÿòñÿ áîãàòûì îïûòîì ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû âåòåðàíû àðõèâíîãî äåëà Ñàðà Àëãàçèíà, Ëþäìèëà Ñàëüíåâà è äðóãèå. Àðõèâíûå äîêóìåíòû - ýòî áåñöåííîå õðàíèëèùå èíôîðìàöèè î ïðîøëîì - äëÿ íàñòîÿùåãî

è áóäóùåãî. Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ðàéîíà îñóùåñòâëÿåò õðàíåíèå äîêóìåíòîâ ïî ã. Ùó÷èíñêó è Áóðàáàéñêîìó ðàéîíó. Ýòî äîêóìåíòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè êàê äåéñòâóþùèõ, òàê è ïðåêðàòèâøèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Íà íà÷àëî òåêóùåãî ãîäà àðõèâ íàñ÷èòûâàåò 303 ôîíäà, 55739 åäèíèö õðàíåíèÿ, â òîì ÷èñëå 31603 óïðàâëåí÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, 23793 åäèíèö õðàíåíèÿ ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó, 343 åäèíèö ôîòîäîêóìåíòîâ è åäèíèö ôîòîäîêóìåíòîâ.  ôîíäàõ àðõèâà õðàíÿòñÿ öåðêîâíûå ìåòðè÷åñêèå êíèãè, äàòèðîâàííûå 1890 ãîäîì, äîêóìåíòû êîëõîçîâ 30-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ðåøåíèÿ ðàéèñïîëêîìà ñ 1928 ãîäà, ãîðèñïîëêîìà ñ 1940 ãîäà, ãîñóäàðñòâåííûå íîòàðèàëüíûå äîêóìåíòû ñ 1937 ãîäà. Îñíîâíûå ôîíäû ñîñòàâëÿþò ñîâõîçû, îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ

è ïðåäïðèÿòèé, ÿâëÿþùèìèñÿ èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ïðîâîäÿòñÿ âûñòàâêè ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì, óðîêè-ëåêöèè, çàñåäàíèÿ â ôîðìå "Êðóãëîãî ñòîëà", àêöèè "Àðõèâû - ñòóäåíòàì" è "Àðõèâû äåòÿì". Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ôîòîäîêóìåíòû, îñîáåííî âåòåðàíîâ Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ãåðîåâ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà, Ñîâåòà âåòåðàíîâ è çàñëóæåííûõ ëþäåé íàøåãî ðàéîíà.  ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììû "Ðóõàíè Æàíãûðó" ðàáîòàåì íàä ðåàëèçàöèåé òðåõ ïîäïðîåêòîâ, èíèöèèðîâàííûõ Óïðàâëåíèåì àðõèâîâ è äîêóìåíòàöèè. Íà ñåãîäíÿ èñòîðèÿ Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà äî 1991 ãîäà ïðåäñòàâëåíà â èíòåðåñíûõ ôîòîäîêóìåíòàõ, âåäåòñÿ ñáîð ìàòåðèàëîâ ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì äëÿ âûïóñêà áðîøþðû, ñ íà÷àëà ãîäà âåäåòñÿ õðîíîãðàô ñîáûòèé ïî ìàòåðèàëàì ðàéîííûõ ãàçåò "Ñòàáèëüíàÿ", "Áóðàáàé" è "Ëó÷". Ïî

ãîðîäà è ðàéîíà. Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà âåäîìñòâåííîì õðàíåíèé ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ñîãëàñíî ãðàôèêà, óòâåðæäåííîãî Àêèìîì ðàéîíà.  öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè äîêóìåíòîâ Íàöèîíàëüíîãî àðõèâíîãî ôîíäà è èñïîëüçîâàíèÿ åãî íà áëàãî îáùåñòâà ïðîâîäÿòñÿ ñåìèíàðû êàê ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, òàê è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèè

âòîðîìó ýòàíó â ðàìêàõ Ïðîãðàììû âåäåòñÿ ñáîð ôîòîäîêóìåíòîâ ïî èñòîðèè ðàéîíà â ïåðèîä Íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ñåãîäíÿ, â äâàäöàòü ïåðâîì âåêå, ðîëü àðõèâîâ â èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè îáùåñòâà âåëèêà êàê íèêîãäà. Áåç àðõèâîâ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íå òîëüêî èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà. Åñëè òðåáóåòñÿ ïîäòâåðæäåíèå òðóäîâîãî ñòàæà, ðàçìåðà çàðàáîòíîé

ïëàòû äëÿ îôîðìëåíèÿ ïåíñèè, âîññòàíîâëåíèå óòåðÿííûõ äîêóìåíòîâ, åñëè íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü ñâîè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû è ò. ï. - ÷åëîâåê îáðàùàåòñÿ â àðõèâ. Ìû âûïîëíÿåì áîëüøóþ ðàáîòó ïî èñïîëíåíèþ çàïðîñîâ ñîöèàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Êðîìå îáëàñòåé Êàçàõñòàíà, ìíîãî çàïðîñîâ ïîñòóïàåò èç Ðîññèè, Óêðàèíû, Áåëàðóñè, Ãåðìàíèè è äðóãèõ ñòðàí. Òàêæå îñóùåñòâëÿåì èñïîëíåíèå çàïðîñîâ òåìàòè÷åñêîãî è ãåíåàëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.  öåëÿõ êà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷à àðõèâíûõ ñïðàâîê", ïîïóëÿðèçàöèè îáðàùåíèé ãðàæäàí ÷åðåç ïîðòàë ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà è, â öåëîì, èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñåìèíàðû, àêöèè "Äåíü àðõèâà â ñåëüñêîì îêðóãå", "Àðõèâ êîíñóëüòèðóåò".  öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ íàëàæåíî äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îáëàñòíîé è ðàéîííûìè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè ãàçåòàìè "Àêìîëèíñêàÿ ïðàâäà", "Ñòàáèëüíàÿ", "Áóðàáàé" è "Ëó÷", íà ñòðàíèöàõ êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ ìàòåðèàëû êàê ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì, òàê è ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Àðõèâ ðàéîíà ðàçâèâàåòñÿ è ñîâåðøåíñòâóåòñÿ â äåëå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ãîñóäàðñòâåííîå õðàíåíèå è ñáîðà ìàòåðèàëîâ ïî äîêóìåíòàì ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì âðåìåíè íà÷àòà ðàáîòà ïî öèôðîâèçàöèè àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ. Äîñòóïíîñòü, êà÷åñòâî, ñîòðóäíè÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü - âîò îñíîâíûå ïðèîðèòåòû ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ. È êîëëåêòèâ ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ãîòîâ ê êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó è ñîòðóäíè÷åñòâó ñî âñåìè, êòî íåðàâíîäóøåí ê àðõèâíîìó äåëó, äåëó ñîõðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ áóäóùèõ ïîòîìêîâ. Ø. Áîñòàìáàåâà, äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà

Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí Çàêîíû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí" è "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî âîïðîñàì îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè" (äàëåå - Çàêîí) ïîäïèñàíû Ãëàâîé ãîñóäàðñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 10 ÿíâàðÿ ò.ã. Äàííûå Çàêîíû ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå äíÿ åãî ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòà 3) ñòàòüè 30 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, êîòîðûé ââîäèòñÿ â äåéñòâèå ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå äíÿ åãî ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (13 èþëÿ ò.ã.). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ðàìêàõ ââåäåíèÿ ñàìîðåãóëè-

ðîâàíèÿ â îáëàñòè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíû êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ, à èìåííî: - ïåðåäà÷à ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé â ñôåðó ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ; - ìíîæåñòâåííîñòü ñàìîðåãóëèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé ñ èñêëþ÷åíèåì ÐÏÎ è 16 ïàëàò îöåíùèêîâ; - îïðåäåëåíèåì êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ïàëàò îöåíùèêîâ íå ìåíåå òðèñòà (300) îöåíùèêîâôèçè÷åñêèõ ëèö; - îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðèçíàíà ïðîôåññèîíàëüíîé; - îòìåíà ëèöåíçèðîâàíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ çàìåíîé íà ñåðòèôèêàöèþ îöåíùèêîâ-ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿåìóþ ïàëàòàìè îöåíùèêîâ. - îñóùåñòâëåíèå ýêñïåðòèçû îò÷åòîâ îá îöåíêå ýêñïåð-

òàìè ïàëàò îöåíùèêîâ; - àëüòåðíàòèâíûé âûáîð èìóùåñòâåííîé îòâåòñòâåííîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ Çàêîíà "Î ñàìîðåãóëèðîâàíèè". - èñêëþ÷åíèå ïîâòîðíîé îöåíêè â ñâÿçè ñ äóáëèðîâàíèåì ýêñïåðòèçû îò÷åòîâ; - ïðåäóñìîòðåíû ïîëîæåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè, ïðåêðàùåíèè, ëèøåíèè ñâèäåòåëüñòâ î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèè "îöåíùèê", "ýêñïåðò". Êðîìå ýòîãî, ðàñøèðåíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÑÐÎ, âêëþ÷àÿ: - óòâåðæäåíèå ïðàâèë è ñòàíäàðòîâ, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ÷ëåíîâ ÑÐÎ; - âñòóïëåíèå â ìåæäóíàðîäíûå îáúåäèíåíèÿ îöåíùèêîâ; - âûäà÷ó ñâèäåòåëüñòâ î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèè

"îöåíùèê", "ýêñïåðò"; - ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè îöåíùèêîâ; - êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì îöåíêè, à òàêæå ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû ýêñïåðòèçû îò÷åòîâ ýêñïåðòíûìè ñîâåòàìè ïàëàò îöåíùèêîâ. Îöåíùèêè âïðàâå îñóùåñòâëÿòü îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî, çàíèìàÿñü ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, à òàêæå íà îñíîâàíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ìåæäó îöåíùèêîì è þðèäè÷åñêèì ëèöîì ñ îáÿçàòåëüíûì ÷ëåíñòâîì â ïàëàòå îöåíùèêîâ. Ïðè ýòîì, ëèöà, ïðåòåíäóþùèå íà îñóùåñòâëåíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êâàëèôèêàöèîííûå ýêçàìåíû áóäóò ïðîõîäèòü â êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè ïàëàòû îöåíùèêîâ, à íå â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè.

Ïðîâåðêè çà ñîáëþäåíèåì ÷ëåíàìè ïàëàòû îöåíùèêîâ òðåáîâàíèé Çàêîíà, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñòàíäàðòîâ è ïðàâèë ïàëàòû îöåíùèêîâ, à òàêæå êîäåêñà äåëîâîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè îöåíùèêîâ, óñëîâèÿ ÷ëåíñòâà â ïàëàòå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïàëàòû îöåíùèêîâ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ îöåíùèêè, à íå Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè. Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè â ðàìêàõ ñòàòüè 30 Çàêîíà óïîëíîìî÷åíî íà êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ïàëàò îöåíùèêîâ. Âûäàííûå ôèçè÷åñêèì ëèöàì ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, äî ïðèíÿòèÿ íîâîé ðåäàêöèè Çàêîíà "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí", ïëàíèðóåòñÿ íå àííóëèðîâàòü, à îáìåíÿòü íà ñâèäå-

òåëüñòâà î ïðèñâîåíèè êâàëèôèêàöèè "îöåíùèê" â ïàëàòàõ îöåíùèêîâ áåç ïðîõîæäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ñî äíÿ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íîâîãî Çàêîíà îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ñî äíÿ ââåäåíèÿ â äåéñòâèå óêàçàííîãî Çàêîíà ëèöåíçèè, âûäàííûå þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà îñóùåñòâëåíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷åííûå èìè äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ïðèçíàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè. Êðîìå òîãî îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ðàìêàõ Çàêîíà ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïåðåäàíû èç Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ. Óïðàâëåíèå þñòèöèè Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà


Ñêîëüêî äíåé áóäóò îòäûõàòü êàçàõñòàíöû â èþëå

Èñòî÷íèê: Zakon.kz

 ñåðåäèíå ëåòà áóäåò îòìå÷àòüñÿ Äåíü ñòîëèöû.  èþëå êàçàõñòàíöû îòäîõíóò 10 äíåé, ïåðåäàåò Zakon.kz. Òàê, 6 èþëÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ Äåíü ñòîëèöû. Ýòîò äåíü ïðèõîäèòñÿ íà ïÿòíèöó, ïîýòîìó æèòåëè ñòðàíû áóäóò îòäûõàòü òðè äíÿ - 6,7 è 8 èþëÿ. Òå, êòî ðàáîòàåò øåñòü äíåé â íåäåëþ, áóäóò îòäûõàòü 6 è 8 èþëÿ.

Äåïîçèòû â òåíãå âûðîñëè íà 2,4% ñ íà÷àëà ãîäà

Èñòî÷íèê: Zakon.kz

 èíîñòðàííîé âàëþòå íàïðîòèâ - ñíèçèëèñü íà 8% äî 7,7 òðëí òåíãå. Äåïîçèòû â áàíêàõ íà êîíåö àïðåëÿ ñîñòàâèëè 17,1 òðëí òåíãå.  èõ ñòðóêòóðå äåïîçèòû â íàöèîíàëüíîé âàëþòå âûðîñëè çà ÿíâàðü-àïðåëü íà 2,4% äî 9,4 òðëí òåíãå, â èíîñòðàííîé âàëþòå - ñíèçèëèñü íà 8% äî 7,7 òðëí òåíãå.  ðåçóëüòàòå óðîâåíü äîëëàðèçàöèè äåïîçèòîâ äîñòèã â àïðåëå 45%. Îá ýòîì ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Íàöèîíàëüíîãî áàíêà Êàçàõñòàíà Äàíèÿð Àêèøåâ íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà "Îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èñïîëíåíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà çà 5 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà", ïåðåäàåò Zakon.kz. Îí îòìåòèë, ÷òî êðåäèòû áàíêîâ íà êîíåö àïðåëÿ ñîñòàâèëè 12,7 òðëí òåíãå.  èõ ñòðóêòóðå êðåäèòû â íàöèîíàëüíîé âàëþòå âûðîñëè çà ÿíâàðü-àïðåëü íà 1,3% äî 9,5 òðëí òåíãå, â èíîñòðàííîé âàëþòå ñíèçèëèñü íà 3,7% äî 3,2 òðëí òåíãå. "Çà 4 ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà âûäà÷à íîâûõ êðåäèòîâ óâåëè÷èëàñü íà 27,7% èëè íà 814,3 ìëðä òåíãå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Ñðåäíÿÿ ñòàâêà ïî òåíãîâûì êðåäèòàì ïðåäïðèÿòèÿì ñíèçèëàñü ñ 13,2% â äåêàáðå 2017 ãîäà äî 12,2% â àïðåëå 2018 ãîäà. Ýòî ñàìîå íèçêîå çíà÷åíèå ñòàâêè ñ êîíöà 2014 ãîäà", - îòìåòèë ãëàâà Íàöáàíêà. Ïî åãî ñëîâàì, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâ Ãëàâû ãîñóäàðñòâà Íàöèîíàëüíûé áàíê ÐÊ ðàáîòàåò íàä îáåñïå÷åíèåì äîëãîñðî÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ ýêîíîìèêè è íàä ïîâûøåíèåì äîñòóïíîñòè æèëüÿ ïóòåì ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. "Íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåäðåíèå èíñòðóìåíòîâ, óäëèíÿþùèõ ñðîêè ôîíäèðîâàíèÿ áàíêîâ. Íàïðèìåð, ââåäåíèå ñáåðåãàòåëüíûõ äåïîçèòîâ ïîçâîëèò èìåòü áàíêàì áîëåå äëèííîå è ïðåäñêàçóåìîå ôîíäèðîâàíèå", - ñîîáùèë Ä. Àêèøåâ. Îí ðàññêàçàë, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ äîëãîñðî÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ áàíêè ïîëó÷àò 200 ìëðä òåíãå â ðàìêàõ Ïðîãðàììû 7-20-25 óæå â áëèæàéøèé ãîä, êîòîðûå íàïðàâÿò íà èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå.  ïåðñïåêòèâå ñóììà äîñòèãíåò 1 òðëí òåíãå, ÷òî ïîçâîëèò óäâîèòü òåêóùèé îáúåì èïîòå÷íîãî ïîðòôåëÿ áàíêîâ äî 2 òðëí òåíãå. "200 ìëðä òåíãå áàíêè ïîëó÷àò íà 5 ëåò â ðàìêàõ çàïóñêàåìîé ïðîãðàììû èíâåñòèöèé ñðåäñòâ ÅÍÏÔ â îáëèãàöèè áàíêîâ. Ïîñêîëüêó ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé ïðåäïîëàãàåò îáÿçàòåëüíîå ïàðèòåòíîå ó÷àñòèå ðûíî÷íûõ èãðîêîâ, áàíêè óäâîÿò ñóììó ïðèâëå÷åíèÿ. 1,2 òðëí òåíãå - ýòî ñóììà êðåäèòîâ, êîòîðûå âûäàäóò áàíêè ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðåôèíàíñèðîâàíî 865 ìëðä òåíãå, èç êîòîðûõ âûäàíî íîâûõ êðåäèòîâ íà ñóììó 170 ìëðä òåíãå.  ðàìêàõ ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ áàíêè ïîëó÷èëè ñóáîðäèíèðîâàííûå çàéìû â ðàçìåðå 654 ìëðä òåíãå íà 15 ëåò, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà êðåäèòîâàíèå â áëèæàéøåå âðåìÿ. Êàçêîììåðöáàíê ïðèîáðåë ÃÖÁ Ìèíôèíà íà ñóììó â ðàçìåðå 1 òðëí òåíãå. Ïîòåíöèàëüíî ýòè ñðåäñòâà áóäóò âûñâîáîæäàòüñÿ áàíêîì äëÿ êðåäèòîâàíèÿ", òàêæå ñîîáùèë Ä. Àêèøåâ. Ïî åãî ñëîâàì, â öåëîì, ñ ó÷åòîì íîâûõ çàéìîâ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ, Ïðîãðàììû 7-20-25, îáëèãàöèîííîé ïðîãðàììû ÅÍÏÔ îáùàÿ ñóììà äëèííîãî ôîíäèðîâàíèÿ áàíêîâ óâåëè÷èòñÿ íà 3,5 òðëí òåíãå â áëèæàéøèå ïîëòîðà-äâà ãîäà. Ýòè ïîêàçàòåëè îáåñïå÷àò ñ îäíîé ñòîðîíû äîñòàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå äëèííûõ êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ, à ñ äðóãîé - íå ïðèâåäóò ê óñèëåíèþ èíôëÿöèîííîãî äàâëåíèÿ â ýêîíîìèêå.

ïëàòåæíûõ êàðò 3,9 òðèëëèîíà òåíãå, íà 27% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå, ñîîáùàåò Zakon.kz ñî ññûëêîé íà èññëåäîâàíèå ranking.kz. Êîëè÷åñòâî òðàíçàêöèé âûðîñëî íà 15,2% è ñîñòàâèëî 82,9 ìèëëèîíà òåíãå. Íà äîëþ áàíêîìàòîâ ïðè îáíàëè÷èâàíèè ïðèõîäèòñÿ 84,8% îò âñåãî îáúåìà - 3,3 òðëí òã, ðîñò çà ãîä íà 28,7%. Îñòàâøèåñÿ 15,2% ïðèõîäÿòñÿ íà POS-òåðìèíàëû - 592,1 ìëðä òã, ðîñò çà ãîä íà 18,2%. Ïî ãîäîâîìó ðîñòó îáúåìîâ ñíÿòèÿ íàëè÷íûõ ñ ïëàòåæíûõ êàðò ñðåäè ðåãèîíîâ ÐÊ ëèäèðóåò Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü - íà 37,9%, äî 174,9 ìëðä òã. Äîëÿ îò ÐÊ âûðîñëà ñ 4,1% äî 4,5%. Ñëåäîì èäåò ÞÊÎ - íà 35,1%, äî 345,4 ìëðä òã; äîëÿ îò ÐÊ âûðîñëà ñ 8,3% äî 8,8%. Çàìûêàåò òðîéêó ëèäåðîâ Êûçûëîðäèíñêàÿ îáëàñòü - ãîäîâîé ðîñò íà 31,5%, äî 119,2 ìëðä òã. Äîëÿ îò ÐÊ âûðîñëà ñ 2,9% äî 3,1%.  öåëîì, ðîñò îáúåìà îáíàëè÷åííûõ ñðåäñòâ çà ãîä çàôèêñèðîâàí âî âñåõ 16 ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ïî ãîäîâîìó ðîñòó òðàíçàêöèé - ñõîæàÿ êàðòèíà è òå æå ëèäåðû. Ðîñò â Àëìàòèíñêîé îáëàñòè ñîñòàâèë 21,9%, äî 3,8 ìëí òðàíçàêöèé. Äîëÿ îò ÐÊ âûðîñëà ñ 4,3% äî 4,6%. Ó ÞÊÎ ðîñò ãîä ê ãîäó - 19,6%, äî 7,2 ìëí òðàíçàêöèé. Äîëÿ îò ÐÊ âûðîñëà ñ 8,3% äî 8,6%.  Êûçûëîðäèíñêîé îáëàñòè ðîñò ÷èñëà òðàíçàêöèé ïðè ñíÿòèè íàëè÷íîñòè ñ êàðò ñîñòàâèë 18,5%, äî 2,5 ìëí òðàíçàêöèé. Äîëÿ îò ÐÊ âûðîñëà ñ 3% äî 3,1%.

Çà ãîä èç Êàçàõñòàíà âûâåëè 159 ìèëëèàðäîâ òåíãå

Èñòî÷íèê: Zakon.kz

Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà çà ðóáåæ áûëî ïåðåâåäåíî â îáùåé ñëîæíîñòè íà 36 ñ ïîëîâèíîé ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ãîäîì ðàíåå. Çà ãîä êàçàõñòàíöû âûâåëè èç ñòðàíû 159 ìèëëèàðäîâ òåíãå, ñîîáùàåò zakon.kz ñî ññûëêîé íà ÊÒÊ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü äåíåæíûõ ñðåäñòâ áûëà îòïðàâëåíà â Êèòàé, Òóðöèþ è Êûðãûçñòàí, íî âñå æå ëèäåðîì ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ Ðîññèÿ. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà çà ðóáåæ áûëî ïåðåâåäåíî â îáùåé ñëîæíîñòè íà 36 ñ ïîëîâèíîé ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ãîäîì ðàíåå.  äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ýòî âûãëÿäèò ïðèìåðíî òàê: â Ðîññèþ êàçàõñòàíöû çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îòïðàâèëè ïî÷òè 70 ìèëëèàðäîâ òåíãå, 19 ñ ïîëîâèíîé ïåðåâåëè â Óçáåêèñòàí, è çàìûêàåò òðîéêó ëèäåðîâ Òóðöèÿ 18 ìèëëèàðäîâ òåíãå.

ïðèñâîåíèþ Ðåãèñòðàöèîííîãî êîäà âñåì àäðåñíûì ñâåäåíèÿì ãðàæäàí è ñîçäàíèþ ñèñòåìû "ýëåêòðîííàÿ äîìîâàÿ êíèãà". ×ëåíàì Ñîâåòà ìèíèñòð ðàññêàçàë î äåÿòåëüíîñòè Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ïî îõðàíå ñòðàòåãè÷åñêèõ è îñîáî âàæíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáúåêòîâ, îáúåêòîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, ó÷àñòèè âîåííîñëóæàùèõ â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè ñâûøå 200 îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ãëàâà âåäîìñòâà ñîîáùèë î ìîäåðíèçàöèè ïåíèòåíöèàðíîé èíôðàñòðóêòóðû â ñîîòâåòñòâèè "Ïëàíîì Íàöèè - 100 êîíêðåòíûõ øàãîâ", òðóäîçàíÿòîñòè, îáùåîáðàçîâàòåëüíîì è ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè îñóæäåííûõ, ïðèâëå÷åíèè â ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Áûëî äîëîæåíî î ðàáîòå ïîäðàçäåëåíèé ãðàæäàíñêîé çàùèòû, ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, îñíîâíóþ ÷àñòü êîòîðûõ ñîñòàâèëè ïîæàðû. Äëÿ ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé îñóùåñòâëåíî 17,7 òûñ. âûåçäîâ, â õîäå êîòîðûõ ñïàñåíî 3,7 òûñ. è ýâàêóèðîâàíû 9,4 òûñ. ÷åëîâåê, ñâûøå 1,4 òûñ. îêàçàíà ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Êàëìóõàíáåò Êàñûìîâ ðàññêàçàë ÷ëåíàì Ñîâåòà î êîìïëåêñå ïðèíèìàåìûõ ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, ïðîôèëàêòèêå íàðóøåíèé çàêîííîñòè è ñîáëþäåíèþ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû, à òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèè êàäðîâîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, îòêðûòîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííîñòüþ. Ìèíèñòð òàêæå îòâåòèë íà âîïðîñû ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.  öåëîì, îò÷åò îäîáðåí, ÷ëåíàìè Ñîâåòà äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

Ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ äàííûå êàçàõñòàíöåâ ïîñëå ðåãèñòðàöèè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ

Èñòî÷íèê: Zakon.kz

Çà íåçàêîííîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñâåäåíèé îòâåòñòâåííîñòü áóäåò íåñòè îïåðàòîð áàçû äàííûõ.  ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèè ÐÊ ñîîáùèëè, ãäå áóäóò õðàíèòüñÿ äàííûå âëàäåëüöåâ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ ïîñëå èõ ðåãèñòðàöèè, ïåðåäàåò Zakon.kz. Òàê, âñÿ ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò íàïðàâëÿòüñÿ îïåðàòîðàìè ñîòîâîé ñâÿçè â åäèíóþ áàçó äàííûõ èäåíòèôèêàöèîííûõ êîäîâ àáîíåíòñêèõ óñòðîéñòâ ñåòè ñîòîâîé ñâÿçè (IMEI-êîä). " ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 36-2 Ãëàâà ÌÂÄ ÐÊ:  Êàçàõñòàíå çàêîíà ÐÊ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåñíèçèëñÿ óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè íèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèè Èñòî÷íèê: Zakon.kz Êàñûìîâ îò÷èòàëñÿ ïåðåä îáùåñòâåí- è êîììóíèêàöèé" äëÿ ðåãèñòðàöèè àáîíåíòñíûì ñîâåòîì. êèõ óñòðîéñòâ ñîòîâîé ñâÿçè åãî âëàäåëåö 8 èþíÿ â Àñòàíå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Îá- ïðåäîñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ îá èíäèâèäóàëüíîì ùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñ- èäåíòèôèêàöèîííîì íîìåðå (äëÿ ôèçëèö) èëè òè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, íà êîòîðîì çàñëó- áèçíåñ-èäåíòèôèêàöèîííîì íîìåðå (äëÿ þðøàí îò÷åò ãëàâû ÌÂÄ Êàëìóõàíáåòà Êàñûìî- ëèö), IMEI-êîä, àáîíåíòñêîì íîìåðå", - îòâåòèâà. Íà ñîâåòå ìèíèñòð äîëîæèë î ðåçóëüòàòàõ ëè â âåäîìñòâå íà îôèöèàëüíûé çàïðîñ. îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ Ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò ìîáèëüíûå óñòðîéâíóòðåííèõ äåë çà òåêóùèé ïåðèîä, ïåðåäàåò ñòâà, ïðîèçâåäåííûå èëè çàâåçåííûå íà òåðZakon.kz ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó ÌÂÄ ÐÊ. ðèòîðèþ ñòðàíû, ðàáîòàþùèå â ñåòÿõ ñîòî- Êðèìèíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå õàðàêòå- âîé ñâÿçè ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ íå òðåáóðèçóåòñÿ îáùèì ñíèæåíèåì óðîâíÿ ïðåñòóïíî- åòñÿ óñòðîéñòâàì, íàõîäÿùèìñÿ â Êàçàõñòàñòè (12,7%). Ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî òÿæêèõ íå â ðîóìèíãå, ëèáî ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ìåæâèäîâ ïðåñòóïëåíèé, ñðåäíåé è íåáîëüøîé òÿ- ìàøèííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. æåñòè, ãðàáåæåé, êðàæ, õóëèãàíñòâ è èçíàñèëîÎòìå÷àåòñÿ, ÷òî çà íåçàêîííîå ðàñïðîñòâàíèé, óãîëîâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â îáùå- ðàíåíèå ëè÷íûõ äàííûõ îòâåòñòâåííîñòü áóñòâåííûõ ìåñòàõ è íà óëèöàõ. Ðàñêðûòî 4,3 äåò íåñòè îïåðàòîð áàçû äàííûõ. òûñÿ÷è ïðåñòóïëåíèé "ïðîøëûõ ëåò", çàäåðæà äàííûé ìîìåíò ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî íî áîëåå 1,2 òûñÿ÷ ïðåñòóïíèêîâ, ñêðûâàâøèõ- âíåñåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê â äåéñÿ îò ñëåäñòâèÿ è ñóäà, - îòìåòèë Ê. Êàñûìîâ. ñòâóþùèå Ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè àáîíåíòñêèõ Ìèíèñòð ðàññêàçàë îá îõðàíå îáùåñòâåí- óñòðîéñòâ. Ýòè ïîïðàâêè ðåãëàìåíòèðóþò íîãî ïîðÿäêà, îáåñïå÷åíèè äîðîæíîé áåçîïàñ- äåòàëüíóþ ïðîöåäóðó è ïîëíûé ìåõàíèçì ðåíîñòè è ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé. Ñîîá- ãèñòðàöèè. ùèë î ìåðàõ ïî ïðîôèëàêòèêå ïîäðîñòêîâîé " öåëÿõ óïðîùåíèÿ ïðîöåññà ðåãèñòðàöèè ïðåñòóïíîñòè, íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà óëèöàõ è àáîíåíòñêèõ óñòðîéñòâ, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â ñîîòâåòñòâèè îïåðàòîðà ñîòîâîé ñâÿçè äàííûõ îá ÈÈÍ âëàñ óñòàíîâêàìè Ãëàâû ãîñóäàðñòâà î "íóëåâîé äåëüöà àáîíåíòñêîãî íîìåðà áóäåò íå îáÿçàòåëüíî ïîñåùàòü àáîíåíòñêèå îòäåëû îïåðàòåðïèìîñòè" ê ìåëêèì ïðàâîíàðóøåíèÿì. Êàñûìîâ îñòàíîâèëñÿ íà ñîâåðøåíñòâî- òîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâàíèè ìåõàíèçìîâ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïî- âèëà ðåãèñòðàöèè àáîíåíòñêèõ óñòðîéñòâ ñîðÿäêà è âíåäðåíèè èííîâàöèîííûõ òåõíîëî- òîâîé ñâÿçè íàõîäÿòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé ãèé, ïåðåõîäó íà àâòîìàòèçàöèþ ïðîöåäóð àä- ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñòèöèè", - ïðîèíôîðìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàáîòå Ñïåö- ìèðîâàëè â âåäîìñòâå. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè Ïðàâèë, çàêëþ÷èëè â Ïî÷òè 4 òðëí òåíãå îáíàëè÷èëè ÖÎÍîâ ïî ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòà è âûäà÷å âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé, êîòîðûìè ñ íà- ìèíèñòåðñòâå, áóäóò ïðîâåäåíû ñîîòâåòñòâóêàçàõñòàíöû çà 4 ìåñÿöà ÷àëà ãîäà îêàçàíî áîëåå 960 òûñÿ÷ ãîñóäàð- þùèå èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíûå ðàáîÈñòî÷íèê: Zakon.kz òû ïî îñâåùåíèþ ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè â Íàèáîëüøèé âñïëåñê àêòèâíîñòè îòìå- ñòâåííûõ óñëóã. ÷åí íà þãå - â Àëìàòèíñêîé îáëàñòè è ÞÊÎ.  äîêëàäå áûëè çàòðîíóòû âîïðîñû îáåñ- îáùåñòâåííûõ è äîñòóïíûõ ìåñòàõ, à òàêæå Çà 4 ìåñÿöà êàçàõñòàíöû îáíàëè÷èëè ñ ïå÷åíèÿ ìèãðàöèîííîãî êîíòðîëÿ, ðàáîòå ïî ïî óëó÷øåíèþ è óïðîùåíèþ ýòîãî ïðîöåññà.

600 ìëðä òåíãå ñîñòàâèëè ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ âîäîé

Èñòî÷íèê: Zakon.kz

Äî 2025 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü êàçàõñòàíöåâ öåíòðàëèçîâàííûì âîäîñíàáæåíèåì â ãîðîäàõ 100%, à â ñåëàõ - 80%. Íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ìèíèñòð ïî èíâåñòèöèÿì è ðàçâèòèþ ÐÊ Æåíèñ Êàñûìáåê ðàññêàçàë îá óâåëè÷åíèè äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê öåíòðàëèçîâàííîìó âîäîñíàáæåíèþ â ãîðîäàõ è ñåëàõ, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò Zakon.kz. " ðàìêàõ Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ äî 2020 ãîäà (ÏÏÐÊ) ïðåäóñìîòðåíî äîñòèæåíèå äîñòóïà ê öåíòðàëèçîâàííîìó âîäîñíàáæåíèþ â ãîðîäàõ - 97 %, â ñåëàõ - 62 %; âîäîîòâåäåíèþ â ãîðîäàõ - 97 %, â ñåëàõ - 13 %", - ñêàçàë îí. Ïî åãî ñëîâàì, çà 2011-2017 ãîäû â ðàìêàõ ÏÏÐÊ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 494 ìèëëèàðäà òåíãå. "Ðåàëèçîâàíî 1684 ïðîåêòà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ãîðîäàõ è ñåëàõ. Íàðÿäó ñ Ïðîãðàììîé ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå "Íóðëû æîë", â ðàìêàõ êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ âîçâðàòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ öåëüþ êîììåðöèàëèçàöèè ñåêòîðà òàêèõ êàê áþäæåòíîå êðåäèòîâàíèå, áþäæåòíîå ñóáñèäèðîâàíèå è ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ ðåàëèçóåìûõ ïî çàéìàì ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé", - óòî÷íèë ãëàâà âåäîìñòâà. Êàê îòìåòèë Æ. Êàñûìáåê, îáùèå ðàñõîäû ïî äâóì ïðîãðàììàì ñîñòàâèëè 600 ìèëëèàðäîâ òåíãå. "Âñåãî ïîñòðîåíî è ðåêîíñòðóèðîâàíî ïîðÿäêà 23 òûñÿ÷ êì ñåòåé. Çà ïåðèîä ñ 2011 ïî 2017 ãîäû äîñòóï íàñåëåíèÿ ê öåíòðàëèçîâàííîìó âîäîñíàáæåíèþ óâåëè÷åí â ãîðîäàõ ñ 82% äî 93,8%, â ñåëàõ ñ 42,5% äî 57,4%. Ê öåíòðàëèçîâàííîìó âîäîîòâåäåíèþ äîñòóï â ãîðîäàõ óâåëè÷èëñÿ ñ 73% äî 88% è â ñåëàõ ñ 8,8% äî 11,5%", - ïðîèíôîðìèðîâàë îí. Ìèíèñòð óòî÷íèë, ÷òî â òåêóùåì ãîäó ïðèíÿò Ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí ðàçâèòèÿ Êàçàõñòàíà äî 2025 ãîäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó íåîáõîäèìî äî 2025 ãîäà îáåñïå÷èòü íàñåëåíèå ñòðàíû öåíòðàëèçîâàííûì âîäîñíàáæåíèåì â ãîðîäàõ 100%, à â ñåëàõ - 80%. "Êðîìå òîãî, ãëàâà ãîñóäàðñòâà â ñâîåì Ïîñëàíèè ïîðó÷èë ïðàâèòåëüñòâó ðåøèòü âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé è åæåãîäíî ïðåäóñìàòðèâàòü íà äàííóþ ðàáîòó íå ìåíåå 100 ìèëëèàðäîâ òåíãå èç âñåõ èñòî÷íèêîâ.Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ öåëåé è çàäà÷ òðåáóåòñÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì - íîâûå ïîäõîäû äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñåêòîðà; íîâûå ìåõàíèçìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ; àêòóàëèçàöèÿ èíäèêàòîðîâ", - çàêëþ÷èë îí.

Áîëåå 5 ìëðä òåíãå ïîëó÷èëè êàçàõñòàíöû çà ñäà÷ó ñòàðûõ àâòî

Èñòî÷íèê: ÌÈÀ "Êàçèíôîðì"

Êàçàõñòàíöàì, ñäàâøèì íà ïåðåðàáîòêó ñòàðûå àâòîìîáèëè, îáîðóäîâàíèå è óïàêîâêè, âûïëàòèëè áîëåå 5 ìëðä òåíãå. Îá ýòîì ñîîáùèë ìèíèñòð ýíåðãåòèêè ÐÊ Êàíàò Áîçóìáàåâ â õîäå îò÷åòíîé âñòðå÷è ïåðåä Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ïî âîïðîñàì òîïëèâíîýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è ýêîëîãèè, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÌÈÀ "Êàçèíôîðì". " 2016 ãîäó ââåäåí ÐÎÏ (ðàñøèðåííûå îáÿçàòåëüñòâà ïðîèçâîäèòåëåé/èìïîðòåðîâ) íà àâòîìîáèëè è èõ êîìïîíåíòû, â 2017 ãîäó - íà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå è óïàêîâêó. Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ÐÎÏ (2016 - 2017 ãîäû) ñîáðàíî è ïåðåðàáîòàíî 136,1 òûñ òîíí îòõîäîâ. Ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâèë 5,2 ìëðä òåíãå", - ñêàçàë Êàíàò Áîçóìáàåâ.  îáëàñòè óïðàâëåíèÿ îòõîäàìè äîëÿ ïåðåðàáîòàííûõ è óòèëèçèðîâàííûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèëà 31%, ÒÁÎ - 9%, ïðè ýòîì ñ 2015 ãîäà ïî ïðîìûøëåííûì îòõîäàì äàííûé èíäèêàòîð âûðîñ â 1,3 ðàçà, ïî ÒÁÎ - â 5 ðàç. Ïëàíèðóåòñÿ â 2018 ãîäó äîëþ ïåðåðàáîòêè ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ äîâåñòè äî 32%, ÒÁÎ - äî 11%. Ìèíèñòð òàêæå ñîîáùèë, ÷òî îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèðîäîïîëüçîâàòåëÿìè ñîñòàâèë çà 2017 ãîä 129,6 ìëðä òåíãå, ÷òî ïî÷òè â 1,5 ðàçà âûøå ïîêàçàòåëÿ 2015 ãîäà (87 ìëðä òåíãå).  ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðåâèçèè â öåëÿõ ñíèæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè íà áèçíåñ â ðàìêàõ ïðîâîäèìûõ èíñïåêòîðñêèõ ïðîâåðîê êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå ôóíêöèè ñîêðàùåíû íà 30%.


×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018 ïîêàæóò òåëåêàíàëû "Qazaqstan" è "QAZSPORT" Òåëåêàíàëû "Qazaqstan" è "QAZSPORT" áóäóò îôèöèàëüíî âåùàòü ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018 íà òåððèòîðèè Êàçàõñòàíà, ïåðåäà¸ò ortcom.kz. Îá ýòîì â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè â ÑÖÊ ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÀÎ ÐÒÐÊ "Êàçàõñòàí" Åðëàí Êàðèí. "Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî íàøè çðèòåëè ñìîãóò óâèäåòü êðóïíåéøåå ôóòáîëüíîå ñîáûòèå ìèðîâîãî ìàñøòàáà íà îòå÷åñòâåííûõ òåëåêàíàëàõ "Qazaqstan" è "QAZSPORT". Íàìè áóäóò òðàíñëèðîâàíû âñå 64 ìàò÷à ìèðîâîãî ïåðâåíñòâà. Ðàíåå òåëåðàäèîêîðïîðàöèÿ "Êàçàõñòàí" ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå íà 6 ëåò - ñ 2017 ïî 2022 ãîäû, ïîëó÷èâ ïðàâà íà òðàíñëÿöèþ ñðàçó äâóõ ÷åìïèîíàòîâ ìèðà ïî ôóòáîëó íà 2018 è 2022 ãîäû", - ñêàçàë îí. Åðëàí Êàðèí òàêæå ðàññêàçàë î çàïëàíèðîâàííûõ ñïåöïðîåêòàõ â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà. " ïåðèîä ñ 14 èþíÿ ïî 15 èþëÿ, ïåðåä êàæäûì ìàò÷åì áóäåò âûõîäèòü èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïåðåäà÷à "Ïðàçäíèê ôóòáîëà â Ðîññèè", ãäå áóäóò îáñóæäàòüñÿ îñîáåííîñòè ïðåäñòîÿùèõ èãð. Òàêæå, íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ÷åìïèîíàòà, áîëåëüùèêîâ æäóò åæåäíåâíûé è åæåíåäåëüíûé "Îáçîðû ïðîøåäøèõ ìàò÷åé". Óæå âûõîäèò â ýôèð èíôîðìàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà "Êàëåéäîñêîï ÷åìïèîíàòîâ ìèðà", ãäå ïðèâîäÿòñÿ èíòåðåñíûå ôàêòû è ðàññêàçûâàåòñÿ êðàòêàÿ èñòîðèÿ âñåõ ìèðîâûõ ïåðâåíñòâ ïî ôóòáîëó, íà÷èíàÿ ñ 1930 ãîäà. 14 èþíÿ ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè îáùåñòâåííûé ïîêàç öåðåìîíèè îòêðûòèÿ è ìàò÷à ãðóïïîâîãî ýòàïà Ðîññèÿ - Ñàóäàâñêàÿ Àðàâèÿ íà ìåäèàôàñàäå "Êàçìåäèàîðòàëûãû". Âåùàíèå

áóäåò èäòè íàïðÿìóþ ñ ýôèðà òåëåêàíàëà "Qazaqstan". Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé Àñòàíû âìåñòå ïîñìîòðåòü ýòî ìàñøòàáíîå ñîáûòèå. Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ 14 èþíÿ â 19:30 ñî ñòîðîíû áóëüâàðà "Íóðæîë"", - ñîîáùèë Å. Êàðèí. Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë ñïèêåð, äëÿ ðàáîòû íà ìàò÷àõ áûëè ïðèâëå÷åíû ñàìûå ëó÷øèå ôóòáîëüíûå êîììåíòàòîðû. "Ïîìèìî ïîñòîÿííûõ êîììåíòàòîðîâ òåëåêàíàëà åñòü è íåñêîëüêî ïðèãëàø¸ííûõ ñî ñòîðîíû, êîòîðûå ðàíåå òàêæå ñîòðóäíè÷àëè ñ íàìè è ïîêàçàëè ñåáÿ ñ íàèëó÷øåé ñòîðîíû. Íà ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü ñïèñîê èç 16 êîììåíòàòîðîâ, êîòîðûå íà÷íóò ÷åìïèîíàò. Ñðåäè íèõ èçâåñòíûå è îïûòíûå: Åñåé Æåíèñóëû, Ñåðãåé Ðàéëÿí, Æèãåð Àçáåðãåíîâ, Äìèòðèé Ìîñòîâîé, Æàíäîñ Ñìàéëîâ è äðóãèå. ×àñòü ìàò÷åé áóäåò îòêîììåíòèðîâàíà íåïîñðåäñòâåííî ñ ìåñòà ñîáûòèé ñî ñòàäèîíîâ - ìû îòïðàâëÿåì â êîìàíäèðîâêó íà ïåðèîä ÷åìïèîíàòà ñúåìî÷íî-êîììåíòàòîðñêóþ ãðóïïó â ñîñòàâå îïûòíûõ Ðóñëàíà Áàõûòæàíà è Òèìóðà Ñóëåéìåíîâà",- îòìåòèë Åðëàí Êàðèí. Íàïîìíèì, 21-é ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó ÔÈÔÀ ïðîéä¸ò â Ðîññèè ñ 14 èþíÿ ïî 15 èþëÿ 2018 ãîäà. Ïåðâûé ìàò÷ ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ íà çíàìåíèòîì ñòàäèîíå "Ëóæíèêè" â Ìîñêâå. Ãðóïïîâîé ýòàï çàâåðøèòñÿ 28 èþíÿ, à ôèíàëüíàÿ èãðà ïðîéä¸ò 15 èþëÿ.  ýòîì ñîðåâíîâàíèè ïðèìóò ó÷àñòèå 32 ëó÷øèå íàöèîíàëüíûå ñáîðíûå ìèðà. Ïðîâåäåíèå ïåðâåíñòâà çàïëàíèðîâàíî íà 12 ñòàäèîíàõ â 11 ãîðîäàõ, â ÷èñëå êîòîðûõ Ìîñêâà, Âîëãîãðàä, Åêàòåðèíáóðã, Êàçàíü, Êàëèíèíãðàä, Íèæíèé Íîâãîðîä, Ðîñòîâ, Ñàìàðà, ÑàíêòÏåòåðáóðã, Ñàðàíñê è Ñî÷è.

×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé âåðáîâêè, îáîëâàíèâàíèÿ, äåçèíôîðìàöèè è ìàíèïóëèðîâàíèÿ, íóæíî çíàòü î ïðèåìàõ, êîòîðûå èñïîëüçóþò âåðáîâùèêè èç äåñòðóêòèâíûõ òå÷åíèé. Ýòî ïîçâîëèò âàì ñðàçó ïîíÿòü, ÷òî âàñ íàãëî âåðáóþò. Âàøà èíôîðìèðîâàííîñòü - ýòî âàø êîçûðü, ÷åì áîëåå âû èíôîðìèðîâàíû, òåì ëó÷øå çàùèùåíû. Åñòü òðè ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáà âåðáîâêè. Ïåðâûé - ÷åðåç çíàêîìîãî èëè ðîäñòâåííèêà, ïðèìêíóâøåãî ê ïñåâäîðåëèãèîçíîìó òå÷åíèþ. Âòîðîé - ÷åðåç íåçíàêîìöà, êîòîðûé ñ íèìè äðóæåí (òîæå ÷ëåíà ðàäèêàëüíîé ãðóïïû è, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà). Òðåòèé - âî âðåìÿ ôèíàíñèðóåìîãî òàêèìè òå÷åíèÿìè ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðèìåð, ëåêöèè, ñåìèíàðà èëè ïðîñìîòðà êèíîôèëüìà. Çà÷àñòóþ ÷åëîâåê âîîáùå íå ïîäîçðåâàåò, ÷òî åãî âåðáóþò. Äðóã èëè ðîäñòâåííèê èñïûòàë íåâåðîÿòíûå îùóùåíèÿ, ïåðåæèë èíñàéò, è õî÷åò, ÷òîáû âû òîæå ýòî ïîïðîáîâàëè. Èëè ãîâîðèò: "Õî÷ó óñëûøàòü òâîå ìíåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó". Äåëàÿ âèä, ÷òî æàæäåò îáúåêòèâíîñòè è íóæäàåòñÿ â ïîìîùè, îí ëîâêî çàìàíèâàåò âàñ íà "ââîäíûé êóðñ" îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêòðèíîé äàííîé ãðóïïû, âî âðåìÿ êîòîðîé âû ñòàíîâèòåñü æåðòâîé âíóøåíèÿ. Åñëè âàñ âåðáóåò íåçíàêîìåö, òî ÷àùå âñåãî âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ïîçíàêîìèëèñü ñ î÷åíü õîðîøèì ÷åëîâåêîì. Àíàëèçèðóÿ ðåçóëüòàòû îïðîñîâ íûíåøíèõ è áûâøèõ ÷ëåíîâ ïñåâäîðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé, çàâåðáîâàííûõ â íèõ, íàõîäèëèñü â ïåðèîä âåðáîâêè â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî ñòðåññà, êîòîðûé ìîæåò âîçíèêíóòü â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ïðèâû÷íîãî îáðàçà, ïåðååçäà â äðóãîé ãîðîä, ñìåíû ðàáîòû, ðàçðûâà îòíîøåíèé, ïîòåðè ôè-

Èç çàëà ñóäà  Áóðàáàéñêîì ðàéîííîì ñóäå áûëî ðàññìîòðåíî àäìèíèñòðàòèâíîå äåëî â îòíîøåíèè ïðàâîíàðóøèòåëÿ Á., ïî ñò.608 ÷.1 ÊÐÊîáÀÏ. 14.04.2018 ãîäà ñîòðóäíèêîì ïîëèöèè Áóðàáàéñêîãî ÐÎÂÄ Æ., áûë ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè â îòíîøåíèè ã-íà Á., ïî ñò.608 ÷.1 ÊÐÊîáÀÏ "Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ". Äàííîå äåëî ïîñòóïèëî â ñóä 25.04.2018 ã. Ïðàâîíàðóøèòåëü Á., 14.04.2018 ãîäà îêîëî 08.00 óïðàâëÿë àâòîìàøèíîé ÂÀÇ 2110, â ã. Ùó÷èíñêå íàïðîòèâ ìàãàçèíà "Òàòüÿíà" â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, òåì ñàìûì íàðóøèë ïðàâèëî ïï.2.ï.4 ï2 ÏÄÄ ÐÊ, è áûë îñòàíîâëåí ñîòðóäíèêàìè ÃÀÈ. Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿ ¹03 ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ãð-í Á., íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè "ëåãêîé ñòåïåíè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ" ñ êîëè÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëåì ñîäåðæàíèÿ àëêîãîëÿ 0,2 ïðîìèëëå. 05.05.2018 ã. îò ãðàæäàíèíà Á., ïîñòóïèëà æàëîáà íà çàêëþ÷åíèå ¹03 ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, ãäå ãðàæäàíèí Á., íå ñîãëàñåí, è ñ÷èòàåò, ÷òî âðà÷ îôîðìèë çàêëþ÷åíèå íåíàäëåæàùèì îáðàçîì, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò Ïðàâèëàì ìåäîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ. Òàê, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 3 "Ñòàíäàðòèçèðîâàííîå ñîîòíîøåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîäåðæàíèÿ àëêîãîëÿ â êðîâè è îöåíêå êëèíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îñâèäåòåëüñòâóåìîãî ëèöà" Ïðèêàçà ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÊ îò 13 èþëÿ 2017 ãîäà ¹504 "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è ñîñòîÿíèÿ îïüÿíåíèÿ" îöåíêà "ëåãêîå îïüÿíåíèå" óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè îò 0,5 äî 1,5 ïðîìèëëå. Òîãäà êàê âðà÷ óñòàíîâèë ó îñâèäåòåëüñòâóåìîãî ëåãêèé ñòåïåíü àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, êîãäî ó íåãî êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü ñîäåðæàíèÿ àëêîãîëÿ 0,2 ïðîìèëëå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîïóñòèìûì ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÊ. Ïîñòàíîâëåíèåì Áóðàáàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà äàííîå äåëî â ñîîòâåòñòâèè ï.2÷.1 ñò.741 ÊÐÊîáÀÏ ïðåêðàùåíî çà îòñóòñòâèåì ñîñòàâà ïðàâîíàðóøåíèÿ. Í. Øàðèïîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áóðàáàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà * * * Áóðàáàéñêèì ðàéîííûì ñóäîì ðàññìîòðåíî àäìèíèñòðàòèâíîå äåëî â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà ß. ïî ñò.496 ÷.2 ÊîÀÏ ÐÊ - ïðèîáðåòåíèå ãðàæäàíèíîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ãðàæäàíñòâà äðóãîãî ãîñóäàðñòâà. Ãðàæäàíèí Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ ß., ïîëó÷èâøèé ãðàæäàíñòâî Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ è ïàñïîðò, íå ñîîáùèë â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ èì èíîãî ãðàæäàíñòâà î ôàêòå ïðèîáðåòåíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíñòâà â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èëè çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è íå ñäàë ïàñïîðò è óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.  ñóäåáíîì çàñåäàíèè ãðàæäàíèí ß. âèíó ñâîþ ïðèçíàë, ðàñêàèâàëñÿ è ïîäòâåðäèë îáñòîÿòåëüñòâà, èçëîæåííûå â ïðîòîêîëå îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Âûñëóøàâ ïîÿñíåíèÿ ïðàâîíàðóøèòåëÿ, èññëåäîâàâ ìàòåðèàëû äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, çàñëóøàâ çàêëþ÷åíèå ïðîêóðîðà, ïîëàãàâøåãî íåîáõîäèìûì ïðèçíàòü ãðàæäàíèíà ß. âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâî-

íàðóøåíèÿ ïî ÷.2 ñò.496 ÊîÀÏ ÐÊ è íàçíà÷èòü åìó àäìèíèñòðàòèâíîå âçûñêàíèå â âèäå øòðàôà, ñîêðàòèâ åãî íà 30 %, ñóä ñ÷èòàåò, ÷òî âèíîâíîñòü ïðàâîíàðóøèòåëÿ ïîäòâåðäèëàñü èññëåäîâàííûìè â ñóäå äîêàçàòåëüñòâàìè è åãî äåéñòâèÿ ïðàâèëüíî êâàëèôèöèðîâàíû ïî ÷.2 ñò.496 ÊîÀÏ ÐÊ - êàê íåñîîáùåíèå â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ñðîêè ôàêòà ïðèîáðåòåíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíñòâà. Ïóíêòîì 1 ñòàòüè 14 Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî êàæäûé èìååò ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîå è ïóáëè÷íîå ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà êîìïåòåíòíûì, íåçàâèñèìûì è áåñïðèñòðàñòíûì ñóäîì.  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì ïóíêòà 1 ñòàòüè 76 Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ñóäåáíàÿ âëàñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ îò èìåíè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è èìååò ñâîèì íàçíà÷åíèåì çàùèòó ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Êîíñòèòóöèè, çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ Ðåñïóáëèêè. Ñîãëàñíî ñò.21 Çàêîíà ÐÊ "Î ãðàæäàíñòâå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí" ¹ 1017 îò 20 äåêàáðÿ 1991 ãîäà, ëèöî, ñîñòîÿùåå â ãðàæäàíñòâå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è ïðèíÿâøåå ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ èì èíîãî ãðàæäàíñòâà îáÿçàíî ñîîáùèòü î ôàêòå ïðèîáðåòåíèÿ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíñòâà â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èëè çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è ñäàòü ïàñïîðò è (èëè) óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Âèíà ãðàæäàíèíà ß. â ñîâåðøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.2 ñò.496 ÊîÀÏ, ïîäòâåðæäàåòñÿ åãî ïðèçíàòåëüíûõ ïîÿñíåíèé â ñóäåáíîì çàñåäàíèè, ïðîòîêîëîì îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïèñüìåííûìè îáúÿñíåíèÿìè, ðàïîðòîì ñîòðóäíèêà ïîëèöèè è äðóãèìè ìàòåðèàëàìè äåëà. Ê îáñòîÿòåëüñòâàì, ñìÿã÷àþùèì îòâåòñòâåííîñòü ãðàæäàíèíà ß., ñóä îòíîñèò ïðèçíàíèå âèíû. Îáñòîÿòåëüñòâ, îòÿã÷àþùèõ àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïðàâîíàðóøèòåëÿ, ñóä íå óñìîòðåë. Ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà ñîâåðøåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ÷èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå, ñóä íàçíà÷èë ãðàæäàíèíó ß. âçûñêàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 200 ìåñÿ÷íûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé. Ñóä ñ÷èòàåò âîçìîæíûì ñîêðàòèòü ðàçìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà 481 000 òåíãå, óñòàíîâëåííîãî ñàíêöèåé ñò.496 ÷.2 ÊîÀÏ ÐÊ íà òðèäöàòü ïðîöåíòîâ è ñ ïðèìåíåíèåì ÷.1 ñò.819 ÊîÀÏ ÐÊ íàçíà÷èòü øòðàô â ðàçìåðå 336 700 òåíãå â äîõîä ãîñóäàðñòâà. Ïîñòàíîâëåíèå íå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó. Êàëèåâà À. ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Áóðàáàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé âåðáîâêè íàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè, ðîäíûõ èëè áëèçêèõ, ïîëó÷åíèÿ âíåçàïíîãî èçâåñòèÿ, ÷òî ÷åëîâåê íåèçëå÷èìî áîëåí è ò. ä.  ñîñòîÿíèè ñòðåññà çàùèòíûå ìåõàíèçìû ÷åëîâåêà ïåðåãðóæàþòñÿ è äàþò ñáîé. È åñëè ÷åëîâåê íå çíàåò, êàê ðàñïîçíàâàòü äåñòðóêòèâíûå òå÷åíèÿ è êàê îò íèõ óáåðå÷üñÿ, îí ìîæåò ñòàòü ëåãêîé äîáû÷åé äëÿ âåðáîâùèêîâ. Âåðáîâêà - ýòî íå ñòèõèéíàÿ àêöèÿ, à öåëåíàïðàâëåííûé ïðîöåññ âîçäåéñòâèÿ îäíèõ ëþäåé íà äðóãèõ. Êàæäûé ýòàï âåðáîâêè ÷åòêî ñïëàíèðîâàí. Âî âðåìÿ âåðáîâêè íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèì ëþäÿì íàâÿçûâàåòñÿ ñèñòåìà öåííîñòåé òîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè.  ïðîöåññå âåðáîâêè î÷åíü âàæåí ëè÷íûé êîíòàêò âåðáîâùèêà ñ âåðáóåìûì. Çàäà÷à âåðáîâùèêà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñîáðàòü êàê ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè î âåðáóåìîì. Îí äîëæåí óçíàòü åãî íàäåæäû è ìå÷òû, ñòðàõè è ïðèâÿçàííîñòè, ñëàáûå ñòðóíêè è êîìïëåêñû, îæèäàíèÿ è àìáèöèè, æåëàíèÿ è èíòåðåñû. Ðàñïîëàãàÿ èíôîðìàöèåé î ÷åëîâåêå, âåðáîâùèê ìîæåò èì ìàíèïóëèðîâàòü, èñêóñíî èñïîëüçóÿ ïîõâàëó èëè ëåñòü, íàìåðåííî îáìàíûâàÿ è õèòðî óêëîíÿÿñü îò îòâåòîâ íà çàäàâàåìûå âîïðîñû. Ïåðâîå âðåìÿ ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äåñòðóêòèâíóþ ãðóïïó, ÷åëîâåê, êàê ïðàâèëî, ïåðåæèâàåò ñîñòîÿíèå ýéôîðèè. Ýòî ôàçà "ìåäîâîãî ìåñÿöà", íà êîòîðîé åãî áîìáàðäèðóþò ëþáîâüþ, îêðóæàþò çàáîòîé è âíèìàíèåì è îáðàùàþòñÿ êàê ñ êîðîëåâñêîé îñîáîé. Êîãäà îí íà÷èíàåò æèòü æèçíüþ ãðóïïû, åìó ñîçäàþò âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû îí ïî÷óâñòâîâàë ñîáñòâåííóþ

èñêëþ÷èòåëüíîñòü è íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè ïîäúåìà. Íî ýòà ôàçà áûñòðî ïðîõîäèò. Äåòè ðîäèòåëåé, âñòóïèâøèõ â ïñåâäîðåëèãèîçíîå òå÷åíèå, ÷àñòî âîñïèòûâàþòñÿ "êîììóíîé" è èì òîëüêî èçðåäêà ðàçðåøàþò âèäåòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè. Äåòåé ó÷àò õðàíèòü âåðíîñòü è ïðåäàííîñòü ëèäåðó îðãàíèçàöèè èëè ãðóïïû, à íå ðîäèòåëÿì. Ñâîáîäíîå âðåìÿ ó äåòåé îãðàíè÷åíî, åñëè îíî âîîáùå åñòü. Îáû÷íî îíè íå ïîëó÷àþò íèêàêîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàê æå, êàê è èõ ðîäèòåëÿì, èì âíóøàþò, ÷òî ìèð çà ñòåíàìè ãðóïïû ÷óäîâèùåí è âðàæäåáåí. Èõ ïðèíóæäàþò âîñïðèíèìàòü ðåàëüíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ äåñòðóêòèâíîé äîêòðèíû.  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðîâèíèâøèõñÿ äåòåé ïîäâåðãàþò òåëåñíûì íàêàçàíèÿì è çàïóãèâàíèþ. Õàðàêòåðíàÿ ïðèìåòà âåðáîâêè â äåñòðóêòèâíîå òå÷åíèå - ýòî îáìàí è áëåô. Âåðáóåìûå èçíà÷àëüíî ñ÷èòàþòñÿ êðàéíå íåâåæåñòâåííûìè è áåçäóõîâíûìè, è âåðáîâùèêè ñ÷èòàþò ñåáÿ âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ çà ëþäåé, êîòîðûõ îíè âåðáóþò. Êîãäà ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè, ñïîêîåí è êðèòè÷åí, âåðáîâùèêè ñòàðàþòñÿ ñîîáùèòü åìó êàê ìîæíî ìåíüøå èíôîðìàöèè î ñâîåé îðãàíèçàöèè. Êîãäà êðèòè÷åñêèå ôóíêöèè ÷åëîâåêà îñëàáëåíû, èíôîðìàöèÿ î ãðóïïå ïàäàåò íà íåãî ëàâèíîé. Äðóãèìè ñëîâàìè, âåðáîâêà - ýòî èñêóñíàÿ ìàíèïóëÿöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ñëåäóþùèå òàêòèêè: çàìàë÷èâàíèå âàæíîé èíôîðìàöèè, ââåäåíèå ïîòåíöèàëüíîé æåðòâû â çàáëóæäåíèå è åå ïîäãîòîâêà ê ïðèåìó äåçèíôîðìàöèè, îòêðîâåííàÿ ëîæü, áëåô, ïîäìåíà è ïîòàñîâêà ñâåäåíèé è ïðî÷åå. Èíôîðìàöèÿ î äå-

ñòðóêòèâíîé îðãàíèçàöèè ïîäàåòñÿ îäíîñòîðîííå è èçáèðàòåëüíî. Âåðáîâùèêè èç äåñòðóêòèâíûõ òå÷åíèé íèêîãäà íå ïðèçíàþòñÿ, ÷òî çàíèìàþòñÿ âåðáîâêîé. Åñëè èõ ñïðîñèòü, îíè ñêàæóò, ÷òî äåëÿòñÿ ñ ëþäüìè âàæíîé èíôîðìàöèåé è õîòÿò, ÷òîáû ëþäè íàä íåé ñàìîñòîÿòåëüíî ïîðàçìûøëÿëè. Íî îíè íå ãîâîðÿò, ÷òî èì óñòàíîâëåíû âåðáîâî÷íûå êâîòû. Ìíîãî÷èñëåííûå ôèëèàëû äåñòðóêòèâíûõ îðãàíèçàöèé, êóäà âåðáóþò íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùèõ ëþäåé, îòêðûâàþòñÿ ïîä äðóãèìè íàçâàíèÿìè. Âåðáîâùèê ñòðåìèòñÿ äîáûòü êàê ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè î âåðáóåìîì, ÷òîáû óçíàòü, íà êàêèå êíîïêè äàâèòü, ÷òîáû çàòÿíóòü åãî â ñâîþ ãðóïïó. Õîðîøèé âåðáîâùèê óìååò çàäåòü çà áîëüíîå è ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâîâàòü íà ÷åëîâåêà ÷åðåç åãî ñëàáûå ìåñòà. Ñëàáûì ìåñòîì ìîãóò áûòü ïðîáëåìû ñ ëþáèìûì, ðîäèòåëÿìè, ÷ëåíàìè ñåìüè, â øêîëå, â óíèâåðñèòåòå, íà ðàáîòå, ñìåðòü ðîäíîãî èëè áëèçêîãî ÷åëîâåêà, ïåðååçä â íîâûé ãîðîä è ò. ä. Îïûòíûé âåðáîâùèê çíàåò, êàê âûóæèâàòü ó ïîòåíöèàëüíîé æåðòâû ñîêðîâåííóþ èíôîðìàöèþ.  òî æå âðåìÿ âåðáîâùèê ñòàðàåòñÿ çàèíòåðåñîâàòü ÷åëîâåêà ñâîåé ýðóäèöèåé, òîíêîñòüþ, èíòåëëåêòîì è èñêðåííîñòüþ. Ïðè ýòîì îí ñòàâèò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ðàññêàçûâàòü î ñåáå è ãðóïïå êàê ìîæíî ìåíüøå. Âñÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà èñõîäèòü îò âåðáóåìîãî. Òàêîé íåñáàëàíñèðîâàííûé îáìåí èíôîðìàöèåé îáÿçàòåëüíî äîëæåí íàñòîðîæèòü âåðáóåìîãî, äàæå åñëè íà ïåðâûé âçãëÿä åìó ïîêàçàëîñü, ÷òî îí ïîäðóæèëñÿ ñ õîðîøèì ÷åëîâåêîì. Ïî ìàòåðèàëàì Kazislam.kz


Ñâÿùåííûå êíèãè î ãîðäûíå Ðåëèãèÿ ïîìîãàåò íàì îðèåíòèðîâàòüñÿ â ìèðå è ïîñòèãàòü ñìûñë íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Íåçíàíèå è íåïîíèìàíèå âñåëåíñêèõ çàêîíîâ, âíóòðåííåå îòòîðæåíèå îò Áîãà è ïðèîðèòåò ñîáñòâåííîé âîëè óñèëèâàþò ïðèâÿçàííîñòü ÷åëîâåêà ê ìèðó. Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî çíà÷èìîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ýãî ðàñòåò, óñèëèâàåòñÿ àãðåññèâíîñòü è íà÷èíàåò ïîðòèòüñÿ õàðàêòåð. Åñëè ÷åëîâåê ïîíèìàåò, ÷òî ãîðäûíÿ âåäåò ê ðàñïàäó äóøè, áîëåçíÿì, ñìåðòè, âîéíàì, òîãäà îí ïûòàåòñÿ ïðåîäîëåòü ãîðäûíþ, è ðåëèãèÿ ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî ïîìîùíèêîì è ïðîâîäíèêîì íà ïóòè ê Áîãó. Âñå ñþæåòû Ñâÿùåííûõ êíèã ÿâëÿþòñÿ óñëîâíûìè è îáðàçíûìè. Çàêîíû ìèðîçäàíèÿ îïèñûâàþòñÿ àëëåãîðè÷åñêè, ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ìèôè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé. ß íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî íè äüÿâîëà, íè Àäàìà è Åâû â ðåàëüíîñòè íå áûëî.  ïðèò÷àõ çàøèôðîâàíû çàêîíû ðàçâèòèÿ äóøè. Ãàðìîíè÷íûé ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò îòíîñèòåëüíîñòü òîãî, ÷òî ñêàçàíî â Ñâÿùåííûõ êíèãàõ, è ïîíèìàåò, ÷òî áóêâàëüíîå òîëêîâàíèå èñòîðèé è ïðèò÷ Ñâÿùåííûõ êíèã - ýòî ïóòü ê çàáëóæäåíèþ. Èç ÷òåíèÿ Ñâÿùåííûõ êíèã ìû äîëæíû âûíåñòè ïîíèìàíèå è îùóùåíèå ïðàâèëüíîé êàðòèíû áûòèÿ. Ïîñêîëüêó Ñâÿùåííûå êíèãè ïðîáèâàþòñÿ ê íàì ÷åðåç ïðèçìó íàøåãî ÷åëîâå÷åñêîãî íåñîâåðøåíñòâà, òî èíôîðìàöèÿ, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê íàøåìó ñîçíàíèþ, ïî ôîðìå íà÷èíàåò èñêàæàòüñÿ, ïîäîáíî ñâåòó, êîòîðûé ïðîõîäèò ñêâîçü çàìóòíåííîå ñòåêëî. Ñóòü èçëîæåííîãî â Ñâÿùåííûõ Ïèñàíèÿõ íóæíî âîñïðèíèìàòü ÷óâñòâàìè, à íå ñîçíàíèåì. Ïðåêðàñíîå îïðåäåëåíèå ãîðäûíè è ñïîñîáû åå ïðåîäîëåíèÿ äàíû â èíäèéñêîé ðåëèãèè. Îñîáåííîñòü èíäóèçìà â òîì, ÷òî íàóêà è ðåëèãèÿ ïðåäñòàâëåíû çäåñü êàê åäèíîå öåëîå è ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ èõ íåçàâèñèìîñòü äðóã îò äðóãà.  ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèéñêîé ôèëîñîôèåé ãîðäûíÿ - ýòî óäàëåíèå îò Áîãà, ïîêëîíåíèå îêðóæàþùåìó ìèðó è ïðèâÿçàííîñòü ê íåìó.  Ñâÿùåííûõ êíèãàõ èíäóèçìà ñêàçàíî î òîì, ÷òî Âñåâûøíèé - ýòî Ïåðâîïðè÷èíà âñåãî, Îí ïðèñóòñòâóåò âî âñåì. ×åëîâåê, êîòîðûé íà÷èíàåò îùóùàòü åäèíñòâî ñ Âñåâûøíèì, ïðåîäîëåâàåò ãîðäûíþ êàê îñíîâó ãðåõà.  Áõàãàâàä-Ãèòå íàïèñàíî: "ß èñòî÷íèê âñåãî, èç Ìåíÿ èñõîäèò âñå. Çíàÿ ýòî, ìóäðûå ïîêëîíÿþòñÿ Ìíå, ïðåèñïîëíåííûå ëþáâè. …ß - Âûñøèé Äóõ, ïðåáûâàþùèé â ñåðäöå êàæäîãî ñóùåñòâà; ß - íà÷àëî, ñåðåäèíà è êîíåö âñåõ ñóùåñòâ".  ìèðå ïðàâÿò òðè ãóíû: ñàòòâà áëàãîñòü, ðàäæàñ - ñòðàñòü, òàìàñ íåâåæåñòâî. Ýòè ãóíû ñîîòâåòñòâóþò òðåì óðîâíÿì ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ: äóøà, äóõ, òåëî. ×åëîâåê, ïðåáûâàþùèé â ãóíå ñàòòâû, áëàãîñòè - ýòî ÷åëîâåê äóøè. ×åëîâåê â ãóíå ñòðàñòè íàõîäèòñÿ íà óðîâíå äóõà. ×åëîâåê òåëà æèâåò â ãóíå íåâåæåñòâà è òüìû.  Áõàãàâàä-Ãèòå îïèñàíî, êàê âîçíèêàåò è ðàçâèâàåòñÿ ãðåõ. Ñêàçàíî, ÷òî âðàòà àäà - ýòî âîæäåëåíèå, ãíåâ è æàäíîñòü. "Íî ÷òî ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà ñîâåðøàòü ãðåõ äàæå ïîìèìî âîëè, ñëîâíî åãî âëå÷åò [íåêàÿ] ñèëà? …Î Aðäæóíà, ýòà ñèëà - íå ÷òî èíîå, êàê âîæäåëåíèå, êîòîðîå âîçíèêàåò ïîä âëèÿíèåì ãóíû ñòðàñòè, à

çàòåì ïðåâðàùàåòñÿ â ãíåâ. Âîæäåëåíèå - âñåïîæèðàþùèé, ãðåõîâíûé âðàã âñåõ ñóùåñòâ â ýòîì ìèðå". Ðàíüøå ÿ ñâÿçûâàë âîæäåëåíèå òîëüêî ñ ñåêñóàëüíîñòüþ, à æàäíîñòü - ñ äåíüãàìè. Ïîëó÷àëàñü íåïîíÿòíàÿ êàðòèíà: âíà÷àëå ó ÷åëîâåêà ïîÿâëÿåòñÿ ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå, ïîòîì ãíåâ, à çàòåì - æàäíîñòü ê äåíüãàì. Ïðîøëî âðåìÿ, è ÿ ïîíÿë, ÷òî, íà ñàìîì äåëå, âñå ýòî âïîëíå ëîãè÷íî. Âîæäåëåíèå - ýòî ïðèâÿçàííîñòü äóøè, ãíåâ - ýòî ïðèâÿçàííîñòü äóõà, æàäíîñòü - ýòî ïðèâÿçàííîñòü òåëà. Êîãäà ÷åëîâåê ïîêëîíÿåòñÿ íàñëàæäåíèþ, çàáûâ î âåðå è ëþáâè, åãî äóøà ïðèêèïàåò ê ìèðó. Îí íà÷èíàåò ãíåâàòüñÿ, åñëè ëèøàåòñÿ íàñëàæäåíèÿ. Ëþáîâü - ýòî îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ, åäèíåíèÿ, ýòî ïîëó÷åíèå óäîâîëüñòâèÿ è îäíîâðåìåííî æåðòâà, òî åñòü ñîåäèíåíèå ïðîòèâîïîëîæíîñòåé. Âîæäåëåíèå - ýòî ëþáîâü, ïðåâðàùàþùàÿñÿ â ñòðàñòü. Ýòî ïðèâÿçàííîñòü, ãîòîâíîñòü ïîòðåáëÿòü è ïîëó÷àòü, íî íå æåðòâîâàòü. Êîãäà ÷åëîâåê ïðèâÿçûâàåòñÿ ê ìèðó, ó íåãî ïîÿâëÿþòñÿ ãîðäûíÿ è ðåâíîñòü. Ãîðäûíÿ - ýòî ïðèâÿçàííîñòü ê ñàìîìó ñåáå, ïîêëîíåíèå ñâîåìó âíåøíåìó "ÿ", à ðåâíîñòü - ýòî ïîêëîíåíèå äðóãîìó ÷åëîâåêó. Ñîãëàñíî èíäóèçìó, â êàæäîì ÷åëîâåêå åñòü Áîæåñòâåííûå êà÷åñòâà, êîòîðûå ïðèáëèæàþò ê Áîãó, è åñòü êà÷åñòâà äåìîíè÷åñêèå, êîòîðûå îòäàëÿþò îò Áîãà. Âíóòðåííå îòðåøåííûé è íåïðèâÿçàííûé ÷åëîâåê, ãëàâíûì æåëàíèåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ åäèíåíèå ñ Âñåâûøíèì, îòõîäèò îò äåìîíè÷åñêèõ êà÷åñòâ, îáðåòàåò âûñøåå ñ÷àñòüå è ïðåîäîëåâàåò ãðåõ ãîðäûíè â ñàìîì åãî êîðíå: "Êòî îáðàòèë âçîð âíóòðü ñåáÿ è ÷åðïàåò ñ÷àñòüå è ðàäîñòü âíóòðè, òîò éîã, ïîãðóçèâøèéñÿ â Áðàõìàíà, äîñòèãàåò áëàæåíñòâà Áðàõìàíà". Ñòðàñòü, ïðèâÿçàííîñòü ê ìèðó ðîæäàåò âîæäåëåíèå è ãíåâ, ðåâíîñòü è ãîðäûíþ. ×óâñòâà ñòàíîâÿòñÿ ñòðàñòíûìè òîãäà, êîãäà ëþáîâü ê Áîãó ïîäìåíÿåòñÿ ëþáîâüþ ê ìèðó. Ëþáîâü ïðåâðàùàåòñÿ ñíà÷àëà â ïðèâÿçàííîñòü, à ïîòîì - â ñòðàñòü. Ïðåîäîëåíèå ãîðäûíè ïðîèñõîäèò ÷åðåç âíóòðåííèé áàëàíñ ìåæäó àêòèâíîñòüþ è ïàññèâíîñòüþ, ÷åðåç îòñòðàíåííîñòü îò ïðèâÿçàííîñòè ê îáúåêòàì íàøèõ ÷óâñòâ, ÷åðåç íåîòîæäåñòâëåíèå ñåáÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè, ÷åðåç ñïîêîéíîå ïðèíÿòèå âñåãî ïðîèñõîäÿùåãî - êàê æåëàåìîãî, òàê è íåæåëàííîãî, è íåóêëîííóþ ïðåäàííîñòü Òâîðöó. "Äëÿ òîãî, êòî ïîáåäèë óì, óì ëó÷øèé äðóã, íî äëÿ òîãî, êòî íå ñìîã ýòîãî ñäåëàòü, óì îñòàåòñÿ âðàãîì". Óì ìîæåò áûòü äðóãîì ÷åëîâåêó, íî ìîæåò ñòàòü è âðàãîì. Êîãäà óñòðåìëåíèå ê Âñåâûøíåìó ÿâëÿåòñÿ äëÿ ÷åëîâåêà ãëàâíîé öåëüþ, à ñîçíàíèå, óì, ëîãèêà íàõîäÿòñÿ íà âòîðîì ìåñòå, òîãäà óì ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåêó

äðóãîì è ïîìîãàåò åìó ðàçâèâàòüñÿ. Åñëè æå ñîçíàíèå ÷åëîâåêà çàáûëî î Áîãå è ïîëíîñòüþ îáðàùåíî ê ìèðó, îíî íà÷èíàåò ðàçðóøàòü è âñå âîêðóã, è ñàìîãî ÷åëîâåêà. Òîãäà ïîäñîçíàíèå íà÷èíàåò ñîçäàâàòü áîëåçíè è òåëó, è ñîçíàíèþ. Èçó÷àÿ îáëèêè ãîðäûíè, íåâîçìîæíî ïðîéòè ìèìî îäíîé èç Ñâÿùåííûõ êíèã èíäóèçìà - "Ìàõàáõàðàòà".  ýòîé êíèãå ïåðå÷èñëåíû ñîðîê ïðèçíàêîâ ãîðäûíè: 1. ß âñåãäà ïðàâ. 2. Ïîêðîâèòåëüñòâåííîå îòíîøåíèå ê äðóãèì è îòíîøåíèå ñâûñîêà. 3. ×óâñòâî ñîáñòâåííîé âàæíîñòè. 4. Óíèæåíèå ñåáÿ è äðóãèõ. 5. Ìûñëè î òîì, ÷òî òû ëó÷øå äðóãèõ, õâàñòîâñòâî. 6. Óìåíèå ïîñòàâèòü ñîïåðíèêà â íåâûãîäíîå ïîëîæåíèå. 7. Êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé, íî íåæåëàíèå âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ.

26. Íåâíèìàòåëüíîñòü (ïðè èçó÷åíèè Ñâÿùåííûõ êíèã). 27. Íàëè÷èå ðàçäðàæèòåëüíîãî òîíà. 28. Ïîâûøåíèå ãîëîñà â çëîáå è äîñàäå. 29. Íåïîä÷èíåíèå âîëå Âñåâûøíåãî, êðèòèêà äóõîâíûõ ó÷èòåëåé. 30. Íåäîñòàòîê ñàìîóâàæåíèÿ. 31. Áåçðàññóäñòâî è áåçóìñòâî. 32. Íå÷åñòíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå è äðóãèì. 33. Íåñïîñîáíîñòü ïîéòè íà êîìïðîìèññ. 34. Æåëàíèå âñåãäà îñòàâèòü ïîñëåäíåå ñëîâî çà ñîáîé. 35. Íåæåëàíèå äåëèòüñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè, ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ. 36. Íåâíèìàíèå èëè ÷ðåçìåðíîå âíèìàíèå ê ôèçè÷åñêîìó òåëó. 37. Ìûñëè î íåîáõîäèìîñòè ðåøàòü ÷óæèå ïðîáëåìû. 38. Ïðåäóáåæäåííîñòü ê ëþäÿì ïî âíåøíåìó âèäó.

8. Íàäìåííîå îòíîøåíèå, ñóåòíîñòü, æåëàíèå ñìîòðåòüñÿ â çåðêàëî. 9. Âûñòàâëåíèå íàïîêàç äîñòàòêà, îäåæäû è ïðî÷åãî. 10. Íåïîçâîëåíèå äðóãèì ïîìîãàòü ñåáå è ðàáîòàòü ñ äðóãèìè. 11. Áðàòü íà ñåáÿ íåïîñèëüíóþ ðàáîòó. 12. Ðàáîòà áåç ìåðû. 13. Ïðèâëå÷åíèå ê ñåáå âíèìàíèÿ. 14. Îáèä÷èâîñòü. 15. ×ðåçìåðíàÿ áîëòëèâîñòü èëè ðàçãîâîðû î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. 16. Èçëèøíÿÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü èëè áåñ÷óâñòâåííîñòü. 17. ×ðåçìåðíàÿ çàíÿòîñòü ñâîåé ïåðñîíîé. 18. Ìûñëè î òîì, ÷òî î òåáå äóìàþò è ãîâîðÿò äðóãèå. 19. Èñïîëüçîâàíèå ñëîâ, êîòîðûõ äðóãèå íå çíàþò è íå ïîíèìàþò, à òû çíàåøü îá ýòîì. 20. Îùóùåíèå ñâîåé íèê÷åìíîñòè. 21. Íåïðîùåíèå ñåáÿ è äðóãèõ. 22. Ñîòâîðåíèå êóìèðà èç ñåáÿ è èç äðóãèõ. 23. Èçìåíåíèå ìàíåðû ïîâåäåíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êåì ìû ãîâîðèì. 24. Íåáëàãîäàðíîñòü. 25. Èãíîðèðîâàíèå ìàëûõ ëþäåé.

39. ×ðåçìåðíîå óâàæåíèå ê ñåáå. 40. Ñàðêàçì, þìîð ñ ïðåíåáðåæåíèåì, ñòðåìëåíèå óêîëîòü äðóãîãî, ïîøóòèòü, ïîñìåÿòüñÿ íàä äðóãèì. Ýòîò ñïèñîê áûë ñîñòàâëåí áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ëåò íàçàä, íî ëþäè äî ñèõ ïîð òàê è íå íàó÷èëèñü ïðåîäîëåâàòü ãîðäûíþ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåîäîëåòü ãîðäûíþ, íóæíî ïîíèìàòü åå ñóòü, çíàòü åå êîðíè. Åñëè ìû ïîïûòàåìñÿ ðàáîòàòü ñ êàæäûì èç ýòèõ 40 ïðèçíàêîâ, ó íàñ âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ ïðåîäîëåòü ãîðäûíþ. Áîðîòüñÿ ñ ôîðìîé, èãíîðèðóÿ ñîäåðæàíèå, áåññìûñëåííî. Åñëè êîðíè íå âûðâàíû, ðàñòåíèå áóäåò ïðîäîëæàòü ðàñòè. Ãîðäûíþ íóæíî ïðåîäîëåâàòü ïîýòàïíî, íà âñåõ òðåõ óðîâíÿõ - òåëà, äóõà è äóøè.  Âåòõîì Çàâåòå ñêàçàíî, ÷òî ãîðäûíÿ ÿâëÿåòñÿ êîðíåì ãðåõà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ èóäàèçìà, ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå ÷åëîâåêà - ýòî âûïîëíåíèå çàïîâåäåé, à ïåðâàÿ çàïîâåäü - ýòî ëþáîâü ê Áîãó è óïîäîáëåíèå Åìó. Íî ëþäè òîãî âðåìåíè íå â ñîñòîÿíèè áûëè ïîíÿòü, ÷òî òàêîå óïîäîáëåíèå Áîãó. Îíè íå ìîãëè ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî ñìûñëîì æèçíè ìîæåò áûòü óñòðåìëåíèå ê Áîãó. ×òî ÿâëÿëîñü äëÿ íèõ ñìûñëîì æèçíè? Çàùèòà ñàìîé æèçíè, óêðåïëåíèå áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüå, ñòàáèëüíîñòü. Ôîðìà èñòèí, èçëîæåííûõ â Âåòõîì Çàâåòå, àäàïòèðîâàíà ê óðîâíþ ëþäåé òîãî âðåìåíè.  Òîðå íàïèñàíî, ÷òî åñëè ÷åëîâåê âûïîëíÿåò çàïîâåäè è âåäåò ñåáÿ íðàâñòâåííî, òî ó íåãî áóäåò âñå òî, î ÷åì îí ìå÷òàåò. À ìå÷òàë ÷åëîâåê íå î ëþáâè è óñòðåìëåíèè ê Áîãó, à î áëàãîïîëó÷íîé æèçíè è íàñëàæäåíèè. Êîãäà ÷åëîâåê çàáûâàåò î Áîãå, åãî ñâîáîäà âîëè ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì âñåõ åãî ãîðåñòåé è íåñ÷àñòèé. Ðîäèòåëü ïîçâîëÿåò ðåáåíêó äåëàòü ÷òî-òî ñàìîñòîÿòåëüíî, äëÿ òîãî ÷òîáû ðåáåíîê íàó÷èëñÿ ýòî äåëàòü. Ðåáåíîê ñíà÷àëà äåëàåò îøèáêè, à ïîòîì èñïðàâëÿåò èõ. Ðîäèòåëü ïîìîãàåò åìó èñïðàâëÿòü îøèáêè. ×åëîâåê èìååò ñâîáîäó âîëè, íî íå çíàåò, êàê ðàñïîðÿäèòüñÿ åþ. Êîãäà îí óâ-

ëåêàåòñÿ ñâîåé ñâîáîäîé è íåïðàâèëüíî ðàññòàâëÿåò ïðèîðèòåòû, îí âïàäàåò â ñîñòîÿíèå ãðåõà. Ãðåõ - ýòî ïðîìàõ, îçíà÷àþùèé, ÷òî ÷åëîâåê èäåò íå ê Áîãó, à îò Íåãî. Ãðåõ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íàðóøåíèÿ ïåðâîé çàïîâåäè Ìîèñåÿ - óòðàòû ëþáâè ê Áîãó è åäèíñòâà ñ Íèì. Çà ýòèì ãðåõîì ñëåäóåò âòîðîé ãðåõ ïîêëîíåíèå ÷åëîâå÷åñêîìó. Êîãäà ÷åëîâåê îòâîðà÷èâàåòñÿ îò Áîãà, îí íà÷èíàåò ïîêëîíÿòüñÿ ñåáå, ñâîèì æåëàíèÿì, èíñòèíêòàì, äðóãîìó ÷åëîâåêó… Ïîêëîíåíèå ÷åìó-òî èëè êîìó-òî, êðîìå Áîãà, ÿâëÿåòñÿ ÿçû÷åñòâîì è ïðèçíàêîì ïðèâÿçàííîñòè è âîæäåëåíèÿ. Âñëåä çà îòðå÷åíèåì îò Áîãà ïîÿâëÿåòñÿ àãðåññèÿ, è ïðîèñõîäèò ðàçðóøåíèå òîãî, ÷òî ìû ñòàâèì âûøå Áîãà, - èíà÷å ïîãèáíåò íàøà äóøà. Çàïîâåäè Ìîèñåÿ îòíîñÿòñÿ áîëüøå ê âíåøíåìó ïîâåäåíèþ ÷åëîâåêà. Âûïîëíåíèå çàïîâåäåé, ñäåðæèâàíèå ñâîåãî ýãî, èíñòèíêòîâ, æåëàíèé, ïîõîòëèâîñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìåõàíèçìîì ïðåîäîëåíèÿ ãîðäûíè â èóäàèçìå. Çàïîâåäè Ìîèñåÿ îáðàùåíû ïðåæäå âñåãî ê ñîçíàíèþ ÷åëîâåêà, ïîýòîìó óì, ëîãèêà ñòîÿò â èóäàèçìå íà ïåðâîì ìåñòå, à ëþáîâü - íà âòîðîì.  ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ îäíà èç ïðè÷èí òîãî, ÷òî äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä â èóäàèçìå íà÷àëñÿ òÿæåëåéøèé êðèçèñ. Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèíåñ ñîâåðøåííî íîâóþ êàðòèíó ìèðà. Âñ¸ - îò Òâîðöà. Âñå, ÷òî ìû ïîëó÷àåì, - ýòî ïðîÿâëåíèå ëþáâè Òâîðöà, Åãî áëàãîäàòü. Õðèñòîñ áîëåå ïîëíî ðàñêðûë ëþäÿì ñìûñë ïåðâîé çàïîâåäè. Õðèñòîñ ñêàçàë î òîì, ÷òî ãíåâàþùèéñÿ íà áðàòà ñâîåãî - áîëüøèé ïðåñòóïíèê, ÷åì âîð è óáèéöà, ÷òî ãðåõ ñîâåðøàåòñÿ ÷åëîâåêîì âíóòðè, à íå ñíàðóæè. Ñòàðåö Ïàèñèé Ñâÿòîãîðåö ïèñàë: "Ãîðäîñòü, ýãîèçì, òùåñëàâèå - ýòî îäíà è òà æå ñòðàñòü, òîëüêî â ðàçíûõ åå îòòåíêàõ è ïðîÿâëåíèÿõ". ×òî òàêîå ñòðàñòü? Ýòî ïðèâÿçàííîñòü ê íàøåìó ýãî, ê íàøèì æåëàíèÿì, ê íàøèì èíñòèíêòàì. Ýòà ïðèâÿçàííîñòü ïðèâîäèò ê ðîñòó ãîðäîñòè, ýãîèçìà, òùåñëàâèÿ, çàâèñòè, æàäíîñòè. Åñëè çàïîâåäè, äàííûå Ìîèñååì, èìåþò â îñíîâíîì çàïðåòèòåëüíûé õàðàêòåð, òî çàïîâåäè Õðèñòà - óòâåðäèòåëüíûå: "Áëàæåííû íèùèå äóõîì", "Áëàæåííû ïëà÷óùèå", "Áëàæåííû êðîòêèå" è ò.ä. Ýòè çàïîâåäè îáðàùåíû ê äóøå ÷åëîâåêà, à íå ê ñîçíàíèþ, è ýòî îäíî èç ãëàâíûõ îòëè÷èé õðèñòèàíñòâà îò èóäàèçìà. Ïðè îáðàùåíèè ê ñîçíàíèþ ÷åëîâåêà óìåñòíî îãðàíè÷èâàþùåå ñëîâî "íåò". Íî â íàøåé äóøå, â ïîäñîçíàíèè åñòü òîëüêî "äà", òîëüêî ïðèíÿòèå è ñîãëàñèå ñ âîëåé Òâîðöà. Õðèñòèàíñòâî ãîâîðèò î òîì, ÷òî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ãðåõà äüÿâîëà íåîáõîäèìî êàæäóþ ñåêóíäó îùóùàòü Áîæåñòâåííóþ âîëþ è âîñïðèíèìàòü Òâîðöà - êàê ëþáÿùèé Ïåðâîèñòî÷íèê, à ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü Åãî ÷àñòüþ.  èóäàèçìå îò âåðóþùåãî òðåáóåòñÿ ïîêàÿíèå, æåðòâîâàíèå, ñîâåðøåíèå ìîëèòâ.  õðèñòèàíñòâå â ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò î òðàíñôîðìàöèè õàðàêòåðà è ëè÷íîñòè. Íóæíî êàæäûé äåíü ìåíÿòü ê ëó÷øåìó ñâîé õàðàêòåð, ìèðîâîççðåíèå è ëè÷íîñòü, äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàíîâèòüñÿ Ñûíàìè Áîæüèìè. Èèñóñ Õðèñòîñ ïðåäëîæèë äèàëåêòè÷åñêèé ïîäõîä: îòêàç îò çåìíûõ áëàã çàìåíÿåòñÿ îòñòðàíåíèåì îò íèõ, æèâîòíûå æåëàíèÿ ïåðåïëàâëÿþòñÿ â ÷åëîâå÷åñêèå, à çàòåì - â Áîæåñòâåííûå. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ïîäõîäó ÷åëîâåê ïðåîäîëåâàåò ãîðäûíþ è ìîæåò îáëàäàòü âñåìè ÷åëîâå÷åñêèìè áëàãàìè. Ñàìîå áîëüøîå ïðåñòóïëåíèå - ýòî îòðå÷åíèå îò ëþáâè. Ñ. Í. Ëàçàðåâ. "Îáëèêè ãîðäûíè"


Êîìïàíèè, êîòîðûå ïîòðàòèëè íà ðåêëàìíûå àêöèè ìèëëèîíû äîëëàðîâ è îáëàæàëèñü Ìàðêåòîëîãè çíàþò, ÷òî íàñ ïðèâëåêàþò ÿðêèå öâåòà, ïðèÿòíûé ãîëîñ, îáúÿâëÿþùèé î íà÷àëå àêöèè, è, êîíå÷íî æå, ñêèäêè. Êàæåòñÿ, âñå â ðåêëàìå ïðîäóìàíî äî ìåëî÷åé, íî ýòî íå òàê. Äàæå êðóïíûå êîìïàíèè ìîãóò îáëàæàòüñÿ íàñòîëüêî ñèëüíî, ÷òî îøèáêà ìîæåò ñòîèòü èì ìèëëèîíû è äàæå ìèëëèàðäû äîëëàðîâ. Apple è àëüáîì ãðóïïû U2  2014 ãîäó â Apple ðåøèëè, ÷òî ëþäÿì îáÿçàòåëüíî ïîíðàâèòñÿ íîâûé àëüáîì ãðóïïû U2, ïîýòîìó êîìïàíèÿ çàêëþ÷èëà êîíòðàêò ñ ãðóïïîé è àâòîìàòè÷åñêè çàãðóçèëà àëüáîì íà âñå óñòðîéñòâà Apple. Âåäü âñå ëþáÿò áåñïëàòíûå âåùè, ïîäóìàëè â Apple.

Âîò òîëüêî ëþäè ëþáÿò áåñïëàòíûå âåùè, åñëè îíè èì íóæíû (õîòÿ áû ÷óòü-÷óòü). Àëüáîì çàíèìàë ìíîãî ìåñòà â ïàìÿòè è åãî íèêàê íåëüçÿ áûëî óäàëèòü, ÷òî, ñîîòâåòñòâåííî, ìàëî êîìó ïîíðàâèëîñü. Íî åùå áîëüøàÿ ïðîáëåìà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî äëÿ Apple àëüáîì íå áûë áåñïëàòíûì. Îíè ïîòðàòèëè 100 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ òîëüêî íà ìàðêåòèíã ïëþñ åùå ñòîëüêî æå çàïëàòèëè U2. Ïîçæå Apple âñå-òàêè ðàçðåøèëà óäàëèòü ïåñíè ñ óñòðîéñòâ. Ïðåäñêàçàíèå ïîãîäû îò Walkers (Lay's)  2010 ãîäó áðèòàíñêàÿ êîìïàíèÿ Walkers Crisp (ìû çíàåì èõ êàê Lay's) ðåøèëà ïðîâåñòè íåîáû÷íóþ àêöèþ: åñëè ÷åëîâåê ïîêóïàë ïàêåòèê ÷èïñîâ çà 40 ïåíñîâ (ïðèìåðíî 65 öåíòîâ), òî îí ìîã çàéòè íà ñàéò è ïîïûòàòüñÿ ïðåäñêàçàòü, êîãäà ïîéäåò äîæäü. Åñëè ïðåäñêàçàíèå ñáûâàëîñü, òî ïîêóïàòåëü âûèãðûâàë äåñÿòü ôóíòîâ (ïðèìåðíî 16 äîëëàðîâ). Îäíàêî ïðîáëåìà áûëà â òîì, ÷òî êîíêóðñ ïðîõîäèë â Àíãëèè (ãäå ÷àñòî ïàñìóðíî) è îñåíüþ. Ïîýòîìó âñêîðå âûäàëàñü íàñòîëüêî äîæäëèâàÿ íåäåëÿ, ÷òî ñáûâàëîñü êàæäîå ïðåäñêàçàíèå. Òîëüêî çà ýòó íåäåëþ Walkers ïîòåðÿëà áîëåå ìèëëèîíà ôóíòîâ è ïðîäîëæàëà òåðÿòü äåíüãè. Íî åñòü è ïîëîæèòåëüíàÿ ñòîðîíà: ðåêëàìà óäàëàñü è ëþäè íàâñåãäà çàïîìíèëè íàçâàíèå áðåíäà. 1,5 ìèëëèîíà âîçäóøíûõ øàðîâ 27 ñåíòÿáðÿ 1986 ãîäà àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ United Way ðåøèëà ïîáèòü ðåêîðä è çàïóñòèòü 1,5 ìèëëèîíà âîçäóøíûõ øàðîâ, òåì ñàìûì çàÿâèâ î ñåáå.  ãîðîäå Êëèâëåíä (ÑØÀ) â áîëüøîì àíãàðå 2500 ÷åëîâåê íàäóëè ãåëèåì òûñÿ÷è øàðîâ, à çàòåì êðûøó îòêðûëè è øàðû âûïóñòèëè. Ýòî áûëî çàìå÷àòåëüíîå çðåëèùå, íî òîëüêî íà íåñêîëüêî ìèíóò. Íèêòî íå ó÷åë äîæäü, êîòîðûé ïîøåë â ìîìåíò çàïóñêà. Øàðû ìîìåíòàëüíî ïðèáèëî ê çåìëå, à âåòðîì ðàçíåñëî ïî âñåìó ãîðîäó.  ðåçóëüòàòå âñòàë âåñü ãîðîäñêîé òðàíñïîðò, çàêðûëèñü âçëåòíî-ïîñàäî÷íàÿ ïîëîñà è ïðè÷àë.

Ýòî òàêæå ïðèâåëî ê ñìåðòè äâóõ ëîäî÷íèêîâ, êîòîðûõ íå ñìîãëè íàéòè èç-çà òîãî, ÷òî øàðàìè áûëî óñûïàíî âñå ìåñòíîå îçåðî. Æåíà îäíîãî èç ïîãèáøèõ îòñóäèëà ó êîìïàíèè òðè ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ âûïëàòèëà ìèëëèîíû ãîðîäó, ÷òîáû âîçìåñòèòü óùåðá. American Airlines è áåñïëàòíûå ïîëåòû ïîæèçíåííî  1981 ãîäó American Airlines ðåøèëà ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü áîãàòûì êëèåíòàì êóïèòü àáîíåìåíò íà áåçëèìèòíûå ïîëåòû. Çà 250 òûñÿ÷ äîëëàðîâ êëèåíò ïîëó÷àë ïðàâî íà íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî áåñïëàòíûõ áèëåòîâ â ïåðâîì êëàñ-

ñå. À çà äîïîëíèòåëüíûå 150 òûñÿ÷ ìîæíî áûëî êóïèòü àáîíåìåíò äëÿ ñâîåãî äðóãà. Ìàðêåòîëîãè äóìàëè, ÷òî ïðîïóñê áóäóò èñïîëüçîâàòü òîëüêî êðóïíûå êîìïàíèè, ÷òîáû ïåðåâîçèòü ñâîèõ òîï-ìåíåäæåðîâ, íî àáîíåìåíòû íà÷àëè ïîêóïàòü âñå. Òàê, îäèí ïàðåíü ëåòàë â Ëîíäîí 16 ðàç çà îäèí ìåñÿö. À ïî÷åìó áû è íåò? Ìîæíî ëåòàòü õîòü êàæäûé äåíü.  ðåçóëüòàòå êîìïàíèÿ áûëà âûíóæäåíà âîçèòü òûñÿ÷è ïàññàæèðîâ áåñïëàòíî è çà íåäåëþ ïîòåðÿëà ïÿòü ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Àáîíåìåíòû òóò æå îòìåíèëè, à äåíüãè áûëè âîçâðàùåíû âëàäåëüöàì êàðò. Ñàìîå áîëüøîå â ìèðå ýñêèìî  2005 ãîäó Snapple (êîìïàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó íàïèòêîâ Dr Pepper) ðåøèëà ðàñøèðèòü ëèíåéêó ïðîäóêòîâ è âûïóñêàòü ìîðîæåíîå. Îíè ïðèäóìàëè ãðàíäèîçíóþ ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ: ñäåëàòü ñàìîå áîëüøîå â ìèðå ìîðîæåíîå è âîéòè â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà. Ýñêèìî âåñîì 17,5 òîííû áûëî çàìîðîæåíî íà ôàáðèêå è ïî ïëàíó äîëæíî áûëî áûòü äîñòàâëåíî â Íüþ-Éîðê. Îãðîìíîå ìîðîæåíîå â ñàìûé æàðêèé ñåçîí ãîäà ïîñðåäè ãîðÿ÷åãî àñôàëüòà. ×òî ìîãëî ïîéòè íå òàê? Êîãäà ìîðîæåíîå ïðèâåçëè â ñàìûé öåíòð ãîðîäà è îòêðûëè ãðóçîâèê, îòòóäà õëûíóëè âîëíû êëóáíè÷íîãî ñèðîïà, ïîêðûâàÿ âñå íà ñâîåì ïóòè.  èòîãå óëèöû áûëè ïåðåêðûòû íà äâà äíÿ, à êîìïàíèÿ ïîòðàòèëà ìèëëèîíû äîëëàðîâ íà âîçìåùåíèå óùåðáà è ÷èñòêó óëèö. Tesco è ìàòåìàòèêà  2011 ãîäó áðèòàíñêàÿ ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ Tesco óñòðîèëà öåíîâóþ âîéíó ñ êîíêóðåíòîì ASDA.  Tesco çàÿâèëè: "Åñëè âû íàéäåòå òîò æå òîâàð äåøåâëå â ASDA, òî ìû âåðíåì âàì ðàçíèöó". Òî åñòü åñëè âû êóïèëè âèíî â Tesco ïî 20 äîëëàðîâ, à ïîòîì â ASDA íàøëè òî æå âèíî, íî çà 18 äîëëàðîâ, òî Tesco âåðíåò âàì äâà äîëëàðà. Êîìïàíèÿ ïðåäïîëàãàëà, ÷òî êëèåíòû áóäóò ïîêóïàòü òîëüêî íóæíûå âåùè. Íî íàõîä÷èâûå ëþäè ñêóïàëè âñå, ÷òî áûëî äåøåâëå â ASDA, ïîëó÷àëè ðàçíèöó, à ïîòîì ñäàâàëè ýòè âåùè íàçàä.  èòîãå îíè ïîëó÷àëè áîëüøå, ÷åì òðàòèëè. Çà âðåìÿ àêöèè Tesco ïîòåðÿëà êîëîññàëüíóþ ñóììó, êîòîðóþ òàê è íå ðàñêðûëè. Îïðà è KFC  2009 ãîäó êîìïàíèÿ KFC ðåøèëà ïðîäâèãàòü ñâîå íîâîå áëþäî, îòäàâàÿ åãî áåñïëàòíî. Æåëàÿ ñîõðàíÿòü ñäåðæàííîñòü, KFC îáúÿâèëà î ñâîåì ïðåäëîæåíèè íà øîó ìàëîèçâåñòíîé (â êîìïàíèè òàê ñ÷èòàëè) àðòèñòêè Îïðû Óèíôðè. Íî íåäîîöåíèëè àóäèòîðèþ Îïðû è òåëåâèäåíèå. Ïîýòîìó, êîãäà çðèòåëè óçíàëè, ÷òî ìîãóò ðàñïå÷àòàòü âàó÷åð íà áåñïëàòíûé îáåä â KFC, òî 16 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê ñäåëàëè ýòî. È ïðèøëè â KFC ïî âñåé ñòðàíå. Îáåäû çàêàí÷èâàëèñü çà íåñêîëüêî ÷àñîâ, è åùå äî êîíöà àêöèè êîìïàíèÿ ïîòåðÿëà 40 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è çàïëàòèëà òàêóþ æå ñóìàñøåäøóþ ñóììó Îïðå çà ðåêëàìó.

Îëèìïèàäà è McDonald's  1984 ãîäó ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð âûáðàëè ÑØÀ.  ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ McDonald's çàïóñòèë àêöèþ ñî ñëîãàíîì "Åñëè ÑØÀ âûèãðàþò, âû âûèãðàåòå!". Çà êàæäóþ âûèãðàííóþ àìåðèêàíöàìè ìåäàëü ïîñåòèòåëÿì äàâàëè áåñïëàòíûå áëþäà. Çà áðîíçîâóþ ìåäàëü - ñòàêàí êîëû, çà ñåðåáðÿíóþ - êàðòîøêó ôðè, çà çîëîòóþ - áèãìàê. Íî ñëó÷èëîñü íåïðåäâèäåííîå.  òîò ãîä ÑÑÑÐ (ãëàâíûé êîíêóðåíò ÑØÀ) áîéêîòèðîâàë Îëèìïèàäó. Àìåðèêàíöû ïîëó÷èëè 83 çîëîòûå ìåäàëè, 61 ñåðåáðÿíóþ è 30 áðîíçîâûõ. Ýòî íàìíîãî áîëüøå, ÷åì îæèäàëîñü.  ðåçóëüòàòå "îëèìïèéñêàÿ" àêöèÿ åäâà íå ðàçîðèëà McDonald's, òàê êàê âñå åëè áåñïëàòíî. Ëèõîðàäêà ÷èñåë îò Pepsi  1992 ãîäó Pepsi ñèëüíî îòñòàâàëà îò Coca-Cola â ÞãîÂîñòî÷íîé Àçèè. Ïîýòîìó ôèëèïïèíñêîå ðóêîâîäñòâî Pepsi ðåøèëî çàïóñòèòü àêöèþ ïîä íàçâàíèåì "Ëèõîðàäêà ÷èñåë". Ïëàí áûë ïðîñò: ïîä êðûøêàìè íàïèòêîâ êîìïàíèè Pepsi ðàçìåùàëñÿ êîä è ñóììà âûèãðûøà - îò òûñÿ÷è äî ìèëëèîíà ïåñî (40 òûñÿ÷ äîëëàðîâ íà òî âðåìÿ). Äåíüãè ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü, òîëüêî åñëè â êîíöå àêöèè îáúÿâÿò, ÷òî âàø íîìåð âûèãðûøíûé. Êîãäà Pepsi îáúÿâëÿëà ïîáåäèòåëÿ, êîòîðîìó äîñòàíåòñÿ ìèëëèîí ïåñî, òî äîïóñòèëà îøèáêó. Ïîáåäèòåëåì âûáðàëè íîìåð 349, íî èìåííî îí íå äîëæåí áûë îêàçàòüñÿ âûèãðûøíûì, ïîòîìó ÷òî áûë íàïå÷àòàí íà 800 òûñÿ÷ êðûøåê. Òî åñòü 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê âûèãðàëè ïî îäíîìó ìèëëèîíó (íà âñåõ 800 ìèëëèàðäîâ ïåñî). Êîìïàíèÿ íå ìîãëà âûïëàòèòü òàêóþ ñóììó, ïîýòîìó ñîñëàëàñü íà ñáîé êîìïüþòåðà, íî ýòî íå ïîìîãëî.  ñòîëèöå ñòðàíû íà÷àëèñü áåñïîðÿäêè, æãëè ãðóçîâèêè è çàâîäû Pepsi.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîãèáëè òðè ñîòðóäíèêà êîìïàíèè. Âñêîðå Pepsi ïðèøëîñü îòäàòü 250 ìèëëèîíîâ ïåñî - âåñü ñâîé äîõîä çà ïðåäûäóùèå äâà ãîäà è âðåìÿ äåéñòâèÿ àêöèè.

Ïàäåíèå ñàìîëåòà íà äåòñêèé ñàä: òðàãåäèÿ, î êîòîðîé ìîë÷àëè 30 ëåò Îá ýòîé àâèàêàòàñòðîôå, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà â ìàå 1972 ãîäà, ìîë÷àëè òðè äåñÿòêà ëåò. Òîãäà ñðåäü áåëà äíÿ íà âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä â êóðîðòíîì Ñâåòëîãîðñêå ðóõíóë âîåííûé ñàìîëåò. Òðàãåäèÿ, êîòîðóþ ñðàçó æå çàñåêðåòèëè, â îäíî÷àñüå óíåñëà æèçíè 35 ÷åëîâåê. À ìåñòî, íà êîòîðîì ñòîÿë çëîïîëó÷íûé äåòñêèé ñàä, çà îäíó íî÷ü ñðîâíÿëè ñ çåìëåé è ðàçáèëè òàì êëóìáó.

16 ìàÿ 1972 ãîäà êàçàëîñü ðÿäîâûì äíåì â ñîííîì êóðîðòíîì Ñâåòëîãîðñêå, ðàçâå ÷òî â òîò äåíü íàä Áàëòèéñêèì âçìîðüåì áûëî áîëåå òóìàííî, ÷åì îáû÷íî. Âîñïèòàííèêè âåäîìñòâåííîãî äåòñêîãî ñàäà ñàíàòîðèÿ "Ñâåòëîãîðñê" âåðíóëèñü ñ óòðåííåé ïðîãóëêè è ãîòîâèëèñü îáåäàòü. Çäàíèå ñàäèêà ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé óþòíûé äâóõýòàæíûé îñîáíÿê, â êîòîðîì áûëî âñåãî 25 äåòåé. Ìíîãèå æèòåëè ãîðîäà â òå ãîäû õîòåëè óñòðîèòü ñþäà ñâîåãî ðåáåíêà, íî ýòî áûëî íåïðîñòî: ýòî äåòñêîå ó÷ðåæäåíèå ñ÷èòàëîñü "áëàòíûì". Ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå ðîäèòåëåé âïîëíå îïðàâäûâàëî ñòàòóñ ñàäèêà: íà÷àëüíèê ìèëèöèè, íà÷àëüíèê ÃÀÈ, ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà êîìñîìîëà, ñîòðóäíèê Ñâåòëîãîðñêîãî ñóäà, ãëàââðà÷… Îêîëî ïîëóäíÿ âîåííî-òðàíñïîðòíûé ñàìîëåò Àí-24Ò âûëåòåë èç êàëèíèíãðàäñêîãî àýðîïîðòà Õðàáðîâî, ÷òîáû ïðîâåðèòü è íàñòðîèòü ðàäèîòåõíè÷åñêóþ àïïàðàòóðó.  òå ãîäû ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè íåçàêîííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ íà òåððèòîðèþ ÑÑÑÐ ÷àñòíûõ ñàìîëåòîâ èç êàïñòðàí. Áûëè òàêèå èíöèäåíòû è â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ïîýòîìó ìåñòíîå êîìàíäîâàíèå ðåøèëî ïðîâåñòè ïðîâåðêó áåðåãîâîé ñèñòåìû ñëåæåíèÿ. Ïðèìåðíî â 12:30 Àí-24Ò ïîïàë â ãóñòîé òóìàí íàä Ñâåòëîãîðñêîì. Îí øåë íà íåäîïóñòèìî ìàëîé âûñîòå, è íà îáðûâèñòîì áåðåãó â êóðîðòíîé çîíå åãî êðûëî çàöåïèëî âåðõóøêó îäíîé èç ñîñåí è ðàçëåòåëîñü âäðåáåçãè. Ïîñëå óäàðà ìàññèâíûé ñàìîëåò âåñîì â 21 òîííó ïðîëåòåë åùå îêîëî 200 ìåòðîâ è ðóõíóë íà çäàíèå ñâåòëîãîðñêîãî äåòñêîãî ñàäà, ïîëíîñòüþ ðàçðóøèâ âòîðîé ýòàæ. Ïåðâûìè ïîñòðàäàâøèìè â òðàãåäèè ñòàëè äâå ñòàðøåêëàññíèöû Òàíÿ Åæîâà è Íàòàøà Öûãàíêîâà, êîòîðûå ãóëÿëè ðÿäîì ñ äåòñêèì ñàäîì: åùå äî ñòîëêíîâåíèÿ ñî çäàíèåì ñàìîëåò îáäàë èõ ïàðàìè àâèàöèîííîãî òîïëèâà. Äåâóøêè ìãíîâåííî çàãîðåëèñü, íî âñå æå èì óäàëîñü âûæèòü. Èç ðóõíóâøåé ìàøèíû ïîëèëîñü òîïëèâî, êåðîñèí çàãîðåëñÿ, äåòñêèé ñàä îõâàòèëî ïëàìÿ, à àëþìèíèé îáøèâêè ñàìîëåòà ïûëàë êàê áóìàãà. Èç òåõ, êòî íàõîäèëñÿ â çäàíèè, âûæèëè òîëüêî äâà ÷åëîâåêà. Êàòàñòðîôà óíåñëà 35 æèçíåé: ïîãèáëè 6 ÷ëåíîâ ýêèïàæà ñàìîëåòà, 2 ïàññàæèðà, 24 ðåáåíêà è 3 ñîòðóäíèêà äåòñêîãî ñàäà. Íà 24 ÷àñà â êóðîðòíîì Ñâåòëîãîðñêå áûëî ââåäåíî ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå. Æèòåëÿì çàïðåòèëè âûõîäèòü èç äîìà, îòêëþ÷èëè ýëåêòðè÷åñòâî è òåëåôîíû. Êîãäà çà íåñêîëüêî ÷àñîâ çàâåðøèëè ðàáîòû ïî ðàñ÷èñòêå çàâàëîâ è ïîèñêó òåë ïîãèáøèõ, ìåñòî, ãäå ðàíüøå ñòîÿë äåòñêèé ñàä, ñðîâíÿëè ñ çåìëåé, è ñîîðóäèëè âìåñòî íåãî ìàëåíüêèé ñêâåð. Ïîãèáøèõ äåòåé è âîñïèòàòåëåé ïîõîðîíèëè â áðàòñêîé ìîãèëå íà êëàäáèùå, íåäàëåêî îò æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ñâåòëîãîðñê-1. ×òîáû ñâåñòè ê íóëþ îãëàñêó, â äåíü ïîõîðîí îòìåíèëè ýëåêòðè÷êè è îãðàíè÷èëè äâèæåíèå ïî äîðîãàì, ñîåäèíÿþùèì Êàëèíèíãðàä ñî Ñâåòëîãîðñêîì. Íî íåñìîòðÿ íà ýòî, â òîò äåíü íà êëàäáèùå ñîáðàëîñü îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà ïîõîðîíàõ ñîòðóäíèêè ÊÃÁ çàïðåòèëè ôîòîãðàôèðîâàòü è çàñâå÷èâàëè ïëåíêè ó òåõ, êòî ýòî äåëàë. Íî íåñêîëüêî ñíèìêîâ áëèçêèì ïîãèáøèõ ñäåëàòü âñå æå óäàëîñü. Óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó êàòàñòðîôû íå âîçáóæäàëîñü. Äåëî ðàññëåäîâàëîñü ïîä ãðèôîì "ñîâåðøåííî ñåêðåòíî", è åãî ìàòåðèàëû òàê íèêîãäà è íå áûëè îïóáëèêîâàíû. Õîäèëî ìíîæåñòâî ñëóõîâ î ïðè÷èíàõ ïðîèçîøåäøåãî: æèòåëè Ñâåòëîãîðñêà âèíèëè âî âñåì ïèëîòîâ, óòâåðæäàëè, ÷òî ýêñïåðòèçà îáíàðóæèëà â èõ êðîâè àëêîãîëü è äàæå ÷òî ëåò÷èêè çàìåòèëè íóäèñòîê íà ïëÿæå è ñíèçèëèñü, ÷òîáû ëó÷øå èõ ðàññìîòðåòü. Íàèáîëåå ïðàâäîïîäîáíûì êàæåòñÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî êðóøåíèå ïðîèçîøëî èç-çà íåèñïðàâíîñòè âûñîòîìåðà. Íàêàíóíå ïîëåòà íà Àí-24 óñòàíîâèëè âûñîòîìåð ñ Èë-14, íî íèêòî íå ïðîòåñòèðîâàë, êàê ïðèáîð áóäåò ðàáîòàòü íà äðóãîì ñàìîëåòå. Ëèøü ïîñëå êàòàñòðîôû ïðîâåëè èñïûòàíèÿ, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî âûñîòîìåð äàâàë ïîãðåøíîñòü äî 60-70 ìåòðîâ. Ñåé÷àñ íà ìåñòå êðóøåíèÿ ñòîèò âîçâåäåííàÿ â 1994 ãîäó ÷àñîâåíêà ñ òàáëè÷êîé: "Õðàì-ïàìÿòíèê â ÷åñòü èêîíû Áîãîìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" ïîñòðîåí íà ìåñòå òðàãè÷åñêîé ãèáåëè äåòñêîãî ñàäà 16 ìàÿ 1972 ãîäà".


‰¯¤¡¤±©§ ° ­¡­¸Ÿ«§ ®­-Ÿ¦§Ÿ±°©§

Èíãðåäèåíòû: êðåâåòêè - 340 ã ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà ðåï÷àòûé ëóê - 170 ã ñîëü - 1/4 ÷. ëîæêè êàéåíñêèé ïåðåö - 1/4 ÷. ëîæêè êàíîëîâîå ìàñëî - 1 ñò. ëîæêà çåëåíûé ãîðîøåê - 300 ã êðàñíûé ïåðåö - 300 ã ìîðêîâü - 300 ã áðîêêîëè - 300 ã îâîùíîé áóëüîí - 2 ñò. ëîæêè ëèìîííûé ñîê - 1 ñò. ëîæêà Ïðèãîòîâëåíèå: Ïîëîæèòå îòòàÿâøèå è îáñóøåííûå êðåâåòêè â ãëóáîêóþ òàðåëêó. Äîáàâüòå ñîëü è êàéåíñêèé ïåðåö è õîðîøî ïåðåìåøàéòå. Ðàçîãðåéòå ìàñëî â ñêîâîðîäå-âîê íà ñèëüíîì îãíå. Æàðüòå êðåâåòêè, ÷àñòî ïîìåøèâàÿ, â òå÷åíèå 5 ìèíóò. Âûëîæèòå êðåâåòêè îáðàòíî â òàðåëêó, îñòàâèâ æèäêîñòü â ñêîâîðîäå. Ïîðåæüòå ëóê, èçìåëü÷èòå ÷åñíîê è ïîëîæèòå èõ â ñêîâîðîäó. Æàðüòå â òå÷åíèå 3 ìèíóò. Ïîðåæüòå ïåðåö, ìîðêîâü è áðîêêîëè. Ïîëîæèòå èõ â ñêîâîðîäó âìåñòå ñ ãîðîøêîì è çàëåéòå áóëüîíîì. Óìåíüøèòå îãîíü äî ñðåäíåãî è ãîòîâüòå îâîùè, ïîêà îíè íå ñòàíóò ìÿãêèìè, íî õðóñòÿùèìè - ïðèìåðíî 4 ìèíóòû. Âûëîæèòå êðåâåòêè îáðàòíî íà ñêîâîðîäó, äîáàâüòå ëèìîííûé ñîê è ãîòîâüòå åùå 1 ìèíóòó. Ïðè æåëàíèè ïîäàéòå ñ ðèñîì è ñîåâûì ñîóñîì.

‰Ÿ¯±­³¤ª» ¼°©Ÿª­®

Èíãðåäèåíòû: 6 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí 4 ñòîëîâûõ ëîæêè íåñîëåíîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà 3 ñòîëîâûõ ëîæêè óìêè 2,5 ñòàêàíà ìîëîêà 200 ã òåðòîãî ñûðà ñîëü è ïåðåö Ïðèãîòîâëåíèå: Äóõîâêó íàãðåéòå äî 200 ãðàäóñîâ. Íà ñðåäíåì îãíå íàãðåéòå ñêîâîðîäó è ðàñòîïèòå íà íåé ñëèâî÷íîå ìàñëî.  ðàñòîïëåííîå ìàñëî äîáàâüòå ìóêó è ïåðåìåøàéòå äî êîðè÷íåâîãî öâåòà. Ïîñîëèòå, ïîïåð÷èòå. Âëåéòå ìîëîêî è ïåðåìåøàéòå. Ñíèìèòå ñêîâîðîäó ñ îãíÿ è ïåðåëåéòå âñþ ñìåñü â áîëüøóþ ìèñêó.  îòäåëüíîé ìèñêå îáâàëÿéòå íàðåçàííûé êðóãàìè êàðòîôåëü â ñîëè è ïåðöå. Âûëîæèòå ýòè êðóæî÷êè íà íàøó ñêîâîðîäó íà õëåñòîì è ñâåðõó çàëåéòå êàðòîôåëü ìîëî÷íîé ñìåñüþ. Ìåæäó ñëîÿìè êàðòîôåëü ïðîñûïàéòå òåðòûì ñûðîì (âñåãî äîëæíî óéòè ïðèìåðíî ñ ïîëîâèíó ñûðà). Âòîðóþ ïîëîâèíó ïðèñûïüòå ñâåðõó, ïîñîëèòå è ïîïåð÷èòå. Çàêðîéòå ñêîâîðîäó ôîëüãîé è âûïåêàéòå 60 ìèíóò. Ñíèìèòå ôîëüãó è ïîäåðæèòå ïî áðîéëåðîì åùå 5-10 ìèíóò äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Äîñòàíüòå èç äóõîâêè è äàéòå ìèíóò 10 ïîñòîÿòü ïåðåä ïîäà÷åé.

‘­¯± €¯Ÿ²¬§ ° ¶¤¯¬§¶¬º« «²°°­«

Èíãðåäèåíòû: Äëÿ Áðàóíè: øîêîëàä íå ìåíåå 70% êàêàî - 120 ã ñàõàð - 90 ã, ÿéöà - 3 øò. êðàõìàë - 30 ã ( + íåìíîãî äëÿ ïîñûïêè ôîðìû) ìèíäàëüíàÿ ìóêà - 30 ã êàêàî -15 ã ñëèâî÷íîå ìàñëî - 50 ã ( + íåìíîãî äëÿ ñìàçûâàíèÿ ôîðìû) ñîëü - ùåïîòêà ÷åðíè÷íûé äæåì - 100 ã Äëÿ ñûðíîãî ìóññà: ñëèâî÷íûé ñûð - 400 ã ñàõàð - 4 ñò.ë. ÿéöà - 2 øò. ìåëêîêðèñòàëëè÷åñêèé æåëàòèí - 2 ÷.ë. ìîëîêî - 50 ìë ÷åðíè÷íûé äæåì - 50 ã Êðîìå òîãî: 2 ðàçúåìíûå ôîðìû äèàìåòðîì 20 è 24 ñì Ïðèãîòîâëåíèå: Äëÿ Áðàóíè: Ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåéòå äóõîâêó äî 1800Ñ. Ôîðìó áîëüøåãî äèàìåòðà ñìàçàòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïðèñûïàòü êðàõìàëîì. Øîêîëàä ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Æåëòêè îòäåëèòü îò áåëêîâ è âçáèòü ïî îòäåëüíîñòè: æåëòêè ñ 2/3 ñàõàðà, áåëêè äî óñòîé÷èâûõ ïèê ñ 1/3 ñàõàðà. Êàêàî, êðàõìàë è ñîëü ñìåøàòü, ïðîñåÿòü â âçáèòûå æåëòêè, äîáàâèòü ðàñòîïëåííûé øîêîëàä ñ ìàñëîì è àêêóðàòíî ïåðåñåøàòü äî îäíîðîäíîñòè.  øîêîëàäíóþ ìàññó àêêóðàòíî äîáàâèòü áåëêè è ñìåøàòü äî îáúåäèíåíèÿ. Âûëèòü òåñòîâ ôîðìó è ïîñòàâèòü â äóõîâêó. Âûïåêàòü 20-30 ìèíóò äî ïîÿâëåíèÿ øîêîëàäíîãî çàïàõà. Ãëàâíîå íå ïåðåïå÷ü. Áðàóíè äîëæåí áûòü ñëåãêà âëàæíîâàò. Âûíóòü Áðàóíè èç äóõîâêè è äàòü ïîëíîñòüþ îñòûòü. Èç ãîòîâîãî Áðàóíè âûðåçàòü êðóã ïî âíóòðåííåìó äèàìåòðó ôîðìû 20 ñì, ùåäðî íàìàçàòü ÷åðíè÷íûé äæåì. Âûñòåëèòü äíî ôîðìû ïåðãàìåíòîì, ïðîëîæèòü áîðòèê àöåòàòíîé ïëåíêîé, ïîìåñòèòü íà äíî Áðàóíè. Äëÿ ñûðíîãî êðåìà: Æåëàòèí çàìî÷èòü â ìîëîêå êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû. Æåëòêè îòäåëèòü îò áåëêîâ è âçáèòü ïî îòäåëüíîñòè ñ ïîëîâèíàìè ñàõàðà. Æåëòêè äî ïûøíîé êðåìîâîé ìàññû, áåëêè äî óñòîé÷èâûõ ïèê.  æåëòêè äîáàâèòü ñëèâî÷íûé êðåì è âçáèòü äî îáúåäèíåíèÿ. Àêêóðàòíî ââåñòè áåëêè è ïåðåìåøàòü, ñòàðàÿñü íå ðàçáèòü ïóçûðüêè âîçäóõà. Æåëàòèí ñëåãêà íàãðåòü â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è ïðè íèçêîé ìîùíîñòè â òå÷åíèå 15-20 ñåêóíä. Îí äîëæåí ñòàòü æèäêèì è õîðîøî òåïëûì. Íåëüçÿ äàâàòü åìó çàêèïåòü. Äîáàâèòü â æåëàòèí íåñêîëüêî ëîæåê êðåìà, ïåðåìåøàòü, ïîòîì äîáàâèòü æåëàòèíîâóþ ìàññó â îñòàëüíîé êðåì è ïåðåìåøàòü äî îáúåäèíåíèÿ èíãðåäèåíòîâ. Íà Áðàóíè âûëîæèòü 1/2 êðåìà.  îñòàâøóþñÿ ÷àñòü êðåìà äîáàâèòü ÷åðíè÷íûé äæåì, ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü îñòàòîê êðåìà, ôîðìèðóÿ ëîæêîé ïðîèçâîëüíûé îðíàìåíò. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê äëÿ çàñòûâàíèÿ ìèíèìóì íà 4 ÷àñà. Ïîñëå çàñòûâàíèÿ ñíÿòü ôîðìó è àöåòàòíóþ ïëåíêó. Ïåðåëîæèòü íà áëþäî è óêðàñèòü íà âàø âêóñ.

"ß áåñïîêîþñü î äåòñêîé äóøå": ñåêñ-òåðàïåâò ðàñòèò ñâîåãî ðåáåíêà ãåíäåðíî-íåéòðàëüíûì 32-ëåòíÿÿ ñåêñ-òåðàïåâò èç Âåëèêîáðèòàíèè Êðèñòèí Õàìáðèäæ õî÷åò, ÷òîáû åå ñûíèøêà ñàì îïðåäåëèë, êåì îí ÿâëÿåòñÿ ìàëü÷èêîì èëè äåâî÷êîé. Ìàëûø èãðàåò â ìàøèíêè, íî ïðè ýòîì íå ïðî÷ü ïðèìåðèòü áàëåòíóþ ïà÷êó. Òàê ÷òî æå èç ýòîãî âûéäåò? Êðèñòèí íå ñ÷èòàåò ñâîé ñïîñîá âîñïèòàíèÿ ÷åì-òî èç ðÿäà âîí âûõîäÿùèì. Çà ñâîþ äîëãóþ ïðàêòèêó ñåêñ-òåðàïåâòà îíà íàñìîòðåëàñü íà òîëïû íåñ÷àñòíûõ ëþäåé ñ ïðîáëåìàìè îïðåäåëåíèÿ ãåíäåðíîé ïðèíàäëåæíîñòè. À âñå èç-çà òîãî, ÷òî â äåòñòâå èì íå äàâàëè áûòü òåìè, êåì îíè ÿâëÿþòñÿ. Êàê ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà, îíà íå õî÷åò òðàâìèðîâàòü ïñèõèêó ðåáåíêà è äàåò åìó ïðàâî íà ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð ïîëà. Ïîêà ÷òî åå ñûí Äæåêñîí ñ÷èòàåò ñåáÿ ìàëü÷èêîì, íî îäíàæäû îí ñêàçàë ìàòåðè, ÷òî ñòàíåò æåíùèíîé ñ êîëüöîì â íîñó, êîãäà âûðàñòåò. Êðèñòèí ýòî çàÿâëåíèå íè÷óòü íå íàïóãàëî, âåäü ó íåå ñàìîé åñòü ïèðñèíã, òàê ÷òî âåñüìà âîçìîæíî, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü ìèëûé êîìïëèìåíò ìàòåðè. À äàæå åñëè íåò - êàêàÿ ðàçíèöà? Ãëàâíîå, ÷òîáû ðåáåíîê áûë ñ÷àñòëèâ. Áðèòàíêó ïîääåðæèâàåò è åå 36-ëåòíèé ìóæ, ðàáîòàþùèé ðèñê-ìåíåäæåðîì. Ïàðà âûñòóïàåò êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ñåêñèñòñêèõ ñòåðåîòèïîâ. "Ìàëü÷èêè ÷óâñòâóþò, ÷òî îíè íå ìîãóò âûðàçèòü ñåáÿ, îíè óÿçâèìû, ïîòîìó ÷òî èõ ó÷àò áûòü æåñòêèìè è ãåðîè÷åñêèìè, òîãäà êàê äåâî÷êàì ãîâîðÿò, ÷òî íåïðàâèëüíî áûòü ðàñêðåïîùåííûìè. ß íå äóìàþ î òîì, ÷òî â ìàãàçèíàõ åñòü ñåêöèè äëÿ äåâî÷åê è ìàëü÷èêîâ. ß ïðîñòî ïîçâîëÿþ Äæåêñîíó âûáðàòü òî, ÷òî îí õî÷åò. Îí íîñèò îäåæäó è èãðàåò ñ èã-

ðóøêàìè âñåõ òèïîâ". Ó íåãî åñòü êóêëû, íî è ãðóçîâèêè òîæå. À åùå â ãàðäåðîáå Äæåêñîíà èìååòñÿ îêîëî ïÿòè ïëàòüåâ è áëåñòÿùèå áîòèíêè, íî ýòî íå ìåøàåò åìó íîñèòü ðóáàøêè ñ ìîíñòðàìè.  îáùåì, ìàëûø íîñèò âñå, â ÷åì åìó êîìôîðòíî. Êðèñòèí åùå äî ðîæäåíèÿ ðåáåíêà çíàëà, ÷òî áóäåò âîñïèòûâàòü åãî ãåíäåðíî-íåéòðàëüíûì, à íåçàäîëãî äî ðîäîâ ðàçîñëàëà ðîäñòâåííèêàì ïèñüìà ñ ñîîáùåíèåì, ÷òî ó íåå áóäåò ìàëü÷èê. Íî ìàëü÷èê ëèøü òåõíè÷åñêè! Òàê ÷òî íå íàäî äàðèòü âñå ýòè äóðàöêèå ãåíäåðíûå èãðóøêè, äà è âîîáùå ëþáûå âåùè, ÷åòêî îïðåäåëÿþùèå ïîë ðåáåíêà. Âìåñòî ýòîãî Êðèñòèí è åå ìóæ ðåøèëè îñòàíîâèòüñÿ íà öâåòàõ ðàäóãè. "ß äåéñòâèòåëüíî áåñïîêîþñü î äåòñêîé äóøå. Âîêðóã íàñ ïîëíî ãåíäåðíûõ ñòåðåîòèïîâ. Åñëè ýòî ìàëü÷èê, òî âñå åãî âåùè ñèíèå, èç èãðóøåê - ãðóçîâèêè è äèíîçàâðû. Åñëè ýòî äåâî÷êè, òî âñå êðàñèâîå è ðîçîâîå". Êðèñòèí âñå âðåìÿ èñïðàâëÿåò ëþäåé, êîòîðûå èñïîëüçóþò ïî îòíîøåíèþ ê åå ðåáåíêó ãåíäåðíî îïðåäåëÿþùèå ñëîâà, îíà ïðèçûâàåò çàìåíÿòü èõ íà ìåñòîèìåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî òðåõëåòíåãî Äæåêñîíà,

òî ïîêà îí èùåò ñåáÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åðåç îäåæäó, íó à ðîäèòåëè ïîääåðæèâàþò åãî âî âñåì, ÷òî áû îí íè âûáðàë. Êðèñòèí óâåðåíà, ÷òî áðèòàíñêèå ìàëü÷èêè ñòàíîâÿòñÿ óÿçâèìûìè èç-çà òîãî, ÷òî îáùåñòâî ïðèçûâàåò èõ áûòü æåñòêèìè è ñìåëûìè, ýòî ñòàíîâèòñÿ è ãëàâíîé òåìîé â îäåæäå. Äæåêñîí æå íîñèò âåùè âñåõ òèïîâ, äà è èãðóøêè îí íåðåäêî âûáèðàåò "äåâ÷à÷üè". Êîíå÷íî, Êðèñòèí áåñïîêîèòñÿ, ÷òî åå ðåáåíêà áóäóò äîñòàâàòü â øêîëå, íî â ýòîì ñëó÷àå îíà ãîòîâà ïðèéòè è ïîääåðæàòü åãî. Íó à ïîêà ñèòóàöèåé âñå äîâîëüíû, à ãëàâíîå, Äæàñòèí ñ÷àñòëèâ. Âîîáùå, òåìà ãåíäåðíîé íåéòðàëüíîñòè äîñòàòî÷íî àêòóàëüíà äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè, òàê æå, êàê è òåìà ãåíäåðíîôëþèäíûõ ðîäèòåëåé. Íåäàâíî ãåðîÿìè îäíîãî èç óòðåííèõ øîó ñòàëè Ëóèçà Äåéâåí, êîòîðàÿ ðîäèëàñü ìóæ÷èíîé è èç-çà ãîðìîíîâ ñòàëà æåíùèíîé, è åå ìóæ Íèêè - îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ è ìóæ÷èíîé, è æåíùèíîé îäíîâðåìåííî. Ïàíñåêñóàë. Ñâîåãî ðåáåíêà ïàðà òàêæå õî÷åò âûðàñòèòü ãåíäåðíî-íåéòðàëüíûì, íî, óâû, ñåìåéíàÿ ÷åòà ïîäâåðãàåòñÿ íå ñàìîìó ïðèÿòíîìó äàâëåíèþ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà.

8 áåçîïàñíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ìîæíî åñòü äàæå íî÷üþ Ñûð Ó÷åíûå èç Ãàðâàðäà ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ïåðååäàíèå ìîæåò ïîìåøàòü ñíó íå ìåíüøå, ÷åì ãîëîä, ïîýòîìó ñîâåòóþò îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ëåãêîìó ïåðåêóñó â íî÷íîå âðåìÿ. Íàïðèìåð, ðåêîìåíäóåòñÿ ñúåñòü íåñêîëüêî ëîìòèêîâ ñûðà, êîòîðûé îáëàäàåò äîñòàòî÷íî íàñûùåííûì àðîìàòîì, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü âêóñîâûå ðåöåïòîðû, è ïðè ýòîì íå ñòàíåò ïðè÷èíîé òÿæåñòè â æèâîòå. Éîãóðò Ïî ìíåíèþ äèåòîëîãîâ, ãðå÷åñêèé éîãóðò èäåàëåí äëÿ íî÷íîãî ïåðåêóñà, òàê êàê â íåì ìàëî æèðîâ è ìíîãî áåëêîâ. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, ïðîòåèí, ñîäåðæàùèéñÿ â òàêîì éîãóðòå, íå òîëüêî íàäîëãî îñòàâëÿåò îùóùåíèå ñûòîñòè, íî è ïîìîãàåò òåëó ñæèãàòü áîëüøå êàëîðèé â äíåâíîå âðåìÿ. Êðåêåðû Ðå÷ü èäåò íå î ëþáîì ïå÷åíüå, à èìåííî î öåëüíîçåðíîâûõ êðåêåðàõ, êîòîðûìè ìîæíî ïåðåêóñèòü áåç âðåäà äëÿ

çäîðîâîãî ñíà è ôèãóðû.  èõ ñîñòàâå ïðåîáëàäàþò òàê íàçûâàåìûå ìåäëåííûå óãëåâîäû, ñïîñîáíûå íàäîëãî ïîäàðèòü ÷óâñòâî ñûòîñòè. Ïîïêîðí Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè êëèíè÷åñêîãî ïèòàíèÿ Ýðèêà Êàííàëë ïðåäëàãàåò ëþáèòåëÿì ñíåêîâ â íî÷íîå âðåìÿ ñúåñòü ÷àøêó ïîïêîðíà áåç ìàñëà è ñîëè. Òàêîé ïåðåêóñ íèêàê íå ñêàæåòñÿ íà ôèãóðå. ßéöî Ñâàðåííîå âêðóòóþ ÿéöî ñîäåðæèò âñåãî 75 êêàë, îäíàêî îòëè÷íî áîðåòñÿ ñ ãîëîäîì. Ïî ìíåíèþ Ýðèêè Êàííàëë, òàêîé âàðèàíò ïåðåêóñà ïîçâîëèò âàì çàáûòü î ãîëîäå äî óòðà è ïðè ýòîì íå ïðåâðàòèòñÿ â ëèøíèå ñàíòèìåòðû íà òàëèè. Îâîùè Åñëè âû çíàåòå, ÷òî íî÷üþ îáÿçàòåëüíî ïðîñíåòåñü, ÷òîáû ïåðåêóñèòü, íî ïîíèìàåòå, ÷òî íå óäîâëåòâîðèòåñü îäíèì ïðîäóêòîì, ìîæíî ñ âå÷åðà îñòàâèòü äëÿ ñåáÿ êàêîå-íèáóäü çäîðîâîå áëþäî. Íàïðèìåð, îâîùíîé ñàëàò.

Îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíèå ëó÷øå çåëåíûì îâîùàì, òàê êàê èìåííî îíè ñîäåðæàò ñëîæíûå óãëåâîäû, êîòîðûå îáåñïå÷àò âàì ÷óâñòâî ñûòîñòè äî óòðà. ßáëî÷íîå ïþðå ñ êîðèöåé Ñïåöèàëèñò ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ Êàðåí Áîðñàðè ðåêîìåíäóåò òåì, êîãî íî÷üþ òÿíåò ê ñëàäêîìó, ïðèãîòîâèòü äëÿ ñåáÿ ÿáëî÷íîå ïþðå ñ êîðèöåé.  íåãî ìîæíî äîáàâèòü íåáîëüøóþ ãîðñòü èçþìà. Òàêîå áëþäî íå òîëüêî ïðèòóïèò âàøó òÿãó ê ïîí÷èêàì è áóëî÷êàì, íî è ïîñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ óðîâíÿ îðåêñèíà, çàñòàâèâøåãî âàñ ïðîñíóòüñÿ, ÷òîáû ïîåñòü. Ñòàêàí âèøíåâîãî ñîêà Èìååòñÿ â âèäó òîëüêî íàòóðàëüíûé ñâåæèé ñîê âèøíè. Ìîæåò, îí íå ïðèíåñåò îñîáîãî ÷óâñòâà ñûòîñòè, çàòî òàêîé ñîê, êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò íà êà÷åñòâî ñíà, óâåëè÷èâàÿ åãî ãëóáèíó è ïðîäîëæèòåëüíîñòü.


14 èþíÿ 2018

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ 18 ÈÞÍß Евразия

6.00 «ԔɈɋ ɀԚɊȿɄɌȱԘ ɅԚɉȱɅȱ». ԚɇȾȱ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ 6.45 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 7.05 «ɌȺɆȺɒȺ CITY» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 8.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈ» 11.00 «ɉɈɅȿ ɑɍȾȿɋ» 12.00 «ԔȺɅȺɍɅɕɆ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.00 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. ɉɟɬɪ Ɏɟɞɨɪɨɜ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ȽɍɊɁɍɎ» 16.55 «ȺɎɎɌȺɊ ɀɀɈɌ» 18.00 «ɉȿɇȾȿɆȱɁ ԐɈɃ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 19.00 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» 20.00 «ȽɅȺȼɇɕȿ ɇɈȼɈɋɌɂ» 20.45 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱥɧɢɳɟɧɤɨ, Ɋɨɦɚɧ ɉɨɥɹɧɫɤɢɣ, ȿɝɨɪ Ȼɟɪɨɟɜ, Ⱦɚɪɶɹ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɒɟɦɟɫ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣ ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ «ɄɊɍȽɈȼɈɊɈɌ» 22.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.25 «ɄɊɍȽɈȼɈɊɈɌ». Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɪɢɢ 1.50 «ɆɍɀɋɄɈȿ / ɀȿɇɋɄɈȿ» 2.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «ɉȿɇȾȿɆȱɁ ԐɈɃ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.05 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.30 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ

Хабар

7.00 «ɏɚɛɚɪɥɚɣɵɧ» 7.30 «Ɍɭɪ ɞɟ ɏɚɛɚɪ» 8.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 8.10 «Ɍɚɣɧɵ. ɋɭɞɶɛɵ. ɂɦɟɧɚ.» 9.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.10 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ. «Astana life» 9.15 «Ʉԧɪɿɦɞɿɤ» 9.45 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 10.15 ɀɚԙɚ ɦɚɭɫɵɦ! «Ⱥɥɬɵɧ ɛɟɫɿɤ» 10.45 «Ɇɟɱɬɵ ɫɛɵɜɚɸɬɫɹ» 11.10 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» 12.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 12.10 «Ȼɿɡɞɿԙ ɧɚɡɚɪɞɚ» 12.25 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» 13.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 13.10 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ɉɨɞɤɢɞɵɲɢ» 15.00 «20 ɮɚɤɬɨɜ ɨɛ Ⱥɫɬɚɧɟ» 15.30 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 16.00 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɉԥɥɟɧɲɟɟɜɬɟɪ» 16.30 «ɋɚɧɚ» 17.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ» 17.15 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» 18.00 Ɍɨɤ-ɲɨɭ «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ!» 19.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 19.30 «Ȼɟɬɩɟ-ɛɟɬ» 20.00 «Ⱥɪɧɚɣɵ ɯɚɛɚɪ» 20.30 «Ȼɸɪɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ» 21.00 ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ 21.30 «Ȼɨɥɚɲɚԕԕɚ ɛɚԑɞɚɪ» 22.20 Ⱦɠɟɣɦɫ ɋɩɷɣɞɟ, Ɇɟɝɚɧ Ȼɭɧ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥɟ «ɑɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ» 23.15 «Ɍɚԑɞɵɪ ɬɚɪɬɵɫɵ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 23.45 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 0.15 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ȼɢɲɧɟɜɵɣ ɫɟɡɨɧ» 1.15 «Ⱥɭɵɪɦɚɣɬɵɧ ɠɨɥ ɿɡɞɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 1.45 «Ɂɚԙ ɛɨɣɵɧɲɚ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 2.15 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ

09.10 «Ɋȿȼɘ» 09.30 ɋɟɪɢɚɥ «ɑɈɉ» 10.00 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 10.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) 12.00 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 12.30 «ɂ ɐȿɅɈȽɈ ɆɂɊȺ ɆȺɅɈ» (ɲɩɢɨɧɫɤɢɣ ɛɨɟɜɢɤ, ɉɢɪɫ Ȼɪɨɫɧɚɧ) 15.00 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 15.20 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» 15.40 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼԛɥɞɿɪ-ɤԛɥɞɿɪ» 16.00 «Ɋȿȼɘ» 16.20 «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɵԙ ɟԙ ɤԛɥɤɿɥɿ ɜɢɞɟɨɫɵ» 17.10 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 17.55 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «INSTATV.KZ» 18.15 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 18.40 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ԕɚԑɚɡ ɤɟɦɟ» 19.10 «Ɋȿȼɘ» 19.30 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 19.50 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 20.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) 22.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 22.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ԕɚԑɚɡ ɤɟɦɟ» 23.00 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 23.30 «ɀɨɥɞɚԑɵ ԕɚԕɬɵԑɵɫɬɚɪ» 00.00 «ɄɊȿɉɄɂɃ ɈɊȿɒȿɄ 3. ȼɈɁɆȿɁȾɂȿ» (ɛɨɟɜɢɤ, Ȼɪɸɫ ɍɢɥɥɢɫ) 02.00 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 02.20.04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «Ԕɵɦɛɚɬɬɵɦ, ɦɟɧ ɛɚɥɚɥɚɪɞɵ ɤɿɲɿɪɟɣɬɬɿɦ.»

Астана

«Ȼɿɡɞɿԙ ɚɭɵɥ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ» 10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 12.10 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 13.40 «Ȼɿɡɞɿԙ ɭɚԕɵɬ» ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԕɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.20 Ɍɨɤ-ɲɨɭ #NurOtanTrends 15.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱦɨɦ ɫ ɥɢɥɢɹɦɢ» 17.30 «Ⱥɥɞɚɪ ɤԧɫɟ» 18.00 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ! «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ» ɠɨɛɚɫɵ 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 20.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 21.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 22.00 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 23.40 «Ԛɡɿɥɦɟɝɟɧ ԛɦɿɬ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 0.40 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 1.10 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 1.40 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱥɛɛɚɬɫɬɜɨ Ⱦɚɭɧɬɨɧ» 6 ɫɟɡɨɧ 2.40 «Ȼɿɪɟɝɟɣ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ 6.00 6.30 7.30 9.15

31 КАНАЛ

06.00 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 07.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 08.00 Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɫɟɪɢɚɥ «ɀɚɧɵɦɞɚ ԕɚɥ» 09.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 11.00 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɞɟɥɶ» 07.05 “ɄԦԘȱɅȾȱ ɈɌȻȺɋɕ” ɨɣɵɧ-ɫɚɭɵԕ 11.30 ȿɪɚɥɚɲ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 13.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «Angry 07.50 “ɌȺԐȾɕɊ ԔɈɋԔȺɇ ȺɋɕɅ ɀȺɊ”. birds ɜ ɤɢɧɨ» Ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 15.00 «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ ɛԥɣɝɟɫɿ» 09.30 “ɈɌȼȺɀɇɕɃ ɂ ɄɊȺɋȺȼɂɐȺ”, 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ. KENO» 12.40 “ɋɑȺɋɌɅɂȼɈȽɈ ɉɍɌɂ”, ɨɫɬɪɨ- 16.10 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» ɫɸɠɟɬɧɚɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ 18.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 15.00 “ɄȿɅ, ɄȿɅȱɇȱɆ”. 19.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» 18.00 “ɀȿɇɇȿɌɌȱԘ ɄԦɁ ɀȺɋɕ”. Ɍԛɪiɤ 20.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 21.00 «What’s Up?» 19.30 “ԤɃȿɅ ԔɕɊɕԔ ɒɕɊȺԔɌɕ” 22.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ɏɚɡɢɥɟɬ ɯɚɧɵɦ» 20.30 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 00.00 ɋɟɪɢɚɥ «ȿɪɬɭɝɪɭɥ 2» 21.00 ȼȿɑȿɊɇɂȿ ɇɈȼɈɋɌɂ 01.50 ɋɟɪɢɚɥ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» 21.30 “ɀȿɆɑɍȽȺ”, ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (1702.20 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ 18 ɫɟɪɢɢ). ԥɡɿɥɞɟɪɿ 00.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ 03.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ ɞɪɚɦɚ (ɮɢɥɶɦ 3,1-2 ɫɟɪɢɢ). 01.30 “ȻɕɅɈ ȾȿɅɈ”. Ʉɪɨɜɚɜɵɣ ɪɟɣɫ 02.20-04.40 “ɄȿɅ, ɄȿɅȱɇȱɆ” 6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 6.05 «ɋɟɧɛɿɥɿɤ ɬɚԙ» 7.00 «ɌȺԘɒɈɅɉȺɇ». 06.00 «Ԕɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 06.45Ʉɭɵɪɞɚɤ 11.00 «Ⱥɩɬɚ». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕ07.00 Ⱥɣɧɚɨɧɥɚɣɧ ɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 07.30 Ɍ/ɯ«ɗɥɢɮ» 09.00 Ɍ/ɫ «ɇ2Ɉ.ɉɪɨɫɬɨ ɞɨɛɚɜɶ ɜɨɞɵ» 12.05 «ȱԙɤԥɪ ɠԛɪɟɤ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 10-ɛԧɥɿɦ 10.00 ɏ/ɫ «ɉɪɢɝɨɜɨɪ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɩɚɪɵ» 13.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 11.10 ɦ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɒɚɪɤɛɨɹ ɢ Ʌɚɜɵ» 13.15 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ 12.40 ɋɭɛɛɨɬɧɢɣ ɜɟɱɟɪ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 15.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ «Ԧɧɟɪ ԕɵɪɚɧɞɚɪɵ» 13.30 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ 16.30 «Q-ɟɥɿ» ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ȺɉɌȺɅɕԔ 17.10 «Ⱥɭɵɥɞɚɫɬɚɪ 2» ɒɈɅɍɕ. 18.20 əɩɵɪɚɣ 13.50 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» 19.10 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 14.20 «Ԕɚɪɚ ɲɚԙɵɪɚԕ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 20.10Ɍ/ɯ «Ɍɚԑɞɵɪɵɦ ɲɟɲɿɥɝɟɧ ɤԛɧ» 37-39-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 21.10Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 17.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 17.15 ȿɅȾȿɇ ɏȺȻȺɊ 23.10 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» 17.35 «ɆȿɇȱԘ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɕɆ!». 00.10 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɢɟ ɩɚɪɧɢ» 18.10 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» 02.10 Ⱥɣɧɚɨɧɥɚɣɧ 18.55 «ԔɍȺɇɕɒɕɆ ɆȿɇȱԘ». Ɍɟɥɟɯɢ03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» ɤɚɹ. 39-ɛԧɥɿɦɿ 04.00 «Ʉɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 20.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 05.00 «ɀɟɧɿɩ ɤԧɪ!» 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 07.05 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ07.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ԔȺɅԔȺɇ» Ɍɕ.2018. ȻȿɅɖȽɂə.ɉȺɇȺɆȺ. ԜɃɕɆɕɇɕԘ ȺȽȿɇɌɌȿɊȱ» Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 08.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 23.00 «ɌԚɇȽȱ ɋɌɍȾɂə» ɟɡɭ»

КТК

7 канал

НТК

Казахстан - 1

23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. Ɍɍɇɂɋ.ȺɇȽɅɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 2.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 2.30 ȿɥɞɟɧ ɯɚɛɚɪ 2.45 «Hit Qazaqstan» 3.30 «Ɍԛɧɝɿ ɫɬɭɞɢɹ» 4.00 «Ɇɟɧɿԙ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧɵɦ!».

РТР - Планета

6.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» 10.00 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ». Ɍɨɤ-ɲɨɭ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 12.00 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ» 13.00, 19.00 «60 Ɇɢɧɭɬ» 14.55, 5.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» 15.25 Ɍ/ɫ «ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ» 18.00, 4.00 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ» 07.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ 21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɠɢɡɧɢ» Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 22.40 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨ07.05«KÓKSHE AQPARAT» ɥɨɜɶɟɜɵɦ» 07.15 «KÓKSHE AQPARAT» 07.30 «KÓKSHE NURY». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕ- 1.05 ȼɟɫɬɢ-ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɬɚɧɵɦɞɵԕ ɫɚɡɞɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 1.20 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɤɚ...» 2.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 09.00 «ȱNDEKS». Ⱥɩɬɚ ɚɣɲɵԕɬɚɪɵ 2.20 Ɍ/ɫ «ȼɟɪɫɢɹ» 09.40 «ASAR!». Ԧԙɿɪɥɿɤ ɬɟɥɟɦɚɪɚɮɨɧ. 5.30 «ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ» 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 10.00 «ȱNDEKS». Ɉɛɡɨɪ ɧɟɞɟɥɢ 10.40«Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 59 ɛԧɥɿɦ 9.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 11.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.00 ɏ/ɮ «31 ɢɸɧɹ» 11.30 «ÁLEÝMET».-ɫɚɹɫɢ ԕɨԑɚɦɞɵԕ 13.40, 3.35 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɉɨɥɢɳɭɤ. ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɀɟɫɬɨɤɨɟ ɬɚɧɝɨ» 12.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 14.30, 17.30, 22.40, 1.00, 3.00 ɋɨɛɵɬɢɹ 12.05 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 4 ɛԧɥɿɦ 14.50 ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ 12.45«ȿɅ ɀԚɊȿȽȱ –ȿɅɈɊȾȺ!» 15.55 ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ 12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 16.55 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ 13.00«KÓKSHE AQPARAT» 17.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 13.15 «ɈȻɔȿɄɌɂȼ»-ԕɵɥɦɵɫ ɯɪɨ18.05, 7.10 ɏ/ɮ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢ» ɧɢɤɚɫɵ 19.55 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ 20.50 Ɍ/ɫ «ɍɡɧɚɣ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ ɫɦɨɠɟɲɶ» 13.35 «MEZGIL». 23.00 ɉɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɚ 13.45«KÓKSHE AQPARAT» 1.30 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ 14.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 2.05 Ȼɟɡ ɨɛɦɚɧɚ 14.05 «Ⱥɥɢ ɦɟɧ Ⱥɣɹ» ɦ/ɯ. 15,16,17 4.20 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɮ ɨ ɮɸɪɟɪɟ» ɛԧɥɿɦ 5.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ 14.35 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 18 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 15.45 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 63 ɛԧɥɿɦ 5.25 ɏ/ɮ «ɉɹɬɶɞɟɫɹɬ ɧɚ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ» 16.10 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 16.15«Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 60 ɛԧɥɿɦ 5.30 Ɍɟɧɧɢɫ. WTA. ɇɨɬɬɢɧɝɟɦ. Ɏɢɧɚɥ 17.00 «MEZGIL». 7.00, 11.30 Ɇɨɬɨɤɪɨɫɫ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢ17.15 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 5 ɛԧɥɿɦ ɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɂɬɚɥɢɹ. MXGP. 17.45 «Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 5 ɛԧɥɿɦ ɉɟɪɜɚɹ ɝɨɧɤɚ 18.00 «KÓKSHE AQPARAT» 7.30, 12.00 Ɇɨɬɨɤɪɨɫɫ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢ18.15 «ɋԤɌɌȱɅȱɄɄȿ 1001 ԔȺȾȺɆ!» ɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɂɬɚɥɢɹ. MXGP. -ɲɚԑɵɧ ɠԥɧɟ ɨɪɬɚ ɛɢɡɧɟɫɬɟ ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ ɬɚɛɵɫԕɚ ɠɟɬɤɟɧ ɠɚɧɞɚɪ ɬɭɪɚɥɵ 8.00, 12.35, 23.30 Ɋɚɥɥɢ. ERC. Ʉɢɩɪ. ɬɟɥɟɫɭɪɟɬɬɟɦɟɥɟɪ Ɉɛɡɨɪ 18.40 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 8.30, 19.05, 2.15 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ɋɭɬ-ɞ18.45 «KÓKSHE AQPARAT» Ɉɤɫɢɬɚɧɢɹ». 4-ɣ ɷɬɚɩ 19.00«Ԕɚɡɚԕ ɞɚɥɚɫɵɧɵԙ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵ». 9.30, 16.00, 20.00, 1.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. ɞ/ɮ 6 ɛԧɥɿɦ «Ɍɭɪ ɋɥɨɜɟɧɢɢ». 5-ɣ ɷɬɚɩ 19.30«ÁLEÝMET». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 10.30 Ʉɥɢɮɮ-ɞɚɣɜɢɧɝ: Ɇɢɪɨɜɚɹ ɫɟɪɢɹ. 20.00 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 64 ɛԧɥɿɦ Ɍɟɯɚɫ 20.30«KÓKSHE AQPARAT» 13.00, 0.05 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. «24 ɱɚɫɚ Ʌɟ21.00 «KÓKSHE QALAMGERLERI!». Ɇɚɧɚ». Ɉɛɡɨɪ 21.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 14.00, 22.00, 4.30 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɍɭɪɧɢɪ WTA. 21.30«KÓKSHEAQPARAT» ɇɨɬɬɢɧɝɟɦ. Ɏɢɧɚɥ 22.00 «SAZDY CÁLEM. ȻɍɊȺȻȺɃ 15.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ȿɝɨ ȼɟɥɢԤɍȿɇȾȿɊȱ» - ԕԝɬɬɵԕɬɚɭ – ɫɚɡɱɟɫɬɜɨ ɮɭɬɛɨɥ» ɞɵ ɤԧԙɿɥɚɲɚɪ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 17.00 ɋɧɭɤɟɪ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɒɟɮ22.15 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 19 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ ɮɢɥɞ. Ɏɢɧɚɥ 23.30 «KÓKSHEAQPARAT» 21.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ⱦɠɢɪɨ-ɞ’ɂɬɚɥɢɹ». 23.45 «KÓKSHEAQPARAT» Ɉɛɡɨɪ 00.00Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ 1.00, 4.00 Ɂɢɦɧɢɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ. ɌɟɥɟɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɠɭɪɧɚɥ «ȼ ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɟɣ» 3.20 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ WATTS 3.30 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɱɟɦɩɢ5.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» ɨɧɨɜ» 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.15 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 9.00, 5.05 ȿɞɢɦ ɢ ɯɭɞɟɟɦ 9.50 ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ! 9.30, 5.35 Ɍ/ɫ «ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɧɟ ɞɢɚɝɧɨɡ» 10.55, 3.45 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 12.15, 17.00, 18.25 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» 10.20, 6.20 ə ɪɚɡɜɢɜɚɸɫɶ 10.50, 6.50 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ 15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» 11.05, 7.05 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» 11.25, 7.20 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɜɬɨɪɨɣ 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ 18.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 11.40, 7.35 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 20.00 «ȼɪɟɦɹ» 12.10, 17.35, 8.05 ɇɚɭɤɚ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ 20.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ Ɍɭɧɢɫɚ 12.35, 18.00, 8.30 ɉɨɛɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɛɨɪɧɚɹ Ⱥɧɝɥɢɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ 13.05, 18.30 ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɢɡ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ ɦɟɞɢɰɢɧɟ 23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ» 13.30, 19.00 Ȼɵɬɶ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɦ 0.00 «ɉɨɡɧɟɪ» 14.00, 1.35 ɂɝɪɚ ɫɥɨɜ 1.00, 3.05 Ɍɪɢɥɥɟɪ «ɋɜɟɬ ɜɨ ɬɶɦɟ» 14.30 ɇɚ ɡɚɪɹɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɫɶ! 14.45 ɉɪɚɜɞɚ ɨ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ 15.35 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɝɭɪɦɚɧɵ 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 15.50 Ȼɟɡ ɬɚɛɥɟɬɨɤ! «ɋɟɝɨɞɧɹ» 16.20 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 9.05 Ɍ/ɫ «ɑɚɫ ȼɨɥɤɨɜɚ» 16.35 ɍɱɢɬɟɫɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 10.05, 11.05 «Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ» 17.05 Ɏɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ 11.30, 13.25 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ 19.25 Ȼɟɡ ɡɚɩɪɟɬɨɜ Ɇɭɯɬɚɪɚ-2» 19.50 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 14.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɤɢɣ-3» 20.20 ȼɟɥɢɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɪɚɱɢ 16.25, 21.25 «Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ 20.45 ɏɢɪɭɪɝɢɹ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» 21.10 Ⱥɸɪɜɟɞɚ: ɫɞɟɥɚɣ ɫɚɦ 17.00, 19.30, 6.05 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» 21.35 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 20.20 «ȾɇɄ» 22.00 ȼɪɚɱɢ ɜ ɡɚɤɨɧɟ 22.50 «Ɋɟɚɤɰɢɹ» 22.30 Ƚɟɧɟɬɢɤɚ 23.30 Ɍ/ɫ «ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ. ȼɨɡ23.00 ɋɨɤɨɬɟɪɚɩɢɹ ɜɪɚɳɟɧɢɟ» 23.15 ȼɫɺ ɨ ɟɞɟ 1.30 Ɍ/ɫ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ» 23.40 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ 3.25 «ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ» 0.10 ɉɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ 3.55 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» 0.35 ɑɟɝɨ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɬɟɥɟ 4.15 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ» 1.05 ȼɫɟ ɨɬ ɧɟɪɜɨɜ 7.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ» 2.00 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ 2.15 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ 6.00, 10.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ 2.30 ɇɟɜɪɟɞɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ 2.45 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. 2.55 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ 7.00, 12.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ». 3.25 ȼɤɭɫɧɨ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨ 8.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» 3.50 ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «ɇɨ4.20 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ ɜɨɫɬɢ». 4.35 Ɍɚɧɟɰ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 13.00, 16.55, 20.00 «112». 14.00, 0.25 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫ Ɉɥɟɝɨɦ ɒɢɲɤɢɧɵɦ». 9.00, 12.55 ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 15.00 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ» 9.30, 5.30 ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞ 18.00, 4.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ». 10.05, 10.15, 14.00, 14.15, 18.00, 18.15, 19.00, 3.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ 22.00, 22.15, 2.00, 2.15, 6.00, ɝɢɩɨɬɟɡɵ». 6.15 Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ 21.00 ɏ/ɮ «ɍɝɧɚɬɶ ɡɚ 60 ɫɟɤɭɧɞ» 10.35, 6.35 ɉɪɢɞɜɨɪɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ 23.10 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ». 11.00, 15.05, 19.05, 23.05, 2.55, 7.00 1.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɟɡɞ» Ɍɪɚɜɨɜɟɞ 5.20 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» ɫ 11.15, 15.20, 19.25, 23.15, 3.10, 7.15 ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ

KOKSHE

ТВЦ

Евроспорт

Первый канал

Здоровое ТВ

НТВ - Мир

РЕН - ТВ

Усадьба ТВ

11.45, 7.45 ȼɵɫɲɢɣ ɫɨɪɬ 12.05, 8.00 Ʉɜɚɫ 12.15, 8.20 ɋɬɚɪɵɣ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ 12.40, 8.45 ɋɚɦɨɝɨɧ 13.30 Ⱦɨɦ, ɦɢɥɵɣ ɞɨɦ! 13.45 Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 14.35 ɒɤɨɥɚ ɞɢɡɚɣɧɚ 15.50 ɋɬɚɪɵɟ ɞɚɱɢ 16.30 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ 16.45 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 17.00 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ 17.30 Ⱦɚɱɧɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ 18.35 Ɇɚɫɬɟɪ-ɫɚɞɨɜɨɞ 19.50 ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɏɨɥɦɫɚ ( ɋɟɡɨɧ 4) 20.40 ɉɪɢɝɥɚɲɚɣɬɟ ɜ ɝɨɫɬɢ 21.00 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ 21.25 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɫɚɞ 22.35 Ɍɢɯɚɹ ɦɨɹ ɪɨɞɢɧɚ 23.45 Ȼɢɬɜɚ ɨɝɨɪɨɞɨɜ 0.25 Ⱦɨɦɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 1.10 ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪ 1.35 ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɫɚɞɟɛ 2.30 ɋɜɟɠɢɣ ɫɪɟɡ 3.45 Ȼɨɬɚɧɢɤɚ ɫ ɉɚɜɥɨɦ ɋɬɟɪɯɨɜɵɦ 4.15 Ⱦɚɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪ 4.40 ɉɨɛɟɝ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ 5.10 Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ

13.55 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ƀɟɦɟɧ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ɇɚɥɚɣɡɢɹ» 14.55 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ. Ɉɬ ɚɪɛɭɡɚ ɞɨ ɜɨɛɥɵ» 15.50 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. Ɇɚɝɢɹ Ʉɭɛɵ» 18.00, 2.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɗɤɜɚɞɨɪ, əɩɨɧɢɹ» 19.00, 3.05 «Ɉɞɧɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ» ɫ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɟɣ ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɢɧɨɣ. əɩɨɧɫɤɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 19.50, 3.55 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɤɢɣ ɪɚɡɥɢɜ» 20.20, 4.30 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. Ʉɟɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɹɬɺɪɤɚ» 20.55, 5.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɥɵɟ ɦɟɞɜɟɞɢ» 22.00, 6.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ, Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ» 23.00, 7.00 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɚɣɤɚɥ. ɋɩɥɚɜ ɧɚ ɤɚɬɚɦɚɪɚɧɚɯ» 23.30, 7.35 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɚɣɤɚɥ. ȼɵɠɢɬɶ ɜ ɬɚɣɝɟ» 0.00, 8.10 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. ɋɚɥɨɧɢɤɢ. Ƚɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɦɚɬ» 1.00 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ»

9

20.45 Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɱɟɥɚ, Ɉɥɟɫɹ Ɏɚɬɬɚɯɨɜɚ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣ ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ «ȼȿɊɇɂ ɆɈɘ ɅɘȻɈȼɖ» 22.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.25 «ȼȿɊɇɂ ɆɈɘ ɅɘȻɈȼɖ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ 1.50 «ɆɍɀɋɄɈȿ / ɀȿɇɋɄɈȿ» 2.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «Ʉȿɒ ԔȺɅɆȺɃɕԔ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.05 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.30 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ

Хабар

7.00 «ɏɚɛɚɪɥɚɣɵɧ» 7.30 «Ɍɭɪ ɞɟ ɏɚɛɚɪ» 8.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 8.10 «Ɍɚԙԑɵ ɯɚɛɚɪ» ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 9.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.10 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 10.00 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 10.30 «ɋɚɧɚ» 11.00 «20 ɮɚɤɬɨɜ ɨɛ Ⱥɫɬɚɧɟ» 11.10 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» 12.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 12.10 «Ȼɿɡɞɿԙ ɧɚɡɚɪɞɚ» 6.00, 8.05 ɏ/ɮ «Ɇɟɫɬɶ ɢ ɡɚɤɨɧ» 12.30 «Ⱥɪɧɚɣɵ ɯɚɛɚɪ» 1.00 «Ɋɚɧɧɢɟ ɩɬɚɲɤɢ». «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨ- 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 13.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɇɨɜɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧɤɢ», «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 8.25, 10.05, 13.15 Ɍ/ɫ «ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ 13.10 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ɉɨɞɤɢɞɵɲɢ» 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» 14.50 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɩɚɫɚɮɨɧɚɪɟɣ 5» 3.30 «Ʉɨɦɟɬɚ-ɞɷɧɫ» ɟɦ ɠɢɡɧɢ» 3.40 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɱɺɥɤɢ 14.00, 3.45 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ 15.20 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ!!! «Ɇɟɧɿԙ ɬɚԑɞɵɪɵɦ» Ɇɚɣɢ» ɛɭɞɭɳɟɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 5.20 «Ȼɭɤɜɚɪɢɣ» 15.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. ɇɨɜɵɟ 15.45 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 5.45 Ɇ/ɮ «38 ɩɨɩɭɝɚɟɜ» ɢɫɬɨɪɢɢ» 16.10 «Ⱦɨɫɦԝԕɚɫɚɧ.Ԝɥɬ ԧɧɟɪɿɧ ɡɚ16.15, 2.20 «ɂɝɪɚ ɜ ɤɢɧɨ» 7.00 Ɇ/ɫ «Ɋɷɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ» ɦɚɧɦɟɧ ԛɧɞɟɫɬɿɪɝɟɧ» ɞɟɪɟɤɬɿ 17.10, 18.05 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯ8.15 Ɇ/ɫ «Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ. Ȼɨɬɵɮɢɥɶɦɿ ɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» ɬɚɪɚ - 2» 17.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ» 9.00 Ɇ/ɫ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» 19.25 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɚɦɚɣɤɚ» 17.15 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» 10.50 «Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɭɦ» 22.10 ɏ/ɮ «ɍɞɚɱɧɵɣ ɨɛɦɟɧ» 18.00 Ɍɨɤ-ɲɨɭ «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ!» 11.15 Ɇ/ɫ «ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ƚɚɞɠɟɬ» 0.10 ɏ/ɮ «ɇɢɤɢɬɚ» 18.55 ɀɚԣɚɧɞɵԕ ɫɚɹɫɚɬ 12.30 Ɇ/ɫ «Ƀɨɤɨ» 3.15 «Ⱦɪɭɝɨɣ ɦɢɪ» 19.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 13.55 Ɇ/ɫ «ɇɟɥɥɚ - ɨɬɜɚɠɧɚɹ ɩɪɢɧ4.40 Ɍ/ɫ «ɈɋȺ» 19.30 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» ɰɟɫɫɚ» 20.05 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 14.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ 20.55 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 9.00, 10.10, 17.10, 18.20, 1.10, 2.20, Ȼɟɧɚ ɢ ɏɨɥɥɢ» 21.00 ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ 5.10, 6.20 Ɍ/ɫ «ɂ ɷɬɨ ɜɫɺ ɨ ɧɺɦ» 15.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ. 21.30 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ «Ɍɚɣɬɚɥɚɫ» 11.15 Ɇ/ɮ «ɐɚɪɟɜɧɚ-ɥɹɝɭɲɤɚ» Ɍɚɣɧɵɣ ɦɢɪ ɩɢɬɨɦɰɟɜ» 22.15 Ⱦɠɟɣɦɫ ɋɩɷɣɞɟ, Ɇɟɝɚɧ Ȼɭɧ ɜ 11.55 Ɇ/ɮ «ɐɜɟɬɢɤ-cɟɦɢɰɜeɬɢɤ» 15.45 Ɇ/ɫ «Ʌɟɨ ɢ Ɍɢɝ» ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥɟ 12.20 «Ʉɢɧɨɩɚɧɨɪɚɦɟ - 20 ɥɟɬ!» 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» «ɑɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ» 14.10 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɢɬɟ Ɋɨɞɢɧɭ, ɦɚɬɶ 16.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɜɟɬ, ɹ ɇɢɤɨɥɹ!» 23.05 «Ɍɚԑɞɵɪ ɬɚɪɬɵɫɵ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɜɚɲɭ!» 18.40 Ɇ/ɫ «LBX-Ȼɢɬɜɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɦɚɫɵ 15.00 Ɇ/ɮ «ɋɧɟɝɭɪɨɱɤa» ɝɢɝɚɧɬɨɜ» 23.35 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 16.10 «Ʉɥɭɛ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ» 19.25 Ɇ/ɫ «ɑɟɪɟɩɚɲɤɢ-ɧɢɧɞɡɹ» 0.05 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ȼɢɲɧɟɜɵɣ ɫɟɡɨɧ» 19.30, 7.30 ɏ/ɮ «ɐɢɪɤ» 19.50 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ! Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ 0.55 «Ⱥɭɵɪɦɚɣɬɵɧ ɠɨɥ ɿɡɞɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ 21.05, 22.35 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɫɨɥɧɰɚ» «Ɍɚɣɧɚ» ɞɪɚɦɚɫɵ 0.05 ɏ/ɮ «ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɤɥɸ22.00 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» 1.25 «Ɂɚԙ ɛɨɣɵɧɲɚ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ ɱɟɧɢɹ» 22.25 Ɇ/ɮ «ɋɥɚɞɤɚɹ ɫɤɚɡɤɚ» 1.55 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 3.30 ɏ/ɮ «ɍɤɪɨɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɩɬɢɜɨɝɨ» 22.40 Ɇ/ɮ «ɉɨɟɞɢɧɨɤ» 22.50 Ɇ/ɮ «ɒɟɫɬɶ ɂɜɚɧɨɜ - ɲɟɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ» 07.05 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 9.00, 5.05 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL 23.05 Ɇ/ɮ «ȼɟɪɧɭɥɫɹ ɫɥɭɠɢɜɵɣ 07.30 “ɌȺԐȾɕɊ ԔɈɋԔȺɇ ȺɋɕɅ ɀȺɊ”. 9.30, 5.30 ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɏɟɦɢɧɝɭɷɹ ɞɨɦɨɣ» Ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 10.00, 6.00 ɑɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ 23.25 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» 09.30 “ɈɌȼȺɀɇɕɃ ɂ ɄɊȺɋȺȼɂɐȺ”, 23.40 Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ 10.25, 6.25 ɋɟɤɪɟɬɵ «ɬɪɭɞɧɵɯ» ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ. ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɩɨɦɨɳɶ» 11.00, 7.00 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ 12.30 ɇɈȼɈɋɌɂ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) 13.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣ (ɋɟɡɨɧ2) ɞɟɬɟɤɬɢɜ (ɮɢɥɶɦ 3, 1-2 ɫɟɪɢɢ, 11.25, 7.30 Ɉɯɨɬɧɢɤ ɋɟɡɨɧ 3. ɋɒȺ, 7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» 15.00 “ɄȿɅ ɄȿɅȱɇȱɆ”. 2014 ɝ. 8.05, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɟɬɟɪɵ ɦɚɣɨɪɚ ɋɨ18.00 “ɀȿɇɇȿɌɌȱԘ ɄԦɁ ɀȺɋɕ”. Ɍԛɪiɤ 11.55, 12.10, 12.30, 12.45, 16.00, ɤɨɥɨɜɚ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 16.15, 16.30, 16.45, 8.00, 8.15, 9.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɵɥɶɹ» 19.30 “ԤɃȿɅ ԔɕɊɕԔ ɒɕɊȺԔɌɕ” 8.30, 8.45 Ʉɭɯɧɹ ɫ ɋɟɪɠɟɦ 10.35 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» 20.30 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɇɚɪɤɨɜɢɱɟɦ 11.20 «ɉɨɡɧɟɪ» 21.00 ȼȿɑȿɊɇɂȿ ɇɈȼɈɋɌɂ 13.00, 18.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ 12.20 «Ʉɥɭɛ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ» 21.30 “ɀȿɆɑɍȽȺ”, ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (1913.30, 19.00 Ɉɪɭɠɟɣɧɵɟ ɞɨɦɚ ɦɢɪɚ 14.00 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 20 ɫɟɪɢɢ). 14.00, 1.30 Ɇɨɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ 14.30 «Ɂɜɺɡɞɵ ɷɮɢɪɚ» 00.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ 15.00 «Ɋɨɦɚɧ Ʉɚɪɰɟɜ. ȼɱɟɪɚ ɦɚɥɟɧɶ- 14.30 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɦɟɪɢɞɢɚɧɵ ɞɪɚɦɚ (ɮɢɥɶɦ 3, 3-4 ɫɟɪɢɢ). 15.00 ɋɨɜɟɬɵ ɛɵɜɚɥɵɯ ɤɢɟ, ɧɨ ɩɨ ɬɪɢ» 01.30 “ȻɕɅɈ ȾȿɅɈ”. ȼɨɥɱɶɹ ɫɬɚɹ 15.25 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» 02.20-04.40 “ɄȿɅ, ɄȿɅȱɇȱɆ” ( 17.00 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 17.00, 3.50 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 17.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ-ɲɨɭ Ɍȼ 18.40, 4.45 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 17.55 ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ ɜɡɝɥɹɞɚ» 06.00«Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ 19.30 Ɉɯɨɬɚ ɩɨ-ɮɢɧɫɤɢ. ɋɟɡɨɧ 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪ07.00Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 20.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ ɠɚɧɢɹ» 08.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» ɍɞɦɭɪɬɢɢ 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 09.00 Ɍ/ɫ «ɇ2Ɉ.ɉɪɨɫɬɨ ɞɨɛɚɜɶ ɜɨɞɵ» 20.30 ȼɨɞɧɵɣ ɦɢɪ 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 10.00 ɏ/ɫ «ɉɪɢɝɨɜɨɪ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɩɚɪɵ» 23.00 «ȿɥɟɧɚ ɋɚɮɨɧɨɜɚ. ɐɜɟɬ ɡɢɦɧɟɣ 21.05 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 11.10 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 21.30 ɉɥaɧɟɬɚ ɪɵɛɚɤɚ ɜɢɲɧɢ» 12.20 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» 22.00 ɇɚ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɣ ɬɪɨɩɟ 0.25 ɏ/ɮ «ɑɢɫɬɵɟ ɩɪɭɞɵ» 13.20 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱦ.Ȼɢɥɚɧɚ 1.55 «ɋɜɟɬɥɚɧɚ ɋɜɟɬɥɢɱɧɚɹ. ɋɜɟɬɢɬɶ 22.30 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɭɥɨɜ» 15.00 «Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ 23.15 ɉɪɨɫɬɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɜɫɟɝɞɚ» ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ 23.35 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɪɨɥɥɢɧɝ 2.55 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 16.30 «Q-ɟɥɿ» 0.05 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...» 17.10 «Ⱥɭɵɥɞɚɫɬɚɪ 2» ɤɥɟɜɚ 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». Ɉɫɤɚɪ 18.20 ɒɚɧɲɚɪ 0.30 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɫɨɛɚɤɢ Ɏɟɥɶɰɦɚɧ 19.10 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 6.55 ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ. ȿɥɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚ 1.00 ɋɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ. 20.10Ɍ/ɯ «Ɍɚԑɞɵɪɵɦ ɲɟɲɿɥɝɟɧ ɤԛɧ» 2.00 Ɍɚɤɚɹ ɠɢɡɧɶ - ɨɯɨɬɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 21.10 Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» Ȼɟɲɟɧɰɟɜɵɦ 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 3.00, 3.25, 15.00, 15.25 Ⱥɧɧɚ ɢ ɟɟ 2.35 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɚɩɨɣ 23.10 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2005 ɝ. 3.00 Ʉɚɪɩɮɢɲɢɧɝ 00.10 ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɤɨɥɢɛɪɢ» 4.00, 16.00 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɪɭɠɛɚ ɜ 3.30 Ɇɨɣ ɦɢɪ - ɪɵɛɚɥɤɚ 02.00 Ⱥɣɧɚɨɧɥɚɣɧ ɦɢɪɟ ɩɪɢɪɨɞɵ 2016 ɝ. 4.00 Ɂɨɜ ɩɪɟɞɤɨɜ 03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 5.00, 5.30, 17.00, 17.30 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 4.30 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɬɨɥɫɬɨɥɨɛɢɤɚ 04.00 Ʉɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2014 ɝ. 05.00 «ɀɟɧɿɩ ɤԧɪ!» 6.00, 14.00, 18.00, 2.00 ɀɢɡɧɶ. 2009 ɝ. 7.00, 7.25, 19.00, 19.25 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! 07.05 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2013 ɝ. 07.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ԔȺɅԔȺɇ» 8.00, 8.25, 20.00, 20.25 Ȼɪɚɬɶɹ ɩɨ ԜɃɕɆɕɇɕԘ ȺȽȿɇɌɌȿɊȱ» ɬɪɹɫɢɧɟ. 2011 ɝ. 08.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 9.00 ɂɫɥɚɞɧɢɹ. Ⱦɢɤɚɹ ɠɢɡɧɶ 2015 ɝ. 6.00 «ԔɈɋ ɀԚɊȿɄɌȱԘ ɅԚɉȱɅȱ». ԚɇȾȱ ɟɡɭ» 10.00, 22.00 ɂɡɦɟɧɱɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ. ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ 09.10 «Ɋȿȼɘ» ɐɟɩɨɱɤɚ ɠɢɡɧɢ. 2011 ɝ. 6.45 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» 09.30 ɋɟɪɢɚɥ «ɑɈɉ» 11.00, 23.00 Pɚɣɫɤɢɟ ɩɬɢɰɵ 2010 ɝ. ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 10.00 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 12.00, 0.00 ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. 7.10 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» 10.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 2016 ɝ. 8.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈ» ɫɟɡɨɧ) 13.00, 13.20, 1.00, 1.20 Ɂɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ, 11.00 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɥɢɦɨɜɚ, Ɇɚɤɫɢɦ 12.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» ɥɟɧɢɜɰɵ!. 2013 ɝ. Ⱦɪɨɡɞ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶ- 13.00 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 21.00 Ʌɶɜɢɧɵɣ ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ. 2012 ɝ. ɦɟ «ɉɈ ɁȺɄɈɇȺɆ ȼɈȿɇɇɈȽɈ 13.30 «ȽɍȻɄȺ ȻɈȻ ɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿ ȼɊȿɆȿɇɂ» ɒɌȺɇɕ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 9.00, 16.55 Ⱦ/ɮ «ȼɬɨɪɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 12.00 «ԔȺɅȺɍɅɕɆ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 13.55 «ȺȼȺɌȺɊ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) Ⱥɧɝɤɨɪɚ» 15.00 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. ɉɟɬɪ Ɏɟɞɨɪɨɜ ɜ ɦɧɨ- 14.20 «ɋɈɘɁɆɍɅɖɌɎɂɅɖɆ» 10.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ, ɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ȽɍɊɁɍɎ» 14.45 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» əɦɚɣɤɚ» 16.55 «ȺɎɎɌȺɊ ɀɀɈɌ» 15.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 11.05 «Ɉɞɧɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ» ɫ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɟɣ 18.00 «Ʉȿɒ ԔȺɅɆȺɃɕԔ» «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɢɧɨɣ. əɩɨɧɫɤɢɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.35 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɠɟɧɳɢɧɵ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 19.00 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» «Ȼԛɥɞɿɪ-ɤԛɥɞɿɪ» 11.55 Ⱦ/ɮ «ɉɚɪɢɠ. Ɍɚɣɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» 20.00 «ȽɅȺȼɇɕȿ ɇɈȼɈɋɌɂ» 16.00 «Ɋȿȼɘ»

Карусель

Мир

Ретро

Охота и Рыбалка

КТК

Время

7 канал

Зоопарк

19 ÈÞÍß

Евразия

Моя Планета

НТК


10

14 èþíÿ 2018

16.20 «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɵԙ ɟԙ ɤԛɥɤɿɥɿ ɜɢɞɟɨɫɵ» 17.10 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 17.55 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «INSTATV.KZ» 18.15 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 18.40 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ԕɚԑɚɡ ɤɟɦɟ» 19.10 «Ɋȿȼɘ» 19.30 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 19.50 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 20.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) 22.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 22.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ԕɚԑɚɡ ɤɟɦɟ» ɫ ɪɭɫ. ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ, 23.00 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 23.30 «ɀɨɥɞɚԑɵ ԕɚԕɬɵԑɵɫɬɚɪ» 00.00 «ɄɊȿɉɄɂɃ ɈɊȿɒȿɄ 4» (ɛɨɟɜɢɤ, Ȼɪɸɫ ɍɢɥɥɢɫ) 02.00 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 02.40.04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «ɒɚԕɵɪɭɦɟɧ ɤɟɥɟɬɿɧ ɟɪɤɟɤ»

Астана

6.00 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ 6.30 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 7.00 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 7.30 «Ȼɿɡɞɿԙ ɚɭɵɥ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 8.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» 10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 12.10 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 14.20 «Pro¿nance.Web» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.35 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Tengeland» 14.50 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ» 15.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱦɨɦ ɫ ɥɢɥɢɹɦɢ» 17.30 «Ⱥɥɞɚɪ ɤԧɫɟ» 18.00 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ! «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ» ɠɨɛɚɫɵ 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 20.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 21.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 22.00 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 23.40 «Ԛɡɿɥɦɟɝɟɧ ԛɦɿɬ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 0.40 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 1.10 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 1.40 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱥɛɛɚɬɫɬɜɨ Ⱦɚɭɧɬɨɧ» 6 ɫɟɡɨɧ 2.40 «Ȼɿɪɟɝɟɣ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ

31 КАНАЛ

06.00 Ɋɢɡɚɦɵɧ 07.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 08.00 Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɫɟɪɢɚɥ «ɀɚɧɵɦɞɚ ԕɚɥ» 09.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 11.00 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɢɦɨɧ ɢ ɉɭɦɛɚ» 12.00 ȿɪɚɥɚɲ 13.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 14.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» 15.00 «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ ɛԥɣɝɟɫɿ» 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ KENO» 16.10 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 18.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 19.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» 20.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 21.00 «What’s Up?» 22.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ɏɚɡɢɥɟɬ ɯɚɧɵɦ» 00.00 ɋɟɪɢɚɥ «ȿɪɬɭɝɪɭɥ 2» 01.50 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 03.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ

Казахстан - 1

6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 6.05 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɷɫɬɪɚɞɚ ɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵɧɵԙ ԕɚɬɵɫɭɵɦɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ 7.00 «ɌȺԘɒɈɅɉȺɇ». 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 «ȻɈȻȻɂ Ɇȿɇ ȻɂɅɅ». Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ. 18-ɛԧɥɿɦɿ 11.15 «Ԕɵɡɵԕ ɟɤɟɧ...» 12.00 «ȱԙɤԥɪ ɠԛɪɟɤ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 11-ɛԧɥɿɦ 13.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 13.15 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 13.30 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» 14.20 «Ԕɚɪɚ ɲɚԙɵɪɚԕ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 40-42-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 17.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 17.15 ȿɅȾȿɇ ɏȺȻȺɊ 17.35 «ɌȺȻɕɋ ɋɕɊɕ» 17.55 «Ȼɚɥɚɧɵԙ ɤԧԙɿɥɿ...». Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚ 18.10 «ԔɕɁɕԔ ȿɄȿɇ...» 18.55 «ԔɍȺɇɕɒɕɆ ɆȿɇȱԘ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 40-ɛԧɥɿɦɿ 20.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɉɈɅɖɒȺ.ɋȿɇȿȽȺɅ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 23.00 «ɌԚɇȽȱ ɋɌɍȾɂə» 23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɊȿɋȿɃ.ȿȽɂɉȿɌ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 2.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 2.30 ȿɥɞɟɧ ɯɚɛɚɪ 2.45 «Hit Qazaqstan» 3.35 «Ɍԛɧɝɿ ɫɬɭɞɢɹ» 4.10 «Ɍɚɛɵɫ ɫɵɪɵ»

KOKSHE

07.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 07.05 «KÓKSHEAQPARAT» 07.15 «KÓKSHEAQPARAT» 07.30 «KÓKSHE NURY». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɫɚɡɞɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ 09.00 «KÓKSHE AQPARAT» 09.30 «ɀԛɡɞɟɧ ɠԛɣɪɿɤ» - ɛɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɯɚɛɚɪ 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 10.00 «KÓKSHE AQPARAT» 10.30 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 60 ɛԧɥɿɦ 11.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.30 «ÁLEÝMET».-ɫɚɹɫɢ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ12.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 12.05 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 5 ɛԧɥɿɦ 12.40 «Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 5 ɛԧɥɿɦ 12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 13.00 «KÓKSHE AQPARAT» 13.15 «OLIMPKE JOL!» - ɫɩɨɪɬ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɵ 13.35 «MEZGIL». 13.45 «KÓKSHE AQPARAT» 14.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 14.05«Ⱥɥɢ ɦɟɧ Ⱥɣɹ» ɦ/ɯ. 18,19,20 ɛԧɥɿɦ 14.35 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 19 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 15.45 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 64 ɛԧɥɿɦ 16.10 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 16.15 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 61 ɛԧɥɿɦ 17.00 «MEZGIL». 17.15 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 6 ɛԧɥɿɦ 17.45«Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 6 ɛԧɥɿɦ 18.00 «KÓKSHE AQPARAT» 18.15 «TARTYLYS KÚSHI». Ԧԙɿɪ ԑɚɥɵɦɞɚɪɵɧɵԙ ԑɵɥɵɦɢ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪɵ 18.40 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 18.45 «KÓKSHE AQPARAT» 19.00 «Ԕɚɡɚԕ ɞɚɥɚɫɵɧɵԙ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵ». ɞ/ɮ 7 ɛԧɥɿɦ 19.30 «ÁLEÝMET». ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 20.00 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 65 ɛԧɥɿɦ 20.30 «KÓKSHE AQPARAT» 21.00 «DAMÝ DIēGEKTERI». 21.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 21.30 «KÓKSHE AQPARAT» 22.00 «SAZDY CÁLEM. ȻɍɊȺȻȺɃ ԤɍȿɇȾȿɊȱ» - ԕԝɬɬɵԕɬɚɭ – ɫɚɡɞɵ ɤԧԙɿɥɚɲɚɪ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 22.15 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 20 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 23.30 «KÓKSHE AQPARAT» 23.45 «KÓKSHE AQPARAT» 00.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

ТВЦ

9.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 11.05 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ... 11.40 ɏ/ɮ «ȼ ɡɨɧɟ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ» 13.35, 3.35 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ Ɋɵɛɧɢɤɨɜ. Ɂɢɦɚ ɧɚ Ɂɚɪɟɱɧɨɣ ɭɥɢɰɟ» 14.30, 17.30, 22.40, 1.00, 3.00 ɋɨɛɵɬɢɹ 14.50, 5.30 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɦɛɨ» 16.40 Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ 17.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 18.05, 7.10 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɫ Ɇɚɪɩɥ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢ» 20.00 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ 20.50 Ɍ/ɫ «ɍɡɧɚɣ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ ɫɦɨɠɟɲɶ» 23.00 ɉɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɚ 1.30 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! 2.05 ɉɪɨɳɚɧɢɟ 4.25 Ⱦ/ɮ «Ƚɚɧɝɫɬɟɪɵ ɢ ɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧɵ» 5.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ

1.15 Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 1.35 ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞ 2.35 ɉɪɢɞɜɨɪɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ 3.50 ȼɵɫɲɢɣ ɫɨɪɬ 4.05 Ʉɜɚɫ 4.20 ɋɬɚɪɵɣ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ 4.40 ɋɚɦɨɝɨɧ 4.55 ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

Карусель

1.00 «Ɋɚɧɧɢɟ ɩɬɚɲɤɢ». «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨɦɚɲɢɧɤɢ», «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» 3.30 «Ʉɨɦɟɬɚ-ɞɷɧɫ» 3.40 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɱɺɥɤɢ Ɇɚɣɢ» 5.20 «Ȼɭɤɜɚɪɢɣ» 5.45 Ɇ/ɮ «ɉɪɨ ɞɟɜɨɱɤɭ Ɇɚɲɭ» 6.15 Ɇ/ɮ «ɋɚɦɵɣ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɝɧɨɦ» 7.00 Ɇ/ɫ «Ɋɷɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ» 8.15 Ɇ/ɫ «Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ. Ȼɨɬɵɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» 5.30 Ɇɨɬɨɤɪɨɫɫ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ 9.00 Ɇ/ɫ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» ɦɢɪɚ. ɂɬɚɥɢɹ. MXGP. ɉɟɪɜɚɹ 10.50 «ɍɧɢɜɟɪɫɭɦ» ɝɨɧɤɚ 11.05 Ɇ/ɫ «ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ƚɚɞɠɟɬ» 6.00 Ɇɨɬɨɤɪɨɫɫ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ 12.30 Ɇ/ɫ «Ƀɨɤɨ» ɦɢɪɚ. ɂɬɚɥɢɹ. MXGP. ȼɬɨɪɚɹ 13.55 Ɇ/ɫ «ɇɟɥɥɚ - ɨɬɜɚɠɧɚɹ ɩɪɢɧɝɨɧɤɚ ɰɟɫɫɚ» 6.30, 14.35, 21.30 Ɋɚɥɥɢ. ERC. Ʉɢɩɪ. 14.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ Ɉɛɡɨɪ Ȼɟɧɚ ɢ ɏɨɥɥɢ» 7.00, 15.00, 2.05 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. «24 ɱɚɫɚ 15.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ. Ʌɟ-Ɇɚɧɚ». Ɉɛɡɨɪ Ɍɚɣɧɵɣ ɦɢɪ ɩɢɬɨɦɰɟɜ» 8.00, 13.00, 17.30 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɍɭɪɧɢɪ WTA. 15.45 Ɇ/ɫ «Ʌɟɨ ɢ Ɍɢɝ» ɇɨɬɬɢɧɝɟɦ. Ɏɢɧɚɥ 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 9.30, 16.00, 19.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ɋɭɬ-ɞ16.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɜɟɬ, ɹ ɇɢɤɨɥɹ!» Ɉɤɫɢɬɚɧɢɹ». 4-ɣ ɷɬɚɩ 18.40 Ɇ/ɫ «LBX-Ȼɢɬɜɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ 10.30, 16.45, 5.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɝɢɝɚɧɬɨɜ» ɋɥɨɜɟɧɢɢ». 5-ɣ ɷɬɚɩ 11.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ⱦɠɢɪɨ-ɞ’ɂɬɚɥɢɹ». 19.25 Ɇ/ɫ «ɑɟɪɟɩɚɲɤɢ-ɧɢɧɞɡɹ» 19.50 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ! Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ Ɉɛɡɨɪ «Ɍɚɣɧɚ» 12.30 Ɂɢɦɧɢɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ. Ɍɟɥɟɠɭɪ22.00 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» ɧɚɥ «ȼ ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɟɣ» 22.25 Ɇ/ɮ «ɉɟɪɜɚɹ ɫɤɪɢɩɤɚ» 14.00 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ WATTS. Ɍɨɩ22.45 Ɇ/ɮ «Ɋɨɜɧɨ ɜ ɬɪɢ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ» 19.45, 0.30, 4.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʉɭɛɨɤ 23.05 Ɇ/ɮ «ȼ ɩɨɪɬɭ» Ȼɟɥɶɝɢɢ 22.00, 22.30 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟ- 23.25 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ 23.40 ɠɭɪɧɚɥ «ɀɢɜɵɟ ɥɟɝɟɧɞɵ» ɩɨɦɨɳɶ» 23.00 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ɂɟɦɥɹ ɥɟɝɟɧɞ» 23.30 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ 7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɫɩɨɪɬɚ» 8.00, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɟɬɟɪɵ ɦɚɣɨɪɚ ɋɨ0.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɎɂɎȺ» ɤɨɥɨɜɚ» 3.00 Ɋɚɥɥɢ. ERC. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «All 8.50 ɏ/ɮ «ɑɢɫɬɵɟ ɩɪɭɞɵ» Access» 10.35 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» 3.30 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɱɟɦɩɢ11.20 «ɉɨɡɧɟɪ» ɨɧɨɜ» 5.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 12.20 «Ʉɥɭɛ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ» 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 14.00 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 9.15 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 14.30 «Ɂɜɺɡɞɵ ɷɮɢɪɚ» 9.00, 5.05 ɇɚ ɡɚɪɹɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɫɶ! 9.50 ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ! 9.15, 5.20 ɉɪɚɜɞɚ ɨ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ 15.00 «ȿɥɟɧɚ ɋɚɮɨɧɨɜɚ. ɐɜɟɬ ɡɢɦɧɟɣ 10.55, 3.45 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» ɜɢɲɧɢ» 12.15, 17.00, 18.25 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» 10.10, 6.10 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɝɭɪɦɚɧɵ 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» 10.25, 6.25 Ȼɟɡ ɬɚɛɥɟɬɨɤ! 15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» 17.00, 4.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 10.50, 6.50 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» 18.40, 4.55 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 11.05, 7.05 ɍɱɢɬɟɫɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɜɡɝɥɹɞɚ» 11.35, 7.35 Ɏɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ 18.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪ12.10, 17.35, 8.05 ɇɚɭɤɚ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ 20.00 «ȼɪɟɦɹ» ɠɚɧɢɹ» ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ 20.40 ɏ/ɮ «ɀɝɢ!» 12.35, 18.00, 8.30 ɉɨɛɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 22.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ» 13.05, 18.30 ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 23.35 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» 23.00 «ɇɢɧɚ Ƚɪɟɛɟɲɤɨɜɚ. ə ɛɟɡ ɬɟɛɹ ɦɟɞɢɰɢɧɟ 0.10 Ɍ/ɫ «Ɉɬɬɟɩɟɥɶ» ɩɪɨɩɚɞɭ!» 13.30, 19.00 Ȼɵɬɶ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɦ 1.30, 3.05 ɏ/ɮ «ɍɦɟɪɟɬɶ ɦɨɥɨɞɵɦ» 0.35 ɏ/ɮ «Ɇɢɪ ɜɯɨɞɹɳɟɦɭ» 14.00, 1.35 ɂɝɪɚ ɫɥɨɜ 2.15 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɟɦɶɹɧɟɧɤɨ. «ȼɥɢɩ, 14.30 Ȼɟɡ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɨɱɤɚɪɢɤ!» 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 14.55 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 3.10 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 15.25 ȼɟɥɢɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɪɚɱɢ «ɋɟɝɨɞɧɹ» 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...». ȼɫɬɪɟɱɚ ɫ 15.50 ɏɢɪɭɪɝɢɹ 9.05 Ɍ/ɫ «ɑɚɫ ȼɨɥɤɨɜɚ» Ɉɥɟɫɟɣ ɋɭɞɡɢɥɨɜɫɤɨɣ 16.15 Ⱥɸɪɜɟɞɚ: ɫɞɟɥɚɣ ɫɚɦ 10.05, 11.05 «Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ» 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». Ⱥɪɦɟɧ 16.40 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 11.30, 13.25 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ƚɪɢɝɨɪɹɧ 17.05 ȼɪɚɱɢ ɜ ɡɚɤɨɧɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ-2» 6.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ». Ɋɨɥɚɧ Ȼɵɤɨɜ 19.25 Ƚɟɧɟɬɢɤɚ 14.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɤɢɣ-3» 19.55 ɋɨɤɨɬɟɪɚɩɢɹ 16.25, 21.25 «Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ 20.10 ȼɫɺ ɨ ɟɞɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» 3.00, 3.25, 15.00, 15.25, 19.00, 19.20 20.35 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ 17.00, 19.30, 5.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 21.05 ɉɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ 20.20 «ȾɇɄ» 2013 ɝ. 21.30 ɑɟɝɨ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɬɟɥɟ 22.50 «Ɋɟɚɤɰɢɹ» 4.00, 4.25, 16.00, 16.25, 20.00, 20.25 22.00 ȼɫɟ ɨɬ ɧɟɪɜɨɜ 23.30 Ɍ/ɫ «ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ. ȼɨɡȻɪɚɬɶɹ ɩɨ ɬɪɹɫɢɧɟ. 2011 ɝ. 22.30 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ ɜɪɚɳɟɧɢɟ» 5.00, 17.00, 21.00 Ʌɶɜɢɧɵɣ ɫɦɨɬɪɢ22.45 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ 1.30 Ɍ/ɫ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ» ɬɟɥɶ. 2012 ɝ. 23.00 ɇɟɜɪɟɞɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ 3.25 «ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ» 6.00, 18.00, 22.00 ɂɡɦɟɧɱɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟ23.15 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! 3.55 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ» ɬɚ. ɐɟɩɨɱɤɚ ɠɢɡɧɢ. 2011 ɝ. 23.30 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ 7.35 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ» 7.00 Pɚɣɫɤɢɟ ɩɬɢɰɵ 2010 ɝ. 23.55 Ɂa ɢ ɩɪɨɬɢɜ 8.30 «ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ» 8.00 ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. 2016 ɝ. 0.20 ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 9.00, 9.20 Ɂɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ, ɥɟɧɢɜɰɵ!. 0.50 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ 2013 ɝ. 6.00, 5.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» 1.05 Ɍɚɧɟɰ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 10.00, 14.00, 2.00 ɀɢɡɧɶ. 2009 ɝ. 2.00 ȿɞɢɦ ɢ ɯɭɞɟɟɦ ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. 11.00, 11.25, 23.00, 23.25 Ⱥɧɧɚ ɢ ɟɟ 2.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɧɟ ɞɢɚɝɧɨɡ» 7.00, 12.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ». ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2005 ɝ. 3.20 ə ɪɚɡɜɢɜɚɸɫɶ 8.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» 12.00, 0.00 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɪɭɠɛɚ ɜ 3.50 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «ɇɨɦɢɪɟ ɩɪɢɪɨɞɵ 2016 ɝ. 4.05 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜɨɫɬɢ». 13.00, 13.30, 1.00, 1.30 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 4.20 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ 10.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨ- 4.35 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2014 ɝ. ɤɨɩɟɧɤɨ. 13.00, 17.00, 20.00 «112». 14.00, 0.25 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫ 9.00, 17.00 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸ9.00, 12.50 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ Ɉɥɟɝɨɦ ɒɢɲɤɢɧɵɦ». ɰɢɢ. əɞ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ» 9.30, 5.30 Ⱦɨɦ, ɦɢɥɵɣ ɞɨɦ! 10.05, 13.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. 15.00 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ» 9.40, 5.45 Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ» 18.00, 4.10 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ». 10.05, 10.15, 14.00, 14.15, 18.00, 18.15, 11.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. 19.00, 3.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ 22.00, 22.15, 2.05, 2.15, 6.00, Ʉɚɦɱɚɬɤɚ» ɝɢɩɨɬɟɡɵ». 6.15 Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ 12.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. Ʉɚɜ21.00 ɏ/ɮ «Ɂɚɳɢɬɧɢɤ» 10.35, 6.35 ɒɤɨɥɚ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɡɫɤɢɟ Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ȼɨɞɵ» 22.40 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ». 11.00, 15.05, 19.05, 23.00, 3.00, 7.05 13.55 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ, Ɏɪɚɧ1.30 ɏ/ɮ «ɗɜɟɪɥɢ» Ɍɪɚɜɨɜɟɞ ɰɢɹ, Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ» 11.15, 15.20, 19.25, 23.15, 3.15, 7.20 14.55 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɚɣɤɚɥ. ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ 6.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» ɋɩɥɚɜ ɧɚ ɤɚɬɚɦɚɪɚɧɚɯ» 11.50, 7.50 ɋɬɚɪɵɟ ɞɚɱɢ 10.00 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ». Ɍɨɤ-ɲɨɭ 15.30 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɚɣɤɚɥ. 12.20, 8.30 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ ȼɵɠɢɬɶ ɜ ɬɚɣɝɟ» 12.35, 8.45 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 11.40, 14.40, 17.40 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ 16.00 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. ɋɚɥɨɧɢɤɢ. 13.30 Ⱦɚɱɧɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ ɜɪɟɦɹ Ƚɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɦɚɬ» 14.35 Ɇɚɫɬɟɪ-ɫɚɞɨɜɨɞ 12.00 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ 18.05, 2.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɧɞɨɧɟɡɢɹ, 15.55 ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɏɨɥɦɫɚ ( ɋɟɡɨɧ 4) Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ» əɦɚɣɤɚ» 16.40 ɉɪɢɝɥɚɲɚɣɬɟ ɜ ɝɨɫɬɢ 13.00, 19.00 «60 Ɇɢɧɭɬ» 19.05, 3.00 «Ɉɞɧɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ» ɫ 16.55 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ 14.55, 5.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɟɣ ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɢɧɨɣ. 17.30 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɫɚɞ 15.25 Ɍ/ɫ «ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ» əɩɨɧɫɤɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ. ɑɚɫɬɶ 18.35 Ɍɢɯɚɹ ɦɨɹ ɪɨɞɢɧɚ 18.00, 4.00 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ 19.50 Ȼɢɬɜɚ ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɜɬɨɪɚɹ» ɷɮɢɪ» 19.55, 3.55 Ⱦ/ɮ «ɉɚɪɢɠ. Ɍɚɣɧɚɹ 20.25 Ⱦɨɦɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 20.45 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɠɢɡɧɢ» ɢɫɬɨɪɢɹ» 21.15 ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪ 22.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɞɢɟɜ ɭɡɟɥ» 22.00, 5.55 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɨɪɞɚɧɢɹ» 21.30 ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɫɚɞɟɛ 1.30 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ» 22.55, 6.50 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. 22.35 ɋɜɟɠɢɣ ɫɪɟɡ 2.10 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɵɠɢɬɶ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɦɨɪɟ» 23.45 Ȼɨɬɚɧɢɤɚ ɫ ɉɚɜɥɨɦ ɋɬɟɪɯɨɜɵɦ 2.30 Ɍ/ɫ «ȼɟɪɫɢɹ» 23.30, 7.25 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. 0.15 Ⱦɚɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪ Ƚɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɩɚɞɵ» 5.30 «ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ» 0.45 ɉɨɛɟɝ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ

Евроспорт

Время

Первый канал

Здоровое ТВ

НТВ - Мир

Зоопарк

РЕН - ТВ

Усадьба ТВ

РТР - Планета

Моя Планета

8.10 «Ɍɚԙԑɵ ɯɚɛɚɪ» ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 9.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.10 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 10.00 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 10.35 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɩɚɫɚɟɦ ɠɢɡɧɢ» 11.05 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ. «Astana life» 6.00, 8.05, 4.55 Ɍ/ɫ «ɈɋȺ» 11.10 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɇɨɜɨɫɬɢ 12.10 «Ȼɿɥɭ ɦɚԙɵɡɞɵ» 8.25, 10.05, 13.15 Ɍ/ɫ «ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ 12.25 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» ɮɨɧɚɪɟɣ 5» 13.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 14.00, 4.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ 13.10 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ɉɨɞɤɢɞɵɲɢ» ɛɭɞɭɳɟɟ» 15.00 «Ɋɨɠɞɟɧɧɵɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶ» 15.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. ɇɨɜɵɟ 15.45 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» ɢɫɬɨɪɢɢ» 16.15 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ «Ɍɚɣɬɚɥɚɫ» 16.15, 0.50 «ɂɝɪɚ ɜ ɤɢɧɨ» 17.00 «ȼɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ» 17.10, 18.05 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯ17.15 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» ɬɚɪɚ - 2» 18.00 Ɍɨɤ-ɲɨɭ «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ!» 19.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɚɦɚɣɤɚ» 19.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 23.00, 0.10 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ 19.30 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» ɛɚɛɭɲɤɚ» 20.05 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 1.45 ɏ/ɮ «ɍɞɚɱɧɵɣ ɨɛɦɟɧ» 21.00 ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ 3.30 «Ⱦɪɭɝɨɣ ɦɢɪ» 21.30 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ «Ɍɚɣɬɚɥɚɫ» 22.15 Ⱦɠɟɣɦɫ ɋɩɷɣɞɟ, Ɇɟɝɚɧ Ȼɭɧ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥɟ 9.00, 10.10, 1.05, 2.15 Ɍ/ɫ «ɂ ɷɬɨ ɜɫɺ «ɑɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ» ɨ ɧɺɦ» 23.05 «Ɍɚԑɞɵɪ ɬɚɪɬɵɫɵ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚ11.20 ɏ/ɮ «ɉɨɞɜɨɞɧɵɟ ɛɟɪɟɬɵ» ɦɚɫɵ 12.30 ɏ/ɮ «ɍɤɪɨɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɩɬɢɜɨɝɨ» 23.35 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 14.10 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɝɢɹ Ɉɞɪɢ ɏɟɩɛɟɪɧ» 0.05 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ȼɢɲɧɟɜɵɣ ɫɟɡɨɧ» 15.00 Ɇ/ɮ «ɐɚɪɟɜɧɚ-ɥɹɝɭɲɤɚ» 1.00 «Ⱥɭɵɪɦɚɣɬɵɧ ɠɨɥ ɿɡɞɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ 15.40 Ɇ/ɮ «ɐɜɟɬɢɤ-cɟɦɢɰɜeɬɢɤ» ɞɪɚɦɚɫɵ 16.10, 17.40, 5.00, 6.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ 1.30 «Ɂɚԙ ɛɨɣɵɧɲɚ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ ɫɨɥɧɰɚ» 1.55 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 19.05 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ɬɟɦɧɨɟ» 19.55, 7.55 ɏ/ɮ «ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ» 07.05 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 21.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ: ɘɪɫɤɢɣ» 07.30 “ɌȺԐȾɕɊ ԔɈɋԔȺɇ ȺɋɕɅ ɀȺɊ”. 21.30 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɱɭɞɨ» Ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 23.10 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: ɉɟɫɧɢ 09.30 “ɈɌȼȺɀɇɕɃ ɂ ɄɊȺɋȺȼɂɐȺ”, Ⱥɧɧɵ Ƚɟɪɦɚɧ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ. 3.25 ɏ/ɮ «ɐɢɪɤ» 12.30 ɇɈȼɈɋɌɂ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) 13.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ (ɮɢɥɶɦ 3, 3-4 ɫɟɪɢɢ, 9.00, 5.00 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɦɟɪɢɞɢɚɧɵ 15.00 “ɄȿɅ ɄȿɅȱɇȱɆ”. 9.30, 5.30 ɋɨɜɟɬɵ ɛɵɜɚɥɵɯ 18.00 “ɀȿɇɇȿɌɌȱԘ ɄԦɁ ɀȺɋɕ”. Ɍԛɪiɤ 9.45, 5.45 ɂɫɬɨɪɢɢ ɨɯɨɬɵ ɨɬ ɉɚɜɥɚ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. Ƚɭɫɟɜɚ 19.30 “ԤɃȿɅ ԔɕɊɕԔ ɒɕɊȺԔɌɕ” 10.00, 6.00 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 20.30 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 10.35, 6.30 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 21.00 ȼȿɑȿɊɇɂȿ ɇɈȼɈɋɌɂ 11.00, 7.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ-ɲɨɭ Ɍȼ 21.30 “ɀȿɆɑɍȽȺ”, ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (2111.25, 7.30 ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ 22 ɫɟɪɢɢ). 11.55, 12.10, 12.30, 12.45, 16.05, 00.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ 16.15, 16.30, 16.45, 8.00, 8.15, ɞɪɚɦɚ (ɮɢɥɶɦ 4, 1-2 ɫɟɪɢɢ). 8.30, 8.45 Ʉɭɯɧɹ ɫ ɋɟɪɠɟɦ 01.30 “ȻɕɅɈ ȾȿȾɈ”. ȼɵɫɬɪɟɥ ɜ Ɇɚɪɤɨɜɢɱɟɦ ɫɩɢɧɭ 13.00, 18.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ 02.20-04.40 “ɄȿɅ, ɄȿɅȱɇȱɆ” 13.30, 19.00 Ɉɪɭɠɟɣɧɵɟ ɞɨɦɚ ɦɢɪɚ 14.00, 1.30 Ɇɨɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ 14.30 Ɉɯɨɬɚ ɩɨ-ɮɢɧɫɤɢ. ɋɟɡɨɧ 06.00«Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ 15.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ 07.00 Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» ɍɞɦɭɪɬɢɢ 08.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 15.30 ȼɨɞɧɵɣ ɦɢɪ 09.00 Ɍ/ɫ «ɇ2Ɉ.ɉɪɨɫɬɨ ɞɨɛɚɜɶ ɜɨɞɵ» 17.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 10.00 ɏ/ɫ «ɉɪɢɝɨɜɨɪ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɩɚɪɵ» 17.25 ɉɥaɧɟɬɚ ɪɵɛɚɤɚ 11.10 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 17.55 ɇɚ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɣ ɬɪɨɩɟ 12.20 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» 19.30 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɭɥɨɜ» 13.20 ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 20.15 ɉɪɨɫɬɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ 15.00 «Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ 20.35 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɪɨɥɥɢɧɝ ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ 21.05 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 16.30 «Q-ɟɥɿ» ɤɥɟɜɚ 17.10 «Ⱥɭɵɥɞɚɫɬɚɪ 2» 21.30 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɫɨɛɚɤɢ 18.20ɒɚɧɲɚɪ 22.00 ɋɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ. 19.10 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 22.30 Ɍɚɤɚɹ ɠɢɡɧɶ - ɨɯɨɬɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 20.10 Ɍ/ɯ «Ɍɚԑɞɵɪɵɦ ɲɟɲɿɥɝɟɧ ɤԛɧ» Ȼɟɲɟɧɰɟɜɵɦ 21.10 Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 23.00 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɚɩɨɣ 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 23.30 Ʉɚɪɩɮɢɲɢɧɝ 23.10 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» 0.05 Ɇɨɣ ɦɢɪ - ɪɵɛɚɥɤɚ 00.10 Ɍ/ɫ «ɋɟɤɪɟɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ» 0.35 Ɂɨɜ ɩɪɟɞɤɨɜ 02.10 Ⱥɣɧɚɨɧɥɚɣɧ 03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 1.00 ɉɨ əɤɭɬɢɢ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ 04.00 «Ʉɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ 05.00 «ɀɟɧɢɩ ɤɨɪ» 2.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL 2.30 ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɏɟɦɢɧɝɭɷɹ 3.05 ɑɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ 07.05 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 3.30 ɋɟɤɪɟɬɵ «ɬɪɭɞɧɵɯ» ɜɨɞɨɟɦɨɜ 07.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ԔȺɅԔȺɇ» 4.00 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ԜɃɕɆɕɇɕԘ ȺȽȿɇɌɌȿɊȱ» (ɋɟɡɨɧ2) 08.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 4.30 Ɉɯɨɬɧɢɤ ɋɟɡɨɧ 3. ɋɒȺ, 2014 ɝ. ɟɡɭ» 09.10 «Ɋȿȼɘ» 09.30 ɋɟɪɢɚɥ «ɑɈɉ» 10.00 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 10.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) 12.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 13.00 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 6.00 «ԔɈɋ ɀԚɊȿɄɌȱԘ ɅԚɉȱɅȱ». ԚɇȾȱ 13.30 «ȽɍȻɄȺ ȻɈȻ ɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɒɌȺɇɕ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 6.45 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» 13.55 «ȺȼȺɌȺɊ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.20 «ɋɈɘɁɆɍɅɖɌɎɂɅɖɆ» 7.10 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» 14.45 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 8.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈ» 15.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 11.00 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɥɢɦɨɜɚ, Ɇɚɤɫɢɦ «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» Ⱦɪɨɡɞ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ɉɈ ɁȺɄɈɇȺɆ ȼɈȿɇɇɈȽɈ 15.35 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼԛɥɞɿɪ-ɤԛɥɞɿɪ» ȼɊȿɆȿɇɂ» 16.00 «Ɋȿȼɘ» 12.00 «ԔȺɅȺɍɅɕɆ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.00 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. ɉɟɬɪ Ɏɟɞɨɪɨɜ ɜ ɦɧɨ- 16.20 «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɵԙ ɟԙ ɤԛɥɤɿɥɿ ɜɢɞɟɨɫɵ» ɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ȽɍɊɁɍɎ» 17.10 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 16.55 «ȺɎɎɌȺɊ ɀɀɈɌ» 17.55 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 18.00 «ɉȿɇȾȿɆȱɁ ԐɈɃ» «INSTATV.KZ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 18.15 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 19.00 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» ɟɡɭ» 20.00 «ȽɅȺȼɇɕȿ ɇɈȼɈɋɌɂ» 18.40 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ԕɚԑɚɡ ɤɟɦɟ» ɫ ɪɭɫ. 20.45 Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɱɟɥɚ, Ɉɥɟɫɹ Ɏɚɬɬɚɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɯɨɜɚ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ 19.10 «Ɋȿȼɘ» ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣ ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ 19.30 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) «ȼȿɊɇɂ ɆɈɘ ɅɘȻɈȼɖ» 19.50 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 22.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.25 «ȼȿɊɇɂ ɆɈɘ ɅɘȻɈȼɖ». ɉɪɨ- 20.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) ɞɨɥɠɟɧɢɟ 22.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 1.50 «ɆɍɀɋɄɈȿ / ɀȿɇɋɄɈȿ» 22.20 ɋɟɪɢɚɥ «ɆȿɌɈȾ «ɈɊɕSTAR» 2.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ (ɤɚɡ.ɪɭɫ.) 3.10 «ɉȿɇȾȿɆȱɁ ԐɈɃ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 22.50 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 4.05 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» 23.30 «ɀɨɥɞɚԑɵ ԕɚԕɬɵԑɵɫɬɚɪ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 00.00 «ɁȺɊȺɀȿɇɇȺə» (ɬɪɢɥɥɟɪ, Ⱥɪ4.30 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɧɨɥɶɞ ɒɜɚɪɰɟɧɟɝɝɟɪ) 01.35 ɋɟɪɢɚɥ «ȻɈɊɈȾȺɑ» 7.00 «ɏɚɛɚɪɥɚɣɵɧ» 02.00 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 7.30 «Ɍɭɪ ɞɟ ɏɚɛɚɪ» 02.10.04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «ɀɵɧ.ɩɟɪɿ 8.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɛɚɫԕɚɧ ԛɣ» 0.00, 8.00 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ ɩɨ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 0.35, 8.30 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ ɩɨ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 1.05 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ»

Мир

Ретро

КТК

Охота и Рыбалка

7 канал

НТК

20 ÈÞÍß

Евразия

Хабар

Астана

«KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» «Ȼɿɡɞɿԙ ɚɭɵɥ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ» 10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 12.10 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 14.20 «Pro¿nance.Web» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.35 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Tengeland» 14.50 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ» 15.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱦɨɦ ɫ ɥɢɥɢɹɦɢ» 17.30 «Ⱥɥɞɚɪ ɤԧɫɟ» 18.00 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ! «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ» ɠɨɛɚɫɵ 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 20.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 21.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 22.00 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 23.40 «Ԛɡɿɥɦɟɝɟɧ ԛɦɿɬ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 0.40 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 1.10 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 1.40 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱥɛɛɚɬɫɬɜɨ Ⱦɚɭɧɬɨɧ» 6 ɫɟɡɨɧ 2.40 «Ȼɿɪɟɝɟɣ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 9.50

31 КАНАЛ

06.00 Ɋɢɡɚɦɵɧ 07.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 08.00 Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɫɟɪɢɚɥ «ɀɚɧɵɦɞɚ ԕɚɥ» 09.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 11.00 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɢɦɨɧ ɢ ɉɭɦɛɚ» 12.00 ȿɪɚɥɚɲ 13.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 14.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» 15.00 «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ ɛԥɣɝɟɫɿ» 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ KENO» 16.10 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 17.45 «Ʌɨɬɟɪɟɹ LOTO 6/49» 18.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 19.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» 20.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 21.00 «What’s Up?» 22.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ɏɚɡɢɥɟɬ ɯɚɧɵɦ» 00.00 ɋɟɪɢɚɥ «ȿɪɬɭɝɪɭɥ 2» 01.50 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 03.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ

Казахстан - 1

6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 6.05 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɷɫɬɪɚɞɚ ɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵɧɵԙ ԕɚɬɵɫɭɵɦɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ 7.00 «ɌȺԘɒɈɅɉȺɇ». 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 «ȻɈȻȻɂ Ɇȿɇ ȻɂɅɅ». Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ. 19-ɛԧɥɿɦɿ 11.15 «Ԕɵɡɵԕ ɟɤɟɧ...» 12.00 «ȱԙɤԥɪ ɠԛɪɟɤ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 12-ɫɨԙԑɵ ɛԧɥɿɦɿ 13.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 13.15 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 13.30 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» 14.20 «Ԕɚɪɚ ɲɚԙɵɪɚԕ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 43-45-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 17.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 17.15 ȿɅȾȿɇ ɏȺȻȺɊ 17.35 «ɒɢɩɚɝɟɪ» 17.55 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» 18.10 «ԔɕɁɕԔ ȿɄȿɇ...» 18.55 «ԔɍȺɇɕɒɕɆ ɆȿɇȱԘ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 41-ɛԧɥɿɦɿ 20.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɍɊɍȽȼȺɃ.ɋȺɍȾ ȺɊȺȻɂəɋɕ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 23.00 «ɌԚɇȽȱ ɋɌɍȾɂə» 23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɂɊȺɇ.ɂɋɉȺɇɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 2.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 2.30 ȿɥɞɟɧ ɯɚɛɚɪ 2.45 «Hit Qazaqstan» 3.35 «Ɍԛɧɝɿ ɫɬɭɞɢɹ» 4.10 «ɒɢɩɚɝɟɪ»

KOKSHE

07.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 07.05 «KÓKSHE AQPARAT» 07.15 «KÓKSHE AQPARAT» 07.30 «KÓKSHE NURY». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɫɚɡɞɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 09.00 «KÓKSHE AQPARAT» 09.30 «ɀԛɡɞɟɧ ɠԛɣɪɿɤ» - ɛɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɯɚɛɚɪ 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 10.00 «KÓKSHE AQPARAT» 10.30 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 61 ɛԧɥɿɦ 11.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.30 «ÁLEÝMET».-ɫɚɹɫɢ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 12.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 12.05 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 6 ɛԧɥɿɦ 12.40 «Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 6 ɛԧɥɿɦ 12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 13.00 «KÓKSHE AQPARAT» 13.15 «ɋԤɌɌȱɅȱɄɄȿ 1001 ԔȺȾȺɆ!» -ɲɚԑɵɧ ɠԥɧɟ ɨɪɬɚ ɛɢɡɧɟɫɬɟ ɬɚɛɵɫԕɚ ɠɟɬɤɟɧ ɠɚɧɞɚɪ ɬɭɪɚɥɵ ɬɟɥɟɫɭɪɟɬɬɟɦɟɥɟɪ 13.35 «MEZGIL». 13.45 «KÓKSHE AQPARAT» 14.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ».


14 èþíÿ 2018

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ 14.05 «Ⱥɥɢ ɦɟɧ Ⱥɣɹ» ɦ/ɯ. 21,22,23 ɛԧɥɿɦ 14.35 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 20 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 15.45 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 65 ɛԧɥɿɦ 16.10 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 16.15 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 62 ɛԧɥɿɦ 17.00 «MEZGIL». 17.15 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 7 ɛԧɥɿɦ 17.45«Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 7 ɛԧɥɿɦ 18.00 «KÓKSHE AQPARAT» 18.15 «ETNO ÁLEM». ԔɏȺ ɠɚɧɵɧɞɚԑɵ ɦԥɞɟɧɢ-ԝɥɬɬɵԕ ɛɿɪɥɟɫɬɿɤɬɟɪɿɧɿԙ ԧɦɿɪɿ ɬɭɪɚɥɵ ɬɟɥɟɫɭɪɟɬɬɟɦɟɥɟɪ 18.40 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 18.45 «KÓKSHE AQPARAT» 19.00 «Ԕɚɡɚԕ ɞɚɥɚɫɵɧɵԙ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵ». ɞ/ɮ 8 ɛԧɥɿɦ 19.30«ÁLEÝMET». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.00 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 66 ɛԧɥɿɦ 20.30 «KÓKSHE AQPARAT» 21.00 «ɂɇɌɈɇȺɐɂə» - ԕɨԑɚɦ ɠԥɧɟ ɬɿɪɲɿɥɿɤ ɬԛɣɬɤɿɥɞɟɪɿ 21.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 21.30 «KÓKSHE AQPARAT» 22.00 «SAZDY CÁLEM. ȻɍɊȺȻȺɃ ԤɍȿɇȾȿɊȱ» - ԕԝɬɬɵԕɬɚɭ – ɫɚɡɞɵ ɤԧԙɿɥɚɲɚɪ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 22.15 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 21 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 23.30 «KÓKSHE AQPARAT» 23.45 «KÓKSHE AQPARAT» 00.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

Первый канал

5.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.15, 4.05 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 9.50 ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ! 10.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 12.15, 17.00, 18.25 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» 15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» 16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 18.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 20.00 «ȼɪɟɦɹ» 20.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ ɂɪɚɧɚ ɫɛɨɪɧɚɹ ɂɫɩɚɧɢɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ʉɚɡɚɧɢ 23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ» 0.00 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» 0.35 Ɍ/ɫ «Ɉɬɬɟɩɟɥɶ» 1.45 Ȼɨɟɜɢɤ «Ɇɟɫɬɶ» 3.05 ɏ/ɮ «Ɇɟɫɬɶ»

НТВ - Мир

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 9.05 Ɍ/ɫ «ɑɚɫ ȼɨɥɤɨɜɚ» 10.05, 11.05 «Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ» 11.30, 13.25 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ-2» 14.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɤɢɣ-3» 16.25, 21.25 «Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» 17.00, 19.30, 5.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» 20.20 «ȾɇɄ» 22.50 «Ɋɟɚɤɰɢɹ» 23.30 Ɍ/ɫ «ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ» 1.35 Ɍ/ɫ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ» 3.25 «ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ» 3.55 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ» 7.35 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» 8.30 «ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ»

РЕН - ТВ

6.00, 10.00, 5.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. 7.00, 12.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ». 8.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ». 13.00, 16.55, 20.00 «112». 14.00, 0.25 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫ Ɉɥɟɝɨɦ ɒɢɲɤɢɧɵɦ». 15.00 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ» 18.00, 4.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ». 19.00, 3.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ». 21.00 ɏ/ɮ «Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɧɚ Ȼɟɣɤɟɪɫɬɪɢɬ» 23.00 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» 1.30 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɧɶɢ 3D»

РТР - Планета

6.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» 10.00 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ». Ɍɨɤ-ɲɨɭ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 12.00 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ» 13.00, 19.00 «60 Ɇɢɧɭɬ» 14.55 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» 15.25 Ɍ/ɫ «ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ» 18.00, 4.20 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ» 21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɠɢɡɧɢ» 22.40 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ» 1.05 ȼɟɫɬɢ-ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1.20 «Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ». Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂɜɚɧɨɜ 2.10 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 2.30 ɏ/ɮ «Ʌɨɜɭɲɤɚ» 5.30 «ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ»

ТВЦ

9.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 11.00 ɏ/ɮ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɨɪɨɧɢɧɚ» 12.55 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ⱥɧɬɨɧɨɜ. Ɇɟɱɬɵ ɫɛɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɧɟ ɫɛɵɜɚɸɬɫɹ» 14.30, 17.30, 22.40, 1.00, 3.00 ɋɨɛɵɬɢɹ 14.50, 5.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɦɛɨ» 16.35 Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ 17.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 18.10 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɫ Ɇɚɪɩɥ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢ» 20.00 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ 20.55 Ɍ/ɫ «ɍɡɧɚɣ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ ɫɦɨɠɟɲɶ» 23.00 Ⱦɢɚɥɨɝ ɫ ɦɷɪɨɦ: ɩɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 0.00, 1.35 ɉɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɚ

2.10 90-ɟ 3.35 ɉɪɨɳɚɧɢɟ 4.25 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ-ɨɞɢɧɨɱɤɚ» 5.20 ɉɟɬɪɨɜɤɚ 7.25 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ»

Евроспорт

Карусель

1.00 «Ɋɚɧɧɢɟ ɩɬɚɲɤɢ». «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨɦɚɲɢɧɤɢ», «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» 3.30 «Ʉɨɦɟɬɚ-ɞɷɧɫ» 3.40 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɱɺɥɤɢ Ɇɚɣɢ» 5.20 «Ʌɚɩɵ, ɦɨɪɞɵ ɢ ɯɜɨɫɬɵ» 5.45 Ɇ/ɮ «Ɉɛɟɡɶɹɧɤɢ» 6.40 Ɇ/ɮ «Ʉɨɬɺɧɨɤ ɫ ɭɥɢɰɵ Ʌɢɡɸɤɨɜɚ» 6.50 Ɇ/ɮ «ɉɚɪɨɜɨɡɢɤ ɢɡ Ɋɨɦɚɲɤɨɜɚ» 7.00 Ɇ/ɫ «Ɋɷɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ» 8.15 Ɇ/ɫ «Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ. Ȼɨɬɵɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» 9.00 Ɇ/ɫ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» 10.50 «ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ!» 11.05 Ɇ/ɫ «ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ƚɚɞɠɟɬ» 12.30 Ɇ/ɫ «Ƀɨɤɨ» 13.55 Ɇ/ɫ «ɇɟɥɥɚ - ɨɬɜɚɠɧɚɹ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ» 14.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ Ȼɟɧɚ ɢ ɏɨɥɥɢ» 15.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ. Ɍɚɣɧɵɣ ɦɢɪ ɩɢɬɨɦɰɟɜ» 15.45 Ɇ/ɫ «Ʌɟɨ ɢ Ɍɢɝ» 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 16.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɜɟɬ, ɹ ɇɢɤɨɥɹ!» 18.40 Ɇ/ɫ «LBX-Ȼɢɬɜɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɝɢɝɚɧɬɨɜ» 19.25 Ɇ/ɫ «ɑɟɪɟɩɚɲɤɢ-ɧɢɧɞɡɹ» 19.50 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ! Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «Ɍɚɣɧɚ» 22.00 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» 22.25 Ɇ/ɮ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ɂɜɚɧɨɜ» 22.30 Ɇ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɥɟɩɟɫɬɨɤ» 22.55 Ɇ/ɮ «Ɉɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɩɹɬɢ» 23.00 Ɇ/ɮ «Ɉɝɨɧɶ» 23.20 Ɇ/ɮ «Ʉɬɨ ɹ ɬɚɤɨɣ?» 23.25 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» 23.40 Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ»

5.30 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɍɭɪɧɢɪ WTA. ɇɨɬɬɢɧɝɟɦ. Ɏɢɧɚɥ 7.00, 20.00 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 8.30 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». ɀɟɧɳɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 10.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ⱦɠɢɪɨ ɞ’ɂɬɚɥɢɹ». Ɉɛɡɨɪ 11.00 ɋɧɭɤɟɪ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɒɟɮɮɢɥɞ. Ɏɢɧɚɥ 12.35, 0.05 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ Ɏɥɚɧɞɪɢɢ». Ɉɛɡɨɪ 13.30, 2.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ɏɥɟɲ ȼɚɥɨɧɶ 14.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʌɶɟɠ - Ȼɚɫɬɨɧɶ Ʌɶɟɠ 15.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʉɭɛɨɤ Ȼɟɥɶɝɢɢ 17.00 Ʉɥɢɮɮ-ɞɚɣɜɢɧɝ: Ɇɢɪɨɜɚɹ ɫɟɪɢɹ. Ɍɟɯɚɫ 18.00 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ɂɚɥ ɫɥɚɜɵ». Ɍɨɩ-10. Ƚɢɦɧɚɫɬɵ 19.00, 19.30 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɀɢɜɵɟ ɥɟɝɟɧɞɵ» 21.30 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 22.00 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɨɧɤɚ 22.45 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 23.25 Ɂɢɦɧɢɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ȼ ɩɨɝɨɧɟ ɡɚ ɢɫɬɨɪɢɟɣ» 1.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ƚɨɧɤɚ Amstel Gold 3.05 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ WATTS. Ɍɨɩ3.30 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ» 4.00 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. «24 ɱɚɫɚ Ʌɟ-Ɇɚɧɚ». Ɉɛɡɨɪ 5.00 Ɋɚɥɥɢ. ERC. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «All 7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» Access» 8.10, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɟɬɟɪɵ ɦɚɣɨɪɚ ɋɨɤɨɥɨɜɚ» 9.00, 5.05 Ȼɟɡ ɡɚɩɪɟɬɨɜ 9.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɪ ɜɯɨɞɹɳɟɦɭ» 9.30, 5.30 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɨɬ 10.35 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» ɩɪɢɪɨɞɵ 11.20 «ɉɨɡɧɟɪ» 9.55, 5.55 ȼɟɥɢɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɪɚɱɢ 12.20 «Ʉɥɭɛ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ» 10.20, 6.25 ɏɢɪɭɪɝɢɹ 14.00, 2.20 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 10.50, 6.50 Ⱥɸɪɜɟɞɚ: ɫɞɟɥɚɣ ɫɚɦ 14.30 «Ɂɜɺɡɞɵ ɷɮɢɪɚ» 11.10, 7.10 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 15.00 «ɇɢɧɚ Ƚɪɟɛɟɲɤɨɜɚ. ə ɛɟɡ ɬɟɛɹ 11.40, 7.40 ȼɪɚɱɢ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɩɪɨɩɚɞɭ!» 12.10, 17.35, 8.05 ɇɚɭɤɚ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ 17.00, 3.45 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 12.35, 18.00, 8.30 ɉɨɛɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 18.40, 4.35 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 13.05, 18.30 ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɜɡɝɥɹɞɚ» ɦɟɞɢɰɢɧɟ 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪ13.30, 19.00 Ȼɵɬɶ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɦ ɠɚɧɢɹ» 14.00, 1.35 ɂɝɪɚ ɫɥɨɜ 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 14.30 Ƚɟɧɟɬɢɤɚ 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 14.55 ɋɨɤɨɬɟɪɚɩɢɹ 23.00 «ȼɢɤɬɨɪ ɉɚɜɥɨɜ. Ɇɟɠɞɭ ɚɧɝɟɥɨɦ 15.10 ȼɫɺ ɨ ɟɞɟ ɢ ɛɟɫɨɦ» 15.40 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ 0.25 ɏ/ɮ «ɋɭɜɨɪɨɜ» 16.10 ɉɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ 2.50 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 16.35 ɑɟɝɨ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɬɟɥɟ 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...». ȼɫɬɪɟɱɚ ɫ 17.05 ȼɫɟ ɨɬ ɧɟɪɜɨɜ ȿɜɝɟɧɢɟɦ ɋɬɵɱɤɢɧɵɦ 19.25 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». Ɇɚɪɢɧɚ 19.35 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ Ɇɢɝɭɥɹ 19.50 ɇɟɜɪɟɞɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ 6.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ». Ⱦɚɧɢɷɥɶ 20.05 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! Ɉɥɶɛɪɵɯɫɤɢɣ 20.20 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ 20.45 Ɂa ɢ ɩɪɨɬɢɜ 3.00, 3.20, 11.00, 11.25, 15.00, 15.20, 21.15 ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 23.00, 23.25 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! Ⱦɢɤɢɟ 21.45 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2013 ɝ. 22.00 Ɍɚɧɟɰ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 4.00, 4.25, 12.00, 12.25, 16.00, 16.25, 22.30 ȿɞɢɦ ɢ ɯɭɞɟɟɦ 0.00, 0.25 Ȼɪɚɬɶɹ ɩɨ ɬɪɹɫɢɧɟ. 23.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɧɟ ɞɢɚɝɧɨɡ» 2011 ɝ. 23.45 Ɇɨɪɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 5.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00 Ʌɶɜɢɧɵɣ 0.15 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ. 2012 ɝ. 0.30 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 6.00, 14.00, 18.00, 2.00 ɂɡɦɟɧɱɢɜɚɹ 0.45 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɩɥɚɧɟɬɚ. ɐɟɩɨɱɤɚ ɠɢɡɧɢ. 1.05 Ɂɞɨɪɨɜ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ! 2011 ɝ. 2.00 ɇɚ ɡɚɪɹɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɫɶ! 7.00, 7.25 Ⱥɧɧɚ ɢ ɟɟ ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2.15 ɉɪɚɜɞɚ ɨ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ 2005 ɝ. 3.10 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɝɭɪɦɚɧɵ 8.00 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɪɭɠɛɚ ɜ ɦɢɪɟ 3.25 Ȼɟɡ ɬɚɛɥɟɬɨɤ! ɩɪɢɪɨɞɵ 2016 ɝ. 3.50 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 9.00, 9.30 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 4.05 ɍɱɢɬɟɫɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 2014 ɝ. 4.35 Ɏɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ 10.00 ɀɢɡɧɶ. 2009 ɝ. 19.00 ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚ. 2013 ɝ. 9.00, 12.55 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ 20.00 Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɤɟɚɧ. 2015 ɝ. 9.30, 5.30 Ⱦɚɱɧɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ 22.00 ɀɢɜɨɬɧɵɟ-ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 2015 ɝ. 10.05, 10.15, 14.00, 14.15, 18.00, 18.15, 22.05, 22.20, 2.05, 2.20, 6.00, 9.00, 17.20 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸ6.15 Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ ɰɢɢ. əɞ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ» 10.35, 6.35 Ɇɚɫɬɟɪ-ɫɚɞɨɜɨɞ 10.00 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ʉɚɬɚɪ, ɂɬɚɥɢɹ, 11.00, 15.05, 19.00, 23.00, 3.05, 7.05 ɋɟɣɲɟɥɶɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ» Ɍɪɚɜɨɜɟɞ 10.55 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ11.15, 15.20, 19.20, 23.15, 3.20, 7.20 Ⱦɨɧɭ. ɋɬɚɪɵɣ ɛɚɡɚɪ. ɑɚɫɬɶ ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɟɪɜɚɹ» 11.50, 7.50 ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɏɨɥɦɫɚ ( 11.55 Ⱦ/ɮ «ɇɨɱɶ ɩɨɥɧɨɣ ɥɭɧɵ» ɋɟɡɨɧ 4) 14.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɨɪɞɚɧɢɹ» 12.40, 8.45 ɉɪɢɝɥɚɲɚɣɬɟ ɜ ɝɨɫɬɢ 15.00 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. ȼɵ13.30 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɫɚɞ ɠɢɬɶ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɦɨɪɟ» 14.35 Ɍɢɯɚɹ ɦɨɹ ɪɨɞɢɧɚ 15.35 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. 15.50 Ȼɢɬɜɚ ɨɝɨɪɨɞɨɜ Ƚɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɩɚɞɵ» 16.25 Ⱦɨɦɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 16.10 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ ɩɨ 17.10 ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 17.30 ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɫɚɞɟɛ 16.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ ɩɨ 18.35 ɋɜɟɠɢɣ ɫɪɟɡ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 19.50 Ȼɨɬɚɧɢɤɚ ɫ ɉɚɜɥɨɦ ɋɬɟɪɯɨɜɵɦ 18.15, 2.10 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. 20.20 Ⱦɚɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ» 20.55 ɉɨɛɟɝ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ 19.10, 3.10 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. 21.20 Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ Ʉɚɦɱɚɬɤɚ» 21.40 ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞ 20.05, 4.05 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. 22.40 ɉɪɢɞɜɨɪɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɟ Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ 23.45 ȼɵɫɲɢɣ ɫɨɪɬ ȼɨɞɵ» 0.00 Ʉɜɚɫ 21.05, 5.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɫɫɢɹ. Ƚɟɧɢɣ ɦɟɫɬɚ. 0.20 ɋɬɚɪɵɣ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ Ȼɚɣɤɚɥ» 0.45 ɋɚɦɨɝɨɧ 22.00, 5.55 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ʉɢɬɚɣ, 1.00 ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɇɨɪɜɟɝɢɹ, Ⱥɥɹɫɤɚ» 1.35 Ⱦɨɦ, ɦɢɥɵɣ ɞɨɦ! 22.55, 6.55 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɥ1.50 Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɦɵɤɢɹ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 2.35 ɒɤɨɥɚ ɞɢɡɚɣɧɚ 23.30, 7.25 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɥ3.55 ɋɬɚɪɵɟ ɞɚɱɢ ɦɵɤɢɹ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 4.30 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ 0.00, 7.55 «ɉɥɚɧɟɬɚ ɜɤɭɫɨɜ. Ʉɢɩɪ. ȼ 4.45 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 4.55 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɨɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ»

Время

Здоровое ТВ

Зоопарк

Усадьба ТВ

Моя Планета

9.10 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 10.00 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 10.35 «Ɋɨɠɞɟɧɧɵɟ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶ» 11.15 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» 12.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 12.10 «Ȼɿɥɭ ɦɚԙɵɡɞɵ» 6.00, 8.05, 4.10 Ɍ/ɫ «ɈɋȺ» 12.25 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 13.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɇɨɜɨɫɬɢ 13.10 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ɉɨɞɤɢɞɵɲɢ» 8.25, 10.05, 13.15 Ɍ/ɫ «ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ 14.50 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɲɨɭ «ɋɢɦɜɨɥɵ ɧɚɲɟɣ ɮɨɧɚɪɟɣ 5» Ɋɨɞɢɧɵ» 14.00, 3.10 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ 15.20 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ!!! «Ɇɟɧɿԙ ɬɚԑɞɵɪɵɦ» ɛɭɞɭɳɟɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 15.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. ɇɨɜɵɟ 15.50 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» ɢɫɬɨɪɢɢ» 16.20 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ «Ɍɚɣɬɚɥɚɫ» 16.15, 0.10 «ɂɝɪɚ ɜ ɤɢɧɨ» 17.00 «ȼɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ» 17.10, 18.05 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯ17.15 «Ⱥɧɚ ɦɟɧ ɛɚɥɚ» ɬɚɪɚ - 2» 18.00 Ɍɨɤ-ɲɨɭ «Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ!» 19.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɚɦɚɣɤɚ» 19.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 22.05 ɏ/ɮ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɞɨɱɶ» 19.30 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» 1.05 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ ɛɚɛɭɲɤɚ» 20.05 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 2.40 «Ⱦɪɭɝɨɣ ɦɢɪ» 21.00 ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ 21.30 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ «Ɍɚɣɬɚɥɚɫ» 22.15 Ⱦɠɟɣɦɫ ɋɩɷɣɞɟ, Ɇɟɝɚɧ Ȼɭɧ ɜ 9.00, 1.15, 2.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɫɨɥɧɰɚ» ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦ ɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥɟ 10.30 Ⱦ/ɮ «ɇɚɲ ɱɟɥɨɜɟɤ Ʉɢɪɢɥɥ «ɑɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ» Ʌɚɜɪɨɜ. Ⱦɟɞ ɢ ɜɧɭɤ» 23.05 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 11.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» 23.35 «Ɍɚԑɞɵɪ ɬɚɪɬɵɫɵ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚ12.10, 13.15 Ɍ/ɫ «ɂ ɷɬɨ ɜɫɺ ɨ ɧɺɦ» ɦɚɫɵ 14.30 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ: ɘɪɫɤɢɣ» 0.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 15.00 ɏ/ɮ «ɉɨɞɜɨɞɧɵɟ ɛɟɪɟɬɵ» 0.30 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ȼɢɲɧɟɜɵɣ ɫɟɡɨɧ» 16.15 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤɢɟ ɧɚɲɢ ɝɨɞɵ!» 17.25, 5.15 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɱɭɞɨ» 1.30 «Ⱥɭɵɪɦɚɣɬɵɧ ɠɨɥ ɿɡɞɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 19.05, 6.55 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: 2.00 «Ɂɚԙ ɛɨɣɵɧɲɚ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ ɉɟɫɧɢ Ⱥɧɧɵ Ƚɟɪɦɚɧ 2.30 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 21.00, 22.05 ɏ/ɮ «Ⱥɧɬɨɧɢɣ ɢ Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚ» 23.25 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: ɉɟɫɧɢ 07.05 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ 07.30 “ɌȺԐȾɕɊ ԔɈɋԔȺɇ ȺɋɕɅ ɀȺɊ”. 4.10 ɏ/ɮ «ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɤɥɸԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. ɱɟɧɢɹ» 09.30 “ɈɌȼȺɀɇɕɃ ɂ ɄɊȺɋȺȼɂɐȺ”, 8.50 «Ʉɢɧɨɢɫɬɨɪɢɢ» ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ. 12.30 ɇɈȼɈɋɌɂ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) 13.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣ 9.00, 5.00 Ɉɯɨɬɚ ɩɨ-ɮɢɧɫɤɢ. ɋɟɡɨɧ ɞɟɬɟɤɬɢɜ (ɮɢɥɶɦ 4, 1-2 ɫɟɪɢɢ, 9.30, 5.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ 15.00 “ɄȿɅ ɄȿɅȱɇȱɆ”. ɍɞɦɭɪɬɢɢ 18.00 “ɀȿɇɇȿɌɌȱԘ ɄԦɁ ɀȺɋɕ”. Ɍԛɪiɤ 10.00, 6.00 ȼɨɞɧɵɣ ɦɢɪ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 10.35, 6.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 19.30 “ԤɃȿɅ ԔɕɊɕԔ ɒɕɊȺԔɌɕ” 11.00, 7.00 ɉɥaɧɟɬɚ ɪɵɛɚɤɚ 20.30 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 11.30, 7.30 ɇɚ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɣ ɬɪɨɩɟ 21.00 ȼȿɑȿɊɇɂȿ ɇɈȼɈɋɌɂ 11.55, 12.10, 12.30, 12.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 8.00, 8.15, 21.30 “ɀȿɆɑɍȽȺ”, ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (23-24 ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɪɢɢ). 8.30, 8.45 Ʉɭɯɧɹ ɫ ɋɟɪɠɟɦ 00.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-6”, ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɇɚɪɤɨɜɢɱɟɦ ɞɪɚɦɚ (ɮɢɥɶɦ 4, 3-4 ɫɟɪɢɢ). 13.00, 18.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ 01.30 “ȻɕɅɈ ȾȿɅɈ”. Ɇɟɛɟɥɶɧɚɹ ɦɚ13.30, 19.00 Ɉɪɭɠɟɣɧɵɟ ɞɨɦɚ ɦɢɪɚ ɮɢɹ 14.00, 1.30 Ɇɨɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ 02.20-04.40 “ɄȿɅ, ɄȿɅȱɇȱɆ” 14.30 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɭɥɨɜ» 15.15 ɉɪɨɫɬɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ 15.35 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɪɨɥɥɢɧɝ 06.00«Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ 17.00 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 07.00 Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» ɤɥɟɜɚ 08.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 17.30 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɫɨɛɚɤɢ 09.00 Ɍ/ɫ «ɇ2Ɉ.ɉɪɨɫɬɨ ɞɨɛɚɜɶ ɜɨɞɵ» 17.55 ɋɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ. 10.00 ɏ/ɫ «ɉɪɢɝɨɜɨɪ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɩɚɪɵ» 19.30 Ɍɚɤɚɹ ɠɢɡɧɶ - ɨɯɨɬɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 11.00 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» Ȼɟɲɟɧɰɟɜɵɦ 12.20 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» 20.00 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɚɩɨɣ 13.20 ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 20.30 Ʉɚɪɩɮɢɲɢɧɝ 15.00 «Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ 21.05 Ɇɨɣ ɦɢɪ - ɪɵɛɚɥɤɚ ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ 21.35 Ɂɨɜ ɩɪɟɞɤɨɜ 16.30 «Q-ɟɥɿ» 22.00 ɉɨ əɤɭɬɢɢ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ 17.10«Ⱥɭɵɥɞɚɫɬɚɪ 2» Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ 18.20 ɒɚɧɲɚɪ 22.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL 19.10 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 23.00 ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɏɟɦɢɧɝɭɷɹ 20.10 Ɍ/ɯ «Ɍɚԑɞɵɪɵɦ ɲɟɲɿɥɝɟɧ ɤԛɧ» 23.35 ɑɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ 21.10 Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 0.00 ɋɟɤɪɟɬɵ «ɬɪɭɞɧɵɯ» ɜɨɞɨɟɦɨɜ 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 0.30 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ 23.10 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» (ɋɟɡɨɧ2) 00.00 Theɗɮɢɪ 1.00 Ɉɯɨɬɧɢɤ ɋɟɡɨɧ 3. ɋɒȺ, 2014 ɝ. 00.30 ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 2.00 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɦɟɪɢɞɢɚɧɵ 03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 2.35 ɋɨɜɟɬɵ ɛɵɜɚɥɵɯ 04.00 «Ʉɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 2.55 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 05.00 «ɀɟɧɢɩ ɤɨɪ» 3.30 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 0.35, 8.30 «ɉɥɚɧɟɬɚ ɜɤɭɫɨɜ. Ⱥɞɵɝɟɹ. Ʉɭɪɢɧɚɹ ɤɭɯɧɹ» 1.05 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ, ɜɨɣɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ»

Мир

Ретро

КТК

Охота и Рыбалка

7 канал

4.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ-ɲɨɭ Ɍȼ 4.30 ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ

21 ÈÞÍß

Евразия

6.00 «ԔɈɋ ɀԚɊȿɄɌȱԘ ɅԚɉȱɅȱ». ԚɇȾȱ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ 6.45 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 7.10 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» 8.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈ» 11.00 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɥɢɦɨɜɚ, Ɇɚɤɫɢɦ Ⱦɪɨɡɞ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ɉɈ ɁȺɄɈɇȺɆ ȼɈȿɇɇɈȽɈ ȼɊȿɆȿɇɂ» 12.00 «ԔȺɅȺɍɅɕɆ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.00 «ȽɍɊɁɍɎ». Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɪɢɢ 16.55 «ȺɎɎɌȺɊ ɀɀɈɌ» 18.00 «ɄȿɒɄȱ ɄȿɁȾȿɋɍ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 19.00 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» 20.00 «ȽɅȺȼɇɕȿ ɇɈȼɈɋɌɂ» 20.45 Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɱɟɥɚ, Ɉɥɟɫɹ Ɏɚɬɬɚɯɨɜɚ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣ ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ «ȼȿɊɇɂ ɆɈɘ ɅɘȻɈȼɖ» 22.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.25 «ȼȿɊɇɂ ɆɈɘ ɅɘȻɈȼɖ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ 1.50 «ɆɍɀɋɄɈȿ / ɀȿɇɋɄɈȿ» 2.35 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «ɄȿɒɄȱ ɄȿɁȾȿɋɍ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.05 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.30 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ

Хабар

7.00 «ɏɚɛɚɪɥɚɣɵɧ» 7.30 «Ɍɭɪ ɞɟ ɏɚɛɚɪ» 8.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 8.10 «Ɍɚԙԑɵ ɯɚɛɚɪ» ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 9.00 ɇɨɜɨɫɬɢ

НТК

07.05 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 07.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ԔȺɅԔȺɇ» ԜɃɕɆɕɇɕԘ ȺȽȿɇɌɌȿɊȱ» 08.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 09.10 «Ɋȿȼɘ» 09.30 ɋɟɪɢɚɥ «ɑɈɉ» 10.00 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 10.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) 12.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 13.00 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 13.30 «ȽɍȻɄȺ ȻɈȻ ɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿ ɒɌȺɇɕ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 13.55 «ȺȼȺɌȺɊ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 14.20 «ɋɈɘɁɆɍɅɖɌɎɂɅɖɆ» 14.45 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 15.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» 15.35 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼԛɥɞɿɪ-ɤԛɥɞɿɪ» 16.00 «Ɋȿȼɘ» 16.20 ɋɟɪɢɚɥ «ɆȿɌɈȾ «ɈɊɕSTAR» (ɤɚɡ.ɪɭɫ.) 16.50 «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɵԙ ɟԙ ɤԛɥɤɿɥɿ ɜɢɞɟɨɫɵ» 17.40 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 18.30 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «INSTATV.KZ» 18.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 19.10 «Ɋȿȼɘ» 19.30 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) 19.50 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 20.30 «ȻɂɌȼȺ ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɈȼ» (17 ɫɟɡɨɧ) 22.00 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 22.20 ɋɟɪɢɚɥ «ɆȿɌɈȾ «ɈɊɕSTAR» (ɤɚɡ.ɪɭɫ.) 22.50 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 23.30 «ɀɨɥɞɚԑɵ ԕɚԕɬɵԑɵɫɬɚɪ» 00.00 «ɀȿɇɓɂɇȺ ȼ ɑȿɊɇɈɆ 2. ȺɇȽȿɅ ɋɆȿɊɌɂ» (ɬɪɢɥɥɟɪ, Ɏɢɛɢ Ɏɨɤɫ) 01.35 ɋɟɪɢɚɥ «ȻɈɊɈȾȺɑ» 02.00- 04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «ɀɚɛɚɣɵ»

Астана

«KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» «Ȼɿɡɞɿԙ ɚɭɵɥ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ» 10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 12.10 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 14.10 «Tengeland» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.25 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Pro¿nance.Web» 14.40 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɚɦɢɧɚ ɲɤɨɥɚ» 15.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱦɨɦ ɫ ɥɢɥɢɹɦɢ» 17.30 «Ⱥɥɞɚɪ ɤԧɫɟ» 18.00 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ! «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ» ɠɨɛɚɫɵ 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 20.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 21.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 22.00 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 23.40 «Ԛɡɿɥɦɟɝɟɧ ԛɦɿɬ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 0.40 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 1.10 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 1.40 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱥɛɛɚɬɫɬɜɨ Ⱦɚɭɧɬɨɧ» 6 ɫɟɡɨɧ 2.40 «Ȼɿɪɟɝɟɣ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.10 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ

6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 9.50

11

16.15 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 67 ɛԧɥɿɦ 17.00 «MEZGIL». 17.15 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 8 ɛԧɥɿɦ 17.45«Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 8 ɛԧɥɿɦ 18.00 «KÓKSHE AQPARAT» 18.15 «OLIMPKE JOL!». ɋɩɨɪɬ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɵ 18.40 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 18.45 «KÓKSHE AQPARAT» 19.00 «Ԕɚɡɚԕ ɞɚɥɚɫɵɧɵԙ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵ». ɞ/ɮ 9 ɛԧɥɿɦ 19.30 «ÁLEÝMET». ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 20.00 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 67 ɛԧɥɿɦ 20.30 «KÓKSHE AQPARAT» 21.00 «BOITUMAR» -ɧɚɫɢɯɚɬɬɵԕ, ɬɚɧɵɦɞɵԕ ɯɚɛɚɪ 21.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 21.30 «KÓKSHE AQPARAT» 22.00 «SAZDY CÁLEM. ȻɍɊȺȻȺɃ ԤɍȿɇȾȿɊȱ» - ԕԝɬɬɵԕɬɚɭ – ɫɚɡɞɵ ɤԧԙɿɥɚɲɚɪ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 22.15 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 22 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 23.30 «KÓKSHE AQPARAT» 23.45 «KÓKSHE AQPARAT» 00.00Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

Первый канал

5.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.15 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 9.50 ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ! 10.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 06.00 Ɋɢɡɚɦɵɧ 12.15, 17.00, 18.25 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» 07.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» 08.00 Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɫɟɪɢɚɥ «ɀɚɧɵɦ16.00, 3.50 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» ɞɚ ԕɚɥ» 09.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 11.00 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɢɦɨɧ ɢ ɉɭɦɛɚ» 18.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» 20.00 «ȼɪɟɦɹ» 12.00 ȿɪɚɥɚɲ 20.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ 13.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ 14.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» ɫɛɨɪɧɚɹ ɏɨɪɜɚɬɢɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ 15.00 «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ ɛԥɣɝɟɫɿ» ɢɡ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ 23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ» KENO» 16.10 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 0.00 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» 0.35 Ɍ/ɫ «Ɉɬɬɟɩɟɥɶ» 18.00 «Ɉɪɟɥ ɢ Ɋɟɲɤɚ» 1.40 Ʉɨɦɟɞɢɹ «Ⱦɢɤɚɪɢ» 19.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ʉɭɯɧɹ» 3.05 ɏ/ɮ «Ⱦɢɤɚɪɢ» 20.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ

31 КАНАЛ

21.00 «What’s Up?» 22.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ɏɚɡɢɥɟɬ ɯɚɧɵɦ» 00.00 ɋɟɪɢɚɥ «ȿɪɬɭɝɪɭɥ 2» 01.50 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 03.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ

Казахстан - 1

6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 6.05 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɷɫɬɪɚɞɚ ɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵɧɵԙ ԕɚɬɵɫɭɵɦɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ 7.00 «ɌȺԘɒɈɅɉȺɇ». 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 «ȻɈȻȻɂ Ɇȿɇ ȻɂɅɅ». Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ. 20-ɛԧɥɿɦɿ 11.15 «Ԕɵɡɵԕ ɟɤɟɧ...» 12.00 «ȱԙɤԥɪ ɠԛɪɟɤ.2». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 1-ɛԧɥɿɦ 13.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 13.15 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 13.35 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» 14.20 «Ԕɚɪɚ ɲɚԙɵɪɚԕ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 46-48-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 17.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 17.15 ȿɅȾȿɇ ɏȺȻȺɊ 17.35 «ɄȿɅȻȿɌ» 18.05 «ԔɕɁɕԔ ȿɄȿɇ...» 18.55 «ԔɍȺɇɕɒɕɆ ɆȿɇȱԘ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 42-ɛԧɥɿɦɿ 20.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɎɊȺɇɐɂə.ɉȿɊɍ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 23.00 «ɌԚɇȽȱ ɋɌɍȾɂə» 23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ȺɊȽȿɇɌɂɇȺ.ɏɈɊȼȺɌɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 2.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 2.30 ȿɥɞɟɧ ɯɚɛɚɪ 2.45 «Hit Qazaqstan» 3.30 «Ɍԛɧɝɿ ɫɬɭɞɢɹ» 4.05 «Ʉɟɥɛɟɬ»

KOKSHE

07.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 07.05 «KÓKSHE AQPARAT» 07.15 «KÓKSHE AQPARAT» 07.30 «KÓKSHE NURY». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɫɚɡɞɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 09.00 «KÓKSHE AQPARAT» 09.30 «ɀԛɡɞɟɧ ɠԛɣɪɿɤ» - ɛɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɯɚɛɚɪ 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 10.00 «KÓKSHE AQPARAT» 10.30 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 62 ɛԧɥɿɦ 11.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.30 «ÁLEÝMET». -ɫɚɹɫɢ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 12.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 12.05 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 7 ɛԧɥɿɦ 12.40 «Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 7 ɛԧɥɿɦ 12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 13.00«KÓKSHE AQPARAT» 13.15«TARTYLYS KÚSHI». Ԧԙɿɪ ԑɚɥɵɦɞɚɪɵɧɵԙ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪɵ 13.35 «MEZGIL». 13.45«KÓKSHE AQPARAT» 14.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 14.05«Ⱥɥɢ ɦɟɧ Ⱥɣɹ» ɦ/ɯ. 24,25,26 ɛԧɥɿɦ 14.35 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 21 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 15.45 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 66 ɛԧɥɿɦ 16.10 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ».

НТВ - Мир

9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 9.05 Ɍ/ɫ «ɑɚɫ ȼɨɥɤɨɜɚ» 10.05, 11.05 «Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ» 11.30, 13.25 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ-2» 14.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɤɢɣ-3» 16.25, 21.25 «Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» 17.00, 19.30, 5.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» 20.20 «ȾɇɄ» 22.50 «Ɋɟɚɤɰɢɹ» 23.30 Ɍ/ɫ «ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ» 1.30 Ɍ/ɫ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ» 3.25 «ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ» 3.55 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ» 7.35 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ» 8.25 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɀɭɪɛɢɧ. Ɇɟɥɨɞɢɢ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ»

РЕН - ТВ

6.00, 5.40 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. 7.00, 10.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ». 8.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» 9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ». 13.00, 17.00, 20.00 «112». 14.00, 0.25 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫ Ɉɥɟɝɨɦ ɒɢɲɤɢɧɵɦ». 15.00 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ» 18.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ». 19.00, 4.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ». 21.00 ɏ/ɮ «ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɟɥ» 23.15 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» 1.30 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɧɶɢ 3DD» 2.50 ɏ/ɮ «Ɍɷɦɦɢ»

РТР - Планета

6.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» 10.00 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ». Ɍɨɤ-ɲɨɭ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 12.00 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ» 13.00, 19.00 «60 Ɇɢɧɭɬ» 14.55, 5.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» 15.25 Ɍ/ɫ «ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ» 18.00, 4.00 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ» 21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɠɢɡɧɢ» 22.40 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ» 1.05 ȼɟɫɬɢ-ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1.20 «Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ» 2.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 2.20 ɏ/ɮ «Ʌɨɜɭɲɤɚ» 5.30 «ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ»

ТВЦ

9.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 11.10 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ... 11.45 ɏ/ɮ «ɉɹɬɶɞɟɫɹɬ ɧɚ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ» 13.35, 3.35 Ⱦ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ Ʌɚɧɨɜɨɣ. ȿɫɬɶ ɬɚɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ...» 14.30, 17.30, 22.40, 1.00, 3.00 ɋɨɛɵɬɢɹ 14.50 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɦɛɨ» 16.35 Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ 17.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 18.05, 7.05 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɫ Ɇɚɪɩɥ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢ» 20.00 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ 20.55 Ɍ/ɫ «ɍɡɧɚɣ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ ɫɦɨɠɟɲɶ» 23.00 ɉɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɚ 1.30 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ 2.05 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɤɨɜɨɣ ɤɭɪɫ. Ɍɪɢɭɦɮ ɢ ɝɢɛɟɥɶ» 4.25 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! 5.00 ɉɟɬɪɨɜɤɚ 5.15 ɏ/ɮ «ɍ ɨɩɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɵ»


 Lexus ES ñòàëî áîëüøå ìåñòà íà çàäíåì äèâàíå, îí î÷åíü ÿðêî âûãëÿäèò, êëàññíî åäåò, à åùå âíåçàïíî âûÿñíèëîñü, ÷òî íîâèíêà çàìåíèò íå òîëüêî ïðåäøåñòâåííèêà, íî è ñòàðøèé GS.  Íýøâèëëå, ñòîëèöå êàíòðè-ìóçûêè, òàêîå êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ ñ êîâáîéñêèìè ñàïîãàìè è øëÿïàìè, êàê áóäòî âñå â Àìåðèêå äîëæíû èõ íîñèòü. Ñþäà íà òåñò íîâîãî Lexus ES ÿïîíöû ïðèâåçëè ñàìóðàéñêèé ìå÷, ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷åì îíè âäîõíîâëÿëèñü ïðè ñîçäàíèè âîëíèñòûõ âñòàâîê â èíòåðüåðå âåðñèè FSport. Êòî ñêàçàë, ÷òî ñïîðò ýòî íå ïðî ES? Ïîõîæå, ýòî íå åäèíñòâåííûé ñòåðåîòèï, êîòîðûé ñëîìàåò íîâûé ñåäàí. Íåñëó÷àéíî íîâûé ES ïðåäñòàâèëè â Ïåêèíå - íà êèòàéñêîì ðûíêà ñåäàí ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ îêàçàëàñü äàæå ïîïóëÿðíåå, ÷åì â ÑØÀ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîøëîãî ãîäà îí âõîäèò â òðîéêó ñàìûõ ïðîäàâàåìûõ ìîäåëåé Lexus, óñòóïàÿ òîëüêî êðîññîâåðàì RX è NX. Ýòî äàâíî íå ïåðåëèöîâàííàÿ Toyota Camry, à âïîëíå ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ìîäåëü. Ñêàæåòå, ïåðåäíèé ïðèâîä - ýòî íå ïðåìèàëüíî? Ïîñìîòðèòå íà Volvo è Audi. Ïî èäåå, áîëåå ïîðîäèñòûé çàäíåïðèâîäíûé Lexus GS äîëæåí ïðîäàâàòüñÿ ëó÷øå, ÷åì ES, à â ðåàëüíîñòè âñå ñòðîãî íàîáîðîò. Òåïåðü åãî îñòàâëÿþò òîëüêî íà àìåðèêàíñêîì ðûíêå, à íà âîïðîñ î äàëüíåéøåé ñóäüáå ìîäåëè ÿïîíöû èç Lexus ëèáî ïåðåõîäÿò íà ðîäíîé ÿçûê, ëèáî çàãàäî÷íî óëûáàþòñÿ.  Åâðîïó ïðèõîäèò ES, è îí äîëæåí çàìåíèòü ñðàçó äâå ìîäåëè - áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Òåì áîëåå, ÷òî â êà÷åñòâå êîíêóðåíòîâ åìó ïðî÷àò Mercedes-Benz E-Class, BMW 5Series è Audi A6.  ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì ñåäàíîì íîâûé âûãëÿäèò áîëåå ñòðåìèòåëüíî: ñèëóýò êóïå, áîëåå íèçêàÿ ëèíèÿ êàïîòà. Ê òîìó æå îí äëèííåå

(+66 ìì) è øèðå (+45,7 ìì), à âûñîòà óìåíüøèëàñü íåçíà÷èòåëüíî (-5,1 ìì). Íîâûé ES ñòðåìèòñÿ âî âñåì ïîõîäèòü íà ôëàãìàíñêèé LS: ôàðû çèãçàãîì, âåðåòåíîîáðàçíàÿ ðåøåòêà ñ õèòðûì ïëåòåíèåì, îñòðûé ñòûê îêîííîé îêàíòîâêè íà çàäíåé ñòîéêå, õàðàêòåðíûé èçãèá áîêîâûõ çåðêàë. Ñçàäè ìàøèíû óæå íå ïåðåïóòàåøü: ôîíàðè ó ìëàäøåé ìîäåëè êóäà ñêðîìíåå.  èíòåðüåðå òîæå îáûãðûâàåòñÿ ôëàãìàíñêàÿ ñòèëèñòèêà: èíîïëàíåòíûå èçãèáû ïåðåäíåé ïàíåëè, ïðè÷óäëèâûé óçîð äèíàìèêîâ àóäèîñèñòåìû, êîãòè äðàêîíà âìåñòî äâåðíûõ ðó÷åê. Ðóëü - ïî÷òè òàêîé æå, êàê íà LS, è åãî îáîä ìîæíî îòäåëàòü äåðåâîì. Ñëåâà îò ìóëüòèìåäèéíîãî äèñïëåÿ ñòðåëî÷íûå ÷àñèêè, íî â ñëó÷àå ñ ES îíè ðèñîâàííûå. Ïî áîêàì îò ïðèáîðíîãî êîçûðüêà - ðó÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ åçäîâûõ ðåæèìîâ, à â öåíòðå ïðèáîðíîé ïàíåëè - èëëþìèíàòîð, íàñëåäèå ñóïåðêàðà LFA. Íàáîð è êà÷åñòâî îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñêðîìíåå, ÷åì â LS, íî è â ES ñòàâêà ñäåëàíà íà ôàêòóðó. Íàñå÷êè íà öåíòðàëüíîé êîíñîëè áóäòî ñäåëàíû âçìàõàìè ñàìóðàéñêîãî ìå÷à. Âûèãðûøíî ñìîòðÿòñÿ è ñåðåáðèñòûå âñòàâêè "õàäîðè". Êîëåñíàÿ áàçà óâåëè÷èëàñü íà 50,8 ìì, è ìåñòà íà çàäíåì ðÿäó ñòàëî åùå áîëüøå, ÷åì ïðåæäå. Óìåíüøèâøóþñÿ âûñîòó êóçîâà äîëæíû êîìïåíñèðîâàòü áîëåå íèçêàÿ ïîñàäêà è âîãíóòàÿ ïîòîëî÷íàÿ ïàíåëü, íî ó âûñîêèõ ëþäåé çàïàñ íàä ãîëîâîé ìàë, îñîáåííî åñëè íà ìàøèíå óñòàíîâëåíà ïàíîðàìíàÿ êðûøà. Ìåíåå ðîñëûå ïàññàæèðû ñî÷òóò êîìôîðò íà âòîðîì ðÿäó âûäàþùèìñÿ, òåì áîëåå, ÷òî ó äîðîãèõ âåðñèé åñòü ýëåêòðîðåãóëèðîâêà íàêëîíà ñïèíîê è óïðàâëåíèå êëèìàòîì. Æàëü, âåíòèëÿöèÿ ñèäåíèé ïðåäëàãàåòñÿ òîëüêî äëÿ ïåðâîãî ðÿäà. À çà÷åì èíæåíåðû Lexus

ïðèâåçëè íà ïðåçåíòàöèþ ðàñïèëåííûé íàäâîå äèñê è äåðåâÿííûé ìîëîòîê? À çàòåì, ÷òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, êàê ðàáîòàåò àêóñòè÷åñêèé òîííåëü çà îáîäîì. Îí è óìåíüøàåò õàðàêòåðíîå øëåïàíüå øèí - ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ðàçíèöó, äîñòàòî÷íî ïîñòó÷àòü ìîëîòêîì ïî ñòàðîìó êîëåñó è ïîíîâîìó. Íî äàæå áåç ýòîãî íîâûé ES äîëæåí áûòü òèøå íîâîìó ñåäàíó äîáàâèëè øóìîèçîëÿöèè.  òî æå âðåìÿ ñîçäàòåëè íîâîãî ES äåëàëè âñå, ÷òîáû è âîäèòåëþ àâòîìîáèëü ïîíðàâèëñÿ. Ïîýòîìó âïåðâûå â ìîäåëüíîé ãàììå ïîÿâèëàñü âåðñèÿ F-Sport ñ áîëåå àãðåññèâíûì ñòàéëèíãîì è àäàïòèâíûìè àìîðòèçàòîðàìè. Íîâàÿ ïëàòôîðìà GA-Ê, íå êîòîðîé ïîñòðîåíà Camry, è òàê ýâîëþöèîíèðîâàëà â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ æåñòêîñòè, íî êóçîâ ES áûë äîïîëíèòåëüíî óñèëåí.  ÷àñòíîñòè, ïîä çàäíèì ñòåêëîì óñòàíîâëåíà V-îáðàçíàÿ ðàñòÿæêà. Êàê ðåçóëüòàò ñèäåíüÿ ó ñåäàíà íå ñêëàäûâàþòñÿ, ÷òî äëÿ àâòîìîáèëÿ áèçíåñ-êëàññà íå òàê óæ è êðèòè÷íî. Êðîìå òîãî, íîâîìó ES äîáàâèëè äåìïôåðû âèáðàöèé êóçîâà ðàçðàáîòêè Yamaha. Ýòî îäíîòðóáíûå àìîðòèçàòîðû, óñòàíîâëåííûå ãîðèçîíòàëüíî ñïåðåäè è ñçàäè. Îíè ãàñÿò âèáðàöèè êóçîâà, äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷èâàþò åãî æåñòêîñòü è, êðîìå òîãî, óëó÷øàþò óïðàâëÿåìîñòü è óñòîé÷èâîñòü íà ïðÿìîé. Äåìïôåðû ñòàâÿò íà íåñêîëüêî ìîäåëåé Lexus - íàïðèìåð, RX, NX, GS è äàæå LX. Îäíîâðåìåííî àâòîìîáèëü

ñäåëàëè ëåã÷å - øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå âûñîêîïðî÷íûõ ñòàëåé, àëþìèíèåâûå êàïîò è ïåðåäíèå êðûëüÿ â ñóììå äàëè ýêîíîìèþ â 62 êã. Âðîäå ïîä êàïîòîì òîïîâûé ìîòîð 3,5, à íà ðàçãîíàõ áóäòî íå õâàòàåò ìîùè è çâó÷èò îí íå òàê ÿðêî, êàê äîëæåí çâó÷àòü V6. Òàê è åñòü - îðãàíèçàòîðû ïåðåïóòàëè è âûäàëè íàì áîëåå ñêðîìíóþ ìàøèíó ñ ðÿäíûì àãðåãàòîì 2,5 ë. È åñëè äëÿ øåñòè öèëèíäðîâ åå äèíàìèêà áûëà íåäîñòàòî÷íà, òî äëÿ ÷åòûðåõ - îíà óæå óäèâëÿåò. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî çäåñü 200 àòìîñôåðíûõ ñèë íà 1700 êèëîãðàììîâ. Ïîíðàâèëñÿ è 8ñòóïåí÷àòûé "àâòîìàò" - ìåíÿåò ïåðåäà÷è ëîãè÷íî è áûñòðî, äàæå áåç ñïîðòðåæèìà. Ìåñòíûå èçâèëèñòûå äîðîæêè ñ ãëóáîêèìè îâðàãàìè ïî êðàÿì - ìîìåíò èñòèíû äëÿ íîâîãî ES. Åäåò ïÿòèìåòðîâûé ñåäàí î÷åíü òî÷íî è öåïêî, è òîëüêî íà áîëüøîé ñêîðîñòè íà÷èíàåò ïèùàòü øèíàìè. Ñçàäè òåïåðü ìíîãîðû÷àæêà âìåñòî ñòîåê McPherson, ÷òî ñäåëàëî õàðàêòåð ìàøèíû ìåíåå çàíîñ÷èâûì. Øèðå ñòàëà è êîëåÿ. Ìîòîð ýëåêòðîóñèëèòåëÿ óñòàíîâëåí íå íà ðóëåâîì âàëó, à íà ðåéêå - ýòî îáåñïå÷èëî ïðèëè÷íóþ îáðàòíóþ ñâÿçü. Êðåíû î÷åíü íåáîëüøèå, îñîáåííî ó âåðñèè F-Sport, ïîçâîëÿþùåé çàæàòü àäàïòèâíûå àìîðòèçàòîðû. Íî è ïî óìîë÷àíèþ íîâûé ES æåñò÷å, ÷åì ïðåäøåñòâåííèê - âîò îíà, ðàñïëàòà çà óïðàâëÿåìîñòü. Íà 18-äþéìîâûõ äèñêàõ àâòîìîáèëü åäåò ïëîòíî è îêðóãëî

ïðîõîäèò íåáîëüøèå ÿìû, íî íà 19-äþéìîâûõ ñòûêè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå îùóòèìûìè.  Lexus ÿâíî îðèåíòèðóþòñÿ íà íåìöåâ - íîâûé LS òîæå æåñòêîâàò è õîðîøî ðóëèòñÿ. Ñ ìîòîðîì V6 (249 ë.ñ.) ES åäåò åùå äèíàìè÷íåå, à çàÿâëåííûé ðàçãîí ñ ìåñòà íà ñåêóíäó ñ ëèøíèì áûñòðåå - 7,9 ñåêóíäû.  ïîâîðîòàõ îùóùàåòñÿ, ÷òî ïåðåäíÿÿ ÷àñòü òÿæåëåå, íî ïðè ýòîì êîëåñà ñèëüíåå çàãðóæåíû, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ëó÷øåå ÷óâñòâî ðóëÿ.  âåðñèè F-Sport äâèãàòåëü çâó÷èò ãðîì÷å è ÿð÷å åìó ïîìîãàåò àóäèîñèñòåìà, à îòäåëüíî ýòà ôóíêöèÿ íå îòêëþ÷àåòñÿ. Ïðè ðåçêèõ çàìåäëåíèÿõ îò òîðìîçîâ îæèäàåøü áîëüøåãî. È ïîíà÷àëó, êîãäà àäàïòèâíûé êðóèç-êîíòðîëü íà÷èíàë çàìåäëÿòü ìàøèíó ïåðåä ñâåòîôîðîì, ÿ íåñêîëüêî ðàç äîòîðìàæèâàë. Ïîòîì ïåðåñòàë ýëåêòðîííûå ïîìîùíèêè ðàáîòàþò âïîëíå óâåðåííî. Ïî ñóáúåêòèâíûì îùóùåíèÿì, ïî ðàçìåòêå ES ñëåäóåò äàæå ëó÷øå, ÷åì LS. Íîâûé ES ñïîñîáåí ïîíðàâèòüñÿ åâðîïåéñêîé ïóáëèêå - åùå áîëåå òðåáîâàòåëüíîé, ÷åì àìåðèêàíñêàÿ. Ðàçâå ÷òî îíà óäèâèòñÿ îòñóòñòâèþ òóðáîíàääóâà è äèçåëåé. Lexus êðàñèâ, ó íåãî ïðîñòîðíûé çàäíèé ðÿä è íåïëîõàÿ óïðàâëÿåìîñòü. È ýòî òåïåðü ïîëíîöåííûé áèçíåñêëàññ. Õîòÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññòàâèòü âñå òî÷êè íàä i, íåïëîõî áû ñäåëàòü ñðàâíèòåëüíûé òåñò ÿïîíñêîãî ñåäàíà ñ "íåìöàìè".

 Òàìîæåííîì ñîþçå (ÒÑ) ES ïîÿâèòñÿ îñåíüþ. Âñå ìàøèíû äëÿ íàøåãî ðûíêà ïîëó÷àò ñòîéêèé ê ðåàãåíòàì õðîì. Íàøà ñïåöèôèêà ïîâëèÿëà è íà ãëîáàëüíóþ ìîäåëü - ñåäàí ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíûå ðåçèíîâûå óïëîòíèòåëè. Òåïåðü áàãàæíèê îñòàíåòñÿ ñóõèì ïîñëå ìîéêè, à âíóòðåííÿÿ ÷àñòü ïîðîãîâ íå áóäåò ïà÷êàòüñÿ. Áàçîâîé âåðñèåé äëÿ ÒÑ áóäåò ES 200 ñî 150-ñèëüíûì ìîòîðîì 2,0 ë ñ 6-ñòóïåí÷àòîé ÀÊÏ.  áàçîâîé âåðñèè åñòü ñâåòîäèîäíûå ôàðû, íî íåò âåíòèëÿöèè ñèäåíèé, øòîðîê è òðåòüåé çîíû êëèìàò-êîíòðîëÿ. Äèñêè 17-äþéìîâûå, à ñèäåíüÿ îáèòû êîæçàìîì. Óðîâíåé îñíàùåíèÿ äëÿ äâóõëèòðîâîé ìàøèíû òîëüêî äâà, à ñåäàí ñ áîëåå ìîùíûì äâèãàòåëåì ïðåäëîæèò íàìíîãî áîëüøå êîìïëåêòàöèé, íî òîëüêî íå F-Sport. ES ñ äâèãàòåëåì V6 ïîñòóïèò â ïðîäàæó ëèáî â ñïîðòèâíîì, ëèáî â ñàìîì ðîñêîøíîì âàðèàíòå. Ãèáðèä ó íàñ ïðîäàâàòü íå áóäóò - îí íàöåëåí íà åâðîïåéñêèé ðûíîê. Ïðåèìóùåñòâîì ES ïåðåä îäíîêëàññíèêàìè âñåãäà áûëà öåíà. Ñåé÷àñ áàçîâûé ES 200 òåêóùåãî ïîêîëåíèÿ ñ äâóõëèòðîâûì ìîòîðîì ñòîèò îò 12,23 ìëí òã., ES 250 - 12,5 ìëí, ES 350 - áîëüøå 16 ìëí. Äëÿ ñðàâíåíèÿ Audi A6 ñòàðòóåò îò 14,660 ìëí òã., Volvo S90 - îò 15,78 ìëí, BMW 5-Series - îò 15,5 ìëí, à Mercedes E-Class îò 20 ìëí òã. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, íîâîå ïîêîëåíèå ES ïîäîðîæàåò, íî êàê ñèëüíî - ïîêà íåèçâåñòíî. Óçíàåì îñåíüþ.


14 èþíÿ 2018

ÐÅÊËÀÌÀ

13

Ï Ð Î È Ç Â Î Ä È Ò Å Ë Ü #1

КОКШЕТАУ

На все виды аккумуляторов ГАРАНТИЯ 6 месяцев

ÍÀØ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÄÐÅÑ: ã. Ùó÷èíñê, óë. Àóýçîâà, 55, êâ. 4. Òåë.: 4-31-60, 79-0-67

Натяжные потолки

10

Å È Í È! Ò Å Ë ÄÊ È Ê Ñ

лет

ролл-ставни автоматические ворота ролл-шторы МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ жалюзи (горизонтальные, вертикальные в ассортименте)

продажа комплектующих (ÃÅÐÌÀÍÈß)

Òîëüêî ãåðìàíñêàÿ ôóðíèòóðà.

(ÐÎÑÑÈß)

ПОД КЛЮЧ! ГАРАНТИЯ 5 лет!

и АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ Ðàáîòàåì â êðåäèò

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ

Êðåäèò 0 %

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå

èçäåëèÿ:

îêíà, äâåðè,

âõîäíûå ãðóïïû

ðåìîíò îêîí è äâåðåé Мы исправим ошибки других.

Текущий и капитальный

Тел.: 4-22-25, 8-771-378-9930 МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ. ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

от

Âîçìîæíûé âèä èäåàëüíîé æåíùèíû èñïóãàë ó÷åíûõ

Профессор анатомии и антропологии Бристольского университета Элис Робертс создала «идеальную» модель женщины будущего, отбросив эволюционные процессы человечества. Об этом она рассказала изданию Daily Mail. По ее мнению, достичь совершенства человеку мешает страдающая от ультрафиолета кожа. Наиболее подходящим вариантом стало бы использование кожи лягушек. Также среди недостатков значится используемая человеком система дыхания — птицы, использующие воздушные мешки, гораздо

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

до

предоплата переплата

ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ: - стальные двери - решетки, заборы, ворота - ритуальные оградки - котлы отопления - печи для бань - полимерное покрытие - строительные леса - мангалы, урны - лавки, сейфы

Тел.: 4-22-25, 8-771-378-9930 г. Щучинск, бизнес-центр "ЕСИЛЬ", ул. Ауэзова, 80, 2 этаж, Тел.: 4-22-25, 8-771-378-9930.

разумного

сильную боль после того, как кальмар впрыснул сперму в ткани ее рта. Язык 63-летней женщины «забеременел» после того, как сперма из сырого кальмара, которого она ела, попала ей в рот, сообщает DEITA.RU. Женщина из Южной Кореи ощутила сильную боль после того, как кальмар впрыснул сперму в ткани ее рта. Кореянка оказалась в больнице. Врачи заглянули ей в рот и сделали открытие, от которого становится не по себе: 12 маленьких, белых, веретенообразных, похожих на жуков тел «встроились» в ее язык и десны. Этими телами оказались сперматофоры кальмаров, 30-ñàíòèìåòðîâûé которые представляют собой капсулы, наполненные сперêàëüìàð матозоидами. Такие ужасы уже происходили ранее. Например, îïëîäîòâîðèë Pathology International сообщало, что 21-летняя японка êîðåÿíêó почувствовала жжение после того, как съела половые Женщина из Южной Кореи ощутила органы сырого кальмара.

эффективнее избавляются от углекислого газа. Исследователь взяла на вооружение уши летучих мышей и кенгуриную сумку для вынашивания потомства. Ноги Робертс заменила на птичьи, отметив, что при это увеличивается скорость бега, но исчезает возможность забираться на возвышенности. «Когда я впервые увидела 3Dмодель своего эксперимента — я закричала», — вспоминает профессор.


14

14 èþíÿ 2018

Евроспорт

5.30 ɋɧɭɤɟɪ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɒɟɮɮɢɥɞ. Ɏɢɧɚɥ 7.00 Ʉɥɢɮɮ-ɞɚɣɜɢɧɝ. Ɇɢɪɨɜɚɹ ɫɟɪɢɹ. Ɍɟɯɚɫ 8.00, 20.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ Ɏɥɚɧɞɪɢɢ». Ɉɛɡɨɪ 9.00, 21.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ƚɨɧɤɚ Amstel Gold 10.00, 22.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ɏɥɟɲ ȼɚɥɨɧɶ 11.00, 23.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʌɶɟɠ - Ȼɚɫɬɨɧɶ - Ʌɶɟɠ 12.30, 16.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʉɭɛɨɤ Ȼɟɥɶɝɢɢ 13.30, 19.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ» 13.45, 1.30 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 15.00, 2.30 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». ɀɟɧɳɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 17.00, 4.00 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɨɧɤɚ 17.45, 4.45 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 18.30 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 19.15 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɨɧɤɚ 0.00 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ɂɚɥ ɫɥɚɜɵ». Ɍɨɩ-10. Ƚɢɦɧɚɫɬɵ 1.00 Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ɂɟɦɥɹ ɥɟɝɟɧɞ» 3.30 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ 10.50 «Ɇɢɤɪɨɢɫɬɨɪɢɹ» 10.55 «ȼ ɦɢɪɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ» 11.15 Ɇ/ɫ «ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ Ƚɚɞɠɟɬ» 12.30 Ɇ/ɫ «Ƀɨɤɨ» 13.55 Ɇ/ɫ «ɇɟɥɥɚ - ɨɬɜɚɠɧɚɹ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ» 14.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ Ȼɟɧɚ ɢ ɏɨɥɥɢ» 15.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ. Ɍɚɣɧɵɣ ɦɢɪ ɩɢɬɨɦɰɟɜ» 15.45 Ɇ/ɫ «Ʌɟɨ ɢ Ɍɢɝ» 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 16.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɜɟɬ, ɹ ɇɢɤɨɥɹ!» 18.40 Ɇ/ɫ «LBX-Ȼɢɬɜɵ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɝɢɝɚɧɬɨɜ» 19.25 Ɇ/ɫ «ɑɟɪɟɩɚɲɤɢ-ɧɢɧɞɡɹ» 19.50 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ! Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «Ɍɚɣɧɚ» 22.00 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» 22.25 Ɇ/ɮ «Ɇɚɪɢɹ Ɇɢɪɚɛɟɥɚ» 23.25 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» 23.40 Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ»

Время

7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» 7.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɬɟɪɵ ɦɚɣɨɪɚ ɋɨɤɨɥɨɜɚ» 8.50 ɏ/ɮ «ɋɭɜɨɪɨɜ» 10.35 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» 11.20 «ɉɨɡɧɟɪ» 12.20 «Ʉɥɭɛ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ» 14.00 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 14.30 «Ɂɜɺɡɞɵ ɷɮɢɪɚ» 15.00 «ȼɢɤɬɨɪ ɉɚɜɥɨɜ. Ɇɟɠɞɭ ɚɧɝɟɥɨɦ ɢ ɛɟɫɨɦ» 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» 17.00, 4.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 9.00, 5.05 Ƚɟɧɟɬɢɤɚ 18.40, 4.45 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 9.30, 5.30 ɋɨɤɨɬɟɪɚɩɢɹ ɜɡɝɥɹɞɚ» 9.45, 5.45 ȼɫɺ ɨ ɟɞɟ 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɧɚ Ɉɡɺɪɧɨɣ» 10.10, 6.10 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 10.40, 6.40 ɉɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ 11.10, 7.05 ɑɟɝɨ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɨ ɫɜɨɟɦ 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 22.00 Ɍ/ɫ «ɂɦɩɟɪɢɹ ɩɨɞ ɭɞɚɪɨɦ» ɬɟɥɟ 23.00 «Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ɍɟɪɟɯɨɜɚ. Ɉɬɰɵ 11.40, 7.35 ȼɫɟ ɨɬ ɧɟɪɜɨɜ ɢ ɞɟɬɢ» 12.10, 17.35, 8.05 ɇɚɭɤɚ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ 0.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɩɨɞɦɨɫɬɤɚɯ ɫɰɟɧɵ» ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ 12.35, 18.00, 8.30 ɉɨɛɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 2.05 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜɟɤɚ». ɘɪɢɣ Ʌɸɛɢɦɨɜ 13.05, 18.30 ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ 3.05 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...» ɦɟɞɢɰɢɧɟ 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». ȼɢɤɬɨɪ 13.30, 19.00 Ȼɵɬɶ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɦ Ɂɢɧɱɭɤ 14.00, 1.35 ɂɝɪɚ ɫɥɨɜ 6.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ». ȿɜɝɟɧɢɣ 14.30 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ Ɇɨɪɝɭɧɨɜ 14.40 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ 14.55 ɇɟɜɪɟɞɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ 15.10 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! 3.00, 15.00, 19.00 ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚ. 15.25 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ 2013 ɝ. 15.50 Ɂa ɢ ɩɪɨɬɢɜ 4.00, 16.00, 20.00 Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ 16.20 ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɤɟɚɧ. 2015 ɝ. 16.50 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ 5.00, 9.00, 13.00, 17.00, 1.00 Ʌɶɜɢɧɵɣ 17.05 Ɍɚɧɟɰ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ. 2012 ɝ. 19.25 ȿɞɢɦ ɢ ɯɭɞɟɟɦ 6.00, 18.00, 22.00 ɀɢɜɨɬɧɵɟ-ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɧɟ ɞɢɚɝɧɨɡ» 2015 ɝ. 20.45 Ɇɨɪɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 7.00, 7.25, 11.00, 11.20, 23.00, 23.20 21.15 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 21.30 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 2013 ɝ. 21.45 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ 8.00, 8.25, 12.00, 12.25, 0.00, 0.25 22.00 Ɂɞɨɪɨɜ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ! Ȼɪɚɬɶɹ ɩɨ ɬɪɹɫɢɧɟ. 2011 ɝ. 22.30 ɇɚ ɡɚɪɹɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɫɶ! 10.00, 14.00, 2.00 ɂɡɦɟɧɱɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟ22.45 Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɛɨɥɶɧɨɣ ɬɚ. ɐɟɩɨɱɤɚ ɠɢɡɧɢ. 2011 ɝ. 23.35 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɝɭɪɦɚɧɵ 21.00 ɉɪɨɟɤɬ «Ȼɟɝɟɦɨɬ» 23.50 ɉɭɥɶɫ 0.20 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 0.35 Ɂɨɨɬɟɪɚɩɢɹ 9.00, 16.55 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨ1.05 Ɏɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ ɥɸɰɢɢ. əɞ, ɜɨɣɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ 2.00 Ȼɟɡ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ» 2.25 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 10.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, 2.55 ȼɟɥɢɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɪɚɱɢ Ʌɚɨɫ, Ȼɟɧɢɧ» 3.20 ɏɢɪɭɪɝɢɹ 11.00 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ3.45 Ⱥɸɪɜɟɞɚ: ɫɞɟɥɚɣ ɫɚɦ Ⱦɨɧɭ. ɋɬɚɪɵɣ ɛɚɡɚɪ. ɑɚɫɬɶ 4.10 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ ɜɬɨɪɚɹ» 4.35 ȼɪɚɱɢ ɜ ɡɚɤɨɧɟ 12.00 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɨɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ» 12.35 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 12.50, 13.05, ɠɭɬɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ» 13.20, 13.40, 16.00, 16.10, 13.10 Ⱦ/ɮ «Ɂɦɟɢ. Ɍɚɣɧɵ ɫɚɦɵɯ ɫɦɟɪ19.05, 19.25, 20.20 Ɏɥɨɪɢɫɬɢɤɚ ɬɨɧɨɫɧɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɣ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» 10.05, 10.15, 10.30, 13.55, 14.05, 16.30, 14.15 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ʉɢɬɚɣ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ, 16.45, 17.00, 17.45, 18.00, Ⱥɥɹɫɤɚ» 18.50, 20.05, 20.35 ɐɜɟɬɢɤ15.10 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɥɦɵɤɢɹ. ɫɟɦɢɰɜɟɬɢɤ ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 14.20, 15.00, 15.45 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɥɦɵɤɢɹ. 17.10, 17.30, 18.35, 20.50 Ɂɚɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» ɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɥɨɪɢɫɬɢɤɚ 16.20 «ɉɥɚɧɟɬɚ ɜɤɭɫɨɜ. Ʉɢɩɪ. ȼ ɩɨɢɫ11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 15.10, 15.25, ɤɚɯ ɜɨɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ» 15.45, 18.15, 19.35, 19.50, 21.20 17.55, 2.10 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ʉɚɬɚɪ, ɂɬɚə ɫɚɞɨɜɧɢɤɨɦ ɪɨɞɢɥɫɹ ɥɢɹ, ɋɟɣɲɟɥɶɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ» 14.40, 21.10 Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɥɨɪɢ18.55, 3.10 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. Ɋɨɫɬɨɜɫɬɢɤɚ. ɧɚ-Ⱦɨɧɭ. ɋɬɚɪɵɣ ɛɚɡɚɪ. ɑɚɫɬɶ 21.35 Ⱦɨɦ, ɦɢɥɵɣ ɞɨɦ! ɩɟɪɜɚɹ» 21.50 Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 19.50, 4.05 Ⱦ/ɮ «ɇɨɱɶ ɩɨɥɧɨɣ ɥɭɧɵ» 22.05, 22.20, 2.00, 2.15, 6.00, 6.15 22.00, 6.20 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɪɥɚɧɞɢɹ, Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ» 22.40 ɒɤɨɥɚ ɞɢɡɚɣɧɚ 22.55, 7.15 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵ23.05, 3.00, 7.05 Ɍɪɚɜɨɜɟɞ ɝɟɹ. ɋɩɚɫɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ 23.20, 3.15, 7.20 ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɜ ɝɨɪɚɯ» 23.50 ɋɬɚɪɵɟ ɞɚɱɢ 23.30, 7.50 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵ0.25 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ ɝɟɹ. ɉɟɪɟɩɪɚɜɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɧɭɸ 0.40 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ ɪɟɱɤɭ» 0.55 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ 0.00, 8.25 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. 1.30, 5.30 Ⱦɚɱɧɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ ɋɚɦɵɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɪɚ2.30, 6.35 Ɇɚɫɬɟɪ-ɫɚɞɨɜɨɞ ɦɢɞɵ» 3.55, 7.50 ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɏɨɥɦɫɚ ( ɋɟɡɨɧ 0.35 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ 4) ɛɟɡɭɦɧɵɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɦɢɪɚ» 4.45, 8.45 ɉɪɢɝɥɚɲɚɣɬɟ ɜ ɝɨɫɬɢ 1.05 Ⱦ/ɮ «Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ. ɂɫɬɨɪɢɢ ɫ ɤɪɚɹ 4.55 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ ɫɜɟɬɚ»

Здоровое ТВ

Зоопарк

Моя Планета

Усадьба ТВ

Карусель

1.00 «Ɋɚɧɧɢɟ ɩɬɚɲɤɢ». «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨɦɚɲɢɧɤɢ», «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» 3.30 «Ʉɨɦɟɬɚ-ɞɷɧɫ» 3.40 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɱɺɥɤɢ Ɇɚɣɢ» 5.20 «Ʌɚɩɵ, ɦɨɪɞɵ ɢ ɯɜɨɫɬɵ» 5.45 Ɇ/ɮ «Ɍɪɨɟ ɢɡ ɉɪɨɫɬɨɤɜɚɲɢɧɨ» 6.40 Ɇ/ɫ «Ȼɨɛɢɤ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɭ Ȼɚɪɛɨɫɚ» 6.50 Ɇ/ɮ «Ʉɚɤ ɭɬɺɧɨɤ-ɦɭɡɵɤɚɧɬ ɫɬɚɥ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɦ» 7.00 Ɇ/ɫ «Ɋɷɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ» 8.15 Ɇ/ɫ «Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ. Ȼɨɬɵɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» 9.00 Ɇ/ɫ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ»

Мир

6.00, 4.25 Ɍ/ɫ «ɈɋȺ» 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 8.05, 10.05, 13.15, 19.25 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɚɦɚɣɤɚ» 14.00, 3.25 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ» 15.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. ɇɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 16.15, 0.10 «ɂɝɪɚ ɜ ɤɢɧɨ» 17.10, 18.05 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ - 2» 22.10 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɚ ɜɨɣɧɚ» 1.05 ɏ/ɮ «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɞɨɱɶ» 2.55 «Ⱦɪɭɝɨɣ ɦɢɪ»

Ретро

9.00, 1.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ: ɘɪɫɤɢɣ» 9.30, 1.30 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɱɭɞɨ» 11.05 Ɇ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ» 12.00, 13.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɫɨɥɧɰɚ» 15.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» 16.10 ɏ/ɮ «ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ» 17.15, 18.25 ɏ/ɮ «Ⱥɧɬɨɧɢɣ ɢ Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚ» 19.45 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤɢɟ ɧɚɲɢ ɝɨɞɵ!» 21.00 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɯɚɥɤɨɜ. ɋɜɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ» 21.50 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ» 22.40, 23.50 ɏ/ɮ «ȿɳɺ ɞɨ ɜɨɣɧɵ» 3.10 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: ɉɟɫɧɢ Ⱥɧɧɵ Ƚɟɪɦɚɧ 5.05 «Ʉɢɧɨɩɚɧɨɪɚɦɚ», 1981 ɝ. 7.00 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: ɉɟɫɧɢ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ 8.45 «Ʉɢɧɨɢɫɬɨɪɢɢ»

18.00 «Ɍɚɪɢɯ. Ɍɚԑɞɵɪ. Ɍԝɥԑɚ.» 18.55 ɀɚԣɚɧɞɵԕ ɫɚɹɫɚɬ 19.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 19.30 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» 20.05 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» 20.55 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 21.00 ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ 21.30 ɇԝɪɠɚɧ Ʉɟɪɦɟɧɛɚɟɜɬɵԙ «Ԕɚɪɚ ɛɚɥɚ» ɚɬɬɵ ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɤɟɲɿ 23.30 «Ɍɚԑɞɵɪ ɬɚɪɬɵɫɵ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 0.00 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 0.30 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ȼɢɲɧɟɜɵɣ ɫɟɡɨɧ» 1.25 «Ⱥɭɵɪɦɚɣɬɵɧ ɠɨɥ ɿɡɞɟ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 1.55 «Ɂɚԙ ɛɨɣɵɧɲɚ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 2.25 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ

Астана

6.00 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ 6.30 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 7.00 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 7.30 «Ȼɿɡɞɿԙ ɚɭɵɥ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 8.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» 9.40 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɚɦɢɧɚ ɲɤɨɥɚ» 10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 12.10 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 14.20 «Tengeland» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.35 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Pro¿nance.Web» 14.50 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ» 15.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱦɨɦ ɫ ɥɢɥɢɹɦɢ» 17.30 «Ⱥɥɞɚɪ ɤԧɫɟ» 18.00 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ! «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ» ɠɨɛɚɫɵ 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 20.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 07.05 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 07.30 “ɌȺԐȾɕɊ ԔɈɋԔȺɇ ȺɋɕɅ ɀȺɊ”. 21.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 22.00 «Ⱥɛɵɫɵɧɞɚɪ» ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ԛɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ. 23.45 ɉɨɥɢɰɢɹ ɤԛɧɿɧɟ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɚɪ09.30 “ɈɌȼȺɀɇɕɃ ɂ ɄɊȺɋȺȼɂɐȺ”, ɧɚɣɵ ɠɨɛɚ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ. 0.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 12.30 ɇɈȼɈɋɌɂ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) 0.30 ɇɨɜɨɫɬɢ «20.30» 13.00 “ɉȺɍɌɂɇȺ-5”, ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ (ɮɢɥɶɦ 4, 3-4 ɫɟɪɢɢ, 1.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ⱥɛɛɚɬɫɬɜɨ Ⱦɚɭɧɬɨɧ» 6 ɫɟɡɨɧ 15.00 “ɄȿɅ ɄȿɅȱɇȱɆ”. 18.00 “ɀȿɇɇȿɌɌȱԘ ɄԦɁ ɀȺɋɕ”. Ɍԛɪiɤ 2.30 «Ȼɿɪɟɝɟɣ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.00 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ.

KOKSHE

07.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 07.05 «KÓKSHE AQPARAT» 07.15 «KÓKSHE AQPARAT» 07.30 «KÓKSHE NURY». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɬɚɧɵɦɞɵԕ ɫɚɡɞɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 09.00 «KÓKSHE AQPARAT» 09.30 «ɀԛɡɞɟɧ ɠԛɣɪɿɤ» - ɛɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɯɚɛɚɪ 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 10.00 «KÓKSHE AQPARAT» 10.30 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 63 ɛԧɥɿɦ 11.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.30 «ÁLEÝMET».-ɫɚɹɫɢ ԕɨԑɚɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 12.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 12.05 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 8 ɛԧɥɿɦ 12.40 «Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 8 ɛԧɥɿɦ 12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 13.00«KÓKSHE AQPARAT» 13.15«ETNO ÁLEM». ԔɏȺ ɠɚɧɵɧɞɚԑɵ 9.00, 5.00 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɭɥɨɜ» ɦԥɞɟɧɢ-ԝɥɬɬɵԕ ɛɿɪɥɟɫɬɿɤɬɟɪɿɧɿԙ 9.45, 5.45 ɉɪɨɫɬɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ԧɦɿɪɿ ɬɭɪɚɥɵ ɬɟɥɟɫɭɪɟɬɬɟɦɟɥɟɪ 10.00, 6.00 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɪɨɥɥɢɧɝ 13.35 «MEZGIL». 10.35, 6.30 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨ13.45«KÓKSHE AQPARAT» ɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ 14.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.00, 7.00 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɫɨɛɚɤɢ 14.05 «Ⱥɥɢ ɦɟɧ Ⱥɣɹ» ɦ/ɯ. 27,28,29 11.30, 7.30 ɋɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ. ɛԧɥɿɦ 11.55, 12.10, 12.30, 12.45, 16.00, 14.35 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 22 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 16.15, 16.30, 16.45, 8.00, 8.15, 19.30 “ԤɃȿɅ ԔɕɊɕԔ ɒɕɊȺԔɌɕ” 15.45 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 67 ɛԧɥɿɦ 20.30 ɄȿɒɄȱ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ 06.00 Ɋɢɡɚɦɵɧ 8.30, 8.45 Ʉɭɯɧɹ ɫ ɋɟɪɠɟɦ 16.10 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 21.00 ȼȿɑȿɊɇɂȿ ɇɈȼɈɋɌɂ 07.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ Ɇɚɪɤɨɜɢɱɟɦ 16.15 «Ɇԥԙɝɿɥɿɤ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɬ/ɯ 64 21.30 “ɌȺɇɐɕ ɆȺɊɂɈɇȿɌɈɄ”, ɞɟɬɟɤ- 08.00 Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɫɟɪɢɚɥ «ɀɚɧɵɦ13.00, 18.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ ɛԧɥɿɦ ɬɢɜɧɚɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (1-4 ɫɟɪɢɢ). ɞɚ ԕɚɥ» 13.30, 19.00 Ɉɪɭɠɟɣɧɵɟ ɞɨɦɚ ɦɢɪɚ 17.00 «MEZGIL». 01.20 “ȻɕɅɈ ȾȿɅɈ”. Ʌɸɞɨɟɞ 09.00 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» 17.15 «Ȼɚɩɤɟɪ» ɬ/ɯ 9 ɛԧɥɿɦ 14.00, 1.30 Ɇɨɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ 02.00-04.20 “ɄȿɅ, ɄȿɅȱɇȱɆ” 11.00 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɢɦɨɧ ɢ ɉɭɦɛɚ» 17.45«Ԕɨԙɵɪɚɭɥɵ ԕɚɥɚ». ɦ/ɯ 9 ɛԧɥɿɦ 14.30 Ɍɚɤɚɹ ɠɢɡɧɶ - ɨɯɨɬɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 12.00 ȿɪɚɥɚɲ Ȼɟɲɟɧɰɟɜɵɦ 18.00 «KÓKSHE AQPARAT» 13.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «Ɍɚɣɧɚ 15.00 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɚɩɨɣ 18.15 «SAPTÚZE!» - ԥɫɤɟɪɢ06.00«Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ ɤɪɚɫɧɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ» 15.30 Ʉɚɪɩɮɢɲɢɧɝ ɩɚɬɪɢɨɬɬɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 07.00Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 15.00 «Ʉɟɥɿɧɞɟɪ ɛԥɣɝɟɫɿ» 17.00 Ɇɨɣ ɦɢɪ - ɪɵɛɚɥɤɚ 18.40 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 08.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ 17.30 Ɂɨɜ ɩɪɟɞɤɨɜ 18.45 «KÓKSHE AQPARAT» 09.00Ɍ/ɫ «ɇ2Ɉ.ɉɪɨɫɬɨ ɞɨɛɚɜɶ ɜɨɞɵ» KENO» 18.00 ɉɨ əɤɭɬɢɢ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ 19.00 «Ԕɚɡɚԕ ɞɚɥɚɫɵɧɵԙ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵ». 10.00«Q-ɟɥɿ» 16.10 ɋɟɪɢɚɥ «Ԕɵɡɞɵԙ ɠɨɥɵ ɠɿԙɿɲɤɟ» Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ ɞ/ɮ 10 ɛԧɥɿɦ 11.00 Ⱦɟɧɶ ɚɢɫɬɚ 18.00 Ⱥɣɬɚ ɛɟɪɫiɧ (ɧɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ) 19.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL 19.30 «ÁLEÝMET».Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 11.10 Ɍ/ɫ «Ɇɚɠɨɪ» 19.00 «What’s Up?» 20.00 ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɏɟɦɢɧɝɭɷɹ 20.00 «ɋɿɡ ɛɿɥɟɫɿɡ ɛɟ?» ɞ/ɮ 68 ɛԧɥɿɦ 12.10 Ɍ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɚ» 20.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 20.35 ɑɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ 20.30 «KÓKSHE AQPARAT» 13.20 «ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ» 21.00 ɄɂɇɈ. ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ ɋɬɚɥɥɨ21.00 ɋɟɤɪɟɬɵ «ɬɪɭɞɧɵɯ» ɜɨɞɨɟɦɨɜ 21.00 «36,6»-ɞɟɧɫɚɭɥɵԕ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɵ 15.00 «Ԧɡ ɨɣɵɦ» ɫ Ʌɹɣɥɟɣ ɧɟ ɜ ɮɢɥɶɦɟ «Ʉɪɢɞ. ɇɚɫɥɟ21.30 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ 21.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». ɋɭɥɬɚɧԕɵɡɵ ɞɢɟ Ɋɨɤɤɢ» (ɋɟɡɨɧ2) 21.30 «KÓKSHE AQPARAT» 16.30 «Q-ɟɥɿ» 00.00 «What’s Up?» 22.00 Ɉɯɨɬɧɢɤ ɋɟɡɨɧ 3. ɋɒȺ, 2014 ɝ. 22.00 «SAZDY CÁLEM. ȻɍɊȺȻȺɃ 17.10«Ⱥɭɵɥɞɚɫɬɚɪ 2» 00.30 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ 22.30 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɦɟɪɢɞɢɚɧɵ ԤɍȿɇȾȿɊȱ» - ԕԝɬɬɵԕɬɚɭ – ɫɚɡ18.20 ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 23.00 ɋɨɜɟɬɵ ɛɵɜɚɥɵɯ ɞɵ ɤԧԙɿɥɚɲɚɪ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 19.10 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 03.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ 23.25 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 22.15 «Ɍɿɝɿɧɲɿɥɟɪ». 23 ɛԧɥɿɦ ɬ/ɯ 21.10 ɏ/ɮ «Ɂɚɛɥɭɞɢɜɲɢɣɫɹ» 0.00 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 23.00 «00:00».Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɬɟɥɟ23.10 ɏ/ɮ «Ɉɛɢɬɟɥɶ ɡɥɚ 3» 0.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ-ɲɨɭ Ɍȼ ɬɪɢɩɬɢɯ 01.00 ɏ/ɮ «ɍɥɢɱɧɵɟ ɬɚɧɰɵ 2» 6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 1.00 ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ 00.00Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ 03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 6.05 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɷɫɬɪɚɞɚ 2.00 Ɉɯɨɬɚ ɩɨ-ɮɢɧɫɤɢ. ɋɟɡɨɧ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 04.00 «Ԕɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» ɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵɧɵԙ ԕɚɬɵɫɭɵɦɟɧ 2.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ 05.00 «ɀɟɧɿɩ ɤԧɪ!» ɤɨɧɰɟɪɬ ɍɞɦɭɪɬɢɢ 3.00 ȼɨɞɧɵɣ ɦɢɪ 5.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» 3.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 9.00, 12.00, 15.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 4.00 ɉɥaɧɟɬɚ ɪɵɛɚɤɚ 9.15 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 4.30 ɇɚ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɣ ɬɪɨɩɟ 9.50 ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ! 10.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» 12.15, 17.00, 18.25 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» 15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» 16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 18.50 ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ 20.00 «ȼɪɟɦɹ» 6.00 «ԔɈɋ ɀԚɊȿɄɌȱԘ ɅԚɉȱɅȱ». ԚɇȾȱ 20.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ ɋɟɪɛɢɢ - ɫɛɨɪ6.50 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» ɧɚɹ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ 7.45 «ɀԜɆȺ ɍȺԐɕɁɕ» Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɚ 8.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈ» 23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ» 11.00 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɥɢɦɨɜɚ, Ɇɚɤɫɢɦ 0.00 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» Ⱦɪɨɡɞ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶ0.35 Ɍ/ɫ «Ɉɬɬɟɩɟɥɶ» ɦɟ «ɉɈ ɁȺɄɈɇȺɆ ȼɈȿɇɇɈȽɈ 1.40 ɏ/ɮ «Ȼɭɱ Ʉɷɫɫɢɞɢ ɢ ɋɚɧɞɟɧɫ Ʉɢɞ» ȼɊȿɆȿɇɂ» 3.40 ɏ/ɮ «Ⱦɠɨɲɭɚ» 12.00 «ԔȺɅȺɍɅɕɆ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.00 Ɉɥɶɝɚ Ɏɚɞɟɟɜɚ, ȿɥɟɧɚ Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, ɋɟɛɚɫɬɶɹɧ ɋɢɫɚɤ, Ʉɢɪɢɥɥ 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ⱦɵɰɟɜɢɱ ɜ ɮɢɥɶɦɟ «ɄȺɀȾɈ«ɋɟɝɨɞɧɹ» 7.00 «ɌȺԘɒɈɅɉȺɇ». Ɇɍ ɋȼɈȿ» 9.05 Ɍ/ɫ «ɑɚɫ ȼɨɥɤɨɜɚ» 07.05 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 10.00 «HIT QAZAQSTAN» 16.50 «ɀȾɂ Ɇȿɇə». ɄȺɁȺɏɋɌȺɇ 10.05, 11.05 «Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ» 07.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ԔȺɅԔȺɇ» 11.00 «ȻɈȻȻɂ Ɇȿɇ ȻɂɅɅ». Ɇɭɥɶɬɯɢ- 11.30, 13.25 Ɍ/ɫ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ 18.00 «ɁȺԘ ɋԦɃɅȿɋȱɇ» ԜɃɕɆɕɇɕԘ ȺȽȿɇɌɌȿɊȱ» ɤɚɹ. 21-ɛԧɥɿɦɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ɇɭɯɬɚɪɚ-2» 08.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 11.15 «Ԕɵɡɵԕ ɟɤɟɧ...» 19.00 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» 14.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɤɢɣ-3» ɟɡɭ» 12.00 «ȱԙɤԥɪ ɠԛɪɟɤ.2». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 20.00 «ȽɅȺȼɇɕȿ ɇɈȼɈɋɌɂ» 16.25 «Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫ09.10 «Ɋȿȼɘ» 20.50 «ɉɈɅȿ ɑɍȾȿɋ» 2-ɛԧɥɿɦ ɲɟɫɬɜɢɟ» 22.00 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɍɸɮɬɟɣ, 09.30 «ɌȺɄɋɂ» 13.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 17.00, 19.30, 5.25 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» 10.00 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) ɂɜɚɧ Ʌɚɩɢɧ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɋɨ13.15 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ 20.20 «ȾɇɄ» ɛɚɤ, Ⱥɡɚɦɚɬ ɇɢɝɦɚɧɨɜ, ȼɹɱɟɫ- 10.30 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 21.25 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ» ɥɚɜ Ʉɪɢɤɭɧɨɜ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ 11.00 «ɋɉȺɃȾȿɊȼɂɄ. ɏɊɈɇɂɄɂ» (ɫɟ- 13.35 Ⱥɫɬɚɧɚԑɚ 20 ɠɵɥ. «ȿɅ ɀԚɊȿȽȱ. 22.50 Ɍ/ɫ «ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ. ȼɨɡɦɟɣɧɨɟ ɮɷɧɬɷɡɢ) ɮɢɥɶɦɟ «ɑȿɊɇɕȿ ȻɍɒɅȺɌɕ» ɜɪɚɳɟɧɢɟ» ȺɋɌȺɇȺ». «ɒɕԐɕɋ ȺɊɍɕ». 12.40 «ȾɈɊɈȽȺ ɇȺ ɗɅɖȾɈɊȺȾɈ» 23.00 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 2.50 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ Ⱥɪɧɚɣɵ ɠɨɛɚ 23.50 «ɑȿɊɇɕȿ ȻɍɒɅȺɌɕ». ɉɪɨ14.20 «ɇɈȼȺɌɈɊɕ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) ɪɭɫɫɤɨɝɨ» 14.00 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» ɞɨɥɠɟɧɢɟ 14.45 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 14.20 «Ԕɚɪɚ ɲɚԙɵɪɚԕ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 3.20 «Ⱦɚɧɢɢɥ Ƚɪɚɧɢɧ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ 3.00 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɤɥɚɫɫɢɤ» 49-51-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 3.35 «ɁȺԘ ɋԦɃɅȿɋȱɇ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» 4.25 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɦɵ» 17.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 4.25 «ɋȺɉȺ ȻȺԔɕɅȺɍȾȺ» 15.35 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 7.15 Ɍ/ɫ «Ⱥɜɬɨɧɨɦɤɚ» 17.15 ȿɅȾȿɇ ɏȺȻȺɊ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼԛɥɞɿɪ-ɤԛɥɞɿɪ» 17.35 «ԔȺɁȺԔ» ȽȺɁȿɌȱɇȱԘ 105 4.50 «ɉ@ɍɌINA» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 16.00 «Ɋȿȼɘ» ɀɕɅȾɕԐɕ. Ⱥɪɧɚɣɵ ɠɨɛɚ 6.00, 5.40 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» 16.20 ɋɟɪɢɚɥ «ɆȿɌɈȾ «ɈɊɕSTAR» 17.55 «Ʉԧԙɿɥ ɬɨɥԕɵɧɵ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. (ɤɚɡ.ɪɭɫ.) 18.10 «ԔɕɁɕԔ ȿɄȿɇ...» 7.00 «ɏɚɛɚɪɥɚɣɵɧ» 7.00, 10.00, 11.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 16.50 «Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɵԙ ɟԙ ɤԛɥɤɿɥɿ ɜɢ7.30 «Ɍɭɪ ɞɟ ɏɚɛɚɪ» 18.55 «ԔɍȺɇɕɒɕɆ ɆȿɇȱԘ». Ɍɟɥɟɯɢɩɪɨɟɤɬ». ɞɟɨɫɵ» 8.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤɚɹ. 43-ɛԧɥɿɦɿ 8.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» 17.40 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 8.10 «Ɍɚԙԑɵ ɯɚɛɚɪ» ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԕ20.00 ȺԔɉȺɊȺɌ 9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «ɇɨɜɨɫɬɢ». 18.30 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɬɚɧɵɦɞɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ13.00, 17.00, 20.00 «112». «INSTATV.KZ» 9.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 14.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫ Ɉɥɟɝɨɦ Ɍɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌ18.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 9.10 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ɍɵԑɵɪɵԕ» ɒɢɲɤɢɧɵɦ». ȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ ɟɡɭ» 10.00 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 15.00 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ» 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ10.35 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɲɨɭ «ɋɢɦɜɨɥɵ ɧɚɲɟɣ 19.10 «Ɋȿȼɘ» 18.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ». Ɍɕ.2018. ɇɂȽȿɊɂə.ɂɋɅȺɇ19.30 «Ɋȿȼɘ» (ɪɭɫ.) Ɋɨɞɢɧɵ» 19.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ». Ⱦɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 19.50 ɋɟɪɢɚɥ «ɎɂɁɊɍɄ» (3 ɫɟɡɨɧ) 11.20 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ. «Astana life» 21.00 «Ⱦɢɤɚɪɢ 21 ɜɟɤɚ» 23.00 «ɉȺɊȺɋȺɌ ɆȺɃȾȺɇɕ» 20.30 «COMEDY WOMAN» 11.25 «ɋɚɧɚ» 22.00 «Ʉɪɨɜɚɜɵɟ ɚɥɦɚɡɵ» 23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ21.30 «ɈȾɇȺɀȾɕ ȼ ɊɈɋɋɂɂ» 12.00 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ 0.00 ɏ/ɮ «ɉɚɫɬɵɪɶ» Ɍɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌ22.20 «ɄȺɊȺɈɄȿ-ɌȺɄɋɂ» 12.10 «Ȼɿɡɞɿԙ ɧɚɡɚɪɞɚ» ɏ/ɮ «Ʉ ɫɨɥɧɰɭ» 1.30 ȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 22.50 ɋɟɪɢɚɥ «ɆȿɌɈȾ «ɈɊɕSTAR» 12.25 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «Ȼɚԕɵɬɵɦɚ ɫɟɧɟɦɿɧ» 3.10 ɏ/ɮ «ɉɚɪɧɢ ɢɡ Ⱦɠɟɪɫɢ» 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ(ɤɚɡ.ɪɭɫ.) 13.00 ɇɨɜɨɫɬɢ Ɍɕ.2018. ɋȿɊȻɂə.ɒȼȿɃɐȺ23.20 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 13.10 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ. «ɉɨɞɤɢɞɵɲɢ» Ɋɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 00.00 «ɂɇȾɂȺɇȺ ȾɀɈɇɋ ɂ ɄɈɊɈ6.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» 14.50 ɀɚԙɚ ɦɚɭɫɵɦ! «Ⱥɥɬɵɧ ɛɟɫɿɤ» 2.00 ȺԔɉȺɊȺɌ ɅȿȼɋɌȼɈ ɏɊɍɋɌȺɅɖɇɈȽɈ 10.00 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ». Ɍɨɤ-ɲɨɭ 15.20 «Ɍɚԑɞɵɪ ɬɚɪɬɵɫɵ» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚ2.30 ȿɥɞɟɧ ɯɚɛɚɪ ɑȿɊȿɉȺ» (ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɮɷɧɬɷɡɢ, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ ɦɚɫɵ 2.50 «Hit Qazaqstan» ɏɚɪɪɢɫɨɧ Ɏɨɪɞ) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ȼɟɫɬɢ. 15.50 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. «ɋԛɪɛɨɣɞɚԕ» 3.35 «Ԕɚɡɚԕ» ɝɚɡɟɬɿɧɿԙ 105 ɠɵɥɞɵԑɵ. 01.45 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 16.20 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ «Ɍɚɣɬɚɥɚɫ» Ⱥɪɧɚɣɵ ɠɨɛɚ 02.10- 04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «Ɇɟɧ.ɛɚ12.00 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ 17.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ» ɫɬɚɭɦɵɧ» 17.15 Ɍɨɤ-ɲɨɭ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɟɞɢɧɚ» 3.55 «ɉɚɪɚɫɚɬ ɦɚɣɞɚɧɵ» Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ»

Охота и Рыбалка

КТК

31 КАНАЛ

7 канал

Казахстан - 1

Первый канал

22 ÈÞÍß

Евразия

НТК

Хабар

НТВ - Мир

РЕН - ТВ

РТР - Планета

13.00, 19.00 «60 Ɇɢɧɭɬ» 14.55, 5.05 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 15.25 Ɍ/ɫ «ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ» 18.00, 4.00 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ» 21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɠɢɡɧɢ» 0.15 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ». Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɦɨɥɹɤɨɜ 0.55 ɏ/ɮ «ɋɨɲɟɞɲɢɟ ɫ ɧɟɛɟɫ» 2.15 ɏ/ɮ «Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɞɧɟɣ ɛɟɡ ɜɨɣɧɵ» 5.40 «ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ»

ТВЦ

9.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ 11.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ» 12.30, 14.50 ɏ/ɮ «ɑɭɠɢɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ» 14.30, 17.30, 1.00 ɋɨɛɵɬɢɹ 16.40 Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ 17.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ 18.05 ɏ/ɮ «ȼɟɬɟɪ ɩɟɪɟɦɟɧ» 19.55 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ 20.45 ɏ/ɮ «ȼɟɪɫɢɹ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɂɨɪɢɧɚ» 22.30 ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ 23.40 Ʉɪɚɫɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 1.30 10 ɫɚɦɵɯ... 2.05 Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ 3.00 Ⱦ/ɮ «ɋ ɩɨɧɬɨɦ ɩɨ ɠɢɡɧɢ» 4.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ 4.55 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɦɛɨ» 6.40 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɫ Ɇɚɪɩɥ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢ»

Евроспорт

5.30, 11.00, 2.00 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 6.15, 11.45, 2.45 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɨɧɤɚ 7.00, 7.30, 8.00, 19.30, 20.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ȿɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɬɛɨɥ» 8.30, 17.35 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. «24 ɱɚɫɚ ɅɟɆɚɧɚ». Ɉɛɡɨɪ 9.30, 0.30 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɨɧɤɚ 10.15, 1.15 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 12.30, 20.30 ɋɧɭɤɟɪ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɒɟɮɮɢɥɞ. Ɏɢɧɚɥ 14.30, 18.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʉɭɛɨɤ Ȼɟɥɶɝɢɢ 15.15, 4.00 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 17.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ» 22.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ⱦɠɢɪɨ ɞ’ɂɬɚɥɢɹ». Ɉɛɡɨɪ 23.00 Ɏɟɯɬɨɜɚɧɢɟ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. ɋɟɪɛɢɹ. Ɉɛɡɨɪ 0.00 Ɋɚɥɥɢ. ERC. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «All Access» 3.30 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ»

Здоровое ТВ

9.00, 5.05 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ 9.15, 5.15 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ 9.25, 5.30 ɇɟɜɪɟɞɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ 9.40, 5.45 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! 9.55, 6.00 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ 10.25, 6.25 Ɂa ɢ ɩɪɨɬɢɜ 10.50, 6.50 ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 11.20, 7.20 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ 11.35, 7.35 Ɍɚɧɟɰ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 12.10, 17.35, 8.05 ɇɚɭɤɚ ɥɟɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ 12.35, 18.00, 8.30 ɉɨɛɨɱɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 13.05, 18.30 ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ 13.30, 19.00 Ȼɵɬɶ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɦ 14.00, 1.35 ɂɝɪɚ ɫɥɨɜ 14.30 ȿɞɢɦ ɢ ɯɭɞɟɟɦ 15.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɧɟ ɞɢɚɝɧɨɡ» 15.45 Ɇɨɪɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 16.15 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ 16.35 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 16.50 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ 17.05 Ɂɞɨɪɨɜ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ! 19.25 ɇɚ ɡɚɪɹɞɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɫɶ! 19.40 Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɛɨɥɶɧɨɣ 20.30 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɝɭɪɦɚɧɵ 20.45 ɉɭɥɶɫ 21.15 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 21.30 Ɂɨɨɬɟɪɚɩɢɹ 22.00 Ɏɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ 22.30 Ȼɟɡ ɡɚɩɪɟɬɨɜ 22.55 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 23.25 ȼɟɥɢɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɪɚɱɢ 23.50 ɏɢɪɭɪɝɢɹ 0.20 Ⱥɸɪɜɟɞɚ: ɫɞɟɥɚɣ ɫɚɦ 0.45 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 1.10 ȼɪɚɱɢ ɜ ɡɚɤɨɧɟ 2.05 Ƚɟɧɟɬɢɤɚ 2.30 ɋɨɤɨɬɟɪɚɩɢɹ 2.45 ȼɫɺ ɨ ɟɞɟ 3.10 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ 3.40 ɉɨɛɟɞɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ 4.05 ɑɟɝɨ ɦɵ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɬɟɥɟ 4.35 ȼɫɟ ɨɬ ɧɟɪɜɨɜ

Усадьба ТВ

9.00, 12.45 ɉɨɛɟɝ ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ 9.30, 5.30 ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɫɚɞɟɛ 10.05, 10.15, 14.05, 14.15, 18.00, 18.15, 22.00, 22.15, 2.05, 2.15, 6.00, 6.15 Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ 10.35, 6.35 ɋɜɟɠɢɣ ɫɪɟɡ 11.00, 15.00, 19.05, 23.05, 3.00, 7.00 Ɍɪɚɜɨɜɟɞ 11.15, 15.15, 19.25, 3.15, 7.15 ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ 11.50, 7.45 Ȼɨɬɚɧɢɤɚ ɫ ɉɚɜɥɨɦ ɋɬɟɪɯɨɜɵɦ 12.15, 8.10 Ⱦɚɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪ 13.20, 8.45 Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 13.35 ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞ 14.35 ɉɪɢɞɜɨɪɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ 15.45 ȼɵɫɲɢɣ ɫɨɪɬ 16.00 Ʉɜɚɫ 16.20 ɋɬɚɪɵɣ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ 16.40 ɋɚɦɨɝɨɧ 16.55 ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 17.30 Ⱦɨɦ, ɦɢɥɵɣ ɞɨɦ! 17.45 Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ


14 èþíÿ 2018

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ 18.35 ɒɤɨɥɚ ɞɢɡɚɣɧɚ 19.50 ɋɬɚɪɵɟ ɞɚɱɢ 20.25 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ 20.40 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 21.00 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ 21.25 Ⱦɚɱɧɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ 22.35 Ɇɚɫɬɟɪ-ɫɚɞɨɜɨɞ 23.20 ɋɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɚ 23.50 ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ ɏɨɥɦɫɚ ( ɋɟɡɨɧ 4) 0.40 ɉɪɢɝɥɚɲɚɣɬɟ ɜ ɝɨɫɬɢ 1.00 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ 1.30 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɫɚɞ 2.35 Ɍɢɯɚɹ ɦɨɹ ɪɨɞɢɧɚ 3.55 Ȼɢɬɜɚ ɨɝɨɪɨɞɨɜ 4.25 Ⱦɨɦɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 5.10 ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪ

Карусель

1.00 «Ɋɚɧɧɢɟ ɩɬɚɲɤɢ». «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨɦɚɲɢɧɤɢ», «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» 3.30 «Ʉɨɦɟɬɚ-ɞɷɧɫ» 3.40 Ɇ/ɫ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɱɺɥɤɢ Ɇɚɣɢ» 5.20 «Ɂɚɜɬɪɚɤ ɧɚ ɭɪɚ!» 5.45, 7.25, 11.20 Ɇ/ɫ «Ɇɢ-Ɇɢ-Ɇɢɲɤɢ» 7.05 «Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɍɆȿɅɕȿ ɊɍɑɄɂ» 10.50 «ȼɫɺ, ɱɬɨ ɜɵ ɯɨɬɟɥɢ ɡɧɚɬɶ, ɧɨ ɛɨɹɥɢɫɶ ɫɩɪɨɫɢɬɶ» 13.55 Ɇ/ɫ «ɇɟɥɥɚ - ɨɬɜɚɠɧɚɹ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ» 14.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ Ȼɟɧɚ ɢ ɏɨɥɥɢ» 15.20 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɡɨɨɦɚɝɚɡɢɧ. Ɍɚɣɧɵɣ ɦɢɪ ɩɢɬɨɦɰɟɜ» 15.45 Ɇ/ɫ «Ʌɟɨ ɢ Ɍɢɝ» 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 16.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɜɟɬ, ɹ ɇɢɤɨɥɹ!» 19.50 Ɇ/ɫ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ! Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ «Ɍɚɣɧɚ» 22.00 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» 22.25 Ɇ/ɮ «Ʉɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɭɥɹɥ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ» 22.45 Ɇ/ɮ «Ⱦɪɚɤɨɧ» 23.05 Ɇ/ɮ «ɏɚɥɢɮ-ɚɢɫɬ» 23.25 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» 23.40 Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ»

Время

7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» 8.00, 22.00 Ɍ/ɫ «ɂɦɩɟɪɢɹ ɩɨɞ ɭɞɚɪɨɦ» 8.50 ɏ/ɮ «ɇɚ ɩɨɞɦɨɫɬɤɚɯ ɫɰɟɧɵ» 10.35 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» 11.20 «ɉɨɡɧɟɪ» 12.20 «Ʉɥɭɛ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ» 14.00 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 14.30 «Ɂɜɺɡɞɵ ɷɮɢɪɚ» 15.00 «Ƚɚɥɢɧɚ ɉɨɥɶɫɤɢɯ. ɉɨ ɫɟɦɟɣɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ» 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» 17.00, 3.50 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 18.40, 4.35 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ» 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɧɚ Ɉɡɺɪɧɨɣ» 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 23.00 «ɉɟɪɜɵɦ ɞɟɥɨɦ - ɜɟɪɬɨɥɟɬɵ!» 0.30 ɏ/ɮ «ȼ ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ» 2.15 «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɭɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ» 2.55 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...». ȼɫɬɪɟɱɚ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ɋɟɦɱɟɜɵɦ 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɧɬɢɩɨɜ 6.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ». Ȼɨɪɢɫ Ȼɢɛɢɤɨɜ

Зоопарк

3.00, 11.00, 15.00, 19.00, 23.00 ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚ. 2013 ɝ. 4.00, 12.00, 16.00, 20.00, 0.00 Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɤɟɚɧ. 2015 ɝ. 5.00, 17.00 ɉɪɨɟɤɬ «Ȼɟɝɟɦɨɬ» 6.00, 14.00, 18.00, 22.00, 2.00 ɀɢɜɨɬɧɵɟ-ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 2015 ɝ. 7.00, 7.20 Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ! Ⱦɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2013 ɝ. 8.00, 8.25 Ȼɪɚɬɶɹ ɩɨ ɬɪɹɫɢɧɟ. 2011 ɝ. 9.00, 13.00, 1.00 Ʌɶɜɢɧɵɣ ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ. 2012 ɝ. 10.00 ɂɡɦɟɧɱɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ. ɐɟɩɨɱɤɚ ɠɢɡɧɢ. 2011 ɝ. 21.00 ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɦɢɪ Ɉɤɚɜɚɧɝɨ 2014 ɝ.

Моя Планета

9.00, 17.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ. ɂɫɬɨɪɢɢ ɫ ɤɪɚɹ ɫɜɟɬɚ» 10.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ƀɟɦɟɧ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ɇɚɥɚɣɡɢɹ» 11.00 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ. Ɉɬ ɚɪɛɭɡɚ ɞɨ ɜɨɛɥɵ» 12.00 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. Ɇɚɝɢɹ Ʉɭɛɵ» 13.05 Ⱦ/ɮ «ȼɬɨɪɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ Ⱥɧɝɤɨɪɚ» 14.15 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɪɥɚɧɞɢɹ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ» 15.10 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵɝɟɹ. ɋɩɚɫɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɜ ɝɨɪɚɯ» 15.50 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵɝɟɹ. ɉɟɪɟɩɪɚɜɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɧɭɸ ɪɟɱɤɭ» 16.25 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɪɚɦɢɞɵ» 16.55 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ ɛɟɡɭɦɧɵɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɦɢɪɚ» 18.35, 2.10 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, Ʌɚɨɫ, Ȼɟɧɢɧ» 19.30, 3.10 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. Ɋɨɫɬɨɜɧɚ-Ⱦɨɧɭ. ɋɬɚɪɵɣ ɛɚɡɚɪ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 20.30, 4.05 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɨɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ» 21.00, 5.15 Ⱦ/ɮ «Ɂɦɟɢ. Ɍɚɣɧɵ ɫɚɦɵɯ ɫɦɟɪɬɨɧɨɫɧɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɣ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» 22.00, 6.25 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɘȺɊ, Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ, ɉɟɪɭ» 22.55, 7.20 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵɝɟɹ. ɉɥɨɬ»

16.30 ɇɚɬɚɥɶɹ Ɍɟɪɟɯɨɜɚ, Ɋɨɦɚɧ Ʌɚɞɧɟɜ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ɋɄɈɅɖɄɈ ɋɌɈɂɌ ɋɑȺɋɌɖȿ» 21.00 «ȻȺɋɌɕ ȻȺԐȾȺɊɅȺɆȺ» 21.45 «ɄȿɒɄȱ ɄȿɁȾȿɋɍ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.00 «Ԥɇ ȾȺɊɂə» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 0.00 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ƚɭɫɶɤɨɜ, ɘɪɢɣ Ʉɨɥɨɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɮɢɥɶɦɟ «ɉɂɇȽȼɂɇ ɇȺɒȿȽɈ ȼɊȿɆȿɇɂ» 6.00 Ɍ/ɫ «ɈɋȺ» 1.45 «ɑɌɈ ȽȾȿ ɄɈȽȾȺ». Ʌɟɬɧɹɹ ɫɟ7.00, 8.05, 10.05, 13.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɚɪɢɹ ɢɝɪ ɦɚɣɤɚ» 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 2.45 «ɉ@ɍɌINA+» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.30 «ÄYEL SIRI…» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ 4.15 «ɄȿɒɄȱ ɄȿɁȾȿɋɍ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɛɭɞɭɳɟɟ» 15.00 «Ⱦɟɥɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ. ɇɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 7.00 «Ԕɚɥɠɵԙ ԕɨɪɠɵɧɵ» 16.15 «ɂɝɪɚ ɜ ɤɢɧɨ» 8.30 «Ԥɫɟɦ ԥɭɟɧ» 17.10, 19.20 Ɍ/ɫ «ɉɪɢɤɚɡɚɧɨ ɭɧɢɱɬɨ9.30 «Ԧɡɿɧ-ԧɡɿ ɬɚɧɭ» ɠɢɬɶ. Ɉɩɟɪɚɰɢɹ «Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ 9.40 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɨɛɨɬ» ɲɤɚɬɭɥɤɚ» 10.30 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɋɚɫɬɢ-ɦɟɯɚɧɢɤ» 21.05 ɏ/ɮ «ɀɟɧɹ, ɀɟɧɟɱɤɚ ɢ «Ʉɚ11.15 «Ⱦɠɢɨ ɧɚɭɱɢɬ» ɬɸɲɚ» 11.45 Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɮɢɥɶɦ. «Ⱦɨɫɦԝԕɚɫɚɧ.Ԝɥɬ 22.55 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɹ ɠɢɜɭ» ԧɧɟɪɿɧ ɡɚɦɚɧɦɟɧ ԛɧɞɟɫɬɿɪɝɟɧ» 0.55 «Ⱦɟɪɠɢɫɶ, ɲɨɭɛɢɡ!» 12.30 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ⱥԕɵɥɞɵԙ ɤɿɥɬɿ. 1.25 «Ⱦɨɫɬɭɱɚɬɶɫɹ ɞɨ ɡɜɟɡɞɵ» Ԧɦɿɪɞɚɫɬɚɧ» 1.55 ɏ/ɮ «ɋɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ» 14.10 «Ɍɚɪɢɯ. Ɍɚԑɞɵɪ. Ɍԝɥԑɚ.» 3.40 ɏ/ɮ «Ɍɨɧɤɢɟ ɧɢɬɢ ɥɸɛɜɢ» 15.00 Ɇɟɝɚɯɢɬ. «ɗɧɧɢ» ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɨɥɹɯ Ʉɭɚɜɟɧɠɚɧɟ ɍɨɥɥɢɫ, Ⱦɠɟɣɦɢ Ɏɨɤɫ 9.00 ɏ/ɮ «ȼ.ɋ. ȼɨɡɥɸɛɥɟɧɧɚɹ 17.00 ɀɚԙɚ ɦɚɭɫɵɦ! «ɀԝɥɞɵɡɞɵ ɫɨɥɞɚɬɚ» ɠɟɤɩɟ-ɠɟɤ 2» Ɏɢɧɚɥ. Ɍɿɤɟɥɟɣ 10.05, 14.20, 5.15 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɷɮɢɪ. ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ» 18.30 ɀɚԙɚ ɦɚɭɫɵɦ! «Ԕɵɡɵԕ times» 11.00 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ» 19.15 Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ!!! «Ʉɿɦ ɦɵԕɬɵ?» 11.20 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ ɢɞɟɬ ɜ ɲɤɨɥɭ» ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɞɵԕ ɫɚɣɵɫɵ 11.30 Ɇ/ɮ «ɘɥɹ-ɤɚɩɪɢɡɭɥɹ» 20.15 ! «Ʉɬɨ ɜɨɡɶɦɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧ» 11.40 Ɇ/ɮ «ɒɟɫɬɶ ɂɜɚɧɨɜ - ɲɟɫɬɶ 21.00 Ⱥԕɩɚɪɚɬ ɚɪɧɚɫɵ.«7 ɤԛɧ» ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ» ɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 12.00, 13.10, 6.10, 7.20 ɏ/ɮ «ȿɳɺ ɞɨ 22.00 Ɇɟɝɚɯɢɬ. «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ 3» ɜɨɣɧɵ» ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɨɥɹɯ ɍɢɥɥ ɋɦɢɬ, 15.10 Ɇ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ» Ⱦɠɨɲ Ȼɪɨɥɢɧ, Ɍɨɦɦɢ Ʌɢ Ⱦɠɨɧɫ 16.00, 16.55, 17.55, 18.50, 19.50 Ⱦ/ɮ 23.35 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ⱥԕɵɥɞɵԙ ɤɿɥɬɿ. «ȼɬɨɪɚɹ ɦɢɪɨɜɚɹ. ȼɟɥɢɤɚɹ Ԧɦɿɪɞɚɫɬɚɧ» Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ» 1.05 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ɀɿɝɿɬɬɟɪ ɯɢɤɚɹɫɵ» 20.45, 0.35, 0.45 «Ʉɢɧɨɢɫɬɨɪɢɢ» 2.35 «Ԥɫɟɦ ԥɭɟɧ» 21.00 «Ƚɨɥɭɛɨɣ ɨɝɨɧɟɤ» 21.50 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɟɬ ɫ ɮɪɨɧɬɚ» 07.05 “ɆɂɅɅɂɈɇԐȺ ȻԤɋ ɌȱȽɍ”, ɤԧɪɤɟɦ 23.15 «ɉɟɫɧɢ ɜɨɣɧɵ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɢɥɶɦ Ʌɸɞɦɢɥɵ Ƚɭɪɱɟɧɤɨ» 08.45 “ɆԤɋɋȺԐȺɇKZ ” 23.55 ɏ/ɮ «Ɏɪɨɧɬ ɡɚ ɨɤɨɥɢɰɟɣ» 1.00, 2.05 ɏ/ɮ «Ⱥɧɬɨɧɢɣ ɢ Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚ» 09.20 ɇɈȼɈɋɌɂ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) 3.30 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: ɉɟɫɧɢ 09.50 “ɌȺɇɐɕ ɆȺɊɂɈɇȿɌɈɄ”, ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (1-4 ɫɟɪɢɢ, Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ 14.00 “ɋȼȺȾɖȻȺ ȼɋɅȿɉɍɘ”, ɪɟɚɥɢɬɢ8.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ƚɟɪɦɚɧ. Ʌɶɜɢɧɨɟ ɲɨɭ. ɉɪɟɦɶɟɪɚ! ɫɟɪɞɰɟ» 15.40 “Ԥɇ Ɇȿɇ Ԥɇɒȱ” 16.40 “ɌȺɇȿɐ ɉɈȾ ȾɈɀȾȿɆ”, ȿɪɥɚɧ Ʉԧɤɟɟɜɬɿԙ ԥɧ-ɲɚɲɭɵ. 9.00, 5.00 Ɍɚɤɚɹ ɠɢɡɧɶ - ɨɯɨɬɚ ɫ ɋɟɪɝɟ19.15 “ɀȺɇԜə”. Ɉɬɚɧɞɵԕ ɤɢɧɨɫɵ. ɟɦ Ȼɟɲɟɧɰɟɜɵɦ 9.30, 5.30 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɚɩɨɣ 21.00 “ɇȺ ɄɊȺɘ ɅɘȻȼɂ”, ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (1-4 ɫɟɪɢɹ). 9.55, 6.00 Ʉɚɪɩɮɢɲɢɧɝ 01.10 “ɂɇȺə ɊȿȺɅɖɇɈɋɌɖ”. Ɍɟɦ10.30, 6.30 Ɇɨɣ ɦɢɪ - ɪɵɛɚɥɤɚ ɧɵɟ ɜɨɞɵ 11.00, 7.00 Ɂɨɜ ɩɪɟɞɤɨɜ 11.30, 7.30 ɉɨ əɤɭɬɢɢ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ 01.50 “ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈ ɉɊȺȼȾɕ”. ɉɥɚɫɬɢɤɚ Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ 02.40 “ɀȺɇԜə”, ɤԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦ 11.55, 12.10, 12.30, 12.45, 16.00, 04.00-05.30 “ɆɂɅɅɂɈɇԐȺ ȻԤɋ ɌȱȽɍ”, 16.15, 16.30, 16.45, 8.00, 8.15, ɤԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦ 8.30, 8.45 Ʉɭɯɧɹ ɫ ɋɟɪɠɟɦ Ɇɚɪɤɨɜɢɱɟɦ 13.00, 18.30 Ɉɯɨɬɚ ɫ ɥɭɤɨɦ 06.00 «Ԕɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 13.30, 19.00 Ɉɪɭɠɟɣɧɵɟ ɞɨɦɚ ɦɢɪɚ 07.00Ʉɭɵɪɞɚɤ 14.00, 1.30 Ɇɨɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ 08.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɋ.Ɇɚɣɝɚɡɢɟɜɚ «Ⱥɫɵɥ 14.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL Ⱥɧɚ» 15.00 ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ ɏɟɦɢɧɝɭɷɹ 09.00 Ɍ/ɫ «ɇ2Ɉ.ɉɪɨɫɬɨ ɞɨɛɚɜɶ ɜɨɞɵ» 15.35 ɑɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɟ ɨɯɨɬɧɢɤɢ 09.30 ɏ/ɮ «ɍɥɢɱɧɵɟ ɬɚɧɰɵ 2» 17.00 ɋɟɤɪɟɬɵ «ɬɪɭɞɧɵɯ» ɜɨɞɨɟɦɨɜ 11.20 ɏ/ɮ «ɉɥɚɬɨɧ» 17.30 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ 13.00ɏ/ɮ «Ɂɚɛɥɭɞɢɜɲɢɣɫɹ» (ɋɟɡɨɧ2) 15.00«Q-ɟɥɿ» 17.55 Ɉɯɨɬɧɢɤ ɋɟɡɨɧ 3. ɋɒȺ, 2014 ɝ. 15.30 Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 19.30 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɦɟɪɢɞɢɚɧɵ 17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ «ɒɚɧɲɚɪ» 20.00 ɋɨɜɟɬɵ ɛɵɜɚɥɵɯ 20.30 «əɩɵɪɚɣ» 20.25 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 21.00 «ɋɭɛɛɨɬɧɢɣ ɜɟɱɟɪ» 21.00 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 22.50 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɢɟ ɩɚɪɧɢ 2» 21.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ-ɲɨɭ Ɍȼ 01.30«The Spirit of Tengri» 02.00 Ⱥɣɧɚɨɧɥɚɣɧ 22.00 ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ 03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 22.30 Ɉɯɨɬɚ ɩɨ-ɮɢɧɫɤɢ. ɋɟɡɨɧ 04.00 «Ԕɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 23.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ 05.00 «Ɍɟԙɛɿɥ ɞɨɩ» ɍɞɦɭɪɬɢɢ 23.30 ȼɨɞɧɵɣ ɦɢɪ 0.05 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 07.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɥɵԕ.ɮɢɥɶɦ «Ԕԝɦɵɪɫԕɚ 0.30 ɉɥaɧɟɬɚ ɪɵɛɚɤɚ Ⱥɧɬɰ» 1.00 ɇɨɠ-ɩɨɦɨɳɧɢɤ 08.15 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ɀɚɧɵɦ 2» 1.15 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɹ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɧɚɹ ɤɭɯɧɹ 09.20 «ɄȺɊȺɈɄȿ-ɌȺɄɋɂ» 2.00 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɭɥɨɜ» 09.50 «ɇɈȼȺɌɈɊɕ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 2.50 ɉɪɨɫɬɵɟ ɪɟɰɟɩɬɵ 10.00 «ɋɉȺɃȾȿɊȼɂɄ. ɏɊɈɇɂɄɂ» (ɫɟ3.05 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɬɪɨɥɥɢɧɝ ɦɟɣɧɨɟ ɮɷɧɬɷɡɢ) 3.30 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 11.40 «ɆȺɒȺ ɂ ɆȿȾȼȿȾɖ» (ɦɭɥɶɤɥɟɜɚ ɬɫɟɪɢɚɥ) 4.00 Ɉɯɨɬɧɢɱɶɢ ɫɨɛɚɤɢ 12.00 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 4.30 ɋɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ. 12.30 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» 13.20 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 13.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «INSTATV.KZ» 14.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 14.30 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 6.00 «ȼȿɊɈɇɂɄȺ ɆȺɊɋ» ɌȿɅȿɏɂ15.00 «ɂɇȾɂȺɇȺ ȾɀɈɇɋ ɂ ɄɈɊɈɄȺəɋɕ ɅȿȼɋɌȼɈ ɏɊɍɋɌȺɅɖɇɈȽɈ 7.25 «ȻȺɋɌɕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ» ɑȿɊȿɉȺ» (ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɮɷɧɬɷɡɢ, 8.15 «ɌɈɃ ɁȺɄȺɁ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɏɚɪɪɢɫɨɧ Ɏɨɪɞ) 8.50 «ԜɒԔȺɅȺԔ» ɛɚɥɚɥɚɪ 17.20 «PRO.ɄɂɇɈ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙ ɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ 17.30 «ɌȺɄɋɂ» 9.00 «ɋɆȿɒȺɊɂɄɂ. ɇɈȼɕȿ ɉɊɂ18.00 Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɮɢɥɶɦ «ɀɚɧɭɚɪɥɚɪ» ɄɅɘɑȿɇɂə» 19.50 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 9.20 «ɋɆȿɒȺɊɂɄɂ. ɉɂɇ-ɄɈȾ» ɟɡɭ» 9.30 ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ɋɹɛɨɜɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 20.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ⱥɫɬɚɲɺɧɨɤ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɲ«INSTATV.KZ» ɤɨɜ, ɉɺɬɪ Ȼɚɪɚɧɱɟɟɜ ɜ ɮɢɥɶɦɟ 20.30 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» «ɌɊȿɌɖə ɉɈɉɕɌɄȺ» 21.00 «ɉɂɊȺɌɕ ɄȺɊɂȻɋɄɈȽɈ ɆɈɊə. 11.40 «ɎȺȻɊɂɄȺ ȽɊȿɁ» ɫ Ɉɥɶɝɨɣ ȺɪɇȺ ɋɌɊȺɇɇɕɏ ȻȿɊȿȽȺɏ» (ɫɟɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ɦɟɣɧɨɟ ɮɷɧɬɷɡɢ, Ⱦɠɨɧɧɢ Ⱦɟɩɩ) 12.00 «ÄYEL SIRI…» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.50 «ɗɄɂɉȺɀ» (ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɞɪɚ13.00 «Ⱦɍ ԔɈɅ ɒɈɄɈɅȺȾ» ɦɚ, Ⱦɟɧɡɟɥ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧ) ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 02.00 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ 14.00 «ɉ@ɍɌINA+» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɟɡɭ» 15.00 «Ʌɍɑɒȿ ȼɋȿɏ!» 02.30– 04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «Ʉɪɟɣɡɢ» 23.30, 7.55 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɧɵɟ ɛɨɥɨɬɚ» 0.00, 8.30 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. ɂɡɪɚɢɥɶ. ɒɚɛɛɚɬ» 0.35 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. ɂɡɪɚɢɥɶ. Ʉɚɛɛɚɥɚ» 1.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɞɚɦ Ɍɸɫɫɨ. ȼɨɫɤɨɜɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ» 4.40 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ ɠɭɬɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ»

Мир

Хабар

Ретро

КТК

Охота и Рыбалка

7 канал

НТК

23 ÈÞÍß

Евразия

Астана

6.00 «Ԥɧ ɦɟɧ ԥɡɿɥ» ɤɨɧɰɟɪɬɬɿɤ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 7.00 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ 7.30 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» 9.30 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Tengeland» 9.45 «Tengeland» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 12.10 «Pro¿nance.Web « ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 12.25 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Pro¿nance.Web « 12.40 «ȿɫɿԙɟ ɦɟɧɿ ɚɥԑɚɣɫɵԙ...» ȿɥɟɧɚ Ԥɛɞɿɯɚɥɵԕɨɜɚɧɵԙ ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɤɟɲɿ 14.50 «Ⱥɥɞɚɪ ɤԧɫɟ» 15.40 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «Ɂɥɚɬɨɜɥɚɫɤɚ» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, 2011) 17.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «ɍɩɫ... ɇɨɣ ɭɩɥɵɥ!» (ɋɒȺ, 2015 ɝ. ) 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 20.00 «Ȼɿɡɞɿԙ ɭɚԕɵɬ» ɚԕɩɚɪɚɬɬɵԕɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 20.45 «Reporter ԝɫɵɧɚɞɵ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 21.10 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 22.00 «ȿɥ ɚɭɡɵɧɞɚ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 22.40 «Ȼɿɪ ɫɟɧ ԛɲɿɧ...» ɤԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦɿ (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 2016 ɝ.) 0.40 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «ɀɚɪɚ». Ƚɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ 2.40 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ 3.40 «ɋɵɪɬɵ ɛԛɬɿɧ...» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ

31 КАНАЛ

06.00 Ɋɢɡɚɦɵɧ 07.00 ɂɧɮɨɪɦɛɸɪɨ 08.00 «What’s Up?» 09.00 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ⱥɪɤɚɞɢɣ ɉɚɪɨɜɨɡɨɜ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ» (ɪɭɫ) 09.30 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɢɦɨɧ ɢ ɉɭɦɛɚ» 10.00 Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɞɟɥɶ» 10.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «Ɍɚɣɧɚ ɤɪɚɫɧɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ» 12.30 Ɏɚɪɬɨɜɵɟ ɞɟɧɶɝɢ 13.10 Ʉɢɧɨ. (Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ) «Ⱦɨ+Ɏɚ» 15.40 «What’s Up?» 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ KENO» 16.10 ɄɂɇɈ. Ɇɚɪɬɢɧ Ɏɪɢɦɚɧ ɜ ɮɢɥɶɦɟ «ɏɨɛɛɢɬ. ɇɟɠɞɚɧɧɨɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ» 19.50 ɄɂɇɈ. Ⱥɥɟɤɫ ɉɟɬɬɢɮɟɪ ɜ ɮɢɥɶɦɟ «Ƚɪɨɦɨɛɨɣ» 21.50 Ʉɨɧɰɟɪɬ «Ԥɧɿ ɦɟɧ ԥɧɲɿ» 01.30 ɄɂɇɈ. ɗɞɞɢ Ɇɺɪɮɢ ɜ ɮɢɥɶɦɟ «Ⱦɨɫɬɨɩɨɱɬɟɧɧɵɣ ɞɠɟɧɬɟɥɶɦɟɧ» 03.30 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 04.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ

Казахстан - 1

6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 6.05 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɷɫɬɪɚɞɚ ɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵɧɵԙ ԕɚɬɵɫɭɵɦɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ 7.40 «Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 4-ɦɚɭɫɵɦ. 5,6-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 8.50 «Ⱦɚɪɚ ɠɨɥ» 10.00 «ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɌȺԘ» 11.00 «ɒɂɉȺȽȿɊ» 11.25 «HIT QAZAQSTAN» 12.30 «ȻȺɅȺɇɕԘ ɄԦԘȱɅȱ...». Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚ 12.45 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 13.05 «Ԥɡɿɥ ԥɥɟɦɿ» 14.45 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊ! «ɀԜɅȾɕɁȾɕ ɌԦȻȿɌ» Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ. 16.10 «Ԥɤɟ ɫɟɪɬɿ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 5,6-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 18.00 «ɀȺɃȾȺɊɆȺɇ». Ԛɡɞɿɤ ԥɡɿɥɞɟɪ 20.00 «ɆԤɋȿɅȿ». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɈԘɌԚɋɌȱɄ ɄɈɊȿə. ɆȿɄɋɂɄȺ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 23.00 «ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɒɈɍ» 23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ȽȿɊɆȺɇɂə.ɒȼȿɐɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 2.00 Ⱦɠɟɧɧɢɮɟɪ ɗɧɢɫɬɨɧ, Ʉɨɪɬɧɢ Ʉɨɤɫ, Ʌɢɡɚ Ʉɭɞɪɨɭ, Ɇɷɬɬ ɅɟȻɥɚɧ «Ⱦɨɫɬɚɪ» ɤɨɦɟɞɢɹɫɵɧɞɚ. 6-ɦɚɭɫɵɦ. 22,23-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ. (ȺԔɒ, 1999 ɠ.) 2.45 «Ɇԥɫɟɥɟ». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ. 3.15 «Hit Qazaqstan» 4.05 «ɒɢɩɚɝɟɪ»

KOKSHE

08.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 08.05«Ԝɥɬɬɵԕ ɲɨɭ». 09.00 «KÓKSHE AQPARAT» 09.30 «ɀԛɡɞɟɧ ɠԛɣɪɿɤ» - ɛɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɯɚɛɚɪ 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 10.00 «KÓKSHE AQPARAT» 10.30 «JULDYZ - AI»-ɛɚɥɚɥɚɪ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɵ 10.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 11.00 «00:00». Ɇɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɬɟɥɟɬɪɢɩɬɢɯ 12.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 12.05«OLIMPKEJOL!». ɋɩɨɪɬ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɵ 12.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 12.30«ɂɇɌɈɇȺɐɂə» - ԕɨԑɚɦ ɠԥɧɟ ɬɿɪɲɿɥɿɤ ɬԛɣɬɤɿɥɞɟɪɿ

12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 13.00 «Ⱥɫ ɛɨɥɫɵɧ!». 13.45 «DAMÝ DIēGEKTERI». 14.05 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 14.10«Ԕԝɪɚ-ɛԝɪɚ». Ȼɚɥɚɥɚɪԑɚ ɛɚɡɚɪɥɵԕ 14.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 14.30«TARTYLYS KÚSHI». Ԧԙɿɪ ԑɚɥɵɦɞɚɪɵɧɵԙ ԑɵɥɵɦɢ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪɵ 14.50 «SAP TÚZE!» - ԥɫɤɟɪɢɩɚɬɪɢɨɬɬɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 15.10«Ɍɭԑɚɧ ɟɥ – ɬԝԑɵɪɵɦ, ɬɭԑɚɧ ɠɟɪ – ɛɚԕ-ԕԝɬɵɦ!».Ʉɨɧɰɟɪɬ 16.10 «Ⱥɛɚɣɥɚԙɵɡ, ɟɫɿɤ ɠɚɛɵɥɚɞɵ». ɤ/ɮ 17.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 18.00«53,69». ɒɚԣɚɪɞɵԙ ɬɵɧɵɫɬɿɪɲɿɥɿɝɿ. 18.25«Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 18.30«ȻɍɊȺȻȺɃ ȼɋɌɊȿɑȺȿɌ ȾɊɍɁȿɃ!» - ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥ 19.00 «ȱNDEKS». Ⱥɩɬɚ ɚɣɲɵԕɬɚɪɵ 19.45«ASAR!». Ԧԙɿɪɥɿɤ ɬɟɥɟɦɚɪɚɮɨɧ. 20.00 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 20.05«Ⱥԕɵɥɛɟɤ ɀɟɦɟɧɟɣɞɿԙ ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɤɟɲɿ». 21.30 «MAHABBAT BEKETI». 21.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 22.00«ȿɫɫɿɡ ɦɚɯɚɛɛɚɬ». ɤ/ɮ 23.30«Ԥɧɞɟɪ ɦɟɧ ɠɵɥɞɚɪ». 01.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

9.50 ɏ/ɮ «ȼɚɧɟɱɤɚ» 11.55 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ 12.25 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤ ɏɨɬɬɚɛɵɱ» 13.50, 14.45 ɏ/ɮ «ȼɟɪɫɢɹ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɂɨɪɢɧɚ» 14.30, 17.30, 2.40 ɋɨɛɵɬɢɹ 15.55, 17.45 ɏ/ɮ «ɘɪɨɱɤɚ» 20.10 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɚɹ ɞɨɱɶ» 0.00 ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ 1.10 ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ! 2.55 ɉɪɚɜɨ ɝɨɥɨɫɚ 6.40 90-ɟ 7.30 ɉɪɨɳɚɧɢɟ 8.20 Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ 8.50 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ

Евроспорт

5.30, 11.00, 20.30 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». ɀɟɧɳɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 7.00, 4.00 ɋɧɭɤɟɪ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɒɟɮɮɢɥɞ. Ɏɢɧɚɥ 9.30, 21.30 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɏɢɧɚɥ 12.30 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɨɧɤɚ 13.15 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɑɟɯɢɹ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 14.00 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 14.45 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɨɧɤɚ 15.30, 16.00, 16.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ȿɝɨ ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɭɬɛɨɥ» 17.00 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɂɫɬɨɪɢɢ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ» 5.30 «Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ» 17.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ Ɏɥɚɧɞɪɢɢ». 6.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ Ɉɛɡɨɪ 6.10 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɞ ɪɚɫɫɜɟɬɨɦ» 18.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. Ʌɶɟɠ - Ȼɚɫɬɨɧɶ 8.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!» Ʌɶɟɠ 8.45 «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ. ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸ19.30 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ⱦɠɢɪɨ-ɞ’ɂɬɚɥɢɹ». ɱɟɧɢɹ» Ɉɛɡɨɪ 9.00 «ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ» 23.00 ɋɩɢɞɜɟɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ȿɜɪɨɩɵ. 9.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» Ƚɧɟɡɧɨ 10.15 «ɂɪɢɧɚ ɉɟɝɨɜɚ. ȼ ɪɨɥɢ ɫɱɚɫɬɥɢ- 2.00 Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ WATTS. Ɍɨɩɜɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ» 2.15 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ 11.10 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» ɦɢɪɚ. ɋɒȺ. ɋɭɩɟɪɩɨɭɥ 12.10 «ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» 2.45 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ 12.50 ɏ/ɮ «ɂɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ» ɦɢɪɚ. ɋɒȺ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɨɧɤɚ 14.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ Ȼɟɥɶɝɢɢ ɫɛɨɪɧɚɹ Ɍɭɧɢɫɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ 9.00, 1.35 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 9.15, 1.50 ɉɭɥɶɫ 17.00 «Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» 9.40, 2.30 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱦɢɛɪɨɜɵɦ 9.55, 14.55, 3.00 Ⱦɨɦ, ɝɞɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫɱɚɫɬɶɟ 18.15 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ» 11.05, 22.30 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɟɫɬɶ 20.00 «ȼɪɟɦɹ» 11.35, 23.00 Ʉɚɲɚ - ɫɢɥɚ ɧɚɲɚ 20.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ 11.45, 23.15 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 12.00, 18.25, 23.30, 5.55 ɋɬɪɟɫɫɨɬɟɫɛɨɪɧɚɹ ɒɜɟɰɢɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɪɚɩɢɹ ɢɡ ɋɨɱɢ 12.25, 18.55, 6.25 Ɇɚɫɫɚɠ 23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ» 12.40, 19.10, 6.40 Ⱦɵɲɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 0.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɬɟɩɟɥɶ» 12.55, 0.25 ɍɥɵɛɚɣɬɟɫɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 1.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ «Ɉɬɩɭɫɤ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ» 13.25, 1.00 Ɍɟɩɟɪɶ ɫɴɟɲɶɬɟ ɷɬɨ! ɒɨɭ 3.35 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» Ɋɨɤɤɨ Ⱦɢɫɩɢɪɢɬɨ 4.40 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» 13.45, 20.20, 1.20, 7.50 ȼɢɬɚɦɢɧɵ 14.00, 20.30, 4.05, 8.05 ɀɢɡɧɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 11.00, 13.00, 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 14.30, 22.05, 4.35, 8.30 Ɇɭɠɫɤɢɟ 11.20 «ɋɦɨɬɪ» ɜɨɩɪɨɫɵ 11.55 «ɂɯ ɧɪɚɜɵ» 16.00 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 12.30 «Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦ» 16.30 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ 13.25 «Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ» 16.55 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ 14.05 «ȿɞɚ ɠɢɜɚɹ ɢ ɦɟɪɬɜɚɹ» 17.10 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ 15.05 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ» 17.30, 5.00 ɇɚ ɫɬɚɪɬ! Ȼɨɟɜɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 16.15 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» 17.55, 5.25 Ʉɚɤ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ ɢ 17.05 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ 18.05 «ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ» 19.25, 6.55 Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ 19.20 «Ɉɞɧɚɠɞɵ...» 19.50, 7.20 ɋɩɨɪɬɡɚɥ ɧɚ ɞɨɦɭ 20.00 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ» 21.00 ɇɢɤ ȼɭɣɱɢɱ: ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ 22.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» 21.50 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 23.05 «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɇɨɜɚɹ ȼɨɥɧɚ-2018» 0.00 ɇɟɨɬɥɨɠɤɚ 1.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɩɚɪɟɧɶ ɧɚ ɞɟɪɟɜɧɟ» 2.15 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! 5.25 Ɍ/ɫ «ɒɟɮ» 2.45 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 7.15 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɉɢɥɨɪɚɦɚ» 8.00 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ» 9.00, 1.30 ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞ 6.00, 17.35, 4.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠ- 9.30, 2.20 Ʉɜɚɫ ɞɟɧɢɣ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. 9.50, 2.35 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ 10.20, 15.00, 20.55 Ʌɟɬɨɩɢɫɶ ɫɚɞɨɜ 9.00 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ɍɢɧɬɢɧɚ: ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Ɍɚɣɧɚ ȿɞɢɧɨɪɨɝɚ» 11.20, 17.35, 22.35, 5.00 Ⱦɚɱɧɵɟ 11.00 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ». ɯɢɬɪɨɫɬɢ 12.00 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ». 13.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨ- 11.40, 17.55, 22.50, 5.20 Ɋɭɫɫɤɢɣ ɫɚɞ 12.05, 18.25, 23.20, 5.45 ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɤɨɩɟɧɤɨ. ɭɦɟɥɶɰɵ 17.30 «ɇɨɜɨɫɬɢ». 12.35, 18.55, 23.50, 6.25 ɋɟɦɟɣɧɵɣ 19.30 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ. ɨɛɟɞ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɧɫɬɢɧɤɬɵ: 12 ɫɚɦɵɯ 13.05, 19.50, 0.40, 7.10 ɑɭɠɟɡɟɦɰɵ ɢɞɢɨɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ» 13.30, 20.05, 1.00, 7.20 Ⱦɨɦɨɜɨɞɫɬɜɨ 21.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɧ-Ƚɭɪ» 13.45, 1.15, 7.45 ɇɟɫɤɭɱɧɵɣ ɜɟɱɟɪ 23.40 ɏ/ɮ «300 ɫɩɚɪɬɚɧɰɟɜ» 14.00, 20.20, 4.05, 8.00 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 1.50 ɏ/ɮ «300 ɫɩɚɪɬɚɧɰɟɜ: Ɋɚɫɰɜɟɬ 14.30, 4.30, 8.30 ə - ɮɟɪɦɟɪ ɢɦɩɟɪɢɢ» 3.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ». 16.00 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ 16.20 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 16.35 Ⱦɚɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪ 17.05 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ 6.05 Ɍ/ɫ «ɑɨɤɧɭɬɚɹ» 19.30, 0.25, 6.55 ɉɨɥɧɨɟ ɥɭɤɨɲɤɨ 9.20 «ɀɢɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» 22.00, 22.15 Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ 10.00 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ» 2.00 ɋɬɚɪɵɣ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ 10.20 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» 3.05 Ɉɛɪɚɤ 11.00 ȼɟɫɬɢ 11.20 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 11.40, 5.30 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ 1.00 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɨɬɥɢɜɵɟ ɦɢɲɤɢ. Ⱦɪɭɠɧɚɹ ɗɞɭɚɪɞɨɦ ɗɮɢɪɨɜɵɦ» ɫɟɦɶɹ» 12.05 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ» 2.05 Ɇ/ɫ «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 14.10 «Ɇɨɹ ɥɸɛɨɜɶ - Ɋɨɫɫɢɹ!» 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» 14.40 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» 3.35 Ɇ/ɫ «Ɋɨɛɨɬɵ-ɩɨɟɡɞɚ» 15.25, 4.35 «Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ ɋɟɪɝɟɹ 4.10 Ɇ/ɫ «Ʌɟɬɚɸɳɢɟ ɡɜɟɪɢ» ɍɪɫɭɥɹɤɚ» 5.00 «Ɂɚɜɬɪɚɤ ɧɚ ɭɪɚ!» 16.20 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɨɣ ɯɨɪɨɲɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ» 5.25 Ɇ/ɫ «Ɇɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ 18.05 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!». ȼɟɱɟɪɧɟɟ Ȼɟɧɚ ɢ ɏɨɥɥɢ» ɲɨɭ Ⱥɧɞɪɟɹ Ɇɚɥɚɯɨɜɚ 6.45 «Ʉɨɪɨɥɶ ɤɚɪɚɨɤɟ» 20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ 7.15 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» 21.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɲɟɥɶ» 8.30 «Ȼɨɥɶɲɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ» 0.30 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ» 9.00 Ɇ/ɫ «Ƚɪɢɡɥɢ ɢ ɥɟɦɦɢɧɝɢ» 1.25 ɏ/ɮ «ɗɬɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜ ɨɤɧɟ...» 9.35 Ɇ/ɫ «ɋɭɩɟɪ4» 3.00 ɏ/ɮ «ɗɝɨɢɫɬ» 10.30 Ɇ/ɮ «ȼɢɧɧɢ-ɉɭɯ» 11.10 Ɇ/ɮ «Ɇɨɣ ɞɪɭɝ ɡɨɧɬɢɤ» 11.20 Ɇ/ɮ «ɑɭɧɹ» 8.35 Ɇɚɪɲ-ɛɪɨɫɨɤ 9.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɤɨɜɨɣ ɤɭɪɫ. Ɍɪɢɭɦɮ ɢ 11.35 Ɇ/ɮ «ɉɹɬɚɱɨɤ» ɝɢɛɟɥɶ» 11.40 Ɇ/ɫ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ»

Первый канал

Здоровое ТВ

НТВ - Мир

РЕН - ТВ

Усадьба ТВ

РТР - Планета

Карусель

ТВЦ

15

13.00 Ɇ/ɮ «Ȼɚɪɛɢ: Ɍɚɣɧɚ ɮɟɢ» 14.15 Ɇ/ɫ «Ɇɚɞɟɦɭɚɡɟɥɶ Ɂɚɡɢ» 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 16.45 Ɇ/ɫ «Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵ» 19.40 Ɇ/ɫ «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨ-ɦɚɲɢɧɤɢ» 20.50 ɏ/ɮ «Ʌɟɬɧɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨ ɩɥɚɧɟɬɟ Z» 21.55 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» 22.20 Ɇ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫ Ɉɥɢɦɩɚ» 22.35 Ɇ/ɮ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ» 22.55 Ɇ/ɮ «Ⱥɪɝɨɧɚɜɬɵ» 23.15 Ɇ/ɮ «ɉɪɨɦɟɬɟɣ» 23.35 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» 23.50 Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ»

Время

7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» 8.00, 22.00 Ɍ/ɫ «ɂɦɩɟɪɢɹ ɩɨɞ ɭɞɚɪɨɦ» 8.55 ɏ/ɮ «ȼ ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ» 10.45 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» 11.30 «ɉɨɡɧɟɪ» 12.30 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 13.00 ɏ/ɮ «ɘɥɢɹ ȼɪɟɜɫɤɚɹ» 15.30 «Ɂɜɺɡɞɵ ɷɮɢɪɚ» 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» 17.00, 4.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 18.40, 5.00 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ» 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɧɚ Ɉɡɺɪɧɨɣ» 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» 23.00 «Ⱦɠɭɧɚ. Ⱦɚɪ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ» 0.30 ɏ/ɮ «Ɍɪɢɧɚɞɰɚɬɶ» 2.15 «Ɍɪɢ ɩɥɸɫ ɞɜɚ. ȼɟɪɫɢɹ ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɚ» 3.15 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...» 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». ȼɂȺ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɩɟɫɧɹ» 6.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ». ɘɪɢɣ ɉɪɵɬɤɨɜ ɢ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɋɚɡɨɧɨɜɚ

Зоопарк

3.00, 7.00, 11.00, 15.00, 23.00 ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚ. 2013 ɝ. 4.00, 8.00, 12.00, 16.00, 0.00 Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɤɟɚɧ. 2015 ɝ. 5.00, 17.00 ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɦɢɪ Ɉɤɚɜɚɧɝɨ 2014 ɝ. 6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 2.00 ɀɢɜɨɬɧɵɟ-ɪɨɞɢɬɟɥɢ. 2015 ɝ. 9.00 Ʌɶɜɢɧɵɣ ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ. 2012 ɝ. 13.00, 1.00 ɉɪɨɟɤɬ «Ȼɟɝɟɦɨɬ» 19.00 Ɂɨɨɩɚɪɤ: ɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ - ɩɢɧɝɜɢɧɵ 2016 ɝ. 20.00 ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. 2016 ɝ. 21.00, 21.20 Ɂɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ, ɥɟɧɢɜɰɵ!. 2013 ɝ. 22.00 ɀɢɡɧɶ. 2009 ɝ.

Моя Планета

9.00 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ, Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ» 10.00, 3.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ʉɢɬɚɣ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ, Ⱥɥɹɫɤɚ» 10.55, 8.35 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɚɣɤɚɥ. ɋɩɥɚɜ ɧɚ ɤɚɬɚɦɚɪɚɧɚɯ» 11.30, 0.00 Ⱦ/ɮ «Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ. ɂɫɬɨɪɢɢ ɫ ɤɪɚɹ ɫɜɟɬɚ» 12.40, 5.10 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. ɂɡɪɚɢɥɶ. ɒɚɛɛɚɬ» 13.10, 5.40 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. ɂɡɪɚɢɥɶ. Ʉɚɛɛɚɥɚ» 13.45, 23.00 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɪɚɦɢɞɵ» 14.20, 23.30 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɋɚɦɵɟ ɛɟɡɭɦɧɵɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ ɦɢɪɚ» 14.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ ɩɨ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 15.30 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ ɩɨ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 16.00 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ» 17.00 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ» 18.00 «ɉɥɚɧɟɬɚ ɜɤɭɫɨɜ. Ʉɢɩɪ. ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɨɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ» 18.35 «ɉɥɚɧɟɬɚ ɜɤɭɫɨɜ. Ⱥɞɵɝɟɹ. Ʉɭɪɢɧɚɹ ɤɭɯɧɹ» 19.10 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. ɋɚɥɨɧɢɤɢ. Ƚɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɦɚɬ» 20.05 «Ɋɟɣɬɢɧɝ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ. Ⱦɢɤɚɪɶ. ȿɥɨɜɚɹ ɤɚɲɚ» 21.05 «Ɋɟɣɬɢɧɝ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ. Ⱦɢɤɚɪɶ. ɗɤɢɩɚɠ» 22.05 «Ɋɟɣɬɢɧɝ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ. Ⱦɢɤɚɪɶ. ə - ɥɟɝɟɧɞɚ» 1.10 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɪɥɚɧɞɢɹ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ» 2.05 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɘȺɊ, Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ, ɉɟɪɭ» 4.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɞɚɦ Ɍɸɫɫɨ. ȼɨɫɤɨɜɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ» 6.15 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɥɦɵɤɢɹ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 6.50 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɚɥɦɵɤɢɹ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 7.25 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. ȼɵɠɢɬɶ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɦɨɪɟ» 8.00 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. Ƚɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɩɚɞɵ»

Мир

6.00 «Ʉɚɤ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ» 6.30 Ɇ/ɮ 7.30 «ɋɨɸɡɧɢɤɢ» 8.00 «ɋɟɤɪɟɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ» 8.30 «Ɉɣ, ɦɚɦɨɱɤɢ!» 9.00 «Ʉɭɥɶɬ//Ɍɭɪɢɡɦ» 9.30 «ɇɚɲɟ ɤɢɧɨ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɥɸɛɜɢ» 10.00, 16.00, 19.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 10.15 «ɂɝɪɚ ɜ ɤɢɧɨ» 11.10 ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɫɬɭɥɶɟɜ» 14.15 ɏ/ɮ «Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ ɋɟɩɬɢɦɚ» 16.15, 19.15 Ɍ/ɫ «ɇɟɦɧɨɝɨ ɧɟ ɜ ɫɟɛɟ» 4.55 «Ʌɸɛɢɦɵɟ ɚɤɬɟɪɵ 2.0»


16

14 èþíÿ 2018

Ретро

9.00, 1.25 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɯɚɥɤɨɜ. ɋɜɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ» 9.50, 2.10 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ» 10.45 «Ʉɢɧɨɢɫɬɨɪɢɢ» 11.00 Ɇ/ɮ «ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ» 11.40 Ɇ/ɮ «ɏɚɥɢɮ-ɚɢɫɬ» 12.00, 13.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɬɨɧɢɣ ɢ Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚ» 14.30 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ: ɘɪɫɤɢɣ» 15.00 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ» 15.20 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ ɢɞɟɬ ɜ ɲɤɨɥɭ» 15.30 Ɇ/ɮ «ɘɥɹ-ɤɚɩɪɢɡɭɥɹ» 15.45 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ»: ɉɟɫɧɢ Ɋɨɛɟɪɬɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ 17.35, 6.15 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɟɬ ɫ ɮɪɨɧɬɚ» 18.55 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɱɭɞɨ» 20.35 Ⱦ/ɮ «ɂɦɟɧɚ-Ʌɟɝɟɧɞɵ» 21.00, 22.15 Ɍ/ɫ «ɇɚɤɚɧɭɧɟ» 23.35 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɜ Ɇɢɥɚɧɟ» 3.05, 4.15 ɏ/ɮ «ȿɳɺ ɞɨ ɜɨɣɧɵ» 5.25 «Ƚɨɥɭɛɨɣ ɨɝɨɧɟɤ» 7.40 «ɉɟɫɧɢ ɜɨɣɧɵ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ Ʌɸɞɦɢɥɵ Ƚɭɪɱɟɧɤɨ» 8.20 ɏ/ɮ «Ɏɪɨɧɬ ɡɚ ɨɤɨɥɢɰɟɣ»

Охота и Рыбалка

9.00, 1.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ ɍɞɦɭɪɬɢɢ 9.30, 2.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL 10.00, 21.00 Ȼɪɢɫɬɨɥɶɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ. ɋɒȺ, 2015 ɝ. 10.50, 15.50, 21.30, 3.45 ɋɥɟɞɨɩɵɬ 11.05, 22.30 ɉɨɣɦɚɧɨ ɜ Ⱥɮɪɢɤɟ 11.30, 23.00 Ɉɯɨɬɚ ɜ ɍɞɦɭɪɬɢɢ 12.00, 18.35, 23.30, 6.00 ɋɨɦɵ ȿɜɪɨɩɵ 12.35, 19.05, 0.00, 6.30 Ɉɯɨɬɧɢɤ-ɨɞɢɧɨɱɤɚ 13.05, 0.30 ȿɫɬɶ ɦɧɟɧɢɟ 13.15, 0.45 Ɋɵɛɚɥɤɚ - ɲɨɭ 14.00, 20.30, 4.00, 8.05 ɉɨɣɦɚɬɶ ɥɨɫɨɫɹ 14.30, 22.00, 4.30, 8.30 Ȼɢɬɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ 15.00, 3.00 Ⱦɢɤɚɹ ɤɭɯɧɹ 16.05 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 16.35 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ (ɋɟɡɨɧ2) 17.05 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 17.30, 5.00 ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɪɵɛɚɥɤɚ 18.00, 5.25 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫ ɇɨɪɦɭɧɞɨɦ Ƚɪɚɛɨɜɫɤɢɫɨɦ 19.30, 7.00 Ɍɪɨɩɚ ɪɵɛɚɤɚ 20.00 Ɉɯɨɬɚ ɢ ɪɵɛɚɥɤɚ ɫ Ƚɚɪɪɢ Ʌɶɸɢɫɨɦ 2.30 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɥɟɜɚ 7.30 Ɇɨɪɫɤɚɹ ɨɯɨɬɚ

24 ÈÞÍß

Евразия

6.00 «ȼȿɊɈɇɂɄȺ ɆȺɊɋ» ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ 7.25 «ȻȺɋɌɕ ȻȺԐȾȺɊɅȺɆȺ» 8.15 «ɌɈɃ ɁȺɄȺɁ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 8.45 «ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿ ȻȿɋȿȾɕ» 9.00 Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ «ɉɊɈȼɂɇɐɂȺɅɖɇȺə ɆȺȾɈɇɇȺ» 12.45 «ÄYEL SIRI…» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 13.45 «Ԥɇ ȾȺɊɂə» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 14.45 «ɉ@ɍɌINA+» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 15.45 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. Ⱥɧɧɚ Ɍɚɪɚɬɨɪɤɢɧɚ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɲɤɨɜ, ɗɞɭɚɪɞ Ɏɥɺɪɨɜ ɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ «ɒɊȺɆ» 20.00 «ȺɇȺɅɂɌɂɄȺ» 20.55 «ɉ@ɍɌINA+» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 21.50 «ɌȺɆȺɒȺ CITY» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 22.50 «Ⱦɍ ԔɈɅ ɒɈɄɈɅȺȾ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 0.00 ɉɪɟɦɶɟɪɚ. «ɌɊɂ ȺɄɄɈɊȾȺ» 2.15 «ɌȿɈɊɂə ɁȺȽɈȼɈɊȺ». 4 ȼɊȿȾɈɇɈɋɇɕȿ ɌȿɈɊɂɂ ɉɊɈ ȿȾɍ 2.55 «ɉ@ɍɌINA+» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 3.40 «ÄYEL SIRI…» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 4.25 «Ⱦɍ ԔɈɅ ɒɈɄɈɅȺȾ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 5.10 «ɌɈɃ ɁȺɄȺɁ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ

Хабар

7.00 «Ԕɚɥɠɵԙ ԕɨɪɠɵɧɵ» 8.30 «Ԥɫɟɦ ԥɭɟɧ» 9.20 «ɋɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ» 9.30 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɍɨɛɨɬ» 10.20 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ɋɚɫɬɢ-ɦɟɯɚɧɢɤ» 11.10 ! «Ʉɬɨ ɜɨɡɶɦɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧ» 12.00 «Ɍɭɪ ɞɟ ɏɚɛɚɪ» 12.30 «ɏɚɛɚɪɥɚɣɵɧ» 13.00 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ⱥԕɵɥɞɵԙ ɤɿɥɬɿ. Ԧɦɿɪɞɚɫɬɚɧ» 14.30 «Ɍɚɣɧɵ. ɋɭɞɶɛɵ. ɂɦɟɧɚ.» 15.20 Ɇɟɝɚɯɢɬ.»Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ 3» ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɨɥɹɯ ɍɢɥɥ ɋɦɢɬ, Ⱦɠɨɲ Ȼɪɨɥɢɧ, Ɍɨɦɦɢ Ʌɢ Ⱦɠɨɧɫ 16.55 «Ⱥɫɬɚɧɚ ɠɚɣɥɵ 20 ɞɟɪɟɤ» 17.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ. Ɉԙɚɣɝԛɥ Ɍԝɪɠɚɧ «Ɇɟɧ ɫɚԑɵɧɞɵɦ... Ⱥɥ, ɫɟɧ ɲɟ, ɚɣɧɚɥɚɣɵɧ?!» 18.20 ɀɚԙɚ ɦɚɭɫɵɦ! «Ԕɵɡɵԕ times» 19.30 ɀɚԙɚ ɦɚɭɫɵɦ! «ɀԝɥɞɵɡɞɵ ɠɟɤɩɟ-ɠɟɤ 2» Ɏɢɧɚɥ. 21.00 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ.ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «7 ɤԛɧ» 22.00 Ɇɟɝɚɯɢɬ. «ȼɬɨɪɚɹ ɠɢɡɧɶ ɍɜɟ» ɜ ɝɥɚɜɧɵɯ ɪɨɥɹɯ Ɋɨɥɶɮ Ʌɚɫɫɝɨɪɞ, Ȼɚɯɚɪ ɉɚɪɫ 23.50 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «Ⱥԕɵɥɞɵԙ ɤɿɥɬɿ. Ԧɦɿɪɞɚɫɬɚɧ» 1.20 Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ «ɀɿɝɿɬɬɟɪ ɯɢɤɚɹɫɵ»

КТК

07.05 “ȾɈɋɌɕԐɕɆɕɁ ɀȺɊȺɋԔȺɇ”, ԥɧ-ɲɚɲɭ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ 09.20 “ɄɊɂȼɈȿ ɁȿɊɄȺɅɈ” 10.40 “ɇȺ ɄɊȺɘ ɅɘȻȼɂ” ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ (1-4 ɫɟɪɢɹ, 15.00 “ȺɅȾȺɊȺɋɉȺɇ” 16.35 “ԔȺɁȺԔ ԔɕɁԐȺ ԚɃɅȿɇȿɆ”, Ɍԧɪɟԑɚɥɢ Ɍԧɪԥɥɿɧɿԙ ԥɧ-ɲɚɲɭɵ 18.35 “ȺɊɆȺɇ”. Ԧɡɛɟɤ ɤɢɧɨɫɵ. 20.00 “ȺɉɌȺɉ”. ɋɟɪɿɤ ɀɚɧɛɨɥɚɬɬɵԙ ԧɥɲɟɦɿ. 21.00 “ɉɈɊɌɊȿɌ ɇȿȾȿɅɂ” ɫ Ⱥɪɬɭɪɨɦ ɉɥɚɬɨɧɨɜɵɦ 22.10 “ɋɅɍȽɂ ɇȺɊɈȾȺ” 22.50 “ɀȿɇɓɂɇȺ ȼ ȻȿȾȿ-3”, ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɚɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɚ. 02.20 “ȺɊɆȺɇ ”, ɤԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦ 03.20-04.40 “ɄɌɄ” ԔɈɊɀɕɇɕɇȺɇ” ɨɣɵɧ-ɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ

7 канал

06.00 «Ԕɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 07.00 Ʉɭɵɪɞɚɤ 08.00Ʉɨɧɰɟɪɬ ɋ.Ɇɚɣɝɚɡɢɟɜɚ «Ⱥɫɵɥ Ⱥɧɚ» 09.00 Ɇ/ɮ «Ɉɬ ɜɢɧɬɚ» 10.40 ɏ/ɫ «Ɉɞɢɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ» 14.50 «əɩɵɪɚɣ» 15.30Ɍ/ɯ «ɀɚԙɚ ɤɟɥɿɧ» 17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ «Ԝɥɵ Ⱦɚɥɚ ɛɿɪɥɿɝɿ» 20.00 «Q-ɟɥɿ» 21.00 ɏ/ɮ «ɒɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ» 22.50 ɏ/ɮ «Ɉɛɢɬɟɥɶ ɡɥɚ 3» 00.40 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɟɣɞ» 03.00 Ɍ/ɯ «ɗɥɢɮ» 04.00 «Ԕɵɡɞɚɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ» 05.00 «Ɍɟԙɛɿɥ ɞɨɩ»

НТК

07.05 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «ɀɨɥɞɚԑɵ ɟɤɟɭ» 08.40 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 09.10 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 09.30 «ɄɍɇȽ-Ɏɍ ɉȺɇȾȺ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 10.20 «ɆȺɒȺ ɂ ɆȿȾȼȿȾɖ» (ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ) 10.50 «ɍɌɂɇɕȿ ɂɋɌɈɊɂɂ. ɁȺȼȿɌɇȺə ɅȺɆɉȺ» 12.10 «ɉɂɊȺɌɕ ɄȺɊɂȻɋɄɈȽɈ ɆɈɊə. ɇȺ ɋɌɊȺɇɇɕɏ ȻȿɊȿȽȺɏ» (ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɮɷɧɬɷɡɢ, Ⱦɠɨɧɧɢ Ⱦɟɩɩ) 14.50 «PRO.ɄɂɇɈ» 15.00 Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ «Ɍɨɦ ɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢ» 15.30 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «Ȼɚɣԕɚ, ɛɚɥɚԕɚɣ!» 16.20 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 17.00 «Ɍɟɦɚɬɢɤ-ɲɨɭ» 17.50 Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɮɢɥɶɦ «ɀɚɧɭɚɪɥɚɪ» 19.50 «Ɍɟɤ ɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧ» 20.20 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «ȿɤɿ ɟɡɭ» 20.40 Ԥɡɿɥ.ɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ «INSTATV.KZ» 21.00 «ɍɆɊɂ, ɇɈ ɇȿ ɋȿɃɑȺɋ» (ɲɩɢɨɧɫɤɢɣ ɛɨɟɜɢɤ, ɉɢɪɫ Ȼɪɨɫɧɚɧ, ɏɨɥɥɢ Ȼɟɪɪɢ) 23.50 «ɑȿɊɇɕȿ ɆȿɌɄɂ» (ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɟɞɢɹ, Ʉɭɪɬ Ɋɚɫɫɟɥ, Ɇɷɬɬ Ⱦɢɥɥɨɧ) 01.20 ɋɟɪɢɚɥ «ȻɈɊɈȾȺɑ» 02.00 «ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ ɲɟɪɭɿ» 02.10.04.00 Ʉԧɪɤɟɦ.ɮɢɥɶɦ «Ƚɪɚɧɞ ɨɬɟɥɶ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ»

Смотрите более полную программу TV на сайте по ссылке:

www.44030.kz/programmatv или отсканировав QR-код при помощи Вашего смартфона *Программа передач обновляется ежедневно и будет доступна в 6.00 утра текущего дня

Так же приглашаем Вас в наши сообщества в популярных социальных сетях:

01.00 Ʉɢɧɨ. (Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ) «Ⱦɨ+Ɏɚ» 03.00 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ ԥɡɿɥɞɟɪɿ 04.00 Ԕɚɡɚԕɲɚ ɤɨɧɰɟɪɬ

Казахстан - 1

6.00 Ԥɧԝɪɚɧ 6.05 «Ԝɥɬɬɵԕ ɚɪɧɚɞɚ.ԝɦɵɬɵɥɦɚɫ ԥɧɞɟɪ» 7.30 «Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 4-ɦɚɭɫɵɦ. 7,8-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 8.35 «ȺԔɋȺɍɕɌ» 9.00 «ɌȺԘɒɈɅɉȺɇ». Ɍɚԙԑɵ ɚԕɩɚɪɚɬɬɵ-ɫɚɡɞɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ 11.30 «ȾȺɊȺ ɀɈɅ» 12.45 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕɇɕԘ ɒɈɅɍɕ. 13.05 «ɀȺɇɕԘȾȺ ɀԚɊ ɀȺԔɋɕ ȺȾȺɆ». Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɮɢɥɶɦ 13.35 ɍɛɚɣɞɭɥɥɚ Ɉɦɨɧ, ɋɚɢɞɚ Ɋɚɦɟɬɨɜɚ, ɘɥɞɭɡ ɏɚɦɢɞɨɜɚ «ɋԛɸ ɞɟɝɟɧ ɨɫɵ» ɤɨɦɟɞɢɹɫɵɧɞɚ. Ԧɡɛɟɤɮɢɥɶɦ, 2010 ɠ. 15.15 «Ԥɤɟ ɫɟɪɬɿ». Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ. 7,8-ɛԧɥɿɦɞɟɪɿ 17.05 «Ȼȿɍ, ԔȺɁȺԐɕɆ» Ԕԝɪɦɚɧɛɟɤ ɩɟɧ Ɋɢɡɚɧɵԙ ԥɧ ɤɟɲɿ 18.35 «1-ɋɌɍȾɂə» ɋɚɹɫɢ ɬɨɤ-ɲɨɭ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 19.35 «ȺɉɌȺ». Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɫɚɪɚɩɬɚɦɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 20.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺɌɕ.2018. ɀȺɉɈɇɂə.ɋȿɇȿȽȺɅ. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 23.00 «ɀԚɊɋȱɇɇȱԘ ɀԚɃɊȱɄɌȿɊȱ». 6.00 «Ԥɧ ɦɟɧ ԥɡɿɥ» ɤɨɧɰɟɪɬɬɿɤ ȺɃɌɕɋ. ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 23.35 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ7.00 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ Ɍɕ.2018. «ɊȿɋȿɃȾȿȽȱ ɎɍɌ7.30 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ «Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ» ȻɈɅ ɌɈɃɕ». Ɍɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ 9.30 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Tengeland» 23.50 ɎɍɌȻɈɅ. ԤɅȿɆ ɑȿɆɉɂɈɇȺ9.45 «Tengeland» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ɍɕ.2018. ɉɈɅɖɒȺ.ɄɈɅɍɆ10.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ȼɂə. Ɍɿɤɟɥɟɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ. 11.00 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 2.00 «1-ɫɬɭɞɢɹ» ɋɚɹɫɢ ɬɨɤ-ɲɨɭ. 12.10 «Pro¿nance.Web « 2.50 «ɀɚɧɵɧɞɚ ɠԛɪ ɠɚԕɫɵ ɚɞɚɦ». ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ⱦɟɪɟɤɬɿ ɮɢɥɶɦ. («Qazaqstan» 12.25 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «Pro¿nance.Web « Ԝɥɬɬɵԕ ɬɟɥɟɚɪɧɚɫɵ, 2017 ɠ.) 12.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «ɍɩɫ... 3.15 «Ⱥԕɫɚɭɵɬ» ɇɨɣ ɭɩɥɵɥ!» (ɋɒȺ, 2015 ɝ.) 3.35 Ԕɚɡɚԕ ɷɫɬɪɚɞɚ ɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵɧɵԙ 14.30 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «ȼɟɡɭԕɚɬɵɫɭɵɦɟɧ ɤɨɧɰɟɪɬ ɱɢɣ Ƚɚɧɫ» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, 2017 ɝ.) 15.50 «Ȼɿɪ ɫɟɧ ԛɲɿɧ...» ɤԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦɿ 08.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 2016 ɝ.) Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ 18.00 «ȿɥ ɚɭɡɵɧɞɚ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 08.05 «Ԝɥɬɬɵԕ ɲɨɭ». 18.50 «Ɂɟɯɪɚ» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 09.00 «ȱNDEKS». Ⱥɩɬɚ ɚɣɲɵԕɬɚɪɵ 20.00 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟ09.40«ɀԛɡɞɟɧ ɠԛɣɪɿɤ» - ɛɚɥɚɥɚɪԑɚ ɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɯɚɛɚɪ ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ» 09.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 20.45 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɇɨɜɵɣ ɤɭɪɫ» 10.00 «MAHABBAT BEKETI». 21.00 «ɀɟɬɟɪ!» ɬԛɪɿɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ 10.20«Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 22.00 «ȿɥ ɚɭɡɵɧɞɚ» ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ 10.25«ASAR!». Ԧԙɿɪɥɿɤ ɬɟɥɟɦɚɪɚɮɨɧ. 22.40 «Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ» ɤԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦɿ 10.35«Ⱥɛɚɣɥɚԙɵɡ, ɟɫɿɤ ɠɚɛɵɥɚɞɵ». (Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 2018 ɝ.) ɤ/ɮ 0.40 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶ12.10 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». ɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «ɀɚɪɚ». Ƚɚ12.15 «36,6»-ɞɟɧɫɚɭɥɵԕ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɵ ɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ 12.35«53,69». ɒɚԣɚɪɞɵԙ ɬɵɧɵɫ2.40 «KazNet» ԑɚɥɚɦɬɨɪԑɚ ɲɨɥɭ ɬɿɪɲɿɥɿɝɿ. 3.40 «ɋɵɪɬɵ ɛԛɬɿɧ...» ɞɟɪɟɤɬɿ ɞɪɚɦɚɫɵ 12.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 13.00 «Ⱥɫ ɛɨɥɫɵɧ!». 06.00 Ⱥɥɞɚɪɚɫɩɚɧ, ɇɵɫɚɧɚ, ɒɚɧɲɚɪ 13.45«KÓKSHE QALAMGERLERI!». ԥɡɿɥɞɟɪɿ 14.05 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 07.00 Ɋɢɡɚɦɵɧ 14.10«Ԕԝɪɚ-ɛԝɪɚ». Ȼɚɥɚɥɚɪԑɚ 08.00 «What’s Up?» ɛɚɡɚɪɥɵԕ 09.00 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ «Ⱥɪɤɚɞɢɣ ɉɚɪɨɜɨ- 14.25 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». ɡɨɜ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ» 14.30 «Ⱥԕɵɥɛɟɤ ɀɟɦɟɧɟɣɞɿԙ 10.00 «Ɇɚɦɚ-ɲɨɭ» ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɤɟɲɿ». 11.00 Ɏɚɪɬɨɜɵɟ ɞɟɧɶɝɢ 15.45 «Ⱥɥɟɤɫ ɠԥɧɟ ɗɦɦɚ». ɤ/ɮ 11.40 ɄɂɇɈ. Ɇɚɪɬɢɧ Ɏɪɢɦɚɧ ɜ ɮɢɥɶ- 17.20«ETNO ÁLEM». ԔɏȺ ɠɚɧɵɧɞɚԑɵ ɦɟ «ɏɨɛɛɢɬ. ɇɟɠɞɚɧɧɨɟ ɩɭɬɟɦԥɞɟɧɢ-ԝɥɬɬɵԕ ɛɿɪɥɟɫɬɿɤɬɟɪɿɧɿԙ ɲɟɫɬɜɢɟ» ԧɦɿɪɿ ɬɭɪɚɥɵ ɬɟɥɟɫɭɪɟɬɬɟɦɟɥɟɪ 15.20 Ɇɚɪɚɮɨɧ «Ʉɟɥiɧɞɟɪ ɛɚɣɝɟɫi» 17.40 «ɋԤɌɌȱɅȱɄɄȿ 1001 ԔȺȾȺɆ!» 16.00 «Ʌɨɬɟɪɟɹ 777»/ «Ʌɨɬɟɪɟɹ -ɲɚԑɵɧ ɠԥɧɟ ɨɪɬɚ ɛɢɡɧɟɫɬɟ KENO» ɬɚɛɵɫԕɚ ɠɟɬɤɟɧ ɠɚɧɞɚɪ ɬɭɪɚɥɵ 16.10 Ɇɚɪɚɮɨɧ «Ʉɟɥiɧɞɟɪ ɛɚɣɝɟɫi» ɬɟɥɟɫɭɪɟɬɬɟɦɟɥɟɪ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 17.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 20.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɮɢɥɶɦ «ɉɥɚɧɟɬɚ 18.00 «BOITUMAR» - ɧɚɫɢɯɚɬɬɵԕ, ɫɨɤɪɨɜɢɳ» ɬɚɧɵɦɞɵԕ ɯɚɛɚɪ 22.30 ɄɂɇɈ. Ⱥɞɚɦ ɋɷɧɞɥɟɪ ɜ ɤɨɦɟɞɢɢ 18.20«JULDYZ - AI»-ɛɚɥɚɥɚɪ ɬɟɥɟ«ȼɫɟ ɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ» ɠɭɪɧɚɥɵ

Астана

KOKSHE

31 КАНАЛ

18.40«ȿɅ ɀԚɊȿȽȱ –ȿɅɈɊȾȺ!» 18.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 19.00 «ȱNDEKS». Ɉɛɡɨɪ ɧɟɞɟɥɢ 19.40 «ɈȻɔȿɄɌɂȼ»-ԕɵɥɦɵɫ ɯɪɨɧɢɤɚɫɵ 19.55 «Ɍɟɥɟɦɚɪɤɟɬ». 20.00 «ɏɚɪɜɢɞɿԙ ɫɨԙԑɵ ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ». ɤ/ɮ 21.40 «ȻɍɊȺȻȺɃ ȼɋɌɊȿɑȺȿɌ ȾɊɍɁȿɃ!» - ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥ 22.00 «Ԥɧɞɟɪ ɦɟɧ ɠɵɥɞɚɪ». 01.00 Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ 6.10 «ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɇɟɜɢɧɧɵɣ. ɋɦɟɯ ɫɤɜɨɡɶ ɫɥɺɡɵ» 7.30 «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ. ɉɂɇ-ɤɨɞ» 7.50 ɑɚɫɨɜɨɣ 8.15 Ɂɞɨɪɨɜɶɟ 9.20 «ɍɝɚɞɚɣ ɦɟɥɨɞɢɸ» 10.15 «Ɇɚɪɢɧɚ Ʌɚɞɵɧɢɧɚ. Ɉɬ ɫɬɪɚɫɬɢ ɞɨ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ» 11.15 ɑɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ 12.10 «Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɭɪɱɟɧɤɨ. Ʉɚɪɧɚɜɚɥɶɧɚɹ ɠɢɡɧɶ» 13.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɦɟɯɚɧɢɤɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɚ» 14.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ Ⱥɧɝɥɢɢ - ɫɛɨɪɧɚɹ ɉɚɧɚɦɵ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 17.00 «Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱦɢɛɪɨɜɵɦ 18.00 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 18.15 «Ɂɜɟɡɞɵ ɩɨɞ ɝɢɩɧɨɡɨɦ» 20.00 ȼɨɫɤɪɟɫɧɨɟ «ȼɪɟɦɹ» 20.40 ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ 2018 ɝ. ɋɛɨɪɧɚɹ ɉɨɥɶɲɢ ɫɛɨɪɧɚɹ Ʉɨɥɭɦɛɢɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ʉɚɡɚɧɢ 23.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?». Ɏɢɧɚɥ ɥɟɬɧɟɣ ɫɟɪɢɢ ɢɝɪ 0.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɬɟɩɟɥɶ» 1.20 Ɍɪɢɥɥɟɪ «ɍɨɥɥ-ɫɬɪɢɬ» 3.40 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»

НТВ - Мир

9.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɜɬɨɧɨɦɤɚ» 11.00, 13.00, 19.00 «ɋɟɝɨɞɧɹ» 11.20 «ɂɯ ɧɪɚɜɵ» 11.50 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» 12.30 «ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ» 13.20 «ɂ ɫɧɨɜɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ!» 13.45 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» 14.20 «Ʉɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɢɧ?» 15.05 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» 16.00 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» 17.05 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ» 18.05 «ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ» 19.25 «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» 20.00 «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ...» 21.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ» 22.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» 23.15 «Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ!» 0.15 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» 2.00 Ɍ/ɫ «ɒɟɮ» 3.55 «Ɍɪɭɞɧɨ ɛɵɬɶ ɛɨɫɫɨɦ» 5.10 ɏ/ɮ «ɑɋ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ» 8.40 «Ⱦɢɤɢɣ ɦɢɪ ɫ Ɍɢɦɨɮɟɟɦ Ȼɚɠɟɧɨɜɵɦ»

РЕН - ТВ

6.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ. 8.10 ɏ/ɮ «300 ɫɩɚɪɬɚɧɰɟɜ» 10.10 ɏ/ɮ «300 ɫɩɚɪɬɚɧɰɟɜ: Ɋɚɫɰɜɟɬ ɢɦɩɟɪɢɢ» 11.50 ɏ/ɮ «Ȼɟɧ-Ƚɭɪ» 14.00 Ɍ/ɫ «ɂɝɪɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» 0.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ». 1.00 «ɋɨɥɶ. Ɇɭɡɵɤɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 90-ɯ. ɑɚɫɬɶ 1». 3.30 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» ɫ ɂɝɨɪɟɦ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ.

РТР - Планета

6.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɲɟɥɶ» 9.15 «ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɪɟɠɢɫɫɟɪ» 9.55, 5.05 «ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚ» 10.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ȼɟɫɬɢ-Ɇɨɫɤɜɚ. ɇɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ

11.00 ȼɟɫɬɢ 11.20 «ɍɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɱɬɚ» 11.50 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ» 14.05, 4.25 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦ» 14.50 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɵɟ ɧɢɬɢ» 18.15 «Ʌɢɝɚ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ». ɋɭɩɟɪɮɢɧɚɥ 20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ 22.00 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ» 0.25 «Ʌɟɜ əɲɢɧ - ɧɨɦɟɪ ɨɞɢɧ» 1.15 ɏ/ɮ «Ⱦɜɚ ɛɢɥɟɬɚ ɜ ȼɟɧɟɰɢɸ» 2.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɞɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»

ТВЦ

9.20 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ» 11.05 Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ 11.40 Ʉɨɪɨɥɢ ɷɩɢɡɨɞɚ 12.25 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜ ɉɟɧɶɤɨɜɟ» 14.30, 3.05 ɋɨɛɵɬɢɹ 14.45 ɏ/ɮ «ɋɭɟɬɚ ɫɭɟɬ» 16.30 ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦ 17.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ 18.00 ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ 18.55 ɋɜɚɞɶɛɚ ɢ ɪɚɡɜɨɞ 19.45 ɉɪɨɳɚɧɢɟ 20.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɦɭɧɚɥɤɚ» 0.25 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ ɛɟɞɟ» 3.20 ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ ɛɟɞɟ 4.40 ɉɟɬɪɨɜɤɚ 4.50 ɏ/ɮ «ȼɢɤɢɧɝ»

Евроспорт

5.30, 11.00, 1.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ MLS. 17-ɣ ɬɭɪ. «Ɉɪɥɚɧɞɨ ɋɢɬɢ» - «Ɇɨɧɪɟɚɥɶ ɂɦɩɚɤɬ» 7.30, 15.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ MLS. 17-ɣ ɬɭɪ. «Ɏɢɥɚɞɟɥɶɮɢɹ ɘɧɢɨɧ» - «ȼɚɧɤɭɜɟɪ ɍɚɣɬɤɷɩɫ» 9.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «ɎɂɎȺ» 9.30 ɋɧɭɤɟɪ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. ɒɟɮɮɢɥɞ. Ɏɢɧɚɥ 12.30 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 13.15 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. Ɂɚɧɞɜɨɪɬ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɨɧɤɚ 14.00, 19.15 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. ȼɢɥɚɊɟɚɥ. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ 16.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɟɥɟɠɭɪɧɚɥ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹ ɬɪɨɩɚ» 17.00, 2.15 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɋɒȺ. ɉɟɪɜɚɹ ɝɨɧɤɚ 17.45 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. ɋɟɪɢɹ Blancpain Sprint. Ɇɢɡɚɧɨ 20.00, 4.00 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. ȼɢɥɚɊɟɚɥ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ 21.30, 4.45 Ⱥɜɬɨɝɨɧɤɢ. WTCR. ȼɢɥɚɊɟɚɥ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɨɧɤɚ 23.00 ȼɟɥɨɫɩɨɪɬ. «Ⱦɠɢɪɨ-ɞ’ɂɬɚɥɢɹ». Ɉɛɡɨɪ 0.00 Ɍɟɧɧɢɫ. «Ɋɨɥɚɧ Ƚɚɪɪɨɫ». Ɉɛɡɨɪ 2.45 ɋɭɩɟɪɛɚɣɤ. ɗɬɚɩ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɦɢɪɚ. ɋɒȺ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɨɧɤɚ

Здоровое ТВ

9.00, 1.30 Ⱥɥɥɟɪɝɢɹ: ɫɛɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ 9.25, 2.25 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɦɚ 9.40, 2.40 ɇɚ 20 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ 9.55, 2.55 Ⱦɨɦ, ɝɞɟ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɱɚɫɬɶɟ 11.00 ɇɚ ɫɬɚɪɬ! Ȼɨɟɜɵɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 11.25, 23.00 Ʉɚɤ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ 11.55, 18.30, 23.25, 6.00 ɋɬɪɟɫɫɨɬɟɪɚɩɢɹ 12.25 Ɇɚɫɫɚɠ 12.40 Ⱦɵɲɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 12.50, 0.20 Ɋɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ 13.20, 0.50 ɋɩɨɪɬɡɚɥ ɧɚ ɞɨɦɭ 13.45, 20.20, 1.20, 7.50 ȼɢɬɚɦɢɧɵ 14.00, 20.30, 4.05, 8.05 ɀɢɡɧɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 14.30, 22.05, 4.30, 8.30 Ɇɭɠɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 15.00 ɇɢɤ ȼɭɣɱɢɱ: ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ 15.45, 21.50 ə ɧɚɫɬɚɢɜɚɸ 16.00 ɉɨɥɟɡɧɵɣ ɞɟɫɟɪɬ 16.15 ɉɭɥɶɫ 16.45 ȼɫɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ! 17.00 Ɇɢɤɪɨ-ɲɟɮ 17.15 Ʉɪɚɫɨɬɚ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ 17.30, 5.00 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɟɫɬɶ 18.00, 5.30 Ʉɚɲɚ - ɫɢɥɚ ɧɚɲɚ

18.15, 5.45 Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 19.00, 23.55, 6.30 ɇɟɨɬɥɨɠɤɚ 19.25, 6.55 ɍɥɵɛɚɣɬɟɫɶ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 19.55, 7.30 Ɍɟɩɟɪɶ ɫɴɟɲɶɬɟ ɷɬɨ! ɒɨɭ Ɋɨɤɤɨ Ⱦɢɫɩɢɪɢɬɨ 21.00 Ɇɭɠɱɢɧɚ ɛɟɡ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ, 2013 ɝ. 22.30 ɇɚ ɫɬɚɪɬ! 2.00 Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫ ɥɟɝɟɧɞɨɣ

Моя Планета

9.00, 20.15 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɨɪɞɚɧɢɹ» 10.00 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. ɂɪɥɚɧɞɢɹ, Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ» 10.55 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. ȼɵɠɢɬɶ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɦɨɪɟ» 11.30 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɨɱɢ. Ƚɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɩɚɞɵ» 12.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɞɚɦ Ɍɸɫɫɨ. ȼɨɫɤɨɜɚɹ ɥɟɝɟɧɞɚ» 13.10, 2.05 «Ɋɟɣɬɢɧɝ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ. 9.00, 1.35 ɋ ɩɵɥɭ ɫ ɠɚɪɭ Ⱦɢɤɚɪɶ. ȿɥɨɜɚɹ ɤɚɲɚ» 9.15, 1.45 Ȼɭɤɜɚɪɶ ɞɚɱɧɢɤɚ 14.05, 3.00 «Ɋɟɣɬɢɧɝ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ. 9.30, 2.00 Ⱦɚɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟɪ Ⱦɢɤɚɪɶ. ɗɤɢɩɚɠ» 10.00, 15.00, 20.55, 3.00 Ʌɟɬɨɩɢɫɶ 15.05, 4.00 «Ɋɟɣɬɢɧɝ Ȼɚɠɟɧɨɜɚ. ɫɚɞɨɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Ⱦɢɤɚɪɶ. ə - ɥɟɝɟɧɞɚ» 11.00, 17.45, 22.35, 5.00 Ⱦɚɱɧɵɟ 16.00 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɯɢɬɪɨɫɬɢ ɰɢɢ. əɞ, ɜɨɣɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ 11.15, 18.00, 22.50, 5.20 Ɋɭɫɫɤɢɣ ɫɚɞ ɠɢɜɨɬɧɵɯ» 11.50, 18.30, 23.20, 5.45 ɇɚɪɨɞɧɵɟ 17.00 Ⱦ/ɮ «Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ. ɂɫɬɨɪɢɢ ɫ ɤɪɚɹ ɭɦɟɥɶɰɵ ɫɜɟɬɚ» 12.20, 19.00, 23.50, 6.25 ɋɟɦɟɣɧɵɣ 18.10, 6.55 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. ɨɛɟɞ ɋɚɦɵɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɢɪɚ12.50, 0.25, 6.55 ɉɨɥɧɨɟ ɥɭɤɨɲɤɨ ɦɢɞɵ» 13.05, 19.35, 0.40, 7.05 ɑɭɠɟɡɟɦɰɵ 18.45, 7.25 «Ɋɟɤɨɪɞɵ ɦɨɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. 13.30, 19.50, 1.00, 7.20 Ⱦɨɦɨɜɨɞɫɬɜɨ ɋɚɦɵɟ ɛɟɡɭɦɧɵɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ 13.45, 20.05, 1.15, 7.45 ɇɟɫɤɭɱɧɵɣ ɦɢɪɚ» ɜɟɱɟɪ 19.20 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ, Ɏɪɚɧ14.00, 20.20, 4.05, 8.00 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɰɢɹ, Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ» 14.30, 4.30, 8.30 ə - ɮɟɪɦɟɪ 21.15 «ȼɨɤɪɭɝ ɫɜɟɬɚ. Ʉɢɬɚɣ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ, 16.00 ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɞ Ⱥɥɹɫɤɚ» 16.35 ɋɬɚɪɵɣ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ 22.10, 5.50 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ 16.55 Ʉɜɚɫ ɩɨ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ» 17.10 ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɩɨ ɫɚɞɭ 22.45, 6.25 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɢɪɚ. ɋ ɫɭɦɤɨɣ 22.00, 22.15 Ʌɭɱɤɢ-ɩɭɱɤɢ ɩɨ Ɏɢɞɠɢ. ɑɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ» 2.30 ɍ ɦɚɧɝɚɥɚ 23.20 «Ɂɚ ɤɚɞɪɨɦ. ɂɡɪɚɢɥɶ. Ʉɚɛɛɚɥɚ» 0.00 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ» 1.00 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɨɬɥɢɜɵɟ ɦɢɲɤɢ. Ⱦɪɭɠɧɚɹ 1.05 Ⱦ/ɮ «əɞɵ. Ɂɚɝɚɞɤɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. əɞ ɫɟɦɶɹ» ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ» 2.05 Ɇ/ɫ «Ʉɚɬɹ ɢ Ɇɢɦ-Ɇɢɦ» 4.55 «Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. ɋɚɥɨɧɢɤɢ. 3.00 «ɋ ɞɨɛɪɵɦ ɭɬɪɨɦ, ɦɚɥɵɲɢ!» Ƚɪɟɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɦɚɬ» 3.35 Ɇ/ɫ «Ɋɨɛɨɬɵ-ɩɨɟɡɞɚ» 8.00 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵɝɟɹ. 4.10 Ɇ/ɫ «Ɏɢɤɫɢɤɢ» ɋɩɚɫɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɜ 5.00 «ɋɟɤɪɟɬɵ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɲɟɮɚ» ɝɨɪɚɯ» 5.30 Ɇ/ɫ «Ʌɟɨ ɢ Ɍɢɝ» 8.30 «ɒɤɨɥɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱥɞɵɝɟɹ. 6.45 «ɉɪɨɳɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ!» ɉɟɪɟɩɪɚɜɚ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɧɭɸ 7.00 Ɇ/ɫ «Ʌɭɧɬɢɤ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɶɹ» ɪɟɱɤɭ» 8.30 «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɱɬɚ» 9.00 Ɇ/ɫ «ɋɨɧɢɤ Ȼɭɦ» 10.25 Ɇ/ɫ «Ʌɭɧɢ Ɍɸɧɡ ɲɨɭ» 6.00 «Ɇɢɥɥɢɨɧ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ» 11.35 Ɇ/ɫ «Ȼɨɛɛɢ ɢ Ȼɢɥɥ» 6.10, 7.00 Ɇ/ɮ 13.05 Ɇ/ɫ «ɋɤɚɡɨɱɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ» 6.30 «Ɍɚɤɢɟ ɫɬɪɚɧɧɵɟ» 14.40 Ɇ/ɫ «Ɇɢ-Ɇɢ-Ɇɢɲɤɢ» 7.15 ɏ/ɮ «ɋɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ» 16.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɦɚɥɵɲɢ!» 9.00 «Ⱦɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ. ȼɨɫɶɦɢ16.45 Ɇ/ɫ «ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ. ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɞɟɫɹɬɵɟ». ɤɥɸɱɟɧɢɹ» 9.30 «ɇɚɲɟ ɤɢɧɨ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɛɨɥɶɲɨɣ 19.40 Ɇ/ɫ «ȼɫɩɵɲ ɢ ɱɭɞɨ-ɦɚɲɢɧɤɢ» ɥɸɛɜɢ» 20.50 ɏ/ɮ «Ʌɟɬɧɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨ 10.00, 16.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɩɥɚɧɟɬɟ Z» 10.15 «Ʉɚɤ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ» 21.55 «Ʉɨɩɢɥɤɚ ɮɨɤɭɫɨɜ» 10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Ɍ/ɫ «ɀɢɬɶ 22.20 Ɇ/ɮ «ɇɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɦɚɬɱ» ɫɧɚɱɚɥɚ» 22.40 Ɇ/ɮ «ɋɬɚɪɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ» 18.30, 0.00 ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 23.00 Ɇ/ɮ «Ɇɚɬɱ-ɪɟɜɚɧɲ» «ȼɦɟɫɬɟ» 23.20 Ɇ/ɮ «ɀɚɞɧɵɣ Ʉɭɡɹ» 3.20 ɏ/ɮ «ɒɚɪɚɞɚ» 23.35 «ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɫɱɺɬ» 5.35 Ɍ/ɫ «ɈɋȺ» 23.50 Ɇ/ɫ «Ɉɬɪɹɞ ɞɠɭɧɝɥɟɣ ɫɩɟɲɢɬ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ» 9.00 Ⱦ/ɮ «ȼɹɱɟɫɥɚɜ Ɏɟɬɢɫɨɜ «ȼɫɺ ɩɨ-ɱɟɫɬɧɨɦɭ!» 7.30, 0.00 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɜ ɤɢɧɨ» 9.35, 1.45 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɟɬ ɫ ɮɪɨɧɬɚ» 8.00, 22.00 Ɍ/ɫ «ɂɦɩɟɪɢɹ ɩɨɞ ɭɞɚɪɨɦ» 11.00 Ɇ/ɮ «ɋɧeɠɧɚɹ ɤɨɪɨɥɟɜɚ» 8.55 ɏ/ɮ «Ɍɪɢɧɚɞɰɚɬɶ» 12.05 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɯɚɥɤɨɜ. ɋɜɨɣ 10.45 «ɂɫɤɚɬɟɥɢ» ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ» 11.30 «ɉɨɡɧɟɪ» 12.55 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ» 12.30 «Ƚɟɧɢɢ ɢ ɡɥɨɞɟɢ» 13.50, 16.05 ɏ/ɮ «ȿɳɺ ɞɨ ɜɨɣɧɵ» 13.00 ɏ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɹ Ƚɪɚɧɞɟ» 15.00 Ɇ/ɮ «ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ» 15.00 «Ⱦɠɭɧɚ. Ⱦɚɪ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ» 15.40 Ɇ/ɮ «ɏɚɥɢɮ-ɚɢɫɬ» 16.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɟ ɫɭɞɶɛɵ» 17.15, 18.30, 4.25, 5.40 Ɍ/ɫ «ɇɚɤɚɧɭɧɟ» 17.00, 4.10 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» 19.50 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤɢɟ ɧɚɲɢ ɝɨɞɵ!» 18.40, 4.55 «Ʌɸɛɨɜɶ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 21.00 ɏ/ɮ «ȿɫɟɧɢɹ» ɜɡɝɥɹɞɚ» 23.15 ɏ/ɮ «ȼɟɫɟɥɵɟ ɪɟɛɹɬɚ» 19.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦ ɧɚ Ɉɡɺɪɧɨɣ» 0.50 «Ƚɨɥɭɛɨɣ ɨɝɨɧɟɤ» 20.30 «Ɇɨɹ ɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹ» 3.05 «ɉɟɫɧɢ ɜɨɣɧɵ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ 21.15 «ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɲɚɪ» Ʌɸɞɦɢɥɵ Ƚɭɪɱɟɧɤɨ» 23.00 «Ʌɟɨɧɢɞ Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ. ɇɟɩɟɪɟɜɨ- 3.45 ɏ/ɮ «Ɏɪɨɧɬ ɡɚ ɨɤɨɥɢɰɟɣ» ɞɢɦɚɹ ɢɝɪɚ ɫɥɨɜ» 7.00 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɜ 0.25 ɏ/ɮ «Ɂɜɺɡɞɵ ɢ ɫɨɥɞɚɬɵ» Ɇɢɥɚɧɟ» 1.45 «Ʉɭɦɢɪɵ» 8.50 «Ʉɢɧɨɢɫɬɨɪɢɢ» 2.15 «Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ ɧɟ ɜɟɪɢɬ». «Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɥɟɝɟɧɞɵ» 3.15 «ɇɚ ɧɨɱɶ ɝɥɹɞɹ» 9.00, 1.25 ɇɚ ɪɵɛɚɥɤɭ ɫ ɨɯɨɬɨɣ 5.30 «Ɋɨɥɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ...». ȼɫɬɪɟɱɚ ɫ 9.30, 2.00 ɇɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɇɢɤɨɥɚɟɦ ɑɢɧɞɹɣɤɢɧɵɦ (ɋɟɡɨɧ2) 6.00 «ɉɨ ɜɨɥɧɟ ɦɨɟɣ ɩɚɦɹɬɢ». ɋɟɪɝɟɣ 10.00, 21.00 Ⱦɢɤɚɹ ɤɭɯɧɹ ɋɤɪɢɩɤɚ 10.50, 15.35, 21.45 ɋɥɟɞɨɩɵɬ 6.55 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɤɚɞɪɟ». ȼɟɧɢɚɦɢɧ 11.05, 22.30 ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ ɪɵɛɚɥɤɚ ɋɦɟɯɨɜ 11.30, 23.00 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫ ɇɨɪɦɭɧɞɨɦ Ƚɪɚɛɨɜɫɤɢɫɨɦ 12.00, 18.30, 23.35, 6.00 ɋɨɦɵ ȿɜɪɨɩɵ 3.00, 15.00 Ɂɨɨɩɚɪɤ: ɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ 12.40, 19.00, 0.05, 6.30 Ɉɯɨɬɧɢɤ-ɨɞɢɩɢɧɝɜɢɧɵ 2016 ɝ. ɧɨɱɤɚ 4.00, 16.00 ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. 13.05, 0.35 Ɍɪɨɩɚ ɪɵɛɚɤɚ 2016 ɝ. 13.35, 1.05 Ɉɯɨɬɚ ɢ ɪɵɛɚɥɤɚ ɫ Ƚɚɪɪɢ 5.00, 5.20, 17.00, 17.20 Ɂɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ, Ʌɶɸɢɫɨɦ ɥɟɧɢɜɰɵ!. 2013 ɝ. 14.00, 20.35, 4.00, 8.05 ɉɨɣɦɚɬɶ 6.00, 18.00, 22.00 ɀɢɡɧɶ. 2009 ɝ. ɥɨɫɨɫɹ 7.00, 11.00, 23.00 ɋɟɜɟɪɧɚɹ Ⱥɦɟɪɢɤɚ. 14.30, 22.00, 4.30, 8.30 Ȼɢɬɜɚ ɩɪɨ2013 ɝ. ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ 8.00, 12.00, 0.00 Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɤɟɚɧ. 15.00 Ȼɪɢɫɬɨɥɶɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ. ɋɒȺ, 2015 ɝ. 2015 ɝ. 9.00 ɉɪɨɟɤɬ «Ȼɟɝɟɦɨɬ» 16.05 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ 10.00, 14.00, 2.00 ɀɢɜɨɬɧɵɟ-ɪɨɞɢɬɟɥɢ. ɍɞɦɭɪɬɢɢ 2015 ɝ. 16.30 Ɋɵɛɚɥɤɚ ɫɟɝɨɞɧɹ XL 13.00, 1.00 ɉɨɞɜɨɞɧɵɣ ɦɢɪ Ɉɤɚɜɚɧɝɨ 17.00 Ȼɟɥɚɪɭɫɶ: ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 2014 ɝ. ɤɥɟɜɚ 19.00, 19.25 Ⱥɧɧɚ ɢ ɟɟ ɞɢɤɢɟ ɠɢɜɨɬ17.30, 5.00 ɉɨɣɦɚɧɨ ɜ Ⱥɮɪɢɤɟ ɧɵɟ. 2005 ɝ. 18.00, 5.25 Ɉɯɨɬɚ ɜ ɍɞɦɭɪɬɢɢ 20.00 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɪɭɠɛɚ ɜ ɦɢɪɟ 19.30, 7.00 ȿɫɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ 2016 ɝ. 19.45, 7.20 Ɋɵɛɚɥɤɚ - ɲɨɭ 21.00, 21.30 ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ. 2.35 Ɉɯɨɬɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ 2014 ɝ. 3.05 Ɋɵɛɨɥɨɜɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ

Усадьба ТВ

Карусель

Мир

Время

Ретро

Охота и Рыбалка

Зоопарк

ǜǻ ǺDzǴǭǯǵǾȌȆǵǹ ǻǿ ǽDzDZǭǷȃǵǵ ǼǽǵȄǵǺǭǹ, Ǽǽǻǰǽǭǹǹǭ ǿDzǸDzǯDzȆǭǺǵȌ ǹǻdzDzǿ ǮȈǿȉ ǵǴǹDzǺDzǺǭ ǷǭǺǭǸǻǹ. ǜǻ ǯǻǼǽǻǾǭǹ ǷǻǽǽDzǷǿǵǽǻǯǷǵ ǯǽDzǹDzǺǵ TV-ǼǽǻǰǽǭǹǹȈ ǻǮǽǭȆǭǶǿDzǾȉ Ǽǻ ǿDzǸ.: +7 707 396 93 84


14 èþíÿ 2018

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÃÎ 18 ÈÞÍß

19 ÈÞÍß

Ðîññèÿ 2.00, 6.15 “ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ” 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 ȼɟɫɬɢ 6.55 “Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ. 8.40, 11.40, 14.40, 17.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 9.00, 0.30 “ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ”. 10.00, 16.00 “60 Ɇɢɧɭɬ” 12.00 Ɍ/ɫ “ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ” 15.00 “Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ”. 18.00 ɏ/ɮ “Ɍɺɬɹ Ɇɚɲɚ” 20.00 “ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ”. 22.35 Ɍ/ɫ “ȼɟɪɫɢɹ”

Ìàò÷ ÒÂ 6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 7.00, 8.30, 10.35, 13.40 ɇɨɜɨɫɬɢ 7.05, 0.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 8.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ʉɨɫɬɚ-Ɋɢɤɚ - ɋɟɪɛɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɦɚɪɵ 10.40, 0.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ2018 ɝ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ - Ɇɟɤɫɢɤɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 12.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ 13.45, 16.55, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɑɆ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɒɜɟɰɢɹ - ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ȼɟɥɶɝɢɹ - ɉɚɧɚɦɚ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɨɱɢ 20.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ȼɪɚɡɢɥɢɹ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ 23.45, 6.10 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. 2.25 Ʌɢɰɚ ɑɆ 2018 ɝ. 2.30 Ⱦ/ɮ “ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɥɚɞɢɚɬɨɪɵ” 4.10 ɏ/ɮ “Ʉɨɥɶɰɟɜɵɟ ɝɨɧɤɢ” 5.50 Ɋɨɫɫɢɹ ɠɞɺɬ

ÍÒÂ 0.50 “ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ” 1.25, 2.05 Ɍ/ɫ “ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɫɭɞɟ” 2.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 2.30 “Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ” 4.30, 6.25 Ɍ/ɫ “ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ” 7.00 Ɍ/ɫ “Ʌɟɫɧɢɤ” 9.25 “Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ” 10.00, 12.30, 21.05 “Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ” 13.20 “ȾɇɄ” 14.15 “Ɋɟɚɤɰɢɹ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ 15.40 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ” 19.30 “ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ” 20.00 “ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ” 20.10 Ɍ/ɫ “ɋɬɟɪɜɵ” 23.00 “ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!” 23.55 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ”

Ðîññèÿ

2.00, 6.15 “ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ” 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 ȼɟɫɬɢ 6.55 “Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ. 8.40, 11.40, 14.40 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 9.00, 23.45 “ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ”. 10.00, 16.00 “60 Ɇɢɧɭɬ” 12.00 Ɍ/ɫ “ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ” 15.00 “Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ”. 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ɋɨɫɫɢɹ-ȿɝɢɩɟɬ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ 19.55 “Ȼɵɬɶ ɜ ɢɝɪɟ”. 21.45 ɏ/ɮ “Ɉɥɸɲɤɚ”

Ìàò÷ ÒÂ 6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 7.00, 8.25, 11.00, 13.35 ɇɨɜɨɫɬɢ 7.05, 0.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 8.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 10.30 Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɋɛɨɪɧɨɣ 11.05 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ȼɟɥɶɝɢɹ - ɉɚɧɚɦɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɨɱɢ 13.05 “Ɇɭɧɞɢɚɥɶ. ɇɚɲɢ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ. ȿɝɢɩɟɬ”. 13.40, 16.55, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɑɆ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ʉɨɥɭɦɛɢɹ - əɩɨɧɢɹ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɪɚɧɫɤɚ 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɉɨɥɶɲɚ - ɋɟɧɟɝɚɥ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 20.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ɍɭɧɢɫ - Ⱥɧɝɥɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ 23.45 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. 0.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɒɜɟɰɢɹ - ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ 2.25 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. ɂɬɨɝɢ ɦɚɹ 3.10 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. UFC. ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɪɭɜɟ ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɧɞɪɟɹ Ⱥɪɥɨɜɫɤɨɝɨ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɒȺ 4.15 Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɫɩɨɪɬɚ 4.45 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ. ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɨɡɟɮɚ ɉɚɪɤɟɪɚ. Ȼɨɣ ɡɚ ɬɢɬɭɥɵ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɜɟɪɫɢɹɦ WBA, IBF ɢ WBO ɜ ɫɭɩɟɪɬɹɠɺɥɨɦ ɜɟɫɟ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɨɜɟɬɤɢɧ ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɷɜɢɞɚ ɉɪɚɣɫɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

ÍÒÂ

20 ÈÞÍß

21 ÈÞÍß

Ðîññèÿ

Ðîññèÿ

2.00, 6.15 “ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ” 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 ȼɟɫɬɢ 6.55 “Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ. 8.40, 11.40, 14.40, 17.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 9.00 “ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ”. 10.00, 16.00 “60 Ɇɢɧɭɬ” 12.00 Ɍ/ɫ “ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ” 15.00 “Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ”. 18.00 Ɍ/ɫ “ɉɥɚɤɭɱɚɹ ɢɜɚ” 20.30 “ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ”. 23.05 Ɍ/ɫ “ȼɟɪɫɢɹ”

2.00, 6.15 “ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ” 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 ȼɟɫɬɢ 6.55 “Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ. 8.40, 11.40, 14.40, 17.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 9.00 “ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ”. 10.00, 16.00 “60 Ɇɢɧɭɬ” 12.00 Ɍ/ɫ “ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ” 15.00 “Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ”. 18.00 Ɍ/ɫ “ɉɥɚɤɭɱɚɹ ɢɜɚ” 20.30 “ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ”. 23.05 Ɍ/ɫ “ȼɟɪɫɢɹ”

Ìàò÷ ÒÂ

Ìàò÷ ÒÂ

6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 7.00, 8.55, 11.30 ɇɨɜɨɫɬɢ 7.05, 0.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 9.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ʉɨɥɭɦɛɢɹ - əɩɨɧɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɪɚɧɫɤɚ 11.00 ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɮɭɬɛɨɥɨɦ 11.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɉɨɥɶɲɚ - ɋɟɧɟɝɚɥ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 13.40 Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɫɩɟɯ 14.00, 16.55, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɑɆ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ - Ɇɚɪɨɤɤɨ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɍɪɭɝɜɚɣ - ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɋɨɫɬɨɜɚɧɚ-Ⱦɨɧɭ 20.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ɋɨɫɫɢɹ - ȿɝɢɩɟɬ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ 23.45 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. 0.25 ɏ/ɮ “ɍɱɟɧɢɤ ɦɚɫɬɟɪɚ” 2.10 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. UFC. Ɋɨɛɟɪɬ ɍɢɬɬɚɤɟɪ ɩɪɨɬɢɜ Ƀɨɷɥɹ Ɋɨɦɟɪɨ. Ɋɟɜɚɧɲ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɒȺ 4.10 ȼɷɥɤɚɦ ɬɭ Ɋɚɲɚ 4.40 Ⱦ/ɮ “Ɇɢɫɬɟɪ Ʉɚɥɶɡɚɝɟ”

6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 7.00, 8.55, 11.30, 13.40 ɇɨɜɨɫɬɢ 7.05, 0.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 9.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ - Ɇɚɪɨɤɤɨ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 11.00 ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɮɭɬɛɨɥɨɦ 11.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɂɪɚɧ - ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ʉɚɡɚɧɢ 13.45, 16.55, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɑɆ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ⱦɚɧɢɹ - Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɦɚɪɵ 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɉɟɪɭ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ 20.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɍɪɭɝɜɚɣ - ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ 23.45 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. 0.25 ɏ/ɮ “ɋɚɦɨɜɨɥɤɚ” 2.20 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ. Ʌɟɨ ɋɚɧɬɚ Ʉɪɭɫ ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɛɧɟɪɚ Ɇɚɪɟɫɚ. Ȼɨɣ ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɜɟɪɫɢɢ WBA ɜ ɩɨɥɭɥɺɝɤɨɦ ɜɟɫɟ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɒȺ 4.20 Ʌɢɰɚ ɑɆ 2018 ɝ. 4.25 Ɍɪɟɧɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɥɢ ɧɚ ɑɆ 4.30 Ⱦ/ɮ “ɇɨɜɢɰɤɢ”

ÍÒÂ 0.50 “ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ” 1.25, 2.05 Ɍ/ɫ “ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɫɭɞɟ” 2.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 2.30 “Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ” 4.30, 6.25 Ɍ/ɫ “ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ” 7.00 Ɍ/ɫ “Ʌɟɫɧɢɤ” 9.25 “Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ” 10.00, 12.30, 20.55 “Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ” 13.20 “ȾɇɄ” 14.15 “Ɋɟɚɤɰɢɹ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ 15.40 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ” 19.30 “ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ” 20.00 Ɍ/ɫ “ɋɬɟɪɜɵ” 22.50 “Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ” 23.55 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ”

0.50 “ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ” 1.25, 2.05 Ɍ/ɫ “ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɫɭɞɟ” 2.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 2.30 “Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ” 4.30, 6.25 Ɍ/ɫ “ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ” 7.00 Ɍ/ɫ “Ʌɟɫɧɢɤ” 9.25 “Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ” 10.00, 12.30, 20.55 “Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ” 13.20 “ȾɇɄ” 14.15 “Ɋɟɚɤɰɢɹ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ÒÍÒ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 2.00, 2.30 “ɌɇɌ. 15.40 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ” ÒÍÒ Best” 19.30 “ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ” 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 2.00, 2.30 “ɌɇɌ. 5.00 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 20.00 Ɍ/ɫ “ɋɬɟɪɜɵ” Best” 22.50 “Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ” 6.15 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” 5.00 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 23.55 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ” 7.30, 8.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɍɥɢɰɚ” 6.15 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” 8.30 - 15.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɚɲɚɌɚɧɹ” ÒÍÒ 16.00, 16.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɜɟɬɚ ɫ ɬɨɝɨ 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 2.00, 2.30 “ɌɇɌ. 7.30, 8.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɍɥɢɰɚ” 8.30 “Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ” ɫɜɟɬɚ” Best” 9.00 - 15.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɚɲɚɌɚɧɹ” 17.00, 0.00, 1.00 “Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?” 5.00 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 16.00, 16.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɜɟɬɚ ɫ ɬɨɝɨ 18.00, 18.30 Ɍ/ɫ “STAND UP. ɘɥɢɹ 6.15, 19.00 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” ɫɜɟɬɚ” 7.30, 8.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɍɥɢɰɚ” Ⱥɯɦɟɞɨɜɚ” 17.00 “Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ” 8.30 - 15.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɚɲɚɌɚɧɹ” 19.00 “Ⱦɨɦ-2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ” 18.00 “STAND UP” 20.00 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 16.00, 16.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɜɟɬɚ ɫ ɬɨɝɨ 19.00 “Ⱦɨɦ-2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ” ɫɜɟɬɚ” 21.05, 22.05 “ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ” 17.00, 21.05, 22.05 “ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ” 20.00 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 23.05 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ “ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɣ 18.00, 18.30 Ɍ/ɫ “STAND UP. ɘɥɢɹ 21.05, 22.05 “ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ” ɫɬɟɩɟɧɢ” - “Ƚɨɪɹɳɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ” Ⱥɯɦɟɞɨɜɚ” 23.05 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ “ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɣ 20.00 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ” - “ȼ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɲɨɤɚ” ÑÒÑ 23.05 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ “ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɣ 0.00, 1.00 “Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?” 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” ɫɬɟɩɟɧɢ” - “Ȼɪɸɤɢ ɜ ɨɝɧɟ” ÑÒÑ 3.25 Ɇ/ɫ “Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!” 0.00, 1.00 “Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?” 3.45 Ɇ/ɮ “Ⱦɨɦ” 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” ÑÒÑ 5.30 Ɇ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 3.35 Ɇ/ɫ “Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɭɪɛɨ” 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” 6.30, 21.30 “ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ. 3.35 4.00 Ɇ/ɫ “ɒɨɭ ɦɢɫɬɟɪɚ ɉɢɛɨɞɢ ɢ Ɇ/ɫ “Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɭɪɛɨ” Ʌɸɛɢɦɨɟ” ɒɟɪɦɚɧɚ” 4.00 Ɇ/ɫ “ɒɨɭ ɦɢɫɬɟɪɚ ɉɢɛɨɞɢ ɢ 7.05 Ɇ/ɮ “Ⱥɢɫɬɵ” 4.25 Ɇ/ɫ “Ɍɪɢ ɤɨɬɚ” ɒɟɪɦɚɧɚ” 8.55 ɏ/ɮ “ɗɪɚɝɨɧ” 4.40 Ɇ/ɫ “Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ” 4.25 Ɇ/ɫ “Ɍɪɢ ɤɨɬɚ” 11.00 Ɍ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 4.40 Ɇ/ɫ “Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ” 5.30 Ɇ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 5.30 Ɇ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 18.00 Ɍɪɢɥɥɟɪ “Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɨɞɧɨ” 6.30, 21.30 “ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ. 20.30 “Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɫ Ɏɺɞɨɪɨɦ 6.30, 21.30 “ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ. Ʌɸɛɢɦɨɟ” Ʌɸɛɢɦɨɟ” 6.40 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ɋɨɡɨɜɚɹ ɩɚɧɬɟɪɚ-2” Ȼɨɧɞɚɪɱɭɤɨɦ” 6.35 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ɋɨɡɨɜɚɹ ɩɚɧɬɟɪɚ” 8.30 Ɍɪɢɥɥɟɪ “ɉɪɨɝɭɥɤɚ” 22.00 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɜɟɞɶɦ” 8.25 Ɍɪɢɥɥɟɪ “Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɨɞɧɨ” 11.00 Ɍ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 23.40 Ɇɟɥɨɞɪɚɦɚ “ȼɨɬ ɷɬɨ ɥɸɛɨɜɶ!” 11.00 Ɍ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 18.00 Ɍɪɢɥɥɟɪ “Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɞɪɭɡɟɣ 1.30 “ɗɬɨ ɥɸɛɨɜɶ” ɋɤɟɬɱɤɨɦ 18.00 Ɍɪɢɥɥɟɪ “ɉɪɨɝɭɥɤɚ” Ɉɭɲɟɧɚ” 2.00 “ȿɪɚɥɚɲ” 20.30, 0.05 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɧɟ ɫɞɚɸɬɫɹ” 20.30, 0.05 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɧɟ ɫɞɚɸɬɫɹ” 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ” 22.00 Ȼɨɟɜɢɤ “Ȼɥɢɡɧɟɰɵ” 22.00 ɏ/ɮ “ɏɪɨɧɢɤɢ ɏɭɚɞɭ. Ʌɟɡɜɢɟ ɪɨɡɵ” 1.05 “ɗɬɨ ɥɸɛɨɜɶ” ɋɤɟɬɱɤɨɦ Çâåçäà 1.05 “ɗɬɨ ɥɸɛɨɜɶ” ɋɤɟɬɱɤɨɦ 2.35 “ȿɪɚɥɚɲ” 2.35 “ȿɪɚɥɚɲ” 5.00 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɤɢɧɨ”. Ʌɸɛɨɜɶ ɉɨɥɢɳɭɤ 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ” 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ” 5.50 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɤɢɧɨ”. Ƚɟɨɪɝɢɣ Ȼɭɪɤɨɜ Çâåçäà 6.45, 8.15, 9.05, 10.50, 12.15, 13.05 Ɍ/ɫ 5.00 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɚɪɦɢɢ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ Çâåçäà “1941” Ɇɚɪɲɚɥɨɦ”. Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɪɟɱɤɨ 8.00, 12.00, 17.00, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 5.50 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɚɪɦɢɢ ɫ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ 5.00 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɤɨɫɦɨɫɚ”. ɋɟɪɝɟɣ Ʉɨɪɨɥɺɜ 5.50 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɤɨɫɦɨɫɚ”. “ɋɨɸɡ-11” 9.00, 13.00 ȼɨɟɧɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ Ɇɚɪɲɚɥɨɦ”. Ʌɟɨɧɢɞ ȼɨɥɵɧɫɤɢɣ 6.45, 8.15, 9.05, 10.50, 12.15, 13.05 Ɍ/ɫ 6.45, 8.15, 9.05 Ɍ/ɫ “1941” 15.00 ɏ/ɮ “ɇɟɫɥɭɠɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ” “1942” 8.00, 12.00, 17.00, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 17.35 Ⱦ/ɫ “ɇɸɪɧɛɟɪɝ” 8.00, 12.00, 17.00, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 9.00, 13.00 ȼɨɟɧɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 19.10 “ɇɟ ɎȺɄɌ!” 9.00, 13.00 ȼɨɟɧɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 19.40 Ⱦ/ɫ “Ɂɚɝɚɞɤɢ ɜɟɤɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 10.50, 12.15, 13.05 Ɍ/ɫ “ɋɬɪɟɥɹɸɳɢɟ 15.15 ɏ/ɮ “Ⱦɟɥɨ ʋ306”. “Ɇɨɫɮɢɥɶɦ” ɝɨɪɵ” Ɇɟɞɜɟɞɟɜɵɦ”. “ɉɨ ɫɥɟɞɚɦ 15.10 ɏ/ɮ 17.35 Ⱦ/ɫ “ɇɸɪɧɛɟɪɝ” “ȼɡɪɵɜ ɧɚ ɪɚɫɫɜɟɬɟ” əɧɬɚɪɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ” 17.35 Ⱦ/ɫ “ɇɸɪɧɛɟɪɝ” 19.10 “ɇɟ ɎȺɄɌ!” 20.25 Ⱦ/ɫ “Ɂɚɝɚɞɤɢ ɜɟɤɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 19.10 “ɇɟ ɎȺɄɌ!” 19.40 Ⱦ/ɫ “ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ”. “ȼɬɨɪɨɣ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɵɦ”. “ȼɚɥɟɪɢɣ ɑɤɚɥɨɜ. 19.40 “ɍɥɢɤɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ”. Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɮɪɨɧɬ: ɥɭɱɲɟ ɩɨɡɞɧɨ, ɱɟɦ Ɋɚɫɩɭɬɢɧ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɜɢɪɚɠ” ɧɢɤɨɝɞɚ” 21.10 Ⱦ/ɫ “Ɂɚɝɚɞɤɢ ɜɟɤɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 20.25 “ɍɥɢɤɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ”. “ȼɚɧɝɚ. 20.25 Ⱦ/ɫ “ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ”. “Ƚɥɚɜɧɵɣ Ɍɚɣɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ” Ɇɟɞɜɟɞɟɜɵɦ”. “Ƚɢɛɟɥɶ Ⱥɪɤɚɞɢɹ ɝɨɥɨɫ ɫɬɪɚɧɵ. Ɍɚɣɧɚ Ʌɟɜɢɬɚɧɚ” 21.10 “ɍɥɢɤɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ”. Ⱦɢɚɧɚ Ƚɚɣɞɚɪɚ” 21.10 Ⱦ/ɫ “ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ”. “ɀɭɤɨɜ ɜ 22.15 ɏ/ɮ “Ⱦɜɚ ɛɢɥɟɬɚ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɣ 22.15 ɏ/ɮ “Ⱦɟɥɨ Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ” Ɉɞɟɫɫɟ. ȼɨɣɧɚ ɩɨɫɥɟ ɉɨɛɟɞɵ” ɫɟɚɧɫ” 0.15 ɏ/ɮ “Ɍɚɣɧɚɹ ɩɪɨɝɭɥɤɚ” 22.15 ɏ/ɮ “ɇɨɱɧɨɣ ɩɚɬɪɭɥɶ” 0.05 ɏ/ɮ “Ʉɪɭɝ” 1.50 “ɑɚɫɬɧɚɹ ɠɢɡɧɶ” 0.10 ɏ/ɮ “ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ȽȺɂ” 1.55 ɏ/ɮ “ɉɪɨ ɉɟɬɪɚ ɢ ɉɚɜɥɚ” 3.50 Ⱦ/ɮ “Ƚɨɦɛɨɠɚɛ ɐɵɛɢɤɨɜ. ɉɚɥɨɦɧɢɤ 3.50 Ⱦ/ɮ “ɋɨɥɞɚɬɫɤɢɣ ɞɨɥɝ ɦɚɪɲɚɥɚ 1.45 ɏ/ɮ “Ɍɵ ɞɨɥɠɟɧ ɠɢɬɶ” 3.20 ɏ/ɮ “Ƚɨɞɟɧ ɤ ɧɟɫɬɪɨɟɜɨɣ” ɨɫɨɛɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ” Ɋɨɤɨɫɫɨɜɫɤɨɝɨ”

ÍÒÂ 0.50 “ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ” 1.25, 2.05 Ɍ/ɫ “ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɫɭɞɟ” 2.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 2.30 “Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ” 4.30, 6.25 Ɍ/ɫ “ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ” 7.00 Ɍ/ɫ “Ʌɟɫɧɢɤ” 9.25 “Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ” 10.00, 12.30, 20.55 “Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ” 13.20 “ȾɇɄ” 14.15 “Ɋɟɚɤɰɢɹ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ 15.40 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ” 19.30 “ɂɬɨɝɢ ɞɧɹ” 20.00 Ɍ/ɫ “ɋɬɟɪɜɵ” 22.50 “ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ” 23.50 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ”

ÒÍÒ 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 “ɌɇɌ. Best” 5.00 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 6.15 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” 7.30, 8.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɍɥɢɰɚ” 8.30 - 15.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɚɲɚɌɚɧɹ” 16.00, 16.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɋɜɟɬɚ ɫ ɬɨɝɨ ɫɜɟɬɚ” 17.00 “ɒɨɭ “ɋɬɭɞɢɹ ɋɨɸɡ” 18.00 “STAND UP” 19.00 “Ⱦɨɦ-2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ” 20.00 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 21.05 Ɍɪɢɥɥɟɪ “Ⱦɠɨɧ Ʉɶɸ” 23.20 “THT-Club” Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 23.25 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ “ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ” - “ɉɨɫɨɫɢ ɦɨɟ ɚɥɢɛɢ” 0.15 Ȼɨɟɜɢɤ “ȼ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ” 2.10 Ⱦ/ɮ “Ɋɨɠɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɥɟ”

ÑÒÑ 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” 3.35 Ɇ/ɫ “Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɭɪɛɨ” 4.00 Ɇ/ɫ “ɒɨɭ ɦɢɫɬɟɪɚ ɉɢɛɨɞɢ ɢ ɒɟɪɦɚɧɚ” 4.25 Ɇ/ɫ “Ɍɪɢ ɤɨɬɚ” 4.40 Ɇ/ɫ “Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ” 5.30 Ɇ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 6.30 Ȼɨɟɜɢɤ “ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ” 8.30 Ɍɪɢɥɥɟɪ “Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɞɪɭɡɟɣ Ɉɭɲɟɧɚ” 11.00 Ɍ/ɫ “ȼɨɪɨɧɢɧɵ” 18.00 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɩɨ-ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢ” 20.15 ɒɨɭ “ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ” 21.30 “ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ. Ʌɸɛɢɦɨɟ” 22.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ɋɨɡɨɜɚɹ ɩɚɧɬɟɪɚ-2” 23.45 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ȼɫɺ ɢ ɫɪɚɡɭ” 1.35 “ɗɬɨ ɥɸɛɨɜɶ” ɋɤɟɬɱɤɨɦ 2.35 “ȿɪɚɥɚɲ” 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ”

Çâåçäà 5.00 “ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɟɧɶ”. ɗɥɶɞɚɪ Ɋɹɡɚɧɨɜ 5.50 “ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɟɧɶ”. ȼɢɬɚɥɢɣ ɋɨɥɨɦɢɧ 6.45, 8.15, 9.05, 10.50, 12.15, 13.05 Ɍ/ɫ “1942” 8.00, 12.00, 17.00, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 9.00, 13.00 ȼɨɟɧɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 15.00 Ⱦ/ɫ “Ɇɨɫɤɜɚ ɮɪɨɧɬɭ” 15.25 ɏ/ɮ “ɋɤɜɨɡɶ ɨɝɨɧɶ” 17.35 Ⱦ/ɮ “ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ “ȼɨɫɶɦɟɪɤɚ” 19.10 “ɇɟ ɎȺɄɌ!” 19.40 “Ʉɨɞ ɞɨɫɬɭɩɚ”. Ⱦɠɭɥɢɚɧ Ⱥɫɫɚɧɠ 20.25 “Ʉɨɞ ɞɨɫɬɭɩɚ”. ȼɢɤɬɨɪ ɑɟɪɧɨɦɵɪɞɢɧ 21.10 “Ʉɨɞ ɞɨɫɬɭɩɚ”. ɗɞɜɚɪɞ ɋɧɨɭɞɟɧ 22.15 ɏ/ɮ “ɉɪɢɤɚɡ: ɨɝɨɧɶ ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ” 0.00 ɏ/ɮ “ɉɪɢɤɚɡ: ɩɟɪɟɣɬɢ ɝɪɚɧɢɰɭ” 1.45 ɏ/ɮ “Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɝɚɪɧɢɡɨɧ”. “Ɇɨɫɮɢɥɶɦ” 3.35 Ⱦ/ɮ “ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ ɧɟɭɥɨɜɢɦɵɯ” 4.20 ɏ/ɮ “Ɂɢɦɨɪɨɞɨɤ”

5.00 Ɋɨɫɫɢɹ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 6.00 “ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ” 6.20 “ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ” 7.10 “ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ” ÈÞÍß 8.00 ȼɟɫɬɢ 8.20 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ Ðîññèÿ 8.40 “Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɹ”. 2.00, 6.15 “ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ” 11.00 ɏ/ɮ “ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɥɸɛɥɸ” 6.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 ȼɟɫɬɢ 15.00 “ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!” 6.55 “Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ”. Ɍɨɤ-ɲɨɭ. 17.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ 8.40, 11.40, 14.40, 17.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ 18.00 ɏ/ɮ “Ɇɢɲɟɥɶ” ɜɪɟɦɹ 22.00 ɏ/ɮ “Ɂɜɺɡɞɵ ɫɜɟɬɹɬ ɜɫɟɦ” 9.00 “ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɪɢɫɨɦ 0.10 Ɍ/ɫ “Ʌɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ” Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ”. Ìàò÷ ÒÂ 10.00, 16.00 “60 Ɇɢɧɭɬ” 12.00 Ɍ/ɫ “ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣ” 6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 15.00 “Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ”. 7.00 ɏ/ɮ “Ʉɪɚɞɭɳɢɣɫɹ ɬɢɝɪ, ɫɩɪɹɬɚɜɲɢɣɫɹ 18.00 Ɍ/ɫ “ɉɥɚɤɭɱɚɹ ɢɜɚ” ɞɪɚɤɨɧ” 21.00 ɏ/ɮ “ɏɨɥɨɞɧɨɟ ɬɚɧɝɨ” 9.10, 11.20, 13.55 ɇɨɜɨɫɬɢ 23.20 ɏ/ɮ “ɋɨɪɨɤɚɩɹɬɤɚ” 9.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɇɢɝɟɪɢɹ - ɂɫɥɚɧɞɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ Ìàò÷ ÒÂ ɢɡ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ 6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 11.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 7.00, 8.55, 11.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɝ. Ȼɪɚɡɢɥɢɹ - Ʉɨɫɬɚ-Ɋɢɤɚ. 7.05, 0.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 13.25 ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɮɭɬɛɨɥɨɦ 9.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. 14.00, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɑɆ Ⱦɚɧɢɹ - Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ ɢɡ ɋɚɦɚɪɵ 14.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 11.00 ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɮɭɬɛɨɥɨɦ ɝ. 11.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 16.55 ɎɈɊɆɍɅȺ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ. ɝ. Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɉɟɪɭ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ 18.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 13.40 Ɋɨɫɫɢɹ ɠɞɺɬ ɝ. ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ - Ɇɟɤɫɢɤɚ. 14.00, 16.55, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɊɨɫɬɨɜɚɑɆ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ ɧɚ-Ⱦɨɧɭ 14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 20.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ȼɪɚɡɢɥɢɹ - Ʉɨɫɬɚ-Ɋɢɤɚ. ɉɪɹɦɚɹ ɝ. ɋɟɪɛɢɹ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢɡ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɚ 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 23.30 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. ɝ. ɇɢɝɟɪɢɹ - ɂɫɥɚɧɞɢɹ. ɉɪɹɦɚɹ 23.50 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɚ Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 20.55, 2.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 0.10 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ. Ⱦɠɨɲ 2018 ɝ. Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ. Ʌɟɡɟɪ ɩɪɨɬɢɜ Ɉɯɚɪɚ Ⱦɷɜɢɫɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ Ⱦɚɧɢɷɥɶ Ⱦɸɛɭɚ ɩɪɨɬɢɜ Ɍɨɦɚ 23.45 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. Ʌɢɬɬɥɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ 0.25 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɹ - ɂɬɚɥɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ 2.30 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɢɡ ɂɬɚɥɢɢ Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɒȺ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ 4.25 ɋɭɞɟɛɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɂɬɚɥɢɢ 4.30 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ. Ɍɟɪɪɢ 4.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. UFC. Ɏɥɷɧɚɝɚɧ ɩɪɨɬɢɜ Ɇɨɪɢɫɚ ɏɭɤɟɪɚ. Ⱦɨɧɚɥɶɞ ɋɟɪɪɨɧɟ ɩɪɨɬɢɜ Ʌɟɨɧɚ Ɍɚɣɫɨɧ Ɏɶɸɪɢ ɩɪɨɬɢɜ ɋɟɮɟɪɚ ɗɞɜɚɪɞɫɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɟɮɟɪɢ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɢɧɝɚɩɭɪɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

22

ÍÒÂ

ÍÒÂ

1.00 “ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ” 1.35 “Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ” 3.25 “ɋɦɨɬɪ” 4.00, 6.00, 12.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 4.20 “ɂɯ ɧɪɚɜɵ” 4.40 “Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦ” 5.15 “Ʉɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɢɧ?” 6.20 “Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ” 7.00 “ȿɞɚ ɠɢɜɚɹ ɢ ɦɟɪɬɜɚɹ” 8.00 “Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ” 9.05 “ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!” 10.00 “ɀɞɢ ɦɟɧɹ” 11.05 “ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ” 12.20 “Ɉɞɧɚɠɞɵ...” 13.00 “ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ”. Ⱥɪɤɚɞɢɣ ɍɤɭɩɧɢɤ ÒÍÒ 15.00 “ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ” ɋ ȼɚɞɢɦɨɦ Ɍɚɤɦɟɧɟɜɵɦ 3.00 Ɇ/ɮ “ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɦɟɱ” 16.00 “Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɇɨɜɚɹ ɜɨɥɧɚ - 2018” 5.00 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 18.00 ɏ/ɮ “Ȼɨɛɪɵ” 6.15 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” 19.50 “Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɢɥɨɪɚɦɚ” ɫ 7.30, 8.00 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɍɥɢɰɚ” Ɍɢɝɪɚɧɨɦ Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ 8.30 - 16.00 “Ȼɢɬɜɚ ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ” 17.30 “Ȼɢɬɜɚ ɷɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ” - “Ɏɢɧɚɥ” 20.45 “Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ”. Ƚɪɭɩɩɚ “Ɋɚɡɧɵɟ ɥɸɞɢ” 19.00 “Ⱦɨɦ-2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ” 20.00 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 22.00 ɏ/ɮ “Ƚɪɨɦɨɡɟɤɚ” 0.05 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ” 21.00 “Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!” 21.35 ɏ/ɮ “ɇɟɡɚɛɵɜɚɟɦɨɟ” ÒÍÒ 0.00 “ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ” 3.00, 3.30, 4.30, 2.00, 2.30 “ɌɇɌ. Best” 1.00 “Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?” 4.00, 23.25 “ɌɇɌ MUSIC” 2.00, 2.30 “ɌɇɌ. Best” 5.00 “Ⱥɝɟɧɬɵ 003” ÑÒÑ 5.30 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 6.30 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” 7.30 - 16.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ɉɥɶɝɚ” 3.35 Ɇ/ɫ “Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɭɪɛɨ” 17.00 “ɒɩɢɨɧ” (Spy), ɋɒȺ, 2015 ɝ. 4.00 Ɇ/ɫ “ɒɨɭ ɦɢɫɬɟɪɚ ɉɢɛɨɞɢ ɢ 19.15 “Ⱦɨɦ-2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ” ɒɟɪɦɚɧɚ” 20.20 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 4.25 Ɇ/ɫ “Ɍɪɢ ɤɨɬɚ” 21.20 Ⱦɪɚɦɚ “Ʉɪɭɱɟɧɵɣ ɦɹɱ” 4.40 Ɇ/ɫ “Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ” 0.00 “ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ” 5.30 Ɇ/ɫ “Ʉɭɯɧɹ” 6.30 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ⱥɫɬɟɪɢɤɫ ɢ Ɉɛɟɥɢɤɫ ɜ 1.00 “Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?” Ȼɪɢɬɚɧɢɢ” ÑÒÑ 8.45 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɩɨ-ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢ” 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” 11.00 Ɍ/ɫ “ȼɨɪɨɧɢɧɵ” 16.00 ɒɨɭ “ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ”. 3.20 Ɇ/ɫ “Ʉɨɦɚɧɞɚ ɬɭɪɛɨ” Ⱥɡɛɭɤɚ ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ. 3.45 Ɇ/ɫ “ɒɨɭ ɦɢɫɬɟɪɚ ɉɢɛɨɞɢ ɢ ɒɟɪɦɚɧɚ” “Ȼ” 17.30 ɒɨɭ “ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ”. 4.10 Ɇ/ɫ “Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ” 4.35 Ɇ/ɫ “ɇɨɜɚɬɨɪɵ” Ⱥɡɛɭɤɚ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ. 4.50 Ɇ/ɫ “Ɍɪɢ ɤɨɬɚ” “Ƚ” 19.00 “ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ” ȼɟɞɭɳɢɟ 5.05 Ɇ/ɫ “Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!” - Ⱥɧɬɨɧ Ʌɢɪɧɢɤ ɢ Ɋɨɦɚɧ ɘɧɭɫɨɜ 5.30 “ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ. Ʌɸɛɢɦɨɟ” 21.00 ɍɠɚɫɵ “Ɉɱɟɧɶ ɫɬɪɚɲɧɨɟ ɤɢɧɨ” 6.30 “ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ” 7.30 “ɍɫɩɟɬɶ ɡɚ 24 ɱɚɫɚ” 22.40 Ⱦɪɚɦɚ “Ȼɨɟɜɨɣ ɤɨɧɶ” 8.30 ɒɨɭ “ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ” 1.30 “ɗɬɨ ɥɸɛɨɜɶ” ɋɤɟɬɱɤɨɦ 9.10 Ɇ/ɮ “ɋɟɦɟɣɤɚ ɦɨɧɫɬɪɨɜ” 2.30 “ȿɪɚɥɚɲ” 11.00, 0.35 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ɇɚɣɨɪ ɉɟɣɧ” 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ” 13.00 ɒɨɭ “ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ”. Çâåçäà Ⱥɡɛɭɤɚ ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ. “Ȼ” 6.05, 8.15, 9.05 Ɍ/ɫ “Ȼɥɨɤɚɞɚ” 1, 12 ɱ. 14.25 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɑɭɦɨɜɚɹ ɩɹɬɧɢɰɚ” 1974 ɝ. 8.00, 12.00, 17.00, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 16.20 Ɇ/ɮ “Ⱦɢɤɢɟ ɩɪɟɞɤɢ” 18.00 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɋɢɞɞɢɤ” 9.00, 13.00 ȼɨɟɧɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ 10.15, 12.15, 13.05 Ɍ/ɫ “Ȼɥɨɤɚɞɚ” 2, 12 20.25 Ȼɨɟɜɢɤ “ɗɤɜɢɥɢɛɪɢɭɦ” 22.30 ɏ/ɮ “Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ” ɱ. 1977 ɝ. 2.25 “ȿɪɚɥɚɲ” 14.00 ɏ/ɮ “Ȼɪɟɫɬɫɤɚɹ ɤɪɟɩɨɫɬɶ” 17.35 “Ƚɥɚɜɧɵɣ ɞɟɧɶ”. “Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ” ɩɨɥɤ”. Çâåçäà 18.25 ɏ/ɮ “Ȼɭɞɭ ɩɨɦɧɢɬɶ” 5.55 ɏ/ɮ “Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɟɦɶɹ” 20.20, 22.15 ɏ/ɮ “ɉɥɚɦɹ” 8.00, 12.00, 17.00, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 23.45 ɏ/ɮ “ɂɞɢ ɢ ɫɦɨɬɪɢ” 2.05 Ⱦ/ɮ “Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɮɚɲɢɡɦ” 8.15 “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɭɡɵɤɢ”. Ɇɢɯɚɢɥ Ɍɚɧɢɱ 8.40 “ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɟɧɶ”. ɇɚɞɟɠɞɚ 4.35 ɏ/ɮ “ɉɨɫɬɚɪɚɣɫɹ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɠɢɜɵɦ” Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ 9.30 “ɇɟ ɎȺɄɌ!” 10.00 Ⱦ/ɫ “Ɂɚɝɚɞɤɢ ɜɟɤɚ ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɵɦ”. “Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɚɹ ÈÞÍß ɦɚɮɢɹ” 10.50 Ⱦ/ɫ “Ɇɨɫɤɜɚ ɮɪɨɧɬɭ” Ðîññèÿ 11.15, 12.15 ɏ/ɮ “Ʉɨɞɨɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 1.45 Ɍ/ɫ “ɋɪɨɱɧɨ ɜ ɧɨɦɟɪ! ɇɚ ɫɥɭɠɛɟ “ɘɠɧɵɣ ɝɪɨɦ” ɡɚɤɨɧɚ” 14.10, 17.25, 21.00, 22.20, 4.35 Ɍ/ɫ 3.35 ɆɍɅɖɌ ɭɬɪɨ. “Ɇɚɲɚ ɢ Ɇɟɞɜɟɞɶ” “Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ” 4.10 “ɀɢɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ” 17.10 “ɁȺȾȿɅɈ!” ɫ ɇɢɤɨɥɚɟɦ ɉɟɬɪɨɜɵɦ 0.50 “ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ” 1.25, 2.05 Ɍ/ɫ “ə ɪɚɛɨɬɚɸ ɜ ɫɭɞɟ” 2.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 2.30 “Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼ” 4.30, 6.25 Ɍ/ɫ “ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚ” 7.00 Ɍ/ɫ “Ʌɟɫɧɢɤ” 9.25 “Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ” 10.00, 12.30, 22.00 “Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ” 13.20 “ȾɇɄ” 14.15 “ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ” 15.40 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ” 19.35 “Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ” 20.05 Ɍ/ɫ “ɋɬɟɪɜɵ” 21.00 “Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɦɵ” 0.00 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ”

23

17

24 ÈÞÍß

Ðîññèÿ

1.55 Ɍ/ɫ “ɋɪɨɱɧɨ ɜ ɧɨɦɟɪ! ɇɚ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚɤɨɧɚ” 3.45 “ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɪɟɠɢɫɫɟɪ” 4.35, 0.35 “ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚ” 5.05 “ɍɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɱɬɚ” 5.45 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ȼɟɫɬɢ-Ɇɨɫɤɜɚ. ɇɟɞɟɥɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 6.25 “ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ” 7.10 “Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦ” 8.00 ȼɟɫɬɢ 8.20 “ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ” 11.00 ɏ/ɮ “Ɍɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɠɟɧɳɢɧɚ” 15.00 “Ʌɢɝɚ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ”. ɋɭɩɟɪɮɢɧɚɥ. 17.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ 19.00 “ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦ”. 21.30 “Ʌɟɜ əɲɢɧ - ɧɨɦɟɪ ɨɞɢɧ”. 22.35 Ɍ/ɫ “ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɚɜɞɭ”

Ìàò÷ ÒÂ 6.30 Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ 7.00, 23.45 “ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ. Live”. 7.20 Ⱦ/ɮ “Ɇɟɫɫɢ” 9.05, 11.15, 13.50 ɇɨɜɨɫɬɢ 9.15 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ - Ɇɟɤɫɢɤɚ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ 11.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ȼɟɥɶɝɢɹ - Ɍɭɧɢɫ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 13.20 ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɮɭɬɛɨɥɨɦ 14.00, 19.55, 22.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɑɆ 2018 ɝ. ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ 14.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. Ƚɟɪɦɚɧɢɹ - ɒɜɟɰɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɋɨɱɢ 16.55 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ 17.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ- 2018 ɝ. əɩɨɧɢɹ - ɋɟɧɟɝɚɥ. ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ 20.25, 4.00 ɎɈɊɆɍɅȺ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ 0.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ 0.25 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ɏɪɚɧɰɢɹ. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ɂɬɚɥɢɢ 2.25 Ʌɢɰɚ ɑɆ 2018 ɝ. 2.30 Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɫɩɨɪɬɚ 3.00 Ⱦ/ɮ “Ⱦɠɟɫɫɢ Ɉɭɷɧɫ, Ʌɭɬɰ Ʌɨɧɝ”

ÍÒÂ 1.05 ɏ/ɮ “Ȼɚɥɥɚɞɚ ɨ ɫɨɥɞɚɬɟ” 2.55 “ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ” 4.00, 6.00, 12.00 “ɋɟɝɨɞɧɹ” 4.20 “ɂɯ ɧɪɚɜɵ” 4.45 “ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ” 5.25 “ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ” 6.20 “ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ” 7.00 “ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ” 7.55 “Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ” 9.00 “ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ” 10.00 “ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!” Ʌɨɬɟɪɟɣɧɨɟ ɲɨɭ 11.05 “ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ” 12.20 “ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ...” 14.00 “ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ” 15.00 “ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ” ɫ ɂɪɚɞɨɣ Ɂɟɣɧɚɥɨɜɨɣ 16.10 “Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ!” 17.10 “Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ” 19.00 “Ɍɪɭɞɧɨ ɛɵɬɶ ɛɨɫɫɨɦ” 20.10 ɏ/ɮ “ɍɥɶɬɢɦɚɬɭɦ” 0.00 Ɍ/ɫ “Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɚɬɪɭɥɶ”

ÒÍÒ 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 2.00, 2.30 “ɌɇɌ. Best” 5.00 “Ⱦɨɦ-2. Lite” 6.00 “Ⱦɨɦ-2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ” 7.00 “ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ” 8.00 “Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ” 8.30, 9.30 “Comedy Woman” 10.30 Ȼɨɟɜɢɤ “ɒɩɢɨɧ” 13.00 Ⱦɪɚɦɚ “ɗɞɞɢ “Ɉɪɟɥ” 15.00, 15.30, 16.00, 17.00 “Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ” 18.00 “Ʉɨɦɢɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ” - “ȼɨɪɨɧɟɠ” 18.30 “Ʉɨɦɢɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ” - “Ʉɚɡɚɧɶ” 19.00 “Ⱦɨɦ-2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ” 20.00 “Ⱦɨɦ-2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ”. ɋɩɟɰɜɤɥɸɱɟɧɢɟ 21.00 “Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!” 21.35 “ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɉɥɭɬɨ ɇɷɲɚ” 23.25 “ɌɇɌ MUSIC” 0.00 “ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ” 1.00 “Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?”

ÑÒÑ 3.00 Ɇ/ɫ “ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ” 3.45 Ɇ/ɫ “Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ” 4.10, 5.05 Ɇ/ɫ “Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!” 4.35 Ɇ/ɫ “ɇɨɜɚɬɨɪɵ” 4.50 Ɇ/ɫ “Ɍɪɢ ɤɨɬɚ” 5.30 ɒɨɭ “ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ”. Ⱥɡɛɭɤɚ ɭɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ. “Ƚ” 6.35 “ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ” 7.35 Ɇ/ɮ “Ⱦɢɤɢɟ ɩɪɟɞɤɢ” 9.15 Ʉɨɦɟɞɢɹ “ɑɭɦɨɜɚɹ ɩɹɬɧɢɰɚ” 11.10, 0.10 Ʉɨɦɟɞɢɹ “Ȼɟɡ ɱɭɜɫɬɜ” 13.00 “ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ. Ʌɸɛɢɦɨɟ” 13.30 Ȼɨɟɜɢɤ “Ɋɢɞɞɢɤ” 15.45 Ȼɨɟɜɢɤ “ɏɟɥɥɛɨɣ-2. Ɂɨɥɨɬɚɹ ɚɪɦɢɹ” 18.00 Ⱦɪɚɦɚ “ɂɧɬɟɪɫɬɟɥɥɚɪ” 21.25 Ⱦɪɚɦɚ “Ⱥɩɨɥɥɨɧ-13” 1.55 “ɗɬɨ ɥɸɛɨɜɶ” ɋɤɟɬɱɤɨɦ 2.25 “ȿɪɚɥɚɲ” 2.50 “Ɇɭɡɵɤɚ ɧɚ ɋɌɋ”

Çâåçäà 8.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ ɫ ɘɪɢɟɦ ɉɨɞɤɨɩɚɟɜɵɦ 8.25 “ɋɥɭɠɭ Ɋɨɫɫɢɢ” 8.55 “ȼɨɟɧɧɚɹ ɩɪɢɟɦɤɚ” 9.45 “ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ” 10.10 “Ʉɨɞ ɞɨɫɬɭɩɚ”. Ⱦɠɨɪɞɠ ɋɨɪɨɫ 11.00, 12.15 ɏ/ɮ “ɍɥɢɰɚ ɩɨɥɧɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣ” 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɞɧɹ 12.40 Ɍ/ɫ “ɋɟɪɠɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ” 17.00 ɇɨɜɨɫɬɢ. Ƚɥɚɜɧɨɟ 17.45 Ⱦ/ɮ “Ɍɚɪɚɧ” 19.15 Ⱦ/ɫ “ȼɨɣɧɚ ɩɨɫɥɟ ɉɨɛɟɞɵ” 22.30 Ɍ/ɫ “Ʌɟɝɟɧɞɵ ɜɨɣɧɵ” 0.40 ɏ/ɮ “Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɡɚɜɬɪɚ” 2.25 ɏ/ɮ “Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ” 4.20 Ⱦ/ɫ “ɏɪɨɧɢɤɚ ɉɨɛɟɞɵ”


Äîìàøíÿÿ àïòå÷êà

Ïûðåé ïîëçó÷èé Ïûðåé ïîëçó÷èé - ñàìûé èçâåñòíûé è ðàñïðîñòðàíåííûé ñîðíÿê íàøèõ îãîðîäîâ. Ìíîãîëåòíåå òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå ñ äëèííûìè ïîëçó÷èìè, ãîðèçîíòàëüíûìè êîðíåâèùàìè. Ñòåáëè ïðÿìîñòîÿ÷èå. Ëèñòüÿ ïëîñêèå, ëèíåéíûå. Ñîöâåòèå - ñëîæíûé êîëîñ. Öâåòêè ìåëêèå, áëåäíî-çåëåíûå, íåâçðà÷íûå. Öâåòåò â èþíå àâãóñòå. Ïëîä - çåðíîâêà, ïîõîæàÿ íà ïøåíè÷íóþ, äëèíîé äî 0,5 ñì. Ëèñòüÿ ñëóæàò êîðìîì äëÿ ìíîãèõ òðàâîÿäíûõ. Íî, êðîìå òîãî, ïûðåé - íàñòîÿùàÿ ïðèðîäíàÿ êëàäîâàÿ ïîëåçíûõ âåùåñòâ, òàêæå îí îáëàäàåò ðÿäîì ëå÷åáíûõ ñâîéñòâ. Êîðíåâèùà ïûðåÿ ïîëçó÷åãî äîâîëüíî øèðîêî ïðèìåíÿëèñü â ëå÷åíèè ìíîãèõ çàáîëåâàíèé åùå â Äðåâíåé Ãðåöèè è Äðåâíåì Ðèìå, â ñðåäíåâåêîâîé ìåäèöèíå, è øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ñîâðåìåííîé íàðîäíîé ìåäèöèíå åâðîïåéñêèõ ñòðàí è â ãîìåîïàòèè. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ äàííîãî ðàñòåíèÿ î÷åíü ðàçíîîáðàçåí.  íåì ñîäåðæèòñÿ àñêîðáèíîâàÿ, ÿáëî÷íàÿ, êðåìíèåâàÿ êèñëîòà, ôðóêòîçà, àìèíîêèñëîòû, æåëåçî, êàëüöèé, êàëèé, ìàãíèé, èíóëèí, ïåêòèí, öèíê, êàðîòèí, âèòàìèí À è âèòàìèíû ãðóïïû Â. Ïûðåé èñïîëüçóåòñÿ êàê äîáàâêà ïðè ëå÷åíèè àíåìèè, ðàõèòà, ÆÊÒ, ðåâìàòèçìà, ïîäàãðû, ëåãî÷íûõ áîëåçíåé, áðîíõèòà, ÎÐÂÈ, êàòàðà âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ïðè âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññàõ â ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòÿõ, ìåòàáîëè÷åñêèõ àðòðèòàõ è îñòåîõîíäðîçàõ. À òàêæå ïðåïàðàòû ïûðåÿ ïîëçó÷åãî áûñòðî èçëå÷èâàþò ôóðóíêóëåç, ïîìîãàþò ïðè äèàòåçàõ, þíîøåñêèõ óãðÿõ è äðóãèõ êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ. Êðîìå òîãî, ñèñòåìàòè÷åñêèé ïðèåì ðàñòåíèÿ ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ óðîâíÿ õîëåñòåðèíà â êðîâè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êðåìíèåâàÿ êèñëîòà, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ïûðåå, ñïîñîáñòâóåò óñêîðåííîé ðåãåíåðàöèè òêàíåé, óêðåïëåíèþ ñòåíîê êàïèëëÿðîâ, óìåíüøåíèþ âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Êîðíåâèùà ïûðåÿ ïðèìåíÿþòñÿ â êà÷åñòâå ðåãóëèðóþùåãî ñîëåâîé îáìåí, îáâîëàêèâàþùåãî, îòõàðêèâàþùåãî, ïîòîãîííîãî, ïîñëàáëÿþùåãî,

ìî÷åãîííîãî è êðîâîî÷èñòèòåëüíîãî ñðåäñòâà. Çàãîòîâêó òðàâû ïûðåÿ ïðîèçâîäÿò â òå÷åíèå âñåãî âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà. Êîðíåâèùà êîïàþò ðàííåé âåñíîé èëè ïîçäíåé îñåíüþ ïîñëå òîãî êàê îòöâåòåò ðàñòåíèå. Âûñóøåííîå ñûðüå õðàíÿò â òå÷åíèå ãîäà.  ëåòíèé ïåðèîä ìîæíî ãîòîâèòü ñîê èç ñâåæèõ ëèñòüåâ è ñòåáëåé ðàñòåíèÿ, êîòîðûé ýôôåêòèâíî î÷èùàåò îðãàíèçì îò øëàêîâ è òîêñèíîâ, ïàãóáíî äåéñòâóåò íà ïàòîãåííûå êëåòêè è íîâîîáðàçîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ 300 ãðàìì òðàâû è 50 ìë âîäû. Òðàâó íåîáõîäèìî ïåðåáðàòü è ïðîìûòü ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé, áëåíäåðîì èëè ìÿñîðóáêîé èçìåëü÷èòü ñûðüå äî êîíñèñòåíöèè êàøèöû, ïåðåëîæèòü å¸ â ìíîãîñëîéíóþ ìàðëþ è îòæàòü ñîê. Äîáàâèòü âîäû è ïåðåìåøàòü. Ïðèíèìàòü íàïèòîê 3 ðàçà â äåíü ïî 2 ñòîëîâûå ëîæêè, ïåðåä ïðèåìîì ïèùè. Êóðñ ëå÷åíèÿ - 3 íåäåëè. Äëÿ óñòðàíåíèÿ êàøëÿ è î÷èùåíèÿ áðîíõîâ îò ñëèçè ìîæíî ïðèãîòîâèòü ñëåäóþùèé íàñòîé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 2 ñòîëîâûå ëîæêè êîðíåâèùà ïûðåÿ ïîëçó÷åãî èçìåëü÷èòü, çàñûïàòü â òåðìîñ è çàëèòü êèïÿòêîì (500 ìë). Íàñòàèâàòü ïîä ïëîòíî çàêðûòîé êðûøêîé íå ìåíåå 8 ÷àñîâ. Ãîòîâûé íàïèòîê ïðîöåäèòü. Ñðåäñòâî ïðèíèìàþò çà 20?30 ìèíóò äî ïðèåìà ïèùè. Ïèòü íàïèòîê íåîáõîäèìî òåïëûì. ×àñòî ïðè÷èíîé áîëåé â ñóñòàâàõ ÿâëÿåòñÿ îáùàÿ çàøëàêîâàííîñòü îðãàíèçìà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êîðíè ïûðåÿ ïîìîãàþò î÷èñòèòü îðãàíèçì. Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ îäèí ñòàêàí êîðíåâèù, íàñòàèâàòü 12 ÷àñîâ â ëèòðå êèïÿ÷åíîé âîäû, äîáàâèòü ïî âêóñó ìåä è ïèòü ïî ïîëñòàêàíà 3-5 ðàç â äåíü. Ó ïûðåÿ ôàêòè÷åñêè íåò ïðîòèâîïîêàçàíèé - èíäèâèäóàëüíàÿ íåïåðåíîñèìîñòü, äåòñêèé âîçðàñò äî 2 ëåò, ïåðèîä áåðåìåííîñòè. È âñå æå ïåðåä ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ íà îñíîâå ïûðåÿ ïîëçó÷åãî íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó âðà÷à. Ïîìíèòå, ÷ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå ðàñòèòåëüíûõ ïðåïàðàòîâ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ðàáîòû ÆÊÒ. Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëè ñîòðóäíèêè ÊàçÍÈÈËÕÀ Êðèæàíîâñêàÿ Å.È., Àëåêà Â.Ï., Øàõìàòîâ Ï.Ô.

Ìåíèíãîêîêêîâàÿ èíôåêöèÿ Óâàæàåìûå æèòåëè Áóðàáàéñêîãî ðàéîíà!  íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí îòìå÷àåòñÿ ñåçîííûé ïîäúåì çàáîëåâàåìîñòè ìåíèíãèòîì. Ïî Àêìîëèíñêîé îáëàñòè ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè ìåíèíãîêîêêîâûìè èíôåêöèÿìè îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. Åæåãîäíî â îáëàñòè ðåãèñòðèðóþòñÿ ñïîðàäè÷åñêèå (åäèíè÷íûå) ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ. Òàê çà 5 ìåñÿöåâ 2018 ãîäà â îáëàñòè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ñëó÷àÿ ìåíèíãîêîêêîâîé èíôåêöèè â ã. Êîêøåòàó è Ñàíäûêòàóñêîì ðàéîíå. Ìåíèíãîêîêêîâàÿ èíôåêöèÿ - îñòðîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå, âûçûâàåìîå áàêòåðèÿìè (ìåíèíãîêîêêîì), ïðîòåêàþùåå ñ ðàçíîîáðàçíûìè êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè - îò áåññèìïòîìíîãî íîñèòåëüñòâà, íàçîôàðèíãèòà (âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé íîñà è ãëîòêè), ìåíèíãèòà (âîñïàëåíèå ìîçãîâûõ îáîëî÷åê) è ìåíèíãîêîêêîâîãî ñåïñèñà (çàðàæåíèå êðîâè). Ìåíèíãîêîêêîâàÿ èíôåêöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âîçäóøíîÒóëÿðåìèÿ - ýòî ïðèðîäíîî÷àãîâîå èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå. Î÷àãè ôîðìèðóþòñÿ òàì, ãäå èìååòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ ïëîòíîñòü îñíîâíûõ íîñèòåëåé. Êàæäîìó òèïó î÷àãà ïðèñóùè îïðåäåëåííûå æèâîòíûå - èñòî÷íèêè èíôåêöèè è ÷ëåíèñòîíîãèå - åå ïåðåíîñ÷èêè. Âðåìÿ ãîäà, êîãäà áîëüøå âñåãî ñîîáùàþò î âñïûøêàõ çàáîëåâàíèÿ òóëÿðåìèåé, ñîâïàäàåò ñ ñåçîíîì îõîòû. Òóëÿðåìèÿ - îáëèãàòíûé çîîíîç, çàðàæåíèÿ ÷åëîâåêà îò ÷åëîâåêà íåèçâåñòíû. Èíôåêöèÿ ïîðàæàåò ìíîãèõ äèêèõ æèâîòíûõ ãðûçóíîâ, çàéöåîáðàçíûõ, íàñåêîìîÿäíûõ è äð., ê íåé âîñïðèèì÷èâû ìíîãèå äîìàøíèå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå (îñîáåííî îâöû). Çàðàæåííîñòü òóëÿðåìèåé â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ èçâåñòíà áîëåå ÷åì ó 70 âèäîâ (ïîìèìî ÷ëåíèñòîíîãèõ), ñðåäè íèõ âûäåëÿþò îñíîâíûõ íîñèòåëåé: âîäÿíûå êðûñû, îáûêíîâåííûå ïîëåâêè, äîìîâûå ìûøè, îíäàòðû, õîìÿêè è çàéöû. Âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ïðèðîäíûõ î÷àãîâ èìåþò âîäÿíûå êðûñû. Ïåðåäà÷à èíôåêöèè ìåæäó æèâîòíûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç çàðàæåííóþ âîäó, ïèùó è òðàíñìèññèâíî - ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ êðîâîñîñóùèõ íàñåêîìûõ: êîìàðîâ, ñëåïíåé, áëîõ è êëåùåé. Îñîáî íóæíî îòìåòèòü ðîëü èêñîäîâûõ êëåùåé â ðàñïðîñòðàíåíèè âîçáóäèòåëåé â ïðèðîäíûõ î÷àãàõ. Ó ýòèõ ÷ëåíèñòîíîãèõ âîçáóäèòåëü òóëÿðåìèè ïåðåäàåòñÿ â ïðîöåññå ìåòàìîðôîçà (ëè÷èíêà-íèìôà-èìàãî), à òàê êàê ðàçâèòèå èõ ìîæåò çàäåðæèâàòüñÿ íà ðÿä ëåò, òî ñëåäóåò ïðèçíàòü èêñîäîâûõ êëåùåé îäíèì èç ðåçåðâóàðîâ èíôåêöèè â ïðèðîäå. Ìåõàíèçìû ïåðåäà÷è èíôåêöèè îò æèâîòíûõ ëþäÿì ðàçíîîáðàçíû. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ïåðåäà÷à èíôåêöèè ïðÿìûì êîíòàêòîì, íàïðèìåð, ïðè ñíÿòèè øêóðîê ñ ïîãèáøèõ ãðûçóíîâ, çàáîå îâåö. Ñóùåñòâåííîå ìåñòî çàíèìàþò âîäíûå çàðàæåíèÿ ïðè óïîòðåáëåíèè çàðàæåííîé âîäû äëÿ ïèòüÿ è êóïàíèè â çàðàæåííîì âîäîåìå. Ïåðåäà÷à òóëÿðåìèè ÷åðåç

êàïåëüíûì ïóòåì ÷åðåç çàðàæåííûå êàïåëüêè ñëèçè, âûäåëÿåìûå èç íîñîãëîòêè è âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Ïðè ðàçãîâîðå, ÷èõàíèè, êàøëå ìèêðîá ïîïàäàåò â îðãàíèçì âîñïðèèì÷èâîãî ÷åëîâåêà (ïðåæäå âñåãî ýòî äåòè ðàííåãî âîçðàñòà). Çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò òîëüêî ïðè òåñíîì è äëèòåëüíîì îáùåíèè (ðàññòîÿíèå ìåíåå 50 ñàíòèìåòðîâ). Îò ìîìåíòà çàðàæåíèÿ äî ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïðîõîäèò îò 1 äî 10 äíåé, â ñðåäíåì 2-3 äíÿ. Âîçáóäèòåëü âî âíåøíåé ñðåäå ìàëîóñòîé÷èâ, áûñòðî ïîãèáàåò ïðè âîçäåéñòâèè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ, ïðè âûñûõàíèè. Äëÿ ìåíèíãèòà õàðàêòåðíî âíåçàïíîå íà÷àëî: íåîæèäàííî ïîÿâëÿåòñÿ ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, ðâîòà, ÷åðåç 6-15 ÷àñîâ ñûïü, òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò 3940°Ñ, îçíîá. Êîæà áëåäíàÿ. Îòìå÷àåòñÿ îáùàÿ ñëàáîñòü, áîëè â ñïèíå è êîíå÷íîñòÿõ. Áîëüíûå èñïûòûâàþò æàæäó, àïïåòèò ñíèæåí. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî çàáîëåâàíèå ìîæåò ïðîòåêàòü â ëåãêîé, à ïîýòîìó î÷åíü êîâàð-

íîé ôîðìå, èìèòèðóÿ òàêèå ñðàâíèòåëüíî "áåçîáèäíûå" çàáîëåâàíèÿ, êàê ãðèïï, àíãèíà, íàñìîðê, òîíçèëëèòû è ò.ï. Ïðè âîçíèêíîâåíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé, òàêèõ êàê îñëàáëåíèå çàùèòíûõ ñèë îðãàíèçìà, âûçâàííûõ ïåðåîõëàæäåíèåì, çàáîëåâàíèåì, ïåðåóòîìëåíèåì, ìåíèíãîêîê ñòðåìèòåëüíî ïðîíèêàåò â îáîëî÷êè ãîëîâíîãî ìîçãà è âûçûâàåò âîñïàëåíèå. Èñòî÷íèêîì èíôåêöèè ÿâëÿþòñÿ áîëüíûå ëþäè è "çäîðîâûå íîñèòåëè", ò.å. ëþäè ó êîòîðûõ îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, íî îíè ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè ìåíèíãîêîêêà.  ñâÿçè ñ òåì, ÷òî çàáîëåâàíèå ìîæåò íåêîòîðîå âðåìÿ ìàñêèðîâàòüñÿ ïîä îáû÷íóþ ïðîñòóäó, íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííîå îáðàùåíèå ê âðà÷ó. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîäîçðåíèÿ íà ìåíèíãèò ïðîâîäèòñÿ ñðî÷íàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ ïàöèåíòà â óñëîâèÿ èíôåêöèîííîé áîëüíèöû. Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ìåíèíãèòà: - îãðàíè÷èòü ïîñåùåíèå áåç íåîáõîäèìîñòè ìåñò ñêîïëåíèÿ ëþäåé, òîðãîâî-ðàçâëåêà-

òåëüíûõ êîìïëåêñîâ, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ïëîõî âåíòèëèðóåìûõ ïîìåùåíèÿõ; - íå ïåðåîõëàæäàòüñÿ, è îäåâàòüñÿ ïî ïîãîäå. - ÷àùå ìûòü ðóêè. Òùàòåëüíîå ìûòüå ðóê î÷åíü âàæíî, ÷òîáû èçáåæàòü çàðàæåíèÿ. Íåîáõîäèìî íàó÷èòü ñâîèõ äåòåé ÷àñòî ìûòü ðóêè, îñîáåííî ïåðåä åäîé, ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå, à òàêæå ïîñëå òîãî, êàê îíè ïðèêàñàëèñü ê æèâîòíûì; - ñëåäèòü çà ñâîèì çäîðîâüåì. Íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü èììóííóþ ñèñòåìó, íîðìàëüíî îòäûõàÿ, ðåãóëÿðíî çàíèìàÿñü ñïîðòîì è ïðèäåðæèâàÿñü çäîðîâîãî ïèòàíèÿ; - ëèöàì, íàõîäèâøèì â êîíòàêòå ñ áîëüíûì, âûïîëíÿòü íàçíà÷åíèÿ âðà÷åé ïî ïðèåìó àíòèáèîòèêîâ ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ ïîä êîíòðîëåì ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ñ. Æîëäîñïàåâ, ðóêîâîäèòåëü Áóðàáàéñêîãî ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ

ïèùåâûå ïðîäóêòû âîçìîæíà ïðè óïîòðåáëåíèè ìÿñà, ïîëó÷åííîãî îò áîëüíûõ æèâîòíûõ, à òàêæå ïðîäóêòîâ, èíôèöèðîâàííûõ âûäåëåíèÿìè áîëüíûõ æèâîòíûõ (÷àñòî ãðûçóíîâ). Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ òóëÿðåìèÿ Ó ëþäåé, òóëÿðåìèÿ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê ïàöèåíò çàðàçèëñÿ. Ñàìàÿ ÷àñòàÿ ôîðìà çàðàæåíèÿ ïðîèñõîäèò ÷åðåç óêóñ çàðàæåííîãî êëåùà èëè îò êîí-

íà ïðåäóïðåæäåíèå ïåðåäà÷è òóëÿðåìèè îò æèâîòíûõ ëþäÿì. -  î÷àãàõ ëóãî-ïîëåâîãî òèïà, ãäå îñíîâíîé èñòî÷íèê èíôåêöèè - îáûêíîâåííàÿ ïîëåâêà, îñíîâíîå çíà÷åíèå èìååò ïðàâèëüíîå è ñâîåâðåìåííîå ïðîâåäåíèå àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé (óáîðêà óðîæàÿ áåç ïîòåðü, óíè÷òîæåíèå áóðüÿíà íà ìåæàõ, îêîëî äîðîã è â ëåñîïîëîñàõ). -  íàñåëåííûõ ïóíêòàõ

îçíà÷àåò, ÷òî âû ñîâñåì íå äîëæíû åñòü ìÿñî êðîëèêà, ïðîñòî óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî â ñåðåäèíå îíî íå ñîäåðæèò êðîâè. Áàêòåðèè, êîòîðûå âûçûâàþò òóëÿðåìèþ, ìîãóò æèòü â òå÷åíèå ìíîãèõ íåäåëü â âîäå, ïî÷âå, òåëå, è ñêðûâàòüñÿ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò â çàìîðîæåííîì ìÿñå êðîëèêà. - Ïðåäóïðåæäåíèå êîíòàêòíûõ è êîíòàêòíî-áûòîâûõ çàðàæåíèé äîñòèãàåòñÿ ñîáëþäåíèåì ëè÷íîé ãèãèåíû è ïðàâèë ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà ïðîèçâîäñòâå.

òàêòà ñ çàðàæåííûìè æèâîòíûìè. Ó ïàöèåíòà îáðàçóåòñÿ ÿçâà íà èíôåêöèîííîì ó÷àñòêå, âîñïàëÿþòñÿ è ðàçäóâàþòñÿ ëèìôà óçëû. Ïîÿâëåíèå ÿçâû ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñèëüíîé ëèõîðàäêîé, êîòîðàÿ õàðàêòåðíà äëÿ ãðèïïà. Ïðèçíàêè íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòüñÿ â òå÷åíèå 1-14 äíåé ïîñëå ïîïàäàíèÿ èíôåêöèè â îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ïàöèåíòû ñ ìåíåå ðàñïðîñòðàí¸ííîé ôîðìîé òóëÿðåìèè, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ ïðè âäûõàíèè çàðàæåííîãî âîçäóõà, îáû÷íî ðåçêî çàìåðçàþò, ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ ëèõîðàäêà, íà÷èíàåòñÿ ðåçêîå ñíèæåíèå âåñà, ÷óâñòâóþòñÿ áðþøíûå áîëè, óñòàëîñòü, è ãîëîâíûå áîëè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ 1,5-3 ìåñÿöåâ. Ðèñê çàáîëåâàíèÿ òóëÿðåìèåé îò êðîëèêîâ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàí¸ííûì, îñîáåííî ïðè îáðàùåíèè ñ êðîëèêàìè ïîñëå îõîòû âî âðåìÿ ïðîöåññà î÷èñòêè. Ïðîôèëàêòèêà òóëÿðåìèè Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåíû

ñëåäóåò çàùèùàòü ñêëàäñêèå è æèëûå ïîìåùåíèÿ îò ïðîíèêíîâåíèÿ ãðûçóíîâ. - Áîðüáà ñ êëåùàìè âåäåò ê îçäîðîâëåíèþ ïðèðîäíûõ î÷àãîâ, òàê êàê îíè ÿâëÿþòñÿ äëèòåëüíûìè õðàíèòåëÿìè âîçáóäèòåëåé. Áîðüáà ñ êðîâîñîñóùèìè äâóêðûëûìè ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ïåðåðûâà ïóòåé ïåðåäà÷è èíôåêöèè. - Äëÿ ïðîôèëàêòèêè çàðàæåíèé ÷åðåç âîäó íåîáõîäèìî çàùèùàòü âîäîèñòî÷íèêè îò çàðàæåíèÿ ãðûçóíàìè. Ïî áåðåãàì îòêðûòûõ âîäîåìîâ èñòðåáëÿþò âîäÿíûõ êðûñ; êîëîäöû äîëæíû èìåòü âîçâûøàþùèåñÿ íàä çåìëåé ñðóáû, ãëèíÿíûå "çàìêè". Äåçèíôåêöèþ âîäû ïðîâîäÿò ïóòåì õëîðèðîâàíèÿ èëè êèïÿ÷åíèåì. - Ïèùåâûå ïðîäóêòû òàêæå ñëåäóåò çàùèùàòü îò ãðûçóíîâ, à äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ ïîäâåðãàòü òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå. Ïåðåä óïîòðåáëåíèåì, ìÿñî êðîëèêà íåîáõîäèìî ïðèãîòîâèòü ïîëíîñòüþ. Ýòî íå

- Âî âðåìÿ ñíÿòèÿ øêóðû ñ êðîëèêà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü êàó÷óêîâûå, ïëàñòìàññîâûå èëè ëàòåêñíûå ïåð÷àòêè, îñîáåííî åñëè ó âàñ íà ðóêàõ åñòü ðàíû èëè öàðàïèíû. Ìÿñî äèêîãî êðîëèêà äîëæíî áûòü ïðèãîòîâëåíî ïîëíîñòüþ. Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ñîâñåì íå íàäî åñòü ìÿñî êðîëèêà, ïðîñòî óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî ìÿñî ïðèãîòîâëåíî áåç êðîâè. - Åñëè âû íàõîäèòåñü íà îòêðûòîì âîçäóõå, èçáåãèòå óêóñîâ ðàçëè÷íûõ íàñåêîìûõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïåðåíîñ÷èêàìè áîëåçíè, ïðîñòî íîñèòå ñ ñîáîé ñðåäñòâà îò íàñåêîìûõ. - Êðîìå òîãî, áóäüòå àêêóðàòíû ïðè îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè, îñîáåííî åñëè ýòî äèêèå æèâîòíûå, êîòîðûå ìîãóò âàñ óêóñèòü. Ò.Á. Êèñåë¸âà, çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèè áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ è ïàðàçèòîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÁÐÎ ôèëèàëà ÐÃÏ íà ÏÕ "ÍÖÝ" ÊÎÎÇ ÌÇ ÐÊ

Òóëÿðåìèÿ

Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ëåêàðñòâ, ðåöåïòîâ, ñîâåòîâ è/èëè ìåòîäèê ïî âûçäîðàâëåíèþ ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñâîèì ëå÷àùèì âðà÷îì.


Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñìîðîäèíà îòíîñèòñÿ ê íåïðèõîòëèâûì êóëüòóðàì è âñå-òàêè äëÿ îáèëüíîãî ïëîäîíîøåíèÿ åé íóæåí îïðåäåëåííûé óõîä. Ãëàâíîå, íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ â òîíêîñòÿõ îáðåçêè êóñòàðíèêà è ñáàëàíñèðîâàííîì ïî÷âåííîì ïèòàíèè. Òîãäà äàæå íà÷èíàþùèå ñàäîâîäû áóäóò ðåãóëÿðíî ïîëó÷àòü õîðîøèå óðîæàè.  íàøåé ñòàòüå ìû ïîñòàðàåìñÿ êîðîòêî ðàññêàçàòü âàì î ñðîêàõ è ïðàâèëàõ îáðåçêè êóñòàðíèêà, òàêæå äëÿ êàêèõ öåëåé ïðîèçâîäèòñÿ äàííàÿ ïðîöåäóðà. Ïîáåãè ñìîðîäèíû íàðàùèâàþò ñâîþ óðîæàéíîñòü ñ ïåðâîãî ïî ÷åòâåðòûé ãîä, à çàòåì èõ ïðîäóêòèâíîñòü ïàäàåò. Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê îáðåçêå ñìîðîäèíû íåîáõîäèìî èçó÷èòü ñòðîåíèå êóñòà ïî âîçðàñòó. Ïðè íóëåâîì âîçðàñòå ïîáåãè åùå íå îäðåâåñíåâøèå, ðàñòóùèå èç öåíòðà êóñòà, çåëåíîãî öâåòà. Îäíîëåòêè - ïîáåãè ñâåòëî-æåëòûå èëè îëèâêîâûå, áåç áîêîâûõ îòâåòâëåíèé. Äâóõëåòêè - ó âåòîê ÿðêîêîðè÷íåâàÿ êîðà è óæå åñòü áîêîâûå ïîáåãè. Òðåõëåòêà âåòâè ñèëüíî ðàçâåòâëåííûå, òîëñòûå è òåìíîãî öâåòà. ×åòûðåõëåòêè è ñòàðøå - êîðà ïåïåëüíî-÷åðíàÿ, ïîòðåñêàâøàÿñÿ, ÷àñòî ïîêðûòàÿ ìõîì. Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû êóñò ïðîäóêòèâíî ïëîäîíîñèë, òî îí äîëæåí ñîñòîÿòü èç 10-15 ïîáåãîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ - 4-6 îäíîëåòíèõ, 4-6 äâóõëåòíèõ, 23 òðåõëåòíèõ è èç âûðîñøèõ ëåòîì íóëåâûõ ïîáåãîâ âàì íåîáõîäèìî îñòàâèòü ñàìûõ ñèëüíûõ 4-6 øòóê. Ñ âîçðàñòîì îñíîâíîé óðîæàé ïåðåìåùàåòñÿ íà êîíöû âåòâåé. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïëîäîâ çàâÿçûâàåòñÿ íà âåðòèêàëüíûõ ïîáåãàõ, íà íèõ ïðîèñõîäèò äðóæíîå ñîçðåâàíèå è ÿãîäû èìåþò îòëè÷íûå âêóñîâûå êà÷åñòâà, òàê êàê âåðòèêàëüíûå ïîáåãè õîðîøî îñâåùàþòñÿ è ïðîãðåâàþòñÿ. Ïëîäû íà íèæíèõ ãîðèçîíòàëüíûõ âåòêàõ åñëè âÿæóòñÿ, òî èç-çà ñûðîñòè è òåíè ñîçðåâàþò ïîçæå,

×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, ÷òî áû ðåãóëÿðíî ïîëó÷àòü õîðîøèå óðîæàè ÷åðíîé ñìîðîäèíû? ÷àñòü èç íèõ ñãíèâàåò è ïî âêóñó ÿãîäà êèñëàÿ. À òåïåðü, çàïîìíèâ âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå îñîáåííîñòè, ìîæíî ïðèñòóïèòü ê îáðåçêå è îò òîãî, êàê ïðàâèëüíî âû ñôîðìèðóåòå êóñò ñìîðîäèíû, çàâèñèò ðàçìåð, âêóñ è êîëè÷åñòâî ÿãîäû, à òàêæå çäîðîâüå âñåãî êóñòà. Ïåðâîå, íåîáõîäèìî âûðåçàòü âñå ãîðèçîíòàëüíûå, íàêëîíèâøèåñÿ ê çåìëå âåòêè è âåòêè, ðàñòóùèå âãëóáü êóñòà. Âòîðîå, íóæíî ïðîðåäèòü ïðîøëîãîäíèå ïîáåãè çàìåùåíèÿ, îñòàâèâ ñàìûå ñèëüíûå è âûñîêèå, à òîíêèå è êîðîòêèå óäàëèòü.  ðåçóëüòàòå îáðåçêè ó âàñ ïîëó÷èòñÿ êóñò, ñîñòîÿùèé èç ìîùíûõ ïîáåãîâ. Âåòêè äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ âåðòèêàëüíî è ðàâíîìåðíî íå çàòåíÿÿ äðóã äðóãà. Äàæå â ïåðâûé ãîä ïîñàäêè íåîáõîäèìî óêîðîòèòü ìîëîäûå âåòî÷êè íà ïîëîâèíó, òåì ñàìûì àêòèâèçèðîâàâ âåòâëåíèå áóäóùåãî êóñòà è ðîñò ïîáåãîâ çàìåùåíèÿ.  äàëüíåéøåì, âñå ïîñëåäóþùèå ãîäû íåîáõîäèìî âûðåçàòü êðèâûå, ñëàáûå, ñòàðûå, áîëüíûå è ïîâðåæäåííûå âðåäèòåëÿìè è ìîðîçîì âåòêè. Äàííàÿ îáðåçêà íàçûâàåòñÿ ñàíèòàðíîé. Ïîâðåæäåíèå ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ íà âåðõóøêàõ âåòîê. Ïîäìåðçøèå è çàñîõøèå îò áîëåçíåé êîí÷èêè ïîáåãîâ íåîáõîäèìî ñðåçàòü äî æèâîé çåëåíîé äðåâåñèíû, äàëåå ñðåçàþòñÿ âåðõóøêè ïîâðåæäåííûå òëåé, èõ ñðàçó âèäíî, îíè êðèâûå. È óäàëÿþòñÿ ïîáåãè, çàñåëåííûå ñòåêëÿííèöåé, å¸ ìîæíî îïðåäåëèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: âíåøíå, ïðè îñìîòðå ïîáåãà ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî îí ïîäìåðç, à åñëè, ñðåçàâ âåðõóøêó, âû óâèäåëè ÷åðíóþ ñåðäöåâèíó, çíà÷èò, çäåñü ïîñåëèëàñü ãóñåíèöà ñòåêëÿííèöû.  îñíîâíîì îíà ïàðàçèòèðóåò íà ñòàðûõ âåòêàõ êóñòàðíèêà, íî áûâàåò è èñêëþ÷åíèå. Òàêîé ïîáåã íåîáõîäèìî ñðåçàòü äî æèâîãî ìåñòà, ÷àñòåíü-

êî ïîðàæåíèå áûâàåò äî ñàìîé çåìëè. Êðîìå îáðåçêè, áîðîòüñÿ ñ ýòèì âðåäèòåëåì ïîìîãóò èíñåêòèöèäû ("Àêàðèí", "Ôèòîâåðì", "Ëåïèäîöèä", "Áèòîêñèáàöèëëèí"). Âåòêè, íà êîòîðûõ æèâóò ïî÷êîâûå êëåùè, òîæå óäàëÿþòñÿ. Ïîðàæåííûå ïî÷êè ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ îò çäîðîâûõ, îíè âçäóòûå è èìåþò êðóãëóþ ôîðìó, íàïîìèíàþùóþ êî÷àíû êàïóñòû, ïîýòîìó âû ñðàçó óâèäèòå, íà ñêîëüêî ïîðàæåí êóñò. Ñðåçàòü íåîáõîäèìî â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè çàðàæåíèÿ, åñëè ïîðàæåí âåñü ïîáåã, òî íåîáõîäèìî ñðåçàòü äî óðîâíÿ çåìëè, åñëè ïîðàæåíèå íå ñèëüíîå, òî ñðåçàåòñÿ ÷àñòü ïîáåãà ñ äåôîðìèðîâàííûìè ïî÷êàìè. Êðîìå ìåõàíè÷åñêîãî ìåòîäà áîðüáû, åñòü õèìè÷åñêèé. Äëÿ îáðàáîòêè ïîòðåáóþòñÿ àêàðèöèäû (õèìè÷åñêèå ïðåïàðàòû äëÿ áîðüáû ñ êëåùàìè - "Àêòåëëèê", "Êàðáîôîñ", "Êàðàòý"). Ñóùåñòâóåò åùå îäèí ìåòîä áîðüáû ñ ïî÷êîâûì êëåùîì - êèïÿòîê. Îáëèâàíèå êèïÿòêîì óáèâàåò âñåõ ëè÷èíîê, ïðè ýòîì êóñòàðíèê íå ñòðàäàåò. Êðîìå òîãî, òàêîé ïðîöåññ ïîâûøàåò èììóíèòåò ðàñòåíèÿ ïðîòèâ ìó÷íèñòîé ðîñû. Ïðè ïîëèâàíèè íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íåñêîëüêèìè ïðàâèëàìè. Âî-ïåðâûõ, ïðîäåëûâàòü ýòî íåîáõîäèìî ðàííåé âåñíîé, êîãäà åùå ñíåã íå ðàñòàÿë ïîëíîñòüþ. Êèïÿòîê äîëæåí áûòü ïðèáëèçèòåëüíî îò 80 äî 60 ãðàäóñîâ. Âî-âòîðûõ, ÷òîáû äóø áûë áîëåå ýôôåêòèâíûì, íåîáõîäèìî ñâÿçàòü âåòêè âìåñòå, ñäåëàòü èõ áîëåå êîìïàêòíûìè. Â-òðåòüèõ, åñëè êóñò óæå ïðîñíóëñÿ (ïî÷êè íà÷àëè íàáóõàòü), òî îáðàáàòûâàòü åãî íåëüçÿ. Îáëèâàíèå (êðîìå âåñåííåãî ïåðèîäà) ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïîçäíåé îñåíüþ, êîãäà ñìîðîäèíà ñáðîñèò ëèñòüÿ è ñòàíóò âèäíû ïîâðåæäåííûå ïî÷êè. Ìîæíî â êèïÿòîê äîáàâèòü íåìíîãî ïè-

ùåâîé ñîäû èëè ìàðãàíöîâêè. Òàêîé ðàñòâîð õîðîøî ïîìîãàåò îò ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé è îò ïàóòèííîãî êëåùà. Âñå ÷òî âû ñðåæåòå ïðè ñàíèòàðíîé îáðåçêå îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìî ñæå÷ü, ïîòîìó ÷òî â ïðîåäåííûõ ïîáåãàõ è äåôîðìèðîâàííûõ ïî÷êàõ íàõîäÿòñÿ âðåäèòåëè, òàê æå ïîäëåæèò ñæèãàíèþ îïàâøàÿ ëèñòâà. Òàêîå ôèçè÷åñêîå óíè÷òîæåíèå ïî÷êîâîãî ñìîðîäèííîãî êëåùà è ñòåêëÿííèöû ýôôåêòèâíî, îñîáåííî, åñëè ýòó ïðîöåäóðó âûïîëíÿòü åæåãîäíî âåñíîé è îñåíüþ. Åñëè íå ïðèíèìàòü íèêàêèõ ìåð ïî óíè÷òîæåíèþ âðåäèòåëåé ðàñòåíèå ïîãèáíåò. Ïîìèìî òîãî, ÷òî óìåíü-

è îñåíüþ. Îñåíüþ ìîæíî îïðûñêàòü êóñòû ñìîðîäèíû è ïî÷âó ïîä íåé ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû â ïðîïîðöèè 700 ã íà 10 ë âîäû. Òàêàÿ îáðàáîòêà äîëæíà óáèòü â îáëåòåâøåé ëèñòâå âðåäèòåëåé è ñïîðû ãðèáêîâ.  àïðåëå òàêóþ ïðîôèëàêòèêó ìîæíî ïîâòîðèòü. È ïîñëåäíèé ìåòîä ñðåçêè ýòî îìîëîæåíèå êóñòà. Åñëè âàø êóñò î÷åíü ñòàð è íà íåì êîðÿâûå áåç ïðèðîñòîâ âåòêè, òî íå ñòîèò èõ æàëåòü. Ñðåæüòå âñå åãî ñòàðûå âåòêè ïîä ïåíåê. Ìåñòà ñðåçîâ îáÿçàòåëüíî èçíà÷àëüíî îáðàáîòàéòå ïðîòèâîìèêðîáíûìè ñðåäñòâàìè, çàòåì ñàäîâûì âàðîì. Çà ëåòî êóñò âîññòàíîâèòñÿ ìîëî-

øèòñÿ êîëè÷åñòâî ïîáåãîâ è ñîîòâåòñòâåííî ìåíüøå ñòàíåò óðîæàé íà ñìîðîäèíå, íàñåêîìîå ÿâëÿåòñÿ ïåðåíîñ÷èêîì âèðóñîâ. Îò íåãî êóñò ìîæåò çàðàçèòüñÿ ìàõðîâîñòüþ (ðåâåðñèÿ) èëè ïîëîñàòîé ìîçàèêîé. Îò âèðóñîâ ñìîðîäèíà íå ëå÷èòñÿ, è êóñò ïîäëåæèò óäàëåíèþ. Åãî íåîáõîäèìî âûêîð÷åâàòü è ñæå÷ü. È íà ìåñòî áîëüíîãî êóñòà â òå÷åíèå 5 ëåò íåëüçÿ ñàæàòü çäîðîâûé êóñò. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëåã÷å ïðåäîòâðàòèòü çàáîëåâàíèå, íåæåëè åãî ëå÷èòü. Ïîýòîìó äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë ïðåïàðàò "Öèðêîí", îïðûñêèâàíèå êîòîðûì ïðîâîäÿò âåñíîé

äûìè ïîáåãàìè, ÷åðåç ãîä ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå ÿãîäû, à â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñôîðìèðóåòñÿ íîâûé ìîëîäîé êóñò. Íî åñëè êóñòàðíèê î÷åíü ñèëüíî çàïóùåí è âñå âåòêè ìàëîïðîäóêòèâíûå, òî îìîëàæèâàþùóþ îáðåçêó çà îäèí ðàç ïðîèçâîäèòü íå ñòîèò, òàê êàê ñòàðûé êóñò ìîæåò íå ïåðåæèòü ïîòåðþ áîëüøîãî ïðîöåíòà çåëåíîé ìàññû. Ñäåëàéòå îáðåçêó ïîýòàïíî, ñ èíòåðâàëîì â ãîä. Åñëè ïîñòîÿííî âåñòè ñîîòâåòñòâóþùèé óõîä çà êóñòàðíèêîì, òî ïðîäóêòèâíîå ïëîäîíîøåíèå ìîæåò ïðîäëèòüñÿ äî 20 ëåò. Òåïåðü íåìíîãî èíôîðìàöèè î ñðîêàõ îáðåçêè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îáðåçêó ìîæíî ïðîâîäèòü

â òå÷åíèå ãîäà - âåñíîé, ëåòîì, îñåíüþ. Ðàííåé âåñíîé ðàñòåíèå ïðåáûâàåò â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, ýòî ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îáðåçêè êóñòà, òàê êàê íåò àêòèâíîãî ñîêîäâèæåíèÿ. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ýòó ïðîöåäóðó íåîáõîäèìî äåëàòü ïðè óñòàíîâèâøåéñÿ ñòàáèëüíîé ïëþñîâîé òåìïåðàòóðå. Âàæíî îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïðîãíîçû è åñëè îæèäàþòñÿ ìîðîçû, òî îáðåçêó ñëåäóåò ïðèîñòàíîâèòü. Òàêæå, êàê òîëüêî íà÷íóò íàáóõàòü è ðàñïóñêàòüñÿ ïî÷êè âåñåííÿÿ îáðåçêà çàêàí÷èâàåòñÿ. Åñëè âåñíîé íå ïðèäåðæèâàòüñÿ âñåõ ýòèõ ïðàâèë, òî íà÷íåòñÿ ñèëüíîå âûäåëåíèå ñîêà, ðàíû áóäóò äîëãî íå çàòÿãèâàòüñÿ, ïîýòîìó âîçðàñòåò îïàñíîñòü çàðàæåíèÿ êóñòà áàêòåðèàëüíûìè èëè ãðèáêîâûìè èíôåêöèÿìè, äà è êóñò áóäåò äîëãî áîëåòü, è íàðàùèâàíèå ëèñòîâîé ìàññû è ôîðìèðîâàíèå ïëîäîâûõ ñîöâåòèé ïðèîñòàíîâèòñÿ. Ëåòîì ìîæíî ïðîâåñòè ïîâòîðíóþ ñàíèòàðíóþ îáðåçêó, è óäàëèòü âñå, ÷òî íå çàìåòèëè âåñíîé, òàê êàê ñòàíîâèòñÿ íàãëÿäíî âèäíî ïîâðåæäåííûå ïîáåãè. Êðîìå ýòîãî ëåòîì äåëàåòñÿ ïðèùèïêà çåëåíûõ ïðèðîñòîâ. Ýòî ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå áîêîâûõ ïîáåãîâ è óâåëè÷èâàåò ÷èñëî öâåòî÷íûõ ïî÷åê. Îñåííþþ îáðåçêó â îñíîâíîì äåëàþò â ðåãèîíàõ ñ ìÿãêèì êëèìàòîì. Òàê êàê ó íàñ ñóðîâûå çèìû, àêöåíò ëó÷øå äåëàòü íà âåñåííþþ îáðåçêó. Ëþáàÿ îáðåçêà äëÿ êóñòàðíèêà - ýòî ñòðåññ, îñîáåííî âåñåííÿÿ è ëåòíÿÿ. Ïîýòîìó, ïîñëå ïðîäåëàííîé ïðîöåäóðû ñìîðîäèíà íóæäàåòñÿ â ïîäêîðìêå. Îáÿçàòåëüíî ïîñëå âåñåííåé îáðåçêè íåîáõîäèìî âíåñòè ïîä êóñò óäîáðåíèå, ñîäåðæàùåå NPK (àçîò, ôîñôîð è êàëèé). Ìîæíî ïðèãîòîâèòü óäîáðåíèÿ ñàìèì, èñïîëüçóÿ ñóïåðôîñôàò, õëîðèñòûé êàëèé, àììàôîñêó è ìî÷åâèíó. Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëè ñîòðóäíèêè ÊàçÍÈÈËÕÀ Êðèæàíîâñêàÿ Å.È., Øèøêèí À.Ì.

Íåîáõîäèìàÿ ïîäêîðìêà ñìîðîäèíû Äîïîëíèòåëüíîå ñáàëàíñèðîâàííîå ïî÷âåííîå ïèòàíèå íåîáõîäèìî êàæäîìó ïëîäîâîìó ðàñòåíèþ. Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû êóñò ëåã÷å ïåðåíîñèë áîëåçíè, âîññòàíîâèëñÿ ïîñëå ñòðèæêè, õîðîøî è ïðîäîëæèòåëüíî ïëîäîíîñèë - âàì íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî è âîâðåìÿ âíîñèòü óäîáðåíèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äëÿ ñìîðîäèíû ïîäêîðìîê ñëåäóåò äåëàòü ÷åòûðå çà ñåçîí: 1) êîãäà òîëüêî íà÷èíàåòñÿ öâåòåíèå, ðàñïóñêàíèå ïî÷åê è ðîñò ïîáåãîâ; 2) ïî îêîí÷àíèè öâåòåíèÿ, â ýòîò ïåðèîä ó ðàñòåíèÿ íà÷èíàåòñÿ àêòèâíûé ðîñò; 3) ïðè íà÷àëå ñîçðåâàíèÿ ÿãîä; 4) ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñáîðà óðîæàÿ. Ïåðâàÿ ïîäêîðìêà: åñëè îñåíüþ âû âíîñèëè ïîä êóñò ôîñôîð, êàëèé, òî âåñíîé âàì íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêîðìêè àçîò. Êàê òîëüêî íà âåòêàõ íà÷íóò ïîÿâëÿòüñÿ ïîáåãè, è èõ äëèíà äîñòèãíåò 2 ñì, ìîæíî ïðîèçâåñòè ïåðâóþ ïîäêîðìêó. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü àçîòíîå óäîáðåíèå, òàêîå êàê àììèà÷íàÿ ñåëèòðà

è ìî÷åâèíà ïî 15 ãðàìì è êàëüöèåâîé ñåëèòðû 37 ãðàìì. Âñå ïðîïîðöèè ñîñòàâëåíû èç ðàñ÷åòà íà îäèí êóñò. Åñëè îñåíüþ âû íå çàíèìàëèñü âíåñåíèåì óäîáðåíèÿ, òî íåîáõîäèìî äîáàâèòü ôîñôîð â ïðåäåëàõ 60100 ãðàìì è êàëèé - 30-40 ãðàìì. Âî âíåñåíèè óäîáðåíèé âàæíà çîëîòàÿ ñåðåäèíà, êàê íåõâàòêà óäîáðåíèé, òàê è ïåðåáîð èõ âëèÿþò ïàãóáíî íà ðàñòåíèå. Îáÿçàòåëüíî îðèåíòèðóéòåñü íà âíåøíèå ïðèçíàêè ñîñòîÿíèÿ ïî÷âû è ðàñòåíèé íà âàøåì ó÷àñòêå. Åñëè âû âèäèòå, ÷òî ïî÷âà äîñòàòî÷íî óäîáðåíà è êóñòàðíèê âíåøíå íåïëîõî âûãëÿäèò, òî íà äàííîì ýòàïå âìåñòî ïðåäëîæåííîãî ñîñòàâà óäîáðåíèé ìîæíî ïðîâåñòè æèäêóþ ïîäêîðìêó. Íà êàæäûé êóñò ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáúåì â 10 ë óäîáðåíèÿ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóéòå: îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ: ïòè÷èé ïîìåò, íàñòîé èç çåëåíûõ òðàâ â ïðîïîðöèè 1 ê 10 ÷àñòÿì âîäû èëè íàâîçíóþ æèæó 1 ê 4; ìèíåðàëüíûå: ôîñôîðà 20 ã è êàëèÿ ñ àçîòîì ïî 10 ã íà 10 ë âîäû. Âòîðàÿ ïîäêîðìêà äåëàåòñÿ ÷åðåç ïîëìåñÿöà.  ýòîò

ïåðèîä çàâÿçûâàþòñÿ ÿãîäû è íóæíî óäîáðèòü ðàñòåíèå ïåðåãíîåì (3-5 ïîä êóñò â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà êóñòà) ñ äîáàâëåíèåì ñóëüôàòà êàëèÿ (10 ã). Ïîëó÷åííóþ ñìåñü ìîæíî ïðîñòî ïîäñûïàòü ïîä êóñò. Òðåòüÿ ïîäêîðìêà äåëàåòñÿ åùå ÷åðåç ïîëìåñÿöà, îïÿòü â æèäêîì ñîñòîÿíèè (íà 10 ëèòðîâ âîäû 10 ã ìî÷åâèíû). ×åòâåðòàÿ ïîäêîðìêà. Ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü êóñò ê çèìå. Äëÿ ýòîãî ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü æèäêèé ðàñòâîð íà 10 ëèòðîâ âîäû 10 ã ñóëüôàòà êàëèÿ è 10 ã ñóïåðôîñôàòà. Ïðè ïðèêîðìàõ ðàáîòàÿ ñ óäîáðåíèÿìè, âû äîëæíû çíàòü, ÷òî â ñòîëîâîé ëîæêå èëè â ñïè÷å÷íîì êîðîáêå ïîìåùàåòñÿ ïðèìåðíî 20 ãðàìì âåùåñòâà. Êðîìå âíåñåíèÿ â ïî÷âó óäîáðåíèé, ïîãëîùàåìûõ êîðíåâîé ñèñòåìîé ìîæíî èñïîëüçîâàòü âíåêîðíåâîå ïèòàíèå (îïðûñêèâàíèå). Íà ïðàêòèêå äîêàçàíî, ÷òî ïîãëîùåíèå ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ ÷åðåç ëèñòüÿ è êîðó âåòâåé ïðîèñõîäèò áûñòðåå, ÷åì ïî÷âåííûå ðàñòâîðû. Îïðûñêèâàíèå ñìîðîäèíû ðàñòâîðàìè ïèòàòåëüíûõ ìèêðî-

óäîáðåíèé ïîâûøàåò óðîæàéíîñòü è êà÷åñòâî ïëîäîâ, íî äàííûé ñïîñîá ïîäêîðìêè ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê äîïîëíèòåëüíîå ê îñíîâíîìó, âíîñèìîìó â ïî÷âó. Ìû ïðåäëàãàåì âàì â âåñåííèé ïåðèîä äî íà÷àëà öâåòåíèÿ ïîäêîðìèòü êóñò ñìîðîäèíû ìèêðîóäîáðåíèÿìè, îïðûñêèâàÿ åãî ñëåäóþùèì ðàñòâîðîì - íà 10 ëèòðîâ âîäû 2 ã áîðíîé êèñëîòû, 2 ã ñåðíîêèñëîãî öèíêà, 5 ã ìàðãàíöà è 2 ã ìåäíîãî êóïîðîñà. Ïîñòàðàéòåñü îïðûñêèâàòü ðàñòåíèå âå÷åðîì ïðè çàõîäå ñîëíöà èëè â ïàñìóðíûé äåíü, òîãäà ñîëíöå íå áóäåò ïîïàäàòü íà ëèñòâó è æèäêîñòü äîëüøå îñòàåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè ëèñòüåâ, à âåðîÿòíîñòü îæîãà çíà÷èòåëüíî ñíèçèòñÿ.  íàøå âðåìÿ ìíîãî ãîâîðèòñÿ î ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ïðîäóêòàõ. Ìíîãèå, êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàþòñÿ âíîñèòü êàêèå ëèáî óäîáðåíèÿ. Äëÿ ñòîðîííèêîâ äàííîãî òå÷åíèÿ ìîæåì ïðåäëîæèòü óäîáðÿòü ñìîðîäèíó êàðòîôåëüíûìè î÷èñòêàìè. Êàðòîôåëü ñîäåðæèò â ñåáå áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðàõìàëà, êîòîðûé îòëè÷íî óñâàèâàåòñÿ ñìîðîäèíîé. Êðîìå òîãî, ýòî åùå îäèí èñòî÷íèê êàëèÿ è

äðóãèõ ìèêðîýëåìåíòîâ, âèòàìèíîâ, ìèíåðàëîâ. Íå ïûòàéòåñü çàìåíèòü êàðòîôåëüíûé êðàõìàë - ìàãàçèííûì. Òàêîãî ýôôåêòà íå áóäåò. Ïðîâîäèòü ïîäêîðìêó â îáúåìå ïî 3 ë íà êóñò ìîæíî òðè ðàçà â ãîä - ïðè ïîÿâëåíèè çàâÿçè, ïðè ñîçðåâàíèè ïëîäîâ è ïî îêîí÷àíèè ñáîðà ÿãîä. Ïðèãîòàâëèâàåòñÿ ðàñòâîð ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1 êã çàñóøåííûõ èëè çàìîðîæåííûõ î÷èñòêîâ çàëèâàåòñÿ 10 ëèòðàìè êèïÿòêà, æåëàòåëüíî åìêîñòü çàêóòàòü îäåÿëîì è îñòàâèòü íà òðè äíÿ, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïëîäû ñìîðîäèíû, ïîñëå ïðèêîðìà êàðòîôåëüíûìè î÷èñòêàìè, óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðå è ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ñëàäêèìè. Òàêæå ìîæíî çàìåíèòü ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ íà ëþáîå îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî (ïåðåãíîé, êîìïîñò è ò.ä.). Îïÿòü æå ó÷èòûâàÿ ñîñòàâ âàøåé ïî÷âû, åñëè ïî÷âû áåäíûå, òî â òå÷åíèå ñåçîíà îáúåì áóäåò ñëåäóþùèé - 12-15 êã íà 1 êóñò. Âûáîð çà âàìè, íà êàêîì òèïå óäîáðåíèé âû îñòàíîâèòåñü. Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî ðåøèëè ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ ñàäîâîäñòâîì, òî âàì íåîáõîäè-

ìî ðàçáèðàòüñÿ â óäîáðåíèÿõ è ïîíèìàòü, êàê ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàòü åãî äîçó. Ðàçíûå óäîáðåíèÿ ñîäåðæàò ðàçíîå êîëè÷åñòâî êàêîãî-ëèáî äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà, ýòî êîëè÷åñòâî âûðàæàåòñÿ â ïðîöåíòàõ. Íàïðèìåð, ôîñôîðíàÿ ìóêà ñîäåðæèò äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà (ôîñôîðà) - îêîëî 30%. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åì ìåíüøå â óäîáðåíèè ñîäåðæèòñÿ äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà, òåì áîëüøå åãî íåîáõîäèìî âíîñèòü. Ðàñ÷åò äåëàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Íàïðèìåð, íåîáõîäèìî ïîä êóñò âíåñòè 60 ãðàìì ôîñôîðà, à â ôîñôîðíîé ìóêå åãî 30%. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íóæíîå êîëè÷åñòâî âíåñåíèÿ - 60 ãðàìì óìíîæèòü íà 100 è ïîëó÷åííîå ÷èñëî ðàçäåëèòü íà ïðîöåíò ñîäåðæàíèÿ âåùåñòâà â óäîáðåíèè (60õ100=6000; 6000:30=200 ãðàìì). Ñîîòâåòñòâåííî âàì íåîáõîäèìî âíåñòè ôîñôîðíîé ìóêè 200 ã ïîä êóñò ñìîðîäèíû - ýòî 10 ñïè÷å÷íûõ êîðîáêîâ èëè 10 ñòîëîâûõ ëîæåê. Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëè ñîòðóäíèêè ÊàçÍÈÈËÕÀ Êðèæàíîâñêàÿ Å.È., Øèøêèí À.Ì.


ÏÐÎÄÀÌ 1 - ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

♦ Ñðî÷íî! 1-êîìí. êâ., 40 ì2, 1989 ã.ï., ÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàíà. Òåë.: 8-747-349-06-17, 8775-244-2265 ♦ 1-êîìí. êâ. Òåë.: 8-778-6047398 ♦ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ. Òåë.: 3-59-08, 8-701262-0040 ♦ Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà, ñèòóàöèîííàÿ ñõåìà, âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ. Àäð.: ã. Ùó÷èíñê, çäàíèå ÖÎÍà, êàá. ¹3. Òåë.: 8-701-197-0005

òåïëàÿ, ïëàñòèê. îêíà, ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì, â 2-ýòàæ. Äîìå, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8771-899-0227 ♦ 3-êîìí. êâ., ìêð-í Ýíåðãåòèêîâ, ñ çåì. ó÷àñòêîì. Òåë.: 8707-514-3606 ♦ 3-êîìí. êâ., 3 ýòàæ, 60 ì2, óë. Íàáåðåæíàÿ, 79. Òåë.: 2-2052, 8-705-516-5225 ♦ 3-êîìí. êâ. Òåë.: 7-70-32, 8705-206-5490 ♦ 3-êîìí. êâ., 3 ýòàæ, öåíòð. Òåë.: 8-702-326-4692 ♦ 3-êîìí. êâ. Òåë.: 8-771-3722937 ♦ 3-êîìí. êâ. Òåë.: 8-778-6047398 ♦ 3-êîìí. êâ., 2 ýòàæ, öåíòð. Òåë.: 8-747-350-2783

4 - ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

♦ 4-êîìí. êâ., 5 ýòàæ, óãëîâàÿ, ïëàñò. îêíà, ìåòàë. äâåðü, áåç ðåìîíòà, 7 000 000 òã., óë. 8 Ìàðòà. Òåë.: 8-701-227-8552 ♦ 4-êîìí. êâ., óëó÷. ïëàíèðîâêà, öåíòð, ðåìîíò, óë. Íàáåðåæíàÿ, 79. Òåë.: 8-701-454-9885 ♦ 4-êîìí. êâ. + êàï. ãàðàæ, óë. Ëîìîíîñîâà, 6. Òåë.: 4-30-32, 82 - ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ♦ Ñðî÷íî! 2-êîìí. êâ., 41,6 ì2, 747-993-7261 öåíòð, 5 000 000 òã. Òåë.: 8-775- ♦ 4-êîìí. êâ. Òåë.: 8-778-6047398 932-0354 ♦ 2-êîìí. áëàã. êâ., íå óãëîâàÿ, ÄÎÌÀ ñâåòëàÿ, ñóõàÿ, 4 ýòàæ, 53 ì2, ♦ Ñðî÷íî! Äîì, øïàë., 4 900 5 300 000 òã., â ï. Çåëåíûé Áîð, 000 òã., 3 êîìí., êóõíÿ, òåïëûé, òîðã. Òåë.: 8-776-112-5166, 8- ñóõîé, âñå õîçïîñòðîéêè, áàíÿ, 705-768-68-66. ãàðàæ, ñàðàé, îãîðîä, ñàäîâûå ♦ 2-êîìí. êâ., â 4-êâàð. äîìå, íàñàæäåíèÿ. Àäð.: óë. Òðàíñìåáëèðîâàííàÿ. Òåë.: 8-701- ïîðòíîé, 84. Òåë.: 3-63-39, 8741-3303, 8-777-953-0046 701-770-6817 ♦ 2-êîìí. êâ., ð-îí ñòàíöèè, 7 ♦ Äîì ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñ000 000 òã. Òåë.:8-787-426-0450 êàÿ, 49, âîäà â äîìå, áàíÿ, ó÷. ♦ 2-êîìí. êâ., ð-îí èíñòèòóòà, 11 ñîò. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 250 ì2, 2 ýòàæ. Òåë.: 4-23-85 êîìí. êâ. ñ âàøåé äîïëàòîé. ♦ 2-êîìí. êâ., ð-îí ÐÌÇ, íå óã- Òåë.:4-42-65 ëîâàÿ, òåïëàÿ, òåëåôîí, èíòåð- ♦ Äîì ñ íåçàâåðøåííûì ñòðîíåò, ðÿäîì ñàäèê, øêîëà, îñòà- èòåëüñòâîì, öåíòð, âîäà, ñâåò, íîâêà. Òåë.: 8-747-855-8140 êàíàëèçàöèÿ, ó÷. 9 ñîò. Òåë.: 8♦ 2-êîìí. êâ., öåíòð. Òåë.: 8- 701-741-3303, 8-777-953-0046 701-999-2237 ♦ Äîì, íåáîëüøîé, ó÷. 10 ñîò. ♦ 2-êîìí. êâ., 4 ýòàæ, ñîëí. Òåë.: 8-747-145-3499 ñòîðîíà, ò¸ïëàÿ, ìåáëèð. + áûò. ♦ Äîì â öåíòðå, 4 êîìíàòû, òåõíèêà, öåíòð, óë. Åäîìñêîãî. áîëüøàÿ êóõíÿ, ïëàñòèêîâûå Òåë.: 8-702-816-1455 îêíà, âîäà, ñàíóçåë, ãàðàæ, ó÷. ♦ 2-êîìí. êâ., 1/5 ýòàæ, öåíòð, 10 ñîò. Òåë.: 8-771-374-8584 7 500 000 òã. Òåë.: 4-37-73, 8- ♦ Äîì ïî óë. Àáûëàé-õàíà, óã701-995-1503, 8-701-961-0509 ëîâîé ó÷àñòîê. Òåë.: 8- 707-629♦ 2-êîìí. ïîëóáëàã. êâ., îãîðîä, 8532 2 ãàðàæà, õîç. ïîñòðîéêè, òåï- ♦ Äîì øïàë., ð-í òåëåâûøêè, ëèöà, òîðã. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ. òåïëûé, ñêâàæèíà, õîçïîñòðîéÀäð.: óë. 8 Ìàðòà, 14/4. Òåë.: 8- êè, çåì. ó÷àñòîê, ðÿäîì ëåñ, 777-954-1093 îçåðî. Òåë.: 4-48-55, 8-702-445♦ 2-êîìí. êâ. Òåë.: 8-705-298- 0744 5814 ♦ Äîì, öåíòð, ó÷. 10 ñîò., öåí♦ 2-êîìí. êâ., 3 ýòàæ, ÷àñòè÷- òðàëüíîå îòîïëåíèå, âñå ðÿíî ìåáëèð., öåíòð. Òåë.: 8-775- äîì. Òåë.: 8-702-108-1818 741-6455, 8-701-238-9006 (ïîñ- ♦ Äîì, øïàëüíûé, 1,5 óðîâíÿ, ëå 19.00) êóõíÿ, 3 ñïàëüíè, çàë, âîäà, òó♦ 2-êîìí. êâ., 4 ýòàæ, áåç ðå- àëåò â äîìå, Àðèñòîí, ïëàñòèê. ìîíòà, öåíòð. Òåë.: 8-775-741- îêíà, áàíÿ, òåïëèöà, ñàðàé, ó÷. 6455, 8-701-238-9006 (ïîñëå 13 ñîòîê, îãîðîä ïîñàæåí. Òåë.: 19.00) 5-43-05, 8-771-255-1702 ♦ 2-êîìí. êâ., 2 ýòàæ. Èëè ÏÎ- ♦ Êîòòåäæ â ã. Ùó÷èíñêå, 400 ÌÅÍßÞ íà äîìèê, èëè 1-êîìí. ì2, åñòü âñå, öåíòð. îòîïëåíèå. êâ. â ã. Àñòàíå. Òåë.: 8-747-019- Òåë.: 8-701-516-2747 4073 ♦ Äîì, 3 êîìíàòû, ð-í èíñòè♦ 2-êîìí. êâ., 44 ì2, 2 ýòàæ, òóòà. Òåë.: 8-705-164-4213 (ïîñìåáëèð., ò¸ïëàÿ, ñ÷åò÷èê íà ëå 22:00 íå áåñïîêîèòü) îòîïëåíèå, ï. Áóðàáàé. Òåë.: 8- ♦ Êîòòåäæ, 1,5 óðîâíÿ, âñå 778-473-1499 êîììóíèêàöèè ïîäâåäåíû, îòî♦ 2-êîìí. êâ., 5 ýòàæ, 49 ì2, â ïëåíèå àâòîíîìíîå è ïå÷íîå, äîìå ìàã. “Óþò”. Òåë.: 4-31-96 6 êîìí., ó÷. 11 ñîò., ðÿäîì ëåñ. ♦ 2-êîìí. êâ., âñå óäîáñòâà, Òåë.: 8-747-550-4393 öåíòð, ðÿäîì äåò. ñàäèê, øêî- ♦ Äîì, 4 êîìí., êóõíÿ, áàíÿ, ãàëà-ãèìíàçèÿ ¹1, ìóçûêàëüíàÿ ðàæ, âîäà â äîìå, ó÷. 17 ñîò. øêîëà, óë. Àáûëàé-õàíà, 33. Òåë.: 8-771-166-9087 Òåë.: 8-777-079-2347, 8-771- ♦ Äîì, äîáðîòíûé. Òîðã ïðè îñ163-5644 ìîòðå, ñêèäêà. Òåë.: 5-70-12 3 - ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ♦ Äîì, 2 óðîâíÿ, 5 êîìíàò, ♦ Ñðî÷íî! 3-êîìí. êâ., âîäà, ðåìîíò, öåíòð. îòîï., êàíàëèñåïòèê, äîêóìåíòû â ïîðÿäêå, çàöèÿ, âîäà, õîçïîñòðîéêè, 600 000 òã., ñ. Çëàòîïîëüå. Òåë.: ãàðàæ, ó÷àñòîê 10 ñîòîê, ð-í 8-775-664-9197 èíñòèòóòà. Òåë.: 8-707-190♦ 3-êîìí. êâ., ð-îí Ýêñïåäèöèè, 4194

♦ Äîì, õîçïîñòðîéêè, âîäà, îãîðîä, ðÿäîì øêîëû. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà áëàã. êâàðòèðó. Òåë.: 5-62-47, 8-771-371-4096 ♦ Äâà äîìà ïî öåíå îäíîãî: æèëîé äîì, 160 ì2 è ãîñòåâîé, 300 ì2, âñå èç êèðïè÷à è äåðåâà, öåíòðàëüíûå êîììóíèêàöèè, ó÷àñòîê 16 ñîòîê, ñàä, îãîðîä, áàíÿ, ñêâàæèíà, òåïëèöà êèðïè÷íàÿ, ìêð. Ýíåðãåòèêîâ, 29 000 000 òã., òîðã. Òåë.: 8-771909-9396, 8-777-188-2549, 8701-743-3303 ♦ Äîì, 75 ì2, âîäà è ñàíóçåë â äîìå, áàíÿ, îãîðîä 10 ñîòîê, ñàðàé. Òåë.: 8-775-734-8647 ♦ Äîì, 4 500 000 òã., öåíòð, áåç òîðãà. Òåë.: 8-771-124-8980, 8705-392-6002 ♦ Äîì, 4 êîìí., ð-í Îìñòðîÿ, 8 500 000 òã., òîðã. Òåë.: 8-778616-4418 ♦ Äîì, áëàã., ìåáëèð., âñå õîçïîñòðîéêè, ìåñòî ñóõîå, ðÿäîì ìàãàçèíû, îñòàíîâêà, ëåñ. Òåë.: 8-777-475-2868, 8-777309-8639 ♦ Äîì, 4 êîìí., ñóõîé, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, õîçïîñòðîéêè, ó÷. 10 ñîòîê, âñå íàñàæäåíèÿ. Àäð.: óë. Êóéáûøåâà, 36. Òåë.: 3-63-30, 8-701-970-9709, 8-707884-5381 (WhatsApp) ♦ Äîì, ò¸ïëûé, ñóõîé, 3 óðîâíÿ, 125 ì2, + ãîñòåâîé äîì, 38 ì2, ó÷. 9 ñîòîê, 20 000 000 òã. Àäð.: óë. Ïðèãîðíàÿ, 9, ð-í êàðüåðà. Òåë.: 8-701-406-9063, 581-73 ♦ Êîòòåäæ, 2 óðîâíÿ, âíèçó ãàðàæ íà 3 àâòî, óäîáíî ïîä ãîñòåâîé äîì, áîëüøîé äâîð, öåíòð. âîäà, äåéñòâóþùèé áèçíåñ, âîçìîæíà èïîòåêà. Òåë.: 582-51, 8-705-518-3282 ♦ Äîì, 100 ì2, 4 êîìíàòû, çàë - 30 ì2, êóõíÿ - 12 ì2, ãàðàæ, áàíÿ, ñêâàæèíà, ð-í êàðüåðà. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 2-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé. Òåë.: 4-72-63 ♦ Êîòòåäæ, 2 óðîâíÿ, âîäà â äîìå, ó÷. 10 ñîòîê, áàíÿ, ãàðàæ, â ðàññðî÷êó íà 10 ëåò ñ ïåðâûì âçíîñîì. Òåë.: 8-707-3906282 ♦ Äîì, øïàë., 5 êîìí., îáëîæåí êèðï., çåìëÿ âûêóïëåíà, ñòåêëîïàêåòû, ãàðàæ, áàíÿ, òåïëèöà, ñàðàé, êîëîäåö ñ ïèòüåâîé âîäîé, ð-í Ìå÷åòè, óë. Ñâåòëàÿ. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 1- èëè 2êîìí. êâ., 2-3 ýòàæ, ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë.: 5-62-02, 8-702143-2238 ♦ Äîì, ï. Áóðàáàé, 6 000 000 òã. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà 2-êîìí. áëàã. êâ. â ï. Áóðàáàé, ã. Ùó÷èíñêå èëè ã. Ïåòðîïàâëîâñêå. Òåë.: 7-60-36, 8-705-456-8639 ♦ Äîì, ó÷. 10 ñîò., ñêâàæèíà, íàñàæäåíèÿ, ðÿäîì îç. Á. ×åáà÷üå, ï. Áóðàáàé, íåäîðîãî. Èëè ÏÎÌÅÍßÞ íà êâàðòèðó â ï. Áóðàáàé, âàðèàíòû, ðàññðî÷êà. Òåë.: 7-62-97

ÐÀÇÍÎÅ

♦ Ãàðàæ. Òåë.: 8-771-372-2937 ♦ Ãàðàæ, çà ðå÷êîé, íåäîðîãî. Òåë.: 4-46-49, 8-702-461-2127 ♦ Äà÷ó ñ äîìèêîì, ð-í ñòàðûõ äà÷. Òåë.: 5-42-05, 8-707-1401840 ♦ Êèîñê, ìåòàëë., óòåïë¸ííûé, 2,5 õ 3 ì. Òåë.: 8-701609-0380 ♦ Çåì. ó÷àñòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà ñ äåéñòâóþùèì ÑÒÎ. Òåë.: 8-701-394-5641, 8702-143-2233

ÊÓÏËÞ ♦ Êâàðòèðó çà íàëè÷íûå. Òåë.: 8-705-298-5814

ÌÅÍßÞ ♦ Îñîáíÿê, íîâûé, ñ ìàíñàðäîé, 140 ì2, ãîñòåâîé äîì, áàíÿ, áåñåäêà, êîëîäåö, õîçïîñòðîéêè, ó÷. 14 ñîò., åâðîðåìîíò íà 3-, 4-êîìí. êâ. â ã. Êîêøåòàó èëè Àñòàíå. Èëè ÏÐÎÄÀÌ. Òåë.: 871636-5-12-45, 8-705-727-7312

ÑÄÀÌ ♦ Ïîñóòî÷íî 1-êîìí. êâ., öåíòð, âñå óñëîâèÿ. Òåë.: 8-701400-5959, 8-705-400-5959 ♦ Ïîñóòî÷íî! 2-, 3-, 4-êîìí. êâ., ôèñêàëüíûé ÷åê, äîêóìåíòû. Òåë.: 8-701-356-5551 ♦ Ïîñóòî÷íî! 1-êîìí. êâ., âñå óñëîâèÿ, öåíòð. Òåë.: 4-29-12, 8775-444-5852, 8-702-796-2299 ♦ Ïîñóòî÷íî! 1-êîìí. êâ., ðåìîíò, öåíòð. Òåë.: 8-702-2029515, 8-777-954-9117 ♦  àðåíäó êîìïëåêñ êàáèíåòîâ ñ îòäåëüíûì âõîäîì, 2 ýòàæ, âñå êîì. óñëóãè, öåíòð ã. Ùó÷èíñêà, èìååòñÿ ïàðêîâêà, ò÷ê,. Îïòîâî-ðîçíè÷íûé ìàãàçèí 600 ì2, ñ îâîùåõðàíèëèùåì 120 ì2, õîëîäèëüíûìè êàìåðàìè, âñå êîì. óñëóãè, ïîìåùåíèå â òîðãîâîì äîìå "Êîêøå" ï. Áóðàáàé, óñëîâèÿ äîãîâîðíûå. Òåë.: 8-71636-2-39-30, 8-701-520-3621 ♦ Ïåðâûé ýòàæ êîòòåäæà, îòäûõàþùèì, ðÿäîì ëåñ, îçåðî. Òåë.: 8-705-141-6769 ♦ Äîì. Òåë.: 6-43-41 ♦ Ïîñóòî÷íî 1-êîìí. êâ., öåíòð, åâðîðåìîíò, ôèñê. ÷åê. Òåë.: 2-30-28, 8-701-892-6806, 8705-426-6656 ♦ Ïîñóòî÷íî, ïî ÷àñàì 1-, 3êîìí. êâ., ð-í ñòàíöèè è öåíòðà. Òåë.: 8-701-166-1957 ♦ Êîìíàòó æåíùèíå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îïëàòà - ïîìîùü ïî äîìó. Òåë.: 4-18-17

♦  ìàã. "LEXX" â ïðîäàæå âåëîñèïåäû: âçðîñëûå, ïîäðîñòêîâûå, íîâûå, äåòñêèå; ãèðîñêóòåðû; ñàìîêàòû; êîëÿñêè "çèìà-ëåòî"; ïðîãóëî÷íûå êðîâàòêè ìíîãîå äðóãîå. Êðåäèò, ðàññðî÷êà. Àäð.: óë. Àáûëàé-õàíà, 157, îñò. "Ïðè¸ìíèê". Òåë.: 8701-313-6569 ♦ Ìåáåëü: îäíîñïàëüíûå ïàíöèðíûå êðîâàòè, ñòîëû, øêàôû. Òåë.: 8-701-555-8200 ♦ Äèâàí - 25 000 òã., êðåñëî, ðàçäâèæíîå - 15 000 òã., äåòñêàÿ ìàøèíêà íà àêêóìóëÿòîðå - 20 000 òã., äåòñê. âåëîñèïåä 20 000 òã., êóõí. çîíà, áåç ñòîëà - 8000 òã. îòë. ñîñò. Àäð.: óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 59/34. Òåë.: 4-61-31, 8-705-426-3340 ♦ Ìåáåëü: øèôîíüåð, äèâàí, êðåñëî. Òåë.: 8-747-019-4073 ♦ Êðîâàòü, 1,5-ñïàëüíàÿ, ä¸øåâî. Òåë.: 4-62-50, 8-702-2422490 ♦ Äóáë¸íêó, íîâàÿ, çèìíÿÿ, ÷¸ðíàÿ, ìóæ, ð-ð 56-58. Òåë.: 462-50, 8-702-242-2490 ♦ Äóáëåíêó, êîðè÷íåâàÿ, ñ êàïþøîíîì, ë¸ãêàÿ, ä¸øåâî, õîð. ñîñò. æåíñêàÿ, ð-ð 48-50. Òåë.: 4-62-50, 8-702-242-2490 ♦ Ïåðèíó ñ ãóñèíîãî ïåðà, î÷åíü ä¸øåâî, íîâûé íàïåðíèê. Òåë.: 4-62-50, 8-702-2422490 ♦ Êîæ. êóðòêà, ÷åðíàÿ, çèìíÿÿ, ìóæñêàÿ. Òåë.: 4-62-50, 8-702242-2490

♦ Õîëîäèëüíèê, ãàçïëèòó íàñòîëüíóþ, 2 êîíô., äîñêó äëÿ ðåçêè êàïóñòû, áàê àëþì. 30 è 50 ë., áóòûëè ñòåêë. 10 è 20 ë. è ò.ä. Òåë.: 4-20-75 ♦ Äâà òåëåâèçîðà, á/ó. Òåë.: 461-31, 8-705-426-3340

ÏÐÎÄÀÌ ♦ Àâòîðàçáîð èç Ãåðìàíèè. Íîâîå ïîñòóïëåíèå á/ó çàï÷àñòåé 15.06.2018. Äâèãàòåëÿ áåíçèíîâûå, äèçåëüíûå â ñáîðå; êîðîáêè; êóçîâíûå äåòàëè; îïòèêà VW, Àóäè, Ìåðñåäåñ, BMW, Íèññàí, Îïåëü, Ìàçäà, Òîéîòà, Ìèöóáèñè, Áóñ Ò4 è ìíîãî äðóãèõ ìîäåëåé. Îòïðàâêà ïî ðåãèîíàì. Àäð.: ã. Ùó÷èíñê, ðàçáîð "Àðãàìàê", ÑÒÎ "Ìàãíèò" è ã. Êîêøåòàó, "Êàìêîð Ñåðâèñ", áåç âûõîäíûõ. Òåë.: 8-705-4270664, 8-775-409-9961 ♦ À/ì "ÃÀÇ 53", ñàìîñâàë, çàï÷àñòè. Òåë.: 5-65-09

ÊÓÏËÞ ♦ Ïîðøíåâûå êîëüöà d 57 ìì íà äâèãàòåëü ìîòîðîëëåðà "Ýëåêòðîí". Òåë.: 8-777-4277320

ÎÒÄÀÌ ♦ Ùåíêà, äåâ., 2 ìåñ., ìèëàÿ, îçîðíàÿ, â çàáîòëèâûå ðóêè. Òåë.: 3-55-39, 8-777-474-2838

ÏÐÎÄÀÌ ♦ Êîò¸ë îòîïëåíèÿ. Òåë.: 8701-768-7284

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ

♦ Ïèëîìàòåðèàë. Áðóñ 5õ5, 5õ10, 5õ15, 10õ10, 10õ20, 15õ15. Äîñêà îáðåçíàÿ, íåîáðåçíàÿ. Àäð.: óë. Òðóäîâàÿ, 25. Òåë.: 4-71-17, 8-701-751-4619, 8-705-5331277

♦ Êâàäðîêîïòåð "DJI Phantom 3 Advanced", 2 çàïàñíûå ♦ Ãóñÿòà, óòÿòà, öûïëÿòà ðàç- áàòàðåè + àâòîìîáèëüíàÿ íûõ ïîðîä. Êîðì, âèòàìèíû. çàðÿäêà ê íèì, âëàãîñòîéêèé Àäð.: óë. 8 Ìàðòà, 54. Òåë.: 4-21- êåéñ, â èäåàëüíîì ñîñòîÿ76, 8-777-521-6441 íèè, 260 000 òã. Òåë.: 8-708♦ Ìðàìîðíàÿ êðîøêà, ìåòàë994-7711 ♦ Êóðû-íåñóøêè; ïîäðàù¸í- ♦ Ãàçïëèòó, 4 êîíô. Òåë.: 8-747- ëè÷åñêèå îãðàäêè. Òåë.: 4-61-32, íûå áðîéëåðíûå öûïëÿòà; 019-4073 8-701-768-7284 ñóòî÷íûå ãóñÿòà, óòÿòà, öûïëÿòà. Ñòàðòîâûé êîðì è âèòàìèíû. Àäð.: óë. Êëþ÷åâàÿ, 9. Òåë.: 4-73-75, 8-701577-6859 ♦ Ñðî÷íî! Ïèàíèíî, 20 000 òã., ñàìîâûâîç. Òåë.: 8-705-1644213 ♦ Ðîññèéñêàÿ ìÿãêàÿ ìåáåëü îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé! Îãðîìíûé âûáîð, âûñîêîå êà÷åñòâî. Õîðîøèå ñêèäêè! Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì - äåøåâî! Àäð.: ã. Êîêøåòàó, ÒÄ "Ãëîáóñ", óë. Ãîðüêîãî, 55. Òåë.: 8-701244-8742


♦ Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè îò 47 ♦ Òðè ãàçáàëëîíà, õîð. ñîñòî- ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé ♦ Ýëåêòðèê. Âñå âèäû 000 òã. Òåë.: 4-61-32, 8-701-768- ÿíèå. Òåë.: 4-62-50, 8-702-242- ðàñ÷åò. Áûñòðî, íåäîðîãî. ðàáîò. Òåë.: 8-747-1782490 Îïûò ðàáîòû áîëåå 5 ëåò. Òåë.: 4149 7284 8-701-908-5358, 8-778-469- ♦ Îáîè. Ýìóëüñèÿ, 5166, 8-705-664-9253 æèäêèå îáîè. Òåë.: 8♦ Ïåñêîáëîêè. Òåë.: 8-771♦ Íåãîäíûå àêêóìóëÿòîðû, ♦ "ÐåìÁûòÒåõíèêà" ïðîèçâî- 702-340-6236 060-8884 ñòåêëîáîé áóòûëî÷íûé, ÏÝÒ- äèò ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, ♦ Ïëîòíèê. Òåë.: 5♦ Ðåàëèçóåì êîòëû äëèòåëü- áóòûëêè, àëþìèíèåâûå áàíêè, ñòèðàëüíûõ ìàøèí è ïûëåñî- 76-43 íîãî ãîðåíèÿ; êåðàìçèò, á/ó, òðóáû ÷åðíûå ñ ñèíåé ïîëîñîé. ñîâ. Òåë.: 4-62-61, 8-701-454- ♦ Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Òåë.: 4-21-58 7000 ì3. Òåë.: 8-705-423-5521, Àäð.: óë. 8 Ìàðòà, 55 À. Òåë.: 4- 6078 31-59, 8-705-527-2834 ♦ Ïîëèðîâêà âîëîñ, 2 000 òã. ♦ Ñâàðî÷íûå ðàáîòû: 8-707-341-8066 WhatsApp 8-705-444-666-4 îòîïëåíèå, âîäîïðî♦ Êîíòåéíåð ïîä äîíåðû, âîä, êàíàëèçàöèÿ, ìåóòåïëåííûé, òðîéíîé ñòåêëî♦ Ñ 28 ìàÿ ïî 15 èþíÿ ÀÊ- òàëëîêîíñòðóêöèè, çàïàêåò, ñ÷åò÷èê, 1 300 000 òã., äîÖÈß! Àðõèòåêòóðà áðîâåé è áîðû, âîðîòà è ò.ä. Ãàãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-707-658-3131, îêðàøèâàíèå õíîé 1500 òã., ðàíòèÿ êà÷åñòâà. Òåë.: 8-702-658-3131 êëàññè÷åñêîå íàðàùèâàíèå 8-747-358-8766 ♦ Øïàëû, 40 øò. Òåë.: 5-42-05, ♦ Ãðóçîïåðåâîçêè! À/ì "ÃÀ- ðåñíèö 2500 òã. Àäð.: óë. Ëî- ♦ Êðûøè, ôðîíòîíû, êàðíèçû. 8-707-140-1840 ♦ Êîëáàñíûé øïðèö, 3 ë, Çåëü", òåðìîôóðãîí, ïî ÐÊ è ÐÔ. ìîíîñîâà, 14, ìàã. "Àçàëèÿ". Òåë.: 8-747-170-7158, 8-708-5313871 âñå â ñáîðå; ëåíòà êîëáàñ- Òåë.: 8-775-521-1401, 8-777-977- Òåë.: 8-775-715-2662 ♦ Êðûøè, ñàíòåõíèêà, ñåïòèê, íàÿ; êîïòèëüíÿ õîëîäíîãî 8682 êîï÷åíèÿ, âñå èç íåðæàâåé- ♦ Àâòîóñëóãè! À/ì "Áóñ", 8 ♦ Ïðîäàæà, óñòàíîâêà è îá- îòäåëêà. Òåë.: 3-77-60 êè. Òåë.: 8-771-522-8080 (ïîñ- ìåñò è/èëè ãðóç äî 4 ì3, âñå ñëóæèâàíèå âèäåîíàáëþäåíèÿ, ♦ Êðûøè, çàìåíà êðîâëè. Òåë.: íàïðàâëåíèÿ. Òåë.: 8-705-464- îõðàííîé è ïîæàðíîé ñèãíàëè- 8-705-760-14-88 ëå 20.00) çàöèè. Òåë.: 4-62-89, 8-775-151- ♦ Íàòÿæíûå ïîòîëêè ëþáîé ♦ Ïåñîê, ïåðåãíîé, äðåñâà, ùå- 8654 ñëîæíîñòè. Òåë.: 8-705-172áåíü, ãëèíà, áàéïàñ, à/ì "ÃÀÇ- ♦ Ãðóçîïåðåâîçêè! Ãîðîä, ìåæ- 1997 ♦ Óñòàíîâêà Windows, ïðî- 3875, 8-778-249-0957 53", âûâîç ìóñîðà. Òåë.: 8-777- ãîðîä. Òåë.: 8-778-580-0010 ♦ Àâòîóñëóãè! À/ì "ÃÀÇ 53", ãðàìì, èíòåðíåòà. Íàñòðîéêà ♦ Íàòÿæíûå ïîòîëêè, íåäîðî955-3412 ♦ Óãîëü, ïåñîê, êàìåíü, ùå- ãðóçîïåðåâîçêè, âûâîç ìóñîðà. ñïóòíèêîâûõ àíòåíí. Òåë.: 5-00- ãî. Òåë.: 8-777-954-9901 24, 8-702-438-2827 áåíü, äðåñâà, ïåðåãíîé è äð. Äî- Òåë.: 8-777-955-3412 ♦ Àêöèÿ! Íàòÿæíûå ïîòîëêè. ñòàâêà. Òåë.: 3-52-26, 8-701- ♦ Àâòîóñëóãè! Ýâàêóàòîð-ìà- ♦ Óñòàíîâêà âñåõ âèäîì àí- Òåë.: 8-705-162-7662 íèïóëÿòîð, àâòîâûøêà. Áûñò- òåíí. Íàñòðîéêà ñèãíàë, äîáàâ650-5606 ♦ Äîñêà ïîëà, åâðîâîãîíêà, ðî, êà÷åñòâåííî, äîêóìåíòû. ëåíèå êàíàëîâ. Ðåìîíò. Êà÷åñòâî, ãàðàíòèÿ. Âûåçä ïî ðàéîèìèòàöèÿ áðóñà, òåððàñíàÿ Òåë.: 8-707-353-3005 äîñêà, ïëàíêåí, ïîëî÷íàÿ äîñ- ♦ Ãðóçîïåðåâîçêè! À/ì "ÃÀÇ íó. Òåë.: 8-747-303-3995, 8-705êà. Äîñòàâêà ïî îáëàñòè. ĸ- 53", "ÊàìÀÇ" ñàìîñâàë. Òåë.: 3- 645-8858 ♦ Îáîè, ïîêðàñêà. Òåë.: 8-775øåâî. Îïò, ðîçíèöà. Ñêëàä 52-26, 8-701-650-5606 Êîìïàíèè "Ñèáèðñêèé Ëåñ". ♦ Áóðåíèå ñêâàæèí, óñëóãè 536-5094 ♦ Ñðî÷íî1 Òðåáóþòñÿ êàññèðÏëèíòóñ, ãàëòåëü, îáíàëè÷êà. ÃÍÁ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû, âîäîîïåðàòîð; áóõãàëòåð (ãîñçàêóïwww.sibwood.kz. Êîìïàíèÿ ïðîâîä. Òåë.: 8-705-423-5521, 8- ♦ Óñòàíîâèì æåëåçíûå êè), îêëàä âûñîêèé; òåõíè÷êà. "Ñèáèðñêèé Ëåñ". Àäð.: ã.Êîê- 707-341-8066 äâåðè, âðåæåì çàìêè, îòðå- Òåë.: 3-79-17 øåòàó, óë.Ñóëåéìåíîâà, 1Ã. ♦ Ðàçðàáîòêà ÒÝÎ, áèçíåñ- ñòàâðèðóåì ñòàðûå. Òåë.: 8- ♦ Ñðî÷íî!  Êàäåòñêèé êîðïóñ Òåë.: 8-7162-29-40-99, 8-707- ïëàíîâ ïîä ïðîãðàììû "Äàìó", 701-386-2021 òðåáóþòñÿ ôàðìàöåâò è âðà858-8172 "Àòàìåêåí" è äðóãèå. Ïîëíûé ÷è. Òåë.: 8-707-906-6093 ♦ Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè, ðå- ♦ Ñðî÷íî!  êîìïàíèþ "Alser" øåòêè. Òåë.: 4-61-32, 8-702-119- òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû. 6796 Îáðàùàòüñÿ ïî óë. Àáûëàé♦ Ðåìîíò êâàðòèð ïîä õàíà, 37. Òåë.: 8-777-641-9099 "êëþ÷"! Óñëóãè ýëåêòðèêà, ♦ Òðåáóåòñÿ òåõíè÷êà. Òåë.: 5ñàíòåõíèêà. Óñòàíîâêà 51-66 âõîäíûõ è ìåæêîìíàòíûõ ♦ Òðåáóþòñÿ çàâñêëàäîì (ïðîäâåðåé, êàôåëü, ãèïñîêàð- äóêòû ïèòàíèÿ); ãðóç÷èê. Òåë.: òîí, äåêîðïàíåëü, âàãîíêà, 8-701-713-7588. ëàìèíàò, ëåâêàñ, îáîè. Ïå- ♦ Òðåáóåòñÿ ñóøèñò, ïèööåðî; ðåïëàíèðîâêà êâàðòèðû. Ãà- ïîâàð-óíèâåðñàë. Òåë.: 8-707ðàíòèÿ êà÷åñòâà! Òåë.: 8- 390-1017 777-880-6725 ♦ Èùó ðàáîòó à/ì "ÃÀÇåëü", äî 1,5 òîíí. Òåë.: 8-707-238-7393 ♦ Êðîâåëüíûå ðàáîòû ëþ- ♦ Îïòîâîé êîìïàíèè òðåáóåòáîé ñëîæíîñòè, ìîíòàæ ñÿ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð. Îáðàñàéäèíã ïàíåëåé, ìîíòàæ ùàòüñÿ ïî óë. Òðóäîâàÿ, 1 Ã. çàáîðîâ è âîðîò, èçãîòîâëå- Òåë.: 5-50-78 íèå è ìîíòàæ ñèñòåì âåí- ♦  êîìïëåêñ "Àãàæàí" ïî àäòèëÿöèè. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà! ðåñó: óë. Øîññåéíàÿ, 207Ì òðåÒåë.: 8-777-880-6725 áóþòñÿ ðàáîòíèêè: ðóêîâîäèòåëü ðàçâèâàþùåãî öåíòðà èëè ♦ Ýëåêòðèê. Òåë.: 8-701-739-9810 ìåòîäèñò; ïðåïîäàâàòåëè êà-

ÊÓÏËÞ

çàõñêîãî, ðóññêîãî, àíãëèéñêîãî ÿçûêîâ; â êîððåêöèîííûé êëàññ äëÿ îñîáåííûõ äåòåé: ïñèõîëîã, ëîãîïåä, äåôåêòîëîã, ðóêîâîäèòåëü øàõìàòíîãî êðóæêà, õîðåîãðàô, áèñåðîïëåòåíèå, ìóçûêàíòû è äðóãèå ñïåöèàëèñòû; àäìèíèñòðàòîð äëÿ ðåñòîðàíà, øåô-ïîâàð, ïåêàðü-êîíäèòåð, ïîâàð, ïîìîùíèê ïîâàðà, êóõðàáî÷àÿ, òåõðàáî÷èå è äðóãèå ñïåöèàëèñòû. Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àáûëàé-õàíà, 27, äåòñêèé ñàä "Ìåðåé", ê äèðåêòîðó. Òåë.: 8-775-446-2865 (ñîáåñåäîâàíèå ñ 13.00 äî 18.00) ♦ Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ãîñòåâîé äîì (ã. Ùó÷èíñê) îôèöèàíòû, ãîðíè÷íûå. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 8702-433-3111, 8-707-716-2968 ♦ Òðåáóþòñÿ áóõãàëòåð, ãëàâíûé áóõãàëòåð, òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü. Òåë.: 3-79-17 ♦  äîðîæíóþ îðãàíèçàöèþ òðåáóþòñÿ äîðîæíûå ðàáî÷èå, îêëàä 68 000 òã. Òåë.: 8-777-537-5792 ♦ Òðåáóþòñÿ ïåêàðü, ïîìîùíèê êîíäèòåðà. Òåë.: 8-707-666-2549 ♦ Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö. Òåë.: 8705-534-3899 ♦ Òðåáóåòñÿ ó÷åíèê íà ïðîèç-

âîäñòâî. Òåë.: 8-707-336-0202 (ñ 19:00 äî 20:00) ♦ Òðåáóåòñÿ ïàðèêìàõåð. Òåë.: 8-701-811-5134 ♦  îòåëü "Áåðåêå" òðåáóþòñÿ ïîâàð, áàðìåí, àäìèíèñòðàòîð, ãîðíè÷íàÿ, ð-í ñòàíöèè. Òåë.: 6-44-88 ♦ Òðåáóþòñÿ ïåêàðè. Òåë.: 8747-862-7300, 8-708-724-6034 ♦ Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè ñ ëè÷íûì àâòî â ñëóæáó òàêñè; âîäèòåëè êàò. "D" è êîíäóêòîðà íà ãîðîäñêèå ìàðøðóòû. Òåë.: 5-70-00, 3-77-87, 3-70-07, 8-775-334-4470 ♦ Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà, ìîæíî ñ ïðîæèâàíèåì, äëÿ äåäóøêè. Òåë.: 5-65-09

♦ Ìóæ÷èíà (ïåíñèîíåð) ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé (ïåíñèîííîãî âîçðàñòà) äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ. Óñëîâèÿ õîðîøèå, âñåì îáåñïå÷åí. Òåë.: 7-48-39, 8-705-108-2616 ♦ Æåíùèíà, ñëàâÿíêà, 61 ãîä, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïîðÿäî÷íûì ìóæ÷èíîé. Òåë.: 8-707-509-6050

Âíèìàíèþ àâòîìîáèëèñòîâ Ñ 1 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà 2018 ãîäà ââîäèòñÿ îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ íàãðóçêîé íà îäèíî÷íóþ îñü ñâûøå 8 òîíí ïî àâòîäîðîãàì ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ ñ 11.00 äî 21.00 ïðè òåìïåðàòóðå ñâûøå +250Ñ.


Версаль

Натяжные потолки

Новинка полимерная покраска. Доставка БЕСПЛАТНО

любой фактуры и сложности

ы Цен 1 г. 201

НАШ НОВЫЙ АДРЕС.: ул. Едомского, 34 (офис «Казахинстрах»).

Тел: 8-747-120-2096, 8-775-628-9923

ЖИДКИЕ ОБОИ Большой выбор. Скидки!

НАШ НОВЫЙ АДРЕС.: ул. Едомского, 34 (офис «Казахинстрах»).

Металлопластиковые

ГарантПласт

изделия:

Âûåçä ñïåöèàëèñòà, êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð, äîñòàâêà èçäåëèé -

Тел: 8-747-120-2096, 8-775-628-9923

)8-775-264-3551

ÖÅÕ №55

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÒÅÏËÈÖ

îêíà

äâåðè Áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Профиль Veka, Exprof.

Ìàãàçèí «Êîìåòà» üЭЛЕКТРИКА: люстры, фонари, прожекторы, софиты, розетки, провод и многое другое.

üСАНТЕХНИКА: полипропиленовые, канализационные,

Ìÿãêàÿ ìåáåëü

металлопластиковые трубы, фитинги, смесители, шланги, резьбы, сгоны и многое другое. ХОЗТОВАРЫ: замки, лакокрасочные товары, веревки. пена, диски и многое другое.

ü

Адрес:

ëîäæèè

Тел.: 3-45-05, 8-707-134-1556, 8-771-127-3939 Адр.: БЦ «Медет», цокольный этаж, каб. 4 âèòðàæè, âõîäíûå ãðóïïû

Àäð.: óë. Áîðîâñêàÿ, 111 Òåë.: 8-71636-2-38-80 Âåëîñèïåäû ÊÓÏÈ ! ìîïåäû Ó ÍÀÑ àâòîïðèöåïû

Áûòîâàÿ òåõíèêà

OTAU TV

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÂÎÐ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

угол ул. Рабочая-Октябрьская

Реализация строительного материала оптом и в розницу øèôåð, öåìåíò, áàòàðåè, ïåíîïëåêñ, ôàíåðà, ãèïñîêàðòîí, ñóõèå ñìåñè, ïåíîïëàñò, áèêðîñ, ðóêàí, êèðïè÷, ñåòêà, àñáåñò, òåïëîèçîëÿöèÿ, OSB, ÄÑÏ, ÄÂÏ

Àâòîêëàâíûé ÃÀÇÎÁËÎÊ

ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ

ê î ð å ò ñ Ìà ìàãàçèí

ТОО «КБК АГРО» Акмолинская обл., Бурабайский район

ÃÓÑßÒÀ, ÓÒßÒÀ

Раб. тел.: 8-71636-5-31-87 (ферма) тел.: 8-747-294-3692 (режим работы с 10.00 до 17.00, обед с 13.00-14.00) МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

ÊÀÇÏËÀÑÒ

Обр: ул. Школьная, 70, угол ул. Степная Тел.: 8-707-153-5150, 8-71636-3-51-50

БАЛКОНЫ РОЛЛ-ШТОРЫ

ОКНА жалюзи

Мы не просто ставим окна, мы воплощаем вашу мечту!

Îòïðàâüòå ñîîáùåíèå

ñ öèôðîé 1 (èëè ïîæåëàíèå)

íà êîðîòêèé íîìåð

9099

ñòîèìîñòüþ 280 òåíãå

Тел.: 3-42-44, 3-81-00, 8-771-888-9327 Адрес: ТД «Дидар», ул. Луначарского, 67а

2 ýòàæ

Êðåïåæ, ìàëÿðíûé èñòðóìåíò, ýëåêòðîèíñòðóìåíò, õîçÿéñòâåííûå òîâîðû è åùå ìíîæåñòâî òîâàðà äëÿ äîìà

КИСЛОРОД

с. Карашилик Реализует суточный и подрощенный молодняк птицы

shop-stroydvor@mail.ru

detdom.kz Тел.: +7 (727) 267-66-46, 250-12-83 E-mail: info@detdom.kz

Cтабильная №24 / 14.06.2018  
Cтабильная №24 / 14.06.2018  
Advertisement