Page 1

10£É £Éà vÀgU À w À ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ Sample Items of 10th Standard Question Bank

¤zÉÃð±ÀPg À ÀÄ À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÉÃw E¯ÁSÉ gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£ £ÀA.4, 100 Cr ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛ, §£À±AÀ PÀj 3£Éà ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ- 560 085


OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION (RESEARCH & TRAINING) - (DSERT) No.4, 100 ft.ring road, BSK 3rd stage, Bangalore-85

& R.S.S.T :

R.V.EDUCATIONAL CONSORTIUM

IInd Block, Jayanagara, Bangalore -11

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É: r.J¸ï.E.Dgï.n AiÀĪÀgÀÄ gÁdåzÀ°è ²PÀët UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ ¤nÖ£À°è gÁ.«.E.¹ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁvÀäPÀªÁV 8 ªÀÄvÀÄÛ 9£É vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¥Àæ±Àß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, ¥ÁæAiÉÆÃf¹gÀĪÀ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À «£Áå¸À, ¸ÀÆPÀÛvÉ §UÉÎ w½¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À°è JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½zÀÄÝ ¨sÁUÀ I gÀ°è §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß, ¨sÁUÀ- IIgÀ°è QgÀÄ GvÀÛgÀ / ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼À(2-3 CAPÀUÀ¼À)£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀAvÉ gÀa¹zÉ. EzÀgÀ «£Áå¸À; ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2gÀ ºÀAaPÉ 50:50 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è DzÀgÉ, PÉÆÃgï «µÀAiÀÄUÀ¼À°è 60:40 C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è ºÀAaPÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. 8 ªÀÄvÀÄÛ 9 £É vÀgÀUÀwUÀ¼À°è FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ F £ÀªÀÄÆ£É gÀZÀ£ÉAiÀiÁV DAiÀÄØ ±Á¯ÉUÀ¼À°è (PÉ®ªÀÅ f¯ÉèUÀ¼À°è) ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV £Àqɹ ¥sÀ® zÉÆgÉwzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É E¯ÁSÉAiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ 2006 J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¨sÁµÉAiÀÄ°è 50:50 C£ÀÄ¥ÁvÀ ºÁUÀÆ 60:40 (PÉÆÃgï «µÀAiÀÄ) «£Áå¸ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ gÁ.«. JdÄPÉõÀ£À¯ï PÀ£ÁìnðAiÀÄA CªÀjUÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ¤nÖ£À°è ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè 10£É vÀgÀUÀwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀa¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ±ÀßPÉÆÃp «ªÀgÀuÉ: ºÉ¸ÀgÉà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÉ ¥Àæs±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¨sÀAqÁgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ ºÁUÀÆ QèµÀÖvÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀoÀ嫵ÀAiÀÄUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV eÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ. F jÃw eÉÆÃr¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄAd¸ÀvÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ CA±ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¸ÀÆavÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÉÆA¢VgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ EzÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄð ºÁUÀÆ MªÉÄä ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðªÀ®è JAzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.


1.

¥À±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ GzÉݱÀåUÀ¼ÀÄ:

• ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÊ«zsÀå¥ÀÇtð, G¢ÝµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸ÀÄ«PÉ. • «±Áé¸À¤ÃAiÀÄ, ºÁUÀÆ CxÀð¥ÀÇtðªÁzÀ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀÄxÁåðzsÁjvÀ eÉÆÃr¸ÀÄ«PÉ. • ««zsÀ ªÀÄlÖzÀ PÁp£ÀåvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥Àæ±ÉßUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ. • ¤gÀAvÀgÀ ¥Àjòî£ÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁVzÉ. 2.

¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ gÀÆ¥ÀgÉÃSÉ: «µÀAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ - «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÀAaPÉ • ¥ÀæwWÀlPÀzÀ°è G¢Ý±ÀåªÁgÀÄ ºÀAaPÉ - ¸ÁªÀÄxÁåðªÁgÀÄ ºÀAaPÉ • ¥Àæ±ÉßAiÀÄ «zsÁ£À ºÀAaPÉ - §ºÀÄ DAiÉÄÌ (1 CAPÀ) - QgÀÄ GvÀÛgÀ (2 CAPÀUÀ¼ÀÄ) - ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ (3-4 CAPÀUÀ¼ÀÄ) • PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ - (¸ÀÄ®¨sÀ, PÀµÀÖ, ¸ÁzsÁgÀt) • §ºÀÄDAiÉÄÌ GvÀÛgÀ ¥ÀnÖ, ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ GvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼À CAPÀ «vÀgÀuÉ. •

3.

¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ: • • • • • • •

ªÉÊW¯Ó W¯Ó¤PÀªÁV ¥Àæ±ÀߥÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è ²PÀëPÀjUÉ £ÉgÀªÀÅ. ¨ÉÆÃzsÀ£Á UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ. ««zsÀ GzÉÝñÀUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¥Àæ±ÀßPÉÆÃp vÀAiÀiÁjPÉ (GzÁ: ¸ÁzsÀ£É, DAiÉÄÌ, ¥ÉÇæªÉÆõÀ£À¯ï ºÁUÀÆ £ÀÆå£ÀvÁ ¥Àj±ÉÆzsÀ£À, EvÁå¢). «µÀAiÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆ®APÀıÀªÁV CxÀð¥ÀÇtðªÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è ²PÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ. ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä YõÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃzsÀ£ÁP˱À®åªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁj. EµÉÆÖAzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀn¸ÀĪÀ°è M¼ÉîAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ.


4.

M¼ÉîAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀĪÀ°è F CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ: • • • • • • •

5.

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV «µÀAiÀiÁA±ÀUÀ½UÉ ºÀAaPÉ DVzÉAiÉÄÃ? ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉAiÉÄÃ? ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄPÀ̼À°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÉÃ? ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄPÀ̽UÉ w½AiÀÄĪÀAwzÉAiÉÄÃ? §ºÀÄDAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVªÉAiÉÄÃ? ¥Àæ§AzsÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVzÉAiÉÄÃ? ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀzÁAiÀÄPÀªÁVzÉAiÉÄÃ?

GvÀÛªÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀjÃPÀëtzÀ ®PàëtUÀ¼ÀÄ »ÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ: (qÁ:r.J¸ï.²ªÁ£ÀAzÀ) • • • • • • • • • • •

F £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è ªÀÄÆ® ªÁPÁåA±À(stem) / ¥Àæ±Éß JA§ ªÉÆzÀ® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ F ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀÆavÀ 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀªÀÅ. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÁPÁåA±À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀÅzÉà ¸Àj. PÉ®ªÉǪÉÄä C¸ÀA¥ÀÇtð ªÁPÀå«gÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÁVzÁÝUÀ C¸ÀA¥ÀÇtð¥ÀzÀ ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀįÉèà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÆ ¸À«ÄÃ¥À / GvÀÛgÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀªÁVgÀĪÀAvÉ gÀa¸À¨ÉÃPÀÄ. 4 DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ «©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½UÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ. F DAiÉÄÌUÀ¼À°è E¸À«UÀ¼À£ÀÄß / CAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÁzÀgÉ CzÀÄ KjPÉ CxÀªÁ E½PÉ PÀæªÀÄzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ DAiÀÄÝ£ÉÃgÀ ªÁPÀåªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ Cw GzÀÝ«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÉÆÃa¹ GvÀÛj¸ÀĪÀAvÉ CªÀgÀ UÀæ»PÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DAiÉÄÌUÀ¼À°è ¥ÀÅ£À: ¥ÀÅ£À: MAzÉà ¸ÀAUÀw CxÀªÁ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ. UÀtÂvÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è PÉêÀ® GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀiÁV PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ. §ºÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼À°è «±Éèö¸ÀĪÀ, PÁgÀtÂÃPÀj¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. avÀæUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ DAiÉÄÌUÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. (DzÀgÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ). §ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀiÁzÀj PÉêÀ® UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ CxÀªÁ ºÉ¸Àj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjÃQë¸ÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà PÀ®à£É. ¨sÁµÉUÀ¼À°è ¨sÁµÁP˱À®å ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¥ÀoÉåÃvÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÆlÄÖ UÀæ»PÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.


6. F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ 1 ¤Ã°£ÀPÉë ¸ËgÀ¨sÀzÀ°è ¸ÀÆavÀ C£ÀÄ¥ÁzÀ°è 10£É vÀgÀUÀwUÉ gÀa¹PÉÆAqÀÄ WÀlPÀªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

ªÀiÁrzÉ. „¯µS®¡®±: EvÛ®ÔS®¡®± G¢ÝµÀÖUÀ¼À œ®ºYNµ

YÕÁ£À S®äŸNµ A†®ãOÙ 25 40 30

y®ä®ºšµ

¥Àæ.¨sÁ/¢é. ¨sÁUÀ-1

¥Àæ.¨sÁ/¢é.¨sÁ ¨sÁUÀ-2

05

60/50 (CAPÀ)

65/50 (CAPÀ)

r¡®±®¢Nµ

Aw®æ‡®±

N¹®-

45

20

10

Nµ²°Š¬ &®‡®±S®¡®±: EvÛ®ÔS®¡®± G¢ÝµÀÖUÀ¼À œ®ºYNµ

YÕÁ£À 25

60 (CAPÀ)

40 (CAPÀ)

F J®è CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ aAw¹. ¥ÀqÉzÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ°è DAiÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¹¹zÀ PÉ®ªÀÅ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ gÀÆ¥À gÉÃSÉUÀ½UÉ (PÉ®ªÀ£ÀÄß) C¼ÀªÀr¹ vÀAiÀiÁj¹zÉ. EzÀgÀ gÀZÀ£É ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉUÉUÁV £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ²PÀët vÀYÕgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À vÁAwæPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §®è vÀYÕgÀ MAzÀÄ §ÈºÀvï vÀAqÀªÀ£Éßà £ÉëĹvÀÄÛ. ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ F gÀZÀ£Á vÀAqÀ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ vÀgÀUÀw ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ±ÀæªÀÄ¢AzÀ gÀa¹, CzÀ£ÀÄß ²PÀët vÀYÕjAzÀ ¥ÀjµÀÌj¹ UÀÄtªÀÄlÖzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ DAiÀÄØ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ E°è eÉÆÃr¹zÉ. ºÀvÀÛ£É vÀgÀUÀwAiÀÄ J®è DgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÆÛ«£À J®è WÀlPÀ / ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ C£ÉÃPÀ £ÀªÀÄÆ£É ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÉ. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃV¹ QèµÀÖvɪÀÄlÖ ºÁUÀÆ «±Áé¸À¤ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß CAQ CA±ÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀa¹®è. CAzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀªÁV®è. C®è¯Éèà ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ¸ÀA¨sÁµÀuɬÄAzÀ ªÀiÁvÀæ zÀÈrüÃPÀÈvÀªÁVzÉ. EzÀÄ PÉêÀ® ¥ÁægÀA¨sÀ. GvÀÛªÀÄ ¥ÀjÃPÀëtUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÉ. ¥Àæw ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÁoÀ ¨sÉÆâü¸ÀĪÁUÀ¯Éà 5-6 GvÀÛªÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¥Àj²Ã®£ÀUÉ PÀ¼ÀĺÀĪÀÅzÁzÀgÉ PÉ®ªÉà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è zÉÆqÀØ ¥Àæ±ÀßPÉÆÃpAiÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. F ¤nÖ£À°è ²PÀëPÀ ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ ±Àæ«Ä¹zÀ°è, vÀgÀ¥ÉÃw CxÀªÁ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉZÀÄѪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è. PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ºÀAvÀzÀ°è ºÉaѸÀ®Ä C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀAvÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV zÀÈrüÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀjÃPÁë PÀæªÀÄzÀ®Æè PÉÆAZÀªÀÄnÖUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀgÉ M½vÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ.


F PÁAiÀÄðPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ, ªÀÄÄAzÀÆr ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ r.J¸ï.E.Dgï.n ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ r.dUÀ£ÁßxÀgÁªï ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ²æÃ.n.JªÀiï. PÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÀÆ £ÀªÀÄä ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÉà jÃw r.J¸ï.E.Dgï.n AiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À D¦üøÀgï DzÀ ²æêÀÄw. ¹jAiÀÄtÚªÀgï ®°vÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ J®è gÀZÀ£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÀÆ £ÁªÀÅ F ªÀÄÆ®PÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛêÉ. qÁ:n.PÉ.dAiÀÄ®Që÷ qÁ: r. J¸ï.²ªÁ£ÀAzÀ ************


List of Abbreviations Used Part I Multiple Choice Questions Part II Short and Long Answer type Questions Abbreviations Meaning Item Number Code KF Languages L.No Lesson Number KS PR Prose EF PO Poem ES Gr Grammar HF Comp Comprehension HT SF Core Subjects Ch.No Chapter Number ST B Biology U Ma Social Studies H History Ta C Civics Te G Geography M E Economics SC SS UÀ Obj Objectives ¥À K Knowledge G Languages YõÁÕ C Comprehension ¨sÁ A Appreciation UÀæ E Expression ¥Àæ Core Subjects C U Understanding PÀ.ªÀÄlÖ A Application ¸ÀÄ S Skill ¸Á Diff.level Difficulty level PÀ E Easy G A Average D Difficult

Meaning Kannada First Language Kannada Second/Third Language English First Language English Second Language Hindi First Language Hindi Third Language Sanskrit First Language Sanskrit Third Language Urdu Marathi Tamil Telugu Mathematics Science Social Studies

UÀzÀå ¥ÀzÀå G¢ÝµÀÖ YõÁÕ£À÷ ¨sÁµÉ UÀæ»PÉ ¥Àæ±ÀA¸É C©üªÀåQÛ PÀp£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÁgÀt PÀµÀÖ G¢ÝµÀÖ


DSERT #4, 100 feet Ring Road, Banashankari III stage, Bangalore-560 085 Sample Items of X Standard Question Bank

Subject English II Language Part I

Items

Questions

L.No

Obj

Key

Diff Level

ES001

Andy repeated his demand for the letter. His intention was to: A. please the postmaster B. irritate the postmaster C. protest against the attitude of the postmaster D. show his innocence.

PR1

C

C

E

Andy swallowed the taunts of the postmaster with a view to: A. teach him a lesson later B. get the letter paying four pence C. save his master from being cheated D. deceive the postmaster.

PR 1

C

A

E

How did Andy look when he visited the post office the second time? A. submissive B. apologetic C. indignant D. violent

PR 1

C

A

A

If Mr.Durby had not come to the post office: A. the post master would have given Andy a letter for four pence postage B. Andy would have paid eleven pence postage and got a letter C. Andy would have asked the post master to give the letter for 4 pence postage D. the post master would not have demeaned Andy to pay eleven pence postage.

PR1

C

B

A

Andy refused to pay eleven pence postage for the letter because: A. he did not have eleven pence with him B. he had seen that Mr.Durfy was given a bigger letter for four pence C. his master told him not to D. his master’s letter was smaller than Durfy’s.

PR 1

K

B

A

Dr. Sarabhai’s dream was to: A. launch satellites. B. discover cosmic rays. C. walk on the moon. D. set up a research laboratory.

PR 1

K

B

A

Vikram’s parents spent their time and money on social work. This shows that they: A. did not care for time and money B. had a lot of time and money C. were very generous to others D. had no other way to spend their time and money.

PR2

K

C

E

ES002

ES003 ES004

ES005

ES006

ES007


Items

Questions

L.No

Obj

ES008

Dr. Sarabhai setup Sarbhai Chemicals, to produce A. chemicals B. medicines C. chemicals and pesticides D. medicines and chemicals.

PR2

K

D

E

When the student burnt an electric meter he was upset because: A. Dr.Sarabhai was a very strict teacher B. Dr. Sarabhai would send him out of the class C. the student would have to pay a penalty D. the student feared that Dr.Sarabhai would reprimand him.

PR2

C

D

E

Dr.Sarabhai told the student that they would buy a new meter. This shows that: A. he did not want to discourage the student B. he could buy as many meters as he wished C. the meter did not cost much D. the meter was not very useful.

PR2

C

A

A

Narendranath could sing well, was good at sports ,was witty and liked to meditate. This shows that he was : A. an all-rounder B. talented C. a jack of all trades D. a very popular student

PR3

K

A

E

Prof.W.W.Hastie, once said of Narendra “He is bound to make his mark in life”. This means that he: A. will be popular B. had an aim in life C. was good at archery D. will achieve great success

PR3

C

D

E

Swami Vivekananda decided to go to America, to fulfill Sri Ramakrishna’s will. This shows that Vivekananda: A. was Sri Ramakrishna’a favourite disciple B. wanted to carry out his master’s wishes C. was an obedient disciple D. had a strict master

PR3

C

B

E

The American newspapers declared the Swamiji as a prophet and a seer because: A. he tried to link Eastern and Western ideas B. they realized it was foolish to send missionaries to India C. he was dressed in saffron robes D. the effect of his speech was such.

PR3

C

D

E

The aims of Ramakrishna Mission were a mixture of spiritual and humanitarian ideals, which can be summed up as: A. work is worship B service to humanity is service to God C. worship the poor D. there is no shortcut to hard work.

PR3

K

B

E

ES009

ES010

ES011

ES012

ES013

ES014

ES015

Key Diff Level


Items

Questions

ES016

The Swamiji reiterated the validity of all religions and their harmony. This shows that the Swamiji A. wanted to please the audience B. respected all religions C. wanted to bring about world peace D. believed that there was only one God

ES017

ES018

ES019

ES020 ES021

ES022

ES023 ES024

“When I could detect the batsmen’s weaknesses I could bowl normally”. This statement of B.S.Chandrashekar tells us that: A. he did not feel nervous B. his observation guided his bowling C. the batsmen had weaknesses D. he had good observation. “It was said that pitches in India were prepared to suit you”. B.S.Chandrashekar disagreed because: A. no batsman complained thus B. the bowlers did their job well C. wickets were taken on foreign pitches too D. they had only medium pacers on their side B.S.Chandrashekar never considered his polio stricken arm as a disadvantage because he: A. had a passion for cricket B. never even thought about it C.did not have to bowl against great batsmen D.was one of the greatest leg break bowlers in the world

L.No

Obj

Key Diff Level

PR3

C

B

A

PR4

C

B

E

PR4

K

C

E

PR4

C

B

E

Cricket is played in: A. Asian countries B. all the Common Wealth countries C. all European countries D. England only. B.S.Chandrashekar achieved the feat of getting 247 wickets in the matches by: A. changing to fast bowling B. increasing his pace C. bowling superlatively D. ignoring his handicap

PR4

K

B

E

PR4

C

D

E

People in India were waiting largely for the return of the space shuttle Columbia because: A. the government of India was interested in it B. one of the crew was an Indian woman C. there were many Indians among the crew D. it was one of the greatest space expeditions

PR5

K

B

E

As a young girl, Kalpana Chawla would look up at the stars and wish that she: A. had a telescope B. could reach the sky C. had a spaceship of her own D. could paint the stars.

PR5

K

A

E

Kalpana Chawla was the first Indian woman: A. astrologer B. astronaut C. astronomer

PR5

K

B

E

D. astrophysicist.


ES025 ES026

ES027

ES028

ES029

ES030 ES031

ES032

ES033 ES034 ES035

ES036

ES038

Kalpana Chawla was unique in many ways. The underlined word means: A. different from others B. like others C. very clever D. highly skilled in her job . “She always held him in high esteem”. This means that she: A. held him very tight. B. kept him at a distance. C. had high regard for him. D. had high hopes from him. “To better, to refine, to replace savage habits by good ones”. This explains the meaning of the word: A. civilization B. savagery C. barbarism D. culture. Europeans think they are civilized while Asians are barbarous because: A. they fought the great war B. they wear more clothes C. Asians wear less clothes D. Asians fight like savages in jungles Everyone was trying to kill as many people on the other side as possible. This denotes: A. that war is a sign of civilization B. bravery of soldiers C. that wars involve killing D. barbarous behaviour of men Many thousands were maimed for life in the war. “Maimed” means: A. rendered homeless B. injured seriously C. blinded D. crippled “Do you think it was a very civilized or sensible thing for people to kill each other like this?” The author here refers to: A. Englishmen killing Germans B. savages fighting in the jungles C. the World War D. Germans killing Englishmen. “To civilize” means to : A. lead a simple life B. take over the government of another country C. replace savage habits by good habits D. wander in search of food and water. The reverse of ‘Barbarism’ is: A. violence B. civilization C. selfishness D. generosity Preetilata Waddedar is described as having raided the armoury at Chittagong like: A. a tornado B. a cyclone C. a volcano D. an earthquake “If you refuse to hand over the car I will cancel its registration”. The district collector said these words to: A. Preetilata Waddedar B. Aruna Asaf Ali C. Kashibai Desai D. Padmavathibai Vimal Gulwadi and Hema Shinolikar commanded the judge to go back because they wanted to: A. make the British realize that they had no place in India B. show that they believed in non-violence C. prove that they could be better judges D. get arrested by the British At the end of the play everyone was happy because Daksha, the wonder girl: A. solved all the problems of the king B. chose the king as her prize and became the queen of the land C. solved the problem which the wise courtiers could not D. was very beautiful and highly intelligent.

PR5

C

A

E

PR5

C

C

A

PR6

C

A

A

PR6

C

B

A

PR6

C

D

A

PR6

C

B

A

PR6

K

C

E

PR6

K

C

E

PR6

K

B

A

PR7

K

C

E

PR7

K

C

E

PR7

K

A

E

PR8

K

B

E


ES039 ES040

ES041 ES042 ES043 ES044 ES045 E5046 E5047 ES048 ES049 ES050

ES051

ES052

Daksha wanted------------as a prize: A. gold and jewels B. the king’s throne

PR8

K

C

E

PR8

C

C

A

P01

C

A

E

P01

C

A

E

P01

K

C

A

D. free life in the forest

P01

K

C

E

C. her arms across her breast D. tears in her eyes

P02

K

C

E

P02

K

D

E

P02

K

B

E

P02

K

B

E

P02

C

A

E

P03

K

C

E

P03

K

A

E

P03

K

C

E

C. the king himself

D. the kingdom.

‘Empty the ocean with this wooden bowl’ means: A. bring the ocean water into court B. fill the wooden bowl with ocean water C. water of the ocean to be emptied with the help of the wooden bowl D. the king should drink ocean water from the wooden bowl. “And I have thought it died of grieving”. The word ‘grieving’ means a feeling of great: A. sorrow B. fear C. hunger D. shock “Why would you leave me, sweet bird, why?” These words show that the poet was: A. unhappy B. disgusted C. afraid D. angry “Why pretty thing! Could you not live with me?” Here ‘pretty thing’ refers to a: A. beautiful girl B. lovely tree C. sweet dove D. loving mother. The dove did not like: A. green peas B. the poet’s love

C. the golden cage

The beggar-maid came before the king with: A. her head held high B. a big smile on her face The beggar maid was wearing: A. a shining white dress B. a robe and a crown

C. a dress of many colours

D. an old, torn dress.

The lords in the court praised the beggar maid’s: A. bold expression B. beautiful hair and eyes C. simple but pretty dress D. feet without shoes. The beggar maid had the grace of: A. a swan B. an angel C. a butterfly D. a dancer. Cophetua swore a royal oath. The word ‘oath’ means a: A. solemn promise B. loud command C. strong desire D. polite request. The poet’s mother won a bracelet for her arm by: A. ploughing the field with her hand B. earning money for the family C. pleasing her husband D. raising a hundred measure of millet. The poet calls his mother “earthier with every burn” because: A. she yielded more, in spite of pain B. she liked working in the hot sun C. she was the ‘mother earth’ D. her work required the heat of the sun. The poet’s mother raised a hundred measures of millet to: A. feed her family B. win a bracelet for her arm C. please his father D. raise crop.


ES053 ES054 ES055

ES056

ES057

ES058

ES059

ES060

ES061

ES062 ES063 ES064 ES065

The poet’s mother worked hard and spent her youth: A. raising crop after crop B. in tattered sarees C. winning bracelets D. pleasing his father. “A jungle bear has no need for your-------” A. holy legends B. Gods C. mother D. Gita. In the poem ‘Work is Workship’, the speaker says: A. work is important B. meditation is important. C. prayer with flowers and incense is important. D. chanting and singing is important. In the poem , ‘Work is Worship’, work means: A. doing one’s duty B. work from morning till evening C. work till you make lot of money D. worship God for the whole day “ God plans his footsteps in the sea and rides upon the storm”, because he: A. is strong enough to face danger and control it B. lives in the sea C. is the creator of Nature D. moves in a mysterious way. The bitterness of the bud should not discourage man because: A. all buds have a bitter taste B. His purposes will ripen fast C. the end result will be rewarding D. only bitter buds yield sweet-flowers. Man has to trust God’s grace because: A. God will never let the believer down B. man has feeble sense C. God is our creator D. God moves in a mysterious way. The Lord of Tartary wanted trumpeters everyday to: A. entertain him B. put him to sleep C. summon him to have food D. announce his arrival to the court. The Lord of Tartary wanted seven zebras: A. to draw his chariot B. as he liked exotic animals C. to keep them in his garden D. since he wanted to be unique. In Tartary the Lord’s bed would be made of: A. gold B. silver C. ivory D. wood. The Lord of Tartary would be summoned to meal by: A. peacocks B. trumpeters C. harp and mandolin D. flute. Pick out the word from the four alternatives which means ‘valley’: A. wood B. dale C. thicket D. pool. In the poem, ‘Once Upon a Time’, the speaker is talking to his: A. friend B. son C. colleagues D. children

P03

C

B

E

P03

K

D

E

P04

K

A

E

P04

K

A

E

P05

K

A

A

P05

K

C

E

P05

K

A

E

P06

K

C

E

P06

K

A

E

P06

K

C

E

P06

K

B

E

P06

C

B

E

P07

K

B

E


ES066 ES067

ES068 ES069

ES070 ES071 ES072

ES073 ES074 ES075 ES076 ES077

ES078 ES079 ES080

The poet has learnt to say ‘Good bye’. He actually meant: A. ‘Good riddance’ B. ’glad to meet you’ C. ‘bored to meet you’ D. ‘nice talking to you’. In this poem, the poet is criticizing: A. the showy life of the people B. the emptiness of modern life C. all those who laugh without good feelings D. himself and his son. A person who loves money and hates spending it, is a: A. spendthrift B. miser C. philanthropist D. capitalist. The miser came to the hole everyday because: A. he had kept the treasure there B. the sight of the treasure gave him pleasure C. he was afraid that robbers might take it away D. he did not want others to know about his treasure. The figure of speech employed in the following is: “As shines a moon in clouded skies, she in her poor attire was seen” : A. simile B. metaphor C. personification D. alliteration. “Like a hurt bitch, she bared her teeth”. A. personification B. metaphor C. simile D. alliteration. “He hides a smiling face”. A. personification B. metapho. C. simil. D. alliteration. The appropriate preposition to be filled in the blank is: ---------working as a teacher, he also writes books in his spare time A. beside. B. besid. C. b. D. about. Sir. M. Visvesvaraya was a man ---------principles A. with B. for C. by D. of Keep --------the grass. A. off B. of C. on D. into We can only achieve success ------- hard work. A. in B. by C. through D. along The appropriate conjunction to be filled in the blank is: The boy is intelligent ----------lazy. A. and B. or C. because D. but It can be white, black--------grey. A. but B. and C. nor D. or The man is short tempered -------- people like him. A. but B. yet C. and D. so She is not only intelligent---------industrious. A. but also B. but C. also D. and also

P07

K

A

E

P07

C

B

E

P07

C

B

E

P08

C

B

E

PO2

K

C

E

PO3

K

C

A

PO5

K

A

A

Gram

K

A

E

Gram

K

D

E

Gram

K

A

E

Gram

K

C

E

Gram

K

D

E

Gram

K

D

E

Gram

K

B

E

Gram

K

A

E


ES081 ES082 ES083

ES084 ES085 ES086 ES087

ES088

ES089

ES090 ES091 ES092 ES093

ES094

The appropriate verb phrase to be filled in the blank is: Lakshman----------PhD by the Bangalore university in 2004. A. is awarded B. would be awarded C. would have awarded D. was awarded When he-------by bus to Bandipura, he--------a tiger. A. was going, saw B. went, saw C. was going, sees D. will go, saw Students are--------to the weekend. A. looking up B. looking out C. looking forward The question tag to be used at the end of the sentence is:

D. looking in

The minister drives the car. A. is it not? B. does he? C. is he? D. doesn’t he? The merchant sells sugar; A. doesn’t he? B. is he ? C. didn’t he? D. is it he? One word for ‘a person who has been appointed or selected to attend a conference’ is: A. ambassador B. delegate C. representative D. messenger Which one of the following sentences is grammatically incorrect? A. She made me stand for a long time. B. Mr. Patel is a M.L.A. C. Fifty thousand rupees is a good sum. D. The director along with his officers visits our office . The appropriate tense form of the verb given in the bracket is: Vivekananda------- (be) a follower of Ramakrishna. A. is B. had been C. was D. has been The family was known for its wealth and greatness of heart . The word which can be used in the place of the underlined phrase is: A. generosity B. courage C. affluence D. prestige We can form the opposite of the word ‘respect’ by adding the prefix: A. un B. mis C. ire D. dis Who was Subahu? He was the king of: A. Kulinda B. Videha C. Kalinga D. Bengal. To whom did Draupadi want to offer the flower? A. Bhima b. Arjuna C. Yudhisthira D. Subahu Hanuman contracted his body. The passive voice form is ______ A. His body contracted Hanuman. B. His body was contracted by Hanuman. C. His body was contracted Hanuman. D. Hanuman had contracted his body. Gandhiji had a wrong notion about gymnastics because he: A. liked it B. disliked it C. didn’t consider it as a subject D. disliked the teacher

Gram

K

D

E

Gram

K

A

E

Gram

K

C

E

Gram

K

D

E

Gram

K

A

E

Gram

K

B

E

Gram

K

B

E

Gram

C

C

E

Gram

K

A

E

Gram

K

D

E

Supp Re1

C

C

E

Supp Re1

C

C

E

Supp Re1

K

B

E

Supp Re2

K

B

E


ES095 ES096 ES097

ES098 ES099 ES100

Gandhiji repented and understood the importance of good handwriting when he was in: A. South Africa B. England C. Australia D. India. A person who is slow in learning is termed as: A. dullard B. bad C. lazy D. dunce. found / myself / I / at/ completely/ sea . The rearranged sentence for the jumbled words is: A. I found completely at sea myself B. I completely at sea found myself C. I found myself completely at sea D. I sea found at myself completely.

Supp Re2

K

A

E

Supp Re2

C

D

E

Supp Re2

C

C

E

Nino came to know about the Duchess’ strike when he came back to: A. tea B. evening snacks C. lunch D. supper.

Supp Re3

K

C

E

When her father asked the Duchess to come down, her reaction was that she: A. didn’t answer B. climbed higher C. came down D. didn’t even see her father

Supp Re3

K

B

E

A book with blank pages on which pictures or paper cuttings are stuck is known as a: A. plain book B. paint book C. drawing book D. scrap book.

Supp Re3

K

D

E


DSERT #4, 100 feet Ring Road, Banashankari III stage, Bangalore-560 085

Subject : English II Language Instructions for Part II Answer the following questions as directed:

Items

Questions

L.No

Obj

marks

Diff Level

How was Andy justified in taking away two letters from the counter? Why was the first Indian built satellite called “Aryabhata”? Give one example to show that Vikram feared nothing while on research work. Why was Narendranath called an all-rounder? How was Narendranath as a student, at the metropolitan school? Why did Narendranath accept Sri. Ramakrishna as his master?

PR1 PR1 PR2 PR2 PR3 PR3 PR3

K,E C,E K,E K,E K K,E C,E

1+1 1+1 2 1+1 2 1+1 1+1

E E E E E E A

Why did B.S.Chandrashekar feel nervous when he was asked to bowl to great batsmen? Why did B.S.Chandrashekar think that Ken Barrington was the toughest batsman he bowled against? How was Kalpana different from other girls of her age? What were Kalpana’s feats as an astronaut? What did the Prime Minister of India say in his condolence message? Why do great countries engage in war? What constitutes civilization? Why do people fight with one another? Where do we find special seats for the war wounded people? What message does the author give us in the lesson ‘What is civilization?’ What makes us remember Kashibai? How did Padmavathi bai help freedom fighters? Who caused the British a sense of defeat? How? What made the king like the farmer? Why couldn’t the wise men solve the Pandith’s problem? Why did the poet put the dove in a golden cage? How fair was the beggar maid? What was she compared to?

PR4 PR4 PR5 PR5 PR5 PR6 PR6 PR6 PR6 PR6 PR7 PR7 PR7 PR8 PR8 P01 P02

K,E K,E K,E K K,E C,E C,E C,E K,E K,E K,E K,E K,E K,E K,E C,E K,E

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

E E E E E A A E E A E E E E A E E

Answer the following in two or three sentences each: ES001 ES002 ES003 ES004 ES005 ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011 ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018 ES019 ES020 ES021 ES022 ES023 ES024

What justice did Andy wish to get for his master?


ES025 ES026 ES027 ES028 ES029 ES030 ES031 ES032 ES033 ES034 ES035 ES036 ES037 ES038 ES039 ES040 ES041 ES042 ES043 ES044 ES045 ES046 ES047 ES048 ES049 ES050 ES051 ES052 ES053 ES054 ES055

What made the king step down from the throne? Why did the poet’s mother try to please her husband? What did the poet’s mother live for? Where according to Tagore, is God to be found? What according to the poet, is the ultimate goal of man? Why should we not judge God? Where does God hide a smiling face? Describe the evenings in Tartary. When did the robber see the miser? What did he do? What did the neighbours advice the miser? What risk did Bhimasena take to please Draupadi? How did Hanuman appear to Bhima? Why did Gandhiji request the headmaster to exempt him from gymnastics? Why did Gandhiji have great regard for Krishnashankar Pandya? What message did Albertino bring back from his sister on the apple tree? How did Nino try to settle things? Answer the following in a paragraph each: How is the post office in the story different from the one found now? Dr. Sarabhai’s contributions to space research in India. Why did Narendranath visit Sri Ramakrishna? What did he ask him? Sketch the character of B.S.Chandrashekar. ‘Even as a girl Kalpana was unique’ Give example from the text in support of this claim. What do we understand about the countries that fight against one another? What were the effects of the great war? What role did women play in India’s freedom struggle? What message does the poem ‘The Beggar Maid’ convey Comment on the uniqueness of the poet’s dream as the Lord of Tartary.

Write a paragraph in about ten sentences on: Your plans for the summer vacation Importance of domestic animals The influence of television in your life Letter writing Write a letter to your uncle informing him about your plans after passing S.S.L.C examination Write a leave letter to your class teacher requesting for three days leave to attend a wedding at home.

P02 P03 P03 P04 P04 P05 P05

C,E K,E K,E K,E K,E K,E K,E

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

E E E E E E E

P06 P08 P08 Supp Re1 Supp Re1 Supp Re2 Supp Re2 Supp Re3 Supp Re3

E K,E K C,E K,E K,E K,E C,E K,E

2 1+1 2 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

A E E E E E E E E

PR1 PR2 PR3 PR3 PR5 PR6 PR6 PR7 P02 P06

A,E C,A,E C,K K,C,E K,E K,E K,E K,A,E K,A,E K,A,E

2+1 1+1+1 2+2 1+1+2 2+2 2+2 2+2 1+2+1 1+2+1 1+1+2

A E E A A A E A A A

Comp Comp Comp

E E E

2+2 2+2 2+2

A A A

Comp Comp

E E

2+2 2+2

A A


gÀZÀ£Á vÀAqÀ Kannada Sri.B.S.Gundu Rao, Deputy Director , Gandhi Centre for Peace and Human Values Bangalore Sri.C.S. Banashankariah, Bangalore Sri. P.Dharukaradhya, Basaveshwara Girls High School, B’lore Sri.N.Gopal Krishna Udupa, Bangalore Smt. Prema H.Tahsildar, Bharati Vidyalaya, Khasbag, Belgaum Smt.Bhuvaneshwari.G.S, Women’s Peace league, Bangalore Smt. Bhagirathi Bhat, GHS, Ketamaranahalli, Bangalore Smt. Vasundhara M.G, Bharatamata Vidyamandir, Bangalore Sri. V. Krishnaiah, Sir M.V. Comp. PU College, Bangalore Smt. S. Padmavathi, Vidya Vardhaka Sangha, Bangalore Sri.Nagaraj.S, Vivekananda Vidya Kendra, Bangalore Smt. Kannika, Sri Aravind Vidya Mandira, Bangalore Smt. Srilata G.S, MES Kishore Kendra, Bangalore English Prof. G.S. Mudambadithaya, Bangalore Sri.A.P. Gundappa, Attibele Smt. Umadevi, R.V.Girls High School, Bangalore Smt. Maya Ramchand, Bangalore Smt. Shobha Kulkarni, Govt. Sardar HS, Belgaum Sri.Sathya Prakash, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Smt. Asha, Saraswathi Vidya Mandir, Bangalore Smt. Prameetha Adoni, HM, GHS, KR Puram, Bangalore Sri.G.N. Deshpande, HM, BN Darbar GHS, Bijapur Sri. Shankaranarayana Rao.P , SS High School, Kadandale, DK

Hindi Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Dr. Ispak Ali, Lalbahudar Sastry B.Ed College, Bangalore Sri. Abdul Nazir, Q.Islam HS, Bangalore Sri. G.H. Balakrishna, Bangalore Smt. Shyalaja H.Naidu, DPH HS, Bangalore Smt. Urmilla Nahar, DPH HS, Bangalore Sri. Anand.S. Kalasad, KC PU College, Hirebagewadi, Belgaum Sri. Ashok.H.Balunnavar, MM Comp. PU College, Belgaum Smt. Geetanjali.P.Yogi, Benson’s HS, Belgaum Dr.Bharati T.Savadattu, Govt. Saraswathi PU College, Belgaum Dr. K.L.Sattigeri, Principal, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Urdu Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Smt. Shaheda Perveen, BRP, Shankarapura, Bangalore Sri. Bahadur Khan, MO Girls HS, Bangalore Sri.S.G. Deshnoor, Al-Ameen HS, Belgaum Sri. F.A. Yallur, Islamai Girls High School, Belgaum Sri.D.M. Momin, Bashiban High School, Belgaum Sri. M.L. Dakhani, Advisor, Dr. B.D. Jatti COE, Belgaum Smt.Shaila.V.M, Mahila Vidyalaya HS, Belgaum Smt. Sunitha.D. Mathad, Ushatai Gogate Girls HS, Belgaum Sri. P.T. Malege, MM Comp. PU College, Belgaum Sri. C.Y. Patil, Talakwadi HS, Belgaum Sri. A.L. Patil, MM Central HS, Belgaum

Smt. Lata Rao, HM, SJR High School, Bangalore

Smt. Sheela Deshpande, LBS B.Ed College, Bangalore

Marati


Sanskrit Dr. Satish Hegde, R.V. Girls High School, Bangalore Sri. Shridhar Hegde, National High School, Bangalore Sri. Narayan Ananth Bhat,Govt PU College, Chamarajpet, B’lore Sri.Venkataramana D.Bhat, Govt Jr. College, Vartur, B’lore Sri.Narasimha Bhagavat, Janaseva Vidya Kendra, Chennenahalli Smt. Shylaja.V, Chamarajpet Jr. College, Bangalore Sri. Krishna V. Bhat, Vasavi Vidyaniketan, Bangalore Sri. Mahesh Bhat, PTA High School, Bangalore Sri. Balasubramanian, Methodist HS, Kolar Smt. Geeta B.S, Seshadripuram GHS, Bangalore Telugu Dr. T.K. Jayalakshmi, Director, RVEC, Bangalore Sri. Nagesam.C, RBANM High School, Bangalore Sri. G. Venkata Rama Reddy, Telugu Pandit, Bangalore Sri. P.Hema Chendra Babu, Telugu Pandit, Bangalore Tamil Prof. Susheela Sheshadri, Principal, Amrita Shikshana M.Vidyala,Mysore Sri. Pulavar V. Vishwanathan, Bangalore Sri.S.Ramalingam, Seva Ashram High School, Bangalore Sri.G. Sampath, Bangalore

Mathematics Dr. D.S. Shivananda, Bangalore Sri. Kailash Nekraj, HM, Jnanamitra HS, Bangalore Sri.N.C. Satyaji Rao, Bangalore Smt. K.S. Susheela, Bangalore Smt. Subhadra.M.S, Bangalore Smt. C. Nirmala, HM, MABL HS, Doddaballapura Dr.T.K. Jayalakshmi, Director, RVEC, Bangalore Dr. R. Mythili, Associate Director, Bangalore

Science Dr. Sameera Simha, Vijaya Teachers College, Bangalore Dr. S. Srikanta Swamy, R.V. Teachers College, Bangalore Sri.P.G.Dwarakanath, Vidya Vardhaka Sangha, Bangalore Dr.R.Mythili, Associate Director, RVEC, Bangalore Smt. Shantha Kumari.B.S., Bangalore Smt. Vasanthi Rao, Bangalore Smt. Rekha Hegde, Vani High School, Bangalore Smt. K.S. Shyamala, HM, Vasavi High School, Bangalore Smt. R. Geetha, Vasavi High School, Bangalore Smt. S.K. Prabha, Retd. Lecturer, DIET, Bangalore Smt. Bhagyalakshmi, Stella Mari’s School, Bangalore Smt. V. Padma, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Social Studies Prof. G.P. Basavaraj, Retd Director, NCERT Sri. P.A. Kumar, HM, Vijaya High School, Bangalore Prof. B.R. Gopal, MES Teachers College, Bangalore Smt. Lorna Pinto, SAM High School, Bangalore Smt. Radhika.S, Hymamshu Jyothi Kala Kendra, Bangalore Smt. T.R. Sandhyavalli, Basaveshwara Jr. College, Bangalore Smt. R. Vijayavalli, Nirmala Rani GHS, Bangalore Smt. Shamala Prasad, MES Kishore Kendra, Bangalore Smt. Sukanya.N.R, Sardar Patil HS, Bangalore Smt. Meera, Vidya Vardhaka Sangha HS, Bangalore Smt. N.S. Vyjayanthi, Vidya Bharathi Eng. School, Bangalore Smt. Lakshamma, Bangalore

SSLC Question Bank - English Second Language  

SSLC Question Bank - English Second Language pepared by DSERT

SSLC Question Bank - English Second Language  

SSLC Question Bank - English Second Language pepared by DSERT

Advertisement