__MAIN_TEXT__

Page 1

Časopis Ekonomické fakulty JU

Vydání 03 / Říjen 2013

Zkušenosti přímo z pole

Jaké bylo první stínování manažerů na EF?

Bojovník Rozhovor s Martinem Hausenblasem

Ta nejlepší diplomka O Diplomkách na stojáka s Martinem Smetanou

Drsný svět Island očima Petra Štumpfa

Kdo vyhrál? Výsledky letních fotosoutěží včetně vítězných fotek!


EFektiv

časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity ISSN: Vydavatel:

Adresa: Web: Odpovědný redaktor: E-mail: Autoři článků:

Grafik:

1805-8507 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Studentská 787/13 370 05 České Budějovice www.ef.jcu.cz Ing. Radim Dušek dusek@ef.jcu.cz Ing. Radim Dušek Ing. Petr Štumpf Ing. Martin Maršík, Ph.D. Kamil Žemlička Ondřej Machart Vychází čtvrtletně

EFektiv / Strana č. 1


O Islandu s Petrem Štumpfem na str. 43

3

Stínování manažerů Jaké bylo první stínování manažerů na EF? Téma čísla

25

Úspěch vs. neúspěch Aneb i mistr tesař Adalbert Lanna se utnul

5

Stínování? Trefa do černého! Zkušenosti Markéty Lašťovičkové se stínováním Vojtěcha Kačírka

27

Diplomka na stojáka Rozhovor s vítězem Martinem Smetanou

7

Radim Dušek Referent kariérního centra EF JU a redaktor časopisu EFektiv

31

Kdo vyhrál tričko? Výsledky letních fotosoutěží Nepřehlédněte

9

Našel jsem se až na poušti Rozhovor s Martinem Hausenblasem Téma čísla

43

Do školy i v létě Letní školy pořádané Ekonomickou fakultou

17

Marathon 2013 Štafeta EF se utkala s nejlepšími běžci světa. Jak dopadla?

45

Litva podruhé Tentokrát za chuťovými a jazykovými zážitky

21

Byznys s odpadem Netradiční obchodní záměr Jany Šmitmajerové

49

Island drsný, Island krásný Reportáž Petra Štumpfa z divotvorné země

23

Pomoc Putimi EF pomohla rodinám postiženým povodněmi

61

Podzim na EF Na co se můžete těšit tento podzim? EFektiv / Strana č. 2


Stínování manažerů poprvé na EF Jaký je vlastně takový běžný pracovní den manažera? Stačí se přihlásit do programu Stínování manažerů, který byl na EF spuštěn na jaře letošního roku, a zjistíte, jak to chodí v praxi.

Kariérní centrum EF zrealizovalo v letním semestru první ročník projektu Stínování manažerů, během něhož prožili vybraní studenti EF typický pracovní týden manažerů

být manažerem nabídnuto i stálé pracovní místo. Partnerem projektu se stalo sdružení mladých podnikatelů JCI, jehož aktivní členové projevili zájem o to, aby je „stínovali“ právě

či přímo vlastníků firem a poznali tak jejich práci doslova z první ruky. Své schopnosti si otestovali při obchodních schůzkách, řízení agendy, pracovních poradách nebo vytváření marketingových plánů. V případě, že si student vede při stínování dobře, může mu

studenti naší fakulty. Podnikatelé, manažeři a vedoucí pracovníci, kteří se do projektu přihlásili, si na základě obdržených životopisů studentů EF měli možnost vybrat ty jedince, kteří se následně podíleli na každodenních činnostech konkrétního manažera.

EFektiv / Strana č. 3

Foto: Hangrr.com

V něk přines stínov překla Rozhl letníh základ že v p budem Na po

Chcet někte mana na du


kterém z dalších čísel seme ohlasy studentů na vání Martina Jírovce, majitele adatelské a tlumočnické firmy ledy, které započalo na konci ho semestru. Již teď je ale na dě ohlasů obou stran jasné, projektu Stínování manažerů me i nadále pokračovat. odzim tedy opět začínáme!

te se také stát „stínem“ erého z úspěšných ažerů? Stačí se zaregistrovat usek@ef.jcu.cz.

Na úvod měli studenti EF možnost stát se „stínem“ Vojtěcha Kačírka, spolumajitele společnosti Agentes IT, která se zabývá vývojem softwarových aplikací pro bankovnictví a telekomunikace, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Týdenní stínování čtyř studentů, které si tento manažer vybral, začalo velmi zostra – hned na úvod vzal Vojtěch Kačírek „své“ studenty na obchodní jednání do Mnichova, kde je zapojil do komunikace a vyzkoušel si rovněž jejich kreativitu při řešení případové studie na téma „Nový software“. V rámci dalších aktivit se studenti aktivně zúčastnili například přijímacích pohovorů, jednání se zahraničními klienty nebo projektových porad. „Schopnosti a kreativitu studentů EF, kteří mne stínovali, hodnotím velice kladně. Výsledek rozhodně předčil mé očekávání. Zajímavé dotazy a náměty ze strany studentů mne přiměly k revizi a zlepšení mnoha drobných, ale důležitých firemních procesů. Byl jsem příjemně překvapen angažovaností studentů, jejich schopností stát si za svým názorem a umět si ho obhájit. Perfektní byla rovněž jejich sociální integrace do systému firmy,“ oceňuje Vojtěch Kačírek dovednosti studentů EF. A jak hodnotí absolvované „stínování“ Vojtěcha Kačírka studenti?

„Po týdnu ve firmě Agentes IT mám již reálnou představu o práci manažera a její náplni, o způsobu komunikace se zaměstnanci a o vytváření žádoucí atmosféry. Jsem panu Kačírkovi velmi vděčná, že jsem mohla být alespoň krátkodobě součástí takto perfektně fungujícího pracovního týmu, kde jsem se díky přístupu všech zaměstnanců cítila být jeho plnohodnotnou součástí,“ říká čerstvá absolventka oboru ŘEP Andrea Fišerová. „Oceňuji přístup pana Kačírka k nám, studentům, jako k rovnocenným partnerům. Nečiní mu problém zapojit nás do každodenních činností ve firmě a zodpovědět jakékoliv dotazy. Já jsem navíc na základě účasti v tomto projektu získala ve firmě Agentes IT zajímavou brigádu na úseku marketingu a obchodu,“ shrnuje Kateřina Jiříková, studentka prvního ročníku navazujícího studia oboru ŘEP. „Zjistil jsem, že i v dnešní velké konkurenci lze být s malou firmou při jejím správném řízení na trhu velice úspěšný. Díky panu Kačírkovi jsem pochopil, jak má takové správné vedení firmy vypadat. Musím se přiznat, že bych si své stínování nejraději o pár týdnů protáhl, byla to skvělá zkušenost,“ přiznává Tomáš Toufar, student posledního ročníku oboru OP.

EFektiv / Strana č. 4


Stínování? Trefa do černého! Přemýšlíte o tom, že se také přihlásíte do projektu Stínování manažerů? Přečtěte si, jak hodnotí svůj týden s manažerem Vojtěchem Kačírkem studentka oboru SPEU, Markéta Lašťovičková. Když jsem se na jaře přihlásila do projektu Kariérního centra EF s názvem “Stínování manažerů”, nevěděla jsem zprvu, co konkrétního od něho mám očekávat. Jako studentka 5. ročníku EF jsem se sice těšila na získání zkušeností s chodem společnosti „zblízka“, ale přesto jsem měla určité pochybnosti o tom, jak to celé bude probíhat. Na úvod mě velmi potěšila EFektiv / Strana č. 5

odpověď Vojtěcha Kačírka, který reagoval na mou žádost o jeho stínování. Přiblížil mi, co vše mě čeká - ve výčtu aktivit mě zaujala zejména pracovní cesta do Mnichova, kterou jsem měla možnost absolvovat. Upřesnila jsem si s ním pro mě nejlépe vyhovující termín stínování a i přesto, že jsem se na tuto zkušenost těšila, občas mě přepadaly pochybnosti a říkala jsem si “do čeho jsem se to vůbec pustila”.


Při samotném stínování pro mě byla největším zážitkem již zmíněná cesta do Mnichova a zpět. Směřovala do kancelářského komplexu na okraji města, kde se mělo konat jednání s partnerem společnosti. Nejvíce mě zaujal styl jednání, který byl odlišný od toho, které zažíváme v tuzemsku. Panovala přátelská atmosféra, velmi mě zaujala otevřenost ze strany partnerů - neměli problém s tím, aby jejich jednání poslouchalo několik studentů z EF. Veškerá komunikace probíhala v němčině, takže jsem mohla alespoň trochu oprášit znalost německého jazyka. Prostřednictvím tohoto jednoho dne v Mnichově jsem měla možnost v praxi poznat pojem “mezinárodní obchodní jednání”. Vidím to jako velké plus, neboť najednou člověk vidí, že jsou věci, které se v zahraničí dělají jinak, možná i lépe. Je velmi zajímavé pozorovat kontrasty mezi českým a německým jednáním.

úspěšného podnikání. Vše, co na přednášce bylo zmíněno, člověk poslouchá a vnímá, ale často se stává, že si nemůže některé postupy nebo vzorce chování úspěšně přenést do praxe. Z přednášky nikdy nemůžete pochytit styl, jakým daný člověk podniká, jak se chová k zaměstnancům, jak řeší krizové situace. Při stínování ale všechno člověk zažije na vlastní kůži, tudíž si z něho odnáším cenné zkušenosti, ne pouhé teoretické znalosti. A právě o tom je celé stínování manažerů. Mé očekávání se naplnilo, byla jsem vtažena do útrob společnosti a získala jsem spoustu jedinečných zkušeností. Určitě bych se stínování zúčastnila znovu, kdyby byla možnost. Za mě tedy určitě palec nahoru. Tímto děkuji Ing. Radimu Duškovi z Kariérního centra EF JU za zorganizování projektu Stínování manažerů a zejména panu Kačírkovi za to, že byl ochotný věnovat svůj drahocenný čas studentům EF.

Po mnichovské návštěvě jsem strávila tři dny přímo ve firmě Agentes IT. Seznámila jsem se blíže nejen s produkty společnosti, ale i s jejími zaměstnanci a s jednotlivými firemními procesy. Nejvíce času jsem však trávila ve společnosti manažera Vojtěcha Kačírka, což pro mě mělo největší váhu, protože vše vidíte na vlastní oči, vše zažíváte na vlastní kůži. Byla jsem u přijímacího pohovoru, u příprav na jednání s partnery, u porady s programátory, snažila jsem se pomoci při řešení aktuálních problémů ve firmě. Zúčastnila jsem se rovněž přednášky Vojtěcha Kačírka na EF, jejímž tématem byl rozjezd EFektiv / Strana č. 6


Představujeme...

Radim Dušek V tomto čísle vám představujeme Ing. Radima Duška, referenta Kariérního centra EF JU a zároveň šéfredaktora tohoto časopisu. Dlouhodobá snaha EF o co nejvyšší míru podpory studentů při nastartování jejich kariéry vedla v lednu 2012 ke zřízení nového pracoviště, Kariérního centra EF. Jeho základním úkolem je podpora aktivních studentů v získávání a rozšiřování potřebných dovedností, jež budou důležitým předpokladem k perspektivnímu uplatnění v praxi. Výkonným pracovníkem tohoto centra se stal Ing. Radim Dušek, který prostředí naší fakulty zná jako absolvent oboru Obchodní podnikání velmi dobře. „Ještě dnes mám v živé paměti, jak jsem se před devíti lety ptal první den mého vysokoškolského studia starších studentů na cestu do pavilonu F, kde se konala úvodní přednáška z předmětu Ekonomika podniku,“ vzpomíná Radim Dušek. V rámci své pozice se Radim Dušek věnuje kariérnímu poradenství, informování o volných absolventských pozicích a organizování celé řady zajímavých aktivit, z nichž si studenti mohou vybrat právě tu, která nejlépe odpovídá jejich požadavkům na praktické doplnění teoretického vzdělání.

EFektiv / Strana č. 7

„Z aktivit, o které mají studenti největší zájem, mohu zmínit například poradenství při tvorbě životopisu, workshopy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností nebo setkávání a diskuse s potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Očekávání překonal i ohlas studentů fakulty na nový projekt Stínování manažerů, ve kterém budeme i nadále pokračovat. Právě pozitivní zpětná vazba od studentů a spolupracujících firem na činnost tohoto mladého pracoviště potvrzuje moje přesvědčení, že se fakulta vydala tou správnou cestou,“ hodnotí činnost centra Radim Dušek. A jak tráví referent Kariérního centra a šéfredaktor časopisu EFektiv svůj volný čas? „Nejraději jej vyplňuji poslechem hudby z 60. let, cyklistikou, zpěvem a hrou na kytaru (musím zde zmínit, že i když zlí jazykové můj zpěv často hodnotí jako velice falešný, není to samozřejmě pravda :), sbíráním historických fotografií a také konzumací gumových medvídků.“


EFektiv / Strana Ä?. 8


ROZHOVOR S MUŽEM, KTERÝ MÁ CO ŘÍCI.

Našel jsem se na poušti... S Martinem Hausenblasem nejen o podnikání, důvěře, korupci, udržitelnosti a překonávání strachu.

EFektiv / Strana č. 9


e až

EFektiv / Strana č. 10


Kč. Tyto peníze jsme pak s mamkou vložili do podnikání v oblasti ovoce a zeleniny, takže když mi bylo 20 let, třídil jsem brambory a jablka. Současně jsem začal dělat distributora produktů Herbalife. To byla velká škola, protože k dosažení ucházejícího výsledku musel člověk hodně pracovat. Všechno, co jsem od té doby dělal, je v porovnání s tím jako procházka růžovým sadem. Nikdy jsem neměl tak malé výsledky za tolik práce, ale naučil jsem se obchodovat a komunikovat s lidmi, což mi předtím jako introvertovi činilo problémy.

Martine, jaké bylo Vaše dětství? Jako malé dítě jsem byl poměrně dost tlustý, takže si vzpomínám, že mi nešlo šplhání a na táboře jsem neuměl udělat kliky, což byl strašný zážitek. Později jsem byl ten, kdo vždy chránil ty slabé a zároveň jsem byl tak trochu trouba, protože jsem se nechával využívat lidmi, kteří si s sebou táhli nějaké závaží. V 15 letech jsem se probral a začal dělat karate a kung-fu. To změnilo můj život, protože jsem zhubnul, dostal jsem se do formy. V následném období jsem se věnoval budhistické filozofii, vegetariánství.

Kdy jste učinil první podnikatelské krůčky? Zhruba po sedmi letech jsem se z té spirituální oblasti vrátil do té hmotné. Můj první podnikatelský počin se uskutečnil v roce 1990. Státní podnik, kde pracovala moje mamka, rušil zásoby a měli tam i množství železné kulatiny. Vykoupil jsem ji za cenu šrotu a prodal své střední škole do dílen jako hutní materiál, což samozřejmě znamenalo výrazný rozdíl v ceně. Tenkrát jsem na tom vydělal neuvěřitelných 13,5 tisíce Kč, což bylo v dnešní hodnotě asi 100 tisíc

EFektiv / Strana č. 11

Na začátku nového tisíciletí jste byl jedním ze zakladatelů společnosti ADLER, která se zaměřuje na výrobu reklamního textilu. Jak jste dospěl k výběru právě této oblasti podnikání? Pravda je taková, že v Herbalifu jsem zkrachoval. Krátce nato za mnou přišel můj bývalý spolužák ze střední školy spolu se sympatickým klukem, který pracoval v reklamní agentuře. Já jsem se do něj zakoukal a navrhl jsem, že bychom mohli také podnikat v oblasti reklamy. Oni mi zatleskali, jak jsem to krásně vymyslel, ale po letech jsem zjistil, že mě chtěli do podnikání, a tak to zahráli tak, aby to vypadalo jako můj nápad. Začali jsme tedy jako tři společníci. Později jsme paradoxně zjistili, že ten sympaťák kromě krásy nic neměl, že to je blbec, takže se naše cesty rozešly a zůstali jsme s Pavlem Neumannem pouze dva. On je dnes základ mého světa, někdo, komu můžu zcela důvěřovat. Je zajímavé, že je povahově zcela jiný než já. Takže i když je naše komunikace velmi obtížná, dává mi to jiný pohled na svět. Z toho jsem pochopil, že je nejlepší brát si jako společníka do podnikání typově zcela odlišného člověka, protože když jste stejní, můžete být sice úžasní kamarádi, ale v rámci podnikání vám


to nic nedá. Odlišný člověk vám ukáže věci, které sami nevidíte. Já jsem například velmi barvoslepý na zlo, na lumpy a on tomu nasazuje ten potřebný filtr. Bez něj bych byl v tomto směru ztracený.

S jakými bariérami jste se v prvních letech svého podnikání nejčastěji potýkal? Neměli jsme peníze. Na začátku jsme každý složili 10 tisíc počátečního kapitálu. Pak jsme získali první velkou zakázku a já si musel peníze vypůjčit od rodičů, kteří si kvůli mně vzali půjčku 250 tisíc. Za půl roku jsem jim sice všechno vrátil, ale kvůli další zakázce jsem opět potřeboval peníze, tentokrát už 1,5 milionu. Tak jsem šel znovu za mamkou

před třemi lety firmu vytunelovali, což nás téměř stálo krk. Bylo to velmi těžké období, já jsem kvůli tomu zešedivěl, ale po provedených změnách, kdy se vyměnilo 70 % zaměstnanců, můžu říci, že firma je jako prořezaný zdravý strom a je připravená na další mezinárodní expanzi.

Jak Vás tato nepříjemná zkušenost ovlivnila? Došlo v posunu v mém přemýšlení, uvědomil jsem si, že hromadit peníze není třeba. V důsledku to nepřináší nic dobrého, naopak čím více máte předmětů, tím větší o ně máte strach a žijete v obavách. Vydal jsem se spíše minimalistickou cestou. Současně jsem hledal smysl svého života. Našel jsem

Příležitosti jsou všude okolo. Leží vám přímo před nosem.

s tím, že potřebuji tuhle částku. Na její reakci, že tolik nemá, jsem jí řekl: „No ale máte ještě barák.“ Takže to nakonec dopadlo tak, že dům zastavili jak moji rodiče, tak rodiče mého tehdejšího přítele. Byla to velká zodpovědnost, ale pak už se to v rámci naší reklamní agentury rozjelo. V roce 2001 jsme pak založili firmu ADLER a volba padla na reklamní textil, který jsme začali dovážet z Číny a velmi úspěšně se tomu věnujeme dodnes. V současné době obchodujeme ve 12 zemích Evropy, máme zhruba 15 tisíc zákazníků a obrat na hranici 400 milionů Kč. Naší konkurenční výhodou je především to, že jsme schopni dodat zboží kamkoli do 24 hodin. Samozřejmě jsme měli také problémy. Souvisí to s tou mojí bezmeznou důvěrou v ostatní. Dva moji nejlepší přátelé

ho při cestování, které je mimochodem mou největší vášní, zejména v Austrálii a na cestě přes poušť. Odjel jsem na dlouhou dobu, hledal jsem sám sebe a našel jsem se na poušti. Takže dnes se snažím být ten, kdo přináší udržitelnost a rovnováhu. Přepnul jsem se z módu dělání něčeho jen pro peníze do módu služby. Tedy něčeho, co dělám, protože cítím, že to je správné a primárně za to neočekávám peníze, ale když přijdou, tak jsem samozřejmě rád. V současné době jsem hodně vytížený, ale velmi mě to naplňuje.

Co si myslíte o častých obavách studentů pustit se do vlastního podnikání z důvodu nejistoty a nedostatku zajímavých příležitostí?

EFektiv / Strana č. 12


Pud sebezáchovy je vaše největší síla a buď ji použijete proti sobě, nebo pro sebe.

Já si myslím, že příležitosti jsou všude okolo. Leží vám přímo před nosem. Příležitost na vás blikne, říkám tomu okénko příležitosti, a buď po ní okamžitě skočíte, nebo se už nikdy nevrátí. Já osobně mám tolik příležitostí, že je pro mě těžké vybrat tu jednu pravou. Jak se říká, když honíte mnoho zajíců, všichni vám utečou. Takže základ je dobře vybrat, k čemuž používejte hlavně instinkt, ne pouze hlavu.

Jakou radu byste dal mladým lidem, kteří jsou čerstvými absolventy vysoké školy, ale nejsou si zcela jisti, co dál se svým životem? Řekl bych jim: „Vítejte v životě!“ To je stejná situace, jako když neumíte plavat a máte skočit do vody. Pud sebezáchovy, který vám brání udělat ten poslední krok, je vaše největší síla a buď ji používáte proti sobě, nebo pro sebe. Když chcete skočit do vody a neumíte plavat, pud sebezáchovy vám říká: „Skočíš tam a můžeš umřít.“ Když už jste skočili, tak vám ten samý pud sebezáchovy říká: „Koukej sebou švihat, nebo umřeš!“ A výsledek je ten, že z vaší největší brzdy se stane největší motor. Já tomu říkám okamžik finálního rozhodnutí – je to vlastně moment, kdy se pud sebezáchovy přesouvá z pozice, kdy vám brání něco udělat do pozice, kdy vás kope do zadku. Je to typický scénář, který se v životě opakuje každý den. Chůze životem je totiž jako chůze v mlze, vidíte jenom metr před sebe. Udělejte krok a uvidíte zase o metr dál.

EFektiv / Strana č. 13

Můžete zmínit některá Vaše „finální rozhodnutí“? Já jsem například do svých 24 let neuměl plavat, protože jsem měl vždy panický strach z vody. Dodnes mám v živé paměti, jak jsem se naučil plavat, bylo to v Praze v Podolí. Vlezl jsem tam kvůli jednomu hezkému klukovi, který skočil do vody a volal na mě, ať jdu za ním, že to zvládnu. Tak jsem šel, držel jsem se okraje bazénu a říkal jsem si, že se utopím. Nakonec jsem to s nepředstavitelným strachem zvládnul. Zpátky už to bylo lehčí a během pár měsíců jsem se naučil plavat. Došel jsem až tak daleko, že jsem si řekl, že tenhle svůj panický strach opustím a udělal jsem si v Thajsku potápěčský kurz. Míval jsem také třeba strach z výšek. A ten jsem zlikvidoval skákáním s padákem. Tam je to přesně tak, jak jsem to popisoval. Jdete k místu výskoku z letadla a jste konfrontováni s obrovským strachem ze ztráty života. Stoupnete si na hranu a jste ve finálním rozhodnutí. Někdo si řekne ano a skočí, jsou ale i tací, kteří to nezvládnou, což je samozřejmě v pořádku. Většina lidí ale najednou zjistí, že má sílu udělat ten krok. A všechno tohle se v životě opakuje pořád dokola. Studentům bych tedy poradil – je přirozené, že máte strach, kdybyste ho neměli, tak děláte blbosti, ale ten strach vás nesmí blokovat. Univerzální rada zní běžte alespoň na jeden semestr studovat do zahraničí. Pokud se k tomu odhodláte, tak se vrátíte jako jiní, lepší lidé. Budete mít nadhled,


protože spousta věcí není z Čech vůbec vidět, musíte je pozorovat zvenku.

Je všeobecně známé, že aktivně vystupujete proti všem formám korupce. Co podle Vás stojí za tím, že se u nás korupci tolik daří?

kterém se jim dařilo. A když zabijete pár kobylek, tak ty ostatní je sežerou jako potravu a nic to nevyřeší. Je nutné se komplexně podívat na důvody, které podporují přemnožení kobylek. Když se změní klima, tak kobylky, respektive korupčníci, pomřou a systém se vrátí do normálu.

Z mého pohledu je korupce sociologickým jevem, který nastává, když jsou pro něj příhodné podmínky. U nás je ve společnosti takové klima, ve kterém se daří lumpům, zlodějům a tudíž i korupci. V boji proti ní jsou ale šance obyčejných lidí v přímé konfrontaci s lumpy a zloději velmi malé. Proto je potřeba

Jak funguje iniciativa „Podnikáme bez korupce“, jejíž jste předseda?

měnit současně i společenské klima tak, aby se v něm korupci nedařilo. Já to přirovnávám ke kobylkám. Když se někde přemnoží kobylky, tak to bylo z důvodu klimatu, ve

přesvědčen o tom, že i jednotlivec může mnohé změnit prostřednictvím jiných lidí, které inspiruje. A z této vize vznikl projekt „Podnikáme bez korupce“. Jde o to, že

Když jsem se vrátil z Austrálie, kde jsem chtěl původně zůstat, protože se tam žije opravdu skvěle, ptal jsem se sám sebe, co můžu udělat proto, aby se tady situace zlepšila. Jsem

EFektiv / Strana č. 14


oslovujeme podnikatele, kteří jsou vlastně králi ve své vlastní firmě, mohou si v ní dělat, co chtějí. A tenhle král se svobodně rozhodne, že jeho firma nebude korumpovat, komunikuje to navenek a tím ovlivňuje své podnikatelské okolí. Po registraci na www.podnikamebezkorupce.cz získá firma logo, které si pak umisťuje na všechny své materiály, zejména faktury, a tím ovlivňuje další firmy. Má to pozitivní vliv i na firemní kulturu, protože málokdo chce pracovat ve firmě, která je prolezlá korupcí. Je to vlastně takový experiment, který si už dnes žije svým vlastním životem. Do současné doby se do něj zaregistrovalo přibližně 130 firem.

V souvislosti se svým aktuálním projektem často hovoříte o tzv. autonomní mobilitě. V čem spočívá? Hledal jsem způsob, jak pomoci udržitelnosti tak, aby se tady žilo dobře, aby naše děti měly co jíst. Zaujala mě vize autonomní mobility, která se objevila před 9 lety. Jde o to, že během 10-15 let přestanou mít lidé potřebu řídit auta, jež se budou řídit sama, bez řidičů. Není to žádná utopie, vývoj běží na plné obrátky. Půjde o novou revoluci. Lidé přestanou mít potřebu vlastnit auta, ale začnou je sdílet. Takzvaní poskytovatelé mobility budou mít třeba v Praze statisíce aut a kdykoliv budete nějaké potřebovat, tak si ho objednáte. Bude to malé auto na elektrický pohon s omezenou rychlostí. Výsledek bude ten, že náklady na dopravu klesnou na šestinu současného stavu, zmizí emise, dopravní zácpy, dopravní nehody. Dramaticky to změní města. To je blízká budoucnost, logické vyústění toho, co se tady děje, protože, když se podíváte z okna, tak auta okupují všechen veřejný prostor.

EFektiv / Strana č. 15

Jsem přesvědčen, změnit mnoho věc jiných lidí, které in

Prozradíte nám více o Vašem novém projektu LIFTAGO? Přemýšlel jsem, jak bych mohl vydláždit cestu autonomní mobilitě. Rozhodl jsem se zaměřit na rozvoj služeb, které jí předcházejí, a zároveň začít měnit myšlení lidí. Přišel


jsem s projektem, který se nazývá LIFTAGO. Spočívá v 10 mobilních aplikacích, které jsou zdarma. Díky první z nich, kterou jsme nedávno uvolnili pro operační systém Android (brzy bude následovat i aplikace pro IPhone), si již brzy budete moci objednávat taxi nejen v Praze, ale i v dalších městech, ve kterých se tato aplikace rozšíří. Můžete si ji stáhnout na www.liftago.com/cs/.

Mohou se do projektu zapojit například i studenti Ekonomické fakulty s podnikatelským duchem? Samozřejmě. Na začátku jsme si dali závazek, že polovinu obratu, který vygenerujeme, rozdělíme mezi marketéry, kteří nám pomáhají tento systém rozšířit a kteří způsobili to, že máte naši aplikaci v mobilu. Naším marketérem se může stát každý – stačí se zaregistrovat na již zmíněné adrese. Systém jsme spustili 17. listopadu a v současné době máme 50 tisíc marketérů z 56 zemí. Je to pro ně velmi výhodné, protože nevyžadujeme žádné investice. Dáváme těmto lidem příležitost a je na

Martin Hausenblas • podnikatel, filantrop • narozen 1973 v Děčíně • věnoval se studiu informačních systémů, cizích jazyků a později absolvoval MBA • žije v Ústí nad Labem, kde svými aktivitami přispívá ke zkvalitňování života ve městě (např. FB aktivita I Love Ústí) • založil a financuje Stipendijní fond Renesance, který podporuje nadané studenty při vzdělávání v zahraničí • je předsedou sdružení Podnikáme bez korupce

že i jednotlivec může cí prostřednictvím nspiruje. každém, jak se toho zhostí. Někomu stačí mít aplikaci v mobilu a je spokojený, ale jsou marketéři, kteří k tomu přistupují aktivně a je to pro ně seriózní podnikání. V ČR právě probíhá zkušební provoz. Je to vše na začátku a je to vzrušující!

EFektiv / Strana č. 16


Štafeta EF běžela s nejlepšími mara

Štafeta složená ze studentů EF reprezentovala fakultu na leto českobudějovického půlmaratonu a v široké konkurenci běžc skvělého umístění.

V sobotu 8. června se na start druhého ročníku půlmaratonu v Českých Budějovicích postavilo na 2,5 tisíce rekreačních a profesionálních běžců z několika zemí světa. Na trať dlouhou 21 kilometrů se vydal i čtyřčlenný tým, který byl složen ze studentů EF. V kategorii štafet naši fakultu reprezentovali Vojtěch Švejda (3. ročník ÚFŘP), Ajmal Siddiqui (3. ročník ÚFŘP), Dominika Krejčířová (2. ročník ÚFŘP) a Roman Švadlena (3. ročník ÚFŘP).

EFektiv / Strana č. 17

Foto: Lifeasahuman.com


atonci světa

ošním ročníku ců dosáhla

„K účasti na půlmaratonu nás motivovala především možnost reprezentovat a zviditelnit jak naši fakultu, tak vlastně i celou Jihočeskou univerzitu. Navíc jsme všichni aktivní sportovci, takže když se vyskytla možnost zúčastnit se společně této akce, neváhali jsme ani minutu,“ vysvětluje kapitán týmu Roman Švadlena. A jak to nakonec dopadlo? Štafeta EF skončila s časem 1:49 hodiny na 13. místě z celkového počtu 38 štafet. „Na první pohled se může zdát

EFektiv / Strana č. 18


naše umístění jako tragický výsledek, ale vzhledem k tomu, že půlmaratonu se zúčastnilo množství týmů složených z vrcholových sportovců, kteří mají možnost pravidelně trénovat, je náš výsledek vcelku uspokojivý,“ myslí si Roman Švadlena. Jeho slova potvrzují výsledky kategorie štafet, kterou s časem 1:28 hodiny EFektiv / Strana č. 19

vyhráli českobudějovičtí hokejisté, následováni místními prvoligovými fotbalisty a štafetou městské policie. Pro celkové vítězství si v krásném počasí a za vydatného fandění diváků nakonec doběhl Etiopan Tola s časem 1:02 hodiny. Hned za ním se s těsným časovým rozdílem


Foto: RunCzech

umístili dva běžci z Keni. Nejvýše umístěným českým a zároveň i evropským závodníkem se stal Jan Kreisinger z Kroměříže, který obsadil 8. pozici.

pořadatelů všechno připraveno velmi precizně. Pokud bude možnost reprezentovat naši fakultu i na příštím ročníku, určitě do toho znovu půjdeme,“ uzavřel Roman Švadlena.

„S odstupem času hodnotíme půlmaraton jako velice pozitivní zkušenost a zajímavou událost. I po organizační stránce bylo ze strany EFektiv / Strana č. 20


Byznys s odpade Pěkné věci se dnes dají vyrábět téměř z čehokoliv. Jana Šmitmajerová je přesvědčená o tom, že třeba i z odpadu. Čerstvá absolventka EF, Ing. Jana Šmitmajerová, je důkazem toho, že studenti naší fakulty nepostrádají kreativitu. O tom, že se s úspěchem věnuje pořádání společenských akcí, jste se mohli dočíst v minulém čísle časopisu. Krátce po jeho uzávěrce se Jana objevila na scéně znovu – tentokrát se svým novým podnikatelským záměrem na recyklační studio, trefně nazvaným Věci z recy. S tímto projektem se Jana zúčastnila jihočeského kola soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy 2013. Koncem května zvolila osmičlenná porota za vítěze studentské kategorie právě Věci z recy a jejich autorka tak postoupila se svým originálním nápadem do celostátního kola. V něm projekt Jany Šmitmajerové získal

EFektiv / Strana č. 21

zvláštní cenu poroty a mladá podnikatelka tak obdržela finanční odměnu ve výši 50 tis. Kč. A co se vlastně skrývá pod neotřelým názvem Věci z recy? „Jedná se o recyklační, dárkové a designové studio. Původním záměrem bylo vyrábět originální obaly na dárečky z recyklovaných materiálů. Postupem času jsem ale zjistila, že se z těchto materiálů dají vyrábět praktické a přitom stylové věci. Začala


em jsem tedy s výrobou sukní z recyklovaného tylu, stojánků na šperky z PET lahví a dalších neobvyklých dekoračních předmětů,“ vysvětluje Jana Šmitmajerová. V současné době už obsahuje katalog studia 120 produktů z plechovek, papíru, plastu, vinylu, recyklovaných látek nebo dřeva. Zájemci si je mohou koupit zatím pouze prostřednictvím e-shopu, otevření první kamenné prodejny v Českých Budějovicích je naplánováno na podzim. „Na západě jsou produkty z recyklovaných materiálů zcela běžné a velmi populární, stejně jako třídění odpadu. Bohužel u nás to stále nefunguje. To mě inspirovalo. Mimo tvorbu originálních dárečků bych touto aktivitou ráda přispěla ke změně myšlení Čechů v oblasti třídění,“ objasňuje absolventka oboru ŘEP zdroj své inspirace.

EFektiv / Strana č. 22


Také EF pomo

Studenti a zaměstnanci EF se připojili ke sbírce „Pomáháme Puti (Junior Chamber International) Česká republika. Mezi šestici rod povodeň, bylo nakonec rozděleno celkem 240 000 Kč.

Do sbírky se zapojilo přes 120 subjektů, firem, škol, neziskových organizací i jednotlivců. Pomoc proudila nejen z jižních a západních Čech, ale i z Prahy. Organizátoři se setkali s různými způsoby pomoci. Některé firmy věnovaly část svého týdenního obratu, jinde lidé uspořádali sbírky přímo uvnitř podniků. Akci osobně podpořili rektor JU Libor Grubhoffer a děkan EF Ladislav Rolínek. Putim nezůstala lhostejná ani některým zaměstnancům a studentům a EF, kteří na povodňové konto rovněž přispěli nezanedbatelnou částkou. Jedním z nich byl i student oboru OP Igor Gáll: „Když jsem všude okolo viděl fotky zničených domů a četl o osudech lidí ze zasažených oblastí, chtěl jsem pomoci. Nedokázal jsem si ale vybrat z nepřeberného množství povodňových sbírek, navíc jsem si nebyl jistý, zda se peníze nakonec dostanou tam, kam

EFektiv / Strana č. 23

mají. Krátce nato jsem se dozv Putimi“ organizace JCI, které d sbírka přispěje k co nejrychlejš velkou vodou“.

Sbírka byla dělána maximálně t si každý den večer mohli přečís dárců a výši jejich příspěvků. Př který činil téměř čtvrt milionu k


ohla Putimi

imi“, kterou v průběhu června uspořádala organizace JCI din, jejichž domy na jaře letošního roku silně poškodila ničivá

věděl o sbírce „Pomáháme důvěřuji. Pevně věřím, že i tato ší likvidaci škod napáchaných

transparentně, zájemci st aktualizovaný seznam ředávání výtěžku sbírky, korun, se zúčastnila rovněž

Kristýna Mokráčková, studentka EF a zároveň členka JCI: „Předání peněz lidem z Putimi pro mě bylo nezapomenutelným zážitkem. Členové obdarovaných rodin byli nejprve poměrně rozpačití, ale na konci bylo vidět dojetí a velká radost z finanční pomoci. Každá z šesti nejvíce postižených domácností obdržela 40 000 Kč na rekonstrukci poškozených nemovitostí a koupi poničeného zařízení.“ „Děkujeme všem. Tomáš Akvinský kdysi napsal, že velikost daru se neměří tím, kolik kdo dává, ale kolik komu zbývá. A tak k tomu přistupujeme. Brzy se s dárci znovu spojíme, abychom jim předali ocenění JCI Czech Foundation,“ uzavírá poděkováním Martin Jírovec, národní president organizace JCI.

EFektiv / Strana č. 24


V roce 1851 se Lann londýnského veletrh „elegantní belgické době byly dřeváky v protože byly levnějš Dřeváky se nosily n pole, do kostela, ale tancovačku. I Karel zmiňuje ve svých kn kteří měli na nohou dřeváků byla běžný kdy se k jejich výrob borovicové dřevo, k vlákna než dřevo na Výroba jednoho pár zručnému řemeslní práce.

ÚSPĚCH VS. NEÚSPĚCH:

I mistr tesař Adalbert Lanna se utnul… Jak pravil klasik Henry Ford, hanbou není čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. V nové rubrice se zaměříme na neúspěchy místních slavných rodáků. Tentokrát je to podnikatelský neúspěch Adalberta Lanny.

Českobudějovického rodáka Adalberta Lannu (18051866) známe jako úspěšného podnikatele, jehož věhlas přesáhl hranice jižních Čech, ale i celého Českého království. Jeho podnikatelské aktivity jsou dostatečně známé, tak jen pro připomenutí: angažoval se v lodní i pozemní dopravě,

EFektiv / Strana č. 25

vlastnil lomy na těžbu uhlí a grafitu, továrny na zpracování železa, sklárny, pily, parketárny a mnohé další. Stavěl železnice, nádraží, mosty, silnice atd. Ve všech svých aktivitách byl Adalbert Lanna tvůrčí a reformátorsky aktivní. Ne vždy mu ale jeho podnikatelské aktivity přinesly úspěch.

Lanna si na londýns že belgické dřeváky českým dřevákům v méně neforemné a i polstrované měkko


na zúčastnil hu, kde ho zaujaly dřeváky“. V té velmi rozšířeny, ší než boty kožené. na práci v lese, na e i do školy a na Klostermann se nihách o vorařích, u dřeváky. Výroba ým řemeslem, bě používalo které má kratší apř. smrkové. ru dřeváků zabrala íkovi asi půl dne

ské výstavě všiml, y jsou oproti výrazně lehčí, a některé jsou ou látkou.

Po návratu si Lanna nechal z Belgie zaslat výrobní vzory a dal je k dispozici svým výrobcům. Do Belgie také poslal schwarzenbergského řezbáře M. Ptáka, aby tam nastudoval výrobní postup a přivezl potřebné nářadí. V roce 1854 začal Adalbert Lanna s výrobou těchto dřeváků po belgickém vzoru ve své pile. Tyto nové dřeváky vyrobené na jihu Čech byly velmi pěkné a po nalakování byly prý téměř nerozpoznatelné od bot kožených. Byly také pevnější, teplejší, chránily před vlhkem a péče o ně byla jednodušší než o boty kožené. Prodávaly se za 6-50 krejcarů a za lakování se připlácelo dalších 20 krejcarů. Přes všechny výhody, které nový typ nabízel, lidé neústupně

zůstali věrni starým, těžkým a neforemným dřevákům. Pro absolutní nezájem trhu musel Lanna v roce 1855 produkci belgického typu dřeváků na své pile zastavit. Z dnešního pohledu můžeme asi konstatovat, že Adalbert Lanna podcenil marketingový výzkum trhu, a to hlavně z pohledu zažitých tradic obyvatelstva a nedostatečné kupní síly cílové skupiny zákazníků. Jaké množství finančních prostředků bylo nakonec věnováno na propagaci elegantních belgických dřeváků dnes již ale bohužel nezjistíme.

EFektiv / Strana č. 26


Diplomka na stoj Rozhovor s absolventem EF Martinem Smetanou, jehož diplomová práce získala ocenění v celostátní soutěži. Možnost veřejně představit své vědecké práce z ekonomické, společenskovědní, technické a přírodovědné oblasti, dostali studenti v rámci prvního ročníku zajímavého projektu Diplomky na stojáka, jenž se uskutečnil v průběhu letošního června v Praze. V ekonomické kategorii s přehledem zvítězil Martin Smetana z EF s prezentací své diplomové práce na téma “Jak se poučit ze solárního boomu?” a získal tak prostředky ve výši 10 tis. Kč na studijní cestu dle svého vlastního výběru.

red.). Šel jsem tedy z jedné stresové situace do druhé a po absolvování finálového večera soutěže jsem začal pociťovat spíše úlevu než euforii. Ta se dostaví, doufám, až v rámci oslav. Ve srovnání s ostatními soutěžními pracemi bylo Vaše téma méně obvyklé. Co Vás vedlo k tomu, že jste svou diplomovou práci zaměřil tímto směrem?

V tomto jsem opravdu nevinně. Zásluha v této oblasti patří pouze doktoru Viktoru Vojtkovi, který téma mé diplomové práce vymyslel. V rámci předmětu „Trénink manažerských dovedností“ V rámci soutěže jste porazil mě navíc k volbě tohoto tématu studenty, kteří prezentovali zajímavé motivoval zajímavou prezentací práce různého zaměření. Jaké jsou systémové dynamiky. A pak již byla Vaše pocity krátce po vítězství? volba jasná. Žádné vítězství jsem si zatím nestačil uvědomit. Soutěž proběhla týden po státních závěrečných zkouškách (13. června – pozn.

EFektiv / Strana č. 27

A jaká byla cesta Vaší práce „Jak se poučit se solárního boomu“ až do soutěže Diplomky na stojáka?

Cesta to byla opravdu trnitá a v průběhu vypracovávání práce jsem vedoucího mé diplomové práce také několikrát proklel společně s celou systémovou dynamikou a solární energetikou. Dnes jsem nicméně doktoru Vojtkovi nesmírně vděčný a chtěl bych mu i touto cestou poděkovat. Co Vás motivovalo k účasti v této soutěži? O soutěži jsem se dozvěděl z oznámení na stránkách EF. K samotnému přihlášení mě ale motivovala až výhra v rámci fakultní soutěže SVOČ, po které jsem si uvědomil, že má práce by teoreticky mohla mít i další potenciál. A tak jsem si řekl, proč to nezkusit. Na stránkách projektu jste vyplnil přihlášku k soutěži. Co následovalo? Ihned po vyplnění a odeslání přihlášky jsem začal svého rozhodnutí litovat a doufat,


že má práce vybrána nebude, abych měl klid k přípravě na státní závěrečné zkoušky. „Štěstí“ se ale otočilo na mou stranu a má práce byla zahrnuta do užšího výběru, což znamenalo povinnost odprezentovat diplomovou práci během 9 minut. Před samotnou prezentací proběhl ještě workshop pod vedením konzultanta a trenéra Tomáše Zykána, který nám účastníkům dal mnoho užitečných rad pro prezentování kontroverzních témat. Tento workshop hodnotím v rámci

jáka projektu i jako největší přínos pro všechny účastníky. A jelikož víc hlav víc ví, před svým vystoupením jsem vše konzultoval i s vedoucím mé diplomové práce, což mi dodalo i trochu potřebné sebedůvěry pro závěrečný večer. Jak probíhal soutěžní den a veřejná prezentace Vaší práce? Pro všechny prezentující platila v soutěžní den povinnost dorazit hodinu před samotným začátkem prezentací, tj. v 17:00. Tento čas byl určen pro sžití s mikrofonem a poslední zkoušku prezentací. Čas jako by se v tuto chvíli zastavil a šestá hodina byla stále v nedohlednu. Až se začátkem první prezentace začal čas zase běžet, ale tentokrát naopak velmi svižným tempem. Takže to pak již bylo 1, 2, 3 – jde se na věc. A jak jsem prezentoval? To bohužel nevím. Ze samotné prezentace si toho totiž příliš nepamatuji a na její videozáznam nemám odvahu se podívat. Co následovalo po skončení prezentací?

Po skončení prezentací ostatních soutěžících, které byly na velmi vysoké úrovni, následovala pauza věnovaná především poradě odborné poroty, která v tomto čase musela učinit nelehké rozhodnutí a určit vítěze. Pro soutěžící tento čas představoval možnost seznámit se se studenty ostatních vysokých škol a konzultovat s nimi odborná i neodborná témata. Následovalo vyhlášení výsledků a další možnost networkingu.

možnost naučit se poutavě prezentovat a porovnat se se studenty ostatních univerzit. Z pohledu čerstvého absolventa mi soutěž také přidala další kolonku do mého CV, což by v blízké budoucnosti mohlo být při hledání zaměstnání užitečné. Jste čerstvým absolventem EF. Jaké jsou Vaše další plány a přání?

Zatím nemám žádný konkrétní plán, ale nejvíce se přikláním možnosti vycestovat na pracovní Co podle Vás bylo základem Vašeho stáž do zahraničí. Do jakého státu vítězství? Čím jste překonal soupeře a v jakém oboru stáž hledat je z celé řady prestižních vysokých otázkou, kterou se budu zabývat až škol? v následujících týdnech. Jedním z hlavních důvodů bylo A otázka na závěr – prozraďte nám, právě téma mé diplomové práce, jak se můžeme poučit ze solárního které je stále aktuální a ožehavé. boomu? Práce je navíc svým způsobem unikátní využitím systémové Zkoumejme možné dopady dynamiky. Tyto dvě věci považuji zákonů nejenom pro přítomnost, za základ mého úspěchu ale i pro roky budoucí, abychom v soutěži. Navíc jsem se snažil si už nemuseli být svědky dalších svou prezentaci dobře připravit, podobných afér, jakou byl právě a to jak za pomoci rad Tomáše solární boom. Zykána během workshopu, tak doma s využitím internetových zdrojů. Snaha vytvořit opravdu poutavou prezentaci pro odborné diváky i širokou veřejnost mohla vytvořit také určitý rozdíl mezi mou prezentací a prezentacemi ostatních soutěžících. Jak s odstupem času hodnotíte soutěž Diplomky na stojáka? Co Vám účast v ní dala? Soutěž dává studentům možnost ukázat veřejnosti své práce, které by jinak dost často skončily pouze v knihovnách a padal by na ně prach. Navíc organizace celého projektu byla na velmi vysoké úrovni a vše tedy běželo bez nejmenších problémů. Soutěž tedy hodnotím velmi kladně a všem jejím organizátorům a sponzorům nezbývá než poděkovat. Pro mě osobně účast představovala

EFektiv / Strana č. 28


EFektiv / Strana Ä?. 29


EFektiv / Strana Ä?. 30


Výsledky fotosoutěží V minulém čísle jsme vás lákali k účasti ve fotosoutěžích. Konkrétně jste se mohli zúčastnit soutěže Vyfoť si své státnice a poté velké Letní fotosoutěže. Vítězové dostali trička s novým logem fakulty. A kdo tedy vyhrál?

EFektiv / Strana č. 31

Autor fotografie: Courtney Carmody


EFektiv / Strana Ä?. 32


Vyfoť si své státnice

EFektiv / Strana č. 33

Studentské hlasování na facebooku ovládla netypick


ky pojatá momentka Jiřího Nováka, který letos ukončil magisterské studium oboru OP.

EFektiv / Strana č. 34


Vyfoť si své státnice

EFektiv / Strana č. 35


Cenu poroty získala Jana Šmitmajerová, letošní absolventka oboru ŘEP.

EFektiv / Strana č. 36


Letní fotosoutěž - 3. místo

EFektiv / Strana č. 37


Petra Štěrbová - Stylová nabídka vín z Moldávie (Novopecké slavnosti).

EFektiv / Strana č. 38


Letní fotosoutěž - 2. místo

EFektiv / Strana č. 39


Petr Štumpf - Smile in your heart. Šíření pozitivní nálady a optimismu na Islandu.

EFektiv / Strana č. 40


Letní fotosoutěž - 1. místo

EFektiv / Strana č. 41


Lucie Šišková - Navazování styků se školou v Borobuduru v Indonésii.

EFektiv / Strana č. 42


Do školy i v létě

letní školy na EF European Culture and Business Environment

Armstrong Atlantic State University

Ekonomická fakulta pořádala v termínu od 20. června do 20. července 2013 ve spolupráci s Victoria University v Melbourne (Austrálie) již třetí ročník mezinárodní letní školy European Culture and Business Environment.

Ekonomická fakulta se rovněž podílela na organizaci letní školy pro studenty ze Spojených států amerických, kterou již potřetí uspořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ve dnech od 9. - 21. července 2013 přivítal univerzitní kampus celkem 8 studentů a 2 profesory z Armstrong Atlantic State University, která sídlí ve městě Savannah ve státě Georgia (USA). Náplní letní školy byla především témata související se sociologií, politickými vědami, právem nebo kriminalistikou. Mimo plánovaného výukového programu čekal skupinu zahraničních studentů také zajímavý doprovodný program. Účastníci letní školy navštívili Hlubokou nad Vltavou, Český Krumlov nebo Třeboň. Pobyt v Evropě si však Američané zpestřili také čtyřdenním výletem do Vídně, Budapešti a Keszthely.

Letní škola byla stejně jako v předchozích letech zaměřena na poznání středoevropské kultury a podnikatelského prostředí a byla určena pro studenty managementu, marketingu a mezinárodního obchodu. V letošním roce zavítalo do Českých Budějovic 20 studentů z partnerské Victoria University sídlící v druhém největším australském městě Melbourne. Studenti absolvovali nejen výuku, ale i praktické ukázky z podnikatelského prostředí. Součástí odborných exkurzí ve významných firmách byla například návštěva výrobny tužek Koh-i-noor Hardtmuth, Budějovického Budvaru, Plzeňského Prazdroje nebo společnosti Madeta. O přítomnost Australanů se zajímala i regionální média. Jihočeská televize odvysílala 2. července reportáž právě z exkurze studentů v Koh-i-nooru. Program letní školy byl zpestřen návštěvami kulturních a historických památek nejen v jihočeském regionu, ale také v západních Čechách i v sousedním Bavorsku.

EFektiv / Strana č. 43


EFektiv / Strana Ä?. 44


Kolik jídel sníš, tolikrát jsi člověkem Pětice studentů EF se zúčastnila zahraničního projektu “Chef and scientist meet in kitchen”, který se uskutečnil v termínu 22. - 28. června 2013 nedaleko hlavního města Litvy, Vilniusu. Zástupci EF tak měli podruhé v krátké době za sebou možnost navštívit tuto pobaltskou zemi, tentokrát však na akci zaměřené zcela jinak. Jedním z hlavních cílů projektu bylo informovat mladé lidi o inovacích a nových postupech v potravinářském průmyslu a v neposlední řadě také poznat kuchyně ostatních zemí. Z toho by se mohlo zdát, že celý program byl zaměřen pouze na potravinářský průmysl a různé možnosti přípravy pokrmů a spíš než pro studenty ekonomické fakulty by se tedy hodil pro studenty gastronomie. Nebyla to tak

„O možnosti účasti na tomto projektu jsem se dozvěděl od své kolegyně z oboru ŘEP, která se zúčastnila akce „Focus on Creativity and Innovations“, která se konala na jaře tohoto roku rovněž v Litvě. Na základě informací, které mi poskytl Ing. Kamil Pícha, Ph.D., jsem se přihlásil do výběrového řízení, z něhož vzešel náš pětičlenný tým, který byl složen ze studentů z různých oborů a ročníků EF. Jako vedoucí našeho studentského týmu byla zvolena Vendula Malechová (OP), dalšími členy byli Radka Macháčková (ŘEP), Karolína Krutská (ŘEP), Pavel Bürger (UFŘP) a já,“ vysvětluje Kamil Žemlička, student oboru ŘEP. Program akce se odehrával v příjemném prostředí kempu, jenž byl obklopen lesy a jezery. Nacházel se přibližně 50 km od Vilniusu a nabízel dostatek místa pro všechny možné aktivity.

Setkání se studenty z jiných zemí a nutnost komunikace v jiném jazyce otevírá člověku oči a rozšiřuje obzory.

docela pravda. V rámci šestidenního programu se uskutečnilo množství rozvojových aktivit. Dalším neméně důležitým cílem projektu byl totiž rozvoj týmové spolupráce. Oba zmíněné cíle se navzájem proplétaly, a tak docházelo k navazování přátelství a spolupráce mezi studenty z různých zemí. Studenti z EF se v rámci projektu setkali s 30 zástupci univerzit ze sedmi evropských zemí. Kromě studentů z České republiky a Litvy přijeli také mladí Estonci, Poláci, Slovinci, Bulhaři a Španělé. EFektiv / Strana č. 45

„Hned na začátku programu jsme se v průběhu krátkých her navzájem seznámili se všemi účastníky projektu. Každá skupina prezentovala základní informace o své zemi a charakterizovala domácí kuchyni a národní speciality. Během pobytu jsme si vyzkoušeli místní lanové centrum, podívali se do nedalekého historického města Trakai a nechyběla ani prohlídka hlavního města Vilniusu, kde jsme mimo jiné navštívili kulinářské studio „Chop Chop“ a vegetariánskou restauraci,“ shrnul program Kamil Žemlička.


EFektiv / Strana Ä?. 46


„Ochutnali jsme typické potraviny ze zemí ostatních účastníků, dozvěděli jsme se hodně nových zajímavých informací o stravování, kulturách, vařili jsme místní speciality a poznali jsme spoustu zajímavých a milých lidí, díky kterým byl pobyt velice příjemný,“ dodala k programu Radka Macháčková.

A jak celou akci hodnotí Vendula Malechová, vedoucí týmu, který v Litvě reprezentoval EF? „Pro mě byl pobyt v Litvě v podstatě posledním čistě studentským zážitkem před nástupem do práce a teď mě trochu mrzí, že jsem se podobných akcí nezúčastňovala již dříve. Setkání se studenty z jiných zemí a nutnost

Účastníci z jednotlivých zemí mezi sebou mluvili anglicky. Bylo ale velmi zajímavé poslouchat, jak mezi sebou komunikují účastníci ve svých rodných jazycích. Jedním z mnoha bodů programu byla i krátká výuka jazyka, kdy měli studenti z vybrané země naučit své kolegy základní slova nebo fráze.

komunikace v jiném jazyce otevírá člověku oči a rozšiřuje obzory. Do Litvy jsem jela bez velkých očekávání hlavně proto, abych oprášila angličtinu. Po týdnu jsem se vracela se čtyřmi skvělými kamarády z mého týmu, plná dojmů a nových nápadů, s pozváními do několika evropských zemí a s nabídkou pracovní stáže v zahraničí. Jestli má podle mého názoru něco v průběhu studia skutečně smysl, tak jsou to právě tyto aktivity. Člověk získá mnoho úzkých vazeb na schopné lidi z celého světa a takové kontakty se mohou v budoucnu hodit.“

„Za sebe musím říct, že největší problém mi dělala estonština a litevština. Tyto dva jazyky sice velice hezky zněly, ale nepřipomínaly mi bohužel vůbec nic a bylo obtížné si z těchto jazyků něco zapamatovat,“ zhodnotil tuto aktivitu Kamil Žemlička.

EFektiv / Strana č. 47


Nemarni svůj čas. Využij šanci stát se stínem zkušeného manažera a posuň vlastní budoucnost o pořádný kus kupředu. Zimní semestr ti může změnit život. Jdeš do toho?

EFektiv / Strana č. 48


LIDÉ EF NA CESTÁCH

Island: drsná, ale k u polárního kruhu Island očima Petra Štumpfa

EFektiv / Strana č. 49


krásná země u

EFektiv / Strana č. 50


EFektiv / Strana č. 51

Vodopád Dettifoss - Foto Petr Štumpf


Polární noc, má zvláštní moc... Takto začíná známá píseň z mé oblíbené hry Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. Po čtyřhodinovém letu z Mnichova na ostrov uprostřed atlantského oceánu nás však vítá polární den i přes to, že je jedna hodina v noci. Den a noc splývají v jedno a celou noc je viditelnost jako u nás těsně po západu slunce. Ne však na dlouho. Tuto vymoženost si Islanďané užívají jen několik měsíců v roce, v zimě naopak slunce vykoukne na obzoru na pouhé tři hodiny denně. „Kam to vlastně jedete?“ ptá se nás moje sestra večer před odletem. „Na Island,“ odpovídáme… „Mluvila jsem s kamarádem, a když jsem mu řekla, že jedete na Island, tvrdil mi, že jsem se musela splést, že asi jedete do Irska. Na Islandu prý nic není. Co tam vlastně budete dělat? A bude tam zima?“ Kamarád mojí sestry neměl pravdu. Island je jedna z nejzajímavějších zemí, které jsem navštívil. Prožít a vidět zde můžete mnoho věcí, které jinde na světě jen těžko najdete. A zima? Jak se to vezme… Island omývá golfský proud, takže počasí je sice proměnlivé, teploty v létě se pohybují mezi 5 – 15°C (při vyjasnění i k 20°C ve stínu), zima je však mírná a teploty na pobřeží neklesají pod - 5°C.

Naše cestování začíná v hlavním městě Islandu Reykjavíku. Město jen o něco málo větší než České Budějovice (co do počtu obyvatel) je příjemným začátkem pro rozkoukání se na ostrově. Při hezkém počasí si obyvatelé Reykjavíku rádi sednou na slunce, na kávu na letní zahrádce nebo jen tak na lavičku a nasávají sluneční energii, kterou budou

Kjölur - Foto Petr Štumpf potřebovat během dlouhé zimy. Reykjavík má svojí mírumilovnou a poklidnou atmosféru, která téměř připomíná maloměsto. Za vidění stojí moderní, ale velmi zvláštní chrám Hallgrímskirkja, plastika vikingské lodi na pobřeží nebo vila, ve které byly podepsány mírové dohody mezi USA a Sovětským svazem na konci Studené války. Dominanty typu středověkého hradu nebo zámku byste v kouřící zátoce (jak zní v překladu název hlavního města) a vlastně na celém Islandu hledali marně. Island je totiž především „nezkrotná“ příroda. Možná se divíte, proč nezkrotná v uvozovkách… To proto, že Islanďané už dávno pochopili, že přírodu zkrotit nejde. Naučili se s ní žít v dokonalém souladu a harmonii. EFektiv / Strana č. 52


Cestování po ostrově není úplně snadné, ale několik možností se nabízí. Pokud nejedete s cestovní kanceláří, která Vás bude vozit po atraktivitách ostrova, budete se nejspíš rozhodovat mezi půjčením auta, cestováním autobusem nebo stopováním. Železnici byste na Islandu hledali marně. Základem naší cesty byl autobus, ale vyzkoušeli jsme i další dva způsoby, tedy auto z půjčovny a stop. Autobusovou dopravu nabízí několik společností, dobré je vybrat si některý z tzv. bus passportů, které jsou cenově výhodnější, než samostatné jízdy. Můžete si zvolit podle trasy, délky pobytu apod. Cena se pohybuje cca mezi 38 až 80 tis. ISK (ISK = islandská koruna; 1 CZK = cca 6 ISK). Ceny jsou na Islandu opravu vysoké, proto je potřeba EFektiv / Strana č. 53

Islanďané už dávno p zkrotit nejde. Naučili souladu a harmonii.

cestu důkladně naplánovat. Půjčení malého automobilu (Nissan Micra apod.) se např. pohybuje okolo 120 – 130 EUR na den. Stopování je samozřejmě nejlevnější varianta, ale počítejte s tím, že na Islandu není provoz hustý jako jinde v Evropě. Jinak ovšem cestování stopem považuji za bezpečnější než v jiných částech světa. Na Islandu totiž prakticky neznají kriminalitu. Usoudil jsem, že jednak proto, že nemají z ostrova kam utéct, a také proto, že polární den Vodopád Dettifoss - Foto Petr Štumpf


deska. Můžete se tak bavit pocitem, že jste geologicky jednou nohou v Evropě a druhou v Americe. Island je však historicky a geopoliticky součástí Evropy. Toto místo je také významné z historického hlediska, neboť zde zasedal jeden z prvních parlamentů na světě – Althing, kde se na skalách pravidelně scházeli k rokování zástupci rodů z celého Islandu už v 10. století. Výhodou ostrova je, že pokud si chcete vyčistit hlavu daleko od lidí, není problém najít místa, kde nepotkáte za celý den živou duši. To se vám však zřejmě nepovede u Geysiru. Tento sloupec horké vody tryskající do výšky dal název všem takovým úkazům na světě, tedy gejzírům. Geysir je v této oblasti největším a tryská až do výšky 70 metrů, dnes je však již raritou vidět tohoto obra v činnosti. Místní říkají, že se unavil a odpočívá. Zato jeho menší bráška Strokkur tryská k uspokojení všech natěšených majitelů fotoaparátu do úctyhodné výšky přes 30 metrů cca jednou za 5 až 10 minut. Vik - Foto Petr Štumpf

pochopili, že přírodu i se s ní žít v dokonalém

neumožňuje skrýt zločiny pod rouškou tmy. Spíše to ale bude vyspělostí místních obyvatel, kteří v tak drsném prostředí mají úplně jiné starosti…

Prvním přírodním unikátem, kterým se kocháme, je národní park Thingvellir. Nachází se na místě, kde se střetávají euroasijská a severoamerická tektonická

Strokkur - Foto Petr Štumpf EFektiv / Strana č. 54


Pocit svobody a volnosti si můžete užít v islandském vnitrozemí, kterému se také někdy přezdívá „černá poušť“. Pokud máte rádi dobrodružství s adrenalinem, můžete „středozem“ Islandu projít pěšky nebo projet na kole. Počítejte však s velmi silným větrem, deštěm, nízkými teplotami a rozlehlou planinou šedého písku, která se sice může zdát romantická za oknem autobusu, ale ve skutečnosti může být při přímém kontaktu velmi zrádná. Obzvlášť, když se začne zatahovat záclona z černých mračen, působí měsíční krajina oblasti Kjölur až strašidelně.

EFektiv / Strana č. 55

Největším městem a centrem severu ostrova je malebné sídlo Akureyri, které je položeno na konci dlouhého Eyjafjordu. Městečko s vlídnou a přátelskou atmosférou mezi horami, jejichž vrcholky zdobí i v létě zbytky sněhu, je ideální základnou pro objevování severu ostrova. Například vesničky Húsavík, odkud je možné vypravit se na pozorování velryb v Grónském moři, nebo do sopečné oblasti jezera Mývatn.

Island je jednoduše pohádková ze

Vodopád Dettifoss - Foto Petr Štumpf


emě!

Pozorování velryb u Húsaviku - Foto Petr Štumpf EFektiv / Strana č. 56


Sopky, pach síry a geotermální prameny a energie jsou na Islandu všudypřítomné. Sopečná činnost v podstatě vytvarovala celý ostrov, který tak vyrostl na lávových polích. Sopky jako Katla, Hekla nebo v posledních letech známá Eyjafjallajökull jsou jen zlomkem sopek na Islandu. Krajina se velmi rychle mění podle toho, jak stará láva se v té které části zrovna nachází. Najdete zde rozpukané skály s čerstvými vyvřelinami, lávové kopečky porostlé mechem, které vypadají jako plyšové, i travnaté pastviny. Co byste však hledali na Islandu téměř marně, je les. Ten je na celém ostrově jediný a Islanďané si ho chrání jako národní park

EFektiv / Strana č. 57

Ásbyrgi. „Do lesa“ se pak jezdí podívat na tuto „raritu“ celé zástupy Islanďanů, především v podobě školních výletů. Že je v blízkosti nejmohutnější vodopád Evropy Dettifoss? No a co, těch na Islandu je. Ale les...

Další nej na Islandu, které by neměl žádný cestovatel vynechat, je největší evropský ledovec Vatnajökull. Nejlepší přístup k tomuto ledovému obru je asi z národního parku Skaftafell. Ostrov se pyšní rovněž více než 2500 metrů vysokými horami. Jednou z nejkrásnějších oblastí pro horské túry jsou tzv. duhové hory Landmannalaugar. Osobně bych je označil

Vodopád Dettifoss - Foto Petr Štumpf


i jako kouřové hory, protože z některých kopců vychází geotermální dým s vůní síry. Pokud se vydáte také do těchto končin, bude s největší pravděpodobností Vaší střechou nad hlavou stan. V některých částech Islandu je to jediný možný způsob přenocování. A také vzhledem k ceně ubytování, která může s Vaším rozpočtem značně zahýbat. Nejlevnější dvoulůžkový pokoj v hostelu nebo v soukromém ubytování vychází podle oblasti cca na 10 až 15 tis. islandských korun za noc (cca 1.650 – 2.500 CZK).

sice žádný Islanďan nikdy neviděl, ale na které věří drtivá většina z nich.

Na závěr putování je nutno dodat, že Island je také země eflů, trollů a různých jiných nadpřirozených bytostí a zlomyslných skřítků, které

Petr Štumpf

My jsme to štěstí spatřit trolly měli. Pod útesem na nejjižnějším výběžku ostrova u osady Vík totiž kdysi trollové táhli z vody svoji loď, když v tom je zastihlo vycházející slunce. Jeho paprsky způsobily, že trollové zkameněli a od té doby trčí jako skály z moře. Island je jednoduše pohádková země!

odborný asistent na Katedře obchodu a cestovního ruchu

Akureyri - Foto Petr Štumpf EFektiv / Strana č. 58


Pozvánka

Přijďte na Čtvrtkon! Každý první čtvrtek v měsíci se v podniku Horká vana v 6 hodin večer schází komunita lidí, kteří se zajímají o internetový marketing, tvorbu webových stránek a podobná témata.

Čtvrtkon je pro všechny, které zajímá svět na internetu. Každý, ať už jde o obchodníky, návrháře, programátory, pracovníky marketingu nebo prostě nadšence do všeho online si zde najde zajímavá témata a sám může přispět vlastním pohledem na věc. Akce se koná v příjemném prostředí hospůdek či vináren, nejčastěji v Horké vaně v České ulici. Na programu jsou vždy dvě zajímavé přednášky od lidí z oboru a to nejen z Českých Budějovic, ale celé republiky. Pro všechny studenty EF může být Čtvrtkon skvělou příležitostí, jak se dozvědět cenné poznatky z praxe, seznámit se se zajímavými lidmi, kteří mají co říct, nebo dokonce místem, kde mohou sami prezentovat

EFektiv / Strana č. 59

například své obchodní záměry a získat pro ně partnery a spolupracovníky. Nezáleží na tom, kolik máte zkušeností nebo znalostí přednášky jsou přístupné pro každého a na závěr vždy probíhá diskuze s řečníkem. Vstupné je zdarma a na akci se můžete přihlásit prostřednictvím webových stránek www.ctvrtkon.cz či www.srazy.info.

Chceš podnikat na internetu? Přijď na Čtvrtkon! Potkáme tě rádi jako posluchače nebo řečníka. Svou prezentaci můžeš přihlásit e-mailem na

ondrej.machart@gmail,com

C

Jak získat pohodlný pa Jaké jsou nejčastější ch Na co si dát pozor při o


Co už jsme se na Čtvrtkonu například dozvěděli?

asivní příjem na internetu. hyby v online marketingu. obchodování na internetu.

Jak (ne)provádět uživatelské testování. Jak navrhovat produktové stránky nejen v e-shopu. Jak přimět uživatele kliknout tam, kam chceme. EFektiv / Strana č. 60


Podzim na EF Na co se můžete těšit? EFektiv / Strana č. 61

Foto: leggephoto.com


Na podzim pro vás opět připravujeme mnoho zajímavých přednášek a seminářů s odborníky z praxe. Detailní informace k jednotlivým akcím se dozvíte na facebookovém profilu Ekonomické fakulty a Kariérního centra EF a na webových stránkách fakulty.

Přednášet a diskutovat k nám přijedou například:

Martin Hausenblas

Dagmar Ševčíková

Petr Kallista

Petr Gapko

Podnikatel, filantrop a předseda sdružení

HR manažerka společnosti

Kouč, majitel Expertní skupiny

Hlavní ekonom GE Money Bank

Podnikáme bez korupce

Microsoft

Callisto

Na seminářích si můžete vyzkoušet: Rozvoj prezentačních dovedností Assessment centrum nanečisto Případovou studii mezinárodní účetní firmy Deloitte a další…

V zimním semestru opět rozjíždíme projekt Stínování manažerů! Zaujaly vás plánované podzimní akce? Staňte se fanoušky EF a Kariérního centra EF na Facebooku a budete mít vždy aktuální informace o dění na naší fakultě!

EFektiv / Strana č. 62


EFektiv časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

EFektiv | ISSN 1805-8507 | Vydává Ekonmická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích | www.ef.jcu.cz

Profile for Ekonomická fakulta

EFektiv / Říjen 2013  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

EFektiv / Říjen 2013  

Časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Profile for ef-ju
Advertisement