Page 1

J.P.E. Hartmann Sonata in a minor for piano solo Dur. 25’

SCORE

(1885)


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

This publication has been made possible through the generous financial support from the following foundations: Augustinusfonden, Beckett-Fonden, Kong Christian den Tiendes Fond, Højesteretssagsfører L. Zeuthens Mindelegat

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


REDAKTØRENSFORORD

EDITDR'S PREFACE

J.P.E. Hartmann: Sonate i a-mol (1885)

].RE. Hartmann: Sonata in a minor {1885)

Johan Peter Emilius Hanmann's sonate i a-mol blev udgivet til hans 80 års fødselsdag i 1885. I forbindelse med Samfundet til Udgivelse af Dansk Musiks 125-års jubilæum genudgives sonaten i en moderniseret udgave, som et lysende eksempel på et storværk, der har eksisteret næsten upåagtet.

Johan Peter Emilius Hartmann 's Sonata in A minor was published for his 80th birthday in 1885. In connection with the l 25th anniversary of the Society for the Publication of Danish Music, the sonata is now being republished in a modernized edition as a shining example ofa major work which has existed almost unnoticed.

A-mol sonaten er skrevet af en vital komponist i halvfjerdserne, der har haft blikket rettet mod fremtiden. Sidste sats peger frem mod Carl Nielsens klaverstil og førstesatsens tætte polyfoni i gennemføringsdelen mod Alban Bergs Sonate op.1. Af hans samtidige komponister kan der i sonaten bl.a. spores påvirkning fra Franz Listz som Hartmann var ven med og som satte hans opera "Liden Kirsten" op i Weimar 1856.

TheA minor sonata was written by a vital composer in his seventies, with his eyes fixed firmly on the foture. The last mavement points forward to Carl Nielsens piano style, and the close polyphony of the development section ofthe first mavement towards Alban Berg's Sonata op. l. Among his contemporaries one can for example trace the influence ofFranz Liszt, who was a ftiend ofHartmann's and who staged his opera Liden Kirsten in Weimar in 1856.

Hartmann gennemlevede næsten hele det 19. århundrede fra sin fødsel i 1805 indtil sin død den 10. marts år 1900. Det var en periode, hvor nationalfølelsen voksede med voldsomme ydre hændelser fra englændernes bombardement af København i 1807, statsbankerotten 1813, krigene i hertugdømmerne 1848 til nederlaget i 1864, og en periode med store politiske ændringer, som f eks. vedtagelsen af Grundloven 1849. Det var også en periode med store kunstnere og tænkere som Hartroanns ven H.C.Andersen og filosoffen Søren Kierkegaard. Igennem disse omskiftelser lever Hartmann som embedsmand -sekretær i borgervæbningen- som organist, komponist og medstifter og leder afMusikkonservatoriet og professor samme sted. Hans eftermæle har i høj grad knyttet sig til nationalromantikken, og derved er f.eks. hans sidste og virtuose klaversonate næsten gået i glemmebogen.

Hartmann lived through almost the whole of the nineteenth century, ftom his birth in 1805 until his death on l Oth March 1900. !t was a period when national feeling grew amidst dramatic external events, such as the bombardment of Capenhagen by the English in 1807, the bankruptcy ofthe state in 1813, the wars in the Duchies ftom 1848 until the defeat in 1864, and a period of great political changes including the passing ofthe Constitution in 1849. !t was also a period of great artists and thinkers like Hartmann's ftiend Hans Christian Andersen and the philosopher Søren Kierkegaard. Through these upheavals Hartmann livedas a civil servant - a secretary in the National Guard organization -, as an organist and composer, as co-founder and principal ofthe Royal Academy of Music, and as a professor in the same institution. For posterity his name is very closely linked with National Romanticism, and thus works like his last, virtuoso piano sonata have almost been consigned to oblivion.

Hartmann skrev tre klaversonater. Den første i d-mol op.34 kaldet "Prissonaten'' blev indleveret som bidrag til en konkurrence i 1842 i Norddeutscher Musikverein i Hamborg og vandt udover tredieprisen Robert Schumanns bevågenhed som "skabt af en kunstner" i modsætning til de andre prisvindere. Den anden sonate i F-dur blev til over mange år og først udgivet posthumt i 1943 af komponistens oldebarn Niels Viggo Bentzon. Også den tredie sonate i a-mol var længe undervejs. Der findes skitser til den fra midten af 70' erne og en renskrift af første og anden sats fra 1876, men i henholdsvisg-mollog Es-dur. Satsbilledet er enklere og mindre pianistisk i sammenligning med udgivelsen fra 1885.

Hartmann wrote three piano sonatas. The first, in D minor, op. 34, called The Prize Sonata, was entered in a competition held by the Norddeutscher Musikverein in 1842, and besides winning the third prize, it aroused the attention of Robert Schumann as something ''created by an artist': unlike the works of the other prizewinners. The second sonata, in F major, was created over many years, and only published posthumously in 1943 by Hartmann's grandchild, the composer Niels Viggo Bentzon.

Renskriften er i forbindelse med udgivelsen påført revisioner med blyant i vidt omfang, og her er tonearterne blevet de nuværende -henholdsvis a-moll og F-dur.

The third sonata, in A minor, was also long in the making. There are sketches for it ftom the mid-1870s, and a fair copy of the firs t and second movements ftom 1876; but these are in G minor and E flat major respectively. The musical structure is simpier and less pianistic compared with the 1885 edition. For the publication the fair copy had been fornished with wide-ranging revisions in pencil and the keys had become the present A minor and F major.

Satsbetegnelserne i udgivelsen er ændret: introduktionens '~n­ dame con m o to" hedder i renskriften 'Mdantino con moto", "Moderato con passione" hedder '~llegro Moderato" og andensatsens "Poco Andante" har oprindeligt haft tilføjelsen "con moto" og stod i 2/4.

The names ofthe movements in the edition had changed· the Andante con moto ofthe introduetion is cailedAndantino con moto in the fair copy; the Moderato con passione is called Allegro moderato; and the second movernent's Poco andante original/y had the addition con moto and was in 2/4 time.

Revisionen i forbindelse med udgivelsen i 1885 har tydeligt medført en generel sænkning af tempo og øget udtryk med tilføjelser som "do lente", "con fuoco" og tilsvarende. Over blyantsrevi-

The revision done for the edition of 1885 clearly meantageneral lowering of the tempo and extra expressiveness with additions like dolente, con fuoco and the like. Above the pencilled revision ofbars


sionen af første sats' takt 12-30 har Hartmann skrevet, hvad der kan opfattes som et slags "program" for sonaten: "l. Mismod og Lidenskab 2. Trøst. Grubien 3. Adspredelse [4.] Gennembruddet Stemninger" Det er de mest følelsesbetonede titler i Hartmanus produktion og har da også ført til mangeartede beskrivelser med ord som "trøstesløs", "sorteste fortvivlelse" o.lign.

12-30 of the first movement, Hartmann has written what can be regarded as a kind of"programme"for the sonata: "1. Dejection and passion. 2. Comfort. Brooding. 3. Diversion. [4.} Breakthrough. Atmosphere". These are the most emotional/y specific titles in Hartmann's oeuvre and have also led to many diffirent descriptions using words like "bleak'~ "blackest despair" etc.

Udgiverne har valgt satsbetegnelserne fra Hartmanns renskrift fremfor førsteudgavens, da vi mener at musikken vinder ved en mere neutral, mindre følelsesbetonet tilgang. Der er nogle få tilbageføringer mht. dynamik og frasering for at skabe klarhed. Da vor tids instrumenter har en anden klangfYlde og dynamik end de, Hartmann skrev for, er pedaliseringen fra førsteudgaven også fraveget og i højere grad overladt til den udøvendes skøn.

The editors have chosen the mavement names from Hartmann's foir copy rather than those of the first edition, since we think that the music gains from a more neutralless emotional approach. There are a few restorations in the dynamics and phrasing to create clarity. Since the instruments ofour day have a diffirent sonority and dynamics from those for which Hartmann wrote, some of the pedaltingfrom the first edition has been omitted and this has to a greater extent been lefl to the discretion ofthe performer.

Første sats indledes med en introduktion (takt 1-43), som i den endelige udgave er udvidet væsentligt med det recitativiske afsnit i takterne 26 og frem. Herefter følger den klassiske sonateforms eksposition (takt 44-135), gennemføringsdel (takt 136211) og reprise (takt 212-290) med en kodal apoteose (takt 291-309). Hovedtemadelen deles i to afsnit omkring takt 70, hvoraf det sidste afsnit slutter recitativisk ligesom introduktionen. Sidetemaet (takt 94) er bemærkelsesværdigt derved, at første frase svares med omvending efter fire takter. I det hele taget spiller sidetemaet en stor rolle. Det indleder gennemføringsdelen (takt 136) og fugeres (takt 175-181) for senere at væves kontrapunktisk sammen med hovedtemaets motto (takt 201-203). I reprisen dukker sidetemaet op i augmentation (takt 251-262). Anden sats er en todelt liedform. Temaets rytmik er flydende og forskyder mange steder nedslaget til2. eller 4. slag (feks. i takt 3). Oprindeligtvar taktarten 2/4. Den endelige udgaves 4/8 takt understøtter fornemmelsen af reelle betoningsforskydninger fremfor synkoper. Til tredie sats findes en skitse i blyantsskrift, hvor en modal harmonik minder om Mussorgsky. Denne skitse bærer betegnelsen "Scherzino" og er i 6/8-takt:

The first mavement begins with an introduetion (bars 1-43) which in the final edition has been expanded significantly with the recitative-like passage from bar 26 on. Then follows the classic exposition ofthe sanatajorm (bars 44-135), the development (bars 136-211) and recapitulation (bars 212-290), with an apotheosislike coda (bars 291-209). The exposition is divided into two sections around bar 70, where the last section ends in recitativo style like the introduction. The second subject (bar 94) is remarkable in having its first phrase inverted afterJour bars. On the whole, the second subject plays a major role. !t introduces the development (b. 136) and is treated fogal/y (bb. 175-181), anditis later woven contrapuntally together with the motto of the first subject (b b. 201-230). In the recapitulation the second subject appears in augmentedform (bb. 251-262). The second mavement is in a two-section Lied form. The rhythm of the theme is fluid and in many places shifts the dawnbeat to the second or fourth beat (e.g. in bar 3). Original/y the time was 214. The final edition 's 4/8 time supports thefeeling ofreal shifts in stress rather than syncopations. For the third mavement there is a sketch in pencil where the modal harmony recalls Moussorgsky. This sketch has the designation Scherzino and is in 6/8 time:

l

l

\

1

={=-

Jz"j;;:

~"'

;;a

::;/


Taktarten er også det eneste, der er tilfælles med den nuværende 3. sats, der bærer betegnelsen Allegretto Pastorale. I skitserne til denne kan Hartroanns arbejde med satsen følges nøje frem til den nuværende form, der mest af alt ligner en kinesisk æske. Oprindeligt var satsens tonearteentydigt D-dur (takt 5-12) således at triostoffet stod i h-moll (takt 17 og frem). Men der er hurtigt tilføjet en h-moll introduktion (de 4 første takter), der medfører nye indskud og udvidelser (takt 13-16 og 23-32), således at tonearten nu er h-moll. Det nuværende triostof starter så i G-dur, men det indeholder hovedtemaet (takt' 39-44) som indskud mellem to dansante triotemaer og fører over i en Chopin-lignende klaversats (takt 49-61) i C-dur som tilbageføring til det oprindelige triomateriale dennegang i d-moL Satsen ender med det oprindelige hovedtema i D-dur (takt 69 og frem). Sidste sats er komponeret i en todelt form med afsluttende koda i dur-toneart. Den indledes af ti takters oplæg til hovedtemaet, som består af to nedadgående fraser (takt 11-14). Sidetemaet indtræder i 4/4 (markeret af Hartmann ved punkterede taktstreger) i takt 65, og består ligeledes af to korte fraser, hvoraf den sidste - modsat hovedtemaet - ender i en opadgående treklang. I takt l 07 gentages sidetemaet i diminueret form med en ændret rytmik, som får det til at fremstå som en syntese mellem hovedtema og sidetema. Fra takt 121 gentages forløbet næsten uændret.

And this is in faet all that it has in common with the present third movement, which is called Allegretto pastorale. In the sketches for it, Hartmann 's work with the movement can be followed elose/y up to the present form, which recalls nothing so much as a nest of Chinese boxes. Original/y the key of the mavement was an unambiguous D major (bars 5-12), sothat the trio material was in B minor. The present trio material starts in G major, but ineludes the main theme (bb. 39-44) as an interpolation between two dancing trio themes, and leads into a Chopin-like pianistic passage (bb. 49-61) in C major as a transition to the original trio material this time in D minor. The movement ends with the original main theme in D major (bb. 69./f). The last movement is composed in a two-section form with a conduding coda in the major key. !t begim with a ten-bar prelude to the jirst subject, which consists of two descending phrases (b b. 1114). The second subject enters in 414 (marked by Hartmann with dotted bar lines) in bar 65, and also consists of two short phrases, the last of which - in contrast to the jirst subject - ends in an aseending triad In bar l 07 the second subject is repeated in diminution with a changed rhythm which makes it appear as a synthesis of the firstand second subjects. From bar 121 the processis repeated almost unehanged The sonata was dedicated to Count C.A. Lerche, who donated the first free scholarship to the Royal Academy ofMusic in 1868.

Sonaten er tilegnet grev C.A.Lerche som donerede Musikkonservatoriets første friplads i 1868.

Inge Sønderskov Madsen redaktør

Inge Sønderskov Madsen Editor


8

Sonata J.P.E. Hartmann, Op. 80

Andantino con moto ('j

u

.."

.."

.."

.."

..

-411

"\III

..

-411

..

pp

.. Con~.

~

~

~~ '--"

~•___./~

..

..

"\III

"\III

.."

-

-

~·-~

.~

p

©SAMFUNDET til Udgivelse af Dansk Musik 1996 Engraving by Jesper Hendze

"\III

~

~

~~ '--"

l!'

:J

p

16

-411

"\III

~

~

~

~

~

:::; ~"" -.IIII

f'i#-41l .".,


9 25

(

v;_

!!..-"'

mf

J

+t -t :

-~

pp

tr

...

(..1'

mf

+t ....

":4 :

.

=

~:

:æ. 5

+t 11 :

":::

=::::::::::::

~'

= = : :; 41-41 1

-

-----

.1 u

l

~

f\

= =~ 41 - 4 1

4

-dl

eresc.

39

=----

/'JJ.O

~ ~~ ..

4

-

"2

't

:...!JL

f ~

~

-dl

+t ..... ___•

3

2

f

p D_

~

-dl

q*

c:f.

pp f(!P-

h

~

_!JL


lO Allegro modera~to~-------~

1'}

~~ ~

*:;ø

...

----~

~ t-r---J.d

!:: fL ", '

.. ",

~

~

lir ........

fz

-

fz

IIIIII

-

-

~

1112..

1112..

2,::.---

~J

h

J

i± J

f

"" l

~----~

~'

~

~

i'!'

p

ffl

---

ten.

;

~

........

-.... ~-

~ r

~ ~

h mf

~

#~ J

-

48/l----

=2

-

p

fi~z____~fi_z____~_fi_z~~

mf

2

1

'\

J 4

.øl ~_.J

.øl

fz

=---

J J b4 ~'-···n- J~l

-

-

~ .ilt#

-

L

f

f:-~

56/l

2

~~~. -~

-

-

~

~

~

i

~

~~,

-!-

4 2

fconfuoco

4

~

p

.........

-

p

1----!

l

'~'~'r

60

5 4 l ---..,1

3

~ 1!-""""'

......

-

17::"\

2

~4

5 4 2~ ~

+t. ,...

t! #:: !iiiiiiiiiio

5 2


11 68

~

'/)

~

~

l

l

Ø-

l

.

~

l

@)

-(j~

l

.. _.-'

u

73 /)

~ l IP"

l

l

::

•• •

l

D l

~

;:_

l

~

~

~

11'-

l

l

f

w• ......

~~~-

-

= ====-

#IIII

p

f

---

~

"'

1-'

~

,,

~ 11'-~

11'-

~

~

'l

",_

-

-

1,1

...

l

l

D

_..----::-;;

?-

~~

~

-

p

~

~

11'-

-i

l

l

f

l

p

l

p

..

-j

l F

...!!

l

-@)

l

)

l

f"~

:t

----

i.

2

1

l

~

=

-

77

mf

t

81 /)--.

4_-_

~

4

.

fiP-

-

@)

.

.

4

85/)

-----

1

~

----

~

L

-411

--....

~

h:;~

:;_

",_

1

2

IIII'

l

2

1

r--;

l

~

~ ~~:_

2

~

h

l

·~ l p -===f

"'

1

~

-

l

l""

l

~

-----

2

l~l

...

3

"..

l fl...J

2

r

l

-

.J

3

89

:1.

5

2

3

l

1

p

2 1

3

4

2

1


12 3

93

5

2

4

poco ritenuto

con~5 3~

~

p

l

.

.

-

Fd -

2

"'

r

'l

111

-

3

..,

.J

T

~l

r-

-----r

*r'

---

r

2~-<<

l .J

J ~-*LlJ

L

r

J

-;J~

l

~r 5 4

t 5

lO

l-;;-----""· n r ..,

f -========--

------------

.J~~

l .Jb...l .J ~-

l

*

f

smorzando

lO~

....

--

@..)

tiiiØ

"':""

.. 11 .~... ."_ . h.e . b~

-

~

..

-

J:

...

--_J

-

er esc.

.L

l

l

-

-

-

Jhj

-l~

l

l

""

--i

-

m

+±s }IP-~~

-

--

-

f:l- ~ f:

--

-

;,_

.

,-..,

J+!.

-

f ~ F-

-

}IP-

.

~ 4

-

-::: :cii

1l!

4!' tf •

-...


13

l

l l

11~l IW ~

~)

i/1111

)

>-

..

~

O!)

f:

;:

i

--

IIIII

~

-

;.

;.

i.)

>-

4t

>f~

...

"l'

f

>-

-

m

:

~

'4

-t!

f

-

~

#i:

t

r-:-t!

~~

IIII!

-

0 ~

~:==

4!'

-====== con~.

Tempo pin moderato ~.

(.\,

138

tj

~

·~..

i$

[l"

4V#''f~

p

.

-----------

#f: ~-=::::::

flT p

l

Il

l.......-..J

l

....

..........._..-1

. >f

_:w•

~-

tj

)

l

-

..

:

+t•

..,

~

r

#/11

""

r_

~

~

.

. J._

-:r

t~•

..

:;

IIIII

-

~#~

. _# ...

11/111

i

=

~;t .. 1/11/f

liT

111

""'

#IIJI'

##f

~

_--:_r___#r -

--:-H •

-"

-

-........_

/

J-

.

flll'

·,

r ..

r

.

._

143

l .. ·~r

l

pp

+±.··

1'1'

11

IT

':j:f"\111"

'

"l

l

l

>f...L:l

dim. e rit.

liT:7

11/111

t/lf


14

Tempo I 14~

IIIII

'-

)

m

.

l

...

~-=---------

*(;;!'

fz v-: . ----

mf

b..._

4111

ft ~~,.

fz#e: "f!:_Jd_.,rf.

-

liiiiiiii;;;j

1

2

'~= i~

~.

l

l

~

....,J'i'tr

~

. ~#J~

1ii fiz

2

l

2

1

----

cresc. assai ----- ::..---=::::

161

4

5

3

3

5

167

7nf >

sf====2

-

3

..... J_ '1'1'r

l

,...--

1

1

2

.. J~.. ~

J~~

~

fz====~

l

1

l

1-1~ ~D v fz

1

fz

2

l


15 4 3 1

187

~~路,

pp

con~.

1

3

Tempo piu moderato 192

~

~

p

3

--------


16

Tempo I

20~

l

..,

l

O)~~

~

+f

pp

~--

~

+f ~_:..,r

)

-ø-

ti_.-~

~

..,

r

#ff.

219 '(J

r

#ff.

~

l

-:;;_;ø-

~

j' l

~

~ .fiL ,øll'-#.,.

!Ø-

~

-~~r "!

v

~"

,,::

p

~ -f'- ,. +±diP

-=

p-

.

p

l

'

t..JI

'fp ~ - - - ~f ........, .L~J,.. ~...~

=

-::::::::=-

,-..

r

#fT-

~

-

p

smorz.

..

-411

=i

rf"

------

--------

f ~~~

~

u::

r

22~~ D~,.~ .. l

-

t)

<

~

-

.::--

---

p

. bL~~~

D

23~

.... -·

-

'u )

)

t..~\

~~

~~ 1

r

====- mp

b.ø !

~

~ !:

"--.,.~

;.

~

r=

-

3

#.e

..

III!..

-

f ~

2

l

-

-

fp

..

b::\

~1!-\

-

1T

D~

fz l

.øl

.

l

;;;-'-

~

~

g

.

. tt •

~

-

~ ~

f

p

~

..

-411

. *·

p

~

_",- b.

-

-411

---


17 235

4

23~-_l

j

-------

u

~-41

"'

) ..

b.

2~

~~

tH.

~)

l

.

~

Ll.T

.

fT~

241_

1

Q)

~t,.

_1!:_

3

~t"-._

~

-

++.... "!"'

....

Q)

~ ~

-

-

.

2

p

di m.

-

~~

(

~- ~

;"

~

-

-

"!'""-_

l

-41

~.1'1

l

r.

-41

tf-41

f!' ....

D_

41-----------

~

-

1

++ ...

r"

( -41

-411

_jL".

3

~

Il

2~---':\

i_

~

~.111,_

~

IIII

D_ (

...

~

psmorz.

..

_L

3

3

-

1~

i"

1,.1

4

"!""'

~b.

tiØ

4

~t"-

~

_.,

p

fz

fz

4

+t"'

li._~ ~t"- ~

__L __h...

2

1

--41

2~·~·· f: 1!::_ F~

<

2

---------~ mf

h.

@)

1

J:C::

p

mf::==-

1

~

~k

_jL".

~

-

:::::.-

__L

2

fT


18 25~

l~

l )

t)

~~

GI

"'

/

~

" ~

·~

il

f ...

con passione

..

.,

l

...

26~

~

...

...

f1~~~'~4'f'l'

4

#

l .

p espresswo

r

~J~

~

J

_.l.fl

.ti

l

J

. .olll

r

27~

~

~

..

----------

~

.

_J

.J.

f --.. l .J~

m

l .J

~#.fi

~

~

l

.

r=

~

-dl

eresc.

J .J. r

~

r

~.

.ti

~

~

r

+t.

-dl

r

--..

;~JJ= r

~

.~

c:

~

~

~

~.

IJ.ti

~-

<

~

fz

J .ti

-~.

-(Ø

l-

----..

. .J

n

'#'

#~~L#~

~ 1~._,i=lær

1-

.~o~o+-

~

~

~ [!i

-~

~

l .J

l

~

~

~

-

~

...,

-----

~

~

J

l

J .ti

---l .ti

~

~

;-:

~ ~

;;.;.

,....J

·---~--

fz

mp

3

liii

~ ~ .____.,

~

fzmp

~

3

J

.::::..... '-1

·------±______~

f

7

~

3-,

.

,...

~

l -#

........

~~

-

l

l

t)

l

r

~

~

4

-d

l

,.

-dl

v

~

...

l

p

r

~

. .ff ...

-dl

~

11

t~~

~

-IIIII

-

:;--' ,)

r

fz

p

..

l -

-------·

l)

"Y

l -

11

r

.ff.

-IIIII

J~)

J

l

~...._

~

~

~

er esc.

i:

i

~

~

~

Pil

j

~

..:.. lø

L

3

...,..l


19 28~

v

-4[1~~~"

eresc.

f z ....___

._______,

~

~

~

28~

l

u

/--

-

3

~

3

i!-

+ti

3

i

:

u

~

~

di m.

""'

C!

= .....

l

~

!-

~

..

l

qi

f*::

il!.

+t

C!

G!

C!

l"""""""

,u.

til

n

,..

--- -

l

·--_'il

~

-

"!.

~

~

::;

~

l

......

3

fz

"""""'

y

tf/il

fzpesante j)

••

~

,j,f·i-

~

.. l.

(.\,

..

tt 1-

~-

=

fz

til

~

.

IIIII

j

~

(i

"'

~

u

.

.

~

3

= ~

41!'

~

~

3

11

l

-

-

~-

3

~

.

,-- 3---,

--

3

~

-

...

3

eresc.

f z

-

30~ ,u.-

~

l

~

fiz

--

l

(III

..

,ilt

...

li!

-• ~l-~

+t ..

3

.

,-- 3 ---,

1\

l

Il!' ~ ~ :: :: ~·

~

i

-4[1

v

f

-

::;

3

3

.

3

3

1'1'~

C!

...

:j~

.

..

.

1J.

3

~.~

+±ø

-

;;c:-

q~

,u. •

~ ~,ilt

3

3

-

~ ~

mf

,u.

@)

~

~~

-

3

r,::--3---, li!)

294

~ 11

~

#i

3

-

"!

-...

~

3 ~fz

~:~

~

~·~

3

~

J

f z

3

3

l

~

~,

~ ..r

~

f z

ff•~-4l'

l

3

3

,...

IB

29~

1'T

-

..

..

f z

.,.

3

3

~

eresc.

~ ...

~~ jiP-

~

...

-4[1

3

.~

confuoco ef

f z

-4[1

~

-

3

l

' -4[1

f z

...jiP-

....J

!:

~

f z

.~

..

.

3

3

3

ii

ff

;i-·

~:

:;t=

:;ø

'il

n 11

--....~

""'4

~ 19=-----------

~

i

:;ø

i


20

--

Poco andante _!;__

l

@_

~

p ~

..

~

---===

:;

~

v

1

~

l

~ -~~~ -=

v

Con~.

·~

~

l

.~

l

_h

~

v =mf::::=-

~

'----::

p

~

\

~

";;;--.._,

p

1~·u

di m.

.

.~

;

~ ':" ::

o~ r

!..

~·.

p

2

2

14

l

tf 1"4'

t)

___

23tl

-

-

l

~· ~·

:

'V

f:::::::=::j_

:

v

v

~-

~

~

p

-J

..

<J

.

.

! ! ! t -

pp

=

--.

h

r

",..,.

3 -=:::::::

-=

.......

-----r

3

=====tb.

-

-

f::::=- p ,.-._

'V

-3

t

~

~

.----

..;.

. p /.~_!_

.

~

~

t)

t)

~

~

.

~

__r:::'3_

~

p-=== ::::::::=-

f

J:::"'l ...J

,

tl

----

~~

/

....

.. '1

l

t

P.

~

18 !".t

~.

v

l

._ 1!.9 ;..

---t =

3

t

~ ~

j


21

~ F"""""70ij

36 f}

·~ ~

l"·~· Ji~

f

..

r-

p

.. ..

~

mf

~

lr

......

4fj

;~

r--:

- ..

:;;;

~0 molto cresc. ~

.

~~

#~

blå·~~

~

~~

f z pp ..~

.

~

ti·~~

-

·~~

~~ ~

..-

!~

ø

......

IP

~

j

3

50

3

-------

q~

q

:__::_/

pp e riten. ,--.

q 5 4 l

54

i

3

mp

3

3

-

c..

hil

p dalente

1-

------


22 59 tl

-------

~

i- --~~

'.v

..IIII路

t..

j)_ l

l"'-'

=

~

.

p

f::::::=-

f

~

:::::=-

p ilt:

er

v

---...

~

>-

>-

>-

r::....l

........

-

~i-:

1!- -i-:

AIJ.

~~r

~-~111!..

=

-iJ.

j.~III!..-

~

~路 IIII'

If.

!IL

~

~

... ~

~:

f

..

;:-flt. ~

il

...

pp

~ ~

""il

'

pp

poco cresc.

sva 85,-'} l

f'~ ~~1"~

~

........!

.v .....

:;_

~

. l

v

~

-

~

~Ff:

f-~

sin.

~~

LhD!

III

Pro.

*

ibhD!

~

ti.

.. Pro.

*

Pro.

*

~

====-

~

..

1~11

}

:t

smorz.

-

~

~

~

~

~== smorz.

pp

dest~~~

$:

D i'l

~

C:------41


23

Allegretto pastorale

~

(j ..,

l

r

l

@)

r .......

,.:f!:~.

J

~

IIII·

-==== f====-

p l

-s

1

(j ..,

v

l

@)

p

~.

..

l

r"_

1-

r-~

>

l~ 1:

:;ø

19

~~r-.

<

t:: ~

~

-====

-

l

Con 'BiO.

IIII·

f

m

--·

~ l

l

p ~.

-1-: ~

i

-~·,. p

IIII•

(-1/1

:;ø·

-

l

"'!

~

~

::::: -411

~-

._-'

~

~

~~

l

~

,.)!: (-4!11.

7

...

-~ .

~

l l

tl11 l

... l


24

I'JJ.f

t)

~:1: liiiiiiiiiøll

ii-J

i-

IIOiiiiiii

;;;;;;:;::

~

i

~

.

~:~

Iil.

~!L

IIl.

--

-.....

-c

con~.

~

""il•

i:>~

~

f

-

----

-c-

~~

~

- ""'

/

-

~ E;;-

,-__

= ...

p ~.Iil.

.;, !!i-

.....

...J

"_ f

~ ~-

~ =

f>.

----

""""'

----

36

il basso legato

--==== f 1

1

44/'j J.f

il~~

~.

...

t)

===.

ifz

---

"\ ~"i!

::::=-

i

p

i

...

... r

r:• ~

l

,

Il

~ ::::~

::::-

~e:

~

~

1- J J

~~i ~liir

.~ t..

~

=====~fL~"

-

~

-=::::::::::::

==-==-

~--- ~""""\

-

-=::::::

:::::=-

~!L"_~

::::----., ~{L .i

tt

-

f

m

l r "!


25

~

-------------------

f

m

r· J

55

f

m

57

..

n D-

.

fiØ-

i/1111

D~i!-

-

h.-

DfiØ- , =J±.. b~

f!)

q-filt ~ -,. D~~t

lu eresc. e con fuoco

J

..

l

h...J

1·--------~

h..

l

_J

'1·----------~

7

fz

• 7

f -----z

~

_h

~

l

fz

~

V'

r'!'l';

di m.

..u.. J

7

-


26 61/}

l

.Ioio

~

t)

.. J

l

r .ø-

C't:-

I!IJ-

~~~E~

--..._.~

~

11

-

...J

l

-

~

-==== ====-

~.....

tii:

qi:

fiL

====-

-====

tranquillamente

p e smorz.

<

,;;-.,

l.

l.

;--.

-J J.

=

l

l

~

J

67

l

.Ioio

f!

l

)

11

J

~

70 /}

""

V'

l

l

-==:::::::

"4!

"4!

~

"4!

t:

l

.

.

l

r

!

"

v

l

---:

l

~

t)

D

1

7

3

7

,J

l

r -

-

~ - -

-

IIII'

7

-

5 2

J

l

J

4

-

-

••7•"'

.J

l

l

-

-

-

-

-

~J

l

-

1

'--------

f)

-

1,~ -----

~

~

eresc.

fl!"

-----

>-

'

!!:

fl!"

-------...._

:::

fl!"

~

l

"

:

----

.Ioio

~

====-

~

~

.I.L

~ ~

l

]l

J p legato

~ ~

.I.L

>-

J

.Ioio

u

73 /}

l

-CII

------------------

l~"t

l

~

~.h

J

t)

/}

l

~

_J_

l

l

J

.Ioio

OL

..J

~

l

-~

3

~

l'}

V' .-----

-

-

-

-

-

-


27

3~~~~~~-=======~·==----------------~========~

75

-====== f

-

~. 77/}

-

>

·-

J,l. - - - - - - ,

-

@)

P;--:----1

) J -

J

.

BO

l

/}~

l

J~ Lt-

-

.

7lllr

Ø-

1-

l l

f

m

---------

-

#

llll

r

Y'

J

j)

di m.

-

j) l

,-fil-

;"

-

J

i ;" -

"),-------

r.

--

..

f

·~

~

~

1-

'

G!!~-

di m. l

.

l

~

._

l~t\

;--:-----.

et

l

==

('

l

Y'

#r ~

~-

~

$

-

3

'-l

4

sva---------------

1

(8 ---- --------------1 86 f}

J,l.

~~ ~ ,. • i

l u l

...,. f

-fiL •

~·~

.

~

5

~.

sva--l j

..:.

(III!.

~

== l

~

J

III

r

1

r"

~.

r"

1111

1111

r"

...,

·CIIi


28

Allegro marcato ma non troppo

8

= ~ 1111'_/

l

Q)

-

.. -1111

f ~ ~

-4/f

= ~ 1111:.__./

ris ol.

"i-

f

i

j

f

i:

++.ø

fl~ ....

j

~

ris ol.

"i-

~

::::: -411

::::: -411

f

!t-

lir

-ø-:;-flll ~.

::::: -411

~

-ø-

::::: -flll

-:;-flll

--

~-

"'!"

13

,._

18!l

~-

.v_(

-'l

23 tJ

..

......_

f//11

11

fz

:::::

~

'BiO.

~

i:

• f

!

++.

, ~

v

Q)

ilt

1-:-

fz

~~-

~~-=

-

~

fz

fz

' li= f

~ ~

= ~

-----:J J J

--

= ,j:

-

+tø

-411

~

----·

• J j

~

~~

(:J: ~

-~ !l"

i

~

"i:::::

!

i

~~-

11

- f

;;_--;

l± ø

.,_

1111___./

"i-

ilt

-

=~

1111___./

-:-

fz

f

=~

-=

ilt

+Hl-

r,

~

......_!""'

+t l

:; ~

-

e=

--


29 34

,

(l

@)-

..

=

"'

~[#'""

,.

-

::-ii

+t~

111

f

._

~

~

~c*•

...

,

~~ D

-==

~

fio•

_f l

>~

lo..

. . t*.7 r· ----

-

l

mf

-

~ . #...

-

~-

-

~tf!'•

~ ~

~c*• '-,"_

-

39(l

-

...

l""'

~

""""""'

~

-

~

------

-

*-

-

.~.

43

*

con~. 48 (l

h_

!>-øP-

l@) )

-

,..-..

l .. --~ ~.

f"""" j

,-..

_;

fz

..:.

1

~~~ ~.

~

pp

* t

f"""'"B-

'l.:.......J'

_k- ~.n. l

-

~

l.

~

~

-

f'_

~

f::::::

~

1-

l

~-

,M.:.

+t j

l

smorz.

~.

~.

assa~


30 64

('j~

.,

od

r

@.'_l:

pp-===

l l

.... ~

Bl ('j

~ . . ~

-

'Hi

~ laP-

Il

====pP.

+t~ ~~

l l l

l

.,

't

r

: ++r l

l

IIII

• Il

)

l

~·gf-:

till/l

.~·t

illlil

...

~

li

...

..!..

111/1

l

i

---

h-

~ "_

'tf:!ll'

l

i

*

·~

p dolce :::::::=- :l

..

u

.,

++ ...

[l

r

x

. ,.,.. .

1'

l)

~

~

fl'

~

"'i

fl'

smorz. h&

J.d±~

~L

#!-

.#$!.

: li!)

li!

;j

li!)


31 97/'l

lu

~

d.lm. ,--

<

~n

l .. ~

l

u

l 1

~

l

...._

~

~

. '.Peo.

~

l

l

@)

l

~

f'-.. IIII.

cresc. _

~

6i- -=

..

-

-

IIIl..

-

-

-

-

i:

Æ-

r-- -

~

~.i.

l

~>..1.

~

~

fz )~ ~... D

f~ flll'

*

'.Peo.

con fuoco

-

-

l

*

con

...~

f 111/h

-

'.Peo.

-

f 11'-

IIII

$

-

~----ø- .lo!.

~ t-

~

{L

~

J

#~

J

r-

j }

@)---

.

~

...

__

"!'

-t!f f z -

._

mf

...

~

-t!f

"!'

..,

r---, ~

fz

"!'

cresc. assal l

-

l--J

r---,

l C!

#~

fz ~

-~

-

-

"(Ø-

-~~"(Ø-~~

fz

12~

l

1,~

v

?j~i'f

~.J

ffil

~

l

-----

:

~..n

r'

",

i'

-

...

l l l

,-::::;;;;;,

-

~

~.i.

.,

-

..

Pf"

'.Peo.

""""""""

114

IIIl.

~

f~Dt ~ l~

*

/)--,'1

'!

~

!..-...:

~

-

L

l""'

""""""""

Cl

1:!:::::

D-~~

"

l

l l l l

~

Pf". -

~ J ~

fiL

r-::J

l

•.

~

::~D,a.

f

~

l

l : r

pp

~

h-J

l

l

~

m: ~

10~ ~·~ j:

E

l

~

1

D~

[,.~-~

""""""""


32 13~

+t

;: f

~

<11111

1

l@)

')

=~

11

f

i

=~

111'../

.111 :_...)

i-

1\lt~

~

= ~

~

i[i: f#~

f

+tf

f

risol.

..

i....

l

f

:::;

:::;

~

~

Pro.

.."'---

",.,..-

'-::::

~

:::;

~

~

..

",.,..-

-

'l!'

'-::::

~

~

fz

.

~

'-:::: :;s

'l!'

../

f

risol.

.

-

~-

lSh

J

l

~-

!::

-

-

~

~

1

"7â&#x20AC;˘

li~ i:~!-

FJ

c:J

-

D~~~L

.... >

...

f

i i~~

til/l

til/l

....

-

:7

r

~

> -

-

m

Di_

....

til/l

-==== -

..

._

h

r-


33

Jf!: ~~

15

-~~r\

l

@.J

",

.

l

--v

.

r

7

16~~ l

h

-

~~-~t,

,

h.

.

..

Ih.

l~~

··~

lii <fro.

* <fro.

<fro.

.--

l f!:

~

@J

~ jiP-

-41!.

J J

-411&

<fro.

*

J

J

l

r

lu

;?\

)

l .

c:

179

...

<fro.

# ...

___..-

-

~

f

t

,,t::

#å-

~

ffr

·-.

-

Clll

...._.-

-

* v

~

~

1ii

p:. ~ --------

·~---

.~

n

;

~

~-L.

l.....-

*

<fro.

J l

--

.

~

t

.~

,. ,.

;,_

~

con <fro.

ra

~-.

f.2

~IL~

-

i!:_ ~

f-

-

~~

....

e:

e~.

v

-

/-

f!•

ppsmorz.

l)

~t..J

pp

r

S fil'-

~

lir

>

p

-

..

h

......

1

.

-*

11"

~

'-

l

~

~H.ol""'~

qJ •

.•

~~

:--f:_

l.....-

..;.

.~

----------

- fz ~Øt

~

Il

pp

~...........J.

f z

III'

174

. k.;.

~~

ff

.z.

·~

-----

lir

-

.

-==:::

~

l

-

~~

~

~ . -h~ .. ~ -

~1

con <fro.

-f{Ø-

..J

.__

~h=~=

~

*

~~

pp

-

P"""'

~~Øt ~.

b.ø

~l>f

..J

.

l

f z

--

l""'""

IIIII'

~~f

- -

-

..J

...

v III'

-====fz ffrisol.

-

P"""'

",

b~ ..

1...---

16~

..

""'

l

....

--:;~

~III'

u

l~

1,1

-41

l

._

>~

~fØ-

(

-=== ===-

",_

fiL

.u. +t

con anima

'"

411

<fro.

#.o.

l

~

;

...

*


34

18~

J,f

J

+t ~

j

j

j

J

J:

J

j

..

l l

'-

~i:

.

#;;;;;i

19~

J,f

+i'

~

l

l l l l

~i:

J

..

r

.. jiP:

f

/

.

r=

J_/ --j:__}

~~

('~

,---::.;

.........

o~-~

r::::::;iil

:::;

:;ø

~

~

1_/

~~

...

c:::::

-~

#:i

/ -

ø-~sr=

............

-fil-

l"'

-==== =====-

~~~~-fil-

l

·~

p

~

-

.!:::

j~·

J

J

~

l ~::::=( .i +±::

-u

7

:ti

*"""

u

==

l l l

-

:ti

,.-..--~

:mf

~-

J,f

·==

CO~· j w: ~ ~

*

l l l l l

~.

:

.!

l

20~

~jL

l

l l l l l

l

= ==

J

l

l l l l

=

:ti

J 1"-c

~·-!-

,f"'-

. =

=:::;:!

:ti

206

dolce

=

::::::

~

21~(~ l

)

-

@.

~

l"""

l

~

;:;;,;. l

-J

~ •

.. 1-

s;a-------------------, •

-t-"

#!!= •

~ ~.;. •

~

~

ilt-

1-

;;;;;;;..

l

..J

~>f#

e:

''-

~--

r::::::::;

~

~

~

fz ~ ~ ff•

fz

p rl~

~

#""

~.

-

p

l l l l

l


35

22~

@)

l .

. "" .

mf-

..

i± .i.

,;,. i- j

i± .e

•• ~ ~ ~

,.#:!!:,. .....:::= ~ ~:;: ~:== ~ ~:= fJ,-~~· r:

l

eresc.

1-

<IIII

.

++~

"4!

-

-

-

-

~ ~ ~ ~

-

~ ~

-

$~~~-

f z~

-

.;"_

"!'

"4!

~

=

llll

u

lJ~~it. ~

.loli

c:::::;::;;

;;;;;;;;;;:

fz~ .... \r-1 l

Sonata in a minor  

Score by composer J.P.E. Hartmann "Sonata in a minor" (1885).