Ruumipilt 2014 - 2015

Page 36

Ilusa sisearhitektuuri kõrval on meie uue kontori suur pluss läbimõeldud kärglahendus, mis koondab meeskonnad pesadesse ning pakub võimalust ka privaatseks töötegemiseks, koosolekuteks ja mitmekülgseks puhkamiseks. Besides the attractive interior architecture, a big plus in our new office is the well-designed honeycomb like structure that situates the teams in pods and offers the possibility for private work, meetings and variety of leisure activities. —— Mariaana Sõnajalg, turunduse eestvedaja / marketing leader

Büroo / Office


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.