Page 1


DUMINICA I DIN ADVENT Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Regelui care va veni, Domnului nostru, veniþi cu toþi sã ne-nchinãm. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 † Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele.


2

Duminica I din Advent

10

Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Regelui care va veni, Domnului nostru, veniþi cu toþi sã ne-nchinãm. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Fiule nãscut din Tatãl, cel de toate mai presus, Tu, Luminã din Luminã, care nu cunoºti apus, Când s-a împlinit sorocul hotãrât de Creator Ai luat dintr-o femeie chip smerit de slujitor. Sufletul ni-l lumineazã cu cereasca ta luminã ªi-l aprinde cu cãldura ºi iubirea ta divinã. Vestea bunã ce-ai adus-o, neatinsã-n noi rãmânã, În primejdii de tot felul ocroteascã-ne-a ta mânã. Dupã-a ta fãgãduinþã vei veni din nou o datã Cu putere ºi mãrire spre a þine judecatã; Recompensã sau pedeapsã fiecãrui vei împarte Dupã cele fãptuite cum sunt scrise-n marea carte. Noi acuma recunoaºtem ale noastre fapte rele ªi rugãm a ta-ndurare sã le ierte, sã le spele,


Oficiul lecturilor

3

Ca sã fim în ziua-aceea puºi în ceata celor sfinþi, Nu la stânga unde-i plânsul, unde-i scrâºnetul din dinþi. Laudã, cinste ºi mãrire Fiului iubit sã-i fie, Ca ºi Tatãlui cu care el domneºte din vecie. Duhul Sfânt primeascã slavã, el, izvorul de luminã Care-n orice suferinþã ne-ntãreºte ºi ne-alinã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Iatã, va veni cu mare putere regele, Cel Preaînalt, pentru a salva toate naþiunile, aleluia. Psalmul 1 Cele douã cãi ale oamenilor Fericiþi cei care, nãdãjduind în cruce, au coborât în apã (Autor necunoscut din secolul al II-lea). 1 Fericit omul care nu umblã dupã sfatul celor rãi, † nu zãboveºte pe calea pãcãtoºilor * ºi nu se aºazã în adunarea celor care batjocoresc, 2 dar îºi gãseºte plãcerea în legea Domnului * ºi la legea lui cugetã ziua ºi noaptea. 3 El este ca pomul sãdit pe malul apei, * care aduce rod la timpul potrivit; frunzele lui nu se veºtejesc * ºi tot ce începe duce la bun sfârºit. 4 Nu tot aºa este cu cei rãi, nu tot aºa; * ei sunt ca pleava pe care o spulberã vântul. 5 De aceea nu se vor ridica cei rãi la judecatã, * nici pãcãtoºii în adunarea drepþilor. 6 Cãci Domnul cunoaºte calea celor drepþi, * iar calea celor rãi duce la pieire. Ant. Iatã, va veni cu mare putere regele, Cel Prea-înalt, pentru a salva toate naþiunile, aleluia. Ant. 2 Bucurã-te ºi te veseleºte, fiicã a Ierusalimului: iatã, regele tãu va veni la tine. Cetate a Sionului, nu te teme, cãci va veni îndatã mântuirea ta.


4

Duminica I din Advent

Psalmul 2 Mesia, rege ºi învingãtor S-au adunat împreunã împotriva slujitorului tãu sfânt, Isus, pe care tu l-ai uns (Fap 4,27). 1 Pentru ce se frãmântã neamurile * ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri deºarte? 2 Regii pãmântului se rãscoalã † ºi cei puternici se sfãtuiesc împreunã * împotriva Domnului ºi împotriva Unsului sãu: 3 „Sã rupem legãturile lor * ºi sã scãpãm de jugul lor!” 4 Cel care locuieºte în ceruri surâde, * Domnul îi face de ruºine. 5 Apoi în mânia sa le vorbeºte * ºi în furia sa îi înspãimântã: 6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion, * pe muntele meu cel sfânt!” 7 Voi vesti hotãrârea Domnului; † el mi-a zis: „Tu eºti Fiul meu, * eu astãzi te-am nãscut. 8 Cere-mi ºi-þi voi da popoarele ca moºtenire * ºi marginile pãmântului în stãpânire! 9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier * ºi le vei sfãrâma ca pe vasul olarului!” 10 Acum, dar, regilor, purtaþi-vã cu înþelepciune,* trageþi învãþãturã, judecãtori ai pãmântului! 11 Slujiþi-i Domnului cu fricã, * bucuraþi-vã cu teamã! 12 Luaþi aminte, ca nu cumva sã se mânie ºi sã pieriþi pe cale, * cãci mânia lui se aprinde degrabã. Fericiþi toþi aceia * care nãdãjduiesc în el. Ant. Bucurã-te ºi te veseleºte, fiicã a Ierusalimului: iatã, regele tãu va veni la tine. Cetate a Sionului, nu te teme, cãci va veni îndatã mântuirea ta.


Oficiul lecturilor

5

Ant. 3 Sã ne purificãm inimile, pentru a umbla în dreptate în întâmpinarea regelui: cãci, iatã, va veni ºi nu va întârzia. Psalmul 3 Domnul este ocrotitorul meu Isus a adormit ºi s-a trezit din somnul morþii, cãci Domnul l-a sprijinit (sf. Irineu). 2 Doamne, cât de mulþi sunt vrãjmaºii mei! * Mulþi se ridicã împotriva mea! 3 Mulþi spun despre mine: * „Nu mai este scãpare pentru el la Dumnezeu!” 4 Tu însã, Doamne, eºti scutul meu, * tu eºti gloria mea, tu îmi înalþi capul. 5 Cu glasul meu strig cãtre Domnul * ºi el îmi rãspunde din muntele sãu cel sfânt. 6 Mã culc ºi adorm ºi mã trezesc iarãºi * pentru cã Domnul mã susþine. 7 Nu mã tem de mulþimile de popoare * care mã împresoarã din toate pãrþile. Ridicã-te, Doamne, mântuieºte-mã, Dumnezeul meu; † 8 pentru cã tu ai lovit peste obraz pe toþi duºmanii mei; * tu ai zdrobit dinþii pãcãtoºilor. 9 A ta, Doamne, este mântuirea * ºi binecuvântarea ta peste poporul tãu. Ant. Sã ne purificãm inimile, pentru a umbla în dreptate în întâmpinarea regelui: cãci, iatã, va veni ºi nu va întârzia. V. Ridicaþi capul ºi priviþi. R. Cãci mântuirea voastrã este aproape.

LECTURA ÎNTÂI Începutul Cãrþii profetului Isaia Dumnezeu dojeneºte poporul

1,1-18


6 1

Duminica I din Advent

Viziunea lui Isaia, fiul lui Amoþ, pe care a vãzut-o despre Iuda ºi Ierusalim, în zilele lui Ozia, Ioatam, Ahaz ºi Ezechia, regii lui Iuda. 2 Ascultaþi, ceruri, ºi pleacã-þi urechile, pãmântule, cãci Domnul vorbeºte: „Am hrãnit ºi am crescut copii, dar ei s-au revoltat împotriva mea. 3 Boul îºi cunoaºte proprietarul ºi mãgarul cunoaºte ieslea stãpânului sãu: dar Israel nu cunoaºte, poporul meu nu înþelege”. 4 Vai, neam pãcãtos, popor încãrcat de fãrãdelegi, sãmânþã de nelegiuiþi, copii distrugãtori! L-au pãrãsit pe Domnul, l-au dispreþuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele. 5 De ce vreþi sã mai fiþi loviþi voi, care adunaþi nelegiuiri? Tot capul este numai ranã ºi toatã inima suferã! 6 Din tãlpi pânã-n creºtet, nimic nu-i sãnãtos: ci numai rãni, vânãtãi ºi rãni deschise nestoarse, nici legate ºi nici alinate cu untdelemn: 7 pãmântul vostru este pustiit, cetãþile vã sunt arse de foc, strãinii vã mãnâncã ogoarele sub ochii voºtri, pustiesc ºi nimicesc, ca niºte sãlbatici. 8 ªi fiica Sionului a rãmas ca o colibã în vie, ca un bârlog într-un ogor de pepeni, ca o cetate care este asediatã. 9 Dacã nu ne-ar fi lãsat Domnul oºtirilor un rest, am fi ajuns ca Sodoma ºi ne-am fi asemãnat cu Gomora. 10 Ascultaþi cuvântul Domnului, conducãtori ai Sodomei, plecaþi-vã urechea la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!


Oficiul lecturilor

7

11

Ce-mi pasã de jertfele voastre numeroase? spune Domnul. Sunt sãtul de berbecii jertfiþi ca ardere de tot ºi de grãsimea viþeilor; n-am nici o plãcere de sângele taurilor, al mieilor ºi al þapilor. 12 Când veniþi sã vã prezentaþi în faþa mea, când veniþi sã cãlcaþi în curþile mele, cine cere aceasta din mâinile voastre? 13 Nu-mi mai aduceþi daruri în zadar! Tãmâia mã dezgustã, la fel ca luna nouã, sâmbetele ºi adunãrile sacre! Nu pot suporta nelegiuirea unitã cu sãrbãtoarea; 14 lunile noi ºi sãrbãtorile voastre le detest, au ajuns pentru mine o povarã, am obosit sã le mai suport. 15 Când întindeþi mâinile, eu îmi acopãr ochii; ºi, oricât de mult v-aþi ruga, eu nu vã ascult; mâinile voastre sunt pline de sânge: 16 spãlaþi-vã, curãþaþi-vã, îndepãrtaþi rãutatea gândurilor voastre dinaintea ochilor mei, încetaþi de a sãvârºi rãul, 17 învãþaþi sã faceþi binele, cãutaþi dreptatea, ajutaþi-l pe cel oprimat, faceþi dreptate celui orfan, apãraþi vãduva! 18 Veniþi sã facem judecatã, zice Domnul. Chiar dacã ar fi pãcatele voastre asemenea carminului, vor deveni albe ca zãpada, ºi de-ar fi roºii cum este purpura, se vor face albe ca lâna. Is 1,16.18.17 RESPONSORIUL R. Spãlaþi-vã, curãþaþi-vã, îndepãrtaþi rãutatea gândurilor voastre dinaintea ochilor mei. * Chiar dacã ar fi pãcatele voastre asemenea carminului, vor deveni albe ca zãpada. V. Încetaþi de a sãvârºi rãul, învãþaþi sã faceþi binele, cãutaþi dreptatea. * Chiar dacã.


8

Duminica I din Advent

LECTURA A DOUA Din Catehezele sfântului Ciril de Ierusalim, episcop (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874)

Cele douã veniri ale lui Isus Cristos Noi vestim venirea lui Cristos: nu un singur eveniment, ci ºi un al doilea care este ºi mai frumos decât primul. Primul a avut loc sub semnul suferinþei, al doilea va purta coroana regalitãþii divine. De fapt, de cele mai multe ori, toate evenimentele care se referã la Domnul nostru Isus Cristos sunt duble. Dublã este naºterea: una din Dumnezeu, înaintea veacurilor; a doua, din Fecioarã, la împlinirea timpurilor. Dublã este ºi coborârea: prima, ascunsã ºi tãcutã, ca ploaia pe lânã; a doua, strãlucitoare, ºi care este în viitor. La prima lui venire, a fost înfãºat ºi culcat într-o iesle; la a doua, va fi îmbrãcat în luminã ca ºi cu o hainã. La prima, a suportat crucea ºi nu a respins ocara; la a doua, va veni însoþit de cetele îngerilor ca triumfãtor. Sã nu ne oprim, aºadar, doar la prima lui venire, ci sã o aºteptãm ºi pe cea de-a doua. Aºa cum am spus la prima: Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului (Mt 21,9), la fel vom spune ºi la a doua. Ieºind în întâmpinarea Domnului împreunã cu îngerii, vom spune, adorându-l: Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului (Mt 21,9). Mântuitorul va veni nu ca sã fie judecat din nou, ci ca sã-i judece pe cei care l-au dus la judecatã. El, care a rãmas în tãcere la prima judecatã, le va aminti de fapta lor oribilã acelor nelegiuiþi care au îndrãznit sã-l rãstigneascã, spunându-le: Iatã ce ai fãcut, dar eu nu mi-am deschis gura (cf. Ps 38,10). Atunci, el a venit sã împlineascã un plan de iubire milostivã ºi i-a învãþat pe oameni cu o forþã de convingere blândã, însã, la a doua lui venire, ei vor fi constrânºi sã recunoascã împãrãþia sa. Despre cele douã veniri ale Domnului vorbeºte profetul Malahia: Va veni îndatã în templul sãu Domnul pe


Oficiul lecturilor

9

care îl cãutaþi (Mal 3,1). Iatã prima venire. ªi apoi, despre a doua, spune: Iatã, vine vestitorul legãmântului, pe care îl doriþi, zice stãpânul universului. Iatã, va veni Domnul atotputernic! ªi cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va rãmâne în picioare când se va arãta el? Cãci el este ca focul topitorului ºi ca leºia celui care spalã. El se va aºeza sã topeascã ºi sã cureþe (Mal 3,1-3). Sfântul Paul vorbeºte despre aceste douã veniri atunci când îi scrie lui Tit aceste cuvinte: Harul lui Dumnezeu s-a arãtat ca mântuitor pentru toþi oamenii, învãþându-ne sã respingem nelegiuirea ºi poftele lumeºti, ca sã trãim în veacul de acum cu înþelepciune, cu dreptate ºi cu evlavie, aºteptând speranþa fericitã ºi arãtarea gloriei marelui Dumnezeu ºi Mântuitorului nostru Isus Cristos (Tit 2,11-13). Iatã cum a vorbit despre prima venire, pentru care mulþumeºte, ºi despre a doua, pe care o aºteptãm. De aceea ni s-a transmis credinþa pe care o mãrturisim, ca sã credem în el care s-a suit la cer, ºade de-a dreapta Tatãlui ºi iarãºi va veni cu mãrire sã judece pe cei vii ºi pe cei morþi; a cãrui împãrãþie nu va avea sfârºit. Va veni, aºadar, Domnul nostru Isus Cristos din ceruri. Într-adevãr, va veni cu mãrire la sfârºitul acestei lumi, în ultima zi. Cãci sfârºitul acestei lumi va veni ºi aceastã lume va fi creatã din nou. RESPONSORIUL Cf. Ps 48 (49),3; 79 (80),2; 23 (24),7.9 R. Privesc de departe ºi, iatã, vãd puterea lui Dumnezeu care vine ca un nor ce acoperã tot pãmântul. * Ieºiþi-i în întâmpinare ºi ziceþi: * Spune-ne dacã tu eºti acela * care va domni peste poporul lui Israel? V. Locuitori ai pãmântului ºi fii ai oamenilor, bogaþi ºi sãraci, cu toþii împreunã, * Ieºiþi-i în întâmpinare ºi ziceþi: V. Tu, care domneºti în Israel, ascultã; tu, care îl conduci pe Iosif ca pe o turmã, * Spune-ne dacã tu eºti acela.


10

Duminica I din Advent

V. Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, deschideþi-vã, porþi veºnice, ca sã intre Regele mãririi * care va domni peste poporul lui Israel. R. Privesc de departe ºi, iatã, vãd puterea lui Dumnezeu care vine ca un nor ce acoperã tot pãmântul. * Ieºiþi-i în întâmpinare ºi ziceþi: * Spune-ne dacã tu eºti acela * care va domni peste poporul lui Israel?

IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã.


Laudele

11

¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, te rugãm, întãreºte voinþa credincioºilor tãi, pentru ca, ieºind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, sã se învredniceascã a sta de-a dreapta lui în împãrãþia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Rãsunã-acum un glas frumos Ce poarta zilei a deschis;


12

Duminica I din Advent

Sã renunþãm la orice vis, Pe cer a strãlucit Cristos. Zâmbeºte soarele de sus Gonind ce-a fost urât în somn; În el vedem pe-al nostru Domn ªi bun Mântuitor Isus. Isus, dumnezeiescul Miel, A fost jertfit pentru pãcat; Noi, cei cu sufletul pãtat, Iertare cerem de la el. Ca-n ziua mare de apoi, Când fi-va plânset ºi amar, Pãrtaºi l-al mântuirii har Sã fim aflaþi atunci ºi noi. Sã-l preamãrim cu-al nostru cânt Pe Tatãl, veºnic Creator, Pe Fiul ºi iubirea lor S-o adorãm în Duhul Sfânt. Amin. PSALMODIA Ant. 1 În ziua aceea munþii vor picura desfãtare ºi dealurile vor izvorî lapte ºi miere, aleluia. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã.


Laudele

13

5

Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. În ziua aceea munþii vor picura desfãtare ºi dealurile vor izvorî lapte ºi miere, aleluia. Ant. 2 Munþii ºi dealurile vor cânta laudã lui Dumnezeu ºi toþi copacii pãdurii vor bate din palme. Cãci Domnul vine sã-ºi ia în stãpânire împãrãþia veºnicã, aleluia. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul!


14

Duminica I din Advent

70

Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! 71

La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Munþii ºi dealurile vor cânta laudã lui Dumnezeu ºi toþi copacii pãdurii vor bate din palme. Cãci Domnul vine sã-ºi ia în stãpânire împãrãþia veºnicã, aleluia.


Laudele

15

Ant. 3 Iatã, vine profetul cel mare ºi el va reînnoi Ierusalimul, aleluia. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Iatã, vine profetul cel mare ºi el va reînnoi Ierusalimul, aleluia. LECTURA SCURTÃ

Rom 13,11-12

Este deja ceasul sã vã treziþi din somn. Într-adevãr acum mântuirea noastrã este mai aproape decât atunci când am primit credinþa. Noaptea este pe sfârºite, ziua este aproape. Aºadar, sã ne dezbrãcãm de faptele întunericului ºi sã îmbrãcãm armele luminii.


16

Duminica I din Advent

RESPONSORIUL SCURT R. Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, * îndurã-te de noi! Cristoase. V. Tu, care vei veni în lume, * îndurã-te de noi! Slavã Tatãlui. Cristoase. Ant. la Benedictus: Priviþi, ridicaþi capul, cãci se apropie mântuirea voastrã. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii.


Laudele

17

Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Priviþi, ridicaþi capul, cãci se apropie mântuirea voastrã. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã ne rugãm lui Dumnezeu Tatãl, care ne dãruieºte cu bunãtate harul de a aºtepta arãtarea Domnului nostru Isus Cristos, ºi sã-i spunem: Aratã-ne, Doamne, milostivirea ta! Sfinþeºte-ne, Doamne, cugetul, sufletul ºi trupul – ºi pãstreazã-ne fãrã prihanã pânã la venirea Fiului tãu. Dã-ne harul sã mergem astãzi pe calea sfinþeniei – ºi sã trãim cu dreptate ºi evlavie în lumea aceasta. Îmbracã-ne în Isus Cristos, Domnul nostru, – ºi umple-ne cu Duhul Sfânt. Ajutã-ne ca în priveghere ºi rugãciune – sã aºteptãm venirea în slavã a Fiului tãu. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, te rugãm, întãreºte voinþa credincioºilor tãi, pentru ca, ieºind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, sã se învredniceascã a sta de-a dreapta lui în împãrãþia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


18

Duminica I din Advent

Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucurã-te, cea plinã de har, Domnul este cu tine, binecuvântatã eºti tu între femei. Psalmul 117 (118) Glas de bucurie ºi de mântuire Aceasta este piatra pe care aþi dispreþuit-o voi, constructorii, ºi care a ajuns piatrã unghiularã (Fap 4,11). I Lãudaþi-l pe Domnul pentru cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 2 Sã spunã acum Israel cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 1


Ora medie 3

19

Sã spunã acum casa lui Aron cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! 4 Sã spunã acum cei care se tem de Domnul: * veºnicã este îndurarea lui! 5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: * Domnul mi-a rãspuns ºi m-a scos în larg. 6 Domnul este de partea mea * ºi nu mi-e teamã de nimic: ce poate sã-mi facã omul? 7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, * iar eu mã uit cu dispreþ la duºmanii mei. 8 Mai bine este sã-þi cauþi adãpost la Domnul * decât sã te încrezi în oameni. 9 Mai bine este sã-þi cauþi adãpost la Domnul * decât sã te încrezi în cei puternici. II 10

Toate neamurile m-au înconjurat: * în numele Domnului le-am nimicit. 11 M-au înconjurat, m-au împresurat: * în numele Domnului le-am nimicit. 12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, † s-au aprins ca un foc de spini: * în numele Domnului le-am nimicit. 13 M-au îmbrâncit cu putere, ca sã cad, * dar Domnul mi-a venit în ajutor. 14 Domnul este tãria ºi lauda mea: * el este mântuirea mea. 15 Strigãte de bucurie ºi de biruinþã * se aud în corturile celor drepþi: 16 „Dreapta Domnului a fãcut lucruri minunate, † dreapta Domnului m-a înãlþat, * dreapta Domnului a fãcut lucruri minunate”. 17 Nu voi muri, ci voi trãi * ºi voi istorisi faptele Domnului. 18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, * dar nu m-a lãsat pradã morþii. III


20

Duminica I din Advent

19

Deschideþi-mi porþile dreptãþii, * ca sã intru ºi sã aduc mulþumire Domnului. 20 Aceasta este poarta Domnului: * cei drepþi vor intra printr-însa. 21 Te laud pentru cã m-ai ascultat * ºi ai fost salvarea mea. 22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii * a ajuns în capul unghiului. 23 Domnul a fãcut acest lucru * ºi este minunat în ochii noºtri. 24 Aceasta este ziua pe care a fãcut-o Domnul, * sã ne bucurãm ºi sã ne veselim într-însa. 25 Doamne, mântuieºte-mã, * Doamne, dã-mi biruinþã! 26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. * Vã binecuvântãm din casa Domnului. 27 Domnul este Dumnezeu ºi ne lumineazã. * Alcãtuiþi alaiul cu ramuri înverzite pânã la treptele altarului. 28 Tu eºti Dumnezeul meu, pe tine te laud; * Dumnezeul meu, pe tine te preamãresc. 29 Lãudaþi-l pe Domnul pentru cã este bun: * veºnicã este îndurarea lui! Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucurã-te, cea plinã de har, Domnul este cu tine, binecuvântatã eºti tu între femei. LECTURA SCURTÃ Cf. 1Tes 3,12-13 Sã vã facã Domnul sã creºteþi ºi sã prisosiþi în iubire unii faþã de alþii ºi faþã de toþi, aºa cum suntem noi faþã de voi, ca sã întãreascã inimile voastre, aºa încât sã fiþi fãrã prihanã înaintea lui Dumnezeu ºi Tatãl nostru la venirea Domnului nostru Isus împreunã cu toþi sfinþii sãi. V. Adu-þi aminte de noi, Doamne, în bunãtatea ta. R. Vino ºi ne viziteazã cu mântuirea ta.


Vesperele II

21

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, te rugãm, întãreºte voinþa credincioºilor tãi, pentru ca, ieºind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, sã se învredniceascã a sta de-a dreapta lui în împãrãþia cerurilor. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Ziditor atotputernic de luminãtori cereºti, Celor care cred în tine veºnicã luminã eºti, Rãscumpãrãtorul nostru, tu, Cristoase, Doamne sfinte, Cãtre cei ce þi se-nchinã cu-ndurare ia aminte. Pe când greu zãcea tot omul în pãcate ºi dureri ªi vreo razã de speranþã nu venea de nicãieri, Ai vãzut de sus cã-n lume disperarea e stãpânã ªi n-ai vrut ca omenirea pradã morþii sã rãmânã. Iar când lumea muribundã greu putea sã mai respire, Ai ieºit atunci, Isuse, din iatacul tãu de mire; Buna Mamã ºi Fecioarã, sânul ei imaculat Þi-a fost nouã luni palatul ca ºi tronul de-mpãrat. Doamne, mare þi-e puterea, deºi zaci culcat pe paie! Doar în faþa ta se cade tot genunchiul sã se-ndoaie. Cerul, marea ºi pãmântul, toatã firea strigã-n cor: Singur tu eºti împãratul ºi stãpânul tuturor!


22

Duminica I din Advent

Cum mereu ne pasc primejdii ºi ne zbatem în nevoi, Mâna ta cea milostivã þine-o pururi peste noi. ªtim cã la sfârºitul lumii tu vei mai veni o datã; Fii cu noi plin de-ndurare la obºteasca judecatã. Laudã, cinste ºi mãrire Fiului iubit sã-i fie, Ca ºi Tatãlui cu care el domneºte din vecie. Duhul Sfânt primeascã slavã, el, izvorul de luminã Care-n orice suferinþã ne-ntãreºte ºi ne-alinã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Bucurã-te, fiica Sionului ºi tresaltã, fiica Ierusalimului; aleluia. Psalmul 109 (110),1-5.7 Mesia - rege ºi preot El trebuie sã domneascã pânã ce Dumnezeu îi va pune toþi duºmanii sub picioare (1Cor 15,25). 1 Aºa vorbeºte Domnul cãtre Domnul meu: „ªezi la dreapta mea * pânã voi pune pe duºmanii tãi aºternut picioarelor tale”. 2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: * „Domneºte în mijlocul duºmanilor tãi!” 3 În ziua puterii tale, † tu domneºti strãlucind de sfinþenie; * din sânul aurorei, ca roua, te-am nãscut. 4 Domnul s-a jurat ºi nu-i va pãrea rãu: * „Tu eºti preot în veci dupã rânduiala lui Melchisedec!” 5 Domnul este la dreapta ta, * el va zdrobi regi în ziua mâniei sale. 7 Va bea din pârâu pe cale * ºi, de aceea, îºi va înãlþa capul. Ant. Bucurã-te, fiica Sionului ºi tresaltã, fiica Ierusalimului; aleluia.


Vesperele II

23

Ant. 2 Cristos, regele nostru, va veni. Pe el l-a vestit Ioan, zicând: Iatã Mielul lui Dumnezeu. Psalmul 113 A (114) Eliberarea lui Israel din Egipt Voi, care aþi renunþat la lumea aceasta, aþi împlinit ºi voi ieºirea voastrã din Egipt (sf. Augustin). 1 Când a ieºit Israel din Egipt, * casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar, 2 Iuda a devenit sanctuarul sãu * ºi Israel, stãpânirea sa. 3 Marea a vãzut ºi a fugit, * Iordanul s-a întors înapoi; 4 munþii au sãltat ca berbecii * ºi dealurile ca mieii unei turme. 5 Mare, ce ai tu de fugi? * ªi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi? 6 Munþilor, pentru ce sãltaþi ca berbecii? * ªi voi, dealurilor, ca mieii unei turme? 7 Cutremurã-te, pãmântule, în faþa Domnului, * în faþa Dumnezeului lui Iacob, 8 care preface stânca într-un lac * ºi piatra în izvoare de apã! Ant. Cristos, regele nostru, va veni. Pe el l-a vestit Ioan, zicând: Iatã Mielul lui Dumnezeu. Ant. 3 Iatã, vin curând ºi rãsplata mea este cu mine, spune Domnul. Voi da fiecãruia dupã faptele sale. Urmãtoarea cântare se spune cu Aleluia în toate locurile unde este notat, atunci când se cântã; la recitare este suficient sã se spunã Aleluia la începutul ºi sfârºitul fiecãrei strofe.

Cântarea Nunta Mielului 1

Aleluia. Mântuirea ºi gloria ºi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, * (R. Aleluia)

Cf. Ap 19,1-2.5-7


24

Duminica I din Advent

2

cãci judecãþile lui sunt adevãrate ºi drepte. R. Aleluia (aleluia). Aleluia. 5 Daþi laudã Dumnezeului nostru, toþi slujitorii lui, * (R. Aleluia) voi, care vã temeþi de el, mici ºi mari. R. Aleluia (aleluia). Aleluia. 6 Cãci Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, ºi-a arãtat domnia * (R. Aleluia). 7 Sã ne bucurãm ºi sã ne veselim ºi sã-i dãm slavã. R. Aleluia (aleluia). Aleluia. Cãci a început nunta Mielului * (R. Aleluia) ºi mireasa lui s-a pregãtit. R. Aleluia (aleluia). Ant. Iatã, vin curând ºi rãsplata mea este cu mine, spune Domnul. Voi da fiecãruia dupã faptele sale. LECTURA SCURTà Fil 4,4-5 Bucuraþi-vã mereu în Domnul! Iarãºi vã spun: bucuraþi-vã! Bunãvoinþa voastrã sã fie cunoscutã tuturor oamenilor. Domnul este aproape. RESPONSORIUL SCURT R. Aratã-ne, Doamne, * îndurarea ta. Aratã-ne. V. ªi dã-ne mântuirea ta; * îndurarea ta. Slavã Tatãlui. Aratã-ne. Ant. la Magnificat: Fericitã eºti, Marie, care ai crezut în Domnul. Iatã, se vor împlini în tine cele spuse þie de Domnul, aleluia. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul


Vesperele II

25

46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Fericitã eºti, Marie, care ai crezut în Domnul. Iatã, se vor împlini în tine cele spuse þie de Domnul, aleluia. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l implorãm pe Rãscumpãrãtorul nostru Isus Cristos, care este calea, adevãrul ºi viaþa: Vino, Doamne, ºi rãmâi cu noi! Isuse, Fiul Celui Preaînalt, care ai fost vestit Fecioarei Maria prin arhanghelul Gabriel, – vino ºi domneºte peste poporul tãu în veci. Isuse, sfântul lui Dumnezeu, la venirea ta, Înaintemergãtorul a tresãltat în sânul mamei sale, Elisabeta: – vino sã dai lumii întregi bucuria mântuirii.


26

Duminica I din Advent

Isuse, Mântuitorul nostru, numele tãu a fost dezvãluit de înger dreptului Iosif: – vino ºi mântuieºte poporul tãu de pãcatele sale. (Vino, Doamne, ºi rãmâi cu noi!) Isuse, lumina lumii, aºteptat de Simeon ºi de toþi cei drepþi, – vino ºi mângâie pe toþi aceia care te aºteaptã. Isuse, rãsãritul fãrã apus, profeþit de Zaharia cã vei veni la noi din înãlþime, – vino ºi lumineazã-i pe cei care stau în umbra morþii. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, te rugãm, întãreºte voinþa credincioºilor tãi, pentru ca, ieºind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, sã se învredniceascã a sta de-a dreapta lui în împãrãþia cerurilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine,


Completoriul

27

Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Psalmul 90 (91) Sub ocrotirea Celui Preaînalt Iatã, v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpioni (Lc 10,19). 1 Cel care locuieºte sub ocrotirea Celui Preaînalt * ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic 2 îi spune Domnului: † „Tu eºti locul meu de refugiu ºi fortãreaþa mea, * Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. 3 Cãci el te va elibera din laþul vânãtorului * ºi de ciuma pustiitoare. 4 El te va acoperi cu aripile lui † ºi vei gãsi refugiu sub penele sale; * fidelitatea lui îþi va fi scut ºi pavãzã. 5 Nu te vei teme nici de spaima nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, † 6 nici de ciuma care se rãspândeºte în întuneric, * nici de molima care bântuie în plinã zi. 7 Vor cãdea alãturi de tine o mie, † ºi zece mii la dreapta ta, * dar de tine nimic nu se va apropia. 8 E de ajuns cu ochii sã priveºti * ºi vei vedea rãsplata pãcãtoºilor.


28

Duminica I din Advent

9

Pentru cã ai spus: „Tu, Doamne, eºti locul meu de refugiu” * ºi pe Cel Preaînalt þi l-ai ales adãpost, 10 nici un rãu nu te va lovi, * nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta, 11 pentru cã el le va porunci îngerilor sãi * sã te pãzeascã pe toate cãile tale. 12 Ei te vor purta pe mâini, * ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã; 13 vei pãºi peste lei ºi peste vipere * ºi vei cãlca în picioare pui de lei ºi balauri. 14 Pentru cã nãdãjduieºte în mine, îl voi salva, * îl voi ocroti, pentru cã îmi cunoaºte numele. 15 Când el mã va chema, eu îi voi rãspunde, † voi fi alãturi de el în necazuri. * Îl voi elibera ºi-l voi preamãri. 16 Îi voi dãrui viaþã lungã * ºi îi voi arãta mântuirea mea. Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. LECTURA SCURTà Ap 22,4-5 Ei vor vedea faþa Domnului, iar numele sãu va fi pe frunþile lor. Nu va mai fi noapte acolo ºi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina iar ei vor domni în vecii vecilor. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace.


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Sã se înalþe spre tine, Doamne, glasul nostru, care te roagã cu umilinþã ca, dupã ce am celebrat astãzi taina învierii Fiului tãu, sã ne odihnim în pacea ta feriþi de toate relele ºi sã ne trezim bucuroºi de a-þi aduce laudã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii.


Duminica I din Advent

30 Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


27 noiembrie 2011  

DUMINICA I DIN ADVENT Invitatoriul Duminica I din Advent2 Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte...