Page 1

№19 19 июня 2014 года

Íàø ãîðîä - òû íàì äîðîã

k-today@mail.ru

19 Þôãõ 2014 ÙäÚÖ

Газета выходит по четвергам

Ɍɟɩɟɪɶ ɦɵ ɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ:

đ19

стр. 11

можно подписаться во всех отделениях связи. Наш индекс -

66905.

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

ɉɈȾɉɂɋɄȺ Внимание! На нашу газету

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


2

№ 19 19 июня 2014 года

Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦ

ljdzDZǵǷǪǴǩǺǻDZǫǹǼȀDZǴ ǵǮǭDZdzǩǵdzǴȇȀDZǷǻǺǸǮǿǵǩȁDZǶ

ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɨɣɞɭɬɫɹɛɟɡɢɧɫɬɢɬɭɬɚ

ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤ ɧɢɤɨɜɲɤɨɥɝɨɪɨɞɚɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɭɱɚɳɢɯɫɹɢɡɧɢɯɜȿɇɌɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟɭɱɚɳɢɯɫɹɱɬɨɫɨɫɬɚɜ ɥɹɟɬɨɬɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɂɡ ɜɵɩɭɫɤɧɢ ɤɨɜɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɹɡɵ ɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɪɭɫɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɲɤɨɥ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ɚɤɢɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɨɨɛɳɚɟɬɱɬɨɩɭɧɤɬɫɞɚ ɱɢȿɇɌɛɵɥɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɛɚɡɟ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ ɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɯɨɞɢɥɨɜɞɜɚɩɨ ɬɨɤɚɢɢɸɧɹɲɤɨɥɜɩɟɪɜɨɦ ɢɜɨɜɬɨɪɨɦ ɉɨɢɬɨɝɚɦȿɇɌɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɩɨ ȼ ɤɚɧɭɧ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ Ⱦɧɹ ɳɚɟɬɟɡɞɨɪɨɜɶɟɢɫɩɚɫɚɟɬɟɠɢɡ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɢɥɸɞɟɣȼɚɲɬɪɭɞɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫ ɝɨɪɨɞɭɄɨɤɲɟɬɚɭɫɨɫɬɚɜɢɥ ɚɤɢɦ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɞɟɠɞɨɣɫɦɨɬɪɟɬɶɜɛɭɞɭɳɟɟɢ ɋɚɦɵɣɜɵɫɨɤɢɣɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥɧɚ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ȽɌɅɒ  ɋɟɪɝɟɣ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɜɪɭɱɢɥ ɝɥɚɜ ɫɬɪɨɢɬɶɧɨɜɵɟɩɥɚɧɵª ɧɵɦ ɜɪɚɱɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ Ⱥɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɡɢɥ ɪɚɣɨɧɧɵɯɛɨɥɶɧɢɰɤɥɸɱɢɨɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɜɫɟɦɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫɟɦɢɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɚɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɨɦɚɲɢɧ ɡɚɢɯɧɟɭɬɨɦɢɦɵɣɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ɚɤɢɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɭɞ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɱɬɨ ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɚɫɟ ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ȾɄ ©Ʉɨɤ ɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɦɟɞɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɚɧɬɢɦɨɧɨ ɲɟɬɚɭª ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦ Ⱦɧɸ ɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɪɝɚ ɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɥɚ ɧɢɡɚɰɢɹɯ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɞɟ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɥɭɱɲɟɝɨ ɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɢɫɶɦɚɦɢ ɧɚ ɬɪɭɞɹɬɫɹɫɜɵɲɟɬɵɫɹɱɱɟɥɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɫɬɚ ɝɪɭɞɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨɱɟɬɧɵɦɢ ɜɟɤȼɪɟɝɢɨɧɟɜɟɞɟɬɫɹɚɤɬɢɜɧɚɹ ɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢɛɵɥɢɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬ ɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɪɚɫɥɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɟɠɟɝɨɞ ɗɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɜɫɜɹ ȼɫɜɨɟɦɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɢɋɟɪɝɟɣ ɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨ ɡɢɫɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟɦȾɨɝɨɜɨɪɚ©Ɉ Ʉɭɥɚɝɢɧ ɨɬɦɟɬɢɥ ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɜɚɧɢɟ ȼ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɝɨɞɭ ɛɭɞɟɬ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɜɪɚɱɚ ɫɚɦɚɹ ɝɭɦɚɧɧɚɹ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɨɸɡɟª Ɋɚɜɧɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɧɤɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ȼɵ ɜɨɡɜɪɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɱɥɟɧɨɜ ȿɜɪɚɡɢɣ ɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɡɚ ɥɨɠɟɧɧɵɟɜȾɨɝɨɜɨɪɟɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨ ɥɟɬɧɟɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɨɯ ɧɚɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɤ ȼ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɜɚɠɧɚɹ ɪɚɧɵ ɛɵɥɚ ɨɤɚɡɚɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɦɟ ɞɥɹɧɚɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɢɰɢɧɫɤɚɹɩɨɦɨɳɶɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɢɚɝɧɨɡ ©ɍɲɢɛ ɦɹɝɤɢɯ ɬɤɚɧɟɣ ɝɨɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɚɜɢɥ ɧɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɜɟɪɯɧɟɣ ɬɪɟɬɢ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɞɪɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɪɵɧɤɚɯ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɨɪɭɠɢɟɦª ɪɢɢɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜȾɥɹ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɷɬɨɝɨ ɜ ɧɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɦɟɯɚ ɫɬɜɭɸɳɢɯɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸɞɚɧɧɨɝɨ ɧɢɡɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɹɜɢɥɨɫɶ ɨɬɫɭɬ ɩɨɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɩɪɢɩɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫɬɜɢɟɭɨɯɪɚɧɧɢɤɚɱɚɫɬɧɨɣɮɢɪ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɨɯɪɚɧɭ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɡɚ ȺɁɋ ©ɗɬɚɥɨɧ Ⱥɜɬɨª ɨɪɭɠɢɹ ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɡɚɳɢɬɵɢɨɬɪɚɠɟɧɢɹɧɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢ ɩɚɞɟɧɢɹ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ȼ ɩɨɥɢɰɢɸ ɢɸɧɹ ɨɤɨɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɧɟ ɫɧɢɦɚ ɱɟɫɤɨɣɄɨɦɢɫɫɢɟɣɩɪɢɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɧɨɱɢ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɥɟɬ ɥɢɫɶ Ɂɥɨɭɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɪɵɧɤɚɯ ɧɹɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ȺɁɋ ɩɨɯɢɳɟɧɚ ɜɨɫɶɦɢɞɧɟɜɧɚɹ ɜɵ ɡɚɹɜɢɜɲɚɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬ ɪɭɱɤɚ ɧɵɟ ɥɸɞɢ ɜ ɦɚɫɤɚɯ ɩɭɬɟɦ ɩɨ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨ ɪɚɡɛɨɣɧɨɝɨ ɧɚɩɚɞɟɧɢɹ ɜɨɡɛɭɠ ɜɨɣɞɜɟɪɢɩɪɨɧɢɤɥɢɧɚɫɬɚɧɰɢɸ ɞɟɧɨɭɝɨɥɨɜɧɨɟɞɟɥɨɩɨɫɬ ɉɨɞɧɨɠɢɟ ɫɨɩɤɢ Ȼɭɤɩɚ ɜ ©ɗɬɚɥɨɧȺɜɬɨªɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɱ ɍɄ ɪɚɡɛɨɣ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɪɚɣɨɧɟ ɥɵɠɧɨɣ ɛɚɡɵ ©Ⱦɢɧɚ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚɧɟɫɥɢ ɬɟ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢ ɧɨ ± ɪɨɡɵɫɤɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨª ɜ ɷɬɨɬ ɫɭɛɛɨɬɧɢɣ ɞɟɧɶ ɡɚ ɤɭɨɯɪɚɧɧɨɣɮɢɪɦɵɢɡɚɜɥɚɞɟɥɢ ɩɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɢɡɚɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɟɬɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɚɫɶ ɋɰɟɧɚ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɤɨɥɨ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɩɨɥɹɧɟ ɩɥɨɬɧɨ ɨɤɪɭɠɟɧɧɨɣ ɦɥɧ ɬɵɫɹɱ ɬɟɧɝɟ ɉɨɫɥɟ ɉɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚȾȼȾ ɤɪɵɬɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɱɟɝɨ ɫɤɪɵɥɢɫɶ ɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɲɟɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɚɪɨɦɚɬ ɢ ɞɵɦ ɨɬ ɝɨɬɨɜɹɳɟɝɨɫɹ ɲɚɲɥɵɤɚ Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɧɚ ɬɪɚɜɟ ɜ ɬɟɧɢ ɞɟɪɟ ɜɶɟɜ ɧɚ ɩɢɤɧɢɤ Ⱦɟɬɢ ɜɟɫɟɥɨ ɩɪɵɝɚɜɲɢɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɛɚɬɭɬɟ ɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɜ ɜɟ ɫɟɥɵɯ ɢɝɪɚɯ Ɉɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɤɭɞɚ ɲɥɢ ɥɸɞɢ ɜɵɯɨɞɢɜɲɢɟ ɢɡ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɜɲɢɟɫɹ ɜɫɬɨɪɨɧɭɜɟɫɟɥɨɣɩɨɥɹɧɵɛɵɥ ɨɱɟɜɢɞɟɧ±ɧɚɋɚɛɚɧɬɭɣ Ɍɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɷɬɨɬ ɬɪɚ ɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɨɜ ɛɟɡ ɚɬ ɦɨɫɮɟɪɵɞɪɭɠɛɵɪɚɞɨɫɬɢɢɟɞɢ ɧɟɧɢɹ Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɤɚɡɚɥɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɈɈ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵª Ɇɭɞɚɪɢɫ Ⱥɛɞɭɥɢɧ ɢ ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬɨɦ Ⱥɤ

ɛɚɥɥɚɄɋɒʋɛɚɥɥɚɋɒ ʋɛɚɥɥɨɜɋɒʋ ɛɚɥɥɋɒʋɛɚɥɥɨɜ ɂɡɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚɧɚɡɧɚɤ©Ⱥɥ ɬɵɧ ɛɟɥɝɿª ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɭɱɚ ɳɢɯɫɹɱɬɨɫɨɫɬɚɜɢɥɨɱɬɨɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɩɪɨɲɥɵɦɝɨɞɨɦɛɨɥɶ ɲɟɧɚɂɡɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ

ɧɚ ɚɬɬɟɫɬɚɬ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢɜɵɩɭɫɤ ɧɢɤɨɜ ɉɨ ɝɨɪɨɞɭ ɧɚɢ ɜɵɫɲɢɟ ɛɚɥɥɵ ɧɚɛɪɚɥɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ ɚɬɬɟɫɬɚɬɚ ɫ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɋɒ ʋ Ⱥɠɤɟɧ Ȼɚɯ ɬɢɹɪ  ɛɚɥɥɚ ɉɨ ɛɚɥɥɭ ɧɚɛɪɚɥɢ ɨɛ ɥɚɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɤɚ ©Ⱥɥɬɵɧ ɛɟɥɝɿª ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ ɋɒ ʋ Ʉɚɡɟɧɨɜɚ Ɏɟɪɢɞɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɚ ɆȽ ʋ Ɇɚɫɥɨɜɚ ɉɨɥɢɧɚ ɢ ɜɵ ɩɭɫɤɧɢɰɚ ɋɒ ʋ  Ɍɭɪɥɵɛɟɤ Ⱥɤɤɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹɲɤɨɥɝɨɪɨɞɚɩɪɢ ɡɟɪɵ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ ɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɇɟ ɧɚɛɪɚɥɢ ɩɨɪɨɝɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ

ЕврАзЭС. Антимонопольные органы будут сотрудничать

ǟǽǻDzǯǹǭǾǷǭȂǻǰǽǭǮǵǸǵǍǔǞ

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ ɫɬɜɢɹ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɢɫ ɫɢɢ ɢ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɬɨɪɨɧɞɥɹɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ Ʉɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚɦɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣ ɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹ ɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ Ɇɨɞɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɫɨɡ ɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢ ɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫ ɥɨɜɢɣɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɡɚɳɢɬɵɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɢɫɧɢɠɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɩɪɟ ɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯɪɚɡɜɢɬɢɸɢɫɜɨɛɨɞ ɧɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸɪɵɧɤɨɜ ɇɨɪɦɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɨ ɜɵɧɟɫɟɧɢɢ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɫɩɨɫɨɛ ɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɦɟɳɟɧɢɸ ɚɤɰɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɫ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɚɧɬɢ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɢɯɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠ ɞɟɧɢɟ ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɤɨ ɧɨɩɪɨɟɤɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ

ɩɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɫɩɨ ɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɤɚ ɡɭɟɦɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɜ ȼɌɈ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨ ɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɈɗɋɊ ɨɛɡɨɪɚ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ ɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ Ɋɟ ɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɧɧɨɝɨɨɛɡɨɪɚɦɵɬɚɤɠɟ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɚɜɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɫɬɚɧ ɞɚɪɬɚɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɭɞɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧ ɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵɆɵɫɱɢɬɚɟɦɱɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚ ɬɨɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɚɬɶɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɥɭɱɲɢɦ ɦɢɪɨɜɵɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦȼɟɞɟɧɢɟɛɢɡɧɟɫɚɜɄɚ ɡɚɯɫɬɚɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬ ɧɵɦɚɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɛɢɡɧɟɫɞɨɥ ɠɟɧɛɵɬɶɡɚɳɢɳɟɧɨɬɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɢɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦȺɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶ ɧɨɣ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɼ˙ʹʲȱʺʹʺːǵȬȱʃʲȱʈʲʴʲˑ˘˙ˇǷ

ɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɚɫɫɚɦɛɥɟɢ ɧɚɪɨɞɚ Ʉɚ ɡɚɯɫɬɚɧɚɆɚɪɡɢɹɬɌɨɯɚɟɜɚɄɪɨɦɟ ɧɢɯ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɤɚɡɚɥɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢ ɤɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨ ɩɪɨɫɚɦ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚɤɢɦɚɬ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ Ʉɪɨɦɟ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣɤɨɧɰɟɪɬɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦ ɦɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɝɨɫɬɶɢɡɄɚɡɚɧɢɊɭɫɬɚɦɆɚɥɢɤɨɜ ɢɝɨɫɬɶɢɡɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɂɥɶɞɚɪ ɋɢɫɚɧɛɚɟɜɛɵɥɨɧɟɦɚɥɨɢɧɬɟɪɟɫ ɧɨɝɨɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɛɨɪɶɛɚɬɚɬɚɪ ɱɚɤɭɪɹɲɝɞɟɩɪɢɡɨɦɩɨɛɟɞɢɬɟɥɸ ɛɵɥ ɠɢɜɨɣ ɛɚɪɚɧ ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɜɛɟɝɟɤɨɝɞɚɜɪɭɤɚɯɧɚɜɟɫɭɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɥɨɠɤɭ ɫ ɹɣɰɨɦ ɢ

ɝɥɚɜɧɨɟ ɱɬɨɛɵ ɨɧɨ ɧɚ ɛɟɝɭ ɧɟ ɪɚɡɛɢɥɨɫɶ Ⱥ ɦɨɥɨɞɵɟ ɤɪɚ ɫɚɜɢɰɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ©ɋɚɛɚɧɬɭɣ ɘɥɞɵɡɵª Ɉɰɟɧɢɜɚɥɢ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɨɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɚɫɨ ɬɭ ɧɨ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɡɧɚ ɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɨɛɵɱɚɟɜ ɉɨ ɛɟɞɢɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɬɚɥɚ Ɋɚɡɢɹ ɏɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚ ȼɫɟ ɩɨɛɟ ɞɢɬɟɥɢɛɵɥɢɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵɩɪɢ ɡɚɦɢɢɩɨɞɚɪɤɚɦɢɝɪɚɦɨɬɚɦɢɢ ɞɢɩɥɨɦɚɦɢ ȼɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɹɜɩɟɪɜɵɣɪɚɡ ɞɟɥɢɬɫɹ ɫ ɧɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢ ɡɚ ɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɚɪɬɢɫɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɭɫɬɚɦɆɚɥɢɤɨɜɌɨ ɱɬɨɹɜɢɠɭɡɞɟɫɶɦɟɧɹɪɚɞɭɟɬɆɟ ɫɬɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɫɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɋɚɛɚɧɬɭɹ ɋɭɞɹɩɨɨɛɳɟɧɢɸɫɦɟɫɬɧɵɦɢɬɚ ɬɚɪɚɦɢɢɛɚɲɤɢɪɚɦɢɭɦɟɧɹɫɥɨ ɠɢɥɨɫɶɦɧɟɧɢɟɱɬɨɦɨɢɫɨɨɬɟɱɟ ɫɬɜɟɧɧɢɤɢɠɢɜɭɬɡɞɟɫɶɞɨɫɬɨɣɧɨ ɉɭɫɬɶɢɞɚɥɶɲɟɧɚɞɜɚɲɟɣɪɟɫɩɭ ɛɥɢɤɨɣɜɫɟɝɞɚɛɭɞɟɬɦɢɪɧɨɟɧɟɛɨ ɚ ɦɟɠɞɭ ɟɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ Ɇɢɪ Ⱦɪɭɠɛɚ ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɢ ȿɞɢɧɟɧɢɟ ± ɪɟɡɸɦɢɪɭɟɬɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ


Ƚɪɚɧɢɜɪɟɦɟɧɢ

3

№ 19 19 июня 2014 года

ǝDZǶǸǷǴǭǼǵǩǮǻ ǷǪǷǬǹǩǶDZȀǮǶDZȈǾ ǸǷǶǩǴǼ ɇɟɞɚɜɧɨ ɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ ɮɢɧɚɧ ɫɨɜɨɣɩɨɥɢɰɢɢɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɡɚɫɟ ɞɚɧɢɟɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɪ ɪɭɩɰɢɢ ɢ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɍɚɦ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɜ ɨɛ ɥɚɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞ ɧɢɱɟɫɬɜɚɩɨɛɨɪɶɛɟɫɤɨɪɪɭɩɰɢ ɟɣɢɬɟɧɟɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɋɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɡɚ ɝɨɞɵ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɩɢɫɚɥ ɛɨɥɟɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɣ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯɇɚɰɢɣ ɈɈɇ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭɜȿɜɪɨɩɟ ɈȻɋȿ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ Ɋɚɡɜɢɬɢɹ ɈɗɋɊ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ Ɍɪɚɧɫɩɟɪɟɧɫɢ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥɢɞɪɭɝɢɟ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɮɢɧɩɨɥɨɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɜ Ƚɪɭɩɩɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ ȽɊȿɄɈ ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨɫɨɨɛɳɟɧɨɨɬɨɦɱɬɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɭɞɨɫɬɨɟɧ ɱɟɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɸ ɟɠɟɝɨɞɧɭɸ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ Ⱥɧɬɢɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ,$&&$ ɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɣɞɟɬ ɜɫɬɨɥɢɰɟɨɫɟɧɶɸɷɬɨɝɨɝɨɞɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ȾȻɗɄɉ ɩɨ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢɬɚɤɠɟɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ ɫɜɹɡɢɉɨɫɥɟɟɝɨɨɤɨɧɱɚɧɢɹɱɥɟɧɵ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɨɛɫɭɞɢɥɢ ɦɟɪɵ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɠɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ Ȼɵɥ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣɜɫɮɟɪɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɤɭɩɨɤ ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ ɨɛɥȾȻɗɄɉ

М ы д л я н и х п р о сто Е Д А

Ȼɟɫɫɨɧɧɭɸɧɨɱɶɩɪɨɜɟɥɢɦɵ ɜɞɜɨɟɦɹɢɤɨɦɚɪ Ɉɧ ɜɫɸ ɧɨɱɶ ɩɢɥ ɢ ɩɟɥ ɚ ɹ ɟɦɭɚɩɥɨɞɢɪɨɜɚɥ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɧɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɱɶɸ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɫɩɹɬ ȼɥɟɬɚɸɬ ɜɨɬɤɪɵɬɨɟɨɤɧɨɢɥɢɢɡɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯɨɬɞɭɲɢɧɑɭɬɶɫɥɵɲɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹɤɫɜɨɟɣɠɟɪɬɜɟɢ ɧɚɧɨɫɹɬɛɟɫɩɨɳɚɞɧɵɣɭɞɚɪɈɧɢ ɥɸɛɢɬ ɥɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɪɨɜɶɸɂɦɹɡɥɨɞɟɹɦɤɨɦɚɪɵ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɪɨɜ ɇɚɡɨɣɥɢɜɵɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ ɤɪɟɩɤɨ ɫɜɹɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɟɥɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɯɨɬɵ ȿɫɥɢ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜɢɫɬɨɪɢɸɬɨɜɩɟɪɜɵɟɤɨɦɚɪɚɨɬɫɥɟɞɢɥɢ ɜ ɝɨɞɭ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ ɜɤɚɧɚɜɚɯɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯɜɨɞɨɣɜ ɯ ɟɝɨ ɫɬɚɥɢ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɭɠɟ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ Ɉɫɥɨ ɉɚɪɢɠɟ Ɉɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨɷɬɢɤɪɨɜɨɫɨɫɭɳɢɟ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ ɡɚɩɨɥɨɧɢɥɢ ȿɜɪɨɩɭ Ɂɚɬɟɦ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɩɨɛɟɞɧɨɟ ɲɟɫɬɜɢɟ ɤɨɦɚɪɚ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤ ɉɨɩɭɥɹɰɢɹ ɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦɛɨɥɶɲɟɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɦɟɪɵ ɋɞɟɥɚɜ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɝɨɪɨɞ ɤɚɤ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɤɨɦɚɪ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɢɝɪɚɥ Ⱥ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɤɨɦɚɪɵ ɩɨɦɢɦɨ ɩɚɪɤɨɜ ɢ ɥɟɫɨ-

ɩɚɪɤɨɜ ɨɛɥɸɛɨɜɚɥɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɧɵɟɜɨɞɨɣɩɨɞɜɚɥɵɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɨɥɨɞɰɵ ɉɪɢɱɟɦ ɞɥɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɹɧɚɫɟɤɨɦɨɦɭɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɨɜɫɟɦɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɦ ɝɞɟ ɰɚɪɢɬ ɫɵɪɨɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɤɨɦɚɪɵɚɱɟɦɜɨɞɚɝɪɹɡɧɟɟɬɟɦ ɥɭɱɲɟ Ɂɚɲɤɚɥɢɜɚɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜɜɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɜɨɞɚɯ ɧɟɩɨɦɟɯɚ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɚɪɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜɜɫɟɪɶɟɡɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɤɨɬɨɪɨɣɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɦɟɞɢɤɢ Ʉɪɨɜɨɫɨɫɭɳɢɟɧɚɫɟɤɨɦɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɭɫɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɢ ɥɸɞɟɣ ɫ ɬɨɧɤɨɣɤɨɠɟɣɍɤɭɫɵɤɨɦɚɪɨɜɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɚɫɧɵ ɗɬɢ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ ɬɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɡɚɩɚɯ ɩɨɬɚ ɢ ɫɥɟɬɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɨɬɨɜɫɸɞɭ ɉɢɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɪɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɱɚɫɚɧɨɱɢɇɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɨɝɭɬ ɧɚɩɚɞɚɬɶ ɞɨ  ɫɚɦɨɤ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɠɞɚɹ ɫɚɦɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɜɵɫɨɫɚɬɶ ɞɨ ɦɢɥɥɢɝɪɚɦɦɨɜ ɤɪɨɜɢ ɱɬɨ ɜ ɪɚɡɚɩɪɟɜɵɲɚɟɬɟɟɜɟɫɍɤɭɫɤɨɦɚɪɚ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɤɪɚɫɧɟɧɢɟɤɨɠɢɢɡɭɞɇɨɟɫɬɶɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸɧɚɤɨɦɚɪɢɧɭɸɫɥɸɧɭɢ ɞɥɹɧɢɯɭɤɭɫɵɛɵɜɚɸɬɨɩɚɫɧɵ

Ɋɟɚɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɨɥɞɵɪɢ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɭɤɭɫɚ ɫɢɥɶɧɵɟ ɨɬɟɤɢ ɢ ɫɵɩɶ ɂɧɨɝɞɚ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɚɹ ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ ɥɢɯɨɪɚɞɤɚ ɨɡɧɨɛ ɬɨɲɧɨɬɚ ɩɪɢɫɬɭɩɵ ɭɞɭɲɶɹ ɇɨɤɪɨɦɟɚɥɥɟɪɝɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɚɪɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɭɫɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ Ɂɚɩɚɞɧɨɧɢɥɶɫɤɢɣ ɷɧɰɟɮɚɥɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɜɢɪɭɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɚɷɬɨɫɨɜɫɟɦɪɹɞɨɦɫɄɚɡɚɯɫɬɚɧɨɦ ɗɬɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɬɟɥɚ ɢɧɬɨɤɫɢɤɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɥɢɦɮɨɭɡɥɨɜɩɨɪɚɠɚɸɬɫɹɦɨɡɝɨɜɵɟɢɫɥɢɡɢɫɬɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ Ɉɧɨ ɨɩɚɫɧɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɦɢ ɑɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɦɚɪɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ"Ⱦɟɥɨɜɬɨɦɱɬɨɭɨɫɨɛɟɣ ɠɢɜɭɳɢɯɜɧɚɲɢɯɤɪɚɹɯɢɦɟɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɪɚɡɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɋɚɦɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɩɚɪɬɢɸ ɹɢɰ ɛɟɡ ɤɪɨɜɨ-

ɫɨɫɚɧɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɧɚ ɫɜɟɬɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɬɧɢɤɨɦɚɪɨɜ Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɠɢɬɶɢɪɚɡɦɧɨɠɚɬɶɫɹɧɚɫɟɤɨɦɵɦ ɛɟɡ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɤɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɯ ɩɨɞɜɚɥɚɯ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɵɫɹɱ ɤɨɦɚɪɢɧɵɯ ɥɢɱɢɧɨɤ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦ ɦɟɬɪɟ Ʉɚɤ ɠɟ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɟɛɹ ɨɬɧɚɡɨɣɥɢɜɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯ"ɉɨ ɫɥɨɜɚɦɝɥɚɜɧɨɝɨɜɪɚɱɚɌɈɈ©Ⱦɟɡɢɧɮɟɤɰɢɹª ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ ɋɚɩɪɵɤɢɧɨɣ ɩɪɨɫɬɨɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɫɭɲɟɧɢɢ ɜɨɞɵɜɩɨɞɜɚɥɚɯ ȿɫɥɢɜɦɧɨɝɨɷɬɚɠɤɟɢɦɟɸɬɫɹ ɤɨɦɚɪɵ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɥɹ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɤɨɦɚɪɨɜ ɧɚɲɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞɜɚɥɨɜ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɟ ɜɫɟ ɄɋɄ ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɫ ɧɚɦɢ ɞɨɝɨ-

ɜɨɪɵɯɨɬɹɪɚɛɨɬɚɩɨɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸɧɚɫɟɤɨɦɵɯɥɨɠɢɬɫɹɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɞɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬȿɤɚɬɟɪɢɧɚɋɚɩɪɵɤɢɧɚ Ⱦɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬɤɨɦɚɪɨɜɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɮɭɦɢɝɚɬɨɪɵ ɢ ɞɵɦɨɜɵɟ ɫɩɢɪɚɥɢɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟɮɨɪɦɵɩɢɪɟɬɪɨɢɞɨɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɏɨɬɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɤɨɦɚɪɨɜ ɨɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɦɢɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɪɟɞɧɨ Ɇɚɥɨ ɤɨɦɭ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɯɢɦɢɢ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɡɚɫɚɫɵɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɪɨɜ ɩɵɥɟɫɨɫɨɦ ɇɚɫɟɤɨɦɵɟ ɤɪɨɜɨɩɢɣɰɵɧɟɠɚɥɭɸɬɡɚɩɚɯɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɝɜɨɡɞɢɤɢ ɤɨɪɢɰɵɷɜɤɚɥɢɩɬɚɚɧɢɫɚɦɹɬɵ ɩɨɥɵɧɢɢɥɚɜɚɧɞɵȿɳɟɦɟɧɶɲɟ ɢɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɚɦɛɪɟ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɛɵɤɚ ɝɚɭɪɚ ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɟɟ ɤɨɬɨɪɵɦɤɨɦɚɪɵɛɪɟɡɝɭɸɬɍɱɟɧɵɟɭɠɟɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɬɨɱɧɵɣɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɛɵɱɶɟɝɨɩɨɬɚɢ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɫɤɨɪɨ ɛɭɞɟɬ ɧɚɥɚɠɟɧ ɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɝɨ ɛɢɨɩɪɨɩɟɥɥɟɧɬɚɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɇɚɬɚɥɶɹȺɇɎɂɆɈȼȺ


4

№ 19 19 июня 2014 года

ɋɨɰɢɭɦ

ǍǷǹǷǬDZǸǮǹǮǾǷǭȄDZǴȅǬǷǻȄf

ɋɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɜɧɚɲɟɦɝɨɪɨɞɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɥɫɹɜɧɟɲɧɢɣɜɢɞ ɭɥɢɰȽɨɪɶɤɨɝɨȺɭɷɡɨɜɚɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ Ⱥɤɚɧɚ ɫɟɪɷ Ⱥɭɟɥɶɛɟɤɨɜɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɩɟɤɬɚɚɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɢ ɭɥɢɰɵ ɋɚɞɭɚɤɚɫɨɜɚ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɧɨɣ ɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɭɸ ɚɥɥɟɸɜɪɚɣɨɧɟɐɈɇɚ ɇɚ ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɛɨɪɭɞɭɸɬɫɹ ɩɚɧɞɭɫɵ ɞɥɹ ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚɯ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɥɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢɩɟɲɟɯɨɞɚɦɢɜɨɞɢɬɟɥɹɦɈɫɨɛɨ ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɡɞɚ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ ȼ ɝɨɞɭ ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɭɥɢɰɵ Ⱥɤɚɧɚ ɫɟɪɷ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɤɪɺɫɬɤɚɯ ɛɵɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɩɚɧɞɭɫɵ ɞɥɹ ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɨɛɨɲɥɨɫɶ ɛɟɡ ©ɥɨɠɤɢ ɞɟɝɬɹª Ɂɚɛɵɥɢɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɚɧɞɭɫɵɩɨɱɟɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɨɬɭɥɢɰɵɋɚɞɭɚɤɚɫɨɜɚ ɜɪɚɣɨɧɟɌɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ Ɇɑɋ ɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɍɟɩɟɪɶ ɦɚɦɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɤɨɥɹɫɤɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɱɟɪɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɬɨ ɥɢ ɞɨɪɨɠɧɢɤɚɦɢ ɬɨɥɢɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɆɑɋɈɛɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɡɧɚɸɬ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ Ɇɑɋ ɢ ɨɬɞɟɥɚ ɀɄɏɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɜɬɨɩɟɪɟɜɨɡɨɤɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɚɤɢɦɚɬɚɁɧɚɸɬɧɨɧɟɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɤɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɩɚɧɞɭɫɵ ɉɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢ-

ɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯɨɫɬɚɧɨɜɨɤɌɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɭɥɢɰɭ Ⱥɭɷɡɨɜɚ ɩɨ ɭɥ ȿɫɟɧɛɟɪɥɢɧɚɗɬɨɬɨɩɚɫɧɵɣɩɟɪɟɯɨɞɫɬɚɜɢɬɩɨɞɭɝɪɨɡɭɠɢɡɧɶɩɟɲɟɯɨɞɨɜȼɧɚɫɵɳɟɧɧɨɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɪɚɣɨɧɟɨɬɭɥɢɰɵȽɨɪɶɤɨɝɨɞɨɭɥɢɰɵɄɚɥɢɧɢɧɚɜɫɟɝɨɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɬɪɨɜɢɦɟɸɬɫɹɞɜɚɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɟɪɟɯɨɞɚɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɫɜɟɬɨɮɨɪɚɦɢ ɋɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɱɟɦ ɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɦɟɠɞɭɧɢɦɢɟɳɺɢɧɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣɩɟɪɟɯɨɞ"Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɢɡɡɚɚɜɬɨɛɭɫɧɨɣɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ©Ɋɵɧɨɤªɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɩɨɱɟɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɭɥɢɰɵ Ⱥɭɷɡɨɜɚ ɇɨ ɜɟɞɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɨɳɟɛɵɥɨɛɵ ɚɜɬɨɛɭɫɧɭɸ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɡɚɭɥɢɰɟɣ Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɂ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɵɥɚ ɛɵ ɪɟɲɟɧɚɉɨɤɚɠɟɩɟɲɟɯɨɞɚɦɩɪɢɛɵɜɲɢɦɧɚɚɜɬɨɛɭɫɚɯɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɢɫɤɨɜɚɬɶɠɢɡɧɶɸɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɤ ɪɵɧɤɭɭɥɢɰɵȺɭɷɡɨɜɚ Ⱦɪɭɝɨɣɩɪɢɦɟɪ±ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɞɚɱɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɣ

ɬɪɚɫɫɟ ɇɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɚɱɧɢɤɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɜ ɚɤɢɦɚɬ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɠɞɭ ©Ⱦɚɱɧɚɹª ɢ ©Ⱦɚɱɧɚɹªɫɬɚɤɢɦɪɚɫɱɟɬɨɦɱɬɨɛɵ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɠɢɥɵɟ ɞɚɱɧɢɤɢ ɫ ɫɭɦɤɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ȼɟɞɶ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɷɬɢɦɢɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨɩɨɪɚɫɱɟɬɚɦɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ ɞɚɱɧɢɤɨɜ ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɞɚɱɧɢɤɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɝɨɪɨɞ ©Ⱦɚɱɧɚɹª ɤ ɝɥɚɜɧɨɣ ɞɚɱɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɬɨɪɨɠɟɜɨɣɩɭɧɤɬɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯɞɚɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜ ©ɋɬɪɨɢɬɟɥɶª ©Ɂɟɧɢɬª ɢ ©Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬª ɉɨ ɷɬɨɣ ɠɟ ɬɪɚɫɫɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɡɞ ɤ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɬɜɭ ©ɗɧɟɪɝɟɬɢɤª Ɉɫɬɚɧɨɜɤɭ ©Ɂɟɧɢɬª ɦɟɠɞɭ ɞɚɱɚɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɥɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɠɢɬɟɥɟɣɤɨɬɬɟɞɠɟɣɨɫɬɚɧɨɜɤɭɦɟɠɞɭɞɚɱɚɦɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɟɬɪɨɜɨɬ©Ⱦɚɱɧɚɹª ɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ©Ⱦɚɱɧɚɹª ɜ ɝɨɪɨɞɧɟɩɪɢɛɥɢɡɢɥɢɤɝɥɚɜɧɨɣɞɨɪɨɝɟɚɧɚɩɪɨɬɢɜɨɬɞɚɥɢɥɢɦɟɬɪɨɜ ɧɚ ɱɬɨɛɵ ɩɨɠɢɥɵɦ ɞɚɱɧɢɤɚɦ ɨɫɟɧɶɸ ɬɪɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɟɪɟɜɨ ɡɢɬɶɨɜɨɳɢɜɵɪɚɳɟɧɧɵɟɧɚɞɚɱɚɯ

ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɞɟɬɟɣ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɢɪɨɬ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦ ɉɪɨɪɚɛɨɬɚɜ ɜ ɷɬɨɣɫɮɟɪɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɨɧɚɫɥɵɲɤɟ ɡɧɚɸ ɤɚɤ ɬɹɠɟɥɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɞɟɬɢ ɪɚɡɥɭɤɭ ɩɭɫɬɶɢɫɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɦɢɧɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɤɚɤɨɣɫɬɪɟɫɫɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɨɤɚɡɚɜɲɢɫɶ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɧɟ ɪɨɞɧɨɝɨɚɤɚɡɟɧɧɨɝɨɞɨɦɚ Ʉɚɤɛɵɧɢɨɤɪɭɠɚɥɢɢɯɡɚɛɨɬɨɣ ɥɚɫɤɨɣ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɢɜɟɫɶɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɥɹɞɟɬɟɣɨɧɢɜɫɟɪɚɜɧɨɨɫɬɚɸɬɫɹ ©ɱɭɠɢɦɢ ɬɟɬɹɦɢª Ⱥ ɤɚɤ ɞɟɬɜɨɪɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɧɟɫɬɢ ɭɠɟ ɩɨɞɡɚɛɵɬɨɟ ɫɥɨɜɨ ©ɦɚɦɚª ɩɪɢɠɚɬɶɫɹ ɤ ɪɨɞɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɳɭɬɢɜ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɟ ɢ ɨɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɨɬɜɫɟɯɩɟɱɚɥɟɣɢɧɟɜɡɝɨɞɪɭɤɢɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɜɨɟɣɫɭɳɧɨɫɬɢɨɛɹɡɚɧɵ ɨɯɪɚɧɹɬɶɷɬɨɦɚɥɟɧɶɤɨɟɯɪɭɩɤɨɟɢ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨ Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɧɟɜɫɟɝɞɚɛɵɜɚɟɬ ɬɚɤɤɚɤɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɬɞɟɥɚɨɩɟɤɢɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɧɚɱɚɥɚɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɩɨɦɚɹ ɜɵɹɜɥɟɧɨɞɟɬɢɫɢɪɨɬɢɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹɛɟɡɩɨɩɟɱɟɧɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɜɫɟɝɨ ɂɡɧɢɯɩɟɪɟɞɚɧɵɩɨɞɨɩɟɤɭ ɭɫɵɧɨɜɥɟɧɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɜɞɨɦ ɪɟɛɟɧɤɚɝɨɪɨɞɚɓɭɱɢɧɫɤɚ ȼɨɫɧɨɜɧɨɦɥɢɲɟɧɢɟɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɡɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɛɨɢɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɧɟɠɟɥɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɞɟɬɟɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹȼ

ɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟɜɧɟɩɨɦɨɝɚɸɬɛɟɫɟɞɵ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɭɝɨɜɨɪɵɊɚɛɨɬɧɢɤɢɨɩɟɤɢɜɬɚɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɢɞɬɢ ɧɚ ɤɪɚɣɧɢɟɦɟɪɵɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɪɟɛɟɧɤɚ ɂɡɛɟɫɟɞɵɫɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢɨɬɞɟɥɚ ɜɵɪɢɫɨɜɚɥɚɫɶ ɩɟɱɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɥɢɲɟɧɧɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɬ ɞɨ ɥɟɬ ȿɫɬɶ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟ ɫɟɦɶɢ ɝɞɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɨ ɧɚɫɬɪɨɣ ɭ ɷɬɢɯ ɫɟɦɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣɊɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɫɨɛɢɹ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɥɢɱɧɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɞɟɬɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ ɧɟɯɨɬɹɬɀɢɜɭɬɨɞɧɢɦɞɧɟɦ Ɉɫɨɛɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɟɦɟɣ ɝɞɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɨɞɧɚ ɦɚɬɶ ɂɡɡɚɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɧɟɭɪɹɞɢɰ ɢɥɢ ɟɳɺ ɩɨ ɤɚɤɢɦɥɢɛɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨɫɚɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥ ɫɭɞɶɛɵ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɛɟɡ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ Ȼɵɜɚɥɢ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɞɚɨɩɨɞɨɛɧɵɯɮɚɤɬɚɯɫɬɚɜɢɥɢ ɜɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɫɨɫɟɞɢ Ɍɚɤ ɠɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɈɩɪɨɠɢɜɚɹɜɨɛɳɟɠɢɬɢɢ ɫ ɞɜɭɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɤɪɵɜɚɥɚ ɢɯ ɞɨɦɚɧɚɡɚɦɨɤɩɪɢɷɬɨɦɩɪɨɩɚɞɚɥɚɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɭɬɨɤȾɟɬɢɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɝɨɥɨɞɧɵɦɢ Ɍɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɫɟɪɞɨɛɨɥɶɧɵɦɥɸɞɹɦɞɟɬɟɣ ɫɩɚɫɚɥɢɨɬɯɨɥɨɞɚɢɝɨɥɨɞɚɫɪɚɡɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɹɢɯɜɞɟɬɫɤɢɟɞɨɦɚ ɇɨ ɟɫɬɶ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɨɝɞɚ ɦɚɬɶɨɞɢɧɨɱɤɚ ɥɢ-

ɲɟɧɧɚɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɚɜɜɫɬɚɥɚ ɧɚ ɩɭɬɶ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɹ ɱɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɯɨɪɨɲɟɣɦɚɬɟɪɶɸ ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɪɝɚɧɵ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɞɭɬ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɜɨɡɜɪɚɳɚɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɟɦɶɸ ɂ ɬɚɤɢɯɩɪɢɦɟɪɨɜɧɟɦɚɥɨȽɪɚɠɞɚɧɤɚ Ⱥ ɛɭɞɭɱɢ ɦɚɬɟɪɶɸɨɞɢɧɨɱɤɨɣ ©ɭɜɥɟɤɚɥɚɫɶªɫɩɢɪɬɧɵɦɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɛɟɧɤɚɡɚɛɪɚɥɚɩɨɞɨɩɟɤɭɛɚɛɭɲɤɚɩɪɨɠɢɜɚɜɲɚɹɜɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɇɟ ɜɵ-

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɥɢ ɞɚɱɧɢɤɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɄɫɬɚɬɢɧɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɢɬɨɱɬɨɞɜɢɠɟɧɢɟɚɜɬɨɛɭɫɚɦɚɪɲɪɭɬɚʋɩɨ ɭɥ Ʉɚɧɚɣɛɢ ɧɟ ɩɪɨɞɭɦɚɧɨ ȼɟɞɶ ɧɚɩɨɜɨɪɨɬɟɫɷɬɨɣɭɥɢɰɵɧɚɭɥɢɰɭ Ⱥɭɷɡɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɚɹɤɨɥɨɧɤɚɈɧɚɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶɩɨɜɨɪɨɬɩɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɜɞɜɭɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɭɝɪɨɡɭɠɢɬɟɥɹɦɧɚɛɢɪɚɸɳɢɦ ɜɨɞɭ ɢɡ ɤɨɥɨɧɤɢ ɇɢ ©ɄɨɤɲɟɬɚɭɋɭȺɪɧɚɫɵªɧɢɨɬɞɟɥ ɀɄɏɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟɦɨɝɭɬɪɟɲɢɬɶɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭ Ƚɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɚɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɩɪɨɟɡɞ ɇɨ ɢ ɡɞɟɫɶ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ȼɡɹɬɶɤɚɬɟɝɨɪɢɣɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ Ʉɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɷɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ©ɡɚ ɤɚɞɪɨɦª ɏɨɱɭ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣ Ⱦɟɩɭɬɚɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɥɶɝɨɬ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ȼ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɢ ɥɶɝɨɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɫɟ ɥɶɝɨɬɵ ɛɵɥɢɡɚɦɟɧɟɧɵɞɟɧɟɠɧɵɦɢɩɨɫɨɛɢɹɦɢɇɨɦɧɨɝɢɟɥɶɝɨɬɧɢɤɢɢɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɭɱɚɫɬɧɢɤɢɢɢɧɜɚɥɢɞɵ ȼɈȼ ɛɵɥɢ ɧɟ ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɫɭɦɦɨɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɂɨɧɢɞɨɛɢɥɢɫɶɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬ Ɍɨɝɞɚ ©ɜɨɡɦɭɬɢɥɢɫɶª ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜ Ɇɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɪɟɲɢɥɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɥɶɝɨɬɵ Ɇɟɫɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɦɤɨɪɩɭɫɨɦɞɚɜɧɨɧɚɡɪɟɥɚ ɩɨɪɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ©ɩɪɭɞɩɪɭɞɢªȼ©ɉɪɚɜɢɥɚɯɩɟɪɟ-

ɜɨɡɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɛɚɝɚɠɚɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦª ɱɟɬɤɨ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɱɬɨ ɥɶɝɨɬɚɦɢ ɦɨɠɝɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɬɟɥɢɰɚɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɗɬɨɬɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚɩɪɚɜɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢ ɩɨɫɚɞɤɟ ɜ ɚɜɬɨɛɭɫ ɜ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɦ ɜɢɞɟ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɦɟɫɬɧɵɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢɬɚɤɢɩɨɫɬɭɩɢɥɢɈɧɢɞɚɠɟ ɜɜɟɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɥɶɝɨɬɭ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ ȼ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɜɨɩɪɨɫ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɏɨɱɭɩɪɢɜɟɫɬɢɬɚɤɨɣ ɩɪɢɦɟɪɤɨɬɨɪɨɦɭɛɵɥɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɧɚɦɚɪɲɪɭɬɟʋɋɢɞɟɜɲɚɹɪɹɞɨɦ ɫɨ ɦɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɭɤɚɤɨɣɬɨ©ɞɨɤɭɦɟɧɬɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞª Ʉɨɝɞɚ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɬɨɲɥɚɹɫɩɪɨɫɢɥɠɟɧɳɢɧɭɱɬɨɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɧɚɩɨɤɚɡɚɥɚ Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɬɪɭɠɟɧɢɤɚ ɬɵɥɚ ɏɨɬɹ ɬɪɭɠɟɧɢɤɢ ɬɵɥɚ ɧɟɜɯɨɞɹɬɜɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢɣɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɩɪɨɟɡɞɦɟɧɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ɧɟ ɷɬɨ Ɇɟɧɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥ ɜɨɡɪɚɫɬɷɬɨɣɠɟɧɳɢɧɵɈɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɧɚ ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ Ʉɚɤ ɨɧɚ ɩɨɩɚɥɚɜɱɢɫɥɨɬɪɭɠɟɧɢɤɨɜɬɵɥɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɞɨɝɚɞɵɜɚɬɶɫɹ Ɇɧɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɜɧɚɲɟɦɝɨɪɨɞɟ ɢɫɞɜɢɠɟɧɢɟɦɱɚɫɬɧɨɝɨɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɬɪɨɬɭɚɪɚɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤɧɚɝɚɡɨɧɚɯɢɬɞɈɛ ɷɬɨɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɚɜɬɨɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɧɨ ɦɟɪɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɉɨɞɧɢɦɚɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɭɦɚɸ ɱɬɨ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢɜɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɱɬɭɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟɦɧɨɣɡɚɦɟɱɚɧɢɹɧɨɢɩɪɢɦɭɬ ɦɟɪɵɤɢɯɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ȼɢɤɬɨɪɇɈȼɂɄɈȼ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɈ©Ⱥɤɫɚɤɚɥɵª ɎɨɬɨɘɪɢɹȻɪɚɝɢɧɚ

ɢɯ ɫɥɨɜɚɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢɡɴɹɬɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɫɟɦɶɢ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɚɹ ɦɧɨɝɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɜɦ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɪɟɛɟɧɤɭ ȼɟɞɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɧɟ ɨɞɢɧ ɷɬɚɩ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɩɨɤɚ ɪɟɛɟɧɨɤɨɱɭɬɢɬɫɹɜɞɟɬɫɤɨɦɞɨɦɟ ɢɥɢ ɭ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ȼɧɚɱɚɥɟ ɞɟɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɰɟɧɬɪɚɞɚɩɬɚɰɢɢɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯɫɪɨɤɨɦɧɚɦɟɫɹɰɚɩɨɤɚ ɩɪɨɣɞɟɬɩɪɨɰɟɞɭɪɚɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɇɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩ ɨ ɞ ɞ ɟ ɪ ɠ ɤ ɢ ɝ ɨ ɫ ɭɞ ɚ ɪ ɫ ɬ ɜ ɚ ɞɟɬɢɫɢɪɨɬɵ ɞɨɫɬɢɝɲɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɢɹɜɩɥɚɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɋ  ɩɨ ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɱɟɬ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ ɡɚ ɝɨɞɞɟɬɟɣȼɬɟɤɭɳɟɦɝɨɞɭ ɪɟɛɟɧɨɤɩɨɥɭɱɢɥɠɢɥɶɟɢɡɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɮɨɧɞɚ Ʉɚɤɢɦɢ ɛɵ ɥɶɝɨɬɚɦɢ ɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ ɧɟ ɨɤɪɭɠɚɥɢ ɞɟɬɟɣ ɫɢɪɨɬ ɢ ɞɟɬɟɣ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɫɥɭɠɛɚ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɨɞɧɭɸɦɚɦɭɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɢɱɟɦ ɢ ɧɢɤɟɦ ɀɚɥɶɱɬɨɨɛɷɬɨɦɩɨɦɧɹɬɧɟɜɫɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ

 ɇɚɦ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɩɟɤɢɢɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞ ɜɫɹɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɢɫɬɚɪɚɥɢɫɶɢɡɛɟɠɚɬɶɜɫɬɪɟɱɢɫ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢɉɪɢɲɥɨɫɶɜɬɟɱɟɧɢɟɦɟɫɹɰɚɡɜɨɧɢɬɶɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɨɦɟɪɚɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɩɨɥɭɱɚɹ ɨɬɤɚɡɵɢɥɢɨɬɝɨɜɨɪɤɢȼɵɣɞɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɤɚɤɩɨɬɨɦɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚɫɚɦɨɝɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɨɩɟɤɢɨɩɹɬɶɩɨɥɭɱɢɥɢɨɬɤɚɡ ɉɪɢɱɢɧɚ ɤɚɤ ɩɨɹɫɧɢɥɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɬɚɤɨɣ ɱɬɨ ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɨɬɞɟɥɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɢɤɚɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɋɆɂ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɧɟɥɶɡɹɌɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɜɢɡɢɬɚɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɨɬɞɟɥɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɪɚɡɪɟɲɢɥɢɩɨɥɭɱɢɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɹɬɶɠɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢɜɨɱɟɧɶ ɫɠɚɬɨɣɮɨɪɦɟɧɟɜɞɚɜɚɹɫɶɜɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɧɚɫɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɉɨɫɥɨɜɚɦɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ©ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɪɚɤɭɪɫɟª ɫ ɱɟɦ ɨɧɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɇɨ ɫ ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫɚ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵȽɥɚɜɧɨɟɜɧɚɲɟɣɪɚɛɨɬɟ±ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶɢɛɟɫɩɪɢɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɗɬɢɪɚɦɤɢɜɪɚɛɨɬɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɫɜɹɳɟɧɧɵ ɉɨɱɟɦɭɬɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹɨɩɹɬɶɧɚɪɚɛɨɱɟɦɦɟɫɬɟɧɟɨɤɚɡɚɥɨɫɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɬɞɟɥɚɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɉɪɢɲɥɨɫɶ ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɪɹɞɨɜɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɥɚɞɟɥ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɞɟɥɫɫɵɥɚɹɫɶɜɫɟɧɚ ɬɨɝɨɠɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɫɤɨɬɨɪɵɦɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹɬɚɤɢɧɟɭɞɚɥɨɫɶ

ŜʼnŖŭŊńŇŠ֟՗՛ ƅƆ֢֫՝֜բՠ

ɞɟɪɠɚɜ ɪɚɡɥɭɤɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɱɚɞɨɦ ɨɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɲɥɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɟ ɜ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥɚ ɫɧɹɬɚ ɫ ɭɱɟɬɚȾɚɥɟɟɭɫɬɪɨɢɥɚɫɶɧɚɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢɜɟɥɚ ɠɢɥɶɟ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ Ɋɟɛɟɧɤɚ ɟɣ ɜɟɪɧɭɥɢ ɫɟɝɨɞɧɹɷɬɚɫɟɦɶɹɫɱɢɬɚɟɬɫɹɨɞɧɨɣ ɢɡɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɬɞɟɥɚ ɨɩɟɤɢ ɢ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɫɟɦɶɹɦɢɜɵɟɡɠɚɸɬɧɚɦɟɫɬɚɫɩɪɨɜɟɪɤɨɣɉɨ

Ɋ6


Ⱥɛɢɬɭɪɢɟɧɬ

5

№ 19 19 июня 2014 года

ǓǷdzȁǮǻǩǼǺdzDZDzǬǷǺǼǭǩǹǺǻǫǮǶǶȄDz ǼǶDZǫǮǹǺDZǻǮǻDZǵǡǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɛɨɥɟɟɥɟɬɥɢɞɢɪɭɟɬɜɫɢ ɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɟɜɟɪɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ʋ ɜ ɝɨɞɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɲɟɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸɪɟɲɟɧɢɟɦȺɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨȺɝɟɧɬɫɬɜɚ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢɢɪɟɣɬɢɧɝɚ ɇȺȺɊ ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɤɤɪɟɞɢ ɬɚɰɢɢɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɫɪɨɤɨɦɧɚɩɹɬɶɥɟɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬʋȺȺɨɬɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚ ɨɛ ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɵɫɪɨɤɨɦɧɚɩɹɬɶɥɟɬɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɂɋɈȺɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣɩɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ©Ɋɭɫ ɫɤɢɣɊɟɝɢɫɬɪªɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɤɚɱɟɫɬɜɚɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ ²,41HWɨɬɦɟɱɟɧɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɧɚɝɪɚɞɨɣ©(XURSHDQ4XDOLW\ª ©ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨª 

ȼɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɫɢɫɬɟɦɟɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚɢɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɟɞɟɬɫɹɩɨɨɱɧɨɣɜɟɱɟɪɧɟɣɢɡɚɨɱɧɨɣɮɨɪɦɚɦɨɛɭ ɱɟɧɢɹ ɧɚɛɚɡɟɜɵɫɲɟɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɢɦɟ ɧɟɧɢɟɦɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɨɛɴɹɜɥɹɟɬɨɧɚɛɨɪɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜɧɚɤɭɪɫ ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɧɚɨɱɧɭɸɡɚɨɱɧɭɸɜɟɱɟɪɧɸɸɢɫɨɤɪɚɳɟɧɧɭɸɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ȼɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼȾɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ȼɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟ ɧɢɹ ȼɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɢɱɟɪɱɟɧɢɟ ȼɎɢɡɢɱɟɫɤɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɢɫɩɨɪɬ ȼɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ȼɎɢɡɢɤɚ ȼɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ȼɏɢɦɢɹ ȼȻɢɨɥɨɝɢɹ ȼɂɫɬɨɪɢɹ ȼɈɫɧɨɜɵɩɪɚɜɚɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ȼȽɟɨɝɪɚɮɢɹ ȼɄɚɡɚɯɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ȼɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɞɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ ȼɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ȼɄɚɡɚɯɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɫ ɧɟɤɚɡɚɯɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɊɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɲɤɨɥɚɯɫɧɟ ɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ

ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕȿɇȺɍɄɂ ȼɎɢɥɨɥɨɝɢɹ ȼɉɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɟɞɟɥɨ

ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɇȺɍɄɂɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ȼȻɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ ȼȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɉɊȺȼɈ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ȼɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ ȼȽɨɪɧɨɟɞɟɥɨ ɂɋɄɍɋɋɌȼɈ ȼɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ȼȾɢɡɚɣɧ ȼɌɪɚɧɫɩɨɪɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿɇȺɍɄɂɂȻɂɁɇȿɋ ɥɨɝɢɢ ȼɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡ ȼɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜɨɞɫɬɜ ɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ ȼɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȼɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼɍɱɟɬɢɚɭɞɢɬ ȼȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɳɢ ȼɎɢɧɚɧɫɵ ɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ ȼɆɚɪɤɟɬɢɧɝ ȼɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹɢɦɟɬɪɨɥɨ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ ɝɢɹ ɩɨɨɬɪɚɫɥɹɦ ȼɗɤɨɥɨɝɢɹ ɍɋɅɍȽɂ ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ ȼɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫ ȼȺɝɪɨɧɨɦɢɹ ɩɥɭɚɬɚɰɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɠɢ ȼɁɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ȼɄɚɞɚɫɬɪ ȼȺɝɪɚɪɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ȼɌɭɪɢɡɦ ȼɅɟɫɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ ȼɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ ȼɉɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟɢɚɝɪɨɯɢɦɢɹ ȼȻɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟɞɟɥɨ ȼɊɟɫɬɨɪɚɧɧɨɟɞɟɥɨɢɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣɛɢɡɧɟɫ

ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵɩɨɫɬɭɩɚɹɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɄȽɍɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚɜɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɫɟɛɟɧɚɞɟɠɧɭɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭɩɟɪɟɞɜɚɦɢɨɬɤɪɨɸɬɫɹɲɢɪɨɤɨɟɩɨɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɚɥɥɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹ ɧɚɡɚɱɢɫɥɟɧɢɟɜɫɬɭɞɟɧɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɟɦɟɧɟɟɛɚɥɥɨɜ ɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɤɨɧɤɭɪɫɟɧɚɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɩɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɭɧɟɦɟɧɟɟɩɨɤɚɠɞɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭɷɤɡɚɦɟɧɭ ɧɵɯɝɪɚɧɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹ ɚɩɨɨɫɬɚɥɶɧɵɦɩɪɟɞɦɟɬɚɦɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɞɨɥɠɟɧɧɚɛɪɚɬɶɧɟɦɟɧɟɟɛɚɥɥɨɜ Ɂɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɜ ɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɢɸɧɹ ɩɨ ɢɸɥɹ ɬɟɬɚɫɩɨɚɜɝɭɫɬɚ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣɷɤɡɚɦɟɧɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɩɨɢɸɥɹɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹ ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟ ɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɢɸɧɹɩɨɢɸɥɹɌɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɭɭɥȺɛɚɹɬɟɥ  ɩɪɢɟɦɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ 

ɆɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚɄɨɤɲɟɬɚɭɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ

ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɥɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿɇȺɍɄɂɂɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɉɊȺȼɈ 0ɘɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ 0ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ 0ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿɇȺɍɄɂ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɗɄɈɇɈɆɂɄȺɂȻɂɁɇȿɋ 0Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ 0ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɳɢɬɚɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ 0Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 0Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ 0Ⱥɝɪɨɧɨɦɢɹ ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɕȿɇȺɍɄɂ 0Ⱥɝɪɚɪɧɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 0Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0ɉɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɟɢɚɝɪɨɯɢɦɢɹ 0ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ 0Ɏɢɡɢɤɚ ɍɋɅɍȽɂ 0ɏɢɦɢɹ 0Ɍɭɪɢɡɦ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ 0ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 0ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɉɪɢɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɢɟɦɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɢɸɧɹɩɨɢɸɥɹ ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟɷɤɡɚɦɟɧɵɜɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɧɟɦɟɰɤɢɣɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɜɮɨɪɦɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɷɤɡɚɦɟɧɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɜ ɭɫɬɧɨɣɮɨɪɦɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɫɩɨɚɜɝɭɫɬɚɁɚɱɢɫɥɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɞɨɚɜɝɭɫɬɚ ɗɤɡɚɦɟɧɩɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɹɡɵɤɭɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɛɚɡɟɄȽɍɢɦɒɍɚɥɢɯɚɧɨɜɚ

ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ 0Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟɢɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ ɭɱɟɧɢɹ 0ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ 0Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 0Ȼɢɨɥɨɝɢɹ 0Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ 0Ɋɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 0ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɞɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕȿɇȺɍɄɂ 0ɂɫɬɨɪɢɹ 0Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ

ɉɨɞɪɨɛɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɚɞɪɟɫɭɝɄɨɤɲɟɬɚɭɭɥȺɛɚɹɤɚɛɬɟɥ 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ!


6

ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ

№ 19 19 июня 2014 года

ǐǽǭǹǻǿǺǻǾǻǾǿǭǯǵǿȉ

ɉɨɦɨɝɢ ɋȿȻȿɋȺɆ

Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɤɨɝɞɚɦɵɧɚ ɯɨɞɢɦɫɹ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɢɥɢɤɥɢɟɧɬɚɬɨɧɟɜɫɟɝɞɚɯɨ ɪɨɲɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɦɫɹ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜɚɯɚɜɫɥɭɱɚɟɢɯɧɚɪɭɲɟ ɧɢɹ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɠɟɦ ɢ ɜɨɜɫɟ ɪɚɫɬɟɪɹɬɶɫɹ Ʉɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɠɟɥɚɧɢɟɨɛ ɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɢɥɢɫɭɞɟɛ ɧɵɟ ɱɟɦ ɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɟɡ ɧɚɤɚɡɚɧɧɨ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɨɞɚɬɟɥɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɢɩɪɨɞɨɜɨɥɶ ɫɬɜɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ Ʉ ɫɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɦɨɛɪɚɡɟɰɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɩɪɟɬɟɧ ɡɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɞɚɜɰɭ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɎɂɈɢɚɞɪɟɫɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟ ɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɜ ɰɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ  Ɉɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɳɢ ɟɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɴɹɜ ɥɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɜ  ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɨɬɧɨɲɟɧɢɣɚɞɪɟ ɫɚɬɨɜ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɝɚ ɪɚɧɬɢɣɧɨɟɩɢɫɶɦɨ ɇɚɪɭɲɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚɩɨɬɪɟɛɢ ɬɟɥɹ

ǫ Ǖ ǔ ǚ ǒ ǟ ǒ ǝ ǜ

 ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɪɭɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɜɵɡɜɚɥɨɩɪɟ ɬɟɧɡɢɨɧɧɨɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɦɚɬɟ ɪɢɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫ ɪɚɫɱɟ ɬɨɦ ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɨɩɨɫɥɟɞɭ ɸɳɟɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚ ɡɚɳɢɬɨɣ ɩɪɚɜ ɜ ɫɭɞ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬ ɜɨɪɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɢɥɢ ɧɟ ɪɚɫ ɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɟɺ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɤɨ ɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚ ɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɩɪɚɜɢɬɶɩɢɫɶɦɨɦ ɫɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦɉɪɨɞɚɜɟɰ ɢɫ ɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɟɣ ɨɛɹɡɚɧɞɚɬɶɨɬɜɟɬɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ȿɫɥɢɠɟɷɬɨɝɨɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɜɩɪɚɜɟɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ ɳɢɟ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɭɠɟɝɨɜɨɪɢɥɢɢɩɢɫɚɥɢ

ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɛɵ ɜɚɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɵɦ ɨɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɵɬɨɜɨ ɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɂ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨ ɫɬɭɩɢɬɶɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɫɢɬɭ ɚɰɢɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɩɪɟ ɬɟɧɡɢɢɤɭɫɥɭɝɨɞɚɬɟɥɸ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɩɪɟɞ ɩɪɢɹɬɢɟɦɛɵɬɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚ ɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɬɨɱɬɨɛɵɜɧɟɦɛɵɥɢɩɪɨɩɢ ɫɚɧɵ ɜɫɟ ɩɭɧɤɬɵ ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɑɟɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɄ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚ ɉɪɨɫɪɨɱɤɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚ ɤɚɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɪɚɛɨɬɵ  ɇɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɪɚɛɨɬɵ ɍɬɪɚɬɭɩɨɪɱɭɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɟɳɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢɧɹɬɨɣɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ

෇඿ා෈ෑ඿ිූဖ ဘ ෂ ් ඿ ඿ ර ෇ Ɋɵɧɤɢ ɢ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚɜɨɞɧɟɧɵ ɨɜɨɳɚɦɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ ɢ ɹɝɨɞɚɦɢ ɑɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨɞɭɲɚɧɟɩɨɠɟɥɚɟɬɟɲɶ ɧɟ ɯɨɱɭ Ɍɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɞɚ ɥɢ ɤɚ ɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɧɨɪɦɚɦ" ɇɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɩɪɨ ɢɡɨɲɟɥ ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨ ɞɚɜɰɨɦ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɩɨɠɟ ɥɚɜɲɢɦ ɩɨɥɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɜɟɠɟɣ ɤɥɭɛɧɢɤɨɣ əɝɨɞɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ ɭɥɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɧɚɞ ɥɨɬɤɚ ɦɢ ɥɟɬɚɸɬ ɦɭɯɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɟɡ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɨɬɝɨɧɹɬɶ ɪɟ ɚɥɢɡɚɬɨɪɇɨɷɬɨɟɳɺɩɨɥɛɟɞɵ ɉɨɱɟɦɭɬɨ ɜɫɹ ɤɥɭɛɧɢɤɚ ɩɨ ɤɪɵɬɚɫɟɪɵɦɧɚɥɟɬɨɦɩɵɥɢɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨɞɚɜɰɭ ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɨ ɞɚɸɬ ɨɱɟɧɶ ɝɪɹɡɧɭɸ ɹɝɨɞɭ ɛɵɥ

ɞɚɧɨɬɜɟɬɦɨɥɬɚɤɭɸɩɪɢɜɟɡɥɢ Ɍɨɪɝɨɜɥɹɢɞɟɬɧɟɫɥɢɲɤɨɦɛɨɣ ɤɨ ɢɡɡɚ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɹɝɨɞɵ ȼɢɞɢɦɨ ɩɪɢɜɟɡɟɧɚ ɭɠɟɞɚɜɧɨ ɨɱɟɦɝɨɜɨɪɹɬɩɨɬɟɤɢ ɫɨɤɚ ɢɡ ɩɨɞ ɥɨɬɤɚ ɇɨ ɠɟɥɚɸ ɳɢɟɜɫɟɠɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɉɪɨɞɚɜɟɰ ɤɥɚɞɟɬ ɹɝɨɞɭ ɫɨ ɜɨɱɤɨɦ ɜ ɩɚɤɟɬ ɧɚ ɜɟɫɵ ɬɭɬ ɠɟ ɜɭɩɚɤɨɜɤɟɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɫɟɪɨɜɚɬɨ ɪɨɡɨɜɵɣ ɫɨɤ ɇɚ ɡɚɦɟɱɚɧɢɟ ɩɨ ɤɭɩɚɬɟɥɶɧɢɰɵɡɚɦɟɧɢɬɶɬɨɜɚɪɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɨɬɤɚɡɨɦ Ɇɨɥ ɬɨɜɚɪ ɧɟɠɧɵɣ ɩɟɪɟɥɨɩɚɱɢɜɚɬɶ ɥɢɲɧɢɣ ɪɚɡ ɧɟɬ ɪɟɡɨɧɚ əɝɨɞɚ ɜɫɹɨɞɢɧɚɤɨɜɚɹɢɜɵɛɢɪɚɬɶɧɟɥɶ ɡɹɋɥɢɲɤɨɦɦɧɨɝɨɩɨɬɨɦɨɫɬɚ ɟɬɫɹɦɹɬɵɯɹɝɨɞɤɨɬɨɪɵɟɧɢɤɬɨ ɧɟɩɨɤɭɩɚɟɬ ɋɤɪɟɩɹ ɫɟɪɞɰɟ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜɫɟ ɬɚɤɢ ɤɭɩɢɥɚ ɹɝɨɞɵ ɦɨɬɢɜɢɪɭɹ ɬɟɦɱɬɨɪɟɛɟɧɤɭɧɚɯɨɞɢɜɲɟɦɭɫɹ ɧɚɢɡɥɟɱɟɧɢɢɜɛɨɥɶɧɢɰɟɧɟɨɛɯɨ ɞɢɦɵ ɜɢɬɚɦɢɧɵ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɚɧ

ɧɨɦɫɥɭɱɚɟɛɭɞɟɬɨɬɹɝɨɞɵɩɨɥɶɡɚ ɢɥɢ ɜɪɟɞ ɫɤɚɡɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨ ɉɨɩɵ ɬɚɥɚɫɶɬɚɤɠɟɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢɹɝɨɞɭɧɚ ɜɵɛɨɪ ɧɨ ɬɭɬ ɠɟ ɛɵɥɚ ɨɫɬɚɧɨɜ ɥɟɧɚ ɨɤɪɢɤɨɦ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɫɬɨɨɬɬɨɥɤɧɭɥɚɨɬɩɪɢɥɚɜɤɚɫ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ɧɟɥɢɰɟɩɪɢɹɬɧɵɯ ɷɩɢɬɟɬɨɜɜɦɨɣɚɞɪɟɫ ɋɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɛɚɡɚɪɧɨɣ ɬɨɪ ɝɨɜɤɨɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɠɟ ɥɚɧɢɹ ɞɚ ɢ ɹɝɨɞɵ ɧɟ ɜɧɭɲɚɥɢ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ ɇɚ ɩɪɨɫɶɛɵ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢɟɳɟɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɥɭɱɢɥɚɜɨɬɜɟɬɰɟɥɭɸɬɢɪɚɞɭ ɧɟɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɵɯɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɚɞɧɨ ɱɬɨ ɩɪɢ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚɦ ©ɜɩɚɪɢɜɚɸɬª ɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɬɚɤ ɧɚ ɫɞɚɱɭ ɟɳɟ ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɹ ɂ ɩɪɢɡɜɚɬɶ ɤ ɨɬɜɟɬɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ©ɍɧɚɫɦɨɪɚɬɨɪɢɣɢɨɬɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɹɧɢɩɟɪɟɞɤɟɦɧɟɫɨɛɢɪɚɸɫɶª ɛɵɥɨɬɜɟɬɯɚɦɨɜɚɬɨɝɨɩɪɨɞɚɜɰɚ

ɉɈɆɇɂɌȿ ɉɊɈɐȿɇɌ ɂɁɇɈɋȺ ɈɉɊȿȾȿɅəȿɌɋə ɉɈɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɂɘɋɁȺ ɄȺɁɑɂɄɈɆ ɋɌɈɂɆɈɋɌɖ ȼȿɓɂ ɍɋɌȺɇȺȼɅɂȼȺȿɌ ɋȺɆɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅɖ ɄȺɄɂȿȾȿɃɋɌȼɂəɆɈȽɍɌ ɉɊɂȼȿɋɌɂ Ʉ ɉɈɄɍɉɄȿ ɇȿ ȾɈȻɊ ɈɄȺɑȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɈɉȺɋɇɈȽɈ ȾɅə ɀɂɁɇɂ ɂ ȼȺɒȿȽɈ ɁȾɈɊɈȼɖə ɌɈȼȺ ɊȺ" ȼɵɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɟɫɶɪɢɫɤɭɤɨɝ ɞɚɩɨɤɭɩɚɟɬɟɬɨɜɚɪɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ȼɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɫɪɭɤ ɭɫɥɭɱɚɣɧɵɯɩɪɨɞɚɜɰɨɜ  Ɍɨɜɚɪ ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɋɨɨɬ ɜɟɬɫɬɜɢɹ ɥɢɛɨ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟ ɧɢɟɬɨɜɚɪɚ Ɍɨɜɚɪɛɟɡɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ Ɍɨɜɚɪɜɤɨɬɨɪɨɦɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨ ɫɬɚɜɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟ Ɍɨɜɚɪɫɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦɭɩɚ ɤɨɜɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɤɨɝɞɚ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɫɚɦ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚ

ɑɌɈ ɇɍɀɇɈ ȾȿɅȺɌɖ ȿɋɅɂ ȼɕ ɉɊɂɈȻɊȿɅɂ ɇȿ ɄȺɑȿɋɌȼȿɇɇɕɃɌɈȼȺɊ ɉɪɢɤɚɠɞɨɣɩɨɤɭɩɤɟɬɨɜɚɪɚ ɬɪɟɛɭɣɬɟɱɟɤɢɫɨɯɪɚɧɹɣɬɟ ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɭɩɚ ɤɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢɫɥɨɠɧɨɣɞɨ ɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɣɬɟɯɧɢɤɢ ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ȼɚɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɚɜɨ ɜɨɡ ɜɪɚɬɚ ɢɥɢ ɨɛɦɟɧɚ ɥɢɛɨ ɫɥɟɞɭ ɸɳɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚɢɛɭɞɭɬɹɜɥɹɬɶɫɹɧɟɨɛɯɨ ɞɢɦɵɦ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɢɧɵ ɩɪɨɞɚɜɰɚɢɥɢɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɑɌɈ ɋɅȿȾɍȿɌ ɉɊȿȾɉɊɂ ɇəɌɖ ȿɋɅɂ ɍɏɍȾɒȿɇɂȿ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɁȾɈɊɈȼɖə ȼɕ ɋȼəɁɕȼȺȿɌȿ ɋ ɉɊɂɈȻɊȿ ɌȿɇɇɕɆ ɌɈȼȺɊɈɆ ɉɊɈ ȾɍɄɐɂȿɃ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɭɯɭɞ ɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨ ɫɥɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɟɡ ɨɬɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɡɨɜɢɬɟ ɫɤɨɪɭɸ ɧɟɨɬɥɨɠɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨ ɦɨɳɶ ɉɨɩɪɨɫɢɬɟ ȼɚɲɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɱɟɤ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɫɚɦ ɨɛɪɚɡɟɰ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟ ɲɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɚɨɛɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɢɩɪɨɞɚɜɰɚɢɥɢɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ

ǸǭǴǶǵǺǹ ǰǯȂȇǵǶǴ ©ɋɬɚɪɶɟ ɫɞɚɟɬɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɚ ɯɨɬɢɬɟ ɱɬɨɛɵ ɜɚɦ ɜɟɪɧɭɥɢ ɧɨ ɜɵɟª ɬɚɤɨɣ ɪɟɱɶɸ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɚɩɨɠɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣɠɢɬɟɥɶɧɢɰɭɨɛɥɚɫɬ ɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɞɚɥɚ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɥɟɬɧɸɸɨɛɭɜɶ ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɫɪɨɤɢ ɪɟ ɦɨɧɬɚ ɧɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɨɛɭɜɶ ɨɬ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɠɟɧɳɢɧɚ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɡɚɛɪɚɬɶɨɛɭɜɶɢɡɪɟɦɨɧɬɚɧɨɛɟɡ ɭɫɩɟɲɧɨɌɨɦɚɫɬɟɪɚɧɟɨɤɚɡɵɜɚ ɥɨɫɶɧɚɦɟɫɬɟɬɨɧɟɛɵɥɨɦɚɬɟ ɪɢɚɥɚɞɥɹɪɟɦɨɧɬɚɨɛɭɜɢ Ⱥ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ ɜɨɨɛɳɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɛɵɥɚ ɡɚɤɪɵɬɚ ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɡɚɛɪɚɜ ɛɵɥɚ ɜ ɪɚɫɫɬɪɨ ɟɧɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɜɟɫɶɨɛɴɟɦɪɚ ɛɨɬɪɟɦɨɧɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɤɨɟɤɚɤ ɋɬɟɠɤɢɧɟɪɨɜɧɵɟɧɟɩɪɨɤɥɟɟɧɚ ɩɨɞɨɲɜɚɉɥɸɫɤɨɜɫɟɦɭɨɬɤɭɞɚ ɬɨɩɨɹɜɢɥɚɫɶɛɨɥɶɲɚɹɰɚɪɚɩɢɧɚ ɧɚɥɚɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣɬɭɮɥɟ ɇɚɜɨɩɪɨɫɨɬɤɭɞɚɜɡɹɥɚɫɶɰɚɪɚ ɩɢɧɚɦɚɫɬɟɪɲɜɵɪɧɭɥɩɚɪɭɨɛɭɜɢ ɧɚ ɩɪɢɥɚɜɨɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɉɟɪɟɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɧɟɜɵ ɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɠɟ

ɉɈȾɉɂɋɄȺȼɧɢɦɚɧɢɟ

ɧɟɫɬɚɥɝɨɜɨɪɹɱɬɨɰɟɧɵɢɬɚɤɡɚ ɧɢɠɟɧɵ ɀɟɧɳɢɧɚ ɫɨ ɫɥɟɡɚɦɢ ɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɭɞɚɥɢɥɚɫɶ ɜɨɫɜɨɹɫɢ ɉɪɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɞɚɧɧɵɣɢɧɰɢɞɟɧɬ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɛɳɟ ɫɬɜɚɩɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɋɆɚɤɢɲɟɜɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɹɫɧɢɥ ɱɬɨ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚ ɨɛɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨɩɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢ ɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɨɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɛɨɥɟɟɥɟɬ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɚɹ ɠɚɥɨɛɚ ɢɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɫɫɦɚ ɬɪɢɜɚɟɬɫɹɇɨɟɫɥɢɧɟɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɹɪɚɡɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɜɦɢɪɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɨɮɨɪɦɥɟ ɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɢɧ ɫɬɚɧɰɢɢȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɪɚɫɫɦɨ ɬɪɟɧɢɟ ɞɟɥ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɉɬɦɟɬɢɥ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟ ɛɢɬɟɥɢ ɧɟ ɠɟɥɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɜɨɥɨɤɢɬɨɣ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɢɧɰɢɞɟɧɬɵ ɛɟɡɧɚɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɉɪɢɡɜɚɥɜɫɟɯɛɨɪɨɬɶɫɹɫɩɪɨɢɡ ɜɨɥɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝɌɨɥɶɤɨɬɚɤɦɨɠɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ

ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜɨɜɫɟɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯɫɜɹɡɢ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɨɥɝɨɞɚ±ɬɟɧɝɟ ɇɚɲɢɧɞɟɤɫ 


ɋɪɟɞɚɨɛɢɬɚɧɢɹ

7

№ 19 19 июня 2014 года

ǝǺǽDZǰǻǺǷȈdzǬǴǷǴǮǼDZǰ"

ɀɢɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɨɬɨɛɳɟɫɬɜɚɧɟɥɶɡɹ Ɇɵ ɜɫɟ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɧɚɟɦ ɷɬɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɞɚɢɧɟɪɚɡ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɟɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɪɹɞɨɦ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɚɲɢɦɫɨɫɟɞɨɦɋɨɫɟɞɩɨɩɚɪɬɟ ɩɨ ɞɨɦɭ ɩɨ ɞɚɱɟ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɨ ɚɜɬɨɛɭɫɭ ɢ ɬɞ ɢ ɬɩ Ʉɨɦɮɨɪɬɧɨɥɢɧɚɦɪɹɞɨɦ" ɇɍɂɉɍɋɌɖ ɑɚɫɬɨ ɥɢ ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟɦ ɜ ɫɨɫɟɞɫɬɜɟ ɤɨɝɞɚ ɤɬɨɬɨ ɩɟɪɟ ɬɹɝɢɜɚɟɬ ɨɞɟɹɥɨ ɧɚ ɫɟɛɹ ɫɬɚ ɪɚɹɫɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɚɛɫɨ ɥɸɬɧɨɢɝɧɨɪɢɪɭɹɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɬɭ ɚɰɢɣ ɚ ɧɚɱɧɟɦ ɫ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɩɭ ɥɹɪɧɨɣɤɨɝɞɚɬɨɩɟɫɟɧɤɢ©Ɂɚɦɟ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɫɨɫɟɞªȼɫɜɨɟɜɪɟɦɹ ɗɞɢɬɚ ɉɶɟɯɚ ɜɟɫɟɥɨ ɪɚɫɩɟɜɚɥɚ ɤɚɤɨɣɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣɫɨɫɟɞɩɨ ɫɟɥɢɥɫɹ ɜ ɢɯ ɞɨɦɟ ɂɝɪɚɟɬ ɧɚ ɤɥɚɪɧɟɬɟ ɢ ɬɪɭɛɟ ɜɨɬ ɫɱɚɫɬɶɹ ɬɨ ɩɪɢɜɚɥɢɥɨ ȿɫɬɶ ɬɚɦ ɬɚɤɢɟ ɫɥɨɜɚ ɍɬɪɨɦɡɚɡɜɨɧɢɬɛɭɞɢɥɶɧɢɤ Ɇɧɟɛɭɞɢɥɶɧɢɤɧɢɤɱɟɦɭ ɉɨɬɨɦɭɱɬɨɞɨɜɟɪɹɸ əɫɨɫɟɞɭɫɜɨɟɦɭ Ɋɚɧɨɭɬɪɨɦɧɚɪɚɛɨɬɭ Ɉɧɦɟɧɹɪɚɡɛɭɞɢɬɜɫɪɨɤ ɍɧɟɝɨɫɜɨɢɡɚɛɨɬɵ± ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹɭɪɨɤ ɗɬɨɜɨɫɤɨɥɶɤɨɠɟɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ ɞɨɦɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞ ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ" ɋɭɞɹ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣ ɲɟɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɱɚɫɢɤɨɜ ɜ ɫɟɦɶ ɇɟɪɚɧɨɥɢ"Ⱥɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɜɵɲɟɫɬɪɨɱɤɚɯɭ ɧɟɝɨ ɋȼɈɂ ɡɚɛɨɬɵ Ɂɧɚɱɢɬ ɞɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɶɰɨɜ ɞɨɦɚ ɟɦɭ ɧɟɬɞɟɥɚȿɦɭɧɚɞɨ±ɜɨɬɢɜɫɟ ɇɚɪɚɛɨɬɟɞɟɧɶɩɪɨɯɨɞɢɬ ȼɨɡɜɪɚɳɚɸɫɶɪɨɜɧɨɜɩɹɬɶ ɋɥɵɲɭɜɨɞɜɨɪɟɜɵɜɨɞɢɬ Ɉɧɦɟɥɨɞɢɢɨɩɹɬɶ ɗɬɨ ɠɟ ɤɚɤ ɧɚɞɨ ɢɝɧɨɪɢɪɨ ɜɚɬɶɨɫɬɚɥɶɧɵɯɫɨɫɟɞɟɣɱɬɨɛɵ ɜɵɧɭɠɞɚɬɶ ɢɯ ɰɟɥɵɦɢ ɞɧɹɦɢ ɫɥɭɲɚɬɶ ɦɭɡɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɜɟɫɶɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ ɤɚɤ ɤɥɚɪɧɟɬ ɢ ɬɪɭɛɚɇɨɬɭɬɟɳɟɨɞɢɧɧɸɚɧɫ ɇɟɜɫɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɬɢɜɪɟ ɝɭɥɹɪɧɨɝɨɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ ɂɤɬɨɦɭɡɵɤɭɧɟɥɸɛɢɬ Ɉɱɟɧɶɡɥɹɬɫɹɧɭɢɩɭɫɬɶ ɇɨɡɚɬɨɦɵɷɬɢɩɟɫɧɢ Ɂɚɭɱɢɥɢɧɚɢɡɭɫɬɶ ɏɨɪɨɲɟɧɶɤɨɟ ɞɟɥɨ ɜɵɫɬɚɜ ɥɹɬɶ ɜɢɧɨɜɚɬɵɦɢ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɯ ɤɬɨɯɨɬɟɥɛɵɬɢɲɢɧɵȾɚɟɳɟɢ ɧɚɝɥɨɟɡɚɹɜɥɟɧɢɟ©ɇɭɢɩɭɫɬɶª ɇɚɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɚ ɜɵ ɭɠ ɤɚɤ ɯɨ ɬɢɬɟ ɗɬɨɬ ɩɪɢɦɟɪ ɹ ɩɪɢɜɟɥ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɲɭɦɩɪɨ

ɢɡɜɨɞɢɦɵɣ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɱɚɫɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ Ʉɬɨ ɩɪɚɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ" Ɍɨɦɭ ɜɪɨ ɞɟɛɵɧɚɞɨɪɟɩɟɬɢɪɨɜɚɬɶɚɤɚɤ ɠɟɛɵɬɶɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ"ɋɱɢɬɚ ɟɬɫɹ ɱɬɨ ɢɦ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ ɟɫɥɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɨɦ Ⱥɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɱɬɨɪɹɞɨɦɫɬɪɭ ɛɚɱɨɦ ɩɨɫɟɥɢɥɫɹ ɛɚɪɚɛɚɧɳɢɤ ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɧɚɭɞɚɪ ɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɜɨɢ ɦɟɥɨɞɢɢ ɋɬɚɧɟɬ ɥɢ ɜɨɡɦɭɳɚɬɶɫɹ ɞɭɯɨ ɜɢɤɬɚɤɨɣɩɨɦɟɯɨɣ"Ⱦɭɦɚɸɱɬɨ ɞɚ ȿɳɟ ɜɟɞɶ ɢ ɫ ɩɨɥɧɨɣ ɭɜɟ ɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɫɟɪɶɟɡ ɧɚɹɦɭɡɵɤɚɚɷɬɨɬɞɹɬɟɥɫɬɭɱɢɬ ɜɫɹɤɭɸ ɟɪɭɧɞɭ Ɍɚɤ ɱɚɫɬɟɧɶɤɨ ɛɵɜɚɟɬɜɧɚɲɢɯɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪ ɧɵɯɞɨɦɚɯɈɬɞɟɥɶɧɵɟɫɱɢɬɚɸɬ ɫɜɨɢ ɲɭɦɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɱɟɦ ɨɬɞɵɯ ɨɤɪɭɠɚ ɸɳɢɯ Ⱦɚɠɟ Ⱥɥɥɚ ɉɭɝɚɱɟɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɟɫɧɟ ©ɗɣ ɜɵ ɬɚɦ ɧɚɜɟɪɯɭª ɤɨɫɧɭɥɚɫɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ȼ ɧɚ ɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɟɫɬɶ ɧɟɦɚɥɨ ɩɟɪɫɨ ɧɚɠɟɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɸ ɳɢɯɦɧɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɢɧɟɬɨɥɶɤɨ ɦɧɟɧɢɟ Ɉɞɢɧ ɦɨɣ ɡɧɚɤɨɦɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɩɪɨɫɜɨɟɝɨɫɨɫɟɞɚ ɤɨɬɨɪɵɣɡɢɦɨɣɨɬɤɪɵɜɚɥɞɜɟɪɢ ɩɨɞɜɚɥɚɞɥɹɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹɇɚ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɯɪɚɧɹɳɚɹɫɹ ɜ ɫɚɪɚɣɱɢɤɟ ɤɚɪɬɨɲɤɚ ɡɚɦɟɪɡɥɚ ɧɚ ɫɜɨɣ ɜɡɝɥɹɞɪɟɡɨɧɧɨɨɬɜɟɬɢɥ Ɍɚɤ ɭ ɦɟɧɹ ɬɚɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɯɪɚɧɢɬɫɹ±ɩɭɫɬɶɩɪɨɜɟɬɪɢɬɫɹ Ɍɨɬ ɠɟ ɫɨɫɟɞ ɩɟɪɟɤɪɵɥ ɨɛ ɳɢɣɫɬɨɹɤɨɬɨɩɥɟɧɢɹɚɧɚɜɨɡ ɦɭɳɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɡɚɹɜɢɥ Ⱥɭɦɟɧɹɠɚɪɤɨ ɌɚɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɣɦɚɫɫɚɄɬɨɬɨ ɤɨɝɨɬɨ ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɟɬ ɢ ɧɟ ɩɪɢ ɧɢɦɚɟɬ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɤɬɨɬɨ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟɫɬɭɱɚɥɜɫɬɟɧɭɬɚɤɱɬɨ ɭɞɪɭɝɨɝɨɜɜɚɧɧɨɣɩɥɢɬɤɚɨɬɜɚ ɥɢɥɚɫɶ ɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɢɡɜɢɧɟɧɢɣ ȿɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɉɪɨ ɫɵɩɚɟɬɫɹɱɟɥɨɜɟɤɧɨɱɶɸɱɚɫɚɜ ɞɜɚ ɢɞɟɬ ɜ ɬɭɚɥɟɬ ɢ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɬɚɦɜɥɭɠɭȼɢɞɢɬɱɬɨɫɩɨɬɨɥ ɤɚɤɚɩɚɟɬɚɩɨɫɬɟɧɟɬɟɱɟɬɜɨɞɚ

ɋɥɵɲɢɬ ɭ ɫɨɫɟɞɟɣ ɜ ɬɭɚɥɟɬɟ ɫɤɪɟɛɭɬɫɹ ɉɨɞɧɹɥɫɹ ɩɨɡɜɨɧɢɥ ɜɞɜɟɪɶ±ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɯɨɡɹɢɧ ɑɬɨɭɜɚɫɫɥɭɱɢɥɨɫɶ" Ⱦɚ ɫɚɦɢ ɧɟ ɡɧɚɟɦ ɜɨɞɚ ɨɬ ɫɬɟɧɵ ɩɪɢɛɵɜɚɟɬ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɦ ɜɵɱɟɪɩɵɜɚɬɶ Ⱥ ɜ ɬɭɚɥɟɬɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɨɥɭ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚ ɬɪɢ ɉɪɨɲɟɥ ɫɨɫɟɞ ɫɧɢɡɭ ɛɨɫɢɤɨɦ ɫɭɧɭɥ ɪɭɤɭ ɡɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ ɡɚɞɟ ɥɚɧɧɭɸ ɛɟɬɨɧɨɦ ɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨ ɜɚɥ ɤɚɤ ɨɬɬɭɞɚ ɛɶɟɬ ɤɥɸɱɨɦ ɜɨɞɚ ɗɬɨ ɫɬɨɹɤ ɩɪɨɪɜɚɥɨ ɋɬɪɭɹ ɛɶɟɬ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɧɨɣ ɢ ɩɥɢɬɨɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɉɨɲɟɥ ɜ ɩɨɞɜɚɥ ɩɟɪɟɤɪɵɥ ɜɨɞɭ ɢ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɤ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜ ɲɢɦ Ʉɚɤ ɯɨɡɹɢɧ ɟɝɨ ɛɥɚɝɨɞɚ ɪɢɥ ə ɞɭɦɚɥ ɬɵ ɪɭɝɚɬɶɫɹ ɛɭ ɞɟɲɶ ɱɬɨ ɜɚɫ ɡɚɥɢɥɨ ɋɩɚɫɢɛɨ ɬɟɛɟ Ⱥɩɪɢɱɟɦɡɞɟɫɶɜɵ"ɋɥɸ ɛɵɦɦɨɠɟɬɫɥɭɱɢɬɶɫɹ Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɜ ɫɨ ɫɟɞɧɟɦ ɩɨɞɴɟɡɞɟ ɩɟɪɟɪɨɫ ɜ ɬɚ ɤɨɣ ɫɤɚɧɞɚɥ ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚɫɦɨɬɪɹɬɤɨɫɨ Ʉɚɤɨɣ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɚɦ ɛɨɥɶɲɟɧɪɚɜɢɬɫɹ" ɂɥɢ ɟɳɟ ɦɨɦɟɧɬ ȼɴɟɯɚɥ ɧɨ ɜɵɣɫɨɫɟɞɢɫɬɚɥɜɛɢɜɚɬɶɝɜɨɡ ɞɢ ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɟɫɢɬɶ ɤɨɜɟɪ ȼ ɨɬɜɟɬ ɫɬɭɤ ɜ ɫɬɟɧɭ ɉɨɲɟɥ ɤ ɯɨɡɹɟɜɚɦɫɦɟɠɧɨɣɤɜɚɪɬɢɪɵɭɡ ɧɚɬɶɜɱɟɦɞɟɥɨɌɚɦɨɛɴɹɫɧɢ ɥɢɱɬɨɫɩɢɬɪɟɛɟɧɨɤ ɏɨɪɨɲɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɨɫɬɭ ɱɢɬɟ ɜ ɫɬɟɧɭ ɤɨɝɞɚ ɦɧɟ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬɩɨɲɭɦɟɬɶ ɑɟɪɟɡɱɚɫɭɫɥɵɲɚɜɫɬɭɤɩɪɨ ɞɨɥɠɢɥɫɜɨɟɲɭɦɧɨɟɞɟɥɨȼɨɬ ɬɚɤɨɣɢɫɯɨɞɂɨɞɧɢɦɯɨɪɨɲɨɢ ɞɪɭɝɢɦɧɟɩɥɨɯɨ ɗɌɈɆɈəȾȺɑȺ Ɇɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨ ɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɩɨ ɞɚɱɟ Ɍɭɬ ɨɛɵɱɧɨ ɤɬɨ ɧɚɝɥɟɟ ɬɨɬ ɢ ɩɪɚɜ Ɍɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɡɚɛɨɪ ɨɬɬɹɩɚɟɬ ɱɚɫɬɶ ɱɭɠɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ ɪɢɢɬɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣ ɤɢɫɥɢɲɤɨɦɛɥɢɡɤɨɤɫɨɫɟɞɧɟɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬ ɋɥɭɱɚɟɜ ɦɧɨɝɨɄɨɧɮɥɢɤɬɨɜɩɨɷɬɨɦɭɩɨ ɜɨɞɭ ɬɨɠɟ Ʉɚɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨ ɛɥɟɦɵ"Ɉɞɧɢɫɱɢɬɚɸɬɱɬɨɧɭɠ ɧɨɩɪɨɦɨɥɱɚɬɶɢɠɢɬɶɤɚɤɠɢɥɢ ɨɫɬɚɜɢɜ ɧɚ ɫɨɜɟɫɬɢ ɧɚɝɥɟɰɚ ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɢȾɪɭɝɢɟɛɭɞɭɬɛɨɪɨɬɶ ɫɹɫɱɢɬɚɹɱɬɨɩɨɬɚɤɚɬɶɧɟɥɶɡɹ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɞɢɜɥɹɸɬ ɫɹɩɨɱɟɦɭɫɤɟɦɬɨɜɫɟɜɨɤɪɭɝɟ ɡɞɨɪɨɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɨɛɳɚɸɬɫɹɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɜɝɨɫɬɢ ɚ ɫ ɢɧɵɦɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜɫɬɪɟ ɱɚɬɶɫɹ Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɢɠɢɬɶɞɪɭɠɧɨ ȼɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɨɝɞɚ ɫɨɫɟɞɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ ɫɨɛ ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɭɳɟ ɫɬɜɨɜɚɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɨȺɤɚɤɛɵɬɶ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɟɞɹ

ɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɫɟɦɢɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɉɪɨɫɶɛɚ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɚ ɩɪɨɣɬɢ ɨɛɳɢɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟ əȼȺɀɇȿȿ± ɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɚ ɜ Ɇɇȿɇɍɀɇȿȿ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬɫɹ Ɍɚɤ Ȼɵɥ ɫɨ ɦɧɨɣ ɬɚɤɨɣ ɫɥɭɱɚɣ ɜ ɢ ɬɨɥɩɹɬɫɹ ɠɟɥɚɸɳɢɟ ɟɯɚɬɶ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɉɨɞɯɨɠɭ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɞɜɟɪɟɣ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ ɦɢɧɟɪɚɥɤɭɚɜɨɬɞɟɥɟɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɢ ɫɟɛɟ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɋɢɞɹɱɢɟ ɞɜɚɩɪɨɞɚɜɰɚɜɨɞɧɨɨɤɧɨɋɬɨɢɬ ɬɨɠɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɪɚɜɧɨɦ ɩɨ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɚ ɢ ɤɨɩɚ ɥɨɠɟɧɢɢ Ɉɞɢɧ ɬɚɤ ɪɚɫɫɬɚɜɢɬ ɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɨɱɤɟ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɨɝɢɱɬɨɞɪɭɝɨɣɪɹɞɨɦɠɦɟɬɫɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ə ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɧɚɬɪɟɬɢɫɢɞɟɧɢɹɏɨɱɟɬɫɹɢɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɭɠɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɥɫɹ ɝɞɚɫɩɪɨɫɢɬɶ ɧɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɡɚɛɪɚɬɶ ɞɜɟ ©ɩɨɥ ɑɬɨ ɜɵ ɬɚɦ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɬɟ" ɬɨɪɚɲɤɢª ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɇɟɭɠɟɥɢ ɜɫɟ ɬɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɩɪɟɟɬ ɡɚɡɨɪɚ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ Ⱥ ɠɟɧɳɢɧɚ ɱɬɨɧɚɞɨɬɟɫɧɢɬɶɫɨɫɟɞɚ" ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɪɟɞɢɧɟ ɨɤɧɚ ɢ ɧɢɤɚɤ ȿɫɬɶ ɫɨɪɬ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɯɨɱɟɬɫɞɜɢɧɭɬɶɫɹɆɧɟɯɜɚɬɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɤɨɝɨ ɜɨɤɪɭɝ ɧɟ ɡɚ ɥɨɛɵɟɟɲɚɝɚɜɫɬɨɪɨɧɭɇɨɟɝɨ ɦɟɱɚɸɬɇɨɤɫɱɚɫɬɶɸɢɦɟɸɬɫɹ ɨɧɚɬɚɤɢɧɟɫɞɟɥɚɥɚɉɪɢɲɥɨɫɶ ɢɞɪɭɝɢɟɌɟɱɬɨɫɟɛɟɜɭɳɟɪɛ ɠɞɚɬɶ ɉɪɨɦɨɥɱɚɥ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɹɞɨɦ ɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶɩɨɪɬɢɬɶɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɭɫɹɈɬɞɟɥɶɧɵɣɪɚɡ ɧɢɫɟɛɟɧɢɥɸɞɹɦȼɫɟɬɚɤɢɧɚ ɝɨɜɨɪ ± ɫɭɦɤɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɪɸɤ ɜɟɪɧɨɟɩɪɚɜɨɛɵɬɶ ɩɟɪɜɵɦ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ±ɷɬɨɨɱɟɧɶɫɟɪɶɟɡ ɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɟɫɥɢ ɥɸɞɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɪɟ ɚɝɢɪɭɸɬɧɚɞɪɭɝɢɯ ɏɨɬɹ ɹ ɧɟ ɩɪɚɜ Ɋɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜ ɧɨ ɋɚɦɚɹ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ± ɧɟ ɩɪɨ ɩɭɫɬɢɬɶ ɛɟɡ ɨɱɟ ɪɟɞɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ Ɍɭɬ ɧɢɤɚɤɢɟɞɨɜɨɞɵɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɤɨɥɶɤɭ ɥɸɛɨɟ ©ɧɚ ɦɢɧɭɬɤɭª ©ɦɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɪɨɫɢɬɶª ɢɥɢ©ɹɨɬɞɚɦɪɟɧɬ ɝɟɧɨɜɫɤɢɣɫɧɢɦɨɤª ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɚɤɬɢ ɱɟɫɤɢɦ ɯɨɞɨɦ ɯɢɬɪɨɣ ɭɥɨɜɤɨɣ ɱɬɨɛɵ ɨɛɥɚɩɨɲɢɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɬɨ ɪɵɟ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬ ɧɨɫɢɞɹɬɢɥɢɫɬɨɹɬ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ȼ ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɫɟɪɦɹɠɧɚɹ ɩɪɚɜɞɚ ɇɟɪɟɞɤɨ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟ ɤɬɨ ɧɟ ɩɪɢɜɵɤ ɠɞɚɬɶ Ɉɞɧɚɠɞɵ ɹ ɭɫɥɵ ɲɚɥ ɮɪɚɡɭ ɩɨɜɟɪ ɝɧɭɜɲɭɸ ɦɟɧɹ ɜ ɲɨɤ ɏɨɬɢɬɟ ɫɢɞɟɬɶ ± ɫɢɞɢɬɟ ɚ ɹ ɬɚɤ ɩɪɨɣɞɭ Ɇɧɟ ɧɟ ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɢɂɦɟɹɡɚɩɥɟɱɚɦɢɦɨɞɧɵɣ ȼɨɬ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɢ ɭɞɨɛɧɵɣ ©ɝɨɪɛª ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ Ɇɟɧɹ ɬɨɠɟ ɬɚɤɢɟ ɢ ɧɟ ɩɨɞɭɦɚɸɬ ɟɝɨ ɫɧɹɬɶ ɞɚɠɟ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɫɤɨɪɟɟ ɜɬɟɫɧɨɦɚɜɬɨɛɭɫɟɚɛɭɞɭɬɟɳɟ ɜɫɟɝɨɡɚɩɢɲɭɬɜɥɨɯɢəɧɟɩɪɨ ɢ ɤɪɭɬɢɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɞɹ ɱɬɨ ɬɜɨ ɯɨɠɭ ɛɟɡ ɨɱɟɪɟɞɢ ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɢ ɪɹɬɫɜɨɢɦ©ɦɟɲɤɨɦªɡɚɫɩɢɧɨɣ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɦɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɇɟɞɚɜɧɨɟɯɚɥɜɚɜɬɨɛɭɫɟɢɭɜɢ ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɭɬɚɧɢɰɚ Ⱥ ɞɟɥ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɩɨɠɢɥɚɹ ɠɟɧɳɢ ɨɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɚɫɬɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɩɨɞɧɹɥɚɫɭɦɤɭɫɩɨɥɚɢɩɨ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɚɜɢɥɚ ɟɟ ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɦɟɞɨɫɦɨɬɪɚɥɸɞɢɫɬɚɪɚɸɬɫɹɡɚ ɪɹɞɨɦɫɢɞɟɧɶɟ ɧɹɬɶ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɪɚɡɭ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ Ɂɚɱɟɦɜɵɝɪɹɡɧɭɸɫɭɦɤɭɧɚ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜɑɚɫɬɨɯɨɱɟɬɫɹɜɤɨɧ ɫɢɞɟɧɶɟɝɪɨɦɨɡɞɢɬɟ"±ɫɩɪɚɲɢ ɮɥɢɤɬɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɜɚɸ ɬɭɞɚ ɠɟ ɥɸɞɢ ɛɭɞɭɬ ɫɚ ɮɪɚɡɭɤɨɬɚɅɟɨɩɨɥɶɞɚ©Ɋɟɛɹɬɚ ɞɢɬɶɫɹ ɞɚɜɚɣɬɟɠɢɬɶɞɪɭɠɧɨªɑɬɨɹɜ Ⱥ ɧɟɥɶɡɹ ɫɦɭɬɢɥɚɫɶ ɬɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɟɢɞɟɥɚɸɉɨɫɦɟɸɬɫɹ ɭɛɪɚɥɚɛɚɭɥɧɚɩɨɥɫɚɥɨɧɚ ɩɨɞɨɛɪɟɸɬɞɚɢɨɫɬɵɧɭɬɭɫɩɨ ɉɨɱɟɦɭ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞ ɤɨɹɬɫɹ ɫɤɚɡɤɢ"ɉɨɱɟɦɭɫɪɚɡɭɧɟɩɨɞɭ ɦɚɥɚ"ɗɬɨɭɞɢɜɥɹɟɬɆɵɤɨɧɟɱ ɍɋȿɅȿȾɄɂ ɧɨɜɫɟ©ɰɟɧɬɪɵȼɫɟɥɟɧɧɨɣªɧɨ ɇȿɌɅɈɄɌȿɃ ɗɬɨɟɟɢɫɩɚɫɚɟɬɜɛɨɱɤɟɇɨ ɨɞɪɭɝɢɯɜɟɞɶɬɨɠɟɤɚɤɬɨɧɚɞɨ ɚɜɬɨɛɭɫ ɝɞɟ ɱɚɫɬɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɞɭɦɚɬɶɉɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɡɚɦɟ ɧɚɛɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɞɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɱɚɬɶɢɯȼɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɯɨɬɟɥɨɫɶ ɬɟɫɧɨɬɵ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɛɵ ɧɚɩɨɦɧɢɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɭɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚɢɥɨɤɬɟɣɢɤɨɥɟ ©Ɉɬɧɨɫɢɫɶɤɥɸɞɹɦɬɚɤɤɚɤɯɨ ɧɟɣɢɫɭɦɨɤɋɨɫɟɞɢɩɨɬɪɚɧɫ ɬɟɥɛɵɱɬɨɛɵɨɧɢɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶɤ ɩɨɪɬɭ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɡɚɜɨ ɬɟɛɟªȺɜɨɨɛɳɟɥɭɱɲɟɟɫɪɟɞ ɟɜɚɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɬɜɨ±ɞɨɛɪɨɫɨɫɟɞɫɬɜɨ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ


8

№ 19 19 июня 2014 года

ɉɨɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦ

ǙǭǽǷǭǺǭȅǭ²ǜǝǛǎǘǒǙǍǏǍǥǍ ȼɫɟ ɦɵ ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɩɨɤɭɩɚ ɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦ ɬɨɜɚ ɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɧɚɦ ɜ ɩɨ ɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ Ƚɥɚɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɩɨɤɭɩɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚ ɧɢɹ ȼɨɬ ɜ ɷɬɨɦ ɛɵ ɢ ɯɨɬɟ ɥɨɫɶɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹɑɟɝɨɝɪɟɯɚ ɬɚɢɬɶ ɫɪɟɞɢ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɦɵ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɱɬɨɥɢɛɨ ɩɨ ɫɜɨɟ ɦɭɜɤɭɫɭ ȼɨɡɶɦɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱ ɧɵɟɦɨɥɨɱɧɵɟɤɨɥɛɚɫɧɵɟɢɡ ɞɟɥɢɹɢɱɚɣɏɥɟɛɜɵɛɪɚɬɶɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢ ɟɝɨ ɜɤɭɫ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɯɪɚ ɧɢɬɶɫɹ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɧɨɣɩɚɥɨɱɤɢ ȼɫɹ ɧɚɲɚ ɛɟɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɬɨɦɱɬɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɢɨɛɪɟ ɬɚɹ ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɣɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬ ɦɵ ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧɵ ɜ ɟɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɟ ± ɜɤɭɫ ɢ ɤɨɧ ɞɢɰɢɹ ɦɟɧɹɸɬɫɹ Ⱥ ɷɬɨ ɜɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɝɨ

ɬɨɜɥɟɧɢɹ ɚ ɨɧɚ ɬɨ ɢ ɧɟ ɨɬɥɢ ɱɚɟɬɫɹɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ Ɋɚɧɶɲɟ ɛɵɥ ȽɈɋɌ ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ Ɍɍ ɬɨ ɛɢɲɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ⱥ ɭɠ ɬɭɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɞɟɹ ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɵ ɫɬɚɥɢ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɪɵɛɭ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɤɚɪɦɥɢɜɚɸɬ ɱɬɨ ɛɵ ɩɨɬɨɦ ɩɨɣɦɚɬɶ ɧɚ ɤɪɸ ɱɨɤɋɧɚɱɚɥɚɜɪɨɞɟɛɵɤɨɪɦɹɬ ɜɤɭɫɧɨ ɚ ɩɨɬɨɦ ɩɢɯɚɸɬ ɱɬɨ ɩɨɩɚɥɨ ɂɡɜɢɧɢɬɟ ɡɚ ɝɪɭɛɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɡɞɟɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɦɟɫɬɟɧ ə ɭɠ ɢɬɚɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɞɟɪɠɢɜɚɸɫɟɛɹ ɱɬɨɛɵɷɦɨɰɢɢɧɟɩɟɪɟɯɥɟɫɬɧɭ ɥɢ Ɋɚɧɶɲɟɟɫɥɢɹɩɨɤɭɩɚɥɞɨɤ ɬɨɪɫɤɭɸɤɨɥɛɚɫɭɬɨɧɟɡɚɜɢɫɟ ɥɨɝɞɟɹɟɟɛɪɚɥ±ɧɚȾɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɜ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɟ ɢɥɢ ɭ ɫɟɛɹ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ± ɜɤɭɫ ɛɵɥ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ ɤɨɥɛɚɫɵ ɢ ɜɫɟ ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɚɯɨɞɢɲɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɢ ɜɩɚɞɚɟɲɶ ɜ ɫɬɭɩɨɪ ɨɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨɰɟɧɚɧɚɤɪɚɤɨɜɫɤɭɸɤɨɥɛɚ ɫɭ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ ɬɟɧɝɟ ɞɨ ȼ ɱɟɦ ɪɚɡɧɢɰɚ ɩɨɧɹɬɶ

Ʌɭɩɪɩɧɩɡɠɭ ɣɨɝɛɦɣɟɮ"

ɑɚɫ ɩɢɤ Ɇɚɲɢɧɵ ɫɩɥɨɲ ɧɵɦɩɨɬɨɤɨɦɞɜɢɝɚɸɬɫɹɨɞɧɚ ɡɚ ɞɪɭɝɨɣ Ɍɨɪɨɩɹɬɫɹ ɩɟɪɟɣ ɬɢɞɨɪɨɝɭɢɩɟɲɟɯɨɞɵɌɨɥɶ ɤɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɢɧɜɚɥɢɞɧɭɸ ɤɨɥɹɫɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɫɬɪɹɥɚ ɧɚ ɥɟɠɚɱɟɦ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɦ ɀɟɧɳɢɧɚ ɜɵɛɢɜɲɚɹɫɹ ɢɡ ɫɢɥɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɩɵɬɚɟɬ ɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟ ɧɨ ɷɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɟɣ ɧɟ ɩɨɞ ɫɢɥɭ Ɋɚɫɤɚɱɢɜɚɹ ɤɨɥɹ ɫɤɭ ɜɡɚɞ ɢ ɜɩɟɪɟɞ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶɩɪɟɝɪɚɞɭɧɨɛɟɡɪɟ ɡɭɥɶɬɚɬɧɨ

Ɇɚɲɢɧɵ ɫɢɝɧɚɥɹ ɨɛɴɟɡɠɚ ɸɬɜɵɧɭɠɞɟɧɧɭɸɩɨɦɟɯɭɤɨɟ ɤɬɨ ɢɡ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜ ɨɤɧɨ ɝɪɭɛɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɜɥɚɞɟɥɢɰɵ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɣ ɤɨɥɹɫɤɢɤɬɨɬɨɬɚɤɠɟɧɟɜɵ ɯɨɞɹɢɡɦɚɲɢɧɵɞɚɟɬɫɨɜɟɬɵ ɂɧɜɚɥɢɞɜɩɚɧɢɤɟɨɝɥɹɞɵɜɚɟɬ ɫɹɩɨɫɬɨɪɨɧɚɦɜɧɚɞɟɠɞɟɧɚɣ ɬɢ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɧɨ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɧɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹ Ʉɚɠɞɵɣ ɫɩɟɲɢɬ ɩɨ ɫɜɨ ɢɦ ɞɟɥɚɦ ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɪɚɜɧɨ ɞɭɲɧɵɦ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɨɥɹ ɫɨɱɧɢɰɵ ɇɚɤɨɧɟɰ ɢɡ ɩɨɬɨɤɚ ɦɚɲɢɧ ɧɚɪɭɲɚɹ ɜɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɵɟɯɚ ɥɚɢɧɨɦɚɪɤɚɡɚɪɭɥɟɦɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹɫɟɞɨɜɥɚɫɵɣɦɭɠɱɢ ɧɚ ɇɟ ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ

ɫɢɝɧɚɥɵ ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɜɵɤɪɢ ɤɢ ɜ ɫɜɨɣ ɚɞɪɟɫ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɧ ɫɬɚɥ ɩɨɦɟɯɨɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟ ɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜɵɲɟɥ ɢɡ ɫɚɥɨɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ ɩɨɦɨɝ ɠɟɧɳɢɧɟ ɩɟɪɟɟɯɚɬɶ ɞɨɪɨɝɭɌɚɫɬɚɥɚɫɨɫɥɟɡɚɦɢɧɚ ɝɥɚɡɚɯ ɪɚɫɫɵɩɚɬɶɫɹ ɜ ɛɥɚɝɨ ɞɚɪɧɨɫɬɹɯ ɋɤɚɡɚɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨɛɨ ɞɪɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧɚ ɩɪɨɞɨɥ ɠɢɥ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ ɦɢɧɭɬɧɵɣ ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɧɨ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɤɚɡɚ ɥɨɫɶ ɜɟɱɧɨɫɬɶɸ ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɛɭɞɟɬɫɹ ɟɺ ɪɚɫɬɟɪɹɧɧɵɣ ɢ ɢɫɩɭɝɚɧɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɚɨɛɪɚɳɚɥɚɧɚɤɚɠɞɨɝɨɤɬɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɢɥɢ ɩɪɨɟɡɠɚɥ ɦɢɦɨ ɟɺɤɨɥɹɫɤɢɇɟɭɠɟɥɢɡɚɫɭɦɚɫ ɲɟɞɲɢɦ ɪɢɬɦɨɦ ɠɢɡɧɢ ɟɠɟ ɞɧɟɜɧɨɣ ɫɭɟɬɨɣ ɢ ɯɥɨɩɨɬɚɦɢ ɥɸɞɢ ɡɚɛɵɥɢ ɨ ɬɚɤɢɯ ɱɟɥɨɜɟ ɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɤɚɤ ɫɨɫɬɪɚ ɞɚɧɢɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ" ɂɥɢ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɨɱɟɪɫɬɜɟɥɢ ɫɟɪɞɰɚ ɢ ɞɭɲɢ ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɬɶ ɦɢɡɟɪɧɭɸɩɨɦɨɳɶɧɭɠɞɚɸɳɟ ɦɭɫɹ ɩɨɞɨɛɧɨ ©ɩɨɞɜɢɝɭª" ɇɟ ɦɨɝɭɧɟɨɬɦɟɬɢɬɶɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨ ɡɚɪɭɥɟɦɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɯɦɚɲɢɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɦɨɥɨ ɞɵɟ ɥɸɞɢ ɂ ɧɢɤɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɨɬɹɧɭɥ ɪɭɤɭ ɩɨɦɨɳɢ ɱɟɥɨ ɜɟɤɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ ɡɚ ɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟɢɧɜɚɥɢɞɭɧɚɤɨɥɹɫɤɟ ɆɢɥɚɧɚɉȺɄ

ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɞɚɜ ɢ ɬɨɝɨ ɢɞɪɭɝɨɝɨɢɬɪɟɬɶɟɝɨɇɨɤɚɠ ɞɵɣ ɥɢ ɪɢɫɤɧɟɬ" ȼɫɹ ɩɪɨɛɥɟ ɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɨɪɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ ɯɨɪɨɲɨ Ɍɟ ɠɟ ɫɚɦɵɟ ɫɭɛɩɪɨɞɭɤɬɵ ɧɚ ɩɢɯɚɧɵ ɜɨ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɤɨɥɛɚɫɵ ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɤɭɫ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜ Ʌɭɱɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ± ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɞɚɠɟ ɨɬ ɫɨɫɢɫɨɤ Ɉɧɢ ɬɨɠɟ ɧɚɩɢɱɤɚɧɵ ɫɭɛɩɪɨ ɞɭɤɬɚɦɢ Ɂɧɚɟɦ ɜɫɟ ɱɬɨ ɧɚ ɦɹɫɨɤɨɦ ɛɢɧɚɬɚɯ ɜɫɟɝɞɚ ɜɨɪɨɜɚɥɢ Ɍɚ ɤɨɜ ɛɵɥ ɧɟɝɥɚɫɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɇɨ ɩɨɱɟɦɭ ɬɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɜɤɭɫɧɨ ɚ ɫɟɣɱɚɫ ɯɨɱɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɪɭɛɨɟɫɥɨɜɨ ɋɚɦɵɣ ɛɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɡ ɦɨɥɨɱɧɵɯ ± ɷɬɨ ɫɦɟɬɚɧɚ ȼɨɬ ɨɧɚɬɨ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɜɨɸ ɤɨɧɞɢɰɢɸ ȿɟ ɜɟɞɶ ɧɚɞɨ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɚ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸ ɱɬɨ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟɢɫɤɚɠɟɧɧɵɦɨɧɩɨɥɭɱɚ ɟɬɫɹɧɚɜɵɯɨɞɟ Ƚɞɟ ɡɚɛɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨ ɫɜɨɟɦɢɦɢɞɠɟ"Ʉɚɤɦɨɠɧɨɧɚ

ɩɥɟɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɚɪ ɤɭɄɨɝɞɚɱɬɨɬɨɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɤɭɫɨɬɦɟɧɧɵɣ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɟɬ Ɂɚɦɚ ɧɢɥɢ ɚ ɡɚɦɚɧɢɜɲɢ ɩɨɤɢɧɭ ɥɢ ɂɥɢ ɩɨɦɚɬɪɨɫɢɥɢ ɢ ɛɪɨ ɫɢɥɢ Ʉɨɦɭ ɤɚɤɚɹ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ȼɡɹɬɶ ɬɨɬ ɠɟ ɱɚɣ ɉɨɤɚ ɧɚ ɪɨɞɩɪɢɜɵɤɤɫɜɨɟɦɭɫɨɪɬɭɜɫɟ ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɩɨɲɥɚ ©ɫɨɥɨɦɚª Ɂɚɝɥɨɬɢɥɢ ɤɪɸɱɨɤ±ɛɟɪɟɦɩɨɤɚɧɟɩɨɲɥɚ ɮɢɝɧɹ ɉɨɬɨɦ ɢɳɟɦ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɪɬ ɂ ɬɚɤ ɞɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɡɚɩɭɬɚ ɟɲɶɫɹȺɬɨɥɤɭɧɟɬɧɢɤɚɤɨɝɨ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɚ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɟɱɟɝɨ Ɇɧɟ ɨɞɧɚ ɛɚ ɛɭɥɶɤɚ ɫɤɚɡɚɥɚ ɱɬɨ ɱɚɣ ɜɫɟɝ ɞɚ ɛɟɪɟɬ ɧɨɜɵɣ ɉɨɤɚ ɧɟ ɢɫ ɩɨɪɬɢɥɫɹ ɬɚɤ ɨɧɚ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸɦɟɬɨɞɢɤɭ Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨ ɞɭɤɬɚɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɨ ɧɢɤɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɦɚɪɤɭ ɱɬɨɛɵ ɥɸɞɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ȼɩɨɪɭɜɫɩɨɦɧɢɬɶɫɥɨɜɚɜɨɠɞɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨɩɪɨɥɟɬɚɪɢɚɬɚ©Ʌɭɱ ɲɟɦɟɧɶɲɟɞɚɥɭɱɲɟª

ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɦɨɣ ɫɨɫɟɞ ɧɟɪɜɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɪɜɧɨɨɠɢɞɚɟɬɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ ɏɨɪɨɲɨ ɱɬɨ ɤɭɪɢɬɶ ɜ ɩɨɦɟɳɟ ɧɢɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ Ʉɪɚɟɦ ɝɥɚɡɚ ɡɚɦɟɱɚɸɱɬɨɭɧɟɝɨɧɨɦɟɪ ɬɨɝɞɚɤɚɤɧɚɬɚɛɥɨɫɬɨɢɬɧɨ ɦɟɪɁɧɚɱɢɬɨɫɬɚɥɨɫɶɞɜɚɱɟɥɨ ɜɟɤɚ ɂ ɷɬɢ ɫɚɦɵɟ ɞɜɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜɫɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɭɯɨɞɹɬ ə ɩɪɹɦɨ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɬɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥ ɨɯɜɚɱɟɧ ɦɨɣ ɫɨ ɫɟɞ ȼɫɹ ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɚ ɧɚ ɬɚɛɥɨ ɢ ɜɡɨɪ ɛɵɥ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɤɨɜɚɧ ɤ ɩɢɤɚɸ ɳɢɦ ɰɢɮɟɪɤɚɦ ȼɨɬ ɭɠɟ ɡɚɫɜɟ ɬɢɥɫɹɧɨɦɟɪ ə ɩɪɨɞɨɥɠɚɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ Ⱥ ɜɢɠɭ ɹ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɋɨɫɟɞ ɦɨɣ ɫɥɨɜɧɨ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ©ɧɚ ɫɬɚɪɬª ɩɪɢɧɹɥ ɩɨɡɭ ɫɩɪɢɧ ɬɟɪɚ ɫɩɢɧɚ ɫɨɝɧɭɥɚɫɶ ɧɨɝɢ ɩɨɞɠɚɥɢɫɶ ɬɜɟɪɞɨ ɭɩɢɪɚɹɫɶ ɜ ɩɨɥ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɵɜɤɟ ɪɭɤɢ ɫɠɚɥɢɫɶ ɜ ɤɭɥɚɤ ɜɡɝɥɹɞɢɫɩɨɞɥɨɛɶɹɈɧɛɭɤɜɚɥɶ ɧɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜɨ ɜɡɜɟɞɟɧɧɭɸ ɩɪɭɠɢɧɭɝɨɬɨɜɭɸɜɥɸɛɭɸɦɢ ɧɭɬɭ ɜɵɫɬɪɟɥɢɬɶ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɢ Ⱥ ɧɚ ɬɚɛɥɨ ɩɨɦɢɦɨ ɟɝɨɝɪɭɩɩɵɰɢɮɪɩɨɫɬɨɹɧɧɨɡɚ

ɝɨɪɚɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɰɢɮɪɵ ɨɬ ɤɚɫɫ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɩɟɪɚ ɰɢɣ  ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɂ ɜɨɬ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɬɚɤɨɣ ɩɢɫɤ ɦɨɣ ɫɨɫɟɞ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥ ɦɨɥɧɢɟɧɨɫɧɨ ɢɞɟɪɝɚɥɫɹɩɨɪɵɜɚɹɫɶɜɡɥɟɬɟɬɶ ɧɚɞ ɪɹɞɚɦɢ ɜɩɟɪɟɞɢ ɫɬɨɹɳɢɯ ɫɬɭɥɶɟɜ Ɉ ɚɥɥɢɥɭɣɹ ɡɚɝɨɪɟɥɫɹɬɚɤɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ ɢ ɨɧ ɫɥɨɦɹ ɝɨɥɨɜɭ ɩɨɛɟɠɚɥ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɜɟɬ ɧɨɣ ɤɚɫɫɵ ɋɨɫɤɨɱɢɥ ɬɚɤ ɱɬɨ ɡɚɛɵɥɧɚɫɜɨɟɦɤɪɟɫɥɟɢɤɭɪɬɤɭ ɢɩɚɤɟɬɢɝɨɥɨɜɧɨɣɭɛɨɪəɧɟ ɜɨɥɶɧɨ ɞɚɠɟ ɪɚɫɫɦɟɹɥɫɹ ɉɪɢ ɲɥɨɫɶɨɬɧɟɫɬɢɟɝɨɜɟɳɢɩɪɹɦɨ ɤ ɤɚɫɫɟ ɢɛɨ ɧɚ ɨɤɪɢɤɢ ɨ ɡɚɛɵ ɬɵɯɜɟɳɚɯɨɧɩɪɨɫɬɨɧɟɪɟɚɝɢ ɪɨɜɚɥ ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɡɚɫɟɞɚɬɶ ɜ ɨɱɟɪɟ ɞɢ ɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥ ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɚɬ ɦɨɫɮɟɪɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɫɨɫɟɞɟɣ ɂ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɚɜɧɨ ɱɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ ɩɪɨɥɟ ɬɟɥɨɨɱɟɧɶɛɵɫɬɪɨəɞɚɠɟɱɭɬɶ ɫɜɨɣɧɨɦɟɪɧɟɩɪɨɩɭɫɬɢɥ Ⱥ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬɟ ɜɵ ɫɢɞɹ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢɦɨɠɟɬɤɚɤɭɸɢɧɬɟɪɟɫ ɧɨɫɬɶɡɚɩɪɢɦɟɬɢɥɢ" ɄɚɢɪɄɍȾȺȻȺȿȼ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɀȺȻɂɇȿɐ

ǞǷǻǸȉǷǻǺDzǽǯǻǯ ǿǽǭǿǵǹǯǻȄDzǽDzDZǵ Ɂɚɲɟɥ ɹ ɜ ɛɚɧɤ ɢ ɫɪɚɡɭ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɫɹ ɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ ɝɞɟ ɜɵɞɚɸɬ ɬɚɥɨɧɱɢɤ ɜ ɨɱɟɪɟɞɶ ɉɨɫɥɟɧɟɯɢɬɪɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨ ɥɭɱɚɸɟɝɨɢɜɢɠɭɱɬɨɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɪɨɯɨɠɭ ɜ ɯɨɥɥɢɫɬɚɪɚɸɫɶɧɚɣɬɢɫɜɨɛɨɞ ɧɨɟɦɟɫɬɨɞɥɹɫɜɨɟɣɩɹɬɨɣɬɨɱ ɤɢɇɚɲɟɥɉɪɢɫɟɥɀɞɭ

ɂ ɬɭɬ ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɜɫɹɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹɜ ɰɟɥɹɯ ɫɤɨɪɨɬɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚ ɧɢɹ ɇɚɱɢɧɚɸ ɦɹɬɶ ɢ ɫɤɥɚɞɵ ɜɚɬɶ ɬɨɬ ɫɚɦɵɣ ɬɚɥɨɧ ɞɨɫɬɚɸ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɸ ɜɫɹ ɤɭɸ ɜɫɹɱɢɧɭ ɧɚ ɧɟɦ ɠɭɪɧɚɥ ɡɜɨɧɤɨɜ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɋɆɋɤɢ ɢ ɜɫɹɤɨɟ ɩɪɨɱɟɟ ɉɨɬɨɦ ɧɚ ɱɢɧɚɟɬɫɹ ɟɪɡɚɧɢɟ ɧɚ ɫɟɞɭɲɤɟ ɤɪɟɫɥɚ ɇɭ ɚ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦ ɧɚɱɢ ɧɚɸɪɚɡɝɥɹɞɵɜɚɬɶɜɫɟɯɬɟɯɤɬɨ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɫɨ ɦɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɪɚɞɚɸɳɢɯ ɨɬ ɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɂ ɡɚ ɦɟɱɚɸɱɬɨɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɡɚɧɹ ɬɵɬɟɦɠɟɱɬɨɹɜɵɬɜɨɪɹɥɬɨɥɶ ɤɨɱɬɨɄɬɨɜɫɨɬɤɟɤɬɨɧɟɪɜɧɨ ɠɦɹɤɚɟɬ ɫɜɨɣ ɬɚɥɨɧ Ɂɚɛɚɜɧɨ ɨɞɧɚɤɨ ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɡɚɦɟɱɚɸ ɱɬɨ ɧɚ ɦɟɧɹ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɫɦɨɬɪɢɬ ɤɚɫɫɢɪɲɚɢɡɨɤɨɲɟɱɤɚɧɚɩɪɨ ɬɢɜɆɢɥɨɜɢɞɧɚɹɬɚɤɚɹɞɟɜɭɲ ɤɚɆɨɝɭɭɜɟɪɟɧɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨ ɨɧɚ ɦɧɟ ɬɨɠɟ ɩɪɢɝɥɹɧɭɥɚɫɶ ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɠɟɥɚɬɶ ɱɬɨɛɵ ɦɨɣ ɧɨɦɟɪ ɬɚ ɥɨɧɚ ɡɚɝɨɪɟɥɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɟɟ ɤɚɫɫɟ ɉɨɱɟɦɭɬɨ ɬɚɤ ɡɚɯɨɬɟ ɥɨɫɶ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɣ ɤɚɤɨɣɧɢɛɭɞɶ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬ ɇɨ ɧɟ ɫɭɞɶɛɚ ȼ ɢɬɨɝɟɦɨɣɧɨɦɟɪɛɵɥɜɵɡɜɚɧɜ ɞɪɭɝɭɸɤɚɫɫɭɇɭɞɚɥɚɞɧɨɧɟ ɛɭɞɟɦɨɝɪɭɫɬɧɨɦ Ɍɚɤ ɜɨɬ ɫɢɠɭ ɹ ɡɧɚɱɢɬ ɢ

ɉɈȾɉɂɋɄȺȼɧɢɦɚɧɢɟ ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹɜɨɜɫɟɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯɫɜɹɡɢ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɨɥɝɨɞɚ±ɬɟɧɝɟɇɚɲɢɧɞɟɤɫ


9

ɉɭɥɶɫɪɟɝɢɨɧɨɜ

№ 19 19 июня 2014 года

>ɋɚɧɞɵɤɬɚɭɫɤɢɣɪɚɣɨɧ@

>Ʉɨɪɝɚɥɠɵɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ@

ǍǴȈǺǮǴȅǺdzDZǾǪDZǰǶǮǺǵǮǶǷǫ

ǑDzǼȀǿǭǿǻǿǼǽǭǯǵǸ DZDzǿDzǶǻǿDZȈȂǭǿȉ

ɇɚ ɞɧɹɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɬɤɪɵ ɬɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɞ ɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫȻɚɥɤɚɲɢɧɨ Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧ ɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɩɪɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ɏɨɧɞɚ ©Ⱦɚɦɭª ɚɤɢɦɚ ɪɚɣɨɧɚ ȿɪɛɨɥɚ ɋɚɝɞɢ ɟɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ ɢ ɞɟɣ ɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɋɚɧɞɵɤɬɚɭɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɦɨ ɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭ ɦɟɧɬɚɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢ

ɧɢɦɚɬɟɥɟɣɭɫɟɛɹɜɪɚɣɨɧɟɜ ɡɞɚɧɢɢɐɈɇɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ Ɋɐɉɉ ɹɜ ɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ ɫɤɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟ ɥɟɣ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɜɨɟɝɨɛɢɡɧɟɫɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ Ɋɟɝɢɧɚ Ɋɭɞɢ ɢ ɍɦɢɬɠɚɧ Ʉɭɞɚ ɛɚɣ ɛɭɞɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɫɭɥɶ ɬɚɰɢɣɩɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧ ɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞ ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ©Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚɛɢɡɧɟɫɚª©Ⱦɨɪɨɠ

ɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ª ɢ ©Ⱥɝɪɨɛɢɡɧɟɫ ª ɩɨ ɩɪɢɧ ɰɢɩɭɨɞɧɨɝɨɨɤɧɚ Ɋɐɉɉ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɠɟɥɚɸɳɟɦɭ ɩɨɥɭ ɱɢɬɶ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ ɬɟɥɟɣ Ɉɬɤɪɵɬɢɟ Ɋɐɉɉ ɩɥɚ ɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɣɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ɦɟɬɢɥɚ ɝɥɚɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɦ ɩɟɬɟɧɰɢɣ Ɏɨɧɞɚ ©Ⱦɚɦɭª Ⱥɣ ɫɭɥɭȺɭɛɚɤɢɪɨɜɚ

ɉɈɋɅȿɌɂɄȺɀȾɕɃȽɈȾɘȻɂɅȿɃɇɕɃ ɢɸɧɹɜɟɬɟ ɪɚɧɭ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ȼɚɫɢ ɥɢɸ ɋɟɪɝɟɟɜɢ ɱɭ Ɂɢɧɨɜɶɟɜɭ ɢ ɫ ɩ ɨ ɥ ɧ ɢ ɥ ɨ ɫ ɶ ɥɟɬ ȼ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɶ ɜɟ ɬɟɪɚɧɚ ɩɪɢɟɯɚ ɥɢɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɜɟɬɟɪɚ ɧɨɜ Ȼɨɪɢɫ Ʌɨɬɰ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɩɨ ɞɟ

ɥɚɦ ɨɛɨɪɨɧɵ ɋɚɧɞɵɤɬɚɭɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɦɚɣɨɪ Ɋɭɫɥɚɧ Ⱥɦɢɪ ɠɚɧɨɜ Ɉɧɢ ɜɪɭɱɢɥɢ ɜɟɬɟɪɚɧɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɛɥɚɫɬɧɨ ɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɑ Ⱥɛɭɬɚ ɥɢɩɨɜɚ ɢ ɸɛɢɥɟɣɧɭɸ ɦɟɞɚɥɶ ɜ ɱɟɫɬɶɥɟɬɢɹɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹ ɏɚɥɵԕԔɚԣɚɪɦɚɧɵȽɟɪɨɹɋɨɜɟɬ ɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɛɨɪɨɧɵɊɄɋɚɝɚɞɚɬɚɄɨɠɚɯɦɟ ɬɨɜɢɱɚɇɭɪɦɚɝɚɦɛɟɬɨɜɚ Ɇɵ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ȼɚɫɢɥɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱɚ ɫ ɧɚɝɪɚɞɨɣ ɢ ɠɟ ɥɚɟɦɡɞɨɪɨɜɶɹɢɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹ

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɚɪɬɢɣɧɨɝɨ ɩɪɨ ɟɤɬɚ ©Ȼɚԕɵɬɵ ɛɚɥɚɥɵԕ ɲɚԕª ©ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨª ɢɸɧɹ ɝɨɞɚ ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ʉɨɪɝɚɥɠɵɧɫɤɨ ɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɩɚɪɬɢɢ ©ɇԝɪ Ɉɬɚɧª Ʉ ɀɭɦɚɛɚɟɜ ɩɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɨɪɠɟ ɫɬɜɟɧɧɨ ɜɪɭɱɢɥ ɩɭɬɟɜɤɢ ɜ ɞɟɬ ɫɤɢɣ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ©Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬª ɫɢɪɨɬɚɦ ɞɟɬɹɦ ɨɫɬɚɜɲɢɦɫɹ ɛɟɡ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ ɪɨ ɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɹɦ ɢɡ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɯ

ɢɧɟɩɨɥɧɵɯɫɟɦɟɣ Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɹɬɢɟ ɫɨɫɬɨɹ ɥɨɫɶɛɥɚɝɨɞɚɪɹɞɟɩɭɬɚɬɭɨɛɥɚɫɬ ɧɨɝɨ ɦɚɫɥɢɯɚɬɚ ɉɚɜɥɭ ɇɢɤɨ ɥɚɟɜɢɱɭ Ȼɟɡɜɟɪɛɧɨɦɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɩɭɬɟɜɤɢɞɥɹɞɟɬɟɣ ɪɚɣɨɧɚ ɉɨɫɥɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɪɭɱɟ ɧɢɹɩɭɬɟɜɨɤɜȾɈɐ©Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬª ɞɟɬɢ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɫɨɬɪɭɞ ɧɢɤɚ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɨɛɪɚɡɨ ɜɚɧɢɟɨɬɩɪɚɜɢɥɢɫɶɜɩɭɬɶ

ɉɈȾɉɂɋɄȺȼɧɢɦɚɧɢɟ

ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹɜɨɜɫɟɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɫɜɹɡɢɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɨɥɝɨɞɚ±ɬɟɧɝɟ

ɇɚɲɢɧɞɟɤɫ

ÅĹĺ¶ Ƚɚɡɟɬɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

1500

66905

00

14

14

ɉəɌɇɂɐȺ 06/20 32° | 15° ɇɟɛɨɥɶɲɚɹɈɛɥɚɱɧɨɫɬɶ

ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ 06/22 27° | 13° əɫɧɨ

ɋɍȻȻɈɌȺ 06/21 26° | 13° ɜɨɡɦɨɠɟɧɞɨɠɞɶ

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ 06/23 30° | 16° əɫɧɨ

>ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤ@

ЖКХ и АД: работы сделаны на 30% Ɋɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɵ ɞɟɥɹɟɦɵɯ ɢɡ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧ ɫɤɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɋɬɟɩɧɨɝɨɪɫɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦɩɨɫɬɨɜɩɚɪɬɢɣɧɨ ɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ

66905 Ƚɚɡɟɬɚ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª

1500 14

00 14

ȼɨɱɟɪɟɞɧɨɣɪɚɡɱɥɟɧɵɩɚɪ ɬɢɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɨɜɟɪɢɥɢ ɯɨɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɢ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɭɥ ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɢ ɉɪɨɫɩɟɤɬɚ Ʌɭɧɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬ ɜɥɹɟɬ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨ ɤɪɵɬɢɹ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɀɨɥɞɚɪɵª Ɋɚɛɨɬɵ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɩɪɨ ɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨ ɞɨɜ ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɬɞɟɥɚ ɀɄɏ ɢ ȺȾ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵ ɩɨɥɧɟɧɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ  ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬ ɫɬɜɢɢɮɨɪɫɦɚɠɨɪɧɵɯɨɛɫɬɨɹ ɬɟɥɶɫɬɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɚɜɝɭɫɬɚ

Ɍɚɤ ɧɚ Ʌɭɧɧɨɦ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɪɟɬɶ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ Ʉɪɭɩɧɵɣɳɟɛɟɧɶɭɠɟɡɚɤɪɵɥɢ ɫɥɨɟɦ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɚɫ ɮɚɥɶɬɚ ɚ ɜɞɨɥɶ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨ ɧɵɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢɩɨɱɬɢɞɨɤɨɧɰɚ ɜɵɥɨɠɢɥɢɬɪɨɬɭɚɪɧɭɸɞɨɪɨɠ ɤɭ Ⱦɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɟɩɧɨɝɨɪɰɵ ɤɚɤɦɨɝɥɢɩɟɪɟɛɢɪɚɥɢɫɶɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɪɵɬɵɟɝɚɡɨɧɵɢɧɚɤɨɧɟɰ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɫ ɤɨɦɮɨɪ ɬɨɦ ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɚɤɬɢɜɧɨɪɚɛɨɬɚ ɟɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ  ɌɈɈ ©ɗɧɟɪɝɨɫɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫ ɋɌª ɩɪɨ ɜɨɞɹɳɢɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɭɥ ɋɟɪɨɜɚ ɢ ɋɥɚɜɫɤɨɝɨ ȼɞɨɥɶ ɚɜ ɬɨɞɨɪɨɝɢɦɟɠɞɭɢɦɢɤɪɨɪɚɣ ɨɧɚɦɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɬɪɨɬɭɚɪɚ ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɷɬɢ ɩɨɞɪɹɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɚ ɥɢɡɭɸɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɨɦ ɬɚɧɞɟɦɟ ɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜɪɚɛɨɬɌɚɤ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɀɨɥɞɚɪɵª ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɭɛɩɨ ɞɪɹɞɟ ɭ ©ɗɧɟɪɝɨɫɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫɚ ɋɌªɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɹɚɫɮɚɥɶɬɬɟ ɠɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢ ɜɚɸɬ ɫɭɛɩɨɞɪɹɞ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟ ɧɢɸɥɢɧɢɢɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

ɉɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ©ȺԕɦɨɥɚɆɟɞɢɚɈɪɬɚɥɵԑɵª


10 № 19 19 июня 2014 года

ȼɫɜɨɛɨɞɧɭɸɦɢɧɭɬɤɭ

Анекдоты ȼɨɬ ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɩɨɞɪɭɝɚ ȼɱɟɪɚ ɩɨɫɥɟ ɜɟɱɟɪɢɧɤɢ ɞɨɬɚɳɢɥɚ ɦɟɧɹ ɞɨɦɨɣ ɧɚ ɩɹɬɵɣ ɷɬɚɠ ɢ ɫɞɚɥɚ ɦɭɠɭ ɜ ɪɭɤɢ ɏɨɬɹɹɠɢɜɭɧɚɩɟɪɜɨɦɢɧɟɡɚɦɭɠɟɦ ɇɚɫ ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɬɪɨɟ Ʌɟɧɶ ə ɢ ɋɨɜɟɫɬɶ ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɭɦɟɪɥɚ ɩɪɢɪɨɞɚɯ ȼɫɟɉɨɪɚɯɭɞɟɬɶɂɞɭɬɚɤɚɹ ɫɪɚɛɨɬɵɤɪɚɟɦɝɥɚɡɚɜɢɠɭ² ɤɬɨɬɨɪɹɞɨɦȺɧɧɟɬ«ɗɬɨ ɦɨɢɳɟɤɢ ɥɟɬɧɢɣ ɫɬɚɪɢɤ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɫɥɵɲɚɳɢɣ ɧɚɤɨɧɟɰ ɢɞɟɬ ɤ ɜɪɚɱɭɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ Ⱦɨɤɬɨɪ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬ ɟɦɭ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɬɨɬɫɧɨɜɚɫɥɵɲɢɬɤɚɤɜɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɋɩɭɫɬɹ ɦɟɫɹɰ ɫɬɚɪɢɤ ɫɧɨɜɚ ɢɞɟɬ ɤ ɜɪɚɱɭ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ȼɪɚɱ ² ɇɭ ɱɬɨ ɠ ɜɫɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɋɤɚɠɢɬɟ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɜɚɲɚɫɟɦɶɹɜɜɨɫɬɨɪɝɟɱɬɨɜɵ ɫɧɨɜɚɜɫɟɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɫɥɵɲɢɬɟ" ɋɬɚɪɢɤ ² Ɉ ɹ ɟɳɟ ɧɢɱɟɝɨ ɢɦ ɧɟ ɫɤɚɡɚɥ ɹ ɫɢɠɭ ɢ ɫɥɭɲɚɸ ɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ Ɇɧɟ ɭɠɟ ɬɪɢɠɞɵ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɡɚɜɟɳɚɧɢɟ ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɣ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɧɚɜɨɡɚ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɫɦɨɝ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ ɷɩɢɬɟɬɚ ɱɬɨɛɵ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɬɨɜɚɪ ɉɪɢɲɟɥ ɦɭɠ ɜɟɱɟɪɨɦ ɫ ɪɚɛɨɬɵ ɀɟɧɚ ɩɨɲɥɚ ɧɚ ɤɭɯɧɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɠɢɧ ɚ ɦɭɠ ɭɫɟɥɫɹ ɜ ɤɪɟɫɥɨ ɩɟɪɟɞ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɦ ɜɞɪɭɝ ɫ ɛɚɥɤɨɧɚ ɫɬɭɱɢɬɫɹ ɝɨɥɵɣ ɦɭɠɢɤ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɛɵɥɜɝɨɫɬɹɯɭɫɨɫɟɞɤɢɜɵɲɟ ɷɬɚɠɨɦ ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɲɟɥ ɦɭɠ ɏɨɡɹɢɧɫɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦɨɬɧɟɫɫɹ ɤɝɨɫɬɸɞɚɥɟɦɭɫɜɨɸɨɞɟɠɞɭ ɢ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ ² ɱɬɨɛɵ ɠɟɧɚ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥɚ ɨɬɩɪɚɜɢɥ ɝɨɫɬɹ Ɇɭɠɫɢɞɟɥɫɢɞɟɥɭɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɚɩɨɬɨɦɠɟɧɭɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɋɥɭɲɚɣ Ʌɸɞ ɚ ɤɨɝɞɚ ɧɚɦ ɭɫɩɟɥɢ ɲɟɫɬɨɣ ɷɬɚɠ ɩɪɢɫɬɪɨɢɬɶ" ² ɋɟɪɝɟɣ ɫɤɚɠɢɬɟ ɤɚɤ ɜɵ ɭɡɧɚɥɢ ɱɬɨ ɞɨɦɚ ɟɫɬɶ ɤɬɨɬɨ ²Ⱥɧɚɫɧɟɡɚɫɬɭɤɚɸɬ" ɱɭɠɨɣ" ² ɉɨɧɢɦɚɟɬɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɟɦɶɟ ɤɚɤɬɨ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɛɢɬɶ Ɍɟɯɚɫɟɰɡɚɯɨɞɢɬɜɩɚɛɜɂɪɦɟɧɹɫɡɚɞɢɩɨɝɨɥɨɜɟɬɚɛɭɪɟɬ- ɥɚɧɞɢɢɢɡɚɹɜɥɹɟɬ ɤɨɣ ² ə ɫɥɵɲɚɥ ɱɬɨ ɜɵ ² ɢɪɥɚɧɞɰɵ ɪɟɞɤɢɟ ɩɶɹɧɱɭɝɢ ɋɟɣɱɚɫ ɩɪɨɜɟɪɢɦ ə ɞɚɦ ɉɨɱɟɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯ- ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɬɨɦɭ ɤɬɨ ɜɵɩɶɟɬ ɧɨɥɨɝɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɡɜɨ- ɩɢɧɬɩɢɜɚɩɨɞɪɹɞ ɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɛɚɧɤɢ ɞɥɹ ȼɫɟ ɜ ɛɚɪɟ ɩɪɢɬɢɯɥɢ ɧɟɤɨɩɢɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɨɪɵɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɞɚɠɟ ɭɲɥɢ ɧɚ ɫɜɚɥɤɟ ɡɚ ɥɟɬ ɢ ɤɭɡɨɜɚ ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɢɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɧɢɸɬ ɜɟɪɧɭɥɫɹɢɫɩɪɨɫɢɥ ɡɚɝɨɞɚ" ² ȼɚɲɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜɫɟ ɟɳɟɜɫɢɥɟ" ²Ⱦɚ²ɫɤɚɡɚɥɬɟɯɚɫɟɰ Ɇɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ² ɛɨɥɶɧɢɆɭɠɢɤ ɜɵɩɢɜɚɟɬ ɩɢɧɬ ɰɚ ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ ɛɨɥɶɧɨɣ ɩɨɞɪɹɞ Ɍɟɯɚɫɟɰ ɜ ɲɨɤɟ ɨɬɞɚɥ ɫɦɨɬɪɢɬ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ Ɂɚɯɨɞɢɬ ɟɦɭɞɟɧɶɝɢɢɫɩɪɨɫɢɥ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ² ɋɥɭɲɚɣ ɚ ɤɭɞɚ ɬɵ ɭɯɨ²Ȼɨɥɶɧɨɣɯɜɚɬɢɬɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɢɥ" ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɩɨɪɚɜɤɨɣɤɭ ²Ⱦɚɹɩɨɲɟɥɜɞɪɭɝɨɣɩɚɛɢ

ɩɪɨɜɟɪɢɥ ɫɦɨɝɭ ɥɢ ɹ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɵɩɢɬɶ Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ȼɫɟ ɞɟɬɢ ɤɪɢɱɚɬ ɜɢɡɠɚɬɫɩɨɪɹɬɂɬɨɥɶɤɨɨɞɢɧ ɦɚɥɶɱɢɤɥɟɬɬɢɢɝɪɚɟɬɦɨɥɱɚ ɢɜɨɡɥɟɦɚɦɵ ɋɤɚɠɢɬɟɚɩɨɱɟɦɭɜɚɲɫɵɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɨɥɱɢɬ" Ɉɧɧɟɦɨɣ Ɍɭɬ ɦɚɥɶɱɢɤ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬ ɝɨɥɨɜɭɢɝɨɜɨɪɢɬ Ʉɚɤɧɟɬɜɨɣ"

ɉɪɨɢɝɪɚɥɚ ɦɭɠɭ ɜ ɤɚɪɬɵ ɧɚ ɠɟɥɚɧɢɟ ɤɬɨ ɠ ɡɧɚɥ ɱɬɨ ɨɧ ɬɚɤɨɣ ɢɡɜɪɚɳɟɧɟɰ ɡɚɫɬɚɜɢɥ ɦɟɧɹɭɟɯɚɬɶɤɦɚɦɟɧɚɧɟɞɟɥɸ

ɉɊɂɁɇȺɄɂɀȿɇɋɄɈȽɈȺȼɌɈ Ɇɚɲɢɧɤɚ ɱɢɫɬɟɧɶɤɚɹ ɩɨɦɵɬɟɧɶɤɚɹ ɜɫɹ ɬɚɤɚɹ ɥɚɩɨɱɤɚ ɧɨ ɧɟ ɟɞɟɬ ɚ ɫɬɨɢɬ ɜ ɥɟɜɨɦɪɹɞɭ Ɂɟɪɤɚɥɨ ɡɚɞɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫɬɪɨɣɧɢɬɢɦɨɥɨɞɢɬɜɨɞɢɬɟɥɹ ȼɨɩɥɟɬɤɟɪɭɥɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɥɨɦɚɧɧɵɯɧɨɝɬɟɣ ɇɚ ɥɨɛɨɜɨɦ ɫɬɟɤɥɟ ɢɡɧɭɬɪɢ ɧɚɤɥɟɣɤɚ ©ɋɧɢɦɢ ɫ ɪɭɱɧɢɤɚª Ⱥɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɨɦɜɨɡɞɭɯɚ ɜɫɚɥɨɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼ ɠɟɧɫɤɨɦ ɚɜɬɨ ɠɟɧɫɤɢɟ ɜɨɥɨɫɵ ɦɨɝɭɬ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɜɢɞɧɨɦɦɟɫɬɟ Ɍɪɹɩɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɪɚɧɢɹ ɫɬɟɤɨɥ ɥɸɛɨɜɧɨ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢɡ ɫɬɚɪɵɯɞɟɬɫɤɢɯɲɬɚɧɢɲɟɤ ɇɚ ɡɚɞɧɟɦ ɫɢɞɟɧɢɢ ɥɟ-

ɠɚɬ ɫɭɦɨɱɤɚ ɧɨɭɬɛɭɤ ɩɚɤɟɬ ɫ ɟɞɨɣ ɜɚɠɧɵɟ ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɢ ɜɥɚɠɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɡɚɞɧɟɦ ɫɢɞɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɞɟɥɚɸɬ ɚ ɜɨɡɹɬ ɭɠɟ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɯɦɚɲɢɧɚɯ Ɉɤɨɥɨɡɚɞɧɟɝɨɫɬɟɤɥɚɫɢɞɢɬ ɩɥɸɲɟɜɵɣ ɡɚɣɤɚ ɜ ɦɢɥɢɰɟɣɫɤɨɣɮɭɪɚɠɤɟ ɈɣȺɜɧɟɦɟɳɟɢɥɸɤ ɟɫɬɶ Ƚɞɟɬɨ ɩɨɞ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɢɞɟɧɢɣɬɨɱɧɨɜɚɥɹɟɬɫɹɨɞɧɚɫɟɪɟɠɤɚ ɇɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɚɥɨɧɚ ɬɟɯɨɫɦɨɬɪɚ ɡɚɩɢɫɚɧ ɬɟɥɟɮɨɧ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɲɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɧɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɞɨ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɬɟɯɨɫɦɨɬɪ


Ʌɢɱɧɨɫɬɶ

11 № 19 19 июня 2014 года

ǸȎȘǸȞȩșȜȐȎǹȓȜțȜȐȝȞȖȟȠȩȒȖș ȼ ɝɪɢɦɟɪɤɟ Ⱥɤɦɨɥɢɧ ɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨ ɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɫɜɹɬɚɹ ɫɜɹɬɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ ɡɚ ɫɬɨɥɢɤɨɦɨɞɧɨɝɨɢɡɡɟɪɤɚɥ ɫɢɞɢɬ ɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɦɭɠɱɢ ɧɚɫɚɤɤɭɪɚɬɧɵɦɢɛɟɥɵɦɢ ɭɫɚɦɢ ɢ ɛɨɪɨɞɤɨɣ ɉɨɥɨɱ ɤɢɨɬɞɟɥɟɧɢɣɫɬɨɥɚɨɬɤɪɵ ɜɚɸɬɫɹɢɟɝɨɫɢɥɶɧɵɟɪɭɤɢ ɞɨɫɬɚɸɬ ɨɬɬɭɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢ ɦɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɫɰɟɧɢɱɟ ɫɤɨɝɨɝɪɢɦɚɋɥɵɲɟɧɲɭɦ ɤɢɩɹɳɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɚɣɧɢɤɚɍɬɪɟɧɧɢɣɤɨɮɟ± ɪɢɬɭɚɥ ɫɬɚɜɲɢɣ ɭɠɟ ɩɪɢ ɜɵɱɧɵɦ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ Ɍɨ ɢ ɞɟɥɨ ɞɜɟɪɶ ɨɬɤɪɵɜɚ ɟɬɫɹ ɡɚɯɨɞɹɬ ɤɨɥɥɟɝɢ« Ⱥɪɬɢɫɬɭ ɡɚɧɨɫɹɬ ɤɨɫɬɸɦ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɫɭɥɬɚɧɚ ɜ ɤɨ ɬɨɪɵɣɩɨɫɥɟɧɟɬɨɪɨɩɥɢɜɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɧɚɧɟɫɟɧɢɹɝɪɢ ɦɚɨɛɥɚɱɚɟɬɫɹɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ ɂɦɟɧɧɨɜɬɚɤɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɡɚ ɱɚɲɟɱɤɨɣɤɨɮɟɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɧɚɲɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦ ɦɚɫɬɟɪɨɦ ɫɰɟɧɵ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɦ ɞɟɹɬɟɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯ ɫɬɚɧ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɉɨɱɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ©Ɇԥɞɟɧɢɟɬ ԕɚɣɪɚɬɤɟɪɿª ɚ ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɱɟɥɨ ɜɟɤɨɦȼɢɤɬɨɪɨɦɄɪɵɥɨɜɵɦ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ ɩɨɠɚ ɥɭɣ ɧɚɱɧɟɦ Ʉɚɤɢɦ ɛɵɥ ɜɚɲ ɩɭɬɶɜɬɟɚɬɪɤɨɬɨɪɨɦɭɜɵɫɥɭ ɠɢɬɟɭɠɟɛɟɡɦɚɥɨɝɨɫɨɪɨɤɜɨ ɫɟɦɶɥɟɬ"ȼɵɢɡɫɟɦɶɢɩɨɬɨɦ ɫɬɜɟɧɧɵɯɚɤɬɟɪɨɜ" Ɋɨɞɢɥɫɹ ɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɞɚɥɟɤɨɣ ɨɬɢɫɤɭɫɫɬɜɚɆɨɢɪɨɞɢɬɟɥɢɜɨ ɟɧɧɵɟɨɬɟɰɞɨɫɥɭɠɢɜɲɢɣɫɹɞɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ɢ ɦɚɦɚɜɨɟɧɜɪɚɱ ɊɪɨɞɨɦɨɧɢɢɡɝɨɪɨɞɚȽɨɪɶɤɨɝɨ ɜ ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɝɨɪɨɞ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤ ɝɞɟ ɬɨɝ ɞɚ ɲɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɨɥɢɝɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɩɨɡɠɟ ɫɜɨɸ ɩɟɱɚɥɶɧɭɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ȼ ɞɟɬɫɬɜɟ ɹ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɢɥ ɦɭɥɶ ɬɮɢɥɶɦɵ ɫɬɚɪɚɥɫɹ ɧɟ ɩɪɨɩɭ ɫɤɚɬɶɧɢɨɞɧɨɝɨȼɩɹɬɢɞɟɫɹɬɵɟ ɝɨɞɵɢɯɛɵɥɨɦɚɥɨɢɹɨɬɥɢɱɧɨ ɡɧɚɥ ɜɫɟ ɩɟɫɧɢ ɡɜɭɱɚɜɲɢɟ ɬɚɦ ɍɱɟɛɚ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ ɛɚɹɧɚ ɤɭɞɚ ɦɟɧɹɨɬɞɚɥɚɦɚɦɚɩɨɬɨɝɞɚɲɧɟɣ ɦɨɞɟ ɧɟ ɞɚɥɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ©ȼɚɦ ɥɭɱɲɟ ɡɚɧɢ ɦɚɬɶɫɹɝɞɟɧɢɛɭɞɶɛɨɪɶɛɨɣɂɥɢ ɲɬɚɧɝɭ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶª ± ɬɚɤɨɜɵ ɛɵɥɢɫɥɨɜɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ Ɇɨɣ ɩɭɬɶ ɜ ɬɟɚɬɪ ɛɵɥ ɧɟɩɪɨ ɫɬɵɦ ɋɚɦɨɟ ɩɟɪɜɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟ ɧɢɟ ɧɚ ɦɟɧɹ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɤɭɤɨɥɶ ɧɵɣ ɬɟɚɬɪ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɢɟɯɚɥ ɤ ɧɚɦ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɦɨɹɩɟɪɜɚɹɜɫɬɪɟɱɚɫɩɪɨɮɟɫɫɢ ɨɧɚɥɶɧɵɦ ɬɟɚɬɪɨɦ ɢ ɹ ɫ ɬɚɤɢɦ ɜɨɫɬɨɪɝɨɦ ɫɦɨɬɪɟɥ ɷɬɨ ɜɵɫɬɭ ɩɥɟɧɢɟ Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɸ ɥɸɛɜɢ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɦɨɢ ɨɬɟɰ ɢ ɦɚɬɶ ɨɧɢ ɥɸɛɢɥɢ ɩɨɫɟ ɳɚɬɶ ɬɟɚɬɪ ɤɚɤ ɦɟɫɬɧɵɣ ɪɭɫ ɫɤɢɣ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɤ ɢ ɝɚ ɫɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟɊɨɞɢɬɟɥɢɛɪɚɥɢ ɦɟɧɹɫɫɨɛɨɣɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɫɤɚɡ ɤɢɧɨɞɚɠɟɧɚɜɡɪɨɫɥɵɟɫɩɟɤɬɚɤ ɥɢɆɧɟɷɬɨɜɫɟɡɚɩɚɥɨɜɞɭɲɭȼ ɲɤɨɥɟɹɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɜɞɪɚɦɤɪɭɠ ɤɟ ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦɢɡɚɜɨɞɢɥɨɣɉɨ

ɬɨɦɭɧɚɜɟɪɧɨɟɢɢɝɪɚɥɜɲɤɨɥɶ ɧɵɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹɯ ɝɥɚɜɧɵɟ ɪɨɥɢ ɉɪɚɜɞɚ ɬɨɝɞɚ ɹ ɟɳɟ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɫɟɛɹɜɛɭɞɭɳɟɦɚɤɬɟɪɨɦȼɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹɦɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɬɶɩɨɯɨ ɠɢɦɧɚɬɟɯɤɬɨɢɝɪɚɟɬɧɚɫɰɟɧɟ əɤɚɤɬɨɢɫɤɪɟɧɧɟɩɟɪɟɠɢɜɚɥɡɚ ɜɫɟɯɱɭɬɶɥɢɧɟɩɥɚɤɚɥɁɚɦɟɱɭ ɱɬɨɹɛɵɥɞɚɥɟɤɨɧɟɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦɋɝɨɪɟɦɩɨɩɨɥɚɦɹɡɚ ɤɨɧɱɢɥɫɟɦɶɤɥɚɫɫɨɜɀɢɜɨɩɢɫ ɧɵɟɛɟɪɟɝɚɪɟɤɢɂɪɬɵɲɞɪɭɡɶɹ ɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɚɛɨ ɬɟ« ə ɛɵɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɚɦ ɫɟɛɟəɛɵɥ©ɛɨɫɹɤɨɦªɤɨɬɨɪɵɣ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɪɭɠɢɥ ɫ ɩɨɥɨɠɢ ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɫɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢɩɨɬɢɩɭɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɑɬɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨɜɚɲɜɵɛɨɪ ɜɩɨɥɶɡɭɚɤɬɟɪɫɤɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢ" ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣɫɥɭɱɚɣȼɨɨɛɳɟ ɹ ɦɟɱɬɚɥ ɫɬɚɬɶ ɤɢɧɨɦɟɯɚɧɢɤɨɦ ɧɚ ɷɬɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɥɢ ɬɨɝɞɚ ɜ ɉɌɍ Ⱦɭɦɚɥ ɱɬɨ ɛɭɞɭ ɤɪɭɬɢɬɶ ɮɢɥɶɦɵ ɜɨɬ ɢ ɧɚɫɦɨ ɬɪɸɫɶ ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨ ɷɬɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɨɟɦ ɪɨɞɧɨɦ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɟ ɧɟ ɨɛɭɱɚɥɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɩɪɚɜɢɥɢ ɦɟɧɹ ɜ ɝɨ ɪɨɞ Ƚɨɪɶɤɢɣ ɤ ɛɚɛɭɲɤɟ Ɇɨɣ ɬɨɜɚɪɢɳȼɚɥɟɪɢɣɄɚɝɪɢɦɚɧɶɹɧ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ ɦɟɱɬɚɜɲɢɣ ɛɵɬɶ ɚɤ ɬɟɪɨɦ ɬɨɝɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɥ ɜ Ƚɨɪɶ ɤɨɜɫɤɨɟ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɉɪɟɞɥɨɠɢɥɦɧɟɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɟɝɨ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚ ɧɢɹɯ Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɬɭɞɚ ɩɪɢɲɥɢ ɦɟɧɹ ɫɩɪɨɫɢɥɢ ©ȼɵ ɛɭɞɟɬɟ ɩɨ ɫɬɭɩɚɬɶ"ª ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɹ ɨɬɜɟɬɢɥ ©ɧɟɬª ɧɨ ȼɚɥɟɪɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɦɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɫ ɧɢɦ ɡɚ ɤɨɦ ɩɚɧɢɸ ɢ ɹ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ ȼ ɢɬɨ ɝɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɹ ɩɪɨɲɟɥ ɢ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɚ ȼɚɥɟɪɢɣ ± ɧɟɬ Ɍɨɝɞɚ ɧɚ ɤɭɪɫ ɧɚɛɪɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ ɩɚɪɧɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ Ʉ ɤɨɧɰɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɡɧɢɯɨɫɬɚɥɚɫɶɥɢɲɶ ɩɨɥɨɜɢɧɚ±ɩɨɫɥɟɜɬɨɪɨɝɨɤɭɪɫɚ ɩɨɲɟɥ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɨɬɫɟɜ ɋɪɟɞɢ ɨɬɫɟɹɜɲɢɯɫɹ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɢ ɹ ɇɨ ɦɧɟɜɫɜɨɟɜɪɟɦɹɭɞɚɥɨɫɶɡɚɤɪɟ ɩɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɜɭɡɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢ ɚɥɶɧɨɫɬɢ©Ⱥɤɬɟɪɬɟɚɬɪɚɤɭɤɨɥª Ʉ ɤɨɧɰɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɝɞɚ ɜ ɭɠɟ ɢɡɪɹɞɧɨ ɩɨɪɟɞɟɜɲɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ⱥɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɤɢɧɨªɫɬɚɜɢɥɢɜɵɩɭɫɤɧɨɣɫɩɟɤ ɬɚɤɥɶ ɩɨ ɫɤɚɡɤɟ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ Ⱥɤɫɚɤɨɜɚ©Ⱥɥɟɧɶɤɢɣɰɜɟɬɨɱɟɤª ɦɟɧɹɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢɧɚɪɨɥɶɅɟɲɟ ɝɨ Ɍɚɤ ɹ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɭɱɢɥɢɳɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɹɡɚɥ ɫɭɞɶɛɭ ɫ ɧɟɩɪɨɫɬɵɦ ɚɤɬɟɪɫɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɋɪɟɞɢɬɟɯɫɤɟɦɜɚɦɜɵ ɩɚɥɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢ ɢɦɟ ɧɢɬɵɟ ɚɤɬɟɪɵ ɤɚɤ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɚɪɬɢɫɬɵ ɋɋɋɊ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɚɦɨɣɥɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʌɟɨɧɨɜ ȼɚɫɢɥɢɣ Ɇɟɪɤɭɪɶɟɜ ȼɚɥɟ ɪɢɣ Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧ Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɷɩɢɡɨɞ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɯɨɬɹ ɛɵ ɫ ɨɞɧɢɦɢɡɧɢɯ« ɉɪɢɩɨɦɧɢɬɶ ɦɨɠɧɨ ɦɧɨɝɨɟ Ɋɚɫɫɤɚɠɭ ɜɚɦ ɨɛ ɷɩɢɡɨɞɟ ɫɜɹ ɡɚɧɧɨɦ ɫ ȿɜɝɟɧɢɟɦ Ʌɟɨɧɨɜɵɦ ɋɧɢɦɹɪɚɛɨɬɚɥɜɝɨɪɨɞɟȼɥɚ ɞɢɦɢɪɟ Ɂɚɛɨɥɟɥ ɚɤɬɟɪ ɢ ɦɟɧɹ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ ɜ ɩɚɪɟ ɫ ȿɜ ɝɟɧɢɟɦ Ʌɟɨɧɨɜɵɦ ɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɂ ɜɨɬ ɹ ɜɵɯɨɠɭ ɧɚ ɫɰɟɧɭɩɨɥɧɵɣɡɚɥɡɪɢɬɟɥɟɣ©Ⱥ ɫɟɣɱɚɫɩɟɪɟɞɜɚɦɢɜɵɫɬɭɩɢɬɇɚ ɪɨɞɧɵɣ ɚɪɬɢɫɬ ɋɋɋɊ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʌɟɨɧɨɜª ȼɟɪɧɭɥɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɡɚ

ɤɭɥɢɫɵɚɝɟɪɨɣɜɟɱɟɪɚɢɞɟɬɦɧɟ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ©ȼɢɬɹ ɡɚɱɟɦ ɬɵ ɬɚɤ ɤɪɢɱɢɲɶɧɚɜɟɫɶɡɚɥ"Ɇɟɧɹɜɫɟ ɡɧɚɸɬª ɋɤɪɨɦɧɟɣ ɚɤɬɟɪɚ ɹ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɂ ɦɧɟɬɚɤɫɬɵɞɧɨɫɬɚɥɨɈɧɬɨɝɞɚ ɩɨɞɨɛɪɨɦɭ ɩɨɨɬɟɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɫɬɵɞɢɥɦɟɧɹɨɱɟɧɶɝɪɚɦɨɬɧɨɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ  ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɢ ɭɫɩɟɯ Ⱦɟɥɚɸɬ ɨɧɢ ɚɤɬɟɪɚ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɭɱɲɟ ɢɥɢ ɯɭɠɟ" ɂɥɢ ɷɬɨ ɜɫɟ ɡɚ ɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɫɬɨɹ ɬɟɥɶɫɬɜ"  Ɍɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɇɚ ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɜɫɟ ɤɚɤɬɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ Ʉɚɤɢɦ ɹ ɛɵɥ ɬɚɤɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ Ʌɭɱ ɲɟ ɢɥɢ ɯɭɠɟ ɫɬɚɥ ± ɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɸ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɚɤɬɟɪɭɩɪɢɹɬɧɨɤɨɝ ɞɚ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɯɨɬɶ ɤɚɤɨɟɬɨɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɇɨɷɬɨɟɳɟɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɚɤɬɟɪɚ Ɇɧɟ ɭɠɟ ɬɹɠɟɥɨ ©ɡɜɟɡɞɢɬɶ ɫɹª ɜ ɦɨɟɦ ɜɨɡɪɚɫ ɬɟ ɷɬɨ ɭɠɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɡɞɧɨ Ɂɚɜɚɲɭɠɢɡɧɶ ɜɵ ɫɦɟɧɢɥɢ ɧɟɦɚ ɥɨ ɬɟɚɬɪɨɜ Ʉɚɠ ɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟ ɥɢɰɨ Ʉɚɤɢɦ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɫɶ ɜɚɦ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɩɪɢɲɥɢ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣ ɨɛ ɥɚɫɬɧɨɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟ ɫɤɢɣɬɟɚɬɪ" Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ ɬɟɚɬɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɫɦɟɧɢɥɫɝɨɞɚɞɨɫɬɚɬɨɱ ɧɨɨɛɲɢɪɧɚɄɚɪɚɝɚɧɞɚɪɨɞɧɨɣ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤ Ⱦɠɟɡɤɚɡɝɚɧ Ⱦɠɚɦɛɭɥ Ⱥɥɦɚɬɵ ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɚɯ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤɚɤ Ⱥɛɚɤɚɧ ɇɨ ɜɨɤɭɡɧɟɰɤɂɜɚɧɨɜɨɄɭɣɛɵɲɟɜ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ƚɚɜɚɧɶ ɋ ɩɨ ɝɨɞɹɪɚɛɨɬɚɥɜɬɟɚɬɪɟɢɦ ɉɨɝɨɞɢɧɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɉɟɬɪɨɩɚɜ ɥɨɜɫɤɟ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɣ ɋɟɜɟɪɨɄɚ ɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɠɭ ɬɚɤ Ɍɨɝɞɚ ɜɵɲɥɚ ɧɚ ɫɰɟɧɭ ɪɨɤɨɩɟɪɚ ©Ɋɨɦɟɨ ɢ Ⱦɠɭɥɶɟɬ ɬɚª ɨɧɚ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɟ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɢɬɢɤɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɱɬɨ ɦɨɥ ɚɤɬɟɪɵ ɜɞɪɭɝ ɜɫɬɚɥɢ ɧɚ ɩɭɚɧɬɵ ɢ ɡɚɩɟɥɢ Ⱥ ɱɬɨ ɩɨɞɟɥɚɬɶ ɟɫɥɢ ɬɨɝɞɚ ɜ ɦɨɞɭ ɜɨɲɥɢ ɦɸɡɢɤɥɵ" ɇɟɥɶɡɹɜɟɞɶɨɬɫɬɚɜɚɬɶɨɬɠɢɡɧɢ Ɂɚɬɨɬɟɚɬɪɫɬɚɥɥɭɱɲɟɠɢɬɶɡɚ ɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɚ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɚɤɬɟɪɵɩɨɥɭɱɚɥɢɥɢɲɶɟɟɩɨɥɨ ɜɢɧɭ Ⱥ ɬɨ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɂ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ȼɚ ɥɟɪɢɣ Ɍɚɪɚɫɨɜ ɫɬɚɥ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɫ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ Ɉɧ ɫɞɟɥɚɥɚɤɰɟɧɬɧɚɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ȼ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɹ ɩɟɪɟɛɪɚɥ ±ɫɩɟɫɧɹɦɢɬɚɧɰɚɦɢɲɭɬɤɚɦɢ ɫɹ ɜ ɝɨɞɭ ɬɨ ɟɫɬɶ ɹ ɢɩɪɢɛɚɭɬɤɚɦɢəɩɨɧɢɦɚɸɱɬɨ ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ ɜ ɞɭɲɟ ɤɨɧɟɱɧɨ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ əɤɨɜɨɦɄɭɤɥɢɧɫɤɢɦɢȼɚ ɢɝɪɚɬɶɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɑɟɯɨɜɚȾɨ ɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɏɨɬɹ ɨɧ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɥɟɪɢɟɦ Ɍɚɪɚɫɨɜɵɦ Ɍɟɚɬɪ ɯɨɬɶɢɧɚɫɟɡɨɧɧɨɛɪɚɥɯɨɬɹɛɵ ɬɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɥɫɹ ɱɬɨ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ ɡɵɜɚɟɬɫɹɫɱɢɫɬɨɝɨɥɢɫɬɚ ɗɬɨɈɫɬɪɨɜɫɤɢɣ©Ⱦɨɯɨɞɧɨɟɦɟ ɉɟɪɜɵɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ ɤɨɬɨ ɫɬɨª ɑɟɯɨɜ ©ɑɚɣɤɚª ɇɭ ɚ ɞɥɹ ɪɵɣ ɹ ɢɝɪɚɥ ɜ Ⱥɤɦɨɥɢɧ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɤɨɦ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɨɯɜɚɬɚ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨ ɫɬɚɜɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ ɪɢɢ ɂɬɚɤɫɟɣɱɚɫɞɟɥɚɸɬɜɫɟɬɟɚɬɪɵ ɛɵɥ ©ȼɟɱɟɪª ȼɦɟɫɬɟ ɫɨ ɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɲ ɦɧɨɣ ɢɝɪɚɥɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɚɹ ɋɱɢɬɚɟɬɟɥɢɜɵɫɟɛɹɫɱɚɫɬ ɚɪɬɢɫɬɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚ ɥɢɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ" ɂ ɜ ɱɟɦ ɡɚɯɫɬɚɧ Ƚɚɥɢɧɚ Ʉɭɤɥɢɧ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɱɚɫɬɶɟ ɟɫɥɢ ɫɤɚɹ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɤɬɟɪ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɘɪɢɣɑɭɩɪɢɧɨɜɄɬɨɫɟɣ ɨɫɬɟɩɟɧɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɚɫɨɫɬɚɥɫɹɜɬɟɚɬɪɟɢɡɤɨ ɦɭɠɱɢɧɵɤɚɤɜɵ" ɋɟɛɹɹɨɫɨɛɟɧɧɨɜȺɤɦɨɥɢɧ ɦɚɧɞɵ əɤɨɜɚ Ⱥɪɨɧɨɜɢɱɚ ɫɤɨɦɨɛɥɚɫɬɧɨɦɪɭɫɫɤɨɦɞɪɚɦɚ Ʉɭɤɥɢɧɫɤɨɝɨ"ɈɥɶɝɚɅɭɰɢ ɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ ɫɱɢɬɚɸ ɨɱɟɧɶ ɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɇɟɞɡɟɥɶɫɤɚɹ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɍ ɦɟɧɹ ɇɚɞɟɠɞɚ ɋɥɟɩɰɨɜɚ ɢ ɞɪɭ ɥɸɛɢɦɚɹɠɟɧɚəɷɬɢɞɟɫɹɬɶɥɟɬ ɝɢɟ Ⱥ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɨɠɢɥ ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ ɯɨɪɨɲɨ ɏɨɬɹ ɭ ɦɟɧɹ ɨɬ ɩɪɟɠɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɦɧɨɝɨɦɨɥɨɞɟɠɢ ɟɫɬɶɞɨɱɶɨɧɚɠɢɜɟɬɜɆɨɫɤɜɟ ɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɜɵɹɜ ɇɚɫɱɟɬ ɥɢɰɚ ɬɟɚɬɪɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɥɹɟɬɟɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɞɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ȼɚɥɟɪɢɣ Ɍɚɪɚɫɨɜɫɤɚ

ɫɤɨɝɨ ɤɭɤɨɥɶɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɩɪɢ ȾɄ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭªȼɫɜɨɟɜɪɟɦɹ ɜɵ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɤɚɤ ɤɭɤɨɥɶɧɢɤ ɬɨɬ ɦɚɫɬɟɪ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɡɚ ɫɬɚɜɢɬɶɥɸɞɟɣɩɨɜɟɪɢɬɶɜɬɨ ɱɬɨ ɤɭɤɥɚ ɦɨɠɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ« Ɇɟɧɹɜɫɜɨɟɜɪɟɦɹɩɪɢɝɥɚ ɫɢɥɢɫɨɫɥɨɜɚɦɢ©ɇɚɞɨɜɨɡɪɨ ɞɢɬɶ ɤɭɤɨɥɶɧɵɣ ɬɟɚɬɪª ɍ ɧɚɫ ɨɧ ɛɵɥ ɧɨ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜ ɬɹɠɟɥɵɟɜɪɟɦɟɧɚɭɟɯɚɥɚɡɚɝɪɚ ɧɢɰɭ ɢ ɨɧ ɪɚɫɩɚɥɫɹ ɂ ɹ ɜɟɪ ɧɭɥɫɹɤɬɨɦɭɫɱɟɝɨɧɚɱɢɧɚɥɚɫɶ ɦɨɹɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɠɢɡɧɶȼɨɨɛɳɟ ɹɨɱɟɧɶɥɸɛɥɸɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɤɭ ɤɥɚɦɢɢɪɟɛɹɬɢɲɤɚɦɢ Ʉɚɤɢɟɜɜɚɲɟɣɠɢɡɧɢɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵɢɭɜɥɟɱɟɧɢɹɤɪɨɦɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɞɟɥɚ"  Ɉɧ ɨɞɢɧ ɗɬɨ ɪɵɛɚɥɤɚ ɂ ɯɨɪɨɲɚɹɪɵɛɚɥɤɚɅɨɜɢɬɶɪɵɛɭ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɜɟɡɞɟɝɞɟɤɥɸɟɬ  ɢɸɧɹ ɜɚɦ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɥɟɬ Ⱥ ɢɸɧɹ ɜɚɲɢ ɤɨɥ ɥɟɝɢɚɤɬɟɪɵ ɝɨɬɨɜɹɬ ɜɚɦ ɛɟ ɧɟɮɢɫ ɑɬɨ ɜɵ ɨɠɢɞɚɟɬɟ ɨɬ ɧɟɝɨ" Ʉɨɧɟɱɧɨ ɦɧɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɤɚɪɬɵ ɫɸɪɩɪɢɡ ɜɟɞɶ ɇɨ ɬɨ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟ ɪɟɫɧɨ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ ɬɨɱɧɨ ȼ ɛɟɧɟɮɢɫɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ ɧɵ ɫɰɟɧɤɢ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɥɭɱɲɢɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣɝɞɟɹɢɝɪɚɥɢɩɪɨ ɞɨɥɠɚɸ ɢɝɪɚɬɶ ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɦɵ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɦɜɩɟɪɜɵɣɪɚɡɆɨɣ ɜɟɱɟɪ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬ ɧɚɱɚɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɟɧɟ ɮɢɫɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ ɬɟɚɬɪɟ ɀɞɟɦ ɜɚɫ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɯ ɤ ɬɟɚɬɪɭ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɫɭɛɛɨɬɧɢɦ ɜɟɱɟ ɪɨɦ ɢɸɧɹ ɜ ɜ Ⱥɤɦɨ ɥɢɧɫɤɨɦ ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɬɟɚɬɪɟ ȻɟɫɟɞɨɜɚɥɂɜɚɧɈȾɇɈɊɈȽ Ɏɨɬɨɚɜɬɨɪɚ


12 № 19 19 июня 2014 года

ɢɸɧɹ±Ⱦɟɧɶɩɨɥɢɰɢɢ Ȼɵɬɶɧɚɫɬɪɚɠɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɝɪɚɠɞɚɧɩɨɱɟɬɧɚɹɦɢɫɫɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɤɚɡɚɯɫɬɚɧ ɫɤɨɣɩɨɥɢɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɢɸɧɹɨɬɦɟɱɚɟɬɫɜɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɪɚɡɞɧɢɤȼɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹɞɧɹ ɢɧɨɱɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɝɨɬɨɜɵɩɪɢɣɬɢɧɚɩɨɦɨɳɶɨɤɚɡɚɬɶɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɳɢɬɢɬɶɝɪɚɠɞɚɧɨɬɛɟɡɡɚ ɤɨɧɢɹȾɥɹɧɢɯɫɥɭɠɟɧɢɟɧɚɪɨɞɭɢɫɜɨɟɣɊɨɞɢɧɟɧɟɩɪɨɫɬɨɪɚɛɨɬɚɚɞɨɥɝɩɨɩɪɢɡɜɚɧɢɸɫɬɚɜɲɢɣ ɫɦɵɫɥɨɦɜɫɟɣɠɢɡɧɢɈɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɵɯɢɛɟɡɡɚɜɟɬɧɨɩɪɟɞɚɧɧɵɯɥɸɛɢɦɨɦɭɞɟɥɭɧɚɲɢɞɭɲɟɜ ɧɵɟɢɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɟɫɬɪɨɤɢ

ǖljǚNjǗǎǕǕǎǚǛǎ Ⱥɣɛɟɤ Ȼɚɣɦɭɪɚɬɨɜ ɪɨɞɢɥɫɹ ɞɟɤɚ ɛɪɹɝɨɞɚɜɝɨɪɨɞɟɄɨɤɲɟɬɚɭɞɟɬɫɬɜɨ ɩɪɨɲɥɨɜɫɟɥɟɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɤɨɦɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨȺɡɢɚɬɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ȼ ɝɨɞɭȺɣɛɟɤɚȻɚɣɦɭɪɚɬɨɜɚɩɪɢɡɜɚɥɢɜ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟɋɢɥɵɊɄɋɞɟɬɫɬɜɚɭȺɣɛɟ ɤɚɛɵɥɚɡɚɜɟɬɧɚɹɦɟɱɬɚɪɚɛɨɬɚɬɶɜɩɪɚɜɨ ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɩɥɨ ɬɢɥɚɫɶɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɉɪɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɧɚ ɪɚɛɨɬɭɩɨɥɭɱɢɥɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɨɬɞɟɥɚɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣɩɨɥɢ ɰɢɢ ɍȼȾ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ȼ ɫɜɨɟɣ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɩɢɬɚɧɩɨɥɢɰɢɢȺɣɛɟɤȻɚɣɦɭɪɚɬɨɜɡɚɧɢ ɦɚɟɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɣ ɷɦɢɝɪɚɰɢɟɣ ɜɨɩɪɨɫɚ ɦɢɪɨɡɵɫɤɚɧɟɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɚɥɢɦɟɧɬɨɜɢ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜɜɟɞɟɬɩɪɢɟɦɢɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɵɟɡɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɍ Ⱥɣɛɟɤɚ Ȼɚɣ ɦɭɪɚɬɨɜɚ ɡɚ ɩɥɟɱɚɦɢ ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ ɪɚ ɛɨɬɵɇɢɨɞɧɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟɝɪɚɠɞɚɧɨɧɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ Ⱥɣɛɟɤ ɜɵɫɥɭɲɚɟɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɪɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹɤɧɟɦɭɫɬɚɪɚɹɫɶɜɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɸɞɟɣ ɩɨɣɦɟɬ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ ɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬ Ʉɨɥɥɟɝɢ ɩɪɨ ɧɟɝɨɝɨɜɨɪɹɬɱɬɨȺɣɛɟɤɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɞɟ ɥɚɟɬɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɨɟɱɬɨɛɵɛɵɫɬɪɨɢɩɪɨ ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɨɛɪɚɬɢɜ ɲɢɯɫɹɤɧɟɦɭɝɪɚɠɞɚɧȼɟɞɶɨɬɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɩɨɥɢɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɦɧɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɹ ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ȼɫɟɷɬɨɩɪɢɲɥɨɧɟɫɪɚɡɭɫɝɨɞɚɦɢȻɵɥɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɤɨɝɞɚ ɨɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɪɭɤɢɧɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɨɦɨɳɢɫɜɨɢɯɤɨɥɥɟɝ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɩɪɟ ɨɞɨɥɟɥ ɫ ɱɟɫɬɶɸ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ Ⱥɣɛɟɤ ɩɪɨɲɟɥɞɨɥɝɢɣɩɭɬɶɨɬɪɹɞɨɜɨɝɨɞɨɤɚɩɢ ɬɚɧɚɢɧɟɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦȼɟɞɶɬɚɤɩɪɢɹɬɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɡ ɪɭɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɝɨɧɵ ɫ ɨɱɟɪɟɞɧɵ ɦɢɡɜɟɡɞɚɦɢɁɚɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɭɸɪɚɛɨɬɭ ɤɚɩɢɬɚɧ ɩɨɥɢɰɢɢ Ⱥɣɛɟɤ Ȼɚɣɦɭɪɚɬɨɜ ɧɟ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɛɵɥ ɩɨɨɳɪɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȾȼȾ ©Ⱥɣɛɟɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɣ ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜ ɤ ɥɸɛɵɦ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɹɦ ɪɟɲɢɬɟɥɟɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ

ɜɵɩɨɥɧɹɟɬª ɝɨɜɨɪɢɬ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɤɚ ɩɢɬɚɧɩɨɥɢɰɢɢɇɭɪɛɟɤȻɚɡɚɪɛɚɟɜɄɨɝɞɚ ɦɵɩɨɩɪɨɫɢɥɢȺɣɛɟɤɚɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɫɜɨ ɟɣɪɚɛɨɬɟɬɨɨɧɭɥɵɛɚɹɫɶɨɬɜɟɬɢɥɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɟɦɭ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɛɵɥɫɥɭɱɚɣɩɨɪɨɡɵɫɤɭɡɥɨɫɬɧɨɝɨɧɟɩɥɚ ɬɟɥɶɳɢɤɚ ɚɥɢɦɟɧɬɨɜ Ⱥɣɛɟɤ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢɧɚɲɟɥɟɝɨɆɭɠɱɢɧɭɩɪɢɫɬɵ ɞɢɥɢɢɨɧɫɬɚɥɩɥɚɬɢɬɶɇɨɱɟɪɟɡɨɩɪɟ ɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɭɠɱɢɧɚ ɫɧɨɜɚ ɩɪɨɩɚɥ ɉɨɞɚɜɚɥɢɜɪɨɡɵɫɤɱɟɬɵɪɟɪɚɡɚɢɧɚɱɟɬ ɜɟɪɬɵɣɪɚɡɨɧɜɟɪɧɭɥɫɹɞɨɦɨɣɤɫɜɨɟɣɫɭ ɩɪɭɝɟɢɞɟɬɹɦɫɬɚɥɩɪɢɦɟɪɧɵɦɫɟɦɶɹɧɢ ɧɨɦɠɢɡɧɶɩɨɲɥɚɫɜɨɢɦɱɟɪɟɞɨɦȺɣɛɟɤ ɱɟɬɨɤ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɞɟɣ ɫɬɜɢɹɯɫɟɪɶɟɡɟɧɚɜɞɭɲɟɨɧɪɨɦɚɧɬɢɤ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣɢɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣɫɵɧɦɭɠɢ ɨɬɟɰɊɨɞɢɬɟɥɢȺɣɛɟɤɚȻɚɣɦɭɪɚɬɨɜɚɠɢ ɜɭɬ ɜ ɫɟɥɟ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ Ɂɟɪɟɧɞɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚɈɧɢɨɱɟɧɶɝɨɪɞɹɬɫɹɫɵɧɨɦɬɟɦ ɱɬɨ ɜɵɛɪɚɥ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ȼɫɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨ ɪɨɝɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɧɟɯɜɚɬɚɟɬȺɣɛɟɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɪɚɫɚɜɢɰɟɣ ɫɭɩɪɭɝɨɣ Ⱥɣɝɭɥɶ ɢ ɫɵɧɨɦ ȿɥɧɚɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɟ ɞɚɜɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶ ɜɨɫɟɦɶ ɥɟɬ ɋɭɩɪɭɝɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬɜɟɞɭɳɢɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦɜɨɬɞɟ ɥɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɍȼȾ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭȺɫɵɧȿɥɧɚɪɭɱɢɬɫɹɜɲɤɨɥɟɝɢɦɧɚ ɡɢɢʋɍɜɥɟɱɟɧɢɟɫɟɦɶɢȻɚɣɦɭɪɚɬɨɜɵɯ ɨɬɞɵɯɧɚɥɨɧɟɧɚɲɟɣɠɢɜɨɩɢɫɧɨɣɩɪɢ ɪɨɞɵ Ⱥɣɛɟɤɭ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɚɜɢɞɨ ɜɚɬɶȻɥɚɝɨɞɚɪɹɭɫɟɪɞɢɸɢɬɪɭɞɨɥɸɛɢɸ ɨɧɞɨɫɬɢɝɜɠɢɡɧɢɜɫɟɝɨɱɬɨɧɭɠɧɨɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɫɱɚɫɬɶɹ

ǕǗǎǓǙǎǍǗtǜǚǎǙǍǑǎǑǛǙǜǍ ȼ ɨɬɞɟɥɟ ɞɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɥɭɠɛɭ ɤɚɩɢɬɚɧ ɩɨɥɢɰɢɢ Ƚɭɥɚɣɵɦ Ʉɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚ ɇɚɜɢɞɯɪɭɩɤɚɹɧɨɫɢɥɶɧɚɹɞɭɯɨɦȽɭɥɚɣ ɵɦɫɞɟɬɫɬɜɚɦɟɱɬɚɥɚɫɬɚɬɶɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɦ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɟɥɚ Ʉ ɦɵɫɥɢ ɨ ɫɥɭɠɛɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɩɨɞ ɬɨɥɤɧɭɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɫɟɪɢɚɥ ©Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞ ɫɬɜɢɹªɤɨɬɨɪɵɣɨɧɚɫɦɨɬɪɟɥɚɫɭɩɨɟɧɢɟɦ ɟɣɧɪɚɜɢɥɚɫɶɝɥɚɜɧɚɹɝɟɪɨɢɧɹɨɱɟɧɶɤɪɚɫɢ ɜɚɹɠɟɧɳɢɧɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɜɮɨɪɦɟȽɭɥɚɣ ɵɦ ɟɳɟ ɜ ɲɤɨɥɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɟɛɟ ɰɟɥɶ ɜɨ ɱɬɨɛɵɬɨɧɢɫɬɚɥɨɛɵɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦɩɪɚ ɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɉɨɫɥɟɭɫɩɟɲ ɧɨɝɨɨɤɨɧɱɚɧɢɹɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨɤɨɥɥɟɞ ɠɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɩɪɚɜɚɩɨɫɬɭɩɢɥɚɜɮɢɥɢɚɥ Ʉɚɪɚɝɚɧɞɢɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ©Ɏɟɦɢɞɚª ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©ɘɪɢɫɬªȼɝɨɞɭɤɚɩɢ ɬɚɧɩɨɥɢɰɢɢȽɭɥɚɣɵɦɄɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚɩɪɨɣ ɞɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɜɨɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ Ⱥɫɬɚɧɟ ɛɵɥɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɚɩɨɭɱɟɬɭɭɱɟɬɧɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɍȼȾ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɉɪɨɯɨɞɹ ɫɥɭɠɛɭɜɨɪɝɚɧɚɯɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥɜɡɜɚɧɢɢ ɫɟɪɠɚɧɬɚɩɨɥɢɰɢɢȽɭɥɚɣɵɦɭɫɟɪɞɧɨɪɚɛɨ ɬɚɥɚɧɚɞɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɫɬɚɪɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɧɟ ɧɚɩɪɚɫɧɵ ȼ ɝɨɞɭ ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɟɟ ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟɠɟɧɳɢɧɨɬɧɚɫɢɥɢɹɢɜɨɬɫɛɵɥɚɫɶ ɦɟɱɬɚɩɨɥɭɱɢɥɚɡɜɚɧɢɟɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚɩɨɥɢ ɰɢɢ©ɇɨɧɚɷɬɨɦɹɧɟɨɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶɩɨɫɬɚ ɜɢɥɚ ɫɟɛɟ ɰɟɥɶ ɱɬɨ ɫɬɚɧɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦª ɝɨɜɨɪɢɬ Ƚɭɥɚɣɵɦ Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɪɚɧɢɟɭɩɨɪɫɬɜɨɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɡɚ ɦɟɬɢɥɢɢɜɦɚɟɦɟɫɹɰɟɝɨɞɚȽɭɥɚɣɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɍȼȾ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ©ɉɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ɞɚɜɚɥɨɫɶ ɫ ɬɪɭɞɨɦª ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɞɟɜɭɲɤɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɬɚɤɢɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɤɨɜɤɚɤȻɚɭɵɪɠɚɧɆɢɪɚɲɟɜɢȻɨɬɚɝɨɡɂɫ ɦɚɝɭɥɨɜɚɲɟɫɬɶɥɟɬɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɥɢɯɨɪɨɲɟɣɲɤɨɥɨɣɞɥɹȽɭɥɚɣɵɦȼɧɚ ɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɤɚɩɢɬɚɧɩɨɥɢɰɢɢɄɚɛɢɛɭɥ ɥɢɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟ ɞɨɡɧɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɪɨɤɚɦɢ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪ

ǗǛǙǨǍǗNjǗnjǗǍǗǕljǒǗǙlj ɀɟɧɢɫ Ʉɭɧɚɧɛɚɟɜɢɱ ɂɫɦɚɢɥɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟ ɬɚɤɞɚɜɧɨȼɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɜɯɨɞɢɬɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɬɵɨɬɞɟɥɚɧɨɢɨɛɭ ɱɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɹɞɪɚ ɍȼȾ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɦɨɥɨ ɞɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɋɚɦ ɀɟɧɢɫ ɬɚɤ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ©ȼɨɫɧɨɜɧɨɦɡɞɟɫɶɪɚɛɨɬɚɸɬ ɦɨɥɨɞɵɟ ɟɳɟ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɩɵɬɚ ɫɨ ɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɟ ɩɪɢɜɵɤɲɢɟ ɤ ɬɹɝɨɬɚɦ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɂɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɬɟ ɧɨ ɢ ɨɬɜɟɬ ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɜɨɢɧɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɇɭ ɠɟɧ ɝɥɚɡ ɞɚ ɝɥɚɡ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɧɢɯª ©Ʉɚɞɪɨɜɢɤª ɧɟ ɭɧɵɜɚɟɬ ɚ ɜɟɪɢɬ ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɨɣɫɨɫɬɚɜɟɝɨɧɟɩɨɞɜɟɞɟɬɜɟɞɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɜɨ ɜɫɟɦ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨ ɫɬɨɹɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɧɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɇɟɞɚɪɨɦ ɜɟɞɶ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ©ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ ɢɧɚɱɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɪɹɟɬɤɧɟɦɭɭɜɚɠɟɧɢɟɚɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɜɥɚɫɬɢ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹɨɛɳɟɫɬɜɚªɞɨɛɚɜɥɹɟɬɀɟɧɢɫɂɫ

ɦɚɢɥɨɜɈɫɨɛɨɜɵɞɟɥɹɟɬɱɬɨɫɜɧɨɜɶ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢɦɨɥɨɞɵɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɛɟɫɟ ɞɭɜɟɞɶɩɨɩɨɫɬɭɩɤɚɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɩɨ ɥɢɰɟɣɫɤɢɯɫɭɞɹɬɢɨɰɟɧɢɜɚɸɬɜɰɟɥɨɦ ɨɪɝɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɨɱɟɧɶ ɩɨ ɞɭɲɟ ɂɫɦɚɢɥɨɜɭ ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɞɛɨɪ ɤɚɧɞɢ ɞɚɬɨɜ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɋɬɨɢɬ ɤɚɞɪɨɜɢɤɚɦ ɱɬɨɬɨ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɪɹɞɵ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɫɨ ɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɭɱɚɣ ɧɵɟ ɥɸɞɢ ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɳɚɬɟɥɶ ɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ± ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɜɪɚɛɨɬɟ ɀɟɧɢɫɚ Ʉɭɧɚɧɛɚɟɜɢɱɚ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚ ɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɦɢ Ʌɚɨ ɐɡɵ©Ɇɭɞɪɵɣɱɟɥɨɜɟɤɧɟɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɧɚɩɨɤɚɡ ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɥɟɫɬɢɬ ɨɧ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɟɛɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɫɥɚɜɟɧ ɨɧ ɧɟ ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɡɚɫɥɭɠɟɧ ɨɧ ɧɟ ɜɨɡɜɵɲɚɟɬ ɫɟɛɹ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɪɲɢɦ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯª Ɇɚɣɨɪ ɩɨɥɢɰɢɢ ɂɫɦɚɢɥɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɫ ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɧɚɱɢɧɚɥ ɫɜɨɸ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɟɣ ɫɤɨɝɨ ɜɡɜɨɞɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɚɝɢɪɨ ɜɚɧɢɹɛɚɬɚɥɶɨɧɚɩɚɬɪɭɥɶɧɨɣɩɨɥɢɰɢɢ ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɜɨɸ ɫɥɭɠɛɭ ɫ ɪɹɞɨɜɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɢɡɭɱɚɸɬ ɪɚɛɨ ɬɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɩɵɬ ɢ ɩɪɨ

ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɢ ɬɨɝɞɚ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɬɚ ɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɟɩɨɫɥɭɠ ɛɟɍɦɚɣɨɪɚɜɫɟɷɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɢɫɭɬ ɫɬɜɭɸɬɫɥɢɯɜɨɣ ȼ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɭ ɀɟɧɢɫɚ ɂɫɦɚɢ ɥɨɜɚ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɫɭɩɪɭɝɚ ɋɚɦɚɥɢɥɚɩɨɱɤɚɞɨɱɤɚȺɣɵɦɤɨɬɨɪɵɟ ɠɞɭɬɟɝɨɫɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦɞɨɦɚɍɜɥɟɱɟ ɧɢɹɫɟɦɶɢɂɫɦɚɢɥɨɜɵɯɩɪɨɫɦɨɬɪɤɨ ɦɟɞɢɣɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜ ɜ ɭɸɬɧɨɣ ɬɟɩɥɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟɩɪɨɝɭɥɤɚɧɚɫɜɟɠɟɦɜɨɡɞɭ ɯɟ ɢ ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɶɤɚɯ ȼɦɟɫɬɟ ɨɧɢ ɩɪɨɫɬɨɫɱɚɫɬɥɢɜɵ

ǕǗǨǘǙǗǝǎǚǚǑǨǘǗǔǑǟǎǒǚǓǑǒ ɋɟɪɝɚɡɵ Ɇɟɣɪɦɚɧɨɜ ɩɪɢɲɟɥ ɜ ɨɪ ɝɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɨɧ ɩɨɲɟɥ ɩɨ ɫɬɨɩɚɦ ɛɪɚɬɚ ȿɝɨ ɫɬɚɪ ɲɢɣ ɛɪɚɬ ɇɭɪɝɚɡɵ ± ɩɟɧɫɢɨɧɟɪ ɆȼȾ ɊɄ ɋ ɞɟɬɫɬɜɚ ɫ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟɦ ɝɥɹɞɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɪɟɲɢɥ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɨɝɨ ɉɨɫɬɭɩɢɥ ɜ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɨɥɭ ɱɢɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɸɪɢɫɬɚ ɉɨɫɥɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɪɹɞɚɯ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɋɢɥ ɪɚɛɨɬɚɥ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚɍȼȾɄɨɤɲɟɬɚɭɁɚɜɪɟɦɹɪɚɛɨ ɬɵ ɩɪɨɹɜɢɥ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɣ ɱɟɫɬɧɵɣ ɢ ɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɣ ɤ ɫɭɞɶɛɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɪɭɞɧɢɤɉɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬɧɵɯɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤȺɧɞ ɪɟɣ Ȼɟɧɬɹ ɀɚɧɚɬ Ⱥɣɛɚɫɨɜ ɋɟɪɝɚɡɵ ɪɨɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɨɝɚɳɚɥɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɢ ɨɩɵɬɧɵɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɍȼȾ Ʉɨɤɲɟ ɬɚɭ Ɉɧ ɝɨɪɞɢɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ ɛɚɝɚɠ ɡɧɚɧɢɣ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɣ Ɋɚɛɨɬɚɹɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦɡɚɧɢɦɚɥɫɹɭɝɨ ɥɨɜɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟ ɧɶɸɬɹɠɟɫɬɢɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɜɵɟɡɠɚɬɶ ɧɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɨɞɠɨ ɝɚɦɢ ɢ ɡɧɚɟɬ ɧɟ ɩɨɧɚɫɥɵɲɤɟ ɤɚɤɢɟ ɛɵɜɚɸɬ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɋɟɪɝɚɡɵ Ɇɟɣɪ

ɦɚɧɨɜ ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬ ɤɚɤ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟɪɚɫɤɪɵɥɢɪɹɞɤɪɚɠɫɚɜɬɨɦɚ ɲɢɧɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɬɟɯɧɢɱɟ ɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɨɬɩɟɱɚɬɤɚɦɩɚɥɶɰɟɜ ɋɟɪɝɚɡɵɆɟɣɪɦɚɧɨɜɪɨɞɢɥɫɹɜɦɧɨ ɝɨɞɟɬɧɨɣ ɫɟɦɶɟ Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɜɨɫɩɢɬɚɥɢ ɜɨɫɶɦɟɪɵɯ ɞɟɬɟɣ ȼɫɟɝɞɚ ɭɱɢɥɢ ɛɵɬɶ ɱɟɫɬɧɵɦɢ ɢ ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɦɢ Ʉɚɩɢɬɚɧ ɩɨɥɢɰɢɢ ɋɟɪɝɚɡɵ Ɇɟɣɪɦɚɧɨɜ ɰɟɥɢ ɤɨɦ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɥɸɛɢɦɨɣ

ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɨɫɬɚɟɬɫɹɍɧɟɝɨɦɟɱɬɚɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɜɨɸɜɬɨɪɭɸɩɨɥɨɜɢɧɭɪɨɞɢɬɶɢɜɨɫ ɩɢɬɚɬɶɞɟɬɟɣȼɫɜɨɛɨɞɧɨɟɨɬɫɥɭɠɛɵ ɜɪɟɦɹɋɟɪɝɚɡɵɦɧɨɝɨɱɢɬɚɟɬɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɜɵɪɨɫ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ Ⱥɪɬɭɪɚ ɄɨɧɚɧȾɨɣɥɹȼɦɟɫɬɟɫɞɪɭɡɶɹɦɢɫɦɨ ɬɪɢɬ ɮɢɥɶɦɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɜɨɟɧɧɵɣ ɠɚɧɪɋɟɪɝɚɡɵɡɚɡɞɨɪɨɜɵɣɨɛɪɚɡɠɢɡ ɧɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɥɚɜɚɧɢɟɦ ɢ ɟɡɞɨɣ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ȼ ɯɨɪɨɲɭɸ ɥɟɬɧɸɸ ɩɨ ɝɨɞɭɫɛɥɢɡɤɢɦɢɞɪɭɡɶɹɦɢɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɩɢɤɧɢɤɢ ȼ ɹɧɜɚɪɟ ɝɨɞɚ ɋɟɪɝɚɡɵ Ɇɟɣɪ ɦɚɧɨɜɩɪɨɲɟɥɤɭɪɫɵɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚ ɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɆȼȾ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɫɬɚɧɵ ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɜɚ ɞɨɩɭɫɤɚ ɧɚ ɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨ ɩɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨ ɜɚɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɍɥɵɛɚɹɫɶ ɋɟɪɝɚɡɵ ɝɨɜɨɪɢɬ ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɦɚ ɥɟɧɶɤɚɹ ɦɟɱɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨ ɜɚɧɢɹ ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɢɉɪɨ ɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ ɤɚɩɢɬɚɧ ɩɨ ɥɢɰɢɢɋɟɪɝɚɡɵɆɟɣɪɦɚɧɨɜɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɠɚɥɟɟɬɨɜɵɛɪɚɧɧɨɦɬɪɭɞɧɨɦɩɭɬɢ ɤɨɬɨɪɨɦɭɯɨɱɟɬɩɨɫɜɹɬɢɬɶɜɫɸɠɢɡɧɶ

ǦǛǗNjǤǚǗǓǗǎǐNjljǖǑǎǗǝǑǟǎǙ ɲɟɧɧɵɯ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɫɨɫɬɚɜ ɥɹɟɬɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟɫɩɪɚɜɤɢɩɨɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɞɟɥɚɦ Ɍɚɤɠɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɚɧɚɥɢɡɨɤɚɡɵɜɚɟɬɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɦɨɥɨɞɵɦ ɞɨɡɧɚɜɚɬɟɥɹɦ ɜ ɪɚɫɫɥɟ ɞɨɜɚɧɢɢ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ ©ɇɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧ ɬɚɦɢª ɝɨɜɨɪɢɬ Ƚɭɥɚɣɵɦ ɋ ɷɬɢɦ ɭ ɧɟɟ ɩɨɪɹɞɨɤȽɥɚɜɧɨɟɫɱɢɬɚɟɬɜɥɸɛɨɟɜɪɟɦɹ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶɪɚɛɨɬɭɢɥɢɱɧɭɸɠɢɡɧɶɤɨɧɟɱ ɧɨɧɟɡɚɛɵɜɚɬɶɨɫɜɨɟɣɜɧɟɲɧɨɫɬɢɜɟɞɶɜ ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɦɵɠɟɧɳɢɧɵɚɩɨɬɨɦɩɨ ɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ȼɫɟ ɫɜɨɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜɪɟɦɹ Ƚɭɥɚɣɵɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫ ɞɨɱɟɪɶɸ Ⱥɣɥɚɧɨɣ ɤɨɬɨɪɨɣɜɫɟɝɨɞɜɚɝɨɞɚɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɫɜɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬȺɣɥɚɧɚɭɠɟɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɦɚɦɢɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɨɱɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɢ ɨɧɚɬɟɪɩɟɥɢɜɨɠɞɟɬɟɟɫɨɫɥɭɠɛɵ ɍɜɥɟɤɚɟɬɫɹ Ƚɭɥɚɣɵɦ ɱɬɟɧɢɟɦ ɤɧɢɝ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɵɣ ɠɚɧɪ ɧɭ ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ ɤɚɤ ɛɟɡ ɤɥɚɫɫɢɤɢ ɇɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɤɧɢɝɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɦɚɧ Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ©ȼɨɣɧɚɢɦɢɪªȺɤɭɦɢɪɨɦɫɜɨɢɦɫɱɢ ɬɚɟɬɄɨɤɨɒɚɧɟɥɶ Ȼɵɬɭɟɬɜɧɚɪɨɞɟɧɟɡɵɛɥɟɦɨɟɢɡɪɟɱɟɧɢɟ ©ɉɥɨɯɬɨɬɫɨɥɞɚɬɤɨɬɨɪɵɣɧɟɦɟɱɬɚɟɬɫɬɚɬɶ ɝɟɧɟɪɚɥɨɦª ɢ ɤɚɩɢɬɚɧ ɩɨɥɢɰɢɢ Ƚɭɥɚɣɵɦ Ʉɚɛɢɛɭɥɥɢɧɚɭɥɵɛɚɹɫɶɝɨɜɨɪɢɬɦɨɥɜɨɡ ɦɨɠɧɨɢɹɜɛɭɞɭɳɟɦɫɬɚɧɭɩɟɪɜɨɣɠɟɧ ɳɢɧɨɣɜɡɜɚɧɢɢɝɟɧɟɪɚɥɚɩɨɥɢɰɢɢ

ɉɨɥɤɨɜɧɢɤ ɩɨɥɢɰɢɢ Ȼɭɥɚɬ ɀɚɧ ɛɨɥɚɬɨɜɢɱ ɋɚɛɢɪɨɜ ɪɨɞɢɥɫɹ ɚɜ ɝɭɫɬɚ ɝɨɞɚ ɜ ɫɟɥɟ Ɇɟɧɠɢɧɫɤɢɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɨɤɱɟɬɚɜ ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋ ɩɨ ɝɨɞɵ ɫɥɭɠɢɥ ɜ ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥɚɯ ɋɋɋɊ ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɝɨɞɚ Ȼɭɥɚɬ ɀɚɧɛɨ ɥɚɬɨɜɢɱ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ Ⱥɥɦɚɬɢɧɫɤɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɦɢɥɢɰɢɢ ɆȼȾ ɋɋɋɊ ɉɨɫɥɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ ɝɨɞɚ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɦɢɥɢɰɢɢ ɑɤɚɥɨɜɫɫɤɨɝɨ ɊɈȼȾ Ɂɚɬɟɦ ɫ ɨɤɬɹɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɨ ɚɜɝɭɫɬ ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɫɥɭɠɛɭ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ ɝɪɭɩ ɩɵɞɨɡɧɚɧɢɹɑɤɚɥɨɜɫɤɨɝɨɊɈȼȾɬɚɦ ɠɟɢɫɩɨɥɧɹɥɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ȼ ɝɨɞɭ ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɊɈȼȾ ɪɚɛɨɬɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɑɤɚɥɨɜɫɤɨɝɨɊɈȼȾ ɨɧɠɟɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɉɪɨɹɜɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨ ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɝɨɞɭ Ȼɭɥɚɬ ɀɚɧɛɨɥɚɬɨɜɢɱ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɈȽɋɄ ɡɚɬɟɦ ɫɥɭɠɢɥ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɫɬɢ ɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟ

ɧɢɹ ɩɨɥɢɰɢɢ Ɍɚɣɵɧɲɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɩɭɫɬɹɝɨɞɵɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɣɫɥɭɠɛɵȻɭ ɥɚɬ ɀɚɧɛɨɥɚɬɨɜɢɱ ɛɵɥ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚɍȼȾɝɄɨɤɲɟɬɚɭȺɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ ɝɨɞɭ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɩɨ ɥɢɰɢɢ Ȼɭɥɚɬ ɋɚɛɢɪɨɜ ɨɤɨɧɱɢɥ Ʉɚɪɚ ɝɚɧɞɢɧɫɤɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɆȼȾ ɊɄ ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɬɚɥɚɧɬ ɪɭɤɨ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢ ɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜ ɫɚɦɵɯɫɥɨɠɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯɹɜɢɥɨɫɶɪɟ ɲɚɸɲɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ Ȼɭɥɚɬɚ ɋɚɛɢɪɨɜɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟ ɫɬɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍȼȾ ɝ Ʉɨɤɲɟɬɚɭ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɸɜ ɝɨɞɭ Ɍɪɭɞɨɥɸɛɢɟ ɭɩɨɪɫɬɜɨ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢ ɜɨɫɬɶ Ȼɭɥɚɬɚ ɀɚɧɛɨɥɚɬɨɜɢɱɚ ɜ ɫɨɱɟ ɬɚɧɢɢɫɜɵɫɨɤɢɦɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɨɦ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɥɟɬȼɵ ɫɨɤɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɟɪɚ ɫ ɱɟɫɬɶɸ ɩɪɨ ɧɟɫɟɧɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɝɨɞɵ Ȼɵɬɶ ɨɮɢɰɟɪɨɦ ɩɨɥɢɰɢɢ ɞɥɹ Ȼɭɥɚɬɚ ɀɚɧɛɨɥɚɬɨɜɢɱɚ ɧɟɩɪɨɫɬɨɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɥɭɠɟɛɧɵɣɞɨɥɝ ɚɨɬɞɚɜɚɬɶɜɫɟɝɨɫɟɛɹɪɚɛɨɬɟɩɨɫɬɨɹɧ ɧɨ ɩɨɜɵɲɚɹ ɫɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɋɬɪɨɝɚɹ ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɜɚ

ɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ ɫɧɢɫɤɚɥɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧ ɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ Ȼɭɥɚɬɭ ɀɚɧɛɨɥɚɬɨɜɢ ɱɭ ɫɪɟɞɢ ɤɨɥɥɟɝ ɢ ɫɨɫɥɭɠɢɜɰɟɜ ȼɫɟ ɡɧɚɸɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɫɨɤɢɯ ɦɨ ɪɚɥɶɧɵɯ ɭɫɬɨɟɜ ɧɟ ɩɚɫɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɞ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɚ ɢɯ ɧɚ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢɜɫɬɪɟɱɚɥɨɫɶɧɟɦɚɥɨ ȼɥɢɱɧɨɣɠɢɡɧɢɭȻɭɥɚɬɚɀɚɧɛɨɥɚ ɬɨɜɢɱɚ ɜɫɟ ɯɨɪɨɲɨ ɂ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɥɤɨɜ ɧɢɤ ɧɟ ɫɢɞɢɬ ɛɟɡ ɞɟɥɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹȻɭɥɚɬɀɚɧɛɨɥɚɬɨɜɢɱɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɋɨɜɟɬɨɦɜɟɬɟɪɚɧɨɜɍȼȾɝɄɨɤɲɟɬɚɭ

ɋɬɪɚɧɢɰɭɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚɅɸɞɦɢɥɚɒȺɌȺɅɈȼȺ


Ɉɬɫɟɪɞɰɚɤɫɟɪɞɰɭ

ǯȞȎȥțȜȓȎȑȓțȠȟȠȐȜ©ȍȖȀȩª

13 № 19 19 июня 2014 года

©ȼɥɸɛɜɢɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹɧɟɥɟɝɤɨɋɥɨɜɚɧɟɜɹɠɭɬɫɹɫɞɭɲɨɸ ɋɬɨɛɨɣɫɩɨɤɨɣɧɨɢɥɟɝɤɨɧɚɞɟɸɫɶɢɬɟɛɟɫɨɦɧɨɸª

ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɥɟɬ  ɪɭɫɫɤɢɣ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɨɞɢɧɨɤɨɣ ɠɟɧɳɢ ɧɨɣɦɨɠɧɨɫɪɟɛɟɧɤɨɦɫɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚɡɚɯɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣɢɜɧɢ ɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɟɦɶɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɩɨɪɹɞɨɱ ɧɨɣɠɟɧɳɢɧɨɣɢɥɢɞɟɜɭɲɤɨɣ ȺȻ Ɇɨɥɨɞɚɹ ɫɢɦɩɚɬɢɱ ɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚɡɚɲɤɚ  ɦɚɦɚ ɯ ɞɟɬɟɣ ɢɳɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠɱɢ ɧɭɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚɡɚɯɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɞɨɱɶ ɢɳɟɬɩɨɪɹɞɨɱɧɭɸɠɟɧɳɢɧɭɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚɡɚɯ ɢɳɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɭɸ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸ ɥɟɬ

ɫɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɫ ɰɟɥɶɸɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚɡɚɯ ɢɳɟɬ ɠɟɧɳɢɧɭ ɥɟɬɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚ ɡɚɲɤɚɢɳɟɬɩɨɪɹɞɨɱɧɨ ɝɨɨɞɢɧɨɤɨɝɨɦɭɠɱɢɧɭ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɝɨɞ ɤɚɡɚɲɤɚ ɢɦɟɟɬ ɞɨɱɶ ɢɳɟɬ ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɥɟɬ ɪɭɫ ɫɤɢɣ ɢɳɟɬ ɡɚɛɨɬɥɢɜɭɸ ɢɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɭɸɠɟɧɳɢɧɭ ɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɪɭɫ ɫɤɚɹɢɦɟɟɬɞɜɨɢɯɨɱɚɪɨ ɜɚɬɟɥɶɧɵɯɞɟɬɟɣɢɳɟɬɩɨɪɹɞɨɱ ɧɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɥɟɬ ȺȻɀɟɧɳɢɧɚɥɟɬɫɢɦ ɩɚɬɢɱɧɚɹ ɤɚɡɚɲɤɚ ɟɫɬɶ ɞɟɬɢɢɧɟɬɥɸɛɹɳɟɝɨɦɭɠɱɢɧɵ ȺȻ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬɢɳɭɦɭɠɚɥɟɬ ȺȻɀɟɧɳɢɧɚ±ɤɚɡɚɲɤɚ ɥɟɬ  ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ ɞɨɱɶ ɧɚɞɟɟɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢ ȺȻɀɟɧɳɢɧɚɜɜɨɡɪɚɫɬɟ ɥɟɬ  ɢɳɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɥɟɬ

ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɤɚɡɚɯ  ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɠɢɜɨɬɧɨ ɜɨɞɫɬɜɨɦɢɳɟɬɠɟɧɳɢɧɭɭɫɬɚɜ ɲɭɸɨɬɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɝɨɞ ɤɚɡɚɲɤɚ ɢɳɟɬ ɫɨɫɬɨɹɜ ɲɟɝɨɫɹɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚ ɡɚɲɤɚ  ɢɳɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚ ɡɚɲɤɚ ɢɳɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɪɭɫɫɤɚɹ ɢɳɟɬɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨɦɭɠ ɱɢɧɭɥɟɬ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɨɞɢɧɨɤɢɣ ɩɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɦɨɥɨɞɨɣɨɞɢɧɨɤɨɣ ɠɟɧɳɢɧɨɣɨɬɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚ ɡɚɲɤɚ ɢɳɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɞɥɹɫɟɦɶɢɥɟɬ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚɡɚɯ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɂɳɭɞɥɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚ ɧɢɹ ɨɞɢɧɨɤɭɸ ɦɨɥɨɞɭɸ ɫɢɦɩɚ ɬɢɱɧɭɸɠɟɧɳɢɧɭɨɬɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚɡɚɲɤɚɟɫɬɶɞɨɱɶɢɳɟɬ ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɝɨ ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɦɭɠɱɢ ɧɭ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ

ɤɚɡɚɲɤɚɢɳɟɬɦɭɠɱɢɧɭ ɞɨɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚɡɚɲɤɚ ɢɳɟɬ ɫɨɫɬɨɹ ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚɡɚɲɤɚ ɡɚɦɭɠɟɦ ɧɟ ɛɵɥɚɢɳɟɬɦɭɠɱɢɧɭɞɥɹɫɨɡɞɚ ɧɢɹɫɟɦɶɢɨɬɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚɡɚɲɤɚɜɞɨɜɚɩɨɡɧɚɤɨ ɦɢɬɫɹɫɦɭɠɱɢɧɨɣɥɟɬ ȺȻ ɀɟɧɳɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚɡɚɲɤɚɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ ɧɚɹ ɢɳɟɬ ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɨɱ ɧɨɝɨɦɭɠɱɢɧɭɥɟɬ ȺȻɆɭɠɱɢɧɚɝɨɞɚɪɭɫ ɫɤɢɣ ɜɞɨɜɟɰ ɂɳɟɬ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɨɞɢɧɨɤɭɸ ɩɪɢɜɟɬɥɢ ɜɭɸɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɭɸɠɟɧɳɢ ɧɭ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚ ɡɚɯ ɜɞɨɜɟɰɢɳɟɬ ɠɟɧ ɳɢɧɭɨɬɞɨɥɟɬ ȺɛɆɭɠɱɢɧɚɥɟɬɤɚɡɚɯ ɜɞɨɜɟɰɟɫɬɶɞɨɱɶɩɨɡɧɚ ɤɨɦɢɬɫɹɫɠɟɧɳɢɧɨɣɥɟɬ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɥɟɬ ɤɚ ɡɚɯ ɢɳɟɬ ɠɟɧɳɢɧɭ ɥɟɬ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚ ɡɚɯ ɢɳɟɬ ɠɟɧɳɢɧɭ 

ɥɟɬ ȺȻ Ɇɭɠɱɢɧɚ ɝɨɞɚ ɤɚ ɡɚɯ ɢɳɟɬ ɠɟɧɳɢɧɭ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹɫɟɦɶɢɨɬɞɨɥɟɬ ȺȻɆɭɠɱɢɧɚɥɟɬɤɚɡɚɯ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɠɟɧɳɢ ɧɨɣɨɬɞɨɥɟɬ ȺȻɆɭɠɱɢɧɚɥɟɬɤɚɡɚɯ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɠɟɧɳɢ ɧɨɣɨɬɞɨɥɟɬɠɟɥɚɸɳɟɣ ɢɦɟɬɶɞɟɬɟɣ ȺȻɆɭɠɱɢɧɚɝɨɞɚɤɚ ɡɚɯ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹ ɫ ɦɨ ɥɨɞɨɣɠɟɧɳɢɧɨɣɨɬɞɨɥɟɬ

ɀɞɟɦɜɚɲɢɯɡɚɹɜɨɤ ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ  

ɑɬɨɬɚɤɨɟɥɸɛɨɜɶ"

Ʉɚɤɚɹɨɧɚɧɚɫɬɨɹɳɚɹɥɸɛɨɜɶ ɦɟɠɞɭɦɭɠɱɢɧɨɣɢɠɟɧɳɢɧɨɣ" ɂ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɥɢ ɷɬɨ ɢɥɢ ɱɬɨɬɨ ɞɪɭɝɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɪɭɠɛɚ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɛɨɥɟɡɧɟɧ ɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ" Ʉɚɤɚɹ ɥɸ ɛɨɜɶɛɨɥɟɟɤɪɟɩɤɚɹɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɞɪɭɠɛɟɢɥɢɜɡɚɢɦɧɨɦɮɢɡɢ ɱɟɫɤɨɦɜɥɟɱɟɧɢɢɢɱɬɨɩɪɢɫɭɳɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣɥɸɛɜɢ"

ɉɨɞɨɛɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɢɡ ɞɚɜɧɚ ɡɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɩɨɷɬɵ ɭɱɟɧɵɟ ɢɯɨɬɹɛɵɪɚɡɜɠɢɡɧɢɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɫ ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɩɪɨ ɯɨɞɢɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢɫɩɵɬɚ ɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɫɨ ɦɧɟɧɢɟɜɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢɜɵɛɨɪɚ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯɜɨɡɦɨɠɧɵɯɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜɧɚ ɫɟɪɞɰɟɢɦɟɫɬɨɜɠɢɡɧɢɪɹɞɨɦɫ ɜɚɦɢ ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ɋɨɛɟɪɬ ɋɬɟɪɧɛɟɪɝ ɩɨ ɫɥɟɫɜɨɢɯɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯɢɫɫɥɟɞɨ ɜɚɧɢɣɩɪɢɲɟɥɤɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸɱɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɥɸɛɜɢ ɩɪɢɫɭɳɢ ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɄɫɬɚɬɢɟɝɨɬɪɢɚɧɝɭ ɥɹɪɧɚɹɦɨɞɟɥɶɥɸɛɜɢɜɵɞɟɪɠɚɥɚ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧ ɧɨɣɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɬɚɤ ɬɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨ ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɥɸɛ ɜɢ Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɤɚɤ ɟɳɟ ɧɚɡɵɜɚ ɸɬ ɷɬɨɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɨɛɳɧɨɫɬɶɱɭɜɫɬɜɜɡɚɢɦɧɚɹɫɢɦ ɩɚɬɢɹ ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚ ɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɶɫɜɨɟɢɫɬɢɧɧɨɟɥɢɰɨ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɛɟɡ ɫɬɪɚɯɚ ɢ ɨɩɚɫɟɧɢɣ ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɧɹɬɵɦ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɵɦ ɨɫɦɟɹɧɧɵɦ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɦ ȼ ɬɨ ɠɟɜɪɟɦɹɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɜɵ ɨɞɨɛɪɹɟɬɟɜɫɟɦɵɫɥɢɢɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼɵ ɯɨɪɨɲɨ ɟɝɨ ɡɧɚɟɬɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ ɩɨɱɟɦɭ

ɨɧɬɚɤɞɭɦɚɟɬɢɩɨɫɬɭɩɚɟɬɂɥɢɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɯɨɬɢɬɟɩɨɧɹɬɶȻɥɢ ɡɨɫɬɶɧɚɭɪɨɜɧɟɱɭɜɫɬɜɷɬɨɷɦɨ ɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɥɸɛɜɢ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟ ɱɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟ ɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚɗɬɨɢɦɟɧɧɨɬɚɮɨɪɦɚɨɛɳɟ ɧɢɹɱɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɬɨɥɶɤɨɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢɞɜɭɦɹɦɭɠɱɢɧɨɣɢɠɟɧɳɢ ɧɨɣ Ɉɧɚ ɧɟ ɩɪɢɫɭɳɚ ɧɢ ɞɪɭɠɛɟ ɧɢ ɞɪɭɝɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɥɸɛɜɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɎɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɥɭɠɢɬ ɝɨɪɸɱɢɦ ɞɥɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɹɗɬɨɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɥɸɛɜɢ ȼɟɪɧɨɫɬɶɩɪɟɞɚɧ ɧɨɫɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɬɶɜɦɟɫɬɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɢɛɭɞɭɳɟɟɫɥɸɛɢɦɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɋɸɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧ ɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɦɭ ɢɡɛɪɚɧɧɢɤɭ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨ ɲɟɧɢɹɯ Ʌɸɛɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɫɭɳɟɫɬɜɨ ɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨɩɨɥɚ ɗɬɨ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɥɸɛɜɢ ɂɬɚɤ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɜɤɥɸ ɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢ ɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɇɨ ɤɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ ɥɸɛɨɜɶ ɨɬ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɢ" ȼɥɸɛɥɟɧ ɧɨɫɬɶ ɛɵɜɚɟɬ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɷɬɨ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɸ ɛɨɜɶ ɉɟɪɜɨɣ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɫɭɳɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɫ ɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ Ɋɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤ ɢ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳ ɧɨɫɬɶɱɭɜɫɬɜɉɟɪɟɪɚɫɬɟɬɥɢɜɥɸ ɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ ɥɸɛɨɜɶ

ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɨɫɬɟɣ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɜɨɟ ɷɦɨɰɢ ɨɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹ ɬɟɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɧɚɫɬɪɨ ɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣ ɫɬɜɢɹɨɛɴɟɤɬɚɥɸɛɜɢ ɧɟɭɦɟɧɢɟɩɨɥɭɱɚɬɶɩɨɦɨɳɶ ɢɩɨɞɞɟɪɠɤɭɭɞɪɭɝɢɯɛɥɢɡɤɢɯ ɢɡɧɚɤɨɦɵɯ ɩɨɥɧɚɹ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟɢɫɜɨɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɛɟɡɨɞɨ ɛɪɟɧɢɹ©ɥɸɛɢɦɨɝɨª ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟɜɫɜɨɢɯɫɢɥɚɯɧɚɯɨɞɹɫɶɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟɢɥɢɞɪɭɝɨɣɤɨɦɩɚ ɧɢɢ

ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɞɜɨɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡɧɢ ɤɚɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢ ɦɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɭɫɬɶɧɟɦɧɨɝɨɧɨɫɧɢɠɚɟɬɫɹɚɨɬ ɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɧɨɫɬɶɱɭɜɫɬɜɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬɄɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶɥɸɛɨɜɶɨɬɫɬɪɚɫɬɢ"Ɍɭɬ ɜɫɟɩɨɧɹɬɧɨɟɫɬɶɬɨɥɶɤɨɠɟɥɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ Ʉɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɨɬ ɞɪɭɠɛɵ" ȼ ɞɪɭɠɛɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɢɦɩɚɬɢɹ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɜɟ ɪɢɟɜɟɪɧɨɫɬɶɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɧɨɧɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɥɟɱɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ Ʉɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɨɬ ɫɢɦɩɚ ɬɢɢ"ȼɫɟɬɨɠɟɫɚɦɨɟɱɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɪɭɠɛɵ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɟɪɧɨ ɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ Ʉɚɤ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɨɬ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɱɤɢɛɵɬɶɜɦɟɫɬɟ "ȼɬɚɤɨɦɫɥɭ ɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɩɨɧɢɦɚɧɢɟɞɨɜɟɪɢɟ ɫɢɦɩɚɬɢɹɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɟɬɧɚ ɫɬɨɹɳɟɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɬɧɟ ɪɚɦɢ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɜɫɟ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɤɨɝɞɚɬɨ ɧɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ

ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɬ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹɇɟɬɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɜɥɟ ɱɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ Ɉɫɬɚɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜɟɪ ɧɨɫɬɶɩɨɫɬɚɪɨɣɩɪɢɜɵɱɤɟɄɚɤɨɬ ɥɢɱɢɬɶɥɸɛɨɜɶɨɬɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ"ȼ ɩɟɪɜɵɟɦɟɫɹɰɵɩɨɫɥɟɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɢɤɟ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɜɫɟ ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɟɣ ɫɬɪɚɫɬɢ ɜɥɸɛɥɟɧ ɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɚ ɡɚɜɢɫɢ ɦɨɫɬɶ ȼɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɫɩɥɟɫɤɨɦ ɧɟ ɦɨ ɠɟɬɞɥɢɬɶɫɹɛɨɥɟɟɲɟɫɬɢɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɥɟɬ Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɞɥɢɬɶɫɹ ɝɨɞɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹɫɢɥɶɧɟɟɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦ Ʌɸɛɨɜɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɩɪɟɞɩɨɥɚ ɝɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɛɟɫɩɨɦɨɳ ɧɨɫɬɶ ɢ ©ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɫɤɨɨɪɞɢ ɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶªɞɟɣɫɬɜɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɟɡɟɝɨɨɛɴɟɤɬɚɥɸɛɜɢ ɋɘȾȺɈɌɇɈɋɂɌɋə ɱɭɜɫɬɜɨɪɚɞɨɫɬɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ ɠɢɡɧɢ ɬɨɥɶ ɤɨ ɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɤɪɭɝɚ ɢɧɬɟɪɟ ɫɨɜɬɨɥɶɤɨɧɚɨɛɴɟɤɬɟɥɸɛɜɢ ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɨɥɠɟɧ ɠɢɬɶ ɪɚɞɢ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɡɚɜɢɫɢ ɦɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɦɨ

Ʌɸɛɨɜɧɚɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɛɵɜɚɟɬ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɯɨɬɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞɦɚɥɨɫɯɨɞɫɬɜɚ ɷɬɨ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɞɧɨɣ ɦɟɞɚɥɢ Ʌɢɛɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɰɟɩɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɨɛɴ ɟɤɬɫɜɨɟɣɥɸɛɜɢɥɢɛɨɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬɢɡɡɚɫɬɪɚɯɚɩɨɬɟɪɹɬɶ ɫɜɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɢɸ ɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɬɭ ɫɚɦɭɸɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɂɱɟɦɫɢɥɶ ɧɟɟ ɪɢɫɤ ɩɪɢɜɹɡɚɬɶɫɹ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɜɨɢɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɫɬɪɚɯ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɬɟɦ ɨɬɱɚɹɧɧɟɟɨɧɛɭɞɟɬɢɡɛɟɝɚɬɶɬɨɝɨ ɱɬɨɨɧɧɚɡɵɜɚɟɬ©ɥɸɛɨɜɶɸªɇɨ ɜɟɪɧɟɦɫɹɤɧɚɫɬɨɹɳɟɣɥɸɛɜɢȺ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɥɢɨɧɚɷɬɚɫɨɜɟɪɲɟɧ ɧɚɹ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ" Ʉɬɨɬɨ ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɫɤɚɠɟɬ ©ɞɚª ɚ ɤɬɨɬɨ ɩɨɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ ɧɚɣɬɢ ɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟɞɨɫɬɢɱɶɬɚɤɨɣɥɸɛɜɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨȼɨɡɦɨɠɧɨɜɫɟɱɬɨɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɚɞɢ ɱɟɝɨ ɝɨɬɨɜɵ ɛɨɪɨɬɶɫɹ Ʌɸɛɨɜɶ ɷɬɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɢɤɚ ɤɨɣɛɭɞɟɬɜɚɲɚɥɸɛɨɜɶɜɨɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɚɲɢɯ ɫɬɚɪɚɧɢɣ ɂ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɠɟɥɚɧɢɹɞɚɪɢɬɶɥɸɛɨɜɶɢɝɨɬɨɜ ɧɨɫɬɢɛɵɬɶɥɸɛɢɦɵɦ Ʌɸɛɢɬɟɢɛɭɞɶɬɟɥɸɛɢɦɵ


14 № 19 19 июня 2014 года

ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ

Ȏ Ȧ ȡ Ȓ ȭ Ȝ Ȑ Ƞ  Ȫ Ƞ ȃȜȥȡȡȕțȎ " Ȏ ș Ȗ ȏ Ȭ ș ȡ Ț ȓ ȧ ȭ Ȝ ǽȜțȎȟȠ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɝɚɡɟɬɵ ©Ʉɨɤ ɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɉɢɲɟɬȼɚɦȺɥɥɚȻɨɱɤɨɪɢɡɫɟɥɚȻɨɥɶɲɨɣɂɡɸɦɌɚɣɵɧɲɢɧ ɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɋɄɈ ɄɨɝɞɚɬɨɄɨɤɱɟɬɚɜɛɵɥɧɚɲɢɦɨɛɥɚɫɬɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɚɫɟɣɱɚɫɨɧ ɞɥɹɧɚɫɩɪɨɫɬɨɥɸɛɢɦɵɣɝɨɪɨɞɫɤɨɬɨɪɵɦɫɜɹɡɚɧɨɦɧɨɝɨɟɜɠɢɡ ɧɢɭɱɺɛɚɪɚɛɨɬɚɨɬɞɵɯɢɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟɆɵɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɨɫɟɳɚɟɦɄɨɤɲɟɬɚɭɢɱɢɬɚɟɦɝɚɡɟɬɵɤɭɩɥɟɧɧɵɟɜɝɨɪɨɞɟ ȼɚɲɚɝɚɡɟɬɚɩɨɹɜɢɥɚɫɶɧɟɞɚɜɧɨɧɨɬɟɤɬɨɯɨɬɶɪɚɡɟɺɩɪɨɥɢ ɫɬɚɥɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹɤɧɟɣɜɧɨɜɶɢɜɧɨɜɶəɬɨɠɟɜɱɢɫɥɟɩɨɤɥɨɧ ɧɢɤɨɜ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɟɝɨɞɧɹª ɉɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɦɚɬɟ ɪɢɚɥɞɥɹɜɫɟɯɜɨɡɪɚɫɬɨɜɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟɪɭɛɪɢɤɢɆɧɟɨɱɟɧɶɛɥɢɡɤɚ ɪɭɛɪɢɤɚ©ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟªɬɚɤɤɚɤɹɦɧɨɝɨɥɟɬɩɢɲɭɫɬɢɯɢɉɨ ɫɵɥɚɸɜɚɦɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɢɧɚɞɟɸɫɶɢɯɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɝɚɡɟɬɵ

Ƚɪɭɫɬɧɵɣɜɟɱɟɪɜɡɚɩɚɯɟɫɢɪɟɧɢ± ɍɥɨɱɟɤɡɚɦɚɧɱɢɜɚɹɝɥɭɲɶ Ɍɢɯɢɣɪɚɣ±ɨɛɢɬɟɥɶɫɨɠɚɥɟɧɢɣ ɉɪɢɫɬɚɧɶɞɥɹɢɡɦɚɹɜɲɢɯɫɹɞɭɲ Ƚɞɟɬɨɡɞɟɫɶɧɚɥɚɜɨɱɤɟɡɚɜɟɬɧɨɣ ɉɨɞɢɡɛɭɲɤɨɣɜɟɬɯɨɣɭɪɟɤɢ Ɉɥɸɛɜɢɩɟɱɚɥɹɫɶɛɟɡɨɬɜɟɬɧɨɣ Ⱦɭɦɚɥɚɨɱɺɦɩɨɸɬɫɜɟɪɱɤɢ Ɍɨɧɟɬɞɟɧɶɜɪɟɤɟɭɠɟɬɟɦɧɟɟɬ Ʌɚɜɨɱɤɚɞɚɜɧɨɩɨɥɧɵɦɩɨɥɧɚ Ƚɢɬɚɪɢɫɬɧɚɲɫɬɪɭɧɵɧɟɠɚɥɟɟɬ Ⱦɥɹɞɪɭɡɟɣɜɟɫɺɥɵɯɨɬɜɢɧɚ əɟɦɭɬɢɯɨɧɶɤɨɩɨɞɩɟɜɚɥɚ Ɍɟɪɟɛɢɥɚɯɦɟɥɟɜɵɣɥɢɫɬɨɤ Ɂɧɚɥɥɢɩɚɪɟɧɺɤɨɤɨɦɜɡɞɵɯɚɥɚ ɂɥɢɟɦɭɛɵɥɨɧɟɜɞɨɦɺɤ" ɉɚɯɧɟɬɢɫɩɟɱɟɧɧɚɹɤɚɪɬɨɲɤɚ Ʉɨɫɬɟɪɨɤɩɨɬɭɯɚɨɧɩɨɺɬ Ʌɭɧɧɚɹɦɧɟɱɭɞɢɬɫɹɞɨɪɨɠɤɚ ȼɡɟɪɤɚɥɟɭɫɧɭɜɲɢɯɬɺɦɧɵɯɜɨɞ ȼɨɬɢɪɚɫɫɜɟɥɨɞɨɦɨɣɛɵɧɚɞɨ ɋɜɟɠɢɣɜɟɬɟɪɬɪɨɧɭɥɥɨɩɭɯɢ Ɇɢɦɨɧɚɫɢɞɺɬɤɨɪɨɜɶɟɫɬɚɞɨ ɓɺɥɤɚɸɬɤɧɭɬɚɦɢɩɚɫɬɭɯɢ Ɋɵɛɚɤɢɫɨɛɪɚɥɢɫɜɨɢɫɧɚɫɬɢ± ɏɜɚɬɢɬɩɨɤɨɪɦɢɥɢɤɨɦɚɪɨɜ« ȿɫɥɢɛɵɬɵɜɟɱɧɵɦɛɵɥɨɫɱɚɫɬɶɟ Ɇɢɥɵɯɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɯɜɟɱɟɪɨɜ ȿɫɥɢɛɝɢɬɚɪɢɫɬɭɹɩɪɢɫɧɢɥɚɫɶ ȿɫɥɢɛɹɫɦɟɥɟɣɬɨɝɞɚɛɵɥɚ ȿɫɥɢɛɷɬɚɠɢɡɧɶɧɟɬɨɪɨɩɢɥɚɫɶ ɋɥɨɜɧɨɡɚɜɟɞɺɧɧɚɹɸɥɚ« ɗɬɨɬɦɚɣɫɤɢɣɜɟɱɟɪɫɟɪɞɰɟɬɨɱɢɬ ɂɡɨɜɟɬɨɩɹɬɶɤɬɨɦɭɤɨɫɬɪɭ Ƚɢɬɚɪɢɫɬɚɧɟɬɭɠɦɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦ Ʌɢɲɶɬɭɦɚɧɧɵɣɨɛɪɚɡɩɨɭɬɪɭ *** ɋɩɭɫɬɢɥɚɫɶɧɨɱɶɢɩɪɢɥɭɧɟ ȼɞɭɲɟɬɚɤɫɥɚɞɨɫɬɧɨɢɧɟɠɧɨ əɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɜɬɢɲɢɧɟ ɍɫɬɚɥɵɣɫɩɢɲɶɬɵɛɟɡɦɹɬɟɠɧɨ Ʉɬɟɛɟɫɤɥɨɧɹɸɫɶɱɭɬɶɞɵɲɚ ɏɨɱɭɩɨɧɹɬɶɜɱɺɦɬɜɨɹɫɢɥɚ ɏɨɱɭɭɡɧɚɬɶɬɜɨɹɞɭɲɚ ɉɨɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɥɸɛɢɥɚ" Ɍɵɦɧɟɨɬɜɟɬɢɲɶɧɚɜɨɩɪɨɫ Ʉɪɚɫɢɜɵɯɝɭɛɧɟɪɚɫɤɪɵɜɚɹ əɩɨɰɟɥɭɸɲɺɥɤɜɨɥɨɫ ɋɥɟɝɤɚɪɭɤɨɸɩɨɩɪɚɜɥɹɹ Ʉɚɤɥɟɬɧɢɣɜɟɬɟɪɩɨɳɟɤɟ ɋɤɨɥɶɡɢɬɶɧɚɱɧɭɬɟɩɥɨɦɞɵɯɚɧɶɹ Ɍɜɨɹɪɭɤɚɜɦɨɟɣɪɭɤɟ« əɱɭɜɫɬɜɭɸɬɜɨɢɠɟɥɚɧɶɹ Ɍɵɢɯɧɟɫɤɪɨɟɲɶɦɢɥɵɣɧɟɬ Ʉɨɫɧɭɫɶɥɢɰɚ«ɰɟɥɭɸɲɟɸ

ɇɚɧɟɣɨɫɬɚɜɥɸɹɫɜɨɣɫɥɟɞ ɑɬɨɛɬɵɡɚɩɨɦɧɢɥɫɜɨɸɮɟɸ Ⱥɧɨɱɶɤɚɤɜɨɪɫɩɟɲɢɬɫɛɟɠɚɬɶ Ɍɵɬɪɺɲɶɝɥɚɡɚɩɨɱɬɢɩɪɨɫɧɭɜɲɢɫɶ ɂ«ɯɨɱɟɲɶɜɨɡɞɭɯɬɵɨɛɧɹɬɶ Ⱥɹɭɣɞɭɧɟɨɝɥɹɧɭɜɲɢɫɶ əɜɟɪɸɦɢɥɵɣɜɤɚɠɞɨɦɫɧɟ Ɍɵɜɢɞɢɲɶɬɨɱɬɨɫɤɪɵɬɶɠɟɥɚɟɲɶ ɑɬɨɡɢɦɧɟɣɧɨɱɶɸɩɪɢɥɭɧɟ Ɉɞɨɛɪɨɣɮɟɟɜɫɩɨɦɢɧɚɟɲɶ *** ɇɟɫɺɬɫɹ©Ƚɚɡɟɥɶªɩɨɫɢɛɢɪɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚɦ ȼɨɥɧɨɣɡɨɥɨɬɢɫɬɨɣɢɝɪɚɸɬɩɨɥɹ ɇɚɯɦɭɪɢɥɢɫɶɟɥɢɢɛɭɞɬɨɫɭɤɨɪɨɦ ȼɡɢɪɚɸɬɧɚɬɟɯɱɬɨɜɥɢɰɨɢɦɩɵɥɹɬ Ɂɚɱɟɦɬɚɤɫɩɟɲɢɬɶ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɵɣɩɭɬɧɢɤ" ȼɛɟɪɺɡɨɜɨɣɪɨɳɟ±ɨɬɥɢɱɧɵɣɩɪɢɜɚɥ ȼɞɨɯɧɢɡɚɩɚɯɥɟɫɚ ɫɨɪɜɢɧɟɠɧɵɣɥɸɬɢɤ ɂɜɫɥɭɲɚɣɫɹɜɩɬɢɱɢɣ ɡɚɥɢɜɢɫɬɵɣɝɜɚɥɬ ȼɡɝɥɹɧɢɤɚɤɦɨɥɨɱɧɵɣ ɬɭɦɚɧɧɚɨɡɺɪɚɯ ɉɪɨɧɡɚɟɬɤɪɵɥɚɦɢɫɦɟɲɧɨɣɩɟɥɢɤɚɧ ɋɬɪɢɠɢɡɚɜɨɡɢɥɢɫɶ ɜɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯɧɨɪɚɯ ɂɱɢɫɬɢɬɠɭɪɚɜɥɶɫɜɨɣɫɟɪɵɣɤɚɮɬɚɧ ɉɨɥɹɧɵɝɨɪɹɬɡɟɦɥɹɧɤɨɣɪɭɦɹɧɨɣ Ʌɹɝɭɲɤɢɜɡɚɫɚɞɟɧɚɡɥɵɯɤɨɦɚɪɨɜ ɋɢɪɟɧɟɜɵɣɩɪɢɡɪɚɤɝɨɪɵɛɟɡɵɦɹɧɧɨɣ Ɇɚɧɢɬɨɛɟɳɚɹɞɚɬɶɩɢɳɭɢɤɪɨɜ« ȼɫɹɠɢɡɧɶ±ɫɭɟɬɚȿɫɬɶɞɟɥɚɩɨɜɚɠɧɟɟ ɇɟɬɜɪɟɦɟɧɢɱɬɨɛɨɝɥɹɞɟɬɶɫɹɜɨɤɪɭɝ Ⱦɨɝɧɚɬɶɩɬɢɰɭɫɱɚɫɬɶɹ ɛɵɬɶɦɨɠɟɬɫɭɦɟɟɲɶ ɇɨɜɨɬɭɞɟɪɠɚɬɶ±ɦɚɥɨɥɨɜɤɨɫɬɢɪɭɤ Ⱥɫɱɚɫɬɶɟɜɟɞɶɪɹɞɨɦɨɧɨɧɚɥɚɞɨɧɢ Ɋɨɫɨɣɩɪɟɞɪɚɫɫɜɟɬɧɨɣɫɜɟɪɤɚɹɥɟɠɢɬ ɉɪɨɯɥɚɞɧɭɸɬɟɧɶɜɡɧɨɣ ɧɚɩɥɟɱɢɭɪɨɧɢɬ ȼɨɞɨɣɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣɭɫɬɚɥɵɯɜɡɛɨɞɪɢɬ Ɉɧɨɭɥɵɛɚɟɬɫɹɫɨɥɧɟɱɧɵɦɥɟɬɨɦ ɂɤɭɬɚɟɬɜɬɺɩɥɭɸɫɧɟɠɧɭɸɲɚɥɶ ȼɤɚɩɭɫɬɟɨɧɨɡɚɨɤɨɥɢɰɟɣɝɞɟɬɨ ɑɭɬɶɬɨɧɶɲɟɬɪɚɜɢɧɤɢ ɧɨɤɪɟɩɱɟɱɟɦɫɬɚɥɶ ***

Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɨɠɢɡɧɢ ɀɢɡɧɶɩɪɨɠɢɬɚɭɠɧɟɬɡɞɨɪɨɜɶɹ ɂɧɟɪɜɠɟɥɟɡɧɵɣɩɪɨɪɠɚɜɟɥ Ʉɚɤɜɟɱɧɵɣɫɬɪɚɠɭɢɡɝɨɥɨɜɶɹ Ⱥɩɬɟɱɤɚɫɬɚɪɨɫɬɢɭɞɟɥ ȼɡɚɦɟɧɩɨɥɭɱɟɧɵɭɦɟɧɶɹ ɂɡɚɩɨɡɞɚɥɵɣɬɪɟɡɜɵɣɭɦ ɉɚɞɺɬɧɚɞɭɲɭɬɟɧɶɫɨɦɧɟɧɶɹ ȼɫɟɥɹɹɪɹɞɭɧɵɥɵɯɞɭɦ ȼɞɪɭɝɨɤɚɡɚɥɨɫɶ±ɜɫɺɧɚɩɪɚɫɧɨ Ɇɟɱɬɵɡɚɛɨɬɵɢɬɪɭɞɵ ɋɬɢɪɚɟɬɜɪɟɦɹɟɠɟɱɚɫɧɨ Ɍɜɨɢɩɨɫɥɟɞɧɢɟɫɥɟɞɵ Ɍɜɨɢɧɢɤɱɟɦɧɵɟɞɟɥɢɲɤɢ ɂɞɚɠɟɞɨɛɪɵɟɞɟɥɚ ɂɯɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɧɢɠɤɢ ɋɭɞɶɛɚɭɜɵɧɟɡɚɧɟɫɥɚ Ʌɢɲɶɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢɜɚɥɶɛɨɦɟ ȿɞɜɚɡɚɦɟɬɟɧɞɚɬɤɭɪɫɢɜ ɍɜɟɤɨɜɟɱɟɧɜɫɜɨɺɦɞɨɦɟ Ɍɨɬɤɬɨɛɵɥɦɨɥɨɞɢɤɪɚɫɢɜ Ɍɨɬɯɥɟɛɨɪɨɛɦɭɞɪɟɰɢɥɶɜɨɢɧ Ɍɨɬɤɬɨɩɨɡɧɚɥɞɨɛɪɨɢɡɥɨ Ɉɧɠɧɺɬɩɥɨɞɵɤɚɤɢɯɞɨɫɬɨɢɧ Ɉɬɞɚɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɬɟɩɥɨ ɇɨɜɫɺɨɫɬɚɧɟɬɫɹɞɪɭɝɨɦɭ ɋɬɪɚɞɚɥɶɰɭɠ±ɬɢɯɨɟɫɦɢɪɟɧɶɟ ɋɥɸɛɨɜɶɸɤɛɥɢɠɧɟɦɭɢɤɞɨɦɭ ɋɨɫɥɚɛɨɣɜɟɪɨɣɜɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ Ȼɟɫɬɟɥɵɣɩɪɢɡɪɚɤɥɢɤɨɦɫɬɪɚɧɧɵɣ ɉɥɵɜɺɬɩɨɋɬɢɤɫɭɧɚɥɚɞɶɟ Ʉɨɝɨɫɜɟɡɺɬ"Ʉɬɨɝɨɫɬɶɠɟɥɚɧɧɵɣ" ɑɟɣɩɭɬɶɥɟɠɢɬɜɧɟɛɵɬɢɟ" ȼɨɫɥɟɞɜɡɞɨɯɧɭɬɩɥɚɬɤɨɦɫɬɢɪɚɹ ɋɥɟɡɨɣɪɚɡɦɵɬɵɣɦɚɤɢɹɠ ɂɨɛɥɚɤɨɜɫɟɞɚɹɫɬɚɹ Ɋɚɡɞɟɥɢɬɦɢɪ±ɢɧɨɣɢɧɚɲ ***

Ƚɨɪɶɤɢɣɤɨɮɟ ɋɥɢɲɤɨɦɝɨɪɶɤɢɦɛɵɥɬɨɬɤɨɮɟ Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɪɚɫɫɬɚɜɚɧɶɹ ɉɨɥɭɦɪɚɤɬɜɨɣɫɬɪɨɝɢɣɩɪɨɮɢɥɶ ɇɚɝɭɛɚɯɩɟɱɚɬɶɦɨɥɱɚɧɶɹ ɒɭɦɜɨɤɡɚɥɚɲɨɪɨɯɥɟɬɚ Ⱥɪɨɦɚɬɰɜɟɬɭɳɟɣɥɢɩɵ ɋɦɟɯɞɵɦɢɬɫɹɫɢɝɚɪɟɬɚ ɇɚɩɟɪɪɨɧɟɱɶɢɬɨɜɫɯɥɢɩɵ ɋɭɠɞɟɧɨɥɢɦɧɟɜɟɪɧɭɬɶɫɹ" Ɂɧɚɸɡɞɟɫɶɦɟɧɹɛɵɠɞɚɥɢ ɇɨɝɭɞɨɤɩɨɪɚɩɪɨɫɧɭɬɶɫɹ ɂɫɫɨɛɨɣɡɚɛɪɚɬɶɩɟɱɚɥɢ ȼɞɭɲɧɨɩɵɥɶɧɵɟɩɥɚɰɤɚɪɬɵ ɋɟɫɬɶɜɨɤɧɨɜɡɢɪɚɹɫɥɺɡɧɨ

ɉɈȾɉɂɋɄȺȼɧɢɦɚɧɢɟ

Ⱥɯɫɭɞɶɛɚɤɚɤɢɟɤɚɪɬɵ Ɍɨɥɶɤɨɩɨɡɞɧɨɫɥɢɲɤɨɦɩɨɡɞɧɨ Ƚɞɟɲɚɬɚɥɚɫɶɬɵɡɥɨɞɟɣɤɚ" əɛɪɟɥɚɩɨɱɬɢɜɫɥɟɩɭɸ ȼɞɠɭɧɝɥɹɯɠɢɡɧɢɟɫɬɶɥɚɡɟɣɤɢ əɢɫɤɚɥɚɞɚɜɩɭɫɬɭɸ ȼɩɪɨɲɥɨɦɜɫɺɡɚɛɵɬɶɹɪɚɞɚ Ⱦɚɠɟɷɬɨɬɞɟɧɶɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ Ƚɞɟɜɢɧɨɦɢɡɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɍɝɨɳɚɥɬɵɧɚɫɩɨɞɫɥɢɜɨɣ Ʉɚɤɪɭɱɟɣɜɟɫɺɥɵɣɲɭɦɧɵɣ Ɋɚɫɩɥɟɫɤɚɥɚɫɶɬɚɦɛɟɫɟɞɚ Ɍɚɦɠɟɥɚɧɢɣɜɤɭɫɛɟɡɭɦɧɵɣ Ɂɚɯɨɬɟɥɨɫɶɜɞɪɭɝɨɬɜɟɞɚɬɶ ɉɨɞɛɟɡɥɭɧɧɵɦɧɟɛɨɦɸɠɧɵɦ ɋɬɵɧɟɬɤɨɮɟɫɩɵɲɧɨɣɩɟɧɨɣ ɋɥɨɜɬɜɨɢɯɭɠɟɧɟɧɭɠɧɨ ɉɨɞɲɚɬɪɨɦɧɨɱɧɨɣɜɫɟɥɟɧɧɨɣ ɋɬɚɥɚɤɪɚɲɟɢɦɨɥɨɠɟ Ɉɬɨɞɧɨɣɬɜɨɟɣɭɥɵɛɤɢ ©ɉɨɦɨɠɢɧɚɦɩɚɧɷȻɨɠɟ«ª ɉɨɫɨɫɟɞɫɬɜɭɩɥɚɱɟɬɫɤɪɢɩɤɚ ȼɭɧɢɫɨɧɫɦɨɥɶɛɚɦɢɫɟɪɞɰɚ ɉɟɫɧɹɥɶɺɬɫɹɬɚɤɩɟɱɚɥɶɧɨ« ɗɬɨɬɤɨɮɟɝɨɪɲɟɩɟɪɰɚ Ɍɵɜɚɪɢɥɦɧɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɉɨɱɟɦɭɬɨɬɩɪɢɜɤɭɫɝɨɪɶɤɢɣ ɋɝɭɛɦɨɢɯɫɨɜɫɟɦɧɟɫɯɨɞɢɬ" ɋɧɨɜɚɫɥɵɲɢɬɫɹɞɨɡɨɪɶɤɢ Ɍɨɬɠɟɡɜɭɤɧɨɱɧɵɯɦɟɥɨɞɢɣ« *** ɇɟɬɫɢɥɧɚɬɨɱɬɨɛɭɦɟɪɟɬɶ ɇɟɬɫɢɥɧɚɠɢɡɧɶɝɞɟɫɦɵɫɥɧɟɹɫɟɧ ɋɭɞɶɛɵɬɟɪɩɟɬɶɬɭɝɭɸɩɥɟɬɶ ȼɬɨɬɦɢɝɤɨɝɞɚɬɚɤɦɢɪɩɪɟɤɪɚɫɟɧ ɇɟɬɫɢɥɱɬɨɛɫɧɨɜɚɩɨɥɸɛɢɬɶ ɇɨɫɢɬɶɜɞɭɲɟɬɜɨɣɨɛɪɚɡɜɟɱɧɨ ɇɟɬɫɢɥɱɬɨɛɛɵɬɶ«ɢɥɢɧɟɛɵɬɶ« ɂɞɬɢɩɨɤɪɭɝɭɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ

ɇɚɧɚɲɭɝɚɡɟɬɭɦɨɠɧɨɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹɜɨɜɫɟɯɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯɫɜɹɡɢ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɩɨɥɝɨɞɚ±ɬɟɧɝɟ ɇɚɲɢɧɞɟɤɫ


Ɂɚɡɚɜɟɫɨɣɬɚɣɧɵ

СОЧТИ ЭТО ЧИСЛО… ɇɭɦɟɪɨɥɨɝɢɹ ɞɪɟɜɧɹɹ ɷɡɨɬɟɪɢɱɟ ɫɤɚɹɧɚɭɤɚɨɱɢɫɥɚɯȿɟɧɟɪɟɞɤɨɧɚɡɵ ɜɚɸɬ ɦɚɝɢɟɣ ɱɢɫɟɥ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɠɟ ɞɟɥɟ ɷɬɚɧɚɭɤɚɝɨɪɚɡɞɨɛɥɢɠɟɤɚɫɬɪɨɥɨɝɢɢ ɱɟɦɤɦɚɝɢɢ ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɢ ɥɟɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɫɟ ɦɧɨɝɨɪɚɡɪɹɞɧɵɟ ɱɢɫɥɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɜɟɞɟɧɵɤɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɪɚɡɪɹɞɚɦ ɩɪɨɫɬɵɦɱɢɫɥɚɦɨɬɞɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɤɤɭɥɶɬɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɛɭɤɜɵɚɥɮɚɜɢɬɚɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶ ɱɢɫɥɨɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɣ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɥɸɛɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɥɢ ɢɦɟɧɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɬɟɦɠɟɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɱɬɨ ɢ ɱɢɫɥɚ ɇɭɦɟɪɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɢ ɚɫɬɪɨɥɨɝɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣɢɞɥɹɞɟɣɫɬɜɢɣ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶɩɚɪɬɧɟɪɨɜɜɛɢɡɧɟɫɟɢɥɢɛɪɚɤɟ Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɧɰɢɩɵɧɵɧɟɲɧɟɝɨɜɚɪɢɚɧɬɚɡɚɩɚɞɧɨɣɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɢɛɵɥɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɜ9,ɜɟɤɟɞɨɧɷɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɦ ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɦ ɉɢɮɚɝɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɪɚɛɨɜ ɞɪɭɢɞɨɜ ɮɢɧɢɤɢɣɰɟɜ ɢ ɟɝɢɩɬɹɧ ɫ ɧɚɭɤɚɦɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɉɢɮɚɝɨɪ ɦɧɨɝɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨ ȿɝɢɩɬɭ ɏɚɥɞɟɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ ɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɨɧ ɨɫɧɨɜɚɥ ɜ ɸɠɧɨɣ ɂɬɚɥɢɢ ɨɫɨɛɨɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ȼ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɢɮɚɝɨɪɟɣɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɧɚɭɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹɢɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹɢɛɵɥɢɫɞɟɥɚɧɵ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟɨɬɤɪɵɬɢɹ ɉɢɮɚɝɨɪɟɣɫɤɨɟ ɭɱɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɨɧɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɞɭɯɨɜɧɵɯɬɚɣɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜȿɜɪɨɩɵɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɪɨɡɟɧɤɪɟɣɰɟɪɵ ɦɚɫɨɧɵ ɚɧɬɪɨɩɨɫɨɮɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɢ ɩɨɧɵɧɟ ɷɬɨɬ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɇɟ ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ ɥɚɛɢɪɢɧɬɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɤɚɛɛɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɫɦɨɥɨɝɢɢ ɢ ɟɟ ɷɡɨɬɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɬɪɢɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɭɦɟɪɨɥɨɝɢɹɨɬɞɚɟɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟɭɩɪɨ-

ɳɟɧɧɨɦɭ ɱɢɫɥɨɜɨɦɭ ɢ ɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦɭ ɤɨɞɭɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦɭɧɚɬɟɨɪɢɹɯɉɢɮɚɝɨɪɚ ɉɢɮɚɝɨɪ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢ ɜɫɟ ɱɢɫɥɚ ɞɨ ɰɢɮɪ ɨɬ ɞɨ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɱɢɫɥɚɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ Ⱦɥɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɱɢɫɟɥ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɚɡɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɋɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ ɰɢɮɪɵ ɷɬɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɬɟɦ ɟɫɥɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɢɬɶ ɢ ɷɬɢ ɰɢɮɪɵɗɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɞɨɬɟɯ ɩɨɪɩɨɤɚɧɟɩɨɥɭɱɚɬɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨ ɨɬɞɨ Ʉɚɠɞɵɣɢɡɧɚɫɨɛɥɚɞɚɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɱɢɫɥɚɯɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɫɞɚɬɨɣɪɨɠɞɟɧɢɹɢɢɥɢɛɭɤɜɚɦɢɩɨɥɧɨɝɨɢɦɟɧɢ ȼɨɡɶɦɟɦ ɢɦɹ ȿɄȺɌȿɊɂɇȺ ȿɄȺɌȿɊɂɇȺ  Ⱦɚɥɟɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɦɞɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɱɢɫɥɚ ɗɬɨɢɟɫɬɶɱɢɫɥɨɢɦɟɧɢȿɄȺɌȿɊɂɇȺ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɱɢɫɟɥ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɤɚɱɟɫɬɜɚɦɥɢɱɧɨɫɬɢɄɚɠɞɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢɦɟɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɑɢɫɥɨ  ɗɝɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ ɨɬɜɚɝɚ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɫɢɥɚɯɚɪɚɤɬɟɪɚɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɩɨɪɫɬɜɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɢɥɶɧɚɹ ɜɨɥɹ ɫɦɟɥɨɫɬɶ ɞɭɯ ɩɟɪɜɨɩɪɨɯɨɞɰɚ ɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɶɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɫɢɥɚɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɛɨɪɶɛɚɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭɫɚɦɨɨɬɞɚɱɚ ɇȿȽȺɌɂȼɇɕȿɄȺɑȿɋɌȼȺ ɗɝɨɢɡɦɭɩɪɹɦɫɬɜɨɛɟɫɬɚɤɬɧɨɫɬɶɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɦɨɪɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɭɧɵɧɢɸ ɜɫɟɡɧɚɣɫɬɜɨ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɟɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɫɬɶɫɚɦɨɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɯɨɥɨɞɧɨɫɬɶ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɬɳɟɫɥɚɜɢɟɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɩɭɫɬɨɬɚɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶɮɚɧɚɬɢɡɦ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɫɥɟɞɭɟɬ

№ 19 19 июня 2014 года

DZȜȞȜȟȘȜȝțȎțȓȒȓșȬȖȬțȭ

Ɉȼȿɇ ȼɚɲɚ ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ ȼ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɭɠɧɵ ɥɢɲɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵɨɧɢɩɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɶɜɠɢɡɧɶȻɟɪɟɝɢɬɟɫɜɨɸɝɨɥɨɜɭɛɭɞɶɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟɩɨɞ ɧɚɜɟɫɚɦɢɢɥɢɜɵɯɨɞɹɢɡɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɱɬɨɛɵ ɧɟɩɨɥɭɱɢɬɶɬɪɚɜɦɭ ɌȿɅȿɐ ȼɚɠɧɨ ɧɟ ɩɟɪɟɬɪɭɠɞɚɬɶɫɹ ɱɬɨɛɵ ɩɨɛɟɪɟɱɶ ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɇɢɩɪɢɤɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɧɚɞɟɜɚɣɬɟɱɭɠɭɸɨɞɟɠɞɭɢɧɟɛɟɪɢɬɟ ɱɭɠɢɟɜɟɳɢɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɈɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɨɠɢɬɶɫɹ ɬɚɤ ɱɬɨ ɧɟɞɟɥɹ ɛɭɞɟɬ ɭɞɚɱɧɨɣɞɥɹɜɚɫɢɷɬɨɩɪɢɜɥɟɱɟɬɞɟɧɶɝɢ

ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɨɬɤɪɵɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɜɨɢɱɭɜɫɬɜɚɑɟɦɛɥɢɠɟɤɜɵɯɨɞɧɵɦ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɡɜɚɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜ ȼɚɲɟɦ ɞɨɦɟ ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ȼɚɲɚɩɚɦɹɬɶ

ȻɅɂɁɇȿɐɕ ɑɭɜɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɬɶ ɧɚɞɪɚɡɭɦɨɦɢɷɬɨɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɦɚɯɨɜ ɇɟɢɞɢɬɟɧɚɩɨɜɨɞɭɭɷɦɨɰɢɣɢ ɧɚɭɱɢɬɟɫɶɝɨɜɨɪɢɬɶ©ɧɟɬªȿɫɬɶ ɛɨɥɶɲɚɹɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɬɨɝɨɱɬɨɜɵɜɫɬɪɟɬɢɬɟɫɶɫɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦɢɥɸɞɶɦɢȼɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢɨɬɤɪɨɸɬɫɹɧɨɜɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɦɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɩɭɬɢɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

ɋɌɊȿɅȿɐ ɉɟɪɜɵɟɞɧɢɷɬɨɣɧɟɞɟɥɢɛɭɞɭɬ ɛɨɝɚɬɵ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɢ ɧɨɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ȿɫɥɢ ɜɵ ɩɟɪɟɥɨɠɢɬɟ ɫɜɨɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɟɥɚ ɧɚ ɩɥɟɱɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɭɛɵɬɤɢȼɵɧɢɤɚɤɧɟɫɦɨɠɟɬɟɧɚɣɬɢɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢȿɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞɨɬɞɟɥɚɜɤɨɬɨɪɨɟɞɨɷɬɨɝɨ ɜɥɨɠɢɥɢɦɧɨɝɨɫɢɥɢɷɧɟɪɝɢɢ

ɊȺɄ ɉɨɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶɧɟɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɫɜɨɸ ɝɨɪɞɨɫɬɶɬɚɤɤɚɤɫɦɢɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚɩɪɢɧɟɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɵɝɨɞɵ Ɇɨɠɟɬɟ ɫɦɟɥɨ ɫɬɪɨɢɬɶɩɥɚɧɵɧɚɛɭɞɭɳɟɟɬɚɤɤɚɤɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɹɬɫɹ ȿɫɥɢ ɜɵ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɵ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟɧɟɛɨɣɬɟɫɶɜɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɸɠɢɡɧɶ Ʌȿȼ ȼɨɡɦɨɠɧɵɩɨɟɡɞɤɢɩɨɪɚɛɨɬɟ ɧɨ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɧɟɞɨɥɝɢɦɢ ɉɪɢɝɨɬɨɜɶɬɟɫɶ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɚɦ ɧɟ ɭɞɚɫɬɫɹɜɵɫɩɚɬɶɫɹɢɡɡɚɫɨɫɟɞɟɣ ɢɥɢɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨɲɭɦɚɧɚɭɥɢɰɟɡɚɨɤɧɨɦ ȼɚɦɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɚɧɟɬɜɟɡɬɢɢɜɵɨɤɚɠɟɬɟɫɶɜɨɜɫɟɯɫɦɵɫɥɚɯɧɚɜɵɫɨɬɟȿɫɥɢɜɵ ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɜɵɛɟɪɢɬɟɫɶ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɨ ɢɡɛɟɝɚɣɬɟɤɭɩɚɧɢɹɜɜɨɞɨɟɦɚɯ ȾȿȼȺ ɉɪɨɹɜɢɬɟ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɢɥɶɧɨ ɟɟ ɭɞɚɪɢɬɶ ɇɟ ɜɵɞɚɜɚɣɬɟ ɫɜɨɢɯ ɫɟɤɪɟɬɨɜ ɚ ɪɚɛɨɬɚɹ ɧɚɞ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɦɟɧɶɲɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɣɬɟ ɨ ɧɢɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɢɧɚɱɟ ɤɬɨ ɧɢɛɭɞɶ ɪɟɲɢɬ ɢɯ ɩɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶ Ɇɧɨɝɨ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɯɞɟɥɨɞɧɚɤɨɟɫɥɢɜɵɩɨɫɬɚɪɚɟɬɟɫɶɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɜɫɟɜɨɞɢɧɞɟɧɶɬɨɷɬɨ ɜɪɹɞɥɢɩɨɣɞɟɬɜɚɦɧɚɩɨɥɶɡɭ ȼȿɋɕ Ʌɭɱɲɟ ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɩɨɯɨɞ ɤ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɭ ɢɧɚɱɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɞɨɥɝɨ ɢɫɩɨɪɱɟɧɨ ȼɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢ-

СУДОКУ ПРОСТОЙ

15

СУДОКУ ПОСЛОЖНЕЕ

ɋɄɈɊɉɂɈɇ ȼɟɥɢɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɷɦɨɰɢɣ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ ɨɲɢɛɤɭɍɜɚɫɛɭɞɟɬɦɧɨɝɨɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɢɯ ɜɫɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟɜɵɫɲɢɯɫɢɥȼɚɫɨɠɢɞɚɸɬɜɫɬɪɟɱɚ ɫɨ ɫɬɚɪɵɦɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɝɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɡɜɨɧɤɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪɭɡɟɣɪɟɲɚɬɧɚɩɨɦɧɢɬɶɨɫɟɛɟȼɚɦɥɭɱɲɟɧɟ ɜɫɬɭɩɚɬɶɧɢɜɤɚɤɢɟɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ

ɄɈɁȿɊɈȽ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɜɚɫ ɨɛɦɚɧɟɬ ɤɬɨɬɨ ɢɡ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ȼɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɧɟ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢɦɟɧɚɫɜɨɢɯɜɪɚɝɨɜɚɬɟɦɛɨɥɟɟɧɟɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɶ ɢɯ ɜɫɥɭɯ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɱɬɨ ɜɵ ɜɫɬɪɟɬɢɬɟɫɶ ɫ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɧɢɫɬɚɧɭɬɞɥɹɜɚɫɜɟɫɶɦɚ ɩɨɥɟɡɧɨɣɨɩɨɪɨɣɑɟɬɜɟɪɝɦɨɠɟɬɩɪɢɧɟɫɬɢɫɫɨɛɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɷɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɩɪɨɞɥɢɬɶɫɹɧɟɨɞɢɧɞɟɧɶ ȼɈȾɈɅȿɃ ɋɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɦɟɫɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɟɥɢɤ ɪɢɫɤ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɪɚɜɦɭ ȼɵ ɩɪɨɹɜɢɬɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɞɟɥɨɜɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɧɟ ɜɫɟɦ ɩɨɧɪɚɜɢɬɫɹ ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɧɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɬɶɫɤɨɥɥɟɝɚɦɢɢɧɚɱɟɧɟɢɡɛɟɠɟɧɪɚɡɪɵɜɨɬɧɨɲɟɧɢɣɚɷɬɨɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚɪɟɩɭɬɚɰɢɢȼɨɡɧɢɤɧɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨɞɥɹȼɚɫɢɛɥɢɡɤɢɯȼɚɦɥɸɞɟɣ ɊɕȻɕ ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɫ ɤɟɦɬɨ ɫɫɨɪɵ ɢɡɡɚ ɞɟɧɟɝ ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɮɬɨɦ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɟɥɢɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɜɵ ɜ ɧɟɦ ɧɚɞɨɥɝɨɡɚɫɬɪɹɧɟɬɟȼɵɩɨɥɭɱɢɬɟɤɚɤɨɟɬɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɨɥɝɨɠɞɚɧɧɨɟ ɢɡɜɟɫɬɢɟ ȼ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɢ ɧɚ ɤɚɤɢɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ ɬɚɤɤɚɤɨɧɢɜɫɟɛɵɫɬɪɨɢɫɱɟɡɧɭɬ

СУДОКУ СЛОЖНЫЙ


 №19 19 июня 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɇə ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ⱥԕɩɚɪɚɬɚɪɧɚɫɵ±ɀɟɬL ɤԛɧɋɚɪɚɩɬɚɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɤɚ ɧɚɥɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɀɟɬLɤԛɧ ©ɆɟɧɿԙɩɥɚɧɟɬɚɦªȾ ɫɟɪɢɚɥ ɄɢɧɨȺɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɞɪɢɟɧɤɨɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ©Ⱥɥɢɫɚ ɧɚɜɫɟɝɞɚª Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ⱥɣɬԝɦɚɪ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɋɟɦɟɣɧɵɣɞɨɦªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ©Ɍɟɥɟɮɨɧɞɨɜɟɪɢɹª Ⱦɫ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɠɢɡɧɶԤª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɨɫԧɡɟɧɚɪɚɥɵԑɵ ԥɥɟɦɞɿɤԧɪɤɟɧɢɟɬɛɟɫɿɝɿªȾ ɫɟɪɢɚɥ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ʉԛɧɫɚԕɲɵɥɚɪɵª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ɀɭɪɧɚɥ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ɧɚɥɞɚɪ ȿȼɊȺɁɂə ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɟɪɢɚɥɚ ©ȽɅɍɏȺɊɖª©ɉəɌɇɂɐɄɂɃª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɦɢ ɬɪɢɣɆɢɥɥɟɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɟɪɟɛ ɰɨɜɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª ɤɚɡ ©ɆȺɊȺɅȻȿɄª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵɧɵԙɬԝɫɚɭɤɟɫɟɪɿ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ±ɂɫɩɚɧɢɹɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂɐȺª Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɩɚɪɨɞɢɣɑɚɫɬɶ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈɊə ȾɈɆª ɤɚɡ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ɏɨɪɜɚɬɢɹ±Ɇɟɤɫɢɤɚɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ɄɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ³ȺɇȾȺɋȺɇȾȺ´ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ³ɆȿȽȺ ɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɩɵɪɚɣ´ ³ɀԚɊȿɄɀȺɊȾɕ´ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ³ȾɈɊɈȽȺȾɈɆɈɃ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɂɪɢɧɚɆɭɪɚɜɶɟɜɚ ɂɪɢɧɚɄɭɩɱɟɧɤɨȼɥɚɞɢɦɢɪ ȿɩɢɮɚɧɰɟɜɜɫɟɦɟɣɧɨɣɤɨɦɟɞɢɢ ³ɋȺɆȺəɅɍɑɒȺəȻȺȻɍɒ ɄȺ´ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜȽɚɥɤɢɧ ȼɢɤɬɨɪɢɹɌɨɥɫɬɨɝɚɧɨɜɚȼɥɚɞɢ ɦɢɪɌɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜɜɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɟɞɢɢ³əɇȿə´ ɫɟɪɢɢ

 ³ɈɑɇȺəɋɌȺȼɄȺ´ ³Ɉɲɢɛɤɚɦɚɬɟɪɢ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ³Ȼȿɇ ɂɇɈɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɢɣɫɟɡɨɧ  ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ȿɥɟɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɂɪɢɧɚ ɊɚɯɦɚɧɨɜɚȺɧɬɨɧɆɚɤɚɪɫɤɢɣ ɄɚɪɢɧɚȺɧɞɨɥɟɧɤɨȺɧɚɬɨɥɢɣ Ȼɟɥɵɣɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȼȺɇȽȿ Ʌɂə´ ɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɋɟɚɥɢɬɢɲɨɭ©ɈɅȺɊª ɤɚɡ ɫɟɪɢɢ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɌɈɉɆɈȾȿɅɖɉɈ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ʉɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ɌɨɦɦɢɅɢȾɠɨɧɫɜɞɟ ɬɟɤɬɢɜɧɨɦɬɪɢɥɥɟɪɟ©ȼɗɅȿɄ ɌɊɂɑȿɋɄɈɆɌɍɆȺɇȿª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺəɄɈɅ ɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂ ɄɂɌȺª ɤɚɡ

 ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɋɟɦɟɣɧɵɣɞɨɦªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɢɧɵɫɤɚɡɤɢª ɄȺɇȺɅ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɠɢɡɧɶª ɲɨɭɵª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɛɢɡɧɟɫɢɫɬɨɪɢɣ ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ ɫɬɟɣ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ʉԛɧɫɚԕɲɵɥɚɪɵª ɬɫ©Ɇɚɲɚɜɡɚɤɨɧɟª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ɇɕɋȺɇȺª ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɬɮ©Ƚɨɞɡɨɥɨɬɨɣɪɵɛ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤɢª ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɜɨɫɬɟɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɇɨɜɨɫɬɢ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ ɬɫ©Ȼɵɜɲɚɹɠɟɧɚª Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɬɫ©Ɇɨɪɩɟɯɢª ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©Ʉɚɪɚɨɤɟɠɢɜɨɣɡɜɭɤª ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ©ɋɭɩɟɪԥɠɟɥɟɪª ɋɵԑɚɣ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɜɨɫɬɟɣ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ʉԛɥɿɩɨɹɧ ȿȼɊȺɁɂə ɄԧɤɲɟɬɚɭªɌɚɧɵɦɞɵԕɬɚԙԑɵ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɤɚɹɫɵ ©ȺɉɌȺª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɛԧɥɿɦ ɍɌɊɈª Ɇɫ©ɇɟɡɧɚɣɤɚɧɚɅɭɧɟª Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɟɪɢɚɥɚ ɛԧɥɿɦ ©ȽɅɍɏȺɊɖª©ɉəɌɇɂɐɄɂɃª Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶªɫɟɪɢɹ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɊəȾɈɆª ɤɚɡ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ȼɈɊª ɤɚɡ ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɤɚɡ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ɄȿԘȿɋª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟª əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ Ɍɿɤɟɥɟɣɷɮɢɪ Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ ɛԧɥɿɦ Ɋɂɂª ©Ɋɟɰɟɩɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɋəª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤɚɡɪɭɫ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɦɢ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ɬɪɢɣɆɢɥɥɟɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɟɪɟɛ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɰɨɜɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª ɤɚɡ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹª ©ɄȿԘȿɋª ɫɟɪɢɹ ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª Ʉɮ©Ȼɚɣɞɵԙԕɵɡɵɧɚ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ԛɣɥɟɧɝɿɦɤɟɥɟɞɿªɛԧɥɿɦ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɄɨɫɬɚɊɢɤɚ±Ⱥɧɝɥɢɹɉɪɹɦɨɣ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂɐȺª Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɩɚɪɨɞɢɣɑɚɫɬɶ ȼɌɈɊɇɂɄ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈɊə ɂɘɇə ȾɈɆª ɤɚɡ ɏȺȻȺɊ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ əɩɨɧɢɹ±Ʉɨɥɭɦɛɢɹɉɪɹɦɨɣ ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ  ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾ ɫɟɪɢɚɥ ɄɌɄ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɜɨɫɬɟɣ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ɉɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣɞɟɬɟɤ ɬɢɜ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿ ɇɂȿ´ ɩɨɜɬɨɪ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ³ȺɋɌȺɊɅɕȺԔɂԔȺɌ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ȿɥɟɧɚəɤɨɜɥɟɜɚɂɪɢɧɚ ɊɚɯɦɚɧɨɜɚȺɧɬɨɧɆɚɤɚɪɫɤɢɣ ɄɚɪɢɧɚȺɧɞɨɥɟɧɤɨȺɧɚɬɨɥɢɣ Ȼɟɥɵɣɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȼȺɇȽȿ Ʌɂə´ ɡɚɤɥɸɱɢɬɫɟɪɢɢ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɋɟɚɥɢɬɢɲɨɭ©ɈɅȺɊª ɤɚɡ ɫɟɪɢɢ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɌɈɉɆɈȾȿɅɖɉɈ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ Ʉɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

©ɌȺɄɋɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ȾɨɥɶɮɅɭɧɞɝɪɟɧɜɛɨɟ ɜɢɤɟ©ɆȿɏȺɇɂɄª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺəɄɈɅ ɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ⱦɧɟɜɧɢɤɤɨɧɤɭɪɫɚ ©ȺɫɬɚɧɚɠԝɥɞɵɡɵԜɥɬɬɵԕ ɦɭɡɵɤɚɛԥɣɝɟɫɿª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂ ɄɂɌȺª ɤɚɡ

 Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©Ⱥɣɬԝɦɚɪª Ɉɬɛɚɫɵɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɋɟɦɟɣɧɵɣɞɨɦªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɢɧɵɫɤɚɡɤɢª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɠɢɡɧɶª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ Ȼɢɡɧɟɫɫɵɪɵ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ʉԛɧɫɚԕɲɵɥɚɪɵª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪ ɧɚɥɞɚɪ

 ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ɉɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣɞɟɬɟɤ ɬɢɜ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿ ɇɂȿ´ ɩɨɜɬɨɪ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ ɄȺɇȺɅ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɫɟɪɢɢ

©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ɲɨɭɵª ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ³Ȼȿɇ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ɂɇɈɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ɢɣɫɟɡɨɧ ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɜɫɟɝɞɚª ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ɪɭɫɹɡ

©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɜɵɩɭɫɤɢ ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɄȿɊȿɆȿɌ ɇɨɜɨɫɬɢ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɫ©Ȼɵɜɲɚɹɠɟɧɚª ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɬɫ©Ɇɨɪɩɟɯɢª ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

©Ʉɚɪɚɨɤɟɠɢɜɨɣɡɜɭɤª ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈ ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɋɌɂ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɉɊȿɆɖȿɊȺɆɢɯɚɢɥ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɆɚɦɚɟɜȺɧɧɚɉɟɫɤɨɜɚȺɥɟɤ ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ɫɚɧɞɪȽɚɥɢɛɢɧɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬ ɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȼɕɋɈɄȺə ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ʉɍɏɇə´ ɫɟɪɢɹ

Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȿȼɊȺɁɂə ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɤɚɹɫɵ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ©Ʉԛɥɿɩɨɹɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɄԧɤɲɟɬɚɭªɌɚɧɵɦɞɵԕɬɚԙԑɵ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɫɟɪɢɢ

ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɍɌɊɈª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɟɪɢɚɥɚ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©ȽɅɍɏȺɊɖª©ɉəɌɇɂɐɄɂɃª ɜɬɨɪ

Ɇɫ©ɇɟɡɧɚɣɤɚɧɚɅɭɧɟª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɛԧɥɿɦ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ³ɆȺɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶªɫɟɪɢɹ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ɫɩɨɜɬɨɪ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȼɈɊª ɤɚɡ  ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɤɚɡ  ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©Ԧɡɟɤɬɿԥԙɝɿɦɟªɏɚɛɚɪ ©ɄȿԘȿɋª ɜɬɨɪ

©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ ɜɬɨɪ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɇɌɄ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɟɚɥɢɬɢɲɨɭ©ɈɅȺɊª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ Ɋɂɂª ɤɚɡ

©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂɄɂɌȺ ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ ɋəª ª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɤɚɡɪɭɫ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ȾɦɢɬɪɢɣɆɢɥɥɟɪȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɀɟɪɟɛɰɨɜɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ɮɢɥɶɦɟ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª ɤɚɡ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹª ©ɄȿԘȿɋª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɫɟɪɢɹ ©ɉ#ɍɌ,1$ª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ʉɮ©Ȼɚɣɞɵԙԕɵɡɵɧɚ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ԛɣɥɟɧɝɿɦɤɟɥɟɞɿªɛԧɥɿɦ ɇɢɝɟɪɢɹ±Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚɉɪɹɦɨɣ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

Ԥɧԝɪɚɧɵ ɐȺªɎɟɫɬɢɜɚɥɶɩɚɪɨɞɢɣ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ɑɚɫɬɶ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɋɊȿȾȺ ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

ɂɘɇə ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɌɈɉɆɈȾȿɅɖɉɈ ɏȺȻȺɊ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂª ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ƚɨɧɞɭɪɚɫ±ɒɜɟɣɰɚɪɢɹɉɪɹ ɂɋɌɈɊɂɂª ©Ȼɸɪɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣª ɦɨɣɷɮɢɪɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ⱥɪɧɚɣɵɯɚɛɚɪ ɪɭɫ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɫɬɟɣ ɄɌɄ Ʉɂª ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

 Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©ɌȺɄɋɂª ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ³ȺԔȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɪɢɹ

ɫɟɪɢɢ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª

©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ ɧɚɪɭɫɹɡ ɀɚɧɄɥɨɞȼɚɧȾɚɦɦɜ ɛɨɟɜɢɤɟ©ɒȿɋɌɖɉɍɅɖª ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺəɄɈɅ ɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂɄɂɌȺ ª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɜɫɟɝɞɚª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª ɬɫ©Ɇɨɪɩɟɯɢª ©Ʉɚɪɚɨɤɟɠɢɜɨɣɡɜɭɤª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ʉԛɥɿɩɨɹɧ ɄԧɤɲɟɬɚɭªɌɚɧɵɦɞɵԕɬɚԙԑɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ Ɇɫ©ɇɟɡɧɚɣɤɚɧɚɅɭɧɟª ɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ʉɭɪɫɧɚɰɢɢª ɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹªɉɪɹ ɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©Ⱥԕɦɨɥɚ.=ªɏɚɛɚɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ɏɮ©ɗɩɨɯɚɝɟɪɨɟɜª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɑȿɌȼȿɊȽ ɂɘɇə ɏȺȻȺɊ ©ɀɚԙɚɤԛɧª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɀɚԙɚԕɨԑɚɦ ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾɫɟɪɢ ɚɥ ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ

 №19 19 июня 2014 года

 Ʉԧɡԕɚɪɚɫ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɋɟɦɟɣɧɵɣɞɨɦªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɢɧɵɫɤɚɡɤɢª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª Ⱦɫ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ʉԛɧɫɚԕɲɵɥɚɪɵª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȻɿɡªɌɨɤɲɨɭ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ɋɨɥɛɿɪɤɟɲ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȻɢɡɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬȺɪɧɚɣɵ ɏɚɛɚɪ ȿȼɊȺɁɂə ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɟɪɢɚɥɚ ©ȽɅɍɏȺɊɖª©ɉəɌɇɂɐɄɂɃª ©ɂɋɌɂɇȺȽȾȿɌɈ ɊəȾɈɆª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©ɋɍȾȿȻɇɕȿɂɋɌɈ Ɋɂɂª ©ȾȺȼȺɃɉɈɀȿɇɂɆ ɋəª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɦɢ ɬɪɢɣɆɢɥɥɟɪȼɥɚɞɢɦɢɪɀɟɪɟɛ ɰɨɜɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦɮɢɥɶɦɟ ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɋɒȺ±Ƚɟɪɦɚɧɢɹɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂɐȺª Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶɩɚɪɨɞɢɣɑɚɫɬɶ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ Ʉɨɪɟɹ±Ȼɟɥɶɝɢɹɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ɄɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

 Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ


 №19 19 июня 2014 года

 Ɉɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣɞɟɬɟɤ ɬɢɜ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿ ɇɂȿ´ ɩɨɜɬɨɪ  ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɫɟɪɢɢ

 Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ³Ȼȿɇ ɂɇɈɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɢɣɫɟɡɨɧ  ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚ ɪɭɫɹɡ

 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫ ɪɭɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɉɊȿɆɖȿɊȺɆɢɯɚɢɥ ɆɚɦɚɟɜȺɧɧɚɉɟɫɤɨɜɚȺɥɟɤ ɫɚɧɞɪȽɚɥɢɛɢɧɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬ ɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȼɕɋɈɄȺə Ʉɍɏɇə´ ɫɟɪɢɹ

 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧȾɟɧɢɫ ɊɨɠɤɨɜȼɢɤɬɨɪɢɹɌɚɪɚɫɨɜɚ ɜɨɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɨɦɞɟɬɟɤɬɢɜɟ ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿɇɂȿ´ ɫɟɪɢɢ

 ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨ ɜɬɨɪ

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ ©ɇȿȼȿɊɈəɌɇȺəɄɈɅ ɅȿɄɐɂəɆɂɋɌȿɊȺɊɂɉɅɂª ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂɄɂɌȺ ª ɤɚɡ

©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɜɫɟɝɞɚª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©Ȼԛɤɩɟɧɒɿɤª ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɬɫ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª ɬɫ©Ɇɨɪɩɟɯɢª ©Ʉɚɪɚɨɤɟɠɢɜɨɣɡɜɭɤª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɹɧȾɚɥɚɚԙɵɡɞɚɪɵª

ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ʉԛɥɿɩɨɹɧ ɄԧɤɲɟɬɚɭªɌɚɧɵɦɞɵԕɬɚԙԑɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©ɁɨɜȾɠɭɧɝɥɢɣª Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ɍɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹªɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɇɌɄ ɏɚɛɚɪ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± Ɋɟɚɥɢɬɢɲɨɭ©ɈɅȺɊª ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ɤɚɡ

©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂɄɂɌȺ Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕªɛԧɥɿɦ ª ɤɚɡ

©Ⱥԕɦɨɥɚ.=ªɏɚɛɚɪ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɫɟɪɢɹ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɏɮ©ɉɟɪɟɣɬɢɱɟɪɬɭª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

ɉəɌɇɂɐȺ ©ɌɈɉɆɈȾȿɅɖɉɈ ɂɘɇə ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂª ɏȺȻȺɊ ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ©ɀɚԙɚɤԛɧª ɂɋɌɈɊɂɂª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ Ⱥɪɧɚɣɵɏɚɛɚɪ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ©ɆɨɹɩɥɚɧɟɬɚªȾɫɟɪɢ ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇ ɚɥ Ʉɂª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɫɬɟɣ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

 ©ɀɿɝɿɬɫԝɥɬɚɧɵª ©ɌȺɄɋɂª Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ɫɟɪɢɢ ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɧɵɣɫɟɪɢɚɥ©ɋɥɟɞª ©ɋɭɥɟɣɦɚɧȼɟɥɢɤɨɥɟɩ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɧɵɣªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ±ɫɟɡɨɧ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɋɈȼª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɒɟɬɟɥɞɿɤ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª ɤԛɣɟɭɛɚɥɚª ɤɚɡ ɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ ɧɚɪɭɫɹɡ  ©ȺɣɬԝɦɚɪªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹɤɨɦɟ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɞɢɹ©ɑɍɀɂȿɇȺɊȺɃɈɇȿª

 Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɋɟɦɟɣɧɵɣɞɨɦªɌɟɥɟ ɫɟɪɢɚɥ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ©Ɇɚɲɢɧɵɫɤɚɡɤɢª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦɠɢɡɧɶª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª Ⱦɫ ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ʉԛɧɫɚԕɲɵɥɚɪɵª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɉɟɪɟɤɪɟ ɫɬɨɤɜȺɫɬɚɧɟªɌɟɥɟɫɟɪɢɚɥ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ɆɟɝɚɯɢɬɎɢɥɶɦɪɟɠɢɫ ɫɟɪɚȼɨɧɝɄɚɪȼɚɣ©ȼɟɥɢɤɢɣ Ɇɚɫɬɟɪª Ʉԧɡԕɚɪɚɫ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ȼɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ɀɚԙɚɥɵԕɬɚɪȻɢɡ ɧɟɫȺɭɚɪɚɣɵɋɩɨɪɬɀɭɪɧɚɥɞɚɪ ȿȼɊȺɁɂə ©ԔԜɊȻɕɅȺɊªɬɟɥɟɯɢ ɤɚɹɫɵ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©ȾɈȻɊɈȿ ɍɌɊɈª Ɉɬɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɟɪɢɚɥɚ ©ȽɅɍɏȺɊɖª©ɉəɌɇɂɐɄɂɃª ©ɀԜɆȺɍȺԐɕɁɕª ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ ©ɄȺɊȺɈɄȿɌȺɄɋɂª ɤɚɡ ©ɄȿԘȿɋª ©ɉ#ɍɌ,1$ª ɉɪɟɦɶɟɪɚȿɥɟɧɚ əɤɨɜɥɟɜɚɇɟɥɥɢɍɜɚɪɨɜɚȺɧɧɚ Ȼɨɥɶɲɨɜɚɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©ɆȺɆɈɑɄɂª ©ɀȾɂɆȿɇəª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ɤɚɡɪɭɫ ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧ ȾɦɢɬɪɢɣɆɢɥɥɟɪȼɥɚɞɢɦɢɪ ɀɟɪɟɛɰɨɜɜɦɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɮɢɥɶɦɟ©ɋɤɥɢɮɨɫɨɜɫɤɢɣªɁɚ ɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɫɟɪɢɢ ɤɚɡ

©ɇɈȼɈɋɌɂȼª ©ɉɈɅȿɑɍȾȿɋª ɒɨɭɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ©ɌɈɑɖȼɌɈɑɖªɎɢɧɚɥ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ɬɢɜ©ɆɈɋɄȼȺɌɊɂȼɈɄɁȺɅȺ ª ɤɚɡ ©ɆɈȾɇɕɃɉɊɂȽɈ ȼɈɊª ɤɚɡ 

 Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ³Ȼȿɇ ɂɇɈɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɢɣɫɟɡɨɧ  ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԚɧɞɿ ɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺɏȺȻȻȺɌ ɆԜԘɕ´ ɫɫɭɛɬɧɚɪɭɫ ɹɡ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚ ɥɢɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ɇɨɜɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɄȿɊȿɆȿɌ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɀɚԙɚɬԛɪLɤɬɟɥɟ ɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺɊȺȾȺɃɕ´ ɫɪɭɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ

 ȼȿɑȿɊɇɂȿɇɈȼɈɋɌɂ ɌɈɄɒɈɍ³ɇȺɒȺ ɉɊȺȼȾȺɄɚɤɷɬɨɛɵɥɨԤ´ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ³ȾɂȺȽɇɈɁ´ ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɟɲɨɭ ³ɋɆɈɌɊȿɌɖȼɋȿɆ´±³ɗɯɞɨ ɪɨɝɢ´ ȺɧɬɨɧɒɚɝɢɧɈɤɫɚɧɚ ȺɤɢɧɶɲɢɧɚɋɟɪɝɟɣȽɚɪɦɚɲ ɆɚɤɫɢɦɆɚɬɜɟɟɜȿɤɚɬɟɪɢɧɚȼɢɥ ɤɨɜɚɜɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ɋɌɂɅəȽɂ´ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫ ɩɨɜɬɨɪ

 ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɄȺ ɊȺȾȺɃɕ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ɜɬɨɪ

 ³əɩɵɪɚɣ´ ɩɨɜɬɨɪ

 ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɇȺȽɊȺɇɂȼɈɁɆɈɀɇɈȽɈ´

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ɋɟɚɥɢɬɢɲɨɭ©ɈɅȺɊª ɤɚɡ

Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɇɂɄɂɌȺª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽȼɂ ɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª ɤɚɡ

©Ʉԛɥɤɿɨɣɧɚԕª ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

©ɌɈɉɆɈȾȿɅɖɉɈ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋɄɂª ©ɆɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɌɈɊɂɂª ©ɗɄɋɌɊȺɋȿɇɋɕȼȿ ȾɍɌɊȺɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿª ɋɟɪɢɚɥ©ȾȿɎɎɑɈɇɄɂª ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɄɌɄ ©Ɋȿȼɘª ɪɭɫ

 Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ©ɌȺɄɋɂª Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɞɟɪ ɋɟɪɢɚɥ©ɍɇɂȼȿɊª  ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ȺԔ ɫɟɪɢɢ ȺɅԔȺɉȺɊɍɕ´ ɫɟɪɢɹ

ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª Ɍɚԙԑɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕ ɋɟɪɢɚɥ©ɎɂɁɊɍɄª ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ³əɉɕɊȺɃ´ ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ³ȺɃɄɍɇȿ´ɝɢɦɧɚɫɬɢ ɋɈȼª ɤɚɫɵȺɛɚɣȻɚɣɦɚԑɚɦɛɟɬɨɜɩɟɧ Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

ɜɬɨɪ ɄɷɦɟɪɨɧȾɢɚɡȾɠɚɫɬɢɧ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɪɟɚɥɢ Ɍɢɦɛɟɪɥɷɣɤɜɤɨɦɟɞɢɢ©Ɉɑȿɇɖ ɬɢ³ɇȿȼɊɂɆɇȿ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɉɅɈɏȺəɍɑɂɅɄȺª Ɉɫɬɪɨɫɸɠɟɬɧɵɣɞɟɬɟɤ ɗɲɬɨɧɄɚɬɱɟɪɌɚɪɚ ɬɢɜ³ȽɅɍɏȺɊɖȼɈɁȼɊȺɓȿ Ɋɢɞɜɤɨɦɟɞɢɢ©ȾɈɑɖɆɈȿȽɈ ɇɂȿ´ ɩɨɜɬɨɪ ȻɈɋɋȺª ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ©Ɋȿȼɘª ɤɚɡ

ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

Ⱦɧɟɜɧɢɤɤɨɧɤɭɪɫɚ ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©ȺɫɬɚɧɚɠԝɥɞɵɡɵԜɥɬɬɵԕ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ɦɭɡɵɤɚɛԥɣɝɟɫɿª ɤɚɡ

 ɆɚɪɢɹɄɭɥɢɤɨɜɚ ©Ԥɥɟɦɧɿԙɟԙ Ⱦɦɢɬɪɢɣɍɥɶɹɧɨɜȼɥɚɞɢɦɢɪ ԕɵɡɵԕɠɚɧɭɚɪɥɚɪɵª ɤɚɡ

ɋɬɟɪɠɚɤɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ³ȾɈ əɊɄȺɂɁɏȺɐȺɉȿɌɈȼɄɂ´ ɄȺɇȺɅ ɫɟɪɢɢ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª Ʉɨɦɟɞɢɣɧɵɣɫɟɪɢɚɥ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ³ɆɈəɉɊȿɄɊȺɋɇȺəɇəɇə´ ɲɨɭɵª

©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ƚɚɞɚɥɤɚª ɬɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ ɜɫɟɝɞɚª ©Ɏɚɛɪɢɤɚɡɜɟɡɞª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɑɟɦɩɢɨɧª ©Ȼԛɝɿɧɤԛɧɞɿɡª ɒɨɭ©Ɉɞɢɧɜɨɞɢɧª ©ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣɩɚɪɤª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɇɨɜɨɫɬɢ ɘɛɢɥɟɣɧɵɣɜɟɪɧɢɫɚɠ ɂɥɶɢɊɟɡɧɢɤɚ ɯɮ©ɋɜɚɞɟɛɧɚɹɜɟɱɟ ɪɢɧɤɚª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ©Ⱥɭɵɥɞɚɧԕɚɲɭª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇ ɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©Ʉԛɥɿɩɨɹɧ ɄԧɤɲɟɬɚɭªɌɚɧɵɦɞɵԕɬɚԙԑɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ Ɇɮ©ɁɨɜȾɠɭɧɝɥɢɣª Ɍɫ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶªɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ ©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɏɚɛɚɪ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ©Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹɬɟɦɚª ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ɍɯ©Ȼɨɥɚɲɚԕª ɛԧɥɿɦ ©Ԥɤɿɦɫɚԑɚɬɵɑɚɫɚɤɢ ɦɚªɌɿɤɟɥɟɣɷɮɢɪ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԕɚɣɵɪɥɵɬԛɧ ɛɚɥɚԕɚɣªɏɚɛɚɪ Ɍɯ©Ⱥɣɧɚɥɚɣɵɧª ɫɟɡɨɧɛԧɥɿɦ Ɍɫ©Ɇɚɪɭɫɹª ɫɟɪɢɹ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ʉɮ©Ɍԝɬԕɵɧɞɚª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɋɍȻȻɈɌȺ ɂɘɇə

ɏȺȻȺɊ ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ©ȾɢɧɨɮɪɨɡªɆɭɥɶ ɬɮɢɥɶɦ ©Ɍɚɛɢԑɚɬɬɵԙɬɚɪɬɭɵª Ⱦɫ Ԝɥɬɫɚɭɥɵԑɵ Ⱦɟɧɫɚɭɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ©ɉɨɞɚɪɢɞɟɬɹɦ ɠɢɡɧɶª ɍɬɪɟɧɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ ©Ɉɹɧ.]ªɈɬɛɚɫɵɥɵԕ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ Ɍɚԙԑɵɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©Ԥɪԛɣɞɿԙɫɵɪɵɛɚɫԕɚª Ⱦɟɪɟɤɬɿɞɪɚɦɚ Ʉɭɥɢɧɚɪɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©ȾɟɥɨɜɤɭɫɚɫɌɚɬɶɹɧɨɣȼɟɞɟɧɟ ɟɜɨɣª ɉɊɈȾȼɈɉɊɈɋ Ɍԛɫɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɅɸɛɢɦɨɟɤɢɧɨȾɠɭɥɢɹ Ɋɨɛɟɪɬɫɜɮɟɧɬɟɡɢɤɨɦɟɞɢɢ ©Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚɦɟɫɬɶɝɧɨ ɦɨɜª Ⱦɧɟɜɧɨɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©ɀɚɧɫɚɪɚɣªԤɲɿɪɛɟɤ ɋɵԑɚɣ ©Ɉɪɬɚɥɵԕɏɚɛɚɪª Ʉɟɲɤɿɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ


Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɟ Ɍȼ Ȼɚɪɦɵɫɵԙɛɚɭɵɪɵɦ" ȼɟɱɟɪɧɢɣɜɵɩɭɫɤɧɨɜɨ ɫɬɟɣ ©Ⱥɧɚԕɚɞɿɪɿªȿɪɤɿɧ ɇԝɪɠɚɧɨɜɬɵԙɲɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ ɤɟɲɿɩɨɜɬɨɪ Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ©ɗɧɟɪɝɢɹɛɭɞɭɳɟɝɨª ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ɄɢɚɧɭɊɢɜɡȺɣɬɚɧɚɋɚɧɱɟɫɏɢ ɯɨɧɗɧɬɨɧɢɄɭɢɧɧɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ©ɉɪɨɝɭɥɤɚɜɨɛɥɚɤɚɯª Ԕɨɪɵɬɵɧɞɵ ɠɚԙɚɥɵԕɬɚɪ ɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤɧɨ ɜɨɫɬɟɣ Ԕɚɡɚԕɬɵԙɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ɆԤɭɟɡɨɜɚɬɵɧɞɚԑɵɚɤɚɞɟɦɢɹ ɥɵɞɪɚɦɚɬɟɚɬɪɵɂɪɚɧԐɚɣɵɩ ©ȿɫɬɚɣɞɵԙԔɨɪɥɚɧɵª ±©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ

 ³ɄɌɄɞɚԔȺȻȺɌɈȼ´ ɩɨɜɬɨɪ

 Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɁȼȬɁȾɇȺə ɀɂɁɇɖ´±³ɉɨɞɫɤɚɥɶɩɟɥɶ ɪɚɞɢɦɟɱɬɵ´ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɪɚɫ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³Ɉɑ ɇȺəɋɌȺȼɄȺ´³ɉɨɩɶɹɧɢ´ ³ȾɊɍȽȺəɉɊȺȼȾȺ´ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦɒɚɯɦɚɬɨɜɵɦ ɋɚɡɞɵɨɣɵɧɫɚɭɵԕɬɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ³Ɍɨɣ%HVW6WDU´ ɢɡ ɚɪɯɢɜɚ³ɄɌɄ´

 ɂɧɝɚɈɛɨɥɞɢɧɚȺɥɟɤ ɫɚɧɞɪɄɨɪɲɭɧɨɜɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ ³ȽɈɅɍȻɄȺ´ ³ɏɊɈɇɂɄɂɇȿȾȿɅɂ´ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɈȻɂ ɌȺȿɆɕɃɈɋɌɊɈȼ´ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´

ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ Ⱥɧɢɦɚɰɢɥɵԕɮɢɥɶɦ ©ȿɪɬɟɝɿԥɥɟɦɿɧɞɟɝɿɊɨɠɞɟɫɬɜɨª ȿȼɊȺɁɂə ɤɚɡ

©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ ɆɈɇɌª ɤɚɡ ©Ԛɣɪɟɤɬɟɪª ɤɚɡ

Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜ ©ɀԝɥɞɵɡɞɚɪɲɟɪɭɿª ©ɆɈɋɄȼȺɌɊɂȼɈɄɁȺɅȺª ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ɤɚɡ ɐȺª ©ɌȺɇԐɕɉɈɒɌȺª ɋɟɪɢɚɥ©ȺɃɄȺɊɅɂª ɇɨɜɨɫɬɢ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɋɍɉȿɊ ©ɋɆȺɄª ɇɂɇȾɁəª Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪȼɨɪɨɛɶɟɜ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ȽɥɚɮɢɪɚɌɚɪɯɚɧɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹɊɭ ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ɞɨɜɚɘɪɢɣȻɚɬɭɪɢɧɜɦɟɥɨɞɪɚ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ ɦɟ©ɉɊɈȼȿɊɄȺɇȺɅɘȻɈȼɖª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ©ɎȺȻɊɂɄȺȽɊȿɁªɫ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɈɥɶɝɨɣȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣ Ⱦɠɟɪɪɢª ©ɂȾȿȺɅɖɇɕɃɊȿ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɆɈɇɌª ɤɚɡ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©ɂȽɊɕɊȺɁɍɆȺª ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɤɚɡ ©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

©ȾɍԔɈɅɒɈɄɈɅȺȾª Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ȺəɅȺԐȺɇ Ⱦɠɟɪɪɢª ȺɋɌȺɇȺªɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧ Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ɫɤɢɣɞɟɬɫɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫɩɨɩ ©ɆɍɑȺɅɍɑȺȼɈɁȼɊȺɓȿ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣȾɧɟɜɧɢɤ ɇɂȿɗɅɖɆȺɅȿɎɂɄɈª ©ɍȽȺȾȺɃɆȿɅɈȾɂɘª ȺɣɫɄɶɸɛɜɫɟɦɟɣ ɋɟɪɝɟɣɆɭɯɢɧɈɥɟɫɹ ɧɨɣɤɨɦɟɞɢɢ©ɇɍɑɌɈ Ɏɚɬɬɚɯɨɜɚɜɮɢɥɶɦɟ©ȻȿɊȿȽ ɉɊɂȿɏȺɅɂɊȿɆɈɇɌª ɇȺȾȿɀȾɕª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ©ɇɈȼɈɋɌɂȼɋɍȻȻɈ ɫɟɪɢɢ Ɍɍª ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧɬɚ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂɏª ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ɉɨɥɍɨɤɟɪɏɚɣɞɟɧɄɪɢ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɫɬɟɧɫɟɧɆɷɬɬȾɢɥɨɧɜɛɨɟɜɢɤɟ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ©ɆȺɅɖɑɂɄɂɇȺɅȿɌɑɂɄɂª ©ɅȿȽȿɇȾɕɊȿɌɊɈ Ɇɭɡɵɤɚɥɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ )0ª ©ȺɅɌɕɇɌȺɋɉȺª ɤɚɡ

),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ɇɢɜɄɷɦɩɛɷɥɥɄɨɪɬɧɢ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɄɨɤɫȾɷɜɢɞȺɪɤɟɬɬɜɮɢɥɶɦɟ ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡ ɭɠɚɫɨɜ©ɄɊɂɄª Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ©ɇȺɒȺ5866,$ª ©ɂȽɊɕɊȺɁɍɆȺª ©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɤɚɡ Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ©Ԕɨɥԑɚ ɬԛɫɿɪɿɩɤԧɡɿɧɠɨɸª ɤɚɡ

ɄɌɄ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ©ɀɕ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɅȺɇª ɤɚɡ

 &$572211(7:25. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ɄȺɇȺɅ ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ©Ɇɚɪɚɬɩɟɧɀɚɧɧɚª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɫɟɪɢɹ

ɲɨɭɵª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊ ɩɨ ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɜɬɨɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ³ɋɆɈɌɊȿɌɖȼɋȿɆ´ ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɩɨɜɬɨɪ

ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧ ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ɰɟɪɬ³ɘɊɆȺɅȺ´ ©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ɇɈȼɈɋɌɂ ɩɨɜɬɨɪ ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɜɟɱɟɪɧɟɝɨɜɵɩɭɫɤɚ

©ɋɜɟɤɪɨɜɶɢɧɟɜɟɫɬɤɚª ɏɪɨɧɢɤɚɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ©əɲɨɩɨɝɨɥɢɤª ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ɊȿɃȾȿɊ´ ©ȺɣɧɚRQOLQHª Ɍɨɤɲɨɭ³ɇȺɒȺ ɬɮ©ȼɵɫɲɢɣɩɢɥɨɬɚɠª ɉɊȺȼȾȺ´ ɩɨɜɬɨɪ

©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ³ȾɂȺȽɇɈɁ´ ɩɨɜɬɨɪ

©ɇɕɋȺɇȺª ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɈɤɫɚɧɵ ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ³ȼɕɏɈȾɇɈɃɋɈ ɉɪɟɦɶɟɪɚɬɫ©Ɇɚɲɚɜ ɁȼȿɁȾɈɃ´±³ɆɚɞɢɧɚȻɚɥɝɚɛɚɟ ɡɚɤɨɧɟª ɜɚ´ ©ȾɊɍȽɂɆɂɋɅɈȼȺ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ Ɇɂªɂɬɨɝɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢ

ɯɮ©Ʌɸɛɨɜɶɫɚɤɰɟɧ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊԜɥɬɬɵԕ ɬɨɦª ɯɢɬɩɚɪɚɞ³Ɉ1ɌɈ3´ ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª

©ȺɣɧɚRQOLQHª ©Ɇɚɪɚɬɩɟɧɀɚɧɧɚª ©ɒɵɧɚɣɵԧɦɿɪª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª

©ɋɌȺɋɆɂɏȺɃɅɈȼ ɉɊɈɌɂȼɉɊȺȼɂɅª ɤɚɡ ©ɂȽɊɕɊȺɁɍɆȺª Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɤɚɡ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɈɥɟɲɤɨ ȾɦɢɬɪɢɣɇɚɝɢɟɜɇɨɧɧɚȽɪɢɲɚ ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ ɟɜɚɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɆɍɀɑɂɇȺɋ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ȽȺɊȺɇɌɂȿɃª ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ ©ȾɈȻɊɕɃȼȿɑȿɊɄȺ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɁȺɏɋɌȺɇª ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª ȺɥɢɫɚȺɜɱɢɧɧɢɤɘɪɢɣ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɇɢɤɨɥɚɟɧɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧɚɅɨɫɨɜ ɫɟɪɢɹ ɫɤɚɹɜɦɟɥɨɞɪɚɦɟ©ɉɈȼȿɊɖ ©Ⱦɟɪɬɤɟɞɚɭɚªɏɚɛɚɪ ȼɋȿȻɍȾȿɌɏɈɊɈɒɈª Ɇɮ©ȺɥɞɚɪɄԧɫɟª ©),)$ɎɍɌȻɈɅª ©ɋɩɨɪɬ/LIHªɏɚɛɚɪ ɤɚɡɪɭɫ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ©ȺɇȺɅɂɌɂɄȺª ɫɟɪɢɹ ),)$ɑȿɆɉɂɈɇȺɌ ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ɆɂɊȺɉɈɎɍɌȻɈɅɍ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ɎɂɇȺɅȺɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡ ©Ʉԧɤɲɟɬɵɧɵɫɵª Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɤɚɡɪɭɫ ©Ȼɚɥɚɩɚɧɧɚɧɛɚɡɚɪɥɵԕª Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɉɨɥɨɜɰɟɜ Ⱥԙɞɚɬɩɚ ȽɟɨɪɝɢɣɒɬɢɥɶȿɜɝɟɧɢɣȾɹɬ Ɇɮ©Ȼɨɥɶɲɨɟɤɨɫɦɢ ɥɨɜɜɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɦɛɨɟɜɢɤɟ ɱɟɫɤɨɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟª ©ɁɂɆɇɂɃɄɊɍɂɁª ©ɆɭɡȺɪɬªɩɟɧ©Ʉɚ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ɫɩɢɣªɬɨɛɵɧɵԙɤɨɧɰɟɪɬɿ ɬɢɜ©ɆɈɋɄȼȺɌɊɂȼɈɄɁȺɅȺ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ª ɤɚɡ ɫɟɪɢɹ ©ɂȽɊɕɊȺɁɍɆȺª ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɮɢɥɶɦ ɤɚɡ

ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ ©Ԧɡɿɦɿɡɬɭɪɚɥɵªɏɚɛɚɪ ɄɌɄ ©ɋɆɂɤɚɤɡɟɪɤɚɥɨ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢªɉɟɪɟɞɚɱɚ &$572211(7:25. ©ȺɉɌȺª ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ³ȻȿɇɂɇɈ ɏɮ©Ȼɢɬɜɚɡɚɫɜɨɛɨɞɭª ɉɅȺɇȿɌɇȺəɋɂɅȺ´ ɤɚɡ

©ȺɉɌȺª ɌԛɪLɤɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ ɏɮ©Ȼɢɬɜɚɡɚɫɜɨɛɨɞɭª ³ɋɕɅȺɌȺԐȾɕɊɌȺɅԔɕɋɕ´ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɫɟɪɢɹ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɌȺɃɇɕȿ Ԥɧԝɪɚɧɵ ɁɇȺɄɂ´±³Ɉɫɨɛɨɨɩɚɫɧɨɀɢ ɥɶɟ´ ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ȼɥɚɞɢɦɢɪɆɚɲɤɨɜ ɂɘɇə ɋɜɟɬɥɚɧɚȺɧɬɨɧɨɜɚɋɟɪɝɟɣ ɏȺȻȺɊ ȽɚɪɦɚɲȿɜɝɟɧɢɣɆɢɪɨɧɨɜɜ ©Ɇɚɯɚɛɛɚɬɦɟɪɟɣɿª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɱɟɫɤɨɣɞɪɚɦɟ³ɈɏɈ Ɍɟɥɟɯɢɤɚɹ ɌȺɇȺɉɂɊȺɇɖɘ´ ɫɟɪɢɢ  ȺɣɛɵɧԤɫɤɟɪɢ Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɁȼȬɁȾɇȺə ɩɚɬɪɢɨɬɬɵԕɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɀɂɁɇɖ´±³ɉɨɞɫɤɚɥɶɩɟɥɶ Ȼɚɥɚɥɚɪɭɚԕɵɬɵ©Ɋɨ ɪɚɞɢɦɟɱɬɵ´ ɩɨɜɬɨɪ

ɛɨɬɵɦɟɤɟɭɿɦɿɡª ɂɫɬɨɪɢɢɭɫɵɧɨɜɥɟɧɢɣ ɄɭɛɭɞɚɱɢɅɨɬɟɪɟɹ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟ³ȾɈɊɈȽȺȾɈ ©ɇɭɩɨɝɨɞɢªɆɭɥɶ ɆɈɃ´ ɬɮɢɥɶɦ Ԝɥɬɬɵԕɯɢɬɩɚɪɚɞ Ɏɢɥɶɦɞɟɬɹɦ©ɋɤɚɡɤɢ ³Ɉ1ɌɈ3´ ɩɨɜɬɨɪ

ɛɪɚɬɶɟɜȽɪɢɦɦɁɜɟɡɞɧɵɟɬɚɥɟ Ԛɧɞɿɬɟɥɟɯɢɤɚɹɫɵ³ɆȺ ɪɵª ɏȺȻȻȺɌɆԜԘɕ´ ɫɟɪɢɢ

 ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɦɚɥɟɧɶ Ⱦɨɤɰɢɤɥ³ɆɈə ɤɨɝɨɜɨɠɞɹªɆɭɥɶɬɮɢɥɶɦ ɉɊȺȼȾȺ´±Ɋɭɫɥɚɧɚ ȺɋȺɊԔȺɍ ³ȺɋɌȺɊɅɕȺԔɂԔȺɌ´ ©Ʉԛɥɤɿɞɟɲɟɤɚɪɚɠɨԕª ȾɢɧɚɌԧɥɟɩɛɟɪɝɟɧɨɜɚɦɟɧ Ȼɚɭɵɪɠɚɧɂɛɪɚɝɢɦɨɜɩɟɧ ɌԜɋȺɍɄȿɋȿɊɋɚɡɞɵ ©Ʉɪɢɜɨɟɡɟɪɤɚɥɨªɬɟɚɬɪɵɧɵԙ ɨɣɵɧɫɚɭɵԕɬɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚ ɛɿɪɿɤɤɟɧɤɨɧɰɟɪɬɿ ³ɄɌɄɞɚԔȺȻȺɌɈȼ´ ȼɩɪɹɦɨɦɷɮɢɪɟ±Ɍȼ ³ɉɈɊɌɊȿɌɇȿȾȿɅɂ´ Ȼɢɧɝɨ ³ɋɅɍȽɂɇȺɊɈȾȺ´ɫ ɄɢɧɨɄɶɸɛɚȽɭɞɢɧɝ Ⱥɪɬɭɪɨɦɉɥɚɬɨɧɨɜɵɦ ©Ԕɭԑɵɧԑɚɬԛɫɤɟɧԕɚԣɚɪɦɚɧª ³ɑȿɊɇɕɃɄȼȺȾɊȺɌ´ ɮɢɥɶɦɿɧɞɟ ɇɢɤɢɬɚɆɢɯɚɥɤɨɜ Ʉԧɡɤԧɪɝɟɧ ɋɟɪɝɟɣɆɚɤɨɜɟɰɤɢɣȾɦɢɬɪɢɣ ɋɨɥɛɿɪɤɟɲ ȾɸɠɟɜɈɥɟɝɆɟɧɶɲɢɤɨɜȼɥɚ Ⱥԕɩɚɪɚɬɚɪɧɚɫɵ±ɀɟɬL ɞɢɦɢɪɂɥɶɢɧɂɧɧɚɑɭɪɢɤɨɜɚ ɤԛɧɋɚɪɚɩɬɚɭɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ɜɜɨɟɧɧɨɣɞɪɚɦɟ³ɍɌɈɆɅȿɇ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɤɚ ɇɕȿɋɈɅɇɐȿɆɐɂɌȺȾȿɅɖ´ ɧɚɥɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ʉԧɪɤɟɦɮɢɥɶɦ³ɈȻɂ ɀɟɬLɤԛɧ ɌȺȿɆɕɃɈɋɌɊɈȼɋɊȺɀȿ Ɇɟɝɚɯɢɬɩɨɜɵɯɨɞɧɵɦ ɇɂȿ´ ȺɧɬɨɧɢɨȻɚɧɞɟɪɚɫɜɤɨɦɟɞɢɢ ȾɟɪɟɤɬLɯɢɤɚɹ ©ɆɚɫɤɚɁɨɪɪɨª ³ɆȿȽȺɄȺɌȺɋɌɊɈɎɕ´ ©Ʉԧɤɠɚɥɞɚɪ ɦɟɤɟɧɿªɌɟɥɟɯɢɤɚɹ ɇɌɄ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɜɟɳɚɧɢɹ ȿȼɊȺɁɂə Ⱥɧɢɦɚɰɢɥɵԕɮɢɥɶɦ Ɇɧɨɝɨɫɟɪɢɣɧɵɣɞɟɬɟɤ ©ɌɚԙԑɚɠɚɣɵɩɊɨɠɞɟɫɬɜɨª ɤɚɡ

ɬɢɜ©ɆɈɋɄȼȺɌɊɂȼɈɄɁȺɅȺ ©ɌȺɄɋɂª ɤɚɡ

ª ɤɚɡ ©ȻɈɅɖɒȺəɊȺɁɇɂ ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ ɐȺª ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɌȱɅɒȱɌԚɃȱɇȱª ©ɆɍɑȺɅɍɑȺȼɈɁȼɊȺɓȿ ɇɂȿɗɅɖɆȺɅȿɎɂɄɈª ©ɋȿɇȻȱɅȱɄ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ɉɂɇȽ ɀȺԘȺɅɕԔɌȺɊª ȼɂɇɕɂɁɆȺȾȺȽȺɋɄȺɊȺª ©ȼɈɋɄɊȿɋɇɕȿȻȿɋȿ Ɇɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥ©ȽɍȻɄȺ Ⱦɕª ȻɈȻɄȼȺȾɊȺɌɇɕȿɒɌȺɇɕª ɇɨɜɨɫɬɢ Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ ©ɁȾɈɊɈȼɖȿª Ⱦɠɟɪɪɢª ©ɄȺɁɅɈɌɈªɉɪɹɦɨɣ ©Ԕɵɩԕɵɡɵɥ ɷɮɢɪ ɤɚɡɪɭɫ

ɉɪɟɦɶɟɪɚ©ɑɍȼɋɌȼɈ ɤԛɥɤɿª ɤɚɡ

©Ɍɟɤɤԛɥɤɿԛɲɿɧª ɤɚɡ

ɘɆɈɊȺª

 №19 19 июня 2014 года

Ɇɭɥɶɬɯɢɤɚɹ©Ɍɨɦɦɟɧ Ⱦɠɟɪɪɢª Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣɮɢɥɶɦ ©ɄȿɇȽɍɊɍȾɀȿɄɉɈɌª ɏɶɸȾɠɟɤɦɚɧɏɨɥɥɢ ȻɟɪɪɢɎɚɦɤɟəɧɫɫɨɧɜɮɚɧɬɚ ɫɬɢɱɟɫɤɨɦɛɨɟɜɢɤɟ©ɅɘȾɂɏª ɋɟɪɢɚɥ©ɂɇɌȿɊɇɕª ɫɟɪɢɢ Ɋɨɛɒɧɚɣɞɟɪɜɤɨɦɟɞɢɢ ©ɋɄȺɆȿɃɄȺɁȺɉȺɋɇɕɏª ©ȻɂɌȼȺɗɄɋɌɊȺɋȿɇ ɋɈȼª ɫɟɡɨɧ ɆɢɯɚɢɥȿɮɪɟɦɨɜɆɚ ɪɚɬȻɚɲɚɪɨɜȺɪɤɚɞɢɣɍɤɭɩɧɢɤ ɜɤɨɦɟɞɢɢ©ɁȺɃɐȿȼɀȽɂ ɂɋɌɈɊɂəɒɈɍɆȿɇȺª ©ɀԜɅȾɕɁɏȺɇȺª ɤɚɡ

©ɄɈɆɂɄDG]Hª ɤɚɡ

ɇɢɜɄɷɦɩɛɷɥɥɄɨɪɬɧɢ ɄɨɤɫȾɷɜɢɞȺɪɤɟɬɬɜɮɢɥɶɦɟ ɭɠɚɫɨɜ©ɄɊɂɄª ©ɇȺɒȺ5866,$ª Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©ɀɚɪɚԕɚɬɚɭԕɵɦɵªª ɤɚɡ

±Ʉԧɪɤɟɦ±ɮɢɥɶɦ ©ɀɚɡɞɵԙɤԛɧɿª ɤɚɡ

ɄȺɇȺɅ ©Ԕɭɵɪɞɚԕª ©Ɇɚɪɚɬɩɟɧɀɚɧɧɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ©ԔԝɞɿɪɟɬɬɿɊɟɣɧɞɠɟɪ ɥɟɪªɦɭɥɶɬɫɟɪɢɚɥɵ ©ɒɤɨɥɚɞɨɤɬɨɪɚɄɨɦɚ ɪɨɜɫɤɨɝɨª ɦɫ©Ȼɚɪɛɨɫɤɢɧɵª ©ɈɪɟɥɢɊɟɲɤɚª ɬɫ©ɉɨɡɞɧɟɟɪɚɫɤɚɹɧɢɟª ɘɛɢɥɟɣɧɵɣɜɟɪɧɢɫɚɠ ɂɥɶɢɊɟɡɧɢɤɚ ©Ԕɵɡɞɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚª ©ȺɣɧɚɫԧɡɞɿɤªɅɭɱɲɟɟ ©ȺɣɧɚRQOLQHª ©ɀɟԙɿɩɤԧɪª ©ɋɜɢɞɚɧɢɟɫɨɡɜɟɡɞɨɣª ©Ⱦɢɫɤɨɬɟɤɚɯª ɯɮ©Ɏɨɪɬɭɧɚȼɟɝɚɫɚª ©.=ɥɚɧɞɢɹª ©ɇɕɋȺɇȺª ԕɨɪɵɬɵɧɞɵɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɫɵ ©Ɇɚɪɚɬɩɟɧɀɚɧɧɚª ©Ԕɵɪɵԕɦɢɥɥɢɨɧɬɟԙɝɟ ɲɨɭɵª ԔȺɁȺԔɋɌȺɇɄԦɄɒȿɌȺɍ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ ©3UHVVURRPªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɥɭ ɱɚɣªɉɟɪɟɞɚɱɚ Ɍɯ©ɅɢɡɡɢɆɚɤɝɭɚɣɟɪª ɫɟɪɢɹ ©Ⱥɥɬɵɧɲɵɤԛɧɧɿԙ ɤɟɲɿɧɞɟªɌɨɤɲɨɭ ©Ԧɡɿɦɿɡɬɭɪɚɥɵªɏɚɛɚɪ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ Ɇɮ©ɐɢɪɤɐɢɪɤ ɐɢɪɤª Ⱥԙɞɚɬɩɚ ©ȿɫɿԙɟɦɟɧɿɚɥԑɚɣɫɵԙª Ɇȿɪɚɥɢɟɜɚɧɵɟɫɤɟɚɥɭ ɤɨɧɰɟɪɬɿ ©ɋɆɂɤɚɤɡɟɪɤɚɥɨ ɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢªɉɟɪɟɞɚɱɚ ©Ɇɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤɬɿɥ± ɦɟɧɿԙɬɿɥɿɦª ©ԤɞɟɦɿɚɣªȻɚɥɚɥɚɪԑɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧɯɚɛɚɪ ©Ԕɨԑɚɦɠԥɧɟɞɿɧª ɏɚɛɚɪ Ɍɫ©ȺɧɧɚȽɟɪɦɚɧª ɫɟɪɢɹ ©ɗɄɋɉɈªɌɟɥɟ ɠɭɪɧɚɥ ©ɋԧɡɝɟɲɟɲɟɧªɏɚɛɚɪ ©Ԕɚɡɚԕɞɚɥɚɫɵɧɵԙ ԕԝɩɢɹɥɚɪɵªɏɚɛɚɪ ©Ɍɚɧɵɦɚɥªɏɚɛɚɪ Ʉɮ©Ɍԝɡɚԕԕɚɬԛɫɤɟɧ ɚɬɚɚɧɚª ɏɮ©ɉɪɟɞɟɥɪɢɫɤɚª Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵɧɵԙɆɟɦɥɟɤɟɬɬɿɤ Ԥɧԝɪɚɧɵ


 №19 19 июня 2014 года

ɉɈɇȿȾȿɅɖɇɂɄ ɂɘɇə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨɣɝɪɟɯª ©ɉɨɥɢɬɢɤɚª ©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª ɏɮ©ɅɟɜɚɹɪɭɤɚȻɨɝɚª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɟɪɟɩɨɥɨɯɜɦɚɥɟɧɶɤɨɦɄɢɬɚɟª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɬɚɪɚª©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɫɨɛɚɱɤɢɢ ɛɨɥɶɲɢɟɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢª ©ɋɟ ɝɨɞɧɹª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª ©Ⱦɟɥɨɬɟɦɧɨɟª©Ⱥɤɚ ɞɟɦɢɤɅɟɝɚɫɨɜȼɡɨɧɟɪɚɞɢɚ ɰɢɨɧɧɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚª ©Ƚɨɜɨɪɢɦɢɩɨɤɚɡɵɜɚ ɟɦª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©ɋɚɦɨɫɭɞª©Ȼɟɝɥɟɰª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɇɚɪɭɲɢ ɬɟɥɶª©Ȼɨɦɛɚª Ɍɫ©ȼɟɪɫɢɹª©ɋɤɟɥɟɬ ɢɡɲɤɚɮɚªɱ ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª ȼɌɈɊɇɂɄ ɂɘɇə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɵɣɦɨɣɝɪɟɯª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª ©ɉɨɡɧɟɪª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ɉɮɢɰɢɚɧɬɤɚª ɏɮ©Ʉɨɧɰɟɪɬɞɥɹ ɞɜɭɯɫɤɪɢɩɨɤª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª

ɋɩɭɬɧɢɤɨɜɨɟ Ɍȼ ©Ⱦɢɤɢɣɦɢɪɗɤɫɩɟɞɢ ɰɢɹɌɢɦɨɮɟɹȻɚɠɟɧɨɜɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ʉɭɩɢɬɟɜɚɲɟɝɨ ɦɭɠɚª ©ɋɟ ɝɨɞɧɹª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢ ɧɨɤª ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©Ɉɲɢɛɤɚɯɢɦɢ ɤɚª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚª ©Ƚɨɜɨɪɢɦɢɩɨɤɚɡɵɜɚ ɟɦª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©Ɉɩɨɡɧɚɧɢɟª©Ʉɥɭɛɧɢɱɤɚª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©Ɂɚɪɩɥɚ ɬɚª©ȼɟɫɟɧɧɟɟɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟª Ɍɫ©ȼɟɪɫɢɹª©ɋɤɟɥɟɬ ɢɡɲɤɚɮɚªɱ ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª ɋɊȿȾȺ ɂɘɇə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɍɫ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɵɣɦɨɣɝɪɟɯª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª ©ȼɪɟɦɹª ©Ɋɨɤɨɜɚɹɥɸɛɨɜɶɋɚɜ ɜɵɆɨɪɨɡɨɜɚªɎɢɥɶɦ ɏɮ©ɉɨɦɟɱɟɧɧɵɣ ɫɦɟɪɬɶɸª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ ɏɮ©ɇɚɡɚɜɬɪɚɲ ɧɟɣɭɥɢɰɟª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɇɌȼ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ©ɂɯɧɪɚɜɵª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɦɚɦɚª ©ɋɟ ɝɨɞɧɹª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɋɨɪɨɤɜɨɫɟɦɶ ɱɚɫɨɜª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯ Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚª ©Ƚɨɜɨɪɢɦɢɩɨɤɚɡɵɜɚ ɟɦª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©ȼɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨª©Ɂɥɨɫɬɶª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª Ɍɫ©ɉɉɋª©Ɂɚɤɚɡª ©Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵª

©ɀɟɧɫɤɢɣɜɡɝɥɹɞª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɛɚɛɭɲɤɚª ©ɋɟ ɑȿɌȼȿɊȽ ɝɨɞɧɹª ɂɘɇə ©Ɉɱɧɚɹɫɬɚɜɤɚª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɇɨɜɨɫɬɢ ɮɨɧɚɪɟɣª©ɄɭɪɨɱɤɚɊɹɛɨ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ɜɚª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª Ɍɫ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧ ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɧɵɣɦɨɣɝɪɟɯª ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹɩɪɨ ©Ɉɧɢɢɦɵª ɜɟɪɤɚª ©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª ©Ƚɨɜɨɪɢɦɢɩɨɤɚɡɵɜɚ ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ɟɦª ©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©ȼɪɟɦɹª ©Ɋɨɤɨɜɚɹɥɸɛɨɜɶɋɚɜɜɵ ©ɑɭɜɫɬɜɚª©ɂɝɪɚª©Ɋɨɫɬɨɜ ɳɢɤª©ɋɸɪɩɪɢɡª ɆɨɪɨɡɨɜɚªɎɢɥɶɦ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ɏɮ©Ɍɟɡɤɢª ©ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª ɇɨɱɧɵɟɧɨɜɨɫɬɢ Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª©ɗɬɨ Ɍɪɢɥɥɟɪ©ȼɨɫɯɨɞ ɬɚɤɚɹɢɝɪɚª ɬɶɦɵª ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª ɋɍȻȻɈɌȺ ɂɘɇə ɇɌȼ ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ɇɨɜɨɫɬɢ ©ɒɤɨɥɚɡɥɨɫɥɨɜɢɹª ɏɮ©Ʌɟɨɩɚɪɞª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɆɭɯ ɏɮ©Ɇɵɢɡɞɠɚɡɚª ɬɚɪɚª©Ɂɚɩɚɫɧɨɣɜɚɪɢɚɧɬª ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢ ©ɋɟ ɦɚɹª ɝɨɞɧɹª ©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©ɋɦɚɤª ©Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɬɚɣɧɵª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨ Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ ɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª ɮɨɧɚɪɟɣª©ɉɪɢɯɨɞɹɳɚɹ ©Ⱦɨɪɨɝɚɤɉɟɪɜɨɣ ɫɟɫɬɪɚª ɦɢɪɨɜɨɣª ©Ⱦɨɫɭɞɚª ©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯª ɏɮ©Ɋɨɦɚɧɫɤɚɦɧɟɦª ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵ ©ɄɥɚɪɚɅɭɱɤɨɉɨɡɞɧɹɹ ɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª ɥɸɛɨɜɶª ©ɋɭɞɩɪɢɫɹɠɧɵɯɈɤɨɧ ɏɮ©Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟɤɚɡɚ ɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɟɪɞɢɤɬª ɤɢª ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ȼɟɪɟ ©ɉɪɨɤɭɪɨɪɫɤɚɹ ɝɢɫɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹª ɩɪɨɜɟɪɤɚª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ƚɨɜɨɪɢɦɢɩɨɤɚɡɵɜɚ ©Ⱦɜɟɡɜɟɡɞɵª ɟɦª ©ȼɪɟɦɹª Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª ©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª ©Ⱦɢɚɝɧɨɡª©ɉɚɦɹɬɶª ©ȼɫɹɠɢɡɧɶɜɩɟɪɱɚɬ ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɢª ɤɚɯɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɫɥɟɞɭɬª Ɍɫ©ɉɉɋª©ɋɚɦɨɨɛɨ Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ɇɭɠɱɢɧɚɫ ɪɨɧɚª©ɗɬɨɬɝɨɪɨɞɛɭɞɟɬɧɚɲª ɝɚɪɚɧɬɢɟɣª Ɍɫ©ȼɟɪɫɢɹª©ɑɢɫɬɵɟ ɏɮ©ɂɫɤɪɟɧɧɟȼɚɲª ɪɭɤɢªɱ ɏɮ©Ɇɟɫɬɚɬɭɬɬɢɯɢɟª ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª ɏɮ©Ɇɨɪɫɤɢɟɪɚɫɫɤɚ ɡɵª ɉəɌɇɂɐȺ Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ʌɭɤɨɜɵɟ ɂɘɇə ɧɨɜɨɫɬɢª ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨ ɇɌȼ ɫɬɢ ©ɋɟ ©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª ɝɨɞɧɹª ©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª ©ɋɦɨɬɪª ©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª ©Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚª ©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª ©ȽɨɬɨɜɢɦɫȺɥɟɤɫɟɟɦ ©Ɏɚɡɟɧɞɚª Ɂɢɦɢɧɵɦª Ɍɫ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ©Ɋɭɫɫɤɚɹɧɚɱɢɧɤɚª ɦɨɣɝɪɟɯª ©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɟɞɢ ©ȼɪɟɦɹɨɛɟɞɚɬɶª ɧɨɤª ©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª ©Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫª ©Ɉɧɢɢɦɵª ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɀɭɪɛɢɧ ©ɀɞɢɦɟɧɹª Ɇɟɥɨɞɢɢɧɚɩɚɦɹɬɶª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª ©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɍɟɥɟɢɝɪɚ©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª Ɇɭɯɬɚɪɚª©ȼɟɥɢɤɚɹɫɢɥɚ ©ȼɪɟɦɹª ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵª ©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɏɮ©ɉɪɨɳɚɧɢɟª Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ ɏɮ©Ɉɛɢɞɚª ɫɬɪɚɫɬɢª ɏɮ©Ʌɟɨɩɚɪɞª ©ɇɚɲɢªɫɨɅɶɜɨɦɇɨ ɜɨɠɟɧɨɜɵɦª ɇɌȼ ©Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ©ɇɌȼɭɬɪɨɦª ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟª Ɍɫ©ȼɟɪɫɢɹª©ɑɢ ɫɬɵɟɪɭɤɢªɱ ©ɋɩɚɫɚɬɟɥɢª

©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢ ɞɟɧɢɟªɫȼɌɚɤɦɟɧɟɜɵɦ ©ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧ ɫɚɰɢɢª ©Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶª Ɇɟɥɨɞɪɚɦɚ©Ȼɟɝɥɟɰɵª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©Ɂɨɦ ɛɢªɱ Ɍɫ©ɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶɫɵ ɳɢɤɚȽɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª ©Ʉɪɚɫɧɚɹɤɚɪɬɨɱɤɚªɱ ©ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª Ɍɫ©ɉɚɭɬɢɧɚª©ɋɬɚɜ ɤɚª ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɖȿ ɂɘɇə ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ ɇɨɜɨɫɬɢ Ʉɨɦɟɞɢɹ©Ʌɭɤɨɜɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢª ɏɮ©Ⱥɬɵɛɚɬɵɲɥɢ ɫɨɥɞɚɬɵª ©Ⱥɪɦɟɣɫɤɢɣɦɚɝɚɡɢɧª ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª ©ɉɨɤɚɜɫɟɞɨɦɚª Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ ɉɢɧɤɨɞª ©Ɏɚɡɟɧɞɚª ɏɮ©ɀɟɦɱɭɠɢɧɚ ɇɢɥɚª ©ɋɟɪɝɟɣɀɢɝɭɧɨɜ ©Ɍɟɩɟɪɶɹɡɧɚɸɱɬɨɬɚɤɨɟ ɥɸɛɨɜɶª ɏɮ©ɉɪɢɧɰɟɫɫɚɧɚ ɛɨɛɚɯª ©ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɚɪɬɢɫɬª ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢ ©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚ ɯɨɞɱɢɜɵɯªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ ȼɨɫɤɪɟɫɧɨɟ©ȼɪɟɦɹª ©ɉɨɜɬɨɪɢª ɏɮ©Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢª Ⱦɮ©Ɋɨɤɧɪɨɥɥɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟɎɨɬɨɝɪɚɮɢɢȻɨɛɚ Ƚɪɭɷɧɚª Ʉɨɦɟɞɢɹ©ɂɧɤɨɝɧɢɬɨɢɡ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚª ɇɌȼ ©Ʉɚɜɤɚɡɰɵɜɜɨɣɧɚɯ ɊɨɫɫɢɢªɎɢɥɶɦ©Ⱦɢɤɚɹ ɞɢɜɢɡɢɹª ©ɋɟ ɝɨɞɧɹª ©ɋɤɚɡɤɢȻɚɠɟɧɨɜɚª ©ɂɯɧɪɚɜɵª ©ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚª ©ȿɞɢɦɞɨɦɚª ©ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢª ©Ɂɧɚɸɬɥɢɪɭɫɫɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɣª ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª ©Ɂɨɥɨɬɚɹɩɵɥɶª ©ɋɜɨɹɢɝɪɚª Ɍɫ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɇɭɯɬɚɪɚª©Ɇɨɥɨɞɨɡɟɥɟɧɨª ©ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢª ©Ɉɱɧɚɹɫɬɚɜɤɚª ©ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫ ɲɟɫɬɜɢɟɈɛɡɨɪɡɚɧɟɞɟɥɸª ©ɋɟɝɨɞɧɹɂɬɨɝɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚªɫɄɉɨɡɞɧɹɤɨ ɜɵɦ ɏɮ©ɏɨɡɹɣɤɚɬɚɣ ɝɢª©ɇɨɜɨɟɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟª ©ɉɪɚɩɨɪª ©ɄɪɢɦɢɧɚɥɶɧɚɹɊɨɫɫɢɹ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɯɪɨɧɢɤɢª©Ɂɨɦ ɛɢªɱ Ɍɫ©ɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶɫɵ ɳɢɤɚȽɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª ©Ʉɪɚɫɧɚɹɤɚɪɬɨɱɤɚªɱ ©ɋɭɞɟɛɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª ɏɮ©Ⱦɟɥɨɱɟɫɬɢª ©Ⱦɢɤɢɣɦɢɪɗɤɫɩɟɞɢ ɰɢɹɌɢɦɨɮɟɹȻɚɠɟɧɨɜɚª


Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ ǘǙǗǍljǕ ǖǎǍNjǑǏǑǕǗǚǛǥ 3-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 2 «ǩ», 60 dzǫ.ǵ - 80000 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 31-22-08; 8-707-855-38-14. 1-dzǷǵǶ. dzǫ., ǼǴ. ǚǩDZǶǩ, 26, 4/5, 33 dzǫ.ǵ. ǛǮǴ.: 33-12-23, 8-775-17176-73, 8-701-362-38-89. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ ljǫǻǷǬǷǹǷǭdzǩ, 3 Ȇǻǩǯ, 83 dzǫ.ǵ) - 87 500 Ǽ.Ǯ. ǛǮǴ.: 77-01-08, 8-702-770-70-25. 2-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǹ-Ƕ NjǷǮǶdzǷǵǩǻǩ) ǛǮǴ. 8-701-775-90-30. 4-dzǷǵǶ. dzǫ. (ǵ-ǷǶ «NJǷǹǷǫǺdzǷDz», 3 Ȇǻǩǯ) ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-56788-26. ǍǩȀǼ ǸǷ dzǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 3-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 9 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ.: 32-8292; 8-777-511-67-20; 8-775-90521-76. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǸǷ ǼǴ. ǓǩǸǿǮǫDZȀǩ, 215, 5/5, ǹǩDzǷǶ ǻǼǹǮǿdzǷǬǷ ǴDZǿǮȈ, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǿǮǶǻǹǩǴȅǶȄDz Ǭǩǰ. ǟǮǶǩ - 56 ǻȄǺ. ǭǷǴǴǩǹǷǫ (ǿǮǶǩ ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǩȈ). ǛǮǴ. 32-64-87. ǍǩȀǼ ǸǷ ǓǹǩǺǶǷȈǹǺdzǷDz ǻǹǩǺǺǮ, 6-Ȉ ǭǩȀǶǩȈ, 12 ǺǷǻǷdz. ǛǮǴ. 76-2540. ǘǷǴǭǷǵǩ (ǰǩǴ, ǺǸǩǴȅǶȈ, dzǼǾǶȈ, ǫǮǹǩǶǭǩ, ǺǩǹǩDz, ǭǼȁ ) ǸǷ ǼǴ. ǔǮǹǵǷǶǻǷǫǩ, 59 «ǩ» DZǴDZ ǷǪǵǮǶȈȇ Ƕǩ 2- DZǴDZ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǛǮǴ. 33-86-18. 2-dzǷǵǶ., dzǫ. ǵ-Ƕ ǧǪDZǴǮDzǶȄDz, 3 Ȇǻǩǯ. ǛǮǴ.: 77-36-84; 8-705-56788-26. 3-dzǷǵǶ. dzǫ. ǫ ǿǮǶǻǹǮ (ǺǻǩǹǷDz ǸǴǩǶDZǹǷǫdzDZ). ǑǴDZ ǗNJǕǎǖǨǧ Ƕǩ ǭǫǮ 1-dzǷǵǶ. dzǫ. ǙǩǺǺǵǷǻǹȇ ǴȇǪȄǮ ǫǩǹDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ.: 32-0866, 8-701-216-62-82. ǚǹǷȀǶǷ 3-dzǷǵǶ.dzǫ. (ǫ ǿǮǶǻǹǮ). ǛǮǴ.: 32-11-91; 8-701-364-32-32. 3-dzǷǵǶ. dzǫ., 65,8 dzǫ.ǵ., 5/5, ǭǷǵ dzDZǹǸDZȀǶȄDz, ǷȀǮǶȅ ǻǮǸǴȄDz, ǫ ǹǩDzǷǶǮ ǚǡ ȯ 2 (ǭǷǵ «njǴǷǪǼǺ»), ǼǬǴǷǫǩȈ, dzǷǺǵǮǻDZȀǮǺdzDZDz ǹǮǵǷǶǻ, ǷdzǶǩ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ, ǺǷǴǶǮȀǶǩȈ ǺǻǷǹǷǶǩ DZǴDZ ǷǪǵǮǶ Ƕǩ 2-dzǷǵǶ. DZ 1-dzǷǵǶ.dzǫ.. ǛǮǴ.: 32-75-09; 8-777-233-14-38. ǍǮDzǺǻǫǼȇȂDZDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǘǴǷȂǩǭȅ 50 dzǫ.ǵ. (ǪǴǩǬǷǼǺǻǹǷǮǶǶȄDz, ǻǮǴǮǽǷǶ, ǸǷǯǩǹǶǩȈ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ). ljǭǹǮǺ: ǼǴ. ljǪǩȈ, 14. ǛǮǴ.: 25-64-22 (ǹǩǪ. ǫǹǮǵȈ), ǺǷǻ. 8-701384-59-77, 8-747-410-62-19. ǘǙǗǍljǕ ljNjǛǗ «ǗǸǮǴȅ ǓǷǹǺǩ» - 1991Ǭ.ǫ., ǶǷǫǼȇ ǴǮǻǶȇȇ DZ ǰDZǵǶȇȇ ǹǮǰDZǶǼ. ǛǮǴ. 77-43-49.

NjDZǻǹDZǶǼ. ǛǮǴ. 8-702-913-48-46.

ǵǩǶDZdzȇǹǶȄDz dzǩǪDZǶǮǻ. ǛǮǴ.: 8-701649-20-16; 40-13-66.

ȀǮǶDZǮ ǭǷǬǷǫǷǹǷǫ. ǛǮǴ.:8-705-74510-49; 32-62-52(ǫǶ-74).

ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄDz ǫǩǬǷǶȀDZdz Ƕǩ ȁǩǺǺDZ, ǻǮǾ. ǸǩǺǸǷǹǻ, ǬǷǺ.ǶǷǵǮǹ. ǛǮǴ. 8-701-343-25-76.

ǛǷȀdzǼ ǸǷǭ ǵǷǹǷǯǮǶǷǮ Ƕǩ ǼǴDZǿǮ. ǛǮǴ. 8-707-804-02-29.

ǕǩǺǺǩǯDZǺǻ Ǻ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǘǹǮǺǻDZǯǶǷǮ ǵǮǺǻǷ. ǛǮǴ.: 25-52-48; 8-701-511-67-34.

ǛǮǴǮǫDZǰǷǹ LG ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ 5000 ǻǬ. ǛǮǴ. 26-63-47. ǚǻǮǹDZǩǴDZǰǩǻǷǹ ǭǴȈ ȁǸǹDZǿǷǫ, ǽǷǻǷǩǸǸǩǹǩǻ «ǐǷǹȅdzǩ», «ǚǷdzǷǴ», ǽDZǴȅǵǷǺdzǷǸ, dzǩǰǩǾǺdzǷǮ ǶǩǹǷǭǶǷǮ ǸǹDZdzǴǩǭǶǷǮ DZǺdzǼǺǺǻǫǷ – 2 ǻǷǵǩ, ǪǩǬǩǯǶDZdz ǶǷǫȄDz ǭǴȈ ǷǻǮȀǮǺǻǫǮǶǶȄǾ ǵǩȁDZǶ, dzǶDZǬǩ «NjǗNj19411945Ǭ» 1945Ǭ ». ǛǮǴ. 76-15-41. ǕǮǪǮǴȅ Ǫ/Ǽ. ǛǮǴ. : 42-56-10; 3374-93. njǩǰǪǩǴǴǷǶ, ǵǮȁdzDZ dzǩǸǹǷǶǷǫȄǮ - 20 ǻǮǶǬǮ ȁǻǼdzǩ, ǷǾǹǩǶǶǼȇ ǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȇ, ǻǮǴǮǯdzǼ ǭǴȈ ǹǼȀǶǷǬǷ ǪǩǬǩǯǩ, dzǮǹǷǬǩǰ, ǭǼǪǴǮǶdzǼ Ǫ/Ǽ, ǸǹDZǺǸǷǺǷǪǴǮǶDZǮ ǭǴȈ ǹǩǰǪǷǹǻDZǹǷǫdzDZ dzǷǴǮǺ, ǶǩǺǻǷǴȅǶǼȇ ǬǩǰǸǴDZǻǼ, ǸǴǩǺǻǵǩǺǺǷǫǼȇ dzǷǹǰDZǶǼ ǭǴȈ ǷǫǷȂǮDz, ǩǫǻǷǪǩǬǩǯǶDZdz, ǸȄǴǮǺǷǺ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ, ǩǴǷȆ 3-ǴǮǻǶDZDz, ȁDZǶȄ ǭǴȈ ǴǮǬ.ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ Ǫ/Ǽ, ǶǷǫǼȇ ǬǴǩǭDZǴȅǶǼȇ ǭǷǺdzǼ. ǛǮǴ. 77-43-49. ǑǶǫǩǴDZǭǶǼȇ dzǷǴȈǺdzǼ ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǛǮǴ. 8-777-33037-99. ǙǮǰǮǹǫǼǩǹȄ (V-60 dzǼǪ. ǵ., ǶǷǫȄǮ), ǪDZǻǼǵǶȄǮ dzǷǻǴȄ (12,15 ǻ, Ǫ/Ǽ); ǩǫǻǷdzǹǩǶȄ Ǔǚ-3571, Ǔǚ-3572; ǻǮǾǶDZdzǩ Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ: Ǔǹljǐ-256, Ǖljǐ-5551, ǪǼǴȅǭǷǰǮǹ Ǎǐ-42, ǍǛ-75, ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹȄ ǦǗ-3323, 4121, 4125, 4321 ( Ǹǹ-ǫǷ ǓDZǮǫ), ȆǴǮdzǻǹDZȀǮǺdzDZǮ ȁdzǩǽȄ ǫ ǺǪǷǹǮ Ƕǩ ljNJǐ. ǛǮǴ. 41-04-28, 8-705-745-45-34, 8-705745-45-32. njǹǼȁǼ ǺǸǷǹǻDZǫǶǼȇ ǶǩǸǷǴȅǶǼȇ 80000 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30; 8-701434-43-16. ǚǻǷǴ ǸDZǺȅǵǮǶǶȄDz ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ – 3000 ǻǬ, ȁDZǽǷǶȅǮǹ ǸǷǴDZǹǷǫǩǶǶȄDz Ƕǩ ǰǩǸȀǩǺǻDZ – 1500 ǻǬ. ǛǮǴ. 40-12-30. ǛǗǗ «ǓljǕ-ǎNjǙǗ-ǐljǘǠljǚǛǥ» NJǷǴȅȁǷDz ǩǺǺǷǹǻDZǵǮǶǻ ǰǩǸȀǩǺǻǮDz Ƕǩ ǩ/ǵ ǓljǕljǐ DZ ǩǫǻǷǪǼǺȄ ǖǎǝljǐ. ǙǩǭDZǩǻǷǹȄ, ǫǩǴȄ dzǩǹǭǩǶǶȄǮ, ǵǮǻDZǰȄ DZ ǭǹ. ǙǩǪǷǻǩǮǵ Ǻ 9:00 ǭǷ 18:00. ǘǹDZǶDZǵǩǮǵ ǰǩdzǩǰȄ. ǏǭǮǵ NjǩǺ ǫǺǮǬǭǩ ǫ ǶǩȁǮǵ ǵǩǬǩǰDZǶǮ! ǙǓ, Ǭ. ǓǷdzȁǮǻǩǼ, ǼǴ. ǜǩǴDZǾǩǶǷǫǩ, 185/4. E-mail: kamevrozapchast@mail.ru ǻǮǴ/ ǽǩdzǺ: 8(7162)77-50-53 ǵǷǪ.:+7777-041-57-05; +7-775-624-04-64. Ǔǜǘǔǧ

ǛǹǩdzǻǷǹ Ǜ–40 Ǻ ǻǮǴǮǯdzǷDz Ƕǩ ǾǷǭǼ – 4000 Ǽ.Ǯ., ǷdzǷǶȀǩǻǮǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 40-12-30, 8-777-763-46-93.

ǐǩdzǼǸ ȀǮǹǶǷǬǷ ǵǮǻǩǴǴǷǴǷǵǩ. ǛǮǴ. 8-705-533-88-22.

ǘǙǗǍljǕ ǙljǐǖǗǎ ǝǷǹǻǮǸȅȈǶǷ «ǔDZǹDZdzǩ». ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴ.: 77-36-84; 8-705567-88-26.

ǚǍljǕ NjǹǮǵȈǶdzǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǵ-Ƕ NJDZǹǴDZdz, ǻǮǸǴǩȈ). ǛǮǴ.: 33-6012; 8-701-620-52-11; 8-771-25398-77.

ǖǮǭǷǹǷǬǷ! ǚǸǩǴȅǶȄDz ǬǩǹǶDZǻǼǹ - 40000 ǻǬ, ǼǬǴǷǫǷDz ȁdzǩǽ-ǸǹDZǾǷǯǩȈ - 10000 ǻǬ, dzǹǩǺDZǫǩȈ DZǵǸǷǹǻǶǩȈ ǬǷǹdzǩ ȀǮǹǶǷǬǷ ǿǫǮǻǩ - 40000 ǻǬ. NjǺǮ Ǫ/Ǽ, ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, ǩ ǻǩdzǯǮ ǶǷǫȄDz ǷǪǮǭǮǶǶȄDz ǹǩǺdzǴǩǭǶǷDz ǺǻǷǴ - 15000 ǻǬ. ǛǮǴ. 42-22-27. ǗǭǮǯǭǼ (ǫǺǮ ǫDZǭȄ Ƕǩ ǫǺǮ ǺǮǰǷǶȄ), ȁǩǸdzǼ ǵǼǯǺdzǼȇ ǷǶǭǩǻǹǷǫǼȇ, ǵǼǯ. ǺǩǸǷǬDZ (43 ǹ-ǹ), ǭǮǻǺdzDZǮ ǺǩǶdzDZ, ǴȇǺǻǹȄ, dzǩǺǺǮǻǶȄǮ ǵǩǬǶDZǻǷǽǷǶȄ, ǾǷǰȈDzǺǻǫǮǶǶǼȇ ǻǮǴǮǯdzǼ. ǛǮǴ. 25-57-44. njǩǰǷǫǼȇ ǸǴDZǻǼ 2-dzǷǵǽ. Ǫ/Ǽ – 5000 ǻǬ. ǛǮǴ.: 40-12-30; 8-701-43443-16. ǏǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶ, ǵǮǻǩǴǴ, ǻǹǼǪȄ, ǻǹǼǪȄ ǸǴǩǺǻDZdzǷǫȄǮ (d-50, d-60), ǼǬǷǴǷdz, ȁǮǺǻDZǬǹǩǶǶDZdz, ǬDZǭǹǷǿDZǴDZǶǭǹ ǸǷǭȃǮǵǩ ǺǻǹǮǴȄ (dzǹǩǶǩ), ǸǷǫǷǹǷǻǶȄDz dzǹǼǬ ǩǫǻǷdzǹǩǶǩ, ǮǵdzǷǺǻDZ ǸǷǭ ǫǷǭǼ (ǹǩǰǶȄǮ). ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-7765.

ǍǷǵ (ǿǮǶǻǹ), 3 dzǷǵǶǩǻȄ. ǛǹǮǪǼǮǻǺȈ ǶǮǪǷǴȅȁǷDz ǹǮǵǷǶǻ. ǛǮǴ. 25-73-88. ǑǢǜ ǙljNJǗǛǜ ǘǹDZǾǷǭȈȂǮDz ǶȈǶDZ. ǛǮǴ.: 8-707834-12-64, 8-705-115-29-03. ǛǙǎNJǜǎǛǚǨ ǕǮǭǺǮǺǻǹǩ ǫ ǺǻǷǵǩǻǷǴǷǬDZȀǮǺdzDZDz dzǩǪDZǶǮǻ, ǫǷǰǹǩǺǻ ǭǷ 30 ǴǮǻ. ǛǮǴ.: 76-18-73; 33-19-87. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻ Ǻ ǻǮǾǶDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ: 32-62-52 (ǫǶ78); 8-775-127-43-20. ǘǩǹǮǶȅ-ǸǹǷǬǹǩǵǵDZǺǻ (ǫ/Ƿ, ǪǮǰ ǫ/Ǹ, Ǻ ǴDZȀǶȄǵ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴǮǵ). ǛǮǴ. 8-771-219-18 32. NJǮǰ ǷǸȄǻǩ ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-707933-85-37. ǛǷǹǬǷǫȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ. ǛǮǴ. 8-778-991-35-57.

ǘǷǵǮȂǮǶDZǮ ǸǷǭ ǷǽDZǺ DZǴDZ ǸǷǭ

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǭǮǫǼȁdzǩ) Ƕǩ ǸǹDZǮǵ ǻǮǴǮǽǷǶǶȄǾ ǰǫǷǶdzǷǫ. ǛǮǴ. 8-705-517-79-97. ǙǩǰǶǷǹǩǪǷȀDZǮ ǫ Ǭ. ljǺǻǩǶǼ. ǛǮǴ. 8-775-749-09-94. ǚǹǷȀǶǷ ǻǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ.: 8-705-517-79-97; 32-62-52(ǫǶ-17) ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ.ǛǮǴ. 77-37-77.

ǓǹǩǶǷǫȂDZdzDZ, ǽǼdzǺDZǺǻ, ǹǮǰȀDZdzDZ. ǚǮǫǮǹǶǩȈ ǸǹǷǵǰǷǶǩ, «ǕǮǾdzǷǴǷǶǶǩ», 57. ǛǮǴ.: 33-44-22, 8-701-747-72-30.

ǖǩ ǸǷǺǻǷȈǶǶǼȇ ǹǩǪǷǻǼ ǩǫǻǷǺǴǮǺǩǹȅ. ǛǮǴ.: 33-70-22; 8-777-04103-05. Nj ǷǽDZǺ ǻǷǹǬǷǫǷDz dzǷǵǸǩǶDZDZ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz Ƕǩ ǭǷǬǷǫǷǹȄ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-775-884-0835. ǛǗǗ «ǍǩǶǬǮǹ ǓǷdzȁǮ» - ǪǼǾǬǩǴǻǮǹ ǵǶǷǬǷǸǹǷǽDZǴȅǶȄDz. ǍǮǫǼȁdzǩ (ǫǷǰǹǩǺǻ 27-45 ǴǮǻ). ǜǴ. ǓǮǶǮǺǩǹȄ,89, ǻǮǴ./ǽǩdzǺ 26-57-69; 8-777-618-77-67; 8-702-401-7042, E-mail: toobenger@mail.ru ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ, ȆdzǷǶǷǵDZȀǮǺdzDZǵ, ȇǹDZǭDZȀǮǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 32-6252 (ǫǶ-78); 8-775-127-43-20. NjǷǭDZǻǮǴDZ Ƕǩ ǩ/ǵ Ǔǩǵlj Ǔǩǵljǐ ǐ. ǛǮǴ. 8-775-652-29-99. ǓǩǭǹǷǫȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ, ǶǮǫǷǺǻǹǮǪǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78) 8-775-127-43-20. NjǷǭDZǻǮǴȅ. ǚǻǹǷDZǻǮǴȅǶǩȈ dzǷǵǸǩǶDZȈ. ǐǩǹǸǴǩǻǩ ǭǷǺǻǷDzǶǩȈ. ǛǮǴ.: 33-80-12; 8-701-974-69-46; 8-701875-95-69. ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶȄDz ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴȅ, ǸǷǵǷȂǶDZdz ǩǭǵDZǶDZǺǻǹǩǻǷǹǩ. ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-127-4320. ǓǼǾǹǩǪǷȀǩȈ. ǛǮǴ.: 8-701-244-82-05.

25-30-38;

ǘǩǹDZdzǵǩǾǮǹǺdzǷDz - ǵǩǺǻǮǹ-ǼǶDZǫǮǹǺǩǴ DZǴDZ ǵǩǺǻǮǹ ǫ ǭǩǵǺdzDZDz ǰǩǴ. ǛǮǴ. 25-36-77.

ǗǻǭǮǴ. ǛǮǴ. 8-702-913-48-46.

ǓǩǽǮ «Ǟljǖ» - ǪǩǹǵǮǶ, ǸǷǫǩǹ. ǛǮǴ.: 33-44-44; 25-06-48.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ Ƕǩ ǰǫǷǶdzDZ DZ ǭǷǬǷǫǷǹȄ. ǜǭǷǪǶȄDz ǬǹǩǽDZdz. ǛǮǴ. 8-775884-08-35.

Nj ǩǹǮǶǭǼ ǭǷǵ ǫ ǸǷǺ. ljǴǮdzǺǮǮǫdzǩ, 20 dzǵ Ƿǻ ǓǷdzȁǮǻǩǼ. ǎǺǻȅ ǫǺǮ. ǛǮǴ.: 87163251992; 8-705-130-6409.

ǓǫǩǹǻDZǹȄ ǫ ǿǮǶǻǹǮ, WI-FI, ǸǷ ȀǩǺǩǵ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ, ǮǺǻȅ ǫǺǮ. ǘǷǴǶȄDz ǸǩdzǮǻ ǭǷdzǼǵǮǶǻǷǫ.ǓǷǶǽDZǭǮǶǿDZǩǴȅǶǷ. ǛǮǴ.: 32-08-66, 8-701-21662-82, 8-705-428-01-43.

ǓǩǭǹǷǫDZdz - 2 ȀǮǴǷǫǮdzǩ. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǼǸǹǩǫǴǮǶDZȇ ǸǮǹǺǷǶǩǴǷǵ. ǛǮǴ. 8-701-237-0761.

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ-dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ, ǩdzǻDZǫǶȄǮ ǸǮǶǺDZǷǶǮǹȄ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.: 32-62-52 (ǫǶ-78); 8-775-12743-20.

Nj ǩǹǮǶǭǼ ǺǻǹǷDZǻǮǴȅǶȄǮ ǫǩǬǷǶȀDZdzDZ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65.

ǖǩ ǚǛǗ – ǵǷǻǷǹDZǺǻȄ, ǩǫǻǷȆǴǮdzǻǹDZdz, ǵǩǺǻǮǹ dzǼǰǷǫǶȄǾ ǹǩǪǷǻ. ǛǮǴ. 8-701-363-82-56.

ǙǮǬDZǷǶǩǴȅǶǷǵǼ ǽDZǴDZǩǴǼ ǺǷǻǹǼǭǶDZdz ǭǴȈ ǺǷǸǹǷǫǷǯǭǮǶDZȈ ǷǸǻǷǫȄǾ ǺǭǮǴǷdz. ǛǮǴ. 8-777-933-85-37.

ǓǫǩǹǻDZǹǼ Ƕǩ ǭǴDZǻǮǴȅǶȄDz ǺǹǷdz (ǼǴ. njǷǹȅdzǷǬǷ, 21, Ǻ ǵǮǪǮǴȅȇ, 80000 ǻǬ, ǪǮǰ dzǷǵ. ǼǺǴǼǬ). ǛǮǴ.: 2515-64; 25-32-52; 8-702-655-38-18.

ǓǷǵǶǩǻǼ ǫ dzǫǩǹǻDZǹǮ. ǛǮǴ.: 4250-71; 8-701-607-27-07.

ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ ǹǩǰǶȄǾ ǺǽǮǹ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻDZ (ǪǮǰ ǷǸȄǻǩ). ǛǮǴ.:8-705-745-10-49; 32-6252(ǫǶ-74).

ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ (ǰǫǷǶdzDZ). ǛǮǴ.: 8-705-745-10-49; 32-62-52(ǫǶ-74). ǚǩǴǷǶǼ «ljǴDZǻǩ» - ǵǩǺǻǮǹ ǸǷ ǵǩǶDZdzȇǹǼ DZ ǵǼǯǺdzǷDz ǵǩǺǻǮǹ. ǛǮǴ. 29-23-00. ǗǽDZǺ! ǚǷǻǹǼǭǶDZdzDZ Ƕǩ ǰǩdzǴȇ-

NjȄǸǷǴǶȇ ǼǺǴǼǬDZ dzǷǴǮǺǶǷǬǷ ȆdzǺdzǩǫǩǻǷǹǩ (dzǷǫȁ0,65 dzǼǪ.ǵ, ǬǴǼǪDZǶǩ ǭǷ 5 ǵǮǻǹǷǫ). ǛǮǴ. 8-775-390-95-95. Ɇɨɧɬɚɠɫɢɫɬɟɦɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɤɚɫɚɧɬɟɯɧɢɤɢɑɢɫɬɤɚɤɚɧɚ ɥɢɡɚɰɢɢɚɩɩɚɪɚɬɨɦɈɬɨɝɪɟɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɟɥ   (PDLO GLVVDQWHNKVHUYLV# PDLOUX

ǚǹǷȀǶǷ! ǖǼǯǮǶ ǰǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-701-237-07-61. ǖȈǶȈ (ǯǮǶȂDZǶǩ ǺǻǩǹȁǮ 40 ǴǮǻ, ǺǴǩǫȈǶǺdzǷDz ǶǩǿDZǷǶǩǴȅǶǷǺǻDZ). ǛǮǴ. 8-702-340-83-66. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ Ǻ ǸǮǭǩǬǷǬDZȀǮǺdzDZǵ DZ ǵǮǭDZǿDZǶǺdzDZǵ ǷǪǹǩǰǷǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-771-271-72-10. ǕǩǺǻǮǹ ǸǷ ǷǪǺǴǼǯDZǫǩǶDZȇ ǭǷǵǷǽǷǶǷǫ. ǛǮǴ.: 33-29-98; 8-705226-56-55. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-701-360-61-94.

 №19 19 июня 2014 года

8-705-597-50-69; 32-62-52 (ǫǶ53). ǜǪǷǹȂDZǿǩ ǫ ǻǷǹǬǷǫȄDz ǭǷǵ. ǛǮǴ. 33-58-16. ǓǷǵǼ ǭǮDzǺǻǫDZǻǮǴȅǶǷ ǶǼǯǶǩ ǻǹǼǭǷǫǩȈ ǭǮȈǻǮǴȅǶǷǺǻȅ. ǛǮǴ.: 8-775503-37-35; 8-705-597-50-69. ǕǷDzȂDZdzDZ Ƕǩ ǩǫǻǷǵǷDzdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǩǬǮǶǻȄ. ǛǮǴ .8-707883-29-73. ǗǾǹǩǶǶDZdz Ƕǩ ǩǫǻǷǺǻǷȈǶdzǼ. ǛǮǴ. 8-705-659-52-90. ǚǷǫǵǮȂǮǶDZǮ Ǻ ǹǩǪǷǻǷDz. ǛǮǴ. 8-701-363-63-80. «ǓDZǶǷǻǮǩǻǹǼ «CINEMA ALEM» ǻǹǮǪǼȇǻǺȈ: ǷǸǮǹǩǻǷǹ ǸǷ dzDZǶǷǸǷdzǩǰǼ Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ Ƕǩ dzǷǵǸȅȇǻǮǹǮ, dzǷǶǻǹǷǴǮǹ-ǪDZǴǮǻǮǹ, ǭǫǷǹǶDZdz. ǚǸǹǩǫdzDZ ǸǷ ǻǮǴ. :40-13-67, 2579-63. ǕǼǯȀDZǶǩ Ƕǩ ǹǼdzǷǫǷǭȈȂǼȇ ǭǷǴǯǶǷǺǻȅ Ƿǻ 40 ǴǮǻ. ǛǮǴ. 8-707139-39-62. ǗǻǫǮǻǺǻǫǮǶǶȄǮ DZ ǿǮǴǮǼǺǻǹǮǵǴǮǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǫ ǷǽDZǺ. ǛǮǴ. 8-777-953-91-19. ǗǽDZǿDZǩǶǻȄ, dzǼǾǹǩǪǷȀDZǮ. ǛǮǴ. 25-07-00. ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ ǸǷ ǸǮǹǺǷǶǩǴǼ. ǛǮǴ. 8-747-445-16-51. ǝǩǹǵǩǿǮǫǻ. ǛǮǴ. 33-77-63. ǛǷǹǬǷǫȄǮ ǸǹǮǭǺǻǩǫDZǻǮǴDZ. ǛǮǴ. 8-707-883-28-66. NjǷǭDZǻǮǴDZ ǻǩdzǺDZ. ǛǮǴ. 40-16-46. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǸǷ ǪDZǰǶǮǺǼ. ǛǮǴ. 8-778-906-90-50. ǚǹǷȀǶǷ! ǍǷȈǹdzǩ dzǷǪȄǴ. ǚ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǐ/ǸǴǩǻǩ. ǛǮǴ. 8-705298-25-95, 8-777-656-43-13.

ǛǮǴ.

NjǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ. ǛǮǴ. 8-707883-29-39.

ǚǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǸǮǭǩǬǷǬǩ). ǛǮǴ. 8-777-180-79-96.

ǘǹǷǭǩǫǿȄ ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǷǻǭǮǴ ( ǪǮǰ ǫ/Ǹ ). ǛǮǴ. 8-701-520-4743, 31-59-01.

ǙǩǪǷȀDZǮ (ǺǩǶdzǶDZǯdzǩ). 8-701-237-80-41.

ǓǩǺǺDZǹȄ, ǸǹǷǭǩǫǿȄ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ) ǫ ǸǹǷǭǼdzǻǷǫȄDz ǵǩǬǩǰDZǶ. ǛǮǴ. 8-701-312-51-99. ǍDZǸǴǷǵDZǹǷǫǩǶǶȄǮ ǺǸǮǿDZǩǴDZǺǻȄ (ǫǷǮǶǶȄǮ ǰǩǸǩǺǩ). ǛǮǴ. 8-707-883-23-59. ǘǹǷǭǩǫǮǿ ǵǷǹǷǯǮǶǷǬǷ. 8-747-859-31-71.

ǛǮǴ.

ǓǩǭǹǷǫDZdz. ǛǮǴ. 32-62-52 (ǫǶ54). NjǷǭDZǻǮǴȅ ǵǩǶDZǸǼǴȈǻǷǹǩ (Ǻ ǷǸȄǻǷǵ ǹǩǪǷǻȄ). ǛǮǴ. 8-702-42165-99. ǘǷǵǷȂǶDZdz ǹǼdzǷǫǷǭDZǻǮǴȈ. ǛǮǴ. 8-705-428-66-24. ǚǹǷȀǶǷ! ǗǾǹǩǶǶDZdzDZ, ǺdzǷǻǶDZdzDZ, ǵǮǾǩǶDZǰǩǻǷǹȄ. NJǮǰ ǫ/Ǹ. NjǩǾǻǷǫȄDz ǵǮǻǷǭ. ǛǮǴ.: 40-11-36; 8-701135-68-06; 8-777-035-83-13. ǐǩǵ. ǗǪǼȀǼ Ǻǩǵǩ. ǛǮǴ. 8-705428-66-24. ǓǼǾǹǩǪǷȀDZǮ, ǷǽDZǿDZǩǶǻȄ. ǛǮǴ. 77-35-14. ǍDZǺǸǮǻȀǮǹ–dzǷǶǺǼǴȅǻǩǶǻ. ǛǮǴ.:

ǘǷǭǹǩǪǷǻdzǩ ǭǴȈ ǭǷǵǷǾǷǰȈǮdz. ǛǮǴ. 8-775-334-65-76. ǘǷǵǷȂǶDZdz (-ǿǩ) Ƕǩ ǭǩȀǼ. NjǷǰǵǷǯǶǷ Ǻ ǸǹǷǯDZǫǩǶDZǮǵ. ǛǮǴ. 8-707-111-27-91. ǜǚǔǜnjǑ Ǜǩǵǩǭǩ. ǕǼǰȄdzǩ. NjDZǭǮǷǺȃǮǵdzǩ. ǕǷǶǻǩǯ. ǛǮǴ.: 40-42-65, 3374-06, 8-702-250-81-12. ǗǸȄǻǶȄDz ǵǩǺǻǮǹ dzǩȀǮǺǻǫǮǶǶǷ ǫȄǸǷǴǶDZǻ ǹǮǵǷǶǻ ǩǫǻǷǵǷǪDZǴȈ: ǰǩǵǮǶǩ DZ ǹǮǵǷǶǻ ǭǫDZǬǩǻǮǴȈ, ǹǮǵǷǶǻ ǾǷǭǷǫǷDz ȀǩǺǻDZ, ǕǓǘǘ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ: ǡDZǶǶȄDz ǿǮǶǻǹ «ǕDZȁǴǮǵ», ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 179. ǛǮǴ. 8-705-102-46-95. ǑǰǬǷǻǷǫǴǮǶDZǮ DZ ǵǷǶǻǩǯ ǵǮǻǩǴǴǷdzǷǶǺǻǹǼdzǿDZDz, ǵǷǶǻǩǯ ǯǮǴǮǰǷǪǮǻǷǶǩ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777-039-77-65. ǚǫǩǹǷȀǶȄǮ ǹǩǪǷǻȄ, Ǻǫǩǹdzǩ dzǹǩǶǷǫ, ǸǹDZǿǮǸǷǫ, ǩǫǻǷǵǩȁDZǶ. ǛǮǴ.: 41-11-68, 41-11-32, 8-777039-77-65. Ǔǩǵljǐ-ǺǩǵǷǺǫǩǴ Ǻ ǸǹDZǿǮǸǷǵ, Ǔǩǵljǐ-ǸǷǴǼǸǹDZǿǮǸ (12ǵ, 9ǵ), ǻǹǩdzǻǷǹ Ǜ-40 (ǚljǓ). ǛǮǴ.: 41-1168, 41-11-32, 8-777-039-77-65.

Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɤɢɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɨɜɟɬɜɟɬɟɪɚɧɨɜɜɨɣɧɵɢɬɪɭɞɚ ɢɨɛɥɚɫɬɧɚɹɝɚɡɟɬɚ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɬɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵ ɪɨɞɢɜɲɢɯɫɹɜɢɸɧɟ ɋɥɟɬɢɟɦ±ɉɟɥɚɝɟɸɋɬɟɩɚɧɨɜɧɭȽɜɨɡɞɢɤɨɜɭ ɋɥɟɬɢɟɦ±ȼɚɥɟɧɬɢɧɭȿɦɟɥɶɹɧɨɜɧɭɆɚɡɭɪɨɜɭ ɋɥɟɬɢɟɦɄɟɧɠɢɛɟɤɚȺɤɭɦɛɚɟɜɚ ɋɥɟɬɢɟɦɇɚɛɢȺɯɦɟɬɠɚɧɨɜɚ ɋɥɟɬɢɟɦȼɚɥɟɧɬɢɧɭɏɚɪɢɬɨɧɨɜɧɭȽɟɪɦɚɧ ɀɟɥɚɟɦɞɨɛɪɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɞɨɥɝɢɟɝɨɞɵ ɫɱɚɫɬɶɹɢɦɢɪɚɜɚɲɟɦɭɞɨɦɭ
Ⱥɮɢɲɚ

№19 19 июня 2014 года

Тел. 29-37-30.

ɌɊɐ©ɊɂɈªɭɥɈɫɢɩɟɧɤɨɷɬɚɠ

ǜǽǵǰǸǭȅǭDzǹ Ǻǭ ǾDzǭǺǾ!

Ɍɟɥ 

Тел. 29-37-30.

ǛȆȀǿǵ ǯǾȋ ǼǽDzǸDzǾǿȉ ǻǮȇDzǹǺǻǰǻ ǷǵǺǻ!!!

ǽȜȗȒȓȚ Ȑ ȘȖțȜ

Ⱦɜɭɯɡɚɥɶɧɵɣ ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ ©ɋ,1ȿɆȺȺ/ȿɆª ɫ'ɮɨɪɦɚɬɨɦ

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ... ИСКУССТВ!

ɢɸɧɹ ©ɉɨɞɚɪɨɤɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ȼɝɥɚɜɧɨɣɪɨɥɢɆɢɯɚɢɥȽɚɥɭɫɬɹɧ ©Ʉɭɯɧɹɜɉɚɪɢɠɟª ɤɨɦɟɞɢɹ ©Ɇɚɥɟɮɢɫɟɧɬɚª ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɝɥɚɜɧɨɣɪɨɥɢȺɧɞɠɟɥɢɧɚȾɠɨɥɢ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ

©Ƚɪɚɧɶɛɭɞɭɳɟɝɨ ɠɢɜɢɭɦɪɢɢɫɧɨɜɚɠɢɜɢª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ Ɉɬɪɟɠɢɫɫɟɪɚɮɢɥɶɦɨɜ©Ɇɢɫɬɟɪɢɦɢɫ ɫɢɫɋɦɢɬª©ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹȻɨɪɧɚª Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ©ɋɦɟɲɚɧɧɵɟª ɤɨɦɟɞɢɹ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ ɫɢɸɧɹ ©Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɵ

ɗɩɨɯɚɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɛɥɨɤɛɚɫɬɟɪ ɜ'ɮɨɪɦɚɬɟ Ʉɢɧɨɩɪɟɦɶɟɪɚ Ȼɸɞɠɟɬɮɢɥɶɦɚɦɥɧ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹɧɚɱɚɥɚɤɢɧɨɫɟɚɧ ɫɨɜɰɟɧɵɧɚɛɢɥɟɬɵɢɫɤɢɞɤɢ ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚɭɬɨɱɧɹɣɬɟɢɧɮɨɪɦɚ ɰɢɸɩɨɬɟɥɟɮɨɧɚɦ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɮɢɥɶɦɨɜɢ ɰɟɧɵɧɚɤɢɧɨɛɢɥɟɬɵɧɚɫɚɣɬɟ KWWSNLQRN]

©&,1(0$$/(0ª±ɦɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɞɪɭɡɟɣɢɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯɩɚɪ Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ©Ʉԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧ Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɀɚɛɢɧɟɰ Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª Ʌɸɞɦɢɥɚɒɚɬɚɥɨɜɚ ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬʋȽ ȼɵɞɚɧɨɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɤɭɥɶɬɭɪɵɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɊɄ ɂɜɚɧɈɞɧɨɪɨɝ ɇɚɬɚɥɶɹȺɧɮɢɦɨɜɚ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɂɉɈȾɀɚɝɩɚɪɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚɋɦɨɥɹɤɨɜɚ ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪɈɥɟɫɹɀɚɝɩɚɪɨɜɚ ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɝɄɨɤɲɟɬɚɭ ɈɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣɫɟɤɪɟɬɚɪɶɘɪɢɣȻɪɚɝɢɧ ɭɥɝɨɆɚɪɬɚɞȺ ȾɢɡɚɣɧɟɪɵɜɟɪɫɬɚɥɶɳɢɤɢȾɦɢɬɪɢɣɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜ Ɍɟɥɟɮɨɧ ɢɌɚɬɶɹɧɚɊɨɞɢɨɧɨɜɚ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɨɱɬɚNWRGD\#PDLOUX

Ⱥɤɦɨɥɢɧɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɪɭɫɫɤɢɣɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣɬɟɚɬɪ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬȼɚɫɢɸɧɹɜɱ ɇɚɡɚɤɪɵɬɢɟɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɫɟɡɨɧɚ ɉɊȿɆɖȿɊȺ ©Ⱥɛɵɥɚɣɏɚɧª ɝɟɪɨɢɤɨɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɨɷɦɚ

ȺɄɟɤɢɥɶɛɚɟɜ Ɍɟɥɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵɢɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣɧɟɫɟɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɡɧɚɤɨɦɢɬɫɹɫɩɢɫɶɦɚɦɢɱɢɬɚɬɟɥɟɣɧɟɜɫɬɭɩɚɹɜɩɟɪɟɩɢɫɤɭ Ɋɟɞɚɤɰɢɹɭɜɚɠɚɟɬɧɨɧɟɜɫɟɝɞɚɪɚɡɞɟɥɹɟɬɦɧɟɧɢɟɚɜɬɨɪɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɋɬɚɬɶɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟɡɧɚɱɤɨɦ35ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨɜɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ ɌɈɈ©ȽɚɡɟɬɧɵɣɞɜɨɪªɝɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɥȽɆɭɫɪɟɩɨɜɚȼ ɁɚɤɚɡʋɌɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɨɞɢɧɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ ɉɟɪɟɩɟɱɚɬɤɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɝɚɡɟɬɵ©ɄԧɤɲɟɬɚɭɛԛɝɿɧɄɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª ɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɪɟɞɚɤɰɢɢɡɚɩɪɟɳɟɧɚ


Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю*** Бизнес-ревю

РАССАДА

ĘîìĝèææéìěåĨĬěåĪ №19 öéçèìæīèĩëå 19 июня (æöåçĬ÷å, 2014 Ĝ÷éĨèê, года öĭíéæëå éħ îìççìĩå). ýìĩíĬĜïèîěĭê ĩìěïåĥ.

ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ. Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, различные сорта садовых цветов. Обращаться: маг. «Самал», центральный рынок. Тел. 8-775-244-99-15.

ĚèĨ.: 33-74-06, 8-702-250-81-12.

Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет*** Фотомаркет

ǘǹǷǭǩǵ ǿǫǮǻǶǷDz ǻǮǴǮǫDZǰǷǹ LG, Ǫ/Ǽ, ǫ ǹǩǪǷȀǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ, ǵǷǭǮǴȅ CF-20D30, ǭDZǩǬǷǶǩǴȅ 51 Ǻǵ, ǸǼǴȅǻ ǫ ǶǩǴDZȀDZDZ. ǛǮǴ.: 8-702-543-40-93, 8-705-58 4-98-91.

ǕǩǬǩǰDZǶ «ǓǴǩǺǺ». Njǩȁ dzǩǶǿǻǷǫǩǹDZȂ! ǼǴ. ljǼǮǴȅǪǮdzǷǫǩ, 164. ǛǮǴ. 8 (716-2) 25-24-71. www.klass-no.kz

ljǫǻǷǺDZǬǶǩǴDZǰǩǿDZȈ Ǻ ǩǫǻǷǰǩǫǷǭǷǵ TW 9010. ǙǩǪǷǻǩǮǻ ǷǻǴDZȀǶǷ, ǸǹǷDZǰǫǷǭǺǻǫǷ ǛǩDzǫǩǶȈ. ǛǮǴ. 870-130-442-40. ǘǹǷǭǩǵ dzǷǵǸǹǮǺǺǷǹ-DZǶǬǩǴȈǻǷǹ. ǛǮǴ.: 8-771-163-94-25, 8 (7162) 32-93-72.

ǘǹǷǭǩǵ ǹǩǹDZǻǮǻǶǷǮ ǸDZǩǶDZǶǷ. ǝǩǪǹDZdzǩ DZǵ. ǕǷǴǷǻǷǫǩ, 1960 ǬǷǭǩ, ǫ ǾǷǹǷȁǮǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ. ǟǫǮǻ ȀǮǹǶȄDz. ǟǮǶǩ ǭǷǬǷǫǷǹǶǩȈ. ǚǩǵǷǫȄǫǷǰ. ǛǮǴ. 8-701-366-85-08.

ǘǹǷǭǩǵ ǪǷdzǺȉǹǺdzDZDz dzǷǯǩǶȄDz ȁǴǮǵ ǹǩǰǵǮǹ L, dzǩǸǼ, ǪǷdzǺȉǹǺdzDZǮ dzǷǯǩǶȄǮ ǸǮǹȀǩǻdzDZ, ǹǩǰǵǮǹ 8, ǪǷdzǺȉǹǺdzǩȈ ǽǷǹǵǩ 3xs, ǪDZǶǻȄ. ǘǹDZǵǮǹǶǷ Ƕǩ 9-13 ǴǮǻ. ǕǷǯǶǷ DZ ǸǷ ǷǻǭǮǴȅǶǷǺǻDZ, ǸDZȁDZǻǮ, ǰǫǷǶDZǻǮ, ǭǷǬǷǫǷǹDZǵǺȈ. NjǺȉ ǫ ǷǻǴDZȀǶǷǵ ǺǷǺǻǷȈǶDZDZ ǛǮǴ. 8-771-665-84-30.

1-dzǷǵǶǩǻǶǩȈ dzǫǩǹǻDZǹǩ, ǿǮǶǻǹ, ǹǩDzǷǶ ǿǮǶǻǹǩǴȅǶǷǬǷ ǹȄǶdzǩ. ǓǫǩǹǻDZǹǩ ȆǴDZǻǶǩȈ, DZǭǮǩǴȅǶǷ ȀDZǺǻǩȈ, ǼȇǻǶǩȈ, ǹǮǵǷǶǻ, dzǩǪǮǴȅǶǷǮ ǛNj, «ljǹDZǺǻǷǶ», ǵDZdzǹǷǫǷǴǶǷǫǩȈ ǸǮȀȅ, DVD. ǚǭǩǮǻǺȈ ǸǷ ȀǩǺǩǵ, Ƕǩ ǶǷȀȅ, ǸǷǺǼǻǷȀǶǷ, ǸǷǶǮǭǮǴȅǶǷ. ǓǫDZǻǩǶǿDZȈ. ǏǭǮǵ ǫǩǺ! 8-701-534-19-46.

ǘDZǻǷǵǶDZdz «Aksunamun» ǸǹǮǭǴǩǬǩǮǻ Ƕǩ ǸǹǷǭǩǯǼ ȁǷǻǴǩǶǭǺdzDZǾ ǫDZǺǴǷǼǾDZǾ dzǷǻȈǻ. ǛǮǴ. 8-707-363-38-70.

ǘǹǷǭǩǵ ǬDZǹDZ: 32 dzǬ - 1 ȁǻ- 3000 ǻǬ, 24 dzǬ - 1 ȁǻ - 3500 ǻǬ, 16 dzǬ -1 njǷǫǷǹȈȂDZDz ǾǷǵȈdz – ǑǶǻǮǹǶǮǻ- ȁǻ - 4000 ǻǬ. ǸǹDZdzǷǴ. ǑǬǹǼȁdzǩ-ǸǷǫǻǷǹȇȁdzǩ. ǛǮǴ.: 8 (716-2) 25-04-14, 8-707ǛǮǴ.: 8-702-123-91-31. 803-58-71.

ǚǸǼǻǶDZdzǷǫȄDz ǹǮǺDZǫǮǹ Openbox ǘǹǷǭǩǮǻǺȈ ǻǮǴǮǽǷǶ CUBOT X-770CIPVR. ǞǷǹǷȁǮǮ ǺǷǺǻǷȈǶDZǮ, ǶǮ ǹǮǵǷǶGT72 (ǗǪǵǮǶ ǶǮ ǸǹǮǭǴǩǬǩǻȅ). ǙǩǰǵǮǹ ȆdzǹǩǶǩ:4.0 ǭȇDzǵǩ, 2 ǺDZǵ- ǻDZǹǷǫǩǴǺȈ. ǘǼǴȅǻ Ǎǜ. ǛǮǴ.: +7-705-705-77-87. dzǩǹǻȄ, Oǚ:Android 4.2.2. ǛǮǴ.: 8-771-516-10-85, 8-771-516-10-84.

NjǮǺȄ ǪȄǻǷǫȄǮ ǭǷ 10 dzǬ, Ǹǹ-ǫǩ Ǘǻǭǩǵ ǫ ǾǷǹǷȁDZǮ ǹǼdzDZ ȂǮǶdzǷǫ ǓǷdzȀǮǻǩǫǩ. ǟǮǶǩ ǭǷǬǷǫǷǹǶǩȈ. ǭǫǷǹǷǫǷDz ǺǷǪǩdzDZ. NjǷǰǹǩǺǻ 1,5 ǵǮǦǓǗ-ȀǩǺȄ ǶǩǺǻǷǴȅǶȄǮ. NJǮǰ ǓǷǴ-ǫǷ - 2 ȁǻ. ǪǩǻǩǹǮǮdz, ǹǩǪǷǻǩȇǻ Ƿǻ ǫǷǭȄ! ǖǷǛǮǴ.: 8-701-525-78-89, 8-705-42 ǺȈǿǩ. ǗǪǹǩȂǩǻȅǺȈ ǸǷ ǻǮǴǮǽǷǶǼ 8-775-244-99-15. ǫȄǮ! ǛǮǴ. 8-702-123-91-31. 4-78-14.

ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».


№19 19 июня 2014 года

ɉɈȾɉɂɋɄȺ Внимание! На нашу газету можно подписаться во всех отделениях связи. Наш индекс -

66905.

Вызов рекламного агента по тел. 76-21-94 БЕСПЛАТНО!!!

МЫ РАБОТАЕМ НА 8 МАРТА!!!

АДРЕС РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КОКШЕТАУ СЕГОДНЯ»: УЛ. 8 МАРТА, 60 «А».

ɄɂɇɈɄɈɇɄɍɊɋ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭ ɫɟɝɨɞɧɹª ɍ ɜɚɫ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠ ɧɨɫɬɶɜɵɢɝɪɚɬɶɛɢɥɟɬɧɚɞɜɨɢɯɧɚɫɟɚɧɫɜɤɢɧɨɬɟɚɬɪ©ɋɢɧɟɦɚȺɥɟɦª Ⱦɥɹɷɬɨɝɨɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɡɜɨɧɢɬɶɜɝɚɡɟɬɭɢɧɚɡɜɚɬɶɮɢɥɶɦɤɚɞɪɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɬɚɤɠɟɜɚɲɢɮɚɦɢɥɢɸɢɢɦɹȼɚɲɢɡɜɨɧɤɢɛɭ ɞɭɬɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɫɞɨɱɚɫɨɜɫɩɟɪɟɪɵɜɨɦɧɚɨɛɟɞɫɞɨɱɚɫɨɜɜ ɱɟɬɜɟɪɝɢɩɹɬɧɢɰɭɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵ ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɡɚɛɢɥɟɬɚɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɦɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦɤɭɩɨɧɨɦɈɛɪɚɬɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɱɬɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱ ɧɨɫɬɢɢɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣɤɭɩɨɧɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɨɞɧɨɢɦɹɂɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɱɬɨ ɷɬɨɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶȼȺɒȿɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɢɚɧɟɛɚɛɭɲɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂɝɪɚɣɬɟɢɜɵɢɝɪɵɜɚɣɬɟɫɝɚɡɟɬɨɣ©Ʉɨɤɲɟɬɚɭɫɟɝɨɞɧɹª əBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɭɝɚɞɚɥɱɬɨɷɬɨɤɚɞɪɢɡɤɢɧɨɮɢɥɶɦɚ ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ǜǫǩǯǩǮǵȄǮ ȀDZǻǩǻǮǴDZ! ǗǪǹǩȂǩȈǺȅ ǸǷ ǹǮdzǴǩǵǮ, ǷǸǼǪǴDZdzǷǫǩǶǶǷDz ǫ ǶǩȁǮǵ DZǰǭǩǶDZDZ, ǸǷǯǩǴǼDzǺǻǩ, ǼǸǷǵDZǶǩDzǻǮ, ȀǻǷ ǫȄ ǼǫDZǭǮǴDZ ǹǮdzǴǩǵǼ ǫ ǬǩǰǮǻǮ «ǓǷdzȁǮǻǩǼ ǺǮǬǷǭǶȈ».

Кокшетау Сегодня №19 / 19.06.2014  
Кокшетау Сегодня №19 / 19.06.2014  
Advertisement