Page 1

Edi]ia a II-a Traducere din limba rus\ RALUCA R|DULESCU Prefa]\ YURI KORDONSKY


INTRODUCERE ...februarie 19... ~n ora[ul X, unde lucram, am fost chema]i, eu [i colegul meu, tot stenograf, s\ `nregistr\m o conferin]\ public\ a celebrului artist, regizor [i profesor, Arkadi Nikolaevici Tor]ov. Acea conferin]\ mi-a schimbat via]a: atunci s-a n\scut `n mine atrac]ia irezistibil\ c\tre scen\. ~n prezent sunt deja admis la [coala de teatru [i `n curând `ncep cursurile chiar cu Arkadi Nikolaevici Tor]ov [i cu asistentul s\u Ivan Platonovici Rahmanov. Sunt nespus de fericit c\ mi-am `ncheiat socotelile cu vechea mea via]\ [i pornesc pe un drum nou. Totu[i, câte ceva din trecut tot `mi va mai fi de folos. De pild\, stenografia. Ce-ar fi dac\ a[ `nregistra sistematic toate cursurile [i pe cât voi putea s\ le stenografiez? Practic, `n felul acesta, s-ar putea face un `ntreg manual! El m\ va ajuta s\ repet ceea ce am parcurs deja! Mai târziu, când voi fi artist, aceste note `mi vor sluji drept busol\ `n momentele grele de lucru. M-am hot\rât: voi scrie aceste note sub forma unui jurnal.


I. Diletantism ‌ anul 19‌ Am a[teptat cu emo]ie prima lec]ie de ast\zi a lui Arkadi Nikolaevici Tor]ov, dar el a venit `n clas\ doar ca s\ fac\ o declara]ie uluitoare: ne-a anun]at c\ organizeaz\ un spectacol `n care vom juca fragmente din piese pe care le vom alege chiar noi. Acest spectacol trebuie s\ fie reprezentat pe o scen\ mare, cu public `n sal\, `n prezen]a trupei [i a conducerii artistice a teatrului. Arkadi Nikolaevici vrea s\ ne vad\ `n condi]ii normale de spectacol: pe scen\, cu decoruri, costume, machiaj, `n luminile rampei. Potrivit spuselor sale, doar o asemenea demonstra]ie va da o imagine clar\ a calit\]ilor noastre artistice. Elevii au r\mas cu gura c\scat\. S\ juc\m chiar pe scena teatrului nostru? E un sacrilegiu, o profanare a artei! A[ fi vrut s\-l rog pe Arkadi Nikolaevici s\ mute spectacolul `n alt loc, care s\ nu ne oblige la atât de mult, dar `nainte s\ apuc s\ zic ceva, deja ie[ise din clas\. Lec]ia a fost anulat\, iar timpul r\mas liber ne-a fost l\sat pentru alegerea fragmentelor. 33


MUNCA

ACTORULUI CU SINE ÎNSUÆI

Propunerea lui Arkadi Nikolaevici a provocat discu]ii aprinse. La `nceput, majoritatea erau `mpotriv\. L-au sus]inut cu mult entuziasm, mai ales un tân\r sub]ire, Govorkov, care, din câte auzisem, jucase deja `ntr-un teatru mic, Veliaminova, o blond\ frumoas\, `nalt\ [i plinu]\ [i Viun]ov cel mic, agitat [i g\l\gios. Dar, `ncetul cu `ncetul, au `nceput s\ se obi[nuiasc\ [i ceilal]i cu ideea viitoarei reprezenta]ii. ~n imagina]ia noastr\ str\luceau luminile vesele ale rampei. ~n scurt timp, spectacolul a `nceput s\ ni se par\ interesant, util [i chiar necesar. Când ne gândeam la el, inima `ncepea s\ ne bat\ mai tare. La `nceput, eu, {ustov [i Pu[cin eram foarte mode[ti. Nu visam mai departe de vodevil sau comedii u[oare. Ni se p\rea c\ nici n-am putea mai mult. Dar `n jurul nostru, tot mai des [i cu tot mai mult\ siguran]\ se pronun]au mai `ntâi nume de scriitori ru[i precum Gogol, Ostrovski, Cehov, iar apoi numele marilor genii ale literaturii universale. F\r\ s\ ne d\m seama, ne-am p\r\sit [i noi modestia [i am `nceput s\ ne dorim ceva romantic, cu costume, `n versuri... Pe mine m\ tenta personajul lui Mozart, pe Pu[cin, al lui Salieri. {ustov se gândea la Don Carlos. Apoi s-a vorbit despre Shakespeare [i pân\ la urm\, eu am ales rolul Othello. M-am oprit la el pentru c\ nu aveam acas\ nimic din opera lui Pu[kin, dar Shakespeare aveam. {i m\ cuprinsese a[a o teribil\ dorin]\ de a lucra, sim]eam o nevoie atât de puternic\ de a m\ apuca imediat de treab\, `ncât nu puteam s\ mai pierd vremea c\utând c\r]i. {ustov s-a hot\rât s\-l interpreteze pe Iago. 34


DILETANTISM

Imediat am fost anun]a]i c\ prima repeti]ie era fixat\ pentru a doua zi. Când am ajuns acas\, m-am `ncuiat `n camera mea, am luat Othello, m-am instalat cât mai comod pe canapea, am deschis cartea plin de respect [i am `nceput s\ citesc. Dar la a doua pagin\ am sim]it deja nevoia s\ interpretez ceea ce citeam. ~mpotriva voin]ei mele, mâinile, picioarele, fa]a au `nceput s\ se mi[te singure. Nu m\ puteam opri din a declama. {i chiar atunci mi-a c\zut `n mân\ un cu]it mare din os pentru t\iat hârtie. Mi l-am pus la cing\toare `n chip de pumnal. Un prosop plu[at `mi acoperea capul, iar cordonul pestri] de la perdea `mi ]inea loc de curea. Din cear[af [i p\tur\ am improvizat un soi de c\ma[\ [i un halat. Umbrela a devenit iatagan. ~mi lipsea doar scutul. Dar mi-am adus aminte c\ `n camera de al\turi, `n sufragerie, dup\ dulap, se afl\ o tav\ mare, care mi-ar putea servi drept scut. Nu mai trebuia decât s\ m\ hot\r\sc s\ pornesc la atac. ~narmat cum eram, m\ sim]eam ca un adev\rat r\zboinic, impun\tor [i frumos. Dar aspectul meu general era de om modern, educat, iar Othello era african. ~n el trebuia s\ fie ceva de tigru. A[a c\ pentru a reda cât de cât abilitatea caracteristic\ unui tigru, am f\cut o serie de exerci]ii: am mers prin camer\ alunecând, de parc\ m-a[ fi furi[at, strecurându-m\ cu abilitate prin spa]iile `nguste dintre mobile; m-am ascuns dup\ dulapuri, a[teptând prada; dintr-o s\ritur\ m\ n\pusteam pe nea[teptate din locul meu de pând\, `l atacam pe du[manul imaginar, al c\rui rol era interpretat de o pern\ mare: l-am sugrumat „ca un tigru“ [i l-am doborât sub mine „pe tigre[te“. Apoi, perna s-a transformat pentru mine `n Desdemona. Am strâns-o `n bra]e 35


MUNCA

ACTORULUI CU SINE ÎNSUÆI

cu foc, i-am s\rutat mâna, care era un col] mai lung al fe]ei de pern\, apoi am aruncat-o cu dispre] deoparte [i am `mbr\]i[at-o din nou, pe urm\ am sugrumat-o [i am plâns pe cadavrul imaginar. Multe momente mi-au ie[it perfect. F\r\ s\-mi dau seama, am lucrat aproape cinci ore. A[a ceva nu faci din obliga]ie. Orele par minute numai când tr\ie[ti cu pasiune artistic\. Iat\ o dovad\ c\ ceea ce tr\isem fuseser\ momente de adev\rat\ inspira]ie! ~nainte de a-mi scoate costumul, am profitat de faptul c\ toat\ lumea din cas\ dormea, m-am strecurat pe holul pustiu, unde era o oglind\ mare, am aprins lumina [i m-am privit. Dar am v\zut cu totul altceva decât m\ a[teptam. Pozi]iile [i gesturile g\site de mine `n timpul lucrului s-au dovedit a nu fi a[a cum mi le imaginasem. Mai mult decât atât: oglinda mi-a ar\tat neregularit\]i ale corpului meu [i linii urâte, pe care nu mi le [tiusem pân\ atunci. Din cauza acestei mari dezam\giri, toat\ energia mi-a disp\rut `ntr-o clip\. …anul 19… M-am trezit mult mai târziu decât de obicei, m-am `mbr\cat `n grab\ [i-am alergat la [coal\. Când am intrat `n sala de repeti]ie, unde eram deja a[teptat, m-am z\p\cit a[a de tare, c\, `n loc s\ m\ scuz, am spus o stupid\ fraz\-cli[eu: – Se pare c\ am `ntârziat pu]in. Rahmanov s-a uitat lung la mine cu un aer plin de repro[ [i, `ntr-un final, a spus: – To]i stau, a[teapt\, se enerveaz\, se sup\r\, iar ]ie ]i se pare c\ ai `ntârziat doar pu]in! To]i au venit entuziasma]i de 36


DILETANTISM

ce urma s\ fac\, iar tu te por]i `ntr-un fel, c\ mie deja mi-a pierit cheful s\ mai lucrez cu voi. S\ treze[ti dorin]a e ceva greu, dar s-o omori este extrem de u[or. Cu ce drept `ntrerupi dumneata munca unei clase `ntregi? Eu respect prea mult munca pe care o facem aici, pentru a permite o dezorganizare a[a de mare [i de aceea m\ consider obligat s\ fiu strict ca la armat\, când e vorba despre lucrul `n comun. Actorul, ca [i soldatul, are nevoie de o disciplin\ de fier. Pentru c\ e prima dat\, m\ limitez la o simpl\ mustrare, f\r\ s\ fie consemnat\ `n jurnalul de repeti]ie. Dar trebuie s\ `]i ceri imediat scuze `n fa]a tuturor [i pe viitor s\ `]i faci o regul\ din a ajunge cu un sfert de or\ `nainte, [i nu dup\ `nceputul repeti]iei. M-am gr\bit s\ `mi cer scuze [i s\ promit c\ nu voi mai `ntârzia. Totu[i, Rahmanov nu voia s\ `nceap\ lucrul: prima repti]ie, dup\ cum spunea el, este un eveniment `n via]a artistului [i trebuie s\ p\streze `ntotdeauna despre ea cea mai bun\ amintire. Repeti]ia de ast\zi era ratat\ din vina mea. Ca urmare, aceast\ cea mai important\ repeti]ie, pentru noi, va fi cea de mâine, `n locul celei de azi, care a fost un e[ec. {i Rahmanov a ie[it din clas\. Dar incidentul nu se `ncheiase, pentru c\ m\ a[tepta [i-o alt\ s\puneal\, cea a colegilor mei, sub conducerea lui Govorkov. Care a fost `nc\ [i mai dur\ decât prima. Acum chiar c\ n-o s\ uit niciodat\ repeti]ia e[uat\ de ast\zi. M-am dus devreme la culcare, fiindc\ dup\ s\puneala de azi [i dezam\girea de ieri, `mi era team\ s\ m\ mai apuc de lucru. Dar mi-a c\zut sub ochi o ciocolat\. M-am hot\rât s\ o pisez [i s\ o amestec cu unt. A rezultat o past\ maronie. Mi s-a `ntins 37


MUNCA

ACTORULUI CU SINE ÎNSUÆI

destul de bine pe fa]\ [i m-a transformat `n maur. Din cauza contrastului cu pielea `ntunecat\, din]ii mei p\reau mai albi. Stând `n fa]a oglinzii, le-am admirat `ndelung str\lucirea, am `nv\]at s\ rânjesc ar\tându-mi din]ii [i s\-mi dau ochii peste cap. Ca s\ `n]eleg [i s\ apreciez mai bine machiajul, `mi trebuia un costum, iar când l-am pus pe mine, imediat am sim]it aceea[i dorin]\ de a juca. N-am g\sit nimic nou, doar am repetat ce f\cusem cu o zi `nainte, dar interpretarea mea `[i pierduse din intensitate. ~ns\ a[a am avut ocazia s\ v\d cum va ar\ta Othello al meu. {i asta era important. …anul 19… Ast\zi va fi prima repeti]ie. Am ap\rut cu mult `nainte de ora stabilit\. Rahmanov ne-a sugerat s\ ne preg\tim singuri sala [i s\ aranj\m mobila. Din fericire, {ustov a fost de acord cu toate propunerile mele, deoarece aspectul exterior, spa]iul de joc nu-l interesa. Pentru mine `ns\ era extrem de important s\ a[ez mobilele astfel `ncât s\ m\ pot strecura printre ele ca la mine `n camer\. F\r\ asta, nu aveam inspira]ie. Totu[i, nu am reu[it s\ ajung la rezultatul dorit. M-am str\duit s\ m\ autoconving c\ m\ aflu `n camera mea, dar nu m-a ajutat, ci doar m-a `mpiedicat s\ joc. {ustov [tia deja tot textul pe de rost, pe când eu am fost nevoit ba s\ citesc rolul din caiet, ba s\ redau cu vorbele mele un sens cât mai apropiat din ce-mi aminteam. Spre suprinderea mea, textul m\ `ncurca, nu m\ ajuta [i m-a[ fi lipsit bucuros de el sau l-a[ fi redus la jum\tate. Nu numai cuvintele rolului, dar [i ideile autorului, care `mi 38

Ks stanislavski munca actorului cu sine insusi vol 1 2018 pb preview  
Ks stanislavski munca actorului cu sine insusi vol 1 2018 pb preview  
Advertisement