Page 1

â„–24 24 июНŃ? 2014 гОда

�à ø ãÎðÎä - òÝ íàÏ äÎðÎã

k-today@mail.ru

24 Þôåþ 2014 ÙäÚÖ

Đ˜Đ Đ˜Đ?Đ? ĐšĐ?Đ&#x;Đ˜Đ˘Đ?Đ?ОВĐ? Đ’Đ—ĐŻĐ›Đ? ĐĄĐ•Đ Đ•Đ‘Đ Đž

ȺɤɌɨɼɢɧɍɤɚɚɍɊɨɪɏɍɌÉ&#x;ɧɤɚɂɪɢɧɚÉ„ÉšÉŠÉ˘ÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉšÉĄÉšÉœÉ¨É&#x;ÉœÉšÉĽÉšÉŤÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɛɪɚɧɭɸÉŚÉ&#x;ɞɚɼɜɧɚÉ‘É&#x;ɌɊɢ ɨɧɚɏÉ&#x;ɌɢɪɚɊɨÉ É&#x;ɧɍɤɨɣɛɨɪɜɛÉ&#x;ÉŤÉŞÉ&#x;ɞɢɤɚɞÉ&#x;ɏɨɤČźÉœÉ&#x;ÉŤÉ¨ÉœÉ¨ÉŁɤɚɏÉ&#x;É?ɨɪɢɢɞɨɤÉ?ɨɧɚɊɨɛÉ&#x;ɞɢɼɚ ɍɊɨɪɏɍɌÉ&#x;ɧɨɤ ɢɥ ɄɢɏɚɣɍɤɨÉ?ɨ ÉŒÉšÉŁÉ›É&#x;Éš ȝɨɼÉ?ɚɪɢɢ ɢ É?ɤɪɚɢɧɾ Čź ɛɨɪɜɛÉ&#x; ÉĄÉš ɏɢɏɭɼ ÉąÉ&#x;ɌɊɢɨɧɤɢ ɌɢɪɚÉ„ÉšÉŠÉ˘ÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉšɭɍɏɭɊɢɼɚɏɨɼɜɤɨɪɨɍɍɢɚɧɤÉ&#x;

ГаСота выхОдит пО чотворгаП

ÉŒÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ÉŞÉś ÉŚÉľ ɢ Éœ ɍɨɰɢɚɼɜɧɾɯ ÉŤÉ&#x;ɏɚɯ:

Ä‘24

É‹ÉĽÉ&#x;ɞɭɸɳɢɣɧɨɌÉ&#x;ÉŞÉ?ɚɥÉ&#x;ÉŹÉľ ÉœÉľÉŁÉžÉ&#x;ÉŹɚɜÉ?É­ÉŤÉŹÉš

ÇœÇŤÇŠÇŻÇŠÇŽÇľČ„ÇŽ ȀǹǝNJǝǎǴǹ! Ç—ÇŞÇšÇŠČ‚ÇŠČˆÇşČ… Ǹǡ ǚǎdzǴNJǾǎ, ǡǸǟǪǴǹdzǡǍNJǜǜǡDz ÇŤ ÇśÇŠČ ÇŽÇľ ǹǰǭNJǜǹǹ, ǸǡǯNJǴǟDzǺǝNJ, ǟǸǡǾǹǜNJDzǝǎ, Ȁǝǡ ÇŤČ„ ǟǍǹǭǎǴǹ ǚǎdzǴNJǾǟ ÇŤ ǏNJǰǎǝǎ ÂŤÇ“ÇˇÇłČ ÇŽÇťÇŠÇź ÇşÇŽÇŹÇˇÇ­ÇśČˆÂť.


2

№ 24 24 июля 2014 года

Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦ ǛǮǺǻǯǵǹ ǭǸǸDzȋǞǸǭǯȈǷ ȋǮǵǸDzȋǜǻǮDzDZȈ

ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ ɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ ȼ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɟ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɧɵɯ  ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɛɳɟ ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɛɢɡɧɟɫɚɋɆɂɩɪɨɲɟɥ©ɤɪɭɝɥɵɣɫɬɨɥª ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧ ɫɤɢɯɭɫɥɭɝ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚ ɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɦɟɞɢɰɢɧ ɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɦɢ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɤɥɢɧɢɤɚɦɢ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɩɬɟɤɚɦɢ ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɫɤɨɪɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨɤɚɡɚɥ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜɫɱɢ ɬɚɸɬɱɬɨɨɧɨɧɟɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɨɧɨ ɭɯɭɞɲɢɥɨɫɶ ɞɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɫɬɚ ɥɨɫɶɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɉɪɢɜɵɛɨɪɟɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɞɚɸɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɱɚɫɬɧɵɦ ɤɥɢɧɢ ɤɚɦ  ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɥɢɧɢɤɢ  ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɫɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɦ ɇɟɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɦɩɪɢɡɵɜɚɸɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɬɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɚɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɜɩɨ ɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶɑɢɧɨɜɧɢɤɢɡɚɹɜɢɥɢɱɬɨɜɛɨɥɶɧɢɰɚɯɨɛɥɚɫɬɢ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɫ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɜɞɟɬɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɨɥɶɧɢɰɟɪɚɛɨɬɚɟɬ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɜɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɨɥɶɧɢɰɟɩɪɨ ɲɥɚɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɇɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɥɨɦɢɬɶ ɫɬɨɥɶɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸɨɰɟɧɤɭɠɢɬɟɥɹɦɢɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧ ɫɤɢɯɭɫɥɭɝ"ɂɩɨɱɟɦɭɞɟɧɟɝɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɜɡɞɪɚɜɨɨɯ ɪɚɧɟɧɢɟɜɫɟɛɨɥɶɲɟɚɩɪɨɰɟɧɬɨɜɧɚɪɨɞɚɢɞɟɬɜɱɚɫɬ ɧɵɟɤɥɢɧɢɤɢ"

ȼ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɧɚɱɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɥ ɥɟɢɋɥɚɜɵɉɪɨɟɤɬɨɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɜɟ ɥɢɱɟɧɢɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɨɧ  ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹɨɬɞɵɯɚɉɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɨɫɢȺɥɥɟɢɡɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵɰɜɟɬɧɢɤɢɨɜɚɥɶɧɨɣɮɨɪɦɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɸɳɢɟ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɦɢɝɨɪɨɞɨɜɝɟɪɨɟɜ ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɦɟɧɭ ɫɬɚɪɨɝɨ ɭɥɢɱɧɨɝɨɨɫɜɟɳɟɧɢɹɧɚɛɨɥɟɟɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ±ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɨɟ ȼɨɡɥɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ Ɍɚɥɝɚɬɭ Ȼɢɝɟɥɶɞɢɧɨɜɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɨɫɚɞɤɚ ɟɥɟɣ ɍɠɟ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɟɥɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɹɛɥɨɧɢ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɟɞ ɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɛɪɚɦɢɬɶ ɩɨɪɟɛɪɢɤɨɦ ɚ ɹɛɥɨɧɢ ɜɵɫɨɬɨɣɞɨɯɦɟɬɪɨɜɛɭɞɭɬɩɟɪɟɫɚɠɟɧɵɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɦɟɫɬɚ ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɚɞɤɚ ɛɟ ɪɟɡɵɪɹɛɢɧɵɢɟɥɢ Ɂɞɟɫɶɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɝɚɡɨɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɢ ɫɬɟɦɭ ɩɨɥɢɜɚ ɫ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɜɨɞɨɩɪɨ ɜɨɞɭ ȼɰɟɥɨɦɧɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɢɡɛɸɞɠɟɬɚɨɛ ɥɚɫɬɢɜɵɞɟɥɟɧɨɦɥɧɬɟɧɝɟ

ÄàÜÛèåÛççèæäíàäßØñîÛ ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɎɄ ©Ɉɤ ɠɟɬɩɟɫª ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɲɚɝɟ ɨɬ ɬɪɨɣɤɢ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɉɟɪɜɨɣɥɢɝɢ

ȼ ɦ ɬɭɪɟ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɩɟɪ ɜɵɣ ɤɪɭɝ ɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɟ ɮɭɬɛɨɥɢ ɫɬɵ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɞɨɦɚɲɧɸɸ ɩɨɛɟɞɭ ɧɚɞ ɫɬɨɥɢɱɧɵɦ ɎɄ ©Ȼɚɣɬɟɪɟɤª Ʉ ɤɨɧɰɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɚɣɦɚ ɧɚ ɬɚɛɥɨ ɭɠɟ ɫɢɹɥ ɪɚɡɝɪɨɦɧɵɣ ɫɱɟɬ ɋ ɫɚ ɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɦɚɬɱɚ Ⱥɛɞɭɤɚɪɢɦɨɜ ɨɮɨɪɦɢɥ ɞɭɛɥɶ ɡɚɛɢɜ ɧɚ ɣ ɢ ɦɢɧɭɬɚɯ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦ ɫɩɭɫɬɹ ɦɢɧɭɬɵ ɩɨɪɚɡɢɥ ɜɨɪɨɬɚ ɚɫɬɚ

ÅĹĺ¶ ɉəɌɇɂɐȺɢɸɥɹ ƒ_ƒ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹɨɛɥɚɱɧɨɫɬɶ ɋɍȻȻɈɌȺɢɸɥɹ ƒ_ƒ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹɨɛɥɚɱɧɨɫɬɶ 

ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ɢɸɥɹ ƒ_ƒ ɜɨɡɦɨɠɟɧɞɨɠɞɶ ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɢɸɥɹ ƒ_ƒ ɜɨɡɦɨɠɟɧɞɨɠɞɶ

ɧɢɧɰɟɜ Ɇɨɥɞɚɝɚɥɢɟɜ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɥ ɬɟɪɡɚɧɢɟ ɜɨɪɨɬ ɝɨɫɬɟɣ ɏɨɯɥɨɜ ɧɚ ɣ ɦɢɧɭɬɟ ɬɚɣɦɚ Ƚɨɥɤɢɩɟɪ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª əɪɨɫɥɚɜ Ȼɚɝɢɧɫɤɢɣ ɨɬɫɬɨɹɥɦɚɬɱɜɫɭɯɭɸɫɱɟɦɦɵɟɝɨ ɢɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɨ ɫɥɟɞɧɢɯ ɦɚɬɱɟɣ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɩɨɞɧɹɥɫɹɧɚɟɦɟɫɬɨɜɬɭɪɧɢɪɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟɋɥɟɞɭɸɳɚɹɢɝɪɚɫɨɫɬɨɢɬ ɫɹɭɠɟɜɪɚɦɤɚɯɜɬɨɪɨɝɨɤɪɭɝɚɚɜ ɝɭɫɬɚɜɝɨɫɬɹɯɭɩɨɜɟɪɠɟɧɧɨɝɨɎɄ ©Ȼɚɣɬɟɪɟɤª ɀɚɧɧɚȼɍɅɖɎȿɊɌ Ɏɨɬɨɫɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɚɣɬɚ ɎɄ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª

ǐǩȀǮǵǫǷǹǩǵ ǸǹǷǻDZǫǷǬǩǰȄ"

ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɠɚɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɨ ɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ©ɋɨɛ ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª ɇɚ ɢɸɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨ ɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɢɡɧɢɯɪɚɫɤɪɵɬɨ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɈɉɆ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɪɚɧɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ Ɋɚɫɤɪɵɬɨ ɩɹɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯɤɪɚɠɩɹɬɶɤɪɚɠɫɨɬɨɜɵɯɬɟ ɥɟɮɨɧɨɜɞɜɟɤɪɚɠɢɫɤɨɬɚ ɇɟɞɚɜɧɨ ɜ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɍȼȾ Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɮɢɪɦɵ ©Ⱦɚɪɯɚɧª ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜɵɛɢɜ ɨɤɧɨ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ ɤɪɚɠɭ ɦɟɬɚɥɥɚ ɩɪɨɬɢɜɨɝɚɡɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɫɨɫɤɥɚɞɚɪɚɞɢɨɡɚɜɨɞɚȼɯɨɞɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ©ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª ɢɡɨɛɥɢɱɟɧɵ ɢɡɚɞɟɪɠɚɧɵɬɪɨɟɥɟɬɧɢɯɩɚɪɧɟɣɂɡ ɛɪɚɧɚ ɦɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɋɬɪɚɧɢɰɚɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵɚɤɢɦɚɄɨɤɲɟɬɚɭ©Ⱥԕɦɨɥɚ Ɇɟɞɢɚ Ɉɪɬɚɥɵԑɵª ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ȾȼȾ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


Ƚɪɚɧɢɜɪɟɦɟɧɢ

3

№ 24 24 июля 2014 года

Ʉɬɨɭɧɚɫ ɧɟɛɟɪɟɬ ɜɡɹɬɤɢ"

?

Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɚɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪɨɦ Ⱥɫɬɚɧɵ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɮɢɧɩɨɥɚɩɪɨɜɟɥɢ ɧɟɨɛɵɱɧɭɸɚɤɰɢɸ Ⱥɤɰɢɹ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©ə ɧɟ ɛɟɪɭ ɜɡɹɬɨɤª ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱦɉɋ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚɦɢ ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɚɤɰɢɢ ɉɟɪɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɡɜɭɱɚɥ ɬɚɤ ©ȼɵ ɞɚɟɬɟ ɜɡɹɬɤɢ"ª ɧɚ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɜɟɱɚɥɢ ©ɧɟɬª ɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɚɤɫɢ ɞɟɞ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɢ ɜɨɜɫɟ ɨɬɜɟɬɢɥ ɱɬɨ ɨɧ ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɧɟɞɚɜɚɥɧɟɞɚɟɬɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɞɚɜɚɬɶɜɡɹɬɤɢ ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢ ɧɚɤɥɟɣɤɢ ɫɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢɥɨɡɭɧɝɚɦɢ©ə ɧɟɞɚɸɜɡɹɬɨɤªɤɨɬɨɪɵɟɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɧɚɤɥɟɢɜɚɥɢ ɧɚ ɡɚɞɧɢɟɫɬɟɤɥɚɦɚɲɢɧɫɚɦɢɠɟɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɢȼɯɨɞɟɚɤɰɢɢɛɵɥɢ ɪɨɡɞɚɧɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɨɥɟɟ ɧɚɤɥɟɟɤ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ȾȼȾȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

෍ฆ෮ဘහ෮ก෸෼ซ෾ธဘ

ɍɪɚ Ⱦɪɭɝɢ ɢ ɇɟɞɪɭɝɢ Ȼɪɚɬɶɹ ɢ ɋɟɫɬɪɵ ɇɚɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɵɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɩɨɫɥɟ ɬɪɭɞɧɟɣɲɢɯ ɝɨɫɷɤɡɚɦɟɧɨɜ Ɍɟɩɟɪɶɦɵɤɥɚɫɫɧɢɤɢȿɳɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɢ ɧɢɤɬɨ ɫɥɵɲɢɬɟ" ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɧɚɡɨɜɟɬ ɧɚɫ ɒɤɨɥɨɬɨɣɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɵɬɚɤɨɜɵɦɢɧɟɛɭɞɟɦ Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɷɬɢ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɢɧɢɤɨɝɞɚɩɨɫɥɟɗɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɩɟɪɟɞɢ ɧɚɫ ɠɞɟɬ ȿɇɌ ɍɧɢɜɟɪ ȼɡɪɨɫɥɚɹ ɀɢɡɧɶ ɩɟɧɫɢɹɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɟɨɠɢɞɚɧɢɟɇɈ ɫɟɣɱɚɫɦɵɦɨɠɟɦɞɟɥɚɬɶɜɫɟɱɬɨ ɡɚɯɨɬɢɦ ɢ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ

ɍɧɚɫɦɚɥɨɜɪɟɦɟɧɢɢɧɚɞɨɢɦ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɶɫɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɆɧɨɝɢɟɩɨɟɞɭɬɧɚɤɭɪɨɪɬɵɁɚɛɟɣɬɟɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɧɟɬɧɢɱɟɝɨɬɚɤɨɝɨɱɬɨɟɫɬɶɡɞɟɫɶɷɬɨɦɵɫɜɚɦɢ Ⱦɪɭɡɶɹ ɚ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɢ ɧɟ ɧɚɞɨ ɂ ɩɭɫɬɶ ɪɹɞɨɦ ɫɬɟɩɢ ɤɪɭɝɨɦ ɪɟɤɢ ɦɟɥɤɨɜɚɬɵ ɚ ɝɨɪɵ ɧɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɵɜɤɪɭɝɭɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɧɟɢɦɟɟɬɡɧɚɱɟɧɢɹ ɇɟɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɣɬɟɫɶɇɟɧɭɠɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɬɶ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɟɞɶɜɚɠɧɨɧɟɬɨɱɬɨɜɵɛɭɞɟɬɟɢɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɢɥɢ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶɩɨɧɢɦɱɬɨɛɵɥɨȼɚɠɧɨɬɨ ɱɬɨɜɵɡɚɩɨɦɧɢɬɟɱɭɜɫɬɜɨɋɱɚɫɬɶɹ ɢɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨɜɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬɧɚɜɫɸɠɢɡɧɶ

ɂɷɬɨɛɭɞɟɬɝɪɟɬɶɜɚɦɞɭɲɭɫɢɞɹɳɟɦɭ ɜ ɨɮɢɫɟ ɢɥɢ ɨɠɢɞɚɸɳɟɦɭɜɪɚɱɚɥɟɠɚɧɚɤɭɲɟɬɤɟɜɞɨɦɟ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ Ⱥ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɟ ɮɨɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬɬɚɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɤɚɤɧɚɲɢɫɜɚɦɢ ɝɥɚɡɚɭɲɢɢɞɪɭɝɢɟɨɪɝɚɧɵɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ ɇɟ ɢɝɪɚɣɬɟ ɇɟ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ ɞɟɥɚɬɶɬɨɱɬɨɤɪɭɬɨɧɨɜɚɦɜɝɥɭɛɢɧɟ ɞɭɲɢ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɱɬɨɛ ɜɚɦɛɵɥɨɯɨɪɨɲɨɢɬɨɱɤɚɇɟɢɞɢɬɟɧɚɩɨɜɨɞɭɜɫɹɤɢɯɥɸɞɟɣɫɱɢɬɚɸɳɢɯɱɬɨɩɢɬɶɷɬɨɤɪɭɬɨȺɫɚɦɢ ɫɢɞɹɬ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɤɬɨ ɫɤɨɥɶɤɨɜɵɩɢɥɚɩɨɬɨɦɝɨɜɨɪɹɬɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ©ɉɟɬɹ ɜɵɩɢɥ ɫɬɨɩɤɢ ɹ ɜɵɩɢɥ ɢ ɜɚɳɟ ɧɟ ɩɶɹɧɵɣɛɵɥɚɬɵɜɨɨɛɳɟɧɟɩɢɥȾɚɭɥɟɬªȼɨɬɡɚɱɟɦɷɬɢɦɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ" ɋɦɨɬɪɢɬɟ ɋɦɨɬɪɢɬɟ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɫɶ ɨɬ ɦɵɫɥɟɣ ©ɌɚɚɚɭɧɚɫɧɟɨɱɟɧɶɚɜɨɬɜɨɎɪɚɚɚɧɰɢɢɢɢª Ʉɪɚɫɨɬɚɩɨɜɫɸɞɭɧɟɬɨɥɶɤɨɬɚɦ ɧɨɢɭɧɚɫɬɨɠɟɧɭɠɧɨɬɨɥɶɤɨɭɜɢɞɟɬɶ Ɉɬɤɪɵɬɶ ɝɥɚɡɚ ɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟ ɞɭɦɚɹ ɨ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɧɟ ɫɬɪɨɹ ɩɥɚɧɨɜɧɚɛɭɞɭɳɟɟɚɩɨɞɧɹɬɶɝɨɥɨɜɭɫɧɹɬɶɭɠɟɧɚɤɨɧɟɰɫɨɥɧɰɟɡɚɳɢɬɧɵɟɨɱɤɢɢɩɨɞɨɛɧɨɩɪɨɛɭɞɢɜɲɟɦɭɫɹɨɬɞɨɥɝɨɝɨɫɧɚɭɡɪɟɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɫɟɝɨ Ɇɢɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɟɛɹ ɨɤɪɭɠɚɟɬ ɏɨɪɨɲɢɯɜɫɟɦɜɚɦɤɚɧɢɤɭɥ 5REHUW


4

№ 24 24 июля 2014 года

Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹ

В ПУЧИНЕ НЕИЗВЕДАННОГО Ɋɚɫɫɤɚɡ ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɨɣ ɞɟ ɜɭɲɤɢ ɦɨɠɟɬ ɤɨɝɨɬɨ ɧɟ ɬɪɨ

ɧɟɬ ɡɚ ɞɭɲɭ ɧɨ ɜɵɫɥɭɲɚɜ ɢɫɩɨɜɟɞɶ ɪɟɲɢɥɚ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɨ ɜɵɩɚɜɲɢɯ ɧɚ ɟɺ ɞɨɥɸ ɬɪɭɞ ɧɨɫɬɹɯ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ȼɟɞɶ ɩɨ ɫɥɨ ɜɚɦ ɝɟɪɨɢɧɢ ɢɦɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟɛɭɞɟɦ ɬɚɤɢɟɠɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɜɫɟɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɱɶɟɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɫɬɭɬ ɨɛɭ ɱɚɸɬɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɭɬɟɜɤɭ ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɟɬɢɫɢɪɨɬɵ ɢ ɞɟɬɢ ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨ ɞɢɬɟɥɟɣ Ɉɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɜ ɫɟɦɶ ɥɟɬ ɩɨɧɹɥɚ ɤɚɤ ɬɪɭɞ ɧɨ ɢ ɨɞɢɧɨɤɨ ɪɚɫɬɢ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɨɞɪɭɝɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɣ ɇɨ ɩɨ ɧɨɱɚɦ ɧɟ ɪɚɡ ɩɥɚɤɚɥɚ ɜ ɩɨɞɭɲɤɭ ɜɫɩɨ ɦɢɧɚɹɦɚɦɭɟɺɥɚɫɤɨɜɵɟɪɭɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɚɯɥɢ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɦ ɪɨɞɧɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ȼɫɩɥɵɜɚɥɢ ɜɩɚɦɹɬɢɬɟɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟɦɨɦɟɧ ɬɵɤɨɬɨɪɵɟɧɚɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɞɭɲɟ ɫɟɦɢɥɟɬɧɟɣ ɞɟɜɱɭɲɤɢ ɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɵɣɫɥɟɞ Ɉ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɞɟɬ ɫɤɨɦ ɞɨɦɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫ ɬɟɩɥɨ ɬɨɣ ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɸ ɤɨ ɜɫɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɨɬ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɞɨɩɨɜɚɪɨɜɤɚɠɞɵɣɢɡɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɱɬɨɛɵɞɟɬɢɧɟɨɳɭɳɚɥɢɫɟɛɹɨɛ ɞɟɥɟɧɧɵɦɢɡɚɛɨɬɨɣɢɥɸɛɨɜɶɸ ɉɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɩɨɪɚɩɨɤɢɧɭɬɶɞɟɬɞɨɦ ɜɫɬɚɥ ɜɨɩɪɨɫ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɚɥɶ ɲɟ Ɉɩɹɬɶ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ

ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɜɲɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹɜɨɞɧɨɦɢɡɥɢɰɟɟɜɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɝɞɟɭɱɚɳɢɟɫɹɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚɩɨɥɧɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɨɛɟɫ ɩɟɱɟɧɢɢȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɛɵɥɢɫɨ ɛɪɚɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɜɨɱɟɪɟɞɶɞɥɹɩɨɥɭ ɱɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɩɨ ɝɨ ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɇɟɞɨ ɫɬɚɬɤɚɜɩɢɳɟɢɥɢɜɟɳɚɯɜɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɦɟɧɟɨɳɭɳɚɥɨɫɶȾɚɠɟɩɪɢɜɵ ɩɭɫɤɟɜɵɞɚɥɢɨɞɟɠɞɭɧɚɫɟɡɨɧɚ ɉɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɜ ɥɢɰɟɣ ɠɢɡɧɶ ɤɪɭɬɨ ɩɨɦɟɧɹɥɚɫɶ ɉɨɫɟɥɢɥɚɫɶ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɫ ɬɚɤɢ ɦɢ ɠɟ ɞɟɜɨɱɤɚɦɢ ɤɚɤ ɫɚɦɚ Ʉɨɪ ɦɢɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɝɨɥɨɞɚɥɢ ɋ ɜɟɳɚɦɢɛɵɥɚɩɪɨɛɥɟɦɚȼɵɞɚɜɚɥɢ ɫɚɦɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɩɨɫɟɡɨɧɭɇɚ ɩɪɢɦɟɪɤɭɪɬɤɚɲɬɚɧɵɤɨɮɬɚ ɢɩɚɪɵɧɨɫɤɨɜɇɚɷɬɨɦɜɫɟȿɳɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢɫɬɢɩɟɧɞɢɸɬɟɧɝɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ ȼɵɠɢɜɚɥɢ ɤɬɨ ɤɚɤɦɨɝɉɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɨɣ ± ɭɛɨɪɤɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪ Ɍɨɥɶɤɨɷɬɨɢɩɨɦɨɝɚɥɨɯɨɬɶɤɚɤɬɨ ɫɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɰɵ ɫ ɤɨɧɰɚɦɢ Ʌɢɰɟɣ ɨɤɨɧɱɢɥɚ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɚɬɬɟɫɬɚɬɨɦ ȼɫɬɚɥɫɚɦɵɣɝɥɚɜɧɵɣɜɨɩɪɨɫ±ɝɞɟ ɠɢɬɶ" ȼ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɥɢɰɟɹ ɩɪɨ ɠɢɜɚɥɢ ɩɨɦɢɦɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɱɚɫɬɶ ɤɨɦɧɚɬ ɫɞɚɜɚ ɥɚɫɶɜɧɚɟɦɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɥɸɞɹɦɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɩɥɚɬɭɉɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɥɢɰɟɹɫɧɢɦɚɬɶɬɚɤɠɟ ɤɨɦɧɚɬɭ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɧɚ ɱɬɨ ɩɨɥɭ ɱɢɥɚɨɬɜɟɬɱɬɨɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɠɢɥɶɹ ɧɟɬɏɨɬɹɬɨɱɧɨɡɧɚɥɚɱɬɨɩɭɫɬɭɸ ɳɢɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɛɵɥɢ ȼɨɩɪɨɫ ɤɭɞɚ ɩɨɞɚɬɶɫɹɧɟɞɚɜɚɥɩɨɤɨɹȾɥɹɟɞɜɚ ɞɨɫɬɢɝɲɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ ɞɟ ɜɭɲɤɢɨɤɚɡɚɬɶɫɹɨɞɢɧɧɚɨɞɢɧɫɫɭ ɪɨɜɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɠɢɡɧɢ ɛɵɥɨɪɚɜɧɨɫɢɥɶɧɨɝɢɛɟɥɢɋɩɚɫɥɢ

ɩɨɞɴɟɦɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚ ɧɢɢ ɥɢɰɟɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɫɟ ɜɵɩɭɫɤ ɧɢɤɢɧɟɢɦɟɸɳɢɟɪɨɞɢɬɟɥɟɣɢɥɢ ɨɩɟɤɭɧɨɜɋɧɹɥɚɤɨɦɧɚɬɭɡɚɤɨɬɨ ɪɭɸɩɥɚɬɢɥɚɬɟɧɝɟɜɦɟɫɹɰ ɭɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɇɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɂɧɨɝɞɚ ɨɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɪɭɤɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɠɢɬɶ ɇɨ ɧɚɩɟɪɟɤɨɪ ɜɫɟɦɭɩɨɫɬɚɜɢɥɚɩɟɪɟɞɫɨɛɨɣɰɟɥɶ ± ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɜɫɟɝɨ ɑɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɩɨɥɧɨɦɫɦɵɫɥɟɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚɉɪɨɛɥɟɦɚɫɠɢɥɶɟɦɫɬɨɹɥɚ ɨɱɟɧɶɨɫɬɪɨɧɟɬɨɥɶɤɨɩɟɪɟɞɝɟɪɨɢ ɧɟɣɧɨɢɞɪɭɝɢɦɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɫɩɢɪɬɧɵɦ ɡɚɧɢ ɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɛɪɨɞɹɠɧɢ ɱɚɥɢ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɦɟɫɬɚ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɞɟɜɭɲɤɢɥɢɲɶɨɬɨɛɳɟɣɦɚɫ ɫɵɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɡɚɧɹɥɢɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɟɛɹɬ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɠɢɥɶɹ ɨɛɢɬɚɥ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟɠɢɥɨɝɨɞɨɦɚȼɪɟɡɭɥɶɬɚ

ȍʂˑʺȱˑ˙ʾʺˑȱʾ˙˕ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱ˖˘˓ˏˆˊǰȱ ȱȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˓ˑȱʵ˩ʹʺ˕ʾˆʵʲˏȱ ȱȱȱȱˊˆˏ˓ʶ˕ʲːː˓ʵȱ˖˘˓dzȎ ɍɜɚɠɚɟɦɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɫɩɚ ɫɢɛɨɡɚɪɟɤɥɚɦɭɤɨɬɨɪɭɸɜɵ ɩɟɱɚɬɚɟɬɟɋɬɪɚɧɧɨɩɪɚɜɞɚ" Ⱥ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɟ ɫɬɪɚɧɧɨ ɢ ɹ ɞɚɠɟ ɪɟɲɢɥ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜɚɦ Ⱦɟɥɨ ɩɪɨɫɬɨɟ ɦɧɟ ɩɨɧɚɞɨ ɛɢɥɫɹ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɨɥɢɤ ɞɚɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ȼ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɱɬɨ ɹ ɧɚ ɧɟɦ ɠɭɪɧɚɥɵ ɞɟɪɠɭ ɧɨ ɨɧɢ ɜɟɫɹɬ ɨɤɨɥɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɜ ɩɚɱɤɟ Ⱦɜɟ ɩɚɱɤɢ ɗɬɨ ɨɞɧɨ ɤɪɨɦɟɷɬɨɝɨɭɦɟɧɹɬɚɤɚɹɧɟɨɛ ɯɨɞɢɦɨɫɬɶɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɧɚɷɬɨɦ ɫɬɨɥɢɤɟ ɟɳɟ ɢ ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ ɷɬɨ ɟɳɟ ɞɨɩɨɥɧɢ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɫɧɟɡɧɚɸɫɤɨɥɶɤɨ ɧɨɦɧɨɝɨɋɬɚɪɵɣɦɨɣɛɨɟɜɨɣ ɫɬɨɥɢɤɭɠɟɢɡɧɟɦɨɝɨɬɬɹɠɟɫɬɢ ɞɚɨɬɞɪɟɜɧɨɫɬɢɂɭɧɟɝɨɧɨɠ ɤɢɩɨɞɝɢɛɚɬɶɫɹɫɬɚɥɢɌɭɬɭɠɹ ɡɚɞɭɦɚɥɫɹɚɤɚɤɜɫɹɚɩɩɚɪɚɬɭ ɪɚɦɨɹɫɥɟɬɢɬ"Ȼɨɹɡɧɨɫɬɚɥɨɂ ɹɪɟɲɢɥɤɭɩɢɬɶɧɨɜɵɣ ɉɨɲɟɥɩɨɫɚɥɨɧɚɦȿɫɬɶɫɬɨ ɥɢɤɢɞɚɠɟɜɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɨ ɠɚɥɭɣɫɬɚ ɛɟɪɢɬɟ ɯɨɬɶ ɬɨɧɧɭ ɇɈɗɬɨɧɟɬɚɤɢɟɫɬɨɥɢɤɢɤɚɤ ɞɟɥɚɥɢɩɪɢɫɨɜɟɬɫɤɨɣɜɥɚɫɬɢɂ ɜɨɬɷɬɨɫɬɚɥɨɞɥɹɦɟɧɹɡɚɤɚɜɵ ɤɨɣ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɪɨɫɬɨ ɜɫɬɚ ɜɢɬɶɧɚɦɟɫɬɨɚɧɚɥɨɝɱɬɨɛɵɧɢ ɱɟɝɨɧɟɦɟɧɹɬɶɢɧɟɞɜɢɝɚɬɶȺ ɬɭɬɡɧɚɟɬɟɭɠɟɧɚɱɚɥɞɭɦɚɬɶ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɭ ɞɟɥɚɬɶ ɂɛɨɧɟɬɬɚɤɨɣɦɟɛɟɥɢɤɨɬɨɪɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɦɨɟɦɭ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɞɢɪɱɢɜɨɦɭ ɫɩɪɨɫɭ ɢ ɫɩɟɰ ɢɮɢɱɟɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɹɦ

ɂɹɞɚɠɟɭɠɟɧɚɱɚɥɫɨɦɧɟɜɚɬɶ ɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ ɤɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɳɚɟɬ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟɬɨɥɶɤɨɞɟɧɶɝɢɩɥɚɬɢ ɏɨɪɨɲɟɟɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ"Ⱦɚɥɶɲɟ ɇɨɜɫɟɷɬɨɛɵɥɨȾɈɬɨɝɨɤɚɤ ɹɧɚɬɤɧɭɥɫɹɜɝɚɡɟɬɟ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɟɝɨɞɧɹª ɧɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ =(7$ Ɇɨɠɟɬɟ ɫɦɟ ɹɬɶɫɹ ɦɧɟ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɹ ɧɭɬɪɨɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɦɨɝɭ ɨɛɪɟɫɬɢ ɬɨ ɱɬɨ ɦɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ Ɂɚɲɟɥ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚ ɫɚɣɬ ɤɨɧ ɬɨɪɵ ɇȺɒȿɅ ɌɈ ɑɌɈ Ɇɇȿ ɇɍɀɇɈɢɭɠɟɧɚɱɚɥɡɜɨɧɢɬɶɜ ɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɨɮɢɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɞɨɦɟ ©Ⱥɪɛɚɬª ɇɟ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹȺɜɞɪɭɝɞɭɦɚɸɭɧɢɯ ɬɚɦɜȺɥɦɚɬɵɟɫɬɶɚɡɞɟɫɶɧɟɬ" Ⱦɨɡɜɨɧɢɥɫɹ ɉɪɢɹɬɧɵɣ ɠɟɧ ɫɤɢɣ ɝɨɥɨɫ ©ɋɬɨɥɢɤ ©ɇɢɤɢ ɮɨɪª" ȿɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ Ɋɚɛɨɬɚ ɟɦɞɨɫɟɦɢª ɇɭɹɱɟɫɬɧɨɝɨɜɨɪɹɜɫɟɟɳɟ ɧɟ ɜɟɪɢɥ ɫɜɨɟɦɭ ɫɱɚɫɬɶɸ Ⱥ ɜɞɪɭɝɞɭɦɚɸɨɧɧɟɬɚɤɨɣɤɚɤɜ ɪɟɤɥɚɦɟ"Ⱥɞɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɷɬɨɬ ɫɬɨɥɢɤɧɚɤɚɪɤɚɫɟɚɷɬɨɫɨɥɢɞ ɧɵɟɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɧɟɫɭɳɢɟ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɩɪɢɲɟɥ ɤɨɧɟɱɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥ ɜɫɟ ɋɜɚɪɤɚ ɧɨɪ ɦɚɥɶɧɚɹ ɫɚɦ ɚɪɬɟɮɚɤɬ ɧɚ ɡɚ ɝɥɹɞɟɧɶɟ ɗɬɨɬ ɫɬɨɥɢɤ ɜɵɞɟɪ ɠɢɬ ɦɧɨɝɨɟ ɩɨɞɭɦɚɥɨɫɶ ɦɧɟ Ⱦɚ ɟɳɟ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɇɨɠɤɢ ɩɪɨɮɢɥɂɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɨ ɱɟɧɵɟ Ɍɭɬɬɨ ɹ ɢ ɈȻɊȺȾɈȼȺɅɂ ɋə ȼɨɬ ɷɬɨ ɜɟɳɶ ɇɚɲɢ ɞɟ

ɥɚɸɬ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ⱥ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɛɵɥ ɜɨɫɯɢɳɟɧ ɬɟɦ ɱɬɨ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɷɬɨɬ ɫɬɨɥɢɤ ɫɞɟɥɚɥɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɞɥɹɆȿɇə ɉɨɬɨɦɭ ɢ ɪɟɲɢɥ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɇɟ ɡɧɚɸɩɪɨɩɭɫɬɹɬɥɢɜɨɬɷɬɢɫɬɪɨ ɤɢɱɬɨɜɦɚɝɚɡɢɧɟ=(7$Ɉɑȿɇɖ ɆɇɈȽɈ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɨɜɚ ɪɚ ɩɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɂɛɨ ɷɬɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɇɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɬɨɠɟ ɢɦɟɟɬɫɜɨɣɫɦɵɫɥɢɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɚɬɶɥɸɞɹɦɉɈɅȿɁɇɍɘɢɧ ɮɨɪɦɚɰɢɸ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɵɱɟɪɤɧɟɬɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɩɚɫɢɛɨ =(7$ ɫɩɚɫɢɛɨ ɜɟɠ ɥɢɜɨɦɭ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭɦɚɝɚɡɢɧɚəɞɨɜɨɥɟɧ 36 ɑɭɬɶ ɧɟ ɡɚɛɵɥ ɝɥɚɜɧɨɟ ɷɬɨɬɤɪɭɬɨɣɫɬɨɥɢɤɫɬɨɢɥɫɬɨɥɶ ɤɨɠɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɨɹɬɨɛɵɤɧɨɜɟɧ ɧɵɟ ɩɪɨɫɬɵɟ ɫɬɨɥɢɤɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɚɥɨɧɚɯ ɋɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɇɢɤɨɥɚɣȺɎȺɇȺɋɖȿȼ

ɬɟɨɬɦɨɪɨɡɢɥɧɨɝɢȼɥɟɬɫɬɚɥ ɢɧɜɚɥɢɞɨɦɝɪɭɩɩɵȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɜ ɞɨɦɟ ɢɧɜɚɥɢ ɞɨɜ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɨɤɭɪɫɧɢɰ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚ ɡɚɥɚɫɶɧɚɭɥɢɰɟɛɟɡɫɪɟɞɫɬɜɤɫɭ ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ Ɍɨɝɞɚ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɚ ɟɟɠɢɬɶɜɦɟɫɬɟɩɥɚɬɢɬɶɡɚɠɢɥɶɟ ɢɪɚɛɨɬɚɬɶɇɨɬɚɩɨɫɥɟɤɨɪɨɬɤɨ ɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢ ɜɚɧɢɹ ɨɩɹɬɶ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɩɪɢɜɵɤɥɚɤɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ȼ ɢɬɨɝɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɡɚ ɛɪɨɲɟɧɧɨɣ ɞɟɪɟɜɭɲɤɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɤɨɬɧɢɰɟɣɭɨɞɧɨɝɨɢɡɮɟɪɦɟɪɨɜ ȼɫɟ ɱɶɟ ɞɟɬɫɬɜɨ ɢ ɸɧɨɫɬɶ ɩɪɨɲɥɢ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ ɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɞɟ ɜɭɲɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ Ɉɧɢ ɩɪɢɜɵɤɥɢ ɠɢɬɶ ɧɚ ɜɫɟɦ ɝɨɬɨɜɨɦ ɧɟɡɚɛɨɬɹɫɶɧɢɨɯɥɟɛɟɧɚɫɭɳɧɨɦ ɧɢ ɨ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫɱɢ ɬɚɹ ɱɬɨ ɢ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɠɢɡɧɢ ɡɚ ɧɢɯɛɭɞɟɬɞɭɦɚɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɂɡ ɡɚɬɚɤɨɣɩɨɡɢɰɢɢɢɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹɧɚ ɫɚɦɨɟ ɞɧɨ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ

ɜɨɩɪɨɫɚ ɫɬɨɢɬ ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɪɨ ɧɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɫɞɜɢɝɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɇɚɩɢɫɚɥɚ ɩɢɫɶɦɨ ɚɤɢɦɭ ɨɛ ɥɚɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɦɟɧɢɥɨɫɶɧɟɟɞɢɧɨɠɞɵ ɨɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɧɟɯɜɚɬɤɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɨɞɦɟɬɢɥɚ ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɨɥɨɠɟ ɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɨɧɚ ɨɞɧɚ Ⱦɚ ɥɟɟ ɜɵɡɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɨɛɟɳɚ ɥɢ ɩɨɦɨɱɶ ɡɚɤɪɟɩɢɥɢ ɡɚ ɧɟɣ ɫɨ ɬɪɭɞɧɢɤɚ ɚɤɢɦɚɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɛɹɡɚɧ ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɥɨɠɢ ɬɟɥɶɧɨ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɬɨɥɶ ɤɨ ɤɨɪɦɢɥ ɨɛɟɳɚɧɢɹɦɢ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢɜɨɨɛɳɟɩɪɨɩɚɥɢɡɩɨɥɹɡɪɟɧɢɹ ɋɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɉɨ ɥɢɱɧɵɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɥɭ ɱɢɬɶɩɪɢɦɟɪɧɨɱɟɪɟɡɬɪɢɝɨɞɚɗɬɨ ɩɪɢ ɯɨɪɨɲɟɦ ɪɚɫɤɥɚɞɟ ɞɟɥ Ɉɞ ɧɚɤɨ ɨɫɨɛɨɣ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɟ ɩɢɬɚɟɬ ɩɨɦɧɹ ɨɛɟɳɚɧɢɹ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣɫɤɚɡɚɥ ɰɢɬɢɪɭɸɫɨɫɥɨɜ ɝɟɪɨɢɧɢ ©əɧɟɞɭɦɚɸɱɬɨɦɵɧɟ ɧɚɣɞɟɦ ɞɥɹ ɬɟɛɹ ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵª Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɨɜɚ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ɑɟɪɟɡ ɨɩɪɟ ɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɟɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɤɨɦɧɚɬɤɭɤɜɦɛɟɡɨɤɨɧɢɞɜɟ ɪɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɤɨɪɨɛɤɭ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɜɧɚɫɜɨɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɯɢɬɚɤɧɟɯɜɚɬɚ ɥɨɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɪɟɦɨɧɬȼɵɧɭɠɞɟ ɧɚɛɵɥɚɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɩɨɧɢɦɚɹɱɬɨ ɟɣɡɚɬɪɚɬɵɧɟɩɨɞɫɢɥɭɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚɜɫɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɭɫɬɵɟɨɛɟɳɚ ɧɢɹɧɟɬɟɪɹɟɬɧɚɞɟɠɞɵɱɬɨɤɨɝ ɞɚɧɢɛɭɞɶɢɭɧɟɺɩɨɹɜɹɬɫɹɤɥɸɱɢ ɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɠɢɥɶɹɢɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬɩɨɞɭɦɚɬɶɨɫɟɦɶɟɞɟɬɹɯɤɨ ɬɨɪɵɦɝɨɬɨɜɚɩɨɫɜɹɬɢɬɶɜɫɸɫɟɛɹ ɡɧɚɹɤɚɤɬɹɠɟɥɨɜɠɢɡɧɢɛɟɡɩɨɞ ɞɟɪɠɤɢɪɨɞɧɵɯɢɛɥɢɡɤɢɯ ɆɢɥɚɧɚɉȺɄ

ǾȎȕȚȓȥȠȎșȎȟȪ«

ɋɦɨɬɪɟɥ ɫɜɨɸ ɡɚɦɟɬɤɭ ɜ ɪɭ ɛɪɢɤɟ ©ɉɨɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦª ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɢ ɭɜɢɞɟɥ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɣ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɵɩɚɞ ɨɬ ɧɟɤɨɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧɤɢ Ɉɧɚɩɨɞɩɢɫɚɥɚɫɶɩɫɟɜɞɨɧɢɦɨɦ Ɋɭɦɩɟɥɶɲɬɢɥɶɰɯɟɧȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜɩɟɪɟɜɨɞɟɫɧɟɦɟɰɤɨɝɨɷɬɨɱɬɨ ɬɨɢɡɧɚɱɢɬɧɨɹɜɧɟɦɧɟɫɢɥɟɧ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɢɥ ɞɚɧɧɭɸ ɨɫɨɛɭ ɜ Ʉɪɨɲɤɭ Ɋɭ ɜ ɱɟɫɬɶ ɫɤɚɡɤɢɨȼɢɧɧɢɉɭɯɟ

ȿɟ ɩɢɫɶɦɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ©ɉɨ ɧɚ ɲɟɣ ɠɚɪɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɥɵɦ ɯɨɞɢɬɶª Ⱦɚɭɠɢɠɚɪɚɭɧɚɫɜɫɚɦɨɦɞɟɥɟ ɇɚɲɥɚȺɮɪɢɤɭɌɭɬɛɵɧɭɞɢɫɬɵɢ ɡɚɝɧɭɥɢɫɶ ɨɬ ɯɨɥɨɞɚ ɋɟɝɨɞɧɹ ɢɸɥɹɚɡɚɨɤɧɨɦɱɭɬɶɛɨɥɶɲɟɩɥɸɫ ɞɟɫɹɬɢ ɍɠɟ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɨɤɨɥ ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭɷɫɬɟɬɢɤɢɨɛɧɚɠɟɧɧɨɝɨɬɟɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟɫɥɢɨɧɨɩɭɩɵɪɵɲɤɚɦɢ ɨɬ ɬɚɤɨɣ ©ɠɚɪɵª ɩɨɤɪɨɟɬɫɹ Ɍɭɬ ɭɠɧɢɤɚɤɨɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟɬɟɥɚɜ ɬɨɧɭɫɟɢɪɚɛɨɬɚɧɚɞɮɢɝɭɪɨɣɧɟɩɨ ɦɨɝɭɬȼɢɞɬɨɛɭɞɟɬɬɨɬɟɳɟ Ⱦɚɝɨɪɨɞɭɧɚɫɧɟɧɭɞɢɫɬɫɤɢɣ ɧɟ ɧɚɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣ Ⱦɚ ɢ ɧɚɡɨɜɢɬɟ ɦɧɟɬɚɤɨɣɇɟɬɢɯȺɱɬɨɛɵɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɢ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɧɚɞɨ ɟɳɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɷɬɨɞɟɥɨɩɨɞɜɢɝɧɭɬɶɉɪɢɱɟɦ ɭɞɚɱɭɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɬɚɜ ɥɸɩɨɞɝɥɭɛɨɤɨɟɫɨɦɧɟɧɢɟ Ⱥ ɨɞɟɠɞɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɚ ɩɪɢɞɭɦɚɧɚ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɧɟ ɢɡ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɬɵɞɚ ɚ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɉɟɪɜɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɳɢɬɚ ɧɟɠɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣɬɟɥɚɨɬɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɜɟɬ ɤɚɦɢ ɞɚ ɤɨɥɸɱɤɚɦɢ ɂ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟɤɚ ɧɚ ɞɚɱɟ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɦɚɥɢɧɭɛɟɡɨɜɫɟɝɨȼɨɬɜɚɦɢɜɫɹ ɷɫɬɟɬɢɤɚ ȿɞɟɬ ɩɨɥɧɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫ

ɢɫɰɚɪɚɩɚɧɧɵɯ ɬɟɥ ɫ ɜɟɞɟɪɤɚɦɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢɹɝɨɞɨɣ ȼɬɨɪɨɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɲɢɯ ɩɪɚɳɭɪɨɜ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɤɭɫɚɸɳɢɯ ɢ ɠɚɥɹɳɢɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ Ɍɨɠɟ ɧɟ ɩɪɢɛɚɜɢɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨ ɰɢɣɩɪɢɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɫɬɪɚɞɚɧɢɹɯɢɩɨ ɱɟɫɵɜɚɧɢɹɯɫɚɦɨɝɨɩɨɤɭɫɚɧɧɨɝɨ Ɍɪɟɬɶɟ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɚ ɛɨɥɬɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚ ɨɬ ɡɚɠɢɦɨɜ ɢ ɡɚ ɳɢɩɨɜ Ɍɭɬ ɜɩɨɪɭ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɨ ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɦɟɱɬɚɯ Ʉɪɨɲɤɢ Ɋɭ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɨɪɝɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟȼɱɚɫɩɢɤɛɭɞɭɬ ɨɬɨɜɫɸɞɭ ɪɚɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɤɪɢɤɢ ɫɬɪɚɫɬɢ ɚ ɜɨɩɥɢ ɛɨɥɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɨɦɭɬɨ ɱɟɝɨɬɨ ɩɪɢɳɟɦɢɥɢ ɢɥɢ ɡɚɰɟɩɢɥɢ ɫɭɦɤɨɣ ɫ ɤɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹɫɨɛɚɤɢɥɢɟɳɟɱɟɦɥɢɛɨȺ ɜɠɚɪɭɜɫɟɬɟɥɚɜɫɟɪɚɜɧɨɩɨɬɧɵɟ ɢɫɤɨɥɶɡɤɢɟɈɞɟɠɞɨɣɬɨɩɨɬɭɠɟ ɧɟ ɜɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɜ ɬɨɥɤɭɱɤɟ ɯɥɸɩɚɟɬɩɚɯɧɟɬɧɟɨɱɟɧɶɩɪɢɹɬ ɧɨɄɚɤɚɹɭɠɬɭɬɨɪɝɢɹɤɚɤɛɵɧɚ ɜɫɸɠɢɡɧɶɥɢɛɢɞɨɧɟɥɢɲɢɬɶɫɹ Ɍɚɤɱɬɨɞɟɜɭɲɤɚɜɠɚɪɭɯɨɞɢ ɬɟ©ɧɸªɞɨɦɚɢɧɟɡɚɛɢɜɚɣɬɟɫɟɛɟ ɝɨɥɨɜɭɝɥɭɩɵɦɢɦɟɱɬɚɧɢɹɦɢ ɋɬɟɩɚɧɄɈɋȺɑȿȼ


Ɍɚɥɚɩɤɟɪ

5

№ 24 24 июля 2014 года

ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫǩǻȄǶǭǩßȄ ǓådzȁǮǻǩǼǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ ΘΡɪɦɟɬɬɿɬɚɥɚɩɤɟɪɥɟɪ ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜ ɚɬɵɧɞɚԑɵ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧɧɵԙ ɫɨɥɬԛɫɬɿɤ ԧԙɿɪɿɧɞɟɝɿ ɛɿɥɿɦ ɛɟɪɭ ɠԛɣɟɫɿɧɞɟ ɠɵɥɞɚɧ ɚɫɬɚɦ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɚɥɞɵԙԑɵ ɨɪɵɧɞɚ ɤɟɥɟɞɿ ɍɧɢ ɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɥɿɦɛɟɪɭԕɵɡɦɟɬɿɧʋɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɥɢɰɟɧɡɢɹɫɵɧɚɫԥɣɤɟɫɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɚ ɞɵɠɵɥɵɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɚɬɬɟɫɬɚɬɬɚɭɞɚɧɫԥɬɬɿԧɬɬɿȺɤɤɪɟɞɢɬɬɟɭɠԥɧɟɪɟɣɬɢɧɝɬɿԙɬԥɭɟɥɫɿɡ ɚɝɟɧɬɬɿɝɿɧɿԙ ȺɊɌȺ ɲɟɲɿɦɿɦɟɧԝɥɬɬɵԕɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɞɵԕɚɤɤɪɟɞɢɬɬɟɭɧԥɬɢɠɟɥɟɪɿɛɨɣɵɧɲɚ ɀɈɈ ɠɵɥɞɵԙɚԕɩɚɧɵɧɞɚԑɵɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬʋȺȺ ɠԥɧɟɛɿɥɿɦɛɟɪɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɛɟɫ ɠɵɥ ɦɟɪɡɿɦɝɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɬɟɥɞɿ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ Ɋɟɝɢɫɬɪª ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɫɵɦɟɧ ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɂɋɈ ɬɚɥɚɩɬɚɪɵɧɵԙ ɫԥɣɤɟɫɬɿɝɿɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɥɵɩ ɫɚɩɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɦɟɧɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ,41HWɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭɠɟɥɿɫɿɧɟɢɟɛɨɥɞɵ©(XURSHDQ4XDOLW\ª ©ȿɭɪɨɩɚɥɵԕɫɚɩɚª ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕɧɚɝɪɚɞɚɫɵɦɟɧɦɚɪɚɩɚɬɬɚɥɞɵ

ɆɚɦɚɧɞɚɪɞɵɞɚɹɪɥɚɭɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɟɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɠΩɧɟɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɠΟɣɟɫɿɛɨɣɵɧɲɚɠΟɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵ Ɇɚɦɚɧɞɚɪɞɵ ɞɚɹɪɥɚɭ ɤԛɧɞɿɡɝɿ ɤɟɲɤɿ ɠԥɧɟ ɫɵɪɬɬɚɣ ɨԕɵɬɭ ɬԛɪɥɟɪɿ ɛɨɣɵɧɲɚ ԕɚɲɵԕɬɵԕɬɚɧɨԕɵɬɭɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɚɪԕɵɥɵɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵ

ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄԧɤɲɟɬɚɭɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɨԕɭɠɵɥɵɧɞɚɤɟɥɟɫɿɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪɞɵԙ ɤԛɧɞɿɡɝɿɫɵɪɬɬɚɣɤɟɲɤɿɠԥɧɟԕɵɫԕɚɪɬɵɥԑɚɧɨԕɭɛԧɥɿɦɞɟɪɿɧɿԙɤɭɪɫɵɧɚɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪɞɿԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ ȻȱɅȱɆȻȿɊɍ ȼ±ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɠԥɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼ ± Ɇɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɨԕɭ ɠԥɧɟ ɬԥɪɛɢɟ ȼ ± Ȼɚɫɬɚɭɵɲ ɨԕɵɬɭɞɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵ ɦɟɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɫɿ ȼ±Ȼɟɣɧɟɥɟɭԧɧɟɪɿɠԥɧɟɫɵɡɭ ȼ±Ⱦɟɧɟɲɵɧɵԕɬɵɪɭɠԥɧɟɫɩɨɪɬ ȼ±Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼ±Ɏɢɡɢɤɚ ȼɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ȼɏɢɦɢɹ ȼȻɢɨɥɨɝɢɹ ȼɌɚɪɢɯ ȼȽɟɨɝɪɚɮɢɹ ȼԔɚɡɚԕɬɿɥɿɠԥɧɟԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɈɪɵɫɬɿɥɿɠԥɧɟԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɒɟɬɬɿɥɿɟɤɿɲɟɬɬɿɥɿ ȼɄԥɫɿɩɬɿɤɨԕɵɬɭ ȼԔɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟ ɨԕɵɬɩɚɣɬɵɧ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿ ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɈɪɵɫ ɬɿɥɿɧɞɟ ɨԕɵɬɩɚɣɬɵɧ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿ ɨɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼԤɥɟɭɦɟɬɬɿɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɠԥɧɟ ԧɡɿɧԧɡɿ ɬɚɧɭ

ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊ ȼɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ȼȺɭɞɚɪɦɚɿɫɿ ԔԜԔɕԔ ȼɁɚԙɬɚɧɭ ԦɇȿɊ ȼȾɢɡɚɣɧ ԤɅȿɍɆȿɌɌȱɄԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿȻɂɁɇȿɋ ȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ȼɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȼȿɫɟɩɠԥɧɟɚɭɞɢɬ ȼԔɚɪɠɵ ȼɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɀȺɊȺɌɕɅɕɋɌȺɇɍԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ȼɗɤɨɥɨɝɢɹ ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɅȺɊ ȼȻɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼȺԕɩɚɪɚɬɬɵԕɠԛɣɟɥɟɪ ȼȿɫɟɩɬɟɭ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɠԥɧɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɦɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɞɚɧɞɵɪɭ ȼɌɚɭɤɟɧɿɫɿ ȼɆɚɲɢɧɚɠɚɫɚɭ ȼɄԧɥɿɤɤԧɥɿɤɬɟɯɧɢɤɚɫɵɠԥɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɪ

ȼԔɚɣɬɚԧԙɞɟɭԧɧɞɿɪɿɫɿɧɿԙɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɵ ɫɚɥɚ ɥɚɪɛɨɣɵɧɲɚ ȼԔԝɪɵɥɵɫ ȼԦɦɿɪɫԛɪɭԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɦɟɧԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪɬɚɧɵ ԕɨɪԑɚɭ ȼɋɬɚɧɞɚɪɬɬɚɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ ɠԥɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭ ɫɚɥɚɥɚɪɛɨɣɵɧɲɚ ȺɍɕɅɒȺɊɍȺɒɕɅɕԐɕԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ȼȺɝɪɨɧɨɦɢɹ ȼɆɚɥ ɲɚɪɭɚɲɵɥɵԑɵ ԧɧɿɦɞɟɪɿ ԧɧɞɿɪɿɫɿɧɿԙ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɵ ȼȺɝɪɚɪɥɵԕɬɟɯɧɢɤɚɠԥɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɈɪɦɚɧ ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɵ ɠԥɧɟ ɨɪɦɚɧ ɲɚɪɭɚɲɵɥɵԑɵ ȼɌɨɩɵɪɚԕɬɚɧɭɠԥɧɟɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ԔɕɁɆȿɌɌȿɊ ȼɄԧɥɿɤɬɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɠԥɧɟ ɠԛɤ ԕɨɡԑɚɥɵɫɵ ɦɟɧɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɞɵԝɣɵɦɞɚɫɬɵɪɭ ȼɀɟɪɝɟɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɭ ȼɄɚɞɚɫɬɪ ȼɌɭɪɢɡɦ ȼԤɥɟɭɦɟɬɬɿɤɠԝɦɵɫ ȼɆɟɣɪɚɦɯɚɧɚɿɫɿɠԥɧɟɦɟɣɦɚɧɯɚɧɚɛɢɡɧɟɫɿ ȼɄɿɬɚɩɯɚɧɚɿɫɿ

ΘΡɪɦɟɬɬɿɬɚɥɚɩɤɟɪɥɟɪɒɍΩɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚΕɵɄɆɍɦɚɦɚɧɞɵΙɬɚɪɵɧɚɨΙɭΕɚɬΟɫɭɚɪΙɵɥɵɋɿɡɞɟɪΫɡɞɟɪɿΝɿɡɞɿɫɟɧɿɦɞɿɛɿɥɿɦɛɟɪɭɧɟɝɿɡɿɦɟɧ ɠΡɦɵɫΙɚɨɪɧɚɥɚɫɭɞɵΝɬΟɪɥɿɦΟɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɿɦɟɧɠΩɧɟɛɨɥɚɲɚΙɬɚΕɵΫɡΙɵɡɦɟɬɿΝɿɡɞɿΝɠɚɧɠɚΙɬɵɥɵΕɵɧΙɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɟɫɿɡɞɟɪ ɋɬɭɞɟɧɬɬɟɪԕɚɬɚɪɵɧɚԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɧɤɭɪɫɵɧɚԕɚɬɵɫɭԛɲɿɧԕɚɠɟɬɬɿɛɚɥɞɵԙɟԙ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ ɬԧɦɟɧɝɿɞɟԙɝɟɣɿɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟɫɚɥɚɥɵԕɩԥɧɛɨɣɵɧɲɚɞɟɧԥɪɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ Ȼɿɥɿɦ ɛɟɪɭ ɝɪɚɧɬɵɧ ɬɚԑɚɣɵɧɞɚɭ ɤɨɧɤɭɪɫɵɧɚ ԕɚɬɵɫɭ ԛɲɿɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪ ɟɦɬɢɯɚɧɛɨɣɵɧɲɚɧɚɧɤɟɦɛɨɥɦɚɭɵɬɢɿɫɚɥɛɚɫԕɚɩԥɧɞɟɪɞɟɧɬɚɥɚɩɤɟɪɤɟɦ ɲɿɥɞɟɧɿԙɧɟɧɿɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԕɚɛɵɥɞɚɧɚɞɵ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɿԙԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪԕɚɬɚɪɵɧɚԕɚɛɵɥɞɚɭɞɵɬɚɦɵɡɞɵԙ ɞɟɝɟɧɞɟɛɚɥɥɠɢɧɚɭɵɬɢɿɫ ɒɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪԑɚ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɞɿ ԕɚɛɵɥɞɚɭ ɦɚɭɫɵɦɧɚɧ ɲɿɥɞɟ ɧɚɧɿɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠԛɪɝɿɡɟɞɿ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ Ʉɟɲɟɧɞɿ ɬɟɫɬɿɥɟɭɝɟ ԕɚɬɵɫɭ ԛɲɿɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɞɿ ԕɚɛɵɥɞɚɭ Ɍɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɧɚɦɟɤɟɧɠɚɣɛɨɣɵɧɲɚɚɥɭԑɚɛɨɥɚɞɵ ɦɚɭɫɵɦɧɚɧ ɲɿɥɞɟ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ Ɍɟɫɬɿɥɟɭ ɲɿɥɞɟɧɿԙ ɧɟɧ ɿ ɄԧɤɲɟɬɚɭԕȺɛɚɣɤɬɟɥ  ԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵ 

ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄԧɤɲɟɬɚɭɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɧɿԙɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɫɵ

ɛɚɤɚɥɚɜɪɥɚɪɦɟɧɦɚɦɚɧɞɚɪɞɵɬԧɦɟɧɞɟɝɿɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪԑɚɨԕɭԑɚɬԛɫɭɝɟɲɚԕɵɪɚɞɵ ȻȱɅȱɆȻȿɊɍ ɆɆɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɨԕɭ ɠԥɧɟ ɬԥɪɛɢɟ ɆȻɚɫɬɚɭɵɲ ɨԕɭɞɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵ ɦɟɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɫɿ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɠԥɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɆɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɆɈɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ 0ɒɟɬɬɿɥɿɟɤɿɲɟɬɬɿɥɿ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊ ɆɌɚɪɢɯ ɆɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ԔԜԔɕԔ ɆɁɚԙɬɚɧɭ

ԤɅȿɍɆȿɌɌȱɄԐɕɅɕɆȾȺɊɆȿɇȻɂɁɇȿɋ Ɇɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɆɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɆɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɀȺɊȺɌɕɅɕɋɌȺɇɍԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ɆɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ Ɇɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɆɎɢɡɢɤɚ Ɇɏɢɦɢɹ ɆȻɢɨɥɨɝɢɹ Ɇɗɤɨɥɨɝɢɹ

ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɅȺɊ 0Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɠԛɣɟɥɟɪ Ɇȿɫɟɩɬɟɭ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɠԥɧɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɦɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɞɚɧɞɵɪɭ 0Ԧɦɿɪɫԛɪɭԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɦɟɧԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪ ɬɚɧɵԕɨɪԑɚɭ ȺɍɕɅɒȺɊɍȺɒɕɅɕԐɕԐɕɅɕɆȾȺɊɕ 0Ⱥɝɪɨɧɨɦɢɹ 0Ⱥɝɪɚɪɥɵԕ ɬɟɯɧɢɤɚ ɠԥɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 0Ɍɨɩɵɪɚԕɬɚɧɭɠԥɧɟɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ԔɕɁɆȿɌɌȿɊ 0Ɍɭɪɢɡɦ 0Ԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤɠԝɦɵɫ

ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɿԙԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵԕԝɠɚɬɬɚɪɞɵɦɚɭɫɵɦɧɚɧɲɿɥɞɟɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚԑɚɬԛɫɭɟɦɬɢɯɚɧɞɚɪɵɲɟɬɬɿɥɿɧɟɧ ɚԑɵɥɲɵɧɧɟɦɿɫɮɪɚɧɰɭɡ ɬɟɫɬɿɥɟɭɬԛɪɿɧɞɟɦɚɦɚɧɞɵԕɛɨɣɵɧɲɚɟɦɬɢɯɚɧɬɚɦɵɡɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɚɭɵɡɲɚԧɬɤɿɡɿɥɟɞɿԔɚɛɵɥɞɚɭɬɚɦɵɡԑɚɞɟɣɿɧɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵɒɟɬɟɥɬɿɥɿɧɟɧɟɦɬɢɯɚɧɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄɆɍɞɟԧɬɤɿɡɿɥɟɞɿ

ɌɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɧɚɦɟɤɟɧɠɚɣɞɚɧɚɥɭԑɚɛɨɥɚɞɵɄԧɤɲɟɬɚɭԕȺɛɚɣɤɤɚɛɬɟɥ  

ɋȱɁȾȿɊȾȱȻȱɁȾȱԘɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌȱɆȱɁȾȿɄԚɌȿɆȱɁ


6

№ 24 24 июля 2014 года

ɂɡɛɥɨɤɧɨɬɚɩɢɫɚɬɟɥɹ

»Ï¬ƶ½Ä̻öËNJƽLjǂLJƽǍǎǏƿƽ

ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɧɨɦɟɪɟ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹªɛɵɥɚ ɩɨɞɧɹɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚɰɟɧɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ Ʉɬɨɬɨ ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɟɝɨ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɜɧɟɣ ɧɟ ɛɵɥɚ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ ɫɚɦɚɹ ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ± ɰɟɧɵ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ Ⱥ ɜɟɞɶ ɚɩɬɟɤɢ ɩɨɠɚɥɭɣ ɫɚɦɵɟ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦɬɨɪɝɨɜɵɟɬɨɱɤɢ ɂɜɫɟɢɞɭɬɬɭɞɚɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɧɚɞɟɠɞɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɧɚɣɬɢ ɟɫɥɢ ɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɬɨɯɨɬɹɛɵɜɡɚɜɟɬɧɨɦɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦɞɭɩɥɟ ɧɚɳɭɩɚɬɶ ɬɨɬ ɡɚɜɟɬɧɵɣ ©ɤɥɸɱɢɤª ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɠɟɬɟɝɨɩɨɩɪɚɜɢɬɶɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶȼɫɟɝɞɚɥɢɭɞɚɺɬɫɹɧɚɦɟɝɨɬɚɦɧɚɣɬɢ" ɇɚɯɨɞɢɬɶɬɨ ɧɚɯɨɞɢɦ Ⱥ ɜɨɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɦɭɜɵɞɚɥɟ ɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɺɬɫɹ Ⱥ ɡɞɨɪɨ ɜɶɟɱɟɥɨɜɟɤɚ±ɫɚɦɨɟɰɟɧɧɨɟɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ ɂɛɨ ɛɨɥɶɧɵɦɢ ɞɚ ɱɚɫɬɨ ɛɨɥɟɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɢɤɚɤɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɟɩɨɫɬɪɨ ɢɲɶ ɂ ɨ ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɢª ɢ ɞɭɦɚɬɶ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ Ɍɨɥɶ ɤɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɹ ɪɟɲɢɥ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɩɭ ɛɥɢɤɚɰɢɸɂɞɟɥɚɸɷɬɨɢɫɤɥɸ ɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɛɥɚɝɢɯɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɜɧɚɞɟɠɞɟɧɚɬɨɱɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɬɨɬɨɞɨɛɚɜɢɬɱɬɨɬɨɢɡɬɨɝɨɫ ɱɟɦɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɡɚɜɟɬɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɇɚɞɟɸɫɶ ɱɬɨ ɢ ɚɩɬɟɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹɜɫɬɨɪɨɧɟɈɧɢɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨɩɵɬɚɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɜɨɸ ɡɚɜɟɫɭ ɬɚɣɧɵ Ⱦɚ ɨɛɴɹɫɧɹɬ ɧɚɦ ɩɨɱɟɦɭ ɦɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɛɟɡɦɟɪɧɵɦ ɢ ɧɟɫɪɚɜɧɢɦɵɦ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɨɜɚ ɪɚɦɢ ɪɨɫɬɨɦ ɰɟɧ ɧɟɫɱɺɬɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɞɞɟɥɨɤ ɢ ɬɚ ɤɨɣ ɧɟɭɱɬɢɜɨɫɬɶɸ ɨɛɦɚɧɨɦ ɚ ɬɨ ɢ ɝɪɭɛɨɫɬɶɸ" ɇɚɞɟɟɦɫɹ ɭɫɥɵɲɚɬɶɢɝɨɥɨɫɚɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɚɪɦɦɟɞɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɚɧɷɩɢɞ ɧɚɞɡɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɫɟɤɪɟɱɟɧɵ ɛɨɥɶɲɟɱɟɦɆȼȾɄɇȻɢɩɪɨ ɤɭɪɚɬɭɪɚɜɦɟɫɬɟɜɡɹɬɵɟ ɇɚɱɧɭɫɥɢɱɧɨɝɨɨɩɵɬɚɆɧɟ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹɩɚɪɚɰɟɬɚɦɨɥɇɚ ɜɫɬɪɟɱɭɢɞɺɬɡɧɚɤɨɦɚɹɠɚɥɭɟɬ ɫɹɧɚɬɨɠɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɧɚɤɭ ɩɢɥɚ ɷɬɢ ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɩɨ ɬɟɧɝɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɚɑɟɪɟɡɦɢɧɭɬɦɧɟ ɜɬɨɣɠɟɚɩɬɟɤɟɢɯɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɭɠɟ ɩɨ ɬɟɧɝɟ ɡɚ ɩɥɚɫɬɢɧɤɭ ɇɚɦɨɣɧɚɢɜɧɵɣɜɨɩɪɨɫɩɨɱɟ ɦɭɬɚɤ"Ⱦɟɜɭɲɤɚɡɚɩɪɢɥɚɜɤɨɦ ɧɟ ɦɨɪɝɧɭɜ ɝɥɚɡɨɦ ɨɬɜɟɬɢɥɚ ©ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ ɧɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ ɤɚɠɞɵɟ ɱɟɬɵɪɟ ɱɚɫɚ ɫɩɭɫɤɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚª ©Ⱥ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɚ ɬɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ ɰɟɧɵ ɬɵɫɹɱ ɥɟɤɚɪɫɬɜ"ª ɧɟ ɭɧɢ ɦɚɥɫɹ ɹ ɇɨ ɞɟɜɢɰɚ ɮɵɪɤɧɭɥɚ ɭɲɥɚ ɜ ɩɨɞɫɨɛɤɭ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɩɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɇɟ ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɨɧɚ ɦɧɟɧɚɜɨɩɪɨɫɩɨɱɟɦɭɢɡɞɜɭɯ ɫɬɨɹɳɢɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɧɢ ɨɞɢɧ ɧɟ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚ

ɷɤɪɚɧɟ ɰɟɧɭ ɤɥɢɟɧɬɭ" ɂ ɷɬɨ ɧɟ ɪɚɡɨɜɵɣɫɥɭɱɚɣɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɧɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɉɨɬɨɦ ɫɥɨɜɧɨ ɢɯ ɡɚɜɨɪɨɠɢɥɢ Ɍɚɤɚɹ ɬɭɬ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚ Ʉɬɨɬɨ ɩɪɨɱɢɬɚɜɷɬɨɩɨɞɭɦɚɟɬɜɨɬɦɟ ɥɨɱɧɵɣ ɢɡɡɚ ɤɚɤɢɯɬɨ ɤɨɩɟɟɤ ɪɚɡɜɺɥ ɲɭɦ Ⱦɟɥɨɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟɧɟɜɬɟɧɝɟɌɭɬɧɟɪɟɞɤɢ ɫɥɭɱɚɢɤɨɝɞɚɜɵɦɨɠɟɬɟɤɭɩɢɬɶ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɧɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɟɧɝɟ ɞɨɪɨɠɟ ə ɧɟɞɚɜ ɧɨ ɛɪɚɥ Ɏɨɡɢɤɚɪɞ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɬɟɧɝɟ ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡ ɹ ɡɚɬɭɠɟɭɩɚɤɨɜɤɭɡɚɩɥɚɬɢɥɭɠɟ ɬɟɧɝɟȺɟɳɺɱɟɪɟɡɧɟɤɨɬɨ ɪɨɟɜɪɟɦɹɦɧɟɟɺɨɬɩɭɫɬɢɥɢɭɠɟ ɩɨɬɟɧɝɟɡɚɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢɦɟɸ ɱɟɤɢ Ɋɚɡɧɢɰɚɫɩɟɪɜɵɦɫɥɭɱɚ ɟɦɫɨɫɬɚɜɢɥɚɬɟɧɝɟȼɨɬɬɚ ɤɚɹ©ɦɟɥɨɱɶªɂɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɨɱɟɦɭ ɬɚɤ" Ɇɨɢ ɩɨ ɩɵɬɤɢ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɚɩɬɟɤɢɧɢɤɱɟɦɭɧɟɩɪɢɜɟɥɢ ɍɜɵɩɨɞɨɛɧɨɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɧɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɚɩɬɟɤɟ ɇɟɞɚɜɧɨ ɜɪɚɱ ɜɵɩɢɫɚɥɦɧɟɈɤɫɢɛɪɚɥȼɵɣɞɹɫ ɩɪɢɺɦɚɬɭɬɠɟɜɦɟɫɬɧɨɣɚɩɬɟɤɟ ɤɭɩɢɥɟɝɨɡɚɬɟɧɝɟɇɨɦɟ ɞɢɤɚɦɟɧɬɵɤɚɤɢɞɟɧɶɝɢɢɦɟɸɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨɛɵɫɬɪɨɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɪɚɡ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɚɩɬɟɤɟ ɦɢɥɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ ɨɝɨɪɱɢɥɚ ɬɟɦ ɱɬɨɧɟɦɨɠɟɬɦɧɟɨɬɩɭɫɬɢɬɶɬɚ ɛɥɟɬɤɢ ɢɡɡɚ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɇɨ ɧɚɩɨɦɧɢɥɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɚɩɬɟɤɟ Ɍɭɬ ɠɟɩɨɟɯɚɥɬɭɞɚɌɚɦɭɠɟɧɚɡɜɚɥɢ ɰɟɧɭɜɬɟɧɝɟɀɟɧɚɩɟɪɢɨ ɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɋɩɚɡɦɚɥɝɨ ɧɨɦȿɝɨɭɩɚɤɨɜɤɚɜɫɟɝɞɚɫɬɨɢɥɚ ɬɟɧɝɟɇɨɜɞɪɭɝɷɬɢɬɚ ɛɥɟɬɤɢ ɢɫɱɟɡɥɢ ɫ ɜɢɬɪɢɧ ɚɩɬɟɤ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɡɜɚɥɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ⱥɭɟɥɶɛɟ ɤɨɜɚɝɞɟɬɚɤɨɟɥɟɤɚɪɫɬɜɨɢɦɟɟɬ ɫɹɉɨɟɯɚɥȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɧɨ ɬɚɦɛɵɥɨɧɨɟɝɨɫɬɨɢɦɨɫɬɶɭɠɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɬɟɧɝɟ ɉɨɱɟɦɭ ɰɟɧɚ ɬɚɤ ɪɟɡɤɨ ɩɨɞɫɤɨɱɢɥɚ" ȼ ɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɬɟɧɝɟɜɨ ɜɬɨɪɨɦ±ɧɚɬɟɧɝɟ

ɋɤɚɠɭ ɜɚɦ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨɞɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɧɨɪɚɡɧɵɯɩɨɧɚɡɜɚɧɢɸɢɰɟɧɟ ɄɩɪɢɦɟɪɭȺɦɥɨɞɢɩɢɧɋɬɨɢɬ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɬɟɧɝɟ ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɯɨɬɢɬɟ ɟɝɨ ɤɭɩɢɬɶ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɚɩɬɟɤɚɯɜɚɦɫɤɚɠɭɬɱɬɨɟɝɨɧɟɬ ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɚɬ ɚɧɚɥɨɝ ɇɨɪɦɨɞɢ ɩɢɧ ©ɏɢɬɪɨɫɬɶª ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɧɚ ɬɟɧɝɟ ɞɨɪɨɠɟ Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟɩɨɫɜɨɢɦɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɨɦɛɢɧ ɢ Ɍɪɨɦ ɛɨȺɋɋɜɦɝɇɨɪɚɡɧɢɰɚɜɢɯ ɰɟɧɟɬɟɧɝɟɒɢɪɨɤɨɢɡɜɟɫɬ ɧɚɇɨɲɩɚȿɺɰɟɧɚ±ɬɟɧɝɟ ɇɨ ɜɚɦ ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬ ɟɺ ɚɧɚɥɨɝ ± Ⱦɪɨɬɚɜɟɪɢɧ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɟɝɨɰɟɧɚ±ɬɟɧɝɟ Ʉɚɤɜɢɞɢɬɟɪɚɡɧɢɰɚɜɰɟɧɟ ɬɟɧɝɟ ɒɢɪɨɤɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɟɬɤɢ Ȼɟɬɚɫɟɪɤ ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɬ ɧɚ Ȼɟɬɚɜɟɪ Ⱥ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɰɟɧɟ ɬɟɧɝɟɌɨɠɟɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɯ ɉɥɚɜɢɤɫ ɢ Ɂɢɥɬ Ɋɚɡɧɢɰɚɢɯɰɟɧɵɜɬɟɧɝɟɂ ɬɚɤɢɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ȼɫɺ ɥɟɠɢɬɧɚɜɟɫɚɯɫɨɜɟɫɬɢɬɨɝɨɤɬɨ ɫɬɨɢɬɡɚɩɪɢɥɚɜɤɨɦɚɩɬɟɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɭɠɧɨ ɱɟɫɬɧɨ ɩɪɢ

ɡɧɚɬɶ ɧɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɚɩɬɟɤɚɯ ɩɨ ɫɬɭɩɚɸɬ ɬɚɤ ɛɟɫɫɨɜɟɫɬɧɨ ȿɫɬɶ ɞɚɠɟɬɚɤɢɟɝɞɟɫɬɚɪɢɤɚɦɩɪɟɞɨ ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɤɢɞɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ ɸɬ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢɹɬɧɨɭɞɢɜɥɹɟɲɶɫɹɢɯɜɟɠɥɢ ɜɨɫɬɢɢɨɛɯɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɧɚɡɜɚɥ ɛɵ ɢɯ ɢɦɟɧɚ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɇɨɡɧɚɸɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɢɦɠɢɬɶɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɬ ɬɟɯ ɤɬɨ ɩɨɲɺɥ ɩɨ ɫɤɨɥɶɡɤɨɦɭ ɧɟɱɟɫɬɧɨɦɭ ɩɭɬɢ ȼɟɞɶ ɞɟɧɶɝɢ ɞɚɠɟ ɧɚɠɢɬɵɟ ɧɟ ɩɪɚɜɟɞɧɵɦ ɩɭɬɺɦ ± ɫɬɪɚɲɧɚɹ ɫɢɥɚɋɧɢɦɢɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹɨɱɟɧɶ ɬɹɠɟɥɨ ɂɫɱɟɪɩɚɜ ɫɜɨɺ ɬɟɪɩɟɧɢɟ ɹ ɫɪɟɞɶ ɛɟɥɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɫɹ ɜ Ɏɚɪɦɦɟɞɤɨɧɬɪɨɥɶ ɇɨ ɦɟɧɹ ɬɚɦ ɜɫɬɪɟɬɢɥ ɤɨɞɨɜɵɣ ɡɚɦɨɤ ɇɚ ɦɨɣ ɝɨɥɨɫ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɫɹ ȼ Ɉɛɥɡɞɪɚɜɨɬɞɟ ɥɟ ɧɚ ɦɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɱɟɦɭ ɤɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɞɨɪɨɠɟ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ©ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨ ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣª Ɇɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɹ ɨɫɥɵɲɚɥɫɹ ɇɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɧɶ ɡɜɨɧɢɬ ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɢ ɜɨɡɦɭ ɳɚɟɬɫɹɬɟɦɠɟɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ±ɡɚ ɫɱɺɬɧɚɲɢɯɛɨɥɹɱɟɤɭɧɚɫɯɨɬɹɬ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɦɧɟ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɚɪɢɤɢ ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɤɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟɥɟɤɚɪɫɬɜɚɭɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɫɤɚɠɟɦɝɟɪɦɚɧɫɤɢɦ ɢɧɞɢɣɫɤɢɦ ɢ ɞɚɠɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ Ɍɚɤ ɡɚ ɱɬɨ ɠɟ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɥɚ ɬɢɬɶ" ɑɬɨ ɡɚ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɬɚɤɚɹ"ɂɤɬɨɟɺɩɪɢɞɭɦɚɥ"ɂɥɢ ɬɭɬɱɬɨɬɨɞɪɭɝɨɟ" ɍɜɵ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɩɬɟɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɥɟɱɚɳɢɟ ɜɪɚɱɢ ɜɵ ɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɪɟɰɟɩɬɵ ɝɪɟɲɚɬ ɬɟɦɱɬɨɧɚɡɧɚɱɚɸɬɬɟɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɱɬɨ ɞɨɪɨɠɟ ɏɨɬɹ ɢɦ ɯɨɪɨɲɨ ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɢɡɜɟɫɬɧɵɚɧɚɥɨɝɢ ɰɟɧɨɣ ɩɨɧɢɠɟ ȼɨɬ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɦɟɞɢɤɢ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɸɬ ɷɮɮɟɤ ɬɢɜɧɵɣ ɇɢɬɪɨɤɫɢɥɢɧ ȿɝɨ ɰɟɧɚ ɬɟɧɝɟ ɇɨ ɟɝɨ ɜɚɦ ɧɢ ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɩɢɲɭɬ ɚ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɇɨɤ ɩɨ ɰɟɧɟ ɬɟɧɝɟ ɂɥɢ ɜɨɡɶɦɺɦ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬ ɧɨɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ȼɨɥɶɬɚɪɟɧ ȿɝɨ ɢ ɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝɢ ɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬɵ ɩɨɱɟɦɭɬɨ ɩɨɦɧɹɬ ɥɭɱɲɟ ɞɪɭ ɝɢɯɥɟɤɚɪɫɬɜɇɨɹɩɨɱɬɢɭɜɟɪɟɧ ɱɬɨɚɧɚɥɨɝɨɜȼɨɥɶɬɚɪɟɧɚɬɚɤɢɯ ɤɚɤɈɪɬɨɮɟɧɎɟɥɨɪɚɧɊɟɜɨɞɢɧ Ⱦɢɤɥɨɮɟɧɚɤ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɩɚɰɢɟɧ ɬɨɜɧɟɫɥɵɲɚɥɂɩɨɬɨɦɭɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨɱɬɨɷɬɢɥɟɤɚɪɫɬɜɚɧɚɦɧɨ ɝɨɞɟɲɟɜɥɟȼɨɥɶɬɚɪɟɧɚɫɬɨɹɳɟ ɝɨɬɟɧɝɟȺȾɢɤɥɨɮɟɧɚɤɤ ɩɪɢɦɟɪɭɫɬɨɢɬɜɫɟɝɨɬɟɧɝɟ Ɋɚɡɧɢɰɚɰɟɥɤɨɜɵɯ ɇɟ ɩɨ ɷɬɨɣ ɥɢ ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɥɵɲɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ ɥɟɱɚɳɟɝɨ ɜɪɚɱɚ ɱɬɨɷɬɨɥɟɤɚɪɫɬɜɨɦɨɠɧɨɢɧɭɠ ɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɨɣɬɨ ɚɩɬɟɤɟɉɨɱɟɦɭɬɨɦɧɨɝɢɟɦɟɞɢ ɤɢ ɨ ɞɨɪɨɝɢɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɯ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɦɧɹɬ ɚ ɨ ɞɟɲɺɜɵɯ ɡɚɛɵɜɚɸɬ ɑɬɨ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɣ ɜɪɚɱɟɛ ɧɨɣ ɝɨɥɨɜɨɥɨɦɤɟ" ɏɨɬɹ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɰɟɧɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɟɤɚɪ ɫɬɜɚ ə ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥ ɨ ɧɚɲɢɯ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɯ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɚɯ ɇɚɜɟɪɧɹɤɚɦɧɨɝɢɟɩɨɦɧɹɬɪɟ ɲɟɧɢɟ ɧɚɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɹɡɵɜɚɥɢ ɜɫɟɯ ɯɨɡɹɟɜ ɚɩɬɟɤ ɜɵɜɟɲɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɢɦɟɸɳɢɯ

ɫɹ ɞɥɹ ɨɬɩɭɫɤɚ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦɢɯɰɟɧɂɫɤɨɪɨɬɚɤɢɟ ɥɢɫɬɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɉɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɹɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɝɤɨ ɛɵɥɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɧɚ ɥɢɱɢɢ ɧɨ ɢ ɜ ɰɟɧɟ ɰɟɥɟɛɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɋɚɦɢɠɟɚɩɬɟɱɧɵɟɪɚ ɛɨɬɧɢɤɢɧɟɦɨɝɭɬɩɨɦɧɢɬɶɜɫɟɯ ɰɟɧȺɤɚɠɞɵɣɪɚɡɡɚɝɥɹɞɵɜɚɬɶɜ ɬɟɧɚɫɬɟɧɧɵɟɥɢɫɬɵ±ɧɟɫɪɭɤɢ Ɍɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɧɨ ɫɢɬɶ ɰɟɧɵ ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɍɞɨɛɧɨ ɢɦ ± ɩɪɢɹɬɧɨ ɧɚɦ ɇɨ ɜɨɬ ɩɪɨ ɲɥɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜɫɟ ɬɟ ɰɟɧɧɢɤɢɤɚɤɧɚɫɬɟɧɟɬɚɤɢɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɯ ɜɞɪɭɝ ɤɭɞɚɬɨ ɢɫɩɚ ɪɢɥɢɫɶɉɨɱɟɦɭ±ɜɫɟɡɧɚɸɬɧɨ ɧɢɤɬɨɩɪɚɜɞɵɧɟɝɨɜɨɪɢɬȺɨɛɴ ɹɫɧɹɸɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜɏɨɬɹɢɯɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ

Ʉɨɧɟɱɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ ± ɜɟɳɶ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɹ ɢ ɭɞɨɛɧɚɹ ɇɨ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢ ± ɧɚɥɢɱɢɢɫɨɜɟɫɬɢ ɉɪɨɫɥɟɠɢɜɚɹ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɭɛɟɠɞɚɟɲɶɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɭɜɵ ɫ ɫɨɜɟɫɬɶɸ ɭ ɧɚɫ ɞɚ ɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɺ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɂ ɡɞɟɫɶ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɚɞɨ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɡɰɨɜɵɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɤɚɤ ɰɟɧɬɪɭ ɫɬɨ ɥɢɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɪɚ ɫɬɚɜɢɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɟɪɶɺɡɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɡ ɇɚ ɡɜɚɧɢɟɟɦɭ±ɚɥɱɧɨɫɬɶɢɢɧɬɟɪɬ ɧɨɫɬɶȺɝɞɟɠɟɬɟɥɟɤɚɪɢɤɨɬɨ ɪɵɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɥɟɱɢɬɶɟɝɨ"Ⱥɟɳɺ ɥɭɱɲɟ ɤɚɤ ɷɬɨ ɜɨɞɢɬɫɹ ɭ ɧɨɪ ɦɚɥɶɧɵɯɦɟɞɢɤɨɜɡɚɪɚɧɟɟɞɢɚ ɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɬɶɢ ɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɢɯ ɑɬɨ ɛɵ ɤɬɨ ɧɢ ɝɨɜɨɪɢɥ ɧɨ ɫɟɣɱɚɫ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɩɪɟɠɞɟ

ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɜɨ ɩɪɨɫ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ ɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ± ɷɬɨ ɥɸɞɢ ɉɪɢɱɺɦ ɪɟɱɶ ɢɞɺɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨɨɛɢɯɧɚɥɢɱɢɢɩɪɨɮɟɫ ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɚɯɧɨɩɪɟ ɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛ ɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟ ɫɤɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɜɫɺ ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɡɞɨ ɪɨɜɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɝɞɟ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɚɩ ɬɟɱɧɚɹ ɫɟɬɶ Ⱥ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ ɭ ɧɚɫ ɧɢɤɨɝɞɚɧɟɛɭɞɟɬɧɢɤɚɤɢɯɩɟɪ ɫɩɟɤɬɢɜ ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɞ ɧɨɡɧɚɱɧɵɣɜɵɜɨɞɱɬɨɛɵɩɨɜɟ ɫɬɢ ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɦɢɫɹ ɩɨɪɨɤɚɦɢ ɢ ɡɥɨɦ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɢ ɚɩɬɟɤɚɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɭɠɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɵɧɟɲɧɟɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɭɦɨɜɬɟɯ ɤɬɨɬɚɦɪɚɛɨɬɚɟɬ Ⱥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡ ɦɟɧɢɬɶɩɨɡɢɰɢɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ Ɉɛɥɡ ɞɪɚɜɨɬɞɟɥɚ ɫ ɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɱɬɨ ɛɵɧɟɫɬɚɜɢɥɢɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɑɬɨɛɵ ɩɟɪɜɟɣɲɟɣ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɫɲɢɦ ɞɨɥɝɨɦ ɫɬɚɥɚ ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɡɞɨɪɨ ɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɢɭɧɚɫɦɨɝɭɬɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɥɸɞɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɟɪɟɦɟɧɵ ȼ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡ ɧɢɤɲɟɝɨɭɧɚɫɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨɞɢ ɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɢɯ ɝɥɚɜɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦɞɨɥɠɧɚɫɬɚɬɶɧɟɜɫɟ ɨɛɳɚɹ ɝɨɧɤɚ ɡɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɰɟɧ Ȼɨɪɶɛɚ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɜɟɪ ɧɭɬɶɫɹ ɡɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɷɬɢ ɰɟɧɵ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶ ɲɨɣ ɞɨɯɨɞ ɩɨɥɭɱɢɬ ɬɨɬ ɚɩɬɟ ɤɚɪɶ ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɭɬ ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ ɂɛɨ ɡɚɧɟɞɭɠɢɜ ɲɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɣɞɺɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɭɞɚɝɞɟɛɭɞɟɬɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɟɝɨ ɰɟɧɚɧɭɠɧɨɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ȼɢɤɬɨɪɌȿɊȿɓɍɄ


ɋɨɰɢɭɦ ©ɉɢɲɢɬɟɜɝɚɡɟɬɟ ɨɩɪɨɛɥɟɦɚɯɝɨɪɨɞɚ«ª ɇɭɠɧɨɜɝɚɡɟɬɟɱɚɳɟɩɢɫɚɬɶɩɪɨɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɵɟ ɢɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚȼɥɚɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚɧɟɡɧɚɸɬɨɛɨɜɫɟɯɩɨɤɚɧɟɩɪɨɱɢɬɚɸɬɨɛɷɬɨɦɜɝɚɡɟɬɟ ɋɭɜɚɠɟɧɢɟɦɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶɇɢɤɨɥɚɣɆɚɤɚɪɨɜ

ǟǻǸȉǷǻǻȄDzǺȉdzDZǵ« ȼ ɪɟɞɚɤɰɢɸ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɠɚɥɨɛɚ ɨɬ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɨɱɟɪɟɞɹɦɢ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɀɚɥɨɛɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɚɹɩɨɠɟɥɚɥɚɨɫɬɚɬɶɫɹɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɉɨɟɟɫɥɨɜɚɦ ɩɨɫɥɟ ɠɚɥɨɛ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɧɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɟɳɟɯɭɠɟ ɑɬɨɛɵ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɫɜɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ȼɫɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨ ɋɬɨɹɳɢɟ ɜɩɟɪɟɞɢ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɤ ɦɚɦɦɨɥɨɝɭ ɨɤɭɥɢɫɬɭ ɢ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɭ ɧɨ ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɵɥɚ ɧɚ ɧɟɞɟɥɢ ɜɩɟɪɟɞɢɞɚɠɟɧɚɦɟɫɹɰɆɵ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ ɬɨɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɵɥɚ ɡɚɧɹɬɚɧɚɞɧɹɜɩɟɪɟɞɋɬɪɚɧɧɨ ɜɟɞɶɬɚɥɨɧɵɜɵɞɚɸɬɫɹɜɞɟɧɶ ɩɪɢɟɦɚɭɬɪɨɦȼɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɟ ɞɟɜɭɲɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɱɬɨɬɨ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɢ ɫɪɨɱɧɨ ɧɭɠɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɬɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɤɥɢɧɢɤɭ Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɧɟɣ ɧɚɫ ɧɟ ɭɫɬɪɨɢɥ ɢ ɦɵ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨɜɪɚɱɚɝɨɪɨɞɫɤɨɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɆɚɪɟɬɗɤɚɠɚɟɜɨɣ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɩɨɹɫɧɢɬɶ ɩɪɨɢɫ-

ɯɨɞɹɳɟɟ ɆɚɪɟɬȺɥɢɯɚɧɨɜɧɚɩɨɱɟɦɭ ɫɬɚɥɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɩɨɩɚɫɬɶɧɚɩɪɢɟɦɤɜɪɚɱɚɦ" Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɍ ɧɚɫɧɚɨɞɧɨɝɨɜɪɚɱɚɬɪɢɭɱɚɫɬɤɚɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢɟɦɞɥɢɬɫɹɜɫɟɝɨɞɜɚɱɚɫɚɩɪɢɦɟɪɧɨɱɟɥɨɜɟɤɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɜɞɟɧɶɨɞɧɢɦ ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɉɨɱɟɦɭ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɧɟɯɜɚɬɤɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ" ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭ ɧɚɫ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɜɭɡɨɜɟɞɭɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Ⱥɫɬɚɧɭ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɬɚɦɛɨɥɶɲɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ Ʉɚɤ ɠɟ ɛɵɬɶ ɛɨɥɶɧɵɦ ɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɨɫɦɨɬɪɟɜɪɚɱɨɦ" ɍɧɚɫɟɫɬɶɤɚɛɢɧɟɬɞɥɹɷɤɫɬɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ Ɍɭɞɚ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɛɨɥɶɧɵɟ ɫ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢɈɊȼɂɢɈɊɁ ɑɬɨ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɨ

ɩɨɜɨɞɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɰɵ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɨ ɩɥɚɬɧɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ" Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɲɨɤ ə ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɷɬɢɦɪɚɡɛɟɪɭɫɶɷɬɨ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨ Ɇɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɛɪɚɬɶɫɹ ɡɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɇɚ ɷɬɨɦ ɞɢɚɥɨɝ ɧɚɲ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ Ɇɵ ɯɨɬɟɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤɝɥɚɜɧɨɦɭɜɪɚɱɭɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɨ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɛɟɫɟɞɭɧɚɦɧɟɭɞɚɥɨɫɶɋɟɤɪɟɬɚɪɶɡɚɹɜɢɥɚ Ɇɧɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ȼɚɲɟɦɩɪɢɯɨɞɟɩɨɷɬɨɦɭɩɨɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶɧɟɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɀɚɥɶ ɇɨ ɦɵ ɧɚ ɩɨɥɩɭɬɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɫɹ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɟɳɟ ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɠɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɡɚ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɦɢɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɋɚɦɚɬɄȺɂɊɈȼ

ɢɡɨɤɨɧɢɛɚɥɤɨɧɨɜɆɀȾɢɧɟ ɪɚɡ ɩɪɨɯɨɠɢɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɨɠɨɝɢ ɢɪɚɡɥɢɱɧɵɟɬɪɚɜɦɵȼɟɫɶɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɩɨɦɧɢɬ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɭɱɚɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɤɨɝɞɚ ɩɶɹɧɵɣ ɩɚɪɟɧɶɜɵɤɢɧɭɥɩɭɫɬɭɸɛɭɬɵɥɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹɭɩɚɥɚɧɚɝɨɥɨɜɭɪɟɛɟɧɤɭɢɬɨɬɨɬɬɪɚɜɦɵɫɤɨɧɱɚɥɫɹ

Ʌɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɯɥɚɦɥɹɸɬ ɞɜɨɪɵɜɵɱɢɫɥɢɬɶɧɟɬɪɭɞɧɨ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɩɨɞ ɱɶɢɦɢ ɨɤɧɚɦɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɚɦɢ ɥɟɠɢɬ ɤɭɱɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɫɬɨɹɳɢɦɢɧɚɛɚɥɤɨɧɚɯ ɥɸɞɶɦɢɢɭɜɢɞɟɬɶ ɤɬɨ ɱɬɨ ɤɭɞɚ ɛɪɨɫɚɟɬ ɜɵɤɢɞɵɜɚɟɬɩɥɸɟɬɢɜɵɥɢɜɚɟɬ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɜɫɟ ɷɬɨ ɜɢɞɹɬ ɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɦɨɥɱɚ ɦɢɦɨ ɉɨɱɟɦɭɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɧɟɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɟɣɞɵɢɧɟɲɬɪɚɮɭɸɬɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ" ɇɢɤɨɥɚɣɆȺɄȺɊɈȼ ɱɢɬɚɬɟɥɶ

ǡǻǹǩǽǷǫǩǻȅǻǮǾ dzǻǷǰǩǾǴǩǵǴȈǮǻǶǩȁǬǷǹǷǭ ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ ɲɬɪɚɮɭɸɬ ɬɟɯ ɤɬɨ ɛɪɨɫɚɟɬ ɨɤɭɪɤɢ ɤɬɨ ɜɵɤɢɞɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɦɭɫɨɪ ɤɬɨ ɩɥɸɟɬ ɢ ɜɵɥɢɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɟɱɢɫɬɨɬɵ ɢɡ ɨɤɨɧ ɢ ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɆɀȾ" ɉɨɞ ɦɧɨɝɢɦɢ ɨɤɧɚɦɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɚɦɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɚɯ ɢ ɧɚ ɤɪɵɲɚɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɢ ɜɯɨɞɨɜ ɜ ɩɨɞɜɚɥɵ ɥɟɠɚɬ ɝɨɪɵ ɨɤɭɪɤɨɜ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɛɪɨɫɨɜ ɇɟ ɭɫɩɟɸɬɭɛɪɚɬɶɫɬɚɪɵɣɤɚɤ ɬɭɬ ɠɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɦɭɫɨɪ ɍɠɟ ɧɟ ɪɚɡ ɫɥɭɱɚɥɢɫɶ ɩɨɠɚɪɵ ɩɨ ɜɢɧɟ ɬɟɯ ɤɬɨ ɤɢɞɚɥ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɟ ɨɤɭɪɤɢ

ǘǗǍǘǑǚǓlj NjǶDZǵǩǶDZǮ

7

№ 24 24 июля 2014 года

?

DzȚȖȗȖȔȖȎȍȚ ȟȍȚȊȍȘȖȕȖȋȐȔ ȼ

 ɧɚɲɟɦ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɝɞɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɦɧɨɝɨ ɟɫɬɶ ɢ ɤɥɢɧɢɤɢ ɡɚɛɨɬɹɳɢɟɫɹɢɫɥɟɞɹɳɢɟɡɚɡɞɨɪɨɜɶɟɦɞɪɭɡɟɣɧɚɲɢɯɦɟɧɶɲɢɯ ɇɚɲɢ ɩɢɬɨɦɰɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɪɨɞɢɫɬɵɟ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɤɚɤɧɢɜ ɱɟɦɞɪɭɝɨɦɧɭɠɞɚɸɬɫɹɜɩɨɦɨɳɢ ɜɟɬɜɪɚɱɚɄɥɢɧɢɤɬɚɤɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɫɟɝɨ ɞɜɟ ȼɵ ɜɫɟ ɭɠɟ ɡɧɚɟɬɟ ɱɬɨ ɹ ɨɩɵɬɧɵɣ ɫɨɛɚɤɨɜɨɞ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɚɫɬɵɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɜɟɬɤɥɢɧɢɤ ɋɤɚɡɚɬɶ ɱɟɫɬɧɨ ɦɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɫɹ ɱɚɳɟ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɱɟɦ ɥɸɞɫɤɢɟ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɨɣ ɜɢɡɢɬ ɛɵɥ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɱɬɨ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɬɶɨɩɨɫɟɳɚɟɦɨɣɦɧɨɸɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɥɟɱɟɛɧɢɰɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɱɟɫɬɧɨɊɚɧɶɲɟɡɚɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɹ ɨɛɪɚɳɚɥɚɫɶ ɜ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɥɚ ɧɚɲɢɯ ɜɪɚɱɟɣ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɢ ɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨ ɦɧɟ ɞɨɜɟɥɨɫɶɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜɨɛɪɚɬɧɨɦ ɌɚɤɜɨɬɦɨɣɥɸɛɢɦɵɣɩɟɫɢɤɚɦɫɬɚɮɮȽɪɷɣɜɵɫɧɢɦɭɠɟɡɧɚɤɨɦɵ ɩɪɢɛɨɥɟɥȻɟɡɫɪɨɱɧɨɣɩɨɦɨɳɢ ɛɵɥɨɧɟɨɛɨɣɬɢɫɶɢɹɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜɜɟɬɤɥɢɧɢɤɭ©ɉɢɬɨɦɟɰªɉɨɦɨɳɶ ɦɵɩɨɥɭɱɢɥɢɛɟɡɩɪɨɦɟɞɥɟɧɢɹɡɚ ɩɪɢɟɦɥɟɦɭɸ ɰɟɧɭ ȼɪɚɱ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɞɨɛɪɵɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɦ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɥɸɛɹɳɢɦɫɜɨɸɪɚɛɨɬɭɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɂɦɹ ɧɚɲɟɝɨ ɝɟɪɨɹ Ȼɚɭɪɠɚɧ ɏɚɣɪɭɥɥɢɧɨɜɢɱ Ɉɧ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɚ ɦɨɢ ɜɨɩɪɨɫɵɢɪɚɫɫɤɚɡɚɥɨɤɥɢɧɢɤɟɢ ɩɥɚɧɚɯɧɚɛɭɞɭɳɟɟ ɉɨɱɟɦɭȼɵɜɵɛɪɚɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɸɜɟɬɜɪɚɱɚ" Ʉɨɝɞɚ ɹ ɨɤɨɧɱɢɥ ɲɤɨɥɭ ɛɵɥ ɟɳɟ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɪɚɡɜɢɬɨɋɚɦɚɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɹɛɵɥɚɜɟɬɟɪɢɧɚɪ ɞɚɢɹɥɸɛɢɥɠɢɜɨɬɧɵɯɢɥɸɛɥɸ Ʉɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ȼɚɲɚɤɥɢɧɢɤɚ" ɋɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɩɪɨɮɢɥɶɧɚɲɟɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɵ ɡɚɧɢɦɚɟɦɫɹ ɜɫɟɦɧɚɱɢɧɚɹɫɨɫɦɨɬɪɚɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɢ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɭɫɥɭɝɢ ɝɪɭɦɢɧɝɚ ɤɭɩɚɟɦ ɜɵɱɟɫɵɜɚɟɦ ɞɟɥɚɟɦ ɫɬɪɢɠɤɢ ɩɨɞɪɟɡɚɟɦ ɤɨɝɬɢ ɢ ɟɳɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɉɪɢ ɧɚɲɟɣɤɥɢɧɢɤɟɢɦɟɟɬɫɹɝɨɫɬɢɧɢɰɚ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɏɨɡɹɟɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɦɨɝɭɬɜɡɹɬɶɫɫɨɛɨɣɜɩɨɟɡɞɤɭ ɫɜɨɟɝɨɥɸɛɢɦɰɚɦɨɝɭɬɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɟɝɨ ɤ ɧɚɦ Ɂɞɟɫɶ ɦɵ ɨɤɚɠɟɦ ɩɨɥ-

ɧɵɣɫɩɟɤɬɪɭɫɥɭɝɄɨɪɦɥɟɧɢɟɤɭɩɚɧɢɟ ɭɛɨɪɤɚ ɤɥɟɬɨɤ ȼ ɨɛɳɟɦ ɨɧɢɱɭɜɫɬɜɭɸɬɫɟɛɹɧɚɦɧɨɝɨɥɭɱɲɟɱɟɦɞɨɦɚɜɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟɞɚɢ ɯɨɡɹɟɜɚ ɫɩɨɤɨɣɧɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɱɟɝɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹɩɨɦɨɳɶɜɫɨɫɟɞɧɟɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɇɚɫɤɨɥɶɤɨɦɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨȼɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɧɨɣ ɷɜɬɚɧɚɡɢɟɣ" Ⱦɚ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ Ɍɹɠɟɥɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɬɵ ɭɛɢɜɚɟɲɶ ɡɚɛɢɪɚɟɲɶ ɠɢɡɧɶ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɇɨ ɷɬɨ ɫɚɦɵɣ ɝɭɦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ȿɫɬɶ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɶɧɵ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɚ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɦɭɱɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɷɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɥɶɡɹ Ȼɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɬɨɠɟɩɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢȼɨɬɥɸɞɢ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɧɢ ɦɭɱɚɸɬɫɹɫɤɢɬɚɹɫɶɩɨɭɥɢɰɚɦɜɢɬɨɝɟɭɦɢɪɚɸɬɨɬɯɨɥɨɞɚɝɨɥɨɞɚɢɥɢ ɨɬɪɚɜɵɩɨɩɚɞɚɸɬɩɨɞɦɚɲɢɧɵȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɭɦɢɪɚɸɬ ɨɬ ɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɪɚɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹ ɢɧɮɟɤɰɢɸɉɨɷɬɨɦɭɥɢɲɧɢɣɪɚɡ ɥɭɱɲɟ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɜɬɚɧɚɡɢɟɣ ɞɚɛɵ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɢɡɛɚɜɢɬɶ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɦɭɱɟɧɢɣ Ⱥɤɚɤɠɟɩɪɢɸɬɵɞɥɹɛɟɡɞɨɦ ɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ" ɉɪɢɸɬɵ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɧɨɜɧɚɲɟɦɝɨɪɨɞɟɬɚɤɢɯɩɨɤɚɧɟɬ ȿɫɬɶɞɨɛɪɵɟɥɸɞɢɤɨɬɨɪɵɟɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɟɪɟɞɟɪɠɤɚɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɧɚɞɨɦɭɇɨɜɫɟɠɟɷɬɨɝɨɦɚɥɨȻɭɞɟɬɧɟɩɥɨɯɨɟɫɥɢɯɨɬɶɨɞɢɧɩɪɢɸɬ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɦɛɪɨɞɹɱɢɦɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢ Ʉɚɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɭ ȼɚɲɟɣɤɥɢɧɢɤɢ" ɉɥɚɧɨɜɦɧɨɝɨɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɯ ɏɨɬɢɦ ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɍɁɂ ɪɟɧɬɝɟɧɚ ɢɞɪɭɝɢɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɣɋɥɭɱɚɢɛɵɜɚɸɬɪɚɡɧɵɟɂɧɨɝɞɚ ɨɧɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɉɨɤɚ ɫɩɪɚɜɥɹɟɦɫɹ ɢ ɛɟɡ ɧɢɯ ɧɨ ɜɫɟɠɟɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɞɢɚɝɧɨɡɚɛɵɥɚ ɛɵɧɚɦɧɨɝɨɛɵɫɬɪɟɟɢɬɨɱɧɟɟ ɏɨɱɟɬɫɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚɧɟɞɟɥɸɦɨɣɩɟɫɜɫɬɚɥɧɚɧɨɝɢ ɷɬɨ ɡɚɫɥɭɝɚ Ȼɚɭɪɠɚɧɚ ɏɚɣɪɭɥɥɢɧɨɜɢɱɚɋɩɚɫɢɛɨɟɦɭɨɝɪɨɦɧɨɟɡɚ ɬɨ ɱɬɨ ɦɨɣ ɦɚɥɵɲ ɜɧɨɜɶ ɛɟɝɚɟɬ ɤɭɲɚɟɬɜɢɥɹɟɬɯɜɨɫɬɢɤɨɦɋɟɣɱɚɫ ɦɵɝɨɬɨɜɢɦɫɹɤɜɵɫɬɚɜɤɟɄɫɬɚɬɢ ɨɧɚ ɩɪɨɣɞɟɬ ɢɸɥɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɨɧɟ ©ɀɚɫɬɚɪª ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɩɥɚɬɧɚɹ ȼɯɨɞɩɥɚɬɧɵɣ ɀɚɧɧɚȼɍɅɖɎȿɊɌ Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ

ǖǩǶǩȁǼǬǩǰǮǻǼǵǷǯǶǷǸǷǭǸDZǺǩǻȅǺȈǫǷǫǺǮǾǷǻǭǮǴǮǶDZȈǾǺǫȈǰDZǶǩȀDZǶǩȈ ǺǴȇǪǷǬǷǵǮǺȈǿǩǚǻǷDZǵǷǺǻȅǶǩǵǮǺȈǿtǻǮǶǬǮ

ǖǩȁDZǶǭǮdzǺ


8

№ 24 24 июля 2014 года

Ⱥɤɰɟɧɬ

ǙǻǸǻDZȈDzȁǵǴǵǷǵǺǭǷǭǴǭȂǾǿǭǺǾǷǻǶǴDzǹǸDz ɇ

ɚ ɛɚɡɟ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɍɧɢ ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ Ⱥɫɬɚɧɟ ɫɬɚɪ ɬɨɜɚɥɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɩɨ ɮɢɡɢɤɟ ȿɺ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɦɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪ ɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤ ɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ©Ⱦɚɪɵɧª ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɚɤɢɦɚɬɚ ɫɬɨɥɢɰɵ ɐɟɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ± ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɤɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨ ɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫ ɥɨɜɢɣɞɥɹɩɨɞɞɟɪɠɤɢɞɟɬɟɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚ ɧɢɣ ȼ ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɟɛɹɬɚ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɛɭɫɵ ɢɡ ɨɤɨɧ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɜɢɞɧɵ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɥɢɦɩɢɚɞ ɦɨɪɞɚɲɤɢ ɪɟɛɹɬ Ʉɨɝɞɚ ɝɨɫɬɢ ɜɵɲɥɢ ɢɡ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɢ ɩɨɩɚɥɢ ɉɨɫɥɟɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɝɨɫɬɟɣ ɩɨɞ ɞɨɠɞɶ ɨɞɟɬɵ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɫ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɛɵɥɢɜɲɨɪɬɵɢɮɭɬɛɨɥɤɢ ɬɨ ɫɬɨɥɢɰɵɛɵɥɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɜɵ ɫɪɚɡɭɧɚɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɨɬɟɥɶɇɨ ɟɡɞ ɜ ɓɭɱɢɧɫɤɨȻɨɪɨɜɫɤɭɸ ɛɵɥɢ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɭɡɵɤɚɥɶ ɤɭɪɨɪɬɧɭɸ ɡɨɧɭ ɝɞɟ ɪɟɛɹɬɚ ɧɵɦ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɢ ɨɛɪɹɞɨɦ ɦɨɝɥɢ ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚɫɨɬɚɯ ɲɚɲɭ ȼɧɚɱɚɥɟ ɫ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟɦ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɭɡɧɚɬɶ ɫɦɨɬɪɟɥɢɤɚɤɧɚɧɢɯɨɛɪɭɲɢɥ ɨɛ ɨɛɵɱɚɹɯ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɤɚ ɫɹɤɚɫɤɚɞɤɨɧɮɟɬɩɨɬɨɦɝɥɹɞɹ ɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɧɚɯɨɡɹɟɜɬɨɠɟɫɬɚɥɢɫɨɛɢɪɚɬɶ ɩɟɧɢɟɦ ɚɤɵɧɨɜ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɥɚɞɨɫɬɢɩɨɧɹɜɱɬɨɷɬɨɜɬɪɚ ɛɥɸɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɢ ɞɢɰɢɹɯɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ Ⱦɚɥɟɟ ɝɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɋɦɵɫɥɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɫɜɨ ɢɝɪɚɯ ɋ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɨɠɢɞɚɥɢ ɞɢɥɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɵ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɞɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɪɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ©5L[RV ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɬɨ ɪɟɲɢɥ ɩɨɫɟɬɢɬɶ %RURYRHª ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɧɚɲɭɛɥɚɝɨɞɚɬɧɭɸɡɟɦɥɸɨɤɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɡɚɬɶ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɨ ɢ ɭɜɚɠɟ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸ ɧɢɟɝɨɫɬɹɦɩɨɜɫɟɦɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɳɢɣ ɜɟɬɟɪ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɨ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɪɨɫɹɳɢɣ ɞɨɠɞɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɩɪɢɜɟɬ ɭ ɜɫɟɯ ɛɵɥɨ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɨɟ ɫɬɜɢɟ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɨɫɶ ɧɚ ɬɪɟɯ ɉɪɢɟɡɞ ɝɨɫɬɟɣ ɡɚɬɹɝɢɜɚɥɫɹ ɹɡɵɤɚɯɤɚɡɚɯɫɤɨɦɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟ ɨɞɟɬɵɟ ɧɟ ɢɪɭɫɫɤɨɦ ɉɨɫɥɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨ ɩɨɝɨɞɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɩɪɢ ɬɚɧɰɨɜɵɜɚɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɩɨɞ ɝɨɫɬɟɣɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɬɪɚɞɢɰɢɹ ɡɜɭɱɚɳɭɸ ɨɬɨɜɫɸɞɭ ɦɭɡɵɤɭ ɦɢ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ Ȼɵɥɢ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨ ɩɨɝɥɹɞɵɜɚɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢ ɩɬɢɰɵ ɛɟɪɤɭɬɵ Ƚɨɫɬɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɞɨɪɨɝɭ ɇɚɤɨɧɟɰ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɚɜɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ ɫɨ

ɛɚɤ ɤɚɡɚɯɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɬɨɛɟɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɩɪɟɜɨɫ ɯɨɞɢɥɢ ɬɟɥɟɧɤɚ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɝɪɨɡɧɵɣ ɜɢɞ ɫɨɛɚɤɢ ɪɚɡɪɟɲɚ ɥɢ ɫɟɛɹ ɝɥɚɞɢɬɶ ɀɟɥɚɸɳɢɯ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚɩɚɦɹɬɶ ɫɩɨɪɨɞɢɫɬɵɦɢɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɦɢ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶɧɟɦɚɥɨ Ⱦɚɥɟɟ ɝɨɫɬɟɣ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɜ ɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɟ ɸɪɬɵ ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɵɛɥɸɞɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ɧɨɣɤɭɯɧɢɄɭɲɚɧɶɹɩɪɢɲɥɢɫɶ ɜɫɟɦ ɩɨ ɜɤɭɫɭ ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵ ɫɬɭɩɚɥɢ ɚɪɬɢɫɬɵ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɪɤɟɫɬɪɨɜɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ɢɫɩɨɥɧɹ ɥɢɫɶ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɟɫɧɢ ɢ ɤɸɢ Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɷɤɫɤɭɪɫɚ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɥɟɲɦɨɛɚɤɰɢɢ ©Ʉɚɪɚ ɠɨɪɝɚª ɝɞɟ ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɡɭɱɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧ ɰɚ ɂɡɡɚɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹɜɟɬɪɚ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɨɪɨɫɹɳɟɝɨ ɞɨ ɠɞɹ ɝɨɫɬɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɫɨɤɪɚ

ɬɢɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɭɢɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɜɨɬɟɥɶ Ɇɢɧɢɫɬɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɄ Ⱥɫɥɚɧɋɚɪɢɧɠɢɩɨɜɡɚɹɜɢɥɞɥɹ ɩɪɟɫɫɵ ɱɬɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɭ ɧɚɫ ɫɨ ɛɪɚɥɚɫɶɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚɹɈɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɚ Ɂɚ ɢɫɬɨ ɪɢɸɭɱɚɫɬɢɹɜɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯɦɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢɧɟɩɥɨɯɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ȿɫɬɶ ɧɚɞɟɠɞɚ ɱɬɨ ɜ ɪɨɞɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯɨɧɢɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɣ ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɫɟ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɚɦɟɪɡɥɢ ɱɬɨ ɫɨɝɪɟɬɶɫɹ ɱɚɲɤɨɣ ɚɪɨɦɚɬɧɨɝɨ ɱɚɹɧɢɤɬɨɛɵɧɟɨɬɤɚɡɚɥɫɹɇɨ ɭɜɵ Ɉ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɯ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɨɡɚɛɨɬɢɥɫɹɉɨɩɵɬɤɢɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɬɟɩɥɵɟ ɸɪɬɵ ɧɟ ɭɜɟɧɱɚɥɢɫɶ ɭɫɩɟɯɨɦ Ɍɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ ɬɨɯɨɡɹɟɜɚɩɨɩɪɨɫɬɭɨɬɤɚɡɵɜɚ ɥɢɞɚɠɟɧɟɪɚɡɪɟɲɚɹɩɨɝɪɟɬɶ ɫɹ ɜɧɭɬɪɢ Ⱥ ɨɞɧɚ ɢɡ ©ɝɨɫɬɟ ɩɪɢɢɦɧɵɯª ɯɨɡɹɟɤ ɡɚɹɜɢɥɚ ɱɬɨɤɪɨɦɟɩɭɫɬɨɝɨɱɚɹɧɚɫɭɝɨ ɫɬɢɬɶ ɧɟɱɟɦ Ɍɚɤ ɩɪɨɦɟɪɡɲɢɟ ɞɨ ɦɨɡɝɚ ɤɨɫɬɟɣ ɨɡɹɛɲɢɟ ɢ ɜ ɦɨɤɪɨɣ ɨɞɟɠɞɟ ɞɚ ɟɳɟ ɧɚ ɩɭ ɫɬɨɣ ɠɟɥɭɞɨɤ ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɟɪɚ ɜ ɪɨɞɧɨɣ Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭ Ⱦɨɫɚɞɧɚɹ ɨɩɥɨɲɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɦɚ ɡɚɥɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ

ǺȭȡȘȎȬȧȖȓȐȩȣȜȒțȩȓ В ы ста в ка

Ɇ

ɢɧɭɜɲɢɟ ɜɵ ɯɨɞɧɵɟ ɜ ɫɬɟɧɚɯ Ɉɛ ɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɞɪɚɦɚɬɢ ɱɟɫɤɨɝɨɬɟɚɬɪɚɢɦɒ ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ ɜɵɞɚɥɢɫɶ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ Ƚɥɚɜ ɧɵɦɢ ɚɤɬɟɪɚɦɢ ɩɶɟ ɫɵ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɢɝɪɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɭɤɨɩɥɟɫɤɚ ɥɢɡɪɢɬɟɥɢɛɵɥɢɤɨɬɵ ɢ ɤɨɲɤɢ ȼ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡɡɞɟɫɶɩɪɨɯɨɞɢɥɚɢɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚ ɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹ ɟɬɫɹ Ʉɥɭɛ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɤɨɲɟɤ ©Ȼɟɥɚɹ ɥɢɫɚª ɢɡ ɝɨɪɨɞɚ ɉɟɬɪɨɩɚɜ ɥɨɜɫɤɚ Ɂɚɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɢɦɟɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚ ɬɭɫ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ

ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ©:RUOG&DW )HGHUDWLRQª ɆɷɣɧɄɭɧɵ Ʉɚɧɚɞɫɤɢɟ ɢ Ⱦɨɧɫɤɢɟ ɫɮɢɧɤɫɵ Ȼɪɢɬɚɧɰɵ ɒɨɬɥɚɧɞɰɵ Ȼɢɪɦɚɧɰɵ Ȼɟɧɝɚ ɥɵ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɛɭɪɦɚ ± ɤɨɬɹɬ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɤɨɬɨɜ ɢ ɤɨɲɟɤ ɷɬɢɯ ɩɨɪɨɞ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɤ ɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢ ɞɟɬɶ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɜɵ ɫɬɚɜɤɟɉɪɢɱɟɦɤɚɤɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ

ɢɡ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɫ ɯɨɡɹɟɜɚɦɢ ɩɨɞɚ ɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɵɫɬɚɜ ɥɟɧɧɵɯ ɥɸɛɢɦɰɟɜ ɛɵɥɢ ɜɵɪɚ ɳɟɧɵɜɩɢɬɨɦɧɢɤɚɯɢɭɱɚɫɬɧɵɯ ɡɚɜɨɞɱɢɤɨɜ ɜ Ⱥɫɬɚɧɟ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤɟ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɟ ɢ Ɍɟɦɢɪɬɚɭ ɏɨɬɹ ɛɵɥ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɤɟɪɥ ɢɡ ɪɨɫ ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚ ɋ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ ɜɚɥɢ ɩɨɪɨɞɢɫɬɵɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɪɨɝɢɯ ɤɨɬɹɬ ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɫɚɦɨɝɨ

ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɠɟ ɩɨɤɭɩɚɥɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɦɚ ɥɵɲɟɣ ɲɨɬɥɚɧɞɫɤɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɏɚɣɥɟɧɞɫɬɪɚɣɬɢɧɟɬɨɥɶɤɨ Ʉɪɨɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɵɅɚɪɢɫɚɅɟɜɤɨɜɢɱɢɌɚ ɦɚɪɚȽɭɥɹɧɫɤɚɹɢɡɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɢ Ɇɨɫɤɜɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɪɢɧɝɢ ɝɞɟ ɜɵɹɜɥɹɥɢɥɭɱɲɢɯɜɫɜɨɢɯɤɥɚɫ ɫɚɯ Ɍɚɤ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ©Ʉɨɪɨɬɤɚɹ ɲɟɪɫɬɶªɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦɫɬɚɥȻɟɧ ɝɚɥɶɫɤɢɣ ɤɨɬ ɅɟɤɫɭɫȺɆɭɪ ɢɡ

ɩɢɬɨɦɧɢɤɚ ©$IIHFWLRQDWH %HDVWª ©Ʌɚɫɤɨɜɵɣ ɡɜɟɪɶª  ɝɨɪɨɞɚ Ɍɟɦɢɪɬɚɭ ȼ ɞɪɭɝɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɥɭɱɲɟɣ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɤɨɲɤɚ ȿɥɟɧɚɩɨɪɨɞɵȾɨɧɫɤɨɣɫɮɢɧɤɫ ɢɡɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɢɬɨɦ ɧɢɤɚ Ⱥɫɬɚɧɵ ©Ⱥɜɚɬɚɪª ɇɢɤɬɨ ɢɡɭɫɚɬɵɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɢɢɯɯɨɡɹ ɟɜɧɟɨɫɬɚɥɫɹɛɟɡɩɪɢɡɨɜɨɬɨɪ ɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ

Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ


9

ɉɭɥɶɫɪɟɝɢɨɧɨɜ [ ȺɌȻȺɋȺɊɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

[ɒɈɊɌȺɇȾɂɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

ɋɬɪɨɣɤɚɢɞɟɬɫɞɚɱɚɞɨɦɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɧɚɨɤɬɹɛɪɶ

Бараевцы работают над урожаем страны ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɟɡɞɤɢ ɚɤɢɦ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɟɪɝɟɣɄɭɥɚɝɢɧɩɨɫɟɬɢɥɧɚɭɱ ɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢɦȻɚɪɚɟɜɚɝɞɟɭɱɟɧɵɟɡɚɧɢ ɦɚɸɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟ ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɨɧ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɨ ɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟ ɦɹɧɜɵɫɲɟɣɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɡ ɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɩɪɨɢɡ ɜɨɞɫɬɜɨ Ɂɞɟɫɶ ɬɪɭɞɹɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɯ ɫɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɧɢɯ ɞɜɚ ɞɨɤ ɬɨɪɚɧɚɭɤɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɧɚɭɤ

Ⱥɤɢɦ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛ ɥɚɫɬɢ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɧɚ ɞɧɹɯ ɩɨɫɟɬɢɥ Ⱥɬɛɚɫɚɪ ɝɞɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɯɨɞɨɦ ɫɬɪɨ ɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɠɢɥɶɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɬ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ ɉɟɪɜɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɫɬɚɥɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹɩɥɨɳɚɞ ɤɚɞɜɭɯɞɨɦɨɜɩɨɤɜɚɪɬɢɪ

[

ɤɚɠɞɵɣ ɋɞɚɱɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɤɬɹɛɪɶ ɷɬɨɝɨɝɨɞɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɞɟɬ ɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɟɪ ɜɵɯ ɷɬɚɠɟɣ ɢɡ ɩɹɬɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɤɥɚɞɤɚ ɜɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥ ɧɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠ

ɇɚɤɨɪɦɢɬɟɱɭɞɨɩɬɢɱɤɭ ɩɨɥɭɱɢɬɟɫɬɨɹɢɱɟɤ

ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɭ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɦɥɧ ɲɬɭɤ ɹɢɰ ɜ ɝɨɞ ɫɨɛɢ ɪɚɸɬɫɹɡɚɩɭɫɬɢɬɶɜɧɚɲɟɣɨɛ ɥɚɫɬɢ ɗɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɟɥɟ ©ɍɲɛɭɥɚɤª Ⱥɤɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɬɢɰɟɮɚ ɛɪɢɤɢ  ɦɥɪɞ ɦɥɧ ɬɟɧɝɟ ɇɚɞɨɨɬɦɟɬɢɬɶɩɪɨɟɤɬɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɌɈɈ ©ɍɲɛɭɥɚɤª ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɞɟɫɶ ɬɪɭɞɹɬɫɹ ɦɟɫɬɧɵɯɠɢɬɟɥɟɣɉɨɫɥɟɨɬɤɪɵ

 ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪ ɫɨɧɚɥ Ɉɞɧɚ ɩɨɥɟɜɚɹ ɛɪɢɝɚɞɚ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɨɛɳɭɸ ɡɟɦɟɥɶ ɧɭɸɩɥɨɳɚɞɶɝɚɜɬɨɦ ɱɢɫɥɟɩɚɲɧɢɝɚɩɚɫɬ ɛɢɳɝɚ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɪɧɚ ɫɨ ɫɬɚɜɢɥɨɬɨɧɧɵɛɵɥɚɨɬ ɦɟɱɟɧɚɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɡɟɪɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ  ɰɝɚ Ⱥ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭɫɟɜɡɟɪɧɨɜɵɯɛɵɥɩɪɨɢɡ ɜɟɞɟɧ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ  ɝɚ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɲɟɧɢɰɚɹɪɨɜɚɹ± ɝɚɹɱɦɟɧɶ²ɝɚɨɜɟɫ  ɝɚ ɦɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɩɥɨɳɚɞɢɝɚ ɎɨɬɨɫɫɚɣɬɚEDUDHYN]

ɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɞɟ ɧɟɠɧɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɢɦɥɧ ɬɟɧɝɟ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɛɟɫɟɞɭɹ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɞɨɦɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɤɚɤɦɨɠɧɨɫɤɨ ɪɟɟ ɜɟɞɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɟɦɶɹɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɤɪɨɜɚ

[

ȺɄɄɈɅɖɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

№ 24 24 июля 2014 года

ɋȺɇȾɕɄɌȺɍɋɄɂɃɊȺɃɈɇ ]

ǝdzDZǼǹǺȁǼǬǹǴǷǴȅDZǸ ȁǷDZǭǺǼǺǭǬǸǽǻǺǰǼǿȃǹDZDZ

ȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɫ ɨ ɰ ɢ ɚ ɥ ɶ ɧ ɨ ɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ ɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ ɜ ɋ ɚ ɧ ɞ ɵ ɤ ɬ ɚɭ ɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɞɟ ɩɪɢ ɩɨɞ ɞɟɪɠɤɟ ɦɟɫɬ ɧɨɝɨ ɩɪɟɞ ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ Ⱥ ɥ ɟ ɤ ɫ ɚ ɧ ɞ ɪ ɚ Ɂ ɚ ɤ ɭ ɫ ɢ ɥ ɨ ɜ ɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɫɹ ɪ ɚ ɡ ɥ ɢ ɱ ɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɭ ɥ ɭ ɱ ɲ ɚ ɸ ɬ ɫ ɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡ ɧɢ ɢ ɫɨɡɞɚ ɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ Ȼɚɡɨɣ ɜɫɟɯ ɧɨɜɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɌɈɈ ©ɋɜɨɛɨɞɧɨɟª ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥ Ɂɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɚɠɧɨɟɫɨɛɵɬɢɟɜɠɢɡɧɢɬɨɜɚ ɫɮɟɪɵ Ⱥ ɜ ɝɨɞɭ ɧɚɱɚɬɨ ɪɢɳɟɫɬɜɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɟɪɧɨɯ ɬɢɹɮɚɛɪɢɤɢɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸɪɚɛɨɬɭ ɤɭɫɢɥɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜ ɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɛɴɟɦɨɦ ɬɵɫɹɱ ɩɨɥɭɱɚɬ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ ɋɟɣ ɉɨɫɬɪɨɟɧɵɬɚɤɠɟɧɨɜɵɟɜɨɞɨ ɬɨɧɧ Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨ ɱɚɫ ɜɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ʉ ɫɥɨɜɭ ɩɨɲɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɩɪɨɜɨɞɵ ɜ ɫɟɥɚɯ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɤɚ ɟɤɬɚɦɥɧɬɟɧɝɟɋɨɡɞɚɧɵ ɩɨɱɬɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɵ Ɉɛɴɟɤɬ ɩɥɚ ɥɨɠɟɧɢɹɧɚɛɚɧɸɞɥɹɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɤɚ ɩɥɨɬɢɧɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɢɪɭɟɬɫɹɡɚɩɭɫɬɢɬɶɜɨɦɩɨɥɭ ɫɟɥɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɤɚ ɧɚ ɲɤɨɥɭ ɪɵɛɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɋɬɨɢɬ ɨɛɪɟɥɨ ɜɚɠɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢ ɝɨɞɢɢɷɬɨɝɨɝɨɞɚ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɜɜɨɞɨɦ ɜ ɇɚ ɩɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɟ ɛɭɞɟɬ ɫɜɨɣ ɧɢɦɚɬɟɥɶɜɵɞɟɥɢɥɦɥɧɬɟɧ ɹɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɬɪɭɞɹɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɨɣɤɨɬɨɪɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɨɩɨɞ ɤɨɪɦɨɰɟɯɨɛɳɟɣɟɦɤɨɫɬɶɸ ɝɟɊɚɧɟɟɡɚɫɱɟɬɯɨɡɹɣɫɬɜɚɩɨ ɱɟɥɨɱɟɤ ɧɹɥɨ ɫɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹ ɬɨɧɧ ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɪɨɟɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚ ɇɟɞɚɜɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɨɜɨɟ ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟ ©Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ªɧɚɦɥɧɬɟɧɝɟɫɸɞɚ ɋɬɪɚɧɢɰɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥ ɘɪɢɣ Ȼɪɚɝɢɧ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɜɟɞɟɧɵ ɞɨɪɨɝɢ ɜɨɞɚ ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ

ǘǗǍǘǑǚǓlj NjǶDZǵǩǶDZǮ

ǖǩǶǩȁǼǬǩǰǮǻǼǵǷǯǶǷǸǷǭǸDZǺǩǻȅǺȈǫǷǫǺǮǾǷǻǭǮǴǮǶDZȈǾǺǫȈǰDZǶǩȀDZǶǩȈ ǺǴȇǪǷǬǷǵǮǺȈǿǩǚǻǷDZǵǷǺǻȅǶǩǵǮǺȈǿtǻǮǶǬǮ

ǖǩȁDZǶǭǮdzǺ


10 № 24 24 июля 2014 года

ȼɫɜɨɛɨɞɧɭɸɦɢɧɭɬɤɭ

Анекдоты

ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɝɨɪɨɫɤɨɩ ɟɟ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ²ɉɨɞɤɚɤɢɦɡɧɚɤɨɦɛɵɥɡɚɱɚɬ ɑɟɪɟɡɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɩɨɫɥɟ ɪɟɛɟɧɨɤ"ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬɚɫɬɪɨɥɨɝ ² Ʉɚɠɟɬɫɹ ɩɨɞ ɡɧɚɤɨɦ ©ɋɌɈ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɬɪɟɧɟɪ ɩɨ ɤɚɪɚɬɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɭ ɢ əɇɄȺɁȺɉɊȿɓȿɇȺª ɜɢɞɢɬɱɬɨɧɢɤɬɨɢɡɟɝɨɭɱɟɧɢ ɤɨɜɧɟɭɯɨɞɢɬɚɜɫɟɫɬɪɟɜɨɝɨɣ ɫɦɨɬɪɹɬɜɨɤɧɨ ² Ɂɨɥɭɲɤɚ ɹ ɫɥɵɲɚɥɚ ɱɬɨ ²ɉɨɱɟɦɭɞɨɦɨɣɧɟɢɞɟɬɟ" ²Ⱦɚɬɚɦȼɨɜɤɚɯɭɥɢɝɚɧɯɨ ɬɜɨɹɦɚɱɟɯɚɢɫɟɫɬɪɵɭɟɯɚɥɢɧɚ ɛɚɥ ɞɢɬ«

²Ɍɚɤɜɵɠɟɭɦɟɧɹɤɚɪɚɬɢ ɫɬɵ ²Ɍɚɤɨɧɫɧɚɱɚɥɚɦɨɪɞɭɛɶɟɬ ɚ ɩɨɬɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɤɚɪɚɬɢɫɬ ɬɵ ɢɥɢ ɧɟɬ ȿɫɥɢ ɤɚɪɚɬɢɫɬ ɬɚɤ ɟɳɟɞɨɛɚɜɢɬɶɦɨɠɟɬ ²ɇɭɹɜɨɛɳɟɦɬɨɬɨɠɟɧɢ ɤɭɞɚɧɟɫɩɟɲɭ«

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɪɢɧɚ ɡɚɞɚɜ ɜɨɩɪɨɫ ©Ɇɨɝɭ ɥɢ ɹ ɟɳɟ ɱɟɦɬɨ ɜɚɦ ɩɨɦɨɱɶ"ª ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ ɥɹɥɚɱɬɨɟɣɩɪɢɞɟɬɫɹɤɨɩɚɬɶ ɤɚɪɬɨɲɤɭ

²Ⱦɚɧɭ" ² Ɍɵ ɬɨɠɟ ɯɨɱɟɲɶ" ə ɩɪɢ ɝɨɬɨɜɢɥɚ ɬɟɛɟ ɩɨɞɚɪɨɱɟɤ ɩɥɚ ɬɶɢɰɟɬɭɮɟɥɶɤɢɤɚɪɟɬɭɌɵɦɨ ɠɟɲɶɟɯɚɬɶɧɚɛɚɥ ²Ʉɪɟɫɬɧɚɹɞɚɬɵɱɬɨ"Ɂɚɱɟɦ ɨɧɨɦɧɟ"ɍɦɟɧɹɯɚɬɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ

ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɟɝɨɫɜɟɧɢɤɨɦɜɪɭɤɚɯ ɪɭɤɚɦɢɉɨɤɚɧɢɤɬɨɧɟɜɢɞɢɬ Ɇɭɠɢɤ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɤɨɥɟɧɢ ɢ ɧɚ ɜɡɪɵɞ ²Ʌɸɫɹɧɟɭɥɟɬɚɣɗɬɨɛɵɥɨ ɜɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɚɡ Ʉɚɤɨɛɢɞɟɬɶɠɟɧɳɢɧɭ" Ⱦɨɠɞɢɬɟɫɶ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɡɚɤɨɧ ɱɢɬɫɜɨɟɩɨɥɭɱɚɫɨɜɨɟɩɨɞɛɢɪɚɧɢɟ ɨɞɟɠɞɵɢɨɞɟɧɟɬɫɹ ɇɟɞɚɟɬɩɨɤɨɹɜɨɩɪɨɫɞɥɹɤɨɝɨ ɋɩɪɨɫɢɬɟ ©Ɍɵ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɜ ɛɵɥɢ ɩɪɢɞɭɦɚɧɵ ɤɪɨɜɚɬɢ ɩɨɥɭ ɷɬɨɦɩɨɣɞɟɲɶ"ª ɬɨɪɤɢ ɢ ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨ Ȼɟɝɢɬɟ ɜɟɤɩɨɥɬɨɪɚɲɤɚ" ²Ⱦɟɜɭɲɤɚɚɱɬɨɜɵɞɟɥɚɟɬɟ ²ɋɤɨɪɨɧɚɲɪɟɛɟɧɨɤɜɵɪɚɫ ɜɫɭɛɛɨɬɭɜɟɱɟɪɨɦ" ɬɟɬ ɢ ɟɦɭ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ²ɉɨɡɜɨɧɢɬɟɜɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟə ɤɥɟɬɤɭ ɪɚɫɫɤɚɠɭ ²Ʌɸɫɹ ²ɇɭɢɥɢɜɨɥɶɟɪ ²Ʌɸɫɹ ²ɇɭɱɬɨ" ² ɗɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɚɧɟɠ ² ɉɚɩ ɚ ɭ ɬɟɛɹ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɛɵɥ Ʌɸɫɹ²ɷɬɨɦɚɧɟɠ ɩɥɚɧɲɟɬ" ²ɇɟɬɬɨɝɞɚɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜɬɨ ɧɟɛɵɥɨ ²Ⱥɧɚɱɟɦɬɵɬɨɝɞɚɢɝɪɚɥ" Ʌɸɛɥɸ ɩɪɢɦɟɬɵ Ɋɚɫɫɵɩɚɥ ²ɇɚɭɥɢɰɟ ɫɨɥɶ²ɤɫɫɨɪɟɪɚɡɛɢɥɬɚɪɟɥɤɭ² ɧɚɫɱɚɫɬɶɟɩɟɪɟɫɨɥɢɥ²ɜɥɸɛɢɥ ɫɹɅɟɝɱɟɜɨɜɫɟɦɜɢɞɟɬɶɤɚɤɨɣɬɨ ɫɢɦɜɨɥɱɟɦɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɭɤɨɝɨ ȼɱɟɪɚɦɧɟɛɵɥɨɫɤɭɱɧɨɢɹɧɚ ɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɪɭɤɢ ɧɟ ɢɡ ɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɩɢɫɚɥɚ ɜ ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɦɭ ɪɚɫɬɭɬ ɦɭɠɱɢɧɟ ɩɨɞ ɮɨɬɨ ©Ɍɵ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟɧɟɥɸɛɢɲɶ"ª ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɥɨ ɟɝɨɞɪɭɡɟɣɜɨɝɥɚɜɟɫɠɟɧɨɣ ²Ⱥɤɚɤɬɵɫɨɫɜɨɢɦɩɨɡɧɚɤɨ Ɇɭɠɢɤɟɫɥɢɬɵɠɢɜɨɣ²ɩɪɨɫɬɢ ɦɢɥɚɫɶ"

©ɑɬɨɬɨɧɟɬɚɤª²ɞɭɦɚɥɄɨ ɉɨɟɯɚɥɢɞɜɚɦɭɠɢɤɚɧɚɪɵɛɚɥ ɥɨɛɨɤɞɨɟɞɚɹɅɢɫɭ ɤɭȼɵɩɢɥɢɍɬɪɨɦɨɞɢɧɩɪɨɫɵɩɚ ɟɬɫɹɢɛɭɞɢɬɞɪɭɝɨɝɨ ²Ɍɵɱɬɨ"Ɂɚɱɟɦɫɟɬɶɜɩɨɥɟɩɨ ɋɜɚɞɶɛɨɣ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɞɪɚɤɚ ɜ ɫɬɚɜɢɥ" ²Ⱥɱɬɨɹɬɨ"Ƚɞɟɬɵɝɪɟɛɬɚɦ ɩɨɞɴɟɡɞɟɅɚɪɢɫɵȽɭɡɟɟɜɨɣ ɹɢɫɬɚɜɢɥ

ɋɚɦɚɹ ɜɤɭɫɧɚɹ ɟɞɚ ² ɷɬɨ Ɇɭɠɢɤɩɶɹɧɵɣɜɞɪɨɜɚɩɪɢ ɨɫɬɵɜɲɚɹ ɠɚɪɟɧɚɹ ɤɚɪɬɨɲɤɚ Ȼɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɪɢ ɯɨɞɢɬ ɤ ɚɫɬɪɨɥɨɝɭ ɱɬɨɛɵ ɬɨɬ ɩɨɥɡɚɟɬɞɨɦɨɣɫɝɭɥɹɧɤɢɀɟɧɚ ɧɨɱɶɸ ɫ ɱɭɝɭɧɧɨɣ ɫɤɨɜɨɪɨɞɤɢ

² Ɉ ɨɱɟɧɶ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨ Ɉɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ©Ɇɟɧɹ Ʉɨɥɹ ɡɨ ɜɭɬ ɚ ɬɟɛɹ ɤɚɤ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ"ª ɂɤɨɮɟɜɩɨɫɬɟɥɶɩɨɞɚɟɬ

ɉɪɨɫɬɭɞɚ ɢ ɤɚɲɟɥɶ ɧɚ ɫɢɥɶ ɧɨɦɦɨɪɨɡɟɉɨɜɟɪɶɬɟ²ɟɳɟ ɧɟ ɛɟɞɚ Ƚɨɪɚɡɞɨ ɫɬɪɚɲɧɟɟ ɩɨ ɧɨɫ ɩɪɢ ɫɤɥɟɪɨɡɟ Ȼɟɠɢɲɶ ɢ ɧɟɩɨɦɧɢɲɶɤɭɞɚ

ə ɧɟ ɫɨɜɚ ɋɨɜɚ ɩɨɡɞɧɨ ɥɨ ɠɢɬɫɹ əɧɟɠɚɜɨɪɨɧɨɤɀɚɜɨɪɨɧ ɤɢɪɚɧɨɜɫɬɚɸɬ ə ² ɯɨɪɟɤ ə ɜɫɟɝɞɚ ɯɨɱɭ ɫɩɚɬɶ

ɉɊɂȿɏȺɅȺ ə ɋ ɆɍɀȿɆ ɇȺɊɕȻȺɅɄɍ ɆɍɀɆɇȿ ²ɇȺɌȺɒɞɚɣɦɧɟɯɥɟɛɞɥɹ ɩɨɞɤɨɪɦɤɢ ȽɈȼɈɊɘȿɆɍ²əɟɝɨɫɴɟ ɥɚɩɨɞɨɪɨɝɟ ²Ɍɨɝɞɚɞɚɜɚɣɤɚɲɭ ²əɟɟɬɨɠɟɫɴɟɥɚ ² Ɍɨɝɞɚ ɇȺɌȺɒ ɞɨɟɞɚɣ ɱɟɪɜɟɣɢɩɨɟɯɚɥɢɞɨɦɨɣ


Ɉɛɪɚɡɠɢɡɧɢ

ǧȒȌȑȘȌȐǻȕșȏȔ

11 № 24 24 июля 2014 года

©ǙǵǺǵǹȀǹǴǭǿǽǭǿ²ǹǭǷǾǵǹȀǹǼǻǸȉǴȈª ɉ

ɪɨɝɭɥɢɜɚɹɫɶɩɨɭɥɢɰɚɦɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɬɪɭɞɧɨ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚ ɧɢɟ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɜɵɛɢɪɚɸɳɢɯ ɜ ɤɚɱɟ ɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟ ɚɜ ɬɨɦɨɛɢɥɶɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɈɱɟɧɶɹɪɤɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫɦɨɬɪɹɬɫɹ ɨɧɢ ɧɚ ɮɨɧɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜɢɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɉɟɪɟɤɪɟɫɬɤɢ ɭɥɢɰ ɩɚɪɤɢ ɢ ɫɤɜɟɪɵ ɬɚɦ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɬɟɦ ɤɚɤ ɧɟɭɬɨɦɢɦɨ ɤɪɭɬɹɬ ɩɟɞɚɥɢ ɥɸɞɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ ɦɨ ɥɨɞɟɠɢ ɞɨ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ Ⱥɥɟɤɫɟɹ Ɏɨɬɢɧɚ ɦɵ ɭɜɢɞɟɥɢ ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɦ ɜ ɬɟɧɢ ɞɟ ɪɟɜɶɟɜ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɞɟɥɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ȼɟɥɨɫɢɩɟɞ±ɜɟɪɧɵɣɞɪɭɝɢɩɨɦɨɳɧɢɤ ɧɚɲɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɚɝɟɧɬɨɦ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɢɪɦ ɧɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɪɵɧɤɟ

ɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɵɫɬɪɟɣ ɱɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɹ ɯɨɞɢɥ ɩɟɲɤɨɦɢɥɢɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɉɟɪɟɞɜɢɝɚɹɫɶɧɚɚɜɬɨɛɭɫɟ ɥɟɬɨɦɱɚɫɬɨɫɬɚɥɤɢɜɚɟɲɶɫɹɫɠɚɪɨɣɢ ɞɭɯɨɬɨɣ ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫ ɬɟɫɧɨ ɬɨɣ ɜɧɭɬɪɢ ɫɚɥɨɧɚ Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɟɝɨ ɦɟɫɬɚɯ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬɞɨɪɨɝɢȺɧɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟɹɦɨɝɭ ɝɞɟɬɨ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɛɵɫɬɪɟɣ ɢ ɫɞɟɥɚɜ ɦɚ ɧɟɜɪ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɑɬɨ ɫɭɳɟ ɫɬɜɟɧɧɨɛɟɪɟɠɟɬɦɨɟɜɪɟɦɹɚɷɬɨɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣɮɚɤɬɨɪ

Ⱥɥɟɤɫɟɣɧɚɩɪɢɦɟɪɜɵɜɵɟɯɚɥɢɢɡ ɞɨɦɚ ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɟɥɚɦ ɢ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɞɨɦɨɣ ɜɟɱɟɪɨɦ Ʉɚɤɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɧɚ ɤɪɭɱɢɜɚɟɬɫɹɡɚɞɟɧɶɫɬɪɟɥɤɚɦɢɫɩɢɞɨ ɦɟɬɪɚ" ɇɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟɹɟɡɠɭɧɟɦɧɨɝɨɬɨɥɶ ɤɨ ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɟɥɚɦ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɦɨɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɞɟɧɶ ɭ Ⱥɥɟɤɫɟɣɫɤɚɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɵɧɚ ɦɟɧɹɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɨɤɨɥɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ Ʉɚɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɨɪɨɞ ɢɦɟɧɧɨɷɬɨɬɜɢɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" ɇɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟɟɡɠɭɫɞɟɬɫɤɢɯɥɟɬ ɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞ ɪɨɞɨɦɹɫɩɨɫɟɥɤɚȺɣɞɚɛɭɥɁɟɪɟɧɞɢɧ ɧɟɣɞɥɹɜɟɥɨɥɸɛɢɬɟɥɟɣ" ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɉɨɦɧɸ ɫɜɨɣ ɩɟɪɜɵɣ  Ʉɨɝɞɚ ɹ ɟɞɭ ɩɨ ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɷɬɨ ɛɵɥ ɫɚɦɵɣ ɨɛɵɱɧɵɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɦɨɟɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ©ɍɪɚɥª ɉɨɬɨɦ ɹ ɠɟɧɢɥɫɹ ɝɞɟɬɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɜɱɚɫȿɫɥɢɠɟɦɧɟ ɢ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɦɟɧɹ ɬɚɤ ɡɚɤɪɭɬɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɟ ɪɚɫ ɥɚ ɱɬɨ ɦɧɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɇɨ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɞɨɥ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ȼɚɫɢɥɶɤɨɜ ɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɱɬɨɬɨ ɦɟɧɹ ɫɤɢɣ ɢɥɢ Ⱥɜɬɨɝɨɪɨɞɨɤ ɢ ɜɵɟɡɠɚɸ ɬɭɞɚ ɩɨɬɹɧɭɥɨ ɫɧɨɜɚ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɭɠɟɩɨɞɨɪɨɝɟɬɨɫɤɨɪɨɫɬɶɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɪɢɜɵɱɤɟɄɨɧɟɱɧɨɜɟɥɨɫɢɩɟɞɹɬɨɝɞɚ ɫɹɞɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɜɱɚɫ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɧɵɣ ɝɨɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɮɢɪɦɵ ɭ ɜɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜɚɦ ɢɡ ©75,1;ª ɜɟɫɬɧɵɩɪɚɜɢɥɚɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɉɬɧɨɲɭɫɶɹɤɬɨɦɭɬɢɩɭɥɸɞɟɣɤɨɬɨ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟ ɪɵɟɤɦɚɲɢɧɚɦɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɢɩɨɬɨɦɭ ɞɢɫɬɨɜɧɚɞɨɪɨɝɟɨɠɢɜɥɟɧɧɨɣɚɜɬɨɦɚ ɧɚɧɢɯɧɟɟɡɞɹɬȼɨɬɩɨɱɟɦɭɭɦɟɧɹɞɨ ɝɢɫɬɪɚɥɢ" ɫɢɯɩɨɪɧɟɬɧɢɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɧɢ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɦɧɟ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɢɧɬɟɪɟɫɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚ ɜɚɬɶɫɹ ɷɬɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟ ɬɪɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɛɟɧɡɢɧɭ ɥɟɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɝɞɟ ɦɧɟ ɥɭɱɲɟ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ ɬɟɯɨɫɦɨɬɪɭ ɩɚɪ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ± ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ ɩɨ ɬɪɚɫɫɟ ɤɨɜɤɟ ɇɟɞɚɜɧɨ ɦɧɟ ɨɞɢɧ ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɢɥɢ ɩɨ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ" Ⱦɨɪɨɠɧɵɟ ɫɤɚɡɚɥ ©ȼ ɦɢɪɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɩɪɨ ɜɟɥɨɫɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɫɤɚɡɚɥɢ ©Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ

 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɤɚɤ ɜɵ ɨɯɚ ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚ ɥɟɣɢɜɨɨɛɳɟɞɨɪɨɝɫɬɨɱ ɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɟɥɨɥɸɛɢɬɟɥɟɣ" Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɟɫɬɶ ɤɚɤɢɟɬɨ ɩɪɟɞ ɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹɭɫɥɨɜɢɣ" Ⱦɨɪɨɝɢ ɭ ɧɚɫ ɫɟɣɱɚɫ ɪɟ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹɢɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨ ɟɡɠɚɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɧɨ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɬɟɯ ɝɞɟ ɥɟɠɢɬ ɫɬɚɪɵɣɚɫɮɚɥɶɬɢɭɠɟɢɦɟ ɸɬɫɹɜɵɛɨɢɧɵɟɯɚɬɶɩɨɤɨɱ ɤɚɦɤɨɧɟɱɧɨɧɟɭɞɨɛɧɨɢɡɡɚ ɬɪɹɫɤɢȺɜɨɬɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨɬɟɦɬɪɨɬɭɚɪɚɦɝɞɟɫɟɣɱɚɫ ɛɪɭɫɱɚɬɤɭ ɞɟɥɚɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɑɬɨɛɵɹɩɨɠɟɥɚɥ"ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɜɵɞɟɥɟɧ ɧɭɸɤɚɤɜɝɨɪɨɞɟȺɫɬɚɧɟɞɨɪɨɠɤɭɞɥɹɜɟ ɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜɇɨɜɨɡɦɨɠɧɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɟɟ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɩɨɡɜɨɥɢɬɲɢɪɢɧɚɭɥɢɰȼɵɯɨɞɨɞɢɧ± ɟɯɚɬɶɩɨɬɪɨɬɭɚɪɭɢɤɚɠɞɨɦɭɢɡɧɚɫɚɜ ɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɭ ɜɟɥɨɥɸɛɢɬɟɥɸ ɩɟɲɟɯɨɞɭ ±ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ Ɍɚɤ ɛɨɥɟɟ ɛɟɡɨɩɚɫ ɱɚɫɬɶɸɨɛɳɟɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹȺɡɧɚɱɢɬɧɚɞɨ ɧɨ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɧɚɫ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯ ɞɨ ɭɜɚɠɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɚ ɪɨɠɟɤɧɟɬɤɚɤɞɨɩɭɫɬɢɦɜȺɫɬɚɧɟªȺ ɉɪɨɯɨɞɹ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɹ ɡɚɦɟɱɚɸ ɱɬɨ ɤɚɤɢɟɩɪɚɜɢɥɚɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɦɨ ɱɢɫɥɨɥɸɞɟɣɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɯɫɹɧɚɜɟ ɝɭɬɛɵɬɶɜɚɠɧɵɦɢɞɥɹɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ" ɥɨɫɢɩɟɞɚɯɪɚɫɬɟɬȺɤɨɝɞɚɜɵɱɟɬɵɪɟ ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɧɟ ɟɯɚɬɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ ɤɭɩɢɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɤɚɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢɧɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟɱɬɨɛɵɧɟɫɛɢɬɶ ɛɵɥɚɫɢɬɭɚɰɢɹ" ɩɟɲɟɯɨɞɚɟɫɥɢɬɵɟɞɟɲɶɩɨɬɪɨɬɭɚɪɭȺ Ɋɚɧɶɲɟ ɤɨɝɞɚ ɹ ɞɨɟɡɠɚɥ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɲɶ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɭ ɩɨ ɩɟ ɪɚɛɨɬɵɭɬɪɨɦɚɬɚɤɠɟɟɯɚɥɜɨɛɟɞɢɥɢ ɲɟɯɨɞɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɥɟ ɜɟɱɟɪɨɦ ɩɨ ɩɭɬɢ ɦɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɡɚɬɶ ɫ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚɥɸɛɢɬɟɥɹ ɋɟɣɱɚɫ ɠɟ ɹ ɩɟɲɟɦɪɟɠɢɦɟ ɦɨɝɭɭɜɢɞɟɬɶɬɚɤɢɯɨɤɨɥɨɞɟɫɹɬɤɚɊɚɧɶ Ʉɚɤ ɭ ɜɚɫ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɲɟ ɦɧɟ ɦɨɹ ɫɭɩɪɭɝɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɚɜ ©ɑɟɝɨɬɵɤɚɤɪɟɛɟɧɨɤɟɡɞɢɲɶɧɚɜɟɥɨɫɢ ɩɟɞɟ"ȼɫɜɨɢɝɨɞɚɬɵɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɛɨ ɬɨɥɸɛɢɬɟɥɹɦɢɢɩɟɲɟɯɨɞɚɦɢ" ɋɬɚɪɚɸɫɶɛɵɬɶɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɫɨɜɫɟɦɢ ɥɟɟ ɫɨɥɢɞɧɵɦª ə ɨɬɜɟɱɚɥ ©ɉɨɫɦɨɬɪɢ ±ɢɫɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢɢɫɩɟɲɟɯɨɞɚɦɢɌɨɠɟ ɧɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹɩɨɝɨɪɨɞɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɜɢɞɟɬɶ ɢ ɫ ɢɯ ɫɬɨɪɨɧɵ Ȼɵɜɚɟɬ ɢ ɥɸɞɢ ɫɬɚɪɲɟ ɦɟɧɹ ɋɟɣɱɚɫ ɜɪɟɦɹ ɬɚ ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɟɪɟɟɡɠɚɸ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɭ ɚɜɬɨ ɤɨɟɱɬɨɦɧɟɬɚɤɞɚɠɟɛɭɞɟɬɭɞɨɛɧɟɣɩɪɨ ɦɨɛɢɥɢɫɬɵ ɤɪɢɱɚɬ ɱɟɪɟɡ ɨɤɧɨ ©ɋɥɟɡɶ ɫ ɟɯɚɬɶɫɹªȺɬɟɩɟɪɶɦɨɹɫɟɦɶɹɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚªəɝɨɜɨɪɸɢɦɜɨɬɜɟɬɯɨɬɹ ɤɷɬɨɦɭɛɨɥɟɟɫɩɨɤɨɣɧɨɩɪɢɜɵɤɥɢ ɑɢɫɥɨ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɨɜ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦɤɨɧɟɱɧɨɧɟɫɤɚɠɟɲɶ©ɉɨɤɚɹɫɥɟ ɡɭɫɧɟɝɨɢɩɪɨɣɞɭɫɶɩɟɲɤɨɦɨɧɞɨɥɶɲɟ ɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɹɬɶª ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɹ ɫɬɚɪɚ ɩɭɧɤɬɵ ɢɯ ɩɪɨɤɚɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɢɧɨɬɟɚ ɸɫɶ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɧɟ ɬɪɚ ©&LQHPD$OHPª ɜɨɡɥɟ ɫɨɩɤɢ Ȼɭɤɩɚ

ǐǩȀǮǵ ǸǹǷǮǰǯǩǻȅ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷǪDZ ǴǮdzDZǴǷǵǮǻǹǩǮǺǴDZȆǻǷǵǷǯǶǷ ǺǭǮǴǩǻȅǶǩǫǮǴǷǺDZǸǮǭǮ ɩɟɞɢɫɬɨɜ ɱɬɨ ɨɧɢ ɭɛɢɣɰɵ ɷɤɨɧɨɦɢ ɤɢ ɍ ɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜª Ⱥ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɦɧɟ ɡɧɚɤɨɦ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚɨɧɩɪɨɫɬɢɞɨɫɬɭɩɟɧȾɚɢɪɚɫ ɯɨɞɨɜ ɡɞɟɫɶ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ± ɩɨɞ ɤɚɱɚɬɶɤɨɥɟɫɨɞɚɢɦɢɧɢɦɭɦɡɚɬɪɚɬɩɨ ɡɚɩɱɚɫɬɹɦ Ʉɚɤɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɨɝɨɪɨɞɭɜɚɦɞɚɟɬɜɟɥɨɫɢɩɟɞ" ɇɟ ɨɬɤɪɨɸ ɧɢɤɨɦɭ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɟɫɥɢ ɫɤɚɠɭɱɬɨɟɡɞɚɧɚɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɚ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ȼɟɞɶ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɦɵɲɰɵ ɧɨɝ ɫɩɢɧɵ Ɇɧɨɝɢɦ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ ɞɚ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɚɦ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɢɫɤɨɦ ɮɨɪɬɠɚɪɤɚɹɩɨɝɨɞɚȺɬɨɦɭɤɬɨɩɟɪɟ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ɤɚɤ ɜ ɠɚɪɭ ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞ ɧɚɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɪɢ ɩɨ ɦɨɳɢɜɟɬɪɚɢɥɢɩɪɨɫɬɨɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨ ɬɨɤɚɜɨɡɞɭɯɚ ɉɨɦɨɝɚɟɬ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɢ ɜ ɦɨɟɣ ɧɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ɇɨɣ ©ɞɜɭɯ ɤɨɥɟɫɧɵɣ ɞɪɭɝª ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟ

ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ Ⱦɟɥɚɸ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɟɧɹ ɡɚɦɟ ɬɢɥɭɜɢɞɟɥɱɬɨɹɟɞɭ Ⱦɜɚɝɨɞɚɧɚɡɚɞɭɦɟɧɹɛɵɥ ɨɞɢɧ ɫɥɭɱɚɣ Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɟɪɟ ɟɡɠɚɥ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ɞɨɪɨɝɭ ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɦ ɩɟ ɪɟɯɨɞɟɦɟɧɹɫɛɢɥɚɞɟɜɭɲɤɚ ɟɯɚɜɲɚɹɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟȼɢ ɧɨɜɚɬɚ ɛɵɥɚ ɨɧɚ ± ɨɬɜɟɪɧɭ ɥɚɫɶ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɟɡɠɚɥɚ ©ɩɟ ɲɟɯɨɞɤɭªɢɝɥɹɞɹɜɡɚɞɧɟɟ ɫɬɟɤɥɨ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥɚ ɦɟɧɹ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɹ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɫɬɚɥɨɫɶ ɦɨɟɦɭ ɜɟ ɥɨɫɢɩɟɞɭ Ɇɵ ɧɚɲɥɢ ɩɨɧɢ ɦɚɧɢɟɨɧɚɦɧɟɬɨɝɞɚɜɨɡɦɟ ɫɬɢɥɚɭɳɟɪɛ Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɡɚɦɟɬɢɥɨɞɢɧɦɨɦɟɧɬɄɨɝɞɚ ɹ ɩɪɨɟɡɠɚɸ ɦɢɦɨ ɧɢɯ ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɟɡɤɨ ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛ ɯɨɞɢɦɨɱɬɨɛɵɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟ ɨɬ ɦɨɟɝɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ ɢɫɯɨ ɞɢɥ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɡɜɭɤ ɱɬɨɛɵ ɦɟɧɹɫɥɵɲɚɥɢɂɬɚɤɨɜɨɣɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɪɨɦɤɨɣ ɜɢɛɪɚ ɰɢɟɣɭɦɟɧɹɢɦɟɟɬɫɹ

ɉɪɨɣɞɢɬɟɫɶ ɜɟɱɟɪɨɦ ɢ ɭɜɢɞɢɬɟ ɫɤɨɥɶ ɤɨ ɥɸɞɟɣ ɫɟɣɱɚɫ ɟɡɞɢɬ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ ɉɪɢɱɟɦɤɪɨɦɟɦɨɥɨɞɟɠɢɱɬɨɟɫɬɟɫɬɜɟɧ ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɢɫɬɚɪɲɟɝɨɬɨɠɟȾɚɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨɢɛɟɡɜɪɟɞɧɨɝɨɜɢɞɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɱɬɨ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɚ ɝɚɡɢɧɚɯɱɬɨɧɚɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɪɵɧɤɟ ȿɫɥɢ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɩɟɪɟɞ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ ɬɨ ɥɸɞɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɜɟ ɥɨɫɢɩɟɞɜɦɢɪɟɛɭɞɟɬɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟȿɫɥɢɛɪɚɬɶɬɟɧɞɟɧɰɢɢɧɚɛɥɸ ɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɦɢɪɚɤɚɤɉɟɤɢɧɚɬɚɤɠɟɜȿɜɪɨɩɟ« ȼɢɧɬɟɪɧɟɬɟɫɟɣɱɚɫɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɜɟ ɥɨɫɢɩɟɞɵ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨ ɦɨɬɨɪɚɦɢɌɚɦɭɠɟɞɚɠɟɢɩɟɞɚɥɢɧɟɧɚɞɨ ɤɪɭɬɢɬɶɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɪɚɛɨɬɚɟɬɡɚɪɹɞɍ ɧɢɯɢɫɤɨɪɨɫɬɶɛɨɥɶɲɟɛɭɞɟɬɢɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɹɱɬɨɷɬɨɭɠɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɨɬɨɰɢɤɥɇɨ ɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɭɠɟɢɩɥɨɯɨɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨɧɟɪɚɛɨɬɚɸɬɬɜɨɢɦɵɲɰɵɧɨɝ ə ɧɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɚɜɬɨɦɨ ɛɢɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɢɫɱɟɡɥɢ ɢɡ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ Ɇɨɠɧɨ ɨɛɥɚɞɚɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟ ɫɬɢɢɜɟɥɨɫɢɩɟɞɁɚɱɟɦɩɪɨɟɡɠɚɬɶɧɚɚɜ ɬɨɦɨɛɢɥɟɤɢɥɨɦɟɬɪɚɟɫɥɢɷɬɨɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɜɫɟ ɡɚ ɜɢɫɢɬɨɬɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜȺɬɚɤ±ɢɪɚɫɯɨ ɞɨɜɦɟɧɶɲɟɢɡɞɨɪɨɜɶɸɩɨɥɟɡɧɟɣȼɟɞɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ±ɷɬɨɠɢɡɧɶ ɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ

NjǷǫǹǮǵȈǫǮǴǷǺDZǸǮǭǶǷDzǸǹǷǬǼǴdzDZǼdzǹǮǸǴȈȇǻǺȈǵȄȁǿȄǶǷǬDZǸǷǫȄȁǩǮǻǺȈDZǾǫȄǶǷǺǴDZǫǷǺǻȅǼǴǼȀ ȁǩǮǻǺȈǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅǺǮǹǭǮȀǶǷǺǷǺǼǭDZǺǻǷDzDZǭȄǾǩǻǮǴȅǶǷDzǺDZǺǻǮǵǚǷǫǮǹȁǩȈǭǴDZǻǮǴȅǶȄǮǫǮǴǷǺDZ ǸǮǭǶȄǮǸǷǮǰǭdzDZǶǩǺǫǮǯǮǵǫǷǰǭǼǾǮǵȄǰǩǺǻǩǫǴȈǮǵǶǩȁDZǴȉǬdzDZǮǹǩǪǷǻǩǻȅǫǸǷǴǶǼȇǺDZǴǼ


12

Ɂɟɦɥɸɪɨɣɤɚ

№ 24 24 июля 2014 года

ɌȺɄɈɃɇȿɉɊɈɋɌɈɃ ɄȺȻȺɑɈɄ

Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ ɧɟɬ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɪɨ ɳɟ ɱɟɦ ɤɚɛɚɱɨɤ ɂ ɜ ɭɯɨɞɟ ɧɟɩɪɢ ɯɨɬɥɢɜ ɢ ɭɪɨɠɚɣ ɞɚɟɬ ɛɨɝɚɬɵɣ ɇɨ ɛɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɷɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɤɚɩɪɢɡɧɢɱɚɬɶ ȼɨɬ ɡɞɟɫɶ ɢ ɧɭɠɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɜɫɟ ɥɢɦɵɞɟɥɚɟɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɭɯɨɞɟ ȿɫɥɢ ɧɟ ɡɚɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɥɨɞɵ ɢɥɢ ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɢɟ ɡɟɥɟɧɰɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɠɟɥ ɬɟɬɶ ɢ ɡɚɝɧɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɠɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨ ɲɥɨ ɨɩɥɨɞɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬ ɫɬɨɢɬ ɯɨɥɨɞɧɚɹɞɨɠɞɥɢɜɚɹɩɨɝɨɞɚɢɩɨɷɬɨ ɦɭ ɧɟ ɥɟɬɚɸɬ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟɨɩɵɥɢɬɟɥɢ ɥɢɛɨ ɜɵ ɢɯ ɫɚɦɢ ɭɧɢɱɬɨɠɢɥɢ ɨɩɪɵ ɫɤɚɜɫɚɞɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɚɦɢɜɨɜɪɟɦɹɰɜɟ ɬɟɧɢɹ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɵɥɹɣɬɟ ɫɜɨɢ ɤɚɛɚɱɤɢɫɚɦɢɩɨɭɬɪɚɦ

ɇɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɞɪɭɝɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɨɱɶɸ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɢɠɟ ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɦɟɪɡɧɭɬ ɧɭ ɬɚɤ ɭɤɪɵɜɚɣɬɟ ɢɯ ɧɚ ɧɨɱɶ ɭɤɪɵɜɧɵɦ ɦɚ ɬɟɪɢɚɥɨɦ ɇɟ ɩɨɥɢɜɚɣ ɬɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ² ɭ ɜɫɟɯ ɬɵɤɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪɧɢ ɥɸɛɹɬ ɬɟɩɥɨ ɛɨɥɶ ɲɟ ɱɟɦ ɧɚɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɨɞɚ ɞɥɹ ɩɨ ɥɢɜɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɟ ɧɢɠɟɝɪɚɞɭɫɨɜ ȿɫɥɢ ɠɟ ɜɚɲɢ ɤɚ ɛɚɱɤɢɢɦɟɸɬɧɟɩɪɚ ɜɢɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ² ɭ ɧɢɯ ɲɚɪɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɡɞɭɬ ɤɨɧɟɰ ɡɧɚ ɱɢɬ ɩɪɢɱɢɧɚ ɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɤɚɥɢɹ ɉɨ ɜɥɚɠɧɨɣɩɨɱɜɟɧɚɫɵɩɶɬɟɡɨɥɭ ɩɪɢɦɟɪ ɧɨ ɩɨɥɥɢɬɪɨɜɚɹ ɛɚɧɤɚ ɩɨɞ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɥɢɛɨ ɨɩɪɵɫɤɚɣɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɩɨɞ ɜɟɱɟɪ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ©ɍɧɢɮɥɨɪɛɭɬɨɧª ɱɥɨɠ ɤɢ ɧɚ ɥ ɍ ɤɚɛɚɱɤɚ ɡɚɭɠɟɧ ɤɨɧɱɢɤ ɢ ɨɧ ɛɨɥɟɟ ɫɜɟɬɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɟɠɟɥɢ ɨɫɬɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɩɥɨɞɚɷɬɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɚɡɨɬɚ ɉɨɞɤɨɪɦɢɬɟ ɧɚɫɬɨɟɦ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɧɚɜɨɡɚɢɥɢɩɬɢɱɶɟɝɨɩɨɦɟɬɚ ɇɚɱɢɧɚɸɬ ɡɚɝɧɢɜɚɬɶ ɤɨɧɱɢɤɢ ɭɠɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɨɞɨɜ ɷɬɨ ɢɡɥɢɲɟɤ ɜɥɚɝɢ ɉɪɟɤɪɚɬɢɬɟɩɨɥɢɜȿɫɥɢɢɞɭɬɞɨɠɞɢɬɨ ɫɞɟɥɚɣɬɟɧɚɞɤɚɛɚɱɤɚɦɢɩɥɟɧɨɱɧɵɣɧɚ ɜɟɫ Ɂɚɝɧɢɜɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɥɨɞɚ ɨɛɪɟɠɶɬɟ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢ ɨɛɨɠɝɢɬɟ ɫɪɟɡ ɧɚ ɩɥɚɦɟɧɢɫɜɟɱɢȺɟɳɟɥɭɱɲɟɫɧɢɦɢɬɟ ɢɫɴɟɲɶɬɟɷɬɨɬɤɚɛɚɱɨɤ

ǛǼǴǮǴǮǶǬǻǷǺǰǺǮȇȁ ǰDZǼDZǮȈDZǮ ɉɪɢɜɢɜɤɭɩɥɨɞɨɜɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɦɨɠ ɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɫɧɨɣ ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨɤɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɥɟɬɨɦ ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɢɜɢɜ ɤɢ ɥɟɬɨɦ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɭɥɢɪɨɜɤɨɣ Ɉɤɭɥɢɪɨɜɤɚ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɜɢɜɤɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɞɟ ɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɞɢɧɨɱɧɨɣ ɩɨɱɤɨɣ ɜɡɹɬɨɣ ɭ ɱɟɪɟɧɤɚ ɨɞɧɨɥɟɬ ɧɟɝɨ ɫɬɟɛɥɹ ɫ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɡɪɟɥɵɦɢ ɩɨɱɤɚɦɢ Ʌɟɬɧɹɹ ɩɪɢɜɢɜɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨ ɞɢɬɶɫɹɜɫɪɨɤɫɤɨɧɰɚɢɸɥɹɞɨɧɚɱɚɥɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢ ɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ Ɉɤɭɥɢɪɨɜɤɭ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨ ɜɨɞɢɬɶ ɜ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɟɱɟɪɧɢɟ ɱɚɫɵ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦɞɧɟɦɨɬɞɨɱɚɫɨɜɢɥɢ ɜɩɚɫɦɭɪɧɭɸɩɨɝɨɞɭɇɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɟ ɜ ɫɭɯɭɸ ɠɚɪɤɭɸ ɢɥɢ

ɞɨɠɞɥɢɜɭɸɩɨɝɨɞɭɂɬɚɤɷɬɚɩɵ ɧɚ ɞɟɪɟɜɟ ɫ ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɦɢɫɹ ɩɥɨ ɞɚɦɢɢɥɢɫɯɨɪɨɲɢɦɢɫɨɪɬɨɜɵɦɢɩɪɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɵɡɪɟɜɲɭɸ ɜɟɬɤɭ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣɢɛɟɪɭɬɩɨɱɤɢɞɥɹɩɪɢɜɢɜɤɢ ɫɪɟɡɚɸɬ ɧɚ ɩɨɞɜɨɟ ɤɨɪɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɨɧɤɢɦ ɫɥɨɟɦ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɞɥɢɧɨɣ ɨɤɨ ɥɨɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ ɧɚɩɪɢɜɨɟɫɪɟɡɚɸɬɩɨɱɤɭɜɦɟɫɬɟɫɨ ɳɢɬɤɨɦ ɩɨɥɨɫɤɨɣɤɨɪɵ ɞɥɢɧɨɣ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɩɨɱɤɭ ɫɨ ɳɢɬɤɨɦ ɩɪɢɜɨɹ ɤ ɦɟɫɬɭ ɫɪɟɡɚ ɧɚ ɩɨɞ ɜɨɟ ɢ ɨɛɦɚɬɵɜɚɸɬ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɉȼɏ ɥɟɧɬɨɣ ɑɟɪɟɡɬɪɢɧɟɞɟɥɢɦɵɫɧɢɦɚɟɦɥɟɧ ɬɭ ɫ ɩɪɢɜɢɜɤɢ ɟɫɥɢ ɩɨɱɤɚ ɧɚ ɜɢɞ ɡɞɨɪɨɜɚ ɡɧɚɱɢɬ ɦɵ ɜɫɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ

Борьба с сорняками Ɍɚɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚ ɬɪɭ ɞɨɟɦɤɚɹ ɢ ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɚɹ ȼɟɞɶ ɷɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɵ ɤ ɫɚɦɵɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ȿɫɥɢ ɫɨɪɧɹɤɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɧɟ ɜɵɜɟɫɬɢ ɨɧɢ ɨɤɤɭɩɢɪɭɸɬ ɜɟɫɶ ɨɝɨɪɨɞ ə ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɦ ɨɩɵɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɝɨɪɨɞɟ ɤɚɤɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɵɧɟɢɫɩɪɨɛɨɜɚɥ Ɉɬ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɩɨɥɤɢ ɜɪɭɱɧɭɸ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɯɢɦɢɢɤɬɨɱɬɨɩɨɞɫɤɚɠɟɬ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɨɩɵɬ ɜ ɷɬɨɦ ɞɟɥɟ ɛɨɝɚɬɵɣ ɂ ɫɤɚɠɭ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɫɨɪɧɹɤɚɦɢ ɢ ɜɵɠɢɬɶ ɢɯ ɫ ɨɝɨɪɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɥɚ ɝɚɸ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨ ɛɨɜ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɨɩɵɬɧɵɟ ɞɚɱɧɢɤɢ Ʉɥɭɦɛɭ ɢɥɢ ɝɪɹɞɤɭ ɧɚɤɪɵɬɶ ɱɟɪɧɨɣ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ ɩɥɟɧɤɨɣ ɑɟɪɟɡ ɧɟɟ ɝɪɭɧɬ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɚ ɜɨɬ ɫɜɟɬ ɧɟ ɩɪɨɧɢ ɤɚɟɬɪɨɫɬɫɨɪɧɹɤɨɜ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹȼɵɫɚ ɠɢɜɚɬɶɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɪɟɡɢ ɜ ɩɥɟɧɤɟ Ɍɚɤɨɟ ɩɨ ɤɪɵɬɢɟɧɭɠɧɨɩɨɤɪɚ ɹɦ ɩɪɢɫɵɩɚɬɶ ɡɟɦɥɟɣ ɢɥɢɩɪɢɠɚɬɶɤɢɪɩɢɱɚɦɢ ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɟɦ ɦɭɥɶɱɢ ɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɭɥɶɱɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɤɨɲɟɧɧɚɹ ɬɪɚɜɚ ɩɪɨ ɲɥɨɝɨɞɧɹɹ ɥɢɫɬɜɚ ɫɨɥɨɦɚ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧ ɧɚɹ ɤɨɪɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɝɚɡɟɬɵ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ ɤɚɪɬɨɧ ɧɚɫɵɩɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɫɬɵɦ ɫɥɨɟɦ Ɍɚɤɨɟ ɩɨ ɤɪɵɬɢɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɪɨɫɬ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜɉɪɟɠɞɟɧɚɞɨɜɵɩɨɥɨɬɶɫɤɨɪ ɧɟɦ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹɜɪɟɞɢ ɬɟɥɢ ɢɧɚɱɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫ ɥɨɜɢɹɯɛɭɞɭɬɨɧɢɪɚɫɬɢɬɚɤɠɟɯɨɪɨɲɨ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɂɥɢ ɠɟ ɩɚ ɹɥɶɧɚɹ ɥɚɦɩɚ Ɉɧɚ ɩɨɦɨɠɟɬ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɫɨɪɧɹɤɨɜɭɠɟɱɟɪɟɡɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢɟɫɥɢɫɠɟɱɶɢɯɧɚɞɡɟɦɧɭɸɱɚɫɬɶ

ɜɫɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɬɪɢɱɟɬɵɪɟ ɬɚɤɢɯ ɫɟɚɧɫɚ Ʉɨɪɧɢ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɢɫɬɨɳɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɩɨɝɢɛɚɟɬ Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɮɟɧ ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɭɞɢɜɥɟɧɵ ɧɨ ɢɡɜɟɫɬɢ ɫɨɪɧɹɤɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ ɠɢɬɟɥɢ ɋɒȺ ɟɳɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɫɬɨɥɟɬɢɢ ȿɝɨ ɩɪɢ ɦɟɧɹɸɬ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɞɨ ɜɵɫɚɞɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɋɭɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɟɦɟɧɚ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɩɪɨ ɪɚɫɬɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɱɟɦ ɜɫɟɫɪɚɡɭɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɭɧɢɱ ɬɨɠɢɬɶ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɫɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧ ɧɨ ɋɩɨɫɨɛ ɬɚɤɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹɤɥɭɛɧɢɱɧɵɯɝɪɹɞɨɤɢɝɚɡɨɧɨɜȼɥ ɜɨɞɵɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɜɟɫɬɢɥɫɚɦɨɝɨɧɚɊɚɫ ɬɜɨɪɚɯɜɚɬɢɬɞɥɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɬɨɤɡɟɦɥɢ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɫ ɬɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɫ ɬɟɧɢɣ ɂ ɬɚɤɨɟ ɛɵɜɚɟɬɋɩɨɥɟɜɨɣ ɜɶɸɳɟɣɫɹ ɛɟɪɟɡ ɤɨɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɛɨɪɟɬɫɹ ɝɨɪɱɢɰɚ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɜɚɠ ɞɵɡɚɥɟɬɨɡɚɫɟɹɬɶ ɟɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɝɞɟ ɝɭ ɫɬɨ ɪɚɫɬɟɬ ɷɬɨɬ ɫɨɪ ɧɹɤ ɇɚ ɡɢɦɭ ɝɨɪɱɢɰɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɟɤɨɩɚɬɶ Ɉɬ ɩɵ ɪɟɹ ɩɨɦɨɝɭɬ ɝɟɨɪɝɢɧɵ ȼɪɟɞɢ ɬɟɥɶɩɪɨɫɬɨɧɟɬɟɪɩɢɬɬɚɤɢɯɫɨɫɟɞɟɣȿɫɥɢ ɠɟ ȼɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɬ ɩɵɪɟɹ ɛɨɥɶɲɨɣɭɱɚɫɬɨɤɡɚɫɟɣɬɟɟɝɨɫɦɟɫɶɸɩɲɟ ɧɢɰɵɢɨɜɫɚɉɨɦɟɪɟɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹɡɥɚɤɨɜɵɯ ɢɯɫɥɟɞɭɟɬɩɨɞɪɟɡɚɬɶȺɨɫɟɧɶɸɩɟɪɟɩɚɯɚɬɶ ±ɷɬɨɛɭɞɟɬɨɬɥɢɱɧɨɟɭɞɨɛɪɟɧɢɟ ɋɨɪɧɹɤɢ ɜ ɫɚɞɭ ɜɪɟɞɚ ɧɚɧɨɫɹɬ ɭɪɨ ɠɚɸɧɟɦɟɧɶɲɟɱɟɦɜɪɟɞɢɬɟɥɢɢɛɨɥɟɡ ɧɢɍɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɨɧɢɨɬɛɢ ɪɚɸɬ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɥɚɝɭ ɫɜɟɬ Ʉɬɨɦɭɠɟɦɧɨɝɢɟɜɪɟɞɢɬɟɥɢɫɚɞɚɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɫɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɪɧɹɤɚɯ ɢ ɧɚɛɪɚɜ ɫɢɥɭ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɧɚɩɥɨɞɨɜɵɟɞɟɪɟɜɶɹɢɹɝɨɞɧɵɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢȼɨɨɛɳɟɬɨɛɨɪɶɛɭɫɫɨɪɧɹ

ɤɚɦɢɧɭɠɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɪɚɧɧɟɣ ɜɟɫɧɵ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɯ ɩɪɨ ɪɨɫɬɤɢ ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɟɫɥɢ ɫɚɞ ɛɵɥ ɩɟɪɟ ɤɨɩɚɧ ɫ ɨɫɟɧɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢɬɳɚɬɟɥɶ ɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɝɪɚɛɥɹɦɢ ɷɬɨ ɭ ɧ ɢ ɱ ɬ ɨ ɠ ɚ ɟ ɬ ɦɧɨɝɢɟɡɚɱɚɬ ɤɢ ɨɞɧɨ ɢ ɞ ɜ ɭ ɯ ɥ ɟ ɬ ɧ ɢ ɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɇɟ ɩ ɪ ɟ ɤ ɪ ɚ ɳ ɚ ɸ ɬ ɛɨɪɶɛɭɫɫɨɪɧɹ ɤɚɦɢ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɥɟɬɚ ɩɨɞ ɤɭɫɬɚɦɢ ɜ ɦɟɠɞɭɪɹɞɶɹɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɛ ɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɨɱɜɭ ɦɨɬɵɝɨɣ ɚ ɜ ɧɟɨɛɯɨ ɞɢɦɵɯɫɥɭɱɚɹɯɩɪɨɜɨɞɹɬɢɩɟɪɟɤɨɩɤɭ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮ ɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɫɨɪɧɹɤɚɦɢ ± ɷɬɨ ɪɭɱɧɚɹɩɪɨɩɨɥɤɚɄɚɠɞɵɣɫɚɞɨɜɨɞɡɧɚɟɬ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɥ ɚ ɩɨɪɨɸ ɢ ɧɟɪɜɨɜ ɨɬɧɢɦɚɟɬɪɭɱɧɚɹɩɪɨɩɨɥɤɚɢɩɨɷɬɨɦɭɫɬɚ ɪɚɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛɷɬɨɝɨɧɟɥɟɝɤɨɝɨɡɚɧɹɬɢɹɄɬɨɬɨɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɩɨɥɤɢ ɥɸɛɢɬ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɤɨɪɬɨɱ ɤɚɯ ɤɬɨɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɤɨɥɟ ɧɹɯɚɬɨɢɩɨɥɭɥɟɠɚɈɞɧɚɤɨɥɭɱɲɟɜɫɟɝɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɤɨɥɟɧ ɧɢɤɚɦɢɫɞɟɥɚɧɧɵɦɢɢɡɬɨɥɫɬɨɝɨɫɥɨɹɩɨ ɪɨɥɨɧɚɨɛɲɢɬɨɝɨɩɥɺɧɤɨɣɢɥɢɬɤɚɧɶɸ ɋɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɩɨɥɤɭ ɦɟɧɟɟ ɭɬɨɦɢɬɟɥɶ ɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɩɨɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɟ ɛɨɥɶɲɚɹɫɤɚɦɟɟɱɤɚɜɵɫɨɬɨɣɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ± ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ ɂ ɯɨɬɹ ɫɬɨɹ ɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯ ɢɥɢ ɫɢɞɹ ɧɚ ɤɨɪɬɨɱɤɚɯ ɢɥɢ ɧɚ ɫɤɚɦɟɟɱɤɟɜɫɟɪɚɜɧɨɦɨɝɭɬɡɚɬɟɤɚɬɶɧɨɝɢ ɢ ɛɨɥɟɬɶ ɦɵɲɰɵ ɷɬɨ ɜɫɟ ɠɟ ɥɭɱɲɟ ɱɟɦ ɩɨɥɨɬɶ ɫɨɪɧɹɤɢ ɫɬɨɹ ɧɚ ɧɨɝɚɯ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɝɧɭɜɲɢɫɶɧɚɞɝɪɹɞɤɨɣȼɫɨɝɧɭɬɨɦɩɨ ɥɨɠɟɧɢɢɤɪɨɜɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɢɥɶɧɵɣɩɪɢɬɨɤ ɤ ɧɢɡɤɨ ɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɟ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɜɵɡɜɚɬɶɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟɚ ɬɨɢɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟɢɡɧɨɫɚɇɭɚɩɨɫɤɨɥɶ ɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɚɞɨɜɨɞɨɜ ɭ ɧɚɫ ɥɸɞɢ ɩɨɠɢɥɵɟɬɨɭɠɢɦɬɨɩɨɞɨɛɧɵɟɜɟɳɢɤɚ ɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɵ
Ⱥɤɰɟɧɬ

·ÖæäâÛèæ ÈÞâäîÖ

ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɱɚ ɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɨ ɧɟɨɛɵɱ ɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɏɨɞɹɬɫɥɭɯɢɨɬɨɦɱɬɨɧɚɲɢ ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɟ ɞɪɭɡɶɹ ɨɛɥɚ ɞɚɸɬ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɪɟɧɢɟɦ ɢ ɜɢɞɹɬ ɪɚɡɧɭɸ ɱɟɪɬɨɜɳɢɧɭ Ɋɟɚɥɶɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹɢɡɠɢɡ ɧɢɪɟɚɥɶɧɵɯɥɸɞɟɣ ɗɬɨɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚɧɚɲɟɣɝɚɡɟ ɬɟ ɨɞɧɚ ɢɡ ɱɢɬɚɬɟɥɶɧɢɰ ȼɟ ɪɨɧɢɤɟ ɋɟɧɢɧɨɣ ɝɨɞɚ ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦɤɨɧɫɭɥɶ ɬɚɧɬɨɦɜɨɞɧɨɦɢɡɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ ɧɚɲɟɝɨɝɨɪɨɞɚ ȽɨɞɧɚɡɚɞɹɜɵɲɥɚɡɚɦɭɠɄɨ ɧɟɱɧɨ ɠɟ ɪɟɲɢɥɢ ɫ ɦɭɠɟɦ ɩɪɢ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɟɛɟ ɠɢɥɶɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɧɟɪɚɫɩɨ ɥɚɝɚɥɢɫɚɦɢɩɨɧɢɦɚɟɬɟɦɨɥɨɞɵɟ ɟɳɟ Ɋɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɜɨɫ ɩɢɬɵɜɚɥɚɛɚɛɭɲɤɚɌɚɤɜɨɬɛɚɛɭɥɹ ɩɨɦɟɧɹɥɚ ɫɜɨɸ ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɭɸ ɤɜɚɪɬɢɪɭɜɪɚɣɨɧɟɪɵɧɤɚɧɚɨɞɧɨ ɤɨɦɧɚɬɧɭɸɧɚɀɚɣɥɹɭɫɞɨɩɥɚɬɨɣ Ⱥɞɟɧɶɝɢɜɵɪɭɱɟɧɧɵɟɨɬɨɛɦɟɧɚ ɨɬɞɚɥɚɦɧɟɆɭɠɩɪɨɞɚɥɦɚɲɢɧɭɢ ɦɵɜɫɟɠɟɧɚɫɤɪɟɛɥɢɧɚɞɟɲɺɜɟɧɶ ɤɭɸ ɩɨɥɭɬɨɪɤɭ ɋɨɫɟɞɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɧɨ ɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɪɦɚɥɶ ɧɵɦɢɉɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɜɨɪɢɥɢɱɬɨɜ ɷɬɨɣɤɜɚɪɬɢɪɟɛɟɫɵɠɢɜɭɬɢɧɢɤɬɨ ɛɨɥɶɲɟɩɨɥɭɝɨɞɚɧɟɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɫɴɟɡɠɚɥɫɧɟɟɆɵɫɦɭɠɟɦɥɸɞɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟɧɟɜɟ ɪɢɥɢɜɫɟɦɭɷɬɨɦɭɛɪɟɞɭ ȼɞɟɧɶɩɟɪɟɟɡɞɚɜɫɟɭɧɚɫɢɡɪɭɤ ɜɚɥɢɥɨɫɶɄɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɤɬɨɬɨɦɟ ɲɚɟɬɧɨɦɵɜɢɧɢɥɢɜɨɜɫɟɦɧɟɪɜɵ ɢɪɚɫɫɟɹɧɧɨɫɬɶɉɟɪɟɞɬɟɦɤɚɤɜɨɣ ɬɢɜɤɜɚɪɬɢɪɭɡɚɩɭɫɬɢɥɢɥɸɛɢɦɭɸ ɤɨɲɤɭ ɦɭɠɚ Ⱦɨɫɸ ɋɢɚɦɫɤɚɹ ɩɨ

ɁȺɁȺȼȿɋɈɃɌȺɃɇɕ

№24 24 июля юля 2014 года

ɪɨɞɢɫɬɚɹ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ ɫɨ ɫɤɜɟɪɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɧɚɬɨɬɦɨɦɟɧɬɟɣɛɵɥɨ ɥɟɬ Ɉɧɚ ɭɩɢɪɚɥɚɫɶ ɥɚɩɚɦɢ ɜ ɞɜɟɪɶɢɰɚɪɚɩɚɥɚɫɶɧɨɦɵɜɫɟɠɟ ©ɡɚɩɢɯɚɥɢªɟɟɜɩɨɦɟɳɟɧɢɟɄɨɲ ɤɚɡɚɛɢɥɚɫɶɜɭɝɨɥɢɩɪɨɫɢɞɟɥɚɬɚɦ ɨɤɨɥɨ ɫɭɬɨɤ Ɇɵ ɞɭɦɚɥɢ ɚɞɚɩɬɢ ɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɉɪɨɲɥɚ ɧɟɞɟɥɹ ɞɜɟ ɚ ɥɸɛɢɦɢɰɚ ɧɟɭɫɬɚɧɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɦɹɭɤɚɬɶ ɢ ɲɢɩɟɬɶ Ƚɥɚɡɚ ɤɪɚɫɧɵɟ ɤ ɫɟɛɟ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɩɨɞɩɭɫɤɚɟɬ ɟɫɬɶ ɨɬɤɚ ɡɵɜɚɥɚɫɶ ɧɚɨɬɪɟɡ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɨɜɫɟ ɡɚɱɚɯɥɚɢɭɦɟɪɥɚɋɬɪɚɧɧɨɤɚɤɬɨ ɡɞɨɪɨɜɚɹ ɤɨɲɤɚ ȼ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɚɪɭ ɲɟɧɢɣɜɡɞɨɪɨɜɶɟ Ɇɨɣ ɦɭɠ Ɉɥɟɝ ɨɱɟɧɶ ɩɟɪɟɠɢ ɜɚɥ ɞɨɦɚ ɫɬɚɥɨ ɤɚɤɬɨ ɩɭɫɬɨ ɦɵ ɩɪɢɧɹɥɢɪɟɲɟɧɢɟɤɭɩɢɬɶɫɟɛɟɩɨ ɪɨɞɢɫɬɨɝɨɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨɜɢɫɥɨɭɯɨɝɨ ɤɨɬɚɉɪɢɨɛɪɟɥɢɤɨɬɟɧɤɚɜɪɨɞɟɛɵ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵɥɨ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ ɩɨɬɨɦ ɨɩɹɬɶ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ʉɨɬɟɧɨɤɧɚɱɚɥɨɛɥɟɡɚɬɶɭɧɟɝɨɨɬ ɤɪɵɥɚɫɶɪɜɨɬɚɨɧɡɚɛɢɥɫɹɜɭɝɨɥɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɛɟɝɚɬɶɩɨɞɨɦɭɆɵɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɤɥɢɧɢɤɭ ɜɧɨɜɶ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɉɪɨɩɢɫɚɥɢ ɜɢɬɚɦɢɧɵ ɨɧɢ ɬɨɠɟ ɧɟ ɩɨɦɨɝɥɢ Ʉɨɬɢɤɚɧɟɫɬɚɥɨ Ɇɵ ɫ ɫɭɩɪɭɝɨɦ ɡɚ ɥɟɬ ɱɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɧɢ ɪɚɡɭ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɧɟ ɫɫɨɪɢɥɢɫɶɈɧɭɦɟɧɹɧɟɩɶɟɬɜɨɨɛ ɳɟɢɧɟɤɭɪɢɬȺɬɭɬɧɚɱɚɥɜɵɩɢ ɜɚɬɶ ɱɭɬɶ ɩɨɡɠɟ ɢ ɪɭɤɭ ɩɨɞɧɹɥ Ɂɚɤɨɞɢɪɨɜɚɥɢɟɝɨɨɛɳɢɦɢɭɫɢɥɢɹ ɦɢɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢȼɪɨɞɟɜɫɟɫɬɚɥɨ ɨɩɹɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɇɚɦ ɫɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɤɨɲɤɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɤ ɞɨɦɭ ɇɭ ɦɵ ɢ ɤɭɩɢɥɢ ɫɟɛɟ ɩɨɞɪɨɫɲɟɝɨ ɳɟɧɤɚ ɲɚɪɩɟɹ ɬɚɤɨɣ ɥɚɩɨɱɤɚ ɇɚɡɜɚɥɢ Ɍɢɦɨɲɤɨɣ ɇɨ ɨɧ ɤɚɤɬɨ ɫɬɪɚɧɧɨ

ɩɟɪɟɦɟɳɚɥɫɹ ɩɨ ɞɨɦɭ ɋɩɚɥ ɧɚ ɤɭɯɧɟɤɧɚɦɜɤɨɦɧɚɬɭɡɚɣɞɟɬɢɪɵ ɱɢɬɆɵɫɬɚɥɢɨɩɚɫɚɬɶɫɹɄɢɞɚɥɫɹ ɧɚ ɭɝɨɥ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɨɹɥ ɝɨɪɲɨɤ ɫ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɪɨɡɨɣ Ⱦɭ ɦɚɥɢɦɨɠɟɬɬɟɧɶɩɭɝɚɟɬɭɛɪɚɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɋɩɭɫɬɹ ɧɟɞɟɥɸ ɩɟɫɢɤ ɤɚɤɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɥɫɹɨɞɢɧɞɨɦɚɦɵ ɫɫɭɩɪɭɝɨɦɛɵɥɢɧɚɪɚɛɨɬɟɁɜɨɧɢɬ ɫɨɫɟɞɤɚɢɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨɭɧɚɫɜɨɪɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟɹɩɨɦɱɚɥɚɫɶɞɨɦɨɣɦɢ ɥɢɰɢɸ ɜɵɡɜɚɥɚ ɨɬɤɪɵɥɢ ɞɜɟɪɶ ɚ ɬɚɦɌɢɦɨɲɤɚɥɟɠɢɬɜɟɫɶɜɤɪɨɜɢ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɤɭɯɧɢ ɇɚ ɧɟɝɨ ɤɚɤɬɨ ɫɬɪɚɧɧɨ ɩɪɢɯɨɠɚɹ ɭɩɚɥɚ ɢ ɩɟɪɟ ɞɚɜɢɥɚ ɩɨɩɨɥɚɦ ɧɨ ɨɧ ɛɵɥ ɠɢɜ ɋ ɦɢɥɢɰɢɟɣ ɩɨɲɥɢ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɧɢɤɨɝɨ Ⱦɨɦɚ ɜɫɟ ɩɟɪɟ ɜɟɪɧɭɬɨ ɪɨɡɚ ɜ ɤɥɨɱɶɹ ɪɚɡɨɞɪɚɧɚ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɛɭɞɬɨ ɞɨɦɚ ɤɪɨɜɚɜɚɹ ɪɟɡɧɹ ɛɵɥɚ ɜɟɡɞɟ ɩɹɬɧɚ ɤɪɨɜɢ ɪɚɡɛɢɬɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɋɭɩɪɭɝ ɜɟɱɟɪɨɦ ɩɪɢɲɟɥ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɲɥɢ ɤ ɫɨ ɫɟɞɤɟ ɪɚɡɭɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɚ ɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨɫɨɛɚɤɚɜɨɛɟɞɧɚɱɚɥɚ ɥɚɹɬɶɜɢɡɠɚɬɶɩɨɞɨɦɭɛɵɥɬɨɩɨɬ ɢɠɚɥɨɛɧɵɣɥɚɣȻɭɞɬɨɤɪɢɱɢɬɚɧɟ ɝɚɜɤɚɟɬ ɉɨɬɨɦ ɜɫɟ ɭɬɢɯɥɨ ɩɨɫɥɟ ɝɪɨɯɨɬɚ ɩɨɫɥɵɲɚɥɫɹ ɠɚɥɨɛɧɵɣ ɫɬɨɧ ɢ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɬɢɲɢɧɚ ɉɨɫɨ ɜɟɳɚɥɢɫɶ ɦɵ ɢ ɪɟɲɢɥɢ ɛɚɬɸɲɤɭ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɬɨɛɵɞɨɦɨɫɜɹɬɢɥ ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɹ ɩɨɡɜɚɥɚ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚɨɧɩɪɢɲɟɥɦɨɥɢɬɜɵ ɩɨɱɢɬɚɥɩɪɨɜɟɥɪɢɬɭɚɥɢɭɲɟɥɜɟ ɥɟɜɤɭɩɢɬɶɢɤɨɧɭɌɚɤɢɩɨɫɬɭɩɢɥɢ Ɍɢɦɨɲɚɩɨɩɪɚɜɢɥɫɹɧɨɜɤɨɦɧɚɬɭ ɧɟɡɚɯɨɞɢɥɛɨɥɶɲɟɟɫɥɢɢɡɚɣɞɟɬ ɬɨɤɧɚɦɩɨɞɨɞɟɹɥɨɡɚɛɶɟɬɫɹɢɪɵ ɱɢɬɠɦɟɬɫɹɉɨɧɨɱɚɦɧɚɱɚɥɜɵɬɶ ɹɤɚɤɪɚɡɡɚɛɨɥɟɥɚɫɢɥɶɧɨɫɥɨɦɚɥɚ ɧɨɝɭ ɢ ɚɛɫɰɟɫɫ ɩɨɲɟɥ ɜ ɫɭɫɬɚɜɟ ɋɨɫɟɞɤɚɠɟɧɳɢɧɚɜɜɨɡɪɚɫɬɟɫɤɚ

ɡɚɥɚ ɱɬɨ ɫɨɛɚɤɚ ɜɨɟɬ ɤ ɫɦɟɪɬɢ ə ɩɟɪɟɩɭɝɚɥɚɫɶɞɚɢɫɭɩɪɭɝɤɨɬɨɪɵɣ ɦɚɥɨɜɟɪɢɥɜɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɢɟɫɢɥɵ ɛɵɥɧɚɩɭɝɚɧɉɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢɤ ɛɚɛɭɲɤɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɟ ɱɢɬɢɩɨɪɱɭɫɧɢɦɚɟɬɱɬɨɬɨɜɪɨɞɟ ɹɫɧɨɜɢɞɹɳɟɣ Ɂɚɲɥɚ ɨɧɚ ɤ ɧɚɦ ɜ ɞɨɦɢɭɠɚɫɧɭɥɚɫɶɩɨɞɨɲɥɚɤɬɨɦɭ ɭɝɥɭ ɝɞɟ ɰɜɟɬɨɤ ɫɬɨɹɥ Ɍɢɦɨɲɚ ɛɨɹɥɫɹɢɦɟɧɧɨɷɬɨɝɨɦɟɫɬɚɢɝɨ ɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɟɪɬɜɵɣ ɜɢɫɢɬ ə ɫɦɨɬɪɸ ɬɚɦ ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɫɩɪɨɫɢɥɚɱɬɨɷɬɨɡɧɚɱɢɬɚɨɧɚɦɧɟ ɢɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨɦɧɨɝɨɦɟɪɬɜɵɯɞɭɲ ɡɞɟɫɶɢɨɧɚɧɢɱɟɝɨɧɟɦɨɠɟɬɫɞɟ ɥɚɬɶɍɟɡɠɚɬɶɨɬɫɸɞɚɧɚɞɨɫɤɚɡɚɥɚ ɨɧɚɩɟɪɟɞɭɯɨɞɨɦəɧɟɩɨɜɟɪɢɥɚ ɩɨɞɭɦɚɥɚɲɚɪɥɚɬɚɧɤɚ ɑɟɪɟɡɧɟɞɟɥɸɦɧɟɫɬɚɥɨɯɭɠɟɢ ɹɨɱɭɬɢɥɚɫɶɜɛɨɥɶɧɢɰɟɑɟɪɟɡɩɨɥ ɬɨɪɚ ɦɟɫɹɰɚ ɦɟɧɹ ɜɵɩɢɫɚɥɢ ɦɭɠ ɦɟɧɹɡɚɛɪɚɥȿɞɟɦɞɨɦɨɣɞɚɧɟɬɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣɹɭɧɟɝɨɫɩɪɚɲɢɜɚɸɤɭɞɚ ɚɨɧɦɧɟɝɨɜɨɪɢɬɛɭɞɬɨɧɚɞɨɜɚɩ ɬɟɤɭ ɫɚɦ ɡɚɦɭɱɟɧɧɵɣ ɭɫɬɚɜɲɢɣ ȼ ɚɩɬɟɤɟ ɤɭɩɢɥ ɚɧɬɢɞɟɩɪɟɫɫɚɧɬɵ ɢ ɫɧɨɬɜɨɪɧɨɟ ɩɨ ɪɟɰɟɩɬɭ ɹ ɧɚ ɩɭɝɚɥɚɫɶɚɈɥɟɝɦɧɟɝɨɜɨɪɢɬɱɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚ ɢ ɡɚɦɟɧɹɩɟɪɟɠɢɜɚɥɜɨɬɢɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹȼɟɪɧɭɥɢɫɶɞɨɦɨɣɚɨɧ ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɵɣ ɜɫɸ ɧɨɱɶ ɝɥɚɡ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɦɤɧɭɬɶ Ɍɢɦɨɲɚ ɨɩɹɬɶ ɜɨɟɬɚɦɭɠɟɝɨɡɚɷɬɨɛɶɟɬɫɨɛɚɤɚ ɩɭɝɥɢɜɚɹɫɬɚɥɚɯɭɞɚɹɨɞɢɧɫɤɟɥɟɬ ɨɫɬɚɥɫɹ Ɍɚɤ ɩɪɨɲɥɚ ɧɟɞɟɥɹ Ɇɧɟ ɩɪɢ ɲɥɨɫɶɟɯɚɬɶɤɛɚɛɭɲɤɟɩɪɢɛɨɥɟɥɚ ɨɧɚɈɥɟɝɞɨɦɚɨɫɬɚɥɫɹɩɨɱɟɦɭɬɨ ɧɟɡɚɯɨɬɟɥɫɨɦɧɨɣɟɯɚɬɶɫɬɪɚɧɧɨ Ɉɧ ɨɛɨɠɚɥ ɦɨɸ ɛɚɛɭɥɸ ɚ ɬɭɬ ɧɚ ɬɟɛɟɧɟɯɨɱɭɢɜɫɟɞɚɟɳɟɫɤɚɤɨɣ ɬɨɡɥɨɛɨɣȿɫɥɢɛɵɹɦɨɝɥɚɜɟɪɧɭɬɶ

ɜɫɟɧɚɡɚɞɬɨɧɟɨɫɬɚɜɢɥɚɛɵɢɯɫ Ɍɢɦɨɲɟɣɞɨɦɚȼɫɸɧɨɱɶɫɢɞɟɥɚɫ ɛɚɛɭɲɤɨɣɚɨɧɚɦɧɟɝɨɜɨɪɢɬ©ɇɚ ɞɭɲɟ ɱɬɨɬɨ ɬɪɟɜɨɠɧɨ ɟɡɠɚɣɤɚ ɬɵ ɞɨɦɨɣª ə ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɧɨɱɢ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɜɵɡɜɚɥɚ ɬɚɤɫɢ ɢ ɭɟɯɚɥɚ ɧɨ ɦɧɟ ɞɨɦɚ ɧɟ ɨɬɤɪɵɥɢ ɉɨɩɪɨɫɢɥɚ ɫɨɫɟɞɚɜɫɤɪɵɬɶɞɜɟɪɶȾɹɞɹɋɚɲɚ ɫɥɟɫɚɪɶɨɬȻɨɝɚɢɯɨɪɨɲɢɣɱɟɥɨ ɜɟɤɋɨɝɥɚɫɢɥɫɹɢɛɟɡɬɪɭɞɚɜɫɤɪɵɥ ɦɨɸ ɩɨɬɪɟɩɚɧɧɭɸ ɞɜɟɪɰɭ ɢ ɬɭɬ ɧɚɫɬɭɩɢɥɤɨɧɟɰɦɨɟɣɠɢɡɧɢ Ɂɚɯɨɠɭɹɢɜɢɠɭɱɬɨɫɨɛɚɤɚɥɟ ɠɢɬɩɪɢɜɹɡɚɧɧɚɹɤɛɚɬɚɪɟɟɧɚɤɭɯ ɧɟɜɫɹɜɪɚɧɚɯɨɬɭɞɚɪɨɜɩɨɜɨɞɤɨɦ ɤɪɨɜɶɫɨɱɢɬɫɹɁɚɛɟɝɚɸɜɤɨɦɧɚɬɭ ɚ ɬɚɦ Ɉɥɟɝ ɜɢɫɢɬ ɧɚ ɩɨɜɨɞɤɟ ɞɥɹ ɜɵɝɭɥɚ ɫɨɛɚɤɢ ɇɚ ɬɨɦ ɠɟ ɫɚɦɨɦ ɦɟɫɬɟ ɝɞɟ ɛɚɛɤɚ ɫɤɚɡɚɥɚ ɱɬɨ ɱɟ ɥɨɜɟɤ ɜɢɫɢɬ ə ɤ ɫɨɫɟɞɹɦ ɛɟɝɭ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɭɠɚɫɟ ɞɚɥɶɲɟ ɜɫɟ ɤɚɤ ɜɨ ɫɧɟɫɧɚɱɚɥɚɈɥɟɝɚɜɵɧɟɫɥɢɩɨɬɨɦ ɫɨɫɟɞɫɨɛɚɤɭɤɫɟɛɟɞɨɦɨɣɩɨɧɟɫ Ⱦɨɭɬɪɚɹɫɟɛɹɧɟɩɨɦɧɸɞɚɠɟɧɟ ɦɨɝɥɚɫɥɟɡɵɩɪɨɪɨɧɢɬɶɤɚɤɜɨɤɚ ɦɟɧɟɧɢɢɛɵɥɚ Ɂɜɨɧɸɛɚɛɭɥɟɬɪɭɛɤɭɧɟɛɟɪɟɬ əɤɧɟɣɪɢɧɭɥɚɫɶɈɬɤɪɵɜɚɸɤɥɸ ɱɨɦ ɚ ɬɚɦ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɫɦɟɪɬɶ ȼɨɬ ɬɚɤɜɨɞɢɧɞɟɧɶɹɩɨɬɟɪɹɥɚɫɜɨɢɯ ɫɚɦɵɯ ɞɨɪɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ Ɍɢɦɨɲɤɚ ɨɫɬɚɥɫɹɠɢɜɵɦɩɪɨɫɬɨɨɬɛɨɥɢɥɟ ɠɚɥɛɟɡɫɨɡɧɚɧɢɹ əɩɪɨɞɚɥɚɨɛɟɤɜɚɪɬɢɪɵɠɢɜɭɜ ɷɬɨɦɠɟɝɨɪɨɞɟɄɭɩɢɥɚɫɟɛɟɤɨɦ ɧɚɬɧɭɸ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɜɦɟ ɫɬɟɫɦɨɢɦɛɚɪɨɦɟɬɪɨɦɌɢɦɨɲɟɣ ɋɤɨɪɨɧɚɫɫɬɚɧɟɬɧɚɨɞɧɨɝɨɛɨɥɶ ɲɟ ɷɬɨ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɦɨɟɦ ɥɸɛɢɦɨɦ ɫɭɩɪɭɝɟɊɨɞɢɬɫɹɧɚɲɫɵɧɧɚɡɨɜɭ Ɉɥɟɝɨɦ ɜ ɱɟɫɬɶ ɩɚɩɵ Ⱥ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɟɥɶɡɹ ɁɚɩɢɫɚɥɚɀɚɧɧɚȼɍɅɖɎȿɊɌ


14

t - 36,60

№ 24 24 июля 2014 года

ǐǭǷǹǷǫǷǮǸDZǻǩǶDZǮǰǭǷǹǷǫȅǮǶǩǿDZDZ

Внимание гипертоникам!!!

Прибор для нормализации артериального давления ɇ

ɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɚɦɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɢ ɨɩɚɫɧɨɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɩɨɧɢ ɠɟɧɧɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜ ɥɟɧɢɟ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɹ ɢ ɝɢ ɩɨɬɨɧɢɹ Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɷɬɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɭɧɨɫɢɬ ɠɢɡɧɢ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ȺȾ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ ɠɢɡ ɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ±ɢ ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɟɪɞɰɚɢ ɫɨɫɭɞɨɜɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚ ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢ ɧɟ ɷɬɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚ ɟɬɫɹ ɧɟɢɡɥɟɱɢɦɵɦ ɂ ɟɫɥɢ ɜɚɫ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɦ ɩɬɨɦɵ ɤɚɤ ɝɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɬɨɲɧɨɬɚ ɡɜɨɧ ɢɥɢ ɲɭɦ ɜ ɭɲɚɯ ɭɱɚ ɳɟɧɧɨɟ ɫɟɪɞɰɟɛɢɟɧɢɟ ɧɟ ɯɜɚɬɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɛɟɫɫɨɧɧɢɰɚ ɜɚɪɢɤɨɡɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɜɟɧ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɢ ɩɟɪɟɩɚ ɞɵ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɭɤɢɧɨɝɢ ɜɚɫ ɧɟ ɫɥɭɲɚɸɬɫɹ ɡɚɞɭɦɚɣ ɬɟɫɶ ɈɌɑȿȽɈ ɗɌɈ" ɋɍ

ɓȿɋɌȼɍȿɌ ɥɢ ɍȾɈȻɇɕɃ ȻɕɋɌɊɕɃ ɢ ȻȿɁɈɉȺɋɇɕɃ ɋɉɈɋɈȻɈɁȾɈɊɈȼɅȿɇɂə" ȼɵ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɫɥɵɲɚɥɢ ɨ ɥɸɞɹɯ ɮɟɧɨɦɟɧɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨ ɢɦɢ ɛɢɨɬɨɤɚɦɢ ɢɡɥɟɱɢɜɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɛɟɡ ɩɪɢɟɦɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɂɡɭɱɚɹ ɷɬɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɧɵ ɦɢ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɂɞɟɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɉɊɂȻɈɊ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ȻɂɈ ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄɂɆ ȼɈɁ ȾȿɃɋɌȼɂȿɆ ɞɚɜɧɨ ɜɢɬɚɥɚ ɜ ɭɦɚɯ ɭɱɟɧɵɯ ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɚ ɤɨɣ ɍɇɂɄȺɅɖɇɕɃ ɉɊɂȻɈɊ ɋɈɁȾȺɇ ȿɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚ ɥɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢ Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɍɑȿɇɕȿ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɉɊɂ ȻɈɊ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɥɟɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɂ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨɞ ɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɱɬɨ ȺɉɉȺɊȺɌ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɕɆ Ȼ ȿ Ɂ Ʌ ȿ Ʉ Ⱥ Ɋ ɋ Ɍ ȼ ȿ ɇ ɇ ɕ Ɇ ɋɊȿȾɋɌȼɈɆɌȿɊȺɉɂɂɞɥɹ ɛɨɥɶɧɵɯɝɢɩɟɪɬɨɧɢɟɣɢɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɉɨ ɦɨɝɚɹ ɥɸɞɹɦ ɷɬɨɬ ɩɪɢɛɨɪ ɡɚ

ɫɥɭɠɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɢɥ Ɂɨɥɨɬɵɯ Ɇɟɞɚɥɟɣ ɧɚ ɆȿɀȾɍɇȺɊɈȾ ɇɕɏ ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏ ɎɈ ɊɍɆȺɏɜȺɦɟɪɢɤɟɎɪɚɧɰɢɢ əɩɨɧɢɢ Ʉɢɬɚɟ ɋɢɧɝɚɩɭɪɟ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɉɪɢɛɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡɤɨɪɨɛɚɝɞɟɜɧɭɬɪɢɢɫɩɨɥɶ ɡɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹɧɚɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ ɧɨɣɦɢɤɪɨɫɯɟɦɟɆɚɬɟɪɢɚɥɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɤɨɪɩɭɫ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɧɟ ɨɤɪɚɲɟɧ ɧɢɬɪɨɥɚɤɚɦɢ ɦɚɫɫɚɠɧɵɟ ɡɭɛ ɱɢɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢɡ ɬɪɟɯ ɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɯɪɨɦɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦɢ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɵ ɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝ ɧɢɬɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ Ɉɧɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɛɢɨɬɨɤɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢ ɟɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɬɟɥɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢ ɪɭɸɬ ɢɯ ɱɟɪɟɡ ɫɟɛɹ ɢ ɜɨɡɜɪɚ ɳɚɸɬ ɜ ɬɟɥɨ ɭɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɥɚ ɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ ɩɨ ɬɟɧɰɢɚɥ ɤɥɟɬɤɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɤɪɨɜɢ ȼɢɛɪɨɦɚɫɫɚɠ ɪɚɡɝɨɧɹɟɬɤɪɨɜɶɱɟɦɡɚɫɬɚɜɥɹ ɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɟɪɞɟɱɧɨ ±ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸɫɢɫɬɟɦɭɅȺɁȿɊ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ

ɈȽɍɊɐɕ±ɆɈɅɈȾɐɕ

ɀ

ɞɭɧɟɞɨɠɞɭɫɶɫɟɡɨɧɚɫɜɟɠɢɯ ɨɝɭɪɱɢɤɨɜ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɫɟɣɱɚɫ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ ɩɪɢ ɜɨɡɹɬ ɢɡɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɥɢ ɢɡ ɤɪɭɩ ɧɵɯɬɟɩɥɢɱɧɵɯɯɨɡɹɣɫɬɜɧɨɬɨɥɶ ɤɨ ɧɟɬ ɭ ɧɢɯ ɬɟɯ ɜɤɭɫɚ ɚɪɨɦɚɬɚ ɢ ɫɨɱɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɜɚɸɬ ɭ ɩɥɨ ɞɨɜ ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɢɧɚɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟɈɝɭɪɰɵɹ ɦɨɝɭ ɟɫɬɶ ɜ ɥɸɛɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢ ɧɟɬɨɥɶɤɨɜɫɚɥɚɬɟɚɩɪɨɫɬɨɬɚɤɯɨ ɞɢɬɶɩɨɭɱɚɫɬɤɭɢɝɪɵɡɬɶɨɝɭɪɱɢɤ ɂɧɨɝɞɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸ ɫɟɛɟ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱ ɧɵɟ ɞɧɢ ɧɚ ɨɞɧɢɯ ɨɝɭɪɰɚɯ ɢ ɱɟɪɧɨɦ ɯɥɟɛɟ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɫɤɨɥɟɱɤɨ ɧɟ ɝɨ ɥɨɞɚɸ Ɂɚɬɨ ɩɨɫɥɟ ɬɚɤɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɭɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɨɬɟɤɢ ɨɱɢɳɚɸɬɫɹ ɩɨɱ ɤɢ ɢ ɤɪɨɜɶ ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ ɫɟɛɹ ɥɟɝɱɟ Ɉɝɭɪɰɵɹɦɨɝɭɟɫɬɶɬɨɥɶɤɨɜɫɜɟɠɟɦ ɜɢɞɟ ɦɚɪɢɧɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɫɨɥɟɧɵɟ ɧɟ

ɩɪɢɡɧɚɸɞɚɢɧɟɥɶɡɹɢɯɦɧɟɩɨ ɫɤɨɥɶɤɭ ɢɡɡɚ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɢ ɧɭɠ ɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɫɨɥɶ ɉɪɨ ɩɨɥɶɡɭ ɨɝɭɪɰɨɜ ɞɭɦɚɸ ɩɢ ɫɚɬɶɧɟɧɚɞɨ ȼɢɬɚɦɢɧɨɜ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɜɨɳɚɦɢ ɡɚɬɨ ɨɧɢ ɛɨɝɚɬɵ ɤɚɥɢ ɟɦɢɣɨɞɨɦɢɛɥɚɝɨɞɚ ɪɹ ɷɬɨɦɭ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɫɟɪɞɰɟɦ ɫɨɫɭɞɚɦɢ ɢɥɢ ɳɢɬɨɜɢɞɤɨɣ Ɉɧɢ ɢɡɛɚɜɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɬɨɤɫɢɧɚɦɢ ɱɢɫɬɹɬɠɟɥɭɞɨɤɢɤɢɲɟɱɧɢɤɨɦɨɥɚɠɢ ɜɚɸɬɤɥɟɬɤɢɢɧɟɞɚɸɬɢɦɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɠɚɠɞɭ ȼɟɞɶ ɜɨɞɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢ ɯɨɞɢɬɫɹɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɜɟɫɚɨɝɭɪɰɨɜ ±ɠɢɜɚɹɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦɞɨ ɤɚɩɟɥɶɤɢ əɥɸɛɥɸɩɢɬɶɨɝɭɪɟɱɧɵɣɫɨɤ±ɜ ɠɚɪɭ ɨɧ ɨɬɥɢɱɧɨ ɨɫɜɟɠɚɟɬ ɢ ɭɬɨ ɥɹɟɬ ɠɚɠɞɭ ɂ ɟɳɟ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɝɨɬɨɜɥɸ ɧɚɩɢɬɨɤ ©ɚɤɜɚ ɮɪɟɫɤɚª ɱɬɨ ɩɨɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢ ɡɧɚɱɢɬ ©ɨɫɜɟ ɠɚɸɳɚɹ ɜɨɞɚª ȿɝɨ ɪɟɰɟɩɬ ɧɚɲɥɚ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɧɢɝ ɩɪɨ ɷɬɭ ɫɬɪɚɧɭ ɢ ɨɧ ɦɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɨɝɭɪɰɚɢɡɦɟɥɶɱɚɸɧɚɦɟɥɤɨɣɬɟɪɤɟɡɚ ɥɢɜɚɸɥɜɨɞɵɜɵɠɢɦɚɸɬɭɞɚɠɟɫɨɤ ɥɢɦɨɧɨɜ ɤɥɚɞɭ ɜɟɬɨɱɤɭɞɪɭɝɭɸ ɦɹɬɵɢɧɟɦɧɨɝɨɫɚɯɚɪɚ ɉɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɢɫɬɚɜɥɸɜɯɨɥɨɞɢɥɶ ɧɢɤ ɧɚ ɱɚɫɚ ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɢɬɤɚ ɥɸɛɵɟ ɥɢɦɨɧɚɞɵ ɢɥɢ ɝɚɡɢɪɨɜɤɢ ɛɭ ɞɭɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɪɟɞɤɨɫɬɧɨɣ ɝɚɞɨɫɬɶɸ ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɢ ɜɧɭɤɢ ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɤɨ ɦɧɟ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɛɵɜɚɸɬ ɩɪɨ ɤɨɥɵ ɢ ɫɨɤɢ ɢɡ ɩɚɤɟɬɨɜ ɢ ɬɪɟɛɭ ɸɬ ɨɝɭɪɟɱɧɨɣ ɜɨɞɵ Ɍɨɥɶɤɨ ɯɨɱɭ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ Ɉɝɭɪɟɱɧɵɣ ɫɨɤ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯɦɨɠɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶɜɠɟɥɭɞɤɟɩɨɷɬɨɦɭɬɟɦɭ ɤɨɝɨɟɫɬɶɝɚɫɬɪɢɬɢɥɢɹɡɜɚɫɨɝɭɪɰɚɦɢ ɧɭɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɟɟ ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɦɨɣɪɟɰɟɩɬɛɭɞɟɬɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɄɥɚɜɞɢɹɋȿȾɂɇɄɂɇȺ

Ʉ

ɩɪɢɛɨɪɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶ ɧɨɣ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɢɡ ɤɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɦɢɤɪɨɜɚɬɬ Ʌɚɡɟɪ ɚɤɬɢɜɢɪɭɟɬ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɤɥɟɬɨɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨ ɤɭɸɫɬɟɩɟɧɶɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜ ɬɤɚɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ± ɧɦ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɩɢɞɨɜ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɤɪɨɜɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɯɚ ɪɚɜɤɪɨɜɢɩɨɜɵɲɚɟɬɭɪɨɜɟɧɶ ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɦɢɤɪɨ±ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɉɈȼɕ ɒȺȿɌ ɁȺɓɂɌɇɕȿ ɋɂɅɕ ɈɊȽȺɇɂɁɆȺ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɨɛɴɟɦ ɥɟɝɤɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɛɨɪ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɚɡɟɪ ɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟ ɧɹɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɫɫɚɠɟɪɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶ ɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɫɭɫɬɚɜɨɜ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɦɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ

1ɋɧɹɬɢɟ ɫɩɚɡɦɨɜ ɝɥɚɞɤɢɯ ɦɵɲɰ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɪɬɟɪɢɣ ɩɨɧɢɠɟ ɧɢɟɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɚɫɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɪɨɦɛɨɜ ɜ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯɫɨɫɭɞɚɯɩɪɟɞɨɬ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɬɢɱɟ ɫɤɢɯɛɥɹɲɟɤ ɉɥɚɡɦɚɮɟɪɟɡ ɨɱɢɳɟɧɢɟ ɤɪɨɜɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɜɹɡɤɨɫɬɢ ɤɪɨɜɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɥɚ ɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɪɨɜɟɧɨɫɧɵɯ ɫɨɫɭ ɞɨɜ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹ ɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɥɟɱɟ ɧɢɹ ɨɩɭɯɨɥɟɣ ɦɚɫɬɨɩɚɬɢɹ ɪɚɤɤɨɠɢɢɬɞ ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɜ©ɐɟɧɬɪ ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ Ɇɟɞɢɰɢ ɧɵª ȺȾɊȿɋɭɥɆɚɪɬɚɚ Ɍɟɥ ɫɞɨ ɋɨɬ Ʌɢɰɟɧɡɢɹʋ Ʉɋ

ǜǛǙǛǐǕǞǒǎǒǞǍǙ

ɚɤɬɨɥɶɤɨɱɟɥɨɜɟɤɪɨɠɞɚɟɬɫɹɭ ɧɟɝɨɜɤɪɨɜɢɭɠɟɟɫɬɶɧɟɛɨɥɶɲɚɹɞɨɡɚ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɹ ɠɺɥɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɏɨɥɟɫɬɟɪɢɧ ɷɬɨɠɢɪɨɩɨɞɨɛɧɨɟɜɟɳɟɫɬɜɨɢɦɟɸɳɟɟ ɜɢɞ ɯɥɨɩɶɟɜ Ɉɧɨ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɏɨɥɟɫɬɟɪɢɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɱɟɧɢɧɨɧɟɛɨɥɶɲɨɟɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬɤɧɚɦɜɨɪɝɚɧɢɡɦɫɩɢɳɟɣ ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜ ɥɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɠɢɪɧɨɣ ɩɢɳɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɠɢɪɨɜ ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜɦɨɠɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹɩɪɢɱɢɧɨɣɦɟɞ ɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɢɡ ɧɚ ɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɂɡɡɚ ɧɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜɪɚɛɨɬɟɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ȼɟɞɶ ɫɨɫɭɞɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɧɨɝɨ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɨɜɵɯ ɛɥɹɲɟɤ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɟɪɹɸɬ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɪɨɦɛɨɜɚɡɚɬɟɦɢɧɮɚɪɤɬɭɦɢ ɨɤɚɪɞɚ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɢ ɢɧɫɭɥɶɬɭ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɭȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɨɥɟɫɬɟ ɪɢɧɚ ɜ ɤɪɨɜɢ ɜɚɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡ ɦɚɫɥɟɞɭɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɜɪɚɱɭ ɤɨɬɨɪɵɣɞɚɫɬȼɚɦɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹɈɞɧɚɤɨɟɫɥɢȼɚɲɜɟɫ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜ ɧɨɪɦɟ ɜɵ ɟɞɢɬɟ ɦɧɨɝɨɠɢɪɧɵɯɦɭɱɧɵɯɠɚɪɟ ɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɟɞɺɬɟ ɦɚɥɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɬɨ ɦɨɠɧɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶɨɩɨɜɵɲɟɧɢɢɭɪɨɜ ɧɹ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɚɫɬɨɫɟɛɟɡɧɚɬɶ ȼɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɟɞɥɹɛɨɪɶɛɵ ɫ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵɤɨɬɨɪɵɟɧɟɬɨɥɶɤɨɭɧɢɱɬɨɠɚ ɸɬɷɬɨɜɟɳɟɫɬɜɨɧɨɢɩɨɞɪɵɜɚɸɬɡɞɨɪɨ ɜɶɟɩɚɰɢɟɧɬɚɉɨɷɬɨɦɭɥɭɱɲɟɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɱɟɦ ɩɨɬɨɦ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɛɨɥɟɡɧɹɦɢɆɟɪɚɦɢɩɪɨɮɢ ɥɚɤɬɢɤɢ ɷɬɨɣ ɯɜɨɪɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɇɨ ɟɫɥɢ ȼɵ ɭɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɢ ɧɟ ɯɨɬɢɬɟ ɩɨɞ ɪɵɜɚɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɩɚ ɪɚɬɚɦɢ ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɧɢɠɚɬɶ

ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɧɚɪɨɞɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɞɧɵɦɢ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ Ⱦɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɨ ɫɭɞɨɜ ɨɬ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɨɜɵɯ ɛɥɹɲɟɤ ɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɚɤɨɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨɬɚɤɢ ɩɪɨɫɬɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɦɟ ɲɚɬɶɫɬɚɤɚɧɦɺɞɚɫɨɫɬɚɤɚɧɨɦɤɥɸɤɜɵɡɚ ɬɟɦɞɨɛɚɜɢɬɶɤɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɦɚɫɫɟɫɬɚɤɚɧ ɩɟɪɟɬɺɪɬɨɝɨ ɱɟɫɧɨɤɚ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹɦɚɫɫɚɄɭɲɚɣɬɟɩɨɨɞɧɨɣɫɬɨ ɥɨɜɨɣɥɨɠɤɟɩɟɪɟɞɫɧɨɦɂɥɢɞɟɥɚɟɦɫɚ ɥɚɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣɨɱɢɳɟɧɢɸɫɨɫɭɞɨɜ ɨɬ ɛɥɹɲɟɤ ɇɚɬɢɪɚɟɦ ɦɨɪɤɨɜɶ ɨɱɢɳɚɟɦ ɢɡɚɬɟɦɢɡɦɟɥɶɱɚɟɦɝɪɟɰɤɢɯɨɪɟɯɚɧɚ ɪɟɡɚɟɦ ɝɪɟɣɩɮɪɭɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɨɪɶɤɨɣ ɛɟɥɨɣ ɩɥɺɧɨɱɤɨɣ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɧɵɣ ɤɟɮɢɪ ɢ ɦɺɞ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟ ɦɟɲɢɜɚɟɦɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟɫɹɛɥɸɞɨɄɭɲɚɣɬɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɨɜɫɹɧɤɭ Ɂɚɥɢɜɚɟɦ ɨɞɢɧ ɫɬɚɤɚɧɨɜɫɹɧɵɯɯɥɨɩɶɟɜɨɞɧɢɦɫɬɚɤɚɧɨɦ

ɜɨɞɵ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɧɚ ɧɨɱɶ ɍɬɪɨɦ ɤɨɝ ɞɚ ɯɥɨɩɶɹ ɧɚɛɭɯɧɭɬ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɮɪɭɤɬɵ ɢɡɸɦ ɱɟɪɧɨɫɥɢɜ ɧɚ ȼɚɲɟ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɂɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɜɦɟɫɬɨɡɚɜɬɪɚɤɚȾɥɹɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɜɟɫɬɢ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɹɬɶɫɬɨɥɨɜɵɟɥɨɠɤɢɝɪɟɱɤɢɡɚɥɢɬɶ ɫɬɚɤɚɧɨɦ ɜɨɞɵ ɪɚɡɦɟɲɚɬɶ Ɂɚɬɟɦ ɜɵɥɢ ɜɚɟɦ ɷɬɨɬ ɫɬɚɤɚɧ ɜ ɥɢɬɪ ɤɢɩɹɳɟɣ ɜɨɞɵ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɦɺɞ ɟɫɥɢ ɯɨɬɢɬɟ ɜɚɪɢɦ ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɹ ɇɟɨɛɯɨ ɞɢɦɨɩɢɬɶɷɬɨɬɨɬɜɚɪɩɨɩɨɥɨɜɢɧɟɫɬɚɤɚ ɧɚ ɫ ɭɬɪɚ ɢ ɜɟɱɟɪɨɦ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɨɦɦɨɠɧɨɛɟɡɨɫɨɛɨɝɨɬɪɭɞɚ ɛɵɥɨɛɵɬɟɪɩɟɧɢɟ ɊɆɍɄɍɒȿȼȺ ɜɪɚɱɜɵɫɲɟɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ


Ɂɚɡɚɜɟɫɨɣɬɚɣɧɵ ЧИСЛО ВЫРАЖЕНИЯ

ɑɂɋɅɈȼɕɊȺɀȿɇɂə ȼɵɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟɫɜɨɸɫɭɬɶ²ɫɜɨɟɱɢɫɥɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ² ɢ ɪɟɲɚɟɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɩɟɪɟɞɜɚɦɢɠɢɡɧɶɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɥɨɜɚəɪɤɨɟɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɢɧɚɬɭɪɚɯɭɞɨɠ ɧɢɤɚɩɨɡɜɨɥɹɸɬɜɚɦɜɵɞɜɢɝɚɬɶɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɢɞɟɢȻɥɚɝɨɞɚɪɹɫɜɨɟɣɨɞɚɪɟɧɧɨɫɬɢɜɵɜɢ ɞɢɬɟɤɪɚɫɨɬɭɠɢɡɧɢɢɞɟɥɚɟɬɟɟɟɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɞɥɹɞɪɭɝɢɯȼɚɲɚɪɚɞɨɫɬɶ²ɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɟ ɜɚɲ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ² ɨɩɵɬ ɜɚɲ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣɠɪɟɛɢɣ²ɫɥɭɠɟɧɢɟɥɸɞɹɦ ȼɚɦɤɚɤɜɨɡɞɭɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɞɪɭɠɛɚȼɵ ɜɫɟɣɞɭɲɨɣɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶɤɨɛɳɟɧɢɸɨɞɧɚ ɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɛɵɜɚɟɬɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ȼɢɛɪɚɰɢɹ©ɬɪɨɣɤɢªɞɟɥɚɟɬɜɚɫɱɟɪɟɫɱɭɪ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɧɵɦ ɢ ɭɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɱɬɨ ɩɨɪɨɣ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɚɫ ɢɫɬɨ ɳɟɧɢɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɤɨɲɟɥɶɤɚ ɜɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɟɫɶɜɬɪɭɞɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɤɨɝɞɚ ɞɪɭɡɶɹɪɜɭɬɜɚɫɧɚɱɚɫɬɢ ȼɵ ² ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɛɨɝɚɬɵɦ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢ ɟɦɢɫɤɥɨɧɧɵɜɫɟɪɚɫɰɜɟɬɢɬɶɹɪɤɢɦɢɤɪɚ ɫɤɚɦɢɚɜɚɲɚɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɫɬɶɧɟɞɚɟɬɜɚɦ ɫɬɚɪɟɬɶ ȼɚɲɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦɜɱɟɦɠɢɜɟɬɞɭɯɜɟɫɟɥɶɹɜɵɧɟɦɨɠɟ ɬɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɸɦɨɪɚ ɜɵ ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɵ

ɨɩɬɢɦɢɡɦɨɦɚɩɨɷɬɨɦɭɜɫɟɝɞɚɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ ɨɛɨɞɪɢɬɶɬɨɫɤɭɸɳɟɝɨɢɥɢɝɪɭɫɬɹɳɟɝɨɱɟ ɥɨɜɟɤɚ ȿɫɥɢ ɦɭɱɢɦɵɟ ɬɪɟɜɨɝɚɦɢ ɢɥɢ ɠɟ ɞɟɩɪɟɫɫɢɟɣɞɪɭɡɶɹɩɪɢɞɭɬɤɜɚɦɜɩɨɢɫɤɚɯ ɭɬɟɲɟɧɢɹɨɧɢɩɨɥɭɱɚɬɟɝɨɫɩɨɥɧɚȼɵɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɨɛɦɚɧɚ ɞɨɛɢɜɚɟɬɟɫɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ ɫɬɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪ ɧɨɫɬɢ ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɩɨɞɞɚɟɬɟɫɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɜɨɟɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɬɨ ɪɚɫɬɪɚ ɱɢɜɚɟɬɟɜɩɭɫɬɭɸɜɪɟɦɹɬɚɥɚɧɬɢɫɢɥɵɧɟ ɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɬɨɦɱɬɨɫɨɪɢɬɟɞɟɧɶɝɚɦɢȼɚɫ ɭɜɥɟɤɚɟɬɯɨɪɨɜɨɞɦɵɫɥɟɣɢɜɵɥɟɧɢɜɨɩɨ ɝɪɭɠɚɟɬɟɫɶ ɜ ɷɬɨ ɜɟɪɱɟɧɢɟ ɧɟ ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɞɨɞɭɦɚɬɶ ɯɨɬɶ ɨɞɧɭ ɦɵɫɥɶ ɞɨ ɤɨɧɰɚɢɜɨɩɥɨɬɢɬɶɟɟɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɱɟɪɟɫɱɭɪ ɷɦɨɰɢɨ ɧɚɥɶɧɵɢɩɨɪɵɜɢɫɬɵ ɋɰɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɦɭɡɵɤɚ ɬɚɧɟɰ ² ɜɨɬ ɱɬɨ ɜɚɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɟɫɥɢ ɜɵ ɟɳɟ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɚɬɪɨɦ ɜɚɦ ɧɚɞɨ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɫɰɟɧɟ Ɋɟɱɶ ɢ ɜɫɟ ɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɚɤɰɟɧɬ² ɷɬɨ ɜɚɲɚ ɫɬɪɚɫɬɶ ɜɵ ɨɝɥɹɧɭɬɶ ɫɹ ɧɟ ɭɫɩɟɟɬɟ ɤɚɤ ɭɜɥɟɱɟɬɟɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɦɟɟɬ ɤɪɚɫɢɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɂ ɫɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɛɨɥɶɲɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɧɚɥɸ ɞɟɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɜɚɲɟɣɪɟɱɢɹɫɧɨɱɬɨɜɵ ɱɟɥɨɜɟɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣɢɭɦɧɵɣ Ʉɪɚɫɨɬɚɢɢɡɹɳɟɫɬɜɨ²ɷɬɨɜɚɲɚɜɬɨɪɚɹ ɧɚɬɭɪɚ ȼɵ ɨɤɪɭɠɚɟɬɟ ɫɟɛɹ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɫɨ ɜɟɪɲɟɧɧɨɛɟɡɨɬɱɟɬɧɨ²ɤɚɤɞɵɲɢɬɟɜɟɞɶ ɜɷɬɨɦɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢɞɥɹɜɚɫɧɟɬɧɢɱɟɝɨɢɫ ɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɂ ɜɵ ɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶ ɜɧɭɲɢɬɶɥɸɞɹɦɱɬɨɠɢɡɧɶɞɥɹɧɢɯɢɡɦɟ ɧɢɬɫɹɤɥɭɱɲɟɦɭɟɫɥɢɨɧɢɬɨɠɟɛɭɞɭɬɜɨ ɜɫɟɦɜɢɞɟɬɶɤɪɚɫɨɬɭȼɚɫɪɚɞɭɟɬɬɨɱɬɨɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɵ ɫɥɭɠɢɬɟ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬ

СУДОКУ ПРОСТОЙ

№ 24 24 июля 2014 года

ǽǴȊǷȋǻǺ ǬǮǯǿǽǾǬ

ɉɭɬɟɦ ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɚɤ ɝɥɚɫɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɜɚɲɟɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢɜɵɩɨɥɭɱɚɟɬɟɱɢɫɥɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɗɬɨɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɭɫɢɥɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɟɫɭɬ ɜɚɦɭɫɩɟɯɢɫɱɚɫɬɶɟɑɢɫɥɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɫɨɟɞɢɧɹɟɬɜ ɫɟɛɟ ɫɦɵɫɥ ɜɚɲɢɯ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɚɲɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɲɢɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɟɬɢɫɬɢɧɧɵɣɩɨɪɬɪɟɬɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɇɚɩɢɲɢɬɟɫɜɨɟɩɨɥɧɨɟɢɦɹɢɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɧɚɞ ɤɚɠɞɨɣ ɛɭɤɜɨɣ ɟɟ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɉɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɱɢɫɥɚɜɵɪɚɠɟ ɧɢɹɩɪɨɫɬɨɫɥɨɠɢɬɟɱɢɫɥɨɜɵɟɷɤɜɢɜɚɥɟɧ ɬɵ ɜɫɟɯ ɛɭɤɜ ɢ ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ ɫɭɦɦɭ ɤ ɨɞɧɨ ɡɧɚɱɧɨɦɭɱɢɫɥɭ ɂɜɚɧ 1+3+1+6=11. ɋɦɢɪɧɨɜ 1+5+1+9+1+7+3=27. ɋɭɦɦɚɢɦɟɧɢɢɮɚɦɢɥɢɢ= 38Ⱦɚɥɟɟɫɨ ɤɪɚɳɚɟɦɞɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɱɢɫɥɚ3+8=11ɢ 1+1=2.

15

Ɉȼȿɇ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧ ɞɭɟɬɫɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɮɬɨɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɦɡɚɫɬɪɹɬɶȼɫɪɟɞɭɜɨɡɦɨɠ ɧɵɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɫɤɨɥɥɟɝɚɦɢɩɨɪɚɛɨɬɟɢɥɢɫɨɫɟɞɹɦɢɩɨ ɞɨɦɭȼɩɹɬɧɢɰɭɧɟɫɬɨɢɬɩɨɤɭɩɚɬɶɫɹɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɨɛɟɳɚɧɢɹɜɚɫɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɚɪɚɸɬɫɹɨɛɦɚɧɭɬɶ ɌȿɅȿɐ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ ɧɵɣɞɟɧɶɞɥɹɥɸɛɵɯɞɟɥɩɨ ɷɬɨɦɭɥɭɱɲɟɨɬɥɨɠɢɬɶɢɯɞɨ ɡɚɜɬɪɚ ȼ ɫɪɟɞɭ ɧɭɠɧɨ ɭɤɪɟ ɩɥɹɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɬɨɝɞɚ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɩɨ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶɫɨɜɟɪɲɢɬɶɩɪɨɝɭɥɤɭɧɚɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟɷɬɨɫɦɨɠɟɬɭɤɪɟɩɢɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟ ȻɅɂɁɇȿɐɕ ȿɫɥɢɜɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤȻɥɢɡɧɟ ɰɵɫɥɭɱɚɣɧɨɩɟɪɟɩɭɬɚɸɬɫɨɥɶ ɫ ɫɚɯɚɪɨɦ ɬɨ ɫɬɨɢɬ ɠɞɚɬɶ ɯɨ ɪɨɲɢɯ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɜ ɫɚɦɨɟ ɛɥɢ ɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ȼɬɨɪɧɢɤ ɫɬɚ ɧɟɬ ɧɟ ɫɚɦɵɦ ɭɞɚɱɧɵɦ ɞɧɟɦ ɞɥɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɫɬɪɟɱ ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɨɛɵɞɟɧ ɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɑɟɬɜɟɪɝ ɢ ɩɹɬɧɢɰɚ ɫɬɚɧɭɬ ɭɞɚɱɧɵɦɢ ɞɧɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɥɶɳɟɧɢɹ ɢ ɥɸɛ ɜɢȼɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɪɚɜɦɵɩɨɷɬɨɦɭɧɟɯɨɞɢɬɟɩɨɞ ɤɚɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢɢɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭɨɬɫɬɪɨɹɳɢɯ ɫɹɡɞɚɧɢɣ ɊȺɄ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɉɟɪɟɧɟɫɢɬɟ ɫɜɨɣ ɩɨɯɨɞ ɜ ɩɚ ɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɭɸɫɨɜɬɨɪɧɢɤɚɧɚ ɞɪɭɝɨɣɞɟɧɶɢɧɚɱɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɢɫɩɨɪɱɟɧɨȿɫɥɢɤɬɨɬɨ ɞɟɪɠɢɬɩɪɨɬɢɜɜɚɫɤɚɦɟɧɶɡɚɩɚɡɭɯɨɣɬɨɜ ɫɪɟɞɭɨɧɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟɝɨɞɨɫɬɚɧɟɬȼɱɟɬ ɜɟɪɝ ȼɚɦ ɫɬɨɢɬ ɛɵɬɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟɚɥɭɱɲɟɜɨɨɛɳɟɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɩɨ ɟɡɞɨɤɢɞɚɥɶɧɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ Ʌȿȼ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚ ɤɥɸɱɚɬɶɧɢɤɚɤɢɯɫɞɟɥɨɤɫɜɹ ɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶɸ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɫɥɟɞɭɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɬɨ ɪɨɠɧɟɟ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɧɚɱɟ ɜɵ ɧɟɱɚɹɧɧɨ ɦɨɠɟɬɟ ɢɧɢɰɢɢɪɨ ɜɚɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɡɚɬɟɜɚɬɶɞɨɦɚɪɟɦɨɧɬɚɬɟɦ ɛɨɥɟɟɦɟɧɹɬɶɨɤɧɚɢɞɜɟɪɢɢɥɢɡɚɦɤɢ ȾȿȼȺ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɜɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚ ɜɢɬɟɥɹɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪ ɝɚɧɨɜ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɛɭɞɶɬɟ ɨɫɨɛɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɜɨɡɦɨɠɧɚɤɪɚɠɚ ɱɚɫɨɜ ɢɥɢ ɤɥɸɱɟɣ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫɱɟ ɥɨɜɟɤɨɦɢɡɞɚɥɟɤɚɚɦɨɠɟɬɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯɫɟɪɞɟɱɧɵɯɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ

СУДОКУ ПОСЛОЖНЕЕ

ȼȿɋɕ ȼ ɫɪɟɞɭ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭ ɱɢɬɶ ɢɡɜɟɫɬɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɚɧɟɬ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨɞɥɹɜɚɫɧɨɢɞɥɹɜɚɲɢɯ ɞɨɦɨɱɚɞɰɟɜȼɱɟɬɜɟɪɝɜɧɟɡɚɩ ɧɨ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹ ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɥɚ ɪɭɲɚɬɫɹ ɨɞ ɧɚɤɨ ɧɟ ɩɭɝɚɣɬɟɫɶ ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟȼɫɭɛɛɨɬɭɟɫɥɢɧɟɛɭɞɟɬɟɧɚɱɟɤɭ ɬɨ ɦɨɠɟɬɟ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɥɟɝɤɨɣ ɞɨɛɵɱɟɣ ɜɨ ɪɨɜɢɥɢɦɨɲɟɧɧɢɤɨɜ ɋɄɈɊɉɂɈɇ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɤɪɚɣɧɟɧɟɨɛɯɨ ɞɢɦɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚɜɫɸɧɟɞɟɥɸȼɬɨɪɧɢɤɫɬɚɧɟɬ ɞɧɟɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɞɥɹ ɬɨɪ ɝɨɜɥɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɫɪɟɞɭɦɨɝɭɬɜɟɫɶɦɚɭɞɚɱ ɧɨɩɪɨɣɬɢɞɟɥɚɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟ ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɜɚɦ ɫɬɨɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹɤɤɚɤɢɦɬɨɩɟɪɟɦɟɧɚɦ ɋɌɊȿɅȿɐ ɋɬɪɟɥɶɰɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɬɥɨɠɢɬɶɫɥɭɠɟɛɧɭɸɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɜɤɭ ɢɥɢ ɩɨɟɡɞɤɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɧɭɸɧɚɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤȼɨɜɬɨɪ ɧɢɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɦɨɝɭɬɨɛɜɢɧɢɬɶɜɬɨɦɱɟɝɨɜɵ ɧɟɫɨɜɟɪɲɚɥɢȼɫɪɟɞɭɧɟɫɬɨɢɬɧɚɱɢɧɚɬɶ ɧɨɜɵɟɞɟɥɚɟɫɥɢɜɚɠɟɧɢɯɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬȼɩɹɬɧɢɰɭɭɜɚɫɦɨɠɟɬɫɨɫɬɨɹɬɶ ɫɹ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɪɧɟɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɜɨɢɯɫɢɥɚɯ ɄɈɁȿɊɈȽ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɚ ɫɚɬɶɫɹ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɤ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɩɪɢɞɢɪɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɫɬɢ ɢɧɚɱɟ ɪɢɫɤɭ ɟɬɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɞɧɹ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ ɋɪɟɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɬ ɦɟɱɟɧɚɜɚɠɧɵɦɢɩɟɪɟɦɟɧɚɦɢɢɧɟɨɠɢɞɚɧ ɧɵɦɢɧɟɩɪɢɹɬɧɵɦɢɢɡɜɟɫɬɢɹɦɢȼɱɟɬɜɟɪɝ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɩɚɫɬɶ ɩɨɞɞɨɠɞɶɨɤɚɡɚɜɲɢɫɶɛɟɡɡɨɧɬɢɤɚ ȼɈȾɈɅȿɃ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɡɨɥɨ ɬɚ ɢ ɸɜɟɥɢɪɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ȼɫɬɪɟɱɢɤɨɬɨɪɵɟɧɚɡɧɚɱɟɧɵɧɚ ɱɟɬɜɟɪɝ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɱɟɧɶ ɰɟɧɧɵɦɢɞɥɹɛɭɞɭɳɢɯɞɟɥɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɉɹɬɧɢɰɚ ɯɨɪɨɲɢɣ ɞɟɧɶ ɤɚɤ ɞɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɬɚɤɢɞɥɹɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣɪɚ ɛɨɬɵ ɨɞɧɚɤɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɟɲɚɬɶ ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɡɚɬɟɹɧɧɨɟ ɨɩɚɫɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɠɟɬɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦɭɫɩɟɯɚ ɊɕȻɕ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɤɚɤɢɟɬɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟɧɨɧɟɩɨɜɚɲɟɣɜɢɧɟȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɤɭɞɚɬɨ ɨɩɨɡɞɚɟɬɟɩɨɜɢɧɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɧɨɝɨ ɢɥɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ȼɱɟɬɜɟɪɝɛɭɞɶɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵ ɦɨɠɟɬɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɭɸ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ȼ ɩɹɬ ɧɢɰɭɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɤɨɧɟɰɧɟɞɟɥɢɜɜɚɲɢɯ ɞɟɥɚɯɧɚɫɬɭɩɢɬɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɟɨɠɢɜɥɟɧɢɟ

СУДОКУ СЛОЖНЫЙ


 №24 24 июля 2014 года

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɄɚɪɢɧɚ ȺɧɞɨɥɟɧɤɨȺɥɟɤɫɚɧɞɪəɝɥɵɱ ȿȼɊȺɁɂə ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ³ɋɍȾɖȻɕɁȺȽȺȾɈɑɇɈȿɁȺȼ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɌɊȺ´ ɹɫɟɪɢɢ

ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɍɌɊɈª ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɊɨɦɚɧɆɚɞɹɧɨɜɂɝɨɪɶ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ əɫɭɥɨɜɢɱɅɚɪɢɫɚȽɭɡɟɟɜɚ ɫɟɪɢɢ

Ⱥɥɟɤɫɟɣɋɟɪɟɛɪɹɤɨɜɇɚɞɟɠɞɚ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©ɌɊɂɌɈ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

ȼȺɊɂɓȺª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɋɟɪɝɟɣɀɚɪɤɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ȼɈɊª ɤɚɡ

ɞɪɚɦɟ³ȻɊȺɌɖə´ ɫɟɪɢɹ

©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɬɟɥɟɡɪɢɬɟɥɢɉɪɢ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

ɧɨɫɢɦɢɡɜɢɧɟɧɢɹɡɚɩɟɪɟɪɵɜɜ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɷɮɢɪɟɞɨɞɨɜɫɜɹɡɢɫ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɛɨɬɚɦɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɇɨɜɨɫɬɢ ɜɬɨɪ ©ɫɜɚɬɵɭɩɥɢɬɵª ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ɋəª ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɇɌɄ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜɜ ©Ʉɨɦɚɧɞɚɞɚԑɵɟɤɿɧɲɿª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡɤɟɫɭɲɿª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺɌȺ ɤɚɡ

ɇɕª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɉɪɟɦɶɟɪɚȾɦɢɬɪɢɣɆɚ ɪɶɹɧɨɜɅɸɛɨɜɶɌɨɥɤɚɥɢɧɚɇɨɧ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɧɚȽɪɢɲɚɟɜɚɆɢɯɚɢɥɀɢɝɚɥɨɜɜ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©Ʌɂɑ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɇȺəɀɂɁɇɖɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅə Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɋȺȼȿɅɖȿȼȺª ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɄɌɄ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

 Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏɇɍȼ ɂɋɌɈɊɂɂª ɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɋɈȼª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɟɪɢɹ

ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɉȺɐȺɇɕª ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ©ɌȺɄɋɂª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɜɬɨɪ ɫɟɪɢɢ  Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈə ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɉɊȺȼȾȺ´³ɈɪɧɟɥɥɚɆɭɬɬɢ´ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɱɚɫɬɶɹ

ɋɈȼª Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɫɟɪɢɢ

ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɊɚɫɫɟɥɥȻɪɷɧɞȾɠɨɧɚ ɏɢɥɥɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɉɈȻȿȽɂɁ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ȼȿȽȺɋȺª ©ȾɈɆª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ Ɇȿɇəª ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɄȺɇȺɅ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɹɡ

ɲɨɭɵª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɧɚɪɭɫɹɡ

ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɨɫԧɡɟɧɚɪɚɥɵԑɵ ԥɥɟɦɞɿɤԧɪɤɟɧɢɟɬɛɟɫɿɝɿªȾ ɫɟɪɢɚɥ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ԥɫɟɥɶɞɿԙԕԝɪɛɵ ԕԝɪɞɚɫɬɚɪɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥɫɟɡɨɧ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ԕɨɫԧɡɟɧɚɪɚɥɵԑɵ ԥɥɟɦɞɿɤԧɪɤɟɧɢɟɬɛɟɫɿɝɿªȾ ɫɟɪɢɚɥ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɄɚɪɢɧɚ ȺɧɞɨɥɟɧɤɨȺɥɟɤɫɚɧɞɪəɝɥɵɱ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɋɍȾɖȻɕɁȺȽȺȾɈɑɇɈȿɁȺȼ ɌɊȺ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɀɚɪɤɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɪɚɦɟ³ȻɊȺɌɖə´ ɫɟɪɢɹ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ԦɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɌɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɛԧɥɿɦ ©Ɋɟɰɟɩɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹª ɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©ɇɚɣɬɢɫɜɨɸɥɸ ɛɨɜɶª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª Ȼɚɥɚɥɚɪɮɢɥɶɦɿ©ɉɚɭɥɚ ȿȼɊȺɁɂə ɠԥɧɟɠɚɛɚɣɵɯɚɣɭɚɧɚɬɬɚɪª ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɬɟɥɟɡɪɢɬɟɥɢɉɪɢ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɇɌɄ ɧɨɫɢɦɢɡɜɢɧɟɧɢɹɡɚɩɟɪɟɪɵɜɜ ɫɬɟɣ ɉɊɈɎɂɅȺɄɌɂɄȺȾɈ ɷɮɢɪɟɞɨɜɫɜɹɡɢɫɩɪɨɮɢ ©Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɛɨɬɚɦɢ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɉȺɐȺɇɕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ©ɌȺɄɋɂª Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɫɟɪɢɢ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɫɟɪɢɚɥ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜɜ ɋɈȼª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺɌȺ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɇɕª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɫɬɟɣ ª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ȾɠɭɞɅɨɭɎɨɪɟɫɬɍɢɬɚ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɉɪɟɦɶɟɪɚȾɦɢɬɪɢɣɆɚ ©ɒɭɦɧɵɣɥɶɜɟɧɨɤɊɚ ɤɟɪɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɬɪɢɥɥɟɪɟ ɪɶɹɧɨɜɅɸɛɨɜɶɌɨɥɤɚɥɢɧɚɇɨɧ ©ɉɈɌɊɈɒɂɌȿɅɂª ɊɚªɆɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɧɚȽɪɢɲɚɟɜɚɆɢɯɚɢɥɀɢɝɚɥɨɜɜ ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɭɞɶɛɵªɌɟɥɟ ©ȾɈɆª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©Ʌɂɑ ɫɟɪɢɚɥ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ ɇȺəɀɂɁɇɖɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅə ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ɇȿɇəª ɋȺȼȿɅɖȿȼȺª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ  ɛɢɡɧɟɫɢɫɬɨɪɢɣ ɧɚɪɭɫɹɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ɤɚɡ ɫɬɟɣ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

 ©Ԥɫɟɥɶɞɿԙԕԝɪɛɵ ɄɌɄ ԕԝɪɞɚɫɬɚɪɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɄȺɇȺɅ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɞɨ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɉɊɈɎɂɅȺɄɌɂɄȺ  Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɇɨɜɨɫɬɢ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɜɨɫɬɟɣ ɬɫ©Ⱦɜɨɟɢɡɥɚɪɰɚª ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɹɡ

ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ©6XSHUԥɠɟɥɟɪª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬ ɋɵԑɚɣ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɧɚɪɭɫɹɡ

 Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɬɫ©Ⱦɜɨɟɢɡɥɚɪɰɚª ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©Ԕɵɡɠɿɛɟɤªɛԧɥɿɦ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©Ɍԛԙɝɿɛɚԕԕɚɫɚɹɯɚɬª Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɏɚɛɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɛԧɥɿɦ ©Ⱥԕɞɚɫɬɚɪɯɚɧªɉɟɪɟ ɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©ɋɭɲɢ*LUOª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

 ©Ԥɫɟɥɶɞɿԙԕԝɪɛɵ ԕԝɪɞɚɫɬɚɪɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ

ȿȼɊȺɁɂə ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª ɊɨɦɚɧɆɚɞɹɧɨɜɂɝɨɪɶ əɫɭɥɨɜɢɱɅɚɪɢɫɚȽɭɡɟɟɜɚ Ⱥɥɟɤɫɟɣɋɟɪɟɛɪɹɤɨɜɇɚɞɟɠɞɚ Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©ɌɊɂɌɈ ȼȺɊɂɓȺª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ

©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺɌȺ ɇɕª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ ɋɊȿȾȺ ª ɂɘɅə ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɏȺȻȺɊ ɉɪɟɦɶɟɪɚȾɦɢɬɪɢɣɆɚ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɪɶɹɧɨɜɅɸɛɨɜɶɌɨɥɤɚɥɢɧɚɇɨɧ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɧɚȽɪɢɲɚɟɜɚɆɢɯɚɢɥɀɢɝɚɥɨɜɜ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©Ʌɂɑ Ȼɚɥɚɥɚɪɮɢɥɶɦɿ©ɉɚɭɥɚ ɇȺəɀɂɁɇɖɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅə ɠԥɧɟɠɚɛɚɣɵɯɚɣɭɚɧɚɬɬɚɪª ɋȺȼȿɅɖȿȼȺª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɫɬɟɣ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ  ©Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤɚɡ

 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɄɌɄ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏɇɍȼ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ ɫɟɪɢɚɥ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɫɬɟɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɜɬɨɪ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈə ©ɒɭɦɧɵɣɥɶɜɟɧɨɤɊɚ ɉɊȺȼȾȺ´³ɈɪɧɟɥɥɚɆɭɬɬɢ´ ɊɚªɆɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɱɚɫɬɶɹ

 ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɭɞɶɛɵªɌɟɥɟ Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɫɟɪɢɚɥ ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´  ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ɫɟɪɢɢ

 ©ɌɚɛɢԑɚɬɬɚɪɬɭɵªȾɫ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ©Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵª ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɫɬɟɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´

 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬ ɧɚɪɭɫɹɡ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɄɚɪɢɧɚ ȺɧɞɨɥɟɧɤɨȺɥɟɤɫɚɧɞɪəɝɥɵɱ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɋɍȾɖȻɕɁȺȽȺȾɈɑɇɈȿɁȺȼ ɌɊȺ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɀɚɪɤɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɪɚɦɟ³ȻɊȺɌɖə´ ɫɟɪɢɹ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´

Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ Ɇȿɇəª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ɒɟɬɟɥɞɿɤɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢɧɚɪɭɫɹɡ 

 №24 24 июля 2014 года

 Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©ɒɭɦɧɵɣɥɶɜɟɧɨɤɊɚ ɊɚªɆɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɄȺɇȺɅ ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɭɞɶɛɵªɌɟɥɟ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª ɲɨɭɵª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª Ⱦɫ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɫɬɟɣ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©Ԥɫɟɥɶɞɿԙԕԝɪɛɵ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ԕԝɪɞɚɫɬɚɪɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɇɨɜɨɫɬɢ ɜɨɫɬɟɣ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɬɫ©ɋɢɧɞɪɨɦɞɪɚɤɨɧɚª ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬȺɪɧɚɣɵ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɏɚɛɚɪ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©Ԕɵɡɀɿɛɟɤªɛԧɥɿɦ ȿȼɊȺɁɂə ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɛԧɥɿɦ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɇɮ©Ɍԛԙɝɿɛɚԕԕɚɫɚɹ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɯɚɬª ɍɌɊɈª Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ɊɨɦɚɧɆɚɞɹɧɨɜɂɝɨɪɶ ɫɟɪɢɹ əɫɭɥɨɜɢɱɅɚɪɢɫɚȽɭɡɟɟɜɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ⱥɥɟɤɫɟɣɋɟɪɟɛɪɹɤɨɜɇɚɞɟɠɞɚ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©ɌɊɂɌɈ ɛԧɥɿɦ ȼȺɊɂɓȺª ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɇɌɄ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ȼɈɊª ɤɚɡ

Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©Ԧɬɤɟɧ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɲɚԕɬɵԙɤԧɥɟԙɤɟɫɿª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡɤɟɫɭɲɿª ©ȺԕɢԕɚɬɚɥɚԙɵªɌɿɤɟɥɟɣ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɤɚɡ

ɷɮɢɪ ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɛԧɥɿɦ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɋɂɂª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɋəª ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɛԧɥɿɦ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ Ʉɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜɜ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺɌȺ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɇɕª ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ ɂɋɌɈɊɂɂª ɑȿɌȼȿɊȽ ª ɂɘɅə ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɋɈȼª ɏȺȻȺɊ ɉɪɟɦɶɟɪɚȾɦɢɬɪɢɣɆɚ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ©ɌɈɉɍɅȿɌɇɈȿ ɪɶɹɧɨɜɅɸɛɨɜɶɌɨɥɤɚɥɢɧɚɇɨɧ ȼɂȾȿɈª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɧɚȽɪɢɲɚɟɜɚɆɢɯɚɢɥɀɢɝɚɥɨɜɜ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ɉȺɐȺɇɕª Ȼɚɥɚɥɚɪɮɢɥɶɦɿ©ɉɚɭɥɚ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©Ʌɂɑ ɇȺəɀɂɁɇɖɋɅȿȾɈȼȺɌȿɅə ©ɌȺɄɋɂª ɠԥɧɟɠɚɛɚɣɵɯɚɣɭɚɧɚɬɬɚɪª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɋȺȼȿɅɖȿȼȺª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɫɟɪɢɢ ɫɬɟɣ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤɚɡ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɄɌɄ ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

 Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏɇɍȼ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

ɫɟɪɢɚɥ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɄɷɬɪɢɧɏɚɣɝɥɋɟɬɊɨɝɟɧ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɇȿɆɇɈɀɄɈȻȿɊȿ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ɆȿɇɇȺª ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ©ȾɈɆª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´


 №24 24 июля 2014 года

 ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈəɉɊȺȼ ȾȺ´³Ȼɥɟɫɬɹɳɢɟ´ ɱɚɫɬɶɹ

 Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ɫɟɪɢɢ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬ ɧɚɪɭɫɹɡ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɄɚɪɢɧɚ ȺɧɞɨɥɟɧɤɨȺɥɟɤɫɚɧɞɪəɝɥɵɱ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɋɍȾɖȻɕɁȺȽȺȾɈɑɇɈȿɁȺȼ ɌɊȺ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɹ

 ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɀɚɪɤɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɪɚɦɟ³ȻɊȺɌɖə´ ɫɟɪɢɹ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɀɚɪɤɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɞɪɚɦɟ³ȻɊȺɌɖə´ ɫɟɪɢɹ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉԧɪɤɟɦ ɮɢɥɶɦ©ɋɚɹɫɚɬɤɟɪɞɿԙ ԕɚɪɫɵɥɚɫɬɵԑɵª ɤɚɡ

©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ©ɌɈɉɍɅȿɌɇɈȿ ȼɂȾȿɈª ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɉȺɐȺɇɕª ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɟɪɢɹ

©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

ɊɨɭɷɧȺɬɤɢɧɫɨɧɀɚɧ Ɋɨɲɮɨɪɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɆɂɋɌȿɊ ȻɂɇɇȺɈɌȾɕɏȿª ©ȾɈɆª Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ Ɇȿɇəª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸ ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɋɚɧɞɪɵª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɬɫɬɫ©ɋɢɧɞɪɨɦɞɪɚɤɨ ɧɚª ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©Ɍԛԙɝɿɛɚԕԕɚɫɚɹɯɚɬª Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ ©Ⱥԕɢԕɚɬɚɥɚԙɵªɏɚɛɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɁɚԙɬɿɪɟɝɿªɌɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ±ɦɟɧɿԙ ɬɿɥɿɦª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɛԧɥɿɦ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɠɭɪɧɚɥ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɉəɌɇɂɐȺ ȺȼȽɍɋɌȺ

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª Ȼɚɥɚɥɚɪɮɢɥɶɦɿ©ɉɚɭɥɚ ɠԥɧɟɠɚɛɚɣɵɯɚɣɭɚɧɚɬɬɚɪª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɫɟɪɢɚɥ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©ɒɭɦɧɵɣɥɶɜɟɧɨɤɊɚ ɊɚªɆɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɭɞɶɛɵªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹª ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª Ⱦɫ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ԥɫɟɥɶɞɿԙԕԝɪɛɵ ԕԝɪɞɚɫɬɚɪɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɐɟɡɚɪɶª ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ ȿȼɊȺɁɂə ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª ©ɌɊɂɌɈȼȺɊɂɓȺªɁɚ ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɟɪɢɹ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɀԜɆȺɍȺԐɕɁɕª ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ©ɉɊɈɋɌȺəɀɂɁɇɖª Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɫɟɪɢɢ ©ɀȾɂɆȿɇəªɄȺɁȺɏ ɋɌȺɇ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺɌȺ ɇɕª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ©ɉɈɅȿɑɍȾȿɋª ©ɄɅɍȻȼȿɋȿɅɕɏɂ ɇȺɏɈȾɑɂȼɕɏªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ©ȽɊɍɉɉȺ©ȺɅɖɎȺª

ɅɘȾɂɋɉȿɐɂȺɅɖɇɈȽɈɇȺ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɁɇȺɑȿɇɂəª ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ɂɋɌɈɊɂɂª ɤɚɡ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª ɄɌɄ ©ɌɈɉɍɅȿɌɇɈȿ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ȼɂȾȿɈª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏɇɍȼ ɋɟɪɢɚɥ©ɁȺɃɐȿȼª ɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ ©ɌȺɄɋɂª ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɫɟɪɢɢ  Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɋɈȼª ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɜɬɨɪ ©ɌȺԘԔȺɅɆȺԘɕɁª Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈəɉɊȺȼ ɤɚɡ

ȾȺ´³Ȼɥɟɫɬɹɳɢɟ´ ɱɚɫɬɶɹ

ɋɷɦɭɷɥɶɅȾɠɟɤɫɨɧɜ Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɬɪɢɥɥɟɪɟ©ȾɈȻɊɈɉɈɀȺɅɈ ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ȼȺɌɖȼɅɗɃɄȼɖɘª ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ Ɏɢɥɶɦɭɠɚɫɨɜ©ɏɈ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ɋɌȿɅª ɫɟɪɢɢ

Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ Ɇȿɇəª ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©ɒɟɬɟɥɞɿɤɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢɧɚɪɭɫɹɡ

 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɄȺɇȺɅ ɫɟɪɢɢ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɲɨɭɵª Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɋɚɧɞɪɵª ɹɡ

©.=ɥɚɧɞɢɹª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɧɚɪɭɫɹɡ

©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɄȿɊȿɆȿɌ ɇɨɜɨɫɬɢ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ©ɇɨɜɚɹɜɨɥɧɚª ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɯɮ©Ȼɚɛɥɨª ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ȼɟɱɟɪɸɦɨɪɚɗɫɬɪɚɞɧɨɟ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɟɚɬɪɚ³ɄɊɂȼɈȿ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɁȿɊɄȺɅɈ´ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ɤɢɧɨ´ȾɦɢɬɪɢɣȾɸɠɟɜȺɧɞɪɟɣ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɉɚɧɢɧȿɜɝɟɧɢɹɌɪɨɮɢɦɨɜɚɜ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣɞɪɚɦɟ³ȻɅɂɁɄɂɃ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȼɊȺȽ´ ɏɮ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ³ɋɆɈ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɌɊȿɌɖȼɋȿɆ´ Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɛԧɥɿɦ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

Ɇɮ©Ɍԛԙɝɿɛɚԕԕɚɫɚɹɯɚɬª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɛԧɥɿɦ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©Ɂɚԙɬɿɪɟɝɿªɏɚɛɚɪ ɜɬɨɪ

©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

Ⱥԙɞɚɬɩɚ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɇɌɄ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙɬԛɬɿɧɿª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©Ɇɚɯɚɛ ɛԧɥɿɦ ɛɚɬɛԥɪɿɧԝɦɵɬɬɵɪɞɵª ɤɚɡ

©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɏɮ©Ȼɪɚɱɧɵɣɞɨɝɨɜɨɪª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

 ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ 


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ɋɍȻȻɈɌȺ ȺȼȽɍɋɌȺ

ɏȺȻȺɊ ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȾɢɧɨɮɪɨɡªɆɭɥɶ ɬɮɢɥɶɦ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª Ⱦɫ ԜɥɬɫɚɭɥɵԑɵȾɟɧɫɚɭɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª

Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ 

ɄɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɫɟɪɢɹ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³ɆԤɋɋȺԐȺɇN]´ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɩɨɜɬɨɪ

ɫɬɟɣ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɉɪɢɤɥɸ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

ɱɟɧɢɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɆɚɪɤɨɉɨɥɨª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɤɚɡ ©ȾɟɥɨɜɤɭɫɚɫɌɚɬɶɹɧɨɣȼɟɞɟɧɟɟ ȺɥɟɤɫɟɣɆɚɤɚɪɨɜɘɥɢɹ ɜɨɣª ɉɟɪɟɫɢɥɶɞɜɫɟɦɟɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚ ɉɊɈȾȼɈɉɊɈɋ ɦɟ³ɄȺɊɍɋȿɅɖ´ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧ ɄɢɧɨɄɪɢɫɬɟɧ ɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ ɋɬɸɚɪɬɊɨɛɟɪɬɉɚɬɬɢɧɫɨɧɜɦɟɥɨ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɞɪɚɦɟ©ɋɭɦɟɪɤɢɋɚɝɚɊɚɫɫɜɟɬª ɤɢɧɨ´ɈɥɶɝɚȺɪɧɬɝɨɥɶɰɋɬɚ ɧɢɫɥɚɜȻɨɧɞɚɪɟɧɤɨɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ³ɅɘȻȺɅɘȻɈȼɖ´ ɫɟɪɢɢ

ɫɬɟɣ ɋɚɡɞɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕɬɵ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³Ɍɨɣ%HVW6WDU´ ɢɡ ɋɵԑɚɣ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ Ȼɚɪɦɵɫɵԙɛɚɭɵɪɵɦ" ɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɹɡɩɨɜɬɨɪ

ɫɬɟɣ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ³ɇȺȽɊȺ Ʉɢɧɨɤɨɧɰɟɪɬ ɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ ɒȺɣɦɚɧɨɜɬɵԙɠɵɥɞɵԑɵɧɚ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɇȿɈɌ ɨɪɚɣ ɉɊȺȼɅȿɇɇɈȿɉɂɋɖɆɈ´ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ©ɗɧɟɪɝɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨª ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɇɌɄ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ȾɭɷɣɧȾɠɨɧɫɨɧɜɬɪɢɥɥɟɪɟ©ɋɬɭ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ɤɚɱª ©Ʉɿɧԥɧɿԙɠɭɵɥɭɵª ɤɚɡ

 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ Ⱦɠɟɪɪɢª ɫɬɟɣ ɋɟɪɢɚɥ©ɑɍȾɈ±ɁȼȿɊə Ԥɭɟɧ±ɚԑɵɫɄɥɚɫɫɢɤɚɥɵԕ ɌȺª ɦɭɡɵɤɚɤɟɲɬɟɪɿɇɊɢɦɫɤɢɣ ɋɟɪɢɚɥ©ȺɃɄȺɊɅɂª Ʉɨɪɫɚɤɨɜ©ɒɟɯɟɪɟɡɚɞɚªɀȻɢɡɟɊ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɓɟɞɪɢɧ©ɄɚɪɦɟɧɫɸɢɬɚªȻɿɪ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɚɤɬɥɿɛɚɥɟɬɬɟɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ±©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽɎɍ ɉȺɇȾȺª ȿȼɊȺɁɂə Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿɆɈɇɌª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɤɚɡ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚɦɚ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ⱦɠɟɪɪɢª ©ɌȺԘԐɕɉɈɒɌȺª Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɈɏɈɌɇɂɄɇȺȾɊȺɄɈɇɈȼª ©ɋɆȺɄª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ȼɥɚɞɢɦɢɪɘɦɚɬɨɜȺɥɟɤ ɫɟɪɢɢ ɫɚɧɞɪȽɨɥɭɛɟɜȺɧɧɚȻɚɧɳɢɤɨɜɚ Ⱥɞɚɦɋɷɧɞɥɟɪɜɮɚɧɬɚ ɘɥɢɹɁɢɦɢɧɚɜɮɢɥɶɦɟ©ɑɌɈ ɫɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟɞɢɢ©ɄɅɂɄɋ ɋɄɊɕȼȺȿɌɅɘȻɈȼɖª ɉɍɅɖɌɈɆɉɈɀɂɁɇɂª ©ɎȺȻɊɂɄȺȽɊȿɁªɫɈɥɶ ɅɢɚɦɏɷɦɫɜɨɪɬȾɠɟɧɧɢ ɝɨɣȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ɮɟɪɅɨɭɪɟɧɫȾɠɨɲɏɚɬɱɟɪɫɨɧɜ ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ȽɈ ɆɈɇɌª ɤɚɡ ɅɈȾɇɕȿɂȽɊɕª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɗɪɢɤȻɚɧɚɄɟɣɬȻɥɚɧ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɲɟɬɬɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ɇɢɧɚɍɫɚɬɨɜɚɆɚɪɢɹ ©ɏȺɇɇȺɋɈȼȿɊɒȿɇɇɈȿ ɒɭɤɲɢɧɚɋɟɪɝɟɣɇɢɤɨɧɟɧɤɨɜ ɈɊɍɀɂȿª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɋɌȺɇɂ ɆɢɥɚɄɭɧɢɫȾɠɚɫɬɢɧ ɐȺª Ɍɢɦɛɷɪɥɷɣɤɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɋȿɄɋ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼɋɍȻȻɈ ɉɈȾɊɍɀȻȿª Ɍɍª ©ɇȺɒȺ5866,$ª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ©ȾɈɆª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª Ɇȿɇəª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©ɄȿɒɄȱɄȿɁȾȿɋɍª ©Ԧɡɿɲɿԙɞɟɛԧɬɟɧɛɚɪª ɤɚɡ

ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ ©ɌɈɑɖȼɌɈɑɖªɒɨɭ ɄȺɇȺɅ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ɲɨɭɵª

ȿȼɊȺɁɂə ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ

Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿȻȿɋȿ Ⱦɕª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɁȾɈɊɈȼɖȿª ©ɄȺɁɅɈɌɈªɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ ɤɚɡɪɭɫ

©ɑɌɈ"ȽȾȿ"ɄɈȽȾȺ"ª ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ ©ɋȼȺɌɕɉɊȺɁȾɇɍ ɘɌªɄɨɧɰɟɪɬ ©ȾɈȻɊɕɃȼȿɑȿɊ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɈɥɶɝɚɎɚɞɟɟɜɚȺɧɞɪɟɣ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɉɨɞɨɲɶɹɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪȾɶɹɱɟɧ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɤɨȾɚɪɶɹȻɚɪɚɧɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ©ɇȿɀȺɅȿɘɇȿɁɈȼɍɇȿ ɉɅȺɑɍª ɫɟɪɢɹ ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨȾɭɷɣɧ ©Ⱦɟɪɬɤɟɞɚɭɚªɏɚɛɚɪ Ⱦɠɨɧɫɨɧɒɨɧɧɍɢɥɶɹɦɋɤɨɬɬ Ɇɮ©Ɉɥɤɿɦɛԝɥɧɟ"ª ɘɷɧȻɪɟɦɧɟɪɃɨɧȽɪɚɣɫɜɩɪɢ ©ɋɩɨɪɬ/LIHªɏɚɛɚɪ ɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɋɨɤɪɨ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɜɢɳɟɚɦɚɡɨɧɤɢª ɫɟɪɢɹ ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨɄɨɦɟɞɢɹ ©ԤɧɫɚɥɚɣɵԕªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ©ɛɨɥɶɲɂȿɦɚɦɨɱɤɢɋɕɇɄȺɄ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ɈɌȿɐª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ Ɇɮ©ɑɢɩɩɟɧȻɚɣɬª ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɋɟɧɤԧɪɿɤɬɿɫɿԙª ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɋɆɟɞɟɭɨɜɬɵԙԥɧɤɟɲɿɤɨɧɰɟɪɬɿ Ⱦɮ©Ɇɭɡɵɤɚԑɚ ɄɌɄ ԕԝɲɬɚɪɥɵԕª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª &$572211(7:25. ɫɟɪɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ʉɮ©ɋԝɥɬɚɧȻɟɣɛɚɪɵɫª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɏɮ©Ȼɨɝɢɧɹª ɫɟɪɢɹ

©Ⱥɥɬɵɧɞɨɦɛɵɪɚª ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧ ɞԥɫɬԛɪɥɿԥɧɤԛɣɤɟɲɿ ɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ ɩɨɜɬɨɪ

Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɤɢɧɨ´ɂɪɢɧɚɆɟɞɜɟɞɟɜɚȾɦɢ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɬɪɢɣȻɨɝɞɚɧɨɜɜɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɟɞɢɢ³ɍȾȺɑȺɇȺɉɊɈɄȺɌ´ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ȺȼȽɍɋɌȺ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ ɏȺȻȺɊ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɤɚɡ  ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª ɂɫɬɨɪɢɢɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɣ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ȾɈɊɈȽȺȾɈ ȺɣɛɵɧԤɫɤɟɪɢ ɆɈɃ´ ɩɚɬɪɢɨɬɬɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ³ɆԤɋɋȺԐȺɇN]´ Ȼɚɥɚɥɚɪɭɚԕɵɬɵ©Ɋɨɛɨ ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɟɞ ɬɵɦɟɤɟɭɿɦɿɡª ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɉɪɢɤɥɸɱɟ ɅɈ´ ɧɢɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɆɚɪɤɨɉɨɥɨª ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©Ɉɫɬɪɨɜ ɤɢɧɨ´ɉɚɜɟɥɘɠɚɤɨɜɏɚɪ ɡɚɛɜɟɧɢɹɏɚɪɭɤɚɢɜɨɥɲɟɛɧɨɟ ɥɚɧɱɭɤɜɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɣɞɪɚɦɟ ɡɟɪɤɚɥɨª ³ɋɆȿɊɌȿɅɖɇɕɃɌȺɇȿɐ´  Ɏɢɥɶɦɞɟɬɹɦ©Ɉɬɟɰ ɫɟɪɢɢ

ɱɟɬɜɟɪɵɯɩɨɹɩɨɧɫɤɢª ɋɚɡɞɵɨɣɵɧ ȺɋȺɊԔȺɍ ɫɚɭɵԕɬɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³ɄɌɄɞɚ ©ȿɪɀԥɧɿɛɟɤɬɿԙ ԔȺȻȺɌɈȼ´ ɢɡɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

ɠɵɥɞɵԑɵªɉɚɬɪɢɨɬɬɵԕԥɧɤɟɲɿ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ȼɚɡɚɪɠɨԕª ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɄɢɧɨɇɚɬɚɥɶɹȽɭɧɞɚɪɟ ɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɜɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɯɚɣɥɨɜ©ɀɚɥԑɵɡ ɹɡɩɨɜɬɨɪ

ɛɚɫɬɵɥɚɪԑɚɠɚɬɚԕɯɚɧɚɛɟɪɿɥɟɞɿª ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ³ɇȺ ȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ ɀԛɪɟɤɬɟɧԕɨɡԑɚɣɵɧ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɆɈɃ Ʉɨɧɰɟɪɬ ɆɅȺȾɒɂɃȻɊȺɌ´ Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚɁɜɟɡɞ ɧɵɟɜɨɣɧɵªɊɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟɲɨɭ ɇɌɄ ɇɈȼɈɋɌɂ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚɁɜɟɡɞ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©ɋɚɧɬɚ ɧɵɟɜɨɣɧɵªɊɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟɲɨɭ Ʉɥɚɭɫª ɤɚɡ  Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

ɗɲɬɨɧɄɭɬɱɟɪɜɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ȺɣɫɄɶɸɛɜɫɟɦɟɣɧɨɣ ɞɪɚɦɟ©Ⱦɠɨɛɫɂɦɩɟɪɢɹɫɨɛɥɚɡɧɚª ɤɨɦɟɞɢɢ©ȺɍɌɋȺɃȾȿɊɕª ©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ©ɋɜɟɤɪɨɜɶɢɧɟɜɟɫɬɤɚª ©əɲɨɩɨɝɨɥɢɤª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɬɫ©ɂɩɚɞɚɟɬɫɧɟɝª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɬɫ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª ɯɮ©ɉɪɢɤɨɥɢɫɬɵª ©Ɉɪɟɥɢɪɟɲɤɚª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª

 №24 24 июля 2014 года

ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɎɍɉȺɇȾȺª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɫɟɪɢɢ Ⱥɞɚɦɋɷɧɞɥɟɪɜɮɚɧɬɚ ɫɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟɞɢɢ©ɄɅɂɄɋ ɉɍɅɖɌɈɆɉɈɀɂɁɇɂª ɅɢɚɦɏɷɦɫɜɨɪɬȾɠɟɧɧɢ ɮɟɪɅɨɭɪɟɧɫȾɠɨɲɏɚɬɱɟɪɫɨɧɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ȽɈ ɅɈȾɇɕȿɂȽɊɕª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª ɫɟɡɨɧ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂɐȺª ɌɨɦɦɢɅɢȾɠɨɧɫɍɢɥɥ ɋɦɢɬɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ©ɅɘȾɂȼɑȿɊɇɈɆª ɇɚɬɚɥɢɉɨɪɬɦɚɧɋɤɚɪ ɥɟɬɬɃɨɯɚɧɫɫɨɧɗɪɢɤȻɚɧɚɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɞɪɚɦɟ©ȿɓȿ ɈȾɇȺɂɁɊɈȾȺȻɈɅȿɃɇª ©ȾɈɆª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©Ԕɵɡɛɟɧɬɿɥɬɚɛɵɫɭɚɦɚɥɞɚɪɵ Ԕɵɡԕԝɦɚɪɞɵԙɚɣɥɚɫɵª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɀɵ ɥɚɧª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©Ⱦɨɦɫɥɢɥɢɹɦɢª ©ɇɨɜɚɹɜɨɥɧɚª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɯɮ©ɇɢɱɟɝɨɥɢɱɧɨɝɨª ©Ɉɪɟɥɢɪɟɲɤɚª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ⱥԕɞɚɫɬɚɪɯɚɧªɉɟɪɟ ɞɚɱɚ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɫɟɪɢɹ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ Ɇɮ©Ɉɥɤɿɦɛԝɥɧɟ"ª Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ ɏɮ©Ɍɚɫɬɚɧɞɵª Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ⱦɮ©Ԧɡɟɧªɮɢɥɶɦɿɧɿԙ ɛɟɣɦԥɥɿɦɬԝɫɬɚɪɵª Ɇɮ©Ⱦɜɢɝɚɣɜɪɟɦɹª ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ±ɦɟɧɿԙ ɬɿɥɿɦª ©ԤɧɫɚɥɚɣɵԕªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɠɭɪɧɚɥ ©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ ɏɮ©ɉɪɟɞɟɥɪɢɫɤɚª Ⱦɮ©Ʉԧɧɟɞɟɧɠɟɬɤɟɧ ɀɵԙԑɵɪɵԕª Ʉɮ©Ⱥɥɦɚɫɭª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ


 №24 24 июля 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©ɍɪɚɡɚȻɚɣɪɚɦªɌɪɚɧɫ ɥɹɰɢɹɢɡɍɮɢɦɫɤɨɣɫɨɛɨɪɧɨɣ ɦɟɱɟɬɢ ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©Ɂɚɢɩɪɨɬɢɜª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʌɢɱɧɚɹɠɢɡɧɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɋɚɜɟɥɶɟɜɚª ©Ƚɪɭɩɩɚ©Ⱥɥɶɮɚª Ʌɸɞɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟ ɧɢɹ ɏɮ©Ɇɨɫɤɜɚɥɸɛɨɜɶ ɦɨɹª ɏɮ©Ⱦɢɤɢɣɯɦɟɥɶª ɏɮ©Ⱦɟɥɚɫɟɪɞɟɱɧɵɟª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©ɋɦɟɪɬɶɜȺɬɥɚɧɬɢɞɟª ©ɋɟ ɝɨɞɧɹª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©ɌɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹɊɨɫɫɢɹª ©Ⱦɟɥɨɬɟɦɧɨɟª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɉɨɞɤɢɞɵɲª Ɍɫ©ɏɜɨɫɬª©Ɍɚɧɰɵɧɚ ɝɪɚɧɢª©Ʉɨɧɧɢɬɢɜɚª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©ɉɚɪɤɨɜɤɚª©ȼɵɦɨɝɚɬɟɥɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɑɆɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹª Ɍɫ©ɗɪɚɋɬɪɟɥɶɰɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚ ɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɋɚɜɟɥɶɟɜɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ƚɨɦɨɪɪɚª ɏɮ©Ʉɨɥɥɟɝɢª ɏɮ©ȼɢɫɨɤɨɫɧɵɣ ɝɨɞª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©ɒɚɥɶɧɚɹɩɭɥɹª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ɉɫɤɚɪɚ Ɉɫɤɚɪɚª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɡɚɝɚɪª Ɍɫ©ɏɜɨɫɬª©Ⱦɪɭɡɶɹ ɨɞɧɨɩɨɥɱɚɧɟª©ɍɞɚɪɵɫɭɞɶɛɵª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞª ©ɋɩɪɚɜɤɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɑɆɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹª Ɍɫ©ɗɪɚɋɬɪɟɥɶɰɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª

Ɍɫ©ɑɆɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹª Ɍɫ©ɗɪɚɋɬɪɟɥɶɰɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɑȿɌȼȿɊȽ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɋɚɜɟɥɶɟɜɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ƚɨɦɨɪɪɚª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɋɭɟɬɚɫɭɟɬª ɏɮ©Ȼɟɡɫɬɪɚɯɚɢ ɭɩɪɟɤɚª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ɋɊȿȾȺ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ɂɘɅə Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɬɚɪɚª©ɇɨɱɧɵɟɤɭɩɚɧɢɹª ©ɋɟ ɇɨɜɨɫɬɢ ɝɨɞɧɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©ȼɪɚɝɨɤɤɭ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ɩɢɪɭɟɬɷɬɚɠª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª Ɍɫ©Ʌɢɱɧɚɹɠɢɡɧɶ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɋɚɜɟɥɶɟɜɚª ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ©ɋɥɟɞª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ɜɟɪɤɚª ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©ȼɪɟɦɹª ɮɨɧɚɪɟɣª©ɋɭɪɪɨɝɚɬɧɚɹ Ɍɫ©Ƚɨɦɨɪɪɚª ɥɸɛɨɜɶª ɏɮ©ɉɨɪɬɪɟɬɠɟɧɵɯɭ Ɍɫ©ɏɜɨɫɬª©Ȼɚɛɨɱɤɚª ɞɨɠɧɢɤɚª ©Ʉɨɦɦɭɧɚɥɤɚª ɏɮ©ȼɫɬɪɟɱɢɧɚɪɚɫ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ɫɜɟɬɟª ©Ʉɨɧɬɪɚɤɬª©ɋɤɨɪɨɫɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª Ɍɫ©ɑɆɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹª ɇɌȼ Ɍɫ©ɗɪɚɋɬɪɟɥɶɰɚª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɉəɌɇɂɐȺ ɬɚɪɚª©Ʉɚɞɪª ȺȼȽɍɋɌȺ ©ɋɟɝɨɞ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɧɹª ɇɨɜɨɫɬɢ ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ʉɚɤɡɚɯɜɚ ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ɬɢɬɶɦɢɪª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ Ɍɫ©Ʌɢɱɧɚɹɠɢɡɧɶ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɋɚɜɟɥɶɟɜɚª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ Ɍɫ©əɫɦɢɧª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɋɥɟɞª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ɤɚª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ɮɨɧɚɪɟɣª©ɇɚɯɨɞɤɚª ©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª Ɍɫ©ɏɜɨɫɬª©Ɉɞɧɨ ©ȼɪɟɦɹª ɤɥɚɫɫɧɢɤɢª©Ʌɸɛɜɢɜɫɟɜɨɡɪɚɫ ©ɌɨɱɶɜɬɨɱɶªɄ ɥɟɬɢɸɧɚɱɚɥɚɉɟɪɜɨɣɦɢɪɨɜɨɣ ɬɵª ɜɨɣɧɵ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©ȼɟɪɫɢɹɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ©Ȼɵɬɨɜɨɣɤɨɧɮɥɢɤɬª©Ɍɟɪɦɢ Ⱦɨɪɨɝɚɤɉɟɪɜɨɣɦɢɪɨɜɨɣª ɧɚɥª ©ȼɟɪɫɢɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª

ɉɟɪɜɵɣɜɵɫɬɪɟɥɉɟɪɜɨɣɦɢɪɨ ɜɨɣª ɏɮ©ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɟɟ ɫɟɪɞɰɟª ɏɮ©Ȼɚɣɤɚª ɏɮ©ɂɜɫɹɥɸɛɨɜɶª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɀɟɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ʌɨɜɢɫɶɪɵɛɤɚ ɛɨɥɶɲɚɹɢɦɚɥɟɧɶɤɚɹª ©ɋɟ ɝɨɞɧɹª ©Ʉɚɤɧɚɞɭɯɭª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɬɪɟɜɨɝɚª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©Ʌɟɬɢɬɟɝɨɥɭɛɢª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ ª©Ɋɟɩɭɬɚɰɢɹª©Ȼɚɧɞɚª ©Ƚɜɨɡɞɶª©ɋɜɨɛɨɞɚª ɏɮ©Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟɩɨɪɭɱɟ ɧɢɟª Ɍɫ©ɗɪɚɋɬɪɟɥɶɰɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª

©ɋɜɨɹɢɝɪɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ɉɯɨɬɚɧɚɥɶɜɚª ©ɇɚɲɢªɫɨɅɶɜɨɦɇɨ ɜɨɠɟɧɨɜɵɦª Ɍɫ©ɍȽɊɈª©Ɉɝɪɚ ɛɥɟɧɢɟɩɨɬɪɢɝɨɪɫɤɢª ©ɋɚɦɵɟɝɪɨɦɤɢɟɪɭɫ ɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢª©Ʌɸɛɨɜɶɢ ɢɡɦɟɧɵɌɚɬɶɹɧɵȼɚɫɢɥɶɟɜɨɣª ©ɉɨɯɭɞɟɬɶɤɚɤɉɭɝɚɱɟɜɚª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ɏɮ©ɂɝɪɚɫɥɨɜɉɟɪɟ ɜɨɞɱɢɰɚɨɥɢɝɚɪɯɚª Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ Ƚɭɪɨɜɚª©Ɍɪɢɞɧɹɧɚɜɫɟª ©ɀɢɡɧɶɤɚɤɩɟɫɧɹɇɢɤɨ ɥɚɣɌɪɭɛɚɱª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ȺȼȽɍɋɌȺ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ɄɨɦɧɟɆɭɯɬɚɪª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɇɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶª ©ɋɥɭɠɭɈɬɱɢɡɧɟª ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧ ɤɨɞª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©ɉɨɫɥɟɞɚɦɜɟɥɢɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜª ©ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"ª ©ɋɪɟɞɚɨɛɢɬɚɧɢɹª ©Ȼɟɡɭɦɧɵɣɝɟɧɢɣɂɧ ɧɨɤɟɧɬɢɹɋɦɨɤɬɭɧɨɜɫɤɨɝɨª ©Ɇɢɧɭɬɚɫɥɚɜɵª ©Ʉɭɛª ©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚ ɯɨɞɱɢɜɵɯªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ©ȼɪɟɦɹª ©ɉɨɜɬɨɪɢª ɏɮ©Ɋɨɞɧɹª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ɋɵɳɢɤɩɟ ɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣɩɨɥɢɰɢɢª ɏɮ©ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɩɶɟɫɚɞɥɹɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɢɚ ɧɢɧɨª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª

ɋɍȻȻɈɌȺ ȺȼȽɍɋɌȺ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©Ƚɨɧɤɚɫɩɪɟɫɥɟɞɨ ɜɚɧɢɟɦª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ɂɫɩɨɜɟɞɶɫɨ ɞɟɪɠɚɧɤɢª ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢ ɦɚɹª ©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª ©ɋɦɚɤª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨ ɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª ©ɅɭɢɞɟɎɸɧɟɫɑɟɥɨ ɜɟɤɨɪɤɟɫɬɪª ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©ɇɚɪɨɞɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚª ɏɮ©ȼɡɨɧɟɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹª ɇɌȼ ɏɮ©Ɉɬɜɟɬɧɵɣɯɨɞª ©Ʉɪɚɫɢɜɟɣɲɢɟɞɨɫɬɨ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɍɝɚɞɚɣɦɟɥɨ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɢɪɚª ɞɢɸª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɋɟɝɨɞɧɹª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ƚɞɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ©ɋɤɚɡɤɢȻɚɠɟɧɨɜɚª ɧɨɮɟɥɟɬ"ª ©ȿɞɚɛɟɡɩɪɚɜɢɥª ©Ⱦɜɟɡɜɟɡɞɵª ©ȿɞɢɦɞɨɦɚª ©ȼɪɟɦɹª ©ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ©Ɂɧɚɸɬɥɢɪɭɫɫɤɢɟ ©Ʉȼɇªɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɪɭɫɫɤɢɣª ɏɮ©ɂɧɬɟɪɞɟɜɨɱɤɚª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ɍɟɥɟɧɨɜɨɫɬɢª ©Ɂɨɥɨɬɚɹɩɵɥɶª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª ɏɮ©ɄɨɦɧɟɆɭɯɬɚɪª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©ɉɪɨɦɚɯɫɧɚɣɩɟ ɇɌȼ ɪɚª ©ɉɨɛɟɞɢɜɲɢɟɫɦɟɪɬɶª ©ȼɪɚɝɢɧɚɪɨɞɚª Ɍɫ©ɍȽɊɈª©Ɉɝɪɚ ©ɋɟɝɨɞɧɹª ɛɥɟɧɢɟɩɨɬɪɢɝɨɪɫɤɢª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ɏɮ©ɏɨɡɹɣɤɚɬɚɣɝɢª ©Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚª ©ȼɢɪɞɠɢɧɢɹª©Ⱦɟɧɶɜɢɧɨ ©ȽɨɬɨɜɢɦɫȺɥɟɤɫɟɟɦ ɞɟɥɚª Ɂɢɦɢɧɵɦª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ɉɪɨ ɩɢɫɤɚɧɚɬɨɬɫɜɟɬª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢ Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ ɧɨɤª Ƚɭɪɨɜɚª©Ɍɪɢɞɧɹɧɚɜɫɟª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©Ɉɫɬɪɨɜª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª


Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ

4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ ljǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ, 3 Ȇǻǩǯ, 83 dzǫ.ǵ) 87 500 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 77-01-08, 8-702-770-70-25. 2-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ NjǷǮǶdzǷǵǩǻǩ) ǛǮǴ. 8-701-775-9030. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǵ-ǷǶ «NJǷǹǷǫǺdzǷDz», 3 Ȇǻǩǯ) ǛǮǴ.: 77-3684; 8-705-567-88-26. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 3-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 9 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ.: 32-82-92; 8-777511-67-20; 8-775-905-2176. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǸǷ ǼǴ. ǓǩǸǿǮǫDZȀǩ, 215, 5/5, ǹǩDzǷǶ ǻǼǹǮǿdzǷǬǷ ǴDZǿǮȈ, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǿǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz Ǭǩǰ. ǟǮǶǩ - 56 ǻȄǺ. ǭǷǴǴǩǹǷǫ (ǿǮǶǩ ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǩȈ). ǛǮǴ. 32-64-87. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 6-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 12 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ. 76-25-40. ǘǷǴǭǷǵǩ (ǰǩǴ, ǺǸǩǴȅǶȈ, dzǼǾǶȈ, ǫǮǹǩǶǭǩ, ǺǩǹǩDz, ǭǼȁ) ǸǷ ǼǴ. ǔǮǹǵǷǶǻǷǫǩ, 59 «ǩ» DZǴDZ ǷǪǵǮǶȈȇ Ƕǩ 2- DZǴDZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǛǮǴ. 3386-18. 2-dzǷǵǶ. dzǫ., ǵ-Ƕ ǧǪDZǴǮDzǶȄDz, 3 Ȇǻǩǯ. ǛǮǴ.: 77-3684; 8-705-567-88-26. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǿǮǶǻǹǮ (ǺǻǩǹǷDz ǸǴǩǶDZǹǷǫdzDZ). ǑǴDZ ǗNJǕǎǖǨǧ Ƕǩ ǭǫǮ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǙǩǺǺǵǷǻǹȇ ǴȇǪȄǮ ǫǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-216-62-82.

Nj ǩǹǮǶǭǼ ǭǷǵ ǫ ǸǷǺ. ljǴǮdzǺǮǮǫdzǩ, 20 dzǵ Ƿǻ ǓǷdzȁǮǻǩǼ. ǎǺǻȅ ǫǺǮ. ǛǮǴ.: 87163251992; 8-705-13064-09.

ǸǹDZdzǴǩǭǶǷǮ DZǺdzǼǺǺǻǫǷ» – 2 ǻǷǵǩ, ǪǩǬǩǯǶDZdz ǶǷǫȄDz ǭǴȈ ǷǻǮȀǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǵǩȁDZǶ, dzǶDZǬǩ «NjǗNj1941-1945Ǭ «NjǗNj1941-1945Ǭ» ». ǛǮǴ. 76-15-41.

ǓǷǵǶǩǻǼ ǫ dzǫǩǹǻDZǹǮ. ǛǮǴ.: 42-50-71; 8-701-60727-07.

ǕǮǪǮǴȅ Ǫ/Ǽ. ǛǮǴ. : 42-5610; 33-74-93.

Nj ǩǹǮǶǭǼ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄǮ ǫǩǬǷǶȀDZdzDZ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. ǓǫǩǹǻDZǹȄ ǫ ǿǮǶǻǹǮ, WI-FI, ǸǷ ȀǩǺǩǵ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ, ǮǺǻȅ ǫǺǮ. ǘǷǴǶȄDz ǸǩdzǮǻ ǭǷdzǼǵǮǶǻǷǫ.ǓǷǶǽDZǭǮǶǿDZǩǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-216-62-82, 8-705428-01-43. ǗǻǭǮǴ. ǛǮǴ. 8-702-91348-46. ǘǷǵǮȂǮǶDZǮ ǸǷǭ ǷǽDZǺ DZǴDZ ǸǷǭ ǵǩǶDZdzȇǹǶȄDz dzǩǪDZǶǮǻ. ǛǮǴ.: 8-701-649-2016; 40-13-66. ǛǷȀdzǼ ǸǷǭ ǵǷǹǷǯǮǶǷǮ Ƕǩ ǼǴDZǿǮ. ǛǮǴ. 8-707-804-0229. ǍǷǵ (ǿǮǶǻǹ), 3 dzǷǵǶǩǻȄ. ǛǹǮǪǼǮǻǺȈ ǶǮǪǷǴȅȁǷDz ǹǮǵǷǶǻ. ǛǮǴ. 25-73-88. 2-dzǷǵǶ. dzǫ.(51 dzǫ. ǵ, 5/5, ǶǷǫǩȈ ǺǩǶǻǮǾǶDZdzǩ, ǷdzǶǩ ǘNjǞ). ǛǮǴ. 31-42-08; 8-702157-63-12. 2-dzǷǵǶ.dzǫ. Ƕǩ ǫǷǺȅǵǷǵ ȆǻǩǯǮ (ǟǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz ǵ-Ƕ). ǛǮǴ. 8-702-790-91-41; 8-705-742-73-33.

ǓǫǩǹǻDZǹǼ 2-dzǷǵǶ. Ǻ ǸǷǺǴǮǭǼȇȂDZǵ ǫȄdzǼǸǷǵ. NjǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ. 8-778-90685-34.

ǚǹǷȀǶǷ 3-dzǷǵǶ.dzǫ. (ǫ ǿǮǶǻǹǮ). ǛǮǴ.: 32-11-91; 8-701-364-32-32. 3-dzǷǵǶ. dzǫ., 65,8 dzǫ.ǵ, 5/5, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǷȀǮǶȅ ǻǮǸǴȄDz, ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǚǡ ȯ 2 (ǭǷǵ «njǴǷǪǼǺ»), ǼǬǴǷǫǩȈ, dzǷǺǵǮǻDZȀǮǺdzDZDz ǹǮǵǷǶǻ, ǷdzǶǩ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ, ǺǷǴǶǮȀǶǩȈ ǺǻǷǹǷǶǩ DZǴDZ ǷǪǵǮǶ Ƕǩ 2-dzǷǵǶ. DZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ..ǛǮǴ.: 32-75-09; 8-777-233-14-38.

1-dzǷǵǶ. dzǫ. (31 dzǫ.ǵ, 2 Ȇǻǩǯ, ǪǷǴȅȁǩȈ ǴǷǭǯDZȈ, ǮǫǹǷǹǮǵǷǶǻ). ǛǮǴ. 8-702737-18-70.

NjǹǮǵȈǶdzǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǵ-Ƕ NJDZǹǴDZdz, ǻǮǸǴǩȈ). ǛǮǴ.: 33-60-12; 8-701-620-52-11; 8-771253-98-77. ǓǫǩǹǻDZǹǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 21, Ǻ ǵǮǪǮǴȅȇ, 80000 ǻǬ, ǪǮǰ dzǷǵ. ǼǺǴǼǬ). ǛǮǴ.: 25-15-64; 25-32-52; 8-702-655-38-18.

ǑǶǫǩǴDZǭǶǼȇ dzǷǴȈǺdzǼ ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǛǮǴ. 8-777-330-37-99. ǙǮǰǮǹǫǼǩǹȄ (V-60 dzǼǪ. ǵ., ǶǷǫȄǮ), ǪDZǻǼǵǶȄǮ dzǷǻǴȄ (12,-15 ǻ, Ǫ/Ǽ); ǩǫǻǷdzǹǩǶȄ Ǔǚ-3571, Ǔǚ3572; ǻǮǾǶDZdzǩ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ: Ǔǹljǐ-256, Ǖljǐ-5551, ǪǼǴȅǭǷǰǮǹȄ Ǎǐ-42, ǍǛ75, ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹȄ ǦǗ3323, 4121, 4125, 4321 ( Ǹǹ-ǫǷ ǓDZǮǫ), ȆǴǮdzǻǹDZȀǮǺdzDZǮ ȁdzǩǽȄ ǫ ǺǪǷǹǮ Ƕǩ ljNJǐ. ǛǮǴ.: 41-04-28, 8-705-745-45-34, 8-705745-45-32. njǹǼȁǼ ǺǸǷǹǻDZǫǶǼȇ ǶǩǸǷǴȅǶǼȇ, 80000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 40-12-30; 8-701-434-43-16. ǚǻǷǴ ǸDZǺȅǵǮǶǶȄDz ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ – 3000 ǻǬ, ȁDZǽǷǶȅǮǹ ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ – 1500 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30. ǜǬǴǷǫǷDz ǭDZǫǩǶ + dzǹǮǺǴǩ. ǛǮǴ. 8-777-956-54-53. ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ, ǬǷǹdzǩ DZ ǻ.ǭ. ǛǮǴ. 42-22-27.

ljǫǻǷǵǷǪDZǴȅ «ǝDZǩǻǛǮǵǸǹǷ» - 1800 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 8-701-341-02-39; 32-12-37.

Ǘǻǭǩǵ ǿǫǮǻǷdz «ǛǮȂDZǶ ȈǰȄdz». ǛǮǴ. 8-701-749-9865. ǗǸǻǷǵ DZ ǫ ǹǷǰǶDZǿǼ ǷǭǮǯǭǼ Ƕǩ ǫǮǺ ( ljǵǮǹDZdzǩ). 80 % Ǻ ȆǻDZdzǮǻdzǩǵDZ. ǛǮǴ. 8-775244-99-15. ǛDZǻǩǶǷǫȄǮ ǭDZǺdzDZ R 16 40000 ǻǬ. ǛǮǴ. 8-778-90685-34.

ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, ǪǷǴȅȁǩȈ, ǼǭǷǪǶǩ ǸǷǭ ǰǩǺǻǹǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 40-2928. ǖ Ǯ Ǫ Ǵ ǩ Ǭ Ƿ Ǽ Ǻ ǻ ǹ ǷǮǶ Ƕ Ǽ ȇ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǩǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ. ǛǮǴ. 8-701-89346-35.

njǩǰǪǩǴǴǷǶ, ǵǮȁdzDZ dzǩǸǹǷǶǷǫȄǮ - 20 ǻǮǶǬǮ ȁǻǼdzǩ, ǷǾǹǩǶǶǼȇ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȇ, ǻǮǴǮǯdzǼ ǭǴȈ ǹǼȀǶǷǬǷ ǪǩǬǩǯǩ, dzǮǹǷǬǩǰ, ǭǼǪǴǮǶdzǼ Ǫ/Ǽ, ǸǹDZǺǸǷǺǷǪǴǮǶDZǮ ǭǴȈ ǹǩǰǪǷǹǻDZǹǷǫdzDZ dzǷǴǮǺ, ǶǩǺǻǷǴȅǶǼȇ ǬǩǰǸǴDZǻǼ, ǸǴǩǺǻǵǩǺǺǷǫǼȇ dzǷǹǰDZǶǼ ǭǴȈ ǷǫǷȂǮDz, ǩǫǻǷǪǩǬǩǯǶDZdz, ǸȄǴǮǺǷǺ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ, ǩǴǷȆ 3-ǴǮǻǶDZDz, ȁDZǶȄ ǭǴȈ ǴǮǬ. ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ Ǫ/Ǽ, ǶǷǫǼȇ ǬǴǩǭDZǴȅǶǼȇ ǭǷǺdzǼ. ǛǮǴ. 7743-49.

ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄDz ǫǩǬǷǶȀDZdz Ƕǩ ȁǩǺǺDZ, ǻǮǾ. ǸǩǺǸǷǹǻ, ǬǷǺ.ǶǷǵǮǹ. ǛǮǴ. 8-701-34325-76. ǛǮǴǮǫDZǰǷǹ LG ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, 5000 ǻǬ. ǛǮǴ. 26-63-47. ǚǻǮǹDZǴDZǰǩǻǷǹ ǭǴȈ ȁǸǹDZǿǷǫ, ǽǷǻǷǩǸǸǩǹǩǻ «ǐǷǹȅdzǩ», «ǚǷdzǷǴ», ǽDZǴȅǵǷǺdzǷǸ, «ǓǩǰǩǾǺdzǷǮ ǶǩǹǷǭǶǷǮ Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɚɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɑɢɫɬɤɚɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɢɚɩɩɚɪɚɬɨɦɈɬɨɝɪɟɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɟɥ   (PDLO GLVVDQWHNKVHUYLV# PDLOUX

ǓǷǵǷǭ ǶǷǫȄDz – 10000 ǻǬ , ȁDZǽǷǶȅǮǹ, ǺǻǷǴ, 6 ǺǻǼǴȅǮǫ, ǭǮǻǺdzDZDz ǺǻǷǴDZdz ǺǷ ǺǻǼǴȅȀDZdzǷǵ, ǶǩǫǮǺǶǷDz ȁdzǩǽ, ǸǮǶǩǴ, ǺǻǷǴ–ǻǼǵǪǩ, ǺǻǷǴȄ, ǪǩǶdzDZ, dzǷǵǶǩǻǶȄǮ ǿǫǮǻȄ, ǭǮǻǺdzDZǮ ǸǴǩǻȅȈ. NjǺǮ ǶǮǭǷǹǷǬǷ. ǛǮǴ. 8-702737-18-70. ǛǗǗ «ǓljǕ-ǎNjǙǗ-ǐljǘǠljǚǛǥ» NJǷǴȅȁǷDz ǩǺǺǷǹǻDZǵǮǶǻ ǰǩǸȀǩǺǻǮDz Ƕǩ ǩ/ǵ ǓljǕljǐ DZ ǩǫǻǷǪǼǺȄ ǖǎǝljǐ. ǙǩǭDZǩǻǷǹȄ, ǫǩǴȄ dzǩǹǭǩǶǶȄǮ, ǵǮǻDZǰȄ DZ ǭǹ. ǙǩǪǷǻǩǮǵ Ǻ 9:00 ǭǷ NjȄǸǷǴǶȇ ǼǺǴǼǬDZ dzǷǴǮǺǶǷǬǷ ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹǩ (dzǷǫȁ0,65 dzǼǪ.ǵ, ǬǴǼǪDZǶǩ ǭǷ 5 ǵǮǻǹǷǫ). ǛǮǴ. 8-775-390-95-95.

18:00. ǘǹDZǶDZǵǩǮǵ ǰǩdzǩǰȄ. ǏǭǮǵ NjǩǺ ǫǺǮǬǭǩ ǫ ǶǩȁǮǵ ǵǩǬǩǰDZǶǮ! ǙǓ, Ǭ. ǓǷdzȁǮǻǩǼ, ǼǴ. ǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ, 185/4. E-mail: kamevrozapchast@mail. ru ǻǮǴ/ǽǩdzǺ: 8(7162)7750-53 ǵǷǪ.:+7-777-041-5705; +7-775-624-04-64.

ǐǩdzǼǸ ȀǮǹǶǷǬǷ ǵǮǻǩǴǴǷǴǷǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-533-88-22.

Nj ǾǷǹǷȁDZǮ ǹǼdzDZ ȂǮǶdzǩ ǭǫǷǹǶȈǯdzDZ (ǭǮǫǷȀdzǩ), 3 ǵǮǺȈǿǩ. ǞǷǹǷȁDZDz ǷǾǹǩǶǶDZdz, ǴǩǮǻ ǰǫǷǶdzǷ. ǛǮǴ. 8-775-244-99-15.

ǘǹDZǾǷǭȈȂǮDz ǶȈǶDZ. ǛǮǴ.: 8-707-834-12-64, 8-705115-29-03.

ǕǮǭǺǮǺǻǹǩ ǫ ǺǻǷǵǩǻǷǴǷǬDZȀǮǺdzDZDz dzǩǪDZǶǮǻ, ǫǷǰǹǩǺǻ ǭǷ 30 ǴǮǻ. ǛǮǴ.: 76-18-73; 33-19-87. ǘ ǩ ǹ ǮǶȅ - Ǹ ǹ Ƿ Ǭ ǹ ǩ ǵ ǵ DZ Ǻ ǻ (ǫ/Ƿ, ǪǮǰ ǫ/Ǹ, Ǻ ǴDZȀǶȄǵ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴǮǵ). ǛǮǴ. 8-771219-18 32. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶǷǵǼ ǽDZǴDZǩǴǼ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz ǭǴȈ ǺǷǸǹǷǫǷǯǭǮǶDZȈ ǷǸǻǷǫȄǾ ǺǭǮǴǷdz. ǛǮǴ. 8-777-933-85-37. ǖǩ ǸǷǺǻǷȈǶǶǼȇ ǹǩǪǷǻǼ ǩǫǻǷǺǴǮǺǩǹȅ. ǛǮǴ.: 33-7022; 8-777-041-03-05.

 №24 24 июля 2014 года

ǩǫǻǷȆǴǮdzǻǹDZdz, ǵǩǺǻǮǹ dzǼǰǷǫǶȄǾ ǹǩǪǷǻ. ǛǮǴ. 8-701363-82-56. ǓǩǽǮ «Ǟljǖ» - ǪǩǹǵǮǶ, ǸǷǫǩǹ. ǛǮǴ.: 33-44-44; 2506-48. ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ ǫ Ǭ. ljǺǻǩǶǼ. ǛǮǴ. 8-775-749-09-94. ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ.ǛǮǴ. 77.

77-37-

ǓǹǩǶǷǫȂDZdzDZ, ǽǼdzǺDZǺǻ, ǹǮǰȀDZdzDZ. ǚǮǫǮǹǶǩȈ ǸǹǷǵǰǷǶǩ, «ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩ», 57. ǛǮǴ.: 33-44-22, 8-701-74772-30. ǖȈǶȈ (ǯǮǶȂDZǶǩ ǺǻǩǹȁǮ 40 ǴǮǻ, ǺǴǩǫȈǶǺdzǷDz ǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶǷǺǻDZ). ǛǮǴ. 8-702340-83-66. ǕǩǺǻǮǹ ǸǷ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZȇ ǭǷǵǷǽǷǶǷǫ. ǛǮǴ.: 3329-98; 8-705-226-56-55. ǙǩǪǷȀDZǮ (ǺǩǶdzǶDZǯdzǩ). ǛǮǴ. 8-701-237-80-41. ǓǩǺǺDZǹȄ, ǸǹǷǭǩǫǿȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ) ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǛǮǴ. 8-701312-51-99. ǘǹǷǭǩǫǮǿ ǵǷǹǷǯǮǶǷǬǷ. ǛǮǴ. 8-747-859-31-71. NjǷǭDZǻǮǴȅ ǵǩǶDZǸǼǴȈǻǷǹǩ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ). ǛǮǴ. 8-702-421-65-99. ǚǹǷȀǶǷ! ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ, ǺdzǷǻǶDZdzDZ, ǵǮǾǩǶDZǰǩǻǷǹȄ. NJǮǰ ǫ/Ǹ. NjǩǾǻǷǫȄDz ǵǮǻǷǭ. ǛǮǴ.: 40-11-36; 8-701-13568-06; 8-777-035-83-13. ǓǼǾǹǩǪǷȀDZǮ, ǷǽDZǿDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ. 77-35-14. ǜǪǷǹȂDZǿǩ ǫ ǻǷǹǬǷǫȄDz ǭǷǵ. ǛǮǴ. 33-58-16.

Nj ǷǽDZǺ ǻǷǹǬǷǫǷDz dzǷǵǸǩǶDZDZ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz Ƕǩ ǭǷǬǷǫǷǹȄ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-775884-08-35.

ǕǷDzȂDZdzDZ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90.

ǛǗǗ «ǍǩǶǬǮǹ ǓǷdzȁǮ» - ǪǼǾǬǩǴǻǮǹ ǵǶǷǬǷǸǹǷǽDZǴȅǶȄDz. ǍǮǫǼȁdzǩ (ǫǷǰǹǩǺǻ 27-45 ǴǮǻ). ǜǴ. ǓǮǶǮǺǩǹȄ,89, ǻǮǴ./ǽǩdzǺ 26-57-69; 8-777-61877-67; 8-702-401-70-42, E-mail: toobenger@mail.ru

ǗǾǹǩǶǶDZdz Ƕǩ ǩǫǻǷǺǻǷȈǶdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90.

NjǷǭDZǻǮǴDZ Ƕǩ ǩ/ǵ Ǔǩǵljǐ Ǔǩǵljǐ. ǛǮǴ. 8-775-652-29-99. NjǷǭDZǻǮǴȅ. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈ dzǷǵǸǩǶDZȈ. ǐǩǹǸǴǩǻǩ ǭǷǺǻǷDzǶǩȈ. ǛǮǴ.: 33-80-12; 8-701-974-69-46; 8-701875-95-69. ǓǼǾǹǩǪǷȀǩȈ. ǛǮǴ.: 25-3038; 8-701-244-82-05. ǘǩǹDZdzǵǩǾǮǹǺdzǷDz - ǵǩǺǻǮǹ-ǼǶDZǫǮǹǺǩǴ DZǴDZ ǵǩǺǻǮǹ ǫ ǭǩǵǺdzDZDz ǰǩǴ. ǛǮǴ. 25-36-77. ǚǩǴǷǶǼ «ljǴDZǻǩ» - ǵǩǺǻǮǹ ǸǷ ǵǩǶDZdzȇǹǼ DZ ǵǼǯǺdzǷDz ǵǩǺǻǮǹ. ǛǮǴ. 29-2300. ǕǩǺǺǩǯDZǺǻ Ǻ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǘǹǮǺǻDZǯǶǷǮ ǵǮǺǻǷ. ǛǮǴ.: 2552-48; 8-701-511-67-34. ǖǩ ǚǛǗ – ǵǷǻǷǹDZǺǻȄ,

ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ .8707-883-29-73.

ǓDZǶǷǻǮǩǻǹǼ «CINEMA ALEM» ǻǹǮǪǼȇǻǺȈ: ǷǸǮǹǩǻǷǹ ǸǷ dzDZǶǷǸǷdzǩǰǼ Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ Ƕǩ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǮ, dzǷǶǻǹǷǴǮǹ-ǪDZǴǮǻǮǹ, ǭǫǷǹǶDZdz. ǚǸǹǩǫdzDZ ǸǷ ǻǮǴ. :40-13-67, 25-79-63. ǕǼǯȀDZǶǩ Ƕǩ ǹǼdzǷǫǷǭȈȂǼȇ ǭǷǴǯǶǷǺǻȅ Ƿǻ 40 ǴǮǻ. ǛǮǴ. 8-707-139-39-62. ǗǽDZǿDZǩǶǻȄ, dzǼǾǹǩǪǷȀDZǮ. ǛǮǴ. 25-07-00. ǝǩǹǵǩǿǮǫǻ. ǛǮǴ. 33-77-63. NjǷǭDZǻǮǴDZ ǻǩdzǺDZ. ǛǮǴ. 4016-46. ǚǹǷȀǶǷ! ǍǷȈǹdzǩ dzǷǪȄǴ. ǚ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǐ/ǸǴǩǻǩ. ǛǮǴ. 8-705-298-25-95, 8-777-65643-13. ǘǹǷǭǩǫǿȄ ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǷǻǭǮǴ ( ǪǮǰ ǫ/Ǹ ). ǛǮǴ. 8-701520-47-43, 31-59-01. ǘǷǵǷȂǶDZdz (-ǿǩ) Ƕǩ ǭǩȀǼ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-707-111-27-91. ǘǹǷǭǷǴǯǮǶDZǮ Ƕǩ 22 Ǻǻǹ.
Ɋɚɡɧɨɟ

№24 24 июля 2014 года

ǗdzǷǶȀǩǶDZǮ. ǖǩȀǩǴǷ Ƕǩ 21 Ǻǻǹ.

ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 41-02-82.

ɌɊɐ©ɊɂɈªɭɥɈɫɢɩɟɧɤɨɷɬɚɠ

ǜǽǵǰǸǭȅǭDzǹ Ǻǭ ǾDzǭǺǾ!

Ɍɟɥ 

Ǜǩǵǩǭǩ. ǕǼǰȄdzǩ. NjDZǭǮǷǺȃǮǵdzǩ. ǕǷǶǻǩǯ. ǛǮǴ.: 40-42-65, 33-74-06, 8-702-250-81-12. ǗǸȄǻǶȄDz ǵǩǺǻǮǹ dzǩȀǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫȄǸǷǴǶDZǻ ǹǮǵǷǶǻ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ: ǰǩǵǮǶǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ ǭǫDZǬǩǻǮǴȈ, ǹǮǵǷǶǻ ǾǷǭǷǫǷDz ȀǩǺǻDZ, ǕǓǘǘ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ: ǡDZǶǶȄDz ǿǮǶǻǹ «ǕDZȁǴǮǵ», ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 179. ǛǮǴ. 8-705-102-4695. ǑǰǬǷǻǷǫǴǮǶDZǮ DZ ǵǷǶǻǩǯ ǵǮǻǩǴǴǷdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZDz, ǵǷǶǻǩǯ ǯǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶǩ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. ǚǫǩǹǷȀǶȄǮ ǹǩǪǷǻȄ, Ǻǫǩǹdzǩ dzǹǩǶǷǫ, ǸǹDZǿǮǸǷǫ, ǩǫǻǷǵǩȁDZǶ. ǛǮǴ.:

ǛȆȀǿǵ ǯǾȋ ǼǽDzǸDzǾǿȉ ǻǮȇDzǹǺǻǰǻ ǷǵǺǻ!!!

ǽȜȗȒȓȚ Ȑ ȘȖțȜ

Ⱦɜɭɯɡɚɥɶɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ©ɋ,1ȿɆȺȺ/ȿɆª ɫ'ɮɨɪɦɚɬɨɦ

41-11-68, 41-11-32, 8-777039-77-65. Ǔǩǵljǐ-ǺǩǵǷǺǫǩǴ Ǻ ǸǹDZǿǮǸǷǵ, Ǔǩǵljǐ-ǸǷǴǼǸǹDZǿǮǸ (12ǵ, 9ǵ), ǻǹǩdzǻǷǹ Ǜ-40 (ǚljǓ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 4111-32, 8-777-039-77-65. ǜǺǻǩǶǷǫdzǩ, ǶǩǺǻǹǷDzdzǩ ǘǗ. ǙǮǵǷǶǻ DZ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZǮ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǶǷDz ǻǮǾǶDZdzDZ. ǐǩǸǹǩǫdzǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ dzǩǹǻǹDZǭǯǮDz. ǜǴ. njǩǪǭǼǴǴDZǶǩ, 68. ǛǮǴ: 32-28-27, 8-707760-94-50.

ǜǭǷǺǻǷǫǮǹǮǶDZǮ ǴDZȀǶǷǺǻDZ Ƕǩ DZǵȈ NJǩǻȄǹǩǴDZǮǫǷDz ljǶǩǹ ǍǼǴǩǻǷǫǶȄ.ǛǮǴ. 7706-26.

ǙǮǭǩdzǿDZȈ ǬǩǰǮǻȄ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ» ǫȄǹǩǯǩǮǻ DZǺdzǹǮǶǶǮǮ ǺǷǪǷǴǮǰǶǷǫǩǶDZǮ ǛǩǴDZǸǼ ljdzǩǮǫǼ ǫ ǺǫȈǰDZ Ǻ ǻǹǩǬDZȀǮǺdzǷDz ǬDZǪǮǴȅȇ ǺȄǶǩ ǙDZǶǩǻǩ.

ȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɧɚɛɨɪ ɞɟɜɭɲɟɤ ɜ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɬɚɧɰɚ ©Ƚԥɤɤɭª Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɬɛɨɪɚ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɨɬɞɨɥɟɬɪɨɫɬɧɟɦɟɧɶɲɟɫɦɈɬɛɨɪ ɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɚɜɝɭɫɬɚɫɟɧɬɹɛɪɹɫɟɧɬɹɛɪɹɜ ɜɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɦɡɚɥɟȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɮɢ ɥɚɪɦɨɧɢɢ Ɍɟɥɟɮɨɧɵ ɞɥɹ ɫɩɪɚɜɨɤ  

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ... ИСКУССТВ!

ɢɸɥɹ²ɚɜɝɭɫɬɚ ©ɅɟɝɟɧɞɵɫɬɪɚɧɵɈɡ ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɜɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ ɝɨɪɨɞª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©ɉɥɚɧɟɬɚɨɛɟɡɶɹɧɊɟɜɨɥɸɰɢɹª ɬɪɢɥɥɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ɏɢɥɶɦɤɨɬɨɪɨɦɭɚɩɥɨɞɢɪɭɸɬ ɡɪɢɬɟɥɢ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©ɆɚɱɨɢȻɨɬɚɧª

ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©Ƚɟɪɚɤɥª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ɫɢɸɥɹ ©ɋɬɪɚɠɢȽɚɥɚɤɬɢɤɢª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ ɚɜɝɭɫɬɚ ©ɑɟɪɟɩɚɲɤɢɇɢɧɞɡɹª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ

ɚɜɝɭɫɬɚ ©ɇɟɭɞɟɪɠɢɦɵɟª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ ɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɱɚɥɚ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɢ ɫɤɢɞɤɢ ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɬɨɱɧɹɣɬɟɢɧɮɨɪ ɦɚɰɢɸɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɮɢɥɶɦɨɜ ɢɰɟɧɵɧɚɤɢɧɨɛɢɥɟɬɵɧɚɫɚɣɬɟ KWWSNLQRN]

©&,1(0$$/(0ª±ɦɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɞɪɭɡɟɣɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯɩɚɪ

Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ©Ʉԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬʋȽ ȼɵɞɚɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɄ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɈȾɀɚɝɩɚɪɨɜɚ ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɈɥɟɫɹɀɚɝɩɚɪɨɜɚ Ɋɟɞɚɤɬɨɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɚɛɢɧɟɰ ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧ ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚȾɦɢɬɪɢɣɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜɌɚɬɶɹɧɚɊɨɞɢɨɧɨɜɚ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ Ʌɸɞɦɢɥɚɒɚɬɚɥɨɜɚ ɂɜɚɧɈɞɧɨɪɨɝ ɇɚɬɚɥɶɹȺɧɮɢɦɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɦɨɥɹɤɨɜɚ ɀɚɧɧɚȼɭɥɶɮɟɪɬ ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞȺ Ɍɟɥɟɮɨɧ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚNWRGD\#PDLOUX

ȾȺȼȺɃɌȿɉɈɁɇȺɄɈɆɂɆɋə Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɝɨɞɚɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɨ ɥɨɞɨɣɠɟɧɳɢɧɨɣɥɟɬ ɀɞɟɦɜɚɲɢɯɡɧɨɧɤɨɜɩɨɬɟɥ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ©əɢɌɵª

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɟɫɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɢɫɶɦɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɟɣɧɟɜɫɬɭɩɚɹɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɭɜɚɠɚɟɬɧɨɧɟɜɫɟɝɞɚɪɚɡɞɟɥɹɟɬɦɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɡɧɚɱɤɨɦ35ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɌɈɈ©ȽɚɡɟɬɧɵɣɞɜɨɪªɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɥȽɆɭɫɪɟɩɨɜɚȼ ɁɚɤɚɡʋɌɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɨɞɢɧɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɝɚɡɟɬɵ©ɄԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧɄɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ


Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю

ɉɈȾɉɂɋɄȺ

№24 24 июля 2014 года

Внимание!

Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɦɢ ɥɭɸ ɠɟɧɳɢɧɭ ɫɚɦɨɛɵɬɧɭɸ ɩɨ ɷɬɟɫɫɭ ɦɚɦɭ ɛɚɛɭɲɤɭ ɠɟɧɭ ȺɅɖ Ȼɂɇɍ ȻȺɃɄɈȼɋɄɍɘ ɫ Ⱦɧɟɦ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɞɨɥɝɢɯɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɯɥɟɬɚɬɚɤɠɟ ɞɨɥɝɢɯɩɥɨ ɞɨɬɜɨɪɧɵɯɥɟɬɚɬɚɤɠɟ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹɜɟɞɶɫɚɦɚɩɨɷɬɟɫɫɚɨ ɫɟɛɟɩɢɲɟɬ əɧɟɥɸɛɥɸɤɨɝɞɚɝɨɞɚɫɱɢɬɚɸɬ ɤɨɝɞɚɨɜɨɡɪɚɫɬɟɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɧɭɩɪɨɫɬɨɩɪɨɫɬɨɧɟɬɟɪɩɥɸ« Ⱥɞɧɢɛɟɝɭɬɢɝɨɞɵɬɚɸɬ ɭɠɟɧɟɜɡɝɨɞɵɧɚɫɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɹɜɫɟɷɬɨɧɟɬɟɪɩɥɸ« ɂɧɟɯɨɱɭɞɭɦɚɬɶɨɛɷɬɨɦ ɧɚɞɟɸɫɶɠɞɭɬɟɳɟɪɚɫɫɜɟɬɵ ɢɜɫɬɪɟɱɭɧɟɨɞɧɭɡɚɪɸ« ɂɛɭɞɭɱɢɜɞɭɲɟɩɨɷɬɨɦ ɂɛɭɞɭɱɢɜɞɭ ɲɟɩɨɷɬɨɦ ɹɩɟɫɧɟɸɫɜɨɟɣɧɟɫɩɟɬɨɣ ɟɳɟɤɨɝɨɬɨɨɞɚɪɸ« Ɋɟɞɚɤɰɢɹɝɚɡɟɬɵ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɝɚɡɟɬɵ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

¶ãèÞâäãäåäáòïÞàÞ åæäÖãÖáÞÝÞæäØÖáÞ ×ÞæÜÞ Þ âÛÚéçáéÙÞ Úáõ ÖØÞÖìÞÞ

На нашу газету можно подписаться во всех отделениях связи, начиная с любого месяца. Стоимость на месяц – 250 тенге. Наш индекс -

66905.

ТРЕБУЕТСЯ

ĩèěèçĥèî íì îèëĨåĩè Тел. 76-21-94.

! Ǚ ǒ Ǭ ǘ Ǐ Ǎ ǝ ǜǛǔǑ

Под руководством председателя Антимонопольного Агентства Г. Оразбакова в ведомстве провели заседание методического совета, где были рассмотрены результаты проведенных анализов товарных рынков: по оказанию медицинских услуг субъектам гражданской авиации и услуг по организации и проведению биржевых торгов на товарных биржах. Анализ товарного рынка услуг по организации и проведению биржевых торгов на товарных биржах проведен на основании жалобы дилеров по установлению «нулевого» сбора одной из товарных бирж. Дорогой Джамбул! В ходе анализа был выявлен ряд проблемных моментов в деятельности товарных бирж. Это, к примеру, несоблюдение некоторых установленных требований при организации товарными биржами торгов. Сегодня День рожденья твой, Так, не соблюдается требование о проведении не менее 15% торгов Отменный муж и супер-папа. в форме двойного встречного аукциона (когда цена формирует- Тебя поздравить всей семьёй ся с учетом спроса-предложения). При этом самим биржевикам огра- От всей души мы очень рады. ничивает их развитие, сдерживает развитие биржевой торговли предусмотренный перечень товаров, состоящий всего лишь из 9-ти това- Тебе хотим мы пожелать ров. При этом в Перечень вошли товары, производство которых в Рес- Здоровья, радости, достатка. публике Казахстан находится на низком уровне. Как предложение Во всём успеха достигать, прозвучало, дополнить Перечень такими товарами, как нефть, ку- Чтоб жизнь была простой и гладкой! куруза, рис и др. Сдерживает развитие биржевой торговли осуществление государственных закупок товаров через товарные биржи исС/п семья. ключительно по Перечню биржевых товаров, который, как отмечено, очень ограничен. Было отмечено, что развитая биржевая торговля способствует формированию наиболее «выгодных» цен. При сравнении продажной цены угля на веб-портале государственных закупок и через биржу - то на бирже цена складывалась для покупателя более благоприятным образом (то есть, существенно ниже). Анализ показал наличие барьеров для входа на рынок биржевых торгов: размер уставного капитала, требование по количеству дилеров и др. С учетом выявленных в ходе анализа проблем и недостатков разработан комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие биржевой торговли. Предложения будут направлены в уполномоченные государственные органы: Агентство по статистике, Министерство экономики и бюджетного планирования, Министерство образования и науки, Национальную палату предпринимателей. По итогам представленного анализа товарного рынка по оказанию ǘDZǻǷǵǶDZdz «Aksunamun» ǸǹǮǭмедицинских услуг субъектам гражданской авиации, учитывая Ǘǻǭǩǵ ǫ ǾǷǹǷȁDZǮ ǹǼdzDZ ȂǮǶdzǷǫ ǘǹǷǭǩǵ ǷǪǷǹǼǭǷǫǩǶDZǮ ǭǴȈ ǵǩконкурентный рынок и несвойственность для одной из компаний в ǴǩǬǩǮǻ Ƕǩ ǸǹǷǭǩǯǼ ȁǷǻǴǩǶǭǺdzDZǾ ǭǫǷǹǷǫǷDz ǺǷǪǩdzDZ. NjǷǰǹǩǺǻ 1,5 ǵǮ- ǬǩǰDZǶǩ, ǿǮǶǩ ǭǷǬǷǫǷǹǶǩȈ. ǺȈǿǩ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴǮǽǷǶǼ ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴ. 25-28-93 области авиации осуществлять данные услуги, было решено напра- ǫDZǺǴǷǼǾDZǾ dzǷǻȈǻ. ǛǮǴ. 8-707-363-38-70. 8-775-244-99-15. ǸǷǺǴǮ 20-00, ǺǷǻ: 8-701-3873287. вить в уполномоченные органы предложения о передаче их в конкурентную среду. По материалам Антимонопольной ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, инспекции по Акмолинской области. ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет


№24 24 июля 2014 года

ТРЕБУЕТСЯ МЫ РАБОТАЕМ НА 8 МАРТА!!!

åĩè ĩèěèçĥèî íì îèëĨТел. 76-21-94.

ɉɈȾɉɂɋɄȺ Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

АДРЕС РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КОКШЕТАУ СЕГОДНЯ»: УЛ. 8 МАРТА, 60 «А».

Внимание!

На нашу газету можно подписаться во всех отделениях связи. Наш индекс -

66905.

ɄɂɇɈɄɈɇɄɍɊɋ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɱɢɬɚɬɟɥɢ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹªɍɜɚɫɩɨɹɜɢɥɚɫɶɜɨɡ ɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɛɢɥɟɬɧɚɞɜɨɢɯɧɚɫɟɚɧɫɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪ©ɋɢɧɟ ɦɚȺɥɟɦªȾɥɹɷɬɨɝɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɡɜɨɧɢɬɶɜɝɚɡɟɬɭɢɧɚɡɜɚɬɶ ɮɢɥɶɦɤɚɞɪɢɡɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɬɚɤɠɟɜɚɲɢɮɚɦɢɥɢɸɢ ɢɦɹȼɚɲɢɡɜɨɧɤɢɛɭɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɫɞɨɱɚɫɨɜɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜɜɱɟɬɜɟɪɝɢɩɹɬɧɢɰɭɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɡɚɛɢɥɟɬɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɤɭɩɨɧɨɦɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɭɞɨɫɬɨɜɟ ɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɤɭɩɨɧɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɨɞɧɨɢɦɹɂ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɷɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶȼȺɒȿɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɚ ɧɟɛɚɛɭɲɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɝɪɚɣɬɟɢɜɵɢɝɪɵɜɚɣɬɟɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɝɚɞɚɥɱɬɨɷɬɨɤɚɞɪɢɡɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚ ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

Кокшетау Сегодня №24 / 24.07.2014  
Кокшетау Сегодня №24 / 24.07.2014  
Advertisement