Elmer, Rose șu Super El_fragment

Page 1

lui:

Acea st

ine

ă

te a p a r a c rț

....................
Pentru Philippa P.

Editori: Magdalena Mărculescu Vasile Dem. Zamfirescu Silviu Dragomir fondator: Ion Mărculescu, 1994 redactor: Virginia Lupulescu Director producție: Cristian Claudiu Coban Dtp: Faber Studio

Titlul original: Elmer, Rose and Super El autor: David McKee Text and illustrations copyright © David McKee, 2012 Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă, transmisă, difuzată sau păstrată cu ajutorul unui sistem de stocare, în nicio formă și în niciun mod, grafic, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare și multiplicare, fără acordul prealabil scris al editorului. Copyright © Pandora Publishing, 2020 pentru prezenta ediție

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României MCKEE, DAVID Elmer, Rose și Super El / text și il.: David McKee ; trad. din engleză de Luminiţa Gavrilă. - București : Pandora Publishing, 2020

O.P. 16, Ghișeul 1, C.P. 0490, București Tel.: +4 021 300 60 90 Fax: +4 0372 25 20 20

Pandora M face parte din Grupul Editorial Trei.

ISBN 978-606-978-229-3

I. Gavrilă, Luminiţa (trad.) 821.111

www.pandoram.ro


, Rose și Super El

David McKee Traducere din engleză de Luminița GavrilăElmer, elefantul multicolor, vărul său Wilbur și alte animale ascultau zgomotele ce se auzeau de departe. — Se pare că ai tăi se distrează, Elmer, spuse leul. — Ce se petrece? — Habar n‑am, zise Elmer. Par a fi niște elefanți, dar nu sunt din turma noastră. Hai să vedem ce se‑ntâmplă, Wilbur.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.