Ruumipilt 2014 - 2015

Page 54

Kodu / Home

Tellija valik väärib tunnustust: Mari Kurismaa „absoluutne kuulmine“ stiiliküsimustes on kandunud Eisma sadamahoone interjööri. Hea ruumiloogika, minimalistlik, kuid iseloomuga mööblivalik ning põhjamaised karged viimistlusmaterjalid moodustavad koos arhitektuurse lahendusega selgelt tajutava tervikpildi. Nüüdisaegse arhitektuurikeele ilmumine rannaküladesse on väga tervitatav ja annab märku sellest, et ehitustegevus toimub ka 21. sajandil. The customer’s choice should be praised: Mari Kurismaa’s “perfect pitch” in matters of style has graced the interior of the Eisma Port Building. Good spatial logic, a selection of furniture that is minimalist yet has personality, and Nordically cool finishing materials add up to a clearly perceptible whole. The appearance of contemporary architecture in coastal villages is to be welcomed and signals that construction is taking place in the 21st century as well. —— Krista Aren, sisearhitekt, eismalane / interior architect, Eisma resident


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.