El ninot de neu

Page 1

Títol original: The Snowman

© Del text i les il·lustracions: Raymond Briggs, 1978, 2018 Publicat amb l’acord de Puffin Books, un segell de Penguin Random House Children’s, 80 Strand, London WC2R 0RL. Primera edició original publicada per Hamish Hamilton, 1978. Edició original publicada per Puffin Books, 1980.

© D’aquesta traducció: Jordi Ainaud i Escudero, 2023

© D’aquesta edició: Editorial entreDos S.L. Passeig de s’Abanell, 21 17300 Blanes (Girona) www.editorialentredos.com

Correcció: Laura Vaqué

Primera edició: octubre de 2023

ISBN: 978-84-18900-48-8

Dipòsit legal: GI 322-2023

IBIC: YBC

Imprès a la Xina / Printed in China

Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest llibre per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, la fotocòpia o la gravació, sense el permís dels titulars del copyright.

www.editorialentredos.com

ISBN: 978-84-18900-48-8

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.