Page 1

ȹ 97 (1115), 15 ȈȊȋțșȚȈ, 2019

www.PKZSK.INFO ̼͉͇͊̿̿˳̺̺͎̺̺̓́͊͋͆͊̓͘ ͇̻̺̺̈́͊͋͆͘ ̺̺̽́̿͋

ǚ njǐǍǂ nj ǂnjNJLJ ǔǒLJǃǐDŽǂǏNJǡ

ǃ ǍǂDžǐǕǓǔǒǐNjǓǔDŽǐ DŽ ǔǐǒǂǡ DŽǐǍǏǂ ǒLJnjǐǏǓǔǒǕnjǘNJNJ:

ǑǒLJdžǜǡDŽǍǡǠǔ nj ǖǐǒǎLJ NJ njǂǏǘLJǍǡǒǓnjNJǎ ǑǒNJǏǂdžǍLJLjǏǐǓǔǡǎ

dž LJǒLJDŽǏǡ DŽ Ǔnjǐ ǑǐdžǏǡǍNJ

DŽ Ǔǔǂǒǐǎ ǑǂǒnjLJ

DŽǐǑǒǐǓ ǑLJǒLJǓLJǍLJǏNJǡ LjNJǔLJǍLJNj ǕǑǒǂljdžǏƳǏǏǝǗ ǓƳǍ

ǑǒǐdžǐǍLjǂǔ DŽǝǒǕǃnjǕ džLJǒLJDŽǞLJDŽ Ǔǔǒ .

2

Ǔǔǒ .

18+

3

Ǔǔǒ .

ƇȂ ȁ Telegram ƺ Instagram ƶƃƄžƘƄſ Ɖžƅ ˯ ƅſƄƃ:

WWW.ƊſƄƈƆƊž˯ƤƆ˯ƅƂ.NEWS

@skonews

4


ǑǰǦǥǰǴǰǤǬǢ Ǭ ǺǬǰǭǧ

2

ǔǒLJǃǐDŽǂǏNJǡ, ǑǒLJdžǜǡDŽǍǡLJǎǝLJ nj njǂǙLJǓǔDŽǕ ǚnjǐǍǞǏǐ-ǑNJǓǞǎLJǏǏǝǗ NJ njǂǏǘLJǍǡǒǓnjNJǗ ǔǐDŽǂǒǐDŽ ǑDzǪ ǤdzǧǮ ǮǯǰǥǰǰǣDzǢǩǪǪ ǺǬǰǭǾǯǰ-DZǪdzǾǮǧǯǯǽǷ Ǫ ǬǢǯǸǧǭȁDzdzǬǪǷ ǴǰǤǢDzǰǤ ǯǢ DzǽǯǬǧ, DZǰǴDzǧǣǪǴǧǭǪ dzǴDzǧǮȁǴdzȁ ǤǽǣDzǢǴǾ ǬǢǹǧdzǴǤǧǯǯǽǫ DZDzǰǦǵǬǴ, ǬǰǴǰDzǽǫ ǯǧ ǯǢǯǧdzǧǴ ǤDzǧǦǢ ǩǦǰDzǰǤǾȀ Ǫ ǰǬDzǵǨǢȀǻǧǫ dzDzǧǦǧ. ǐdzǰǣǧǯǯǰ ǿǴǰ ǢǬǴǵǢǭǾǯǰ, ǬǰǥǦǢ DZDzǪǷǰǦǪǴdzȁ DZǰǬǵDZǢǴǾ ǬǢǯǸǧǭȁDzdzǬǪǧ ǴǰǤǢDzǽ Ǧǭȁ ǺǬǰǭǾǯǪǬǰǤ. Ǔ ǸǧǭǾȀ ǰǣǧdzDZǧǹǪǴǾ ǣǧǩǰDZǢdzǯǰdzǴǾ ǴǢǬǰǫ DZDzǰǦǵǬǸǪǪ DzǢǩDzǢǣǰǴǢǯ ǔǧǷǯǪǹǧdzǬǪǫ DzǧǥǭǢǮǧǯǴ ǔǢǮǰǨǧǯǯǰǥǰ dzǰȀǩǢ «ǐ ǣǧǩǰDZǢdzǯǰdzǴǪ DZDzǰǦǵǬǸǪǪ, DZDzǧǦǯǢǩǯǢǹǧǯǯǰǫ Ǧǭȁ ǦǧǴǧǫ Ǫ DZǰǦDzǰdzǴǬǰǤ» (ǔǒ ǔǓ 007/2011). Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɚɜɬɨɪɭɱɤɢ, ɥɚɫɬɢɤɢ, ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɝɭɚɲɶ, ɞɧɟɜɧɢɤɢ ɢ ɬɟɬɪɚɞɢ, ɤɢɫɬɨɱɤɢ, ɥɢɧɟɣɤɢ, ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɤɚɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɸɳɢɟɫɹ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ). Ʉ ɩɚɫɬɟ ɞɥɹ ɥɟɩɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɥɟɩɤɢ, ɤɪɚɫɤɚɦ, ɧɚɧɨɫɢɦɵɦ ɩɚɥɶɰɚɦɢ, ɝɭɚɲɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɢɡɞɟɥɢɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ «Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɝɪɭɲɟɤ» (ɌɊ Ɍɋ 008/2011). Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɲɤɨɥɶɧɨ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɳɢɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɢɞɚɦ ɢ ɦɚɪɤɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɡɰɭ-ɷɬɚɥɨɧɭ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɒɤɨɥɶɧɨ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɢ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɱɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɞɟɥɚɧɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɜɢɞɚɯ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɫɤɥɚɞɤɢ, ɦɨɪɳɢɧɵ, ɩɹɬɧɚ, ɪɚɡɧɨɨɬɬɟɧɨɱɧɨɫɬɶ, ɧɚɞɪɵɜɵ, ɧɟɪɨɜɧɚɹ ɨɛɪɟɡɤɚ ɥɢɫɬɨɜ. Ʌɢɧɨɜɤɚ ɬɟɬɪɚɞɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨɣ, ɛɟɡ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ, ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɧɚɦɢ, ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɫɬɪɚɧɢɰ ɢ ɧɚ ɩɪɨɫɜɟɬ. Ɉɛɨɥɨɱɤɚ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɟɡ ɫɭɱɤɨɜ ɢ ɬɪɟɳɢɧ, ɥɟɝɤɨ ɫɪɟɡɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɬɨɱɤɟ, ɚ ɫɬɟɪɠɧɢ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɪɚɧɞɚɲɟɣ ɩɪɢ ɩɢɫɶɦɟ ɧɟ ɰɚɪɚɩɚɬɶ ɛɭɦɚɝɭ ɢ ɧɟ

ɜɵɤɪɚɲɢɜɚɬɶɫɹ. ȼ ɚɜɬɨɪɭɱɤɚɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɚɱɢɜɚɧɢɟ ɱɟɪɧɢɥ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɢɲɭɳɟɝɨ ɢ ɧɚɛɨɪɧɨɝɨ ɭɡɥɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɥɢɧɟɣɤɢ, ɭɝɨɥɶɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɛɟɡ ɬɪɟɳɢɧ, ɫɭɱɤɨɜ, ɫɤɨɥɨɜ, ɫ ɱɟɬɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɢ ɲɬɪɢɯɚɦɢ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɫɭɯɢɯ ɚɤɜɚɪɟɥɶɧɵɯ ɤɪɚɫɨɤ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɝɥɚɞɤɨɣ, ɛɟɡ ɬɪɟɳɢɧ ɢ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɣ. Ɋɭɱɤɢ ɤɢɫɬɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɟɡ ɫɭɱɤɨɜ, ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɟɣ, ɩɪɢ ɫɦɚɱɢɜɚɧɢɢ ɜɨɥɨɫɹɧɨɝɨ ɩɭɱɤɚ ɤɢɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɨɫɬɪɵɣ ɤɨɧɟɰ. ȼɫɟ ɲɤɨɥɶɧɨ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɱɟɬɤɭɸ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ. Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ. ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɨɣ, ɱɢɬɚɟɦɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɧɨɫɹɬ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ, ɷɬɢɤɟɬɤɭ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɦɭɸ ɤ ɢɡɞɟɥɢɸ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɹɪɥɵɤ, ɥɢɫɬɨɤ-ɜɤɥɚɞɵɲ ɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɝɞɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ; ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ (ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɥɢɰɚ), ɢɦɩɨɪɬɟɪɚ, ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɟɪɚ; ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɢɞ (ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ) ɢɡɞɟɥɢɹ; ɞɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ; ɟɞɢɧɵɣ ɡɧɚɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ; ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ); ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ); ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ). ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ.

ǂǭǪǯǢ ǃLJǍǐDžǐǏǐDŽǂ, ǥǭǢǤǯǽǫ dzDZǧǸǪǢǭǪdzǴ džǧDZǢDzǴǢǮǧǯǴǢ njǰǮǪǴǧǴǢ ǴǧǷǯǪǹǧdzǬǰǥǰ DzǧǥǵǭǪDzǰǤǢǯǪȁ Ǫ ǮǧǴDzǰǭǰǥǪǪ ǎNJNJǒ ǒnj DZǰ Ǔnjǐ

Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019

ǔǒLJǃǐDŽǂǏNJǡ nj ǚnjǐǍǞǏǐNj ǖǐǒǎLJ ǏǧDZDzǧǮǧǯǯǽǫ ǢǴDzǪǣǵǴ dzǰǤDzǧǮǧǯǯǰǥǰ ǵdzDZǧǺǯǰǥǰ ǹǧǭǰǤǧǬǢ ǣǧǩǵDZDzǧǹǯǽǫ ǤǯǧǺǯǪǫ ǤǪǦ, ǰǦǧǨǦǢ, DZǰǦǰǣDzǢǯǯǢȁ dzǰ ǤǬǵdzǰǮ ǣǧǩ ǵǻǧDzǣǢ Ǧǭȁ ǧǧ ǶǵǯǬǸǪǰǯǢǭǾǯǰdzǴǪ Ǫ, dzǢǮǰǧ ǥǭǢǤǯǰǧ, ǵǦǰǣdzǴǤǢ. ǑǰǿǴǰǮǵ dzǧǥǰǦǯȁ ǺǬǰǭǾǯǢȁ ǶǰDzǮǢ DZDzǪǰǣDzǧǴǢǧǴ ǯǰǤǽǫ dzǮǽdzǭ Ǫ ǯǰǤǰǧ ǯǢDZǰǭǯǧǯǪǧ. ǔǧDZǧDzǾ ǿǴǰ ǯǧ ǴǰǭǾǬǰ ǪǯdzǴDzǵǮǧǯǴ ǤǰdzDZǪǴǢǯǪȁ ǦǪdzǸǪDZǭǪǯǽ Ǫ ǢǬǬǵDzǢǴǯǰdzǴǪ, ǯǰ Ǫ dzǴǪǭǾǯǢȁ ǦǧǭǰǤǢȁ ǰǦǧǨǦǢ, ǯǧ dzǴǰǭǾǬǰ dzDZǰdzǰǣ dzǥǭǢǦǪǴǾ dzǰǸǪǢǭǾǯǰǧ ǯǧDzǢǤǧǯdzǴǤǰ, dzǬǰǭǾǬǰ ǤǰǩǮǰǨǯǰdzǴǾ DZǰǬǢǩǢǴǾ DZǰǦDzǢdzǴǢȀǻǧǮǵ DZǰǬǰǭǧǯǪȀ, ǹǴǰ ǵ ǯǧǥǰ ǧdzǴǾ ǯǧ ǴǰǭǾǬǰ DZDzǢǤǢ, ǯǰ Ǫ ǰDZDzǧǦǧǭǧǯǯǽǧ ǰǣȁǩǢǯǯǰdzǴǪ Ǫ ǰǴǤǧǴdzǴǤǧǯǯǰdzǴǾ ǩǢ dzǧǣȁ DZǧDzǧǦ ǰǬDzǵǨǢȀǻǪǮǪ. ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɄ ʋ 26 ɨɬ 14 ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚ ɢ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɟɬɫɤɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɏɚɫɨɧ, ɰɜɟɬ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɟ, ɫ ɞɨɩɭɳɟɧɢɟɦ ɫɦɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɰɜɟɬɨɜ. ɐɜɟɬ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɩɨɤɨɣɧɵɯ ɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɹɪɤɢɯ ɬɨɧɨɜ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɩɢɞɠɚɤ, ɠɢɥɟɬ, ɛɪɸɤɢ, ɩɚɪɚɞɧɭɸ ɪɭɛɚɲɤɭ, ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɪɭɛɚɲɤɭ (ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ: ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɟɬ, ɜɨɞɨɥɚɡɤɭ). ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɩɢɞɠɚɤ, ɠɢɥɟɬ, ɸɛɤɭ, ɛɪɸɤɢ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɛɥɭɡɭ (ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ: ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɟɬ, ɫɚɪɚɮɚɧ, ɜɨɞɨɥɚɡɤɭ). ɉɚɪɚɞɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɛɟɥɨɣ ɪɭɛɚɲɤɨɣ, ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ - ɛɟɥɨɣ ɛɥɭɡɤɨɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɞɟɠɞɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɮɟɫɫɢɣ ɜ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɇɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɤɢ (ɷɦɛɥɟɦɚ, ɧɚɲɢɜɤɚ ɢ ɞɪ.) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɢ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɞɟɠɞɵ ɢɥɢ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚ (ɩɢɞɠɚɤ, ɠɢɥɟɬɤɚ, ɝɚɥɫɬɭɤ). Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɄ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ. Ⱥ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ «Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ» (ɌɊ Ɍɋ 007/2011). ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɤɚɧɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɲɟɪɫɬɹɧɵɟ ɢ ɯɥɨɩɤɨɜɵɟ ɬɤɚɧɢ ɫ ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɚɧɬɢɦɢɤɪɨɛɧɵɦɢ ɢ ɚɧɬɢɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɨɰɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 75-85% ɯɥɨɩɤɚ ɢɥɢ ɲɟɪɫɬɢ ɢ 15-25% ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɜɟɳɢ ɧɟ ɦɹɥɢɫɶ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ – ɟɟ ɛɟɡɜɪɟɞɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. ȿɫɥɢ ɬɤɚɧɶ ɨɞɟɠɞɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ

ɪɟɛɟɧɤɚ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɭ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȿɫɥɢ ɬɤɚɧɶ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɞɭɯɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ, ɬɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. Ⱦɭɲɧɚɹ ɢ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɬɪɟɫɫ. ȿɫɥɢ ɭ ȼɚɫ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɲɢɜɚ ɮɨɪɦɵ, ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɬɪɟɛɭɣɬɟ ɭ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɜɚɪɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. ɉɨɤɭɩɚɹ ɨɞɟɠɞɭ, ɨɛɪɚɳɚɣɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɢ. Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɲɜɚɯ ɨɞɟɠɞɵ. ɇɚ ɛɪɸɤɚɯ ɢ ɸɛɤɚɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɛɨɤɭ ɢɥɢ ɫɡɚɞɢ ɧɚ ɲɜɟ. ɇɚ ɮɭɬɛɨɥɤɚɯ, ɪɭɛɚɲɤɚɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɡɚɞɢ ɩɨɞ ɜɨɪɨɬɨɦ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɲɜɟ ɫɛɨɤɭ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ, ɱɢɬɚɟɦɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɨɞɚɜɰɚ, ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɥɟɦ ɥɢɰɚ), ɪɚɡɦɟɪ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɨɫɬɚɜ ɫɵɪɶɹ, ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɟɞɢɧɵɣ ɡɧɚɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ – ɱɥɟɧɨɜ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɞɚɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɜɢɞ ɢ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ (ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ) ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɜɟɪɯɚ ɢ ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɨɞɟɥɶ, ɫɢɦɜɨɥɵ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɢɡɞɟɥɢɟɦ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɢɡɞɟɥɢɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ). Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɥɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ - ɱɥɟɧɚ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɚɧɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ.

džǧDZǢDzǴǢǮǧǯǴ njǰǮǪǴǧǴǢ ǴǧǷǯǪǹǧdzǬǰǥǰ DzǧǥǵǭǪDzǰǤǢǯǪȁ Ǫ ǮǧǴDzǰǭǰǥǪǪ ǎNJNJǒ ǒnj DZǰ Ǔnjǐ

DŽ ǑLJǔǒǐǑǂDŽǍǐDŽǓnjLJ ljǂǑǕǓǔǡǔ ǚnjǐǍǞǏǝNj ǂDŽǔǐǃǕǓ džǭȁ DZǰǦǤǰǩǢ ǵǹǧǯǪǬǰǤ Ǫǩ ǰǴǦǢǭȃǯǯǽǷ ǯǢdzǧǭȃǯǯǽǷ DZǵǯǬǴǰǤ ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬǢ Ǥ ǺǬǰǭǽ ǥǰDzǰǦǢ ǣǵǦǵǴ ǬǵDzdzǪDzǰǤǢǴǾ ǢǤǴǰǣǵdz Ǫ ǭǧǥǬǰǤǰǫ ǢǤǴǰǮǰǣǪǭǾ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɦɢ ɞɜɚ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚ – ɪɚɡɴɟɡɞ ɧɚ 2629 ɤɢɥɨɦɟɬɪɟ ɢ ɩɨɫɺɥɨɤ Ʌɟɫɯɨɡ. ɉɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɫɸɞɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɨɡɹɬ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɜ ɲɤɨɥɵ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɞɟɬɟɣ ɜ ɲɤɨɥɵ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɦɢɧɢ-ɪɚɣɨɧɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. - ɗɬɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ, ɜɟɞɭɳɚɹ ɜ ɞɚɧɧɵɟ

ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬɫɹ ɫ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, - ɩɨɹɫɧɢɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚ Ⱥɣɧɚɝɭɥɶ ɋɭɪɚɝɚɧɨɜɚ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɴɟɡɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ 8 ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɫɪɟɞɧɸɸ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ʋ27 (ɛɵɜɲɚɹ ɲɤɨɥɚ-ɢɧɬɟɪɧɚɬ ʋ1, - ɩɪɢɦ. ɚɜɬ.) ɡɚɤɭɩɥɟɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ «Ʌɚɞɚ-Ʌɚɪɝɭɫ».

ȼ Ʌɟɫɯɨɡɟ ɞɟɬɟɣ ɛɨɥɶɲɟ. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɛɹɬ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɜ ɩɟɪɜɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ ɫɦɟɧɭ ɜ ɲɤɨɥɭ – ɫɚɞ ʋ26 ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, ɜɨɡɢɬ ɚɜɬɨɛɭɫ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɬɢɥɚ Ⱥ. ɋɭɪɚɝɚɧɨɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɬɟɯɨɫɦɨɬɪɵ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ

ɭɞɨɛɧɚɹ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɬɢ ɢɡ Ʌɟɫɯɨɡɚ ɩɨ ɨɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɞɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɞɨ ɲɤɨɥɵ ɜ Ɋɚɛɨɱɟɦ ɩɨɫɺɥɤɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚ 15 ɦɢɧɭɬ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɭɱɟɧɢɤɢ

ɟɯɚɥɢ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɞɚ ɟɳɺ ɢ ɫ ɩɟɪɟɫɚɞɤɨɣ, ɩɨɟɡɞɤɚ ɞɥɢɥɚɫɶ ɛɵ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɱɚɫ, ɚ ɬɨ ɢ ɛɨɥɶɲɟ.

ǐǭǾǥǢ ǒǝǗǍLJǏnjǐ


ǓǰǣǽǴǪȁ Ǫ ǶǢǬǴǽ

Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019

DŽ Ǔǔǂǒǐǎ ǑǂǒnjLJ ǑǒǐdžǐǍLjǂǔ

ǔǂNjǏǂ ǒLJljNJdžLJǏǘNJNJ ǕǨǧ Ǯǯǰǥǰ ǭǧǴ dzDzǧǦǪ ǪdzǴǰDzǪǬǰǤ Ǫ ǬDzǢǧǤǧǦǰǤ ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬǢ ǯǧ ǵǴǪǷǢȀǴ dzDZǰDzǽ ǤǰǬDzǵǥ DzǧǩǪǦǧǯǸǪǪ ǂǣǽǭǢǫ ǷǢǯǢ. ǎǯǧǯǪȁ DzǢǩǦǧǭǪǭǪdzǾ: ǰǦǯǪ dzǹǪǴǢȀǴ, ǹǴǰ ǧȃ Ǥ ǯǢǺǧǮ ǥǰDzǰǦǧ ǯǪǬǰǥǦǢ ǯǧ ǣǽǭǰ, ǦDzǵǥǪǧ Ǩǧ ǵǤǧDzǧǯǽ, ǹǴǰ Ǧǭȁ DZDzǪȃǮǢ ǤǽdzǰǬǰDZǰdzǴǢǤǭǧǯǯǽǷ ǥǰdzǴǧǫ Ǥǰ ǤǴǰDzǰǫ DZǰǭǰǤǪǯǧ 18 ǤǧǬǢ DZǰdzǴDzǰǪǭǪ ǤǧǭǪǹǧdzǴǤǧǯǯǰǧ ǩǦǢǯǪǧ, ǬǰǴǰDzǰǧ DZǰǴǰǮ ǯǢǹǢǭǪ ǯǢǩǽǤǢǴǾ ǤǰǧǯǯǽǮ ǭǢǩǢDzǧǴǰǮ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɢ ɢɥɢ ɥɚɡɚɪɟɬɟ, ɨɫɨɛɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚɥ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɜ 2005 ɝɨɞɭ ɡɞɚɧɢɟ ɧɟ ɧɚɱɚɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞ ɦɭɡɟɣ-ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɯɚɧɚ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɠɭɡɚ Ⱥɛɵɥɚɹ. Ɍɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɫɩɨɪɵ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɪɨɞɟ ɤɚɤ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɜ 1824 ɝɨɞɭ, ɤɚɤ ɜɨɟɧɧɵɣ ɥɚɡɚɪɟɬ. Ⱥ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ Ⱥɛɵɥɚɣ ɯɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɦɟɪ ɟɳɺ ɜ 1781 ɝɨɞɭ, ɛɵɜɚɬɶ ɡɞɟɫɶ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝ. Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɞɟɸ, ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜɫɺ-ɬɚɤɢ ɛɵɥɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹ, ɧɚɱɚɥɚ ɧɵɧɟ ɩɨɤɨɣɧɚɹ ɤɪɚɟɜɟɞ Ɍɚɦɚɪɚ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ. Ɉɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɚ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 18 ɜɟɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɤɚɪɚɜɚɧɫɚɪɚɣ, ɬɚɦ ɠɟ ɛɵɥɚ ɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɦɟɱɟɬɶ. Ɂɚ ɪɚɡɝɚɞɤɭ ɷɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɵ ɜɡɹɥɫɹ ɢɫɬɨɪɢɤ ɢ ɤɪɚɟɜɟɞ ɋɟɪɢɤ Ⱦɸɫɟɧɨɜ. Ɉɧ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɭɥɢɰɚ Ʉ. ɋɭɬɸɲɟɜɚ ɞɨ 1924 ɝɨɞɚ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ Ʉɚɪɚɜɚɧɧɚɹ. Ɍɚɤɨɟ ɢɦɹ ɨɧɚ ɧɨɫɢɥɚ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ, ɫɨ ɜɪɟɦɺɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɨɣ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɹɪɦɚɪɤɢ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɧɟɣ ɲɥɢ ɞɥɢɧɧɵɟ ɤɚɪɚɜɚɧɵ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ ɛɨɥɟɟ 800 ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɜɟɪɛɥɸɞɨɜ. Ɍɟɩɟɪɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɭɥɢɰɵ ɋɭɬɸɲɟɜɚ – Ʉɚɪɚɜɚɧɧɚɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɭɡɟɣɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ɋɟɡɢɞɟɧɰɢɹ Ⱥɛɵɥɚɣ ɯɚɧɚ». Ʉɚɤ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɋ. Ⱦɸɫɟɧɨɜ, ɨɧ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɥ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɥɚɡɚɪɟɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɬɚɦ ɜ 2005-2008 ɝɨɞɚɯ ɲɥɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ɂɡɭɱɚɥ ɡɞɚɧɢɟ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɥ ɞɟɬɚɥɢ. - Ʉɨɝɞɚ ɩɨɞɜɨɞɢɥɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɜɯɨɞɚ, ɫɬɚɥɢ ɪɵɬɶ ɤɚɧɚɜɭ, ɢɡ-ɩɨɞ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɲɥɚ ɜɨɞɚ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɜɟɞɶ ɡɞɚɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɹɦɚɯ ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɛɪɺɜɧɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ. Ɉɛɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɚɤɢɦɚɬ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɫɤɨɩɤɢ, ɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ. ȼɢɞɢɦɨ, ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɫɞɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬ ɞɨ ɩɪɢɟɡɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɪɺɜɧɚ ɡɚɤɨɩɚɥɢ ɜ ɝɪɭɧɬ, - ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɧ. ɋɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬɨɜ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɨɥɶ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɩɨɞ ɧɭɠɞɵ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɥɚɡɚɪɟɬɚ.

3

ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɋɟɪɢɤ Ⱦɸɫɟɧɨɜ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɥ ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɡɞɚɧɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɲɺɥ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 19 ɜɟɤɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 1824 ɝɨɞɭ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ, ɚ ɧɚ ɩɨɥɜɟɤɚ ɪɚɧɶɲɟ - ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 18ɝɨ. ɋɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɤɭ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɤɢɪɩɢɱ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɫɬɪɨɟɧɨ ɷɬɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ. - Ʉɢɪɩɢɱ ɧɟ ɨɛɨɠɠɺɧ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ 1802-1803 ɝɨɞɨɜ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɨɧɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɭɠɟ ɢɡ ɨɛɨɠɠɺɧɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɡɞɚɧɢɟ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɥɚɡɚɪɟɬɚ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɪɚɧɶɲɟ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɮɨɪɦɚ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɭɞɥɢɧɺɧɧɚɹ, ɨɧɢ ɧɟ ɪɨɜɧɵɟ – ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɪɟɩɨɫɬɢ, - ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɞɨɜɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɤ ɋɟɪɢɤ Ⱦɸɫɟɧɨɜ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɟ, ɚ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ. Ɉɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɤɪɟɩɨɫɬɶ ɫɜɹɬɵɯ ɉɟɬɪɚ ɢ ɉɚɜɥɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɤɪɚɟɜɟɞɚ, ɷɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶɸ. - Ɂɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɫ ɬɚɤɢɦ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ, ɞɜɨɪɰɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɜɪɹɞ ɥɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɩɨɞ ɜɨɟɧɧɵɣ ɥɚɡɚɪɟɬ. Ɋɟɡɢɞɟɧɰɢɢ Ⱥɛɵɥɚɣ ɯɚɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɬɚɜɨɤ ɛɵɥɚ ɜ Ʉɨɤɱɟɬɚɜɫɤɢɯ ɫɬɟɩɹɯ ɜ ɦɟɫɬɟɱɤɟ Ʉɨɤɱɟɤɬɵ. ȿɳɺ ɨɞɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɀɚɦɚɧ-ɫɨɩɤɢ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɭ ɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɸ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢ ɢ ɩɟɪɟɜɟɡɥɢ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚ ɬɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ ɛɵɥ ɤɚɪɚɜɚɧ-ɫɚɪɚɣ, ɟɺ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ, - ɞɟɥɢɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɝɚɞɤɚɦɢ ɋ. Ⱦɸɫɟɧɨɜ. ɋɜɨɢ ɞɨɜɨɞɵ ɢɫɬɨɪɢɤ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɰɢɬɚɬɚɦɢ ɢɡ ɤɧɢɝ ɤɪɚɟɜɟɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɟɦɺɧɨɜɚ, ɝɞɟ ɬɨɬ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ «ɰɚɪɫɤɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɬɪɟɦɢɥɨɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɡ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɠɭɡɚ. ɉɟɪɜɨɝɨ ɧɨɹɛɪɹ 1782 ɝɨɞɚ ɜ ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɨɛɪɹɞ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɵɧɚ Ⱥɛɵɥɚɹ – ɫɭɥɬɚɧɚ ɍɚɥɢ ɯɚɧɨɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɠɭɡɚ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɪɚɡɦɟɳɚɥɚɫɶ ɡɢɦɧɹɹ ɯɚɧɫɤɚɹ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɹ». ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɟɧɢɹ «ɡɚ» ɢ «ɩɪɨɬɢɜ», ɋɟɪɢɤ Ⱦɸɫɟɧɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɜɟɪɫɢɹ ɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢɢ Ⱥɛɵɥɚɣ ɯɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɡɞɚɧɢɟ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ɋɟɡɢɞɟɧɰɢɹ Ⱥɛɵɥɚɣ ɯɚɧɚ» ɢɥɢ, ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ, ɜɨɟɧɧɵɣ ɥɚɡɚɪɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɬɚɪɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɝɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɜɨ ɜɫɺɦ ɝɨɪɨɞɟ. ɋɜɨɸ ɜɟɪɫɢɸ ɋɟɪɢɤ Ⱦɸɫɟɧɨɜ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɚɪɯɢɜɵ Ɉɦɫɤɚ ɢ Ⱥɥɦɚɬɵ.

ǐǭǾǥǢ ǒǝǗǍLJǏnjǐ

DŽǝǒǕǃnjǕ džLJǒLJDŽǞLJDŽ ǑǢDzǬ ǑǧDzǤǰǥǰ ǑDzǧǩǪǦǧǯǴǢ Ǥ ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬǧ ǨǦȃǴ ǤǴǰDzǢȁ ǤǰǭǯǢ DzǧǬǰǯdzǴDzǵǬǸǪǪ. DŽ ǰdzǯǰǤǯǰǮ DzǢǣǰǴǽ ǯǢDZDzǢǤǭǧǯǽ ǯǢ dzǢǯǪǴǢDzǯǵȀ ǤǽDzǵǣǬǵ Ǫ ǰǩǧǭǧǯǧǯǪǧ ǴǧDzDzǪǴǰDzǪǪ dzǴǢDzǰǥǰ DZǢDzǬǢ.

ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɫɭɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɚɤɢɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɣɪɨɥɥɚ Ƚɚɥɟɟɜ. Ɉɧ ɫɨɨɛɳɢɥ, ɱɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɵɤɨɪɱɺɜɤɚ 69 ɫɬɚɪɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɩɚɜɢɥɶɨɧɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɜɯɨɞɨɜ. Ⱦɥɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɪɟɠɟɧɧɨɣ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɩɚɪɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɫɩɢɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɜɵɫɚɞɢɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ 100 ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 5-6 ɥɟɬ ɫ ɤɨɦɨɦ. ȼ ɷɬɨɣ ɡɨɧɟ ɩɚɪɤɚ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɫɢɛɢɪɫɤɢɟ ɟɥɢ, ɥɢɩɵ, ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɶɧɵɟ ɬɨɩɨɥɹ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ ɤɥɺɧɵ, ɥɨɯ ɭɡɤɨɥɢɫɬɵɣ, ɤɚɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɵɫɚɞɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɢ ɪɹɞɨɜɨɣ ɩɨɫɚɞɤɢ – ɫɢɪɟɧɶ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ, ɦɢɧɞɚɥɶ ɫɬɟɩɧɨɣ, ɞɺɪɧ ɛɟɥɵɣ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɚɡɨɧɨɜ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɨɥɟɟ 3,5 ɬɵɫɹɱ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ. - Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɫɚɞɤɟ ɧɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜ ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɜɵɤɨɪɱɺɜɤɨɣ ɫɬɚɪɵɯ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɟɲɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɯ ɧɭɠɧɨ ɫɪɨɱɧɨ ɭɛɢɪɚɬɶ, - ɪɟɡɸɦɢɪɨɜɚɥ Ʉ. Ƚɚɥɟɟɜ. ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɵɤɨɪɱɺɜɤɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɡɚɜɹɡɚɥɫɹ ɫɩɨɪ. Ɍɚɤ, ɉɚɜɟɥ Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɫɬɚɪɵɣ ɩɚɪɤ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɩɭɫɬɨɲɶ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɩɢɥɭ ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ. ȼ ɩɨɥɟɦɢɤɭ ɫ ɧɢɦ ɜɫɬɭɩɢɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɡɥɨɜ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɚɪɤ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɟ ɢ ɜɵɫɚɞɤɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɤɪɚɫɢɜɵɦ. - Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ 160 ɜɢɞɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. ɉɥɚɧɢɪɭɸɬ ɜɵɫɚɞɢɬɶ ɫɨɪɬɚ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ɲɥɚ ɪɟɱɶ. Ȼɭɞɟɬ ɩɨɫɚɠɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 100 ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɟɳɺ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ! Ʉ ɫɱɚɫɬɶɸ, ɭɛɢɪɚɸɬ ɜɫɟ ɤɥɺɧɵ. ɗɬɨ ɞɟɪɟɜɨ ɢɦɟɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ

ɞɟɮɟɤɬ – ɨɧɨ ɝɧɢɺɬ ɢɡɧɭɬɪɢ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ ɜɫɟɝɨ 46 ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɥɺɧɨɜ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɵɱɧɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɫɬɨɢɬ ɜɫɟɝɨ 20 ɥɟɬ, ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɪɚɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 50 ɥɟɬ, - ɝɨɜɨɪɢɬ ȼ. Ʉɨɡɥɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɡɞɟɫɶ ɨɬ ɫɬɚɪɨɝɨ ɦɚɝɨɦɟɬɚɧɫɤɨɝɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ. Ʉ ɦɨɝɢɥɶɧɵɦ ɩɥɢɬɚɦ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɰɜɟɬɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɟɫɬɢɫɶ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ, ɞɚɛɵ ɧɟ ɩɪɢɱɢɧɢɬɶ ɛɨɥɶ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɱɬɢɬ ɩɚɦɹɬɶ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ. ȿɳɺ ɨɞɧɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ ɩɨ ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɞɚɥ ɱɥɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɡɚɧɰɟɜ. Ɉɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɫɚɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɚ ɯɨɪɨɲɨ ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ ɡɚ ɧɢɦɢ. - ɂɦɟɟɦ ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɠɟɧɰɵ ɝɢɛɧɭɬ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. ȿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɜɵɫɚɠɟɧɧɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ – ɷɬɨ ɩɨɥɢɜ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɹɡɤɚ. ɇɨ ɷɬɨ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. ȼɵ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɜ ɛɸɞɠɟɬ? – ɫɩɪɨɫɢɥ ɨɧ ɭ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɚɤɢɦɚ. Ƚɚɥɟɟɜ ɨɬɜɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭɠɟ ɡɚɤɥɸɱɺɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɌɈɈ «Ʉɨɦɮɨɪɬ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɜɵɫɚɞɤɭ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɫɟɧɧɟɣ ɩɨɫɚɞɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɥɟɫɨɩɢɬɨɦɧɢɤɨɜ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɫɚɠɟɧɰɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ. - Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɩɨɥɢɜ. ɉɪɢɱɺɦ ɧɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɚ ɢɡ ɂɲɢɦɚ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, - ɩɨɹɫɧɢɥ ɡɚɦɚɤɢɦɚ. ɑɥɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɟɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬ Ʉɚɣɪɨɥɥɵ Ƚɚɥɟɟɜɚ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɚɪɤɚ ɉɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ.

ǐǭǾǥǢ DŽǂNjǔǐDŽNJǙ

ǑǐǙLJǎǕ ǑǒǐDŽǂǍNJǍǂǓǞ ǃǒǕǓǙǂǔnjǂ ǏǢ ǰǹǧDzǧǦǯǰǮ ǩǢdzǧǦǢǯǪǪ ǰǣǻǧdzǴǤǧǯǯǰǥǰ dzǰǤǧǴǢ ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬǢ DZǰǦǯȁǭǪ ǤǰDZDzǰdz DZǭǢǹǧǤǯǰǥǰ dzǰdzǴǰȁǯǪȁ ǴDzǰǴǵǢDzǯǰǫ DZǭǪǴǬǪ ǯǢ DZǭǰǻǢǦǪ Ǥ DzǢǫǰǯǧ ǰǣǭǢdzǴǯǰǫ ǢǦǮǪǯǪdzǴDzǢǸǪǪ. DŽǰǩǮǰǨǯǵȀ DZDzǪǹǪǯǵ ǮǯǰǥǰǹǪdzǭǧǯǯǽǷ «DZDzǰǤǢǭǰǤ» ǯǢǩǤǢǭ ǩǢǮǧdzǴǪǴǧǭǾ ǢǬǪǮǢ ǥǰDzǰǦǢ njǢǫDzǰǭǭǢ DžǢǭǧǧǤ. ɇɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ Ƚɚɥɟɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɱɥɟɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɥɚɧ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɉɚɪɤɚ ɉɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ. ɂ ɡɞɟɫɶ ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɥɨɯɨɝɨ, ɜɟɞɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɧɚɲɢɦ ɩɚɪɤɨɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɜɫɟɝɨ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ! Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɥɚɞ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɲɢɥɢ ɜ 2017 ɝɨɞɭ. Ɍɨɝɞɚ ɞɥɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫ ɤɨɥɨɧɧɚɞɨɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɝɭɥɹɧɢɹ, ɫɩɢɥɢɥɢ ɧɟɦɚɥɵɣ ɡɟɥɺɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ. ȼɦɟɫɬɨ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɡɞɟɫɶ ɧɚ ɫɤɨɪɭɸ ɪɭɤɭ ɜɵɥɨɠɢɥɢ ɛɪɭɫɱɚɬɤɭ. ɉɟɪɟɠɢɜ ɜɫɟɝɨ ɨɞɧɭ ɡɢɦɭ – ɜɟɫɧɨɣ 2018 ɝɨɞɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɞɨɪɨɠɤɢ ɢɡ ɩɥɢɬɤɢ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɛɵɥɭɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɆȺɎɵ. ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɉɚɪɤɚ ɉɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɬɨɝɞɚ ɩɨɬɪɚɬɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. Ȼɪɭɫɱɚɬɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɟɪɟɞ ɩɚɪɤɨɦ ɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ. ɇɨ ɢ ɷɬɨɣ ɜɟɫɧɨɣ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɪɚɫɬɚɹɥ ɫɧɟɝ, ɫɧɨɜɚ ɨɛɧɚɠɢɥɚɫɶ ɧɟɩɪɢɝɥɹɞɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ

- ɢɫɤɨɪɺɠɟɧɧɚɹ ɦɨɫɬɨɜɚɹ ɫ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɨɜɚɥɚɦɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɡɚɥɢɬɚɹ ɜɨɞɨɣ. ɑɥɟɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɡɚɧɰɟɜ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ Ʉ. Ƚɚɥɟɟɜɭ ɫ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɷɬɭ ɟɠɟɝɨɞɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. - ɋɟɣɱɚɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɜɟɫɬɢ ɜɨɞɭ ɫ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɩɪɨɫɚɞɤɭ ɩɥɢɬɤɢ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɨɫɚɞɤɢ ɷɬɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɫɬɚɥ ɡɚɥɢɬɵɣ ɤ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ ɤɚɬɨɤ. ȼɟɫɧɨɣ ɨɛɢɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ ɧɟɤɭɞɚ ɛɵɥɨ ɞɟɜɚɬɶɫɹ, ɢ ɨɧɚ ɭɲɥɚ ɩɨɞ ɛɪɭɫɱɚɬɤɭ, - ɩɨɹɫɧɢɥ ɡɚ-

ɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɚɤɢɦɚ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. ɇɚ ɷɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚ Ȼɚɯɵɬɠɚɧ ɋɚɦɢɟɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɬɤɚ, ɞɚɛɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɟɠɟɝɨɞɧɭɸ ɩɨɪɱɭ ɛɪɭɫɱɚɬɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ. Ʉɚɤ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥ Ʉ. Ƚɚɥɟɟɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɚɬɤɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɹɜ-

ɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɪɱɢ ɛɪɭɫɱɚɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɩɥɚɧɚɯ ɩɨ ɟɺ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ. - ɄȽɄɉ «Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ» ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɬɜɨɞɚ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, - ɩɨɹɫɧɢɥ ɨɧ.

ǐǭǾǥǢ DŽǂNjǔǐDŽNJǙ


4

džǧDzǧǤǯȁ

Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019

Ǐǂ ǓLJDŽLJǒLJ njǂljǂǗǓǔǂǏǂ ǑǐdžǏǡǍNJ DŽǐǑǒǐǓ ǑLJǒLJǓLJǍLJǏNJǡ LjNJǔLJǍLJNj ǕǑǒǂljdžǏLJǏǏǝǗ ǓƳǍ

njǰDzDzǧdzDZǰǯǦǧǯǴǽ ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬ.news DZDzǰǧǷǢǭǪ DZǰ ǵǮǪDzǢȀǻǪǮ Ǫ ǵDZDzǢǩǦǯǧǯǯǽǮ dzȃǭǢǮ ǓǧǤǧDzǰ-njǢǩǢǷdzǴǢǯdzǬǰǫ ǰǣǭǢdzǴǪ Ǫ DZDzǪǤǭǧǬǭǪ Ǭ DZDzǰǣǭǧǮǧ ǤǯǪǮǢǯǪǧ ǰǣǻǧdzǴǤǧǯǯǰǥǰ dzǰǤǧǴǢ ǰǣǭǢdzǴǪ. DŽ ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬǧ ǦǧǴǢǭǾǯǰ DzǢdzdzǮǰǴDzǧǭǪ ǯǢǣǰǭǧǤǺǪǧ ǤǰDZDzǰdzǽ ǩǢǬDzǽǴǪȁ ǦǧDzǧǤǧǯǾ Ǫ DZǧDzǧdzǧǭǧǯǪȁ ǰdzǴǢǤǺǪǷdzȁ ǴǢǮ ǨǪǴǧǭǧǫ. ǏǢ ǮǧDzǰDZDzǪȁǴǪǧ Ǥ ǬǢǹǧdzǴǤǧ ǰǣǼǧǬǴǪǤǯǽǷ ǦǰǬǭǢǦǹǪǬǰǤ, ǤǪǦǧǤǺǪǷ ǰǣdzǴǢǯǰǤǬǵ ǯǢ ǮǧdzǴǢǷ, DZDzǪǥǭǢdzǪǭǪ dzǰǴDzǵǦǯǪǬǰǤ ǯǢǺǧǫ DzǧǦǢǬǸǪǪ – ǥǭǢǤǯǰǥǰ DzǧǦǢǬǴǰDzǢ LJǬǢǴǧDzǪǯǵ ǏǢǩǢDzǧǯǬǰ Ǫ ǬǰDzDzǧdzDZǰǯǦǧǯǴǢ ǐǭǾǥǵ DŽǢǫǴǰǤǪǹ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɺɥɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɵ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɡɚɤɪɵɬɢɹ. Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟ ɞɟɪɟɜɧɢ ɦɵ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɢɡ-ɡɚ ɛɟɡɞɨɪɨɠɶɹ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɇɟɠɞɚɧɨɜɤɭ ɪɚɣɨɧɚ ɒɚɥ ɚɤɵɧɚ. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɨɧɨ ɡɚɤɪɵɬɨ ɜ 2018 ɝɨɞɭ, ɧɨ ɬɚɦ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɠɢɬɶ ɥɸɞɢ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɛɥɚɝ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. ɇɨ ɟɫɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ, ɝɞɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɯɨɬɶ ɧɟɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɠɢɜɭɬ ɯɨɪɨɲɨ, ɤɚɤ ɜ ɫɟɥɟ Ɇɚɬɪɨɫɨɜɨ ɀɚɦɛɵɥɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. ɇɨ ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɩɪɚɜɢɥɨ. ɀɢɡɧɶ

ɬɟɩɥɢɬɫɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ɉɧɢ ɞɚɸɬ ɫɟɥɶɱɚɧɚɦ ɪɚɛɨɬɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɟɡɨɧɧɭɸ. ɇɨ ɞɚɠɟ ɬɚɤɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɚɪɨɞ ɜ ɫɺɥɚɯ. ɉɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɚɤɢɦɚɬɚ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ⱥɪɫɟɧɚ Ʉɚɡɛɟɤɨɜɚ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 19 ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɝɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ 152 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɺɥ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ – 470. ɂɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 129 ɬɵɫɹɱ ɠɢɬɟɥɟɣ. Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɠɢɜɭɬ ɥɸɞɢ ɜ ɞɟɪɟɜɧɹɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.

Ɍɚɤɨɜɵɯ ɭ ɧɚɫ 160, ɬɚɦ ɠɢɜɭɬ ɢ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɭɟɡɠɚɬɶ 180 ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɀɢɡɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɢɥɢ ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɥɢɲɟɧɢɣ. Ɉɧɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɧɢɱɟɝɨ, ɤɪɨɦɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɨɞɜɨɪɶɟ, ɮɟɪɦɟ ɢɥɢ ɜ ɨɝɨɪɨɞɟ, ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɺɧɧɨɣ ɜɟɱɟɪɧɢɦ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɦ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢɥɢ ɥɟɧɬɵ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɟɫɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɬɨ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɟɪɟɜɭɲɤɢ. Ʉɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɟɥɚ Ɇɚɬɪɨɫɨɜɨ ɇɚɬɚɥɶɹ Ʉɧɹɡɟɜɚ. Ɉɛ ɷɬɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ, ɦɚɪɢɣɤɟ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɭɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ. Ȼɭɞɭɱɢ ɧɚ ɩɟɧɫɢɢ ɨɧɚ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ Ʉɏ, ɞɟɪɠɚɬɶ ɧɟɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɞɚ ɟɳɺ ɢ ɪɭɤɨɞɟɥɢɟɦ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɩɪɢɡɧɚɺɬɫɹ, ɱɬɨ ɭɟɡɠɚɬɶ ɧɢɤɭɞɚ

ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɬɚɜɲɟɦ ɪɨɞɧɵɦ ɫɟɥɟ, ɝɞɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ ɜɨɫɟɦɶ ɫɟɦɟɣ, ɠɢɜɺɬɫɹ, ɩɨ ɟɺ ɫɥɨɜɚɦ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ. — ɇɚɫ ɜɫɺ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦ ɠɢɬɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɨɤɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɀɢɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɚɦ. ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ ɭ ɧɚɫ ɯɨɪɨɲɟɟ. Ƚɥɚɜɚ Ʉɏ ɪɟɲɚɟɬ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ɋɟɧɨ ɢ ɞɪɨɜɚ ɜɵɞɚɸɬ ɞɟɲɟɜɥɟ. ȼɨɞɚ ɟɫɬɶ. Ɇɚɝɚɡɢɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɬ. ȼ ɞɟɪɟɜɧɟ ɬɪɢ ɦɚɲɢɧɵ. ȿɡɞɹɬ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɛɟɪɭɬ ɧɚ ɜɫɟɯ. ɉɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɸ ɫɬɨɪɨɠɟɦ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɢ ɧɚ ɮɟɪɦɟ. Ɂɚɪɩɥɚɬɭ ɜɵɞɚɸɬ ɜɨɜɪɟɦɹ. ɉɨɥɭɱɚɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ 82 ɬɵɫɹɱɢ ɢ 65 ɩɟɧɫɢɢ. Ƚɞɟ ɹ ɬɚɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ ɡɚɪɚɛɨɬɚɸ? – ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɨɦ ɫɟɥɟ ɇ. Ʉɧɹɡɟɜɚ. ɇɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲɺɧ ɢ ɠɢɬɟɥɶ ɫɟɥɚ Ɉɫɬɪɨɜɤɚ ɀɚɦɛɵɥɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ȼɨɥɚɬ Ȼɚɣɬɟɥɟɫɨɜ. Ɉɧ ɨɛɴɹɫɧɢɥ, ɱɬɨ ɭɟɡɠɚɬɶ ɢɡ ɫɟɥɚ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɚɦ ɟɫɬɶ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ Ʉɏ «Ⱥɦɚɧɠɨɥ». Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɦɭ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ, ɜ ɫɟɥɟ ɱɢɫɬɹɬ ɞɨɪɨɝɢ. ɇɨ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɞɟɪɟɜɧɟ ɜɪɹɞ ɥɢ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɚɬɶ. ɗɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. ȼ ɫɟɥɟ ɢɞɭɬ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ ɨɬɪɟɡɚɬɶ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ…. ɀɢɬɟɥɶ ɫɟɥɚ Ɇɢɱɭɪɢɧɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ⱥɤɤɚɣɵɧ ɗɞɭɚɪɞ Ɇɚɡɭɪ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɪɨɞɧɨɦ ɫɟɥɟ, ɝɞɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ 15 ɞɜɨɪɨɜ, ɧɟɬ ɧɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɢ ɲɤɨɥɵ. ɉɪɚɜɞɚ ɟɫɬɶ ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɢɡ ɛɚɲɧɢ ɢ ɦɟɞɩɭɧɤɬ. ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɜ ɪɚɫɩɭɬɢɰɭ ɤ ɫɟɥɭ ɧɟ ɩɪɨɛɪɚɬɶɫɹ – ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɨɠɶɸ 4 ɤɦ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɧ, ɩɨɫɺɥɨɤ ɢ ɪɚɡɜɚɥɢɥɫɹ. ɇɨ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ ɨɧ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɭɟɡɠɚɬɶ ɧɟ ɯɨɱɟɬ, ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɠɢɡɧɶ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ. — Ɉɧɢ (ɠɢɬɟɥɢ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɫɺɥ, — ɩɪɢɦ. ɚɜɬ.) ɠɢɜɭɬ ɛɟɡ ɜɨɞɵ, ɬɨɩɹɬ ɫɧɟɝ ɢɥɢ ɛɟɪɭɬ ɢɡ ɨɡɟɪɚ ɜɨɞɭ, ɧɟ ɠɞɭɬ ɩɨɞɜɨɡɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ, ɥɟɱɚɬɫɹ ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɬɪɚɜɚɦɢ. Ʌɸɞɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɥɢɫɶ ɤ ɬɚɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. ɉɨɱɬɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɠɚɥɭɟɬɫɹ, ɧɢɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɛɨɹɬɫɹ ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ – ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ȿɫɥɢ ɫɬɨɥɛɵ ɢ ɩɪɨɜɨɞɚ ɞɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬ, ɬɨɝɞɚ ɠɢɡɧɶ ɢ

ɜɨɜɫɟ ɡɚɤɨɧɱɢɬɫɹ, ɥɸɞɢ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɛɟɡ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ. Ʉɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɟɥɟ Ⱥɥɤɚ, ɝɞɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ ɱɟɬɵɪɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚ, ɥɸɞɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɝɪɨɡɹɬ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ, — ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ «ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ kz» ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɇɚɡɚɪɟɧɤɨ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɦɟɱɬɚɸɬ ɨ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɜ ɫɟɥɨ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɠɢɡɧɶ. ɇɨ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɷɬɨɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɪɦɚɧɵ ɩɭɫɬɵ. ɉɪɨɞɚɬɶ ɞɨɦ ɜ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɫɟɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɤɭɩɢɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɛɟɡ ɞɟɧɟɝ. ɂɡ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɦɟɫɬɧɵɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɚɪɨɞ ɢɡ ɸɠɧɵɯ ɬɪɭɞɨɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɦ ɠɢɥɶɺ, ɩɨɞɴɺɦɧɵɟ. ɉɨɫɥɟ ɬɚɤɢɯ ɫɸɠɟɬɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ ɫɟɛɹ ɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ ɢ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ ɦɟɫɬɧɵɦ ɜɥɚɫɬɹɦ. ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɬɚɤ ɢ ɟɫɬɶ, ɜɟɞɶ ɫɺɥɚ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɠɢɬɟɥɹɦɢ. ɂɦ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶ ɩɭɫɬɭɸɳɢɣ ɞɨɦ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦ ɫɟɥɟ. Ɇɵ ɨɛɴɟɡɞɢɥɢ ɧɟɦɚɥɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɧɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɠɢɥɶɹ ɞɨɦɢɤɨɜ. ɗɬɨɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɣ «ɫɨɥɨɦɢɧɤɨɣ» ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɨ ɬɚɤɨɝɨ «ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ». Ɉɞɧɚɤɨ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɸ ɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɺɥ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɟɟ. ɀɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɫɟɥɚ ɍɪɨɠɚɣɧɨɟ ɪɚɣɨɧɚ Ɇ. ɀɭɦɚɛɚɟɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɍɫɟɧɤɨ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɡɢɦɨɣ ɨɧɢ ɨɬɪɟɡɚɧɵ ɨɬ ɦɢɪɚ. — ɀɢɜɺɦ, ɤɚɤ ɜ ɢɝɪɟ ɧɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɟ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɪɨɝ ɧɟ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ «ɫɤɨɪɚɹ». ɇɟɬ ɧɢ ɦɟɞɩɭɧɤɬɚ, ɧɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɧɢ ɲɤɨɥɵ. Ʉɚɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɢ? – ɨɧɚ ɫɩɪɨɫɢɥɚ ɭ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɞɚɬɶ ɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɱɥɟɧɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɦɨɝ. ɉɨɤɚ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟɬ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦ ɢɡ ɭɩɪɚɡɞ-


Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019 ɧɺɧɧɵɯ ɫɺɥ. — Ɂɚɤɨɧ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɯɟɦɭ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ ɫɟɥɭ. ɇɨ ɧɟ ɞɚɺɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɡɚ ɫɱɺɬ ɱɟɝɨ ɢ ɤɚɤ ɩɨɦɨɱɶ ɠɢɬɟɥɹɦ. Ɂɞɟɫɶ ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ: ɟɫɬɶ ɬɟ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɬɨ ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ. Ɍɟɯ, ɤɬɨ ɧɟ ɠɟɥɚɟɬ, ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɫɬɚɜɥɹɬɶ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɝɨɫɭɫɥɭɝ – ɫɤɨɪɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɞɨɪɨɝɚ, ɜɨɞɚ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɨɬɨɜɚɹ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. Ⱦɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɷɬɨ ɧɚɤɥɚɞɧɨ. Ⱥɤɢɦɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɬ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɧɟɬ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɩɟɪɟɟɡɞ, ɩɨɤɭɩɤɭ ɞɨɦɚ, ɫɤɨɬɢɧɵ, ɞɪɨɜ – ɧɢɱɟɝɨ, — ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɚɤɢɦɚ ɪɚɣɨɧɚ ɢɦɟɧɢ Ɇ. ɀɭɦɚɛɚɟɜɚ Ⱥɡɚɦɚɬ ɒɚɪɢɩɨɜ. ɇɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɫɺɥ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɗɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɥɨɠɚɬɫɹ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɚɤɢɦɚɬɨɜ

- Ⱦɠɨɧ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɹ «Sugar Baby Love» ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɝɥɚɞɤɨ? - Ⱦɚ, ɬɵ ɩɪɚɜ. Ȼɥɢɠɟ ɤ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 70-ɯ ɭ ɦɟɧɹ ɤɚɤ ɫɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɦɭɡɵɤɚɧɬɚ ɧɚ ɫɱɟɬɭ ɛɵɥ ɪɹɞ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ: «Kung Fu Fighting», «Dancing on a Saturday Night», «Born with a Smile on my Face» ɢ ɬ.ɞ. ɂ ɜɨɬ, ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 1973-ɝɨ ɹ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ ɫɵɝɪɚɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɪɨɤɧ-ɪɨɥɥɶɧɨɦ ɚɥɶɛɨɦɟ, - «Sugar Baby Love» ɛɵɥɚ ɱɚɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ, ɜɵɯɨɞ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚ Polydor ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ ɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ «Showaddywaddy». ə ɫɵɝɪɚɥ ɧɚ ɛɚɪɚɛɚɧɚɯ, ɢɫɩɨɥɧɢɥ ɛɷɤ-ɜɨɤɚɥ ɩɥɸɫ ɞɟɤɥɚɦɚɰɢɸ. Ɉɞɧɚɤɨ - ɢ ɷɬɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɟɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɵɦ ɫ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɵ, - «Showaddywaddy» ɨɬɜɟɪɝɥɢ ɩɟɫɧɸ, ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɩɪɨɞɸɫɟɪɨɜ Ɍɨɧɢ ɍɨɞɞɢɧɝɬɨɧɚ ɢ ɍɷɣɧɚ Ȼɪɢɤɟɪɬɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɚ ɛɵɥɚ ɝɪɭɩɩɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɭɬɤɢ ɯɢɬɚ. ɂ ɨɧɢ ɩɪɨɫɥɭɲɚɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɜɭɯ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤɨɜ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɹ. ɐɟɥɶɸ Ɍɨɧɢ ɢ ɍɷɣɧɚ ɛɵɥɨ ɩɨɬɹɝɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫ ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ, ɚ ɫ Ɏɢɥɨɦ ɋɩɟɤɬɨɪɨɦ! - Ƚɨɜɨɪɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɜ ɱɟɦ ɢɦɟɧɧɨ? - ȼ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɦɨɳɧɨɣ «ɫɬɟɧɵ ɡɜɭɤɚ», ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɚɤ ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɪɚɧɧɢɟ ɯɢɬɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ɏɢɥɚ ɜ 60-ɟ. ɉɨɤɢɞɚɹ ɫɬɭɞɢɸ, ɱɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɨɱɟɪɟɞɧɚɹ ɨɞɧɨɞɧɟɜɤɚ ɢɡ ɪɚɡɪɹɞɚ «pretty boys». ɇɨ, ɤ ɦɨɟɦɭ ɭɞɢɜɥɟɧɢɸ, ɗɧɞɢ ɋɬɢɜɟɧɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɚɪɬɢɫɬɨɜ ɧɚ Polydor,

ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ. Ʉɨɦɭ ɧɭɠɧɚ ɬɚɤɚɹ ɨɛɭɡɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤ — ɫɧɚɛɠɚɬɶ ɞɟɪɟɜɧɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦ, ɱɢɫɬɢɬɶ ɞɨɪɨɝɢ, ɡɚɜɨɡɢɬɶ ɜɨɞɭ? ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɟɥɟɧɢɹɯ ɯɨɞɹɬ ɫɥɭɯɢ ɨɛ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. — ɉɨɤɚ 10 ɞɜɨɪɨɜ ɠɢɜɺɬɟ, ɫɜɟɬ ɜɚɦ ɧɟ ɨɬɤɥɸɱɚɬ. ɗɬɨ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɚɤɢɦ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɬ ɜɚɫ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ, ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɜɟɞɟɬ, — ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ʉɚɣɵɪɥɵ ȿɞɪɟɫɨɜ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɪɟɩɥɢɤɭ ɠɢɬɟɥɹ Ɉɫɬɪɨɜɤɢ. ɇɟɪɟɞɤɨ ɠɢɬɟɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤ, ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɫɟɥɚ Ȼɨɝɚɬɨɟ ɀɚɦɛɵɥɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ɍɨɧɤɨɜɚ ɟɳɺ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɚ ɧɚɦ ɨ ɫɥɨɠɧɨɦ ɩɭɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɟɺ ɫɵɧɚ. Ɍɪɟɛɨɜɚɥɢ ɩɪɨɩɢɫɤɭ. ɉɨ ɮɚɤɬɭ ɨɧɢ ɨɬ-

ɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɟɥɭ ɀɟɥɟɡɧɨɟ, ɱɬɨ ɜ 12 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ. ɇɨ ɢɯ ɚɞɪɟɫ ɧɟ

ɢɦɟɟɬ ɧɢ ɭɥɢɰɵ, ɧɢ ɧɨɦɟɪɚ ɞɨɦɚ. ȼ ɐɈɇɟ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɤɚɤ ɢɯ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɫɟɥɶɱɚɧɟ ɛɨɹɬɫɹ, ɱɬɨ ɫ ɩɪɢɯɨɞɨɦ 2020 ɝɨɞɚ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɞɟɥɚɸɬ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜ ɮɨɧɞ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ. ɋɢɬɭɚɰɢɸ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɚɭɥɨɜ – ɥɸɞɢ ɩɪɟɞɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɦɢ ɬɹɠɺɥɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ. Ɉɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ – ɩɨɤɚ ɧɟɹɫɧɨ. ɇɨ ɥɸɞɢ ɛɨɹɬɫɹ, ɱɬɨ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɤɚɠɟɬ ɢɦ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢ. ȼɟɞɶ ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɵɦɢ, ɚ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɠɢɜɭɬ ɧɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɝ, ɤɚɤɢɟ ɭɠ ɬɚɦ ɧɚɥɨɝɢ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ. — ɇɚɞɨ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɫɬɚɦɢ. ɗɬɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɹɬ. ɀɢɡɧɶ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ. ɇɭɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟ-

DŽNJǏNJǍǐDŽǝNj njǍǕǃ: DŽǑǕǓǔNJ ǎǕljǝnjǕ ǐǦǯǪǮ Ǫǩ DZDzǪȁǴǯǽǷ ǤǰdzDZǰǮǪǯǢǯǪǫ ǰ ǴǧǷ dzǹǢdzǴǭǪǤǽǷ (ǣǧǩ ǴǧǯǪ ǪDzǰǯǪǪ!) 70-Ƿ, ǣǧǩǵdzǭǰǤǯǰ, ȁǤǭȁǧǴdzȁ “Sugar Baby Love”. ljǢdzǧǦǢǯǪǧ-ǪǯǴǧDzǤǾȀ dz ǵǹǢdzǴǪǧǮ ǰǦǯǰǥǰ Ǫǩ ǰdzǯǰǤǢǴǧǭǧǫ The Rubettes džǨǰǯǢ ǒǪǹǢDzǦdzǰǯǢ DZDzǧǦǭǢǥǢǧǴdzȁ ǤǯǪǮǢǯǪȀ ǢǵǦǪǴǰDzǪǪ “DŽǪǯǪǭǰǤǰǥǰ ǬǭǵǣǢ” ǑǧǴDzǰDZǢǤǭǰǤdzǬ kz.

ɫɨɨɛɳɢɥ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɩɟɫɧɸ ɜɵɛɪɚɥɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɜ ɬɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜ Ⱥɧɝɥɢɢ Ɍȼ-ɲɨɭ... - «Top of the Pops»? - Ⱦɚ, ɢ ɬɚɤ ɜ ɫɩɟɲɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɹ ɫɬɚɥ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ The Rubettes - ɢɡ ɞɪɭɡɟɣ-ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɫɩɟɥ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ. - Ʉɚɤ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ? - Ⱥ ɦɵ ɩɨɟɯɚɥɢ ɧɚ ɬɚɤɫɢ,

5

ǒǢǩǯǰǧ

ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɭ ɦɨɞɧɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɨɞɟɠɞɵ ɧɚ Oxford Street ɢ ɜɵɛɪɚɥɢ ɲɟɫɬɶ ɛɟɥɵɯ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɫ ɛɟɥɵɦɢ ɤɟɩɤɚɦɢ - ɜɫɟ ɷɬɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɨ ɮɢɥɶɦ «ȼɟɥɢɤɢɣ Ƚɷɬɫɛɢ». Ɇɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤ ɲɭɬɤɭ ɢ ɜɟɫɟɥɢɥɢɫɶ ɨɬ ɞɭɲɢ. Ʉɚɤɨɜɨ ɛɵɥɨ ɧɚɲɟ ɢɡɭɦɥɟɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ «Sugar Baby Love» ɜɡɥɟɬɟɥɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ! Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɷɬɨ ɛɵɥ ɦɢɪɨɜɨɣ

ɭɫɩɟɯ - ɟɫɥɢ ɧɟ ɨɲɢɛɚɸɫɶ, ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɚɧɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɤɨɥɨ ɜɨɫɶɦɢ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɤɨɩɢɣ... - Ʉɫɬɚɬɢ, ɜ ɷɩɨɯɭ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɝɥɷɦ-ɪɨɤɚ... -... ɩɪɢɱɟɦ, ɩɨɹɜɢɜɲɢɫɶ ɜ ɝɥɷɦ-ɪɨɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɦɵ ɩɨ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɱɟɬɭ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɬɢɥɸ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɢɝɪɚɥɢ, ɹ ɛɵ ɫɤɨɪɟɟ ɧɚɡɜɚɥ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɨɤ-ɧ-ɪɨɥɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɩɨɞɚɱɢ Ɍɨɧɢ ɢ ɍɷɣɧɚ

ɝɨɜɨɪɵ ɫ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɜ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɜ ɫɨɫɟɞɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɺɥɚ. Ƚɞɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ, ɧɚɞɨ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɺɥɚ, — ɪɟɡɸɦɢɪɨɜɚɥ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ʉɚɣɵɪɥɵ ȿɞɪɟɫɨɜ. ɑɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɫɺɥ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦ ɢ ɫɟɧɚɬɨɪɚɦ ɫ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦ ɢɡ ɭɩɪɚɡɞɧɺɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɟɧɶ. ȿɫɥɢ ɫɥɨɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɭɫɥɵɲɚɧɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɶɲɟ «ɨɬɲɟɥɶɧɢɤɨɜ» ɜ ɡɚɛɵɬɵɯ ɫɺɥɚɯ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɬɢ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɛɵɜɲɢɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ.

ǐǭǾǥǢ DŽǂNjǔǐDŽNJǙ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥ ɩɨ ɡɜɭɱɚɧɢɸ 50-60-ɟ. «Where It’s At» - ɧɚɲ ɩɟɪɜɵɣ ɚɥɶɛɨɦ - ɫɚɦɵɣ ɹɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɬɟɦ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪɵ, ɛɪɚɥɢ ɧɚ ɫɟɛɹ ɛɢ-ɫɚɣɞɵ ɧɚ ɫɢɧɝɥɚɯ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜɟɳɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɚɥɶɛɨɦɨɜ. - Ʉɚɤɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ The Rubettes ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ? - Ɍɵ ɡɧɚɟɲɶ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɞɜɚ ɡɜɟɡɞɧɵɯ ɝɨɞɚ ɫɩɭɫɬɹ, ɤɨɝɞɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɦɵ ɫɬɚɥɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɫɞɚɜɚɬɶ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɱɚɪɬɚɯ. Ɍɨɝɞɚ ɹ ɧɚɩɢɫɚɥ ɤɚɧɬɪɢ-ɪɨɤ-ɩɟɫɟɧɤɭ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Baby I Know» - ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɧɚ ɜɟɪɧɭɥɚ ɧɚɫ ɜ ɝɨɪɹɱɭɸ ɞɟɫɹɬɤɭ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɜɨɬ ɷɬɚ ɭɞɚɱɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɪɚ ɛɵɥɚ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɪɚɞɨɫɬɶɸ! - Ʉɚɤ ɩɨɠɢɜɚɸɬ The Rubettes ɫɟɝɨɞɧɹ? - ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ Ɇɢɤɨɦ Ʉɥɚɪɤɨɦ ɢ ɋɬɢɜɨɦ ɗɬɟɪɢɧɝɬɨɧɨɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɧɨɜɭɸ ɜɟɪɫɢɸ ɝɪɭɩɩɵ. ȼɵɩɭɫɬɢɥɢ ɫɢɧɝɥ «Let The Music In» - ɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜɥɟɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɟɫɧɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɪɨɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɤɟ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ. ȼ ɨɛɳɟɦ, ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫ ɧɚɞɟɠɞɨɣ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ ɱɚɪɬɚɯ ɩɨɤɚ ɧɟɬ ɩɪɢɱɢɧ... Special thanks to Barbara Sobel, www.sobelpromotions.com

ljǢdzǧǦǢǯǪǧ Ǥǧǭ džǮǪǴDzǪǫ ǂDŽdžLJLJDŽ


6

̼ ͚ͩ͛ͦͦͥͫ͝Ͷ ͤͥͫͪͫ͢͡

Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019

ǓnjǂǏDŽǐǒdž

Ответы на сканворд №94 от 8.08.2019

- ɉɚɩɚ, ɹ ɜɡɪɨɫɥɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɹ ɦɨɝɭ ɤɭɩɢɬɶ ɫɟɛɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ. - Ʉɨɩɚɣ, ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɣɫɹ.

ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɞɢɜɥɹɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ, ɩɶɸɳɢɟ ɫɚɦɨɝɨɧ, ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɞɟ ɩɚɥɶɦɨɜɨɝɨ ɦɚɫɥɚ.

əɧɞɟɤɫ ɉɨɝɨɞɚ: ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ +21, ɫɨɥɧɟɱɧɨ, ɛɟɡ ɨɫɚɞɤɨɜ. Ɉɳɭɳɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɨɠɞɶ.

ȼɫɟɯ ɞɟɥ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɡɚɹɞɥɵɣ ɩɟɪɮɟɤɰɢɨɧɢɫɬ, ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɡɚ ɞɟɥɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɛɪɚɬɶɫɹ.

Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɹ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɢɫɩɟɱɶ ɲɬɨɥɥɟɧ. ɂ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɫɶ ɧɚ ɩɭɧɤɬɟ «ɡɚɥɟɣɬɟ ɫɭɯɨɮɪɭɤɬɵ ɪɨɦɨɦ». ȼ ɞɟɬɫɬɜɟ ɦɭɱɢɥ ɦɟɧɹ ɨɞɢɧ ɩɚɪɚɞɨɤɫ - ɟɫɥɢ ɹ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɧɚ ɦɟɧɹ ɨɪɭɬ, ɱɬɨ ɹ ɬɭɩɚɹ, ɚ ɟɫɥɢ ɹ ɨɛɴɹɫɧɸ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ, ɢ ɨɧɢ ɦɟɧɹ ɧɟ ɩɨɣɦɭɬ, ɬɨ ɧɚ ɦɟɧɹ ɨɩɹɬɶ ɧɚɨɪɭɬ, ɱɬɨ ɹ ɬɭɩɚɹ!

ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɫɬɚɪɭɲɤɚɦ ɜ ɧɚɛɢɬɨɦ ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɨɨɛɳɟ ɟɯɚɬɶ ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɧɚɞɨ. ɗɬɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɭɱɟɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɪɚɥɢ, ɱɥɟɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɚɥɶɧɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ, ɨɱɟɧɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ ɧɟɦɨɳɶ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɜɲɢɜɨɫɬɶ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɫɬɚɪɨɫɬɢ.

- Ɉɱɟɧɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɹ ɦɭɠɱɢɧɚ ɟɟ ɦɟɱɬɵ. Ɇɨɠɟɬ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɟɺ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɩɨɛɥɢɠɟ? - ɇɟɬ, ɪɚɧɨɜɚɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɵɜɚɬɶ.

ȿɫɥɢ ɛɵ ɜɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥ ɜɵɛɨɪ ɜɡɚɢɦɧɨ ɥɸɛɢɬɶ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɢɥɢ ɟɫɬɶ ɢ ɧɟ ɬɨɥɫɬɟɬɶ, ɬɨ ɤɚɤɭɸ ɩɢɰɰɭ ɜɵ ɛɵ ɫɴɟɥɢ ɩɟɪɜɨɣ?

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɟɧ? ɇɟ ɦɨɠɟɲɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ? ɋɬɪɚɞɚɟɲɶ? Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɬɵ – ɝɥɚɝɨɥ.

ɂɧɨɝɞɚ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɟ ɞɟɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɡɜɨɧɢɥɢ ɩɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɭ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢ ɛɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɬɪɭɛɤɭ, ɜɵɪɨɫɥɢ ɢ ɭɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ.

Ɉɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɵ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɩɨɥɟɬɟ ɫɟɜɟɪɨɤɨɪɟɣɫɤɢɯ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ ɧɚ Ʌɭɧɭ. Ʉɚɤ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɩɨɳɚɞɢɥɢ.

- Ⱥɥɥɨ, ɩɨɥɢɰɢɹ? ɉɨɦɨɝɢɬɟ! ȼ ɦɨɺɦ ɞɨɦɟ ɭɛɢɣɰɚ! - ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɞɚ?

Ƚɥɚɜɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɛɵɜɲɢɦɢ ɧɚɱɚɬɶ ɩɟɪɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɚɥɶɰɟɦ ɢ ɪɠɚɬɶ.

ɋɤɚɠɢɬɟ, ɧɚɞɨ ɥɢ ɠɚɪɢɬɶ ɝɪɢɛɵ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɧɟ ɧɚɞɨ?


Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019

7

͇͚Ͳ΅͛ͣͥ͞͡΅

͙͐ͩͪͥͳ͞ ͚ͦͲ΅͛ͣͥ͞͡΅

ɉɪɢɟɦ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨ 16 ɱɚɫɨɜ ɜɬɨɪɧɢɤɚ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ “ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ kz“.

Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ɏɢɪɦɟɧɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ «ɊɂɌɆ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ: ɫɧɟɝɨɭɛɨɪɨɱɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ (ɛɟɧɡɢɧɨɜɭɸ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ), ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɟɧɡɨɦɨɬɨɪɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɚɞɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɢ ɰɟɧɬɪɨ-ɛɟɠɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ, ɦɨɬɨɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ, ɦɨɬɨɩɨɦɩɵ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ, ɛɟɬɨɧɨɦɟɲɚɥɤɢ, ɚɜɬɨɦɨɣɤɢ, ɛɟɧɡɨɩɢɥɵ «ɒɬɢɥɶ», «CARVER», ɝɚɡɨɜɵɟ ɢ ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɭ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ (ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɩɨɞ ɡɚɤɚɡ, ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɤ ɧɢɦ. ɋɟɪɜɢɫ). Ɇɵ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ, ɩɨ ɭɥ. Ȼɭɤɟɬɨɜɚ, 51 (ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ «ɋɩɭɬɧɢɤ»). Ɍɟɥ.: 46-34-98, nonnas_24@mail.ru. ɋɢɫɬɟɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ “Ɇɚɧɝɭɫɬ” ɂɉ “Ɋɟɡɢɧɤɢɧ Ⱦ.ɉ.” ɉɨɦɨɠɟɦ ɜɚɦ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɫɜɨɣ ɞɨɦ ɢ ɭɛɟɪɟɱɶ ɜɚɲɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɨɬ ɯɢɳɟɧɢɣ. Ɇɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ. Ɉɛɨɪɭɞɭɟɦ ɜɚɲɢ ɠɢɥɢɳɚ ɢ ɨɮɢɫɵ ɧɚɞɟɠɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚɦ: 8-705-183-02-93, 8-707-183-02-93 ɋɞɟɥɚɟɦ ɜɚɲɭ ɠɢɡɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɟɟ ɜɦɟɫɬɟ!

ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɨɝɨɞɵ

19

20

Ʉɪɚɫɨɬɚ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ȼɧɢɦɚɧɢɸ ɫɟɜɟɪɨɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɟɜ! ɌɈɈ «Ƚɪɚɧɞ-Ɉɩɬɢɤ» ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɧɚ ɧɨɜɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɱɤɨɜɵɯ ɨɩɪɚɜ. ɋɤɢɞɤɚ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɱɤɢ 15 %. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɰɟɧɡɢɹ ʋɊɊ65500027DT ɜɵɞɚɧɚ 24.03.2006 ɝ. Ɉɛɥɚɫɬɧɵɦ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɉɪɢɟɦ ɜɪɚɱɚ-ɨɤɭɥɢɫɬɚ. Ⱥɞɪɟɫ. ɭɥ. ɀɚɦɛɵɥɚ, 192 (ɡɚ ɪɵɧɤɨɦ «Ɍɚɣɝɚ»). Ɍɟɥ.: 46-29-80.

ɍɫɥɭɝɢ ɑɢɫɬɤɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ, ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɤɭɯɨɧɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ - ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɚɧɨɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ ɜ ɜɚɧɧɨɣ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɢɮɨɧɨɜ ɩɨɞ ɦɨɣɤɨɣ ɜ ɤɭɯɧɟ ɢ ɩɨɞ ɜɚɧɧɨɣ, ɪɚɤɨɜɢɧ, ɮɚɹɧɫɨɜɵɯ ɦɨɟɤ, ɦɨɟɤ-ɬɸɥɶɩɚɧɨɜ, ɫɥɢɜɧɵɯ ɛɚɱɤɨɜ ɢ ɭɧɢɬɚɡɨɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɜɵɯ ɜɡɚɦɟɧ ɫɬɚɪɵɯ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ. Ɇɟɥɤɢɣ ɫɚɧɬɟɯɪɟɦɨɧɬ. Ȼɟɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯ. ɋ 8-22. Ɋɚɡɭɦɧɵɟ ɰɟɧɵ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɫɬɨɹɤɨɜ, ɪɚɡɜɨɞɤɢ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɫ ɩɟɪɟɩɚɣɤɨɣ ɢ ɩɟɪɟɞɟɥɤɨɣ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɬɪɭɛ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ. Ɂɜɨɧɨɤ ɧɚ ɫɨɬɨɜɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɭɫɤɨɪɢɬ ɪɟɦɨɧɬ ɜ ɜɚɲɟɦ ɞɨɦɟ: 8-707626-77-83, 51-88-42. • ɗɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ 1000 ȼ. Ɇɨɧɬɚɠ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. Ɉɯɪɚɧɧɨ-ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɄɍȾ. ɋɄɋ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Video-signal@bk.ru, Valeev-rm.satu.kz 8-777-655-31-70, 8-707-438-14-61. • ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ

21

22

23

24

25

ȎȐȑȡȟȠȎ ȎȐȑȡȟȠȎ ȎȐȑȡȟȠȎ ȎȐȑȡȟȠȎ ȎȐȑȡȟȠȎ ȎȐȑȡȟȠȎ ȎȐȑȡȟȠȎ

t°C ȒțȓȚ

+28° +29° +25° +23° +21° +21° +19°

t°C țȜȥȪȬ

+17° +17° +19° +17° +14° +13° +15°

DzȎȐș. ȚȚ ȞȠ.ȟȠ. 754 ǰșȎȔțȜȟȠȪ % ǰȓȠȓȞ Ț/ȟ

752

748

747

749

751

752

61

63

66

77

64

72

77

Ȍ/2

ǵ/2

ǵ/3

ǵ/3

ǿ/5

ǵ/4

ǿ/3

ɢ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɦɨɝɢɥɚɦɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɪɚɡɨɜɨɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɞɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. ɍɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɝ. ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ ɢ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɥ.: 8-778-894-44-55 (ɡɜɨɧɤɢ, WhatsApp), 8-778-198-10-20 (Viber).

Ȼɢɪɠɚ ɬɪɭɞɚ • Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ, ɨɤɥɚɞ 60000 ɬɝ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɫ. ɋɨɤɨɥɨɜɤɚ. Ɍɟɥ.:87079989907. • Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɢ ɤɚɫɫɢɪɨɜ. Ɉɩɥɚɬɚ ɜɨɜɪɟɦɹ. Ɂɚɪɩɥɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ. Ɉɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɬɟɥ.: 33-61-41, 46-39-05. ɉɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 41

Ɋɚɡɧɨɟ • ɌɈɈ «Bella Ʌɨɦɛɚɪɞ» ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɬɨɪɝɢ ɧɟɜɵɤɭɩɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɭɥ. Ɇɢɪɚ, 238. Ɍɟɥ.: 8-777-553-10-36.

ǔ LJǗǏNJnjǂ

ǃLJljǐǑǂǓǏǐǓǔNJ NJ ǐǗǒǂǏǝ ǔǒǕdžǂ !

ǐǐ Ǐǔǐ Ǔnjǐ NJljDžǐǔǐDŽNJǔ : Lj ǕǒǏǂǍǝ , ǑǍǂnjǂǔǝ , ljǏǂnjNJ , ǕdžǐǓǔǐDŽLJǒLJǏNJǡ , NJǏǓǔǒǕnjǘNJNJ

Ǒǐ ǔLJǗǏNJnjLJ ǃLJljǐǑǂǓǏǐǓǔNJ NJ ǐǗǒǂǏLJ ǔǒǕdžǂ .

DŽǏNJǎǂǏNJǠ ǃǕǗDžǂǍǔLJǒǐDŽ NJ ǑǒLJdžǑǒNJǏNJǎǂǔLJǍLJNj !!! DŽ ǓLJ DŽNJdžǝ ǃǍǂǏnjǐDŽ , njǏNJDž . ǃ ǕǗDžǂǍǔLJǒǓnjǂǡ ǍNJǔLJǒǂǔǕǒǂ . Ǐ ǂǚ ǂdžǒLJǓ : Dž . Ǒ LJǔǒǐǑǂDŽǍǐDŽǓnj, ǕǍ . nj ǐǏǓǔNJǔǕǘNJNJ nj ǂljǂǗǓǔǂǏǂ , 28, njǂǃ . 23 ( ǐǃǍǓǐDŽǑǒǐǖ , 2 ǟǔǂLj ), ǔLJǍ .: 46-40-93, 46-57-43. E- MAIL : NTOSKO @ YANDEX . RU

͉̓͌͊ ̼̺̈́͗͋ ͙ͥ 15 ͙͙͛ͫͩͪ͜ 2019 ͙ͦ͜͝

USD

387.49

EUR

434.11

RUB

5.91

͂ͩͪͦͯͥ͢͡: www.kurstenge.kz

ǒ ǂǃǐǔǂ !

Ǐ ǂ DŽǝǓǐnjǐǐǑǍǂǙNJDŽǂLJǎǕǠ ǒǂǃǐǔǕ DŽ nj ǐǓǔǂǏǂNjǓnjǐNj ǐǃǍǂǓǔNJ ǓǒǐǙǏǐ ǔǒLJǃǕǠǔǓǡ DŽǐdžNJǔLJǍNJ ǂDŽǔǐǓǂǎǐǓDŽǂǍǐDŽ , ǎǂǚNJǏNJǓǔǝ ǟnjǓnjǂDŽǂǔǐǒǐDŽ , ǎǂǚNJǏNJǓǔ ǂDŽǔǐDžǒLJNjdžLJǒǂ . DŽ ǂǗǔǂ 20/10, ǓǔǂǃNJǍǞǏǂǡ ljǂǒǂǃǐǔǏǂǡ ǑǍǂǔǂ

ǐǔ 200 000 ǔLJǏDžLJ . ǐ Ǒǝǔ ǒǂǃǐǔǝ ǐǃǡljǂǔLJǍLJǏ. ǔ LJǍLJǖǐǏǝ :. 87018754227, 87018754215, 87018754218, 87010329928

ƈƁƎżƇƇƊƋƌƊƆżƎ ž ƉżƇƄƓƄƄ Ƅ ƋƊƀ ƃżƆżƃ ǐǴ ǬǪǭǰǥDzǢǮǮǢ Ǧǰ ǤǢǥǰǯǢ, ǰǴ ǰǦǯǰǥǰ ǮǧǴDzǢ Ǧǰ ǰǦǯǰǥǰ ǬǪǭǰǮǧǴDzǢ DZǰ ǮǪǯǪǮǢǭǾǯǽǮ ǸǧǯǢǮ ǰǴ DzǰdzdzǪǫdzǬǪǷ ǩǢǤǰǦǰǤ-ǪǩǥǰǴǰǤǪǴǧǭǧǫ • ǑDzǰǤǰǭǰǬǢ ǤȁǩǢǭǾǯǢȁ - d 1-6 • ǑDzǰǤǰǭǰǬǢ DZDzǵǨǪǯǯǢȁ - d 2-8 • ǑDzǰǤǰǭǰǬǢ Ǧǭȁ ǷǰǭǰǦǯǰǫ ǤǽdzǢǦǬǪ • ǑDzǵǴǬǪ ǣDzǰǯǩǰǤǽǧ, ǭǢǴǵǯǯǽǧ • ǚǤǧǭǭǧDz (ǰǴ 6,5 Ǧǰ 18) • njDzǵǥǪ - d 12-250 dzǴ. 3,20,35, 40Ǘ, 09Dž2Ǔ • ǔDzǵǣǽ-d 15-108-426 ǎǰǴǰǬǵǭǾǴǪǤǢǴǰDz • ǕǥǰǭǬǪ-35-125 «DžǯǰǮ» • ǍǪdzǴǽ Ƿ/Ǭ- 0,55-1,8 • ǍǪdzǴǽ ǥ/Ǭ-2-100 DZǰ ǩǢǤǰǦdzǬǰǫ Ǹǧǯǧ • ǚǧdzǴǪǥDzǢǯǯǪǬǪ-10-65

ljǢǬǵDZǢǧǮ ǏǐDŽǝNj ǮǧǴǢǭǭ

͇͇͋ “̺ͤͫͪ͠͡-ͩͨ͛ͩ͞͡” ͜. ͈͙ͪͨͦͧ͛ͣͦ͛ͩ͢͞, ͫͣ. ͙ͨ͡ͅ, 187, ͙ͤ͜. “͌Ͷͪ” (͛ͭͦ͝ ͩ ͙ͪͦͨͮ), ͫͣ. ͙ͫͩͨͧͦ͛͞ͅ, 30 “̺”. ͋ͣ͞.: 52-03-58, 52-03-30

Акция Утилизация!

Сдай старый кассовый аппарат и получи скидку на покупку нового!

За кассы “ПОРТ” - скидка 4000 тг.

ул. Жамбыла, 151, тел.: 46-24-40, 31-21-01


8

Ɋ 97 / 15 ȎȐȑȡȟȠȎ / 2019

͉͙ͥͦ͠͞

ǂ ǓǔǒǐǑǒǐDžǏǐlj

ȟ 19 ȝȜ 25 ȎȐȑȡȟȠȎ

ОВЕН (21.03-20.04) - Лучше снизить активность и плыть по течению. Появится возможность улучшить отношения с коллегами по работе. Постарайтесь не планировать ничего серьезного. Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Но, похоже, вам придется пересмотреть свои консервативные привычки и постараться приспособиться к изменяющейся ситуации. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда. ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) - Соберитесь с силами и смиритесь с происходящим. Изменить ситуацию вы пока не можете. Несделанные дела и недовольство начальства могут осложнить вам жизнь. Постарайтесь не принимать серьезных решений, особенно на эмоциях. В выходные дни могут возникнуть проблемы в семейной жизни. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг. БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) - У вас появится реальный шанс получить желаемое, именно то, чего вы сильно хотите. Это касается и личной жизни. Вам даже не придется прилагать особых усилий. Самое лучшее случится неожиданно и будет именно тем, что вам сейчас больше всего нужно. В деловой сфере у вас все также складывается весьма успешно. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник. РАК (22.06-23.07) - Настройтесь на серьезные и решительные действия, но учтите, что безрассудный риск может повредить. Тщательный анализ ситуации просто необходим. Если вы будете продвигаться в верном направлении, то окружающие станут во всем поддерживать вас, и дела пойдут, как по маслу. К выходным исчезнут практически все проблемы, тяготившие вас в прошлом. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота. ЛЕВ (24.07-23.08) - Желательно не откладывать завершение важных дел на работе и, наконец, принять окончательное решение в личной жизни. Постарайтесь реально оценивать свои возможности, и не огорчаться в случае возможной неудачи, просто исправьте допущенные ошибки, и вы обязательно достигните цели. А вот от авантюрных планов желательно отказаться. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник. ДЕВА (24.08-23.09) - Вам может стать сложно переключаться с решения своих проблем на проблемы окружающих. Не стоит путать работу и дружбу. Постарайтесь не общаться с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. И вообще поменьше тратьте время на пустую болтовню. В выходные дни не исключены проблемы, связанные с подрастающим поколением. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник. ВЕСЫ (24.09-23.10) - Вы сможете добиться успеха, пусть промежуточного, но он окажется для вас не менее ценным, чем иное крупное достижение. Придется много работать, чтобы доказать свою состоятельность. А вот в выходные вам придется серьезно разбираться с накопившимися домашними делами и семейными проблемами. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник. СКОРПИОН (24.10-22.11) - Вы можете рассчитывать на успех практически во всех сферах жизни. Наступает время высокой активности. И вас ожидает солидная прибыль. Но постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили личную жизнь, она тоже обещает вам немало удовольствий. Надо лишь найти побольше времени для себя. Выходные стоит провести с семьей на природе. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

www.PKZSK.info www. .info

ͅͳ ͛

pkzsk

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) - Постарайтесь собраться, поскольку именно сейчас вы сможете решить даже самые, казалось бы, непреодолимые проблемы в профессиональной сфере. Если, конечно, не будете тратить время и силы на критику окружающих и жалость к себе. Спросите совета специалиста, прежде чем начать воплощать в жизнь новый план. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник. КОЗЕРОГ (22.12-20.01) - Попытайтесь выбросить из головы все, что не способствует вашему развитию. Не цепляйтесь за старое, от перемен, в том числе резких и неожиданных, вы только выиграете. Традиционный подход к решению проблем может оказаться неудачным, возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота. ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) - Есть вероятность, что благодаря приливу творческих сил вам удастся найти нестандартное решение в сложном деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет одобрение начальства. Это время благотворно для вашего профессионального роста. В выходные вероятны встречи с друзьями, обмен опытом и впечатлениями. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг. РЫБЫ (20.02-20.03) - Перед вами могут открыться новые возможности в профессиональной сфере. Не отказывайтесь от заключения сделок и налаживания нужных и полезных контактов. Старайтесь побольше общаться и не обращайте внимания на незначительные проблемы. В выходные возможны сногсшибательные встречи со старыми друзьями. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

ǿȓȐȓȞȜ-ǸȎȕȎȣȟȠȎțȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠțȎȭ ȑȎȕȓȠȎ “ǽȓȠȞȜȝȎȐșȜȐȟȘ kz” DZșȎȐțȩȗ ȞȓȒȎȘȠȜȞ:

dz. ǻ. ǻǮǵǮǾdzǻǸǼ

ǿȜȏȟȠȐȓțțȖȘ:

ȀǼǼ “ǻȓȒȐȖȔȖȚȜȟȠȪ ǿȓȐȓȞțȜȑȜ ǸȎȕȎȣȟȠȎțȎ”

ǮȒȞȓȟ ȞȓȒȎȘȤȖȖ:

ȑ. ǽȓȠȞȜȝȎȐșȜȐȟȘ, ȡș. ǽȎȞȘȜȐȎȭ, 141, ȘȎȏ. 202 Ƞȓș.: +7 777 384 2592 e-mail: nsk1@mail.ru ǼȠȒȓș ȞȓȘșȎȚȩ: Ƞȓș.: +7 701 417 6810 Ƞȓș.: +7 777 895 8659 Ƞȓș.: +7 707 396 9384

ǿȐȖȒȓȠȓșȪȟȠȐȜ Ȝ ȝȜȟȠȎțȜȐȘȓ țȎ ȡȥȮȠ Ɋ16598-DZ ȜȠ 01.07.2017 ȑ.

ȐȩȒȎțȜ ȚȖțȖȟȠȓȞȟȠȐȜȚ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ Ȗ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ ǸȎȕȎȣȟȠȎț

ǼȠȝȓȥȎȠȎțȜ Ȑ ȀǼǼ “DZȎȕȓȠțȩȗ DzȐȜȞ” ȝȜ ȎȒȞȓȟȡ: ȑ. ǽȓȠȞȜȝȎȐșȜȐȟȘ, ȡș. ǺȡȟȞȓȝȜȐȎ, 34 “ǰ“

ȀȖȞȎȔ: 500 ȫȘȕ ǽȓȞȖȜȒȖȥțȜȟȠȪ: 3 ȞȎȕȎ Ȑ țȓȒȓșȬ ǽȜȒȝȖȟțȜȗ ȖțȒȓȘȟ:

65448

ǼȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȕȎ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȞȓȘșȎȚȩ țȓȟȮȠ ȞȓȘșȎȚȜȒȎȠȓșȪ. ȀȜȥȘȎ ȕȞȓțȖȭ ȎȐȠȜȞȜȐ țȓ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȟȜȐȝȎȒȎȓȠ ȟ ȚțȓțȖȓȚ ȞȓȒȎȘȤȖȖ. ǻȎȦ ȟȎȗȠ:

www.pkzsk.info

Profile for Vitaly Lukashov

"Петропавловск КЗ" (№97 от 15.08.2019)  

"Петропавловск КЗ" (№97 от 15.08.2019)  

Profile for efi13
Advertisement