Page 1

№23 17 июля 2014 года

Íàø ãîðîä - òû íàì äîðîã

k-today@mail.ru

Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ:

17 Þôáõ 2014 ÙäÚÖ

ПОЧЕМУ РАСТУТ

ЦЕНЫ?

Газета выходит по четвергам

đ23

стр. 6

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


2

№ 23 17 июля 2014 года

Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦ ÅĹĺ¶

ˆNjǺȀǩǺǻǴDZǫȄǾ ǺǮǵȅȈǾǶǩȁǩǺDZǴǩ˜

 ɢɸɥɹ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨ ɪɨɞɟ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɩɪɨ ɟɤɬɚ ©ȼ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɫɟɦɶɹɯ ɧɚɲɚ ɫɢɥɚª Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ©Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧª ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɧɫɨɪ ± ©ɋɚɦɪɭɤ Ʉɚɡɵɧɚª ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢ ɚɤɢɦɚɬ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭ Ɋɟɫɭɪɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɦɨɥɨ ɞɟɠɢɝɨɪɨɞɚɄɨɤɲɟɬɚɭɌɈɈ ©Ƚɨɪɦɨɥɡɚɜɨɞª ȺɈ ©Ɍɟɦɢɪ ɛɚɧɤª ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɜɨɡɪɨɠ ɞɟɧɢɟɞɜɨɪɨɜɵɯɫɨɨɛɳɟɫɬɜɧɚ ɨɫɧɨɜɟɩɨɧɹɬɧɵɯɤɚɠɞɨɦɭɫɟ ɦɟɣɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɑɬɨɛɵ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɞɟɬɢ ɪɚɞɨ ɜɚɥɢɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɱɬɨɛɵ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɡɧɚɥɢ ɫɜɨɢɯ

ɫɨɫɟɞɟɣ ɱɬɨɛɵ ɫɚɦɵɟ ɨɛɵɱ ɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɢɬɜɨɪɢɥɢɩɪɨɫɬɨɟɢɞɨɛɪɨɟ« ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɢ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɦɢɧɢɫɨ ɰɢɭɦɚɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬ ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ȼɫɟɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɨɯɜɚɱɟɧɨɞɜɨɪɨɜɜɝɨɪɨ ɞɚɯɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢ ɜɄɨɤɲɟɬɚɭ ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɢɸɥɹɢɚɜɝɭ ɫɬɚ ɠɢɬɟɥɢ ɬɪɟɯ ɞɜɨɪɨɜ Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ɇɨɦɵɲɭɥɵ ɞ ɢ Ƚɚɛɞɭɥɥɢ ɧɚ ɞ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚ ɫɬɢɟɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢ ɹɯ ɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɚɯ ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɥɹ ɦɚɥɶɱɢ ɲɟɤ ɢ ɞɟɜɱɨɧɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɞɜɨɪɨɜ ɛɭɞɭɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɷɫɬɚɮɟɬɵ ɢ ɦɧɨ ɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ± ɬɨ ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɟɬ ɥɟɬɧɢɟ ɤɚɧɢɤɭɥɵ ɪɟɛɹɬɧɢ ɢɧ ɬɟɪɟɫɧɟɟɢɹɪɱɟȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɞɚɞɭɬ ɩɪɢɦɟɪɞɟɬɹɦɢɢɯɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɤɚɤɦɨɠɧɨɥɟɝɤɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣɨɬɞɵɯ

ɉəɌɇɂɐȺɂɘɅə ƒ_ƒ ȼɨɡɦɨɠɟɧɞɨɠɞɶ ɋɍȻȻɈɌȺɂɘɅə ƒ_ƒ ɇɟɛɨɥɶɲɚɹɈɛɥɚɱɧɨɫɬɶ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿɂɘɅə ƒ_ƒ ȼɨɡɦɨɠɟɧɞɨɠɞɶ ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄɂɘɅə ƒ_ƒ Ⱦɨɠɞɶ ȼɌɈɊɇɂɄɂɘɅə ƒ_ƒ əɫɧɨ

Это надо живым ȼ ɚɤɢɦɚɬ Ɂɟ ɪ ɟ ɧ ɞ ɢ ɧ ɫ ɤ ɨ ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢɡ ɋɦɨ ɥɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚ ɫɬɢ ɊɎ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɐɟɧɬɪɚ ©Ⱦɨɥɝª ɇɢɧɵ Ʉɭɥɢɤɨɜɫɤɢɯ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɢɫ ɤɨɜɨɝɨɨɬɪɹɞɚ©ɇɚɞɟɠɞɚªɫɪɟɞɢ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɩɨɝɢɛɲɢɯ ɜɨɢɧɨɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɨɫɨɥɞɚɬɫɤɨɦɭɦɟɞɚɥɶɨɧɭɛɵɥɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ

ɡɟɪɟɧɞɢɧɰɚ Ʉɚɛɟɧɚ Ʉɭɫɚɢɧɨɜɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɢɫɥɢɥɫɹ ɩɪɨɩɚɜɲɢɦ ɛɟɡɜɟɫɬɢ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ Ɂɟ ɪɟɧɞɢɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɩɚɪɬɢɢ ©ɇԝɪɈɬɚɧªɪɚɣɨɧɧɵɦɮɢɥɢɚɥɨɦ ɊɈɈ ©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜª ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɫɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞ ɞɟɪɠɤɢɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɩɨɝɢɛɲɟɝɨ ɫɨɥɞɚɬɚ ɞɥɹ ɩɨɟɡɞɤɢ ɜ ɋɦɨɥɟɧ ɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ

ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɫɨɥɞɚɬ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟ ɧɢɸ ɩɪɚɯɚ Ʉɚɛɟɧɚ Ʉɭɫɚɢɧɨɜɚ ɧɚ ɪɨɞɧɭɸɡɟɦɥɸ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɣɞɭɬ ɢɸɥɹ ɧɚ ɉɨɥɟ ɉɚɦɹɬɢ Ⱦɟɦɢɞɨɜ ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɉɨɩɪɢɛɵɬɢɸɧɚɪɨɞɢɧɭɢɸɥɹ ɜɪɚɣɨɧɟɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ ɧɨɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɩɨɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɩɪɚɯɚ Ʉɚɛɟɧɚ Ʉɭɫɚɢɧɨɜɚ ɢ ɭɫɬɚ ɧɨɜɤɟɩɚɦɹɬɧɨɣɩɥɢɬɵ ɉɨɢɧɮɨɦɚɰɢɢ©ȺԕɦɨɥɚɆɟ ɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª

ɈɩɪɨɛɥɟɦɚɯɀɄɏɛɟɡɷɤɢɜɨɤɨɜ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ Ⱥɧ ɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤ ɰɢɟɣ ɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚ ɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨɫɨɜɟɳɚɧɢɟɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɠɢɥɢɳɧɨ±ɤɨɦɦɭ ɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɭɱɚɫɬɢ ɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɦɟɫɬɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɄɋɄ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ ɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɧɤɚ ȼ ɯɨɞɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢ ɥɨɫɶɨɧɢɡɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɨɛ ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɜ ɭɩɪɚɜ ɥɟɧɢɢ ɨɛɳɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ±ɬɟɯ ɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɄɋɄ ɩɨ ɨɛ ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟ ɬɟɣɧɢɡɤɢɯɬɚɪɢɮɚɯɧɚɭɫɥɭɝɢ ɄɋɄɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɞɨɦɨɜ ɢ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɬɞ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɧɟɪɝɨ ɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨ ɨɛɳɢɥɢ ɱɬɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ȺɋɄɍɗ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɭɱɺɬɚɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪ ɫɨɜ ɛɵɬɨɜɨɝɨɭɪɨɜɧɹɜɨɛɴɟɦɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢ ɛɨɪɵ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɞɥɹɚɛɨɧɟɧ

ɬɨɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȺɋɄɍɗɞɥɹɛɵɬɨɜɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɦɨɪɬɢ ɡɚɰɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɩɪɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɭɤɨɜɨɞɢ ɬɟɥɢ ɄɋɄ ɩɨɞɧɢɦɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɩɨ ɜɨɩɪɨ ɫɚɦ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚ ɞɨɦɨɜ ɨɛɪɚ ɳɚɬɶɫɹɜɌɈɈ©ɄɨɤɲɟɆɀȾª ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜɫɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢ ɟɦɝɚɪɚɧɬɢɢɧɚɬɪɢɝɨɞɚ Ȼɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɪɵɧɤɚɠɢɥɢɳɧɨ ɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚ ɰɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭ ɱɚɫɬɧɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢɧ ɠɟɧɟɪɧɨ±ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡɚ ɫɬɪɨɣɤɢ ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɨ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɞɚɱɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɜɪɚ ɳɚɸɬɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦ Ɉɩ ɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨ ɪɟɚ ɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɭ ɱɚɫɬɧɵɯ ɡɚ ɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ²ɤɨɦ ɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭ ɪɵ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɡɚ ɫɬɪɨɣɤɢ ± ɱɟ ɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟ ɧɢɟɤɨɧɤɭɪɫɚɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚ ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ ɧɵɯ ɡɚɤɭɩ

ɤɚɯª ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɢ ɬɭɚɰɢɢɩɨɤɚɱɟɫɬɜɭɭɫɥɭɝɨɤɚ ɡɵɜɚɟɦɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɦɢ ɫɨɛ ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨɤɚɡɚ ɥɨ ɱɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭ ɱɚɟɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɠɚɥɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɉɪɢ ɢɡɭ ɱɟɧɢɢ ɮɚɤɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɚ ɪɭɲɟɧɢɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɢɫɹ ɪɨɡ ɧɢɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢ ɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟ ɧɢɢ ɌɈɈ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɗɧɟɪɝɨ ɐɟɧɬɪª ©ȺɊɗɄ ± ɗɧɟɪɝɨɫ ɛɵɬª ©ɒɚɧɬɨɛɟ ɗɧɟɪɝɨª ɉɨ ɜɫɟɦ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɜɵɹɜɥɟ ɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶ ɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɩɪɢ ɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚ ɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɠɢɥɶɰɨɜɡɚɦɟɧɵ ɥɢɮɬɨɜ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɄɋɄ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɨ ɦɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨ ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɨɦɨ ɮɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɞ Ȼɵɥɢ ɞɚɧɵ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɜɟɬɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨ ɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨ ɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦȺɧɬɢ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɣɢɧɫɩɟɤɰɢɢɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ǕǺǻǾǿǽǭǺDzȃ ǾǻǮǸȋDZǭǶǴǭǷǻǺ

ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɚɪɭ ɲɟɧɢɹɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɤɚɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰ ɢɡ ɧɢɯ ɨɲɬɪɚɮɨɜɚɧɨ ɢ ɜɵɞɜɨɪɟɧɨɢɡɫɬɪɚɧɵ ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɚɤɚɡɚɧɵ ɪɚ ɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ȼɫɟɝɨ ɧɚɥɨɠɟɧɨ ɲɬɪɚɮɨɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɫɜɵɲɟɦɥɧɬɟɧɝɟ ɂɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦɢɫɨɜɟɪɲɟɧɨɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɋɬɪɚɧɢɰɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵªɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ȾȼȾȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


Ƚɪɚɧɢɜɪɟɦɟɧɢ

3

№ 23 17 июля 2014 года

ǘǹDZǫǮǭǮǶȄ dzǸǹDZǺȈǬǮ

ɇɚ ɛɚɡɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɊɄ ɢɦɟɧɢ ɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɜɓɭɱɢɧɫɤɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɛɨɪɵɫɤɭɪɫɚɧɬɚɦɢɩɟɪɜɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜɨɟɧɧɨɣ ɤɚɮɟɞɪɵ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ⱥɛɚɹ Ɇɵɪɡɚɯɦɟɬɨɜɚ Ʉɭɪɫɚɧɬɵ ɜɨɟɧɧɨɣ ɤɚɮɟɞɪɵ ɄɍȺɆɚ ɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤ ɜɨɟɧɧɨɣ ɩɪɢɫɹɝɟ ɋɥɨɜɚ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢ ɢɡ ɭɫɬ ɪɟɤɬɨɪɚ ɄɍȺɆɚ ɞɨɤɬɨɪɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɆ ȿɥɸɛɚɟɜɚ ɜɟɬɟɪɚɧɚ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ȼ ɉɚɡɵɱɚɪɨɞɢɬɟɥɟɣɤɭɪɫɚɧɬɨɜ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜɨɟɧɧɚɹ ɤɚɮɟɞɪɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ⱥɛɚɹ Ɇɵɪɡɚɯɦɟɬɨɜɚ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɷɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɟɧɧɚɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɝɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɨɮɢɰɟɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ Ȼɚɯɵɬ ɆɍɏȺɆȿȾɊȺɏɂɆɈȼȺ ɌȺɋɈȼȺ

ɋɜɹɳɟɧɧɵɣɚɥɬɚɪɶɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣɞɚɪɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɚɦ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɩɨɥɭɱɢɥ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɣ ɞɚɪ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɤɚɬɨɥɢɤɨɜ ± ɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɚɥɬɚɪɶ ©Ɂɜɟɡɞɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚª ɢɸɥɹ ɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɤɨɫɬɺɥɟ ɫɟɥɚ Ɉɡɺɪɧɨɟ Ɍɚɣɵɧɲɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɤɨɬɨɪɨɟɢɡɛɪɚɧɨ ɜɬɨɪɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨɫɥɟɂɟɪɭɫɚɥɢɦɚ ɞɥɹɨɫɨɛɨɣɦɨɥɢɬɜɵɨɦɢɪɟ ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɫɬɺɥɚ ɫɟɥɚ Ɉɡɺɪɧɨɟ ɜ ɷɬɨɬ ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɟɧɶ ɛɵɥɨ ɩɨ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɦɭ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɨ ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɯɦɭɪɭɸɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨɝɨɞɭ ɫɸɞɚ ɫɴɟɯɚɥɢɫɶ ɜɟɪɭɸɳɢɟ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɭɝɨɥɤɨɜ Ɍɚɣɵɧɲɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɚɬɨɥɢɤɢ ɢɡ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɓɭɱɢɧɫɤɚ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɝɨɫɬɢ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɉɨɥɶɲɢ ɉɚɥɨɦɧɢɤɢ ɢɡ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜɟɪɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɯɨɞɚ ɋɜɹɬɨɝɨ Ⱥɧɬɨɧɢɹɉɚɞɭɚɧɫɤɨɝɨ ɇɚ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɚɥɬɚɪɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɉɨɥɶɲɢ Ɍɚɣɵɧɲɢɧɫɤɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɚɤɢɦɨɦ ɋɋɚɥɬɵɤɨɜɵɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɋɄɈ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɪɟɥɢɝɢɣ ɢ ɦɟɠɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨ

ɝɥɚɜɟɫɆɁɟɣɧɭɥɥɢɧɵɦȾɟɥɟɝɚɰɢɸɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɉɚɩɵ Ɋɢɦɫɤɨɝɨ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚ ɢ ɉɚɩɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ©&RU 8QXPª ɤɚɪɞɢɧɚɥɊɨɛɟɪɬɋɚɪɚ Ȼɟɫɰɟɧɧɵɣ ɚɥɬɚɪɶ ©Ɂɜɟɡɞɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚª ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɫɈɡɺɪɧɨɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɜɟɪɶɟɦ ɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɦɜɝɨɞɭɱɭɞɟɫɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɨɥɢɬɜɚɦ ɫɨɫɥɚɧɧɵɯ ɫɸɞɚ ɜɟɪɭɸɳɢɯ ɩɨɥɹɤɨɜ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɨɡɟɪɨ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɪɵɛɵɱɬɨɩɨɦɨɝɥɨɜɵɠɢɬɶɝɨɥɨɞɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ ɜ ɬɹɠɺɥɵɟ ɜɨɟɧɧɵɟɝɨɞɵɋɬɟɯɩɨɪɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ ɤɚɬɨɥɢɤɢ ɩɨɱɢɬɚɸɬ

©ɐɚɪɢɰɚɦɢɪɚª Ɉɧɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɨɥɨɬɚ ɬɢɬɚɧɚ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ ɩɨɥɶɫɤɢɦ ɦɚɫɬɟɪɨɦɆȾɪɚɩɢɤɨɜɫɤɢɦɉɨ ɡɚɞɭɦɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɢɧɵɜɫɟɝɨɜɪɚɡɧɵɯɤɨɧɰɚɯɦɢɪɚ ɛɭɞɟɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɬɚɤɢɯɚɥɬɚɪɟɣ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɫɬɚɥ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨɫɥɟɂɟɪɭɫɚɥɢɦɚɦɟɫɬɨɦɤɭɞɚ ɛɵɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɚɥɬɚɪɶ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɜɟɪɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɤɪɟɫɬɚ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɚɥɬɚɪɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɫɤɭɫɧɨ ɷɬɨ ɦɟɜɩɥɟɬɺɧɧɵɣɧɚɫɬɨ ɚ ɜ ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɚɩ ɨ ɫ ɟ ɥ ɤ ɟ ɡɚɯɫɤɢɣɭɡɨɪ ɧɚɯɨɞɢɬȺɥɬɚɪɶ ɉɨɫɹ ɫɜɹɤ ɥ ɨ ɧ ɟ ɧ ɢ ɹ ɬ ɢ ɥ ɢ ɳ ɟ ©Ɂɜɟɡɞɚ ɄɚɡɚɯȻ ɨ ɠ ɶ ɟ ɣ ɫɬɚɧɚª ɜ ɦ ɚ ɬ ɟ ɪ ɢ ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɨɮɢɐ ɚ ɪ ɢ ɰ ɵ ɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɎɪɚɝɦɟɧɬɚɥɬɚɪɹ ɦɢɪɚ ɇɚ ɤɪɵɬ ɜ Ⱥɫɬɚɧɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɢɢɦɧɨɝɢɯɥɟɬɫɸɞɚɫɬɟɤɚɸɬ- Ɋɢɦɫɤɨɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɟɩɚɪɯɢɢ ɫɹɩɚɥɨɦɧɢɤɢɢɡɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧ ɋɜɹɬɨɣɆɚɪɢɢɋɟɣɱɚɫɫɩɭɫɬɹ ©Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹª ɨɫ- ɝɨɞɨɧɛɵɥɞɨɫɬɚɜɥɟɧɜɋɟɜɟɪɜɹɳɟɧɧɵɣ ɉɚɩɨɣ Ɋɢɦɫɤɢɦ ɧɵɣɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɜ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɟɞ- ɱɚɫɨɜɧɟɤɨɫɬɺɥɚɫɟɥɚɈɡɺɪɧɨɟ ɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɤɚɬɨɥɢɄɚɪɞɢɧɚɥɊɨɛɟɪɬɋɚɪɚɨɫɜɹɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵ ©5HJLQD GHOOD ɬɢɥɱɚɫɨɜɧɸɢɜɱɟɫɬɶɩɪɚɡɞ3DFHª ©Ɋɟɞɠɢɧɚ ɞɟɥɥɚ ɉɚɱɟª ɧɢɤɚɨɬɫɥɭɠɢɥɜɤɨɫɬɺɥɟɋɜɹ-

ɬɭɸ Ɇɟɫɫɭ ȼ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɣ ɪɚɞɨɫɬɧɨɦɭ ɞɥɹ ɤɚɬɨɥɢɤɨɜ ɫɨɛɵɬɢɸ ɤɚɪɞɢɧɚɥɨɬɦɟɬɢɥɱɬɨɷɬɚɱɚɫɨɜɧɹ ɫɬɚɧɟɬ ɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɦɨɥɢɬɜɵ ɨ ɦɢɪɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɐɚɪɢɰɟɣ Ɇɢɪɚ ² Ɇɚɬɟɪɶɸ Ȼɨɠɶɟɣ ɢ Ɇɚɬɟɪɶɸ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɉɨɫɥɭɱɚɸɬɨɪɠɟɫɬɜɚɫɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟɦɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟɦɨɬ ɢɦɟɧɢ ɚɤɢɦɚ ɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȿɋɭɥɬɚɧɨɜɚ ɧɚɩɨɥɶɫɤɨɦɢɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɩɨɱɺɬɧɵɦ ɝɨɫɬɹɦ ɢ ɜɫɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ Ɇ Ɂɟɣɧɭɥɥɢɧ Ɉɧ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɱɬɨ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦɚɯ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɢ ɡɚɫɥɭɝɚ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚɤɨɬɨɪɨɟɫɨɥɢɞɚɪɧɨ ɜ ɫɜɨɢɯ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɚɥɚɯ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɞɨɛɪɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɟɞɢɧɟɧɢɸ ɋɢɦɜɨɥɢɱɧɨ ɢ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚ ɫ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɦɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦɊɚɦɚɡɚɧ ɆɁɟɣɧɭɥɥɢɧ ɜɵɪɚɡɢɥ ɧɚɞɟɠɞɭ ɱɬɨ ɚɥɬɚɪɶ ©Ɂɜɟɡɞɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚª ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɢɦɟɠɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɟɞɢɧɫɬɜɭ ɧɚɪɨɞɚ ȺɥɥɚȻɈɑɄɈɊ ɋȻɨɥɶɲɨɣɂɡɸɦɌɚɣɵɧɲɢɧɫɤɢɣɪɧɋɄɈ


4

№ 23 17 июля 2014 года

ɉɨɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦ

Ɂɚɱɟɦɭɫɬɚɧɨɜɳɢɤɚɦɨɤɨɧ ɈɆɈɇɜɵɡɵɜɚɬɶ

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɷɬɨ ɬɨ ɡɚ ɱɟɦ ɦɵ ɝɨɧɹɟɦɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ Ʉɚɱɟɫɬɜɨɩɢɳɢɨɞɟɠɞɵɩɪɨ ɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɢɭɫɥɭɝɄɚ ɱɟɫɬɜɨɷɬɨɬɨɡɚɱɬɨɧɭɠɧɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɂɛɨ ɡɚ ɥɸ ɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ©ɛɚɛɤɢª ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɚ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɭɠɧɨ ɞɟɧɶɝɢ ɛɪɚɬɶ ɫɬɨɝɨɤɬɨɫɜɨɢɦɢɧɟɩɪɨɮɟɫ ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚɧɟɫɧɚɦɭɳɟɪɛ

Ʉɫɬɚɬɢ ɬɚɤɢɯ ɫɟɣɱɚɫ ɦɧɨɝɨ ɉɨɷɬɨɦɭɦɵɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɞɪɭɝɭ ɞɪɭɝɚ©Ⱥɭɬɟɛɹɟɫɬɶɡɧɚɤɨɦɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚɩɨɤɥɟɢɬɶɨɛɨɢ"ªɩɨɬɨ ɦɭɱɬɨɡɧɚɟɦɱɬɨɤɚɤɬɨɠɢɜɭɬ ɧɚɷɬɨɦɫɜɟɬɟɦɚɫɬɟɪɚɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɛɹ ɚɧɨɧɫɢɪɭɸɬ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸɢɦɢɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɉɨ ɪɚɠɚɟɲɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɝɥɨɫɬɢ ɫ ɤɚɤɨɣ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɫɟɛɹ ɢɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɢ ɝɨɪɟɫɩɟɰɵ ɇɢ ɱɟɝɨɧɟɭɦɟɸɬɧɟɩɨɧɢɦɚɸɬɚ ɬɭɞɚɠɟɥɟɡɭɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɇɟ ɭɞɢɜɥɹɣɬɟɫɶ ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɟ ɫɞɟ ɥɚɧɧɨɟ ɬɚɤɢɦɢ ©ɦɚɫɬɟɪɚɦɢª ɞɟɪɠɢɬɫɹ ©ɧɚ ɫɨɩɥɹɯª ɫɬɨɢɬ ɧɟɞɨɥɝɨ ɛɵɫɬɪɨ ɥɨɦɚɟɬɫɹ ɇɭ ɚɱɬɨɜɵɯɨɬɟɥɢ"©Ȼɚɱɢɥɢɨɱɢ ɲɨ ɤɭɩɨɜɚɥɵª ȼɢɞɟɥɢ ɝɥɚɡɚ ɱɬɨɩɨɤɭɩɚɥɢ±ɪɟɞ 

ɋɤɚɤɢɯɳɟɣɫɟɣɱɚɫɫɬɚ ɥɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɡɵ ɜɚɬɶɫɹ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɤɥɚɞɤɢ ɩɥɢɬɤɢɟɫɥɢɬɵɇȿɈȻɍ ɑȺɅɋəɷɬɨɦɭɜɉɌɍɢɥɢ ɢɧɨɦɡɚɜɟɞɟɧɢɢ" ȿɫɥɢɬɵɭɱɢɥɫɹɷɬɨɦɭɭɜɫɟɝ ɞɚɩɨɞɞɚɬɨɝɨ©ɥɨɦɚɫɬɟɪɚªɂɞɭ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ± ɝɪɭɩɩɚ ɧɟɛɪɢɬɵɯ ɦɭɠɱɢɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɷɥɟɤ ɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ± ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯɫɢɡɭɦɥɟɧɢɟɦɭɫɬɚɜɢɥɫɹɧɚ ɫɤɪɭɬɤɭ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɜɢɞɢɦɨ ɫɨ ɨɛɪɚɠɚɟɬɤɭɞɚɟɟɩɢɯɚɬɶɬɭɞɚ ɢɥɢɨɬɬɭɞɚɉɨɞɭɦɚɥɨɫɶɚɟɫɬɶ ɥɢɭɧɢɯɞɨɩɭɫɤɧɚɪɚɛɨɬɭɟɫɬɶ ɥɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧ ɬɟɪɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨ ɌȻ ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɟɫɥɢ

ɤɬɨɧɟɡɧɚɟɬ "Ⱥɜɟɞɶɨɬɞɟɣɫɬɜɢɣ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɚɲɚ ɠɢɡɧɶɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɋɟɝɨɞɧɹɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɨɤ ɧɚɯ ɍɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɬɚɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚ ɧɢɟɄɚɠɞɵɣɤɬɨɯɨɬɶɪɚɡɩɨɞɯɨ ɞɢɥɤɬɚɤɢɦɨɤɧɚɦɛɥɢɠɟɱɟɦɧɚ ɩɨɥɦɟɬɪɚɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɷɬɨɫɥɨɠ ɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɦɨɧɬɚɠɭ Ⱦɚ ɢ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɚɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɉɨɬɨɦɭɱɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɜɵɟɨɤɧɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɜɧɚ ɲɟɦɝɨɪɨɞɟɩɪɨɫɬɨɥɨɩɧɭɥɢɄɨɝ ɞɚ"Ɂɢɦɨɣɂɧɢɤɬɨɭɠɟɧɟɫɤɚɠɟɬ ɩɨɱɟɦɭɥɨɩɧɭɥɢɢɡɡɚɧɟɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɠɟ ɛɪɚ ɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɚ Ɂɚɛɵɥɢ ɭɠɟɅɸɞɹɦɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɡɚɛɵɜɚɬɶ ɩɥɨɯɨɟɢɩɨɦɧɢɬɶɯɨɪɨɲɟɟɇɨɬɟ ɭ ɤɨɝɨ ©ɧɚɤɪɵɥɨɫɶª ɨɤɧɨ ɡɢɦɨɣ ɨɧɢɬɨɡɚɩɨɦɧɢɥɢȿɳɟɛɵɌɪɢɞ ɰɚɬɧɢɤɦɨɪɨɡɚɧɚɭɥɢɰɟɚɬɭɬɨɤɧɨ ɫɜɢɫɬɢɬɍɠɚɫ ȼɨɬ ɬɚɤɢɟ ɫɥɭɱɚɢ ɦɧɨɝɢɯ ɬɨɪ ɦɨɡɧɭɥɢ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɚɫɬɢɤɚɇɨɛɢɡɧɟɫɩɨɭɫɬɚɧɨɜ ɤɟɬɚɤɢɯɨɤɨɧɤɪɟɩɪɨɫɢɪɚɡɜɢ ɜɚɥɫɹɍɞɨɛɧɨɜɨɬɜɱɟɦɮɢɲɤɚ ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢɯ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚ ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɬɭɱɚɬɶ ɩɨ ɫɬɟɤɥɭ ɝɚɟɱ ɧɵɦɤɥɸɱɨɦ ɋɟɣɱɚɫ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɫɭɳɟ ɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɤɨɧɬɨɪ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɨɤɨɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ȺȼɌɈɊɂɌȿɌɈɆ Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɦɹɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɱɟɪɟɞɟɣ ɝɪɚɧɞɨɜ Ʉɬɨɧɟɦɨɠɟɬɠɞɚɬɶɞɜɟɧɟɞɟɥɢ ɤɬɨ ɩɨɥɶɫɬɢɥɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ ɂɢɞɭɬɜɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɟɮɢɪɦɵ Ⱥɧɝɥɢɱɚɧɟ ɜɟɤɚɦɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚ ɥɢ ©Ɇɵ ɧɟ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɛɨɝɚɬɵ ɱɬɨɛɵɩɨɤɭɩɚɬɶɞɟɲɟɜɵɟɜɟɳɢª Ⱥɜɨɬɛɵɥɬɚɤɨɣɫɥɭɱɚɣ« ɏɨɡɹɟɜɚ ɭɠɟ ɡɚɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɟ ɫɤɨɥɶɤɨɨɤɨɧɢɜɫɟɭɤɪɭɬɨɣɮɢɪ ɦɵ ɂ ɜɨɬ ɬɭɬ ɱɬɨɬɨ ɫɯɥɟɫɬɧɭ ɥɨɫɶɜɨɞɢɧɤɥɭɛɨɤɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɩɭɫɤ ɟɳɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɥɚ ɤɨɬɨ ɪɵɟɩɨɞɬɨɥɤɧɭɥɢɤɬɨɦɭɱɬɨɛɵɧɟ ɢɞɬɢ ɩɨ ɩɪɨɬɨɪɟɧɧɨɣ ɞɨɪɨɠɤɟ ɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶɫɹɤɫɬɨɪɨɧɧɟɣɤɨɧɬɨɪɟ ©ɇɭɢɫɷɤɨɧɨɦɢɦɬɵɳªɫɤɚ ɡɚɥɚ ɯɨɡɹɣɤɚ ɩɨɞɧɹɜ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɝɥɚɡɚɤɫɢɧɟɦɭɧɟɛɭ Ɇɚɫɬɟɪ ɩɪɢɲɟɥ ɨɞɢɧ ɜɟɫɶ ɜ

ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɢ ɧɚɱɚɥ ɫɧɨɪɨɜɢɫɬɨ ɤɨɜɵɪɹɬɶ ɞɨɥɛɢɬɶ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ ɫɬɚɪɨɟɨɤɧɨȼɨɬɤɨɝɞɚɨɧɪɚɫɳɟ ɩɥɹɥ ɩɟɪɟɩɥɟɬ ɢ ɜɵɞɟɪɝɢɜɚɥ ɟɝɨ ɢɡɩɪɨɟɦɚɬɨɜɫɟɭɧɟɝɨɛɵɥɨɤɪɚ ɫɢɜɨȼɤɚɜɵɱɤɚɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɦɨɧɬɚɠ ɬɭɬ ɤɚɤɬɨɞɟɥɚɡɚɫɬɨɩɨɪɢɥɢɫɶȺɩɨ ɱɟɦɭ ɩɪɢɲɟɥ ɨɞɢɧ" Ɋɚɧɶɲɟ ɩɨ ɞɜɨɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɜɪɨɞɟ ɬɚɤ ɭɞɨɛ ɧɟɟɢɛɵɫɬɪɟɟɞɟɥɨɢɞɟɬɂɤɫɬɚ ɬɢɟɫɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɨɪɦɵȼɨɬɷɬɨɞɨɥɠɧɵɞɟɥɚɬɶ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɬɨ ± ɬɪɢ ɚ ɬɭɬ ɨɞɢɧ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɉɨɱɟɦɭ ɨɞɢɧ ɩɪɢɲɟɥ"ɇɭɧɟɫɩɪɨɫɢɲɶɠɟɦɨ ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤ ɩɨɥɨɠɟɧɨ Ⱥ ɧɚɞɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɬɶ Ʉɫɬɚɬɢ ȼɵ ɠɟ ɫɜɨɢ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɞɟɧɶɝɢɩɥɚɬɢɬɶɛɭ ɞɟɬɟ"ȼɵɢɯɧɟɧɚɞɨɪɨɝɟɧɚɲɥɢ" Ʉɨɜɵɪɹɥɫɹ ɷɬɨɬ ɦɚɫɬɟɪ ɤɨɜɵ ɪɹɥɫɹɢɧɚɤɨɧɟɰɞɨɤɨɜɵɪɹɥɫɹɞɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɫɤɚɡɚɥ ©Ɂɚɜɬɪɚ ɩɪɢɞɭ ɞɨɞɟɥɚɸªɏɨɡɹɟɜɚɥɸɞɢɩɨɧɢ ɦɚɸɳɢɟɨɤɧɨɫɬɚɜɢɬɫɹɞɜɚɞɧɹ ɈCɤɟɣɁɚɜɬɪɚɬɚɤɡɚɜɬɪɚȺɜɟ ɱɟɪɨɦ ɯɨɡɹɟɜɚ ɞɨɬɨɲɧɵɟ ɩɨɩɚ

ǯȈȉȘȈȒ ȉȍȏȉȘȈȒȈ ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨ ɥɸɛɜɢ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɂɧɟɬɨɥɶɤɨɦɟɠɞɭɦɭɠɱɢɧɨɣɢɠɟɧ ɳɢɧɨɣ ȿɫɬɶ ɟɳɟ ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ɋɨɞɢɧɟ ɤɛɥɢɡɤɢɦɤȻɨɝɭɢɬɚɤɞɚɥɟɟȼɨɬ ɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢɥɸɛɜɢɦɟɠɞɭɩɨɥɚɦɢɢ ɥɸɛɜɢɤȻɨɝɭɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɩɨɢɧɬɟɪɟ ɫɨɜɚɬɶɫɹɦɧɟɧɢɟɦɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɧɨɝɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɟɦ ɨ ɞɪɭɠɛɟ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɬɨɥɟ ɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɇɨ ɷɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ⱥ ɜɨɬ ɜɡɹɬɶɫɟɦɶɸɡɞɟɫɶɭɠɟɝɨɪɚɡɞɨɫɥɨɠ ɧɟɟ ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ɧɵɟ ɫɟɦɶɢ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢɸ Ɍɨɝɞɚ ɩɨɜɚɥɶɧɵɣ ɚɬɟɢɡɦ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɧɟ ɡɚɦɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɋɟɝɨɞɧɹ ɠɟ ɜɨɡɪɨɠ ɞɟɧɧɚɹɜɟɪɚɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɜɵɛɨɪɦɭɠɚ ɢɥɢɠɟɧɵɂɞɚɠɟɟɫɥɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɦɧɚ ɩɟɪɜɵɯɩɨɪɚɯɜɨɩɪɨɫɪɟɥɢɝɢɢɤɚɠɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɬɨɞɥɹɢɯɛɥɢɡɤɨɝɨɢ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶɫɟɪɶɟɡɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢɱɶɢɩɨɦɵɫɥɵɧɟɡɚɧɹ ɬɵ ɨɞɧɨɣ ɥɢɲɶ ɥɸɛɨɜɶɸ ɫɦɨɬɪɹɬ ɧɚ

ɛɭɞɭɳɭɸɫɟɦɶɸɛɟɡɨɫɨɛɨɝɨɨɩɬɢɦɢɡ ɦɚȿɫɥɢɪɚɧɶɲɟɧɭɠɧɨɛɵɥɨɩɨɧɹɬɶɢ ɩɪɢɧɹɬɶɬɨɥɶɤɨɤɭɥɶɬɭɪɭɢɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɞɪɭɝɨɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɬɨɫɟɣɱɚɫɬɪɟ ɛɭɟɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹɢɫɜɟɪɨɣ ȼɪɹɞ ɥɢ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɤɭɥɶɬɚ ɟɫɥɢ ɤ ɧɢɦ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɞɚɞɭɬ ɞɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɛɭɞɭɬɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɬɶɨɞɟɹɥɨɧɚɫɟɛɹɧɚ ɫɬɚɢɜɚɹ ɱɬɨɛɵ ɦɭɠ ɢɥɢ ɠɟɧɚ ɢɧɨɜɟɪ ɰɵ ɩɪɢɧɹɥɢ ɢɯ ɜɟɪɭ ȿɫɥɢ ɠɟ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɜɨɩɪɨɫɪɨɞɢɜ ɲɢɯɫɹɭɧɢɯɞɟɬɟɣɬɚɤɩɪɨɫɬɨɧɟɨɛɨɣ ɬɢɁɞɟɫɶɧɚɞɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɨɞɟɬɹɯɧɟɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɝɥɚɞɤɨ ɢ ɜɫɬɚɟɬ ɪɟ ɚɥɶɧɚɹɭɝɪɨɡɚɪɚɡɜɨɞɚȺɡɚɥɨɠɧɢɤɚɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭɨɫɬɚɸɬɫɹɞɟɬɢ Ɍɚɤ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɢ ɤɚɤɧɟɦɨɠɟɬɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶɫɹɧɚɟɝɨ ɹɱɟɣɤɭ±ɫɟɦɶɸɇɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɵɦɨ ɠɟɦɛɵɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɵɦɢ ɧɨɤɨɝɞɚɞɟɥɨɤɚɫɚɟɬɫɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɫ ɧɟɜɫɟɝɞɚɩɪɢɯɨɞɢɦɤɫɨɝɥɚɫɢɸ Ʉɚɤ ɛɵɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ" Ʉɚɤ ɫɨ ɯɪɚɧɢɬɶɫɟɦɶɸ" ɋɬɟɩɚɧɄɈɋȺɑȿȼ

ɥɢɫɶ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɱɬɨ ɨɧ ɬɚɦɩɨɧɚɞɟɥɚɥɇɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨɦɚ ɥɟɧɶɤɢɟ ɞɵɪɨɱɤɢ ɧɚ ɲɜɚɯ ɤɪɢ ɜɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɚɯɆɚɫɬɟɪ ɩɪɢɲɟɥɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɞɟɧɶɇɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɤ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥ ɜɹɥɨ ɞɚ ɷɬɨ ɧɟɫɬɪɚɲɧɨɚɷɬɨɦɟɥɨɱɢ Ɍɭɬɬɨ ɯɨɡɹɟɜɚ ɩɨɧɹɥɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ©ɩɨɩɚɥɢª ɇɭ ɤɨɧɟɱɧɨ ɨɛ ɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɮɢɪɦɵ ɂ ɡɧɚɟɬɟ ɡɚɱɟɦ" Ɂɚɬɟɦ ɱɬɨɛ ɬɟ ɨɬɞɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɡɚɛɪɚɥɢ ɫɜɨɟ ɭɠɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɨɤɧɨɄɨɟɤɬɨɦɨɠɟɬɧɟɩɨɜɟɪɢɬ ɧɨɧɚɞɨɨɬɞɚɬɶɞɨɥɠɧɨɟɧɚɱɚɥɶ ɫɬɜɭ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɲɥɨ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ ɜɟɪɧɭɥɨ ɞɟɧɶɝɢ ɞɚ ɡɚɛɪɚɥɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɟɟɫɹ ɨɤɧɨ Ɇɟɬɨɞɨɦ ɜɵɥɚɦɵɜɚɧɢɹ ɇɭ ɬɚɦ ɟɳɟɫɵɝɪɚɥɢɤɨɟɤɚɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵ ɧɨ ɨ ɧɢɯ ɢɫɬɨɪɢɹ ɭɦɚɥɱɢɜɚɟɬ ȼɟɪɸɷɬɢɦɥɸɞɹɦɧɚɫɥɨɜɨɢɛɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɥɨ ɡɚɤɨɧɱɢ ɥɨɫɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ ɛɵ ɱɟɦ ɫɭɞɨɦ ɑɬɨ ɠɟ ɞɚɥɶɲɟ" Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɧɨɦɟɪɟɒɭɬɤɚ

?

Ⱦɚɥɶɲɟ ± ɯɨɡɹɟɜɚ ɩɨɲɥɢ ɜ ɬɭ ɫɚɦɭɸ ɤɨɧɬɨɪɭ ɝɞɟ ɨɧɢ ɪɚɧɶɲɟ ɡɚɤɚɡɵɜɚɥɢ ɨɤɧɚ ɢ ɬɚɦ ɤɚɤɬɨ ɜɨɲɥɢɜɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɜɵɛɪɚɥɢ ɜɪɟɦɹ ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɨɤ ȼɨɬɬɚɤɚɹɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹɫɱɚɫɬɥɢ ɜɚɹɢɫɬɨɪɢɹɑɬɨɫɤɚɠɟɲɶ«ɩɨ ɜɟɡɥɨȺɬɨɬɚɤɛɵɢɦɨɬɚɬɶɫɹɢɦ ɩɨɫɭɞɚɦɜɱɢɧɹɹɢɫɤɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɣɫɬɨɪɨɧɵ Ⱥ ɞɪɭɝɢɦ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɩɨɜɟɡɥɨ ɦɟɧɶɲɟ ± ɜ ɤɚɤɨɦɬɨ ɫɦɵɫɥɟ ɂɛɨ ɨɧɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɧɚɱɚɥɢ ©ɞɨɥ ɛɢɬɶª ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɨɜ ɱɬɨɛɵ ɬɟ ɭɫɬɪɚɧɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɢɝɪɨ ɡɢɥɢ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɥɢɰɢɸ ɗɬɨ ɧɟ ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨɟ ɨɛɟɳɚɧɢɟ ɩɪɢ ɜɟɥɨɜɱɭɜɫɬɜɨɪɚɛɨɬɹɝɯɨɬɹɛɵ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɹɤɢɯ ɨɝɪɟɯɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɧɚɱɚɥɚɬɚɦɞɚɠɟɚɩɟɥɥɹɰɢɢɤ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭ ɧɟ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɦɨɝɚɥɢ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ©ɋɤɚɠɢɬɟ ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬª ɏɨɡɹɟ ɜɚɝɨɜɨɪɹɬɚɬɟɧɢɜɤɚɤɭɸɌɚɤ ɱɬɨɛɢɬɶɢɯɱɬɨɥɢ"ɏɨɪɨɲɨɱɬɨ ɭɝɪɨɡɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɈɆɈɇ ɫɪɚɛɨ ɬɚɥɢ Ⱥ ɬɚɤ ɛɵ ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ ɧɟɦɚ ɥɭɸɞɟɧɟɠɤɭɡɚɯɚɥɬɭɪɭȾɟɧɶɝɢ ɬɨɜɩɟɪɟɞɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ȿɳɟɦɵɫɥɶɧɭɬɚɤɧɟɩɥɚɬɢɬɟ ɞɟɧɶɝɢɜɩɟɪɟɞɪɚɛɨɬɵɜɨɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɰɟɥɢɤɨɦ ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɩɪɟ ɞɨɩɥɚɬɭɩɪɨɰɟɧɬɨɜɢɯɜɚɬɢɬ ɉɭɫɬɶɪɚɛɨɬɚɸɬ ɇɨɜɫɟɷɬɢɪɚɡɝɨɜɨɪɵɜɩɨɥɶɡɭ ɛɟɞɧɵɯɇɚɫɟɪɶɟɡɧɵɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɧɵɯɮɢɪɦɚɯɡɚɤɨɧɵɫɜɨɢɡɚɬɨɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɚɞɭɬɢɝɚɪɚɧɬɢɢȾɚ ɫ ɪɟɫɩɟɤɬɨɦ ɤ ɤɥɢɟɧɬɭ ɞɚ ɫɤɢ ɞɨɱɤɭ ɞɚɞɭɬ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ȼɨɬ ɬɚɤɧɚɛɢɪɚɟɬɫɹɭɜɚɠɟɧɢɟɜɝɨɪɨ ɞɟɩɨɬɨɦɭɢɢɞɭɬɤɧɢɦ ɈɞɧɨɫɤɚɠɭɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɄɨɝ ɞɚ ɟɳɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɝɚɡɟɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦ ɨɤɧɚɦ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɪɨɥɢɫɬɵɜɚɬɶ ɞɪɭɝɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ Ɍɚɤ ɜɨɬ ɹ ɧɚ ɲɟɥɌɈɇɍɀɇɈȿɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟɫ ɛɨɥɶɲɢɦɬɪɭɞɨɦɫɪɟɞɢɦɧɨɠɟ ɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɉɨɞɭɦɚɥɨɫɶ ɦɚɥɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ± ɩɥɨɯɨ ɚ ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɦɧɨɝɨ ɬɨɠɟ ɧɟɯɨɪɨɲɨ Ɍɟɪɹ ɟɲɶɫɹ ɇɭ ɧɢɤɚɤ ɧɚɦ ɩɪɨɫɬɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦɧɟɭɝɨɞɢɲɶ

 ɘɪɢɣȻɊȺȽɂɇ

По нашей жаре только голым ходить

Ɉɱɟɪɟɞɧɨɣ ɞɟɧɶɢɭɦɧɨ ɝɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɨ ɡ ɧ ɢ ɤ ɚ ɟ ɬ ɜɨɩɪɨɫ ©ɑɬɨ ɧɚɞɟɬɶ"ª Ⱦɚ ɛ ɟ ɡ ɭɫ ɥ ɨɜ ɧ ɨ ɧɟɬ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɢ ɠɟɧ ɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɥɨɦɚɥɚ ɛɵ ɝɨɥɨɜɭ ɧɚɞ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟ ɦɨɣ ɦɢɪɨɜɨ ɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ

ɋɟɝɨɞɧɹ ɫ ɭɬɪɚ ɦɨɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɞɛɢ ɪɚɹɮɭɬɛɨɥɤɭɤɫɜɨɟɣɸɛɤɟɩɪɨɢɡɧɟɫ ɥɚ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ©ɇɭ ɩɨɱɟɦɭ ɧɟɥɶɡɹɩɨɣɬɢɝɨɥɨɣ"ªȼɨɬɢɹɡɚɞɭɦɚ ɥɚɫɶ ɚ ɩɨɱɟɦɭ ɛɵ ɢ ɧɟɬ" ə ɛɵ ɫ ɭɞɨ ɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɯɨɞɢɥɚɝɨɥɵɲɨɦɫɪɟɞɢɬɚ ɤɢɯ ɠɟ ɨɛɧɚɠɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ȿɫɥɢ ɜɚɦ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹ ɷɬɨ ɧɟɷɫɬɟɬɢɱɧɵɦ ɢ ɦɟɪɡ ɤɢɦ ɬɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɚɲɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɤɪɚɫɨɬɭ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ə ɜɢɠɭ ɜ ɬɟɥɟɧɟɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɨɦɨɞɟɠɞɨɣɥɢɲɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟɛɨɥɟɟɫɜɨ

ɛɨɞɧɭɸ ɢ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɂ ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵ ɞɟɧɟɝ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɢ ɧɟ ɥɨɦɚɬɶ ɝɨɥɨɜɭ ɩɟɪɟɞ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣɜɫɬɪɟɱɟɣɅɸɞɢɧɟɩɪɢɤɪɵ ɬɵɟ ɜɟɳɚɦɢ ɥɭɱɲɟ ɭɯɚɠɢɜɚɥɢ ɛɵ ɡɚ ɫɜɨɢɦɬɟɥɨɦ Ⱦɚɦɵɫɥɶɦɨɹɛɪɟɞɨɜɚɹɜɧɚɲɟɦɫɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɭɞɢɫɬɫɤɨɦɭ ɝɨ ɪɨɞɭɧɟɬɦɟɫɬɚȺɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟɤɚɤɢɟ ɨɪɝɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɛɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ« Ɋɭɦɩɟɥɶɲɬɢɥɶɰɯɟɧ


Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬ

5

№ 23 17 июля 2014 года

ǓǷdzȁǮǻǩǼǺdzDZDzǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǮǶǶȄDz ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻDZǵǡǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɛɨɥɟɟɥɟɬɥɢɞɢɪɭɟɬɜɫɢ ɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɟɜɟɪɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ʋ ɜ ɝɨɞɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɟɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸɪɟɲɟɧɢɟɦȺɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨȺɝɟɧɬɫɬɜɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢɢɪɟɣɬɢɧɝɚ ɇȺȺɊ ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɤɤɪɟɞɢ ɬɚɰɢɢɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɫɪɨɤɨɦɧɚɩɹɬɶɥɟɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬʋȺȺɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ ɨɛ ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɵɫɪɨɤɨɦɧɚɩɹɬɶɥɟɬɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɂɋɈȺɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣɩɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ©Ɋɭɫ ɫɤɢɣɊɟɝɢɫɬɪªɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɤɚɱɟɫɬɜɚɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ ²,41HWɨɬɦɟɱɟɧɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɝɪɚɞɨɣ©(XURSHDQ4XDOLW\ª ©ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨª 

ȼɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɫɢɫɬɟɦɟɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɟɞɟɬɫɹɩɨɨɱɧɨɣɜɟɱɟɪɧɟɣɢɡɚɨɱɧɨɣɮɨɪɦɚɦɨɛɭ ɱɟɧɢɹ ɧɚɛɚɡɟɜɵɫɲɟɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɟɦɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɨɛɴɹɜɥɹɟɬɨɧɚɛɨɪɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɤɭɪɫ ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɧɚɨɱɧɭɸɡɚɨɱɧɭɸɜɟɱɟɪɧɸɸɢɫɨɤɪɚɳɟɧɧɭɸɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼȾɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ȼɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟ ɧɢɹ ȼɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɢɱɟɪɱɟɧɢɟ ȼɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬ ȼɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼɎɢɡɢɤɚ ȼɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ȼɏɢɦɢɹ ȼȻɢɨɥɨɝɢɹ ȼɂɫɬɨɪɢɹ ȼɈɫɧɨɜɵɩɪɚɜɚɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȼȽɟɨɝɪɚɮɢɹ ȼɄɚɡɚɯɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɞɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ ȼɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ȼɄɚɡɚɯɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɫ ɧɟɤɚɡɚɯɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɲɤɨɥɚɯɫɧɟ ɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ

ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕȿɇȺɍɄɂ ȼɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ȼɉɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɟɞɟɥɨ

ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɇȺɍɄɂɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ȼȻɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ ȼȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɉɊȺȼɈ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ȼɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ ȼȽɨɪɧɨɟɞɟɥɨ ɂɋɄɍɋɋɌȼɈ ȼɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ȼȾɢɡɚɣɧ ȼɌɪɚɧɫɩɨɪɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿɇȺɍɄɂɂȻɂɁɇȿɋ ɥɨɝɢɢ ȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡ ȼɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜɨɞɫɬɜ ɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ ȼɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȼɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɍɱɟɬɢɚɭɞɢɬ ȼȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɳɢ ȼɎɢɧɚɧɫɵ ɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ ȼɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ȼɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹɢɦɟɬɪɨɥɨ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ ɝɢɹ ɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ ȼɗɤɨɥɨɝɢɹ ɍɋɅɍȽɂ ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ ȼɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫ ȼȺɝɪɨɧɨɦɢɹ ɩɥɭɚɬɚɰɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɠɢ ȼɁɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ȼɄɚɞɚɫɬɪ ȼȺɝɪɚɪɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɌɭɪɢɡɦ ȼɅɟɫɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ ȼɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ȼɉɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟɢɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ȼȻɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟɞɟɥɨ ȼɊɟɫɬɨɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨɢɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣɛɢɡɧɟɫ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵɩɨɫɬɭɩɚɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɄȽɍɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɜɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɫɟɛɟɧɚɞɟɠɧɭɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭɩɟɪɟɞɜɚɦɢɨɬɤɪɨɸɬɫɹɲɢɪɨɤɨɟɩɨɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɚɥɥɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹ ɧɚɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟɜɫɬɭɞɟɧɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟɦɟɧɟɟɛɚɥɥɨɜ ɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɤɨɧɤɭɪɫɟɧɚɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭɧɟɦɟɧɟɟɩɨɤɚɠɞɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭɷɤɡɚɦɟɧɭ ɧɵɯɝɪɚɧɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹ ɚɩɨɨɫɬɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɞɨɥɠɟɧɧɚɛɪɚɬɶɧɟɦɟɧɟɟɛɚɥɥɨɜ Ɂɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɢɸɧɹ ɩɨ ɢɸɥɹ ɬɟɬɚɫɩɨɚɜɝɭɫɬɚ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣɷɤɡɚɦɟɧɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹ ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟ ɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɢɸɧɹɩɨɢɸɥɹɌɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɭɭɥȺɛɚɹɬɟɥ  ɩɪɢɟɦɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ 

ɆɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɄɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ

ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɇȺɍɄɂɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɉɊȺȼɈ 0ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ 0ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ 0ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿɇȺɍɄɂ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɗɄɈɇɈɆɂɄȺɂȻɂɁɇȿɋ 0Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ 0ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɳɢɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ 0Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 0Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ 0Ⱥɝɪɨɧɨɦɢɹ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ 0Ⱥɝɪɚɪɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 0Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0ɉɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟɢɚɝɪɨɯɢɦɢɹ 0ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ 0Ɏɢɡɢɤɚ ɍɋɅɍȽɂ 0ɏɢɦɢɹ 0Ɍɭɪɢɡɦ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ 0ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 0ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɉɪɢɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɟɦɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɢɸɥɹɩɨɢɸɥɹ ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟɷɤɡɚɦɟɧɵɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɧɟɦɟɰɤɢɣɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɜɮɨɪɦɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɷɤɡɚɦɟɧɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɜ ɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫɩɨɚɜɝɭɫɬɚɁɚɱɢɫɥɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɞɨɚɜɝɭɫɬɚ ɗɤɡɚɦɟɧɩɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɹɡɵɤɭɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɛɚɡɟɄȽɍɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ

ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ 0Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ ɭɱɟɧɢɹ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ 0Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ 0Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ 0Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 0ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɞɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕȿɇȺɍɄɂ 0ɂɫɬɨɪɢɹ 0Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ

ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟɬɚɭɭɥȺɛɚɹɤɚɛɬɟɥ 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ!


6

№ 23 17 июля 2014 года

ɂɡɛɥɨɤɧɨɬɚɩɢɫɚɬɟɥɹ

ƟƚƖƗƖƟƍƔ ưƳưƈƕƈƘƝƐƧƞƍƕ"

ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ ± ɠɢɡɧɶ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɺɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɜɫɺɞɨɪɨɠɟɈɛɷɬɨɦɡɧɚɸɬ ɜɫɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛ ɷɬɨɦ ɛɭɯɬɹɬ ɞɚɠɟ ɧɚ ɸɛɢɥɟɹɯ ɢ ɩɨɯɨɪɨɧɚɯ ɇɨ ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɱɬɨɨɛɷɬɨɦɩɨɱɟɦɭ ɬɨɧɟɡɧɚɸɬɬɨɥɶɤɨɬɟɤɬɨɨɛ ɷɬɨɦɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɨɫɜɟɞɨɦɥɺɧ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ Ⱥ ɷɬɨ ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɚɪɦɦɟɞɤɨɧɬɪɨɥɶ Ɇɚɫɥɢɯɚɬɵɞɪɭɝɢɟɨɪɝɚɧɵ

Ⱦɟɥɚɸ ɬɚɤɨɣ ɜɵɜɨɞ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧɢ ɡɧɚɥɢ ɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɛɵ ɨɛɷɬɨɦɜɋɆɂɩɪɢɧɢɦɚɥɢɛɵ ɤɚɤɢɟɬɨ ɦɟɪɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɛɭɡɞɚɧɢɸɰɟɧɢɨɥɢɝɚɪɯɨɜɩɨɬɟɪɹɜɲɢɯɜɫɹɤɢɣɫɬɵɞɢ ɫɨɜɟɫɬɶ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɚɫ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɟɧɶɝɢɞɚɠɟɟɫɥɢɢɯɧɟɬȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɭɥɟɬɚɸɬ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɩɨɫɨɛɢɹ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɢ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɫɟɬɟɰɟɧɵɥɸɞɢɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɯɨɬɶ ɱɬɨɬɨ ɩɨɤɭɩɚɬɶ±ɧɚɪɵɧɤɟɜɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɚɩɬɟɤɚɯ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɥɸɛɨɦ ©ɪɚɡɪɟɡɟª ɧɚɦ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɫɺ ɠɟ ɠɢɡɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɪɨɠɟ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɝɨɞ" ɂɥɢ ɷɬɨ ɧɚɲɟ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɬɪɚɬɢɬɶɫɭɦɨɦɞɟɧɶɝɢ" Ⱥ ɜɟɞɶ ɜɨɫɩɟɜɚɧɢɟ ɩɨ ɬɟɥɟɹɳɢɤɭ ɞɚ ©ɤɚɪɦɚɧɧɵɦɢª ɝɚɡɟɬɚɦɢɧɚɲɢɯ©ɩɥɚɧɨɜɝɪɨɦɚɞɶɺª ɭɛɟɠɞɚɸɬ ɧɚɫ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɫɟ ɥɢɱɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɟɪɲɟɧɢɹɢɦɟɸɬɬɨɥɶɤɨɨɞɧɭɰɟɥɶ ɱɬɨɛɵɜɫɟɦɠɢɥɨɫɶɥɭɱɲɟɇɨ ɝɞɟ ɨɧɨ ɬɨ ɥɭɱɲɟɟ" ɉɨɱɟɦɭ ɜɦɟɫɬɨ ©ɥɭɱɲɟª ɧɚɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɵɱɭɬɧɨɫɚɦɢɜ©ɯɭɞɲɟɟªɂɩɚɞɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɫɱɺɬ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧɇɟɜɟɪɢɬɟȼɨɬɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɤɚɤ ɫɨɨɛɳɢɥ ɄɌɄ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɵ ɪɚɡɧɨɫɱɢɤɢ ɬɟɥɟɝɪɚɦɦ ɧɵɧɱɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨ ɬɟɧɝɟ Ɍɚɤ ɜɨɬ ɜ ɝɨɞɭɧɚɷɬɭɫɭɦɦɭɜ ɦɨɠɧɨɛɵɥɨɤɭɩɢɬɶɤɨɥɛɚɫɵ ɤɝ ɇɵɧɱɟ ɬɨɥɶɤɨ ± ɤɝ Ɇɹɫɚ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɶ ɤɝ ɇɵɧɱɟ±ɬɨɥɶɤɨɏɥɟɛɚ± ɛɭɥɨɤɌɟɩɟɪɶ±ɂɤɚɤɬɟɦ ɩɨɱɬɚɥɶɨɧɚɦ ɜɵɠɢɜɚɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɬɪɚɲɧɨɦɦɢɪɟɰɟɧɟɫɥɢɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫɴɟɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɡɚɪɩɥɚɬɵ" ȼ ɬɚɤɨɦ ɛɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹɦɧɨɝɢɟɤɬɨɧɟɦɨɠɟɬ ɫɜɟɫɬɢ ɤɨɧɰɵ ɫ ɤɨɧɰɚɦɢ ȿɫɥɢ ɠɟɝɨɜɨɪɢɬɶɨɩɨɱɬɨɜɵɯɭɫɥɭɝɚɯ ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɤɚɤɪɚɡɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɬɨ ɬɭɬ ɩɨɠɚɥɭɣɪɚɜɧɵɯɢɦɧɟɬɄɩɪɢɦɟɪɭ ɤɨɧɜɟɪɬ ɩɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ ɫɬɨɢɬ ɬɟɧɝɟ Ⱥ ɷɬɨ ɰɟɧɚ ɛɭɯɚɧɤɢ ɯɥɟɛɚ ȼ ©ɩɥɨɯɨɟª ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɜɟɪɬɫɦɚɪɤɨɣɫɬɨɢɥɤɨɩɟɟɤ ɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɛɭɥɤɚɛɟɥɨɝɨɯɥɟɛɚ ± Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧɜɟɪɬ ɛɵɥ ɜ ɱɟɬɵɪɟɪɚɡɚɞɟɲɟɜɥɟɯɥɟɛɚɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɫɪɚɜɧɹɥɢɫɶ ɜɰɟɧɟ"ȿɫɥɢɠɟɜɵɡɚɯɨɬɢɬɟɨɬɩɪɚɜɢɬɶɩɢɫɶɦɨɫɤɚɠɟɦɜɋɇȽ ɜɚɦ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɦɚɪɤɭ ɩɪɢɞɺɬɫɹ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɬɟɧɝɟ ə ɭɠɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɸɨɩɨɫɵɥɤɚɯɛɚɧɞɟɪɨɥɹɯ ɂɯ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɨɬɵɦɟɬ ɬɵɫɹɱɢ Ʉɭɞɚɠɟɢɞɭɬɷɬɢɞɟɧɶɝɢ±ɫɩɪɨɫɢɬɟ ɜɵ ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɧɚ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɩɨɱɬɨɜɵɯɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ

ȼɫɟɦɵɯɨɞɢɦɜɦɚɝɚɡɢɧɵɢɧɚ ɪɵɧɤɢɌɨɫɱɟɦɬɚɦɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɧɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɧɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɧɟ ɩɨɞɞɚɺɬɫɹ ɋɟɪɟɞɢɧɚ ɥɟɬɚ ɉɨɲɺɥ ɫ ɸɝɚ ɩɨɬɨɤ ɹɝɨɞ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɮɪɭɤɬɨɜ Ⱦɚɠɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɞɚɱɧɢɤɢ ɫɬɚɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɡɟɥɟɧɶɢɨɜɨɳɢɧɚɩɪɨɞɚɠɭ ɇɨ ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɰɟɧɵ ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɨɝɭɪɰɵ ɜ ɷɬɨɜɪɟɦɹɦɨɠɧɨɛɵɥɨɤɭɩɢɬɶɩɨ ɬɟɧɝɟɡɚɤɢɥɨɝɪɚɦɦɉɭɱɨɤ ɡɟɥɺɧɨɝɨɥɭɤɚ±ɬɟɧɝɟɋɟɣɱɚɫ ɨɝɭɪɰɵ ɞɟɲɟɜɥɟ ɱɟɦ ɩɨ ɧɟ ɧɚɣɞɺɬɟ ɉɭɱɨɤ ɡɟɥɺɧɨɝɨ ɥɭɤɚ ± Ʉɬɨɬɨɦɨɠɟɬɜɨɡɪɚɡɢɬɶɢɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɞɟɫɤɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣ ɜɫɟɝɞɚ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɗɬɨ ɬɚɤ ɇɨ ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɢɬɪɢɝɨɞɚɬɨɦɭɧɚɡɚɞɢ ɩɹɬɶɉɨɱɟɦɭɠɟɬɨɝɞɚɛɵɥɢɰɟɧɵ ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ" ɍ ɬɟɯ ɤɬɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɟɬ ɰɟɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɸɬɫɹɡɚɪɚɧɟɟɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɱɟɧɶɫɢɥɶɧɵɟɞɨɜɨɞɵɄɩɪɢɦɟɪɭɚɜɬɨɛɭɫɧɢɤɢɄɚɤɬɨɥɶɤɨɫɩɪɨɫɢɲɶɩɨɱɟɦɭɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɢɟɛɢɥɟɬɵɩɨɞɫɤɨɱɢɥɢɜɞɜɚɪɚɡɚ"Ɉɧɢ ɬɭɬ ɠɟ ɩɚɪɢɪɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɚȽɋɆɇɨɜɟɞɶɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨ ɷɬɢ ɰɟɧɵ ɢ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ Ⱥ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɢɥɟɬɨɜ ɪɚɫɬɺɬ Ɍɚɤ ɜ ɱɺɦ ɞɟɥɨ" ɇɟ ɩɨɪɚ ɥɢ ɭɠɟ ɢ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɷɬɢɮɚɤɬɵɇɨɟɫɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵɜɫɺɠɟɧɚɲɥɢɥɚɡɟɣɤɭɢɩɭɞɪɹɬɧɚɦɦɨɡɝɢɰɟɧɚɦɢ ȽɋɆɬɨɱɟɦɦɨɝɭɬɩɨɹɫɧɢɬɶɫɜɨɺ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɢ" ɄɩɪɢɦɟɪɭɩɨɦɚɪɲɪɭɬɭɄɨɤɲɟɬɚɭ±Ⱥɫɬɚɧɚ ɯɨɞɹɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɤɢ ɂɦ ȽɋɆ ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɟɡɞɚɜɩɨɟɡɞɚɯɪɟɡɤɨ ɩɨɞɫɤɨɱɢɥɚ" ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɚɥɢ ɥɭɱɲɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɩɭɫɬɢɥɢ ɛɨ-

ɩɨɱɟɦɭ" Ⱦɚ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨɫɨɡɞɚɜɚɬɶɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚɭɥɭɱɲɚɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɤɚɤɨɟɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ± ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɚɬɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ Ʉɭɞɚ ɩɪɨɳɟ ɩɨɞɧɹɬɶ ɰɟɧɵ ɇɢɤɚɤɢɯ ɬɟɛɟ ɯɥɨɩɨɬ Ⱥ ɱɢɫɬɵɣ ©ɧɚɜɚɪª ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɲɶɢɦɟɬɶɅɚɮɚɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ± ɷɬɨ ɧɟ ɥɚɮɚɚɧɚɝɥɚɹɯɚɥɹɜɚ ɉɪɢɱɺɦ ɛɟɫɫɬɵɠɚɹ ɜɨɪɨɜɚɬɚɹ ɩɚɯɧɭɳɚɹ ɹɜɧɵɦɝɪɚɛɟɠɨɦ ȼɵ ɧɟ ɩɨɞɭɦɚɣɬɟ ɱɬɨ ɫɨɛɢɪɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɹ ɯɨɞɢɥ ɤɚɤ ɡɚɧɭɞɚ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɥ ɩɨɞ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɜ ɤɚɫɫɵ ɤɭɩɟɚɜɬɨɛɭɫɵɢɜɵɧɸɯɢɜɚɥɝɞɟ ɛɵ ɱɟɝɨ ©ɧɚɤɨɩɚɬɶª ɇɢɱɟɝɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨɇɵɧɱɟɤɭɞɚɧɢɝɥɹɧɟɲɶ ± ɜɫɸɞɭ ɱɟɪɩɚɣ ɢɯ ɩɪɢɝɨɪɲɧɹɦɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɋɥɭɲɚɬɶ ɢɯ ɦɧɟ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɞ ɫɢɥɭ Ɉɧɢ ɟɳɺ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɜɟɪɹɬ ɢɡɴɹɧɵ ɢ ɩɨɪɨɤɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɭɬɺɦ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɢɯ ɛɟɫɟɞɚɯ ɨɧɢ ɩɨɪɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɫɬɨ ɚɧɟɤɞɨɬɢɱɟɫɤɢɟɫɥɭɱɚɢȼɨɬɨɞɧɨɢɡɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ȼ Ȼɭɪɚɛɚɣ ɟɞɭɬ ɨɬɞɵɯɚɬɶ ɫɨ ɜɫɟɯ ɤɨɧɰɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɇɨ ɬɨ ɫ ɱɟɦ ɬɭɬ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬɞɵɯɚɸɳɢɟ ɛɟɡ ɫɨɞɪɨɝɚɧɢɹ ɜ ɞɭɲɟ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ Ȼɭɞɭ ɤɪɚɬɨɤ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɛɭɬɵɥɤɚɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɜɨɞɵ©Ɍɭɪɚɧª ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɬɨɢɬ ɬɟɧɝɟ ȼȻɭɪɚɛɚɟɨɧɚɭɠɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɜ Ȼɭɬɵɥɤɚ©ɄɨɤɚɄɨɥɵªɭɧɚɫ

fNjǺǮ ǫǵǮǺǻǮ ǸǷǵǷǯǮǵ ǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǼ ǷǸǹǮǭǮǴDZǻȅ dzǻǷǹǩǪǷǻǩǴǾǷǹǷȁǷǩdzǻǷ tǸǴǷǾǷ ɥɟɟɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟɜɚɝɨɧɵɢɥɢɟɳɺ ɜɧɟɞɪɢɥɢ ɤɚɤɨɟɬɨ ɧɨɜɲɟɫɬɜɨ" ɇɢɱɟɝɨɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɇɚɨɛɨɪɨɬ ȼɚɝɨɧɵ ɭɫɬɚɪɟɥɢ ɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ± ɧɢɤɚɤɨɣɌɚɤɡɚɤɚɤɨɣɥɹɞɞɟɪɺɬɟɞɟɧɶɝɢɛɨɫɫɵɫɬɚɥɶɧɵɯɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ" ȼɛɟɫɟɞɚɯɫɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɷɬɢɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɡɦɭɳɚɬɶɫɹɢɯɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɣɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɍɚɤ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɨɢɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɧɟ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɭɫɟɪɞɢɟɦ ɚ ɡɚ ɫɱɺɬ ɤɚɪɦɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɍɨ ɟɫɬɶ ± ɧɚɲɟɝɨ ɫ ɜɚɦɢ ȿɫɥɢ ɬɚɤɢɯ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɨɨɧɢɢɡɨɛɪɟɬɭɬɜɟɱɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ Ⱥ ɜɩɪɨɱɟɦ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɬɨ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵ ɟɝɨ ɭɠɟ ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɗɬɨ ɜɟɱɧɨ ɞɜɢɝɚɸɳɢɣɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɰɟɧɧɚɜɫɺɢɜɫɹɤɨɬɨɪɵɣɜɫɟɝɞɚɢɞɺɬɜɝɨɪɭȽɪɟɲɢɬ ɨɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɢɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɨɧ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɫɨɜɟɫɬɢɧɟɦɨɠɟɬɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɫɩɹɬɶȿɦɭɞɨɪɨɝɚɬɨɥɶɤɨɜɩɟɪɺɞɤɧɚɲɢɦɤɨɲɟɥɶɤɚɦɂɡɧɚɟɬɟ

ɬɟɧɝɟɜȻɭɪɚɛɚɟ±ɋɬɨɥɶɤɨɠɟɫɬɨɢɬɢɤɜɚɫɂɬɚɤɩɨɜɫɟɦ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɋɬɨɹɧɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫɭɬɤɢ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɧɝɟ ȼ Ȼɨɪɨɜɨɦ ɞɚɠɟ ɡɚ ɨɞɢɧ ɱɚɫ ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɥɨɠɢɬɶ ɬɟɧɝɟ ɂ ɱɟɤɚɨɛɭɩɥɚɬɟɧɢɤɬɨɜɚɦɧɟɞɚɫɬ ȼɪɚɜɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɚɤɢɡɚɜɴɟɡɞɜ ɡɨɧɭɨɬɞɵɯɚɧɚɫɜɨɺɦɚɜɬɨɅɸɞɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɜɫɺ ɷɬɨ ɫ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɭ ɦɟɧɹ ȿɫɬɶ ɬɚɦ ɯɨɬɶ ɤɚɤɚɹɧɢɛɭɞɶ ɜɥɚɫɬɶ" ɂɥɢȻɭɪɚɛɚɣɨɬɞɚɧɜɫɬɢɯɢɸɩɨɛɨɪɨɜ ɫɬɹɠɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɯɚɦɫɬɜɚ" Ɉɬɜɟɬɚ ɧɚ ɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɹɧɟɧɚɲɺɥɇɨɩɨɹɜɢɥɚɫɶɦɵɫɥɶ Ɇɨɠɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɨɛ ɭɯɢɳɪɟɧɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɬɨɪɝɨɜɰɟɜɢɧɟɬɨɥɶɤɨɎɚɧɬɚɡɢɹɢɚɩɩɟɬɢɬɵɢɯɜɫɟɯɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɋɩɨɫɨɛɵɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɢɦɢ ɰɟɥɢ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɋɜɨɞɹɬɫɹ ɨɧɢ ɥɢɲɶ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶɭɦɚɢɫɢɥɵɱɬɨɛɵɦɟɧɶɲɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶɪɭɤɚɦɢɧɨɢɡɷɬɨɝɨɩɨ-

ɥɭɱɚɬɶɤɚɤɦɨɠɧɨɛɨɥɶɲɟɞɨɯɨɞɚ Ⱥɜɟɞɶɞɚɜɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɩɨɱɬɢ ɤɚɠɞɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɰɟɧɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ ɜɵɝɨɞɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɭ ɢɥɢɱɚɫɬɧɢɤɭȼɫɟɥɸɞɢɬɨɥɶɤɨɨɬ ɷɬɨɝɨɫɬɪɚɞɚɸɬȾɚɠɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟɦɨɠɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɫɜɨɟɣɞɨɥɢɧɚɥɨɝɨɜɬɚɤɤɚɤɤɚɠɞɵɣɦɚɯɢɧɚɬɨɪ ɧɚɭɱɢɥɫɹɫɤɪɵɜɚɬɶɫɜɨɢɞɨɯɨɞɵ ȼɡɜɟɲɢɜɚɹ ɜɫɺ ɷɬɨ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɡɚɞɚɺɲɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɩɨɱɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɪɨɞ ɧɚɞɭɜɚɸɬ ɧɨɢɨɛɞɢɪɚɸɬɷɤɨɧɨɦɢɤɭɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ"ɉɨɱɟɦɭɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵɧɟɩɪɟɫɟɤɚɸɬɩɪɨɢɡɜɨɥɫ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨɦɤɨɬɨɪɨɟɨɬɩɭɫɤɚɟɬɫɹɜɄɨɤɲɟɬɚɭɩɨɩɹɬɢɪɚɡɧɵɦ ɰɟɧɚɦ ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜ ɊɄ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɄɜɚɬɱɚɫɚɪɚɜɧɹɥɚɫɶɞɜɭɦ ɬɟɧɝɟɌɟɩɟɪɶɨɧɚɩɨɞɫɤɨɱɢɥɚɞɨ ɬɟɧɝɟɅɸɞɢɠɟɤɩɪɢɦɟɪɭɜɧɚɲɟɦɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟɩɥɚɬɹɬɩɨ ɬɟɧɝɟ ɡɚ ɤɢɥɨɜɚɬɬɱɚɫ Ƚɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟ ɤɬɨ ɩɥɚɬɢɬ ɞɚɠɟ ɩɨ ɬɟɧɝɟɋɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹɤɬɨɜɜɺɥ ɫɢɫɬɟɦɭɱɬɨɥɸɞɢɩɨɪɚɡɧɵɦɫɬɨɪɨɧɚɦɭɥɢɰɵɜɨɡɦɟɳɚɸɬɪɚɡɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ" Ʉɨɦɭ ɢ ɡɚ ɱɬɨ ɧɚɪɨɞ ɩɟɪɟɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɜɞɜɨɣɧɟ ɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ" ə ɩɪɢɜɺɥ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɵ Ɇɨɥɱɭ ɨ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɟ ɛɚɧɤɢɪɨɜ ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɨɜ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝɠɢɥɵɯɞɨɦɨɜɄɋɄȺɟɫɬɶ ɠɟ ɟɳɺ Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɞɨɦɚ ɍɧɢɜɟɪɦɚɝɢ ɬɚɤɫɢ ɛɚɪɵ ɤɚɮɟ ɩɥɚɬɧɵɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ȾɄ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɵ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟɛɚɧɢɰɟɯɚɩɨɜɵɩɟɱɤɟɯɥɟɛɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɤɨɥɛɚɫ ɀɄɏ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟɋɌɈ«Ⱦɚ ɪɚɡɜɟɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɂɜɫɟɨɧɢɝɪɟɲɚɬɬɟɦɠɟ±ɧɟɩɨɦɟɪɧɵɦ ɜɡɜɢɧɱɢɜɚɧɢɟɦ ɰɟɧ Ⱥ ɜɟɞɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɫɥɵɲɧɵ ɫ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɪɢɛɭɧ ɩɪɢɡɵɜɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɋɥɨɜɚɟɫɬɶȺɝɞɟɠɟɞɟɥɚ"Ⱥ ɬɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦɰɟɧɵɧɚɜɫɺɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɬɭɬɢɪɚɫɬɭɬɂɧɢɤɬɨɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɜɟɬɢɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɚɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɷɬɢ ɰɟɧɵ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ" Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɲɶ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɬɚɤ ɫɨ ɜɫɟɯ ɤɨɧɰɨɜ ɫɥɵɲɢɲɶ ɭ ɧɚɫ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɵɧɨɱɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚ±ɷɬɨɧɟ ɯɚɨɫɧɟɫɢɫɬɟɦɚɝɞɟɨɞɧɢɩɭɬɺɦ ɨɛɦɚɧɚɦɨɝɭɬɧɚɛɢɜɚɬɶɤɨɲɟɥɶɤɢ ɢ ɫɱɟɬɚ ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨɥɭɝɨɥɨɞɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɭɪɚɡɞɟɬɵɦɢ ə ɛɵɜɚɥɜɫɬɪɚɧɚɯɫɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɇɨ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨɬɨɦɭɱɬɨɬɜɨɪɢɬɫɹɡɞɟɫɶ ɍɧɚɫɠɟɧɟɪɵɧɨɤɚɝɪɚɛɟɠɨɞɧɢ-

ɦɢɞɪɭɝɢɯȼɬɟɯɫɬɪɚɧɚɯɝɞɟɹɛɵɜɚɥ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɛɨɪɸɬɫɹɡɚɬɨɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɧɢɠɚɬɶ ɰɟɧɵ ɇɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ±ɝɥɚɜɧɵɣɞɜɢɠɢɬɟɥɶɪɵɧɤɚ ɛɵɫɬɪɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɉɪɨɞɚɥ ɫɬɚɪɵɣ ± ɡɚɜɨɡɢ ɧɨɜɵɣ ɂ ɧɚ ɧɟɝɨɫɧɨɜɚɧɚɣɞɺɬɫɹɫɩɪɨɫɍɧɚɫ ɠɟɞɨɱɟɝɨɬɨɥɶɤɨɧɟɞɨɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɛɵ ɜɡɜɢɧɬɢɬɶ ɰɟɧɵ ɞɚ ɬɚɤɱɬɨɛɵɨɧɢɦɚɥɨɤɨɦɭɛɵɥɢɞɨɫɬɭɩɧɵɂɜɟɞɟɬɫɹɧɚɷɬɨɜɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶȺɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɣɤɨɦɢɬɟɬɂɧɨɣɪɚɡɫɦɨɬɪɢɲɶɧɚɩɪɨɞɚɜɚɟɦɭɸɹɝɨɞɭɚɨɧɚɭɠɟɬɚɤɚɹɱɬɨ ɧɚɧɟɺɢɦɭɯɢɛɪɟɡɝɭɸɬɫɚɞɢɬɶɫɹ ɇɨɟɺɰɟɧɚɬɚɤɚɹɤɚɤɛɭɞɬɨɟɺɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢ ɧɚ ɦɺɞɟ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɫɨɪɜɚɥɢɫɝɪɹɞɤɢɄɚɤɨɣɬɨɦɚɪɚɡɦ ɧɚɯɨɞɢɬɧɚɧɚɲɢɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɺɪɨɜ Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɨɨɛɟɳɚɥ ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɦɱɬɨɛɭɞɭɩɢɫɚɬɶɫɬɚɬɶɸ ɧɚɷɬɭɬɟɦɭɨɧɢɱɭɬɶɥɢɧɟɜɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫɡɚɹɜɢɥɢɚɤɢɦɨɜɚɤɢɦɨɜɩɨɩɪɨɫɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɞɟɥɨɜɵɟ ɦɭɠɢɤɢ ɰɟɧɨɜɵɦ ɩɪɨɯɨɞɢɦɰɚɦ ɫɜɟɪɧɭɬ ɲɟɸɍɜɵɡɚɬɪɨɧɭɬɚɹɬɟɦɚɢɚɤɢɦɚɦɧɟɩɨɞɫɢɥɭɂɯɬɨɜɫɟɝɨɧɚɝɨɪɨɞɢɨɛɥɚɫɬɶɩɨɨɞɧɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭ Ⱥɪɜɚɱɟɣ±ɬɵɫɹɱɢɂɡɚɜɫɟɦɢɢɦ ɧɟ ɭɫɥɟɞɢɬɶ ɗɬɚ ©ɪɠɚɜɱɢɧɚª ɬɚɤ ɜɴɟɥɚɫɶ ɜ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ ɱɬɨ ɭɧɹɬɶ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɱɚɫɬɧɭɸ ɨɯɨɬɭ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɰɟɧ ɦɨɠɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ȿɫɥɢ ɯɨɬɢɬɟ±ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɵɣɝɥɚɡɢɝɥɚɫ ɂ ɩɟɪɜɵɦ ɧɚɲɢɦ ɲɚɝɨɦ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɭɬɢɞɨɥɠɧɨɫɬɚɬɶɧɟɠɟɥɚɧɢɟɱɬɨ ɬɨ ɫɯɨɞɭ ɤɭɩɢɬɶ Ⱥ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɰɟɧɨɣ ȿɫɥɢ ɨɧɚ ɡɚɜɵɲɟɧɚ ɢɜɚɫɧɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɬɨɨɬɤɚɠɢɬɟɫɶ ɍɜɟɪɹɸ ɜɚɫ ɩɨɫɬɨɢɬ ɞɟɧɶ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨ ɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɛɭɞɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶ ɰɟɧɭ ɉɨɞ ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɧɚɞ ɰɟɧɚɦɢ ɦɵɨɝɪɚɞɢɦɫɟɛɹɢɜɫɟɜɦɟɫɬɟɩɨɦɨɠɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɥ ɯɨɪɨɲɨ ɚ ɤɬɨ ± ɩɥɨɯɨɉɨɤɚɠɟɫɜɨɸɛɟɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɧɢ ɡɚɦɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɲɢɦɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢȺɤɚɤɢɦɚɦɜɫɺɠɟɨɛɪɚɳɚɸɫɶ ɫɩɪɨɫɶɛɨɣɨɬɢɦɟɧɢɜɫɟɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɋɟɪɝɟɣȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱɢɀɨɦɚɪɬ Ɇɢɪɚɫɨɜɢɱ Ʌɸɞɢ ɬɚɤ ɧɚ ȼɚɫ ɧɚɞɟɸɬɫɹɢɜɟɪɹɬȼɨɢɦɹɫɨɜɟɫɬɢɢ ɱɟɫɬɢɜɨɢɦɹɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚɡɚɫɬɚɜɶɬɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɯɨɬɶ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ ɉɨɜɟɪɶɬɟ ɫɢɥ ɭɠɟɧɟɬɠɢɬɶɜɷɬɨɦɦɚɪɚɡɦɟɰɟɧɢ ɭɧɢɠɟɧɢɣɁɚɱɬɨɠɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟɨɪɝɚɧɵɩɨɥɭɱɚɸɬɡɚɪɩɥɚɬɭ" ȼɟɞɶɷɬɨɬɨɠɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 

ȼɢɤɬɨɪɌȿɊȿɓɍɄ


7

Ɇɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

ǞǯǻǮǻDZǺǭȌǺDzǾǯǻǮǻDZǭ ǵǸǵǒȆDzǽǭǴǻǟǝǠǑǚǛȀǾǿǽǻǶǾǿǯDz Ʉɚɤ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨ ɨɛɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɜɟɱɟɪ ɜ ɲɤɨɥɟ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɨɤɢɞɚɸɳɢɯɟɟɫɬɟɧɵɪɟɛɹɬɧɚɞɟɟɬɫɹɧɚɤɚɤɭɸɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɬɚɤɢɟ ɧɚɞɟɠɞɵ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɸɬɫɹ Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɫɬɪɹɬ ɩɪɟɞɥɨ ȺɄɍɒȺɌɖ ɏɈɑȿɌɋəȼɋȿȽȾȺ ɠɟɧɢɹɦɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɪɭɤɨɜɨ Ʉɨɝɞɚɬɨ ɜ ɝɨɞɭ ɹ ɭɟ ɯɚɥ ɜ Ʉɢɟɜ ɱɬɨɛɵ ɩɨɩɵɬɚɬɶ ɫɱɚɫɬɶɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɇɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ± ɜ ɷɬɨɬ ɝɨɞ ɛɵɥ ɧɚɛɨɪ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɦɵ ɫɟ ɝɨɞɧɹ ɧɚɱɧɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɋɨɜɟɬɫɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ ɩɨɞɚ ɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ə ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɨɝɥɨɬɢɥ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɡɧɚɥ ɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢɜɱɭɠɨɦɦɨɧɚɫɬɵɪɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɭɫɬɚɜɨɦ Ⱦɟɥɨ ɬɨ ɧɟ ɜ ɷɬɨɦ ɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɹ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɥɟɬɟɥɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ ɇɨ ɹɬɨ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɦɨɝ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ ɪɚɛɨɬɭ Ⱦɨ ɫɬɨɣɧɭɸ"Ⱦɚɞɨɫɬɨɣɧɭɸɇɚɫ ɬɚɤ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢ ɜɫɟ ɩɪɨ ɮɟɫɫɢɢ ɯɨɪɨɲɢ ± ɜɵɛɢɪɚɣ ɧɚ ɜɤɭɫ ɋɥɟɫɚɪɹɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɫɚɧɬɟɯ ɧɢɱɟɫɤɨɦ ɡɚɜɨɞɟ ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɧɨɝɨɪɨɞɧɢɯɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ Ɂɚɦɟɬɶɬɟ ɹ ɬɨɝɞɚ ɩɪɚɤɬɢ ɱɟɫɤɢ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɦɟɞɚɥɢɫɬ ɨɞɧɚ ɱɟɬɜɟɪɤɚ ɜ ɚɬɬɟɫɬɚɬɟ ɧɟɞɭɦɚɥɨɩɪɟɫɬɢɠɧɨɣɪɚɛɨɬɟ ɞɥɹɫɟɛɹəɞɭɦɚɥɩɪɨɫɬɨɨɪɚ ɛɨɬɟɡɧɚɹɱɬɨɠɢɡɧɶɜɩɟɪɟɞɢ ɞɥɢɧɧɚɹɢɹɫɦɨɝɭɫɟɛɹɜɧɟɣ ɧɚɣɬɢ ȼɫɟ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɢ ɦɟɪɨɜɤɨɝɞɚɡɜɟɡɞɵȽɨɥɥɢɜɭɞɚ ɪɚɛɨɬɚɥɢɤɟɦɭɝɨɞɧɨɥɢɲɶɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ ə ɫɟɣɱɚɫ ɨɬɜɥɟɤɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɠɞɚɬɶ ɜɫɟɝɨ ɢ ɫɪɚ ɡɭɇɚɞɨɩɪɨɫɬɨɩɨɬɟɪɩɟɬɶɇɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɪɩɟɬɶ ɟɫɥɢ ɩɟɪɟ ɦɟɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ" Ʉɫɬɚɬɢ ɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɞɧɟ ɋɦɨɝɭɬ ɥɢ ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɜɵ ɩɭɫɤɧɢɤɢ ɲɤɨɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ" ɋɨɦɧɟɜɚɸɫɶ ɇɚ ɜɫɟɯɩɪɨɫɬɨɧɟɯɜɚɬɢɬɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɗɬɨɹɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɚɛɨ ɬɟ ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɯɨɬɶ ɨɬɛɚɜɥɹɣ

ɞɹɳɢɯɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣɇɚɫɤɨɥɶ ɤɨɢɦɦɨɠɧɨɜɟɪɢɬɶɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɫɚɦ Ɍɭɬ ɭɠ ɛɟɡ ɥɢɱɧɨɝɨɨɩɵɬɚɧɟɨɛɨɣɬɢɫɶ ə ɠɟ ɜɟɞɭ ɪɟɱɶ ɨ ɩɨɫɬɨɹɧ ɧɨɣɪɚɛɨɬɟ

ȻȺɅȺɇɋ ɇȿɋɏɈȾɂɌɋə ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧ ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɵ ɩɭɫɤɚɟɦ ɜ ɫɜɟɬ ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɯ ɬɵɫɹɱɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜȽɨɬɨɜɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɬɨɥɶɤɨɪɚɛɨɱɢɯɪɭɤɝɨɥɨɜɢ ɧɨɝ"ɋɨɦɧɟɜɚɸɫɶɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ©ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ ɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨª ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ Ʉɚɤ ɟɣ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ" ȼɵ ɫɤɚ ɠɟɬɟ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɬɪɢ ɬɵɫɹɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɪɚɡɭ ɧɚɱɧɭɬ ɢɫɤɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɑɚɫɬɶ ɩɨɣɞɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɛɟɡ ɜɵɫ ɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨ ɇɨ Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɢ ɢɡ ɜɭɡɨɜ ɜɵɯɨɞɹɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɏɨ ɪɨɲɢɟ ɥɢ ɩɥɨɯɢɟ ɥɢ ± ɷɬɨ ɧɚ ɫɨɜɟɫɬɢ ɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟ ɥɟɣ ɧɨ ɜɟɞɶ ɜɵɯɨɞɹɬ Ʉɭɞɚ ɢɦɞɟɜɚɬɶɫɹɤɨɝɞɚɜɫɟɦɟɫɬɚ ɡɚɧɹɬɵ" ɇɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɚ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɢɫɚɥ Ɇɚɹɤɨɜ ɫɤɢɣ ɢ ɤɚɤ ɡɚɛɚɜɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɬɪɨɤɢ ɟɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ©Ʉɟɦɛɵɬɶ"ª ɍɦɟɧɹɪɚɫɬɭɬɝɨɞɚ ɛɭɞɟɬɢɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ Ƚɞɟɪɚɛɨɬɚɬɶɦɧɟɬɨɝɞɚ ɱɟɦɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ" ɇɭɠɧɵɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢ² ɫɬɨɥɹɪɵɢɩɥɨɬɧɢɤɢ ɋɪɚɛɨɬɚɬɶɦɟɛɟɥɶɦɭɞɪɟɧɨ ɫɧɚɱɚɥɚɦɵ ɛɟɪɟɦɛɪɟɜɧɨ ɢɩɢɥɢɦɞɨɫɤɢ ɞɥɢɧɧɵɟɢɩɥɨɫɤɢɟ« Ʉɚɤ ɜ ɜɨɞɭ ɝɥɹɞɟɥ ɧɚɲ ɤɥɚɫɫɢɤ ɩɪɚɜɞɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɇɵɧɱɟɬɨ ɜɫɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɢɡ

Ⱦɋɉ ɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɚɟɫɥɢɤɦɟɛɟɥɶɳɢɤɚɦ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɳɢɤɨɜ ɩɥɚ ɫɬɢɤɨɜɵɯɨɤɨɧɬɨɜɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹɥɢɲɶɬɨɬɤɬɨɧɟɦɨ ɠɟɬ ɫɦɢɪɢɬɶɫɹ ɫ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢ ɨɧɚɥɢɡɦɨɦ əɡɞɟɫɶɧɢɫɤɨɥɶɤɨɧɟɢɪɨɧɢ ɡɢɪɭɸ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɥɚɛɨɣ ɩɨɞ ɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɨɪ ɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɨɤɨɧ ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ ɯɨɬɶ ɨɧɢ ɫɨɡɞɚ ɸɬ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ Ʉɫɬɚɬɢ ɨɛ ɷɬɨɦ Ɇɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ ɨɛɟɫɩɟ ɱɢɬɶɬɪɢɬɵɫɹɱɢɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ" ɇɢ ɮɢɝɚ Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɱɚɫɬɶ ɩɨɣɞɟɬ ɨɛ ɭɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɸɪɢɫɬɨɜɷɤɨɧɨɦɢ ɫɬɨɜ ɩɪɢɯɨɞ ɲɬɚɦɩɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɡ ɬɟɯ ɠɟ ɜɭɡɨɜ ɫ ɥɢɯɜɨɣɞɨɩɨɥɧɢɬɷɬɭɰɢɮɪɭ ɑɬɨ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ" ɉɨɥɧɵɯ ɫɢɥ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɨ ɨɫɬɚɸɳɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɢɹ ɨɧɵɯ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɫɭɬ ɫɬɜɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɗɤɚ ɡɚ ɜɟɪɧɭɥ Ⱦɥɹ ɹɫɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɱɭ ± ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɜɚɲɢ ɪɭɤɢ ɇɟɬ ɞɥɹɧɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ⱥ ɞɟɥɚɬɶɬɨ ɢɦ ɱɬɨ" ȼɟɞɶ ɤɪɨɦɟ ɪɭɤ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɢ ɝɨɥɨɜɵ Ʉɬɨɬɨ ɝɞɟɬɨ ɤɚɤɬɨ ɭɫɬɪɨ ɢɬɫɹ ɇɨ ɷɬɨ ɜɫɟ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶ ɧɨ Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ȿɫɬɶ ɷɧɧɨɟ ɤɨ ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ ɢ ɜɭɡɨɜ ɧɨ ɧɟɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɨ ɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɦɟɫɬ ɇɚɢɜɧɵɣ ɧɚɢɜɧɵɣ Ɇɚ ɹɤɨɜɫɤɢɣ ɋɬɨɥɹɪɭ ɯɨɪɨ ɲɨ ɢɧɠɟɧɟɪɭ² ɥɭɱɲɟ ɹ ɛɵ ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɨɦɩɨɲɟɥ ɩɭɫɬɶ ɦɟɧɹ ɧɚ ɭɱɚɬ Ⱦɚ ɤɬɨ ɬɟɛɹ ɧɚ ɭɱɢɬ ɧɚ ɫɜɨɸ ɝɨ ɥɨɜɭ Ɂɚɱɟɦ ɬɵ ɧɭɠɟɧ ɬɚɤɨɣ ɝɪɚ ɦɨɬɧɵɣ ɞɨ ɩɨɪɵ ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ȼɨɬ ɹ ɛɭɞɭ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɫɹ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɬɨɝɞɚ ɢ ɩɟɪɟɞɚɦ ɬɟɛɟɫɜɨɣɨɩɵɬȺ ɞɨ ɩɨɪɵ ɞɚɠɟ ɧɟ ɧɚɞɟɣɫɹ Ʉɨ ɧ ɤ ɭ ɪ ɟ ɧ ɰ ɢ ɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨ ɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɮɟ ɫɫɢɨɧɚɥɶ ɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɱɟɥɨ ɜɟɤɚ ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɷɬɨɢɧɟ ɩɥɨɯɨ ȼɫɹɤɨ ɨɧ

բ յ" ֥ ֭ Ŗ յź‫ئ‬ՠ դ

ɩɨɞɧɚɬɚɫɤɚɟɬɫɹ ɫɬɚɧɟɬ ɟɫɥɢ ɧɟ ɚɫɨɦ ɬɨ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɬɨɥɤɨɜɵɦɫɩɟɰɨɦɇɨɞɨɦɨɟɝɨ ɭɯɨɞɚ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɦɨɝɢ ɇɟ ɞɨɥɠɟɧ ɬɵ ɛɵɬɶ ɥɭɱɲɟɦɟɧɹɢɬɨɱɤɚ Ⱥ ɜɨɬ ɬɟɩɟɪɶ ɱɭɬɶ ɩɨɩɨɞ ɪɨɛɧɟɟ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɉɪɨɞɥɢɥɢ ɫɪɨɤ ȿɫɬɶ ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɜɵɝɨ ɞɚȺɜɱɟɦɨɧɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ" ȼ ɬɨɦ ɱɬɨ ɡɚ ɬɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɧɚɞɛɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɠɟɧɫɤɨɣ ɩɟɧ ɫɢɢ ɜɵɣɞɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɣ ɫɬɚɪɬ ɟɳɟ ɩɨɱɬɢ ɞɟɫɹɬɶ ɬɵɫɹɱ ɜɵ ɩɭɫɤɧɢɤɨɜ Ⱦɟɜɭɲɟɤ ɜ ɷɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨɡɶɦɟɦ ɡɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ Ʉɭɞɚɢɦɞɟɜɚɬɶɫɹ" Ʉɨɧɟɱɧɨɦɨɠɧɨɜɵɫɨɤɨɦɟɪ ɧɨ ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɜɭɡɵ ɢ ɫɭɡɵ Ɍɚɤ ɜɟɞɶ ɢ ɩɨɫɥɟ ɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɬɪɭɞɨɭ ɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɬ ȼɭɡɵ ɲɬɚɦɩɭ ɸɬ ɸɪɢɫɬɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɗɬɨ ɜɟɞɶ ɫɩɥɨɲɧɚɹ ɚɛɫɬɪɚɤ ɰɢɹ ɇɚ ɫɬɭɞɟɧɬɟ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ± ɟɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɇɟ ɩɚɩɚ ɦɚɦɚɜɭɡɇɨɢɧɟɱɭɠɨɣɞɹɞɹ ȼɵɩɭɫɤɚɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɛɭɞɶɬɟ ɞɨɛɪɵ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨ ɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɭɞɚɬɨ Ɍɚɤ ɧɟɬ ɠɟ ɋɪɭɛɢɥɢ ɛɚɛɤɢ ± ɢ ɜ ɤɭɫɬɵ Ʉɨɝɨɜɵɩɭɫɬɢɥɢɢɫɤɚɤɢɦɡɧɚ ɧɢɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɜɭɡ ɦɚɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ ɬɟɦ ɬɚɥɚɧɬɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɛɟɡ ɧɢɯ ɧɚɲɥɢ ɛɵ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɇɨ ɤɚɤ ɠɟ ɛɟɡ ɤɨɪɨɱɤɢ"

ɄɍɉɂɋɅɍɒȺɃ ɉɊɈȾȺɃɋɅɍɒȺɃ Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɦɟɧɹ ɜɨɥɧɭ ɸɬ ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ ɤɭɞɚ ɞɟɜɚɬɶ ɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɲɤɨɥ ɛɟɡ ɩɨ ɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡ ɢ ɤɚɤ ɛɵɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɬɟɯ ɠɟ ɜɭɡɨɜ ɫ ɩɪɢɞɭɪɨɲɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɨɛ ɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɸɪɢɫɬ Ɂɞɟɫɶ ɹ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɡɥɨɛ ɫɬɜɭɸ ɧɨ ɩɨɣɦɢɬɟ ɦɟɧɹ ɩɪɚ ɜɢɥɶɧɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɧɢ ɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ Ɇɨɹ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɰɚ ɜ ɝɨɞɭ ɲɥɚɧɚɭɱɟɛɭɱɬɨɛɵɛɵɬɶɷɤɨ ɧɨɦɢɫɬɨɦɜɩɢɳɟɜɨɣɩɪɨɦɵɲ ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨɱɧɟɟ ɜ ɦɹɫɨɦɨ ɥɨɱɧɨɣȼɫɜɨɟɣɫɮɟɪɟɨɧɚɚɫ ɜɞɪɭɝɢɯɬɨɠɟɫɨɨɛɪɚɠɚɟɬ Ɂɚɱɟɦ ɧɭɠɧɚ ɛɵɥɚ ɭɡɤɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ" Ⱥ ɡɚɬɟɦ ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɬ ɦɟɧɧɵɦ Ⱥ ɫɟɝɨɞɧɹ ɱɬɨ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɇɢɤɬɨ ɢɡ ɜɵɩɭɫɤ ɧɢɤɨɜɜɭɡɨɜɩɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɦɚɥɵɦ ɢɫ

№ 23 17 июля 2014 года

ɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɜɟɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫ ɋɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɱɟɦ ɬɚɤɢɟ ɜɨɨɛɳɟɧɭɠɧɵ"ɉɨɹɫɧɹɸɞɥɹ ɪɚɡɠɢɠɟɧɢɹɤɪɨɜɢɄɚɤɨɣɤɪɨ ɜɢ" Ⱦɚ ɧɚɲɟɣ ɫ ɜɚɦɢ ɤɪɚɫɧɨɣ ɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɄɚɤɛɵɦɵɧɢ ɭɤɥɨɧɹɥɢɫɶ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɜɫɟɦ ɂɪɚɧɶɲɟɧɟɩɭɫɤɚɥɢɧɚɫɚɦɨ ɬɟɤ ɞɚ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ ɩɨɦɚɥɟɧɶɤɭɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ȼɨɪɭɸɬ ɜɟɡɞɟ ɜɨɪɭɸɬ ɜɫɟɝ ɞɚ Ȼɥɢɧ ɬɚɤ ɢ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɩɹɬɶ ɩɟɪɟɮɪɚɡɢɪɨɜɚɬɶ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨ ɝɨ ȼɨɪɭɣɜɫɟɝɞɚ ɜɨɪɭɣɜɟɡɞɟ ɞɨɞɧɟɣɩɨɫɥɟɞɧɢɯɞɨɧɰɚ ȼɨɪɭɣ± ɢɧɢɤɚɤɢɯɝɜɨɡɞɟɣ ȼɨɬɥɨɡɭɧɝɦɨɣɢ« Ɍɭɬɭɠɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚ ɜɢɬɶ ɛɥɢɡɤɭɸ ɟɦɭ ɮɚɦɢɥɢɸ ɇɨɹɨɩɹɬɶɨɬɜɥɟɤɫɹɩɨɫɤɨɥɶ ɤɭɪɟɱɶɢɞɟɬɧɟɨɤɨɪɪɭɩɰɢɢɚ ɨɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ

ȼɉɈɑȿɌȿɅəɀɄɂ ɂɆɈɊȾȺɒɄɂ ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɵ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞɵ ɱɬɨ ɦɭ ɠɢɤɢ ɟɳɟ ɤɚɤɬɨ ɦɨɝɭɬ ɫɬɨɢ ɱɟɫɤɢ ɩɪɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɜɚ ɧɟ ɚ ɜɨɬ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɞɟɜɚɬɶɫɹ ɧɟɤɭɞɚ ɧɚɞɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ Ⱥ ɱɟɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ"Ɇɨɡɝɚɦɢ"Ɍɚɤɢɯɧɟ ɜɢɞɧɨ Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɘɛɨɱɤɚ ɩɨɤɨɪɨɱɟ ɜɵɪɟɡɩɨɝɥɭɛɠɟɂɱɬɨ"Ʉɚɤɨɟ ɬɨɞɟɧɟɠɧɨɟɯɚɦɥɨɩɨɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɟɦɭ ɜɫɟ ɩɨɡɜɨɥɟɧɨ ɢ ɪɚɫ ɩɭɫɬɢɬɫɜɨɢɥɚɩɵɅɚɞɧɨɟɫɥɢ ɷɬɨɬɜɨɣɩɪɢɧɰɚɟɫɥɢɩɪɨɫɬɨ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɵɣɭɪɨɞ" Ʉɫɬɚɬɢ ɜɫɹ ȿɜɪɨɩɚ ɩɨ ɦɨ ɥɨɞɟɠɢ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɍɚɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɥɟɬ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨ ɤɚɹɅɢɱɧɨɭɦɟɧɹɟɫɬɶɪɟɚɥɶ ɧɵɟ ɡɚɞɭɦɤɢ ɧɨ ɷɬɨ ɧɟ ɦɚɬɟ ɪɢɚɥ ɞɥɹ ɫɬɚɬɶɢ ɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɏɨɬɹ ɤɬɨ ɤɚɤ ɩɨ ɫɱɢɬɚɟɬ Ɉɞɧɨ ɫɤɚɠɭ ɩɪɹɦɨ ɇɟɬɭɧɚɲɟɣɦɨɥɨɞɟɠɢɪɟɚɥɶ ɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ Ⱦɚ ɱɬɨɬɚɦɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸ±ɜɬɪɭɞ ɏɨɬɹɨɩɬɢɦɢɡɦɭɆɚɹɤɨɜɫɤɨ ɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɡɚɜɢɞɨɜɚɬɶ ɫ ɭɱɟ ɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɩɨ ɬɨɝɞɚɲɧɢɦ ɦɟɪɤɚ ɫɚɦ ɨɧ ɛɵɥ ɛɟɡɞɟɥɶɧɢ ɤɨɦ Ʉɧɢɝɭɩɟɪɟɜɨɪɨɲɢɜ ɧɚɦɨɬɚɣɫɟɛɟɧɚɭɫ² ɜɫɟɪɚɛɨɬɵɯɨɪɨɲɢ ɜɵɛɢɪɚɣ ɧɚɜɤɭɫ ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɧɟɬ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɡɚɫɢ ɞɟɜɲɢɯɫɹ ɫɬɚɪɢɤɨɜ ɧɚ ɢɯ ɦɟ ɫɬɚɯ ɪɚɛɨɬɵ Ɋɚɡɜɟ ɱɬɨ ɧɚ ɦɟ ɫɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɣ Ɍɚɦ ɪɨɬɚɰɢɹ ɫɬɪɚɲɧɚɹ ȼɩɨɪɭ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɚɧɟɤɞɨɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɱɢɬɚɟɬɟ ɷɬɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɟɫɶɝɪɭɞɶɸɞɜɟɪɢɬɨɜɵ ɧɚɦɧɟɩɨɞɯɨɞɢɬɟɁɚɠɪɚɜɲɢɯ ɫɹɯɨɡɹɟɜɬɹɧɟɬɧɚɫɜɟɠɚɬɢɧɤɭ ɇɟɩɨɤɭɩɚɣɬɟɫɶɧɚɬɚɤɢɟɩɪɟɞ ɥɨɠɟɧɢɹɉɭɫɬɶɨɧɢɦɟɱɬɚɸɬɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɚ ɜɵ ɞɭɦɚɣɬɟ ɨ ɡɟɦ ɧɨɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ


8

№ 23 17 июля 2014 года

ɇ

ɇɚɫɜɹɡɢ

ɍȽɈɅɈȼɇɕɃɄɈȾȿɄɋ ɄȺɄɂȿɇɈȼɒȿɋɌȼȺ ɇȺɆɈɀɂȾȺɌɖ"

ɨɜɵɣ ɛɥɨɤ ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚ ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɚɜ ɦɚɬɟɪɟɣ ɞɟɬɟɣ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɧɚɤɚɡɚɧɢɹɡɚɛɨɥɟɟ ɬɹɠɤɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɝɭɦɚ ɧɢɡɚɰɢɸɧɟɤɨɬɨɪɵɯɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɇɨɜɵɣ ɭɝɨɥɨɜɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɛɭɞɟɬ ɠɟɫɬɤɨ ɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶɩɪɚɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɫɨɡ ɞɚɫɬ©ɤɪɟɩɤɢɣɳɢɬªɜɛɨɪɶɛɟɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸɢɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟ ɧɢɹɦɢ Ɉɫɨɛɨ ɫɬɪɨɝɨ ɛɭɞɭɬ ɧɚɤɚɡɵ ɜɚɬɶɫɹ ɥɸɛɵɟ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟ ɬɟɣ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶ ɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɭɠɟɫɬɨɱɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ± ɞɨ ɬɢ ɥɟɬ ɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵɢɡɚɩɪɟɬɧɚɪɚ ɛɨɬɭɫɞɟɬɶɦɢɍɠɟɫɬɨɱɚɸɬɫɹɧɚ ɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɢɞɟɬɫɬɜɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹ ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫɨɜɟɪɲɢɜ ɲɢɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧ ɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɢɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɨɫɭɠ ɞɟɧɢɹɨɬɫɪɨɱɤɢɨɬɛɵɜɚɧɢɹɧɚɤɚ ɡɚɧɢɹ ɚɦɧɢɫɬɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪ ɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɨɧ ɥɨɹɥɟɧ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɦɹɝɱɚɟɬ ɨɬɜɟɬ ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɫɬɭɩɢɥɫɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɥɹ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɭɹɡɜɢɦɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟ ɥɟɧɢɹɁɚɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɩɪɨɫɬɭɩɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɦɹɝɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɢɫ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɭɞɢɦɨɫɬɢ ȼ ɧɨɜɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟ ɧɨɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɧɚɤɚɡɚɧɢɹɡɚɬɟɪ ɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɬɢɢɛɨɥɟɟɥɟɬɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨ ɞɵɛɟɡɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ȼɜɟɞɟɧɵ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɡɚɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɪɨɡ ɧɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɨɝɪɚ ɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɍɄ ɞɥɹ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɞɥɹ ɍȾɈ ɩɨ ɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɢ ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ ɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɍȾɈɜɨɡɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɝɨɬɟɪɚɤɬɚɧɢ ɤɬɨ ɧɟ ɩɨɝɢɛ ɢ ɜɬɨɪɨɟ ± ɟɫɥɢ ɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɤɚɹɥɫɹ ɢ ɨɬɨɲɟɥ ɨɬ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɭɛɟɠ ɞɟɧɢɣ ȼ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɜɵ ɜɵɜɟ ɞɟɧɵ ɜɫɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɢ ɤɢɛɟɪ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɍɫɢɥɟɧɚ ɨɬɜɟɬ ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɥɟɜɟɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ Ɍɚɤɠɟ ɧɨɜɵɦ ɍɉɄ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞ ɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɡɢɦɚɬɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɝɨ ɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨ ɧɚɠɢɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨɪɟɲɟɧɢɸɫɭɞɚ ɜɬɨɦ ɱɢɫɥɟɥɢɰɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹɨɬɩɪɚ ɜɨɫɭɞɢɹ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨ ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɧɚɤɚɡɚɧɢɹ

ǐDZǮǺȃǶǿǹǬȄǷǴ ǮǷDZǽǺǻǺǽǬǰǶDZ

ȼɆȿɋɌɈȽɊɍɒɂ ±ɀȿɇȺ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚ ɫɬɢ ɪɟɲɢɥ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɫɜɨɢ ɛɨɤ ɫɟɪɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɝɪɭɲɟ ɩɪɟɞɩɨɱɟɥɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɠɟɧɭɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɨɬɪɚ ɛɚɬɵɜɚɥ ɭɞɚɪɵ ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɞɨɥɝɨ ɬɟɪɩɟɥɚ ɜɵɯɨɞɤɢ ɦɭɠɚ ɧɨ ɜ ɨɞɢɧ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɬɟɪɹɜ ɬɟɪɩɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶɡɚɩɨɦɨɳɶɸɜɩɪɚɜɨ ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɪɝɚɧɵɋɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɫɜɨɟɣ ɛɥɚɝɨɜɟɪɧɨɣ ɧɚ ɧɟɫ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɬɟ ɩɟɪɶɩɨɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨ ɡɚɤɨɧɭɊɚɡɦɵɲɥɹɬɶɨɫɨɞɟɹɧɧɨɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧɛɭɞɟɬɜɦɟɫɬɚɯɧɟɫɬɨɥɶ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ

ɈɌȾɕɏ ɋɄɍɅȺɑɇɕɆ ɂȻɈəɆɂ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɪɟ ɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɫɭɝ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɨɡɟɪɚ Ʉɨɩɚ ɉɪɢɯɜɚɬɢɜ ɫ ɫɨɛɨɣ ɢɡɪɹɞɧɭɸ ɩɚɪɬɢɸ ɫɩɢɪɬɧɨɝɨ ɢ

ɉɈȾȽɂɉɇɈɁɈɆ

 ȼ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɯ ɞɧɟɣ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɩɚɪɚ ɢɡ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɟɝɨ ɫɟɥɚɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶɧɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɚɦɢ Ⱦɟɧɶ ɜɵ ɞɚɥɫɹ ɠɚɪɤɢɦ ɢ ɝɥɚɜɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɪɟɲɢɥɨɯɥɚɞɢɬɶɫɹɤɪɭɠɤɨɣɩɢɜɚ ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɜɨɸ ɩɨɥɨɜɢɧɤɭ ɜ ɬɟɧɢ ɧɚ ɫɤɚɦɟɣɤɟ Ʉ ɧɟɣ ɩɨɞɫɟɥɢ ɞɜɟ ɠɟɧɳɢɧɵɰɵɝɚɧɤɢ Ɂɚɛɨɥɬɚɜ ɢ ɭɫɬɪɚɲɢɜɜɫɹɱɟɫɤɢɦɢɡɚɝɨɜɨɪɚɦɢ ɢɩɪɨɤɥɹɬɶɹɦɢɡɚɫɬɚɜɢɥɢɫɧɹɬɶɢ ɨɬɞɚɬɶ ɢɦ ɡɨɥɨɬɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢ ɜɫɸ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶ Ʉɨɝ ɞɚɩɪɢɲɟɥɫɭɩɪɭɝɠɟɧɚɧɟɫɦɨɝ ɥɚ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɥɨɜɧɨ ɜ ɬɭɦɚɧɟ Ɍɨɥɶɤɨɡɚɩɨɦɧɢɥɚɫɦɭɝɥɭɸɜɧɟɲ ɧɨɫɬɶ ɦɨɲɟɧɧɢɰ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɛɵ ɫɬɪɨ ɩɨɧɹɜ ɱɬɨ ɠɟɧɚ ɩɨɛɵɜɚɥɚ ɜ ɪɭɤɚɯ ɚɮɟɪɢɫɬɨɤ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸɤɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦȻɥɚɝɨ ɞɚɪɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚ ɧɢɬɟɥɟɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɛɵɥɢ ɡɚɞɟɪ ɠɚɧɵ ɇɚɜɫɟɝɞɚ ɬɟɩɟɪɶ ɨɬɩɚɞɟɬ ɨɯɨɬɚɨɛɳɚɬɶɫɹɫɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚ ɫɨɞɟɹɧ ɧɨɟɩɪɢɞɟɬɫɹɨɬɜɟɬɢɬɶɩɨɡɚɤɨɧɭ

ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ

Ɍɨɥɶɤɨ ɨɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɧɚ ɛɨɥɶɧɢɱɧɨɣ ɤɨɣɤɟ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɩɨɧɹɥɚ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɥɚ ɡɚ ɜɢɫɢɦɚ ɨɬ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ ɭɩɨ ɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɚ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɩɨɥɢɰɢɢ Ȼɭ ɪɟɞɨɦɚɢɢɝɪɚɥɚɫɫɨɛɚɤɨɣɉɨɤɚ ɜɢɥɨ ɜɫɸ ɟɺ ɠɢɡɧɶ ɫ ɧɨɝ ɧɚ ɪɚɛɚɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɦɚɬɶɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶɩɨɥɢɜɤɨɣɨɝɨɪɨ ɝɨɥɨɜɭ« ɧɚɣɬɢ ɩɪɨɩɚɜɲɭɸ ɞɜɭɯɥɟɬ ɞɚɪɟɛɟɧɨɤɭɲɟɥɜɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɧɸɸɞɟɜɨɱɤɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɉɪɢɟɯɚɜ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɨɥ ɢɸɥɹ ɜ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨɢɫɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɧɟɞɚɥɢ ɥɟɞɠɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢɛɵɥɚɩɪɨ Ȼɭɪɚɛɚɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɫɬɭɩɢ ɇɚɪɨɡɵɫɤɞɟɜɨɱɤɢɛɵɥɨɪɢɟɧ ɫɬɨ ɩɨɪɚɠɟɧɚ ɪɚɡɦɚɯɨɦ ɝɨɪɨɞ ɥɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨɬ ɬɢɪɨɜɚɧɥɢɱɧɵɣɫɨɫɬɚɜȻɭɪɚɛɚɣ ɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɬɢɜ ɥɟɬɧɟɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɓɭɱɢɧɫɤɚ ɫɤɨɝɨ ɊɈȼȾ ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɬɢɯɨɣ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɣ ɛɵɥɚ ɩɪɨ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɤɨɥɨ  ɢɸɥɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɨɤɨɥɨɜɥɟɫɨ ɫɬɨ ɛɭɪɧɵɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɝɨɪɧɨɣ ɫɨ ɞɜɨɪɚ ɞɨɦɚ ɭɲɥɚ ɞɜɭɯɥɟɬɧɹɹ ɩɨɫɚɞɤɟɜɦɟɬɪɚɯɨɬɞɨɦɚɠɢ ɪɟɤɢɇɟɦɧɨɝɨɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɞɨɱɤɚɋɨɫɥɨɜɪɨɞɢɬɟɥɟɣɞɟɜɨɱ ɜɨɣɢɡɞɨɪɨɜɨɣɛɵɥɚɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ ɫ ɫɨɤɭɪɫɧɢɤɚ ɤɚɫɦɚɬɟɪɶɸɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶɜɨɞɜɨ ɦɚɥɨɥɟɬɧɹɹɞɟɜɨɱɤɚɤɨɬɨɪɚɹɫɩɚ ɦɢ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ ɡɧɚɤɨ ɥɚɜɨɛɧɢɦɤɭɫɫɨɛɚɤɨɣ ɦɵɯɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɱɢɫɥɚɫɬɭɞɟɧ ɬɨɜ Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɩɚɞɚɥɢɜɧɨɱɧɵɯɤɥɭɛɚɯɧɚ ɞɢɫɤɨɬɟɤɚɯɇɟɪɚɡɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣ ©Ƚɪɚɛɟɠ ɛɵɥ ɪɚɫɤɪɵɬ ɱɟɪɟɡ ɢ Ɍɚɬɶɹɧɭ ɧɨ ɬɚ ɢɦɟɹ ɫɬɟɫɧɟ ɫɬɜɢɹɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɫɨ ɧɢɟ ɜ ɮɢɧɚɧɫɚɯ ɫɤɪɨɦɧɨ ɨɬ ɢɧɨɝɞɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɪɚɫɤɪɵɜɚ ɜɟɪɲɟɧɢɹ ɉɚɬɪɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɯɨɬɹ ɫɨɛɥɚɡɧ ɛɵɥ ɸɬɫɹɩɨɝɨɪɹɱɢɦɫɥɟɞɚɦɄɩɪɢ ɞɚɧɧɵɣ ɪɚɣɨɧ ɧɚɪɹɞ ɧɟɦɟɞ ɜɟɥɢɤ ɉɨɥɭɱɢɜ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɦɟɪɭɜɢɸɥɟɜɨɡɥɟɀȾɜɨɤɡɚɥɚ ɥɟɧɧɨ ɩɪɢɧɹɥ ɦɟɪɵ ɤ ɡɚɞɟɪɠɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɨɬɤɪɵ ɧɢɸ ɝɪɚɛɢɬɟɥɹ ɂɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜɫɟɠɟɪɟɲɢɥɚɫɶ ɬɨ ɩɨɯɢɬɢɥ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɥɟɬɧɢɣ ɦɟɫɬɧɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɉɨɩɚɜɜɨɞɧɨɢɡɧɨɱɧɵɯɭɜɟ ɜɫɭɦɦɟɬɟɧɝɟɢɫɨɬɨɜɵɣ ɩɨɯɢɳɟɧɧɨɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɨɡɚɤɨɧ ɫɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɬɟɥɟɮɨɧ©ɇɨɤɢɚªɈɛɳɚɹɫɭɦɦɚ ɧɨɦɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭª ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɨɝɥɭɲɟɧɚɝɪɨɦɤɢɦɡɜɭ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɫɨɫɬɚɜɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨ ɱɚɧɢɟɦ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɧɟɩɪɢɜɵɱ ɥɚɛɨɥɟɟɬɵɫɬɟɧɝɟ ɥɢɰɢɢ ɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɇɚ ɩɪɟɞɥɨ ɠɟɧɢɟ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɤɨɤɬɟɣɥɶ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɡɚɜɟɪɟɧɢɹɦ ɞɪɭ ɡɟɣ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɥɤɨɝɨɥɶ ɫɨ ɝɥɚɫɢɥɚɫɶ ɉɨɫɥɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɝɥɨɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ ɛɨɤɚɥɚ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɥɟɝɤɨɟ ɝɨɥɨɜɨɤɪɭ ɠɟɧɢɟ ɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶ ɬɚɧɰɟɜɚɬɶ ȼɟɱɟɪ ɩɪɨɥɟɬɟɥ ɛɵɫɬɪɨ ɇɚ ɭɬɪɨ ɫ ɧɟɩɪɢɜɵɱɤɢ ɛɨɥɟɥɚ ɝɨ ɥɨɜɚ ɜɫɟ ɬɟɥɨ ɪɚɡɛɢɬɨ ɧɟ ɯɨ ɬɟɥɨɫɶ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɉɟɪɟɛɨɪɨɜ ɫɟɛɹ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɞɨɠɞɚɬɶɫɹ ɇɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɭɠɟ ɩɨɞɠɢɞɚɥɚ ɜɱɟɪɚɲɧɹɹ ɤɨɦɩɚ ɧɢɹɪɟɲɢɥɢ©ɩɨɞɥɟɱɢɬɶɫɹªɜɨɞ ɧɨɦɢɡɥɟɬɧɢɯɤɚɮɟɌɚɬɶɹɧɚɨɬ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚȾȼȾȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚɫɶɜɦɟɫɬɟɫɧɢɦɢȾɢɦɚ

ǐǻǼǾǿǻǼǼǽǻǯǭǸǵǸǾȌ

ɩɪɢɝɥɚɫɢɜ ɞɟɜɭɲɟɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢ ɥɢɫɶ ɜ ɦɧɨɝɨɥɸɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɉɨ ɫɥɟɪɚɫɩɢɬɢɹɫɩɢɪɬɧɨɝɨɧɚɩɨɱɜɟ ɪɟɜɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɫɫɨɪɚ ȼɢɧɨɜɧɢɰɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɥɚ ɫɤɚɧɞɚɥ ɱɭɜɫɬɜɭɹ ɫɟɛɹ ɝɟɪɨɢɧɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ȼɞɨɜɨɥɶ ɧɚɦɚ ɯɚɜɲɢɫɶɤɭɥɚɤɚɦɢɢɪɚɡɝɨɪɹɱɟɧ ɧɵɟɜɵɩɢɬɵɦɞɪɚɱɭɧɵɩɟɪɟɲɥɢ ɤ ɛɨɸ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɨɪɨɧ ɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɫɢɥɨɣɭɞɚɪɢɥɩɭɫɬɨɣɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɛɭɬɵɥɤɨɣ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ Ɉɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ ɩɨɫɥɟɞ ɧɢɣ ɭɩɚɥ ɂɡɞɚɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɩɥɶ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɝɨɪɟɝɟɪɨɣ ɜɞɨɝɨɧɤɭ ɭɞɚɪɢɥ ɧɨɝɨɣ ɩɨ ɥɢɰɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɫɥɨɦɚɧɧɚɹɱɟɥɸɫɬɶɢ ɜɵɛɢɬɵɟ ɡɭɛɵ Ⱦɚɦɵ ɜɢɞɹ ɢɬɨɝ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢɫɱɟɡ ɥɢ ɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɞɵɯɚɬɟɥɟɣ ɨɞ ɧɢɯɉɪɢɦɢɪɟɧɢɟɦɟɠɞɭɧɚɩɚɞɚɜ ɲɢɦ ɢ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɦ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɜɫɬɪɟɱɧɨɟɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨɩɪɨ ɰɟɫɫɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɡɚ ɬɹɧɟɬɫɹɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɫɹɰɟɜ

ɤɨɬɨɪɵɣɨɤɚɡɵɜɚɥɟɣɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɨɬɞɵɯɭ ɧɟɝɨɞɨɦɚɛɥɚɝɨɪɨɞɢɬɟɥɢɭɟɯɚ ɥɢ ɜ ɨɬɩɭɫɤ ɒɭɦɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ ɪɚɞɨ ɫɬɶɸ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɭɜɢɞɟɥɚ ɱɬɨ ɪɟ ɛɹɬɚɩɨɫɥɟɭɟɞɢɧɟɧɢɹɧɚɤɭɯɧɟ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɧɵɦɢ ɫɦɟɹɥɢɫɶɩɨɩɨɜɨɞɭɢɛɟɡɈɞɧɚ ɢɡɞɟɜɭɲɟɤɡɚɦɟɬɢɥɚɦɨɥɩɨɣ ɦɚɥɢ ɤɚɣɮ ɇɚ ɧɟɞɨɭɦɟɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ Ɍɚɬɶɹɧɵ ɩɨɹɫɧɢɥɚ ɦɨɥ ©ɲɢɪɧɭɥɢɫɶª ɇɚɤɨɧɟɰ ɩɨɧɹɜ ɱɬɨɪɟɱɶɢɞɟɬɨɧɚɪɤɨɬɢɤɚɯɌɚ ɬɶɹɧɚɭɠɚɫɧɭɥɚɫɶɈɞɧɚɤɨɜɫɤɨ ɪɟɜɫɟɨɛɳɟɟɜɟɫɟɥɶɟɡɚɯɥɟɫɬɧɭ ɥɨɢɟɺɜɫɟɤɚɡɚɥɨɫɶɜɪɨɡɨɜɨɦ ɰɜɟɬɟ ɇɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɩɪɨ ɛɨɜɚɬɶ ɭɤɨɥɨɬɶɫɹ ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ ɇɟɨɛɵɱɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɣɮɨɪɢɢ ɢɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹɭɧɟɫɥɨɜɧɟɢɡɜɟ ɞɚɧɧɨɫɬɶ ɉɨɭɬɪɭ ɜɧɨɜɶ ɛɨɥɟɥɚ ɝɨɥɨɜɚɧɚɡɚɧɹɬɢɹɧɟɩɨɲɥɚ ɉɨɣɦɚɥɚɫɟɛɹɧɚɦɵɫɥɢɱɬɨ ɜɧɨɜɶ ɠɞɟɬ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɞɪɭɡɶɹ ɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɭɦɟɸɬ ɪɚɫ ɫɥɚɛɢɬɶɫɹɱɬɨɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹɜɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɂ ɩɨɲɥɨɩɨɟɯɚɥɨ ɋɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɫɞɚɥɚ ɡɨ ɥɨɬɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɜ ɥɨɦɛɚɪɞ ɜɵɤɭɩɢɬɶ ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɞɟɧɶɝɢ ɭ ɤɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɧɨ

Ɋɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɥɝɚɥɚ ɱɬɨ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ ɢ ɭɱɟɛɚ ɢɞɟɬ ɫɜɨɢɦ ɱɟɪɟɞɨɦ Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɨɛɵɥɚɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɦ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɧɚɪɤɨ ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɨɢɥɚ ɧɟɦɚɥɨ Ȼɭɞɭɱɢ ɜ ɞɨɥ ɝɚɯ ɭ ɛɵɜɲɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɛɟɡɜɵ ɯɨɞɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢȼɫɟɬɨɬɠɟ Ⱦɢɦɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨɥɝ ɨɤɚɡɚɜ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ ɭɫ ɥɭɝɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɩɨɨɛɟɳɚɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɞɨɡɭ ɛɟɫɩɥɚɬ ɧɨɇɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ©ɥɨɦɤɭª ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ Ɍɚɤ ɢɡ ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɟɳɺ ɢ ɜ ɨɫɨɛɭ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɭɸ ɢɧɬɢɦ ɭɫɥɭɝɢ ȼ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɱɟɪɨɜ ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɞɨɡɭ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɢɞɬɢ ɧɚ ɩɚɧɟɥɶ ɩɟɪɟɪɟɡɚɥɚ ɫɟɛɟɜɟɧɵɈɱɧɭɥɚɫɶɬɨɥɶɤɨɧɚ ɛɨɥɶɧɢɱɧɨɣ ɤɨɣɤɟ ɍɜɢɞɟɜ ɡɚ ɛɢɧɬɨɜɚɧɧɵɟɪɭɤɢɝɨɪɶɤɨɪɚɫ ɩɥɚɤɚɥɚɫɶ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɢɫɬɟɪɢɤɚ Ɍɨɥɶɤɨ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɧɹɥɚ ɜ ɤɚɤɨɟ ɛɨɥɨɬɨ ɩɨɩɚɥɚ ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɛɵɥɚ ɧɟɜɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ


9

ɉɭɥɶɫɪɟɝɢɨɧɨɜ [

ɋȺɇȾɕɄɌȺɍɋɄɂɃɊȺɃɈɇ ]

Ɋɨɜɧɨɣɞɨɪɨɝɢɲɟɮ Ʉɚɠɞɨɟɭɬɪɨɬɢɲɢɧɭɫɟɥɚɏɭ ɬɨɪɨɤɧɚɪɭɲɚɟɬɩɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɦɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫ ± ɞɚɜɧɹɹ ɦɟɱɬɚ ɯɭɬɨɪɹɧ ȿɝɨ ɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɥɚɞɢɫ ɥɚɜ Ⱥɥɟɯɢɧ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɫɪɨɞɧɢɥɫɹ ɫɠɢɬɟɥɹɦɢɏɭɬɨɪɤɚ ȼɥɚɞ ɬɚɤ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɩɚɫɫɚɠɢɪɵɪɨɞɨɦɢɡɆɚɞɟɧɢɟɬɚ ɨɧ ± ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɶ ɞɟɥɚ ɫɜɨɟɝɨ ɨɬɰɚɌɨɬɜɫɸɠɢɡɧɶɨɬɞɚɥɪɚɛɨɬɟ ɧɚɦɚɲɢɧɟɜɫɨɜɯɨɡɟ©Ʉɭɥɶɬɭɪɚª ɚ ɫɵɧ ± ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ Ɂɚɧɢ ɦɚɟɬɫɹɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ ɉɚɫɫɚɠɢɪɵ ɡɧɚɹ ɟɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɛɨɹɬɫɹ ɨɩɨɡɞɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɉɪɢ ɥɸɛɨɣ ɩɨɝɨɞɟ ± ɢ ɜ ɦɟɬɟɥɶ ɢ ɜ ɯɨɥɨɞ ɜ ɡɧɨɣ ɢ ɜ ɞɨɠɞɶ©Ƚɚɡɟɥɶªɩɪɢɯɨɞɢɬɩɨɪɚɫ ɩɢɫɚɧɢɸ ɉɚɫɫɚɠɢɪɵ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɠɟɥɚ ɸɬȼɥɚɞɭɢɫɩɪɚɜɧɨɣɦɚɲɢɧɵɯɨ ɪɨɲɟɣɞɨɪɨɝɢɚɧɚɲɚɝɚɡɟɬɚɩɪɢ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹɤɷɬɢɦɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦ

[ ɀȺɄɋɕɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

ƝǀǍNjǑDžǍljƽNJƽ ǁǂǏǜǒNJǂ ǚLJNjNJNjljDžǏ

Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɥɸɛɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɭɬɺɜɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɥɚɝɟɪɶ² ɷɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɬɚɬɶɜɡɪɨɫ ɥɟɟ ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɲɚɧɫ ɧɟ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɌɈɈ ©Ⱥɝɪɨɮɢɪɦɚ Ɍ1.ª ɞɟ ɬɹɦɫɜɨɢɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɗɬɢɦ ɥɟɬɨɦ ɌɈɈ ɨɬɩɪɚɜɢɥɨ ɪɟɛɹɬɢɲɟɤɨɬɞɨɯɧɭɬɶɜɞɟɬ ɫɤɢɣɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣɥɚɝɟɪɶ ©Ɇɟɪɟɣª ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɌɈɈ ©ɋɨɫɧɨɜɵɣ ɛɨɪª ɪɚɫɩɨ ɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɦ ɭɝɨɥ ɤɟɩɪɢɪɨɞɵɜɝɭɫɬɨɦɫɨɫɧɨɜɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟɜɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɨɬɄɨ ɫɬɚɧɚɹ

Ⱦɨɫɭɝ ɪɟɛɹɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ ɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɧ ɞɭɫɬɪɢɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɜ ɥɚɝɟɪɟ ɛɵɥ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ©ɀɚɫ ɭɥɚɧª ©ɋɭɜɟɪɟɧɧɵɣ Ʉɚɡɚɯ ɫɬɚɧª ©ȼɟɬɟɪ ɫɬɪɚɧɫɬɜɢɣª ©Ⱦɟɧɶ ɹɡɵɤɨɜª ©Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ ɜ ɚɪɦɢɢª ©Ⱦɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹª ©Ȼɨɝɢ Ɉɥɢɦɩɚª ©Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɞɨɠɞɶª ©Ⱦɟɧɶ ɫɦɟɯɚª ©Ɍɚɣɧɵ ɏɨɝɜɚɪɞɫɚª ©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɞɟɧɶªȾɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɥɸɛ ɜɢ ɢ ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɷɤɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɨɯɨɞ ɜ ɥɟɫɫɨɜɫɟɦɬɭɪɢɫɬɢ ɱɟɫɤɢɦ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢ ɟɦ ɝɞɟ ɞɟɬɢ ɢɫɤɚɥɢ ɤɥɚɞ Ɋɟɛɹɬɚ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢ ɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɚɩɪɚɜ ɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɮɢ ɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɭɤɪɟ ɩɥɟɧɢɟ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɗɬɨ ɦɚɫɫɚɠɢ ɢɧɝɚ ɥɹɰɢɢ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɵɣ ɞɭɲ ɫɜɟɬɨɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɥɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭ ɪɚ Ʉɨɜɫɟɦɭɫɤɚɡɚɧɧɨ ɦɭ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɱɬɨ ɨɬɞɵɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨɡɚɤɚɡɚɬɶɢɜɚɤ ɦɨɥɢɧɫɤɢɯ ɥɚɝɟɪɹɯ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɨɫɩɨ ɫɨɛɫɬɜɨɜɚɜ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɲɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ ɬɭɪɵ

ǘǗǍǘǑǚǓlj NjǶDZǵǩǶDZǮ

№ 23 17 июля 2014 года

[

?

ɁȿɊȿɇȾɂɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ ]

ǚdzǷǴȅdzǷ ǶǼǯǶǷǭǶǮDz ȀǻǷǪȄ ǸǷǴǶǷǺǻȅȇ ǰǩǵǼǺǷǹDZǻȅ ǸǴȈǯ ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɵɞɚɜɲɭɸɫɹɧɟɧɚɫɬ ɧɭɸɩɨɝɨɞɭɚɤɬɢɜɢɫɬɵɆɨɥɨɞɟɠɧɨ ɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚ ɬɟɥɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɹɱɟɟɤ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɆɄ ©ɀɚɫɈɬɚɧª ɩɪɢ ɪɚɣɨɧɧɨɦ ɮɢɥɢɚɥɟ ɩɚɪɬɢɢ ©ɇɭɪɈɬɚɧª ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɫɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɟ©ɑɢɫɬɵɣɩɥɹɠɩɪɢɹɬ ɧɵɣɨɬɞɵɯª Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɱɢɫɬɢɥɚ ɩɥɹɠ ɫɟɥɚ Ɂɟ ɪɟɧɞɚ ɧɚ ɨɡɟɪɟ ɤɭɞɚ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɨɬ ɞɵɯɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɟɪɟɧɞɢɧɰɵ ɧɨ ɢ ɝɨɫɬɢɢɡɪɚɡɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜɫɬɪɚɧɵɞɚɢ ɛɥɢɠɧɟɝɨɡɚɪɭɛɟɠɶɹ

[ ɀȺɊɄȺɂɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

Как родится пеноблок на селе, и как на нем

СДЕЛАТЬ БИЗНЕС

Ɇɨɥɨɞɨɣɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ Ɍɚɥɝɚɬ Ɋɚɤɢɲɟɜ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡ ɧɨ ɢɡɭɱɢɥ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶª ɢ ɜ ɦɚɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɤɪɟ ɞɢɬɧɚɫɨɡɞɚɧɢɟɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɟɧɨɛɥɨ ɤɨɜɉɪɢɨɛɪɟɥɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟ ɪɢɚɥɵ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɹ ɞɥɹ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɟɧɨɛɥɨɤɨɜ Ʉ ɫɥɨɜɭ ɷɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɥɭɱɢɥ ɞɨɛɪɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɇɚɥɚɞɢɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ Ɍɚɥɝɚɬ ɞɨɜɟɥ ɟɝɨɨɛɴɟɦɵɞɨɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɩɟɧɨɛɥɨɤɨɜ ɜ ɫɦɟɧɭ Ⱥ ɫɞɟɥɚ ɧɨɬɚɤɦɨɠɧɨɢɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶ

ɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ª ɧɚ ɱɬɨ ɩɨ ɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɗɬɨ ɨɩɹɬɶɬɚɤɢ ɩɨɤɚɡɵ ɜɚɟɬ ɤɚɤ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɲɬɭ ɞɢɪɨɜɚɥ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧ ɬɵɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɟɥɚ ɩɨɲɥɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɭ ɦɚɬɶ ɢ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡ ɜɨɞɫɬɜɚ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧɩɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª

ǖǩǶǩȁǼǬǩǰǮǻǼǵǷǯǶǷǸǷǭǸDZǺǩǻȅǺȈǫǷǫǺǮǾǷǻǭǮǴǮǶDZȈǾǺǫȈǰDZǶǩȀDZǶǩȈ ǺǴȇǪǷǬǷǵǮǺȈǿǩǚǻǷDZǵǷǺǻȅǶǩǵǮǺȈǿtǻǮǶǬǮ

ǖǩȁDZǶǭǮdzǺ


10 № 23 17 июля 2014 года

ȼɫɜɨɛɨɞɧɭɸɦɢɧɭɬɤɭ

Анекдоты ɉɪɢɯɨɞɢɬ ɞɨɦɨɣ ɦɭɠ ɩɶɹ ɧɵɣɈɬɤɪɵɜɚɟɬɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ²ɒɟɮɜɰɟɧɬɪɩɨɜɟɡɟɲɶ" ɇɟɬɧɭɢɱɟɪɬɫɬɨɛɨɣ ɂ ɬɚɤ ɩɨɥɧɨɱɢ ɞɜɟɪɤɨɣ ɯɥɨɩɚɥ ɍɬɪɨɦ ɩɪɨɫɧɭɜɲɢɫɶ ɢ ɭɜɢɞɟɜ ɱɬɨ ɫɥɨɦɚɥ ɯɨɥɨ ɞɢɥɶɧɢɤ ɜɡɹɥ ɟɝɨ ɢ ɩɨɛɟɠɚɥ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ ɩɨɤɚ ɠɟɧɚ ɫɩɢɬ ɀɟɧɚɜɫɬɚɟɬɢɭɜɢɞɟɜɱɬɨɧɟɬ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚɝɨɜɨɪɢɬ ² ɇɚɫɬɵɪɧɵɣ ɤɚɤɨɣ ɜɫɟ ɬɚɤɢɭɟɯɚɥ

ȼɵɤɭɪɢɥɩɚɱɤɭ©3ɚUOLɚPɟQWª ±ɜɩɚɪɥɚɦɟɧɬɧɟɩɨɩɚɥ ɋɴɟɥ ɦɚɫɥɨ ©3UɟVLGɟQWª ± ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦɧɟɫɬɚɥ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɢɜɨ ©.R]ɟOª ɪɟ ɚɥɶɧɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ

ɉɪɢɯɨɞɢɬ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɩɟSɜɵɣ ɤɥɚɫɫ ²Ⱥɬɵɫɱɢɬɚɬɶɭɦɟɟɲɶ"² ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ² Ɉɞɢɧ ɞɜɚ ɬSɢ ɱɟɬɵSɟ ɩɹɬɶɲɟɫɬɶɫɟɦɶ ²Ⱥɞɚɥɶɲɟɡɧɚɟɲɶ" ² ɜɨɫɟɦɶ ɞɟɜɹɬɶ ɞɟɫɹɬɶ ɜɚɥɟɬɞɚɦɚɤɨSɨɥɶɬɭɡ

²ɇɚɦɧɭɠɧɨɫɪɨɱɧɨɩɨɤɢ ɤɢɦɫɞɟɥɚɬɶɬɟɛɟɤɨɮɟ" ²ɇɚɫɬɨɥɶɤɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɤɪɟɩ ɧɭɬɶ ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɗɬɨ ɞɥɹ ɧɚ ɤɚɬɜɨɹɥɸɛɨɜɶɤɨɦɧɟ ɲɟɣɠɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ² Ɇɚɦ ɩɟɪɟɫɬɚɧɶ ə ɧɟ ɇɚɱɬɨɨɧɫɩɨɤɨɣɧɨɫɤɚɡɚɥ ²Ɍɨɟɫɬɶɜɨɞɵɜɨɨɛɳɟɧɟɞɨ ɯɨɱɭɧɚɞɚɱɭ ɛɚɜɥɹɬɶ"Ɍɚɤɩɨɠɭɟɲɶ" ²ɁɞɨɪɨɜɨɅɟɯɚ ²Ɂɞɨɪɨɜɨɋɟɪɟɝɚ ²ȿɦɨɟȺɜɟɞɶɦɵɫɨɲɤɨ ɥɵɧɟɜɢɞɟɥɢɫɶ ²Ⱦɚɭɠɤɚɤɜɪɟɦɹɛɟɠɢɬ ²ɇɭɢɝɞɟɬɵɤɚɤɬɵ" ²ȾɚɭɦɟɧɹɜɫɟR¶Nɟɭɟɡɠɭ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɜɨɞɢɬɟ ɥɟɦɢɦɢɝɚɥɤɨɣ ²ɈɝɨɤɪɭɬɨɌɵɱɬɨɞɟɩɭ ɬɚɬ" ² ɇɟɬ ɮɟɥɶɞɲɟɪ ɧɚ ©ɋɤɨ ɪɨɣª

ɇɚɲ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɢɬɚɟɬ ɢɧ ɫɬɪɭɤɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɬɨɱɧɨ ɩɨɧɹɥ ɱɬɨ ɜɫɟ ɛɥɢɧ ɩɨɥɨɦɚɥ Ƚɥɚɜɜɪɚɱɫɚɧɢɬɚɪɭ ² Ɂɚɱɟɦ ɜɵ ɫɤɚɡɚɥɢ ɩɚɪɚɥɢɡɨ ɜɚɧɧɨɦɭɢɡɩɹɬɨɣɩɚɥɚɬɵɱɬɨɦɵ ɛɭɞɟɦɚɦɩɭɬɢɪɨɜɚɬɶɟɦɭɧɨɝɭ" ²ɇɟɭɠɟɥɢɭɛɟɠɚɥ"Ⱥɜɵɟɳɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢɧɟɢɡɥɟɱɢɦɧɟɢɡɥɟɱɢɦ

² Ⱦɨɪɨɝɚɹ ɤ ɧɚɦ ɫɟɝɨɞɧɹ Ɏɟɪɦɟɪ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɜɟɬɟɪɢ ɩɪɢɞɭɬɝɨɫɬɢɩɪɢɝɨɬɨɜɶɱɟɝɨ ɧɚɪɭɡɚɫɨɜɟɬɨɦ ɧɢɛɭɞɶɧɚɭɠɢɧ" ²ȿɫɬɶɭɦɟɧɹɤɨɧɶȼɪɟɦɟɧɚ ²ɇɟɜɨɩɪɨɫȺɤɚɤɩɪɢɝɨ ɬɨɜɢɬɶɱɬɨɛɟɳɟɩɪɢɲɥɢɢɥɢ ɦɢ ɯɨɞɢɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɢɩɪɢɯɪɚɦɵɜɚɟɬɑɬɨɜɵɩɨɫɨ ɱɬɨɛɛɨɥɶɲɟɧɟɩɪɢɯɨɞɢɥɢ" ɜɟɬɭɟɬɟ" ²Ʉɨɝɞɚɜɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɚɡɛɭ ɞɟɬɯɨɞɢɬɶɧɨɪɦɚɥɶɧɨ²ɩɪɨɞɚ Ɇɭɠɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ² Ɇɢɥɚɹ ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɤɪɟɩ ɜɚɣɬɟ

НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ȼ ɨɞɧɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫ ɫɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɚɬɬɟɫɬɨ ɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɐɟɥɵɣ ɦɟɫɹɰ ɨɧɚ ɤ ɷɬɨɦɭ ɝɨɬɨɜɢ ɥɚɫɶ ɫɨɱɢɧɢɥɚ ɧɟ ɭɪɨɤ ɚ ɰɟɥɭɸ ɫɤɚɡɤɭ ɂɬɚɤ ɧɚɫɬɚɥ ɞɟɧɶ©Ⱦªɱɚɫ©ɑªɉɪɢɯɨɞɹɬ ɞɜɟ ɬɟɬɤɢ ɢɡ ɨɛɥɨɧɨ ɫɚɞɹɬɫɹ ɡɚ ɨɞɧɭ ɢɡ ɡɚɞɧɢɯ ɩɚɪɬ ɍɱɢ ɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɭɪɨɤ ² Ⱦɟɬɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɭ ɧɚɫ ɛɭ ɞɟɬ ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɭɪɨɤ ɑɬɨɛɵ ɧɚɦ ɫ ɜɚɦɢ ɛɵɥɨ ɞɟɣ ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɹɩɪɢ ɝɥɚɫɢɥɚɧɚɭɪɨɤɞɜɭɯɨɛɟɡɶɹ ɧɨɤ ɂ ɫ ɷɬɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɨɧɚ ɥɟ ɡɟɬ ɩɨɞ ɫɬɨɥ ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɚɬɶ ɞɜɟ ɩɥɸɲɟɜɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ Ⱥ ɞɟɬɢ ɤɚɤ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɨɛɨɪɚ ɱɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɞɧɸɸ ɩɚɪɬɭ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ©ɨɛɟɡɶɹɧɨɤª ɇɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɥɚɫɶ ɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɭɫɩɟɲɧɨ

² ȼɱɟɪɚ ɦɨɣ ɤɨɲɚɤ ɧɚ

ɛɚɥɤɨɧɟ ɫ ɫɨɫɟɞɫɤɢɦ ɩɨɞɪɚɥ ɫɹ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɲɜɚɛɪɨɣ ɜɨɨɪɭ ɠɢɬɶɫɹɱɬɨɛɵɢɯɪɚɡɨɝɧɚɬɶ ² Ɏɢɝɧɹ Ʉɚɤɬɨ ɪɚɡ ɦɨɣ Ɍɢɝɪɭɲɚ ɫɰɟɩɢɥɫɹ ɫ ɫɨɫɟɞ ɫɤɢɦ ɤɨɬɨɦ ɭ ɧɚɫ ɜɨ ɞɜɨɪɟ Ⱥ ɨɧɢ ɜɨɨɛɳɟ ɩɨɯɨɠɢ ɨɱɟɧɶ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɣ ɫɬɚɪɵɣ ɭɠɟ ɋɥɵ ɲɭɞɢɤɢɣɦɹɜɜɵɛɟɝɚɸɚɨɧɢ ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɫɰɟɩɢ ɥɢɫɶ ɤɚɤ ɜ ɛɨɤɫɟɪɫɤɨɦ ɤɥɢɧ ɱɟ ɜ ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɣ ɤɥɭɛɨɤ ɢ ɜɨɩɹɬ ɇɭ ɹ ɧɟ ɪɚɫɬɟɪɹɥɫɹ ɩɨɞɫɤɨɱɢɥ ɫɯɜɚɬɢɥ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚ ɲɤɜɚɪɧɢɤ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚ ɯɜɨɫɬ ɢ ɤɚɤ ɞɟɪɧɭ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɂ ɬɭɬ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ Ɍɢɝɪɭɲɚ ȼɢɞɟɥ ɛɵɬɵɟɝɨɝɥɚɡɚ

Ɇɨɣɥɟɬɧɢɣɫɵɧɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɦɧɨɝɨɡɚɞɭɦɚɜɲɢɫɶɫɤɚɡɚɥ ² ə ɡɧɚɸ ɩɨɱɟɦɭ Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɳɢɬɵɞɟɬɟɣɢɸɧɹ²ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨɦɚɹɜɫɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɪɢ ɧɨɫɹɬɞɨɦɨɣɞɧɟɜɧɢɤɢɫɝɨɞɨ ɜɵɦɢɨɰɟɧɤɚɦɢ

Ʉɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɫɭɩɟɪɦɚɪ ɤɟɬɵ ɦɧɨɝɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɫɬɚ ɥɢɠɚɥɨɜɚɬɶɫɹɧɚɬɨɱɬɨɢɦɫ ɬɟɥɟɠɤɨɣɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɥɝɨɫɬɨɹɬɶɜɨɱɟɪɟɞɢɜɤɚɫɫɭ Ɍɨɝɞɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɫɫɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɥɨɬɤɢ ɫɨ ɜɫɹ ɤɨɣɦɟɥɨɱɟɜɤɨɣ±ɠɟɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɡɢɧɤɨɣ ɲɨɤɨɥɚɞɤɚɦɢ ɩɪɟ ɡɟɪɜɚɬɢɜɚɦɢ ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɦ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɛɨɥɟɟɦɥɪɞ ɂɠɚɥɨɛɵɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ ȼ Ⱦɢɫɧɟɣɥɟɧɞɟ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨ ɫɟɬɢɬɟɥɢ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɥɝɨ ɫɬɨɹɬɶ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤ ɪɚɡ ɥɢɱɧɵɦ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɚɦ Ɍɨɝɞɚ Ⱦɢɫɧɟɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɥɫɹ ɩɨɜɟ ɫɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɬɚɛɥɨ ɤɨ ɬɨɪɨɟ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɇɚ ɬɚɛɥɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɱɟɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɨɹɬɶ ɜɨɱɟɪɟɞɢɂɬɟɩɟɪɶɩɨɫɟɬɢɬɟ ɥɢ ɪɚɞɭɸɬɫɹ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɲɥɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɂ ɠɚɥɨɛɵ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶ


11

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ «ǕǙǘǫǎǛǒǑǒǘǛǜǛǜǘǒǤǠ ȼɨ ɜɫɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɫɬɚɪɲɟɟ ɩɨɤɨɥɟ ɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɫ ɜɪɟɦɟ ɧɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɸɧɨɲɟɫɤɨɣ ɩɨɪɵ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ©Ⱥ ɜɨɬ ɜ ɩɨɪɭ ɧɚɲɟɣ ɦɨ ɥɨɞɨɫɬɢ«ª ɂ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɤɪɢ ɬɢɤɭɸɬ ɇɚɣɞɭɬ ɯɨɬɶ ɱɬɨɧɢɛɭɞɶ ɥɢɲɶɛɵɩɨɜɨɪɱɚɬɶɨɬɦɟɬɢɬɶɧɟɞɨ ɫɬɚɬɤɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ Ⱥ ɦɵ ɫɤɚɠɟɦ ɱɬɨ ɥɭɱɲɟ ɧɚɲɟɣ ɦɨɥɨɞɟ ɠɢɧɟɬ ɂɷɬɨɧɟɩɪɨɫɬɵɟɫɥɨɜɚɢɯɞɨɫɬɢ ɠɟɧɢɹɢɭɫɩɟɯɢɞɨɤɚɡɚɧɵɤɨɧɤɪɟɬɧɵ ɦɢɞɟɥɚɦɢȼɜɟɤɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚɲɚ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɪɚɡɪɚɛɚ

ɬɵɜɚɟɬ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɦɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɢɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ Ⱥ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɹɪɱɚɣɲɢɯ ɡɜɟɡɞɨɱɟɤ ɢ ɭɠɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɡɜɟɡɞ ɡɚɠɝɥɨɫɶ ɧɚ ɨɥɢɦ ɩɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦɦɨɥɨɞɵɟɪɟɛɹɬɚɢɞɟɜɭɲɤɢɞɨ ɫɬɢɝɚɸɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫɬɪɟ ɦɹɬɫɹ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɦɟɥɨ ɢɞɭɬ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦ ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɜɵɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟ ɜɚɸɬ ɢɯ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɨɤɚɡɵɜɚɹ

ɇɚɩɟɪɟɤɨɪɋɍȾɖȻȿ

ɱɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɬ ɋɬɨɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɯɨɬɟɬɶ ɢ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɦɚɤɫɢ ɦɭɦɭɫɢɥɢɣɬɨɝɞɚɜɫɟɫɛɭɞɟɬɫɹɢɦɟɱ ɬɵɫɬɚɧɭɬɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸɆɵɝɨɪɞɢɦɫɹ ɧɚɲɢɦ ɦɨɥɨɞɵɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟɦ ɢ ɭɜɟɪɟ ɧɵɱɬɨɛɭɞɭɳɟɟɧɚɲɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜ ɤɪɟɩɤɢɯɢɧɚɞɟɠɧɵɯɪɭɤɚɯ Ɋɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɝɚɡɟɬɵ ɨ ɦɨɥɨɞɨɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɩɪɢɦɟɪ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɭɞɶɛɚ ɧɚɧɟɫɥɚ ɫɢɥɶ ɧɟɣɲɢɟ ɭɞɚɪɵ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɟɠɢɬɟɣɫɤɢɟɬɹɝɨɬɵɢɥɢ ɲɟɧɢɹɧɚɲɢɝɟɪɨɢɧɟɫɥɨɦɚɥɢɫɶ

ɟɝɨɞɨɦɚɱɟɪɟɡɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɧɟɣɩɨɥɭɱɢɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡ ɬɨɣ ɠɟ ɤɨɦɩɚ ɧɢɢɜɤɨɬɨɪɭɸɨɛɪɚɳɚɥɚɫɶɡɚɩɨɦɨɳɶɸ ɂɷɬɨɪɟɡɤɨɢɡɦɟɧɢɥɨɠɢɡɧɶɞɟɜɭɲɤɢɢɟɟ ɫɚɦɭ Ɉɧɚ ɩɨɜɟɪɢɥɚ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɬɪɟɩɟɬɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɱɬɨɛɵ ɧɟɩɨɞɜɟɫɬɢɤɨɥɥɟɝ ɋɟɣɱɚɫɞɥɹɦɟɧɹɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹɢɫɚɦɚɹ ɝɥɚɜɧɚɹɰɟɥɶɫɧɨɜɚɜɫɬɚɬɶɧɚɧɨɝɢɢɧɚɱɚɬɶ ɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɞɟ ɜɭɲɤɚɹɜɫɟɫɜɨɢɫɢɥɵɜɤɥɚɞɵɜɚɸɜɷɬɨ ȼ ɝɨɞɭ ɩɪɢɟɯɚɥɚ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɤɭɪɫɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢɜɫɬɨɥɢɱɧɭɸɤɥɢɧɢɤɭ ȾɨɷɬɨɝɨɩɹɬɶɥɟɬɧɟɛɵɥɚɜȺɫɬɚɧɟɤɨɬɨ ɪɚɹ ɨɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛ ɧɨɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɣ ɤɨɥɹɫɤɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɲɢɥɚ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɨɫɬɚɬɶɫɹ Ɂɞɟɫɶ ɹ ɫɦɨɝɥɚ ɠɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨ ɹɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɝɨ ɪɨɞɭ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɠɢɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɠɢɡ ɧɶɸ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɟɛɹ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢɪɟɲɢɥɚɱɬɨɫɦɨɝɭɢɪɚɛɨɬɚɬɶɝɨɜɨɪɢɬ ɀɚɧɧɚɬ ɑɟɪɟɡɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɤɨɦɩɚɧɢɹɩɨɲɥɚ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɢ ɟɟ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜ ɚɫɬɚɧɢɧɫɤɢɣ ɨɮɢɫ Ɂɞɟɫɶ ɭ ɦɟɧɹ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɡɟɣ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨɞɭɯɭɨɱɟɧɶɬɟɩɥɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɥ ɥɟɝɚɦɢ Ⱥɫɬɚɧɚ ɷɬɨ ɝɨɪɨɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɟɣɪɚɞɭɟɬɫɹɀɚɧɧɚɬ ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɨɞɨ ɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɨɥɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɡɚɥɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɰɟɧɬɪɚ ɞɨɤ ɬɨɪɚ Ȼɭɛɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢɝɥɨɬɟɪɚɩɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧ ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɥɨɲɚɞɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɬɟɧɧɢɫ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚɤɨɜ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣɝɪɚɮɢɤɀɚɧɧɚɬȻɚɛɚɝɭɥɨɜɨɣ ə ɩɨɧɹɥɚ ɱɬɨ ɜɫɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɫɥɭ ɱɚɣɧɨɈɬɤɚɠɞɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹɢɨɬɤɚɠɞɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ ɬɵ ɛɟɪɟɲɶ ɱɬɨɬɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹɢɨɧɨɦɟɧɹɟɬɬɟɛɹɜɥɭɱɲɭɸɫɬɨɪɨ ɧɭ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɀɚɧɧɚɬ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɠɟɥɚɬɶ ɪɟɛɹɬɚɦ ɩɨɩɚɜɲɢɦ ɜ ɬɚɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸɤɚɤɹɤɨɝɞɚɬɨɧɟɨɬɱɚɢɜɚɬɶɫɹ ɉɨɦɧɢɬɟɱɬɨɜɵɩɪɢɲɥɢɜɷɬɨɬɦɢɪɱɬɨ ɛɵɠɢɬɶɌɚɤɠɢɜɢɬɟɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶɢɳɢɬɟ ɜɫɟɛɟɫɢɥɵɢɞɨɛɢɜɲɢɫɶɜɵɩɨɣɦɟɬɟ ɱɬɨɠɢɡɧɶɷɬɨɩɪɟɤɪɚɫɧɨ

Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɞɟ ɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɇɨɥɨɞɟɠɶ Ʉɚɡɚɯ ɫɬɚɧɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ ɞɨɥɟɬɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɢɥ ɥɢɨɧɚɱɟɥɨɜɟɤ

 ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ

 ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ

± ɷɬɨ ɞɟɬɢ ɜ ɜɨɡ ɪɚɫɬɟ ɨɬ ɝɨɞɚ ɞɨ ɥɟɬ

ǺǼDzǮ ǖǗNjǗnjǗNjǙǎǕǎǖǑ ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ ɧɨɜɵɯ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɦɨɥɨɞɺɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɧɨ ɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɥɟɬɧɢɯɂɦɟɧɧɨɩɨɷ ɬɨɦɭɩɨɝɨɜɨɪɢɦɨɬɨɦɱɟɦɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹɜ ɠɚɪɤɢɣɫɟɡɨɧɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɦɨɥɨɞɺɠɶɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ

ɀɚɧɧɚɬ Ȼɚɛɚɝɭɥɨɜɚ ɬɚɤɨɣ ɨɬɤɪɵ ɬɵɣɫɟɪɞɰɟɦɞɭɲɨɣɱɟɥɨɜɟɤɱɬɨɫɬɚ ɥɨɷɬɨɩɨɧɹɬɧɵɦɭɠɟɱɟɪɟɡɬɪɢɦɢɧɭ ɬɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ȼɫɟ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɭɦɟɫɬɧɵɦɢ ɚ ɟɟ ɪɚɫɫɤɚɡ ± ɷɬɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɛɟɡɭɞɟɪɠɧɨɣ ɬɹɝɢ ɤ ɠɢɡɧɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɤɫɜɨɟɣɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹɨɛɪɟɬɟɧɢɸɫɟɛɹɡɚɧɨɜɨɢɜɨ ɩɥɨɳɟɧɢɸ ɡɚɜɟɬɧɨɣ ɦɟɱɬɵ ɜɨɡɜɪɚ ɳɟɧɢɸɤɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢ Ɇɵ ɩɨɪɨɣ ɞɚɠɟ ɢ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɦɫɹ ɨ ɬɚɤɨɦɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɞɥɹɧɚɫɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜ ɧɨɦ ɭɦɟɧɢɢ ɤɚɤ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚ ɜɟɞɶ ɟɣ ɭɱɢɬɶɫɹɯɨɞɢɬɶɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɡɚɧɨɜɨ Ɉɧɚ ɪɨɞɨɦ ɢɡ ɫɟɥɚ Ɉɛɭɯɨɜɤɚ Ʉɟɥɥɟ ɪɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɈɤɨɧɱɢɜɩɨɫɥɟɲɤɨɥɵ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ ɜɨɫɟɦɶ ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɟ ɫɬɪɨɣɜɰɟɧɬɪɟɩɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟɢɛɨɪɶ ɛɟ ɫɨ ɋɉɂȾɨɦ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɪɟɲɢɥɚ ɪɚɡɜɢ ɜɚɬɶɫɹɞɚɥɶɲɟɫɦɟɧɢɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ȼɫɟɲɥɨɫɜɨɢɦɱɟɪɟɞɨɦɪɚɫɫɤɚɡɵ ɜɚɟɬɀɚɧɧɚɬɇɨɜɢɸɧɟɝɨɞɚɩɨ ɩɚɥɚɜȾɌɉɩɨɥɭɱɢɥɚɬɹɠɟɥɭɸɬɪɚɜɦɭɢ ɠɢɡɧɶɛɭɞɬɨɨɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶɁɚɬɟɦɞɨɥɝɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ ȼ ɝɨɞɭ ɧɭɠɧɚ ɛɵɥɚɫɥɨɠɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɫɬɨɢɥɚ ɦɢɥɥɢɨɧ ɬɟɧɝɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɢɫ ɤɚɬɶ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ ɫɪɟɞɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɮɢɪɦ ɉɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ©ȿɜɪɚɡɢɹȽɪɭɩɩɄɚɡɚɯɫɬɚɧªɯɨɬɹɪɚɧɶɲɟ ɹɨɧɟɣɞɚɠɟɧɟɫɥɵɲɚɥɚɇɚɦɨɸɩɪɨɫɶ ɛɭɨɬɤɥɢɤɧɭɥɨɫɶɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɍɨɝɞɚɹɜɩɟɪɜɵɟɭɫɥɵɲɚɥɚɨɞɧɭɩɪɢɬɱɭ ɢɩɨɧɹɥɚɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɦɚɥɟɧɶɤɢɣɦɚɥɶ ɱɢɤ ɛɟɝɚɥ ɩɨ ɛɟɪɟɝɭ ɦɨɪɹ ɭɫɬɥɚɧɧɨɦɭ ɩɨɫɥɟɛɭɪɢɦɨɪɫɤɢɦɢɡɜɟɡɞɚɦɢɢɜɵɛɪɚ ɫɵɜɚɥɢɯɨɛɪɚɬɧɨɜɦɨɪɟɉɪɨɯɨɞɢɜɲɢɣ ɦɢɦɨ ɫɬɚɪɢɤ ɫɨ ɫɦɟɯɨɦ ɫɤɚɡɚɥ ©Ƚɥɭ ɩɟɧɶɤɢɣ ɬɵ ɧɟ ɦɨɠɟɲɶ ɫɩɚɫɬɢ ɜɫɟɯª Ⱥɪɟɛɟɧɨɤɨɬɜɟɬɢɥ©Ɂɧɚɸɡɚɬɨɨɞɧɭɢɡ ɧɢɯɹɫɩɚɫɭɬɨɱɧɨª ȼɟɪɧɭɜɲɢɫɶɜɝɨɞɭɫɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɭɠɟ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɜɭɲɤɚ ɱɭɜ ɫɬɜɨɜɚɥɚɱɬɨɷɬɨɬɝɨɞɞɥɹɧɟɟɡɧɚɤɨɜɵɣ ɇɚɱɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡɩɭɧɤɬɨɜɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɚɪɚɛɨɬɚɆɵɫɥɢ ɧɚɲɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵ ɀɚɧɧɚɬ ɦɟɱɬɚɜɲɚɹ ɨɞɜɢɠɟɧɢɢɧɨɜɨɣɠɢɡɧɢɜɧɟɫɬɟɧɫɜɨ

№ 23 17 июля 2014 года

ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɜɫɺ ɱɚɳɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨɤɨɪɹɬɶ ɧɟɛɟɫɚ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɟɣɱɚɫ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɥɨɠɧɺɧɧɨɝɨ ɩɚɪɚɲɸɬɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɬɪɸɤɨɜɵɟ ɩɪɵɠɤɢ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɚɪɚɲɸɬɨɜ ɮɪɢɮɨɥ ɚɤɪɨɛɚ ɬɢɤɨɣɜɨɜɪɟɦɹɩɪɵɠɤɚ ɛɟɣɫɞɠɚɦɩɢɧɝ ɩɨɥɺɬɫɩɢɧɨɣɜɧɢɡɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɜɜɨɡɞɭɯɟ ɮɢɝɭɪ ɢɡ ɥɸɞɟɣ ɍɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɜɢɬ ɩɚ ɪɚɩɥɚɧɟɪɢɡɦ ɩɪɵɠɨɤ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɚɪɚɲɸɬɨɦ ɫ ɨɬɜɟɫɧɨɣ ɫɤɚɥɵ ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬɧɚɛɢɪɚɟɬɨɛɨɪɨɬɵɟɝɨɩɨɞɜɢɞɩɚ ɪɚɫɟɣɥɢɧɝ ɗɬɨ ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɥɟɬɢɬ ɫ ɩɚ ɪɚɲɸɬɨɦɧɚɧɟɛɨɥɶɲɨɣɜɵɫɨɬɟɩɪɢɜɹɡɚɧ ɧɵɣ ɤ ɤɚɤɨɦɭɧɢɛɭɞɶ ɬɹɝɥɨɜɨɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɤɚɬɟɪɭɦɚɲɢɧɟɜɨɞɧɨɦɭɦɨɬɨɰɢɤɥɭɢɥɢ ɫɧɟɝɨɯɨɞɭ ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɵɯ ɢɧ ɬɟɪɟɫɭɟɬ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɵɬɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɜɨ ɞɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɇɚɨɬɤɪɵɬɨɣɜɨɞɟɩɪɟ ɠɞɟɜɫɟɝɨɷɤɫɬɪɟɦɚɥɨɜɭɜɥɟɤɚɟɬɚɤɜɚɛɚɣɤ ɝɨɧɤɢ ɧɚ ɝɢɞɪɨɰɢɤɥɚɯ ɢ ɜɢɧɞɫɺɪɮɢɧɝ ɩɨɤɨɪɟɧɢɟɜɨɥɧɧɚɞɨɫɤɟɞɥɹɫɺɪɮɢɧɝɚɫ ɩɚɪɭɫɨɦ ȼɨɜɪɟɦɹɤɚɣɬɢɧɝɚɱɟɥɨɜɟɤɩɟɪɟ ɞɜɢɝɚɟɬɫɹɩɨɜɨɞɟɧɚɞɨɫɤɟɧɨɩɪɢɷɬɨɦɨɧ ɟɳɺɩɪɢɤɪɟɩɥɺɧɤɜɨɡɞɭɲɧɨɦɭɡɦɟɸɢɥɢ ɩɚɪɚɲɸɬɭ ɥɨɜɢɬ ɜɨɥɧɭ ɞɚ ɟɳɺ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɫɚɥɶɬɨȻɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɜɢɞɫɩɨɪɬɚ±ɜɟɣɤ ɛɨɪɞ ɝɢɛɪɢɞ ɜɨɞɧɵɯ ɥɵɠ ɫɧɨ ɭɛɨɪɞɢɧɝɚ ɢ ɫɺɪɮɢɧɝɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ ɤɚɪɬɢɧɭ ɤɚ ɬɟɪ ɛɭɤ ɫɢ

ɪɭɟɬ ɱɟɥɨɜɟ ɤɚ ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɧɚɞɨɫɤɟɫɨɫɤɨɪɨ ɫɬɶɸɤɦɱɨɫɬɚɜɥɹɟ ɦɚɹɤɚɬɟɪɨɦɜɨɥɧɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɬɪɚɦɩɥɢɧɞɥɹɩɪɵɠɤɚɫɬɪɸ ɤɚɦɢɇɨɜɵɣɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɣɜɢɞɞɚɣɜɢɧ ɝɚ ɤɥɢɮɮɞɚɣɜɢɧɝ ɝɞɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɩɥɚɫɬɢɤɚɢɤɪɚɫɨɬɚɬɟɥɚɩɪɵɠɨɤɜɜɨɞɭɫ ɨɬɜɟɫɧɨɣɫɤɚɥɵɇɚɝɨɪɧɵɯɪɟɤɚɯɩɨɩɭɥɹɪ ɧɵɪɚɮɬɢɧɝ ɫɩɥɚɜɧɚɧɚɞɭɜɧɨɦɫɭɞɧɟɛɟɡ ɤɚɪɤɚɫɚ ɢɤɚɹɤɢɧɝ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟɦɚɧɟɜ ɪɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɨɩɚɫɧɵɯɪɟɱɧɵɯɩɨɪɨɝɚɯɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɨɞɤɚɯɤɚɹɤɚɯ ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɤɚɧɶɨɧɢɧɝɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɜɨɞɧɨɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɥɶɟɮɚ ɪɟɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɥɶɩɢɧɢɫɬɫɤɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹɩɥɸɫɩɪɵɠɤɢɜɜɨɞɭɢɩɥɚɜɚ ɧɢɟ

ɑɚɳɟɜɫɟɝɨɦɨɥɨɞɟɠɶɩɪɨɛɭɟɬɫɜɨɢɫɢɥɵ ɧɚɡɟɦɥɟɢɩɪɢɩɨɦɨɳɢɥɺɝɤɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ȼɵɲɢɛɚɟɬɚɞɪɟɧɚɥɢɧɭɥɸɛɢɬɟɥɟɣɷɤɫɬɪɟ ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɩɨɪɬɚ ɦɨɬɨɮɪɢɫɬɚɣɥ ɗɬɨ ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɺɬɵ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ ɤɨɝɞɚ ɜ ɡɚɬɹɠɧɨɦ ɩɪɵɠɤɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɫɚɥɶɬɨ ɞɟɪ ɠɚɫɶɡɚɦɚɲɢɧɭɤɪɭɬɢɬɫɹɜɜɨɡɞɭɯɟɜɫɬɚɺɬ ɧɨɝɚɦɢ ɧɚ ɪɭɥɶ ɢ ɩɪɨɱɟɟ ȼ ɨɛɳɟɦ ɧɚɲɢ ɦɨɬɨɝɨɧɤɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɷɬɢɦɞɟɬɫɤɢɟ ɲɚɥɨɫɬɢȼɟɥɨɫɢɩɟɞɵɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɳɢɤɢɢɫ ɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɜɟɥɨɬɪɢɚɥɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɨ ɠɟ ɱɬɨɢɧɚɦɨɬɨɰɢɤɥɟɬɨɥɶɤɨɫɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɦ ɢ ɜ ɫɥɨɭɩɫɬɚɣɥɟ ɫɟɪɢɹ ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɵɠɤɨɜ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɬɪɚɦɩɥɢɧɵ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɭɤɥɨɧɵ ɢ ɩɟɪɢɥɚ ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚɧɟɞɚɜɧɨɜɵɞɟɥɢɥɫɹ%0;ɬɪɸɤɨɜɚɹ ɟɡɞɚɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɜɟɥɨɦɨɬɨɰɢɤɥɟɜɪɚɡ ɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɝɪɭɧɬɟɜɝɨɪɚɯɧɚɪɚɦɩɟ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ȼ ɛɥɟɣɞɟɪɤɪɨɫɫɟ ɫɨɫɬɹɡɚɸɬɫɹ ɧɚɪɨɥɢɤɚɯɜɫɤɨɪɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɬɪɸɤɨɜ ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɡɚɛɟɝɢ Ɋɨɥɥɟɪɛɥɟɣɞɢɧɝ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɜɢɞ ɫɩɨɪɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɜɫɟɝɨ ɨɬ ɪɨɥɢɤɨɜ ɞɨ ɧɸɚɧɫɨɜ ɬɪɚɫɫɵ Ʌɸɛɢɬɟɥɢ ɤɚɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɤɟɣɬɛɨɪɞɚɯ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɫɩɨɪɬ ɫ ɧɚɡɜɚ ɧɢɟɦ ©ɛɢɝɪɚɦɩɚª ɢ ©ɛɢɝɷɣɪª ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɫɫɟ ɧɚ ɞɨɫɤɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɧɨɭɛɨɪɞɚ ɢ ɫɤɟɣɬɛɨɪ ɞɚ Ⱥ ɟɳɺ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɚɭɧɬɢɧɛɨɪɞ ɡɞɟɫɶ ɜɦɟɫɬɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɞɨɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɨɪɞɫɛɨɥɶɲɢɦɢɤɨɥɺɫɚɦɢ ɤɚɤɭɫɚɦɨɤɚ ɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɤɚɬɚɬɶɫɹɧɚɧɟ

ɪɨɜɧɵɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯȼɫɟɦɢɪɧɭɸɥɸɛɨɜɶ ɭɦɨɥɨɞɺɠɢɡɚɜɨɟɜɚɥɢɩɚɪɤɭɪɢɚɤɪɨɫɬɪɢɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɜɝɨɪɨɞɟɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟɩɨɜɟɪ ɬɢɤɚɥɶɧɵɦɫɬɟɧɚɦ ɍɮ ɤɚɤ ɜɢɞɢɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɥɟɬɧɢɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɜɟɥɢɤɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɂ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɢɡɧɢɯɧɟɩɪɨɫɬɨɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶ ɧɵɧɨɢɧɟɫɭɬɪɟɚɥɶɧɭɸɭɝɪɨɡɭɡɞɨɪɨɜɶɸɢ ɠɢɡɧɢɌɚɤɱɬɨɜɵɛɢɪɚɹɞɥɹɫɟɛɹɤɚɤɨɣɬɨ ɢɡɧɢɯɧɚɜɟɪɧɨɟɫɬɨɢɬɯɨɪɨɲɟɧɶɤɨɩɨɞɭ ɦɚɬɶɜɫɺɜɡɜɟɫɢɬɶɢɩɨɧɹɬɶɱɬɨɫɭɩɟɪɚɫɨɦ ɧɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɡɚɦɟɫɹɰ ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ


12

ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ

№ 23 17 июля 2014 года

 ȗ Ȝ Ț Ƞ ȓ Ȓ ȡ ȏ Ȫ ǽȡȟȠ ȡ Ƞ Ȫ  ț ȓ ț Ȏ ȝ Ȟ Ȏ ȟ ț ȩ Ț ȝ      ɅɂɅɂəɁȺɄɂɊɈȼȺ

ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɬ ɧɚɡɚɞ ɜɵɣɞɹ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɹ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɚɫɶ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɥɚ ɠɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹɈɬɫɬɪɚɧɢɜɲɢɫɶɨɬɤɢɩɭɱɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɨɛɧɚɪɭɠɢ ɥɚɱɬɨɤɪɨɦɟɠɢɡɧɢɜɨɤɪɭɝɧɚɫɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɠɢɡɧɶɜɧɭɬɪɢɧɚɫ ɂɷɬɨɧɟɩɪɨɫɬɨɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣɠɢɬɟɣɫɤɢɣɨɩɵɬɚɨɩɵɬɞɭɲɢ ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɜɝɥɹɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ ɤɨɝɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɲɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜɨɤɪɭɝ ɩɵɬɚɟɲɶɫɹ ɩɨɫɬɢɱɶ ɧɟɩɨɫɬɢɠɢɦɨɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɲɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪ ɧɨɫɬɶɤɥɸɛɨɦɭɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɦɵɫɥɚȼɬɚɤɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵɢɧɨɝɞɚɪɨɠɞɚɸɬɫɹɫɬɢɯɢ Ⱥɜɬɨɪ

ɁȺɄɅɂɇȺɇɂȿ

Ⱥɤɬɨɬɨɭɦɨɥɹɟɬɩɪɨɫɢɬɫɥɟɡɧɨ

ɋɜɹɳɟɧɧɨɟȼɟɱɧɨɟɉɥɚɦɹ Ɍɜɨɪɹɳɟɟɡɥɨɢɞɨɛɪɨ Ʌɟɬɹɳɟɟɜɧɟɛɨɤɚɤɡɧɚɦɹ Ɍɵɜɞɚɪɱɟɥɨɜɟɤɭɞɚɧɨ

ɍɫɟɪɞɧɨɧɟɜɫɬɚɟɲɶɢɡ±ɡɚɫɬɨɥɚ Ȼɵɜɚɟɬ±ɱɚɫɛɵɜɚɟɬ±ɞɟɧɶɚɬɨɢɛɨɥɶɲɟ Ɋɟɞɚɤɬɨɪɪɜɟɬɢɦɟɱɟɬɫɫɚɦɨɝɨɭɬɪɚ ɇɟɬɨɧɟɬɚɤɩɢɲɢɨɫɬɪɟɣɢɬɜɟɪɠɟ

ɋɜɹɳɟɧɧɨɟȼɟɱɧɨɟɉɥɚɦɹ Ƚɞɟɝɪɚɧɶɦɟɠɞɭɫɜɟɬɨɦɢɦɝɥɨɣ" ɂɛɨɝɥɢɧɚɞɧɚɦɢɢɫɧɚɦɢ ɂɥɶɤɬɨɬɨɜɪɚɠɞɟɛɧɨɢɧɨɣ"

ɂɥɢɩɨɥɧɟɟɬɟɦɭɪɚɫɤɪɵɜɚɣ ɋɜɟɠɨɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɩɨɞɚɣ ȿɳɺɜɢɫɹɬɧɚɤɨɧɱɢɤɟɩɟɪɚ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɪɹɱɢɟɢɡɜɟɫɬɢɹ

Ʉɬɨɞɭɲɚɦɢɧɚɲɢɦɢɩɪɚɜɢɬ" Ʉɭɞɚɦɵɢɞɟɦɢɡɚɱɟɦ" ɂɡɨɦɭɬɚɝɨɪɶɤɢɯɫɨɦɧɟɧɢɣ ɋɱɟɦɠɟɹɜɵɣɞɭ"ɂɜɵɣɞɭɹɤɟɦ"

Ⱥɡɚɜɬɪɚɫɧɨɜɚɜɩɭɬɶɬɟɛɟɩɨɪɚ ɑɬɨɛɛɵɬɶɝɞɟɧɚɞɨɜɨɜɪɟɦɹɧɚɦɟɫɬɟ ɋɩɟɲɢɲɶ©Ƚɞɟɫɭɦɤɚɞɢɤɬɨɮɨɧɛɥɨɤɧɨɬɵɷɬɢ" Ⱦɚɧɟɡɚɛɵɬɶɤɭɩɢɬɶɛɵɫɢɝɚɪɟɬɵª

ɋɜɹɳɟɧɧɨɟȼɟɱɧɨɟɉɥɚɦɹ ɆɨɝɭɱɚɹɫɢɥɚɈɝɧɹ Ɇɨɣɞɭɯɭɤɪɟɩɢɜɢɫɩɵɬɚɧɶɹɯ Ɉɱɢɫɬɢɨɬɫɤɜɟɪɧɵɦɟɧɹ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɝɚɡɟɬɱɢɤɠɭɪɧɚɥɢɫɬ± Ɂɜɭɱɢɬɤɚɤɝɪɨɦɩɪɟɤɪɚɫɧɨɢɬɪɟɜɨɠɧɨ Ɍɵɩɨɧɚɬɭɪɟ±ɜɟɱɧɵɣɩɨɥɟɦɢɫɬ ɇɟɦɨɠɟɲɶɛɵɬɶɩɨɤɨɪɧɵɦɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦ

ɉɭɫɬɶɛɭɞɟɬɦɨɣɉɭɬɶɧɟɧɚɩɪɚɫɧɵɦ ȼɨɡɜɵɫɶɞɨɫɟɛɹ±ȾɈɋȿȻə± ɑɬɨɛɠɢɬɶɫɨɳɭɳɟɧɢɟɦɹɫɧɵɦ əɬɨɠɟɱɚɫɬɢɰɚɈɝɧɹ

ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɠɢɡɧɢɧɟɩɪɨɫɢɧɟɨɠɢɞɚɣ ȼɫɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɬɟɛɹɇɟɡɚɛɵɜɚɣ

ɆɈɃɆɍɀɑɂɇȺ ɅȿɌɈɋɌɈȻɈɃ ɇɚɞɞɢɤɨɣɪɨɡɨɸɜɰɜɟɬɭ ɉɪɟɥɟɫɬɧɨɣɛɚɛɨɱɤɢɩɨɥɟɬ ɂɝɨɜɨɪɥɢɫɬɶɟɜɧɚɜɟɬɪɭ± Ɂɞɟɫɶɜɫɟɜɨɥɧɭɟɬɜɫɟɡɨɜɟɬ ȼɟɫɟɥɵɣɠɟɥɬɵɣɝɥɚɡɪɨɦɚɲɤɢ Ƚɥɹɞɢɬɥɭɤɚɜɨ©ɉɨɝɚɞɚɣª Ɉɬɞɚɦɩɨɫɥɟɞɧɸɸɪɭɛɚɲɤɭ ɑɬɨɛɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶɬɨɥɶɤɨ©ȾȺª Ⱥɜɫɢɧɟɦɧɟɛɟɛɟɥɵɣɤɨɦ ȼɞɪɭɝɧɟɠɧɵɦɲɥɟɣɮɨɦɪɚɫɬɹɧɭɥɫɹ ɂɜɧɨɜɶɫɨɛɪɚɥɫɹɜɩɵɲɧɵɣɯɨɥɦ± Ɉɬɬɭɞɚɚɧɝɟɥɭɥɵɛɧɭɥɫɹ ɋɢɹɟɬɜɫɨɥɧɟɱɧɨɦɷɮɢɪɟ Ɍɜɨɟɥɢɰɨɜɟɫɶɨɛɥɢɤɬɜɨɣ« ɂɧɢɱɟɝɨɧɟɬɫɥɚɳɟɜɦɢɪɟ± Ʌɸɛɢɬɶɢɡɧɚɬɶɱɬɨɬɵɫɨɦɧɨɣ

ɋɅɈȼɈɈɄɈɊɊȿɋɉɈɇȾȿɇɌȿ ©Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɝɚɡɟɬɱɢɤɠɭɪɧɚɥɢɫɬª Ɂɨɜɭɬɬɟɛɹɬɪɟɜɨɠɧɨɢɫɟɪɶɟɡɧɨ ɂɧɨɣɝɥɚɡɚɨɬɜɨɞɢɬɫɦɨɬɪɢɬɜɧɢɡ

Ɇɨɣɫɭɪɨɜɵɣɦɨɣɫɬɪɨɝɢɣɦɭɠɱɢɧɚ Ʉɚɤɬɵɧɟɠɟɧɛɵɜɚɟɲɶɫɨɦɧɨɣ Ʉɚɤɫɜɟɪɤɚɸɬɝɥɚɡɚ Ʉɚɤɩɵɥɚɸɬɭɫɬɚ Ɉɛɠɢɝɚɸɬɥɚɞɨɧɢɦɧɟɫɩɢɧɭ Ⱦɨɪɨɝɨɣɦɨɣɥɸɛɢɦɵɣɦɭɠɱɢɧɚ Ʉɚɤɞɚɥɺɤɬɵɛɵɜɚɟɲɶɩɨɪɨɣ ɏɨɬɹɪɹɞɨɦɫɢɞɢɲɶ ɑɬɨɬɨɦɧɟɝɨɜɨɪɢɲɶ əɨɞɧɚ«Ɍɵɨɞɢɧ«Ʉɚɤɜɩɭɫɬɵɧɟ« Ɍɵɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɦɨɣɬɵɦɨɣɦɭɠ ɋɬɨɥɶɤɨɥɟɬɤɚɤɫɬɨɛɨɸɦɵɪɹɞɨɦ ȼɨɬɱɭɠɞɟɧɢɢɬɜɨɺɦ ɂɜɩɨɪɵɜɟɬɜɨɺɦ Ɍɨɥɶɤɨɬɵɥɢɲɶɨɞɢɧɦɧɟɢɧɭɠɟɧ Ɇɧɟɨɬɪɚɞɧɨɬɟɛɟɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɑɬɨɜɫɸɠɢɡɧɶɹɬɟɛɹɥɢɲɶɥɸɛɥɸ Ɋɚɫɬɜɨɪɢɬɶɫɹɛɜɬɟɛɟ ɋɬɚɬɶɛɵɤɪɨɜɶɸɬɜɨɟɣ ɑɬɨɛɜɨɜɟɤɢɜɟɤɨɜɧɟɪɚɫɫɬɚɬɶɫɹ

ɀɂɁɇɖɉɊɈɀɂɌȺ Ʉɨɝɞɚɳɟɦɹɳɚɹɬɨɫɤɚ ȼɧɟɡɚɩɧɨɫɟɪɞɰɟɦɧɟɫɠɢɦɚɟɬ

ɂɦɨɫɬɢɤɬɨɧɶɲɟɜɨɥɨɫɤɚ Ɇɟɠɞɭɦɢɪɚɦɢɩɪɨɥɟɝɚɟɬ Ɉɞɧɚɥɢɲɶɦɵɫɥɶɦɟɧɹɩɭɝɚɟɬ ɀɢɡɧɶɩɪɨɠɢɬɚ±ɢɧɟɬɫɥɟɞɚ

Ⱦɚɹɛɨɸɫɶɭɠɫɜɨɢɯɥɟɬ± ȼɟɞɶɬɚɤɧɟɦɧɨɝɨɠɢɬɶɨɫɬɚɥɨɫɶ ɋɦɨɬɪɸɧɚɡɚɞɧɭɝɞɟɠɦɨɣɫɥɟɞ" Ʉɚɤɭɸɩɚɦɹɬɶɨɫɟɛɟ ȼɤɚɤɢɯɜɟɳɚɯɜɤɚɤɢɯɞɟɥɚɯ ȼɤɚɤɢɯɫɬɢɯɚɯɹɡɞɟɫɶɨɫɬɚɜɥɸ"

ɋɈɌȼɈɊȿɇɂȿɆɂɊȺ ȼɧɚɱɚɥɟɛɵɥɨɋɥɨɜɨ ȺɍɆȺɡɟɫɦɶ Ɂɜɭɤɩɪɨɝɪɟɦɟɥ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɫɨɞɪɨɝɧɭɜ Ⱥɜɟɞɶɬɨɛɵɥ ɜɫɟɝɨɥɢɲɶɲɺɩɨɬɱɬɨɩɪɨɢɡɧɺɫɬɜɨɪɟɰ ɭɫɬɚɟɞɜɚɥɢɲɶɪɚɡɨɦɤɧɭɜ ɫɜɨɣɫɬɚɬɭɫɭɬɜɟɪɠɞɚɹ Ɇɢɥɥɢɨɧɨɥɟɬɢɹ ȼɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɪɚɫɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɤɨɝɞɚɨɬɜɟɬɧɨɟ ɜɟɪɧɭɥɨɫɶɷɯɨ ɜɨɥɧɚɦɢɜɫɩɚɪɵɜɚɹɩɭɫɬɨɬɭ Ⱦɚ«Ɍɵɟɫɬɶ« Ɍɜɨɪɟɰɨɬɤɪɵɥɝɥɚɡɚ ɢɜɧɨɜɶɡɚɤɪɵɥ ɋɜɨɟɣɨɧɭɠɚɫɧɭɥɫɹɫɥɟɩɨɬɟ ɧɢɱɟɝɨɢɧɢɤɨɝɨ Ɂɚɱɟɦɬɨɝɞɚəɟɫɬɶ ɨɞɢɧɜɛɟɡɞɭɲɧɨɣ ɢɧɚɞɦɟɧɧɨɣɩɭɫɬɨɬɟ" Ɂɚɱɟɦəɟɫɬɶ" ɂɩɨɧɹɥɈɧ ɜɟɫɶɫɦɵɫɥɛɵɬɢɹ± ɤɨɝɞɚɜɨɤɪɭɝɬɟɛɹ ɟɫɬɶɑɬɨɬɨ ɱɟɦɭɬɵɧɭɠɟɧ ɢɄɬɨɬɨɟɫɬɶ ɤɨɦɭɬɵɧɭɠɟɧ« ɂɫɨɬɜɨɪɺɧɛɵɥɦɢɪ

ȼɫɟɪɟɞɢɧɟɢɸɥɹɭɅɢɥɢɢɆɭɬɚɢɪɨɜɧɵ ɞɟɧɶɪɨɠɞɟɧɢɹɊɟɞɚɤɰɢɹɝɚɡɟɬɵ©Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹªɞɪɭɡɶɹɫɨɫɥɭɠɢɜɰɵ ɭɱɟɧɢɤɢɢɪɨɞɧɵɟɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸɬɷɬɭɭɞɢ ɜɢɬɟɥɶɧɭɸɧɟɭɬɨɦɢɦɭɸɠɟɧɳɢɧɭɫɟɺ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦɢɠɟɥɚɸɬɡɞɨɪɨɜɶɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɭɫɩɟɯɨɜ


13

Ȼɪɚɬɶɹɧɚɲɢɦɟɧɶɲɢɟ

№ 23 17 июля 2014 года

ɉȿɊɇȺɌɕɃȾɈɆɈɑȺȾȿɐ Ʉɟɲɤɚ ɜ ɧɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ɩɨ ɹɜɢɥɫɹ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɞɨɦɨɱɚɞɰɟɜ ɋɪɚ ɡɭ ɡɚɹɜɢɥ ɨ ɫɜɨɟɦ ɫɜɚɪɥɢ ɜɨɦ ɢ ɧɟɭɠɢɜɱɢɜɨɦ ɯɚɪɚɤ ɬɟɪɟ Ƚɪɨɦɤɢɦ ɤɪɢɤɨɦ ɢ ɳɟɥɤɚɧɶɟɦɞɚɥɩɨɧɹɬɶɱɬɨ ɨɧ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɣ ɱɥɟɧ ɫɟɦɶɢ ɋ ɥɸɛɨɩɵɬ ɫɬɜɨɦ ɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɥɢ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɨɟ ɨɩɟɪɟɧɶɟ ɫ ɞɥɢɧɧɵɦ ɩɟɪɟɥɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɶɟɦ ɯɜɨɫɬɨɦ ɫɬɚ ɪɚɥɢɫɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɬɢɰɵ ȼɢɞɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟ ɪɟɫ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɟ ɩɨɩɭɝɚɣ ɩɪɢɬɢɯ ɢɫɤɨɫɚ ɧɚ ɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ Ɋɟɲɢɥɢ ɨɫɨɛɨ ɩɬɢɰɭ ɧɟ ɩɭ ɝɚɬɶ ɢɡɥɢɲɧɢɦ ɲɭɦɨɦ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɩɨɤɨɟ ɉɪɨɲɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ Ɋɚɧɧɢɦ ɭɬɪɨɦɤɨɝɞɚɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹɬɟ ɥɟɜɢɡɨɪɫɜɵɩɭɫɤɨɦɩɨɫɥɟɞ ɧɢɯ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɫɥɵɲɢɬɫɹ ɢ ɜɨɡɧɹɄɟɲɤɢ Ɋɚɡɝɥɹɞɵɜɚɹ ɫɟɛɹ ɥɸɛɢ ɦɨɝɨ ɜ ɡɟɪɤɚɥɶɰɟ ɧɟɫɤɨɥɶ ɤɨ ɦɢɧɭɬ ɱɢɫɬɢɬ ɩɟɪɵɲɤɢ ɩɪɢɯɨɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡɞɚɜɚɹ ɡɜɭɤɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬ ɜ ɜɢɞɟ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠ ɧɵɯ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɱɬɨ

ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɩɭɝɚɹɋɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɡɜɭɤɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɢ ɬɨɧ Ʉɟɲɤɢ Ⱦɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɥɟɬɚɬɶ ɩɨ ɤɥɟɬɤɟ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɜɫɟ ɤɨɪɦɭɲɤɢ ɢɩɨɢɥɤɢɝɪɨɦɤɨɯɥɨɩɚɬɶɤɪɵ ɥɶɹɦɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫ ɨɫɬɟɪ ɜɟɧɟɧɢɟɦɤɥɟɜɚɬɶɫɜɨɟɢɡɨɛɪɚ ɠɟɧɢɟ ɜ ɡɟɪɤɚɥɶɰɟ Ʉɪɢɱɢɬ ɢ ɲɭɦɢɬ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɝɪɨɦɤɨ ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɡɚɝɥɭɲɚɟɬ ɡɜɭɤ ɬɟɥɟɜɢ ɡɨɪɚ ɋɱɢɬɚɟɬ ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ ɬɨɥɶɤɨɨɧɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɝɥɚɜɧɨ ɝɨɝɨɥɨɫɚɜɞɨɦɟ ȿɫɥɢ ɠɟ ɞɨɦɨɱɚɞɰɵ ɧɚɱɢ ɧɚɸɬ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɱɬɨɬɨ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɝɪɨɦɤɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ Ʉɟɲɤɚ ɜɧɨɜɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɛɟɫ ɧɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɩɟɪɟɤɪɢ ɱɚɬɶ ɜɫɟɯ ɢ ɜɫɹ ɋɬɨɢɬ ɬɨɥɶ ɤɨ ɡɚɦɨɥɱɚɬɶ ɡɚɦɨɥɤɚɟɬ ɢ ɨɧ ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨ ɨɝɥɹɞɵɜɚɹɫɶ ɜɨɤɪɭɝ ɑɚɫɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɝɥɹ ɞɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɡɟɪɤɚɥɶɰɟ ɫɱɢ ɬɚɹ ɜɢɞɢɦɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬ ɪɚɠɟɧɢɟɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɦɌɚɤɠɟ ɨɛɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɬɢɱɶɟɦ ɹɡɵɤɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɳɟɥɤɚɹɤɥɸɜɨɦɩɨɡɟɪɤɚɥɶɰɭ Ɉɱɟɧɶ ɥɸɛɢɬ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɥɶɰɟ Ɇɨɠɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɧɚ ɧɟɦ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɤɭɥɶɛɢɬɵ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɬɟɲɟɧ ɤɨɝɞɚ ɜɢ ɫɢɬ ɜɧɢɡ ɝɨɥɨɜɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ

ɪɚɫɩɭɲɢɜ ɯɜɨɫɬ ɢ ɤɪɵɥɵɲɤɢ ȿɫɥɢ ɨɧ ɧɟ ɜ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɢ ɤɚɤɢɟɥɚɤɨɦɫɬɜɚɢɭɝɨɜɨɪɵɧɟ ɦɨɝɭɬ ɟɝɨ ɫɞɜɢɧɭɬɶ ɫ ɦɟɫɬɚ ɇɚɯɨɯɥɢɬɫɹ ɦɨɥɱɚ ɫ ɜɡɴɟ ɪɨɲɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬ

ƒƶƺƷƶƲƳưƿƲƭƉƍƓƧƠ ȼ ɞɨɦɟ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɤɨɬ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɟ ɫɥɭ ɱɚɣɧɨȾɨɟɝɨɩɨɹɜɥɟ ɧɢɹ ɤɨɲɟɱɤɢ ɤɚɤɬɨ ɧɟ ɩɪɢɠɢɜɚɥɢɫɶ ɉɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɫɟɪɞɨɛɨɥɶɧɚɹ ɛɚɛɭɥɶ ɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɛɢɪɚɟɬ ɤɨɪɦɢɬ ɥɟɱɢɬ ɞɚɟɬ ɤɪɨɜ ɛɟɡɞɨɦɧɵɦ ɠɢ ɜɨɬɧɵɦ ɉɨ ɧɚɲɟɣ ɩɪɨɫɶɛɟ ɨɧɚ ɢ ɩɪɢ ɧɟɫɥɚ ɜ ɞɨɦ ɤɨɬɚ ɉɨ ɨɤɪɚɫɭ ɜɟɫɶ ɛɟɥɨ ɫɧɟɠɧɵɣɫɝɨɥɭɛɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɢ ɪɵɠɢɦɢ ɩɨɥɨɫɤɚɦɢ ɧɚ ɯɜɨɫɬɟ ɩɪɢɲɟɥɫɹ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɞɭɲɟ Ɉɬɤɨɪɦɥɟɧ ɧɵɣ ɫ ɥɨɫɧɹɳɟɣɫɹ ɲɟɪɫɬɶɸ ɤɪɚɫɚɜɱɢɤ ɫɥɨɜɧɨ ɡɧɚɸɳɢɣ ɫɟɛɟ ɰɟɧɭ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɠɟ ɞɟɧɶ ɜɚɥɶɹɠɧɨ ɪɚɡ ɜɚɥɢɥɫɹ ɧɚ ɞɢɜɚɧɟ ɢɝɪɢɜɨ ɩɨɫɬɭɤɢɜɚɹ ɯɜɨɫɬɨɦ ɢ ɝɨɜɨɪɹ ɜɫɟɦ ɜɢɞɨɦ ©ȼɨɬ ɹ ɤɚɤɨɜ ɥɚɞɧɨ ɭɠ ɭɞɨ ɫɬɨɸ ɜɚɲɟ ɠɢɥɢɳɟ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢ ɟɦª ɑɬɨ ɤɨɬɵ ɥɟɧɢɜɵ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɜɨɨɱɢɸ Ɇɨɠɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɥɟɠɚɬɶ ɢ ɝɪɟɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɥɧɵɲɤɟ ɩɟɪɟ ɜɨɪɚɱɢɜɚɹɫɶ ɫ ɛɨɤɭ ɧɚ ɛɨɤ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚ ɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɟ ɧɟ ɫɨɢɡɜɨ ɥɢɬ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɦɟɫɬɨ ɥɟɠɤɢ ɏɨɬɶɤɚɤɟɝɨɧɢɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ ɧɟ ɲɟɥɨɯɧɟɬ ɢ ɥɚɩɨɣ ɋ ɯɢ ɬɪɵɦɜɢɞɨɦɫɦɨɬɪɢɬɜɝɥɚɡɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ©Ɉɛɨɣɞɢ ɟɫɥɢ ɦɟɲɚɸ Ɇɧɟ ɢ ɡɞɟɫɶ ɯɨɪɨɲɨª ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ Ȼɟɥɹɲ ɥɟɧɢɜ ɫɪɚɡɭ ɬɚɤɭɸ ɤɥɢɱɤɭɞɚɥɢɞɟɬɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɢ ɯɢɬɟɪ ɋɬɨɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɯɥɨɩ ɧɭɬɶ ɞɜɟɪɰɟɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɢɥɢ ɡɚɝɪɟɦɟɬɶ ɤɚɫɬɪɸɥɹɦɢ ɨɧɬɭɬɤɚɤɬɭɬɇɚɱɢɧɚɟɬɤɪɭ ɠɢɬɶ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ɬɟɪɟɬɶɫɹ ɦɨɪɞɨɱɤɨɣɩɪɢɷɬɨɦɢɡɞɚɜɚɹ

ɦɭɪɥɵɤɚɸɳɢɟ ɡɜɭɤɢ ɢ ɭɦɢɥɶ ɧɨ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɹ ɜ ɝɥɚɡɚ Ɂɧɚɟɬ ɱɬɨ ɥɚɤɨɦɵɣ ɤɭɫɨɱɟɤ ɨɛɟɫɩɟ ɱɟɧ ȼɟɞɟɨɱɟɧɶɪɚɡɛɨɪɱɢɜɉɟɪ ɜɨɟ ɧɟ ɟɫɬ ɫɨɜɫɟɦ ɨɛɨɠɚɟɬ ɤɨɥɛɚɫɭɢɤɭɪɢɧɵɣɮɚɪɲɉɪɢ ɷɬɨɦɤɭɲɚɟɬɫɛɪɟɡɝɥɢɜɵɦɜɵ ɪɚɠɟɧɢɟɦ ɦɨɪɞɚɲɤɢ ɫɥɨɜɧɨ ɞɟɥɚɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɨɞɨɥɠɟ ɧɢɟɇɚɫɵɬɢɜɲɢɫɶɜɧɨɜɶɪɚɫ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɚɝɪɟɬɨɦ ɫɨɥɧ ɰɟɦ ɦɟɫɬɟɱɤɟ Ⱦɧɟɦ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɤɚɩɨɬɟ ɦɚɲɢɧɵ ɝɪɟɟɬɫɹ ɩɨɞ ɫɬɚɜɥɹɹ ɫɜɨɢ ɛɨɤɚ ɩɨɞ ɥɚɫɤɨ ɜɵɟɫɨɥɧɟɱɧɵɟɥɭɱɢɉɪɢɷɬɨɦ ɨɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɳɭɪɢɬ ɫɜɨɢ ɝɥɚɡɤɢ ɉɨɩɵɬɤɢ ɪɚɫɬɨɪɦɨɲɢɬɶ ɤɨɬɚ ɛɵɥɢ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɵ Ɋɟɞɤɨ ɬɪɨ ɧɟɬ ɥɚɩɨɣ ɢɝɪɭɲɤɭ ɢɥɢ ɩɨ ɧɸɯɚɜ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɬɯɨɞɢɬ

ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɤɥɢɱɤɭɫɜɨɸɨɩɪɚɜ ɞɵɜɚɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɟɠɢɬɫɹ ɜ ɥɟɠɚɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜɟɫɶ ɞɟɧɶ ɡɚ ɧɨɱɶ ɭɦɭ ɞɪɹɟɬɫɹ ɩɨɫɩɚɬɶ ɧɚ ɤɪɨɜɚɬɹɯ ɜɫɟɯ ɨɛɢ ɬɚɬɟɥɟɣ ɞɨɦɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɹ ɧɟ ɫɤɪɨɦɧɨ ɝɞɟ ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɭɝɨɥɤɟ ɚ ɜɵɬɹɧɭɜɲɢɫɶ ɜɨ ɜɟɫɶ ɫɜɨɣ ɧɟɦɚɥɵɣ ɞɥɹɤɨɬɚɪɨɫɬ ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɫɜɨɣ ɥɟɧɢɜɵɣɢɢɡɧɟɠɟɧ ɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɧɟɩɥɨɯɢɦ ɦɵɲɟɥɨɜɨɦ ɉɨɣ ɦɚɜ ɦɵɲɤɭ ɩɪɢ ɧɨɫɢɬ ɞɨɦɨɱɚɞɰɚɦ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ȼɨɬ ɦɨɥ ɢ ɹ ɧɟ ɡɪɹ ɟɦ ɯɥɟɛ ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɟɳɺ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɲɟɜɟɥɢɬɶɫɹ ɦɨɠɟɬ ɫ ɧɟɣ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɬɨ ɨɬɩɭɫɤɚɹ ɬɨ ɜɧɨɜɶ ɥɨɜɹ ɤɨɝɬɢɫɬɵɦɢ ɥɚɩɚɦɢ ȼ ɤɨɧɰɨɜɤɟ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨɛɵɱɭ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɧɚɹ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬ ɞɟɥɢɤɚɬɟɫ ɜɤɭɫɧɟɟ ɦɵɲɢɧɨɝɨɦɹɫɚ ɑɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɞɞɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ Ȼɟɥɹɲɚ ± ɷɬɨ ɩɬɢɰɵ Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɨɠɟɬ ɧɚ ɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɳɟɛɟɱɭɳɢɦɢ ɜɨ ɪɨɛɶɹɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɬɢɯɨɧɶɤɨ ɩɨɞɤɪɚɫɬɶɫɹ ɢ ɫɯɜɚ ɬɢɬɶ ɞɨɛɵɱɭ ɇɨ ɩɪɢ ɫɜɨɟɦ ɭɩɢɬɚɧɧɨɦ ɢ ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɥɢɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɷɬɨɟɦɭɧɟɩɨɞɫɢɥɭ Ʉ ɜɨɪɨɧɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɫɬɨɪɨ ɠɟɧɧɨ ɉɪɢɠɢɦɚɹ ɭɲɢ ɤ ɝɨɥɨ ɜɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɟɬ ɫɹɤɤɚɪɤɚɧɶɸɛɨɥɶɲɢɯɱɟɪɧɵɯ ɩɬɢɰ ɇɨ ɨɬɜɚɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɯɨɬɭ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ Ȼɟɥɹɲ ɨɱɟɧɶ ɭɦ ɧɨɟ ɢ ɯɢɬɪɨɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɡɚ ɟɝɨ ɩɨɜɚɞɤɢɢɜɵɯɨɞɤɢɢɩɨɥɸɛɢɥ ɫɹɷɬɨɬɧɟɨɛɵɱɧɵɣɤɨɬ

ɡɚ ɜɫɟɦ ɤ ɤɨɪɦɭɲɤɟ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɢɬɪɨɧɟɬɫɹ ɋɬɨɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɫɬɚɬɶ ɟɝɨ ɭɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɜ ɬɟɦɩɟɧɚɱɢɧɚɟɬɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɤɥɟɬɤɟ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɹ ɜɫɟ ɤɭɲɚɧɶɹ Ɂɚɬɟɦ ɜɡɥɟɬɚɟɬ ɧɚ

ɠɟɪɞɨɱɤɭ ɢ ɫ ɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɨɝɥɹɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɹ©Ʌɚɞɧɨɭɠɩɨɤɭɲɚɸ ɑɟɦ ɜɵ ɦɟɧɹ ɛɭɞɟɬɟ ɭɝɨɳɚɬɶ ɧɚɷɬɨɬɪɚɡ"ª ɋ ɨɩɚɫɟɧɢɟɦ ɢ ɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧ ɧɨɫɬɶɸɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɞɨɦɚɲɧɟ ɦɭ ɤɨɬɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬ ɧɨ ɩɵɬɚɥɫɹ ɞɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɥɚɩɨɣ ɞɨɤɥɟɬɤɢɧɨɜɫɟɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ Ɂɧɚɹ ɤɨɬɚɩɪɨɧɵɪɭ ɩɨɜɟɫɢɥɢ ɤɥɟɬɤɭ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɩɨɞ ɫɚɦɵɣ ɩɨɬɨɥɨɤɇɨɞɥɹɄɟɲɤɢɨɧɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧ ɧɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢȼɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɨɬɚ ɡɚɦɢɪɚɟɬ ɫɢɞɢɬ ɧɟ ɲɟ ɥɨɯɧɭɜɲɢɫɶ ȿɫɥɢ ɤɥɟɬɤɭ ɜɵ ɧɨɫɢɦ ɧɚ ɭɥɢɰɭ Ʉɟɲɤɚ ɤɚɤɬɨ ɩɪɢɬɢɯɚɟɬ ɫ ɨɩɚɫɤɨɣ ɨɝɥɹɞɵ ɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɩɪɢɫɥɭ ɲɢɜɚɹɫɶɤɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɡɜɭɤɚɦ ɢɲɨɪɨɯɚɦ ɉɨɩɭɝɚɣ ± ɩɬɢɰɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɹ ɩɪɢ ɠɟɥɚɧɢɢ ɡɚ ɟɺ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɱɚɫɚɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨɬɨ ɧɨɜɨɟ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɏɨɬɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɬɢɰ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɜ ɞɨɦɟ ɞɟɥɨ ɯɥɨɩɨɬɧɨɟ ɧɨ ɧɢ ɫ ɱɟɦ ɧɟ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɬɭ ɦɚɫ ɫɭ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɤɨ ɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɨɬ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɆɢɥɚɧɚɉȺɄ

ǮDzǯȂǻǬǭ DZǩǫDZǤǮDzǰǩǺ ȼ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ ɪɟɲɢɥɢɫɨɜɟɪɲɢɬɶɩɪɨɝɭɥɤɭ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɥɸ ɛɨɜɚɬɶɫɹ ɤɪɚɫɨɬɚɦɢ ɡɟɪɟɧ ɞɢɧɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ ɩɨɫɨɛɢɪɚɬɶ ɹɝɨɞɵ ɢ ɪɚɧɧɢɟ ɝɪɢɛɵ ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɜɵɟ ɧɚɣɞɭɬɫɹ Ȼɪɨɞɹ ɩɨ ɥɟɫɭ ɢ ɜɨɪɨɲɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞ ɧɸɸ ɥɢɫɬɜɭ ɜɩɟɪɟɦɟɠɤɭ ɫ ɟɥɨɜɵɦɢ ɢɝɨɥɤɚɦɢ ɪɚɡɝɪɟɛ ɥɚɧɟɛɨɥɶɲɭɸɤɭɱɤɭɂɤɚɤɨ ɜɨ ɠɟ ɛɵɥɨ ɧɚɲɟ ɢɡɭɦɥɟɧɢɟ ɤɨɝɞɚ ɩɨɞ ɧɢɦɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɟɠɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɚɥ ɫɜɟɪ ɧɭɜɲɢɫɶ ɤɚɥɚɱɢɤɨɦ ɧɟ ɩɨ ɞɨɡɪɟɜɚɹ ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɪɢɫɬɚɧɢ ɳɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ

Ʌɟɫɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɬɪɨɝɚɥɢ ɞɭɦɚɹ ɱɬɨ ɠɟ ɫ ɧɢɦ ɞɟɥɚɬɶ ɇɚ ɤɨɧɟɰɩɨɩɪɨɫɶɛɟɞɟɬ ɜɨɪɵ ɪɟɲɢɥɢ ɡɚɛɪɚɬɶ ɞɨɦɨɣ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɢ ɭ ɧɚɫ ɤɨɝɞɚɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɠɢɥ ɟɠɢɤ ɉɨɥɨɠɢɜ ɤɨɥɸɱɭɸ ɧɚɯɨɞɤɭ ɜ ɤɨɪɡɢɧɤɭ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɢɡɞɚɜɚɥ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɨɟ ɮɵɪɤɚɧɶɟ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɞɨ ɦɨɣ ɉɨɦɧɹ ɱɬɨ ɟɠɢɤ ɥɸɛɢɬɟɥɶ ɦɨɥɨɤɚ ɩɨ ɩɪɢ ɟɡɞɟɞɨɦɨɣɧɚɥɢɥɢɜɛɥɸɞɟɱɤɨ Ɉɞɧɚɤɨɥɚɤɨɦɢɬɶɫɹɭɝɨɳɟɧɢɟɦ ɧɟ ɫɩɟɲɢɥ ɋɪɚɡɭ ɫɩɪɹɬɚɥɫɹ ɜ ɭɤɪɨɦɧɵɣ ɭɝɨɥɨɤ ɩɨɞ ɞɢɜɚɧ Ʉɚɤ ɦɵ ɧɢ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɟɝɨ ɨɬ ɬɭɞɚ ɜɵɡɜɨɥɢɬɶ ɜɫɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɬɳɟɬɧɨ Ⱦɟɬɢ ɡɧɚɥɢ ɱɬɨ ɟɠɢ ɜɟɞɭɬ ɧɨɱɧɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɲɢɥɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨɞ ɞɢ ɜɚɧɨɦ ɞɨ ɭɬɪɚ ɜ ɧɚɞɟɠɞɟ ɱɬɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɨɧ ɜɵɣɞɟɬ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɬɨɱɟɧɢɹ ɋɪɟ ɞɢɧɨɱɢɩɪɨɫɧɭɥɢɫɶɨɬɛɵɫɬɪɨ ɝɨɬɨɩɨɬɚɲɚɪɤɚɧɶɹɩɨɞɨɦɭɢ ɲɭɪɲɚɧɢɹɫɬɚɪɵɯɝɚɡɟɬȼɤɥɸ ɱɢɜ ɫɜɟɬ ɛɵɥɢ ɧɟɦɚɥɨ ɭɞɢɜ ɥɟɧɵ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɜɟɥ ɟɠɢɤ ȼɨɪɨɯ ɝɚɡɟɬɛɵɥɪɚɡɛɪɨɫɚɧɩɨɞɧɢɦɢ ɄɚɧɚɬȻȿɄȿɇɈȼ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɤɨɦɧɚɬɧɵɣɬɚɩɨɤ

ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɞɫɬɢɥɤɨɣ Ɇɨ ɥɨɤɨ ɜ ɛɥɸɞɰɟ ɜɵɩɢɬɨ ɞɨ ɞɧɚ ɍɜɢɞɟɜ ɹɪɤɢɣ ɫɜɟɬ ɢ ɥɸɞɟɣ ɟɠɢɤɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɜɟɪɧɭɥɫɹɜ ɤɥɭɛɨɤɜɵɫɬɚɜɢɜɞɥɹɛɟɡɨɩɚɫ ɧɨɫɬɢɫɜɨɢɤɨɥɸɱɤɢɢɫɩɪɹɬɚɜ ɠɢɜɨɬɢɤ ɉɨɩɵɬɤɚɩɨɝɥɚɞɢɬɶɟɝɨɨɤɚɡɚ ɥɚɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɣ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨɨɫɬɪɵɨɤɚɡɚɥɢɫɶɟɝɨ ɢɝɨɥɨɱɤɢȿɠɢɤɜɵɪɚɠɚɥɧɟɞɨ ɜɨɥɶɫɬɜɨ ɜ ɜɢɞɟ ɡɜɭɤɨɜ ɲɢɩɟ ɧɢɹɢɳɟɥ

ɤ ɚ ɧ ɶ ɹ ɍɜɢɞɟɜ ɟɝɨ ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɬɪɨɣ ɜɧɨɜɶ ɪɟɲɢɥɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɩɨɤɨɟ Ʉɚɤɨɜɨ ɠɟ ɛɵɥɨ ɧɚɲɟɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟɤɨɝɞɚɩɨ ɭɬɪɭ ɦɵ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɧɚɲɭ ɧɚɯɨɞɤɭɈɛɵɫɤɚɥɢɜɫɟɭɝɨɥɤɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɥɢ ɜɫɟ ɳɟɥɢ ɜ ɩɪɢ ɫɬɪɨɣɤɚɯ ɧɨ ɜɫɟ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ Ʉɚɤ ɜ ɜɨɞɭ ɤɚɧɭɥ Ⱦɟɬɢ ɪɚɫ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɱɬɨ ɟɠɢɤ ɧɟ ɩɪɢ ɠɢɥɫɹ ɢ ɭɛɟɠɚɥ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɨɩɹɬɶ ɜ ɥɟɫ ɉɨɬɨɦ ɜɫɟ ɪɟɲɢ ɥɢ ɱɬɨ ɬɚɤ ɛɭɞɟɬ ɟɦɭ ɥɭɱɲɟ ɜɟɞɶɨɧɩɪɢɜɵɤɠɢɬɶɧɚɜɨɥɟɜ ɥɟɫɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɛɵɥ ɢ ɟɫɬɶɪɨɞɧɵɦɞɨɦɨɦ ȺɪɤɚɞɢɣɄɅɂɆɈȼ


14 № 23 17 июля 2014 года

t - 36,6 0

ƺƯƝƨƢƴƢƞƪƝƼƯƭƝƟƧƝ

ɉɵɲɧɵɟ ɡɚɥɢɜɧɵɟ ɥɭɝɚ ɢ ɹɪɤɢɟ ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ ɩɨɥɹɧɵ ɪɚɞɭɸɬɝɥɚɡɢɛɥɚɝɨɭɯɚɸɬɦɟ ɞɨɜɵɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ ɋɟɣɱɚɫ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟɢɸɥɹɫɚɦɵɣɪɚɡɝɚɪ ɫɛɨɪɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫ ɬɟɧɢɣ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɟɱɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɜɪɚɱɭɸɳɢɟ ɧɚɫ Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɦɢɧɭɠɧɨɩɪɚ ɜɢɥɶɧɨɉɨɷɬɨɦɭɦɵɩɭɛɥɢɤɭ ɟɦɫɨɜɟɬɵɨɩɵɬɧɨɝɨɬɪɚɜɧɢɤɚ ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɡɚ ɝɨɬɨɜɤɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫ ɬɟɧɢɣ

Ⱥɬɚɤɠɟɫɩɢɫɨɤɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨ ɩɭɥɹɪɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɛɨɪ ɤɨɬɨ ɪɵɯɦɨɠɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɜɢɸɥɟ ɗɬɨȺɞɨɧɢɫɜɟɫɟɧɧɢɣɬɪɚɜɚ ɚɢɪ ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɛɚɝɭɥɶ ɧɢɤ ɛɨɥɨɬɧɵɣ ɥɢɫɬɶɹ ɛɟɥɟɧɚ ɱɟɪɧɚɹ ɥɢɫɬɶɹ ɛɟɪɟɡɚ ɛɨɪɨ ɞɚɜɱɚɬɚɹ ɥɢɫɬɶɹ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɢɤ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɫɨɰɜɟɬɢɹ ɜɚɫɢɥɟɤ ɫɢɧɢɣɰɜɟɬɤɢɜɚɯɬɚɬɪɟɯɥɢɫɬ ɧɚɹɥɢɫɬɶɹɝɨɥɭɛɢɤɚɩɥɨɞɵ ɝɨɪɟɰ ɩɟɪɟɱɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɝɨɪɟɰ ɩɨɱɟɱɭɣɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɞɨɧɧɢɤ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɞɹɝɢɥɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɪɧɢɞɭɲɢɰɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹɬɪɚɜɚɠɟɥɬɭɲ ɧɢɤ ɫɟɪɵɣ ɬɪɚɜɚ ɠɢɜɨɤɨɫɬɶ ɫɟɬɱɚɬɨɩɥɨɞɧɚɹ ɬɪɚɜɚ ɡɜɟ ɪɨɛɨɣ ɩɪɨɞɵɪɹɜɥɟɧɧɵɣ ɬɪɚ ɜɚ ɡɟɦɥɹɧɢɤɚ ɥɟɫɧɚɹ ɥɢɫɬɶɹ ɩɥɨɞɵ ɡɨɥɨɬɨɬɵɫɹɱɧɢɤ ɦɚɥɵɣ ɬɪɚɜɚ ɢɫɥɚɧɞɫɤɢɣ ɥɢɲɚɣɧɢɤ ɫɥɨɟɜɢɳɟ ɤɚɥɟɧɞɭɥɚ ɥɟɤɚɪ ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɨɝɨɬɤɢ  ɫɨɰɜɟɬɢɹ ɤɚɥɢɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɤɨɪɚ ɩɥɨɞɵ ɤɢɩɪɟɣ ɭɡɤɨɥɢɫɬɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɤɨɩɵɬɟɧɶ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ± ɬɪɚɜɚ ɤɨɪɨɜɹɤ ɫɤɢɩɟɬɪɨɜɢɞ ɧɵɣ ɜɟɧɱɢɤɢ ɰɜɟɬɤɨɜ ɤɪɚ ɩɢɜɚ ɞɜɭɞɨɦɧɚɹ ɥɢɫɬɶɹ ɥɢɩɚ ɫɟɪɞɰɟɜɢɞɧɚɹɫɨɰɜɟɬɢɹɥɨɩɭɯ ɛɨɥɶɲɨɣɤɨɪɧɢɥɭɤɪɟɩɱɚɬɵɣ ɥɭɤɨɜɢɰɵ ɥɶɧɹɧɤɚ ɨɛɵɤɧɨ ɜɟɧɧɚɹɬɪɚɜɚɦɚɥɢɧɚɨɛɵɤɧɨ

Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɥɸɞɢ ɛɵɥɢ ɥɢɲɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɤɚɤɢɦɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɰɜɟɬ ɢɮɨɪɦɭɫɜɨɢɯɡɭɛɨɜɢɫɤɥɸ ɱɚɥɨɫɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɟ ɡɢɪɨɜɚɧɢɟ Ʉɚɪɢɟɫ ɧɚ ɩɟɪɟɞ ɧɢɯɡɭɛɚɯɨɬɤɨɥɵɱɚɫɬɢɡɭɛɚ ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɬɪɚɜɦɵɨɫɥɨɠ ɧɟɧɢɹɤɚɪɢɟɫɚɩɪɨɥɟɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɨɪɰɢɧ ɮɨɪɦɚɥɢɧɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɰɜɟɬɚ ɢ ɯɪɭɩ ɤɨɫɬɢ ɡɭɛɨɜ ɩɨɱɬɢ ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɡɧɚɱɚɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɜɟɪɧɭɬɶ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɛɟɥɢɡɧɭ ɛɥɟɫɤ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢ ɦɨɫɬɶɮɨɪɦɵɡɭɛɨɜ ɉɥɨɦɛɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢ ɚɥɵ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɢɦɢ ɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɤɚɧɢ ɡɭɛɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɩɪɨ ɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɫɬɢ ɋɟɣɱɚɫ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɢɪɨɜ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɤɥɚɞɤɢ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɭɛɵ ɦɢɤɪɨ ɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦ ɩɨɡɢɬɧɵɯ ɩɥɨɦɛɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɮɨɪ ɦɵ ɢ ɰɜɟɬɚ ɡɭɛɚ ɩɪɹɦɨ ɜɨ ɪɬɭ ɩɚɰɢɟɧɬɚɜɨɞɧɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɷɬɢɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹ ɗɬɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ

ɜɟɧɧɚɹɩɥɨɞɵɥɢɫɬɶɹɦɨɪɤɨɜɶ ɩɨɫɟɜɧɚɹ ɫɟɦɟɧɚ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɵ ɦɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚ ɰɜɟɬɤɢ ɥɢɫɬɶɹ ɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤ ɲɢɲɤɨɹɝɨɞɵ ɦɹɬɚɩɨɥɟɜɚɹɬɪɚɜɚɨɞɭɜɚɧɱɢɤ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɤɨɪɧɢ ɨɤɨɩɧɢɤɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɪɧɢ ɩɚɩɨɪɨɬɧɢɤ ɦɭɠɫɤɨɣ ɤɨɪɧɟɜɢ ɳɚɩɚɫɬɟɪɧɚɤɩɨɫɟɜɧɨɣɬɪɚɜɚ ɩɚɫɬɭɲɶɹɫɭɦɤɚɬɪɚɜɚɩɟɬɪɭɲ ɤɚɨɝɨɪɨɞɧɚɹɬɪɚɜɚɤɨɪɧɢɩɢɠ ɦɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɫɨɰɜɟɬɢɹ ɩɢɨɧ ɭɤɥɨɧɹɸɳɢɣɫɹ ɤɨɪɧɢ ɩɢɯɬɚ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ ɩɨɱɤɢ ɯɜɨɹ ɩɥɚɭɧ ɛɭɥɚɜɨɜɢɞɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɫɩɨɪɵ ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɥɢɫɬɶɹ ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ ɨɛɵɤɧɨ ɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɩɨɥɵɧɶ ɝɨɪɶɤɚɹ ɬɪɚɜɚɥɢɫɬɶɹɩɨɥɵɧɶɨɛɵɤɧɨ ɜɟɧɧɚɹ ɬɪɚɜɚ ɩɭɫɬɵɪɧɢɤ ɩɹ ɬɢɥɨɩɚɫɬɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɪɨɦɚɲɤɚ ɞɭɲɢɫɬɚɹɰɜɟɬɨɱɧɵɟɤɨɪɡɢɧɤɢ ɫɦɨɪɨɞɢɧɚɱɟɪɧɚɹɩɥɨɞɵɫɭɲɟ ɧɢɰɚɬɨɩɹɧɚɹɬɪɚɜɚɫɨɫɧɚɥɟɫ ɧɚɹɯɜɨɹɩɨɱɤɢɬɢɦɶɹɧɩɨɥɡɭ ɱɢɣɬɪɚɜɚɬɦɢɧɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ

ɠɚɧɟɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɫɟɸɬɦɧɨ ɝɨɥɟɬɧɢɟɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɬɪɚɜɵ ɂɬɚɤɭɱɬɢɬɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɚɜɢ ɥɚ ɋɨɛɢɪɚɣɬɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɞɨɪɨɝ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɛɨɥɶɲɢɯɝɨɪɨɞɨɜ ɉɨɦɧɢɬɟɱɬɨɜɫɬɟɛɥɹɯɥɢɫɬɶɹɯ ɢ ɰɜɟɬɤɚɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟ ɫɬɜɨɩɨɥɟɡɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɧɚɤɚɩɥɢ ɜɚɟɬɫɹɜɩɟɪɢɨɞɨɬɧɚɱɚɥɚɪɨɫɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ȼ ɩɥɨɞɚɯ ɢ ɫɟɦɟɧɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɯ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ȼ ɤɨɪɧɹɯ ɤɥɭɛɧɹɯ ɤɨɪɧɟɜɢɳɚɯ ɥɭɤɨɜɢɰɚɯ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢ ɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹɩɨɧɨɹɛɪɶɇɚɥɟɱɟɛɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚɪɚɫɬɟɧɢɣɫɢɥɶɧɨɜɥɢɹɟɬ ɥɭɧɚȼɩɟɪɜɭɸɟɟɮɚɡɭɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɟɢɟɥɭɧɧɵɟɫɭɬɤɢɫɨɛɢ ɪɚɣɬɟɩɨɞɡɟɦɧɵɟɱɚɫɬɢɪɚɫɬɟɧɢɣ ɚɧɚɞɡɟɦɧɵɟɜɨɜɬɨɪɭɸɮɚɡɭ Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɛɨ ɪɨɦɬɪɚɜɤɨɝɞɚɥɭɧɭɧɨɱɶɸɜɢɞ ɧɨ Ɍɪɟɬɶɹ ɮɚɡɚ ɥɭɧɵ ɩɨɞɨɛɧɚ

ǔǼȀȁǮ ǫǺǮǬǷ ǰǩǶDZǵǩǻȅǺȈ ǺǪǷǹǷǵ ǻǹǩǫ dzǷǬǭǩ ǴǼǶǼ ǶǷȀȅȇǫDZǭǶǷ ɩɥɨɞɵ ɬɨɥɨɤɧɹɧɤɚ ɨɛɵɤɧɨ ɜɟɧɧɚɹ ɥɢɫɬɶɹ ɬɵɫɹɱɟɥɢɫɬɧɢɤ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɜɚ ɮɢɚɥɤɚ ɬɪɟɯɰɜɟɬɧɚɹɬɪɚɜɚɯɜɨɳɩɨɥɟ ɜɨɣɬɪɚɜɚɯɪɟɧɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɪɧɢ ɱɟɪɟɞɚ ɬɪɟɯɪɚɡɞɟɥɶɧɚɹ ɬɪɚɜɚ ɱɟɪɟɦɭɯɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ ɩɥɨɞɵɱɟɪɧɢɤɚɩɥɨɞɵɱɢɫɬɨ ɬɟɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɚɜɚ ɲɢɩɨɜɧɢɤ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɰɜɟɬɤɢ ɩɥɨɞɵ ɹɬɪɵɲɧɢɤɤɥɭɛɧɟɤɨɪɧɢ ɇɚɲɚ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɛɨɝɚɬɚɢɥɟɫɚɦɢɢɫɬɟɩɹɦɢȾɚɢ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɪɨ

ɩɟɪɜɨɣ ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧ ɞɥɹ ɫɭɲɤɢ ɬɪɚɜ Ⱥ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɮɚɡɚ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɚ ɜɬɨɪɨɣ Ɉɫɨɛɭɸ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟɩɪɢɫɛɨɪɟɹɞɨɜɢɬɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɋɥɟɞɢɬɟ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɩɚɥɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚɦ ɉɨɫɥɟɪɚɛɨɬɵɫɧɢɦɢɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɣɬɟɪɭɤɢɇɟɡɚɛɭɞɶɬɟɧɚɩɚɤɟ ɬɚɯ ɢɥɢ ɤɨɪɨɛɤɚɯ ɞɥɹ ɢɯ ɯɪɚɧɟ ɧɢɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɤɪɭɩɧɭɸ ɧɚɞɩɢɫɶ ©əɞɨɜɢɬɨª ɉɨɱɤɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ

ɫɨɛɢɪɚɣɬɟ ɤɨɝ ɞɚ ɨɧɢ ɧɚɛɭɯɥɢ ɧɨ ɟɳɟ ɧɟ ɧɚ ɱɚɥɢ ɪɚɫɩɭ ɫɤɚɬɶɫɹ Ɂɚɝɨ ɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɬɟɯ ɪɚɫɬɟ ɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɜɵɪɭɛɤɢ Ʉɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚ ɟɬɫɹ ɛɪɚɬɶ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜ ɤɚɯ ɋɞɢɪɚɣɬɟ ɟɟ ɫɨɫɬɜɨɥɨɜɦɨɥɨɞɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɫ ɜɟɬɜɟɣ ɋɬɚɪɚɹ ɪɚɫɬɪɟ ɫɤɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɤɨɪɚ ɞɥɹ ɢɫ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɧɟɩɪɢ ɝɨɞɧɚ Ʌɢɫɬɶɹ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɟɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɰɜɟ ɬɟɧɢɹ ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɬɪɚɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɤɨɪɧɟɜɵɯ ɡɟ ɥɟɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɭɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯɪɚɫɬɟɧɢɣɩɨɫɥɟɰɜɟɬɟɧɢɹ ɐɜɟɬɤɢ ɰɟɥɟɛɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚ ɱɚɥɟ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɋɪɵɜɚɣɬɟ ɢɯ ɛɟɡ ɰɜɟɬɨɧɨɠɟɤ ɐɜɟɬɨɱɧɵɟ ɤɨɪɡɢɧ ɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɭɞɚ ɟɬɫɹ ɫɨɪɜɚɬɶ ɛɟɡ ɜɵɞɟɪɝɢɜɚɧɢɹ ɢɯ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɪɧɟɦ ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯɫɪɟɡɚɣɬɟɤɨɪɡɢɧɤɢɧɨɠ ɧɢɰɚɦɢ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ ɜɫɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɉɥɨɞɵ ɢ ɫɟɦɟɧɚ ɫɨɛɢɪɚɣɬɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɯ ɩɨɥɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ Ʉɨɪɧɟɜɢɳɚ ɤɨɪɧɢ ɤɥɭɛɧɢ ɥɭɤɨɜɢɰɵ ɜɵɤɚɩɵɜɚɣɬɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨ ɞɚɧɨ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɥɭɤɨɜɢɰ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɪɚɧ ɧɟɣɜɟɫɧɨɣɋɭɲɚɬɪɚɫɬɟɧɢɹɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ Ɍɟ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɵɯɦɚɫɟɥɧɚɩɪɢɦɟɪɬɪɚ ɜɚɡɜɟɪɨɛɨɹɦɹɬɵɩɟɪɟɱɧɨɣɱɚ ɛɪɟɰɚɢɞɪɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɣɬɟɬɨɥ ɫɬɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢ ɫɭɲɢɬɟ ɦɟɞɥɟɧɧɨ

¶ËÀ¶À¾»½É·Ñ

ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɂ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜɢɡɢɬ ɤ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɭ ɫɨɩɪɹɠɟɧ ɧɟ ɫ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɨ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɛɨ ɥɟɡɧɟɧɧɨɣ ɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɣ ɩɪɨ ɰɟɞɭɪɟ ɚ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɧ ɩɨɫɥɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɨɥɢɪɨɜɤɢ ɷɦɚɥɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹ ɦɨ ɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɥɵɛɤɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɨɥɨɞɨɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ Ɇɢɤɪɨɲɥɢɮɨɜɤɚɢɨɬɛɟɥɢɜɚɧɢɟ ɷɬɨɧɨɜɵɟɬɟɯɧɢɤɢɜɷɫɬɟɬɢɱɟ ɫɤɨɣɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢɞɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹ ɫɬɨɣɤɢɯɩɹɬɟɧɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɡɭɛɨɜ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɷɬɢ ɩɪɨ ɰɟɞɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɢɧɨɝɞɚɨɬɛɟɥɢɜɚɧɢɟɦɨɠɧɨɩɪɨ ɜɨɞɢɬɶɢɜɞɨɦɚɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ Ⱦɥɹɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɢ ɤɪɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɡɭɛɚɷɬɨɫɨɡɞɚɧɢɟɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜ ɥɟɧɢɟ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɡɭɛɚ ɢ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨ ɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɯɭɞɨɠɟ ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɡɭɛɚɯ ɜ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɢɥɢ ɟɳɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɡɨɧɟ ɭɥɵɛ ɤɢ Ɉɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɭɛ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɥɭɱɲɟ ɱɟɦ ɩɪɟɠɧɢɣ ɋ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɭɛɚ

ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝ ɫɧɢɦɚɟɬ ɬɨɧɱɚɣɲɢɣ ɫɥɨɣ ɷɦɚɥɢ ɪɚɜɧɵɣ ɩɨ ɬɨɥɳɢ ɧɟɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢɉɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɡɭɛɚɜɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟɜɦɨɠɟɬɩɪɢ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɦɟɫɬɧɨɟ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚ ɧɢɟ ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨ ɷɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɟ ɬɪɚɜɦɢɪɭɟɬ ɢ ɧɟ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɡɭɛɵ Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɜɢɡɢɬ ȼɚɠ ɧɭɸ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɭɛɚ ɢɝɪɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɞɛɨɪ ɰɜɟɬɚɨɧɞɨɥɠɟɧɝɚɪɦɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɰɜɟɬɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɡɭɛɨɜ Ɉɬɬɟɧɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɡɭɛɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɭɛɚ ɩɭɬɟɦɢɦɢɬɚɰɢɢɡɭɛɧɵɯɬɤɚɧɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ

ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ ɧɚɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɧɚ ɤɨɪɪɟɤɰɢɸ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜɧɟɲ ɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɭɛɨɜ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɩɨɫɥɟɞ ɫɬɜɢɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɪɚɜɦɵ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɫɬɢɪɚ ɟɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɫɬɨɣ ɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɰɜɟɬɚ ɏɭɞɨɠɟ ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɡɭɛɨɜ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɫɱɢɬɚ ɸɬ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɧɟɫɭɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨ ɫɟɞɧɢɯ ɡɭɛɨɜ ɢɞɟɬ ɩɨɢɫɤ ɨɩɬɢ ɦɚɥɶɧɨɝɨɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɭɫɬɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɋɨɡɞɚɧɢɟɡɭɛɚɧɚ

ɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɝɪɚɞɭɫɨɜ ȿɫɥɢɪɚɫɬɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɬɝɥɢɤɨɡɢ ɞɵ ɢ ɚɥɤɚɥɨɢɞɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɩɟɪɫɬɹɧɤɚ ɞɭɪɦɚɧ ɩɨɞɨɪɨɠɧɢɤ ɛɟɥɟɧɚɱɟɪɧɚɹɢɞɪɬɨɫɭɲɚɬɢɯ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɝɪɚɞɭɫɨɜ Ⱥ ɩɥɨɞɵ ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ ɡɟɦɥɹɧɢɤɢ ɥɢɫɬɶɹ ɩɟɪɜɨɰɜɟɬɚ ɢ ɞɪɝɞɟɨɫɨɛɟɧɧɨɦɧɨɝɨɜɢɬɚɦɢ ɧɨɜɫɭɲɢɬɶɧɭɠɧɨɟɳɟɛɵɫɬɪɟɟ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɜ ɫɭɲɢɥɤɚɯ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯ ɲɤɚ ɮɚɯ ɩɟɱɢ ɜ ɪɚɡɨɝɪɟɬɨɣ ɞɭɯɨɜɤɟ ɢ ɬɩ Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɪɚɡɥɨɠɢɬɟɜɛɭɦɚɠɧɵɟɢɥɢɯɥɨɩ ɱɚɬɨɛɭɦɚɠɧɵɟɦɟɲɤɢɦɨɠɧɨɢ ɜ ɮɚɧɟɪɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɭɫɬɥɚɧɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɱɢɫɬɨɣɛɭɦɚɝɨɣ ɧɟɝɚɡɟɬ ɧɨɣ ɏɪɚɧɢɬɶ ɰɟɥɟɛɧɵɟ ɬɪɚɜɵ ɧɭɠɧɨ ɜ ɩɪɨɯɥɚɞɧɵɯ ɫɭɯɢɯ ɩɨ ɦɟɳɟɧɢɹɯɜɬɟɦɧɨɬɟ ɋɪɨɤɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɰɜɟɬɤɨɜ ɥɢ ɫɬɶɟɜɢɬɪɚɜɵɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɥɟɬɚɤɨɪɵɤɨɪɧɟɜɢɳɤɥɭɛɧɟɣɢ ɤɨɪɧɟɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɬɞɨɥɟɬ Ɍɚɤɱɬɨɫɨɛɢɪɚɣɬɟɬɪɚɜɵɢɛɭɞɶ ɬɟɡɞɨɪɨɜɵ

ɩɨɦɢɧɚɟɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɥɟɱɟɧɧɵɣ ɤɨ ɪɟɧɶɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɫɥɨɣɡɚɫɥɨɟɦ ©ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣªɦɚɬɟɪɢɚɥɉɪɢ ɱɟɦɫɥɨɢɷɬɢɩɨɱɬɢɧɟɭɥɨɜɢɦɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɩɨɫɜɨɟɦɭ ɰɜɟɬɭ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛ ɪɚɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɜɨɝɨ ɡɭɛɚ Ɂɚɨɞɢɧɩɪɢɟɦɦɵɦɨɠɟɦɨɬɪɟ ɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɜɚ ɢ ɬɪɢ ɡɭɛɚ ɧɨɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɧɟ ɧɚɞɨ ɥɟɱɢɬɶ ɤɚɧɚɥɵ ȿɫɥɢ ɡɭɛ ɩɨɪɚɠɟɧ ɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɸ ɡɭɛɨɜ ɦɨɠɟɬ ɭɣɬɢ ɢ ɰɟɥɚɹ ɧɟɞɟɥɹ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɡɭɛɨɜ ɫɬɚɥɚ ɛɟɡɛɚɥɟɡɧɟɧɧɨɣ Ⱥɧɟɫɬɟɬɢɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟ ɧɢɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵ ɞɚɠɟ ɞɥɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ Ɉɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɬɶɬɜɟɪɞɵɟ ɬɤɚɧɢɡɭɛɚɬɚɤɤɚɤɧɨɜɨɤɚɢɧɭɢ ɧɟɫɧɢɥɨɫɶɌɚɤɚɹɬɟɯɧɢɤɚɯɭɞɨ ɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɡɭɛɨɜ ɨɱɟɧɶɭɞɨɛɧɚɑɟɥɨɜɟɤɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜɤɪɟɫɥɟɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɚɫɨɜɢɜɚɲɢɡɭɛɵɝɨɬɨɜɵ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɱɬɨ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɦɚɬɟ ɪɢɚɥɨɦ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɫɬɨɥɶɠɟɞɨɥɝɨɜɟɱɧɵɤɚɤɢɫɞɟ ɥɚɧɧɵɟɢɡɤɟɪɚɦɢɤɢ ȼɆɈɐɇȺəɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝ ɜɵɫɲɟɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɤɚɧɞɢɞɚɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɧɚɭɤ


Ɂɚɡɚɜɟɫɨɣɬɚɣɧɵ

СОЧТИ ЭТО ЧИСЛО…

ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ ɛɭɞɟɬɟ ɞɨ ɪɨɠɢɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɦɢɧɭɬɨɣ ɇɚɩɪɚɜɶɬɟ ɜɫɟ ɫɜɨɢɦɵɫɥɢɧɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸɰɟɥɶɢɧɢ ɡɚɱɬɨɧɟɭɩɭɫɤɚɣɬɟɟɟɢɡɜɢɞɭɑɟɥɨɜɟɤɭ ɫɱɢɫɥɨɦɜɵɪɚɠɟɧɢɹɩɪɢɫɭɳɟɩɪɟɤɪɚɫ ɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨɸɦɨɪɚɤɨɝɞɚɨɧɨɬɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɬɫɥɢɲɤɨɦɫɟɪɶɟɡɧɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚɧɚɠɢɡɧɶ ȼɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɛɥɚɞɚɟɬɟ ɭɦɨɦ ɚɧɚɥɢ ɬɢɤɚ ɨɞɧɚɤɨ ɨɫɬɟɪɟɝɚɟɬɟɫɶ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫ ɪɟɡɤɨɣ ɤɪɢɬɢɤɨɣ ȼɵ ɤɪɢɬɢɤɭɟɬɟ ɥɸɞɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢɦɤɚɤɨɣɬɨɫɩɨɫɨɛɢɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɩɪɢɱɟɦ ɬɨɧɭɜɚɫɞɪɭɠɟɫɤɢɣɭɱɚɫɬɥɢɜɵɣɢɞɚɠɟ ɲɭɬɥɢɜɵɣ Ʉɨɝɞɚ ɛɟɪɟɬ ɜɟɪɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɚɲɟɣ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɜɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɬɳɟ ɫɥɚɜɧɵɢɥɢɰɟɦɟɪɧɵɱɬɨɩɨɛɭɠɞɚɟɬɥɸ ɞɟɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɚɫɜɫɜɨɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɩɪɢɱɢɧɹɹ ɜɚɦ ɜɪɟɞ Ⱥ ɬɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɢɧɢ ɦɚɟɬɟɫɶɨɩɥɚɤɢɜɚɬɶɫɜɨɸɫɭɞɶɛɭɢɭɠɟɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɞɚɬɶɨɬɱɟɬɨɫɜɨɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯ Ⱦɪɭɝɚɹ ɩɨɞɫɬɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɜɚɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ²ɷɬɨɬɪɹɫɢɧɚɪɚɛɨɥɟɩɢɹɜɤɨɬɨɪɭɸɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭɝɨɞɢɬɶ ɞɨɛɢɜɚɹɫɶ ɦɢɪɚ ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ Ɉɞɧɨɢɡɜɚɲɢɯɝɥɚɜɧɵɯɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ² ɜɟɪɧɨɫɬɶɞɭɯɭɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚȼɚɦɧɪɚ ɜɢɬɫɹɡɧɚɤɨɦɢɬɶɥɸɞɟɣɫɱɟɦɬɨɧɨɜɵɦ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɪɭɝ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɯ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ ȼɵ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɟ ɬɟɦ ɫ ɤɟɦ ɜɚɫ ɫɜɨɞɢɬ ɫɭɞɶɛɚ ɢ ɧɟɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɜɵɪɚ ɠɚɟɬɟɫɜɨɸɛɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɷɬɨɡɚ ɥɨɝɜɚɲɟɝɨɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɟɝɨɫɱɚɫɬɶɹɢɪɟ ɩɭɬɚɰɢɢɱɟɫɬɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚȼɚɲɚɠɢɡɧɶ ɫɬɚɧɟɬɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢɜɵɢɡɦɟɧɢɬɟɫɜɨɟɦɭɩɪɢɪɨɠɞɟɧɧɨ ɦɭɞɨɛɪɨɞɭɲɢɸɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢɢɫɬɭɩɢɬɟ ɧɚɩɭɬɶɜɪɚɠɞɵ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬ

СУДОКУ ПРОСТОЙ

№ 23 17 июля 2014 года

ȟ ȖȬșȭ

ɉɭɬɟɦɫɥɨɠɟɧɢɹɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɤɚɤ ɝɥɚɫɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ ɜɚɲɟɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɦɟ ɧɢ ɜɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬɟ ɱɢɫɥɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɗɬɨ ɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɧɟɫɭɬɜɚɦɭɫɩɟɯ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɑɢɫɥɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɦɵɫɥ ɜɚɲɢɯ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɯ ɠɟɥɚɧɢɣɢɜɧɟɲɧɟɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɜɚɲɟɣɢɧɞɢ ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɚɲɢɯ ɬɚɥɚɧɬɨɜ ɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɚɟɬ ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɇɚɩɢɲɢɬɟɫɜɨɟɩɨɥɧɨɟɢɦɹɢɩɨɫɬɚɜɶ ɬɟ ɧɚɞ ɤɚɠɞɨɣ ɛɭɤɜɨɣ ɟɟ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟ ɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɱɢɫɥɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨ ɫɥɨɠɢɬɟ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵɜɫɟɯɛɭɤɜɢɩɪɢɜɟɞɢɬɟɫɭɦ ɦɭɤɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɦɭɱɢɫɥɭ ɂɜɚɧ  ɋɦɢɪɧɨɜ  ɋɭɦɦɚ ɢɦɟɧɢ ɢ ɮɚɦɢɥɢɢ  Ⱦɚ ɥɟɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɦ ɞɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɢ ɑɂɋɅɈȼɕɊȺɀȿɇɂə ȼɵ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬɟ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ ɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɬɥɭɱɲɟɝɨ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɞɟɥɨɜɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɚɢɢɫɩɨɥ ɧɢɬɟɥɹ ɱɟɦ ɜɵ ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ² ɜɨɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɤɥɸɱ ɤ ɭɫɩɟɯɭ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɢ ɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɪɭɝɭ ɢ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ ɪɚɞɭɟɬɟɫɶ ɤɨɝɞɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɡɧɚɬɶ ɥɸɞɟɣɢɡɪɚɡɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɥɨɟɜ ȼɵ²ɜɟɥɢɤɢɣɦɢɪɨɬɜɨɪɟɰɢɩɟɱɟɬɟɫɶ ɨɬɨɦɱɬɨɛɵɨɛɥɟɝɱɢɬɶɠɢɡɧɶɥɸɞɹɦɧɟ ɫɬɨɥɶ ɝɢɛɤɢɦ ȼɚɲɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɶ ɱɭ ɠɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɦɟ ɫɬɟ ɫ ɢɧɬɭɢɰɢɟɣ ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɚɫ ɛɪɚɬɶɧɚɫɟɛɹɪɨɥɶɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɤɚ ȼɵɢɡɜɟɫɬɧɵɤɚɤɱɟɥɨɜɟɤɢɫɤɪɟɧɧɢɣɢ ɬɚɤɬɢɱɧɵɣɢɩɨɷɬɨɦɭɤɜɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɸɬɫɹɨɯɨɬɧɨɢɫɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨ ɫɬɶɸ Ⱥ ɜɵ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɜɟɞɶ ɛɥɚɝɨɠɟɥɚ ɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɫɨɜɟɪ ɲɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢɫɟɛɹɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɢɜɵɭɦɟɟ ɬɟ ɡɚɫɥɭɠɢɬɶ ɬɚɤɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɨɬɵɫɤɢɜɚɹ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜ ɥɸɞɹɯ ɩɭɫɬɶɞɚɠɟɷɬɨɞɚɟɬɫɹɜɚɦɧɟɥɟɝɤɨ ȼɵɞɨɫɬɢɝɧɟɬɟɫɚɦɵɯɡɚɜɟɬɧɵɯɰɟɥɟɣ

15

Ɉȼȿɇ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɱɭɜɫɬɜɚ ɦɨ ɝɭɬɜɡɹɬɶɜɟɪɯɧɚɞɪɚɡɭɦɨɦɢ ɷɬɨ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɩɪɨɦɚɯɨɜ ȼ ɫɪɟɞɭ ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭ ɱɢɬɶ ɡɧɚɤ ɫɭɞɶɛɵ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɨɛɟɳɚɟɬ ɧɟɬɨɥɶɤɨɭɫɩɟɯɧɨɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸɫɬɚ ɛɢɥɶɧɨɫɬɶȼɩɹɬɧɢɰɭɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɤɟɦɧɢɛɭɞɶɨɛɨɫɬɪɹɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɨɫɨ ɛɟɧɧɨɧɟɥɶɡɹɫɫɨɪɢɬɶɫɹɫɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɌȿɅȿɐ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨ ɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɫɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɫɬɢɢɷɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɧɟɩɨɬɟɪɹɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɭɠɟ ɢɦɟɟɬɟ ɢ ɩɪɢɨɛ ɪɟɫɬɢ ɬɨ ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɚ ɲɢɦȼɫɪɟɞɭɧɟɥɶɡɹɩɨɤɭɩɚɬɶɞɟɲɟɜɵɯ ɜɟɳɟɣɢɡɡɚɢɯɞɟɲɟɜɢɡɧɵɩɪɢɞɟɬɫɹɪɚɫ ɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ȼ ɩɹɬ ɧɢɰɭɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɜɵɞɟɪɠɤɚɢɬɟɪɩɟɧɢɟ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢɥɢɛɥɢɡɤɢɦɢɥɸɞɶɦɢ ȻɅɂɁɇȿɐɕ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɧɟɪɟɤɨɦɟɧ ɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɞɨɦɚɲ ɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɜɟɪɨɹɬɧɵ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɧ ɮɥɢɤɬɵ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɜɚɦ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɪɚɡɞɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟȼɱɟɬɜɟɪɝɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɨ ɩɚɞɟɬɟɩɨɞɞɨɠɞɶɟɫɥɢɜɵɣɞɟɬɟɧɚɭɥɢɰɭ ɛɟɡ ɡɨɧɬɚ ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭ ɡɶɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɊȺɄ ȿɫɥɢ ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ Ɋɚɤɢ ɩɨɬɟɪɹɸɬ ɤɥɸɱɢ ɨɬ ɞɨɦɚ ɬɨ ɷɬɚ ɩɪɢɦɟɬɚ ɨɛɟɳɚɟɬ ɫɭɩɪɭ ɠɟɫɤɭɸ ɢɡɦɟɧɭ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɥɭɱɲɟɧɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɧɢɤɚɤɢɯɞɟɥɨɜɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɉɹɬɧɢɰɚ ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɢɦ ɞɧɟɦ ɞɥɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶɩɪɟɦɢɸɢɥɢɝɨɧɨɪɚɪ Ʌȿȼ ȼɨɜɬɨɪɧɢɤɨɫɨɛɨɛɥɚɝɨɩɪɢ ɹɬɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɧɹɩɨɷɬɨɦɭɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶɜɫɟ ɜɚɠɧɵɟɞɟɥɚɩɟɪɟɧɟɫɬɢɧɚɷɬɨ ɜɪɟɦɹȼɱɟɬɜɟɪɝɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬ ɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟ ɧɢɹ ɪɵɛɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ȼ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɛɭɞɟɬɟ ɜɵɹɫɧɹɬɶ ɨɬɧɨɲɟ ɧɢɹɫɤɟɦɬɨɢɡɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣɧɨɤɫɨ ɠɚɥɟɧɢɸɬɚɤɢɧɟɧɚɣɞɟɬɟɨɛɳɟɝɨɹɡɵɤɚ ȾȿȼȺ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡ ɦɨɠɧɨ ɜɚɫ ɨɠɢɞɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟ ɧɢɟ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢ ɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɩɨɤɨɣ ɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɭɲɢ ɢ ɛɭɞɶɬɟ ɬɚɤɠɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɡɚɜɟɪɲɚɬɫɹɬɪɭɞɧɨɫɬɢɧɚ ɪɚɛɨɬɟɧɨɜɫɟɠɟɧɟɫɩɟɲɢɬɟɩɨɤɚɪɚɫ ɫɥɚɛɥɹɬɶɫɹ

СУДОКУ ПОСЛОЖНЕЕ

ȼȿɋɕ ȼɨɜɬɨɪɧɢɤɢɫɪɟɞɭɩɪɨɹɜɢ ɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢ ɦɚɣɬɟɧɢɤɚɤɢɯɩɨɞɧɨɲɟɧɢɣɢ ɩɨɞɚɪɤɨɜ ɨɬ ɦɚɥɨɡɧɚɤɨɦɵɯ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯɥɸɞɟɣɡɚɧɢɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɤɪɵɬ ɬɚɣɧɵɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥȼɩɹɬɧɢɰɭɧɚɩɟɪɜɵɣɩɥɚɧɜɵɣ ɞɭɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɚɫɥɨɧɹɬ ɫɨɛɨɣɜɫɟɞɪɭɝɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ɋɄɈɊɉɂɈɇ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɡɹɬɶɧɚɫɟɛɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɣ ɬɪɭ ɞɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɛɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɟɟ ɫɨ ɫɬɭɩɟɧɶɤɚɦɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɞɜɟɪɹɦɢ ɟɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶɬɪɚɜɦɭȼɫɪɟɞɭɦɨɠɟɬɟɫɦɟɥɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɥɸɛɨɟ ɞɟɥɨ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɫɬɨɢɬ ɪɚɡɭɦɧɨɨɰɟɧɢɬɶɫɜɨɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɋɌɊȿɅȿɐ ȼɫɪɟɞɭɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɜɵɛɨɪ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɭɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ȼɚ ɲɟɣɫɭɞɶɛɵȼɱɟɬɜɟɪɝɧɟɜɧɢ ɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɥɟɧɶɦɨɝɭɬɪɚɡɨɦɩɟɪɟɱɟɪ ɤɧɭɬɶɜɫɟɩɪɨɲɥɵɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɋɭɛɛɨɬɚ ɱɪɟɜɚɬɚɥɸɛɨɜɧɵɦɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦɢɢɧ ɬɪɢɝɚɦɢɢɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹɦɢ ɄɈɁȿɊɈȽ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɧɟɪɟɤɨɦɟɧ ɞɭɟɬɫɹ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɧɨɠɢ ɢ ɜɢɥ ɤɢ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɛɭɞɶɬɟ ɜɧɢ ɦɚɬɟɥɶɧɟɟ ɡɚɤɪɵɜɚɹ ɥɸɛɵɟ ɞɜɟɪɢɜɵɦɨɠɟɬɟɩɪɢɳɟɦɢɬɶɩɚɥɶɰɵȼ ɱɟɬɜɟɪɝɨɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɜɨɟɞɚɜ ɥɟɧɢɟ ɜ ɫɚɦɵɣ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬɧɚɱɚɬɶɫɹɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟɢɡɧɨɫɚȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɤɨɧɮɥɢɤ ɬɵɞɨɦɚɢɡɡɚɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣ ȼɈȾɈɅȿɃ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɨɠɟɬɟ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯɩɪɟɞɦɟ ɬɨɜɧɨɧɚɷɬɨɦɧɟɭɞɚɱɢɧɟɡɚ ɤɨɧɱɚɬɫɹȼɫɪɟɞɭɧɟɭɜɥɟɤɚɣ ɬɟɫɶɜɪɚɡɝɨɜɨɪɟɢɧɚɱɟɦɨɠɟɬɟ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɨɛɢɞɟɬɶɞɪɭɝɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼɱɟɬɜɟɪɝɦɨɠɟɬɩɨɫɟɬɢɬɶɦɵɫɥɶɨɬɨɦ ɱɬɨɛɵɫɦɟɧɢɬɶɫɜɨɟɦɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵɧɨɧɟ ɨɛɯɨɞɢɦɨɛɭɞɟɬɜɫɟɨɛɞɭɦɚɬɶ ɊɕȻɕ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɭɠɧɨ ɛɭ ɞɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɫɜɨɣ ɚɜɬɨ ɪɢɬɟɬɧɚɫɥɭɠɛɟȼɨɜɬɨɪɧɢɤ ɭɬɪɨɦ ɫɨɜɟɪɲɢɬɟ ɩɪɨɝɭɥɤɭ ɩɨ ɫɜɟɠɟɦɭ ɜɨɡɞɭɯɭ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶɡɚɪɹɞɛɨɞɪɨɫɬɢɧɚɜɟɫɶɞɟɧɶ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɩɥɨɞɵ ɭɫɢɥɢɹ ɢ ɜɫɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɞɟɥɚɩɪɢɞɭɬɜɧɨɪɦɭ ɇɟɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɧɚɫɭɛɛɨɬɭɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɜɚɠɧɭɸɜɫɬɪɟɱɭɬɚɤɤɚɤɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɜɚɫ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɧɟɟ

СУДОКУ СЛОЖНЫЙ


 №23 17 июля 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɏȺȻȺɪ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ʉɢɧɨ©əɩɪɢɯɨɠɭɫ ɞɨɠɞɟɦª Ⱦɫɟɪɢɚɥ©Ɇɨɹɩɥɚɧɟ ɬɚª ©Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɫɟɪɢɚɥ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵ ɛɚɫԕɚªȾɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©ȺɣɬԝɦɚɪªȻɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɞɪɚɦɚ ©Ɍɟɥɟɮɨɧɞɨɜɟɪɢɹª ©ɆɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ ©Ԕɨɫԧɡɟɧɚɪɚɥɵԑɵԥɥɟɦɞɿɤ ԧɪɤɟɧɢɟɬɛɟɫɿɝɿª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛɛɚɬɵª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɦɨɫɬɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢɤɚɡɪɭɫ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ ©Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ɀɭɪɧɚɥ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡɧɟɫ Ⱥɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ

Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɍɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚɘɥɢɹɌɚɤɲɢ ɧɚȺɪɬɺɦɌɤɚɱɟɧɤɨɜɦɧɨɝɨ ɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȺȼȺɃ ɉɈɐȿɅɍȿɆɋəª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ 

ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ԤɇԜɊȺɇɕ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ȼɂɌə ȽɅɍɒȺɄɈȼ±ȾɊɍȽȺɉȺ ɑȿɃ´ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɩɵɪɚɣ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ³ȾɈɊɈȽȺȾɈɆɈɃ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȽɪɢɝɨɪɢɣȺɧɬɢɩɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚɍɪɫɭɥɹɤɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɈɌȾȺɆɀȿɇɍȼɏɈɊɈ ɒɂȿɊɍɄɂ´ ɈɥɶɝɚȻɭɞɢɧɚȺɪɬɺɦ Ⱥɪɬɟɦɶɟɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɍɊȺȼ ɇȿɇɂȿɋɈȼɋȿɆɂɂɁȼȿɋɌ ɇɕɆɂ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈə ɉɊȺȼȾȺ´³Ȼɨɪɢɫɋɦɨɥɤɢɧ´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫ ȿȼɊȺɁɂə ɫɭɛɬɧɚɪɭɫɹɡ

©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈɟ ɄȿɊȿɆȿɌ ɭɬɪɨª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

ɦɚɧª ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɋɌɂ ȼɈɊª ɤɚɡ

 ȾɦɢɬɪɢɣȾɸɠɟɜ ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɄɚɪɢɧɚȺɧɞɨɥɟɧɤɨȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ȼɭɥɢɱɟɧɤɨɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣ ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾȿɅɈȻɕɅɈɇȺ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɄɍȻȺɇɂ´ ɹɫɟɪɢɢ

ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ɫɟɪɢɢ

Ɋɂɂª Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɋəª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɜɬɨɪ

ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɫɟɪɢɹɩɨɜɬɨɪ

ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɌȺɇɕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ɜɬɨɪ 

Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©Ԕɨɲɛɨɥ Ƚԛɥɫɚɪɵª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɫɟɪɢ ɜɬɨɪ

ɚɥ©Ɇɨɹɩɥɚɧɟɬɚª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɇɌɄ ɜɨɫɬɟɣ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ɍɚԙԑɚɠɚɣɵɩɛԥɬɟԙɤɟɥɟɪɿª ɤɚɡ

 Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

 Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ©Ⱦԥɦ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɞԛɧɢɟɫɿª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

 Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ©Ԥɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɫɬɟɣ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɲɢ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ɧɵɫɤɚɡɤɢª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɨɞɚɪɨɤ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɫɭɞɶɛɵª ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ  ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

 Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

 ©ɛɢɡɧɟɫɢɫɬɨɪɢɣª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɂɋɌɈɊɂɂª ɫɬɟɣ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛɛɚɬɵª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɉȺɐȺɇɕª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɌȺɄɋɂª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª ɫɟɪɢɢ  ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɜɨɫɬɟɣ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ɋɈȼª ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣª ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

 ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

 Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

 ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ Ⱦɢɥɚɧɍɨɥɲɗɦɛɟɪ ɜɨɫɬɟɣ ɏɟɪɞɜɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɦɬɪɢɥɥɟɪɟ ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ©ɈɌɑɂɆª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡɧɟɫ ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ Ⱥɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ ɄȺª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ȿȼɊȺɁɂə ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɧɚɪɭɫɹɡ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈɟ ɭɬɪɨª ɄȺɇȺɅ ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɉɊɈɎɂɅȺɄɌɂɄȺ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɦɚɧª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ȼɈɊª ɤɚɡ

ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɬɫ©Ⱦɜɨɟɢɡɥɚɪɰɚª ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ©6XSHUԥɠɟɥɟɪª ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɋəª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ©ԦɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɌɿɤɟɥɟɣ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɷɮɢɪ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜ ɛԧɥɿɦ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺ ©Ⱦɟɪɬɤɟɞɚɭɚªɏɚɛɚɪ ɌȺɇɕª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª

©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɍɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ©ȾȺȼȺɃɉɈɐȿɅɍȿɆ ɋəªɁɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɫɟɪɢɢ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚɦɚ ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ɤɚɡ

ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ԤɇԜɊȺɇɕ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏɇɍȼ ɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺɇȿɌ ɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ɫɟɪɢɢ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢɬɢ ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟɜɵɩɭɫɤɢ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬ ɧɚɪɭɫɹɡ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ȾɦɢɬɪɢɣȾɸɠɟɜɄɚɪɢɧɚ Ⱥɧɞɨɥɟɧɤɨȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɭɥɢɱɟɧ ɤɨɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȾȿɅɈȻɕɅɈɇȺɄɍȻȺɇɂ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ԥɦɛɟɛɚɩɠɚɭɵɧɝɟɪª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ʉɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɉȺɐȺɇɕª ©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣɛɨɟɜɢɤ ©ɋȾȿɅɄȺɋȾɖəȼɈɅɈɆª ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ ɄȺª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚ ɧɢɸª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɬɫ©Ⱦɜɨɟɢɡɥɚɪɰɚª ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©Ɍɚԑɵɛɿɪɤԛɧª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟ ɨɧɵԙɞɨɫɬɚɪɵª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɏɚɛɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ʉɮ©ɋɚɣɬɚɧɤԧɩɿɪª ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɂɋɌɈɊɂɂª ɄɌɄ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕ ɋɊȿȾȺ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ȼȿȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɂɘɅə ԤɇԜɊȺɇɕ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɟɪɢɹ

ɏȺȻȺɊ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɇɍȼɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ Ʉɂª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɉȺɐȺɇɕª ©Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ©ɌȺɄɋɂª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɜɨɫɬɟɣ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɫɟɪɢɢ  ©Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ɜɬɨɪ ɋɈȼª ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

 Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ©Ⱦԥɦ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɞԛɧɢɟɫɿª ɆɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜɈɥɟ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ©Ԥɪ ɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

ԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ɋɬɢɜɟɧɋɢɝɚɥɜɮɚɧɬɚ ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɉɈɋɅȿȾ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɟɪɢɢ

ɇəəɇȺȾȿɀȾȺ ɫɬɟɣ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɑȿɅɈȼȿɑȿɋɌȼȺª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

©ȾɈɆª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɲɢ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ɇȿɇəª ɧɵɫɤɚɡɤɢª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɨɞɚɪɨɤ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɫɭɞɶɛɵª ɫɟɪɢɢ

ɧɚɪɭɫɹɡ  ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

 ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ɜɵɩɭɫɤɢ Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ɄȺɇȺɅ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɲɨɭɵª ɫɬɟɣ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ɪɭɫɹɡ

ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛɛɚɬɵª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɫɭɛɬɧɚɪɭɫɹɡ

ɧɢɸª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɜɨɫɬɟɣ ɄȿɊȿɆȿɌ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɋɌɂ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȾɦɢɬɪɢɣȾɸɠɟɜ ɇɨɜɨɫɬɢ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɄɚɪɢɧɚȺɧɞɨɥɟɧɤɨȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɜɨɫɬɟɣ ȼɭɥɢɱɟɧɤɨɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣ ɬɫ©Ⱦɜɨɟɢɡɥɚɪɰɚª ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾȿɅɈȻɕɅɈɇȺ ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡɧɟɫ ɄɍȻȺɇɂ´ ɹɫɟɪɢɢ

ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª Ⱥɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ȿȼɊȺɁɂə ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɫɟɪɢɢ

ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈɟ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ɭɬɪɨª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ ɜɬɨɪ

Ԥɧԝɪɚɧɵ ɦɚɧª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ɋɚɦɚɡɚɧ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɋɬɚɦԑɚɡɢɟɜɬɿԙɚɜɬɨɪɥɵԕɤɟɲɿª ȼɈɊª ɤɚɡ

ɫɟɪɢɹɩɨɜɬɨɪ

Ʉɨɧɰɟɪɬ ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɜɬɨɪ Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟ ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɨɧɵԙɞɨɫɬɚɪɵª ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɜɬɨɪ

©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ɇɌɄ ɫɟɪɢɹ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɋɂɂª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ©Ԥɦɛɟɛɚɩɠɚɭɵɧɝɟɪª ɤɚɡ

ɛԧɥɿɦ ɋəª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡɤɟɫɭɲɿª ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɤɚɡ

ɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©ɉ#ɍɌ,1$ª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹªɉɪɹ ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ ɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɕª ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ©ɆȺɇȿɄȿɇɓɂɐȺª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ 

 №23 17 июля 2014 года

Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©Ɍɚԕɢɹɥɵɩɟɪɿɲɬɟª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɑȿɌȼȿɊȽ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ©Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵª ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾ ɫɟɪɢɚɥ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ©Ⱦԥɦ ɞԛɧɢɟɫɿª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ©Ԥɪ ԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɲɢ ɧɵɫɤɚɡɤɢª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɨɞɚɪɨɤ ɫɭɞɶɛɵª ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª  Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɨɝɨɞɚɚɧɨɧɫɵ ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚȿɜɪɨɩɵ ɒɚɯɬɟɪȺɬɥɚɧɬɚɫɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɪɚɝɚɧɞɵ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚȿɜɪɨɩɵ ɗɫɛɶɟɪɝԔɚɣɪɚɬɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫ ɥɹɰɢɹɢɡȾɚɧɢɢ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡɧɟɫ Ⱥɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ ȿȼɊȺɁɂə ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈɟ ɭɬɪɨª ©ɲɚɦɚɧªɁɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶ ɧɚɹɫɟɪɢɹ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ

©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺ ɌȺɇɕª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª


 №23 17 июля 2014 года

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ

ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɄɌɄ ɂɋɌɈɊɂɂª ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ԤɇԜɊȺɇɕ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɇɍȼɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ Ʉɂª ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɉȺɐȺɇɕª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ©ɌȺɄɋɂª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɫɟɪɢɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɜɬɨɪ ɋɈȼª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɆɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜɈɥɟ ɤɚɡ

ɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ Ȼɨɟɜɢɤ©ɉəɌȺəɁȺ ɫɟɪɢɢ

ɉɈȼȿȾɖª ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ©ȾɈɆª ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ Ɇȿɇəª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚ ɦɢɧɚɪɭɫɹɡ ɫɟɪɢɢ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɄȺɇȺɅ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟԙɝɟɲɨɭɵª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ɪɭɫɹɡ

©ȺɣɧɚRQOLQHª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫ ɧɢɸª ɫɭɛɬɧɚɪɭɫɹɡ

©.=ɥɚɧɞɢɹª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɄȿɊȿɆȿɌ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɋɌɂ ɇɨɜɨɫɬɢ ȾɦɢɬɪɢɣȾɸɠɟɜ ɬɫ©Ɇɚɣɨɪɩɨɥɢɰɢɢª ɄɚɪɢɧɚȺɧɞɨɥɟɧɤɨȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɬɫ©Ⱦɜɨɟɢɡɥɚɪɰɚª ȼɭɥɢɱɟɧɤɨɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɣ ɬɫ©Ȼɥɢɡɧɟɰɵª ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾȿɅɈȻɕɅɈɇȺ ɬɫ©ɌɚɤɚɹOLIHª ɄɍȻȺɇɂ´ ɹɡɚɤɥɸɱɢɬ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɫɟɪɢɢ

ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɫɟɪɢɢ

ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ Ʉɮ©Ɍɚԕɢɹɥɵ ɜɬɨɪ

ɩɟɪɿɲɬɟª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ ɫɟɪɢɹɩɨɜɬɨɪ

ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɨɧɵԙɞɨɫɬɚɪɵª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ɜɬɨɪ Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɫɟɪɢɹ ɜɬɨɪ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɇɌɄ ɛԧɥɿɦ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹªɉɟɪɟ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ɞɚɱɚ ©ɉɢɪɚɆɆɆɢɞɚª ɤɚɡ

©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡɤɟɫɭɲɿª ɛɚɡɚɪɥɵԕª ɤɚɡ

Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª Ɍɿɤɟɥɟɣɷɮɢɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɍɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ©ɆȺɇȿɄȿɇɓɂɐȺª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ 

Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɠɭɪɧɚɥ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©ɗɩɨɯɚɝɟɪɨɟɜª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɉəɌɇɂɐȺ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª Ⱦɫɟɪɢɚɥ©Ɇɨɹɩɥɚɧɟ ɬɚª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɭɥɟɣɦɚɧ ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣªɣɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ©Ⱦԥɦ ɞԛɧɢɟɫɿª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ©Ԥɪ ԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɲɢ ɧɵɫɤɚɡɤɢª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɨɞɚɪɨɤ ɫɭɞɶɛɵª ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹª Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©Ԥɫɟɥɞɿԙ ԕԝɪɛɵԕԝɪɞɚɫɬɚɪɵª ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɇɟɝɚɯɢɬɍɢɥɥɋɦɢɬ ɜɛɨɟɜɢɤɟ©Ⱦɟɧɶɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɫɬɢª ©Ʉԧɡԕɚɪɚɫª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɀɭɪɧɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡɧɟɫ Ⱥɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ ȿȼɊȺɁɂə ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈɟ ɭɬɪɨª ɘɪɢɣɋɬɨɹɧɨɜɜɮɢɥɶ ɦɟ©ɑȿɅɈȼȿɄɍɈɄɇȺª ©ɀԜɆȺɍȺԐɕɁɕª ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɇȺȿȾɂɇȿɋɈȼɋȿ ɆɂªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɀȾɂɆȿɇəªɄȺ ɁȺɏɋɌȺɇ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ȺɥɟɤɫɟɣɄɪɚɜɱɟɧɤɨ

ɋɟɪɝɟɣɋɟɥɢɧȺɧɬɨɧɏɚɛɚɪɨɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȻɊȺ ɌȺɇɕª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ©ɉɈɅȿɑɍȾȿɋª ©ɄɅɍȻȼȿɋȿɅɕɏɂ ɇȺɏɈȾɑɂȼɕɏªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ɉȺɆəɌɂȼɅȺȾɂɆɂɊȺ ȼɕɋɈɐɄɈȽɈ©ɉɈɋɅȿȾɇɂɃ ɄɈɇɐȿɊɌª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ 

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

ɄɌɄ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ɂɋɌɈɊɂɂª ԤɇԜɊȺɇɕ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³Ɋɍɏ ɋɈȼª ɇɍȼɒɂȿɇȿȻȿɋȺ´ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ Ʉɂª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɉȺɐȺɇɕª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ©ɌȺɄɋɂª ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɫɟɪɢɢ  ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɜɬɨɪ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɋɈȼª ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

 ɆɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜɈɥɟ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɤɚɡ

ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ Ɍɢɥɶɒɜɚɣɝɟɪɜɬɪɢɥ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ɥɟɪɟ©ɅɈȼɍɒɄȺª ɫɟɪɢɢ

Ɏɢɥɶɦɭɠɚɫɨɜ©ɉɈ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ȼɈɊɈɌɇȿɌɍȾȺȻɊɈɒȿ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

ɇɕɆȿɊɌȼȿɐȺɆª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɈɃɆɂ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ɇȿɇəª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɄȺɇȺɅ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɜɵɩɭɫɤɢ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ɬɟԙɝɟɲɨɭɵª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɪɭɫɹɡ

ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɧɢɸª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɫɭɛɬɧɚɪɭɫɹɡ

©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɄȿɊȿɆȿɌ ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɇɨɜɨɫɬɢ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

©ɇɨɜɚɹɜɨɥɧɚª ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɯɮ©ɏɨɬɬɚɛɵɱª ɋɌɂ ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ȼɟɱɟɪɸɦɨɪɚɗɫɬɪɚɞ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɟɚɬɪɚ ©Ⱥɭɵɥɞɚɧԕɚɲɭª ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´±³Ⱥɜɬɨ ɦɨɛɢɥɢ´ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ɤɢɧɨ´ȾɟɧɢɫɊɨɠɤɨɜəɧɚɋɨ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɛɨɥɟɜɫɤɚɹɉɚɜɟɥȻɚɪɲɚɤɜɤɪɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɦɢɧɚɥɶɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɉɈȾ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ ɉɊɂɐȿɅɈɆɅɘȻȼɂ´ Ʉɮ©ɗɩɨɯɚɝɟɪɨɟɜª ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ³ɋɆɈ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɌɊȿɌɖȼɋȿɆ´ Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɨɧɵԙɞɨɫɬɚɪɵª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ɜɬɨɪ

Ɍɫ©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɫɟɪɢɹ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɫɟɪɢɹɩɨɜɬɨɪ

Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɛԧɥɿɦ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɏɚɛɚɪ ɜɬɨɪ

©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɛɚɡɚɪɥɵԕª ɜɬɨɪ

Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɇɌɄ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©Ƚɨɩ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɋɬɨɩª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ɍɭԑɚɧɟɥɞɿԙ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡɤɟɫɭɲɿª ɬԛɬɿɧɿªɛԧɥɿɦ ɤɚɡ

©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ԛɣɛɨɥɭԕɢɵɧª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©Ɂɨɥɨɬɚɹɞɜɟɪɶª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɋɍȻȻɈɌȺ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬ ɦɟɪɟɣɿª Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©Ⱦɢɧɨɮ ɪɨɡª Ⱦɟɪɟɤɬɿɫɟɪɢɚɥ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ©Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵª ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª  ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɉɪɢ ɤɥɸɱɟɧɢɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɆɚɪɤɨ ɉɨɥɚª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ©Ԥɪ ԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ©ȾɟɥɨɜɤɭɫɚɫɌɚɬɶɹ ɧɨɣȼɟɞɟɧɟɟɜɨɣªɄɭɥɢɧɚɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉɪɨɞɜɨɩɪɨɫ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɅɸɛɢɦɨɟɤɢɧɨɊɨɛɟɪɬ ɉɚɬɢɧɫɨɧɄɪɢɫɬɟɧɋɬɸɚɪɬɜ ɦɨɥɨɞɪɚɦɟ©ɋɭɦɟɪɤɢɋɚɝɚ Ɂɚɬɦɟɧɢɟª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣª ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɚɪɦɵɫɵԙɛɚɭɵ ɪɵɦ"ª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɋɟɪɩɟɪªԔԝɪɦɚɧԑɚɡɵ ɨɪɤɟɫɬɪɿɠԥɧɟԕɚɡɚԕԧɧɟɪ ɲɟɛɟɪɥɟɪɿɧɿԙɤɨɧɰɟɪɬɿ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɗɧɟɪɝɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ɄɨɥɢɧɎɺɪɬɄɷɦɟɪɨɧȾɢɚɡɜ ɤɨɦɟɞɢɢ©Ƚɚɦɛɢɬª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ԕɚɡɚԕɬɵԙɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɆԤɭɟɡɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɚɤɚɞɟ ɦɢɹɥɵɞɪɚɦɚɬɟɚɬɪɵɎɥɨɪɢɞ ȻԧɥɟɤɨɜɪɟɠԤɊɚɯɢɦ©Ɉɬɵɡ ԝɥɵԙɛɨɥԑɚɧɲɚªɦԝԙɞɵɤɨ ɦɟɞɢɹ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ɦɟɤɟɧɿª ȿȼɊȺɁɂə ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɌȺԘԐɕɉɈɒɌȺª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɋɆȺɄª ȺɧɬɨɧɆɚɤɚɪɫɤɢɣȿɥɟɧɚ ɁɚɯɚɪɨɜɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɉɨɪɨɯɨɜ ɳɢɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ©ɄɈȽȾȺ ɐȼȿɌȿɌɋɂɊȿɇɖª ©ɎȺȻɊɂɄȺȽɊȿɁªɫ ɈɥɶɝɨɣȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɇɢɧɚɍɫɚɬɨɜɚɆɚɪɢɹ ɒɭɤɲɢɧɚɋɟɪɝɟɣɇɢɤɨɧɟɧɤɨɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɋɌȺ ɇɂɐȺª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼɋɍȻȻɈ Ɍɍª ©ɫɟɧɛɿɥɿɤ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª

©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ©ɫɟɧɛɿɥɿɤ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɄȿɒɄȱɄȿɁȾȿɋɍª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ ©ɌɈɑɖȼɌɈɑɖªɒɨɭ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ 

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©Ɇɚɪɚɬɩɟɧɀɚɧɧɚª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ɄɌɄ ©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ԤɇԜɊȺɇɕ ©ɋɜɟɤɪɨɜɶɢɧɟɜɟɫɬɤɚª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©əɲɨɩɨɝɨɥɢɤª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɬɫ©ɋɟɤɭɧɞɚɞɨª ɫɟɪɢɹ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɬɫ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª ɜɬɨɪ ɯɮ©ɉɚɪɤɟɪª ³ɆԤɋɋȺԐȺɇN]´ ɩɨ ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ɜɬɨɪ

©ȺɣɧɚRQOLQHª ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɩɨɜɬɨɪ

©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

ɲɨɭɵª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɤɚɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ԝɥɬɬɵԕɯɢɬɩɚɪɚɞ³Ɉ1ɌɈ3´ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɒɨɭɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɨɜ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ³ɍȾɂȼɂɆȿɇə´ ɫɟɪɢɹ ©Ɋɟɰɟɩɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹª ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ Ɇɮ©Ɉɥɤɿɦɛԝɥɧɟ"ª ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ©ɋɩɨɪɬ/LIHªɏɚɛɚɪ ɤɢɧɨ´ɂɪɢɧɚɊɨɡɚɧɨɜɚɈɥɶɝɚ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɉɚɜɥɨɜɟɰȺɥɟɤɫɚɧɞɪɅɚɡɚɪɟɜ ɫɟɪɢɹ ɦɥɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɌȿɊɊɈɊ ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ɅɘȻɈȼɖɘ´ ɫɟɪɢɢ

 ɋɚɡɞɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕɬɵ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³Ɍɨɣ%HVW6WDU´ ɢɡ Ɇɮ©ȿɪɞɟɧɚɬɚ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

ɟɪɬɟɝɿɥɟɪɿª ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨɆɷɬɬ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ȾɷɣɦɨɧȽɪɷɝɄɢɧɧɟɪɒɟɪɜ Ⱦɮ©Ԛɡɿɥɝɟɧԛɦɿɬª ɤɨɦɟɞɢɢ³ɁȺɋɌɊəɅȼɌȿȻȿ´ ©ɆɭɡȺɪɬªɩɟɧ©Ʉɚ Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ɫɩɢɣªɬɨɛɵɧɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ Ⱦɮ©Ʉԧɧɟɞɟɧɠɟɬɤɟɧ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ³ɇȺ ɠɵԙԑɵɪɵԕª ȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³əȾɕ ɂɅɂȼɋȿɆɂɊɇȺəɂɋɌɈɊɂə ɫɟɪɢɹ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ɈɌɊȺȼɅȿɇɂɃ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ Ʉɮ©Ʉԧɲɩɟɧɞɿɥɟɪª ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´ ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɷɬɨɜɫɟ ɱɬɨɬɟɛɟɧɭɠɧɨª ɇɌɄ ©ɀԔɚɥɚɦɛɚɟɜɬɵԙ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©Ɍɟɥɟ ɠɵɥɞɵԑɵɧɚɚɪɧɚɥԑɚɧɤɨɧɰɟɪɬª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɞɢɞɚɪɞɚɧɲɵԕԕɚɧɗɞª ɤɚɡ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ⱦɠɟɪɪɢª ɋɟɪɢɚɥ©ȺɃɄȺɊɅɂª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɂɘɅə ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɏȺȻȺɊ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɦɟɪɟɣɿª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ©Ⱥɣɛɵɧª ɎɍɉȺɇȾȺª Ɇɭɥɶɮɢɥɶɦ©Ɋɨɛɨɬɵɦ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɟɤɟɭɿɦɿɡª ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

 ©ɄɭɛɭɞɚɱɢªɅɨɬɟɪɟɹ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɉɪɢ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɤɥɸɱɟɧɢɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɆɚɪɤɨ Ⱦɠɟɪɪɢª Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ɉɨɥɨª Ɏɢɥɶɦɞɟɬɹɦ©ɋɤɚɡɤɢ ©ɒɍɊɒɂɅȺɉɄȺɆɂª ɛɪɚɬɶɟɜȽɪɢɦɦɋɩɹɳɚɹɤɪɚɫɚ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɜɢɰɚª ɫɟɪɢɢ  Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɒɟɜɟɥɢ ȺɞɚɦɋɷɧɞɥɟɪɄɪɢɫ ɊɨɤȻɟɪɬɊɟɣɧɨɥɶɞɫɜɤɨɦɟɞɢɢ ɥɚɫɬɚɦɢª ©Ⱥɫɚɪԕɚɭª ©ȼɋȿɂɅɂɇɂɑȿȽɈª ©ɋɚɦԑɚɠԝɥɞɵɡª ȾɠɟɣɦɫɆɚɤɗɜɨɣ ɆɚɣɤɥɎɚɫɫɛɟɧɞɟɪɄɟɜɢɧȻɟɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɥɵԕɞɚɪɵɧɞɵ ɤɨɧɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ɛɚɥɚɥɚɪɦɟɧɠɚɫԧɫɩɿɪɿɦɞɟɪԥɧ ©ɅɘȾɂɏɉȿɊȼɕɃɄɅȺɋɋª ɛɚɣԕɚɭɵ Ⱦɟɧɡɟɥȼɚɲɢɧɝɬɨɧ ȼɩɪɹɦɨɦɷɮɢɪɟ±©Ɍȼ Ʉɪɢɫɉɚɣɧɜɮɢɥɶɦɟɤɚɬɚɫɬɪɨ Ȼɢɧɝɨª ɮɟ©ɇȿɍɉɊȺȼɅəȿɆɕɃª ɄɢɧɨȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢ ɆɚɣɤɥȾɠɟɣɍɚɣɬɜ ɯɚɣɥɨɜ©Ʉɟɬɩɟɲɿªɞɪɚɦɚɫɵɧɞɚ ɛɨɟɜɢɤɟ©ɄɊɈȼɖɂɄɈɋɌɖª ɌɨɥԕɵɧȾɢɥɶɧɚɡ ©ɇȺɒȺ5866,$ª ɨɪɵɧɞɚɭɵɧɞɚԑɵԥɧɞɟɪ ©ȾɈɆª ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

 ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚ ©Ԕɵɡɛɟɧɬɿɥɬɚɛɵɫɭɚɦɚɥɞɚɪɵ Ɂɜɟɡɞɧɵɟɜɨɣɧɵª Ԕɵɡԕԝɦɚɪɞɵԙɚɣɥɚɫɵª ɤɚɡ

 ɇɨɜɨɫɬɢ

 №23 17 июля 2014 года

 ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ƚɍɉɂɂ Ɂɜɟɡɞɧɵɟɜɨɣɧɵª Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ɂɉɍɁɕɊɖɄɂª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɍɢɥɶɹɦɏɺɪɬɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɮɢɥɶɦɟ©Ƚɨɫɬɶɹª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɦɟɤɟɧɿª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɎɍɉȺɇȾȺª ȿȼɊȺɁɂə Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ɫɟɧɛɿɥɿɤ ɫɟɪɢɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ȾɠɟɣɦɫɆɚɤɗɜɨɣ ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ɆɚɣɤɥɎɚɫɫɛɟɧɞɟɪɄɟɜɢɧȻɟɣ ©ɫɟɧɛɿɥɿɤ ɤɨɧɜɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿȻȿɋȿ ©ɅɘȾɂɏɉȿɊȼɕɃɄɅȺɋɋª Ⱦɟɧɡɟɥȼɚɲɢɧɝɬɨɧ Ⱦɕª Ʉɪɢɫɉɚɣɧɜɮɢɥɶɦɟɤɚɬɚɫɬɪɨ ɇɨɜɨɫɬɢ ɮɟ©ɇȿɍɉɊȺȼɅəȿɆɕɃª ©ɁȾɈɊɈȼɖȿª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ©ɄȺɁɅɈɌɈªɉɪɹɦɨɣ ɋɈȼª ɫɟɡɨɧ ɷɮɢɪ ɤɚɡɪɭɫ

©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ©ɑɌɈ"ȽȾȿ"ɄɈȽȾȺ"ª ɐȺª ©ȻɈɂȻȿɁɉɊȺȼɂɅª Ʉɨɧɤɭɪɫ©Ⱥɫɬɚɧɚ ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɠԝɥɞɵɡɵԜɥɬɬɵԕɦɭɡɵɤɚ ɛԥɣɝɟɫɿª ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɗɪɢɤɊɨɛɟɪɬɫɜɛɨɟɜɢɤɟ ©ɆɂɇɍɌȺɋɅȺȼɕª ©ɅɍɑɒɂȿɂɁɅɍɑɒɂɏª ©ȾɈȻɊɕɃȼȿɑȿɊ ©ȾɈɆª ɄȺɁȺɏɋɌȺɇª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©ɗɤɫ ɈɥɶɝɚɉɚɜɥɨɜɟɰȺɥɟɤ ɫɟɣȻɚɪɚɛɚɲȺɧɚɫɬɚɫɢɹɋɨɪɨ ɩɪɟɫɫª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȱɡ ɤɢɧɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ɤɟɫɭɲɿª ɤɚɡ

©əȻɍȾɍɊəȾɈɆª ɄɫɟɧɢɹȽɪɨɦɨɜɚɜ ɄȺɇȺɅ ɞɟɬɟɤɬɢɜɟ©ȾȼɈȿȼɑɍɀɈɆ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ȾɈɆȿª ©Ɇɚɪɚɬɩɟɧɀɚɧɧɚª ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨɄɨɦɟɞɢɹ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ©ɞɨɦɛɨɥɶɲɨɣɦɚɦɨɱɤɢª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɲɨɭɵª ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ɄɌɄ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ɬɫ©Ⱦɨɦɫɥɢɥɢɹɦɢª ԤɇԜɊȺɇɕ ©ɇɨɜɚɹɜɨɥɧɚª &$572211(7:25. ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

©ȺɣɧɚRQOLQHª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ɫɟɪɢɹ ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɮ©ȼɪɢɬɦɟɫɟɪɞɰɚª ɤɨɧɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ ɩɨ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɜɬɨɪ

©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɤɢɧɨ´ȿɤɚɬɟɪɢɧɚɄɥɢɦɨɜɚ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɄɪɢɫɬɨɜɫɤɢɣȺɥɺɧɚ Ȼɚɛɟɧɤɨɜɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟ ɲɨɭɵª ɞɢɢ³ɋȼɂȾȺɇɂȿ´ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɤɚɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɂɫɬɨɪɢɢɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɣ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ȾɈɊɈȽȺȾɈ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ɆɈɃ´ ©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ³ɆԤɋɋȺԐȺɇN]´ ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɩɪɟɞ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺ ɫɟɪɢɹ ɅɈ´ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ ɤɢɧɨ´ɉɚɜɟɥɘɠɚɤɨɜɏɚɪ Ɇɮ©Ɉɥɤɿɦɛԝɥɧɟ"ª ɥɚɧɱɭɤɜɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɣɞɪɚɦɟ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ³ɋȿɌȿȼȺəɍȽɊɈɁȺ´ ɫɟɪɢɢ

ɫɟɪɢɹ ɋɚɡɞɵɨɣɵɧ ɏɮ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɦɟɧɸª ɫɚɭɵԕɬɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³ɄɌɄɞɚ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ԔȺȻȺɌɈȼ´ ɢɡɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨȾɠɨɧɧɢ ©ԐɚɠɚɣɵɩԔɚɡɚԕɫɬɚɧª Ʉɨɧɰɟɪɬ ȾɷɩɩȼɚɣɧɨɧɚɊɚɣɞɟɪɜɮɚɧ Ⱦɮ©ɀɵɪɞɵԙɚɥɬɵɧ ɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣɞɪɚɦɟ³ɗȾȼȺɊȾ± ɞɿԙɝɟɝɿª ɊɍɄɂɇɈɀɇɂɐɕ´ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ³ɂɘɅɖɋɄɂɃȾɈɀȾɖ´ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ɫɟɪɢɹ ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´ ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɇɌɄ ɠɭɪɧɚɥ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©Ԧɬɟ ɏɮ©Ɋɢɧɝª ɢɫɩɚɧɞɵԕɤɢɧɨª ɤɚɡ ©ɆɟɧɿԙԔɚɡɚԕɫɬɚɧɵɦª ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ʉɮ©ɒɚɥª Ⱦɠɟɪɪɢª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɑɍȾɈ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɁȼȿɊəɌȺª Ԥɧԝɪɚɧɵ


 №23 17 июля 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚ ɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©Ɂɚɢɩɪɨɬɢɜª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª Ɍɫ©ɇɚɥɟɬª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɫɟɪɜɢɡɴª ɏɮ©ɋɬɚɪɨɦɨɞɧɚɹ ɤɨɦɟɞɢɹª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ

©ɍɠɢɧª©ɇɨɦɟɪª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɑɋɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɇɌȼ ɫɢɬɭɚɰɢɹª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɢɣɩɨɞɚɪɨɤª ɑȿɌȼȿɊȽ ©ɋɟɝɨɞ ɂɘɅə ɧɹª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ɇɟɫɬɶ ɫɥɚɞɤɚª ɇɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɤɭɩɤɚª ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ Ɍɫ©Ɇɚɧɟɤɟɧɳɢ ɤɚª ɰɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ Ɍɫ©əɫɦɢɧª ɮɨɧɚɪɟɣª©Ʉɪɚɫɚɜɱɢɤª ©ɋɥɟɞª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©Ɏɚ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ɦɢɥɶɧɵɟɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɫɬɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©Ⱥɮɟɪɚª©ɉɪɢɬɨɧª ©ȼɪɟɦɹª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɇɚɥɟɬª Ɍɫ©ɑɋɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɏɮ©ɀɟɧɳɢɧɚɤɨɬɨɪɚɹ ɇɌȼ ɫɢɬɭɚɰɢɹª ɩɨɟɬª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª ɏɮ©ɋɥɭɱɚɣɧɚɲɚɯɬɟ ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɜɨɫɟɦɶª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɪɚª©Ȼɚɧɞɚɧɟɭɞɚɱɧɢɤɨɜª ɋɊȿȾȺ ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ©ɋɟɝɨɞ ɂɘɅə ɧɹª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɌȼ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ©ɌɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹɊɨɫɫɢɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ©Ⱦɟɥɨɬɟɦɧɨɟª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚ ɪɚª©ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɩɨɞɡɚɳɢɬɨɣª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ɤɭɩɤɚª ©ɋɟɝɨɞ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ɧɹª ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©ɉɪɨɤɥɹɬɢɟ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª ɡɦɟɹª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ɤɚª ©ɋɥɟɞª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɉɨɝɢɛɲɢɣɫɜɢɞɟ ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɬɟɥɶª ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©Ⱦɨɪɨɠ ©ȼɪɟɦɹª ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª Ɍɫ©Ɇɚɧɟɤɟɧɳɢɰɚª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª Ɍɫ©ɇɚɥɟɬª ɤɚª ©Ʉɚɩɢɬɚɧɵª©ɍɫɥɭɝɚª ɏɮ©ȼɬɵɥɭɜɪɚɝɚɄɨɥɭɦ Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ɛɢɹª ɮɨɧɚɪɟɣª©Ⱦɜɨɣɧɨɣɡɚɤɚɡª Ɍɫ©ɑɋɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ⱦɨɛɪɹɤɢª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©ɋɨɬɪɭɞ ɫɢɬɭɚɰɢɹª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɧɢɤª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©ɍɝɪɨɡɚª©Ɇɟɬɟɥɶª ɇɌȼ ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ȼɌɈɊɇɂɄ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª Ɍɫ©ɑɋɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɂɘɅə ©ɂɯɧɪɚɜɵª ɫɢɬɭɚɰɢɹª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª ɪɚª©Ⱦɟɫɹɬɶɥɟɬɫɩɭɫɬɹª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɋɟɝɨɞ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ɧɹª ɉəɌɇɂɐȺ ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚ ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ɂɘɅə ɤɭɩɤɚª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ʉɨɪɩɨɪɚ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ɬɢɜª ɇɨɜɨɫɬɢ ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚ Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɤɭɩɤɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©ɋɥɟɞª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ Ɍɫ©Ɇɚɧɟɤɟɧɳɢɰɚª ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ɤɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©ɋɥɟɞª Ɍɫ©ɇɚɥɟɬª ɮɨɧɚɪɟɣª©ɋɞɟɥɤɚɩɨɧɟɞɜɢ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ɏɮ©ɒɚɥɶɧɚɹɛɚɛɚª ɠɢɦɨɫɬɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ɑɟɪɧɚɹɫɬɪɟɥɚª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©Ɍɚɱɤɚª Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

©ȼɪɟɦɹª ©ɉɚɦɹɬɢȼɥɚɞɢɦɢɪɚȼɵ ɫɨɰɤɨɝɨª©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɤɨɧɰɟɪɬª Ɍɫ©ɉɪɨɞɸɫɟɪȾɠɨɪɞɠ Ɇɚɪɬɢɧª ɏɮ©ɉɥɨɯɢɟɞɟɜɱɨɧɤɢª ɏɮ©ɉɨɫɥɟɫɥɨɜɢɟª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɀɟɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©ɉɢɰɰɭɡɚɤɚɡɵɜɚɥɢ"ª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ʉɚɤɧɚɞɭɯɭªɒɭɪɚ Ʌɸɞɦɢɥɚɂɜɚɧɨɜɚ Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ʉɥɢɟɧɬ ɜɫɟɝɞɚɩɪɚɜª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɇɚɫɥɟɞɧɢɤɢª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɉɨ ɞɚɪɨɤª©ɋɩɟɤɬɚɤɥɶª©Ɋɟɜɧɨɫɬɶª ©Ɏɚɧɟɪɚª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ɉɪɨɫɬɨȾɠɟɤ ɫɨɧª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɋɍȻȻɈɌȺ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©Ɇɵɞɜɨɟɦɭɠɱɢɧª ɏɮ©ɋɥɭɠɢɥɢɞɜɚɬɨɜɚɪɢ ɳɚª ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹª ©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª ©ɋɦɚɤª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª ©ȼɚɫɢɥɢɣɒɭɤɲɢɧɋɚɦɨ ɪɨɞɨɤª ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹɫɥɟɞɨɜɚ ɬɟɥɶª ɏɮ©Ɉɩɚɫɧɨɞɥɹɠɢɡɧɢª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɉɟɱɤɢɥɚɜɨɱɤɢª Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɍɝɚɞɚɣɦɟɥɨ ɞɢɸª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɋɜɨɹɤɨɥɟɹª ©Ⱦɜɟɡɜɟɡɞɵª ©ȼɪɟɦɹª ©Ʉȼɇªɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ Ɏɭɬɛɨɥɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ ɊɨɫɫɢɢɐɋɄȺ©Ɋɨɫɬɨɜªɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ ɏɮ©ɏɢɳɧɢɤª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɫɟɪɞɰɚª ɏɮ©ɀɭɪɚɜɭɲɤɚª ɇɌȼ ©ɉɨɛɟɞɢɜɲɢɟɫɦɟɪɬɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚª ©ȽɨɬɨɜɢɦɫȺɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦª ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª

©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©Ȼɟɫɰɟɧɧɵɣɱɟɦɨɞɚɧª ©ɇɚɲɢªɫɨɅɶɜɨɦɇɨɜɨ ɠɟɧɨɜɵɦª Ɍɫ©ɍȽɊɈª©ɉɪɢɟɦ ɧɵɟɪɨɞɢɬɟɥɢª ©ɋɚɦɵɟɝɪɨɦɤɢɟɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ɏɮ©ɉɚɪɚɞɢɡª Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ Ƚɭɪɨɜɚª©ɋɦɟɪɬɶɜɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟª ©ɀɢɡɧɶɤɚɤɩɟɫɧɹȺɧ ɞɪɟɣȽɭɛɢɧª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ɀɭɪɚɜɭɲɤɚª ɏɮ©Ʉɨɦɚɧɞɢɪɫɱɚɫɬɥɢ ɜɨɣ©ɓɭɤɢª ©Ⱥɪɦɟɣɫɤɢɣɦɚɝɚɡɢɧª ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧ ɤɨɞª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɉɨɫɥɟɞɚɦɜɟɥɢɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜª ©ȼɟɥɢɤɚɹɜɨɣɧɚª©ȼɨ ɣɧɚɧɚɦɨɪɟª ɏɮ©ɦɟɬɪɚª ©ɆɢɯɚɢɥɌɚɧɢɱɉɨɫɥɟɞ ɧɟɟɦɨɪɟª ©ɍɧɢɜɟɪFɚɥɶɧɵɣɚɪ ɬɢɫɬª ©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚ ɯɨɞɱɢɜɵɯªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ©ȼɪɟɦɹª ©ɉɨɜɬɨɪɢª ɏɮ©ª ɏɮ©ɉɚɪɧɢɧɟɩɥɚɱɭɬª ɏɮ©ɋɨɪɨɤɚɜɨɪɨɜɤɚª ɇɌȼ ©Ʉɪɚɫɢɜɟɣɲɢɟɞɨɫɬɨɩɪɢ ɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɢɪɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©ɋɤɚɡɤɢȻɚɠɟɧɨɜɚª ©ȿɞɚɛɟɡɩɪɚɜɢɥª ©ȿɞɢɦɞɨɦɚª ©ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢª ©Ɂɧɚɸɬɥɢɪɭɫɫɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɣª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©Ɂɨɥɨɬɚɹɩɵɥɶª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤª ©ȼɪɚɝɢɧɚɪɨɞɚª Ɍɫ©ɍȽɊɈª©ɉɪɢɟɦ ɧɵɟɪɨɞɢɬɟɥɢª ɏɮ©ɏɨɡɹɣɤɚɬɚɣɝɢª ©ɇɟɤɭɪɨɪɬɧɵɣɪɨɦɚɧª©ɑɟɪɧɵɟ ɤɨɩɚɬɟɥɢª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ȿɜɪɨ ɪɟɦɨɧɬɞɥɹɭɛɢɣɰɵª Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ Ƚɭɪɨɜɚª©ɋɦɟɪɬɶɜɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟª ©Ɉɫɬɪɨɜª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª


Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ Nj ǩǹǮǶǭǼ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄǮ ǫǩǬǷǶȀDZdzDZ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777039-77-65.

4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ ljǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ, 3 Ȇǻǩǯ, 83 dzǫ.ǵ) - 87 500 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 7701-08, 8-702-770-70-25. 2-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ NjǷǮǶdzǷǵǩǻǩ) ǛǮǴ. 8-701-775-90-30. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǵ-ǷǶ «NJǷǹǷǫǺdzǷDz», 3 Ȇǻǩǯ) ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-567-8826. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 3-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 9 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ.: 32-82-92; 8-777-511-67-20; 8-775-905-21-76. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǸǷ ǼǴ. ǓǩǸǿǮǫDZȀǩ, 215, 5/5, ǹǩDzǷǶ ǻǼǹǮǿdzǷǬǷ ǴDZǿǮȈ, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǿǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz Ǭǩǰ. ǟǮǶǩ 56 ǻȄǺ. ǭǷǴǴǩǹǷǫ (ǿǮǶǩ ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǩȈ). ǛǮǴ. 32-64-87. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 6-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 12 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ. 76-25-40.

ǓǫǩǹǻDZǹȄ ǫ ǿǮǶǻǹǮ, WI-FI, ǸǷ ȀǩǺǩǵ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ, ǮǺǻȅ ǫǺǮ. ǘǷǴǶȄDz ǸǩdzǮǻ ǭǷdzǼǵǮǶǻǷǫ.ǓǷǶǽDZǭǮǶǿDZǩǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-216-62-82, 8-705-428-01-43. ǗǻǭǮǴ. ǛǮǴ. 8-702-913-48-46. ǘǷǵǮȂǮǶDZǮ ǸǷǭ ǷǽDZǺ DZǴDZ ǸǷǭ ǵǩǶDZdzȇǹǶȄDz dzǩǪDZǶǮǻ. ǛǮǴ.: 8-701649-20-16; 40-13-66. ǛǷȀdzǼ ǸǷǭ ǵǷǹǷǯǮǶǷǮ Ƕǩ ǼǴDZǿǮ. ǛǮǴ. 8-707-804-02-29. ǍǷǵ (ǿǮǶǻǹ), 3 dzǷǵǶǩǻȄ. ǛǹǮǪǼǮǻǺȈ ǶǮǪǷǴȅȁǷDz ǹǮǵǷǶǻ. ǛǮǴ. 25-7388.

ǓǫǩǹǻDZǹǼ 2-dzǷǵǶ. Ǻ ǸǷǺǴǮǭǼȇȂDZǵ ǫȄdzǼǸǷǵ. NjǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ. 8-778-90685-34.

ǘǷǴǭǷǵǩ (ǰǩǴ, ǺǸǩǴȅǶȈ, dzǼǾǶȈ, ǫǮǹǩǶǭǩ, ǺǩǹǩDz, ǭǼȁ) ǸǷ ǼǴ. ǔǮǹǵǷǶǻǷǫǩ, 59 «ǩ» DZǴDZ ǷǪǵǮǶȈȇ Ƕǩ 2- DZǴDZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǛǮǴ. 33-86-18.

ǜǬǴǷǫǷDz ǭDZǫǩǶ + dzǹǮǺǴǩ. ǛǮǴ. 8-777-956-54-53. ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ, ǬǷǹdzǩ DZ ǻ.ǭ. ǛǮǴ. 42-22-27. Ǘǻǭǩǵ ǿǫǮǻǷdz «ǛǮȂDZǶ ȈǰȄdz». ǛǮǴ. 8-701-749-98-65. ǗǸǻǷǵ DZ ǫ ǹǷǰǶDZǿǼ ǷǭǮǯǭǼ Ƕǩ ǫǮǺ. ( ljǵǮǹDZdzǩ). 80 % Ǻ ȆǻDZdzǮǻdzǩǵDZ. ǛǮǴ. 8-775-244-99-15. ǛDZǻǩǶǷǫȄǮ ǭDZǺdzDZ R 16 - 40000 ǻǬ. ǛǮǴ. 8-778-906-85-34. ǓǷǵǷǭ ǶǷǫȄDz – 10000 ǻǬ , ȁDZǽǷǶȅǮǹ, ǺǻǷǴ, 6 ǺǻǼǴȅǮǫ, ǭǮǻǺdzDZDz ǺǻǷǴDZdz ǺǷ ǺǻǼǴȅȀDZdzǷǵ, ǶǩǫǮǺǶǷDz ȁdzǩǽ, ǸǮǶǩǴ, ǺǻǷǴ–ǻǼǵǪǩ, ǺǻǷǴȄ, ǪǩǶdzDZ, dzǷǵǶǩǻǶȄǮ ǿǫǮǻȄ, ǭǮǻǺdzDZǮ ǸǴǩǻȅȈ. NjǺǮ ǶǮǭǷǹǷǬǷ. ǛǮǴ. 8-702-737-18-70. ǛǗǗ «ǓljǕ-ǎNjǙǗ-ǐljǘǠljǚǛǥ» NJǷǴȅȁǷDz ǩǺǺǷǹǻDZǵǮǶǻ ǰǩǸȀǩǺǻǮDz Ƕǩ ǩ/ǵ ǓljǕljǐ DZ ǩǫǻǷǪǼǺȄ ǖǎǝljǐ. ǙǩǭDZǩǻǷǹȄ, ǫǩǴȄ dzǩǹǭǩǶǶȄǮ, ǵǮǻDZǰȄ DZ ǭǹ. ǙǩǪǷǻǩǮǵ Ǻ 9:00 ǭǷ 18:00. ǘǹDZǶDZǵǩǮǵ ǰǩdzǩǰȄ. ǏǭǮǵ NjǩǺ ǫǺǮǬǭǩ ǫ ǶǩȁǮǵ ǵǩǬǩǰDZǶǮ! ǙǓ, Ǭ. ǓǷdzȁǮǻǩǼ, ǼǴ. ǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ, 185/4. E-mail: kamevrozapchast@mail.ru ǻǮǴ/ ǽǩdzǺ: 8(7162)77-50-53 ǵǷǪ.:+7-777041-57-05; +7-775-624-04-64.

2-dzǷǵǶ., dzǫ. ǵ-Ƕ ǧǪDZǴǮDzǶȄDz, 3 Ȇǻǩǯ. ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-567-8826. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǿǮǶǻǹǮ (ǺǻǩǹǷDz ǸǴǩǶDZǹǷǫdzDZ). ǑǴDZ ǗNJǕǎǖǨǧ Ƕǩ ǭǫǮ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǙǩǺǺǵǷǻǹȇ ǴȇǪȄǮ ǫǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-216-62-82.

ljǫǻǷǵǷǪDZǴȅ «ǝDZǩǻ-ǛǮǵǸǹǷ» 1800 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ. 8-701-341-02-39; 3212-37.

ǍǮDzǺǻǫǼȇȂDZDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǘǴǷȂǩǭȅ 50 dzǫ.ǵ. (ǪǴǩǬǷǼǺǻǹǷǮǶǶȄDz, ǻǮǴǮǽǷǶ, ǸǷǯǩǹǶǩȈ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ). ljǭǹǮǺ: ǼǴ. ljǪǩȈ, 14. ǛǮǴ.: 25-64-22 (ǹǩǪ. ǫǹǮǵȈ), ǺǷǻ. 8-701-384-59-77, 8-747410-62-19. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, ǪǷǴȅȁǩȈ, ǼǭǷǪǶǩ ǸǷǭ ǰǩǺǻǹǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 40-29-28. ǖǮǪǴǩǬǷǼǺǻǹǷǮǶǶǼȇ 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǩǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ. ǛǮǴ. 8-701-89346-35. 1-dzǷǵǶ. dzǫ. (31 dzǫ.ǵ., 2 Ȇǻǩǯ, ǪǷǴȅȁǩȈ ǴǷǭǯDZȈ, ǮǫǹǷǹǮǵǷǶǻ). ǛǮǴ. 8-702-737-18-70.

2-dzǷǵǶ.dzǫ. Ƕǩ ǫǷǺȅǵǷǵ ȆǻǩǯǮ ǫ ǵ-ǶǮ «ǟǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz» Ƕǩ ǹǩǫǶǷǿǮǶǶǼȇ ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǟǮǶǻǹǩǴȅǶǷǬǷ ǹȄǶdzǩ (1-Dz Ȇǻǩǯ). ǑǴDZ ǘǙǗǍljǕ. ǘǙǗǍljǕ.ǛǮǴ. ǛǮǴ. 8-702770-91-41; 8-705-742-73-33.

Nj ǾǷǹǷȁDZǮ ǹǼdzDZ ȂǮǶdzǩ ǭǫǷǹǶȈǯdzDZ (ǭǮǫǷȀdzǩ), 3 ǵǮǺȈǿǩ. ǞǷǹǷȁDZDz ǷǾǹǩǶǶDZdz, ǴǩǮǻ ǰǫǷǶdzǷ. ǛǮǴ. 8-775244-99-15.

ǓǫǩǹǻDZǹǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 21, Ǻ ǵǮǪǮǴȅȇ, 80000 ǻǬ, ǪǮǰ dzǷǵ. ǼǺǴǼǬ). ǛǮǴ.: 25-15-64; 2532-52; 8-702-655-38-18. Nj ǩǹǮǶǭǼ ǭǷǵ ǫ ǸǷǺ. ljǴǮdzǺǮǮǫdzǩ, 20 dzǵ Ƿǻ ǓǷdzȁǮǻǩǼ. ǎǺǻȅ ǫǺǮ. ǛǮǴ.: 87163251992; 8-705-130-64-09. ǓǷǵǶǩǻǼ ǫ dzǫǩǹǻDZǹǮ. ǛǮǴ.: 42-5071; 8-701-607-27-07.

Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɚɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɑɢɫɬɤɚɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɢɚɩɩɚɪɚɬɨɦɈɬɨɝɪɟɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɟɥ   (PDLO GLVVDQWHNKVHUYLV# PDLOUX

ǓǼǾǹǩǪǷȀǩȈ. ǛǮǴ.: 8-701-244-82-05.

25-30-38;

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ-dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ, ǩdzǻDZǫǶȄǮ ǸǮǶǺDZǷǶǮǹȄ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. ǘǩǹDZdzǵǩǾǮǹǺdzǷDz - ǵǩǺǻǮǹ-ǼǶDZǫǮǹǺǩǴ DZǴDZ ǵǩǺǻǮǹ ǫ ǭǩǵǺdzDZDz ǰǩǴ. ǛǮǴ. 25-36-77. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǰǫǷǶdzDZ). ǛǮǴ.: 8-705745-10-49; 32-62-52(ǫǶ-74). ǚǩǴǷǶǼ «ljǴDZǻǩ» - ǵǩǺǻǮǹ ǸǷ ǵǩǶDZdzȇǹǼ DZ ǵǼǯǺdzǷDz ǵǩǺǻǮǹ. ǛǮǴ. 29-23-00. ǗǽDZǺ! ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ Ƕǩ ǰǩdzǴȇȀǮǶDZǮ ǭǷǬǷǫǷǹǷǫ. ǛǮǴ.:8-705-745-1049; 32-62-52(ǫǶ-74). ǕǩǺǺǩǯDZǺǻ Ǻ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǘǹǮǺǻDZǯǶǷǮ ǵǮǺǻǷ. ǛǮǴ.: 25-52-48; 8-701-511-67-34. ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ ǹǩǰǶȄǾ ǺǽǮǹ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻDZ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.:8705-745-10-49; 32-62-52(ǫǶ-74). ǖǩ ǚǛǗ – ǵǷǻǷǹDZǺǻȄ, ǩǫǻǷȆǴǮdzǻǹDZdz, ǵǩǺǻǮǹ dzǼǰǷǫǶȄǾ ǹǩǪǷǻ. ǛǮǴ. 8-701-363-82-56. ǓǩǭǹǷǫDZdz - 2 ȀǮǴǷǫǮdzǩ. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǭǮǫǼȁdzǩ) Ƕǩ ǸǹDZǮǵ ǻǮǴǮǽǷǶǶȄǾ ǰǫǷǶdzǷǫ. ǛǮǴ. 8-705517-79-97. ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ ǫ Ǭ. ljǺǻǩǶǼ. ǛǮǴ. 8-775-749-09-94.

ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄDz ǫǩǬǷǶȀDZdz Ƕǩ ȁǩǺǺDZ, ǻǮǾ. ǸǩǺǸǷǹǻ, ǬǷǺ.ǶǷǵǮǹ. ǛǮǴ. 8-701-343-25-76.

ǚǹǷȀǶǷ ǻǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ.: 8-705-517-79-97; 32-62-52(ǫǶ-17) ǘǹDZǾǷǭȈȂǮDz ǶȈǶDZ. ǛǮǴ.: 8-707834-12-64, 8-705-115-29-03.

ǚǻǮǹDZǴDZǰǩǻǷǹ ǭǴȈ ȁǸǹDZǿǷǫ, ǽǷǻǷǩǸǸǩǹǩǻ «ǐǷǹȅdzǩ», «ǚǷdzǷǴ», ǽDZǴȅǵǷǺdzǷǸ, «ǓǩǰǩǾǺdzǷǮ ǶǩǹǷǭǶǷǮ ǸǹDZdzǴǩǭǶǷǮ DZǺdzǼǺǺǻǫǷ» – 2 ǻǷǵǩ, ǪǩǬǩǯǶDZdz ǶǷǫȄDz ǭǴȈ ǷǻǮȀǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǵǩȁDZǶ, dzǶDZǬǩ «NjǗNj1941-1945Ǭ «NjǗNj1941-1945Ǭ» ». ǛǮǴ. 76-15-41. ǕǮǪǮǴȅ Ǫ/Ǽ. ǛǮǴ. : 42-56-10; 3374-93. njǩǰǪǩǴǴǷǶ, ǵǮȁdzDZ dzǩǸǹǷǶǷǫȄǮ 20 ǻǮǶǬǮ ȁǻǼdzǩ, ǷǾǹǩǶǶǼȇ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȇ, ǻǮǴǮǯdzǼ ǭǴȈ ǹǼȀǶǷǬǷ ǪǩǬǩǯǩ, dzǮǹǷǬǩǰ, ǭǼǪǴǮǶdzǼ Ǫ/Ǽ, ǸǹDZǺǸǷǺǷǪǴǮǶDZǮ ǭǴȈ ǹǩǰǪǷǹǻDZǹǷǫdzDZ dzǷǴǮǺ, ǶǩǺǻǷǴȅǶǼȇ ǬǩǰǸǴDZǻǼ, ǸǴǩǺǻǵǩǺǺǷǫǼȇ dzǷǹǰDZǶǼ ǭǴȈ ǷǫǷȂǮDz, ǩǫǻǷǪǩǬǩǯǶDZdz, ǸȄǴǮǺǷǺ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ, ǩǴǷȆ 3-ǴǮǻǶDZDz, ȁDZǶȄ ǭǴȈ ǴǮǬ.ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ Ǫ/Ǽ, ǶǷǫǼȇ ǬǴǩǭDZǴȅǶǼȇ ǭǷǺdzǼ. ǛǮǴ. 7743-49.

ǙǮǰǮǹǫǼǩǹȄ (V-60 dzǼǪ. ǵ., ǶǷǫȄǮ), ǪDZǻǼǵǶȄǮ dzǷǻǴȄ (12,-15 ǻ, Ǫ/Ǽ); ǩǫǻǷdzǹǩǶȄ Ǔǚ-3571, Ǔǚ-3572; ǻǮǾǶDZdzǩ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ: Ǔǹljǐ-256, Ǖljǐ-5551, ǪǼǴȅǭǷǰǮǹȄ Ǎǐ-42, ǍǛ75, ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹȄ ǦǗ-3323, 4121, 4125, 4321 ( Ǹǹ-ǫǷ ǓDZǮǫ), ȆǴǮdzǻǹDZȀǮǺdzDZǮ ȁdzǩǽȄ ǫ ǺǪǷǹǮ Ƕǩ ljNJǐ. ǛǮǴ.: 41-04-28, 8-705-745-45-34, 8-705-745-45-32. njǹǼȁǼ ǺǸǷǹǻDZǫǶǼȇ ǶǩǸǷǴȅǶǼȇ 80000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 40-12-30; 8-701-43443-16. ǚǻǷǴ ǸDZǺȅǵǮǶǶȄDz ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ – 3000 ǻǬ, ȁDZǽǷǶȅǮǹ ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ – 1500 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30.

NjȄǸǷǴǶȇ ǼǺǴǼǬDZ dzǷǴǮǺǶǷǬǷ ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹǩ (dzǷǫȁ0,65 dzǼǪ.ǵ, ǬǴǼǪDZǶǩ ǭǷ 5 ǵǮǻǹǷǫ). ǛǮǴ. 8-775-390-95-95.

ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ.ǛǮǴ. 77-37-77. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǼǸǹǩǫǴǮǶDZȇ ǸǮǹǺǷǶǩǴǷǵ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61.

ǛǮǴǮǫDZǰǷǹ LG ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ 5000 ǻǬ. ǛǮǴ. 26-63-47.

ǑǶǫǩǴDZǭǶǼȇ dzǷǴȈǺdzǼ ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǛǮǴ. 8-777-330-3799. NjǹǮǵȈǶdzǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǵ-Ƕ NJDZǹǴDZdz, ǻǮǸǴǩȈ). ǛǮǴ.: 33-60-12; 8-701-620-52-11; 8-771-253-98-77.

ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǩǭǵDZǶDZǺǻǹǩǻǷǹǩ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20.

ǓǩǽǮ «Ǟljǖ» - ǪǩǹǵǮǶ, ǸǷǫǩǹ. ǛǮǴ.: 33-44-44; 25-06-48.

ǚǹǷȀǶǷ 3-dzǷǵǶ.dzǫ. (ǫ ǿǮǶǻǹǮ). ǛǮǴ.: 32-11-91; 8-701-364-32-32. 3-dzǷǵǶ. dzǫ., 65,8 dzǫ.ǵ., 5/5, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǷȀǮǶȅ ǻǮǸǴȄDz, ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǚǡ ȯ 2 (ǭǷǵ «njǴǷǪǼǺ»), ǼǬǴǷǫǩȈ, dzǷǺǵǮǻDZȀǮǺdzDZDz ǹǮǵǷǶǻ, ǷdzǶǩ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ, ǺǷǴǶǮȀǶǩȈ ǺǻǷǹǷǶǩ DZǴDZ ǷǪǵǮǶ Ƕǩ 2-dzǷǵǶ. DZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ..ǛǮǴ.: 32-75-09; 8-777-233-14-38.

ǐǩdzǼǸ ȀǮǹǶǷǬǷ ǵǮǻǩǴǴǷǴǷǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-533-88-22.

ǶDZȈ. ǐǩǹǸǴǩǻǩ ǭǷǺǻǷDzǶǩȈ. ǛǮǴ.: 3380-12; 8-701-974-69-46; 8-701-87595-69.

ǕǮǭǺǮǺǻǹǩ ǫ ǺǻǷǵǩǻǷǴǷǬDZȀǮǺdzDZDz dzǩǪDZǶǮǻ, ǫǷǰǹǩǺǻ ǭǷ 30 ǴǮǻ. ǛǮǴ.: 7618-73; 33-19-87. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻ Ǻ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. ǘǩǹǮǶȅ-ǸǹǷǬǹǩǵǵDZǺǻ (ǫ/Ƿ, ǪǮǰ ǫ/Ǹ, Ǻ ǴDZȀǶȄǵ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴǮǵ). ǛǮǴ. 8-771219-18 32. NJǮǰ ǷǸȄǻǩ ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-707933-85-37. ǛǷǹǬǷǫȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ. ǛǮǴ. 8-778-991-35-57. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶǷǵǼ ǽDZǴDZǩǴǼ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz ǭǴȈ ǺǷǸǹǷǫǷǯǭǮǶDZȈ ǷǸǻǷǫȄǾ ǺǭǮǴǷdz. ǛǮǴ. 8-777-933-85-37. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ Ƕǩ ǰǫǷǶdzDZ DZ ǭǷǬǷǫǷǹȄ. ǜǭǷǪǶȄDz ǬǹǩǽDZdz. ǛǮǴ. 8-775-884-0835. ǖǩ ǸǷǺǻǷȈǶǶǼȇ ǹǩǪǷǻǼ ǩǫǻǷǺǴǮǺǩǹȅ. ǛǮǴ.: 33-70-22; 8-777-041-0305. Nj ǷǽDZǺ ǻǷǹǬǷǫǷDz dzǷǵǸǩǶDZDZ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz Ƕǩ ǭǷǬǷǫǷǹȄ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35. ǛǗǗ «ǍǩǶǬǮǹ ǓǷdzȁǮ» - ǪǼǾǬǩǴǻǮǹ ǵǶǷǬǷǸǹǷǽDZǴȅǶȄDz. ǍǮǫǼȁdzǩ (ǫǷǰǹǩǺǻ 27-45 ǴǮǻ). ǜǴ. ǓǮǶǮǺǩǹȄ,89, ǻǮǴ./ǽǩdzǺ 26-57-69; 8-777-618-77-67; 8-702-401-70-42, E-mail: toobenger@ mail.ru ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ, ȆdzǷǶǷǵDZȀǮǺdzDZǵ, ȇǹDZǭDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. NjǷǭDZǻǮǴDZ Ƕǩ ǩ/ǵ Ǔǩǵlj Ǔǩǵljǐ ǐ. ǛǮǴ. 8-775-652-29-99. ǓǩǭǹǷǫȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ, ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78) 8-775-127-43-20. NjǷǭDZǻǮǴȅ. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈ dzǷǵǸǩ-

ǓǹǩǶǷǫȂDZdzDZ, ǽǼdzǺDZǺǻ, ǹǮǰȀDZdzDZ. ǚǮǫǮǹǶǩȈ ǸǹǷǵǰǷǶǩ, «ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩ», 57. ǛǮǴ.: 33-44-22, 8-701-74772-30.

 №23 17 июля 2014 года

ǓǼǾǹǩǪǷȀDZǮ, ǷǽDZǿDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ. 77-35-14. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ–dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ. ǛǮǴ.: 8-705-597-50-69; 32-62-52 (ǫǶ-53). ǜǪǷǹȂDZǿǩ ǫ ǻǷǹǬǷǫȄDz ǭǷǵ. ǛǮǴ. 33-58-16. ǓǷǵǼ ǭǮDzǺǻǫDZǻǮǴȅǶǷ ǶǼǯǶǩ ǻǹǼǭǷǫǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ. ǛǮǴ.: 8-775503-37-35; 8-705-597-50-69. ǕǷDzȂDZdzDZ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ .8-707-88329-73. ǗǾǹǩǶǶDZdz Ƕǩ ǩǫǻǷǺǻǷȈǶdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǚǷǫǵǮȂǮǶDZǮ Ǻ ǹǩǪǷǻǷDz. ǛǮǴ. 8-701-363-63-80. ǓDZǶǷǻǮǩǻǹǼ «CINEMA ALEM» ǻǹǮǪǼȇǻǺȈ: ǷǸǮǹǩǻǷǹ ǸǷ dzDZǶǷǸǷdzǩǰǼ Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ Ƕǩ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǮ, dzǷǶǻǹǷǴǮǹ-ǪDZǴǮǻǮǹ, ǭǫǷǹǶDZdz. ǚǸǹǩǫdzDZ ǸǷ ǻǮǴ. :40-13-67, 25-7963. ǕǼǯȀDZǶǩ Ƕǩ ǹǼdzǷǫǷǭȈȂǼȇ ǭǷǴǯǶǷǺǻȅ Ƿǻ 40 ǴǮǻ. ǛǮǴ. 8-707-139-3962. ǗǻǫǮǻǺǻǫǮǶǶȄǮ DZ ǿǮǴǮǼǺǻǹǮǵǴǮǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-777-953-91-19. ǗǽDZǿDZǩǶǻȄ, dzǼǾǹǩǪǷȀDZǮ. ǛǮǴ. 2507-00. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǸǮǹǺǷǶǩǴǼ. ǛǮǴ. 8-747-445-16-51. ǝǩǹǵǩǿǮǫǻ. ǛǮǴ. 33-77-63. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴDZ. ǛǮǴ. 8-707-883-28-66. NjǷǭDZǻǮǴDZ ǻǩdzǺDZ. ǛǮǴ. 40-16-46. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǸǷ ǪDZǰǶǮǺǼ. ǛǮǴ. 8-778906-90-50. ǚǹǷȀǶǷ! ǍǷȈǹdzǩ dzǷǪȄǴ. ǚ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǐ/ǸǴǩǻǩ. ǛǮǴ. 8-705-298-2595, 8-777-656-43-13. NjǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ. ǛǮǴ. 8-707-88329-39. ǘǹǷǭǩǫǿȄ ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǷǻǭǮǴ ( ǪǮǰ ǫ/Ǹ ). ǛǮǴ. 8-701-520-47-43, 3159-01.

ǚǹǷȀǶǷ! ǖǼǯǮǶ ǰǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61.

ǘǷǭǹǩǪǷǻdzǩ ǭǴȈ ǭǷǵǷǾǷǰȈǮdz. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǖȈǶȈ (ǯǮǶȂDZǶǩ ǺǻǩǹȁǮ 40 ǴǮǻ, ǺǴǩǫȈǶǺdzǷDz ǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶǷǺǻDZ). ǛǮǴ. 8-702-340-83-66.

ǘǷǵǷȂǶDZdz (-ǿǩ) Ƕǩ ǭǩȀǼ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-707-11127-91.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ DZ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-771-271-72-10.

ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 41-02-82.

ǕǩǺǻǮǹ ǸǷ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZȇ ǭǷǵǷǽǷǶǷǫ. ǛǮǴ.: 33-29-98; 8-705-22656-55. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-701-360-61-94. ǙǩǪǷȀDZǮ (ǺǩǶdzǶDZǯdzǩ). 8-701-237-80-41.

ǛǮǴ.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǸǮǭǩǬǷǬǩ). ǛǮǴ. 8-777-180-79-96. ǓǩǺǺDZǹȄ, ǸǹǷǭǩǫǿȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ) ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǛǮǴ. 8-701-312-51-99. ǍDZǸǴǷǵDZǹǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (ǫǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ). ǛǮǴ. 8-707-883-23-59.

Ǜǩǵǩǭǩ. ǕǼǰȄdzǩ. NjDZǭǮǷǺȃǮǵdzǩ. ǕǷǶǻǩǯ. ǛǮǴ.: 40-42-65, 33-74-06, 8-702-250-81-12. ǗǸȄǻǶȄDz ǵǩǺǻǮǹ dzǩȀǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫȄǸǷǴǶDZǻ ǹǮǵǷǶǻ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ: ǰǩǵǮǶǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ ǭǫDZǬǩǻǮǴȈ, ǹǮǵǷǶǻ ǾǷǭǷǫǷDz ȀǩǺǻDZ, ǕǓǘǘ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ: ǡDZǶǶȄDz ǿǮǶǻǹ «ǕDZȁǴǮǵ», ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 179. ǛǮǴ. 8-705-10246-95.

ǛǮǴ.

ǑǰǬǷǻǷǫǴǮǶDZǮ DZ ǵǷǶǻǩǯ ǵǮǻǩǴǴǷdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZDz, ǵǷǶǻǩǯ ǯǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶǩ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-03977-65.

ǓǩǭǹǷǫDZdz. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ54).

ǚǫǩǹǷȀǶȄǮ ǹǩǪǷǻȄ, Ǻǫǩǹdzǩ dzǹǩǶǷǫ, ǸǹDZǿǮǸǷǫ, ǩǫǻǷǵǩȁDZǶ. ǛǮǴ.: 4111-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65.

ǘǹǷǭǩǫǮǿ ǵǷǹǷǯǮǶǷǬǷ. 8-747-859-31-71.

NjǷǭDZǻǮǴȅ ǵǩǶDZǸǼǴȈǻǷǹǩ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ). ǛǮǴ. 8-702-421-65-99. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24.

Ǔǩǵljǐ-ǺǩǵǷǺǫǩǴ Ǻ ǸǹDZǿǮǸǷǵ, Ǔǩǵljǐ-ǸǷǴǼǸǹDZǿǮǸ (12ǵ, 9ǵ), ǻǹǩdzǻǷǹ Ǜ-40 (ǚljǓ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65.

ǚǹǷȀǶǷ! ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ, ǺdzǷǻǶDZdzDZ, ǵǮǾǩǶDZǰǩǻǷǹȄ. NJǮǰ ǫ/Ǹ. NjǩǾǻǷǫȄDz ǵǮǻǷǭ. ǛǮǴ.: 40-11-36; 8-701-13568-06; 8-777-035-83-13. ǐǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-705428-66-24.

ǜǭǷǺǻǷǫǮǹǮǶDZǮ ǴDZȀǶǷǺǻDZ Ƕǩ DZǵȈ NJǩǻȄǹǩǴDZǮǫǷDz ljǶǩǹ ǍǼǴǩǻǷǫǶȄ. ǛǮǴ. 77-06-26.
Ɋɚɡɧɨɟ

№23 17 июля 2014 года

ȼɇɂɆȺɇɂȿ ȺȼɌɈȻɍɋȿȾȿɌɉɈȾɊɍȽɈɆɍ ȼɫɜɹɡɢɫɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶɸɭɥɢɰɵȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚɫɢɸɥɹɬɝɩɨɫɥɟɩɪɨ ɜɟɞɟɧɧɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚɛɵɥɢɢɡɦɟɧɟɧɵɫɯɟɦɵɞɜɢɠɟɧɢɹɫɥɟɞɭɸɳɢɯɦɚɪɲɪɭ ɬɨɜ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɦɧɄɨɤɬɟɦɦɟɯɤɨɥɨɧɧɚʋªɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ ɟɬɡɚɟɡɞɧɚɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫ©Ȼɭɪɚɛɚɣª Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɋɒʋɜɨɤɡɚɥ±ɦɧɀɚɣɥɚɭªɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɫɹɫɭɥɢɰɵȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚɧɚȺɤɚɧɚɫɟɪɷȾɜɢɠɟɧɢɟɦɚɪɲɪɭɬɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɭɥɢɰɚɦȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ±Ⱥɛɚɹ±ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ±Ʉɚɩɰɟɜɢɱɚ±Ɇɢɪɚ±ɍɚ ɥɢɯɚɧɨɜɚ±Ȼɭɞɟɧɧɨɝɨ±Ʉɚɩɰɟɜɢɱɚ±Ɇɢɪɚ±Ⱥɤɚɧɚɫɟɪɷ±Ʉɟɧɟɫɚɪɵ±ɦɧ ɀɚɣɥɚɭ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɋɒʋɦɧɄɨɤɬɟɦªɫɥɟɞɭɟɬɩɨɭɥɢɰɚɦ ɦɧȻɨɪɨɜɫɤɨɣ±ɋɚɢɧɚ±ɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ±Ȼɭɞɟɧɧɨɝɨ±Ʉɚɩɰɟɜɢɱɚ±Ɇɢɪɚ±Ⱥɭ ɟɥɶɛɟɤɨɜɚ±Ƚɚɛɞɭɥɥɢɧɚ±Ⱥɭɷɡɨɜɚ±Ƚɨɪɶɤɨɝɨ±©ɐɟɧɬɪɤɪɨɜɢªɩɪȺɛɵɥɚɣ ɯɚɧɚ±ɋɭɥɟɣɦɟɧɨɜɚ±ɦɧȼɚɫɢɥɶɤɨɜɫɤɢɣ±ɦɧɄɨɤɬɟɦ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©Ɇɧɀɚɣɥɚɭ±ɦɟɯɤɨɥɨɧɧɚʋªɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɭɥɢɰɚɦɦɧɀɚɣɥɚɭ±Ʉɟɧɟɫɚɪɵ±ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ±ɥɟɬɈɤɬɹɛɪɹ±Ƚɜɚɪ ɞɟɣɫɤɚɹ±ɀɭɦɚɛɚɟɜɚ±ɒɟɜɱɟɧɤɨɋɚɬɩɚɟɜɚ±ɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɄɭɣɛɵɲɟɜɚ± Ʉɚɩɰɟɜɢɱɚ±Ɍɟɦɢɪɛɟɤɨɜɚ±ȺɤɚɧɚɫɟɪɷȽɨɪɶɤɨɝɨ±Ⱥɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚ±ɉɭɲɤɢɧɚ Ʉɚɩɰɟɜɢɱɚ±ɩɨɫɁɚɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ±ɦɟɯɤɨɥɨɧɧɚʋ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɆɧɄɨɬɟɦ±ɭɥɢɰɚɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹªɩɟɪɟ ɧɨɫɢɬɫɹɫɭɥɢɰɵȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚɧɚȺɤɚɧɚɫɟɪɷɢɫɥɟɞɭɟɬɩɨɭɥɢɰɚɦɦɧɄɨɤ ɬɟɦ±ɭɥɢɰɚȽɨɪɶɤɨɝɨ ɜɞɨɥɶɨɡɟɪɚ ±Ⱥɤɚɧɚɫɟɪɷ±ɨɛɥɚɫɬɧɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚ±Ʉɚɩ ɰɟɜɢɱɚ±Ʉɟɧɟɫɚɪɵɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ±Ɇɢɰɤɟɜɢɱɚ±ȼɚɜɢɥɨɜɚ±ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɋɒʋ±ɨɛɥɚɫɬɧɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚªɩɟɪɟɧɨ ɫɢɬɫɹɫɭɥɢɰɵȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚɧɚȺɤɚɧɚɫɟɪɷɢɫɥɟɞɭɟɬɩɨɭɥɢɰɚɦɦɧȻɨɪɨɜ ɫɤɨɣ±Ʉɭɚɧɵɲɟɜɚ±Ɍɚɲɟɧɨɜɚ±ɒɟɜɱɟɧɤɨ±Ƚɨɪɶɤɨɝɨ±Ⱥɤɚɧɚɫɟɪɷ±ɨɛ ɥɚɫɬɧɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɋɒʋ±ɦɧɄɨɤɬɟɦªɢɡɦɟɧɟɧɚɫɯɟɦɚɨɬ ɭɥɢɰɵɋɭɥɟɦɟɧɨɜɚ±ɩɪȺɛɵɥɚɣɯɚɧɚɡɚɟɡɞɧɚ©ɐɟɧɬɪɤɪɨɜɢªɭɥɢɰɚȽɨɪɶ ɤɨɝɨ ɜɞɨɥɶɨɡɟɪɚ ±ɦɧɄɨɤɬɟɦ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ©ɋɒʋɜɨɤɡɚɥ±ɫɨɄɨɥɨɫªɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɫɭɥɢɰɵȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚɧɚȺɤɚɧɚɫɟɪɷɢɫɥɟɞɭɟɬɩɨɭɥɢɰɚɦɋɒʋ±ɜɨɤɡɚɥ ±Ⱥɛɚɹ±Ƚɨɪɶɤɨɝɨ±Ⱥɤɚɧɚɫɟɪɷ±Ʉɟɧɟɫɚɪɵ±ɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ±ɫɨɄɨɥɨɫ ɡɚɟɡɞ ɫɁɟɪɟɧɞɢɧɫɤɨɣɬɪɚɫɫɵɩɨɦɚɪɲɪɭɬɭʋɡɚɟɡɞɧɚɬɪɚɫɫɭɩɨɦɚɪɲɪɭɬɭʋ  ɆɚɪɲɪɭɬʋɱɚɫɬɢɱɧɨɢɡɦɟɧɟɧɜɧɭɬɪɢɞɚɱɧɨɝɨɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɁɚɟɡɞ ɫɬɪɚɫɫɵɦɚɪɲɪɭɬɨɜɜɵɟɡɞɧɚɬɪɚɫɫɭɩɨɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɦɚɪɲɪɭɬɚʋ Ɇɚɪɲɪɭɬʋɩɪɨɞɥɟɧɞɨ©ɐɟɧɬɪɚɤɪɨɜɢª

ɌɊɐ©ɊɂɈªɭɥɈɫɢɩɟɧɤɨɷɬɚɠ

ǜǽǵǰǸǭȅǭDzǹ Ǻǭ ǾDzǭǺǾ!

Ɍɟɥ 

Ðåïåòèòîðñêèé öåíòð « Ðåàëèÿ» Ɇɚɥɵɲɤɢɧɚɲɤɨɥɚ ɫɥɟɬ

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɤɲɤɨɥɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɥɨɝɢɤɚɩɪɨɩɢɫɶɱɬɟɧɢɟɢɞɪ Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪɫɬɜɨɩɨɜɫɟɦɲɤɨɥɶɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɧɚɯɹɡɵɤɚɯ

ɂɡɭɱɟɧɢɟɹɡɵɤɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨɩɨɥɶɫ ɤɨɝɨɢɞɪ Ɂɚɧɹɬɢɹɜɟɞɭɬɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɢɜɦɢɧɢɝɪɭɩɩɚɯ

ǛȆȀǿǵ ǯǾȋ ǼǽDzǸDzǾǿȉ ǻǮȇDzǹǺǻǰǻ ǷǵǺǻ!!!

ȺɞɪɟɫɭɥɆɚɪɬɚ©ɚªɌɟɥ 

ǽȜȗȒȓȚ Ȑ ȘȖțȜ

Ⱦɜɭɯɡɚɥɶɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ©ɋ,1ȿɆȺȺ/ȿɆª ɫ'ɮɨɪɦɚɬɨɦ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ... ИСКУССТВ!

ɢɸɥɹ ©©Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ ɗɩɨɯɚɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ ɢɸɥɹ ©ɅɟɝɟɧɞɵɫɬɪɚɧɵɈɡ ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɜɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣɝɨɪɨɞª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©ɆɚɱɨɢȻɨɬɚɧª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©Ɇɢɥɥɢɨɧɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɬɟɪɹɬɶɝɨɥɨɜɭª ɤɨɦɟɞɢɹ 

ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ

©Ȼɟɡɭɦɧɚɹɫɜɚɞɶɛɚª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©ȼɫɺɢɫɪɚɡɭª ɤɨɦɟɞɢɹ Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɮɢɥɶɦɚ©ȽɨɪɶɤɨªɊɨɫɫɢɹ ɫɢɸɥɹ ©Ƚɟɪɚɤɥª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ɫɢɸɥɹ ©ɋɬɪɚɠɢȽɚɥɚɤɬɢɤɢª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ ɚɜɝɭɫɬɚ ©ɑɟɪɟɩɚɲɤɢɇɢɧɞɡɹª

ɚɜɝɭɫɬɚ ©ɇɟɭɞɟɪɠɢɦɵɟª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɄɈɊɈ ©ɉɥɚɧɟɬɚɨɛɟɡɶɹɧɊɟɜɨɥɸɰɢɹª ɛɨɟɜɢɤ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɱɚɥɚɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜ ɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɢɫɤɢɞɤɢ ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɬɨɱɧɹɣɬɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɮɢɥɶɦɨɜɢ ɰɟɧɵɧɚɤɢɧɨɛɢɥɟɬɵɧɚɫɚɣɬɟ KWWSNLQRN]

©&,1(0$$/(0ª±ɦɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɞɪɭɡɟɣɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯɩɚɪ

Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ©Ʉԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬʋȽ ȼɵɞɚɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɄ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɈȾɀɚɝɩɚɪɨɜɚ ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɈɥɟɫɹɀɚɝɩɚɪɨɜɚ Ɋɟɞɚɤɬɨɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɚɛɢɧɟɰ ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧ ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚȾɦɢɬɪɢɣɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜɌɚɬɶɹɧɚɊɨɞɢɨɧɨɜɚ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ Ʌɸɞɦɢɥɚɒɚɬɚɥɨɜɚ ɂɜɚɧɈɞɧɨɪɨɝ ɇɚɬɚɥɶɹȺɧɮɢɦɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɦɨɥɹɤɨɜɚ ɀɚɧɧɚȼɭɥɶɮɟɪɬ ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞȺ Ɍɟɥɟɮɨɧ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚNWRGD\#PDLOUX

ȾȺȼȺɃɌȿɉɈɁɇȺɄɈɆɂɆɋə Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɩɨɡɧɚ ɤɨɦɢɬɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣɥɟɬ Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɪɭɫɫɤɢɣɝɨɞɚɩɨɡɧɚ ɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣɥɟɬ Ⱥɛ ɀɟɧɳɢɧɚ ɤɚɡɚɲɤɚ ɝɨɞɚ ɩɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣɥɟɬ Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɥɟɬɇɭɠɧɚ ɞɥɹɠɢɡɧɢɦɨɥɨɞɚɹɫɢɦɩɚɬɢɱɧɚɹɠɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɢɳɟɬ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠɱɢɧɚɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɝɨɞɚɢɳɟɬɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɫɢɦɩɚɬɢɱɧɚɹɉɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫ ɦɭɠɱɢɧɨɣɥɟɬ Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɪɭɫɫɤɢɣɝɨɞɚɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ ɚɛɆɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɥɟɬɜɞɨɜɟɰɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɞɨɱɶɉɨɡɧɚ ɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ±ɥɟɬ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɝɨɞɚɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɝɨɞɚɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣɥɟɬ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ©əɢɌɵª

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɟɫɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɢɫɶɦɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɟɣɧɟɜɫɬɭɩɚɹɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɭɜɚɠɚɟɬɧɨɧɟɜɫɟɝɞɚɪɚɡɞɟɥɹɟɬɦɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɡɧɚɱɤɨɦ35ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɌɈɈ©ȽɚɡɟɬɧɵɣɞɜɨɪªɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɥȽɆɭɫɪɟɩɨɜɚȼ ɁɚɤɚɡʋɌɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɨɞɢɧɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɝɚɡɟɬɵ©ɄԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧɄɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ


Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю ȼɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɢɡ ɜɟɫɬɧɵɯɮɢɪɦ*,3)(/%HUJ+2)) )LVVPDQɢɡɜɟɫɬɧɚɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟɗɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɧɚɛɨɪɵ ɩɨɫɭɞɵ ɤɚɫɬɪɸɥɶ ɫɤɨɜɨɪɨɞɵ ɫɨɬɟɣɧɢɤɢ ɤɨɜɲɵɤɚɡɚɧɵɱɚɣɧɢɤɢɤɨɮɟɦɨɥ ɤɢɩɚɪɨɜɚɪɤɢɧɚɛɨɪɵɞɥɹɫɩɟɰɢɣ ɫɟɪɜɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɇɟɞɚɜ ɧɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ©Ƚɥɨɛɭɫª ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɨɬɞɟɥ ɮɢɪɦɟɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɹɜɥɹɸ ɳɢɣɫɹ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɟɪɨɦ ɷɬɢɯ ɜɟ ɞɭɳɢɯɮɢɪɦɄɚɤɢɟɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɜɟɳɢɦɨɠɧɨɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɬɚɦɗɬɨ ɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹɩɨɫɜɨ ɟɣɡɚɞɭɦɤɟɫɢɥɢɤɨɧɨɜɚɹɮɨɪɦɚɞɥɹ ɜɚɪɤɢ ɹɢɰ ɛɟɡ ɫɤɨɪɥɭɩɵ ɩɨɞɚɲɶ ɬɚɤɨɟ ɪɟɛɟɧɤɭ ± ɫɴɟɫɬ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶ ɫɬɜɢɟɦ ɇɟɨɛɵɱɧɨɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟ ɧɢɟɞɥɹɠɚɪɤɢɪɵɛɵɜɫɟɩɪɨɞɭɦɚ ɧɨɱɬɨɛɵɠɢɪɧɟɪɚɡɛɪɵɡɝɢɜɚɥɫɹ ɂɥɢ ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɚɹ ɤɚɫɬɪɸɥɹ ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɤɚɠɞɚɹ ɯɨɡɹɣɤɚ ɯɨɬɟɥɚ ɛɵ ɢɦɟɬɶ ɬɚɤɭɸ ɭ ɫɟɛɹ ɧɚ ɤɭɯɧɟ Ɏɨɪɦɚɞɥɹɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɫɚɥɚɬɨɜ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɢ ɞɥɹ ɜɵɩɟɱɤɢ ɬɨɪɬɨɜ ɢ ɹɢɱɧɢɰɭ ɧɟɨɛɵɱɧɭɸ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɩɨɞɠɚɪɢɬɶɋɤɨɥɶɤɨɢɡɸɦɢɧɨɤɤɨ ɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɞɭɬ ɤɭɯɧɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡ ɧɵɣ ɲɚɪɦ ɋɞɟɥɚɸɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɤɭɯɧɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɧɨ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɉɨɫɭɞɚ ɢɡ ɛɚɦɛɭɤɚ ɚɧɬɢɩɪɢɝɚɪɧɚɹɩɨɫɭɞɚɧɚɛɨɪɵɞɥɹ ɞɟɬɟɣɧɟɜɟɫɬɟɜɩɪɢɞɚɧɧɨɟɬɨɜɚɪɵ ɜɞɨɪɨɝɭɢɞɥɹɨɬɞɵɯɚɷɬɨɦɢɧɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ ɬɟɪɦɨɫɚ ɛɚɪɛɟɤɸ ɦɚɧɝɚɥɵ ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɤ ɧɚɦ ɢ ɜɵ ɫɞɟɥɚɟɬɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɜɵɛɨɪ Ɇɵ ɠɞɟɦ ɜɚɫ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɛɭɬɢɤɥɟɜɨɟɤɪɵɥɨɆɚɝɚɡɢɧ ©Ƚɥɨɛɭɫª ɧɨɜɨɟ ɤɪɵɥɨ ɬɟɥɟɮɨɧ «Ɍɟɦiɪɛɚɧɤ» ȺԔ ɤɟɩɿɥɝɟ ԕɨɣɵɥԑɚɧ ɦԛɥɿɤɬɿ ɫɚɬɭ ɛɨɣɵɧɲɚ ɫɚɭɞɚ ԧɬɟɬɿɧɿɧ ɯɚɛɚɪɥɚɣɞɵ: ʋ1 ɥɨɬ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ԕ., . ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɫɤɢɣ ɵԕɲ. ɚɭɞ., 23 ԛɣ, 66 ɩԥɬɟɪ ɦɟɤɟɧɠɚɣɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ, ɠɚɥɩɵ ɚɭɞɚɧɵ 52,00 ɲ.ɦ., ɬԝɪԑɵɧ ɚɭɞɚɧɵ 28,80 ɲ.ɦ. 2 ɛԧɥɦɟɥɿ ɩԥɬɟɪ. ɋɚɭɞɚ ɨɛɴɟɤɬɿɫɿɧɿԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛɚԑɚɫɵ – 8 234 000,00 (ɋɟɝɿɡ ɦɢɥɥɢɨɧ ɟɤɿ ɠԛɡ ɨɬɵɡ ɬԧɪɬ ɦɵԙ) ɬɟԙɝɟ 00 ɬɢɵɧ . ɋɚɭɞɚ ԥɞɿɫɿ – ɚԑɵɥɲɵɧɲɚ. ʋ2 ɥɨɬ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ԕ., Ƚɨɪɶɤɢɣ ɤ-ɫɿ, 21 ԛɣ, 2 ɩԥɬɟɪ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ, ɠɚɥɩɵ ɚɭɞɚɧɵ 51,00 ɲ.ɦ., ɬԝɪԑɵɧ ɚɭɞɚɧɵ 28,60 ɲ.ɦ. 2 ɛԧɥɦɟɥɿ ɩԥɬɟɪ. ɋɚɭɞɚ ɨɛɴɟɤɬɿɫɿɧɿԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛɚԑɚɫɵ – 10 305 000,00 (Ɉɧ ɦɢɥɥɢɨɧ ԛɲ ɠԛɡ ɛɟɫ ɦɵԙ) ɬɟԙɝɟ 00 ɬɢɵɧ. ɋɚɭɞɚ ԥɞɿɫɿ - ɚԑɵɥɲɵɧɲɚ. ʋ3 ɥɨɬ Ⱥԕɦɨɥɚ ɨɛɥɵɫɵ, ɓɭɱɢɧɫɤ ԕ., ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɤ-ɫɿ, 34 Ȼ ԛɣ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ, ɠɚɥɩɵ ɚɭɞɚɧɵ 108,60 ɲ.ɦ., ɬԝɪԑɵɧ ɚɭɞɚɧɵ 75,90 ɲ.ɦ. ɬԝɪԑɵɧ ԛɣ ɋɚɭɞɚ ɨɛɴɟɤɬɿɫɿɧɿԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛɚԑɚɫɵ – 12 335 000,00 (Ɉɧ ɟɤɿ ɦɢɥɥɢɨɧ ԛɲ ɠԛɡ ɨɬɵɡ ɛɟɫ ɦɵԙ) ɬɟԙɝɟ 00 ɬɢɵɧ. ɋɚɭɞɚ ԥɞɿɫɿ– ɚԑɵɥɲɵɧɲɚ. ʋ4 ɥɨɬ Ⱥԕɦɨɥɚ ɨɛɥɵɫɵ, ɓɭɱɢɧɫɤ ԕ., Ɇ. Ԥɭɟɡɨɜ ɤ-ɫɿ, 83 ԛɣ, 123 ɩԥɬɟɪ ɦɟɤɟɧɠɚɣɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ, ɠɚɥɩɵ ɚɭɞɚɧɵ 63,5 ɲ.ɦ., ɬԝɪԑɵɧ ɚɭɞɚɧɵ 38,2 ɲ.ɦ. 3 ɛԧɥɦɟɥɿ ɩԥɬɟɪ ɋɚɭɞɚ ɨɛɴɟɤɬɿɫɿɧɿԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛɚԑɚɫɵ – 11 863 000,00 (Ɉɧ ɛɿɪ ɦɢɥɥɢɨɧ ɫɟɝɿɡ ɠԛɡ ɚɥɩɵɫ ԛɲ ɦɵԙ) ɬɟԙɝɟ 00 ɬɢɵɧ. ɋɚɭɞɚ ԥɞɿɫɿ– ɚԑɵɥɲɵɧɲɚ. ʋ5 ɥɨɬ Ⱥԕɦɨɥɚ ɨɛɥɵɫɵ, Ȼԝɥɚɧɞɵ ɚɭɞɚɧɵ, Ɇɚɤɢɧɫɤ ԕ., . əɝɥɢɧɫɤɢɣ ɤ-ɫɿ, 45 ԛɣ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣɵɧɞɚ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ, ɠɚɥɩɵ ɚɭɞɚɧɵ 102,0 ɲ.ɦ., ɬԝɪԑɵɧ ɚɭɞɚɧɵ 65,7 ɲ.ɦ. ɬԝɪԑɵɧ ԛɣ ɋɚɭɞɚ ɨɛɴɟɤɬɿɫɿɧɿԙ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛɚԑɚɫɵ – 8 620 000,00 (ɋɟɝɿɡ ɦɢɥɥɢɨɧ ɚɥɬɵ ɠԛɡ ɠɢɵɪɦɚ ɦɵԙ) ɬɟԙɝɟ 00 ɬɢɵɧ. ɋɚɭɞɚ ԥɞɿɫɿ– ɚԑɵɥɲɵɧɲɚ. ɋɚɭɞɚ: 30 ɲɿɥɞɟ 2014ɠ. ʋ1 ɥɨɬ ɛɨɣɵɧɲɚ ɫɚԑɚɬ 11:00-ɞɟ, ʋ2 ɥɨɬ ɛɨɣɵɧɲɚ ɫɚԑɚɬ 11:30-ɞɚ, ɦɵɧɚ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣɞɚ: Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ԕ., Ⱥɛɚɣ ɤ-ɫɿ, 108/1 ԛɣ 31 ɲɿɥɞɟ 2014ɠ. ʋ3 ɥɨɬ ɛɨɣɵɧɲɚ ɫɚԑɚɬ 10:00-ɞɟ, ʋ4 ɥɨɬ ɛɨɣɵɧɲɚ 11:00-ɞɟ, ɦɵɧɚ ɦɟɤɟɧɠɚɣɞɚ: ɓɭɱɢɧɫɤ ԕ., ȼɨɤɡɚɥ ɤ-ɫɿ, 16 ԛɣ 31 ɲɿɥɞɟ 2014ɠ. ʋ5 ɥɨɬ ɛɨɣɵɧɲɚ ɫɚԑɚɬ 16:00-ɞɟ, ɦɵɧɚ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣɞɚ: Ⱥԕɦɨɥɚ ɨɛɥ., Ȼԝɥɚɧɞɵ ɚɭɞ., Ɇɚɤɢɧɫɤ ԕ.,, ɋɟɣɮɭɥɥɢɧ ɤ-ɫɿ, 17 ԛɣ. ɋɚɭɞɚԑɚ ԕɚɬɵɫɭ ɬɚɥɚɩɬɚɪɵ: ɋɚɭɞɚԑɚ ɬɿɪɤɟɭɞɟɧ ԧɬɤɟɧ ɠԥɧɟ ɛɚɫɬɚɩԕɵ ɛɚԑɚɫɵɧɚɧ 5 % ɦԧɥɲɟɪɿɧɞɟ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɠɚɪɧɚ ɫɚɥԑɚɧ ԕɚɬɵɫɭɲɵ ɠɿɛɟɪɿɥɟɞɿ. ɋɚɭɞɚԑɚ ԕɚɬɵɫɭɲɵɥɚɪɞɚɧ ԧɬɿɧɿɦɞɟɪ ɦɟɧ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɠɚɪɧɚɥɚɪɞɵ ԕɚɛɵɥɞɚɭ ɯɚɛɚɪɥɚɧɞɵɪɭ ɠɚɪɢɹɥɚɧԑɚɧ ɤԛɧɧɟɧ ɛɚɫɬɚɥɚɞɵ ɞɚ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ԕ., Ⱥɛɚɣ ɤ-ɫɿ, 108/1 ԛɣ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣɵɧɞɚ ɫɚɭɞɚ ɛɚɫɬɚɥɚɪ ɚɥɞɵɧɞɚ ɛɿɪ ɫɚԑɚɬ ɛԝɪɵɧ ɚɹԕɬɚɥɚɞɵ. Ʉɟɩɿɥɞɿɤ ɠɚɪɧɚɥɚɪɞɵ ɚɭɞɚɪɭԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ɞɟɪɟɤɬɟɦɟɥɟɪ: «Ɍɟɦiɪɛɚɧɤ» ȺԔ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ԕ. ɮɢɥɢɚɥɵɧɞɚ ɚɲɵɥԑɚɧ ɲɨɬ ʋKZ5778012RB286090031, ɋɌɇ 032600211375, ȻɋɄ JSRBKZKA, ȻȿɄ 14. ɋɚɭɞɚɞɚɧ ɠɟԙɿɥɝɟɧ ԕɚɬɵɫɭɲɵԑɚ ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɠɚɪɧɚ ɬɨɥɵԕ ɤԧɥɟɦɞɟ ԕɚɣɬɚɪɵɥɚɞɵ. ɋɚɭɞɚ ɠɟԙɿɦɩɚɡɵ ɋɟɧɿɦɞɿ ɬԝɥԑɚɧɵԙ ɬɚɥɚɛɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ԧɡɿɧɿԙ ɫɚɭɞɚɞɚɧ ɫɚɬɵɩ ɚɥԑɚɧ ɦԛɥɤɿɧɿԙ ԕԝɧɵɧ ɬԧɥɟɭɝɟ ԕɚɛɿɥɟɬɬɿɥɿɝɿɧ ɞԥɥɟɥɞɟɭɝɟ ɠԥɧɟ ɫɚɭɞɚ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ ɫԥɬɬɟɧ ɛɚɫɬɚɩ 10 ɛɚɧɤɬɿɤ ɤԛɧ ɿɲɿɧɞɟ ɫɚɭɞɚ ɧԥɬɢɠɟɫɿɧɞɟ ɛɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ ɛɚԑɚ ɛɨɣɵɧɲɚ ɠɨԑɚɪɵɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ ɲɨɬԕɚ ɬԧɥɟɦ ɠԛɪɝɿɡɭɝɟ ɦɿɧɞɟɬɬɿ. Ɇԛɥɿɤ ɫɚɬɵɥԑɚɧɞɚ ԔԔɋ ɟɫɟɩɤɟ ɚɥɵɧɛɚɣɞɵ. Ⱥɧɵԕɬɚɦɚ ɚɥɭ ԛɲɿɧ ɫɟɧɿɦɿ ɬԝɥԑɚ ɀɚɧɚɬ Ʉɚɢɪɬɚɟɜɢɱ ɍɚɯɢɬɨɜɤɟ, ɦɵɧɚ ɦɟɤɟɧ-ɠɚɣ ɛɨɣɵɧɲɚ ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ: Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ԕ., Ⱥɛɚɣ ɤ-ɫɿ, 108/1 ԛɣ, ɛɚɣɥɚɧɵɫ.ɬɟɥ. 8 (716 2) 40-20-48, 8-701-538-45-81.

ɉɈȾɉɂɋɄȺ Внимание! На нашу газету №23 17 июля 2014 года

можно подписаться во всех отделениях связи начиная с любого месяца. Стоимость на месяц – 250 тенге. Наш индекс -

66905.

ТРЕБУЕТСЯ

ĩèěèçĥèî íì îèëĨåĩè Тел. 76-21-94. Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ȺɈ «Ɍɟɦiɪɛɚɧɤ» ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ: Ʌɨɬ ʋ1 2-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 52,00 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 28,80 ɤɜ.ɦ. ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɨɤɲɟɬɚɭ, ɦɤɪ. ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 23, ɤɜ. 66. ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜ – 8 234 000,00 (ȼɨɫɟɦɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɜɟɫɬɢ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɬɵɫɹɱɢ) ɬɟɧɝɟ 00 ɬɢɵɧ. Ɇɟɬɨɞ ɬɨɪɝɨɜ – ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. Ʌɨɬ ʋ2 2-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 51,00 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 28,60 ɤɜ.ɦ ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɨɤɲɟɬɚɭ, ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞ. 21, ɤɜ. 2 ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜ – 10 305 000,00 (Ⱦɟɫɹɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɪɢɫɬɚ ɩɹɬɶ ɬɵɫɹɱ) ɬɟɧɝɟ 00 ɬɢɵɧɨɜ. Ɇɟɬɨɞ ɬɨɪɝɨɜ – ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. Ʌɨɬ ʋ3 ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 108,60 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 75,90 ɤɜ.ɦ, ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 0,1 ɝɚ., ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɓɭɱɢɧɫɤ, ɭɥ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ, ɞɨɦ 34 Ȼ ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜ – 12 335 000,00 (Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɪɢɫɬɚ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɩɹɬɶ ɬɵɫɹɱ) ɬɟɧɝɟ 00 ɬɢɵɧɨɜ. Ɇɟɬɨɞ ɬɨɪɝɨɜ – ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. Ʌɨɬ ʋ4 3-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 63,5 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 38,2 ɤɜ.ɦ ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɓɭɱɢɧɫɤ, ɭɥ. Ɇ. Ⱥɭɷɡɨɜɚ, ɞ. 83, ɤɜ. 123 ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜ – 11 863 000,00 (Ɉɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɬɪɢ ɬɵɫɹɱ) ɬɟɧɝɟ 00 ɬɢɵɧɨɜ. Ɇɟɬɨɞ ɬɨɪɝɨɜ – ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. Ʌɨɬ ʋ5 ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 102,0 ɤɜ. ɦ, ɠɢɥ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 65,7 ɤɜ.ɦ, ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳ. ɩɥɨɳɚɞɶɸ 0,0460 ɝɚ., ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɭɥɚɧɞɵɧɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɝ. Ɇɚɤɢɧɫɤ, ɭɥ. əɝɥɢɧɫɤɨɝɨ, ɞɨɦ 45 ɋɬɚɪɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜ – 8 620 000,00 (ȼɨɫɟɦɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɲɟɫɬɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɬɵɫɹɱ) ɬɟɧɝɟ 00 ɬɢɵɧɨɜ. Ɇɟɬɨɞ ɬɨɪɝɨɜ – ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ. Ɍɨɪɝɢ ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ: 30 ɢɸɥɹ 2014ɝ. ɩɨ ɥɨɬɭ ʋ1 ɜ 11 ɱɚɫɨɜ 00 ɦɢɧɭɬ, ɩɨ ɥɨɬɭ ʋ2 ɜ 11 ɱɚɫɨɜ 30 ɦɢɧɭɬ, ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ʉɨɤɲɟɬɚɭ, ɭɥ. Ⱥɛɚɹ, ɞ. 108/1 31 ɢɸɥɹ 2014ɝ. ɩɨ ɥɨɬɭ ʋ3 ɜ 10 ɱɚɫɨɜ 00 ɦɢɧɭɬ, ɩɨ ɥɨɬɭ ʋ4 ɜ 11 ɱɚɫɨɜ 00 ɦɢɧɭɬ, ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. ɓɭɱɢɧɫɤ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɞ. 16 31 ɢɸɥɹ 2014ɝ. ɩɨ ɥɨɬɭ ʋ5 ɜ 16 ɱɚɫɨɜ 00 ɦɢɧɭɬ, ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɭɥɚɧɞɵɧɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɝ. Ɇɚɤɢɧɫɤ, ɭɥ. ɋɟɣɮɭɥɥɢɧɚ, ɞ. 17. ɍɫɥɨɜɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɨɪɝɚɯ: Ʉ ɬɨɪɝɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢ ɜɧɟɫɲɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 5% ɨɬ ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ ɰɟɧɵ. ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɨɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɱɚɫ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɨɤɲɟɬɚɭ, ɭɥ. Ⱥɛɚɹ, ɞ. 108/1. Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɥɹ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ: ɫɱɟɬ ʋKZ5778012RB286090031, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ ɮɢɥɢɚɥɟ ȺɈ «Ɍɟɦiɪɛɚɧɤ» ɜ ɝ.Ʉɨɤɲɟɬɚɭ, Ɋɇɇ 032600211375, ȻɂɄ JSRBKZKA, ɄȻȿ 14. ɍɱɚɫɬɧɢɤɭ, ɩɪɨɢɝɪɚɜɲɟɦɭ ɬɨɪɝɢ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ. ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɬɨɪɝɨɜ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɫ ɬɨɪɝɨɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɨɪɝɨɜ ɰɟɧɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10-ɬɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ ɧɚ ɫɱɟɬ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜɵɲɟ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɇȾɋ. Ɂɚ ɫɩɪɚɜɤɚɦɢ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɍɚɯɢɬɨɜɭ ɀɚɧɚɬɭ Ʉɚɢɪɬɚɟɜɢɱɭ, ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ʉɨɤɲɟɬɚɭ, ɭɥ. Ⱥɛɚɹ, ɞ. 108/1, ɤɨɧɬ.ɬɟɥ.: 8 (716 2) 40-20-48, 8-701-538-45-81.


№23 17 июля 2014 года

ɉɈȾɉɂɋɄȺ Внимание! На нашу газету

можно подписаться во всех отделениях связи начиная с любого месяца. Стоимость на месяц – 250 тенге. Наш индекс -

ĘîìĝèææéìěåĨĬěåĪ öéçèìæīèĩëå (æöåçĬ÷å, Ĝ÷éĨèê, öĭíéæëå éħ îìççìĩå). ýìĩíĬĜïèîěĭê ĩìěïåĥ.

ĚèĨ.: 33-74-06, 8-702-250-81-12.

66905.

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

ɄɂɇɈɄɈɇɄɍɊɋ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɱɢɬɚɬɟɥɢ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹªɍɜɚɫɩɨɹɜɢɥɚɫɶɜɨɡ ɦɨɠɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɛɢɥɟɬɧɚɞɜɨɢɯɧɚɫɟɚɧɫɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪ©ɋɢɧɟ ɦɚȺɥɟɦªȾɥɹɷɬɨɝɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɡɜɨɧɢɬɶɜɝɚɡɟɬɭɢɧɚɡɜɚɬɶ ɮɢɥɶɦɤɚɞɪɢɡɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɬɚɤɠɟɜɚɲɢɮɚɦɢɥɢɸɢ ɢɦɹȼɚɲɢɡɜɨɧɤɢɛɭɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɫɞɨɱɚɫɨɜɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜɜɱɟɬɜɟɪɝɢɩɹɬɧɢɰɭɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɡɚɛɢɥɟɬɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɤɭɩɨɧɨɦɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɭɞɨɫɬɨɜɟ ɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɤɭɩɨɧɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɨɞɧɨɢɦɹɂ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨɷɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶȼȺɒȿɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɚ ɧɟɛɚɛɭɲɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɝɪɚɣɬɟɢɜɵɢɝɪɵɜɚɣɬɟɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɝɚɞɚɥɱɬɨɷɬɨɤɚɞɪɢɡɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚ ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

Кокшетау Сегодня №23 / 17.07.2014  
Кокшетау Сегодня №23 / 17.07.2014  
Advertisement