Page 1

Sprekers Maarten Klomp Huisarts, medisch directeur van De Ondernemende Huisarts in Eindhoven. Onderwijscoördinator van de huisartsenopleiding van UMC St. Radboud en lid van de stuurgroep LHV – VHN Adviesgroep Ketenzorg.

Prof dr Johan Polder Bijzonder hoogleraar Economische aspecten van gezondheid en zorg aan de Universiteit van Tilburg. Projectleider bij het centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM.

Karel van Rosmalen Huisarts en hoofd van de afdeling Beleid en Ontwikkeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Mr Nicole Kien Directeur/eigenaar van Kien Legal, advocatenkantoor in Rotterdam dat is gespecialiseerd in de juridische ondersteuning van vele partijen in de gezondheidszorg.

Jan Erik de Wildt Eigenaar van Commonsense, voor advies en redesign van de eerste lijn. Eigenaar van De Eerstelijns, platform voor strategie en innovatie. Lid van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging.

Aldien Poll Strategisch adviseur bij Aldien.nl met jarenlange ervaring als zorgverlener. Bij zorgverzekeraars Agis en Multizorg VRZ is zij adviseur zorginkoop. Verzorgde de hoogst gewaardeerde inleiding op het Eerstelijns Transparantiecongres. Marc Bruijnzeels Sinds 1989 actief in onderzoek en ondersteuning van de eerste lijn. Via iBMG van het Erasmus MC, als wetenschappelijk coördinator bij ZonMw, als ROS-directeur in de regio Haaglanden en hij is nu directeur van het Jan van Es Instituut.

Het Eerstelijns Substitutiecongres is een initiatief van De Eerstelijns en het Jan van Es instituut


Over substitutie van de tweede- naar de eerstelijnszorg wordt al lang gesproken. Per 2012 wordt de postrisicoverevening van zorgverzekeraars afgeschaft. Dat houdt in dat de effecten van de zorginkoop direct ten laste komen van de zorgverzekeraar en geen verevening meer plaatsvindt. Het wordt voor zorgverzekeraars per 2012 van belang om zo efficiënt mogelijk zorg in te kopen. De eerstelijnszorg heeft een interessante propositie voor de zorgverzekeraar. Op het congres worden voorbeelden van substitutieprojecten gepresenteerd waarbij de eerstelijnszorg betrokken is, maar waarbij ziekenhuizen, gemeenten, GGZ, zelfstandige behandelcentra, verpleeg/verzorgingshuizen, eerstelijnsdiagnostische centra en zorgverzekeraars ook initiatiefnemer kunnen zijn. Op deze dag bepalen we met elkaar de mogelijkheden en onmogelijkheden van substitutie voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Door middel van een aantal uitstekende voordrachten wordt in de ochtend substitutie vanuit verschillende perspectieven be-

licht: macro-economisch, vanuit partijen op de zorginkoopmarkt (verzekeraars en aanbieders) en de juridische en organisatorische randvoorwaarden. Aan het einde van de ochtend heeft u veel bagage om de middag in te gaan: geselecteerde praktijkvoorbeelden worden u gepresenteerd die bewezen hebben of substitutie wel of niet tot het gewenste resultaat leidt: doelmatige zorg. Innovators van zes verschillende werkwijzen, met de business case die aantoonbaar tot substitutie leidt en die door de eerste lijn kunnen worden gerealiseerd, gaan met u in gesprek over de aanpak. Gegarandeerd krijgt u

handvatten die u in de eigen omgeving kunt toepassen. De middag eindigt met de presentatie van de substitutiethermometer: hoe staat u en uw regio ervoor? Wat zijn de gebieden waar de meeste potentie voor meer doelmatige zorg aanwezig lijkt? Is uw organisatie er ook klaar voor? Kortom, een gevarieerd programma met veel praktijkgerichte inhoud om beslagen 2012 in te gaan.

Doelgroep Het Eerstelijns Substitutiecongres richt zich op beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers, zorgverzekeraars, commerciële aanbieders, eerstelijns zorgaanbieders en medisch specialisten.

Locatie Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, Wageningen. Kosten De kosten van inschrijving bedragen € 295 per persoon. Inschrijven alleen via www.de-eerstelijns.nl en betaling per iDEAL

Gezocht: Voorbeelden van best practices voor substitutie Tot op heden is substitutie vooral een papieren en theoretische discussie met weinig concrete voorbeelden. Zowel zorgverzekeraars als beleidsmakers (tot de minister aan toe) verzuchten dat men graag bewijs voor substitutie in hardere financiële termen wil zien. Daarom is het uitdrukkelijk de bedoeling om de eerstelijnszorgverleners handvatten mee te geven wat men zelf kan doen om substitutie ter hand te nemen. Daartoe willen we graag zo veel mogelijk voorbeelden (best practices) verzamelen en die aan de deelnemers van het congres presenteren. Wij zijn dus op zoek naar de best practices van substitutie in de eerste lijn. Dit zijn de:

● Het gaat om een andere inrichting van zorg, met aantoonbaar minder kosten. ● Het gaat om een daadwerkelijke ervaring met voldoende stof voor evaluatie. ● Het gaat om een grote betrokkenheid in de eerste lijn. De inzenders worden in staat gesteld om hun ervaringen op posters te presenteren. De beste posterpresentatie krijgt op het einde van het congres vijf minuten aandacht in de plenaire zaal. Kent u voorbeelden die hieraan voldoen en waarvan anderen van kunnen? Wilt u deze voorbeelden bij het Jan van Es Instituut aanmelden? Stuur documentatie over het project naar info@jvei.nl onder vermelding van Eerstelijns Substitutiecongres. Doe dit voor 25 oktober zodat we nog voldoende tijd hebben voor de verwerking. Wij nemen contact met u op om te bekijken of een vorm van presentatie tot de mogelijkheden behoort.

Programma 9.30

Opening door dagvoorzitter Maarten Klomp, huisarts 9.40 Substitutie: Oplossing voor de stijgende zorgkosten? Prof dr Johan Polder, Universiteit van Tilburg 10.10 Substitutie: Spelregels voor verzekeraars. Aldien Poll, zelfstandig adviseur 10.30 Substitutie: Doet de eerste lijn mee? Karel van Rosmalen, Landelijke Huisartsen Vereniging 10.50 Pauze 11.20 Substitutie: Begrensd door wet- en regelgeving? Nicole Kien, Kien Legal 11.45 Substitutie: Noodzakelijke randvoorwaarden. Jan Erik de Wildt, Commonsense 12.15 Lunch 13.15-14.15 We hebben in de middag 6 workshops die elk twee maal worden gedraaid met de volgende titels en omschrijvingen: voor deze workshops kan worden ingeschreven. ● Een deskundigere eerste lijn. Guy Schulpen, huisarts en medisch directeur RHZ. Substitutie komt tot stand door de deskundigheid bij de professionals in de eerste lijn te vergroten. Een aantal jaar ervaring met de zogeheten Zorgcaroussel voor diverse specialismen leidt tot minder verwijzingen naar de tweede lijn. ● Een geïntegreerd georganiseerde eerste lijn. Jolanda Buwalda, directeur SAG en Margrieta Wats, De Galan Groep.

Substitutie komt tot stand door korte lijnen tussen verschillende functionarissen binnen één multidisciplinair ingerichte organisatie. De business case toont doelmatige resultaten voor verwijzingen en voorschrijven. MRI in de eerste lijn. Wim Rutten, directeur SHL. Substitutie komt tot stand door de vergrote diagnostische mogelijkheden in de eerste lijn. Getoond wordt dat verwijzingen (en starten van een financiële stroom) worden voorkomen. Functiedifferentiatie in de eerste lijn. Miranda Laurant, senior onderzoeker IQ Health Care. Substitutie komt tot stand door de inzet van deskundig ondersteunend personeel in de eerste lijn. Effecten van de inzet van de Nurse Practitioner en Praktijkondersteuner worden inzichtelijk gemaakt. Ondernemerschap in de eerste lijn. Geert van Rooij, huisarts. Substitutie komt tot stand door slim afspraken te maken met wijkverpleging en specialisten. Gevolgen voor de AWBZ en ZVW financiering van een ondernemende eerstelijnsorganisatie tonen de kansen voor de toekomst. Medicatie in de eerste lijn. nog niet bevestigd Een voorbeeld toont hoe medicatie in de eerste lijn zorg in de tweede lijn kan vervangen.

15.20

15.45 16.00

Vrijdag 9 december 2012 Hof van Wageningen

Substitutielandschap: hoe staan Nederland en uw organisatie ervoor? Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut Uitreiking Substitutieprijs aan het meest aansprekende praktijkvoorbeeld Borrel

Info Substitutiecongres 2011  

Info Substitutiecongres 2011