Page 1

№21 3 июля 2014 года

Íàø ãîðîä - òû íàì äîðîã

k-today@mail.ru

Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ:

3 Þôáõ 2014 ÙäÚÖ

ǠǥǕ ǯȈǺǻǾǵǿ ǙǛǔǐ

Газета выходит по четвергам

đ21

ǯȌǺȀǿ ǵ

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

стр. 6

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


2

№ 21 3 июля 2014 года

Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦ

ɥɟɬɩɨɪɚɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ȼ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɪɨɲɥɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɪɨ ɩɪɢɹɬɢɟɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟȾɧɸɪɚ ɛɨɬɧɢɤɨɜɫɜɹɡɢɢɥɟɬɢɸȺɈ ©Ʉɚɡɚɯɬɟɥɟɤɨɦª ɉɨɫɥɨɜɚɦɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɪɟɤ ɬɨɪɚ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɈȾɌ Ⱥɫɤɚɪɚ ɇɭɪɭɦɠɚɧɨɜɚɡɚɞɜɚɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɵɪɨɫɥɚ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɞɟɪɚ ɬɟɥɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɬɪɚ ɧɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɤɪɟɩɢɥɚ ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢɩɨɜɫɟɦɨɫɧɨɜɧɵɦɩɨɤɚ ɡɚɬɟɥɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɡɚɜɨɟɜɚɥɚ ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɢɫɬɚɛɢɥɶɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹɤɨɦ ɩɚɧɢɢɫɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɬɟɯɧɢ ɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɱɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ±ɬɵɫɹɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɧɟɧɬɚɒɉȾɠɢɬɟɥɶɧɢɰɵɄɨɤɲɟ

ɬɚɭȻɚɝɢɥɵɋɚɧɫɵɡɛɚɟɜɨɣ ȼ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚ ɫɬɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ȺɈ ©Ʉɚɡɚɯɬɟɥɟɤɨɦª Ƚɭɥɶɲɚԣɚɪ Ɍɵɧɵ ɛɟɤɨɜɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɚɤɢɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ Ⱥɥɬɵɧɚɣ Ⱥɦɪɟɧɨɜɚ ɡɚ

ɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ⱥɤɦɨɥɢɧ ɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɩɚɪɬɢɢ ©ɇԝɪɈɬɚɧªȻɚɭɵɪɠɚɧȽɚɣɫɚɩɪɟɞ ɫɬɚɜɢɬɟɥɢɋɆɂɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢȺɤɦɨ ɥɢɧɫɤɨɣɈȾɌɜɟɬɟɪɚɧɵɫɜɹɡɢ Ɂɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɬɪɭɞ ɷɥɟɤ ɬɪɨɦɨɧɬɟɪɭ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟ ɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɫɜɹɡɢȿɪɟɣɦɟɧɬɚɭɫɤɨ ɝɨ ɊɉɍɌ ɇɢɤɨɥɚɸ Ȼɭɪɥɚɱɟɧɤɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɜɹɡɢ  ɝɨɞ ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ȺɈ ©Ʉɚɡɚɯɬɟɥɟɤɨɦª ɛɭɞɟɬ ɩɪɢ ɫɜɨɟɧɚɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹɧɚɝɪɚɞɚ©Ԛɡɞɿɤ ɛɚɣɥɚɧɵɫɲɵª Ⱥ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɩɨɱɟɬɧɵɦɢ ɝɪɚ ɦɨɬɚɦɢ ȺɈ ©Ʉɚɡɚɯɬɟɥɟɤɨɦª ɢ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɈȾɌ ɛɵɥɢ ɧɚɝɪɚɠ ɞɟɧɵɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɮɢɥɢɚɥɚɋɨ ɛɪɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɪɚɞɨɜɚɥ ɩɪɚɡɞɧɢɱ ɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɋɋɈȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɈȾɌ

ǚǸǩǺDZǪǷǰǩǫǮǹǶǷǮǺǴǷǫǷ

ȼ ɤɚɧɭɧ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ Ⱦɧɹ ɪɚ ɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɜɹɡɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɋɆɂ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ ɫɨ ɬɪɭɞɧɢɤɢȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɬɚɦɨɠɟɧ ɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɍɱɢɬɵɜɚɹɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪ ɦɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵɛɵɥɢɨɬɦɟɱɟɧɵɥɢɱɧɵɟɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɤɨɬɨ ɪɵɦɢɞɨɥɠɟɧɨɛɥɚɞɚɬɶɠɭɪɧɚɥɢɫɬ ɜɟɞɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪ ɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɫɵɳɟ

ɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɢɤɢ ɩɨ ɡɞɪɚɜɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɝɚɡɟɬɵ ©Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɚɹ ɩɪɚɜɞɚª ɑɢɧɝɢɡɚ Ɍɚɲɟɧɨɜɚ ɬɟɥɟ ɤɚɧɚɥɚ ©Ʉ=ª ɋɚɭ ɥɟ Ʉɭɫɚɢɧɨɜɭ ©ȿɝɟɦɟɧ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧª Ȼɚɤɛɟɪɝɟɧɚ Ⱥɦɚɥɛɟɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚ ɡɟɬɵ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª Ɉɥɟɫɸɀɚɝɩɚɪɨɜɭɤɨɪɪɟ ɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɝɚɡɟɬɵ ©ɋɬɟɩ ɧɨɣ Ɇɚɹɤª ȿɜɝɟɧɢɹ Ʉɢ ɦɨɜɚɢɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚɝɚɡɟɬɵ©Ʉɭɪɫª Ȼɢɛɢɝɭɥɶ Ⱥɛɭɬɪɚɩɨɜɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɱɟɬɜɟɪɬɨɣɜɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɪɟɝɢɨɧɟ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɨɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɢɦɢɞɠɚɬɚɦɨɠɧɢɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɷɤɨ ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵ ɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɨɫɧɨɜɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹɪɚɛɨɬɚɫɨɋɆɂɜɪɟɫɩɭ

ɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯɨɛɥɚɫɬɧɵɯɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢɪɚɣɨɧɧɵɯɝɚɡɟɬɚɯɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɬɶɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦȾɌɄɢɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟ ɦɟɧɧɨɟɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɫɟɥɟ ɧɢɹɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɬɚɦɨɠɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɊɄ ɧɨɜɨɫɬɹɯ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɢɨɪɢ ɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢɱɬɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨɜɵ ɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɜɟɪɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɫɥɭɠ ɛɵ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɝɨɫɭɞɚɪ ɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ ɀɟɥɚɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɩɟɪɚ ɢ ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɬɜɨɪɱɟ ɫɤɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɚɩɟɪɟɞɨɜɨɣɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɢɹɪɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɇɭɪɥɚɧɂɋɄȺɄɈȼ ɜɟɞɭɲɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɪɟɫɫ ɫɥɭɠɛɵȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɬɚɦɨ ɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨ Ⱥɤɦɨ ɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

̴̸̴̛̹̼̼͓̹̻̼̹̺̹͋̀̓͂̿͊̿̾͂̈́͆̀

 ɢɸɧɹ ɢɡɭɦɥɟɧɧɵɟ ɤɨɤɲɟ ɬɚɭɰɵ ɦɨɝɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɤɨɪ ɬɟɠɢɡɩɚɬɪɭɥɶɧɵɯɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɐɟɥɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜ ɚɜɬɨɩɪɨɛɟɝɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɩɪɨ ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ ɩɨ ɥɢɰɢɢ ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɚɜɬɨɩɚɪɚɞɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɤ ɜɚɥɶɧɨ ɞɧɟɦ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɬɪɚɠɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɪɨɠɧɨɩɚɬɪɭɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵɩɪɨɜɟɪɢɥɢɢɯɜɞɟɣɫɬɜɢɢ ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɫɨɫɬɨɹ ɥɨɫɶɜɱɚɫɨɜɜɟɱɟɪɚɢɫɪɚɡɭɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɚɜɬɨɜɥɚ ɞɟɥɶɰɟɜ ɬɚɤ ɢ ɧɟɞɨɭɦɟɜɚɸɳɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣɫɨɫɟɞɧɢɯɞɨɦɨɜ Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɨɟɯɚɥɢ ɩɨ

ɭɥɢɰɚɦɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɬɨɭɜɢ ɞɟɬɶɧɟɨɛɵɱɧɵɣɤɨɪɬɟɠɦɨɝɱɭɬɶ ɥɢɧɟɤɚɠɞɵɣɠɢɬɟɥɶɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɤɝɨɜɨɪɹɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵɚɜɬɨ ɩɪɨɛɟɝɚɟɝɨɰɟɥɶ±ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ

ɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɟɳɟɪɚɡɧɚɩɨɦ ɧɢɬɶ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨ ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨ ɛɥɸɞɟɧɢɢɉȾȾ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵɨɛɥȾȼȾ

ÅĹĺ¶ ɉəɌɇɂɐȺɢɸɥɹ ƒ_ƒȼɨɡɦɨɠɟɧɞɨɠɞɶ ɋɍȻȻɈɌȺɢɸɥɹ ƒ_ƒəɫɧɨ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿɢɸɥɹ ƒ_ƒəɫɧɨ ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄɢɸɥɹ ƒ_ƒəɫɧɨ

ǻȊȈȎȈȍȔȣȍȒȖȒȠȍȚȈțȞȣ ȐȋȖșȚȐȋȖȘȖȌȈ ɢɸɥɹɝɨɞɚɧɚɩɥɨɳɚɞɢ ɌȾ©ȺɥɬɵɧΔɚɫɵɪªɫɱɚɫɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹɹɪɦɚɪɤɚɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ ȼɹɪɦɚɪɤɟɩɪɢɦɭɬɭɱɚɫɬɢɟ ɫɟɥɶɯɨɡɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɀɚɤɫɵɧɫɤɨɝɨ ȺɤɤɨɥɶɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɨɜɢɝɨɪɨɞɚɄɨɤɲɟɬɚɭ ɉɊɂȽɅȺɒȺȿɆȼɋȿɏɇȺəɊɆȺɊɄɍ

ǚǭȅǭǰǻǽDZǻǾǿȉ DzǯǽǻǼDzǶǾǷǻǰǻǹǭǾȅǿǭǮǭ

Ɇɵɭɠɟɩɢɫɚɥɢɱɬɨɤɚɪɚɬɢɫɬɵ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɧɚ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵɌɚɤɜɨɬɨɧɢ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ Ƚɨɪɞɨɫɬɶɩɟɪɟɩɨɥɧɹɟɬɦɟɧɹɞɚɠɟ ɜɬɟɦɨɦɟɧɬɵɤɨɝɞɚɹɩɢɲɭɨɛɷɬɨɦ Ɋɟɛɹɬɚɨɞɟɪɠɚɥɢɧɟɦɚɥɨɩɨɛɟɞɡɚ ɜɨɟɜɚɥɢ ɧɚɝɪɚɞ ɗɬɨ ɩɪɨɪɵɜ ɑɬɨ ɬɚɤɨɟɫɩɨɪɬɡɧɚɸɧɟɩɨɧɚɫɥɵɲɤɟ ɢɦɨɝɭɜɚɫɞɨɪɨɝɢɟɱɢɬɚɬɟɥɢɡɚɜɟ

ɪɢɬɶɱɬɨɩɨɛɟɞɢɬɶɧɚɑɟɦɩɢɨɧɚɬɟ ȿɜɪɨɩɵɷɬɨɨɝɪɨɦɧɨɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɇɟɩɥɨɯɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɩɚɫɬɶɞɚɠɟɜɩɹɬɟɪɤɭɥɢɞɟɪɨɜȺ ɬɭɬɨɞɧɚɡɨɥɨɬɚɹɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɢ ɛɪɨɧɡɨɜɵɟɦɟɞɚɥɢ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɧɚɲɟɣɝɚɡɟɬɵɢɹɥɢɱ ɧɨ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ Ɋɟ ɛɹɬɚɦɵɝɨɪɞɢɦɫɹȼɚɦɢ ɀɚɧɧɚȼɍɅɖɎȿɊɌ

Хип-хоп поддержали спецназом

Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɭ ɡɵɤɢ ɩɪɨɲɟɥ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ Ɇɟɠɞɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɧɹɛɨɪɶɛɵɫɧɚɪɤɨ ɦɚɧɢɟɣ ɢɸɧɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ©Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤª ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɮɟɫɬɢ ɜɚɥɶ ɯɢɩɯɨɩ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɨɞ ɞɟ ɜɢɡɨɦ©ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɬɵ±ɧɟɡɚɜɢ ɫɢɦɚɫɬɪɚɧɚª Ʉɫɥɨɜɭɬɚɤɢɟɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟɦɟ ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɚɤɦɨɥɢɧɰɟɜ ɫɬɚ ɥɢ ɭɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɚɤɰɢɹ ©Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜª ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɟɠɟɝɨɞɧɨɚɩɨɬɨɦɭɢ ɠɞɭɬɟɟɫɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟɦɟɠ ɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɞɧɹɛɨɪɶɛɵɫɧɚɪɤɨ ɦɚɧɢɟɣ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɟɪɟɞɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟ ɧɵɧɟɪɚɡɡɚɳɢɳɚɜɲɢɟɱɟɫɬɶɧɟ ɬɨɥɶɤɨȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɨ ɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɧɚɦɟɠ ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɯɢɩɯɨɩɤɭɥɶɬɭɪɫɨ ɛɪɚɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɨɜɫɟɣɨɛɥɚɫɬɢ Ɇɨɥɨɞɵɟ ɩɚɪɧɢ ɢɫɩɨɥɧɹɥɢ ɩɪɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɱɢ ɧɟɧɢɹ ɚ ɝɥɚɜɧɚɹ ɬɟɦɚ ɬɟɤɫɬɨɜ ± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ

ɠɢɡɧɢɉɟɪɟɞɝɨɫɬɹɦɢɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜɫɟɦ ɪɷɩɢɯɢɩɯɨɩɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢɚɬɚɤ ɠɟɞɟɛɸɬɚɧɬɵɜɷɬɨɦɜɢɞɟɢɫɤɭɫ ɫɬɜɚȼɫɟɝɨɜɨɬɛɨɪɨɱɧɨɦɬɭɪɧɢɪɟ ɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ Ʉɪɨɦɟɷɬɨɝɨɫɪɟɞɢɞɪɭɝɢɯɷɤɲ ɧɨɜ ɛɵɥɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɛɨɣɰɨɜ ɫɩɟɰɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ©Ⱥɪɥɚɧª Ɇɚɫɬɟɪɫɬɜɨɜɥɚɞɟɧɢɹɨɪɭɠɢɟɦɢ ɛɨɟɜɵɦɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚɦɢɩɪɨɞɟɦɨɧ ɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɛɨɣɰɵɫɩɟɰɧɚɡɚ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ȾȼȾȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ǻȄǺȈȀǻǮǶǬǮtȆǻǷǫǰȈǻdzǩ ɢɸɧɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɞɟɩɚɪ ɬɚɦɟɧɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɥɢɰɢɢɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɯɨɞɟɩɪɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɨɡɵɫɤɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɓɭɱɢɧɫɤɟ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɡɹɬɤɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɬɵɫɹɱ ɬɟɧɝɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɩɨ ɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɲɢɧɨɦɨɧɬɚɠ ɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɛɵɥ ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɫ ɩɨɥɢɱɧɵɦ ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢ ɬɟɥɶɫɬɜɚȻɭɪɚɛɚɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɜɡɹɬɤɚɩɨɥɭɱɟɧ ɧɚɹ ɩɭɬɟɦ ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞ ɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɜɨɞɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ɲɢɧɨɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɜ ɩ Ȼɭɪɚɛɚɣ ɢ ɧɟɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛ ɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ ɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɜɡɵ ɫɤɚɧɢɟɦɲɬɪɚɮɚɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɧɨɫɨɦ ɡɞɚɧɢɹ ɤɚɤ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚ ɉɨɞɚɧɧɨɦɭɮɚɤɬɭɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɨɬɞɟɥɚ ɚɪ ɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɭɪɚɛɚɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ ɩɨ ɫɬ ɱ ɩ ©ɚª ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɡɹɬɤɢ ɩɭɬɟɦ ɜɵ ɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛ ɜɢɧɹɟɦɨɝɨɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɚɦɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ©ɚɪɟɫɬª ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚȾȻɗɄɉɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


Ⱦɨɪɨɝɚɜɠɢɡɧɶ

3

№ 21 3 июля 2014 года

ǍǷǻǹȀ ǾDzǶȄǭǾ ǸDzǰǷǻ

"

ɋɟɣɱɚɫ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ ɚɤɰɢɸ©Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶªȿɟɰɟɥɶ± ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɢɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣɚɬɚɤɠɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟɢɜɫɩɢɫɤɚɯɨɪɝɚɧɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɚɫɩɢɫɨɱɧɨɦ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɬɚɯ ɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ©ɬɪɭɞɧɵɯª ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɟɣɢɡɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɟɣ Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ ©Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶª ɫɬɪɚɠɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɨɜɟɞɭɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɦ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɦɟɪɵ ɩɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯɧɚɭɱɟɬɟɈȼȾɢɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯɫɹɜɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɫɟɦɶɹɯ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɥɟɬɧɢɯ ɡɚɝɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɥɚɝɟɪɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɨɫɭɝɚ Ⱥɤɰɢɹɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɚɳɢɬɵɚɬɚɤɠɟɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨɤɪɵɥɚ ɇȾɉ ©ɇɭɪ Ɉɬɚɧª ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ƚɥɚɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ² ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹɫɨɫɬɨɪɨɧɵɜɡɪɨɫɥɵɯ ɭɜɟɪɟɧɵ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɱɬɢɧɚ Ⱥɤɰɢɹɩɪɨɞɥɢɬɫɹɞɨɢɸɧɹ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɫɫ ɫɥɭɠɛɵɨɛɥȾȼȾ

ɉɊȿɈȾɈɅȿȼȺəȼɋȿɉɊȿȽɊȺȾɕ Ƚɥɹɞɹɧɚɷɬɭɯɪɭɩɤɭɸɫɬɪɨɣɧɭɸɞɟɜɭɲɤɭɫɨɝɪɨɦɧɵɦɢɝɥɚɡɚɦɢ ɢ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɣ ɭɥɵɛɤɨɣ ɩɪɨɫɬɨɞɢɜɭɞɚɟɲɶɫɹɨɬɤɭɞɚɜ ɧɟɣɛɟɪɭɬɫɹɫɢɥɵɞɥɹɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɟɫɱɚɫɬɢɣ ɱɬɨ ɜɵɩɚɥɢɧɚɞɨɥɸɫɪɚɧɧɟɝɨɞɟɬɫɬɜɚ" Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɩɨɦɧɢɬ ɫɜɨɸ ɦɚɦɭɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɯɨɪɨɲɨɟɺɥɚɫɤɨɜɵɟɪɭɤɢɞɨɛɪɵɣɜɡɝɥɹɞɬɭ ɥɸɛɨɜɶɢɡɚɛɨɬɭɤɨɬɨɪɭɸɩɨɥɭɱɚɥɚɜɪɚɧɧɟɦɞɟɬɫɬɜɟɇɨɜɧɟɡɚɩɧɨɦɚɦɚɭɯɨɞɢɬɜɦɢɪɢɧɨɣ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɟɦɢɥɟɬɧɸɸ ɞɨɱɭɪɤɭ ɫ ɨɬɰɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜ ɩɨɬɟɪɸɛɥɢɡɤɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɜɧɟɡɚɩɧɨɢɫɱɟɡɚɟɬɄɪɢɫɬɢɧɭɨɮɨɪɦɢɥɢ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɨɦ ɝɞɟ ɨɧɚ ɩɪɨɠɢɥɚɞɨɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹ ȼɵɣɞɹɢɡɫɬɟɧɞɟɬɞɨɦɚɧɟɪɚɫɬɟɪɹɥɚɫɶ ɯɨɬɹ ɧɚ ɛɟɥɨɦ ɫɜɟɬɟ ɭ ɧɟɺɧɟɛɵɥɨɧɢɨɞɧɨɣɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɭɲɢɇɚɩɟɪɟɤɨɪɜɫɟɦɭɫɨɬɥɢɱɢɟɦ ɨɤɨɧɱɢɥɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɥɢɰɟɣ ɯɨɬɹ ɭɱɟɛɚ ɞɚɜɚɥɚɫɶ ɧɟɥɟɝɤɨɈɧɚɱɟɬɤɨɩɨɧɢɦɚɥɚɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɠɢɡɧɢɧɭɠɧɨɛɵɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦɩɪɢɥɚɝɚɥɚɤɷɬɨɦɭɛɨɥɶɲɢɟ ɭɫɢɥɢɹ ɉɨɫɥɟ ɥɢɰɟɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟ ɩɨɩɭɬɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɞɚɛɵ ɫɧɢɦɚɬɶ ɠɢɥɶɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɟɛɟ ɧɟ ɧɢɳɟɧɫɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ Ȼɪɚɥɚɫɶ ɡɚ ɥɸ-

ɛɭɸɩɨɞɪɚɛɨɬɤɭɤɨɬɨɪɚɹɩɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɂɧɨɝɞɚɨɩɭɫɤɚɥɢɫɶɪɭɤɢɩɪɨɫɬɨɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶɠɢɬɶɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɄɪɢɫɬɢɧɚɧɨɫɬɚɪɚɥɚɫɶɧɟ ɩɨɞɞɚɜɚɬɶɫɹɦɢɧɭɬɧɨɣɫɥɚɛɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɤɚɥɹɥɢɩɨɹɜɥɹɥɨɫɶɠɟɥɚɧɢɟɞɨɫɬɢɱɶ ɱɟɝɨɬɨɛɨɥɶɲɟɝɨ ɂ ɫɭɞɶɛɚ ɫɬɚɥɚ ɤ ɧɟɣ ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɟɣ ɍɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɜ ɨɞɧɭ ɢɡ ɤɨɦɩɚɧɢɣɫɦɢɪɨɜɵɦɢɦɟɧɟɦɧɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɭɸɪɚɛɨɬɭɤɨɬɨɪɨɣɫɟɝɨɞɧɹɨɬɞɚɟɬɜɫɸɫɟɛɹɄɪɢɫɬɢɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɦɟɱɬɚɟɬ ɨ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɠɢɥɶɟ ə ɩɪɢɡɧɚɸɫɶ ɹ ɋɑȺɋɌɅɂȼȺ ɂ ɧɟ ɛɨɸɫɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ Ȼɨɝ ɡɚɛɪɚɥ ɭ ɦɟɧɹ ɫɚɦɵɯ ɪɨɞɧɵɯ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɨɫɬɚɜɢɥ ɨɞɧɭ ɪɟɲɢɥ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶɦɟɧɹɧɚɫɬɨɣɤɨɫɬɶɞɭɯɚɇɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɧ ɜɩɭɫɤɚɥ ɜ ɦɨɸ ɠɢɡɧɶ ɯɨɪɨɲɢɯ ɥɸɞɟɣ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡɧɢɯɝɞɟɬɨɩɪɨɬɹɧɭɥɪɭɤɭɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɩɨɞɚɥ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɪɨɤɤɬɨɬɨɨɞɚɪɢɥɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɥɚɫɤɨɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɚɤ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɜɫɸɦɨɸɠɢɡɧɶɋɟɣɱɚɫɹɧɟɨɞɢɧɨɤɚɞɚɠɟɧɟɫɦɟɸɬɚɤɝɨɜɨɪɢɬɶ Ɋɹɞɨɦ ɫɨ ɦɧɨɣ ɦɨɢ ɥɸɛɢɦɵɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɜɟɪɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ ɤɨɬɨɪɵɦɹɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚɡɚɢɯɩɨɞɞɟɪɠɤɭɩɨɧɢɦɚɧɢɟȼɫɟɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨ-

ɞɢɬɜɦɨɟɣɠɢɡɧɢɧɚɭɱɢɥɨɛɵɬɶ ɫɢɥɶɧɨɣɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɠɢɡɧɶɞɪɭɝɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ə ɜɨ ɱɬɨ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɫɬɚɥɨ ɛɭɞɭ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭ ɦɟɧɹɟɫɬɶɛɨɥɶɲɨɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɢ ɫɬɢɦɭɥɋɟɣɱɚɫɦɧɟɧɟɩɨɥɧɵɯ ɝɨɞɚ ɜ ɤɚɤɨɣɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹ ɞɚɠɟ ɪɚɞɚɱɬɨɫɭɞɶɛɚɩɪɟɩɨɞɧɟɫɥɚɬɚ-

ɤɨɣ ɷɤɡɚɦɟɧ ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɥɸɛɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɑȿɅɈȼȿɄɈɆ ɂ ɯɨɱɭ ɱɬɨɛɵ ɦɨɢɪɨɞɢɬɟɥɹɝɥɹɞɹɧɚɦɟɧɹɫɧɟɛɟɫɝɨɪɞɢɥɢɫɶɦɧɨɣɢɧɟɠɚɥɟɥɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɥɢ ɦɧɟ ɠɢɡɧɶ ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɹ ɷɦɨɰɢɣ ɝɨɜɨɪɢɥɚ Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɇɚɩɨɫɥɟɞɨɤ ɞɨɛɚɜɢɥɚ ɱɬɨ

ɟɫɥɢɤɬɨɬɨɨɤɚɡɚɥɫɹɜɬɹɠɟɥɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢɩɭɫɬɶɧɟɨɬɱɚɢɜɚɟɬɫɹ ɚɫɬɚɪɚɟɬɫɹɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɜɫɟɩɪɟɝɪɚɞɵ ɀɢɡɧɶ ɧɚɥɚɞɢɬɫɹ ɧɚɞɨ ɬɨɥɶɤɨɨɱɟɧɶɫɢɥɶɧɨɡɚɯɨɬɟɬɶ ɇɚɮɨɬɨɄɪɢɫɬɢɧɚ ɜɰɟɧɬɪɟ ɫɩɨɞɪɭɝɚɦɢ ɆɢɥɚɧɚɉȺɄ


4

№ 21 3 июля 2014 года

Ɇɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

හ෮෴ฆธ෰จ෵ฆ෵ณ෮ฝฉထ ෵จ෾෸ก෵෿෵ณ෮ฝฉ

Ʉɨɝɞɚɜɬɨɜɚɪɢɳɚɯ ɫɨɝɥɚɫɶɹɧɟɬ ɇɚɥɚɞɢɯɞɟɥɨɧɟɩɨɣɞɟɬ ɂɜɵɣɞɟɬɢɡɧɟɝɨɧɟɞɟɥɨ ɬɨɥɶɤɨɦɭɤɚ

ɂɜɚɧȺɧɞɪɟɟɜɢɱɄɪɵɥɨɜɞɚɠɟ ɢɩɨɞɭɦɚɬɶɧɟɦɨɝɤɚɤɱɚɫɬɨɛɭɞɭɬɰɢɬɢɪɨɜɚɬɶɟɝɨɫɬɪɨɤɢɢɡɛɚɫɟɧɇɚɜɟɪɧɹɤɚɩɨɪɚɞɨɜɚɥɫɹɛɵ ɨɧ ɚ ɩɨɤɚ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɦɵ ɢɦɟɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ ɢɥɢ ɡɚɞɚɬɶ ɬɟɦɭ ɟɦɤɨɣ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨɣ ɮɪɚɡɨɣ Ʉɚɤ ɜɵ ɭɠɟ ɞɨɝɚɞɚɥɢɫɶ ɪɟɱɶ ɩɨɣɞɟɬ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ȼɩɟɪɜɵɣɫɜɨɣɩɟɪɢɨɞɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɢɦɚ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɫɨɛɪɚɥ ɤɨɦɚɧɞɭ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢɢɩɪɨɜɨɞɢɥɜɫɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɜɟɪɟɧɧɨɦ ɟɦɭ ɪɟɝɢɨɧɟ Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɛɨɪɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɪɨɧɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

əɋɌɈȻɈɃ ɇȿɂȽɊȺɘ ɉɨɦɧɢɦ ɦɵ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ©Ɂɚɛɢɪɚɣ ɫɜɨɢ ɬɪɹɩɤɢ ɨɬɞɚɜɚɣ ɦɨɸ ɤɭɤɥɭ±ɹɫɬɨɛɨɣɧɟɢɝɪɚɸªȼɵ ɫɤɚɠɟɬɟɤɚɤɦɨɠɧɨɜɟɫɬɢɪɟɱɶɨɛ ɢɝɪɟɤɨɝɞɚɪɟɲɚɸɬɫɹɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɆɨɠɧɨɢɟɳɟɤɚɤɦɨɠɧɨ Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɋɟɪɝɟɣȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱɞɨɫɢɯɩɨɪɢɝɪɚɟɬɜɮɭɬɛɨɥ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɧɟ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚ ɜ ɦɢɧɢɮɭɬɛɨɥɢɥɢɤɚɤɟɝɨɫɟɣɱɚɫ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ± ɮɭɬɡɚɥ Ʉ ɱɟɦɭɹɷɬɨȺɜɫɟɤɬɨɦɭɱɬɨɷɬɨ ɢɝɪɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ Ȼɟɡ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɛɟɡɱɭɜɫɬɜɚɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜɧɟɣɧɢɱɟɝɨɧɟɞɨɛɶɟɲɶɫɹȼɨɬɢ ɜɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɟɄɭɥɚɝɢɧɫɬɪɟɦɢɬɫɹɫɨɡɞɚɜɚɬɶɤɨɦɚɧɞɭ ȿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɚɛɨɬɵª ɬɚɤ ɜɨɬ ɷɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɬɨɨɱɟɦɜɟɞɟɬɫɹɪɟɱɶȼɩɨɞɨɛɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɞɟɬ ɩɪɹɦɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɢɣɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɢɱɚɳɟɜɫɟɝɨɛɟɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɉɨɦɧɢɬɟɟɳɟɷɬɨɦɭɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ©ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɤɨɦɚɧɞɧɵɣª Ɍɭɬ ɭɠ ɹɫɧɨ ɱɬɨ ɲɚɝɜɥɟɜɨɲɚɝɜɩɪɚɜɨɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɢɫɤɚɡɢɬɶ ɱɟɬɤɨɟɭɤɚɡɚɧɢɟɚɟɳɟɟɝɨɢɫɚɛɨɬɢɪɨɜɚɬɶ Ⱦɭɦɚɸɳɟɦɭ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɦɭɚɧɟɤɞɨɬɫɨɜɟɬɭɟɬ©ɑɟɦ ɱɟɬɱɟ ɛɭɞɟɲɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɚɦɵɟ ɝɥɭɩɵɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɬɟɦɛɵɫɬɪɟɟɟɝɨɫɧɢɦɭɬªɗɬɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨ ɫɚɦɨɞɭɪɚɯ ɫɱɢɬɚɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɚɦɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢɢɧɟɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ ɧɟ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɧɨ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɹɫɶ ɤ ɦɧɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɚɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɧɢɦ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɢɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨ ɇɟ ɡɧɚɸ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɫɬɢɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚɧɧɚɹɢɫɬɨɪɢɹɢɡɪɚɡɪɹɞɚɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯ ɛɚɟɤ ɧɨ ɩɪɢɜɟɞɭ ɡɞɟɫɶ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟɦɧɨɣ ɇɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɋɟɪɝɟɣȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ ± ɡɚɹɞɥɵɣ ɨɯɨɬɧɢɤ ɄɚɤɬɨɭɠɟɫɩɭɫɬɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟɩɟɪɟɜɨɞɚɜɄɨɫɬɚɧɚɣ

ɨɧɩɟɪɟɫɟɤɫɹɧɚɩɪɢɪɨɞɟɫɧɚɲɢɦɢ ɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɦɢ ɨɯɨɬɧɢɤɚɦɢ Ɉɱɟɧɶɪɚɞɭɲɧɨɩɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɡɟɦɥɹɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɠɟ ɱɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɹ ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɢɫɶ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ Ʉɭɥɚɝɢɧɵɦ Ȼɟɫɟɞɵ ɜ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɯɞɨɦɢɤɚɯɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɤɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɤɭɬ ɫɜɨɢɦ ɱɟɪɟɞɨɦ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ©ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦªɧɟɬɦɟɫɬɚ ɱɢɧɚɦ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ ȼɨɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɢ ɧɚɫɦɟɥɢɥɫɹ ɡɚɞɚɬɶ ɋɟɪɝɟɸ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱɭ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɞɨɥɝɨɦɭɱɢɜɲɢɣɟɝɨɜɨɩɪɨɫ ɋɤɚɠɢɬɟɚɟɫɥɢɛɵɜɚɦɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɨɝɥɚɫɢɥɢɫɶɛɵ" ɋɫɟɦɶɟɣɢɥɢɛɟɡ"±ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɫɩɪɨɫɢɥɄɭɥɚɝɢɧ Ⱥɷɬɨɢɝɪɚɟɬɪɨɥɶ" Ʉɨɧɟɱɧɨɭɠɟɭɥɵɛɚɹɫɶɨɬɜɟɬɢɥ ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ ± ɋ ɪɨɞɧɵɦɢ ɦɧɟ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɛɵ ɦɢɧɭɬɧɚɫɛɨɪɵɚɨɞɢɧ±ɯɨɬɶ ɫɟɣɱɚɫ Ɉɛɪɚɞɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɨɫɦɟɥɟɜɲɢɣ ɩɚɬɪɢɨɬɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɨɛɥɟɝɱɟɧɧɨ ɜɡɞɨɯɧɭɜɩɪɨɞɨɥɠɢɥɪɚɫɫɩɪɨɫɵ Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ" Ɋɚɡɜɟ ɜ Ʉɨɫɬɚɧɚɟ ɧɟɬɚɤ" ȿɫɥɢ ɱɟɫɬɧɨ ɬɨ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɚɹɦɨɝɭɫɦɟɥɨɝɨɜɨɪɢɬɶ©ɭɧɚɫª ɥɸɞɢɩɪɨɳɟɌɚɤɜɨɬɭɧɚɫɨɬɞɚɥ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɢɦɨɠɟɲɶɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɞɚɠɟ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɧɟ ɧɚɞɨ Ⱥ ɜ Ʉɨɫɬɚɧɚɟ ɩɨɞɪɭɝɨɦɭ Ɇɨɠɟɬ ɨɧɢ ɦɟɧɹ ɩɪɨɜɟɪɹɥɢ ɧɟ ɡɧɚɸ Ɍɚɦ ɪɚɡ ɩɪɨɜɟɪɢɲɶ ± ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨɞɪɭɝɨɣɪɚɡ±ɬɚɠɟɢɫɬɨɪɢɹ ɇɚɱɧɟɲɶ ɞɚɜɢɬɶ ± ɫɪɚɡɭ ɩɢɲɭɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭɍɧɚɫɜɫɟɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɞɚɠɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɞɧɢ ɦɨɟɣɪɚɛɨɬɵɚɬɚɦɞɟɥɨɨɛɫɬɨɹɥɨɢɧɚɱɟ ȼɨɬ ɬɚɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɛɵɥɚ ɦɧɨɣ ɭɫɥɵɲɚɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ Ȼɵɥɨɥɢɷɬɨɧɟɛɵɥɨ±ɧɟɛɭɞɟɲɶ ɜɟɞɶɩɪɢɫɬɚɜɚɬɶɤɚɤɢɦɭɨɛɥɚɫɬɢɫ ɬɚɤɢɦɢɜɨɩɪɨɫɚɦɢɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɭɠɟɜɨɜɬɨɪɨɣɪɚɡɩɪɢɧɹɥɧɚɲɭɨɛɥɚɫɬɶȺɫɚɦɚɷɬɚɢɫɬɨɪɢɹɝɨɜɨɪɢɬ ɨɦɧɨɝɨɦɯɨɬɹɛɵɞɚɠɟɨɬɨɦɱɬɨ ɧɚɲɢɡɟɦɥɹɤɢɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢɩɨɩɨɜɨɞɭɩɟɪɟɜɨɞɚɄɭɥɚɝɢɧɚɜɞɪɭɝɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ Ⱥ ɜɨɬ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɜɵɫɤɚɡɚɥɫɹ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜ ɱɟɫɬɶ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɡɞɧɢɤɚɂɡɞɟɫɶɫɦɟɥɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɢɝɪɨɣɬɨɛɢɲɶɫɮɭɬɛɨɥɨɦ ə ɧɟ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɫɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢɞɨɫɥɨɜɧɨɫɬɢɧɨɫɭɬɶɩɟɪɟɞɚɦɬɚɤɤɚɤɩɨɧɹɥɟɟɫɚɦɁɧɚɟɬɟ ɜɟɞɶɤɚɤɬɪɭɞɧɨɡɚɜɨɟɜɚɬɶɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ Ⱥ ɤɚɤɨɜɨɷɬɨɜɫɟɭɞɟɪɠɚɬɶ"ɋɤɨɥɶɤɨ ɝɪɚɧɞɨɜɦɢɪɨɜɨɝɨɮɭɬɛɨɥɚɨɬɛɵɥɨ ɞɨɦɨɣɫɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚɦɢɪɚɜȻɪɚɡɢɥɢɢɭɠɟɩɨɫɥɟɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨɬɭɪɧɢɪɚɁɞɟɫɶɢɂɫɩɚɧɢɹɢɂɬɚɥɢɹɢ Ⱥɧɝɥɢɹɇɚɧɢɯɜɨɡɥɚɝɚɥɢɫɶɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɞɟɠɞɵ ɜɟɞɶ ɷɬɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟɫɬɪɚɧɵɧɟɪɚɡɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢ ɫɜɨɣ ɤɥɚɫɫ ɂ ɜɨɬ ± ɮɢɚɫɤɨ ɭɬɪɚɬɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɢɥɥɸɡɢɣ ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɛɨɪɧɨɣ ɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵɯɢɭɜɟɪɟɧɧɵɯɧɚɞɟɠɞȾɭɦɚɟɬɟ ɜɠɢɡɧɢɜɫɟɢɧɚɱɟɇɟɫɤɚɠɢɬɟ ɍɄɭɥɚɝɢɧɚɪɟɣɬɢɧɝɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɜɝɥɚɡɚɯɚɤɦɨɥɢɧɰɟɜɛɵɥɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤ Ɉɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ

ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦɢɫɞɟɥɚɥɦɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɬɟɩɟɪɶɩɨɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢɨɬɧɟɝɨ ɠɞɭɬɧɨɜɵɯɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɑɟɝɨ ɝɪɟɯɚ ɬɚɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɭɯɨɞɚ Ʉɭɥɚɝɢɧɚ ɧɚɫɬɭɩɢɥɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟɇɭɚɱɬɨ" ɂɡɛɨɥɨɬɚɩɨɫɥɟɜɫɟɯɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɣɜɪɨɞɟɛɵɜɵɛɪɚɥɢɫɶɆɧɨɝɨɟ ɧɚɥɚɞɢɥɨɫɶ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɩɨɲɥɨ ɩɨ ɢɧɟɪɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɩɥɚɧɵ ɋɞɟɥɚɥɢ ±ɯɨɪɨɲɨɧɟɫɞɟɥɚɥɢ±ɩɨɬɨɦɡɚɤɨɧɱɢɦɇɟɯɜɚɬɚɥɨɨɝɨɧɶɤɚ

ȺɩɪɢɲɟɥɄɭɥɚɝɢɧ±ɢɜɫɟ ɠɞɭɬɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ Ⱥ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɷɬɨ ɜɟɥɢɤɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɩɪɢɜɵɤ ɨɧ ɛɵɬɶ ɫɪɟɞɢ ɚɭɬɫɚɣɞɟɪɨɜȼɨɬɢɩɪɢɞɟɬɫɹ ɧɚɦ ɜɫɟɦ ɜɦɟɫɬɟ ɩɨɩɨɬɟɬɶ ɱɬɨɛɵ ɫɛɵɥɢɫɶ ɧɚɲɢ ɠɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɱɚɹɧɢɹȺɱɬɨɞɥɹɷɬɨɝɨɧɚɞɨ" Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɧɚɞɨɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɢɝɪɵɢɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹɫɬɟɦɢɤɬɨɢɯɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɂɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɤɚɤɢɯɬɨ ɩɪɢɱɢɧ

ȾȺȼȺɃ ȾɈɋȼɂȾȺɇɂə ɇɟɬɚɤɩɪɨɫɬɨɫɤɚɡɚɬɶɱɟɥɨɜɟɤɭ ɱɬɨɨɧɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɤɧɟɦɭɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɗɬɨ ɜɟɞɶɫɭɞɶɛɵɥɸɞɫɤɢɟɡɚɤɚɠɞɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɬɨɢɬ ɫɟɦɶɹ ɢ ɟɳɟ ɧɟɦɚɥɨɮɚɤɬɨɪɨɜɢɦɟɟɬɫɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɫɤɚɠɟɲɶ ©ȼɵ ɧɚɫ ɧɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɟ ± ɭɯɨɞɢɬɟª ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɥɟɝɱɟ ɥɨɦɚɬɶ ɱɟɦ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɥɸɞɢ ɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɟɩɨɩɪɨɫɬɨɣɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɚɸɬɫɜɨɢɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ȼɛɨɥɶɲɟɣɦɚɫɫɟɨɧɢɷɬɨɝɨɡɚɫɥɭɠɢɥɢɫɜɨɢɦɢɡɧɚɧɢɹɦɢɢɬɪɭɞɨɦ ȼɨɬ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɪɨɬɚɰɢɸ ɤɚɞɪɨɜɧɚɞɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɭɦɨɦ Ʉɫɬɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɫɩɪɨɫɢɥɢ Ʉɭɥɚɝɢɧɚɨɤɚɞɪɨɜɵɯɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚɯɇɚɱɬɨɨɧɩɪɹɦɨɫɤɚɡɚɥɱɬɨ ɨɧɢɛɭɞɭɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɢɜɩɪɟɞɶ

ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɝɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɨɛɥɚɫɬɢɧɟɢɦɟɹɧɚɦɟɫɬɚɯɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ" ɉɪɢɦɟɪɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɚɤɢɦɨɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɛɵɥɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦɢ ɧɨ ɩɨɪɚɠɚɥɢ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶɸ Ɍɚɦ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɚɤɢɦ ɧɟɞɨɭɦɟɜɚɟɬ ɡɚɱɟɦ ɫɟɧɨɬɨ ɡɚɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧɭ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɫɤɨɬɢɧɚ ɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɨɪɦɨɜ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹȾɪɭɝɨɣɬɚɤɨɣɠɟɧɟɢɦɟɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɱɟɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɹɱɦɟɧɟɦ ɨɜɫɨɦ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ ɏɨɬɹ ɛɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɜɟɳɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɫɟɬɭɟɬ ɋɟɪɝɟɣȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ Ɉɧ ɩɪɢɜɨɞɢɥ ɟɳɟ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜɈɫɨɛɟɧɧɨɟɝɨɨɛɪɚɡɧɨɜɵɪɚɠɚɹɫɶɜɵɜɨɞɢɥɨɢɡɫɟɛɹɧɟɠɟɥɚɧɢɟɚɤɢɦɨɜɪɚɣɨɧɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪ ɠɢɬɶɜɨɜɜɟɪɟɧɧɨɦɟɦɭɪɟɝɢɨɧɟɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶɢɦɢɡȺɫɬɚɧɵɢɡɪɟɞɤɚ ɩɪɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɱɟɦɫɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦɩɪɢɟɡɠɚɹɧɚɦɟɫɬɨɄɚɤɫɷɬɢɦɦɨɠɧɨ ɦɢɪɢɬɶɫɹ" Ʉɚɤ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɚɞɪɨɜɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ" ȼɨɬɢɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɜɧɨɜɶɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧɫɧɚɲɢɦɪɟɝɢɨɧɨɦɑɬɨɛɵɡɧɚɬɶɭɡɤɢɟɦɟɫɬɚɧɚɞɨɥɢɱɧɨ ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ȼɫɟɝɨ ɦɟɫɹɰ ɩɪɨɲɟɥ ɫ ɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɢɞɚɥɶɲɟ

ɄɍɆɋȼȺɌȻɊȺɌ ɂ ɟɳɟ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɞɚɥ ɩɨɧɹɬɶɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɱɬɨɛɵɧɟɛɵɥɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɤɪɢɜɨɬɨɥɤɨɜ ɱɬɨ ɧɟ ɬɟɪɩɢɬ ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦɚ ɑɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬɛɪɚɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢɥɢɡɚɤɪɵɜɚɬɶɞɨɪɨɝɭ ɞɪɭɝɨɦɭɢɡɡɚɫɨɜɟɬɨɜɫɨɫɬɨɪɨɧɵ ɉɭɫɬɶ ɦɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɬɚɤɨɣɦɨɥɫɹɤɨɣȼɵɡɧɚɟɬɟ ɟɝɨ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɹ ɡɧɚɸ ɟɝɨ ɞɟɥɨɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ɇɟɧɹ ɨɧɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɢ ɹ ɟɝɨ ɫɬɚɜɥɸ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɌɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɢɦɟɧɧɨ ɦɧɟ ɫ ɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ȿɫɥɢ ɩɥɨɯɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬɨɧɢɬɨɨɛɳɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɜɫɟɪɚɜɧɨɫɩɪɚɲɢɜɚɸɬɫɦɟɧɹȿɳɟ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɛɭɞɭ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɋɜɚɬɛɪɚɬ ɞɪɭɝɆɧɟɜɚɠɧɵɟɝɨɡɧɚɧɢɹɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɟɥɭɉɪɢɦɭɩɨɫɬɚɜɥɸ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɛɥɸɫɬɢ ɤɚɤɢɟɬɨɤɥɚɧɨɜɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵȼɟɞɶ ɨɬ ɤɨɝɨɬɨ ɨɧ ɡɚɜɢɫɢɬ Ɂɚɱɟɦ ɦɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɛɨɥɟɸɳɢɣ ɨɛ ɨɛɳɟɦ ɞɟɥɟɚɩɨɝɥɹɞɵɜɚɸɳɢɣɧɚɫɬɨɪɨɧɭɉɨɷɬɨɦɭɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɧɢɤɨɝɨɧɟɛɭɞɭ

ɆɕȾȿɅȺȿɆ ɈȻɓȿȿȾȿɅɈ ɋɟɪɝɟɸɄɭɥɚɝɢɧɭɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɬɪɟɡɜɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹɩɨɞɨɛɪɚɬɶɤɨɦɚɧɞɭ Ʉɫɬɚɬɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɧ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜɩɪɟɞɥɚɝɚɹɢɦɛɵɬɶɫɦɟɥɟɟɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɨɞɦɟɱɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɢɯ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ɇɧɟɦɨɝɭɬɧɟɩɨɧɪɚɜɢɬɶɫɹɧɟɤɨɬɨɪɵɟɜɚɲɢɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢȼɚɦ± ɦɨɹɪɟɚɤɰɢɹɧɚɧɢɯɇɨɜɟɞɶɜɫɟ ɦɵɞɟɥɚɟɦɨɛɳɟɟɞɟɥɨ ɂɡ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɨɞɧɨ ɜɥɚɫɬɶ ɞɟɥɚɟɬ ɫɜɨɟ ɞɟɥɨɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ±ɫɜɨɟȼɦɟɫɬɟ ɦɵɪɚɛɨɬɚɟɦɧɚɛɥɚɝɨɧɚɲɟɣɨɛɥɚɫɬɢ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɟɥ ɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚ ɋɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɚ ɫɨɛɵɬɢɣ ɛɟɡ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ȼɨɬ ɬɨɝɞɚɬɨ ɦɵɧɟɛɭɞɟɦɬɪɚɬɢɬɶɫɹɧɚɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɤɬɨɩɪɚɜɤɬɨɜɢɧɨɜɚɬ ɚɫɨɜɦɟɫɬɧɨɭɫɬɪɚɧɹɬɶɢɦɟɸɳɢɟɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢȺɜɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢɯɨɱɟɬɫɹɜɧɨɜɶɩɪɨɰɢɬɢɪɨɜɚɬɶɂɜɚɧɚ ȺɧɞɪɟɟɜɢɱɚɄɪɵɥɨɜɚ ©ɑɬɨɛ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɦ ɛɵɬɶ ɬɚɤ ɧɚɞɨɛɧɨɭɦɟɧɶɟ«ª ɉɭɫɬɶ ɪɟɱɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɞɟɬɧɟɨɦɭɡɵɤɟɧɨɞɨɛɚɜɢɦ ©ɍɞɚɪɢɥɢ ɜ ɫɦɵɱɤɢ ɞɟɪɭɬ ɚ ɬɨɥɤɭɧɟɬª Ɍɚɤ ɜɨɬ ɱɬɨɛɵ ɛɵɥ ɬɨɥɤ ɤɚɠɞɵɣɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɧɚɫɜɨɟɦɦɟɫɬɟ ɂ ɷɬɨ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɋɟɪɝɟɣɄɭɥɚɝɢɧɇɭɢɦɵɫ ɧɢɦ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ ɎɨɬɨɫɫɚɣɬɚDNPRJRYN]


Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬ

5

№ 21 3 июля 2014 года

ǓǷdzȁǮǻǩǼǺdzDZDzǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǮǶǶȄDz ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻDZǵǡǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɛɨɥɟɟɥɟɬɥɢɞɢɪɭɟɬɜɫɢ ɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɟɜɟɪɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ʋ ɜ ɝɨɞɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɟɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸɪɟɲɟɧɢɟɦȺɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨȺɝɟɧɬɫɬɜɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢɢɪɟɣɬɢɧɝɚ ɇȺȺɊ ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɤɤɪɟɞɢ ɬɚɰɢɢɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɫɪɨɤɨɦɧɚɩɹɬɶɥɟɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬʋȺȺɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ ɨɛ ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɵɫɪɨɤɨɦɧɚɩɹɬɶɥɟɬɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɂɋɈȺɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣɩɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ©Ɋɭɫ ɫɤɢɣɊɟɝɢɫɬɪªɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɤɚɱɟɫɬɜɚɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ ²,41HWɨɬɦɟɱɟɧɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɝɪɚɞɨɣ©(XURSHDQ4XDOLW\ª ©ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨª 

ȼɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɫɢɫɬɟɦɟɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɟɞɟɬɫɹɩɨɨɱɧɨɣɜɟɱɟɪɧɟɣɢɡɚɨɱɧɨɣɮɨɪɦɚɦɨɛɭ ɱɟɧɢɹ ɧɚɛɚɡɟɜɵɫɲɟɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɟɦɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɨɛɴɹɜɥɹɟɬɨɧɚɛɨɪɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɤɭɪɫ ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɧɚɨɱɧɭɸɡɚɨɱɧɭɸɜɟɱɟɪɧɸɸɢɫɨɤɪɚɳɟɧɧɭɸɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼȾɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ȼɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟ ɧɢɹ ȼɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɢɱɟɪɱɟɧɢɟ ȼɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬ ȼɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼɎɢɡɢɤɚ ȼɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ȼɏɢɦɢɹ ȼȻɢɨɥɨɝɢɹ ȼɂɫɬɨɪɢɹ ȼɈɫɧɨɜɵɩɪɚɜɚɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȼȽɟɨɝɪɚɮɢɹ ȼɄɚɡɚɯɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɞɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ ȼɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ȼɄɚɡɚɯɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɫ ɧɟɤɚɡɚɯɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɲɤɨɥɚɯɫɧɟ ɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ

ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕȿɇȺɍɄɂ ȼɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ȼɉɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɟɞɟɥɨ

ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɇȺɍɄɂɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ȼȻɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ ȼȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɉɊȺȼɈ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ȼɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ ȼȽɨɪɧɨɟɞɟɥɨ ɂɋɄɍɋɋɌȼɈ ȼɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ȼȾɢɡɚɣɧ ȼɌɪɚɧɫɩɨɪɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿɇȺɍɄɂɂȻɂɁɇȿɋ ɥɨɝɢɢ ȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡ ȼɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜɨɞɫɬɜ ɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ ȼɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȼɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɍɱɟɬɢɚɭɞɢɬ ȼȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɳɢ ȼɎɢɧɚɧɫɵ ɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ ȼɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ȼɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹɢɦɟɬɪɨɥɨ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ ɝɢɹ ɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ ȼɗɤɨɥɨɝɢɹ ɍɋɅɍȽɂ ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ ȼɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫ ȼȺɝɪɨɧɨɦɢɹ ɩɥɭɚɬɚɰɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɠɢ ȼɁɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ȼɄɚɞɚɫɬɪ ȼȺɝɪɚɪɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɌɭɪɢɡɦ ȼɅɟɫɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ ȼɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ȼɉɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟɢɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ȼȻɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟɞɟɥɨ ȼɊɟɫɬɨɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨɢɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣɛɢɡɧɟɫ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵɩɨɫɬɭɩɚɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɄȽɍɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɜɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɫɟɛɟɧɚɞɟɠɧɭɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭɩɟɪɟɞɜɚɦɢɨɬɤɪɨɸɬɫɹɲɢɪɨɤɨɟɩɨɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɚɥɥɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹ ɧɚɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟɜɫɬɭɞɟɧɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟɦɟɧɟɟɛɚɥɥɨɜ ɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɤɨɧɤɭɪɫɟɧɚɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭɧɟɦɟɧɟɟɩɨɤɚɠɞɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭɷɤɡɚɦɟɧɭ ɧɵɯɝɪɚɧɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹ ɚɩɨɨɫɬɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɞɨɥɠɟɧɧɚɛɪɚɬɶɧɟɦɟɧɟɟɛɚɥɥɨɜ Ɂɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɢɸɧɹ ɩɨ ɢɸɥɹ ɬɟɬɚɫɩɨɚɜɝɭɫɬɚ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣɷɤɡɚɦɟɧɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹ ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟ ɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɢɸɧɹɩɨɢɸɥɹɌɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɭɭɥȺɛɚɹɬɟɥ  ɩɪɢɟɦɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ 

ɆɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɄɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ

ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɇȺɍɄɂɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɉɊȺȼɈ 0ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ 0ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ 0ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿɇȺɍɄɂ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɗɄɈɇɈɆɂɄȺɂȻɂɁɇȿɋ 0Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ 0ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɳɢɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ 0Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 0Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ 0Ⱥɝɪɨɧɨɦɢɹ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ 0Ⱥɝɪɚɪɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 0Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0ɉɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟɢɚɝɪɨɯɢɦɢɹ 0ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ 0Ɏɢɡɢɤɚ ɍɋɅɍȽɂ 0ɏɢɦɢɹ 0Ɍɭɪɢɡɦ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ 0ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 0ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɉɪɢɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɟɦɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɢɸɥɹɩɨɢɸɥɹ ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟɷɤɡɚɦɟɧɵɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɧɟɦɟɰɤɢɣɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɜɮɨɪɦɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɷɤɡɚɦɟɧɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɜ ɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫɩɨɚɜɝɭɫɬɚɁɚɱɢɫɥɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɞɨɚɜɝɭɫɬɚ ɗɤɡɚɦɟɧɩɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɹɡɵɤɭɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɛɚɡɟɄȽɍɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ

ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ 0Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ ɭɱɟɧɢɹ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ 0Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ 0Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ 0Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 0ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɞɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕȿɇȺɍɄɂ 0ɂɫɬɨɪɢɹ 0Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ

ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟɬɚɭɭɥȺɛɚɹɤɚɛɬɟɥ 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ!


6

ɉɨɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦ

№ 21 3 июля 2014 года

ǟDzǼǸǻǯǻǶǾȄDzǿȄǵǷǣDzǺǭǯǻǼǽǻǾǭ

ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɞɚɜɧɨ ɛɵɥɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɡɧɚɤɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɈɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɟɞɚɜɧɨɜɄɨɤɲɟɬɚɭ ɩɪɨɲɥɨɫɨɜɟɳɚɧɢɟɫɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɄ ȺɈ ©Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɀɄɏª Ⱥ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ ɬɚɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɬɟɩɥɚ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɡɢɧɝɚ Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɩɨɹɫɧɹɟɦ ɱɬɨ ɥɢɡɢɧɝ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ ©ɥɢɡɚɬɶª ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɥɢɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɢɯɬɨɜɚɪɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ ɧɵɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɜɟ ɳɚɧɢɹɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɞɪɭɝɢɟ ɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɄɋɄ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɟɫɬɟ ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɞɟɩɚɪɬɚ ɦɟɧɬɚ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨ ɜɚɧɢɸɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɧɨɩɨɥɢɣ ɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɤɢ ɦɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ Ⱦɚɜɧɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ ɱɬɨ ɭɫɬɚ

ɧɨɜɢɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɱɟɬɱɢɤ ɨɱɟɧɶ ɜɵɝɨɞɧɨ ɇɨ ɩɪɚɤ ɬɢɤɟ ɡɧɚɟɦ ɱɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟɫɱɟɬɱɢɤɚɧɚɛɨɥɶ ɲɨɣ ɞɨɦ ɨɤɭɩɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɠɟ ɡɢɦɭ ɜ ɞɨɦɟ ɩɨɦɟɧɶɲɟ ɡɚ ɞɜɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɡɨɧɚ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɫɧɢɦɚɣɫɥɢɜɤɢ±ɩɥɚɬɢɦɟɧɶɲɟ ȼɨɬɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȺɈ ©Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɦɨ ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɀɄɏª Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ɒɤɚɪɭɩɚ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɬɨɦɠɟ©ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɬɟɩɥɨɫɱɟɬɱɢɤɢɭɠɟ ɩɥɚɬɹɬɜɞɜɨɟɦɟɧɶɲɟª Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɬɟ ɫɬɚɬɢ ɫɬɢɤɚ ɞɚɦɚ ɭɩɪɹɦɚɹ ɭɬɜɟɪɠ ɞɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɛɟ ɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɞɨɦɨɜɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɞɨɦ ɢɡ ɩɹɬɢ ɜɫɪɟɞɧɟɦ ɨɛɡɚɜɟɥɫɹɩɪɢ ɛɨɪɚɦɢɭɱɟɬɚɬɟɩɥɚ ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɬɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɫɜɨɸ ɫɚ ɦɭɸɪɟɚɥɶɧɭɸɜɵɝɨɞɭ"ɉɪɢɱɢɧ ɬɨɦɭɞɭɦɚɟɬɫɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨȽɥɚɜ

ǫ Ǖ ǣ Ǘ Ǎ Ǒ ǜ Ǖ Ǟ ǩ Ǚ Ǜ Ǐǝǒ

ȼɟɱɟɪ ɞɨɛɪɵɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɝɚɡɟɬɵ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɬɨ ɱɬɨ ɪɚɞɭɟɬɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɜɚɲɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɧɨɦɟɪɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɟɦɭ ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɬɪɨɧɭɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɀɚɛɢɧɟɰ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ©ɋɨɫɟɞ ɩɨɥɶɡɚ ɢɥɢ ɜɪɟɞ"ª ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɝɚɡɟɬɵ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɜɫɟɯ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɫɨɫɟɞɟɣɂɧɚɱɟɜɫɟɩɨɥɨɫɵɛɵɥɢɛɵ ɢɦɩɨɫɜɹɳɟɧɵɞɚɢɬɟɯɧɟɯɜɚɬɢɬ ɇɨɨɞɧɨɝɨɬɚɤɨɝɨɫɨɫɟɞɚɨɱɟɧɶɯɨɱɭ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɪɨɤ ɨ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɛɭɞɶ ɬɨ ɠɢɥɶɟ ɢɥɢ ɱɬɨɬɨ ɢɧɨɟ Ɍɚɤɨɟ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ə ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɫɶ ɫ ɷɬɢɦ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɢɞɹ ɧɚɪɚɛɨɬɭȿɫɥɢɤɬɨɬɨɧɚɞɭɦɚɥɫɬɪɨ ɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤ ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ ɇɨ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɧɨ ɢ ɞɨɫɬɚɜ ɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚȾɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɚɦɟɪɟɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɜɟɫɬɢ ɧɟɛɨɥɶ ɲɨɣ ɩɨɧɵɧɟɲɧɢɦɩɨɧɹɬɢɹɦ ɞɨɦɢɤ ɪɚɡɪɚɫɬɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɣɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɪɨɣ ɧɚ ɩɨɥɤɜɚɪɬɚɥɚ ɱɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɟɲɟ ɯɨɞɚ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ ɉɨ ɬɚɤɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɭ ɦɟɧɹ ɞɜɚɠɞɵ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ Ʉɚɠɟɬɫɹ ɩɪɨɳɟ ɩɪɨ ɫɬɨɝɨ ɜɨɬ ɬɜɨɹ ɡɟɦɥɹ ɨɝɨɪɨɞɢɫɶ ɜ ɟɺ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢ ɜɚɥɢ ɬɭɞɚ ɫɜɨɣ ɦɚɬɟ ɪɢɚɥȺɧɧɟɬɩɟɫɨɤɳɟɛɟɧɶɧɚɬɨɦ ɱɬɨɛɵɥɨɤɨɝɞɚɬɨɬɪɨɬɭɚɪɨɦɤɢɪɩɢɱ ɱɭɬɶɥɢɧɟɧɚɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢɄɚɤɯɨ ɱɟɲɶ ɩɟɲɟɯɨɞ ɬɚɤ ɢ ɜɵɤɪɭɱɢɜɚɣɫɹ ȿɫɥɢɤɬɨɧɟɜɟɪɢɬɧɚɝɥɹɞɧɵɣɩɪɢɦɟɪ ɭɱɚɫɬɨɤɭɥɢɰɵȻɭɞɟɧɧɨɝɨɨɬɄɚɩɰɟ ɜɢɱɚɞɨɈɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨȿɫɥɢɩɪɨɳɟɜ ɪɚɣɨɧɟ©Ʉɪɢɜɨɝɨªɂɧɟɮɚɤɬɱɬɨɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸɫɬɪɨɣɤɢɬɪɨɬɭɚɪɩɪɢɦɟɬ ɩɪɢɥɢɱɧɵɣ ɜɢɞ ɇɚɝɨɪɨɞɹɬ ɤɬɨ ɜɨ ɱɬɨɝɨɪɚɡɞɢɭɫɩɨɤɨɹɬɫɹɧɚɷɬɨɦȺɬɨ ɢ ɝɨɪɨɞɢɬɶ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɝɪɟ ɛɭɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɦɭɫɨɪɜɫɬɨɪɨɧɭɢ ɭɫɩɨɤɨɹɬɫɹɆɨɥɧɚɦɨɢɯɫɨɬɤɚɯɜɫɟ ɤɪɚɫɢɜɨɚɬɚɦɯɨɬɶɬɪɚɜɚɧɟɪɚɫɬɢ

ɑɬɨɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɍɚɲɟɧɨɜɚ ɨɬ Ⱥɛɚɹ ɞɨ Ⱥɭɷ ɡɨɜɚ Ʉɚɪɬɢɧɚ ɬɚ ɠɟ ɫɚɦɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɧɟɱɟɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɢ ɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɨɝɨɞɭ ȼɫɟɝɞɚ ɫɱɢ ɬɚɥ ɫɬɪɨɣɤɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ȿɫɥɢ ɫɬɪɨɢɦɫɹ ɬɨ ɠɢɜɺɦ ɇɨ ɬɚɤɨɣ ©ɩɪɨɝɪɟɫɫª ɦɧɟ ɧɟ ɩɨ ɞɭɲɟ Ɇɧɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɤɬɨ ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɫɟɤɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɉɪɚɜɞɚ ɭɫɥɵɲɭ ɱɬɨɬɨ ɜɪɨɞɟ ©ɇɚɫ ɫɨɜɫɟɦ ɦɚɥɨ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɦ ɭɝɥɹɞɟɬɶª ɇɨ ɬɨɝɞɚ ɨɬɤɭɞɚ ɬɚɤɚɹ ɢɡ ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ"əɫɚɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɢɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣɧɟɞɨɱɟɬɜɜɢɞɟɩɨɤɨɫɢɜɲɟ ɝɨɫɹɡɚɛɨɪɚɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɤɚɤɢɯɬɨɧɚɞ ɩɢɫɟɣ ɫɪɚɡɭ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ Ⱥ ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɨɣ ɛɚɪɞɚɤ ɭɠɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɢ ɜɫɟ ɫɯɨɞɢɬ ɫɪɭɤ ȼɨɬɩɨɤɚɢɜɫɺɉɪɚɜɞɚɦɨɠɧɨɛɵɥɨ ɛɵ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɟɳɺ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ©ɡɚɦɟɱɚ ɬɟɥɶɧɵɯª ɫɨɫɟɞɟɣ Ʉɚɤ ɬɨ ɩɢɬɟɣɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞ ɜɵɜɟɫɤɨɣ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶ ɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟ ɜɨɞɤɨɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɂ ɜɫɺ ɷɬɨ ɧɚ ɜɢɞɭ ɑɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɟɫɥɢ ɹ ɨɬɨɣɞɭ ɡɚ ɭɝɨɥ ɢ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɥɭɤɚɜɨɣ ɧɚɞɩɢ ɫɢ ©ɉɢɜɨ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɟª ɛɭɬɵɥɨɱɤɭ ɩɢɜɚ ɨɫɭɲɭ ɦɨɝɭ ɛɵɬɶ ɧɚɤɚɡɚɧɧɵɦ Ⱥ ɡɚ ɡɚɧɚɜɟɫɨɱɤɨɣ ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ ɞɚɠɟ ɞɟɬɢɦɚɥɟɧɶɤɢɟɩɪɢɷɬɨɦɛɭɞɭɬɩɪɢɫɭɬ ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɇɨɷɬɨɤɚɤɹɩɨɧɹɥɫɬɚɪɈɧɟɢɫɩɪɚ ɜɢɦɨ ɧɟɢɫɬɪɟɛɢɦɨ ɢ ɜɟɱɧɨ ɤɚɤ Ɇɢɪ ɱɬɨ ɧɢ ɞɟɥɚɣ ɉɨɬɨɦɭ ɨ ɫɨɜɫɟɦ ɸɧɨɦ ©ɫɨɫɟɞɟª ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɂ ɢɦɹ ɷɬɨɦɭ ©ɫɨɫɟɞɭªɡɜɭɤɨɜɚɹɪɟɤɥɚɦɚɌɚɤɫɥɭ ɱɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ ɜɨɞɢɧɢɡɞɧɟɣɛɵɬɶɞɨɦɚɩɨɫɥɟɨɛɟɞɚ ɉɨɝɨɞɚɧɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɡɚɤɪɵɜɚɬɶɨɤɧɚ ɜɨɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ ɤɚɪɬɢɧɭ ɋɥɭɲɚɬɶ ɩɨɥɞɧɹɨɞɧɨɢɬɨɠɟɢɫɩɵɬɚɧɢɟɧɟɞɥɹ ɫɥɚɛɵɯ ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ ɱɬɨ ɩɚɪɭ ɪɚɡ ɧɟ ɜɵɤɥɸɱɚɥɢ ɷɬɭ ɝɚɥɢɦɚɬɶɸ ɧɚ ɧɨɱɶ ɬɨ ɭɦɟɧɹɩɪɢɫɥɨɜɟ©ɪɟɤɥɚɦɚªɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟɜɵɣɬɢɢɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɷɬɨɬɤɪɢɤ ɢɡɞɢɧɚɦɢɤɨɜɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ ɂɡɜɢɧɢɬɟɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚɩɨɝɨɪɹɱɢɥɫɹ ɋɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɘɪɢɣɄ

ɧɚɹɢɡɧɢɯ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɤɨɝɞɚ ɩɪɨɫɬɨɬɪɭɞɧɨɢɥɢɛɨɥɟɟɡɚɬɪɚɬ ɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɱɟɬɱɢɤ ɧɚɩɪɢ ɦɟɪ ɢɡɡɚ ©ɜɟɪɯɧɟɣ ɪɚɡɜɨɞɤɢª ɤɨɝɞɚ ɬɟɩɥɨ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɟ ɷɬɚɠɢ ɫ ɱɟɪɞɚɤɚ Ɍɭɬ ɰɟɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜɵɲɟ ɇɨ ɢ ɮɚɧ ɬɚɡɢɸ ɢɧɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɪɟɲɚɟɦɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɢɧɨɢɬɚɦɝɨɜɨɪɹɬɩɨɞɜɢɠɤɢ ɟɫɬɶ

 Ⱦɪɭɝɚɹɜɟɫɤɚɹɩɪɢɱɢɧɚɜɬɨɦ ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɨɦɚ ɝɞɟ ɜɥɚ ɞɟɥɶɰɵ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟ ɱɟɧɧɵɟ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɥɸɛɚɹ ɬɪɚɬɚɧɟɩɨɡɭɛɚɦɢɥɢɞɨɦɚɝɞɟ ɧɚɤɨɩɢɥɢɫɶɛɨɥɶɲɢɟɡɚɞɨɥɠɟɧ ɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɟɩɥɭ ɢɡɡɚ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɫɬɨɢɬɭɩɨɧɟɩɥɚ ɬɹɬɡɚɨɤɚɡɚɧɧɭɸɭɫɥɭɝɭ ɑɬɨɛɵ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɫɞɜɢɧɭɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫ ɦɟɫɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɲɥɨ ɧɚ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɣ ɢ ɦɨɳɧɵɣɮɨɪɫɚɠɇɚɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɫɬɚ ɧɨɜɤɢ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɬɟɩɥɚ ɢɡ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜɵ ɞɟɥɟɧɨɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɬɟɧɝɟ Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɜɵɝɥɹɞɢɬɬɚɤ±©ɩɪɢɛɨ

ɪɵ ɭɱɟɬɚ ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɹ ɩɭɬɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɢɡɢɧɝɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɛɭɞɟɬ ȺɈ ©Ɏɨɧɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɀɄɏª ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢɛɭɞɭɬɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɭɦɦɚ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɪɚɡɨɛɶɟɬɫɹɧɚɝɨɞɚɜɫɱɟɬɚɯɧɚ ɤɨɦɭɫɥɭɝɢɠɢɥɶɰɚɦª ɉɨɞɫɱɢɬɚɥɢ ɞɚɠɟ ɢ ɩɥɚɬɵ ɠɢɥɶɰɨɜ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɞɟɣ ɫɬɜɢɣ ©ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɫɭɦɦɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɬɟɧ ɝɟɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɥɨɳɚɞɢª ɬɚɤɛɵɥɨɡɚɹɜɥɟɧɨɧɚɡɚɫɟɞɚɧɢɢ Ʉɫɬɚɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɛɨɪɚ ɩɨɫɬɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɜɟɪɤɚ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɬɚɤɠɟɜɯɨɞɢɬɜɷɬɨɬɞɨɝɨɜɨɪ Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɬɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚ ɞɨɜɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨ ɲɥɨ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɩɨ ɦɨɝɚɟɬɬɟɦɤɬɨɟɳɟɧɟɪɟɲɢɥɫɹ ɧɚɭɫɬɚɧɨɜɤɭɫɱɟɬɱɢɤɚȾɭɦɚɟɬ ɫɹ ɬɟɩɟɪɶ ɄɋɄ ɞɨɥɠɧɵ ɦɚɤɫɢ ɦɚɥɶɧɨɲɢɪɨɤɨɨɩɨɜɟɫɬɢɬɶɫɜɨɢ ɞɨɦɚ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɣɨɬɥɢɱɧɵɣɲɚɧɫɩɪɨɤɪɟɞɢ ɬɨɜɚɬɶɫɹɩɨɩɪɢɛɨɪɚɦɭɱɟɬɚ ɇɭɚɤɬɨɧɟɭɫɩɟɥɬɨɬɨɩɨɡɞɚɥ ɘɪɢɣȻɊȺȽɂɇ

ɍɒɂɜɹɧɭɬɢ ɜɵɧɨɫɢɬɆɈɁȽ Ʉɬɨɬɨɦɨɠɟɬɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɧɟɧɚɞɨ ɛɵɢɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶɷɬɭɬɟɦɭɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɫɬɨɢɬɢɜɵɟɞɟɧɧɨɝɨ ɹɣɰɚ ɇɨ ɹ ɜɫɟɬɚɤɢ ɩɨɞɟɥɸɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɤɭɜɢɞɟɧɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɚ ɬɚɦ ɪɟɚɝɢɪɭɣɬɟ ɤɚɤɯɨɬɢɬɟɊɟɱɶɩɨɣɞɟɬɨɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯ ɩɨɫɨɬɨɦɭɬɟɥɟɮɨɧɭɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɞɚɠɟ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɇɚɭɥɢɰɟɯɨɬɹɛɵɦɨɠɧɨɩɪɨɫɬɨ ɨɬɨɣɬɢɨɬɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨɚɜɚɜɬɨɛɭɫɟ ɬɟɦɛɨɥɟɟɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧɧɨɦɷɬɨɤɚɤɬɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɫɟɛɹ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɟ ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɌɚɤɛɵɥɨɢɜɷɬɨɬɪɚɡɁɚɯɨɠɭɜɞɨ ɜɨɥɶɧɨ ɩɭɫɬɨɣ ɚɜɬɨɛɭɫ ɧɚ ɨɫɬɚ ɧɨɜɤɟ ©ɍɥ Ɍɚɲɟɧɨɜɚª ɩɨ Ⱥɭɷɡɨɜɚ ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɢɥɨ ɛɵɧɚɩɢɫɚɬɶɨɬɞɟɥɶɧɨɧɨ ɤɨɥɶ ɪɟɱɶ ɧɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɨɤɚ ɜɨɡɞɟɪɠɭɫɶ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɧɹɥɫɹ ɧɚ ɡɚ ɞɧɸɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɤɚɤ ɩɨ ɭɲɚɦ ɪɟɡɚɧɭɥɚ ɦɚ ɬɟɪɧɚɹɪɟɩɥɢɤɚ©ɇɭɧɢ «ɫɟɛɟªəɪɟɡɤɨɩɨɜɨ ɪɚɱɢɜɚɸ ɝɨɥɨɜɭ ɜɥɟɜɨ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɝɪɭɛɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ ɛɪɨɫɚɸ ɩɚɪɧɸ ɜɨɥɶɝɨɬɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɲɟɦɭɫɹ ɫ ɬɟɥɟɮɨ ɧɨɦɜɨɡɥɟɭɯɚɧɚɡɚɞɧɟɦɫɢɞɟɧɢɢɪɟ ɩɥɢɤɭ©Ⱥɛɟɡɤɚɪɬɢɧɨɤɦɨɠɧɨ"ªɌɨɬ ɨɬɫɬɪɚɧɢɥ ɦɨɛɢɥɶɧɢɤ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ©ɑɬɨ"ªəɩɨɜɬɨɪɢɥɟɳɟɠɟɫɬɱɟɞɨɛɚ ɜɢɜ©ɀɟɧɳɢɧɵɢɞɟɬɢɜɨɤɪɭɝɧɟɜɢ ɞɢɲɶɱɬɨɥɢ"ªɌɨɬɩɪɨɛɨɪɦɨɬɚɥ©ɂɡ ɜɢɧɢɬɟª Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɤɨɝɞɚ ɹ ɫɟɥ ɪɹɞɨɦ ɛɵɫɬɪɟɧɶɤɨ ɡɚɤɪɭɝɥɢɥ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɢ ɫɢ ɞɟɥ ɬɢɲɟ ɜɨɞɵ ɧɢɠɟ ɬɪɚɜɵ ɉɨɥɭɱɢ ɥɨɫɶɩɨɱɬɢɤɚɤɜɚɧɟɤɞɨɬɟɤɨɝɞɚɜɨɛ ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɬɭɚɥɟɬɟɦɭɠɱɢɧɚɝɨɜɨɪɢɬ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ©ɉɨɞɨɠɞɢɹɩɨɬɨɦɩɟɪɟ ɡɜɨɧɸɌɭɬɤɚɤɨɣɬɨɢɞɢɨɬɜɫɨɫɟɞɧɟɣ ɤɚɛɢɧɤɟɦɟɲɚɟɬɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶª Ɇɨɥɨɞɨɣɱɟɥɨɜɟɤɛɵɥɪɨɫɥɵɦɤɪɟɩ ɤɢɦ ɧɨ ɜɢɞɧɨ ɦɨɣ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ɥɢɲɢɥ ɟɝɨ ɠɟɥɚ ɧɢɹ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɩɪɟɪɟɤɚɧɢɹ Ʉɚɤ ɠɟ ɜ ɧɚɫ ɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ" ɑɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɝɞɚ ɜɨɤɪɭɝ ɦɨɥ ɱɚɥɢɜɨɟɬɟɪɩɟɧɢɟɢɩɪɢɠɢɦɚɬɶɯɜɨɫɬ

ɤɚɤɬɨɥɶɤɨɧɚɟɯɚɥɢɉɚɪɟɧɶɬɨɩɨɫɭɬɢɧɟ ɩɥɨɯɨɣɟɫɥɢɢɡɜɢɧɢɥɫɹɩɨɫɥɟɡɚɦɟɱɚɧɢɹɚ ɜɨɬɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɞɥɹɫɚɦɨɰɟɧɡɭɪɵɹɜɧɨɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬɇɨɷɬɨɞɨɜɨɥɶɧɨɤɪɚɣɧɢɣɫɥɭɱɚɣ ɜɦɨɢɯɩɪɢɦɟɪɚɯȼɨɬɞɪɭɝɨɣɱɭɬɶɦɹɝɱɟ ɢɜɫɟɠɟ« ɋɢɞɢɬɞɟɜɢɰɚɦɚɥɨɥɟɬɤɚɜɚɜɬɨɛɭɫɟɢɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɩɨɞɪɭɠɤɟ ɜɟɫɶɦɚ ɝɪɨɦɤɨ ɜɟɞɟɬ ɨɬɱɟɬɨɫɜɨɢɯɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɯ©Ⱥɹɟɦɭɬɚ ɤɚɹɧɢɱɟɝɨɬɟɛɟɫɟɝɨɞɧɹɧɟɨɛɥɨɦɢɬɫɹ«ª Ɍɚɤɢɯɨɱɟɬɫɹɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɬɨɥɶɤɨɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɜɟɪɧɨɟ Ⱥ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɞɧɢ ± ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ Ɋɚɡ ɭɠ ɟɟ ɬɚɤɚɹ ɬɟɦɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨɥɧɭɟɬ ɱɬɨ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨɡɜɭɱɢɜɚɟɬ ɨɧɭɸ ɧɟ ɨɛ ɪɚɳɚɹɜɧɢɦɚɧɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɆɨɠɟɬ ɹɧɟɩɪɚɜ" ɀɟɧɳɢɧɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɟɜɫɟɣɦɨɟɣɩɨ ɟɡɞɤɢ ɜ ɦ ɦɚɪɲɪɭɬɟ ɝɪɨɦɤɨ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɩɨ ɦɨɛɢɥɶɧɢɤɭ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɫɟɤɪɟɬɚɯɢɩɪɨɛɥɟ ɦɚɯ ɗɬɨ ɦɢɧɭɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɛɟɫ ɩɪɟɪɵɜɧɨɣɛɨɥ ɬɨɜɧɢ ɩɪɢɱɟɦ ɧɚ ɜɟɫɶ ɫɚɥɨɧ Ɍɚɤɢɟ ɤɭɦɭɲɤɢ ɢ ɛɟɡ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɦɨɝɭɬɩɪɢɜɫɬɪɟɱɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɫɶ ɚɜɬɨɛɭɫ ɛɥɚɝɨ ɩɭɬɶ ɜ Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ ɧɟɛɥɢɡɤɢɣ ȼɵɣɞɟɲɶ ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɞɚɱɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ± ɬɚɤɚɹ ɬɢɲɢɧɚ ɂ ɪɚɞɭɟɲɶɫɹ ɠɢɡɧɢɧɟɢɦɨɜɟɪɧɨɄɚɤɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɨɩɹɬɶ ɠɟɢɡɚɧɟɤɞɨɬɚɱɬɨɩɨɤɭɩɚɟɬɬɭɮɥɢɧɚɞɜɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɦɟɧɶɲɟ ɱɬɨɛɵ ɫɧɹɜ ɢɯ ɜɟɱɟɪɨɦ ɧɚɤɨɧɟɰɬɨɨɳɭɬɢɬɶɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨ ɉɪɢɦɟɪɨɜɝɪɨɦɤɢɯɛɟɫɟɞɨɛɨɜɫɟɦɜɚɜ ɬɨɛɭɫɚɯɦɨɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɧɟɦɚɥɨɂɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤɢɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭȼɵɦɨɠɟɬɟɫɩɪɨɫɢɬɶ ©Ⱥ ɤɚɤ ɬɵ ɫɚɦ ɫɩɪɚɜɥɹɟɲɶɫɹ ɤɨɝɞɚ ɬɟɛɟ ɡɜɨɧɹɬ"ªȼɨɩɟɪɜɵɯɧɟɨɪɭɬɚɤɱɬɨɦɨɠ ɧɨɢɛɟɡɬɪɭɛɤɢɭɫɥɵɲɚɬɶȼɨɜɬɨɪɵɯɤɨ ɪɨɬɤɨɨɛɦɟɧɹɜɲɢɫɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɬɤɥɸ ɱɚɸɫɶȼɬɪɟɬɶɢɯɟɫɥɢɛɟɫɟɞɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫɧɟɭɞɨɛɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɢɹɩɟɪɟɡɜɨɧɸ ɩɨɡɠɟ Ɇɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ± ɲɬɭɤɚ ɜɚɠɧɚɹ ɇɨɛɟɫɟɞɭɹɧɟɢɝɧɨɪɢɪɭɣɬɟɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɂɥɢɧɟɬɚɤ" ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ


7

ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɚɪɟɧɚ

Юбилейный турнир

ȼɨ ɞɜɨɪɰɟ ɫɩɨɪɬɚ ©Ȼɭɪɚɛɚɣª ɩɪɨɲɟɥɣɈɬɤɪɵɬɵɣɊɟɫɩɭ ɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɬɭɪ ɧɢɪ ɩɨ ɝɪɟɤɨɪɢɦɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɩɚɦɹɬɢ Ƚɟɪɨɹ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟ ɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ȿɪɤɢɧɚ ɇɭɪɠɚɧɨ ɜɢɱɚȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚ

ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɢɡɊɨɫɫɢɢɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɛɨɪɨɥɢɫɶ ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɛɵɥɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɝɨɞɚɦɢɪɨɠɞɟɧɢɹȻɨɪɰɵɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɜɱɬɨɄɨɤɲɟɬɚɭɫɩɨɪɌɭɪɧɢɪ ɩɪɨɲɟɥ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ ɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɍɜɢɞɟɜ ɜɨɨɱɢɸ ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɞɧɟɣ ɨɤɨɥɨ ɷɬɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭ ɡɚɹɜɢɬɶ

ǗǸǹǩǫǭǩǴDZ ǶǩǭǮǯǭȄ ǫˆǖǩǭǮǯǭǮ˜

ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɵɩɭɫɤɟ ©ɋɩɨɪ ɬɢɜɧɨɣ ɚɪɟɧɵª ɦɵ ɩɢɫɚɥɢ ɨ ɫɬɚɪɬɟ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ©ɇɚɞɟɠ ɞɚª ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦ ɨɛɟ ɳɚɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ əɭɠɟɜɩɪɨɲɥɨɦɧɨɦɟɪɟɜɵɤɚɡɵɜɚɥɚ ɫɜɨɟ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɫɢɥɨɣ ɜɨɥɢ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɛɟɞɟɷɬɢɯɥɸɞɟɣɂɧɟɩɨɛɨɸɫɶ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶɫɹɬɚɤɤɚɤɧɟɤɚɠɞɵɣ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɬɚɤɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɜɟɪɭɜɫɟɛɹ ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɜ ɯ ɝɨɞɚɯ ɦɢɧɭɜɲɟɝɨ ɜɟɤɚ ɋ ɬɨɣɩɨɪɵɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɫɨɡɞɚɧɨɧɚɦɧɨɝɨɛɨɥɶɲɟ ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɛɵɥɨ ɩɨɪɹɞɤɚɱɟɥɨɜɟɤɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɪɚɣɨɧɵ ɢ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚɩɪɨɲɥɚɜɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɦ ɞɜɨɪɰɟ ɫɩɨɪɬɚ ©Ȼɭɪɚɛɚɣª ɢ ɧɚ ɥɵɠɧɨɣ ɛɚɡɟ ɋȾɘɒɈɊ ʋ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɧɚɞɟɠɞɵ ɜɨɡɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ ɭɩɨɪɫɬɜɭ ɢ ɫɢɥɟ ɞɭɯɚ ɨɧɢ ɡɚɧɹɥɢ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɑɭɜɫɬɜɨ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɞɨɫɬɢɞɨɫɬɚɜɢɥɢɧɚɦɷɬɢɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɏɨɱɟɬɫɹɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ ɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɡɚɷɬɭɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɛɟɞɭ Ƚɥɹɞɹ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɜɫɟ ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɢ ɫɬɚɥɢɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢɧɟɫɦɨɬɪɹɧɢɧɚ ɱɬɨ Ɍɚɤɠɟɧɟɥɶɡɹɧɟɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨ

ɞɜɨɪɟɰ ɫɩɨɪɬɚ ©Ȼɭɪɚɛɚɣª ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢȼɧɟɦɟɫɬɶɜɫɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɤɚɤɞɥɹɦɨɥɨɞɟɠɢɬɚɤɢɞɥɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɇɚ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɇ ɉɚɬɸɬɤɢɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɚɤɢɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ Ⱥ Ⱥɦɩɟɧɨɜɚ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɩɚɪɚɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚɊɄȼɒɢɦɚɧɫɤɢɣ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪɢɡɟɪɚɦ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ ɛɵɥɢ ɜɪɭɱɟɧɵ ɤɭɛɤɢ ɝɪɚɦɨɬɵ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɛɭɞɭɬɨɬɨɛɪɚɧɵɫɢɥɶɧɟɣɲɢɟɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɂɧɮɨ ɫ ɫɚɣɬɚ ɨɛɥɭɩɪɚɜɥɟ ɧɢɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ȼ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ©ɇɚɞɟɠɞɚª ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɚɣɨɧɨɜɢɞɜɚɝɨɪɨɞɚɧɚɲɟɣɨɛɥɚɫɬɢɜɫɟɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɇɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɢɣ ɢ ȿɝɢɧɞɵɤɨɥɶɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣɩɨɜɢɞɚɦɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɨ ɞɜɨɪɰɟ ɫɩɨɪɬɚ ©ȻɭɪɚɛɚɣªɢɥɵɠɧɨɣɛɚɡɟɋȾɘɒɈɊ ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɞɜɭɯɞɧɟɜɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨɜɨɛɳɟɦɡɚɱɟɬɟɭɞɟɥɟɝɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɜɬɨɪɨɟ ɭ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤɚ ɬɪɟɬɶɟ ɭ ɀɚɤɫɵɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫɪɟɞɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɪɟɞɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɀɚɤɫɵɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɧɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɚɬɛɚɫɚɪɰɵ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ Ɂɟɪɟɧɞɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɢɡɟɪɵ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟɩɨɥɭɱɢɥɢɤɭɛɤɢɝɪɚɦɨɬɵ ɢɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨɢɧɜɟɧɬɚɪɹ

ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɫɞɚɜɚɥɫɹ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɟɤɭɧɞ ɩɨɟɞɢɧɤɚ ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɞɚɠɟ ɩɨɦɨɱɶ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ ɛɨɪɰɚɦ ɧɨ ɷɬɨɫɩɨɪɬɇɚɥɢɰɚɯɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɛɵɥɢɢɭɥɵɛɤɢɢɫɥɟɡɵɧɨɝɥɚɜɧɨɟɨɧɢɫɬɚɪɚɥɢɫɶȼɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɩɨɛɟɞɨɣɍɤɚɠɞɨɝɨɨɧɚɫɜɨɹ ɤɬɨɬɨɩɨɛɟɞɢɥɫɬɪɚɯɢɫɬɟɫɧɟɧɢɟ ɢ ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɛɨɪɰɨɜɫɤɢɣ ɤɨɜɟɪ ɚ ɤɬɨɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɛɨɪɨɥ ɜɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɤɚɡɚɥ ɫɜɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ Ɂɪɢɬɟɥɟɣ ɫɨɛɪɚɥɨɫɶ ɧɟɦɚɥɨ Ɉɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɬɭɪɧɢɪ ɩɪɨɲɟɥɧɚɜɵɫɲɟɦɭɪɨɜɧɟ Ɉɧ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɜ ɝɨɞɭ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɨ ɜɫɟ ɠɟɬɭɪɧɢɪɠɢɜɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥɣɞɚɪ ɏɚɦɡɨɜɢɱ ɆɭɪɡɢɧɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɄɨɤɱɟɬɚɜɫɤɨɝɨ ɝɨɪɢɫɩɨɥɤɨɦɚ ɫ ɮɟɜɪɚɥɹ ɩɨ ɦɚɪɬ ɝɨɞɚ ȿɳɟ ɦɧɨɝɨ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɢ ɩɨɱɟɬɧɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɟ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ Ɂɚɫɱɢɬɚɧɧɵɟɦɢɧɭɬɵɞɨɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɦɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦ ȼɨɬ ɱɬɨ ɨɧ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɧɚɲɟɣɝɚɡɟɬɟ Ⱥɣɞɚɪɏɚɦɡɨɜɢɱɤɚɤɧɚɱɢɧɚɥɫɹɷɬɨɬɬɭɪɧɢɪ" ȼ ɝɨɞɭ ɦɵ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ

ɩɪɨɜɟɥɢɩɟɪɜɵɣɬɭɪɧɢɪɜɯɨɥɨɞɧɨɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɡɚɥɟ Ɍɚɤ ɢ ɩɨɲɥɨɩɨɟɯɚɥɨ Ⱥɤɚɤɨɣɠɟɸɛɢɥɟɣ"ȼɟɞɶ ɥɟɬɩɪɨɲɥɨ Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɝɨɞɚ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɭɪɧɢɪ ɣ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ ɬɭɪɧɢɪ ɢɦɟɧɧɨ ɩɚɦɹɬɢ Ⱥɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚ" ȿɪɤɢɧɇɭɪɠɚɧɨɜɢɱ Ⱥɭɟɥɶɛɟɤɨɜ ɛɵɥ ɜɟɥɢɤɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ Ɇɧɟ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɛɵɬɶ ɫ ɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦɵɦ ɢ ɞɚɠɟɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶɈɧɛɵɥɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɦ ɱɟɫɬɧɵɦ Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ȿɪɤɢɧ ɇɭɪɠɚɧɨɜɢɱɫɞɟɥɚɥɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɈɧ ɡɚɫɥɭɠɢɥɱɬɨɛɵɨɧɟɦɩɨɦɧɢɥɢ ɋɟɣɱɚɫ ɞɨɛɢɜɚɸɫɶ ɭ ɜɥɚɫɬɟɣ ɝɨɪɨɞɚɱɬɨɛɵɩɚɦɹɬɧɢɤɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɩɨɤɚɧɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ʉɬɨ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɩɪɢɡɨɜɨɦɭɮɨɧɞɭɬɭɪɧɢɪɚ"ɋɩɨɧɫɨɪɵ" ɇɟɬ ɱɬɨ ɜɵ ɉɨɩɪɨɫɢɥ ɩɨ-

№ 21 3 июля 2014 года

ɦɨɳɢ ɭ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɢ ɞɪɭɡɟɣ ə ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɟɫɬɧɵɣ ɢ ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ ɧɟ ɯɨɱɭ ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɜɨɪɸ ɤɚɤ ɟɫɬɶ

ɫɦɟɟɬɫɹ Ⱦɥɹ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɚ ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶɧɚɩɶɟɞɟɫɬɚɥɡɚɡɨɥɨɬɨɣ ɦɟɞɚɥɶɸ ɪɚɡ ɡɚ ɫɟɪɟɛɪɨɦɢɪɚɡɡɚɛɪɨɧɡɨɣɌɚɤɠɟ ɛɨɪɰɨɜ ɡɚɧɹɥɢ ɩɹɬɭɸ ɫɬɪɨɱɤɭ ɜ ɬɭɪɧɢɪɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɉɨɦɢɦɨ ɦɟɞɚɥɟɣ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦ ɜɪɭɱɚɥɢɫɶ ɝɪɚɦɨɬɵɢɞɟɧɟɠɧɵɟɩɪɢɡɵ

ǗǍǘǒǖǑǛǞǗǛǜ ɉɊɈȻȿɀȺɅɂɋɖ ȼɑȿɋɌɖ ɉɊȺɁȾɇɂɄȺ ɇɚ ɦɢɧɭɜɲɟɣ ɧɟɞɟɥɟ ɩɨɥɢɰɟɣ ɫɤɢɟɜɫɟɝɨɄɚɡɚɯ ɫɬɚɧɚ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɫɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ ɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɡɞ ɧɢɤ ɋɨɬɪɭɞɧɢ ɤɢ ɩɨɥɢɰɢɢ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɥɟɝɤɨɚɬ ɥɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɫɬɚɮɟɬɟɜɱɟɫɬɶ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ȼ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɜɫɟɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɉɨɛɟɞɭ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ² ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª ² ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ȼɫɟɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɛɵɥɢ ɜɪɭɱɟɧɵ ɤɭɛɤɢ ɢ ɝɪɚɦɨɬɵ ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ ɩɪɨɲɥɢ ɢ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢɪɚɣɨɧɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɨɬɞɟɥɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɫɩɨɪɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɹɬɢɫɨɬ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɨɛɥɚɫɬɢ

ɌȺɇɐɕ ɆɂɊɈȼɈȽɈ ɆȺɋɒɌȺȻȺ ȼ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɭɠɟ ɜ ɫɟɞɶɦɨɣ ɪɚɡ ɩɪɨɲɟɥ ɬɭɪ ɧɢɪ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜ ɧɵɦɬɚɧɰɚɦ©Ɋɟ ɜɟɪɚɧɫª Ʌɢɲɶ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɨɧ ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ ɩɚɪɵ ɢɡ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɢ ɍɡɛɟɤɢ-

ɫɬɚɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɭɪɧɢɪɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɞɜɭɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɢ ɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɟ ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɟɜ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɪɟɣɬɢɧɝ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɯ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪ ɫɬɪɚɧɵ ɇɨ ɝɥɚɜɧɵɦɫɨɛɵɬɢɟɦɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɧɢɪɚ ©Ɋɟɜɟɪɚɧɫª ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɫɬɚɥɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ ɦɢɪɚɩɨɥɚɬɢɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ Ɏɺɞɨɪɚ ɉɨɥɹɧɫɤɨɝɨɢȾɢɧɵȺɯɦɟɬɝɚɪɟɟɜɨɣ

ɐȺɊɖɂɆɈɅɈɌ

ɬɚɪɫɤɨɣ ɤɨɪɨɛɤɟ ɏɄ ©Ɇɨɥɨɬ ɉɪɢɤɚɦɶɟª ȼɢɞɢɦɨ ȿɜɝɟɧɢɣ ɞɨɥɝɨɪɚɡɞɭɦɵɜɚɥɧɚɞɩɪɟɞɥɨɠɟɧɶɟɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɛɵɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧɥɢɲɶɢɸɧɹ ɍɞɚɱɢ ɬɟɛɟ ɐɚɪɶ Ɇɵ ɬɟɛɹ ɩɨɦɧɢɦ

ȼɋȿɄȺɄɈȻɕɑɇɈ ɍɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɢ ɞɚɬɚ ɢɦɟɫɬɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɨ ɹɳɟɝɨɄɭɛɤɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ Ʉɨɦɚɧɞɵ ɧɚɱɧɭɬ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ Ʉɭɛɨɤ ɚɜɝɭɫɬɚ ɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɧɟɬ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɭɠɟ ɚɜɝɭɫɬɚ Ʉɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɫɟɡɨɧɵ ɤɨɦɚɧɞɵ ɝɪɭɩɩɵ ©Ȼª ɫɵɝɪɚɸɬ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɝɪɭɩɩɵ ©Ⱥª ɜ Ɍɟɦɢɪɬɚɭ ɝɞɟ ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ ɮɢɧɚɥ ɢ ɦɚɬɱ ɡɚ ɬɪɟɬɶɟ ɦɟɫɬɨ

ȼɫɟɦɢɡɜɟɫɬ ɧɵɣ ɩɨ ɩɪɨ ɲɥɨɦɭ ɫɟɡɨɧɭ ɝɨɥɤɢɩɟɪ ɏɄ ©Ⱥɪɥɚɧª ȿɜ Ƚɪɭɩɩɚ©Ⱥª ɝɟɧɢɣ ɐɚɪɟ ɝɨɪɨɞɰɟɜ ɫɦɟ ©ɂɪɬɵɲª ɉɚɜɥɨɞɚɪ

ɧɢɥɤɥɭɛ ©Ⱥɪɵɫɬɚɧª Ɍɟɦɢɪɬɚɭ

ȿɜɝɟɧɢɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ©ɇɨɦɚɞª Ⱥɫɬɚɧɚ

ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɪɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪ- ©Ⱥɫɬɚɧɚª Ⱥɫɬɚɧɚ

ɫɬɜɚɡɚɩɨɦɧɢɥɫɹɜɫɟɦɛɨɥɟɥɶ- ©Ⱥɥɦɚɬɵª Ⱥɥɦɚɬɵ

ɳɢɤɚɦɫɜɨɟɣɜɫɩɵɥɶɱɢɜɨɫɬɶɸ Ƚɪɭɩɩɚ©Ȼª ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ- ©Ⱥɪɥɚɧª Ʉɨɤɲɟɬɚɭ

ɫɬɶɸ ɢ ɧɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶɸ Ʉ ©Ȼɟɣɛɚɪɵɫª Ⱥɬɵɪɚɭ

ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɞɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ©Ȼɟɪɤɭɬª Ʉɚɪɚɝɚɧɞɚ

ɡɪɟɥɢɳ ɐɚɪɶ ɩɨɤɢɧɭɥ ɬɪɨɧ ©Ƚɨɪɧɹɤª Ɋɭɞɧɵɣ

Ɍɟɩɟɪɶɨɧɡɚɣɦɟɬɦɟɫɬɨɜɨɜɪɚ- ©Ɍɨɪɩɟɞɨª ɍɫɬɶɄɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɀɚɧɧɚȼɍɅɖɎȿɊɌ


8

ɇɚɫɜɹɡɢ

№ 21 3 июля 2014 года

ɉɈȽɈɊəɑɂɆɋɅȿȾȺɆ

ɫɜɨɟɝɨ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɤɨɧɹ ɨɩɚɫɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɥ ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɧɨ ɩɨɧɚɞɟɹɥɫɹ ɧɚ ©ɚɜɨɫɶª ɱɬɨ ɟɝɨ ɢ ɩɨɞɜɟɥɨ ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɧɨɱɢ ɫɨ ɞɜɨɪɚ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨ ɧɟ ©ɘɛɢɥɟɣɧɵɣª ɟɝɨ ɦɚɲɢɧɚ ɦɚɪɤɢ ȼȺɁ ɛɵɥɚ ɭɝɧɚɧɚ ȼɨɪɩɪɨɧɢɤɜɚɜɬɨɱɟɪɟɡɪɚɡɛɢ ɬɨɟ ɨɤɧɨ ɉɪɨɤɚɬɚɜɲɢɫɶ ɩɨɱɬɢ ɞɨ ɭɬɪɚ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɛɵɥ ɡɚɞɟɪ ɇɚ ɞɧɹɯ ɜ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɠɚɧ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɛɚɬɚɥɶɨɧɚ ɍȼȾ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɞɨɪɨɠɧɨɩɚɬɪɭɥɶɧɨɣɩɨɥɢɰɢɢɢ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɵ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧ ɫɟɣɱɚɫɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɚɪɟɫɬɨɦ ɬɪɚ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɭ ɧɟɺ ɜ ɦɚɝɚɡɢ ɧɟ ©ɉɚɣɞɚª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɉɖəɇɄɂ± ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɭɤɪɚɥɢ ɋɆȿɊɌɖ ɫɭɦɤɭɝɞɟɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɞɟɧɶɝɢɢ ɡɨɥɨɬɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭɬɟɧɝɟɉɨɝɨɪɹ ɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ ɨɩɟɪɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧ ɧɵɦ ɨɬɞɟɥɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨ ɥɢɰɢɢ ɤɚɩɢɬɚɧɨɦ Ȼɚɭɵɪɠɚɧɨɦ Ⱥɥɶɦɚɝɚɦɛɟɬɨɜɵɦ ɡɚɞɟɪɠɚɧɚ ɭɪɨɠɟɧɤɚɝɨɪɨɞɚɄɨɤɲɟɬɚɭȼɟ ɞɟɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟ

ɜ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɨɥɶ ɧɢɰɵ ɢɡ ɞɚɱɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɨ Ɂɟɪɟɧɞɢɧɫɤɨɣɬɪɚɫɫɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɠɢɬɟɥɶɝɨɪɨɞɚɫɞɢɚɝɧɨɡɨɦ©ɡɚ ɤɪɵɬɚɹ ɱɟɪɟɩɧɨɦɨɡɝɨɜɚɹ ɬɪɚɜ ɦɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɫɚɞɢɧɵ ɢ ɭɲɢɛɵ ɝɨɥɨɜɵ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɟ ɨɩɶɹɧɟɧɢɟª Ɉɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɬɪɚɜɦ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɣ ɫɤɨɧɱɚɥ ɫɹ ɉɨ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɸ ɜ ɫɨɜɟɪ ɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɝɪɋ ɝɨɞɚ ɪɨɠ ɞɟɧɢɹɪɚɧɟɟɧɟɫɭɞɢɦɵɣ Ʉɚɤɩɨɹɫɧɹɟɬɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɣ ɨɧɢ ɜɵɩɢɜɚɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨ ɬɟɪɩɟɜɲɢɦ ɩɨɪɭɝɚɥɢɫɶ ɫɫɨɪɚ ɩɟɪɟɪɨɫɥɚ ɜ ɞɪɚɤɭ ɂɦɟɸɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɤɢɟɢɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ Ɇɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ± ɚɪɟɫɬ ɈȻɆȺɇɍɌɈȿȾɈȼȿɊɂȿ

ɍȽɇȺɅ±ɋȿɅ Ɉɬɨɦɱɬɨɫɬɚɜɢɬɶɧɚɫɬɢɯɢɣ ȼ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɍȼȾ ɩɨ ɧɭɸ ɫɬɨɹɧɤɭ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɭɩɢɥɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ

Ƚɪɇɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɹɧɚɩɨɪɹ ɞɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɤɨɦɨɣ ɭɟɡɠɚɜɲɟɣ ɜ ɝɨɫɬɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ ɩɟɪɟɞɚ ɥɚ ɫ ɧɟɣ ɟɜɪɨ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ ɪɨɞɧɵɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɧɶɝɢ ɫɜɨ ɟɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɧɚɤɨɦɚɹ ɢɯ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɚ ɩɪɢɫɜɨɢɥɚ ɜ ɫɱɟɬ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɨɥɝɚ Ɂɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɞɟɪɠɚɧɚ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɛ ɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɫɨɡɧɚɥɚɫɶ Ɇɟɪɚ ɩɪɟɫɟ ɱɟɧɢɹɩɨɞɩɢɫɤɚɨɧɟɜɵɟɡɞɟ

ɞɚɪɹ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɡɥɨɭ ɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɡɚɞɟɪɠɚ ɧɵ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɠɢɬɟɥɶ Ɂɟ ɪɟɧɞɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɠɟɧɟɰ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ Ɍɪɟɬɢɣɠɟɛɵɜɲɢɣɪɚɛɨɬɧɢɤ ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ȼɫɟ ɦɨ ɥɨɞɵɟɪɟɛɹɬɚɟɞɜɚɞɨɫɬɢɝɲɢɟ ɥɟɬɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɉɪɢɨɛɵ ɫɤɟ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɭɤɪɚɞɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɢɡɴɹɬɵ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɧɹɬɵɯ ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɟ ɫɨ ɡɧɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɛɨɣɧɨɦ ɧɚɩɚɞɟ ɋɊȺȻɈɌȺɇɈɑȿɌɄɈɂ ɧɢɢ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɢɡɨɥɹɬɨɪɟ ɜɪɟ Ɉɤɨɥɨ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɚɫɨɜ ɭɬɪɚ ɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ȼɟɞɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯɥɢɰɜɦɚ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɤɚɯɫɨɜɟɪɲɢɥɚɪɚɡɛɨɣɧɨɟɧɚ ɩɚɞɟɧɢɟɧɚȺɁɋʋ©ɗɬɚɥɨɧ Ⱥɜɬɨª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜ ɪɚɣ ɨɧɟ ɨɛɴɟɡɞɧɨɣ Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɬɪɚɫɫɵ ɇɚɩɚɞɚɜɲɢɟ ɜɵɫɬɪɟ ɥɢɥɢ ɜ ɨɯɪɚɧɧɢɤɚ ɢɡ ɬɪɚɜɦɚ ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɢɫɬɨɥɟɬɚ ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨɡɚɜɥɚɞɟɥɢɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶɸɜ ɫɭɦɦɟɬɟɧɝɟȻɥɚɝɨ

ɉɊəɑɖɌȿ ɋɉɂɑɄɂ ɈɌȾȿɌȿɃ

ǐljǠǑǚǛǗǛǜNjǗNjǚǎǕ ©Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɤ ɦɟɥɤɢɦ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ± ɜɚɠɧɵɣ ɲɚɝ ɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɜɟɫɬɢ ɦɟɪɵ ɧɚɤɚɡɚ ɧɢɹɡɚɯɭɥɢɝɚɧɫɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɹ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɞɟɥɚɯ ɢ ɪɟɡɸɦɟ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹɩɪɢɩɪɢɟɦɟɧɚɪɚ ɛɨɬɭɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɩɨɤɚɪɶɟɪ ɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɧɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢª ɫɤɚɡɚɥ ɜ ɫɜɨɟɦ ɉɨ ɫɥɚɧɢɢȽɥɚɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɇɭɪ ɫɭɥɬɚɧɇɚɡɚɪɛɚɟɜ Ɋɚɡɜɢɬɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɹ ɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɝɨɞɜɨɪɚɱɢɫɬɵɯɭɥɢɰ ɢɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɯɥɢɰ Ɇɵɧɟɞɨɥɠɧɵɦɢɪɢɬɶɫɹɞɚɠɟ ɫɫɚɦɵɦɢɦɚɥɵɦɢɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟ ɧɢɹɦɢ ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨɦ ɛɟɫɤɭɥɶ ɬɭɪɶɟɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭɷɬɨɧɚɪɭɲɚɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɨɣ ɫɧɢɠɚ ɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɟɬɩɨɱɜɭɞɥɹɛɨɥɟɟɫɟɪɶɟɡ ɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɋɥɟɞɭɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ©ɧɭɥɟɜɨɣ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢªɤɛɟɫɩɨɪɹɞɤɭɜɬɟ ɤɭɳɟɦɝɨɞɭɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨ ɞɚɄɨɤɲɟɬɚɭɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɍȼȾ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɪɟɫɟ ɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɦɟɫɬ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶ ɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɨɫɚ ɦɭɫɨɪɚ ɜ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɢɥɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɁɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɫɬɚɬɶɢɄɊɄɨ Ⱥɉɜɵɛɪɨɫɦɭɫɨɪɚɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɧɵɯɦɟɫɬɚɯ ɫɟɦɟɱɤɢɨɤɭɪɤɢɛɭ ɬɵɥɤɢ ɫɧɚɱɚɥɚɝɨɞɚɡɚɞɟɪɠɚɧɨ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣɢɡɧɢɯ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɦɭɚɪɟɫɬɭ ɫɪɨɤɚɪɟɫɬɚɨɬɞɨ ɫɭɬɨɤ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɲɬɪɚɮɭ ɨɬ ɞɨ ɦɟɫɹɱɧɵɯ ɪɚɫ ɱɟɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɇɚɥɨɠɟɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɲɬɪɚɮɨɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭɦɥɧɬɵɫɬɟɧɝɟ ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɡɞɟɩɢɲɭɬɢɝɨɜɨɪɹɬ ɨɤɭɥɶɬɭɪɟɢɷɬɢɤɟɩɨɜɟɞɟɧɢɹɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɯɨɪɨɲɨ ɢ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɥɨɯɨ ɇɨɞɨɫɢɯɩɨɪɥɸɞɢɧɚɲɢɧɟɦɨ ɝɭɬ ɩɨɧɹɬɶ ɱɬɨ ɧɟ ɬɚɦ ɱɢɫɬɨ ɝɞɟ

ɦɟɬɭɬɚɬɚɦɝɞɟɧɟɫɨɪɹɬ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɍȼȾ ɝ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɸ ɫɬɢ ɯɢɣɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ Ɍɚɤɢɟ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭɥ ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ ɭɥɋɜɟɪɞɥɨɜɚ ɭɥ Ƚɚɛɞɭɥɥɢɧɚ ± ɭɥ Ɇɢɪɡɨɹɧɚ ɭɥ Ƚɚɛɞɭɥɥɢɧɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ȺɁɋ ©Ʉɚɡɦɭɧɚɣɝɚɡª ɦɤɪ ȼɚɫɢɥɶɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪɟ ɤɪɟɫɬɨɤ ɭɥɢɰ Ɍɚɲɟɧɨɜɚ ɢ Ȼɚɣ ɬɭɪɫɵɧɨɜɚɭɥȽɚɫɬɟɥɥɨɢɞɪ ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɪɚɫɤɥɟɢɜɚɸɳɢɦɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɩɨɥɢɰɢɢ ɡɜɨɧɹɬɩɨɭɤɚɡɚɧɧɵɦɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ɜɵɡɵɜɚɸɬɧɚɭɱɚɫɬɤɢɩɪɚɜɨɧɚɪɭ ɲɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɚɞɦɢɧɢ ɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɞɟɥɚɩɨɫɬɄɊɄɨ Ⱥɉ Ɍɚɤ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɫɤɥɟɣɤɭ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɚɞɦɢ ɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɰ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɝɨɪɨɞɚɩɨɦɟɫɬɢɥɚɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ©Ƚɚɛɞɭɥ ɥɢɧɚªɩɨɭɥȺɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚɨɤɥɭɛɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜ ©ɒɚɧɵɪɚɤª ɉɪɚɜɨ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɚ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧ ɧɨɫɬɢɩɨɫɬɄɊɄɨȺɉɧɚɥɨ ɠɟɧɲɬɪɚɮɜɪɚɡɦɟɪɟɬɟɧɝɟ ɤɨɬɨɪɵɣɜɡɵɫɤɚɧ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤ ɚɞɦɢɧɢ ɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢ ɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɦɟɫɬɢɜɲɢɟ ɨɛɴ ɹɜɥɟɧɢɹɨɛɭɫɥɭɝɚɯɫɚɧɬɟɯɧɢɤɚɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ©ɚɹɲɤɨɥɚªɨɛɭɫɥɭ ɝɚɯɚɜɬɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚ±ɧɚɥɨɠɟɧɚɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣɲɬɪɚɮɜɪɚɡɦɟɪɟ ɆɊɉ ɬɟɧɝɟ ɇɚɪɹɞɭɫɷɬɢɦɜɪɚɦɤɚɯɛɥɚɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚ ɛɨɬɚɨɩɪɢɧɹɬɢɢɦɟɪɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɣɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɥɨɜɨɣɐɟɧɬɪ©Ⱥɥɚɬɚɭªɧɚ ɪɭɲɟɧɚ ɨɛɲɢɜɤɚ ɩɥɢɬ ɡɞɚɧɢɹ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɩɪɢɜɥɟɱɟɧɤɚɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɄɊɄɨɛȺɉ ɭɥȺɛɚɹɥɟɱɟɛɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ©Ⱥɜɢɰɟɧɧɚª ɫɧɟɫɟɧɨ ɨɝɪɚɠɞɟ ɧɢɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɢɩɨɫɬɄɊɨɛȺɉ ɭɥ Ⱥɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚ  ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɋɒʋɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɫɬɢɯɢɣɧɚɹ

ɫɜɚɥɤɚ Ⱥɪɟɧɞɚɬɨɪɵ ɫɤɥɚɞɨɜ ɩɪɢ ɜɥɟɱɟɧɵ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬ ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɫɬɄɊɨɛȺɉ ȼ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ ɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɨ ɩɭɳɟɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɟɡ ɞɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɨɜɨɫɬɪɨɟɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɫɭɛɴ ɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞ ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȾɨɦɚɞɪɭɠɛɵɌȾ©ȽɥɨɛɭɫªɌɈɈ ©Ⱥɥɭɚɫɬɪɨɣª©Ⱥɦɢɪɫɬɪɨɣªɢɞɪɭ ɝɢɟ Ɍɚɤɠɟɡɚɜɵɧɨɫɝɪɹɡɢɧɚɩɪɨ

ɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨ ɫɬ ɄɊɄɨȺɉ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɥɨɠɟɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɲɬɪɚ ɮɨɜɧɚɫɭɦɦɭɬɟɧɝɟ Ɂɚɜɵɛɪɨɫɦɭɫɨɪɚɧɚɩɪɨɟɡɠɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨ ɫɬ ɄɊɄɨȺɉ ɫɨɫɬɚɜ ɥɟɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨ ɬɨɤɨɥɨɜ ɧɚɥɨɠɟɧɨ ɲɬɪɚɮɨɜ ɧɚ

ɫɭɦɦɭɬɟɧɝɟȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟ ɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢ ɠɟɧɢɹɨɲɬɪɚɮɨɜɚɧɧɵɯɧɚɫɭɦɦɭ ɬɟɧɝɟɚɬɚɤɠɟɞɨɥɠɧɨɫɬ ɧɵɯɥɢɰɡɚɜɵɩɭɫɤɧɚɥɢɧɢɸɜɨɞɢ ɬɟɥɟɣ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɧɚɫɭɦ ɦɭɬɟɧɝɟ ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢɩɨ ɥɢɰɢɢɍȼȾɝɄɨɤɲɟɬɚɭɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢɞɨɪɨɠɧɨɣɢɧɫɩɟɤ ɰɢɢɩɪɢɧɹɬɵɦɟɪɵɩɨɧɟɞɨɩɭɳɟ ɧɢɸ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɝɚɡɨɧɚɯɚɬɚɤɠɟɦɨɣɤɢɬɟɯɧɢɤɢɜ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨ ɭɥ ȻɆɨɦɵɲɭɥɵ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ ɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟ ɱɟɧɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɄɋɄ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɭɫɬɚ ɧɨɜɤɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦɪɚɣɨɧɟ ɋɢɥɚɦɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɢɧɫɩɟɤɬɨ ɪɨɜɩɨɥɢɰɢɢɍȼȾɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚɛɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɩɭɧɤɬɵɩɨ ɩɪɢɟɦɭɰɜɟɬɧɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚȼɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɩɭɧɤɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɟɦɨɦ ɱɟɪɧɨɝɨ ɢɰɜɟɬɧɨɝɨɦɟɬɚɥɥɚɧɟɢɦɟɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ ɧɨɫɬɶ ɉɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɚɦ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɞɥɹɩɪɢ ɧɹɬɢɹɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɜ ȾȻɗɄɉɩɨȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ȼɨɞɢɧɢɡɥɟɬɧɢɯɞɧɟɣɤɚɩɢɬɚɧ ɩɨɥɢɰɢɢ ɋɟɪɝɚɡɵ Ɇɟɣɪɦɚɧɨɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɤɪɢ ɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɧɚ ɯɨɞɹɫɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɵɟɯɚɥ ɩɨ ɮɚɤɬɭɤɪɚɠɢɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ©Ʉɚɦɚª ɩɨɚɞɪɟɫɭɭɥɢɰɚȿɥɟɦɟɫɨɜɚ Ɂɚɤɨɧɱɢɜ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɨɫɦɨ ɬɪɭ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɮɨɬɨ ɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɭ ɜɵɲɟɥɧɚɭɥɢɰɭȼɷɬɨɜɪɟɦɹɢɡ ɨɤɨɧ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ ɞɨɦɚɜɚɥɢɥɝɭɫɬɨɣɞɵɦɇɟɪɚɡ ɞɭɦɵɜɚɹ ɤɚɩɢɬɚɧ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɨɞ ɧɹɥɫɹɧɚɜɬɨɪɨɣɷɬɚɠȼɷɬɨɜɪɟ ɦɹ ɤ ɧɟɦɭ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɞɨɫɩɟɥ ɦɨɥɨɞɨɣɩɚɪɟɧɶ ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɜɫɤɪɵɜɞɜɟɪɶɨɧɢ ɭɜɢɞɟɥɢ ɱɬɨ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚɯɨ ɞɢɬɫɹ ɦɚɥɶɱɢɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬɋɟɪɝɚɡɵɆɟɣɪɦɚɧɨɜɜɵɜɟɥ ɧɚɩɭɝɚɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɡ ɤɨɦ ɧɚɬɵ ɩɨɞɜɟɥ ɤ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦɭ ɨɤɧɭɋɚɦɠɟɜɦɟɫɬɟɫɦɨɥɨɞɵɦ ɩɚɪɧɟɦ ɫɨɫɟɞɨɦ ɩɨɝɨɪɟɥɶɰɟɜ ɧɚɤɪɵɜɲɢɫɶ ɦɨɤɪɵɦ ɩɨɥɨɬɟɧ ɰɟɦɫɬɚɥɬɭɲɢɬɶɨɱɚɝɜɨɡɝɨɪɚ ɧɢɹȽɨɪɟɜɲɢɣɦɚɬɪɚɰɢɥɟɠɚɜ ɲɢɣ ɧɚ ɩɨɥɭ ɤɨɜɟɪ ɜɵɬɚɳɢɥɢ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɢ ɡɚɥɢɥɢ ɜɨɞɨɣ ɍɠɟ ɧɚɭɥɢɰɟɦɚɥɶɱɢɤɩɨɹɫɧɢɥɱɬɨ ɢɝɪɚɥ ɫɨ ɫɩɢɱɤɚɦɢ ɚ ɤɨɝɞɚ ɡɚ ɝɨɪɟɥɫɹ ɦɚɬɪɚɰ ɢɫɩɭɝɚɜɲɢɫɶ ɨɬɤɪɵɥ ɨɤɧɨ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɚ ɫɚɦ ɫɩɪɹɬɚɥɫɹ ɨɤɨɥɨ ɤɪɨɜɚɬɢ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦɫɨɫɟɞɟɣɷɬɨɬɫɥɭɱɚɣɧɟ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɧɟɟ ɨɧɢ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢ ɥɚɦɢ ɬɭɲɢɥɢ ɩɨɠɚɪ ɭɫɬɪɨɟɧ ɧɵɣɦɚɥɶɱɢɤɨɦɌɚɤɠɟɫɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨɦɚɬɶɪɟɛɟɧɤɚɱɚɫɬɨɨɫɬɚɜɥɹ ɟɬɞɟɬɟɣɞɨɦɚɨɞɧɢɯ ɇɟ ɨɤɚɠɢɫɶ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɹ ɞɨɦɤɚɩɢɬɚɧɚɩɨɥɢɰɢɢɋɟɪɝɚɡɵ Ɇɟɣɪɦɚɧɨɜɚɢɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɬɨɝ ɦɨɝ ɛɵɬɶɩɟɱɚɥɶɧɵɦ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ


9

ɉɭɥɶɫɪɟɝɢɨɧɨɜ [

ȿɇȻȿɄɒɂɅɖȾȿɊɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

«Казгер-КУС» строит вторую птицефабрику

ȽɥɚɜɚɪɟɝɢɨɧɚɋɟɪɝɟɣɄɭɥɚɝɢɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɛɴɟɡɠɚɬɶ ɪɚɣɨɧɵ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɩɪɟɫɫFɥɭɠɛɚ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚ ɨɱɟɪɟɞɢ ɛɵɥ ȿɧ ɛɟɤɲɢɥɶɞɟɪɫɤɢɣ ɉɟɪɜɵɦ ɞɟɥɨɦ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɟɬɢɥ ɫɪɟɞɧɢɟ ɲɤɨɥɵ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɍɥɝɢ ɢ Ʉɚɡɝɨɪɨɞɨɤ Ɂɞɟɫɶ ɢɞɟɬ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬɡɞɚɧɢɹɉɟɪɟɞɍɥɝɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɧɚɱɚɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣɚɦɛɭɥɚɬɨɪɢɢɧɚɱɟ ɥɨɜɟɤ Ⱦɚɥɟɟ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɟɬɢɥ

ɪɚɣɨɧɧɵɣ ɞɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɦɟɧɢ Ȼɢɪɠɚɧ ɫɚɥɚ ɪɚɣɨɧɧɭɸ ɛɨɥɶ ɧɢɰɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɤɨɟɤ ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɞɟɫɶ ɬɪɭɞɹɬɫɹ 

ɜɪɚɱɟɣȽɥɚɜɚɪɟɝɢɨɧɚɡɚɲɟɥɢɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ©Ʉɭɧɲɭɚɤª Ɂɞɟɫɶ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɤɨɥɨ ɞɨɲɤɨɥɹɬ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨ ɝɨ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɌɈɈ ©ɄɚɡɝɟɪɄɍɋª ɢ ɩɨɫɟɬɢɥ ɫɬɪɨɹɳɭɸɫɹ ɜɬɨɪɭɸ ɩɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɭ ɂɬɨɝɢ ɩɨɟɡɞɤɢ ɋɟɪɝɟɣɄɭɥɚɝɢɧɩɨɞɜɟɥɧɚɜɫɬɪɟ ɱɟɫɚɤɬɢɜɨɦɪɚɣɨɧɚɝɞɟɞɚɥɤɨɧ ɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɦɟɫɬɧɵɦ ɜɥɚɫɬɹɦ

[ ɒɈɊɌȺɇȾɂɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

&ɸɛɢɥɟɟɦɪɚɣɨɧ

ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɲɨɪɬɚɧɞɢɧɰɵ ɩɪɚɡɞɧɭɸɬɥɟɬɢɟɫɨɞɧɹɨɛ ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɉɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ ɝɨɞɭ ɢ ɫɟɣ ɱɚɫɡɚɧɢɦɚɟɬɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɤɜɤɦ Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ ± ɚɝɪɚɪɧɨɢɧ ɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹ ȼ ɩ ɇɚɭɱɧɵɣ

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞ ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɯɨ ɡɹɣɫɬɜɚ ɢɦȺȻɚɪɚɟɜɚ ɛɵɜɲɢɣ ȼɇɂɂɁɏ ɝɞɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɥɭɱɲɢɟ ɫɨɪɬɚ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɞɪɭ ɝɢɯɤɭɥɶɬɭɪȼɩɀɨɥɵɦɛɟɬɪɚɫ ɩɨɥɨɠɟɧ ɪɭɞɧɢɤ ©Ʉɚɡɡɨɥɨɬɨª ɝɞɟɞɨɛɵɜɚɸɬɡɨɥɨɬɨɢɰɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ȼɫɟ ɫɟɥɶɯɨɡɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɭɥɶ ɬɭɪɚ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɭɪɨɠɚɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɦɚɫɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ  ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɥɚ ɜɢɬɫɹ ɬɪɭɞ ɯɥɟɛɨɪɨɛɨɜ ɪɚɣɨɧɚ

ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɪɟɠɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɪɨɞɧɨɣɡɟɦɥɟ ȼ ɱɟɫɬɶ ɥɟɬɢɹ ɒɨɪɬɚɧ ɞɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɨɣɞɟɬɤɨɧɧɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ȼ ɩɪɨ ɝɪɚɦɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɤɩɚɪ ɫɤɚɱɤɢ ɧɚ ɤɦ ɤɭɧɚɧ±ɛɚɣɝɚ ɤɨɧɤɭɪ ɛɟɝɚ ɪɵɫɚɤɨɜ ɬɨԕ±ɛɚɣ ɝɚ ɚɥɚɦɚɧɛɚɣɝɚ ɚɭɞɚɪɵɫɩɚԕ ԕɵɡԕɭɭ Ʉ ɭɱɚɫɬɢɸ ɞɨɩɭɫɤɚ ɸɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɡ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɨɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬ ɫɬɜɭɸɳɭɸɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɣɞɟɬ ɢɸɧɹ ɜ ɒɨɪɬɚɧɞɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣ ɨɧɟ

[

№ 21 3 июля 2014 года

ȿȽɂɇȾɕɄɈɅɖɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

Ⱦɟɥɨɜɚɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ" Ʌɟɝɤɨ ɇɟɞɚɜɧɨɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɨɬɤɪɵ ɬɢɟ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞ ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɐɉɉ ɜɫ ȿɝɢɧɞɵɤɨɥɶ Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚɱɢɧɚ ɸɳɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞ ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ ɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢ ɦɚɬɟɥɟɣɧɚɦɟɫɬɟ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ Ɋɐɉɉ ȿɝɢɧ ɞɵɤɨɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɡɦɟ ɫɬɹɬɫɹɜɡɞɚɧɢɢɇɭɪɈɬɚɧɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɫ ȿɝɢɧɞɵɤɨɥɶ ɭɥ ɉɨɛɟɞɵ Ɉɧɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ©Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɛɢɡɧɟɫɚ ª ©Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɡɚ ɧɹɬɨɫɬɢ ª ©Ⱥɝɪɨɛɢɡɧɟɫ ª ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨ ɜɚɧɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ  ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ  ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɬɨɪɝɨɜɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɜɹɡɶ  ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ȼ ɫɮɟɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ

ɫɬɜɚɡɚɧɹɬɨɱɟɥɨɜɟɤɈɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɜ ɫɭɦɦɟ ɬɵɫɬɟɧɝɟ ɐɟɧɬɪ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ ɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɚɯ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɷɤɨɧɨɦɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɦɟɬɢɥɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɨɬɞɟɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨ ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ȿɝɢɧɞɵɤɨɥɶ ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɚɦɚɬȺɛɵɤɟɟɜ

ɉɈȾɉɂɋɄȺȼɧɢɦɚɧɢɟ

ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜɨɜɫɟɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯɫɜɹɡɢɧɚɱɢɧɚɹɫɥɸɛɨɝɨɦɟɫɹɰɚ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɦɟɫɹɰ±ɬɟɧɝɟ

ɇɚɲɢɧɞɟɤɫ

Ƚɚɡɟɬɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

1500

66905

00

14

ɋɌȿɉɇɈȽɈɊɋɄ ]

Новация экономит до 30% энергии

14

66905 Ƚɚɡɟɬɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

1500 14

[

00 14

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ©ȼɡɝɥɹɞ ɜ ɗɄɋɉɈª ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɂɝɨɪɶ Ʉɚɪɚɫɟɜ ɢɡ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪ ɫɤɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɷɧɟɪ ɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɤɢ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯɭɪɨɤɨɜɬɪɭɞɚ ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɤɚɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹɲɤɨɥɶɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɷɤɨ ɧɨɦɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨɫɬɢ ɝɚɟɬ ɋɭɬɶ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɧɢ ɪɚɛɨ ɬɚɸɬ ɨɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫɬɚɪɵɯ ɫɬɢɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɬɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨ ɦɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Ɍɚɤɠɟ ɨɧɢ ɨɱɟɧɶ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɟ ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɜ ɪɭɤɚɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɚɜɬɨɪɢɞɟɢ ȼɫɟɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ

ɢɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɟɫɬɚɧɤɢɫɞɟɥɚ ɧɵɥɢɱɧɨɚɜɬɨɪɨɦɢɟɝɨɨɞɧɨ ɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɉɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɧɟɛɨɥɶ ɲɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɷɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣɧɢɧɚɢɯɤɚɱɟɫɬɜɨȺ ɬɚɤɤɚɤɧɚɭɪɨɤɚɯɬɪɭɞɚɛɨɥɶ ɲɢɟɩɨɞɟɥɤɢɧɟɫɨɡɞɚɸɬɫɹɬɨ ɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɚ ɬɨɱɧɨ ɭɜɟɪɹɟɬ ɂɝɨɪɶ Ʉɚɪɚ ɫɟɜ ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɧɨ ɪɚɧɶɲɟ ɭɪɨɤɢ ɬɪɭɞɚ ɞɚɜɚɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɧɚɫɬɨɹ ɳɢɣ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɬɚɧɨɤ ɢ ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɦ ɪɚɛɨ ɬɚɬɶ ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢɫɶ ɧɚɜɵɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟɸɧɨɲɟɤɨɬɨɪɵɣɫɨ ɛɢɪɚɥɫɹ ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɫɬɜɨȾɥɹɷɬɨɝɨɢɛɵɥɢɧɭɠɧɵ ɦɨɳɧɵɟɫɬɚɧɤɢ

ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª


10 № 21 3 июля 2014 года

ȼɫɜɨɛɨɞɧɭɸɦɢɧɭɬɤɭ Анекдоты ɇɚɫɜɞɟɬɫɬɜɟɧɟɦɨɝɥɢɡɚɝɧɚɬɶ ɞɨɦɨɣɱɬɨɛɯɨɬɹɛɵɩɨɟɥɢ Ɍɟɩɟɪɶɞɟɬɟɣɧɟɦɨɝɭɬɜɵɝɧɚɬɶ ɧɚɭɥɢɰɭɱɬɨɛɯɨɬɹɛɵɩɨɞɵɲɚɥɢ Ɇɭɠɢɤɡɚɛɨɥɟɥɝɪɢɩɩɨɦɀɟɧɚ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɟɦɭ ɜ ɧɨɫ ɤɚɩɥɢ ɡɚɤɚɩɚɬɶɡɚɲɥɚɫɫɵɧɨɦɜɤɨɦɧɚɬɭ ɠɞɟɬɩɨɤɚɩɪɨɫɧɟɬɫɹɋɵɧɲɟɩɨɬɨɦ ²Ɇɚɞɚɱɟɝɨɬɵɠɞɟɲɶ"Ɂɚɤɚɩɵɜɚɣɩɨɤɚɫɩɢɬ Ɇɭɠɢɤɫɤɜɨɡɶɫɨɧ ² Ɋɚɧɨ ɦɟɧɹ ɡɚɤɚɩɵɜɚɬɶ ² ɬɟɥɨɟɳɟɧɟɨɫɬɵɥɨ ɋɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ²ɇɚɡɨɜɢɬɟɜɚɲɢɫɢɥɶɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵ ²ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ² ɋɩɚɫɢɛɨ ɦɵ ɫɜɹɠɟɦɫɹ ɫ ɜɚɦɢ ²əɩɨɞɨɠɞɭɡɞɟɫɶ ɀɟɧɫɤɚɹɥɨɝɢɤɚɠɞɚɬɶɩɪɢɧɰɚɚɩɨɬɨɦɜɨɡɦɭɳɚɬɶɫɹɱɬɨɨɧ ɥɟɠɢɬɧɚɞɢɜɚɧɟɢɧɟɜɤɚɥɵɜɚɟɬ ɤɚɤɪɚɛɨɱɢɣɢɥɢɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ ²ȼɱɟɪɚɩɪɢɡɧɚɥɫɹɧɟɜɟɫɬɟɜɨ ɜɫɟɯɫɜɨɢɯɩɪɨɲɥɵɯɝɪɟɯɚɯ ²ɇɭɢɱɬɨ" ² ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɦɨɝɥɨ ɑɟɪɟɡ ɞɜɟɧɟɞɟɥɢ²ɫɜɚɞɶɛɚ Ɍɪɢ ɦɭɠɢɤɚ ɛɟɝɭɬ ɡɚ ɨɬɯɨɞɹɳɢɦ ɩɨɟɡɞɨɦ Ⱦɜɨɟ ɭɫɩɟɜɚɸɬ ɡɚɩɪɵɝɧɭɬɶ ɬɪɟɬɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢ ɡɚɥɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɯɨɬɨɦ Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɩɨɜɨɤɡɚɥɭ ɟɯɚɥɢ ɫɜɨɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɬɚɧɨ²ɇɭɢɱɬɨɫɦɟɲɧɨɝɨ" ɜɨɤ ɪɟɛɹɬɢɲɤɢ ɝɥɹɞɟɥɢ ɞɪɭɝ ² Ⱦɚ ɷɬɢ ɞɜɚ ɩɪɢɞɭɪɤɚ ɦɟɧɹ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɢ ɞɚɠɟ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɜɨɠɚɥɢ ɨɱɟɧɶ ɬɢɯɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɉɚɰɚɧ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɧɨɫɧɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥ Ɇɭɠɢɤɨɬɴɟɡɠɚɟɬɫɨɫɬɨɹɧɤɢ ɫɥɨɜɚ ɚ ɦɚɥɵɲɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɜɧɹɬɧɨɱɬɨɬɨɥɟɩɟɬɚɥɚɢɡɪɟɞ- ɢɤɥɚɞɟɬɡɚɩɢɫɤɭ©Ɇɟɫɬɨɧɟɡɚɤɚ ɇɨ ɜɨɬ ɩɨɪɚ ɩɨɩɭɬɱɢɤɚɦ ɧɢɦɚɬɶ ɩɪɨɤɨɥɸ ɲɢɧɵª ɉɪɢɜɵɯɨɞɢɬɶ ɦɭɠɱɢɧɚ ɛɟɪɟɬ ɧɚ ɟɡɠɚɟɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ² ɧɚ ɟɝɨ ɦɟɫɬɟ ɪɭɤɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɢɪɨɧɢɱɟɫɤɢ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣ ɤɚɬɨɤ ɪɹɞɨɦ ɲɢɥɨɢɡɚɩɢɫɤɚ©ɍɫɩɟɯɨɜª ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ²ɇɭɱɬɨɫɵɧɫɭɦɟɥɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɟɜɨɱɤɨɣ" ɍɡɧɚɥ ȿɫɥɢ ɛɵ ɞɟɪɟɜɶɹ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢ ɤɚɤɟɟɡɨɜɭɬ" ɇɚ ɱɬɨ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ :L)L ɦɵ ɡɚɫɚɞɢɥɢɛɵɢɦɢɜɫɸɩɥɚɧɟɬɭɧɨɨɧɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɤɢɫɥɨ²ȾɚɭɡɧɚɥɌɚɧɹ Ɉɬɟɰɩɨɫɦɨɬɪɟɥɧɚɨɬɩɪɵɫɤɚ ɪɨɞɤɨɬɨɪɵɦɦɵɞɵɲɢɦ ɫ ɢɡɭɦɥɟɧɢɟɦ ɟɯɚɥɢɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɟɞɨɥɝɨ ɢ ɫ ɫɭɝɭɛɨ ɦɭɠɫɤɢɦ ɉɨɞɨɣɞɢ ɤ ɤɨɦɭɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɢɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɪɚɫɬɭɳɟɝɨɤɨɧɤɭɪɟɧ- ɞɨɦɚɲɧɢɯɫɤɚɠɢ©ɬɟɛɹɤɬɟɥɟɮɨɧɭª ɞɚɣ ɩɭɥɶɬ ɨɬ ɬɟɥɢɤɚ ɢ ɬɚɜɵɞɨɯɧɭɥ ɫɦɨɬɪɢɡɚɪɟɚɤɰɢɟɣ ²ɇɭɬɵɨɪɟɥ

ÃÖçèäõïÞÛÞçèäæÞÞÞÝÜÞÝãÞ ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɚɜɳɢɰɟɣɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ²ɑɬɨɠɟɥɚɟɬɟ" ² ɍ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɩɨɦɢɞɨɪɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɫɨɤɭ" ɑɟɪɟɡɦɢɧɭɬɭɩɨɢɫɤɨɜɫɪɟɞɢ ɛɚɧɨɤ ²ɇɟɬɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɚɬɧɨɦ ²Ɍɨɝɞɚɧɟɧɚɞɨ

ɤɨɬɨɱɟɜɢɞɧɨɧɟɦɟɧɟɟɝɨɥɨɞɧɵɣɱɟɦɜɨɪɨɧɵȾɚɭɠɢɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ" Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ȼɨɪɨɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɤɨɬɭ «ɯɜɚɬɚɟɬ ɤɥɸɜɨɦ ɟɝɨ ɡɚ ɯɜɨɫɬ ɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɬɬɚɳɢɬɶɨɬɦɹɫɚȺɧɟɬɭɬɬɨ ɛɵɥɨ ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ Ʉɨɬ ɭɩɢɪɚɟɬɫɹɢɫɦɟɫɬɚɧɟɫɯɨɞɢɬ ɂɱɬɨɠɟɞɟɥɚɬɶ" ȼɨɪɨɧɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɪɚɡɦɵɫɥɢɜ ɜɫɟɬɚɤɢ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɬɪɚɩɟɡɭ ɍɬɪɨȼɵɯɨɠɭɢɡɞɨɦɚ±ɩɨɪɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɬɨɦ Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɠɢɬɶ ɧɚɪɚɛɨɬɭɉɟɪɜɨɟɱɬɨɞɟɥɚɸ ɞɪɭɠɧɨ ± ɤɨɪɦɥɸ ɫɜɨɢɯ ɥɸɛɢɦɵɯ ɝɨɥɭɛɟɣɈɧɢɦɟɧɹɩɨɦɧɹɬɢɬɭɬ ɠɟ ɫɚɞɹɬɫɹ ɧɚ ɚɫɮɚɥɶɬ ɜɨɡɥɟ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɑɭɬɶ ɨɬɯɨɠɭ ɜɵɄɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɪɨɜɧɨ ɜ ɫɵɩɚɸ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɡɟɪɧɨ ɦɚɲɢɧɚ ɧɚɲɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ƚɨɥɭɛɢ ɤɚɤ ɤɭɪɨɱɤɢ ɫɟɦɟɧɹɬ ɩɨɞɴɟɡɠɚɟɬ ɤ ɛɚɧɤɭ ɂɡ ɧɟɟ ɡɚɦɧɨɣɈɬɞɟɥɶɧɨɫɤɥɚɞɵɜɚɸ ɜɵɯɨɞɢɬɜɨɞɢɬɟɥɶɢɧɟɫɟɬɞɜɚ ɦɟɥɤɢɟɤɭɫɨɱɤɢɦɹɫɚɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɲɤɚɫɞɟɧɶɝɚɦɢɇɚɷɬɨɬɪɚɡ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹɟɫɬɶɞɨɦɚɲɧɢɣɥɸ- ɞɨɛɚɧɤɚɨɧɧɟɞɨɲɟɥɧɟɫɤɨɥɶɛɢɦɟɰ±ɤɨɬɄɭɡɹɆɹɫɨɨɱɟɧɶ ɤɨ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɥɭɥɸɛɹɬ ɜɨɪɨɧɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸ- ɱɢɥ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɞɚɪ ɩɨ ɝɨɥɨɜɟ ɳɢɟɝɨɥɭɛɟɣ ɜɵɪɨɧɢɥ ɫɭɦɤɢ ɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɈɩɩɚ Ⱥ ɧɟ ɬɭɬɬɨ ɛɵɥɨ Ʉ ɧɵɣ ɩɨɞɯɜɚɬɢɥ ɢɯ ɢ ɩɨɩɵɬɚɥɦɹɫɭ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬɫɹ ɞɜɨɪɨɜɵɣ ɫɹ ɫɤɪɵɬɶɫɹ ɂ ɫɤɪɵɥɫɹ ɧɨ

ɛɟɡɞɟɧɟɝ Ɇɵ ² ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɚɪɲɪɭɬɱɢɤɢ ɉɚɫɫɚɠɢɪɵ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɟɥɨɱɶɸ ɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɦɟɲɤɟ ɛɵɥɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɨɜ ɩɨ ɫɨɪɨɤ ɋɢɥ ɭ ɠɭɥɢɤɚ ɯɜɚɬɢɥɨ ɥɢɲɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɦɟɬɪɨɜ

Ȼɵɥɨ ɜɨ ɞɪɟɜɧɟɦ ɝɪɚɞɟ ɜɨ ɉɢɬɟɪɟ ɉɪɢɲɟɥ ɜ ɝɨɫɬɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɞɪɭɝɭ Ɋɚɡɭɜɚɸɫɶ ɹ ɜ ɩɪɢɯɨɠɟɣ ɩɨɩɭɬɧɨ ɤɨɬɢɤɚ ɡɚ ɭɲɤɨɦ ɩɨɱɟɫɚɥ ² ɦɢɥɵɣ ɬɚɤɨɣ Ɍɭɬ ɞɪɭɝ ɦɧɟ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɞɟɫɤɚɬɶ ɛɵɥɨ ɛɵ ɥɭɱɲɟ ɛɨɬɢɧɤɢ ɦɨɢ ɧɚ ɩɨɥɨɱɤɭ ɞɥɹ ɲɚɩɨɤɩɨɥɨɠɢɬɶɇɭɧɚɬɭɤɨɬɨɪɚɹɩɨɜɟɪɯɜɟɲɚɥɤɢ ɈɧɨɢɩɨɧɹɬɧɨȺɞɪɭɝɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɱɬɨ ɤɨɬɢɤ ɟɝɨ ² ɫɥɚɜɧɵɣɡɜɟɪɶɧɨɫɜɨɥɨɱɶɪɟɞɤɚɹ ɬɤɜɫɸɨɛɭɜɤɭɜɩɪɢɯɨɠɟɣɩɨɦɟɬɢɬɶɧɨɪɨɜɢɬȺɬɭɞɚɫɤɨɬɢɧɚɧɟɞɨɛɢɪɚɟɬɫɹəɩɪɢɤɢɧɭɥ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ² ɢ ɜɨɞɪɭɡɢɥ ɉɪɨɲɥɨ ɱɚɫɚ ɬɪɢ ɉɨɨɛɳɚɥɢɫɶ ɩɢɜɤɚ ɜɵɩɢɥɢ ɩɪɢɲɥɚ ɩɨɪɚ ɢ ɱɟɫɬɶ ɡɧɚɬɶ ɉɪɨɯɨɠɭ ɹ ɜ ɩɪɢɯɨɠɭɸ ɞɨɫɬɚɸ ɛɨɬɢɧɤɢ Ɍɚɤ ɢ ɟɫɬɶ ɩɥɟɳɟɬɫɹ Ⱦɚ ɬɚɤɨɟ ɚɪɨɦɚɬɧɨɟ ɫɥɨɜɧɨ ɨɧ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɗɌɈ ɧɟɞɟɥɸ ɛɟɪɟɝ Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɪɭɝ ɡɚɛɵɥ ɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɛɹɛɨɬɢɧɤɢɧɚɩɨɥɨɱɤɟɉȿɊȿȼȿɊɇɍɅ

ɋɰɟɧɚ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɋɢɠɭ ɭ ɨɤɧɚ ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɦɧɨɣ ɧɚ ɫɢɞɟɧɶɟ ɦɭɠɱɢɧɚ ɫ ɫɵɧɢɲɤɨɣ ² ɥɟɬ ɬɪɟɯ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ² ɧɚ ɤɨɥɟɧɹɯȺɜɩɟɪɟɞɢɧɚɫɢɞɟɧɶɟ ɥɢɰɨɦ ɤ ɧɢɦ ɬɨɠɟ ɧɚ ɱɶɢɯ ɬɨ ɤɨɥɟɧɹɯ ɞɟɜɨɱɤɚ ɥɟɬ ɞɜɭɯ ɉɨɤɚ ɦɨɢ ɫɨɫɟɞɢ ɩɨ ɫɢɞɟɧɶɸ

ɉɨɦɧɸ ɤɚɤ ɨɞɧɚɠɞɵ ɩɨɩɚɥ ɜ ɜɟɫɟɥɟɧɶɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɟɳɟ ɞɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ Ɂɜɨɧɨɤ ɛɟɪɭ ɬɪɭɛɤɭ ²Ⱦɚ ɋɤɜɨɡɶ ɲɭɦɵ ɤɚɤɨɣɬɨ ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɧɨ ɮɢɝ ɡɧɚɟɬ ɱɟɣ ɝɨɥɨɫ ²Ⱦɟɧɢɫɬɵɦɟɧɹɭɡɧɚɥ" Ʌɢɯɨɪɚɞɨɱɧɨɜɫɩɨɦɢɧɚɹɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɧɢɡɧɚɤɨɦɵɯɞɟɜɱɨɧɨɤ ²Ʉɨɧɟɱɧɨɞɨɪɨɝɚɹ +ɚ ɬɨɦ ɤɨɧɰɟ ɡɚɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ²ɏɦɉɨɡɨɜɢɦɚɦɭ Ɇɢɧɭɬ ɞɟɫɹɬɶ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɹ ɬɨ ɯɨɥɨɞɟɸ ɬɨ ɜɡɪɵɜɚɸɫɶ ɨɬ ɞɨɝɚɞɨɤɜɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɬɪɭɛɤɚ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɪɵɱɚɝ ɩɨɞɛɟɝɚɸ ²Ɇɚɦɤɬɨɷɬɨɛɵɥ" ²Ɍɜɨɹɭɱɢɬɟɥɶɧɢɰɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ

ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɣ ɪɟɰɟɩɬ ɞɥɹ ɫɱɚɫɬɶɹ ɍ ɦɟɧɹ ɧɚ ɩɨɬɨɥɤɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɡɚɜɬɪɚ ɛɪɨɫɚɸ ɠɪɚɬɶ Ʉɚɠɞɨɟɭɬɪɨɩɪɨɫɵɩɚɹɫɶɜɢɠɭ ɷɬɭ ɧɚɞɩɢɫɶ ɢ ɞɭɦɚɸ ɯɨɪɨɲɨ ɱɬɨɡɚɜɬɪɚɚɧɟɫɟɝɨɞɧɹ

ɋɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ ɞɪɭɝ ² ɷɬɨ ɤɨɬ Ɉɧ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɩɪɟɤɧɟɬ ɱɬɨɬɵɟɲɶɩɨɧɨɱɚɦɈɧɛɭɞɟɬ ɟɫɬɶɜɦɟɫɬɟɫɬɨɛɨɣ

Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪ ɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɤɪɢɱɢɬ ɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫ ɡɚɞɧɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ² Ʉɨɥɹ ɉɨɞɨɠɞɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɬɚɦɟɳɟɨɞɢɧɱɟɥɨɜɟɤɛɟɠɢɬ ɑɟɪɟɡɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɟɤɭɧɞ ²Ʉɨɥɹɉɨɟɯɚɥɢɛɵɫɬɪɟɟɹ ɟɝɨɡɧɚɸ²ɭɧɟɝɨɩɪɨɟɡɞɧɨɣ


Ⱦɟɧɶɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɬɨɥɢɰɵ

11 № 21 3 июля 2014 года

ǮȟȠȎțȎǰȥȓȞȎǿȓȑȜȒțȭǵȎȐȠȞȎ

ȼɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ Ⱦɧɹ ɫɬɨɥɢɰɵ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɫɨ ɜɟɪɲɢɬɶ ɷɤɫɤɭɪɫ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ Ʉɨɝɞɚ ɢ ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤ ɝɨɪɨɞ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɨ ɢɡɨɲɥɚ ɬɚɤɚɹ ɫɤɚɡɨɱɧɚɹ ɦɟɬɚ ɦɨɪɮɨɡɚ" ɋɢɹɸɳɚɹ ɜɟɥɢɱɟ ɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɢɧɢɬɭɪɢɫɬɨɜɢɡ ɞɚɥɶɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ ɧɢ ɡɟɦ ɥɹɤɨɜ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ©Ⱥɫɬɚɧɚ ± ɦɨɹ ɩɟɪɜɚɹɥɸɛɨɜɶªɫɥɟɬɚɟɬɫɭɫɬ ɢ ɬɟɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɂ ɝɞɟ ɛɵ ɜɩɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨ ɛɵɜɚɬɶɜɫɩɥɵɜɚɸɬɜɫɨɡɧɚɧɢɢ ɤɪɚɫɨɱɧɵɟɤɚɪɬɢɧɤɢɭɧɢɤɚɥɶ ɧɵɯ ɬɜɨɪɟɧɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɮɨɧɬɚɧɨɜɢɛɭɣɧɨ ɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɡɟɥɟɧɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚ ɧɢɢ ɫ ɩɶɹɧɹɳɢɦ ɚɪɨɦɚɬɨɦ Ⱥ ɜɡɢɦɧɟɟɜɪɟɦɹɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɮɟɟɪɢɱɟɫɤɢɟ ɭɥɢɰɵ ɫ ɢɫɬɨɪɢ ɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨ ɪɵɟ ɩɨɫɵɩɚɧɵ ɧɚɬɟɪɬɵɦɢ ɧɚ ɤɪɭɩɧɨɣ ɬɟɪɤɟ ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɚɦɢ ɷɬɨ ɜɨɥɲɟɛɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɨɫɜɟ ɳɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ« Ⱥɫɬɚɧɚ ɩɪɟ ɤɪɚɫɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɟɬ ɫɤɪɢɠɚɥɢ ɞɭɲɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɬɨ ɨɞɧɚɠɞɵ ɩɨɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹ ɫ ɧɟɣ ©Ƚɨɪɨɞ ɦɢɪɚª ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɘɇȿɋɄɈ  ©Ʌɭɱɲɢɣ ɝɨɪɨɞªɫɪɟɞɢɝɨɪɨɞɚɋɇȽɩɨ ɢɬɨɝɚɦɤɨɧɤɭɪɫɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨ ɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟ ɟɣ ɫɬɨɥɢɰ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ  ɝɨɪɨɞ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɟɬɢ ɳɟɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɄɇɭɪɫɭɥɬɚɧɚ Ⱥɛɢɲɟɜɢɱɚɇɚɡɚɪɛɚɟɜɚ ɂɬɚɤ ɦɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ² ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɵ ɝɨɞɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɤɚɪɚɜɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢɡɞɪɟɜɥɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɣ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɬɟ ɩɢ ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɜ ɝɨɞɭ ȼ ɩɨɢɫ ɤɚɯ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɪɚɡɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɛɟɝɨɜ ɤɨɤɚɧɞɰɟɜ ɠɢɬɟɥɢ ɫɬɚɪɲɢɧɵ ɢ ɫɭɥɬɚɧɵ Ⱥɥɬɚɟɜ ɫɤɨɣ Ʉɚɪɩɵɤɨɜɫɤɨɣ ɢ Ʉɭɜɚɧ ɞɵɤɫɤɨɣɜɨɥɨɫɬɟɣɜɝɨɞɭ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶɤɜɥɚɫɬɹɦɫɩɪɨɫɶ ɛɨɣ ɨ ɫɤɨɪɟɣɲɟɦ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɡɞɟɫɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɩɪɨɫɶɛɭ ɭɞɨɜɥɟɬ ɜɨɪɢɥɫɨɱɬɹɧɭɠɧɵɦɨɬɤɪɵɬɶ ©ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ ɨɤɪɭɝ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚ ɧɢɟɦȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɝɨɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɜ ɬɜɺɪɞɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɦɟɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɩɟɪɟɞɢ ɩɪɨ ɱɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɛɭɞɟɬ ɡɚɳɢɬɨɸ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɜɟɪɧɨɩɨɞɞɚɧɧɵɯ

ɜɨɥɨɫɬɟɣª ɉɨɡɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɤɪɟɩɨɫɬɶɪɚɡɪɨɫɥɚɫɶɜɝɨɪɨɞȼ ;,;ɜɟɤɟȺɤɦɨɥɢɧɫɤɫɬɚɥɜɚɠ ɧɵɦɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɰɟɧɬɪɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɹɜɥɹɹɫɶ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɫɟɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ȼ ɝɨɞɭȺɤɦɨɥɢɧɫɤɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɜ ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞ ɤɚɤ ɰɟɧɬɪ ɜɫɟ ɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɟɜɟɪɨɤɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣ ɢ ɸɠɧɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɰɟɥɢɧɵ ɚ ɜ  ɩɨ ɢɫɬɨɪɢ ɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɜ Ⱥɤɦɨɥɭ ɋɥɨɜɨ ©Ⱥɤɦɨɥɚª ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɫ ɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɡɧɚɱɚɟɬ©Ȼɟ ɥɚɹ ɋɜɹɬɵɧɹª ɢɥɢ ©Ȼɟɥɚɹ ɦɨ ɝɢɥɚª ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨɜɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɨɬɝɨɪɨɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɞɧɨɢɦɺɧɧɨɟ ɭɪɨ ɱɢɳɟ ɇɚ ɜɟɪɲɢɧɟ ɛɟɥɨɝɨ ɢɡ ɜɟɫɬɧɹɤɨɜɨɝɨ ɯɨɥɦɚ ɡɞɟɫɶ ɩɨ ɯɨɪɨɧɟɧɦɟɫɬɧɵɣɩɨɱɢɬɚɟɦɵɣ Ⱥɛɵɥɚɣ ɯɚɧɨɦ ɤɢɩɱɚɤ ɇɢɹɡ ɛɢ ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɉɪɟ ɡɢɞɟɧɬ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɇɭɪɫɭɥɬɚɧ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɩɪɢɧɹɥ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɟɧɨɫɟɫɬɨɥɢɰɵɢɡȺɥɦɚɬɵɜ Ⱥɤɦɨɥɭ ɚ ɦɚɹ ɝɨɞɚ ɝɨ ɪɨɞȺɤɦɨɥɚɛɵɥɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɜȺɫɬɚɧɭ ©Ɇɧɨɝɨ ɛɵɥɨ ɫɤɟɩɬɢɤɨɜ ɫɨɦɧɟɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɲɚɝɚ ɧɨ ɛɵɥɨ ɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɧɬɭɡɢɚ ɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ ɧɨɜɭɸ ɫɬɨɥɢɰɭ ɢ ɫɬɚɥɢɚɤɬɢɜɧɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɭɱɚ ɫɬɢɟ ɜ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɢ Ʉɚɤ ɩɨɥɢ ɬɢɤ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɚɧɵ ɹ ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚ ɤɚɪɬɭ ɂɧɚɱɟ ɬɨɝɞɚɛɵɥɨɧɟɥɶɡɹɧɟɨɛɯɨɞɢ ɦɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɨɜɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢɫɟɛɟɫɚɦɢɦɧɚɱɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚ ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɂ ɦɵ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨɦɨɠɟɦɪɟɲɚɬɶɛɨɥɶɲɢɟɡɚ ɞɚɱɢ Ɇɨɠɧɨ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɷɬɨɛɵɥɨɩɪɚɜɢɥɶ ɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɢɢɞɟɹɛɵɥɚɩɨɥ ɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚª ɫɤɚɠɟɬ ɩɨɡɠɟɇɭɪɫɭɥɬɚɧɇɚɡɚɪɛɚɟɜ ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɫɬɨɥɢ ɰɚɹɜɥɹɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɥɨ ɤɨɦɨɬɢɜɨɦ ɫɬɪɚɧɵ ɟɟ ɩɨɥɢɬɢ ɱɟɫɤɢɦɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ ɧɵɦɝɨɪɨɞɨɦɦɢɪɨɜɨɝɨɭɪɨɜɧɹ ɢɦɟɸɳɢɦɛɨɥɶɲɨɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɱɟɝɨ ɫɥɭɠɢɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɞɟɫɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢ©ɗɄɋɉɈª ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨɛ ɭɧɢɤɚɥɶ ɧɨɣ ɩɨɪɚɠɚɸɳɟɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟ ɧɢɟ ɢ ɱɚɪɭɸɳɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ Ⱥɫɬɚɧɵ ȼɫɟɦɢɪɧɭɸ ɢɡɜɟɫɬ ɧɨɫɬɶ ɫɧɢɫɤɚɥɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬ ©Ȼɚɣɬɟɪɟɤª ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ

ɰɟɧɬɪ ©ɏɚɧ ɒɚɬɵɪª Ⱦɜɨɪɟɰ ɦɢɪɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ Ɏɢɛɨɧɚɱ ɱɢ ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ©Ɇɨɫɤɜɚª ɞɜɟ ɡɨɥɨɬɵɟ ɛɚɲ ɧɢ Ⱦɨɦɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɡɞɚɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɨɬɟɥɶ ©ɉɟ ɤɢɧɩɚɥɚɫª ɠɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ©ȽɪɚɧɞȺɥɚɬɚɭª ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ  ɢ ɷɬɚɠɚ ɨɛɴɟ ɞɢɧɟɧɧɵɯɨɛɳɟɣɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ ȼɫɟ ɲɟɞɟɜɪɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ Ⱥɫɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɨɱɤɚɯɝɚɡɟɬɧɨɣɫɬɚɬɶɢɩɪɨ ɫɬɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɜɟɥɢɱɢɟ ɧɚɲɟɣ ɥɸ ɛɢɦɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɦɨɝ ɛɵ ɧɚ ɜɟɪɧɨɟ ɬɨɥɶɤɨ Ⱥɛɚɣ Ⱥ ɦɵ ɫɤɪɨɦɧɵɟ ɨɛɵɜɚɬɟɥɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɢ ɫɤɚɠɟɦ ± ɜɫɟ ɦɚɥɨ ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨɧɟɦɟɲɚɟɬɧɚɦɝɨɪɞɢɬɶɫɹɢ ɜɨɫɯɢɳɚɬɶɫɹ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɨɣ ɧɚɲɢɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ʌɢɞɟ ɪɨɦ ɇɚɰɢɢ ɢ ɧɚɲɟɣ ɧɟɫɪɚɜ ɧɟɧɧɨɣ Ⱥɫɬɚɧɨɣ ȼ ɷɬɢ ɞɧɢ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɩɪɨɣɞɺɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɂ ɦɵ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ ɟɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ Ɉɧɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɫɤɚɡɚ ɥɢɫɶ ɫ ɬɚɤɨɣ ɥɸɛɨɜɶɸ ɢ ɬɟ ɩɥɨɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɱɬɨ ɷɬɢ ɢɫɤɪɟɧɧɢɟɫɥɨɜɚɦɵɩɪɨɫɬɨɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚ ɧɢɹ ȺɥɦɚɝɭɥɶȺɣɬɤɨɠɢɧɚ ȼɫɟ ɱɟɝɨ ɞɨɛɢɥɚɫɶ ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɩɨɪɬɚ ɜɫɟ ɱɟɦ ɪɚ ɞɭɟɬɧɚɫɥɢɰɨɧɚɲɟɣɊɨɞɢɧɵ±

Ⱥɫɬɚɧɚɜɨɜɫɟɯɧɚɲɢɯɨɛɳɢɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɛɟɞɚɯ ɡɚɫɥɭɝɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɫɬɪɚɧɵ ȿɝɨ ɭɫɢ ɥɢɹɦɢɦɟɱɬɚɜɨɩɥɨɳɟɧɚɜɹɜɶ ɇɚɲɭ ɫɬɪɚɧɭ ɰɟɧɹɬ ɢ ɭɜɚɠɚ ɸɬ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɧɚɦ ɡɚɜɢɞɭɸɬ« Ɍɨɥɶɤɨ ɧɚɲ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɫɬɚɥ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢɫɩɨɜɟɞɭɸɳɢɯɪɚɡɥɢɱɧɵɟɪɟ ɥɢɝɢɢ Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɨɪɭɦɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ Ⱦɜɨɪɰɟ ɦɢɪɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ Ⱥ ɨ ɞɪɭɠɛɟ ɢ ɝɨ ɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɟ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɛɨ ɥɟɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭɠɟ ɯɨɞɹɬɥɟɝɟɧɞɵɜɦɢɪɨɜɨɦɩɪɨ ɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɨɤɨɥɨɜɚ Ƚɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɫɬɟɬɋɢɦɜɨɥɨɦɫɬɨɥɢɰɵɹɜ ɥɹɟɬɫɹ ©Ȼɚɣɬɟɪɟɤª ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɩɪɟɞɚɧɢɹɦ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɦɢ ɮɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥ ɞɟɪɟɜɨɦ ɠɢɡɧɢ ɱɶɢ ɤɨɪɧɢ ɭɯɨɞɹɬ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɦɢɪ ɚ ɤɪɨɧɚ ɩɨɞ ɞɟɪɠɢɜɚɟɬɧɟɛɨȼɵɫɨɬɚɷɬɨɝɨ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɚ ±  ɦɟɬɪɨɜɱɬɨɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɝɨɞɨɦ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɫɬɨɥɢ ɰɵ« Ⱥɪɬɢɫɬɵ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɬɟɚɬɪɨɜ ɦɢɪɚ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɤ ɧɚɦɱɬɨɛɵɜɵɫɬɭɩɢɬɶɧɚɫɰɟ ɧɟ ©Ⱥɫɬɚɧɚ Ɉɩɟɪɚª«  Ɋɨɞɢ ɬɟɥɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢ ɟɦ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɤɚɤ Ⱥɤɜɚɩɚɪɤ ɢ ɌɊɐ ©ɏɚɧ ɒɚɬɵɪª ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɲɚ ɬɟɪ ɜ ɦɢɪɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɦɟɟɬ ɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɟɫɨɤ ɫ Ɇɚɥɶɞɢɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɷɤɡɨ

ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɰɜɟɬɨɜ ɢ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɰɚɪɢɬ ɫɪɟɞɚ ɦɨɪ ɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ« ɇɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɱɟɦ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɦɨɠɟɬ ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶ Ⱥɫɬɚɧɚ ɬɚɤ ɷɬɨ ɫɜɨɢɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ⱥɫɬɚɧɱɚɧɟ ± ɭɥɵɛɱɢɜɵɣ ɢ ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɹ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɸ ɫɬɨɥɢɰɭ ɩɨɷɬɨɦɭ ɥɸɛɨɦɭ ɬɭɪɢɫɬɭ ɢɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɛɚɛɭɲɤɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɤɚ ɠɭɬ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɞɫɤɚɠɭɬ ɞɨ ɪɨɝɭ ɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɞɨ ɦɟɫɬɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɌɢɦɭɪȾɠɚɤɭɛɚɥɢɟɜ Ƚɨɪɨɞɜɟɬɟɪ Ɂɞɟɫɶ ɟɝɨ ɦɧɨɝɨ ɨɧ ɜɟɡɞɟ ɨɧ ɜɥɚɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞ ɝɨɪɨɞɨɦ Ʉɬɨɬɨ ɫɦɨɬɪɢɬ ɫ ɭɥɵɛɤɨɣ ɟɦɭ ɜ ɥɢɰɨ ɤɬɨɬɨ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɨɨɬɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹȺ ɨɧɩɪɢɧɢɦɚɟɬɜɫɟɢɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜɫɟ ɭɝɨɥɤɢ ɜɫɟ ɠɢɜɨɟ Ɉɧ ɩɪɢ ɧɨɫɢɬ ɫɜɟɠɟɫɬɶ ɢ ɠɢɡɧɶ Ɉɧ ± ɞɵɯɚɧɢɟ ɢ ɠɢɡɧɶ Ɂɞɟɫɶ ɯɨ ɪɨɲɨ ɞɵɲɢɬɫɹ ɫɜɟɠɨ ɦɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ Ʌɟɬɨɦ ɩɚɯɧɟɬ ɬɪɚɜɚ ɦɢɢɜɨɞɨɣɡɢɦɨɣ±ɦɨɪɨɡɧɵ ɦɢɤɪɢɫɬɚɥɥɚɦɢɘɧɵɣɝɨɪɨɞ ɨɧ ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɭɥɶɫɨɦ ɧɨ ɜɨɝɨ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɨɫɬ ɩɨɜɫɸɞɭ ɂ ɜ ɜɵɫɨɤɨɦ ɬɟɦɩɟ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɜɱɟɪɚ ɛɵɥɚ ɬɢɲɶ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɪɨɫɬɨɪɩɨɥɟɣɫɟɝɨɞɧɹɛɶɟɬɫɹ ɩɭɥɶɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɟɝɚɩɨ ɥɢɫɚȽɨɪɨɞɸɧɈɧɬɨɥɶɤɨɧɚ ɛɢɪɚɟɬ ɫɢɥɭ ɢ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɤɪɵɥɶɹ ȼɡɦɚɯ ɤɪɵɥɶɟɜ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɝɨɪɨɞɚ ȼɱɟɪɚ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶ ɧɨɫɬɶɢɬɢɯɢɣɩɨɪɹɞɨɤɫɟɝɨɞ ɧɹ ɫɬɨɥɢɱɧɵɣ ɪɢɬɦ Ɂɞɟɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟɦɟɫɬɨɫɬɨɢɬɬɨɥɶɤɨɨɝɥɹ ɞɟɬɶɫɹ Ɇɨɠɟɬ ɩɨɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɫɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɚ ɦɨɠɟɬ ɢ ɜɟɫɶ ɦɢɪ Ɇɨɠ ɧɨ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɪɟɱɶ ɧɚɭɱɧɭɸ ɢ ɩɪɨɫɬɨɜɚɬɭɸ ɨɛɵɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɹɡɵɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɝɨɦɢɪɚ Ɂɚɤɨɧɱɢɬɶ ɷɬɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɩɨ ɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɛ Ⱥɫɬɚɧɟ ɯɨɱɟɬ ɫɹ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɉɪɨɰɜɟɬɚɣɦɨɹɊɨɞɢɧɚ ɉɪɨɰɜɟɬɚɣɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɋɪɟɞɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɯɫɬɪɚɧ« ɋɥɭɲɚɣɬɟɥɸɞɢ ɥɭɱɲɭɸɜɟɫɬɶ ©ɋɥɚɜɚȺɥɥɚɯɚ ɫɢɹɟɬɡɞɟɫɶª ɘɥɢɹɄɈɌɈȼȺ.


12 № 21 3 июля 2014 года

Ʌɢɱɧɨɫɬɶ

ȍțȎȃȎȏȖȏȡșșȖțȎ Ȼɨɣɤɚɹ ɷɧɟɪɝɢɱɧɚɹ ɞɟɜɭɲ ɤɚ ɫ ɩɪɨɧɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɫɟ ɬɨɧ ɤɨ ɩɨɞɦɟɱɚɸɳɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɤɪɵɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢ ɧɟɧɢɹ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵª ɹɪɚɹ ɛɨ ɥɟɥɶɳɢɰɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ ɤɥɭɛɚ ©Ɉɤɠɟɬɩɟɫª ɥɸɛɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɢɫ ɩɨɥɧɹɬɶɬɚɧɰɵɢɩɟɫɧɢɩɪɢɱɟɦ ɨɛɨ ɜɫɟɦ ɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ ɭɞɟɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɸ ɉɨɱɢɬɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ɞɨɪɨɝɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɱɟɦɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣɦɧɨɣɫɩɢ ɫɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɨ əɧɟ ɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɦ  əɧɚ ɬɜɨɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɝɨɞɵ ɩɪɢ ɲɥɢɫɶ ɧɚ ɧɟɩɪɨɫɬɵɟ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɟ ɚ ɛɭɧɬɚɪɫɤɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ©ɧɭɥɟɜɵɟªɝɨɞɵɄɚɤɢɟɜɨɫɩɨɦɢ ɧɚɧɢɹɭɬɟɛɹɨɫɬɚɜɢɥɢɷɬɢɜɪɟɦɟɧɚ" Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɫɜɟɬɟ ɹ ɥɸɛɥɸ ɫɜɨɢɯɪɨɞɧɵɯɋɟɦɶɹɜɤɨɬɨɪɨɣɹɪɨ ɞɢɥɚɫɶɢɪɨɫɥɚɛɵɥɚɧɟɛɨɥɶɲɚɹɆɨɣ ɨɬɟɰ ȼɢɤɬɨɪ ɛɵɥ ɚɜɬɨɦɟɯɚɧɢɤɨɦ ɚ ɦɚɦɚ Ɇɢɪɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɮɢɥɨɥɨɝ ɋ ɧɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɠɢɥɚ ɛɚɛɭɲɤɚ Ɇɚɪɢɹ ɉɚɜɥɨɜɧɚ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɜɲɚɹ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɜɨ ɞɟ ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɫɬɚɪɲɚɹ ɫɟɫɬɪɚ Ⱥɥɢ ɧɚɟɟɦɭɠɢɩɨɬɪɹɫɚɸɳɢɣɩɥɟɦɹɧɧɢɤ Ɋɨɛɟɪɬ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɟɣɱɚɫ ɬɪɢ ɦɟɫɹɰɚ Ʉɨɝɞɚ ɹ ɛɵɥɚ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɟ ɝɨɞɵɤɚɡɚɥɢɫɶɦɧɟɫɥɨɠɧɵɦɢɇɨɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫɝɥɹɞɹɧɚɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɫɤɜɨɡɶ ɞɜɚɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɡɚɦɟɱɚɸɱɬɨɫɨɜɪɟ ɦɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɬɚɥɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɣ ɜɩɪɨɫɬɵɯɜɟɳɚɯȺɞɟɬɫɬɜɨɱɬɨɜɵɩɚ ɥɨɦɧɟɢɦɨɢɦɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɛɵɥɨɤɭɞɚ

©ȃȎȞȎȘȠȓȞȡȚȓțȭȕȜșȜȠȜȗ ȝȜȠȜȚȡȖȠȎȘȜȗȠȭȔȓșȩȗª

ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɣɱɟɦɭɧɵɧɟɲɧɟɝɨɩɨɤɨɥɟ ɧɢɹɞɟɬɜɨɪɵ  ɋɤɨɥɶɤɨ ɬɟɛɹ ɩɨɦɧɸ ɬɵ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɥɚɞɚɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɥɢɞɟɪɚ Ʉɚɤ ɷɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɠɢɡɧɢ" ɋɤɨɪɟɣɜɫɟɝɨɷɬɨɜɫɟɢɞɟɬɢɡɞɟɬ ɫɬɜɚɏɚɪɚɤɬɟɪɭɦɟɧɹɡɨɥɨɬɨɣɩɨɬɨɦɭ ɢɬɚɤɨɣɬɹɠɟɥɵɣɆɟɧɹɛɨɹɥɢɫɶɦɚɥɶ ɱɢɲɤɢɜɨɞɜɨɪɟɏɨɬɹɜɞɟɬɫɬɜɟɹɛɵɥɚ ɬɢɯɢɦ ɦɨɥɱɚɥɢɜɵɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɱɟɝɨ ɧɟ ɫɤɚɠɟɲɶ ɫɟɣɱɚɫ ɇɟ ɛɵɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɦɟɬɧɨɣ ɢ ɜ ɲɤɨɥɟ Ɇɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɞɟɪɚ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɭɱɟɛɵɜɤɨɥɥɟɞɠɟȼɵɹɜɢ ɥɢɫɶ ɨɧɢ ɜ ɦɨɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɪɭɡɟɣ Ⱦɟɥɨ ɜɟɞɶ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɹ ɩɵɬɚɸɫɶ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɬɶ ɇɨ ɟɫɥɢ ɹ ɜɢɠɭɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɦɟɧɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɢ ɹ ɦɨɝɭ ɢɯ ɪɟɲɢɬɶ ɬɨ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɛɟɪɭɫɶ ɡɚ ɧɢɯ Ⱦɚ ɢ ɫɚɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɭɠɟ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚ ɹɫɶɜɨɡɥɚɝɚɸɬɧɚɦɟɧɹɤɚɤɢɟɬɨɞɟɥɚ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɋɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ ɞɪɭɡɟɣɹɜɵɩɨɥɧɹɸɮɭɧɤɰɢɸɪɚɞɢɨɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɱɬɨɬɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸ ɢɦɟɧɹɜɫɟɫɥɭɲɚɸɬɥɢɛɨɭɱɚɫɬɜɭɸɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɨɛɳɢɯɢɞɟɣȼɨɛɳɟɦ ɦɚɫɫɨɜɢɤɡɚɬɟɣɧɢɤ  Ʉɚɤɨɜɵ ɛɵɥɢ ɬɜɨɢ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɟ ɝɨɞɵ" Ɇɭɡɵɤɚ ɤɧɢɝɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɵ ɥɸɛɢɦɵɟɮɢɥɶɦɵɢɤɚɤɷɬɢɜɤɭɫɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶɫɟɣɱɚɫ" ȼɫɟ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧ ɧɢɦ ɂ ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɫɜɟɬɚ ɇɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɢ ɜ ɦɭ ɡɵɤɟ ɢ ɜ ɤɧɢɝɚɯ ɢ ɜ ɮɢɥɶɦɚɯ ɹ ɰɟɧɸ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ə ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɛɟɫɫɦɵɫ ɥɟɧɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ ɢ ɩɟɫɧɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚɛɨɪ ɫɥɨɜ Ɇɧɟɧɪɚɜɢɥɚɫɶɪɨɤɦɭɡɵɤɚɢɫɟɣɱɚɫɹ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɸ ɟɟ ɫɥɭɲɚɬɶ ɏɨɬɹ ɤɨɧɟɱ ɧɨɦɧɨɝɨɟɢɡɧɟɟɫɟɣɱɚɫɞɥɹɦɟɧɹɭɠɟ ɨɬɫɟɹɥɨɫɶɈɱɟɧɶɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹɫɯɨɞɢ ɥɚ ɫ ɭɦɚ ɨɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ Ⱦɢɦɵ Ȼɢɥɚɧɚ ɋɟɣɱɚɫ ɦɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɟɝɨ ɦɭɡɵɤɚ ɧɨ ɧɟ ɜɫɹ ɤɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɪɚɧɶɲɟ ɋɟɣɱɚɫ ɹ ɢɳɭ ɜ ɧɟɦ ɬɨ ɱɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɭɱɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ ɥɚȼɫɟɬɚɤɢɬɚɥɚɧɬɨɧɢɟɫɬɶɬɚɥɚɧɬ Ⱥ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɵ ɭ ɧɚɫ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɭ ɜɫɟɯɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢɷɬɨ ɧɚɲɢɪɨɞɢɬɟɥɢȼɥɸɛɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɍɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɬɟ ɠɟ ɋ ɞɟɬɫɬɜɚ ɭɜɥɟɤɚɥɚɫɶ ɮɭɬɛɨɥɨɦ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɸ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɧɢɦ ɫɟɣɱɚɫ ɇɨ ɜɨɨɛɳɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɹ ɦɟɧɹɸɫɶ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɑɚɫɬɨ ɡɚɦɟɱɚɸ ɜ ɫɟɛɟ ɱɬɨ ɧɟɞɟɥɸ ɧɚɡɚɞ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢ ɬɭɚɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɛɵ ɬɚɤ ɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ± ɭɠɟɩɨɞɪɭɝɨɦɭ ±ɑɬɨɢɡɦɟɧɢɥɜɬɟɛɟɩɪɢɯɨɞɜɨɛ ɥɚɫɬɧɨɣɰɟɧɬɪɬɚɬɚɪɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɱɬɨɬɵɬɚɦɨɛɪɟɥɚ" ȼɄɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɦɰɟɧɬɪɟɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɛɪɟɥɚɦɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ ɞɪɭɡɟɣ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ ɫ ɢɧɬɟ ɪɟɫɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɉɨɥɭɱɢɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤɦɨɥɨɞɨɣɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɚ ɬɚɪəɩɨɧɹɥɚɱɬɨɥɸɛɥɸɫɜɨɣɧɚɪɨɞɢ ɫɜɨɸɫɬɪɚɧɭɊɟɫɩɭɛɥɢɤɭɄɚɡɚɯɫɬɚɧɜ ɤɨɬɨɪɨɣɪɨɞɢɥɚɫɶɢɠɢɜɭ ±Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɦɨɥɨ ɞɟɠɶ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɷɬ ɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫɨɯɪɚ ɧɹɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɩɚɪɧɹɦɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɚɦɢ" ɂ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɨɜɭɸ ɫɬɪɭɸ" Ʉɨɧɟɱɧɨ ɷɬɨ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ȼɟɞɶ ɨɞɧɨ ɛɟɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ȿɫɥɢ

ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɞɚɪɹɟɬɫɹ ɫɭɝɭɛɨ ɥɢɱɧɨ ɜɨ ɱɬɨɬɨɨɞɧɨɬɨɨɧɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɬɨɣɱɚ ɫɬɶɸɨɛɳɟɫɬɜɚɤɨɬɨɪɚɹɩɨɬɨɦɩɵɬɚɟɬ ɫɹ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɱɭɠɞɭɸ ɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦȺɦɵɜɫɟɞɨɥɠɧɵɭɜɚ ɠɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɚɢɠɢɬɶɞɪɭɠɧɨ ± Ʉɚɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɵ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɥɭɱɚɟɲɶ" Ɍɵ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ ɫɬɚɬɶ ɬɟɦɧɚɤɨɝɨɭɱɢɲɶɫɹ" əɭɱɭɫɶɧɚɸɪɢɫɬɚȼɛɭɞɭɳɟɦɝɨɞɭ ɨɤɨɧɱɭ Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ʉɨɧ ɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜ ɥɟɧɢɟªȺɬɚɤɤɟɦɹɬɨɥɶɤɨɧɢɦɟɱɬɚɥɚ ɛɵɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɨɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨ ɩɟɜɢɰɵ ɇɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɹ ɫɟɣɱɚɫ ɪɚ ɛɨɬɚɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ Ɍɚɤɠɟ ɩɨɸɬɚɧɰɭɸɢɡɚɧɢɦɚɸɫɶɫɩɨɪɬɨɦ ±ɂɡɜɟɫɬɧɚɬɜɨɹɥɸɛɨɜɶɤɩɟɧɢɸ ɢ ɜɢɞɟɬɶ ɬɟɛɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡ ɧɵɯ ɫɰɟɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɚɫɫɤɚɠɢ ɨɛ ɷɬɨɦɫɜɨɟɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɚɦɩɥɭɚ«  ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ Ʉɪɨɦɟɦɨɟɝɨɩɚɩɵɧɢɤɬɨɧɟɜɟɪɢɥɱɬɨ ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɫ ɝɧɭɫɚɜɵɦ ɤɚɪɬɚɜɵɦ ɝɨɜɨɪɨɦ ɛɭɞɟɬ ɩɟɬɶ" ɇɭ ɤɚɤ ɷɬɨ" ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɫɦɟɲɧɨ ɇɨ ɩɨɬɨɦ ɹ ɩɨɧɹɥɚ ɱɬɨ ɦɧɟ ɷɬɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɂ ɱɬɨ ɛɵ ɬɚɦ ɧɟ ɝɨɜɨ ɪɢɥɢɹɪɟɲɢɥɚɱɬɨɜɫɟɷɬɨɜɫɟɪɚɜɧɨ ɫɞɟɥɚɸ ɂɫɤɪɟɧɧɟ ɜɟɪɸ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟ ɤɭ ɩɨɞ ɫɢɥɭ ɜɫɟ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɧɟ ɬɟɲɢɬɶ ɫɜɨɸ ɥɟɧɶ ɢ ɧɟ ɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɟɜɫɢɸɦɢɧɭɬɭȼɫɟɷɬɨɭɜɚɫ ɛɭɞɟɬɧɨɜɫɜɨɟɜɪɟɦɹ

ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɜɟ ɪɢɥɢɢɩɨɦɨɝɚɥɢɦɨɥɨɞɵɦɆɨɥɨɞɟɠɢ ɫɟɣɱɚɫ ɨɱɟɧɶ ɬɹɠɟɥɨ ɢ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɢ ɫ ɭɱɟɛɨɣ Ɉɤɚɧɱɢɜɚɹ ɲɤɨɥɭ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɨ ɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɵ ȼɫɟ ɭɫɥɨɠɧɢɥɨɫɶ ɫɨ ɫɞɚɱɟɣ ȿɇɌ ɩɪɨɱɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ Ⱥ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɣɬɢ ± ɬɚɤ ɷɬɨ ɜɨɨɛɳɟ ɰɟ ɥɚɹ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɏɨɪɨɲɨ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɝɨɫɭ ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɤɨɬɨɪɵɟɯɨɬɶ ɤɚɤɬɨɨɛɥɟɝɱɚɸɬɩɨɢɫɤɢɫɟɛɹɦɨɥɨɞɵ ɦɢɞɚɪɨɜɚɧɢɹɦɢ ± Ʉɚɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɦɢ ɧɚɞɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɷɬɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɡɚɧɹɬɶɞɨɫɬɨɣɧɨɟɦɟɫɬɨɜɧɟɣ"ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɹɩɪɢɷɬɨɦɨɜɚɠɧɵɯɦɨɪɚɥɶ ɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɦɟɧɬɚɯ« ɇɚɞɨɡɧɚɬɶɱɟɝɨɱɟɥɨɜɟɤɯɨɱɟɬɨɬ ɠɢɡɧɢɄɚɤɢɟɰɟɥɢɨɧɫɬɚɜɢɬɩɟɪɟɞɫɨ ɛɨɣɤɚɤɭɸɞɨɪɨɝɭɩɨɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜɵɛɢɪɚɟɬɄɚɤɫɤɚɡɚɥɢɡɜɟɫɬɧɵɣɩɢɫɚ ɬɟɥɶ ɉɚɭɥɨ Ʉɨɷɥɶɨ ©ȼ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚ ɰɢɢ ɧɭɠɧɨ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɧɢ ɱɟɝɨɧɟɛɨɹɬɶɫɹɢɧɟɨɩɭɫɤɚɬɶɪɭɤɢª

± Ɍɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɲɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫ ɝɨɪɨɞɨɦ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɢɥɢ ɬɟɛɹ ɦɚɧɢɬ ɫɜɟɬ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨ ɞɨɜ"ɂɦɨɠɧɨɥɢɠɢɬɶɯɨɪɨɲɨɨɳɭ ɳɚɬɶɫɟɛɹɭɫɩɟɲɧɵɦɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɜɲɢɦ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɜɧɚɲɟɦɝɨɪɨɞɟ" ȼ ɧɚɲɟɦ ɥɸɛɢɦɨɦ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɷɬɨ ɜɫɟɜɩɨɥɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨȽɨɪɨɞɭɧɚɫɪɚɫ ɬɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɑɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɥɟɬ ɦɵ ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɭɡɧɚɟɦ Ⱥ ɧɚɫɱɟɬ ɬɨɝɨ ± Ɉɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡ ɨɫɬɚɧɭɫɶɥɢɹɡɞɟɫɶɜɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬ ɧɵɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣɧɟɪɟɞɤɨɦɨɠɧɨɫɥɵ ɲɚɬɶɨɞɧɭɮɪɚɡɭ©Ɇɨɥɨɞɟɠɶɧɵɧɱɟ ±ɑɬɨɛɵɬɵɩɨɠɟɥɚɥɚɦɨɥɨɞɟɠɢɜ ɭɠɟ ɧɟ ɬɚª Ʉɚɤ ɛɵ ɬɵ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɟ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢ ɡɨɜɚɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɫɜɨɟɝɨɩɨɤɨ ɤɚ" ȼɫɟɦɦɨɥɨɞɵɦɩɚɪɧɹɦɢɞɟɜɭɲɤɚɦ ɥɟɧɢɹ" Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɭ ɧɚɫ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ȼ ɹ ɠɟɥɚɸ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɱɚɫɬɶɹ ɟɟ ɫɪɟɞɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɚɦɛɢɰɢɨɡ ɍɫɩɟɯɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɯ Ɋɚɞɭɣ ɧɵɟɹɪɤɢɟɢɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟɥɸɞɢɉɪɨ ɬɟɫɶɠɢɡɧɢɇɟɛɨɣɬɟɫɶɞɟɥɚɬɶɬɨɱɬɨ ɫɬɨ ɫɬɚɪɲɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨ ɫɤɟɩɬɢ ɥɸɛɢɬɟ ɟɫɥɢ ɞɚɠɟ ɷɬɨ ɨɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɉɨɦɧɢɬɟ©ȼɟɥɢɤɨɟɩɨ ɸɧɨɲɟɣɢɞɟɜɭɲɟɤɉɨɷɬɨɦɭɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɥɟɱɭɬɟɦɤɬɨɫɩɨɫɨɛɟɧɧɚɛɟɡɭɦɢɟª ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨ ȻɟɫɟɞɨɜɚɥɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ ɜɚɬɶɫɹ Ⱥ ɜɟɞɶ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ Ɏɨɬɨɢɡɚɪɯɢɜɚəɧɵɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧɨɣ


Ɂɟɦɥɸɪɨɣɤɚ ȼɨɬɭɠɟɢɢɸɥɶ±ɦɚɤɭɲɤɚɥɟɬɚɄɭɱɟɪɹɜɹɬɫɹɦɨɥɨ ɞɨɣ ɡɟɥɟɧɶɸ ɪɨɜɧɵɟ ɫɬɪɨɱɤɢ ɝɪɹɞɨɤ Ɉɤɪɟɩɥɚ ɩɨɲɥɚ ɜ ɪɨɫɬ ɪɚɫɫɚɞɚ ɬɨɦɚɬɨɜ ɜɵɩɭɫɬɢɥɚ ɠɟɥɬɵɟ ɫɨɰɜɟɬɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯɩɥɨɞɨɜɂɯɨɬɹɩɨɝɨɞɚɜɧɚɱɚɥɟɥɟɬɚɛɵɥɚɩɪɨ ɯɥɚɞɧɨɣ ɞɚ ɢ ɞɨɠɞɹɦɢ ɬɨɠɟ ɧɟ ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɚ ɞɚɱɧɢɤɨɜ ɢɯ ɫɬɚɪɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɧɟ ɧɚɩɪɚɫɧɵ ȼɵɩɭɫɬɢɥɢ ɰɟɩɤɢɟ ɭɫɢɤɢɨɝɭɪɟɱɧɵɟɤɭɫɬɢɤɢɢɧɚɦɟɬɢɥɢɡɚɜɹɡɶɦɨɥɨɞɟɧɶ ɤɢɯɡɟɥɟɧɰɨɜɇɨɞɨɫɛɨɪɚɭɪɨɠɚɹɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɟɳɟ ɞɚɥɟɤɨ Ɇɧɨɝɨ ɟɳɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ ɜ ɫɚɞɭ ɢ ɨɝɨɪɨɞɟɩɨɞɤɨɪɦɢɬɶɩɪɨɩɨɥɨɬɶɨɤɭɱɢɬɶɱɬɨɛɵɩɨɥɭ ɱɢɬɶɩɨɥɧɨɜɟɫɬɧɵɣɭɪɨɠɚɣ

ȿɓȿɇȿɉɈɁȾɇɈ

ɏɨɬɹ ɥɟɬɨ ɜ ɪɚɡɝɚɪɟ ɧɟ ɜɫɟ ɪɚ ɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɫɟɜɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ȿɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɟɹɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɜɚɩɪɟɥɟɦɚɟɧɨɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɟɥɟɬɚɇɚɩɪɢɦɟɪɫɚɥɚ ɬɵɊɚɫɬɭɬɨɧɢɛɵɫɬɪɨɑɟɪɟɡɦɟ ɫɹɰɨɬɩɨɫɟɜɚɦɨɠɧɨɭɠɟɫɪɵɜɚɬɶ ɫɨɱɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɇɨ ɢ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɟɬ ɫɚɥɚɬ ɬɨɠɟ ɛɵɫɬɪɨ ɇɟ ɫɪɟɡɚɥɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɢ ɨɧ ɨɝɪɭɛɟɥ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɚɥɚɬ ɩɨɞɫɟɢɜɚɸɬ ɩɨɧɟɦɧɨɝɭ ɱɟ ɪɟɡɤɚɠɞɵɟɞɜɟɧɟɞɟɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟ ɥɟɬɚɌɚɤɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɤɚɤɡɟɥɟɧɵɣ ɥɭɤɛɚɬɭɧɦɨɠɧɨɫɟɹɬɶɪɚɧɨɜɟɫ ɧɨɣɜɫɟɪɟɞɢɧɟɥɟɬɚɢɩɨɞɡɢɦɭ ɓɚɜɟɥɶ ɩɨɫɟɹɧɧɵɣ ɜ ɢɸɥɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɟɬ ɜɡɨɣɬɢ ɢ ɧɚɛɪɚɬɶ ɫɢɥɭ ɧɨ ɢ ɩɨɪɚɞɭɟɬ ɜɚɫ ɨɫɬɚɬɨɤ ɥɟɬɚ ɨɬɦɟɧɧɵɦ ɭɪɨɠɚɟɦ Ɇɨɠɧɨ ɩɨɫɟɹɬɶɤɚɩɭɫɬɭɤɨɥɶɪɚɛɢɞɚɸ

ɳɭɸ ɫɨɱɧɵɟ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɵ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɱɚɧɨɜɊɚɫɬɟɬɨɧɚɛɵɫɬɪɨɉɨ ɫɚɠɟɧɧɭɸɜɦɚɟɛɭɞɟɬɟɫɨɱɢɬɶ ɧɚ ɫɚɥɚɬɵ ɜɫɟ ɥɟɬɨ ɚ ɩɨɫɟ ɹɧɧɭɸ ɫɟɦɟɧɚɦɢ ɜ ɡɟɦɥɸ ɜ ɢɸɥɟɩɨɥɨɠɢɬɟɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɨɧɚɩɪɟɤɪɚɫɧɨɛɭɞɟɬɥɟɠɚɬɶ ɞɨɹɧɜɚɪɹȼɫɪɨɤɞɨɫɟɪɟɞɢ ɧɵ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɫɟɹɬɶ ɪɟɞɶɤɭ ɪɟɩɭ ɩɟɤɢɧɫɤɭɸ ɤɚɩɭɫɬɭ ɞɚɣɤɨɧ ɦɹɬɭ ɢ ɧɟɤɨɬɨ ɪɵɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟɥɟɱɟɛɧɵɟɬɪɚɜɵ ɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟɪɟɞɢɫɌɨɥɶɤɨɜɵ ɛɢɪɚɣɬɟɬɟɟɝɨɫɨɪɬɚɤɨɬɨɪɵɟɧɟ ɫɬɪɟɥɤɭɸɬɫɹɈɛɵɱɧɨɷɬɨ©ȼɧɟ ɫɟɡɨɧɧɵɣª ©Ⱦɭɪɨª ©Ⱥɥɟɲɤɚª ©ɂɥɤɚª ɧɭ ɧɚɜɟɪɧɨɟ ɤɚɠɞɵɣ ɞɚɱɧɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɩɪɢ ɟɦɥɟɦɵɣ ɫɨɪɬ Ʉɫɬɚɬɢ ɱɬɨ ɤɚɫɚ ɟɬɫɹɩɟɤɢɧɫɤɨɣɤɚɩɭɫɬɵɫɚɞɢɬɫɹ ɨɧɚɧɟɪɚɫɫɚɞɨɣɚɩɨɫɟɜɨɦɫɟɦɹɧ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɡɟɦɥɸɩɟɤɢɧ ɫɤɚɹɛɥɢɠɟɤɫɚɥɚɬɭɱɟɦɤɤɚɩɭɫɬɟ ɢɩɪɢɪɚɫɫɚɞɧɨɦɫɩɨɫɨɛɟɩɨɫɚɞɤɢ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɱɚɧɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɰɜɟɬɨɱ ɧɭɸɫɬɪɟɥɤɭɢɞɟɬɱɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ©ɜɫɟɦɟɧɚªȼɩɟɪɜɨɣɞɟɤɚɞɟɢɸɥɹ ɤɪɨɦɟɩɨɫɟɜɚɜɪɟɦɹɜɵɤɨɩɚɬɶɢ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɜ ɬɟɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɲɤɢ ɥɭɤɨɜɢɰɵɬɸɥɶɩɚɧɨɜɌɚɤɱɬɨɪɚ ɛɨɬɵɧɟɜɩɪɨɜɨɪɨɬ ɂɪɢɧɚɍɋɈɅɖɐȿȼȺ ɞɚɱɧɢɰɚ

СЛОВО О ЛУКЕ

ɏɨɱɭɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɜɧɚɲɟɦɤɥɢɦɚɬɟɞɥɹɫɟɛɹɥɭɤ ɧɚ ɪɟɩɤɭ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɟɝɨ ɦɟɲɤɚɦɢ ɧɚ ɡɢɦɭ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɜ ɜɵɪɚ ɳɢɜɚɧɢɢ ɨɧ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɩɪɨɫɬ ɧɨ ɨɫɜɨɢɬɶ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɢ ɟɝɨ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɜɫɟ ɠɟ ɦɨɠɧɨ Ɇɧɨɝɢɟ ɧɚɲɢ ɞɚɱɧɢɤɢ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɭɩɧɭɸ ɥɭɤɨɜɢɰɭ ɫɟɸɬɥɭɤɩɨɞɡɢɦɭɜɤɨɧɰɟɨɤ ɬɹɛɪɹ ɫɜɟɪɯɭ ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɧɟ ɝɭȼɟɫɧɨɣɩɪɢɬɚɹɧɢɢɫɟɦɟɧɚ ɫ ɜɥɚɝɨɣ ɭɯɨɞɹɬ ɩɨɞ ɡɟɦɥɸ ɢ ɞɚɸɬ ɪɚɧɧɢɟ ɜɫɯɨɞɵ Ⱦɪɭɝɢɟ ɠɟ ɫɟɸɬ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ ɜ ɹɳɢɤɢ ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɫɚɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ ɟɟ ɩɨɞɫɬɪɢɝɚɸɬ ɱɬɨ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɥɭɤɨɜɢɱɤɭ ɉɟ ɪɟɞ ɜɵɫɚɞɤɨɣ ɜ ɝɪɭɧɬ ɜ ɤɨɧɰɟ ɚɩɪɟɥɹ ɩɨɞɫɬɪɢɝɚɸɬ ɟɳɟ ɪɚɡ ɢ ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜ ɝɪɹɡɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɨɥɢɬɚ ɝɪɹɞɤɚ ɇɨ ɩɨɫɚɞɤɚ ɱɟɪɟɡɪɚɫɫɚɞɭɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɩɥɨɞɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ©ɗɤ ɫɢɛɢɲɟɧªɜɟɫɞɨɤɝ ɚɞɪɭ ɝɢɟɫɨɪɬɚɩɪɟɤɪɚɫɧɨɭɧɚɫɜɵ ɪɚɫɬɚɸɬɩɪɢɩɨɫɟɜɟɫɟɦɟɧɚɦɢ ɜɡɟɦɥɸɩɨɫɥɟɚɩɪɟɥɹɋɚ

ɠɚɸɬ ɢ ɥɭɤɫɟɜɨɤ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬɧɟɝɨɛɨɥɟɟɛɵɫɬɪɵɣɬɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɲɟɥɭɲɢɬɶ ɫɪɟɡɚɬɶ ɫɭɯɨɣ ɯɜɨɫɬɢɤɫɨɫɤɨɛɥɢɬɶɡɚɫɨɯɲɢɟ ɭɫɢɤɢ ɢ ɡɚɦɨɱɢɬɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶ ɤɨɱɚɫɨɜȾɪɭɠɧɵɟɜɫɯɨɞɵɩɨ ɹɜɹɬɫɹ ɛɵɫɬɪɨ ɂ ɜɵ ɤ ɨɫɟɧɢ ɤɨɝɞɚɤɤɨɧɰɭɚɜɝɭɫɬɚɩɨɥɹɠɟɬ ɭɫɨɯɧɭɜ ɡɟɥɟɧɶ ɛɭɞɟɬɟ ɢɦɟɬɶ ɨɬɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɠɚɣ ɪɟɩɱɚɬɨɝɨ ɥɭɤɚ Ɍɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɢɬɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟ ɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ ɥɭɤɧɭɠɧɨɨɝɪɟɫɬɢɌɨɟɫɬɶɨɫ ɜɨɛɨɞɢɬɶ ɥɭɤɨɜɢɰɭ ɨɬ ɡɟɦɥɢ ɨɫɬɚɜɢɜ ɟɟ ɧɚɜɟɪɯɭ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɤɢ ɜ ɡɟɦɥɟ ɗɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɥɭɤɨɜɢɰɟ ɧɟ ɡɚɝɧɢɬɶ ɂ ɫɟɣ ɱɚɫɫɚɦɚɹɩɨɪɚɷɬɢɦɡɚɧɹɬɶɫɹ ȿɫɥɢɜɫɟɠɟɜɚɲɢɩɨɫɚɞɤɢɡɚ ɪɚɡɢɥɢɫɶ ɥɭɤɨɜɨɣ ɦɭɯɨɣ ɩɨ ɩɪɨɛɭɣɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ©Ɍɚɣɮɭɧª ɪɚɡɜɟɞɢɬɟ ɩɨɪɨɲɨɤ ɧɚ ɜɟɞɪɨ ɜɨɞɵ ɢ ɩɪɨɥɟɣɬɟ ɝɪɹɞɤɭɂ ɧɟ ɠɚɥɟɣɬɟ ɜɨɞɭ ɱɟɦ ɨɛɢɥɶɧɟɟ ɩɨɥɢɜ ɬɟɦ ɤɪɭɩɧɟɟ ɢ ɫɨɱɧɟɟ ɜɵɪɚɫɬɟɬɜɚɲɥɭɤ ɌɂɆɈɎȿɃɄȺɑȿɋɈȼ

13 № 21 3 июля 2014 года

ɸȱʃɯȱʇɯɮʜɼɧǰȱɸȱʃɯȱʇɯɮɸʈɼɧ

ɇɚɱɚɥɨ ɢɸɥɹ ± ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɨɫɚɞɤɢ ɞɚɣɤɨɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɢɧ ɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣ ɜɧɢɦɚɧɢɹɧɚɲɢɯɞɚɱɧɢɤɨɜɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɨɣ Ɋɨɞɢɧɚɞɚɣɤɨɧɚəɩɨɧɢɹɝɞɟ ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɨɜɨɳɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭ ɪɚ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɉɪɟɤɪɚɫ ɧɨ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ

ɤɥɢɦɚɬɟ Ⱦɚɟɬ ɭɪɨɠɚɣ ɢɡ ɫɧɟɠɧɨɛɟɥɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɪ ɧɟɩɥɨɞɨɜɏɨɬɹ ɷɬɨɬɨɜɨɳɪɨɞ ɫɬɜɟɧɧɢɤ ɪɟɞɢ ɫɚɢɪɟɞɶɤɢɧɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɢɦɢ ɨɧ ɛɨɥɟɟ ɫɨɱɟɧ ɧɟɠɟɧ ɢ ɥɢ ɲɟɧɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɞɟɱɧɨ ɝɨ ɝɨɪɶɤɨɜɚɬɨ±ɨɫɬɪɨɝɨ ɜɤɭɫɚ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɫɬɚɪɟɟɬɜɡɟɦ ɥɟɫɤɨɧɰɚɢɸɥɹɩɨɤɨɧɟɰɨɤ ɬɹɛɪɹ ɜɵɞɟɪɝɢɜɚɣɬɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɨɱɧɵɟ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɵ ɯɨɬɶ ɧɚ ɫɚɥɚɬɵɯɨɬɶɧɚɜɬɨɪɵɟɛɥɸɞɚ ɫɝɨɞɢɬɫɹȺɜɩɪɨɯɥɚɞɧɨɦɩɨ ɝɪɟɛɟɜɨɨɛɳɟɞɨɦɚɪɬɚɦɟɫɹɰɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɈɜɨɳɟɜɨɞɵ±ɥɸ

ɛɢɬɟɥɢ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɚɣ ɤɨɧɫɥɚɞɤɨɣɪɟɞɶɤɨɣɇɨɷɬɨɬ ɨɜɨɳ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɤɭɫɟɧ ɧɨ ɢ ɩɨɥɟɡɟɧ ɨɱɢɳɚɟɬ ɩɟɱɟɧɶ ɜɵ ɜɨɞɢɬ ɲɥɚɤɢ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬ ɤɚɦ ɧɢ ɢ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɦɢɤɪɨɛɵ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɚɫɶ ɝɪɹɞɤɚ ɢɡ±ɩɨɞ ɪɟɞɢɫɚɩɨɫɟɣɬɟɧɚɧɟɟɞɚɣɤɨɧ ±ɛɭɞɟɬɟɞɨɜɨɥɶɧɵȺɩɨɮɨɪ ɦɟ ɨɧ ɛɵɜɚɟɬ ɤɪɭɝɥɵɣ ± ɷɬɨ ɫɨɪɬ ©ɋɚɲɚª ɥɢɛɨ ɭɞɥɢɧɟɧ ɧɵɣɧɚɩɪɢɦɟɪ©Ʉɥɵɤɫɥɨɧɚª ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɛɨɝɚɬɵɪɶª ȿɳɟ ɷɬɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɢɡ ɩɨɱɜɵ ɧɢɬɪɚɬɵɢɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵɌɚɤ ɱɬɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɣɬɟ ɢ ɟɲɶɬɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɂɜɚɧɋȿȼȺɋɌɖəɇɈȼ ɚɝɪɨɧɨɦ

ÅľºÄÆÃÄ»ÇͶÇÈÒ» ɑɚɫɬɨ ɫɥɵɲɭ ɨɬ ɫɨɫɟɞɨɤ ɦɨɥ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɭɪɨɞɢɥɢ ɦɨɢ ɩɨɦɢɞɨɪɵɢɱɬɨɢɦɧɚɞɨɜɟɞɶ ɢ ɫɨɪɬɚ ɩɨɫɚɞɢɥɚ ɯɨɪɨɲɢɟ Ɍɚɤ ɦɟɧɹ ɢ ɩɨɞɦɵɜɚɟɬ ɫɤɚ ɡɚɬɶ ɱɬɨ ɨɣ ɫɤɨɥɶɤɨ ɟɳɟ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɧɢ ɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɢɬɶ ɩɨɦɢɞɨɪɧɵɦ ɤɭɫɬɢɤɚɦ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɨɬɛɥɚɝɨ ɞɚɪɢɥɢɛɨɝɚɬɵɦɭɪɨɠɚɟɦȼɵ ɛɨɪɯɨɪɨɲɢɯɫɨɪɬɨɜɤɨɧɟɱɧɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ Ȼɥɚɝɨ ɩɨɫɥɟɞ ɧɢɟɝɨɞɵɦɧɨɝɨɧɨɜɵɯɬɨɦɚɬɨɜ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ©Ȼɭ ɞɟɧɨɜɤɚª ©ɇɢɤɨɥɚª ©ɒɚɩ ɤɚ Ɇɨɧɨɦɚɯɚª ɜɫɟɯ ɧɟ ɩɟɪɟ ɱɢɫɥɢɲɶ Ⱦɚɱɧɢɤɢ ɫɨɪɬɚ ɷɬɢ ɡɧɚɸɬɢɩɪɨɛɭɸɬɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɇɨ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ©ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɨ ɦɢɞɨɪɵª ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɧɧɵɣ ɭɪɨɠɚɣ ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɨɦɟ ɩɨɥɢɜɚ ɧɟ ɞɟɥɚɹ ± ɝɥɭ ɩɨȼɚɠɧɨɜɫɟɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɉɨɦɢɞɨɪ ɧɭɸɪɚɫɫɚɞɭɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɜɵ ɫɚɠɢɜɚɬɶ ɞɚɥɟɤɨ ɚ ɬɨ ɤɨɝɞɚ ɤɭɫɬɵɪɚɡɪɚɫɬɭɬɫɹɛɭɞɭɬɭɜɚɫ ɧɟɩɪɨɯɨɞɢɦɵɟ ɞɠɭɧɝɥɢ ɇɢ ɩɢɬɚɧɢɹɤɨɪɧɹɦɧɢɩɪɨɜɟɬɪɢ ɜɚɧɢɹɄɬɨɬɨɫɚɞɢɬɨɬɞɟɥɶɧɵ ɦɢɥɭɧɤɚɦɢɹɠɟɜɞɥɢɧɧɵɟ ɛɨɪɨɡɞɵɆɧɟɬɚɤɢɯɩɨɥɢɜɚɬɶ ɭɞɨɛɧɟɟ ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɟɫɥɢ ɡɟɦɟɥɶɤɚ ɛɟɞɧɨɜɚɬɚ ɹ ɩɨɞ ɤɨ ɪɟɲɤɢ ɩɟɪɟɝɧɨɹ ɩɨɞɫɵɩɚɸ

ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɨɬ ɱɟɝɨɩɨɦɢɞɨɪ ɧɵɦ ɤɭɫɬɚɦ ɠ ɢ ɪ ɟ ɬ ɶ Ɍɨɝɞɚɢɤɨɪ ɧɢɤɪɟɩɤɢɟ ɬɨɥɫɬɵɟ ɢ ɥɢɫɬɶɹ ɬɟɦ ɧɨɡɟɥɟɧɵɟ ɦ ɹ ɫ ɢ ɫ ɬ ɵ ɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɢ ɩɨɞɤɚɪɦ ɥɢɜɚɸ ɟɳɟ ɩɚɪɭ ɪɚɡ ɡɚ ɥɟɬɨ Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɨɣɞɟɬ ɤɨɪɨɜɹɤ ɧɭ ɚ ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɜɨɡ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɬɶ ɬɨɝɞɚ ©Ƚɭɦɚɬª ɢɥɢ ©Ⱥɝɪɢɤɨɥɚª ɂ ɤɨɧɟɱɧɨɩɨɦɢɞɨɪɵɧɭɠɧɨɩɚ ɫɵɧɤɨɜɚɬɶ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɛɪɟɡɚɬɶ ɜɫɟɥɢɲɧɢɟɜɟɬɤɢɤɨɬɨɪɵɟɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɦɢɞɨɪɧɨɣ ɡɚɜɹɡɢ ɢ ɬɨɥɶɤɨɜɭɳɟɪɛɞɪɭɝɢɦɜɟɬɜɹɦ ɬɹɧɭɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɫɢɥɵ ɜɫɟɝɨ ɤɭ ɫɬɚȾɟɥɚɬɶɷɬɨɧɭɠɧɨɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɢɸɥɹ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɤɭɫɬɵ ɫɧɨɜɚ ɭɫɩɟɜɚɸɬ ɨɛɪɚɫɬɢȼɬɨɪɨɣɪɚɡɩɚɫɵɧɤɭ ɟɦ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɱɢɫɥɚɯ ɚɜɝɭɫɬɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɜɵɪɟɡɚɟɦ ɜɫɟ ɛɟɫ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɜɟɬɤɢ ɢ ɨɛɪɵɜɚɟɦ ɜɫɟɰɜɟɬɨɱɤɢɩɥɨɞɵɡɚɜɹɡɚɬɶ ɫɹ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɧɟ ɭɫɩɟɸɬ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɱɢɫɥɚ ɭ ɧɚɫ ɧɨɱɢ

ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɨɞɚɦ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ə ɟɳɟ ©ɐɢɪɤɨɧɨɦªɨɞɢɧɪɚɡɡɚɫɟɡɨɧ ɫɜɨɢ ɩɨɦɢɞɨɪɱɢɤɢ ɨɩɪɵɫɤɢ ɜɚɸ ɗɬɨ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɚ ɢ ɡɚɜɹɡɶɧɟɨɩɚɞɚɟɬɢɨɬɫɬɪɟɫ ɫɚ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɚ ɬɨ ɜɟɞɶ ɭ ɧɚɫ ɞɧɟɦɡɧɨɣɚɧɨɱɶɸɯɨɥɨɞɧɨ Ɇɨɢ ɭɯɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨɦɢɞɨɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɬ ɦɟɧɹ ɛɨɝɚ ɬɵɦ ɭɪɨɠɚɟɦ ɫ ɨɛɫɵɩɚɧɧɵɯ ɭɜɟɫɢɫɬɵɦɢ ɬɨɦɚɬɚɦɢ ɤɭɫɬɨɜ Ʉɚɤ ɩɨɬɨɩɚɟɲɶ ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɨɩɚ ɟɲɶ ɅɸɞɦɢɥɚɇɂɄɂɎɈɊɈȼɇȺ ɞɚɱɧɢɰɚ ɫɥɟɬɧɢɦɫɬɚɠɟɦ

෉්඿෋෌ෂව඼඾඿ස෋෌඼ෂෂ

ȼɟɫɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɚɞɤɨɣ ɹ ɨɛ ɪɚɛɨɬɚɥɤɚɪɬɨɮɟɥɶɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɬ ɤɨɥɨɪɚɞɫɤɨɝɨ ɠɭɤɚ ©ɉɪɟɫɬɢɠª ɏɨɬɹɢɫɥɵɲɚɥɨɬɞɪɭɝɢɯɩɨɯɜɚ ɥɵɜɟɝɨɱɟɫɬɶɫɨɦɧɟɧɢɹɜɫɟɠɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶɉɪɟɩɚɪɚɬɧɟɞɟɲɟɜɵɣ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɭɬɶ ɥɢ ɧɟ ɱɭɞɨɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɞɚ ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɬɨɥɤ" ɂ ɜɨɬ ɫɟɣɱɚɫ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɀɚɪɚ ɚ ɞɨ ɠɞɢɱɤɨɦɢɧɟɩɚɯɧɟɬɀɭɤɥɟɬɢɬ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚ ɛɟɞɧɭɸ ɦɨɸ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɭɸ ɞɟɥɹɧɤɭ Ⱦɟɥɚɸ ɜɟɱɟɪɧɢɣɨɛɯɨɞ±ɫɢɞɢɬɝɚɞɜɫɟ ɤɭɫɬɵɭɫɟɹɧɵɋɝɨɪɟɱɶɸɞɭɦɚɸ ɩɪɢɞɟɬɫɹɭɬɪɟɱɤɨɦɩɨɪɚɧɶɲɟɞɨ ɠɚɪɵ ɜɵɣɬɢ ɩɨɫɨɛɢɪɚɬɶ ɚ ɬɚɦ ɭɠɟ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɜɵɛɟɪɭɫɶ ± ɨɬɪɚ ɜɵ ɩɪɢɤɭɩɥɸ ȼɫɬɚɥ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɧɶɩɨɪɚɧɶɲɟɤɚɤɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥ ɢ ɩɨ ɯɨɥɨɞɤɭ ɜ ɨɝɨɪɨɞ Ɍɨɥɶɤɨ

NjǖǑǕljǖǑǎ ǓǗǖǓǜǙǚ

ɧɟɬ ɠɭɤɚ ɧɚ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɣ ɛɨɬ ɜɟ ɉɪɢɝɥɹɞɟɥɫɹ ɚ ɨɧ ɜɟɫɶ ɩɨɞ ɤɭɫɬɚɦɢɜɜɟɪɯɛɪɸɲɤɨɦɜɚɥɹɟɬ ɫɹ ə ɛɵɥ ɢɡɭɦɥɟɧ ɢ ɨɛɪɚɞɨɜɚɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨȼɨɬɬɟɛɟɢ©ɉɪɟ ɫɬɢɠª Ʉɫɬɚɬɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɥ ɹ ɢ ɪɟɰɟɩɬɌɚɬɶɹɧɵɨɧɚɜɨɞɧɨɦɢɡ ɧɨɦɟɪɨɜɜɚɲɟɣɝɚɡɟɬɵɫɨɜɟɬɨɜɚ ɥɚ ɨɛɫɚɠɢɜɚɬɶ ɩɨɫɚɞɤɢɤɚɪɬɨ ɮɟɥɹɮɚɫɨɥɶɸ ɋɞɟɥɚɥ ɬɚɤ ɜ ɭɝɨɥɤɟ ɞɟɣ ɫ ɬ ɜ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ ɠɭɤ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɧɟ ɫɚɞɢɬɶ ɫɹ ȼɢɞɢ ɦɨ ɮɚɫɨɥɶ ɜ ɵ ɞ ɟ ɥ ɹ ɟ ɬ ɤ ɚ ɤ ɢ ɟ ± ɬ ɨ

ɥɟɬɭɱɢɟɜɟɳɟɫɬɜɚɱɬɨɟɦɭɧɟɩɨ ɜɤɭɫɭȼɷɬɨɦɝɨɞɭɹɠɭɤɭɧɚ ɫɬɨɹɳɭɸɜɨɣɧɭɨɛɴɹɜɢɥɢɜɢɠɭ ɱɬɨɩɨɛɟɞɢɬɶɟɝɨɦɨɠɧɨ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɆȺɅɕɒȿȼ, ɜɚɲɱɢɬɚɬɟɥɶ

ɇɚɩɨɦɢɧɚɟɦ ɧɚɲɢɦ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ɱɬɨ ɦɵ ɨɛɴɹɜɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ ɠɞɟɬɨɬɜɚɫɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɮɨɬɨɫɧɢɦɤɨɜɭɪɨɠɚɹɫɥɸɛɢɦɵɯɜɚɦɢ ɞɚɱ Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɨɛ ©ɨɝɨɪɨɞɧɨɦª ɨɩɵɬɟ Ʉɚɤɢɟɪɟɞɤɢɟɫɨɪɬɚɫɭɦɟɥɢɜɵɪɚɫɬɢɬɶɧɚɫɜɨɟɦɭɱɚɫɬɤɟȼɨɡɦɨɠ ɧɨ ɭ ɜɚɫ ɜɵɪɨɫ ɩɥɨɞ±ɫɸɪɩɪɢɡ ɧɟɨɛɵɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɥɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɉɨɞɟɥɢɬɟɫɶɫɧɚɦɢɜɚɲɢɦɭɫɩɟɯɨɦ


14 № 21 3 июля 2014 года

ɂɫɬɨɪɢɹ

ȺɄɆɈɅɂɇɓɂɇȺ±ɋȿɊȾɐȿɄȺɁȺɏɋɌȺɇȺ ȼɢɤɬɨɪɌȿɊȿɓɍɄ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚɤɪɚɟɜɟɞɨɜ

ɉɹɬɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚ ɡɚɞ ɦɟɫɬɧɵɟ ©ɩɚɬɪɢɨɬɵª ɜɵɫɨɫɚɥɢ ɢɡ ɩɚɥɶɰɚ ɥɟ ɬɢɟɧɚɲɟɣɨɛɥɚɫɬɢɋɩɭɫɬɹ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɨɧɢ ɩɨɜɬɨɪɢɥɢ ɬɨɠɟɨɬɢɝɨɞɚɯɇɵɧɱɟ ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢɯ ɠɟ ɝɨɥɨɫɚɨɥɟɬɢɢ ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɧɚɲɟɣɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɫɹ ɥɟɬ ɫ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɨɝɞɚ ɜ Ʉɚɡɚɯ ɫɬɚɧɟɛɵɥɨɧɚɱɚɬɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ ɬɢɜɧɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦȺɤɦɨɥɢɧɳɢɧɟɜɵɩɚ ɥɚ ɱɟɫɬɶ ɫɬɚɬɶ ɩɢɨɧɟɪɨɦ ɷɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɍɨɝɞɚ ɜɪɹɞ ɥɢ ɤɬɨɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥ ɱɬɨ ɷɬɚ ɧɨɜɚɹ ɚɞ ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɬɚɧɟɬ ɢ ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɚɹ ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ Ʉɚɡɚɯ ɫɬɚɧɚɇɨɢɦɟɧɧɨɬɚɤɜɫɺɢɩɪɨ ɢɡɨɲɥɨ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ ɫɤɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɮɨɪ ɦɵɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɧɚɡɪɟ ɜɚɥɢ ɞɚɜɧɨ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɯ ɞɢɤɬɨɜɚɥɚɫɶɬɟɦɱɬɨɜɰɟɧɬɪɚɥɶ ɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɨɦɟɳɢɱɶɟɮɟɨ ɞɚɥɶɧɚɹɜɟɪɯɭɲɤɚɚɜɄɚɡɚɯɫɬɚ ɧɟ ɛɚɣɫɤɨɮɟɨɞɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɬɶ ɧɟ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɤ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚ ɧɢɸɜɫɟɯɠɢɡɧɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɨɫɬɭ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɛɨ ɥɟɟ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɨɛɭɫɬɪɨɣ ɫɬɜɭɠɢɡɧɢɂɯɜɩɨɥɧɟɭɫɬɪɚɢɜɚɥ ɬɨɬɭɤɥɚɞɜɤɨɬɨɪɨɦɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟɤɥɚɫ ɫɵɏɨɬɹɜɝɨɞɭɢɛɵɥɨɨɬ ɦɟɧɟɧɨ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɧɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɬɨɪɵ ɨɯ ɤɚɤ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɫ ɧɢɦ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɂ ɯɨɡɹɟɜɚ ɠɢɡɧɢɧɚɦɟɫɬɚɯɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɥɢɫɶ ɟɦɭɞɨɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɜɡɞɨɯɚ ɄɬɨɦɭɠɟɧɚɫɟɜɟɪɟɄɚɡɚɯɫɬɚ ɧɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɪɢɛɚɜɥɹɥɚɫɶ ɱɢɫɥɟɧ ɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɨɫɥɨ ɤɨɥɢɱɟ ɫɬɜɨ ɨɫɟɞɥɵɯ ɚɭɥɨɜ ɧɚɱɚɥɢ ɚɤ ɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼɫɺɷɬɨɢɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɥɨɪɭɤɨɜɨɞ ɫɬɜɨɫɬɪɚɧɵɢɨɫɨɛɟɧɧɨɞɟɹɬɟɥɶ ɧɨɝɨ ɰɚɪɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ,, ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɩɭɬɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟ ɧɢɹ ɧɚɡɪɟɜɲɟɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɵɯɨɞɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭ ɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɋɬɟɩɧɵɦ ɤɪɚɟɦ ȼ ɍɤɚɡɟ ɰɚɪɹ ɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɦ ɨɤɬɹ ɛɪɹ ɝɨɞɚ ɜ ɐɚɪɫɤɨɦ ɋɟɥɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ©Ⱦɥɹɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹɡɚ ɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɢ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜ ɜ ɭɩɪɚɜ ɥɟɧɢɢ ɤɢɪɝɢɡɫɤɢɦɢ ɫɬɟɩɹɦɢ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɪɚɜɧɨɤɚɤɍɪɚɥɶɫɤɢɦɢ ɋɢɛɢɪɫɤɢɦɤɚɡɚɱɶɢɦɢɜɨɣɫɤɚɦɢ ɉɈȼȿɅȿȼȺɘ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɢɡ ɨɤɪɭɝɨɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɢɛɢɪɫɤɢɯ ɤɢɪɝɢɡɨɜ Ɉɦɫɤɨɝɨ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ Ʉɨɤɱɟɬɚɜɫɤɨɝɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɝɨ ɢ Ⱥɬɛɚɫɚɪɫɤɨɝɨ«Ɉɛɥɚɫɬɧɵɦɰɟɧ ɬɪɨɦɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹȺɤɦɨɥɢɧɫɤª ɉɨɠɚɥɭɣ ɫɚɦɨɣ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨ ɪɨɧɨɣɷɬɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɛɵɥɨɬɨ ɱɬɨ ɢɦ ɨɬɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜɥɚɫɬɶ ɫɭɥ ɬɚɧɨɜ ɤɚɤ ɭɫɬɚɪɟɜɲɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɵɥɢ ɭɩɪɚɡɞɧɟɧɵ ɢ ɨɤɪɭɠɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɵ Ⱥ ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɟɡɞɵ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɢ ɭɟɡɞɧɵɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢ ɤɢ ɍɟɡɞɵ ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɜɨɥɨɫɬɢ ɜɨɥɨɫɬɢ±ɧɚɚɭɥɵɈɞɧɚɤɨɜɬɨɣ ɪɟɮɨɪɦɟ ɜɫɤɨɪɟ ɩɪɨɹɜɢɥɚ ɫɟɛɹ

ɟɳɺ ɨɞɧɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɠɢɡɧɢ ɉɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɡɟɦɥɢ ɪɚɧɟɟ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɬɟɩɟɪɶ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɝɨ ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ Ⱥ ɤɨɱɟɜɧɢɤɚɦ ɨɧɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɨɛɳɟ ɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɂɷɬɨɩɚ ɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣɜɥɚɫɬɢ ɫɭɥɬɚɧɨɜ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ɜɵɡɜɚɥɨ ɧɟ ɲɭɬɨɱɧɵɣ ɝɧɟɜ ɇɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɫɬɜɨ ɩɨɫɩɟɲɢɥɨ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɷɬɨ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɟ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɵɯ ɨɫɟɞɥɵɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɜɫɬɟɩɢɬɚ ɤɢɯ ɤɚɤ Ʉɨɤɱɟɬɚɜ Ʉɚɪɤɚɪɚɥɵ Ȼɚɹɧɚɭɥɞɪɭɝɢɯɫɸɞɚɯɥɵɧɭɥɚ ɰɟɥɚɹɜɨɥɧɚɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɈɧɢ ɤɪɭɠɢɥɢɩɨɫɬɟɩɢɢɧɟɧɚɯɨɞɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɠɢɬɟ ɥɢɭɠɟɭɫɩɟɥɢɡɚɯɜɚɬɢɬɶɡɟɦɥɢ ɜɫɜɨɺɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɥɶɡɨɜɚ ɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɭɬ ɠɟ ɢɡ ɞɚɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɡɪɟ ɲɚɥɨɫɶ ɤɚɡɚɯɚɦ ɫɞɚɜɚɬɶ ɡɟɦɥɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦ ɜ ɚɪɟɧɞɭ Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚɧɟɫɪɚɡɭɛɵɥɚɩɨɧɹɬɚɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɇɨ ɫɤɨɪɨ ɢɯ ± ɡɟɦɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ ɬɭɬ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹ ɬɟɥɶɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɟɥɸɞɢ Ɍɨɛɨɥɶɫɤɨɣ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯɝɭɛɟɪɧɢɣ Ɂɞɟɲɧɢɟ ɠɢɬɟɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɨɰɟ ɧɢɥɢ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɞɟɥɨɤ ɫɬɚɥɢ ɨɬ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨ ɥɢɞɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ Ⱦɚ ɢ ɚɪɟɧ ɞɚɬɨɪɵ ɛɵɥɢ ɧɟ ɜɧɚɤɥɚɞɟ ± ɧɢ ɤɨɝɞɚɧɟɩɚɯɚɧɵɣɱɟɪɧɨɡɺɦɫɬɚɥ ɞɚɜɚɬɶɛɨɝɚɬɵɟɭɪɨɠɚɢȼɟɫɬɶɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɪɚɡɧɟɫɥɚɫɶ ɩɨɜɫɟɣɢɦɩɟɪɢɢ Ɍɨɝɞɚ ɠɟ ɤɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɞɨ ɉɟɬɪɨɩɚɜ ɥɨɜɫɤɚ ɢ ɜ ɫɬɟɩɶ ɯɥɵɧɭɥ ɰɟɥɵɣ ɩɨɬɨɤ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɤɩɪɢɯɨɞɭɩɨɟɡɞɚɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶɞɟ ɫɹɬɤɢ ɤɚɡɚɯɫɤɢɯ ɚɪɛ ɢ ɩɨɜɨɡɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɲɢɥɢ ɩɟɪɟɯɜɚɬɢɬɶ ɫɟɛɟ ɩɪɢɟɡɠɢɯ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɟɥɢɬɶ ɢɯɧɚɫɜɨɟɣɡɟɦɥɟɂɛɨɬɨɛɵɥɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨ ɉɨɬɨ ɦɭɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɧɟɤɨɬɨɪɵɯ©ɭɪɚ ɩɚɬɪɢɨɬɨɜª ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɟɪɟɫɟ ɥɟɧɰɵ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɥɢ ɢ ɨɬɧɢɦɚɥɢ ɭ ɤɚɡɚɯɨɜ ɡɟɦɥɢ ± ɛɟɫɩɨɱɜɟɧɧɵ ɏɨɬɹɱɟɫɬɧɨɝɨɜɨɪɹɩɨɩɵɬɤɢɬɚ ɤɢɟɛɵɥɢɇɨɢɯɩɪɟɫɟɤɚɥɢ ɇɨɟɳɺɞɨɷɬɨɝɨɫɩɟɪɜɵɯɞɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɛɥɚɫɬɢɫɬɚɥɨɹɫɧɨ ɱɬɨɛɟɡɲɢɪɨɤɨɪɚɡɜɺɪɧɭɬɨɣɬɨɪ ɝɨɜɥɢ ɜ ɫɬɟɩɢ ɠɢɡɧɶ ɡɞɟɲɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɫɨɛɨ ɧɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɂ ɬɨɝɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɧɹɬɢɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɫɬɨɜ ɩɨ Ƚɨɪɶɤɨɣ ɥɢɧɢɢ ɗɬɨɬ ɲɚɝ ɬɭɬ ɠɟ ɨɬɤɪɵɥ ɞɨɪɨɝɭ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚ ɪɨɜ ɤɚɤ ɜ ɨɞɧɭ ɬɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɵ Ɉɛɥɚɫɬɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɉɟ ɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ Ʉɨɤɱɟɬɚɜ ɢ ɨɫɨ ɛɟɧɧɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜɤɪɭɩɧɵɟɬɨɪɝɨɜɵɟɰɟɧɬɪɵ ɋɸɞɚ ɫ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɩɨɬɹɧɭɥɢɫɶ ɬɨɪɝɨɜɰɵɢɤɭɩɰɵɢɡɈɦɫɤɚɄɭɪ ɝɚɧɚɌɨɦɫɤɚɇɢɠɧɟɝɨɇɨɜɝɨɪɨ ɞɚɢɞɚɠɟɢɡȼɹɬɤɢɄɩɪɢɦɟɪɭ ɬɨ ɠɟ ȼɹɬɫɤɨɟ ɡɟɦɫɬɜɨ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɤɭɩɢɥɨ ɡɞɟɫɶ ɥɨɲɚɞɟɣ Ⱥ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɝɨɞ ɡɚɤɚɡɚɥɨ ɚɠ ɝɨɥɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɟ ɬɭɥɩɚɪɵ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɥɭɱɲɟɣ ɩɨɪɨɞɨɣ ȼ ɨɞɢɧ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɞ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤ ɛɵɥɨ ɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɝɨ ɥɨɜɵ ɨɜɟɰ ɝɨɥɨɜɵ ɄɊɋ ɥɨɲɚɞɟɣɂɜɫɺɷɬɨɛɵɫɬɪɨ ɛɵɥɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɢɡɨɛɥɚɫɬɢɡɚɝɨɞɛɵɥɨɜɵɜɟɡɟɧɨ ɤɨɠ ɄɊɋ ± ɲɬ ɤɨɧɫɤɢɯ ɤɨɠɜɟɪɛɥɸɠɶɢɯ± ɨɜɱɢɧ ɢ ɤɨɡɶɢɯ ± ɲɬ ɲɟɪɫɬɢɨɜɟɱɶɟɣ±ɩɭɞɜɟɪ ɛɥɸɠɶɟɣ ɲɟɪɫɬɢ ± ɩɭɞɚ ɤɨɡɶɟɣɲɟɪɫɬɢ±ɩɭɞɨɜɤɨɧ ɫɤɢɯɜɨɥɨɫ±ɩɭɞɨɜȼɫɺɷɬɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ

6FDQIURP%ODFNLH 6RQV$WODV (GLQEXUJK

ɞɨɯɨɞ ɜ ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ Ɍɟɩɟɪɶ ɟɧɧɵɯɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣɋɢɛɢɪɢɢ ɞɚɠɟ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜɫɬɪɚɧɵȺ ɬɨɛɵɥɢɞɟɧɶɠɢɳɢ ɞɨɛɵɱɚɪɭɞɵɩɨɞɬɨɥɤɧɺɬɤɫɬɪɨ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤ ɤɚɤ ɢ ɞɪɭ ɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɥɚɜɢɥɶɧɵɯ ɩɟɱɟɣ ɝɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɢ ɨɛɭ ± ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɰ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢ ɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɯɨɪɨɲɟɬɶ Ʉɨɝɞɚ ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ȼɫɺ ɷɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɜ ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɟɪɟɩɢɫɶ ɜɡɹɬɨɟ ɫɤɨɪɨ ɫɨɡɞɚɫɬ ɬɚɤɢɟ ɫɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɨ ɢɡ ɦɥɧ ɝɪɚɠ ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɞɚɧɊɨɫɫɢɢɩɨɱɬɢɦɢɥɥɢɨɧɭɠɟ ɧɚɲɟɝɨɤɪɚɹɛɭɞɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɫɚ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢɜɧɚɲɟɣɨɛɥɚɫɬɢɌɨ ɦɵɦɢɡɚɠɢɬɨɱɧɵɦɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɛɵɥɨɫɚɦɨɟɤɪɭɩɧɨɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ ɧɨɟɩɨɫɟɥɟɧɢɟɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɇɵɧɱɟ ɡɧɚɤɨɦɹɫɶ ɫ ɞɨɫɬɢɠɟ Ʉɚɤ ɷɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɭ ɪɚɱɢɬɟɥɶ ɧɢɹɦɢ ɚɤɦɨɥɢɧɰɟɜ ɬɨɣ ɩɨɪɵ ɢ ɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɯ ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɭɛɟɠ ɫɬɨɥɶɤɢɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɭɤ ɤɪɨɦɟ ɞɚɟɲɶɫɹɜɬɨɦɱɬɨɢɦɟɧɧɨɧɚɲ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɤɪɚɣ ɫɬɚɥ ɬɨɣ ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ ɩɥɨ ɩɨɬɹɧɭɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɞɧɹɬɢɟ ɢ ɳɚɞɤɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɚɥɚ ɧɚɱɚɥɨ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨ ɛɭɪɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɜɫɟɝɨɄɚɡɚɯ ɡɹɣɫɬɜɚɁɞɟɫɶɧɚɱɚɥɢɩɨɹɜɥɹɬɶ ɫɬɚɧɚɋɟɝɨɞɧɹɧɚɲɭɨɛɥɚɫɬɶɩɨ ɫɹɫɚɥɨɬɨɩɤɢɤɪɭɩɧɵɟɤɭɡɧɢɰɵ ɩɪɚɜɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢ ɩɢɨɧɟ ɜɟɬɪɹɧɵɟ ɦɟɥɶɧɢɰɵ ɰɟɯɚ ɩɨ ɪɨɦ ɠɟɥɟɡɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɪɟɫɩɭɛɥɢ ɜɵɞɟɥɵɜɚɧɢɸ ɤɨɠ ɲɜɟɣɧɵɟ ɤɢɉɨɬɨɦɭɱɬɨɢɦɟɧɧɨɬɭɬɛɵɥɢ ɫɚɩɨɠɧɵɟɝɭɠɟɜɵɟɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɩɪɨɥɨɠɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɪɟɥɶɫɵ ɦɚ ɩɟɱɢɞɥɹɨɛɠɢɝɚɤɢɪɩɢɱɚɉɪɢ ɝɢɫɬɪɚɥɟɣ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɫɬɚɜɲɢɟ ɞɺɬ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɠɢɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɪ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɢɟɣɫɬɪɚɧɵɁɞɟɫɶɠɟɩɨɹɜɢ ɩɟɪɟɪɚɫɬɭɬɜɡɚɜɨɞɵɢɮɚɛɪɢɤɢ ɥɢɫɶ ɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɨɤɡɚɥɵ ɋɬɚɥɨ ɛɵɬɶ Ⱥɤɦɨɥɢɧɳɢɧɚ ɞɟɩɨɬɟɥɟɝɪɚɮɵɝɭɠɟɜɵɟɞɨɪɨ ɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɩɢɨɧɟɪɨɦ ɩɪɨɦɵɲ ɝɢɢɩɨɱɬɨɜɵɟɬɪɚɤɬɵ ɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ȺɄɨɤɱɟɬɚɜɫɤɢɣɭɟɡɞɫɬɚɥɟɳɺ Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɩɟɪɜɵɦɢ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɟɪɜɵɦ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɮɟɥɶɞɲɟɪ ɫɤɢɦ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɤɨɚɤɭɲɟɪɫɤɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɚ ɨɝɨɪɨɞɧɵɦɢɫɚɞɨɜɵɦɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨɬɨɦ ± ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢ ɛɨɥɶ ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɟɝɨɚɝɪɨɧɨɦɌɭɩɨ ɧɢɰɵ Ɂɧɚɱɢɬ Ⱥɤɦɨɥɢɧɳɢɧɚ ɥɟɜ ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɣ ɢɡ Ɉɦɫɤɚ ȿɝɨ ɩɨɥɨɠɢɥɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɩɵɬɧɵɟ ɩɨɥɹ ɨɝɨɪɨɞɵ ɫɚɞɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢ ɞɚɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɟ Ⱦɟɬɟɣ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɛɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɱɬɨ ɜɥɚɫɬɶ ɜ ɡɧɚɤ ɱɚɥɢɦɭɥɥɵɩɪɢɦɟɱɟɬɹɯɚɩɪɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶ ɰɟɪɤɜɹɯ±ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɢɇɨɫɤɨ ɧɨɫɬɢ ɡɚ ɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨ ± ɢɫɫɥɟɞɨ ɪɨɫɬɚɥɨɜɢɞɧɨɱɬɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɺɥ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɚ ɭɠɟ ɧɟ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ Ʉɨɤɱɟɬɚɜɚ ɧɚɡɜɚɥɚ ɩɨɫɩɟɜɚɸɬɡɚɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦɌɨɝ ɟɝɨ ɢɦɟɧɟɦ ± Ɍɭɩɨɥɟɜɤɚ Ɍɨɝɞɚ ɞɚɢɩɨɹɜɢɥɚɫɶɢɞɟɹɨɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɲɤɨɥ ɬɚɤɨɣ ɱɟɫɬɢ ɭɞɨɫɬɚɢɜɚɥɢɫɶ ɱɢ ɉɨɤɚ ɯɥɟɛɨɪɨɛɵ ɢ ɠɢɜɨɬɧɨ ɧɨɜɧɢɤɢ ɧɟ ɧɢɠɟ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɜɨɞɵ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɢ ɬɨ ɡɚ ɨɫɨɛɵɟ ɥɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɟ ɥɸɞɢ ɡɚɫɥɭɝɢɈɞɧɚɤɨɌɭɩɨɥɟɜɭɛɵɥɨ ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɢɫɤɚɬɶ ɫɱɚɫɬɶɹ ɫɞɟɥɚɧɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɋɥɟɞɨɜɚ ɧɚɧɨɜɨɣɧɢɜɟɚɢɦɟɧɧɨ±ɜɨɬ ɬɟɥɶɧɨɛɵɥɨɡɚɱɬɨ ɤɪɵɬɢɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɩɨɦɧɹ Ⱥɤɦɨɥɢɧ ɋɚɦɵɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɡ ɧɢɯ ɫɤɭɸɨɛɥɚɫɬɶɬɟɯɥɟɬɦɵɫɩɨɥ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɪɚɬɶɹ ɉɨɩɨɜɵ ɢɡ ɧɵɦɩɪɚɜɨɦɦɨɠɟɦɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ Ɍɨɦɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɂɢɯɩɨɢɫɤɢ ɱɬɨɛɵɥɢɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɝɨɞɵɛɭɪ ɧɟɩɪɨɩɚɥɢɞɚɪɨɦ ɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɹɦ ɱɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɧɨ ɧɚɲ ɤɪɚɣ ɫɬɚɥ ɬɚɣɬɟ ɦɨɸ ɤɧɢɝɭ ©Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɨ ɨɛɪɚɡɧɨ ɝɨɜɨɪɹ ɫɟɪɞɰɟɦ ɪɟ Ʉɨɤɱɟɬɚɜɟª ɫɤɨɪɨ ɧɚ Ⱥɤɦɨ ɫɩɭɛɥɢɤɢ ɟɺ ɡɚɝɥɚɜɧɵɦ ɞɜɢ ɥɢɧɳɢɧɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɠɢɬɟɥɟɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹɯ ɢ ɡɨɥɨɬɨɧɨɫɧɵɯ ɩɪɢɢɫɤɨɜ ɞɨɛɵ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹɯ Ʉɚɤ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɺ ɬɨ ɱɚ ɫɨɥɢ ɪɭɞɵ ɭɝɥɹ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɚ ɦɨɠɧɨɡɚɛɵɬɶɢɧɟɰɟɧɢɬɶɤɨɝ ɛɟɥɨɣɝɥɢɧɵɉɪɢɱɺɦɜɫɺɲɥɨɜ ɞɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɡɚɪɨɠɞɚɥɚɫɶ ɢ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɱɬɨ ɡɞɟɲɧɢɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚɲɟɣ ɦɚɫɬɟɪɚɦɧɚɱɧɭɬɡɚɜɢɞɨɜɚɬɶɦɧɨ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɝɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɛɨɥɟɟɨɛɭɫɬɪɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ" ɂɦɟɧ

ɧɨ ɬɚɦ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɥɫɹ ɛɭɞɭɳɢɣ ɜɡɥɺɬɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɋɩɭɫɬɹ ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚ ɧɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɟɺ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɥɭ ɱɢɥɨɫɶ ɬɚɤ ɱɬɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɳɢɧɭ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɢɫɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɢ ɧɚɡɜɚɥɢ Ʉɚɪɚɝɚɧ ɞɢɧɫɤɨɣɋɞɟɥɚɧɨɷɬɨɛɵɥɨɜɫɚ ɦɨɦ ɤɨɧɰɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɏɏ ɜɟɤɚ ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢɜɨɡɜɟɫɬɢɄɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣ ɭɝɨɥɶɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɪɚɣɨɧ Ɍɭɞɚɬɪɟɛɨɜɚɥɫɹɛɨɥɶɲɨɣɩɨɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜɢɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɵȼɫɺɷɬɨ ɢɜɨɡɥɨɠɢɥɢɧɚɧɚɲɢɞɜɟɨɛɥɚ ɫɬɢ Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɚɦ ɛɵɥɨɜɫɺɡɚɜɟɪɲɟɧɨɜɝɨɞɭ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɵɜɟɥɢ ɜ ɩɪɟɠɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɨɣ ɇɨɜɨɹɜɥɟɧɧɵɟ ©ɢɫɬɨɪɢɤɢ ɢ ɡɧɚɬɨɤɢªɧɚɡɵɜɚɸɬɷɬɨɬɜɵɧɭɠ ɞɟɧɧɵɣ ɲɚɝ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨ ɜɵɦɪɨɠɞɟɧɢɟɦɨɛɥɚɫɬɢɇɨɷɬɨ ɬɚɤɚɹɠɟɝɥɭɩɨɫɬɶɟɫɥɢɛɵɭɜɚɫ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɩɚɫɩɨɪɬ ɚ ɜɨɡ ɜɪɚɳɚɹɟɝɨɭɤɚɡɚɥɢɜɧɟɦɜɚɲɭ ɞɚɬɭ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɧɺɦ ɜɨɡɜɪɚɳɟ ɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ƚɥɭɩɨ ɫɤɚɠɟɬɟ ɜɵ ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɧɚɲɢ ɢɫɬɨ ɪɢɤɢ ɯɨɬɹɬ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɫ ɧɚɲɟɣ ɫɬɚɪɟɣɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ Ʉɚɡɚɯɫɬɚ ɧɚ ɟɺ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɡɚɥɨɠɢɜɲɟɣ ɜ ɬɟ ɝɨɞɵ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɟɦɭɬɨɦɭɱɬɨɦɵɫɟɝɨɞɧɹɩɪɨ ɞɨɥɠɚɟɦɢɪɚɡɜɢɜɚɟɦ Ɍɟɦ ɤɨɦɭ ɧɟ ɞɚɺɬ ɩɨɤɨɹ ɡɭɞ ɧɨɜɨɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚ ɫɬɢ ɜ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ ɩɨ ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɬɟɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɤɬɨ ɪɨɞɢɥɫɹ ɞɨ ɝɨɞɚ ɢ ɡɚ ɝɥɹɧɭɬɶ ɜ ɢɯ ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢɢɥɢɩɚɫɩɨɪɬɚȺɜɧɢɯ ɤɚɤ ɪɚɡ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ± ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɂɫɩɪɨ ɫɢɬɶɤɚɤɨɧɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɬɨɦɭ ɱɬɨɬɚɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɟɛɵɥɨɚɩɨ ɹɜɢɥɚɫɶɜɝɨɞɭȾɭɦɚɸɱɬɨ ɨɧɢɭɫɥɵɲɚɬɬɨɠɟɱɬɨɫɥɵɲɚɥ ɹ ɤɨɝɞɚ ɪɚɞɢ ɲɭɬɤɢ ɡɚɞɚɥ ɬɚ ɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɞɧɨɦɭ ɚɤɫɚɤɚɥɭ ɍ ɦɟɧɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɡɜɟɧɢɬ ɜ ɭɲɚɯ ɨɬɟɝɨɨɫɬɪɨɭɦɧɨɝɨɨɬɜɟɬɚ ɉɨɩɵɬɤɢ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɚɧɢɹ ɡɚɛɜɟɧɢɸ ɩɪɨɲɥɨ ɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɭ ɧɚɫ ɢ ɪɚɧɶɲɟ ȼɟɪɨɹɬɧɨ ɛɭɞɭɬ ɬɚɤɢɟ ɢ ɜɩɪɟɞɶ Ɍɨɥɶɤɨ ɝɞɟ ɨɧɢ ɬɟ ɥɠɟɢɫɬɨɪɢɤɢ ɬɟɩɟɪɶ" ɂ ɩɨɦ ɧɢɬ ɥɢ ɢɯ ɤɬɨɬɨ" Ⱥ ɩɪɚɜɞɢɜɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɢ ɠɢɜɺɬ Ɍɨɥɶɤɨɨɛɢɞɧɨɱɺɪɬɜɨɡɶɦɢɱɬɨ ɠɟɥɚɸɳɢɟɩɟɪɟɤɪɚɢɜɚɬɶɛɵɥɨɟ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɨɜɶ ɢ ɜɧɨɜɶ Ʉɚɤ ɱɟɪɬɨɩɨɥɨɯɫɧɚɡɨɣɥɢɜɨɣɩɨɫɥɟ ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚɧɟɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɩɨɥɟ Ⱥ ɦɵ ɧɵɧɱɟ ɭɜɵ ɠɢɜɺɦ ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɝɞɚ ɪɭ ɤɨɜɨɞɹɳɚɹ ɩɚɪɬɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟ ɫɤɢɟ ɨɬɞɟɥɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɟ ©ɩɪɨɩɚɥɵɜɚɸɬª ɱɟ ɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɞɭɲɢ ɧɟ ɨɱɢɳɚɸɬ ɢɯɨɬɞɭɪɦɚɧɚɧɟɫɟɸɬɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨ ɜɟɱɧɨɝɨ ȼɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɭɲɚɦɢ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɨɬɞɚɧɚ Ʉȼɇ ɞɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶ ɧɨɫɬɢ Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɬɚɤɢɦ ɯɨɱɭ ɜɚɦ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚ ɟɫɬɶɨɫɨɛɚɹɪɨɥɶɢɫɦɵɫɥɉɪɚɜ ɞɢɜɨɝɨ ɋɥɨɜɚ Ɂɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɨɧɚ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɡɥɨɦɭ ɭɦɵɫɥɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɭɞɶ ɬɨ ɫɬɪɚɧɵ ɤɪɚɹ ɪɚɣɨɧɚɢɥɢɚɭɥɚɬɚɦɝɞɟɟɺɡɚ ɦɚɥɱɢɜɚɸɬ ɇɢɱɬɨ ɞɚɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɜɥɚɫɬɧɨɧɚɞɢɫɬɨɪɢɟɣɄɬɨɦɭ ɠɟɢɫɬɨɪɢɹɤɚɤɧɚɫɜɫɟɝɞɚɭɱɢ ɥɢɷɬɨɢɞɟɚɥɜɬɨɦɫɦɵɫɥɟɱɬɨ ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɭɱɢɬ ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɩɪɨ ɲɥɨɝɨɱɬɨɛɵɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɨɲɢ ɛɨɤɜɛɭɞɭɳɟɦ


Ɂɚɡɚɜɟɫɨɣɬɚɣɧɵ

СОЧТИ ЭТО ЧИСЛО… Ʉɚɠɞɵɣɢɡɧɚɫɨɛɥɚɞɚɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɱɢɫɥɚɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɫɞɚɬɨɣɪɨɠɞɟɧɢɹɢɢɥɢɛɭɤɜɚɦɢɩɨɥɧɨɝɨɢɦɟɧɢ ɉɪɢɦɟɪ ɂɦɹ ȿɄȺɌȿɊɂɇȺ ȿɄȺɌȿɊɂɇȺ  Ⱦɚɥɟɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɦɞɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɱɢɫɥɚ ɗɬɨɢɟɫɬɶɱɢɫɥɨɢɦɟɧɢȿɄȺɌȿɊɂɇȺ *** ɑɂɋɅɈɞɭɲɟɜɧɨɫɬɶɫɜɹɡɶɫɞɭɲɨɣ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɢɬɭɚɰɢɸɭɦɟɧɢɟɜɨɨɞɭɲɟɜɥɹɬɶɦɢɪ ɞɭɲɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɦɢɪɚ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɜɞɭɦɱɢɜɨɫɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɭ ɭɦɟɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɫɫɭɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɬɚɥɚɧɬɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɍɝɪɸɦɨɫɬɶ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ ɭɧɵɧɢɟ ɤɪɢɬɢɰɢɡɦ ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɯɨɥɨɞɧɨɫɬɶɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɭɤɥɨɧɱɢɜɨɫɬɶ ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɪɚɫɱɟɬɥɢɜɨɫɬɶɮɚɧɚɬɢɡɦ ɑɂɋɅɈɤɚɪɦɚɞɨɥɝɡɚɤɨɧɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɟɱɚɬɶ ɜɪɚɱɚ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɜɥɚɫɬɧɨɫɬɶ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɫɬɨɥɸɛɢɟ ɨɬɜɚɝɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚ-

№ 21 3 июля 2014 года

DZȜȞȜȟȘȜȝțȎțȓȒȓșȬȖȬșȭ

Ɉȼȿɇ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɪɭɞɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɨɦ ɧɨ ɨɧ ɩɨɣɞɟɬ ɜɚɦ ɧɚ ɩɨɥɶɡɭ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɧɚ ɧɟɪɜɧɨɣɩɨɱɜɟɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣȼɱɟɬɜɟɪɝ ɜɵɦɨɠɟɬɟɨɤɚɡɚɬɶɫɹɜɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɛɭɞɭɳɢɯɰɟɥɹɯɢɧɚɣɬɢɩɭɬɢɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ

ɧɢɟ ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɡɵɜɱɢɜɨɫɬɶ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɞɨɛɪɨɬɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹɫɬɨɣɤɨɫɬɶɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼɥɚɫɬɨɥɸɛɢɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɌȿɅȿɐ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ ɰɢɧɢɡɦ ɧɟȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɧɢɤɚɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɚɧɚɪɯɢɡɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɛɟɡɞɨɦɧɨɫɬɶ ɢɝɪɚ ɥɸɞɶɦɢ ɫɚɦɨɜɥɸɛɥɟɧɧɢɱɟɝɨ ɫ ɩɨɥɚ ɢɥɢ ɡɟɦɥɢ ȼɨ ɧɨɫɬɶɬɢɪɚɧɫɬɜɨɭɩɪɹɦɫɬɜɨɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɨɠɟɬɟ ɫɦɟɥɨ ɞɟɥɚɬɶ ɯɚɨɬɢɱɧɨɫɬɶɮɚɧɚɬɢɡɦɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɧɟ- ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɜɤɥɚɞɵ ɩɨɞ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦɵ ɛɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɟɟ ɑɂɋɅɈ  ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ ɬɟɪɩɟɧɢɟ ɫɨ- ɫɨ ɫɬɟɤɥɨɦ ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɢ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɱɭɜɫɬɜɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɥɶɬɪɭɢɡɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶɫɹ ɜɫɟ ɜɚɲɢ ɭɦɟɧɢɟ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɛɨɣ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɫɭɠ- ɦɟɱɬɵ ɞɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɬɭɢɰɢɹ ɚɧɚɥɢȻɅɂɁɇȿɐɕ ɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭɦɚ ɭɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɦɨɠɟɬɜɞɪɭɝ ɡɧɚɧɢɹ ɩɚɦɹɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɬɢ ɜɟɳɟɣ ɭɯɭɞɲɢɬɶɫɹ ɫɥɭɯ ȿɫɥɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹɫɥɭɠɟɧɢɟɞɪɭɝɢɦɱɟɥɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣɞɟɧɶɷɬɨɧɟɩɪɨɣɜɟɱɟɫɬɜɭɜɰɟɥɨɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɬ ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤ ɜɪɚɱɭ ȼ ɫɪɟɞɭ ɫɨɛɟɪɢɬɟ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɫɟ ɫɢɥɵ ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɂɡɥɢɲɧɹɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɵɬɶɟ ɛɟɫɩɟɱɧɨɫɬɶ ɧɟɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨɫɬɶ ɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧ- ɨɬ ɡɚɦɚɧɱɢɜɨɝɨ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɟɞɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɛɦɚɧ ɭɧɵɧɢɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɪɧɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɵɦ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɭ ɢɥɥɸɡɢɢ ɥɨɠɧɵɣ ɢɞɟɚɥɢɡɦ ɨɛɦɚɧɨɦ ɉɹɬɧɢɰɚ ɫɬɚɧɟɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɩɨɜɨɬɭɩɢɤɨɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɫɨɡɧɚɧɢɹɮɨɛɢɢɫɬɪɚ- ɪɨɬɧɵɦɞɧɟɦɤɨɬɨɪɵɣɫɩɨɫɨɛɟɧɦɧɨɝɨɟ ɯɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ ɬɨɤɫɢɤɨɦɚɧɢɹ ɢɡɨɥɹɰɢɹ ɨɬ ɊȺɄ ɨɛɳɟɫɬɜɚɩɟɱɚɬɶɠɟɪɬɜɵɩɟɱɚɬɶɧɟɫɱɚɫɬɶɹ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɤɜɚɦɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ȼɬɨɪɧɢɤ ɫɨɜɫɟɦɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣɞɟɧɶ ɱɬɨɛɵɱɬɨɥɢɛɨɡɚɩɚɫɚɬɶɧɚɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɯɨɞɢɬɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɢɥɢɧɚɪɵɧɨɤɡɚɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢȼɩɹɬɧɢɰɭ ɛɭɞɶɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɩɪɢɩɨɟɡɞɤɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɬɚɤɤɚɤɜɵɦɨɠɟɬɟ ɭɟɯɚɬɶɜɞɪɭɝɭɸɫɬɨɪɨɧɭ Ʌȿȼ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɚɣɞɭɬɫɹ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɟАнекдоты в тему ɦɢɬɶɫɹ ɜɵɜɟɫɬɢ ɜɚɫ ɢɡ ɫɨɫɬɨȽɚɞɚɥɤɚ²ɤɥɢɟɧɬɭ ɹɧɢɹ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɢ ɷɬɢɦ ɩɨ² ə ɜɢɠɭ ɭ ɜɚɫ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ ȼɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ȼɵ ɛɵ- ɥɨɦɚɬɶ ɩɥɚɧɵ ȼ ɫɪɟɞɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɬɪɨ ɤɚɪɚɛɤɚɟɬɟɫɶ ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɰɟ ə ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɦɟɪɭ ɜɨ ɜɫɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɣɜɢɠɭɜɚɫɜɛɥɟɫɬɹɳɟɣɮɨɪɦɟ ɬɟ ɨɫɬɪɨɣ ɢ ɫɨɥɟɧɨɣ ɩɢɳɟɣ ɑɟɬɜɟɪɝ ɢ Ʉɥɢɟɧɬ ²ɗɬɨɬɨɹɜɫɟɡɧɚɸəɩɨɠɚɪɧɵɣ ɩɹɬɧɢɰɚ ɫɬɚɧɭɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɧɹɦɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬɟ ɛɪɚɬɶɫɹ ɡɚ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɫɚɦɵɯɞɟɪɡɤɢɯɩɥɚɧɨɜ Ɇɭɠɢɤɩɪɢɯɨɞɢɬɤɝɚɞɚɥɤɟɫɚɞɢɬɫɹ ȾȿȼȺ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ Ƚɚɞɚɥɤɚɩɪɢɫɬɭɩɚɟɬɤɞɟɥɭ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ² Ʉɚɤ ɦɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɦɨɣ ɤɪɢɫɬɚɥɥ ɬɟɥɟɣ ɡɧɚɤɚ ɡɨɞɢɚɤɚ Ⱦɟɜɚ ɜɟɜɵɨɬɟɰɞɜɨɢɯɞɟɬɟɣ ɥɢɤɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ Ɇɭɠɢɤɭɜɟɪɟɧɧɨɩɟɪɟɛɢɜɚɟɬɟɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɭɸ ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɭɸ ²ȼɵɯɨɬɢɬɟɫɤɚɡɚɬɶɬɪɨɢɯɞɟɬɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ȼ ɫɪɟɞɭ ɧɟ ɞɚɜɚɣɬɟ Ƚɚɞɚɥɤɚɭɥɵɛɚɟɬɫɹɜɨɬɜɟɬ ɜɚɠɧɵɯ ɨɛɟɳɚɧɢɣ ɜɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɢɯ ²ɗɬɨɜɵɯɨɬɢɬɟɬɚɤɫɤɚɡɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶȼɱɟɬɜɟɪɝɜɩɨɥɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ

СУДОКУ ПРОСТОЙ

15

СУДОКУ ПОСЛОЖНЕЕ

ɱɬɨɭɜɚɫɜɨɡɧɢɤɧɭɬɤɚɤɢɟɥɢɛɨɩɪɨɛɥɟɦɵɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ ȼȿɋɕ ȼɬɨɪɧɢɤ ɫɬɚɧɟɬ ɞɥɹ ɜɚɫ ɧɟɪɜɧɵɦ ɞɧɟɦ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɩɚɫɢɬɟɫɶ ɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹȼɫɪɟɞɭɩɪɨɹɜɢɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɫɟɬɢ ɩɥɟɬɭɳɢɯɫɹ ɢɧɬɪɢɝ ɢ ɫɩɥɟɬɟɧ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɤɭɞɚɬɨ ɨɩɨɡɞɚɬɶ ɩɨ ɜɢɧɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɋɄɈɊɉɂɈɇ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɋɤɨɪɩɢɨɧɵ ɩɨɥɭɱɚɬɞɟɥɨɜɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɫɟ ɨɛɞɭɦɚɬɶ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ȼɬɨɪɧɢɤ ɫɬɚɧɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ ɞɧɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɭ ɜɚɫ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɭɬ ɤɚɤɢɟɬɨ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɨɞɨɣ ɧɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟɞɨɦɚɡɚɤɪɵɬɶɤɪɚɧ ɋɌɊȿɅȿɐ ȼɬɨɪɧɢɤ ɫɬɚɧɟɬ ɯɨɪɨɲɢɦ ɞɧɟɦ ɞɥɹ ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɩɥɨɯɨɣɩɪɢɜɵɱɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɤɭɪɟɧɢɹ ȼ ɫɪɟɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶɦɢɦɨɭɲɟɣɜɫɟɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɡɚɜɢɫɬɧɢɤɨɜɭɜɚɫɢɯɫɟɝɨɞɧɹɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨȼɩɹɬɧɢɰɭɜɩɨɥɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɱɬɨ ɜɵ ɨɤɚɠɟɬɟɫɶ ɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɞɨɦɚ ɢɥɢɧɚɪɚɛɨɬɟ ɄɈɁȿɊɈȽ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɛɵɬɶ ɤɪɚɣɧɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɦɢ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ȼ ɫɪɟɞɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɧɚɱɟ ɦɨɠɟɬ ɜɫɩɵɯɧɭɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɟɯɚɥɢɡɞɚɥɟɤɚ ȼɈȾɈɅȿɃ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɛɟɪɟɱɶ ɫɜɨɸ ɝɨɥɨɜɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɯɨɞɹ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɚɦɢ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ȿɫɥɢɜɨɜɬɨɪɧɢɤɧɚɣɞɟɬɟɩɨɬɟɪɹɧɧɭɸɪɚɧɟɟɜɟɳɶɬɨɷɬɚɩɪɢɦɟɬɚɝɨɜɨɪɢɬɨɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɫ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨɟ ɜɪɟɦɹ ɱɬɨɛɵɞɟɥɚɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɪɭɤɢɢɫɟɪɞɰɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɫɞɟɥɨɤ ɊɕȻɕ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɭɩɚɜɲɢɣ ɫ ɞɟɪɟɜɚɥɢɫɬɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɫɢɦɜɨɥɨɦ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɧɟɭɞɚɱɧɟɜɵɛɪɚɫɵɜɚɣɬɟ ɟɝɨ ɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟ ɜ ɤɨɲɟɥɟɤ ȼ ɫɪɟɞɭ ɜɫɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨ ɢ ɜ ɥɸɛɨɜɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɧɵɢɡɦɟɧɢɬɶɠɢɡɧɶ

СУДОКУ СЛОЖНЫЙ


 №21 3 июля 2014 года

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɅə

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ Ʉɢɧɨ©Ȼԥɣɬɟɪɟɤª ©Ⱥɫɬɚɧɚɤɟɲɬɟɪɿªԧɧɟɪ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿԔԝɪɦɚɧԑɚɡɵ ɚɬɵɧɞɚԑɵԔɚɡɚԕɬɵԙ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɚɤɚɞɟɦɢɹɥɵԕ ɯɚɥɵԕɚɫɩɚɩɬɚɪɨɪɤɟɫɬɪɿ ©ɁɜɟɡɞɚȿɜɪɚɡɢɢªȾ ɮɢɥɶɦ ©Ԥɥɟɦª$VWDQD%DOOHW ©ɅɟɫɧɨɣɷɬɸɞªȾ ɮɢɥɶɦ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©0DJLF$VWDQDª Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɨɜ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ʉɢɧɨ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɤɨɪɨɜɚª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ⱥɫɬɚɧɚȼɨɩɥɨɳɟɧɧɚɹ ɦɟɱɬɚªȾɮ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ƚɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬɩɟɫɟɧ ɧɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚ©Ԥɧɠԛɪɟɝɿɦ Ⱥɫɬɚɧɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚ ɧɢɣª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ɋɟɬɪɨ±ɤɨɧɰɟɪɬ©Ɇɟɱ ɬɵɫɛɵɜɚɸɬɫɹª Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ʉɢɧɨ©Ԕɵɡ ɀɿɛɟɤª ȿȼɊȺɁɂə ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ ©ɉɨɫɥɟɞɧɹɹɆɢɦɡɢȼɫɟ ɥɟɧɧɨɣª ɤɚɡ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɇɨɜɨɫɬɢ Ʌɸɛɢɦɵɟɤɨɦɟɞɢɢ ©ɅɘȻɈȼɖɂȽɈɅɍȻɂª ©ɋȼȺȾȿȻɇɕɃɉȿɊȿ ɉɈɅɈɏª ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹɋɬɟɠɤɨ ȿɥɟɧɚəɤɨɜɥɟɜɚȻɨɪɢɫɓɟɪ ɛɚɤɨɜɜɮɢɥɶɦɟ©ɈȻɆȿɇəɃ ɌȿɋɖɄɈɅɖɐȺɆɂª ɤɚɡ ©ȾɈȻɊɕɃȼȿɑȿɊ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇª ȿɥɟɧɚɒɢɥɨɜɚȺɧɬɨɧ ɉɚɦɩɭɲɧɵɣɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ©ɇȿ ɁȺȻɍȾɄɂª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ȾɍԔɈɅɒɈɄɈɅȺȾª ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌª Ɏɢɥɶɦ©ɑȿɅɈȼȿɄɄɈ ɌɈɊɕɃɁɇȺɅȼɋȿª ɤɚɡ

 ³ȺɇȾȺɋȺɇȾȺ´ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³Ɇɕ ɋȼȺɆɂȽȾȿɌɈȼɋɌɊȿɑȺ Ʌɂɋɖ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ³ȾɈɊɈȽȺȾɈɆɈɃ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɉɚɲɤɨɜ ȾɚɪɶɹȿɝɨɪɨɜɚɂɥɶɹɈɛɨɥɨɧ ɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɎɈɊɆɍɅȺ ɋɑȺɋɌɖə´ ȻɨɪɢɫɓɟɪɛɚɤɨɜɈɥɶ ɝɚɌɭɦɚɣɤɢɧɚɜɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɟɞɢɢ³ɄɅɍȻɇɂɑɇɕɃ ɊȺɃ´ ɫɟɪɢɢ

 ³ɒȺɇɒȺɊ´ԥɡLɥ ɫɵԕɚԕɬɟɚɬɪɵ ɱɚɫɬɶ

 Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪɩɨԕɚɡɚԕɤԛɪɟɫɿ ©ԔɚɡɚԕɫɬɚɧȻɚɪɵɫɵªɧɚ ɩɪɢɡɅɢɞɟɪɚɇɚɰɢɢ±ɉɪɟɡɢ ɞɟɧɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɇɇɚɡɚɪɛɚɟɜɚ ɱɚɫɬɶ ɤɚɡ ɄɈȾɇɘɋɌɈɅɂɐɕ ɋɩɟɰɩɪɨɟɤɬ³ɄɌɄ´©Ɍɨɧɤɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹɥɢɧɢɹª ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻ ȼɂ´ ɹɫɟɪɢɹ

 ɄɈȾɇɘɋɌɈɅɂɐɕ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɸɦɨɪɚ³ȻɂɌȼȺȽɈɊɈȾɈȼ´ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚɋɬɪɢɠɟ ɧɨɜɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɘɲɤɟɜɢɱɜ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³Ʌɘ ȻɈȼɖɂɇȿɆɇɈȽɈɉȿɊɐȺ´ ɋɚɡɝɟɪԥɧɲLȽɚɭɯɚɪ ԤɥLɦɛɟɤɨɜɚ³ԔɕɁɋȿɁ,Ɇ,´ Ʉɨɧɰɟɪɬ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨɜɬɨɪ

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ⱥɧɢɦɚɰɢɥɵԕɮɢɥɶɦ ©ɋɚɧɬɚɄɥɚɭɫª ɤɚɡ Ɍɨɬɚɥ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɈɅɅɂɂɋɈɄɊɈȼɂɓȺ ɉɂɊȺɌɈȼª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺ ɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɎɍɉȺɇȾȺª Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ȻȺɊȻɂɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂə ɊɍɋȺɅɈɑɄɂª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɮɚɧɬɚɫɬɢ ɱɟɫɤɚɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɀȿɅȺ ɇɂɃª ɆɍɁɕɄȺɅɖɇȺə ɉɊȿɆɂə©5879ª Ʌɢɚɦɇɢɫɨɧɜɫɟɦɟɣ ɄɌɄ ɧɨɦɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɦɮɷɧ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ɬɷɡɢ©ɏɊɈɇɂɄɂɇȺɊɇɂɂ ԤɇԜɊȺɇɕ ɉɈɄɈɊɂɌȿɅɖɁȺɊɂª

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɋɬɢɜɄɚɪɟɥɥɆɚɪɤ ɍɨɥɛɟɪɝɆɢɥɚɄɭɧɢɫɜɩɪɢ ɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟɞɢɢ©ȻȿɁ ɍɆɇɈȿɋȼɂȾȺɇɂȿª Ԥɡɿɥɤԛɥɤɿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ©ȿԘɄԚɅɄȱɅȱ ԤɊɌȱɋɌȿɊª ɤɚɡ

ȾɠɟɫɫɢɤɚȺɥɶɛɚɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣɤɨɦɟɞɢɢ©ɍȾȺɑɂ ɑȺɄª ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ɐȺª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ɀɵɥɚɧª ɤɚɡ ɄȺɇȺɅ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɯɮ©Ɇɨɹɭɠɚɫɧɚɹ ɧɹɧɹª ɦɫ©Ⱥɥɟɲɚɉɨɩɨɜɢɱɢ ɌɭɝɚɪɢɧɁɦɟɣª ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɫ©Ⱦɨɛɪɵɧɹɇɢɤɢɬɵɱ ɢɁɦɟɣȽɨɪɵɧɵɱª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©ɇɕɋȺɇȺª ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɬɮ©ɇɟɛɨɣɫɹɹɫ ɬɨɛɨɣª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ɦɫ©ɂɥɶɹɆɭɪɨɦɟɰɢ ɋɨɥɨɜɟɣɪɚɡɛɨɣɧɢɤª ©ɉɨɰɟɥɭɣɧɚȻɂɋª ɤɨɧɰɟɪɬ ɬɫ©Ȼɪɚɬɶɹɞɟɬɟɤɬɢɜɵª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɩɹɬɧɢɰɚª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ⱥɫɬɚɧɚ±ɟɥɿɦɧɿԙ ɠԛɪɟɝɿªɄɨɧɰɟɪɬ Ʉɮ©Ɇɵԕɬɵɠɿɝɿɬɬɟɪª ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ȺɫԕɚԕɬɚɣɛɟɪȺɫɬɚ ɧɚªɏɚɛɚɪ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ⱥɦɚɧɛɨɥɲɵ ɚԑɚɣɵɧªɄɨɧɰɟɪɬ ©ɉɪɨɰɜɟɬɚɣȺɫɬɚɧɚª ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ⱦɮ©Ⱥɫɬɚɧɚɠɚԙɚ ԕɚɥɚª Ʉɮ©Ȼԥɣɬɟɪɟɤª ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɠɭɪɧɚɥ Ⱦɮ©Ⱥԕɦɨɥɚɧɵԙɚɪ ɲɵɧɞɵԕɚɞɚɦɵª ©Ⱦɟɪɬɤɟɞɚɭɚªɏɚɛɚɪ Ʉɮ©Ȼɚɥɚɥɵԕ ɲɚԑɵɦɧɵԙɚɫɩɚɧɵª ©ɆɟɧɿԙԔɚɡɚԕɫɬɚɧɵɦª Ʉɨɧɰɟɪɬ Ʉɮ©Ɉԙɬԛɫɬɿɤɚɣɦɚԕª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ

ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ɏȺȻȺɊ ԤɇԜɊȺɇɕ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

 ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɫɟɪɢɚɥ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɜɬɨɪ  ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɛɚɫԕɚªȾɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ɫɟɪɢɢ

 ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ Ɉɬɛɚɫɵɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ȽɪɢɝɨɪɢɣȺɧɬɢɩɟɧɤɨ ɫɬɟɣ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɢɥɤɨɜɚɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ³ȼȿɊɘ´ ɫɟɪɢɢ

ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɦɚɱɟɯɚª ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɫɭɛɬ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɧɚɪɭɫɹɡ

ɠɢɡɧɶª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɜɵɩɭɫɤɢ ɛɢɡɧɟɫɢɫɬɨɪɢɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɨɫɬɟɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ɄȿɊȿɆȿɌ ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɋɌɂ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɫɟɪɢɢ

 ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɋɵԑɚɣ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɫɟɪɢɢ

 ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɜɬɨɪ

ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɩɨɜɬɨɪ

ȿȼɊȺɁɂə ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɜɬɨɪ

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɍɌɊɈª ɜɬɨɪ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ ɇɌɄ ɦɚɧª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ⱥɧɢɦɚɰɢɥɵԕɮɢɥɶɦ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɌɚԙԑɚɠɚɣɵɩɊɨɠɞɟɫɬɜɨª ɤɚɡ

©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ɤɚɡ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©ɄȿԘȿɋª ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɋɂɂª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɋəª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ȿɝɨɪȻɟɪɨɟɜȺɥɟɤɫɟɣ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ʉɨɦɚɲɤɨɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɮɢɥɶɦɟ©Ʉɨɜɛɨɢª ɤɚɡ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ Ɍɕª ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌª ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡ Ʉɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ 


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɉȺɐȺɇɕª ©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ⱦɠɟɤɢɑɚɧɜɤɨɦɟɞɢɣ ɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɊȺɁȻɈɊɄȺȼ ȻɊɈɇɄɋȿª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɀɵ ɥɚɧª ɤɚɡ

 Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵ Ⱦɟɧɫɚɭɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵ ɛɚɫԕɚªȾɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ɉɬɛɚɫɵɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ɦɚɱɟɯɚª ɄȺɇȺɅ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ɠɢɡɧɶª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ɂɚɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣɝɨ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɪɨɞªȾɮɢɥɶɦ ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɫɟɝɞɚª ɜɨɫɬɟɣ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹɹ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɬɫ©Ȼɪɚɬɶɹɞɟɬɟɤɬɢɜɵª ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɩɹɬɧɢɰɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ɧɚɥɞɚɪ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ȿȼɊȺɁɂə Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ Ʉɮ©ɋɢԕɵɪɥɵɯɨɤɤɟɣ ɤɚɹɫɵ ɬɚɹԑɵª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ⱦɮ©Ⱥԕɢԕɚɬԕɚ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɚɣɧɚɥԑɚɧɚɪɦɚɧԕɚɥɚª ɍɌɊɈª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ɛԧɥɿɦ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ Ɇɮ©ȿɪɬɟɝɿɥɟɪɟɥɿɧɟ ɦɚɧª ɫɚɹɯɚɬª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ɊəȾɈɆª ɤɚɡ Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȼɈɊª ɤɚɡ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɤɚɡ Ⱦɮ©Ⱥɫɬɚɧɚɠɚԙɚ ©ɄȿԘȿɋª ԕɚɥɚª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ Ⱥԙɞɚɬɩɚ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɋɂɂª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɛԧɥɿɦ ɋəª ©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ ɤɚɡɪɭɫ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȿɝɨɪȻɟɪɨɟɜȺɥɟɤɫɟɣ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉɨɦɚɲɤɨɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɮɢɥɶɦɟ©Ʉɨɜɛɨɢª ɤɚɡ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɕª Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟ ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɪɢɹ ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ Ʉɮ©Ɍɟɤɢɥɚª Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌª ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ɋɊȿȾȺ ɂɘɅə ɄɌɄ ɏȺȻȺɊ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ԤɇԜɊȺɇɕ

 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟ ɪɢɹ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ȽɪɢɝɨɪɢɣȺɧɬɢɩɟɧɤɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɢɥɤɨɜɚɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ȼȿɊɘ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɫɭɛɬ ɧɚɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟ ɧɢɫɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨ ɜɚɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣɬɪɢɥ ɥɟɪ©ɗɎɎȿɄɌȻȺȻɈɑɄɂª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ɀɵɥɚɧª ɤɚɡ 

 №21 3 июля 2014 года

 ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵ ɛɚɫԕɚªȾɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ɉɬɛɚɫɵɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ɦɚɱɟɯɚª ɄȺɇȺɅ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɠɢɡɧɶԤª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɲɨɭɵª Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪɯɪɦ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ©Ɂɚɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣɝɨɪɨɞª ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ Ⱦɮɢɥɶɦ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɫɬɟɣ ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵ ɜɫɟɝɞɚª ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚȿɜɪɨɩɵ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɒɚɯɬɟɪɄɚɪɚɝɚɧɞɚ±ɒɢɪɚɤ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª Ⱥɪɦɟɧɢɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɋɨɥɛɿɪɤɟɲ ɇɨɜɨɫɬɢ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɬɫ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟɲɩɢɨ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɵª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ɩɹɬɧɢɰɚª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬȺɪɧɚɣɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɚɛɚɪ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ȿȼɊȺɁɂə ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɤɚɹɫɵ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª Ԥɧԝɪɚɧɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ Ʉɮ©ɁɟɧɨɧԐɚɪɵɲɬɚɧ ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ ɤɟɥɝɟɧª ɦɚɧª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ɛԧɥɿɦ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ɇɮ©ȿɪɬɟɝɿɥɟɪɟɥɿɧɟ ȼɈɊª ɤɚɡ ɫɚɹɯɚɬª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ɇɌɄ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԕɚɪɚ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ ɬԧɛɟɬª ɤɚɡ

©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ɋɂɂª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹªɉɪɹ ɋəª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɦɨɣɷɮɢɪ ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɤɚɡɪɭɫ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ȿɝɨɪȻɟɪɨɟɜȺɥɟɤɫɟɣ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɛԧɥɿɦ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ Ʉɨɦɚɲɤɨɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©Ʉɨɜɛɨɢª ɤɚɡ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ Ɍɕª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌªɁɚ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɫɟɪɢɢ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨɞɪɚ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ʉɮ©Ԥɤɟɚɦɚɧɚɬɵª ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ȼɈɊª ɤɚɡ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə Ԥɧԝɪɚɧɵ ɄɌɄ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

 ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ɑȿɌȼȿɊȽ ԤɇԜɊȺɇɕ ɂɘɅə ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɏȺȻȺɊ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ʉɂª ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

 Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾ ɉȺɐȺɇɕª ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɫɟɪɢɚɥ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ


 №21 3 июля 2014 года

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ⱦɠɨɧɫɜɛɨɟɜɢɤɟ©ɉɊȿȾȿɅɖ ɇȺəȽɅɍȻɂɇȺª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

 Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵ ɛɚɫԕɚªȾɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ɉɬɛɚɫɵɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɄȺɇȺɅ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɲɨɭɵª Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɦɚɱɟɯɚª ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɠɢɡɧɶԤª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚ ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɢɸª ©Ɂɚɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣɝɨ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ɪɨɞªȾɮɢɥɶɦ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɜɨɫɬɟɣ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɬɫ©ɋɚɦɚɪɚª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɬɫ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟɲɩɢɨ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɧɵª ɆɟɝɚɯɢɬȾɠɟɤɢɑɚɧɜ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɤɨɦɟɞɢɣɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɹɬɧɢɰɚª ɫɨɥɞɚɬª ©ȺɣɧɚRQOLQHª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɧɚɥɞɚɪ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©ɁɟɧɨɧԔɚɣɬɚ ȿȼɊȺɁɂə ɨɪɚɥɭª ©ɄԦɄɌȺɊɅȺɇȾȺɊɕª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɛԧɥɿɦ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ Ɇɮ©ȿɪɬɟɝɿɥɟɪɟɥɿɧɟ ɍɌɊɈª ɫɚɹɯɚɬª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜɜ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɲɚ Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ɦɚɧª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɀԜɆȺɍȺԐɕɁɕª ɇɌɄ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ȼɈɊª ɤɚɡ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹªɉɟɪɟ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ©Ԕɚɫɬɚɧɞɵԕɠɚɫɚɭɲɵª ɤɚɡ

ɞɚɱɚ ɤɚɡ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ɄȿԘȿɋª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɆȺɆɈɑɄɂªɁɚɤɥɸ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɱɢɬɟɥɶɧɵɟɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ɀȾɂɆȿɇəªɄȺ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɏɚɛɚɪ ɁȺɏɋɌȺɇ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɄɨɜɛɨɢªɁɚɤɥɸɱɢ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɬɟɥɶɧɵɟɫɟɪɢɢ ɤɚɡ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɛԧɥɿɦ ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ©ɉɈɅȿɑɍȾȿɋª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɠɭɪɧɚɥ ©ɄɅɍȻȼȿɋȿɅɕɏ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ɂɇȺɏɈȾɑɂȼɕɏªȼɵɫɲɚɹ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɥɢɝɚ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ɤɚɡ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ȼɈɊª ɤɚɡ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©ɄɈɇɌɊɈɅɖɇȺəɁȺ ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɄɍɉɄȺª ɤɚɡ

©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ɏɮ©ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɧɨɦɟɪª ɄɌɄ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ Ʉɂª ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ԤɇԜɊȺɇɕ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ԥɧԝɪɚɧɵ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɉȺɐȺɇɕª ɉəɌɇɂɐȺ ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟ ©ɌȺɄɋɂª ɂɘɅə ɪɢɹ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɏȺȻȺɊ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɫɟɪɢɢ  ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɋɈȼª ɫɟɪɢɚɥ ɜɬɨɪ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

 Ⱥɣɦɚԕɬɚɪɚɥɚɦɚɧɵ Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ ɋɬɢɜɟɧɋɢɝɚɥȼɢɧɧɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ȽɪɢɝɨɪɢɣȺɧɬɢɩɟɧɤɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɢɥɤɨɜɚɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ȼȿɊɘ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɫɭɛɬ ɧɚɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃɊȺȾɂɅɘȻȼɂ´ ɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟ ɧɢɫɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨ ɜɚɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ȽɪɢɝɨɪɢɣȺɧɬɢɩɟɧɤɨ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɢɥɤɨɜɚɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȼȿɊɘ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɫɭɛɬ ɧɚɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ȼɟɱɟɪɸɦɨɪɚɗɫɬɪɚɞ ɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɟɚɬɪɚ ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ɘɪɢɣɋɬɟɩɚɧɨɜɋɟɪɝɟɣ Ȼɚɬɚɥɨɜɜɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɪɚɦɟ³ȼɇȿɁȿɆɇɈɃ´ ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɟɲɨɭ ³ɋɆɈɌɊȿɌɖȼɋȿɆ´±³Ƚɧɟɜ ɩɪɢɪɨɞɵ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´

±©Ɍɟɤɤԛɥɤɿ ԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©Ȼɪɚɤɩɨɡɚɜɟɳɚ ɧɢɸª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɄɨɧɰɟɪɬɌȽɜɟɪɞɰɢɬɟɥɢ ©əɧɟɫɭɜɥɚɞɨɧɹɯɫɜɟɬª ɯɮ©Ȼɪɚɬª ɯɮ©Ⱦɚɜɚɣɞɨɫɜɢɞɚ ɧɢɹª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ⱥɭɵɥɞɚɧԕɚɲɭª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©ɀɚɬɬɵԕɬɵɪɭɲɵ ɛɢɤɟɲɬɟɪɦɟɧɱɟɦɩɢɨɧª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©ȿɪɬɟɝɿɥɟɪɟɥɿɧɟ ɫɚɹɯɚɬª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɏɚɛɚɪ ɇɌɄ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ɇԥɫɟɥɟɪɫɿɡԧɦɿɪª ɤɚɡ

©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɛԧɥɿɦ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɢɤɭɯɧɹª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙԕɵɡɵԕ ɋɍȻȻɈɌȺ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɂɘɅə ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɏȺȻȺɊ ɋɟɪɢɚɥ©ȼɌɈɊȺə ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª ɋȼȺȾɖȻȺª ɂɧɞɢɹ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ©ɄɢɦªɆɭɥɶɬɮɢɥɶɦ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ⱦɫ Ʉɂª Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ⱦɟɧɫɚɭɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɋɟɪɢɚɥ©ɊȿȺɅɖɇɕȿ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɉȺɐȺɇɕª ɠɢɡɧɶª ©ɌȺɄɋɂª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɫɟɪɢɢ  ©Ɍɪɟɧɤɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɪɵɰɚɪɶªɆɫɟɪɢɚɥ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵ ɋɈȼª ɛɚɫԕɚªȾɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

©ȾɟɥɨɜɤɭɫɚɫɌɚɬɶɹɧɨɣȼɟɞɟ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ ɧɟɟɜɨɣª ȻɪɷɞɉɢɬɬȺɧɞɠɟɥɢɧɚ ɉɊɈȾȼɈɉɊɈɋ Ⱦɠɨɥɢɜɤɨɦɟɞɢɣɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɆɂɋɌȿɊɂɆɂɋɋɂɋɋɆɂɌª ɅɸɛɢɦɨɟɤɢɧɨɊɨɛɟɪɬ Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɌɍɊȿɐɄɂɃ ɉɚɬɢɧɫɨɧɄɪɢɫɬɟɧɋɬɸɚɪɬɜ ȾɅəɇȺɑɂɇȺɘɓɂɏª ɦɟɥɨɞɪɚɦɟ©ɋɭɦɟɪɤɢª


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɋɵԑɚɣ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ȼɚɪɦɵɫɵԙɛɚɭɵɪɵɦ" ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɫɬɚɧɚɚɪԕɚɭªɬԛɪɿɤ ɦɭɡɵɤɚɫɵɮɟɫɬɢɜɚɥɿ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɗɧɟɪɝɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ȺɦɚɧɞɚɋɟɣɮɪɟɞȻɟɧȻɚɪɧɫɜ ɤɨɦɟɞɢɢ©Ȼɨɥɶɲɚɹɫɜɚɞɶɛɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ԕɚɡɚԕɬɵԙɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɆԤɭɟɡɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɚɤɚ ɞɟɦɢɹɥɵɞɪɚɦɚɬɟɚɬɪɵ ɋɌɨɪɚɣԑɵɪɨɜªԔɚɦɚɪɫԝɥɭª ɬɪɚɝɟɞɢɹ ±©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ȿȼɊȺɁɂə ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ ©ɌȺɇԐɕɉɈɒɌȺª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɋɆȺɄª ȿɜɝɟɧɢɹȾɦɢɬɪɢɟɜɚȺɧ ɞɪɟɣȿɝɨɪɨɜɜɮɢɥɶɦɟ©ɉɈɁȾ ɇəəɅɘȻɈȼɖª ©ɎȺȻɊɂɄȺȽɊȿɁªɫ ɈɥɶɝɨɣȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɘȻɂɅȿɃɇɕɃɄɈɇ ɐȿɊɌɂɊɂɇɕȺɅɅȿȽɊɈȼɈɃ ɤɚɡ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȿɤɚɬɟ ɪɢɧɚɎɟɞɭɥɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©ȼɈɁ ȼɊȺɓȿɇɂȿȾɈɆɈɃª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼɋɍȻ ȻɈɌɍª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª Ⱥɭɚɪɚɣɵ ©ɄȿɒɄȱɄȿɁȾȿɋɍª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ ©ɌɈɑɖȼɌɈɑɖªɒɨɭ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ԤɇԜɊȺɇɕ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɫɟɪɢɹ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  ³ɆԤ66ȺԐȺɇQHW´ ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊ Ԝɥɬɬɵԕɯɢɬɩɚɪɚɞ³Ɉ1ɌɈ3´ ɒɨɭɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɨɜ ³ɍȾɂȼɂɆȿɇə´ Ɍɭɪɟɰɤɢɣɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɫ ɤɚɡɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ɉɊȿɆɖȿɊȺȺɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɲɤɨɜȺɥɟɫɹȽɪɢɛɨɤɜɦɟ ɥɨɞɪɚɦɟ³əɇȿɋɆɈȽɍɌȿȻə ɁȺȻɕɌɖ´ ɫɟɪɢɢ

 ɋɚɡɞɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕɬɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³Ɍɨɣ%HVW6WDU´ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨɄɭɢɧ ɅɚɬɢɮɚȾɠɢɦɦɢɎɷɥɥɨɧɜ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟɞɢɢ ³ɇɖɘɃɈɊɄɋɄɈȿɌȺɄɋɂ´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɇɂ ɄɌɈɄɊɈɆȿɇȺɋ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɫɟɪɢɹ ©Ɋɟɰɟɩɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹª ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɇɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª ©ɋɩɨɪɬ/LIHªɏɚɛɚɪ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ ɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ɌԥɬɬɿɦɚɭªɌɨԕɬɚɪ ɦɟɧȻɟɣɛɿɬɬɿԙɤɨɧɰɟɪɬɿ ɇɌɄ Ⱦɮ©ȾԥɭɿɪɥɟɝɟɧɆɚɬɚ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɉɪɬɢɡª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ©ɋɢԕɵɪɥɵɟɥª ɤɚɡɱ

ɫɟɪɢɹ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ Ⱦɠɟɪɪɢª Ʉɮ©Ɍԝɡɚԕԕɚɬԛɫɤɟɧ ɋɟɪɢɚɥ©ȺɃɄȺɊɅɂª ɚɬɚɚɧɚª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɋɍɉȿɊ ©Ȼɚɥɚɭɫɚªɀɚɧɚɪ ɇɂɇȾɁəª Ⱥɣɠɚɧɨɜɚɧɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɏɮ©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ɋɚԑɵɧɞɵɪԑɚɧԥɧɞɟɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɚɣª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɎɍɉȺɇȾȺª Ԥɧԝɪɚɧɵ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

ɂɘɅə ɏȺȻȺɊ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ȺɣɛɵɧԤɫɤɟɪɢ ©ɆɈɇɋɌɊɕɇȺɈɋɌɊɈȼȿª ɩɚɬɪɢɨɬɬɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ȼɚɥɚɥɚɪɭɚԕɵɬɵ©Ɋɨ ɫɟɪɢɢ ɛɨɬɵɦɟɤɟɭɿɦɿɡª ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ɄɭɛɭɞɚɱɢɅɨɬɟɪɟɹ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧɬɚ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ɉɪɢ ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂɏ ɤɥɸɱɟɧɢɹɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɆɚɪɤɨ ɉɈɋɅȿȾɇəəȻɂɌȼȺª ɉɨɥɨª Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣɛɨɟ Ɏɢɥɶɦɞɟɬɹɦ©ɋɤɚɡɤɢ ɜɢɤ©ȾɊɍȽɈɃɆɂɊȼɈɋɋɌȺ ɛɪɚɬɶɟɜȽɪɢɦɦɄɨɪɨɥɶɥɹɝɭ ɇɂȿɅɂɄȺɇɈȼª ɲɨɧɨɤª ©ɒɍɅȺɆȺª ɤɚɡ

 ©ȽɧɨɦɟɨɢȾɠɭɥɶɟɬɬɚª Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

 ȺɋȺɊԔȺɍ ȾɠɟɤȻɥɷɤȼɢɧɧɢ ɄɢɧɨԤɫɟɥɋɚԑɚɬɨɜɚ Ⱦɠɨɧɫɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɇȺɑȺɅɈ Ⱥɥɟɤɫɟɣɑɚɞɨɜ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬ ȼɊȿɆȿɇª ɦɚɡɚԑɵª ©ɇȺɒȺ5866,$ª ȼɩɪɹɦɨɦɷɮɢɪɟ±Ɍȼ ©ȾɈɆª Ȼɢɧɝɨ ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

 ©ԔɨɫɞɚɭɵɫªɄɨɧɰɟɪɬ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԧɡ ©Ɂɚɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣɝɨ ɿɲɿԙɞɟɛԧɬɟɧɛɚɪª ɤɚɡ

ɪɨɞªȾɮɢɥɶɦ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪ Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧ ɲɟɪɭɿª Ɂɚɬɬɵɛɟɤ Ʉԧɩɛɨɫɵɧԝɥɵɧɵԙ ɄȺɇȺɅ ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕɤɟɲɿ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɁɜɟɡɞɧɵɟɜɨɣɧɵªɊɚɡɜɥɟɤɚ ɬɟɥɶɧɨɟɲɨɭ ɲɨɭɵª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ©ɀԝɥɞɵɡɞɵɞɨɞɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɁɜɟɡɞɧɵɟɜɨɣɧɵªɊɚɡɜɥɟɤɚ ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ɬɟɥɶɧɨɟɲɨɭ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ©ɋɜɟɤɪɨɜɶɢɧɟɜɟɫɬɤɚª ɅɟɨɧɚɪɞɨȾɢɄɚɩɪɢɨɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ©ɊɨɦɟɨȾɠɭɥɶɟɬɬɚª ©əɲɨɩɨɝɨɥɢɤª ©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɬɮ©Ʌɸɛɨɜɶɧɚɦɢɥ ɥɢɨɧª ȿȼɊȺɁɂə ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ ©ɇɕɋȺɇȺª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɯɮ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥª ɤɚɡ ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɯɮ©əɧɟɡɧɚɸɤɚɤɨɧɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ɞɟɥɚɟɬɷɬɨª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɯɮ©Ɍɪɚɧɡɢɬª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿȻȿɋȿ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª Ⱦɕª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɇɨɜɨɫɬɢ ɲɨɭɵª ©ɁȾɈɊɈȼɖȿª ©ɄȺɁɅɈɌɈªɉɪɹɦɨɣ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɷɮɢɪ ɤɚɡɪɭɫ

ɄԦɄɒȿɌȺɍ ©ɑɌɈ"ȽȾȿ"ɄɈȽȾȺ"ª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©ɈɇɂɂɆɕª ɤɚɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ 

©ɆɂɇɍɌȺɋɅȺȼɕª ©ȾɈȻɊɕɃȼȿɑȿɊ ɄȺɁȺɏɋɌȺɇª ©ɍȽȺȾȺɃɆȿɅɈ Ⱦɂɘª Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɚɦɨɯɢɧɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɂɫɚɟɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©ɉɈɋɅȿȾɇəəɀȿɊɌȼȺª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɉɪɟɦɶɟɪɚȾɦɢɬɪɢɣ Ɉɪɥɨɜȿɤɚɬɟɪɢɧɚɋɭɜɨɪɨɜɚ ȾɦɢɬɪɢɣȻɵɤɨɜɫɤɢɣɊɨɦɚ ɲɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ©ɉɊɈɋɌɈȾɀȿɄɋɈɇª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɐȿɊȿɆɈɇɂəɁȺɄɊɕɌɂə ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɎɂɇȺɅɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡȻɪɚ ɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɚɹɦɟɥɨ ɞɪɚɦɚ©ɄȺɌɂɇȺɅɘȻɈȼɖª ɤɚɡ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌɊȺȼɆȺª ɤɚɡ ©ɄɈɇɌɊɈɅɖɇȺəɁȺ ɄɍɉɄȺª ɤɚɡ

ɄɌɄ ɈɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹԔɊ ԤɇԜɊȺɇɕ &$572211(7:25. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ɫɟɪɢɹ  Ԝɥɬɬɵԕɯɢɬɩɚɪɚɞ ³Ɉ1ɌɈ3´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧ ɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ ɒɨɭɢɥɥɸɡɢɨɧɢɫɬɨɜ ³ɍȾɂȼɂɆȿɇə´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ± ɫɟɪɢɢ

 ɂɫɬɨɪɢɢɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ȾɈɊɈȽȺȾɈ ɆɈɃ´ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ³ȺɋɌɊɈ ȻɈɃ´ ɤɚɡ

 ³ɆԤ66ȺԐȺɇQHW´ Ɍɭɪɟɰɤɢɣɬɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ³ȻȿɋɐȿɇɇɈȿȼɊȿɆəɉɊɈ ȾɈɅɀȿɇɂȿ´ ɹɫɟɪɢɹɫ ɤɚɡɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ  ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ȾɦɢɬɪɢɣɉɟɜɰɨɜɆɚ ɪɢɹȽɨɪɛɚɧɶɜɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟ ɫɤɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɆɈɃɄȺɉɂ ɌȺɇ´ ɫɟɪɢɢ

 ɋɚɡɞɵɨɣɵɧ ɫɚɭɵԕɬɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³ɄɌɄɞɚ ԔȺȻȺɌɈȼ´ ɢɡɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ɆɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨȾɷɧɧɢ ɌɪɷɯɨɊɨɛɟɪɬȾɟɇɢɪɨȾɠɟɫ ɫɢɤɚȺɥɶɛɚɜɛɨɟɜɢɤɟ³ɆȺɑȿ Ɍȿ´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɉɊȺȼ ȾɂȼȺəɅɈɀɖ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´

 №21 3 июля 2014 года

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧɬɚ ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂɏ ɉɈɋɅȿȾɇəəȻɂɌȼȺª ©ɁɈɅɈɌɈɃȽɊȺɆɆɈ ɎɈɇª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª ɫɟɡɨɧ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ɐȺª ©ɀԜɅȾɕɁɏȺɇȺª ɤɚɡ

Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

ȺɧɞɠɟɥɢɧɚȾɠɨɥɢ ȾɠɨɧɧɢȾɷɩɩɜɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟ ɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɌɍɊɂɋɌª ©ȾɈɆª Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ƚɚɭԣɚɪɥɵɬԧɛɟɬɬɟɪª ɤɚɡ

Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ԧɬɟɢɫɩɚɧɞɵԕɤɢɧɨª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧ ɬɟԙɝɟɲɨɭɵª ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚ ɬɫ©Ⱦɨɦɫɥɢɥɢɹɦɢª Ʉɨɧɰɟɪɬ ɌȽɜɟɪɞɰɢɬɟɥɢ©əɧɟɫɭɜɥɚɞɨ ɧɹɯɫɜɟɬª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ⱥɣɧɚɫԧɡɞɿɤª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɯɮ©ɄɢɥɥɟɪȾɠɨª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©ɇɕɋȺɇȺª ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧ ɬɟԙɝɟɲɨɭɵª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟ ɞɚɱɚ ©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣ ɟɪªɫɟɪɢɹ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ Ɇɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ Ʉɮ©ɀɚԙɚɠɵɥ ԕɚɪɫɚԙɵɧɞɚª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɇɌɄ ©ɀɚɫɚɣɛɟɪԔɚɡɚԕª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ȿɏɚɫɚɧԑɚɥɢɟɜɬɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± ©ɋɢԕɵɪɥɵɟɥª ɤɚɡɱ

ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ Ⱦɠɟɪɪɢª Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɑɍȾɈ ɫɟɪɢɹ ɁȼȿɊəɌȺª ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©Ƚɍɉɂɂ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɂɉɍɁɕɊɖɄɂª ɠɭɪɧɚɥ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ʉɮ©Ɉԙɬԛɫɬɿɤ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɨԕɢԑɚɥɚɪɵª Ⱦɮ©Ԕɵɡɵɥɞɵ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɠɚɫɵɥɞɵɄɭɛɚɄɚɪɧɚɜɚɥ ɎɍɉȺɇȾȺª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɦɢɮɨɥɨɝɢɫɵɧɵԙɲɵԑɭɬɟɝɿª ɏɮ©Ȼɢɬɜɚɡɚɫɜɨɛɨɞɭª Ⱦɠɟɪɪɢª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ȿɤɿɧɲɿ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɧɟɤɟª ɤɚɡ ɂɧɞɢɹ

ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ


 №21 3 июля 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ȼɨɫɫɬɚɧɢɟɩɥɚɧɟɬɵ ɨɛɟɡɶɹɧª ɏɮ©Ⱥɞɚɦª ɏɮ©ɍɬɜɨɟɝɨɩɨɪɨɝɚª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɌȼ ©ɍɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤɩɪɨɝɪɚɦɦ ɇɌȼª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©Ɋɭɛɚɲɤɚɜɤɥɟɬɤɭª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ©Ⱦɟɥɨɬɟɦɧɨɟª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©Ɋɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɟª Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹª©Ɇɟɫɬɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©Ɂɨɥɨɬɵɟ ɪɭɤɢª©ɐɟɩɧɚɹɪɟɚɤɰɢɹª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©ɀɚɪɚª©ɇɚɝɪɚɞɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª

ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ȼɭɞɟɦ ɡɧɚɤɨɦɵª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨ ɧɚɪɟɣª©ɒɨɤɨɜɚɹɬɟɪɚɩɢɹª Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©Ɉɛɨɪɨɬɧɢª©ɉɪɢɝɨɜɨɪª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɋɜɚɞɶɛɚª ©Ʌɨɠɶª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©Ɉɝɨɧɶª©ɂɝɪɚª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ɋɊȿȾȺ ɂɘɅə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨ ɜɨɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ɉɪɚɜɞɢɜɚɹɥɨɠɶª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɞɧɟɣ ɥɟɬɚª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

ɇɌȼ ©ɍɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤɩɪɨɝɪɚɦɦ ɇɌȼª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©Ⱥɪɛɚɥɟɬª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ȼɢɬɜɚɧɨɧɟ ɜɨɣɧɚª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ȼɌɈɊɇɂɄ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ɂɘɅə ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨ ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ɧɚɪɟɣª©ɇɟɭɞɚɱɧɵɟɩɪɨɛɵª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª©Ɂɚ ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ɯɜɚɬª©ɉɪɨɜɨɤɚɰɢɹª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ©Ɉɧɢɢɦɵª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɉɪɚɜɨɫɭ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ɞɢɟª©Ɉɪɭɠɢɟª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɋɜɢɞɟ ©Ⱦɟɧɶɫɟɦɶɢɥɸɛɜɢɢ ɬɟɥɶª©Ɇɟɫɬɶª ɜɟɪɧɨɫɬɢªɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬ Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣªF ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ɑȿɌȼȿɊȽ ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɂɘɅə ɏɮ©Ɇɨɣɩɭɬɶª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɉɪɚɜɞɚɨ ɇɨ ɤɨɲɤɚɯɢɫɨɛɚɤɚɯª ɜɨɫɬɢ ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ɇɌȼ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©ɍɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤɩɪɨɝɪɚɦɦ ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ɇɌȼª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ɪɚª©Ʌɶɝɨɬɧɚɹɩɭɬɟɜɤɚª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©ɋɟɝɨɞ ©Ɉɧɢɢɦɵª ɧɹª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ

©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ɗɞɜɚɪɞɪɭɤɢɧɨɠ ɧɢɰɵª ɏɮ©Ɉɫɬɪɨɜª ɏɮ©ɑɟɬɜɟɪɬɵɣª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

ɉɅȺɇɆȿɊɈɉɊɂəɌɂɃȼɈȻɅȺɋɌɇɈɆɐȿɇɌɊȿ ɉɈɋȼəɓȿɇɇɕɏȾɇɘɋɌɈɅɂɐɕ ɢɸɥɹ ±əɪɦɚɪɤɚɫɟɥɶɯɨɡɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɪɚɣɨɧɨɜȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛ ɥɚɫɬɢ ɩɥɨɳɚɞɶɩɟɪɟɞɌȾ©Ⱥɥɬɵɧɝɚɫɵɪª

Ⱥɤɰɢɹɩɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɤɪɵɬɨɤ©ȿԙɫɟɥɿ ɟɥɦɟɪɟɤɟԙɦɟɧɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦɫɬɪɚɧɚª ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɭɥɢɰɵɝɨɪɨɞɚ

±ɈɬɤɪɵɬɢɟɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɩɨɬɪɢɚɬɥɨɧɭ ɨɡɟɪɨ ©Ʉɨɩɚªɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɭɥɢɰɵɝɨɪɨɞɚ

±Ʉɨɧɤɭɪɫɪɢɫɭɧɤɨɜ©ȿɥɨɪɞɚɫɵ²Ⱥɫɬɚɧɚª ɚɥɥɟɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɚɪɤɚ

±Ⱥɤɰɢɹ©ɋɟɪɞɰɟȿɜɪɚɡɢɢª ɞɨɫɤɚɩɨɠɟɥɚɧɢɣɞɥɹɫɬɨɥɢɰɵɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɩɚɪɤ

±Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶ©Ⱥɫɬɚɧɚɦɟɪɟɣɬɨɣɵԙԕԝɬɬɵɛɨɥɫɵɧª ɩɪɨɥɨɝ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɢɦɚ ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɫɟɦ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜ ɪɹɞɵ ©ɀɚɫ ɭɥɚɧªɱɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜɫɬɨɥɢɰɵɩɥɨɳɚɞɶ©Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤª

 ±  Ʉɨɧɰɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ȿɥɿɦɧɿԙ ɠԛɪɟɝɿ Ⱥɫɬɚɧɚª ɩɥɨɳɚɞɶ ©Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤª

±Ⱥɤɰɢɹ©Ⱥɫɬɚɧɚ±ɫɬɨɥɢɰɚɫɩɨɪɬɚª ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɜɨɪɤɚɭɬɭɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɩɨɫɬɪɢɬɛɨɥɭɚɪɦɪɟɫɬɥɢɧɝɭɞɚɪɬɫɭɲɚɯɦɚɬɚɦɬɨɝɵɡ ɤɭɦɚɥɚɤɭɫɟɦɟɣɧɵɟɫɬɚɪɬɵɩɥɨɳɚɞɶ©Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤªɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɩɚɪɤ

±Ⱥɤɰɢɹ©ȼɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯɫɟɦɶɹɯɧɚɲɚɫɢɥɚª ɞɜɨɪɨɜɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢ ɝɨɪɨɞɚ

ɇɌȼ ©ɍɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤɩɪɨɝɪɚɦɦ ɇɌȼª ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɪɚª©Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɨɥɤª ©ɋɟɝɨɞ ɧɹª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©ɋɩɨɪª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ɢɸɥɹ ±Ⱥɤɰɢɹ©ɋɟɪɞɰɟȿɜɪɚɡɢɢª ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɞɨɫɤɚɩɨɠɟɥɚɧɢɣɞɥɹɫɬɨɥɢɰɵɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɩɚɪɤ

©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ±  ȼɟɱɟɪɧɹɹ ɤɨɧɰɟɪɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ԥɫɟɦ ԕɚɥɚ ɚɪɦɚɧ ԕɚɥɚ ² ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª Ⱥɫɬɚɧɚª ɩɥɨɳɚɞɶ©Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤª

©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ±Ⱥɤɰɢɹ©ȼɤɭɫȺɫɬɚɧɵª ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹɪɚɡɞɚɱɚɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɯɢɡɞɟɥɢɣ ɤɚª ɜɮɨɪɦɟɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣɝȺɫɬɚɧɵɩɥɨɳɚɞɶ©Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤª

±ȼɟɱɟɪɧɹɹɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹɞɢɫɤɨɬɟɤɚ Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣɫɚɥɸɬ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɒɭɦɧɵɣɫɨɫɟɞª Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ɋɍȻȻɈɌȺ Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©Ʉɨɦɩɪɨɦɚɬª©Ⱦɢɥɟɦɦɚª ɂɘɅə ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ Ɍɫ©ɉɉɋª©ɑɭɠɨɣª ɇɨɜɨɫɬɢ ɂɘɅə ©Ɂɚɥɨɠɧɢɤɢª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ȼɩɨɥɨɫɟɩɪɢ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɑɟɪ ɛɨɹª ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɵɣɤɨɪɨɥɶª©Ʉɪɚɠɚª ɏɮ©ɑɟɪɧɵɣɫɧɟɝª ©ɆɢɯɚɢɥɉɭɝɨɜɤɢɧȽɥɚɜ Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢ ɧɵɣɝɟɪɨɣɜɬɨɪɨɝɨɩɥɚɧɚª ɦɚɹª ɏɮ©ɑɟɪɧɵɣɫɧɟɝª ɉəɌɇɂɐȺ ©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª ©Ⱥɪɦɟɣɫɤɢɣɦɚɝɚɡɢɧª ɂɘɅə ©ɋɦɚɤª ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟ ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª ɇɨɜɨɫɬɢ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ɋɨɫɨɉɚɜɥɢɚɲɜɢɥɢ Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧ ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɞɟɬɬɟɛɹɝɪɭɡɢɧª ɤɨɞª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©ɇɚɪɨɞɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚª ©ɉɨɫɥɟɞɚɦɜɟɥɢɤɢɯɪɭɫ ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɇɟɩɨɞɞɚɸɳɢ ɫɤɢɯɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª ɟɫɹª ©Ɇɨɹɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɵɲɤɚª ©ɆɨɞɚɜɪɟɦɟɧɅɟɨɧɢɞɚ ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɏɮ©Ʉɚɥɢɧɚɤɪɚɫ Ȼɪɟɠɧɟɜɚª ©Ɉɧɢɢɦɵª ɧɚɹª ©ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"ª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɚɪɬɢɫɬª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɜɟɡɜɟɡɞɵª ©Ɇɢɧɭɬɚɫɥɚɜɵª Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©ȼɪɟɦɹª ©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚɯɨɞ ©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ɱɢɜɵɯªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ©ȼɪɟɦɹª Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɦɭɡɵ ȼɨɫɤɪɟɫɧɨɟ©ȼɪɟɦɹª Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɦɭɡɵ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɦɭɡɵ ɤɚɥɶɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©Ȼɟɥɵɟɧɨɱɢ ɤɚɥɶɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©Ȼɟɥɵɟɧɨɱɢ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚªȾɟɧɶ ɤɚɥɶɧɵɣɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©Ȼɟɥɵɟɧɨɱɢ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚªȾɟɧɶ Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɋɞɟɜɹɬɢɞɨ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚªɎɢɧɚɥ Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɉɨɣɦɟɬɥɢɲɶ ɩɹɬɢª ɏɮ©Ɏɪɚɧɰɭɡª ɨɞɢɧɨɤɢɣª ɏɮ©ɇɚɆɭɪɨɦɫɤɨɣɞɨ ɏɮ©Ɏɨɪɦɭɥɚɥɸɛɜɢª ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɫɚɤɤɨɪɞɟɨ ɪɨɠɤɟª ɏɮ©Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɫɨɫɥɭɠɟɛ ɧɨɦª ɏɮ©Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɨɟɝɧɟɡɞɨª ɧɨɝɨɜɯɨɞɚª ɏɮ©Ȼɟɡɫɜɢɞɟɬɟɥɟɣª ɇɌȼ ɇɌȼ ɇɌȼ ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª ©ȾɢɤɢɣɦɢɪɫɌȻɚɠɟɧɨ ©ɍɬɪɟɧɧɢɣɛɥɨɤɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɦª ɇɌȼª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©ɀɟɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©ɋɟɝɨɞɧɹª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ©Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚª ©ɋɤɚɡɤɢȻɚɠɟɧɨɜɚª ɪɚª©ɇɟɛɵɥɨɛɵɫɱɚɫɬɶɹª ©ȽɨɬɨɜɢɦɫȺɁɢɦɢɧɵɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©ɋɟɝɨɞ ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ©Ȼɵɜɚɟɬɠɟɬɚɤɨɟª ɧɹª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢɧɨɤª ©ȿɞɢɦɞɨɦɚª ©Ʉɚɤɧɚɞɭɯɭª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢª Ɍɫ©ɗɬɚɠª©Ɂɚɬɦɟɧɢɟª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ ©Ɂɧɚɸɬɥɢɪɭɫɫɤɢɟɪɭɫ ©Ⱦɨɫɭɞɚª Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ɫɤɢɣª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧɱɚ ©ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢª ©Ɂɨɥɨɬɚɹɩɵɥɶª ɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©ɇɚɲɢªɫɨɅɶɜɨɦɇɨɜɨ ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣ ɠɟɧɨɜɵɦª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯɬɚ ɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª Ɍɫ©ɍɝɪɨª©Ɂɨɥɨɬɨª ɪɚª©ɂɝɪɚɧɚɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨɜɟɪ ©ɋɚɦɵɟɝɪɨɦɤɢɟɪɭɫɫɤɢɟ ©ȼɪɚɝɢɧɚɪɨɞɚª ɤɚª ɫɟɧɫɚɰɢɢª Ɍɫ©ɍɝɪɨª©Ɂɨɥɨɬɨª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ɏɮ©ɏɨɡɹɣɤɚɬɚɣɝɢª ɮɨɧɚɪɟɣª©ɋɭɦɤɚɫɩɨɞɫɤɚɡ Ɍɪɢɥɥɟɪ©Ʉɚɦɟɧɶª ©Ⱦɟɡɟɪɬɢɪª©Ɂɨɥɨɬɚɹɥɢɯɨɪɚɞɤɚª ɤɚɦɢª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ɏɮ©ɉɨɰɟɥɭɣɜɝɨɥɨɜɭª ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ɉɪɨɩɢ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ɉɪɨɩɢ Ɍɫ©Ɇɟɪɬɜɨɟɫɟɪɞɰɟª ɫɤɚɧɚɬɨɬɫɜɟɬªɱ ɫɤɚɧɚɬɨɬɫɜɟɬªɱ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ Ɍɫ©Ɉɞɢɫɫɟɹɫɵɳɢɤɚ ©ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª Ƚɭɪɨɜɚª©Ɍɪɚɜɥɹª Ƚɭɪɨɜɚª©Ɍɪɚɜɥɹª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©ɀɢɡɧɶɤɚɤɩɟɫɧɹɌɚɬɭª ©Ɉɫɬɪɨɜª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª
Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ ǘǙǗǍljǕ ǖǎǍNjǑǏǑǕǗǚǛǥ 3-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 2 «ǩ», 60 dzǫ.ǵ - 80000 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 31-22-08; 8-707-85538-14. 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. ǚǩDZǶǩ, 26, 4/5, 33 dzǫ.ǵ. ǛǮǴ.: 33-12-23, 8-775-171-76-73, 8-701-36238-89. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ ljǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ, 3 Ȇǻǩǯ, 83 dzǫ.ǵ) - 87 500 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 77-01-08, 8-702770-70-25. 2-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ NjǷǮǶdzǷǵǩǻǩ) ǛǮǴ. 8-701-775-90-30. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǵ-ǷǶ «NJǷǹǷǫǺdzǷDz», 3 Ȇǻǩǯ) ǛǮǴ.: 77-3684; 8-705-567-88-26. ǍǩȀǼ ǸǷ dzǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 3-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 9 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ.: 32-82-92; 8-777-51167-20; 8-775-905-21-76. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǸǷ ǼǴ. ǓǩǸǿǮǫDZȀǩ, 215, 5/5, ǹǩDzǷǶ ǻǼǹǮǿdzǷǬǷ ǴDZǿǮȈ, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǿǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz Ǭǩǰ. ǟǮǶǩ - 56 ǻȄǺ. ǭǷǴǴǩǹǷǫ (ǿǮǶǩ ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǩȈ). ǛǮǴ. 32-64-87. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 6-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 12 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ. 76-25-40. ǘǷǴǭǷǵǩ (ǰǩǴ, ǺǸǩǴȅǶȈ, dzǼǾǶȈ, ǫǮǹǩǶǭǩ, ǺǩǹǩDz, ǭǼȁ) ǸǷ ǼǴ. ǔǮǹǵǷǶǻǷǫǩ, 59 «ǩ» DZǴDZ ǷǪǵǮǶȈȇ Ƕǩ 2- DZǴDZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǛǮǴ. 33-86-18. 2-dzǷǵǶ., dzǫ. ǵ-Ƕ ǧǪDZǴǮDzǶȄDz, 3 Ȇǻǩǯ. ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-567-88-26. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǿǮǶǻǹǮ (ǺǻǩǹǷDz ǸǴǩǶDZǹǷǫdzDZ). ǑǴDZ ǗNJǕǎǖǨǧ Ƕǩ ǭǫǮ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǙǩǺǺǵǷǻǹȇ ǴȇǪȄǮ ǫǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701216-62-82. ǚǹǷȀǶǷ 3-dzǷǵǶ.dzǫ. (ǫ ǿǮǶǻǹǮ). ǛǮǴ.: 32-11-91; 8-701364-32-32. 3-dzǷǵǶ. dzǫ., 65,8 dzǫ.ǵ., 5/5, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǷȀǮǶȅ ǻǮǸǴȄDz, ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǚǡ ȯ 2 (ǭǷǵ «njǴǷǪǼǺ»), ǼǬǴǷǫǩȈ, dzǷǺǵǮǻDZȀǮǺdzDZDz ǹǮǵǷǶǻ, ǷdzǶǩ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ, ǺǷǴǶǮȀǶǩȈ ǺǻǷǹǷǶǩ DZǴDZ ǷǪǵǮǶ Ƕǩ 2-dzǷǵǶ. DZ 1-dzǷǵǶ.dzǫ..ǛǮǴ.: 3275-09; 8-777-233-14-38. ǍǮDzǺǻǫǼȇȂDZDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǘǴǷȂǩǭȅ 50 dzǫ.ǵ. (ǪǴǩǬǷǼǺǻǹǷǮǶǶȄDz, ǻǮǴǮǽǷǶ, ǸǷǯǩǹǶǩȈ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ). ljǭǹǮǺ: ǼǴ. ljǪǩȈ, 14. ǛǮǴ.: 25-64-22 (ǹǩǪ. ǫǹǮǵȈ), ǺǷǻ. 8-701384-59-77, 8-747-410-62-19. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, ǪǷǴȅȁǩȈ, ǼǭǷǪǶǩ ǸǷǭ ǰǩǺǻǹǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 40-2928. ǖ Ǯ Ǫ Ǵ ǩ Ǭ Ƿ ǼǺ ǻ ǹ ǷǮǶ Ƕ Ǽȇ 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǩǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ. ǛǮǴ. 8-701-893-46-35. ǘǙǗǍljǕ ljNjǛǗ «ǗǸǮǴȅ ǓǷǹǺǩ» - 1991Ǭ.ǫ., ǶǷǫǼȇ ǴǮǻǶȇȇ DZ ǰDZǵǶȇȇ ǹǮǰDZǶǼ. ǛǮǴ. 77-43-49.

Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɚɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɑɢɫɬɤɚɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɢɚɩɩɚɪɚɬɨɦɈɬɨɝɪɟɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɟɥ   (PDLO GLVVDQWHNKVHUYLV# PDLOUX

ǛǹǩdzǻǷǹ Ǜ–40 Ǻ ǻǮǴǮǯdzǷDz Ƕǩ ǾǷǭǼ – 4000 Ǽ.Ǯ., ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 40-12-30, 8-777-763-46-93. ljǫǻǷǵǷǪDZǴȅ «ǝDZǩǻ-ǛǮǵǸǹǷ» - 1800 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ. 8-701341-02-39; 32-12-37. ǘǙǗǍljǕ ǙljǐǖǗǎ ǝǷǹǻǮǸȅȈǶǷ «ǔDZǹDZdzǩ». ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴ.: 77-3684; 8-705-567-88-26. ǖǮǭǷǹǷǬǷ! ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ - 40000 ǻǬ, ǼǬǴǷǫǷDz ȁdzǩǽ-ǸǹDZǾǷǯǩȈ - 10000 ǻǬ, dzǹǩǺDZǫǩȈ DZǵǸǷǹǻǶǩȈ ǬǷǹdzǩ ȀǮǹǶǷǬǷ ǿǫǮǻǩ - 40000 ǻǬ. NjǺǮ Ǫ/Ǽ, ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, ǩ ǻǩdzǯǮ ǶǷǫȄDz ǷǪǮǭǮǶǶȄDz ǹǩǺdzǴǩǭǶǷDz ǺǻǷǴ - 15000 ǻǬ. ǛǮǴ. 4222-27. njǩǰǷǫǼȇ ǸǴDZǻǼ 2-dzǷǵǽ. Ǫ/Ǽ – 5000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 40-12-30; 8-701-434-43-16. ǏǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶ, ǵǮǻǩǴǴ, ǻǹǼǪȄ, ǻǹǼǪȄ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ (d-50, d-60), ǼǬǷǴǷdz, ȁǮǺǻDZǬǹǩǶǶDZdz, ǬDZǭǹǷǿDZǴDZǶǭǹ ǸǷǭȃǮǵǩ ǺǻǹǮǴȄ (dzǹǩǶǩ), ǸǷǫǷǹǷǻǶȄDz dzǹǼǬ ǩǫǻǷdzǹǩǶǩ, ǮǵdzǷǺǻDZ ǸǷǭ ǫǷǭǼ (ǹǩǰǶȄǮ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. NjDZǻǹDZǶǼ. ǛǮǴ. 8-702-91348-46. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄDz ǫǩǬǷǶȀDZdz Ƕǩ ȁǩǺǺDZ, ǻǮǾ. ǸǩǺǸǷǹǻ, ǬǷǺ. ǶǷǵǮǹ. ǛǮǴ. 8-701-343-2576. ǛǮǴǮǫDZǰǷǹ LG ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ 5000 ǻǬ. ǛǮǴ. 2663-47. ǚǻǮǹDZǩǴDZǰǩǻǷǹ ǭǴȈ ȁǸǹDZǿǷǫ, ǽǷǻǷǩǸǸǩǹǩǻ «ǐǷǹȅdzǩ», «ǚǷdzǷǴ», ǽDZǴȅǵǷǺdzǷǸ, dzǩǰǩǾǺdzǷǮ ǶǩǹǷǭǶǷǮ ǸǹDZdzǴǩǭǶǷǮ DZǺdzǼǺǺǻǫǷ – 2 ǻǷǵǩ, ǪǩǬǩǯǶDZdz ǶǷǫȄDz ǭǴȈ ǷǻǮȀǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǵǩȁDZǶ, dzǶDZǬǩ «NjǗNj1941-1945Ǭ» «NjǗNj1941-1945Ǭ ». ǛǮǴ. 7615-41.

njǹǼȁǼ ǺǸǷǹǻDZǫǶǼȇ ǶǩǸǷǴȅǶǼȇ 80000 ǻǬ. ǛǮǴ. 4012-30; 8-701-434-43-16. ǚǻǷǴ ǸDZǺȅǵǮǶǶȄDz ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ – 3000 ǻǬ, ȁDZǽǷǶȅǮǹ ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ – 1500 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30. ǜǬǴǷǫǷDz ǭDZǫǩǶ + dzǹǮǺǴǩ. ǛǮǴ. 8-777-956-54-53. ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ, ǬǷǹdzǩ DZ ǻ.ǭ. ǛǮǴ. 42-22-27. Ǘǻǭǩǵ ǿǫǮǻǷdz «ǛǮȂDZǶ ȈǰȄdz». ǛǮǴ. 8-701-749-9865. ǛǗǗ «ǓljǕ-ǎNjǙǗ-ǐljǘǠljǚǛǥ» NJǷǴȅȁǷDz ǩǺǺǷǹǻDZǵǮǶǻ ǰǩǸȀǩǺǻǮDz Ƕǩ ǩ/ǵ ǓljǕljǐ DZ ǩǫǻǷǪǼǺȄ ǖǎǝljǐ. ǙǩǭDZǩǻǷǹȄ, ǫǩǴȄ dzǩǹǭǩǶǶȄǮ, ǵǮǻDZǰȄ DZ ǭǹ. ǙǩǪǷǻǩǮǵ Ǻ 9:00 ǭǷ 18:00. ǘǹDZǶDZǵǩǮǵ ǰǩdzǩǰȄ. ǏǭǮǵ NjǩǺ ǫǺǮǬǭǩ ǫ ǶǩȁǮǵ ǵǩǬǩǰDZǶǮ! ǙǓ, Ǭ. ǓǷdzȁǮǻǩǼ, ǼǴ. ǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ, 185/4. E-mail: kamevrozapchast@mail.ru ǻǮǴ/ǽǩdzǺ: 8(7162)77-50-53 ǵǷǪ.:+7-777-041-57-05; +7775-624-04-64. Ǔǜǘǔǧ ǐǩdzǼǸ ȀǮǹǶǷǬǷ ǵǮǻǩǴǴǷǴǷǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-533-88-22. ǚǍljǕ NjǹǮǵȈǶdzǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǵ-Ƕ NJDZǹǴDZdz, ǻǮǸǴǩȈ). ǛǮǴ.: 33-60-12; 8-701-62052-11; 8-771-253-98-77. ǓǫǩǹǻDZǹǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 21, Ǻ ǵǮǪǮǴȅȇ, 80000 ǻǬ, ǪǮǰ dzǷǵ. ǼǺǴǼǬ). ǛǮǴ.: 25-15-64; 2532-52; 8-702-655-38-18. Nj ǩǹǮǶǭǼ ǭǷǵ ǫ ǸǷǺ. ljǴǮdzǺǮǮǫdzǩ, 20 dzǵ Ƿǻ ǓǷdzȁǮǻǩǼ. ǎǺǻȅ ǫǺǮ. ǛǮǴ.: 87163251992; 8-705-130-64-09.

ǕǮǪǮǴȅ Ǫ/Ǽ. ǛǮǴ. : 42-5610; 33-74-93.

ǓǷǵǶǩǻǼ ǫ dzǫǩǹǻDZǹǮ. ǛǮǴ.: 42-50-71; 8-701-607-27-07.

njǩǰǪǩǴǴǷǶ, ǵǮȁdzDZ dzǩǸǹǷǶǷǫȄǮ - 20 ǻǮǶǬǮ ȁǻǼdzǩ, ǷǾǹǩǶǶǼȇ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȇ, ǻǮǴǮǯdzǼ ǭǴȈ ǹǼȀǶǷǬǷ ǪǩǬǩǯǩ, dzǮǹǷǬǩǰ, ǭǼǪǴǮǶdzǼ Ǫ/Ǽ, ǸǹDZǺǸǷǺǷǪǴǮǶDZǮ ǭǴȈ ǹǩǰǪǷǹǻDZǹǷǫdzDZ dzǷǴǮǺ, ǶǩǺǻǷǴȅǶǼȇ ǬǩǰǸǴDZǻǼ, ǸǴǩǺǻǵǩǺǺǷǫǼȇ dzǷǹǰDZǶǼ ǭǴȈ ǷǫǷȂǮDz, ǩǫǻǷǪǩǬǩǯǶDZdz, ǸȄǴǮǺǷǺ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ, ǩǴǷȆ 3-ǴǮǻǶDZDz, ȁDZǶȄ ǭǴȈ ǴǮǬ.ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ Ǫ/Ǽ, ǶǷǫǼȇ ǬǴǩǭDZǴȅǶǼȇ ǭǷǺdzǼ. ǛǮǴ. 77-43-49.

Nj ǩǹǮǶǭǼ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄǮ ǫǩǬǷǶȀDZdzDZ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65.

ǑǶǫǩǴDZǭǶǼȇ dzǷǴȈǺdzǼ ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǛǮǴ. 8-777-330-37-99.

ǘǷǵǮȂǮǶDZǮ ǸǷǭ ǷǽDZǺ DZǴDZ ǸǷǭ ǵǩǶDZdzȇǹǶȄDz dzǩǪDZǶǮǻ. ǛǮǴ.: 8-701-649-20-16; 4013-66.

ǙǮǰǮǹǫǼǩǹȄ (V-60 dzǼǪ. ǵ., ǶǷǫȄǮ), ǪDZǻǼǵǶȄǮ dzǷǻǴȄ (12,-15 ǻ, Ǫ/Ǽ); ǩǫǻǷdzǹǩǶȄ Ǔǚ-3571, Ǔǚ-3572; ǻǮǾǶDZdzǩ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ: Ǔǹljǐ-256, Ǖljǐ-5551, ǪǼǴȅǭǷǰǮǹ Ǎǐ-42, ǍǛ-75, ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹȄ ǦǗ-3323, 4121, 4125, 4321 ( Ǹǹ-ǫǷ ǓDZǮǫ), ȆǴǮdzǻǹDZȀǮǺdzDZǮ ȁdzǩǽȄ ǫ ǺǪǷǹǮ Ƕǩ ljNJǐ. ǛǮǴ. 41-0428, 8-705-745-45-34, 8-705745-45-32.

NjȄǸǷǴǶȇ ǼǺǴǼǬDZ dzǷǴǮǺǶǷǬǷ ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹǩ (dzǷǫȁ0,65 dzǼǪ.ǵ, ǬǴǼǪDZǶǩ ǭǷ 5 ǵǮǻǹǷǫ). ǛǮǴ. 8-775-390-95-95.

ǓǫǩǹǻDZǹȄ ǫ ǿǮǶǻǹǮ, WIFI, ǸǷ ȀǩǺǩǵ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ, ǮǺǻȅ ǫǺǮ. ǘǷǴǶȄDz ǸǩdzǮǻ ǭǷdzǼǵǮǶǻǷǫ.ǓǷǶǽDZǭǮǶǿDZǩǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701216-62-82, 8-705-428-01-43. ǗǻǭǮǴ. ǛǮǴ. 8-702-913-4846.

ǛǙǎNJǜǎǛǚǨ ǕǮǭǺǮǺǻǹǩ ǫ ǺǻǷǵǩǻǷǴǷǬDZȀǮǺdzDZDz dzǩǪDZǶǮǻ, ǫǷǰǹǩǺǻ ǭǷ 30 ǴǮǻ. ǛǮǴ.: 76-18-73; 33-19-87. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻ Ǻ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-12743-20.

49; 32-62-52(ǫǶ-74). ǖǩ ǚǛǗ – ǵǷǻǷǹDZǺǻȄ, ǩǫǻǷȆǴǮdzǻǹDZdz, ǵǩǺǻǮǹ dzǼǰǷǫǶȄǾ ǹǩǪǷǻ. ǛǮǴ. 8-701-36382-56. ǓǩǭǹǷǫDZdz - 2 ȀǮǴǷǫǮdzǩ. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǘǩǹǮǶȅ-ǸǹǷǬǹǩǵǵDZǺǻ (ǫ/Ƿ, ǪǮǰ ǫ/Ǹ, Ǻ ǴDZȀǶȄǵ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴǮǵ). ǛǮǴ. 8-771-219-18 32.

ǓǩǽǮ «Ǟljǖ» - ǪǩǹǵǮǶ, ǸǷǫǩǹ. ǛǮǴ.: 33-44-44; 25-0648.

NJǮǰ ǷǸȄǻǩ ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-707-933-85-37.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǭǮǫǼȁdzǩ) Ƕǩ ǸǹDZǮǵ ǻǮǴǮǽǷǶǶȄǾ ǰǫǷǶdzǷǫ. ǛǮǴ. 8-705-517-79-97.

ǛǷǹǬǷǫȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ. ǛǮǴ. 8-778-991-35-57.

ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ ǫ Ǭ. ljǺǻǩǶǼ. ǛǮǴ. 8-775-749-09-94.

ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶǷǵǼ ǽDZǴDZǩǴǼ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz ǭǴȈ ǺǷǸǹǷǫǷǯǭǮǶDZȈ ǷǸǻǷǫȄǾ ǺǭǮǴǷdz. ǛǮǴ. 8-777-933-85-37.

ǚǹǷȀǶǷ ǻǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ.: 8-705-517-79-97; 3262-52(ǫǶ-17)

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ Ƕǩ ǰǫǷǶdzDZ DZ ǭǷǬǷǫǷǹȄ. ǜǭǷǪǶȄDz ǬǹǩǽDZdz. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35. ǖǩ ǸǷǺǻǷȈǶǶǼȇ ǹǩǪǷǻǼ ǩǫǻǷǺǴǮǺǩǹȅ. ǛǮǴ.: 33-70-22; 8-777-041-03-05. Nj ǷǽDZǺ ǻǷǹǬǷǫǷDz dzǷǵǸǩǶDZDZ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz Ƕǩ ǭǷǬǷǫǷǹȄ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35. ǛǗǗ «ǍǩǶǬǮǹ ǓǷdzȁǮ» ǪǼǾǬǩǴǻǮǹ ǵǶǷǬǷǸǹǷǽDZǴȅǶȄDz. ǍǮǫǼȁdzǩ (ǫǷǰǹǩǺǻ 2745 ǴǮǻ). ǜǴ. ǓǮǶǮǺǩǹȄ,89, ǻǮǴ./ǽǩdzǺ 26-57-69; 8-777618-77-67; 8-702-401-70-42, E-mail: toobenger@mail.ru ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ, ȆdzǷǶǷǵDZȀǮǺdzDZǵ, ȇǹDZǭDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20.

ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ.ǛǮǴ. 77-37-77. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǼǸǹǩǫǴǮǶDZȇ ǸǮǹǺǷǶǩǴǷǵ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61. ǓǹǩǶǷǫȂDZdzDZ, ǽǼdzǺDZǺǻ, ǹǮǰȀDZdzDZ. ǚǮǫǮǹǶǩȈ ǸǹǷǵǰǷǶǩ, «ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩ», 57. ǛǮǴ.: 33-44-22, 8-701-747-72-30. ǚǹǷȀǶǷ! ǖǼǯǮǶ ǰǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61. ǖȈǶȈ (ǯǮǶȂDZǶǩ ǺǻǩǹȁǮ 40 ǴǮǻ, ǺǴǩǫȈǶǺdzǷDz ǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶǷǺǻDZ). ǛǮǴ. 8-702-340-8366. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ DZ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-771271-72-10. ǕǩǺǻǮǹ ǸǷ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZȇ ǭǷǵǷǽǷǶǷǫ. ǛǮǴ.: 33-29-98; 8-705-226-56-55.

NjǷǭDZǻǮǴDZ Ƕǩ ǩ/ǵ Ǔǩǵlj Ǔǩǵljǐ ǐ. ǛǮǴ. 8-775-652-29-99.

ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-701-360-61-94.

ǓǩǭǹǷǫȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ, ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ78) 8-775-127-43-20.

ǙǩǪǷȀDZǮ (ǺǩǶdzǶDZǯdzǩ). ǛǮǴ. 8-701-237-80-41.

NjǷǭDZǻǮǴȅ. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈ dzǷǵǸǩǶDZȈ. ǐǩǹǸǴǩǻǩ ǭǷǺǻǷDzǶǩȈ. ǛǮǴ.: 33-80-12; 8-701974-69-46; 8-701-875-95-69. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǩǭǵDZǶDZǺǻǹǩǻǷǹǩ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. ǓǼǾǹǩǪǷȀǩȈ. ǛǮǴ.: 25-3038; 8-701-244-82-05. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ-dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ, ǩdzǻDZǫǶȄǮ ǸǮǶǺDZǷǶǮǹȄ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ78); 8-775-127-43-20. ǘǩǹDZdzǵǩǾǮǹǺdzǷDz - ǵǩǺǻǮǹǼǶDZǫǮǹǺǩǴ DZǴDZ ǵǩǺǻǮǹ ǫ ǭǩǵǺdzDZDz ǰǩǴ. ǛǮǴ. 25-36-77.

ǛǷȀdzǼ ǸǷǭ ǵǷǹǷǯǮǶǷǮ Ƕǩ ǼǴDZǿǮ. ǛǮǴ. 8-707-804-0229.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǰǫǷǶdzDZ). ǛǮǴ.: 8-705-745-10-49; 32-6252(ǫǶ-74).

ǍǷǵ (ǿǮǶǻǹ), 3 dzǷǵǶǩǻȄ. ǛǹǮǪǼǮǻǺȈ ǶǮǪǷǴȅȁǷDz ǹǮǵǷǶǻ. ǛǮǴ. 25-73-88.

ǚǩǴǷǶǼ «ljǴDZǻǩ» - ǵǩǺǻǮǹ ǸǷ ǵǩǶDZdzȇǹǼ DZ ǵǼǯǺdzǷDz ǵǩǺǻǮǹ. ǛǮǴ. 29-23-00.

ǕǎǖǨǧ 2-dzǷǵǶ.dzǫ. Ƕǩ ǫǷǺȅǵǷǵ ȆǻǩǯǮ ǫ ǵ-ǶǮ «ǟǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz» Ƕǩ ǹǩǫǶǷǿǮǶǶǼȇ ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǟǮǶǻǹǩǴȅǶǷǬǷ ǹȄǶdzǩ (1-Dz Ȇǻǩǯ). ǛǮǴ. 8-702-770-91-41; 8-705-742-73-33.

ǗǽDZǺ! ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ Ƕǩ ǰǩdzǴȇȀǮǶDZǮ ǭǷǬǷǫǷǹǷǫ. ǛǮǴ.:8705-745-10-49; 32-62-52(ǫǶ74).

ǑǢǜ ǙljNJǗǛǜ ǘǹDZǾǷǭȈȂǮDz ǶȈǶDZ. ǛǮǴ.: 8-707-834-12-64, 8-705-11529-03.

№21 3 июля 2014 года

ǕǩǺǺǩǯDZǺǻ Ǻ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǘǹǮǺǻDZǯǶǷǮ ǵǮǺǻǷ. ǛǮǴ.: 25-5248; 8-701-511-67-34. ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ ǹǩǰǶȄǾ ǺǽǮǹ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻDZ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.:8-705-745-10-

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǸǮǭǩǬǷǬǩ). ǛǮǴ. 8-777-18079-96. ǓǩǺǺDZǹȄ, ǸǹǷǭǩǫǿȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ) ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǛǮǴ. 8-701312-51-99. ǍDZǸǴǷǵDZǹǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (ǫǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ). ǛǮǴ. 8-707-883-23-59. ǘǹǷǭǩǫǮǿ ǵǷǹǷǯǮǶǷǬǷ. ǛǮǴ. 8-747-859-31-71. ǓǩǭǹǷǫDZdz. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-54). NjǷǭDZǻǮǴȅ ǵǩǶDZǸǼǴȈǻǷǹǩ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ). ǛǮǴ. 8-702-421-65-99. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24. ǚǹǷȀǶǷ! ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ, ǺdzǷǻǶDZdzDZ, ǵǮǾǩǶDZǰǩǻǷǹȄ. NJǮǰ ǫ/Ǹ. NjǩǾǻǷǫȄDz ǵǮǻǷǭ. ǛǮǴ.: 40-11-36; 8-701-135-68-06; 8-777-035-83-13. ǐǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24. ǓǼǾǹǩǪǷȀDZǮ, ǷǽDZǿDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ. 77-35-14. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ–dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ. ǛǮǴ.: 8-705-597-50-69; 3262-52 (ǫǶ-53). ǜǪǷǹȂDZǿǩ

ǫ

ǻǷǹǬǷǫȄDz

ǘǹǷǭǷǴǯǮǶDZǮ Ƕǩ 22 Ǻǻǹ.
Ɋɚɡɧɨɟ

№21 3 июля 2014 года

ǗdzǷǶȀǩǶDZǮ. ǖǩȀǩǴǷ Ƕǩ 21 Ǻǻǹ.

ǭǷǵ. ǛǮǴ. 33-58-16. ǓǷǵǼ ǭǮDzǺǻǫDZǻǮǴȅǶǷ ǶǼǯǶǩ ǻǹǼǭǷǫǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ. ǛǮǴ.: 8-775-503-37-35; 8-705597-50-69.

ɌɊɐ©ɊɂɈªɭɥɈɫɢɩɟɧɤɨɷɬɚɠ

ǜǽǵǰǸǭȅǭDzǹ Ǻǭ ǾDzǭǺǾ!

Ɍɟɥ 

ǛǮǴ.

ǘǹǷǭǩǫǿȄ ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǷǻǭǮǴ ( ǪǮǰ ǫ/Ǹ ). ǛǮǴ. 8-701520-47-43, 31-59-01.

ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ .8707-883-29-73.

ǘǷǭǹǩǪǷǻdzǩ ǭǴȈ ǭǷǵǷǾǷǰȈǮdz. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǗǾǹǩǶǶDZdz Ƕǩ ǩǫǻǷǺǻǷȈǶdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90.

ǘǷǵǷȂǶDZdz (-ǿǩ) Ƕǩ ǭǩȀǼ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-707-111-27-91.

«ǓDZǶǷǻǮǩǻǹǼ «CINEMA ALEM» ǻǹǮǪǼȇǻǺȈ: ǷǸǮǹǩǻǷǹ ǸǷ dzDZǶǷǸǷdzǩǰǼ Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ Ƕǩ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǮ, dzǷǶǻǹǷǴǮǹ-ǪDZǴǮǻǮǹ, ǭǫǷǹǶDZdz. ǚǸǹǩǫdzDZ ǸǷ ǻǮǴ. :40-13-67, 25-79-63. ǕǼǯȀDZǶǩ Ƕǩ ǹǼdzǷǫǷǭȈȂǼȇ ǭǷǴǯǶǷǺǻȅ Ƿǻ 40 ǴǮǻ. ǛǮǴ. 8-707-139-39-62. ǗǻǫǮǻǺǻǫǮǶǶȄǮ DZ ǿǮǴǮǼǺǻǹǮǵǴǮǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-777-953-91-19. ǗǽDZǿDZǩǶǻȄ, dzǼǾǹǩǪǷȀDZǮ. ǛǮǴ. 25-07-00. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǸǮǹǺǷǶǩǴǼ. ǛǮǴ. 8-747-445-16-51. ǝǩǹǵǩǿǮǫǻ. ǛǮǴ. 33-77-63. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴDZ. ǛǮǴ. 8-707-883-28-66. NjǷǭDZǻǮǴDZ ǻǩdzǺDZ. ǛǮǴ. 4016-46. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǸǷ ǪDZǰǶǮǺǼ. ǛǮǴ. 8-778-906-90-50.

ǽȜȗȒȓȚ Ȑ ȘȖțȜ

NjǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ. 8-707-883-29-39.

ǕǷDzȂDZdzDZ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90.

ǚǷǫǵǮȂǮǶDZǮ Ǻ ǹǩǪǷǻǷDz. ǛǮǴ. 8-701-363-63-80.

ǛȆȀǿǵ ǯǾȋ ǼǽDzǸDzǾǿȉ ǻǮȇDzǹǺǻǰǻ ǷǵǺǻ!!!

ǚǹǷȀǶǷ! ǍǷȈǹdzǩ dzǷǪȄǴ. ǚ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǐ/ǸǴǩǻǩ. ǛǮǴ. 8-705-298-25-95, 8-777-65643-13.

ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 41-0282. ǜǚǔǜnjǑ Ǜǩǵǩǭǩ. ǕǼǰȄdzǩ. NjDZǭǮǷǺȃǮǵdzǩ. ǕǷǶǻǩǯ. ǛǮǴ.: 4042-65, 33-74-06, 8-702-25081-12. ǗǸȄǻǶȄDz ǵǩǺǻǮǹ dzǩȀǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫȄǸǷǴǶDZǻ ǹǮǵǷǶǻ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ: ǰǩǵǮǶǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ ǭǫDZǬǩǻǮǴȈ, ǹǮǵǷǶǻ ǾǷǭǷǫǷDz ȀǩǺǻDZ, ǕǓǘǘ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ: ǡDZǶǶȄDz ǿǮǶǻǹ «ǕDZȁǴǮǵ», ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 179. ǛǮǴ. 8-705-102-46-95. ǑǰǬǷǻǷǫǴǮǶDZǮ DZ ǵǷǶǻǩǯ ǵǮǻǩǴǴǷdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZDz, ǵǷǶǻǩǯ ǯǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶǩ. ǛǮǴ.: 4111-68, 41-11-32, 8-777-03977-65. ǚǫǩǹǷȀǶȄǮ ǹǩǪǷǻȄ, Ǻǫǩǹdzǩ dzǹǩǶǷǫ, ǸǹDZǿǮǸǷǫ, ǩǫǻǷǵǩȁDZǶ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-1132, 8-777-039-77-65. Ǔǩǵljǐ-ǺǩǵǷǺǫǩǴ Ǻ ǸǹDZǿǮǸǷǵ, Ǔǩǵljǐ-ǸǷǴǼǸǹDZǿǮǸ (12ǵ, 9ǵ), ǻǹǩdzǻǷǹ Ǜ-40 (ǚljǓ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-1132, 8-777-039-77-65.

Тел. 29-37-30.

Ⱦɜɭɯɡɚɥɶɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ©ɋ,1ȿɆȺȺ/ȿɆª ɫ'ɮɨɪɦɚɬɨɦ

Тел. 29-37-30.

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ... ИСКУССТВ!

ɫɢɸɥɹ ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ȼɝɥɚɜɧɨɣɪɨɥɢɆɢɯɚɢɥ Ƚɚɥɭɫɬɹɧ ɢɸɥɹ ©Ɇɚɥɟɮɢɫɟɧɬɚª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɝɥɚɜɧɨɣɪɨɥɢȺɧɞɠɟɥɢɧɚ Ⱦɠɨɥɢ

Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɢɧɨɬɟɚ ɬɪɚɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹ ©Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ ɧɚɱɚɥɚɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜɰɟɧɵ ɗɩɨɯɚɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɧɚɛɢɥɟɬɵɢɫɤɢɞɤɢ ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɬɨɱɧɹɣɬɟɢɧ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ɮɨɪɦɚɰɢɸɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ©ɆɚɱɨɢȻɨɬɚɧª ɮɢɥɶɦɨɜɢɰɟɧɵɧɚɤɢɧɨ ɤɨɦɟɞɢɹ ɛɢɥɟɬɵɧɚɫɚɣɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ KWWSNLQRN]

©&,1(0$$/(0ª±ɦɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɞɪɭɡɟɣɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯɩɚɪ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ©Ʉԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬʋȽ ȼɵɞɚɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɄ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɈȾɀɚɝɩɚɪɨɜɚ ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɈɥɟɫɹɀɚɝɩɚɪɨɜɚ Ɋɟɞɚɤɬɨɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɚɛɢɧɟɰ ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧ ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚȾɦɢɬɪɢɣɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜɌɚɬɶɹɧɚɊɨɞɢɨɧɨɜɚ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ Ʌɸɞɦɢɥɚɒɚɬɚɥɨɜɚ ɂɜɚɧɈɞɧɨɪɨɝ ɇɚɬɚɥɶɹȺɧɮɢɦɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɦɨɥɹɤɨɜɚ ɀɚɧɧɚȼɭɥɶɮɟɪɬ ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞȺ Ɍɟɥɟɮɨɧ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚNWRGD\#PDLOUX

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɟɫɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɢɫɶɦɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɟɣɧɟɜɫɬɭɩɚɹɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɭɜɚɠɚɟɬɧɨɧɟɜɫɟɝɞɚɪɚɡɞɟɥɹɟɬɦɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɡɧɚɱɤɨɦ35ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɌɈɈ©ȽɚɡɟɬɧɵɣɞɜɨɪªɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɥȽɆɭɫɪɟɩɨɜɚȼ ɁɚɤɚɡʋɌɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɨɞɢɧɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɝɚɡɟɬɵ©ɄԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧɄɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ


Đ‘Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ровю*** Đ‘Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ровю*** Đ‘Đ¸ĐˇĐ˝ĐľŃ -ровю

É‰É¨ÉĄÉžÉŞÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŚÉŚÉľȟɚɍ ÉŤȞɧÉ&#x;ÉŚÉŞÉ¨É ÉžÉ&#x;ɧɜɚ É‚ɯɨɏɢɌɨɏɞɭɲɢ ɊɨɠÉ&#x;ɼɚɏɜ ɑɏɨɛɾɧÉ&#x;ɛɾɼɨÉŹÉ&#x;ɧɢ ɍɨɌɧÉ&#x;ɧɜɚ ČźÉ&#x;ɪɢɏɜÉœɍɹɚɍɏɜÉ&#x; ÉœÉŤÉ&#x;É?ɞɚɊɨɛÉ&#x;ɠɞɚɏɜ ČşÉ&#x;ÉłÉ&#x;ɨɹÉ&#x;ɧɜ ÉĽÉšÉŤÉ¤É¨ÉœÉľÉŻÉœÉĄÉ?ÉĽÉšÉžÉ¨Éœ ÉˆÉŹɼɸɛɢɌɾɯ ɢɛɼɢɥɤɢɯɼɸɞÉ&#x;ÉŁ ɑɏɨɛɞɪɭɥɜɚɛɾɼɢ ÉœÉ&#x;ɪɧɾÉ&#x;ɪɚɞɨɌ ɆɧɨÉ?ɨÉ§É¨ÉœÉľÉŻ ɢÉŤÉœÉ&#x;ɏɼɾɯɢɞÉ&#x;ÉŁ ȟɚɌÉĄÉžÉ¨ÉŞÉ¨ÉœÉśÉšÉĽÉ¸É›ÉœÉ˘ ɢÉ­ÉŤÉŠÉ&#x;ÉŻÉš ɑɏɨɛɾɛɾɼɢ ÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉśÉ§Éľɍɭɞɜɛɨɣ É‚ÉŤÉąÉšÉŤÉŹÉĽÉ˘ÉœÉ¨É?ɨ ÉĄÉœÉ¨É§É¤É¨É?ɨÉŤÉŚÉ&#x;ÉŻÉš ÉˆÉŤÉŹÉšÉœÉšÉŁÉŹÉ&#x;ÉŤÉś ȟɾɍɚɌɢɍɨɛɨɣ

Óèä çåÖÚà äÛ Ă§ĂĄĂ¤Ă˜Ă¤ çÖÍÖ̝

ȺɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨɣ ɢɧɍɊÉ&#x;ɤɰɢÉ&#x;ÉŁ Ɋɨ ȺɤɌɨɼɢɧɍɤɨɣɨɛɼɚɍɏɢÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɧɚɧɚ ɼɢɥ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ§É¨É?ɨ ɪɾɧɤɚ É­ÉŤÉĽÉ­É? É¨ÉŠÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŁ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɢɍɚɯɚɪɚÉœÉ?É&#x;ɨÉ?ɪɚɎɢɹÉ&#x;ɍɤɢɯ É?ɪɚɧɢɰɚɯ ÉŞÉ&#x;É?ɢɨɧɚ Ƚɪɚɧɢɰɾ ɪɾɧɤɚ ɨɊɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧɾ ÉŤ É­ÉąÉ&#x;ɏɨɌ ɨɍɨɛÉ&#x;ɧɧɨɍɏÉ&#x;ÉŁ É­ÉŤÉĽÉ­É?ɢɊɨÉ¨ÉŠÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŁÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɢɍɚɯɚɪɚ ÉœɹɚɍɏɢɧɚɼɢɹɢɚɢɧÉ&#x;ɨɛɯɨɞɢɌɨɍɏɢɊɨ ÉŹÉŞÉ&#x;ɛɼÉ&#x;ɧɢɚ Éš ÉŹÉšÉ¤É É&#x; ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŁ Ɋɨ ɞɨɍɏɭɊɭɤɞɚɧɧɨɌɭÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ­É&#x;É&#x;ɢɍɊɨɼɜ ÉĄÉ¨ÉœÉšÉ§É˘Éš Ⱥɧɚɼɢɥ Ɋɨɤɚɥɚɼ ɹɏɨ ɪɾɧɨɤ ɧɚɯɨ ɞɢɏɍɚ Éœ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɧɨɣ ÉŤÉŞÉ&#x;ÉžÉ&#x; ɨɏɍɭɏ ÉŤÉŹÉœÉ˘É&#x; ɧɚ ɪɾɧɤÉ&#x; ɨɛɼɚɍɏɢ ÉŠÉŞÉ¨É˘ÉĄÉœÉ¨ÉžÉ˘ ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ ɍɚɯɚɪɚ ɢ ɤɪɭɊɧɾɯ Ɋɨɍɏɨɚɧɧɾɯ ÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉłÉ˘É¤É¨ÉœɍɨɥɞɚÉ&#x;ÉŹɧɚɪɾɧɤÉ&#x;ɨɊɏɨ ÉœÉ¨ÉŁ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɢ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉš ɧÉ&#x;ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉ­É¸ ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɸ ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉŹÉšÉš ɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɰɢɚ ɧɚɛɼɸɞɚÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɤɚɤ ÉŠÉŞÉšÉœÉ˘ÉĽÉ¨ ɧɚ É­ÉŞÉ¨ÉœÉ§É&#x; ɪɨɥɧɢɹɧɨɣɏɨɪÉ?É¨ÉœÉĽÉ˘ÉˆÉŤÉ§É¨ÉœÉ§ÉľÉ&#x;ɨɛɴÉ&#x; ÉŚÉľɍɚɯɚɪɚɊɪɢɨɛɪÉ&#x;ɏɚɸɏɍɚɍɭɛɴÉ&#x;ɤɏɚɌɢ ɪɾɧɤɚ É­ ɌɈɈ ŠÉ?É&#x;ɧɏɪɚɼɜɧɨɚɥɢɚɏɍɤɚɚ ɍɚɯɚɪɧɚɚɤɨɪɊɨɪɚɰɢɚª É?ȺɼɌɚɏɾ ÉŤÉš ɯɚɪÉœÉ­ÉŤÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɧɨɣɏɚɪÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ɲɤɢɤɨ ɪɨɛɤɢ ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš Éœ ȺɤɌɨɼɢɧɍɤɭɸ ɨɛɼɚɍɏɜ É É&#x;ÉĽÉ&#x;ɥɧɨɞɨɪɨɠɧɾɌ ɏɪɚɧɍɊɨɪ ɏɨɌɍɨɍɏɚɧɰɢɣɧɚɯɨɞɚɳɢɯɍɚÉœɀɚɌ ɛɾɼɍɤɨɣ ɢ ȺɼɌɚɏɢɧɍɤɨɣ ɨɛɼɚɍɏɚɯ ɢ ɞɚɼÉ&#x;É&#x; ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɭÉ&#x;ÉŹÉŤÉš É¨ÉŠÉŹÉ¨ÉœÉľÉŚÉ˘ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢ ɥɚɏɨɪɚɌɢ ȺɤɌɨɼɢɧɍɤɨɣ ɨɛɼɚɍɏɢ ɪɚɥ ɼɢɹɧɾɌ ÉŻÉ¨ÉĄÉšÉŁÉŤÉŹÉœÉ­É¸ÉłÉ˘ÉŚ ɍɭɛɴÉ&#x;ɤɏɚɌ É˘É§ÉžÉ˘ÉœÉ˘ÉžÉ­ÉšÉĽÉśÉ§ÉľÉŚ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢɧɢɌɚɏÉ&#x;ɼɚɌ ɤɨɏɨɪɾÉ&#x; Éœ ÉŤÉœÉ¨É¸ ɨɹÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɞɜ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɭɸɏ Éœ ɪɨɥɧɢɰɭɤɨɧÉ&#x;ɹɧɾɌɊɨɏɪÉ&#x;ɛɢɏÉ&#x;ɼɚɌ ɉɪɢÉ­ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘É˘ɍɨɥɞɚɧɢɚÉ§É¨ÉœÉľÉŻɍɭɛɴ É&#x;É¤ÉŹÉ¨ÉœɪɾɧɤɚɛɚɪɜÉ&#x;ɪɚɌɢÉœÉŻÉ¨ÉžÉšɧɚɞɚɧ ɧɾɣ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ§ÉľÉŁ ɪɾɧɨɤ ɛɭɞɭɏ ÉšÉœÉĽÉšÉŹÉśÉŤÉš ɤɚɊɢɏɚɼɜɧɾÉ&#x; ɥɚɏɪɚɏɾ ɢɼɢ ÉŠÉ&#x;ÉŞÉœÉ¨É§Éš ɹɚɼɜɧɾÉ&#x;É˘É§ÉœÉ&#x;ɍɏɢɰɢɢÉŤÉœÉšÉĄÉšÉ§É§ÉľÉ&#x;ÉŤɨɍ ɜɨÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚɨɛɴÉ&#x;ɌɚɭɍɼɭÉ?ɊɨÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɢ ɍɚɯɚɪɚ ɇɚɼɢɹɢÉ&#x; ɧɚ ɞɚɧɧɨɌ ɏɨ ÉœÉšÉŞÉ§É¨ÉŚ ɪɾɧɤÉ&#x; ÉžÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ­É¸ÉłÉ˘ÉŻ ɍɭɛɴÉ&#x;ɤ ÉŹÉ¨Éœ ÂŠÉŤÉŹÉšÉŞÉ¨É É˘ÉĽÉ¨ÉœÂŞ ɤɨɏɨɪɾÉ&#x; ɢɌÉ&#x;ɸɏ ɞɨɼÉ?ɨɍɪɨɹɧɨÉ&#x;ɞɨÉ?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉ§ÉľÉ&#x;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢɚ ÉŤ É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ§ÉľÉŚÉ˘ ÉĄÉšÉœÉ¨ÉžÉšÉŚÉ˘ ɢɥÉ?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉ˘ÉŹÉ&#x; ɼɚɌɢ ɏɚɤɠÉ&#x; ÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɛɚɪɜÉ&#x;ɪɨɌ ɞɼɚ ÉœÉŻÉ¨ÉžÉšɧɚɞɚɧɧɾɣÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ§ÉľÉŁɪɾɧɨɤÉŹÉ&#x; ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉśÉœÉľÉŻÉ¨ÉžÉšɤÉĄÉšÉœÉ¨ÉžÉšÉŚɢɥÉ?ɨ ÉŹÉ¨ÉœÉ˘ÉŹÉ&#x;ɼɚɌ ɢ ɢɍɊɨɼɧÉ&#x;ɧɢɚ ɢɯ É­ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉŁ ɗɤɨɧɨɌɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x; ɨÉ?ɪɚɧɢɹÉ&#x;ɧɢɚ ɏɪɚɧɍ ɊɨɪɏɧɾÉ&#x;ɪɚɍɯɨɞɾɧɚÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉ¤É­ɍɚɯɚɪɚ ɌɚɤɠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É?ɭɼɚɪɧɨÉ&#x;ÉŠÉ¨ÉœÉľÉ˛É&#x;ɧɢÉ&#x;É°É&#x;ɧɧɚ ɍɚɯɚɪ É¨ÉŤÉ§É¨ÉœÉ§ÉľÉŚÉ˘ ɨɏÉ&#x;ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɾɌɢ

ÉŠÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉłÉ˘É¤ÉšÉŚÉ˘ Éœ ÉĄÉšÉœÉ˘ÉŤÉ˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉ˘ ɨɏ Ɋɨ ÉœÉľÉ˛É&#x;ɧɢɚ É°É&#x;ɧɾ ɧɚ ÉŚÉ˘ÉŞÉ¨ÉœÉľÉŻ É›É˘ÉŞÉ ÉšÉŻ ɨɏɪɢɰɚɏÉ&#x;ɼɜɧɨÉœÉĽÉ˘ÉšÉ&#x;ÉŹɧɚÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉ˘ ÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ¨ÉžÉ˘ÉŹÉśÉ?ɢɛɤɭɸÉ°É&#x;ɧɨɜɭɸɊɨɼɢɏɢɤɭ ɹɏɨɌɨɠÉ&#x;ÉŹɍɤɚɥɚɏɜɍɚɧɚÉ­ÉŚÉ&#x;ɧɜɲÉ&#x;ɧɢɢ ɨɛɴÉ&#x;ÉŚÉšɊɪɨɞɚɠ ɉɪɢ ɢɥɭɹÉ&#x;ɧɢɢ ÉŽÉšÉ¤ÉŹÉ¨Éœ ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨É?ɨ ɧɚɪɭɲÉ&#x;ɧɢɚɚɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨÉ?ɨɥɚɤɨɧɨ ɞɚɏÉ&#x;ÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉšɍɭɛɴÉ&#x;ɤɏɚɌɢɪɾɧɤɚɥɚɧɢɌɚ ɸɳɢɯɍɚ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢÉ&#x;ÉŁ ɍɨɰɢɚɼɜɧɨ ɥɧɚ ɹɢɌɾɯ ÉŠÉŞÉ¨ÉžÉ¨ÉœÉ¨ÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɾɯ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ¨Éœ ÉœÉľÉšÉœÉĽÉ&#x;ɧɨɹɏɨÉœÉŤÉ¨É¨ÉŹÉœÉ&#x;ÉŹÉŤÉŹÉœÉ˘É˘ÉŤɊɨɪɭ ÉąÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚȺɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨÉ?ɨÉšÉ?É&#x;É§ÉŹÉŤÉŹÉœÉš ɤɚɍɚɏÉ&#x;ɼɜɧɨ ɧÉ&#x;ɞɨɊɭɳÉ&#x;ɧɢɚ ÉŤÉŠÉ&#x;É¤É­ÉĽÉšÉŹÉ˘Éœ ɧɨÉ?ɨ ɪɨɍɏɚ É°É&#x;ɧ ɧɚ ÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉ§ÉľÉŻ ɪɾɧɤɚɯ ÉœÉŤÉœÉšÉĄÉ˘ÉŤÉžÉ&#x;ÉœÉšÉĽÉśÉœÉšÉ°É˘É&#x;ÉŁɧɚɰɢɨɧɚɼɜɧɨɣ ÉœÉšÉĽÉ¸ÉŹÉľ ÉŠÉŞÉ¨ÉœÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɧɨ ɪɚɍɍɼÉ&#x;ÉžÉ¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x; ɨ ɧɚɪɭɲÉ&#x;ɧɢɢ ɚɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɨÉ?ɨ ÉĄÉš ɤɨɧɨɞɚɏÉ&#x;ÉĽÉśÉŤÉŹÉœÉš ÉŠÉ&#x;ɍɊɭɛɼɢɤɢ Ʉɚɥɚɯ ɍɏɚɧ Éœ ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢɢ É˘É§ÉžÉ˘ÉœÉ˘ÉžÉ­ÉšÉĽÉśÉ§É¨É?ɨ ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢɧɢɌɚɏÉ&#x;ÉĽÉš ȞɚɪɛɚÉ&#x;ɜɚ É„É„ ÉŤ É­ÉŤÉŹÉšÉ§É¨ÉœÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚ ÉŠÉŞÉ˘ÉĄÉ§ÉšÉ¤É¨Éœ ɥɼɨɭɊɨɏɪÉ&#x; ɛɼÉ&#x;ɧɢɚ ɞɨɌɢɧɢɪɭɸɳɢɌ ɊɨɼɨɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚ ÉœɹɚɍɏɢɊɪɢɌÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧɢɚɪɚɥɧɾɯÉ°É&#x;ɧɤÉŞÉšÉœ ɧɨɥɧɚɹɧɾɌɍɨÉ?ɼɚɲÉ&#x;ɧɢɚɌÉŤɍɭɛɴÉ&#x;ɤɏɚɌɢ ɪɾɧɤɚÉ›É&#x;ÉĄɨɛɴÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§É¨É¨ÉŠÉŞÉšÉœÉžÉšÉ§É§ÉľÉŻɧɚ ɏɨɊɪɢɹɢɧ ɋɚɯɚɪ ÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɍɨɰɢɚɼɜɧɨ¹ɥɧɚɹɢ ɌɾɌɊɪɨɞɭɤɏɨɌɊɢɏɚɧɢɚɧÉ&#x;ɍɌɨɏɪɚɧɚ ɏɨɹɏɨÉ&#x;É?ɨɞɨɼɚÉœÉŠÉŞÉ¨ÉžÉ­É¤ÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŁɤɨɪɥɢɧÉ&#x; ÉŤÉ¨ÉŤÉŹÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹ ɧɚɢɌÉ&#x;ɧɜɲɢɣ ɊɨɤɚɥɚɏÉ&#x;ÉĽÉś ɨɏ ɧÉ&#x;É?ɨ ÉĄÉšÉœÉ˘ÉŤÉ˘ÉŹ ɛɨɼɜɲɨÉ&#x; ɤɨɼɢɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ ÉŤÉŚÉ&#x;ɠɧɾɯ ÉŞÉľÉ§É¤É¨Éœ Ⱥɧɚɼɢɥ ɍɏɪɭɤɏɭɪɾ ɨɛɴÉ&#x;ÉŚÉ¨Éœ É¨ÉŠÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŁ ÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɢ ɍɚɯɚɪɚ Ɋɨ ɢɏɨÉ?ɚɌ ÉžÉ&#x;ɚɏÉ&#x;ɼɜɧɨɍɏɢ ÉĄÉš É?ɨɞ Ɋɨɤɚɥɚɼ ɹɏɨ ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɧɜ ɤɨɧɰÉ&#x;ɧɏɪɚɰɢɢ ɪɾɧɤɚÉ¨ÉŠÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŁÉŞÉ&#x;ɚɼɢɥɚɰɢɢɍɚɯɚɪɚÉœ É?É&#x;ɨÉ?ɪɚɎɢɹÉ&#x;ɍɤɢɯ É?ɪɚɧɢɰɚɯ ȺɤɌɨɼɢɧ ɍɤɨɣɨɛɼɚɍɏɢɨɏɧɨɍɢɏɍɚɤÉœÉľÉŤÉ¨É¤É¨É¤É¨É§ É°É&#x;É§ÉŹÉŞÉ˘ÉŞÉ¨ÉœÉšÉ§É§É¨ÉŚÉ­ɏɢɊɭɪɾɧɤɚ ȟɌÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x; ÉŤ ÉŹÉ&#x;ÉŚ ɞɚɧɧɾɣ ɪɾɧɨɤ Ɍɨɠ ɧɨ ɨɯɚɪɚɤɏÉ&#x;ÉŞÉ˘ÉĄÉ¨ÉœÉšÉŹÉś ɤɚɤ Ɋɨɍɏɨɚɧɧɨ ÉžÉ&#x;ÉŁÉŤÉŹÉœÉ­É¸ÉłÉ˘ÉŁ ÉŠÉŞÉ˘ÉŤÉ­ÉŹÉŤÉŹÉœÉ­É&#x;ÉŹ ɍɏɚɛɢɼɜ ɧɨɍɏɜ ɍɨ ɍɏɨɪɨɧɾ ɍɊɪɨɍɚ Éœ É°É&#x;ɼɨɌ ɧɚɍɾɳÉ&#x;ɧɧɨɍɏɜ ɪɾɧɤɚ ɢ ɥɚɊɚɍɾ Éœ ɏɨɪÉ?É¨ÉœÉĽÉ&#x; ɛɾɼɢ ɞɨɍɏɚɏɨɹɧɾɌɢ ɹɏɨ Éœ ɥɧɚɹɢɏÉ&#x;ɼɜɧɨɣ ÉŤÉŹÉ&#x;ÉŠÉ&#x;ɧɢ ɨɊɪÉ&#x;ÉžÉ&#x;ɼɚɼɨɍɜ ɊɼɚɏÉ&#x;É É&#x;ɍɊɨɍɨɛɧɾɌ ɍɊɪɨɍɨɌ ɧɚɍÉ&#x;ÉĽÉ&#x; ɧɢɚ ɪɾɧɨɤ ÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɨɏɤɪɾɏɾɌ ɞɼɚ ÉŚÉ&#x;É ÉŞÉ&#x;É?ɢɨɧɚɼɜɧɨɣ ɢ ÉŚÉ&#x;ɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɏɨɪÉ?É¨ÉœÉĽÉ˘ ȺɧɏɢɌɨɧɨɊɨɼɜɧɚɚɢɧɍɊÉ&#x;ɤɰɢɚɊɨ ȺɤɌɨɼɢɧɍɤɨɣɨɛɼɚɍɏɢ

ĚèĨ.: 33-74-06, 8-702-250-81-12.

ТРЕБУЕТХЯ

ĊèěèçļèÎ íÏ ÎèÍĨüĊè

â„–21 3 июНŃ? 2014 гОда

ВыСОв рокНаПнОгО агонта Đ‘Đ•ĐĄĐ&#x;Đ›Đ?ТĐ?Đž пО тоН. 76-21-94.

É‰ÉˆÉ ČžÉŠČşČźÉ…É™ČżÉ† Ɍɚɤɚɚ ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɚ ɤɚɤ ÉŚÉ&#x;ɞɍÉ&#x; ÉŤÉŹÉŞÉšɊɨÉŠÉŞÉ&#x;É É§É&#x;ÉŚÉ­ɨɍɏɚÉ&#x;ÉŹÉŤÉšɨɞ ɧɨɣ ɢɥ ɍɚɌɾɯ É?ɭɌɚɧɧɾɯ ɢ ÉœÉ¨ÉŤ ÉŹÉŞÉ&#x;É›É¨ÉœÉšÉ§É§ÉľÉŻ ɇɨ ÉŚÉ&#x;ɞɍÉ&#x;ɍɏɪɨɣ ɛɾɏɜ ɧɚ ɍɚɌɨɌ ÉžÉ&#x;ÉĽÉ&#x; ÉŤÉ¨ÉœÉŤÉ&#x;ÉŚ ɧÉ&#x; Ɋɪɨɍɏɨ ɗɏɨ ÉŠÉŞÉ&#x;É ÉžÉ&#x; ÉœÉŤÉ&#x;É?ɨ É&#x;É É&#x; ɞɧÉ&#x;ÉœÉ§ÉľÉŁ ɏɚɠÉ&#x;ɼɾɣ ÉŹÉŞÉ­Éž É¨ÉŹÉœÉ&#x;ÉŹ ÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɨɍɏɜ ÉĄÉš ÉŤÉœÉ¨É˘ÉŻ ɊɚɰɢÉ&#x;É§ÉŹÉ¨Éœ ɢ É?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉ§É¨ÉŤÉŹÉś ÉœÉŤÉ&#x;É?ɞɚ Ɋɪɢɣɏɢ ɧɚ ɊɨɌɨɳɜ ɆÉ&#x;ɞɍÉ&#x;ÉŤÉŹÉŞÉš ɞɧÉ&#x;ɜɧɨÉ?ɨ ɍɏɚɰɢɨɧɚɪɚ É É&#x;ÉĽÉ&#x;ɥɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɛɨɼɜɧɢɰɾ É‹ÉœÉ&#x;ɏɼɚɧɚ ɄɨɌÉ&#x;ɧ ÉžÉšÉ§ÉŹÉ¨ÉœÉš ɧɚ ɊɪɨɏɚɠÉ&#x;ɧɢɢ ɞɨɼÉ?ɢɯ ÉĽÉ&#x;ÉŹ ɊɨɞɞÉ&#x;ÉŞÉ É˘ÉœÉšÉ&#x;ÉŹ ɊɚɰɢÉ&#x;É§ÉŹÉ¨Éœ ɢ ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ¨ÉŚ ɢ ÉžÉ&#x;ɼɨɌ ɋɜɨɸ ɪɚɛɨɏɭ É‹ÉœÉ&#x;ɏɼɚɧɚ ȽɨɪɞÉ&#x;É&#x;ɜɧɚ ɼɸɛɢɏ ɢ É?ɨɪɞɢɏɍɚ É&#x;ɸ ɄɨɼɼÉ&#x;É?ɢ ɢ Ɋɚɰɢ É&#x;ɧɏɾ É?É¨ÉœÉ¨ÉŞÉšÉŹ ɹɏɨ ÉŚÉ&#x;ɞɍÉ&#x;ÉŤÉŹÉŞÉš ÉœÉŤÉ&#x; ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉš Éœ ÉžÉœÉ˘É É&#x;ɧɢɢ ÉąÉ&#x;ÉŚɏɨ ɥɚɧɚɏɚÉ‰ÉŞÉ¨ÉœÉ¨ÉŞÉ§É¨ɢɛɾɍɏɪɨÉŤÉŹÉš ÉœÉ˘ÉŹ ɨɧɚ ɤɚɊÉ&#x;ɼɜɧɢɰɾ ɢ ÉžÉ&#x;ÉĽÉšÉ&#x;ÉŹ ɭɤɨɼɾ ÉŤÉœÉ¨É˘ÉŚ ɊɚɰɢÉ&#x;ɧɏɚɌ É Éš ɞɨɼÉ?ɢÉ&#x; É?ɨɞɾ ɪɚɛɨɏɾ ɪɭɤɢ É‹ÉœÉ&#x;ÉŹ ɼɚɧɾȽɨɪɞÉ&#x;É&#x;ÉœÉ§ÉľÉœÉľÉŠÉ¨ÉĽÉ§ÉšÉ¸ÉŹɡɏɢ ÉžÉœÉ˘É É&#x;ɧɢɚɊɨɹɏɢÉšÉœÉŹÉ¨ÉŚÉšÉŹÉ˘ÉąÉ&#x;ɍɤɢ ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧɚɼɜɧɨ ɇÉ&#x;ɍɌɨɏɪɚ ɧɚ ɭɍɏɚɼɨɍɏɜ ɢ ÉĄÉšÉ?ÉŞÉ­É É&#x;ɧɧɨɍɏɜ É­ÉŤÉŠÉ&#x;ɜɚÉ&#x;ÉŹ ɍɨÉ?ÉŞÉ&#x;ÉŹÉś ÉŤÉœÉ¨É&#x;ÉŁ ɥɚɛɨɏɨɣ ɢÉœÉ§É˘ÉŚÉšÉ§É˘É&#x;ÉŚɤɚɠɞɨÉ?ɨÉœɍɏɚɰɢɨ ɧɚɪÉ&#x;  ɢɸɧɚ É­ É‹ÉœÉ&#x;ɏɼɚɧɾ Ʉɨ ÉŚÉ&#x;É§ÉžÉšÉ§ÉŹÉ¨ÉœÉ¨ÉŁ ÉžÉ&#x;ɧɜ ɪɨɠɞÉ&#x;ɧɢɚ ɢ ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉš ÉœÉľÉŻÉ¨ÉžÉš ɧɚ ɥɚɍɼɭɠÉ&#x;ɧɧɾɣ ɨɏɞɾɯÉ‚ÉŚÉľÉ&#x;É&#x;ÉŠÉ¨ÉĄÉžÉŞÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŚ É‹ɭɜɚɠÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚɢ ɊɪɢɥɧɚɏÉ&#x;ɼɜɧɨɍɏɜɸȟɚɲɢ ɊɚɰɢÉ&#x;ɧɏɾɢɤɨɼɼÉ&#x;É?ɢ

Ä˜ĂŽĂŹÄ?èÌÌÊÏěüĨďěüĪ ÜÊçèÏÌčèĊÍü (ÌÜüçďáü, ÄœĂˇĂŠÄ¨Ă¨ĂŞ, ÜĭíÊÌÍü Êħ ÎÏççÏĊü). Ă˝ĂŹÄŠĂ­ÄŹÄœĂŻĂ¨ĂŽÄ›Ä­ĂŞ ĊÏěïüļ.

ТоН. 76-21-94.

ФОтОПаркот*** ФОтОПаркот*** ФОтОПаркот

ǕNJǏNJǰǹǜ ǓǴNJǺǺ. Ç‹ÇŠČ ÇłÇŠÇśÇżÇťÇˇÇŤÇŠÇšÇąČ‚! ǟǴ. ljǟǎǴȅǪǎdzǡǍNJ, 164. ǛǎǴ. 8 (716-2) 25-24-71. www.klass-no.kz

1-ÇłÇˇÇľÇśÇŠÇťÇśÇŠČˆ dzǍNJǚǝǹǚNJ, ǿǎǜǝǚ, ǚNJDzǡǜ ǿǎǜǝǚNJǴȅǜǡǏǡ ǚȄǜdzNJ. ǓǍNJǚǝǹǚNJ Č†Ç´ÇąÇťÇśÇŠČˆ, ǹǭǎNJǴȅǜǡ Č€ÇąÇşÇťÇŠČˆ, ÇźČ‡ÇťÇśÇŠČˆ, ǚǎǾǡǜǝ, dzNJǪǎǴȅǜǡǎ ǛNj, ljǚǹǺǝǡǜ, ÇľÇąÇłÇšÇˇÇŤÇˇÇ´ÇśÇˇÇŤÇŠČˆ ǸǎȀȅ, DVD. ÇšÇ­ÇŠÇŽÇťÇşČˆ Ǹǡ ȀNJǺNJǾ, ǜNJ ǜǡȀȅ, ǸǡǺǟǝǡȀǜǡ, ǸǡǜǎǭǎǴȅǜǡ. Ç“ÇŤÇąÇťÇŠÇśÇżÇąČˆ. Ç?Ç­ÇŽÇľ ÇŤÇŠÇş! 8-701-534-19-46.

Ç˜ÇšÇˇÇ­ÇŠÇľ Ǐǹǚǹ: 32 dzǏ - 1 Č Çť- 3000 ǝǏ, 24 dzǏ - 1 Č Çť - 3500 ǝǏ, 16 dzǏ -1 Č Çť - 4000 ǝǏ. ǛǎǴ.: 8 (716-2) 25-04-14, 8-707803-58-71.

Ç˜ÇąÇťÇˇÇľÇśÇąÇł ÂŤAksunamunÂť ǸǚǎǭǴNJǏNJǎǝ ǜNJ ǸǚǡǭNJǯǟ Č ÇˇÇťÇ´ÇŠÇśÇ­ÇşÇłÇąÇž ǚǸǟǝǜǹdzǡǍȄDz ǚǎǺǹǍǎǚ Openbox Ç˜ÇšÇˇÇ­ÇŠÇľ dzǡǾǸǚǎǺǺǡǚ-ÇąÇśÇŹÇŠÇ´Čˆ- ǍǹǺǴǡǟǞǹǞ ÇłÇˇÇťČˆÇť. X-770CIPVR. ǝǡǚ. ǛǎǴ.: 8-771-163-94-25, 8 (716ǛǎǴ. 8-707-363-38-70. ÇžÇˇÇšÇˇČ ÇŽÇŽ ÇşÇˇÇşÇťÇˇČˆÇśÇąÇŽ, ǜǎ ǚǎǾǡǜ2) 32-93-72. ÇťÇąÇšÇˇÇŤÇŠÇ´ÇşČˆ. Ç˜ÇźÇ´Č…Çť Ç?Çœ. ǛǎǴ.: +7-705-705-77-87.

Ç˜ÇšÇˇÇ­ÇŠÇľ ǚNJǚǹǝǎǝǜǡǎ ǸǹNJǜǹǜǡ. ǗǝǭNJǾ ÇŤ ÇžÇˇÇšÇˇČ ÇąÇŽ ǚǟdzǹ ȂǎǜdzǡǍ Ç?NJǪǚǹdzNJ ǹǾ. ǕǡǴǡǝǡǍNJ, 1960 ǏǡǭNJ, ÇŤ ÇžÇˇÇšÇˇČ ÇŽÇľ ÇşÇˇÇşÇťÇˇČˆÇśÇąÇą. Ç&#x;ÇŤÇŽÇť ÇŚÇ“Ç—-ȀNJǺȄ ǜNJǺǝǡǴȅǜȄǎ. ÇŠÇŽÇ° ǭǍǡǚǡǍǡDz ǺǡǪNJdzǹ. NjǡǰǚNJǺǝ 1,5 ǾǎȀǎǚǜȄDz. Ç&#x;ǎǜNJ Ç­ÇˇÇŹÇˇÇŤÇˇÇšÇśÇŠČˆ. ǚNJǾǡ- ǪNJǝNJǚǎǎdz, ǚNJǪǡǝNJȇǝ ǡǝ ǍǡǭȄ! ǖǡ- ÇşČˆÇżÇŠ. Ç—ÇŞÇšÇŠČ‚ÇŠÇťČ…ÇşČˆ Ǹǡ ǝǎǴǎǽǡǜǟ 8-775-244-99-15. ǍȄǍǡǰ. ǛǎǴ. 8-701-366-85-08. ÇŤČ„ÇŽ! ǛǎǴ. 8-702-123-91-31.

ÇœÇŤÇŠÇŻÇŠÇŽÇľČ„ÇŽ ȀǹǝNJǝǎǴǹ! Ç—ÇŞÇšÇŠČ‚ÇŠČˆÇşČ… Ǹǡ ǚǎdzǴNJǾǎ, ǡǸǟǪǴǹdzǡǍNJǜǜǡDz ÇŤ ÇśÇŠČ ÇŽÇľ ǹǰǭNJǜǹǹ, ǸǡǯNJǴǟDzǺǝNJ, ǟǸǡǾǹǜNJDzǝǎ, Ȁǝǡ ÇŤČ„ ǟǍǹǭǎǴǹ ǚǎdzǴNJǾǟ ÇŤ ǏNJǰǎǝǎ ÂŤÇ“ÇˇÇłČ ÇŽÇťÇŠÇź ÇşÇŽÇŹÇˇÇ­ÇśČˆÂť.


№21 3 июля 2014 года

ɉɈȾɉɂɋɄȺ Внимание! На нашу газету

можно подписаться во всех отделениях связи начиная с любого месяца. Стоимость на месяц – 250 тенге. Наш индекс -

66905.

Êäèäàäãàéæç «À 190-áÛèÞô ÀäàîÛèÖé»

ɊɟɦɨɧɬɭɥɢɰɵȺɛɚɹ

îðîä Íàø ã äîðîã! ì òû íà

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɱɢɬɚɬɟɥɢɪɟɞɚɤɰɢɹɝɚɡɟɬɵ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɧɚɲɟ ɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɟɝɨ ɨɱɟɪɟɞɧɨɦɭ ɫɥɚɜɧɨɦɭ ɸɛɢɥɟɸ ɉɪɢɫɵɥɚɣɬɟ ɮɨɬɨ ɝɞɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɜɵ ɧɚ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɮɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨɄɨɤɲɟɬɚɭȼɦɟɫɬɟɜɫɩɨɦɧɢɦɤɚ ɤɢɦ ɛɵɥ ɧɚɲ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɰɟɧɬɪ ɤɚɤ ɨɧ ɪɨɫɢɯɨɪɨɲɟɥ ɉɪɢɫɵɥɚɣɬɟ ɮɨɬɨ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ NWRGD\#PDLOUX ɢɥɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɟ ɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟɬɚɭɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞ Ⱥ ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɛɭɞɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ

ɄɂɇɈɄɈɇɄɍɊɋ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɟɝɨɞɧɹª ɍ ɜɚɫ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɛɢɥɟɬɧɚɞɜɨɢɯɧɚɫɟɚɧɫɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪ©ɋɢɧɟɦɚȺɥɟɦª Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɡɜɨɧɢɬɶɜɝɚɡɟɬɭɢɧɚɡɜɚɬɶɮɢɥɶɦɤɚɞɪɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɬɚɤɠɟɜɚɲɢɮɚɦɢɥɢɸɢɢɦɹȼɚɲɢɡɜɨɧɤɢɛɭ ɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɫɞɨɱɚɫɨɜɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜɜ ɱɟɬɜɟɪɝɢɩɹɬɧɢɰɭɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɡɚɛɢɥɟɬɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɦɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɤɭɩɨɧɨɦɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɤɭɩɨɧɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɨɞɧɨɢɦɹɂɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨ ɷɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶȼȺɒȿɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɚɧɟɛɚɛɭɲɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɝɪɚɣɬɟɢɜɵɢɝɪɵɜɚɣɬɟɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª2WDWXUPDJQDP əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɝɚɞɚɥɱɬɨɷɬɨɤɚɞɪɢɡɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚ ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

Кокшетау Сегодня №21 / 03.07.2014  
Кокшетау Сегодня №21 / 03.07.2014  
Advertisement