Page 1

Carl Bergstrøm-Nielsen Tekstmusik (1975-1991) Text Music for ad. lib. ensemble & solo Dur: Free

Collection in progress from 1975 - 1991

SCORE


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


TEXTMUSIC

TEKSTMUSIK ER VORES GRUNDL~GGENDE TIL AT FA OVERBLIK OVER VERDEN MED OG FORMULERE OPDAGEDE SAMMENH~NGE I. BLANDT ANDET SYNES SPROGET I NOTATIONSM~SSIG SAMMENH~NG AT V~RE VELEGNET TIL AT BESKRIVE FORESTILLINGER INDEN I PERSONER MED OG REAKTIONER MELLEM PERSONER. TEKSTMUSIK I OG MOD CENTRUM BESKRIVER HVER PA SIN MADE BILLEDLIGE FORESTILLINGER, JEG HAR FUNDET INTERESSANTE OG PRODUKTIVE, CDISSE KAN UDF0RES SOLO, HENS RESTEN FORUDS~TTER MEDSPILLERE), CTEKSTHUSIK 3 FRA 1975 HVOR ET SPIL KORT ANVENDES TIL AT GIVE DE SPILLENDE SKIFTENDE ROLLER I MUSIKKENS AFSNIT FINDES PA ET POSTKORT DER S~LGES GENNEM SAMFUNDET, KATEGORI E), HVIS-SA 1-3 FOKUSERER PA AT SKABE HENHOLDSVIS DIFFERENTIERING, P R ~ G N A N S 0 G TILF~LDIGHEDSVARIATION, (DER ER TALE OH SELVST~NDIGE STYKKER, IKKE SATSER), 4 HANDLER OH OPM~RKSOMHEDENS SKIFTENDE FOKUSERING PA HENHOLDSVIS DET AT LYTTE OG AT HANDLE, 5 HANDLER OH AT SKIFTE MELLEM HADER AT SPILLE PA UD FRA DEN SPILLENDES OPLEVELSE AF MUSIKKENS KOMPLEKSITET. 6 OG 7 HANDLER OM OPRM~RKSOMHEDSPLANERNE SANSNING, F0LELSE OG FORESTILLING (INSPIRERET AF GESTALTTERAPIENS GRUNDL~GGER, FRITZ PERLS), 8 OG 9 HANDLER OM ANSVARLIGHED FOR SPILLEPROCESSEN. TILBAGE TIL NULPUNKTET ER SKREVET TIL EN STOR GRUPPE, EN IDEEL ST0RRELSE FOR DE ANDRE STYKKER KUNNE V~RE 3 - 6 MEDVIRKENDE. SPROGET V~RKT0J

LANGUAGE IS OUR BASIC TOOL FOR OBTAINING A GENERAL VIEW OF THE WORLD AND CONCEIVE OF DISCOVERIES THAT HAVE BEEN MADE, IN A NOTATIONAL CONTEXT LANGUAGE SEEMS WELL-SUITED TO DESCRIBE NOTIONS WITHIN PERSONS AND REACTIONS BETWEEN PERSONS, TEXTMUSIC 1 AND TOWARDS A CENTRE DESCRIBE EACH IN THEIR WAY METAPHORICAL IDEAS I HAVE FOUND INTERESTING AND PRODUCTIVE, (THESE MAY BE PERFORMED SOLO, WHILE THE REST IMPLIES FELLOW PLAYERS) CTEXTMUSIC 3 FROM 1975 IN WHICH A DECK OF CARDS IS USED TO GI YE CHANGING ROLES TO THE PLAYERS THROUGH THE SECTIONS OF THE MUSIC IS AVAILABLE ON A POSTCARD BEING SOLD THROUGH THE SocIETY, CATEGORY E) IF-THEN 1-3 FOCUS ON CREATING DIFFERENTIATION, CONCISENESS AND RANDOM VARIATION RESPECTIVELY. CTHE NUMBERS REPRESENT INDIVIDUAL PIECES, NOT MOVEMENTS) 4 DEALS WITH SHIFTING OF THE AWARENESS BETWEEN LISTENING AND ACTION. 5 DEALS WITH SHIFTING FOCUS WITHIN ATTITUDES TOWARDS PLAYING TAKING ITS CUE FROM THE EXPERIENCED COMPLEXITY OF THE MUSIC. 6 AND 7 ARE ABOUT THE AWARENESS ZONES OF SENSING, EMOTION AND IMAGINATION (INSPIRED BY THE FOUNDER OF GESTALT THERAPY, FRITZ PERLS), 8 AND 9 DEAL WITH EXERCISING OF RESPONSIBILITY FOR THE PLAYING PROCESS. RETURN To ZERO WAS WRITTEN FOR A LARGE GROUP, AN IDEAL SIZE FOR THE OTHER PIECES COULD BE 3 - 6 PLAYERS. I

I

I

CARL BERGSTRWM-NIELSEN, DECEMBER 1993. Carl Bergstr(Om-Nielsen: Tekstmusik / Textmusic

2


TEKSTMUSIK 1 (1975) (ANTI-MUSIK)

TIENK HVER FOR SIG PA EN BESTEMT SLAGS MUSIK. GIV ET LYDLIGT UDTRYK FOR DET, DER ER SA FORSKELLIGT FRA DEN GIVNE MUSIK SOH MULIGT.

TEXTMUSIC I (1975) (ANTI-MUSIC) THINK INDIVIDUALLY OF A SPECIFIC KIND OF MUSIC, EXPRESS YOURSELVES IN SOUNDS IN A WAY WHICH IS AS DIFFERENT FROM THE MUSIC IN QUESTION AS POSSIBLE.

MOD CENTRUM (1977) FORESTIL DIG, AT DER LIGEGYLDIGT HVAD GEOMETRISK MIDTE I DEN SAMLEDE KLANG.

I

SPILLER

FINDES

EN

KONCENTRER ENGANG IMELLEM AL DIN ENERGI OM AT SIGTE DIREKTE MOD DENNE MIDTE, I KORTERE ELLER LIENGERE PERIODER.

TOWARDS A CENTRE (1977) IMAGINE A GEOMETRICAL CENTRE IN THE TOTAL SOUND, REGARDLESS OF WHAT IS PLAYED, CONCENTRATE FROM TIME TO TIME ALL YOUR ENERGY ON AIMING DIRECTLY AT THIS CENTRE, FOR SHORTER OR LONGER PERIODS OF TIME,

............................................................................ Ca.rl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik j Textmusic

'.

3


HVIS - SA

I-V

(1979)

I.

HVIS DU SYNES, DET DU H0RER ER SVAGT KRAFTIGT UBESTEMMELIGT LANGTRUKKENT FOR RAPSODISK

LAV FORSIGTIGT UDSVING GA MED PA DET KRAFTIGE MEGET KORTE VARIGHEDER

MED

SKAB VARIATION FORS0G AT BRYDE MUSIKKEN OP I FLERE FORSKELLIGARTEDE AFSNIT G0R DETALJERNE SP!tNDENDE.

MERE

I I.

HVIS DU SYNES, DET DU H0RER ER SVAGT KRAFTIGT

FORS0G AT VitRE MED TIL AT SKABE ET HrDJDEPUNKT, ST0RRE ELLER MINDRE

UBESTEMMELIGT

FORSQ)G FA NOG ET AT KARA KT ER IS TIS K TI L AT TRitD E FREM

LANGTRUKKENT FOR RAPSODISK

earl

GA VIDERE IND I DETALJERNE

Eergstr~m-Nielsen:

FORS0G PROCESSEN

AT

FREMSKYNDE

VitLG ENKELTE EPISODER UD OG HOLD DEM LitNGERE FAST,

Tekstmusik I Textmusic

4


I I I.

HVIS DER SPILLES STACCATO

FORS0G AT RAHME H0RTE TONEH0JDER

EN

AF

DE

EN

HVIS DYBE TONER ER

S~RLIG

FREMTR~DENDE

LAV NOGET BESYNDERLIGT

HVIS H0JE TONER ER

S~RLIG

FREMTR~DENDE

G0R DET HODSATTE AF DET) AF DE ANDRE G0R

HVIS DER ER MANGE TONER OG LYDE HVIS DER ER FA TONER OG LYDE

G0R NOGET LIGETIL SPIL -

R~KKEF0LGEN

MF - PP - F

p,

IV. HVIS DU SYNES, MUSIKKEN ER KOMPLICERET

HVIS DU SYNES, MUSIKKEN ER ENKEL

KONCENTRER PA INSTRUMENTET

F0LINGEN

MED

KONCENTRER PA AT LYTTE IND I ALLE DETALJER.

V. HVIS DU SYNES, MUSIKKEN VIRKER FOR STRUKTURERET

HVIS DU SYNES, MUSIKKEN VIRKER FOR UDFLYDENDE

SPIL UDEN AT

T~NKE

FOR MEGET

ALL E REDE EN EKSISTERENDE FORESTILLING, UD NY T

.................. ' .................................. " .......................... . -

.

earl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik 1 TaYtmusic

5


IF - THEN

I-V (1979)

I.

IF YOU THINK THAT WHICH YOU HEAR IS PIANO

CAUTIOUSLY MAKE MODIFICATIONS

FORTE

JOIN THE STRONG DYNAMICS WITH VERY SHORT DURATION$

INDEFINABLE LENGTHY

TOO RAPSODIC

DYNAMIC

CREATE VARIATION ATTEMPT TO BREAK UP THE MUSIC INTO SEVERAL DIFFERENT SECTIONS MAKE DETAILS MORE EXCITING.

II. IF YOU THINK THAT WHICH YOU HEAR IS PIANO

GO ON INTO DETAILS

FORTE

ATTEMPT WITH THE CREATE A CLIMAX, SMALLER

INDEFINABLE LENGTHY TOO RAPSODIC

Carl

Bergstr~m-Nielsen:

OTHERS BIGGER

TO OR

ATTEMPT TO MAKE SOMETHING CHARACTERISTIC STAND OUT ATTEMPT PROCESS

TO

SPEED

UP

THE

CHOOSE INDIVIDUAL EVE;NTS AND CLING TO THEM,

Tekstmusik 1 Textmusic

6


I I I.

IF STACCATO IS PLAYED

ATTEMPT TO HIT ONE PITCHES YOU HEAR

OF

THE

IF DEEP TONES ARE ESPECIALLY PROMINENT

MAKE SOMETHING PECULIAR

IF HIGH TONES ARE ESPECIALLY PROMINENT

DO THE OPPOSITE OF THAT WHICH ONE OF THE OTHERS DO

IF THERE ARE MANY TONES AND SOUNDS IF THERE ARE ONLY FEW TONES AND SOUNDS

SOUNDING

DO SOMETHING SIMPLE PLAY THE SEQUENCE MF - PP - F -

p,

IV. IF YOU THINK THE MUSIC IS COMPLICATED

IF YOU THINK THE MUSIC IS SIMPLE

CONCENTRATE ON THE WITH YOUR INSTRUMENT

FEELING

CONCENTRATE ON LISTENING INTO ALL POSSIBLE DETAILS,

V. IF YOU THINK THE MUSIC IS TOO STRUCTURED

IF YOU THINK THE MUSIC IS BLURRED

PLAY MUCH

WITHOUT

UTILIZE NOTION.

AN

earl Bergstn>m-Nielsen: Tekstmusik / Te.nmusic

THINKING

ALREADY

TOO

EXISTING

7


RSTU?c~!

:7\(', .... '....!

z~~c

(\ q~(p)

For vp

to .50

P"'riic~rt>,--.+ 5 .

fZtiv·,_~

~

trv ~ tj

J·"'j~~

\ 1..-v)

j

or

k\115.

Participants (up to 50) are given an envelope, v:i th the title RETURN TO ZERO on the front and containing one module. Modules (make sounds ••• repeat nothing) are to be cut out from the sheets. The envelope is not to be opened, until they are instructed to do so. When envelopes have been passed around to everybody, the instructor announces that now a

poe~

will be read aloud which will give some

hints to what is supposed to happen - after the reading one is to open the envelope and e.ct according to the written instructions. The text is read and the playing should start with no more discussion.

(poem or manifesto

(JC)IJrCJL-. c._~

Frederick ?.jzewski)

c-..-..J.. ALJ~ ~lv:ll~cL) ~ Nottr."t:-\]"1.-V)

I']bg (~ J-)

-N.'-(.

Don't :nake i1:2ages: Create meaningful rit:J.als. Don't construct

ti~e:

Interpret the monent.

Don't occupy space: Identify with it. Don't play possibilities: Do the nescessary. Don't xommand obidience: Welcome the intruder. Don't wear

~asks:

?.ejoice in nakedness.

Don't for5e ecstacy: ?.eturn to zero. Don't practise masic: Je automatic; 3e nothinG. ~hatever

~ake

music with

means are ovailable •

. . . . . . . . . . . . .................................... ........................ . "

earl

"

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik I Textmusic


maKe very short and/or

very lon.; aounda

~ make actions to one or more other per.p,..,~..,.,e.,...~ l."' sue"'""'"" a· ..,,(.. ,..,v +-ha"- s"e;'he/+-h""" v ..... ...,y -l .. VJ will produce sound

CR (free choice in any ~o~ent)

exactly in

i~itate

sou~1

-J.

~h2t

J~

,J

........... \....

......

V

(free choice in 2ny mosent) exactly in sound what another is doinG

i~itate

perfor~er

~i~.

make uause ~a~e

and/or

hig~

OR (free choice in any

~oment)

make sounds by clappinG your ha~ds, cla?ping your body, sta~pins ~ith yo:J.r feet, etc.

exactly in sou=d what another perfor~er is doing

i~itate

90% of the time

~in.

make pause

ti~e

of the

renec,t nothing

sounds

lo~

9G~

OR (free choice in any ~oment) imitate exactly in sound what another performer is doing

repeat nothing

make nause min. 90% of the time make short sounds with sliding up and down

te~uo

0~

=o~ent)

(free choics in any

re:pe.s.t nothins 2ake sounds ~it~ your breathins and mouth, but ~ithout t~e voice (li~e se::, fff etc.)

exactly in sou=d what anbther perfor~er is ioing

i~itate

OR (free ctoice in a~y ~o~e~t) imitate exactly in sound ~hat another performer is doins make nause 90~ of t~e ti~e ~ake

sounds with much

s~ace

Oet . .7een each one 09 (free choice in any ~oment)

nake as many different saunas &s you

imitate exactly in soun~ what another performer is aolng

c&_r! i::Ilc:J,;in.e

OR ( :ree choice

;:;ai:e nause min o

imitate Gxactly i~ sound pe~for~er is doi~s

re1"Jeat nothin.;

me~a

~in.

nause

9C~

another

~hat

ti~e

of the

repe:::t

:nai:e sounC.s b:r i~ this rool:1 QQ (free choice in

maks sounds crith great contrast bet~eon loud and faint

. imitate exactly in sot.~.:: c. \'i!la c .

,

another perfor8er

dJing

lS

c~oica

02 (free i~it6te

an~

in

exac~ly

~hat

soment) performer

~not~er

r..othi~1.:;

ti::1e

:rin.

Carl

t

..

Berqstr~m-Nielsen:

..

..

..

~

..

Tekstmusik I Textmusic


::;~:oz路t

::1a.::e very

very

lo:-;,~

(~rce

0?

e.~d/ 8r

GOUTlC.S

c~o~ce

iL any

~o=e~t)

=ore

per~or~ers

t~2t

s~e/~e/t~ey ~ill

in such 2 way produce sound

it is

t~:2t

lS

....~

r"". :- .,. ;

.~.v

G? (free

:--...... _ ... __~....,_.._:.

c~oice i~ a~y ~oment)

sounds by clappin~ your ~ands, clapping your body, stampin; with your feet, etc.

~e~e

imitate sound(s) from another player in such a way that it is cnan;ed

9路;;; of

~::.in.

xaKe uo.use

t~e

C? (free

ti~J.e

c~oice

in any moment)

i=itate sound(s) from another player in such a ~ay that it is chansed 9C~

=eke nause sin.

of the

ti~e

make short sounds with temno

i2itate sound(s) player in sue~

~a~e

fro~ 2

another ~ay that

soun~s wit~

~ut

crit~out

t~c

your ~re&t~ing and sout~, voica (like sch, fff

etc. )

..LV

2? (free

i=itete sound(s) from another player i= such a ~ay that it is changed make sounds

OE

~it~

bet~.!Je路sn

~e~c!!

(~ree

c~cic~

=uc~

space

~in.

92% of the

~2ke

nause

ti~e

~a~e

as many different soundG as you

0~~9

in any 2o=ent)

imitate sound(s) fro= anot~er ~layer in such ~ ~sy

is

cfla.n6ed

cc n iE1agin e

OR (free choice in any moment) i~itate

sound(s) fro~ another nerfor~er in such a way that it is changed

repeat no-::;_in.;

make sounds by usinG any objects i '~ this roO']

GR (free

c~oica

repea.t

not~'linG

in any moment)

imitate sound(s) from another player in such a way thet ..:..v is C~路::'.D_:;ed

meke sounds ~ith great contrast loud e.nd f2.int

bet~een

0? (free choice in any moment) &~ita:~ IV\

scv'-'>c;l(s) -:5-<"rr--.. et."'o.+t.-ur

Svt.~

et ~.Jc.,:y

1:_~0\.:t_

;t

1$

p-tr.:fo~r

C!.,ct~.Q..c{_

................... "' .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . earl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik 1 Textmusic

lo


very short and/or long sounds C2 (free choice i:1 ;:,.ny :::Io::J.ent) ~ake

ve~y

de the onposite i~ sound to whot another perfor~cr is dain;

one or more actions to one or core performers in such a way that she/he/ t~ey ITill produce sound

~ake

~:::

do

ti:.18

nothi:JG,

~ake

(free choice i.:1 any .:1o::1ent) t~e o~posite i.:1 sound to what ;:nether uerfor3er is doinc of the ti:::;e

high and/or low sounds

OJ (free choice in any moment) de the opposite in sound to what another performer is doing make uause min. 90% of the time

sounds by clapping your hands, clapping your body, sta~ping with your feet, etc.

~ake

OR (free choice in any :::;oment) do the opposite in sound to what another performer is doing

reueat nothin.s

nake nause min. 9C% of the ti:::;e short sounds with tempo sliding up arJ.d down

~ake

C~

renea.t nothing

(free choice in any moment)

do the opposite in sound to ~hat another performer is doins

sounds with your breathing and mo~~~ but without the voice (like sch, fff etc.)

~ake

90::6 of tl1e time repeat nothing

choice in any

~oment)

do the opposite in sound to what another performer is doing

make sounds with much space between each one

reueat noti'.ing

-; n anv "lomc"' v ..... +v ;' ~

\/

J.

do the opposite in sound to what another performer is doing ~ake

nause

re~eat

min. 9C% of the

ti~e

nothing

make as ~eny different sounds as you c2.n Ll2<~ine

OR (free choice in any moment) do the O]posite in sound to what e=otier performer is doing ma~e

make sounds ty using any objects in this roo:il C2 (free choica in any

PAuse

~in.

90% of the time

rsnec.t nothi::-:6

~o8ent)

do the o~posite in sound to ~hat another performer is doin~

make sounds loud ~2

do

2.r1d

~ith

great contrast betwee=

fai:.1t

(fre3 cioice in any

~oment)

~he O)posita in sound to ~hat enotiar nerfor3er is doinG

tLne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik / Textmusic

II


.:tc:ke or:e or .:10re 2ctions to one or :nore performers in such a ~ay tjat she/he/ they 0ill produce sound

make very short and/or very long sounds a~J

~oment)

on sounds fros

anot~er

22 (free choice in co~~ent

~erfor~er

~y

~eans

C] (free cjoice in any moment) a.no~l1er

CO'JmG:r.t on sJt:::ds fr:J:·j ~ . . _,. --~~se.::s o:. . ~ . o:..;.r o~.·n~

your orrn

o~

s oundmal-:inG

~e:--Ior:.:e.:::·

sou:-1c.::~1c::.i:::::.;

:::al:e nause !ni!'l.

re-ce.?ct nothing

ma~e

high and/or low sounds

OR (free choice in any comment on sounds from by means of your own ma~e nause min. 90% of reneat nothing

:nc..~:e

sou.nds ":J::r c lappi:1g your ha::C:s,

cla9'ing you~ body, your feet, etc.

moment) another performer sound.making

sta~9i~g

OR (free choice in any com~e~t on sounds from by mea.ns of your orm ma~e nause min. 90~ of reue;:;t nothin;

the time

with

moment) another nerformer soundma.:C-i ng the time

short sounds with tempo sliding up and down

ma~e

:::2l:e

CR (free choice in any moment) comment on sounds from another performer by means of your own sound3a~ing make nause min. 90% of the time

but

mout~,

~ithout

~he

voice

(~i~a

scl-1, fi"'f etc.)

02 (free choice in any moment)

comment on sounds from another

reneat nothing

~rou:r

by lnsans of

01~.rn

oerfor~s~

SOUl'!dnakin.:; ti~e

make nause min. 9C% of the re-iJeat .?Jothins

sounds with much space between each one

ma~e

OR (free choice in any comment on sounds from by means of your own make uause min. 90% of

moment)

make as many different sounds es you c a.n i.:1c.sin e

another performer soundmaking

SJ (free choice in any moment)

the time

comment on sounds from another performer by means of your own soundmakinG

repeat nothing

mAke uause min. 90% of the time repeat nothing make sounds by using any objects in this room 0~ (free choice in any moment)

make sounds with great contrast between loud and faint

comment on sounds from another performer by r.1eans of your O\'lD soundma.lting

SR (frse choice in any moment)

make nRuse min. 90% of the time repec::;t

comment on sounds from anolher perforce~ by means of your own soundmakins

nothin~

make nause min. 90% of the time

..

..

..

~

earl

..

..

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik / Textmusic

t

t

t

12..


~ake

very short and/or very lons sound3

one or more actions to one or more uerformers in such a way that ohe/~~/they ~ill produce sound

~ake

OR (fr2e choic2 in any JOcent) sun--oar~

~R

anotl"!er ncr for:~:er 02-"" :J.esns

la~

high and/or

sounds make sounds by cla~~ing your hands, cla~~ing your body, stam~ing with your feet, stc.

~ocent)

02 (free choice in an7

support another perfor~er JY means of your own sound:uaking ~:1a~:e

90~~

nause :.1in.

~oment)

OR (free ctoice in any

of the ti:J.e

support another performer by means of your orrn soundmaldng

nothing

re~Jeat

in any moment)

supnort ~nether perfor~er oy means of ~ro:J.r ~-o~.~.rl~ sou::dr~12~dn.::;

of' ::rour o·.n: :::;ound:::c:::ir:z

~ake

c~oice

(free

ti~e

make uause min. 90% of the short sounds with tempo sliding up and do·:m

~ake

OR (free choice in

any 2oment)

support another perfor=er by of your 0'.7n sur..d:,1&~-:ins m.c.~-:e

~e.use

make sounds ~ith your breat~ing and but ~ithout the voice (li~e sch, fff etc.)

~eans

me~~

min.

repeat nothir:;

make sounds each one

suuuort another nerforner of :·o:l:::' o·,;n sou:1d:.:1aldn.::; much space

~ith

bet~een

support another nerfor~er b7 means of your or:n sound:1a::L:g 90~

uause

~ake

as

90S of the

~in.

~eans

ti~e

~oment)

C2 (free choice in an7

make cause min.

~&ke

b~

cD.n

ti~e

of the

different sounds as you

~any

i~:1a;i:1e

repeat nothing suunort another performer by means of your or;n soundmalr:.inc make sounds by using any objects in this roo::: in support another uerfor~er by means of your ori:: soun<'"::1<::ckL1C

9c: of the

make nause 8in.

sounds ~ith ;roat contrast loud and faint

~ake

bet~een

ti~e

another psrfor~er ty oeans of yo-..:r ;y:.r:"l sounc~::o.e~d21.::;

su~~or~

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

I

0

Garl

0

0

0

0

eo

o

0

0

0

0

0

0.

I

I

I

0

o

Berqstr~m-Nielsen:

0

0

0

0

0

..

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0."

Tekstmusik / Textmusic

0

o

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0


TILBAGE TIL NULPUNKTET (1986) Til sommerkursus "You Are An Artist".

For op til 50 deltagere. Kr~ver

ikke instrumenter eller sanglige

foruds~tninger.

Deltagerne (op til 50) far hver en konvolut med titlen TILBAGE TIL NULPUNKTET udenpa, indeholdende et modul. Modulerne ( lav lyde ... gentag intet) skal klippes ud fra arkene. Konvolutten skal ikke abnes, f~r der gives besked. Nar alle har faet en konvolut, annoncerer instrukt~ren at der nu vil blive l~st et digt op som giver antydninger af hvad man skal g~re. Og at man efter opl~sningen skal abne konvolutten og handle if~lge instruktionerne. Teksten neden for l~ses op, og herefter b~r der spilles uden yderligere diskussion.

(Digt eller manifest af Frederick Rjzewski. Kilde: John Cage og Alison Knowles (ed.): Notations, N.Y. 1968 (?).)

Lav ikke billeder: Skab meningsfulde ritualer. Konstruer ikke tiden: Fortolk ~jeblikket. Optag ikke plads: Identificer dig med den. Leg ikke med muligheder: G~r det n~dvendige. Forlang ikke lydighed: Tag vel imod den indtr~ngende. B~r ikke masker: Gl~d Jer over at v~re n~gne. Efterg~r ikke ekstase: Ga tilbage til nulpunktet. Praktiser ikke magi: v~r automatisk; v~r ingenting. Lav musik med alle til radighed staende midler.

earl Bergstrpm-Nielsen: Tekstmusik I Textmusic

14


lav meget korte ogjeller meget lange lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) 路 st~t en and en medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden

som far hende jhamjdem ti 1 at frembringe lyd ELLER (v~lg frit i ethvert q)jeblik) stq)t en anden medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

gentag intet

lav h~je ogjeller dybe lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) st~t en anden medvirkende med de lyde, du selv laver

lyde ved at klappe i klappe pa kroppen, stampe med fq>dderne etc. ELLER (v~lg frit i ethvert q)jeblik) st(l)t en anden medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden

hold pause min. 90% af tiden gentag intet

frembring

h~nderne,

gentag intet lav korte lyde med tempoet glidende op og ne& ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) stcbt en anden medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde med andedr~t og mund, men uden stemmen (sasom sch, fff etc.) ELLER (v~lg frit i ethvert q)jeblik) stq)t en anden medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde med megen luft mellem hver enkelt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) st~t en anden medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav sa mange forskellige lyde, som du kan forestille dig ELLER (v~lg frit i ethvert q)jeblik) stq)t en anden medvirkende med de lydeJ du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde ved hj~lp af en eller flere genstande i dette rum ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) str))t en anden medvirkende med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet udfq)r en eller flere handlinger over for en eller flere medvirkende

lav lyde med star kontrast mellem kraftigt og svagt ELLER (v~lg frit i ethvert q)jeblik) st~t en anden medvirkende med de lydeJ du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

earl Bergstr(!Jm-Nielsen: Tekstmusik / Te;\"tmusic

15


lav meget korte ogjeller meget lange lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv lave.r hold pause min. 90% af tiden gentag intet

en eller flere handlinger over for en eller flere medvirkende som far hendejhamjdem ti 1 at .frembringe 1 yd ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden udf~r

gentag intet lav h~je ogjeller dybe lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav korte lyde med tempoet glidende op og ned ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv !aver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde med megen luft mellem hver enkelt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde ved hj~lp af en eller flere genstande i dette rum ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

earl

Bergstr~m-Nielsen:

frembring

lyde ved at klappe i klappe pa kroppen, stampe med f9dderne etc.

h~nderne,

ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv !aver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde med andedr~t og mund, men uden stemmen (sasom sch, fff etc.) ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv !aver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav sa mange forskellige lyde, som du kan forestille dig ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv laver hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde med stor kontrast mellem kraftigt og svagt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) kommenter lydene fra en anden med de lyde, du selv !aver hold pause min. 90% af tiden gentag 1ntet

Tekstmusik I Taxtmusic

16


lav meget korte ogjeller meget lange lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) -g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

en eller flere handlinger over for en eller flere medvirkende som far hende jhamjdem ti 1 at .frembringe lyd ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden udf~r

gentag intet

gentag intet frembring

lyde ved at klappe i klappe pa kroppen, stampe med fodderne etc. ELLER (v~lg frit i ethvert ojeblik) gor det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r h~nderne,

lav h~je ogjeller dybe lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

gentag intet

lav korte lyde med tempoet glidende op og ned ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende gor hold pause min. 90% af tiden

lav lyde med andedr~t og mund, men uden stemmen (sasom sch, fff etc.) ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende gor hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

gentag intet

lav lyde med megen luft mellem hver enkelt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

lav sa mange forskellige lyde, som du kan forestille dig ELLER (v~lg frit i ethvert ojeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r

gentag intet

gentag intet

lav lyde ved hj~lp af en eller flere genstande i dette rum ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) gor det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende gor hold pause min. 90% af tiden

lav lyde med star kontrast mellem kraftigt og svagt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) g~r det modsatte i lyd af hvad en anden medvirkende g~r

gentag intet

gentag intet

..

..

10

t

..

..

..

hold pause min. 90% af tiden

hold pause min. 90% af tiden

..

~

earl Bergstrpm-Nielsen: Tekstmusik / Textmusic

..

17


lav meget korte ogjeller meget lange lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imit~r lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden gentag intet

en eller flere handlinger over for en eller flere medvirkende som far hendejhamjdem ti 1 at frembringe lyd ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden udf~r

gentag intet lav hpje ogjeller dybe lyde ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav korte lyde med tempoet glidende op og ned ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden

lyde ved at klappe i klappe pa kroppen, stampe med f9dderne etc. ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden gentag intet

lav lyde med andedr~t og mund, men uden stemmen (sasom sch, fff etc.) ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

lav lyde med megen luft mellem hver enkelt ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

lav sa mange forskellige lyde, som du kan forestille dig ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

lav lyde ved hj~lp af en eller flere genstande i dette rum ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden gentag intet

frembring

h~nderne,

gentag intet

lav lyde med stor kontrast mellem kraftigt og svagt ELLER (v~lg frit i ethvert Qjeblik) imiter lydenjlyde fra ; en anden medvirkende sadan, at det ~ndres hold pause min. 90% af tiden gentag intet

Carl Bergstrpm-Nielsen: Tekstmusik / Textmusic

18


lav meget korte ogjeller meget lange lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

en eller flere handlinger over for en eller flere medvirkende som far hende/ham;dem ti 1 at frembringe lyd ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n0jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende gcpr hold pause min. 90% af tiden udf~r

gentag intet

gentag intet lav h~je ogjeller dybe lyde ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

frembring

lyde ved at klappe i klappe pa kroppen, stampe med f~dderne etc. h~nderne,

ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende gcpr hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

lav korte lyde med tempoet glidende op og ned: ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende gcpr hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

lav lyde med andedr~t og mund, men uden stemmen (sasom sch, fff etc.) ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

lav lyde med megen luft mellem hver enkelt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

gentag intet lav sa mange forskellige lyde, som du kan forestille dig ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad anden medvirkende gcpr hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

en

gentag intet

lav lyde ved hj~lp af en eller flere genstande i dette rum ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad en anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

lav lyde med star kontrast mellem kraftigt og svagt ELLER (v~lg frit i ethvert ~jeblik) imiter n~jagtigt i lyd hvad anden medvirkende g~r hold pause min. 90% af tiden

gentag intet

en

gentag intet

4

:

"

-

..

earl Bergstnom-Nielsen: Tekstmusik / Textmusic

~

19


HVIS-SA VI (1987) TIL 2. SEH F87, AUC.

START:

HVIS DU HAR OPFATTELSE OHKRING DIG:

FAET AF DE

HVIS

DU HAR RIHELIG MEGET:

EN GOD, KLAR LYDE DER ER

\ I•

~ KONCENTRER DIG OH AT LlfGGE MJfRKE TIL HVAD DU F0LER LIGE NU OG GIV UDTRYK FOR DET I LYD

FAET

UDTRYKT

DIG KONCENTRER DIG LYDENE LIGE NU,

OM

AT

LYTTE

TIL

IF - THEN VI (1987) To 2.SEM, SPRING

87, AALBORG UNIVERSITY.

START:

IF YOU HAVE GOT A GOOD, PERCEPTION

OF

THE

SOUNDS

CLEAR AROUND

You:

CONCENTRATE ON BEING AWARE OF YOUR EMOTIONS RIGHT NOW AND EXPRESS IT IN SOUND

IF YOU FEEL LIKE HAVING EXPRESSED YOURSELF:

CONCENTRATE ON LISTENING SOUNDS RIGHT NOW.

earl Bergstrpm-Nielsen: Tekstmusik 1 Textmusic

TO

THE

20


HVIS - SA

VII (1988)

START:

I

/~

HVIS DU HAR LYTTET DIG FOREL0BIG "MJET" - SA UDTRYK HVAD DU F0LER LIGE NU.

I

\

\

{

I

I

HVIS DU HAR FAET UDTRYKT DIG - SA HOLD PAUSE OG DAN DIG EN IDE OM HVORDAN DU GERNE VIL SPILLE

OG F0R DEN UD I LIVET,

{

I

(

I t

l

\

HVIS DIN IDE ER BLEVET F0RT UD I LIVET - SA HOLD PAUSE IDET DU LYTTER TIL LYDENE LIGE NU (MINIMUM 15 SEK.),

)

earl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik I Textmusic

21


IF - THEN VII Cl988)

START!~~

/ l

\I IF FOR THE PRESENT YOU HAVE BECOME SATISFIED FROM LISTENING, THEN EXPRESS YOUR EMOTIONS RIGHT NOW.

{

(

)

w

r

IF YOU HAVE EXPRESSED YOURSELF - THEN TAKE A PAUSE AND

I

CONTEMPLATE AN IDEA ABOUT HOW YOU WOULD LIKE TO PLAY AND AFTERWARDS PUT THE IDEA INTO PRACTISE,

( )

)

1

r

IF YOUR IDEA HAVE BEEN PUT INTO PRACTISE - THEN TAKE A PAUSE LISTENING TO THE SOUNDS RIGHT NOW (MINIMUM FIFTEEN SECONDS) I

)

earl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik 1 Textmusic

22


HVIS - SA VIII (1991) TIL INTUITIV MUSIKGRUPPE.

HVIS DET DU H0RER ER FYLDIGT TYDELIGT OVERBEVISENDE SA

MED PAUSE.

ELLER

HOLD

G0R HVAD DU KAN FOR AT

~NDRE

V~R

HERI

HVIS IKKE SA

DENNE

SITUATION

TIL

DEN

F0RST BESKREVNE.

earl Berqstrpm-Nielsen: Tekstmusik 1 Textmusic

23


IF - THEN

VIII C1991)

To INTUITIVE MUSIK GROUP,

IF THAT WHICH YOU HEAR IS SATISFACTORY CLEAR CONVINCING

THEN PARTICIPATE OR TAKE A PAUSE.

IF NOT

THEN DO WHAT YOU CAN IN ORDER TO CHANGE THIS SITUATION IN THE DIRECTION

OF

THE

ONE

DESCRIBED ABOVE,

......................................................................... Carl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik 1 Textmusic

24


HVIS - SA IX (1991) TIL INTUITIV MUSIKGRUPPE,

HVIS DET DU

H~RER

ER

AKCEPTABELT INTERESSANT FRISTENDE TIL AT

V~RE

MED I

SA MED PASSENDE

HERI

V~R

M~NGDE

OG HOLD PAUSE,

EN

HVIS IKKE

SA HOLD PAUSE EN TID £LL£R

(SKIFT

FRIT

NAR

JJU VIL)

KOMMENTER DE ANDRES SPIL MED DET DU SPILLER (TILLADT FX, AT

G~RE

AGGRESSIV1 "'SVAR),

earl

Bergstr~m-Nielsen:

GRIN

MED1

INSISTERE

Tekstmusik 1 Taxtmusic

V~RE

PA

25


IF - THEN IX (1991) To INTUITIVE MUSIC GROUP,

IF THAT WHICH YOU HEAR IS ACCEPTABLE INTERESTING INVITING YOU TO PARTICIPATE

THEN PARTICIPATE

AND

MAKE

A

SUITABLE AMOUNT OF PAUSE.

IF NOT

THEN TAKE A PAUSE FOR A WHILE OR ( AL TERNA T£ FREELY)

COMMENT THE OTHERS' PLAYING BY

MEANS

OF WHAT

YOU

PLAY

(FOR INSTANCE) IT IS ALLOWED TO

MAKE

PLAYING)

FUN BE

OF

OTHERS 1

AGRESSIVL.

INSIST ON HAVING AN ANSWER).

earl

Bergstr~m-Nielsen:

Tekstmusik / Textmusic

26

Tekstmusik  

Score by composer Carl Bergstrøm-Nielsen "Tekstmusik" (1975-1991).

Tekstmusik  

Score by composer Carl Bergstrøm-Nielsen "Tekstmusik" (1975-1991).

Advertisement