Windels FLYING

Page 1

Flying Opus 20 No. 3

for bass-baritone and piano

Music Publishers, New York


1

Flying Richard Wilbur Ed Windels

Written for and dedicated to Dean Elzinga

?c

Voice

Moderate, easy q = 76

·

·

Opus 20, No. 3

Î

Ï ÏÏÏ Ï

pÏ Tree

úÏ Ï Ï úÏ Ï Ï # úÏ Ï Ï N Ï Ï n Ï & c ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ¹ lightly & c Ïú Ï Ï Ï . Ïú . bú ú ¡ ¡

Piano

Ï

?

4

-

&

tops

are

not

so

-

ÏÏ ÏÏ

Ï.

Ï

-

-

-

úÏ Ï Ï Ï Ï Ï úÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï # Ï Ï n Ï . # Ïú . n Ï Ï # Ï n Ïú Ï Ï Ï . Ïú . b úú ú bú ú ¡ ¡ ¡ ¡ Ï Ï J J

Ï ÏJ b ÏJ Ï J J

Ï -

Ï Ï Ï

-

ú

Ï Ï Ï

î

high

ú Ï Ï Ï #Ï Ï Ï # úÏ Ï Ï Ï Ï Ï N Ï Ï Ï Ï n Ï Ï # úÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ

& Ïú # Ï Ï n Ï . # Ïú . n Ï Ï # Ï bú ú

? ä Ï Ï ÏJ Ï J J

7

Nor

I

so

Ï

Ï Ï.

Ï n úú # Ï

Ïúú.

Ï Ï ÏÏú

Ï Ï Ï

Î

low

Ïú # Ï Ï Ï . ú

Ï ä ÏJ J # ÏJ That

I

don’t

Ïúú.

Ï J

Ï Ï Ï

Ï # ÏJ J

Ï J

in - stinc - tive -

n úÏ Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï n úÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # úÏ Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï n Ï Ï Ï # úÏ Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï n úÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï & & Ïúú Ï Ï Ï .

Ïú . ú

ÏÏ Ï

n Ïúú

Ï Ï Ï.

Ïú . ú

Ï Ï Ï

Ï Ï. # # úú # Ï Ï

Ïúú.

Ï Ï

Ï

"Flying" from Anteroom by Richard Wilbur. Copyright © 2010 by Richard Wilbur, published by Houghton Mifflin. Used with permission of the author. All rights reserved.

EMW203091-1


Ï.

?

10

-

#Ï J

ly

ú

know

How

# úÏ Ï Ï Ï Ï Ï # ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï & & # # Ïúú ?

12

Ï Ï.

ú

Ï Ï

Ïúú.

?

14

Ï # # úú

?

#Ï #Ï

#Ï Ï

#Ï #Ï #Ï #Ï

? bÏ nÏ Ï Ï Ï

9

wind

be

Ï Ï

Ïúú.

Ï

Ï nÏ Ï Ï ú

&

p n b b Ïúú

f bÏ bÏ bÏ ÏÏ ? b Ï Ï

bÏ Ï J

ä

Ï Ï J J

would

n b ÏÏ b Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï

bÏ n b ÏÏ b Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï n Ï n Ï ºÏ n Ï & p f bÏ bÏ 9 bÏ ÏÏÏ ? b Ï b Ï & n b b Ïúú

#Ï J

Ï J

fly

Ï bÏ bÏ ú.

16

Ï Ï.

# úÏ # Ï Ï Ï Ï Ï # ÏÏ # Ï ÏÏ #Ï Ï #Ï & f

#Ï J

Ï Ï Ï Ï # úÏ # Ï Ï Ï Ï Ï n úÏ Ï #Ï Ï Ï Ï

ä #Ï .

# Ï Ï n Ï . # ÏÏ Ï

it

poco cresc.

Ï

to

& # Ïú # ú

Ï J

#Ï .

ä

2

bÏ.

&

that

the

Ï

ä

makes,

bÏ n b ÏÏ b Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï n Ï n Ï ºÏ n Ï & p f bÏ bÏ 9 bÏ ÏÏÏ ? b Ï b Ï & n b b Ïúú

f bÏ bÏ bÏ ÏÏÏ ? b Ï

Ï J

Ï #Ï J J

when The

leaves

# ÏÏ Ï n Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï

&

p n n Ïúú

EMW203091-1

&

bÏ J

n b ÏÏ b Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Î

Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏ

bÏ bÏ bÏ bÏ

ºÏ

9

&

#Ï J

Ï.

ºÏ

9

Through gaps

p b b Ïúú

bÏ bÏ bÏ bÏ

a

-

Ï bÏ bÏ

f Ï bÏ 8 ?Ï Ï

nÏ &


3

ÏÏÏÏ ú

? nÏ .

18

ä

- rouse

# ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï bÏ bÏ bÏ b Ï Ï Ï Ï Ï b Ï & f p Ï 9 Ï Ï & n Ïúú ÏÏÏ ? Ï n Ï Ï J

?

20

Ï Ï Ï Ï Ï.

Ï J

And there's

&

p n n n Ïúú

That

g rad ually c alm ing

NÏ #ú R

? Ï. J lift

a - gain.

Ï J

a

lif - ting

nÏ Ï #Ï J J

# ÏÏ n Ï n Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï nÏ nÏ & nÏ bÏ p f #Ï Ï nÏ Ï & n # Ïú ÏÏ ? # Ï & # ú Ï 22

Ï J

Ï J

Ï

f

?

ÏÏÏ Î

?

24

ä

and

# ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Î

p nÏ n úú

Ï

ÏÏ Ï nÏ

? b úúú

#Ï Ï n Ï Ï ÏÏÏ n # ÏÏ # Ï # Ï ÏÏ Ï Ï 3

ÏÏÏ n Ï Ï n Ï ÏÏÏ 3

3

&

ÏÏ Ï

&

·

·

j Ï Ï Ï b Ï Ï Ï & Ï n Ï Ï Ï ÏÏ ä

F #Ï #Ï 9 ? #Ï #Ï

Ï n Ï ÏÏÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï j ä b Ï nÏ Ï #Ï Ï Ï bÏ Ï b Ï ÏÏÏ ? nÏ ? nÏ Ï Ï & ÏÏÏ Ï ÏÏÏ b Ï b úúú ¡ ¡ ¡

3

Ïb Ïb Ï

Ï J

set - tle

Î

· 3

of

Ïb Ï Ï Ï

# ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ Ï j ä & Ï #Ï Ï Ï & n úú ú ¡

Ï J

Ï J

# n ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï nÏ Ï Ï Ï

#Ï J

boughs

Ï J

nÏ J

3

poco cresc.

n úúú

EMW203091-1

j ÏÏÏ n ÏÏÏÏ ... Ï . ÏÏÏ # n ÏÏÏ ... J

64

bÏ nÏ bÏ Ï ÏÏ ÏÏ

ÏÏÏ ÏÏ

Slower, broad, warmly q = 60

64

ÏÏÏ ... Ï. F 64 # úúÏ .. ¡

·

j Ï Ï Ï n # ÏÏ ÏÏÏ Ï ú

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ ..

ÏÏÏ # ÏÏÏ Ï poco n ÏÏÏ Ï Ï ¡ ÏÏÏ Ï

ÏÏ Ï ÏÏÏ


?

27

·

& n ÏÏÏÏ .... dim. ? # úúÏ .. ¡

?

29

Î

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

j Ï . b Ï b Ï n b ÏÏÏ ... n b ÏÏ p . b b úúÏ . b Ï bú ¡

ÏÏÏ # ÏÏÏ ÏÏÏ Ï poco n ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï ¡

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ ..

Ï ú

Ï ÏJ b ú . J

j Ï . b Ï & b n n ÏÏÏ ... b b ÏÏÏ ? n b b úúÏ .. bÏ bú ¡

ÏÏÏ ÏÏÏ Ï Ï

? úúÏ .. Ï ú ¡ ? Î

33

Ï. & # # ÏÏÏ ... ú. ? n úÏ . Ï ¡

ÏÏÏ Ï

ÏÏ ÏÏ

Ï #Ï . J

For

the space

ú

. b n bn ÏÏÏÏ ... n n úúÏ ..

¡

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏ ÏÏ

ÏÏ .. Ï Ï

ä ÏÏÏ Ï ÏÏÏ

# #n ÏÏÏÏ ... . n n úúÏ ..

¡

¡

ä NÏ

Ï J

ÏÏÏ n n ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï of

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ .. Ï

nÏ J

Ï b -Ï & ÏÏ

poco

¡

ÏÏÏ

a

n # ÏÏÏÏ J

Ï

re

?

EMW203091-1

¡

Ï J

not

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏ .. Ï

Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ ..

-

-

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

Ï b -Ï & ÏÏ

¡

Ï

ÏÏÏ n n ÏÏÏÏ Ï -j poco Ï # n ÏÏ Ï Ï ¡

ÏÏÏ Ï ÏÏÏ

N ÏÏÏ ..

ÏÏÏ Ï

Ï J

ÏÏÏ

Ï J

-

ÏÏÏ Ï

¡

poco

Ï

-

ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï

ÏÏÏ n n ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï

bird

j Ï . n Ï b ÏÏÏ b ÏÏÏ ... n úúÏ .. Ï ú ¡

ÏÏÏ b ÏÏÏÏ Ï poco b b ÏÏÏ Ï

Ï Ï Ï Ï ú

nÏ Ï Ï Ï -

ú

ab - surd

Ï ÏÏÏ Ï

Ï

ÏÏÏ b b b ÏÏÏÏ ÏÏÏÏ Ï poco b ÏÏÏ b b ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ .. Ï

ú Ï.

a

ÏÏÏ Ï

ú

with

ÏÏ b ÏÏÏÏ ÏÏ poco b b ÏÏÏ Ï

ä

j Ï n n ÏÏÏ

Ï

bÏ J

kind

bÏ.

is

Ï

¡

my - self

nÏ J

# ÏÏÏ Ï J

Ï ÏÏÏ ÏÏÏ

bÏ ú J

To con - fuse

& b b ÏÏÏÏ ....

ÏÏÏ Ï

ÏÏ .. Ï

Ï ÏJ Ï . J j ÏÏÏ nÏ

ÏÏÏ b b b ÏÏÏÏ Ï poco b b b ÏÏÏ Ï Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

It

Ï J

my

ä n ÏJ n Ï

î

may be,

? Î

What - e - ver

j Ï Ï n # ÏÏ

31

bÏ bÏ J

bÏ J

4

ve - rie:

?


5

?

35

· j b ÏÏÏÏ

& b ÏÏÏÏ .... ?

?

38

45

úúÏ .. Ï ú

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ Ï

n ÏÏÏ ..

Ï Ï Ï Ï Î ä ÏJ J J

n úú .. g g & gg n úú .. ggg¹ ggg n n úú .. ?g b ú .

ggg n # wwww & gg ggg ggg # dim. gg# www ?

ne

úú úú úú ú

? Ï Ï

42

?

Ï

·

·

Ïú ... Ïj Ï Ï Ï n ÏÏ n úÏ Ï . Ï n -ÏÏ dim. . úú .. ÏÏ # -ÏÏ # ú Ï# Ï 45

Ï ÏÏÏ ÏÏ Ï

j Ï Ïú ... Ï Ï Ï# n # ÏÏÏ ÏÏÏ úÏ Ï . Ï # Ï- Ï úú ... ÏÏ # # -ÏÏÏ ÏÏÏ # n ú Ï

Ï Ï ä # Ï ä ä Ï ÏJ J J ÏJ ú J

bÏ Ï nÏ c ä ÏJ J n ÏJ ÏJ J

úú úú úú ú

w c gggg b www ggg ggg n ww g w c

ÏÏÏ Ï ÏÏÏ

45

Slow, contemplative, slightly free q = c 50 My spe - cies

45

ÏÏÏ Ï

ÏÏÏ n n ÏÏÏÏ Ï -j -Ï Ï Ï #Ï

g ro w ing still c alm e r

a - go

Ï

45

ver flew,

ggg úúúú .... ggg ggg ú . ggb úú ..

I al - most

I some - how

-

î &

¡

Ï Ï.

dap -

-

¡

- ted

¹

Ïú . ú ¡

n b b Ïúú b Ï Ï Ï . ¡

Ï

bÏ bÏ Ï ¡

bÏ bÏ bÏ bÏ bÏ

that long

bú to.

ver y lightly

Î

Ï Ï

Ï

It's some - thing

b ÏÏ b Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï

î

Ïú . ú

Ïú # Ï úú úú ú

Ï b ÏJ J

n b ÏÏ b Ï n Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï & & n b b Ïúú

know

gg úúúú .... ggg ggg ggn úúú ... g

a

î

But

First tempo q = 76

Ï

ä #Ï Ï #ú J

. 54 ggg # # # úúúú ... ggg ggg ¸ ggg # úú ... 54 gg # ú

Î

-

Ï ÏJ ú J

9

EMW203091-1

Ï Ï

bÏ Ï ?bÏ bÏ ¡

bÏ bÏ bÏ bÏ

ºÏ

9

&

·

ºÏ à . bÏ Jä · November 22, 2009