Page 1

№22 10 июля 2014 года

Íàø ãîðîä - òû íàì äîðîã

k-today@mail.ru

Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ:

10 Þôáõ 2014 ÙäÚÖ

РЕВНОСТЬ. ИЛИ ПОЗДНО, ИЛИ ЗРЯ

Газета выходит по четвергам

đ22

стр. 12

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


2

№ 22 10 июля 2014 года

Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦ

ǰǿȠȓȝțȜȑȜȞȟȘȓ ȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȩȗ ȝȜȠȓțȤȖȎșțȎȕȎȐȖȟȠȪ

ɇɚ ɞɧɹɯ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤ ɜ Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ ɪɚɦɤɚɯɪɚɛɨɱɟɣɩɨɟɡɞɤɢɩɨ ɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɋɬɟɩɧɨ ɫɟɬɢɥɚɤɢɦȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛ ɝɨɪɫɤɚ ɝɥɚɜɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɱɚɥ ɥɚɫɬɢɋɟɪɝɟɣɄɭɥɚɝɢɧ ɫ ɌɈɈ ©ɋɉ 6$5(&2ª ɪɟɚ ɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ Ɉɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɝɨɪɨɞɨɦ ɨɧ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ  ɦɥɪɞ ɧɚɱɚɥɫɨɲɤɨɥɵɝɢɦɧɚɡɢɢʋ ɬɟɧɝɟ©ɋɨɡɞɚɧɢɟɨɩɵɬɧɨɩɪɨ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɜ ɝɢɧ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥ ɯɨɪɨɲɟɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɷɬɨ ɧɢɣ ɪɟɞɤɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɥ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɝɪɚɦɨɬɧɨɦɭɯɨɡɹɣ ɥɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɬɨɧɧ ɜ ɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɝɨɞª ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɨɫɦɨ ɉɨɛɵɜɚɥ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜ ɬɪɟɥ ɰɟɯɚ ɝɢɞɪɨɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢ ɋɐȽȻ ȼ ɱɢɫɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɡ ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɟɥɚ ɨɬɦɟɬɢɜ ɜɭɱɟɧɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɛɨɥɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢ ɧɢɰɵ ± ɧɭɠɞɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɤɚ ɹɬɢɹ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɝɨ ɪɚɡ ɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɤɪɨɜɥɹ ɢ ɜɢɬɢɹ ȼ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɪɚɱɟɛɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ©6DUHFRª ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚ ȼɨɩɪɨɫ ɫ ɤɪɨɜɥɟɣ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭ ɧɢɟɪɟɞɤɨɦɟɬɚɥɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟ ɥɚɝɢɧɩɨɨɛɟɳɚɥɪɟɲɢɬɶɜɫɥɟ ɪɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ȺɈ ɇȺɄ ©Ʉɚ ɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɬɨɦɩɪɨɦªɫɨɛɳɢɦɨɛɴɺɦɨɦ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɩɨɪɹɞɤɚ ɦɥɧ ɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɥɢ ɞɥɹ ɧɟ ɞɨɥɥɚɪɨɜɋɒȺɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɟɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɞɨ ɟɣɛɨɥɟɟɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɚɩɪɟɦɨɧɬɚȻɭɞɟɬ ɉɨɛɵɜɚɥɚɤɢɦȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɢɧɚɫɬɪɨɹɳɟɦɫɹɫɟɪɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɤɢɫɥɨɬɧɨɦ ɡɚɜɨɞɟ ɡɚɜɟɪɲɟ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ȼɍɁɚɯ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɞɥɹɞɚɥɶ ɪɚɛɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɣɲɟɝɨɢɯɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤɟ ɪɚɛɨɬ ± ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ ɝɨɞɚ

ÅĹĺ¶ ɉəɌɇɂɐȺɢɸɥɹ ƒ_ƒ Ɉɛɥɚɱɧɨ 

ɋɍȻȻɈɌȺɢɸɥɹ ƒ_ƒ Ⱦɨɠɞɶ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿɢɸɥɹ ƒ_ƒ Ⱦɨɠɞɶ

ɌɈɈ ©ɋɉ ɋɄɁ Ʉɚɡɚɬɨɦɩɪɨɦª ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɪɟɤɨɧ ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɬɧɨ ɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɬɵɫ ɬɨɧɧ ɜ ɝɨɞ ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɪɭɞɹɬɫɹɱɟɥɨɜɟɤɚɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɫɨ ɫɬɚɜɥɹɟɬ ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɟɡɞɤɢ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɟɬɢɥ ɋɉɁ ɌɈɈ ©Ⱥɪɵɫɬɚɧª ɢ ɬɟ ɩɥɢɱɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɩɨɫɥɟɱɟɝɨ ɩɪɨɜɟɥɫɨɜɟɳɚɧɢɟɫɚɤɬɢɜɨɦ Ⱥɤɢɦ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤɚ Ɇɭɪɚɬ ɛɟɤ Ɍɚɤɚɦɛɚɟɜ ɨɡɜɭɱɢɥ ɤɪɚɬ ɤɢɟ ɢɬɨɝɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨ ɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɧɚɬɟɤɭɳɢɣɝɨɞ Ɍɚɤɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɡɚ ɦɟɫɹɰɟɜ ɜɵɩɭɳɟɧɨ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɦɥɪɞ ɬɟɧ ɝɟ ɢɥɢ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɝɨɞɚ ɂɎɈ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɚɜɢɥȽɨɜɨɪɹɨɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ƚɉ ɎɂɂɊ ɚɤɢɦ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬɦɟɬɢɥ ɱɬɨ ɜ Ʉɚɪɬɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɦɥɪɞ ɬɟɧɝɟ Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚ ɦɥɪɞɬɟɧɝɟ ɉɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɆɭɪɚɬɛɟɤ Ɍɚɤɚɦɛɚɟɜ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦ ɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦ ɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɉɨ ɞɚɧɧɨɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɨɥɭ ɱɟɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦɥɪɞ ɬɟɧɝɟɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɚɩɢɬɚɥɶ ɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢɛɥɚ ɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɝɨɪɨɞɚȼɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨ ɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɚ ɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨɜɨɞɨɜɨɞɚɩɨɫɟɥ ɤɚȻɟɫɬɨɛɟɢɝɨɪɨɞɚ ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɫɜɨɟɦɭɨɡɧɚ ɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɢɡɢɬɭ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧɨɬɦɟɬɢɥɱɬɨɋɬɟɩɧɨ ɝɨɪɫɤɫɨɯɪɚɧɢɥɫɜɨɣɤɚɞɪɨɜɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɧɨ ɤɚɤ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɫɞɟ ɥɚɬɶɟɳɟɛɨɥɶɲɟ

На селе растут детские сады

ȼ ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɪɚɣɨ ɧɟ ɜ ɫɟɥɟ Ʉɚɪɚɨɬɤɟɥɶ ɪɚɫ ɩɚɯɧɭɥ ɞɜɟɪɢ ɦɚɥɵɲɚɦ ɟɳɟ ɨɞɢɧɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞɡɚɩɨɫɥɟɞ ɧɢɟ ɝɨɞɵ ɷɬɨ ɣ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶɜɷɬɨɦɫɟɥɟɭɠɟɪɚɛɨɬɚ ɸɬɩɹɬɶɞɟɬɫɤɢɯɫɚɞɨɜ

Ⱦɟɬɫɚɞ ɨɬɤɪɵɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ȼɚɥɚɩɚɧª ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬ ɫ ɤɚɡɚɯɫɤɢɦ ɢ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɡɵɤɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼ ɫɬɟɧɚɯ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɚɬ ɩɨɥɟɡɧɵɟɧɚɜɵɤɢɢɡɧɚɧɢɹ

ɇɚɩɪɚɡɞɧɢɤ ɜɫɟɣɫɟɦɶɟɣ

©ȼɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɫɟɦɶɹɯɧɚɲɚ ɫɢɥɚª ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɞ ɬɚɤɢɦ ɧɚɡɜɚɧɢ ɟɦ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ȿɝɨ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɱɥɟ ɧɵ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢ ɠɟɧɢɹ©Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧªɉɪɨ ɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚ ɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɦɵɫ ɥɹɳɟɝɨ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨ ɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ

ɦɶɹɜɦɟɫɬɟɞɭɲɚɧɚɦɟɫɬɟªȿɟ ɰɟɥɶɫɞɟɥɚɬɶɬɚɤɱɬɨɛɵɧɚɲɢ ɫɟɦɶɢ ɫɬɚɥɢ ɤɪɟɩɱɟ ɞɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚ ɞɜɢɝɚ ɥɚɫɶɜɩɟɪɟɞ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɚɤ ɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɜɟɫɟɥɵɯɫɬɚɪ ɬɚɯɤɨɧɤɭɪɫɟɪɢɫɭɧɤɨɜɢɜɟɫɟɥɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟȼɷɬɨɦɩɪɢ ɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɠɢɬɟɥɢɦɢɤɪɨɪɚɣɨ ɧɚɀɚɣɥɚɭɉɨɢɬɨɝɚɦɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ ɩɪɢɡɚɦɢ ɚ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɡɵ

 ɢɸɧɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɜɨɪɨɜɨɦ ɤɥɭɛɟ ©ɀԝɥɞɵɡª ɩɪɨɲɥɚ ɤɨɧ ɤɭɪɫɧɨɢɝɪɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ɋɟ

ȽɭɥɶɛɚɪɲɢɧȾɠɟɬɩɢɫɨɜɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹɞɟɬɫɤɢɦ ɞɜɨɪɨɜɵɦɤɥɭɛɨɦ©ɀԝɥɞɵɡª

ǜǑǍǫǞnjǘ ǹǬȄǷǴǼǬǭǺǾǿ ɬɪɭɞɧɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɭɫɬɪɨɢɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɚɤɦɨɥɢɧɫɤɢɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɚɤɰɢɢ ©Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶª ȿɳɟ ɬɵɫɹɱɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɨ ɜɥɟɱɟɧɵɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɞɨɫɭɝɚ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ ɛɵɥɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɷɬɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚ ɳɢɬɵ ɦɟɫɬɧɵɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɧɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɬɵɫɹɱɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɜɨɜɥɟɱɟɧɵɜɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɨɬɞɵɯɚ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɥɟɬɧɢɣɢɡɫɨɫɬɨɹɳɢɯɧɚɭɱɟɬɟɜɨɪɝɚɧɚɯɜɧɭɬɪɟɧ ɧɢɯɞɟɥɢɞɟɬɟɣɢɡɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯɫɟɦɟɣ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɩɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣ ɫɬɜɭ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟɜɈȼȾ ɋɬɪɚɧɢɰɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵªɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ȾȼȾȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


Ⱦɨɪɨɝɚɜɠɢɡɧɶ

3

№ 22 10 июля 2014 года

Ɇɢɧɭɬɚɫɥɚɜɵ Ⱥɥɢɧɵ ȽȺɅɂȿȼɈɃ

ȼɤɨɧɰɟɢɸɧɹɞɟɜɨɱɤɚɢɡɄɨɤɲɟɬɚɭ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɢɜɵɫɲɢɟ ɛɚɥɥɨɜ ɞɢɩɥɨɦ Ʌɚɭɪɟɚɬɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ©ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɫɨɥɨª ɢ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɝɚɥɚ ɤɨɧɰɟɪɬɟ Ɍɪɟɬɶɟɝɨ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɤɨɧɤɭɪɫɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨɢɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɋɚɥɸɬ ɬɚɥɚɧɬɨɜª ©ɘɧɵɟ Ʉɚɧɧɫɤɢɟ ɡɜɟɡɞɵª ɜɨ ɎɪɚɧɰɢɢɜɄɚɧɧɚɯ ɄɷɬɨɣɩɨɛɟɞɟɭɱɟɧɢɰɚɤɥɚɫɫɚɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɄɨɤɲɟɬɚɭ Ⱥɥɢɧɚ Ƚɚɥɢɟɜɚ ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ ɜɦɟɫɬɟɫɭɱɢɬɟɥɟɦɩɨɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ Ɋɨɡɨɣ Ʉɚɦɚɥɢɟɜɧɨɣ Ɇɵɪɡɚɯɦɟɬɨɜɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɚɦɨɣ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɧɢɰɵ Ⱥɥɢɟɣ Ⱦɨɫɤɟɧɨɜɧɨɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɚ ɸɧɨɟ ɞɚɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɜɫɸ Ɋɨɫɫɢɸ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ ȿɜɪɨɩɭ Ʉ ɫɜɨɟɣ ɦɢɧɭɬɟ ɫɥɚɜɵ Ⱥɥɢɧɚ ɩɪɨɟɯɚɥɚɱɟɪɟɡɝɨɪɨɞɨɜɩɹɬɢ ɫɬɪɚɧ ɉɨɥɶɲɢ ɑɟɯɢɢ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢɂɬɚɥɢɢɢɎɪɚɧɰɢɢ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɛɟɞɧɵɦ ɤɭɛɤɨɦ ɜ ɪɨɞɧɨɣ ɝɨɪɨɞ Ⱥɥɢɧɚ ɩɪɢɜɟɡɥɚ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɭɩɟɪ ɮɢɧɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɣɞɟɬ ɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ ɢ ɧɟɡɚɛɵɜɚɟɦɵɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ ɩɨɥɧɨɦ ɹɪɤɢɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ ɧɚ ɤɨɪɚɛɥɢɤɟ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ȼɟɧɟɰɢɢ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɭɸɧɚɛɟɪɟɠɧɭɸɄɪɭɚ ɡɟɬ ɛɭɥɶɜɚɪ ɜɞɨɥɶ ɤɚɧɧɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ

«Арай» приехал из Костаная с плазмой

Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ©Ⱥɪɚɣª ɡɚɧɹɥ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɚɧɰɚ©ɀɚɪɤԧɥ ԧɪɧɟɤɬɟɪɿªɩɪɨɯɨɞɢɜɲɟɦ ɢɸɧɹ ɜ Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɢɡ

ɫɬɪɚɧɛɥɢɠɧɟɝɨɢɞɚɥɶɧɟɝɨɡɚɪɭɛɟɠɶɹ Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɞɜɭɯ ɬɭɪɨɜ ɩɟɪɜɵɣ ± ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɚɧɰɚɜɬɨɪɨɣ±ɬɚɧɟɰ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɧɨɫɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟ Ɇɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɧɟ ɧɚ

ɲɭɬɤɭ ɪɚɡɵɝɪɚɥɚɫɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɲ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɡɚɜɨɟɜɚɥ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɢɩɚɦɹɬɧɵɣɩɪɢɡ ±ɩɥɚɡɦɟɧɧɵɣɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚ Ɉɪɬɚɥɵԑɵª


4

ɋɪɟɞɚɨɛɢɬɚɧɢɹ

№ 22 10 июля 2014 года

КВАРТИРУ ЗАТОПИЛИ - УБЫТКИ НЕ ВОЗМЕСТИЛИ Ɇɚɪɢɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɚ ɇɟɦɱɟɧɤɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɞɨɤɚɡɚɬɶɢɨɬɫɬɨɹɬɶɫɜɨɸɩɪɚɜɨɬɭ ɧɨ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ ȼɩɪɨɱɟɦ ɨɛɨ ɜɫɟɦɩɨɩɨɪɹɞɤɭ ɉɪɨɠɢɜɚɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɞɨɦɟ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥ Ⱦɠɚɦɛɭɥɚ ɤɜɧɟɨɞɢɧɪɚɡɫɥɵɲɚɥɚ ɨɬɫɨɫɟɞɟɣɨɜɨɡɧɢɤɚɜɲɢɯɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯɧɨɞɚɠɟɧɟɡɚɞɭɦɵɜɚɥɚɫɶɱɬɨɩɨɩɚɞɟɬɜɬɚɤɭɸ ɠɟ ɢɫɬɨɪɢɸ ɤɨɧɟɰ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɟɩɪɟɞɜɢɞɢɬɫɹɉɪɢɞɹɤɚɤɬɨɞɨɦɨɣɡɚɦɟɬɢɥɚ ɜɜɚɧɧɨɣɤɨɦɧɚɬɟɩɨɬɟɤɢɧɚɫɬɟɧɟȾɚɥɟɟɫɵɪɨɫɬɶɩɨɹɜɢɥɚɫɶɢɜ ɬɭɚɥɟɬɟ ɋɞɟɥɚɜ ɧɟɞɚɜɧɨ ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɧɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɢ ɜɫɬɚɥɜɤɨɩɟɟɱɤɭɫɞɨɫɚɞɨɣɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɫɬɟɧɵ ɜ ɪɚɡɜɨɞɚɯ ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɧɢɦ ɩɨɬɟɤɥɚɜɨɞɚɛɟɡɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨɡɚɩɚɯɚɞɚɥɟɟɨɧɚɥɢɥɚɫɶɨɬɨɜɫɸɞɭ ɉɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɞɧɟɦɢɧɨɱɶɸɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɡɢɤɢ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɡɚɬɨɩɢɬɶ ɧɢɠɧɢɟ ɷɬɚɠɢ Ɉɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɤ ɫɨɫɟɞɹɦ ɠɢɜɲɢɦ ɧɚɞ ɧɟɣ ɨɧɚ ɩɨɩɪɨɫɢɥɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɬɟɱɶ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɬɪɭɛɟɧɚɱɬɨɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬɜɟɬ ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɢɬɭɚɥɟɬɟɛɵɥɨɫɭɯɨɬɚɤɤɚɤɜɫɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɵɜɤɜɚɪɬɢɪɟɛɵɥɢɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚɝɥɭɯɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ ɛɵɥɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ȼɨɞɚ ɬɟɤɥɚ ɧɟɞɟɥɸ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɟ-

ɫɹɬɵɣɞɟɧɶɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɇɟɦɧɨɝɨ ɭɫɩɨɤɨɢɜɲɢɫɶ Ɇɚɪɢɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɚ ɞɭɦɚɥɚ ɱɬɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɢɫɫɹɤɧɭɬ Ⱦɥɹ ɧɟɺ ɫɬɪɚɞɚɸɳɟɣ ɫɟɪɞɟɱɧɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɸɛɵɟ ɫɬɪɟɫɫɵ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵ Ɍɭɬ ɟɳɟ ɦɟɞɢɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɫɟɪɞɰɚ ɱɬɨ ɢ ɜɨɜɫɟɧɟɞɚɜɚɥɨɩɨɤɨɹɇɨɧɚɞɟɠɞɵɧɟɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ ȼɬɭɚɥɟɬɟɜɧɨɜɶɩɨɹɜɢɥɚɫɶɬɟɱɶ ɫ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɷɬɚɠɚ Ʌɨɩɧɭɥɚ ©ɥɟɠɚɱɚɹª ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɉɪɢɝɥɚɲɚɥɚ ɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚ ȼɧɨɜɶ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɤɨɬɨɪɵɟɜɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɚɡɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɡɚɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɬɪɭɛɵɞɥɹɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɬɟɱɢ ɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɱɟɬɵɪɟɯɦɟɫɹɰɟɜ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɢ ɫɬɨɹɥɨ ɡɥɨɜɨɧɢɟ ɚ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɨɬɨɥɨɤ ɜ ɪɚɡɜɨɞɚɯ ɨɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɞɁɚɩɚɯɧɚɫɬɨɥɶɤɨɜɴɟɥɫɹɱɬɨ ɧɟɩɨɦɨɝɚɥɢɧɢɤɚɤɢɟɨɫɜɟɠɢɬɟɥɢ ɜɨɡɞɭɯɚɉɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɪɠɚɬɶɨɬɤɪɵɬɵɦɢɜɫɟɮɨɪɬɨɱɤɢɢɛɚɥɤɨɧɧɭɸɞɜɟɪɶɌɚɤɢɧɟ ɞɨɛɢɜɲɢɫɶ ɨɬ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɜɫɟɯɧɟɩɨɥɚɞɨɤɜɵɧɭɠɞɟɧɚɛɵɥɚɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɡɚɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɭɞɟɛɧɵɟɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɉɪɢɲɥɨɫɶ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɬɟɧɝɟ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɚɤɬ ɨɫɦɨɬɪɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ ɌɈɈ ©Ɏɢɪɦɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹª ɝɞɟ ɱɟɪɧɵɦ ɩɨ ɛɟɥɨɦɭ ɧɚɩɢɫɚɧɨɱɬɨ©ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɤɬɩɨ ɭɳɟɪɛɭɜɤɜɚɪɬɢɪɟɩɨɚɞɪɟɫɭɭɥ Ⱦɠɚɦɛɭɥɚɞɨɦɤɜȼɪɟ-

ɡɭɥɶɬɚɬɟɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢɜɨɞɚɦɢɧɚɩɨɬɨɥɤɟɢɫɬɟɧɚɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɬɭɚɥɟɬɚɢɜɚɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɜɦɢɤɜɦɠɟɥɬɵɟɪɚɡɜɨɞɵ ɩɥɟɫɟɧɶɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣɡɚɩɚɯɌɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢ ɫɬɟɧ ɫɨ ɫɧɹɬɢɟɦ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɫɭɲɤɨɣɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ Ɍɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɬɪɭɛɜɤɜɚɪɬɢɪɟª ɉɟɪɟɞ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɚɤɬɨɜ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɛɵɥɨ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɨ ɩɢɫɶɦɨ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɫɦɨɬɪɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ Ɇɚɪɢɢ Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɵ ɫ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɨ Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɹɜɢɥɫɹ ɯɨɡɹɢɧ ɤɜɚɪɬɢɪɵ Ɇɢɯɚɢɥ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ ɉɨɞɩɢɫɚɬɶ ɚɤɬ ɨɫɦɨɬɪɚ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹɉɪɢɲɥɨɫɶɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɨɫɟɞɤɟ ɢɡɤɜɚɪɬɢɪɵʋɇɢɧɟɌɢɯɨɧɨɜɨɣɇɨɩɨɫɥɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɜɬɨɪɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɜɫɟɬɚɤɢ ɭɫɬɪɚɧɢɥɢ ɬɟɱɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɭɛɵ Ɇɚɪɢɹ Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɚ ɞɥɹ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɭɳɟɪɛɚɩɨɞɚɥɚɢɫɤɫɨɛɪɚɥɚɜɫɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɥɨɠɢɜ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɩɨɤɚɡɚɧɢɹɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣ ɇɨ ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɧɟɺ ɟɳɺ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɚɤɬ ɨɫɦɨɬɪɚ ɇɚ ɜɬɨɪɨɟɫɭɞɟɛɧɨɟɡɚɫɟɞɚɧɢɟɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ Ɉɬɜɟɬɱɢɤɢ ɧɚ ɫɭɞ ɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɇɚɤɨɧɟɰ ɫɭɞ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɱɟɦɭɬɨɧɟɜɩɨɥɶɡɭɆɚɪɢɢȾɚɧɢɥɨɜɧɵɤɨɬɨɪɚɹɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ

ɦɟɫɹɰɟɜɫɬɪɚɞɚɥɚɨɬɡɥɨɜɨɧɢɹ ɢ ɱɟɪɫɬɜɨɝɨ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ ɤ ɟɺ ɛɟɞɚɦ ɫɨɫɟɞɟɣ ɩɨɧɟɫɥɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɢɧɟɜɨɫɩɨɥɧɢɦɨɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɭɞɚ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɱɬɨ ɡɚɥɢɜ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ©ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɪɟɳɢɧɜɨɜɧɟɤɜɚɪɬɢɪɧɨɣ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɭɛɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɚɠɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɬɟɤɚɥɚª ɱɬɨ ɢɩɨɫɥɭɠɢɥɨɨɬɤɚɡɨɦɜɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɫɩɨɪɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɨɞɧɚ

?

Ⱦɟɬɫɤɚɹɩɥɨɳɚɞɤɚ± ɆɍɋɈɊɈɋȻɈɊɇɂɄ

ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɜ ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɨɫɬɚɜɢɥɨ ɝɨɪɶɤɢɣ ɨɫɚɞɨɤ ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɫɜɚɥɤɢ ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɫ ɦɭɫɨɪɨɦ ɩɭɫɬɵɟɛɭɬɵɥɤɢɢɩɪɨɱɢɣɯɥɚɦɊɚɫɤɢɞɢɫɬɵɟ ɤɭɫɬɵ ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɟ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɛɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɟ ɜɢɞɟɥɢ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɑɬɨ ɡɞɟɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɭɛɨɪɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɤɚɡɚɬɶɬɪɭɞɧɨɉɨɞɴɟɡɞɵɜɭɠɚɫɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢɫɬɟɧɵɜɝɪɹɡɧɵɯɩɨɬɟɤɚɯ ɢɪɚɡɜɨɞɚɯɦɟɫɬɚɦɢɨɬɜɚɥɟɧɚɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɉɨɯɨɞɢɜ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥɚ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ Ɋɟɛɹɬɢɲɤɚɦ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɝɞɟ ɩɨɢɝɪɚɬɶ Ɂɚɬɨ ɪɚɡɞɨɥɶɟ ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɩɨɜɫɸɞɭɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟɫɬɨɹɧɤɢ Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɥɸɤɢ ɛɟɡ ɤɪɵɲɟɤ Ʉɨɟɝɞɟ ɧɚ ɧɢɯ ɫɜɟɪɯɭ ɥɟɠɚɬ ɚɜɬɨɩɨɤɪɵɲɤɢ ɢɥɢ ɤɭɫɤɢ ɪɠɚɜɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɇɢ ɨɞɧɨɣ ɰɜɟɬɨɱɧɨɣ ɤɥɭɦɛɵ ɢɥɢ ɝɚɡɨɧɚ Ⱦɟɪɟɜɶɹ ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫ ɪɚɫɤɢɞɢɫɬɵɦɢ ɤɪɨɧɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɢɦɨ ɧɢɤɨɝɞɚɧɟɜɢɞɟɥɢɨɛɪɟɡɤɢɆɧɨɝɢɟɢɡ

ɧɢɯ ɫɬɚɪɵɟ ɫ ɩɨɞɝɧɢɜɲɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɠɚɧ  ɉɪɨɫɬɨ ɨɯɜɚɬɢɥ ɭɠɚɫ Ʉɚɤ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɠɢɬɶ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ ȼɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ɪɚɧɧɟɟ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɥɶɰɵ ɫɩɟɲɢɥɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɉɨɩɪɨɛɨɜɚɥɚ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɫ ɧɢɦɢ ɇɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɬɦɚɯɢɜɚɥɨɫɶ ɦɨɥ ɧɟɤɨɝɞɚ ɧɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɩɨɠɢɥɚɹ ɞɚɦɚ ɪɟɲɢɥɚɫɶ ɧɚ ɞɢɚɥɨɝ ɋ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɚ ɨɛɜɢɧɹɬɶ ɜɫɟɯ ɢ ɜɫɹ ɜ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɉɪɨɜɟɥɚɜɧɭɬɪɶɞɜɨɪɚ ɞɨɦɨɜɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɭɥ Ɇɉɋ Ɂɞɟɫɶɤɨɝɞɚɬɨɛɵɥɨɩɨɫɬɪɨɟɧɨɨɮɢɫɧɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟ©ɗɧɟɪɝɨɩɪɨɦɤɨɦɩɚɧɢª ɡɚɧɹɜɲɟɟɩɨɱɬɢɜɫɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɟɠɞɭɞɨɦɚɦɢɈɬɤɚɡɚɜɲɚɹɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɹɠɟɧɳɢɧɚɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚɱɬɨɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɨɛɟɳɚɥɢ ɠɢɥɶɰɚɦɩɨɫɬɪɨɢɬɶɞɟɬɫɤɭɸɩɥɨɳɚɞɤɭ ɉɨɤɚɡɚɜɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸɞɟɬɫɤɭɸɩɥɨɳɚɞɤɭɩɪɨɫɬɨɩɪɢɜɟɥɚɜɲɨɤɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɨɝɨɪɨɠɟɧɧɚɹ ɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢɢɟɫɬɶɦɟɫɬɨɞɥɹɞɟɬɫɤɢɯɢɝɪ ɉɨɜɟɪɯ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɢɞɟɧɶɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɥɨɦɚɧɚ ȼɧɭɬɪɢ

ɜɦɟɫɬɨ ɩɟɫɤɚ ɤɭɱɢ ɫ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɦɭɫɨɪɚ ɜɫɹɤɨɟɪɜɚɧɶɟɨɛɥɨɦɤɢɫɬɚɪɨɣɦɟɛɟɥɢ ɋ ɭɠɚɫɨɦ ɫɦɨɬɪɟɥɚ ɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɧɹɬɶ Ƚɞɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵ ɢɝɪɚɬɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɞɟɬɜɨɪɚ" ɇɟɩɨɧɹɬɧɨ ɇɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɣ ɤɚɱɟɥɢ ɢɥɢ ɩɟɫɨɱɧɢɰɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɭɪɧɢɤɢ ȼ ɨɛɳɟɦ ɧɚɡɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɨɤɪɭɠɟɧɧɵɣ ɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɤɭɫɨɤ ɡɟɦɥɢ ɦɟɫɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɧɢɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɬɨɣ ɠɟɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɵɩɨɦɨɣɤɭɜɷɬɨɦɦɟɫɬɟ ɭɫɬɪɨɢɥɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢɭɤɚɡɚɧɧɨɣɮɢɪɦɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɚɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɶɟɝɨɧɢɛɭɞɶ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɝɚɪɚɠɚɇɟɜɵɫɥɭɲɢɜɚɹɞɚɥɟɟɞɨɦɵɫɥɵ ɝɨɜɨɪɥɢɜɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɨɬɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɜ ɨɮɢɫ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɧɟɨɤɚɡɚɥɨɫɶɈɞɧɚɢɡɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɩɨɹɫɧɢɥɚ ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɨɩɪɨɫɶɛɟɠɢɬɟɥɟɣȼɢɞɹɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ ɧɚ ɦɨɟɦ ɥɢɰɟ ɞɨɛɚɜɢɥɚ ɱɬɨ ɬɚɤɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ Ɋɶɹɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɥɚ ɦɨɥ ɦɭɫɨɪ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬ ɬɚɦ ɫɚɦɢ ɠɢɥɶɰɵ ɚ ɭ ɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɦɭɫɨɪɧɵɣ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ ɪɹɞɨɦ ɫ ɨɮɢɫɨɦ Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɚ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɑɬɨ ɢ ɩɨɩɵɬɚɥɚɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɤɨɧɰɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɞɚɬɶ ɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɬɟɦɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ ɋɬɚɪɚɥɚɫɶ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɤɪɚɬɤɢɣɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɩɨ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɧɟ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɫɟɤɪɟɬɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɱɬɨɛɵɧɚɱɢɧɚɬɶɩɟɪɟɩɢɫɤɭɇɨɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɛɵɥ ɧɟɭɦɨɥɢɦ ɢ ɩɨɥɨɠɢɥ ɬɪɭɛɤɭ ɋɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɬɚɤɨɣ ɢ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɢɡɡɚ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɹ ɤ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɮɢɪɦɵɢɫɚɦɢɯɠɢɥɶɰɨɜɧɟ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨɩɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɢɨɱɢɫɬɤɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣɤɢɯɞɨɦɚɦ ȺɥɥɚȼɕɋɈɄɈȼȺ

ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɩɟɧɫɢɸ Ɋɟɦɨɧɬɜɤɜɚɪɬɢɪɟɧɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɇɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɉɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɭɦɦɟ ɋɨɫɟɞɢ ɩɨ ɜɢɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɹ ɷɬɚ ɤɚɬɚɜɚɫɢɹ ɞɥɢɥɚɫɶ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɭɝɨɞɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɨɢɡɜɨɥɢɥɢ ɧɟ ɬɨ ɱɬɨ ɩɨɦɨɱɶ ɩɨɫɨɫɟɞɫɤɢ ɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚ ɟɳɺɢɨɛɜɢɧɢɥɢɜɨɜɫɟɦɆɚɪɢɸ Ⱦɚɧɢɥɨɜɧɭ Ɍɚɤ ɢ ɧɟ ɧɚɣɞɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɚ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶɜɪɟɞɚɤɰɢɸɫɧɚɞɟɠɞɨɣ ɱɬɨ ɯɨɬɶ ɤɬɨɬɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɜɫɬɚɧɟɬɧɚɡɚɳɢɬɭɟɺɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɆɢɥɚɧɚɉȺɄ

На тротуарах потоп

ɇɚɤɨɧɟɰɬɨ ɡɚɤɨɧɱɟɧ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨɪɨɝɢ ɭɥɢɰɵ Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ ɨɬ ɭɥɢɰɵ Ⱥɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚ ɞɨ Ⱥɤɚɧɚ ɫɟɪɷɊɚɛɨɬɚɛɵɥɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚɬɪɚɱɟɧɵ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɉɨɥɨɠɟɧɧɨɜɵɣɚɫɮɚɥɶɬɬɪɨɬɭɚɪɵɜɵɫɬɥɚɧɵ ɛɪɭɫɱɚɬɤɨɣɨɮɨɪɦɥɟɧɵɤɥɭɦɛɵ ɇɨ ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɛɵɥɨ ɪɚɧɨɋɩɪɢɯɨɞɨɦɩɟɪɜɵɯɞɨɠɞɟɣɜɡɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɥɚ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɭɥɢɰɚ ɛɵɥɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɚ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜɨɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɭɯɨɞɢɬɶɩɨɫɬɨɤɚɦɜɤɚɧɚɜɭɉɨɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸɚɫɮɚɥɶɬɛɵɥɩɨɥɨɠɟɧɛɟɡɭɱɟɬɚ ɨɬɬɨɤɚ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɛɨɪɞɸɪɨɜ ɨɛɪɚɡɭɹ ɛɨɥɶɲɢɟ ɥɭɠɢ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɹ ɭɥɢɰɚ ɡɚɬɨɩɥɟɧɚ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɞɨɦɨɜ ɩɪɢ ɟɟ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɇɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɤɚɤɫɞɚɜɚɥɫɹɢɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɟɫɥɢ ɫɩɭɫɬɹ ɜɫɟɝɨ ɨɞɢɧ ɦɟɫɹɰ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹɭɤɚɡɚɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɀɢɬɟɥɢɭɥɢɰɵ ɢɦɟɧɢȼɄɭɣɛɵɲɟɜɚ


Ɍɚɥɚɩɤɟɪ

5

№ 22 10 июля 2014 года

ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫǩǻȄǶǭǩßȄ ǓådzȁǮǻǩǼǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ ΘΡɪɦɟɬɬɿɬɚɥɚɩɤɟɪɥɟɪ ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜ ɚɬɵɧɞɚԑɵ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧɧɵԙ ɫɨɥɬԛɫɬɿɤ ԧԙɿɪɿɧɞɟɝɿ ɛɿɥɿɦ ɛɟɪɭ ɠԛɣɟɫɿɧɞɟ ɠɵɥɞɚɧ ɚɫɬɚɦ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɚɥɞɵԙԑɵ ɨɪɵɧɞɚ ɤɟɥɟɞɿ ɍɧɢ ɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɥɿɦɛɟɪɭԕɵɡɦɟɬɿɧʋɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɥɢɰɟɧɡɢɹɫɵɧɚɫԥɣɤɟɫɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɚ ɞɵɠɵɥɵɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɚɬɬɟɫɬɚɬɬɚɭɞɚɧɫԥɬɬɿԧɬɬɿȺɤɤɪɟɞɢɬɬɟɭɠԥɧɟɪɟɣɬɢɧɝɬɿԙɬԥɭɟɥɫɿɡ ɚɝɟɧɬɬɿɝɿɧɿԙ ȺɊɌȺ ɲɟɲɿɦɿɦɟɧԝɥɬɬɵԕɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɞɵԕɚɤɤɪɟɞɢɬɬɟɭɧԥɬɢɠɟɥɟɪɿɛɨɣɵɧɲɚ ɀɈɈ ɠɵɥɞɵԙɚԕɩɚɧɵɧɞɚԑɵɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬʋȺȺ ɠԥɧɟɛɿɥɿɦɛɟɪɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɛɟɫ ɠɵɥ ɦɟɪɡɿɦɝɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɬɟɥɞɿ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ Ɋɟɝɢɫɬɪª ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɫɵɦɟɧ ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɂɋɈ ɬɚɥɚɩɬɚɪɵɧɵԙ ɫԥɣɤɟɫɬɿɝɿɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɥɵɩ ɫɚɩɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɦɟɧɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ,41HWɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭɠɟɥɿɫɿɧɟɢɟɛɨɥɞɵ©(XURSHDQ4XDOLW\ª ©ȿɭɪɨɩɚɥɵԕɫɚɩɚª ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕɧɚɝɪɚɞɚɫɵɦɟɧɦɚɪɚɩɚɬɬɚɥɞɵ

ɆɚɦɚɧɞɚɪɞɵɞɚɹɪɥɚɭɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɟɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɠΩɧɟɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɠΟɣɟɫɿɛɨɣɵɧɲɚɠΟɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵ Ɇɚɦɚɧɞɚɪɞɵ ɞɚɹɪɥɚɭ ɤԛɧɞɿɡɝɿ ɤɟɲɤɿ ɠԥɧɟ ɫɵɪɬɬɚɣ ɨԕɵɬɭ ɬԛɪɥɟɪɿ ɛɨɣɵɧɲɚ ԕɚɲɵԕɬɵԕɬɚɧɨԕɵɬɭɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɚɪԕɵɥɵɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵ

ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄԧɤɲɟɬɚɭɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɨԕɭɠɵɥɵɧɞɚɤɟɥɟɫɿɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪɞɵԙ ɤԛɧɞɿɡɝɿɫɵɪɬɬɚɣɤɟɲɤɿɠԥɧɟԕɵɫԕɚɪɬɵɥԑɚɧɨԕɭɛԧɥɿɦɞɟɪɿɧɿԙɤɭɪɫɵɧɚɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪɞɿԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ ȻȱɅȱɆȻȿɊɍ ȼ±ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɠԥɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼ ± Ɇɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɨԕɭ ɠԥɧɟ ɬԥɪɛɢɟ ȼ ± Ȼɚɫɬɚɭɵɲ ɨԕɵɬɭɞɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵ ɦɟɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɫɿ ȼ±Ȼɟɣɧɟɥɟɭԧɧɟɪɿɠԥɧɟɫɵɡɭ ȼ±Ⱦɟɧɟɲɵɧɵԕɬɵɪɭɠԥɧɟɫɩɨɪɬ ȼ±Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼ±Ɏɢɡɢɤɚ ȼɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ȼɏɢɦɢɹ ȼȻɢɨɥɨɝɢɹ ȼɌɚɪɢɯ ȼȽɟɨɝɪɚɮɢɹ ȼԔɚɡɚԕɬɿɥɿɠԥɧɟԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɈɪɵɫɬɿɥɿɠԥɧɟԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɒɟɬɬɿɥɿɟɤɿɲɟɬɬɿɥɿ ȼɄԥɫɿɩɬɿɤɨԕɵɬɭ ȼԔɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟ ɨԕɵɬɩɚɣɬɵɧ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿ ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɈɪɵɫ ɬɿɥɿɧɞɟ ɨԕɵɬɩɚɣɬɵɧ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿ ɨɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼԤɥɟɭɦɟɬɬɿɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɠԥɧɟ ԧɡɿɧԧɡɿ ɬɚɧɭ

ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊ ȼɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ȼȺɭɞɚɪɦɚɿɫɿ ԔԜԔɕԔ ȼɁɚԙɬɚɧɭ ԦɇȿɊ ȼȾɢɡɚɣɧ ԤɅȿɍɆȿɌɌȱɄԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿȻɂɁɇȿɋ ȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ȼɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȼȿɫɟɩɠԥɧɟɚɭɞɢɬ ȼԔɚɪɠɵ ȼɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɀȺɊȺɌɕɅɕɋɌȺɇɍԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ȼɗɤɨɥɨɝɢɹ ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɅȺɊ ȼȻɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼȺԕɩɚɪɚɬɬɵԕɠԛɣɟɥɟɪ ȼȿɫɟɩɬɟɭ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɠԥɧɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɦɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɞɚɧɞɵɪɭ ȼɌɚɭɤɟɧɿɫɿ ȼɆɚɲɢɧɚɠɚɫɚɭ ȼɄԧɥɿɤɤԧɥɿɤɬɟɯɧɢɤɚɫɵɠԥɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɪ

ȼԔɚɣɬɚԧԙɞɟɭԧɧɞɿɪɿɫɿɧɿԙɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɵ ɫɚɥɚ ɥɚɪɛɨɣɵɧɲɚ ȼԔԝɪɵɥɵɫ ȼԦɦɿɪɫԛɪɭԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɦɟɧԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪɬɚɧɵ ԕɨɪԑɚɭ ȼɋɬɚɧɞɚɪɬɬɚɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ ɠԥɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭ ɫɚɥɚɥɚɪɛɨɣɵɧɲɚ ȺɍɕɅɒȺɊɍȺɒɕɅɕԐɕԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ȼȺɝɪɨɧɨɦɢɹ ȼɆɚɥ ɲɚɪɭɚɲɵɥɵԑɵ ԧɧɿɦɞɟɪɿ ԧɧɞɿɪɿɫɿɧɿԙ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɵ ȼȺɝɪɚɪɥɵԕɬɟɯɧɢɤɚɠԥɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɈɪɦɚɧ ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɵ ɠԥɧɟ ɨɪɦɚɧ ɲɚɪɭɚɲɵɥɵԑɵ ȼɌɨɩɵɪɚԕɬɚɧɭɠԥɧɟɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ԔɕɁɆȿɌɌȿɊ ȼɄԧɥɿɤɬɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɠԥɧɟ ɠԛɤ ԕɨɡԑɚɥɵɫɵ ɦɟɧɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɞɵԝɣɵɦɞɚɫɬɵɪɭ ȼɀɟɪɝɟɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɭ ȼɄɚɞɚɫɬɪ ȼɌɭɪɢɡɦ ȼԤɥɟɭɦɟɬɬɿɤɠԝɦɵɫ ȼɆɟɣɪɚɦɯɚɧɚɿɫɿɠԥɧɟɦɟɣɦɚɧɯɚɧɚɛɢɡɧɟɫɿ ȼɄɿɬɚɩɯɚɧɚɿɫɿ

ΘΡɪɦɟɬɬɿɬɚɥɚɩɤɟɪɥɟɪɒɍΩɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚΕɵɄɆɍɦɚɦɚɧɞɵΙɬɚɪɵɧɚɨΙɭΕɚɬΟɫɭɚɪΙɵɥɵɋɿɡɞɟɪΫɡɞɟɪɿΝɿɡɞɿɫɟɧɿɦɞɿɛɿɥɿɦɛɟɪɭɧɟɝɿɡɿɦɟɧ ɠΡɦɵɫΙɚɨɪɧɚɥɚɫɭɞɵΝɬΟɪɥɿɦΟɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɿɦɟɧɠΩɧɟɛɨɥɚɲɚΙɬɚΕɵΫɡΙɵɡɦɟɬɿΝɿɡɞɿΝɠɚɧɠɚΙɬɵɥɵΕɵɧΙɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɟɫɿɡɞɟɪ ɋɬɭɞɟɧɬɬɟɪԕɚɬɚɪɵɧɚԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɧɤɭɪɫɵɧɚԕɚɬɵɫɭԛɲɿɧԕɚɠɟɬɬɿɛɚɥɞɵԙɟԙ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ ɬԧɦɟɧɝɿɞɟԙɝɟɣɿɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟɫɚɥɚɥɵԕɩԥɧɛɨɣɵɧɲɚɞɟɧԥɪɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ Ȼɿɥɿɦ ɛɟɪɭ ɝɪɚɧɬɵɧ ɬɚԑɚɣɵɧɞɚɭ ɤɨɧɤɭɪɫɵɧɚ ԕɚɬɵɫɭ ԛɲɿɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪ ɟɦɬɢɯɚɧɛɨɣɵɧɲɚɧɚɧɤɟɦɛɨɥɦɚɭɵɬɢɿɫɚɥɛɚɫԕɚɩԥɧɞɟɪɞɟɧɬɚɥɚɩɤɟɪɤɟɦ ɲɿɥɞɟɧɿԙɧɟɧɿɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԕɚɛɵɥɞɚɧɚɞɵ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɿԙԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪԕɚɬɚɪɵɧɚԕɚɛɵɥɞɚɭɞɵɬɚɦɵɡɞɵԙ ɞɟɝɟɧɞɟɛɚɥɥɠɢɧɚɭɵɬɢɿɫ ɒɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪԑɚ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɞɿ ԕɚɛɵɥɞɚɭ ɦɚɭɫɵɦɧɚɧ ɲɿɥɞɟ ɧɚɧɿɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠԛɪɝɿɡɟɞɿ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ Ʉɟɲɟɧɞɿ ɬɟɫɬɿɥɟɭɝɟ ԕɚɬɵɫɭ ԛɲɿɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɞɿ ԕɚɛɵɥɞɚɭ Ɍɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɧɚɦɟɤɟɧɠɚɣɛɨɣɵɧɲɚɚɥɭԑɚɛɨɥɚɞɵ ɦɚɭɫɵɦɧɚɧ ɲɿɥɞɟ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ Ɍɟɫɬɿɥɟɭ ɲɿɥɞɟɧɿԙ ɧɟɧ ɿ ɄԧɤɲɟɬɚɭԕȺɛɚɣɤɬɟɥ  ԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵ 

ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄԧɤɲɟɬɚɭɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɧɿԙɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɫɵ

ɛɚɤɚɥɚɜɪɥɚɪɦɟɧɦɚɦɚɧɞɚɪɞɵɬԧɦɟɧɞɟɝɿɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪԑɚɨԕɭԑɚɬԛɫɭɝɟɲɚԕɵɪɚɞɵ ȻȱɅȱɆȻȿɊɍ ɆɆɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɨԕɭ ɠԥɧɟ ɬԥɪɛɢɟ ɆȻɚɫɬɚɭɵɲ ɨԕɭɞɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵ ɦɟɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɫɿ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɠԥɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɆɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɆɈɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ 0ɒɟɬɬɿɥɿɟɤɿɲɟɬɬɿɥɿ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊ ɆɌɚɪɢɯ ɆɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ԔԜԔɕԔ ɆɁɚԙɬɚɧɭ

ԤɅȿɍɆȿɌɌȱɄԐɕɅɕɆȾȺɊɆȿɇȻɂɁɇȿɋ Ɇɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɆɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɆɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɀȺɊȺɌɕɅɕɋɌȺɇɍԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ɆɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ Ɇɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɆɎɢɡɢɤɚ Ɇɏɢɦɢɹ ɆȻɢɨɥɨɝɢɹ Ɇɗɤɨɥɨɝɢɹ

ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɅȺɊ 0Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɠԛɣɟɥɟɪ Ɇȿɫɟɩɬɟɭ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɠԥɧɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɦɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɞɚɧɞɵɪɭ 0Ԧɦɿɪɫԛɪɭԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɦɟɧԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪ ɬɚɧɵԕɨɪԑɚɭ ȺɍɕɅɒȺɊɍȺɒɕɅɕԐɕԐɕɅɕɆȾȺɊɕ 0Ⱥɝɪɨɧɨɦɢɹ 0Ⱥɝɪɚɪɥɵԕ ɬɟɯɧɢɤɚ ɠԥɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 0Ɍɨɩɵɪɚԕɬɚɧɭɠԥɧɟɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ԔɕɁɆȿɌɌȿɊ 0Ɍɭɪɢɡɦ 0Ԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤɠԝɦɵɫ

ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɿԙԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵԕԝɠɚɬɬɚɪɞɵɦɚɭɫɵɦɧɚɧɲɿɥɞɟɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚԑɚɬԛɫɭɟɦɬɢɯɚɧɞɚɪɵɲɟɬɬɿɥɿɧɟɧ ɚԑɵɥɲɵɧɧɟɦɿɫɮɪɚɧɰɭɡ ɬɟɫɬɿɥɟɭɬԛɪɿɧɞɟɦɚɦɚɧɞɵԕɛɨɣɵɧɲɚɟɦɬɢɯɚɧɬɚɦɵɡɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɚɭɵɡɲɚԧɬɤɿɡɿɥɟɞɿԔɚɛɵɥɞɚɭɬɚɦɵɡԑɚɞɟɣɿɧɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵɒɟɬɟɥɬɿɥɿɧɟɧɟɦɬɢɯɚɧɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄɆɍɞɟԧɬɤɿɡɿɥɟɞɿ

ɌɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɧɚɦɟɤɟɧɠɚɣɞɚɧɚɥɭԑɚɛɨɥɚɞɵɄԧɤɲɟɬɚɭԕȺɛɚɣɤɤɚɛɬɟɥ  

ɋȱɁȾȿɊȾȱȻȱɁȾȱԘɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌȱɆȱɁȾȿɄԚɌȿɆȱɁ


6

Ɇɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

№ 22 10 июля 2014 года

ПОМОГИТЕ ШОФЕРУ

ə ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɥɟɬ ɤɪɭɱɭ ɛɚ ɪɚɧɤɭɆɧɨɝɢɟɝɨɞɵɪɚɛɨɬɚɥɜɨ

ɞɢɬɟɥɟɦɝɪɭɡɨɜɢɤɚɁɚɷɬɨɜɪɟɦɹ ɧɚɦɨɬɚɥ ɧɚ ɤɨɥɺɫɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɫɨɬɧɢ ɬɵɫɹɱ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɑɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɭɬɢ ɧɢ ɧɚɫɦɨɬɪɟɥɫɹ ɫ ɤɟɦ ɢ ɱɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɧɢ ɩɪɢɯɨ ɞɢɥɨɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɢɯ ɩɨ ɟɡɞɤɚɯ ɇɨ ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɭɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɞɨɪɨɝɢɚɫɚɦɵɦɡɧɚ ɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɺɬɫɹ Ⱥɜɬɨɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ±ɱɟɥɨɜɟɤɫɛɨɥɶɲɨɣɛɭɤɜɵ Ȼɵɜɚɥɨɟɞɟɲɶɜɩɪɟɠɧɢɟɝɨɞɵ ɭɫɬɚɥ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɨɱɶɸ ȼ ɬɚɤɢɟ ɱɚɫɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɦɧɟ ɛɨɥɟɟ ɠɟɥɚɧ ɧɨɣɜɫɬɪɟɱɢɱɟɦɧɚɩɨɫɬɭȽȺɂɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɩɨɝɨɧɚɯ ɢ ɠɟɡɥɨɦ ɜ ɪɭɤɚɯ Ɍɭɬ ɟɫɥɢ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬ ɬɨ ɢ ɫɚɦ ɨɯɨɬɧɨ ɬɨɪɦɨɡɧɺɲɶ ɩɟɪɟ ɤɭɪɢɲɶ ɩɨɝɨɜɨɪɢɲɶ ɫɨ ɫɥɭɠɢ ɜɵɦ ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɭɬɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚ ɩɪɚɜɤɢ ɛɭɮɟɬɚ ɢɥɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ Ɉɧ ɠɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɭɬɨɱɧɢɬ ɭ ɬɟɛɹ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɥɢ ɤɬɨɬɨ ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ ɩɨ ɥɨɦɚɜɲɢɫɶ ɢɥɢ ɡɚɪɵɜɲɢɫɶ ɜ ɫɭ ɝɪɨɛ ɫɧɟɝɚ ɧɟɬ ɥɢ ɚɜɚɪɢɣ" ɗɬɢɯ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɦɢɧɭɬ ɜɫɬɪɟɱɢ ɯɜɚɬɚɥɨ ɱɬɨɛɵɜɡɛɨɞɪɢɬɶɫɹȿɫɥɢɠɟɭɫɬɚ ɥɨɫɬɶɧɟɩɪɨɯɨɞɢɥɚɬɨɬɭɬɠɟɪɹ ɞɨɦɩɨɞɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦɛɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɥɚɡɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɨɠɧɨɛɵɥɨ ɜɤɚɛɢɧɟɜɡɞɪɟɦɧɭɬɶɚɬɨɢɯɨɪɨ ɲɨɩɨɫɩɚɬɶɇɨɛɵɜɚɥɢɧɟɪɟɞɤɨɢ ɞɪɭɝɢɟɫɥɭɱɚɢ ɉɨɦɧɸ ɤɚɤɬɨ ɡɢɦɨɣ ɟɯɚɥ ɢɡ Ɉɦɫɤɚ Ɇɨɪɨɡ ɤɪɟɩɱɚɥ ɚ ɩɭɪɝɚ ± ɫɜɟɬɚ ɧɟ ɜɢɞɧɨ Ɂɚ ɨɤɧɨɦ ɤɚɛɢɧɵ ±ɧɨɱɧɚɹɬɟɦɟɧɶɂɜɞɪɭɝɜɫɬɟɩɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɡɚɞɨɄɡɵɥɬɭɥɭɱ ɮɚɪ ɜɵɯɜɚɬɢɥ ɮɢɝɭɪɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɨɞɧɹɬɨɣ ɪɭɤɨɣ Ɉɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɉɨɞɯɨɞɢɬɫɟɪɠɚɧɬ Ɋɚɡɪɟɲɢɬɟ  ɝɨɜɨɪɢɬ  ɞɨ ɟɯɚɬɶɞɨɩɨɫɺɥɤɚ Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɜɟɫɶ ɩɪɨɞɪɨɝ ɲɢɣɪɚɡɦɟɫɬɢɥɫɹɜɫɚɥɨɧɟɹɟɦɭ ɧɚɥɢɥ ɢɡ ɬɟɪɦɨɫɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɱɚɹ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸ ɑɬɨ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɜ ɬɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɬɶɬɭɬ" Ɇɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɭɬɢ  ɨɬɜɟɱɚɟɬ  ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɧɭɠɧɚɩɨɦɨɳɶ ə ɧɟ ɫɬɚɧɭ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɫɟɝɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɢɞɟɥ ɢ ɫɥɵɲɚɥ ɬɨɝɞɚ ɋɤɚɠɭɤɪɚɬɤɨɧɟɦɟɧɟɟɞɟɫɹɬɢɱɟ ɥɨɜɟɤ ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɛɟɞɭ ɨɛɹɡɚɧɵ ɬɨɦɭ ɫɟɪɠɚɧɬɭ ɫɜɨɢɦ ɫɩɚɫɟɧɢɟɦ ɂɛɨɤɚɤɬɨɥɶɤɨɦɵɩɪɨɛɢɥɢɫɶɞɨ ɩɨɫɬɚ ȽȺɂ ɨɧ ɬɭɬ ɠɟ ɭɯɜɚɬɢɥɫɹ ɡɚɬɟɥɟɮɨɧɩɨɞɧɹɥɤɨɝɨɬɨɢɡɧɚ ɱɚɥɶɫɬɜɚ ɂ ɜ ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɧɨɱɶɸ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɚɜɬɨɬɹɝɚɱ ɫ ɜɨ ɞɢɬɟɥɟɦ Ɉɬɯɥɟɛɧɭɜ ɟɳɺ ɱɚɹ ɢɡ ɦɨɟɝɨ ɬɟɪɦɨɫɚ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɨɬɩɪɚ ɜɢɥɫɹɨɛɪɚɬɧɨɩɨɬɪɚɫɫɟɬɭɞɚɝɞɟ ɬɚɤɠɞɚɥɢɥɸɞɢɱɶɟɣɬɨɩɨɦɨɳɢ Ⱦɥɹɬɨɝɨɫɟɪɠɚɧɬɚɞɨɥɝɦɢɥɢɰɢɨ ɧɟɪɚɧɟɛɵɥɩɭɫɬɵɦɡɜɭɤɨɦɚɹɜɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹɫɬɚɤɢɦɢɩɨɧɹɬɢ ɹɦɢɤɚɤɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɟɞɨɛɪɨɬɚ ɫɨɜɟɫɬɶɢɱɟɫɬɶ ȼɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ Ɉɛɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɧ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɵ ɟɯɚɜ ɢɡ ɝɚɪɚɠɚ ɤɚɠɞɵɣ ɲɨɮɟɪ ɡɚɱɚɫɬɭɸɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɚɦɫɟɛɟɧɚ ɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɦɟɞɢɤɨɦ ɦɟɯɚɧɢɤɨɦ ɝɪɭɡɱɢɤɨɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɤɨɦ ɷɤɫɩɟ ɞɢɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɞɚɠɟ ɨɯ ɪɚɧɧɢɤɨɦ Ɇɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶɷɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɜɩɭɬɢ ɂɤɚɤɬɭɬɧɟɜɫɩɨɦɧɢɬɶɨɞɨɪɨ ɝɚɯ ɜɟɪɧɟɟ ± ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɂɛɨ ɞɨɪɨɝɚ ± ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɩɪɚɜ ɥɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɩɨ ɥɨɬɧɨ ɞɥɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ± ɷɬɨ ɬɨ ɠɟ ɱɬɨɪɟɥɶɫɵɞɥɹɩɨɟɡɞɚɚɧɟɛɨɞɥɹ ɩɢɥɨɬɚɈɧɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɱɢɫɬɵ

ɦɢɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢɢɧɚɞɺɠɧɵɦɢȺ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɜɪɭɤɚɯɜɨɞɢɬɟɥɹ±ɷɬɨ ɬɨ ɠɟ ɱɬɨ ɫɤɪɢɩɤɚ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɧ ɬɚɢɥɢɫɤɚɥɶɩɟɥɶɞɥɹɯɢɪɭɪɝɚɇɟ ɬɪɨɝɚɣɬɟ ɢɯ ɝɪɹɡɧɵɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨɬɚɤɢɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤɞɨ ɪɨɝɚɦɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɩɨɦɢɦɨɬɨɝɨ ɱɬɨɢɯɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɬɪɨɢɥɢɫɨɜɟɪ ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚɧɢɯɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ©ɤɚɪɦɚɧɵªɞɥɹ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤɢɫɬɨɹɧɨɤɷɫɬɚɤɚɞɵɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɭɚ ɥɟɬɵ ɢ ɞɚɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ ɤɚɮɟ ɩɭɧɤɬɵ ɨɛɨɝɪɟɜɚ Ƚɞɟ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɫɬɵȽȺɂɞɨɪɨɠɧɵɟɡɧɚɤɢɞɟɥɚɥɢ ɪɚɡɦɟɬɤɢɥɟɠɚɥɢɤɭɱɢɩɪɨɬɢɜɨɝɨ ɥɨɥɺɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɫɜɟɳɚɥɢɫɶ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ ɬɚɦ ɠɟɫɬɨɹɥɢɫɜɟɬɨɮɨɪɵɲɥɚɝɛɚɭɦɵ ɞɟɠɭɪɧɵɟɩɭɬɟɣɰɵ ɇɨ ɩɨɞɭɥɢ ɜɟɬɪɵ ɩɟɪɟɦɟɧ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɢɡ ɬɨɝɨ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨɜɵɞɭɥɨɤɚɤɛɭɞɬɨɧɢɱɟ ɝɨɢɧɟɛɵɥɨɉɟɪɜɵɦɢɧɚɬɨɦɧɨ ɜɨɦ ɤɭɪɫɟ ɫɬɚɥɢ ɩɨɪɬɢɬɶɫɹ ɝɚɢɲ ɧɢɤɢɇɨɜɵɣɢɡɴɹɧɤɨɬɨɪɵɦɨɧɢ ɡɚɪɚɡɢɥɢɫɚɦɢɫɟɛɹ±ɷɬɨɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɞɪɚɬɶ ɞɟɧɟɝɫɥɸɛɨɝɨɲɨɮɺɪɚɞɚɠɟɬɨɝ ɞɚɤɨɝɞɚɨɧɧɟɟɯɚɥɚɬɢɯɨɦɢɪɧɨ ɫɬɨɹɥɧɚɫɬɨɹɧɤɟɢɨɬɞɵɯɚɥɄɚɤɬɨ ɬɚɤɨɣɫɥɭɠɚɤɚɞɚɜɩɨɞɵɲɚɬɶɦɧɟ ɜɝɚɡɟɬɧɵɣɤɭɥɺɤ ɨɧɬɚɤɜɵɹɫɧɹɥ ɦɨɺ ɨɩɶɹɧɟɧɢɟ ɧɟ ɧɚɣɞɹ ɡɚ ɱɬɨ ɩɪɢɞɪɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɦɨɸ ɥɟɝɤɨ ɜɭɲɤɭɧɚɪɭɱɧɨɣɬɨɪɦɨɡɧɚɱɚɥɟɺ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɬɶ Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɧ ɬɚɤ ɩɪɨɜɟɪɹɥ ɬɨɪɦɨɡɚ ɇɨ ɢɡ ɤɚɤɨɝɨ ɩɚɥɶɰɚɢɩɨɤɚɤɨɦɭɩɪɚɜɭɨɧɜɵ ɫɨɫɚɥ ɷɬɢ ɦɟɬɨɞɵ" ȼɟɞɶ ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɥ ɬɚɥɨɧ ɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɪɨɣɞɟɧ ɧɨɦ ɬɟɯɨɫɦɨɬɪɟ Ʉɨɝɞɚ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɨɫɶ ɨɧ ɡɚɫɬɚɜɢɥ ɟɳɺ ɞɜɭɯ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɟɦɭ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɇɚ ɦɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɱɟɝɨ ɯɨɱɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɧ ɱɟɪɬɵɯɧɭɥɫɹ ɢ ɩɨɲɺɥ ɩɪɨɱɶ ɋɨɦɧɨɣɟɦɭɧɟɩɨɜɟɡɥɨɂɬɨɛɵɥ ɧɟ ɪɚɡɨɜɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ± ɫɢɫɬɟɦɚ ɇɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɠɟ ɦɟɫɬɨɦ ɫɛɨɪɚ ɧɚɞɭ ɦɚɧɧɨɣɞɨɪɨɠɧɨɣɞɚɧɢɫɬɚɥɢɬɨɝ ɞɚɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟɤɭɫɬɵȺɬɭɬɟɳɺ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɪɚɞɚɪɵ ɂ ɤɭɞɚ ɛɵ ɜɵ ɬɨɝɞɚɧɢɟɯɚɥɢɜɟɡɞɟɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɟɱɟɥɨɜɟɤɚɫɪɚɞɚɪɨɦɫɢ ɞɹɳɢɦ ɤɚɤ ɥɹɝɭɲɤɚ ɩɨɞ ɤɭɫɬɨɦ ɉɪɢɱɟɦ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɛɨɪɤɨɧɬɪɨɥɹɫɤɨɪɨɫɬɢɛɵɥɢɫ

Ⱥ ɡɚɩɨɞɨɡɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ȽȺɂ ɜ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɟ ɦɨɝ ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɫɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤȽɨɫɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɰɢɢɜɢ ɞɢɦɨɩɨɥɭɱɚɜɲɢɣɫɜɨɸɞɨɥɸɥɟ ɜɨɝɨɞɨɯɨɞɚɂɧɚɱɟɩɪɟɫɟɤɛɵɷɬɢ ɝɪɹɡɧɵɟ ɞɟɹɧɢɹ Ɍɚɤ ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶɜ©ɞɨɣɧɭɸɤɨɪɨɜɭª ɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɝɚɢɲɧɢɤɨɜɇɚɧɢɯ ɫɬɚɥɢɜɵɯɨɞɢɬɶɫɠɟɡɥɚɦɢɨɩɟɪɚ ɩɚɬɪɭɥɶɧɵɟɞɟɠɭɪɧɵɟɞɨɡɧɚɜɚɬɟ ɥɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɌɨɝɞɚɢɪɨɞɢɥɨɫɶ ɭ ©ɦɟɧɬɨɜª ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟ ɩɨɦɨɱɶ ±ɚɭɥɢɱɢɬɶɧɟɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ±ɚ ɧɚɤɚɡɚɬɶ ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɞɨɛɪɵɣ ɩɭɬɶ ± ɚ ɧɚɩɭɝɚɬɶ ɢ ɜɵɬɹɧɭɬɶ ɩɨɛɨɥɶɲɟ ɦɡɞɭ ɋɦɨ ɬɪɟɬɶ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ©ɩɪɚɜɞɨɥɸɛɰɚª ɛɵɥɨ ɬɨɲɧɨ ɢ ɫɬɵɞɧɨ ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɦɢɥɢɰɟɣɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɡɚɞɚɱɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟɝɞɚ ɜɯɨɞɢɥɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤ ɬɹɠɟɥɟɣɲɟɦɭ ɲɨɮɟɪɫɤɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɞɬɢ ɜɨɞɢɬɟ ɥɹɦ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢɡ ɭɜɚɠɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɢɜɪɚ ɝɚɲɨɮɟɪɨɜȿɦɭɛɵɥɨɧɚɩɥɟɜɚɬɶ ɧɚ ɬɨ ɜ ɤɚɤɨɦ ɞɭɲɟɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹ ɧɢɢɨɧɨɬɩɭɫɤɚɥɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɬɪɚɫ ɫɭɆɢɧɢɫɬɪɆȼȾɜɵɧɭɠɞɟɧɛɵɥ ɢɡɞɚɬɶ ɩɪɢɤɚɡ ɤɚɠɟɬɫɹ ɡɚ ʋ

ǍǴȈ ǻǷǬǷ ǺǮǹǯǩǶǻǩ ǭǷǴǬ ǵDZǴDZǿDZǷ ǶǮǹǩ ǶǮ ǪȄǴ ǸǼǺǻȄǵ ǰǫǼdzǷǵ ǩ ȈǫǶǷ ǩǺǺǷǿDZDZǹǷǫǩǴǺȈ Ǻ ǻǩdzDZǵDZ ǸǷǶȈǻDZȈ ǵDZdzǩdzȀǮǴǷǫǮdzǷǴȇǪDZǮǭǷǪǹǷǻǩ

ɩɪɚɜɟɧ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɥɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɧɺɦɝɨɪɟɥɚɯɨɬɹɛɵɨɞɧɚɰɢɮɪɚ ɋɤɚɠɟɦ ©ª ȿɺ ɜɩɨɥɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɨɥɡɭ ɳɟɟɚɜɬɨɢɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶɜɨɞɢɬɟɥɸ ɤɚɤɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹª ɢɦɫɤɨɪɨɫɬɢɂɧɢɤɚɤɢɟɜɚɲɢɞɨ ɜɨɞɵɧɟɩɨɦɨɝɚɥɢɌɚɤɨɟɭɫɟɪɞɢɟ ɫɬɪɚɠɟɣɉȾȾɤɚɤɩɨɧɢɦɚɟɬɟɨɛɴ ɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɨɪɨɝɚɯɈɧɢɧɟɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ ɚ ɫ ɧɟ ɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɠɞɚɥɢ ɉɨɱɟɦɭ" Ⱦɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɤɚɠɞɨɟɞɚɠɟɦɟɥ ɤɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ± ɷɬɨ ɬɨɬ ɤɭɲ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɱɟɫɬɧɵɦ ɩɭɬɺɦ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨɩɚɯɚɬɶɧɟɨɞɧɭɧɟɞɟɥɸɋɩɚ ɫɚɥɢɨɬɲɬɪɚɮɨɜɢɢɡɴɹɬɢɹɜɨɞɢ ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜɡɹɬɤɢ ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɞɚ ɜ ɫɬɟɩɢ ɜɞɨɥɶ ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɵ ɩɪɨɥɟɝɚ ɥɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɚɤɚɬɚɧɧɵɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɞɨɪɨɝɉɨɧɢɦɲɨɮɟɪɵɫɩɚɫɚɥɢɫɶ ɨɬ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɪɨɯɨɛɨɪɨɜ ɂ ɞɨ ɩɨɪɵɞɨɜɪɟɦɟɧɢɷɬɨɩɨɥɭɱɚɥɨɫɶ

ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɬɢɥ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɧɚɞɨɪɨɝɚɯɜɧɟɩɨɫɬɨɜ ȽȺɂ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɢ ɫɚɦɢ ɩɨɫɬɵ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɫɫɚɯɩɨɡɚɤɪɵɜɚɥɢɬɚɤɤɚɤ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɫɬɪɚɲɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɩɨɛɨɪɨɜ ɉɪɨɲɥɢɝɨɞɵɦɧɨɝɨɟɭɧɚɫɩɨ ɦɟɧɹɥɨɫɶɜɠɢɡɧɢɉɪɢɱɺɦɜɥɭɱ ɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɵ ɫɬɚɥɢ ɜɟɠɥɢɜɟɟ ɝɪɚɦɨɬɧɟɟ ɜɵɲɟ ɪɨ ɫɬɨɦɫɪɨɜɧɵɦɢɧɨɝɚɦɢɢɞɚɠɟ ɨɩɪɹɬɧɟɟ ɫ ɥɭɱɲɟɣ ɛɨɥɟɟ ɜɧɹɬ ɧɨɣ ɪɟɱɶɸ ɏɨɱɭ ɩɪɢɹɬɧɨ ɨɬɦɟ ɬɢɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɬɟɩɟɪɶ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɝɪɭɛɵɢɩɪɢɞɢɪɱɢɜɵɤɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɚɪɢɤɚɦɄɩɪɢɦɟɪɭɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɹɧɢɪɚɡɭɧɟɜɫɬɪɟ ɱɚɥɱɟɥɨɜɟɤɚɫɠɟɡɥɨɦɱɬɨɛɵɤɚɤ ɛɵɜɚɥɨɪɚɧɶɲɟɫɨɜɚɥɩɨɞɧɨɫɝɚ ɡɟɬɧɵɣ ɤɭɥɺɤ ɩɨɜɵɲɚɥ ɝɨɥɨɫ ɞɚ ɪɵɥɫɹ ɜ ɤɚɛɢɧɟ Ʉɨɝɞɚ ɹ ɧɟɧɚɪɨ ɤɨɦɞɨɩɭɫɤɚɥɤɚɤɭɸɬɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɨɩɥɨɲɧɨɫɬɶ ɦɟɧɹ ɜɟɠɥɢɜɨ ɫɬɵ ɞɢɥɢɈɬɬɨɝɨɛɵɥɨɟɳɺɧɟɭɸɬɧɟɟ ɱɟɦ ɨɬ ɲɬɪɚɮɚ ɂ ɫɩɚɫɢɛɨ ɬɟɛɟ ɧɨɜɵɣ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡɚ ɷɬɭ ɩɪɚɜɞɢ

ɜɭɸ ɭɱɬɢɜɨɫɬɶ ȼɨɬ ɛɵ ɬɚɤ ɜɟɥɢ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤɨ ɜɫɟɦ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɩɶɹɧɵɯ ɍɜɟɪɹɸ ɜɚɫ ɬɨɝɞɚ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɉȾȾɛɵɥɨɛɵɧɚɦɧɨɝɨɦɟɧɶɲɟɂ ɛɵɥɨɟɭɜɚɠɟɧɢɟɜɨɡɜɪɚɬɢɥɨɫɶɛɵ ȼɟɞɶ ɧɟɥɟɩɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɨɬ ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɨɫɬɢ ɢɫ ɩɭɝɚ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɡɚɦɟɬɢɜɲɟɝɨ ɢɧ ɫɩɟɤɬɨɪɚ ɧɟ ɭɥɵɛɚɸɳɢɦɫɹ ɚ ɫɨ ɡɥɵɦ ɥɢɰɨɦ ɫɬɪɟɥɹɸɳɢɦ ɜ ɬɟɛɹ ɜɡɝɥɹɞɨɦȾɚɬɹɝɚɞɨɪɨɠɧɵɯɛɥɸ ɫɬɢɬɟɥɟɣ ɩɨɪɹɞɤɚ ɤ ɤɭɫɬɚɦ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɚɫɶɏɨɬɹɬɨɬɩɪɢɤɚɡɦɢɧɢɫɬɪ ɆȼȾɧɟɨɬɦɟɧɹɥɑɬɨɢɯɬɭɞɚɬɚɤ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬɧɟɬɪɭɞɧɨɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ Ɍɟɩɟɪɶ ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɧɹɬ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨ ɜɵɲɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɲɬɪɚɮɨɜ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɉȾȾɯɨɥɨɞɧɚɹɞɪɨɠɶ ɩɪɨɛɟɝɚɟɬɩɨɬɟɥɭȼɫɟɥɢɚɜɬɨɢɧ ɫɩɟɤɬɨɪɵɛɭɞɭɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦ ɱɟɫɬɧɨ" Ɉɣ ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɝɨɞ ɧɹɲɧɢɯ ɛɥɸɫɬɢɬɟɥɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɝɞɚ ɩɨɥ ɡɺɬ ɝɪɭɡɨɜɢɤ ɢɥɢ ɞɪɹɯɥɚɹ ɥɟɝɤɨ ɜɭɲɤɚ ɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɹɬ Ʉɨɝɞɚɠɟɧɟɫɺɬɫɹɹɜɧɨɩɪɟɜɵɲɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɣ ɞɠɢɩ ɝɨɥɨɜɚ ɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɬɭɬ ɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɨɬɜɨɪɚ ɱɢɜɚɟɬɫɹ Ɉɬɱɟɝɨ ɛɵ ɷɬɨ" Ɍɚɤ ɠɟ ɦɢɦɨ ɜɚɫ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɧɟɫɬɢɫɶ ɚɜɬɨ ɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɠɟɣɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚɂɫ ɧɢɯɬɨɠɟɧɟɬɫɩɪɨɫɚȺɜɟɞɶɉȾȾ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɞɥɹɜɫɟɯɨɞɧɢɂ ɫɩɪɨɫ ɡɚ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶɫɨɜɫɟɯɨɞɢɧɚɤɨɜ Ʌɢɯɚɱɟɫɬɜɨɭɧɚɫ±ɧɟɪɟɞɤɨɫɬɶ ɂɡɚɜɫɟɦɢɢɜɟɡɞɟɧɟɭɫɥɟɞɢɬɶɋ ɰɟɥɶɸɛɨɪɶɛɵɫɷɬɢɦɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ ɡɥɨɦ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɥɸɞɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ©ɥɟ ɠɚɱɢɯ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯª ɂ ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɫɜɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨ ɜɪɟ ɦɟɧɟɦ ɢɯ ɬɚɤ ɪɚɫɤɚɬɚɥɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɵɪɨɜɧɹɥɢɫɶɂɬɟɩɟɪɶɧɟɫɥɭɠɚɬ ɬɟɦɦɟɫɬɨɦɝɞɟɜɵɧɭɠɞɟɧɜɨɞɢ ɬɟɥɶ ɬɨɪɦɨɡɢɬɶ ɂ ɦɟɧɹɬɶ ©ɥɟɠɚ ɱɢɯɭɤɪɨɬɢɬɟɥɟɣɫɤɨɪɨɫɬɢªɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɵɬɚɟɬɫɹ Ⱥ ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɸɞɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɭ Ƚɥɚɜɩɨɱ ɬɚɦɬɚɨɛɥɫɨɜɩɪɨɮɚɐɈɇɚɦɭɡɟɹ ɆȽɚɛɞɭɥɥɢɧɚ ɩɟɪɟɞ ɦɨɫɬɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɪ Ʉɵɥɲɚɤɬɵ ɩɨ ɭɥ Ⱥɛɚɹ Ʉɚɩɰɟɜɢɱɚ ɋɭɥɟɣɦɟɧɨɜɚ Ɍɚɦ ɠɟ ɧɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɩɟɲɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɵ Ⱦɚɪɚɡɜɟɦɨɠɧɨɜɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ" Ɉɫɨɛɚɹɬɟɦɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɭɥɢ ɰɵɝɨɪɨɞɚɢɧɚɲɢɞɨɪɨɝɢ±ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵɜɨɞɢɬɟɥɟɣɆɧɟɩɪɢɫɪɚɜ ɧɟɧɢɢ ɢɯ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɨɧɢ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɨɫɢɪɨɬɟɜɲɟɝɨ ɪɟɛɺɧɤɚɇɭɤɚɤɠɟɬɚɤ"Ƚɨɪɨɞɪɚɫ ɲɢɪɹɟɬɫɹɪɚɫɬɺɬɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɩɟ ɲɟɯɨɞɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɢɬɨɥɶɤɨɟɝɨ ɭɥɢɰɵ ɫɬɨɹɬ ɫɥɨɜɧɨ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧ

ɧɵɟɢɥɢɜɫɟɦɢɡɚɛɵɬɵɟəɧɟɝɨ ɜɨɪɸɨɰɟɧɬɪɟɁɞɟɫɶɫɥɚɜɚȻɨɝɭ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɞɨɪɨɠɧɢɤɢ ɤɨɩɨɲɚɬ ɫɹ ɱɬɨɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɇɨ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸ ɳɢɣ ɝɨɞ ɜɫɺ ɫɧɨɜɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɐɟɧɬɪɇɨɫɬɨɢɬɬɨɥɶɤɨɫɜɟɪɧɭɬɶ ɫɝɥɚɜɧɵɯɭɥɢɰɧɟɦɧɨɝɨɜɫɬɨɪɨɧɭ ɬɚɦɱɺɪɬɧɨɝɭɫɥɨɦɢɬɗɬɨɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɢɪɩɢɱ ɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ Ɏɚɛɪɢɤɢ ɛɵɬɨɜɨɣ ɯɢɦɢɢɀɚɣɥɹɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɐɟɧ ɬɪɚɥɶɧɨɝɨɢɨɩɬɨɜɨɝɨɪɵɧɤɨɜȼɨ ɞɢɬɟɥɢ ɞɚɜɧɨ ɩɪɨɥɨɠɢɥɢ ɜɞɨɥɶ ɪ Ʉɵɥɲɚɤɬɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɤɨɪɨ ɱɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɨɬ ȺɈ ©Ʉɚɦɤɨɪ±ɚɜ ɬɨɫɟɪɜɢɫªɱɬɨɧɚɓɭɱɢɧɫɤɨɣɚɜ ɬɨɬɪɚɫɫɟɞɨɪɟɱɧɨɝɨɦɨɫɬɚɩɨɭɥ Ⱥɛɚɹɧɚɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɉɨɧɟɣɦɨɝɥɢ ɛɵ ɯɨɞɢɬɶ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɓɭɱɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɟɩɟɬɥɹɹɩɨɭɥɢɰɚɦ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ ɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɭɬɶ ɧɨ ɦɨɠɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ȽɋɆ ɦɟɧɶɲɟ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯɝɚɡɨɜɛɭɞɟɬɜɵɛɪɚɫɵ ɜɚɬɶɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡ ɝɪɭɡɹɬɫɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɭɥɢɰɵɌɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɜɞɨɥɶ ɷɬɨɣ ɡɚɛɵɬɨɣ Ȼɨɝɨɦ ɞɨɪɨɠɤɢ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɫɬɨɹɬ ɦɧɨɝɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɇɨɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɚ ɬɚ ɞɨɪɨɝɚ ± ɨɞɧɢ ɜɨɪɨɧɤɢ ɪɵɬɜɢɧɵ ɩɪɨɦɨɢɧɵ ɫ ɜɨɞɨɣɈɧɚɞɚɠɟɳɟɛɧɟɦɧɟɩɨɫɵ ɩɚɧɚɂɬɚɤɢɯɩɪɢɦɟɪɨɜɜɤɚɠɞɨɦ ɝɨɪɨɞɟɧɟɫɨɫɱɢɬɚɬɶəɭɠɟɦɨɥɱɭ ɨɛɨɫɜɟɳɺɧɧɨɫɬɢɭɥɢɰɬɪɨɬɭɚɪɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɨɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜɪɚɡɦɟɬɨɤɢɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧ ɧɵɯɫɬɨɹɧɨɤɚɜɬɨ ɇɟɬɟɪɩɢɬɨɬɥɚɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨɫɬɨ ɹɧɢɟ ɦɟɠɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɬɪɚɫɫ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɪɚɡɭ ɡɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɦ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɟɜɟɪɨɤɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹ ɞɨɪɨɝɚ Ɍɹɧɟɬɫɹ ɨɧɚ ɩɨɱɬɢ ɤɦ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰ Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɨ ɩɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɨɟ ɧɚ ɱɚɥɶɫɬɜɨɩɨɧɟɣɧɢɤɨɝɞɚɧɟɟɡɞɢɬ Ɂɚɬɨ ɡɞɟɫɶ ɢɞɭɬ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɩɨ ɬɨɤɨɦ ɚɜɬɨɛɭɫɵ ɝɪɭɡɨɜɢɤɢ ɥɟɝ ɤɨɜɭɲɤɢ ɤɚɤ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ ɬɚɤ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ©ɂɞɭɬª ɷɬɨ ɦɨɺ ɹɜɧɨɟ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɦɚɲɢɧɵɬɭɬɩɨɥɡɭɬɂɛɨɞɨ ɪɨɝɚ±ɤɚɤɩɨɫɥɟɛɨɦɛɺɠɤɢɄɨɝɞɚ ɬɨɷɬɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɥɢɡɚ ɱɚɫɚɬɟɩɟɪɶɧɚɧɟɝɨɭɯɨɞɢɬɩɨ Ɉ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɭɬ ɛɵɥ ɚɫɮɚɥɶɬ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɟɝɨ ɜɚɥɹɸ ɳɢɦɫɹ ɤɭɫɤɚɦ ɂ ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ ɤɚɤ ɧɚ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɱɬɨɛɵ ɧɚɤɨɧɟɰ ɫɟɜɟɪɨɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɵ ɜɡɹɥɢɫɶ ɡɚ ɟɺ ɪɟɦɨɧɬ Ɍɨ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ɂɚɦɨɥɜɢɜɫɥɨɜɟɱɤɨɨɜɨɞɢɬɟɥɹɯ ɯɨɱɭ ɢɡɪɹɞɧɨ ɢɯ ɢ ɥɹɝɧɭɬɶ Ʉɨɥ ɥɟɝɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɣɬɟ ©ɤɚɥɝɚɧɢɬɶª ɜ ɩɭɬɢɄɞɨɛɪɭɷɬɨɧɟɜɟɞɺɬɇɟɩɭ ɬɚɣɬɟɩɪɨɟɡɠɭɸɱɚɫɬɶɫɝɚɡɨɧɚɦɢ ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɬɪɨɬɭɚɪɚ ɦɢɢɰɜɟɬɧɢɤɚɦɢȺɜɚɲɢɚɜɬɨɨɯ ɤɚɤɱɚɫɬɨɦɨɠɧɨɜɢɞɟɬɶɫɬɨɹɳɢɦɢ ɜɬɚɤɢɯɦɟɫɬɚɯȼɵɬɪɟɛɭɟɬɟɤɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹɠɚɥɭɟɬɟɫɶɧɚɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɌɚɤɰɟɧɢɬɟɢɜɵɱɭ ɠɨɣɬɪɭɞȺɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜɩɪɢ ɡɵɜɚɸ ɭɠɟɫɬɨɱɚɣɬɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤɬɨɥɶɤɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɁɚɤɨɧɤɬɟɦ ɤɬɨ ɫɬɚɜɢɬ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɷɬɢɯ ɡɚɩɪɟɳɺɧɧɵɯɦɟɫɬɚɯȺɤɜɵɩɢɜɨ ɯɚɦɬɚɤɜɨɨɛɳɟɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶɤɚɤɤ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɦ Ɍɚɤɢɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶɩɪɨɳɟɧɢɹɂɦɟɫɬɚɧɟɞɨɥɠ ɧɨɛɵɬɶɫɪɟɞɢɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɉɢɲɭɜɫɺɷɬɨɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜ ɧɚɞɟɠɞɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɝɨɪɨɞ ɢ ɨɛ ɥɚɫɬɶ ɩɪɢɲɥɢ ɧɨɜɵɟ ɚɤɢɦɵ ɇɚ ɞɟɸɫɶɢɜɟɪɸɤɚɤɢɜɫɟɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢɠɢɬɟɥɢɱɬɨɨɧɢɜɱɢɫɥɟɩɟɪɜɨ ɫɬɟɩɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɪɚɫɫɦɨɬɪɹɬɢɷɬɢ ɂɛɨɬɨɥɶɤɨɩɪɢɱɟɫɬɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬ ɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ⱦɨɪɨɠɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɢ ɫɚɦɢɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶɂɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɧɭɠɧɨ ȼɢɤɬɨɪɌȿɊȿɓɍɄ


ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɚɪɟɧɚ

7

№ 22 10 июля 2014 года

В пятерке лучших ǗǪǰǷǹǻǼǹǷǫ ɦɧɨɝɢɟ ɯɨɬɟɥɢ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨ ɯɨɞɵɧɚɦɚɬɱɢɫɜɨɟɣɤɨɦɚɧɞɵ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɞɟɠɞɚ ɠɢɥɚ ɜ ɞɭ ȼɨɬ ɢ ɩɪɢɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɨɡ ɲɚɯɥɸɛɢɬɟɥɟɣɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨ ɧɚɤɨɦɢɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɣ ɮɭɬɛɨɥɚ ɝɚɡɟɬɵ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɶɲɚɹ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɢɝɪɟ ɚɩɪɟɥɶ ɱɚɫɬɶ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɫɤɨɣ ɫɟɪɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɱɭɞɨ ɢ ɢ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɢ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚªɭɜɢ ɢɝɪ ɧɚɲɟɝɨ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɜ ɞɟɥɢ ɤɪɚɫɢɜɭɸ ɪɚɜɧɭɸ ɢɝɪɭ ɉɟɪɜɨɣ ɥɢɝɟ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɊɄ ɫ ɎɄ ©Ⱥɤɠɚɣɵɤª ɉɟɪɜɵɦɢ ɇɚɱɧɟɦɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚɢɩɪɨ ɡɚɛɢɥɢ ɯɨɡɹɟɜɚ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɜɟɫɶ ɯɨɞ ɢɝɪ ɫ ɦɚɬɱɚ ɏɨɯɥɨɜ ɩɨɪɚɡɢɥ ɜɨɪɨɬɚ ɩɟɪɜɨɝɨɬɭɪɚɩɨ ɝɨɫɬɟɣ ɢɡ ɍɪɚɥɶɫɤɚ Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɉɟɪɜɵɦ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɦ ɧɚɲɟɣ ɛɵɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɚɹɩɨɛɟɞɚɜɪɭ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɬɚɥ ɎɄ ©Ʉɚɫɩɢɣª ɤɚɯ ɭ ɧɚɲɢɯ ɧɨ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɭ ɫɟɛɹ ɞɨɦɚ ɜ Ⱥɤɬɚɭ ɋ ɧɚɱɚɥɚ Ȼɟɥɢɱɫɩɟɧɚɥɶɬɢɫɪɚɜɧɹɥɫɱɟɬ ɦɚɬɱɚ ɡɚɬɹɧɭɥɚɫɶ ɜɹɡɤɚɹ ɢɝɪɚ Ɍɚɤ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ ɦɚɬɱ ɜɧɢ ɦɧɨɝɨ ɛɨɪɶɛɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɨɧɟ ɱɶɸ ȼɫɟ ɠɟ ɫɟɪɢɹ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɢ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ɂɚɬɟɦ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɯɨɡɹɟɜɚɩɨɥɹɩɟɪɟɲɥɢɜɧɚɫɬɭ ɜɨɤɪɭɝ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɫɨɯɪɚ ɩɥɟɧɢɟɢɧɚɦɢɧɭɬɟɉɟɬɪɨɜ ɧɹɥɨɫɶ ɡɚɛɢɥɩɟɪɜɵɣɦɹɱɜɜɨɪɨɬɚɎɄ ȼɦɚɣɫɤɨɣɫɟɪɢɢɩɟɪɜɵɦɫɨ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª Ɂɚ ɦɢɧɭɬɵ ɞɨ ɩɟɪɧɢɤɨɦ ɫɢɧɟɝɨɪɰɟɜ ɫɬɚɥɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɚɣɦɚ ɋɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ©ɐɋɄȺª Ɇɚɬɱ ɩɪɨ ɦɢɧ ɭɜɟɥɢɱɢɥ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɲɟɥ ɜ Ⱥɥɦɚɬɵ ȼɢɞɧɨ ɧɢɱɶɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɇɚ ɦɢɧɭ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɦɚɬɱɟ ɧɚɩɨɥɧɢɥɚ ɬɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɜ ɩɟɧɚɥɶɬɢ ȼɹɬ ɧɚɲɭ ɤɨɦɚɧɞɭ ɜɟɪɨɣ ɢ ɫɬɪɟɦ ɤɢɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɥɟɧɢɟɦɤɩɨɛɟɞɟɢɨɧɢɩɟɪɜɵ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɦɢ ɨɬɤɪɵɥɢ ɫɱɟɬ ɇɚ ɣ ɦɢ ɚɤɬɚɭɫɤɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ Ɉɫɬɚɜɲɟ ɧɭɬɟ ɦɚɬɱɚ ɦɹɱ ɜ ɫɟɬɤɭ ɜɨɪɨɬ ɟɫɹ ɜɪɟɦɹ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɩɪɨɛɨ ©ɐɋɄȺª ɡɚɛɢɥ Ʉɪɸɤɨɜ ɋɩɭ ɜɚɥɢɡɦɟɧɢɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɟɧɨɧɢ ɫɬɹ ɦɢɧɭɬ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɪɭ ɩɨ ɨɞɧɚɤɨɧɬɪɚɬɚɤɚɧɟɩɪɨɲɥɚ ɫɥɟɞɨɜɚɥɏɨɯɥɨɜɇɚɦɢɧɭɬɟ ɜɩɨɥɶɡɭɯɨɡɹɟɜ Ʉɪɸɤɨɜ ɫɬɚɥ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɬɨɪɨɝɨ ɋɩɭɫɬɹ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɪɬɚ ɝɨɥɚ ɧɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɜ ɫɨɛ

ɉɟɪɜɨɣ ɥɢɝɢ ɊɄ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬ ɩɟɫªɩɪɢɧɹɥɧɚɞɨɦɚɲɧɟɦɩɨɥɟ ɎɄ©ɆɚɯɬɚɚɪɚɥªɢɯɘɠɧɨɄɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɋɩɟɪɜɵɯ ɦɢɧɭɬ ɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɬɚɤɨɜɚ ɥɚ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɨɬɢɜ ɧɨ ɭɜɵ ɦɢɦɨ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ©Ɉɤ ɠɟɬɩɟɫɚª ɫɨɩɟɪɧɢɤ ɨɤɚɡɚɥ ɫɹ ɩɪɨɜɨɪɧɟɣ ɢ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ əɤɭɲɢɧ ɨɬɤɪɵɥ ɫɱɟɬ ȼɬɨɪɨɣ ɝɨɥ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɱɚɫɚ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɢɝɪɵ Ɇɚɬɱ ɬɚɤ ɢ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɫɨ ɫɱɟɬɨɦ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɝɨɫɬɟɣ ȼɬɨɪɨɟ ɩɨɞɪɹɞ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɛɨ ɥɟɥɶɳɢɤɨɜ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚª ȼɬɪɟɬɶɟɦɬɭɪɟɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɵɝɪɚɥɚ ɜ ɒɵɦɤɟɧɬɟ ɜɝɨɫɬɹɯɭɎɄ©Ʉɵɪɚɧªɂɡɞɟɫɶ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɬɚ ɠɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɱɬɨ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɦɚɬɱɚɯ ɉɟɪ ɜɵɣɢɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɜɢɝɪɟɝɨɥ ɛɵɥɡɚɛɢɬɧɚɦɢɧɭɬɟɦɚɬɱɚ ɀɭɦɚɯɚɧɨɜ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɫɟɪɢɸ ɧɭɥɟɜɵɯ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɤɨɤɲɟɬɚ ɭɫɤɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ Ȼɨɥɟɥɶɳɢɤɢ ɡɚɧɟɪɜɧɢɱɚɥɢ ɧɟ ɧɚ ɲɭɬɤɭ ɢ

ɫɬɜɟɧɧɵɟɜɨɪɨɬɚɈɞɧɚɤɨɫɩɭ ɫɬɹ ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɟ ɮɢɚɫɤɨ ɨɧ ɪɟɚɛɢɥɢɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵɡɚɛɢɜɦɹɱɜɜɨɪɨɬɚ ©ɐɋɄȺª Ⱥ ɬɨɱɤɭ ɜ ɦɚɬɱɟ ɩɨ ɫɬɚɜɢɥ ɮɨɪɜɚɪɞ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚª Ȼɭɥɟɲɟɜ ɡɚɛɢɜ ɝɨɥ ɧɚ ɦɢ ɧɭɬɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɧɚɲɟɣ ɤɨ ɦɚɧɞɵɊɚɡɝɪɨɦɧɵɣɫɱɟɬɩɨɫɥɟ ɫɟɪɢɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɧɹɥ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɥ

ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɨɥɟɥɶ ɲɟɜɧɟɩɪɨɦɚɯɧɭɥɫɹɩɪɨɛɢɜɚɹ ɭɠɟɧɟɥɶɡɹɧɨɧɚɣɦɢɧɭɬɟ ɳɢɤɨɜ ɩɟɧɚɥɶɬɢ ɑɟɪɟɡ ɦɢɧɭɬ ɋɚ ɢɝɪɵ Ⱥɛɞɭɤɚɪɢɦɨɜ ɫɨɤɪɚɬɢɥ ɝɚɧɞɵɤ ɭɜɟɥɢɱɢɥ ɫɱɟɬ ɜ ɩɨɥɶ ɪɚɡɪɵɜ ɚ ɱɟɪɟɡ ɦɢɧɭɬɵ Ȼɭ ȼ Ⱦɟɧɶ ɉɨɛɟɞɵ ɤɨɤɲɟɬɚɭ ɡɭ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɢ ©ɤɚɠɢɫɶ ɥɟɲɟɜ ɫɜɟɥ ɟɝɨ ɧɚ ɧɟɬ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɤɚɹɤɨɦɚɧɞɚɩɪɢɧɹɥɚɧɚɫɜɨɟɦ ɫɚɦɵɣɫɦɚɤɜɩɟɪɟɞɢɚɧɧɟɬª ɝɨɫɬɢɧɟɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶɫɞɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɟɤɨɦɚɧɞɭ©Ʉɵɡɵɥɀɚɪªɢɡ ɇɚ ɬɚɛɥɨ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜ ɢɱɟɪɟɡɦɢɧɭɬɄɭɫɚɢɧɨɜɜɟɪ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɩɨɥɶɡɭɫɢɧɟɝɨɪɰɟɜ ɧɭɥ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɎɄ ©ɗɤɢ ɛɵɥ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɛɟ ɛɚɫɬɭɡª ɇɨ ɧɚ ɣ ɦɢɧɭɬɟ ɞɭ ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɥ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ȼɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦɚɣɫɤɨɣɫɟɪɢɢ Ȼɚɣɠɚɧɨɜ ɜɧɨɜɶ ɫɪɚɜɧɹɥ ɫɱɟɬ ɦɚɬɱɚ ɡɚɛɢɥ Ȼɭɥɟɲɟɜ ɪɟɚɥɢ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɫɵɝɪɚɥ ɜ ɍɫɬɶ ɉɨɛɟɞɭ ɞɥɹ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɜ ɡɨɜɚɜ ɩɟɧɚɥɶɬɢ ɇɚ ɦɢɧɭɬɟ Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤɟ ɫ ɎɄ ©ȼɨɫɬɨɤª ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɡɚɜɨɟɜɚɥ Ȼɭɥɟ ɫɱɟɬ ɫɪɚɜɧɹɥ ɑɚɝɟɥɢɲɜɢɥɢ Ⱥ Ƚɨɫɬɹɦ ɫɪɚɡɭ ɞɚɥɢ ɩɨɧɹɬɶ ɤɬɨ ɲɟɜ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɦɚɬɱɚ ɜɨɬ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɛɟɞɧɨɝɨ ɝɨɥɚ ɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧɍɠɟɧɚɣɦɢ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɫɢɧɟɝɨɪɰɟɜ ȼɨɥɟɜɚɹ ɞɥɹ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚª ɫɬɚɥ Ⱦɹɤ ɧɚ ɧɭɬɟɢɝɪɵɂɛɪɚɟɜɨɬɤɪɵɥɫɱɟɬ ɞɨɫɬɨɣɧɚɹɩɨɛɟɞɚ ɣ ɦɢɧɭɬɟ ɢɝɪɵ ɉɨɛɟɞɨɣ ɫɜɨɟɣɤɨɦɚɧɞɵȼɩɟɪɜɨɦɬɚɣ ɜ ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɉɨɛɟɞɵ ɦɟ ɫɢɧɟɝɨɪɰɵ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɫɦɨɝ ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɧɢɢɸɧɹɜɪɚɦ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɚ ɥɸɛɢɦɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɥɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɇɚɞɟɠɞɚ ɛɵɥɚ ɧɚ ɤɚɯɝɨɬɭɪɚɎɄ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɤɨɤɲɟɬɚɭɰɟɜ ɣ ɨɬɪɟɡɨɤ ɦɚɬɱɚ ɧɨ ɧɚ ɣ ɩɪɢɧɢɦɚɥɜɝɨɫɬɹɯɤɨɦɚɧɞɭɢɯ ɦɢɧɭɬɟ ɢɝɪɵ ɬɨɱɤɭ ɩɨɫɬɚɜɢɥ Ɍɟɦɢɪɬɚɭ ɎɄ ©ȻɭɥɚɬȺɌɆª ɦɚɹ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɜɫɬɪɟ ȻɨɝɞɚɧɨɜɈɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɫɱɟɬ ɂɡɧɭɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɠɚɪɚ ɫɧɢɠɚɥɚ ɬɢɥɫɹ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɫ ɎɄ ©ɀɟɬɵ  ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɎɄ ©ȼɨɫɬɨɤª ɬɟɦɩ ɢɝɪɵ ɨɛɟɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɧɨ ɫɭɋɭɧɤɚɪªɁɞɟɫɶɞɜɚɝɨɥɚɡɚ ȼɦɟɫɬɟɫɦɚɟɦɢɜɟɫɧɨɣɡɚɤɨɧ ɜɫɟɠɟɉɚɫɢɱɧɢɤɧɚɦɢɧɭɬɟ ɩɢɫɚɥ ɧɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ Ȼɭɥɟɲɟɜ ɱɢɥɚɫɶ ɩɨɛɟɞɧɚɹ ɫɟɪɢɹ ©Ɉɤ ɫɦɨɝ ɜɵɜɟɫɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɫɢɧɟɝɨɪ ɩɟɪɜɵɣ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɜɬɨɪɨɣ ɠɟɬɩɟɫɚª ɰɟɜ ɉɨɡɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɛɟɡ ɧɚ ɣ ɋɩɭɫɬɹ ɦɢɧɭɬɵ ɝɨ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɚɬɚɤɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢ ɫ ɫɬɢ ɨɬɵɝɪɚɥɢ ɨɞɢɧ ɦɹɱ ɚɜɬɨ ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɢɝɪɟ ɢɸɧɹ ɤɨɤɲɟ ɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵȽɨɥɜɨɜɬɨɪɨɦ ɪɨɦ ɝɨɥɚ ɫɬɚɥ Ɂɚɞɨɪɨɠɧɵɣ ɬɚɭɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɫɬɪɟɬɢɥɚɫɶ ɫ ɬɚɣɦɟ ɚɠ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɢɝɪɵ ɇɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄ ©Ƚɟɮɟɫɬª ɢɡ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɵ ɧɚ ɫɦɨɝɡɚɛɢɬɶȻɭɥɟɲɟɜɅɢɲɶɡɚ ɢɝɪɵɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɥɚɆɚɬɱɡɚ ɞɨɦɚɲɧɟɦ ɩɨɥɟ ɋɱɟɬ ɨɬɤɪɵ ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɱɢɥɫɹɫɨɫɱɟɬɨɦɜɩɨɥɶ ɥɢ ɯɨɡɹɟɜɚ Ȼɨɦɛɚɪɞɢɪ ©Ɉɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɫɬɹɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɵ ɡɭɝɨɫɬɟɣɇɟɥɶɡɹɧɟɨɬɦɟɬɢɬɶ ɠɟɬɩɟɫɚª Ȼɭɥɟɲɟɜ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥ ɝɪɚɬɶ ɝɨɥɤɢɩɟɪɚ ɎɄ ©Ɉɤɠɟɬ ɱɬɨ ɞɥɹ ɝɨɥɤɢɩɟɪɚ ©Ɉɤɠɟɬɩɟ ɩɟɧɚɥɶɬɢ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɦɚɬɱɚ ɩɟɫª Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚª Ɏɪɨɥɨɜɚ ɷɬɨ ɛɵɥ ɞɟɛɸɬ ɋɩɭɫɬɹ ɦɢɧɭɬɵ ɫɱɟɬ ɫɪɚɜ ɡɚɛɢɬɨɝɨ ɦɹɱɚ ɜ ɜɨɪɨɬɚ ɯɨɡɹɟɜ ɧɵɣɦɚɬɱɇɟɩɥɨɯɨɟɧɚɱɚɥɨ ɧɹɥȾɭɛɤɨɜɁɚɱɟɬɵɪɟɦɢɧɭɬɵ ɫɬɚɥȼɨɥɤɨɜɉɨɫɥɟɝɨɬɭɪɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɬɚɣɦɚ Ɍɚɬ ȼɪɚɦɤɚɯɝɨɬɭɪɚɎɄ©Ɉɤ ɬɵɛɚɟɜ ɜɵɜɟɥ ɜɩɟɪɟɞ ɝɨɫɬɟɣ ɤɨɤɲɟɬɚɭɰɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɟ ɦɟ ɠɟɬɩɟɫªɩɪɢɧɹɥɧɚɫɜɨɟɦɩɨɥɟ ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɫɬɨɜɬɭɪɧɢɪɧɨɣɬɚɛɥɢɰɟ ɝɨɫɬɟɣɢɡɫɬɨɥɢɰɵɎɄ©Ⱥɫɬɚ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɚɬɚɤɚɦɢ ɥɢɲɶ ȿɳɟ ɬɪɢ ɨɱɤɚ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚªɉɟɪɜɵɣɬɚɣɦɧɟɛɵɥ ɧɚ ɦɢɧɭɬɟ ɦɚɬɱɚ ɇɟɫɬɟ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧ ɧɢ ɨɞɧɢɦ ɡɚɛɢ ɪɨɜ ɫɦɨɝ ɫɪɚɜɧɹɬɶ ɫɱɟɬ ɉɨɫɥɟ ɧɚɲɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɜ Ʉɚɪɚɬɚɭ ɬɵɦɝɨɥɨɦɇɨɩɨɫɥɟɜɨɜɬɨɪɨɦ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ ɝɞɟɢɸɥɹɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɜɫɟɝɨ ɮɨɪɜɚɪɞ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚª Ȼɭɥɟ ɤɚɡɚɥɨɫɶɧɢɱɶɹɧɟɢɡɛɟɠɧɚɇɨ ɥɢɲɶ ɞɜɭɯɫɨɬ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɡɪɢ ɬɟɥɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɱɭɞɨ ɫɨɬɜɨɪɢɥ Ȼɭɥɟɲɟɜ ɧɚ ɣ ɤɥɭɛɨɦ ©Ʌɚɲɵɧª ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɥ ɦɢɧɭɬɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɜɨɪɨɬɚɯɯɨɡɹɟɜɧɚɣɦɢɧɭ ɢɜɵɪɜɚɥɩɨɛɟɞɭɞɥɹɫɜɨɟɣɤɨ ɬɟ ɡɚɛɢɥ ɂɥɶɧɭɪ Ɇɚɧɝɭɬɤɢɧ ɦɚɧɞɵɆɚɬɱɨɤɨɧɱɢɥɫɹɫɨɫɱɟ ȼɬɨɪɨɣɡɚɞɜɟɦɢɧɭɬɵɞɨɮɢ ɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚª ɧɚɥɶɧɨɝɨɫɜɢɫɬɤɚɩɪɨɜɟɥɥɭɱ ȼɫɥɟɞɭɸɳɟɦɦɚɬɱɟɧɚɲɚɤɨ ɲɢɣ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫɚª ɦɚɧɞɚɜɫɬɪɟɬɢɥɚɫɶɫɎɄ©ɗɤɢ Ⱥɥɢɛɟɤ Ȼɭɥɟɲɟɜ ɡɚɛɢɜɲɢɣ ɛɚɫɬɭɡª ɋɱɟɬ ɨɬɤɪɵɥɢ ɝɨɫɬɢ ɫɜɨɣɣɦɹɱ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɣ ɩɨɛɟɞɟ ɡɚ ɧɚɣɦɢɧɭɬɟɷɬɨɫɞɟɥɚɥȻɚɣ ɠɚɧɨɜɇɚɷɬɨɦɜɩɟɪɜɨɦɬɚɣɦɟ ɨɞɢɧ ɬɭɪ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨ ɭɞɚɱɧɵɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɜɨɪɨɬɚ ɝɨɤɪɭɝɚɧɚɲɚɤɨɦɚɧɞɚɩɟɪɟɦɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɇɨ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɪɬɚ ɫɬɢɥɚɫɶ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɭɸ ɫɬɪɨɱɤɭ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɬɢ ɜɧɨɜɶ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɬɭɪɧɢɪɧɨɣɬɚɛɥɢɰɵ ɩɪɨɜɨɪɧɟɣɯɨɡɹɟɜɇɚɣɦɢ ɧɭɬɟ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɥ ɂɫɚɤɨɜ ɎɨɬɨɫɫɚɣɬɚRN]KHWSHVN] Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɢɱɟɝɨ ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɀɚɧɧɚȼɍɅɖɎȿɊɌ


8

№ 22 10 июля 2014 года

ɇɚɫɜɹɡɢ

ǟǎǖljǔǑǞljǠǎǚǛNjlj ǠǎǔǗNjǎǠǎǚǓǑǎǏǑǐǖǑ Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɩɨ ɥɢɰɢɢ ɍȼȾ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭɦɚɣɨɪɚɩɨɥɢɰɢɢɀɚɧɚɬɚ Ɇɭɫɢɩɨɜɚ ɪɚɫɩɢɫɚɧ ɩɨ ɦɢ ɧɭɬɚɦ ɧɨ ɨɧ ɧɚɲɟɥ ɜɪɟɦɹ ɱɬɨɛɵɨɬɜɟɬɢɬɶɧɚɪɹɞɢɧɬɟ ɪɟɫɭɸɳɢɯɧɚɫɜɨɩɪɨɫɨɜ ɀɚɧɚɬɆɚɪɚɲɟɜɢɱɤɚɤɨ ɜɚɧɚɫɟɝɨɞɧɹɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ" ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɉɪɢ ɧɢɯ ɱɟ ɥɨɜɟɤɚ ɩɨɝɢɛɥɢ ɩɨɥɭɱɢ ɥɢ ɬɪɚɜɦɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟ ɧɢ ɬɹɠɟɫɬɢ ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɝɨɞɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ȾɌɉ ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɩɪɟɞɭ ɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭ ɝɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɍȼȾ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɪɟɣɞɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢ ɹɬɢɹ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɫɟɤɚɟɦ ɝɪɭɛɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɩɪɚɜɢɥɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɜɨ ɞɢɬɟɥɹɦɢ ɇɚɲɢɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢ ɤɚɦɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɪɨ ɬɨɤɨɥɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɧɚɥɨɠɟɧɵ ɲɬɪɚɮɵ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭɬɟɧɝɟ ȿɫɬɶɥɢɮɚɤɬɵɤɨɝɞɚɩɨ ɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ȾɌɉ ɜɨɞɢ ɬɟɥɢɩɨɤɢɞɚɥɢɦɟɫɬɨɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɹ" Ʉɚɤɨɟ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɝɪɨɡɢɬɬɚɤɢɦɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɦ" Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɮɚɤ ɬɨɜ ɤɨɝɞɚ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɫɛɟɝɚɸɬ ɫ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɹɢɡɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜɯɨɞɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɨɡɵɫɤɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɫɨ

ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢɞɨɪɨɠɧɨɣɩɨɥɢɰɢɢɧɚɩɨɫɬɭ ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɧɚ ɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɭɞ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹ ɬɢɹɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɦ ɍɫɬɚ ɧɨɜɥɟɧɵ ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢɡ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɧɚɫɟɝɨɞ ɧɹ ȾɌɉ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɱɢ ɧɟɧɵ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɦ Ɂɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭ ɟɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɧɚɜɨɠɞɟɧɢɟɫɪɨɤɨɦɧɚ ɝɨɞ ɚɪɟɫɬ ɧɚ ɫɭɬɨɤ ɜɫɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɟɩɟɧɢɬɹɠɟ ɫɬɢɬɟɥɟɫɧɵɯɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ Ʉɚɤɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫ ɧɟɬɪɟɡɜɵɦɢɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ" ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɬɚɬɶɟ Ʉɨɞɟɤɫɚ ɊɄ ɨɛ ɚɞɦɢɧɢ ɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɩɨɝɨɪɨɞɭɄɨɤɲɟɬɚɭɜɵɹɜɥɟɧɨ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɂɚ ɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɧɟɬɪɟɡɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɟɞ ɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɥɢɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ ɫɪɨ

ǰǼǾDZǮǿȀǾǼǹdzǾ țȎDzǼǰdzǾǶǶ ɂɦɟɸɳɢɣɫɭɞɢɦɨɫɬɶɩɨɪɚɡ ɥɢɱɧɵɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɍɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɄɨɞɟɤɫɚɊɄɠɢɬɟɥɶɌɚɣɵɲɢɧ ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯ ɫɬɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ⱥ ɪɟɲɢɥ ɪɚɡɠɢɬɶɫɹ ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɗɬɨɬ ɜɢɡɢɬ ɡɚɜɟɪ ɲɢɥɫɹɞɥɹɧɟɝɨɩɟɱɚɥɶɧɨ Ɋɚɧɧɢɦɭɬɪɨɦɜɨɞɢɧɢɡɢɸɧɶ ɫɤɢɯ ɞɧɟɣ ɨɧ ɩɨɩɭɬɧɵɦ ɬɪɚɧɫ ɩɨɪɬɨɦɞɨɛɪɚɥɫɹɞɨɝɨɪɨɞɚɄɨɤ ɲɟɬɚɭ ȼɵɣɞɹ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɫɤɢɣ ɞɨɥɝɨ ɛɪɨɞɢɥ ɜɵɢɫɤɢɜɚɹɤɜɚɪɬɢɪɵɝɞɟɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɪɚɡɠɢɬɶɫɹ ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɉɨɝɭɥɹɜ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ ɪɟɲɢɥ ɞɟɣ ɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɨɛɭɦɁɚɲɟɥɜɩɨɞɴ ɟɡɞɞɨɦɚʋɢɩɨɡɜɨɧɢɥɜɞɜɟɪɶ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɷɬɚɠɟ Ɉɬɤɪɵɥɚ ɩɨɠɢɥɚɹ ɠɟɧ ɳɢɧɚɇɟɞɨɥɝɨɞɭɦɚɹɡɥɨɭɦɵɲ ɥɟɧɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɪɨɦɩɨɩɪɨɜɟɪɤɟɩɪɢɛɨɪɨɜɭɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɜɨɞɵ ɇɚɬɚɤɭɸɥɟɝɟɧɞɭɭɧɟɝɨɢɦɟ ɥɢɫɶɥɢɩɨɜɵɟɛɭɦɚɝɢɹɤɨɛɵɞɥɹ ɡɚɩɢɫɟɣɢɪɭɱɤɚɀɟɧɳɢɧɚɧɢ ɱɟɝɨɧɟɩɨɞɨɡɪɟɜɚɹɩɪɨɜɟɥɚɟɝɨ ɜ ɜɚɧɧɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɝɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜ ɥɟɧɵɫɱɟɬɱɢɤɢɋɨɡɞɚɜɚɹɜɢɞɪɚ ɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚɱɚɥ ɢɯ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ

Ɂɚɬɟɦ ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɪɚɡɦɟɧɹɬɶ ɟɦɭ ɤɪɭɩɧɭɸ ɤɭɩɸɪɭ ɇɚ ɱɬɨ ɠɟɧ ɳɢɧɚ ɫɨɝɥɚɫɢɥɚɫɶ Ɂɚɲɥɚ ɜ ɡɚɥ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ ɞɨɫɬɚɥɚ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɤɨɧɜɟɪɬɟ ɢ ɫɬɚɥɚ ɢɯ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɦɟ ɧɚ ɇɨ ɧɭɠɧɵɯ ɤɭɩɸɪ ɭ ɧɟɺ ɧɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶɍɜɢɞɟɜɤɭɞɚɯɨɡɹɣɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɩɨɥɨɠɢɥɚ ɤɨɧɜɟɪɬ ɫ ɞɟɧɶɝɚɦɢ Ⱥ ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɩɨɩɢɬɶ ɜɨɞɵ ɉɨɤɚ ɠɟɧɳɢɧɚ ɯɨɞɢɥɚ ɡɚ ɜɨɞɨɣ ɧɚ ɤɭɯɧɸ ɡɥɨɭɦɵɲɥɟɧ ɧɢɤɜɡɹɥɞɟɧɶɝɢɢɛɵɥɬɚɤɨɜ Ȼɵɫɬɪɨ ɜɵɛɟɠɚɥ ɢɡ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɩɨɣɦɚɥ ɬɚɤɫɢ ɢ ɩɨɟɯɚɥ ɜ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ ɉɟɪɟɫɱɢɬɚɜ ɭɥɨɜ ɨɛ ɪɚɞɨɜɚɥɫɹ ɧɟɦɚɥɨɣ ɫɭɦɦɟ ɜ  ɬɟɧɝɟ Ɉɛɧɚɪɭɠɢɜ ɩɪɨɩɚɠɭ ɯɨɡɹɣɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɡɚɩɨɦɨɳɶɸɜɍȼȾɝɨɪɨɞɚɄɨɤ ɲɟɬɚɭɂɧɟɧɚɩɪɚɫɧɨɑɟɪɟɡɧɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɛɵɥ ɩɨɣɦɚɧ ɉɨɫɥɟ ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɹɫɧɢɥ ɱɬɨ ɜɫɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɬɪɚɬɢɥɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɨɬɪɟɦɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɷɩɢɡɨɞɚɦ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚ ɟɬɫɹ ɡɚɞɟɪɠɚɧɧɵɣ Ɍɚɤ ɞɨɜɟɪ ɱɢɜɨɫɬɶ ɯɨɡɹɟɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫɩɨɫɨɛ ɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ

ɤɨɦɧɚɝɨɞɚɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɵɧɨɫɢɬɫɹ ɫɭɞɨɦ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɞɨ ɥɟɬ ɥɢɲɟɧɢɹɜɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɚɪɟɫɬ ɫɪɨ ɤɨɦɧɚɫɭɬɨɤɁɚɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟɫɭɬɨɤ ɑɬɨ ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɩɪɢɱɢ ɧɚɦɢȾɌɉ"Ʉɚɤɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɫɟɛɹ" ɉɪɢɱɢɧɚ ɚɜɚɪɢɣ ɡɚɤɥɸ ɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɢɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɧɚ ɪɭɲɚɸɬ ɉɉȾ Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɩɪɨ ɫɬɭ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸɬ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɪɚɡɦɟɬɤɭ ɱɬɨ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɦ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥ ɜɟɥɢɤ ɫɨɛɥɚɡɧ ɢɯ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɋɚɦɨɣ ɪɚɫɩɪɨ ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɞɨɪɨɠ ɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɯɚɱɟɫɬɜɨ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɷɬɨɦɭ ɦɨɥɨɞɵɟ ɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɤɪɚɫɨɜɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɞɨɪɨɠ ɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹȿɫɥɢȼɵɨɬɧɨ ɫɢɬɟɫɶ ɤ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɉɈɆɇɂɌȿ ɱɬɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɧɚɞɨɪɨɝɟɝɨɪɚɡ ɞɨ ɜɵɲɟ ɦɧɢɦɨɝɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞ ɫɬɜɚɢɠɟɥɚɧɢɹɭɫɩɟɬɶɜɟɡɞɟɢ ɜɫɸɞɭ Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɨɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɜɫɟɯɩɪɚɜɢɥ ɬɪɟɡɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟɩɨɪɵɜɨɜɥɢɯɚɱɟ ɫɬɜɚ Ɂɚ ɯɚɥɚɬɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɜɧɢ ɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɥɸɞɢ ȼ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɩɥɚɬɹɬ ɫɚɦɵɦ ɞɨɪɨɝɢɦ ± ɫɨɛ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɜɬɟɱɟɧɢɟɫɭɬɨɤ ɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɤɪɚɠɚ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɠɢɡɧɹɦɢ ɪɚɫɤɪɵɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɧɭɸ ɤɪɚ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɪɟ ɫɬɭɩɥɟɧɢɣɌɨɥɶɤɨɜɷɬɨɦɝɨɞɭ Ɏɨɬɨɫɫɚɣɬɚ ɠɭɧɚɬɟɧɝɟ ɢɡ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɪɟɝɢ DNPRODGYGN] ɢɸɧɹ ɜ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɚɠ ɱɭɠɨɝɨ ɍȼȾɩɨɫɬɭɩɢɥɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɠɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ   ɤɪɚɠɢ ɬɟɥɶɧɢɰɵɄɨɤɲɟɬɚɭɨɬɨɦɱɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɵ ɢɡ ɤɜɚɪɬɢɪ ɝɪɚɠ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɥɢɰɚɩɨɯɢɬɢɥɢɢɡ ɞɚɧȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɵɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɨ ɜɨɞɜɨɪɟɧ ɜ ɢɡɨɥɹɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧ ɡɨɥɨɬɵɟɢɡɞɟɥɢɹɋɭɦɦɚɭɳɟɪ ɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɞɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɬɟɧɝɟ ȼ ɤɪɚɠ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɧɢɡɢɬɶ ɧɚ ɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɗɬɚɩɚɪɬɢɹɩɨɰɟɧɚɦɱɟɪɧɨ ɯɨɞɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɨɡɵɫɤɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɝɨɪɵɧɤɚɊɨɫɫɢɢɦɨɠɟɬɫɬɨɢɬɶ ɦ ɟ ɪ ɨ ɩ ɪ ɢ ɹ ɬ ɢ ɣ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɧɚɲɢ ɞɟɧɶɝɢ ɫ ɨ ɬ ɪ ɭɞ ɧ ɢ ɤ ɚ ɦ ɢ ɤ ɪ ɢ ɦ ɢ ɧ ɚ ɥ ɶ ɧ ɨ ɣ ɨɤɨɥɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜɬɟɧɝɟ ɩɨɥɢɰɢɢ ɛɵɥɚ ɡɚɞɟɪɠɚɧɚ ɩɨ ɞɨɡɪɟɜɚɟɦɚɹ ɤɨ ɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɫɧɨɯɨɣɩɨɬɟɪɩɟɜ ɲɟɣ ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɜɨɡɛɭɠ ɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨɩɨɫɬɱ ɍɄɊɄ ɤɪɚɠɚ ɞɟɜɭɲɤɚ ɧɚɯɨ ɞɢɬɫɹɩɨɞɩɨɞɩɢ ɫɤɨɣɨɧɟɜɵɟɡɞɟ

Из квартиры вынесли почти на миллион

ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɜɦɟɫɬɟɫɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢɜɪɭɱɚɸɬɩɚɦɹɬɤɢɜɨɞɢɬɟɥɹɦ

ǘǭDZǭȀȄȀȌǸǭǷǻǸǮǭǾǷǵǰDzǽǻǵǺǭ ȼ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɧɚɪɤɨɤɭɪɶɟɪ ɩɟɪɟɜɨɡɢɜɲɢɣ ɤɝɝɟɪɨɢɧɚɱɟɪɟɡɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɜɊɨɫɫɢɣɫɤɭɸɎɟɞɟɪɚɰɢɸ ɢɸɥɹ ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ ©Ʉɚɪɚ ɝɚɧɞɚȺɫɬɚɧɚª ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɦɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɛɵɥ ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ©Ɏɨɥɶɤɫɜɚɝɟɧɝɨɥɶɮª ɪɭɥɢɥ ɤɨɬɨɪɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ Ʉɵɪɝɵɡ ɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɯɨɞɟɨɛɵ ɫɤɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɥɭɠɟɛɧɨ ɪɨɡɵɫɤɧɨɣ ɫɨɛɚɤɢ ɩɨ ɤɥɢɱɤɟ Ʌɚɞɚ ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɩɨɞ ɨɛɲɢɜɤɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫ ɡɚɞɧɟɣ ɥɟ ɜɨɣɫɬɨɪɨɧɵɛɵɥɨɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɢ ɢɡɴɹɬɨ ɤɭɫɤɨɜ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ ɧɵɯ ɤɚɦɟɪ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɞɥɢɧɵ ɡɚɩɚɹɧɧɵɯ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɉɪɢ ɜɫɤɪɵɬɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɤɚɦɟɪ

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɛɟɥɨɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫɨ ɫɩɟɰ ɢɮɢɱɟɫɤɢɦɡɚɩɚɯɨɦ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɚɤɬɭ ɫɭɞɟɛɧɨ±ɦɟ ɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢɡɴɹ ɬɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɟ ɪɨɢɧɨɦ ɨɛ ɳɢɦ ɜɟɫɨɦ ɤɝ ȼ ɨ ɡ ɛɭɠ ɞ ɟ ɧɨ ɭɝɨɥɨɜ ɧɨɟ ɞɟɥɨ ɩɨ ɫɬ ɱ ɍɄ ɊɄ ɧɟɡɚ ɤɨɧɧɚɹ ɩɟɪɟ ɜɨɡɤɚ ɧɚɪ ɤɨ ɬ ɢ ɱ ɟ ɫ ɤ ɢ ɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚ ɞ ɟ ɪ ɠ ɚ ɧ ɧ ɵ ɣ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ.


9

ɉɭɥɶɫɪɟɝɢɨɧɨɜ [ ȿɊȿɃɆȿɇɌȺɍɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

ʑʔʡʔʟ

ˇ˃˔˕ˠːˈ˓ˆˋˡˇˎˢˎ˃ˏ˒ˑ˚ˈˍǤ ʗːˈ˕ˑˎ˟ˍˑǥ ȼɪɚɦɤɚɯɬɟɥɟɦɨɫɬɚɫȽɥɚɜɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɇɭɪɫɭɥ ɬɚɧɨɦ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜɵɦ ɨ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ƚɉ ɎɂɂɊ ɜ ȿɪɟɣɦɟɧɬɚɭ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©ɋɚɦɪɭɤ ɗɧɟɪɝɨª Ⱥɥɦɚɫɚɞɚɦ ɋɚɬɤɚɥɢɟɜ ɞɚɥ ɨɬɱɟɬ ɨ ɯɨɞɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ȿɪɟɣɦɟɧɬɚɭɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ȼ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ ɩɪɢ ɧɹɥɭɱɚɫɬɢɟɚɤɢɦɨɛɥɚɫɬɢɋɟɪɝɟɣɄɭɥɚɝɢɧ

№ 22 10 июля 2014 года

[ȻɍɊȺȻȺɃɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

ǪȒȘțȚȖȔȖȚȍȓȍ ȕțȎȕȖȏȕȈȚȤȧȏȣȒȐ ɢɸɥɹ ɝɨɞɚ ɜ ɨɬɟɥɟ ©5L[RVª ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜɵɟɡɞ ɧɨɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜ ɤɟ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɷɥɢɬɧɵɯ ɬɭ ɪɢɫɬɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɞɵɯɚ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɧɢ ɰɢɚɬɨɪɨɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭ ɩɢɥɨ ɌɈɈ ©Ȼɭɪɚɛɚɣ Ɍɭɪɢɡɦ ɋɢɬɢª  ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɚɤɢ ɦɚɬɚ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɭɪɢɡɦɚɫɭɱɚ ɫɬɢɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚ ɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚ ɰɢɢɡɚɧɹɬɨɫɬɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢ ɬɢɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣȼɍɁɨɜ ɢɋɍɁɨɜ

Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ©Ⱥԕɦɨɥɚ Ɇɟ ɞɢɚ Ɉɪɬɚɥɵԑɵª ɡɞɟɫɶ ɫɨɫɬɨɹ ɥɨɫɶɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɨɜɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤɚɞɪɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɥɨɞɟɠ ɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɢɫɬɚɠɢɪɨɜɨɤɧɚ ɛɚɡɟ ɥɭɱɲɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɓȻɄɁ Ɉɫɨɛɵɣ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɫɨ ɡɧɚɧɢ ɟɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜȻɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɨɡ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɯɨɞɹ ɳɢɦɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚ ɛɚɡɟ ɨɬɟɥɹ 5L[RV ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɦ

[

]

ɇɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɭɠɟ ɜɨɡɜɵɲɚɸɬɫɹ ɬɪɢ ɦɟɬɪɨ ɜɵɟ ɜɟɬɪɹɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɥɨɩɚɫɬɟɣ ɦɟɬɪɚɫɨɨɛɳɚɟɬɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚɚɤɢɦɚɨɛɥɚɫɬɢɂɯ ɨɛɳɚɹɦɨɳɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɆȼɬɉɨɫɥɨɜɚɦȺɥɦɚ ɫɚɞɚɦɚɋɚɬɤɚɥɢɟɜɚɪɚɛɨɬɵɜɟɞɭɬɫɹɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣɪɚɫ ɲɢɪɟɧɢɹɞɨɆȼɬɚɷɬɨɝɨɩɨɩɨɞɫɱɟɬɚɦɫɩɟɰɢɚɥɢ ȿɋɂɅɖɋɄɂɃɊȺɃɈɇ ɫɬɨɜ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɬɵɫɹɱ ɤɜɚɪɬɢɪ Ʉ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɇɵ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨɞ ɨɫɨɛɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɭɫɥɨɜɢɹɪɟɝɢɨɧɚɜɫɟɭɡɥɵɜɟɬɪɨɷɧɟɪɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨɥɨɠɢɥ Ƚɥɚɜɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©ɋɚɦɪɭɤ ɗɧɟɪɝɨª ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɚɲɟɦɭ ɩɨ ɪɭɱɟɧɢɸɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣɜɵɫɬɚɜɤɢ (;32 ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟ ɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɜɵɫɬɚɜɤɢɡɚɫɱɟɬɷɧɟɪɝɢɢɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ȿɪɟɣɦɟɧɬɚɭɫɤɨɣȼɗɋɞɨɛɚɜɢɥɨɧ Ʌɢɞɟɪ ɇɚɰɢɢ ɇɭɪɫɭɥɬɚɧ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ©ɨɧ ɥɚɣɧª ɞɚɥ ɯɨɪɨɲɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦɟɝɨɨɝɪɨɦɧɭɸɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚ ɧɨɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼɗɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜ ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚ ɬɢɜɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ©ɩɢɨɧɟ ɪɨɦªɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɉɨɫɥɚɧɢɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɄ©ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ©Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧª ɧɨɜɵɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɫ ɫɨɫɬɨɹɜ ɲɟɝɨɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚª ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɫɟɝɨ ȼ ɤɨɧɰɟ ɢɸɧɹ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɥɶ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ ɩɨ ɫɩɨɪɬɚɧɟɬɨɥɶɤɨɪɚɣɨɧɚɢɨɛ ɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɢɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯɜɢɞɨɜɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɥɶɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɫɪɟɞɢ ɸɧɨ ɥɚɫɬɢɧɨɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦ ɲɟɣ ɧɚ ɩɪɢɡɵ ɚɤɢɦɚ ȿɫɢɥɶ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɞɧɟɣ ɫɩɨɪ ɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɬɫɦɟɧɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɫɜɨɟ ɦɚ ɩɚɦɹɬɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɧɟ ɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɫɨɜɵɯ ȻɍɅȺɇȾɕɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ ɪɚɊɄɩɨɜɨɥɶɧɨɣɛɨɪɶɛɟɌɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦ ɡɚ ɥɟɝɟɧɚ ɂɫɤɚɤɨɜɚ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɹɜɲɢɦɩɟɪɜɵɟɜɬɨɪɵɟɢɬɪɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɫɩɨɪɬɚ ɊɄ ɱɟɦɩɢ ɬɶɢɦɟɫɬɚɛɵɥɢɜɪɭɱɟɧɵɦɟɞɚ ɨɧɚ ɊɄ ɢ ɩɪɢɡɟɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚ ɥɢɢɩɚɦɹɬɧɵɟɩɨɞɚɪɤɢɬɚɤɠɟ ɪɨɞɧɵɯ ɬɭɪɧɢɪɨɜ Ɇɚɞɢ ɂɫ ɜɪɭɱɟɧɵ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɪɢɡɵ ɨɬ ɤɚɤɨɜɚ Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɫɟɦɶɢ ɂɫɤɚɤɨɜɵɯ ɬɪɟɧɟɪɚɦ ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª ɱɶɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɡɚɧɹɥɢ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɑɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɬɭɪɧɢɪɚ ɢ ɧɚ ɬɭɪɧɢɪ ɫɴɟɯɚɥɢɫɶ ɛɨɪɰɵ ɫɟɦɶɹ ɂɫɤɚɤɨɜɵɯ ɛɥɚɝɨɞɚ ɢɡɪɚɡɧɵɯɭɝɨɥɤɨɜɫɬɪɚɧɵɨɬ ɪɹɬ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɨɣ ȺɥɦɚɬɵɞɨɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɩɨɦɨɳɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɌɈɈ ɢ ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɪɭ ɢɡ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚ ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ȺɈ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɱɬɨ ɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɛɵ ɩɨɱɬɢɬɶ ɫɜɟɬɥɭɸ ɩɚɦɹɬɶ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɤɚɮɟɢɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ Ɍɨɥɟɝɟɧɚ ɢ Ɇɚɞɢ ɂɫɤɚɤɨɜɵɯ ɜɫɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɜɧɟɫɲɢɯɛɨɥɶɲɨɣɜɤɥɚɞɜɪɚɡ ɱɟɥɨɜɟɤ

ǛǼǹǶDZǹǑǺdzǩdzǷǫȄǾ ǺǷǪǹǩǴǪǷǹǿǷǫ

[

]

ǎȀDZȉǿDzȀǯDzǽDzǺȈ² ǮȀDZDzǹǾǻȅǼǭǸǭǹǵ

[

ɄɈɊȽȺɅɀɕɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

Ⱥɥɞɚɪɤɨɫɟ ɡɚɹɜɢɥɫɹɜɥɚɝɟɪɶ ɇɚ ɞɧɹɯ ɜ Ɇɚɤɢɧɫɤɟ ɜ ɱɟɫɬɶ Ⱦɧɹ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫɨɫɬɨɹ ɥɨɫɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɡɚɜɨɞɚ ɌɈɈ ©7UDQV7HFK0DVK /7'ª ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɩɢɬɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɚɦɢ

ɫɬɢɬɟɥɶ ɚɤɢɦɚ Ȼɭɥɚɧɞɵɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚɈɋɦɚɝɭɥɨɜɞɟɩɭɬɚɬɵ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɢɯɚɬɚ ɜɟɬɟɪɚ ɧɵɬɪɭɞɚɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɝɨɫɭ ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɟɫɶ ɧɚɱɚ ɥɨɫɶɜɨɤɬɹɛɪɟɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚ ɞɢɬɶ  ɲɩɚɥ  ɦ ɫɬɢɫɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɪɚɞɢɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɨɤ ɜ ɝɨɞ ɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɨɧɨ ɫɥɭɱɚɹ ɫɸɞɚ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɡɚɦɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɦɚɥɟɧɶɤɢɟ

ȼɪɨɞɟɧɟɛɨɥɶɲɨɟɧɨɨɱɟɧɶ ɫɬɢ ± ɝɨɫɬɹɦɢ ɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ  ɢɸɥɹ ɨɫɦɨɬɪɟɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɚɤ ɡɞɟɫɶ ɜ Ʉɡɵɥɬɭɫɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨ ɛɭɞɭɬɨɬɞɵɯɚɬɶɪɟɛɹɬɚ ɥɟ ɩɪɨɲɥɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ Ⱥ ɨɧɢ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɥɚɝɟɪɹ ©ɒɿɪɤɿɧ± ɥɚɝɟɪɹ ɧɚɪɹɞɧɵɦɢ ɢ ɞɨɜɨɥɶ ɚɣª ɫɨɨɛɳɚɟɬ ©Ⱥԕɦɨɥɚ Ɇɟ ɧɵɦɢ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɨɬɪɹɞɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  ɦɥɧ ɬɟɧɝɟ ɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª ©ɒɚԙɵɪɚԕª ɢ ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛɨ ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɞɪɨ ɨɬɪɚɩɨɪɬɨɜɚɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢ ɇɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɤɭɥɚɝɟɪɹɨɧɚɱɚɥɟɫɟɡɨɧɚɉɨ ɧɚɰɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɹɜɢɥɢɫɶ ɝɨɫɬɢ ± ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɪɟɞɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɹɜɢɥɫɹ ɩɪɨɩɢɬɤɭɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɲɩɚɥɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚ Ⱥɥɞɚɪɤɨɫɟ ɢ ɪɚɫɫɦɟɲɢɥ ɜɫɟɯ ɞɨɫɨɤ ɧɢɹ Ʉ Ȼɚɣɝɭɥɨɜɚ ɚɤɢɦ Ʉɚɪɚ Ȼɚɛɭɲɤɢ Ɉɱɟɧɶɜɚɠɧɨɱɬɨɫɨɬɤɪɵ ɲɚɥɝɢɧɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɟɦ ɡɚɜɨɞɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ȽɚɛɞɵɋɚɛɵɪɆɭɯɚɦɟɞɞɢɦɟ ɩɪɨɜɟɥɢɨɛɪɹɞɲɚɲɭɚɭɠɤɚɤ ɫɬɚɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɱɬɨɫɵɝɪɚɟɬ ɬɨɞɢɫɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɜɵɫɬɭ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɜ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɠɢɬɟ ɀ ȿɥɟɭɨɜɚ Ⱦ Ɉɦɚɪɨɜ Ƚɨ ɩɥɟɧɢɹɦɢɪɟɛɹɬ ɥɟɣȻɭɥɚɧɞɵɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª


10 № 22 10 июля 2014 года

ȼɫɜɨɛɨɞɧɭɸɦɢɧɭɬɤɭ

ɉɨɱɟɦɭɥɸɞɢɬɚɤɧɟɥɸɛɹɬ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɢ" ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɫɸ ɧɟɞɟɥɸ ɨɧɢɩɥɚɧɢɪɭɸɬɜɷɬɨɬɞɟɧɶɧɚɱɚɬɶɧɨɜɭɸɠɢɡɧɶɧɨɜɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɬɨ ɢ ɫɬɚɪɚɹ ɜɪɨɞɟɧɢɱɟɝɨ ɉɪɢɡɧɚɤ ɱɬɨ ɬɵ ɞɨɛɢɥɫɹ ɱɟɝɨɬɨɜɠɢɡɧɢɫɬɨɛɨɣɡɞɨ ɪɨɜɚɸɬɫɹɚɬɵɢɯɧɟɡɧɚɟɲɶ Ƚɨɫɬɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹɱɬɨɤɜɚɪɬɢɪɭɟɳɟɩɪɢɲɥɨɫɶ ɭɛɢɪɚɬɶ ɞɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ©ɢɡɜɢɧɢɬɟɱɬɨɧɟɭɛɪɚɧɨª Ɇɭɠ ɩɪɢɟɯɚɥ ɞɨɦɨɣ ɩɪɢ ɜɺɡ ɫɟɛɟ ɩɢɜɨ ɠɟɧɟ ɦɨɪɨɠɟ ɧɨɟ ɋɢɞɢɬ ɬɟɩɟɪɶ ɨɛɢɠɟɧ ɧɵɣɦɨɪɨɠɟɧɨɟɟɫɬ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɥɚɱɧɨɟ ɦɟɫɬɨɤɨɬɨɪɨɟɩɨɫɟɳɚɸɹ²ɷɬɨ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɣɨɬɞɟɥ Ɇɨɥɞɚɜɫɤɢɟ ɜɨɟɧɧɵɟ ɝɞɟ ɬɨ ɨɬɤɨɩɚɥɢ ɞɜɟ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɩɭɲɤɢ ɫɬɪɟɥɹɸɳɢɟ ɹɞɪɚ ɦɢɢɨɛɴɹɜɢɥɢɨɛɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɹɞɟɪɧɵɦɨɪɭɠɢɟɦ ȼ Ɇɨɫɤɜɟ /DPERUJKLQL ɡɚ ɦɥɧɪɭɛɥɟɣɩɪɨɬɚɪɚɧɢɥɜɢɬɪɢɧɭɐɍɆɚ ɐɍɆ ɩɨɫɩɟɲɢɥ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɫ ɲɢɧɭ ɡɚɛɪɚɥɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɟɫɬɚɚɜɚɪɢɢ ɮɥɟɲɤɭ ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɲɥɚ ɜ ɫɚɥɨɧɟɢɤɨɝɞɚɡɚɤɪɵɜɚɥɚɞɜɟɪɶ ɫɥɨɦɚɥɚɤɥɸɱ Ɇɭɠɜɨɡɦɭɳɚɟɬɫɹ ɂɝɞɟɬɵɲɥɹɥɚɫɶɞɨɩɹɬɢ ɇɚɞ ɧɟɣ ɩɨɬɨɦ ɞɨɥɝɨ ɩɨɞɲɭɱɢɜɚɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɤɥɸɱɢ ɭɬɪɚ" ɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ©Ɇɟɪɫɟɞɟɫª ɨɬɀɟɧɚ Ɉɣɧɟɧɚɱɢɧɚɣɒɥɹɸɬ ɤɪɵɬɶ ɫɹɝɭɥɹɳɳɳɢɟɚɹɩɭɬɟɲɟɟ ɟɫɬɜɭɸɸ ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɨɱɶɸ ɦɟɧɹ ɪɚɡ ɛɭɞɢɥ ɧɚɫɬɵɪɧɵɣ ɢ ɩɶɹɧɵɣ ɋɟɝɨɞɧɹ ɞɪɭɝ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɡɚ- ɝɨɥɨɫ ɢɫɬɨɲɧɨ ɞɨɧɨɫɹɳɢɣ ɫɹɫɭɥɢɰɵ©əɧɚɚɚɚɚɚəɧɚ ɛɚɜɧɭɸɢɫɬɨɪɢɸɢɡɠɢɡɧɢ Ɂɚɱɺɬ Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɡɚɛɵɥɚ ɬɟ- ɚɚɚɚɚɌɵɝɞɟəɧɚɚɚɚɚªɢ ɬɪɚɞɶ ɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦɢ ɞɨɦɚ ɬɚɤɦɢɧɭɬɞɟɫɹɬɶɧɟɩɪɟɤɪɚ ɢ ɫɩɪɨɫɢɥɚ ɭ ɞɪɭɝɚ Ʌɺɯɢ Ɍɨɬ ɳɚɹɇɚɭɥɢɰɟɠɚɪɤɨɢɞɭɲ ɞɚɥ ɟɣ ɤɥɸɱɢ ɨɬ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɨɤɧɨ ɫɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ ɛɟɥɨɣ ɮɥɟɲɤɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹɜɨɬɤɧɭɬɚɜɦɚɝɧɢɬɨɥɭ Ɂɚɬɨ ɩɪɨɫɧɭɥɨɫɶ ɞɪɭɝɨɟ ɠɟ ɥɚɧɢɟ ɜɵɣɬɢ ɢ ɧɚɫɬɭɱɚɬɶ ɜɫɺɟɫɬɶ ɉɪɢɲɥɚ ɝɥɚɡɚ ɧɚ ɦɨɤɪɨɦ ɸɧɨɦɭ Ɋɨɦɟɨ ɩɨ ɛɚɲɤɟ ɇɟɪɜɧɨ ɡɚɤɭɪɢɜ ɫɢɝɚɪɟɬɭ ɹ ɦɟɫɬɟ ɉɪɨɫɬɢ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɹ ɩɪɢɧɹɥɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɦɟ ɤɥɸɱ ɜ ɡɚɦɤɟ ɫɥɨɦɚɥɚ ɤɨɝɞɚ ɬɚɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɨɤɧɨɦ ɮɢɝɭɪ ɤɨɣ ɞɭɦɚɹ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɹ ɡɚɤɪɵɜɚɥɚɦɚɲɢɧɭ ɂɞɨɫɬɚɺɬɢɡɫɭɦɨɱɤɢɧɟɡɧɚ- ɯɜɚɬɢɬɱɬɨɛɵɩɨɛɨɪɨɬɶɥɟɧɶ ɤɨɦɭɸɅɺɯɟɮɥɟɲɤɭɦɚɥɟɧɶ- ɨɞɟɬɶɫɹ©əɧɚɚɚɚəɧɚɚɚɚɚª ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɜɨɩɢɬɶɬɨɬɌɭɬ ɤɭɸɜɫɬɪɚɡɚɯ Ⱦɪɭɝ ɭɜɢɞɟɥ ɱɬɨ ɮɥɟɲɤɚ ɧɟ ɫɥɵɲɭ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɨɤɧɚ ɬɨɧɤɢɣ ɝɨɥɨɫɨɤ ©ɑɟɝɨ ɦɢ ɟɝɨɢɫɬɚɥɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ȼ ɨɛɳɟɦ ɨɧɚ ɨɬɤɪɵɥɚ ɟɝɨ ɥɵɣ"ª ©əɧɚɹɥɸɛɥɸɬɟɛɹªɟɝɨ ɤɥɸɱɨɦ ɱɶɸɬɨ ɱɭɠɭɸ ɦɚɝɨɥɨɫɡɚɦɟɬɧɨɩɪɢɨɛɨɞɪɢɥɫɹ

©ɂɹɬɟɛɹɦɢɥɵɣȺɬɟɩɟɪɶ ɢɞɢ ɞɨɦɨɣ ɫɩɚɬɶ ɡɚɜɬɪɚ ɩɨ ɡɜɨɧɸ ɬɟɛɟª ©ɏɨɪɨɲɨɨɨɨª ɫ ɷɬɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɮɢɝɭɪ ɤɚ ɪɚɞɨɫɬɧɨɣ ɩɪɢɩɪɵɠɤɨɣ ɫɬɚɥɚ ɛɵɫɬɪɨ ɭɞɚɥɹɬɶɫɹ ɨɬ ɞɨɦɚ ȼɫɺɬɚɤɢ ɦɨɹ ɫɨɫɟɞɤɚ ɨɱɟɧɶ ɧɚɯɨɞɱɢɜɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ Ʉɫɬɚɬɢ ɨɧɚ ɧɟ əɧɚ ɨɧɚ ɇɚ ɬɚɲɚ ɍ ɩɪɢɹɬɟɥɹ ɫɤɨɧɱɚɥɫɹ ɧɨɭɬɛɭɤɹɜɵɤɥɹɧɱɢɥɭɧɟɝɨɨɫɬɚɜɲɭɸɫɹ ɨɬ ɧɨɭɬɚ ɮɢɪɦɟɧɧɭɸ ɫɭɦɤɭ ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ ©7RVKLEDª Ȼɵɜɚɟɬ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɜɨɡɢɬɶ ɜ ɷɬɨɣ ɫɭɦɤɟ ɭɞɨɛɧɨ Ʉɚɤ ɪɚɡ ɜɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ Ⱥ ɢ ɛɭɦɚɝɢ ɜ ɧɟɣ ɧɟ ɦɧɭɬɫɹ ɂɞɭ ɫɡɚɞɢ ɬɨɥɤɚɸɬ ɜ ɥɟɜɨɟ ɩɥɟɱɨ ɦɚɲɢɧɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɸɫɶ ɜɥɟɜɨ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡ ɩɪɚɜɨɣ ɪɭɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɩɚɪɶ ɜɵɪɵɜɚɟɬ ɫɭɦɤɭ ɂ ɫ ɤɪɢɤɨɦ ©ɛɟɠɢɦª ɨɛɚ ɩɟɪɟɞ ɢɞɭɳɢɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢɩɟɪɟɛɟɝɚɸɬɞɨɪɨɝɭ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɹɸɬɫɹ ɝɞɟɬɨ ɜɨ ɞɜɨɪɚɯ Ⱦɨɝɨɧɹɬɶ ɧɟ ɫɬɚɥ ɞɚɢɧɟɫɦɨɝɛɵɇɨɨɱɟɧɶɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɢɯ ɪɨɠɢ ɤɨɝɞɚ ɜɦɟɫɬɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɨɧɢɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɜ ɷɬɨɣ ɫɭɦɤɟ ɫɚɧɞɚɥɢɢ ɪɚɡɞɨɥɛɚɧɧɵɣ ɦɨɥɨɬɨɤ ɢ ɮɚɧɟɪɧɭɸ ɬɚɛɥɢɱɤɭ ɫ ɧɚɞɩɢɫɶɸ ©ɤɭɪɢɬɶ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨª ɋɨɫɟɞɢ ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɟ ɜɵɛɪɨɫɢɥɢ ɫɜɟɠɭɸ ɫɬɢɪɚɥɶɧɭɸ ɦɚɲɢɧɭ Ɂɚɬɚ ɳɢɥɞɨɦɨɣɉɨɫɦɨɬɪɟɥɈɤɚ ɡɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɬɢɪɤɟ ɢɡ ɤɚɪɦɚɧɨɜ ɜɵɜɚɥɢɥɚɫɶ ɫɢɦ ɤɚɪɬɚ ɢ ɡɚɤɥɢɧɢɥɚ ɧɚɫɨɫ Ⱦɨɫɬɚɥ ɫɢɦɤɚɪɬɭ ɢ ɦɚɲɢɧ ɤɚ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɚ ɋɢɦɤɚɪɬɚ ɬɨɠɟ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ ɫ ɞɟɧɶɝɚɦɢɉɨɯɨɠɟɱɬɨɚɧɟɤ ɞɨɬ ɩɪɨ ɡɚɦɟɧɭ ©Ɇɟɪɫɟɞɟɫɚª ɩɪɢɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢɩɟɩɟɥɶɧɢɰɵ ɜɫɟɬɚɤɢɢɡɠɢɡɧɢ

²ɋɵɧɨɤɬɵɭɪɨɤɢɫɞɟɥɚɥ" ɛɥɸɞɨ ɂ ɧɚɟɥɫɹ ɢ ɧɚɩɢɥɫɹ ɢɭɦɵɥɫɹɢɭɫɫɚɥɫɹ ²ɇɟɬ ² Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ ɬɨɝɞɚ ɞɪɵɯɧɟɲɶ" ²Ɇɟɧɶɲɟɡɧɚɟɲɶ²ɤɪɟɩɱɟ Ⱦɟɜɭɲɤɚɩɟɪɟɞɢɤɨɧɨɣ ɫɩɢɲɶ Ƚɨɫɩɨɞɢɧɟɡɚɫɟɛɹɩɪɨɲɭ ɡɚɦɚɦɭ ɉɨɲɥɢ ɟɣ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɢ ɛɨɝɚ Ⱦɨɪɨɝɚɹ ɬɵ ɝɞɟ ɯɨɱɟɲɶ ɬɨɝɨɡɹɬɹ ɩɨɛɵɬɶɧɚɦɨɪɟɢɥɢɜɥɟɫɭ" Ʉɨɧɟɱɧɨɧɚɦɨɪɟɚɬɵɱɬɨ ɩɭɬɟɜɤɢɛɟɪɟɲɶ" Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ Ⱦɚ ɧɟɬ ɜɵɛɢɪɚɸ ɨɫɜɟɠɢ ȼɨɜɨɱɤɚ ɬɟɥɶɜɨɡɞɭɯɚɞɥɹɬɭɚɥɟɬɚ ɇɚɫɬɶɚɬɵɛɚɛɚɝɨɪɹɱɚɹ" ɇɚɫɬɹ ɇɟɡɧɚɸɧɨɤɨɝɞɚɫɝɨɪɲ Ⱥɪɛɭɡ ² ɨɮɢɝɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɚɜɫɬɚɸɩɚɪɢɞɟɬ


Ƚɪɚɧɢɜɪɟɦɟɧɢ

11 № 22 10 июля 2014 года

Ʌɨɛɧɪɫɣɠɰɛɦ©Ȼɝɭɩɜɮɬɨɩɝɶɰɟɠɦª Ⱥɜɬɨɛɭɫ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɹɪ ɤɢɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ

©1$7'ª ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɜ ɷɬɨɬ ɨɛɵɱɧɵɣ ɠɚɪɤɢɣ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɞɟɧɶɭȾɜɨɪɰɚɤɭɥɶɬɭɪɵ©Ⱦɨ ɫɬɚɪª ɋ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɜɫɬɪɟɱɚɥɨ ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɯ ɢɡ Ⱥɫɬɚɧɵ ɪɭɤɨ ɜɨɞɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢ ɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ ɧɨɫɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚ ɩɟɫɧɹɦɢ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɞɨɦɛɪɵ ɩɪɢ ɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢɚɪɬɢɫɬɵȾɄɢɦɨ ɥɨɞɟɠɶȼɩɪɨɱɟɦɞɥɹɩɪɢɛɵɜ ɲɟɣɢɡɫɬɨɥɢɰɵɞɟɥɟɝɚɰɢɢȺɈ ©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸª ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɥɢɲɶ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɧɚ ɱɚɥɨɦɪɚɛɨɱɟɝɨɞɧɹɜɵɞɚɜɲɟ ɝɨɫɹɜɟɫɶɦɚɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫª ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɡɚɩɭɫɤɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ Ⱥɫɬɚɧɟ ɢɸɧɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɦɢɧɢɫɬɪɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢɢɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɊɄ Ⱥɫɟɬɚ ɂɫɟɤɟɲɟɜɚ ɩɪɢɛɵɥ ɢɸɧɹ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɐɟɥɶɸ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɛɵɥɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢɫɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦɫɹɟɠɟ ɝɨɞɧɨɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦɤɨɧɤɭɪ ɫɨɦ ©1,).ª ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜɜ ɨɛɥɚɫɬɢɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɨɛɭ ɱɟɧɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜɢɧɧɨɜɚɰɢ ɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɢ ɪɨɜɚɧɢɸ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɜɯɨɞɟɤɨ ɬɨɪɨɣ ɫ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɭɩɪɚɜ ɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɍɟɦɢɪɠɚɧ ɏɚɦɢɬɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɞɢɪɟɤɬɨɪȺɈ©ɇɚ ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɬɟɯɧɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸª ɇȺɌɊ ȾɚɭɪɟɧɆɭɪɚɬɛɟɤɨɜɜɫɤɨɪɟɩɟɪɟ

ɲɥɚ ɜ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ȺɈ ©ɇȺɌɊªɫɨɫɬɨɪɨɧɵɫɨɛɪɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɧɟɦɚɥɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ Ʉɚ ɫɚɥɢɫɶɨɧɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɩɨɥɭɱɟ ɧɢɹɝɪɚɧɬɨɜɭɱɚɫɬɢɹɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜ Ɍɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ȼɵɫɲɟɣ ɬɟɯɧɢ ɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ Ʉɚɤ ɡɚɦɟɬɢɥ Ⱦɚɭɪɟɧ Ɇɭɪɚɬɛɟɤɨɜ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɜ ɨɬ ɧɨɲɟɧɢɢɩɨɞɚɱɢɡɚɹɜɨɤɧɚɝɪɚɧɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɧɟɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɚɹɚɤ ɬɢɜɧɨɫɬɶɏɨɬɹɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɷɬɨɝɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɢɦɟɸɬɫɹɧɚɲɪɟɝɢ ɨɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬȺɫɬɚɧɵ ɂɦɟɸɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɨɛɟɡɤɚɤɢɯɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɥɨɠɟɧɢɣ ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɭ ɤɨɤ ɲɟɬɚɭɫɤɢɯ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɧ ɧɨɜɚɬɨɪɨɜɝɨɫɬɢɦɨɝɥɢɨɰɟɧɢɬɶɜ ɯɨɞɟɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɫɹɦɢɧɢɤɨɧɤɭɪ ɫɚ ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɉɨ ɟɝɨ ɪɟ ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɜɬɨɪɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚɦɟɫɬɟɩɨɞɚɜɚɥɢɡɚɹɜɤɭ ɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɟ©1,).ª

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚ ɫɚɥɢɫɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɨ ɛɥɟɦ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɬɚɤ ɢ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ Ʉɚɠɞɵɣɢɡɧɢɯɛɵɥɚɤɬɭɚɥɟɧɢɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɉɨɬɨɦɭ ɨɫɬɚ ɧɨɜɢɦɫɹ ɥɢɲɶ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɧɢɯ ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵª ȼɵɫɲɟɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵɝɨɪɨɞɚɄɨɤɲɟɬɚɭȽɟɧɧɚɞɢɣ Ɇɟɪɝɭɧɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢɧɬɟ ɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɬɪɢɛɭɧɭ Ɉɧɚ ɩɪɟɞɧɚ ɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɣ ɞɨɤɥɚɞɨɜɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɇɚɫɟɧ ɫɨɪɧɨɦ ɦɨɧɨɛɥɨɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɥɟɤɬɨɪɭɥɟɝɤɨɜɟɫɬɢ ɥɟɤɰɢɸɢɦɟɹɜɫɟɩɨɞɪɭɱɧɵɟɫɪɟɞ ɫɬɜɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɬɟɪɧɟɬɌɚɤɠɟ ɭɧɟɟɢɦɟɟɬɫɹɮɭɧɤɰɢɹɩɨɩɨɞɤɥɸ ɱɟɧɢɸ ɩɨ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ ɤ ɩɪɨɟɤɬɨɪɭ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɞɚɧɧɭɸ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɬɪɢɛɭɧɭ ɩɪɚɤ ɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɟɟ ɜ ɫɨɫɟɞɧɸɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸɢɦɨɠɧɨɛɵɬɶɭɠɟɝɨ ɬɨɜɵɦɤɥɟɤɰɢɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭɋɬɨɢɦɨɫɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɢɧ ɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɢɛɭɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɵɫɹɱ ɬɟɧɝɟ ȿɫɥɢ ɛɪɚɬɶ ɚɧɚ

ɥɨɝɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦ ɤɨɪɟɣɫɤɢɯ ɮɢɪɦ ɬɨɨɧɢɫɬɨɹɬɨɬɞɨɬɵɫɹɱ ɬɟɧɝɟȾɭɦɚɟɬɫɹɭɱɟɛɧɵɦɡɚɜɟɞɟ ɧɢɹɦɨɧɚɛɭɞɟɬɜɩɨɥɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɩɨɰɟɧɟ Ⱦɜɚɩɪɨɟɤɬɚɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɫɛɟɪɟ ɠɟɧɢɹɥɟɫɚɨɬɩɨɠɚɪɨɜɢɩɪɢɦɟɧɟ ɧɢɹɧɨɜɵɯɩɨɫɟɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɩɨɤɚɡɚɥ Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢ ɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɡɨɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹª ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨ ɮɟɫɫɨɪ ɂɜɚɧ Ʉɨɫɬɢɤɨɜ ɩɨ ɡɚ ɬɪɚɬɚɦ ɬɪɭɞɚ ɜ ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɬɪɚ ɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ȼɩɟɪɜɵɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɩɨ ɥɨɫɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɥɟɫɨɜ ɨɬ ɩɨɠɚ ɪɨɜ ɩɪɢɱɟɦ ɧɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ± ɫɟɡɨɧ ɢ ɛɨɥɟɟ Ƚɟɪɛɢɰɢɞɵ ɜɧɟ ɫɟɧɧɵɟɜɧɭɬɪɶɩɨɱɜɵɩɪɢɩɨɦɨɳɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɲɧɢɤɚ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɥɨɫɟ ɩɪɢɱɟɦ ɛɟɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɪɟɞɚ ȼɬɨɪɨɣ ©ȼɵɫɟɢɜɚɸɳɢɣ ɚɝɪɟ ɝɚɬª ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ± ɢɧ ɠɟɧɟɪɦɟɯɚɧɢɤ Ɉɫɢɩ Ɍɪɨɢɰɤɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɧɨɜɨ

ɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɩɨɫɟɜɵ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɦɟɠɧɵɯɪɹɞɨɜɧɟɫɤɭɱɟɧɵɢɧɟ ɫɬɪɚɞɚɸɬɩɟɪɟɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦɄɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɭɠɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɨɩɵɬɵ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɲɟɧɢɰɵ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɛɨɥɶɲɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ©ɂɧ ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɛɭɫɚª ɜɤɥɸ ɱɚɥɚɜɫɟɛɹɢɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɟɦɢ ɧɚɪɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɬɚɤɢɟɤɚɤ©Ɉɬɢɞɟɢɤɢɧɧɨɜɚɰɢ ɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭª ɢ ©Ɉɬ ɢɧɧɨ ɜɚɰɢɢɤɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭª ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɡɧɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ Ɂɚɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɜɫɟ ɜɪɭɱɟɧɢɟɦɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɭɱɚɫɬ ɧɢɤɚɦɫɟɦɢɧɚɪɨɜȺɞɚɥɟɟɚɜɬɨ ɛɭɫɨɬɛɵɥɜɄɚɪɚɝɚɧɞɭ Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɬɨ ɱɬɨɥɸɞɢɜɄɨɤɲɟɬɚɭɧɟɫɬɨɹɬɧɚ ɦɟɫɬɟɍɧɢɯɟɫɬɶɫɦɟɥɵɟɢɞɟɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɧɚ ɞɟɸɫɶɦɨɝɭɬɛɵɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢɜɧɢɦɚɧɢɢɤɧɢɦɢɫɨɨɬɜɟɬ ɫɬɜɭɸɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹɫɧɚɦɢɫɜɨɢɦɢɜɩɟ ɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢȾɚɭɪɟɧɆɭɪɚɬɛɟɤɨɜ ɇɚɩɨɦɧɸɱɬɨɜɤɨɧɤɭɪɫɟɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɝɪɚɠɞɚɧɟɊɟɫɩɭɛɥɢ ɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɚɜɬɨ ɪɚɦɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ Ɂɚɹɜɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɨ ɚɜɝɭɫɬɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɍɫɩɟɯɨɜ ɜɚɦ ɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ

ʥʬʪʝʴʩʟʣʥʛʤʲʜʟʤʥʨʩʧʗʤʤʲʜʨʢʥʙʜʮʡʟ ȼɧɚɱɚɥɟ ɫɪɚɡɭ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜɫɟ ɡɞɟɫɶ ɢɡ

ɥɨɠɟɧɧɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɪɧɨɟ ɗɬɨ ©ɤɪɢɤɞɭɲɢªɱɟɥɨɜɟɤɚɡɧɚ ɸɳɟɝɨ ɢ ɥɸɛɹɳɟɝɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ Ɂɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɟɫɬɶɜɤɚɠɞɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɗɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢ ɜɚɟɬ ɫɥɨɜɚɪɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɹɡɵɤɚ ɢ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɟɝɨ ɥɟɤɫɢɤɭ ɜɵɪɚɠɟ ɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɪɚɡɧɵɦɤɭɥɶ ɬɭɪɚɦ Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɡ ɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɜɩɢɬɵɜɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɉɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɷɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɩɨɥɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɢɫɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɧɨ ɫɬɪɚɧɧɵɯɫɥɨɜȼɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɢ ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢ ɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɢɦ ɩɨɪɬɲɚɦɩɭɧɶɥɢɞɟɪɜɟɪɫɢɹɢ ɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧ ɰɢɹɤɨɝɞɚɜɫɟɫɬɪɟɦɹɬɫɹɜɫɬɚɜ ɥɹɬɶɜɫɜɨɸɪɟɱɶɚɦɟɪɢɤɚɧɢɡɦɵ ɫɥɨɜɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɫ ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚ Ⱦɚ ɟɫɥɢ ɛɵ ɟɳɺ ɩɪɨɢɡɧɨ ɫɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ Ⱥ ɬɨ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɧɚɫɥɭɲɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɫɢɥ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɟɬ Ʉɚɬɟɝɨ

ɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟȿɫɥɢɧɟɫɤɚɡɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ±ɩɪɨɫɬɨɜɵɜɨɞɹɬɢɡɫɟɛɹ ɬɟɤɬɨɬɚɤɩɨɫɬɭɩɚɟɬȺɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨɣɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɣɪɟɚɤɰɢɢɷɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɥɨɜ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɢɯ ɚɧɝ ɥɢɣɫɤɨɦɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɇɭ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɨɣɦɭ ɡɚɱɟɦ ɜɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɩɪɢɹɬɧɭɸ ɪɭɫɫɤɭɸ ɪɟɱɶ ɬɨɠɟ ɧɟ ɭɠɚɫɧɵɟ ɚɧɝɥɢɣ ɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɧɨ ɤɚɠɭɳɢɟɫɹ ɬɚ ɤɢɦɢɢɡɡɚɢɯɧɟɭɦɟɫɬɧɨɝɨɭɩɨ ɬɪɟɛɥɟɧɢɹ" Ƚɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɦɨɞɧɨ ɇɭɞɚɟɫɥɢɭɱɟɫɬɶɱɬɨɬɟɯ ɤɬɨɬɚɤɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɚɧɝɥɢɣ ɫɤɨɝɨ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɡɧɚɟɬ Ɍɨɝɞɚ ɱɟɦɦɨɞɧɨ±ɬɨ"ɑɟɦɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ" Ɂɚɞɨɪɧɨɜɭɠɟɧɟɪɚɡɜɵɫɦɟɢɜɚɥ ©ɨCɤɟɣªɢ©ɜɚɭªɤɨɬɨɪɵɟɬɚɤɩɨ ɥɸɛɢɥɧɚɲɧɚɪɨɞ Ⱥ ɜɨɬ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɨ ɛɟɧɧɨ ɡɚɜɨɞɢɬ ɋɟɣɱɚɫ ɨɱɟɧɶ ɤɪɭɬɨɫɪɟɞɢɦɨɥɨɞɟɠɢɭɩɨɬɪɟ ɛɥɹɬɶ ɬɚɤɭɸ ɮɪɚɡɭ ©Ɍɟɛɟ ɦɨɣ ɪɟɫɩɟɤɬɢɭɜɚɠɭɯɚªɄɚɤɨɛɴɹɫ ɧɢɬɶɬɚɤɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɱɬɨɫɥɨɜɨ ©ɪɟɫɩɟɤɬª ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɷɬɢɯɞɜɭɯɫɥɨɜɧɟɬɨɥɶɤɨɪɟɠɟɬ ɫɥɭɯ ɧɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬ ɧɵɦ ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɬɭɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟ ɫɬɜɨɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯɫɥɨɜɜɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɟɫɤɭɪɚɠɢɜɚ ɟɬȼɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɫɮɟɪɚɯɠɢɡ ɧɢɷɬɨɟɳɺɦɨɠɧɨɩɨɧɹɬɶɢɩɪɢ

ɧɹɬɶ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɝɨɥɤɢɩɟɪ ɢɥɢ ɮɨɪɜɚɪɞ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɯɨɬɹ ɟɫɬɶ ɢ ɧɚɲ ɜɪɚɬɚɪɶ ɢ ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢɩɪɨɜɚɣɞɟɪɜɬɨɪɝɨɜ ɥɟ ɚ ɤɚɤ ɜɚɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɞɥɹɜɬɨɪɨɝɨ ɢɧɚɭ ɝɭɪɚɰɢɹɜɩɨɥɢɬɢɤɟɢɬɨɤɲɨɭɜ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɟ Ɉɱɟɧɶɜɟɥɢɤɨɧɚɥɢɱɢɟɚɧɝɥɢɣ ɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɨ ɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ ɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɢ ɬɚɦ ɨɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɏɨɬɹ ɜɦɟɫɬɨ ɫɥɨɜ ©ɫɨɮɬªɢ©ɤɨɧɬɟɧɬªɦɨɠɧɨɛɵɥɨ ɛɵɫɦɟɥɨɝɨɜɨɪɢɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɍɚɤ ɧɟɬɠɟɇɚɦɷɬɨɝɨɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ Ɇɵɟɫɥɢɢɞɟɦɬɨɜɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ ɫɰɟɥɶɸɭɫɬɪɨɢɬɶɲɨɩɢɧɝɞɨɦɚ ɭɧɚɫɪɚɫɬɭɬɛɷɛɢɢɬɢɧɷɣɞɠɟɪɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɫɹ ɦɵ ɫ ɛɨɹɦɢ ɢ ɝɟɪ ɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɤɢɫɚɟɦ ɇɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɩɢɚɪ ɢ ɝɥɚɦɭɪ ɦɵ ɜɫɟɦɩɨɫɵɥɚɟɦɦɟɫɫɟɞɠɜɫɟɝɞɚ ɠɞɟɦɯɷɩɩɢɷɧɞɚɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪɜɫɜɨɣɭɢɤɟɧɞɄɨɝɞɚ ɭ ɧɚɫ ɛɪɟɣɤ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɫɥɭ ɲɚɟɦɫɚɭɧɞɬɪɟɤɢɢɥɢɨɬɩɪɚɜɥɹ ɟɦɫɹɧɚɥɚɧɱɄɨɝɞɚɭɧɚɫɜɨɡɧɢ ɤɚɸɬ ɬɪɚɛɥɵ ɦɵ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɦɫɹ ɧɚ ɫɟɣɥɵ ɱɬɨɛɵ ɫɟɛɹ ɨɬɜɥɟɱɶ ɉɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶ ɦɨɠɧɨ ɟɳɺ ɞɨɥɝɨ ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɨɲɧɨ ɤɨɝɞɚ ɫɥɵ ɲɢɲɶɜɫɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɉɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɫɬɚɪɚɸɫɶɧɟɡɚɦɟɱɚɬɶɜɜɟɪɧɭɬɵɟ ɜ ɪɭɫɫɤɭɸ ɪɟɱɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɟɱɤɢɧɚɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɫɬɨɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸ ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɧɚɹ ɦɨɟ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ©ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟª ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ©ɧɨ ɜɢɡɧɵª ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɡɧɚɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɚɩɪɨɫɬɨɧɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟɤɪɨɞɧɨɦɭ ȼɢɞɟɥɢ ɛɵ ɜɵ ɥɢɰɨ ɨɞɧɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɢ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɜ ɨɞɧɨɣɢɡɝɚɡɟɬɤɨɥɨɧɤɭɫɨɛɴɹɜ ɥɟɧɢɹɦɢ ɨɤɪɭɝɥɢɜ ɝɥɚɡɚ ɫɩɪɨ ɫɢɥɚ ©Ⱥ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣ ɡɟɪ ɢ ɫɭɩɟɪɜɚɣɡɟɪ"ª Ɍɟɦ ɤɬɨ ɦɚɥɨɦɚɥɶɫɤɢ ɜɥɚɞɟɟɬ ɚɧɝɥɢɣ ɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɳɟ

ȼɟɞɶɨɧɢɞɚɠɟɧɟɡɧɚɹɨɩɪɟɞɟ ɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɨɹɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɜɫɟɝɞɚɦɨɝɭɬ ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ ɨ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ Ⱥ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɛɟɞɧɵɦ ɛɚɛɭɲɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦɧɭɠɧɨɧɚɦɚɪɤɟɬ"Ƚɞɟ ɷɬɨɬɦɚɪɤɟɬɧɚɣɬɢ" Ʉɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɠɟɥɚ ɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟ ɧɭɠɧɵɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɜɬɟɯɦɨɦɟɧɬɚɯ ɝɞɟɷɬɨɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɬɪɟɛɭɟɬ ɫɹ ɇɟ ɡɪɹ ɜɟɞɶ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹɜɟɥɢɤɢɦɢɦɨɝɭɱɢɦ ȼɚɥɟɪɢɹɁɕȻɂɇȺ


12 № 22 10 июля 2014 года

Ɇ

Ɋɚɞɭɝɚɦɵɫɥɟɣ

ɆȿɑɌɕɫɛɵɜɚɸɬɫɹ

ɵɜɫɺɫɜɨɺɞɟɬɫɬɜɨɦɟɱ ɬɚɟɦ ©ȼɨɬ ɜɵɪɨɫɬɭ ɢ ɫɬɚɧɭ ɬɟɦɬɨªȺɤɨɝɞɚɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɫɬɚɪɲɟ ɬɜɟɪɞɢɦ ©Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɦɟɱɬɵ ± ɧɚɢɜɧɚɹ ɝɥɭɩɨɫɬɶª ɇɨɩɨɡɜɨɥɶɬɟɭɜɚɫɫɩɪɨɫɢɬɶ ɱɬɨ ɜɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɪɚɞɢ ɫɜɨɟɣ ɦɟɱɬɵ" Ɉɞɧɚɠɞɵɜɟɱɟɪɨɦɤɚɤɨɛɵɱ ɧɨɹɟɯɚɥɚɫɪɚɛɨɬɵɞɨɦɨɣɧɚ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɂ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɦɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɜɥɟɤɥɚ ɦɢɥɨɜɢɞɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɫ ɯɨɥɫɬɨɦ ɢ ɧɚɛɨɪɨɦ ɞɥɹ ɪɢ ɫɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟ ɜ ɷɬɨɣ ɠɟɧɳɢɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɱɬɨ ɨɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶȿɟɨɞɟɠɞɚɟɟɦɚɧɟ ɪɵ ± ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɪɢɱɚɥɨ ©ə ± ɬɚɥɚɧɬª Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɹ ɩɨ ɠɟɥɚɥɚ ɫ ɧɟɣ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ Ɇɧɟ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɧɟɣɇɨɨɤɚɡɚɥɨɫɶɱɬɨɷɬɨɜɫɺ ɞɥɹɟɟɫɵɧɚəɫɩɪɨɫɢɥɚ©ȼɚɲ ɫɵɧ ɥɸɛɢɬ ɪɢɫɨɜɚɬɶ"ª ©ɇɟɬª ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɨɧɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ©Ʉɨɝɞɚ ɹ ɛɵɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɹ ɦɟɱɬɚɥɚ ɫɬɚɬɶ ɯɭɞɨɠɧɢɰɟɣ ɧɨɪɨɞɢɬɟɥɢɛɨɹɥɢɫɶɱɬɨɹɧɟ ɩɪɨɤɨɪɦɥɸ ɫɟɛɹ ɢ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ ɦɟɧɹɫɬɚɬɶɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦªəɩɟ ɪɟɫɩɪɨɫɢɥɚ ©Ⱥ ȼɚɲɟɦɭ ɫɵɧɭ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɪɢɫɨɜɚɬɶ"ª ©ɇɟɬª ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɚɨɧɚ©ɇɨɷɬɨɟɦɭ ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɨɪɢ ɤɢª ə ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɩɨɧɢɦɚɹ ɫɧɨɜɚ ɡɚɞɚɥɚ ɜɨɩɪɨɫ ©Ⱥ ɜɚɦ ɧɟɤɚɠɟɬɫɹɱɬɨɜɵɩɨɜɬɨɪɹɟɬɟ ɨɲɢɛɤɢ ɫɜɨɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɂɚ

ɫɬɚɜɥɹɟɬɟ ɜɚɲɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɠɢɬɶ ɜɚɲɟɣɦɟɱɬɨɣ"ª ɑɭɬɶɩɨɡɠɟɹɭɡɧɚɥɚɱɬɨɭɪɨ ɞɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɦɢɥɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɛɵɥɚ ɫɥɨɠɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɨɧɢ ɟɥɟ ɩɟɪɟɛɢɜɚɥɢɫɶ ɨɬ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɞɨ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɫɱɢ ɬɚɥɢ ɬɚɤ ɱɬɨ ɬɨɬ ɤɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬ ɞɟɧɶɝɢ ɛɨɝɚɬ Ɍɟɩɟɪɶ ɷɬɚ ɠɟɧ ɳɢɧɚɩɨɧɢɦɚɹɧɚɫɜɨɟɦɩɪɢɦɟ ɪɟɱɬɨɞɟɧɶɝɢɷɬɨɤɨɧɟɱɧɨɧɭɠ ɧɨɧɨɛɟɡɦɟɱɬɵ ɚɞɥɹɧɟɟɷɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɦɢɥɚ ɂ ɩɨɷɬɨɦɭɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɫɜɨɟɝɨɫɵɧɚ ɛɵɬɶɬɟɦɤɟɦɨɧɚɫɚɦɚɦɟɱɬɚɥɚ ɛɵɬɶɉɚɪɚɞɨɤɫ Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɨɦɨɣ ɞɥɢɧɧɚɹ ɢ ɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ©Ⱥɩɨɱɟɦɭɛɵɜɚɦ

ɫɚɦɨɣ ɧɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɪɚɡ ɭɠ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɜɚɲɚ ɦɟɱɬɚ"ª ɇɚ ɱɬɨ ɷɬɚ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹɠɟɧɳɢɧɚɦɧɟɧɚ ɩɨɦɧɢɥɚɰɢɬɚɬɭɢɡɮɢɥɶɦɚ©ɉɢ ɬɟɪɉɟɧªɜɤɨɬɨɪɨɦɦɚɦɚɨɩɪɚɜ ɞɵɜɚɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɬɰɚ ©ȼɚɲ ɩɚɩɚɨɱɟɧɶɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɱɟɥɨ ɜɟɤɈɧɜɫɟɫɜɨɢɦɟɱɬɵɫɩɪɹɬɚɥ ɩɨɞɡɚɦɨɤɪɚɞɢɜɚɫɞɟɬɢª©Ⱦɚ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɮɢɥɶɦª ɨɬɜɟɬɢɥɚ ɹ©Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɪɚɞɢɞɟɬɟɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦ ɠɟɪɬɜɨ ɜɚɬɶª ɇɨ ɹ ɭɬɨɱɧɢɥɚ ©Ɍɟɩɟɪɶ ɜɵɯɨɬɢɬɟɱɬɨɛɵɜɚɲɫɵɧɪɚɞɢ ɜɚɲɟɣ ɦɟɱɬɵ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɥ ɫɜɨ ɟɣ ɦɟɱɬɨɣ"ª ©ɇɟɬ ɧɟɬª ɜɨɡ ɦɭɬɢɥɚɫɶɨɧɚ©ɉɪɨɫɬɨɷɬɨɠɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨª©Ⱦɥɹȼɚɫªɩɨɹɫ

ɧɢɥɚ ɹ ɢ ɞɨɛɚɜɢɥɚ ©ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɜɚɫ ɩɨɱɟɦɭ ɜɵ ɫɚɦɢ ɧɟ ɪɢɫɭɟɬɟ"ª ©ɇɭɧɚɷɬɨɧɭɠɧɨɜɪɟɦɹªɧɚ ɱɚɥɚɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶɫɹɨɧɚ ɂɬɨɝɞɚɹɫɩɪɨɫɢɥɚ©Ⱥɜɵɯɨ ɬɟɥɢɱɬɨɛɵɜɚɲɚɦɟɱɬɚɩɪɨɫɬɨ ɜɚɦ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ ɫɜɚɥɢɥɚɫɶ" ȼɵ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɢɫɶ ɩɨɱɟɦɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɜɰɨɜ±ɨɞɧɨɞɧɟɜɨɤ" ȼɨɬ ɨɧɢ ɞɨɫɬɢɝɥɢɫɜɨɟɣɦɟɱɬɵɩɨɥɭɱɢ ɥɢ ɫɜɨɸ ɫɥɚɜɭ ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨ ɱɢɜɚɬɶɧɚɥɚɜɪɚɯȺɜɟɞɶɱɟɝɨ ɬɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ± ɷɬɨ ɟɳɟ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɟɥɚ ɗɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɬ ɂɥɢ ɟɳɟ ɩɪɢɦɟɪ ɥɸɞɢ ɦɟɱɬɚɸɬ ɨ ɫɜɨɟɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɇɭ

ˁʽʦʫ˃ˏ?

ʻ˄ʮʻˏʸʰʻʤˌʰ Ɉɛɵɱɧɨɤɨɝɞɚɦɵɞɚɟɦɫɨɜɟɬɵ

ɞɪɭɝɢɦɦɵɧɚɞɟɟɦɫɹɢɫɩɪɚɜɢɬɶɜ ɷɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɱɬɨ ɬɨ ɱɬɨ ɧɚɫ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ Ɉɧ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ ɧɭɠɧɵɦ ɂ ɬɨɝɞɚ ɫɨɜɟɬɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɭɩɪɟɤ ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɚ±ɩɨɞɪɨ ɫɬɨɤɈɧɚɤɚɤɢɦɧɨɝɢɟɜɟɟɜɨɡɪɚɫɬɟ ɭɱɢɬɫɹ ɠɢɡɧɢ ɞɟɥɚɹ ɩɟɪɜɵɟ ɨɩɵɬɵ ɝɞɟɬɨɞɨɩɭɫɤɚɹɨɲɢɛɤɢȿɣɧɪɚɜɹɬ ɫɹɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɚɬɨɱɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɨɧɚ ɧɚ ɞɭɯ ɧɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɂ ɤɨɧɟɱɧɨɠɟɹɫɨɫɜɨɟɣ©ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɢª ɞɚɥɚ ɟɣ ɫɨɜɟɬ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɟɣ ɢɬɚɤɞɚɟɬɫɹɥɟɝɤɨɢɜɫɺɫɜɨɟɜɧɢɦɚ ɧɢɟɭɞɟɥɢɬɶɬɨɱɧɨɣɧɚɭɤɟɍɝɚɞɚɣɬɟ ɤ ɱɟɦɭ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ" ȼɟɪɧɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɥɝɨɞɚɨɧɚɫɬɚɥɚɩɨɥɧɨɣ©ɬɪɨɟɱɧɢ ɰɟɣªɌɨɟɫɬɶɬɟɩɟɪɶɨɧɚɟɥɟɟɥɟɜɵ ɬɹɝɢɜɚɥɚɜɫɟɩɪɟɞɦɟɬɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨ ɯɨɞɢɥɚ ɂ ɹ ɜɫɩɨɦɧɢɥɚ ɨɞɧɭ ɫɤɚɡɤɭ ɢɡ ɤɧɢɝɢ ɋɬɢɜɟɧɚ Ʉɨɜɢ © ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢªȼɨɬɨɧɚ ȼ ɨɞɧɨɦ ɥɟɫɭ ɡɜɟɪɢ ɪɟɲɢɥɢ ɫɨɡ ɞɚɬɶ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɍɱɟɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɢ ɡɚɹɰ ɭɬɤɚ ɛɟɥɤɚ ɢɨɪɟɥɂɩɨɫɤɨɥɶɤɭɷɬɨɛɵɥɚɨɛɳɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɬɨ ɢ ɞɢɫɰɢ ɩɥɢɧɵ ɛɵɥɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɛɟɝɩɥɚɜɚɧɢɟɥɚɡɚɧɢɟɩɨɞɟɪɟɜɶɹɦɢ

ɩɨɥɟɬɵɄɚɤɬɨɥɶɤɨɭɡɧɚɥɢɨɛɷɬɨɦɪɨ ɞɢɬɟɥɢ ɨɪɥɚ ɨɧɢ ɬɭɬ ɠɟ ɡɚɛɪɚɥɢ ɫɜɨɟ ɞɢɬɹȺɨɫɬɚɥɶɧɵɦɩɪɢɲɥɨɫɶɭɱɢɬɶɫɹ ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɛɟɝɭ ɡɚɣɰɭ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɚɜɧɵɯɚɯɭɠɟɜɫɟɯɛɵɥɚɭɬɤɚɉɨɥɚ ɡɚɧɢɸɧɚɞɟɪɟɜɶɹɥɭɱɲɟɜɫɟɯɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟɛɵɥɚɛɟɥɤɚȼɩɪɭɞɭɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɩɨ ɩɥɚɜɚɧɶɸ ɡɚɹɰ ɱɭɬɶ ɧɟ ɭɬɨɧɭɥ ɛɟɥɤɚ ɩɪɨɫɬɨɩɨɥɭɱɢɥɚɧɟɭɞȺɩɨɥɟɬɵɧɢɤɬɨ ɧɟ ɨɫɜɨɢɥ ɂ ɛɟɞɧɵɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɞɬɹɧɭɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɂ ɤ ɱɟɦɭ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ" Ɂɚɹɰ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥ ɧɟɪɜɧɵɣ ɫɪɵɜ ɛɟɥɤɚ ɫɦɢɪɢɥɚɫɶ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɢɤɱɟɦɧɚɹ ɚ ɛɟɞɧɚɹ ɭɬɤɚ ɩɨɪɜɚɥɚ ɩɟɪɟɩɨɧɤɢ ɧɚ ɥɚɩɤɚɯɬɟɩɟɪɶɨɧɚɢɩɥɚɜɚɬɶɧɟɦɨɝɥɚ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɉɨɦɧɢ ɬɟ ɨɛ ɷɬɨɦ Ɉɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨ ɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɤɨɝɨɬɨ ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɤɧɢɝɟ ɹ ɩɪɨɱɢɬɚɥɚ ɨ ɞɪɭɝɨɦ ɫɨɜɟɬɟ ȼ ɷɥɟɤ ɬɪɢɱɤɟ ɜ ɬɢɯɨɦ ɜɚɝɨɧɟ ɟɯɚɥɢ ɩɚɫɫɚ ɠɢɪɵ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɚɦ ɇɨ ɬɭɬ ɜ ɜɚɝɨɧ ɜɨɲɥɚ ɲɭɦɧɚɹ ɫɟɦɶɹ ɨɬɟɰ ɢ ɬɪɨɟ ɞɟ ɬɟɣ Ⱦɟɬɢ ɛɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɛɟɝɚɥɢ ɩɨ ɜɚ ɝɨɧɭ ɛɟɫɩɨɤɨɢɥɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɚ ɢɯ ɨɬɟɰ ɛɟɡɭɱɚɫɬɧɨ ɫɢɞɟɥ ɞɭɦɚɹ ɨ ɫɜɨ ɟɦ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ ɱɬɨ ɟɝɨ ɞɟɬɢ ɜɫɟɦ ɩɨ ɪɹɞɤɨɦ ɧɚɞɨɟɥɢ Ɉɧ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɧɢɯ Ⱥ ɜɫɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ ɭɠɟ ɧɚɱɚɥɢ ɧɟɪɜɧɢɱɚɬɶ Ⱥɜɬɨɪ ɤɧɢɝɢ ɤɚɤ ɫɚɦ ɨɧ ɩɢɲɟɬ ɩɨɞɨɲɟɥ ɤ ɨɬɰɭ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɭɫɩɨɤɨɢɬɶɫɜɨɢɯɞɟɬɟɣɂ

ɫ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɠɞɚɥ ɢɡɜɢɧɟɧɢɣɇɚɱɬɨɬɨɬɨɬɜɟɬɢɥ©ɉɪɨ ɫɬɢɬɟȾɟɬɢɲɭɦɹɬ"ɉɪɨɫɬɨɦɵɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨɢɡɛɨɥɶɧɢɰɵɂɯɦɚɦɚɭɦɟɪɥɚɂɹ ɧɟɡɧɚɸɱɬɨɞɟɥɚɬɶɞɚɥɶɲɟª Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɢ ɜ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ Ɉɞɧɚɠɞɵ ɝɭɥɹɹ ɩɨ ɝɨ ɪɨɞɭɹɜɫɬɪɟɬɢɥɚɫɜɨɸɛɵɜɲɭɸɨɞɧɨ ɤɥɚɫɫɧɢɰɭ ə ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɚɫɶ ɭɜɢɞɟɜ ɟɟ ə ɩɨɡɞɨɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɧɟɣ ɚ ɨɧɚ ɩɪɨ ɲɥɚ ɦɢɦɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɬɜɟɬɢɜ ɥɢɲɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɨɬɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɨɬ ɦɟɧɹ ɢ ɭɲɥɚ Ɉɯ ɤɚɤ ɠɟ ɹ ɜɨɡɦɭɳɚɥɚɫɶ ə ɜɫɩɨɦɧɢɥɚ ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɲɤɨɥɟ ɬɚ ɤɨɣ ɬɢɯɨɧɟɣ ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɡɚɝɨɪɞɢɥɚɫɶ ɞɚɠɟ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɜɢɞɢɲɶ ɥɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɭɧɟɟɜɵɫɨɤɚɹɑɬɨɹɬɨɥɶɤɨ ɧɟɞɭɦɚɥɚɨɧɟɣ Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɞɨɦɨɣ ɦɧɟ ɫɨɨɛ ɳɢɥɢɱɬɨɫɟɝɨɞɧɹɭɧɟɟɭɦɟɪɥɚɦɚɦɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟ ɤɚɤ ɹ ɫɟɛɹ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨ ɜɚɥɚ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜɫɩɨɦɢ ɧɚɹɨɛɷɬɨɦ ɇɨɯɨɱɟɬɫɹɷɬɭɫɬɚɬɶɸɡɚɤɨɧɱɢɬɶɜɟ ɫɟɥɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɨɞɧɚɠɞɵ ɭɫɥɵɲɚɥɚɉɪɨɢɡɨɲɥɚɨɧɚɬɨɠɟɜɨɛ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ȿɯɚɥɚ ɦɚɦɚ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɫɵɧɨɦ ɇɚ ɦɚɥɶɱɢɤɟ ɛɵɥɚ ɤɪɢɜɨ ɧɚɬɹɧɭɬɚ ɲɚɩɤɚ ɋɵɧ ɫɬɨɹɥ ɢ ɫɦɨɬɪɟɥɜɨɤɧɨɧɚɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɈɧ ɩɨɜɟɪɧɭɥɫɹɤɦɚɦɟɢɫɩɪɨɫɢɥ©Ɇɚɦɚ ɹ ɤɨɪɨɥɶ"ª ©Ɍɵ ± ɛɨɥɜɚɧª ɨɬɜɟɬɢ ɥɚ ɦɚɦɚ Ɋɹɞɨɦ ɫɢɞɟɥ ɦ ɭ ɠɱ ɢ ɧ ɚ  ɤɨ ɬ ɨ ɪ ɵ ɣ ɭɩɪɟɤɧɭɥ ɟɟ ©ɇɭ ɡɚ ɱɟɦ ɜɵ ɬɚɤ ɫ ɪɟɛɟɧ ɤɨɦ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɟ"ª Ɇɚɦɚ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɬ ɜɟɬɢɜ ɫɬɹɧɭɥɚ ɲɚɩɤɭ ɫ ɝɨɥɨɜɵ ɫɵɧɚ Ɍɚɦ ɛɵɥɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɜɚɡɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɥɶɱɢɤ ɡɚ ɫɬɪɹɥ ɍɅɕȻɈɄȼȺɆ

ɜɨɬɤɭɩɢɥɢɨɧɢɞɟɥɨȼɵɞɭɦɚ ɟɬɟ ɜɫɺ ɨɧɢ ɜ ɲɨɤɨɥɚɞɟ" ɇɟɬ ɬɟɩɟɪɶ ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɚɯɚɬɶ ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɨɧɢ ɦɨɝ ɥɢɫɩɚɬɶɞɨɞɟɫɹɬɢɱɚɫɨɜɜɫɭɬ ɤɢ ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨ ɩɹɬɶ ɱɚɫɨɜ ɂ ɛɟɡ ɜɵɯɨɞɧɵɯª ©Ɍɨɝɞɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟɦɧɟɷɬɚɦɟɱɬɚɧɟɧɭɠɧɚª ɡɚɝɪɭɫɬɢɜ ɩɪɨɢɡɧɟɫɥɚ ɦɢɥɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ©ɇɟɬ ɦɟɱɬɚɬɶ ɧɭɠ ɧɨɉɪɨɫɬɨɬɨɝɨɱɬɨɜɵɭɦɟɟɬɟ ɪɢɫɨɜɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚɞɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵɞɨɜɨɞɢɬɶɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟɞɨ ɤɨɧɰɚ Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɭɜɢɞɟɜ ɤɚ ɤɚɹ ɜɵ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɚɹ ɜɚɲ ɫɵɧɩɨɜɚɲɟɦɭɩɪɢɦɟɪɭɛɭɞɟɬ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɦɟɱɬɵ ȿɫɥɢ ɦɚɦɚɫɦɨɝɥɚɬɨɢɨɧɫɦɨɠɟɬª ɂ ɫɧɨɜɚ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɨɩɪɚɜɞɚ ɧɢɹ ©ɇɚɜɟɪɧɨ ɹ ɭɠɟ ɫɬɚɪɚɹª Ɍɭɬ ɹ ɞɚɠɟ ɜɨɡɦɭɬɢɥɚɫɶ ©Ⱥ ɜɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚɹ ɯɭɞɨɠɧɢɰɚ Ⱥɦɟɪɢɤɢ Ȼɚɛɭɲɤɚ Ɇɨɡɟɫ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɡɹɥɚ ɜ ɪɭɤɢ ɤɢɫɬɶ ɜ ɥɟɬ"ª ɧɨ ɩɨɬɨɦ ɹ ɞɨɛɚɜɢɥɚ©ɗɬɨɜɚɲɚɠɢɡɧɶɢ ɜɚɲɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɇɨ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬ ɫɹ ɱɬɨ ɭ ɜɚɫ ɜɫɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭ ɱɢɬɶɫɹª Ɍɭɬɚɜɬɨɛɭɫɩɨɞɴɟɯɚɥɤɦɨɟɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ə ɩɨɩɪɨɳɚɥɚɫɶ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɰɟɣ ɢ ɜɵɲɥɚ ɢɡɚɜɬɨɛɭɫɚ ɇɚɲɚ ɠɢɡɧɶ ɩɪɨɣɞɟɬ ɜ ɥɸ ɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ȼɚɦ ɛɭɞɟɬ ɥɟɬ ɥɟɬ ɢ ɬɞɧɨɬɨɥɶɤɨȼɚɦɪɟɲɚɬɶɤɚɤ ɩɪɨɠɢɬɶȼɚɲɭɠɢɡɧɶ

ǿȜȏȎȘȖ ȕȎȝȜȚȖțȎȬȠ ȟȜȠțȖȟșȜȐ

ɋɚɦɵɟ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɛɚɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɨ ɤɨɦɚɧɞ ɢ ɠɟɫɬɨɜ ɍɱɟɧɵɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɭɪɨ ɜɟɧɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɫɨɛɚɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɨɪɨɞɵ ɚ ɫɚɦɵɦɢ ɨɞɚɪɟɧɧɵɦɢ ɹɜ ɥɹɸɬɫɹɤɨɥɥɢ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɡɨɨɩɫɢ ɯɨɥɨɝ ɋɬɟɧɥɢ Ʉɨɪɟɧ ɢɡ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ȻɪɢɬɚɧɫɤɨɣɄɨɥɭɦɛɢɢɨɛɧɚɪɭɠɢɥɱɬɨ ɫɨɛɚɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɛɚɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɚɣɬɢ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ  Ɍɚɤɠɟ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ʉɨɪɟɧɚɜɫɪɟɞɧɟɦɫɨɛɚɤɚɩɨɧɢɦɚɟɬɞɨ ɫɥɨɜ ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɎɚɪɢɞɚȺɅɂɆɈȼȺ


Ȼɪɚɬɶɹɧɚɲɢɦɟɧɶɲɢɟ ɇ

ɚɱɚɥɨɫɶɜɫɺɟɳɺɜɲɤɨɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ Ʉɚɠɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɨɥɯɨɡɚ ɩɨ ɩɪɨɫɢɥɱɬɨɛɵɹɜɨɜɪɟɦɹɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥ ɩɨɩɚɫ ɜɵɝɭɥɶɧɵɯ ɥɨɲɚ ɞɟɣȺɤɨɝɞɚɹɩɪɢɫɬɭɩɢɥɤɷɬɨɦɭ ©ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭªɡɚɧɹɬɢɸɬɨ ɧɚɭɱɢɥɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɜɟɪɯɨɜɨɣɟɡɞɵɧɨɢɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɥ ɫɹɤɫɛɨɪɭɝɪɢɛɨɜȻɥɢɡɤɨɨɬɫɟɥɚ ɢɯɫɩɨɡɚɪɚɧɤɭɫɨɛɢɪɚɥɢɫɟɥɶɱɚɧɟ ɉɪɨɲɥɢ ɝɨɞɵ Ɇɵ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨ ɜɚɪɢɳɟɣ ɫɨɜɟɪɲɚɥɢ ɜɟɥɨɩɪɨɛɟɝ ɜɒɭɲɟɧɫɤɨɟ±ɦɟɫɬɨɫɫɵɥɤɢɅɟ ɧɢɧɚȺɫɮɚɥɶɬɨɜɵɯɞɨɪɨɝɤɚɤɬɟ ɩɟɪɶɟɳɺɧɟɛɵɥɨɇɚɫɟɞɚɹɧɚɩɟ ɞɚɥɢɩɨɞɩɚɥɹɳɢɦɫɨɥɧɰɟɦɢɸɧɹ ɦɵɫɥɟɞɨɜɚɥɢɢɡɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɚɧɚ ɉɚɜɥɨɞɚɪ ɋɬɟɩɧɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸɧɚɫɜɵɜɟɥɢɤɨɥɥɟɝɢɰɟɥɢ ɧɨɝɪɚɞɰɵɩɟɬɥɹɥɚɫɥɨɜɧɨɟɺɤɬɨ ɬɨɪɚɡɦɨɬɚɥɢɡɤɥɭɛɤɚɢɛɪɨɫɢɥɩɨ ɫɬɟɩɢɈɧɚɜɵɜɟɥɚɧɚɫɤɛɟɥɟɸɳɟ ɦɭɧɚɸɪɭɨɞɢɧɨɤɨɦɭɞɨɦɭɉɨɞɴ ɟɡɠɚɟɦɛɥɢɠɟ±ɲɚɬɺɪɂɡɨɬɤɪɵɜ ɲɟɣɫɹɞɜɟɪɢɜɵɲɥɚɠɟɧɳɢɧɚɈɬ ɧɟɺɦɵɭɡɧɚɥɢɱɬɨɷɬɨɥɟɬɧɢɣɡɚ ɝɨɧɚɯɨɡɹɢɧɫɬɚɛɭɧɨɦɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɟɩɢ ɫɤɨɪɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɟɥɨ ɲɥɨ ɤ ɜɟɱɟɪɭ ɂ ɞɟɣɫɬɜɢ ɬɟɥɶɧɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɥɵɲɚɥɫɹ ɨɬɞɚɥɺɧɧɵɣ ɲɭɦ ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɫɺ ɨɬɱɺɬɥɢɜɟɟ ɦɵ ɭɫɥɵ ɲɚɥɢɬɨɩɨɬɤɨɩɵɬɋɥɨɜɧɨɬɵɫɹɱɢ ɛɚɪɚɛɚɧɨɜɫɬɭɱɚɥɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ȼɞɪɭɝɢɡɡɚɯɨɥɦɚɜɡɥɟɬɟɥɢɤɨɧɢ ɂɜɨɬɭɠɟɜɟɫɶɬɚɛɭɧɩɟɪɟɞɝɥɚɡɚ ɦɢ±ɜɡɜɢɜɚɸɬɫɹɧɚɜɨɥɶɧɨɦɜɟɬɪɭ ɝɪɢɜɵɫɨɥɧɰɟɛɥɢɤɚɦɢɢɝɪɚɟɬɧɚ ɫɩɢɧɚɯ ɫɤɚɤɭɧɨɜ ɍ ɡɚɝɨɧɚ ɬɚɛɭɧ ɡɚɦɟɞɥɢɥ ɯɨɞ ɚ ɦɵ ɥɸɛɨɜɚɥɢɫɶ ɷɬɢɦɢɝɪɚɰɢɨɡɧɵɦɢɫɭɳɟɫɬɜɚɦɢ± ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɦɢ ɤɚɪɢɦɢ ɝɧɟɞɵɦɢ ɫɟɪɵɦɢɢɞɚɠɟɛɟɥɵɦɢɑɟɥɨɜɟɤ ɭɩɪɚɜɥɹɜɲɢɣɬɚɛɭɧɨɦɷɧɟɪɝɢɱɧɨ ɫɩɪɵɝɧɭɥɫɬɭɥɩɚɪɚɫɩɟɪɜɵɯɫɥɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɤɫɟɛɟɁɜɚɥɢɟɝɨȺɣ ɞɚɪɄɨɩɟɧɨɜ Ʉɨɝɞɚ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɵɟ ɯɨɡɹɟɜɚ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢɧɚɫɜɲɚɬɺɪɤɱɚɸɧɟ ɜɨɥɶɧɨɡɚɲɺɥɪɚɡɝɨɜɨɪɨɥɨɲɚɞɹɯ ɏɨɡɹɢɧɨɱɚɝɚɤɚɤɬɨɜɡɜɨɥɧɨɜɚɧɧɨ ɡɚɝɨɜɨɪɢɥ ɋɟɣɱɚɫɜɫɺɛɨɥɶɲɟɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫɹɫɨɠɚɥɟɬɶɨɬɨɦɱɬɨɥɨɲɚɞɶɜɫɺ ɦɟɧɶɲɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ȼɫɟ ɭɯɜɚɬɢɥɢɫɶ ɡɚ ɬɟɯɧɢɤɭɇɢɱɬɨɧɟɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɢɬɶ ɠɢɜɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɫɬɭɥɩɚɪɨɦȿɳɺ ɥɟɬɞɟɫɹɬɶɧɚɡɚɞɜɷɬɨɣɫɬɟɩɢɫɬɨ ɹɥɚɧɟɨɞɧɚɦɨɹɸɪɬɚɢɦɵɬɨɝɞɚ ɟɡɞɢɥɢɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɜɝɨɫɬɢɢɥɸ ɛɨɜɚɥɢɫɶɧɚɬɚɛɭɧɵȺɤɚɤɚɹɫɬɟɩɶ ɛɟɡɬɚɛɭɧɨɜɨɬɚɪɝɭɪɬɨɜ"ɗɬɨɧɟ ɫɬɟɩɶ ɚ ɩɭɫɬɵɧɹ Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚ ɜɫɸ ɨɤɪɭɝɭɨɫɬɚɥɫɹɬɨɥɶɤɨɜɨɬɷɬɨɬɧɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɚɛɭɧ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɥɯɨɡɚ Ʌɢɲɢɜɲɢɫɶɞɪɭɠɛɵɫɠɢɜɨɬɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɬɟɪɹɟɬ ɦɧɨɝɨɟ Ⱥɦɵɜɫɥɟɞɤɪɢɱɢɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɥɸɛɜɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɤ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ȼɨɬɤɧɭɜ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜ ɪɭɤɢ ɠɟɥɟɡɤɭ ɦɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɧɚɭɱɢɦ ɟɝɨ ɩɨɧɢ ɦɚɬɶɢɨɳɭɳɚɬɶɠɢɜɭɸɞɭɲɭɫɭ ɳɟɫɬɜɚ Ƚɥɹɞɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɸɸ ɧɚɲɭ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɝɞɚ ɦɚɲɢɧ ɧɨɟɬɨɩɥɢɜɨɫɬɚɥɨɞɨɪɨɠɟɦɨɥɨɤɚ ɢɤɪɟɫɬɶɹɧɟɥɢɲɢɥɢɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɢ ɩɪɢɜɟɡɬɢ ɫ ɩɨɥɹ ɬɟɥɟɝɭ ɫɟɧɚ ɢɥɢ ɫɨɥɨɦɵ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɜɫɩɨɦɢɧɚ ɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ ɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨɝɨ ɤɪɟ ɫɬɶɹɧɢɧɚɄɨɩɟɧɨɜɚ ɍɜɵɷɬɭɧɟɬɨɥɶɤɨɦɨɸɥɢɱɧɭɸ ɛɨɥɶ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɧɨɜɵɯ ɜɟɹɧɢɣ ɫɬɚɥɢ ɦɵ ɜɫɟ ɩɪɢɜɵɤɚɬɶ ɧɟɜɨɥɶɧɨɧɟɬɚɤɞɚɜɧɨɫɧɨɜɚɪɚɡ ɜɨɪɨɲɢɥɨɞɢɧɫɥɭɱɚɣ Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɭɜɥɟɱɺɧɧɨɫɬɶ ɫɛɨɪɨɦ ɝɪɢɛɨɜ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɂ ɧɟ ɢɡɡɚ ɝɪɢɛɧɨɝɨ ɥɚɤɨɦɫɬɜɚ ɇɟɬɆɧɟɞɨɪɨɝɫɚɦɩɪɨɰɟɫɫɛɪɨ ɠɟɧɢɹ ɩɨ ɥɟɫɭ Ȼɟɡ ɩɢɳɢ ɢ ɜɨɞɵ ɦɨɝɭɞɚɠɟɬɟɩɟɪɶɯɨɞɢɬɶɫɭɬɪɚɢ ɞɨ ɜɟɱɟɪɚ Ⱥ ɬɭɬ ɜɞɪɭɝ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɫɨɫɟɞɨɬɤɪɵɥɛɚɝɚɠɧɢɤ±ɨɱɭɞɨ ɩɨɥɨɧ ɝɪɢɛɨɜ ɂ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɧɶ ɫɩɨɡɚɪɚɧɤɭɦɵɫɠɟɧɨɣɭɠɟɛɵɥɢ ɜɥɟɫɭɇɨɩɨɫɥɟɨɛɟɞɚɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɟȼɞɪɭɝɤɚɤɢɡɜɟ ɞɪɚɩɨɥɢɥɞɨɠɞɶɆɵɪɜɚɧɭɥɢɢɡ ɥɟɫɚ ɧɨ ɛɵɥɨ ɭɠɟ ɩɨɡɞɧɨ ɇɚɲ ɠɢɝɭɥɺɧɨɤ ɜɵɫɤɨɱɢɜ ɧɚ ɜɫɩɨɥɶɟ ɤɚɱɧɭɥɫɹ ɪɚɡɞɪɭɝɨɣ ɢ ɜɞɪɭɝ ɡɚ ɦɟɪɬɜɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ Ʉɨɝɞɚ ɹ ɜɵ ɲɟɥɢɡɤɚɛɢɧɵɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɬɨɡɚ ɞɧɢɯ ɤɨɥɺɫ ɢɡ ɝɪɹɡɢ ɩɨɱɬɢ ɜɢɞɧɨ ɧɟɛɵɥɨȼɵɯɨɞɛɵɥɨɞɢɧ±ɢɞɬɢɜ ɚɭɥɢɫɤɚɬɶɬɪɚɤɬɨɪɂɹɩɨɲɥɺɩɚɥ ɩɨ ɪɚɫɤɢɫɲɟɦɭ ɩɨɥɸ ɏɨɪɨɲɟɟ

ɥɟɫɧɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɞɪɭɝ ɫɦɟɧɢ ɥɨɫɶɭɧɵɥɨɫɬɶɸɢɞɚɠɟɡɥɨɫɬɶɸ ɞɚ ɟɳɺ ɞɨɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɷɬɢɦ ɨɫɟɧ ɧɢɦ ɧɟɧɚɫɬɶɟɦ ɜɡɴɟɪɨɲɟɧɧɵɦ ɥɨɯɦɚɦɢ ɧɚɛɪɹɤɲɢɯ ɦɨɪɨɫɶɸ ɜɨɥɨɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɣ ɬɭɱɋɤɚɡɚɬɶɱɬɨɹɲɺɥ±ɡɧɚɱɢɬɶ ɫɢɥɶɧɨɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɬɶɦɨɸɫɢɥɭɢ ɛɨɞɪɨɫɬɶȻɪɺɥɜɟɪɨɹɬɧɨɛɨɥɶɲɟ ɱɚɫɚɩɨɤɚɜɵɤɚɪɚɛɤɚɥɫɹɧɚɩɚɫɬ ɛɢɳɟɩɨɤɨɬɨɪɨɦɭɢɡɜɢɜɚɥɚɫɶɧɚ ɤɚɬɚɧɧɚɹɤɨɥɟɹɋɤɨɥɶɤɨɹɩɥɺɥɫɹ ɩɨ ɧɟɣ ɩɨɥɨɠɢɜ ɝɨɥɨɜɭ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟɧɚɝɪɭɞɶɫɤɚɡɚɬɶɧɟɛɟɪɭɫɶɇɨ ɩɟɪɟɜɚɥɢɜɱɟɪɟɡɜɟɪɲɢɧɭɫɨɩɤɢɹ ɜɞɪɭɝɡɚɦɟɬɢɥɜɩɟɪɟɞɢɱɬɨɬɨɬɺɦ

ɏɨɪɨɲɨɛɵɜɡɹɬɶɥɨɩɚɬɵɞɚɡɚ ɤɨɩɚɬɶɠɢɜɨɬɧɨɟȼɟɞɶɧɟɥɶɡɹɬɚɤ ɥɨɲɚɞɶɜɫɸɠɢɡɧɶɤɨɦɭɬɨɜɟɪɨɣ ɢɩɪɚɜɞɨɣɫɥɭɠɢɥɚɨɫɬɚɜɢɥɚɫɜɨɺ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨɌɨɝɞɚɢɠɟɪɟɛɺɧɨɤɩɨ ɛɟɠɚɥɛɵɜɚɭɥɧɟɜɢɞɹɦɚɬɟɪɢȺ ɬɚɤɨɧɚɟɝɨɬɭɬɞɟɪɠɢɬɛɟɡɟɞɵɢ ɜɨɞɵɩɨɞɞɨɠɞɺɦɢɫɨɥɧɰɟɩɺɤɨɦ ȿɺɛɪɨɫɢɥɢɞɚɠɟɧɟɡɚɤɨɩɚɥɢ Ȼɭɥɚɬ ɝɥɹɧɭɜ ɧɚ ɦɟɧɹ ɫɟɪɞɢɬɨ ɬɭɬɠɟɜɵɩɚɥɢɥ Ɍɵ ɱɬɨ ɞɟɞ ɫɨɜɫɟɦ ɨɯɪɟɧɟɥ Ɍɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɲɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɹ ɫɨ ɠɝɭɫɨɥɹɪɵɩɨɤɚɛɭɞɭɢɫɤɚɬɶɥɨ ɩɚɬɵɬɭɞɚɫɸɞɚɤɚɬɚɬɶɤɨɩɚɥɶɳɢ ɤɨɜȺɤɬɨɜɨɡɦɟɫɬɢɬɦɧɟɪɚɫɯɨɞɵ"

ɤɚɤ ɬɟɩɟɪɶ ɥɟɝɤɨɜɭɲɤɚ ɇɨ ɩɟɪɟ ɫɬɪɨɣɤɢ ɩɟɪɟɥɨɦɤɢ ɧɨɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɯɪɟɧɨɜɢɧɵ ɜɵɲɢɛɥɢ ɜɫɟ ɷɬɢ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢɡ ɧɚɫ ɧɚɩɪɨɱɶ Ɍɟ ɩɟɪɶɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɞɟɪɠɚɬɶɯɨɬɶ ɰɟɥɵɣɬɚɛɭɧɧɨɦɵɭɠɟɩɨɱɬɢɨɬ ɜɵɤɥɢɨɬɥɨɲɚɞɟɣɆɨɣɨɬɟɰɨɞɢɧ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɤɬɨ ɢɦɟɟɬ ɥɨɲɚɞɶ ɇɨ ɹ ɧɢ ɪɚɡɭ ɧɟ ɡɚɩɪɹɝɚɥ ɟɺ ɧɟ ɡɧɚɸ ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɏɨɬɹ ɭɜɟ ɪɟɧɧɵɧɱɟɤɨɝɞɚɬɨɩɥɢɜɨɩɨɰɟɧɟ ɫɬɚɥɨ ɧɟɩɨɫɢɥɶɧɵɦ ɥɨɲɚɞɶ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚɩɪɢɝɨɞɢɥɚɫɶɛɵɜɤɚɠɞɨɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣɫɟɦɶɟɂɪɚɛɨɬɵɟɣ± ɩɨɞɡɚɜɹɡɤɭȺɜɟɞɶɹɡɧɚɸɢɡɢɫɬɨ ɪɢɢɱɬɨɤɚɡɚɯɫɤɭɸɩɨɪɨɞɭɥɨɲɚ

ɯ ɩɯ ʇ ʃ ʅ ɯ ɼ ɳ ɧ ɨ ɟ ɧɚ ɡɟ ɥ ɺ ɧ ɨ ɦ ɬɪɚɜɹɧɨɦ ɤɨɜɪɟ ə ɞɚɠɟ ɜɡɛɨɞɪɢɥ ɫɹɚɜɞɪɭɝɥɨɲɚɞɶ ȼɫɩɨɦɧɸ ɞɟɬɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɛɭɸɨɫɟɞɥɚɬɶɢɨɧɚɦɟɧɹ ɞɨɧɟɫɺɬɞɨɚɭɥɚ ɇɨɤɨɝɞɚɹɩɨɞɨɲɺɥɛɥɢɠɟɨɤɚ ɡɚɥɨɫɶ ɬɨ ɫɬɨɹɥ ɩɨɧɭɪɨ ɢ ɧɟɞɜɢ ɠɢɦɨ ɠɟɪɟɛɺɧɨɤ ɇɚ ɦɨɣ ɝɨɥɨɫ ɷɬɚɤɪɨɯɚɧɢɤɚɤɧɟɨɬɤɥɢɤɧɭɥɚɫɶ ɞɚɠɟɧɟɩɨɲɟɜɟɥɢɥɚɫɶɚɫɬɨɹɥɚɫ ɧɢɡɤɨɨɩɭɳɟɧɧɨɣɝɨɥɨɜɨɣɉɨɞɨɣ ɞɹɫɨɜɫɟɦɛɥɢɡɤɨɹɟɳɺɪɚɡɩɨɡɜɚɥ ɟɝɨɇɨɬɭɬɠɟɨɫɟɤɫɹɢɡɚɦɨɥɱɚɥ ɭɜɢɞɟɜ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɧɚɤɚɬɚɧɧɨɣ ɞɨɪɨɠɤɢ ɥɟɠɚɜɲɟɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨ ɛɟɡɞɵɯɚɧɧɨɟ ɬɟɥɨ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɥɨ ɲɚɞɢɉɨɟɺɜɢɞɭɧɟɬɪɭɞɧɨɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɶ±ɥɟɠɢɬɨɧɚɡɞɟɫɶɭɠɟɧɟ ɨɞɢɧɞɟɧɶəɨɝɥɹɧɭɥɫɹɜɧɚɞɟɠɞɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɯɨɬɶ ɨɞɧɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɞɭɲɭɧɨɩɨɩɵɬɤɢɨɤɚɡɚɥɢɫɶɬɳɟɬ ɧɵɂɹɩɪɢɛɚɜɢɜɲɚɝɩɨɬɨɪɨɩɢɥ ɫɹ ɜ ɚɭɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɦɨɢɦ ɪɚɫ ɱɺɬɚɦ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɦ ɱɟɪɧɟɸɳɢɦɜɞɚɥɟɤɟɭɜɚɥɨɦ ȼɚɭɥɟɦɧɨɝɨɭɫɢɥɢɣɧɟɩɨɬɪɟ ɛɨɜɚɥɨɫɶɱɬɨɛɵɨɬɵɫɤɚɬɶɬɪɚɤɬɨɪ Ɇɨɥɨɞɨɣ ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬ ɩɨ ɢɦɟɧɢ Ȼɭɥɚɬɜɫɤɨɱɢɥɜɤɚɛɢɧɭɦɨɬɨɪɡɚ ɬɚɪɚɯɬɟɥɢɨɧɦɧɟɩɪɟɞɥɨɠɢɥɡɚ ɧɹɬɶɦɟɫɬɨɪɹɞɨɦɫɫɨɛɨɣəɭɫɩɟɥ ɡɚɦɟɬɢɬɶɜɧɟɲɧɢɣɜɢɞɬɪɚɤɬɨɪɚɢ ɬɭɬɠɟɡɚɫɨɦɧɟɜɚɥɫɹɞɨɟɞɟɦɥɢ" ɇɨ©Ȼɟɥɚɪɭɫɶªɫɯɪɢɩɨɦɢɯɪɚɩɨɦ ɟɳɺɝɪɨɦɱɟɡɚɬɚɬɚɤɚɥɩɪɨɝɨɪɟɥɵɦ ɡɚɞɵɲɥɢɜɵɦ ɦɨɬɨɪɨɦ ɢ ɦɵ ɪɜɚ ɧɭɥɢɫɦɟɫɬɚ Ʉɨɝɞɚ ɩɨɞɴɟɡɠɚɥɢ ɬɭɞɚ ɝɞɟ ɥɟ ɠɚɥɚɥɨɲɚɞɶɫɠɟɪɟɛɺɧɤɨɦɹɧɚ ɩɨɦɧɢɥɨɧɢɯȻɭɥɚɬɭɂɬɭɬɠɟɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶɨɬɧɟɝɨɨɬɜɟɬɚɩɪɟɞɥɨ ɠɢɥ

Ⱦɚ ɢ ɤɨɦɭɷɬɨɧɭɠɧɨ"ɗɬɚ ɥɨɲɚɞɶȺɫɤɚɪɚɑɟɥɨɜɟɤɨɧɧɟɩɭ ɬɺɜɵɣɟɦɭɜɚɭɥɟɧɢɤɬɨɩɨɦɨɝɚɬɶ ɧɟɛɭɞɟɬɈɧɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɡɞɟɫɶɧɚ ɟɡɞɚɦɢ ɂ ɥɨɲɚɞɶ ɜɡɹɥɚɫɶ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟɜɟɞɨɦɨɨɬɤɭɞɚȻɵɜɚɥɨɧɚɩɶɺɬ ɫɹɞɨɨɞɭɪɢɫɹɞɟɬɧɚɷɬɭɧɟɫɱɚɫɬ ɧɭɸ ɢ ɝɨɧɹɟɬ ɧɚ ɧɟɣ ɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɞɨ ɭɩɚɞɭ ȿɝɨ ɚɤɫɚɤɚɥɵ ɫɬɵɞɢɥɢ ɪɭɝɚɥɢɞɚɠɟɯɨɬɟɥɢɩɨɛɢɬɶɧɨɨɧ ɫɛɟɠɚɥɄɨɝɞɚɝɨɜɨɪɢɥɢɱɬɨɧɟɥɶ ɡɹɬɚɤɧɚɞɬɭɥɩɚɪɨɦɢɡɞɟɜɚɬɶɫɹɨɧ ɝɨɝɨɬɚɥɢɝɨɜɨɪɢɥɱɬɨɭɧɟɝɨɦɧɨ ɝɨɞɟɧɟɝɦɨɠɟɬɤɭɩɢɬɶɟɳɺɬɚɤɢɯ ɠɟɞɟɫɹɬɨɤɝɨɥɨɜȺɩɨɬɨɦɨɧɬɚɤ ɠɟɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɢɫɱɟɡɜɦɟɫɬɟɫɥɨ ɲɚɞɶɸəɭɜɟɪɟɧɱɬɨɤɨɧɶɧɟɫɝɢ ɧɭɥ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɶɸ ɗɬɨ ɨɧ Ⱥɫɤɚɪ ɡɚɝɧɚɥ ɟɝɨ ɞɨ ɫɦɟɪɬɢ ɂɬɭɬɠɟɛɪɨɫɢɥɈɧɚɥɟɠɢɬɡɞɟɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɠɟɪɟɛɺɧɨɤ ɫɬɨɢɬ ɜɨɡɥɟɧɟɺɧɟɨɬɯɨɞɢɬɌɭɥɩɚɪɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɥɨɲɚɞɢɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ ɭ ɧɟɝɨ ɬɚɤɨɟ ɠɟ ɫɟɪɞɰɟ Ɍɨɥɶɤɨ ɨɧ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚ ɡɚɬɶɨɫɜɨɢɯɛɨɥɹɱɤɚɯȼɨɬɢɧɟɜɵ ɞɟɪɠɚɥɨɧɨɱɟɪɟɞɧɵɯɞɭɪɤɨɜɚɬɵɯ ɫɤɚɱɟɤȺɫɤɚɪɚɩɚɥɨɬɩɟɪɟɭɬɨɦɥɟ ɧɢɹɉɨɬɨɦɭɱɬɨɟɝɨɧɢɤɬɨɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟɥɟɱɢɥɢɞɚɠɟɧɟɛɟɪɺɝȾɚɢɨɬ ɜɵɤɥɢ ɥɸɞɢ ɭɠɟ ɨɬ ɥɨɲɚɞɟɣ ɇɨ ɦɵɤɚɡɚɯɢɤɚɤɢɰɵɝɚɧɟɧɟɩɪɟɞ ɫɬɚɜɥɹɥɢɫɟɛɟɠɢɡɧɢɛɟɡɥɨɲɚɞɢ ɂɤɚɠɞɵɣɭɜɚɠɚɸɳɢɣɫɟɛɹɤɚɡɚɯ ɞɟɪɠɚɥɥɨɲɚɞɶɯɨɬɹɧɭɠɞɵɜɬɨɦ ɨɫɨɛɨɣɧɟɛɵɥɨɉɪɨɫɬɨɛɵɥɨɩɪɟ ɫɬɢɠɧɨ ɟɫɥɢ ɞɨɦɚ ɛɵɥɚ ɥɨɲɚɞɶ

ɞ ɟ ɣ ɩ ɨ ɤɭɩɚɥɢ ɞɚɠɟ ɤɚ ɡɚɤɢ Ⱦɨɧɚ ɉ ɨ ɜ ɨ ɥ ɠ ɶ ɹ ɋɢɛɢɪɢ ɉɨɡɨɪ ɜ ɚɭɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɤɭɦɵɫɚ ɱɬɨɛɵ ɥɟ ɬɨɦɭɬɨɥɢɬɶɠɚɠɞɭȺɜɵɡɧɚɟɬɟ ɱɬɨɬɚɤɨɟɤɭɦɵɫɞɥɹɤɚɡɚɯɚ"ȿɫɥɢ ɞɟɥɚ ɩɨɣɞɭɬ ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɬɨ ɫɤɨɪɨɜɫɟɛɭɞɟɦɩɥɚɤɚɬɶɢɧɟɛɭ ɞɟɦɩɨɧɢɦɚɬɶ±ɨɬɱɟɝɨ" Ȼɭɥɚɬ ɡɚɦɨɥɱɚɥ ɦɵ ɩɨɞɴɟɯɚɥɢ ɤ ɩɨɝɪɹɡɲɟɦɭ ɦɨɟɦɭ ɠɢɝɭɥɺɧɤɭ Ɉɧɤɚɤɡɚɩɪɚɜɫɤɢɣɫɩɟɰɩɨɛɭɤ ɫɢɪɨɜɤɟ ɬɭɬ ɠɟ ɡɚɰɟɩɢɥ ɬɪɨɫ ɢ ɩɨɬɚɳɢɥɥɟɝɤɨɜɭɲɤɭɧɚɬɪɚɜɹɧɨɣ ɤɨɜɺɪ ɉɨɬɨɦ ɜɡɦɚɯɧɭɥ ɪɭɤɨɣ ɢ ɬɚɤɠɟɬɚɪɚɯɬɹɜɫɟɦɢɠɟɥɟɡɤɚɦɢ ɜɢɫɟɜɲɢɦɢ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɪɟ ɩɨɞɛɪɚ ɫɵɜɚɹ ɤɨɥɺɫɚɦɢ ɥɨɯɦɨɬɶɹ ɝɪɹɡɢ ɭɤɚɬɢɥɜɫɬɨɪɨɧɭɚɭɥɚɋɥɟɞɨɦɡɚ ɧɢɦɞɜɢɧɭɥɢɫɶɢɦɵɀɟɧɚɱɬɨɬɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɚɹɬɨɥɶɤɨɜɨɬɜɟɬɨɬ ɜɟɱɚɥɟɣɤɢɜɤɨɦɝɨɥɨɜɵɢɡɤɨɬɨ ɪɨɣɧɢɤɚɤɧɟɭɥɟɬɭɱɢɜɚɥɫɹɧɚɡɨɣ ɥɢɜɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɉɨɱɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɚɤ ɨɡɥɨɛɢɥɫɹ" ɉɨɯɨɠɟ ɢ ɦɨɟɝɨ ɫɩɚɫɢɬɟɥɹȻɭɥɚɬɚɜɨɥɧɨɜɚɥɚɬɚɠɟ ɬɟɦɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ ɩɨɜɟɪɧɭɥ ɟɺ ɧɟ ɫɤɨɥɶɤɨɢɧɨɣɫɬɨɪɨɧɨɣɆɟɧɹɠɟ ɜɫɺ ɞɨɫɚɠɞɚɥɨ ɬɨ ɩɨɱɟɦɭ ɱɟɥɨ ɜɟɤɫɬɚɪɚɟɬɫɹɢɡɠɢɬɶɫɨɫɜɟɬɚɬɨ ɱɬɨɫɬɚɥɨɟɦɭɜɤɚɤɨɣɬɨɦɨɦɟɧɬ ɧɟɧɭɠɧɵɦ" Ⱥ ɬɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɦɵ ɩɨɞɴɟɯɚɥɢ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜɫɺ ɫɬɨɹɜ ɲɟɦɭɜɬɪɚɭɪɟɠɟɪɟɛɺɧɤɭɀɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨɨɣɤɧɭɥɚɢɡɚɦɨɥɱɚɥɚɭɜɢ ɞɟɜɦɺɪɬɜɨɥɟɠɚɜɲɭɸɥɨɲɚɞɶə ɜɡɹɥɫɡɚɞɧɟɝɨɫɢɞɟɧɶɹɤɭɫɨɤɯɥɟ ɛɚɩɨɲɺɥɤɠɢɜɨɣɤɪɨɯɟɈɧɫɬɨ ɹɥ ɬɚɤ ɠɟ ɫ ɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɨɣ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥ ɧɢɤɚɤɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ə ɩɨɞɧɺɫ ɧɚ ɥɚɞɨɧɢ ɯɥɟɛ ɩɪɹɦɨ ɤ ɟɝɨɪɬɭɨɧɩɨɧɸɯɚɥɨɬɤɪɵɥɜɟɪɯ ɧɸɸ ɝɭɛɭ ɢ ɜɬɹɧɭɥ ɨɞɢɧ ɥɨɦɬɢɤ

13 № 22 10 июля 2014 года

ɜɫɟɛɹɉɨɬɨɦɧɟɫɩɟɲɚɜɡɹɥɢ ɜɬɨɪɨɣ ɬɪɟɬɢɣ ɉɨɤɚ ɷɬɨɬ ɦɚ ɥɵɲɥɚɤɨɦɢɥɫɹɭɝɨɳɟɧɢɟɦɹɡɚ ɦɟɬɢɥɱɬɨɧɚɥɟɠɚɜɲɟɣɥɨɲɚɞɢ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɡɚɦɵɡɝɚɧɧɚɹ ɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɡɞɚ ɫ ɡɚɛɵɬɵɦɢ ɜɨ ɪɬɭ ɠɟɥɟɡ ɧɵɦɢɭɞɢɥɚɦɢ Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦɥɨɲɚɞɺɧɨɤɟɳɺ ɪɚɡɫɤɪɟɛɧɭɥɝɭɛɨɣɦɨɸɥɚɞɨɧɶ ɧɨ ɧɚ ɧɟɣ ɭɠɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ə ɫɨɪɜɚɥ ɡɟɥɺɧɵɣ ɩɭɱɨɤ ɬɪɚɜɵ ɩɨɞɧɺɫɟɦɭɤɨɪɬɭ ɇɟɛɨɣɫɹɧɟɛɨɣɫɹɪɨɞɧɨɣ ɤɭɲɚɣɬɪɚɜɤɭɩɨɤɭɲɚɣɠɟɪɟ ɛɺɧɨɤ ɧɟ ɫɬɚɥ ɟɺ ɞɚɠɟ ɧɸɯɚɬɶ əɩɪɢɬɪɨɧɭɥɫɹɤɟɝɨɬɟɥɭɨɫɬɨ ɪɨɠɧɨ ɩɪɨɜɺɥ ɥɚɞɨɧɶɸ ɩɨ ɟɝɨ ɦɨɤɪɨɣ ɫɬɵɥɨɣ ɫɩɢɧɟ Ɉɧ ɫɨ ɞɪɨɝɧɭɥɫɹ ɢ ɦɟɥɤɚɹ ɜɨɥɧɚ ɨɡ ɧɨɛɧɨɣ ɞɪɨɠɢ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ ɩɨɞ ɦɨɢɦɢɩɚɥɶɰɚɦɢ ± ɇɟ ɛɨɣɫɹ ɧɟ ɧɚɞɨ ɛɨɹɬɶ ɫɹ Ƚɞɟ ɠɟ ɬɜɨɣ ɯɨɡɹɢɧ" ɪɚɡ ɝɨɜɚɪɢɜɚɥ ɹ ɫ ɧɢɦ ɫɥɨɜɧɨ ɛɵɥ ɭɜɟɪɟɧ ɱɬɨ ɨɧ ɦɟɧɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɩɨɣɞɺɬ ɡɚ ɧɚɦɢ ɜ ɚɭɥ ə ɟɳɺ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɩɪɨɜɺɥ ɪɭɤɨɣ ɩɨ ɯɪɟɛɬɢɧɟ ɩɨɝɥɚɞɢɥ ɩɨ ɦɨɪɞɚɲ ɤɟ ɭɤɪɚɲɟɧɧɨɣ ɛɟɥɵɦ ɩɹɬɧɨɦ ɢɦɚɥɟɧɶɤɨɟɠɢɜɨɬɧɨɟɜɪɨɞɟɛɵ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨɪɨɛɟɬɶɭɫɩɨɤɨɢɥɨɫɶ ɇɟɡɧɚɸɱɬɨɹɞɟɥɚɥɛɵɫɧɢɦ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɨ ɬɨɝɞɚ ɜɨ ɦɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɱɭɜ ɫɬɜɚɨɬɠɚɥɨɫɬɢɱɬɨɛɭɞɶɭɦɟɧɹ ɝɪɭɡɨɜɢɤ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɛɪɚɥ ɛɵɟɝɨɫɫɨɛɨɣɌɨɝɞɚɹɜɡɹɥɟɝɨ ɡɚ ɲɟɣɤɭ ɢ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɩɨɞɬɨɥ ɤɧɭɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɣɞɺɬɡɚɧɚɦɢ ɫɥɟɞɨɦɇɨɠɟɪɟɛɺɧɨɤɧɚɩɪɹɝɫɹ ɭɩɺɪɫɹɧɨɝɚɦɢɢɧɟɫɞɜɢɧɭɥɫɹɫ ɦɟɫɬɚɆɨɢɩɨɜɬɨɪɧɵɟɩɨɩɵɬɤɢ ɛɵɥɢ ɬɳɟɬɧɵ Ⱥ ɬɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɬɭɱɢ ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɣ ɫɧɨɜɚ ɫɬɚɥɢ ɫɝɭɳɚɬɶɫɹ ɇɟɬ ɧɚɞɨ ɭɟɡɠɚɬɶ ɩɨɞɭɦɚ ɥɨɫɶɦɧɟəɫɟɥɡɚɪɭɥɶɧɟɜɨɥɶ ɧɨɝɥɹɧɭɥɧɚɠɟɧɭɨɧɚɬɨɥɶɤɨɢ ɩɪɨɪɨɧɢɥɚȼɨɬɱɬɨɫɧɢɦɫɬɚ ɧɟɬɫɹɡɞɟɫɶ"ɉɨɱɟɦɭɥɸɞɢɫɬɚɥɢ ɬɚɤɢɦɢɛɟɫɫɟɪɞɟɱɧɵɦɢ" ɉɨ ɩɭɬɢ ɞɨɦɨɣ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɥɞɹɞɸɋɬɟɩɚɧɚɞɚɜɚɜ ɲɟɝɨɦɧɟɜɞɟɬɫɬɜɟɩɟɪɜɵɟɭɪɨ ɤɢɭɯɨɞɚɡɚɥɨɲɚɞɶɸɬɚɛɭɧɳɢɤɚ Ⱥɣɞɚɪɚ Ʉɨɩɟɧɨɜɚ ɩɪɨɱɢɬɚɜɲɟ ɝɨɫɱɢɬɚɣɰɟɥɭɸɥɟɤɰɢɸɨɧɟ ɡɚɦɟɧɢɦɨɫɬɢ ɥɨɲɚɞɢ ɂɯ ɨɛɪɚ ɡɵ ɹɫɧɨ ɫɬɨɹɥɢ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚɦɢ Ɇɧɟ ɞɚɠɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɨɧɢ ɭɤɨɪɢɡɧɟɧɧɨ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɚ ɦɟɧɹ ɚɢɯɜɡɝɥɹɞɫɩɪɚɲɢɜɚɥ©Ʉɚɤɠɟ ɬɚɤɥɸɞɢɞɨɱɟɝɨɠɟɜɵɞɨɤɚɬɢ ɥɢɫɶ"Ʉɚɤɦɨɝɥɢɬɚɤɧɢɡɦɟɧɧɨɢ ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɩɚɫɬɶ" ɇɟɭɠɟɥɢ ɜɚɫ ɧɚɩɪɨɱɶ ɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɨɜɟɫɬɶ ɱɭɬɤɨɫɬɶɢɠɚɥɨɫɬɶɤɨɜɫɟɦɭɠɢ ɜɨɦɭ"ª Ⱦɨɦɚɹɞɨɥɝɨɧɟɦɨɝɭɫɧɭɬɶ ɉɨɞɨɲɺɥɤɬɺɦɧɨɦɭɨɤɧɭɡɚɤɨ ɬɨɪɵɦɜɨɞɜɨɪɟɫɬɟɤɥɹɧɧɨɨɬɫɜɟ ɱɢɜɚɥɢɥɭɠɢɚɩɨɩɨɞɨɤɨɧɧɢɤɭ ɢ ɫɬɺɤɥɚɦ ɬɹɠɟɥɨ ɛɚɪɚɛɚɧɢɥɢ ɝɭɫɬɵɟ ɫɬɪɭɢ Ⱥ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɡɚ ɦɢ ɜɫɺ ɫɬɨɹɥ ɬɨɬ ɨɫɢɪɨɬɟɜɲɢɣ ɠɟɪɟɛɺɧɨɤ ɪɨɠɞɺɧɧɨɟ ɧɨ ɧɟ ɜɫɤɨɪɦɥɟɧɧɨɟ ɞɢɬɹ ɩɪɢɪɨɞɵ Ʉɚɤɬɵɬɚɦɥɨɲɚɞɺɧɨɤɥɭɱɲɢɣ ɞɪɭɝɢɩɨɦɨɳɧɢɤɜɬɪɭɞɚɯɱɟɥɨ ɜɟɤɚɨɞɢɧɨɞɢɧɺɲɟɧɟɤɜɧɨɱɢ" Ʉɚɤ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɱɺɪɫɬɜɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɬɵ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɛɟɡ ɪɨɩɨɬɧɨɩɪɢɧɢɦɚɟɲɶɫɜɨɸɫɭɞɶ ɛɭ"ɂɩɪɨɫɬɢɧɚɫɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɱɬɨ ɬɚɤ ɠɟɫɬɨɤɨ ɩɨɫɤɨɬɫɤɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɫ ɬɨɛɨɣ Ʌɸɞɢ ɜɟɞɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɛɹ ɧɟ ɜɡɥɸɛɢɥɢɨɧɢɨɠɟɫɬɨɱɢɜɲɢɫɶ ɭɠɟ ɢ ɫɟɛɹ ɭɜɚɠɚɬɶ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɩɨɡɜɟɪɢɧɨɦɭ ɩɨɠɢɪɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɉɪɨɫɬɢ ɢɯ ɨɛɟɡɭɦɟɜɲɢɯ ɢɩɨɦɟɲɚɜɲɢɯɫɹɧɚɞɟɧɶɝɚɯ ȼɢɤɬɨɪɌȿɊȿɓɍɄ.


14 № 22 10 июля 2014 года

ɑ

Ɉɬɫɟɪɞɰɚɤɫɟɪɞɰɭ

ɂɥɢ ǽǼǵDzǻǼ ɢɥɢ ǵǾȍ

ɭɜɫɬɜɨ ɭɧɢɱɬɨɠɚɸɳɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɪɭɝɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɬɨɝɨ ɤɬɨ ɟɝɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɨ ɢ ɬɟɯ ɤɬɨ ɪɹɞɨɦ Ɍɚɤ ɹ ɩɵɬɚɸɫɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɪɟɜɧɨɫɬɶɄɧɟɣɹɨɬɧɨɲɭɫɶ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ Ʉɬɨɬɨ ɝɞɟɬɨ ɤɨɝɞɚɬɨ ɫɤɚ ɡɚɥ ɱɬɨ ɪɟɜɧɨɜɚɬɶ ɝɥɭɩɨ ɦɨɥɟɫɥɢɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɩɚɪ ɬɧɟɪ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɬɨ ɭɠɟ ɩɨɡɞ ɧɨ ɚ ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɬɨ ɪɟɜɧɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɫɧɨ ȼ ɷɬɨɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɦ ɜɵ ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɢ ɟɫɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶ ɧɨɟɡɟɪɧɨɧɨɜɪɹɞɥɢɧɚɧɟɝɨ ɨɛɪɚɬɢɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɜɧɢɜɟɰ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɩɨ ɱɟɦɭ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɥɸɞɶɦɢ ȿɫɬɶ ɭ ɦɟɧɹɨɞɢɧɩɪɢɦɟɪɧɚɤɨɬɨɪɨɦ ɹ ɩɨɩɵɬɚɸɫɶ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɇɟ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɤɨɦɭɥɢɛɨ ɧɚɜɹ ɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢɟɟɩɪɢɜɟɞɭ ȼɬɨɜɪɟɦɹɹɭɜɥɟɤɚɥɫɹɩɫɢ ɯɨɥɨɝɢɟɣɉɪɢɱɟɦɧɟɫɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɛɨɥɶɲɟ ɭɡ ɧɚɬɶɨɞɪɭɝɢɯɫɤɨɥɶɤɨɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɚɫ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɭɱɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɧɨɧɟɜɫɟɫɧɢɦɢ ɛɨɪɸɬɫɹ ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɜɨ ɨɛɳɟ ɨɬɞɚɸɬɫɹ ɢɦ ɜɨ ɜɥɚɫɬɶ ə ɯɨɬɹ ɛɵɩɵɬɚɥɫɹ ɢɦ ɫɨɩɪɨ ɬɢɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɛɟɡ ɭɫɩɟɲɧɨ Ɍɚɤ ɜɨɬ ɤɚɤɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɹ ɯɨɱɭ ɜɚɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ Ȼɵɥɚ ɭ ɦɟɧɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɚ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫ ɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣɦɨɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɷɬɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɢ ɥɢɫɶ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟ ɧɢɹ ə ɛɵɥ ɞɥɹ ɧɟɟ ɫɬɚɪɲɢɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɦ ɢ ɫɨɜɟɬɱɢɤɨɦ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɑɚɳɟ ɜɫɟ ɝɨ ɨɧɚ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɥɚɫɶ ɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚɩɨɫɜɨɟɦɭ ɉɨɹɜɢɥɫɹ ɭ ɷɬɨɣ ɞɟɜɭɲɤɢ ɩɚɪɟɧɶɡɚɤɨɬɨɪɨɝɨɨɧɚɫɨɛɪɚ ɥɚɫɶɡɚɦɭɠɧɨɟɟɛɟɫɩɨɤɨɢɥɨ ɬɨɱɬɨɨɧɜɟɫɶɦɚɪɟɜɧɢɜɄɚɤ ɫ ɫɟɦɟɣɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɨɧɚ ɞɟɥɢɥɚɫɶɫɨɦɧɨɣɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɧɸɚɧɫɚɦɢɟɝɨɩɨɫɬɭɩɤɨɜȼɪɨ ɞɟ ɛɵ ɧɢɱɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ ɇɭ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɟɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɭ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɩɪɨɜɨ ɞɢɬɶ ɞɨɫɭɝ ɜɧɟ ɞɨɦɚ ɤɚɤɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɟɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟ

ɂ

ɧɢɹɛɟɡɧɟɝɨ Ⱦɨɥɠɟɧ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɨɧɢ ɧɟ ɠɢɥɢ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɟɣɱɚɫɚɞɟɜɭɲɤɚɛɵɥɚɞɨɜɨɥɶ ɧɨ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɦɟɥɚ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɱɚɫɬɨ ɨɛɳɚɥɚɫɶ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚ ɗɬɢɦ ɨɧɚ ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɚ ɧɟɪɜɧɢɱɚɬɶ ɫɜɨ ɟɝɨɩɚɪɧɹɚɥɸɛɨɟɟɟɭɩɨɦɢɧɚ ɧɢɟɨɛɨɦɧɟɞɚɠɟɜɫɤɨɥɶɡɶɩɪɨ ɫɬɨɜɵɜɨɞɢɥɨɟɝɨɢɡɫɟɛɹ Ɇɧɟ ɤɨɧɟɱɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɥɟɫɬ ɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɧɨɤɚɤɫɬɚɪɲɢɣ ɬɨɜɚɪɢɳɹɜɵɫɤɚɡɚɥɫɜɨɢɨɩɚɫɟ ɧɢɹ ɍɝɨɪɚɡɞɢɥɨɠɟɦɟɧɹɧɟɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɤɧɢɝɭ ȿ ɂ Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜɚ ©Ȼɪɟɞ ɪɟɜɧɨɫɬɢª ȼ ɷɬɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟ ɫɤɨɣ ɪɟɜɧɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨ ɥɨɫɵɧɚɝɨɥɨɜɟɞɵɛɨɦɜɫɬɚɜɚɥɢ Ʉɧɚɲɟɦɭɫɥɭɱɚɸɜɪɨɞɟɛɵɢɯ ɩɪɢɜɹɡɚɬɶɩɨɤɚɧɟɥɶɡɹɛɵɥɨɧɨ ɹɭɠɟɤɚɤɛɵɢɦɟɥɩɪɚɜɨɱɬɨɬɨ ɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶ ɞɟɜɭɲɤɟ ɢɦɟɹ ɯɨɬɶ

ɦɚɧɭɬɵɦ Ɍɚɤɨɣ ɦɚɡɨɯɢɡɦ ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɠɚɥɨɫɬɢ ɠɟ ɥɚɧɢɹɭɬɟɲɢɬɶɢɩɪɢɝɨɥɭɛɢɬɶȺ ɬɨɦɭ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨɝɨ ɢ ɧɚɞɨ Ⱦɪɭ ɝɢɦ ɯɨɱɟɬɫɹ ɞɟɪɠɚɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɧɚɤɪɸɱɤɟɱɭɜɫɬɜɨɦɜɢɧɵɁɞɟɫɶ ɱɟɦɛɨɥɶɲɟɱɟɥɨɜɟɤɨɩɪɚɜɞɵɜɚ ɟɬɫɹɬɟɦɛɨɥɶɲɟɭɜɹɡɚɟɬɜɫɨɛ

ǖǮǷǪǾǷǭDZǵǷ ǷǺǷǪǷǮ ǫǶDZǵǩǶDZǮ ǮǺǴDZ ǪǷǴȅǶǷDz ˆȁǸDZǷǶDZǻ˜ ǰǩ ǺǼǸǹǼ ǬǷDzǷǺǵǩǻǹDZǫǩǮǻǮǮǷǭǮǯǭǼ ɤɚɤɢɟɬɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚ ɫɬɢ ȼɨɨɛɳɟɬɨɩɨɦɨɟɦɭɦɧɟɧɢɸ ɪɟɜɧɨɫɬɶ±ɜɟɫɶɦɚɨɛɢɞɧɨɟɱɭɜ ɫɬɜɨɗɬɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟɜɥɠɢɜɨɫɬɢ ɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɞɨɜɟɪɢɹɇɚɩɪɚɲɢ ɜɚɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɱɟɦ ɠɟɹɬɟɛɟɬɚɤɨɣɢɥɢɬɚɤɚɹ" ȼɥɭɱɲɟɦɫɥɭɱɚɟɫɤɚɡɚɥɹ ɟɣɷɬɨɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɛɟɜ ɫɜɨɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨ ɜɚɬɶɫɞɪɭɝɢɦɢɦɭɠɱɢɧɚɦɢɆɨ ɠɟɬɨɧɜɝɥɭɛɢɧɟɞɭɲɢɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨɧɟɞɨɫɬɨɢɧɬɟɛɹɚɬɵɭɣɞɟɲɶ ɤ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɦɭ ɩɚɪɬɧɟ ɪɭ ɉɨɫɥɟ ɫɜɚɞɶɛɵ ɤɚɤ ɛɵ ɡɚ ɤɪɟɩɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɭɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɇɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɬɟɪɡɚɬɶ ɢ ɬɟɛɹ ɢ ɫɟɛɹ ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɢ ɬɚɪɚɤɚɧɵ ɜɝɨɥɨɜɟɄɨɦɭɬɨɧɪɚɜɢɬɫɹɛɵɬɶ ɠɟɪɬɜɨɣɜɟɱɧɨɨɛɢɠɚɟɦɵɦɨɛ

ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɟɪɞɨɛɨɥɢɢ Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɬɚɤɢ ɩɨɫɥɚɬɶ ɟɝɨ ɤɭɞɚ ɩɨ ɞɚɥɶɲɟɫɨɜɫɟɦɢɩɨɞɨɡɪɟɧɢɹɦɢ ɞɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɨɬɮɭɬɛɨɥɢɬɶ ɫ ɟɝɨ ɪɚɧɢɦɨ ɫɬɶɸ ə ɬɚɤ ɫɦɟɥɨ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɟɣ ɩɨ ɪɜɚɬɶɫɩɚɪɧɟɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭɧɟɜɢ ɞɟɥɭɧɟɟɱɭɜɫɬɜɚɤɧɟɦɭɨɛɵɱ ɧɵɣɤɚɧɞɢɞɚɬɜɦɭɠɶɹɉɪɢɱɟɦ ɧɟɫɚɦɵɣɜɵɝɨɞɧɵɣɜɩɥɚɧɟɩɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɟɦɶɢ ɇɨ ɜɫɟɬɚɤɢ ɤɚɤɹɧɢɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɥɨɧɢɩɨ ɠɟɧɢɥɢɫɶəɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸɱɬɨɟɣ ɯɨɬɟɥɨɫɶɜɵɪɜɚɬɶɫɹɢɡɩɨɞɜɥɢɹ ɧɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɥɚɫɬɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢ Ɉɧɚ ɦɧɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɧɨ ɢɡ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡ ɝɨɜɨɪɨɜɹɫɞɟɥɚɥɬɚɤɨɣɜɵɜɨɞ ɋɤɨɥɶɤɨɹɧɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɥɟɟ ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɬɶ ɦɨɟ ɢɦɹ ɜ ɨɛɳɟ ɧɢɢɫɦɭɠɟɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭɹɜɥɹɥɫɹ

ɈɇɢɈɇȺ

ɯ ɛɵɥɨ ɞɜɨɟ Ɉɧ ɢ Ɉɧɚ Ɉɧɢ ɝɞɟɬɨ ɧɚɲɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ ɠɢɥɢ ɬɟɩɟɪɶ ɨɞɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɝɞɟɬɨɫɦɟɲɧɨɣɝɞɟɬɨɫɨɥɟɧɨɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɚɦɨɣ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɞɜɭɯ ɫɚɦɵɯ ɨɛɵɤɧɨ ɜɟɧɧɵɯɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɜɞɜɨɟɦ ɚ ɷɬɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɱɟɦ ɛɵɬɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ Ɉɧ ɧɨɫɢɥ ȿɟ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɡɚɠɢɝɚɥ ɧɚ ɧɟɛɟ ɡɜɟɡɞɵ ɩɨ ɧɨɱɚɦ ɫɬɪɨɢɥ ɞɨɦɱɬɨɛɵȿɣɛɵɥɨɝɞɟɠɢɬɶɂ ɜɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ©ȿɳɟ ɛɵ ɤɚɤ ɟɝɨ ɧɟ ɥɸɛɢɬɶ ɜɟɞɶ ɨɧ ɢɞɟɚɥ ɋ ɬɚ ɤɢɦ ɥɟɝɤɨ ɛɵɬɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣª Ⱥ ɨɧɢɫɥɭɲɚɥɢɜɫɟɯɢɭɥɵɛɚɥɢɫɶɢ ɧɟɝɨɜɨɪɢɥɢɧɢɤɨɦɭɱɬɨɢɞɟɚɥɨɦ ȿɝɨɫɞɟɥɚɥɚɈɧɚɈɧɧɟɦɨɝɛɵɬɶ ɞɪɭɝɢɦ ɜɟɞɶ ɛɵɥ ɪɹɞɨɦ ɫ ɇɟɣ ɗɬɨɛɵɥɨɢɯɦɚɥɟɧɶɤɨɣɬɚɣɧɨɣ

Ɉɧɚɠɞɚɥɚȿɝɨɜɫɬɪɟɱɚɥɚɢɩɪɨ ɜɨɠɚɥɚ ɫɨɝɪɟɜɚɥɚ ɢɯ ɞɨɦ ɱɬɨɛɵ ȿɦɭ ɬɚɦ ɛɵɥɨ ɬɟɩɥɨ ɢ ɭɸɬɧɨ ɂ ɜɫɟɝɨɜɨɪɢɥɢ©ȿɳɟɛɵɄɚɤɟɟɧɟ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɜɟɞɶ ɨɧɚ ɫɨɡɞɚ ɧɚ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɇɟɦɭɞɪɟɧɨ ɱɬɨ ɨɧ ɬɚɤɨɣɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣªȺɨɧɢɬɨɥɶɤɨ ɫɦɟɹɥɢɫɶ ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɧɢɤɨɦɭ ɱɬɨ Ɉɧɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɬɨɥɶ ɤɨɫɇɢɦɢɬɨɥɶɤɨɟɦɭɦɨɠɟɬɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɨɜȿɟɞɨɦɟɗɬɨɛɵɥɢɯɦɚ ɥɟɧɶɤɢɣɫɟɤɪɟɬ Ɉɧ ɲɟɥ ɫɩɨɬɵɤɚɥɫɹ ɩɚɞɚɥ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɵɜɚɥɫɹɢɭɫɬɚɜɚɥɂɜɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ©ɁɚɱɟɦɈɧȿɣɬɚɤɨɣɩɨ ɛɢɬɵɣɢɢɡɦɭɱɟɧɧɵɣɜɟɞɶɜɨɤɪɭɝ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɵɯª ɇɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ ɱɬɨ ɫɢɥɶɧɟɟ ȿɝɨɧɟɬɧɢɤɨɝɨɧɚɫɜɟɬɟɜɟɞɶɨɧɢ ɛɵɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɫɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɯ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ȿɟ ɬɚɣɧɨɣɂ Ɉɧɚ ɩɟɪɟɜɹɡɵɜɚɥɚȿɦɭɪɚɧɵɧɟɫɩɚɥɚ

ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɤɪɚɫɧɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ ɞɥɹ ɛɵɤɚɧɨɨɧɚɧɟɦɨɝɥɚɭɞɟɪɠɚɬɶ ɫɹ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɨ ɢɫɯɨɞɢɥɨɧɚɪɚɛɨɬɟȼɪɟɡɭɥɶɬɚ ɬɟɞɚɠɟɨɬɰɨɜɫɬɜɨɩɨɹɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɭɧɢɯɪɟɛɟɧɤɚɨɧɩɪɢɩɢɫɚɥɦɧɟ ɑɬɨɷɬɨ"Ɉɛɵɱɧɚɹɞɭɪɶɢɥɢɛɨ ɥɟɡɧɶ" ɉɨɫɥɟɢɯɪɚɡɜɨɞɚɦɵɫɥɭɱɚɣɧɨ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢɫɶ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭɧɟɬɚɤɨɣɛɨɥɶɲɨɣɱɬɨɛɵɧɟ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɫ ɫɵɧɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɫɢɞɟɥɜɞɟɬɫɤɨɣɤɨɥɹɫɤɟ ɄɨɩɢɹɟɟɦɭɠɚɄɚɤɢɦɢɝɥɚɡɚɦɢ ɨɧɫɦɨɬɪɟɥɧɚɦɚɥɶɱɢɲɤɭɱɬɨɛɵ ɧɟɭɜɢɞɟɬɶɜɧɟɦɫɟɛɹ"ȼɫɟɬɚɤɢ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ ɪɟɜɧɨɫɬɶ ɯɨɬɹɤɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɬɚɤɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɱɚɳɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɟɬɫɹ ɭ ɦɭɠɱɢɧ ɜ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɝɞɟɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɨɪɨɤɚ ȼɢɞɧɨ ɷɬɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼ ɩɚɬɨ ɥɨɝɢɢɹɭɛɟɞɢɥɫɹɩɨɫɥɟɪɚɫɫɤɚɡɚ ɛɵɜɲɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰɵ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɉɪɢ ɜɟɞɭɰɢɬɚɬɭɢɡɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ©Ȼɪɟɞ ɪɟɜɧɨɫɬɢ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟ ɱɚɟɬɫɹ ɭ ɦɭɠɱɢɧ ɇɟ ɜɫɟ ɨɛɭ ɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɪɟɜɧɨɫɬɶɸ ɦɵɫɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɪɟɞɨɦ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɧ ɫɢɜɧɵɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɪɟɜɧɨɫɬɢɞɨ ɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɢɩɢɱɧɵ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɜɹɡɱɢɜɵɟ ɦɵɫɥɢ ɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɵɫɫɨ ɦɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚɫɱɟɬ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɭ ɩɪɭɝɢɈɞɧɚɤɨɟɫɥɢɷɬɢɭɛɟɠɞɟ ɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹɛɪɟɞɨɜɵɦɢɬɨɨɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɦɨ ɝɭɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɨɩɚɫɧɨɦɭɚɝɪɟɫ ɫɢɜɧɨɦɭɩɨɜɟɞɟɧɢɸɩɨɨɬɧɨɲɟ ɧɢɸɤɬɨɦɭɤɨɝɨɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɜ

ɩɨ ɧɨɱɚɦ ɝɪɭɫɬɢɥɚ ɢ ɩɥɚɤɚɥɚ ɂ ɜɫɟ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ©ɑɬɨ ɨɧ ɜ ɧɟɣ ɧɚ ɲɟɥɜɟɞɶɭɧɟɟɦɨɪɳɢɧɤɢɢɤɪɭɝɢ ɩɨɞ ɝɥɚɡɚɦɢ ȼɟɞɶ ɱɬɨ ɟɦɭ ɫɬɨɢɬ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɨɥɨɞɭɸ ɢ ɤɪɚɫɢɜɭɸ"ª ɇɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ ɱɬɨ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɫɚɦɨɣɤɪɚɫɢɜɨɣɜɦɢɪɟ Ɋɚɡɜɟ ɦɨɠɟɬ ɤɬɨɬɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɩɨɤɪɚɫɨɬɟɫɬɨɣɤɨɬɨɪɭɸɥɸɛɹɬ" ɇɨɷɬɨɛɵɥɨȿɝɨɬɚɣɧɨɣɈɧɢɜɫɟ ɠɢɥɢ ɥɸɛɢɥɢ ɢ ɛɵɥɢ ɫɱɚɫɬɥɢ ɜɵɦɢ ɂ ɜɫɟ ɧɟɞɨɭɦɟɜɚɥɢ ©Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɧɚɞɨɟɫɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɡɚ ɬɚɤɨɣ ɫɪɨɤ" ɇɟɭɠɟɥɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɫɹ ɱɟɝɨɧɢɛɭɞɶ ɧɨɜɨɝɨ"ª Ⱥ ɨɧɢ ɬɚɤ ɧɢɱɟɝɨ ɢ ɧɟ ɫɤɚɡɚɥɢ ɉɪɨɫɬɨ ɢɯ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɞɜɨɟ ɚ ɜɫɟɯ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɧɨ ɜɫɟ ɛɵɥɢ ɩɨ ɨɞ ɧɨɦɭɜɟɞɶɢɧɚɱɟɨɧɢɛɵɧɟɫɩɪɚ ɲɢɜɚɥɢɧɢɨɱɟɦɗɬɨɧɟɛɵɥɨɢɯ ɬɚɣɧɨɣɷɬɨɛɵɥɨɬɨɱɟɝɨɧɟɨɛɴ ɹɫɧɢɲɶɞɚɢɧɟɧɚɞɨ

ɧɟɜɟɪɧɨɫɬɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟɫɥɢ ɛɨɥɶɧɨɣ ©ɲɩɢ ɨɧɢɬª ɡɚ ɫɭɩɪɭɝɨɣ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɟ ɨɞɟɠɞɭ ɩɵɬɚɹɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ©ɫɥɟɞɵɫɩɟɪɦɵªɢɥɢɪɨɟɬɫɹɜɟɟ ɫɭɦɨɱɤɟɜɩɨɢɫɤɚɯɩɢɫɟɦɋɬɪɚ ɞɚɸɳɢɣ ɛɪɟɞɨɦ ɪɟɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɫɹɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɞɨ ɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ ɟɝɨɭɛɟɠɞɟɧɢɟɨɧɛɭɞɟɬɭɩɨɪɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɜɨɢɩɨɢɫɤɢª Ɇɭɠ ɡɚɜɨɞɢɥ ɟɟ ɡɚ ɲɢɪɦɭ ɜ ɫɚɥɨɧɟɦɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜɝɞɟɨɧɚɪɚ ɛɨɬɚɥɚɱɬɨɛɵɩɨɫɥɟɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɚɠɟɧɢɯɨɦɩɪɨɜɟɪɢɬɶɟɟ ɧɢɠɧɟɟɛɟɥɶɟȻɟɡɜɫɹɤɨɝɨɫɬɟɫ ɧɟɧɢɹ ɡɚɫɨɜɵɜɚɥ ɪɭɤɭ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶɫɬɟɩɟɧɶɟɟɜɨɡɛɭɠɞɟ ɧɢɹ ɩɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹɦ ɉɪɢɲɥɨɫɶ ɨɫɬɚɜɢɬɶɢɷɬɭɪɚɛɨɬɭ ɂɩɨɫɥɟɪɚɡɜɨɞɚɛɵɜɲɢɣɦɭɠ ɧɟɨɫɬɚɜɥɹɥɠɟɧɳɢɧɭɜɩɨɤɨɟȼ ɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɨɧɚɜɦɟɫɬɟɫɪɨɞɢ ɬɟɥɹɦɢɭɟɯɚɥɚɜɊɨɫɫɢɸɩɪɢɱɟɦ ɞɚɥɟɤɨȼɨɬɬɚɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹ Ʉɚɠɞɵɣ ɪɟɜɧɭɸɳɢɣ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɨɞɨɡɪɟ ɧɢɹɦɨɝɭɬɩɟɪɟɣɬɢɜɩɚɬɨɥɨɝɢɸ ȼɫɟɝɞɚ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɚɯ ɩɪɨɢɡɧɨɫɹ ɬɨɫɬ ɹ ɝɨɜɨɪɸ ɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦ ɞɨ ɜɟɪɢɢ ɗɬɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɜɚɠɧɨ ȼ ɦɨɟɦ ɛɪɚɤɟ ɨɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɦɵ ɫɦɟɥɨ ɦɨɠɟɦ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɫɭ ɩɪɭɝɨɣ ɬɟɦ ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɡɚ ɞɟɧɶɧɚɪɚɛɨɬɟɥɢɧɚɭɥɢɰɟɢɥɢ ɧɚɞɚɱɟɆɚɥɨɥɢɤɬɨɤɨɦɭɨɤɚɠɟɬ ɡɧɚɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɑɟɥɨɜɟɤ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸ ɳɢɦ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɞɟɠɞɚ ɫɨ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɦɚɤɢɹɠ ɭ ɠɟɧɳɢɧ ɢɩɪɢɱɟɫɤɚɞɟɥɚɟɬɫɹɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ȼ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɪɚɫɫɭɠ ɞɟɧɢɣ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɜɫɬɭɩɢɬɶɫɹ ɡɚ Ɉɬɟɥɥɨ ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɦɚɜɪ ɧɟ ɛɵɥ ɪɟɜɧɢɜɰɟɦ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨ ɦɵɲɥɹɥ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɬɶ ɜ ɱɟɦɬɨ Ⱦɟɡɞɟɦɨɧɭ Ɉɧ ɫɬɚɥ ɠɟɪɬɜɨɣ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɢɧ ɬɪɢɝ ȼɪɚɝɢ ɞɨɥɝɨ ɟɝɨ ɭɛɟɠɞɚɥɢ ɜ ɧɟɜɟɪɧɨɫɬɢ ɠɟɧɵ ɢ ɞɨɛɢɥɢɫɶ ɫɜɨɟɝɨȺɬɨɱɬɨɨɧɟɟɡɚɞɭɲɢɥ ɦɨɠɧɨɫɩɢɫɚɬɶɧɚɟɝɨɩɨɧɹɬɢɟɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɱɟɫɬɢ Ɉɧ ɠɟ ɢ ɫɟɛɹɭɦɟɪɬɜɢɥɭɡɧɚɜɨɧɟɜɢɧɧɨ ɫɬɢɭɛɢɟɧɧɨɣɫɭɩɪɭɝɢȺɧɟɤɨɬɨ ɪɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɱɢɬɚɜɲɢɟ ɒɟɤɫɩɢɪɚ ɩɨɬɨɪɨɩɢ ɥɢɫɶ ɜɵɜɟɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧ ©ɫɢɧɞɪɨɦ ɈɬɟɥɥɨªȾɚɨɧɢɢɫ©ɗɞɢɩɨɜɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦª ɹɜɧɨ ɩɪɨɦɚɯɧɭ ɥɢɫɶɇɨɷɬɨɭɠɟɞɪɭɝɚɹɢɫɬɨɪɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ


Ɂɚɡɚɜɟɫɨɣɬɚɣɧɵ

ЧИСЛО ВЫРАЖЕНИЯ ɉɭɬɟɦɫɥɨɠɟɧɢɹɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɤɚɤɝɥɚɫɧɵɯɬɚɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯɜɚɲɟɝɨɩɨɥɧɨɝɨɢɦɟɧɢɜɵɩɨɥɭɱɚɟɬɟɱɢɫɥɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɗɬɨ ɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɜɚɦ ɭɫɩɟɯ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɑɢɫɥɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɦɵɫɥ ɜɚɲɢɯ ɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɯɠɟɥɚɧɢɣɢɜɧɟɲɧɟɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɜɚɲɟɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢɜɚɲɢɯɬɚɥɚɧɬɨɜɚɩɨɷɬɨɦɭɞɚɟɬɢɫɬɢɧɧɵɣɩɨɪɬɪɟɬɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɫɜɨɟ ɩɨɥɧɨɟ ɢɦɹ ɢ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟɧɚɞɤɚɠɞɨɣɛɭɤɜɨɣɟɟɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɱɢɫɥɚɜɵɪɚɠɟɧɢɹɩɪɨɫɬɨɫɥɨɠɢɬɟ ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɵ ɜɫɟɯ ɛɭɤɜ ɢ ɩɪɢɜɟɞɢɬɟɫɭɦɦɭɤɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɦɭɱɢɫɥɭ ɂɜɚɧ  ɋɦɢɪɧɨɜ  ɋɭɦɦɚ ɢɦɟɧɢ ɢ ɮɚɦɢɥɢɢ  Ⱦɚɥɟɟɫɨɤɪɚɳɚɟɦɞɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɱɢɫɥɚ ɢ ɂɬɚɤɱɢɫɥɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɛɭɞɟɬ

ɑɂɋɅɈȼɕɊȺɀȿɇɂə

 ȿɞɢɧɢɰɚ ² ɷɬɨ ɫɢɦɜɨɥ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜɵ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬɟ ɧɨɜɵɟ ɩɭɬɢ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬɟ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɵɫɤɚɬɶ ɢɯ Ɉɬɜɚɝɚ ² ɜɨɬ ɜɚɲɚ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ȼɵ ɜɡɛɭɧɬɭɟɬɟɫɶ ɟɫɥɢ ɜɚɦɢ ɛɭɞɭɬ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɬɶ ɨɞɧɚɤɨ ɜɚɫ ɦɨɠɧɨ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɢ ɭɛɟɞɢɬɶ ɜ ɱɟɦɬɨ ȼɵ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵ ɭ ɜɚɫ ɫɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɫɜɨɹ ɦɚɧɟɪɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ȼɵ ɜɟɪɧɨ ɫɭɞɢɬɟ ɨ ɥɸɞɹɯ ɜɩɪɨɱɟɦɨɫɬɟɪɟɝɚɣɬɟɫɶɨɛɦɚɧɚɫɨɫɬɨɪɨɧɵɬɟɯɤɬɨɱɭɠɞɜɚɦɩɨɫɜɨɟɣɫɭɳɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵ ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɪɚɡɝɥɹɞɟɬɶ ȼɵɛɪɚɜɰɟɥɶɧɢɤɨɝɞɚɧɟɨɬɫɬɭɩɚɣɬɟ ɨɬ ɧɟɟ ɢɧɚɱɟ ɜɚɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɫɟ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫɧɚɱɚɥɚ Ʌɟɧɶ ɞɥɹ ɜɚɫ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɚ ȼɵ ɜɫɟɝɞɚ ɚɤɬɢɜɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɧɹɬɵ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦɬɪɭɞɨɦȾɚɦɨɠɧɨɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹɫɝɨɥɨɜɨɣɜɡɚɛɨɬɵɞɧɹɢɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦɜɨɥɧɨɜɚɬɶɫɹɨɬɨɦɱɬɨɛɭɞɟɬ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɟɥɸ ɟɫɥɢ ɜɵ ɭɜɟɪɟɧɵ ɱɬɨ ɜɚɲ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɦ ɧɚɣɞɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ

ɥɸɛɨɣ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɦ ɛɟɫɩɟɱɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɥɭ ɞɟɥɚ ɉɭɫɬɶ ɭ ɜɚɫ ɧɟ ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶɞɪɭɝɢɯɢɭɱɢɬɶɫɹȼɚɲɚɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɧɚɬɭɪɚɩɨɡɜɨɥɢɬɜɚɦɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜɟɱɧɨ ɦɨɥɨɞɵɦ ɢ ɜɚɲɢ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵɩɨɫɬɨɹɧɧɨɛɭɞɭɬɨɬɤɪɵɜɚɬɶɜɚɦɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɮɟɪɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼɵɨɩɟɪɟɠɚɟɬɟɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ²ɜɷɬɨɦ ɡɚɥɨɝɜɚɲɟɝɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɵɜɫɟɝɞɚɜɵɪɵɜɚɟɬɟɫɶɜɩɟɪɟɞ ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɚɦ ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɟɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɩɨɥɸɫɟ ɜɵ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟɬɚɤɢɟɱɟɪɬɵɤɚɤɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɷɝɨɢɡɦ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɟ ɢ ɞɚɠɟ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɞɢɤɬɚɬɨɪɚ ɗɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶɟɫɥɢɜɵɛɭɞɟɬɟɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨ ɭɜɚɫɟɫɬɶɫɢɥɵɜɟɪɲɢɬɶɜɟɥɢɤɢɟɞɟɥɚ ɧɟɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɬɪɚɞɢɰɢɸ ȼɫɸ ɠɢɡɧɶ ɜɵ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɟ ɫɜɨɸ ɹɪɤɭɸɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɢɫɱɢɬɚɟɬɟɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɜɵɪɚɠɚɬɶɫɟɛɹȼɵɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɟɫɶ ɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɜɵɫɬɨɹɬɶ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɱɟɦɪɟɲɟɧɢɟɤɚɫɚɸɳɟɟɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɚɫɧɨɢ ɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɧɟɧɚɞɟɥɟɧɧɵɯɤɚɤɜɵ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɞɟɪɚ ɇɟ ɢɡɦɟɧɹɣɬɟ ɫɟɛɟɞɨɪɨɠɢɬɟɫɜɨɟɣɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɣɬɟ ɳɟɞɪɨ ɨɬɦɟɪɟɧɧɵɟɜɚɦɫɢɥɵɧɚɛɥɚɝɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬ

СУДОКУ ПРОСТОЙ

15 № 22 10 июля 2014 года

ǽǻǺ ǴȊǷȋ ȼȿɋɕ Ɉȼȿɇ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɥɭɱɲɟ ɞɟɪɧɨɱɬɨɞɟɥɨɜɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶȼɟɠɚɬɶ ɹɡɵɤ ɡɚ ɡɭɛɚɦɢ ɧɟ ɜɵɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɚɜɚɣɬɟ ɫɟɤɪɟɬɨɜ ɞɚɠɟ ɫɜɨɢɦ ɨɰɟɧɟɧɚɢɢɯɩɨɫɱɢɬɚɸɬɫɚɦɨɛɥɢɡɤɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢȼɫɪɟɞɭɩɪɨɹɜɢɬɟ ɧɢɤɚɦȼɨɜɬɨɪɧɢɤɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɨɹɜɢɬɶɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɧɚɞɨɪɨɝɟɚ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ȼ ɥɭɱɲɟɜɫɟɝɨɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧ- ɩɹɬɧɢɰɭɦɨɝɭɬɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɥɨɦɚɬɶɫɹɧɚɧɵɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦȼɩɹɬɧɢɰɭɤɬɨɬɨɡɚɯɨ- ɪɭɱɧɵɟɢɥɢɞɨɦɚɲɧɢɟɱɚɫɵ ɱɟɬɩɨɠɢɜɢɬɶɫɹɡɚɜɚɲɫɱɟɬ ɋɄɈɊɉɂɈɇ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɛɭɞɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɌȿɅȿɐ ɧɨɣ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɧɹ ɩɨɷɬɨȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɦɨɠɧɨ ɧɟɦɭɫɬɨɢɬɧɚɷɬɨɜɪɟɦɹɫɩɥɚɧɢɪɨɨɠɢɞɚɧɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɚɬɶɫɚɦɵɟɜɚɠɧɵɟɞɟɥɚȺɜɨɬɜ ɜɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɋɪɟɞɚ ɫɬɚɧɟɬ ɫɪɟɞɭɜɫɟɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɜɬɟɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɞɧɟɦ ɟɫɥɢ ɜɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤ- ɞɧɹɜɨɩɪɨɫɵɛɭɞɭɬɪɟɲɚɬɶɫɹɫɜɵɝɨɞɨɣɞɥɹ ɬɭɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɜɚɫɇɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟɜɩɹɬɧɢɰɭɧɟɡɚɬɟɜɚɣɬɟ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɪɚɡɜɨɞɬɚɤɤɚɤɪɚɡɞɟɥɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɨɠɟɬɪɟɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵɬɚɤɤɚɤɫɟɝɨɞɧɹɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɲɢɬɶɫɹɧɟɜɜɚɲɭɩɨɥɶɡɭ ɧɚɤɚɡɭɟɦɚ ɋɌɊȿɅȿɐ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ȻɅɂɁɇȿɐɕ ɛɵɬɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɬɨ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɬɨ ɩɨɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɚɫ ɨɛɦɚɧɭɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ȼ ɫɪɟɞɭ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɞɟɥɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɜɚɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɚ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ȼɫɪɟɞɭɜɵɦɨɠɟɬɟɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɧɶɲɟ ɜɫɟ ɞɨ ɡɚɜɬɪɚ ȼɫɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɹɬɛɵɥɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨ ɧɢɰɭ ɞɟɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɧɚ ɪɟɞɤɨɫɬɶ ɧɟɜɢɞɟɥɢɟɝɨɭɠɟɞɚɜɧɨɉɹɬɧɢɰɚɫɬɚɧɟɬ ɭɞɚɱɧɨȼɫɭɛɛɨɬɭɛɭɞɶɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɢ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɦ ɞɧɟɦ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɨɜɵɯ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɩɪɢɩɪɢɟɦɟɩɢɳɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɧɚɪɚɛɨɬɟɢɥɢɞɥɹɧɚɱɚɥɚɪɟɦɨɧɄɈɁȿɊɈȽ ɬɚɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɠɢɥɶɹ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹɭɛɵɬɤɢɟɫɥɢɜɵɞɨɜɟɪɢɬɟ ɊȺɄ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɫɜɨɢ ɮɢɧɚɧɫɨȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɤɬɨɬɨ ɢɡ ɜɵɟ ɞɟɥɚ ȼ ɫɪɟɞɭ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯɩɨɫɬɚɪɚɟɬɫɹɜɵɜɟɫɬɢ ɜɚɫ ɢɡ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɩɨ- ɯɨɞɢɬɶ ɚɤɤɭɪɚɬɧɟɟ ɢ ɧɟ ɞɟɥɚɬɶ ɪɟɡɤɢɯ ɷɬɨɦɭɞɟɪɠɢɬɟɫɶɩɨɞɚɥɶɲɟɨɬ ɞɜɢɠɟɧɢɣɢɧɚɱɟɪɢɫɤɭɟɬɟɩɨɪɜɚɬɶɨɞɟɠɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ȼɨ ɜɬɨɪ- ɞɭȾɟɧɶɱɟɬɜɟɪɝɚɛɭɞɟɬɯɨɪɨɲɢɦɞɥɹɞɨɧɢɤ ɠɢɡɧɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɨɦɚɬɶ ɩɥɚɧɵ ɭɫɢ- ɦɚɲɧɟɝɨɩɪɚɡɞɧɢɤɚɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɜɥɸɛɜɢ ɥɢɹ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚ ɢ ɞɚɠɟ ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɧɟ ɞɚɧɧɵɟɨɛɟɳɚɧɢɹɧɟɛɭɞɭɬɜɵɩɨɥɧɟɧɵȼ ɧɭɠɧɨɩɨɬɜɨɪɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨɢɦɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɩɹɬɧɢɰɭɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶɧɟɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɬɶɧɚ ɧɟɥɶɡɹɞɚɜɚɬɶɧɟɨɛɞɭɦɚɧɧɵɯɨɛɟɳɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɟɬɚɤɤɚɤɫɟɣɱɚɫɥɸɛɨɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ȼɈȾɈɅȿɃ ɫɤɚɠɟɬɫɹɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɵɯɨɞɹ ɢɡ ɞɨɦɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɨɜɟɪɢɬɶ Ʌȿȼ ɫɜɨɸ ɨɞɟɠɞɭ ɢ ɨɛɭɜɶ ɱɬɨɛɵ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɨɪɜɚɧɨ ȼɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɢ ɨɧɚ ɜɬɨɪɧɢɤɦɨɠɟɬɟɩɨɥɭɱɢɬɶɡɧɚɤ ɜɟɪɧɟɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɚɫ ɨɠɢɞɚɟɬ ɫɤɨɪɨɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɫɢɥɚɯ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜ- ɧɢɟɩɨɫɥɭɠɛɟɑɟɬɜɟɪɝɫɬɚɧɟɬɨɱɟɧɶɯɨɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɨɲɢɦɞɧɟɦɞɥɹɥɸɛɵɯɞɟɥɨɜɵɯɧɚɱɢɧɚɫɜɨɢɯɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɑɟɬɜɟɪɝ ɧɢɣȼɩɹɬɧɢɰɭɜɚɦɥɭɱɲɟɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬ ɫɬɚɧɟɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɩɨɥɧɵɦ ɧɨɜɵɯ ɜɩɟɱɚɬ- ɧɟɭɟɦɧɵɯɠɟɥɚɧɢɣɢɧɚɱɟɷɬɨɞɨɛɪɨɦɧɟ ɥɟɧɢɣ ɉɹɬɧɢɰɚ ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɟ ɤɨɧɱɢɬɫɹ ɨɠɢɜɥɟɧɢɟɜɞɟɥɚɯ ɊɕȻɕ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ȾȿȼȺ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɬɪɚȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɩɨɪɟ ɬɵɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɩɨɫɟɦɟɣɧɵɦ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɧɟɣɬɪɚɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ȼɬɨɪɧɢɤ ɥɢɬɟɬɢɜɨɨɛɳɟɧɟɜɫɬɭɩɚɣɬɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɬɶ ɧɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ȼ ɫɪɟɞɭ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤ- ɬɨɥɶɤɨɚɤɬɢɜɧɵɦɧɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɞɧɟɦ ɧɭɬɶ ɤɚɤɢɟɬɨ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɜɨɞɨɣɭɱɬɢɬɟɷɬɨȼɫɭɛɛɨɬɭ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɜɚɦɛɵɥɨɛɵɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɨɩɨɫɟɬɢɬɶɬɪɟ- ɩɪɢɛɨɪɚɦɢȼɫɭɛɛɨɬɭɜɨɡɦɨɠɧɵɧɟɩɪɟɞɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ ɱɬɨɛɵ ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟ- ɜɢɞɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɪɢɞɟɬɫɹɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɧɢɟɧɟɞɟɥɢ

СУДОКУ ПОСЛОЖНЕЕ

СУДОКУ СЛОЖНЫЙ


 №22 10 июля 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɄɢɧɨɅɟɨɧɚɪɞɨȾɢ Ʉɚɩɪɢɨɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ©Ɋɨɦɟɨ Ⱦɠɭɥɶɟɬɬɚª ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾɫɟɪɢ ɚɥ Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɫɟɪɢɚɥ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ⱥɣɬԝɦɚɪ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɌɟɥɟɮɨɧɞɨɜɟɪɢɹªȾ ɞɪɚɦɚ ©ɆɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶԤª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɨɫԧɡɟɧɚɪɚɥɵԑɵ ԥɥɟɦɞɿɤԧɪɤɟɧɢɟɬɛɟɫɿɝɿªȾ ɫɟɪɢɚɥ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛ ɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥɫɟɡɨɧ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ɀɭɪɧɚɥ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɒɚ ɦɚɧª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪ ɍɫɬɸɝɨɜɋɟɪɝɟɣɉɟɪɟɝɭɞɨɜ Ɇɚɪɢɹɋɢɧɹɟɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©Ɇɨɹ ɮɚɦɢɥɢɹɒɢɥɨɜª ɤɚɡ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ

ɞɢɢ³əȻɅɈɑɇɕɃɋɉȺɋ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈə ɉɊȺȼȾȺ´³Ɋɭɫɥɚɧɚ´ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɇɌɄ ɪɭɫɹɡ

Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԕɚɪ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɚɞɚɦɵª ɤɚɡ

ɜɵɩɭɫɤɢ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɄȿɊȿɆȿɌ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧɂɜɚɧ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȽɍɅɖɑȺ ɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɹɫɟɪɢɹ

ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ɂɋɌɈɊɂɂª ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

Ʉɂª Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɉȺɐȺɇɕª ɩɨɜɬɨɪ

©ɌȺɄɋɂª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɫɟɪɢɢ  ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɜɬɨɪ

ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɄȺɇȺɅ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɲɨɭɵª ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©Ԕɭɵɪɞɚԕª ȾɠɨɲɏɚɪɬɧɟɬɬȾɟɦɢ ©ȺɣɧɚRQOLQHª Ɇɭɪȼɭɞɢɏɚɪɟɥɶɫɨɧɜɛɨɟɜɢ ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɤɟɤɨɦɢɤɫɟ©ȻɍɇɊȺɄɍª ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɄȺª ɬɮ©ɋɨɥɧɰɟɜɨɪɨɬª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ©ɇɕɋȺɇȺªԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɧɚɪɭɫɹɡ ©ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹª ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɄɌɄ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɬɫ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟɲɩɢɨɧɵª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³Ⱦȿ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ȼɍɒɄȺɋȽɂɌȺɊɈɃ´ ɩɹɬɧɢɰɚª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ©6XSHUԥɠɟɥɟɪª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɩɵɪɚɣ´ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ³ȾɈɊɈȽȺȾɈɆɈɃ´ ɩɨɜɬɨɪ

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ȾɚɪɶɹɆɢɯɚɣɥɨɜɚɋɟɪ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɝɟɣɆɚɤɨɜɟɰɤɢɣɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ³ɇɈȼɈȽɈȾɇɂɃȾȿɌȿɄɌɂȼ´ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȻɨɪɢɫɓɟɪɛɚɤɨɜɈɥɶɝɚ ©Ɍԥɬɬɿɫɟɡɿɦª Ɍɭɦɚɣɤɢɧɚɜɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟ Ԕɇԝɪɬɚɫɬɵԙԥɧɤɟɲɿ Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɍɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚɘɥɢɹɌɚɤɲɢ ɧɚȺɪɬɺɦɌɤɚɱɟɧɤɨɜɦɧɨɝɨ ɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȺȼȺɃ ɉɈɐȿɅɍȿɆɋəª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ 

Ʉɮ©ɀɟԙɿɦɩɚɡɗɞɞɢª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟɨɧɵԙ ɞɨɫɬɚɪɵª Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ԦɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɌɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©Ⱦɟɪɬɤɟɞɚɭɚªɏɚɛɚɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©Ɍɚԙɛɚª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾɫɟɪɢ ɚɥ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɫɟɪɢɚɥ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɆɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶԤª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ©ɛɢɡɧɟɫɢɫɬɨɪɢɣª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛ ɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɋɵԑɚɣ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɒɚ ɦɚɧª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ 

©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɋɟɪɝɟɣɉɥɨɬɧɢɤɨɜ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɅɚɡɚɪɟɜɜɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ©ȻȿɅɕɃɑȿɅɈȼȿɄª ɤɚɡ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ ª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚɘɥɢɹɌɚɤɲɢɧɚ ȺɪɬɺɦɌɤɚɱɟɧɤɨɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȺȼȺɃɉɈɐȿɅɍ ȿɆɋəª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ɤɚɡ ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©Ԧɬɤɟɧ ɲɚԕɬɵԙɤԧɥɟԙɤɟɫɿª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕɠɚ ɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɉȺɐȺɇɕª ©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

Ɍɪɢɥɥɟɪ©ɆɈɃɄɊɈȼȺ ȼɕɃȼȺɅȿɇɌɂɇª ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ ɄȺª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕɠɚ ɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

ɄɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

 ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ 


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ɫɟɪɢɢ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧɂɜɚɧ ɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȽɍɅɖɑȺ ɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɫɟɪɢɹ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɏɚɛɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©Ⱥԕɞɚɫɬɚɪɯɚɧªɉɟɪɟ ɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©ɋɚɪɞɚɪª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

©ɉ#ɍɌ,1$ª ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɋɟɪɝɟɣɉɥɨɬɧɢɤɨɜ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɅɚɡɚɪɟɜɜɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ©ȻȿɅɕɃɑȿɅɈȼȿɄª ɤɚɡ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ ª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚɘɥɢɹɌɚɤɲɢɧɚ ȺɪɬɺɦɌɤɚɱɟɧɤɨɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȺȼȺɃɉɈɐȿɅɍ ȿɆɋəª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ɤɚɡ 

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧɂɜɚɧ ɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȽɍɅɖɑȺ ɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɫɟɪɢɹ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚɜ ɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ³ȽɅɍ ɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

 №22 10 июля 2014 года

©ȺԕɢԕɚɬɚɥɚԙɵªɌɿɤɟɥɟɣ ɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©ɋɿɡɤɿɦɫɿɡɄɚ ɦɵɪɡɚ"ª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɑȿɌȼȿɊȽ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ɉɊɈȾȼɈɉɊɈɋ ɋɊȿȾȺ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɂɘɅə ɫɬɟɣ ɏȺȻȺɊ Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɇɌɄ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ©Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵª ©Ԕɵɥɦɵɫɤɟɪɞɿɬɚɛɵԙɞɚɪª ɤɚɡ

 Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɟɧɫɚɭɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕɠɚ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɫɟɪɢɚɥ ɫɬɟɣ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

 ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɫɬɟɣ ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɟɪɢɚɥ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©ɆɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚªɌɟɥɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɫɟɪɢɚɥ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

 ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɫɬɟɣ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɠɢɡɧɶԤª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

 Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª ɂɋɌɈɊɂɂª ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɄȺɇȺɅ Ⱦɫ ©ɆɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚªɌɟɥɟ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɟɪɢɚɥ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɫɬɟɣ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɲɨɭɵª ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛ ɠɢɡɧɶª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪɥɟɪª ɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª ɉȺɐȺɇɕª ©ȺɣɧɚRQOLQHª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɄȺɇȺɅ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ©ɌȺɄɋɂª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª Ⱦɫ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ©Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵª ɫɟɪɢɢ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɲɨɭɵª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪɥɟɪª ɫɬɟɣ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɜɨɫɬɟɣ ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛ ɋɈȼª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɛɨɟɜɢɤ ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©ɊȺɋɉɅȺɌȺª ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª ©Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɜɨɫɬɟɣ ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ ɬɫ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟɲɩɢɨɧɵª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɄȺª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬȺɪɧɚɣɵ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɩɹɬɧɢɰɚª ɏɚɛɚɪ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɧɚɪɭɫɹɡ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɀɵ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɥɚɧª ɤɚɡ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɬɫ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟɲɩɢɨɧɵª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɜɨɫɬɟɣ ɄɌɄ ԔɚɡɚԕɫɬɚɧɄԧɤɲɟɬɚɭ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɩɹɬɧɢɰɚª ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ© Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɍɌɊɈª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

Ԥɧԝɪɚɧɵ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɒɚ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ Ʉɮ©Ɂԝɥɵɦɞɵԕɬɚɭɵª ɦɚɧª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟɨɧɵԙ ȼɈɊª ɤɚɡ

ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɞɨɫɬɚɪɵª ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ©ɄȿԘȿɋª Ԥɧԝɪɚɧɵ ɍɌɊɈª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ʉɮ©Ɇɟɤɬɟɩ ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɜɬɨɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɒɚ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɦɚɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟɨɧɵԙ ȼɈɊª ɤɚɡ

ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ɞɨɫɬɚɪɵª ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ Ɋɂɂª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɄȿԘȿɋª ɫɟɪɢɢ

ɋəª


 №22 10 июля 2014 года

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧɂɜɚɧ ɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȽɍɅɖ ɑȺɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɡɚɤɥɸɱɢɬɫɟɪɢɹ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɠɭɪɧɚɥ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©Ɍɪɚɧɫɫɿɛɿɪ ɷɤɫɩɪɟɫɿª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɉəɌɇɂɐȺ ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɇɌɄ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ȺɋȺɊԔȺɍ ©Ʉɨɦɚɧɞɚɞɚԑɵɟɤɿɧɲɿª ɤɚɡ

 ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕɠɚ ɫɬɟɣ ɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

 Ⱥɣɦɚɤɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ȾԥɦɞԛɧɢɟɫɿªȾɟɪɟɤɬɿ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɫɟɪɢɚɥ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɫɬɟɣ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

 ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

 ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɆɚɬɶɢɦɚɱɟɯɚªɌɟɥɟ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɫɟɪɢɚɥ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

 ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɄȺɇȺɅ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ɠɢɡɧɶԤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ©ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹª ɲɨɭɵª ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɉȺɐȺɇɕª Ⱦɫ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ɌȺɄɋɂª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɬɟɣ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɫɟɪɢɢ  ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚɯɚɛ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɋɈȼª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

 ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

ɜɨɫɬɟɣ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɊɚɣɚɧɊɟɣɧɨɥɶɞɫɌɚɪɚ ɆɟɝɚɯɢɬɆɷɥȽɢɛɫɨɧɜ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɋɢɞɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɄɈɊɈɅɖȼȿɑȿ ɛɨɟɜɢɤɟ©ȼɟɫɟɥɵɟɤɚɧɢɤɭɥɵª ɇɨɜɨɫɬɢ ɊɂɇɈɄª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɬɫ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟɲɩɢɨɧɵª ɄȺª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɀɭɪɧɚɥɤɚɡ ɩɹɬɧɢɰɚª ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɧɚɪɭɫɹɡ ɜɨɫɬɟɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɀɵ ©ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɥɚɧª ɤɚɡ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ ɄɌɄ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ԥɧԝɪɚɧɵ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ʉɮ©ɏɷɥɥɨɭɣɧ ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ԕɚɥɚɲɵԑɵª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɍɌɊɈª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɒɚ ɛԧɥɿɦ ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɦɚɧª Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©ɀԜɆȺɍȺԐɕɁɕª ɨɧɵԙɞɨɫɬɚɪɵª ɜɬɨɪ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ȼɈɊª ɤɚɡ

Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

©ɋԛɣɝɟɧɠɚɪªԚɇȾȱ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɄɢɪɢɥɥ ©Ⱥԕɢԕɚɬɚɥɚԙɵªɏɚɛɚɪ ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ɀɚɧɞɚɪɨɜȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚɜ ɫɟɪɢɢ

ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɉɊɈ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɋɌȺəɀɂɁɇɖª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

©ɀȾɂɆȿɇəªɄȺɁȺɏ ©ɁɚԙɬɿɪɟɝɿªɌɿɤɟɥɟɣ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɋɌȺɇ ɷɮɢɪ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɫɟɪɢɢ

Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ɋɟɪɝɟɣɉɥɨɬɧɢɤɨɜ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍԝɫɚɭɤɟɫɟɪ©ɋԛɣɝɟɧ ɠɚɪªԚɇȾȱɌȿɅȿɏɂɄȺəɋɕ ɋɟɪɝɟɣɉɥɨɬɧɢɤɨɜ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɅɚɡɚɪɟɜɜɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ©ȻȿɅɕɃɑȿɅɈȼȿɄª ɤɚɡ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺɌɕ ª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚɘɥɢɹɌɚɤɲɢɧɚ ȺɪɬɺɦɌɤɚɱɟɧɤɨɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȺȼȺɃɉɈɐȿɅɍ ȿɆɋəª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ɤɚɡ 

ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɅɚɡɚɪɟɜɜɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ©ȻȿɅɕɃɑȿɅɈȼȿɄª ɤɚɡ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ©ɉɈɅȿɑɍȾȿɋª ©ɄɅɍȻȼȿɋȿɅɕɏɂ ɇȺɏɈȾɑɂȼɕɏªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄɈɇɌɊɈɅɖɇȺəɁȺ ɄɍɉɄȺª ɤɚɡ

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ©ɑɚɪɥɢ ɍɢɥɫɨɧɧɵԙɫɨԑɵɫɵª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕɠɚ ɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɉȺɐȺɇɕª ©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

Ȼɪɸɫɍɢɥɥɢɫɏɨɥɥɢ Ȼɟɪɪɢɜɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɦɬɪɢɥɥɟɪɟ ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɇȿɁɇȺɄɈ Ɇȿɐª ©ɊȺɋɋɆȿɒɂɄɈɆɂ ɄȺª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɀɵ ɥɚɧª ɤɚɡ 

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔ ɈɌɌȺɇɕɋɌɕԔ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ȼɟɱɟɪɸɦɨɪɚɗɫɬɪɚɞɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɟɚɬɪɚ³ɄɊɂȼɈȿ ɁȿɊɄȺɅɈ´±³Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ´ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪȽɨɥɭɛɟɜ ȺɧɧɚȻɚɧɳɢɤɨɜɚɘɥɢɹɁɢɦɢɧɚɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɑɌɈ ɋɄɊɕȼȺȿɌɅɘȻɈȼɖ´ Ⱦɧɟɜɧɢɤɜɟɥɨɝɨɧɤɢ ³ɌɍɊȾȿɎɊȺɇɋɝɨɞɚ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆԜɁȾȺɇɋɍɕԔɈɌɌȺɇ ɕɋɌɕԔ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

ɤɚɧɚɥ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪɥɟɪª ɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚɧɢɸª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɇɨɜɚɹɜɨɥɧɚª ɯɮ©Ɉɤɨɥɨɮɭɬɛɨɥɚª ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ⱥɭɵɥɞɚɧԕɚɲɭª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©ɏɷɥɥɨɭɣɧ ɄɌɄ ԕɚɥɚɲɵԑɵª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

Ɇɮ©Ȼɚɥɚɩɚɧɠԥɧɟɨɧɵԙ ³ȻȿɇɂɇɈɉɅȺ ɞɨɫɬɚɪɵª ɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©Ɂɚԙɬɿɪɟɝɿªɏɚɛɚɪ ɜɬɨɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɢɯɚɢɥɏɢɦɢɱɟɜ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɈɥɟɫɹȼɥɚɫɨɜɚȼɢɬɚɥɢɧɚȻɢɛɥɢɜ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ³ɀȿɇɋɄɂɃȾɈɄɌɈɊ´ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ɫɟɪɢɢ

©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɧɚɹɞɪɚɦɚ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ³ȼɌɈɊɈɃɍȻɈɃɇɕɃ´ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɫɟɪɢɢ

Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɏɮ©Ʉԧɤɫɟɪɟɤª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɹɫɭɛɬɧɚɪɭɫ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɹɡ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɋɵԑɚɣ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ȼɚɪɦɵɫɵԙɛɚɭɵɪɵɦ" ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɫɬɚɧɚɚɪԕɚɭªɬԛɪɿɤ ɦɭɡɵɤɚɫɵɮɟɫɬɢɜɚɥɿ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɗɧɟɪɝɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ȺɦɚɧɞɚɋɟɣɮɪɟɞȻɟɧȻɚɪɧɫɜ ɤɨɦɟɞɢɢ©Ȼɨɥɶɲɚɹɫɜɚɞɶɛɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ԕɚɡɚԕɬɵԙɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɆԤɭɟɡɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɚɤɚ ɞɟɦɢɹɥɵɞɪɚɦɚɬɟɚɬɪɵ ɋɌɨɪɚɣԑɵɪɨɜªԔɚɦɚɪɫԝɥɭª ɬɪɚɝɟɞɢɹ ±©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ȿȼɊȺɁɂə ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɌȺɇԐɕɉɈɒɌȺª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɋɆȺɄª ȿɜɝɟɧɢɹȾɦɢɬɪɢɟɜɚȺɧ ɞɪɟɣȿɝɨɪɨɜɜɮɢɥɶɦɟ©ɉɈɁȾ ɇəəɅɘȻɈȼɖª ©ɎȺȻɊɂɄȺȽɊȿɁªɫ ɈɥɶɝɨɣȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɘȻɂɅȿɃɇɕɃɄɈɇ ɐȿɊɌɂɊɂɇɕȺɅɅȿȽɊɈȼɈɃ ɤɚɡ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȿɤɚɬɟ ɪɢɧɚɎɟɞɭɥɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©ȼɈɁ ȼɊȺɓȿɇɂȿȾɈɆɈɃª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼɋɍȻ ȻɈɌɍª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª Ⱥɭɚɪɚɣɵ ©ɄȿɒɄȱɄȿɁȾȿɋɍª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ ©ɌɈɑɖȼɌɈɑɖªɒɨɭ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ԤɇԜɊȺɇɕ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɫɟɪɢɹ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³ɆԤ66ȺԐȺɇQHW´ ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊ Ԝɥɬɬɵԕɯɢɬɩɚɪɚɞ³Ɉ1ɌɈ3´ ɒɨɭɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɨɜ ³ɍȾɂȼɂɆȿɇə´ Ɍɭɪɟɰɤɢɣɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɫ ɤɚɡɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ɉɊȿɆɖȿɊȺȺɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɲɤɨɜȺɥɟɫɹȽɪɢɛɨɤɜɦɟ ɥɨɞɪɚɦɟ³əɇȿɋɆɈȽɍɌȿȻə ɁȺȻɕɌɖ´ ɫɟɪɢɢ

 ɋɚɡɞɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕɬɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³Ɍɨɣ%HVW6WDU´ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨɄɭɢɧ ɅɚɬɢɮɚȾɠɢɦɦɢɎɷɥɥɨɧɜ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟɞɢɢ ³ɇɖɘɃɈɊɄɋɄɈȿɌȺɄɋɂ´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɇɂ ɄɌɈɄɊɈɆȿɇȺɋ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɫɟɪɢɹ ©Ɋɟɰɟɩɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹª ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɇɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª ©ɋɩɨɪɬ/LIHªɏɚɛɚɪ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ ɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ɌԥɬɬɿɦɚɭªɌɨԕɬɚɪ ɦɟɧȻɟɣɛɿɬɬɿԙɤɨɧɰɟɪɬɿ ɇɌɄ Ⱦɮ©ȾԥɭɿɪɥɟɝɟɧɆɚɬɚ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɉɪɬɢɡª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ©ɋɢԕɵɪɥɵɟɥª ɤɚɡɱ

ɫɟɪɢɹ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ Ⱦɠɟɪɪɢª Ʉɮ©Ɍԝɡɚԕԕɚɬԛɫɤɟɧ ɋɟɪɢɚɥ©ȺɃɄȺɊɅɂª ɚɬɚɚɧɚª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɋɍɉȿɊ ©Ȼɚɥɚɭɫɚªɀɚɧɚɪ ɇɂɇȾɁəª Ⱥɣɠɚɧɨɜɚɧɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɏɮ©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ɋɚԑɵɧɞɵɪԑɚɧԥɧɞɟɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɚɣª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɎɍɉȺɇȾȺª Ԥɧԝɪɚɧɵ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ȺɣɛɵɧԤɫɤɟɪɢ ©ɆɈɇɋɌɊɕɇȺɈɋɌɊɈȼȿª ɩɚɬɪɢɨɬɬɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ȼɚɥɚɥɚɪɭɚԕɵɬɵ©Ɋɨ ɫɟɪɢɢ ɛɨɬɵɦɟɤɟɭɿɦɿɡª ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ɄɭɛɭɞɚɱɢɅɨɬɟɪɟɹ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧɬɚ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɉɪɢ ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂɏ ɤɥɸɱɟɧɢɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɆɚɪɤɨ ɉɈɋɅȿȾɇəəȻɂɌȼȺª ɉɨɥɨª Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣɛɨɟ Ɏɢɥɶɦɞɟɬɹɦ©ɋɤɚɡɤɢ ɜɢɤ©ȾɊɍȽɈɃɆɂɊȼɈɋɋɌȺ ɛɪɚɬɶɟɜȽɪɢɦɦɄɨɪɨɥɶɥɹɝɭ ɇɂȿɅɂɄȺɇɈȼª ɲɨɧɨɤª ©ɒɍɅȺɆȺª ɤɚɡ

 ©ȽɧɨɦɟɨɢȾɠɭɥɶɟɬɬɚª Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

 ȺɋȺɊԔȺɍ ȾɠɟɤȻɥɷɤȼɢɧɧɢ ɄɢɧɨԤɫɟɥɋɚԑɚɬɨɜɚ Ⱦɠɨɧɫɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɇȺɑȺɅɈ Ⱥɥɟɤɫɟɣɑɚɞɨɜ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬ ȼɊȿɆȿɇª ɦɚɡɚԑɵª ©ɇȺɒȺ5866,$ª ȼɩɪɹɦɨɦɷɮɢɪɟ±Ɍȼ ©ȾɈɆª Ȼɢɧɝɨ ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

 ©ԔɨɫɞɚɭɵɫªɄɨɧɰɟɪɬ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԧɡ ©Ɂɚɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣɝɨ ɿɲɿԙɞɟɛԧɬɟɧɛɚɪª ɤɚɡ

ɪɨɞªȾɮɢɥɶɦ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧ ɲɟɪɭɿª Ɂɚɬɬɵɛɟɤ Ʉԧɩɛɨɫɵɧԝɥɵɧɵԙ ɄȺɇȺɅ ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕɤɟɲɿ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɁɜɟɡɞɧɵɟɜɨɣɧɵªɊɚɡɜɥɟɤɚ ɬɟɥɶɧɨɟɲɨɭ ɲɨɭɵª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɁɜɟɡɞɧɵɟɜɨɣɧɵªɊɚɡɜɥɟɤɚ ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ɬɟɥɶɧɨɟɲɨɭ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ©ɋɜɟɤɪɨɜɶɢɧɟɜɟɫɬɤɚª ɅɟɨɧɚɪɞɨȾɢɄɚɩɪɢɨɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ©ɊɨɦɟɨȾɠɭɥɶɟɬɬɚª ©əɲɨɩɨɝɨɥɢɤª ©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɬɮ©Ʌɸɛɨɜɶɧɚɦɢɥ ɥɢɨɧª ȿȼɊȺɁɂə ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ ©ɇɕɋȺɇȺª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɯɮ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥª ɤɚɡ ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɯɮ©əɧɟɡɧɚɸɤɚɤɨɧɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ɞɟɥɚɟɬɷɬɨª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɯɮ©Ɍɪɚɧɡɢɬª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿȻȿɋȿ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª Ⱦɕª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɇɨɜɨɫɬɢ ɲɨɭɵª ©ɁȾɈɊɈȼɖȿª ©ɄȺɁɅɈɌɈªɉɪɹɦɨɣ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɷɮɢɪ ɤɚɡɪɭɫ

ɄԦɄɒȿɌȺɍ ©ɑɌɈ"ȽȾȿ"ɄɈȽȾȺ"ª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ 

©ɆɂɇɍɌȺɋɅȺȼɕª ©ȾɈȻɊɕɃȼȿɑȿɊ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇª ©ɍȽȺȾȺɃɆȿɅɈ Ⱦɂɘª Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɚɦɨɯɢɧɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɂɫɚɟɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©ɉɈɋɅȿȾɇəəɀȿɊɌȼȺª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɉɪɟɦɶɟɪɚȾɦɢɬɪɢɣ Ɉɪɥɨɜȿɤɚɬɟɪɢɧɚɋɭɜɨɪɨɜɚ ȾɦɢɬɪɢɣȻɵɤɨɜɫɤɢɣɊɨɦɚ ɲɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ©ɉɊɈɋɌɈȾɀȿɄɋɈɇª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɐȿɊȿɆɈɇɂəɁȺɄɊɕɌɂə ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɎɂɇȺɅɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡȻɪɚ ɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ©ɄɈɇɌɊɈɅɖɇȺəɁȺ ɄɍɉɄȺª ɤɚɡ

ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ԤɇԜɊȺɇɕ &$572211(7:25. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɫɟɪɢɹ  Ԝɥɬɬɵԕɯɢɬɩɚɪɚɞ ³Ɉ1ɌɈ3´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧ ɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ ɒɨɭɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɨɜ ³ɍȾɂȼɂɆȿɇə´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ± ɫɟɪɢɢ

 ɂɫɬɨɪɢɢɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ȾɈɊɈȽȺȾɈ ɆɈɃ´ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ³ȺɋɌɊɈ ȻɈɃ´ ɤɚɡ

 ³ɆԤ66ȺԐȺɇQHW´ Ɍɭɪɟɰɤɢɣɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɫ ɤɚɡɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ  ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ȾɦɢɬɪɢɣɉɟɜɰɨɜɆɚ ɪɢɹȽɨɪɛɚɧɶɜɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟ ɫɤɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɆɈɃɄȺɉɂ ɌȺɇ´ ɫɟɪɢɢ

 ɋɚɡɞɵɨɣɵɧ ɫɚɭɵԕɬɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³ɄɌɄɞɚ ԔȺȻȺɌɈȼ´ ɢɡɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨȾɷɧɧɢ ɌɪɷɯɨɊɨɛɟɪɬȾɟɇɢɪɨȾɠɟɫ ɫɢɤɚȺɥɶɛɚɜɛɨɟɜɢɤɟ³ɆȺɑȿ Ɍȿ´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɉɊȺȼ ȾɂȼȺəɅɈɀɖ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´

 №21 3 июля 2014 года

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧɬɚ ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂɏ ɉɈɋɅȿȾɇəəȻɂɌȼȺª ©ɁɈɅɈɌɈɃȽɊȺɆɆɈ ɎɈɇª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª ɫɟɡɨɧ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ɐȺª ©ɀԜɅȾɕɁɏȺɇȺª ɤɚɡ

Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

ȺɧɞɠɟɥɢɧɚȾɠɨɥɢ ȾɠɨɧɧɢȾɷɩɩɜɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟ ɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɌɍɊɂɋɌª ©ȾɈɆª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ƚɚɭԣɚɪɥɵɬԧɛɟɬɬɟɪª ɤɚɡ

Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ԧɬɟɢɫɩɚɧɞɵԕɤɢɧɨª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧ ɬɟԙɝɟɲɨɭɵª ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚ ɬɫ©Ⱦɨɦɫɥɢɥɢɹɦɢª Ʉɨɧɰɟɪɬ ɌȽɜɟɪɞɰɢɬɟɥɢ©əɧɟɫɭɜɥɚɞɨ ɧɹɯɫɜɟɬª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɯɮ©ɄɢɥɥɟɪȾɠɨª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©ɇɕɋȺɇȺª ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧ ɬɟԙɝɟɲɨɭɵª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟ ɞɚɱɚ ©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣ ɟɪªɫɟɪɢɹ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ Ɇɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ Ʉɮ©ɀɚԙɚɠɵɥ ԕɚɪɫɚԙɵɧɞɚª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɇɌɄ ©ɀɚɫɚɣɛɟɪԔɚɡɚԕª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ȿɏɚɫɚɧԑɚɥɢɟɜɬɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± ©ɋɢԕɵɪɥɵɟɥª ɤɚɡɱ

ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ Ⱦɠɟɪɪɢª Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɑɍȾɈ ɫɟɪɢɹ ɁȼȿɊəɌȺª ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ƚɍɉɂɂ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɂɉɍɁɕɊɖɄɂª ɠɭɪɧɚɥ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ʉɮ©Ɉԙɬԛɫɬɿɤ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɨԕɢԑɚɥɚɪɵª Ⱦɮ©Ԕɵɡɵɥɞɵ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɠɚɫɵɥɞɵɄɭɛɚɄɚɪɧɚɜɚɥ ɎɍɉȺɇȾȺª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɦɢɮɨɥɨɝɢɫɵɧɵԙɲɵԑɭɬɟɝɿª ɏɮ©Ȼɢɬɜɚɡɚɫɜɨɛɨɞɭª Ⱦɠɟɪɪɢª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ


 №22 10 июля 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɨɜɨ ɫɬɢ ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ Ɏɚɡɟɧɞɚ ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©Ɂɚɢɩɪɨɬɢɜª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ©ɋɨɫɨɉɚɜɥɢɚɲɜɢɥɢ ©ɀɞɟɬɬɟɛɹɝɪɭɡɢɧª ɏɮ©ɉɟɤɥɨª ɏɮ©ɋɪɨɤɞɚɜɧɨɫɬɢª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©Ʉɪɚɩɥɟɧɵɣɩɪɢɡª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©ɌɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹɊɨɫɫɢɹª ©Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɋɚɯɚɋɥɟɞɵɢɧɨɩɥɚ ɧɟɬɧɨɣɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ"ª ©Ⱦɟɥɨɬɟɦɧɨɟª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɋɬɟɱɟɧɢɟɨɛɫɬɨɹ ɬɟɥɶɫɬɜª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©ɋɬɚɪɵɣ ɇɨɜɵɣɝɨɞª Ɍɫ©ɉɉɋª©Ƚɪɚɛɢɬɟɥɶª ©ɉɨɤɭɲɟɧɢɟª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɋɜɨɣª ©Ɇɨɪɨɡª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɨɜɨ ɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ Ɏɚɡɟɧɞɚ Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ©ȽɟɨɪɝɢɣȻɭɪɤɨɜɂɪɨɧɢɱ ɧɵɣȾɨɧɄɢɯɨɬª

ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ Ȼɨɟɜɢɤ©ȿɝɟɪɶª ɏɮ©ɋɥɟɡɵɤɚɩɚɥɢª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©ɇɚɥɢɦɪɵɛɚɯɢɳɧɚɹª ɱ ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ȼɭɧɬɩɨɞ ɪɭɱɧɵɯª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɋɛɵɜɲɟɟɫɹɩɪɨ ɤɥɹɬɢɟª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©ɇɟɪɚɜ ɧɵɣɛɪɚɤª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɑɚɫɬɧɢɤª ©ɇɨɜɨɫɟɥª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɋɩɪɚ ɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶª©ɂɫɬɢɧɚª ©ɇɨɧɧɚɢɋɥɚɜɚɀɟɫɬɨɤɢɣ ɪɨɦɚɧª ɋɊȿȾȺ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɨɜɨ ɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ Ɏɚɡɟɧɞɚ Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɋɟɪɝɢɣɊɚɞɨɧɟɠɫɤɢɣ ɁɚɫɬɭɩɧɢɤɊɭɫɢª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ©ȼɚɫɢɥɢɣɅɢɜɚɧɨɜ©ȼ ɠɢɡɧɢɹɧɟɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª ɏɮ©Ɍɪɵɧɬɪɚɜɚª ɏɮ©ɂɡɠɢɡɧɢɉɨ ɬɚɩɨɜɚª ɇɌȼ ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©ȼɚɦɩɢɪª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©Ⱦɟɧɶɭɱɢɬɟɥɹª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©ɇɟɜɟ ɫɬɚª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɇɚɩɚɞɟ ɧɢɟª©Ɋɚɡɛɨɣɧɢɤª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª

Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɋɬɪɟ ɥɨɤª©Ʉɢɧɨª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɑȿɌȼȿɊȽ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɨɜɨ ɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ Ɏɚɡɟɧɞɚ Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ©ɎɚɢɧɚɊɚɧɟɜɫɤɚɹɹ©Ʉɪɚɫɨ ɬɚɫɬɪɚɲɧɚɹɫɢɥɚª ɏɮ©ɑɚɫɬɧɚɹɠɢɡɧɶª ɏɮ©ɑɭɞɨɬɜɨɪɧɚɹª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©ɇɚɥɢɦɪɵɛɚɯɢɳɧɚɹª ɱ ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ⱦɨɤɬɨɪɛɭɞ ɧɢɤɢɦɢɫɬɟɪɏɚɣɞª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨ ɧɚɪɟɣª©əɫɬɪɟɛɜɟɪɧɭɥɫɹª Ɍɫ©ɒɟɪɢɮª©ɍɛɢɬɶ ɞɜɭɯɁɚɣɰɟɜª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɗɜɚɤɭɚ ɰɢɹª©Ȼɟɥɚɹɫɦɟɪɬɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©əɪɨɫɬɶª©ɏɢɬɪɟɰª Ɍɫ©Ɏɨɪɦɭɥɚɫɬɢɯɢɢª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɉəɌɇɂɐȺ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ Ɏɚɡɟɧɞɚ Ɍɫ©ɋɬɚɧɢɰɚª Ɍɫ©əɫɦɢɧª ©ɋɥɟɞª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©ȼɪɟɦɹª ©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª ©ȻɢɥɥɢȾɠɨɷɥɈɤɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɸª

ɏɮ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɎɨɪɞɚ Ɏɟɪɥɟɣɧɚª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɉɪɨɩɚɥɨɥɟɬɨª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©Ȼɟɡɩɪɚɜɚɧɚ ɨɲɢɛɤɭª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɀɟɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©Ɍɪɚɦɜɚɣʋª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ʉɚɤɧɚɞɭɯɭª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ɍɵɦɧɟɹ ɬɟɛɟª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨ ɧɚɪɟɣª©Ɏɨɬɨɝɪɚɮɩɨɜɵɡɨɜɭª Ɍɫ©Ⱦɨɤɬɨɪɫɦɟɪɬɶª ɏɮ©Ɇɨɣɝɪɟɯª ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ©ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɋɍȻȻɈɌȺ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©Ɍɚɧɰɩɥɨɳɚɞɤɚª ɏɮ©ɇɟɠɞɚɧɧɨɧɟɝɚɞɚɧ ɧɨª ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹª ©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª ɋɦɚɤ ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢ ɤɥɸɱɟɧɢɹª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɒɢɪɜɢɧɞɬ Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©ɆɝɧɨɜɟɧɢɹɌɚɬɶɹɧɚ Ʌɢɨɡɧɨɜɚª ɏɮ©Ɍɪɢɬɨɩɨɥɹɧɚɉɥɸ ɳɢɯɟª ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɫɛɭɥɶɜɚɪɚ Ʉɚɩɭɰɢɧɨɜª ©ȼɵɲɤɚª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɜɟɡɜɟɡɞɵª ©ȼɪɟɦɹª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ©Ʉȼɇªɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɏɮ©ɏɢɳɧɢɤª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ȺɜɬɨɪɚȺɜɬɨɪɚª ɏɮ©ɋɚɲɤɚª Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ ɇɌȼ ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚª ©ȽɨɬɨɜɢɦɫȺɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɧɵɦª ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©ɋɟɪɟɛɪɹɧɵɟɩɭɥɢª ©ɇɚɲɢªɫɨɅɶɜɨɦɇɨɜɨ ɠɟɧɨɜɵɦª

Ɍɫ©ɍȽɊɈª©ɉɨ ɪɨɠɧɹɤª ©ɋɚɦɵɟɝɪɨɦɤɢɟɪɭɫ ɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ʉɚɧɢɤɭɥɵ ɫɬɪɨɝɨɝɨɪɟɠɢɦɚª Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ Ƚɭɪɨɜɚª©ɋɬɟɪɜɹɬɧɢɤɢª ©ɀɢɡɧɶɤɚɤɩɟɫɧɹɇɟ ɩɚɪɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟɢɸɥɹ ɉɟɪɜɵɣɤɚɧɚɥ ɇɨɜɨɫɬɢ ©Ʉɚɪɟɧɒɚɯɧɚɡɚɪɨɜ ©ɀɢɡɧɶɤɨɪɨɬɤɚª ɏɮ©Ʉɭɪɶɟɪª ©ɋɥɭɠɭɈɬɱɢɡɧɟª ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɂɇ ɤɨɞª Ɏɚɡɟɧɞɚ ©ɉɨɫɥɟɞɚɦɜɟɥɢɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜª ©ɋɪɟɞɚɨɛɢɬɚɧɢɹª ©ɋɟɪɝɟɣȻɟɡɪɭɤɨɜ ɍɫɩɟɯɧɟɩɪɨɳɚɸɬª ©ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"ª ©ɍɧɢɜɟɪFɚɥɶɧɵɣɚɪ ɬɢɫɬª ©Ɇɢɧɭɬɚɫɥɚɜɵª ɏɮ©ȼɨɫɫɬɚɧɢɟɩɥɚɧɟ ɬɵɨɛɟɡɶɹɧª ©ȼɪɟɦɹª ©ɉɨɜɬɨɪɢª ɏɮ©ɇɨɜɵɣɫɬɚɪɵɣ ɞɨɦª Ɍɪɢɥɥɟɪ©Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɧɵɣɢɫɤª ɏɮ©Ʉɚɩɢɬɚɧɫɤɚɹ ɞɨɱɤɚª ɇɌȼ ©Ʌɟɝɟɧɞɵɜɢɞɟɨɫɋɟɪ ɝɟɟɦɀɢɝɭɧɨɜɵɦªȺɪɧɨɥɶɞ ɒɜɚɪɰɧɟɝɝɟɪ ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©ɋɤɚɡɤɢȻɚɠɟɧɨɜɚª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©Ȼɵɜɚɟɬɠɟɬɚɤɨɟª ©ȿɞɢɦɞɨɦɚª ©ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢª ©Ɂɧɚɸɬɥɢɪɭɫɫɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɣª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©Ɂɨɥɨɬɚɹɩɵɥɶª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©ɇɟɞɟɥɹɮɪɚɧɰɭɡ ɫɤɨɣɤɭɯɧɢª ©ȼɪɚɝɢɧɚɪɨɞɚª Ɍɫ©ɍȽɊɈª©ɉɨ ɪɨɠɧɹɤª ɏɮ©ɏɨɡɹɣɤɚɬɚɣɝɢ ª©Ɇɟɞɨɜɵɣɭɢɤɷɧɞª©ɀɢ ɜɨɣɬɨɜɚɪª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ɇɨɱ ɧɵɟɫɧɚɣɩɟɪɵª Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ Ƚɭɪɨɜɚª©ɋɬɟɪɜɹɬɧɢɤɢª ©Ɉɫɬɪɨɜª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©ȾɢɤɢɣɦɢɪɫɌɢɦɨɮɟ ɟɦȻɚɠɟɧɨɜɵɦª


Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ ǘǙǗǍljǕ ǖǎǍNjǑǏǑǕǗǚǛǥ 3-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 2 «ǩ», 60 dzǫ.ǵ - 80000 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 31-22-08; 8-707-85538-14. 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. ǚǩDZǶǩ, 26, 4/5, 33 dzǫ.ǵ. ǛǮǴ.: 33-12-23, 8-775-171-76-73, 8-701-36238-89. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ ljǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ, 3 Ȇǻǩǯ, 83 dzǫ.ǵ) - 87 500 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 77-01-08, 8-702770-70-25. 2-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ NjǷǮǶdzǷǵǩǻǩ) ǛǮǴ. 8-701-775-90-30. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǵ-ǷǶ «NJǷǹǷǫǺdzǷDz», 3 Ȇǻǩǯ) ǛǮǴ.: 77-3684; 8-705-567-88-26. ǍǩȀǼ ǸǷ dzǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 3-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 9 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ.: 32-82-92; 8-777-51167-20; 8-775-905-21-76. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǸǷ ǼǴ. ǓǩǸǿǮǫDZȀǩ, 215, 5/5, ǹǩDzǷǶ ǻǼǹǮǿdzǷǬǷ ǴDZǿǮȈ, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǿǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz Ǭǩǰ. ǟǮǶǩ - 56 ǻȄǺ. ǭǷǴǴǩǹǷǫ (ǿǮǶǩ ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǩȈ). ǛǮǴ. 32-64-87. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 6-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 12 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ. 76-25-40. ǘǷǴǭǷǵǩ (ǰǩǴ, ǺǸǩǴȅǶȈ, dzǼǾǶȈ, ǫǮǹǩǶǭǩ, ǺǩǹǩDz, ǭǼȁ) ǸǷ ǼǴ. ǔǮǹǵǷǶǻǷǫǩ, 59 «ǩ» DZǴDZ ǷǪǵǮǶȈȇ Ƕǩ 2- DZǴDZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǛǮǴ. 33-86-18. 2-dzǷǵǶ., dzǫ. ǵ-Ƕ ǧǪDZǴǮDzǶȄDz, 3 Ȇǻǩǯ. ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-567-88-26. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǿǮǶǻǹǮ (ǺǻǩǹǷDz ǸǴǩǶDZǹǷǫdzDZ). ǑǴDZ ǗNJǕǎǖǨǧ Ƕǩ ǭǫǮ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǙǩǺǺǵǷǻǹȇ ǴȇǪȄǮ ǫǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701216-62-82. ǚǹǷȀǶǷ 3-dzǷǵǶ.dzǫ. (ǫ ǿǮǶǻǹǮ). ǛǮǴ.: 32-11-91; 8-701364-32-32. 3-dzǷǵǶ. dzǫ., 65,8 dzǫ.ǵ., 5/5, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǷȀǮǶȅ ǻǮǸǴȄDz, ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǚǡ ȯ 2 (ǭǷǵ «njǴǷǪǼǺ»), ǼǬǴǷǫǩȈ, dzǷǺǵǮǻDZȀǮǺdzDZDz ǹǮǵǷǶǻ, ǷdzǶǩ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ, ǺǷǴǶǮȀǶǩȈ ǺǻǷǹǷǶǩ DZǴDZ ǷǪǵǮǶ Ƕǩ 2-dzǷǵǶ. DZ 1-dzǷǵǶ.dzǫ..ǛǮǴ.: 3275-09; 8-777-233-14-38. ǍǮDzǺǻǫǼȇȂDZDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǘǴǷȂǩǭȅ 50 dzǫ.ǵ. (ǪǴǩǬǷǼǺǻǹǷǮǶǶȄDz, ǻǮǴǮǽǷǶ, ǸǷǯǩǹǶǩȈ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ). ljǭǹǮǺ: ǼǴ. ljǪǩȈ, 14. ǛǮǴ.: 25-64-22 (ǹǩǪ. ǫǹǮǵȈ), ǺǷǻ. 8-701384-59-77, 8-747-410-62-19. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, ǪǷǴȅȁǩȈ, ǼǭǷǪǶǩ ǸǷǭ ǰǩǺǻǹǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 40-2928. ǖ Ǯ Ǫ Ǵ ǩ Ǭ Ƿ ǼǺ ǻ ǹ ǷǮǶ Ƕ Ǽȇ 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǩǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ. ǛǮǴ. 8-701-893-46-35. ǘǙǗǍljǕ ljNjǛǗ «ǗǸǮǴȅ ǓǷǹǺǩ» - 1991Ǭ.ǫ., ǶǷǫǼȇ ǴǮǻǶȇȇ DZ ǰDZǵǶȇȇ ǹǮǰDZǶǼ. ǛǮǴ. 77-43-49.

Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɚɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɑɢɫɬɤɚɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɢɚɩɩɚɪɚɬɨɦɈɬɨɝɪɟɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɟɥ   (PDLO GLVVDQWHNKVHUYLV# PDLOUX

ǛǹǩdzǻǷǹ Ǜ–40 Ǻ ǻǮǴǮǯdzǷDz Ƕǩ ǾǷǭǼ – 4000 Ǽ.Ǯ., ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 40-12-30, 8-777-763-46-93. ljǫǻǷǵǷǪDZǴȅ «ǝDZǩǻ-ǛǮǵǸǹǷ» - 1800 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ. 8-701341-02-39; 32-12-37. ǘǙǗǍljǕ ǙljǐǖǗǎ ǝǷǹǻǮǸȅȈǶǷ «ǔDZǹDZdzǩ». ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴ.: 77-3684; 8-705-567-88-26. ǖǮǭǷǹǷǬǷ! ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ - 40000 ǻǬ, ǼǬǴǷǫǷDz ȁdzǩǽ-ǸǹDZǾǷǯǩȈ - 10000 ǻǬ, dzǹǩǺDZǫǩȈ DZǵǸǷǹǻǶǩȈ ǬǷǹdzǩ ȀǮǹǶǷǬǷ ǿǫǮǻǩ - 40000 ǻǬ. NjǺǮ Ǫ/Ǽ, ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, ǩ ǻǩdzǯǮ ǶǷǫȄDz ǷǪǮǭǮǶǶȄDz ǹǩǺdzǴǩǭǶǷDz ǺǻǷǴ - 15000 ǻǬ. ǛǮǴ. 4222-27. njǩǰǷǫǼȇ ǸǴDZǻǼ 2-dzǷǵǽ. Ǫ/Ǽ – 5000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 40-12-30; 8-701-434-43-16. ǏǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶ, ǵǮǻǩǴǴ, ǻǹǼǪȄ, ǻǹǼǪȄ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ (d-50, d-60), ǼǬǷǴǷdz, ȁǮǺǻDZǬǹǩǶǶDZdz, ǬDZǭǹǷǿDZǴDZǶǭǹ ǸǷǭȃǮǵǩ ǺǻǹǮǴȄ (dzǹǩǶǩ), ǸǷǫǷǹǷǻǶȄDz dzǹǼǬ ǩǫǻǷdzǹǩǶǩ, ǮǵdzǷǺǻDZ ǸǷǭ ǫǷǭǼ (ǹǩǰǶȄǮ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. NjDZǻǹDZǶǼ. ǛǮǴ. 8-702-91348-46. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄDz ǫǩǬǷǶȀDZdz Ƕǩ ȁǩǺǺDZ, ǻǮǾ. ǸǩǺǸǷǹǻ, ǬǷǺ. ǶǷǵǮǹ. ǛǮǴ. 8-701-343-2576. ǛǮǴǮǫDZǰǷǹ LG ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ 5000 ǻǬ. ǛǮǴ. 2663-47. ǚǻǮǹDZǩǴDZǰǩǻǷǹ ǭǴȈ ȁǸǹDZǿǷǫ, ǽǷǻǷǩǸǸǩǹǩǻ «ǐǷǹȅdzǩ», «ǚǷdzǷǴ», ǽDZǴȅǵǷǺdzǷǸ, dzǩǰǩǾǺdzǷǮ ǶǩǹǷǭǶǷǮ ǸǹDZdzǴǩǭǶǷǮ DZǺdzǼǺǺǻǫǷ – 2 ǻǷǵǩ, ǪǩǬǩǯǶDZdz ǶǷǫȄDz ǭǴȈ ǷǻǮȀǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǵǩȁDZǶ, dzǶDZǬǩ «NjǗNj1941-1945Ǭ» «NjǗNj1941-1945Ǭ ». ǛǮǴ. 7615-41. ǕǮǪǮǴȅ Ǫ/Ǽ. ǛǮǴ. : 42-5610; 33-74-93. njǩǰǪǩǴǴǷǶ, ǵǮȁdzDZ dzǩǸǹǷǶǷǫȄǮ - 20 ǻǮǶǬǮ ȁǻǼdzǩ, ǷǾǹǩǶǶǼȇ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȇ, ǻǮǴǮǯdzǼ ǭǴȈ ǹǼȀǶǷǬǷ ǪǩǬǩǯǩ, dzǮǹǷǬǩǰ, ǭǼǪǴǮǶdzǼ Ǫ/Ǽ, ǸǹDZǺǸǷǺǷǪǴǮǶDZǮ ǭǴȈ ǹǩǰǪǷǹǻDZǹǷǫdzDZ dzǷǴǮǺ, ǶǩǺǻǷǴȅǶǼȇ ǬǩǰǸǴDZǻǼ, ǸǴǩǺǻǵǩǺǺǷǫǼȇ dzǷǹǰDZǶǼ ǭǴȈ ǷǫǷȂǮDz, ǩǫǻǷǪǩǬǩǯǶDZdz, ǸȄǴǮǺǷǺ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ, ǩǴǷȆ 3-ǴǮǻǶDZDz, ȁDZǶȄ ǭǴȈ ǴǮǬ.ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ Ǫ/Ǽ, ǶǷǫǼȇ ǬǴǩǭDZǴȅǶǼȇ ǭǷǺdzǼ. ǛǮǴ. 77-43-49. ǑǶǫǩǴDZǭǶǼȇ dzǷǴȈǺdzǼ ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǛǮǴ. 8-777-330-37-99. ǙǮǰǮǹǫǼǩǹȄ (V-60 dzǼǪ. ǵ., ǶǷǫȄǮ), ǪDZǻǼǵǶȄǮ dzǷǻǴȄ (12,-15 ǻ, Ǫ/Ǽ); ǩǫǻǷdzǹǩǶȄ Ǔǚ-3571, Ǔǚ-3572; ǻǮǾǶDZdzǩ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ: Ǔǹljǐ-256, Ǖljǐ-5551, ǪǼǴȅǭǷǰǮǹ Ǎǐ-42, ǍǛ-75, ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹȄ ǦǗ-3323, 4121, 4125, 4321 ( Ǹǹ-ǫǷ ǓDZǮǫ), ȆǴǮdzǻǹDZȀǮǺdzDZǮ ȁdzǩǽȄ ǫ ǺǪǷǹǮ Ƕǩ ljNJǐ. ǛǮǴ. 41-0428, 8-705-745-45-34, 8-705745-45-32.

NjȄǸǷǴǶȇ ǼǺǴǼǬDZ dzǷǴǮǺǶǷǬǷ ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹǩ (dzǷǫȁ0,65 dzǼǪ.ǵ, ǬǴǼǪDZǶǩ ǭǷ 5 ǵǮǻǹǷǫ). ǛǮǴ. 8-775-390-95-95.

njǹǼȁǼ ǺǸǷǹǻDZǫǶǼȇ ǶǩǸǷǴȅǶǼȇ 80000 ǻǬ. ǛǮǴ. 4012-30; 8-701-434-43-16. ǚǻǷǴ ǸDZǺȅǵǮǶǶȄDz ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ – 3000 ǻǬ, ȁDZǽǷǶȅǮǹ ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ – 1500 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30. ǜǬǴǷǫǷDz ǭDZǫǩǶ + dzǹǮǺǴǩ. ǛǮǴ. 8-777-956-54-53. ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ, ǬǷǹdzǩ DZ ǻ.ǭ. ǛǮǴ. 42-22-27. Ǘǻǭǩǵ ǿǫǮǻǷdz «ǛǮȂDZǶ ȈǰȄdz». ǛǮǴ. 8-701-749-9865. ǗǘǛǗǕ Ǒ Nj ǙǗǐǖǑǟǜ ǗǍǎǏǍǜ ǖlj Njǎǚ. ( ljǕǎǙǑǓlj). 80 % ǚ ǦǛǑǓǎǛǓljǕǑ. Ǜǎǔ. 8-775-244-99-15. ǛǗǗ «ǓljǕ-ǎNjǙǗ-ǐljǘǠljǚǛǥ» NJǷǴȅȁǷDz ǩǺǺǷǹǻDZǵǮǶǻ ǰǩǸȀǩǺǻǮDz Ƕǩ ǩ/ǵ ǓljǕljǐ DZ ǩǫǻǷǪǼǺȄ ǖǎǝljǐ. ǙǩǭDZǩǻǷǹȄ, ǫǩǴȄ dzǩǹǭǩǶǶȄǮ, ǵǮǻDZǰȄ DZ ǭǹ. ǙǩǪǷǻǩǮǵ Ǻ 9:00 ǭǷ 18:00. ǘǹDZǶDZǵǩǮǵ ǰǩdzǩǰȄ. ǏǭǮǵ NjǩǺ ǫǺǮǬǭǩ ǫ ǶǩȁǮǵ ǵǩǬǩǰDZǶǮ! ǙǓ, Ǭ. ǓǷdzȁǮǻǩǼ, ǼǴ. ǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ, 185/4. E-mail: kamevrozapchast@mail.ru ǻǮǴ/ǽǩdzǺ: 8(7162)77-50-53 ǵǷǪ.:+7-777-041-57-05; +7775-624-04-64. Ǔǜǘǔǧ ǐǩdzǼǸ ȀǮǹǶǷǬǷ ǵǮǻǩǴǴǷǴǷǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-533-88-22. ǚǍljǕ NjǹǮǵȈǶdzǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǵ-Ƕ NJDZǹǴDZdz, ǻǮǸǴǩȈ). ǛǮǴ.: 33-60-12; 8-701-62052-11; 8-771-253-98-77. ǓǫǩǹǻDZǹǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 21, Ǻ ǵǮǪǮǴȅȇ, 80000 ǻǬ, ǪǮǰ dzǷǵ. ǼǺǴǼǬ). ǛǮǴ.: 25-15-64; 2532-52; 8-702-655-38-18. Nj ǩǹǮǶǭǼ ǭǷǵ ǫ ǸǷǺ. ljǴǮdzǺǮǮǫdzǩ, 20 dzǵ Ƿǻ ǓǷdzȁǮǻǩǼ. ǎǺǻȅ ǫǺǮ. ǛǮǴ.: 87163251992; 8-705-130-64-09. ǓǷǵǶǩǻǼ ǫ dzǫǩǹǻDZǹǮ. ǛǮǴ.: 42-50-71; 8-701-607-27-07. Nj ǩǹǮǶǭǼ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄǮ ǫǩǬǷǶȀDZdzDZ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. ǓǫǩǹǻDZǹȄ ǫ ǿǮǶǻǹǮ, WIFI, ǸǷ ȀǩǺǩǵ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ, ǮǺǻȅ ǫǺǮ. ǘǷǴǶȄDz ǸǩdzǮǻ ǭǷdzǼǵǮǶǻǷǫ.ǓǷǶǽDZǭǮǶǿDZǩǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701216-62-82, 8-705-428-01-43. ǗǻǭǮǴ. ǛǮǴ. 8-702-913-4846. ǘǷǵǮȂǮǶDZǮ ǸǷǭ ǷǽDZǺ DZǴDZ ǸǷǭ ǵǩǶDZdzȇǹǶȄDz dzǩǪDZǶǮǻ. ǛǮǴ.: 8-701-649-20-16; 4013-66.

ǗǛǍljǕ Nj ǾǷǹǷȁDZǮ ǹǼdzDZ ȂǮǶdzǩ ǭǫǷǹǶȈǯdzDZ (ǭǮǫǷȀdzǩ), 3 ǵǮǺȈǿǩ. ǞǷǹǷȁDZDz ǷǾǹǩǶǶDZdz, ǴǩǮǻ ǰǫǷǶdzǷ. ǛǮǴ. 8-775-24499-15. ǑǢǜ ǙljNJǗǛǜ ǘǹDZǾǷǭȈȂǮDz ǶȈǶDZ. ǛǮǴ.: 8-707-834-12-64, 8-705-11529-03. ǛǙǎNJǜǎǛǚǨ ǕǮǭǺǮǺǻǹǩ ǫ ǺǻǷǵǩǻǷǴǷǬDZȀǮǺdzDZDz dzǩǪDZǶǮǻ, ǫǷǰǹǩǺǻ ǭǷ 30 ǴǮǻ. ǛǮǴ.: 76-18-73; 33-19-87. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻ Ǻ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-12743-20.

 №22 10 июля 2014 года

ǗǽDZǺ! ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ Ƕǩ ǰǩdzǴȇȀǮǶDZǮ ǭǷǬǷǫǷǹǷǫ. ǛǮǴ.:8705-745-10-49; 32-62-52(ǫǶ74). ǕǩǺǺǩǯDZǺǻ Ǻ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǘǹǮǺǻDZǯǶǷǮ ǵǮǺǻǷ. ǛǮǴ.: 25-5248; 8-701-511-67-34. ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ ǹǩǰǶȄǾ ǺǽǮǹ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻDZ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.:8-705-745-1049; 32-62-52(ǫǶ-74). ǖǩ ǚǛǗ – ǵǷǻǷǹDZǺǻȄ, ǩǫǻǷȆǴǮdzǻǹDZdz, ǵǩǺǻǮǹ dzǼǰǷǫǶȄǾ ǹǩǪǷǻ. ǛǮǴ. 8-701-36382-56. ǓǩǭǹǷǫDZdz - 2 ȀǮǴǷǫǮdzǩ. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǘǩǹǮǶȅ-ǸǹǷǬǹǩǵǵDZǺǻ (ǫ/Ƿ, ǪǮǰ ǫ/Ǹ, Ǻ ǴDZȀǶȄǵ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴǮǵ). ǛǮǴ. 8-771-219-18 32.

ǓǩǽǮ «Ǟljǖ» - ǪǩǹǵǮǶ, ǸǷǫǩǹ. ǛǮǴ.: 33-44-44; 25-0648.

NJǮǰ ǷǸȄǻǩ ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-707-933-85-37.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǭǮǫǼȁdzǩ) Ƕǩ ǸǹDZǮǵ ǻǮǴǮǽǷǶǶȄǾ ǰǫǷǶdzǷǫ. ǛǮǴ. 8-705-517-79-97.

ǛǷǹǬǷǫȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ. ǛǮǴ. 8-778-991-35-57.

ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ ǫ Ǭ. ljǺǻǩǶǼ. ǛǮǴ. 8-775-749-09-94.

ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶǷǵǼ ǽDZǴDZǩǴǼ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz ǭǴȈ ǺǷǸǹǷǫǷǯǭǮǶDZȈ ǷǸǻǷǫȄǾ ǺǭǮǴǷdz. ǛǮǴ. 8-777-933-85-37.

ǚǹǷȀǶǷ ǻǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ.: 8-705-517-79-97; 3262-52(ǫǶ-17)

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ Ƕǩ ǰǫǷǶdzDZ DZ ǭǷǬǷǫǷǹȄ. ǜǭǷǪǶȄDz ǬǹǩǽDZdz. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35. ǖǩ ǸǷǺǻǷȈǶǶǼȇ ǹǩǪǷǻǼ ǩǫǻǷǺǴǮǺǩǹȅ. ǛǮǴ.: 33-70-22; 8-777-041-03-05. Nj ǷǽDZǺ ǻǷǹǬǷǫǷDz dzǷǵǸǩǶDZDZ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz Ƕǩ ǭǷǬǷǫǷǹȄ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35. ǛǗǗ «ǍǩǶǬǮǹ ǓǷdzȁǮ» ǪǼǾǬǩǴǻǮǹ ǵǶǷǬǷǸǹǷǽDZǴȅǶȄDz. ǍǮǫǼȁdzǩ (ǫǷǰǹǩǺǻ 2745 ǴǮǻ). ǜǴ. ǓǮǶǮǺǩǹȄ,89, ǻǮǴ./ǽǩdzǺ 26-57-69; 8-777618-77-67; 8-702-401-70-42, E-mail: toobenger@mail.ru ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ, ȆdzǷǶǷǵDZȀǮǺdzDZǵ, ȇǹDZǭDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20.

ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ.ǛǮǴ. 77-37-77. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǼǸǹǩǫǴǮǶDZȇ ǸǮǹǺǷǶǩǴǷǵ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61. ǓǹǩǶǷǫȂDZdzDZ, ǽǼdzǺDZǺǻ, ǹǮǰȀDZdzDZ. ǚǮǫǮǹǶǩȈ ǸǹǷǵǰǷǶǩ, «ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩ», 57. ǛǮǴ.: 33-44-22, 8-701-747-72-30. ǚǹǷȀǶǷ! ǖǼǯǮǶ ǰǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61. ǖȈǶȈ (ǯǮǶȂDZǶǩ ǺǻǩǹȁǮ 40 ǴǮǻ, ǺǴǩǫȈǶǺdzǷDz ǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶǷǺǻDZ). ǛǮǴ. 8-702-340-8366. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ DZ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-771271-72-10. ǕǩǺǻǮǹ ǸǷ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZȇ ǭǷǵǷǽǷǶǷǫ. ǛǮǴ.: 33-29-98; 8-705-226-56-55.

NjǷǭDZǻǮǴDZ Ƕǩ ǩ/ǵ Ǔǩǵlj Ǔǩǵljǐ ǐ. ǛǮǴ. 8-775-652-29-99.

ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-701-360-61-94.

ǓǩǭǹǷǫȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ, ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ78) 8-775-127-43-20.

ǙǩǪǷȀDZǮ (ǺǩǶdzǶDZǯdzǩ). ǛǮǴ. 8-701-237-80-41.

NjǷǭDZǻǮǴȅ. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈ dzǷǵǸǩǶDZȈ. ǐǩǹǸǴǩǻǩ ǭǷǺǻǷDzǶǩȈ. ǛǮǴ.: 33-80-12; 8-701974-69-46; 8-701-875-95-69. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǩǭǵDZǶDZǺǻǹǩǻǷǹǩ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. ǓǼǾǹǩǪǷȀǩȈ. ǛǮǴ.: 25-3038; 8-701-244-82-05.

ǛǷȀdzǼ ǸǷǭ ǵǷǹǷǯǮǶǷǮ Ƕǩ ǼǴDZǿǮ. ǛǮǴ. 8-707-804-0229.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ-dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ, ǩdzǻDZǫǶȄǮ ǸǮǶǺDZǷǶǮǹȄ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ78); 8-775-127-43-20.

ǍǷǵ (ǿǮǶǻǹ), 3 dzǷǵǶǩǻȄ. ǛǹǮǪǼǮǻǺȈ ǶǮǪǷǴȅȁǷDz ǹǮǵǷǶǻ. ǛǮǴ. 25-73-88.

ǘǩǹDZdzǵǩǾǮǹǺdzǷDz - ǵǩǺǻǮǹǼǶDZǫǮǹǺǩǴ DZǴDZ ǵǩǺǻǮǹ ǫ ǭǩǵǺdzDZDz ǰǩǴ. ǛǮǴ. 25-36-77.

ǕǎǖǨǧ 2-dzǷǵǶ.dzǫ. Ƕǩ ǫǷǺȅǵǷǵ ȆǻǩǯǮ ǫ ǵ-ǶǮ «ǟǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz» Ƕǩ ǹǩǫǶǷǿǮǶǶǼȇ ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǟǮǶǻǹǩǴȅǶǷǬǷ ǹȄǶdzǩ (1-Dz Ȇǻǩǯ). ǛǮǴ. 8-702-770-91-41; 8-705-742-73-33.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǰǫǷǶdzDZ). ǛǮǴ.: 8-705-745-10-49; 32-6252(ǫǶ-74). ǚǩǴǷǶǼ «ljǴDZǻǩ» - ǵǩǺǻǮǹ ǸǷ ǵǩǶDZdzȇǹǼ DZ ǵǼǯǺdzǷDz ǵǩǺǻǮǹ. ǛǮǴ. 29-23-00.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǸǮǭǩǬǷǬǩ). ǛǮǴ. 8-777-18079-96. ǓǩǺǺDZǹȄ, ǸǹǷǭǩǫǿȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ) ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǛǮǴ. 8-701312-51-99. ǍDZǸǴǷǵDZǹǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (ǫǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ). ǛǮǴ. 8-707-883-23-59. ǘǹǷǭǩǫǮǿ ǵǷǹǷǯǮǶǷǬǷ. ǛǮǴ. 8-747-859-31-71. ǓǩǭǹǷǫDZdz. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-54). NjǷǭDZǻǮǴȅ ǵǩǶDZǸǼǴȈǻǷǹǩ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ). ǛǮǴ. 8-702-421-65-99. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24. ǚǹǷȀǶǷ! ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ, ǺdzǷǻǶDZdzDZ, ǵǮǾǩǶDZǰǩǻǷǹȄ. NJǮǰ ǫ/Ǹ. NjǩǾǻǷǫȄDz ǵǮǻǷǭ. ǛǮǴ.: 40-11-36; 8-701-135-68-06; ǘǹǷǭǷǴǯǮǶDZǮ Ƕǩ 22 Ǻǻǹ.
Ɋɚɡɧɨɟ

№22 10 июля 2014 года

ǗdzǷǶȀǩǶDZǮ. ǖǩȀǩǴǷ Ƕǩ 21 Ǻǻǹ.

ɌɊɐ©ɊɂɈªɭɥɈɫɢɩɟɧɤɨɷɬɚɠ

ǜǽǵǰǸǭȅǭDzǹ Ǻǭ ǾDzǭǺǾ!

8-777-035-83-13.

NjǷǭDZǻǮǴDZ ǻǩdzǺDZ. ǛǮǴ. 4016-46.

ǐǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24.

ǘǷǵǷȂǶDZdz ǸǷ ǪDZǰǶǮǺǼ. ǛǮǴ. 8-778-906-90-50.

ǓǼǾǹǩǪǷȀDZǮ, ǛǮǴ. 77-35-14.

ǚǹǷȀǶǷ! ǍǷȈǹdzǩ dzǷǪȄǴ. ǚ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǐ/ǸǴǩǻǩ. ǛǮǴ. 8-705-298-25-95, 8-777-65643-13.

ǷǽDZǿDZǩǶǻȄ.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ–dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ. ǛǮǴ.: 8-705-597-50-69; 3262-52 (ǫǶ-53).

Ɍɟɥ 

ǜǪǷǹȂDZǿǩ ǫ ǻǷǹǬǷǫȄDz ǭǷǵ. ǛǮǴ. 33-58-16. ǓǷǵǼ ǭǮDzǺǻǫDZǻǮǴȅǶǷ ǶǼǯǶǩ ǻǹǼǭǷǫǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ. ǛǮǴ.: 8-775-503-37-35; 8-705597-50-69. ǕǷDzȂDZdzDZ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ .8707-883-29-73. ǗǾǹǩǶǶDZdz Ƕǩ ǩǫǻǷǺǻǷȈǶdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǚǷǫǵǮȂǮǶDZǮ Ǻ ǹǩǪǷǻǷDz. ǛǮǴ. 8-701-363-63-80. «ǓDZǶǷǻǮǩǻǹǼ «CINEMA ALEM» ǻǹǮǪǼȇǻǺȈ: ǷǸǮǹǩǻǷǹ ǸǷ dzDZǶǷǸǷdzǩǰǼ Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ Ƕǩ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǮ, dzǷǶǻǹǷǴǮǹ-ǪDZǴǮǻǮǹ, ǭǫǷǹǶDZdz. ǚǸǹǩǫdzDZ ǸǷ ǻǮǴ. :40-13-67, 25-79-63. ǕǼǯȀDZǶǩ Ƕǩ ǹǼdzǷǫǷǭȈȂǼȇ ǭǷǴǯǶǷǺǻȅ Ƿǻ 40 ǴǮǻ. ǛǮǴ. 8-707-139-39-62. ǗǻǫǮǻǺǻǫǮǶǶȄǮ DZ ǿǮǴǮǼǺǻǹǮǵǴǮǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-777-953-91-19. ǗǽDZǿDZǩǶǻȄ, dzǼǾǹǩǪǷȀDZǮ. ǛǮǴ. 25-07-00. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǸǮǹǺǷǶǩǴǼ. ǛǮǴ. 8-747-445-16-51. ǝǩǹǵǩǿǮǫǻ. ǛǮǴ. 33-77-63.

ǛȆȀǿǵ ǯǾȋ ǼǽDzǸDzǾǿȉ ǻǮȇDzǹǺǻǰǻ ǷǵǺǻ!!!

ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴDZ. ǛǮǴ. 8-707-883-28-66.

ǽȜȗȒȓȚ Ȑ ȘȖțȜ

Ⱦɜɭɯɡɚɥɶɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ©ɋ,1ȿɆȺȺ/ȿɆª ɫ'ɮɨɪɦɚɬɨɦ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ... ИСКУССТВ!

ɢɸɥɹ ©©Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ ɗɩɨɯɚɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ ɢɸɥɹ ©ɅɟɝɟɧɞɵɫɬɪɚɧɵɈɡȼɨɡɜɪɚɳɟ ɧɢɟɜɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣɝɨɪɨɞª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ

©ɆɚɱɨɢȻɨɬɚɧª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ

ɫɢɸɥɹ ©ɋɬɪɚɠɢȽɚɥɚɤɬɢɤɢª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ

©ȼɫɺɢɫɪɚɡɭª ɤɨɦɟɞɢɹ Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɮɢɥɶɦɚ©Ƚɨɪɶɤɨª Ɋɨɫɫɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ ɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɱɚɥɚ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɢ ɫɤɢɞɤɢ ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɬɨɱɧɹɣɬɟɢɧɮɨɪ ɦɚɰɢɸɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɮɢɥɶɦɨɜ ɢɰɟɧɵɧɚɤɢɧɨɛɢɥɟɬɵɧɚɫɚɣɬɟ KWWSNLQRN]

ɫɢɸɥɹ ©Ƚɟɪɚɤɥª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ

©&,1(0$$/(0ª±ɦɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɞɪɭɡɟɣɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯɩɚɪ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ©Ʉԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬʋȽ ȼɵɞɚɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɄ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɈȾɀɚɝɩɚɪɨɜɚ ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɈɥɟɫɹɀɚɝɩɚɪɨɜɚ Ɋɟɞɚɤɬɨɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɚɛɢɧɟɰ ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧ ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚȾɦɢɬɪɢɣɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜɌɚɬɶɹɧɚɊɨɞɢɨɧɨɜɚ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ Ʌɸɞɦɢɥɚɒɚɬɚɥɨɜɚ ɂɜɚɧɈɞɧɨɪɨɝ ɇɚɬɚɥɶɹȺɧɮɢɦɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɦɨɥɹɤɨɜɚ ɀɚɧɧɚȼɭɥɶɮɟɪɬ ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞȺ Ɍɟɥɟɮɨɧ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚNWRGD\#PDLOUX

NjǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ. 8-707-883-29-39.

ǛǮǴ.

ǘǹǷǭǩǫǿȄ ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǷǻǭǮǴ ( ǪǮǰ ǫ/Ǹ ). ǛǮǴ. 8-701520-47-43, 31-59-01. ǘǷǭǹǩǪǷǻdzǩ ǭǴȈ ǭǷǵǷǾǷǰȈǮdz. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76. ǘǷǵǷȂǶDZdz (-ǿǩ) Ƕǩ ǭǩȀǼ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-707-111-27-91. ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 41-0282. ǜǚǔǜnjǑ Ǜǩǵǩǭǩ. ǕǼǰȄdzǩ. NjDZǭǮǷǺȃǮǵdzǩ. ǕǷǶǻǩǯ. ǛǮǴ.: 4042-65, 33-74-06, 8-702-25081-12. ǗǸȄǻǶȄDz ǵǩǺǻǮǹ dzǩȀǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫȄǸǷǴǶDZǻ ǹǮǵǷǶǻ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ: ǰǩǵǮǶǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ ǭǫDZǬǩǻǮǴȈ, ǹǮǵǷǶǻ ǾǷǭǷǫǷDz ȀǩǺǻDZ, ǕǓǘǘ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ: ǡDZǶǶȄDz ǿǮǶǻǹ «ǕDZȁǴǮǵ», ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 179. ǛǮǴ. 8-705-102-46-95. ǑǰǬǷǻǷǫǴǮǶDZǮ DZ ǵǷǶǻǩǯ ǵǮǻǩǴǴǷdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZDz, ǵǷǶǻǩǯ ǯǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶǩ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. ǚǫǩǹǷȀǶȄǮ ǹǩǪǷǻȄ, Ǻǫǩǹdzǩ dzǹǩǶǷǫ, ǸǹDZǿǮǸǷǫ, ǩǫǻǷǵǩȁDZǶ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-1132, 8-777-039-77-65. Ǔǩǵljǐ-ǺǩǵǷǺǫǩǴ Ǻ ǸǹDZǿǮǸǷǵ, Ǔǩǵljǐ-ǸǷǴǼǸǹDZǿǮǸ (12ǵ, 9ǵ), ǻǹǩdzǻǷǹ Ǜ-40 (ǚljǓ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-1132, 8-777-039-77-65.

ȾȺȼȺɃɌȿɉɈɁɇȺɄɈɆɂɆɋə Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɥɟɬɪɭɫɫɤɢɣɩɨɡɧɚɤɨ ɦɢɬɫɹɫɫɟɪɶɟɡɧɨɣɨɞɢɧɨɤɨɣɠɟɧɳɢɧɨɣɦɨɠɧɨɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ Ⱥɛ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚɡɚɯ ɩɨɡɧɚ ɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɢɥɢ ɞɟɜɭɲɤɨɣ ɥɟɬ ȺɛɆɨɥɨɞɚɹɫɢɦɩɚɬɢɱɧɚɹɠɟɧɳɢɧɚɝɨɞɚ ɤɚɡɚɲɤɚɦɚɦɚɯɞɟɬɟɣɢɳɟɬɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠɱɢɧɭɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɝɨɞɚɤɚɡɚɯɜɨɫɩɢ ɬɵɜɚɟɬ ɞɨɱɶ ɂɳɟɬ ɨɞɢɧɨɤɭɸ ɩɨɪɹɞɨɱɧɭɸ ɠɟɧ ɳɢɧɭɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɝɨɞɚɤɚɡɚɯɢɳɟɬɫɢɦɩɚɬɢɱɧɭɸɠɟɧɳɢɧɭ ɥɟɬɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɥɟɬɤɚɡɚɯɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɥɟɬɤɚɡɚɲɤɚɢɳɟɬɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠɱɢɧɭ ɥɟɬ Ⱥɛɀɟɧɳɢɧɚɝɨɞɤɚɡɚɲɤɚɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɢɳɟɬɩɨɪɹ ɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɥɟɬɪɭɫɫɤɢɣɢɳɟɬɡɚɛɨɬɥɢɜɭɸɢɜɧɢɦɚɬɟɥɶ ɧɭɸɠɟɧɳɢɧɭɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɥɟɬɪɭɫɫɤɚɹɟɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɞɟɬɟɣɢɳɟɬ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɥɟɬɤɚɡɚɲɤɚɢɳɟɬɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ Ⱥɛɪɭɫɫɤɚɹɠɟɧɳɢɧɚɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ ɚɛɀɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɥɟɬɢɳɟɬɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɥɟɬɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣɥɟɬ Ⱥɛɦɭɠɱɢɧɚɤɚɡɚɯɝɨɞɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɝɨɞɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ Ⱥɛɠɟɧɳɢɧɚɤɚɡɚɲɤɚɝɨɞɚɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣ ɥɟɬ ɀɞɟɦɜɚɲɢɯɡɧɨɧɤɨɜɩɨɬɟɥ ȺɝɟɧɬɫɬɜɨªəɢɌɵª

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɟɫɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɢɫɶɦɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɟɣɧɟɜɫɬɭɩɚɹɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɭɜɚɠɚɟɬɧɨɧɟɜɫɟɝɞɚɪɚɡɞɟɥɹɟɬɦɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɡɧɚɱɤɨɦ35ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɌɈɈ©ȽɚɡɟɬɧɵɣɞɜɨɪªɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɥȽɆɭɫɪɟɩɨɜɚȼ ɁɚɤɚɡʋɌɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɨɞɢɧɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɝɚɡɟɬɵ©ɄԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧɄɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ


Đ‘Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ровю*** Đ‘Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ровю*** Đ‘Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ровю

ĚèĨ.: 33-74-06, 8-702-250-81-12.

ТРЕБУЕТХЯ

ĊèěèçļèÎ íÏ ÎèÍĨüĊè ТоН. 76-21-94.

â„–22 10 июНŃ? 2014 гОда

ВыСОв рокНаПнОгО агонта Đ‘Đ•ĐĄĐ&#x;Đ›Đ?ТĐ?Đž пО тоН. 76-21-94.

Ä˜ĂŽĂŹÄ?èÌÌÊÏěüĨďěüĪ ÜÊçèÏÌčèĊÍü (ÌÜüçďáü, ÄœĂˇĂŠÄ¨Ă¨ĂŞ, ÜĭíÊÌÍü Êħ ÎÏççÏĊü). Ă˝ĂŹÄŠĂ­ÄŹÄœĂŻĂ¨ĂŽÄ›Ä­ĂŞ ĊÏěïüļ.

É‰É¨ÉĄÉžÉŞÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŚÉŒÉšÉĽÉ˘ÉŠÉšȺɤɚÉ&#x;ɜɚÉŤÉĽÉ&#x;ɏɢÉ&#x;ÉŚ É€É&#x;ÉĽÉšÉ&#x;ÉŚȟɚɌɞɨɛɪɚɭɞɚɹɢ É€É&#x;ÉĽÉšÉ&#x;ÉŚÉ É˘ÉĄÉ§É˘ɞɨɼÉ?ɢɯÉĽÉ&#x;ÉŹ ɉɭɍɤɚɣÉĄÉšÉœÉ˘ÉŤÉŹÉ§É˘É¤É˘ɍɭɞɚɹɚɏ ȽɚɞɚɚÉœÉąÉ&#x;ÉŚÉ É&#x;ÉœÉšÉ˛ÉŤÉ&#x;ɤɪÉ&#x;ÉŹ ȟɹÉ&#x;ÉŚɍɢɼɚɞɭɯɚɨɛɚɚɧɢɚ" ɑɏɨÉ ÉĽÉ¸É›É¨ÉŠÉľÉŹÉŤÉŹÉœÉ¨²ɧÉ&#x;Ɋɨɪɨɤ ȺɌɾȟɚɌɞɚɪɢɌÉœČžÉ&#x;ɧɜɊɨɠɞÉ&#x;ɧɢɚ ɑɢɍɏɨɍÉ&#x;ÉŞÉžÉ&#x;ɹɧɾɣÉŠÉ¨ÉĄÉžÉŞÉšÉœÉ¨É¤ ɉɭɍɤɚɣɢɞɭɏɊɨɠɢɥɧɢÉŤȟɚɌɢ ȞɪɭɥɜɚɢɛɼɢɥɤɢÉ&#x;ÉœÉŤÉ&#x;É?ɞɚ É?ɪɚɧɢɌɾɛɭɞɜɏÉ&#x;ɧÉ&#x;É›É&#x;ɍɚɌɢ É‚ɧÉ&#x;ɛɨɼÉ&#x;ÉŁÉŹÉ&#x;ɧɢɤɨÉ?ɞɚ ÉŠÉ&#x;ɞɚɤɰɢɚÉ?ɚɥÉ&#x;ÉŹÉľŠɄɨɤɲÉ&#x;ɏɚɭÉŤÉ&#x;É?ɨɞɧɚª

É‰É¨ÉĄÉžÉŞÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŚ ÉŚÉ¨ÉĽÉ¨ÉžÉ¨É É&#x;ɧɨɜ ČźÉ&#x;ɪɨɧɢɤɭ ɢ ȺɼÉ&#x;ɤɍɚɧɞɪɚ ɉɚɧɤɪɚ ÉŹÉ¨ÉœÉľÉŻÉŤɞɧÉ&#x;ÉŚɛɪɚɤɨɍɨɹÉ&#x;ɏɚɧɢɚɢÉ É&#x;ÉĽÉšÉ&#x;ÉŚɌɨɼɨɞɨɣɊɚɪÉ&#x;ÉĽÉ¸É›ÉœÉ˘ɢ ɍɨÉ?ɼɚɍɢɚɊɨɞɢɏÉ&#x;ɼɢɞɪɭɥɜɚɥɧɚɤɨɌɾÉ&#x;

ÂşĂ¤Ă—ĂŚĂ¤Ă§Ă¤Ă˜Ă›Ă§Ă¨ĂŁĂ–Ăľ à äãàÊÌÛãÏÞþ – óèä ĂĽĂŚĂžĂ?ĂŁĂ–Ă  ÂŤĂ?ĂšĂ¤ĂŚĂ¤Ă˜Ă¤Ă™Ă¤Âť ÌùãàÖ

ɉɨɼɢɏɢɤɚ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘Éš ɢ ɥɚɳɢɏɾ ɞɨɛɪɨ ÉŤÉ¨ÉœÉ&#x;ɍɏɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢ ÉœÉ¨É˛ÉĽÉ˘ Éœ ɹɢɍɼɨ ɊɪɢɨɪɢɏÉ&#x;ɏɧɾɯ É§ÉšÉŠÉŞÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɢɣ ɡɤɨɧɨɌɢ ÉąÉ&#x;ɍɤɨÉ?ɨÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘ÉšɄɚɥɚɯɍɏɚɧɚÉ‹ÉŠÉ&#x;ÉŞÉœÉľÉŻ ɞɧÉ&#x;ÉŁ ɧÉ&#x;ÉĄÉšÉœÉ˘ÉŤÉ˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉ˘ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɧɨɣ Ɋɨ ɼɢɏɢɤÉ&#x; É­ÉžÉ&#x;ÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɨÉ?ɪɨɌɧɨÉ&#x; ÉœÉ§É˘ÉŚÉšÉ§É˘É&#x; ɍɨɍɏɨɪɨɧɾČ˝ÉĽÉšÉœÉľÉ?É¨ÉŤÉ­ÉžÉšÉŞÉŤÉŹÉœÉšɢÉ‰ÉŞÉšÉœÉ˘ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉšȞɨɼÉ?ɨɍɪɨɹɧɾÉ&#x;ɨɪɢÉ&#x;ɧɏɢɪɾɪɚɥ ÉœÉ˘ÉŹÉ˘ÉšɭɤɪÉ&#x;ÉŠÉĽÉ&#x;ɧɢɚɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɨɍɊɨɍɨɛɧɨɣ ɡɤɨɧɨɌɢɤɢÉĄÉšÉĽÉ¨É É&#x;ɧɾÉœɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɢÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ ɏɢɚɄɚɥɚɯɍɏɚɧɚɞɨÉ?ɨɞɚČźɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x; ɪɾɧɨɹɧɾɯÉŚÉ&#x;ÉŻÉšÉ§É˘ÉĄÉŚÉ¨ÉœÉŠÉ¨ÉœÉľÉ˛É&#x;ɧɢɚɤɨɧ ɤɭɪÉ&#x;ɧɏɨɍɊɨɍɨɛɧɨɍɏɢ ɡɤɨɧɨɌɢɤɢ ɨɊɪÉ&#x; ÉžÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɾ ɍɨɥɞɚɧɢÉ&#x; ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɧɾɯ ÉŞÉľÉ§É¤É¨Éœ ɢɧɚɞÉ&#x;ɠɧɾɯÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉŤÉŹÉœɚɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨÉ?ɨ ÉŞÉ&#x;É?É­ÉĽÉ˘ÉŞÉ¨ÉœÉšÉ§É˘ÉšɹɏɨÉĽÉ&#x;É?ɼɨÉœÉ¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ­ÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ¨ ɞɢɌɨɣɚɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨɣɊɨɼɢɏɢɤɢ ČşÉ¤ÉŹÉ˘ÉœÉ˘ÉĄÉšÉ°É˘Éš ɪɚɛɨɏɾ Ɋɨ ɢɍɍɼÉ&#x;ɞɨ ÉœÉšÉ§É˘É¸ÉŞÉľÉ§É¤É¨ÉœÉœɏɨɌɹɢɍɼÉ&#x;ɪɚɧÉ&#x;É&#x;ɧÉ&#x; ÉœÉŻÉ¨ÉžÉ˘ÉœÉ˛É˘ÉŻ Éœ ɧɚɲÉ&#x; ɊɨɼÉ&#x; ÉĄÉŞÉ&#x;ɧɢɚ ɞɚɼɚ ÉŤÉœÉ¨É˘ ÉŞÉ&#x;ɥɭɼɜɏɚɏɾ ɢ ÉŠÉŞÉ¨ÉšÉœÉ˘ÉĽÉšÉŤÉś Éœ ÉŤÉ­ ÉłÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɨɌ É­ÉœÉ&#x;ɼɢɹÉ&#x;ɧɢɢ ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉš ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɪɚɳÉ&#x;ɧɧɾɯ ɧɚɪɭɲÉ&#x;ɧɢɣ ɥɚɤɨɧɨ ɞɚɏÉ&#x;ÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉš ɨ ɥɚɳɢɏÉ&#x; ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢ ɇɚɢɛɨɼÉ&#x;É&#x;ɪɚɍɊɪɨɍɏɪɚɧÉ&#x;ɧɧɾɌɢɤɚɏÉ&#x;É?ɨ ɪɢɚɌɢ ÉŠÉŞÉšÉœÉ¨É§ÉšÉŞÉ­É˛É&#x;ɧɢɣ ÉœÉľÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɾɯ ɚɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɾɌɨɪÉ?ɚɧɨɌÉšÉœÉĽÉšÉ¸ÉŹÉŤÉš ɥɼɨɭɊɨɏɪÉ&#x;ɛɼÉ&#x;ɧɢɚ ɌɨɧɨɊɨɼɜɧɾɌ ɢɼɢ ɞɨɌɢɧɢɪɭɸɳɢɌɊɨɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚ Ʉɚɤ ɨɏɌÉ&#x;ɏɢɼ Č˝ÉĽÉšÉœÉš É?É¨ÉŤÉ­ÉžÉšÉŞÉŤÉŹÉœÉš Éœ ÉŤÉœÉ¨É&#x;ÉŚ ɉɨɍɼɚɧɢɢ ɧɚɪɨɞɭ Ʉɚɥɚɯɍɏɚɧɚ ŠɇɨɜɨÉ&#x; ÉžÉ&#x;ɍɚɏɢɼÉ&#x;ɏɢÉ&#x; Âą É§É¨ÉœÉľÉŁ ɡɤɨɧɨ ɌɢɹÉ&#x;ɍɤɢɣɊɨɞɴÉ&#x;ÉŚÂąÉ§É¨ÉœÉľÉ&#x;ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ ɍɏɢɄɚɥɚɯɍɏɚɧɚªÉ?É É&#x;ÉŤÉ&#x;ɣɹɚɍɧɚɲɢɌ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢɧɢɌɚɏÉ&#x;ɼɚɌ ɜɚɠɧɨ ÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉśÉ§É¨ ɨɰÉ&#x;ɧɢɏɜ ÉŠÉ¨ÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; É§É¨ÉœÉľÉŻ ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É  ɧɨɍɏÉ&#x;ÉŁ ÉœÉŤÉ&#x;ÉŞÉśÉ&#x;ÉĄ ɥɚɧɚɏɜɍɚ ɪɚɥɪɚɛɨɏɤɨɣ ɡɎɎÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉŻɍɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɣɊɨÉœÉľÉŻÉ¨ÉžÉ­ɧɚ É§É¨ÉœÉľÉ&#x;ɪɾɧɤɢÉ§ÉšÉŞÉšÉłÉ˘ÉœÉšÉŹÉśɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏ ɧɾÉ&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɢɌɭɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉš É†É˘ÉŞÉ¨ÉœÉ¨ÉŁ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉ¨ɡɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x; ɍɤɢɣ ɤɪɢɥɢɍ ÉŠÉ¨ÉœÉĽÉ˘ÉšÉĽ ɧɚ ÉŹÉ&#x;ÉŚÉŠÉľ ɪɨɍɏɚ ɡɤɨɧɨɌɢɤɢ ɧɨ ɧÉ&#x; É¨ÉŤÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉ˘ÉĽ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘É&#x; ɍɏɪɚɧɾɄɚɥɚɯɍɏɚɧɍɌɨÉ?ɥɚɳɢɏɢɏɜÉŤÉœÉ¨É¸ ÉŽÉ˘É§ÉšÉ§ÉŤÉ¨ÉœÉ­É¸ ɍɢɍɏÉ&#x;ÉŚÉ­ É?É¨ÉŤÉ­ÉžÉšÉŞÉŤÉŹÉœÉ¨ ɞɨɛɢɼɨɍɜ ɧÉ&#x;É›ÉľÉœÉšÉĽÉ¨É?ɨ ɪɨɍɏɚ Šɤɚɥɚɯ ɍɏɚɧɍɤɨÉ?ɨ ɍɨɞÉ&#x;ɪɠɚɧɢɚª Éœ É?ɨɍɥɚɤɭɊɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɼɜɧɾɯ ɢ ɏɪɚɧɍɧɚɰɢɨɧɚɼɜɧɾɯ ɤɨɌɊɚɧɢɣ ɨɤɚɥɚɧɚ É›É&#x;ÉŤÉŠÉŞÉ&#x;É°É&#x;ÉžÉ&#x;ɧɏɧɚɚ ɊɨɌɨɳɜ ÉšÉ?ɪɨɊɪɨɌɾɲɼÉ&#x;ɧɧɨɌɭ ɤɨɌ ÉŠÉĽÉ&#x;ɤɍɭ ɛɨɼɜɲɚɚ ɪɚɛɨɏɚ ɊɪɨɞÉ&#x;ɼɚɧɚ Ɋɨ ÉĄÉšÉœÉ&#x;ɪɲÉ&#x;ɧɢɸɞɨɼÉ&#x;ɜɨÉ?ɨɍɏɪɨɢɏÉ&#x;ÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉš ÉˆÉžÉ§É˘ÉŚÉ˘ ɢɥ ÉœÉšÉ É§ÉľÉŻ ÉŚÉ&#x;ÉŞ Ɋɨ ɍɧɢ É É&#x;ɧɢɸ ɢɧɎɼɚɰɢɢ ÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɍɨɥɞɚɧɢÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɚɼɜɧɨɣɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢɧɚɪɾɧɤÉ&#x;ɉɨ ɡɏɨɌɭÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɚȺɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɾɌ ɨɪÉ?ɚɧɨɌÉŚÉ&#x;ÉŞɊɨɊɪɨɊɚÉ?ɚɧɞÉ&#x;ɞɨɛɪɨɍɨ ÉœÉ&#x;ɍɏɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢ ÉŠÉŞÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɧɢɸ ɢ ɧÉ&#x;ɞɨɊɭɳÉ&#x;ɧɢɸɥɼɨɭɊɨɏɪÉ&#x;ɛɼÉ&#x;ɧɢɚɞɨɌɢ ɧɢɪɭɸɳɢɌɊɨɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚɢɌÉ&#x;É&#x;ÉŹɢɍɤɼɸ ɹɢɏÉ&#x;ɼɜɧɨ ɜɚɠɧɨÉ&#x; ɥɧɚɹÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɞɼɚ ÉŤÉžÉ&#x;ÉŞ

É É˘ÉœÉšÉ§É˘ÉšɢɧɎɼɚɰɢɨɧɧɾɯɊɪɨɰÉ&#x;ÉŤÉŤÉ¨Éœ ȞɚɼɜɧÉ&#x;ɣɲɢɣ ɪɨɍɏ ɡɤɨɧɨɌɢɤɢ É„Éš ɥɚɯɍɏɚɧɚɏɚɤɠÉ&#x;ɞɨɼɠÉ&#x;ɧɨɛÉ&#x;ÉŤÉŠÉ&#x;ÉąÉ˘ÉœÉšÉŹÉś ɍɚɥɚɍɹÉ&#x;ÉŹÉŽÉ¨ÉŞÉŤÉ˘ÉŞÉ¨ÉœÉšÉ§É§É¨ÉŁɢɧɞɭɍɏɪɢɚ ɼɢɥɚɰɢɢ ɢ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘Éš ɢɧɎɪɚɍɏɪɭɤɏɭɪɾ É§É¨ÉœÉ¨ÉŁ ÉŞÉ&#x;É?ɢɨɧɚɼɜɧɨɣ Ɋɨɼɢɏɢɤɢ Ɋɪɢ ÉœÉĽÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɧɢɚɊɪɚɌɾɯɢɧɨɍɏɪɚɧɧɾɯÉ˘É§ÉœÉ&#x; ɍɏɢɰɢɣ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ˘Éš ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢɧɢɌɚɏÉ&#x;ÉĽÉś ÉŤÉŹÉœÉš ɢ ɢɧɏÉ&#x;É?ɪɚɰɢɢ Éœ ÉŞÉ&#x;É?ɢɨɧɚɼɜɧɾɣ ɢ ÉŚÉ˘ÉŞÉ¨ÉœÉ¨ÉŁɪɾɧɤɢ ɄɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɚÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉšɧÉ&#x;ɢɥɌÉ&#x;ɧɧɾɌ ɚɏɪɢɛɭɏɨɌ ɼɸɛɨÉ?ɨ ɪɾɧɤɚ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ¨Éœ ɢ É­ÉŤÉĽÉ­É? ÉŤ ɏɨɣ ɼɢɲɜ ɪɚɥɧɢɰÉ&#x;ÉŁ ɹɏɨ Ɋɪɢ ÉŚÉ&#x;ɧɚÉ&#x;ÉŚÉľÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ɏɨɞɾ Éœ ɛɨɪɜɛÉ&#x; ÉĄÉš ɞɨɼɸ ɪɾɧɤɚ ɢ ɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ ÉĄÉšÉœÉ˘ÉŤÉšÉŹ ɨɏ ɏɢɊɚɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢɹɢɍɼɚÉ­ÉąÉšÉŤÉŹÉ§É˘É¤É¨Éœ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɚÉ?ÉšÉ&#x;ɌɨÉ?ɨ ɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢɏÉ&#x;ɼɚɌ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉš ɢ ÉžÉ¨É›ÉŞÉ¨ÉŤÉ¨ÉœÉ&#x;ɍɏɧɨɍɏɢ ÉŤÉŠÉ¨ÉŤÉ¨É›É¨Éœ ɢ Ɋɪɢ É&#x;ÉŚÉ¨Éœ ɢɍɊɨɼɜɥɭÉ&#x;Ɍɾɯ ɞɼɚ ɞɨɍɏɢɠÉ&#x;ɧɢɚ ÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɾɯÉ°É&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ ɉɪɢ ÉžÉ¨É›ÉŞÉ¨ÉŤÉ¨ÉœÉ&#x;ɍɏɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢ ɤɨɌɊɚɧɢɢ ɢɍɊɨɼɜɥɭɸɏ ÉŠÉ¨ÉœÉľÉ˛É&#x;ɧɢÉ&#x; ɤɚ ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉš ɢ ɯɚɪɚɤɏÉ&#x;ɪɢɍɏɢɤ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɭÉ&#x;ɌɨÉ?ɨ Ɋɪɨɞɭɤɏɚ ɌɚɪɤÉ&#x;ɏɢɧÉ?É¨ÉœÉľÉ&#x; ɍɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɢ ɢ ÉŞÉ&#x;ɤɼɚɌɭɍɨɥɞɚɧɢÉ&#x;ɛɨɼÉ&#x;É&#x;ÉŤÉ¨ÉœÉ&#x;ɪɲÉ&#x;ɧɧɨɣ É?ÉŞÉ­ÉŠÉŠÉľÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ¨ÉœɢÉ­ÉŤÉĽÉ­É?ɇɨɍɚɌɾɌɊɨ ɊɭɼɚɪɧɾɌ ÉŚÉ&#x;ɏɨɞɨɌ ÉžÉ¨É›ÉŞÉ¨ÉŤÉ¨ÉœÉ&#x;ɍɏɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɢɨɍɏɚÉ&#x;ÉŹÉŤÉšÂŠÉœÉ¨ÉŁÉ§ÉšÉ°É&#x;ɧª² ÉŚÉšÉ§É˘ÉŠÉ­ÉĽÉ˘ÉŞÉ¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x; É­ÉŞÉ¨ÉœÉ§ÉšÉŚÉ˘ É°É&#x;ɧ ɞɼɚ ÉŠÉŞÉ˘ÉœÉĽÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɧɢɚɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁÉ­ÉžÉ&#x;ɪɠɚɧɢɚ ɞɨɼɢ ɪɾɧɤɚ ɢ ɧÉ&#x;ɣɏɪɚɼɢɥɚɰɢɢ ÉœÉĽÉ˘ÉšÉ§É˘Éš ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;É§ÉŹÉ¨Éœ Ȟɼɚ ɡɏɨÉ?ɨ ɢɍɊɨɼɜɥɭɸɏ ɍɧɢɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;É°É&#x;ɧɪɚɍɊɪɨɞɚɠɢɚɤɰɢɢÉ­ÉœÉ&#x; ɼɢɹÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɍɪɨɤɚ ɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢɏÉ&#x;ɼɜɍɤɨÉ?ɨ ɤɪÉ&#x; ÉžÉ˘ÉŹÉ¨ÉœÉšÉ§É˘ÉšɢÉŹÉžŠȟɨɣɧɚÉ°É&#x;ɧªɢɞÉ&#x;ɚɼɜɧɨ ɊɨɞɯɨɞɢɏɞɼɚÉŠÉ¨ÉžÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɢɚɛɨɼÉ&#x;É&#x;ɍɼɚɛɾɯ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;É§ÉŹÉ¨ÉœɢɼɢɹɏɨɛɾÉ¨ÉŹÉœÉ¨É&#x;ÉœÉšÉŹÉśɞɨɼɸ É­É É&#x;É¨ÉŤÉœÉ¨É&#x;ɧɧɨÉ?ɨɪɾɧɤɚ ɇÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ɧÉ&#x;É&#x; ɡɎɎÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉŚ ÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ÉŚÉ&#x;ɏɨɞɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɧɨɣɛɨɪɜɛɾɤɨɏɨɪɾɣ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɨɼɚÉ?ÉšÉ&#x;ÉŹ ɭɼɭɹɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉš ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɭÉ&#x;ɌɨÉ?ɨ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉš ɄɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɚɚ Ɋɪɨɞɭɤɰɢɚ ÉŤÉŠÉ¨ÉŤÉ¨É›ÉŤÉŹÉœÉ­É&#x;ÉŹ ɧÉ&#x; ɏɨɼɜɤɨ ÉŠÉŞÉ˘ÉœÉĽÉ&#x;ÉąÉ&#x;ɧɢɸ ɊɨɤɭɊɚɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ Éš ɢ ɢɌÉ&#x;É&#x;ÉŹ ɞɨɼÉ?ɨɍɪɨɹɧɾɣɡɎɎÉ&#x;ɤɏÉœɛɨɪɜɛÉ&#x;ÉŤɤɨɧ ɤɭɪÉ&#x;ɧɏɚɌɢ ɗɏɨ ɨɛɴɚɍɧɚÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ÉŹÉ&#x;ÉŚ ɹɏɨ ɞɼɚɊɪɢɧɚɏɢɚÉ¨ÉŹÉœÉ&#x;ɏɧɾɯÉŚÉ&#x;ÉŞɤɨɌɊɚɧɢ ɚɌɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɚɌ ɧÉ&#x;ɨɛɯɨɞɢɌɨ ɞɨɍɏɚ ɏɨɹɧɨɌɧɨÉ?ɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɢɢɌɚɏÉ&#x;ɪɢɚɼɜɧɾɯ ɥɚɏɪɚɏ ɧɚ ɪɚɥɪɚɛɨɏɤɭ ɢ ɢɥÉ?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; Ɋɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɏɨɪɚɚ Ɋɨ ɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɾɌ ɊɨɤɚɥɚɏÉ&#x;ɼɚɌɛɭɞÉ&#x;ÉŹɼɭɹɲÉ&#x;ɢɼɢɯɨɏɚɛɾ ɧÉ&#x;ÉŻÉ­É É&#x;ɊɪɨɞɭɤɏɚÂąɼɢɞÉ&#x;ÉŞÉšɊɪɨɞɚɠ ČžÉ¨É›ÉŞÉ¨ÉŤÉ¨ÉœÉ&#x;ɍɏɧɚɚɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɚÂąɡɏɨ Ɋɪɢɥɧɚɤ ÂŠÉĄÉžÉ¨ÉŞÉ¨ÉœÉ¨É?ɨª ɪɾɧɤɚ É?ÉžÉ&#x; Ɏɚɤ ɏɢɹÉ&#x;ɍɤɭɸɊɨɼɜɥɭɨɏɢɍɊɨɼɜɥɭÉ&#x;ɌɾɯÉŚÉ&#x; ÉŹÉ¨ÉžÉ¨ÉœÉœɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɧɨɣɛɨɪɜɛÉ&#x;ɊɨɼɭɹɚÉ&#x;ÉŹ ɤɨɧÉ&#x;ɹɧɾɣɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢɏÉ&#x;ÉĽÉś ČşÉ‰É¨ÉŤÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉŞÉ­É¤É¨ÉœÉ¨ÉžÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉĽÉś ȺɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨɣɢɧɍɊÉ&#x;ɤɰɢɢɊɨ ȺɤɌɨɼɢɧɍɤɨɣɨɛɼɚɍɏɢ

ФОтОПаркот*** ФОтОПаркот*** ФОтОПаркот

ǕNJǏNJǰǹǜ ǓǴNJǺǺ. Ç‹ÇŠČ ÇłÇŠÇśÇżÇťÇˇÇŤÇŠÇšÇąČ‚! ǟǴ. ljǟǎǴȅǪǎdzǡǍNJ, 164. ǛǎǴ. 8 (716-2) 25-24-71. www.klass-no.kz

1-ÇłÇˇÇľÇśÇŠÇťÇśÇŠČˆ dzǍNJǚǝǹǚNJ, ǿǎǜǝǚ, ǚNJDzǡǜ ǿǎǜǝǚNJǴȅǜǡǏǡ ǚȄǜdzNJ. ǓǍNJǚǝǹǚNJ Č†Ç´ÇąÇťÇśÇŠČˆ, ǹǭǎNJǴȅǜǡ Č€ÇąÇşÇťÇŠČˆ, ÇźČ‡ÇťÇśÇŠČˆ, ǚǎǾǡǜǝ, dzNJǪǎǴȅǜǡǎ ǛNj, ljǚǹǺǝǡǜ, ÇľÇąÇłÇšÇˇÇŤÇˇÇ´ÇśÇˇÇŤÇŠČˆ ǸǎȀȅ, DVD. ÇšÇ­ÇŠÇŽÇťÇşČˆ Ǹǡ ȀNJǺNJǾ, ǜNJ ǜǡȀȅ, ǸǡǺǟǝǡȀǜǡ, ǸǡǜǎǭǎǴȅǜǡ. Ç“ÇŤÇąÇťÇŠÇśÇżÇąČˆ. Ç?Ç­ÇŽÇľ ÇŤÇŠÇş! 8-701-534-19-46.

Ç˜ÇšÇˇÇ­ÇŠÇľ Ǐǹǚǹ: 32 dzǏ - 1 Č Çť- 3000 ǝǏ, 24 dzǏ - 1 Č Çť - 3500 ǝǏ, 16 dzǏ -1 Č Çť - 4000 ǝǏ. ǛǎǴ.: 8 (716-2) 25-04-14, 8-707803-58-71.

Ç˜ÇąÇťÇˇÇľÇśÇąÇł ÂŤAksunamunÂť ǸǚǎǭǴNJǏNJǎǝ ǜNJ ǸǚǡǭNJǯǟ Č ÇˇÇťÇ´ÇŠÇśÇ­ÇşÇłÇąÇž ǚǸǟǝǜǹdzǡǍȄDz ǚǎǺǹǍǎǚ Openbox Ç˜ÇšÇˇÇ­ÇŠÇľ dzǡǾǸǚǎǺǺǡǚ-ÇąÇśÇŹÇŠÇ´Čˆ- ǍǹǺǴǡǟǞǹǞ ÇłÇˇÇťČˆÇť. X-770CIPVR. ǝǡǚ. ǛǎǴ.: 8-771-163-94-25, 8 (716ǛǎǴ. 8-707-363-38-70. ÇžÇˇÇšÇˇČ ÇŽÇŽ ÇşÇˇÇşÇťÇˇČˆÇśÇąÇŽ, ǜǎ ǚǎǾǡǜ2) 32-93-72. ÇťÇąÇšÇˇÇŤÇŠÇ´ÇşČˆ. Ç˜ÇźÇ´Č…Çť Ç?Çœ. ǛǎǴ.: +7-705-705-77-87.

Ç˜ÇšÇˇÇ­ÇŠÇľ ǚNJǚǹǝǎǝǜǡǎ ǸǹNJǜǹǜǡ. ǗǝǭNJǾ ÇŤ ÇžÇˇÇšÇˇČ ÇąÇŽ ǚǟdzǹ ȂǎǜdzǡǍ Ç?NJǪǚǹdzNJ ǹǾ. ǕǡǴǡǝǡǍNJ, 1960 ǏǡǭNJ, ÇŤ ÇžÇˇÇšÇˇČ ÇŽÇľ ÇşÇˇÇşÇťÇˇČˆÇśÇąÇą. Ç&#x;ÇŤÇŽÇť ÇŚÇ“Ç—-ȀNJǺȄ ǜNJǺǝǡǴȅǜȄǎ. ÇŠÇŽÇ° ǭǍǡǚǡǍǡDz ǺǡǪNJdzǹ. NjǡǰǚNJǺǝ 1,5 ǾǎȀǎǚǜȄDz. Ç&#x;ǎǜNJ Ç­ÇˇÇŹÇˇÇŤÇˇÇšÇśÇŠČˆ. ǚNJǾǡ- ǪNJǝNJǚǎǎdz, ǚNJǪǡǝNJȇǝ ǡǝ ǍǡǭȄ! ǖǡ- ÇşČˆÇżÇŠ. Ç—ÇŞÇšÇŠČ‚ÇŠÇťČ…ÇşČˆ Ǹǡ ǝǎǴǎǽǡǜǟ 8-775-244-99-15. ǍȄǍǡǰ. ǛǎǴ. 8-701-366-85-08. ÇŤČ„ÇŽ! ǛǎǴ. 8-702-123-91-31.

ÇœÇŤÇŠÇŻÇŠÇŽÇľČ„ÇŽ ȀǹǝNJǝǎǴǹ! Ç—ÇŞÇšÇŠČ‚ÇŠČˆÇşČ… Ǹǡ ǚǎdzǴNJǾǎ, ǡǸǟǪǴǹdzǡǍNJǜǜǡDz ÇŤ ÇśÇŠČ ÇŽÇľ ǹǰǭNJǜǹǹ, ǸǡǯNJǴǟDzǺǝNJ, ǟǸǡǾǹǜNJDzǝǎ, Ȁǝǡ ÇŤČ„ ǟǍǹǭǎǴǹ ǚǎdzǴNJǾǟ ÇŤ ǏNJǰǎǝǎ ÂŤÇ“ÇˇÇłČ ÇŽÇťÇŠÇź ÇşÇŽÇŹÇˇÇ­ÇśČˆÂť.


№22 10 июля 2014 года

ТРЕБУЕТСЯ ĩèěèçĥèî íì îèëĨåĩè Тел. 76-21-94

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

МЫ РАБОТАЕМ НА 8 МАРТА!!!

АДРЕС РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КОКШЕТАУ СЕГОДНЯ»: УЛ. 8 МАРТА, 60 «А».

ɄɂɇɈɄɈɇɄɍɊɋ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɟɝɨɞɧɹª ɍ ɜɚɫ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɛɢɥɟɬɧɚɞɜɨɢɯɧɚɫɟɚɧɫɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪ©ɋɢɧɟɦɚȺɥɟɦª Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɡɜɨɧɢɬɶɜɝɚɡɟɬɭɢɧɚɡɜɚɬɶɮɢɥɶɦɤɚɞɪɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɬɚɤɠɟɜɚɲɢɮɚɦɢɥɢɸɢɢɦɹȼɚɲɢɡɜɨɧɤɢɛɭ ɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɫɞɨɱɚɫɨɜɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜɜ ɱɟɬɜɟɪɝɢɩɹɬɧɢɰɭɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɡɚɛɢɥɟɬɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɦɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɤɭɩɨɧɨɦɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɤɭɩɨɧɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɨɞɧɨɢɦɹɂɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨ ɷɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶȼȺɒȿɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɚɧɟɛɚɛɭɲɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɝɪɚɣɬɟɢɜɵɢɝɪɵɜɚɣɬɟɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª2WDWXUPDJQDP əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɝɚɞɚɥɱɬɨɷɬɨɤɚɞɪɢɡɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚ ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

Кокшетау Сегодня №22 / 10.07.2014  
Кокшетау Сегодня №22 / 10.07.2014  
Advertisement