Page 1


Free Distribution Sofia 2013/ 2014

POSTGRADUATE

EDUCATION

MASTER'S DEGREE PROGRAMMES - MBA PROGRAMMES - PROFESSIONAL QUALIFICATIONS


СЪДЪРЖАНИЕ

5

УВОД

INTRODUCTION

6 9

6 9

11 12

13

CONTENT

Защо магистратура? Направления в магистърските степени Видове международни магистърски програми Начин на провеждане на магистърските програми

11 12

Why Master's Degree Programmе? Directions in Master's Degree Programmes Types of International Master's Degree Programmes Delivery Formats of Master's Degree Programmes

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

MASTER’S DEGREE PROGRAMMES

15 19 23 27 31 33 36 40 44 47 49 53 56 60

15 19 23 27 31 33 36 40 44 47 49 53 56 60

Австрия България Великобритания Германия Гърция Дания Испания Италия Канада Румъния САЩ Франция Холандия Швейцария

Austria Bulgaria United Kingdom Germany Greece Denmark Spain Italy Canada Romania USA France Netherlands Switzerland

63

СЕРТИФИКАТИ

CERTIFICATES

69

MBA ПРОГРАМИ

MBA PROGRAMMES

71 MBA –още една магистратура или най-важната инвестиция

71 MBA – one more master's degree programme or the most important investment

79

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

81 82 83 84 85 86 87 88

81 82 83 84 85 86 87 88

89

CIPD CIM CIMA CIPS ACCA CFq CFA CFAB

КАТАЛОГ

CIPD CIM CIMA CIPS ACCA CFq CFA CFAB

CATALOGUE 90 95

Master’s Degree Programmes MBA / Executive Programmes

ИЗДАТЕЛ: Маркет Тренд ООД Десислава Пенчева d.pencheva@studyabroad.bg Наталия Кирилова natalie@studyabroad.bg главен редактор: Ивайло Ганчев editorial@studyabroad.bg сътрудници: Ана Автова Борис Глушков Елица Петрова Даниела Стоянова коректор: Ива Йохан Ганчева производствен директор: Виргиния Димитрова реклама: reklama@studyabroad.bg дизайн: Иво Грозев Саввина Акманиду design@studyabroad.bg адрес на издателството: София 1680, бул. България 98, вход Д, офис 16 02/ 961 62 63, 02/ 961 63 63 office@studyabroad.bg www.StudyAbroad.bg

Справочникът „Postgraduate education 2013” е запазена марка на Маркет Тренд ООД. Никаква част от това издание не може да бъде копирана изцяло или в частичност без изричното писмено разрешение на издателя. Всички права запазени. Издателят не носи отговорност за достоверността на информацията, подадена в рекламите и платените публикации.


Empowering People. Improving Business. BI Norwegian Business School is one of Europe’s largest business schools welcoming more than 20,000 students. Our programmes provide a stimulating and multi-cultural learning environment with an international outlook ultimately providing students with professional skills to meet the increasing needs of businesses. BI offers four different two-year, full-time Master of Science (MSc) programmes that are taught entirely in English. The MSc programmes are thorough, demanding and interactive to give you the best platform to launch into your career.

103416_Masters_270x210_PRINT.indd 1

• MSc in Business • MSc in Financial Economics • MSc in Strategic Marketing Management • MSc in Leadership and Organisational Psychology Discover more about our programmes and studying with us on our website:

www.bi.edu/master

20/06/2013 15:53


УВОД INTRODUCTION

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ MASTER'S DEGREE PROGRAMMES

СЕРТИФИКАТИ CERTIFICATES

MБA ПРОГРАМИ MBA PROGRAMMES

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

КАТАЛОГ CATALOGUE


УВОД / INTRODUCTION

доц. д-р Росен Стоянов

Assoc. prof. Rossen Stoianov

декан на Магистърски факултет на Нов български университет

Dean of Master’s Faculty in New Bulgarian University

Уважаеми колеги,

Dear colleagues,

Обръщам се с „колеги“ към Вас, защото държите в ръцете си издание, насочено към желаещите да продължат да се образоват и да се развиват интелектуално и професионално. Магистърската степен в последните години се превърна в задължителен избор за мнозина, стремящи се към самоусъвършенстване и успех в живота.

I appeal to your attention, because you are holding in your hands a print edition, aimed at those who want to continue their education and develop intellectually and professionally. The master’s degree in recent years has become a must for many who are aspiring for self-improvement and success in life.

На фона на все повечето хора с бакалавърска степен, за да се отличиш на пазара на труда, е необходимо да се вложат усилия за задълбочаване и диверсификация на знанията. Придобиването на магистърска степен носи освен натрупване на познания и умения и запознаването с нови хора, навлизането в нова общност, която може да се превърне и в част от професионалното развитие.

In order to stand up from the mass of people who have already graduated bachelor’s degree, you have to put efforts to deepen your knowledge. Obtaining a master’s degree brings not only new knowledge and skills, but gains new contacts, integrates you in new community, which is possibly to become part of your professional evolving.

Магистърската степен е логичният избор за младите хора, тъй като без да губят скоростта на своето развитие, те могат да допълнят и разнообразят възможностите си за професионална реализация. Магистърската степен е добрият избор и за вече доказалите се на пазара на труда. За онези, натрупали вече опит, които биха искали да допълнят познанията си и да излязат от релсите на професионалното всекидневие, да получат нови гледни точки, да открият пред себе си нови хоризонти. Или за онези, които са развили експертните си качества до степен, че пред тях се е изправило предизвикателството да станат мениджъри в своята област. Във второто десетилeтие на XXI в. пред нас има огромен брой възможности. В магистърска степен може да се обучавате на много места и по различни начини. Затова когато правите своя избор, замислете се кое е важно за Вас, какво искате да постигнете. Поинтересувайте се в каква общност ще попаднете, доколко позитивен, интензивен и разнообразен е животът на избрания от Вас университет. Търсете своето място, там където ще се чувствате възможно най-добре и ще получите най-много. Днес много университети предлагат електронно обучение, което допълва и обогатява традиционния подход, съществуват и редица програми в дистанционна форма. Някои от тях са разписани в часове и дни, съобразени с времето на работещите модерни хора. А има и такива, които ще погълнат цялото Ви време и внимание. Какъвто и да е Вашият конкретен избор, самият факт, че обмисляте продължаването на образованието си, означава, че вече сте предприели първата крачка към хоризонт, който ще Ви разкрие нови възможности. Успех! 6|

POSTGRADUATE EDUCATION

The master’s degree is the logical choice for the young people, because they could gain new opportunities for professional realization without losing their rhythm of personal development. The master’s degree is a good choice for the already proved employees as well. It is good choice for those who already have gained experience and would like to obtain new knowledge, to get out of the rails of their job’s daily routine, to be introduced to some new viewpoints, to find new horizons. Last but not least, the master’s degree is a good choice for the ones who had developed their qualities to the point of which they could become managers in their own field. In the second decade of 21st century there are a lot of opportunities in front of us. You could tutor yourself in different ways on different places. That’s why you have to think about what you want to accomplish and what is important for you. Find out in what kind of community you would like to be part of, how much positive, intensive and various is the life in the university you want to study in. Find the place where you will feel well and will gain a lot. Today there are many universities that offer online tuition, which enriches the traditional approach. There are a number of distant learning programs as well. Some of them are designed to ease the time of the working students. But there are also programs that could absorb all of your time. No matter what your single choice is, the fact that you are considering your first step towards a new horizons is promising you a lot of new opportunities. Good luck!


КОЯ Е ПРАВИЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА МЕН? WHAT IS THE RIGHT MASTER DEGREE FOR ME?

Стефи Златева

Stefi Zlateva

мениджър Университетски програми Интеграл

Manager “University programs” Integral

Добър въпрос с хиляди възможни отговори. Защото преценката винаги е строго индивидуална и зависи от още много защо, кога, къде и колко... Сигурно е само, че магистратурата е необходима за всеки уважаващ себе си бакалавър с амбиции. Причината се крие частично в тенденцията на обезценяване на бакалавърските дипломи, които поради своята масовост все по-често се възприемат от работодателите като "полувисше" и не представляват сериозна база за професионално израстване. Целта на магистратурата е да надгради и задълбочи познанията в конкретна област, и в този смисъл позволява по-тясно профилиране. Например човек с бакалавърска степен в областта на филологиите може да направи магистратура по писмен или устен превод и така не само да задълбочи езиковите си умения, а и на практика да добави нова професия. Ако си завършил психология, можеш да избереш да профилираш в областта на управлението на човешките ресурси, бакалавърска степен по журналистика можеш да подкрепиш с магистратура по икономика, за да бъдеш по-компетентен при отразяването на теми от тази сфера. Има и случаи, когато магистратурата е възможност за професионална преквалификация – когато бакалавърската степен не дава особени възможности или просто се окаже, че не е била правилният избор, една магистратура може да позволи дори по-рязък професионален завой. Във всеки случай изборът трябва да зависи от конкретните ти планове и да е сериозно обмислен, без значение дали търсиш дълбочина или сериозна промяна.

Не дали, а кога Кога идва времето за магистратура? Това, разбира се, също е индивидуално решение. Някои се водят от принципа: колкото по-рано, толкова по-добре и не правят пауза между бакалавърското и магистърското си обучение. Те вярват, че веднъж постъпил в работна атмосфера, човек изключително трудно се връща обратно към образованието и разбира се имат своето основание. Пък и липсата на опит не е пречка за успешното завършване на повечето програми, с изключение на MBA и някои технически специалности. Затова нашият съвет е да не отлагаш.

That’s a good question with a variety of good answers. Because the decision is always strictly individual and depends on answering the basic questions :why, when, where, how much. What’s for sure is that the master’s degree is a must for every self-respecting ambitious bachelor. The reason is partly because of the ongoing trend of devaluation the bachelors’ diploma. The employers perceive this diploma more as a college education than as a strong background for professional development. The master’s aim is to build on and deepen the knowledge in a single field of education and giving these circumstances it allows a more focused profile. As for example a person with bachelor’s degree in the field of philology could apply for a master in written or oral translation. In this way one will not only deepen his own language skills, but also will gain a new professional qualification. If you have graduated psychology, you could choose to profile your education in the field of human resources. If you have undergraduate diploma in journalism, you could choose a master in economic studies, in order to be more competent in that field. Sometimes the master’s degree is an opportunity for a professional qualification – when the bachelor degree doesn’t provide you with many opportunities or just isn’t what you expected it to be, the master could be the needed change of direction. No matter what the circumstances are, the choice should depend on your single plans and have to be well considered.

Not “should I?”, but “when do I?” When is the right time for a master? This is strictly individual decision as well. Some students follow the principle: the sooner the better and they don’t take a break after their graduation from the undergraduate programs. They believe that once a student step into the professional atmosphere, then it is hard to go back to the education, which, of course, is a good point of its own. The lack of experience is not an obstacle for a successful graduation in most of the programs, except the MBAs. That is why our advice is not to delay your education for later.

POSTGRADUATE EDUCATION|7


Други решават, че практическият опит им е нужен, преди да вземат решение накъде да продължат в образованието. И това донякъде също е логично. На работното място можеш много по-лесно да видиш точно къде ти липсват познания, кое ти е интересно, кое ти се отдава и така да прецениш по-добре коя е подходящата магистратура. Да не говорим, че няколко години работа могат да ти позволят да събереш необходимите за обучението пари, особено ако искате то да е в чужбина.

Others decide that they need a practical experience before taking the next step in their education. This decision has its own logic as well. In the professional environment you could see clearly what kind of skills you miss, to consider what really is interesting for you and judge which the right master degree is for you. Not to mention that a few years of work could provide you with the needed money for tuition, especially if you are aiming to study abroad.

The big question is “where”? Големият въпрос е къде Когато въпросът опре до избор на университет, възможностите са много. Това е идеалният момент да вземеш важното решение да заминеш в чужбина и да придобиеш международно призната квалификация срещу значително по-малка инвестиция. Това е така, защото в повечето случаи магистратурата е една година, а не три или четири както бакалавърските програми, което веднага съкращава разходите 3-4 пъти. Да не говорим, че във Великобритания самата такса за магистратура е по-ниска отколкото за бакалавър и са движи между £ 4 000 и £ 7 000. Така на практика студентите могат да получат британска диплома срещу такса от £ 4 000, плюс още £ 3 000 до £ 7 000 (при избор Лондон) за ежедневни разходи и квартира за целия престой. При добро стечение на обстоятелствата, сумата за ежедневни разходи може да се сведе до нула, но това изисква бързо намиране на работа. За студенти с добри резултати от бакалавърската степен се предлагат множество стипендии. Изборът от британски университети, които се предлагат в България, е огромен, като вече голяма част от тях са с добри позиции в класацията за топ университети. В Холандия магистратурите са на цени от около 1 800 евро, а в Дания и Швеция програмите са напълно безплатни. Франция и Германия пък насърчават кандидат-магистрите с много стипендиантски програми.

If the matter is to choose a university, there are a lot of opportunities. This is the perfect moment to take the important decision to go in another country and to attain an internationally recognized program for less amount of money. This is because in most cases the master degree lasts 1 year, not three or four as it is with the bachelor degrees. It shortens the expenses three or four times less. Not to mention that in Great Britain the tuition fee for master is less than the tuition fee for bachelor – between £ 4000 and £ 7000. So basically a student could graduate a master’s degree only for £ 4 000 and expenses from £ 3 000 to £ 7 000 for accommodation and other needs. You could downsize the expenses to zero if you could find a job. There are many scholarships for students with good results from their bachelor diploma. There are a lot of British universities representatives in Bulgaria and many of them are with good positions in the international ratings for universities. The costs of the masters in Holland are approximately 1 800 euro. Denmark and Sweden offer completely free education. France and Germany are encouraging their master’s applicants with many scholarship programs.

The easier choice Of course everyone could search for a program or a university on his own. But the specialized agencies for applying to study abroad could lighten the process. They could orient the candidates how to choose a program that could fit in their budget. They also have access to information for scholarships and contests that could ease the student’s budget.

По-лесният избор Разбира се всеки може да търси сам програма, специалност и университет. Специализираните агенции за кандидатстване в чужбина обаче могат значително да улеснят процеса. Те могат да ориентират кандидатите как да изберат програма, която да пасне най-добре на бюджета, с който разполагат. Да не говорим, че разполагат с достъп до информация за стипендии и конкурси, които могат значително да облекчат един студентски бюджет. Другото огромно предимство на профилираните агенции е, че те разполагат с опитни консултанти, които могат да предложат професионална ориентация. Знаят например кои университети ще те приемат само ако бакалавърската ти степен е в сходна област и кои са склонни да погледнат по-широко на това изискване и не на последно място – имат достъп до информация „от кухнята”, което може да се окаже много ценно както при избора на програма, така и при същинското кандидатстване. Една година в чужбина отваря много врати. Особено след януари 2014 г., когато пред българите вече няма да има ограничения за работа в страните от ЕС. Въоръжен със магистърска диплома, ще можеш да покориш света. 8|

POSTGRADUATE EDUCATION

The other huge advantage offered by the specialized agencies is that they could provide you with experienced consultants, who could provide professional orientation. They know which universities will accept your application if your bachelor diploma is in common field with the master you’re aiming, which universities are willing to treat more freely their requirements and they could share information from the inside that could be very useful regarding your choice. One year in studying abroad opens many doors. Especially after January 2014 when there will be no limitations for Bulgarian students to work in the EU countries. Everyone, who had graduated a master’s degree could conquer the world.


НАПРАВЛЕНИЯ В МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ DIRECTIONS IN MASTER'S DEGREE PROGRAMMES Веднъж решили да получите магистърска степен, може да възникне въпросът „Какво да уча?”. Изборът се свежда до три варианта: магистърска програма в същата област (с по-тясна специализация), в сходна област или програма в коренно различна посока. Ако например бакалавърската ви степен е по Психология, можете да търсите магистърска програма по Спортна психология, ако искате да специализирате в областта; можете да се насочите към магистърска програма по Социология, ако търсите нещо сходно, или да отидете в съвсем различна посока с магистърска програма по Мениджмънт или защо не Културология. Има ограничен брой специалности, които се изучават единствено до магистратура, и по които не можете да получите магистърска степен след 1 или 2 години обучение при условие, че имате бакалавърска степен в различна област. В по-голямата си част академичните програми са структурирани и се предлагат по начин, който позволява свободно преминаване от една към друга програма. Целта е получаване на образователни степени в различни области на науката. Всяко висше училище изрично посочва в изискванията за прием в съответната програма кога тя е насочена точно към специалисти, т.е. хора с вече завършена бакалавърска степен в същата или сходна специалност. Съвсем в реда на нещата е завършилите нещо, което има косвени допирни точки с академичната област на предлаганата магистратура, или пък ако такива липсват съвсем, да се обучават за по-дълъг срок. Така за тях образованието ще продължи две години, или дори повече, вместо една. Дали е практично и доколко си струва да се променя направлението на едно образование с магистратура в различна област, е индивидуален въпрос, който трябва да е в пряка зависимост от целите и желанията на всеки човек. Изкушените от преподавателска дейност във висшето училище или от кариера в научните среди съвсем естествено няма нужда да променят драстично посоката на образователния си път с магистратури в коренно различна област. В този случай историкът например няма нужда от специализация в бизнес насока, която ще е разхищение на време и усилия. Ако обаче е налице желание за развитие в определена сфера на бизнеса, ако човек търси професионална реализация на свободния и особено конкурентен частен пазар, то е добре магистърската му степен да отговаря на търсенията и изискванията пред кадрите, от които този пазар има нужда. В този смисъл една магистърска степен по Мениджмънт след бакалавърска по Реклама и Връзки с обществеността са отлична изходна точка за реализация на човек, който иска да има частен бизнес в бранша, или изобщо да се развива в него.

Once you have decided to get a Master's degree, you may face the question „What should I study?”. There are three options: Master's degree programme in the same field (with closer specialization), in a similar field or in an entirely different direction. For instance, if you have a Bachelor’s degree in Psychology, you could look for a Master's degree programme in Sport Psychology, if you would like to specialize in the field; or you could refer to Sociology, if you are looking for something similar; or you could go in an entirely different direction by choosing a Master's degree programme in Management or maybe Cultural studies. There is a limited number of programmes, which are being studied only to Master's degree and in which you could not get a Master's degree after 1 or 2 years of studying in case you have a Bachelor’s degree in a different field. The majority of the academic programmes are structured and offered in a way, which allows the free transfer from one programme to another with the purpose of getting educational degrees in different fields. Each institution of higher education explicitly mentions in their admission requirements for the respective programme, whether it is targeted to specialists only, i.e. people who already have Bachelor’s degree in the same or a similar programme. It’s completely normal to graduate something, which has indirect common ground with the academical field of the offered Master's degree programme, or if there is no such a common ground, to study for a longer time. Thus, studies will last two or more years, instead of one. Whether it is practical and how much it is worth to change the direction of an education with a Master's degree programme in a different field, is an individual decision. Whoever is tempted by the teaching in a higher education institution or by a career in the academic field has of course no need to change radically the direction of his/her education with a Master's degree programme in an entirely different field. In this case for example the historian has no need to specialise in business, as this would waste his time and efforts. But, if there is a willingness for development in a specific business sphere, if the person looks for professional realisation on the free and particularly competitive private market, then it would be a good thing, if his/her Master's degree fits the market demand. In this line a Master's degree in Management after a Bachelor’s degree in Advertising and Public Relations programme could be an excellent start for the realization of a person, who wants to have a private business in the field or to develop in it in general.

POSTGRADUATE EDUCATION|9


Комбинирането на бакалавърска и магистърска степен не трябва да става самоцелно. В противен случай рискувате да станете „образователен Франкенщайн”, изпращайки странни сигнали към бъдещите ви работодатели и да срещате трудности в професионалното си развитие. Прескачането например от хуманитарната област към точните науки и от изкуствата към бизнес дисциплините по правило е трудно, понякога невъзможно, но най-вече нерентабилно, ако не се търси ясно дефинирана професионална реализация. Преимуществото на магистърската програма като опция за специализация в съвсем различна област може да се превърне в недостатък, ако не прецените правилно в коя от двете области все пак искате да се реализирате и доколко едната степен надгражда ползотворно другата. Магистърска степен по IT мениджмънт след бакалавърска по Компютърни науки казва, че вашите интереси и амбиции са в компютърния бранш и неговите ръководни постове. Най-правилната призма, през която трябва да пречупите желанията си, би трябвало да е простичкият въпрос „Каква професия/ реализация търся?”. Самото преживяване на процеса по получаване на висше образование в университета, контактът с преподавателите, досегът с практическите упражнения и индустрията би трябвало също да дадат своя принос в осъзнаването на нуждата от магистърска програма и каква да бъде тя.

10|

POSTGRADUATE EDUCATION

Combining Bachelor’s and Master's degrees should not happen on random. Otherwise you risk to become an „educational Frankenstein”, sending mixed signals to your future employers and to face challenges in your professional development. For example the jump from the field of humanities to the sciences and from arts to business disciplines are normally more difficult, sometimes impossible, but most of all, they are not efficient, if they are not targeted to clearly defined professional realization. The advantage of the Master's degree programme as an option for specialization in an entirely different direction could transform into a drawback, in case you do not judge correctly in which of the two fields you wish and how to develop the second degree builds upon the first one. A Master's degree in IT Management after a Bachelor’s degree in Computer Science says that your interests and ambitions are in the computer field and its executive positions. The best way to reflect on your wishes is to answer the simple question „What profession/ career am I looking for?”. The experience itself in getting education from a university, the professors, the practical and industry exercises should also give their contribution to the awareness of the need of a Master's degree.


ВИДОВЕ МЕЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ TYPES OF INTERNATIONAL MASTER'S DEGREE PROGRAMMES Обучението за степен „магистър” е етап в образованието, на който все повече студенти, в сравнение с бакалавърските програми, могат да се спрат, за да следват в международна програма. Основните причини са, че студентите в програма „магистър” са вече достатъчно зрели за един пълноценен опит в чужбина, както и защото магистърските програми са с по-кратко времетраене (само една или две години), в сравнение с бакалавърските, и следователно изискват по-малка финансова инвестиция.

Studying for a Master's degree is a stage at which many more students, compared to the undergraduate studies, can chose to go for an international programme. The major reasons are that the Master's programme students are already mature enough for a truly international experience and that Master's degree programmes are shorter (only one or two years) compared to Bachelor’s degree programmes, and thus require a smaller financial investment.

Какви са възможностите за международна магистърска програма?

What are the possibilities for an international Master's degree programme?

• Следване в чужбина, в страна, където се преподава на език, който владеете отлично, където качеството на образованието отговаря на вашите критерии и където можете да си позволите разходите за образование и живот. Важно е да изберете програма, която е акредитирана така, че вашите диплома и квалификации да бъдат признати в родната ви страна и страната, където планирате да се развиете професионално.

• Study abroad in a country where teaching is in a language that you know fluently, where the quality of education meets your criteria and where you can afford the educational and living expenses. It is important to select a programme that is accredited, so that your diploma and qualifications will be recognized in your home country and the country where you plan to develop a career.

• Следване в международна магистърска програма във вашата собствена страна. Имате избор от няколко различни опции. Международните програми може да бъдат предлагани или от местен университет в партньорство с една или повече чуждестранни институции, или от международен университет, регистриран и акредитиран във вашата страна. В повечето случаи езикът на преподаване ще бъде чужд език (английски, немски, френски или друг в зависимост от партньорската институция). Също така има програми с преподаване едновременно на майчиния ви език и чужд език. • Следване в международна магистърска програма в различна институция/ кампус във вашата родна страна и в чужбина. Има програми, особено такива в три или четири семестъра, които изискват студентите им да прекарат период от обучението си в друга страна, в различен кампус или университет (обикновено за един семестър). Тези програми предлагат много разнообразен международен опит. Те обаче може да изискват да владеете отлично повече от един чужд език.

• Study in an international Master's degree programme in your home country. There are different options you can select from. International programmes may be provided either by a local university in partnership with one or several foreign institutions, or by international universities registered and accredited in your home country. In most of the cases the language of instruction will be a foreign language (English, German, French, or other depending on the partner institutions). There are also programmes with instruction in both your native language and a foreign language. • Study in an international Master's degree programme in different institutions/ campuses in your home country and abroad. There are programmes, especially three- or four-semester ones, which require students to move to different campuses or universities in different countries for a period of their studies (usually a semester). These programmes provide a very diverse international experience. However, such programmes may require that you are fluent in more than one foreign language.

POSTGRADUATE EDUCATION|11


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ DELIVERY FORMATS OF MASTER'S DEGREE PROGRAMMES

Редовно и задочно обучение

Full-Time and Part-Time

Традиционната магистърска програма е редовна, изисква студентите да посветят времето и вниманието си на обучението за една до две години. Задочният формат позволява комбиниране на обучението с професионалното развитие. Задочното обучение обикновено трае по-дълго, което изисква по-голяма инвестиция в разходите за живот, особено в чужбина. Допълнително, международните студенти, следващи в чужда страна, обикновено са задължени да запишат редовна програма на обучение. Така или иначе в някои държави може да се предлагат редовни вечерни програми, които позволяват на студентите да запазят работата си на пълен работен ден същевременно.

The traditional Master's degree programme is full-time, requiring students to commit their time and attention to their studies for a year or up to two years. The part-time format allows the combination of studies with professional development. However, part-time studies usually take longer to complete, which requires a higher investment in living expenses, especially when abroad. In addition, international students studying in a foreign country are usually required to enroll in full-time programmes. However, in some countries there might be offerings of full-time evening programmes, which allow students to keep their full-time jobs as well.

Дистанционно обучение и модулни програми

The development of technologies, as well as the demand coming from students who would like to continue studies while keeping their full-time jobs, especially in times of financial crisis, have resulted in more offerings of distance learning study opportunities. Some programmes may be studied entirely from a distance, as they are based on internet and E-learning platforms, discussion forums between students and professors, on-line access to library resources, etc. Other programmes, modular format, require that the students attend sessions on campus several times per year. Any format has its benefits and drawbacks. The choice depends both on each student’s learning style, career plans, and financial resources. For some fields of study, requiring work in specialized labs and close supervision by the faculty, distance learning delivery modes are not relevant.

В резултат на развитието на технологиите, както и изискването, идващо от студенти, които биха желали да продължат обучението си без да губят целодневната си работа, особено във времена на финансова криза, идва появата на все повече и повече възможности за дистанционно обучение. Някои от програмите могат да бъдат следвани изцяло дистанционно, тъй като са базирани на интернет и електронни обучителни платформи, дискусионни форуми между студенти и професори, онлайн достъп до ресурсите на библиотека и т.н. Други програми, в модулен формат, изискват от студентите да присъстват на сесии в кампуса няколко пъти годишно. Всеки един от форматите има своите предимства и недостатъци. Изборът зависи едновременно от стила на обучение, който предпочита всеки студент, плановете му за кариера и финансовите ресурси. От гледна точка на обучението, изискващо работа в специализирани лаборатории и строго наблюдение от страна на факултета, моделите на дистанционно обучение не са приложими. 12|POSTGRADUATE EDUCATION

Distance Learning and Modular Programmes


УВОД INTRODUCTION

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ MASTER'S DEGREE PROGRAMMES

СЕРТИФИКАТИ CERTIFICATES

MБA ПРОГРАМИ MBA PROGRAMMES

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

КАТАЛОГ CATALOGUE


Австрия Austria НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Diplom Ingenieur/ Diplom Ingenieurin (за инженери) DI или Dipl.-Ing. Doktor/ Doktorin der gesamten Heilkunde (доктор по медицина) Dr.

Doktor/ Doktorin der Zahnheilkunde Magister/Magistra (доктор по дентална медицина) Dr. med. dent. Magister/ Magistra Master of Science MSc Master of Arts MA Master of Science MSc

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми най-често са с продължителност 2 години (4 семестъра).

Master Degree Programmes usually take up to 2 years (4 semesters).

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

LANGUAGE

Предлагат се магистърски програми на немски и на английски език.

Master Degree Programmes are offered both in German and in English.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

LANGUAGE CERTIFICATES

В зависимост от езика, на който ще се провежда обучението в магистърската програма, ще трябва да представите документ за нивото на неговото владеене. Висшите училища приемат всеки от най-популярните немски сертификати TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) и Сертификат от Гьоте институт. Приемат се и английските езикови сертификати TOEFL, IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL.

Depending on the study language of Master Degree Programmes, you will have to present a certificate, verifying the level of your competence. The institutions for higher education generally recognize each of the most popular German certificates - TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) and Goethe Institute. With regards to English language competency, TOEFL, IELTS, and the certificates of Cambridge ESOL are also recognized.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Гражданите на държавите от ЕС кандидатстват на равни начала с австрийските кандидати. Австрия предлага близо 600 магистърски програми в различни направления. За прием в магистърска програма на австрийско висше училище, трябва да представите копие на официален документ за самоличност, формуляр за кандидатстване от съответното висше училища, бакалавърска диплома, езиков сертификат, медицинско свидетелство. Изискваните документи трябва да са преведени на немски или английски език и легализирани. Свободните места в магистърските програми често са ограничен брой. Документи се приемат до 1-ви септември за прием през зимния семестър и до 1-ви февруари за прием през летния семестър.

ADMISSION REQUIREMENTS EU-citizens apply on an equal basis with Austrian candidates. In Austria one could find nearly 600 Master Programmes focused in various topics. For admission to a Master Programme in an Austrian institution for higher education, you have to submit a copy of your passport, an application form from the respective institution, Bachelor Degree diploma, language certificate, and a certificate stating your medical health. All required documents should be translated into German or English language and legalized by notary. Often, there is a limited number of available places for Master Programmes. Documents are acceptable until 1st September for the winter semester admission and until 1st of February for the summer semester admission.

ИЗПИТИ

EXAMS

При кандидатстване в магистърска програма не се държат изпити.

There are no admission exams for Master Degree Programmes. POSTGRADUATE EDUCATION |15


ТАКСИ

FEES

Граждани на държавите от ЕС не заплащат такса за обучение в държавните висши училища. В частните такива има такси, които всяко висше училище определя според свое усмотрение – най-често те са около 10 хил. евро на година.

EU-citizens do not pay fees in the public institutions for higher education. In the private ones there are fees, which are determined at the discretion of the institution– usually they are about 10 thousand euros per year.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING STANDARDS IN THE COUNTRY

Австрия е добре подредена и устроена държава. Пълната издръжка на студент за един месец е около 800 максимум до 1 000 евро. В сумата влизат: наем и консумативи 300 евро, храна 200 евро, учебни пособия и други разходи 300 евро. Българските граждани трябва да имат разрешение за работа, ако желаят да се трудят в Австрия, и тези разрешения са лимитирани, същото се отнася и за часовете труд, които могат да се полагат.

Austria is a well developed and settled country. Total living expenses of one student per month varies between 800–1 000€. In this sum are included: rent and communal costs 300€, food - 200€, educational materials and other expenses - 300€. Bulgarian citizens need a work permit in order to work in Austria, which are limited, as are the hours of work themselves.

FUNDING OPTIONS

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Поради липсата на такси за студенти от държави в ЕС, стипендии се отпускат рядко и за конкретни програми. Държавните стипендии на Република Австрия са предимно за докторанти. На този адрес (www.grants.at) може да се търсят варианти за финансова помощ при следването в австрийски висши училища.

Due to the absence of tuition fees for students from EU-countries, there are rarely scholarships available and they normally correspond to particular programmes only. The government scholarships in the Republic of Austria are in most cases for PhD candidates. At this web address (www.grants.at) you could search for options for financial support during studies in Austrian universities.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ

PROS AND CONS

Австрия е добре уредена страна, в която разходите за живот са поносими, а образованието в държавните институции е безплатно. Преобладаващо магистърските програми се преподават на немски език и често има лимит на свободни места за прием. Австрия не е от топ дестинациите в образованието и висшите училища не са от най-престижните в световен план. Безплатното обучение обуславя малкото стипендии, които се отпускат, и които са предимно за докторанти.

Austria is a developed country, where the living expenses are bearable, and the education in public institutions is free. Generally, Master Degree Programmes are taught in German language and there is often a limit to the admission for available places. Austria is not one of the top destinations in the education area and universities are not among the most prestigious worldwide. The free education is the reason for the few scholarships available mostly to PhD candidates. * Предлагат се магистърски програми в направлението

Universität Wien

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

*

*

*

*

*

*

*

Technische Universität Wien

*

Technische Universität Graz

*

Universität Innsbruck

*

*

*

*

*

*

*

Karl Franzens Universität Graz

*

*

*

*

*

*

*

Johannes Kepler Universität Linz

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Wirtschaftsuniversität Wien Universität Salzburg

*

*

Alpen Adria Universität

*

* *

Donau Universität Krems Universität für Weiterbildung

*

*

*

IMC of Applied Scienes Krems

*

*

*

16|POSTGRADUATE EDUCATION

*

*

*

*

*

*

*


СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ

STUDENT STORY A language certificate, an interview and passing an exam was all I had to do for admission in „Lauder Business School”. I got accepted with scholarship, which covered the first year of studying.

ИМЕ / NAME:

Лора Алексиева Lora Alexieva

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY:

Lauder Business School, Виена, Австрия Lauder Business School, Wien, Austria

В „Lauder Business School” кандидатствах с удостоверение за познания по английски език, изпит, организиран от учебното заведение, и интервю. Приеха ме и спечелих стипендия, която покриваше първата година на обучението. Обучението съчетава актуалността на американската система за бизнес образование и класата на европейските бизнес традиции. Програмата е интензивна и включва определен брой задължителни, както и свободно избираеми предмети, за които се получават определен брой кредити. Прилага се австрийската система на оценка, от 1 до 5, а изискванията за завършване на програмата са достигането на определен брой кредити, както и успешна защита на дипломна работа. Обучението включва както редовните лекции, така и проекти с практически задачи, по които се работи в група.

The study process combines the actuality of the American system for business education and the class of the European business traditions. The program is intense and includes a number of compulsive and elective subjects, which lead to a certain number of credits. The assessment is in accordance to the Austrian evaluating system. In order to graduate the program it is required to reach certain number of credits, and to prepare a master thesis as well. There are lectures and practical lessons involved in the study process. Lauder Business School is located at 19th district of Wien – Doebling. The location is convenient on 15 minutes from downtown with public transport. The University's building is the former Mother Therese's palace. Now inside you'll find the University’s facilities. Although the University has a small number of students, they come from many different countries, from all continents. You could learn new things from the communication with your classmates colleagues.

Lauder Business School се намира в деветнадесети окръг на Виена – Дьоблинг. Мястото е комуникативно, като до центъра на Виена се стига за 15-20 минути с трамвай. Сградата, в която се намира университетът е била дворец на Мария Тереза и сега съвместява аудиториите, класните стаи, администрацията, общежитията и стола на университета. Макар че университетът е с малък брой студенти, те идват от много и различни държави от всички контитенти и затова от разговора с всеки един колега можеш да научиш много нови неща.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.studyguide.at www.housing.oead.at

www.studienwahl.at www.oejhv.or.at

www.oead.at

www.privatuniversitaeten.at

www.fachhochschulen.ac.at

www.bmwf.gv.at

www.baauslandsvermittlung.de

www.ams.at

www.grants.at

www.help.gv.at

POSTGRADUATE EDUCATION |17


България Bulgaria НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Магистър / Master's Degree

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистратурите са с продължителност между 1 и 2 академични години (4 семестъра) след следването за бакалавър. Бакалавърската степен или еквивалентна на нея е задължително общо изискване за прием в магистърска програма в България. Някои магистърски програми може да изискват бакалавърската степен да е в същата област, като на желаната магистратура. Така или иначе има и програми, които са адаптирани да пригодят нивото на притежаващите бакалавърска степен от друга област. Адаптираните програми може да са по-дълги или да предлагат някакви встъпителни курсове. Някои области на обучение предлагат само магистратури без бакалавърска степен – например Право, Медицина.

Master degree programmes last between 1 and 2 academic years (up to 4 semesters) after completing undergraduate studies. A Bachelor degree or an equivalent is generally required for admission to a Master degree programmes in Bulgaria. Some Master programmes may require that the Bachelor degree is in the same field as the intended Master programme. However, there are programmes, which are adapted to accommodate the level of undergraduate degree holders from other fields. The adapted programmes may be longer or may involve particular introductory courses. Some fields of study provide only Master degree programmes without a Bachelor level, i.e. law, medicine.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

LANGUAGE

По-голямата част от програмите за магистърска степен се предлагат на български език. Има програми, които се предлагат и на други езици – английски, немски, френски език, или като комбинация от някои от тези езици. Много университети предлагат курсове по български език за чуждестранни студенти.

The majority of the Master programmes are offered in Bulgarian. There are some programmes offered in other languages like English, German, French or a combination of several of these languages. Many universities offer Bulgarian language courses for international students.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

LANGUAGE CERTIFICATES

В зависимост от езика на преподаване в магистърската програма, трябва да представите документ, удостоверяващ нивото ви на знания по езика. Вузовете обикновено изискват някои от международно признатите езикови сертификати, като TOEFL, IELTS, и сертификатите на Cambridge ESOL за владеене на английски език; TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) за владеене на немски език; DELF и DALF за френски език. Някои от учебните заведения също така предлагат техен институционален тест, който кандидатите могат да положат вместо международен сертификат. Повечето университети ще могат да предоставят такъв тест за владеене на български език или ще ви посъветват къде е най-подходящо място да направите теста.

Depending on the language of instruction in the Master degree programmes, you will have to present a document, verifying your level of language proficiency. Higher educational institutions usually require some of the internationally recognized language certificates such as TOEFL, IELTS, and Cambridge ESOL for English proficiency; TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) for German proficiency; DELF and DALF for French proficiency. Some of the higher education institutions also provide their institutional tests which the applicants may take instead of an international certificate. Most of the universities will be able to provide an institutional test for proficiency in Bulgarian or advise you of the most convenient place to be tested.

POSTGRADUATE EDUCATION |19


УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

ADMISSION REQUIREMENTS

Всички граждани на страни-членки на ЕС, хора с временно пребиваване в България, бежанци и чуждестранни граждани с българско гражданство кандидатстват според реда и условията за български граждани. Възможно е да се кандидатства и чрез българското Министерство на образованието в съответствие с международните спогодби за образователен, научен и културен обмен. За повече информация, моля обърнете се към Министерството на образованието във вашата страна, най-близкото българско посолство или Министерството на образованието в България.

All citizens of the EU member countries, individuals with permanent residence in Bulgaria, refugees, and foreign citizens of Bulgarian nationality apply according to the terms and conditions for Bulgarian citizens. It is also possible to apply for admission through the Bulgarian Ministry of Education in accordance with intergovernmental agreements for educational, scientific and cultural exchange. For details, please contact the Ministry of Education in your home country, the nearest Bulgarian Embassy or the Ministry of Education in Bulgaria.

Крайният срок за кандидатстване варира според началото на програмата, гражданството на кандидата и процедурата на кандидатстване (описана по-горе). Повечето магистърски програми започват през зимния семестър (октомври) и процесът на кандидатстване започва около 6 месеца предварително.

ИЗПИТИ За повечето магистърски програми има кандидат-студентски изпит по предмети, свързани с областта на обучение. В някои случаи допълнително може да има и интервю. За повече информация относно изпитите, моля обърнете се към съответния ВУЗ, в който сте избрали да кандидатствате.

ТАКСИ Годишната такса варира значително (между 150 – 7 500 евро), като това зависи от гражданството на студента и областта на обучение. Частните университети като цяло имат по-високи такси за обучение от държавните. Студентите могат да подпомагат образованието си чрез държавни стипендии, банкови заеми за студенти и стипендии за заслуги, предоставени от техните университети.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА Разходите за живот в България се оценяват на около 300 евро на месец. Поделен месечен наем на жилище излиза около 70 евро на човек. Много български университети предлагат места в общежития с месечна такса от около 30 евро. Чуждестранните студенти трябва да заплатят за здравни осигуровки и лични документи, което обикновено се случва в началото на тяхното следване.

Application deadlines vary according to the beginning of the programme, the citizenship of the applicant and the application procedures (described above). Most of the Master’s degree programmes begin in the fall (October) and the application process starts about 6 months in advance.

EXAMS For most of the Master programmes there is an admission examination in subjects related to the field of study. In some cases additionally there are interviews. For details about the exams, please contact the University to which you would like to apply.

TUITION FEES Annual tuition fees vary considerably (between 150–7,500€), depending on students’ nationality and the field of study. Private universities generally have higher tuition fees than public ones. Students may support their studies by government scholarships, bank loans for students and merit based scholarships provided by the universities.

LIVING EXPENSES Living expenses in Bulgaria are estimated to about 250€ per month. The monthly rent in a shared apartment is about 70€ per person. Many Bulgarian universities offer residence halls with a monthly fee of 30€. International students have to pay for health insurance and ID documents which is usually only in the beginning of their stay.

PROS AND CONS Universities in Bulgaria offer programmes in English, German and French in partnership with foreign universities offering joint degrees and diplomas. However, the majority of the programmes are in Bulgarian.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ

FUNDING OPTIONS

Университетите в България предлагат програми на английски, немски и френски език в партньорство с чуждестранни университети, предоставяйки съвместни степени и дипломи. Повечето от предлаганите в България магистърски програми обаче са на български.

EU students can apply for Government guaranteed loans for educational expenses in Bulgarian universities. EU funding for educational exchange is also applicable to study in Bulgaria. Some private institutions offer considerable number of scholarships and student financial aid, which may considerably diminish the cost of education. Intergovernmental agreements for educational and cultural exchange also provide support for university studies in Bulgaria – for details contact the nearest Bulgarian Embassy or the Ministry of Education in your home country. Summer internships, work and travel programmes, part-time jobs may be available to international students, but the competition is very high.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Студенти от ЕС могат да кандидатстват за държавно гарантирани заеми за образователни разходи в българските университети. Европейското финансиране за обучение на разменни начала също е приложимо, за да се учи в България. Някои частни институции предлагат доста голям набор от стипендии и финансова помощ, което може значително да намали стойността на обучението. Междуправителствени спогодби за образователен и културен обмен също подпомагат университетското обучение в България – за повече информация се свържете с най-близкото българско посолство или Министерството на образованието във вашата страна. Летните стажове , "work and travel" програмите и почасовата работа могат да бъдат достъпни за чуждестранни студенти, но конкуренцията е много голяма.

20|POSTGRADUATE EDUCATION


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Sofia University Saint Kliment Ohridski

*

*

*

*

New Bulgarian University

*

*

*

*

Technical University of Sofia

*

Arts, Design

*

*

* *

American University in Bulgaria

*

*

University of National and World Economy

*

*

Academy of Economics Dimitur A. Tscenov

*

*

*

VUZF University (Higher School of Insurance and Finance) University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia

Law

*

Medical University of Sofia

Varna Free University

Medicine, Health Care

* *

*

*

* *

*

*

* *

University of Architecture Civil Engineering and Geodesy

*

*

Plovdiv University

*

*

*

*

*

Saint Cyril and Saint Methodius University of Veliko Tarnovo

*

*

*

*

*

*

South-West University Neofit Rilski

*

*

*

*

*

*

*

*

*

University of Ruse

*

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.minedu.government.bg

www.rsvu.mon.bg

POSTGRADUATE EDUCATION |21


Великобритания United Kingdom НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master of Arts, M.A Master of Science, M.Sc Master of Engineering, M.Eng. Master of Music, M.Mus Master of Laws, L.L.M Master of Business Administration MArch MClinDent

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години. Възможно е обучението да се разтегне до 3-3.5 години, в зависимост от това дали учите редовно, задочно или комбинирате двата варианта.

Master’s degree programmes last for 1-2 years. It is possible that the education continues until 3-3.5 years, depending on whether you study full or part time or combine both options.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Английски език

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ Ниво на владеене на езика можете да удостоверите с всеки от популярните сертификати TOEFL, IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL. Предпочитани от висшите училища са сертификатите IELTS и тези на Cambridge ESOL.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Изискванията могат да варират при всеки университет и всяка програма. Неизменно условие е наличието на бакалавърска степен и сертификат, удостоверяващ нивото на владеене на езика, което трябва да е по-високо от нужното за прием в бакалавърска програма. Кандидатства се директно в избраното учебно заведение. Опция е и централизирано кандидатстване през директорията на UCAS за магистърски програми (www.ukpass.ac.uk). Всяко висше училище само преценява дали дипломата ви има нужната легитимност за достъп до обучение в магистърска програма. Можете да започнете процедурата по кандидатстване и преди да сте получили бакалавърската си диплома, като изпратите преведена и легализирана академична справка с изучаваните дисциплини, оценките и покритите часове и впоследствие да изпратите и дипломата си. Имайте готовност при нужда да представите препоръки от преподаватели и мотивационно писмо. Част от дължимата такса понякога трябва да се заплати преди или по време на процедурата по записването след като сте одобрени за прием. Крайните срокове за кандидатстване обикновено също са различни във всяко висше училище и според различните програми. За започване на обучение през октомври, най-често май - юни трябва да сте подали

LANGUAGE English language

LANGUAGE CERTIFICATES The level of command of the language you could certify with any of the popular certificates TOEFEL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL. The preferred certificates by the higher education institutions are IELTS and the certificates of Cambridge ESOL.

ADMISSION REQUIREMENTS The admission requirements could vary between each university and each programme. A prerequisite is a completed bachelor’s degree and the certification of language’s level of proficiency. The candidates apply directly to the chosen institution. It’s also an option to apply in a centralized manner through the directory of UCAS for master’s degree programmes (www.ukpass.ac.uk). Each university estimates if your diploma has the necessary legitimacy to access their master’s degree programme. You can start the application procedure even before reception of your bachelor’s degree diploma by sending translated and notary legalized transcript with the learned subjects, notes and workloads and subsequently to send your diploma. You have to be ready to provide letters of recommendation from professors and motivation letter, if requested. In some cases, part of the tuition fee needs to be paid before or during the procedure of enrolment after you have been approved for the program. The application deadlines are also different in each university and according to the different programmes. In the most parts for starting the academical year in October, you have to have sent your application in May-June. The sooner, the better and remember, that there is usually a limit of the available places. POSTGRADUATE EDUCATION |23


документи за прием. Колкото по-рано – толкова по-добре, и помнете, че обикновено има лимит на свободните места.

ТАКСИ Таксите в държавните висши училища за година обучение в магистърска програма варират от 3 до 20 хил. британски лири, но най-често са между 5 и 9 хил. британски лири. В частните могат да надхвърлят тази сума в няколко пъти. Таксите при кандидатстване най-често са около 50 – 100 британски лири.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА Държавите в Обединеното кралство имат висок жизнен стандарт и са сред най-развитите в света. Добре е да разполагате със сума от 600 до 1 000 британски лири на месец, за да покривате месечната си издръжка. Практика е студенти да поделят апартамент или къща, като в този случай 200 – 300 британски лири на човек стигат за покриване частта му в наема. Учащите за магистърска степен във Великобритания имат право на работа, което обаче може да бъде забранено или ограничено, ако студентът получава пълна или частична стипендия.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Висшите училища във Великобритания отпускат стипендии. Винаги отправяйте запитване към избраното учебно заведение за всички варианти, с които можете да финансирате следването си. Студентите в магистърски програми могат да се обръщат за стипендии към висшето училище, фондации или да съвместяват следването с работа.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ

FEES Tuition fees in public universities for an academic year in master programme vary between 5000 pounds. and 9 000 pounds. The private ones could overreach this sum several times. Application fees are in the array of 50–100 pounds.

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY The United Kingdom provides high standard of living and is among the most developed in the world. It is good to dispose with a sum from 600–1 000 pounds to cover your monthly expenses. It’s a practice for the student to share a flat or a house as in this case 200-300 GBP per person are enough for covering the rent. Those who study for master’s degree in Great Britain are allowed to work, which however could be prohibited or permitted through limited conditions, if the student obtains part or full scholarship.

FUNDING OPTIONS The higher educational institutions in the UK provide scholarships. It is recommended to always send a request to the given university for all options on funding in order to finance your studies. Students in master’s degree programmes could ask for scholarships from the higher education institutions, foundations, to combine the study with work or to apply for a loan.

PROS AND CONS The United Kingdom is a top educational destination, and the universities are from the highest class, which means, that your diploma from elite higher educational institution will be with international prestige and readability. However the admission in these universities is highly selective, there is a great deal of competition, tuition fees are serious, as well as the living expenses.

Великобритания е топ образователна дестинация, а университетите са от най-висока класа, което значи, че дипломата ви от елитно висше училище ще бъде с международно призната престижност и познаваемост. Приемът в тези учебни заведения обаче е високо селективен, конкуренцията е голяма, таксите са сериозни, както и разходите за живот.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/index.htm www.studentfinancewales.co.uk www.saas.gov.uk * Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences University of Cambridge University of Oxford University College London Imperial College London University of Warwick

* * * * *

London School of Economics and Political Science University of Edinburgh University of St Andrews Durham University Lancaster University University of Bath University of Bristol University of Exeter Loughborough University University of Glasgow 24|POSTGRADUATE EDUCATION

* * * * * * * * *

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * *

* * * *

* * * * *

* *

*

*

* * *

* *

* *

* *

* * * *

* *

* *

*

*

* * * * * *

Law

* * *


СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ

STUDENT STORY Milena Malinovska, 28 years old from Sofia

ИМЕ / NAME: Милена Малиновска Milena Malinovska

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY: London School of Economics and Political Science (LSE)

Казвам се Милена Малиновска, родена съм в София и в момента съм на 28 години. През 2009 г. завърших магистърска програма в London School of Economics and Political Science (LSE), специалност European Political Economy. През 2011 г. започнах да работя като преподавател в International University College (University of Portsmouth) в София. В момента прeподавам две дисциплини за първи курс – Business and the Environment и Toolbox for Finance Professionals. LSE е едно от най-реномираните учебни заведения в света. Конкуренцията за места е огромна, а учебният процес е тежък и интезивен. Изискванията към студентите са изключително високи, оценяването – безкомпромисно. При кандидатстване за магистърска програма в LSE трябва да се приложат следните документи: • Британска бакалаварска диплома с много добър (upper second 2:1) или отличен успех (first), в зависимост от изискванията на конкретната магистърска програма. * Ако студентът не е завършил британски университет, трябва да приложи диплома за завършена магистратура, като успехът се приравнява към британската система на оценяване. • Две препоръки от преподаватели. • Есе по зададена тема. • Документ за платена такса за кандидатстване. Молбите се подават по интернет. Приемът на документи стартира през средата на октомври всяка година. При получаване на оферта (conditional/ unconditional offer) за място в магистърската програма, студентът започва заниятия през следващата учебна година (около 10-12 месеца след подаването на документите). Ранното кандидатстване до Коледа предоствавя по-големи шансове за приемане. Магистърските програми продължават средно по три семестъра. За успешно завършване на програмата студентът трябва да вземе всички изпити, които се полагат по време на едниствената сесия през месец юни. До края на месец август студентът трябва да изготви и предаде магистърска теза (дисертация/дипломна работа). Кампусът на LSE обединява около 15 учебни сгради в централен Лондон, включително най-голяма библиотека за социални науки в света. Преподавателският екип включва изтъкнати учени от цял свят. Ежедневно като гостуващи лектори говорят държавни глави, Нобелови лауреати и известни фигури от политическия живот на Великобритания и света. Условията в общежитията на университета са спартански, което се определя от високата цена на разходите за живот в Лондон. За сметка на това студентите водят динамичен учебен и социален живот – множество проекти, семинари, прведени по различни културни и исторически забележителности в страната, членство в различни клубове с интересна програма.. Една от най-ценните придобивки, която всеки завършил студент отнася със себе, когато напусне LSE, са приятелствата, които се раждат неусетно в една мултикултурна среда.

In 2009 I graduated my master's degree of European Political Economy in London School of Economics and Political Science (LSE). In 2011 I started to work as a lecturer in the International University College (University of Portsmouth) in Sofia. Currently I give lectures in “Business and the Environment” and “Toolbox for Finance Professionals” on first year students. LSE is one of the most reputable schools in the world. The competition for admission is hard and the study process is very intense. The requirements to the students are very strict and the assessment is a high barrier to jump. In order to apply for a Master in LSE, you must prepare the following documents: • British Bachelor diploma with GPA over 4.50 (upper second 2:1) or over 5.50, depends on the Master you have chosen to apply for. * If the student hasn't graduated in British university, he or she has to present a diploma for Master, as the GPA will be equalized to the British evaluating system. • Two references from teachers. • Essay • Document for paid application fee. The application The submitting of applications begins in the middle of October each year. The student's study activity begins approximately 12 months after the submission of the application documents. The early submission before Christmas is giving higher chances for acceptance in the desired program. The masters usually last 3 semesters. In order to graduate the student must pass through all of the exams, which are held in June. The student must prepare and submit a Master thesis till the end of August. LSE's campus brings together 15 study facilities in Central London, including the largest library for social sciences in the world. There are lecturers, known worldwide with their academic work. There are guest lecturers as well, who are remarkable political figures, Nobel laureates and etc. The conditions in the university’s dormitories are Spartan, which is determined by the high cost of living expenses in London. However, students live a dynamic studying and social life – a lot of projects, seminars, and memberships. The most valuable benefits that each graduate student concerns when leave LSE are the contacts, made in a multicultural environment.


TRANSFORM yourself WITH SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY

PrePare for your dream job with a year-long Postgraduate course in the uK Sheffield Hallam welcomes 8,000 postgraduate students from over 100 different countries. Our courses are designed in partnership with employers, professional associations and industry experts. This ensures you graduate with the skills employers are looking for. Study one of our courses and benefit from • • • • • •

industry-driven learning and teaching facilities opportunities to complete a career-enhancing placement or project living in a student-friendly city in one of the UK’s safest cities academics who are experts in their field research degrees at one of our internationally-acclaimed research centres high levels of personal and academic support throughout your course

‘Coming to study at Sheffield Hallam was probably the best decision I’ve taken in my life. I love the city, the university...everything. I learned a lot during my time there and I was taught by some of the best professionals in England, and I met other great journalists who were special guests in some of our lectures. I also had the opportunity to visit Media City twice and talk to people who work for the BBC.’ Dian Stanchev, MA Sports journalism With more than 200 postgraduate taught courses to choose from, you’ll find a course which takes you one step closer to the job you’ve always wanted.

www.shu.ac.uk/prospectus


Германия Germany НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master, Magister Master of Arts, M.A Master of Science, M.Sc Master of Engineering, M.Eng. Master of Laws, L.L.M Master of Fine Arts M.F.A. / Master of Music, M.Mus. Master of Business Administration

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, но в по-голямата си част програмите са 2-годишни (4 семестъра).

Most Master degree programmes are with up to 2 years duration, but mainly the programmes last for 2 whole academic years (4 semesters).

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

LANGUAGE

В Германия се предлагат магистърски програми на немски и английски език. Някои международни програми са достъпни и на френски, датски, холандски, руски и испански език, но това са единични случаи.

In Germany master’s degree programmes are offered in German and English. Some international programmes are available in French, Dutch, Holland, Russian and Spanish, but these are single cases.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

LANGUAGE CERTIFICATES

В зависимост от езика, на който ще се провежда обучението в магистърската програма, ще трябва да представите документ за нивото на неговото владеене. Ако сте завършили бакалавърска степен с преподаване на немски език, това естествено няма да е необходимо. Висшите училища приемат всеки от най-популярните немски сертификати TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) и Сертификат от Гьоте институт. Приемат се и английските езикови сертификати TOEFL, IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL.

Depending on the educational language in the master’s degree programme, you will have to present a document, verifying the level of competence. Of course this won’t be necessary if you have graduated bachelor’s degree in German language. The higher educational institutions recognize each of the most popular German certificates - TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom) ,Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) and Goethe Institute. The English TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL are also recognized.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Application for Master programmes in German universities is being done directly to the chosen institution and admission is based on the documents. There are universities where the application through the centralized system Uni-Assist is a must. The higher educational institutions offer about 6 000 Master degree programmes. The application documentation in the most cases includes translated and notary legalized bachelor degree, transcript of records, higher education diploma and a language certificate, depending on the programme’s language of instruction. It is necessary to have translated and legalized by notary your bachelor degree diploma and to provide a language certificate to justify your level of proficiency. There is also a possibility that you will have to present letters of recommendation and attend an interview. The deadline for application depends on the semester, you apply for - usually the

Кандидатстването в германски висши училища за магистърска степен е по документи, които в по-големия случай се подават директно в избраното учебно заведение. Има и университети, при които кандидатстването за магистърска степен чрез централизираната система Uni-Assist е задължително. Висшите училища предлагат около 6 000 магистърски програми. Комплектът документи, който е необходим, найчесто се състои от преведена и легализирана бакалавърска диплома, академична справка, диплома за средно образование и езиков сертификат в съответствие с езика, на който ще се провежда обучението. Възможно е да се наложи представянето на препоръки и явяването на събеседване. Сроковете за

ADMISSION REQUIREMENTS

POSTGRADUATE EDUCATION |27


подаване на документи варират в зависимост от семестъра, за който кандидатствате – зимен и летен, и най често са съответно 15 юни и 15 януари. На сайта на Германската служба за академичен обмен www.daad.de има база данни с всички програми, които предлагат немски вузове, от където можете да се информирате за подробностите около всяка една от тях. Нерядко има лимит на свободните места, или така нареченото Zulassungsbeshcränkung.

document can be accepted twice a year – for winter and summer semester and deadlines are respectively c.a. 15 of June for the winter and 15th of January for the summer semester. On the website of the German Service for Academic Exchange www.daad.de you can find information on all the programmes which are offered by German universities. There you can learn more about the details for each one. Often there is a limit of the places available per academic period, known as Zulassungsbeshcränkung.

ТАКСИ

FEES

Държавните висши училища в някои провинции все още предлагат безплатно обучение и за магистърска степен, но преобладаващо има такси от около 500 евро на семестър. Частните висши училища таксуват студентите в магистърските програми като сумите могат да надхвърлят 20 хил. евро.

Public universities in some provinces still offer fee-free education for master’s degree as well, but predominating there are fees of about 500€ per semester. The private universities charge the students in master’s degree programmes with sums which could overreach 20 thousand euro.

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА Германия е развита и уредена държава. Въпреки това не е от местата с най-скъпа издръжка в Европа и с около 600 – 800 евро може да се покриват месечните разходи, включително наем и консумативи. Студентите имат право на ограничен брой часове работа, а неспазването им може да доведе до изключване от университета и други последствия.

Germany is well developed and EU state. Nevertheless, the country is not within the most expensive ones in terms of living standards, as it is being estimated that 600€ to 800€ could cover your monthly expenses, including rent and communal taxes. Students have limited hours of weekly work allowance, and the violation of that allowance could bring to exemption from the university or other undesired consequences.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

FUNDING OPTIONS

В Германия по правило няма стипендии за започващи обучението си и за цялото обучение. Германската служба за академичен обмен, множество фондации и организации в Германия отпускат стипендии за научна работа и магистърски програми. Полезна информация за стипендии можете да намерите и на адрес www.scholarshipportal.eu.

In Germany there are no scholarships for beginners of the education and for the whole study as a rule. The German Service for Academical Exchange, plenty of foundations and organizations in Germany provide scholarships for scientific work and Master degree programmes.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ

PROS AND CONS

Германия е от образователните топ дестинации и разполага с престижни в световен план висши училища. В държавни университети и според различните провинции, в които се намират, все още може да получите безплатно или срещу ниски такси висококачествено образование. От друга страна разходите за живот няма да ви натоварят твърде много финансово, особено в сравнение с други европейски страни. Обективни причини за минуси няма.

Germany is one of the top destinations in the field of education and provides with world-class universities. In the public universities within respective provinces, you can still receive high quality education are low or no tuition fees. There are no objective reasons for minuses.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.zvs.de

www.uni-assist.de

www.campus-germany.de

28|POSTGRADUATE EDUCATION

www.hochschulkompass.hrk.de

www.daad.de

www.mastersportal.eu

www.dashochschulranking.de


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Ludwig-Maximilians-Universität München

*

*

*

*

*

Universität Heidelberg

* * *

* * *

* * *

* * *

*

* *

Freie Universität Berlin

* * *

Georg-August-Universität Göttingen

*

*

*

*

*

*

*

Eberhard Karls Universität Tübingen

*

*

*

*

*

*

*

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

*

*

*

*

*

*

Technische Universität München Universität zu Köln

* *

* *

*

* *

*

* *

*

Göthe Universität Frankfurt am Main

*

*

*

*

Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn

*

*

*

*

*

*

*

Karlsruher Institut für Technologie

*

*

*

*

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

*

*

*

*

*

*

*

Universität Hamburg

*

*

*

*

*

*

*

Johannes Gutenberg Universität Mainz

*

*

*

*

*

*

*

Humboldt-Universität zu Berlin

СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ ИМЕ / NAME:

Елица Петрова Elitsa Petrova

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY: Universität Bielefeld Universität Bielefeld

Студентка съм в първата година (вече втори семестър) на магистратурата си в Германия, специалност Медийни науки (Medienwissenschaft). Засега напълно се съгласявам със славата на Германия като топ образователна дестинация – нивото е високо, но същевременно така добре организирано, че да е достъпно. За степен магистър се кандидатства с диплома (или уверение) от бакалавърската степен, справка с изучаваните дисциплини и езиков сертификат, както и формуляр на съответния университет. Рядко се изисква мотивационно писмо. Най-важната предпоставка е сходността на учебните планове от бакалавърската и желаната магистърска степен.

Medicine, Health Care

Law

*

STUDENT STORY I am a first year student in the master program „Media sciences” in Germany. So far I completely agree with the glory of Germany as one of the best educational destinations – there is a high a level of education, and yet so well organized that is accessible to everyone. The documents you need in order to apply for a Master are: bachelor's diploma, academic transcript, language certificate and filled application form. Usually there is no need to write a motivation. The most important things is the similarity between the study subjects in the bachelor program to respond to the subjects in the desired master program. The life in Germany could be very dynamic, despite of the dominating setting that the Germans are strictly organized nation. As the time goes forward I got more and more used to the environment, the University, the city. The University provides the students with a lot of opportunities and one should always be ready to start a new project and to look for assistance as well. I found that every question has its answer; you just have to find the person who could give you what you look for.

Животът тук, въпреки немската подреденост, може да бъде доста динамичен. С отминаването на месеците опознавам все повече средата, университета и града си. Университетът е едно сравнително необятно място като предоставени възможности, така че човек трябва непрестанно да се оглежда, да се рови в интернет и да предприема нови неща. Не на последно място – и да търси помощ. Установила съм, че по всеки един въпрос задължително има поне един човек, който е насреща да помогне, просто трябва се открие къде се намира и кога е приемното му време. POSTGRADUATE EDUCATION |29


Гърция Greece НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Diploma or Master of Arts, M.A, Master of Science, M.Sc M.Sc, Master of Business Administration (MBA)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, в някои програми малко над 2 години.

Master degree programmes last 1-2 years, in some programmes a bit over 2 years.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

LANGUAGE

Магистърските програми основно са на гръцки и английски език, има и ограничен брой възможности за обучение на немски и френски език.

Master degree programmes are in general in Greek and English language, and there are also limited opportunities of education in German or French.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

LANGUAGE CERTIFICATES

Към National and Kapodistrian University of Athens има специален център за целогодишно обучение по новогръцки език на приетите студенти в гръцки висши училища, през което време местата им се пазят. Университетите в Гърция по правило провеждат курсове по новогръцки за приетите студенти. Ниво на владеене на английски език можете да удостоверите с всеки от популярните сертификати TOEFL, IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL.

There is special contemporary Greek language centre related to the National and Kapodistrian University of Athens for full-year education of the newly accepted students in higher educational institutions and during their studies, their places are being kept. The universities in Greece by rule conduct courses in contemporary Greek language for the newly accepted students. You can certify the level of your proficiency in English language with any from the well-known certificates, like TOEFL, IELTS, and the certificates of Cambridge ESOL.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Във висшите училища се кандидатства с преведена на гръцки бакалавърска диплома и удостоверение за владеене на езика на преподаване. При записване трябва да разполагате с документ за самоличност, снимки, здравна застраховка. Учебната година започва през октомври и е от два семестъра. Добре е документите ви да са изпратени поне 2 месеца преди началото на учебната година.

ADMISSION REQUIREMENTS In higher educational institutions the candidates apply with a bachelor degree diploma, translated into Greek, and language certificate. By the signing up you have to have ID, photographs, healthy insurance. The academic year begins in October and consists of two semesters. It is advisable to send your documents at least 2 months before the beginning of the academic year.

POSTGRADUATE EDUCATION |31


ТАКСИ

FEES

Обучението в държавните университети е безплатно, а в частните таксите варират между 5 и 15 хил. евро на година.

The education in public universities is free, and in the private ones the fees vary between 5 and 15 thousand € per year.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

Гърция е държава с приятен климат, добри условия за живот и отлични за туризъм. Жизненият стандарт не е от нивото на западноевропейските държави, което прави разходите по-приемливи. Наем на апартамент в Атина и Солун като средни нива е 300-400 евро, за консумативи и храна ще са ви нужни още толкова. Препоръчително е да разполагате с поне 700-800 евро на месец в случай, че живеете самостоятелно на свободен наем. Така или иначе място в общежитие, което също е безплатно, е трудно да се намери за чуждестранни студенти в магистърски програми. Поделянето на жилище е често срещана опция за редуциране на разходите. Разрешено е да работите, докато следвате.

Greece is a country with a pleasant climate, good living conditions and excellent tourism opportunities. The living standard is not on the level of the west European countries, which makes the expenses more acceptable. A rent for an apartment in Athens or Thessaloniki is average between € 300-400, and you will need even so for consumptives and food. It’s recommendable to dispose with at least € 700-800 per month in case you live separately on free rent. However a place in student hostel, which is also free, is very difficult to find for international students in master’s degree programmes. The sharing of a house is also common option for reducing of the expenses. It’s allowed to work while you study.

FUNDING OPTIONS

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Висшите училища, които имат такса за магистърските програми, често предлагат и стипендии на базата на академични показатели. Стипендии периодично се отпускат и от правителството на Гърция, както и от частни компании.

Universities, which require tuition fee for the master’s degree programmes, often offer and scholarships based on the academic indicators. Scholarships are granted periodically and by the government of Greece, as well as by some private companies.

PROS AND CONS

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Проучете внимателно акредитацията на избраното от вас учебно заведение, най-вече ако става въпрос за частно такова, за да сте сигурни, че дипломите му се признават в Гърция, у нас и в международен план. Частните английски и американски висши училища и филиалите на висши училища от същите държави предлагат възможност за британска или американска диплома срещу по-малка сума, отколкото бихте платили в Обединеното кралство или САЩ. Безплатното обучение, съчетано с доброто качество на образованието, безспорно са голям плюс. Сравнително ниските разходи за живот също допълват добрите предпоставки за евентуалното решение за диплома от гръцко висше училище.

You should research carefully the accreditation of your chosen institution, mostly if it’s a private one, to be sure that its diploma is recognized in Greece, here and internationally. The private English and American institutions and the facilities of institutions from the same countries offer the opportunity to acquire British or American diploma for smaller sum than you would have to pay in the United Kingdom or USA. The free education combined with the good quality of education is without any doubt a great plus. The relatively low living expenses also complete the good preconditions for your eventual decision for diploma from Greek higher educational institution.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.ypepth.gr

www.e-yliko.gr

* Предлагат се магистърски програми в направлението

Aristotle University of Thessaloniki

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

University of Macedonia University of Ioannina

*

*

*

*

*

National and Kapodistrian University of Athens

*

*

*

*

*

University of Piraeus

*

*

Athens University of Economics and Business

*

*

National Technical University of Athens

*

University of Patras

*

University of Crete

*

University of Thessaly

*

32|POSTGRADUATE EDUCATION

* *

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Дания Denmark НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master of Arts (MA) Master of Science, M.Sc Master of Business Administration (MBA)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми в Дания са с продължителност 2 години.

Master degree programmes in Denmark last for 2 years.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Магистърските програми се предлагат основно на датски и английски език.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ В зависимост от езика, на който се провежда обучението, трябва да се удостовери владеенето му. Висшите училища приемат английските езикови сертификати IELTS, TOEFL и сертификатите на Cambridge ESOL, а най-често изискват от кандидатите IELTS или TOEFL. За прием в магистърски програми, преподавани на датски език, кандидатите полагат вътрешен изпит по датски като чужд език „Danish as a Foreign Language” (Studieprøven i dansk som andetsprog), „Danish Test 2” (Danskprøve 2) или „Danish Test 3” (Danskprøve 3). Курсове по датски език могат да се посещават в почти всяко висше училище.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Кандидатстването в магистърска програма на датско висше училище става по документи, подадени директно към него. Университетите излагат подробно и педантично на сайтовете си всички изисквания за прием във всяка конкретна програма. Най-общо изискванията се делят на три: задължителни, специфични и езикови. Задължително трябва да имате бакалавърска диплома (ако е нужно – в сходна област), която висшето училище признава. Допълнителните специфични изисквания могат да бъдат различни според програмата и висшето училище: минимален успех от дипломата, определени оценки по дадени предмети, мотивационно писмо, препоръки. Езиковите са за сертификат, удостоверяващ владеене на датски или английски език. Документите, които подавате в датските висши училища, трябва да са преведени на английски и легализирани копия на оригиналите, защото не се връщат. Академичната година е разделена на 2 семестъра, които започват съответно на 1-ви септември и 1-ви февруари. На тези дати обикновено започват и магистърските програми. Крайният срок за подаване на документи зависи от самото висше училище и е добре да се обърнете към него.

LANGUAGE Master degree programmes are offered mainly in Danish and English languages.

LANGUAGE CERTIFICATES Depending on the language of instruction, you need to certify your language level of proficiency. Universities recognize language certificates such as IELTS, TOEFL and the certificates of Cambridge ESOL, and most common from the candidates are required IELTS or TOEFL. For Master programmes taught in Danish the candidates are asked to take an internal test in Danish - „Danish as a Foreign Language” (Studieprøven i dansk som andetsprog), „Danish Test 2” (Danskprøve 2) or „Danish Test 3” (Danskprøve 3). The courses in Danish could be taken in almost every university.

ADMISSION REQUIREMENTS The admission in Master programmes in Denmark is on the basis of documents sent directly to the institution. The universities exhibit detailed descriptions of admission requirements for each program on their websites. In general the requirements are separated in three parts: obligatory, specific and language. It’s a must to have bachelor degree diploma (if it’s required – in a similar field), which the institution recognizes. The additional specific requirements could be different according to the programme and the university: minimum results from the diploma, certain notes in some subjects, cover letter, academic references. A certificate, verifying the level of Danish or English language is necessary. The documentation you submit in Danish higher educational institutions has to be translated in English and notary legalized copies of the originals, because it is not returnable. The academic year is divided into 2 semesters, which begin respectively on 1st of September and 1st of February. On these dates usually start the Master degree programmes as well. The deadline for the application depends on the institution itself and it is good to turn to it for details.

POSTGRADUATE EDUCATION |33


ТАКСИ

FEES

Обучението за магистърска степен в държавните датски висши училища е безплатно за граждани на държави от ЕС.

The education for Master programme in Danish public higher education institutions is free for citizens from the EU countries.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

Дания е сред държавите с най-висок жизнен стандарт, а висшите училища нямат възможности и като цяло традиции за настаняване на студентите в общежития. Ето защо намирането на квартири с достъпен наем е постоянен проблем и е добре максимално рано да започнете търсенето. Студентите поделят наем на апартамент или къща, като самостоятелна стая с консумативите излиза около 400-500 евро на месец. За покриване на всички месечни разходи, препоръчва се студентите да разполагат с поне 1 000 евро. Граждани на държави от ЕС могат да работят без ограничения в Дания.

Denmark is among the countries with the highest living standard, and the higher educational institutions have no possibilities and generally no traditions to accommodate the students in hostels. There is why finding an accommodation with bearable rent is a constant problem and it is good to start looking as soon as possible. The students share a rent of an apartment or a house, as the separate room with living consumptions costs about 400-500€ per month. For covering all the monthly expenses, it is recommendable for the students to have at least 1 100€. EU-citizens have no limit to work in Denmark.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

FUNDING OPTIONS

Тъй като образованието е безплатно, стипендии за обучение в магистърски програми на студенти от държави в ЕС логично не се отпускат. По правило отпусканите стипендии в системата на датското висше образование се администрират от висшите училища, които имат пълните правомощия да се разпореждат с тях. Ето защо е най-добре при кандидатстване в магистърска програма да се допитате да съответното учебно заведение за всички варианти за финансова помощ.

As the education is free, logically there are no scholarships for EU-students for the master’s degree programmes. By rule the scholarships given in the Danish higher educational system are administrated by the higher schools, which have the full power to order them. This is why it is best by the application to ask the respective institution about all options for financial help.

PROS AND CONS ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Датското висше образование е модерно, с добро качество и е с ясно изразена практическа ориентираност. Академичната среда в университетите, както и условията за живот в страната са отлични. Безплатното образование за граждани на ЕС е сериозен плюс, а минусите идват от високия стандарт на живот, трудностите при намиране на квартира и факта, че датските висши училища не са от най-престижните в световен план.

The Danish higher education is modern, with good quality and clear practice orientation. The academic environment in the universities and the living conditions in the country as well are excellent. The free education for EU-citizens is a serious advantage, and the minuses come from the high living standard, the difficulties by finding an accommodation and the fact, that Danish higher educational institutions are not from the most prestigious in the world.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.studyindenmark.dk

34|POSTGRADUATE EDUCATION

www.ciriusonline.dk

www.en.iu.dk/education-in-denmark/


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

*

*

Technical University of Denmark

*

Aarhus University

*

*

*

*

*

Aalborg University

*

*

*

*

*

University of Southern Denmark

*

*

*

*

*

*

University of Copenhagen

*

*

*

*

*

*

Copenhagen Business School

*

*

*

*

Roskilde University

*

*

*

*

*

СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ

*

Това е постигнато чрез групови проекти от по 3-4 човека. За всяка работна група има стая, където да могат да се събират и да работят заедно. Едно от най-големите предимства на университета е че имаш достъп до груповата стая, библиотеката и университета 24/7 чрез студентската ти карта.

ИМЕ / NAME:

Огнян Маринов Ognyan Marinov

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY: Aalborg University Aalborg University

Mоето кандидатсване за магистърска степен в Дания беше доста случайно. Eкипът на езикова школа Ай Стъди, където се подготвях за TOEFL, ми предоставиха информация за възможностите, които предлага Дания. Най-важното от тях е именно безплатно обучение на студенти, живеещи в страна членка на ЕС. Двата университета, които предлагат магистърски програми, свързани с нефтената индустрия в Дания са Aalborg University и Technical University of Denmark. Аз избрах да кандидатсвам в първия, Oil and Gas Technology, тъй като най-големите фирми в този бранш се намират именно в Есбйерг. Бях изпуснал сроковете за кандидатсване за септември месец, но това не беше проблем тъй като за тази програма има прием и февруари месец. Изискванията на университета за владеене на английски език, за тази програма, са 80 точки за iBT TOEFL. Друго изискване е да имаш завършена бакалавърска степен в близка област до специалността, за която кандидатсваш. Ако средният ти успех от бакалавърската степен е над 4-4.50 шансовете ти за прием в университета са много големи. Необходимите документи за кандидатсвтане са, мотивационно писмо, две препоръки, академична справка, ако все още си студент, последен курс разбира се, и най-важното резултат от изпита по английски език – TOEFL или IELTS. Всички лекции са под формата на пауър поинт презентации, които се качват на сайта на университета на деня или ден порано. Така можеш да си водиш леки записки, но не и да записваш/ преписваш всичко, което учителя говори. Всички стаи са оборудвани с проектор и много добра материална база. Университетът залага на обучение, което наподобява работна среда, като по този начин те подготвя, обучавайки те, за бъдещата ти работа.

STUDENT STORY I took the decision to apply for a master's degree in Denmark accidentally. The team of “I study” language school, where I held my exam for TOEFL, provided me with all the necessary information about the opportunities in Denmark. The most important of them was the free education for students, living in countries members of EU. The two universities with master programs in the field of oil industry in Denmark are Aalborg University and Technical University of Denmark. I decided to apply for the program “Oil and Gas Technology” in the first one, mostly because the big companies from this industry are located in Esbjerg. I missed the deadline for applying in September, so I had to wait till February, when there was another admission period. The University's requirements for English language proficiency are respectively 80 points on iBT TOEFL. Another important requirement is that the bachelor degree of the student must be in a common field with the program he or she is applying for. If your GPA is over 4 or 4.50 you will have a pretty good chance to be accepted in the University. In order to apply, you must prepare a motivation, two references, and academic transcript in case you are a last year student as well as the results from TOEFL or IELTS. The lectures are presented to the students in a form of PowerPoint presentations, which are being uploaded on the website of the university on the same day. It is not necessary to take notes during the lectures. All the study rooms are equipped with a media projector and excellent technical equipment. The university is putting the students into a setting close to real business environment in order to prepare them for the future. There are teams of 4 or 5 students who are developing common projects. Each team has a workshop for it's project. One of the great advantages the university offers is the 24/7 access to the library and the base. POSTGRADUATE EDUCATION |35


Испания Spain НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master / Master's Degree

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност от 1-2 години.

Master’s degree programmes last for 1-2 years.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Програмите се предлагат основно на испански и английски език.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ Най-често университетите не посочват като изискване за прием представянето на езиков сертификат, а просто нуждата от владеене на езика на преподаване. Това значи, че можете да представите испанския езиков сертификат Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), както и всеки от международно признатите английски езикови сертификати, ако програмата е на английски език, и това трябва да е предостатъчно. При всички случаи е добре да владеете испански език, тъй като, ако се започне от сайтовете на университетите, които основно са на испански, и се стигне до ежедневното общуване, той е основният език.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Кандидатстването за прием в магистърска програма е по документи. Основното е наличието на призната в Испания бакалавърска диплома или академична справка от университета за завършено обучение до бакалавърска степен, ако още не сте получили дипломата. Документите, които изпращате, трябва да са преведени на испански език и легализирани. Формуляри за кандидатстване можете да попълвате онлайн на сайтовете на висшите училища. За различните магистърски програми може да ви изискат бакалавърска степен в същата или сходна област, мотивационно писмо, понякога и трудов стаж. Учебната година започва през октомври, а относно сроковете за подаване на документи е добре да се обърнете към конкретното висше училище, тъй като те могат да бъдат различни.

ТАКСИ Цените на магистърските програми в държавните университети се определят от Министерството, докато частните имат свобода да определят таксите си. През учебната 2014/ 2015 година цената на кредит е между 16 и 35 евро. Следователно магистратура с продължителност 60 кредита може да струва на студента между 995 и 1 920 евро в държавен университет. 36|POSTGRADUATE EDUCATION

LANGUAGE The programmes are offered primarily in English and Spanish language.

LANGUAGE CERTIFICATES Often, universities do not indicate as an admission requirement the presence of a language certificate, but just the need to know the teaching language. This means, that you could provide the Spanish language certificate Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), as well as any of the international recognized English certificates, if the program is in English, and all this is absolutely enough. In all cases, it is good if you speak Spanish, because starting from the websites of the universities and finishing to the everyday communication, Spanish is the basic language.

ADMISSION REQUIREMENTS Admission to a Master Degree Programme is based on submission of all relevant documentation. It is essential to have a recognized bachelor’s degree diploma in Spain or a transcript from your university in case you haven’t finished your bachelor’s degree education yet. The documents you send have to be translated into Spanish and legalized by a notary. Application forms you can fill online on the websites of the institutions. For the different master’s degree programmes it might be required to have bachelor’s degree in the same or similar field, cover letter, and sometimes also work experience. The academic year begins in October and as to the deadlines for the applications, you should contact the concrete school, because they could be different.

FEES The fees vary in very wide range. In the public higher educational institutions you could study in master’s degree programme for 13 € per credit, or 780€ total for one year master’s degree programme or 1560 for two years, and in the elite business schools MWA programmes costs thousands of euro, maybe around 50 thousand. In general the fees in master’s degree programmes vary between 500 and 1 000€ for year.


УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

Испания е приятна за живеене страна с топъл климат и добре устроени градове. Най-скъпо излиза издръжката в Барселона и Мадрид. Университетите не разполагат с много места в общежития и достъпът до тях е труден. Практика е студентите да си поделят наем на апартамент, което може да позволи на човек да заплаща 200-300 евро за подслон и консумативи, а още толкова биха стигнали за храна. В общи линии с около 800 евро спокойно може да се покрие месечната издръжка. Хранителните продукти са с цени, съпоставими с тези у нас и дори по-евтини при доста артикули.

Spain is very nice country for living with warm climate and well settled cities. The most expensive is the living in Barcelona and Madrid. The universities do not dispose with many places in the student hostels and the access to them is difficult. It’s a practice that the students split a rent for an apartment, which allows one’s to pay 200-300€ for living and consumables, and about the same amount would provide for the food. Basically with ca. 800€ per month you could easily cover the monthly expenses. The food products are with comparable prices to ours and sometimes even cheaper.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

FUNDING OPTIONS

Университетите отпускат стипендии за студенти в магистърски програми. Те са годишни и могат да покрият част от таксата или цялата такса. Нужно е да имате покрит брой кредити, ограничени финансови възможности и висок успех. Съществува програма за стипендии за следдипломна квалификация (www.becasmae.es), по която се отпускат стипендии.

The universities provide scholarships for students in master’s degree programmes. They are annual and could cover part of the fee or the entire fee. It’s necessary to have covered numer of credits, limited finances and high success. There is a programme for scholarships for postgraduate qualification (www.becasmae.es), on which scholarships are also granted.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ

PROS AND CONS

Испания не е от топ образователните дестинации и с изключение на престижните бизнес училища като ESADE, IE Business School, IESE Business School, EADA Business School, висшите училища в страната не са част от световния образователен елит. От друга страна имате възможност да се обучавате срещу приемливи и дори ниски такси за определени магистърски програми и да живеете в страна с приятен климат и не особено висок жизнен стандарт. Повечето висши училища не осигуряват място в общежитие, но пък студентите имат право на работа.

Spain is not a top destination in the field of education and except the prestigious business schools like ESADE, IE Business School, IESE Business School, EADA Business School the higher education institutions in the country are not part of the world’s elite. On the other side, you have the possibility to educate yourself for very acceptable, even low fees for some of the master’s degree programmes and to live in a country with nice climate and not very high living standard. Most institutions do not provide a place in a student dormitory, but however the students are allowed to work. * Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

Universidad de Granada

*

*

*

*

*

*

*

Universidad Complutense de Madrid

*

*

*

*

*

*

*

Universidad de Sevilla

*

*

*

*

*

*

*

Universitat Politècnica de Catalunya

*

*

*

*

Universidad Politécnica de Valencia

*

*

*

*

Universidad de Zaragoza

*

*

*

*

Universitat de Barcelona

*

*

*

*

*

Universidad del País Vasco

*

*

*

*

*

Universidad de Alicante

*

*

*

*

*

Universidad Autónoma de Madrid

*

*

*

Universidad de Navarra

*

*

Universidade de Santiago de Compostela

*

University of Salamanca Universitat Pompeu Fabra

* * * *

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* POSTGRADUATE EDUCATION |37


СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ

STUDENT STORY I had decided I want a master’s degree in Barcelona, so I was looking for a program that is connected to my bachelor degree. So I did some research on universities, programmes and requirements. There were four documents I needed to send – bachelor degree with a transcript, CV and a motivation letter 600 to 800 words. They allow you to send additional language certificates, references and other certificates if you want. I had a tiny problem. The diplomas in Sofia University are issued about a year after graduation and at the time I was applying I had neither a diploma, nor a transcript. But the problem was solved with an official letter from Sofia University and a paid transcript.

ИМЕ / NAME:

Веселина Стефанова Veselina Stefanova

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY: Universitat Pompeu Fabra Universitat Pompeu Fabra

Бях решила, че искам да уча магистратура в Барселона и след това търсех специалност, която да е естествено продължение на бакалавърската ми степен. Направих проучване на университетите, техните програми и изисквания.

On the university’s webpage there was a link with some advice for first year students. There I found the address of the dormitory where I live now. My master course is 1 year long and costs 2 040 €. My monthly expenses are between 800 and 1 000 € (including the accommodation).

Изискваха 4 задължителни документа – диплома за завършена бакалавърска степен, която включва и академична справка, CV и мотивационно писмо между 600 и 800 думи. Допълнително, при желание, можеха да се предоставят документи, удостоверяващи ниво на чуждите езици, препоръчителни писма, сертификати и т.н. Имах един съвсем незначителен проблем. В Софийския университет дипломите се издават почти година след завършването и към момента, в който кандидатствах, аз реално нямах нито диплома, нито академична справка. Но това се реши с официално писмо от СУ относно дипломата и платена академична справка.

I don’t have a scholarship or any other financial support. I was on savings and money from my parents first and now I work.

В страницата на Universitat Pompeu Fabra имаше линк със съвети за новодошли. От там намерих адреса на общежитието, в което живея в момента. Магистратурата ми, която е една година, струва към 2 040 евро. Разходите ми за месец са между 800 и 1 000 евро (като това включва и общежитието). Не ползвам нито стипендия, нито финансова помощ. Първоначално се справях със спестявания и помощ от родителите ми, а сега работя.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.embespbg.com www.tostudyinspain.com

38|POSTGRADUATE EDUCATION

www.sofia.cervantes.es www.spainexchange.com

www.ua.es

www.guiauniversidades.uji.es

www univesia.es


Италия Italy НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master Universitario di 1° livello (MU1) Master Universitario di 2° livello (MU2) Dottore Magistrale Laurea Magistrale Master of Arts (MA) Master of Science (MSc) Master of Business Administration (MBA)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Обучението за магистърска степен се провежда във втория цикъл на университетското образование в Италия. Master Universitario di 1° livello и Master Universitario di 2° livello се присъждат след обучение 1-2 години; Dottore Magistrale, Master of Arts (MA) и Master of Science (MSc) са степени, които се получават след завършване на 2-годишни магистърски програми.

The education for master’s degree programmes is conducted in the second cycle of the university education in Italy. Master Universitario di 1° livello and Master Universitario di 2° livello are adjudged after 1-2 years of education; Dottore Magistrale, Master of Arts (MA) and Master of Science (MSc) are degrees, which are obtained after graduation of 2-years master’s degree programmes.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Магистърските програми се предлагат на италиански и порядко на английски език.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ Италианските езикови сертификати CELI и CILS се използват за удостоверяване ниво на владеене на езика при кандидатстване за магистратура на италиански език. С английските езикови сертификати IELTS, TOEFL и сертификатите на Cambridge ESOL можете да кандидатствате за магистърски програми на английски език.

LANGUAGE Master’s degree programmes are offered primarily in Italian and rarely in English language.

LANGUAGE CERTIFICATES The Italian language certificates CELI and CILS are used to verify the level of proficiency of a Master programme applicant. With the English language certificates IELTS, TOEFL and the certificates of Cambridge ESOL you can apply for a Master’s degree programme in English.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

ADMISSION REQUIREMENTS

Държавните висши училища в Италия са напълно автономни и всяко от тях самостоятелно определя условията си за прием, признаването на дипломи, протичането на учебния процес. Препоръчително е да уточните изискваните документи с всеки университет, в който сте избрали да кандидатствате. Стандартният пакет включва: формуляр за кандидатстване, бакалавърска диплома (или академична справка), покриваща първия цикъл на университетското образование там, сертификат за владеене на италиански или английски език, според изискването на висшето училище, препоръки, мотивационно писмо (преведени на италиански език и легализирани). Учебната година започва през септември/ октомври и завършва през юли. Крайните срокове за подаване на документи е добре да уточните с избраното висше училище. Препоръчително е да имате готовност да го направите поне 2 месеца преди началото на обучението.

The public institutions for higher education in Italy are totally autonomous and each of them defines the admission requirements, the recognition of diplomas, and the educational process itself. It is recommendable to specify the required documents with each university you have chosen to apply to. The standard package includes: application form, bachelor’s degree diploma (or transcript), covering the first cycle of education there, certificate for proficiency in Italian or English language, depending on the requirement of the institution, recommendations, cover letter (translated in Italian and legalized). The academic year begins in September/ October and ends in July. The dead-lines for the application of documentation are to be specified with the chosen institution. It is appropriate to have readiness to do it at least 2 months before the start of the study.

40|POSTGRADUATE EDUCATION


ТАКСИ

FEES

Таксите за магистърските програми се движат в много широки граници. Има магистратури в държавни висши училища с такси от по 900 евро на година, 1 600 евро на година. Има магистратури, при които първата година се заплащат около 600 евро, а втората година, според финансовите възможности на студента се доплаща между 100 и 3 000 евро. В частните висши училища за МВА програма или за топ магистратура в областта на дизайна може да се очакват значително по-високи такси.

The fees for master’s degree programmes vary in very wide ranges. There are master’s degree programmes in public higher educational institutions with fees from 900 to 1 600€ per year. And there are master’s degree programmes, where the first year costs about 600€, and the second – according to the financial status of the student, it is paid between 100 and 3 000€ in addition. In the private institutions for MBA programme or top master’s degree programme in the field of design could be expected significantly higher fees.

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

It was found that 1 000€ per month is an adequate amount of money. As the universities rarely have dormitories, the students share a rent of a flat or a house. Rent of a separate house varies according to its location and quadrature, but as conditional limits are pointed 400-1 000€. Generally speaking, a student has to provide about 300€ for separate room in shared apartment. About 6-10€ is a menu in a fast-food restaurant, liter milk costs 1.20€, and 1€ costs a single ticket for metro in Rome and Milan, a ticket for cinema – 7.50€. The EU-citizens can work in Italy without special permission.

Препоръчителната сума, с която трябва да разполагате на месец, е поне 1 000 евро. Тъй като университетите рядко имат общежития, студентите поделят наем на апартамент или къща. Наем на самостоятелно жилище варира много според местоположение и квадратура, но като условни граници са посочени 400 – 1 000 евро. Най-общо казано, един студент трябва да предвиди около 300 евро за самостоятелна стая в поделено жилище. Около 6-10 евро е меню в заведение за бързо хранене, литър мляко е 1.20 евро, 1 евро е еднократен билет за метро в Рим и Милано, билет за кино – 7.50 евро. Гражданите на държави от ЕС могат да работят в Италия без специално разрешително.

FUNDING OPTIONS Establish a contact with the chosen higher educational institution. Scholarships for master’s degree programmes are provided based on academic indicators and potential, and based on social status as well.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Направете контакт с избраното висше училище. Стипендии за магистратури се отпускат и на база академични показатели и потенциал, и на база социално положение.

PROS AND CONS Italy is excellent place for tourism and rest, as well as top educational destination in the field of fashion and design. With almost no exceptions, the institutions for higher education do not provide student dormitories, the universities are not among the globally most prestigious and there is not a great choice of options for master’s degree programmes in English language.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Италия е отлично място за туризъм и почивка, както и топ дестинация за образование в областта на модата и дизайна. Почти без изключения, висшите училища не разполагат с общежития, университетите не са от най-престижните в световен план и няма голям избор от варианти за магистърски програми на английски език.

* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

Universitа di Bologna

*

*

*

*

*

*

*

Universitа degli Studi di Padova

*

*

*

*

*

*

Sapienza University of Rome

*

*

*

*

*

*

*

Universitа di Pisa

*

*

*

*

*

*

*

Politecnico di Torino

*

*

Politecnico di Milano

*

*

*

*

*

*

Universitа di Firenze

*

*

*

Università di Milano

*

*

*

*

*

Università di Torino

*

*

*

*

*

*

Universitа di Siena

*

*

*

*

*

*

*

Universitа di Trento

*

*

*

*

*

Universitа di Genova

*

*

*

*

*

*

*

Università di Pavia

*

*

*

*

*

*

*

Universitа degli Studi di Napoli Federico II

*

*

*

*

*

*

*

Universitа di Palermo

*

*

*

*

*

*

*

*

POSTGRADUATE EDUCATION |41


СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ ИМЕ / NAME: Лора Савова Lora Savova

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY: Аlma Graduate School Аlma Graduate School

STUDENT STORY My name is Lora Savova, I'm 35 years old from Sofia. Currently I am a student in the MBA program “Food and Wine” in Alma Graduate School, Italy, Bologna. At first I got in touch with the coordination department of Alma Graduate School just to receive information. I have received an answer with detailed information about the submitting of my application and the documents that are required.

Казвам се Лора Савова, на 35 години от София. Понастоящем следвам MBA, програма „Food and Wine” в Alma Graduate School, Италия, Болоня.

I had to provide a bachelor degree diploma. The diploma must be valid, translated, legalized and notarized by the Embassy of Italy. At least 2 years of professional experience are required, CV, motivation, 2 references – from a university professor and an employer. It takes about 45 days to prepare all of the documents. The first step is to apply online. The next step is to be approved, to have an interview and to pass an exam. After the exam I got accepted.

И така всичко започна с един имейл, който изпратих на координационният отдел на Alma Graduate School, имащ обща “разузнавателна” цел. Получих цялата информация, необходима за кандидатстването и съпътстващите го процеси и документи. Както и цялостно съдействие до приключване на кандидатстването.

The first semester is really hard. All of the lectures are delivered in the form of presentations, which are being uploaded on a special platform, accessible to everyone. The teaching is on English. The average monthly cost of rented room in an apartment is 330 – 450 euro. The life in Italy is expensive. But it also depends on the expenses each person could afford.

Изисква се завършена степен Бакалавър. Дипломата трябва да е акредитирана от Министерство на образованието, превeдена и легализирана, както и заверена от италианско посолство. Поне 2 години професионален опит, CV, мотивационно писмо, 2 препоръки от преподавател и работодател. Цялата процедура по подготовка на документите отнема около месец и половина.

The student life in Bologna is interesting and sometimes a distraction from the study process. There are a lot of public places and events you could visit. The weekends offer a lot of attractions for the people. I am happy I study in Italy. The good opportunities are everywhere. You don’t have to miss them, just look for the right place and time.

Първата стъпка беше предварителното кандидатстване по електронна поща. Последва одобрение, интервю и изпит. Взех изпита и одобриха кандидатурата ми. Първият семестър или “убиецът”, както го наричат, е наистина изключително тежък. Всички лекции се провеждат под формата на презентации и се качват на платформата на университета, откъдето ги теглим впоследствие. Обучението е изцяло на английски език. Средна цена на самостоятелна стая в апартамент е между 330 и 450 евро на месец, понякога с включени разходи за режийни, но в зависимост от локацията може да стигне и до 800 евро. Като цяло животът е доста скъп, особено в сравнение с България. Но, разбира се, всичко зависи и от чергата, според която се разпростираме в харчовете си. Студентския живот в Болоня е разнообразен до такава степен, че доста често пречи на ученето. Безброй кафетерии, заведения, барове, както и множеството концерти разсейват доста. Всеки уикенд големите улици се затварят и множество артисти развличат публиката. Лично аз се радвам, че уча в Италия и Alma Graduate School. Тук добрите възможности дебнат отвсякъде. Трябва само да си нащрек, да ги грабнеш и да се възползваш от точните неща, които идват в точното време и на точното място.

42|POSTGRADUATE EDUCATION

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.study-in-italy.it www.study-in-italy.it

www.iicsofia.esteri.it www.miur.it

www.study-in-italy.it

www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


Канада Canada НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master of Arts, M.A Master of Science, M.Sc Master of Engineering, M.Eng. Master of Music, M.Mus Master of Laws, L.L.M Master of Business Administration

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години. Възможно е, макар и рядко срещано, да има програми с поголяма продължителност – 2.5 или 3 години, най-често в зависимост от бакалавърската степен, с която се кандидатства.

Master’s degree programmes last 1-2 years. It is possible, although rare, that the programmes last longer – 2.5 or 3 years, mostly depending on the Bachelor degree one holds.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

In Canada classes are taught both in English and French– the two official languages of the country.

В Канада се преподава на английски и френски език - двата официални езика за страната.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ В зависимост от езика на преподаване в конкретната програма, може да представите всеки от най-разпространените английски и френски езикови сертификати: TOEFL, IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL; D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes en Langue Française), D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française), Test de connaissance du français (TCF), C.C.I.P. examinations. Предпочитаният английски сертификат от канадските висши училища е TOEFL.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Кандидатстването е по документи и сред задължителните условия са наличие на преведена и легализирана бакалавърска диплома и езиков сертификат. Добрите канадски висши институции са високо селективни при прием, необходими са висок успех от дипломата, много добри резултати от езиковия сертификат, възможно е да се изискат препоръки, мотивационно писмо и професионален опит. Всяка институция и всяка магистърска програма може да има свои специфични изисквания. За прием в икономически и бизнес програми се изискват резултати от GMAT, при програми в областта на правото – LSAT. Най-добрият вариант е да се направи личен контакт с факултета, който предоставя програмата, за да научите пълните изисквания, които трябва да се покрият. Най-често обучението започва през септември, а документи се подават до януари. Естествено, има магистърски програми с целогодишен отворен процес за прием на документи. 44|POSTGRADUATE EDUCATION

LANGUAGE

LANGUAGE CERTIFICATES Depending on the study language of the particular programme, you could present any of the most common English and French language certificates: TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL; D.E.L.F. (Diplôme d’Etudes en Langue Française), D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française), Test de connaissance du français (TCF), C.C.I.P. examinations. The preferable English certificate from the Canadian institutions of higher education is TOEFL.

ADMISSION REQUIREMENTS The admission is based on documentation and accomplished results. Among the necessary entry conditions are the translated and notary legalized bachelor degree diploma, academic references, and a language proficiency certificate. The good Canadian higher educational institutions are highly selective in their admission. Excellent diploma results and very good results from the language certificate are needed; it is also possible for letters of recommendation, cover letter and professional experience to be required. Each institution and each Master programme could have its specific requirements. GMAT is required for admission into economic and business programmes, and LSAT in the field of law. The best option is to establish personal contact with the faculty, which offers the programme, so that you will learn the full array of requirements, which have to be covered. Usually, programmes begin in September, and the documentation is submitted until January. Of course, there are Master programmes with an ongoing application process.


ТАКСИ

FEES

Магистърските програми най-често се таксуват със суми между 5 и 10 хил. канадски долара на година.

Tuition fees for Master degree programmes vary between 5 and 10 thousand Canadian dollars per year.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

Канада е една от най-добре уредените в социален аспект държави в света. Един двугодишен престой за получаване на магистърска степен предполага сериозни разходи. Извън таксата за обучение са необходими около 1 500 канадски долара на месец за наем, храна и други разноски. Настаняване плюс хранене в канадско семейство излиза между 700 и 900 долара, апартамент се наема средно между 800 и 1 500 долара, стая в студентско общежитие е между 3 и 8 000 долара за учебна година.

Canada is one of the best arranged countries in the world especially in its social aspect. A two-year stay for obtaining a Master degree assumes serious costs. Except for the tuition fee, 1 500 Canadian dollars are needed per month for rent, food and other expenses. Accommodation and food expenses of a stay with a Canadian family cost between 700 and 900 dollars, a monthly rent for a flat between 800 and 1500 dollars, and a room in campus is between 3 and 8 thousand dollars for a school year.

FUNDING OPTIONS

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Канадските университети отпускат стипендии за магистърски програми. Направете контакт с отдела по прием на чуждестранни студенти за програмата, която ви интересува, за да проверите съществува ли такава възможност. Следете и този сайт www.scholarshipscanada.com.

Canadian Universities provide scholarships. Once you have established a contact with the International Students Recruitment Department for the particular programme you are interested in, you should check if this opportunity exists. You could also check this website: www.scholarshipscanada.com

PROS AND CONS

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Канада е от топ образователните дестинации и сред висшите училища там има такива, които са сред световния елит. Държавата е богата и добре устроена, а университетите отпускат стипендии. Сред минусите трябва да се посочат отдалечеността є, сравнително скъпите такси и високият жизнен стандарт. Климатът също не е от най-приятните, но пък животът е подреден така, че престоят навън в зимните месеци може да е сведен до минимум.

Canada is a top destination in the field of education and there are located some of the world-class, elite universities. The country is rich and developed, and the universities provide scholarships. Distance is one of the most common cons, as well as the relatively high tuition fees and the more expensive living costs. The climate is also not one of the softest, but the life is so arranged, that the stay outside in the winter months could be brought down to minimum.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.studycanada.ca/english/index.htm

www.schoolsincanada.com/Applying-To-A-University-In-Canada.cfm

www.canada-city.ca/canada-universities.php www.cic.gc.ca/english/study/work.asp

www.canadianbusiness.com/my_money/planning/education/university_cost/tool.jsp

www.cicic.ca

www.infozee.com/canada/financial-aid.htm

POSTGRADUATE EDUCATION |45


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

McGill University

*

*

*

*

*

*

*

University of British Columbia

*

*

*

*

*

*

*

University of Toronto

*

*

*

*

*

*

*

University of Alberta

*

*

*

*

*

*

*

University of Calgary

*

*

*

*

*

*

*

University of Waterloo

*

*

*

*

*

*

Universite Laval

*

*

*

*

*

*

*

Dalhousie University

*

*

*

*

*

*

*

QUEEN'S University

*

*

*

*

*

*

*

University of Ottawa

*

*

*

*

*

*

*

University of Western Ontario

*

*

*

*

*

*

*

McMaster University

*

*

*

*

University of Montreal

*

*

*

*

*

*

*

University of Saskatchewan

*

*

*

*

*

*

*

University of Manitoba

*

*

*

*

*

*

*

46|POSTGRADUATE EDUCATION

*


Румъния Romania НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Diplomã de magister/master - Master Diploma Diplomã de studii aprofundate - Diploma of Advanced Studies Diplomã de studii (academice) - Diploma of Graduate Academic Studies Master of Business Administration (MBA)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, а в някои специфични случаи и до 3 години.

Master Degree Programmes take 1-2 years to complete and in some specific cases even up to 3 years.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

LANGUAGE

В румънските висши училища се преподава основно на румънски език. В международните програми се преподава на английски, френски и немски език.

Usually, the instruction language within universities in the country is Romanian. Within international programmes the language could be different like English, French or German.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

LANGUAGE CERTIFICATES

Нивото на владеене на румънски език може да се докаже с вътрешен изпит в конкретния университет, който сте избрали. Нивото на владеене на английски, френски, немски може да се удостовери с всеки международно признат езиков сертификат.

Romanian language skills can be verified through an internal examination at a particular university of choice. Proficiency in English, French or German languages is being verified through an internationally accepted certificate.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ За прием в румънско висше училище, дипломата трябва да бъде атестирана от Националният център за признаване и приравняване на дипломи в Румъния (National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas in Romania). Ако дипломата бъде призната, се издава документ за нейната легитимност. Във висшите училища се подават 2 копия от този документ, копие от бакалавърската диплома, копие от академичната справка, преведена на един от следните езици: румънски, английски, френски или немски; медицинско свидетелство, копие на лична карта, две снимки и езиков сертификат, ако висшето училище изисква такъв. Документите трябва да са изпратени до 15-ти септември, медицинските факултети имат две дати като краен срок за подаване на документи: 30-ти ноември и 31-ви март.

ТАКСИ

ADMISSION REQUIREMENTS In order to get accepted within a Romanian university, one should have their diploma attested by the National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas in Romania. If one’s diploma is recognized by that organization, they issue a legitimacy statement. When applying at a university, prepare 2 copies of that legitimacy statement, a copy of your Bachelor Degree Diploma, grades transcript translated into Romanian, English, French or German. Also, prepare certificate for medical health, 2 photos, and language certificate, if needed. Generally, application documents should be sent until September 15. Nevertheless, the Faculties of Medicine provide two application deadlines: November 30 and March 31.

TUITION FEES Tuition fees for Master Degree Programmes vary with regards to the academic fields and are between 2 500 and 7 000€ per academic year (9 or 10 months).

Таксите за магистърските програми варират в зависимост от академичните области и са в границите между 2 500 и 7 000 евро за академична година от 9 или 10 месеца.

POSTGRADUATE EDUCATION |47


УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

Стандартът на живот в Румъния позволява с около 400-500 евро на месец да се покриват разходите за настаняване и живот. В общежитие или студентски хостел разходите на месец са 50-100 евро, в частни квартири – 100-300 евро, за храна са нужни около 150 евро. Докато следвате за магистърска степен имате право на работа.

Standards of living in Romania allow one to cover various expenses, including accommodation and food, with around 400-500€ per month. Accommodation costs in a dormitory or in a student hostel are about 50-100€. In private rooms – 100-300€; food expenses: around 150€. You are entitled to work while studying towards your Master Degree.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

FUNDING OPTIONS

Стипендии за обучение в магистърска степен се отпускат рядко и от държавата, чрез няколко министерства. Сумите не са сериозни и в общи линии е по-добре да планирате следването си без да разчитате на стипендия.

Master Degree scholarships are available rarely and come through several ministries from the government. Expenses are not huge, but it is recommended not to rely on governmental scholarships.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.study-in-romania.ro

www.studyinginromania.com

* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Alexandru Ioan Cuza University

*

*

*

*

„Gheorghe Asachi” Technical University

*

Transilvania University of Brasov

*

*

University Politechnica of Timisoara

*

* *

University Politechnica of Bucharest

* *

Technical University of Cluj Napoca

*

*

Law

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

* *

University Stefan Cel Mare of Suceava

*

*

*

*

University of Craiova

*

*

*

*

48|POSTGRADUATE EDUCATION

Medicine, Health Care

*

Bucharest Academy of Economic Studies

University of Bucharest

Arts, Design

*

*


САЩ USA НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES В САЩ има огромно разнообразие от квалификации за магистърска степен. Най-популярни са: In the USA there is a large variety of Master's degree qualifications. The most popular are: Master of Arts, M.A Master of Science, M.Sc Master of Music, M.Mus Master of Laws, L.L.M Master of Business Administration M.Phil. (Master of Philosophy) е по-ниска степен от Doctor of Philosophy (Ph.D.), но в много случаи се смята за по-висша от предлаганите магистърски степени.

M.Phil. (Master of Philosophy) is a lesser degree than a Doctor of Philosophy (Ph.D.), but in many cases it is considered to be a more senior degree than a taught Master’s degree.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми в САЩ традиционно продължават около 2 години (4 семестъра). Обучението по Право и Медицина е структурирано по различен начин. В магистърската, както и в бакалавърската степен, е възможно да се следва в двустепенна програма и да се комбинират две полета на знание, т.е. MBA/ LLM.

Master’s degree programmes in the USA are traditionally 2 years (4 semesters). Law and Medicine studies are structured in a different way. On the Master’s level, as well as on the undergraduate, it is possible to study in a dual degree programme and combine two fields of study i.e. MBA/ LLM.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Повечето от програми в Щатите се провеждат на английски език. За някои области от обучението може да има изискване или възможност за втори чужд език, в зависимост от спецификите на програмата или поради възможности за обучение в чужбина, заложени в програмата. Това обаче е рядкост.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е може би найпопулярният американски тест, който удостоверява нивото на вашите езикови умения. The Michigan tests са друга опция, която кандидатите имат. Много американски университети също така приемат британските изпити IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Бакалавърската степен или еквивалентна на нея е задължително изискване за прием в магистърска програма в САЩ. Кандидатите трябва да представят сертификат, удостоверяващ отлично владеене на английски език или официален резултат от теста, форма за кандидатстване, есе, мотивационно писмо и препоръки. Възможно е да се наложи и провеждане на интервю при кандидатстване за някои определени програми. За програми като архитектура и изкуство също така трябва да бъде представено портфолио. В повечето

LANGUAGE The majority of the programmes in the US are conducted in English. For some fields of study there might be a requirement or a possibility for a second foreign language due to the specifics of the programme or because of study abroad opportunities incorporated in the programme. However, this will be rare.

LANGUAGE CERTIFICATES TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is probably the most popular US test that certifies the level of your language skills. The Michigan tests are other options that applicants have. Many U.S. universities also accept the British exams IELTS and Cambridge ESOL.

ADMISSION REQUIREMENTS A Bachelor’s degree or equivalent is required for admission to a Master’s degree programme in the USA. Applicants have to submit English language proficiency certificate or official score, application form, essays, statement of purpose, letters of recommendation. Application interview may also be required by some programmes.

POSTGRADUATE EDUCATION |49


американски университети студентите могат да започнат своето обучение през зимния семестър (септември) или през летния (януари). Приема на документи обикновено започва около година преди планираното начало на магистратурата.

ИЗПИТИ В допълнение към описаните по-горе изисквания, много американски университети очакват кандидатите да предоставят GRE (Graduate Record Examination) – общ тест или по предмет. GMAT (Graduate Management Admission Test) се изисква за повечето МВА програми; LSAT (Law School Admission Test) за прием в програми по Право. Тестовете обикновено изискват поне няколко месеца подготовка и регистрацията трябва да бъде направена около месец и половина преди датата на изпита. Тестовете са администрирани в сертифицирани центрове в много страни извън САЩ.

For majors like architecture and the arts a portfolio should be presented as well. In most US universities students can begin their studies in the fall semester (September) or in the spring semester (January). Application usually starts about one year in advance before the planned beginning of the Master’s studies.

EXAMS In addition to the above requirements, many US universities expect applicants to submit GRE (Graduate Record Examination) general or subject tests. GMAT (Graduate Management Admission Test) is a requirement for most MBA programmes; LSAT (Law School Admission Test) for admission to law school. Tests usually require at least several months of preparation and registration should be done about one and half months before the test date. Tests are administered in certified test centers in many countries outside of the USA.

ТАКСИ

TUITION FEES

Годишната такса за магистърска програма е до 50 000 щатски долара. МВА програмите, и тези в правото и медицината могат да бъдат и по-скъпи. Освен стипендии, на завършилите студенти се отпускат субсидии, помощи, заеми и други типове финансова помощ.

Annual tuition fees for Master’s degree programmes is up to 50,000 USD. MBA programmes, legal studies and medicine may be more expensive. In addition to scholarships, graduate students are eligible for grants, fellowships, loans and other types of financial aid.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА Разходите за живот в Щатите могат да варират с огромна разлика в различните щати, в зависимост от мястото на университета и това дали предлага място в общежитие. Всеки университет, в който кандидатствате, ще ви предостави приблизителните разходи за живот.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Студенти имат право на стипендии, субсидии за проучвания, помощи и други видове финансова помощ, осигурени им главно от университета. Други институции могат също да предоставят финансиране в подкрепа на студентите. Университетите (Секретариата, Отдел за финансова помощ, Международния студентски отдел или други отдели) обикновено предоставят списък на външни източници на финансиране, към които кандидатите могат да се обърнат за подкрепа. Някои студентски заеми могат също да са достъпни за чуждестранните студенти.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Американските университети традиционно водят в световните класации за университети и са сред най-известните със своето качество на преподаване и научна дейност. Има огромно разнообразие от университети и изборът трябва да бъде направен внимателно. САЩ привлича огромен брой чуждестранни студенти и висшите училища предлагат разнообразни услуги на международната си общност. Веднъж приети в американски университет, трябва да бъдете наясно със стриктните правила и политика в университета, което може да бъде ново за вас и много по-различно от това, с което сте свикнали във вашата родна образователната система. Студентските визи имат строги ограничения относно периода на престой, възможностите за работа по време на обучението и след него, и тези ограничения трябва да бъдат спазвани стриктно. Може да поискате съвет или разяснения от Международния студентски отдел или Секретариата във вашия университет.

50|POSTGRADUATE EDUCATION

LIVING EXPENSES Living expensed in the US may vary greatly between states, the location of the university and whether it offers residence halls. Each university to which you apply for admission will provide an estimate of the living costs.

FUNDING OPTIONS Graduate students are eligible for scholarships, research grants, fellowships and other types of financial support provided primarily by the university. Other institutions may also provide funding to support graduate studies. The universities (Admissions Office, Financial Aid Office, International Students Office or the Departments) usually can provide a list of outside sources of funding to which applicants can apply for support. Some student loans may also be accessible to international students.

PROS AND CONS US universities traditionally head the world rankings of universities and are famous for the quality of teaching and research. There is big diversity of universities and selection has to be made carefully. USA attracts a very large number of international students and the universities provide a variety of services to its international population. Once admitted to a US university, you have to be aware of the strict rules and policies in the universities that might be very new to you and much different from what you are used to in your home educational system. Student visas have strict limitations about period of stay, opportunities to work during the studies and after that, which have to be followed carefully. You can get advice from the International Students office or the Admissions Office in your university.


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

Harvard University

*

*

*

*

*

*

*

Massachusetts Institute of Technology

*

*

*

*

Yale University

*

*

*

*

*

*

*

Stanford University

*

*

*

*

University of Michigan

*

*

*

*

*

Princeton University

*

*

*

*

*

University of California Berkeley

*

*

*

*

Columbia University New York

*

*

*

University of Chicago

*

*

*

California Institute of Technology (Caltech)

*

Cornell University

*

*

*

*

*

University of California Los Angeles UCLA

*

*

*

*

*

*

*

Northwestern University

*

*

*

*

*

*

*

Carnegie Mellon University

*

*

*

*

*

University of Pennsylvania

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.fulbright.bg

www.usa.gov/visitors/study.shtml

www.petersons.com/educationUSA

www.educationusa.state.gov

www.collegeboard.com

www.ets.org

www.act.org/aap/

www.grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools

POSTGRADUATE EDUCATION |51


Франция France НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Research Master Professional Master Engineering Degree MSc (Master of Science) MBA (Master of Business Administration DNSEP State Diploma of Architect

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми във Франция са обикновено около 2 години (4 семестъра) след обучение в горен курс (бакалавър или еквивалента степен). На магистърско ниво са възможни два пътя. Студенти, които избират „изследователската” магистратура (позната най-вече като DEA) обикновено възнамеряват да продължат с докторантура, докато тези, които избират „професионалната” (позната като DESS) желаят да започнат кариера директно след дипломирането си. Дългите програми във висшите училища представляват 5 годишно обучение, започващо с 2 години подготовка във вуза или подготвителен клас в средното училище.

Master degree programmes in France are usually 2 years (up to 4 semesters) after undergraduate studies (Licence degree or equivalent). At the Master’s level, two paths are possible. Students who choose a „research” master (formerly known as the DEA) typically intend to go on to earn a doctorate, whereas those who elect a „professional” master (formerly DESS) want to begin their careers directly after graduation. Long programmes in the grandes écoles represent 5 years of postsecondary study, starting with 2 years of preparation within the grande école or in a preparatory class at a secondary school. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Френският е езикът на преподаване в по-голямата част от програмите във Франция. Има около 350 магистърски програми, преподавани на английски език от около 600 дисциплини от бакалавър до доктор (включително и летните курсове). Кандидатите за програмите МВА (Master of Business Administration) могат да намерят някои от най-добрите програми глобално във Франция с преподаване на английски език.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ Студентите трябва да владеят френски език според стандартите, които всяко от висшите училища е определило само за себе си. Дори за програмите, преподавани на английски език, учебните заведения могат да изискват кандидатите да докажат минимум ниво на владеене на френски език. Тестът DALF удостоверява по-високо ниво на владеене на езика в сравнение с теста DELF.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Кандидатстването за магистърска степен във френско висше училище става с преведена на френски и легализирана бакалавърска диплома от разпознаваемо и признато във Франция висше училище, както и преведено на френски и легализирано фотокопие на акта за раждане или документ

LANGUAGE French is the language of instruction for the majority of the programmes in France. There are about 350 Master’s degree programmes taught in English out of 600 in all disciplines from the Licence to the doctoral level (incl. summer courses). Applicants for MBA (Master of Business Administration) programmes can find some of the best programmes globally in France with instruction in English.

LANGUAGE CERTIFICATES Students must meet the French language proficiency standards set by each individual educational institution. Even for programmes taught in English, institutions may require applicants to demonstrate a minimum level of French language proficiency. The test DALF certifies a higher level of proficiency in comparison to DELF.

ADMISSION REQUIREMENTS The application for Master degrees in French higher educational institution is realized by translated and legalized by notary Bachelor degree diploma from recognized university in France, as well as translated in French and legalized by notary photo copy of the birth certificate or identity document. Only the institution you have chosen to apply to has the authority to admit or not your educational level. The additional requirements are closely individual in each of them, as well as they could be for each separate POSTGRADUATE EDUCATION |53


за самоличност. Единствено и само учебното заведение, в което желаете да учите, има правомощията да признае или не образователното ви ниво. Допълнителните изисквания са строго индивидуални във всяко от тях, както биха могли да бъдат и за всяка конкретна програма. Ниво на език се доказва с всеки от популярните и международно признати езикови сертификати: френски (дипломи DELF или DALF), английски (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL). Не изпращайте оригиналите на документите си, а копия. Оригиналите се представят при записването. Свържете се с избраното учебно заведение в началото на годината и се постарайте да изпратите документите си до края на април. В случай, че още не сте получили бакалавърската си диплома – изпращате академична справка. Университетите отговарят на кандидатите от юни до септември.

ТАКСИ Френските висши училища имат годишна такса от около 250 евро за магистърските програми. Годишната такса за инженерните програми е 550 евро. В допълнение към тези основни такси, на студентите може да се наложи да платят странични такси за специфични услуги или специални програми. Частните учебни заведения, включително бизнес училищата, са по-скъпи и годишната такса може да стане повече от 50 000 евро.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА Разходите за живот варират в зависимост от локацията на университета. Калкулирано месецът излиза около 1 000 евро, заедно с наема. Студентски общежития се осигуряват чрез CNOUS - Centre national des oeuvres universitaires et scolaires за 120-300 евро на месец. Конкуренцията за място в общежитията на CNOUS е доста голяма, особено в Париж. Наемането на частен апартамент струва към 15 евро/ м2 в Париж и 7 евро/ м2 в страната. Стаи и студиа в частни жилища са също достъпни срещу до 700 евро на месец.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Докато следват, студентите могат да работят, за да подпомагат обучението си. Работа обаче е разрешена само почасово в рамките на до 60% от нормираното работно време във Франция. Работата на непълен работен ден не може да покрие изцяло престоя и обучението. Достъпни са някои стипендии и субсидии, които се получават на състезателен принцип от университета, други институции и правителствени източници. За повече информация, свържете се с местния Institut Francais, Министерството на образованието и университета, в който кандидатствате.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Франция е културно многообразна страна, като по-голямата част от програмите се преподават на френски език. Така или иначе има също и добър набор от програми, предлагани на английски език. Таксите в държавните университети са много разумни. Частните, от друга страна и особено бизнес училищата, може да изискват значителна инвестиция в такси за обучение. Някои от най-добрите европейски и световни университети са във Франция.

54|POSTGRADUATE EDUCATION

programme. The level of the language is established by each one of the popular and internationally recognized certificates: French (diplomas DELF or DALF), English (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL). Do not send the originals of your documents, but only copies. The originals are being presented by the enrollment procedure. You should contact the institution of your choice in the beginning of the year and make sure, that your documentation is sent by the end of April. In case you still have not obtained your Bachelor degree – send a transcript. The universities answer to the applicants from June to September.

TUITION FEES French public universities charge annual tuition fees of 237 € for Master programmes. The annual fee for engineering programmes is 550€. In addition to these basic charges, students may have to pay additional fees for specific services or special programmes. Private institutions, like Business Schools, are more expensive and annual tuition fees may be more than 50,000€.

LIVING EXPENSES Living expenses vary according to the location of the university. On average, prepare for about 1000€ per month including rent. Student residence halls are available through CNOUS CROUS Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, at 120–300€ per month. Access to CNOUS CROUS residence halls is highly competitive, especially in Paris. Renting a private flat cots about 15€/m² in Paris and 7€/m² in the country. Rooms and studios in private residence hall are also available for up to 700€ per month.

FUNDING OPTIONS Graduate students may work to support their studies. However, working is only allowed part time of up to 60% of the regular working hours in France. Part time work cannot fully support your stay and studies. Some grants and fellowship may be available on competitive basis from the universities, institutions and government sources. For details contact the local Institut Francais, the Ministry of Education and the university to which you are applying for admission.

PROS AND CONS France is a culturally diverse country with the majority of programmes being taught in French. However, there is also quite good number of programmes offered in English. Tuition fees at public universities are very reasonable. However, private and especially business schools may require a considerable investment in tuition fees. Some of the best European and world universities are in France.


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

*

*

*

*

*

École Normale Supérieure, Paris

*

Université Pierre et Marie Curie

*

*

École Normale Supérieure de Lyon

*

*

École Polytechnique

*

*

Université Paris Diderot – Paris 7

*

Université Montpellier 2

*

Université Paris 13

*

*

*

*

*

*

*

Université de Strasbourg

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

* *

*

*

*

*

Université Paris Sorbonne, Paris IV

*

Université Paris 1

*

*

*

Université Paris Descartes

*

*

*

Université Paris XI

*

*

*

Université Paris-Sud

*

*

Université de Rennes 1

*

*

Université Claude Bernard Lyon 1

*

* *

* * *

*

*

*

*

* *

* *

* *

* *

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.editions.campusfrance.org

www.institutfrance.bg

www.ciep.fr/enic-naricfr/

POSTGRADUATE EDUCATION |55


Холандия Netherlands НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master of Arts (MA) Master of Science (MSc) Master (M) Master of Business Administration (MBA)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1-2 години.

Master’s degree programmes last 1 to 2 years.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

LANGUAGE

Висшето образование в Холандия е изключително международно ориентирано и обучението се провежда основно на холандски и английски език.

The higher education in the Netherlands is extremely international oriented and the education is taught basically in Dutch and English language.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ

LANGUAGE CERTIFICATES

В зависимост от езика, на който се провежда обучението, трябва да се удостовери владеенето му. Английските езикови сертификати IELTS и TOEFL са най-често изискваните, но се приемат и сертификатите на Cambridge ESOL. Възможно е, разбира се, в някои висши училища да срещнете като условие за прием притежаването на друг английски езиков сертификат. За прием в магистърски програми, преподавани на холандски език, можете да се запишете в курсове по холандски език за чуждестранни студенти, които се провеждат в повечето холандски висши училища.

Depending on the instruction language of the programme, your proficiency in the language has to be certified. The English certificates IELTS and TOEFL are required most often, but the certificates of Cambridge ESOL are also being accepted. Of course, it is possible to find another English language certificate as an admission requirement at some universities. For admission in master’s degree programmes, taught in Dutch language, you can sign up in Dutch classes for foreign students, which are conducted in most universities in the Netherlands.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Задължително условие за прием в магистърска програма е бакалавърска степен, когато е нужно и в сходна на магистърската програма област. Най-често срещаните резултати, които се изискват при английските езикови сертификати, са: минимум 90 точки на iBT TOEFL и 6.5 на IELTS. Кандидатства се директно в избраното учебно заведение с попълнен формуляр за прием, достъпен на сайта на висшето училище, бакалавърска диплома, езиков сертификат, при нужда академична справка, мотивационно писмо и препоръки, преведени и легализирани на посочения от университета език – холандски или английски. В най-търсените области на обучение има лимит на свободните места в магистърските програми. Обучението в магистърските програми обикновено започва в началото на всеки семестър, т.е. на 1-ви септември (най-често) или 1-ви февруари. Крайният срок за подаване на документи обикновено е до 1-ви април или съответно 1-ви септември. 56|POSTGRADUATE EDUCATION

ADMISSION REQUIREMENTS For admission in master’s degree programmes it is obligatory to have bachelor’s degree and often it has to be in a similar area to the master’s degree programme. The most common results, which are required for English language competency, are: minimum 90 points on iBT TOEFL and 6.5 on IELTS. You apply directly to the chosen institution with a filled application form, available on the web-site of the school, bachelor’s degree diploma, language certificate, transcript – if necessary, cover letter and recommendations, translated and legalized in the language, the university has pointed out – English or Dutch. In the most popular fields of education there is a limit of the available places in master’s degree programmes. The education in master’s degree programmes usually starts at the beginning of each semester, i.e. on 1st September (usually) or 1st February. The dead line for the applications is usually till 1st of April or respectively 1st of September.


ТАКСИ

FEES

Образованието в Холандия е платено. Таксите за магистърските програми са между 1 200 и 20 000 евро на година, в зависимост от типа учебно заведение (частно или държавно) и конкретната програма. Най-високите суми са по-скоро редки явления, а гражданите на ЕС могат да разчитат, че най-често срещаната такса в държавните висши училища ще е около 1 700 евро на година.

The education in Netherlands is paid. The fees for master’s degree programmes are between 1 200 and 20 000€ per year, depending on the type of educational institution (public or private) and the particular programme. The highest sums are rather rare, and the EU-citizens can rely, that the most common fee in public higher educational institutions is 1 500 or 1 713€ per year.

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА Холандия е от добре развитите и устроени европейски държави. Студентите могат да очакват, че ще попаднат в истинска интернационална среда, в която английският език е широко употребяван. Предвид малката си площ, Холандия е лесна за пътуване от край до край, а в градовете колелата са основно средство за транспорт. За съжаление не са много университетите, които разполагат с общежития, така че студентите най-често са на свободен наем, а висшето училище може да окаже съдействие при намирането на квартира. Наемите обикновено са около 400-500 евро, а общо 8001 000 евро ще са ви нужни за цялостните месечни разходи за живот. Българските граждани могат да работят в Холандия по време на обучението си.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Холандските университети отпускат стипендии за магистърски програми. В раздел Grantfinder на сайта www.nuffic.nl има база данни с възможните стипендии в холандски висши училища, както и тези администрирани от Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic). Все пак стипендиите за магистърски програми са насочени предимно към студенти от държави извън ЕС.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ Висшето образование в Холандия е на много високо ниво, а потвърждение на това е фактът, че 12 от висшите училища са сред световния топ 200 на QS World University Rankings. Университетите са международно ориентирани и предлагат разнообразни варианти за обучение на английски език. Холандия е добре уредена държава с много възможности за развлечения по време на следването. Негативи относно образованието там могат да се посочат в наличието на такси, които могат да бъдат поносими, но в някои случаи и високи.

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY Netherlands is from the well developed and settled European countries. The students can expect that they will fall into a real international environment, where the English language is widely used. Regarding its small surface, Netherlands is easy to travel over, and in the cities the bikes are the basic transport vehicle. Unfortunately there are not many universities, which offer student hostels, so the students live most often on a free rent, and the higher educational institution could give a support by finding an accommodation. The rents are usually between 400-500€, and you will need about 800-1 000€ for the total monthly living costs. The Bulgarian citizens can work in Netherlands during their education, but under special conditions, which are valid till 2012. The number of the working hours is not limited, but the employer has to have a permission to hire a Bulgarian employee. In this case, it is most favorable to work up to 10 hours per week during the academic year (during holydays even more), because in this case the requirements to the employers are not so strict.

FUNDING OPTIONS Universities in the country provide scholarships for master’s degree programmes. In section „Grantfinder” of www.nuffic.nl website you can find information on scholarships in the Netherlands, as well as those administrated by the Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic). Scholarships for master degree programmes are granted mostly to students who come from countries, which are not EU-members.

PROS AND CONS The higher education in the Netherlands is from a very high level, a proof of that are the 12 schools for higher education among the world Top 200 of QS World University Rankings. The universities are internationally oriented and offer various options for education in English language. Netherlands is well settled country with many possibilities for entertainment during the study. As negatives about the education there could be pointed the presence of fees, which can be bearable, but in some cases – high.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.nuffic.nl

POSTGRADUATE EDUCATION |57


* Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences

Economics, Business Studies

Humanities, Social Sciences

University of Amsterdam

*

*

*

Utrecht University

*

*

*

*

University of Groningen

*

*

*

*

*

*

*

*

Tilburg University

Engeneering, Technology

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

*

*

* * *

University of Twente

*

Delft University of Technology

*

Leiden University

*

*

Eindhoven University of Technology Erasmus University of Rotterdam

*

*

*

*

*

Radboud University

*

*

*

Wageningen University

*

*

Maastricht University

*

*

*

VU University of Amsterdam Saxion University of Applied Sciences

*

*

*

*

Open University

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

*

* *

СТУДЕНТСКИ РАЗКАЗ ИМЕ / NAME:

Антон Атанасов Anton Atanasov

УНИВЕРСИТЕТ / UNIVERSITY: Hanze University Hanze University

България и Румъния. Разбира се, всичко опира до избора на определен продукт от множеството производители, а в холандските магазини има голям избор от почти всичко. Влаковете и автобусите са най-популярните начини за транспорт – чисти, в добро състояние и точни до 1 минута. Почти винаги има контрольори, които проверяват билетите, а тези хора рядко проявяват съпричастност към гратисчиите. Студентският живот в Холандия не се различава от този в България или Румъния според мен. Аз лично не обичам да пътувам, нито пък да излизам с други студенти и за това не знам как протича студентският живот, но съм чувал, че Холандия има доста красиви и интересни места за посещаване.

STUDENT STORY Процесът по избиране на университет беше едно от най-досадните и трудни неща, които съм правил. Не само че изпитвах страх от идващата промяна, но също така не знаех точно какво искам да уча. В последния момент просто хвърлих монета и така направих своят избор – „Напреднали сензорни технологии”. За учебния процес в Ханзе е характерно изобилието от практика и контакт с различните индустрии. Това е едно от нещата, които ми харесват: не е достатъчно само да знаеш теорията и да получаваш добри оценки – трябва също така да знаеш как да я приложиш и да знаеш в коя ситуация кое е най-оптималното решение. Моят факултет е разположен в различен град от самия университет. Това означава, че вместо общежития, студентите живеят в апартаменти под наем, обикновено по трима в една квартира. Размерите на стаите са нормални – от 12 до 16 кв. м., и всичко е в добро състояние. Цената е около 310 евро на месец за обзаведена стая, като обзавеждането се състои от легло, бюро, гардероб и стол, докато необзаведените стаи са от порядъка на 210 евро на месец, но съответно наемателят трябва сам да си обзаведе стаята. Мисля, че цените на храната не са особено различни от тези в 58|POSTGRADUATE EDUCATION

The process of selecting a university was one of the most annoying and hard things I have done. I was afraid from the upcoming change and I didn't know what I want to study. At the last minute I decided to choose the program “Advanced Sensor Applications”. The study process in Hanze University flows with a lot of practice and close relation with the industry. This is one of the benefits that I like – the focus is not only over the theoretical part, there is a practical part involved too. My faculty is located in a town outside the location of the university. The students don’t live in student's dormitories, but in flats, which they have to rent. The rooms have the usual size – 12 to 16 sq. m. The cost of a furnished room with bed, desk, wardrobe and chair is 310 euro. The expenses for food are not more that they are in Bulgaria or Romania. It depends on the single choice you make about certain foods – and in the supermarkets in Holland there is a lot of variety. The public transport is clean and punctual and always controlled by officers. The student life in Holland is not any different than it is in other European countries.


Швейцария Switzerland НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКИТЕ СТЕПЕНИ TITLES OF THE MASTER'S DEGREES Master of Science (MSc) Master of Arts (MA) Master of Advanced Studies (MAS) Master of Medicine Master of Law LL.M.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

DURATION

Магистърските програми са с продължителност 1.5 – 2 години. Master of Advanced Studies (MAS) е едногодишна програма, която обаче не дава достъп до продължаване за докторска степен.

Master’s degree programmes last for 1.5-2 years. Master of Advanced Studies (MAS) is one-year programme, however it does not grant an access to continue to a PhD’s degree.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ Предлагат се програми на немски, френски, английски и италиански език.

ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ В зависимост от езика, на който се провежда обучението в избраната програма, можете да докажете владеенето му с всеки от международно признатите английски, немски, френски и италиански езикови сертификати или чрез входящ езиков тест, ако съответният университет има такъв.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ Всеки университет самостоятелно определя изискванията си за прием в магистърска програма. Кандидатства се по документи, а задължително условие е наличието на бакалавърска степен, като отново всяко висше училище самостоятелно определя дали тя дава достъп до обучение за магистърска степен. Преди да подавате документи, поискайте от избраната институция становище относно приложимостта на бакалавърската ви диплома за продължаване на обучението именно там. Документите при кандидатстване трябва да са преведени на посочения от университета език и легализирани. Обучението се извършва на два семестъра: септември - декември и февруари – юни. Ще се нуждаете от студентска виза. При кандидатстване във висше училище трябва да предоставите финансови гаранции за следването си.

ТАКСИ Най-общо таксите варират между 1 200 и 8 000 швейцарски франка на година. В частните висши училища могат да бъдат значително по-високи, особено в МВА програмите. 60|POSTGRADUATE EDUCATION

LANGUAGE There are programmes offered in German, French, English and Italian language.

LANGUAGE CERTIFICATES Depending on the programme’s language of instruction, you could prove your proficiency with any of the most common English, German, French and Italian language certificates or through a placement test, if the given university provides such.

ADMISSION REQUIREMENTS Each university defines individually its admission requirements for the master’s degree programme. The admission is based on the provided documents, but a necessary condition is a completed bachelor’s degree. And again the university itself decides, if the bachelor’s degree is appropriate basis for the particular master’s degree programme. Before you apply, ask the chosen university for its statement on of your bachelor’s degree diploma for the continuation of your education there. The application documents should be translated and legalized by notary. The study period is in divided in two semesters: September- December and FebruaryJune. A student visa is required. Also, when applying at a university in Switzerland, one should provide financial guarantee for the completion of the study programme.

FEES In general the fees vary between 1 200 and 8 000 Swiss francs per year. In private universities they could be significantly higher, especially those for MBA programmes.


УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ В СТРАНАТА

LIVING CONDITIONS IN THE COUNTRY

Швейцария има много висок жизнен стандарт. Студентите обикновено си делят наем в общ апартамент или къща, тъй като местата в общежитията не стигат и често се чака много. Препоръчително е да разполагате с поне 1 000 швейцарски франка на месец за жилище, храна и други разходи. Студентите имат право на почасова работа.

Switzerland has a very high standard of living. The students usually share a rent of a flat or a house, because the places in the dormitories are often not enough and the waiting list is too long. It’s recommended to dispose with at least 1 000 Swiss francs monthly for rent, food and other expenses. The students are allowed to work part-time.

ВАРИАНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

FUNDING OPTIONS

В Швейцария е възможно да получите стипендия при следване за магистърска степен. Информация можете да потърсите на www.sbf.admin.ch или да се обърнете конкретно към избраното висше училище.

In Switzerland you can obtain a scholarship while studying in a master’s degree programme. More information about that you can find at www.sbf.admin.ch, or by asking directly the University of your Choice.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ

PROS AND CONS

В Швейцария има отлични условия за обучение и живот, а няколко от висшите училища са от най-висока световна класа. Плюс е, че можете да избирате програми на четири различни езика. Обучението не е от най-достъпните във финансово естество и като такси, и като средства за живот. Внимателно проучете дали дипломата ви се признава от висшето училище, в което кандидатствате, и дали неговата се признава у нас.

In Switzerland there are excellent conditions for education and living, and some of the institutions for higher education are among the greatest in the world. It’s an advantage that you can choose programmes in four different languages. The education is not so easily accessible due to larger expenses in terms of tuition fees and living costs. You should carefully check if your diploma is recognized by the higher education institution, which you apply to, and whether its diploma is recognized globally too. * Предлагат се магистърски програми в направлението

Natural Sciences Eidgenössische Technische Hochschule Zürich École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Economics, Business Studies

*

Humanities, Social Sciences

Engeneering, Technology

*

*

Arts, Design

Medicine, Health Care

Law

*

*

Université de Genève

*

*

*

*

*

*

*

Universität Bern

*

*

*

*

*

*

*

Universität Zürich

*

*

*

*

*

*

Universität Basel

*

*

*

*

*

*

Université de Lausanne

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Universität St.Gallen

*

* *

Université de Fribourg

*

*

*

*

*

*

Université de Neuchâtel

*

*

*

*

*

*

Fachhochschule Nordwestschweiz

*

*

*

*

Berner Fachhochschule

*

*

*

*

Universität Luzern

*

*

Webster University Geneva Università della Svizzera Italiana

*

*

*

*

*

*

*

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ / USEFUL WEBSITES www.educa.ch

www.crus.ch

www.swissworld.org POSTGRADUATE EDUCATION |61


УВОД INTRODUCTION

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ MASTER'S DEGREE PROGRAMMES

СЕРТИФИКАТИ CERTIFICATES

MБA ПРОГРАМИ MBA PROGRAMMES

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

КАТАЛОГ CATALOGUE


ЕЗИКОВИ СЕРТИФИКАТИ И ИЗПИТИ CPE

GRE (General Record Examination)

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Език

английски

английски

английски

Ниво по Общоевропейска езикова рамка

С2

-

-

Максимална оценка

А

800 точки

800 точки

Описание

СРЕ е най-високото ниво на изпитите на университета Кеймбридж. Сертификатът е безсрочен и е ценна езикова квалификация, с която се удостоверява степента на владеене на езика при кандидатстване за обучение в чужбина, за работа или при нужда за професионално развитие. CPE е международно признат и можете да го представяте пред висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE има пет модула: четене, писане, употреба на езика, слушане, говорене.

GRE е стандартизиран тест на английски език, който често е изискван от университетите при кандидатстване за graduate степен (магистърска, докторска). Тестът основно се разделя на две големи подкатегории: обща (GRE general) и специална (GRE subject). GRE general включва три части - езикова (verbal), математическа (quantitative) и логическа (analytical). Скалата за оценяване на устната и математическата част е между 200 и 800 точки. Логическата част се оценява с 1/2 точка, като оценката е от 0 до 6. Тази част е нестандартна и изисква добра предварителна подготовка, за да се вместите в отпуснатото време. GRE subject е изискван за определени специалности и също е оценяван от 200 до 800 точки. Повече от всичко друго, вашето приемане за магистърска степен може да зависи от точките на устната и математическата част на GRE. Трябва да имате най-малко 550 точки на всяка от тях (600 и отгоре е дори още по-добре) за повечето докторски програми. За магистърските програми са нужни по-малко точки - 450-500 на всяка от частите. С резултат по-малко от 450 точки по някои от частите ще имате проблем в приема за която и да е програма.

GMAT е стандартизиран тест за магистърски програми за университети в САЩ и Канада. Това е изпит за завършилите икономически специалности и желаещи да продължат образованието си в бизнес училища и кандидатстващите за МВА програми. Изпитът се състои от: Първа част:(Analytical Writing) две есета, като за всяко имате по 30 мин. • Втора част: математическа (Quantitative Section) - продължителност 1 ч. и 15 мин. •Трета част: (Verbal) проверява знанията по английска граматика и също е от 1 ч. и 15 мин. Има две почивки по 5 мин., с които общото време на изпита е 3 часа и 40 мин. Редът на втората и третата част се определя по време на изпита. Математическата част се състои в решаване на 37 задачи. За всяка задача се дават по пет възможни отговора, от които трябва да посочите един. Задачите трябва да се решават последователно в реда, в който са дадени. Не се допуска връщане към предишна задача за промяна на отговора. Всеки кандидат от явилите се на един изпит решава различни задачи.

Изпитни центрове

Отворени изпитни центрове: Британски съвет, София, AVO-Bell School of English; Вътрешни изпитни центрове: Britannica Cambridge ESOL Examination Center; Pharos Schools of Language and Computing

Международна фондация „Св. Кирил и Методий”, София

IT Consulting & Education Център

Цена

325.00 лв., 295.00 лв.

Между 160 и 200 щатски долара в зависимост от държавата.

250 долара

Срок за получаване на резултати

4-6 седмици след изпита

10 до 15 дни след държането на теста. Резултатите от GRE subject обикновено излизат около шест седмици след преминаването на теста и важат 5 години.

Официална интернет страница

www.cambridgeesol.org

www.gre.org

64|POSTGRADUATE EDUCATION

www.mba.com


TOEFL

IELTS

TestDaf

DELF, DALF

английски В зависимост от точките

английски

немски

френски

От А1 до С2 в зависимост от оценката

B2 - C1

От А1 до С2

120 точки

9

-

100 точки

Американски стандартизиран компютърен тест с четири секции: слушане (34-51 въпроса за 60-90 мин.); четене (36-70 въпроса за 60-100 мин.); разговор (6 задачи за 20 мин.), есе (2 задачи за 50 мин.)

Стандартен тест за оценка на езиковите умения по английски език. Ръководи се от Британски съвет, Университет Кеймбридж и IDP:Australia. Състои се от четири части: слушане, четене, писане и говорене.

TestDaF се състои от четири части: четене с разбиране; слушане с разбиране; писмено изразяване, устно изразяване. Всяка част се оценява отделно и резултатите в сертификата се отбелязват отделно по четирите елемента.

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка. Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF са напълно независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по свой избор, в зависимост от нивото си. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч. Изпитните сесии са два пъти годишно – през месец февруари и през юни.

Благоевград, Бургас, Варна, Гоце Делчев, Пловдив, София, Велико Търново. Изборът на тестов център става при регистрацията за теста.

Британски съвет провежда изпита в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Пловдив - Университет „Паисий Хилендарски”; София - Технически университет, Гьоте Институт; Варна - Езиков център; Велико Търново - Университет „Св. Кирил и Методий”

Френски културен институт, София, Варна, Бургас

между 150 и 225 щатски долара в зависимост от държавата

Около 340лв. за 2013г.

260 лв.

от 130 лева (за ниво А1) до 220 лева (за ниво С2)

3-4 седмици след явяването на изпита

13 дни след полагането на изпита

шест до осем седмици след деня на изпита

3-4 седмици след явяването на изпита

www.ets.org

www.ielts.org www.takeielts.org

www.testdaf.de

www.ciep.fr

POSTGRADUATE EDUCATION|65


LANGUAGE CERTIFICATES CPE

GRE (General Record Examination)

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Language

English

English

English

Level of the Common European Framework of Reference for Language Learning

С2

-

-

Highest note

А

800 points

800 points

Description of the test

This is the highest level of the exams in common English language of the University of Cambridge and it is quite valuable qualification for everyone, who wants to work or study abroad or to develop professionally in spheres, where language skills are required, including business, medicine, engineer sciences and many others. CPE is recognized by higher educational institutions and employers all over the world. CPE has three modules: reading, writing, use of language, listening and speaking.

GRE (General Record Examination) is standardized test on English, which is often required by the universities by application for graduate degree (master or doctor). The test is generally separated on two large undercategories: general (GRE general) and special (GRE subject). GRE general includes three parts – language (verbal), mathematical (quantitative) and logical (analytical). The scale for evaluation of the oral and mathematical part is between 200 and 800 points. The logical part is evaluated by ½ points, as the note is from 0 to 6. This part is irregular and requires good preparation in advance, so that you could fit on the given time. GRE subject is required for certain programmes and it is also evaluated from 200 to 800 points.

GMAT is standardized test for master’s degree programmes for universities in the USA and Canada. This is an exam for those, who have graduated in economical programme and are willing to continue their education in business schools and for the MBA-candidates. The exam consists on: • First part: (Analytical Writing) – two essays, as you have 30 minutes per each • Second part: mathematical (Quantitative Section) – duration 1 hour and 15 minutes • Third part: (Verbal) verifies the knowledge in English grammar and it lasts also 1 hour and 15 minutes.

More than everything else, your acceptation for master’s degree could depend on the points of the oral and mathematical part of GRE. You have to have at least 550 points in each of them (600 and more is even better) for the most doctor’s degree programmes. For master’s degree programmes there are fewer points needed – 450-500 in each of the parts. With result less than 450 points in some of the parts you will have problems in the acceptation for any programme.

There are two breaks per 5 minutes and the total time of the exam (including the breaks) is 3 hours and 40 minutes. The turn of the second and the third part is established during the exam. The mathematical part consists on solving of 37 tasks. For each task there are 5 possible answers given and only one should be pointed. The tasks have to be solved consequently in the turn, they are given. It is not acceptable to turn back to former task in order to change the given answer. Each candidate present on the exam solves different tasks.

Test centers in Bulgaria

Оpen test centers: British Council, Sofia, AVO-Bell School of English; Intern language centres: Britanica Cambridge ESOL Examination Center; Pharos Schools of Language and Computing

International Foundation „St. Cyril and St. Methodius”

IT Consulting & Education Centre

Cost

335.00 BGN

Between 160 and 200 USD, depending on the country

250 USD

Deadline for results

4-6 weeks after the exam

10 to 15 days after the exam. The results from GRE subject usually appear about 6 weeks after taking the exam and they are valid for 5 years.

Official Internet page

www.cambridgeesol.org

www.gre.org

66|POSTGRADUATE EDUCATION

www.mba.com


TOEFL

IELTS

TestDaf

DELF, DALF

English

English

German

French

В Depending on the points

From A1 to C2 depending on the note

B2 - C1

From Level A1.1 to level C2

120 points

9

-

100 points

American standardized computer test with four sections: listening (34-51 questions for 60-90 minutes), reading (36-70 questions for 60-100 minutes); talking (6 tasks for 20 minutes), essay (2 tasks for 50 minutes).

Standardized test for evaluation of the language skills in English language. It is led by the British Council, University of Cambridge and IDP: Australia. It consists of 4 parts: listening, reading, writing and speaking.

TestDaF consists of 4 parts: reading and understanding, listening and understanding, written performance and oral performance. Each part is evaluated separately and the results in the certificate are noted separately for the four elements.

DELF and DALF are official diplomas, issued by the French Ministerial of the Education for certifying foreign candidates’ language skills in French. DELF and DALF consist of 6 independent diplomas, corresponding to the six levels according to the Common European Framework of Reference for Language Learning. The six diplomas, which constitute DELF and DALF, are completely independent, so the candidate could sigh up directly for an exam on his/ her choice depending on his/ her level. On each level are estimated four types of skills: understanding of speech and speech performing, understanding of written speech and performing of writing. The examinations are twice a year – in February and in June.

Blagoevgrad, Burgas, Varna, Gotse Delchev, Plovdiv, Sofia, Veliko Turnovo. In some of the cities there are more than one test centres. The choice of test centre becomes by the registration for the test.

British Council, Varna, Plovdiv and Sofia

Plovdiv – „Paisii Kalendarski” University; Sofia – Technical University; Goethe Institute Varna – Language centre Veliko Turnovo – „St. Cyril and St. Methodius” University

Institut Français, Sofia, Varna, Burgas

Between 150 and 225 US Dollars depending on the country.

The cost is about 320 BGN.

260 BGN

Depending on the format – from 130 BGN (for level A1) to 220 BGN (for level C2)

3-4 weeks after test’s presenting

13 calendar days from exam’s date

Six to eight weeks after the exam’s date

3-4 weeks after test’s presenting

www.ets.org

www.ielts.org www.takeielts.org

www.testdaf.de

www.ciep.fr

POSTGRADUATE EDUCATION|67


CAE FCE IELTS

FL E TO

www.avo-bell.com

CPE


УВОД INTRODUCTION

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ MASTER'S DEGREE PROGRAMMES

СЕРТИФИКАТИ CERTIFICATES

MБA ПРОГРАМИ MBA PROGRAMMES

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

КАТАЛОГ CATALOGUE


MБA ПРОГРАМИ / MBA PROGRAMMES

MBA – ОЩЕ ЕДНА МАГИСТРАТУРА ИЛИ НАЙ-ВАЖНАТА ИНВЕСТИЦИЯ MBA – ONE MORE MASTER'S DEGREE PROGRAMME OR THE MOST IMPORTANT INVESTMENT

Магистратура по бизнес администрация или така наречената MBA програма стана доста популярна през последните години в държавите на Балканите. MBA дипломата от престижен университет може да отвори врати за доста добра управленска позиция или да позволи на притежателя є да расте в йерархията на компанията-работодател. Много от желаещите да придобият заветната диплома обаче не са съвсем наясно какво представлява обучението в MBA програмите. Няма да сбъркаме, ако кажем, че и доста от работодателите не разбират смисъла на това обучение. Следващите текстове нямат претенция за пълна изчерпателност, но маркират основните факти, които е редно да се знаят за тази магистратура, както и стъпките, които се предприемат при кандидатстване. Според MBA Асоциацията, MBA е най-известната в света следдипломна квалификация, като е приемана за международен „паспорт” за успешна мениджърска кариера. Програмите за „Магистър по бизнес администрация” се разделят на три отделни потока - редовно обучение, дистанционно обучение и обучение за хора, имащи натрупан опит на мениджърски позиции (ЕMBA). Макар че много хора избират дистанционната форма на обучение за MBA, тук ще насочим вниманието към другите две алтернативи.

The Master's degree programme in Business Administration or the so called MBA became quite popular in the past few years in the Balkan countries. The MBA diploma from a prestigious university could open doors for a really good management position or to allow its holder to grow up in the hierarchy of the employer-company. However, many candidates, who wish to obtain this degree, are not entirely clear with what the study in MBA programmes really is. It is also safe to clame, that many employers do not understand the point of MBA programmes. This article highlights the basic facts for this Master's degree programme, as well as the aplications steps. According to the MBA Association, the MBA is the most popular postgraduate qualification worldwide, and it is considered as an international „pass” for a successful managerial carrier. The MBA programmes are separated in three streams – full-time study, distance and learning programmes for people with a considerable managerial experience (EMBA). Although many people choose the distance learning mode, here we are going to focus on the other two alternatives.

Историята:

The history:

Идеята за комбиниране на управленски дисциплини като мениджмънт, управление на човешките ресурси, маркетинг, управление на финансите и други, се ражда в САЩ още в края на 19-ти век. Нуждата от подобни програми се е появила по естествен път с началото на индустриализацията. Първата официално създадена MBA програма е стартирала в Харвард през 1908 г.

The idea to combine various managerial disciplines, such as management, human recourses management, marketing, financial management and others, was born in the USA in the late 19th century. The need for such programmes has risen naturally with the beginning of the industrialization. The first officially created MBA programme started in Harvard, in 1908.

70|POSTGRADUATE EDUCATION


Първата Executive MBA програма в света е стартирала в Чикаго през 1940 г. и по неин модел се провеждат повечето подобни програми и до днес, а те надхвърлят 300. За първи път MBA програма извън САЩ стартира в Университета на Западно Онтарио, Канада през 1950 г.

The first Executive MBA programme in the world started in Chicago in 1940. Most of the MBA programmes still follow this model. Their number is more than 300 and growing. The first MBA programme outside the United States started in the University of West Ontario, Canada, in 1950.

През 1957 г. университетът INSEAD във Франция създава първата MBA програма в Европа. Впоследствие MBA степени започват да предлагат и университети в Азия.

In 1957 the university INSEAD in France created the first MBA programme in Europe. Then MBA degrees were also offered by universities in Asia. Many of the universities, offering this prestigious programme, have opened affiliates in different locations worldwide.

Много от университетите, предлагащи тази престижна и така търсена форма на обучение, откриват клонове в различни локации по света.

MBA програмите в най-груб вид можем да разделим на: MBA програми – често те са редовно обучение и са предназначени за млади хора с по-малък опит, които желаят да придобият мениджърски умения. Executive MBA програми – разликата от обикновените MBA програми се състои най-вече в по-големия трудов стаж, който се изисква при кандидатстване. Престижните университети изискват поне 5 години опит на мениджърска позиция. Този вид MBA подготвя топ мениджъри, които биха управлявали успешно частни компании, правителствени институции или организации с нестопанска цел. Обучението е структурирано така, че да се съчетава с деловите ангажименти на студентите. Тъй като инвестицията в MBA е най-вече на личното време и усилия на кандидата, той трябва много добре да прецени академичния календар, задължителното време за участие в обучението, но и времето, необходимо за самоподготовка и работа по групови проекти. Общата продължителност на програмата, начинът на дипломиране (с изпит или дипломна теза) също са важни критерии. Да не забравяме и личните ангажименти – осигурете подкрепата на семейството си за периода на обучението в MBA програмата.

Профил на MBA кандидата MBA програмите биват избирани от мениджъри на средно или високо управленско равнище, на които предстои израстване в йерархията на организацията, където работят. Нерядко предприемачи със собствен бизнес се включват в магистратурите по бизнес администрация. Представители на правителството, както и на неправителствени организации, също вземат участие в MBA програмите, защото те, не по-малко от всички останали, имат нужда от управленски умения. Добре е да знаете, че не е необходимо да имате завършено икономическо образование преди да запишете MBA или ЕMBA. Много често студентите в тези програми са инженери, архитекти, прависти, педагози, представители на държавната администрация и дори лекари. Програмите са така структурирани, че при всеки модул се поднася накратко общата въвеждаща информация, след което се развиват практически казуси, които са близки

MBA programmes can be broadly defined as: MBA programmes – usually they are full-time and are designed for young people with less experience, who want to acquire managerial skills. Executive MBA programmes – the major difference from the ordinary MBA programmes is the considerable working experience, which is required by the applicants. The prestigious universities require at least 5 years on a managerial position. This kind of MBA prepares top managers, who would run successfully private companies, government institutions or non-profit organizations. As the investment in a MBA demands primarly the candidate’s personal time and efforts, he or she has to asses both the academic calendar and classroom time, but also the necessary time for self-preparation and group projects. The total duration of the programme and the graduation (by an exam or a diploma thesis) are also important criteria. And not to forget the personal commitments – ensure support from your family for the period of your MBA programme.

Profile of the MBA candidate The MBA programmes are the choice of mid or top-level managers, who are about to grow in the hierarchy of the organization. It is not rare that entrepreneurs with their own business join the MBA programmes. Representatives of the government and of non-profit organizations, also take part in the MBA programmes, because they also need managerial skills. It is good to know, that you don’t need an educational background in economic before you sign up for a MBA or EMBA. Very often the students in these programmes are engineers, architectures, lawyers, teachers, government administration’s representatives and even medical doctors. The programmes are structured in such a way that by each module the general introducing information is submitted shortly, whereupon there are practical cases to develop, which are close to the everyday work of the programme’s participants.

POSTGRADUATE EDUCATION|71


до ежедневната работа на участниците в програмите. Обикновено кандидатите за MBA програмите имат средно около 7 години професионален опит.

Usually, the MBA candidates have 7 years of professional experience on average.

Requirements: Изискванията: Work experience Стаж Основното изискване на всички сериозни училища, които предлагат свои MBA програми (особено ако говорим за Executive MBA), е студентите да имат стаж поне в рамките на 1-2 години. За сериозните Еxecutive MBA програми се изисква поне 3 годишен мениджърски опит. Ако попаднете на учебно заведение, което не държи на стаж за EMBA, много сериозно се замислете за качеството и легитимността на програмата.

This is exactly why the basic requirement for application in all prestigious higher education institutions, which offer MBA programmes (especially if we are talking about Executive MBA), is that the students should have managerial experience within at least few years. You can barely find a university, which does not require professional experience from the candidates for MBA programmes. And if you do, you should carefully think about the quality and the legitimacy of the programme.

Как се удостоверява стажът?

How is the practice to certify?

При първоначалното подаване на документи кандидатът предоставя CV, в което подробно е описано кариерното му развитие и постигнатите резултати.

Candidates provide a CV, describing in detail his/ her career development and achievments. Recommendations:

Препоръки: Препоръките за кандидат в MBA програма обикновено е необходимо да бъдат предоставени от ръководител от настоящата или предходна месторабота. Ако кандидатът е предприемач, препоръка може да бъде предоставена от негов бизнес партньор или дори клиент.

Candidates for MBA programmes usually provide recommendations from a supervisor in the current or previous job. If the candidate is an entrepreneur, the recommendation could be provided by his/ her business partner or even client. Interview and cover letter

Интервю и мотивационно писмо Интервюто е особено важна част от процедурата по прием. На интервю биват поканени кандидатите, които са одобрени по документи. То се провежда от представител на университета и е с продължителност от 1 до към 3 часа. По време на интервюто кандидатът дава подробна информация за образоването си към момента на кандидатстване и за развитието на своята кариера, както и за бъдещите си планове. Представителят на университета от своя страна дава допълнителна информация и детайли за програмата, за да може кандидатът да се убеди, че е направил правилния избор. На интервюто, както и в мотвационното писмо, кандидатът трябва да обоснове избора си на учебно заведение и да опише очакванията си, а именно как обучението би помогнало за неговото професионално развитие. В мотивационното писмо и на интервюто също е изключително важно кандидатът да докаже решителността и мотивираността си да бъде активен участник в MBA програмата и да завърши успешно. Това е необходимо, защото завършването на добра MBA програма е предизвикателство за ангажирания мениджър. Трудно е съвместяването на работа, обучение, семейство. За добрия MBA клас е важно активното участие на всеки от кандидатите. Преподавателите поднасят теоретичните знания и споделят своя практически опит, но те са и модератори между участниците в програмата, които споделят един на друг казуси, спорят по възможни сценарии за решения на трудни управленски ситуации. Именно заради това е изключително важно качеството на всички участници в програмата, както и силната им мотивираност да дадат и вземат максимално от образованието, за което обикновено си плащат немалко. 72|POSTGRADUATE EDUCATION

The interview is a particularly important part of the admission’s process. Only preselected candidates are invited for an interview. It is conducted by a representatives of the university and it is with a duration of 1 up to 3 hours. During the interview the candidate provides detailed information about his/ her education and for the development of his/ her career, as well as for some future plans. The representative of the university on his/ her part provides additional information and details about the programme, so the candidate could be convinced, that he/ she has made the right choice. On the interview, as well as in the cover letter, the candidate has to motivate the choice of the educational institution and to describe his/her expectations – namely how the education would help his/ her career development. In the cover letter and on the interview it is also extremely important that the candidate proves his/ her determination and motivation to be an active participant in the MBA programme and to graduate successfully. This is necessary, because the graduation of a good MBA programme is a challenge for the busy manager. It is hard to combine work, education and family. For the good MBA class it is important to have the active participation of each of the candidates. The professors present theoretical knowledge, and they share their practical experience, but they are also moderators for the participants in the programme, who share cases, argue about possible scenarios in tough managerial situations. Exactly this is why the quality of all the participants in the programme is so important, as well as their strong motivation to give and take the maximum of the education, for which they make a considerable investment.


Дипломата

Diploma

Едно от изискванията за кандидатстване за MBA и ЕMBA програми е диплома от предходна магистратура или поне бакалавърска степен. В много редки случаи в ЕMBA програмите на някои университети се допускат кандидати без диплома за висше образование. Тогава обаче изискването за стаж е над 10 години. Кандидат със средно образование се приема само ако докаже сериозни практически знания и професионално развитие (например предприемач с успешен дългогодишен бизнес, който по една или друга причина не е придобил бакалавърска диплома).

One of the requirements for application for MBA and EMBA programmes is a Master's degree diploma or at least a Bachelor’s degree. In very rare cases EMBA programmes of some universities admit candidates without a diploma for higher education. However, the requirement for professional experience in this case is over 10 years. The candidate with secondary education is accepted, only if he/ she proves serious practical knowledge and professional development (for instance an entrepreneur with a successful established business, who for one reason or another has not obtained a Bachelor’s degree diploma).

Сертификат за владеене на чужд език

Language certificate

Не бива да забравяме, че MBA е университетска програма и поради това е необходимо да отговорим и на условията за прием във висше учебно заведение. Важна част от академичната страна на нещата е доказването на необходимо ниво на владеене на езика, на който се преподава програмата (най-често английски език). В повечето университети ще изискват от вас някой от общовалидните изпити като GMAT, TOEFL, CAE и други. В някои случаи училищата предлагат да положите изпит, който важи само и единствено за програмата. Има и случаи, в които може да докажете владеенето на езика на база опита си в работна среда (например ако сте висше ниво мениджър в англоезична компания).

We should not forget that the MBA is a university programme and therefore it is necessary to meet the criteria for admission in higher education institution. An important part is the proof for the language proficiency of the language, the programme is taught in (mostly it’s English). In most universities they will require certificates such as GMAT, TOEFL, CAE and others. In some cases the institutions offer an exam, which is valid only for the specific programme. And there are also cases, when you can prove your language proficiency based only on your work experience (for example if you are a high level manager in an English speaking company).

Как да изберем MBA програма

How to choose a MBA programme

Всеки трябва да започне с изясняване на личните си очаквания и нужди от професионално развитие, както и плановете за кариера.

Everyone has to begin with clarifying of his/ her personal expectations, as well as the needs from professional development and career plans.

Тук дилемите обикновено са свързани с това дали да се избере „класическа” MBA програма по общ мениджмънт или да се търси MBA програма с конкретна специализация. Възможно е и да се избере магистърска програма в конкретната област, без тя да е MBA. Това се определя от целите на кандидата и дали той иска да се развива с повече експертни знания в конкретната професионална област, напр. маркетинг, финанси и др., или иска да направи управленска кариера в съответната област.

The dilemma is usually related to whether to choose the „classic” MBA programme in General Management or to look for a MBA programme with a specialization. It is a possible to choose Master's degree programme in a specific area, instead of a MBA. This is defined by the goals of the candidates and if he/ she wants to develop with more expert knowledge in a professional area, for example marketing, finance, etc. or wants to have a management career in it. Before choosing between a MBA programme with a specialization and General MBA, it is good that the candidate judges his/ her level of expert knowledge in the respective field. If he/ she has enough knowledge and experience in the field of Finances for example, it is better to choose a general MBA, but not a programme with specialization in finance. Another important criterion is whether the programme should be taken in the home country or abroad. Here the choice is defined largely by the plans for professional realization and career of the candidate. As the MBA programmes create great business contacts, it is good that the study is taken where the candidate sees his/ her realization in the next 5 years.

POSTGRADUATE EDUCATION|73


Инвестицията

The investment

Стандартен въпрос по отношение на MBA програмите е срокът за възвръщаемост на инвестицията или т. нар. ROI (Return on Investment). Съществуват и класации на MBA програми според стойността на годишната заплата след завършване на съответния университет. Всички тези класации и статистики трябва да се гледат скептично и да се преценяват доста индивидуално според държавата, в която кандидатът работи и ще работи след завършване, както и според неговите персонални качества, амбиции и приоритети. Истина е, че мнозинството MBA студенти получават повишение още по време на следването си в магистратурите по бизнес администрация и особено ЕMBA програмите.

A standard question regarding the MBA programmes is the so called ROI (Return on Investment). There are also rankings of MBA programmes made by the value of the yearly salary after graduation. All these rankings and statistics have to be read with some scepticism and judged individually, according to the country, where the candidate will work after his/ her graduation, as well as according to his/ her personal qualities, ambitions and priorities. It is true, that the majority of the MBA students get a promotion even during their education in a MBA and especially in EMBA programmes.

От обучението печелят най-много тези студенти, които започват обучението си с идеята, че то е инвестиция на собственото им време и усилия в успешното развитие на бизнеса, кариерата и личността им. Студентите, особено в ЕMBA програмите, най-често очакват по време на обучението да намерят решение на реални казуси от практиката си. Затова от изключително значение е както качеството на преподавателите, така и нивото и ангажираността на останалите студенти в програмата. Всеки участник идва в програмата със своя опит, постижения и самочувствие. Но студентите трябва да са достатъчно отворени за нови идеи, промяна и личностно развитие, за да имат полза от обучението и да се обогатят от общуването с колегите си, които също имат своя опит, постижения и самочувствие. А те от своя страна, ще бъдат основа на дискусиите и ще поставят на изпитания компетентността на преподавателите. Една от най-големите ползи от MBA програмите, посочвана от вече завършили студенти, са професионалните контакти, които се изграждат по време на обучението. Те излизат извън географските граници на държавата, където се провежда обучението, когато преподавателският екип и студентите са международни. Затова с оглед на бъдещи делови партньорства, всеки MBA студент трябва да поддържа най-доброто възможно ниво в програмата. ЕMBA програмите са организирани така, че студентите да могат да съчетават обучението с деловите си ангажименти. Програмите изискват различно присъствено време, което може да е в делнични дни, вечер или в събота и неделя, но винаги се изисква допълнително време за самоподготовка и за работа по групови проекти. Времето и личните усилия за развитие и представяне на най-доброто възможно ниво са най-важният ресурс, който трябва да се инвестира в обучението в MBA програма.

Такси MBA програмите са едни от най-скъпите следдипломни квалификации. Всъщност ЕMBA програма в някое от топ училищата в света спокойно може да мине за най-скъпата диплома в образованието изобщо, защото цифрите 74|POSTGRADUATE EDUCATION

The students who benefit most from the education begin their study with the idea, that it is an investment of their own time and efforts in the successful development of their business, career and personality. Students, especially in the EMBA programmes, expect to find a solution of real cases from their practice. This is why it is extremly important to have quality professors, but also a high level of commitment of the other students in the programmes. Each student comes into the programme with his/ her experience, achievements and confidence. But the students have to be open enough for new ideas, change and personal development, so that they earn benefit from the education and enrich themselves by the communication with colleagues, who have also their experience, achievements and confidence. And they, on the other side, will be the base of the discussions and will challenge the competency of the lecturers. One of the greatest advantages of the MBA programmes, highlighted by alumni, are the professional contacts, which are created during the education. They go outside the geographical borders of the country, where the education is conducted, when the teaching team and the students are international. Therefore, in the view of future business contacts, each MBA student has to keep the best possible level in the programme. The EMBA programmes are designed so, that the students can combine their study and business commitments. The programmes demand different time of attendance, which could be in working days, in the evenings or weekends, but some extra time is required for self-preparation and work on the group projects. The time and the personal efforts for development and presentation of the best possible level are the most important resource, which should be invested during a MBA programme.

Fees The MBA is one of the most expensive postgraduate qualifications. In fact, EMBA programmes in some of the top higher education institutions in the world, can be defined as the most expensive diploma, because the cost reaches up to 100 000-170 000€. Generally, the MBA programmes vary between 10 000 and 80 000€. The financing of the MBA education is usually in several ways: loan, savings, scholarships, sponsorship and support from your company.


достигат до 100 000-170 000 евро. Най-общо казано, MBA програмите се движат между 10 000 и 80 000 евро. Финансирането на MBA обучението обикновено става по няколко начина: заем, спестявания, стипендии, чрез спонсор, с фирмена подкрепа. Не подлежи на съмнение, че MBA обучението е сериозна инвестиция на време и средства. Колкото по-престижна е програмата, толкова повече ще са средствата. Тук възниква въпросът, доколко си струва всичко това? Притежателите на MBA диплома в развитите държави все още могат да разчитат, че това се взима предвид, когато градят кариера. Факт е обаче, че и на Запад вече има тенденция към пренасищане с висококвалифицирани кадри. Колкото до Балканите, тук откровено има неглижиране на този тип образование и често работодателите открито признават, че наличието на MBA или ЕMBA диплома, дори и от най-престижните бизнес училища, не дава особено предимство на кандидата за работа. MBA понякога се приема като даденост, не се поставя като изискване за заемане на пост, а кандидат със сериозен опит би бил по-конкурентен от такъв с MBA.

Как да финансираме MBA програма

There is no doubt, that the MBA education is a serious investment of time and funds. The more prestigious the programme is, the more are the funds. Here comes the question if it is worth it. The MBA degree holders in the developed countries still can rely, that their MBA will count in career growth. It is a fact that on the West there is saturation of overqualified staff. Regarding the Balkans, here is some sincere negligence of this type of education and often the employers admit in public, that the presence of MBA or EMBA diploma, even from the most prestigious business schools, does not give much advantage to the applicants. MBA is sometimes taken for granted, and is not required in the application for a position, and a candidate with a serious experience would be more competitive than one with MBA degree.

How to finance a MBA programme The financial investment is often a combination of different sources – personal funds, funding from the employer, a student or consumer loan, a scholarship. In the last few years on the Balkans the number of the students, who study in MBA programmes with full or partial funding from their employers has increased.

Финансовата инвестиция често е комбинация от различни източници – лични средства, финансиране от работодателя, студентски или потребителски банков заем, стипендия. През последните няколко години на Балканите се увеличи броят на студентите, които се обучават в MBA програми с пълно или частично финансиране от работодателите си.

The reaction of the universities is to try to support the students by ensuring some student loans from banks or to raise funds for scholarships.

Реакцията на университетите е да се опитат да подпомогнат студентите си, като осигуряват студентски заеми от банки или да наберат средства за стипендии.

Exhibitions for education

Основната концепция за финансирането на MBA образованието е, че то е лична инвестицията с бърза и добра възвръщаемост.

Изложенията за образование Специализираните изложения за MBA програми са два типа – тип „панаири” и тип „индивидуални срещи”. В първия случай, най-разпространения, можете да съберете информация от всички присъстващи университети, но ако изложението е общо, то е добре предварително да се ориентирате кои университети предлагат MBA, за да не се наложи да обикаляте 25-40 щанда, както и да изчаквате, за да говорите с представителя на университета, ако искате подробности. Събитията тип „индивидуални срещи” имат предимството, че са само за MBA, и че организаторите предварително правят график на индивидуалните ви срещи, всяка от които по 20 минути, като се съобразяват с предпочитанията ви към програми с MBA профила ви, както и с изискванията на университетите, които участват. Така времето ви е максимално ефективно оползотворено и университетите, с които ще се срещнете, със сигурност са подходящи за вас.

The main concept of the financing of a MBA is that it is a personal investment with quick and fast return.

The specialized exhibitions for MBA programmes are two types – the „fair” type and the „individual meeting” type. In the first case, the most common, you can gather information from all the presented universities. It is good to inform yourself in advance which universities offer MBA, so you don’t have to get round 25-40 stands and wait on each of them to talk to the representative of the university, if you want details. The events from the „individual meetings” type have the advantage that they are only for MBAs and the organizers preliminary schedule your individual meetings, each of which is 20 minutes, based on your preferences to programmes, your MBA profile and the requirements of the universities. In this way your meetings are most effective and the universities, you meet, certainly meet your criteria.

Полезни сайтове / Useful websites: www.mba.com www.forbes.com

www.topmba.com www.ft.com

www.mbaprograms.org

www.businessweek.com

www.mbaassociation.org

www.accessmba.com

POSTGRADUATE EDUCATION|75


MБA ПРОГРАМИ / MBA PROGRAMMES

ПОЛЗИТЕ ОТ МBA ОБУЧЕНИЕТО THE BENEFITS OF MBA EDUCATION

Свилена Стоянова

Svilena Stoyanova

MBA, Wu executive academy

MBA, Wu executive academy

„Мъдростта на един ум не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови истини!” В бързо променящия се и динамичен свят всеки от нас има непрекъсната нужда да се „обновява” и да надгражда своите умения и знания. Ето защо МВА програмите са подходящи за хора, които вече притежават стабилна основа, желаят да се развиват и да преодолеят рамката на рутината и праволинейността в професията, която упражняват. Когато започнах първия модул от МВА програмата във WU Executive Academy към Виенския университет по бизнес и икономика, бях изключително впечатлена от професионализма, който всеки един от участниците излъчваше. Всеки от нас беше изтъкан от знание и опит. В момента, в който започнахме да обменяме впечатления и да виждаме различните гледни точки, започнах да осъзнавам, че съществува толкова необятна гама от мнения, които трябва да бъдат осмислени и анализирани, че трябва да подходя към това обучение отговорно и съсредоточено. След двегодишната професионална МВА програма с фокус върху маркетинг и продажби мога да откроя няколко основни насоки, в които успях да се развия и променя: • Станах участник в обмяна на професионален опит с колегите, работещи в различни сфери на дейност, с различни типове мислене, както и с много културни различия. • Получих изключително ценни контакти в различни компании, държави и нива в йерархията на бизнеса • Успях да разчупя своето мислене и „облякох” със знание решенията, които преди това бях вземала според личните си усещания • Заредих се с нови идеи, които бих искала да реализирам в близко бъдеще, защото за мен по-важно е да интерпретирам и използвам креативно знанието, отколкото да го притежавам. Разсъждавайки от текущата си гледна точка, мога да кажа, че ползите от завършената МВА програма тепърва ще се разгръщат за мен. Някак неусетно започнах да вземам „различни” решения; да разсъждавам по-многоаспектно върху всяка ситуация, както и да възприемам много по-лесно различната гледна точка. Възприемам тази програма като своеобразна „лаборатория”, в която успях 76|POSTGRADUATE EDUCATION

„The wisdom of one‘s mind doesn‘t measure in knowledge, but in it’s ability of finding new truths!” Living in a rapidly changing and dynamic world, we need to constantly develop and upgrade our skills and knowledge. That is why the MBA programs are perfect for people, who already possess a good background, have a desire to progress and to break through the frame of routine and the straightness of the job they practice. When I started the first module of the MBA program in WU Executive Academy, Vienna University of Economics and Business, I was extremely impressed by the professionalism of all the participants. Each one of us was woven by knowledge and experience. At the time we began to exchange our impressions and to see the different points of view, I started to realize that there is such an infinite range of opinions, waiting to be considered and analyzed. That made me obliged to approach to the course of education with focus and responsibility. After 2-years long professional MBA program focused on marketing and sales I can point few main directions, which I managed to develop and change: • I became a participant of a professional exchange of experience with colleagues, working in different fields, with different way of thinking and with a lot of cultural differences. • I gained many valuable contacts in different companies, countries and levels in the business‘s hierarchy. • I managed to break my way of thinking and back up with knowledge the decisions, I used to make intuitively. • I loaded my head with fresh ideas, which I would want to realize in the future, because what‘s important for me is not just to possess knowledge, but to use it in creative way. Considering my current point of view, I could say that the benefits of MBA diploma and graduation are yet to be shown in front of me. Suddenly I started to take “different” decisions; to think in multilayer perspectives and to accept a lot easier different points of view. I perceive this program as kind of a lab, in which I succeeded to use my skills and knowledge and to sift out what’s best of it for my future professional realization. I improved my communication skills and the ability to negotiate, which helped me not only at work, but on “the stage” of life as well. Furthermore I acquired new skills and knowledge


да упражня своите знания и умения и да селектирам найдоброто от тях за реалния професионален опит, който ми предстои. Успях да подобря комуникационните си умения и способност-та за водене на преговори, което ми помага, както в работата, така и на „сцената” на живота. Освен това придобих нови знания и умения, които се дължат на решаване на многобройни казуси, предоставени от големи мултинационални компании. Цялото МВА обучение е базирано на актуални и реални ситуации, които изискват вземането на продуктивни и комплицирани решения.

that came as a result of the solving of numerous cases of big multinational companies. The whole MBA study is based on actual and realistic situations that require productive and complicated decisions. Everyone could extract his own individual advantages from such kind of a program, but I highly recommend to the participants to be active, to analyze the others and themselves in the different situations. And last but not least: the MBA program is a matter of personal choice and desire. That is why in the end each participant gains as many skills and knowledge as they are willing to aquire.

Всеки може да извлече своите индивидуални ползи от такъв тип програма, но като препоръка бих призовала към активност на участниците и максимален анализ и себеанализ в различните ситуации. И не на последно място, МВА програмата е въпрос на личен избор и желание. Ето защо в крайна сметка всеки участник получава толкова умения и знания, колкото сам е пожелал да възприеме!

Борислав Стефанов

Borislav Stefanov

МВА, Harvard Business School MA in International Management, Regent’s College

MBA, Harvard Business School MA in International Management, Regent’s College

Какви са Вашите съвети за финансиране на следване в международна МВА програма?

What is your advice on how to fund a study for an international MBA?

Обикновено по-добрите училища за МВА имат добре разработени програми с различни банки, така че финансирането не е проблем към момента на кандидатстването, заемите трябва да се изплащат после. Добрите програми в Европа и Америка са наистина скъпи, но парите не са нещо, което би трябвало да спира човек, решил да кандидатства за МВА. Почти сигурно е, че ако влезе в университет като Харвард, Уортън, Станфорд, Инсеад, Лондонското бизнес училище, ще има достатъчно възможности да вземе заем при изгодни условия. В моя случай, когато кандидатствах, Харвард имаше уговорка със Сити Банк. Университетът действаше като гарант на всеки студент, който е приет, т.е. веднъж като те приемат, можеш да вземеш заем, като самият университет ти става попечител, не трябва да търсиш такъв. Освен това специално за бизнес училището заемът покриваше не само академичната такса, но и други разходи като наем на апартамент, джобни пари, застраховки, медицински, така че човек да може две години да не мисли, че трябва да работи, а да се концентрира върху ученето. В моя случай заемът беше с много ниска лихва – 1.5-2%. След това в 15-годишен срок, след завършването всеки месец трябва да плащам някаква малка сума. Или не толкова малка, зависи от гледната точка. Аз например следва да изплащам по 700-800 долара месечно, което прави нещата посложни, ако става въпрос за връщане в България. Затова човек трябва да мисли точно какво ще прави. Например в моя случай, понеже съм на държавна работа, мога да кандидатствам за някаква стипендия, която до голяма степен да ми покрива таксите за времето, когато съм на такава длъжност. Като цяло трябва да се има предвид че в България заплатите са по-ниски. От друга страна, ако си завършил добър университет, се предполага, че дори в България ще имаш подобаваща заплата.

Usually, the better business schools offering MBA degrees have developed programs for funding with banking institutions so funding a MBA study is not a problem at the time of application; the loans need to be repaid later. Good MBA programs in Europe and North America are expensive indeed, but money should not be a hindrance for a person who has decided to apply for a MBA degree. It is almost certain that if one gets admitted into a school such as Harvard, Wharton, Stanford, INSEAD, London School of Economics, they will have plenty of opportunities to receive a loan under favorable terms. In my case, when I was applying to the Harvard Business School, the university had an arrangement with City Bank. The university itself served as a guarantor to each student that got admitted, so once you are admitted, you are entitled to a loan with the school as the guarantor. What is more, for the business school in particular, the loan could be used to cover not just the tuition fees but also other expenses such as rent, utilities, medical insurance, living expenses, etc., so that one would not have to worry about working, and could focus on studying for 2 years. In my case, the loan had a very low interest rate – 1.5-2.0%. After that, within a 15-yearperiod after graduation I need to pay a small sum every month. Or not so small – depending on your viewpoint. In my case, the monthly installment is about USD 700-800, which could make things more complicated if one plans to come back to Bulgaria. So everyone should think carefully about what it is that they want to do. In my case, for example, since I have a government job at present, I can apply for a stipend that can cover my installments for the duration of my term. As a whole, one should keep in mind that salaries in Bulgaria are lower that elsewhere in the West. On the other hand, if you have graduated from a good university, you are supposed to be capable of earning a decent salary even in Bulgaria. POSTGRADUATE EDUCATION|77


УВОД INTRODUCTION

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ MASTER'S DEGREE PROGRAMMES СЕРТИФИКАТИ CERTIFICATES

MБA ПРОГРАМИ MBA PROGRAMMES

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

КАТАЛОГ CATALOGUE


The Chartered Institute of Personnel and Development ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИТЕ?

• CIPD Foundation level квалификациите са подходящи за професионалисти, които искат да придобият широка гама от практически умения, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси. Може да се избира между Human Resources или Lean & Developmnet програмите или индивидуален award, с който да се започне, или да се разширят HR и L&D знанията. • Новите CIPD Intermediate level квалификации са предназначени за HR професионалисти, които: -искат да работят в сферата на HR и да изучават международно призната квалификация за оперативна ефективност. -работят на HR позиция и искат да напреднат професионално, развивайки знанията и уменията си на повисоко ниво. • CIPD Advanced level квалификациите са подходящи за HR мениджъри, които се стремят да бъдат ефективни бизнес партньори на стратегическо ниво – независимо дали работят като ръководители или консултанти с общопрофилни или специализирани функции.

ЗАЩО CIPD? The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) е найголямата световна организация за професионални квалификации в сферата на управление и развитие на човешките ресурси. • Със CIPD ще спечелите професионално признание и доверие. • Дипломите на CIPD са гаранция за висока професионална компетентност и са признати като водещи професионални квалификации. • Със CIPD ще намерите иновативни бизнес решения във вашата професия. • Ще надградите вече придобитите знания и практически опит.

ЗАЩО ПРОГРАМИТЕ НА CIPD? Защото: • са насочени към бизнеса. • водят към отлична оперативна ефективност. • ставате отличен бизнес стратегически партньор.

ЗАЩО С IHR? • IHR има над 12 години традиция с програмите на британски институти и CIPD. • IHR е единственият център с одобрен модел на модулно обучение, което не Ви откъсва от работния процес. • Студентите на IHR получават пълна подкрепа от английските преподаватели през целия учебен процес. • Със CIPD обученията на IHR изграждате реална социална мрежа с колеги от други държави и компании от различни бизнес сфери.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМИТЕ:

Обучението се провежда на английски език. Моделът на програмата е комбинация от работни семинари, които се провеждат в България от британски тренери от Selhurst Consulting и допълнително онлайн обучение. Всеки студент има достъп до специално разработена виртуална учебна платформа на Selhurst Consulting с подбрана информация и подробни указания за подготовка на писмените задания.

WHO ARE THESE PROGRAMMES FOR? • CIPD‘s Foundation level qualifications are perfect for those who want to acquire a wide range of relevant practical skills in HR and development. HR professionals can choose to follow a HR or L&D pathway and also have the opportunity to study individual foundation level awards to either start or top up their HR and L&D knowledge • CIPD‘s new Intermediate level qualifications are designed for those who: - aspire to work in HR and to study the internationally recognised operational level qualification - work in a HR role and want to progress their career by developing their knowledge & skills at a higher level • CIPD‘s new Advanced level qualifications are ideal for those aspiring to become effective HR business partners at strategic level - whether working as managers or consultants in generalist or profiled roles.

WHY CIPD? The Chartered Institute of Personnel and Development is the world‘s largest Chartered Human Resources and Development professional body. • With CIPD you will gain professional recognition and trust • The internationally recognised CIPD diplomas in the area of Human Resources Management and Development are guarantee for high competency • With CIPD you will find innovative business solutions in your profession • You will build up your knowledge and professional experience

WHY CIPD PROGRAMMES? Because: • they are business focused • they lead to operational excellence • they make you excellent business partner

WHY WITH IHR? • IHR have more than 12 years tradition in providing British qualification programmes, including CIPD • IHR is the only centre with approved blended learning model of studying in block workshops with online tasks that do not interrupt your workflow process • IHR students receive full support from the English tutors during the whole process • The CIPD training with IHR will build for you a real social network with colleagues from other countries and companies in different business sectors

MORE ABOUT THE PROGRAMMES: The training is held in English. The model of the programmes is a mix of seminars (led by English tutors from Selhurst Consulting, coming to Bulgaria) with complementary online training. Each student has access to the Selhurst Consulting virtual learning environment with detailed guidance for preparing the written assignments.

FOR MORE INFORMATION: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tel.: 02 961 62 63 CIPD exam takes place in the British Council Bulgaria.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

E-mail: welcome@profeducenter.com, Tел.: 02 961 62 63 Изпитът CIPD може да бъде проведен и в Британски съвет България.

POSTGRADUATE EDUCATION|81


The Chartered Institute of Marketing ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИТЕ?

• Professional Certificate in Marketing е насочена към начинаещи маркетинг специалисти. Програмата е подходяща и за професионалисти на по-високи длъжности, особено в малките и средни предприятия, където маркетингът е само част от това, което правят. • Professional Diploma in Marketing е насочена към тези маркетинг специалисти, които са отговорни за управлението на маркетинговия процес на оперативно ниво. Програмата е подходяща за професионалисти на средно мениджърско ниво и такива, които биха искали да надградят знанията, придобити в ниво Professional Certificate in Marketing. • Chartered Postgraduate Diploma in Marketing е насочена към маркетинг професионалисти, работещи на стратегическо ниво или такива, които се стремят към него и желаят да получат професионална квалификация на магистърско равнище.

ЗАЩО CIM? CIM е най-голямата и престижна организация по маркетинг. Създадена през 1911 г., CIM печели световна репутация в бизнеса като водещ Институт в областта на маркетинга. • Квалификациите на CIM са признати за водещи в областта и развиват практически знания и умения на професионалистите, независимо на какво ниво в кариерата се намират. • CIM предлага несравним набор от професионални услуги, от които нейните членове могат да се възползват по всяко време.

ЗАЩО ПРОГРАМИТЕ НА CIM? Защото ще: • придобиете международно призната квалификация. • научите за съвременните най-добри практики в областта на маркетинга. • можете да приложите наученото във вашата организация. • бъдете по-конкурентноспособни на пазара на труда.

ЗАЩО С INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES (IHR)? • IHR e официален акредитиран учебен център на CIM за България в продължение на повече от 10 години. • IHR предлага трите най-високи квалификационни нива в областта на маркетинга: Professional Certificate in Marketing, Professional Diploma in Marketing, Chartered Postgraduate Diploma in Marketing. Разработени по съвременна методика, учебните програми позволяват на студентите да съчетават работа с подготовка за изпити.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМИТЕ: Обученията са дистанционни и предоставят достъп до виртуална учебна среда със специално разработени материали, индивидуално подпомагане от преподавател при подготовка за изпити/ разработване на писмени проекти и онлайн консултации с него. Обученията се провеждат изцяло на английски език с признати преподаватели от Великобритания.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tел.: 02 961 62 63 Изпитът CIM се администрира от Британски съвет, България

82|POSTGRADUATE EDUCATION

WHO ARE THESE PROGRAMMES FOR? • Professional Certificate in Marketing is aimed at those who are working in supporting marketing roles, usually within the marketing function, but also targets individuals in more senior roles, particularly in SMEs, where marketing is only part of what they do • Professional Diploma in Marketing is aimed at those marketers responsible for managing the marketing process at an operational level. These include those moving into a mid-level marketing position and marketers who are looking to build on knowledge gained at certificate level. • Chartered Postgraduate Diploma In Marketing is aimed at marketers working at a strategic level or aspiring to do so who wish to gain a Professional Masters level qualification.

WHY CIM? CIM is the largest and most prestigious organisation in Marketing. Established in 1911, CIM wins worldwide reputation as a leading Institute in the field of marketing. • CIM qualifications are recognised as leading in the field. They develop practical knowledge and skills of the professionals for all stages of their career development. • CIM offers the richest range of professional services its members can benefit anytime.

WHY CIM PROGRAMMES? • Because you will obtain an internationally recognized qualification • Because you will learn about contemporary best practices in the field of marketing • Because you will apply the knowledge within your organisation • Because you will be more competitive on the labor market

WHY WITH INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES (IHR)? • IHR is the official accredited study center of CIM for Bulgaria for more than 10 years. • IHR offers the three highest qualification levels in the field of marketing: Professional Certificate in Marketing, Professional Diploma in Marketing, Chartered Postgraduate Diploma in Marketing, IHR developed modern methods of the programmes allowing students to combine work with preparation for exams.

MORE ABOUT THE PROGRAMMES: IHR offers distance learning training with access to virtual learning environment with specially designed study materials, individual tutor support during the exam preparation/ development of projects and online consultations with him. The training are conducted entirely in English with renowned tutors from the UK.

FOR MORE INFORMATION: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tel.: 02 961 62 63 CIM is administered by the British Council Bulgaria.


The Chartered Institute of Management Accountants ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИТЕ?

WHO ARE THESE PROGRAMMES FOR?

Ако мислите за бъдещето си и се стремите към успешна бизнес кариера, квалификационната програма на Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ще обогати Вашия опит и ще Ви помогне да постигнете професионалните си цели.

If you are starting to think about your future and aiming to develop a truly successful and diverse career in business, a professional qualification with the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA),can help you achieve your career goals.

ЗАЩО CIMA?

WHY CIMA?

CIMA е най-големият и водещ институт за квалификация по управленско счетоводство в световен мащаб. CIMA подготвя хората за силна кариера в бизнеса. Квалификацията развива умения за стратегическо консултиране, управление на риска и вземане на ключови бизнес решения. CIMA има 195 000 членове и студенти в 176 страни, които работят в различни сфери на бизнеса - информационни технологии, бизнес планиране, управление на промяната и други. Много от тези професионалисти заемат топ позиции в компаниите като изпълнителни директори, висши мениджъри и председатели на борд на директори.

CIMA is the world’s largest and leading professional body of management accountants. CIMA prepares people for a career in business. It teaches skills for strategic advice, managing risk and making key decisions.

ЗАЩО ПРОГРАМАТИТЕ НА CIMA? • Програмите са с ясен фокус върху бизнеса. • Дават повече възможности за кариерно израстване. • CIMA Chartered Management Accountants съчетава високо ниво на финансова и управленска експертиза с отлично бизнес приложение. • CIMA дава стратегическа визия и сила за развитие на бизнеса, а не само умения за управленски анализи и отчетност. Изгражда компетентност, която Ви поставя в центъра на управлението на бизнеса. • Ще се присъедините към широка мрежа от бизнес лидери.

ПОЛЗИ ОТ ПРОГРАМИТЕ НА CIMA, ПРЕДЛАГАНИ ОТ IHR В ПАРТНЬОРСТВО С LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE (LSBF): • IHR предлага специални преференциални цени за България. • IHR предоставя административни услуги и координиране на учебния процес в CIMA. • Интерактивната учебна платформа на LSBF дава възможност за учене във време и място, удобни за Вас. • Получавате достъп до уникален портал за обучение, който отговаря на всички Ваши потребности. • Получавате достъп до висококачествени записи на лекции, водени от преподаватели от кампуса на LSBF. • Видео лекции покриват цялата учебна програма. Предоставя се възможност лекциите да се гледат многократно. • Ставате член на глобална онлайн общност за обучение, където можете да общувате с преподаватели, ментори и състуденти. • Използвате Виртуалния информационен център на LSBF, който ви дава достъп до бизнес казуси на издателството Harvard, над 700 аудио и PowerPoint презентации от найдобрите бизнес лидери, както и достъп до богата онлайн библиотека. • Екип на LSBF осигурява напредъка Ви по програмата, като предоставя непрекъсната подкрепа.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

195,000 members and students in 176 countries, working at the heart of business and hold senior roles in areas such as operations, IT, business planning and change management. And many are in top jobs, becoming managing directors, chief executives and chairmen.

WHY CIMA PROGRAMMES? • The focus is clearly on business • It gives you more career options • CIMA Chartered Management Accountants combine a high level of financial and management expertise with excellent business acumen. • CIMA will make you see the bigger picture, driving forward, not just reporting back and be always at the heart of business decisionmaking. • Because you will be joining a powerful network of business leaders.

BENEFITS OF STUDYING WITH IHR IN PARTNERSHIP WITH LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE (LSBF): • Take advantage of special preferential prices for Bulgaria that IHR offers • IHR will provide full administrative and coordinating services for your CIMA training • The InterActive platform of LSBF allows you to study whenever you want, wherever you are. • You will gain access to a single unique learning portal that meets all your learning needs. • You will access a comprehensive collection of studio-quality lectures showcasing the same lectures and featuring the same tutors from London campus of LSBF. • Video lectures cover the entire course syllabus and you have the opportunity to view the lecture more than once. • Be a part of a global online learning community where you can communicate with tutors, mentors, advisors and fellow students. • Use LSBF Virtual Information Centre which gives you access to case studies from Harvard Business Publishing and over 700 podcasts from top business leaders as well as access to a comprehensive online library. • Your progress is closely monitored and you will be supported by LSBF academic team. • Receive 24 hour student support.

FOR MORE INFORMATION: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tel.: 02 961 62 63 CIMA is administered by the British Council Bulgaria.

E-mail: welcome@profeducenter.com, Tел.: 02 961 62 63 Изпитът CIMA се администрира от Британски съвет България.

POSTGRADUATE EDUCATION|83


Chartered Institute of Purchasing & Supply ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИТЕ?

WHO ARE THESE PROGRAMMES FOR?

• Foundation Diploma in Purchasing and Supply - Level 4 осигурява необходимите умения в областта на закупуването и доставките на оперативни или младши специалисти или на тези, които са нови в професията. • Advanced Diploma in Purchasing and Supply – Level 5 е предназначена за професионалисти на мениджърски или специализирани длъжности. • Graduate Diploma in Purchasing and Supply – Level 6 е предназначена за висши мениджъри и професионалисти, които работят на стратегическо ниво.

• Foundation Diploma in Purchasing and Supply - Level 4 is designed to provide the necessary purchasing skills to those in operational or junior management roles or who are new to the profession • Advanced Diploma in Purchasing and Supply – Level 5 is aimed at those with managerial and specialist roles • Graduate Diploma in Purchasing and Supply – Level 6 is equivalent to an honours degree and is designed for senior managers and specialist professionals in purchasing who are working at a strategic level

ЗАЩО CIPS? CIPS промотира и развива високи стандарти на професионални умения и способности сред всички, които са ангажирани в закупуване и управление на веригата за доставки. • CIPS е най-голямата организация по рода си в Европа и е основна отправна точка по целия свят за въпроси, свързани с покупките и управлението на веригата за доставки. • Всички членове на CIPS могат да се възползват от професионални съвети, подкрепа и информация, които подпомагат ежедневната им работа и постигането на дългосрочните кариерни цели.

WHY CIPS? CIPS exists to promote and develop high standards of professional skills, ability and integrity among all those engaged in purchasing and supply chain management. • CIPS is the largest organisation of its kind in Europe and a central reference point worldwide on matters relating to purchasing and supply chain management • All CIPS members enjoy access to advice, support and information which benefits both their daily working life and long-term career goals.

WHY CIPS PROGRAMMES?

• станете част от силна мрежа от професионалисти, бизнесмени, мениджъри и представители на академичните среди. • развиете уменията си с най-добрите cips съвременни практики и квалификации. • получите информация и насоки относно техники и проблеми в областта на закупуването и доставките. • получавате актуални публикации за най-добрите практики. • получавате supply management, официалното двуседмично издание на cips. • придобиете международно признатия статус – mcips. • имате много повече възможности за работа.

• Because you will become a part of a strong network of professionally recognised and qualified members, business people, professional managers and academics • Because you will develop your skills with CIPS best practice updates and qualifications • Because you will receive information and guidance service about purchasing and supply techniques and issues • Because you will regularly receive updated publications on best practice • Because you will receive Supply Management, the fortnightly official magazine of CIPS • Because you will obtain internationally recognised status – MCIPS • Because you will have much more job opportunities

ЗАЩО С INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES (IHR)?

WHY WITH INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES (IHR)?

ЗАЩО ПРОГРАМИТЕ НА CIPS? Защото ще:

• IHR е единственият доставчик за България на обученията на Chartered Institute of Purchasing and Supply в продължение на повече от 10 години. • IHR предлага обучения за трите най-високи квалификационни нива: - Foundation Diploma in Purchasing and Supply - Advanced Diploma in Purchasing and Supply - Graduate Diploma in Purchasing and Supply • IHR предлага дистанционно обучение.

• IHR is the only tuition provider in Bulgaria for the Chartered Institute of Purchasing and Supply for more than 10 years • IHR offers education of the highest certificate levels - Foundation Diploma in Purchasing and Supply - Advanced Diploma in Purchasing and Supply - Graduate Diploma in Purchasing and Supply • Distance learning opportunity

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМИТЕ:

• Individual support, guidance and consultancy on assessments through emails • Additional slide presentations and study materials • Regular knowledge revision questions and subsequently provided feedback from a tutor • Exam papers for practice and comments by tutor • Interpretation of the material in the course books and study guides • Final revision before the exams

• Индивидуална помощ, насоки и консултации по имейл през целия учебен процес • Допълнителни презентации и учебни материали • Регулярни въпроси за преговор и обратна връзка от преподавател • Примерни изпити и коментари от преподавател • Разяснения по учебния материал • Общ преговор преди изпитите

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tел.: 02 961 62 63

84|POSTGRADUATE EDUCATION

MORE ABOUT THE PROGRAMMES:

FOR MORE INFORMATION: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tel.: 02 961 62 63


The Association of Chartered Certified Accountants ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ ПРОГРАМИТЕ?

WHO ARE THESE PROGRAMMES FOR?

Ако сте завършили средно или висше образование и искате да се развивате в сферата на счетоводството, търсите промяна или вече работите в областта на финансите, ACCA може да Ви помогне за правилното решение за бъдещето Ви с широка гама от професионални квалификации в сферата на счетоводството и финансите.

School leaver? Graduate? Looking to start your accountancy career, a career change or already working in finance? ACCA can help you to make the right decision about your future with range of accountancy qualifications.

ЗАЩО ACCA?

ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants – Is the global body for professional accountants.

• ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants е глобална организация за сертифицирани професионални счетоводители. • Световно признатата професионална квалификацияна АССА се основава на международните счетоводни стандарти и системи за най-добри счетоводни практики за управление на изпълнението. • АССА има 154 000 членове, 432 000 студенти и активна мрежа от 83 офиси и центрове.

ЗАЩО ПРОГРАМИТЕ НА ACCA? • Квалификация в АССА ще помогне на Вашето кариерно израстване във всяка организация. • ACCA квалификацията се признава и цени от работодателите в целия свят. • АССА дава максимална добавена стойност към CV-то Ви. • Ще се присъедините към глобалната мрежа на ACCA.

ПОЛЗИ ОТ ПРОГРАМИТЕ НА ACCA, ПРЕДЛАГАНИ ОТ IHR В ПАРТНЬОРСТВО С LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND FINANCE (LSBF): • IHR предлага специални преференциални цени за България. • IHR предоставя административни услуги и координиране на учебния процес в ACCA. • Интерактивната учебна платформа на LSBF дава възможност за учене във време и място удобни за Вас. • Получавате достъп до уникален портал за обучение, който отговаря на всички Ваши потребности. • Получавате достъп до високо качествени записи на лекции, водени от преподаватели от кампуса на LSBF. • Видео лекции покриват цялата учебна програма. Предоставя се възможност лекциите да се гледат многократно. • Ставате член от глобална онлайн общност за обучение, където можете да общувате с преподаватели, ментори и състуденти. • Използвате Виртуалния информационен център на LSBF, който ви дава достъп до бизнес казуси на издателството на Harvard, над 700 аудио и PowerPoint презентации от найдобрите бизнес лидери, както и достъп до богата онлайн библиотека. • Екип на LSBF осигурява напредъка Ви по програмата, като предоставя непрекъсната подкрепа.

WHY ACCA? Relevant wherever you are – the qualification is based on international accounting standards and global best-practice performance management systems. 154,000 members and 432,000 students throughout their careers, providing services through a network of 83 offices and active centres.

WHY ACCA PROGRAMMES? • The ACCA Qualification will help your career progress in any organization • Globally, employers will understand and respect your qualification • Adding maximum value to your CV • You will be joining to ACCA’s global network

WHY WITH IHR? • IHR has strong partnership with London School of Business and Finance (LSBF) • IHR gives you the advantage of preferential prices for Bulgaria • IHR will provide full administrative and coordinating services for your ACCA training • The InterActive platform of LSBF allows you to study whenever you want, wherever you are. • You will gain access to a single unique learning portal that meets all your learning needs. • You will access a comprehensive collection of studio-quality lectures showcasing the same lectures and featuring the same tutors from London campus of LSBF. • Video lectures cover the entire course syllabus and you have the opportunity to view the lecture more than once. • Be a part of a global online learning community where you can communicate with tutors, mentors, advisors and fellow students. • Use LSBF Virtual Information Centre which gives you access to case studies from Harvard Business Publishing and over 700 podcasts from top business leaders as well as access to a comprehensive online library. • Your progress is closely monitored and you will be supported by LSBF academic team. • Receive 24 hour student support.

FOR MORE INFORMATION: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tel.: 02 961 62 63 ACCA is administered by the British Council Bulgaria.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: E-mail: welcome@profeducenter.com, Tел.: 02 961 62 63 Изпитът ACCA се администрира от Британски съвет България.

POSTGRADUATE EDUCATION|85


Corporate Finance Qualification НАИМЕНОВАНИЕ НА СЕРТИФИКАТА

NAME OF THE CERTIFICATE

CFq (Квалификация за корпоративни финанси)

CFq (Corporate Finance Qualification)

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН

WHO IS IT POINTED TO

Факултетът по Корпоративни финанси е основан от ICAEW през 1997 г. и представлява най-голямата мрежа от професионалисти в сферата на корпоративните финанси с повече от 6 200 членове, работещи в:

The Corporate Finance Faculty, established by ICAEW in 1997, is the largest network of professionals involved in corporate finance with more than 6,200 members, including:

• водещи одиторски и счетоводни компании • банки

• Major accounting and professional services firms • Banks • Private equity houses

• фондове за дялово инвестиране

• Brokers

• брокерски къщи

• Law firms

• юридически фирми.

BENEFITS FROM THE CERTIFICATE

ПОЛЗИ ОТ СЕРТИФИКАТА Квалификацията по Корпоративни финанси е призната в световен мащаб и е символ на висока компетентност и качество на международните пазари. Квалификацията е разработена така, че да развие аналитичните ви умения и технически знания в областта на корпоративните финанси - знания, необходими на глобалните корпоративни клиенти и инвеститори. След придобиване на квалификацията по Корпоративни финанси, вие ще се присъедините към международна професионална общност на квалифицираните специалисти, чиито членове са в над 50 страни в света.

ПОДГОТОВКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА СЕРТИФИКАТА

The Corporate Finance qualification is recognized around the world and sets a high level of expertise across international markets. It is designed with a focus on the commercial, practical and technical skills demanded by major corporate and financial clients and investors. In achieving the Corporate Finance qualification, you will join the international community of CF holders in over 50 countries around the world.

PREPARATION FOR THE CERTIFICATE The curriculum is broken down into three levels, all of which have to be passed in order to complete the CFq qualification. BPP Professional Education offers face to face courses in London.

Квалификацията се състои от три нива и за да се завърши, трябва да се положат успешно три изпита. БПП Профешънал Едюкейшън предлага подготвителни курсове в Лондон.

VALIDITY

СРОК НА ВАЛИДНОСТ

FEE

CFq сертификатът няма давност, но всяка година всички членове заплащат годишна такса към асоциацията и трябва да поддържат професионалните си знания.

WHERE IN BULGARIA YOU CAN GET IT

The CFq certificate does not expire.

Average exam fee: GBP 500

At the moment, there are no CFq classroom courses offered in Bulgaria, but a student can buy and prepare using the BPP Professional Education distance learning package.

ТАКСА Такса за изпит: GBP 500

КЪДЕ В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТЪТ Към момента в България не се предлагат подготвителни курсове за CFq, но можете да си закупите пакет за дистанционно обучение от БПП Профешънал Едюкейшън.

ИЗПИТИ / ЕXAMS ICAEW Diploma in Corporate Finance

ICAEW Advanced Diploma in Corporate Finance

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И САЙТОВЕ / OTHER USEFUL INFORMATION AND WEBSITES www.cfainstitute.org

86|POSTGRADUATE EDUCATION

www.bpp.com

www.profeducenter.com


Chartered Financial Analyst НАИМЕНОВАНИЕ НА СЕРТИФИКАТА CFA (Сертифициран финансов анализатор)

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН Квалификацията е идеална за хора, които работят като анализатори или инвестиционни мениджъри, но и ще бъде от полза на всеки, който желае да разбере как функционират финансовите пазари от теоретична и практична гледна точка. В течение на трите нива се акцентира силно върху изграждането на аналитични умения, подкрепени от вяра в етичното поведение.

ПОЛЗИ ОТ СЕРТИФИКАТА CFA Програмата е описвана като "златния стандарт" при квалификациите в инвестиционната индустрия. Тя покрива широк спектър от инвестиционни теми, включително оценка на активите, финансова математика, корпоративни финанси и управление на ценните книжа. Без съмнение, покриването на CFA степен ще засили вашите правоспособност и конкурентност в глобален мащаб, както и ще ви свърже с глобалната мрежа от почти 90 000 притежатели на CFA.

ПОДГОТОВКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА СЕРТИФИКАТА Учебният план е разбит на 3 нива, всяко от които трябва да бъде покрито, за да се завърши цялостната CFA квалификация. В допълнение към преминаването на всички CFA нива, също така сте задължен да имате минимум 4 години релевантен практически опит, преди да достигнете статута на притежател на CFA.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ CFА сертификатът няма давност, но всяка година всички членове заплащат годишна такса към асоциацията и трябва да поддържат професионалните си знания.

ТАКСА

NAME OF THE CERTIFICATE CFA (Chartered Financial Analyst)

WHO IS IT POINTED TO The qualification is ideal for people working as Analysts or Asset Managers, but anyone wanting to understand the workings of the financial markets from a theoretical and practical perspective will find it useful. Throughout the three levels there is a strong emphasis on building analytical skills underpinned by a belief in ethical behavior.

BENEFITS FROM THE CERTIFICATE The CFA Program has been described as the gold standard qualification for the investment industry. The program thoroughly covers a broad range of investment topics including asset valuation, financial mathematics, corporate finance and portfolio management. Without a doubt, earning your CFA charter will enhance your credibility and competitive advantage in the global workplace, as well as connecting you to a global network of almost 90,000 Charterholders.

PREPARATION FOR THE CERTIFICATE The curriculum is broken down into three levels, all of which have to be passed in order to complete the CFA qualification.  In addition to passing all CFA levels you are also required to have a minimum of four years relevant practical experience before achieving CFA charter status.

VALIDITY The CFA certificate does not expire, but Charterholders have to pay annual subscription fee as well as to update and retain their professional knowledge continually in order to justify their membership.

Такса за изпит: USD 630 до USD 970

FEE

КЪДЕ В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТЪТ

Average exam fee: USD 630 to USD 970

БПП Профешънал Едюкейшън е одобрена от CFА обучителна организация и предлага подготвителни онлайн курсове в Бълария за подготовка за всяко от трите нива на CFA квалификацията.

BPP Professional Education is а CFA approved training provider and offers online courses in Bulgaria towards each of the three levels of the qualification.

WHERE IN BULGARIA YOU CAN GET IT

ИЗПИТИ / ЕXAMS Level I: Focuses on tools and concepts that apply to investment valuation Level II: Focuses on asset valuation and applying the tools and concepts from Level I Level III: Focuses on applying the concepts learned at Levels I and II to the portfolio management process

POSTGRADUATE EDUCATION|87


CFAB

Certificate in Finance, Accounting and Business

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЕРТИФИКАТА

NAME OF THE CERTIFICATE

CFAB (Сертификат по финанси, счетоводство и бизнес) на Института на сертифицираните счетоводители в Англия и Уелс

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) CFAB (Certificate in Finance Accounting and Business)

WHO IS IT POINTED TO

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН CFAB е идеален за хора, които работят в тази индустрия, или обмислят кариера в счетоводството и финансите. Дори ако още не сте на подобна позиция, тази квалификация ще ви даде обширни познания в бизнеса и ще ви позволи да се развивате в избраната от вас област.

CFAB is ideal for people already working in a relevant industry, or who are considering a career in accountancy or finance. Even if you're not already working in a related role, our unique course will give you a broad understanding of business and enable you to progress in your chosen field – whatever that may be.

BENEFITS FROM THE CERTIFICATE

ПОЛЗИ ОТ СЕРТИФИКАТА Подобрява знанията и уменията ви, за да се позиционирате по-добре на пазара на труда. Показва на работодателите, че сте амбициозен и мотивиран. CFAB е международно признат.

ПОДГОТОВКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА СЕРТИФИКАТА В CFAB има шест компютърно базирани изпитни модула, които могат да се вземат в свободно избран ред по всяко време на годината. Квалификацията се придобива в период от 1 година. По усмотрение на кандидата времето може да се проточи.

Improve your knowledge and skills to help you get ahead in the job market. It helps show prospective employers you are ambitious and self-motivated. CFAB is recognised internationally.

PREPARATION FOR THE CERTIFICATE There are six computer-based assessment exam modules - take these in any order and at any time of the year. CFAB can be gained in 12 months or go at your own pace and take longer.

VALIDITY

СРОК НА ВАЛИДНОСТ Сертификатът CFAB няма срок на валидност.

The certificate CFAB is permanent.

FEE

ТАКСА Такса при регистриране – 165 британски лири, 65 британски лири такса за оценка на всеки модул.

КЪДЕ В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТЪТ

Registration fee - £165, Assessment - £65 per assessment.

WHERE IN BULGARIA YOU CAN GET IT Contact BPP Professional Education Bulgaria or British council, Sofia.

Обърнете съ към БПП Профешънал Едюкейшън България или Британски съвет, София.

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И САЙТОВЕ / OTHER USEFUL INFORMATION AND WEBSITES www.icaew.com

88|POSTGRADUATE EDUCATION

www.bpp.com

www.profeducenter.com


УВОД INTRODUCTION

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ MASTER'S DEGREE PROGRAMMES СЕРТИФИКАТИ CERTIFICATES

MБA ПРОГРАМИ MBA PROGRAMMES

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

КАТАЛОГ CATALOGUE


Master's Degree Programmes BUSINESS & MANAGEMENT BULGARIA

MSc IN BUSINESS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY MSc in Business Management and Technology provides an innovative, strategic integration of management, innovation and technology and aims to prepare you for management roles in any type of organization. The programme builds the necessary knowledge and skills that drive effective strategic management, intelligent decision making and business innovation. Successful graduates are awarded the postgraduate degree of the University of Sheffield. Duration: 2 years (1 weekend per month) Language: English Base: Sofia, Bulgaria Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; bulgaria1@city.academic.gr +359 2 401 58 12; office@vuzf.bg www.city-sheffield.bg, www. vuzf.bg

GREECE

MSc IN MANAGEMENT The programme aims to develop managers who will take action to pursue entrepreneurial opportunities and start new ventures that bring to life new product or service ideas. It provides knowledge and understanding of many areas of specialisation (operations management, human resource management, small firms management, accounting, etc.) Successful graduates are awarded a postgraduate degree from the University of Sheffield and may additionally receive the Level 7 Diploma in Strategic Management & Leadership by the CMI. Duration: Full time study – 1 year / Part time study – 2 years Language: English Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

BULGARIA

BULGARIA

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNICATIONS

Програмата предлага специализации: „Мениджмънт и лидерство”, „Управление на човешките ресурси” и „Управление на маркетинга”. Осигурени са практики и стажове във водещи организации от бизнеса, управленското консултиране, търговията, продажбите и ПР-агеции. Програмата има сключени договори за мобилност по европейска програма „Обучение през целия живот" и секторна програма „Еразъм" с университети от Италия, Германия, Франция и Швейцария. Завършилите програмата получават диплома за „Магистър по бизнес администрация” и могат да работят на различни нива в частния и публичния сектор. Продължителност: 4 семестърa Език на обучение: Български Изисквания: В програмата се кандидатства с интервю и мотивационно есе. Изискването към кандидатите е да имат завършена бакалавърска степен. Контакти: доц. д-р Кирил Радев www.nbu.bg + 359 2/8110 603/ genrad@dir.bg

The main focus of the program is to prepare communication professionals with knowledge and experience to work in an international context. The importance of cross-cultural communication is growing rapidly following the processes of globalization. Public and private organizations need qualified experts who know how to plan, implement and evaluate communication campaigns targeting different cultural groups and communities. An important element of the learning process is student’s mobility under the Erasmus program. For the second or third semester of teaching students at the International business communications will be recommended to apply for student exchange with our partner universities. Duration: Three semesters Language of study: English Requirements: Bachelor's or Master’s degree in Mass communications or related field. Proficiency in English IELTS at least 6.5 or equivalent certificate. Contacts: Dr. Stoyko Petkov/ +3592 8110 698 www.nbu.bg spetkov@nbu.bg

UNITED KINGDOM

MSC INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT The course focuses on managing international organisations in a global, business environment. It is for those who have previously studied a business-related subject and/or have business work experience. We equip you with the skills to work at a managerial level in an international organisation. You have the opportunity to develop cultural intelligence and work in multicultural teams. The course teaches the dynamics of business in different parts of the world and also includes work experience. The work experience part of the course includes • business simulations • an international consultancy project • visits to companies and organisations • guest speakers. Duration: Typically one year Language of study: English Location of study: Sheffield, UK Requirements: A good bachelors degree in a business-related field or professional qualification(s) and IELTS 6.0 with 5.5 in all skills (or equivalent) Contacts: +44 (0)114 225 5555, admissions@shu.ac.uk www.shu.ac.uk 90|POSTGRADUATE EDUCATION

NORWAY

MSC IN BUSINESS As a Business student you will have access to all core fields of business. During the program you will combine a specialisation (major) in one field with a broader orientation in other fields. The opportunity to combine different subjects, according to your interests and career plans, is unique for the Business program. For example, you can combine a specialisation in Finance with studies in Strategy or Economics. Duration: 2 years Language of study: English Country of studying: Norway Requirements: A successfully completed Bachelor’s Degree (180 ECTS credits) in the field of business administration, finance or economics. Contacts: +47 810 00 500 www.bi.edu/master


Master's Degree Programmes FINANCE & ACCOUNTING UNITED KINGDOM

NORWAY

MSC RISK MANAGEMENT

MSC IN FINANCIAL ECONOMICS Whilst the programme stresses the importance of fundamental financial theory through compulsory courses, students can specialize in a number of applied areas such as investment analysis, risk management, corporate finance and financial derivatives. In addition to the wide range of finance courses, the programme also includes mandatory and elective courses in micro- and macroeconomics. The overall aim of the program is to offer students a thorough understanding of modern financial theory and its applications. Duration: 2 years Language of study: English Requirements: A successfully completed Bachelor’s Degree (180 ECTS credits) in the area of economics and business administration, or a successfully completed Bachelor’s Degree (180 ECTS credits) in finance. Applicants with a different, but strong quantitative background and some previous exposure to business and/or economics, can also qualify for admission. www.bi.edu/master Contacts: +47 810 00 500

The course enables you to gain the skills and knowledge required by practitioners who cover business strategy, managing change, operations, quantitative modeling and information systems to maximize business benefits. There is the opportunity to use these skills by taking part in consultancy projects with employers while on this course. You chose to specialize as either an operational risk specialist or as an information systems risk manager. The content of the course gives you a solid understanding of the different specialist routes. Duration: Typically 12 months Language of study: English Location/base of study: Sheffield, UK Requirements: A good degree or equivalent in a relevant subject area and IELTS level 6 with 5.5 in all skills areas or equivalent. Contacts: Phone +44 (0)114 225 5555, www.shu.ac.uk admissions@shu.ac.uk

BULGARIA

BULGARIA

MSC IN BANKING AND FINANCE

FINANCIAL AND BANK MANAGEMENT AND MARKETING

The MSc in Banking and Finance provides a rigorous and advanced intellectual training in the area of finance based on the most current and modern academic thinking and industry best practice. It provides students with an extensive knowledge of the characteristics and the function of the financial institutions and markets. Successful graduates are awarded the postgraduate degree of the University of Sheffield.

The subject matter includes basic and specialized courses, developing students’ knowledge and skills in the field of corporate finance, banks and financial services marketing etc. The curriculum covers all the necessities for successful participation in international financial transactions and international business projects, effective use of marketing concept in investment activities. The practical part consists of presentations, discussions, teamwork and real workgroups. The resulting education is a solid foundation for a successful career in corporate finance and business administration, banks and other financial institutions. Duration: three semesters Language of study: English Location/base of study: Varna Requirements: A degree with an average mark "Good" and an entry exam An interview with the approved candidates; Contacts: Assoc. Prof. Virginia Ivanova, PhD tel: +359 52 359 507, virjinia_ivanova@abv.bg www.vfu.bg/en/ects_guide/

Duration: 2 years (1 weekend per month) Language: English Base: Sofia, Bulgaria Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; bulgaria1@city.academic.gr +359 2 401 58 12; office@vuzf.bg www.city-sheffield.bg, www. vuzf.bg

BULGARIA

FINANCE AND ACCOUNTING The Master's degree programme is designed for wide-profile and specialized training of managers and experts with professional interests in financial and management accounting, banking, analysis of financial statements and the formation of accounting and valuation policies of the enterprise. The acquired education is the foundation for successful realization in the financial and corporate business and administration. The graduates of the Master's degree program can work as managers and professionals in enterprises, banks and financial institutions, state and local administration, as this major offers a wide range of skills and knowledge relevant to modern business and financial institutions. Duration: two or three semesters, depending on the previous education Language of study: English Location/base of study: Varna Requirements: A degree with an average mark "Good" and an entry exam Accession examination - a test; Contacts: Assoc. Prof. Simeon Milev, PhD tel: +359 52 359 572, +359 88 856 15 25 www.vfu.bg/en/ects_guide/ е-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg

BULGARIA

FINANCIAL AUDIT The Master's degree programme is designed for wide-profile and specialized training of managers and experts with professional interests in the field of financial and management accounting, banking, analysis of financial statements and the formation of accounting and valuation policies of the enterprise, especially in the field of financial audit. The acquired education is the foundation for successful realization in a variety of audit areas. In case of the availability of relevant legal requirements and work experience, after passing the examinations provided for under the regulations graduates can become Certified Public Accountants (CPA). Duration: two or three semesters, depending on the previous education Language of study: English Location/base of study: Varna Requirements: A degree with an average mark "Good" and an entry exam; accession examination - a test Contacts: Assoc. Prof Simeon Milev, PhD tel: +359 52 359 572, +359 88 856 15 25 www.vfu.bg/en/ects_guide/ е-mail: katedra_mip_vfu@abv.bg POSTGRADUATE EDUCATION|91


Master's Degree Programmes MARKETING BULGARIA

BULGARIA

MA IN MARKETING, ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS

РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ И ВИЗУАЛЕН БРАНДИНГ

The MA in Marketing, Advertising and Public Relations has been designed to provide students with an integrative and strategic view of marketing. The programme develops effective marketing, brand, advertising and public relations specialists, equipped with knowledge and understanding of various marketing communications subjects, including a range of technical, human, and conceptual skills that will enhance their future careers in these fields. Successful graduates are awarded the postgraduate degree of the University of Sheffield. Duration: 2 years (1 weekend per month) Language: English Base: Sofia, Bulgaria Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; bulgaria1@city.academic.gr +359 2 401 58 12; office@vuzf.bg

Програмата се отличава с висока практическа насоченост. Тя се развива в сътрудничество с браншовите организации – Българската асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции и Националния съвет за саморегулация в рекламата. Всеки семестър студентите имат възможност за срещи с представители на рекламния бизнес, в рамките на които се обсъждат различни казуси. Програмата предлага и разнообразни стажантски програми. Програмата първа в България е призната международно от European Institute for commercial communications education (Edcom) – образователното звено на Европейската асоциация на комуникационните агенции. Продължителност: 3 семестъра Език на обучение: Български Изисквания за прием: В програмата се кандидатства с интервю и мотивационно есе. Изискването към кандидатите е да имат завършена бакалавърска степен. Контакти:Ас. д-р Кристиян Постаджиян, www.nbu.bg kpostagian@nbu.bg, 0888 78 28 74

www.city-sheffield.bg, www. vuzf.bg

NORWAY

BULGARIA

MSC STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT

INTERNATIONAL MARKETING

The MSc in Strategic Marketing Management programme aims to educate market-oriented leaders for the modern economy. The program is founded on three pillars: marketing theory, statistical methods, and financial implications of marketing investments. The programme provides a rigorous academic schedule aimed at providing students with important marketing skills in influencing the level, timing, and composition of demand for a product, service, organization, place, person, idea or some form of information. Duration: 2 years Language of study: English Country of study: Norway Requirements: Bachelor’s Degree (180 ECTS credits) with a minimum of 120 ECTS credits Contacts: +47 810 00 500

The program is designed for preparation and training of managers and experts with professional interests in the field of International Corporate Management and International Marketing. The curriculum includes basic and specialized courses, developing students’ knowledge and skills in the area of corporate management, international business and international business collaboration in a digital economy, European economic integration and other topical areas of economic theory and practice The modules, comprising the curriculum, covers all the necessities for successful participation in international marketing research, effective use of Internet marketing in the company's activities, implementation of marketing projects. Duration: three semesters Language of study: English Location/base of study: Varna Requirements: A degree with an average mark "Good" and an entry exam; an interview with the approved candidates; Contacts: Assoc. Prof. Virginia Ivanova, PhD tel: +359 52 359 507, virjinia_ivanova@abv.bg www.vfu.bg/en/ects_guide/

www.bi.edu/master

SOCIAL SCIENCE & HUMAN RESOURCES GREECE

UNITED KINGDOM

MSc IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

MSC FORENSIC PSYCHOLOGY

This programme develops competent general managers, equipped with knowledge and understanding of many areas of specialization (operations management, human resource management, small firms management, information management & electronic commerce, etc.) but with a special emphasis on human resource management. Successful graduates are awarded a postgraduate degree from the University of Sheffield and may additionally receive the Level 7 Diploma in Strategic Management & Leadership by the CMI. Duration: Full time study – 1 year/ Part time study – 2 years Language: English; Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

This course builds on your knowledge of psychology at undergraduate level. You learn how to apply this knowledge to legal and criminal issues. You also study law and consider how law and psychology are linked together in the justice system. In civil and criminal cases, forensic psychologists may contribute in various ways, such as providing expert testimony in courts or advising the police on effective interview strategies. During this course you study the theories of criminal behaviours and develop an understanding of why some individuals become criminals. Duration: Typically one year Language of study: English Location/base of study: Sheffield, UK Requirements: A 2.2 honours psychology degree and IELTS 6.5 score with a minimum of 5.5 in all skills or equivalent Contacts: Phone +44 (0)114 225 5555, www.shu.ac.uk admissions@shu.ac.uk

92|POSTGRADUATE EDUCATION


Master's Degree Programmes SOCIAL SCIENCE & HUMAN RESOURCES BULGARIA

PSYCHOLOGY AND PSYCHOPATHOLOGY OF DEVELOPMENT The main objectives of the programme are: - Preparation of highly qualified specialists to work in the field of human development in theoretical and applied aspects who are able to provide psychological help and to apply methods of psycho-corrections regarding psychopathologic, social and life-situational issues; - Formation of attitudes to professional development and further education. Duration: two or four semesters, depending on the previous education Language of study: English Location/base of study: Varna / Varna Free University Requirements: A degree with an average mark "Good" and an admission examination. Contacts: Prof. Galya Gercheva, D.Sc. tel: +359 52 359 502 е-mail: galyanestorova@yahoo.com www.vfu.bg/en/ects_guide/

SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS UNITED KINGDOM

GREECE

MSc IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

MSC PROJECT MANAGEMENT

This programme has been designed to develop outstanding professionals in the field of logistics and supply chain management. It develops in students the ability to analyse concrete situations, to point out and diagnose problems, to suggest alternative rational courses of action in order to solve these problems. Successful graduates are awarded a postgraduate degree from the University of Sheffield and may additionally receive the Level 7 Diploma in Strategic Management & Leadership by the CMI.

This course is for professionals in all areas of construction including •architecture • quantity surveying • building surveying • civil engineering. We designed the course in collaboration with industry and professionals. It equips you with the skills and knowledge necessary to manage construction projects to a high professional level. The course is flexible and adaptable to your needs and the needs of your business. You study topics such as management, contract procurement and construction economics. This gives you a thorough understanding of the complex legal, financial, procedural and practical areas of managing construction projects. You learn to finish projects within time and cost constraints, and safety and quality guidelines, taking into account essential legal, personnel and environmental considerations. Duration: Typically one year Language of study: English Location/base of study: Sheffield, UK Requirements: A good first degree or equivalent and IELTS 6.0 score with a min of 6.0 in writing and 5.5 in all other skills or equivalent. Contacts: +44 (0)114 225 5555, admissions@shu.ac.uk www.shu.ac.uk

Duration: Full time study – 1 year/ Part time study – 2 years Language: English Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

COMPUTING & ENGINEERING BULGARIA

UNITED KINGDOM

EMBEDDED SYSTEMS

MSC BIG DATA ANALYTICS

An embedded system is a computer within a host device, when the host device, itself, is not generally considered to be a computer. The computers within cars, mobile phones and digital cameras are typical embedded systems. Real-time behavior is the defining characteristic of embedded computers. The timing constrains arise through the two ways that computational process interact with the physical world: reaction to a physical environment and execution on a physical platform. Embedded computers are widely used, with billions sold every year. The embedded systems market size is about 100 times the desktop market. With Embedded Systems Master’s Degree you can be a part of that business. Duration: 3 semesters Language of study: English or Bulgarian Location/base of study: Sofia, Bulgaria Requirements: /up to 20 words/: Bachelor degree. An introductory module is available for students who lack experience in Computer Engineering. Contacts: +359 2 811 0 611, v.ivanova@nbu.bg, www.nbu.bg

Develop the skills to become a talented data scientist able to complete technical roles, such as data mining specialist, predictive modeller, computational linguist and statistical analyst on this course. It develops both the analytical and technical skills you need, and gives you experience of using industry standard software and technologies. Our partnerships with business inform the course design, ensuring the content is relevant, up to date and meets the needs of industry. These partnerships also enable the inclusion of some leading edge software such as SAS, SAP Hana, and Hadroop within the course. Duration: Typically 12 months Language of study: English Location/base of study: Sheffield, UK Requirements: A good honours degree in computing or other relevant areas or equivalent. IELTS 6.0 with 5.5 in all skills (or equivalent). Contacts: Phone +44 (0)114 225 5555, www.shu.ac.uk admissions@shu.ac.uk POSTGRADUATE EDUCATION|93


Master's Degree Programmes OTHERS GREECE

MSc IN LEISURE AND TOURISM MANAGEMENT

GREECE

MSc IN PSYCHOLOGY AND COUNSELLING

The programme focuses on management theory and practice in the increasingly sophisticated leisure and tourism industry. There is a growing need for professionals to work in the tourism industry today and adopt a marketing based and strategic approach. This programme is designed for people interested in starting a managerial or entrepreneurial career in the leisure and tourism industry, or those already working in the profession and wishing to improve their management qualifications. It is a management programme based on current academic thinking and industry best practice. It provides students with an excellent opportunity to gain a greater understanding of the wider regional and international business community. Successful graduates are awarded a postgraduate degree from the University of Sheffield and are eligible to receive the Level 7 Diploma in Strategic Management & Leadership by the CMI. Duration: Full time study – 1 year/ Part time study – 2 years Language: English Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr

www.city-academic.gr

Psychology is concerned with improving the quality of life. In order to achieve these ends psychologists work in a broad range of topics. This course will extend student knowledge at the basic level on how society functions, children learn, people behave or misbehave, grow, and how the underlying mechanisms in co-operation with other forces (e.g., environment) explain these phenomena. The MSc in Psychology and Counselling will give students the knowledge and skills that will provide a necessary basis for pursuing or advancing a career in this exciting, rewarding, and increasingly growing field. Successful graduates are awarded a postgraduate degree from the University of Sheffield. Duration: Full time study – 1 year/ Part time study – 2 years Language: English Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Bachelor degree and proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; www.city-academic.gr Email: bulgaria1@city.academic.gr

BULGARIA

NORWAY

MSC IN LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

STRATEGIC LEADERSHIP

Organizational Psychology provides knowledge and expertise in the ways individual, group and organizational factors influence organizational performance, problem solving and decision making. This MSc programme is highly relevant to managers, researchers and consultants who are working to help organizations to develop, manage change and stay innovative. The Master of Science in Leadership and Organizational Psychology focuses on the human resources of organizations. Duration: 2 years Language of study: English Country of study: Norway Requirements: A successfully completed Bachelor’s Degree (180 ECTS credits) with a minimum of 120 ECTS credits within business administration or a Bachelor’s Degree with a specialisation in psychology, organization studies, economics or various social sciences, provided that the combination of courses gives a good foundation for further studies within organizational psychology. www.bi.edu/master Contacts: +47 810 00 500

The program offers specialized training in the field of strategic leadership and public policy in a political environment and the public arena. The courses in the program cover a wide range of combined theoretical approaches from the field of social sciences aimed at practical application in social environment. The aim of the program is to provide skills for a new type of elite “armed” with adequate knowledge and skills to lead teams, generate, plan and execute projects in the public and private spheres. The extracurricular academic forms will be developed in conjunction and cooperation with employers’ organizations, political parties and the state administration in order to achieve practical skills in real time environment. Duration: 3 semesters Language of study: English Requirements: The program accepts students with BA and MA degrees. The admission process includes an interview in English. The students will have to write a motivational essay in English. www.nbu.bg Contacts: lkolova@nbu.bg + 359 2/8110 694

BULGARIA

BULGARIA

INTELLIGENCE AND INVESTIGATION

PREPAREDNESS OF FORCES & RESOURCES FOR ACTION IN UNCONVENTIONAL CRISES

The programme is designed to train Master's degree graduates in detection and investigation of customs violations and crimes. The goal is the preparation of highly qualified personnel who will be able to prepare and organize the use of risk profiles in the detection of customs violations and crimes. Graduates from the Master's degree programme acquire the necessary qualification for successful career development in structural units of the Customs Agency, shipping companies, as well as for expert work in other private structures. Duration: two to four semesters, depending on the previous education Language of study: English Location/base of study: Varna Requirements: Average grade of the Bachelor's degree diploma "Good" and entrance examination and interview. Contacts: Assoc. Prof. Valentin Todorov, PhD www.vfu.bg/en/ects_guide/ tel: +359 52 359 563, е-mail: unos@vfu.bg

This Master's degree programme is designed to train specialists for the management of forces and resources of the state, public organizations and economic enterprises for action to protect the population, infrastructure, environment and property of individuals and legal entities in the event of danger or the occurrence of unconventional crises. Graduates of the Master's programme develop capabilities for conceptual thinking in the management of forces and means in terms of unconventional crises; solving various analytical problems and successfully respond to new situations and nontraditional threats, strategic analysis and deliberate action in the field of security. Duration: two or three semesters, depending on the previous education Language of study: English Location/base of study: Varna Requirements: Average grade of the Bachelor's degree diploma "Good", an entrance examination and interview. Contacts: Prof. Petar Hristov, PhD tel: +359 52 359 557, е-mail: unos@vfu.bg www.vfu.bg/en/ects_guide/

94|POSTGRADUATE EDUCATION


MBA / Executive Programmes EXECUTIVE PROGRAMMES IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EMBA SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN INTERNATIONAL BUSINESS

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN COMMUNICATION & PUBLIC RELATIONS

Today’s successful professionals must come with a variety of skills which are adaptable to the diversity and international nature of the global market. This MBA major covers many different facets of how to do business in a world with rapidly dissipating borders. Students develop a broad understanding of the global economic playing field through extensive casestudy research. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu

The major in Communication & Public Relations is designed for those aspiring to positions in public relations, advertising, marketing and communication. Students not only learn the essentials of communication but gain the confidence and articulation necessary to become persuasive public speakers. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu

www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN

www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN

INTERNATIONAL MARKETING

GLOBAL BANKING & FINANCE

The International Marketing MBA covers fundamental approaches of understanding markets, competitors, product portfolios and consumer behavior from an international perspective. It emphasizes current developments in e-marketing strategies and changes in advertising and the use of media. This program equips graduates with the necessary tools, skills and mindset required to be effective international marketers. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu

The MBA in Global Banking & Finance offers courses relating to the financial organization, operations and problems of the economy at large while stressing issues of financial management in business firms and financial institutions. It emphasizes the analytical foundations of the discipline and provides the student with the tools for dealing with important practical issues. This program prepares graduates for management positions in the fields of corporate finance, investment management and other managerial and financial fields, including management consulting jobs and corporate finance positions in other industries. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/ IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu www.euruni.edu

www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN LEISURE & TOURISM MANAGEMENT Tourism is the fastest-growing industry in the present business world. This course program provides a deep exploration of theories, practices and business models that make up tourism management, preparing its MBA students for a successful career within the tourism and leisure industry. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN ENTREPRENEURSHIP The Entrepreneurship MBA develops key knowledge and skills in the fields of new product/service development, new venture creation and small/ family business management. The management courses prepare for the challenges of growing a business and adapting to environmental changes. This program provides graduates with the framework and skills to become entrepreneurial leaders and managers in any organizational setting. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu www.euruni.edu POSTGRADUATE EDUCATION|95


MBA / Executive Programmes EXECUTIVE PROGRAMMES IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EMBA SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN LEADERSHIP The setting and attainment of clear goals and objectives is the basis of success in business and effectively leading a group of people to achieve this is, therefore, the fundamental skill of the business professional. By focusing on managerial and leadership methods and processes, the MBA in Leadership develops the innate abilities of each student to apply their own leadership skills to the needs and demands of organizations in an increasingly competitive and global economy. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN SPORTS MANAGEMENT This is an interdisciplinary program designed to teach management skills such as sports marketing and management, sports advertising, media relations and sports sponsorship programs. The industry offers diverse and dynamic opportunities ranging from involvement in professional sports to managing events and private, public and corporate fitness clubs. The popularity of professional sports results in marketing and media opportunities and sponsorships. Sporting events, whether they are local competitions or large events with worldwide exposure, require professional managers to ensure maximum benefit for all stakeholders. The curriculum is designed to prepare students for a wide range of managerial positions in this field. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN E-BUSINESS This program prepares students to thrive within an e-business context and responds to the increasing importance of incorporating technology into the core of every business. Examining a very broad range of topics, from e-business architecture to usability, it is not primarily a technical course, but covers many of the relevant issues that managers face when working in internet-based environments: be it within a start-up or as part of a multinational operation. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, www.euruni.edu ssalovska@euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT The Human Resources Management major focuses on increasing the strategic importance of the role that people play in a company’s performance. It outlines methods of effective talent scouting and management as well as the trends and techniques necessary to build a top-notch team of professionals. Duration: 1 year full time / 2 years part time Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, ssalovska@euruni.edu www.euruni.edu

SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN

DESIGN MANAGEMENT

ONLINE MBA

Design is a ubiquitous discipline that now extends into every career field. With the increase of social and virtual channels through which to promote company products and brands, a practical knowledge of design, current trends and how they affect corporate practices, is quickly becoming a key component of a good business education. Under the academic supervision of Pierre Keller, former director of ECAL, the Design Management MBA program is the first program of its kind at EU. Participants will gain a general understanding of design as well as how to best apply it to good management practices. Duration: 1 year full time / 2 years part time, Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, www.euruni.edu ssalovska@euruni.edu

The program mirrors EU’s top 40 (QS-ranked) MBA while giving students the flexibility to attend lectures online at their own convenience. The program spans 12 months, which includes a tutored final project. The MBA focuses on real-life experience in addition to business theory. The Online MBA offers the opportunity for conferences, exams, industrial visits and tutorials as well as the chance to spend one week on campus at the end of each term. Duration: 1 year Language of study: English Location/base of study: Online + three one-week networking sessions in Geneva, Munich & Barcelona provided at the end of each term Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail +34 93 201 81 71, www.euruni.edu ssalovska@euruni.edu

96|POSTGRADUATE EDUCATION


MBA / Executive Programmes EXECUTIVE PROGRAMMES IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EMBA SWITZERLAND, GERMANY, SPAIN REPUTATION MANAGEMENT Media is everywhere today and the positive reputation of an organization is one of its most important assets. From crisis management to brand promotion, sending out the right message is germane to a company’s management of their reputation. Today, corporations are expected to offer more than just products and services, they must also act as market leaders and demonstrate ethical business practices. People with an indepth understanding of the importance of reputation as well as the skills to implement a coherent strategy that will illustrate these traits to the general public are in high demand across all sectors. Duration: 1 year full time / 2 years part time, Language of study: English Location/base of study: Geneva, Montreux, Munich, Barcelona Requirements: /up to 20 words/ Copy of University diploma and transcripts; English language certificate (minimum TOEFL of 80/IELTS of 6.0 or equivalent) Contacts: phone, mail: +34 93 201 81 71, www.euruni.edu ssalovska@euruni.edu

AUSTRIA

ROMANIA

MBA PROGRAM ENERGY MANAGEMENT

EXECUTIVE MBA BUCHAREST

The energy industry constitutes a powerful catalyst for economic growth and a vital factor for stability in societies. The MBA Energy Management is the only program of its kind worldwide, combining hands-on leadership with the latest management expertise in key markets (oil, gas, nuclear, renewable). Designed and taught by leaders in the energy industry from OPEC and other international organizations, the program provides the knowledge and real-world tools. These are necessary for managers to succeed in today’s globalized industry and to master the energy challenges of tomorrow. Participants from all 5 continents. Duration: 15 months Part-time Location: Vienna, Austria, 5 residencies (approx. 10 days each) Language of study: English Contacts: +43-1-31336-4816 executiveacademy@wu.ac.at

The Executive MBA (Bucharest) provides immediately applicable business expertise. It is tailored to the rapidly evolving challenges faced by executives in today‘s dynamic, globalized economy. An acclaimed international faculty works alongside executives from the top echelons of global business. The aim is to transmit a combination of research-tested theoretical content, real-world business tools and case studies to impart a deep understanding of management and leadership best practice. Location: Bucharest, Romania Language of study: English Duration: 14 months Requirements: Managers and executives with a university degree and at least 5 years management experience. Average work experience: 12 years. Contacts: +43-1-31336-5177; +40-733-611106 emba-buc@wu.ac.at www.executiveacademy.at

www.executiveacademy.at

AUSTRIA

MBA PROGRAM CONTROLLING The WU Executive Academy´s Professional MBA Controlling offers a powerful synergy of strategic management expertise, strategy-orientated controlling and performance management. To enable students to make informed business decisions, a thorough knowledge of controlling and accounting are transmitted by a top international faculty - alongside core business and leadership topics. The program focuses on the need to link innovative strategic planning and balanced financial management for sustained corporate success in a rapidly evolving world. Location: Vienna, Austria Language of study: English Duration: 18 months, part time, 1 residency of approx. 14 days Contacts: +43-1-31336-4816 executiveacademy@wu.ac.at www.executiveacademy.at

AUSTRIA

MBA PROGRAM ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION In an accelerating, technology-driven, global economy, a company’s ability to evolve and to innovate constantly, to seize opportunities and respond to developments no longer constitutes a strategic advantage. It is now a business requirement. Entrepreneurial thought and action The Professional MBA Entrepreneurship & Innovation communicates those skills and techniques behind entrepreneurial thought and action, imparting expertise and thought processes - which enable managers and entrepreneurs to make crucial decisions and compete successfully. Location: Vienna, Austria, 1 international residency, Boston, USA Language of study: English Duration: 18 months, part time Contacts: +43-1-31336-4816 executiveacademy@wu.ac.at www.executiveacademy.at POSTGRADUATE EDUCATION|97


MBA / Executive Programmes EXECUTIVE PROGRAMMES IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EMBA AUSTRIA

AUSTRIA

MBA PROGRAM FINANCE

MBA PROGRAM MARKETING & SALES

The Professional MBA Finance provides theoretical expertise, analytical know-how and the practical management tools to enable executives to succeed in the dynamic, globalized field of finance. The curriculum has been specifically designed around the implementation of immediately applicable content and is taught by an international faculty of top experts from the finance sector. The broad range of content allows graduates to take up various positions in finance - an asset to their employer and a vital career benefit. Location: Vienna, Austria, 1 international residency, Cambridge/ Boston, USA Language of study: English Duration: 20 months, part time Contacts: +43-1-31336-4816 executiveacademy@wu.ac.at

Companies that make a difference in their markets have managed ways to effectively let marketing and sales join forces to serve their customers and delight them. Our cutting-edge MBA program allows participants to enhance their knowledge and skills to master marketing challenges and to reap the benefits through sales excellence. The Professional MBA Marketing & Sales provides participants with the latest immediately applicable expertise and key tools to enable them to plan and implement effective marketing and to reap real benefits in terms of increased sales. PROGRAM FOCUS: Branding and Communication, Marketing Financials, Customer Relations, Channel Management, Personal Selling Performance, Marketing & Sales Lab Language of study: English, Location: Vienna, Austria Duration: 18 months, part time Contacts: +43-1-31336-4816 www.executiveacademy.at executiveacademy@wu.ac.at

www.executiveacademy.at

AUSTRIA

AUSTRIA

MBA PROGRAM PROJECT & PROCESS MANAGEMENT

EMBA GLOBAL

The Professional MBA Project & Process Management provides executives with up-to-date tools and key expertise to optimize their project management - from commencement to successful conclusion. From project costing and organizational design to risk management and project discontinuities - the expert faculty shares deep insights, tested methodologies and helps develop the polished social skills that project and process managers need to deliver quality, sustainable results and to lead their teams to success. PROGRAM FOCUS: Design of Project Organizations & Program Management, Project Cost, Project Risk Management & Project Discontinuities, Project Start, Project Controlling & Project CloseDown, Project-orientated Company Management, International Project, Management Methods,Change & Projects,Preparation for the Project Management Certification Location: Vienna, Austria Contacts: +43-1-31336-4816 www.executiveacademy.at executiveacademy@wu.ac.at

The Executive MBA (Global) is an internationally oriented, cutting-edge MBA program providing a unique 360° global vision with expert insights into management best practice - in developed and emerging markets on 3 continents. The powerful partnership of two of the most prestigious ranked business schools - the Carlson School of Management at the University of  Minnesota and the WU Executive Academy of the WU (Vienna University of Economics and Business)- makes this highly accredited program possible. Location: Vienna, Austria Language: English Duration: Program Start: Spring, annually Requirements: Work Experience: 14 Years; Management Experience: 6 Years Contacts: +43-1-31336-4816 executiveacademy@wu.ac.at

98|POSTGRADUATE EDUCATION

www.executiveacademy.at


MBA / Executive Programmes EXECUTIVE PROGRAMMES IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EMBA GREECE

EXECUTIVE MBA IN GENERAL MANAGEMENT The Executive MBA (EMBA) is an innovative programmes designed for today’s managers and business professionals who need to improve their skills and knowledge for professional and personal advancement. The EMBA in GM includes two specific track modules - Entrepreneurial Management in a Globalised Environment and Business Strategy. Graduates receive the MBA degree of the University of Sheffield and may additionally receive the Executive Diploma in Strategic Management and Leadership by the CMI. The programme is accdredited by AMBA. Duration: 2 years (Classes 1 weekend per month) Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Professional experience, Bachelor degree, Proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent and additional relevant criteria Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

GREECE

GREECE

EXECUTIVE MBA IN MARKETING

EXECUTIVE MBA IN FINANCE

The Executive MBA (EMBA) is an innovative programme designed for today’s managers and business professionals who need to improve their skills and knowledge for professional and personal advancement. The EMBA in Managment includes two specific track modules - Marketing Strategy and Contemporary Issues in Marketing. Graduates receive the MBA degree of the University of Sheffield and may additionally receive the Executive Diploma in Strategic Management and Leadership by the CMI. The programme is accrredited by AMBA.

The Executive MBA (EMBA) is an innovative programme designed for today’s managers and business professionals who need to improve their skills and knowledge for professional and personal advancement. The EMBA in Finance includes two specific track modules - International Financial Management and Current Issues in Finance. Graduates receive the MBA degree of the University of Sheffield and may additionally receive the Executive Diploma in Strategic Management and Leadership by the CMI. The programme is accredited by AMBA.

Duration: 2 years (Classes 1 weekend per month) Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Professional experience, Bachelor degree, Proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent and additional relevant criteria Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

Duration: 2 years (Classes 1 weekend per month) Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Professional experience, Bachelor degree, Proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent and additional relevant criteria Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

GREECE

GREECE

EXECUTIVE MBA IN LOGISTICS MANAGEMENT

EXECUTIVE MBA IN HEALTH CARE MANAGEMENT

The Executive MBA (EMBA) is an innovative programme designed for today’s managers and business professionals who need to improve their skills and knowledge for professional and personal advancement. The EMBA in LM includes two specific track modules - Global Logistics Management and Contemporary Issues in Logistics. Graduates receive the MBA degree of the University of Sheffield and may additionally receive the Executive Diploma in Strategic Management and Leadership by the CMI. The programme is accredited by AMBA.

The Executive MBA (EMBA) is an innovative programmes designed for today’s managers and business professionals who need to improve their skills and knowledge for professional and personal advancement. The EMBA in HCM includes three specific track modules - Health Systems, Policy and Economics, Health Care Operations and Process Management and Current Issues in Health Care Management. Graduates receive the MBA degree of the University of Sheffield and may additionally receive the Executive Diploma in Strategic Management and Leadership by the CMI. The programme is accdredited by AMBA. Duration: 2 years (Classes 1 weekend per month) Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Professional experience, Bachelor degree, Proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent and additional relevant criteria Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

Duration: 2 years (Classes 1 weekend per month) Base: Thessaloniki, Greece Requirements: Professional experience, Bachelor degree, Proficiency in English, proven by certificates from TOEFL, IELTS, CAE or equivalent and additional relevant criteria Contacts: +359 2 961 62 63, +359 888/ 43 57 50; Email: bulgaria1@city.academic.gr www.city-academic.gr

POSTGRADUATE EDUCATION|99


MBA / Executive Programmes EXECUTIVE PROGRAMMES IN MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – EMBA ITALY

ITALY

MBA GREEN ENERGY AND SUSTAINABLE BUSINESSES

MBA FINANCE AND BANKING

One-year full-time program taught in English. Designed to seek solutions that successfully address the triple bottom line: financial viability, ecological sustainability, and social equity. Participants will be engaged in a stimulating learning environment where people with strong environmental and social values integrate the development of entrepreneurial and corporate venturing skills with the building of critical thinking and leadership competences. Other features: internships, career development activities, Business English course, and Italian lessons. Scholarships, honor loans and financial aid available. Contact us: Alma Graduate School – University of Bologna Via degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (ITALY) t. +39 051 2090122 – Skype almagraduateschool_mba internationalmba@almaweb.unibo.it

One-year full-time program taught in English. This project is part of a wider cooperation framework between Alma Graduate School and UniCredit. Both, have a long-standing experience together in research and education, as well as in training projects. Designed to train and educate participants with the aim of shaping them into leading executives, capable of handling the tremendous complexity of the sector. Other features: internships, career development activities, Business English course, and Italian lessons. Scholarships, honor loans and financial aid available. Contact us: Alma Graduate School Via degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (ITALY) t. +39 051 2090122 – skype almagraduateschool_mba internationalmba@almaweb.unibo.it

www.almaweb.unibo.it/internationalmba

www.almaweb.unibo.it/internationalmba

ITALY

MBA DESIGN, FASHION AND LUXURY GOODS

ITALY

MBA CHINA/FAR EAST AND EUROPE BUSINESS RELATIONS

One-year full-time program taught in English with a high level international faculty. Designed to enhance management knowledge together with competences specific to the sector. Offers the opportunity to blend theory with experience and provides students a high quality mix of skills required to succeed in the design, fashion, and luxury goods business world. Other features: internships, career development activities, Business English course, and Italian lessons. Scholarships, honor loans and financial aid available. Contact us: Alma Graduate School – University of Bologna Via degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (ITALY) t. +39 051 2090122 – Skype almagraduateschool_mba internationalmba@almaweb.unibo.it www.almaweb.unibo.it/internationalmba

One-year full-time program taught in English. The MBA program focuses on the rules and strategies that need to be applied on both Asian and European markets. Further teaches a generation of leaders how to manage the differences and similarities from each context. Other features: internships, career development activities, Business English course, and Italian lessons. Scholarships, honor loans and financial aid available. Contact us: Alma Graduate School – University of Bologna Via degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (ITALY) t. +39 051 2090122 – Skype almagraduateschool_mba internationalmba@almaweb.unibo.it www.almaweb.unibo.it/internationalmba

ITALY

MBA BRAZIL AND EUROPE BUSINESS RELATIONS

ITALY

MBA FOOD AND WINE

One-year full-time program taught in English. The aim of this initiative is to create a group of young managers, able to lead business relations and projects between Brazil and Europe. This group of people will rapidly create a new business community where individuals can find support and opportunity for themselves and their companies. Other features: internships, career development activities, Brazilian Portuguese course, Business English course, and Italian lessons. Scholarships, honor loans and financial aid available. Contact us: Alma Graduate School – University of Bologna Via degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (ITALY) t. +39 051 2090122 – Skype almagraduateschool_mba internationalmba@almaweb.unibo.it

One-year full-time program taught in English. First MBA dedicated to the development of talented managers in the food and wine industry. This is the only MBA focused on the exclusive knowledge of the most successful Italian enterprises in the gastronomy and enology sector. Other features: internships, career development activities, Business English course, and Italian lessons. Scholarships, honor loans and financial aid available. Contact us: Alma Graduate School – University of Bologna Via degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (ITALY) t. +39 051 2090122 – Skype almagraduateschool_mba internationalmba@almaweb.unibo.it

www.almaweb.unibo.it/internationalmba

www.almaweb.unibo.it/internationalmba

100|POSTGRADUATE EDUCATION


Postgraduate Education Guide 2013/2014