Page 1

№20 26 июня 2014 года

Íàø ãîðîä - òû íàì äîðîã

k-today@mail.ru

Газета выходит по четвергам

Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ:

26 Þôãõ 2014 ÙäÚÖ

đ20

ǜǛǤǒǙǠ ǏǝǍǤ ǞǗǛǝǛǖ ǚǍǜǕǞǍǘ

стр. 6-7

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

ǔǍǬǏǘǒǚǕǒ Ǐ ǜǛǘǕǣǕǫ ǚǍ ǜǍǣǕǒǚǟǍ

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


2

№ 20 26 июня 2014 года

Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦ ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɚɪɟɧɚ

ǘǷǴDZǿDZȈǸǷǴǼȀDZǴǩ ǫǸǷǭǩǹǷdzǵǩȁDZǶ

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹɤɥɸɱɟɣɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦ ɨɬ ɧɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹ ɥɚɫɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭ ɇɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɚɜɬɨɩɚɪɤ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣɩɨɥɢɰɢɢɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚɟɞɢɧɢɰɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɇɨɜɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɚɸ ɳɢɟ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɧɨ ɢ ɫɨɬɪɭɞ ɧɢɤɢ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɍȼȾ ɝ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤɚ ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɢɣ Ⱥɬɛɚɫɚɪɫɤɢɣ Ⱥɤɤɨɥɶɫɤɢɣɀɚɪɤɚɢɧɫɤɢɣȿɪɟɣ ɦɟɧɬɚɭɫɤɢɣȻɭɪɚɛɚɣɫɤɢɣȺɫɬɪɚ ɯɚɧɫɤɢɣ Ȼɭɥɚɧɞɢɧɫɤɢɣ ȿɧɛɟɤ ɲɢɥɶɞɟɪɫɤɢɣ Ʉɨɪɝɚɥɠɢɧɫɤɢɣ ɒɨɪɬɚɧɞɢɧɫɤɢɣ ɋɚɧɞɵɤɬɚɭ ɫɤɢɣ ȿɫɢɥɶɫɤɢɣ ȿɝɢɧɞɵɤɨɥɶ ɫɤɢɣɊɈȼȾ ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ ɡɧɚɤɨɜɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɞɥɹɫɬɪɚɠɟɣɩɨɪɹɞɤɚɧɚɯɨɞɹɳɢɯ

ɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɩɪɟ ɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸɡɚɳɢɬɵɩɨɤɨɹɩɪɚɜ ɢɫɜɨɛɨɞɝɪɚɠɞɚɧ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɢɡ ɪɭɤ ɩɟɪɜɨ ɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɨɜɵɫɢɬ ɷɮɮɟɤ ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ȾȼȾ Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦɢ ɞɥɹ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɨ ɜɟɪɲɚɟɦɵɯɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɩɨ©ɝɨ ɪɹɱɢɦɫɥɟɞɚɦªɜɵɹɜɥɹɬɶɝɪɭɛɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɝɢ ɪɨɜɚɬɶɧɚɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟ ɫɩɟɱɢɜɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨ ɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚȾȼȾ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ȼ ɦɢɧɭɜɲɟɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɜɨ Ⱦɜɨɪɰɟɤɭɥɶɬɭɪɵ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭªɫɨ ɫɬɨɹɥɫɹɛɟɧɟɮɢɫɜɟɞɭɳɟɝɨɦɚɫɬɟ ɪɚɫɰɟɧɵȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɝɨɨɛɥɚɫɬɧɨ ɝɨɪɭɫɫɤɨɝɨɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɚɬɪɚ ȼɢɤɬɨɪɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱɚ Ʉɪɵɥɨɜɚ Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚɫɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɚɛɵɥɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɬɟɩɥɨɣɁɪɢɬɟɥɶ ɠɞɚɥ ɱɟɝɨɬɨ ɮɟɟɪɢɱɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɨɲɢɛɫɹ ɋ ɲɭɦɧɵɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɰɵɝɚɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɸɛɢɥɹɪɚ ɜɟ ɫɟɥɶɟ ɡɚɤɪɭɠɢɥɨ ɧɚ ɱɚɫɚ ɩɪɨ ɥɟɬɟɜɲɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɡɚɦɟɬɧɨ Ɉɞɢɧ ɷɬɸɞ ɫɦɟɧɹɥ ɞɪɭɝɨɣ Ɇɟ ɫɬɚɦɢɛɵɥɨɤɨɦɢɱɧɨɦɟɫɬɚɦɢɫɟ

ɪɶɟɡɧɨɢɜɞɭɦɱɢɜɨɧɨɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣɛɵɥɨɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɦɗɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɨɫɶ ɩɨ ɬɨɦɭ ɤɚɤ ɨɧɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɤɚɤ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɡɚ ɬɚɢɜɞɵɯɚɧɢɟȼɵɫɬɭɩɢɥɢɬɚɤɠɟɢ ɚɪɬɢɫɬɵɬɟɚɬɪɚɤɭɤɨɥ©Ȼɭɪɚɬɢɧɨª ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɤɨɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʉɪɵɥɨɜ Ⱥ ɷɬɸɞɨɜ ɛɵɥɨ ɫɵɝɪɚɧɨ ɧɟɦɚɥɨȻɵɥɢɨɬɪɵɜɤɢɢɡɫɩɟɤɬɚ ɤɥɟɣ ©Ɂɨɣɤɢɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɚª ©ɉɨɣ ɝɢɬɚɪɧɚɹɫɬɪɭɧɚª©ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɚª ©ɆɨɣɩɭɬɶªɢɞɪɭɝɢɯȺɬɚɧɟɰɢɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ©ɋɜɚɞɶɛɚɜɆɚɥɢɧɨɜɤɟª ɡɪɢɬɟɥɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɧɚ ©ɛɢɫª ȼ ɮɢɧɚɥɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ

ɠɞɚɥ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɫɸɪɩɪɢɡ ± ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ ɨɛɥɚɱɢɥɫɹ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ©ɩɪɢɤɢɞª ɢ ɫɩɟɥ ɪɷɩ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɜɨɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶɧɚɫɬɟɧɟ ɱɟɪɟɡɩɪɨɟɤɬɨɪɉɭɛɥɢɤɚɧɟɢɫɬɨɜ ɫɬɜɨɜɚɥɚɂɩɨɩɪɨɫɢɥɚɧɚ©ɛɢɫª ȼ ɤɨɧɰɟ ɛɟɧɟɮɢɫɚ ɸɛɢɥɹɪɚ ɝɨ ɪɹɱɨ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢ ɢ ɜɪɭɱɢɥɢ ɩɨ ɞɚɪɤɢ ȼɫɟ ɤɬɨ ɩɪɢɲɟɥ ɧɚ ɛɟɧɟ ɮɢɫɷɬɨɝɨɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨɚɪɬɢɫɬɚ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɜ ɜɨɫɬɨɪɝɟ ɢ ɟɳɟ ɞɨɥɝɨ ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɭɧɨɫɹ ɫ ɫɨɛɨɣ ɩɪɚɡɞɧɢɱ ɧɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ȾɦɢɬɪɢɣɈȼɑɂɇɇɂɄɈȼ

ǒǾǸǵǻȄDzǺȉǴǭȂǻǿDzǿȉ ǹǻdzǺǻǯǷǻǾǹǻǾǼǻǸDzǿDzǿȉ

ɢɸɧɹɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɫɛɚɡɵ ©əɫɧɵɣªɜɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣɨɛɥɚ ɫɬɢɊɎɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɭɠɟɜɬɨɪɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɩɭɬɧɢɤɞɢɫɬɚɧ ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɥɢ ©ɄD](26DWªɉɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɷɬɨ ɜɫɟ ɩɨɞ ɛɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɱɭɬɤɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɥɟɬɱɢɤɚɤɨɫɦɨ ɧɚɜɬɚ ɝɟɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ©ɏɚɥɵԕ ԕɚԣɚɪɦɚɧɵª ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɧɚ ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ Ɍɚɥɝɚɬɚ Ɇɭɫɚɛɚɟɜɚ ɉɟɪɜɵɦɢ ɩɪɚɤɬɢ ɱɟɫɤɢɱɟɪɟɡɞɟɧɶɨɛɷɬɨɦɫɨɛɵ ɬɢɢɭɡɧɚɥɢɜɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɦɭɧɢ ɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ ȺɆɵɪɡɚɯɦɟɬɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɄɍȺɆ ɨɛɷɬɨɦɛɵɥɩɨɞɩɢɫɚɧɦɚɹɜɫɬɨ ȼɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɌɚɥɝɚɬɆɭɫɚɛɚɟɜ ɥɢɰɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɗɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɚ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɟɝɨ ɉɨɱɟɬɧɵɦ ɩɪɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɟɫɫɨɪɨɦ ɩɪɢɟɯɚɥ ɞɥɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹ ɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɢɩɥɨɦɨɜɩɪɟɦɢɢɟɝɨɢɦɟɧɢɤɨɬɨ ɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹɩɪɨɯɨɞɢɥɢ©ɤɪɚɫɧɨɣ ɪɨɣɭɞɨɫɬɚɢɜɚɸɬɫɹɫɚɦɵɟɥɭɱɲɢɟ ɧɢɬɶɸª ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɟɧɚɬɨɪɚ ɫɬɭɞɟɧɬɵɷɬɨɝɨɜɭɡɚȼɦɟɫɬɟɫɧɢɦ ȺɧɚɬɨɥɢɹȻɚɲɦɚɤɨɜɚɅɟɬɱɢɤɤɨɫ ɩɪɢɟɯɚɥɢɢɞɪɭɝɢɟɩɨɱɟɬɧɵɟɩɪɨ ɦɨɧɚɜɬɌɚɥɝɚɬɆɭɫɚɛɚɟɜɜɫɜɨɟɦ ɮɟɫɫɨɪɵ ɄɍȺɆɚ ± ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɞɟɥɚɥɚɤɰɟɧɬɧɚɞɨ ɧɚɬɚɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɊɄɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɫɬɢɠɟɧɢɹɯɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɜɤɨɫɦɢɱɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ⱥɫɫɚɦɛɥɟɢ ɧɚɪɨɞɚ ɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ȼɚɲɦɚɤɨɜ ɨɬɪɚɫɥɹɯɌɚɤɠɟɨɧɨɬɜɟɬɢɥɧɚɜɨ ɢ ɧɚɲ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɡɟɦɥɹɤ ɀɚɛɚɥ ɩɪɨɫɵɩɪɨɡɜɭɱɚɜɲɢɟɢɡɡɚɥɚ ɉɨɞɨɲɥɚɩɨɪɚɜɪɭɱɟɧɢɹɞɢɩɥɨ ȿɪɝɚɥɢɟɜɄɚɤɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɨɫɟ ɦɨɜɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɩɪɟɦɢɢɢɦɌɚɥ ɧɚɬɨɪɨɦȺɧɚɬɨɥɢɟɦȻɚɲɦɚɤɨɜɵɦ ɧɵɧɟɲɧɹɹ ɜɫɬɪɟɱɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɝɚɬɚ Ɇɭɫɚɛɚɟɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɪɭɱɚɥ ɫɚɦɢɡɜɟɫɬɧɵɣɜɦɢɪɟɥɟɬɱɢɤɤɨɫ ɫɱɟɬɭɞɟɫɹɬɨɣɸɛɢɥɟɣɧɨɣ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɝɨɫɬɟɣ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɫ ɦɨɧɚɜɬȼɧɵɧɟɲɧɟɦɝɨɞɭɢɯɨɛɥɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɜɨɢɦɜɢɞɟɧɢ ɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɬɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ Ⱥɣɞɚɪ ɟɦɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɜ ɀɚɧɚɛɚɟɜɊɢɡɡɚɬȿɥɸɛɚɟɜȺɡɪɟɬ ɦɢɪɟɜɚɠɧɵɯɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɨ ȻɚɣɠɚɧɨɜȺɣɵɦɝɭɥɶɄɚɫɵɦɨɜɚɢ ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ȺɥɢɧɚɄɢɪɩɚɧɟɜɚ  ɉɚɪɧɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ ɩɨɥɭɱɢɜ ɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɥɢɜɧɵɯ ɬɚɤɢɯɤɚɤɫɨɡɞɚɧɢɟȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɲɢɟɫɟɝɨɞɧɹɞɢɩɥɨɦɵɩɨɞɬɜɟɪɠ ɥɨɬɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɟɡɤɚ ɦɨɥɨ ɞɨɣɩɨɪɨɫɥɢ ɉɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ Ⱦɜɨɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɨɞɢɧ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɞɟɜɨɱɤɚɭɱɟɧɢɰɚɝɨɤɥɚɫɫɚɫɪɟɞ ɀɄɏ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫ ɩɨɪɬɚ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɭɬɨɧɭɥɢ ɡɚ ɫɭɬɤɢ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɧɟɣɲɤɨɥɵȿɳɟɨɞɢɧɫɥɭɱɚɣɩɪɨ ɢɡɨɲɟɥɜȿɪɟɣɦɟɧɬɚɭɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ ɜɦɚɫɫɨɜɨɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢɩɪɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɛɨɥɟɟɩɹɬɢɬɵɫɹɱ ɢɸɧɹɜɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɨɦɪɚɣ ɧɚ ɪɟɤɟ ɋɟɥɟɬɚ ɝɞɟ ɭɬɨɧɭɥ ɧɟɫɨ ɱɟɥɨɜɟɤ Ȼɵɥɨ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɨ ɨɧɟɧɚɪɟɤɟɇɭɪɚɜɦɟɬɪɚɯɨɬ ɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɣ ɦɚɥɶɱɢɤ ȼ ɷɬɨɬ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɩɨɛɟɥɟɧɨ ɫɟɥɚ ɢɦ ɊɄɨɲɤɚɪɛɚɟɜɚ ɭɬɨɧɭɥɚ ɠɟ ɞɟɧɶ ɜ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ Ⱥɬɛɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɱɬɢɤɢɥɨ ɩɪɢɤɭɩɚɧɢɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɹɹ ɫɚɪɫɤɨɝɨ ɊɈȼȾ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɬɟɥɟ ɦɟɬɪɨɜ ɛɨɪɞɸɪɨɜ ɋ ɬɟɪɪɢɬɨ ɪɢɢɝɨɪɨɞɚɧɚɩɨɥɢɝɨɧɌȻɈɜɵ ɜɟɡɟɧɨɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜɦɭɫɨɪɚ ȼ ȾȼȾ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɬɟɥɶɧɨ ɟɝɨ ɩɨɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɫɫ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ ɩɨ ɗɬɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵɚɤɢɦɚɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɫɬɱɩ©ɜªɍɄɊɄɩɨɮɚɤɬɭ ɫɫɨɪɵ ȼɧɨɱɶɫɧɚɢɸɧɹɨɤɨɥɨ ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨɝɪɭɩ ɩɨɣɥɢɰɉɨɬɟɪɩɟɜɲɢɦɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɨɜ ɤɨɝɞɚ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɧɚ ɸɪɢɫɬ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɤɨɦ ɯɨɞɢɥɫɹɭɫɟɛɹɞɨɦɚɟɦɭɩɨɡɜɨ ɩɚɧɢɢ©ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɄɨɤɲɟɬɚɭªȼ ɧɢɥɢ ɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢ ɧɚ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɢɜɟɥɟɥɢɜɵɣɬɢɜɨɞɜɨɪ ɧɚɢɡɥɟɱɟɧɢɢɜɧɟɣɪɨɯɢɪɭɪɝɢɢɜ Ɍɚɤɤɚɤɤɜɚɪɬɢɪɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɧɚ ɨɞɧɨɦɢɡɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟ ɦɷɬɚɠɟɛɨɹɫɶɱɬɨɧɚɩɭɝɚɸɬɫɹ ɧɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɋɨɫɥɨɜ ɞɟɬɢɢɫɭɩɪɭɝɚɨɧɜɵɧɭɠɞɟɧɛɵɥ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɢɸɧɹ ɝ ɜɵɣɬɢȼɵɣɞɹɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣɭɜɢ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɬɟɥɟɪɚɞɢ ɞɟɥ ɩɨɞɴɟɯɚɜɲɢɯ ɧɚ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɨɤɨɦɩɚɧɢɢ ©ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɄɨɤɲɟ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɬɚɭª ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɥɢ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟ ɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɤɨɦ ɧɢɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȼ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɚɧɢɢ ©ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɄɨɤɲɟɬɚɭª ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɝɨɫɬɸ ɜɢɧɨɜɧɢɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɪ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ©ɏɚɛɚɪª ɜ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɡɚɦɟɫɬɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ ©ɏɚɛɚɪª ɧɟ ɩɨɧɪɚ ɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɤɨɦ ɜɢɥɨɫɶɱɬɨɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣɧɟɭɜɚ ɩɚɧɢɢ ©ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɄɨɤɲɟɬɚɭª ɢ

ǷȖȉȍȓȐȓȐ ȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊȉȖȘȌȦȘȖȊ

 ɢɸɧɹ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɩɪɨ ɲɟɥɨɱɟɪɟɞɧɨɣɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɚɪɚɡɞɟɥɟɧɚɧɚɭɱɚɫɬɨɤ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɝɨɫɭ ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɤɨɦ ɦɭɧɚɥɶɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɄɋɄ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ©Ʉɨɤɲɟ ɠɚɪɞɟɦª ɞɥɹ ɫɭɛɛɨɬ ɧɢɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɨ ɢɡɜɟɫɬɤɭ ɢ ɧɟɢɦɨɜɟɪɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɲ ɤɨɜ ɞɥɹ ɦɭɫɨɪɚ ± ɨɤɨɥɨ ɬɪɟɯ ɬɵɫɹɱ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡ ɜɟɞɟɧɵɭɛɨɪɤɚɝɚɡɨɧɨɜɩɨɛɟɥ

ර෵ก෵ญ෸จคฆฃณ෵෾ก෮ု෯෸จူဘ

ɞɚɸɳɢɟɩɪɚɜɨɛɵɬɶɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɦɢɢɩɪɟɤɪɚɫɧɵɟɥɸɞɢȼɩɟɪɟ ɞɢɢɯɠɞɟɬɛɨɥɶɲɨɟɛɭɞɭɳɟɟɡɚ ɹɜɢɥɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɊɟɫɩɭɛɥɢ ɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ Ɍɚɥɝɚɬ Ɇɭɫɚɛɚɟɜ ɀɟɥɚɸɢɦɭɫɩɟɯɚ ɂɦɟɧɧɚɹ ɫɬɢɩɟɧɞɢɹ Ɍɚɥɝɚɬɚ Ɇɭɫɚɛɚɟɜɚ ± ɷɬɨ ɥɢɲɧɟɟ ɩɨɞ ɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɹ ɯɨɪɨɲɨ ɭɱɭɫɶɫɬɪɟɦɥɸɫɶɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟ ɧɢɸ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɫ ɧɚɦɢȺɣɞɚɪɀɚɧɚɛɚɟɜɨɞɢɧɢɡ ɞɢɩɥɨɦɚɧɬɨɜɫɬɭɞɟɧɬɝɨɤɭɪɫɚ Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɟɫɬɶ ɛɵɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɧɧɨɣ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɢɦɟɧɢ Ɍɚɥɝɚɬɚ Ɇɭ ɫɚɛɚɟɜɚɡɧɚɤɨɜɨɣɢɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ Ʉɚɡɚɯ ɫɬɚɧɚ ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ Ȼɭɞɭ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶ ɨɤɚ ɡɚɧɧɨɟɦɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ

ǛǷǴȅdzǷǰǩǷǭDZǶǭǮǶȅǻǹDZǯǮǹǻǫȄ

ɮɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɩɨɥɢɰɢɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɦɟɬɪɚɯɨɬɫɉɨɥɬɚɜɤɚɜɪɟɤɟ ɀɚɛɚɣɩɪɢɤɭɩɚɧɢɢɩɨɝɢɛɥɟɬ ɧɢɣɦɭɠɱɢɧɚ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚȾȼȾ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Что стало причиной ссоры

ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɥɢɱɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɟ ɫɜɨɢɯ ɤɨɥɥɟɝ ɉɨɞɴɟɯɚɜɲɢɟ ɪɭ ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɩɨɞɜɟɪɝɥɢɟɝɨɠɟɫɬɨ ɤɨɦɭ ɢɡɛɢɟɧɢɸ ɧɚɧɟɫɥɢ ɭɞɚɪɵ ɪɭɤɚɦɢ ɢ ɧɨɝɚɦɢ Ɋɹɞɨɜɵɟ ɤɨɥ ɥɟɝɢ ɭɜɢɞɟɜ ɫɜɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢɡɛɢɜɚɸɳɟɟ ɸɪɢɫɬɚ ɛɵɥɢ ɜɵ ɧɭɠɞɟɧɵɧɟɜɵɯɨɞɢɬɶɢɡɜɬɨɪɨɣ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɛɨɹɫɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɫɩɪɚɜɵ ɫ ɧɢɦɢ Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɭɠɟɛɧɚɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɚ ɭɟɯɚɥɚ ɫ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɥɥɟɝ ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɟɝɨ ɩɨɦɨɝ ɟɦɭ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹɢɞɨɜɟɥɟɝɨɞɨɤɜɚɪɬɢ ɪɵ ɉɨɬɟɪɩɟɜɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɞɜɭɯɫɵɧɨɜɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɯɥɟɬ ɢɩɹɬɢɦɟɫɹɰɟɜ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ȾȼȾȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ


ȼɪɟɦɹɦɟɫɬɧɨɟ

3

№ 20 26 июня 2014 года

Ȼɵɜɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɛɭɞɭɳɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ

ȼ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ Ɍԥɭɟɥɫɿɡɞɿɤ ɩɪɨɲɟɥ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɜɟɱɟɪ ©ɋԥɬ ɫɚɩɚɪ ɬԛɥɟɤɬɟɪª ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɲɤɨɥɵ ɩɨɡɞɪɚɜɢɥ ɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɜɪɭɱɢɜ ɢɦ ɧɚɝɪɭɞɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ©Ⱥɥɬɵɧ ɛɟɥɝɿª ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɬɵ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɇɚɩɨɦɧɢɦɩɨɢɬɨɝɚɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ȿɇɌ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɇɚ ɡɧɚɤ ©Ⱥɥɬɵɧ ɛɟɥɝɿª ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɫɜɨɢɡɧɚɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɚɬɬɟɫɬɚɬ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɫɹ ɡɚɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɮɥɟɲɦɨɛɨɦ ɹɪɤɢɦ ɫɚɥɸɬɨɦ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɫɭɱɚɫɬɢɟɦɜɟɞɭɳɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɝɨɪɨɞɚɢɨɛɥɚɫɬɢ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚ Ɉɪɬɚɥɵԑɵª

ȀȡȞȖȕȚȐǸȎȕȎȣȟȠȎțȓ ȄȓțȩȐȩȟȜȘȖȓȎȡȟșȡȑȖțȓțȎȡȞȜȐțȓ

ɇɟɞɚɜɧɨɩɨɞɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɢɰɟɫɩɢɤɟɪɚ Ⱦɚɪɢɝɢ ɇɚɡɚɪɛɚɟɜɨɣ ɜ Ɇɚɠɢɥɢɫɟ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ɊɄ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ ɱɚɫ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦɨɛɫɭɠɞɟɧɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɉɟɪɟɞ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɫ ɞɨɤɥɚɞɨɦ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɉɪɟɦɶɟɪɦɢɧɢɫɬɪɚ ± ɦɢɧɢɫɬɪɢɧɞɭɫɬɪɢɢɢɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȺɂɫɟɤɟɲɟɜ ȼ ɞɨɤɥɚɞɟ ɛɵɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɄɚ-

ɡɚɯɫɬɚɧɚ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɜɵɫɨɤɢɟɰɟɧɵɧɚɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɬɭɪɢɡɦɚɩɪɨɛɥɟɦɵɫɱɚɪɬɟɪɧɵɦɢ ɚɜɢɚɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɭɫɥɭɝ ɫɥɨɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɨɜɵɯ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɈɞɧɚɤɨɭɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɟɫɬɶɫɜɨɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵɄɨɧɰɟɩɰɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɞɨ ɝɨɞɚɣɷɬɚɩɪɚɡɜɢɬɢɹɓɭɱɢɧɫɤɨȻɨɪɨɜɫɤɨɣ ɤɭɪɨɪɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚɝɨɞɵ ɉɟɪɟɞ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ

ɱɚɫɨɦ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɹɞɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɫɬɪɚɧɵɇɚɫɬɟɧɞɟȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɬɭɪɢɡɦɚɜɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ± ɪɚɫɫɤɚɡɚɧɨ ɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜ ©Ȼɭɪɚɛɚɣª ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭª Ʉɨɪɝɚɥɠɵɧɫɤɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ ɚɬɚɤɠɟɥɭɱɲɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɬɭɪɢɫɬɨɜɓȻɄɁ ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɩɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª


4

№ 20 26 июня 2014 года

ɋɨɰɢɭɦ

ǜǛǘǒǖǟǒǚǍǞǜǛǓǍǘǠǖǞǟǍ

ɉɪɨɯɨɞɹɩɨɭɥɢɰɟɀɋɚɢɧɚ ɧɟɥɶɡɹɛɟɡɠɚɥɨɫɬɢɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɜɧɨɜɶ ɜɵɫɚɠɟɧɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟɞɟɪɟɜɶɹɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɫɬɨ ɩɨɝɢɛɚɸɬ ɨɬ ɡɚɫɭɯɢ ɩɨ ɜɢɧɟ ɛɟɫɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɂɡ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɫɱɢɬɚɥɚ ɚ ɢɯ ɧɚ ɨɬɪɟɡɤɟ ɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ©Ƚɚɫɬɟɥɥɨª ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ©ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧª ɜɵɫɚɠɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶɱɚɯɥɵɟɢɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟ ɥɢɫɬɨɱɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɛɟɡ ɜɨɞɵ ɩɨɝɢɛɧɭɬȾɟɪɟɜɰɚɧɚɫɬɨɥɶɤɨɯɢɥɵɟ ɫɥɨɜɧɨ ɬɪɨɫɬɢɧɨɱɤɢ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɪɵɜɚɦɢ ɜɟɬɪɚ ɬɨɝɨɢɝɥɹɞɢɩɟɪɟɥɨɦɹɬɫɹɇɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɢɯɫɬɨɣɤɨɫɬɢɢɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɉɪɨɫɬɨɠɚɥɤɨɢɦɨɥɨɞɭɸɩɨ-

ɪɨɫɥɶ ɢ ɧɟɦɚɥɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɷɬɨ ɞɟɥɨȼɟɞɶɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɞɟɪɟɜɨ ɧɭɠɟɧɧɟɨɞɢɧɝɨɞɧɨɩɪɢɬɚɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɢɡɜɵɫɚɠɟɧɧɵɯɫɚɠɟɧɰɟɜɧɟɜɵɪɚɫɬɟɬɧɢɨɞɧɨɝɨ ɉɨɭɤɚɡɚɧɧɨɣɭɥɢɰɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɛɢɬɵɤɥɭɦɛɵɢɝɚɡɨɧɵɩɨɥɢɬɵɢ ɩɨɫɬɪɢɠɟɧɵ ɞɟɪɟɜɰɚ ɩɨɜɫɸɞɭ ɬɚɤɨɣɩɨɪɹɞɨɤɩɪɨɫɬɨɩɪɢɹɬɧɨ ɫɦɨɬɪɟɬɶ Ʉɚɪɬɢɧɚ ɠɟ ɧɚ ɝɚɡɨɧɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɀɋɚɢɧɚ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɞɨɜɚɬɶɝɥɚɡ Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɭɩɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɤɨɪɟɟ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɱɶɟɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɯɨɞ ɢ ɩɨɥɢɜ ɡɚ ɡɟɥɟɧɵɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɇɚɞɟɟɦɫɹ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɫ ɭɫɥɵɲɚɬ ɢ ɢɫɩɪɚɜɹɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢɧɚɱɟ ɢ ɛɵɬɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ

ǞǝǒǑǞǟǏǛǾǿǽǭȂǻǯǷǵǵǸǵ ǜǝǒǜǬǟǞǟǏǕǒ"

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɢ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɝɨ ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜ ɷɬɨɦ  ɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɹɦ ɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ©ɥɟɠɚɱɢɯ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯªɩɥɚɱɟɜɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɫɬɨɨɛɟɫɤɭɪɚɠɢɜɚɟɬ ȼɡɹɬɶ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭɭɥɢɰɭɀɋɚɢɧɚ ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ɇɢɪɚ ɞɨ ɚɜɬɨɛɭɫɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɘɛɢɥɟɣɧɵɣ  ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɂɧɢɨɞɢɧɧɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɱɬɨ ɜɢɞɧɨ ɞɚɠɟ ɧɟɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦɭ ɉɨɥɨɬɧɚ ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɤɪɚɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɫ ɡɚɡɭɛɪɢɧɚɦɢɂɡɡɚɱɟɝɨɩɪɢɩɟɪɟɟɡɞɟ ©ɥɟɠɚɱɟɝɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɝɨª ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɪɢɩɨɞɧɢɦɚɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɪɚɟɜ ɩɨɥɨɬɧɚ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɡɞɭ ɚɜɬɨ-

ɦɨɛɢɥɹɋɬɨɥɤɧɭɜɲɢɫɶɫɷɬɢɦ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦɚɧɟɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɟɲɢɥɚ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɝɨɪɨɞɚ ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ©ɥɟɠɚɱɢɟɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟª Ʉɚɪɬɢɧɚ ɜɵɪɢɫɨɜɚɥɚɫɶ ɟɳɺ ɛɨɥɟɟ ɯɭɞɲɚɹ ɉɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɩɨ ɭɥɢɰɚɦ ɨɬ ȼɚɥɢɯɚɧɨɜɚ ɞɨ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣɧɚɜɫɟɦɢɯɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɬɨ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɯ ɧɢɤɬɨ ɧɟɫɥɟɞɢɬɫɨɞɧɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ȿɫɬɶ ɞɚɠɟ ɬɚɤɢɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɡɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɴɟɡɠɚɬɶ ɩɨ ɨɛɨɱɢɧɟɞɨɪɨɝɢɢɥɢɬɪɨɬɭɚɪɭ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɢɡɥɢɲɧɢ ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɭɞɭɬ ɜ ɬɚɤɨɦ ɧɟɩɪɢɝɥɹɞɧɨɦ ɢ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɦ ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɨɩɚɫɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɷɬɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ± ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɱɶɟɦ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɩɟɲɢɦ ɯɨɞɨɦ ɪɚɡ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵɤɨɬɨɪɚɹɧɟɞɚɣȻɨɝ ɤɨɝɞɚɧɢɛɭɞɶɦɨɠɟɬɨɛɟɪɧɭɬɶɫɹɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɣ

ǞǯǭǸǷǵǵǴǸǻǯǻǺǵDz ɉɪɢɹɬɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɭɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɦɟɧɹɸɬ ɫɜɨɣ ɨɛɥɢɤ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟɞɨɪɨɠɤɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɥɨɬɟɧɂ ɩɟɪɟɦɟɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɧɟɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɭɥɢɰɚɯ ɯɨɪɨɲɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɞɨɠɞɚɥɢɫɶɢɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟɪɚɣɨɧɵɝɨɪɨɞɚɜɬɨɦ ɱɢɫɥɟɢɚɜɬɨɝɨɪɨɞɨɤ ɇɨɟɫɥɢɠɟɩɪɨɣɬɢɜɝɥɭɛɶɠɢɥɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨ ɞɢɜɭ ɞɚɟɲɶɫɹ Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɬɚɤ ɛɟɫɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɚɩɥɟɜɚɬɟɥɶɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɬɨɦɭɦɟɫɬɭɝɞɟ ɠɢɜɟɲɶ" ɉɨɜɫɸɞɭ ɡɥɨɜɨɧɧɵɟ ɤɭɱɢ ɦɭɫɨɪɚ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟɬɪɭɩɵɠɢɜɨɬɧɵɯɨɬɯɨɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɨɱɢɣ ɯɥɚɦ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɨɦɚɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɩɨ ɩɪɨɭɥɤɭ Ⱦɚɥɶɧɢɣ ɢ ɭɥɢɰɟ Ɍɢɦɢɪɹɡɟɜɚ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟɩɵɬɚɸɬɫɹɛɨɪɨɬɶɫɹɫɨɡɥɨɫɬɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɦɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ Ⱦɚɠɟ ɩɨɜɟɫɢɥɢ ɨɬ ɪɭɤɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɢɩɨɞɨɛɧɵɯɮɚɤɬɨɜɧɨ ɜɫɟɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨɌɚɤɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɫɬɢ ɫɬɢɯɢɣɧɚɹ ɫɜɚɥɤɚ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦɠɢɬɟɥɶɧɢɰɵɷɬɨɝɨɪɚɣɨɧɚɌɚɬɶɹɧɵɇɚɡɚɪɨɜɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɜɧɟɯɜɚɬɤɟɦɭɫɨɪɧɵɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɇɚ

ɜɟɫɶɪɚɣɨɧ ɞɨɦɨɜ ɛɚɪɚɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥ ɟ ɧ ɨɜɫɟɝɨɬɪɢɁɞɟɫɶɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɸɞɢ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɢɧɟɫɬɢɜɟɞɪɨɫɦɭɫɨɪɨɦ ɡɚɬɪɢɫɬɚɦɟɬɪɨɜɨɧɢɩɪɨɫɬɨɧɟɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢȼɨɬɢɜɵɧɭɠɞɟɧɵɫɜɚɥɢɜɚɬɶɟɝɨɝɞɟɩɪɢɞɟɬɫɹ ȼɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ ɢɡ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɧɟɱɚɳɟɨɞɧɨɝɨɪɚɡɚ ɜɞɟɫɹɬɶɞɧɟɣɩɨɷɬɨɦɭɢɪɹɞɨɦɫ ɧɢɦɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɤɭɱɢɏɨɬɹɩɥɚɬɹɬ ɡɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɵɜɨɡɭ ɦɭɫɨɪɚ

ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɇɚɡɚɪɨɜɨɣ ɨɧɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɇɚɞɵɲɚɜɲɢɫɶɧɚɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɚ ɨɬɯɨɞɚɯ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɩɨɫɩɟɲɢɥɚ ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ ɢɡ ɛɚɪɚɱɧɵɯ ɬɪɭɳɨɛ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ ɩɨɦɨɣɧɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ ɝɞɟɞɵɲɢɬɫɹɧɟɥɟɝɤɨɞɚɠɟɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɚ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɛɨɥɶɧɵɯɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯɢɥɢɞɟɬɹɯ" ɋɜɹɡɚɬɶɫɹɫɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ©Ɍɚɡɚɥɵɤªɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɧɨɜɫɟɠɟɯɨɱɟɬɫɹɧɚɞɟɹɬɶɫɹ ɱɬɨɢɜɷɬɨɦɪɚɣɨɧɟɝɨɪɨɞɚɧɚɫɬɭɩɹɬ ɥɭɱɲɢɟ ɞɧɢ ɛɭɞɭɬ ɧɚɜɟɞɟɧɵ ɩɨɪɹɞɨɤɢɱɢɫɬɨɬɚɤɨɬɨɪɚɹɢɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɥɨɝɨɦɡɞɨɪɨɜɶɹ

ǞǟǛǬǚǗǍǏǙǒǞǟǛǡǠǟǎǛǘǩǚǛǐǛǜǛǘǬ ɍɠɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɢɫɚɥɢ ɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɋɟɣɱɚɫ ɪɟɱɶɩɨɣɞɟɬɨɜɫɟɦɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɞɨɦɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦɩɨɚɞɪɟɫɭ ɭɥɋɚɢɧɚ ɧɚɡɜɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɪɨɞɟ ©ɉɨɛɪɚɡɤɨɣª ɢɡɡɚ ɫɜɨɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ Ɉɤɭɧɭɜɲɢɫɶ ɜ ɟ ɢ ɟ ɝɨɞɵ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɦ ɤɚɤɢɦ ɭɯɨɠɟɧɧɵɦ ɢ ɡɟɥɟɧɵɦ ɛɵɥ ɞɜɨɪ ɷɬɨɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɉɨɜɫɸɞɭ ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɭɥɢɱɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ɫ ɥɚɜɤɚɦɢ ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɛɟɥɟɧɧɵɟ ɛɨɪɞɸɪɵ ɩɪɚɜɞɚ ɧɟ ɜɟɡɞɟ ɤɥɭɦɛɵ ɫ ɰɜɟɬɚɦɢ ɫɤɚɦɟɣɤɢɞɥɹɨɬɞɵɯɚ ȼɯɨɞɵ ɜ ɩɨɞɜɚɥɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɪɚɜɧɵ ɠɢɥɶɰɵ ɬɚɦ ɯɪɚɧɢɥɢ ɡɚɩɚɫɵ ɧɚ ɡɢɦɭ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɞɜɨɪɚ ɛɵɥɨɬɨɱɬɨɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ ɉɪɚɜɞɚ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɞɨɠɞɥɢɜɭɸ ɩɨɝɨɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɛɨɥɶɲɚɹ ɥɭɠɚ ɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ ɞɥɹ ɪɟɛɹɬɧɢɤɨɬɨɪɚɹɫɭɬɪɚ ɞɨ ɜɟɱɟɪɚ ɝɨɧɹɥɚ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɦɹɱ ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɉɪɢɛɟɝɚɥɢ ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɧɚ ɩɨɥɟ ɢ ɞɟɬɢ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɞɜɨɪɨɜ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɚɥɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɜɯɭɞɲɭɸɫɬɨɪɨɧɭɢɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶɬɚɤɨɜɨɣɞɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢɉɪɨɯɨɞɹɧɚɞɧɹɯɦɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ ɡɚɦɟɬɢɥɚ ɤɭɱɢ ɩɪɢɜɟɡɟɧɧɨɝɨ ɳɟɛɧɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ Ⱦɟɥɨ ɫɞɜɢɧɭɥɨɫɶ ɫ ɦɟɪɬɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɇɚɱɚɥɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɜɨɪ ɜɩɨɪɹɞɨɤɍɠɟɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɪɚɜɞɚ ɫ ɨɞɧɨɣ ɩɟɫɨɱɧɢɰɟɣɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɪɢɦɢ-

ɬɢɜɧɵɦɢɬɭɪɧɢɤɚɦɢɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɰɜɟɬɧɢɤɢ ȼ ɞɭɲɟ ɨɛɪɚɞɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚɤɨɧɟɰ ɦɟɫɬɧɨɣ ɪɟɛɹɬɧɟ ɛɭɞɟɬ ɱɟɦ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɬɧɢɯ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɦɟɫɬɨ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɇɨɧɟɬɭɬɬɨɛɵɥɨȼɦɟɫɬɨɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨɩɨɥɹɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɟ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɪɟɲɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɫɬɨɹɧɤɭ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɨɫɱɢɬɚɜɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɩɨɥɹɞɥɹɞɟɬɟɣ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɨɫɤɨɲɶ ɢ ɪɟɛɹɬɚɦ ɧɢ ɤ ɱɟɦɭ ȼɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɥɹ ɨɝɨɪɨɠɟɧɚɜɴɟɡɞɨɯɪɚɧɹɟɬɛɨɥɶɲɨɣɚɦɛɚɪɧɵɣɡɚɦɨɤ Ⱥ ɱɚɫɬɶ ɩɨɥɹ ɞɚɠɟ ɡɚɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɚ ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɧɚɤɚɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɤɬɨɫɩɨɧɫɢɪɨɜɚɥ ɷɬɭ ɜɚɪɜɚɪɫɤɭɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɟɬɹɦɚɤɰɢɸ©ɞɨɛɪɨɣ

ɜɨɥɢ"ª ɉɪɨɫɬɨɧɟɫɦɨɝɥɚɩɪɨɣɬɢ ɦɢɦɨ ɧɟ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɜ ɷɬɨ ɩɨ ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɛɟɡɨ ɛɪɚɡɢɟ Ɇɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɜɢɞɟɥɚ ɨɞɧɚɢɡɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɢɰɫɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɫɬɭɩɢɥɚɜɞɢɚɥɨɝɉɨɟɺɫɥɨɜɚɦ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɦɧɨɝɨ ɢ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɟɣ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɩɚɥɚ ©ɉɨɥɟ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɛɵɥɨ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɢɝɪ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɬɨɹɧɤɭª ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ©Ʉɬɨɦɵ"ªɛɵɥɨɬɜɟɬ©ɀɢɥɶɰɵª Ɉɞɧɚɤɨ ɜɡɹɥɨ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɧɟ-

ɭɠɟɥɢ ɫɟɦɶɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɬɟɣ ɞɚɥɢɫɜɨɟɫɨɝɥɚɫɢɟɆɨɟɫɨɦɧɟɧɢɟɜɵɡɜɚɥɨɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟɷɦɨɰɢɢ ɚɜɬɨɥɟɞɢɤɨɬɨɪɚɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɬɨɧɨɦɫɩɪɚɲɢɜɚɹ ɢɡɤɚɤɨɣɹɝɚɡɟɬɵɢɥɢɫɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɡɚɤɨɧɱɢɜɬɢɪɚɞɭɫɨɫɥɨɜɚɦɢɦɨɥɹɜɚɫɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɸ ɧɚɜɫɹɤɢɣɫɥɭɱɚɣɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɹɫɶ ɢɦɟɸ ɥɢ ɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɡɚɞɚɜɚɬɶɜɨɩɪɨɫɵɢɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶȼɢɞɢɦɨɦɨɢɞɨɜɨɞɵɧɟɜɨɡɵɦɟɥɢɧɚɧɟɺɧɢɤɚɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɞɹɩɨɬɨɦɭɤɚɤɨɧɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɥɚ ɡɚ ɦɨɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɢɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦɁɚɧɚɲɢɦɞɢɚɥɨɝɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚ ɟɳɺ ɨɞɧɚ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚɞɨɦɚɞɚɥɟɟɩɨɹɫɧɢɜɱɬɨɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɡɚɩɨɥɨɧɢɥɜɫɟɬɪɨɬɭɚɪɵɞɜɨɪɚɧɢɫɤɨɪɨɣɧɢɤɚɤɨɣ ɢɡɚɜɚɪɢɣɧɵɯɫɥɭɠɛɜɫɥɭɱɚɟɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɨɧɟ ɩɪɨɟɯɚɬɶ ɋɤɨɥɶɤɨ ɧɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɥɢ ɫ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ± ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨ Ɇɚɲɢɧɵ ɤɚɤ ɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɜɫɸɞɭ ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ ɟɳɺ ɡɚɧɹɥɢ ɢ ɫɟɪɟɞɢɧɭɞɜɨɪɚɩɨɞɫɬɨɹɧɤɭ ɡɚɤɪɵɜ ɧɚ ɡɚɦɨɤ ȼɨɡɦɭɳɟɧɢɸ ɠɟɧɳɢɧɵ ɧɟ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɟɥɚ ɉɨɨɛɟɳɚɜ ɧɚɩɢɫɚɬɶɨɛɷɬɨɦɜɝɚɡɟɬɟ ɭɞɚɥɢɥɚɫɶ ɋɟɝɨɞɧɹ ɝɨɪɨɞ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɜɨɞɧɟɧ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚɦɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɩɨɥɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚɤɚɠɞɨɦɭɢɦɟɸɳɟɦɭɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɧɟɭɠɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɦɢɡɟɪɧɨɣ ɫɭɦɦɵ ɞɥɹ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɚ ɢ ɫɬɨɢɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɜɪɟɦɹɩɪɟɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣɞɟɬɜɨɪɵ" ɉɪɨɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨ ɫɥɟɡ ɨɛɢɞɧɨ ɡɚ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɶɰɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɟɦ ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɫɬɜɨɦ ɜɨ ɜɪɟɞ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɫ ɱɶɟɝɨ ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɜɨɪɹɬɫɹɩɨɞɨɛɧɵɟɞɟɥɚ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɆɢɥɚɧɚɉȺɄ


Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬ

5

№ 20 26 июня 2014 года

ǡǜÝǴDZǾǩǶǷǫǩǻȄǶǭǩßȄ ǓådzȁǮǻǩǼǵǮǵǴǮdzǮǻǻȎdzǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻȎ ΘΡɪɦɟɬɬɿɬɚɥɚɩɤɟɪɥɟɪ ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜ ɚɬɵɧɞɚԑɵ Ʉԧɤɲɟɬɚɭ ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧɧɵԙ ɫɨɥɬԛɫɬɿɤ ԧԙɿɪɿɧɞɟɝɿ ɛɿɥɿɦ ɛɟɪɭ ɠԛɣɟɫɿɧɞɟ ɠɵɥɞɚɧ ɚɫɬɚɦ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɚɥɞɵԙԑɵ ɨɪɵɧɞɚ ɤɟɥɟɞɿ ɍɧɢ ɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɥɿɦɛɟɪɭԕɵɡɦɟɬɿɧʋɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɥɢɰɟɧɡɢɹɫɵɧɚɫԥɣɤɟɫɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɚ ɞɵɠɵɥɵɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɚɬɬɟɫɬɚɬɬɚɭɞɚɧɫԥɬɬɿԧɬɬɿȺɤɤɪɟɞɢɬɬɟɭɠԥɧɟɪɟɣɬɢɧɝɬɿԙɬԥɭɟɥɫɿɡ ɚɝɟɧɬɬɿɝɿɧɿԙ ȺɊɌȺ ɲɟɲɿɦɿɦɟɧԝɥɬɬɵԕɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɞɵԕɚɤɤɪɟɞɢɬɬɟɭɧԥɬɢɠɟɥɟɪɿɛɨɣɵɧɲɚ ɀɈɈ ɠɵɥɞɵԙɚԕɩɚɧɵɧɞɚԑɵɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬʋȺȺ ɠԥɧɟɛɿɥɿɦɛɟɪɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɛɟɫ ɠɵɥ ɦɟɪɡɿɦɝɟ ɚɤɤɪɟɞɢɬɬɟɥɞɿ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ Ɋɟɝɢɫɬɪª ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɫɵɦɟɧ ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɂɋɈ ɬɚɥɚɩɬɚɪɵɧɵԙ ɫԥɣɤɟɫɬɿɝɿɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɥɵɩ ɫɚɩɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵɦɟɧɯɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ,41HWɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭɠɟɥɿɫɿɧɟɢɟɛɨɥɞɵ©(XURSHDQ4XDOLW\ª ©ȿɭɪɨɩɚɥɵԕɫɚɩɚª ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕɧɚɝɪɚɞɚɫɵɦɟɧɦɚɪɚɩɚɬɬɚɥɞɵ

ɆɚɦɚɧɞɚɪɞɵɞɚɹɪɥɚɭɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɟɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɠΩɧɟɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɠΟɣɟɫɿɛɨɣɵɧɲɚɠΟɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵ Ɇɚɦɚɧɞɚɪɞɵ ɞɚɹɪɥɚɭ ɤԛɧɞɿɡɝɿ ɤɟɲɤɿ ɠԥɧɟ ɫɵɪɬɬɚɣ ɨԕɵɬɭ ɬԛɪɥɟɪɿ ɛɨɣɵɧɲɚ ԕɚɲɵԕɬɵԕɬɚɧɨԕɵɬɭɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɪɵɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɚɪԕɵɥɵɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵ

ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄԧɤɲɟɬɚɭɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɨԕɭɠɵɥɵɧɞɚɤɟɥɟɫɿɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪɞɵԙ ɤԛɧɞɿɡɝɿɫɵɪɬɬɚɣɤɟɲɤɿɠԥɧɟԕɵɫԕɚɪɬɵɥԑɚɧɨԕɭɛԧɥɿɦɞɟɪɿɧɿԙɤɭɪɫɵɧɚɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪɞɿԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ ȻȱɅȱɆȻȿɊɍ ȼ±ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɠԥɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼ ± Ɇɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɨԕɭ ɠԥɧɟ ɬԥɪɛɢɟ ȼ ± Ȼɚɫɬɚɭɵɲ ɨԕɵɬɭɞɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵ ɦɟɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɫɿ ȼ±Ȼɟɣɧɟɥɟɭԧɧɟɪɿɠԥɧɟɫɵɡɭ ȼ±Ⱦɟɧɟɲɵɧɵԕɬɵɪɭɠԥɧɟɫɩɨɪɬ ȼ±Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼ±Ɏɢɡɢɤɚ ȼɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ȼɏɢɦɢɹ ȼȻɢɨɥɨɝɢɹ ȼɌɚɪɢɯ ȼȽɟɨɝɪɚɮɢɹ ȼԔɚɡɚԕɬɿɥɿɠԥɧɟԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɈɪɵɫɬɿɥɿɠԥɧɟԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɒɟɬɬɿɥɿɟɤɿɲɟɬɬɿɥɿ ȼɄԥɫɿɩɬɿɤɨԕɵɬɭ ȼԔɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟ ɨԕɵɬɩɚɣɬɵɧ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿ ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼɈɪɵɫ ɬɿɥɿɧɞɟ ɨԕɵɬɩɚɣɬɵɧ ɦɟɤɬɟɩɬɟɪɞɟɝɿ ɨɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ ȼԤɥɟɭɦɟɬɬɿɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɠԥɧɟ ԧɡɿɧԧɡɿ ɬɚɧɭ

ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊ ȼɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ȼȺɭɞɚɪɦɚɿɫɿ ԔԜԔɕԔ ȼɁɚԙɬɚɧɭ ԦɇȿɊ ȼȾɢɡɚɣɧ ԤɅȿɍɆȿɌɌȱɄԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿȻɂɁɇȿɋ ȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ȼɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȼȿɫɟɩɠԥɧɟɚɭɞɢɬ ȼԔɚɪɠɵ ȼɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɀȺɊȺɌɕɅɕɋɌȺɇɍԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ȼɗɤɨɥɨɝɢɹ ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɅȺɊ ȼȻɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼȺԕɩɚɪɚɬɬɵԕɠԛɣɟɥɟɪ ȼȿɫɟɩɬɟɭ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɠԥɧɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɦɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɞɚɧɞɵɪɭ ȼɌɚɭɤɟɧɿɫɿ ȼɆɚɲɢɧɚɠɚɫɚɭ ȼɄԧɥɿɤɤԧɥɿɤɬɟɯɧɢɤɚɫɵɠԥɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɥɚɪ

ȼԔɚɣɬɚԧԙɞɟɭԧɧɞɿɪɿɫɿɧɿԙɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɵ ɫɚɥɚ ɥɚɪɛɨɣɵɧɲɚ ȼԔԝɪɵɥɵɫ ȼԦɦɿɪɫԛɪɭԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɦɟɧԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪɬɚɧɵ ԕɨɪԑɚɭ ȼɋɬɚɧɞɚɪɬɬɚɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ ɠԥɧɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɬɚɭ ɫɚɥɚɥɚɪɛɨɣɵɧɲɚ ȺɍɕɅɒȺɊɍȺɒɕɅɕԐɕԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ȼȺɝɪɨɧɨɦɢɹ ȼɆɚɥ ɲɚɪɭɚɲɵɥɵԑɵ ԧɧɿɦɞɟɪɿ ԧɧɞɿɪɿɫɿɧɿԙ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɫɵ ȼȺɝɪɚɪɥɵԕɬɟɯɧɢɤɚɠԥɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɈɪɦɚɧ ɪɟɫɭɪɫɬɚɪɵ ɠԥɧɟ ɨɪɦɚɧ ɲɚɪɭɚɲɵɥɵԑɵ ȼɌɨɩɵɪɚԕɬɚɧɭɠԥɧɟɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ԔɕɁɆȿɌɌȿɊ ȼɄԧɥɿɤɬɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɠԥɧɟ ɠԛɤ ԕɨɡԑɚɥɵɫɵ ɦɟɧɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɞɵԝɣɵɦɞɚɫɬɵɪɭ ȼɀɟɪɝɟɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɭ ȼɄɚɞɚɫɬɪ ȼɌɭɪɢɡɦ ȼԤɥɟɭɦɟɬɬɿɤɠԝɦɵɫ ȼɆɟɣɪɚɦɯɚɧɚɿɫɿɠԥɧɟɦɟɣɦɚɧɯɚɧɚɛɢɡɧɟɫɿ ȼɄɿɬɚɩɯɚɧɚɿɫɿ

ΘΡɪɦɟɬɬɿɬɚɥɚɩɤɟɪɥɟɪɒɍΩɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚΕɵɄɆɍɦɚɦɚɧɞɵΙɬɚɪɵɧɚɨΙɭΕɚɬΟɫɭɚɪΙɵɥɵɋɿɡɞɟɪΫɡɞɟɪɿΝɿɡɞɿɫɟɧɿɦɞɿɛɿɥɿɦɛɟɪɭɧɟɝɿɡɿɦɟɧ ɠΡɦɵɫΙɚɨɪɧɚɥɚɫɭɞɵΝɬΟɪɥɿɦΟɦɤɿɧɞɿɤɬɟɪɿɦɟɧɠΩɧɟɛɨɥɚɲɚΙɬɚΕɵΫɡΙɵɡɦɟɬɿΝɿɡɞɿΝɠɚɧɠɚΙɬɵɥɵΕɵɧΙɚɦɬɚɦɚɫɵɡɟɬɟɫɿɡɞɟɪ ɋɬɭɞɟɧɬɬɟɪԕɚɬɚɪɵɧɚԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɧɤɭɪɫɵɧɚԕɚɬɵɫɭԛɲɿɧԕɚɠɟɬɬɿɛɚɥɞɵԙɟԙ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ ɬԧɦɟɧɝɿɞɟԙɝɟɣɿɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟɫɚɥɚɥɵԕɩԥɧɛɨɣɵɧɲɚɞɟɧԥɪɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ Ȼɿɥɿɦ ɛɟɪɭ ɝɪɚɧɬɵɧ ɬɚԑɚɣɵɧɞɚɭ ɤɨɧɤɭɪɫɵɧɚ ԕɚɬɵɫɭ ԛɲɿɧ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪ ɟɦɬɢɯɚɧɛɨɣɵɧɲɚɧɚɧɤɟɦɛɨɥɦɚɭɵɬɢɿɫɚɥɛɚɫԕɚɩԥɧɞɟɪɞɟɧɬɚɥɚɩɤɟɪɤɟɦ ɲɿɥɞɟɧɿԙɧɟɧɿɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԕɚɛɵɥɞɚɧɚɞɵ ɞɟɝɟɧɞɟɛɚɥɥɠɢɧɚɭɵɬɢɿɫ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɿԙԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵɫɬɭɞɟɧɬɬɟɪԕɚɬɚɪɵɧɚԕɚɛɵɥɞɚɭɞɵɬɚɦɵɡɞɵԙ ɒɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪԑɚ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɞɿ ԕɚɛɵɥɞɚɭ ɦɚɭɫɵɦɧɚɧ ɲɿɥɞɟ ɧɚɧɿɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚɠԛɪɝɿɡɟɞɿ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ Ʉɟɲɟɧɞɿ ɬɟɫɬɿɥɟɭɝɟ ԕɚɬɵɫɭ ԛɲɿɧ ԧɬɿɧɿɲɬɟɪɞɿ ԕɚɛɵɥɞɚɭ Ɍɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɧɚɦɟɤɟɧɠɚɣɛɨɣɵɧɲɚɚɥɭԑɚɛɨɥɚɞɵ ɦɚɭɫɵɦɧɚɧ ɲɿɥɞɟ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ Ɍɟɫɬɿɥɟɭ ɲɿɥɞɟɧɿԙ ɧɟɧ ɿ ɄԧɤɲɟɬɚɭԕȺɛɚɣɤɬɟɥ  ԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵ 

ɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄԧɤɲɟɬɚɭɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɧɿԙɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɫɵ

ɛɚɤɚɥɚɜɪɥɚɪɦɟɧɦɚɦɚɧɞɚɪɞɵɬԧɦɟɧɞɟɝɿɦɚɦɚɧɞɵԕɬɚɪԑɚɨԕɭԑɚɬԛɫɭɝɟɲɚԕɵɪɚɞɵ ȻȱɅȱɆȻȿɊɍ ɆɆɟɤɬɟɩɤɟ ɞɟɣɿɧɝɿ ɨԕɭ ɠԥɧɟ ɬԥɪɛɢɟ ɆȻɚɫɬɚɭɵɲ ɨԕɭɞɵԙ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɫɵ ɦɟɧ ԥɞɿɫɬɟɦɟɫɿ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɠԥɧɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɆɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɆɈɪɵɫɬɿɥɿɦɟɧԥɞɟɛɢɟɬɿ 0ɒɟɬɬɿɥɿɟɤɿɲɟɬɬɿɥɿ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊ ɆɌɚɪɢɯ ɆɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ԔԜԔɕԔ ɆɁɚԙɬɚɧɭ

ԤɅȿɍɆȿɌɌȱɄԐɕɅɕɆȾȺɊɆȿɇȻɂɁɇȿɋ Ɇɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɆɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɆɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ɀȺɊȺɌɕɅɕɋɌȺɇɍԐɕɅɕɆȾȺɊɕ ɆɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ Ɇɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɆɎɢɡɢɤɚ Ɇɏɢɦɢɹ ɆȻɢɨɥɨɝɢɹ Ɇɗɤɨɥɨɝɢɹ

ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔԐɕɅɕɆȾȺɊɀԤɇȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəɅȺɊ 0Ⱥԕɩɚɪɚɬɬɵԕɠԛɣɟɥɟɪ Ɇȿɫɟɩɬɟɭ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɠԥɧɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɦɟɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡɞɚɧɞɵɪɭ 0Ԧɦɿɪɫԛɪɭԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɝɿɦɟɧԕɨɪɲɚԑɚɧɨɪ ɬɚɧɵԕɨɪԑɚɭ ȺɍɕɅɒȺɊɍȺɒɕɅɕԐɕԐɕɅɕɆȾȺɊɕ 0Ⱥɝɪɨɧɨɦɢɹ 0Ⱥɝɪɚɪɥɵԕ ɬɟɯɧɢɤɚ ɠԥɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 0Ɍɨɩɵɪɚԕɬɚɧɭɠԥɧɟɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ԔɕɁɆȿɌɌȿɊ 0Ɍɭɪɢɡɦ 0Ԥɥɟɭɦɟɬɬɿɤɠԝɦɵɫ

ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɬɿԙԕɚɛɵɥɞɚɭɤɨɦɢɫɫɢɹɫɵԕԝɠɚɬɬɚɪɞɵɦɚɭɫɵɦɧɚɧɲɿɥɞɟɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚԕɚɛɵɥɞɚɣɞɵ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚԑɚɬԛɫɭɟɦɬɢɯɚɧɞɚɪɵɲɟɬɬɿɥɿɧɟɧ ɚԑɵɥɲɵɧɧɟɦɿɫɮɪɚɧɰɭɡ ɬɟɫɬɿɥɟɭɬԛɪɿɧɞɟɦɚɦɚɧɞɵԕɛɨɣɵɧɲɚɟɦɬɢɯɚɧɬɚɦɵɡɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɚɭɵɡɲɚԧɬɤɿɡɿɥɟɞɿԔɚɛɵɥɞɚɭɬɚɦɵɡԑɚɞɟɣɿɧɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵɒɟɬɟɥɬɿɥɿɧɟɧɟɦɬɢɯɚɧɒɍԥɥɢɯɚɧɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɄɆɍɞɟԧɬɤɿɡɿɥɟɞɿ

ɌɨɥɵԕɚԕɩɚɪɚɬɬɵɦɵɧɚɦɟɤɟɧɠɚɣɞɚɧɚɥɭԑɚɛɨɥɚɞɵɄԧɤɲɟɬɚɭԕȺɛɚɣɤɤɚɛɬɟɥ 

ɋȱɁȾȿɊȾȱȻȱɁȾȱԘɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌȱɆȱɁȾȿɄԚɌȿɆȱɁ


6

№ 20 26 июня 2014 года

ɇɟɨɬɥɨɠɧɚɹ ɫɤɨɪɚɹ ɩɨɦɨɳɶ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɯɨɬɶ ɟɞɢɧɨɠɞɵ ɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɟɺ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɡɧɚɹ ɱɬɨ ɦɟɞɢɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɤɚɠɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɫɩɚɫɭɬ ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɫɬɚɜɹɬ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ ȼɟɞɶ ɧɚ ɤɨɧɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɠɢɡɧɢ ɂ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚɷɬɨɱɟɬɤɨɡɧɚɸɬɜɟɞɶ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɞɚɜɚɥ ɤɥɹɬɜɭ Ƚɢɩɩɨɤɪɚɬɚ Ɉ ɧɟɥɟɝɤɢɯ ɛɭɞɧɹɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢɢɩɨɣɞɟɬɪɟɱɶ Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɪɚɱ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ Ⱥɫɵɥɯɚɧ Ⱥɣɞɚɪɯɚɧɨɜɢɱ ɍɫɟɧɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɫɜɨɢɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ȼɢɞɧɨ ɱɬɨ ɛɨɥɟɟɬ ɞɭɲɨɣ ɡɚ ɥɸɛɢɦɨɟ ɞɟɥɨ ɰɟɧɢɬ ɢ ɭɜɚɠɚɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɜɵɫɬɚɜɥɹɹ ɫɟɛɹ ɧɚɩɨɤɚɡ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɨɡɚɫɥɭɝɚɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɜɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ Ɉɬɦɟɬɢɥ ɱɬɨ ɜ ɞɟɧɶɩɨɫɬɭɩɚɟɬɞɨɜɵɡɨɜɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɸɬ ɥɨɠɧɵɟ ɱɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɪɚɛɨɬɟ ɬɟɪɹɸɬɫɹ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɦɢɧɭɬɵɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɫɩɚɫɬɢ ɱɶɢɬɨɠɢɡɧɢ Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɛɨɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɟɝɧɭɜɲɢɣ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɦɟɞɢɤɨɜ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɜɨɣ ɜɵɡɨɜ ɫɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɨɫɨɛɟɧɧɵɦɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ± ɠɚɥɭɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɭɸ ɛɨɥɶ ɫɟɪɞɰɟ ɉɨɫɥɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɝɥɭɛɨɤɨɝɨɩɨɯɦɟɥɶɹ ɇɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɞɨɦɨɝɚɧɢɹ ɜɪɚɱɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɬɜɫɟɜɵɡɨɜɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɨɩɵɬɧɵɯɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɇɚ ɥɢɧɢɢ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɭɜɪɚɱɚɤɨɧ-

©ɋɤɨɪɚɹª

ɫɩɟɲɢɬ

ɫɭɥɶɬɚɧɬɚ Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɡɚɦɨɥɜɢɥ ɨ ɜɪɚɱɚɯ ɜɟɬɟɪɚɧɚɯ ɫɤɨɪɨɣɩɨɦɨɳɢɈɞɧɚɢɡɧɢɯ Ȼɟɫɩɚɥɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɩɪɢɲɟɞɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ ɨɬɞɚɜɲɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜɪɚɱɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɑɋ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɧɚ ɛɚɡɟɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɨɥɶɧɢɰɵɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɤɨɥɥɟɞɠɚɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ ɋɝɨɪɟɱɶɸɪɚɫɫɤɚɡɚɥɨɜɵɡɨɜɚɯɤɨɝɞɚɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹɩɨɩɵɬɤɢ ɫɭɢɰɢɞɚ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɥɨɬɚɸɬ ɬɚɛɥɟɬɤɢ ɩɶɸɬ ɭɤɫɭɫ ɢɥɢ ɩɟɪɟɪɟɡɚɸɬ ɫɟɛɟ ɜɟɧɵ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ± ɧɟɫɱɚɫɬɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ȼ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɱɚɫɬɵɦ ɧɟ ɞɭɦɚɹ ɨ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯɫɨɜɟɪɲɚɬɶɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ȼ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯɩɨɫɥɟɨɤɚɡɚɧɢɹɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɛɨɥɶɧɵɦ ɧɭɠɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɚ ɧɟ ɜɪɚɱɟɣ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɑɚɫɬɨ ɫɥɭɠɛɭ

©ɫɤɨɪɨɣª ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶɧɵɟ ɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɜɫɥɭɱɚɟɭɯɭɞɲɟɧɢɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɭ ɥɟɱɚɳɟɝɨ ɜɪɚɱɚ ɧɟɫɞɚɧɧɵɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɚɧɚɥɢɡɵɷɤɨɧɨɦɢɹɥɟɤɚɪɫɬɜ ɢɡɡɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɚɩɬɟɤɚɯ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɟɪɟɱɧɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɛɨɥɶɧɵɦɢɛɟɫɩɥɚɬɧɨɇɨɦɟɞɢɤɢɜɫɟɝɞɚɢɞɭɬɧɚɜɫɬɪɟɱɭɛɨɥɶɧɵɦɞɚɠɟɨɤɚɡɵɜɚɹɭɫɥɭɝɢɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɇɟɪɟɞɤɨ ɛɨɥɶɧɵɟ ɫ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɜɵɡɵɜɚɸɬɫɤɨɪɭɸɩɨɦɨɳɶɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɨɱɟɪɟɞɢ ©ɇɚɦ ɩɪɨɳɟ ɜɵɡɜɚɬɶɧɟɨɬɥɨɠɤɭªɬɚɤɢɝɨɜɨɪɹɬɧɟɫɬɟɫɧɹɹɫɶ ɇɟɪɟɞɤɨ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɤɚɪɟɬɚ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɫ ɩɪɢɟɦɚ ɜɵɡɨɜɚ ɞɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚ-

ɪɚɁɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɤɚɡɚɧɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɜ ɚɞɪɟɫ ɦɟɞɢɤɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɨɜɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ Ɍɚɤɠɟ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɟɥɟɮɨɧ ɞɨɜɟɪɢɹ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ȼ ɨɞɧɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɚɫɬɢɥɢɫɶ ɫɥɭɱɚɢɧɨɠɟɜɵɯɪɚɧɟɧɢɣȼɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɡɚ ɬɪɢ ɱɚɫɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɡɨɜɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧ ɚɜɬɨɝɨɪɨɞɤɚ ɉɪɢɱɢɧɚ±ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɣɦɟɠɞɭɦɨɥɨɞɵɦɢɥɸɞɶɦɢ Ȼɨɥɶɲɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟɨɬɥɨɠɧɨɣ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɛɨɥɶɧɵɟ ɫ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɍɦɭɞɪɹɸɬɫɹɜɵɡɵɜɚɬɶɫɤɨɪɭɸɩɨɦɨɳɶ ɡɚɫɭɬɤɢɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɟɫɹɬɤɨɜ ɪɚɡ ɂ ɦɟɞɢɤɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜɵɟɡɠɚɬɶɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɫɨɡɧɚɜɚɹ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ Ⱥɫɵɥɯɚɧ ɍɫɟɧɨɜ ɩɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɤ ɬɟɪɩɟɧɢɸ ɭɜɚɠɟɧɢɸ ɛɨɥɶɧɵɯ ɤɚɤɢɦɢ ɧɟɞɭɝɚɦɢ ɨɧɢ ɛɵ ɧɢ ɫɬɪɚɞɚɥɢ Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚ ɜɵɡɨɜɚɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɨɥɶɧɵɯ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɬɨɤ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɣ ɢ ɭɧɢɠɟɧɢɣ Ⱦɟɥɨɞɚɠɟɞɨɯɨɞɢɬɞɨɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɢ ɪɭɤɨɩɪɢɤɥɚɞɫɬɜɚ ɇɟ ɜɵɞɟɪɠɚɜ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɪɚɱɟɣɩɨɞɚɥɧɚɨɛɢɞɱɢɤɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥȻɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɩɨɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɛɟɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɭɠɟ ɜɫɟ ɫɪɨɤɢ ɞɚɜɧɨ ɩɪɨɲɥɢ ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɫɬɚɧɰɢɢ Ⱦɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜ

ɧɚɡɢɞɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɢ ɛɵɥɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥɢ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɦɟɞɢɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɪɹɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦɪɚɛɨɬɚɬɶɫɧɢɦɢɜɬɟɫɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɱɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɂɧɨɝɞɚɞɟɥɨɞɨɯɨɞɢɬɞɨɫɭɞɟɛɧɵɯɢɧɫɬɚɧɰɢɣ Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɉɥɨɯɨ ɨɫɜɟɳɟɧɧɵɟ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɨɦɟɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɤɨɞɨɜɵɟ ɡɚɦɤɢ Ȼɵɜɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɢ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɨɥɝɭ ɩɪɨɫɬɚɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɜɟɪɹɦɢ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɧɚɞɟɹɫɶ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɨɡɧɚɜɚɹɱɬɨɤɬɨɬɨɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ Ɋɚɧɶɲɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɴɟɡɞ ɛɵɥ ɡɚɤɪɵɬ ɧɚ ɡɚɦɨɤ ɬɨ ɦɟɞɢɤɚɦ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɭ ɤɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɥɸɱ ɢ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɜɨɣɬɢ ɜ ɩɨɞɴɟɡɞ ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɢ ɝɥɭɯɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɜɪɚɛɨɬɟɧɨɢɭɝɪɨɡɭɠɢɡɧɢɦɟɞɢɤɚɦ ɉɥɨɯɢɟ ɞɨɪɨɝɢ ɜ ɪɚɫɩɭɬɢɰɭ ɢɥɢɡɢɦɧɸɸɧɟɩɨɝɨɞɭɫɩɥɨɲɧɚɹ ɬɟɦɧɨɬɚ ɛɪɨɞɹɱɢɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɤɢɟ ɫɨɛɚɤɢ ɛɟɡ ɩɪɢɜɹɡɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɭɦɟɪɚɰɢɢɞɨɦɨɜɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɭɥɢɰ ɂɧɨɝɞɚ ɜɵɡɵɜɚɜɲɢɟɤɚɪɟɬɭɫɤɨɪɨɣɩɨɦɨɳɢ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɞɜɟɪɢ ɟɫɥɢ ɦɟɞɢɤɢ ɡɚɞɟɪɠɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɵɡɨɜɟ ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬ ɝɥɚɜɜɪɚɱ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵɜɫɨɡɧɚɧɢɢɥɸɞɟɣɛɵɥɨ ɱɭɜɫɬɜɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɩɨɧɢɦɚɧɢɹɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɪɚɱɟɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɚɧɢɬɚɪɚ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɇɚ ɥɢɧɢɸ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɵɟɡɠɚɸɬ ɫɩɟɰɦɚɲɢɧ Ⱥɜɬɨɩɚɪɤ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɫɧɚɳɟɧ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɫ ɫɚɦɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ


©ɋɤɨɪɚɹª

ɧɚɩɨɦɨɳɶ

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɨɤɚɡɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶɛɨɥɶɧɵɦ ɗɬɨ ɤɚɪɟɬɵ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ©ɏɸɧɞɚɣªɢɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ©Ƚɚɡɟɥɶª ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɛɪɢɝɚɞ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɨɜ Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹɧɟɨɬɥɨɠɧɨɣɩɨɦɨɳɢɧɚɫɟɥɟɧɢɸɫɟɥɚɄɪɚɫɧɵɣəɪɬɚɦ ɩɪɢ ɛɨɥɶɧɢɰɟ ɨɬɤɪɵɬɚ ɫɬɚɧɰɢɹɫɤɨɪɨɣɩɨɦɨɳɢɂɜɧɨɜɶ ɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪɟ Ⱥɫɵɥɯɚɧ Ⱥɣɞɚɪɯɚɧɨɜɢɱ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɱɬɨ ɫɥɭɠɛɚ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢɧɟɥɟɱɢɬɚɭɫɬɪɚɧɹɟɬ

ɦɨɦɟɧɬɵ ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɟ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɧɟ ɜɫɟ Ⱥ ɫɜɨɢɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ ɫɨɜɟɬɭɟɬ ɛɵɬɶɬɟɪɩɢɦɵɦɢɫɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɛɨɥɶɧɵɯ ɋɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɬɨɝɞɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ ȼɫɟ ɦɵ ɡɧɚɟɦ ɤɚɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɵɩɚɥɢ ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɚɡɚɯɫɬɚɧɰɟɜɜɥɢɯɢɟɟɇɟ ɨɛɨɲɥɚ ɷɬɚ ɭɱɚɫɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɇɨ ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ Ⱥɫɵɥɯɚɧɚ ɍɫɟɧɨɜɚ ɜɵɞɟɪɠɚɥɢ ɬɟ ɤɬɨ ɩɪɟɞɚɧɫɜɨɟɦɭɞɟɥɭɢɧɟɩɪɟɞɚɥɜ ɬɪɭɞɧɭɸɦɢɧɭɬɭ

ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ  ɜɵɡɨɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɤɚɡɨɜ ɢɡɡɚ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɡɨɜɚ  ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɡɨɜɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɧɚ Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɫɨɫɨɛɵɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɢ ɧɟ ɩɨɛɨɸɫɶ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɨ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɯ ɛɭɞɧɹɯ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɚɜɨɞɤɨɜɨɟ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟ ɜ Ⱥɬɛɚɫɚɪɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɇɟɫɱɢɬɚɹɫɶɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɜɪɟɦɟɧɟɦɧɢɤɬɨ ɢɡɦɟɞɢɤɨɜɧɟɨɬɤɚɡɚɥɫɹɟɯɚɬɶ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɉɪɢɯɨ-

ɞɢɥɨɫɶ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɤɨɦɟ ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɮɟɥɶɞɲɟɪɋɟɪɝɟɣɄɚɥɚɫ ɢ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɦɨɡɝɨɜɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ȼɚɫɢɥɢɣɇɟɫɬɟɪɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɜɩɭɬɢɤɨɬɨɪɵɣɡɚɧɹɥɛɨɥɟɟ ɱɚɫɨɜɧɟɨɬɥɨɠɧɭɸɩɨɦɨɳɶ Ɍɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɭ ɢ ɨɩɵɬɭ ɜɫɟ ɨɛɨɲɥɨɫɶɛɟɡɥɟɬɚɥɶɧɵɯɢɫɯɨɞɨɜ ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɤɭɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɛɚɜɢɥɨɫɶ ɉɨɫɬɭɩɢɥ ɧɚ ɩɭɥɶɬ ɜɵɡɨɜ ɫ ɩɥɹɠɚ ɨɡɟɪɚ Ʉɨɩɚ ɋɨɨɛɳɢɥɢ ɱɬɨ ɭɬɨɧɭɥɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɹɹ ɞɟɜɨɱɤɚ ȼ ɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɦɢɧɭɬɵ ɤɚɪɟɬɚ ɫɤɨɪɨɣɩɨɦɨɳɢɛɵɥɚɧɚɦɟɫɬɟ ɬɪɚɝɟɞɢɢɊɟɛɟɧɨɤɛɵɥɛɟɡɫɨɡɧɚɧɢɹ ȼɪɚɱ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɸ

7

№ 20 26 июня 2014 года

ɢ ɮɟɥɶɞɲɟɪ ɂɧɞɢɪɚ Ȼɭɤɟɧɨɜɚ ɨɤɚɡɚɥɢ ɷɤɫɬɪɟɧɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢɜɟɞɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚɬɟɦɞɨɫɬɚɜɢɥɢɞɟɜɨɱɤɭɜɪɟɚɧɢɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɛɨɥɶɧɢɰɵɋɟɝɨɞɧɹɦɚɥɵɲɤɚɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɟɛɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ Ⱥɫɵɥɯɚɧ Ⱥɣɞɚɪɯɚɧɨɜɢɱ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ ɨɩɵɬɨɦ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɨɛɴɟɡɞɢɥ ɩɨɥɨɜɢɧɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɉɨɞɟɥɢɥɫɹ ɫɜɨɢɦ ɤɨɟɱɬɨ ɩɟɪɟɧɹɥ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜȼɫɟɪɚɫɫɤɚɡɚɥɤɨɥɥɟɝɚɦ ȼɰɟɥɹɯɨɤɚɡɚɧɢɹɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢɧɚɫɟɥɟɧɢɸɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɵɡɚɬɪɢɝɨɞɚɜɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɝɨɪɨɞɭ Ⱥɫɬɚɧɟ ɪɚɣɨɧɚɯɢɩɨȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɟɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ ɫ ɚɩɪɟɥɹ ɝɨɞɚ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ ɋ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɫɚɦɵɯɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯɫɟɥɚɯɨɛɥɚɫɬɢɁɚɩɟɪɢɨɞɫɚɩɪɟɥɹɦɟɫɹɰɚ ɧɟɛɵɥɨɧɢɨɞɧɨɝɨɥɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɚ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɢ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɦ ȼ ɨɫɨɛɨ ɬɹɠɟɥɵɯɫɥɭɱɚɹɯɩɪɢɛɟɝɚɸɬɤ ɩɨɦɨɳɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ ȼɫɟɝɨ ɫ ɚɩɪɟɥɹ ɝɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜɵɡɨɜ Ɉ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɞɢɤɨɜ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɢɩɢɫɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɂɡ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɥɸɞɟɣɡɞɟɫɶɧɟɬɪɚɛɨɬɚɸɬɮɚɧɚɬɵɫɜɨɟɝɨɞɟɥɚɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɠɢɡɧɟɣ ɫɬɚɥɨ ɧɟ ɪɚɛɨɬɨɣ ɚ ɧɨɪɦɨɣɠɢɡɧɢ ɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ


8

№ 20 26 июня 2014 года

ȼɈɊɂɒɄȺȻɈɆɀ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɞɚɱɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɢ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɩɥɨɞɨɜ ɞɚɱɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɜɨɞɧɟɧɵ ɥɢɰɚɦɢ ɛɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɫɨɜɟɪɲɚɸɬɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɌɚɤɜɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ ©Ɋɹɛɢɧɭɲɤɚª ɩɭɬɟɦ ɜɡɥɨɦɚ ɡɚɦɤɚɧɚɜɯɨɞɧɨɣɞɜɟɪɢɥɢɰɨɦ ɢɡɤɚɬɟɝɨɪɢɢȻɈɆɀɛɵɥɚɫɨɜɟɪɲɟɧɚ ɤɪɚɠɚ ɲɭɪɭɩɨɜɟɪɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ  ɬɟɧɝɟ ȼɨɪɢɲɤɚ ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɦɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ

ɄȺɊɆȺɇɇɂɄɂ ɇȿɍɇɂɆȺɘɌɋə Ʉɪɚɠɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɛɵɬɶ Ɍɚɤɜɚɜɬɨɛɭɫɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭʋɭɠɟɧɳɢɧɵɢɡ ɫɭɦɤɢ ɛɵɥ ɭɤɪɚɞɟɧ ɤɨɲɟɥɟɤ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɛɚɧɤɚȺɌɎɫɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɧɚɥɢɱɧɵɟ Ɂɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɡɚɞɟɪɠɚɧ ɜɨɪɤɚɪɦɚɧɧɢɤ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɧɟɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɫɭɞɢɦɵɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɚɥ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ȼɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟɞɟɥɨɆɟɪɚɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɤɚɨɧɟɜɵɟɡɞɟ

ɇɚɫɜɹɡɢ ©6$0681*ª Ɂɥɨɭɦɵɲɥɟɧɧɢɤɢɡɚɞɟɪɠɚɧɵɢɜɫɨɞɟɹɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɥɢɫɶȼɟɞɟɬɫɹɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɇɚɞɧɹɯɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣɜɪɚɣɨɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ©ɋɩɟɰɨɞɟɠɞɚª ɧɚɩɚɥ ɧɚ ɩɪɨɯɨɠɟɝɨ ɢ ɨɬɨɛɪɚɥ ɫɨɬɨɜɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɦɚɪɤɢ ©12.,$ª ɡɚ ɱɬɨ ɢ ɛɵɥ ɡɚɞɟɪɠɚɧɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦɢɇɚɞɨɩɪɨɫɟɫɨɡɧɚɥɫɹɜɤɪɚɠɟɆɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ±ɚɪɟɫɬ

ɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɟɲɢɥ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɞɟɬɜɨɪɨɣ ɢɝɪɚɸɳɟɣɜɨɞɜɨɪɟɞɨɦɚʋ ɩɨɭɥɢɰɟɉɭɲɤɢɧɚɫɜɨɟɦɭɠɫɤɨɟ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɡɚɦɟɬɢɜ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ ɬɭɬ ɠɟ ɩɨɡɜɨɧɢɥɢ ɜ ɞɟɠɭɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɍȼȾ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɫɪɟɚɝɢɪɨɜɚɜ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɡɚɞɟɪɠɚɥɢɝɪȿ ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɧɟɫɦɨɝɨɛɴɹɫɧɢɬɶ Ɇɟɪɚɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɩɨɞɩɢɫɤɚɨ ɧɟɜɵɟɡɞɟ

ɁȺɊȺɋɌɊȺɌɍ ɄɈɌȼȿɌɍ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰ Ɇɚɝɚɡɢɧɚ ©ɒɟɣɯª ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɨɜɟɪɢɟɦ ɯɨɡɹɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɫɨɜɟɪɲɚɥɚ ɯɢɳɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɋɭɦɦɚɞɨɫɬɢɝɥɚ  ɬɟɧɝɟ ȼɥɚɞɟɥɟɰɜɵɧɭɠɞɟɧɛɵɥɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ Ɂɚɞɟɪɠɚɧɚ ɝɪ ɀ ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɧɚɜɲɚɹɫɹ ɜ ɫɨɞɟɹɧɧɨɦ ȼɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨɟ ɞɟɥɨ ȼɡɹɬɚɩɨɞɩɢɫɤɚɨɧɟɜɵɟɡɞɟ

ɉɈɆɈȽɅɂ ɄȺɆȿɊɕ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɤɚ Ⱦ ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɧɨɱɶɸ ɜɨɡɥɟ ɤɥɭɛɚ ©Ⱥɧɝɚɪª ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɯɭɥɢɝɚɧɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɢɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɧɚɧɟɫɥɢ ɟɣ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ȼɨɡɛɭɠɞɟɧɨɭɝɨɥɨɜɧɨɟɞɟɥɨɩɨɫɬ ɱɍɄɊɄ©ɏɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨªɁɚɞɟɪɠɚɧɵɠɢɬɟɥɢɝɨɪɨɞɚȺɫɬɚɧɚ ɞɚɜɲɢɟ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ Ɇɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɩɢɫɤɚɨɧɟɜɵɟɡɞɟ

ɈɌɈȼȺɊɂɅɋə ȻȿɋɉɅȺɌɇɈ

ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɦ ɫ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ©Ⱥɧɚɠɚɧªɝɪɉɧɚɛɪɚɥɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɚ  ɉɈɄȺɁ ɏɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨɜɧɨɱɧɨɟɜɪɟɦɹ ɬɟɧɝɟ ɇɨ ɪɚɫɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɫɭɬɨɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ- ɫɨɛɢɪɚɥɫɹ Ɋɟɲɢɥ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ ɁȺɉɊȿɌɇɈȽɈ ɧɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɈɞɢɧ ɢɡ ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨ-

ɁȺɅȿɌɇɕȿ ȻȺɇȾɂɌɕ

ɧɨɫɬɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫ ɬɚɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɟɥ ɧɢɤɚɤ ɦɢɪɢɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚɯɨɬɟɥɚ ɢ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɧɚɝɥɟɰɚ ɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɉɪɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɟɫɬɧɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɫɨɡɧɚɥɫɹ ɜ ɫɨɞɟɹɧɧɨɦ ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɟɪɚɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ 

ɄɊȺɀɂɋɈɌɈȼɕɏ ɋɨɬɨɜɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɤɪɚɠɚ ɫɚɦɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ Ɍɚɤ ɠɢɬɟɥɶ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚɯɨɞɹɫɶɩɨɡɞɧɨɧɨɱɶɸɜɪɚɣɨɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ©ɍɧɢɜɟɪɫɚɦª ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɧɚɩɚɞɟɧɢɸ ɪɚɧɟɟ ɫɭɞɢɦɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɚɱɚɥɟɟɝɨɢɡɛɢɥɢɡɚɬɟɦɨɬɨɛɪɚɥɢɫɨɬɨɜɵɣɬɟɥɟɮɨɧɦɚɪɤɢ

NJǷǹȅǪǩǺǸǷǴDZǿǮDzǺdzDZǵDZǖljǓljǐǜǎǕlj ɇɟɡɧɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɚ ɧɟ ɨɫɜɨ ɛɨɠɞɚɟɬɨɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɇɟɪɚɡɦɵɫɥɵɲɚɥɢɨɛɷɬɨɦ ɧɟ ɪɚɡ ɭɛɟɠɞɚɥɢɫɶ ɱɬɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɵɩɟɪɟɞɡɚɤɨɧɨɦ ȼ ɭɝɨɥɨɜɧɨɦ ɤɨɞɟɤɫɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɬɚɬɶɹ©ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɚɫɢɥɢɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɜɥɚɫɬɢª Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɭɞɨɦ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢɬɨɥɶɤɨɡɚɝɨɞɩɨ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɭɠɞɟɧɵ ɱɟɥɨɜɟɤ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤ ɢɡɝɨɬɨɜɢɥ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ ɤɚɫɬɟɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɨɫɢɥ ɫ ɫɨɛɨɣ ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ ɡɚɬɟɹɥ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɪɭɤɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɪɠɚɥ ɤɚɫɬɟɬ Ɉ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɫɨɨɛɳɢɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɩɨɥɢɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɢɥɢ ɡɚɞɟɪɠɚɬɶ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹ ɢ ɢɡɴɹɬɶ ɤɚɫɬɟɬ ɇɨ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶ ɨɤɚɡɚɜ ɩɪɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɩɨɥɢɰɢɢ ɧɚɧɟɫ ɭɞɚɪ ɩɨ ɥɢɰɭ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ ȼ ɯɨɞɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɱɬɨ ɢɡɴɹɬɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɫɬɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɨɪɭɠɢɟɦ ɭɞɚɪɧɨ ɪɚɡɞɪɨɛɥɹɸɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɀɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤ ɩɪɢɡɧɚɧ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɢ ɨɫɭɠɞɟɧ ɩɨ ɫɬɚɬɶɟ ɱ ɍɄɊɄ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɧɚɫɢɥɢɹɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɜɢɞɟɩɹɬɢɥɟɬɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵɜɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣɤɨɥɨɧɢɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨɪɟɠɢɦɚ ɍɪɨɠɟɧɟɰ ɀɚɤɫɵɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɨɩɶɹɧɟɧɢɹ ɫɨɡɧɚɜɚɹ ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɤɚɮɟ ɫɬɚɥ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɨɣ ɛɪɚɧɶɸ ɜ ɚɞɪɟɫ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɵɬɚɜɲɢɯɫɹ ɭɪɟɡɨɧɢɬɶ ɟɝɨ ɡɥɨɭɦɵɲɥɟɧɧɢɤ ɫɬɚɥ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɭɞɚɪɵ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦ ɫɨɪɜɚɥ ɩɨɝɨɧɵ ɫ ɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɦɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɂɡɴɹɬɚɹ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɤɚɮɟ ɞɨɩɨɥɧɢɥɚ ɜɫɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɜɢɧɚ ɡɚɞɟɪɠɚɧɧɨɝɨ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɉɨɞɫɭɞɢɦɵɣ ɛɵɥ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟɧ ɤ ɞɜɭɦ ɝɨɞɚɦɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ ɇɚ ɩɭɥɶɬ ©ª ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɫɤɚɧɞɚɥɟ ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɜɵɹɫɧɹɥ ɨɬɧɨ-

ɲɟɧɢɹɫɨɫɜɨɟɣɩɥɟɦɹɧɧɢɰɟɣ ɇɚ ɜɵɡɨɜ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɩɨɥɢɰɢɢ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥ ɞɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɧɚ ɱɬɨɫɟɦɟɣɧɵɣɞɟɛɨɲɢɪɠɟɥɚɹ ɭɤɥɨɧɢɬɶɫɹ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥ ɬɨɥɤɚɬɶ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɭɞɚɪɢɥ ɬɪɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɛɨɪɶɛɵ ɭ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɝɨ ɩɨɪɜɚɥɫɹ ɩɨ ɲɜɭ ɪɭɤɚɜ ɮɨɪɦɟɧɧɨɣ ɤɭɪɬɤɢ ɯɭɥɢɝɚɧ ɩɵɬɚɥɫɹ ɭɞɚɪɢɬɶ ɬɚɛɭɪɟɬɤɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɢɰɢɢ ɧɨ ɡɚɩɭɬɚɜɲɢɫɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɜɟɳɚɯɭɩɚɥȾɚɧɧɵɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɫɨɫɬɨɹɥ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɤɚɤ ɥɢɰɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɟɟ ɫɩɢɪɬɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ ɢ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɞɟɛɨɲɢɪɋɭɞɩɪɢɝɨɜɨɪɢɥɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɤ ɧɚɤɚɡɚɧɢɸɜɜɢɞɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵɫɪɨɤɨɦɧɚɬɪɢɝɨɞɚȺ

ɢɦɟɧɧɨɧɟɦɟɧɹɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɫ ɞɨ ɱɚɫɨɜ ɭɬɪɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɫɬɚɝɞɟ ɩɪɨɞɚɸɬɫɹɫɩɢɪɬɧɵɟɧɚɩɢɬɤɢ ɧɟ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɢ ɧɟ ɜɵɟɡɠɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚ ɀɢɬɟɥɶ ɫɟɥɚ Ɂɟɪɟɧɞɚ ɩɪɢɟɯɚɥɜɝɨɪɨɞɄɨɤɲɟɬɚɭɤɫɜɨɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ Ɋɚɫɩɢɜɚɥɢ ɫɩɢɪɬɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢɝɪɨɦɤɨɢɝɪɚɥɚɦɭɡɵɤɚ ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɱɚɫɭ ɧɨɱɢ ɠɢɥɶɰɵɞɨɦɚɩɨɡɜɨɧɢɥɢɢɜɵɡɜɚɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɇɚ ɜɵɡɨɜ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɟɯɚɥ ɚɜɬɨɩɚɬɪɭɥɶ ©Ⱥɪɦɚɧ ª ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɬɪɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɥɢɰɢɢ ɉɪɢɛɵɜ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɨɫɬɭɱɚɥɢ ɜ ɞɜɟɪɶ ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɟɫɹ ɬɚɦ ɦɭɠɱɢɧɵ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɤɪɢɤɢɜɚɥɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɫɬɚɥɢ ɠɞɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɜɟɪɶ ɨɬɤɪɵɥɚɫɶ ɢɡ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜɵɲɥɢ ɞɜɨɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɢɡɪɹɞɧɨɦ ɩɨɞɩɢɬɢɢ ɍɜɢɞɟɜ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɯɫɧɨɜɚɫɬɚɥɢɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɨɣ ɛɪɚɧɶɸɨɞɢɧɢɡɧɢɯɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɭɞɚɪɢɥɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɝɨɩɨɥɢɰɭ ɫɨɪɜɚɥ ɩɨɝɨɧɵ ɫ ɮɨɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɭɲɥɚɬɚȼɢɧɚɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵɫɪɨɤɨɦɧɚɝɨɞɚ ɏɨɱɟɬɫɹɜɟɪɢɬɶɱɬɨɝɪɚɠɞɚɧɟɧɚɤɨɧɟɰɬɨɩɨɣɦɭɬɱɬɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɧɚɫɢɥɢɹɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɦɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɪɚɟɬɫɹɡɚɤɨɧɨɦ

ȼɂȾȿɈɇȺȻɅɘȾȿɇɂə Ⱥɜɬɨɦɨɣɤɢ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɢ ɜɟɱɟɪɧɟɟɜɪɟɦɹɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɥɢɰ ɫ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɯɭɥɢɝɚɧɨɜ ȿɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɥɟɝɤɨ ɩɨɠɢɜɢɬɶɫɹ ɱɭɠɢɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɱɟɫɚɬɶ ɤɭɥɚɤɢ ɨ ɮɢɡɢɨɧɨɦɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ Ɍɚɤ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɒɟɫɬɟɪɨ ɡɥɨɭɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɡɚɛɪɟɥɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɣɤɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ⱥɭɷɡɨɜɚ Ȼɟɡɨ ɜɫɹɤɢɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɞɪɚɤɭ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɧɟɫɥɢ ɟɦɭ ɬɟɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɍɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɦɟɪ ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɞɚɥɨɫɶ ɡɚɞɟɪɠɚɬɶ ɲɟɫɬɟɪɵɯɤɨɬɨɪɵɟɫɨɡɧɚɥɢɫɶ ɜɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ Ɇɟɪɚ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ

ɉɨɱɬɢɩɨ ɏɷɦɢɧɝɭɷɸ ©ɉɪɨɳɚɣ ɨɪɭɠɢɟª ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɚ ɚɤɰɢɹ ©Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ ɫɞɚɱɚ ɨɪɭɠɢɹª Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɞɚɱɟ ɨɪɭɠɢɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɞɚɧɨ ɨɪɭɠɢɹ ɧɚɪɟɡɧɨɝɨ ɝɥɚɞɤɨɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜɫɧɚɪɹɞɤɪɭɱɧɨɦɭɝɪɚɧɚɬɨɦɟɬɭɨɛɪɟɡɚɉɨ ɜɫɟɦɜɢɞɚɦɨɪɭɠɢɹɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɨɦ ɍȼȾ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɫɞɚɧɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟɯɪɚɧɢɬɫɹɜɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɬɵɥɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ȾȼȾ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ⱥɤɰɢɹ ©Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ ɫɞɚɱɚ ɨɪɭɠɢɹª ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬɝɪɚɠɞɚɧ ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɪɭɠɢɹ ɢ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍȼȾ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɬɚɪɲɢɣ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɩɨɥɢɰɢɢ ɋɟɢɥɛɟɤ Ɉɪɚɥɨɜ ɩɨɞɦɟɬɢɥɱɬɨɩɨɫɬɚɬɶɟɍɝɨɥɨɜɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɄɢɩɨɫɬɚɬɶɟ ɄɨȺɉ ɊɄ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɚɹ ɫɞɚɱɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɯɪɚɧɹɳɟɝɨɫɹɨɪɭɠɢɹ ɢ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬ ɥɢɰɨ ɫɞɚɜɲɟɟ ɨɪɭɠɢɟ ɢ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɵɨɬɭɝɨɥɨɜɧɨɣɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ.


9

ɉɭɥɶɫɪɟɝɢɨɧɨɜ [ ȺɄɄɈɅɖɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

№ 20 26 июня 2014 года

[ ɀȺɊɄȺɂɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

ǏǛǿǽǭDZǺǻǹǽǭDZȈ ǺǭǯǻDZȀDZǭǸǵǹǵǸǸǵǻǺǻǯ

Ɂɢɦɨɣɧɚɫɬɨɥɢɡ ɬɟɩɥɢɰɵɫɜɟɠɢɣɨɝɭɪɟɰ

 ɦɥɧ ɬɟɧɝɟ ɜɵɞɟɥɟɧɨ Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦ ɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ± ɦɥɧ ɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɟɥɚɈɬɪɚɞ ɬɟɧɝɟ ɧɨɟɀɚɪɤɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ± ɌɈɈ ©ɌȺɂɊª ɢɡ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭ ɋ ɧɢɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ⱥɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ Ȼɭɥɚɤªɜɝɨɞɭɜɵɞɟɥɟɧɵ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ ɢɦɨɫɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɦɥɧɬɟɧɝɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢɡ ɋɬ ɪ ɨ ɢ ɬ ɟ ɥ ɶ ɧ ɨ ɦ ɨ ɧ ɬ ɚ ɠ ɧ ɵ ɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɟɥɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ Ɉɬɪɚɞɧɨɟªɜɪɚɡɦɟɪɟɦɥɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵɤɦɬɪɭɛɜɟɞɭɬ ɬɟɧɝɟȼɜɨɞɨɛɴɟɤɬɚɡɚɩɥɚɧɢ ɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɜɨɞɨ ɪɨɜɚɧɜɝɨɞɭ ɜɨɞɚɨɬɉȼɋɜɫɄɟɧɫɤɨɟ ɇɚ ɞɧɹɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɬɨɪɠɟ ɫɬɜɟɧɧɨɟɡɚɥɨɠɟɧɢɟɮɭɧɞɚɦɟɧ ɬɚɧɨɜɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɧɚɲɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɰɟɧɵ ɧɚ ɨɜɨɳɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢ ɬɢɹɨɜɨɳɟɜɨɞɫɬɜɚɡɚɳɢɳɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɌɈɈ ©Ɍɟɩɥɢɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (FR3URGXFWªɜȺɤɤɨɥɶɫɤɨɦɪɚɣ ɨɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɨɜɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɩɥɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤ ɫɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ  ɤɜ ɦɟɬɪɨɜ ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɢ  ɤɜ ɦɟɬɪɨɜ

[ ȺɌȻȺɋȺɊɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

ɛɭɞɭɬɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶɫɹɬɨɦɚɬɵɧɚ ɤɜɦɟɬɪɨɜ±ɨɝɭɪɰɵɧɚ ɤɜ ɦɟɬɪɨɜ ± ɪɚɫɫɚɞɚ ɨɜɨ ɳɟɣɢɡɟɥɟɧɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢ ɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɥɧ ɬɟɧɝɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɧɟɫɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɧɢɤɩɪɨɟɤɬɚ±ɦɥɧɬɟɧɝɟ ɚɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɮɢɧɚɧɫɢɪɨ ɜɚɬɶ ɜ ȺɈ ©ɄɚɡȺɝɪɨɎɢɧɚɧɫª ɩɨɪɹɞɤɚɦɥɧɬɟɧɝɟ ȼɝɨɞɡɞɟɫɶɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɨɛɪɚɬɶ ɬɨɧɧɨɝɭɪɰɨɜɬɨɧɧɵɬɨ ɦɚɬɨɜɢɦɧɨɝɨɦɧɨɝɨɡɟɥɟɧɢ ȺɫɟɥɶɄɍɋɉȺɇɈȼȺ.

Атбасар активно строится, дай Бог до зимы закончить ɋɟɣɱɚɫɜɟɞɟɬɫɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɩɨ ɫɪɭɛɤɟ ɫɜɚɣɧɵɯ ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɜɭɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɞɨɦɚɜɦɤɪɝȺɬɛɚɫɚɪɚ ɜɵɧɨɫɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯɢɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚ ɇɚ ɢɸɧɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɉɨɫɬɭɩɢɥɚ ɩɟɪɜɚɹ ɫɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɝɨ ɡɚɛɢɬɨ ɩɚɪɬɢɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟ ɫɜɚɣ ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɥɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɢ

ɉɈȾɉɂɋɄȺ ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨ

Ƚɚɡɟɬɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

1500

00

[ ɒɈɊɌȺɇȾɂɇɋɄɂɃɊȺɃɈɇ]

Ɇɥɚɞɲɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɬɞɨɯɧɭɬɫɬɚɪɲɢɟ ɩɨɪɚɛɨɬɚɸɬ

14

66905 Ƚɚɡɟɬɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

14

ɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹɜɨɜɫɟɯɨɬ ɞɟɥɟɧɢɹɯɫɜɹɡɢ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɨɥɝɨɞɚ± ɬɟɧɝɟ ɇɚɲɢɧɞɟɤɫ

66905

14

1500

ɩɥɢɬɵɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɞɥɹɬɟɯɩɨɞ ɩɨɥɶɹ ɇɚɨɛɴɟɤɬɟɪɚɛɨɬɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤȼɵɫɬɚɜɥɟɧɚɨɩɚɥɭɛɤɚ ɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɰɟɧɨɱɧɨɦɥɧɬɟɧɝɟ

00 14

ȼɫɟɝɨɜɪɚɣɨɧɟɧɚɤɨɧɟɰɭɱɟɛ ɧɨɝɨɝɨɞɚɫɩɨɤɥɚɫɫ± ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɯɜɚ ɬɢɬɶ ɪɟɛɹɬ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɞɵɯɨɦ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɦ  ɡɚɧɹɬɨɫɬɶɸ  ɞɟɬɟɣ ɉɨɪɚɣɨɧɭɛɭɞɭɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫ ɩɢɬɚ ɧɢɟɦɫɨɯɜɚɬɨɦɪɟɛɟɧɤɚɢ ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɛɟɡɩɢɬɚ ɧɢɹɞɜɚɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɥɚɝɟɪɹ ɩɪɢ ɀɨɥɵɦɛɟɬɫɤɨɦ ȾȾɌ ɢ ɒɨɪ ɬɚɧɞɢɧɫɤɨɦ ȾȾɌ ɉɪɢɲɤɨɥɶɧɵɟ ɥɚɝɟɪɹ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɛɭɞɭɬɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵɡɚɫɱɟɬɪɨɞɢ ɬɟɥɶɫɤɢɯɜɡɧɨɫɨɜɢɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ ©ȼɫɟɨɛɭɱª ɂɡ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɪɟɦɨɧɬɧɨ±ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɪɢ ɝɚɞɵ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɬɪɹɞɵ ɅɌɈ ɢ ɛɪɢɝɚɞɵɩɨɨɡɟɥɟɧɟɧɢɸɢɛɥɚɝɨɭ ɫɬɪɨɣɫɬɜɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɲɤɨɥȼɫɟ ɝɨ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɬɪɹɞɨɜ ɫ ɨɯɜɚɬɨɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹɪɟɦɨɧɬɧɨ±ɫɬɪɨ ɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɪɢɝɚɞ ɫ ɨɯɜɚɬɨɦ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɪɢɝɚɞ ɩɨ ɨɡɟɥɟ ɧɟɧɢɸ ɫ ɨɯɜɚɬɨɦ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɅɌɈɫɨɯɜɚɬɨɦɭɱɚɳɢɯɫɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹȻɟɤɬɚɭɫɤɨɣɫɪɟɞɧɟɣ

ɲɤɨɥɵ ɛɭɞɭɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɜ ɛɪɢɝɚɞɚɯɲɤɨɥɶɧɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɉɪɢɀɨɥɵɦɛɟɬɫɤɨɦɞɨɦɟɞɟɬɫɤɨ ɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɥɟɬɧɢɣɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣɥɚɝɟɪɶɜ ɫɟɡɨɧɚɀɨɥɵɦɛɟɬɫɤɨɣɋɒʋ ɢʋɄɪɭɠɤɢɩɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦɜɩɟ ɪɢɨɞɥɟɬɧɢɯɤɚɧɢɤɭɥɛɭɞɭɬɪɚɛɨ ɬɚɬɶ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɒɨɪɬɚɧɞɢɧɫɤɨɝɨ ȾȾɌɜɫɇɨɜɨɤɭɛɚɧɤɚɢɫȻɟɤɬɚɭ ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɬ ɞɵɯɚɢɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɢɡɦɟɫɬɧɨ ɝɨɛɸɞɠɟɬɚɜɵɞɟɥɟɧɨɦɥɧ ɬɵɫɬɟɧɝɟɞɥɹɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣɛɭɞɟɬɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨɩɭ ɬɟɜɨɤ ɜ ȾɈɐ ©Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬª ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɫɟ ɦɟɣɢɞɟɬɟɣɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨ ɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣ

ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª


10 № 20 26 июня 2014 года

ȼɫɜɨɛɨɞɧɭɸɦɢɧɭɬɭ

Анекдоты Ⱦɥɹ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɥɸɛɨɜɶ ɬɟɪɩɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɜɚ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɢɞɜɚɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɫɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɝ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɚɰɢɟɧɬɭ ² Ɂɭɛ ɹ ɜɚɦ ɜɵɥɟɱɢɥ ɞɜɚ ɱɚɫɚɧɟɟɲɶɬɟ ²Ⱦɚɹɩɨɫɥɟɜɚɲɢɯɰɟɧɩɨɥɝɨɞɚɝɨɥɨɞɚɬɶɛɭɞɭ ɋɢɞɢɬ ɜɨɪɨɧɚ ɧɚ ɞɟɪɟɜɟ ɫ ɫɵɪɨɦɋɡɚɞɢɩɨɞɛɟɝɚɟɬɥɢɫɚɫ ɛɢɬɨɣȻɚɰɟɣɩɨɛɚɲɤɟɏɜɚɬɚɟɬɫɵɪɢɭɛɟɝɚɟɬ ȼɨɪɨɧɚɨɱɭɯɚɜɲɢɫɶ ² ɇɢ ɮɢɝɚ ɫɟɛɟ ɛɚɫɧɸ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢ Ɉɬ ɠɟɧɳɢɧ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɩɨɥɶɡɚ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɩɨɨɛɟɳɚɸɬ ɢ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɡɭɛɵ ɩɨɱɢɳɟɧɵ ɝɥɚɞɤɨɜɵɛɪɢɬɢɫɩɢɲɶɧɚɫɜɟɠɢɯɩɪɨɫɬɵɧɹɯ ɉɥɸɫ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɢɧɨ ɲɨɤɨɥɚɞɢɮɪɭɤɬɵɇɭɢɩɨɪɹɞɨɤɜ ɞɨɦɟ ² Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ ɹ ɛɵ ɯɨɬɟɥ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬ ²Ɏɢɬɧɟɫɷɬɚɠɨɦɜɵɲɟɗɬɨ ɩɢɜɧɚɹ ²əɡɧɚɸ ɇɟ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɣɬɟɫɶ ɟɫɥɢ ɜɚɲɦɚɥɵɲɩɪɨɫɵɩɚɟɬɫɹɢɩɥɚɱɟɬɜɬɪɢɧɨɱɢɇɚɫɬɚɧɟɬɩɨɪɚ ɤɨɝɞɚɜɵɛɭɞɟɬɟɪɚɞɵɱɬɨɜɷɬɨ ɜɪɟɦɹɨɧɭɠɟɞɨɦɚ«

Ɇɭɠɢɤ ɩɨɟɯɚɥ ɜ ɩɨɟɡɞɟ ɸɠɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ² Ʉɚɤ ɜ ɜɚɝɨɧɟ ɫ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ" ² ɇɨɪɦɚɥɶɧɨ Ɏɨɪɬɨɱɤɢ ɫɧɹɬɵɫɦɚɹ ²ȼɵɩɭɬɚɟɬɟɷɬɨɫɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣɉɪɢɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɡɞɭɯ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɩɨ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭɰɢɤɥɭ ɉɪɨɜɨɞɧɢɤ ɡɚɜɨɞɢɬ ɦɭɠɢɤɚ ɤɫɟɛɟɜɤɭɩɟɛɟɪɟɬɧɟɞɨɟɞɟɧɧɵɣ ɩɨɦɢɞɨɪ ɢ ɜɵɤɢɞɵɜɚɟɬ ɜ ɮɨɪɬɨɱɤɭɂɡɫɨɫɟɞɧɟɝɨɤɭɩɟ ²«ɑɬɨɡɚɮɢɝɧɹ" ɉɪɨɜɨɞɧɢɤ ² ȼɨɬ ɜɢɞɢɬɟ Ɂɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ ɋɬɨɹɬ ɜɟɪɛɥɸɞɫɵɧ ɢ ɜɟɪɛɥɸɞɨɬɟɰ ɋɵɧ ɉɚɩɚ ɚ ɡɚɱɟɦ ɧɚɦ ɧɚ ɫɩɢɧɟɧɭɠɟɧɝɨɪɛ" Ɉɬɟɰ ȼ ɝɨɪɛɭ ɫɵɧɨɤ ɦɵ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɦ ɜɨɞɭ ɢ ɤɨɝɞɚ ɢɞɟɦɩɨɩɭɫɬɵɧɟɧɚɫɧɟɦɭɱɚɟɬɠɚɠɞɚ ɋɉɚɩɚɚɡɚɱɟɦɧɚɦɬɚɤɢɟ ɤɨɩɵɬɚ" Ɉɗɬɨɱɬɨɛɵɯɨɞɢɬɶɩɨɩɟɫɤɭɢɧɨɝɢɧɟɩɪɨɜɚɥɢɜɚɥɢɫɶ ɋȺɡɚɱɟɦɧɚɦɬɚɤɢɟɛɨɥɶɲɢɟɢɠɟɫɬɤɢɟɝɭɛɵ" Ɉ ɗɬɨ ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ ɦɨɠɧɨɛɵɥɨɟɫɬɶɤɨɥɸɱɤɢ ɋɌɨɝɞɚɩɚɩɚɨɛɴɹɫɧɢɦɧɟ ɞɥɹɱɟɝɨɧɚɦɜɟɫɶɷɬɨɬɬɸɧɢɧɝ ɜɋɚɪɚɬɨɜɫɤɨɦɡɨɨɩɚɪɤɟ"

²ɇɭɬɟɩɟɪɶɧɚɝɪɚɦɡɚɩɢɫɶ ɂɞɭɬɜɛɭɮɟɬɢɨɧɝɨɜɨɪɢɬ ² ȼɚɥɸɲɚ ɧɚɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɦɦɢɡɚɩɢɲɢɧɚɦɟɧɹ

ɫɤɢɜɚɟɬ ɛɢɥɟɬ ɧɚɭɝɚɞ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɢ ɩɨɬɨɦ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ɑɟɪɬ ɣ ɛɢɥɟɬ ɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣª ɤɥɚɞɟɬ ɟɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨ ɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɉɪɟɩɨɞ ɫɨ ɂɋɌɈɊɂɂ ɫɦɟɯɨɦ©ɇɟɬɧɟɬɤɚɤɨɣɜɵɬɹɂɁɀɂɁɇɂ ɧɭɥɢ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɢ ɨɬɜɟɱɚɣɬɟª ɢ ȿɞɟɦ ɦɵ ɫ ɞɹɞɟɣ ɜ ɦɚɲɢɧɟ ɞɨɫɬɚɟɬɢɡɜɫɟɯɛɢɥɟɬɨɜɣ ɢɨɧɦɧɟɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɛɵɥ ɭ ɧɟɝɨ ɞɪɭɝ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɇɭɜɨɬɭɧɢɯɧɚɧɨɫɭɷɤɡɚɦɟɧ ɑɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɹɹ ɞɟɜɨɱɤɚ ɤɨɚɞɪɭɝɭɫɟɪɞɧɨɭɱɢɬɥɢɲɶɨɞɢɧ ɬɨɪɭɸ ɧɚɤɚɡɚɥɚ ɟɟ ɛɚɛɭɲɤɚ ɛɢɥɟɬ±ɣ ɫɬɨɢɬ ɜ ɭɝɥɭ ɢ ɩɥɚɱɟɬ Ʉ ɧɟɣ Ⱦɪɭɡɶɹ ɧɚɞ ɧɢɦ ɫɦɟɸɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬɞɟɞɭɲɤɚɤɨɬɨɪɵɣɜɨ ɦɨɥ ɤɚɤɨɣ ɞɭɪɚɤ ɢ ɬɞ ɨɧ ɧɟ ɜɧɭɱɤɟɞɭɲɢɧɟɱɚɟɬɢɧɚɪɨɱɢɨɛɪɚɳɚɥɜɧɢɦɚɧɢɹɢɛɵɥɨɱɟɧɶ ɬɨɫɬɪɨɝɨɝɨɜɨɪɢɬ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɇɚɫɬɭɩɚɟɬ ɞɨɥɝɨ² ɑɬɨ ɛɚɛɭɲɤɚ ɨɛɢɞɟɥɚ" ɠɞɚɧɧɵɣɞɟɧɶɢɨɧɡɚɛɟɝɚɟɬɜ ɋɟɣɱɚɫ ɹ ɩɨɣɞɭ ɢ ɭɲɢ ɟɣ ɨɬɨɚɭɞɢɬɨɪɢɸɩɟɪɜɵɦ ɪɜɭ ȼɫɟɧɚɛɥɸɞɚɸɬɡɚɧɢɦɩɨɬɢɁɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɪɟɩɟɬɢɰɢɹɨɪȼɧɭɱɤɚɭɫɩɨɤɚɢɜɚɹɫɶ ɤɟɫɬɪɚ Ɉɞɢɧ ɦɭɡɵɤɚɧɬ ɝɨɜɨ- ɯɨɧɶɤɭ ɉɪɟɩɨɞ ɝɨɜɨɪɢɬ ©ɇɭ ² Ⱦɟɞɚ ɚ ɫɟɪɟɠɤɢ ɦɧɟ ɨɬɬɹɧɢɬɟ ɛɢɥɟɬª ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɵɬɚ- ɞɚɲɶ" ɪɢɬɞɪɭɝɨɦɭ


11

Ɉɬɫɟɪɞɰɚɤɫɟɪɞɰɭ

ǚǞǎǕlj

ɉɨɥɜɬɨɪɨɝɨ ɇɈɑɂ ɤɨɤ ɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ©ə ɥɸ ɛɥɸ ɬɟɛɹ Ʌɸɫɹª ± ɫɬɭɱɢɬ ɜ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɢ ɪɚɫɫɟɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɦɟɥɨɞɢɱ ɧɵɦ ɧɚɩɟɜɨɦ ©Ȼɚɪɵɧɹ ɉɨ ɱɬɚ ɩɨɠɚɥɨɜɚɥɚ ɂɡɜɨɥɶɬɟ ɩɪɨɱɟɫɬɶª Ʌɸɫɹ ɡɥɚɹ ɧɚ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɡɚ ɬɨ ɱɬɨ Ɉɧ ɧɟ ɞɚɥ ɞɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɟɣ ɩɟɪɜɵɣ ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ ɫɨɧ ɷɬɨɣ ɧɨɱɢ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜ ɨɞɢɧ ɝɥɚɡ ɱɢɬɚ ɟɬ ©ə«ª ɉɪɚɜɞɚ ɡɧɚɤɨɦɚɹ ɦɧɨɝɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹ" ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɬɪɭɞɚ ɞɨɝɚɞɚɬɶ ɫɹ ɨ ɪɟɚɤɰɢɢ Ʌɸɫɢ ɧɚ ɬɚɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ" ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧ ɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ ɢ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɫɟɦɟɣɧɵɯɩɫɢ ɯɨɥɨɝɨɜɩɨɩɪɨɛɭɟɦɧɚɛɪɨɫɚɬɶ ɫɯɟɦɭ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɫɦɫɮɥɢɪɬɚ ɉɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɡɜɨɧɤɚ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɂɡ ɷɬɨɝɨ ± ɜɵɜɨɞ ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɢɡɭɱɢɬɟ ɂɬɚɤɩɪɚɜɢɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚȿɝɨɜɤɭɫɵɩɪɢɜɵɱɤɢ ȼɋȿɇɍɀɇɈȾȿɅȺɌɖ ɪɟɠɢɦɞɧɹɢɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɠɢɡ ɧɢɗɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɚɦɫɬɚɧɟɬ ȼɈȼɊȿɆə Ʉɬɨɬɨ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɦɵɫɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɟɫɥɢ ɜɵ ɬɟɥɟɣ ɤɨɝɞɚɬɨ ɢɡɪɟɤ ©Ʌɭɱɲɟ ɦɟɱɬɚɟɬɟɨɩɟɪɟɪɚɫɬɚɧɢɢɜɢɪɬɭ ɫɥɟɝɤɚ ɧɟɞɨɝɪɟɬɶ ɫɨɛɵɬɢɟ ɧɚ ɚɥɶɧɨɝɨ ɮɥɢɪɬɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɨɬ ɨɝɧɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɟɦ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɧɨɲɟɧɢɹȾɚɢɤɪɨɦɟɬɨɝɨɤɚɤ ɟɝɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɩɟɪɟɠɚɪɟɧɧɵɦª ɩɪɢɹɬɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶɭɠɟɪɟɚɥɢɡɨ Ⱦɨɥɝɨɟɨɠɢɞɚɧɢɟɜɫɟɝɞɚɩɨɪɬɢɬ ɜɚɧɧɭɸɦɟɱɬɭɧɚɛɥɸɞɟɱɤɟɫɡɨ ɥɨɬɨɣ ɤɚɟɦɨɱɤɨɣ ɥɢɲɶ ɬɨɥɶɤɨ

ǼǭǩȀǶǷǬǷ ǚǕǚǽǴDZǹǻǩ

№ 20 26 июня 2014 года

ɧɨɫɬɶ ɢ ɟɳɟ ɪɚɡ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɇɚɭɱɢɬɟɫɶ ɱɟɬɤɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨ ɠɟɧɢɹɜɤɪɚɬɤɢɟɫɥɨɜɚɢɮɪɚɡɵ ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶɨɝɪɨɦɧɵɣɫɦɵɫɥ

ɡɚɞɭɦɚɜɠɟɥɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɥɨ ȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌɖ ©Ʌɸɫɹ Ɍɵ ɩɪɢɤɪɚɫɬɧɟɟ ɜɫɟɯ ɧɚ ɫɜɢɬɟ ȼɫɬɪɟɬɟɦɫɹɭ ɩɚɦɹɬ ɧɢɤɚɯªɆɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦɞɨɫɬɚ ɬɨɱɧɨɪɟɚɥɶɧɚɹɫɦɫɅɸɫɹɛɵɥɚ ɜ ɲɨɤɟ ɉɨɜɟɪɶɬɟ Ⱦɚ ɢ ©ɩɚ ɦɹɬɧɢɤɢª ɜɵɡɜɚɥɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɧɟ ɫ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ ɩɪɢɧɰɟɦɧɟ ɡɧɚɤɨɦɰɟɦ ɚ ɫ ɤɥɚɞɛɢɳɟɦ ɍɠ ɩɪɨɫɬɢɬɟɡɚɫɬɨɥɶɬɪɢɜɢɚɥɶɧɭɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɉɨɬɨɦɭ ± ɝɪɚɦɨɬ

ɇɚɩɢɫɚɜ ɱɬɨɬɨ ɤɪɚɫɢɜɨɟ ɧɟ ɲɥɢɬɟɱɟɪɟɡɤɚɠɞɵɟɦɢɧɭɬɵ ©ɉɨɱɟɦɭɧɟɨɬɜɟɱɚɟɲɶ"ɇɟɩɨ ɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɞɚ"ª ©Ɇɨɥɱɢɲɶ ɡɧɚɱɢɬ ɭɠɟ ɧɟ ɥɸɛɢɲɶ"ª  ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɉɨɞɨɠɞɢɬɟ ɢ ɉɪɚɜɢɥɨ ɞɚɣɬɟ ɜɪɟɦɹ Ɉɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɚɲ ɫɨɸɡɧɢɤ ɧɚ ɬɨɧɤɨɦ ɩɨ ɈɊɂȽɂɇȺɅɖɇɈɋɌɖ ȿɫɥɢ ɜɵ ɪɟɚɥɶɧɨ ɯɨɬɢɬɟ ɩɨ ɩɪɢɳɟɫɦɫɮɥɢɪɬɚ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɨɛɴɟɤɬɭ ɜɚɲɟɝɨ ɜɨ ɠɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɪɢɝɨɜɚɬɶ ɍɀȿ ɉɪɚɜɢɥɨ ɞɚɜɧɨɥɸɛɢɦɭɸɞɟɜɭɲɤɭɩɨɦɢ ɄɈɇɄɊȿɌɇɈɋɌɖ ɪɢɬɶɫɹ ɫ ɍɀȿ ɠɟɧɨɣ ɧɢɤɨɝɞɚ ɉɢɲɢɬɟɫɦɫɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɹ ɧɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɦɭɸ ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɸɬ ɤ ɞɢɚɥɨɝɭ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɦɢ ȼɦɟɫɬɨ ɛɚɧɚɥɶɧɨɝɨ ©ɉɪɢɜɟɬ ɲɟɞɟɜɪɚɦɢɢɧɬɟɪɧɟɬɚȼɫɟɫɦɫ Ʉɚɤ ɞɟɥɚ"ª ɧɚɩɢɲɢɬɟ ©ɋ ɧɚ ɫɛɨɪɧɢɤɢɞɚɜɧɨɭɠɟɩɟɪɟɩɟɬɵɢ ɲɟɣɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɜɫɬɪɟɱɢɩɪɨ ɡɚɬɚɫɤɚɧɵ ɞɨ ɞɵɪ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɬɤɭɞɚ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɲɥɨ ɱɚɫɨɜ ə ɬɚɤ ɫɨɫɤɭɱɢɥ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɜɨɡɞɵɯɚɬɟɥɶ ɧɟ ɫɹȺɬɵ"ªȿɦɤɨɢɩɪɨɫɬɨ ɨɬɩɪɚɜɢɥȼȺɒȿɃɞɚɦɟɟɳɟɞɨ ɂ ɧɚɩɨɫɥɟɞɨɤ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɜɚɫɷɬɭɠɟɫɦɫ"Ȼɭɞɶɬɟɩɪɨɫɬɵɢ ɫɦɫɮɥɢɪɬ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɥɸɫɵ ɢɫɤɪɟɧɧɵɈɧɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɨ ɢɦɢɧɭɫɵȼɩɪɨɱɟɦɤɚɤɢɥɸ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɜɫɸ ɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɨɟɞɟɥɨɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ Ɉɱɟɜɢɞɧɵɣ ɩɥɸɫ ɜɚɲɟɝɨɨɬɤɪɵɬɨɝɨɫɟɪɞɰɚ ± ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɞɭɦɚɬɶ ɬɨ ɱɬɨ ɯɨɱɟɲɶ ɫɤɚɡɚɬɶ Ɇɢɧɭɫ ± ɉɪɚɜɢɥɨ ɧɟɜɟɞɟɧɶɟɈɬɩɪɚɜɥɹɹɫɦɫɦɵ ɄɈɊɊȿɄɌɇɈɋɌɖ ɇɟ ɛɭɞɶɬɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɧɚɜɹɡ ɧɟ ɜɢɞɢɦ ɝɥɚɡ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɇɟ ɱɢɜɵ ɂ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɫɥɵɲɢɦ ɫɬɭɤ ɟɝɨ ɫɟɪɞɰɚ ɇɟ ɞɨɥɝɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɬɜɟɬɚ ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɪɟɚɥɶɧɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ ɩɨɜɨɞ ɞɥɹ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɉɨɬɨɦɭ ± ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɪɚ ɟɳɟ ɯɭɠɟ ɫɤɚɧɞɚɥɚ ȼɨɡɦɨɠ ɧɨ ɞɟɜɭɲɤɚ ɩɚɪɟɧɶ ɨɛɞɭɦɵ ɜɢɥɨ ȼ ɫɦɫɮɥɢɪɬɟ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɜɚɟɬɱɬɨɧɚɩɢɫɚɬɶɜɚɦɜɨɬɜɟɬ ɩɟɪɟɭɫɟɪɞɫɬɜɨɜɚɬɶ ɉɭɫɤɚɣ ɨɧ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɚ ɂɥɢɩɪɨɫɬɨ±ɡɚɧɹɬɚ ɬ ɉɨɬɨɦɭ ɜɵɜɨɞ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɲɢɯ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚ ɧɟɡɚɦɟɧɢɬɢɯ

ǻǮǵǼǰǶǺdzǻȍǹǮǿǸǼǰǼ« ɘɧɨɫɬɶ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɢɞɚɧɢɹ Ʉɨɝɞɚ ɱɭɜɫɬɜɚ ɩɟɪɟɩɨɥɧɹɸɬ ɞɭɲɭ ɨɧɢ ɩɨɧɟɜɨɥɟ ɜɵɩɥɟɫɤɢɜɚɸɬ ɫɹ ɧɚɪɭɠɭ ɂ ɯɨɱɟɬɫɹ ɧɚ ɡɜɚɬɶɥɸɛɢɦɭɸɧɟɨɛɵɱɧɨ ɢɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨȿɫɥɢɜɚɲɭ ɞɟɜɭɲɤɭ ɡɨɜɭɬ Ɉɥɟɣ ɧɚ ɡɨɜɢɬɟ ɟɟ Ɉɥɸɲɤɨɣ ɈɥɟɧɶɤɨɣɅɟɥɟɣȿɜɝɟɧɢ ɹɦ ɩɨɧɪɚɜɹɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɀɟɧɟɱɤɚ ɀɟɧɸɲɚ ȿɜɝɟ ɲɚ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɱɬɨɛɵ ɢɦɹ ɡɜɭɱɚ ɥɨ ɧɟɠɧɨ ɢ ɧɟ ɧɚɜɟɜɚɥɨ ɧɟ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ Ɍɚɤ ɞɟɜɭɲɤɭ ɫɨ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ ɢɦɟɧɟɦ ɉɪɚɫɤɨɜɶɹ ɧɟ ɧɚɞɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɉɚɪɚɲɟɣ ɜɟɞɶ ɜ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɟɳɢ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ Ƚɪɭɛɨɜɚɬɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɜɪɨɞɟ Ɍɚɧɸɯɢ ɀɟɧɶɤɢ Ʌɟɧɤɢ ɥɭɱ ɲɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ Ɉɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ ɞɨɣɞɭɬ ɞɥɹ ɞɟɜɭɲɟɤ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɪɧɢɢɦɟɧɭɸɬ©ɫɜɨɢɦɢɜɞɨ ɫɤɭª ɧɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɞɥɹ ɥɸɛɢ ɦɵɯ Ɇɨɠɧɨɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɱɬɨɨɛɨ ɡɧɚɱɚɟɬ ɢɦɹ ɜɚɲɟɣ ɞɟɜɭɲɤɢ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ ± ɷɬɨ ©ɠɟɦɱɭɠɢ ɧɚªɡɧɚɱɢɬɩɪɨɫɬɨɟɢɦɹɊɢɬɚ ɥɭɱɲɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɥɚɫɤɨɜɵɦ ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ ©ɀɟɦɱɭɠɢɧɤɚª Ʌɚɪɢɫɚ±ɱɚɣɤɚɩɨɷɬɨɦɭɱɚɳɟ ɧɚɡɵɜɚɣɬɟ ɫɜɨɸ ɩɨɞɪɭɝɭ ©ɑɚ ɟɱɤɨɣª ɢɥɢ ©ɉɬɟɧɱɢɤɨɦª ɨɧɚ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɷɬɨ ɨɰɟɧɢɬ ȿɫɥɢ ɞɟɜɭɲɤɟ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɫɨɛ

ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɦɹ ɤɚɠɟɬɫɹ ɫɥɢɲ ɤɨɦɩɪɨɫɬɵɦɩɨɩɪɨɛɭɣɬɟɧɚɣ ɬɢ ɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ Ɍɚɤ ɨɛɵɱɧɚɹ ɀɟɧɹ ɩɨɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢ ɛɭɞɟɬ ɡɜɭɱɚɬɶ ɤɚɤ ɗɠɟɧɢ ɚ Ʉɚɬɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬ ɫɹɜɚɧɝɥɢɱɚɧɤɭɄɢɬɬɢɁɚɨɞɧɨ ɩɨɤɚɠɟɬɟ ɢ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɹɡɵɤɚɦ ɍɡɧɚɣɬɟɤɚɤɩɨɞɧɹɬɶɞɟɜɭɲ ɤɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɭɥɵɛɤɚ ɫɧɨɜɚ ɫɢɹɥɚ ɤɚɤɫɨɥɧɵɲɤɨɄɨɬɢɤɢɪɵɛɤɢ ɢɡɚɣɤɢ«ɗɬɢɩɪɨɡɜɢɳɚɨɱɟɧɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɟɜɭɲɤɢɤɨɬɨɪɵɯɬɚɤɧɚɡɵɜɚ ɸɬ ɥɸɛɢɦɵɟ ɩɚɪɧɢ ɫɪɚɡɭ ɡɚ ɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɚ ɤɚɤɚɹ ɹ ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɫɱɟɬɭɪɵɛɤɚ"ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɭ ɟɬ ɥɢ ɨɧ ɷɬɨ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɩɭɬɚɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɚɫɫɢɹɯ" ɏɨɬɢɬɟ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɟɜɭɲɤɭ ©ɠɢɜɨɬɧɵɦª ɩɪɨɡɜɢɳɟɦ ɜɵ ɛɢɪɚɣɬɟɪɟɞɤɢɯɡɜɟɪɟɣɅɭɱɲɟ ɬɟɯ ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɞɨɛɪɵɟ ɚɫ ɫɨɰɢɚɰɢɢ ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɫɜɨɸ ɥɸ ɛɢɦɭɸ ɥɶɜɟɧɤɨɦ ɚ ɧɟ ɤɢɫɤɨɣ ɛɟɥɨɱɤɨɣɚɧɟɧɚɛɢɜɲɢɦɨɫɤɨ ɦɢɧɭ ɡɚɣɱɢɤɨɦ ɉɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚɞɟɜɭɲɤɭɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨȼɨɡ ɦɨɠɧɨ ɟɟ ɩɨɯɨɞɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɩɨɞɫɤɚɠɭɬ ɜɚɦ ɤɚɤ ɥɭɱɲɟ ɟɟ ɧɚɡɵɜɚɬɶ Ⱦɥɹ ɪɵɠɟɜɨɥɨɫɵɯ ɧɟɩɥɨɯɨɣ ɜɚ ɪɢɚɧɬ ± Ʌɢɫɢɱɤɚ ɞɥɹ ɠɝɭɱɢɯ ɛɪɸɧɟɬɨɤ±ɉɚɧɬɟɪɚ Ɇɨɠɧɨɜɫɩɨɦɧɢɬɶɢɞɟɬɫɤɢɟ ɫɤɚɡɤɢ ɩɪɢɛɚɜɢɜ ɤ Ʌɢɫɟ ɢɦɹ Ⱥɥɢɫɚ ɚ ɤ ɉɚɧɬɟɪɟ ± Ȼɚɝɢ ɪɚ ɇɚɡɵɜɚɬɶ ɥɸɛɢɦɭɸ Ɂɦɟɟɣ ɢɥɢ Ȼɟɝɟɦɨɬɢɤɨɦ ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ Ɋɢɫɤɭɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɡɜɢɳɟɄɨɡɟɥɢɥɢȽɚɞ ȼɵɧɟɨɲɢɛɟɬɟɫɶɟɫɥɢɧɚɡɨ

ɜɟɬɟɫɜɨɸɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɭɸɰɜɟ ɬɨɱɧɵɦɢɦɟɧɟɦɐɜɟɬɵɥɸɛɹɬ ɜɫɟ ɞɟɜɭɲɤɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɡɜɚɜ ɥɸɛɢɦɭɸ Ɏɢɚɥɤɨɣ Ʌɢɥɢɟɣ Ɋɨɦɚɲɤɨɣ Ʌɚɧɞɵɲɟɦ Ɉɪɯɢ ɞɟɟɣ ɜɵ ɩɨɩɚɞɟɬɟ ©ɜ ɬɨɱɤɭª Ⱦɚ ɢ ɋɨɥɧɵɲɤɨ ± ɩɭɫɬɶ ɢ ɛɚ ɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɧɨ ɞɟɜɭɲ ɤɚɦ ɨɧɨ ɨɛɵɱɧɨ ɧɪɚɜɢɬɫɹ Ɇɨɠɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟ ɛɟɫɧɵɦ ɬɟɥɚɦ ɧɚɡɜɚɜ ɫɜɨɸ ɦɢɥɭɸɅɭɧɨɣɁɜɟɡɞɨɱɤɨɣȼɟ ɧɟɪɨɣɄɫɬɚɬɢɬɚɤɢɟɥɚɫɤɨɜɵɟ ɢɦɟɧɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɞɚɜɚɥɢ ɫɜɨɢɦ ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɵɦ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟɩɨɷɬɵ ɉɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɭ ɠɟ ©Ɍɵɫɹɱɭ ɢ ɨɞɧɭ ɧɨɱɶª ɧɚɣɞɟɬɟ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ Ɍɚɦ ɟɫɬɶ ɢ ©ɥɭ

ɉɈȾɉɂɋɄȺȼɧɢɦɚɧɢɟ

ɧɨɥɢɤɚɹª ɢ ©ɫɜɟɬ ɨɱɟɣ ɦɨɢɯª ɢ©ɰɚɪɢɰɚɦɨɢɯɫɧɨɜɢɞɟɧɢɣª ȼ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ɦɢɮɨɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɢ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ Ɋɢɦɚ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɠɟɧɫɤɢɟ ɢɦɟɧɚ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɛɨɝɢɧɶ ɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɠɟɧɳɢɧ ɋɨɨɛɳɢɬɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɜɭɲɤɟ ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɚɩɨ ɦɢɧɚɟɬ ɜɚɦ Ⱥɜɪɨɪɭ ± ɛɨɝɢɧɸ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɡɚɪɢ ɢɥɢ Ⱥɮɪɨɞɢɬɭ ±ɛɨɝɢɧɸɥɸɛɜɢ ɉɥɨɯɨ ɪɚɡɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɜ ɦɢ ɮɨɥɨɝɢɢ" ɇɚɝɪɚɞɢɬɟ ɞɟɜɭɲɤɭ ©ɬɢɬɭɥɨɦªɋɞɟɥɚɣɬɟɟɟɄɨɪɨ ɥɟɜɨɣɐɚɪɟɜɧɨɣɉɪɢɧɰɟɫɫɨɣ Ƚɟɪɰɨɝɢɧɟɣ Ɇɨɠɧɨ ɪɢɫɤɧɭɬɶ ɞɚɬɶ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɟ ɉɵɲɤɚ Ȼɭɥɨɱɤɚ ɉɢɪɨɠɨɤ Ɇɨɪɤɨɜɤɚ ɉɨɧɱɢɤ Ɍɚɤɨɟ ɨɛ

ɪɚɳɟɧɢɟ ɥɭɱɲɟ ɚɞɪɟɫɨɜɚɬɶ ɞɚɦɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɦɨɪɚɱɢ ɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɦɭ ɥɢɲɧɢɯ ɤɢɥɨ ɝɪɚɦɦɨɜɢɥɸɛɹɬɫɬɨɹɬɶɭɩɥɢ ɬɵ ɇɨ ɜɨɬ ɛɢɡɧɟɫɥɟɞɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣɡɚɛɨɬɚɨɜɧɟɲɧɨɫɬɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ ɝɨɪɚɡɞɨɜɚɠɧɟɟɱɟɦɩɪɢɝɨɬɨɜ ɥɟɧɢɟ ɩɢɪɨɝɨɜ ɢ ɛɨɪɳɟɣ ɨɧɨ ɩɨɤɚɠɟɬɫɹɨɫɤɨɪɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɞɚɦɵ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɧɚɡɵ ɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɥɸɛɢɦɭɸ ɬɚɤɢɦɢ ©ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɦɢª ɢɦɟɧɚɦɢ ɠɟ ɥɚɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɟɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶ ɧɨ ɜ ɩɟɪɟɞɧɢɤɟ ɫ ɦɢɤɫɟɪɨɦ ɜ ɨɞɧɨɣ ɪɭɤɟ ɢ ɫɤɚɥɤɨɣ ɜ ɞɪɭ ɝɨɣȺɭɠɟɟɫɥɢ©ɯɨɡɹɸɲɤɨɣª ɧɚɡɜɚɥ ɡɧɚɱɢɬ ɦɟɱɬɚɟɬ ɨ ɡɚ ɛɨɬɥɢɜɨɣ ɠɟɧɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɜɹ ɳɚɬɶɩɢɪɨɝɚɦɫɬɢɪɤɟɭɛɨɪɤɟ ɍɦɧɢɰɚ ɢ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ ± ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɡɜɢɳɚ ɩɨɪɚɞɭɸɬ ɞɟɜɭɲɤɭ ɥɸɛɨɣ ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ,4 ɇɨ ɜɨɬ ©ɞɭɪɨɱɤɚª ɞɚɠɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɟɧɧɚɹɫɥɚɫɤɨɜɨɣɢɧ ɬɨɧɚɰɢɟɣ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɪɬɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȿɫɥɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜ ɨɞɢɧɫɛɨɪɧɢɤɜɫɟɜɚɪɢɚɧɬɵɧɚ ɬɟɦɭ ©ɤɚɤ ɧɚɡɜɚɬɶ ɥɸɛɢɦɭɸ ɞɟɜɭɲɤɭª ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɇɟɥɢɲɧɢɦɢ ɜ ɧɟɦɛɭɞɭɬɢɦɟɧɚɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶ ɧɵɟ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢ ɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɜɟ ɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ ɠɟɥɚɧɧɚɹ ɨɛɨ ɠɚɟɦɚɹ±ɜɨɬɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɫɬɚɜɹɬ ɟɟ ɩɨɱɭɜ ɫɬɜɨɜɚɬɶɫɟɛɹɧɚɫɬɨɹɳɟɣɤɨɪɨ ɥɟɜɨɣɜɚɲɟɝɨɫɟɪɞɰɚ

ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹɜɨɜɫɟɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɫɜɹɡɢɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɨɥɝɨɞɚ±ɬɟɧɝɟ ɇɚɲɢɧɞɟɤɫ


12 № 20 26 июня 2014 года

EXTREME

ǿȀǮǹǸ

ɋɟɝɨɞɧɹɲɧɹɹ ɪɟɚɥɶ ɧɨɫɬɶ ɞɢɤɬɭɟɬ ɫɜɨɢ ɭɫ ɥɨɜɢɹ ± ɫɬɚɪɵɟ ɞɨɦɚ ɪɚɡɜɚɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɦɨɪɚ ɠɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɧɨɝɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɩɭɫɬɟɸɬ ɢɡɡɚ ɢɯ ɧɟɧɚ ɞɨɛɧɨɫɬɢɊɚɧɨɢɥɢɩɨɡɞ ɧɨ ɧɚɲɢ ɩɨɬɨɦɤɢ ɛɭɞɭɬ ɢɡɭɱɚɬɶɧɚɫɩɨɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɥɨɦɤɚɦ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɬɭ ɪɢɡɦ ɢɦ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɦɨɠɟɬ Ʉɨɟɤɬɨɭɠɟɧɚɱɚɥɢɫɫɥɟ ɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨɧɟɧɟɫɭɬɧɢɤɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɜɵɝɨɞɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤɨɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɰɟɥɶɸɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɧɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɢ ɢɧɨ ɝɞɚ ɜɵɛɪɨɫ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɜɢɧ ɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɞɥɹɩɪɨɝɭɥɨɤ Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɪɚɡɜɚɥɢɧɚɦɢ ɜɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɪɵɲɢ ɞɨɦɨɜ ɱɬɨ ɝɨɬɨɜɹɬ ɩɨɞ ɫɧɨɫ ɞɢɝɝɟɪɵ ɛɥɭɠɞɚɸɬ ɜ ɬɟɦɧɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɯ ɢ ɤɚ ɬɚɤɨɦɛɚɯ ɉɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢ ɱɟɫɤɢɯɤɪɚɫɨɬɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɵ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ ± ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɝɨɪɨɞɚɩɪɢɡɪɚɤɢ ɢɡɚɜɨɞɫɤɢɟɡɨɧɵɈɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɚɹ ɞɨɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɪɨɦɚɧ ɬɢɤɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɩɟɪɢɨɞɵ ɭɩɚɞɤɚ ɢɥɢ ɪɚɫɰɜɟɬɚ Ɉɧɢ ɧɟ ɜɥɟɡɚɸɬ ɜ ɩɟɤɥɨ ɢ ɧɟ ɟɞɭɬ ɜ ɉɪɢɩɹɬɶ ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɡɧɨɨ ɛɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ ɢɦ ɜ ɩɨɦɨɳɶ Ɂɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɥɸɛɢɬɟɥɹɦ ©ɩɨ ɤɢɧɭɬɵɯªɦɟɫɬɢɝɨɪɨɞɨɜɨɫɨ ɛɵɟɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɧɚɲɟɣɠɟɪɟ ɚɥɶɧɨɫɬɢɜɫɟɞɟɥɚɟɬɫɹɧɚɫɜɨɣ ɫɬɪɚɯɢɪɢɫɤ Ⱥ ɪɢɫɤ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɟɥɢɤ ɋ

ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɟɱɤɨ ©ɫɬɚɥɤɟɪª ɫɬɚɥɨ ɛɨ ɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɦ ɩɨ ɨɬɧɨ ɲɟɧɢɸɤɥɸɞɹɦɩɨɥɸɛɢɜɲɢɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ Ɇɨ ɥɨɞɵɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɚɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢ ɚɥɶɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɭɢɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ ɧɵɯ ɢ ɠɢɥɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɧɟ ɩɥɨɯɭɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɣ ȼ ɧɚɲɟɦ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɬɨɠɟ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚ ɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɭɛ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ ± ɷɬɨ ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɥɸɛɢɬ ɪɢɫɤ ɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɭ Ɉɛɷɬɨɦɫɜɨɟɦɭɜɥɟɱɟɧɢɢɧɚɦ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬȾɟɧɢɫȼɟɪɟɦɶɟɜ ɍ ɬɟɛɹ Ⱦɟɧɢɫ ɨɱɟɧɶ ɧɟ ɨɛɵɱɧɨɟ ɯɨɛɛɢ ɩɨɱɟɦɭ ɬɵ ɜɵɛɪɚɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɡɚɧɹɬɢɟ" Ʌɸɞɢɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɦɧɨɝɢɦ ɧɨ ɜɫɟ ɤɚɤɬɨ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨ Ⱥ ɦɧɟ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ ɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɥɚ ɡɢɬɶ ɩɨ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɦ ɡɞɚɧɢ ɹɦ ɢ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɞɟɬɫɬɜɨ ɫɦɨɬɪɟɥ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɧɵɯ ©ɫɬɚɥɤɨɜª ɢ ɪɟɲɢɥ ɩɪɨ ɞɜɢɝɚɬɶ ɷɬɨ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ Ɍɵ ɤɚɤ ɛɭɞɬɨ ɩɨɝɪɭɠɚɟɲɶɫɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɲɶ ɩɪɟɞ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɟɛɟɷɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝ ɞɚ ɷɬɨ ɜɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɨ ɤɨɝɞɚ ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɤɢɩɟɥɚ ɠɢɡɧɶ Ɍɵ ɩɨɥɭɱɚɟɲɶ ɧɟɢɦɨ ɜɟɪɧɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɩɨɫɟ ɳɟɧɢɹɬɚɤɢɯɜɨɬɦɟɫɬ

ǮȒȞȓțȎșȖț țȜȐȩȓȕțȎȘȜȚȟȠȐȎ

ɭɛɥɢɬɟ ɢ Ⱥɤɫɢɧɶɹ Ȼɚɥɚɧɫɤɚɹ ɷɬɨ ɬɟ ɥɸɞɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠ ɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɩɨɥɧɨ ɰɟɧɧɵɣɋɬɚɥɤɇɚɦɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɛ ɫɭɠɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚ ɪɨɝɨɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹ Ʉɚɤ ɞɚɜɧɨ ɬɵ ɷɬɢɦ ɡɚɧɢ ɦɚɟɲɶɫɹ" ə ɷɬɢɦ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɨɤɨɥɨ ɩɹɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɫɪɨɤ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɇɨ ɤɚɤ ɫɬɚɥɤɟɪɵ ɧɚɲɚɤɨɦɚɧɞɚɭɠɟɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ -Ȼɵɥɢɥɢɜɬɜɨɟɣɩɪɚɤɬɢ ɤɟ ɫɦɟɲɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɛɟ ɡɚɩɨɦ ɧɢɥɢɫɶ" Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟɨɛɵɱɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɤɪɨɜɚɜɵɣ ɫɥɟɞ ɨɬ ɩɚɥɶɰɟɜ ɪɭɤ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɡɚɛɪɨ ɲɟɧɧɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɧɚɫ ɡɚɢɧɬɪɢɝɨɜɚɥɨ ɡɞɨɪɨɜɨ ɫɦɨɬɪɟɥɨɫɶ ɚ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɲɢɟɫɹ ɪɢɫɭɧɤɢ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɋɋɋɊ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɛɨɥɶ ɧɢɰɟ

 ɑɬɨ ɞɚɟɬ ɬɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɯɨɛɛɢ" Ɇɧɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜ Ɇɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɜ ɞɪɭ ɝɢɯɝɨɪɨɞɚɯɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɦɟɫɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɧɨ ɭɜɵ ɬɚɤɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɨɜɧɹɸɬɫɹ ɫ ɡɟɦɥɺɣ ɂ ɠɚɥɶɱɬɨɦɧɨɝɢɟɨɛɶɟɤɬɵɤɨ ɬɨɪɵɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ȼ ɬɜɨɟɦ ɭɜɥɟɱɟɧɢɢ ɩɪɢ ɜ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɭɞɭɬ ɫɧɟ ɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɢɫɤ ɢ ɷɤɫɬɪɟ ɫɟɧɵ ɦɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɛɟ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɑɬɨɬɵɦɨɠɟɲɶɩɨɠɟɥɚɬɶ ɫɬɪɚɲɧɨ" ɦɨɥɨɞɵɦɥɸɞɹɦɫɜɨɢɦɫɜɟɪ Ȼɵɜɚɟɬ Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚ ɫɬɧɢɤɚɦɢɡɄɨɤɲɟɬɚɭ" ɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ©ɜ ɇɭɱɬɨɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɜɫɟɦ ɪɭɤɚɯªɩɪɢɪɨɞɵɧɟɨɞɢɧɝɨɞɚ ɦɨɥɨɞɵɦɷɤɫɬɪɢɦɚɡɚɧɢɦɚɣ ɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɧɟɨɞɧɨ ɬɟɫɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɜɚɦ ɩɨ ɞɭɲɟ ɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ Ȼɵɜɚɥɨ ɞɚɠɟ ɬɚ ɩɨɥɭɱɚɣɬɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɭɞɨɜɨɥɶ ɤɨɟ ɱɬɨ ɩɨɥ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ ɧɚ ɫɬɜɢɟ ɍɱɢɬɟɫɶ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɩɨ ɱɢɧɚɥ ɨɛɜɚɥɢɜɚɬɶɫɹ ɱɟɫɬɧɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɢɭɞɚɱɚɜɫɟɝ ɝɨɜɨɪɹ ɧɟɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɨɳɭ ɞɚɛɭɞɟɬɧɚɜɚɲɟɣɫɬɨɪɨɧɟ ɳɟɧɢɹɌɚɤɫɤɚɡɚɬɶɧɟɩɨɩɪɨ ȼ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɟɳɟ ɞɨɫɬɚ ɛɭɟɲɶɧɟɩɨɣɦɟɲɶ ɬɨɱɧɨ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ȿɫɬɶɥɢɭɬɟɛɹɟɞɢɧɨɦɵɲ ɸɧɵɦɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɚɦɢ ɀɟɥɚɟɦ ɥɟɧɧɢɤɢ ɞɪɭɡɶɹ ɪɚɡɞɟɥɹɸ ɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɜɵ ɩɥɟɫɤɚ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɳɢɟɬɜɨɟɭɜɥɟɱɟɧɢɟ" Ⱦɚ ɟɫɬɶ Ƚɭɳɢɧ ȼɚɥɟɪɚ ȼɋȿȽȾȺ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨ ɗɬɨ ɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɢɦɵɟ ɆȿɊɕ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈ ɦɵɜɫɟɷɬɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢɋɚɪɚ ɋɌɂ ɇɚɬɚɥɶɹ ɇɭɚɪ Ⱥɧɞɪɟɣ ɂɥɶɧɨɜ Ⱦɦɢ ɁȺȽɈɊɈȾɄɂɇȺ. ɬɪɢɣ Ⱦɭɞɧɢɤ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ Ȼɚ


Ɇɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ

13 № 20 26 июня 2014 года

ʕ˘˓ʴȱˏ˓ʹˊʲȱˏ˭ʴʵˆȱ ˑʺȱ˕ʲ˄ʴˆˏʲ˖˪ȱ ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɫɟɦɶɹ ɢ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣɜɫɬɚɟɬɝɥɚɜɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚ±ɝɞɟ ɠɢɬɶ ɂɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢ ɚɧɬɨɜ ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ± ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ Ⱥ ɫ ɱɶɢɦɢ" ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɟɦɢ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɠɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɢɧɹɬɶɦɨɥɨ ɞɵɯɩɨɞɫɜɨɟɤɪɵɥɨɇɨɢɡɞɟɫɶɧɟ ɜɫɟɬɚɤɝɥɚɞɤɨɤɚɤɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɇɟ ɜɫɟɱɥɟɧɵɫɟɦɶɢɦɨɝɭɬɧɚɪɚɜɧɵɯ ɫɨɞɧɢɦɢɡɦɨɥɨɞɵɯɫɭɩɪɭɝɨɜɢɫ ɩɵɬɵɜɚɬɶɥɸɛɨɜɶɤɚɛɫɨɥɸɬɧɨɱɭ ɠɨɦɭɞɥɹɧɢɯɱɟɥɨɜɟɤɭ ɂɡɡɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɡɚɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɪɟɧɢɹ ɗɬɨ ɜɟɞɶ ɧɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢɧɚɜɪɟɦɹɩɨɝɨɫɬɢɬɶ ɩɪɢɟɯɚɥɢɌɚɦɫɨɱɟɪɟɞɶɸɜɬɭɚɥɟɬ ɢɥɢ ɜɚɧɧɭɸ ɦɨɠɧɨ ɤɚɤɬɨ ɩɟɪɟ ɬɟɪɩɟɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ Ⱥ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢɜɪɟɦɹɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɚɫɧɢɠɟɧɢɟɤɨɦɮɨɪɬ ɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɦɟɥ ɤɨɟ ɧɨ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɱɬɨ ɬɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɭ ɜɫɟɯ ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ɢ ɢɦɟɜɲɢɟɫɹ ɱɥɟɧɵɫɟɦɟɣɫɬɜɚɬɚɤɢɜɧɨɜɶɩɪɢ ɛɵɜɲɢɣȺɫɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɪɟɛɟɧɤɚ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬɨɛɨɫɬɪɢɬɶɫɹɟɳɟɛɨɥɶɲɟ Ʉɬɨɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɩɨɞɭɦɚ ɟɲɶ ± ɦɧɨɝɢɟ ɬɚɤ ɠɢɜɭɬ ɬɟɪɩɹɬ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɋɬɨɪɨɧɧɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɬɪɭɞɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɠɟɦɢɧɭɬɧɵɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɧɚɨɞɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟɜɨɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟ ɜɧɟ ɞɪɟɧɢɟ ɜ ɱɭɠɭɸ ɠɢɡɧɶ ɇɟɦɚɥɨ ɫɟɦɟɣ ɪɚɫɩɚɥɨɫɶ ɩɨ ɧɚɭɳɟɧɢɸ ɫɬɚɪɲɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨ ɪɵɯɧɚɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɬɨɞɟɥɚɟɬ ɫɹɧɟɬɚɤɢɷɬɨɧɟɷɬɚɤɢɥɟɧɢɜɵ ɢɫɩɹɬɞɨɥɝɨɢɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɬɨɪɱɚɬ ɢ ɥɸɛɹɬɫɹ ɲɭɦɧɨ Ɂɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨ ɞɢɦɨɜɨɜɪɟɦɹɫɴɟɯɚɬɶɧɚɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɤɚɥɸɛɹɳɢɟɪɨɞɢɬɟɥɢɧɟɨɬɤɪɵ ɥɢɧɚɜɚɫɝɥɚɡɚɜɚɲɟɣɩɨɥɨɜɢɧɤɟ ɧɟ ɭɛɟɞɢɥɢɟɟɱɬɨɜɵɟɣɧɟɩɚɪɚ ɩɨɦɚɫɫɟɮɚɤɬɨɪɨɜɗɬɨɱɚɫɬɨɩɪɨ ɢɫɯɨɞɢɬ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭ ɱɶɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɠɢɬɶɋɴɟɯɚɬɶɛɵɧɚɞɨ ɧɨɤɭɞɚ" ɋɆɂɅɈɃɊȺɃ± ɅɘȻɈɃɋȺɊȺɃ ɗɬɨɬɡɚɝɨɥɨɜɨɤɩɟɪɟɤɥɢɤɚɟɬɫɹɫ ɩɨɝɨɜɨɪɤɨɣ©ɋɦɢɥɵɦɪɚɣɢɜɲɚ ɥɚɲɟª Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɠ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟ ɚɥɶɧɵɦɡɚɩɪɨɫɚɦɦɨɥɨɞɨɣɫɟɦɶɢ ɋɤɚɠɭɬɚɤ ɒɚɥɚɲɢɯɨɪɨɲɢ Ɍɨɥɶɤɨɜɡɧɨɣɧɨɣɝɥɭɲɢ Ⱦɚɢɬɨɞɨɩɨɪɵ ȿɫɥɢɟɫɬɶɤɨɦɚɪɵ ɇɟ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɭ ɧɚɦ ɬɚɤɨɟ ɧɟɨ ɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɟɥɟɝɤɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɤɚɤ ɲɚɥɚɲ ȼɩɨɪɭ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɬɪɟɯ ɩɨɪɨɫɹɬ ɞɜɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɨɬɟɥɢ ɨɛɦɚɧɭɬɶ ɫɭɞɶɛɭ ɢ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɫɬɜɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɧɟ ɩɨ ɞɨɲɥɢ ɫɨ ɜɫɟɣ ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶɸ ɏɨɪɨɲɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɢɦɟɟɬɟ ɞɨɫɬɚ ɬɨɱɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɟɛɟɞɨɦɧɨɬɨɝɞɚɟɝɨɧɚɞɨɛɵɥɨ ɛɵ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɟɳɟ ɩɪɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ȿɳɟ ɥɭɱɲɟɢɦɟɧɟɟɯɥɨɩɨɬɧɨɤɨɝɞɚɜɵ ɨɛɥɚɞɚɟɬɟɫɭɦɦɚɦɢɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟ ɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɠɢɥɶɹɞɨɦɚɢɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵɌɨɝɞɚɜɨɩɪɨɫɫɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɧɹɫɧɹɬ ȼ ɧɟɞɚɥɟɤɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɬɨɠɟ ɜɫɬɚɜɚɥ ɠɢɥɢɳɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɉɥɨ

ǗNJǤǛ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɛɪɚɥɢ ɫ ɧɢɯ ɡɚ ɷɬɨ ɩɥɚɬɭ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɭɫɥɨ ɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬ ɫɬɜɢɢɫɨɧɨɣɂɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹɬɚ ɤɢɟ ɞɨɦɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɭ ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɧɢɤɚɦɢ ɠɢɥɶɹ ɢ ɫɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɜ

ɳɚɞɶ ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɛɵɥɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɚɥɚ ɱɚɫɬɨ ɜ ɨɞɧɨɤɨɦ ɧɚɬɧɨɣ ɢɥɢ ɞɜɭɲɤɟ ɸɬɢɥɢɫɶ ɩɨ ɩɹɬɶɢɛɨɥɟɟɱɟɥɨɜɟɤɚɪɚɫɲɢɪɟ ɧɢɟɫɜɟɬɢɥɨɧɟɜɫɟɦɇɚɫɱɟɬɫɴɟɦ ɧɵɯɤɜɚɪɬɢɪɛɵɥɨɫɨɜɫɟɦɧɟɬɚɤ ɤɚɤ ɫɟɣɱɚɫ Ɇɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɧɹɬɶ ɤɨɦɧɚɬɭ ɭ ɯɨɡɹɟɜ ɢɥɢ ɜɪɟɦɹɧɤɭ Ɇɨɣɫɬɚɪɲɢɣɛɪɚɬɫɧɢɦɚɥɬɚɤɭɸ ɫɚɪɚɸɲɤɭ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɦɟɬɪɨɜ ɞɟ ɜɹɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɞɨɦɟ ɩɨ ɭɥ Ɇɚɹ ɤɨɜɫɤɨɝɨɜɁɚɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦɩɨɫɟɥɤɟ ɢɥɢ©ɒɚɧɯɚɟªəɤɨɝɞɚɠɟɧɢɥɫɹ ɩɨɫɟɥɢɥɫɹɜɨɜɪɟɦɹɧɤɟɜɍɳɟɥɶɟ Ɍɚɦɦɵɞɨɫɜɚɞɶɛɵɫɞɟɥɚɥɢɫɧɟ ɜɟɫɬɨɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɟɪɟɫɬɥɚɥɢ ɩɨɥ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɥɢ ɩɨɛɟɥɢɥɢ Ⱦɚ ɜɫɟ ɡɪɹɋɬɪɨɟɧɢɟɛɵɥɨɛɟɡɮɭɧɞɚɦɟɧ ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɝɨɪɤɟ ɞɚ ɢ ɬɟɩɥɨ ɢɡɡɚ ɧɟɜɟɪɧɨ ɫɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɵɦɨɯɨɞɚ ɦɢɝɨɦ ɭɥɟɬɚɥɨ ɜ ɬɪɭɛɭ ɉɨɦɭɱɢ ɥɢɫɶɢɫɴɟɯɚɥɢ Ɇɧɨɝɢɟɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɧɚɤɨɦɧɚ ɬɭɜɨɛɳɟɠɢɬɢɟɢɭɤɨɝɨɬɨɷɬɨɩɨ ɥɭɱɚɥɨɫɶɌɚɤɢɠɢɥɢɭɠɟɢɞɟɬɢɭ ɛɟɞɨɥɚɝɩɨɜɡɪɨɫɥɟɥɢɤɨɝɞɚɭɞɚɜɚ ɥɨɫɶɩɟɪɟɟɯɚɬɶɜɞɨɫɬɚɜɲɭɸɫɹɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢɤɜɚɪɬɢɪɭ ɆɧɟɫɱɢɬɚɸɩɨɜɟɡɥɨȼɄɨɤɲɟ ɬɚɭɧɚɱɚɥɨɫɶɚɤɬɢɜɧɨɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©ɀɢɥɶɟª ȼɨɬɩɨɧɟɣɭɠɟɧɚɫɟɞɶɦɨɣɝɨɞɩɨ ɫɥɟ ɫɜɚɞɶɛɵ ɦɧɟ ɞɨɫɬɚɥɚɫɶ ɞɜɭɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚ ȿɳɟ ɥɸɞɢ ɦɨɝɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɇɨ ɷɬɨ ɡɚɛɨɥɶɲɢɟɞɟɧɶɝɢɢɩɨɬɚɤɨɦɭɠɟ ɛɥɚɬɭ ©ɀɂɌɖɋɌȺɅɈɅɍɑɒȿ ɀɂɌɖɋɌȺɅɈȼȿɋȿɅȿȿª ɇɭ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɯɨɯɨɱɟɲɶɫɹ ɤɚɤ ɜɟɫɟɥɨɈɫɨɛɟɧɧɨɬɟɦɭɤɨɝɨɞɟɧɟɝ ɤɨɬɧɚɩɥɚɤɚɥɄɚɤɫɜɢɬɶɫɟɦɟɣɧɨɟ ɝɧɟɡɞɨɨɧɢɞɚɠɟɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ȼɨɬ ɢ ɧɟ ɬɨɪɨɩɹɬɫɹ ɨɛɪɟɦɟɧɹɬɶ ɫɟɛɹ ɭɡɚɦɢ ɛɪɚɤɚ ɚ ɠɢɜɭɬ ɜ ɫɜɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ Ɍɚɤ ɭɞɨɛɧɟɟ ɞɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɧɚɷɬɨɤɚɤɬɨɯɜɚɬɚɟɬɇɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɬɚɤɢ ɢɞɭɬ ɞɚɥɶɲɟ ɢ ɫɧɢɦɚɸɬ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɋɟɣɱɚɫ ɩɚ ɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ Ɇɚɫɫɚ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢɡɴɹɬɚ ɢɡ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɩɨɞ ɨɮɢɫɵ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɚɩɬɟɤɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ ɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹɫɞɚɱɢɟɫɬɶɇɨɜɫɟɨɧɢɜɱɚɫɬ ɧɵɯ ɪɭɤɚɯ ɢ ɡɚ ɧɢɯ ɩɥɚɬɭ ɛɟɪɭɬ ɧɟɦɚɥɭɸɩɥɸɫɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɭɫ ɥɭɝɢȼɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɞɨɯɨɞɚɦ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɟɦɶɢ ± ɷɬɨ ɜɟɫɶɦɚɡɚɦɟɬɧɨɟɨɬɱɢɫɥɟɧɢɟɢɡɟɟ ɛɸɞɠɟɬɚȺɟɫɥɢɪɨɞɢɥɫɹɪɟɛɟɧɨɤ ɬɨɧɚɨɞɧɨɝɨɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɥɨɠɢɬ ɫɹɨɝɪɨɦɧɚɹɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ

ȼɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨ ɝɪɚɦɦɚ ©Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɠɢɥɶɟª ȼ ɟɟ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪ ɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ ɝɞɟ ɱɚɫɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫɞɚɟɬɫɹɜɚɪɟɧɞɭɦɨɥɨɞɵɦɫɟɦɶɹɦ ɢɩɪɨɱɢɦɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹɫɬɨɹɳɢɦ ɜɨɱɟɪɟɞɢɧɚɠɢɥɶɟɗɬɨɨɱɟɧɶɯɨ ɪɨɲɨɬɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɤɭɩ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ Ⱦɟɧɶɝɢ ɡɚ ɫɴɟɦ ɩɥɚɬɹɬɫɹɧɟɜɩɭɫɬɨɬɭɧɟɱɭɠɨɦɭ ɞɹɞɟɚɢɞɭɬɜɡɚɱɟɬɫɬɨɢɦɨɫɬɢɠɢ ɥɶɹ ɇɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɥɢɷɬɨɝɨ"ɂɦɨɠ ɧɨɥɢɨɯɜɚɬɢɬɶɜɫɟɯɠɟɥɚɸɳɢɯ"ɂ ɜɤɚɤɢɟɫɪɨɤɢɷɬɨɜɫɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬ

ɫɹɜɟɞɶɧɨɜɵɟɫɟɦɶɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ Ⱥ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɪɚɫɩɚ ɞɚɸɬɫɹɬɨɜɟɞɶɧɟɧɚɭɥɢɰɭɢɞɬɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɜɲɢɦɫɹɜɛɪɚɤɟɥɸɞɹɦ ɊɕȻȺɂɓȿɌȽȾȿȽɅɍȻɀȿ ȺɑȿɅɈȼȿɄȽȾȿɅɍɑɒȿ Ⱥ ɤɚɤ ɛɵɬɶ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɥɢɫɟɛɟɪɚɛɨɬɭɜɞɪɭɝɨɦɝɨɪɨ ɞɟɍɧɚɫɫɟɝɨɞɧɹɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɱɢɫ ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɬɚɦɝɞɟɟɦɭɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢɬɚɤɭɸɢ ɫɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɝɨɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢ Ɍɚɤɱɬɨɢɯɫɟɦɶɹɦɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨ ɠɢɬɶɜɩɥɚɧɟɠɢɥɶɹ" ɉɪɢɦɟɪɵɪɵɧɤɚɚɪɟɧɞɧɨɝɨɠɢ ɥɶɹɢɦɟɸɬɞɚɥɟɤɢɟɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢɤɚɤɜɰɚɪɫɤɨɣɊɨɫɫɢɢɬɚɤ ɢ ɜ ɋɬɚɪɨɦ ɢ ɇɨɜɨɦ ɋɜɟɬɟ ɋɭ ɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɯɨɡɹɟɜɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɞɚɜɚɥɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɠɢɥɶɰɚɦ ɧɚ

ɞɨɦɨɜªɪɚɡɥɢɱɧɨɣɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɢɠɢɥɨɣɮɨɧɞ ɢɪɟɲɢɬɩɪɨɛɥɟɦɭɦɨɥɨɞɵɯɫɟɦɟɣ ɚɬɚɤɠɟɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɬɪɭɞɨɜɵɯɦɢ ɝɪɚɧɬɨɜ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚ ɷɬɨ ɩɥɚɬɭɆɵɫɟɝɨɞɧɹɧɟɨɱɟɧɶɥɸɛɢɦ ɫɬɚɜɢɬɶɫɟɛɟɜɩɪɢɦɟɪɋɒȺɧɨɜ ɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ ɥɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɟɫɬɶɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɡɟɪɧɨ ȼ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ Ⱦɨɥɹɠɢɥɨɝɨɮɨɧɞɚ ɫɬɪɚɧɚɯ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ȼɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɚɯ ɋɬɪɚɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɚɪɟɧɞɵ ȼ ɟ ɥ ɢ ɤɨ ɛ ɪ ɢ ɬ ɚ ɧ ɢ ɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ  ɋɒȺɄɚɧɚɞɚ ɜɫɢɥɭ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ  ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢ Ȼɪɚɡɢɥɢɹ  ɰɢɢɢɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɫɨ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ  ɯɪɚɧɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ Ʉɚɧɚɞɚ  ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭ Ʉɢɬɚɣ  ɞɚɪɫɬɜɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɡɚ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ  ɋɒȺ  ɛɨɬɭ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɍɤɪɚɢɧɚ  ɠɢɥɶɟɦ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɑɟɯɢɹ  ɫɥɨɟɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɰɢɚɥɶ ɚɪɟɧɞɭ ɧɵɟɤɜɚɪɬɢɪɵɛɟɡɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵ Ⱦɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɨɬɧɨ ɋɒȺ ɫɞɨɬɚɰɢɟɣɧɚɨɩɥɚɬɭɤɨɦ ɲɟɧɢɟɜɰɟɥɨɦɩɨɫɬɪɚɧɟɨɞɧɚɤɨ ɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ ɋɒȺɄɚɧɚɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɥɢɫɩɨɫɨɛɢɟɦɧɚɨɩɥɚɬɭɚɪɟɧɞɵ ɱɬɨɜɫɬɨɥɢɰɚɯɤɭɪɨɪɬɧɵɯɢɧɞɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ ȼ ɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɫɟɦɶɹɩɨɤɢɞɚɟɬɤɚɬɟ ɞɨɥɹɠɢɥɨɝɨɮɨɧɞɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɝɨɪɢɸ©ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯªɨɧɚɥɢɲɚ ɜ ɚɪɟɧɞɟ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨ ɟɬɫɹ ɞɨɬɚɰɢɢ ɚ ɩɨɞɱɚɫ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɤɚɡɚɬɟɥɶɩɨɫɬɪɚɧɟɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪ ɚɪɟɧɞɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɤɭɞɚ ɜɴɟɡɠɚ ɜ ɇɶɸɃɨɪɤɟ ɜ ɝɨɞɭ ɬɨɥɶɤɨ ɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɟɦɶɹ ɨɫɬɪɨ ɧɭɠ ɝɨɪɨɠɚɧ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɜ ɫɨɛ ɞɚɸɳɢɯɫɹ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɬɜɟɧɧɨɦɠɢɥɶɟɜɅɨɧɞɨɧɟ ɫɜɨɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɆɨɧɪɟɚɥɟ± ɛɵɜɲɢɟ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ȼ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢɦɟɸɳɢɯ ɛɨɥɟɟ ɠɢɥɶɹɫɚɦɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɛɵɫɬɪɟɟɩɟ ɪɚɡɜɢɬɵɣ ɪɵɧɨɤ ɠɢɥɶɹ ɦɢɧɢ ɪɟɛɪɚɬɶɫɹɜɪɚɣɨɧɢɥɢɠɢɥɨɣɞɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɢɯɧɨɜɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɬɭɫɭ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɞɨɯɨɞɵ ɬɚɦ ɧɟ ɫɪɚɜ ɧɢɬɶɫɧɚɲɢɦɢɧɨɩɪɢɦɟɪɩɥɚɬɵ ɡɚɫɴɟɦɧɨɟɧɟɫɚɦɨɟɯɭɞɲɟɟɠɢ ɥɶɟɜɫɟɬɚɤɢɩɪɢɜɟɞɭ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɫɬɭɩ ɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɜɥɚɫɬɢ ɇɶɸɃɨɪɤɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɡɟɦɥɸ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢ ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɤɪɵɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɨɪɬɨɜɵɯ ɫɨɨɪɭ ɠɟɧɢɣ ɢɫɨɡɞɚɸɬɦɟɯɚɧɢɡɦɵɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨ ɪɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɠɢɥɶɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɜɥɚɫɬɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɚ ɬɢɬɶ ɦɥɧ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɡɟɦɥɢ ɢ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɪɭɤɚɯ ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɷɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɨ ɜɚɧɵ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɨɤɨɥɨ ɬɵɫɹɱɤɜɚɪɬɢɪɛɭɞɟɬɩɪɨɞɚɧɨ ɱɚɫɬɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɢɥɢ ɧɟɩɨ ɦɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭ ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɫɟɦɶɹɦ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɪɟɧɞɵ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɢɤɢ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɛɨɞ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɭɞɟɬ ɫɭɛɫɢɞɢ ɧɨɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɪɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɉɫɨɛɵɟ ɧɚɞɟɠɞɵ ɦɷɪ ɇɶɸ ɞɨɥɹɠɢɥɨɝɨɮɨɧɞɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ Ƀɨɪɤɚ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ ɜɚɪɟɧɞɟɜɵɲɟ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣɩɨɥɨɫɵɄɜɢɧɫɚɇɚ ȼ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɞɤɢɣ ɚɤɪɚɯɨɧɧɚɦɟɪɟɧɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬɶ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧ ɪɟɲɢɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɜɨɟ ɫɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɡ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɟɥɨɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɥɟɬ ɠɢɥɢɳɧɵɣ Ⱦɥɹɭɞɨɛɫɬɜɚɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɬɟɪɦɢɧ©ɞɨɯɨɞɧɵɣɞɨɦªɱɬɨɩɪɚɤ ɉɹɬɶ ɬɵɫɹɱ ɤɜɚɪɬɢɪ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦ ɬɢɤɨɜɚɥɨɫɶɜɊɨɫɫɢɢɈɧɞɟɣɫɬɜɢ ɩɥɟɤɫɚɛɭɞɭɬɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹ ɬɟɥɶɧɨɞɨɯɨɞɧɵɣɧɨ©ɨɬɨɛɴɸɬɫɹª ɫɟɦɟɣɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɨɬɞɨ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟ ɫɤɨɪɨ ɍ ɧɚɫ ɠɟ ɧɟ ɬɵɫɹɱɞɨɥɥɚɪɨɜɜɝɨɞɚɫɬɨɢ ɝɥɚɫɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɬɨɬ ɦɨɫɬɶɚɪɟɧɞɵɛɭɞɟɬɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹɜ ɛɢɡɧɟɫɤɨɬɨɪɵɣɨɤɭɩɢɥɫɹɡɚɝɨɞ ɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɞɨɬɵɫɹɱ ɉɨɬɨɦɭɢɡɚɜɟɥɹɷɬɨɬɪɚɡɝɨɜɨɪ ɞɨɥɥɚɪɨɜɜɦɟɫɹɰ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɦɚɫɫɭ ɉɨɯɨɠɟɧɚɧɚɲɢɩɥɚɧɵɩɨɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɬɪɨɣɤɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ Ʉɨɩɵ ɧɨ ɱɚɫɬɨɩɨɥɭɱɚɹɥɢɲɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟ ɨɰɟɧɢɬɟ ɪɨɥɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ ɧɢɟɨɬɬɚɤɢɯɡɚɬɪɚɬɁɞɟɫɶɠɟɜɥɨ Ɋɟɱɶɬɨɨɛɷɬɨɦ ɠɢɜɲɢɫɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ©ɞɨɯɨɞɧɵɯ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ


14 № 20 26 июня 2014 года

Ʉɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ

Как поднять себе настроение Ȼɵɜɚɥɨ ɥɢ ɫ ɜɚɦɢ ɬɚɤɨɟ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɧɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ Ʉɨɝɞɚ ɩɥɚɧɵ ɪɭɲɚɬɫɹ ɑɬɨɞɟɥɚɬɶɢɤɚɤɩɨɞɧɹɬɶɫɟɛɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ" ȼɨɬ ɜɵ ɫ ɫɟɦɶɟɣ ɰɟɥɵɣ ɝɨɞ ɠɞɚɥɢɨɬɩɭɫɤɚɇɚɤɨɧɟɰɫɨɛɪɚ ɥɢɫɶɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɨɡɟɪɨɉɪɢ ɟɯɚɥɢ ɧɚ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɨɬɞɵɯɚ ɢ« ɞɨɠɞɶ Ⱥ ɜɟɞɶ ɜɵ ɫɨɛɪɚɥɢ ɞɟɬɟɣ ɐɟɥɵɣ ɝɨɞ ɪɚ ɛɨɬɚɥɢ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɧɟɤɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶɩɨɢɝɪɚɬɶɫɞɟɬɶɦɢ ɋɬɨɥɶɤɨ ɢɝɪ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɢ ɱɬɨɛɵ ɜɚɲɢ ɞɟɬɢ ɜɫɩɨɦɧɢɥɢ ɤɚɤɫɜɚɦɢɜɟɫɟɥɨɢɤɚɤɨɧɢɜɚɫ ɥɸɛɹɬ ȼɵ ɤɭɩɢɥɢ ɧɚɞɭɜɧɨɣ ɦɚɬɪɚɫ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɞɟɬɹɦ ɜɡɹɥɢ ɫɦɟɲɧɵɟɦɹɱɢɤɢɤɪɭɝɢɌɨɱɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɇɨ ɬɭɬɞɨɠɞɶɈɛɢɞɧɨ ɂɥɢɜɵɟɞɟɬɟɧɚɜɚɠɧɭɸɞɥɹ ɜɚɫɜɫɬɪɟɱɭɛɵɬɶɦɨɠɟɬɧɚɫɜɢ ɞɚɧɢɟ ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶ ɧɨɟɜɵɜɩɪɟɞɜɤɭɲɟɧɢɢɇɨɬɭɬ ɜɚɫɩɨɞɪɟɡɚɟɬɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɵɣɜɨ ɞɢɥɚ ɢ ɱɬɨ ɟɳɟ ɯɭɠɟ ɡɚɞɟɜɚɟɬ ɜɚɲɭ ɦɚɲɢɧɭ ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɭɠɟɨɦɚɲɢɧɟɬɨɱɧɨɢɫ ɩɨɪɱɟɧɨɍɠɚɫɧɨ Ⱥ ɜɨɬ ɟɳɟ ȼɵ ɜɫɸ ɧɨɱɶ ɪɚ ɛɨɬɚɥɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɇɟɫɩɚɥɢ

ɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ Ⱥ ɩɪɢɞɹ ɧɚ ɪɚɛɨ ɬɭ ɜɵ ɜɵɹɫɧɹɟɬɟ ɱɬɨ ɜɚɲɟɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɷɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɨɧ ɬɨɠɟ ɧɨ ɱɶɸ ɫɱɢɬɚɥ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɷɬɨɟɦɭɧɟɜɵɝɨɞɧɨɢɜɨɨɛɳɟɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɚ ɜɚɦ ɫɨɨɛɳɢɥ ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɱɢɬɚɥ ɧɭɠɧɵɦ ɇɨ ɜɵ ɜɟɞɶ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ȼɵ ɜɥɨɠɢɥɢ ɞɭɲɭ ɉɨɫɥɟ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɨɩɭɫɤɚ ɸɬɫɹɪɭɤɢȾɨɫɚɞɧɨ ɂɬɚɤ ɜɚɦ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɫɟɝɨ ɬɪɢ ɲɚɝɚ ɉɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɱɬɨɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɷɬɨɱɬɨɜɫɟ ɠɢɜɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɵ Ⱦɚ ɞɚ Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɜɚɲɭ ɦɚɲɢɧɭ ɩɨɜɪɟɞɢɥɢ ȿɫɥɢɜɫɟɢɞɟɬɧɟɬɚɤȾɚɠɟɟɫɥɢ ɜɵ ɧɚɯɨɞɢɬɟɫɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢ ɭɜɨɥɶ ɧɟɧɢɹ ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ±ɷɬɨɬɨɱɬɨɜɫɟɠɢɜɵ ɢɡɞɨɪɨɜɵ Ⱥɬɟɩɟɪɶɜɚɲɦɨɡɝɧɚɱɧɟɬɪɚ ɛɨɬɚɬɶɜɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɪɟɠɢɦɟ ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɝ ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɡɚ ɱɟɦɜɨɨɛɳɟɜɵɷɬɨɞɟɥɚɟɬɟ" ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɧɚ ɨɬɞɵɯ Ʉɚɤɚɹ ɛɵɥɚ ɜɚɲɚ ɰɟɥɶ ɨɬɞɵɯɚ" ɇɚɜɟɪɧɨɟ ɜɚɲɚ ɰɟɥɶ ± ɩɪɨɜɟ ɫɬɢɜɪɟɦɹɫɫɟɦɶɟɣ ȿɫɥɢ ɜɵ ɫɩɟɲɢɥɢ ɧɚ ɫɜɢɞɚ

ǙǮȀȅǹǮǪǮǶdzǩDZ ǛǎǔǎNjǑǐǗǙ

ɧɢɟ"Ɉɱɟɦɬɭɬɝɨɜɨɪɢɬɶ"

ȿɫɥɢ ɜɚɲ ɛɨɫɫ ɫɧɨɜɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɜɚɲɭ ɪɚɛɨɬɭ ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ± ɷɬɨ ɬɨ ɱɬɨ ɜɵ ɧɚɛɢɪɚɟɬɟ ɨɩɵɬ ɢ ɭɱɢɬɟɫɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɚɷɬɨɛɭɞɭɳɟɟɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɇɭ ɚ ɟɫɥɢ ɧɟɬ ɬɨɝɞɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ Ɍɪɟɬɢɣ ɲɚɝ ɂɳɢɬɟ ɚɥɶɬɟɪ ɧɚɬɢɜɭ ȼɵ ɧɚ ɨɡɟɪɟ ɇɭ ɪɚɡ ɭɠ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɩɪɨɦɨɤɥɢ ɜɵ ɠɟ ɯɨɬɟ

ɥɢ ɩɨɩɥɚɜɚɬɶ ɜ ɨɡɟɪɟ ± ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɦɨɤɪɵɦɢ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨ ɜɨɪɹɬɱɬɨɜɞɨɠɞɶɜɨɞɚɜɨɡɟɪɟ ɬɟɩɥɟɟ ɉɨɩɪɵɝɚɣɬɟ ɩɨɛɪɵɡ ɝɚɣɬɟɫɶɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚȺɩɨɬɨɦ ɫɩɪɹɱɶɬɟɫɶ ɨɬ ɞɨɠɞɹ ɧɚɫɭɯɨ ɜɵɬɪɢɬɟɫɶ ɢ ɱɬɨɛɵ ɫɨɝɪɟɬɶɫɹ ɩɪɢɠɦɢɬɟɫɶɞɪɭɝɤɞɪɭɝɭɛɥɢɡ ɤɨɛɥɢɡɤɨ ȿɳɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɝɨ ɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɨɞɧɨ ɨɛɴɹɬɶɟ ɥɭɱɲɟ ɬɵɫɹɱɢɫɥɨɜ ȼɵ ɭ ɫɜɨɟɣ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɣ ɦɚɲɢɧɵ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɩɪɟɠɞɟ

ɧɭɠɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɫɥɭɱɚɣɇɨɩɨɦɧɢɬɟɜɚɲɚɜɚɠ ɧɟɣɲɚɹɰɟɥɶ±ɫɜɢɞɚɧɢɟɆɨɠɟɬ ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɞɪɭɝɚ ɚ ɦɨɠɟɬ ɤɭ ɩɢɬɶ ɲɚɦɩɚɧɫɤɨɟ ɞɨɫɬɚɬɶ ɛɨ ɤɚɥɵɩɨɡɜɨɧɢɬɶɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɧɚ ɩɢɤɧɢɤɱɬɨɭɝɨɞɧɨɏɨɬɶɩɨɬɟ ɥɟɮɨɧɭɩɪɢɡɧɚɜɚɣɬɟɫɶɜɥɸɛɜɢ ɧɨɩɨɦɧɢɬɟɨɝɥɚɜɧɨɦɞɥɹɜɚɫ ȼɵ ɫɬɨɢɬɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜ ɪɭ ɤɚɯ ɧɨ ɜɚɦ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɝɪɨɡɢɬ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ȼɨɨɛɳɟɬɨ ± ɷɬɨ ɜɚɲ ɲɚɧɫ ɲɢɤɚɪɧɨɟ ɩɨɪɬɮɨ ɥɢɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɟɝɨɩɨɦɨɝɭɬ ɫɨɰɫɟɬɢ ɂɳɢɬɟȾɭɦɚɣɬɟ Ʉɚɤɧɢɫɬɪɚɧɧɨɧɨɠɢɡɧɶɬɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧɚ Ɂɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɨɬɞɵɯ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɛɵɥ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɨɛɵɱɧɵɣ ɉɨɫɥɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɩɟɪɟɞ ɫɜɢɞɚɧɢɟɦ ɩɨɬɨɦ ɟɳɟ ɞɨɥɝɨ ɨɬɰɵ ɪɚɫɫɤɚ ɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢɦ ɞɟɬɹɦ ɢ ɜɧɭɤɚɦ ɨɫɜɨɟɦɩɨɞɜɢɝɟɂɱɬɨɛɥɚɝɨɞɚ ɪɹ ɧɟɭɦɟɯɟ ɛɨɫɫɭ ɜɵ ɨɬɤɪɵɥɢ ɫɜɨɣɛɢɡɧɟɫ ɇɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯɫɥɭɱɚɹɯɱɬɨɜɵɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɧɚɫɬɪɨɟ ɧɢɢɧɟɫɦɨɬɪɹɧɢɧɚɱɬɨ ɍɥɵɛɨɤȼɚɦ ɎɚɪɢɞɚȺɅɂɆɈȼȺ

ǎDzǽDzǰǵǴǭǮǻǽ ǼȀǾǿȉǷǽǭǾȀDzǿǾȌ ɍɜɢɞɟɥ ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɡɚɛɨɪɟ ɧɚ ɞɚɱɚɯ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɟɳɟ ɢ ɟɳɟ ɑɬɨ ɡɚ ɧɚɩɚɫɬɶ" Ɂɚɱɟɦ ɨɧɢ ɜɵɜɟɲɢ ɜɚɸɬɫɹ" ɉɪɢɦɟɬɢɥ ɯɨɡɹɢɧɚ ɩɟɪɟɤɚɩɵɜɚɸɳɟɝɨ ɨɝɨɪɨɞ ɩɨɞɨɲɟɥ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɨ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɦɨɞɚɯ ɧɚ ɡɟɪɟɧɞɢɧ ɫɤɢɯɞɚɱɚɯɌɨɬɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɪɚɡɨɝɧɭɥɫɹ ɧɚɪɢɫɨɜɚɥ ɞɪɭɠɟ ɥɸɛɧɭɸɭɥɵɛɤɭɧɚɥɢɰɟ

ɇɟɞɚɜɧɨɫɨɨɛɳɢɥɢɨɪɟɡɭɥɶ ɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɱɟɧɵɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɭɱɚɥɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɞɟɬɟɣȼɨɜɫɟɣɝɪɭɩ ɩɟɪɟɛɹɬɤɨɬɨɪɵɟɫɢɞɟɥɢɞɨɦɚ ɢɭɱɢɥɢɭɪɨɤɢɢɥɢɫɧɢɦɢɡɚ ɧɢɦɚɥɢɫɶɪɨɞɢɬɟɥɢɨɬɦɟɱɟɧɨ ɱɬɨɛɭɛɧɹɳɢɣɧɚɡɚɞɧɟɦɮɨɧɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɫɚɦɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɡɚɥɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɱɢ ɪɟɛɟɧɤɚ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɤɨ ɬɨɪɚɹɜɪɨɞɟɢɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚ ɟɬɫɹɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɚɤɬɨɦɭɠɟɬɨɪɦɨɡɢɬɪɚɛɨɬɭ ɰɟɧɬɪɨɜ ɦɨɡɝɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟ ɱɚɸɬɡɚɪɟɱɶ Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵ ɜɨɞɵ ɜɵɤɥɸɱɚɟɦ ɬɟɥɢɤɢ Ⱥ ɜɟɞɶɜɧɚɲɢɯɫɟɦɶɹɯɡɚɱɚɫɬɭɸ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɦɨɫɬɢɬɫɹ ɩɨɛɥɢɠɟ ɤ ɝɨɥɭɛɨɦɭ ɷɤɪɚɧɭ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɧɢɤɚɤ ɧɚ ɷɬɨ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɂ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɞɟɬɫɤɚɹ ɚɜɧɟɣɧɟɪɟɞɨɤɫɨɛ ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɲɤɨɥɶ ɧɢɤɜɤɥɸɱɚɟɬɟɝɨɤɨɝɞɚɞɟɥɚɟɬ ɞɨɦɚɲɧɟɟɡɚɞɚɧɢɟ±©ɚɦɧɟɧɟ ɦɟɲɚɟɬɚɧɚɨɛɨɪɨɬɩɨɦɨɝɚɟɬª ɋɤɨɥɶɤɨɭɠɟɝɨɜɨɪɟɧɨɨɜɪɟ ɞɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɦɨɬɪɚɩɟ

 Ⱥ ɛɭɬɵɥɤɢ ɨɞɟɜɚɟɦ ɱɬɨɛɵ ɡɚɛɨɪɧɟɩɨɪɬɢɥɫɹ ɂɜɩɪɚɜɞɭɥɸɛɚɹɜɨɞɚɫɜɟɪɯɭ ɩɚɞɚɟɬɫɜɟɪɯɭɦɨɱɢɬɞɟɪɟɜɨɬɚɦ ɠɟɨɧɨɢɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ Ȼɟɪɟɝɢɬɟ ɡɚɛɨɪɵ Ʉɫɬɚɬɢ ɢ ɛɭ ɬɵɥɤɚɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚ ɧɟ ɩɪɨ ɫɬɨ ɜ ɦɭɫɨɪɤɭ ɉɨɞɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɟɯɢɬɪɵɣ ɫɟɤɪɟɬ ɤɚɤ ɧɚɞɟɜɚɬɶ ɪɟɞɚɱ ɚ ɜɨɡ ɢ ɧɵɧɟ ɬɚɦ ɏɨɬɹ ɛɭɬɵɥɤɭ ɱɬɨɛɵ ɜɟɬɟɪ ɧɟ ɭɧɟɫ ɫɟɣɱɚɫ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶ ɧɨ ɡɚɧɹɥɢ ɠɟɫɬɤɭɸ ɢ ɧɟɩɪɢ ɦɢɪɢɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɩɨɜɨ ɞɭ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɂ ɜ ɷɬɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɤɚɧɞɚɥɨɜ ɩɨ ɷɬɢɦ ɩɨɜɨɞɚɦ ɩɨɬɨɦɭɱɬɨɪɟɛɟɧɨɤɫɪɚɡɭɩɪɢ ɭɱɟɧɤɩɨɪɹɞɤɭɉɨɧɹɬɧɨɱɬɨ ɟɫɥɢɩɨɡɢɰɢɹɦɚɦɵɢɩɚɩɵɨɬ ɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶɸ ɤɚɩɪɢɡɚɦ ɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɱɭɜ ɫɬɜɭɟɬɫɥɚɛɢɧɭɢ©ɪɭɥɢɬªɫɚɦ ɑɬɨɛɵ ɡɚɤɪɭɝɥɢɬɶ ɬɟɦɭ ɧɚ ɩɨɦɧɢɦɱɬɨɧɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹɞɪɟɦɚɬɶɢɡɚɫɵɩɚɬɶɩɨɞ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ ɂ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɪɟɛɟɧ ɤɭ ɫ ɧɟɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɥɭɫɧɚ ɦɨɝɭɬ ɧɚɫɥɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ ɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɱɟɥɨ ɇɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɭɠɟɭɧɚɫɧɚ ɜɟɱɟɫɤɢɣ ɦɨɡɝ ɧɟ ɡɚɳɢɳɟɧ ɨɬ ɞɚɱɟ ɠɢɜɭɬ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɨɫɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɩɚɞɚ Ɍɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɩɨɞɜɢɞ ɟɬ ɩɪɹɦɨ ɜ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɟ ɇɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ Ȼɭɦɚɠɧɵɟ ɜɢ ɜɟɪɢɬɟ" ȼɫɩɨɦɧɢɬɟ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɢɦɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɬɢɧɚɫɟɤɨ ɪɹɞ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɭ ɦɵɟ ɫɬɪɨɹɬ ɫɟɛɟ ɛɭɦɚɠɧɵɣ ɱɚɸɳɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɨɫɧɟ ɚ ɬɨɱɧɟɟ ɤɚɪɬɨɧɧɵɣ ɞɨɦɢɤ Ʉɨɬɨɪɵɣ ɦɨɫɬɢɬɫɹ ɨɛɵɤɧɨ ɀɨɪɠɆɋɌɂɋɅȺȼɋɄɂɃ ɜɟɧɧɨɝɞɟɬɨɩɨɞɩɨɬɨɥɤɨɦ

Ȼɥɢɠɟ ɤ ɝɨɪɥɵɲɤɭ ɩɨɞɪɟɡɚɟɬɫɹ ɨɫɬɪɵɦɧɨɠɨɦɧɨɧɟɞɨɤɨɧɰɚ ɱɬɨɛɵɫɨɡɞɚɬɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣɡɚ ɯɜɚɬɞɚɛɭɬɵɥɨɱɤɚɲɥɚɜɧɚɬɹɠ ɤɭ Ⱦɨɛɪɵɣ ɯɨɡɹɢɧ Ʉɨɥɹ ɡɨɜɭɬ ɩɨɞɫɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɥɭɱɲɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɧɵɯ ɩɟɪɱɚɬɤɚɯ ɞɚɛɵ ɧɟ ɩɨɪɚ

ɧɢɬɶɫɹ ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ ɤɪɨɦɤɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɛɭɬɵɥɤɢ ɜɟɫɶɦɚ ɨɫɬɪɚɹ Ɍɟɩɟɪɶɩɨɧɹɥɡɚɱɟɦɹɷɬɢɛɭ ɬɵɥɤɢɧɚɞɚɱɟɫɨɛɢɪɚɥ

 ɘɪɢɣȻɊȺȽɂɇ ȿɫɥɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɫɨ ɜɟɬ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɧɚɦ ɧɚ ɩɨɱɬɭ NWRGD\#PDLOUX

ǥǷǰǤǪDZǤȃ ȒȕȄȑȉȌȋȅȗȐȄȇȌ ɏɨɬɹ ɨɫɵ ɢɧɨɝɞɚ ɛɵ ɜɚɸɬ ɤɭɫɚɱɢɦɢ ɧɢɤɚ ɤɢɯɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɭɧɚɫɫ ɧɢɦɢɧɟɛɵɥɨɨɧɢɫɟɛɟ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɠɭɠɠɚɬ ɧɚɦ ɧɟɦɟɲɚɸɬɞɚɢɦɵɢɦ ɧɟ ɦɟɲɚɟɦ Ⱥ ɪɟɡɨɧ ɭ ɧɚɫ ɩɪɨɫɬɨɣ ɞɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɨɫɚ ɹɜ ɥɹɟɬɫɹ ɨɩɵɥɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɢɛɨ ɩɢɬɚ ɟɬɫɹ ɧɟɤɬɚɪɨɦ ɰɜɟɬɨɜ ɇɨ ɦɚɥɨ ɬɨɝɨ ɞɟɥɨ ɟɳɟ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɨɝɞɚ ɜ ɞɨɦɢɤɚɯɩɨɞɪɚɫɬɚɸɬɞɟɬɤɢɬɨ ɨɧɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɝɨ ɩɢ ɬɚɧɢɹɂɡɡɚɞɟɬɢɲɟɤɨɫɚɫɬɚ ɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦ ɯɢɳɧɢɤɨɦ± ɞɚɞɚɦɵɡɧɚɟɦ ɥɸɛɚɹ ɦɚɬɶ ɤɚɤ ɬɢɝɪɢɰɚ ± ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɬɚɫɤɚɬɶ ɢɦ ɦɟɥɤɢɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɦɭɪɚɜɶɟɜ ɦɭɯ ɞɪɭɝɨɟ ɱɬɨ ɩɨɜɤɭɫɧɟɟ Ʉɨɝɞɚ

ɜɨɤɪɭɝɭɠɟɜɫɟɫɴɟɞɟɧɨ

ɬɨɜ ɩɢɳɭɢɞɭɬɞɚɠɟɩɱɟɥɵɆɚɦɚ ɨɫɚ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɠɟɜɵɜɚ ɟɬ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢ ɫɤɚɪɦɥɢɜɚɟɬ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦɭɩɨɬɨɦɫɬɜɭ ɇɭ ɚ ɥɸɛɨɣ ɞɚɱɧɢɤ ɡɧɚɟɬ ɱɬɨ ɦɟɥɤɢɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɜɪɟɞɢɬɟɥɢ ɫɚɞɨɜ ɢ ɨɝɨɪɨɞɨɜ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɧɚɲɭ ɨɫɭ ɦɵɧɟɈɋɍɠɞɚɟɦɩɭɫɬɶɤɭɲɚ ɟɬɦɭɯɢɨɩɵɥɹɟɬɦɚɥɢɧɭ ɇɢɤɨɥɚɣȺɎȺɇȺɋɖȿȼ


Ɂɚɡɚɜɟɫɨɣɬɚɣɧɵ

СОЧТИ ЭТО ЧИСЛО… DzȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȕȈș ȖȉȓȈȌȈȍȚ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȔ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȔ ȞȐȒȓȖȔ ȖșȕȖȊȈȕȕȣȔ ȕȈ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȝ ȟȐșȓȈȝ ȗȖȓțȟȍȕȕȣȝ ȗțȚȍȔ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝȖȗȍȘȈȞȐȑșȌȈȚȖȑȘȖȎȌȍȕȐȧȐȐȓȐȉțȒȊȈȔȐȗȖȓȕȖȋȖȐȔȍȕȐ ǷȘȐȔȍȘǰȔȧǭDzǨǺǭǸǰǵǨǭDzǨǺǭǸǰǵǨ  ǬȈȓȍȍ șȖȒȘȈȡȈȍȔ ȌȖ ȖȌȕȖȏȕȈȟȕȖȋȖ ȟȐșȓȈ ȅȚȖȐȍșȚȤȟȐșȓȖȐȔȍȕȐǭDzǨǺǭǸǰǵǨ

*** ɉɪɨ ɱɢɫɥɨ ɦɵ ɩɢɫɚɥɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɧɨɦɟɪɟ Ɍɟɩɟɪɶ ɑɂɋɅɈ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɛɪɚɤɦɚɝɧɟɬɢɡɦɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶɞɪɭɠɟɥɸɛɢɟ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɞɪɭɝ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɧɢɦɚɧɢɟɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɚɯ ɨɛɚɹɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɜɚɦɩɢɪɢɡɦɩɟɫɫɢɦɢɡɦ ɧɟɭɫɬɭɩɱɢɜɨɫɬɶ ɚɥɱɧɨɫɬɶ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɶ ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɛɨɥɬɚɧɧɨɫɬɶɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɧɚɦɧɟɧɢɟɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɚɩɚɬɢɹ ɑɂɋɅɈ  ɫɟɦɶɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɦɟɧɢɟɧɪɚɜɢɬɶɫɹɭɦɟɧɢɟɫɦɟɲɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɨɞɧɨɫɬɶ ɫɬɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɫɟɥɶɟ ɲɭɬɥɢɜɨɫɬɶ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɤɪɚɫɨɬɚ ɱɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɧɬɭɡɢɚɡɦ ɥɟɝɤɢɣ ɧɚ ɩɨɞɴɟɦ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɨɝɚɬɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ Ɍɳɟɫɥɚɜɢɟ ɯɜɚɫɬɨɜɫɬɜɨ ɷɤɫɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɨɫɬɶ ɪɟɜɧɨɫɬɶ ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤɧɚɫɢɥɢɸɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɫɢɥɵɤɪɢɬɢɰɢɡɦ ɜɥɚɫɬɧɨɫɬɶ ɧɟɪɚɡɛɨɪɱɢɜɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɛɟɡɜɨɥɢɟɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɑɂɋɅɈɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶɭɦɟɧɢɟɭɩɨɪɧɨ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɹɫɧɵɣ ɭɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɱɚɬɶ ɬɜɨɪɰɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɪɟɭɫɩɟɜɚɧɢɟ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɩɨɪɫɬɜɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ

ɧɟɜɨɡɦɭɬɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭɩɭɬɢɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɍɧɵɧɢɟɥɟɧɶɫɤɭɩɨɫɬɶɪɟɜɧɨɫɬɶɬɭɝɨɞɭɦɢɟ ɭɩɪɹɦɫɬɜɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ ɨɛɦɚɧ ɤɥɟɜɟɬɚ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ ɩɚɪɚɡɢɬɢɡɦ ɥɟɧɢɜɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɨɫɬɶɧɟɫɝɨɜɨɪɱɢɜɨɫɬɶɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɑɂɋɅɈ  ɫɜɨɛɨɞɚ ɪɢɫɤ ɱɭɜɫɬɜɨ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ ɬɹɝɚ ɤ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɟɪɟɦɟɧɵ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɛɢɡɧɟɫ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɠɢɡɧɶɸ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɝɨ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦ ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɟ ɫɜɨɛɨɞɨɦɵɫɥɢɟ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶɢɡɭɱɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɤɭɥɶɬɭɪɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦɢɪɚ ɫɩɨɦɨɳɶɸɨɪɝɚɧɨɜɱɭɜɫɬɜ ɫɥɭɯɡɪɟɧɢɟ ɨɛɨɧɹɧɢɟɨɫɹɡɚɧɢɟɜɤɭɫ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɇɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɧɟɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɟɜɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɬɶ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɬɳɟɫɥɚɜɢɟ ɤɪɢɬɢɰɢɡɦ ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹɞɨɜɟɪɱɢɜɨɫɬɶ ɚɜɚɧɬɸɪɢɡɦɷɤɫɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶ ɑɂɋɅɈ  ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɡɚɳɢɬɚ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɶ ɦɢɪɨɬɜɨɪɰɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɚɯ ɞɨɛɪɨɬɚ ɥɸɛɨɜɶ ɧɟɠɧɨɫɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɭɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢɧɬɭɢɰɢɹ ©ɲɟɫɬɨɟªɱɭɜɫɬɜɨ ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚ ɉɟɱɚɬɶɢɫɤɭɲɟɧɢɹɬɳɟɫɥɚɜɢɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨɫɬɶɩɪɢɞɢɪɱɢɜɨɫɬɶɜɨɪɱɥɢɜɨɫɬɶɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɬɚɣɧɨɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟɱɭɠɨɣɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɩɨɬɚɤɚɧɢɟ ɫɜɨɢɦ ɩɪɢɯɨɬɹɦ ɧɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɱɪɟɜɨɭɝɨɞɢɟ ɷɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦ ɨɛɢɞɱɢɜɨɫɬɶ ɦɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶɪɟɜɧɨɫɬɶɡɚɜɢɫɬɶɫɪɟɛɪɨɥɸɛɢɟ

СУДОКУ ПРОСТОЙ

15 № 20 26 июня 2014 года

DZȜȞȜȟȘȜȝțȎțȓȒȓșȬȖȬșȭ Ɉȼȿɇ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɭɞɚɱɧɵɣɞɟɧɶ ɞɥɹɬɟɯɤɬɨɡɚɧɹɬɩɨɢɫɤɚɦɢɧɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɫɩɨɪɢɬɶɫɨɫɜɨɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɟɣɱɚɫ ɜɟɫɶɦɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯɜɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟɏɨɪɨɲɟɟɜɪɟɦɹɞɥɹɞɟɥɨɜɵɯ ɧɚɱɢɧɚɧɢɣ ɦɧɨɝɢɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟɝɨɧɨɪɚɪɵɢɩɪɟɦɢɢ ɌȿɅȿɐ Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢɢɞɟɬɶɦɢɋɪɟɞɚɫɬɚɧɟɬɞɥɹɜɚɫɞɧɟɦɤɨɝɞɚɜɨɡɦɨɠɧɵɧɟɨɛɵɱɧɵɟɢɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟɢɡɜɟɫɬɢɹɑɟɬɜɟɪɝ ɫɬɚɧɟɬɚɤɬɢɜɧɵɦɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɞɧɟɦɩɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶɷɬɢɦɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ȻɅɂɁɇȿɐɕ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɟɫɬɶ ɩɪɢɦɟɬɚ ɧɟ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɧɢɱɟɝɨ ɫ ɡɟɦɥɢ ɢɥɢɫɩɨɥɚɏɨɪɨɲɟɟɜɪɟɦɹɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɩɨɫɭɞɵ ȼ ɫɪɟɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦɇɟɤɭɩɚɣɬɟɫɶɜɷɬɨɜɪɟɦɹɜɪɟɤɚɯ ɢɨɡɟɪɚɯɢɧɟɥɟɬɚɣɬɟɧɚɫɚɦɨɥɟɬɚɯɆɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɟɡɞɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɚɪɢɬɨɳɭɳɟɧɢɟɭɫɩɟɯɚ ɊȺɄ ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɫɩɟɲɢɬɶ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɞɚɜɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɨɲɢɛɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ȼɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɦɧɨɝɨɝɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɪɢɥɚɝɚɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɇɚɞɨ ɨɩɚɫɚɬɶɫɹɩɪɨɯɨɞɢɬɶɩɨɞɧɚɜɟɫɚɦɢɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹɦɢ

ɧɚɛɭɞɭɳɢɯɰɟɥɹɯɢɩɭɬɹɯɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹȼ ɱɟɬɜɟɪɝɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɩɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸɜɞɨɥɠɧɨɫɬɢɞɥɹɜɚɫɢɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɨɤɥɚɞɚȺɜɩɹɬɧɢɰɭ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɲɚɧɫ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɋɄɈɊɉɂɈɇ ɇɟɥɶɡɹ ɧɢɤɨɦɭ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢɫɟɤɪɟɬɧɵɟɩɥɚɧɵɢɞɟɥɢɬɶɫɹɫɨɤɪɨɜɟɧɧɵɦɞɚɠɟɫɫɚɦɵɦɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɢɧɚɱɟ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɭɡɧɚɸɬ ɜɚɲɢ ɬɚɣɧɵ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɚɫɬɶ ɛɪɨɞɹɱɚɹ ɫɨɛɚɤɚ ɛɭɞɶɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɟɟȼɟɪɨɹɬɧɨɩɨɥɭɱɟɧɢɟɤɚɤɨɝɨ ɬɨ ɢɡɜɟɫɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ȼ ɱɟɬɜɟɪɝ ɜɚɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɸɞɟɣ ɢ ɦɧɨɝɨɧɟɡɜɚɧɵɯɝɨɫɬɟɣɨɤɚɠɟɬɫɹɜɜɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ɋɌɊȿɅȿɐ ȼɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɜɵɪɢɫɤɭɟɬɟ ɨɩɨɡɞɚɬɶ ɩɨɞɜɟɞɟɬ ɥɢɱɧɵɣ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ȼ ɫɪɟɞɭ ɫɥɨɠɢɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɧɚɱɚɬɶɥɸɛɨɟɞɟɥɨȼɱɟɬɜɟɪɝɦɨɠɟɬɟɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɨɬɩɪɚɜɢɬɶɫɹɜɞɚɥɶɧɸɸɞɨɪɨɝɭ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɱɬɨ ɨɠɢɞɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɭɞɚɱɧɨɟ ɫɬɟɱɟɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɞɨɥɠɧɨɩɪɢɧɟɫɬɢɪɟɲɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɄɈɁȿɊɈȽ ȿɫɥɢɜɵɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟɫɦɟɧɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨ ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭɬɚɤɤɚɤɟɫɬɶɪɢɫɤɫɞɟɥɚɬɶɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɨɬɦɟɧɢɬɶɧɟɩɪɢɹɬɧɨɟɞɟɥɨɢɥɢɧɟɣɬɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɵɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢȼɫɪɟɞɭ ɫɞɟɥɚɣɬɟɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣɜɵɛɨɪɱɬɨɛɵɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶɨɛɳɟɧɢɹɫɦɚɥɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢɥɸɞɶɦɢɢɢɡɛɚɜɶɬɟɫɶɨɬɧɟɧɭɠɧɵɯɜɟɳɟɣ

Ʌȿȼ ȼɨɡɧɢɤɧɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɨɬȼɈȾɈɅȿɃ ɥɨɠɧɵɯ ɞɟɥ ɧɨ ɜɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬɟ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɫɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɢɯ ɜɫɟ ɨɞɧɨɜɪɟɤɚ ɧɚɣɬɢ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɟɧɧɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ⱦɚɠɟɟɫɥɢɜɵɢɦɟɟɬɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɦɧɟɧɢɟɩɨ ɧɨɜɨɝɨɨɩɵɬɚɍɜɚɫɦɨɠɟɬɫɨɜɚɠɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɬɨɢɬ ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬɨɹɬɶɫɹ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɱɬɨɞɭɦɚɸɬɨɛɷɬɨɦɞɪɭɝɢɟɥɸɞɢȼɫɪɟɞɭɚ ɫɤɨɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨɧɨɩɨɦɧɢɬɟɱɬɨɜɨɡɦɨɠɬɚɤɠɟɜɱɟɬɜɟɪɝɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɥɚɧɟɬɛɭɞɟɬ ɧɚɹ ɥɸɛɨɜɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɛɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɜɚɦ ɧɟɭɞɚɱɭȼɫɪɟɞɭɧɟɫɨɛɢɪɚɣɬɟɜɤɭɱɭɜɫɟ ɫɜɨɢ ɞɟɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ȾȿȼȺ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭ- ɢɡɛɟɠɚɬɶɩɨɬɟɪɢɢɧɟɭɞɚɱɇɟɧɚɱɢɧɚɣɬɟɜ ɟɬɫɹɩɨɤɭɩɚɬɶɧɨɠɢɢɜɢɥɤɢɷɬɨ ɱɟɬɜɟɪɝɧɢɤɚɤɢɯɜɚɠɧɵɯɞɟɥɢɬɟɦɛɨɥɟɟ ɩɥɨɯɚɹ ɩɪɢɦɟɬɚ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɜɵ ɧɟɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɜɵɢɝɪɚɬɶ ɜ ɊɕȻɕ ɚɡɚɪɬɧɨɣ ɢɝɪɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɹ ȼ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ɧɟɥɶɡɹ ɞɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ȼ ɫɪɟɞɭ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɫɥɵɜɚɬɶ ɩɨɫɩɟɲɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɲɚɬɶɩɪɢɹɬɧɵɟɢɡɜɟɫɬɢɹɢɜɨɡɦɨɠɧɨɭɥɭɱɭɱɚɫɬɢɟɜɤɚɤɨɦɥɢɛɨɜɚɠɧɨɦ ɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ȼ ɱɟɬɞɟɥɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵ ɪɢɫɤɭɟɬɟ ɫɨɜɟɪɝɟɫɥɢɧɚɱɧɟɬɟɯɥɨɩɨɬɚɬɶɨɩɪɢɛɚɜɤɟɤ ɜɟɪɲɢɬɶ ɨɲɢɛɤɭ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɡɚɪɩɥɚɬɟɷɬɨɦɨɠɟɬɩɪɢɧɟɫɬɢɫɜɨɢɩɨɥɨɠɢ- ɬɪɭɞɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɨɦ ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɥɶɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɧ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɢ ɭɤɪɟɩɢɬ ɪɟɩɭȼȿɋɕ ɬɚɰɢɸ ȼ ɩɹɬɧɢɰɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ȼɬɨɪɧɢɤ ɩɪɨɣɞɟɬ ɜ ɯɥɨɩɨɬɚɯ ɯɨɪɨɲɢɟɲɚɧɫɵɤɚɤɬɨɫɟɛɹɩɪɨɹɜɢɬɶɩɨɪɚɡɴɟɡɞɚɯɢɜɫɬɪɟɱɚɯȼɫɪɟɞɭɛɭ- ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɷɬɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɞɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɚɬɶɫɹ

СУДОКУ ПОСЛОЖНЕЕ

СУДОКУ СЛОЖНЫЙ


 №20 26 июня 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɇə ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ⱥԕɩɚɪɚɬɚɪɧɚɫɵ±ɀɟɬL ɤԛɧɋɚɪɚɩɬɚɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨ ɝɪɚɦɦɚɀɟɬLɤԛɧ ɄɢɧɨȺɧɬɨɧɢɨȻɚɧɞɟ ɪɚɫɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɆɚɫɤɚɁɨɪɪɨª Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ⱥɫɬɚɧɚɛɚɥɟɬ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɟɦɟɣ ɧɵɣɞɨɦª ©ɌɟɥɟɮɨɧɞɨɜɟɪɢɹªȾ ɞɪɚɦɚ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɠɢɡɧɶԤª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ȽɨɪɨɞɞɟɬɫɬɜɚªȾɮ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚ ɧɢɣª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ɧɚɥɞɚɪ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ

 ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ©ȺVWDQD 3LDQR3DVVLRQªɀɚɧɢɹȺɭɛɚɤɢ ɪɨɜɚɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨɫɨɪɤɟɫɬɪɨɦ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©ɋɟɦɟɣ ɧɵɣɞɨɦª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɄȺɇȺɅ ɠɢɡɧɶª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɲɨɭɵª ɛɢɡɧɟɫɢɫɬɨɪɢɣ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɜɨɫɬɟɣ ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ɬɫ©Ɇɚɲɚɜɡɚɤɨɧɟª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©ɇɕɋȺɇȺª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɬɮ©ɁɨɥɭɲɤɚUXª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɬɫ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɬɫ©Ȼɪɚɬɶɹɞɟɬɟɤɬɢɜɵª ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɩɹɬɧɢɰɚª ɋɵԑɚɣ ©ȺɣɧɚRQOLQHª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ȿȼɊȺɁɂə Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ©Ʉԛɥɿɩɨɹɧ ɤɚɹɫɵ ɄԧɤɲɟɬɚɭªɌɚɧɵɦɞɵԕɬɚԙԑɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ȿȼɊȺɁɂə ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ©ȺɉɌȺª ɍɌɊɈª ɤɚɹɫɵ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ©ɉəɌɇɂɐɄɂɃªɁɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɛԧɥɿɦ ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɟɪɢɹ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ Ɇɮ©Ԕԝɬԕɚɪɭɲɵ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɍɌɊɈª Ⱥԕɵɥɛɟɤª ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɉəɌɇɂɐɄɂɃª Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶªɫɟɪɢɹ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȼɈɊª ɤɚɡ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɤɚɡ ȼɈɊª ɤɚɡ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɇɌɄ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ ɤɚɡ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ɆɟɧɿԙԕɚɥɵԙɞɵԑɵɦȻɨɥɥɢɜɭɞ Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɬɚɧª ɤɚɡ

ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ȺɧɧɚȻɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ Ɍɿɤɟɥɟɣɷɮɢɪ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ɋɂɂª ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɋəª Ɋɂɂª ɛԧɥɿɦ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©),)$ɎɍɌȻɈɅª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ©Ⱦɟɪɬɤɟɞɚɭɚªɏɚɛɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɤɚɡɪɭɫ ɋəª ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɎɚɪɯɚɞɆɚɯɦɭɞɨɜ ©),)$ɎɍɌȻɈɅª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɠɭɪɧɚɥ ɊɚɢɫɚɊɹɡɚɧɨɜɚȺɥɢɧɚȽɚɮɢ ɤɚɡɪɭɫ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɭɥɥɨɜɚɄɢɪɢɥɥȽɪɟɛɟɧɳɢɤɨɜ ɎɚɪɯɚɞɆɚɯɦɭɞɨɜ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ɊɚɢɫɚɊɹɡɚɧɨɜɚȺɥɢɧɚȽɚɮɢ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃɆɈɃ ɭɥɥɨɜɚɄɢɪɢɥɥȽɪɟɛɟɧɳɢɤɨɜ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ȽɊȿɏª ɤɚɡ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©ɄȿԘȿɋª ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃɆɈɃ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ȽɊȿɏª ɤɚɡ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ©ɆȺɊȺɅȻȿɄª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ Ʉɮ©Ԥɩɠɵɥɚɧª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ɍɕª ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ©ɌɈɉɆɈȾȿɅɖɉɈ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂª ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ  Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡ ɂɋɌɈɊɂɂª ȼɌɈɊɇɂɄ ɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌª Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ɂɘɅə ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ɏȺȻȺɊ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉɂª Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɆȿɇɌª ©ɍɚԕɵɬɬԧɪɿɧɞɟɝɿ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

ɄɌɄ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ԕɚɥɚªȾɮɢɥɶɦ ©ɌȺɄɋɂª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɬɢɜ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ  ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɫɟɪɢɢ  ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ȼɈɊª ɤɚɡ  ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɪɢɹ

ɄɌɄ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ɋɈȼª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɋɍɇ ȾɍɄɉɊȿȾɄɈȼ´ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɩɵɪɚɣ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ³ȾɈɊɈȽȺȾɈɆɈɃ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɆɚɤɫɢɦȾɪɨɡɞȺɥɟɤ ɫɟɣɑɚɞɨɜȿɜɝɟɧɢɣɆɢɥɥɟɪ ɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾȼɈɃɇȺə ɋɉɅɈɒɇȺəɅɘȻɈȼɖ´ Ⱥɥɟɧɚɏɦɟɥɶɧɢɰɤɚɹ ȿɜɝɟɧɢɹȾɦɢɬɪɢɟɜɚɆɢɯɚɢɥ ȿɮɪɟɦɨɜɘɪɢɣɋɬɨɹɧɨɜɜ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ɌɊɂ ɉɈɅɍȽɊȺɐɂɂ´ ɫɟɪɢɢ

 ³ɈɑɇȺəɋɌȺȼɄȺ´ ³ɉɨɩɶɹɧɢ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃ´ ɹɫɟɪɢɹ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟ ɧɢɫɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨ ɜɚɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©ɋ ɥɸɛɢɦɨɣɩɨɞɜɟɧɟɰª ɤɚɡ ɫɟɪɢɹ ɂɧɞɢɹ ɅɢɧɞɫɢɅɨɯɚɧɜɤɨɦɟ ɞɢɢ©ȼɊȿɆȿɇɇɈȻȿɊȿɆȿɇ ɇȺª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

 ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ³ȺɋɌȺɊɅɕȺԔɂԔȺɌ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟ ɧɢɫɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨ ɜɚɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©Ɇɚɬɱɩɨɢɧɬª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɋɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨ ɝɪɚɦɦɚ©ɌɈɉª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ʉɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©ɋ ɥɸɛɢɦɨɣɩɨɞɜɟɧɟɰª ɤɚɡ ɫɟɪɢɹ ɂɧɞɢɹ ɄɢɚɧɭɊɢɜɡȾɠɟɣɦɫ ɋɩɚɣɞɟɪɜɬɪɢɥɥɟɪɟ©ɇȺȻɅɘ ȾȺɌȿɅɖª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ Ⱦɧɟɜɧɢɤɤɨɧ ɤɭɪɫɚ©Ⱥɫɬɚɧɚɠԝɥɞɵɡɵ Ԝɥɬɬɵԕɦɭɡɵɤɚɛԥɣɝɟɫɿª ɤɚɡ

 Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ʉɨɧɰɟɪɬ©ɀɵɪȺɫɬɚ ɧɚª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ɦɚɱɟɯɚª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ɄȺɇȺɅ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɠɢɡɧɶª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɲɨɭɵª ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɜɫɟɝɞɚª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɥɟɩɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª ɇɨɜɨɫɬɢ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ɬɫ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɬɫ©Ȼɪɚɬɶɹɞɟɬɟɤɬɢɜɵª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɩɹɬɧɢɰɚª ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɧɚɥɞɚɪ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ԧɦɿɪԧɡɟɧª Ⱥɀɨɪɚɛɚɟɜɚɧɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©Ԕԝɬԕɚɪɭɲɵ Ⱥԕɵɥɛɟɤª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɏɚɛɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ ©Ⱥԕɞɚɫɬɚɪɯɚɧªɉɟɪɟ ɞɚɱɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟ ɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©Ⱥɠɵɪɚɭª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɋɊȿȾȺ ɂɘɅə

ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ©ɑɭɞɨɜɫɬɟɩɢªȾɮ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª

ȿȼɊȺɁɂə ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ©ɒɚɦɚɧª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚ ȺɧɧɚȻɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɎɚɪɯɚɞɆɚɯɦɭɞɨɜ ɊɚɢɫɚɊɹɡɚɧɨɜɚȺɥɢɧɚȽɚɮɢ ɭɥɥɨɜɚɄɢɪɢɥɥȽɪɟɛɟɧɳɢɤɨɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃɆɈɃ ȽɊȿɏª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɍɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺ ɆȿɇɌª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ɬɢɜ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ ɄɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟ ɪɢɹ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟ ɧɢɫɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨ ɜɚɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©ɂɡ ɦɟɧɧɢɤȾɠɨɧɧɢª ɤɚɡɫɟɪɢɹ ɂɧɞɢɹ ɆɚɣɥɢɋɚɣɪɭɫȾɟɦɢ ɆɭɪɗɲɥɢȽɪɢɧɜɦɨɥɨɞɟɠ ɧɨɣɤɨɦɟɞɢɢ©ɅȿɌɈɈȾɇɈ ɄɅȺɋɋɇɂɄɂɅɘȻɈȼɖª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɜɫɟɝɞɚª ©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª ɬɫ©Ȼɪɚɬɶɹɞɟɬɟɤɬɢɜɵª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɩɹɬɧɢɰɚª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ Ʉɮ©Ȼɚɥɚɥɵԕɲɚԕԕɚ ɫɚɹɯɚɬª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©ȿɪɬɟɝɿɥɟɪɟɥɿɧɟ ɫɚɹɯɚɬª ɇɌɄ ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©ɒɟ ɫɟɪɢɹ ɲɟɤɟª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɛɚɡɚɪɥɵԕª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺ ©Ⱥԕɢԕɚɬɚɥɚԙɵª ɇɕª Ɍɿɤɟɥɟɣɷɮɢɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ɛԧɥɿɦ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ⱥԕɦɨɥɚ.=ªɏɚɛɚɪ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɤɚɡ

ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª Ɋɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɝɪɚɦɦɚ©ɌɈɉª Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɂɋɌɈɊɂɂª Ʉɮ©ɆɷɪɢɦɟɧȻɪɸɫª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ Ʉɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɑȿɌȼȿɊȽ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

ɂɘɅə ©ɌȺɄɋɂª ɏȺȻȺɊ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɫɟɪɢɢ  Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ɀɚԙɚԕɨԑɚɦª

 №20 26 июня 2014 года

 ©ɇɚԑɵɡɠɿɝɿɬɧɚԑɵɡ ɞɨɫªȾɮ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ⱥɫɬɚɧɚ ɤɟɲɬɟɪɿªԦɧɟɪɮɟɫɬɢɜɚɥɿ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ɦɚɱɟɯɚª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɠɢɡɧɶԤª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ©ȿɭɪɚɡɢɹɠԝɥɞɵɡɵª Ⱦɮɢɥɶɦ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ©ɋɨɥɛɿɪɤɟɲª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ⱥɫɬɚɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɥɟɬɨɩɢɫɶªȾɮɢɥɶɦ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȺɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪȻɢɡɧɟɫȺɭɚ ɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ ȿȼɊȺɁɂə ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ©ɒɚɦɚɧª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚ ȺɧɧɚȻɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣ ɧɨɦɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɎɚɪɯɚɞɆɚɯɦɭɞɨɜ ɊɚɢɫɚɊɹɡɚɧɨɜɚȺɥɢɧɚȽɚɮɢ ɭɥɥɨɜɚɄɢɪɢɥɥȽɪɟɛɟɧɳɢɤɨɜ ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃɆɈɃ ȽɊȿɏª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʌɟɬɧɹɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɋȼȺ Ɍɕª ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ɉɪɟɦɶɟɪɚȺɧɞɪɟɣɋɨ ɤɨɥɨɜȾɚɪɶɹɆɨɪɨɡȼɢɤɬɨɪɢɹ Ɍɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ɬɢɜ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ɄɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟ ɪɢɹ


 №20 26 июня 2014 года

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ɄɈȾɇɘɋɌɈɅɂɐɕ ɋɩɟɰɩɪɨɟɤɬ³ɄɌɄ´©Ɍɨɧɤɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹɥɢɧɢɹª ɋɚɺɪɚɋɚɮɚɪɢɂɪɢɧɚ Ɋɨɡɚɧɨɜɚȿɜɝɟɧɢɣɉɪɨɧɢɧ ɂɜɚɧɀɢɞɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɍɅɖɑȺɌȺɃ´ ɹɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟ ɧɢɫɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨ ɜɚɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɹ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©ɂɡ ɦɟɧɧɢɤȾɠɨɧɧɢª ɤɚɡɫɟɪɢɹ ɂɧɞɢɹ Ⱦɠɨɧɋɢɧɚɜɛɨɟɜɢɤɟ© ɊȺɍɇȾɈȼª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺə ɄɈɅɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺ ɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɜɫɟɝɞɚª ©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª ɬɫ©Ȼɪɚɬɶɹɞɟɬɟɤɬɢɜɵª ©Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟɹȼɚɲɚ ɩɹɬɧɢɰɚª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ ©ɀɚɧɚɧɚɦªɄɨɧɰɟɪɬ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©ȿɪɬɟɝɿɥɟɪɟɥɿɧɟ ɫɚɹɯɚɬª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɇɌɄ ©Ⱥԕɢԕɚɬɚɥɚԙɵªɏɚɛɚɪ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ɛɚɡɚɪɥɵԕª ©Ⱦԛɪɥɿɝɟɬɿɧɞɟɣɨԕɢԑɚª ɤɚɡ

Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©ɁɚԙɬɿɪɟɝɿªɌɿɤɟɥɟɣ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

ɷɮɢɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɛԧɥɿɦ ©Ⱥԕɦɨɥɚ.=ªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɋɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨ Ʉɮ©Ⱦɷɜɢɞɬɬɿԙ ɝɪɚɦɦɚ©ɌɈɉª ɠԛɪɟɝɿª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙ ɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤԤɧԝɪɚɧɵ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɉəɌɇɂɐȺ Ʉɂª ɂɘɅə ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɏȺȻȺɊ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

 ©ɀɚԙɚɤԛɧª ©ɌȺɄɋɂª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  ©Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪª ɫɟɪɢɢ 

 ©ɋɨɪɚɬɧɢɤɢɉɪɟɡɢɞɟɧ ɬɚªȾɮ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨ ɥɟɩɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟ ɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ⱥɫɬɚɧɚԕɚɥɚɫɵɧɵԙ ɦɟɪɟɤɟɫɿɧɟɚɪɧɚɥԑɚɧɤɨɧɰɟɪɬ Ⱥɫɬɚɧɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɍɟɥɟɫɟɪɢɚɥ©Ɇɚɬɶɢ ɦɚɱɟɯɚª ©ɆɟɠɞɭȺɫɬɚɧɨɣɢ ɆɨɫɤɜɨɣªȾɮɢɥɶɦ ©Ɇɚɲɚɢɦɟɞɜɟɞɶª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ©ɗɄɋɉɈªȾ ɮɢɥɶɦ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ɍɪɚɤɬɨɪɲɵɧɵԙɦɚ ɯɚɛɛɚɬɵªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ʉɚɡɚɯɮɢɥɶɦªɩɪɟɞ ɫɬɚɜɥɹɟɬ©ɉɭɬɶɅɢɞɟɪɚ Ɉɝɧɟɧɧɚɹɪɟɤɚª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©Ɋɟɤɚɡɜɭɤɚªȿ Ȼɪɭɫɢɥɨɜɫɤɢɣ©Ԕɵɡɀɿɛɟɤª ɨɩɟɪɚɫɵ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ɧɚɥɞɚɪ

³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɚɡɚɪɨɜ əɧɢɧɚɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚ ɦɟ³ɐȼȿɌɑȿɊȿɆɍɏɂ´ ɫɟɪɢɢ

 ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɡɚɤɥɸɱɢɬɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ɋɌɂ ȼɟɱɟɪɸɦɨɪɚɗɫɬɪɚɞ ɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɬɟɚɬɪɚ ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ ȽɪɢɝɨɪɢɣȺɧɬɢɩɟɧɤɨɂɜɚɧ ɋɬɟɛɭɧɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ ɉɍɋɌɂɆɕȿɀȿɊɌȼɕ´ ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɟɲɨɭ ³ɋɆɈɌɊȿɌɖȼɋȿɆ´± ³Ȼɥɨɧɞɢɧɤɢɚɬɚɤɭɸɬ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟ ɫɬɜɢɣɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

ɍɢɥɥɎɟɪɪɟɥɥȾɠɨɧ ɋɢɊɚɣɥɢɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɋȼɈȾ ɇɕȿȻɊȺɌɖəª ȺɧɧɚɎɷɪɢɫɗɦɦɚ ɋɬɨɭɧɜɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣɤɨɦɟɞɢɢ ©ɆȺɅɖɑɂɄȺɆɗɌɈɇɊȺ ȼɂɌɋəª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ⱦɧɟɜɧɢɤɤɨɧɤɭɪ ɫɚ©Ⱥɫɬɚɧɚɠԝɥɞɵɡɵ Ԝɥɬɬɵԕɦɭɡɵɤɚɛԥɣɝɟɫɿª ɤɚɡ

±©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɜɫɟɝɞɚª ©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɄɨɧɰɟɪɬȺɋɟɪɨɜɚ ©ȼɟɪɧɢɫɶɥɸɛɨɜɶª ɯɮ©Ⱦɠɭɧɝɥɢª ɯɮ©Ɂɚɬɟɪɹɧɧɵɣɦɢɪª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ⱥɭɵɥɞɚɧԕɚɲɭª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ȿȼɊȺɁɂə Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɯɢɤɚɹɫɵ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©ɀɚɧɚɧɚɦªɄɨɧɰɟɪɬ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɏɮ©ȼɦɟɫɬɟª ɍɌɊɈª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɤɜɨɪɰɨɜ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ɛԧɥɿɦ ©ɒɚɦɚɧª Ɇɮ©ȺɥɢɦɟɧȺɣɹª ©ɀԜɆȺɍȺԐɕɁɕª ©Ԕɚɡɚԕɟɥɿª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ Ɍɫ©Ⱥɞɦɢɪɚɥªɫɟɪɢɹ ȼɈɊª ɤɚɡ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɤɚɡ ɇɌɄ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©ɄȿԘȿɋª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ɂɚԙɬɿɪɟɝɿªɏɚɛɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԕɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ȺəɅȺԐȺɇȺɋɌȺɇȺª ɚɞɚɦɵª ɤɚɡ

Ⱥԙɞɚɬɩɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣɞɟɬɫɤɢɣ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɤɨɧɤɭɪɫɩɨɩɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɤɚɡɪɭɫ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɊəȾɈɆª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɛԧɥɿɦ ɎɚɪɯɚɞɆɚɯɦɭɞɨɜ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©Ԥɤɿɦɫɚԑɚɬɵɑɚɫɚɤɢ ɊɚɢɫɚɊɹɡɚɧɨɜɚȺɥɢɧɚȽɚɮɢ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɦɚªɌɿɤɟɥɟɣɷɮɢɪ ɭɥɥɨɜɚɄɢɪɢɥɥȽɪɟɛɟɧɳɢɤɨɜ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɇɕª ©ȿȾɂɇɋɌȼȿɇɇɕɃɆɈɃ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȽɊȿɏª ɤɚɡ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ɄȿԘȿɋª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȼɊȿɆə ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂɃª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹªɫɟɪɢɹ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©ɉɍɋɌɖȽɈȼɈɊəɌª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©ɄɅɍȻȼȿɋȿɅɕɏ Ʉɮ©Ɍɿɪɿԕɚɥɭɞɵԙ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɂɇȺɏɈȾɑɂȼɕɏªɅɟɬɧɢɣ ɚɦɚɥɵª ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɭɛɨɤɜɋɨɱɢ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɤɚɡ

),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ԥɧԝɪɚɧɵ Ɋɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨ ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɝɪɚɦɦɚ©ɌɈɉª ɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ɋɍȻȻɈɌȺ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɂɘɅə ɂɋɌɈɊɂɂª ɏȺȻȺɊ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ʉɢɧɨ©Ȼɚɥɚɥɵԕ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɲɚԑɵɦɧɵԙɚɫɩɚɧɵª ɄɌɄ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ©ȿɭɪɚɡɢɹɠԝɥɞɵɡɵª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ʉɂª Ⱦɮɢɥɶɦ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ⱦɟɧɫɚɭɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɨɪɢ ɝɢɧɚɥ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª ©ԤɧɠԛɪɟɝɿɦȺɫɬɚɧɚª Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɄɢɧɨɥɢɛɨɄȼɇ©Ʉɭɛɨɤ ɫɬɨɥɢɰɵª ©ȺɫɬɚɧɚȻɨɥɚɲɚԕɬɵԙ ԕɚɥɚɫɵªȾɮ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɋɵԑɚɣ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ƚɨɪɨɞɝɞɟɯɨɱɟɬɫɹ ɠɢɬɶªȾɮ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ⱥɫɬɚɧɚɤɟɲɬɟɪɿªԧɧɟɪ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿԔԝɪɦɚɧԑɚɡɵ ɚɬɵɧɞɚԑɵԔɚɡɚԕɬɵԙɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɚɤɚɞɟɦɢɹɥɵԕɯɚɥɵԕɚɫɩɚɩɬɚɪ ɨɪɤɟɫɬɪɿ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɗɧɟɪɝɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ȼɟɫɧɚɧɚɁɚɪɟɱɧɨɣ ɭɥɢɰɟª ɏɚɥɵԕɚɪɚɥɵԕ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©ɈɩɟɪɚɥɢɹªȻɚ ɥɟɬɬɟɧԥɥɟɦɠԝɥɞɵɡɞɚɪɵȺɫɬɚɧɚ ɞɚ ©Ⱥɫԕɚԕɬɚɣɛɟɪ ȺɫɬɚɧɚªɌԛɧɝɿɞɢɫɤɨɬɟɤɚ

 ³ȻȺԔɕɌɕԘԦɁ ԔɈɅɕɇȾȺ´ɄɨɧɰɟɪɬȺɥɢɲɟ ɪɚɄɚɪɢɦɨɜɚ ³ȺɅɆȺȺɌȺ±ɆɈə ɉȿɊȼȺəɅɘȻɈȼɖ´ɂɡɛɪɚɧ ɧɨɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣɬɭɪ ɧɢɪɩɨԕɚɡɚԕɤԛɪɟɫɿ©Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȻɚɪɵɫɵªɧɚɩɪɢɡɅɢɞɟɪɚ ɇɚɰɢɢ±ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢ ɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɇɇɚɡɚɪɛɚɟɜɚ ɱɚɫɬɶɹ ɤɚɡ ³Ɂɨɥɨɬɚɹɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ³ɆɈɋɎɂɅɖɆȺ´ɘɪɢɣ ɇɢɤɭɥɢɧȺɧɞɪɟɣɆɢɪɨɧɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣɉɚɩɚɧɨɜɋɜɟɬɥɚɧɚ ɋɜɟɬɥɢɱɧɚɹɇɢɧɚȽɪɟɛɟɲɤɨɜɚ ɇɨɧɧɚɆɨɪɞɸɤɨɜɚɜɩɪɢɤɥɸ ɱɟɧɱɟɫɤɨɣɤɨɦɟɞɢɢ³ȻɊɂɅɅɂ ȺɇɌɈȼȺəɊɍɄȺ´ Ɋɟɬɪɨɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ³ȺɅɆȺȺɌȺ±ɆɈəɉȿɊȼȺə ɅɘȻɈȼɖ´±©Ɇɭɡɵɤɚɥɶ ɧɵɣɪɢɧɝª ɤɚɡɪɭɫ

 ³ɇɨɜɨɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɤɢɧɨ´ȼɥɚɞɢɦɢɪɂɥɶɢɧȿɜɝɟ ɧɢɣɋɬɵɱɤɢɧɘɪɢɣɋɬɟɩɚɧɨɜ ɜɤɨɦɟɞɢɢ³ɇȿɇȺȾɈɉȿɑȺ ɅɂɌɖɋə´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ȾȼɈ ɊəɇɋɄɈȿȽɇȿɁȾɈ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´

©əɲɨɩɨɝɨɥɢɤª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɬɮ©Ʌɸɛɨɜɶɧɚɦɢɥ ɥɢɨɧª Ԕɚɣɪɚɬɇԝɪɬɚɫɋɵɪɵɦ ɂɫɚɛɚɟɜ©ɀɚɫɞɚɭɪɟɧªɚɬɬɵ ɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕɤɨɧɰɟɪɬɿ ©ɇɕɋȺɇȺª ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɦɫ©Ⱥɥɟɲɚɉɨɩɨɜɢɱɢ ɌɭɝɚɪɢɧɁɦɟɣª ɯɮ©ɒɟɮª ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɯɮ©ɒɟɮª ɯɮ©Ɋɟɩɥɢɤɚɧɬª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɫɟɪɢɹ ©Ɋɟɰɟɩɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹª ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɇɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª ©ɋɩɨɪɬ/LIHªɏɚɛɚɪ ɇɌɄ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɫɟɪɢɹ Ⱥɧɢɦɚɰɢɥɵԕɮɢɥɶɦ ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ©ɌɚԙԑɚɠɚɣɵɩɊɨɠɞɟɫɬɜɨª ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧ ©Ԛɣɪɟɤɬɟɪª ɤɚɡ

ɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ©Ⱥɫɬɚɧɚ±ɟɥɿɦɧɿԙ ȿȼɊȺɁɂə ɐȺª ɠԛɪɟɝɿªɄɨɧɰɟɪɬ ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ɋɟɪɢɚɥ©ȺɃɄȺɊɅɂª Ʉɮ©Ԕɚɪɚɬԝɥɩɚɪª ɆɈɇɌª ɤɚɡ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɋɍɉȿɊ ©Ƚɢɬɚɪɚɲɵԕɵɡɞɚɪɞɵԙ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɇɂɇȾɁəª ԥɧɤɟɲɿª ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©ȺɫԕɚԕɬɚɣɛɟɪȺɫɬɚ ©ɌȺɇԐɕɉɈɒɌȺª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɧɚªɏɚɛɚɪ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ©ɋɆȺɄª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɫɟɪɢɹ Ʌɸɛɢɦɵɟɤɨɦɟɞɢɢ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ©ȻɊɂɅɅɂȺɇɌɈȼȺəɊɍɄȺª ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ ɎɍɉȺɇȾȺª ©ɎȺȻɊɂɄȺȽɊȿɁªɫ ©ɉɨɰɜɟɬɚɣȺɫɬɚɧɚª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɈɥɶɝɨɣȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ⱦɠɟɪɪɢª ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ©ȻɚɡɚɪɠɨԕªȺɫɬɚɧɚ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɆɈɇɌª ɤɚɡ ɤԛɧɿɧɟɚɪɧɚɥԑɚɧɤɨɧɰɟɪɬ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©ɧɚɪɨɞɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚª Ʉɮ©ɇɟɫɿɛɟɥɿª ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

ɤɚɡ

ɏɮ©Ʌɟɝɟɧɞɚɪɧɵɣª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©ȼȺɊȿɇɖȿɂɁȺɉȿɅɖ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɋɂɇɈȼª ɤɚɡ Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ȺəɅȺԐȺɇ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ɋɉȺɋɌɂɁȿɆɅɘª ȺɋɌȺɇȺªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣɞɟɬ Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɩɪɟɦɢɹ ɫɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫɩɨɩɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ©5879ª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ɤɚɡɪɭɫ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɂɘɅə ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɌɚɬɶɹɧɚɎɟɞɨɪɨɜɫɤɚɹ ȺɋɌȺɇȺɄԚɇȱ± ɫɟɪɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀɟɪɟɛɰɨɜɜɮɢɥɶɦɟ ȾȿɇɖȺɋɌȺɇɕ ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ©ɇɟɜɟɫɬɚɦɨɟɝɨɠɟɧɢɯɚª ɏȺȻȺɊ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧ ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡ ɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵªɎɢ ɪɭɫ ɧɚɥ ɏª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼɋɍȻȻɈ ©Ⱥɫɬɚɧɚԑɚɬɚɪɬɭª Ɇɚɪɤɍɨɥɛɟɪɝɋɷ Ɍɍª Ʉɨɧɰɟɪɬ ɦɸɷɥɶɅȾɠɟɤɫɨɧȾɭɷɣɧ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɄɭɛɭɞɚɱɢɅɨɬɟɪɟɹ ȾɠɨɧɫɨɧȿɜɚɆɟɧɞɟɫɜɤɨ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ©ȿɪɬԧɫɬɿɤ ɦɟɞɢɣɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɄɈɉɕȼ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɠԥɧɟɚɣɞɚɯɚɪª ȽɅɍȻɈɄɈɆɁȺɉȺɋȿª ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ʉɢɧɨ©ȼɟɫɧɚɧɚɁɚɪɟɱ Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡȻɪɚ ɧɨɣɭɥɢɰɟª ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

ɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ  ©ɋɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɚɹɫɢɥɚ ɆɚɣɤɥȾɠɟɣɍɚɣɬɜ ©ɌɈɑɖȼɌɈɑɖªɒɨɭ ɛɨɟɜɢɤɟ©ɇɂɄɈȽȾȺɇȿɋȾȺ ɅɢɞɟɪɚªȾɮɢɥɶɦ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ©Ⱥɫɬɚɧɚ ȼȺɃɋəª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɤɟɲɬɟɪɿª©Ʌɸɛɨɜɶɢɪɚɡ ©ɇȺɒȺ5866,$ª ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ ɥɭɤɚªɈɥɟɝɉɨɝɭɞɢɧ ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

 ©ȿɭɪɚɡɢɹɠԝɥɞɵɡɵª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ɄɌɄ Ⱦɮɢɥɶɦ ©ȿɥɟɫª ɤɚɡ

 Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ȼɩɪɹɦɨɦɷɮɢɪɟ±Ɍȼ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ &$572211(7:25. ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

Ȼɢɧɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ©Ʉɚɡɚɯɮɢɥɶɦªɩɪɟɞ ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ ɫɬɚɜɥɹɟɬ©ɉɭɬɶɅɢɞɟɪɚɀɟ ɄȺɇȺɅ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɥɟɡɧɚɹɝɨɪɚª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ©ɁɟɥɟɧɵɣɛɚɫɬɢɨɧªȾ ɫɟɪɢɹ

ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ɮɢɥɶɦ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɋɨɥɛɿɪɤɟɲ ɜɬɨɪ ɲɨɭɵª Ⱥԕɩɚɪɚɬɚɪɧɚɫɵ±ɀɟɬL ³ɄɊɂȼɈȿɁȿɊɄȺɅɈ´ ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɤԛɧɋɚɪɚɩɬɚɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɩɨɜɬɨɪ

ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ɤɚɧɚɥɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ɝɪɚɦɦɚɀɟɬLɤԛɧ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª Ɇɟɣɪɚɦɛɟɤ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ©ɋɜɟɤɪɨɜɶɢɧɟɜɟɫɬɤɚª Ȼɟɫɩɚɟɜɬɵԙɠɟɤɟɤɨɧɰɟɪɬɿ

©Ⱥɫԕɚԕɬɚɣɛɟɪ ȺɫɬɚɧɚªɌԛɧɝɿɞɢɫɤɨ ɬɟɤɚ

 №20 26 июня 2014 года

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ȿȼɊȺɁɂə ©ɈɅɅɂɂɋɈɄɊɈȼɂɓȺɉɂ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ɊȺɌɈȼª ɬɢɜ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿȻȿɋȿ ɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂ ɏª Ⱦɕª Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɮɚɧɬɚɫɬɢ ɇɨɜɨɫɬɢ ɱɟɫɤɚɹɤɨɦɟɞɢɹ©ɀȿɅȺ ©ɁȾɈɊɈȼɖȿª ©ɄȺɁɅɈɌɈªɉɪɹɦɨɣ ɇɂɃª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɷɮɢɪ ɤɚɡɪɭɫ

ɋɈȼª ɫɟɡɨɧ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɑɍȼɋɌȼɈ Ʌɢɚɦɇɢɫɨɧɜɫɟɦɟɣ ɘɆɈɊȺª ɧɨɦɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɦɮɷɧɬɷɡɢ ©ɍȽȺȾȺɃɆȿɅɈ ©ɏɊɈɇɂɄɂɇȺɊɇɂɂɉɈ Ⱦɂɘª ɄɈɊɂɌȿɅɖɁȺɊɂª ɋɟɦɟɣɧɨɟɤɢɧɨ©ɉɨ ȽɨɲɚɄɭɰɟɧɤɨɆɚɪɚɬ ɫɥɟɞɧɹɹɆɢɦɡɢȼɫɟɥɟɧɧɨɣª Ȼɚɲɚɪɨɜɜɤɨɦɟɞɢɢ©ȾɂɄȺ ɤɚɡ Ɋɂª ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ȺəɅȺԐȺɇ ©ɇȺɒȺ5866,$ª ȺɋɌȺɇȺªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧ ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

ɫɤɢɣɞɟɬɫɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫɩɨɩ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɤɚɡɪɭɫ ɉɪɹ ©Ɇɚɬɱɩɨɢɧɬª ɤɚɡ

ɦɨɣɷɮɢɪ ±Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚɈɥɶɝɚ ©ɀɕɅȺɇª ɤɚɡ

ɎɢɥɢɩɩɨɜɚɄɢɪɢɥɥȽɪɟɛɟɧɳɢ ɤɨɜȺɧɞɪɟɣȻɢɥɚɧɨɜɜɮɢɥɶɦɟ ɄȺɇȺɅ ©Ɉɠɟɪɟɥɶɟª ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɤɚɡɪɭɫ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɇȺɅɂɌɂɄȺª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɲɨɭɵª ©ȾɍԔɈɅɒɈɄɈɅȺȾª ɦɫ©Ȼɨɥɚɲɚԕɬɨɛɵª ɉɪɟɦɶɟɪɚɘȻɂɅȿɃ ɞɮ©Ԥɤɟª ɇɕɃɄɈɇɐȿɊɌȽɊɍɉɉɕ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ©ɅɘȻɗª ɬɫ©ɉɨɡɞɧɟɟɪɚɫɤɚɹ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ɧɢɟª ɬɢɜ©ɅȿɄɌɈɊª ɤɚɡ ɯɮ©Ⱦɠɭɧɝɥɢª ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɄɌɄ ɁɚɬɬɵɛɟɤɄԧɩɛɨɫɵɧԝɥɵ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ⱥԕɦɚɪɠɚɧªɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ &$572211(7:25. ԥɧɤɟɲɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ ©Ⱦɨɛɪɵɧɹɇɢɤɢɬɵɱɢ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɁɦɟɣȽɨɪɵɧɵɱª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɫɟɪɢɹ

ɯɮ©ɄɥɢɧɄɥɢɧɨɦª ³ɆԤ66ȺԐȺɇQHW´ ©.=ɥɚɧɞɢɹª ³Ɂɨɥɨɬɚɹɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ©ɇɕɋȺɇȺª ³Ɇɨɫɮɢɥɶɦɚ´³ȻɊɂɅɅɂȺɇ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɌɈȼȺəɊɍɄȺ´ ɩɨɜɬɨɪ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ³Ɂɨɥɨɬɚɹɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ³Ɇɨɫɮɢɥɶɦɚ´³ɇȿȼȿɊɈəɌ ɲɨɭɵª ɇɕȿɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂəɂɌȺ ɅɖəɇɐȿȼȼɊɈɋɋɂɂ´ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ³ɒȺɇɒȺɊ´ԥɡLɥ ɄԦɄɒȿɌȺɍ ɫɵԕɚԕɬɟɚɬɪɵ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣɬɭɪ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɧɢɪɩɨԕɚɡɚԕɤԛɪɟɫɿ©Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ԥɧԝɪɚɧɵ ȻɚɪɵɫɵªɧɚɩɪɢɡɅɢɞɟɪɚ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ɇɚɰɢɢ±ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢ ©Ⱥԕɞɚɫɬɚɪɯɚɧªɉɟɪɟ ɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɇɇɚɡɚɪɛɚɟɜɚ ɞɚɱɚ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɱɚɫɬɶɹ ɤɚɡ ɄɈȾɇɘɋɌɈɅɂɐɕ ɫɟɪɢɹ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ³ȺɋԔȺԔɌȺɃȻȿɊȺɋɌȺɇȺ´ Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɡɜɟɡɞɷɫɬɪɚɞɵ ɩɪɹ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ ©ȺɫԕɚԕɬɚɣɛɟɪȺɫɬɚ ɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɫɬɚɧɵ

ɧɚª Ɇɢɪɨɜɨɟɤɢɧɨɋɟɥɟ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɧɚȽɨɦɟɡɗɧɞɢɆɚɤȾɚɭɷɥɥɜ ɫɟɪɢɹ ɫɟɦɟɣɧɨɣɤɨɦɟɞɢɢ³ɆɈɇɌȿ Ʉɮ©ɏɷɥɥɨɭɢɧ ɄȺɊɅɈ´ ³ɆԤ66ȺԐȺɇQHW´ ɩɨ ԕɚɥɚɲɵԑɵª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɜɬɨɪ

©ȻɚɡɚɪɠɨԕªȺɫɬɚɧɚ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³Ɇɕ ɤԛɧɿɧɟɚɪɧɚɥԑɚɧɤɨɧɰɟɪɬ ɋȼȺɆɂȽȾȿɌɈȼɋɌɊȿɑȺ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± Ʌɂɋɖ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ©ɉɨɰɜɟɬɚɣȺɫɬɚɧɚª ɇɌɄ ɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԧɬɟ ɫɟɪɢɹ ɢɫɩɚɧɞɵԕɤɢɧɨª ɤɚɡ

©ȺɫԕɚԕɬɚɣɛɟɪȺɫɬɚ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ɧɚª ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©ɋɉȺɋɌɂɁȿɆɅɘª ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɠɭɪɧɚɥ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ʉɮ©ɀɚɛɚɣɵɛɚɬɵɫ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɄɍɇȽ ɚԙɵɡɞɚɪɵª ©Ⱥɫɬɚɧɚ±ɟɥɿɦɧɿԙ ɎɍɉȺɇȾȺª ɠԛɪɟɝɿªɄɨɧɰɟɪɬ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɏɮ©ȼɪɚɬɚɞɪɚɤɨɧɚª Ⱦɠɟɪɪɢª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

Ԥɧԝɪɚɧɵ


 №20 26 июня 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɇə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɆɨɣɫɵɧȺɧɞɪɟɣ Ʉɪɚɫɤɨª ɇɢɤɨɥɚɫɄɟɣɞɠɄɨɦɟɞɢɹ ©ȼɪɚɸɤɚɤɜɥɨɜɭɲɤɟª Ȼɨɟɜɢɤ©Ⱦɜɨɣɧɨɣ ɨɛɝɨɧª ɏɮ©Ɂɨɥɨɬɵɟɜɨɪɨɬɚª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ

Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢª ©ɇɚɲɢªɫɨɅɶɜɨɦɇɨ ɜɨɠɟɧɨɜɵɦª Ɍɫ©ɍɝɪɨª©ɑɭɞɨɜɢ ɳɟª ɇɌȼ ©ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ɰɢɢª ɇɌȼ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ɇɟɭɤɪɚɞɢª ɑȿɌȼȿɊȽ ©ɀɟɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞª ɬɚɪɚª©Ⱦɟɬɫɤɢɣɫɚɞª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ɂɘɅə Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ©ɋɟ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ɉɨ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɬɚɪɚª©ɉɨɯɢɬɢɬɟɥɶɦɭɡɟɹª ɝɨɞɧɹª ɫɥɟɞɧɟɟɞɟɥɨɉɭɲɤɢɧɚªɱ ©ɋɟ ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢ Ɍɫ©ɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶɫɵ ɇɨɜɨɫɬɢ ɝɨɞɧɹª ɧɨɤª ɳɢɤɚȽɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ɉɱɧɚɹɫɬɚɜɤɚª ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª©Ʉɪɟɫɥɨ ©ɑɭɠɨɣɫɪɟɞɢɱɭɠɢɯªɱ ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɀɢɡɧɶɤɚɤɩɟɫɧɹȿɜɝɟ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ɤɨɪɨɥɸªȼɥɚɞɢɦɢɪɂɜɚɧɨɜª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ɧɢɣɈɫɢɧª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ©Ⱥɜɢɚɬɨɪɵª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɦɟɧɬª Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ɂɘɅə ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ɜɟɪɤɚª ȺɋɌȺɇȺɄԚɇȱ± ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ȾȿɇɖȺɋɌȺɇɕ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ɜɟɪɤɚª ɮɨɧɚɪɟɣª©Ⱦɭɪɚɱɨɤª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª ɇɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ɮɨɧɚɪɟɣª©ɑɟɪɧɚɹɜɞɨɜɚª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©Ƚɟɧɢɢɢɡɥɨɞɟɢª ©ȼɪɟɦɹª ɏɮ©Ⱦɟɧɶɨɬɱɚɹɧɢɹª ©ɋɟɦɶɹª©Ɋɟɜɧɨɫɬɶª ɏɮ©ɑɟɪɧɵɣɫɧɟɝª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ©ɋɥɭɠɭɈɬɱɢɡɧɟª ɇɌȼ ©ȾɷɜɢɞȻɟɤɯɷɦɉɭɬɟ ©Ɍɟɯɧɢɤɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɉɪɨɰɟɧɬ ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ɲɟɫɬɜɢɟɜɧɟɢɡɜɟɞɚɧɧɨɟª ©Ʉɨɦɩɪɨɦɢɫɫª©ɉɨɡɚɤɨɧɭª ɪɢɫɤɚª©Ɏɚɥɶɲɢɜɤɚª ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ɏɮ©ɍɨɥɥɫɬɪɢɬª ©ɋɞɟɥɤɚª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©Ȼɟ ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɇɚɩɨɞɦɨɫɬ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ɥɵɟɧɨɱɢª©Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧ Ɇɭɯɬɚɪɚª©ɋɞɚɸɝɚɪɚɠª ɤɚɯɫɰɟɧɵª ©ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª©Ʉɨɥ ɤɨɞª ©ɋɟ ɥɟɤɰɢɨɧɟɪª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ɝɨɞɧɹª ©ɋɟɦɶɜɟɥɢɤɢɯɪɭɫɫɤɢɯ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ ɇɌȼ ɋɍȻȻɈɌȺ ɋɊȿȾȺ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜª Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ɂɘɅə ɂɘɅə ©Ɇɨɹɪɨɞɨɫɥɨɜɧɚɹª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©ȼɥɚɞɢɦɢɪȼɨɪɨɲɢ ©Ⱦɟɥɨɬɟɦɧɨɟª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɇɨɜɨɫɬɢ ɥɨɜȼɫɹɠɢɡɧɶɢɝɪɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ɬɚɪɚª©ȼɟɫɟɧɧɢɣɛɥɸɡª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ɍɵɦɧɟɹ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"ª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ©ɋɟ ɬɟɛɟª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɚɪ Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɏɮ©ɑɟɪɧɵɣɫɧɟɝª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ɝɨɞɧɹª ɬɢɫɬª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢ ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɢɧɭɬɚɫɥɚɜɵª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɬɚɣɧɵª ɦɚɹª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚ ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ɯɨɞɱɢɜɵɯªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ɜɟɪɤɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɦɚɤª Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɧɨɟ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨ ɦɟɧɬª ©ɉɨɜɬɨɪɢª ɮɨɧɚɪɟɣª©Ʉɨɧɫɶɟɪɠɛɟɡ Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ɏɮ©ɏɪɚɛɪɨɟɫɟɪɞɰɟª ɜɪɟɞɧɵɯɩɪɢɜɵɱɟɤª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ©ɂɧɧɚɍɥɶɹɧɨɜɚɉɨɞ ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ɏɮ©ɋɬɚɧɰɢɨɧɧɵɣ Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ɦɚɫɤɨɣɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣɠɟɧɳɢɧɵª ©Ɉɧɢɢɦɵª ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ©ɉɨɦɨɳɶª©ɉɨɫɪɟɞɧɢɤª ɜɟɪɤɚª ©ɇɚɪɨɞɧɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ɇɌȼ ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©Ʉɚɤɢɟɧɚɲɢɝɨɞɵª ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɄɚɜɤɚɡɰɵɜɜɨɣɧɚɯɊɨɫ Ɍɫ©ɉɉɋª©ɒɚɧ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɉɪɢɡɪɚɤª ©ȼɵɲɤɚª ©ȼɪɟɦɹª ɫɢɢª©Ƚɨɪɹɱɟɟɥɟɬɨɝɨª ɫɨɧª©Ɉɬɰɵɢɞɟɬɢª Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª ɏɮ©Ɉɫɟɧɧɢɣ ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª©ɉɨ Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ɦɚɪɚɮɨɧª ©ɉɨɥɢɬɢɤɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ɟɞɢɧɨɤª©Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨª ©Ⱥɥɢɛɢª©Ɋɟɲɟɧɢɟª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɉɪɟɥɸɞɢɹɤ ©ɋɤɚɡɤɢȻɚɠɟɧɨɜɚª Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª©Ʉɨɥ ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ©Ⱦɜɟɡɜɟɡɞɵª ɩɨɰɟɥɭɸª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ɥɟɤɰɢɨɧɟɪª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɉɪɨɮɟɫ ©ȼɪɟɦɹª ɏɮ©ɉɨɣɩɟɫɧɸ ©Ȼɵɜɚɟɬɠɟɬɚɤɨɟªȼ ɫɢɨɧɚɥª©Ɂɚɯɜɚɬª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ɉɩɟɪɚɰɢɹ ɩɨɷɬª ɉɪɨɫɤɭɪɢɧ ȼɌɈɊɇɂɄ Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©ɕªɢɞɪɭɝɢɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɏɮ©Ȼɟɫɫɬɪɚɲɧɵɣ ©ȿɞɢɦɞɨɦɚª ɂɘɅə ©ɋɭɞɶɛɚª©Ʉɫɢɜɚª ɒɭɪɢɤɚª ɚɬɚɦɚɧª ©ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª ɏɮ©ɀɟɥɚɧɢɟª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ©Ɂɧɚɸɬɥɢɪɭɫɫɤɢɟ ©Ȼɨɟɰª Ɍɪɢɥɥɟɪ©ɂɫɱɟɡɧɨɜɟ ɪɭɫɫɤɢɣª ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɢɟª ɇɌȼ ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ɉəɌɇɂɐȺ ɏɮ©Ȼɭɤɟɬɮɢɚɥɨɤª ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©Ɂɨɥɨɬɚɹɩɵɥɶª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ɂɘɅə ɏɮ©Ɉɬɤɪɵɬɨɟɫɟɪɞɰɟª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ɇɨɜɨ ɇɌȼ ɬɚɪɚª©ɇɚɯɨɞɤɚª Ɇɭɯɬɚɪɚª©ɉɨɩɭɬɱɢɤɢª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ɫɬɢ ©ɄɚɜɤɚɡɰɵɜɜɨɣɧɚɯɊɨɫ ©ɋɟ ©ȼɢɡɝɧɚɧɢɢɩɨɫɨɛ Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ɫɢɢª©ɉɪɢɝɨɜɨɪɟɧɧɵɟª ɝɨɞɧɹª ɫɬɜɟɧɧɨɦɭɠɟɥɚɧɢɸª ɦɟɧɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª Ɍɫ©ɍɝɪɨª©ɑɭɞɨɜɢ ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©ɋɟɝɨɞɧɹª ©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª ɳɟª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ɏɮ©ɏɨɡɹɣɤɚɬɚɣɝɢª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©ɋɟɤɬɚª©Ⱦɢɚɞɟɦɚɞɥɹɩɪɢɧ ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ©ȽɨɬɨɜɢɦɫȺɥɟɤɫɟɟɦ Ɍɫ©Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ ɰɟɫɫɵª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɂɢɦɢɧɵɦª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©ɉɨ ©ȼɪɟɦɹª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢ ©Ɉɧɢɢɦɵª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ɫɥɟɞɧɟɟɞɟɥɨɉɭɲɤɢɧɚªɱ ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɧɨɤª ©ɀɞɢɦɟɧɹª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ Ɍɫ©ɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶɫɵ ©Ɍɚɦɚɪɚɋɢɧɹɜɫɤɚɹ ɜɟɪɤɚª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ɳɢɤɚȽɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ɋɜɟɬɦɨɟɣɥɸɛɜɢª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɑɭɠɨɣɫɪɟɞɢɱɭɠɢɯªɱ ɏɮ©Ƚɞɟɭɝɨɞɧɨɬɨɥɶɤɨ ɮɨɧɚɪɟɣª©Ʉɨɦɧɚɬɚɫɦɟɯɚª Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©Ɉɫɬɪɨɜª ɧɟɡɞɟɫɶª Ɍɫ©Ȼɪɚɬɶɹª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ɉɪɨɤɥɹɬɵɣɪɚɣª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ȼɟɪɟɝɢɬɟ ɦɭɠɱɢɧª Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ©ȼɨɩɪɟɤɢ ɜɫɟɦɭª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª

Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©Ⱦɨɱɶª©Ⱥɜɚɪɢɹª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©əɭɛɢɥª ©Ɋɨɛɢɧɝɭɞɵª Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª ©ɉɢɤɧɢɤª©Ɇɪɚɡɶª Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª ©Ȼɨɟɰª

©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª Ɍɪɢɥɥɟɪ©Ʌɭɱɲɢɟ ɩɥɚɧɵª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ʌɟɬɧɢɟɫɧɵª ɏɮ©ɇɟɨɬɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨª ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª
Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ ǘǙǗǍljǕ ǖǎǍNjǑǏǑǕǗǚǛǥ 3-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 2 «ǩ», 60 dzǫ.ǵ - 80000 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 31-22-08; 8-707-855-38-14. 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. ǚǩDZǶǩ, 26, 4/5, 33 dzǫ.ǵ. ǛǮǴ.: 33-12-23, 8-775-171-76-73, 8-701-36238-89. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ ljǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ, 3 Ȇǻǩǯ, 83 dzǫ.ǵ) - 87 500 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 77-01-08, 8-702-770-7025. 2-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ NjǷǮǶdzǷǵǩǻǩ) ǛǮǴ. 8-701-775-90-30. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǵ-ǷǶ «NJǷǹǷǫǺdzǷDz», 3 Ȇǻǩǯ) ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-567-88-26. ǍǩȀǼ ǸǷ dzǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 3-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 9 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ.: 32-82-92; 8-777-511-67-20; 8-775-905-21-76. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǸǷ ǼǴ. ǓǩǸǿǮǫDZȀǩ, 215, 5/5, ǹǩDzǷǶ ǻǼǹǮǿdzǷǬǷ ǴDZǿǮȈ, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǿǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz Ǭǩǰ. ǟǮǶǩ - 56 ǻȄǺ. ǭǷǴǴǩǹǷǫ (ǿǮǶǩ ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǩȈ). ǛǮǴ. 32-64-87. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 6-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 12 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ. 76-25-40. ǘǷǴǭǷǵǩ (ǰǩǴ, ǺǸǩǴȅǶȈ, dzǼǾǶȈ, ǫǮǹǩǶǭǩ, ǺǩǹǩDz, ǭǼȁ ) ǸǷ ǼǴ. ǔǮǹǵǷǶǻǷǫǩ, 59 «ǩ» DZǴDZ ǷǪǵǮǶȈȇ Ƕǩ 2- DZǴDZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǛǮǴ. 33-86-18. 2-dzǷǵǶ., dzǫ. ǵ-Ƕ ǧǪDZǴǮDzǶȄDz, 3 Ȇǻǩǯ. ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705567-88-26. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǿǮǶǻǹǮ (ǺǻǩǹǷDz ǸǴǩǶDZǹǷǫdzDZ). ǑǴDZ ǗNJǕǎǖǨǧ Ƕǩ ǭǫǮ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǙǩǺǺǵǷǻǹȇ ǴȇǪȄǮ ǫǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-21662-82. ǚǹǷȀǶǷ 3-dzǷǵǶ.dzǫ. (ǫ ǿǮǶǻǹǮ). ǛǮǴ.: 32-11-91; 8-701364-32-32. 3-dzǷǵǶ. dzǫ., 65,8 dzǫ.ǵ., 5/5, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǷȀǮǶȅ ǻǮǸǴȄDz, ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǚǡ ȯ 2 (ǭǷǵ «njǴǷǪǼǺ»), ǼǬǴǷǫǩȈ, dzǷǺǵǮǻDZȀǮǺdzDZDz ǹǮǵǷǶǻ, ǷdzǶǩ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ, ǺǷǴǶǮȀǶǩȈ ǺǻǷǹǷǶǩ DZǴDZ ǷǪǵǮǶ Ƕǩ 2-dzǷǵǶ. DZ 1-dzǷǵǶ.dzǫ..ǛǮǴ.: 32-75-09; 8-777-233-14-38. ǍǮDzǺǻǫǼȇȂDZDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǘǴǷȂǩǭȅ 50 dzǫ.ǵ. (ǪǴǩǬǷǼǺǻǹǷǮǶǶȄDz, ǻǮǴǮǽǷǶ, ǸǷǯǩǹǶǩȈ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ). ljǭǹǮǺ: ǼǴ. ljǪǩȈ, 14. ǛǮǴ.: 25-64-22 (ǹǩǪ. ǫǹǮǵȈ), ǺǷǻ. 8-701-384-59-77, 8-747-410-62-19. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, ǪǷǴȅȁǩȈ, ǼǭǷǪǶǩ ǸǷǭ ǰǩǺǻǹǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 40-29-28. ǘǙǗǍljǕ ljNjǛǗ «ǗǸǮǴȅ ǓǷǹǺǩ» - 1991Ǭ.ǫ., ǶǷǫǼȇ ǴǮǻǶȇȇ DZ ǰDZǵǶȇȇ ǹǮǰDZǶǼ. ǛǮǴ. 77-43-49. ǛǹǩdzǻǷǹ Ǜ–40 Ǻ ǻǮǴǮǯdzǷDz Ƕǩ ǾǷǭǼ – 4000 Ǽ.Ǯ., ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 40-12-30, 8-777-76346-93. ljǫǻǷǵǷǪDZǴȅ «ǝDZǩǻ-ǛǮǵǸǹǷ» - 1800 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ. 8-701341-02-39; 32-12-37. ǘǙǗǍljǕ ǙljǐǖǗǎ ǝǷǹǻǮǸȅȈǶǷ «ǔDZǹDZdzǩ». ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴ.: 77-36-84; 8-705-567-88-26.

Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɚɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɑɢɫɬɤɚɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɢɚɩɩɚɪɚɬɨɦɈɬɨɝɪɟɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɟɥ   (PDLO GLVVDQWHNKVHUYLV# PDLOUX

ǖǮǭǷǹǷǬǷ! ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZ-ǻǼǹ - 40000 ǻǬ, ǼǬǴǷǫǷDz ȁdzǩǽ-ǸǹDZǾǷǯǩȈ - 10000 ǻǬ, dzǹǩǺDZǫǩȈ DZǵǸǷǹǻǶǩȈ ǬǷǹdzǩ ȀǮǹǶǷǬǷ ǿǫǮǻǩ - 40000 ǻǬ. NjǺǮ Ǫ/Ǽ, ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, ǩ ǻǩdzǯǮ ǶǷǫȄDz ǷǪǮǭǮǶǶȄDz ǹǩǺdzǴǩǭǶǷDz ǺǻǷǴ - 15000 ǻǬ. ǛǮǴ. 4222-27. ǗǭǮǯǭǼ (ǫǺǮ ǫDZǭȄ Ƕǩ ǫǺǮ ǺǮǰǷǶȄ), ȁǩǸdzǼ ǵǼǯǺdzǼȇ ǷǶǭǩǻǹǷǫǼȇ, ǵǼǯ. ǺǩǸǷǬDZ (43 ǹ-ǹ), ǭǮǻǺdzDZǮ ǺǩǶdzDZ, ǴȇǺǻǹȄ, dzǩǺǺǮǻǶȄǮ ǵǩǬǶDZǻǷǽǷǶȄ, ǾǷǰȈDzǺǻǫǮǶǶǼȇ ǻǮǴǮǯdzǼ. ǛǮǴ. 25-57-44. njǩǰǷǫǼȇ ǸǴDZǻǼ 2-dzǷǵǽ. Ǫ/Ǽ – 5000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 40-12-30; 8-701-434-43-16. ǏǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶ, ǵǮǻǩǴǴ, ǻǹǼǪȄ, ǻǹǼǪȄ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ (d-50, d-60), ǼǬǷǴǷdz, ȁǮǺǻDZǬǹǩǶǶDZdz, ǬDZǭǹǷǿDZǴDZǶǭǹ ǸǷǭȃǮǵǩ ǺǻǹǮǴȄ (dzǹǩǶǩ), ǸǷǫǷǹǷǻǶȄDz dzǹǼǬ ǩǫǻǷdzǹǩǶǩ, ǮǵdzǷǺǻDZ ǸǷǭ ǫǷǭǼ (ǹǩǰǶȄǮ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 4111-32, 8-777-039-77-65. NjDZǻǹDZǶǼ. ǛǮǴ. 8-702-91348-46. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄDz ǫǩǬǷǶȀDZdz Ƕǩ ȁǩǺǺDZ, ǻǮǾ. ǸǩǺǸǷǹǻ, ǬǷǺ.ǶǷǵǮǹ. ǛǮǴ. 8-701-343-25-76.

NJǷǴȅȁǷDz ǩǺǺǷǹǻDZǵǮǶǻ ǰǩǸȀǩǺǻǮDz Ƕǩ ǩ/ǵ ǓljǕljǐ DZ ǩǫǻǷǪǼǺȄ ǖǎǝljǐ. ǙǩǭDZǩǻǷǹȄ, ǫǩǴȄ dzǩǹǭǩǶǶȄǮ, ǵǮǻDZǰȄ DZ ǭǹ. ǙǩǪǷǻǩǮǵ Ǻ 9:00 ǭǷ 18:00. ǘǹDZǶDZǵǩǮǵ ǰǩdzǩǰȄ. ǏǭǮǵ NjǩǺ ǫǺǮǬǭǩ ǫ ǶǩȁǮǵ ǵǩǬǩǰDZǶǮ! ǙǓ, Ǭ. ǓǷdzȁǮǻǩǼ, ǼǴ. ǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ, 185/4. E-mail: kamevrozapchast@ mail.ru ǻǮǴ/ǽǩdzǺ: 8(7162)7750-53 ǵǷǪ.:+7-777-041-5705; +7-775-624-04-64. Ǔǜǘǔǧ

ǚǍljǕ NjǹǮǵȈǶdzǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǵ-Ƕ NJDZǹǴDZdz, ǻǮǸǴǩȈ). ǛǮǴ.: 33-60-12; 8-701-620-5211; 8-771-253-98-77. ǓǫǩǹǻDZǹǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 21, Ǻ ǵǮǪǮǴȅȇ, 80000 ǻǬ, ǪǮǰ dzǷǵ. ǼǺǴǼǬ). ǛǮǴ.: 25-15-64; 25-32-52; 8-702-655-38-18. Nj ǩǹǮǶǭǼ ǭǷǵ ǫ ǸǷǺ. ljǴǮdzǺǮǮǫdzǩ, 20 dzǵ Ƿǻ ǓǷdzȁǮǻǩǼ. ǎǺǻȅ ǫǺǮ. ǛǮǴ.: 87163251992; 8-705-130-64-09. ǓǷǵǶǩǻǼ ǫ dzǫǩǹǻDZǹǮ. ǛǮǴ.: 42-50-71; 8-701-607-27-07. Nj ǩǹǮǶǭǼ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄǮ ǫǩǬǷǶȀDZdzDZ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 4111-32, 8-777-039-77-65.

ǚǻǮǹDZǩǴDZǰǩǻǷǹ ǭǴȈ ȁǸǹDZǿǷǫ, ǽǷǻǷǩǸǸǩǹǩǻ «ǐǷǹȅdzǩ», «ǚǷdzǷǴ», ǽDZǴȅǵǷǺdzǷǸ, dzǩǰǩǾǺdzǷǮ ǶǩǹǷǭǶǷǮ ǸǹDZdzǴǩǭǶǷǮ DZǺdzǼǺǺǻǫǷ – 2 ǻǷǵǩ, ǪǩǬǩǯǶDZdz ǶǷǫȄDz ǭǴȈ ǷǻǮȀǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǵǩȁDZǶ, dzǶDZǬǩ «NjǗNj19411945Ǭ» 1945Ǭ ». ǛǮǴ. 76-15-41.

ǓǫǩǹǻDZǹȄ ǫ ǿǮǶǻǹǮ, WIFI, ǸǷ ȀǩǺǩǵ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ, ǮǺǻȅ ǫǺǮ. ǘǷǴǶȄDz ǸǩdzǮǻ ǭǷdzǼǵǮǶǻǷǫ. ǓǷǶǽDZǭǮǶǿDZǩǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-216-62-82, 8-705-428-01-43.

njǩǰǪǩǴǴǷǶ, ǵǮȁdzDZ dzǩǸǹǷǶǷǫȄǮ - 20 ǻǮǶǬǮ ȁǻǼdzǩ, ǷǾǹǩǶǶǼȇ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȇ, ǻǮǴǮǯdzǼ ǭǴȈ ǹǼȀǶǷǬǷ ǪǩǬǩǯǩ, dzǮǹǷǬǩǰ, ǭǼǪǴǮǶdzǼ Ǫ/Ǽ, ǸǹDZǺǸǷǺǷǪǴǮǶDZǮ ǭǴȈ ǹǩǰǪǷǹǻDZǹǷǫdzDZ dzǷǴǮǺ, ǶǩǺǻǷǴȅǶǼȇ ǬǩǰǸǴDZǻǼ, ǸǴǩǺǻǵǩǺǺǷǫǼȇ dzǷǹǰDZǶǼ ǭǴȈ ǷǫǷȂǮDz, ǩǫǻǷǪǩǬǩǯǶDZdz, ǸȄǴǮǺǷǺ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ, ǩǴǷȆ 3-ǴǮǻǶDZDz, ȁDZǶȄ ǭǴȈ ǴǮǬ.ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ Ǫ/Ǽ, ǶǷǫǼȇ ǬǴǩǭDZǴȅǶǼȇ ǭǷǺdzǼ. ǛǮǴ. 77-43-49. ǑǶǫǩǴDZǭǶǼȇ dzǷǴȈǺdzǼ ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǛǮǴ. 8-777-330-37-99. ǙǮǰǮǹǫǼǩǹȄ (V-60 dzǼǪ. ǵ., ǶǷǫȄǮ), ǪDZǻǼǵǶȄǮ dzǷǻǴȄ (12,-15 ǻ, Ǫ/Ǽ); ǩǫǻǷdzǹǩǶȄ Ǔǚ-3571, Ǔǚ-3572; ǻǮǾǶDZdzǩ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ: Ǔǹljǐ-256, Ǖljǐ-5551, ǪǼǴȅǭǷǰǮǹ Ǎǐ42, ǍǛ-75, ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹȄ ǦǗ-3323, 4121, 4125, 4321 ( Ǹǹ-ǫǷ ǓDZǮǫ), ȆǴǮdzǻǹDZȀǮǺdzDZǮ ȁdzǩǽȄ ǫ ǺǪǷǹǮ Ƕǩ ljNJǐ. ǛǮǴ. 41-04-28, 8-705-745-4534, 8-705-745-45-32. njǹǼȁǼ ǺǸǷǹǻDZǫǶǼȇ ǶǩǸǷǴȅǶǼȇ 80000 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30; 8-701-434-43-16. ǚǻǷǴ ǸDZǺȅǵǮǶǶȄDz ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ – 3000 ǻǬ, ȁDZǽǷǶȅǮǹ ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ – 1500 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30. ǜǬǴǷǫǷDz ǭDZǫǩǶ + dzǹǮǺǴǩ. ǛǮǴ. 8-777-956-54-53. ǛǗǗ «ǓljǕ-ǎNjǙǗ-ǐljǘǠljǚǛǥ»

NjȄǸǷǴǶȇ ǼǺǴǼǬDZ dzǷǴǮǺǶǷǬǷ ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹǩ (dzǷǫȁ0,65 dzǼǪ.ǵ, ǬǴǼǪDZǶǩ ǭǷ 5 ǵǮǻǹǷǫ). ǛǮǴ. 8-775-390-95-95.

ɍɜɚɠɚɟɦɚɹȿɤɚɬɟɪɢɧɚɄɭɡɶɦɢɧɢɱɧɚɋɟɪɞɟɱɧɨɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦȼɚɫɫɞɧɟɦɪɨɠɞɟɧɢɹ ɋɥɟɬɧɢɦɸɛɢɥɟɟɦɌɪɭɞɨɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɢɯɨɣɞɟɜɨɱɤɢɄɚɬɢɧɚɱɚɥɚɫɶɜɞɚɥɟɤɨɦ ɝɨɞɭɜɬɹɠɟɥɨɟɜɨɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɍɱɢɥɢɫɶɬɪɭɞɢɥɢɫɶɤɚɤɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹɤɨɜɚɥɢ ɉɨɛɟɞɭɜɬɵɥɭɄɚɬɹɜɵɭɱɢɥɚɫɶɢɫɬɚɥɚɪɚɛɨɬɚɬɶɬɟɥɟɝɪɚɮɢɫɬɨɦɦɨɪɡɢɫɬɨɦɋɬɪɚɧɚ ɛɵɥɚɧɚɜɨɟɧɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɛɵɥɚɠɟɫɬɤɚɹɧɟɛɵɥɨɧɢɤɚɤɢɯɫɤɢɞɨɤɧɚ ɟɳɟɞɟɬɫɤɢɟɝɨɞɵɥɟɬɫɬɨɥɶɤɨɬɪɭɞɢɥɚɫɶɂɫɚɤɨɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚɄɭɡɶɦɢɧɢɱɧɚɜɞɢɫ ɬɚɧɰɢɢɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɜɹɡɢɬɟɥɟɝɪɚɮɚɫɬɚɪɲɢɦɫɦɟɧɵɪɚɛɨɬɚɥɢɢɜɞɟɧɶɢɜɧɨɱɶ ɉɪɢɹɬɧɚɹɨɬɡɵɜɱɢɜɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹɢɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɚɹɠɟɧɳɢɧɚɫɛɨɥɶɲɢɦɢɛɨɥɶɲɢ ɦɢɝɥɚɡɚɦɢɢɛɟɥɨɫɟɪɟɛɪɢɫɬɵɦɢɜɨɥɨɫɚɦɢɜɵɡɵɜɚɥɚɤɫɟɛɟɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟɭɜɚɠɟɧɢɟɢ ɞɨɜɟɪɢɟɆɟɞɚɥɶªȼɟɬɟɪɚɧɬɪɭɞɚªɦɟɞɚɥɶªɁɚɨɫɜɨɟɧɢɟɰɟɥɢɧɧɵɯɢɡɚɥɟɠɧɵɯɡɟɦɟɥɶª ɸɛɢɥɟɣɧɵɟɦɟɞɚɥɢɥɟɬɉɨɛɟɞɵɬɚɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɨɰɟɧɢɥɨɟɟɬɪɭɞȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʉɭɡɶɦɢɧɢɱɧɚɜɵɪɚɫɬɢɥɚɞɟɬɟɣɭɧɟɟɞɟɫɹɬɶɜɧɭɤɨɜɢɲɟɫɬɶɩɪɚɜɧɭɤɨɜɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɪɭɠɚɸɬɟɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɢɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɤɧɟɣɨɬɧɨɫɹɬɫɹɩɨɦɨɝɚɸɬɥɸɛɹɬɢɛɟɪɟɝɭɬ ɫɜɨɸɦɚɦɭɢɛɚɛɭɲɤɭȾɨɫɬɨɣɧɚɹɠɢɡɧɶɛɨɥɶɲɚɹɯɨɪɨɲɚɹɫɟɦɶɹɩɨɱɬɟɧɢɟɛɵɜɲɢɯ ɫɨɫɥɭɠɢɜɰɟɜɱɬɨɧɭɠɧɨɟɳɟɜɷɬɢɝɨɞɵ"ɁɞɨɪɨɜɶɹɜɨɬɷɬɨɝɨɦɵɜɫɟȿɤɚɬɟɪɢɧɟɄɭɡɶ ɦɢɧɢɱɧɟɚɩɪɨɳɟɬɟɬɟɄɚɬɟɠɟɥɚɟɦɨɬɜɫɟɣɞɭɲɢ Ȼɵɜɲɢɟɤɨɥɥɟɝɢɚɧɵɧɟɜɟɬɟɪɚɧɵɢɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵɒɑ

ǐǩdzǼǸ ȀǮǹǶǷǬǷ ǵǮǻǩǴǴǷǴǷǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-533-88-22.

ǛǮǴǮǫDZǰǷǹ LG ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ 5000 ǻǬ. ǛǮǴ. 2663-47.

ǕǮǪǮǴȅ Ǫ/Ǽ. ǛǮǴ. : 42-56-10; 33-74-93.

№20 26 июня 2014 года

ǗǻǭǮǴ. ǛǮǴ. 8-702-913-4846. ǘǷǵǮȂǮǶDZǮ ǸǷǭ ǷǽDZǺ DZǴDZ ǸǷǭ ǵǩǶDZdzȇǹǶȄDz dzǩǪDZǶǮǻ. ǛǮǴ.: 8-701-649-20-16; 40-1366. ǛǷȀdzǼ ǸǷǭ ǵǷǹǷǯǮǶǷǮ Ƕǩ ǼǴDZǿǮ. ǛǮǴ. 8-707-804-02-29. ǍǷǵ (ǿǮǶǻǹ), 3 dzǷǵǶǩǻȄ. ǛǹǮǪǼǮǻǺȈ ǶǮǪǷǴȅȁǷDz ǹǮǵǷǶǻ. ǛǮǴ. 25-73-88. ǑǢǜ ǙljNJǗǛǜ ǘǹDZǾǷǭȈȂǮDz ǶȈǶDZ. ǛǮǴ.: 8-707-834-12-64, 8-705-11529-03. ǛǙǎNJǜǎǛǚǨ ǕǮǭǺǮǺǻǹǩ ǫ ǺǻǷǵǩǻǷǴǷǬDZȀǮǺdzDZDz dzǩǪDZǶǮǻ, ǫǷǰǹǩǺǻ ǭǷ 30 ǴǮǻ. ǛǮǴ.: 76-18-73; 33-1987. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻ Ǻ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. ǘǩǹǮǶȅ-ǸǹǷǬǹǩǵǵDZǺǻ (ǫ/Ƿ, ǪǮǰ ǫ/Ǹ, Ǻ ǴDZȀǶȄǵ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴǮǵ). ǛǮǴ. 8-771-219-18 32. NJǮǰ ǷǸȄǻǩ ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-707-933-85-37. ǛǷǹǬǷǫȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ. ǛǮǴ. 8-778-991-35-57. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶǷǵǼ ǽDZǴDZǩǴǼ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz ǭǴȈ ǺǷǸǹǷǫǷǯǭǮǶDZȈ ǷǸǻǷǫȄǾ ǺǭǮǴǷdz. ǛǮǴ. 8-777-933-85-37. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ Ƕǩ ǰǫǷǶdzDZ DZ ǭǷǬǷǫǷǹȄ. ǜǭǷǪǶȄDz ǬǹǩǽDZdz. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35. ǖǩ ǸǷǺǻǷȈǶǶǼȇ ǹǩǪǷǻǼ ǩǫǻǷǺǴǮǺǩǹȅ. ǛǮǴ.: 33-70-22; 8-777-041-03-05. Nj ǷǽDZǺ ǻǷǹǬǷǫǷDz dzǷǵǸǩǶDZDZ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz Ƕǩ ǭǷǬǷǫǷǹȄ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-775-884-08-35.

ǛǗǗ «ǍǩǶǬǮǹ ǓǷdzȁǮ» ǪǼǾǬǩǴǻǮǹ ǵǶǷǬǷǸǹǷǽDZǴȅǶȄDz. ǍǮǫǼȁdzǩ (ǫǷǰǹǩǺǻ 27-45 ǴǮǻ). ǜǴ. ǓǮǶǮǺǩǹȄ,89, ǻǮǴ./ ǽǩdzǺ 26-57-69; 8-777-618-7767; 8-702-401-70-42, E-mail: toobenger@mail.ru ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ, ȆdzǷǶǷǵDZȀǮǺdzDZǵ, ȇǹDZǭDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775127-43-20. NjǷǭDZǻǮǴDZ Ƕǩ ǩ/ǵ Ǔǩǵljǐ Ǔǩǵljǐ. ǛǮǴ. 8-775-652-29-99. ǓǩǭǹǷǫȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ, ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78) 8-775-127-43-20. NjǷǭDZǻǮǴȅ. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈ dzǷǵǸǩǶDZȈ. ǐǩǹǸǴǩǻǩ ǭǷǺǻǷDzǶǩȈ. ǛǮǴ.: 33-80-12; 8-701974-69-46; 8-701-875-95-69. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǩǭǵDZǶDZǺǻǹǩǻǷǹǩ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20.

ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ.ǛǮǴ. 77-37-77. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǼǸǹǩǫǴǮǶDZȇ ǸǮǹǺǷǶǩǴǷǵ. ǛǮǴ. 8-701237-07-61. ǓǹǩǶǷǫȂDZdzDZ, ǽǼdzǺDZǺǻ, ǹǮǰȀDZdzDZ. ǚǮǫǮǹǶǩȈ ǸǹǷǵǰǷǶǩ, «ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩ», 57. ǛǮǴ.: 3344-22, 8-701-747-72-30. ǚǹǷȀǶǷ! ǖǼǯǮǶ ǰǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61. ǖȈǶȈ (ǯǮǶȂDZǶǩ ǺǻǩǹȁǮ 40 ǴǮǻ, ǺǴǩǫȈǶǺdzǷDz ǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶǷǺǻDZ). ǛǮǴ. 8-702-340-8366. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ DZ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-771-27172-10. ǕǩǺǻǮǹ ǸǷ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZȇ ǭǷǵǷǽǷǶǷǫ. ǛǮǴ.: 33-29-98; 8-705-226-56-55. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-701-360-61-94.

ǓǼǾǹǩǪǷȀǩȈ. ǛǮǴ.: 25-30-38; 8-701-244-82-05.

ǙǩǪǷȀDZǮ (ǺǩǶdzǶDZǯdzǩ). ǛǮǴ. 8-701-237-80-41.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ-dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ, ǩdzǻDZǫǶȄǮ ǸǮǶǺDZǷǶǮǹȄ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǸǮǭǩǬǷǬǩ). ǛǮǴ. 8-777-18079-96.

ǘǩǹDZdzǵǩǾǮǹǺdzǷDz - ǵǩǺǻǮǹǼǶDZǫǮǹǺǩǴ DZǴDZ ǵǩǺǻǮǹ ǫ ǭǩǵǺdzDZDz ǰǩǴ. ǛǮǴ. 25-36-77.

ǓǩǺǺDZǹȄ, ǸǹǷǭǩǫǿȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ) ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǛǮǴ. 8-701-31251-99.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǰǫǷǶdzDZ). ǛǮǴ.: 8-705-745-10-49; 32-6252(ǫǶ-74).

ǍDZǸǴǷǵDZǹǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (ǫǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ). ǛǮǴ. 8-707-883-23-59.

ǚǩǴǷǶǼ «ljǴDZǻǩ» - ǵǩǺǻǮǹ ǸǷ ǵǩǶDZdzȇǹǼ DZ ǵǼǯǺdzǷDz ǵǩǺǻǮǹ. ǛǮǴ. 29-23-00.

ǘǹǷǭǩǫǮǿ ǵǷǹǷǯǮǶǷǬǷ. ǛǮǴ. 8-747-859-31-71.

ǗǽDZǺ! ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ Ƕǩ ǰǩdzǴȇȀǮǶDZǮ ǭǷǬǷǫǷǹǷǫ. ǛǮǴ.:8705-745-10-49; 32-62-52(ǫǶ74). ǕǩǺǺǩǯDZǺǻ Ǻ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǘǹǮǺǻDZǯǶǷǮ ǵǮǺǻǷ. ǛǮǴ.: 25-52-48; 8-701511-67-34. ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ ǹǩǰǶȄǾ ǺǽǮǹ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻDZ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.:8-705-745-10-49; 32-6252(ǫǶ-74). ǖǩ ǚǛǗ – ǵǷǻǷǹDZǺǻȄ, ǩǫǻǷȆǴǮdzǻǹDZdz, ǵǩǺǻǮǹ dzǼǰǷǫǶȄǾ ǹǩǪǷǻ. ǛǮǴ. 8-701-363-82-56. ǓǩǭǹǷǫDZdz - 2 ȀǮǴǷǫǮdzǩ. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǓǩǭǹǷǫDZdz. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ-54). NjǷǭDZǻǮǴȅ ǵǩǶDZǸǼǴȈǻǷǹǩ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ). ǛǮǴ. 8-702421-65-99. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24. ǚǹǷȀǶǷ! ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ, ǺdzǷǻǶDZdzDZ, ǵǮǾǩǶDZǰǩǻǷǹȄ. NJǮǰ ǫ/Ǹ. NjǩǾǻǷǫȄDz ǵǮǻǷǭ. ǛǮǴ.: 40-11-36; 8-701-135-68-06; 8-777-035-83-13. ǐǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24. ǓǼǾǹǩǪǷȀDZǮ, ǛǮǴ. 77-35-14.

ǷǽDZǿDZǩǶǻȄ.

ǓǩǽǮ «Ǟljǖ» - ǪǩǹǵǮǶ, ǸǷǫǩǹ. ǛǮǴ.: 33-44-44; 25-06-48.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ–dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ. ǛǮǴ.: 8-705-597-50-69; 3262-52 (ǫǶ-53).

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǭǮǫǼȁdzǩ) Ƕǩ ǸǹDZǮǵ ǻǮǴǮǽǷǶǶȄǾ ǰǫǷǶdzǷǫ. ǛǮǴ. 8-705-517-79-97.

ǜǪǷǹȂDZǿǩ ǫ ǻǷǹǬǷǫȄDz ǭǷǵ. ǛǮǴ. 33-58-16.

ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ ǫ Ǭ. ljǺǻǩǶǼ. ǛǮǴ. 8-775-749-09-94. ǚǹǷȀǶǷ ǻǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ.: 8-705-517-79-97; 32-6252(ǫǶ-17)

ǓǷǵǼ ǭǮDzǺǻǫDZǻǮǴȅǶǷ ǶǼǯǶǩ ǻǹǼǭǷǫǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ. ǛǮǴ.: 8-775-503-37-35; 8-705597-50-69. ǘǹǷǭǷǴǯǮǶDZǮ Ƕǩ 22 Ǻǻǹ.
Ɋɚɡɧɨɟ

№20 26 июня 2014 года

ǗdzǷǶȀǩǶDZǮ. ǖǩȀǩǴǷ Ƕǩ 21 Ǻǻǹ.

ǕǷDzȂDZdzDZ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ .8707-883-29-73.

ɌɊɐ©ɊɂɈªɭɥɈɫɢɩɟɧɤɨɷɬɚɠ

ǜǽǵǰǸǭȅǭDzǹ Ǻǭ ǾDzǭǺǾ!

Ɍɟɥ 

ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǐ/ǸǴǩǻǩ. ǛǮǴ. 8-705-298-25-95, 8-777-65643-13. NjǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ. ǛǮǴ. 8-707883-29-39.

ǗǾǹǩǶǶDZdz Ƕǩ ǩǫǻǷǺǻǷȈǶdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90.

ǘǹǷǭǩǫǿȄ ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǷǻǭǮǴ ( ǪǮǰ ǫ/Ǹ ). ǛǮǴ. 8-701520-47-43, 31-59-01.

ǚǷǫǵǮȂǮǶDZǮ Ǻ ǹǩǪǷǻǷDz. ǛǮǴ. 8-701-363-63-80.

ǘǷǭǹǩǪǷǻdzǩ ǭǴȈ ǭǷǵǷǾǷǰȈǮdz. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

«ǓDZǶǷǻǮǩǻǹǼ «CINEMA ALEM» ǻǹǮǪǼȇǻǺȈ: ǷǸǮǹǩǻǷǹ ǸǷ dzDZǶǷǸǷdzǩǰǼ Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ Ƕǩ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǮ, dzǷǶǻǹǷǴǮǹ-ǪDZǴǮǻǮǹ, ǭǫǷǹǶDZdz. ǚǸǹǩǫdzDZ ǸǷ ǻǮǴ. :40-13-67, 25-79-63.

ǘǷǵǷȂǶDZdz (-ǿǩ) Ƕǩ ǭǩȀǼ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-707-111-27-91.

ǕǼǯȀDZǶǩ Ƕǩ ǹǼdzǷǫǷǭȈȂǼȇ ǭǷǴǯǶǷǺǻȅ Ƿǻ 40 ǴǮǻ. ǛǮǴ. 8-707-139-39-62. ǗǻǫǮǻǺǻǫǮǶǶȄǮ DZ ǿǮǴǮǼǺǻǹǮǵǴǮǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-777-953-91-19. ǗǽDZǿDZǩǶǻȄ, ǛǮǴ. 25-07-00.

dzǼǾǹǩǪǷȀDZǮ.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǸǮǹǺǷǶǩǴǼ. ǛǮǴ. 8-747-445-16-51. ǝǩǹǵǩǿǮǫǻ. ǛǮǴ. 33-77-63. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴDZ. ǛǮǴ. 8-707-883-28-66. NjǷǭDZǻǮǴDZ ǻǩdzǺDZ. ǛǮǴ. 40-1646. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǸǷ ǪDZǰǶǮǺǼ. ǛǮǴ. 8-778-906-90-50. ǚǹǷȀǶǷ! ǍǷȈǹdzǩ dzǷǪȄǴ. ǚ

ǜǚǔǜnjǑ Ǜǩǵǩǭǩ. ǕǼǰȄdzǩ. NjDZǭǮǷǺȃǮǵdzǩ. ǕǷǶǻǩǯ. ǛǮǴ.: 4042-65, 33-74-06, 8-702-25081-12. ǗǸȄǻǶȄDz ǵǩǺǻǮǹ dzǩȀǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫȄǸǷǴǶDZǻ ǹǮǵǷǶǻ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ: ǰǩǵǮǶǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ ǭǫDZǬǩǻǮǴȈ, ǹǮǵǷǶǻ ǾǷǭǷǫǷDz ȀǩǺǻDZ, ǕǓǘǘ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ: ǡDZǶǶȄDz ǿǮǶǻǹ «ǕDZȁǴǮǵ», ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 179. ǛǮǴ. 8-705102-46-95. ǑǰǬǷǻǷǫǴǮǶDZǮ DZ ǵǷǶǻǩǯ ǵǮǻǩǴǴǷdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZDz, ǵǷǶǻǩǯ ǯǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶǩ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. ǚǫǩǹǷȀǶȄǮ ǹǩǪǷǻȄ, Ǻǫǩǹdzǩ dzǹǩǶǷǫ, ǸǹDZǿǮǸǷǫ, ǩǫǻǷǵǩȁDZǶ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. Ǔǩǵljǐ-ǺǩǵǷǺǫǩǴ Ǻ ǸǹDZǿǮǸǷǵ, Ǔǩǵljǐ-ǸǷǴǼǸǹDZǿǮǸ (12ǵ, 9ǵ), ǻǹǩdzǻǷǹ Ǜ-40 (ǚljǓ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-03977-65.

Тел. 29-37-30.

ǛȆȀǿǵ ǯǾȋ ǼǽDzǸDzǾǿȉ ǻǮȇDzǹǺǻǰǻ ǷǵǺǻ!!!

ǽȜȗȒȓȚ Ȑ ȘȖțȜ

Тел. 29-37-30.

Ⱦɜɭɯɡɚɥɶɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ©ɋ,1ȿɆȺȺ/ȿɆª ɫ'ɮɨɪɦɚɬɨɦ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ... ИСКУССТВ!

ɢɸɧɹ ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ȼɝɥɚɜɧɨɣɪɨɥɢɆɢɯɚɢɥȽɚɥɭɫɬɹɧ ©Ʉɭɯɧɹɜɉɚɪɢɠɟª ɤɨɦɟɞɢɹ ©Ɇɚɥɟɮɢɫɟɧɬɚª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɝɥɚɜɧɨɣɪɨɥɢȺɧɞɠɟɥɢɧɚ Ⱦɠɨɥɢ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ

Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©ɋɦɟɲɚɧɧɵɟª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ɫɢɸɧɹ ©Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ ɗɩɨɯɚɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ ɫɢɸɥɹ ©ɆɚɱɨɢȻɨɬɚɧª

ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ ɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɱɚɥɚ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɢ ɫɤɢɞɤɢ ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɬɨɱɧɹɣɬɟɢɧɮɨɪ ɦɚɰɢɸɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɮɢɥɶ ɦɨɜɢɰɟɧɵɧɚɤɢɧɨɛɢɥɟɬɵɧɚ ɫɚɣɬɟ KWWSNLQRN]

©&,1(0$$/(0ª±ɦɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɞɪɭɡɟɣɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯɩɚɪ

Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ©Ʉԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧ Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀɚɛɢɧɟɰ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª Ʌɸɞɦɢɥɚɒɚɬɚɥɨɜɚ ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬʋȽ ȼɵɞɚɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɄ ɂɜɚɧɈɞɧɨɪɨɝ ɇɚɬɚɥɶɹȺɧɮɢɦɨɜɚ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɈȾɀɚɝɩɚɪɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɦɨɥɹɤɨɜɚ ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɈɥɟɫɹɀɚɝɩɚɪɨɜɚ ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧ ɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞȺ ȾɢɡɚɣɧɟɪɵɜɟɪɫɬɚɥɶɳɢɤɢȾɦɢɬɪɢɣɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜ Ɍɟɥɟɮɨɧ ɢɌɚɬɶɹɧɚɊɨɞɢɨɧɨɜɚ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚNWRGD\#PDLOUX

Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɪɭɫɫɤɢɣɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɬɟɚɬɪ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬȼɚɫɢɸɧɹɜɱ ɇɚɡɚɤɪɵɬɢɟɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɫɟɡɨɧɚ ɉɊȿɆɖȿɊȺ ©Ⱥɛɵɥɚɣɏɚɧª ɝɟɪɨɢɤɨɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɨɷɦɚ

ȺɄɟɤɢɥɶɛɚɟɜ Ɍɟɥɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɟɫɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɢɫɶɦɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɟɣɧɟɜɫɬɭɩɚɹɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɭɜɚɠɚɟɬɧɨɧɟɜɫɟɝɞɚɪɚɡɞɟɥɹɟɬɦɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɡɧɚɱɤɨɦ35ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɌɈɈ©ȽɚɡɟɬɧɵɣɞɜɨɪªɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɥȽɆɭɫɪɟɩɨɜɚȼ ɁɚɤɚɡʋɌɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɨɞɢɧɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɝɚɡɟɬɵ©ɄԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧɄɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ


Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю ĘîìĝèææéìěåĨĬěåĪ öéçèìæīèĩëå (æöåçĬ÷å, Ĝ÷éĨèê, öĭíéæëå éħ îìççìĩå). ýìĩíĬĜïèîěĭê ĩìěïåĥ.

ĚèĨ.: 33-74-06, 8-702-250-81-12.

ВЫЗОВ рекламного агента

БЕСПЛАТНО по тел. 76-21-94.

№20 26 июня 2014 года

Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет

ǕǩǬǩǰDZǶ «ǓǴǩǺǺ». Njǩȁ dzǩǶǿǻǷǫǩǹDZȂ! ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 164. ǛǮǴ. 8 (716-2) 25-24-71. www.klass-no.kz

njǷǫǷǹȈȂDZDz ǾǷǵȈdz – ǑǶǻǮǹǶǮǻǸǹDZdzǷǴ. ǑǬǹǼȁdzǩ-ǸǷǫǻǷǹȇȁdzǩ. ǛǮǴ.: 8-702-123-91-31.

ǘǹǷǭǩǮǻǺȈ ǻǮǴǮǽǷǶ CUBOT GT72 (ǗǪǵǮǶ ǶǮ ǸǹǮǭǴǩǬǩǻȅ). ǙǩǰǵǮǹ ȆdzǹǩǶǩ:4.0 ǭȇDzǵǩ, 2 ǺDZǵdzǩǹǻȄ, Oǚ:Android 4.2.2. ǛǮǴ.: 8-771-516-10-85, 8-771-516-10-84.

NjǮǺȄ ǪȄǻǷǫȄǮ ǭǷ 10 dzǬ, Ǹǹ-ǫǩ ǓǷdzȀǮǻǩǫǩ. ǟǮǶǩ ǭǷǬǷǫǷǹǶǩȈ. ǓǷǴ-ǫǷ - 2 ȁǻ. ǛǮǴ.: 8-701-525-78-89, 8-705-42 4-78-14.

ǘǹǷǭǩǵ ǬDZǹDZ: 32 dzǬ - 1 ȁǻ- 3000 ǻǬ, 24 dzǬ - 1 ȁǻ - 3500 ǻǬ, 16 dzǬ -1 ȁǻ - 4000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 8 (716-2) 25-04-14, 8-707803-58-71.

1-dzǷǵǶǩǻǶǩȈ dzǫǩǹǻDZǹǩ, ǿǮǶǻǹ, ǹǩDzǷǶ ǿǮǶǻǹǩǴȅǶǷǬǷ ǹȄǶdzǩ. ǓǫǩǹǻDZǹǩ ȆǴDZǻǶǩȈ, DZǭǮǩǴȅǶǷ ȀDZǺǻǩȈ, ǼȇǻǶǩȈ, ǹǮǵǷǶǻ, dzǩǪǮǴȅǶǷǮ ǛNj, «ljǹDZǺǻǷǶ», ǵDZdzǹǷǫǷǴǶǷǫǩȈ ǸǮȀȅ, DVD. ǚǭǩǮǻǺȈ ǸǷ ȀǩǺǩǵ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ. ǓǫDZǻǩǶǿDZȈ. ǏǭǮǵ ǫǩǺ! 8-701-534-19-46.

ǘǹǷǭǩǵ ǿǫǮǻǶǷDz ǻǮǴǮǫDZǰǷǹ LG, Ǫ/Ǽ, ǫ ǹǩǪǷȀǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, ǵǷǭǮǴȅ CF-20D30, ǭDZǩǬǷǶǩǴȅ 51 Ǻǵ, ǸǼǴȅǻ ǫ ǶǩǴDZȀDZDZ. ǛǮǴ.: 8-702-543-40-93, 8-705-58 4-98-91.

ljǫǻǷǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ Ǻ ǩǫǻǷǰǩǫǷǭǷǵ TW 9010. ǙǩǪǷǻǩǮǻ ǷǻǴDZȀǶǷ, ǸǹǷDZǰǫǷǭǺǻǫǷ ǛǩDzǫǩǶȈ. ǘDZǻǷǵǶDZdz «Aksunamun» ǸǹǮǭǛǮǴ. 870-130-442-40. ǚǸǼǻǶDZdzǷǫȄDz ǹǮǺDZǫǮǹ Openbox ǴǩǬǩǮǻ Ƕǩ ǸǹǷǭǩǯǼ ȁǷǻǴǩǶǭǺdzDZǾ ǘǹǷǭǩǵ dzǷǵǸǹǮǺǺǷǹ-DZǶǬǩǴȈǫDZǺǴǷǼǾDZǾ dzǷǻȈǻ. ǻǷǹ. ǛǮǴ.: 8-771-163-94-25, 8 (716- X-770CIPVR. ǛǮǴ. 8-707-363-38-70. ǞǷǹǷȁǮǮ ǺǷǺǻǷȈǶDZǮ, ǶǮ ǹǮǵǷǶ2) 32-93-72. ǻDZǹǷǫǩǴǺȈ. ǘǼǴȅǻ Ǎǜ. ǛǮǴ.: +7-705-705-77-87.

ǘǹǷǭǩǵ ǹǩǹDZǻǮǻǶǷǮ ǸDZǩǶDZǶǷ. Ǘǻǭǩǵ ǫ ǾǷǹǷȁDZǮ ǹǼdzDZ ȂǮǶdzǷǫ ǝǩǪǹDZdzǩ DZǵ. ǕǷǴǷǻǷǫǩ, 1960 ǬǷǭǩ, ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǟǫǮǻ ǭǫǷǹǷǫǷDz ǺǷǪǩdzDZ. NjǷǰǹǩǺǻ 1,5 ǵǮȀǮǹǶȄDz. ǟǮǶǩ ǭǷǬǷǫǷǹǶǩȈ. ǚǩǵǷ- ǺȈǿǩ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴǮǽǷǶǼ 8-775-244-99-15. ǫȄǫǷǰ. ǛǮǴ. 8-701-366-85-08.

ǘǹǷǭǩǵ ǪǷdzǺȉǹǺdzDZDz dzǷǯǩǶȄDz ȁǴǮǵ ǹǩǰǵǮǹ L, dzǩǸǼ, ǪǷdzǺȉǹǺdzDZǮ dzǷǯǩǶȄǮ ǸǮǹȀǩǻdzDZ, ǹǩǰǵǮǹ 8, ǪǷdzǺȉǹǺdzǩȈ ǽǷǹǵǩ 3xs, ǪDZǶǻȄ. ǘǹDZǵǮǹǶǷ Ƕǩ 9-13 ǴǮǻ. ǕǷǯǶǷ DZ ǸǷ ǷǻǭǮǴȅǶǷǺǻDZ, ǸDZȁDZǻǮ, ǰǫǷǶDZǻǮ, ǦǓǗ-ȀǩǺȄ ǶǩǺǻǷǴȅǶȄǮ. NJǮǰ ǭǷǬǷǫǷǹDZǵǺȈ. NjǺȉ ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǪǩǻǩǹǮǮdz, ǹǩǪǷǻǩȇǻ Ƿǻ ǫǷǭȄ! ǖǷ- ǺǻǷȈǶDZDZ ǛǮǴ. 8-771-665-84-30. ǫȄǮ! ǛǮǴ. 8-702-123-91-31.

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


№20 26 июня 2014 года

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

Êäèäàäãàéæç «À 190-áÛèÞô ÀäàîÛèÖé» ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɱɢɬɚɬɟɥɢɪɟɞɚɤɰɢɹɝɚɡɟɬɵ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɧɚɲɟ ɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɟɝɨ ɨɱɟɪɟɞɧɨɦɭ ɫɥɚɜɧɨɦɭ ɸɛɢɥɟɸ ɉɪɢɫɵɥɚɣɬɟ ɮɨɬɨ ɝɞɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɜɵ ɧɚ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɦ ɮɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨɄɨɤɲɟɬɚɭȼɦɟɫɬɟɜɫɩɨɦɧɢɦɤɚ ɤɢɦ ɛɵɥ ɧɚɲ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɰɟɧɬɪ ɤɚɤ ɨɧ ɪɨɫɢɯɨɪɨɲɟɥ ɉɪɢɫɵɥɚɣɬɟ ɮɨɬɨ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ NWRGD\#PDLOUX ɢɥɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬɟ ɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟɬɚɭɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞ Ⱥ ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɛɭɞɭɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ

ɄɂɇɈɄɈɇɄɍɊɋ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɟɝɨɞɧɹª ɍ ɜɚɫ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɛɢɥɟɬɧɚɞɜɨɢɯɧɚɫɟɚɧɫɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪ©ɋɢɧɟɦɚȺɥɟɦª Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɡɜɨɧɢɬɶɜɝɚɡɟɬɭɢɧɚɡɜɚɬɶɮɢɥɶɦɤɚɞɪɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɬɚɤɠɟɜɚɲɢɮɚɦɢɥɢɸɢɢɦɹȼɚɲɢɡɜɨɧɤɢɛɭ ɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɫɞɨɱɚɫɨɜɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜɜ ɱɟɬɜɟɪɝɢɩɹɬɧɢɰɭɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɡɚɛɢɥɟɬɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɦɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɤɭɩɨɧɨɦɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɤɭɩɨɧɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɨɞɧɨɢɦɹɂɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨ ɷɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶȼȺɒȿɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɚɧɟɛɚɛɭɲɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɝɪɚɣɬɟɢɜɵɢɝɪɵɜɚɣɬɟɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɝɚɞɚɥɱɬɨɷɬɨɤɚɞɪɢɡɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚ ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

îðîä Íàø ã äîðîã! ì òû íà

Кокшетау Сегодня №20 / 26.06.2014  
Кокшетау Сегодня №20 / 26.06.2014  
Advertisement