Page 1


«±ÉÃé ±Àg é À ºÉUq À ,É

PÁUÉÃj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Éè G¸ÀÄÛªÁj ¸ÀaªÀgÀÄ

zÀÆgÀªÁt : PÀbÉÃj : 22258489 22033405 330, 3£Éà ªÀĺÀr «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¸ÀA. ¥Áæ.¥Ëæ.².¸À./3679/2009

¢£ÁAPÀ 19.08.2009

±ÀĨsÀ ¸ÀAzÉñÀ ¥À¸ æ ÀPÀÛ ¸Á°¤AzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÁë ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀdÕgÉÆA¢UÉ «¸ÀÄÛçvÀªÁV ZÀað¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ «£Áå¸ÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ «zÁåyðUÀ¼À CAPÀUÀ½PÉAiÀÄ ªÉÄïÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¥ÀjÃPÉë JzÀÄj¸ÀĪÀ°è£À vÀAiÀiÁjAiÀÄ ªÉÄïÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀåwjPÀÛ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ¯ÁgÀzÀÄ. §gÀªÀtÂUÉUÉ ºÉaÑ£À ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À°è C©üªÀåQÛÃPÀgÀt ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀÅzÉA§ «±Áé¸À £À£ÀßzÀÄ. ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è ºÁUÀÆ ¥Á®PÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÉÆAzÀ® DvÀAPÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¢gÀ¯A É § zÀȶ֬ÄAzÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ A É iÀÄ ¤Ã®£ÀPëÉ ¹zÀÝ¥r À ¹ J¯Áè ±Á¯ÉU½ À UÀÆ DUÀ¸ïÖ-2009gÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ°è «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. F ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀÄ ¥À± æ ÁßPÉÆÃpUÀ¼£ À ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀg£ À ÄÀ ß ¥ÀjÃPÉU ë É ¸ÀA¥ÀÇÀ tðªÁV ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã® £ÀPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è £ÀªÀÄä°è ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄvÀĪÀfðªÀ»¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀg° À è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ DAvÀjPÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÄÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀzA À vÉ CUÀvåÀ PÀª æ ÄÀ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ. F ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄÄ J¯Áè ²PÀëPÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛãÉ.

(«±ÉÃé ±Àg é À ºÉUq À ,É

PÁUÉÃj)


r.J¸ï. gÁdtÚ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)

ªÉÆzÀ® ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqÀs ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ 2009-10gÀ ªÀiÁZïð/dÆ£ï J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ J¯Áè ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÀ½UÀÆ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÉ. ¤ÃrgÀĪÀ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄÄ PÉêÀ® ªÀiÁzÀjAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV DzsÀj¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß J®è ²PÀëPÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. F »AzÉ EzÀ Ý ¥À j ÃPÁë ¥À z À Þ wAiÀ Ä °è ºÉ a Ñ £ À §ºÀ Ä DAiÉ Ä Ì ¥À æ ± É ß UÀ ¼ À Ä EzÀ Ä Ý, `J' ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. `J' «¨sÁUÀzÀ°è §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è `J', `©', `¹', `r' JA§ ¨sÁUÀUÀ½vÀÄÛ. FV£À ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è F jÃwAiÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. «eÁÕ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ `J' ªÀÄvÀÄÛ `©' «¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç `J' «¨sÁUÀ ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛç `©' «¨sÁUÀ. ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÆ EzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß 2010gÀ ªÀiÁZïð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ¯Éà C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß J®ègÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÃÛ £É. ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ CzsåÀ AiÀÄ£ÀU¼ À ÄÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£U É ¼ À À ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀÇtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝãÉ. F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ¥Àw æ «µÀAiÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹, QgÀÄ ¥ÀjÃPÉë, CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë, ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvÁ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀA§vÁÛ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ²PÀëPÀjUÉ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉ.

(r.J¸ï. gÁdtÚ) ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)


»£Éß¯É J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ M§â «zÁåyðAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è CvÀåAvÀ ¥Àª æ ÀÄÄRªÁzÀAxÀ WÀlÖ. 7 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ºÁUÀÆ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ¥ËæqsÀ ²PÀëtzÀ CAvÀåzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GwÛÃtð£ÁV ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÀAvÀ. MlÄÖ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ²PÀëtzÀ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß MgÉUÉ ºÀZÀÄѪÀÅzÉà J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ°è ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ «zÁåyðUÀ¼À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÉ. F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÉÆA¢UÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, 2005-06£Éà ¸Á°¤AzÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA ë iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 2005-06gÀ ¸Á°VAvÀ »A¢£À ¸Á°£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è qÁ|| n.PÉ. dAiÀÄ®Qëöä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¥ÀA æ iÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ²¥sÁgÀ¹ì£À C£ÀéAiÀÄ F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CAzÀgÉ 2008-09£Éà ¸Á°£ÀªÀgÉUÉ EzÉà ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð, §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀÄApvÀªÁVzÉ ºÁUÀÆ EzÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ PÀ°PÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV®è JA§ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¥sÀ°vÁA±À EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è ¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ PÀÄApvÀªÁVzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À PÀ°PÉAiÀÄÄ ¥sÀ®¥Àz æ ÀªÁV®è JA§ ¥ÉÇõÀPÀgÀ, ²PÀëPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖz° À è ZÀZð É AiÀiÁV, F ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ ¸ÁzsPÀ À ¨ÁzsPÀ U À ¼ À À §UÉÎ ºÁUÀÆ §zÀ¯ÁªÀuU É ¼ À À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÄà JA§ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è MAzÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯Á¬ÄvÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀÄ EzÀÄÝ, F ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ, «zÁåyðUÀ½AzÀ, ²PÀëPÀjAzÀ, ¥ÉÇõÀPÀjAzÀ ªÀÈvÀÛ ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÁUÀÆ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÛgÀzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ §UÉÎ ZÀað¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ £ÉgÉAiÀÄ gÁdåUÀ¼À°è EgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÃgÀ¼À, vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, DAzs¥ æÀ z æÀ ÃÉ ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåU¼ À ° À è EgÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ C¨såÀ ¹¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÉ®ª è ÅÀ UÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ ²PÀët ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ZÀað¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. qÁ|| ²æÃPÀAoÀ¸Áé«ÄgÀªg À ÄÀ CzsåÀ AiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, gÁdåzÀ 4 «¨sÁUÀU¼ À ° À è ªÁå¥PÀ ª À ÁzÀAxÀ ZÀZð É AiÀiÁV®è ºÁUÀÆ ¥ÀZ æ ÁgÀª£ À ÄÀ ß ¤Ãr®è ºÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ²PÀt ë vÀdg Õ À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀjUÀt¹  ®è JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ, ²PÀëPÀjAzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ZÀað¹, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ


CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜUÉ (CESS) ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ vÀ£Àß C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CESS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ gÁdåzÀ 4 «¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀªÀÄälUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ, «zÁåyðUÀ¼À,

²PÀëPÀgÀ, ¥ÉÇõÀPÀgÀ ºÁUÀÆ ²PÀët vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃæ rüÃPÀj¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹vÀÄ. CESS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ §UÉÎ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸À¨sÉAiÀÄ°è «¸ÀÛøvÀªÁzÀAxÀ

ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß £Àqɹ ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ É ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß M¦à 2009-10£Éà ¸Á°¤AzÀ¯ÃÉ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA ë iÀÄ£ÀÄß ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ°è £Àq¸ É ® À Ä DzÉò¹gÀÄvÀz Û .É CzÀgÀAvÉ ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀĪÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ, CAPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ J¯Áè «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ°è ¥ÀPæ Àn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀët vÀdÕgÀ ºÁUÀÆ £ÀÄjvÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ, F ¤Ã° £ÀPÁ±ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è 2010gÀ ªÀiÁZïð J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë¬ÄAzÀ¯Éà C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀoÀå ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ E®èzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ PÉêÀ® ¥À± æ ÉßUÀ¼À ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉ EgÀĪÀ PÁgÀt ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÁ F ¥ÀjµÀÌøvÀ ¥À± æ ÉߥÀwPæ ÉAiÀÄ£Éßà GvÀÛj¹ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉaÑ£À C©üªÀåQÛ ¸ÁªÀÄxÀåð, §gÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, P˱À®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À EzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼À°è ºÉaÑ£À PÀ°PÉAiÀÄÄ GAmÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ D²¸ÀÄvÀÛzÉ.

(r.J¸ï. gÁdtÚ) ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ)


¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É «£Áå¸À ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ

1 CAPÀzÀ 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 10 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 15 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 10 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 05 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 5 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 67 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 05 10 15 10 05 02

X 1 = 05 X 1 = 05 X 1 = 10 X 2 = 30 X 3 = 30 X 4 = 20 X 5 = 10 125 CAPÀU¼ À ÄÀ

¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2-3 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥À§ æ AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 08 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 15 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 03 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 5 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 58 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 X 1 = 05 05 X 1 = 05 08 X 1 = 08 15 X 2 = 30 05 X 3 = 15 03 X 4 = 12 02 X 5 = 10 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

UÀtv  À §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ D¨ÉÓQÖªï ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 20 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 10 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 18 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 58 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

20 X 1 = 20 10 X 1 = 10 18 X 2 = 36 06 X 3 = 18 04 X 4 = 16 100 CAPÀU¼ À ÄÀ


§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

«eÁÕ£À (¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç) 1 CAPÀzÀ 10 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 03 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 09 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 03 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 39 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

10 03 04 06 09 04 03

X 1 = 10 X 1 = 03 X 1 = 04 X 1 = 06 X 2 = 18 X 3 = 12 X 4 = 12 65 CAPÀU¼ À ÄÀ

fêÀ±Á¸ÀÛç §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 05 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ/ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 04 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À 06 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À 02 ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À 01 ¥À± æ Éß MlÄÖ 22 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ «eÁÕ£À MlÄÖ 61 ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

05 04 04 06 02 01

X 1 = 05 X 1 = 04 X 1 = 04 X 2 = 12 X 3 = 06 X 4 = 04 35 CAPÀU¼ À ÄÀ 65 + 35 = 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ºÉÆA¢¹ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 3 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ 4 CAPÀUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

1 CAPÀzÀ 15 1 CAPÀzÀ 05 1 CAPÀzÀ 05 1 CAPÀzÀ 09 2 CAPÀUÀ¼À 16 3 CAPÀUÀ¼À 06 4 CAPÀUÀ¼À 04 MlÄÖ 60

¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ

15 X 1 = 15 05 X 1 = 05 05 X 1 = 05 09 X 1 = 09 16 X 2 = 32 06 X 3 = 18 04 X 4 = 16 100 CAPÀU¼ À ÄÀ

¸À»/¤zÉÃð±ÀPg À ÄÀ (¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ )


¥Àj«r PÀª æ ÄÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

¥ÀÅl ¸ÀASÉå

1.

PÀ£ÀßqÀ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

1 - 6

2.

vÉ®UÀÄ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

7 - 12

3.

»A¢ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

13 - 15

4.

ªÀÄgÁp ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

16 - 20

5.

vÀ«Ä¼ÀÄ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

21 - 25

6.

GzÀÄð ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

26 - 30

7.

EAVèÃµï ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

31 - 34

8.

¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨sÁµÉ

35 - 39

9.

PÀ£ÀßqÀ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

40 - 45

10.

EAVèÃµï ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

46 - 49

11.

»A¢ vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

50 - 52

12.

PÀ£ÀßqÀ vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

53 - 58

13.

EAVèõï vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

59 - 62

14.

¸ÀA¸ÀÌøvÀ vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ

63 - 66

15.

UÀtÂvÀ

67 - 76

16.

«eÁÕ£À ¨sÁUÀ - 1

77 - 84

17.

«eÁÕ£À ¨sÁUÀ - 2

85 - 90

18.

¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À

91 - 100


ºÀv£ ÛÀ ÃÉ vÀgU À w À , 2009-10£Éà ¸Á°£À ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã®£ÀPÁ±É

¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉ - PÀ£ßÀ qÀ UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ - 125

CªÀ¢ü - 3 UÀAmÉU¼ À ÄÀ

WÀlPÀ : UÀzåÀ , ¥ÀzåÀ , ªÁåPÀgt À ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZ£ À É 1.

G¢ÝµÁÖ£ÄÀ ¸ÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ. G¢Ýµ×ÀU¼ À ÄÀ

2.

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

eÁÕ£À

29

35

UÀ» æ PÉ

35

44

C©üªÀåQÛ

30

38

¥À± æ A À ¸É

06

08

MlÄÖ

100

125

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

UÀzÀå

35

44

¥ÀzåÀ

34

42

ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì C®APÁgÀ, ªÁPÀågÀZÀ£É

31

39

MlÄÖ

100

125

«µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ «µÀAiÀÄ G¥ÀWl À PÀ

1


3.

¥À± æ ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ ¥À± æ ßÉ UÀ¼À «zsU À ¼ À ÄÀ

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀASÉå

C¥ÉÃQëvÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×

37

25

25

30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

QgÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (1)

15

10

10

15 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

QgÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (2)

22

30

15

35 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (1)

15

30

10

35 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (2)

08

20

05

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (3)

03

10

02

20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ

100

125

67

160 + 20 ¤«ÄµÀU¼ À ÄÀ

µÀgÁ : ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä 20 ¤«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

4.

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ

¸ÁzsÁgÀt

PÀpt

MlÄÖ

20% (25)

50% (62)

30% (38)

100%

2


¥À± æ ßÉ ¥ÀwP æ É CAPÀ «vÀgu À É UÀzÀå : ¥ÀzåÀ : ªÁåPÀgÀt bÀAzÀ¸ÀÄì C®APÁgÀ ªÁPÀågÀZÀ£É MlÄÖ :

44 42

}

39 125

UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ - 125

CªÀ¢ü - 3 UÀAmÉU¼ À ÄÀ

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À

UÀzåÀ

¥ÀzåÀ

ªÁåPÀgt À

1. ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×

---

--- 15

2. ºÉÆA¢¹ §gɬÄj

---

---

X

5

X

ªÁPÀå gÀZ£ À É MlÄÖ

1 = 15

--- 15

1 = 5

--- 05

3. ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j

3

X

1 = 3

2

X

1 = 2

---

--- 05

4. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀ

5

X

1 = 5

5

X

1 = 5

---

--- 10

2 = 14

---

--- 30

5. ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ

8

X

2 = 16 7

X

6. LzÀÄ-DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ (¸ÀAzÀ¨sÀð) 3

X

3 = 9 2

X

3 = 6

---

--- 15

7. PÀ« - PÀÈw «ZÁgÀ

X

3 = 3

X

3 = 3

---

--- 06

1

1

8. bÀAzÀ¸ÀÄì

---

---

1

X

3 = 3

--- 03

9. C®APÁgÀ

---

---

1

X

3 = 3

--- 03

10. UÁzÉUÀ¼ÀÄ

---

---

11. PÀAoÀ¥ÁoÀ

---

1

X

4 = 4

---

--- 04

12. ¸ÁgÁA±À

---

1

X

4 = 4

---

--- 04

---

---

--- 08

4 = 4

---

--- 04

13. JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ (UÀzÀå)

2

X

4 = 8

X

3 = 3 03

14. JAlÄ-ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ (¥ÀzÀå)

---

15. ¥ÀvÀ¯ æ ÉÃR£À

---

---

--- 1

X

5 = 5 05

16. ¥À§ æ AzsÀ

---

---

--- 1

X

5 = 5 05

44

42

26

MlÄÖ

3

1

--- 1

X

13 125


¸ÀÆZÀ£U É ¼ À ÄÀ : 1.

F ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÁë ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è »A¢£ÀAvÉ «¨sÁUÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è.

2.

PÉ®ªÀÅ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §zÀ°¸À¯ÁVzÉ.

3.

MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtð ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸À¨ÉÃPÀÄ.

4.

C¨sÁå¸À ¨sÁUÀz° À £ è À ¸ÀAzÀ¨ð Às UÀ¼£ À Æ É ß¼ÀUÆ É AqÀAvÉ ¥ÀoåÀ ¨Ás UÀz° À è §A¢gÀĪÀ EvÀgÀ AiÉÆÃUÀå ¸ÀAzÀ¨ð Às UÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀºÀ PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

5.

¥ÀoÀåzÀ C¨sÁå¸À ¨sÁUÀzÀ°è PÉýgÀĪÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À LzÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JAlÄ-ºÀvÄÀ Û ªÁPÀåUÀ¼À ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß ¥ÀjµÀÌj¹zÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ A É iÀÄ°è C¼Àªr À ¹gÀĪÀ PÁgÀt ²PÀëP/À ²PÀëQAiÀÄgÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV GvÀÛj¸À®Ä vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

6.

PÀ«-PÀÈw PÀÄjvÁzÀ UÀzÀå, ¥ÀzÀå «¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀÇtð ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

7.

¸ÀAzÀ¨sÀð PÀÄjvÁzÀ ¥Àw æ AiÉÆAzÀÄ ¥À± æ ÉßUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤UÀ¢ü ¥Àr¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀÆPÀÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

8.

F PɼÀV£À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ªÀtðªÀiÁ¯É £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀð £ÁªÀÄ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ / gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ «¨sÀQÛ ¥Àv æ ÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ vÀvÀìªÀÄ - vÀzÀãªÀUÀ¼ÀÄ C£ÀåzÉòÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À UÁæAyPÀ gÀÆ¥À

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4

CªÀåAiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÁPÀå ¥À¨ æ sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ PÀpt ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð ¢égÀÄQÛ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ PÀÈzÀAvÀUÀ¼ÀÄ vÀ¢ÝvÁAvÀUÀ¼ÀÄ bÀAzÀ¸ÀÄì - «zsÀUÀ¼ÀÄ C®APÁgÀ - «zsÀUÀ¼ÀÄ


5

2

3

4

(1)1 (1)1 -

-

5. ¸ÀAPÀ®à

- (2)1 -

- (1)1 -

(3)1 (5)1 -

9. «ÄvÀ¥ æ ÃæÉ ªÀÄ

10. ªÉÆ® ¹AºÀªÄÀ A PÉÆAzÀ PÀxÉ

MlÄÖ

3

-

8. £ÀªÄÀ ä ¸ÉʤPÀgÄÀ

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. ±ÀQAÛ iÉÄà fêÀ£À

-

-

6. £É£¦ À (1)1 (1)1 £ÀAUÀ¼¢ À AzÀ

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)1 -

4. vÁåUÀªÀĬÄ

-

3. ªÀÄ£ÀB ¥ÀjªÀvð À £É

-

-

-

2. £ÀUÄÀ -C¼ÀÄ

-

-

MlÄÖ CAPÀU¼À ÄÀ

5 6 1 2 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

6

-

- (7)2 (2)3 -

-

- (1)2 -

- (1)2 (1)3 -

- (1)2 (1)3 -

- (1)2 -

- (1)2 -

-

- (1)2 -

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ ¤ G G G G G ¤ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

1

1. £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ

UÀzåÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ

3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- (1)4 - -

-

-

-

-

-

- -

- -

-

2

6

8

- -

- (1)2 (2)3 (2)4 - -

-

-

-

-

-

-

- (1)3 -

-

- -

- (1)4 - -

- (1)3 -

-

- (1)2 -

-

-

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

C©üªÀåQÛ

eÁÕ£À UÀæ»PÉ

2009-2010

WÀlPÀ - UÀzÀå¨sÁUÀ «µÀAiÀÄ G¥ÀWl À PÀ : UÀzÀå, ¥ÀzÀå, ªÁåPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀå gÀZÀ£É

10£Éà vÀgU À w À , ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉ PÀ£ßÀ qÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É ªÀiÁzÀj

3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

(1)1 -

- 4

- 5

- 5

- 4

- 4

- (1)4 - 5

-

- (1)2 (1)3 -

- (1)2 (1)3 -

-

-

- 4

- 4

- 5

- 3

5

16 12

8

- 44

- (3)1 (5)1 (8)2 (4)3 (2)4 - -

- -

- (1)3 - (2)2 -

-

- - (2)1 (1)2 -

- -

- -

6

- (1)4 - 4 - (1)2 (1)3 -

-

- 1(2) 1(2) -

- -

- (1)1

5

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã G G G G G 1 2 1 2 3

2

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

- (1)1 (1)1 (1)2 -

- -

- -

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

¥Àæ±ÀA¸É

CªÀ¢ü - 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 125

MlÄÖ


6

2

3

4 5 6 1 2 3

UÀæ»PÉ 4 5 6 1

-

-

- (1)1 -

-

- (2)1 -

-

(1)1 (1)1 -

-

(2)1 (5)1 -

(3) (5)1 -

ªÀiÁvÀȨsÆ À «Ä

CjªÀÅ

UÀÄjªÀjAiÀÄzÀ£É ªÀÄgÀļÀ

gÀ¸§ À ½î

¤£ÀUÃÉ PÉ ¸ÁºÀ¸z À ÁqÀA§gÀ

±ÀgÀuÉAiÀÄgÀ ¨sÁªÀ ¸ÀAUÀªÄÀ

PÁ¯ÁVßgÀÄzÀAæ ¥ÉÇgÀªÄÀ qÀĪÀ ¥Éǯï

PÀ£ßÀ qÀ £ÁqÀ¹j

¥ÀzåÀ ¨Ás UÀ MlÄÖ

UÀzåÀ ¨sÁUÀ MlÄÖ

25 10

¸ÀªÄÀ UÀæ MlÄÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 18

-

-

- (2)3 -

- (7)2 (2)3 -

- (6)2 (2)3 -

- (1)2 -

- (1)2 -

-

-

- (1)3 -

- (1)2 -

-

-

- (1)2 -

- (1)2 (1)3 -

-

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- (1)4 - -

-

- (1)3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 4

12 12

10 -

- (1)3 - (2)5 -

-

- (1)2 (2)3 (2)4 - -

- (1)2 (1)3 (1)4 - -

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

-

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

C©üªÀåQÛ 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

- 4

- 4

- 5

- 4

- (1)2 (1)3 -

-

- 5

- 4

- (1)4 - 4

-

- (1)4 - 4

(1)1 - (1)3 -

- (2)2 -

-

- 4

- (1)4 - 4

-

- (1)2 (1)3 -

-

- (1)1 (1)1 (1)2 -

- -

5

-

-

-

- 08

-

-

-

- 25

- -

10

-

- (20)1 -

- 26 30 30 20 10 125

- (1)3 - (2)5 13

- (2)3 -

- (3)1 (5)1 (8)2 (4)3 (2)4 - 44

- (2)4 - (2)1 (5)1 (7)2 (3)3 (3)4 - 42

-

-

4

- - (2)1 (1)2 -

- -

- -

- -

- -

- (1)4 - -

-

-

-

-

-

3

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã G G G G G 1 2 1 2 3

2

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

- (1)1 (1)1 (1)2 -

- (1)4 - -

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

¥Àæ±ÀA¸É

«.¸ÀÆ. : DªÀgÀtzÀ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÆß, DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀV£À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.

-

-

-

ªÁPÀågZ À £ À É

-

-

-

-

-

-

-

ªÁåPgÀ u À ÁA±ÀU¼À ÄÀ (20)1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¤ªÀÄð® avÀÛ

-

-

ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ ¤ G G G G G ¤ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

1

¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉAiÀÄ (1)1 (1)1 ªÀgÀ ¥ÀÅvÀæ

¥ÀzåÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ

eÁÕ£À

MlÄÖ


7


8


9


20

23

10


11

26

2

1

3

2

2

3

2

4

3

2


12

15

3

25

26

21

1

7

2

1

2

3

3

1

1


Rbk^k{ Aùdkk

ÉkQkYk Xkkakk lcTRm Ék#Tk-UÇk Aùk ¢lXkAù\U .^kg ¢kSkk@ UÇkAù [DESIGN & BLUE PRINT FOR QUESTION PAPER] I.

¤+v#ZkkTknbkk@ ¢gAùXkk@ - Weightage to Objectives ¤Rv#Zk ekkTk ¢^kWkkvSk ¢lXk^Zk†‘P @bkkCk|cOk Anù\k

II.

31

25

44

35

38

30

12

10

125

100

¢gAù 53

ÉklP#kP 42å4

41

32

18

14å4

13

11å2

125

100

Ék#Tkkv Avù ÉkAùk@ Aùkv Rplì bkv ¢gAùXkk@ - Weightage to types of Questions Ék#Tk-ÉkAùk@ Wkcn l^kAù\UmZk \kDkoÅk@m RmDkkvrÅk@ Anù\k

IV.

ÉklP#kP

l^kakZk-^kbPn Aùm Rplì bkv ¢gAùXkk@ - Weightage to Content l^kakZk ^kbPn Ck< U< ^ZkkAù@Ok @FkTkk Anù\k

III.

¢gAù

Ék#Tkkv Aùm bkgBZkk ¢gAù

ÉklP#kP

15

12

76

60

34

28

125

100

AùlLOkPk Aùm Rp†aK bkv ¢gAùXkk@ - Weightage to difficulty level bk@\k

bkkYkkTZk

AùlLOk

Anù\k

20%

50%

30%

100%

13


Ék#Tkkv Aùm bkgBZkk Aùk l^kP@Ok I

Wkcnl^k‘\kUmZk Ék#Tk UkL bkv - 5 1 bkv 25 U< - 5 ^ZkkAù@Ok - 5

15 x 1 = 15

II

Bkk\km HkCkc Xk@kv 1 bkv 5

5x1=5

III

HkkvMAù@ l\kBkkv 1 bkv 5

UkL bkv - 2 U< bkv - 2 ^ZkkAù@Ok bkv - 1 5x1=5

UkL bkv - 2 U< bkv - 2 ^ZkkAù@Ok bkv - 1

.Aù ^kk‘Zk Ykv ¤Åk@ l\kBkkv bkv 10 UkL bkv - 5 U< bkv - 3 ^ZkkAù@Ok - 2

10 x 1 = 10

V

Rkv-PmTk ^kk‘Zkkv Ykv ¤Åk@ l\kBkkv UkL bkv - 6 1 bkv 15 U< bkv - 6 ^ZkkAù@Ok bkv - 3

15 x 2 = 30

VI

Fkk@ - UkfFk ^kk‘Zkkv Ykv ¤Åk@ l\kBkkv 1 bkv 10 UkL bkv - 5 U< bkv - 3 ^ZkkAù@Ok bkv - 2

10 x 3 = 30

VII

¢kL-Rbk ^kk‘Zkkv Ykv ¤Åk@ l\kBkkv 1 bkv 5 UkL - 2 U< -2 ^ZkkAù@Ok - 1 - UÇk

5 x 4 = 20

VIII

ÉkWkTSk ¢kw@ @FkTkk 1 - ÉkWkTSk 2 - @FkTkk

2 x 5 = 10

IV

1

Anù\k ¢gAù 14

125


Aùdkk : 10 ^k{ (10th) bkYkZk : 3 DkgKv Anù\k ¢gAù : 125 l^kakZk - Ck< XkkCk 1å 2å 3å 4å 5å 6å 7å 8å 9å 10å

Rkv Wkw\kkv Aùm AùQkk lTkTRk @bk ¢kgCkTk Aùm UgGm YkYkPk Ykv@m Hkm^kTk CkkQkk #k@P Avù bkkQk lWkPkZkk bkYkZk PUbZkk UZkkr^k@Ok Ul@^kPrTk ¢kw@ ÉkXkk^k Xkk@P Aùm bkkgbApùlPAù .AùPk l^k#^k Aùl^k Anù^kxUn Ck< Anù\k

Tkm\k Tkdkk

l^kakZk - ÉkQkYk Xkkakk lcTRm

bkgAvùP bkgBZkk - 06 H ekkTk

¢^kWkkvSk

¢lXk^Zk†‘P

Anù\k ¢gAù

@bk Ck|cOk

Anù\k Wkål^kå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å Wkål^kå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å Wkål^kå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å Wkål^kå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å Wkål^kå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å ¢gAù 1(1)

1(1) - 1(1) 1(1) 1(1) - 1(1) 1(1) 5(5) 2(2)

- 1(4) - 1(4) - 2(8)

-

15

- 1(2) - 1(2) 1(1) - 1(3) - 1(2) - 1(2) - 1(2) - 1(2) 1(3) 1(1) - 1(2) 1(3) - 1(2) 2(2) 8(16) 3(9)

- 1(1) - 1(1) - 1(1) - 1(1) - 1(1) - 5(5)

- - - - 1(3) - 1(3) - - - - - - 2(6)

-

-

-

-

1(1)

l^k#^k@kHZk 1(1) bknBk-RnBk - 1(1) bko@ Rkbk Avù UR 1(1) - 1(2) PkHk Ykc\k - 1(1) - 1(1) @bkBkkTk Avù bk^kwZkv 1(1) - 1(2) lWkck@m l^kck@ - 1(1) ¤M Fk\k ckl@\k 1(1) - 1(2) YkkTk^k ¢kw@ l^kekkTk \kgAùk RcTk 1(1) U^kTk bkgRv#k - 1(2) U< Anù\k 5(5) 2(2) - 2(2) 4(8) ^ZkkAù@Ok Ék#Tk ¢kw@ GTR ¢\kgAùk@ 6(6) - 2(2) 3(6) 1(3) @FkTkk UÇk\kvBkTk lTkWkTSk ÉkZkkvCk Anù\k ¢gAù Wkål^kå = WkcnlPAù\UmZk ; ¢å\kå = ¢lP \kDkn ¤Åk@ ; \kå¤å = \kDkn ¤Åk@ ; Rmå¤å = RmDkr ¤Åk@

- 1(1) -

- 1(3) - 1(2) - 1(1) - 1(2) 1(1) - 1(3) 1(1) - 1(3) - 3(3) 5(13) - - 1(5) - 1(5) - 2(3)

-

-

- - 1(1) - - 1(1) - 1(4) 1(1) - - 1(1) 1(1) - - 1(1) - - 1(1) - - 1(1) - 1(4) - - 1(1) - - 2(8) 5(5) 4(4) - - - - -

1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 5

- 1(2) 1(1) 1(2) 1(1) 1(1) 1(1) 1(2) - 1(2) 1(1) 1(2) - 1(2) 1(1) 1(1) 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 9 16

1(4) 1(3) 1(3) 1(3) 1(4) 1(3) 1(3) 23

53

l^kakZk : U<ä ^ZkkAù@Ok ¢kw@ @FkTkk 11å 12å 13å 14å 15å 16å 17å 18å 19å 20å

1(2) 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 7(11) -

1(3) 1(2) 1(4)

1(3) 1(3) 1(4) 1(3) 7(21) 41 - 18 - 13 125


Rbk^k{ Aùdkk

ÉkQkYk Xkkakk Yk@kLm Ék#Tk-UÇk Aùk ¢lXkAù\U .^kg ¢kSkk@ UÇkAù [DESIGN & BLUE PRINT FOR QUESTION PAPER] 1.

Weightage of objectives Objectives

Marks

%

Knowledge

31

25

Comprehension

44

35

Expression

37

30

Appreciation

13

10

125

100

Unit

Marks

%

Prose

46

37

Poetry

45

36

Grammar

20

16

Composition

14

11

125

100

Total 2.

Weightage to Contents

Total 3.

Weightage to type of Questions Type of Questions

Total No. Total of Questions Marks

Multiple Choice Question

15

15

Match the following

01

05

Fill in the blanks

05

05

Answer in one sentence

10

10

Answer in 3-4 sentence

15

30

Answer in 5-6 sentence

10

30

Answer in 8-10 sentence

05

20

Essay and Comprehension

02

10

63

125

Easy

Average

Difficult

20%

50%

30%

Total 4.

Weightage to difficulty level

16

Std : X Time : 3 Hrs.


l^kakZk - Yk@kLm Sub : 1st Language Marathi

^kv]vTknbkk@ CknOk l^kXkkCkOkm (TIME ALLOTMENT)

Sl.No.

Type of Question

1.

Multiple choice question

2.

Marks

Time in Minutes

15 x 1

= 15

15

Fill in the blanks

5x1

= 05

05

3.

Match the following

1x5

= 05

05

4.

Answer in the one line

10 x 1

= 10

15

5.

Answer in 3-4 lines

15 x 2

= 30

50

6.

Answer in 5-6 lines

10 x 3

= 30

35

7.

Answer in 8-10 lines

5x4

= 20

35

8.

Essay & Comprehension

2x5

= 10

15

9.

Question paper reading

5 Total

17

125

180


18

-

-

-

-

-

-

8å Aùkv@Mm lXkdkk

9å ¢UDkkP

10å lHkR~R

11å #kk]k

12å FkmTkFkm zXkP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE :

-

-

-

@bkCk|cOk (Appreciation)

.AoùOk Ék#Tk (Total Que)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3 -

- (1)3 -

-

- (1)3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (2)2 (2)3 (1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4 -

-

-

-

-

-

-

- (1)3 -

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

1

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 - (1)4 - (11)1 (3)1 (6)2 (4)3 (2)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

-

-

-

Figures within the brackets indicates the number of questions and figures outside the brackets indicates the marks given respectively.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M.C. - (Multiple Choice, Fill in the blanks & match the following) S.A. - Short Answer V.S.A. - Very Short Answer L.A. - Long Answer (for 3, 4 & 5 Marks)

- (4)1 (2)1 (2)2 (3)3 -

- (1)1 -

-

-

- (1)2 -

-

- (1)1 (1)1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

-

-

- (1)1 (1)1 -

-

-

-

-

- (1)1 -

1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2)

(7)1 (1)1 (1)2 -

(1)1 -

-

-

-

15å bk’Aùk@

-

-

14å .Aù Ckk^k .Aù UkOk^k#k (1)1 -

.AoùOk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)1 - (1)2 -

-

7å ekkTkXkkakk Yk@kLm

(1)1 1(1) -

6å Uk@^k@YkkZkvFkk ^kK^kpdk

-

-

-

-

-

(1)1 -

-

(1)1 -

-

(1)1 -

5å #kk@RvFkm U@^k#kPk

16å lc@k

¢kAù\kTk (Comprehension) ¢lXk^Zk†‘P (Expression)

.AoùOk CknOk

^kv] : 3 Pkbk / Time : 3 Hrs. CknOk : 125 / Marks : 125

Tkm\k Tkdkk

46

2

2

3

3

4

3

3

3

3

4

4

3

2

3

2

2

M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. (T.M.) A. A. A. A. A.

-

13å l^kekkTkZkkvCkm Ykk#kv\kAù@

Blue Print No. 1

MARATHI (1st LANGUAGE)

bkgl^kSkkTk P‘Pk Tkgå 1

Yk@kLm (ÉkQkYk Xkkakk)

ekkTk (Knowledge)

4å ¢kHkm #k@Ok ZkvPv

3å RkéWkgRm

2å YkkPWk@ Bkkbkv

1å bkkZkgAùk]Fkk UoHkk^kbk@

l^kXkkCk - Ck< (Prose)

l^kakZk ^kbPn

£ZkÅkk : 10^k{ 10 (Std X)


19

l^kXkkCk - U< (Poetry) 1å WkkU@BknYkkRv l^k^kê 2å l#k^k@kQkkgFkvååååå 3å bkn#\kkvAù ^kkYkTkkFkk 4å Aùl@’Zkv Wká PoHkååååå 5å U^krOkm 6å Po \k@ FkkVvúAù]m 7å ¢kYcm AùkvOk? 8å Xkk@PYkkPvFkm l^kTk^kOkm 9å Ck|maYkkPbZkk bkAùk]m 10å SkTZk Ykm #kWk@mååååå 11å Ykm Mkv\kAù@ 12å YkkZk 13å bkg^kkR 14å @gCkYkck\km l^kLoFZkk 15å YkkOkbkkgFkv ¢XkZkk@OZk .AoùOk

l^kakZk ^kbPn

Blue Print No. 1

@bkCk|cOk (Appreciation)

.AoùOk Ék#Tk (Total Que)

.AoùOk CknOk

^kv] : 3 Pkbk / Time : 3 Hrs. CknOk : 125 / Marks : 125

(1)1 (1)1 (1)1 (1)1 1(1) (2)1 (7)1

- - - - - - - - - (1)2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1)2 - - - (1)2 - - - - - - - - (1)3 - - - - - - - - - - - - - (1)1 - - - - - - - - - (1)2 - - - - - 1(1) - (1)2 - - - - - - - - - - - - - - - (1)2 - (2)1 - (4)2 (1)3 - (1)3 - (1)3 - - - - - (1)3 - (1)3 - - (1)4 - (4)3 (1)4 - - - - - - - - - - - - (1)4 - - - (1)3 - - - - - - - - - - - - - - - (1)3 (1)4 - - - - - - - 2 - - - 1 - 2 - 1 - 2 - - - (9)1

- 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - (5)2 (6)3 (2)4

-

2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 2 45

M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. (T.M.) A. A. A. A. A.

¢kAù\kTk (Comprehension) ¢lXk^Zk†‘P (Expression)

MARATHI (1st LANGUAGE)

bkgl^kSkkTk P‘Pk Tkgå 1

Yk@kLm (ÉkQkYk Xkkakk)

ekkTk (Knowledge)

£ZkÅkk : 10^k{ 10 (Std X)

Tkm\k Tkdkk


20

Blue Print No. 1

@bkCk|cOk (Appreciation)

.AoùOk Ék#Tk (Total Que)

.AoùOk CknOk

Tkm\k Tkdkk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)2 (1)2 (1)2 (1)2 -

-

- - - - (4)2

-

-

-

-

- (1)4 - - - - - (1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - (1)5 - (1)5 - (2)5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 -

-

- - - - - - - - - - (5)2 (7)1 (4)2

-

-

-

-

-

1 -

-

-

1 1 -

-

1

4 5 5 34

1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. M.C. V.S. S.A. L.A. L.A. L.A. (T.M.) A. A. A. A. A.

¢kAù\kTk (Comprehension) ¢lXk^Zk†‘P (Expression)

MARATHI (1st LANGUAGE)

bkgl^kSkkTk P‘Pk Tkgå 1

Yk@kLm (ÉkQkYk Xkkakk)

ekkTk (Knowledge)

bkgSkm - (1)1 l^kXk‘Pm Ék’ZkZk - (1)1 ÉkZkkvCk (1)1 Aùk] (1)1 YcOkm (1)1 ^kk‘Zk / ^kk‘ZkkFkv ÉkAùk@ (1)1 7å ¢\kgAùk@ - 8å ^kpÅk (1)1 9å bkYkkbk - 10å ^kk‘ZkÉkFkk@ - 11å #kWRbkYknckbk .Aù #kWR - (1)1 12å #kWRkgFZkk HkkPm - (1)1 13å P’bkYk~ - PR~Xk^k - (1)1 14å bkYkkTkkQkmr #kWR - (1)1 15å l^kéá ¢Qkmr #kWR - (1)1 @FkTkk (Composition) 16å ¤PkTZkk^k@m\k Ék#Tk - 17å UÇk\kvBkTk - 18å lTkWkgSk\kvBkTk - .AoùOk (5)1 (7)1

1å 2å 3å 4å 5å 6å

(Grammar)

l^kXkkCk - ^ZkkAù@Ok

l^kakZk ^kbPn

£ZkÅkk : 10^km 10 (Std X)


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


X STANDARD FIRST LANGUAGE ENGLISH Question Paper Design for the Year 2010 BLUE PRINT 1.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Knowledge

30

Comprehension

49

Expression

39

Appreciation

07 125

2.

WEIGHTAGE TO CONTENT Prose

48

Poetry

32

Grammar and Vocabulary

25

Comprehension

06

Composition

14 125

3.

WEIGHTAGE TO TYPES OF QUESTIONS 1. Multiple choice questions

15 x 1 = 15

2. Very short answers (Match the following + Fill in the blanks)

2 x 5 = 10

3. Short Answer (One sentence each)

10 x 1 = 10

4. Short Answers (3-4 Sentences each)

15 x 2 = 30

5. Answers in 5-6 sentences each

10 x 3 = 30

6. Long answers

5 x 4 = 20

7. Composition

2 x 5 = 10 Total No. of Questions = 59

4.

WEIGHTAGE TO DIFFICULTY LEVEL Easy

30%

Average

30%

Difficult

40%

31


AREAS OF GRAMMAR 1.

Active and Passive Voice

2.

Question tags

3.

Prepositions

4.

Conjunctions

5.

Gerund or Participle

6.

Articles

7.

Figure of Speech

2 MARK QUESTIONS 1.

Degrees of Comparison

2.

Reported Speech

3.

Verbs- Nouns

4.

Combining using ‘too…to’,

5.

Synthesis of sentences

‘So….that…not’.

ONE MARK QUESTIONS 1.

Framing questions

2.

Combining using ‘neither….nor’.

3.

Punctuation-2 signs

4.

Combine Using ‘not only…..but also’.

5.

Phrasal verbs

32


33

2

3

4 5 6 1 2 3 4 5

Comprehension 6 1 2 3 4

Expression 5

-

(1)1

-

-

7. Further Progress in Civilization

8. A Warrior Princess

9. The Hour of truth

(1)1

4. Dancing on

6. The Long Exile

(1)

3. On the Rule of the Road

(1)1

-

2. Jamaican Fragment.

5. Operation Indian Ocean.

(1)1

1. A Dialogue On civiliza-tion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5)5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)2

(1)2

(1)2

-

-

(1)2

-

(1)2

(1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)3 -

(1)3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

- (1)3

-

-

-

- (1)3

- (1)3

MC VSA SA1 SA2 L1 L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2 MC VSA SA1 SA2 L1

1

Knowledge 2 3 4 5

-

-

-

-

*(1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)4 -

-

(1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L2 MC VSA SA1 SA2 L1

6 1

Appreciation

X STANDARD FIRST LANGUAGE ENGLISH BLUE PRINT MARCH 2010

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)1

-

- (1)1

-

-

-

-

-

- (1)1 (5)5

- (1)1

-

- (1)1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)2

5

6

-

8

-

-

(2)6 -

-

-

2

5

3

6

(1)3 (1)4 8

-

- (1)4 5

(1)2 (1)3 -

(1)2

-

-

(1)2

-

(1)2 (1)3 -

(1)2 (1)3 -

L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2

6

Total Marks

Total


34

-

-

1 Anikethana

2 Fidelity

3

-

-

6 Because I Could Not Stop for Death

7 The Crutches

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

4

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (3)6

-

-

-

- (1)2

- (1)2

- (1)2

-

-

-

- (1)2

5

6

26

-

- (6)6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)14 -

-

-

-

-

QM

*(1)4 -

(1)4 QM

-

-

-

-

(1)4 -

- (1)1

15 30 1

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

- (1)3

-

-

L2 ME VSA SA1 SA2 L1

6

Appreciation 1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (6)6

*(1)4 -

- (1)1

-

-

-

- (1)1

- (1)1

-

- (1)1

-

-

-

3

- (1)3 -

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6)6 -

6

-

-

6

- 19

-

-

-

-

2. The blue print is only a model. Paper setters have the freedom to change weightage with regard to lessons and also forms of questions. But they have to strictly adhere to the design of the question paper.

-

- (3)14 14

-

-

-

-

* 1 - (1)4 QM

- (1)2 - (1)4 6 QM

- (1)2 (1)3 -

5

4

4

- (1)4 4

- (1)3 -

-

-

- (1)2 (1)3 -

-

-

-

- (1)2 -

(5)5 (4)4 (5)10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2

6

Total Marks

Note: 1. Number in brackets indicates number of questions. Number outside brackets indicates total marks.

4

-

5

-

-

-

14

-

Composition

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unfamiliar Passage

-

6

- (1)3 -

-

-

-

-

- (5)5 (4)4 (2)4 -

(6)6 -

5

Comprehension

SA L1 L2 MC VSA SA1 SA2 L1 L2 ME VSA SA1 SA2 L1

4

Vocabulary

Grammar

-

-

9 Encroach-ment

-

-

-

8 The Pulley (1)1 -

-

-

-

-

-

5 Ajamil And the tigers.

-

-

4 To Autumn (1)1 -

-

-

-

-

-

(1)1 -

3 Rustum's Grief

2

ME VSA SA

1

Knowledge

Total


¢Eœkh : 125 ¢^klSkh : 3 ckv@kh

ÉkQkYkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk

X STANDARD SAMSKRITH - I LANGUAGE

I.

II.

¤l+ìkTknCknOkg ÉkkYknBZkYk~ ¤l+ìYk~

ÉklP#kPYk~

¢Eœkh

ekkTkYk~ Skk@OkYk~ ¢lXk^Zk†‘Ph Ék#kgbkk

25 35 30 10 100

31 44 38 12 125

ÉklP#kPYk~ 20 50 30 100

¢Eœkh 25 63 37 125

ÉklP#kPYk~ 40 25 35 100

¢Eœkh 49 34 42 125

Ék#TkkTkkg bkgBZkk 15 20 25 07 67

¢Eœkh 15 20 60 30 125

Ék#TkkTkkg bP@h bP@h bkn\kXkYk~ bkkYkkTZkYk~ AùlLOkYk~

III.

l^kakZkkTknCknOkg ÉkkYknBZkYk~ l^kakZkl^kXkkCkh Ck<Yk~ U<Yk~ ^ZkkAù@OkYk~ ÉkWkTSkkRZkh

IV.

Ék#TkÉkAùk@kh ¢Eœl^kXkkCk#Fk Ék#TkÉkAùk@kh bko‘PkvÅk@FkZkTkÉk#Tkkh ¢lP\kDkoÅk@k’YkAùkh \kDkoÅk@k’YkAùkh ÉkWkTSkk’YkAùkh

35


ÉkQkYkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk Ék#TkÉkAùk@h Ék#Tkb^kêU#Fk 1å

bko‘PkvÅk@ FkZkTkÉk#Tkkh

15 x 1 = 15

l@‘PbQkkTkg Uo@ZkP‹

5x1

= 05

bkgZkkvHZk l\kBkP‹

5x1

= 05

.Aù^kk‘ZkvTk ¤Åk@g l\kBkP‹

10 x 1 = 10

\kDkoÅk@klOk l\kBkP‹

5x2

= 10

bk†TSkg l^kXkHZk TkkYk l\kBkP‹

1x2

= 02

¢Qk^kk bk†TSkg bkgZkkvHZk TkkYk l\kBkP‹ (¢Çk URçZkg Xk^kvP~‹) 7å

AnùRTPURg lFk’^kk Ék’ZkZkbZk TkkYk l\kBkP‹

1x2

= 02

l^kCk|c^kk‘Zkg l^kl\kBZk bkYkkbkTkkYk l\kBkP‹ (¢Çk URçZkg Xk^kvP~‹)

1x2

= 02

^kk‘ZkRkvakg Ul@c@P‹

1x2

= 02

1x2

= 02

11å P†SRPkTPbZk l^kCk|cg l^kl\kBZk Ék’ZkZkbZk TkkYk l\kBkP‹

1x2

= 02

12å ÉkZkkvCkUl@^kPrTkg AnùéP‹

1x2

= 02

13å ^kk‘Zkg @FkZkP‹ [ UkLbkgBZkk-29ä PQkk ¢TZkUkLvXZkhFk Xkl^kPnYkcrlP‹ ]

1x2

= 02

14å ÓùYk^kkFkAùkh (¢Çk URçZkg Xk^kvP~‹)

1x2

= 02

15å l\kE* - l^kXk†‘P - ^kFkTkklTk l\kBkP‹ (¢Çk URçZkg Xk^kvP~‹)

1x2

= 02

16å Aùl^k - ApùlP - l^kakZkh

1x3

= 03

10å \kAùk@ - Unéak - ^kFkTkklTk l\kBkP‹ ¢Qk^kk £P@^kFkTkçZkg l\kBkP‹ (¢Çk URçZkg Xk^kvP~‹)

36


17å ZkQkklTkRvr#kg l\kBkP‹

4x3

= 12

18å ¢\kEœk@h

1x3

= 03

19å GTRh

1x3

= 03

20å R#klXkh ^kk‘Zkwh ¤Åk@g l\kBkP‹

3x3

= 09

21å #\kkvAùUo@OkYk~

2x4

= 08

22å ¢Tkn^kkRh

1x4

= 04

23å ¢Tkn^kkRh

1x4

= 04

24å #\kkvAùPk’UZkrYk~ (¢Çk #\kkvAùçZkg Xk^kvP~‹)

1x4

= 04

25å UÇk\kvBkTkYk~

1x5

= 05

26å ÉkWkgTSkh

1x5

= 05

67

125

bkoFkTkkh :•

£RJFk Ék#TkUlÇkAùklTkYkkrPpXZkh YkkCkrR#krTkYkkÇkYk~

bko‘PkvÅk@FkZkTkÉk#Tkvakn UZkkrZkUR - l^kéákQkrAù UR - ¢TZkl\kE*UR - Aùl^kApùlPl^kakZk bkYWkáh .AwùAùh Ék#Tkh Xk^kvP~‹ ¢^kl#kìÉk#kTkkh Ck<U<vXZkh Xk^kvZknh‹

\kDkoÅk@klOkl\kBkP (5)ä Aùl^kApùlP l^kakZkh (16)ä ZkQkklTkRvr#kg l\kBkP (17)ä R#klXkh ^kk‘Zkwh ¤Åk@g l\kBkP (20)ä UÇk\kv B kTkYk~ (25)ä ÉkWkTSk \kvBkTkYk~ (26)䣒ZkÇk .v†FGAù Ék#Tkkh (Choice Questions) Xk^kvZknh‹

37


¢Eœkh : 125 ¢^klSkh : 3 ckv@kh

SAMSKRITHA (1st LANGUAGE) - X STANDARD

Skk@OkYk~

ekkTkYk~ UkLkh

¢lXk^Zk†‘Ph

Ék#kgbkk

¢kc’Zk ¢Eœkh

^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å 1

2

3

5

6

1

2

3

6

1

2

3

4

6

1

2

3

4

-

-

-

-

-

- - 3(1) - 2(1) - - - 3(1) -

-

-

-

- - - - - *3(1) -

-

-

-

- 3(1) - - - - -

-

-

-

-

-

-

07 04 06

-

-

-

-

- - 2(1) - - - 3(1) - - 2(1) - - 2(1) - - - 3(1) - *2(1) - - - - 3(1)

-

-

-

-

- - - - - - - 3(1)

-

-

-

- - - - - - - *3(1) - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

04 05 04 04 05 03 07

-

-

-

-

-

- - - - - 2(1) - *3(1) -

-

- 2(1) - - - - - - 4(1) - - 2(1) - - - - - - 3(2) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

04 05 06 09

1(1) - 1(1) - +1(1) - 1(1)

-

-

-

-

- 2(1) - - -

-

-

-

-

-

-

- - - 4(1) -

-

-

-

-

-

04 06

Ck<XkkCkhl^k<k RRklP l^kTkZkYk~ - - 1(1) CkE*kRv^km 1(1)1(1) @’Tkcl@OkkYk~ 1(1)+1(1)1(1) YkckYkckvUkSZkkZkh Mktå@kSkkApù#OkTk~ YkckvRZkh 1(1) - 1(1) 5å l^kÓùYkbZk ¢kwRkZkrYk~ 1(2) - 6å YkkTkbkg bk@h 1(1)1(1) 7å FkTækUmMHkTkTkYk~ 1(1) - 1(1) 8å ^k@kclYklc@h 1(1) - 1(1) 9å ^kFkTkUl@Uk\kTkYk~ 1(1) - 1(1) 10å RoPDkKkv’AùFkYk~ - - 1(1)

38

1(1)1(1) 1(1) - 1(1) - 1(1) 1(1)1(1)1(1)

4

5

-

-

-

5

-

-

-

5

bkYkCk| ¢Eœkh

4

1å 2å 3å 4å

U<XkkCkh 11å ¤UlTkakR~cklOk 12å Xkk@PSk@OkmZkYk~ 13å l^kRn@TkmlPh 14å PUkvSkTkkv YkkTkSkTk#Fk 15å #k@m@Ykk<g Bk\kn SkYkrbkkSkTkYk~ 16å bko†‘PbknSkk

Tkm\k Tkdkk

ÉkQkYkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk

6

-


¢Eœkh : 125 ¢^klSkh : 3 ckv@kh

SAMSKRITHA (1st LANGUAGE) - X STANDARD

Skk@OkYk~

ekkTkYk~ UkLkh

39

17å 18å 19å 20å 21å 22å 23å 24å 25å 26å 27å 28å 29å

^ZkkAù@Okg - ÉkWkTSkkRZkh l^kbkCkrbk†TSkh ApùRTPkh bkYkkbkkh ^ZkkAù@Okl^k#kvakkh lPETPkh PláPkTPkh ÉkZkkvCkkh lTk’ZkbkYWk†TSk #kWRkh ÓùYk^kkFkAùkh ¢\kEœk@kh GTRkglbk ¢Tkn^kkRh UÇk\kvBkTkYk~

30å ÉkWkTSkkh

Tkm\k Tkdkk

ÉkQkYkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk ¢lXk^Zk†‘Ph

Ék#kgbkk

¢kc’Zk ¢Eœkh

^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å 1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1) 2(1) 2(1) - 2(1) 2(1) 2(1) - 2(1) - - 3(1) - - -

4

5

6

1

2

3

4

5

- - - - - - - 2(1) - - - - - - - 2(1) - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4(2) - *5(1) *5(1)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3(1) - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

- *5(1) *5(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 08 05

-

-

-

-

-

-

05

-

-

-

-

-

-

125

bkoFkTkkh :• • • •

bkYkCk| ¢Eœkh

¢k^k@OkkP~ Wklch ¢Eœkhä ¢k^k@OkbZkkTPv Ék#TkbkgBZkkh‹ 1-bko‘PkvÅk@FkZkTkÉk#Tkhä 2-l@‘PbQkkTkYk~ä 3-.Aù^kk‘ZkvTkä 4-\kDkoÅk@g PQkk bkgZkkvHZk l\kBkPä 5-RmDkr ¤Åk@gä bkgZkkvHZk l\kBkPä 6-FkPnOkk‰ ¢kEœkTkkgä UgFkkEœkTkkg Ék#Tkkh‹ * lFkTcbZk Ék#Tkh .v†FGAù Ék#Tkh Xk^klP‹ + lFkTcbZk Ék#Tkhä l\kE* - l^kXk†‘P - ^kFkTkklTk l\kBkP £lP Xk^klP‹


ºÀv£ ÛÀ ÃÉ vÀgU À w À , 2009-10£Éà ¸Á°£À ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã®£ÀPÁ±É

¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ - PÀ£ßÀ qÀ UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ - 100

CªÀ¢ü - 2½ UÀAmÉU¼ À ÄÀ

WÀlPÀ : UÀzåÀ , ¥ÀzåÀ , ªÁåPÀgt À ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZ£ À É 1.

G¢ÝµÁÖ£ÄÀ ¸ÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ G¢Ýµ×ÀU¼ À ÄÀ

2.

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

eÁÕ£À

25

25

UÀæ»PÉ

38

38

C©üªÀåQÛ

33

33

¥À± æ A À ¸É

04

04

MlÄÖ

100

100

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

UÀzÀå

35

35

¥ÀzåÀ

32

32

ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É

33

33

MlÄÖ

100

100

«µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ WÀlPÀ

40


3.

¥À± æ ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ ¥À± æ ßÉ UÀ¼À «zsU À ¼ À ÄÀ

ªÀ.¤.

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀASÉå ¥Àw æ ±ÀvÀ zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

C¥ÉÃQëvÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ

1. ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×

25

43

25

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

2. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀ

Q G (1)

08

14

08

10 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

3. 2, 3 ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀ

Q G (2)

15

26

30

30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

4. 3, 4 ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀ

¢Ã G (1)

05

09

15

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

5. 4, 6 ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀ

¢Ã G (2)

03

05

12

20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

6. ¥ÀvÀ,æ ¥À§ æ AzsÀ

¢Ã G (3)

02

03

10

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

58

100

100

135 + 15 ¤«ÄµÀU¼ À ÄÀ

MlÄÖ

µÀgÁ : ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

4.

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ

¸ÁzsÁgÀt

PÀpt

MlÄÖ

20% (25)

50% (62)

30% (38)

100%

41


¥À± æ ßÉ ¥ÀwP æ É CAPÀ «vÀgu À É UÀzÀå : ¥ÀzåÀ : ªÁåPÀgÀt bÀAzÀ¸ÀÄì C®APÁgÀ ªÁPÀågÀZÀ£É MlÄÖ :

35 32

}

33

UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ - 100

CªÀ¢ü - 2½ UÀAmÉU¼ À ÄÀ

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À

UÀzåÀ

¥ÀzåÀ

ªÁåPÀgt À

1. §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±Éß

---

--- 15

2. ºÉÆA¢¹ §gɬÄj

---

---

5

X X

ªÁPÀå gÀZ£ À É MlÄÖ

1 = 15

--- 15

1 = 5

--- 05

3. ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j

3

X

1 = 3

2

X

1 = 2

---

--- 05

4. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj

4

X

1 = 4

4

X

1 = 4

---

--- 08

2 = 12

---

--- 24

5. 2, 3 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj 6. PÀ«-PÀÈw ¥ÀjZÀAiÀÄ

6 1

X

2 = 12 6

X

7. PÀAoÀ¥ÁoÀ 8. 3, 4 ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ (¸ÀAzÀ¨sÀð)

2

X

9. UÁzÉ «¸ÀÛj¹ §gɬÄj 10. 4,6 ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ

X

2 = 2

1

X

2 = 2

---

--- 04

---

1

X

2 = 2

---

--- 02

3 = 6 2

X

3 = 6

---

--- 12

--2

X

4 = 8 01

--X

4 = 4

--- 1

X

---

3 = 3 03 --- 12

11. ¥ÀvÀ¯ æ ÉÃR£À

---

---

--- 1

X

5 = 5 05

12. ¥À§ æ AzsÀ

---

---

--- 1

X

5 = 5 05

35

32

20

MlÄÖ

42

13 100


¸ÀÆZÀ£U É ¼ À ÄÀ : 1)

¥À¸ æ ÀPÀÛ ¸Á°£À°è ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è «¨sÁUÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è.

2)

3,4 ªÁPÀåUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

3)

PÀ«-PÀÈw «ZÁgÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ½UÉ ¥ÀÇtð ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß C¥ÉÃQë¸À¯ÁVzÉ.

4)

PÀAoÀ¥ÁoÀ PÉêÀ® JgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä PÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

5)

C¨sÁå¸ÀzÀ ¨sÁUÀzÀ°è£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀoÀå ¨sÁUÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ EvÀgÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À§ºÀÄzÀÄ.

6)

UÁzÉ, PÀAoÀ¥ÁoÀ ¢ÃWÀð GvÀÛgÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥À§ æ AzsÀ PÀÄjvÁzÀ ¥À± æ ÉßUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£À PÀptvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ.

7)

UÁzÉ «¸Àg Û u À É ªÀÄvÀÄÛ ¥À§ æ AzsÀ ¥ÀvæÀ gÀZ£ À U É É ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ «zÁåyðUÀ¼À eÁÕ£À ªÀÄlÖª£ À Áßzsj À ¹gÀ ¨ÉÃPÀÄ. CAvÉAiÉÄà ¥À§ æ AzsÀ gÀZÀ£ÉUÉ vÀvÁ̰ãÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ dé®AvÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

ªÁåPÀgt À ¨sÁUÀzÀ 20 CAPÀU¼ À À ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ PɼPÀ AÀ qÀ ªÁåPÀgu À ÁA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß Dzsj À ¹gÀ¨ÃÉ PÀÄ. 1.

£ÁªÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

2.

¸ÀªÀð£ÁªÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

3.

QæAiÀiÁ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

4.

°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

5.

«¨sÀQÛ ¥Àv æ ÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ

6.

¸ÀªÀiÁ£ÁxÀð ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

7.

±ÀÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ UÁæAyPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ

8.

vÀvÀìªÀÄ - vÀzÀãªÀUÀ¼ÀÄ

9.

¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

10.

C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ

11.

C£ÀåzÉòÃAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

12.

¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ

13.

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ

14.

bÀAzÀ¸ÄÀ ì

15.

C®APÁgÀ 43


44

2

3

4 5 6 1 2 3

UÀæ»PÉ 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

5. §ºÀÄ ªÀÄÄR gÀAUÀ ¥Àwæ ¨sAÉ iÀÄ ©.«.PÁ.

-

6. PÀªÄÀ ðAiÉÆÃV

7. GzÁå£À gÁt (1)1 ¯Á¯ï ¨ÁUï

-

4. KgÀĪÀ ¨ÁgÀ PÉÃzÁgÀ

8. ªÀÄ¼É PÉÆAiÀÄÄè

9. ªÀÄUÀÄ«£À PÀgÉ

03

MlÄÖ

-

(3)1 -

MlÄÖ

-

-

-

(1)1 -

3. ®oÀ×tUÂ É ¥ÀÅgÁt

-

-

2. ªÀÄvÉÛ §zÀÄQj (1)1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (2)2 -

-

04 14

-

- (4)1 (7)2 -

-

-

- (1)1 (1)2 -

- (1)1 (1)2 -

- (1)1 -

-

- (1)1 (1)2 -

-

(2)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ ¤ G G G G G ¤ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

1

-

1. D zÉñÀªÉà CªÀgÀ vÁ¬Ä

UÀzåÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ

eÁÕ£À

WÀlPÀ - UÀzÀå¨sÁUÀ «µÀAiÀÄ G¥ÀWÀlPÀ : UÀzÀå, ¥ÀzÀå, ªÁåPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀå gÀZÀ£É 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- (1)4 - -

-

-

-

- -

-

06 08

- -

- (2)3 (2)4 - -

-

-

-

-

- -

- -

- -

- (1)4 - -

-

- (1)3 -

-

-

- (1)3 -

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

C©üªÀåQÛ

2009-2010

2 3

¥Àæ±ÀA¸É 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

(1) (1)2 -

-

-

-

-

3

- 4

- 4

-

- 4

- (1)4 - 4

- (2)2 -

- 4

- 4

- 4

- 03 04 14 06 08 - 35

- (3)1 (4)1 (7)2 (2)3 (2)4 - 35

- -

- -

6

- (1)4 - 4

-

(1)1 - (1)3 -

-

- (1)3 -

- (2)2 -

- (1)1 (1)1 (1)2 -

- -

- -

- -

5

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã G G G G G 1 2 1 2 3

2

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

CªÀ¢ü - 2½ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 100

- (1)1 (1)1 (1)2 -

- (1)1

- -

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

10£Éà vÀgU À w À , ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ßÀ qÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É ªÀiÁzÀj

MlÄÖ


45

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ¨sÁUÀåzÀ §¼ÉUÁgÀ

4. AiÀÄÄUÁ¢ §gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ UÉAzÉ?

5. DzsÀĤPÀ ªÀZ£ À UÀ ¼À ÄÀ

6. ºÀqUÀ z À À ZÀAzÀ -

-

2. UÁA¢ü

7. zÀ±ð À £À

8. ªÀiÁ£ÀªÀ d£Àä zÉÆqÀØzÄÀ

-

-

9. PÀ°UÀ¼À (1)1 zÉêÀ£Æ É ¦àz£À ÄÀ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)1 -

5 6 1 2 3 4 5 6 1

25

UÀzåÀ +¥ÀzåÀ MlÄÖ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

-

- (1)2 -

- (2)2 -

-

-

-

-

-

-

08 30

-

-

-

-

- (4)1 (8)2 -

- (1)1 (1)2 -

-

- (1)1 (1)2 -

-

-

-

- (1)1 (1)2 -

- (1)1 (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

15

-

18 -

- (1)3 - (5)2 -

-

- (2)3 -

-

-

-

- (1)3 -

-

- (1)3 -

-

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

C©üªÀåQÛ 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

4

04 -

- -

- -

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

3

5

-

-

-

-

-

- 20

- 32

- 4

-

-

-

-

- 100

- (1)3 - (5)2 - 13

-

-

-

3

3

3

3

- 4

-

-

-

-

- (1)4 - 4

(1)1 (1)2 -

- (1)2 (1)3 -

-

- (1)3 -

- (2)2 -

-

(1)1 (1)2 -

(1)1 (1)2 -

- (1)1 (1)1 (1)2 - (1)4 - -

-

3

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã G G G G G 1 2 1 2 3

2

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

- (1)1 - (1)2 -

- (1)4 - -

-

-

-

-

-

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

¥Àæ±ÀA¸É

«.¸ÀÆ. :- DªÀgÀtzÀ M¼ÀVgÀĪÀ CAQUÀ¼ÀÄ, ¥À±æ ÉßUÀ¼À CAQAiÀÄ£ÀÄß, DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀV£À CAQUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.

-

-

ªÁåPg À u À ÁA±ÀU¼ À ÄÀ (20)1 -

ªÁPÀågZ À £ À É

-

(2)1 -

MlÄÖ

4

UÀæ»PÉ

ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ ¤ G G G G G ¤ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

1

1. PÀ£ßÀ qÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£¢ À

¥ÀzåÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ

eÁÕ£À

MlÄÖ


X STANDARD SECOND LANGUAGE ENGLISH Question Paper Design for the Year 2010 BLUE PRINT 1.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Knowledge

25

Comprehension

39

Expression

30

Appreciation

6 100

2)

WEIGHTAGE TO CONTENT 1. Prose

30

2. Poetry

21

3. Supplementary Reading

6

4. Vocabulary and Grammar

27

5. Unfamiliar Passage

6

6. Composition

10 100

3)

WEIGHTAGE TO TYPES OF QUESTIONS 1) Multiple choice

15

2) Very Short Answer

18 (1 Mark)

3) Short Answers

45 (2&;3 Mark)

4) Long Answers

22 (4 & 5 Mark) 100

WEIGHTAGE TO DIFFICULTY LEVEL 1) Easy

30%

2) Average

40%\

3) Difficult

30%

46


ITEMS TO BE COVERED IN GRAMMAR AND VOCABULARY MULTPLE CHOICE - 5 MARKS 1)

One Word

2)

Parts Of Speech

3)

Auxiliary Verbs

4)

Prefixes

5)

Figure of Speech

1 MARK QUESTION ( ANY TWO) A

1)

Question Tags

2)

Active Voice into Passive Voice

3)

Framing Questions using ‘Wh’ Word

4)

Combining Sentences using ‘‘neither …nor’’

B Filling in the blanks - 5 Marks 1)

Prepositions

2)

Conjunctions

3)

Articles

4)

Tense forms of Verbs

5)

Correct form of the word

C MATCHING - 5 M, (1M. EACH|) Matching Words with their meanings OR Opposites 2 MARK QUESTIONS - 10 MARKS (2 MARK EACH) 1)

Degrees of Comparison

2)

Reported Speech

3)

Pointing out the difference in meaning between the given pairs of words

4)

Using the word first as noun / Verb/ adjective

5)

Combining sentences using first as ‘too’ and then as ‘so....that....not’ (Eg. It is very hot. I cannot go out.) 1)

It is too hot for me to go out.

2)

It is so hot that I cannot go out

47


48

2

3

-

-

-

3 Mother

-

-

2 The Beggar (1)1 Maid

-

-

-

-

-

-

(1)1 -

-

(1)1 -

-

-

-

1 The Dove

POETRY

8 The Kingâ&#x20AC;&#x2122;s Greatest Prize

7 The Women who did us Proud

6. What is Civilization?

-

-

4. A Magician With the Ball

5.Kalpana the Star

-

-

3. Swami Vivekananda

-

-

2 Dr.Vikram (1)1 Sarabhai

-

-

1. Handy Andy (1)1 At the Post Office

5 6 1 2 3 4 5

Comprehension 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

- (1)3

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

- (1)3

-

- (1)2 -

- (1)1 -

-

-

- (1)1 -

- (1)1 - (1)2 -

-

-

-

- (1)4 QM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4

-

-

-

- (1)4

-

-

-

-

-

- (1)4

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA MC VSA SA1 SA2 LA

4

Knowledge

MC VSA SA

Objectives Content 1 Units 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA

6 1

Appreciation

XTH STANDARD SECOND LANGUAGE ENGLISH BLUE PRINT MARCH 2010

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 01

-

- 01

-

-

-

-

-

-

- 01 02

- 01

- 01

-

- 01

- 01

-

-

-

-

-

-

02

02

04

-

-

04

03

-

03

-

-

-

-

-

03

-

-

04

-

04

-

-

-

-

-

03 04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

Total Marks

4

4

4

5

4

3

3

3

4

4

4

Total


49

2

3

-

6. Tartary

-

8. The Misers & his Gold

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 09

Essay Writing (Free Composition)

Total

-

-

-

-

5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* - (1)4 QM

-

-

-

(6)6

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

- (1)2 -

03 07 14 15

-

-

-

-

-

-

- (1)3

-

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

- (1)2 -

- (1)1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 10

-

-

-

(2)2 (5)10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)5 -

(1)5 -

-

-

-

-

-

-

08 10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5

Appreciation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA ME VSA SA1 SA2 LA

6

* - (1)4

-

-

-

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA ME VSA SA1 SA2 LA

4

Comprehension 1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

02

02

-

02

-

-

02

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

3

6

05 5

05 5

-

- 27

-

-

-

-

* - 2 04

-

* 04

-

Total No. of Question 63

- 15 18 30 15 12 10 100

-

-

-

- 05 12 10

-

-

-

-

-

- 01

- 01

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

Total Marks

2) This blue Print is only a model. Paper setters have been given the freedom to change weightage with regard to lessons and also from one form of question to another. But they have to Strictly adhere to the design.

Note : 1) Number given in brackets indicates total number of questions, Number outside brackets indicates total marks.

-

-

-

Composition Letter Writing

-

-

Comprehension (Unfamiliar Passage)

(5)5 (9)9 -

-

3. The Apple Tree Complex

Grammar & Vocabulary

-

2. At the High School

1. Bhimasena the Blessed

SUPPLE-MENTARY READING

-

7. Once Upon A Time.

-

-

5.God Moves (1)1 in a Myster-ious way

(1)1 -

-

-

ME VSA SA

1

Knowledge

-

4. Work is worship

Objectives Content Units

Total


Rbk^k{ Aùdkk PpPmZk Xkkakk lcTRm [61 H]

X Standard Third Language Hindi [61 H]

PpPmZk Xkkakk lcTRm Avù Ék#Tk UÇk Aùk ¢lXkAù\U .^kg ¢kSkk@ UÇkAù 2010

Ykx ckvTkv^kk\km Rbk^k{ Aùdkk Aùm U@mdkk Ykx PpPmZk Xkkakk lcTRm Avù Ék#Tk UÇk Aùk ¢lXkAù\U .^kg ¢kSkk@ UÇk Aùk TkYkoTkk lRZkk CkZkk cw :-

UkLöUnbPAù Ykx Avù bkXkm UkLkx U@ Ék#Tk ckxä £bk WkkP Aùk BkZkk\k @Bkk CkZkk cw‹

RmDkkvrÅk@m Ék#Tkkx Avù l\k. l^kAù\U lRZkv Hkk bkAùPv cy‹ bkkYkkTZkPh Rkv l^kAù\U Pkv lTkWkgSk \kvBkTk ¢kw@ UÇk \kvBkTk Avù l\k. ckxCkx‹ ¢TZk Rkv Ékk†#TkAù PZk Aù@ bkAùPv cy‹ ¢kgPl@Aù l^kAù\U YkkÇk ckx‹

^kbPnlTkí Ék#Tk PmTk ÉkAùk@ Avù ckxCkx :1å Wkcn l^kAù\UmZk 2å l@Ò bQkkTk UosP 3å Ykm\kkTk Aù@Tkk

Wkcn l^kAù\UmZk Ék#Tk PwZkk@ Aù@Tkv Ykx WkMm bkk^kSkkTkm Wk@PTkv Aùm ¢k^k#ZkAùPk cw‹ Yko\k ^kk‘Zk \kgWkk Tk ckv ¢kw@ l^kAùakrAù bPn’Zk ckx‹ ¤TkYkx Aùkv£r Xkm l^kbkgCklP Tk ckv‹ .Aù bkcm ¤Åk@ ckv ¢kw@ PmTk l^kAùakrAù ckx‹

\kDkoÅk@ .^kg RmDkkvrÅk@^kk\kv Ék#Tkkx Aùm Xkkakk bk@\k .^kg bUì ckv‹

¢QkrCk|cOk Ék#Tk Avù l\k. Aùkv£r ¢TkRvBkk Ck< ¢TknFGvR [ bP@kTknAoù\k ] Rx‹ [ Anù\k ¢gAù 4 - .Aù .Aù ¢gAù^kk\kv Fkk@ Ék#Tk ckx ]

@bkCk|cOk Ykx .Aù Ék#Tk Aùl^kPk Aùm Ug†‘PZkkf bYk@Ok bkv l\kBkTkv Avù l\k. ¢kw@ Robk@k Ék#Tk Aùkv£r .Aù Aùl^kPk Avù Aùl^k Aùk ¢k#kZk bkgWkgSkm ckv‹

^ZkkAù@Ok bkgWkgSkm Ék#Tk £Tk ¢g#kkx U@ ¢kSkkl@P ckx‹ ^kFkTk z\kCk bkYkkTkkQkrAù #kWR l^k\kkvYk #kWR Ékv@OkkQkrAù lÓùZkk bkgSkm [ b^k@ ¢kw@ ^ZkgHkTk ] Aùk@Aù Aùm / lAù Aùk ÉkZkkvCk Yknck^k@x 50


Rbk^k{ Aùdkk PpPmZk Xkkakk lcTRm [61 H]

X Standard Third Language Hindi [61 H]

¢kSkk@ - UÇkAù Avù l\k. Ék#Tk - UÇk Aùk ¢lXkAù\U

QUESTION PAPER DESIGN FOR BLUE PRINT I.

¤+v#Zkkx Aùm Rplì bkv ¢gAùXkk@ -

Weightage to Objectives : -

¤+v#Zk ekkTk WkkvSk ¢lXk^Zk†‘P @bkCk|cOk Anù\k II.

l^kakZk-^kbPn Aùm Rpplì bkv ¢gAùXkk@ -

25 34 34 7 100

25 34 34 7 100

¢gAù

ÉklP#kP

42 30 10 18 100

42 30 10 18 100

Ék#Tk - ÉkAùk@ Aùm Rpplì bkv ¢gAùXkk@ - Weightage to types of Questions :Ék#Tk-ÉkAùk@ ^kbPnlTkí : 1å Wkcnl^kAù\UmZk 2å l@Ò bQkkTk UosP 3å Ykm\kkTk Aù@Tkk ¢lP \kDkoÅk@ \kDkoÅk@ : 1å 2 ¢gAù^kk\kv 2å 3 ¢gAù^kk\kv RmDkkvrÅk@ : 1å 4 ¢gAù^kk\kv 2å 5 ¢gAù^kk\kv Anù\k

IV.

ÉklP#kP

Weightage to Contents : -

l^kakZk - ^kbPn Ck< U< ^ZkkAù@Ok @FkTkk Anù\k III.

¢gAù

AùlLOkPk bP@ Aùm Rp†aK bkv ¢gAùXkk@ -

bkgBZkk

¢gAù

ÉklP#kP

15 5 5 8 15 5 3 2 58

15 5 5 8 30 15 12 10 100

15 5 5 8 30 15 12 10 100

Weightage to Difficulty Level :-

bP@

¢gAù

ÉklP#kP

bk@\k bkkYkkTZk AùlLTk Anù\k

20 50 30 100

20 50 30 100

51


¢kSkk@ UÇkAù (Tkm\k Tkdkk)

bkYkZk : 2 ½ DkgKv Anù\k ¢gAù : 100

Rbk^k{ Aùdkk PpPmZk Xkkakk lcTRm [61 H]

X Standard Third Language Hindi [61 H]

ekkTk

l^kakZk-^kbPn

52

Ck< XkkCk :Ykv@v l#kdkAù l#kìkFkk@ UZkkr^k@Ok Avù Ékc@m Xkk£r - WkcTk l^kÓùYk bkk@kXkk£r b^k@kHZk Aùm Tk{^k BkkvKk lbkÑùk bAùk¤K l#kdkk Aùg¶ZkoK@ Aùm ¤UZkkvlCkPk U< XkkCk :10å lFkÇkAoùK 11å ¢WkAvù 12å bkoBkv Um\kv UÅkkx Tkv Aùck 13å Wkv\ko@ YkglR@ Aùk l#k\U 14å ¢Aùk\k ¢kw@ ¤bkAvù WkkR 15å Rkvcv ^ZkkAù@Ok XkkCk :^ZkkAù@Ok @FkTkk XkkCk :¢Tkn^kkR ¢UlLP Ck< UÇk \kvBkTk lTkWkgSk \kvBkTk Anù\k ZkkvCk

bkoFkTkk :- 1å 2å

@bkCk|cOk

Anù\k ^kålTkå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å ^kålTkå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å ^kålTkå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å ^kålTkå ¢å\kå \kå¤å Rmå¤å Ék#Tk ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù ¢gAù 1

1å 2å 3å 4å 5å 6å 7å 8å 9å

¢lXk^Zk†Ò

WkkvSk

1

*(1)1 - - - (1)1 - - (1)1 - (1)1 - -

2

3

4

5

(1)2 (1)2 (1)2 -

-

-

-

-

-

- (1)1 -

(7)7 -

-

2

3

4

5

1

1

2

- (1)1 *(1)1 + (1)1 (1)1 *(1)1. (1)1 (1)1 - (1)1 (1)1 -

(1)2 (1)2 (1)2 (1)2 (1)2

-

-

-

-

-

(1)1 (1)1 - (1)1 - *(1)1 + (1)1 (1)1 -

(1)2 (1)2 (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - (2)4 -

-

-

-

-

-

(1)2 -

-

-

-

-

-

- +(3)3 - -

-

-

-

*(1)1 - (1)2 (1)1 - - (1)1 - -

1

(11)11 (4)4 (5)10

1

-

(14)14 (4)4 (8)16

3

5

1

1

2

3

4

5

- (1)3 - - (1)4 - - - - (1)3 - (1)3 - - -

-

-

-

-

-

-

-

3 2 3 3 3 3 3 3 2

5 5 5 4 4 6 6 4 3

- - - - (1)3 - - -

-

-

-

-

- (1)3

(1)4 -

-

4 3 3 2 3 3

5 4 5 4 6 6

(1)4 -

(1)5 (1)5

-

-

-

-

-

-

10

10

2 1 1 1

4 4 5 5

(2)8 (2)10

-

-

-

(1)3

(1)4

-

58

100

-

(2)4 (4)12

4

Anù\k ¢gAù

AùkvíAù Avù ¢gR@ Ék#Tkkx Aùm bkgBZkk ¢kw@ Wkkc@ ¢gAù £glCkP cy‹ * lFkTc ¢kw@ + lFkTc ¢TknÓùYk bkv Ykm\kkTk Aù@Tkk ¢kw@ l@Ò bQkkTk UosP Avù Ék#Tk Avù bkgAvùP cy PQkk Hkckf Aùkv£r lFkTc Tkc{ ^kc Wkcnl^kAù\UmZk Ék#Tk cw‹


ºÀv£ ÛÀ ÃÉ vÀgU À w À , 2009-10£Éà ¸Á°£À ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã®£ÀPÁ±É

vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ - PÀ£ßÀ qÀ UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ - 100

CªÀ¢ü - 2½ UÀAmÉU¼ À ÄÀ

WÀlPÀ : UÀzåÀ , ¥ÀzåÀ , ªÁåPÀgt À ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZ£ À É 1.

G¢ÝµÁÖ£ÄÀ ¸ÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ. G¢Ýµ×ÀU¼ À ÄÀ

2.

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

eÁÕ£À

25

25

UÀæ»PÉ

38

38

C©üªÀåQÛ

33

33

¥À± æ A À ¸É

04

04

MlÄÖ

100

100

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÛÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

UÀzÀå

35

35

¥ÀzåÀ

33

33

ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

22

22

ªÁPÀågÀZÀ£É

10

10

MlÄÖ

100

100

«µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ WÀlPÀ

53


3.

¥À± æ ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ ¥À± æ ÉßUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ

¥Àw æ ±ÀvÀ

zÀvÀÛ CAPÀUÀ¼ÀÄ

¥À± æ ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉå

C¥ÉÃQëvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ

1.

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

43

25

25

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

2.

QgÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ

14

08

08

10 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

3.

QgÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (2)

26

30

15

30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

4.

¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (1)

09

15

05

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

5.

¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (2)

05

12

03

20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

6.

¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ (3)

03

10

02

25 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

MlÄÖ

100

100

58

135+15 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ

µÀgÁ : ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä 15 ¤«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVzÉ.

4.

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ

¸ÁzsÁgÀt

PÀpt

MlÄÖ

20%(25)

50%(62)

30%(38)

100%

54


¥À± æ ßÉ ¥ÀwP æ É CAPÀ «vÀgu À É UÀzÀå : ¥ÀzåÀ : ªÁåPÀgÀt bÀAzÀ¸ÀÄì C®APÁgÀ ªÁPÀågÀZÀ£É MlÄÖ :

}

35 33 32

UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ - 100 ¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À

CªÀ¢ü - 2½ UÀAmÉU¼ À ÄÀ UÀzåÀ

¥ÀzåÀ

ªÁåPÀgt À

ªÁPÀå gÀZ£ À É

MlÄÖ

1. §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±Éß

---

--- 15 X 1 = 15

---

15

2. ºÉÆA¢¹ §gɬÄj

---

---

5 X 1 = 5

---

05

1 X1 = 1

2 X1 = 2

--- 2 X 1 = 2

05

4. MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀ

4 X1 = 4

4 X1 = 4

---

---

08

5. 2-3 ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ

8 X 2 = 16

7 X 2 = 14

---

---

30

2 X3 = 6

2 X3 = 6

---

---

12

---

1 X3 = 3

---

---

03

8. 4-6 ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ

2 X4 = 8

---

---

---

08

9. 4-6 ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀ

----

1 X4 = 4

---

---

04

10. ¥ÀvÀ¯ æ ÉÃR£À

---

---

--- 1 X 5 = 5

05

11. ¥À§ æ AzsÀ gÀZÀ£É

---

---

--- 1 X 5 = 5

05

35

33

3. ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j

6. 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀð 7. PÀAoÀ¥ÁoÀ

MlÄÖ

20

¸ÀÆZÀ£U É ¼ À ÄÀ : 1) ¥À¸ æ ÀPÀÛ ¸Á°£À ¥À± æ Àß ¥ÀwPæ ÉAiÀÄ°è «¨sÁUÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. 2)

ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ.

3)

PÀAoÀ¥ÁoÀ PÉêÀ® ªÀÄÆgÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä PÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 55

12

100


4)

C¨sÁå¸À ¨sÁUÀzÀ°è£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¥ÀoÀå ¨sÁUÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ EvÀgÉ CºÀð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥À² æ ߸À§ºÀÄzÀÄ.

5)

UÁzÉ, ¥ÀÇtðUÉƽ¸À®Ä JgÀqÀÄ CAPÀUÀ½UÉ ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ§ºÀÄzÀÄ.

6)

PÀAoÀ¥ÁoÀ, ¢ÃWÀð GvÀÛgÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¥À§ æ AzsÀ PÀÄjvÁzÀ ¥À± æ ÉßUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£À PÀptvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtUÀ¼ÀļÀî DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀÅzÀÄ C¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ.

7)

¥À æ § Azs À ªÀ Ä vÀ Ä Û ¥À v À æ gÀ Z À £ É U É ¸À A §A¢ü ¹ zÀ ¥À æ ± É ß UÀ ¼ À Ä «zÁåyðUÀ ¼ À ªÀÄ£ÉÆÃzsª À ÄÀ ðPÀÌ£ÄÀ UÀÄtªÁVgÀĨÉÃPÀÄ. CAvÉAiÉÄà ¥À§ æ AzsÀ gÀZ£ À U É É vÀvÁ̰ãÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ dé®AvÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

ªÁåPÀgt À ¨sÁUÀzÀ 20 CAPÀU¼ À À ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ F PɼPÀ AÀ qÀ ªÁåPÀgu À ÁA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß M¼ÀUÆ É ArgÀ¨ÃÉ PÀÄ. 1.

£ÁªÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

2.

¸ÀªÀð£ÁªÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

3.

QæAiÀiÁ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

4.

°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

5.

«¨sÀQÛ ¥Àv æ ÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ

6.

¸ÀªÀiÁ£ÁxÀð ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

7.

±ÀÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ UÁæAyPÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ

8.

vÀvÀìªÀÄ - vÀzÀãªÀUÀ¼ÀÄ

9.

¢égÀÄQÛ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

10.

C£ÀÄPÀgÀuÁªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ

11.

C£ÀåzÉòÃAiÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ

12.

¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ

13.

¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼ÀÄ

14.

bÀAzÀ¸ÀÄì

15.

C®APÁgÀ

56


57

2

3

-

-

-

-

-

-

-

4. KgÀĪÀ ¨ÁgÀ - PÉÃzÁgÀ

5. §ºÀÄ ªÀÄÄR gÀAUÀ ¥Àwæ ¨sAÉ iÀÄ ©.«.PÁ.

6. PÀªÄÀ ðAiÉÆÃV (1)1 -

-

-

7. GzÁå£À gÁt ¯Á¯ï ¨ÁUï

-

-

8. ªÀÄ¼É PÉÆAiÀÄÄè

9. ªÀÄUÀÄ«£À PÀgÉ

MlÄÖ CAPÀU¼À ÄÀ 01

-

(1)1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

3. ®oÀ×tÂUÉ ¥ÀÅgÁt

-

-

-

2. ªÀÄvÉÛ §zÀÄQj

-

-

MlÄÖ

4 5 6 1 2 3

UÀæ»PÉ 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (2)2 -

-

-

-

04 16

-

- (4)1 (8)2 -

- (1)1 (1)2 -

-

-

- (1)2 -

- (1)2 -

- (1)1 -

-

-

-

- (1)1 (1)2 -

-

-

- (1)1 (2)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ ¤ G G G G G ¤ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

1

1. D zÉñÀªÃÉ CªÀgÀ vÁ¬Ä

UÀzåÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ

eÁÕ£À

WÀlPÀ - UÀzÀå¨sÁUÀ «µÀAiÀÄ G¥ÀWÀlPÀ : UÀzÀå, ¥ÀzÀå, ªÁåPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀå gÀZÀ£É 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

06 08

- -

- (2)3 (2)4 - -

-

- -

- -

- -

- -

- (1)4 - -

-

- (1)3 -

-

-

- -

- (1)4 - -

-

- (1)3 -

-

-

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

C©üªÀåQÛ

2009-2010

3

¥Àæ±ÀA¸É 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- (1)1

- -

- -

- -

- -

- -

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

10£Éà vÀgU À w À , vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ßÀ qÀ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É - ¤Ã® £ÀPÁ±É - ªÀiÁzÀj

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)1 (1)2 -

3

-

3

- 5

-

- 4

-

-

-

3 - -

- 35

-

- 4

- (1)4 - 4

-

(1)1 - (1)3 -

-

- (1)2 -

- (1)2 (1)3 -

(1)1 (1)2 -

-

- 5 - (1)4 - 4 - (2)2 -

-

(1)1 (2)2 -

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã G G G G G 1 2 1 2 3

2

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

CªÀ¢ü - 2½ UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 100

MlÄÖ


58

2

-

-

-

-

3. ¨sÁUÀåzÀ §¼ÉUÁgÀ -

-

-

2. UÁA¢ü

4. AiÀÄÄUÁ¢ §gÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ UÉAzÉ?

5. DzsÀĤPÀ ªÀZ£ À UÀ ¼À ÄÀ

(1)1 -

-

-

-

-

6. ºÀqUÀ z À À ZÀAzÀ

7. zÀ±ð À £À

8. ªÀiÁ£ÀªÀ d£Àä zÉÆqÀØzÄÀ

9. PÀ°UÀ¼À zÉêÀ£Æ É ¦àz£ À ÄÀ

-

-

(1)1 -

-

-

ªÁåPgÀ u À ÁA±ÀU¼À ÄÀ 20

02

25

ªÁPÁågÀZÀ£É

UÀzåÀ +¥ÀzåÀ MlÄÖ

4 5 6 1 2 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2 -

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

08 30

-

-

04 14

-

-

-

-

- (4)1 (7)2 -

-

- (1)1 (1)2 -

-

-

- (2)2 -

- (1)1 -

-

-

- (1)2 -

- (1)1 -

-

- (1)1 (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

10 -

- (2)5 -

15 8

-

-

09 -

- (3)3 -

- (1)3 -

-

-

- (1)3 -

-

-

- 1(3) -

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

C©üªÀåQÛ 3 4 5 6 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

- 04

-

-

- 04

4

- -

- -

- -

- -

- -

- -

5

-

-

-

6

(1)1 (1)3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3 -

(1)1 (1)2 -

-

-

-

5

5

3

3

3

3

3

- 100

- 12

- 20

- -

- 33

-

-

-

- 4

- 4

- (1)4 -

- (2)2 -

(1)1

- (1)2 (1)3 -

(1)1 (1)2 -

- (1)1 - (1)2 -

- -

- -

- (1)4 - -

-

-

-

-

-

3

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã G G G G G 1 2 1 2 3

2

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

- (1)1 - (1)2 -

- (1)4 - -

-

-

-

Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3

2

¥Àæ±ÀA¸É

«.¸ÀÆ. :- DªÀgt À zÀ M¼ÀVgÀĪÀ CAQUÀ¼ÄÀ , ¥À±æ ßÉ UÀ¼À CAQAiÀÄ£ÀÄß, DªÀgt À zÀ ºÉÆgÀV£À CAQUÀ¼ÄÀ CAUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛª.É

-

-

-

02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2)1 -

MlÄÖ

3

UÀæ»PÉ

ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¢Ã ªÀ ¤ G G G G G ¤ G G G G G ¤ 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

1

1. PÀ£ßÀ qÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£¢ À

UÀzåÀ ¥ÁoÀUÀ¼ÀÄ

eÁÕ£À

MlÄÖ


X STANDARD THIRD LANGUAGE ENGLISH Question Paper Design for the Year 2010 BLUE PRINT 1.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Knowledge

25

Comprehension

39

Expression

30

Appreciation

6 100

2)

WEIGHTAGE TO CONTENT 1. Prose

32

2. Poetry

21

3. Supplementary Reading

06

4. Vocabulary and Grammar

27

5. Unfamiliar Passage

04

6. Composition

10 100

3)

WEIGHTAGE TO TYPES OF QUESTIONS 1. Multiple choice

15

2. Very Short Answer

18 (2&3 Marks)

3. Short Answers

45 (2&3 Marks)

4.Long Answers

22( 4&5 Marks) 100

4.

WEIGHTAGE TO DIFFICULTY LEVEL Easy

30%

Average

40%

Difficult

30%

59


ITEMS TO BE COVERED IN GRAMMAR AND VOCABULARY 1.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS-9MARKS. 1. One word. 2. Preposition. 3. conjunction 4. Articles 5. Rhyming words. 6. Prefixes. 7. Correct form of the word. 8. Figure of speech 9. Parts of Speech.

II

ONE MARK QUESTIONS - 4 MARKS. (ONE MARK EACH)

A.

1. Active Voice into Passive Voice. 2. Framing questions. 3. Combining Sentences Using ‘too.....to’. 4. Combining Sentences using ‘either…..or’.

B.

Filling in the blanks- 5 Marks (one mark each) 1. Auxiliary verbs 2. Tense forms of verbs 3. Noun /Verb/ Adjective. (Example : The Noun form of ‘translate’ is—————) 4. Opposite 5. Choosing the word given brackets. (Example: Our teachers___________ us to be punctual (advice, advise)

C.

MATCHING WORDS WITH THEIR MEANINGS-5 (ONE MARK) Two mark questions - 4 Marks. (2 Marks Each) (Any Two) 1. Degrees of Comparison. 2. Direct Speech and Indirect Speech. 3. Pointing out the difference in meaning between the following pair of words (Example: quite, quiet.) 60


61

2

-

-

-

-

4. A Magician- -with the Ball.

-

-

-

-

3. Swami Vivekananda

5. Kalpana the star

6. What is civilization?

7. The women who did us proud.

8. The kingâ&#x20AC;&#x2122;s Greatest prize

-

-

-

-

1. The dove

2. The Beggar Maid

3. Mother

4. Work is Worship

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Dr. Vikram Sarabhai

-

-

POETRY

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MC VSA SA

1 5 6 1 2 3 4 5

Comprehension 6 1 2 3 4

Expression 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4 QM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)3

- (1)3

- (1)3

-

-

-

-

- (1)3

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

- (1)2 (1)3

- (1)2 -

- (1)2 -

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4

-

-

-

-

-

(1)2 -

-

-

-

(1)2 -

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA MC VSA SA1 SA2 LA

4

Knowledge

1. Handy Andy At the Post office

Objectives Content Units 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

* (1)4 -

-

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA

6 1

Appreciation

X STANDARD THIRD LANGUAGE ENGLISH BLUE PRINT MARCH 2010

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

-

-

-

02

-

-

-

-

-

03

-

-

02 03

02

04

04

02 03

-

02 03

-

04

-

04

-

5

2

4

4

5

3

5

-

-

-

-

2

4

3

4

04 4

-

-

*04 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

Total Marks

Total


62

2

3

-

8. The Miser and his Gold.

-

-

-

-

09 10 02

Total Marks

Note :

-

6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06 04 14 15

-

-

- (4)4 -

-

- (2)2 -

- (2)2 -

-

-

- (1)2 -

-

- (2)2 -

-

-

- (1)2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04 08

-

-

-

(4)4 (2)4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)5 -

(1)5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08 10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)4

3 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

-

-

-

-

-

-

-

-

- (1)2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

02

02

02

-

-

-

-

-

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*04

-

-

04

2

2

2

2

2

2

2

4

05 5

05 5

-

- 27

-

-

-

-

-

-

-

- 15 18 30 15 12 10 100

-

-

-

- 09 14 04

- 02

- 02

- 02

-

-

-

-

LA MC VSA SA1 SA2 LA LA

6

The blue print is only a model. Paper setters have the freedom to change weightage with regard to lessons and also forms of question. But they have to strictly adhere to the design of the question paper.

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Total Marks

2)

-

-

-

-

-

-

-

-

* - (1)4 QM

-

-

-

1

LA MC VSA SA1 SA2 LA

6

Appreciation

Number in brackets indicates number of questions, Number outside brackets indicates total marks.

-

5

Expression

SA LA LA MC VSA SA1 SA2 LA LA MC VSA SA1 SA2 LA

4

Comprehension

1)

-

-

Paragraph Writing (Frees composition)

-

-

-

Composition (Letter Writing)

-

-

(9)9 (10) 10

-

-

-

-

-

Comprehension (Unfamiliar Passage)

Grammar & Vocabulary

-

-

2. At the High School

3. The Apple Tree Complex

-

1. Bhimasena the Blessed

Supplementary Reading.

-

7. Once upon A time

-

-

-

6. Tartary

-

- (1)2

MC VSA SA

1

Knowledge

5. God Moves in a Myste-rious Way.

Objectives Content Units

Total


Blue Print Type

PpPmZkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk

X STANDARD SAMSKRITH - III LANGUAGE

I.

¤l+ìkTknCknOkg ÉkkYknBZkYk~ ¤l+ìYk~ ekkTkYk~ Skk@OkYk~ ¢lXk†^‘P Ék#kgbkk

II.

ÉklP#kPYk~ 34 30 22 14 100

¢Eœkh 34 30 22 14 100

bkkYkkTZkYk~ 40% 40

AùlLTkYk~ 30% 30

Ék#TkkTkkg bkgBZkk 15 18 20 05 58

¢Eœkh 15 18 45 22 100

Ék#TkkTkkg bP@h bkn\kXkYk~ 30% 30

IV.

¢Eœkh 25 35 30 10 100

l^kakZkkTknCknOkg ÉkkYknBZkYk~ l^kakZkh Ck<Yk~ U<Yk~ ^ZkkAù@OkYk~ ÉkWkTSkkRZkh

III.

ÉklP#kPYk~ 25 35 30 10 100

Ék#TkÉkAùk@kh ¢Eœkl^kXkkCk#Fk Ék#TkÉkAùk@kh bko‘PkvÅk@FkZkTk Ék#Tkkh ¢lP\kDkoÅk@k’YkAùkh \kDkoÅk@k’YkAùkh ÉkWkTSkk’YkAùkh

63


PpPmZkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk

[67 S]

Ék#TkÉkAùk@h - bkoFkTkkh Fk I.

bko‘PkvÅk@FkZkTk Ék#Tkkh Ék#Tkkh ¢XZkkbkv l^k<YkkTkvXZkh UkLkTPCkrPl^kakZkvXZkh Fk Ékì^Zkkh‹ [ Ck<Yk~ - 6ä U<Yk~ - 5ä ^ZkkAù@OkYk~ - 4ä bkYkkTkkQkrAù URgä l^kêákQkrAù URYk~ä ¢TZkl\kE* URYk~ ]

15 x 1 = 15

II.

l@‘PbQkkTkg Uo@FkP ¢Çk ¢XZkkbkv l^k<YkkTkvXZkh Ék#Tkkh .^k Ékì^Zkkh‹ Ck<Yk~ - 2ä U<Yk~ - 2ä ^ZkkAù@OkYk~ - 1

5x1

=5

III.

bkgZkkvHZk l\kBkP ¢Çk ¢XZkkbkv l^k<YkkTkXZkh Ék#Tkkh .^k Ékì^Zkkh‹

5x1

=5

IV.

.AvùTk ^kk‘ZkvTk ¤Åk@g l\kBkP ¢XZkkbkv l^k<kYkkTkvXZkh Ék#Tkkh .^k Ékì^Zkkh‹ Ck<Yk~ - 4ä U<Yk~ - 3ä ^ZkkAù@OkYk~ - 1

8x1

=8

V.

¢EœçZk#Fk Ék#Tkkh 1å lçÇkwh ^kk‘Zkwh ¤Åk@g l\kBkP Ck<Yk~ - 3ä U<Yk~ - 2 2å bk†TSkg l^kXkHZk TkkYk l\kBkP [ R#kYkUkLkP~ .^k Ékì^Zkh ] 3å l^kCk|c^kk‘Zkg l^kl\kBZk bkYkkbkkTkkYk l\kBkP [ R#kYkUkLkP~ .^k Ékì^Zkh ] 4å #\kkvAùPk’UZkrYk~ 5å ApùRTPh [ akkvM#kUkLkP~ .^k Ékì^Zkh ] 6å £P@^kFk\kêUklOk l\kBkP [ bknWkTPh - 1ä lPE*TPh - 1 ] 7å ¢\kEœk@h 8å GTRh 9å Aùl^kApùlP Ul@FkZkh ¢Qk^kk ¢Tkn^kkRh - bkgbApùP XkkakZkk AùOkkrKAù XkkakZkk

15 x 2 = 30 5 x 2 = 10

64

1x2

=2

1x2

=2

2x2 1x2

=4 =2

1x2

=2

1x2 1x2 2x2

=2 =2 =4

2x1 2x1

=2 4 =2

}


VI.

¢EœÇkZkbZk Ék#Tkkh 1ålTkRvr#kkTknbkk@Yk~ ¤Åk@g l\kBkP 2åYkkPpXkkakkZk ¤Åk@g l\kBkP

5x3 2x3 3x3

= 15 =6 =9

VII.

¢EœFkPnìZkbZk Ék#Tkkh 1å#\kkvAùg Uo@ZkP 2åUÇk \kvBkTkYk~

3x4 2x4 1x4

= 12 =8 == 4

2x5 1x5 1x5

= 10 =5 =5

VIII. ÉkWkTSkk’YkAùkh Ék#Tkkh 1åÉkWkTSkg l\kBkP 2åCk<XkkCkg UlL’^kk Ék#TkkTkkYk~ ¤Åk@g l\kBkP [ Ck<XkkCkh bk@\k^kk‘Zkwh Xk^kvP~‹ UJFkÉk#Tkkh Ékì^Zkkh ]

65


66

ÉkkQkrTkk bkYXkkakOkYk~-1 bkYXkkakOkYk~-2 bknWkTPh Ék#TkkvÅk@Ykkl\kAùk bkkvYkRkUn@Yk~ lPETPh AùYkrZkkvCkm Hkkv#kmYkckvRZkh ’ZkkCkbZkVú\kg bk†TSkh bkYkkbkh Fk ¤XkZkXkk@Pm CkmPkYkpPYk~ PláPÉkAù@OkYk~ ¢^ZkZkJFk XkkCkr^kkUHkZkh bknXkklakPklTk ApùRTPh ApùUOkh Bk’^kkKh ¢\kAùkg Zkklc ¢\kEœk@h bkkwRkYkTkm Aù\UTkkbkkwSkh bkgbApùPYk~ l^k@kHkPkYk~ GTRh YkcÅk@g lXkdkkg ZkkFkv ¢TZkkv†‘Ph Ékcvl\kAùk#Fk ¢Tkn^kkRh ÉkWkTSk\kvAùTkg UÇk\kvBkTkYk~ Ck<XkkCkg UlL’^kk ¤Åk@ l\kBkP

Skk@OkYk~ ¢lXk^Zk†‘Ph Ék#kgbkk ¢kc’Zk ¢Eœkh

2

3 4

1(1) - - 1(1) - 1(1) - 1(1) - 1(2) 1(1) 1(1) - - - 1(1) 1(1) - - 1(2) 1(1) - - 1(1) - - - - 1(1) - 1(1) - 1(1) 1(1) - 1(1) - 1(1) 1(1) - - - - - - - 1(1) 1(2) 1(1) - 1(1) - - - 1(1) - - 1(2) - - - 1(1) - 1(1) 1(1) - - 1(1) 1(1) 1(1) - - - - - - 1(1) - - - - - - - - - - - -

1

-

5

-

6

-

1 3 4 5 6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(2) - - - - - - - - - - - 1(2) 1(2) 1(1) - - - - - - - 1(1) - - - 1(1) - - - - - - - - - 1(2) - 1(1) - - - 1(1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(2) - - - 1(2) - - - - - * 1(2) * 1(2) - - - - - - 1(5) - - - - -

2

-

1

-

2

-

3 5 6

1

- - 1(4) - - - - - - - - - 1(2) - - - - - - - - - 1(3) - - - - - - - - - - 1(2) - - - - - 1(2) - - - - 1(4) - - - - - - - - - - - - - - - - 1(3) - - - - - - - - 1(3) - 1(2) - - - - - - - - - - - 1(4)

4

-

2 4 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1(3) - - - - - - - - - - - - - - - - 1(3) - - - 1(2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

-

6

-

-

5 2 3 2 3 3 3 4 4 5 3 4 2 3 7 4 4 4 2 2 4 3 2 5 3 5 4

bkYkCk| ¢Eœkh

Tkm\k Tkdkk

^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å ^kålTkå \kå¤å \kå¤å Rmå¤å Rmå¤å Rmå¤å

ekkTkYk~

SAMSKRITHA (3rd LANGUAGE) - X STANDARD

PpPmZkXkkakk - bkgbApùPYk~ - R#kYkAùdZkk [ 67 S ]

- - - - - - - - - - - 1(5) - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 15 5 8 - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 bkoFkTkkh :- • ¢k^k@OkkP~ Wklch Ék#Tkkh ¢k^k@OkbQkkTkkv ¢Eœkh bk†TP‹ • • 1å ^kbPnlTkí Ék#Tkkhä 2å l@‘PbQkkTkg Uo@FkPä 3å bkgZkkvHZkl\kBkP PQkk .Aù ^kk‘ZkvTk l\kBkP Ék#Tkkhä 4å ¢EœçZkbZk Ék#Tkkhä 5å ÇkZkkOkkYk~ ¢EœkTkkg Ék#Tkkhä 6å FkPnOkk‰ UJFkOkkYk~ ¢EœkTkkg Ék#Tkkh‹

1å 2å 3å 4å 5å 6å 7å 8å 9å 10å 11å 12å 13å 14å 15å 16å 17å 18å 19å 20å 21å 22å 23å 24å 25å 26å 27å 28å 29å

UkLkh

¢Eœkh : 100 ¢^klSkh : 2 ½ ckv@kh


2009-10£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥À± æ ÉߥÀwPæ ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj

UÀtÂvÀ

¤Ã° £ÀPÁ±É

DAiÀiÁªÀÄ - 1 «µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀæªÀÄ

«µÀAiÀÄ

CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉå

CAPÀUÀ¼ÀÄ

1.

¸ÀASÁå ¥ÀzÀÞw C) UÀtUÀ¼ÀÄ D) ±ÉÃæ rüUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ ±ÉÃæ rüUÀ¼ÀÄ E) UÀÄuÉÆÃvÀÛgÀ ±ÉÃæ rüUÀ¼ÀÄ F) ºÀgÁvÀäPÀ ±ÉÃæ rüUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁzsÀåUÀ¼ÀÄ G) ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼ÀÄ

8 8 6 5 6

3 1 3 2 3

5 4 4 3 4

2.

PÀª æ ÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ «PÀ®àUÀ¼ÀÄ

5 5

2 1

3 3

3. 4.

CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ C¥ÀªÀvÀð£À ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀªÀwð¸ÀÄ«PÉ C) ªÀÄ.¸Á.C. ªÀÄvÀÄÛ ®.¸Á.C. D) ZÀQÃæ AiÀÄ ¸ÀªÀÄ ¸ÀAUÀw E) ¤vÀå ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ F) PÀgÀtÂUÀ¼ÀÄ

8

3

5

9 5 7 9

3 2 2 3

5 2 4 5

5.

ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C) ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ D) ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ, £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ

14 15

5 4

8 8

6.

ªÉÆqÀÄå¯ÉÆ UÀtÂvÀ

5

1

2

7.

¥ÁæAiÉÆÃVPÀ gÉÃSÁUÀtÂvÀ C) ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ D) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ

6 6

2 1

3 4

8.

wæ¨sÀÄd, ªÀÈvÀÛUÀ¼À ªÉÄð£À ¥Àª æ ÉÄÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ C) ªÀÄÆ.¸À.¥À.æ ¸ÀªÀÄgÀÆ¥À wæ¨sÀÄdUÀ¼ÀÄ D) ®A§PÉÆãÀ wæPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ E) ªÀÈvÀÛUÀ¼ÀÄ

12 7 10

3 2 4

6 4 6

9.

PÉëÃvÀæ UÀtÂvÀ C) PÉëÃvÀæ ¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ WÀ£À ¥sÀ® D) ¥ÀæªÀiÁt £ÀPÉë

10 5

4 1

5 2

10.

§ºÀĪÀÄÄR WÀ£À, eÁ¯ÁPÀÈw

9

3

5

180

58

100

MlÄÖ 67


68

1

C£ÀéAiÀÄ

MlÄÖ

1

1

w¼ÀĪÀ½PÉ

P˱À®

1 4 = 4

x

x

8 = 8

x

20 = 20

-

8 = 8

x

§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

eÁÕ£À

GzÉÝñÀU¼ À ÄÀ

1

¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ

1

1

x

x

x

10 = 10

-

-

4 = 4

6 = 6

ªÀ¸ÄÀ Û ¤µÀ× ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀ

2

2

2

2

2

18 = 36

4 = 8

x x

5 = 10

4 = 8

5 = 10

x

x

x

®WÀÄ GvÀÛgÀ 2 CAPÀUÀ¼ÀÄ

3

3

3

x

x

x

6 = 18

-

2 = 6

4 = 12

-

¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 3 CAPÀUÀ¼ÀÄ

4

4

4

x

x

x

4 = 16

2 = 8

-

2 = 8

-

MlÄÖ

GzÉÝñÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ

100

P˱À®

4.

DAiÀiÁªÀÄ - 2

16

C£ÀéAiÀÄ

3. 20

40

w¼ÀĪÀ½PÉ

2.

24

100

16

20

40

24

MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ

±ÉÃPÀqÁ

eÁÕ£À

G¢ÝµÀÖUÀ¼ÀÄ

1.

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

G¢ÝµÖÀU½ À UÉ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ

DAiÀiÁªÀÄ - 2

100

16%

20%

40%

24%

±ÉÃPÀqÁ


DAiÀiÁªÀÄ - 3

¥À± æ ßÉ AiÀÄ ¸ÀégÆ À ¥ÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À

¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉå

CAPÀUÀ¼ÀÄ

1.

§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

20

20

2.

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

10

10

3.

®WÀÄ GvÀÛgÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ (2 CAPÀ)

18

36

4.

¢ÃWÀð GvÀÛgÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ (3 CAPÀ)

6

18

5.

¢ÃWÀð GvÀÛgÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ (4 CAPÀ)

4

16

MlÄÖ

58

100

DAiÀiÁªÀÄ - 3

±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ¼À ºÀAaPÉ ¸ÀÄ®¨sÀ

30%

¸ÁªÀiÁ£Àå

30%

PÀpt

40%

69


70

¸ÀASÁå ¥ÀzÀÞw C) UÀtUÀ¼ÀÄ D) ±ÉÃæ rüUÀ¼ÀÄ; ¸À, ±ÉÃæ rü E) UÀÄuÉÆÃvÀÛgÀ ±ÉÃæ rü F) ºÀgÁvÀäPÀ ±ÉÃæ rü, ªÀiÁzsÀåUÀ¼ÀÄ G) ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼ÀÄ

CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C) ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ D) ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ, £ÀPÉë

7.

¥ÁæAiÉÆÃVPÀ gÉÃSÁUÀtÂvÀ C) ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ D) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸Àà±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ

6. ªÉÆqÀÄå¯ÉÆ UÀtÂvÀ

5.

4. C¥ÀªvÀ ð À £ÀU¼À ÄÀ C) ªÀÄ.¸Á.C. ªÀÄvÀÄÛ ®.¸Á.C. D) ZÀQÃæ AiÀÄ ¸ÀªÀÄ ¸ÀAUÀw E) ¤vÀå ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ F) PÀgt À ÂU¼À ÄÀ

3.

æ ÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 2. PÀª «PÀ®àUÀ¼ÀÄ

1.

PÀ.æ CzsÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

CªÀ¢ü : 3 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100

2 3 4 5

1 2 3

w¼ÀĪÀ½PÉ 4 5

1 2 3

C£ÀéAiÀÄ 4 5

1 2 3

P˱À® 4 5

2(1)

2(1)

1(1)•• -

-

1(1)•• 2(1) -

• 1(1)• • 1(1)• -

1(1)* * -

2(1) -

-

-

-

-

-

-

-

1(1)* * • 1(1)• -

-

-

1(1)•• 1(1)* * -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2(1) 1(1)** 2(1)

- - 1(1)•• -

3(1)

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

• 1(1)• • • 1(1) -

-

-

-

- 1(1)** - 3(1) - 2•*•(2)* - - 1(1)• 2(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 4(2) 1(1)•• 2(1)

1(1)•• -

-

-

1(1)• -

-

2(1) 2(1)

-

-

-

-

-

3(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1) -

-

-

-

-

-

-

2(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G.

1

eÁÕ£À

PÉÆÃgï ¸À¨ÓÉPïÖ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀgU À w À 10

UÀtv  À

3 4

2

8 8

6 2 4 5

4

3 3

3 4

5 4 4

CAPÀ

MlÄÖ

2 1

1

5 4

4 2 2 3

2

2 1

2 3

3 1 3

¥À± æ ßÉ


71

2 3

eÁÕ£À 4 5

1 2 3

w¼ÀĪÀ½PÉ 4 5

1 2 3

C£ÀéAiÀÄ 4 5

1

PÉÆÃgï ¸À¨ÓÉPïÖ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀgU À w À 10

UÀtv  À

2 3

P˱À® 4 5

1(1)•• -

14(14) 10(5)

10. §ºÀĪÀÄÄR WÀ£À eÁ¯ÁPÀÈw

MlÄÖ

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À vÀÄA© -

¸ÀÆZÀ£É :- ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼À CxÀð

2•**(2)• 2(1) -

wæ¨ÀÄs d, ªÀÈvÀÛ ¥Àª æ ÉÄÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ C) ªÀÄÆ.¸À.¥À.æ ¸ÀªÄÀ gÀÆ¥À ¥Àª æ ÄÉ ÃAiÀÄUÀ¼ÄÀ D) ®A§PÉÆãÀ wæPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ 1(1)** E) ªÀÈvÀÛU¼À ÄÀ 1(1)•• -

*

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1)** -

2(1)

1(1)•• - -

-

3(1)

-

-

-

-

4(1)

- 12(12) 8(4) 12(4) 8(2)

-

-

- - 2••* (2)* -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1) -

-

4(4) 10(5) 6(2)

-

-

-

• 1(1)• -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8(4)

2(1)

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

8(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G1 Q.G2 ¢Ã.G. ¢Ã.G.

1

9. PÉëÃvÀæ UÀtÂvÀ C) PÉëÃvÀæ ¥sÀ®, WÀ£À ¥sÀ® D) ¥Àª æ iÀ Át £ÀPëÉ

8.

PÀ.æ CzsÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

CªÀ¢ü : 3 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100

100

5

5 2

4 6

6

CAPÀ

MlÄÖ

58

3

4 1

2 3

3

¥À± æ ßÉ


Design of the Question Paper for S.S.L.C. Examination 2009-10

MATHEMATICS

Blue Print

DIMENSION - 1 CHAPTERWISE WEIGHTAGE Sl. No. 1.

2.

Content

No. of Periods

No. of Questions

Marks

Number System a)

Set theory

8

3

5

b)

Sequence A.P.

8

1

4

c)

G.P.

6

3

4

d)

H.P. and Means

5

2

3

e)

Matrics

6

3

4

Permutation

5

2

3

Combinations

5

1

3

3.

Statistics

8

3

5

4.

Factors and factorisation

5.

a)

HCF and LCM

9

3

5

b)

Cyclic Symmetry

5

2

2

c)

Conditional Identites

7

2

4

d)

Surds

9

3

5

Quadratic Equation a)

Equations

14

5

8

b)

Nature of Roots, Graphs

15

4

8

5

1

2

6.

Modular Arithmetic

7.

Practical geometry

8.

9.

10.

a)

Tangents

6

2

3

b)

Common Tangents

6

1

4

Theorems on Triangles and Circles a)

Similar triangles

b)

Right angled triangles

c)

Circles

12

3

6

7

2

4

10

4

6

10

4

5

5

1

2

9

3

5

180

58

100

Mensuration a)

Surface area and Volume

b)

Scale drawing

Polyhedra and Network Total

72


73

1 x 20 = 20

1x4=4

Application

Total

1x8=8

Understanding

1x8=8

Knowledge

Skill

MCQs 1 Mark

1 x 10 = 10

1x4=4

1x6=6

Objective Type Questions 1 Mark

2 x 18 = 36

2x4=8

2 x 5 = 10

2x4=8

2 x 5 = 10

S.A. 2 Marks

3 x 6 = 18

3x2=6

3 x 4 = 12

L.A. 3 Marks

4 x 4 = 16

4x2=8

4x2=8

L.A. 4 Marks

Total

Objectives

Skill

4.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES

100

Application

3.

DIMENSION - 2

16

Understanding

2. 20

40

24

Knowledge

1.

100

16

20

40

24

Total

% Marks

Objectives

Sl. No.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES

DIMENSION - 2

100

16%

20%

40%

24%

Percentage


DIMENSION - 3

WEIGHTAGE TO FORM OF QUESTIONS Sl. No.

Type of Questions

No. of Questions

Marks

1.

M.C. Questions

20

20

2.

Objective Questions

10

10

3.

Short Answer (2 Marks)

18

36

4.

Long Answer (3 Marks)

6

18

5.

Long Answer (4 Marks)

4

16

58

100

Total

DIMENSION - 3

ESTIMATED DIFFICULTY LEVEL Easy

30%

Average

30%

Difficult

40%

74


75

-

-

1(1)•

Practical Geometry

7.

b) Common Tangents

a) Tangents

Modular Arithmetic

6.

Roots & Graphs

b) Nature of

a) Equation

Quadratic Equation

d) Surds

3

-

1(1)•

-

-

-

-

2(1)

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1)• 2(1)

-

c) Conditional Identities 1(1)•

b) Cyclic Symmetry

a) HCF & LCM

Factors & Factorization

-

1(1)*

4.

-

-

2(1)

-

-

-

-

Combination

1(1)

1(1)*

* 1(1)* *

-

1(1)•

-

Statistics

5.

2 4

KNOWLEDGE 5 1 2 3 4 5

UNDERSTANDING 1 2 3 4

APPLICATION 5

1

CORE SUBJECT BLUE PRINT STANDARD-10

MATHEMATICS

2 3

SKILL 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1)•

1(1)•

1(1)

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

2 (2)* •

*

-

-

-

-

*

1(1)*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

3(1)

3(1)

-

-

-

1(1)* 2(1)

-

-

*

2(1)

-

1(1)•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

1(1)• 2(1)

-

-

-

-

1(1)•

-

-

1(1)•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2 O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2 O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2 O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2

1

Permutaion

e) Matrices

d) H.P. Means

c) G.P.

b) Sequence; A.P.

a) Set Theory

Number System

Chapter Name

3.

2.

1.

Sl. No.

Time : 3 Hrs. Marks : 100

4

3

2

8

8

5

4

2

6

4

3

3

4

3

4

4

5

1

2

1

4

5

3

2

2

4

2

1

2

3

2

3

1

3

Marks Questions

TOTAL


76

1

-

*

KEY :

3 4 5

1 2 3 4 5

UNDERSTANDING

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Objective type Questions

MCQ Questions

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

3(1)

-

-

12(12) 8(4) 12(4)

-

-

1(1)• -

-

*

-

-

2•(2)*

*

1(1)*

Nos. inside the bracket indicates No. of Questions

Nos. outside the bracket indicates Marks.

*

*

Indicates

Indicates

-

-

14(14) 10(5)

1(1)•

*

2(2)• 2(1)

10. Polyhedra & net work

TOTAL

-

1(1)•

-

-

& Volume

a) Surface Area

Mensuration

c) Circles

2

KNOWLEDGE 1 2 3 4

APPLICATION 5

1

CORE SUBJECT BLUE PRINT STANDARD-10

MATHEMATICS

2 3

SKILL 4 5

8(2)

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

4(4) 10(5) 6(2)

-

-

-

-

-

1(1)•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8(4)

2(1)

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2 O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2 O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2 O.T. S.A.1 S.A.2 L.A.1 L.A.2

b) Right Angled Triangle 1(1)*

a) Similar Triangles

& Circles

Theorem on Triangles

Chapter Name

b) Scale Drawing

9.

8.

Sl. No.

Time : 3 Hrs. Marks : 100

100

5

2

5

6

4

6

58

3

1

4

4

2

3

Marks Questions

TOTAL


2009-10£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥À± æ ÉߥÀwPæ ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 65

«eÁÕ£À - 1 ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç «µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ

PÀæ.¸ÀA.

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

1.

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉÃæ gÀuÉ

08

04

2.

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼ÀÄ

07

04

3.

J¯ÉPÁÖç¤Pïì

05

03

4.

ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É

05

02

5.

UÀÄgÀÄvÀé

05

03

6.

gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀº æ ÀUÀ¼ÀÄ

07

04

7.

GµÀÚ

05

04

8.

¨É¼ÀPÀÄ

06

03

9.

±À§Ý

06

02

10.

DZˎ

10

05

11.

«QgÀt ¥ÀlÄvÀé

06

03

12.

¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ

06

04

13.

¸ËgÀ ±ÀQÛ

03

02

14.

±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ

03

01

15.

¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ

12

06

16.

C¯ÉÆúÀ - ¹°PÁ£ï

06

02

17.

ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ

10

05

18.

¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

06

03

19.

¤ÃgÀÄ

05

03

20.

¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ

04

02

MlÄÖ

125

65

77


CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 65

DAiÀiÁªÀÄ - 1 «µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ (¥À± æ ßÉ UÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ)

PÀæ.¸ÀA.

WÀlPÀUÀ¼ÀÄ

ªÀ.¤.

Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. 1 CAPÀ 2 CAPÀ 3 CAPÀ 4 CAPÀ

MlÄÖ

1. 2.

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉÃæ gÀuÉ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼ÀÄ

02

-

02 01

-

-

04 04

3.

J¯ÉPÁÖç¤Pïì

01#

-

01

-

-

03

4. 5. 6.

ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É UÀÄgÀÄvÀé gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀº æ ÀUÀ¼ÀÄ

-

02 -

-

01 -

01

02 03 04

7.

GµÀÚ

02••

-

01

-

-

04

8.

¨É¼PÀ ÄÀ

-

-

-

01

-

03

9.

±À§Þ

1•+1#

-

-

-

-

02

10. 11.

«±Àé «QgÀt ¥ÀlÄvÀé

-

01 -

-

01

01 -

05 03

12.

¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ

01•

-

-

01

-

04

01 -

01 01 -

01

-

01

02 01 06

-

-

01

-

-

02

-

-

-

-

05

##

13. 14. 15.

¸ËgÀ ±ÀQÛ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ

16.

C¯ÉÆúÀ - ¹°PÁ£ï

17.

ºÉÊqÉÆÃæ PÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ

01*+1*•

18.

¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

01•

-

01

-

-

03

19.

¤ÃgÀÄ

-

01

01

-

-

03

20.

¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ MlÄÖ CAPÀU¼ À ÄÀ

02•• 14 17

06 06

09 18

04 12

03 12

02 36 65

¸ÀÆZÀ£É :- ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼À CxÀð

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À vÀÄA© -

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj [£Á®ÄÌ G¥À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ]

#

78

*


79

27 65

¸ÁªÀiÁ£Àå PÀpt MlÄÖ

2. 3.

19

19

¸ÀÄ®¨sÀ

1.

¸À«ÄÃ¥À ¨É¯É

}

CAPÀUÀ¼ÀÄ

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ

100%

40%

30%

30%

±ÉÃPÀqÁ

4x3 = 12

1x3 = 3

3x2 = 6 9x2 = 18

1x3 = 3

1x3 = 3

1x3 = 3

¢Ã.G. 3 CAPÀ

1x2 = 2

2x 2 = 4

3x2 = 6

Q.G. 2 CAPÀ

DAiÀiÁªÀÄ - 3

6x 1 = 6

ªÀÄlÖ

17x1 = 17

MlÄÖ

-

PÀæ.¸ÀA.

-

P˱À®å

4.

1x1 = 1

§.D. 7x1 = 7

C£ÀéAiÀÄ

3.

3x1 = 3

§.D. 2x1 = 2 ©.¸ÀÜ.¨s.À 2x1 = 2 ºÉÆA.§. 1x4 = 4

w¼ÀĪÀ½PÉ

2x1 = 2

§.D 1x1 =1 ©.¸ÀÜ.¨sÀ. 1x1 = 1

2.

Q.G. 1 CAPÀ

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥Àæ±ÉßAiÀÄ «zsU À ¼ À ÄÀ ¥Àæ x CA

eÁÕ£À

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

1.

PÀæ.¸ÀA.

GzÉÝñÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ

DAiÀiÁªÀÄ - 2

3x4 = 12

1x4 = 4

-

2x 4 = 8

-

¢Ã.G. 4 CAPÀ

65

13

13

26

13

MlÄÖ

100%

20%

20%

40%

20%

±ÉÃPÀqÁ


80

1

3

2

2

1

eÁÕ£À 4

5

1

3

2

2

1

w¼ÀĪÀ½PÉ 4

5

1

3

2

2

1

C£ÀéAiÀÄ 4

5

1

PÉÆÃgï ¸À¨ÓÉPïÖ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀgU À w À 10

«eÁÕ£À - 1

3

2

2

1

P˱À® 4

5

MlÄÖ

1(1)# 1(1)# *4(1) 1(1) 1(1)• 8(5)

2(1)

1(1) 1(1) - 2(1) 1(1) 3(3) 4(2)

-

4

-

3

- 2(2) - 4(1) - 1(1)• 3(1) • - 1(1) - 4(1) - 3(1) - 1(1)• - 1(1) - 2(1) • - 1(1) - 1(1)• 3(1) 8(2) 7(7) 1(1) 2(1) 3(1)

-

3

-

-

4

-

-

-

4

*

2(1) 2(1) - 3(1) - 4(1) 6(3) 3(1) 4(1)

2(1)

3

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ©lÖ ¸ÀܼÀUÀ¼À vÀÄA© [£Á®ÄÌ G¥À ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ] # 2) DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. 3) ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ZËPÀnÖ£À (Box) M¼ÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß (avÀU æ À¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) ¥À± æ Éß ¥ÀwPæ É vÀAiÀiÁj¸ÀĪÁUÀ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ.

-

- 2(1) - 1(1) - 3(1) 1(1) - 1(1) 1(1)# - 2(1) - 2(1) 2(2) 2(2) 6(3) 3(1)

-

-

4

-

-

3

04 03 02 03 04 04 03 02 05 03 04 02 01 06 02 05 03 03 02 65

04

03 02 02 01 01 03 01 02 02 01 02 02 01 02 01 02 02 02 02 36

02

¥À± æ ßÉ

¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç

ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. CAPÀ

1) ¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀUÀ¼À CxÀð :

«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ «QgÀtUÀ¼ÀÄ J¯ÉPÁÖç¤Pïì ªÀÈwÛÃAiÀÄ ZÀ®£É UÀÄgÀÄvÀé gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ & PÀÈ.G. ±ÁR ¨É¼ÀPÀÄ ±À§Þ «±Àé «QgÀt ¥ÀlÄvÀé ¨ÉÊfPÀ ±ÀQÛ ¸ËgÀ ±ÀQÛ ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄUÀÎlÄÖ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ¹°PÁ£ï ºÉÊqÉÆÃæ PÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÉèövÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ & ªÀiÁdðPÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ

¸ÀÆZÀ£É :-

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

1. 2.

PÀ.æ CzsÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 65


Design of the Question Paper for S.S.L.C. Examination 2009-10 WEIGHTAGE TO CONTENT

SCIENCE - 1

PHYSICS & CHEMISTRY MARKS : 65 DIMENSION - 1 Units No.

Units

No. of Periods

Marks

1.

Electromagnetic Induction

08

04

2.

Electromagnetic Radiation

07

04

3.

Electronics

05

03

4.

Circular Motion

05

02

5.

Gravitation

05

03

6.

Rockets & Artifical satellites

07

04

7.

Heat

05

04

8.

Light

06

03

9.

Sound

06

02

10.

Universe

10

05

11.

Radioactivity

06

03

12.

Nuclear Energy

06

04

13.

Solar Energy

03

02

14.

Energy crisis

03

01

15.

Metals

12

06

16.

Silicon

06

02

17.

Hydro Carbons

10

05

18.

Synthetic Materials

06

03

19.

Water

05

03

20.

Soaps and Detergents

04

02

125

65

Total

81


DIMENSION - 1

Time : 2 Hrs. Marks : 65

WEIGHTAGE TO CONTENT (QUESTION WISE) Units No.

Units

Objec- S.A. tive 1 M

1.

Electromagnetic Induction

-

2.

Electromagnetic Radiation

S.A. L.A. L.A. Total 2 M's 3 M's 4 M's Marks

-

02

-

-

04

02••

-

01

-

-

04

##

01

-

01

-

-

03

3.

Electronics

4.

Circular Motion

-

02

-

-

-

02

5.

Gravitation

-

-

-

01

-

03

6.

Rockets & Artifical satellites

-

-

-

-

01

04

02

-

01

-

-

04

-

-

-

01

-

03

1 +1##

-

-

-

-

02

01

-

-

01

05

-

-

01

-

03

-

-

01

-

04

7.

Heat

8.

Light

••

9.

Sound

10.

Universe

-

11.

Radioactivity

12.

Nuclear Energy

01

13.

Solar Energy

01#

01

-

-

-

02

14.

Energy crisis

-

01

-

-

-

01

15.

Metals

-

-

01

-

01

06

16.

Silicon

-

-

01

-

-

02

17.

Hydro Carbons

-

-

-

-

05

-

01

-

-

03

01

01

-

-

03

-

-

-

-

02

18.

Synthetic Materials

19.

Water

20.

NOTE:

*

1•+1* 01

••

Soaps and Detergents

02

Total Questions

14

06

09

04

03

36

Total Marks

17

06

18

12

12

65

Keys given to types of questions : M.C.Q. Fill up the blanks

-

Match the Following

*

[Contains 4 Sub divisions]

#

82


83

17x1 = 17

Understanding

Application

Skill

Total

2.

3.

4. 9x2 = 18

3x2 = 6

1x2 = 2

2x2 = 4

3x2 = 6

S.A. 2 M's

DIMENSION - 3

6x1 = 6

-

1x1 = 1

3x1 = 3

2x1 = 2

S.A. 1 M'

4x3 = 12

1x3 = 3

1x3 = 3

1x3 = 3

1x3 = 3

L.A. 3 M's

27 65

Easy Average Difficult Total

1. 2. 3.

19

19

Level

S.No.

}

Rounded Off

Marks

3x4 = 12

1x4 = 4

-

2x4 = 8

-

L.A. 4 M's

100%

40%

30%

30%

Percentage

ESTIMATED DIFFICULTY LEVEL

MCQ 7x1 = 7

MCQ 2x1 = 2 Fill up the Blank 2x1 = 2 match T.F. 1x4 = 4

MCQ 1x1 =1 Fill up the Blank 1x1 = 1

Knowledge

1.

Objective Types of Questions (QxM)

Objectives

Sl.No.

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES

DIMENSION - 2

65

13

13

26

13

Total

100%

20%

20%

40%

20%

Percentage


84

MARKS

Heat

Light

Sound

7.

8.

9.

KNOWLEDGE 2 3 4 5

-

2(2)

-

1(1)##

-

-

-

-

-

-

-

2(2)

13. Solar Energy

14. Energy crisis

15. Metals

16. Silicon

17. Hydro Carbons

18. Synthetic Materials

19. Water

20. Soaps and Detergents

1

APPLICATION 2 3 4 5

1

2

SKILL 3 4

5

TOTAL

Physics & Chemistry

6(3)

-

2(1)

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

2

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

*

##

2

-

4(2)

-

-

1(1)

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

8(5) 3(3)

1(1)•

-

1(1) •

4(1)*

-

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

1(1)##

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

3

8(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

4

••

7(7)

1(1)•

-

-

1(1)•

-

-

-

-

1(1)•

-

-

1(1)

-

1(1)•

-

-

-

-

2(2)

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6(3) 3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

2(1)

-

2(1)

4(1)

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

65

02

03

03

05

02

06

01

02

04

03

05

02

03

04

04

03

02

03

04

04

3) Matter given in the text book in the box, (except the diagrams) should not be considered while setting the question paper.

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) Keys to the Symbols used for Objective type questions : M.C.Q. Match the Following Fill up the blanks - # [Contains 4 Sub divisions] 2) Numbers outside the bracket indicate the marks and the numbers inside indicate the number of questions.

-

-

-

-

-

-

11. Radioactivity

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

1

12. Nuclear Energy

-

-

1(1)•

-

-

-

-

-

-

1(1)

NOTE:

UNDERSTANDING 1 2 3 4 5

CORE SUBJECT BLUE PRINT STANDARD-10

SCIENCE - 1

36

02

02

02

02

01

02

01

02

02

01

02

02

01

03

01

01

02

02

03

02

O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. S.A. S.A. L.A. L.A. Marks Questions

1

-

10. Universe

Gravitation

Rockets & Artificialsatellites

5.

Circular Motion

4.

6.

Electromagnetic Radiation

Electronics

2.

3.

Electromagnetic Induction

UNIT

1.

Sl. No.

Time : 2 Hrs. Marks : 65


2009-10£Éà ¸Á°£À J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥À± æ ÉߥÀwPæ É ªÀiÁzÀj

«eÁÕ£À - 2 : fêÀ±Á¸ÀÛç

CªÀ¢ü : 1 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 35

DAiÀiÁªÀÄ - 1

«µÀAiÀÄPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀæ.¸ÀA.

«µÀAiÀÄ

CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

±ÉÃPÀqÁ

1.

fêÀ dUÀvÀÄÛ

13

07

20.00

2.

fêÀPÉÆñÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À - CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

12

06

17.14

3.

fêÀ£À QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ - ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀt æ

13

09

25.71

4.

¸ÀÆPÀëöäfëUÀ¼ÀÄ - ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÉÊgÀ¸ïUÀ¼ÀÄ

05

03

08.57

5.

DºÁgÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

05

03

08.57

6.

¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À

08

05

14.29

7.

eÉÊ«PÀ vÀAvÀe æ ÁÕ£À

04

02

05.72

60

35

100

MlÄÖ

85


DAiÀiÁªÀÄ - 2

GzÉÝñÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀ.æ ¸ÀA.

GzÉÝñÀU¼ À ÄÀ

CAPÀU¼ À ÄÀ

±ÉÃPÀqÁ

1.

eÁÕ£À

07

20.00

2.

w¼ÀĪÀ½PÉ

14

40.00

3.

C£ÀéAiÀÄ

07

20.00

4.

P˱À®å

07

20.00

MlÄÖ

35

100

DAiÀiÁªÀÄ - 3

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀASÉåUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ PÀ.æ ¸ÀA.

¥À± æ ßÉ AiÀÄ ¸ÀégÆ À ¥À

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀASÉå

CAPÀU¼ À ÄÀ

1.

§ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

5

5

2.

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj

1

4

3.

MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

4

4

4.

JgÀqÀÄ CAPÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

6

12

5.

ªÀÄÆgÀÄ CAPÀzÀ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ

2

6

6.

£Á®ÄÌ CAPÀzÀ ¥À± æ Éß

1

4

MlÄÖ

19

35

CAPÀU¼ À ÄÀ

±ÉÃPÀqÁ

¥À± æ ßÉ UÀ¼À PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ PÀ.æ ¸ÀA.

¥À± æ ßÉ UÀ¼À PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ

1.

¸ÀÄ®¨sÀ

10

28.5

2.

¸ÁªÀiÁ£Àå

11

31.5

3.

PÀpt

14

40.00

MlÄÖ

35

100

86


87

3

-

2(2) 1(1) 4(2)

-

¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼ÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÉÊgÀ¸ïUÀ¼ÀÄ

DºÁgÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À

eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À

MlÄÖ

MlÄÖ

4.

5.

6.

7.

4

5

1

2

3

w¼ÀĪÀ½PÉ 4

5

1

2

3

C£ÀéAiÀÄ 4

5

1

7(5)

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

1(1) 2(1)

-

1(1)

2

14(7)

5(2) 2(2) 4(2)

1(1)

-

-

-

-

* 4(1)

-

1

-

3(1)

-

3(1)

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

2(1)

2

-

7(5)

-

2(2) 1(1) 4(2)

-

-

-

1(1)

1(1)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¥À± æ ßÉ UÀ¼À ¸ÀégÆ À ¥À :2)

1)

*

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ¥À± æ ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

§ºÀÄ DAiÉÄÌAiÀÄ ¥À± æ ÉßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÆZÀ£É :- DªÀgÀtzÉƼÀVgÀĪÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥À±æ ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£ÀªÀÅ CªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛªÉ.

-

-

-

1(1)

2(1)

fêÀ£À QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt

-

3.

-

-

fêÀPÉÆñÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À CAUÁA±ÀUÀ¼ÀÄ

-

2

2.

1(1)

1

fêÀdUÀvÀÄÛ

CAPÀUÀ¼ÀÄ

2

eÁÕ£À 2

3

P˱À® 4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4(1)

-

-

4

7(2)

-

3(1) 4(1)

-

-

-

-

-

-

3(1)

3

35

35

02

05

03

03

09

06

07

19

19

02

02

02

02

05

02

04

¥À± æ ßÉ

fêÀ±Á¸ÀÛç

MlÄÖ

ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. ªÀ.¤. Q.G. Q.G. ¢Ã.G. ¢Ã.G. CAPÀ

1

«eÁÕ£À - 2

PÉÆÃgï ¸À¨ÓÉPïÖ ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É vÀgU À w À 10

1.

PÀ.æ CzsÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA. ºÉ¸ÀgÀÄ

CªÀ¢ü : 1 WÀAmÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ : 35


Model Design for Question Paper S.S.L.C. Examination 2009-10

Time : 1 Hr.

SCIENCE - 2 : BIOLOGY

Marks : 35

DIMENSION - 1

WEIGHTAGE TO CONTENT Sl. No.

Chapter

No. of Periods

Marks

%

1.

The Living World

13

07

20.00

2.

Study of Cells - Tissues

12

06

17.14

3.

Life Processes - Control & Co-Ordination

13

09

25.71

4.

Microbes - The Dreadful Viruses

05

03

08.57

5.

Food Production and Management

05

03

08.57

6.

Environmental Science

08

05

14.29

7.

Biotechnology

04

02

05.72

Total

60

35

100%

88


DIMENSION - 2

WEIGHTAGE TO OBJECTIVES Sl. No.

Objectives

Marks

%

1.

Knowledge

07

20.00

2.

Understanding

14

40.00

3.

Application

07

20.00

4.

Skill

07

20.00

Total

35

100%

DIMENSION - 3

WEIGHTAGE TO FORM AND NUMBER OF QUESTIONS Sl. No.

Form of Questions

No. of Questions

Total Marks

1.

Multiple Choice Questions

05

05

2.

Match the Following

01

04

3.

Answer in One Sentence

04

04

4.

2 Marks Question

06

12

5.

3 marks Question

02

06

6.

4 Marks Question

01

04

Total

19

35

DIFFICULTY LEVEL OF QUESTIONS Sl. No.

Level

Marks

%

1.

Easy

10

28.5

2.

Average

11

31.5

3.

Difficult

14

40.00

Total

35

100%

89


90

Food Production and Management

Environmental Science

Biotechnology

5.

6.

7.

-

-

-

-

NOTE :-

UNDERSTANDING 1 2 3 4 5

1

APPLICATION 2 3 4 5

1

2

SKILL 3 4

7(5)

1(1)

1(1)

-

-

-

-

-

-

1

-

4(2)

-

-

2(1)

-

-

2(1)

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

*

1

-

-

-

-

1(1)

-

1(1)

-

5(2) 2(2)

1(1)

-

-

-

-

4(1)

-

2

14(7)

4(2)

-

-

-

2(1)

2(1)

-

-

-

3(1)

-

3(1)

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2(2)

-

-

-

1(1)

1(1)

-

-

7(5)

1(1)

-

-

1(1)

-

-

-

-

1

2

-

4(2)

-

2(1)

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Type of Question : 2)

1)

* Indicate match the following question

Indicate Multiple choice question

Figures within the bracket indicate the number of questions and figures outside the brackets indicate the marks.

-

Microbes - The Dreadful Viruses

4.

1(1)

Total

Life processes Control and Co-Ordination

3.

-

1(1)

2(2)

Studey of Cells Tissues

2.

KNOWLEDGE 2 3 4 5

CORE SUBJECT BLUE PRINT STANDARD-10

SCIENCE - 2

5

TOTAL

Biology

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7(2)

3(1)

-

-

-

-

-

-

3(1)

3

-

4(1)

-

-

-

-

4(1)

-

-

4

35

35

02

05

03

03

09

06

07

19

19

02

02

02

02

05

02

04

O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. O.T. V.S.A. S.A. L.A. L.A. Marks Questions

1

Total

The Living World

MARKS

CHAPTERS

1.

Sl. No.

Time : 1 Hr. Marks : 35


J¸ï J¸ï J¯ï ¹ 2009-2010 gÀ ¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ AÉ iÀÄ ¤Ã®£ÀPÁ±É (ªÀÄÆgÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÄÀ ) DAiÀiÁªÀÄ 1 «µÀAiÀÄ EwºÁ¸À

¥ÁoÀ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 ¥ËgÀ¤Ãw 15 16 17 ¨sÀÆUÉÆüÀ 18 ±Á¸ÀçÛ 19 20 21 22 23 24 25 CxÀð±Á¸ÀÛç 26 27 28 29

DzsÁåAiÀÄUÀ¼À ²Ã¶ðPÉ ¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ ©ælµÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ DAUÀègÀ D¢¥ÀvÀå ¸ÁÜ¥À£É ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¸ÁévÀAvÀöæ å ¸ÀAUÁæªÀÄ 1857 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænµï DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀiÁdPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ¸ÁévÀAvÀöæ å ºÉÆÃgÁl PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀöæ å ºÉÆÃgÁl ¸ÁévÀAvÉÆåæ ÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ DzsÀĤPÀ dUÀvÀÄÛ MAzÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄzÀÞ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À «±Àé ¨sÁgÀvÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ æ ÀAZÀ «±Àé ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤Ãw ¨sÁgÀvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄUÀÄt ¨sÁgÀvÀzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸À¸ÀåªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætªÀUÀð £ÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ R¤d ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÀiÁ©üªÀÈ¢Ý UÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥Àª æ ÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ «zÉò ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÁ©üªÀÈ¢Ý MlÄÖ 91

CAPÀU¼ À ÄÀ ±É% 4 4% 2 2% 3 3% 3 3% 3 3% 3 3% 3 3% 4 4% 3 3% 3 3% 2 2% 2 2% 2 2% 3 3% 8 8% 7 7% 5 5% 4 4% 2 2% 2 2% 4 4% 3 3% 3 3% 3 3% 4 4% 5 5% 3 3% 4 4% 3 3% 100 100%


DAiÀiÁªÀÄ - 2 GzÉÝñÀU½ À UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ. PÀæ ¸ÀA.

GzÉÝñÀU¼ À ÄÀ

DAPÀU¼ À ÄÀ

±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ %

1

eÁÕ£À

26

26%

2

CxÉÊð¸ÀÄ«PÉ

50

50%

3

C£ÀéAiÀÄ

20

20%

4

P˱À®å

04

04%

MlÄÖ

100

100%

DAiÀiÁªÀÄ - 3 ¥À± æ ßÉ AiÀÄ ¸ÀégÆ À ¥À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀASÉåUÀ½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÁæªÄÀ ÄRåvÉ ºÁUÀÆ MlÄÖ CAPÀU¼ À ÄÀ PÀª æ ÄÀ ¸ÀASÉå

1 2 3 4

«µÀAiÀÄ

ªÀ¸ÄÀ Û¤µÀ×

1 CAPÀ

2 CAPÀU¼ À ÄÀ 3 DAPÀU¼ À ÄÀ 4 CAPÀU¼ À ÄÀ

MlÄÖ MlÄÖ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ CAPÀU¼ À ÄÀ

EwºÁ¸À ¥ËgÀ¤Ãw ¨sÉÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç CxÀð±Á¸ÀÛç

6 5 2 3 1 4 1 2 1 15+5+5

3 3 2 1

7 3 4 2

2 1 2 1

1 1 1 P˱À® 1

22 12 14 08

40 20 25 15

9

32

18

16

56

100

¸ÀAPÉÃvÁPÀëgÀU¼ À À CxÀ𠧺ÀÄ DAiÀÄÌ ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ : ©nÖgÀĪÀ ¸ÀܼÀ ¨sÀwðªÀiÁr : ºÉÆA¢¹ §gɬÄj :

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj EzÀÄ MAzÀÄ ¥À± æ ÉßAiÉÄAzÀÄ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ.

PÀ.æ ¸ÀA.

PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ

±ÉÃPÀqª À ÁgÀÄ

01

¸ÀÄ®¨sÀ

30%

02

¸ÁªÀiÁ£Àå

30%

03

PÀpt

40%

92


93

¸ÁévÀAvÀöæ å ºÉÆÃgÁl PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÁévÀAvÀöæ å ºÉÆÃgÁl

¸ÁévÀAvÉÆöæ åÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ

DzsÀĤPÀ dUÀvÀÄÛ

MAzÀ£ÉêÀĺÁAiÀÄÄzÀÝ

JgÀqÀ£Éà ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÝ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À«±Àé

10.

11.

12.

13. 14.

w¼ÀĪÀ½PÉ 2 3 4 Q Q ¢Ã G G G 5 ¢Ã G

C£ÀéAiÀÄ 1 2 3 4 5 ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¤ G G G G 1 ªÀ ¤

1(1)

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1) - 2(1)

- 2(1)

-

- 2(1)

-

-

-

-

-

-

- 2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

3(1)

-

-

-

-

4(1) -

-

-

-

-

-

-

-

1(1) - -

-

1(1) -

-

-

-

-

-

-

- - 2(1)

-

1(1) -

-

-

-

-

-

-

- 2(1)

-

-

-

-

1(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 03

02

02

03

04 03

03

03

03

03

03

02

04

02 02

01

02

02

01 02

01

01

02

01

02

01

02

P˱À® 2 3 4 5 MlÄÖ æ ßÉ Q Q ¢Ã ¢Ã CAPÀ ¥À± G G G G

UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ 100

1CA 1CA 2CA 3CA 4CA 1CA 1CA 2CA 3CA 4CA 1CA 1CA 2CA 3CA 4CA 1CA 1CA 2CA 3CA 4CA

1 ªÀ ¤

eÁÕ£À 2 3 4 5 1 Q Q ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G ¤

¨sÁgÀvÀPÉÌ AiÀÄÆgÉÆæ (1)1 - AiÀÄ£ÀßgÀ DUÀªÀÄ£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ - ©ænõÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è DAUÀègÀÄ - 1(1) 2(1) D¢¥ÀvÀå ¸ÁÜ¥À£É ¨sÁgÀvÀzÀ ¥Àx æ ÀªÀÄ - ¸ÁévÀAvÀöæ å¸ÀAUÁæªÀÄ 1857 ¨sÁgÀvÀzÀ°è ©ænõï - DqÀ½vÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 2(1) - ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ zsÁ«ÄðPÀ 3(1) - ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ

EwºÁ¸À

DzsÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸g À ÄÀ

8. 9.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

PÀ¸ æ À

CªÀ¢ü - 3 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ

¸ÀªiÀ Ád «eÁÕ£À ¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ É ¤Ã® £ÀPÁ±É - vÀgU À w À 10


94

«±Àé ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ

17.

¨sÁgÀvÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt

¨sÁgÀvÀzÀ ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸À¸Àå

19.

20.

ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ

R¤d ªÀÄvÀÄÛ

22.

23.

PÉÊUÁjUÀPÉUÀ¼ÀÄ

¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀð -

25.

1(1)

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

1(1)

1 ªÀ ¤

24.

±ÀQÛ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ

£ÀªÀÄä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ

21.

ªÀUÀðªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætªÀUÀð

¨sÁgÀvÀ

18.

¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç

¨sÁgÀvÀzÀ ¤Ãw

¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥À¥ æ ÀAZÀ

¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ

¨sÁgÀvÀ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ

¥ËgÀ¤Ãw

DzsÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸g À ÄÀ

16.

15.

PÀ¸ æ À

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1) -

1(1) 2(1) -

-

-

-

-

1(1)

-

-

1(1)

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2(1)

- 2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

3(1)

-

-

-

-

-

3(1)

w¼ÀĪÀ½PÉ 2 3 4 Q Q ¢Ã G G G

1(1) 1(1) 2(1)

-

- 2(2)

eÁÕ£À 2 3 4 5 1 Q Q ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G ¤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 ¢Ã G

-

-

-

-

-

1(1) -

-

-

1(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2(1)

-

-

-

1(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

C£ÀéAiÀÄ 1 2 3 4 5 ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¤ G G G G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 ªÀ ¤

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03 04

1*

03

03

04

02

02

-

-

-

1*

-

-

*

05

07

08

2(1) 04

-

-

-

02

02

02

01

01

02

02

02

04

03

05

P˱À® 2 3 4 5 MlÄÖ æ ßÉ Q Q ¢Ã ¢Ã CAPÀ ¥À± G G G G


95

1(1)

1(1)

1 ªÀ ¤

1(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2(1)

-

- 2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P˱À®zÀ ¥À± æ Éß ¨sÀÆ¥ÀlPÉÌ ¸ÀA§¢ü¹zÀÄÝ (

ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ¥À± æ Éß ( ) CzsÁåAiÀÄ 06 ªÀÄvÀÄÛ 07 jAzÀ Dj¸À®ànÖzÀÄÝ MAzÀÄ ¥À± æ Éß JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.

4)

5)

03

04

03

05

4(1) 100

-

-

-

-

* ) CzsÁåAiÀÄ 18, 21 ªÀÄvÀÄÛ 25 jAzÀ Dj¹PÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ ¥À±æ Éß JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.

Q. G= QgÀÄGvÀÛgÀ ¢ü.G= ¢ÃWÀðGvÀÛgÀ.

-

-

-

-

-

3)

-

-

-

-

-

ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¥À± æ ÉßUÀ¼ÀÄ, §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥À± æ Éß DAiÉÄÌ ¥À± æ Éß, ( ) ©lÖ¸ÀܼÀvÀÄA©j ( ) ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆA¢¹ §gɬÄj ( ) M¼ÀUÉÆArzÉ

-

-

-

-

-

1 ªÀ ¤

56

02

02

02

02

P˱À® 2 3 4 5 MlÄÖ æ ßÉ Q Q ¢Ã ¢Ã CAPÀ ¥À± G G G G

2)

- 5(5) 2(2) 20(10) 15(5) 8(2) 7(7) - 6(3) 3(1) 4(1)

-

-

-

-

5 ¢Ã G

C£ÀéAiÀÄ 1 2 3 4 5 ªÀ Q Q ¢Ã ¢Ã ¤ G G G G

CªÀgÀtzÉƼÀVgÀĪÀ CAQUÀ¼ÀÄ ¥À± æ ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£ÀªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¤ÃrgÀĪÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.

13(9) 7(7) 6(3) -

-

-

-

-

w¼ÀĪÀ½PÉ 2 3 4 Q Q ¢Ã G G G

1)

DyðPÁ©üªÀÈ¢Ý

¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ

«zÉò ªÁå¥ÁgÀ

¨sÁgÀvÀzÀ DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ 1(1)

¥Àª æ ÀiÁtzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ

UÀȺÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ

ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ©üªÀÈ¢Ý

¨sÁgÀvÀzÀ°è

CxÀð±Á¸ÀÛç.

DzsÁåAiÀÄzÀ ºÉ¸g À ÄÀ

¸ÀÆZÀ£U É ¼ À ÄÀ :

29.

28.

27.

26.

PÀ¸ æ À

eÁÕ£À 2 3 4 5 1 Q Q ¢Ã ¢Ã ªÀ G G G G ¤


A THREE DIMENSIONAL MODEL DESIGN OF QUESTION PAPER FOR S.S.L.C. EXAMINATION 2009-2010 DIMENSION - 1 TOPIC HISTORY

CIVICS

SUBJECT : SOCIAL SCIENCE

Sl No

TITLES OF CHAPTERS

MARKS

%

1

Advent of the Europeans to India

4

4%

2

Mysore state and the British

2

2%

3

The Establishment of the British Rule in India

3

3%

4

The First War of Indian Independence-1857

3

3%

5

The Impact of the British Rule in India

3

3%

6

The Constitutional Development in India

3

3%

7

The Socio-Relilgious Reform Movements

3

3%

8

The Freedom Movement

4

4%

9

The Freedom Movement in Karnataka

3

3%

10

India after Independence

3

3%

11

The Modern World

2

2%

12

The first World War

2

2%

13

The Second World War

2

2%

14

The Contemporary World

3

3%

15

The Challenges facing India

8

8%

16

India and the World

7

7%

17

India and the World Problems,

5

5%

India

4

4%

19

Climate of India

2

2%

20

Natural Vegetation and Animal Life

2

2%

21

Our Resources

4

4%

22

Agricultures

3

3%

23

Mineral and Power Resources

3

3%

24

Industries

3

3%

25

Transport and Communication

4

4%

Agricultural Development in India

5

5%

27

Cottage and small scale Industries in India

3

3%

28

Domestic and Foreign Trade

4

4%

29

Government and Economic Development

3

3%

100

100%

GEOGRAPHY 18

ECONOMICS 26

Total 96


DIMENSION â&#x20AC;&#x201C;2 WEIGHTAGE GIVEN TO OBJECTIVES Sl No

Objectives

Marks

Percentage %

1

Knowledge

26

26%

2

Understanding

50

50%

3

Application

20

20%

4

Skill

04

04%

Total

100

100%

DIMENSION 03 Types of questions and the weightage type given to their numbers and marks Sl No

Subject

1

History

2

Objective 1 Mark

2 Marks

3 Marks

4Marks Total No Total Of qus. Marks

652

3

7

2

1

22

40

Civics

3 1

3

3

1

1

12

20

3

Geography

4 1

2

4

2

1(skill)

14

25

4

Economics

2 1

1

2

1

1

08

15

15+5+5

09

32

18

16

56

100

KEY Multiple Choice Question Fill up The blanks

= =

Sl NO

Difficulty level

Percentage

1

Easy

30 %

2

Average.

30 %

3

Difficult

40 %

Mated The Follow ring

=

Match the folioing considered as one question.

97


98

1

LA OT

5 3 4

SA SA LA

2 1

LA OT

5

Understanding 3 4

SA SA LA

2 5 1 2 3

Skill 4

LA OT SA SA LA

Application LA

5

The Estabhsh Ment of British Rule in India

The First War of Indian Independence 1857

The Impart of Brihsh Rule in India

The Constitutional 2(1) Development in India

The Socio Religious 3(1) Reform Movements

The Freefom Movement

The Freedom Movement in Karnataka

India after Independence

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

Mysore State and the British

2 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1) 2(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

3(1)

-

-

-

-

-

-

-

- 1(1)

-

4(1) -

-

- 1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

03

04

03

03

03

03

03

02

04

Total Mark

Max. Marks : 100

1M 1M 2M 3M 4M 1M 1M 2M 3M 4M 1M 1M 2M 3M 4M 1M 1M 2M 3M 4M

SA SA LA

OT

4

2 3

Knowledge

1

Advent of the (1) Europeans of India

HISTORY

Chapter

1

Sl No

Time : 3 Hour.

S.S.L.C. SOCIAL SCIENCE BLUE PRINT MARCH 2010

02

02

01

01

01

02

01

02

01

02

Total Question


99

The Contemporary 1(1) World

14

India and the World

India and the World Problems

16

17

India

Climate of India

Natural vegetation and Animal life

Our Resources

Agriculture

Mineral and Power Resources

Industries

18

19

20

21

22

23

24

GEOGRAPHY

The Challenges Facing India

15

CIVICS

The Second world war

13

1(1)

-

-

-

-

1(1)

-

-

-

1(1)

-

-

The First world War

12

-

-

-

-

-

1(1)

-

-

1(1)

1(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1) -

-

-

-

1(1)- -

SA SA LA

4

OT

3

2

1

The Modern World

Chapter

11

Sl No

Knowledge 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

1(1)

-

-

2(1)

-

2(1)

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

2(1)

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

3(1)

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

-

SA SA LA

2

1(1) 1(1) 2(1)

-

2(2)

-

-

-

-

LA OT

5 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1(1) -

-

-

1(1) -

1(1) -

-

-

-

-

-

1(1) -

-

3 4

-

-

-

-

-

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SA SA LA

2 5 1 2 3

Skill 4 5

-

-

-

-

-

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

07

08

03

02

02

02

Total Mark

-

-

-

1(*)

-

-

03

03

03

04

02

02

* 04 2(1)

-

-

-

-

-

-

-

LA OT SA SA LA LA

Application

1(1) -

LA OT

5

Understanding

02

02

01

01

02

02

02

04

03

05

02

02

01

02

Total Question


100

Govt & Economic Development

29 1(1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

2(1)

-

2(1)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

4(1)

-

-

-

-

-

-

LA OT

5

5(5) 2(2) 20(10) 15(5) 8(2) 7(7)

-

-

-

-

-

3

SA SA LA

2 3 4

-

-

-

-

-

-

-

3(1)

-

-

-

1 2 3

Skill 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LA OT SA SA LA

5

6(3) 3(1) 4(1)

-

-

-

-

-

SA SA LA

2

Application

03

04

03

05

04

Total Mark

4(1) 100

-

-

-

-

1(*)

LA

5

56

02

02

02

02

02

Figures within the brackets indicate the number of questions and figures outside the brackets indictate the marks given respectively.

13(9) 7(7) 6(3)

-

-

-

-

1(1) 2(1) -

1

LA OT

5

Understanding

5) Marks given under match the following with ( ) symbols from chapter 6 and 7 to be added to match the following type question and be considered as one question only.

4) Marks given under skill column with ( * ) symbols are from chapter 21 and 25 are to be added to skill type question given from chapter 18 and be considered as one question only related to map.

3) S.A Short Answers, LA= Long Answer.

2) Objective type includes Multiple Choice ( ) Fill in the blanks ( ) and Match the following ( )

Instructions :1

Domestic and Foreign Trade

28

1(1)

Cottage and Small 1(1) Scale Industries

27

1(1)

-

SA SA LA

OT

4

2 3

Knowledge

1

Agricultural Dev-elopment in India

ECONOMICS

Transport and Communication

Chapter

26

25

Sl No

Total Question

SSLC New Blue Print 2010 - All Subjects  
SSLC New Blue Print 2010 - All Subjects  

SSLC New Blue Print 2010 - All Subjects

Advertisement