Screw It, Let's Do It, Editura Publica, lookinside

Page 1

BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 1


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 2


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 3


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 4

The original title of this book is Screw It, Let’s Do It, by Richard Branson Copyright © Richard Branson 2007 First published in Great Britain in 2007 by Virgin Books Ltd Thames Wharf Studios Rainville Road, London, W6 9HA. Romanian edition published by arrangement with Virgin Books through Agenflia Literaræ SUN Copyright © Publica, 2009, pentru ediflia în limba românæ ISBN 978-973-1931-01-2 BRANSON, RICHARD Screw It, Let’s Do It : Lecflii din øcoala vieflii / Richard Branson ; trad.: Ioana Rotaru. - Bucureøti : Publica, 2009 ISBN 978-973-1931-01-2 I. Rotaru, Ioana (trad.) 336

EDITORI: Cætælin Muraru Radu Minculescu Silviu Dragomir DIRECTOR EXECUTIV: Bogdan Ungureanu COPERTA: Alexe Popescu REDACTOR: Alexandra Hânsa DTP: Ofelia Coøman CORECTURÆ: Elena Biflu


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 5

Cuprins Prefaflæ: Imaginea mai mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1. Hai s°o facem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2. Distreazæ°te! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

3. Fii îndræznefl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4. Provoacæ°te singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

5. Stai pe propriile picioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

6. Træieøte clipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

7. Prefluieøte°fli familia øi prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

8. Respectæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9. Capitalism Gaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

10. Sex°appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

11. Fii inovativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

12. Fæ o faptæ bunæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

13. Shazam! Pam! Pam! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

14. Fii tânær în gândire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 6


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 7

Prefaflæ Imaginea mai mare Prima oaræ am fost invitat sæ scriu Screw It, Let’s Do It pentru Ziua Internaflionalæ a Cærflii, în 2006. Ideea era sæ ofer unui public începætor ceva plæcut øi antrenant de citit, cu scopul de a°l încuraja sæ mai ia câte o carte øi sæ citeascæ mai mult. Prima ediflie a cærflii mele a avut un succes dincolo de orice aøteptæri. S°a vândut în toatæ lumea, ajungând pe prima poziflie în Africa de Sud, precum øi în topul bestsellerurilor din Australia. Am fost extrem de flatat de entuziasmul enorm cu care a fost primitæ. Mulfli oameni mi°au scris sæ°mi spunæ cât de mult i°a inspirat øi i°a încurajat cartea mea. Am descoperit apoi cæ depæøisem cu mult publicul-flintæ, cæruia mæ adresasem iniflial. Un an mai târziu, am fost întrebat dacæ aø vrea sæ scriu o variantæ revizuitæ øi extinsæ, pentru un public mai larg. În aceastæ ediflie vefli gæsi toate lecfliile mele inifliale, precum øi cele noi, care sunt orientate cætre viitor. Deøi nu am urmat niciodatæ regulile, la fiecare pas am învæflat o mulflime de lucruri. Încæ de acasæ, pe când eram copil. Apoi la øcoalæ øi în afaceri, în adolescenflæ, pe când conduceam revista Student. Învæfl în continuare øi sper sæ nu mæ opresc niciodatæ. Toate aceste lecflii m°au flinut în formæ, de°a lungul vieflii øi sper ca øi voi sæ gæsifli ceva care sæ væ inspire, în aceste pagini. Presa ne-a numit pe mine øi pe partenerii mei de la Virgin „Mavericks in Paradise“1 , poate pentru cæ deflin douæ insule tropicale idilice — una în Caraibe øi una lângæ coasta de nord a Australiei. Spre deosebire de majoritatea altor companii, în firma noastræ avem cu siguranflæ tendinfla de a face lucrurile 1 From Hell to Paradise: hit din 1992 al formafliei The Mavericks. Laureafli ai

Premiilor Grammy, The Mavericks cântau un gen alternativ de muzicæ country.

Prefaflæ Screw It, Let's Do It

7


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 8

într°un mod mai relaxat, øi mie îmi convine asta. Lucrez din greu øi mæ implic în joc. Cred în fleluri. Niciodatæ nu e ræu sæ ai un vis, dar întotdeauna am o abordare practicæ. Nu obiønuiesc sæ stau øi sæ visez la ceva imposibil. Îmi propun fleluri, iar apoi mæ gândesc cum sæ le ating. Tot ce îmi doresc sæ realizez în viaflæ vreau sæ fie fæcut bine øi cu convingere. La øcoalæ mi°era greu sæ scriu øi sæ citesc. În acea vreme, dislexia nu se cunoøtea øi profesorii mei mæ considerau un leneø. M°am antrenat sæ învæfl lucuri pe dinafaræ. Astæzi am o memorie foarte bunæ. A devenit unul dintre mijloacele mele de bazæ în afaceri. Am parcurs un drum lung de la lansarea lui Virgin, în 1967. La început, eram o firmæ micæ, acum suntem foarte mari. Uneori, ritmul în care ne°am extins, în zone foarte diferite, pare incredibil — de la cola la vin, de la rochii de mireasæ la telefoane mobile, cærfli, benzi desenate, filme de animaflie, cærfli de credit, avioane, trenuri, chiar øi cælætorii în spafliu. Nimic nu pare imposibil sau prea mare pentru a fi „atacat“. Într°adevær, Virgin îmbræfliøeazæ din tot sufletul mottoul meu „Nu îmi pasæ. Hai s°o facem!“ (Screw It, Let’s Do It) øi ador sæ væd entuziasmul øi energia pe care echipa noastræ le emanæ. Savurez momentele când luæm o nouæ idee øi o facem sæ prindæ aripi. Dar acum ne aflæm într°un nou mileniu øi vechile idei, cum cæ industria e regele øi cæ trebuie sæ cælcæm pe cadavre, au început sæ se schimbe. Datoritæ salturilor uriaøe din øtiinflæ, care ne°au fæcut sæ vedem altfel legile Pæmântului øi ale universului, am ajuns sæ ne dæm seama cæ toate lucrurile se leagæ între ele; nimic nu e de sine stætætor sau acflioneazæ de unul singur. Existæ o consecinflæ a fiecærui act. De aceea, consider cæ este foarte important sæ aflæm cum va funcfliona Virgin în secolul XXI. La nivel global, comportamentul oamenilor, al industriei øi al companiilor are efecte imediate øi pe termen lung asupra lumii înconjurætoare. Dacæ omenirea face o greøealæ, ea poate fi catastrofalæ. La nivel personal, Virgin are peste 50 000 de angajafli øi existenfla lor poate fi afectatæ dacæ noi nu reuøim în

8

Screw It, Let's Do It Prefaflæ


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 9

toate domeniile în care ne°am afirmat. Fireøte, ca om de afaceri îmi doresc sæ merg mai departe, sæ am succes øi, uneori, opfliunea cea mai ieftinæ pare cea mai bunæ. Dar una dintre regulile mele este: sæ nu faci niciun ræu. Pe lângæ ræspunderea pe care o am ca preøedinte al uneia dintre cele mai înfloritoare companii din lume, consider cæ am datoria øi ræspunderea de a nu face niciun ræu, atât cât este omeneøte cu putinflæ. Cred cu toatæ fiinfla mea cæ orice facem atinge ceva sau pe cineva, acolo, undeva. De mai multæ vreme, am fost atras de Teoria Gaia, o ipotezæ formulatæ de James Lovelock, acum aproape patruzeci de ani, care susfline cæ Pæmântul este o entitate vie, asemenea unei celule unice, øi, la fel ca în cazul celulei, tot ce are nevoie pentru a exista, este conflinut înæuntrul sæu. Mai mult decât atât, profesorul Lovelock este convins cæ, în cazul unei distrugeri, planeta se poate vindeca singuræ. Dar øi în cazul acestei teorii existæ un punct færæ întoarcere, dincolo de care, distrugerea poate fi ireversibilæ. Cercetætorii mediului înconjurætor ne°au avertizat cæ ritmul dezvoltærii industriale, precum øi pierderea unor imense pærfli ale pædurii tropicale, au dus la degajarea unei cantitæfli atât de mari de CO2 în atmosferæ, încât am intrat într°o situaflie criticæ, în plan global, care poate sæ ducæ la distrugerea celor mai multe forme de viaflæ de pe Pæmânt. Acest lucru se întâmplæ acum. Dacæ vrem sæ supraviefluim, trebuie sæ punem mediul înconjurætor pe primul loc. De pe poziflia mea de capitalist, m°am confruntat cu o întrebare serioasæ: am fæcut ræu? O cercetare øi o investigare atente au arætat cæ existæ un mod în care aø putea ræmâne un capitalist øi, în acelaøi timp, un adept al filozofiei mele ecologiste. Analizând modul în care Virgin ar putea gæsi noi tipuri de combustibil pentru reducerea emisiilor de carbon, am putea contribui la stoparea încælzirii globale. Am putea, de asemenea, sæ responsabilizæm øi mai mult companiile noastre, în plan ecologic. Am ales termenul de „Capitalism Gaia“ ca slogan øi doctrinæ a companiilor noastre.

Prefaflæ Screw It, Let's Do It

9


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 10

Mi°am dat seama cæ, atâta vreme cât companiile comerciale existæ pe o scaræ atât de largæ, ele nu trebuie neapærat sæ fie nocive. Fireøte, cu toflii vrem sæ avem frigidere, maøini, sæ ne urcæm în avioane øi trenuri, sæ ne træim viafla normalæ, de oameni ocupafli øi mulflumifli. Dar în acelaøi timp, trebuie sæ fim mult mai conøtienfli de cum acfliunile noastre distrug mediul înconjurætor. Cred cæ e de datoria unor companii precum Virgin sæ promoveze o astfel de abordare — crearea øi menflinerea unor companii comerciale de succes, dar øi pæstrarea unui echilibru cu natura, prin încercarea de a face cât mai puflin ræu cu putinflæ. Virgin poate face acest lucru deoarece este o companie privatæ. Nu cred în comportamentul ca la carte. Voi schimba lucrurile acolo unde pot, dacæ este pentru mai bine, øi voi munci pentru a da un exemplu. Am fost influenflat de numeroøi oameni excepflionali. La fel ca øi în cazul lui James Lovelock, m°am inspirat din ideile rudei mele, Sir Peter Scott, care, înainte sæ moaræ, a înfiinflat World Wildlife Fund; de la Jonathon Porritt, cofondator al Forum of the Future (øi fondator al Greenpeace); de la cercetætorul de mediu australian, Tim Flannery, care spune în cartea sa revoluflionaræ, The Weathermakers, cæ putem cu toflii influenfla pozitiv clima globalæ; øi de la Al Gore, care øi°a fæcut un flel în viaflæ, ca prin cartea øi filmul sæu, An Inconvenient Truth („Un adevær incomod“) sæ ne avertizeze cæ ne aflæm pe marginea unei catastrofe ecologice. fielul meu în viaflæ este sæ contribui la reducerea emisiilor de carbon. De aceea, la Virgin, în lunile øi în anii care vor urma, vom urmæri fiecare dezvoltare a øtiinflei — oferind chiar noi câteva dintre acestea — în scopul de a face posibilæ o abordare mai organicæ øi mai holisticæ a ideii de afaceri. S°ar putea sæ ne aflæm în pragul unei Renaøteri, nu numai a modului nostru de viaflæ, dar øi a proiectelor øi a invenfliilor. În acest sens a fost fondat Virgin Unite, o fundaflie caritabilæ menitæ sæ creeze o reflea de acte de caritate, care sæ schimbe lucrurile atât în plan local, cât øi global. Îi încurajæm atât pe

10

Screw It, Let's Do It Prefaflæ


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 11

angajaflii noøtri, cât øi pe clienfli sæ se implice, sæ devinæ voluntari øi deja am schimbat lucruri în numeroase zone, mai ales în legæturæ cu probleme serioase cum ar fi malaria, SIDA, virusul HIV øi tuberculoza. Educaflia este un element-cheie øi Virgin Unite a muncit din greu sæ°i ajute pe tineri, dar îmi doresc sæ devenim mai preocupafli. Am înfiinflat deja o Øcoalæ de afaceri la Universitatea CIBA, din Africa de Sud; vom înfiinfla o universitate itinerantæ internaflionalæ, cu campus format din corturi. Sunt convins cæ avem nevoie de mai multæ înflelepciune decât de politizare, iar elementul-cheie al acfliunilor mele este sæ creez un Consiliu al Seniorilor, care îøi va oferi sfaturile la solicitarea liderilor internaflionali. Sunt onorat cæ Nelson Mandela a acceptat sæ fie pærintele fondator al acestui consiliu. Când am fæcut primii paøi în viaflæ, lucrurile erau mult mai sigure. Aveai o carieræ înainte ta, de multe ori aceeaøi pe care o urmase øi tatæl tæu. Fireøte, majoritatea mamelor stæteau acasæ. Astæzi, nimic nu mai este sigur. Viafla poate deveni o luptæ nesfârøitæ. Oamenii trebuie sæ decidæ care le sunt prioritæflile, dacæ vor sæ ajungæ undeva. Cea mai bunæ lecflie pe care am învæflat°o a fost hai s°o facem! Indiferent de ce trebuie fæcut, de cât de greu sau descurajator ar fi, aøa cum Platon a spus: „Începutul este partea cea mai importantæ a unei lucræri“, în vreme ce chinezii spun: „O cælætorie de mii de kilometri începe cu un singur pas.“ Dacæ priveøti înainte, spre capæt, la tofli kilometrii din fafla ta, cu toate pericolele care se pot ivi, s°ar putea sæ nu faci niciodatæ acel pas. Indiferent de ce vrei sæ realizezi în viaflæ, dacæ nu faci acel efort, nu îfli vei atinge flelul. Fæ acel prim pas! Vor fi multe provocæri. S°ar putea sæ ai parte øi de eøecuri, dar pânæ la final vei reuøi. Noroc! Richard Branson

Prefaflæ Screw It, Let's Do It

11


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 12


BRANSON 9cc Screw It.qxd

1

3/26/09

8:04 PM

Page 13

Hai s°o facem! Fii convins cæ se poate face Stabileøte°fli obiective Træieøte°fli viafla din plin Nu renunfla niciodatæ Pregæteøte°te bine Ai încredere în tine Încearcæ iar øi iar Ajutafli°væ între voi

Când am descoperit cæ porecla mea printre angajaflii de la Virgin era Dr.Yes, m°am amuzat. Fireøte cæ se datora ræspunsului meu automat la o întrebare sau la o rugæminte, care întotdeauna tinde sæ fie pozitiv, øi nu negativ. Mereu am încercat sæ gæsesc argumente pentru a întreprinde ceva, dacæ mi se pærea o idee bunæ, decât sæ nu acflionez. Într°adevær, mottoul meu este: Nu°mi pasæ! Hai s°o facem! Øtiu cæ mulfli oameni spun „nu“ sau „lasæ°mæ sæ mæ gândesc“, aproape ca un ræspuns pavlovian la o întrebare, fie ea despre ceva nesemnificativ sau despre ceva de°a dreptul revoluflionar. Probabil sunt exagerat de precaufli, suspicioøi în fafla unor idei noi sau, pur øi simplu, au nevoie de timp de gândire. Dar eu, unul, nu procedez astfel. Dacæ ideea este bunæ, eu spun: „Da, o sæ mæ gândesc“, iar apoi chiar mæ apuc s°o pun în aplicare. Fireøte cæ nu spun „da“ la orice. Dar ce e mai ræu: sæ faci din când în când câte o greøealæ sau sæ ai o minte îngustæ øi sæ ratezi toate ocaziile? Eu cred în folosirea øi în dirijarea cunoøtinflelor øi experienflei altor oameni, de aceea îmi place sæ lucrez holistic, în cadrul unei echipe. Sæ dirijezi energia este ca øi cum ai dirija puterea

Hai s-o facem! Screw It, Let's Do It

13


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 14

creierului. Ce sens are sæ selectezi pe cineva pentru o treabæ anume, dacæ îi ignori experienfla øi abilitæflile? E ca øi cum ai consulta niøte experfli, færæ sæ flii apoi cont de sfaturile lor. Am, de asemenea, încredere în propriul instinct øi talent de a realiza aproape tot ce îmi pun în cap. Dacæ o idee sau un proiect este bun øi meritæ efortul, dacæ este fezabil din punct de vedere uman, întotdeauna îl iau în serios, chiar øi dacæ nu am mai fæcut aøa ceva. Nu spun niciodatæ: „Nu pot face asta fiindcæ n°am habar cum se face“. Întreb oameni, analizez, gæsesc o soluflie. Sæ analizezi, sæ asculfli, sæ învefli — astfel de lucruri ar trebui sæ facem toatæ viafla, nu numai la øcoalæ. Apoi, mai sunt toate regulile acelea prosteøti inventate anume de cineva ca sæ ne încurce. Întotdeauna am fost convins cæ, dacæ înfiinflezi o organizaflie sau un comitet, acestea vor gæsi cu siguranflæ ceva nefolositor de fæcut. Lumea este plinæ de seturi de legi create de comitete care au prea mult timp øi o dorinflæ excesivæ de a controla. Majoritatea seturilor de legi nu sunt altceva decât un jargon încâlcit øi færæ sens. Dacæ vreau sæ realizez ceva care sæ merite — sau mæcar sæ fie amuzant — nu voi permite ca niøte legi prosteøti sæ mæ opreascæ. Voi gæsi o cale legalæ de a le ocoli øi de a începe treaba. Obiønuiesc sæ le spun celor din echipa mea: „Dacæ vrei s°o faci, pune mâna øi fæ°o!“ Astfel vom avea cu toflii numai de câøtigat. Munca øi ideile angajaflilor sunt valorificate, ei sunt mulflumifli øi Virgin are numai de câøtigat. Oamenii nu°øi pæræsesc, de obicei, locul de muncæ din cauza salariului mic, ci pentru cæ nu sunt valorificafli. Multe companii îøi pun oamenii în niøte categorii. Dacæ eøti operator de bord, vei fi întotdeauna operator de bord. Noi ne încurajæm angajaflii sæ fie adaptabili øi inovatori. Dacæ reuøeøti sæ descoperi undeva o idee bunæ sau dacæ vrei sæ faci ceva anume în plan personal øi nu øtii prea bine cum sæ°fli atingi scopul, nu cred totuøi cæ acest cuvânt mic nu

14

Screw It, Let's Do It Hai s-o facem!


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 15

pot ar trebui sæ°fli stea în cale. Dacæ nu ai experienfla necesaræ, ia°o în altæ direcflie, cautæ o altæ cale. Existæ întotdeauna o soluflie la cele mai complexe probleme. Dacæ vrei sæ învefli sæ zbori, du°te la aerodrom, la vârsta de 16 ani, øi fæ°le cafele celor de acolo! Deschide larg ochii! Învaflæ! Nu trebuie sæ te duci la øcoala de arte ca sæ devii creator de modæ. Intræ într°o casæ de modæ øi ia o mæturæ în mânæ! Croieøte°fli drumul prin muncæ! Eve, mama mea, este exemplul perfect în acest sens. Când a început ræzboiul, a vrut sæ se facæ pilot. Era atât de hotærâtæ, deøi nu avea habar sæ zboare, fiindcæ øtia cæ e în stare øi cæ va reuøi. În loc sæ stea øi sæ viseze la asta, s°a dus la aerodromul Heston, din apropierea casei sale, øi a cæutat o slujbæ ca sæ poatæ pune piciorul pe scaræ. Când a întrebat ce øanse avea sæ zboare, i s°a spus cæ numai bærbaflii puteau fi pilofli. Nu a descurajat°o — oricum ea ar fi privit asta ca o provocare. S°a împrietenit cu unul dintre pilofli, care i°a spus sæ se deghizeze în bærbat. Mama era foarte frumuøicæ øi fusese dansatoare øi era evident cæ nu putea aræta ca un bærbat. Øi°a luat totuøi inima în dinfli øi a fæcut rost de o scurtæ de piele, øi°a ascuns pletele blonde sub o caschetæ øi a învæflat sæ vorbeascæ ræguøit. A reuøit pentru cæ øtia cæ era în stare. Nu a fost nevoie decât de isteflime øi îndârjire. A învæflat sæ piloteze øi a început sæ°i învefle øi pe alflii. Aceøtia erau tinerii care au pilotat avioanele de luptæ în Bætælia Angliei. Ulterior a fost numitæ Wren, membræ a Serviciului Naval Regal al Femeilor Britanice, øi a însoflit vasele care transportau trupe cætre Franfla. Femei moderne, asemenea mamei mele, au avut un rol important în ræzboi, ca agenfli secrefli, membre ale forflelor armate aeriene sau terestre. Toate øi°au suflecat mânecile øi au trecut la treaba care trebuia fæcutæ. Dupæ ræzboi, liniile aeriene au devenit o nouæ oportunitate de afaceri øi mama s°a hotærât sæ devinæ însoflitoare de bord, pentru a vedea lumea. În acea vreme însæ, însoflitoarele de bord trebuiau sæ øtie spaniola øi sæ aibæ pregætire de asistente

Hai s-o facem! Screw It, Let's Do It

15


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 16

medicale. Din nou, mama nu s°a læsat opritæ de interdicflii øi de regulamente. I°a fæcut ochi dulci unui portar de noapte, de la British South American Airways, o linie nouæ care opera zboruri Lancaster øi York, între Londra øi America de Sud, øi acesta i°a trecut pe furiø numele pe listæ. Aceste avioane erau primele aeronave de pasageri øi uite aøa s°a fæcut istoria. La scurt timp, devenise însoflitoare de bord. Tot nu învæflase spaniola øi nici nofliuni medicale nu avea, dar îøi folosise calitæflile sæ°øi atingæ scopul. Pur øi simplu. Interesant este cæ acele avioane transportau o mânæ de pasageri, 13 încæpeau în Lancaster øi 21 în York, øi totul se baza probabil pe un sentiment de camaraderie, pe parcursul acelor lungi cælætorii. Trebuia sæ fii destul de curajos ca sæ zbori spre locuri atât de îndepærtate. Avioanele nu erau depresurizate øi deasupra Anzilor trebuia sæ porfli mascæ de oxigen. Un an mai târziu, BOAC (British Overseas Airways Corporation) a preluat BSAA øi mama s°a mutat pe o rutæ spre Bermuda, într°un model Tudor. Primul dintre ele a explodat. Mama era în cel de al doilea; al treilea a dispærut în Triunghiul Bermudelor. Modelele Tudor au fost retrase la sol, dar mama a continuat sæ zboare pânæ când s°a mæritat cu tatæl meu — un tânær avocat — care, într°una din permisiile ei, o ceruse în cæsætorie, în timp ce mergeau pe motoreta lui. Mama n°a fost singura persoanæ din familia noastræ care a spus: „Hai s°o facem!“ Celebrul explorator, cæpitanul Robert Scott, a fost værul bunicului meu. Un om de mare curaj, a fæcut douæ cælætorii în Antarctica, cu intenflia de a deveni primul om care ajunge la Polul Sud. Sæ cælætoreøti în acea vreme cætre oricare dintre cei doi Poli era o acfliune incredibil de periculoasæ øi îndræzneaflæ, deoarece nu exista echipament special, îmbræcæminte uøoaræ, termoizolantæ, de fapt, oricât ar pærea de bizar, exploratorii din acele timpuri purtau haine obiønuite de iarnæ, doar în mai multe straturi. Unii purtau chiar pælærii obiønuite øi mænuøi

16

Screw It, Let's Do It Hai s-o facem!


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 17

de lânæ cu un deget. Dat fiind numærul mare de eøecuri — øi un eøec însemna atunci moartea — lumea susflinea cæ aceste cælætorii erau imposibil de fæcut. Scott a spus: „Pot s°o fac!“ øi a fæcut°o. A ajuns la Polul Sud, în 1912, dar, deoarece a întârziat, aøteptând încælzirea vremii, de dragul poneilor øi al câinilor sæi, a ajuns al doilea. Roald Amundsen, care a luat doar câini cu el, aruncându°se în adâncurile iernii polare, a ajuns primul. Pentru Scott, a fost o lovituræ grea. Epuizat øi bolnav, atât el, cât øi oamenii lui au murit pe drumul de înapoiere. Da, el a zburat primul cu balonul deasupra Antarcticii — o realizare uimitoare øi extrem de periculoasæ — dar oamenii nu°øi mai amintesc de asta. Ei spun doar: „Særacul Scott, a fost viteaz, dar a pierdut cursa.“ Când eøti învingætor, se vorbeøte despre tine, dar n°ar trebui sæ ne simflim prost dacæ nu ieøim pe locul întâi. Important este sæ°i dai drumul, chiar dacæ ai ieøit al doilea, al treilea sau al patrulea, vei øti cæ ai fæcut tot ce°ai putut. Voi prezenta acum primul meu proiect comercial adeværat — revista Student — deoarece cred cæ metoda mea a fost bunæ øi mai cred cæ este un exemplu bun de „Hai s°o facem!“ Aveam cincisprezece ani când am înfiinflat Student øi când mai eram încæ elev la internat, la Stowe. Nu am fæcut°o ca sæ câøtig bani, ci pentru cæ voiam sæ scot o revistæ. Nu°mi plæcea sistemul de predare al øcolii, ce se întâmpla în lume øi voiam sæ îndrept toate astea. Unul dintre motivele principale era sæ avem o platformæ de pe care sæ putem protesta împotriva escaladærii Ræzboiului din Vietnam. În 1965, sub preøedinflia lui Lyndon B. Johnson, un numær mare de trupe a fost trimis în Vietnam, iar noi citeam despre bombardamente aeriene asupra oraøelor øi drumurilor din Vietnamul de Nord. De asemenea, se aruncau din aer, færæ discernæmânt, defoliante chimice. Totul pærea greøit øi færæ sens.

Hai s-o facem! Screw It, Let's Do It

17


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 18

Ca mulfli alfli întreprinzætori începætori, nu vedeam ideea mea ca pe o „afacere“, ci ca pe un demers motivat politic, øi totuøi distractiv øi creativ. Dupæ mine, oamenii de afaceri lucrau în City, fumau trabucuri groase øi purtau costume cu dungi. Nu°mi dædea prin cap cæ oamenii de afaceri puteau fi de orice formæ, de orice mærime øi de orice fel de origine, pentru cæ, pânæ la acea vreme, cei mai mulfli respectau formula cunoscutæ. Avusesem deja câteva tentative de a face bani din vânzarea de iepuri, de peruøi øi brazi de Cræciun (din aceøtia chiar destul de mulfli, mai târziu). În ceea ce priveøte Student, eram într°o fazæ de încercare øi eøec; eram doar un elev de øcoalæ la acea vreme. Aproape instinctiv, totuøi, urmæream regula financiaræ de bazæ, aceea de a°mi face un plan serios de afaceri. Personajul lui Dickens, din David Copperfield, Dl Micawber, avea dreptate când spunea: „Venitul anual: 20 de lire. Cheltuieli anuale: 19 lire, 19 øilingi øi 6 penny. Rezultat: Fericire! Venitul: anual 20 de lire. Cheltuieli anuale: 20 de lire øi 6 penny. Rezultat: Nefericire!“ Datoritæ jongleriilor financiare fæcute de pærinflii mei, am înfleles cæ venitul trebuia sæ fie mai mare decât cheltuielile. Profitul trebuie sæ fie singurul motiv pentru care te afli în afaceri, indiferent de cât de distractiv fli s°ar pærea øi cât de mult fli°ar plæcea. O afacere neprofitabilæ este o durere de cap, o sursæ de stres øi o nebunie fiscalæ. Când le°am spus cunoscuflilor øi prietenilor cæ intenflionam sæ scot o revistæ adeværatæ pe care s°o vând profesionist pe piaflæ øi cæ eram în cæutare de sfaturi øi contribuflii jurnalistice, m°am lovit de un anumit grad de neîncredere, scepticism øi chiar hohote de râs. Se uitau la proiectul meu ca la o altæ pornire juvenilæ de entuziasm. Unii au ridicat din umeri, spunând cæ eram prea tânær øi færæ experienflæ. Eu eram însæ serios, credeam cu adeværat în mine însumi, cæ puteam face acel lucru øi voiam sæ le aræt cæ nu aveau dreptate. Întotdeauna am fost un încæpæflânat øi negativismul lor mi°a întærit hotærârea. Pentru cineva care nu prea avea o orientare academicæ, la sfârøitul øcolii, aveam în schimb ambiflia de a deveni jurnalist.

18

Screw It, Let's Do It Hai s-o facem!


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 19

Voiam sæ cælætoresc prin lume, sæ intervievez oameni øi sæ scriu poveøti. „Corespondent în stræinætate“ suna foarte romantic. În mod evident, eram prea tânær øi lipsit de experienflæ sæ fiu corespondent în stræinætate, astfel încât mi°a venit ideea de a publica o revistæ. La Stowe, aveam deja revista øcolii, The Stoic, dar nu puteam publica idei dizidente sau revoluflionare, cum ar fi fost critica înverøunatæ a sistemului de fagging2, a bætæii, a slujbei obligatorii, a latinei øi a tuturor acelor tradiflii pe care orice elev din Anglia le ura sau disprefluia; astfel am ajuns la ideea de a scoate o revistæ cu caracter protestatar. Nu ne°a trebuit mult sæ trecem de la ideea unui reviste pentru Stowe la una dedicatæ tuturor elevilor de gimnaziu din Anglia. L°am cooptat în conspiraflie pe colegul meu Jonny Gems øi ne°am hotærât cæ am avea un impact mult mai mare dacæ am solicita articole de la elevii altor øcoli øi dacæ am pune bazele unui forum. Eram convinøi cæ o astfel de revistæ avea sæ facæ valuri øi sæ schimbe mersul unor lucruri încremenite de secole. Mi°am luat un carneflel øi am început sæ°mi notez câteva gânduri, mai întâi câteva idei de titluri: Astæzi, 1966, Focus!, Anglia modernæ, Interviu. Era un început îndræznefl. Apoi am fæcut o listæ cu genul de articole pe care voiam sæ le public øi care credeam cæ aveau sæ°i atragæ pe cititori. Pasul urmætor a fost sæ gândesc difuzarea, transportul øi costurile. În biblioteca øcolii, în loc sæ°mi fac temele, citeam Who’s Who øi mi°am fæcut o listæ de 250 de membri ai parlamentului øi încæ una cu posibili publicitari, dupæ ce am analizat atent øi cartea de telefon. Am notat totul în carneflel, inclusiv conceptul meu øi formatul. Paragraful cu conceptul era: O nouæ revistæ cu caracter politic al cærei scop este de a°i face pe tofli elevii øcolilor publice sæ devinæ mai interesafli de politicæ øi mai informafli cu privire la îmbunætæflirile øi la „ceea ce se 2 Sistem tipic øcolilor englezeøti publice, în care elevii mai mici erau nevoifli

sæ accepte rolul de servitori ai celor din clasele mari.

Hai s-o facem! Screw It, Let's Do It

19


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 20

întâmplæ“ în celelalte øcoli publice din flaræ. Îøi vor aduce contribuflia elevii, publicul obiønuit øi parlamentari.

Am început o paginæ nouæ pe care am notat: De scris scrisori øi am subliniat. Dedesubt am scris: „directori de la 300 de øcoli publice: 3 x 300 = 600 d. (Acestea erau timbrele pentru scrisorile în care ceream permisiunea directorilor sæ vând revista la ei în øcoalæ. Un „d“ era un penny vechi, iar 240 de „d“ fæceau o liræ.) Dedesubt am scris: „plicuri, hârtie, 300 d. Total: 75 øilingi = 3,17 lire øi 6 d (sau 3,75 lire în ziua de azi). Când am terminat adunarea: 1 000 de exemplare tipærite, de vândut la preflul de 7,5 penny, plus poøta øi rabatul magazinelor, ajunsesem deja la deficit. Nu ne°a trebuit mult timp sæ ne læmurim cæ nu puteam aduna cheltuielile de regie øi vânzærile anticipate, într°o zonæ de circulaflie atât de restrânsæ. Ne°am fi præbuøit înainte sæ începem; nu era un început prea promiflætor în ceea ce privea cariera mea de întreprinzætor. Înapoi la calcule. Zile în øir m°am tot învârtit, cufundat în gânduri; am parcurs, cât am putut, o mulflime de ziare øi reviste. Ce se întâmplæ în lumea asta, despre ce se vorbeøte? Færæ sæ°mi dau seama, fæceam instinctiv cercetare de piaflæ øi examinare demograficæ, în modul cel mai empiric. Aproape din greøealæ, mæ împiedicasem de un truism: indiferent de ce vinzi, trebuie mai întâi sæ°fli identifici piafla. Cred cæ în acel moment mi°am dat seama cæ gândeam la o scaræ prea redusæ. Elevi erau peste tot øi puterea lor era o invenflie nouæ care atrægea atenflia presei. Evrica! Aveam glonflul magic. Însuøi titlul de Student lærgea instantaneu câmpul øi ne oferea flinte de vânzare, nu doar sub forma elevilor de clasa a VI°a — piafla noastræ iniflialæ —, ci øi cætre colegiile tehnice øi universitæfli: sute øi mii de clienfli potenfliali. Era o perspectivæ ameflitoare øi agitaflia noastræ a sporit. Acum puteam deja oferi cifre uriaøe potenflialilor noøtri clienfli publicitari øi, totodatæ, contribuabililor. Puteam vinde prin angrosiøtii øi prin retailerii

20

Screw It, Let's Do It Hai s-o facem!


BRANSON 9cc Screw It.qxd

3/26/09

8:04 PM

Page 21

cunoscufli, cum era WH Smith. În loc sæ spunem cæ o mie de elevi de a VI°a ar fi putut sæ citeascæ mica noastræ revistæ, puteam sæ fim mult mai convingætori, rostind în fafla celor cu bani ameflitoarele cifre de douæzeci, treizeci, patruzeci de mii. Înainte de era internetului, era greu sæ afli câfli studenfli existau la un moment dat. Øtiu cât de mult a simplificat internetul viafla øi cercetærile øi, în ciuda rezervelor mele inifliale, trebuie sæ recunosc cæ simt tot mai mult nevoia sæ°l accesez. Ideea mea de studiu de piaflæ este totuøi mult mai simplæ: întreabæ pe cineva care øtie. Cred cæ am ridicat receptorul øi am sunat pe cineva de la Ministerul Educafliei øi apoi mi°am notat cu grijæ cifrele. Eram convins cæ planul meu de afaceri era raflional øi øtiinflific — o abordare care i°ar fi surprins pe tofli detractorii mei, în special pe profesorii de matematicæ øi øtiinfle! Mi°am fæcut calculele cu grijæ, apreciind cât mæ costa hârtia øi tiparul. Apoi am calculat venitul din vânzæri øi din publicitate. Contribuabilii, am hotærât, aveau sæ fie bucuroøi sæ ne ofere serviciile pe gratis. Când am discutat planul cu mama, ea m°a luat în serios. „Ricky, cât îfli trebuie ca sæ porneøti treaba?“ „Îmi trebuie bani pentru telefoane øi scrisori“, a venit prompt ræspunsul meu. Mama a spus întotdeauna cæ trebuie sæ investeøti puflin ca sæ faci bani. A scos asul din mânecæ øi mi°a dat 4,00 lire. În 1966, suma ajungea pentru 320 de timbre sau apeluri telefonice în valoare de 1,5 penny fiecare. Astæzi, cu 4 lire, cumperi mai puflin de 14 timbre de prima clasæ. Tatæl lui Jonny a conceput un formular de comandæ, cu antet, în partea de sus a paginii : STUDENT — REVISTA TINERETULUI BRITANIC, alæturi de un simbol al unui ræsærit de soare. Cererea mea de a avea un telefon în camera de la øcoalæ a fost respinsæ de director care, cred eu, se amuza în sinea lui. Deøi biroul meu a fost cedat complet revistei, a trebuit sa mæ

Hai s-o facem! Screw It, Let's Do It

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.