Page 1

¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É D®ÆgÀÄ, »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ, avÀæzÀÄUÀð f¯Éè

2011-12 £Éà ¸Á°£À ¸ÀÄAzÀgï ˉÁˉï §ºÀÄUÀÄt ºÀ¹gÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ : PÁAiÀÄðzÀ²ð :

²æÃ.J¸ï. ©üêÀiÁè £ÁAiÀÄPï .ªÀÄÄ. ². ²æÃ. ¹.ªÀÄÄvÀÄÛgÁdÄ. ¸À.²

vÀgÀUÀwªÁgÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 8£Éà vÀgÀUÀw 1.ºÀjñÀ. 2. ªÉAPÀmÉñÀ.J¸ï. 3.D¸Àävï. 4.¸Àd£À¨sÁ£ÀÄ. 9 £Éà vÀgÀUÀw 1. £Á¬ÄÃzï. 2.ZÉÃvÀ£À.J£ï. 3. ºÀA¸À.J¸ï. 4. £ÁUÀªÉÃtÂ. 10 £Éà vÀgÀUÀw 1. ¸ÀA¦æÃvï. 2.w¥ÉàøÁé«Ä.J¸ï. 3.VÃvÀ.Dgï. 4.eÉÆåÃw.PÉ. ¸ÀzÀå¸ÀgÀÄ : ±ÁˉÉAiÀÄ JˉÁè «zÁåyðUÀ¼ÀÄ.


¥ÁxÉÃð¤AiÀÄA eÁUÀævÁ ¸À¥ÁÛºÀ

-

2011

G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀ¼É ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ PÀgÉ

»jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À D®ÆgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è EwÛZÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀȶ « «, PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ, PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ ¥ÁxÉÃð¤ÃAiÀÄA PÀ¼É ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ gÁ¶æÃAiÀÄ PÀ¼ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÁxÉÃð¤ÃAiÀÄA £Á±À ¥Àr¸À®Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé CvÀåªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ JAzÀÄ PÀȶ « «, PÀ¼É ¤ªÀðºÀuÉ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. n.«. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àæ¸Ázï w½¹zÀgÀÄ.

eÉÊ«PÀ «zsÁ£ÀzÀ°è ªÉÄQìPÀ£ï fÃgÀÄAqÉ QÃlªÀ£ÀÄß §¼À¹ ¥ÁxÉÃð¤ÃAiÀÄA PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.


¥ÁxÉÃð¤ÃAiÀÄA

PÀ¼É ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ.

   

  ___________________________________________________________________________                                                                      

§§ÆâgÀÄ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ §UÉÎ

¢£ÁAPÀ 13/01/2012 gÀAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ §§ÆâgÀÄ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr C°ègÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉÎ CAzÀgÉ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè, ªÀÄvÀÄÛ JgÉ ºÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ , ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É §UÉÎ, PÀȶ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §UÉÎ vÀdÕgÀÄ w½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.     PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ vÀdÕgÁzÀ qÁ. ®vÁPÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ w½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.


JgɺÀļÀÄ UÉƧâgÀ vÀAiÀiÁjPÉ §UÉÎ w½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.

ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.


ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉÆAiÀÄÄè «£À §UÉÎ PÀȶ «eÁÕ¤ UÀ¼ÁzÀ qÁ. ±ÀgÀt¥Àà dAUÀr gÀªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.

PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæzÀ PÀlÖqÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ PÉƬÄè£À §UÉÎ w½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.

avÀæPÀˉÁ ¸ÀàzsÉð


¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ±ÁˉÁ ªÀÄlÖzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå PÀÄjvÀÄ ZÀvÀæPÀˉÉ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß J¥Àðr¸ÀˉÁVvÀÄÛ.

G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ QÃlUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ §§ÆâgÀÄ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæzÀ vÀdÕgÁzÀ ²æÃ. n. gÀÄzÀæªÀÄĤ gÀªÀgÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß J®è gÉÊvÀgÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÉ «µÀªÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Ä¶vÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉUÉ PÀ¼É£Á±ÀPÀUÀ¼À §zÀ° «ÄvÀæ QÃlUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀgÉ ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.


OµÀ¢üÃAiÀÄ ¸À¸Àå PÉëÃvÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ »jAiÀÄÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ºÉƸÀAiÀļÀ£Ár£À°ègÀĪÀ §qÉ¥Àà£ÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼É¸ÀˉÁzÀ OµÀ¢üÃAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀÄ£Á²¤, ˉÉÆüɸÀgÀ, ¨ÉlÖzÀ £É°è, DqÀĸÉÆÃUÉ, PÀĦàVqÀ, ˉÁªÀAbÀ, zÉÆqÀØ ¥ÀvÉæ, ¥ÀnÖUÉ VqÀ, ²æÃUÀAzsÀ ,Cj²£À. E£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀA¥À£ÉÆä® ªÉåQÛUÀ¼ÁzÀ C±ÀévÀÜ¥Àà£ÀªÀgÀÄ w½¹PÉÆlÖgÀÄ.

¨ÉlÖzÀ £É°è


DqÀĸÉÆÃUÉ

²æÃUÀAzsÀ


¥ÉnÖUÉ VqÀ

Cj²£ÀzÀ VqÀ


PÉâUÉ

zÉÆqÀØ ¥ÀvÉæ


ˉÁªÀAbÀ

¹.ªÀÄÄvÀÄÛgÁdÄ. «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËqsÀ±Á¯É D®ÆgÀÄ,»jAiÀÄÆgÀÄ vÁ. avÀæzÀÄUÀð f¯É.è mutturaju4@gmail.com

zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ *********************************

Ecoclub Activities of Government High School Aluru Chitradurga District  

Ecoclub Activities of Government High School Aluru Chitradurga District