Issuu on Google+

Søren Hyldgaard Concerto Borealis (2001) for trombone and symphony orchestra version for bass trombone

A.0422K

SCORE

PIANO REDUCTION

by Edition SAMFUNDET Gråbrødrestræde 18, st. DK-1156 Copenhagen K Denmark Phone: (+45) 3313 5445 Fax: (+45) 3393 3044 sales@samfundet.dk www.samfundet.dk

Piano reduction No. A.0422K


T/ (+45) 3313 5445 · E/ sales@edition-s.dk · W/ www.edition-s.dk

Edition·S publications are supported by the Danish Arts Council Music Committee / Edition·S udgivelser er støttet af Kunstrådets Musikudvalg


Duration: ca. 16:30

Concerto Borealis

Composed by: Søren Hyldgaard 2001 Rearranged by: Rasmus Hansen 2013

for Bass Trombone and Symphony Orchestra

Allegro, ritmico q = 132

° 6 &8

∑

6 &8

∑

1

Piccolo

Flauto I

6 &8

Flute II(alt. Picc.)

3 4 Œ

∑

. 6 œJ 8

3 4

∑

œ.

œ. 6 J 8

bœ.

œ.

œœ.

œœ.

. bœ bœ œ œ

. bœ bœ œ œ

3 4 Œ

Ó

6 8

∑

3 4 Œ

∑

œ.

ff

3 4

∑

∑

. œ bœ œ œ

œ.

3+2+3 8 3+2+3 8

∑

Ó

3 4 Œ

. . bœ b œ b œ b œ œ

3+2+3 8

6 bœœ. 8 J

Ó

3 4 Œ

. . bœ b œœ b œœ b œ œ

3+2+3 8

. 6 œœ 8 J

Ó

3 4 Œ

. œ bœ œ œ

bœ >œ >

6 bœj 8 b >œ

Ó

3 4 Œ

b>œ

Œ

6 œ 8 bœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

3 4 bœœ

œ œ >.

6 œœ 8

œœ œœ œœ

œœ

œœ œœ œœ

bœ 6 bœ 8

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

6 b>œ 8

œ œ œ

œ œ œ

ff

6 &8

Obo I-II

∑

bœ œ œ

3 4 Œ

∑

a2

ff

6 Clarinet 1-2 in Bb ¢& 8

∑

? 68

∑

Fagotto I-II

¢

∑

∑

? 68

6 ° ¢/ 8

œ >

œ bœ

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

3 4 bœœ

œ œ >.

œ œ œ

œœ

œœ œœ œœ

œœ

œœ œœ œœ

3 4 œœ

œœ

œ.

œ.

œ œ

œ œ œ œ œ œ

bœ 3 4 bœ

>œ. œ

. œ œ bœ b œ

œ.

œ œ œ

3 > 4 bœ

œ

Œ

ff

con fuoco

bœ bœ

∑

ff

beaters °? 6hard ™ b ˙ 8 ¢ æ

Timpani

a2

b>œ

ff

6 &8

Tenor & Bass Trombone

3 4 Œ

∑

ff con fuoco

Trumpet 1-2 in Bb

œ.

3+2+3 8

ff

° 6 &8

Horn 1-2 in F

œ œœ œœ œ

3 4 Œ

∑

œ œ œ œ œ œ

œ bœ > >

3+2+3 8

Œ

Œ

3+2+3 8

>. 3 4 œœ œœ

Œ

Œ

3+2+3 8

3 4 bœœ

>œ. œ

Œ

Œ

3+2+3 8

3> 4 bœ

œ.

Œ

Œ

3+2+3 8

con fuoco

b>œ

con fuoco

p

œ J

œ œ œ

f

Œ

∑

∑

3 4

∑

6 8

∑

3 4

∑

3+2+3 8

6 &8

∑

∑

3 4

∑

6 8

∑

3 4

∑

3+2+3 8

° 6 &8

∑

∑

3 4 Œ

Marimba

6 ¢& 8

∑

∑

3 4

Vibraphone

6 {& 8

∑

∑ ∑

Percussione I

Glockenspiel

Xylophone

{

use plectrum!

Harp

Solo Bass Trombone

Violin 1

LMLOMMML

? 68

∑

°? 6 ¢ 8

∑

° 6 &8

6 &8

Violin 2

œ ss. gli

6 &8 Ó

∑

∑

f

bœ sffz

∑ ≥ œœ

non-div.

B 68

∑

Violoncello

Contrabass

¢

∑

? 68

∑

œ

∑

3+2+3 8

3 4

∑

6 8

∑

3 4

∑

3+2+3 8

3 4

∑

6 8

∑

3 4

∑

3+2+3 8

3 4

∑

6 8

∑

3 4

∑

3+2+3 8

3 4

∑

6 8

∑

3 4

∑

3+2+3 8

≥ œœ

≤ œ œ œ

3 4 œJ

bœ œ œ

bœ.

œ.

6 œ 8 œ

6 8 œ bœ œ œ œ

≤ bœ œ œ

3 4 œ J

bœ œ œ

bœ.

œ.

≥ œ

≤ œ œ œ

≥ œ

≤ œ œ œ

3 j 4 œ

. œ bœ œ œ

œ.

≥ œœ

≤ œœ œœ œœ

3 j 4 bœœ

œ >

bœ >œ >

>œ J

3 > 4 bœJ

œ >

bœ >œ >

≥ bœœ

sim.

œ œ œ

sim.

6 8 œ

sim.

. bœ bœ œ œ

œ.

bœ.

œ.

. œ bœ œ œ

œ.

œ >

3+2+3 8

œ >

3+2+3 8

œ œ œ

3 4 œJ

œœ bœ œ œ

3 4 œ J

bœ œ œ

3 j 4 œ

œœ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œœ œœ œœ

œœ

œœ œœ œœ

3 j 4 bœœ

bœ >

>œ J

3> 4 bœJ

b>œ

3+2+3 8

3+2+3 8

3+2+3 8

con fuoco

≤ œœ œœ œœ

ff

con fuoco

b>œ J

ff

3+2+3 8

3 4

≥ œœ

div.

bœ b œ b œ œ bœ

3 4 Œ

Ó ∑

≤ bœ œ œ con fuoco

6 8

≥ œœ

non-div.

6 bœœ 8 J

∑

con fuoco

ff

? 68

≤ œ œ œ

ff

ff

ff

Viola

Ó

bœ œ œ

con fuoco

sim.

6 bœœ 8 sim.

6 b>œ 8 J

© 2013 by Edition·S, Copenhagen

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 5


Concerto Borealis

œ. ° 3+2+3 J & 8 6

Picc.

‰ Œ

> 3 + 2 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ bœ 8

Ó

q = 140-144

bœ 4 bœ. J 4 J ‰ Œ accel.

Ó

10 ™™

∑

∑

flauto grande

fl. I

fl. II

ob. I-II

Cl. 1-2

fag. I-II

Hn. 1-2

Tpt. 1-2

3+2+3 & 8

3+2+3 8

∑

&

. 3 + 2 + 3 œJ 8

‰ ‰ Œ

&

3 + 2 + 3 bœœ 8 J

‰ ‰ Œ

¢&

. 3 + 2 + 3 œœJ 8

‰ ‰ Œ

Œ Œ Œ

‰ ‰ Œ

Œ

° 3+2+3 a2 & 8 œ œ œ œ œ œ œ b>œ > 3 + 2 + 3 œ œ œ œ œ œ œ bbœœ 8 œ œ œ œ œ œ œ

> ? 3 + 28 + 3 bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bbœœ tbn. I-II ¢

Timp.

perc. I

Glock.

Xyl.

∑

∑

mp

bœ 4 bœ. ‰ Œ J 4 J

Ó

b>œ ‰ 3 + 28 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ

bœ 4 bœ. ‰ Œ J 4 J

Ó

‰ 3 + 28 + 3

> œ œ œ œ œ œ œ bœ

°? 3 + 2 + 3 bœ 8 ¢ >œ œ œ œ >œ œ œ ææ

‰ 3 + 28 + 3

j œ >œ

‰ ‰ œ >œ

œ œ œ >œ

™™ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

b>œ ‰ 3 + 28 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ

™™ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

mp

™™ bœœ bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∑

mp

#œ 4 nœ. ‰ ‰ j Ó J 4 nœ.

™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

∑

mp

sub.

? 3 + 28 + 3 œj >

&

4 4

œj 44 bœ ‰ ‰ a 1j Œ œ b œ. œ. mp

sub.

> j 3 + 28 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ bbœœ nœj 44 bœj ‰ Œ œ bœ œ œ œ œ œ œ nœ b œ.

mp

j ‰ œ.

j Œ b œ.

œ.

œ.

™™

b œ.

Ó

∑

™™ œ. œ mp

. b >œ j œœ 3 + 28 + 3 bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœ n#œœ 44 bnœœ ‰ ‰ nœj Ó J .sub.

∑

™™

> œœ 3 + 28 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ b œ ‰ ‰ œ J œJ œ œ > > > j 3 + 2 + 3 >œ 8 œ

Œ

mp

nœj 4 bœ ‰ ‰ B. trb.Œ j œJ 4 b œ. œ. mp

sub.

4 Ó 4

Ó

Œ

j ‰ œ.

j Œ b œ.

œ.

ord. beaters

‰ bœJ Œ

œ

mp

œ.

j œ.

j œ. œ

™™ bœ œ.

straight mute

j œœ .

™™

∑

3+2+3 ° ¢/ 8

∑

3+2+3 8

∑

4 4

∑

∑

™™

∑

3+2+3 8

∑

3+2+3 8

∑

4 4

∑

∑

™™

∑

™™

∑

&

° 3 + 2 + 3 bmarc. > assai > & 8 bœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ

> > ‰ 3 + 28 + 3 bbœbœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ

j ‰ 44 bbbœœœ ‰ Œ >

Œ

bœœœ

j ‰ bbœœœ Œ

œœœ

œœœ

mf

Mar.

¢&

3+2+3 8

∑

3+2+3 8

∑

4 4

∑

∑

™™

∑

Vib.

{&

3+2+3 8

∑

3+2+3 8

∑

4 4

∑

∑

™™

∑

&

3+2+3 8

∑

3+2+3 8

∑

4 bbœbœœ ™™™ 4

Œ

∑

™™

? 3 + 28 + 3

∑

3+2+3 8

∑

bœ b >œ

∑

™™ bœ

Hp.

Solo B. Tbn.

{

°? 3 + 2 + 3 8 ¢

LLLOLLLL

3+2+3 8

∑

j bœœœ œœœ

4 Ó™ 4

mf

4 4

∑

accel.

non-arp.

j œ. œ

œ

Œ

∑

mp

œ

LMLOLMLL

œ

marc.

œ

∑

j œœ .

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

œ.

mp

∑

10 ™™ œ.

∑

œ.

œ.

mf

marc.

Vln. 1

b >œ ° 3 + 2 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ & 8

> œ J 3 + 28 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ bœ

bœ 4 bœ. ‰ ‰ j Œ J 4 bœ. sub. mp

Vln. 2

Vla.

> 3 + 2 + 3 œ œ œ œ œ œ œ bœ & 8

œ 3 + 2 + 3 bœ œ œ œ œ œ œ b>œ J 8

> n œ œ œ œ œ œ œ b œ b œJ 3 + 2 + 3 nœ œ œ œ œ œ œ b>œ 3 + 2 + 3 B 8 8

bœ 44 bœ. ‰ ‰ j Œ J b œ. sub. mp . bœ 4 bœ ‰ ‰ j Œ J 4 bœ. sub.

Vc.

Cb.

? 3 + 28 + 3 œj > ? 3 + 28 + 3 œj ¢ >

‰ ‰ œ >

> œ nœ

‰ ‰ œ >

> œ nœ

j 3 + 2 + 3 >œ 8 œ œJ

> ‰ ‰ œ œ

œ œ >œ

j œ >œ

> ‰ ‰ œ

> œ œ

j 3+2+3 8 œ

div.

unis.

mp

sec.

j ‰ b œ. sec. sec.

sub.

mp

œ 44 bœ ‰ ‰ œ Œ J J pizz.

sub.

mp

sec.

j Œ b œ.

œ.

j Œ bœ.

œ.

œ. œ.

™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ dolce

mp

™™ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp

dolce

pizz.

j 4 ‰ ‰ j Œ œ 4 bœ œ

dolce

j ‰ œ.

j ‰ bœ.

™™ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

∑

œ unis.

œ

mp

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 6

bϪ

‰ bœ

div.

œ

™™

œ

arco

b œ.

j œ.

j nœ

j œ

œ. J

nœ J

œ J

mp

™™ bœ.

unis.

œ

arco

mp


Concerto Borealis

° & 11

Picc.

∑

∑

5 4

∑ >œ ‰ J Œ

5 b>œ 4 J ‰ Œ

Ó

> œ ‰ >œ ‰ ‰ œJ Œ

5 > 4 œJ ‰ Œ

Œ

>œ b>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & bœœ bœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ bœœ bœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ bœœ ‰ œ ‰ ‰ œJ Œ

5 b>œ 4 J ‰ Œ

Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ ‰ ‰ œ>œ Œ Cl. 1-2 & œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ‰ ¢ J

> 5 œ œ Œ 4 œ œ Œ >

Ó Œ

&

fl. I

> bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ ‰ bœ mf

& œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

fl. II

ob. I-II

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

mf

mf

?

fag. I-II

Hn. 1-2

° & œœ

œ.

œ. œ

¢

œ.

œ. œ

œ.

œ. œ

œ.

œ. œ

b œ.

œ. œ

œ.

œ. œ

∑

&

Tpt. 1-2

tbn. I-II

? bœ œ

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œ. œ

œ. œ

œœ .

œœ .

bœœ .

œœ .

œœ .

Œ

4 4

mf

plunger mute > Ó > 5 œ œ Œ œ œ ‰ œJ œ ‰ 4 œ œ Œ J harmon mute > > mf > œ bœ n œj œj ‰ ‰ œ ‰ ‰ 45 #œj ‰ Œ œ ‰ ‰ ‰ #œ Œ J > . >œ > mf

œœ .

mf

∑

∑

∑

5 4

° Xyl. &

∑

∑

Ó

Mar.

¢&

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

Hp.

{

Solo B. Tbn.

? bœ

°? œ ¢

œ

œ

Œ

œ.

œ œ.

œ.

bœ œ.

œ

∑

œ

œ

œ

Œ

œ.

œ œ

œ.

œ.

∑

4 4 œœ ‰ ‰ bœœJ Œ

&

œ

∑

Œ

5 4 ∑

œ

4 4

Ó

∑

œ

Œ

5 > 4 bœœJ ‰ Œ

∑

œ

Ó

‰ œ>œ ‰ ‰ œœj Œ œœ. >

∑

∑

∑

œ. œ

mf

° ¢/

œ

4 4

4 4

5 4

œ

Œ

Œ

∑

&

∑

Ó

∑

Glock.

4 4

Ó

b œ.

‰ ‰

∑

perc. I

∑

œ.

#>œ

°? ¢

Timp.

4 4

Œ

5 j 4 #œ ‰ Œ >œ

Œ Ó

œœ .

∑

j Œ >œ

∑ ‰

4 4

∑

Œ

œ

bœŒ

bœ bœ.

^

mf

> b œ. œ. œ œ f

∑ straight mute

Ó

Œ

4 bnœœ ‰ ‰bbœœJ Œ 4 4 4

œ æ

∑

4 œ œ 4 J

Snare drum mp

∑ Ó

Œ

œ-œ ‰ J

œ œ J ææ

œ

mf

4 4

∑

4 4

∑

mf

f

Ó

Ó

∑

>œ b œ >œ bœ 5 ‰ œ bœ ‰ 4 œ bœ Œ

œ^ Œ

Ó Œ

j œ-œ ‰

^

5 4

∑

4 4

∑

5 4

∑

4 4

∑

4 4

∑

4 4

∑

5 bœ^ 4

^

bœ^ w

5 bœ 4

∑

>œ >œ œ œ œ bœ. œ. œ bœ œ œ 4 œ bœ5 J J ‰ ‰ 4 ‰ J 4 J

bœ œ J

b œ-

ff

sub.

Vln. 1

° & œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

> œ ‰ >œ ‰ ‰ œJ Œ

5 4 œj ‰ Œ >

Œ

Ó

4 Ó 4

> œ ‰ b>œ ‰ ‰ œJ Œ

5 4 bœj ‰ Œ >

Œ

Ó

4 ‰ 4

b œ-

bœ-

j bœ œ > -

> > B bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ ‰ œ ‰ ‰ œJ Œ

5 4 >œ ‰ Œ J

œ bœ bœ. œ. œ œ 44 œj bœ-

Ϫ -

œ

œ

b œ.

‰ ‰ œj Œ #>œ >

5 4 >œ ‰ Œ J

œ b œ bœ. œ. œ œ 4 œ ™ 4

œ ˙ J

œ

> > bœ. ‰ #œ ‰ ‰ œJ Œ

> 5 œ 4 J ‰ Œ

Ó

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mf

Vla.

mf

?

Vc.

Cb.

¢

œ.

? bœ

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

mf

mf

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 7

‰ bœj œ > -

f

f

f

Œ

4 4 œ ‰ ‰ œJ Œ f

œ ‰ J


Concerto Borealis

° &

∑

∑

&

∑

∑

16

Picc.

fl. I

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mp

fl. II

&

∑

∑

∑

∑

∑

ob. I-II

&

∑

∑

∑

∑

∑

Cl. 1-2

¢&

∑

∑

?

∑

fag. I-II

Hn. 1-2

° & œ-œ ‰

tbn. I-II

Timp.

perc. I

mp

œ-œ ‰

˙˙

° ¢ / æœ

˙˙ ™™

p

œ. œ

mp

˙˙ ™™

j œ. œ

bœœ.

mp

œœ. J

∑ ˙ æ

j œ. œ

Œ

œœ

œ. œ

œ. œ

∑ Œ

p

∑ œ æ

Œ ∑

? œœ- ‰ œœ- ‰ ˙˙ ¢ °? ¢

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ œ œJ mp . . . mp

∑

∑

&

Tpt. 1-2

#œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

w æ

p

œ. œ

œ. œ

œ. œ

œ. œ

∑ œœ. J

bœœ

Œ

œœ.

œœ.

œ. œ

œœ.

œœ.

bœœ.

œœ.

œœ.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

MMLOLMMM

?

∑

∑

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

°? œ ¢

mf

œ

° & ˙

B œ

Vla.

? œ

Vc.

˙

˙

w

¢

? œ ‰

œ.

mf

∑

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

Œ

œ.

œ bœ

œ.

œ

œ

œ

∑

œ

œ

Œ

œ.

œœ.

œœ.

œ

œ œ

œ.

œ.

œ bœ

œ.

œ

œ

œ

∑

œ

œ

Œ

œ.

œ

œ œ

œ.

œ.

œ.

unis.

w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mp

œ œ

mp

˙

w

˙

mp

w mp

Cb.

œ.

œ

œ. œ

div.

& ˙

Vln. 2

œ

∑

&

Glock.

œ. œ

œ ‰

˙

w mp

bœ.

j œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ.

j œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 8


Concerto Borealis

° & 21

Picc.

& œj

fl. I

? bœ bœ . ° œ. &œ Œ & Ó

Tpt. 1-2

. bœœj ? tbn. I-II ¢ .J

perc. I

°? Œ ¢

j œ >

Œ

>œ J

mf

j œœ >

bœœ ‰ >

‰ œ ‰ bœ >

>j bœ œJ >

Œ

b>œœ

j œœ >

œ>œ J

Œ

œ ‰ >œ

j œ Œ >œ

> œ œ >

œ œ

Œ

Ó

b>œ bœ

nœœ ‰ >

mf

Œ

mf

œ>œ

œ

Ó ‰

mf

> œ

> œ bœ ‰ ‰ bœ ‰ J >

‰ ‰

mf

mf

>œ J

œJ > > n œj œJ >

Œ

œJ

œj Œ

Ϫ

‰ ‰

b>œ

œ>œ J

œ>œ J

Œ

j œœ Œ >

Œ

j >œ

Œ

j œœ ‰ > j œœ >

Œ

j œœ >

Ϫ

œ-

Ϫ

1.

>œ œ J

>j œ œJ

>œ œ > œ ‰

œ >œ Œ

> œ

j œ ‰ >œ

j œœ >

∑

Ϫ

∑ œ>œ

j œ ‰ >œ

∑

Œ

j œ Œ >œ

¢& #œœ ‰

fag. I-II

Timp.

Œ

∑

∑

& Œ

ob. I-II

Hn. 1-2

&

fl. II

Cl. 1-2

∑

œ-

j œ >

w

œ-

j œ >

w

œ-

j œ >

w

n>œœ

j œ >

w

> Ó œ

>j nœ

w ‰

3 4

w

3 4

w

3 4

p

p

3 4

w

p

œ .J mp

Œ

œ .J

Œ

w œ .J

œ .J

œ .J p

3 4

Œ

∑

∑

∑

3 4

∑

∑

∑

3 4

∑

œ J

w

p

j œ. œ Œ

j œ. œ ‰

Œ

œ J

œ

Œ

mp

3 4

∑

Œ

Ó

mp

Œ

œ. œ ‰

œ

j œ. œ ‰ œ J

j œ. œ Œ

3 4

œ J

3 4

p

Œ

pp

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

∑

3 4

Glock.

° Xyl. &

∑

Ó

œ

Œ

œ

œ J

œ

œ

œ

æj œæ

æ ˙æ

Ó

/

3 4

pp

mf

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

3 4

Œ

∑

∑

3 4

∑

3 4

{

& Œ

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

œ

? bœ

. °? œ ¢ ° & œ

^

œ^

bœ Œ œ.

œ

œ >

>œ J

>œ J

pizz.

f

mf

œ J

œ J

Vla.

& œ

B œ

bœ >

bœ >

b>œ

? bœ

Cb.

¢

? bœ

mf

j œ >

j œ

>œ J

Œ

>œ J

Œ

pizz.

f

mf

j œ

f

mf

mf

Vc.

j >œ

pizz.

œ œ

∑ >œ

œ

œ

œ

œ

œ

arco

Œ

Œ

œ

œ >

œ

b>œ

b>œ

Œ

Œ

œ œ

arco

Œ

Œ

j >œ

Œ

j >œ

Œ

œ œ

j œ œ

w w

∑

arco

Vln. 2

œ œ

ff

Ó

f

^

œ^

œ œ J

œ

œ

œ œ

œ

j >œ

j >œ

œ J

œ

œ

œ™ œ J œj

∑

-œ œ

œ-

œ

œ J

œ J

Œ

w

œ-

j œ >

w

œ-

j œ >

w

3 4

w

3 4

p

p

w

p

w

w

3 4

w

3 4

non-div.

œŒ

j œ >

œ

œ-

j œ >

Ó

Ó

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 9

p

pizz.

Ϫ

mf

œ

Ϫ

œ

pizz.

mf

Œ

Œ

Ϫ Ϫ

Œ

j œ

œ

œ

p

œ J

œ

œ

Πp

3 4

3 4


Concerto Borealis

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

26 26 ° 3 &4

∑

4 4

3 &4

∑

4 œ 4

3 &4

∑

3 &4

∑

mf

4 œ 4

mf

4 4 œ

a2

mf

3 ¢& 4 œ

œ

œ

œ

4 4

? 43 œ

a2

œ

œ

œ

œ

mf

marc.

4 4 bœ bœ

œ

œ

>œ œ

œ œ

4 Ó 4

a2

Cl. 1-2

mf

marc.

fag. I-II

3 4

∑

Œ

3 4

∑

Œ

3 4Ó

œ

œ

> œ

Œ

3 4Ó

œ

œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

marc.

œ marc.

œ

∑

∑

>œ J

œ J

œ

> œ J

œ J

> œ

œ

> œ J

œ J

œ

>œ J

œ J

j œ b >œ

j œ >œ

Œ

œ >

œ

j œ >

j œ

œ

>œ J

œ J

j œ b >œ

j œ œ>

Œ

Œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑

marc.

∑ ‰

j œ œ

3 4œ

œ

œ

œ

œ

3 4œ

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

j œ œ

Œ

œ >œ b>œœ

3 4

Œ

œ >œ

bœ b >œ

3 4œ

œ

œ

Œ

œœ J

3 4 bœœ J

j œœ

Œ

a2

œ

œ

œ

j b >œ

Œ

œ

œ

œ

œ

Œ

poco marc.

° 3 &4 œ 1

Hn. 1-2

mf sub.

a2

œ

3 &4 Œ

mf

Timp.

°? 3 ¢ 4

3 ° ¢/ 4 œ

mf

Glock.

Xyl.

j œœ

Œ

œ

4 Ó 4 4 œ 4 bœ J

œ

œ

œ

j œœ

4 4

∑ Snare drum

perc. I

œ

mf

(straight mute)

?3 œ ¢ 4 bœJ

a2

œ

sub.

tbn. I-II

œ

œ

4 œ 4 J

3 &4

∑

4 4

° 3 &4

∑

4 œ 4 œ

Ó

œœœ

œ œ

œ œ

∑

3 4

∑

∑

∑

Œ

3 4

∑

∑

œ

œ

œ

œ

œ

Œ

3 4

∑

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑

4 4

° 3 &4

∑

4 œ 4

3 &4

∑

Cb.

œ

mf

marc.

?3 ¢ 4œ

arco

œ

mf

marc.

œ

∑

26 °? 3 4 ¢

? 43 œ

œ

∑

œ œ

Vc.

œ

3 4

>œ œ

arco

œ

Œ

∑

œ œ

œ

œ

∑

œ œ

marc.

œ

∑

œ œ

œ

∑

œ 4 œ 4

mf

œ J

3 4

œ

Œ

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ >

œ

marc.

∑ >œ

œ

>œ J

∑ œ J

∑

marc.

4 4

3 4

œ

œ

œ

œ

4 >™ 4 bœ

> œJ

œ

3 4œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

4 ™ 4 b>œ

j œ >

œ

3 4œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ æJ

Œ

œ

∑

œ

B 43

œ

∑

œ

Vla.

>œ æ

∑

œ

mf

œ

3 4

4 œ 4

4 pizz. 4 œ œ

œ

∑

∑

Vln. 2

œ

∑

∑

3 &4

mf

∑

Œ

∑

4 4

Vln. 1

œ

Œ

∑

∑

œ

œ

3 4

3 {& 4

pizz.

œ

j œ b >œ

∑

Vib.

Solo B. Tbn.

3 4œ

∑

∑

œ œ

4 4

{

∑

œ

3 4

>œ œ

∑

? 43

œ

œ

∑

mf

f

a2

œ

3 4

3 ¢& 4

MMLOMMMM

∑ œ œ

2.

3 4

∑

Mar.

Hp.

a2

f 1

poco marc.

Tpt. 1-2

∑

∑

œ

œ

œ

œ

œ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 10

œ

>œ. J

Œ

>œ œ J

>œ œ J

Œ

b>œ J

>œ J

Œ

div.

Œ


Concerto Borealis

° & 31

Picc.

&

fl. I

&

fl. II

œ œ œ œ

? œj b>œ

° >œ. &

œ

> œ & œ >

œ œ

? j ¢ b>œœ

Tpt. 1-2

tbn. I-II

œ

¢& œ >

fag. I-II

Hn. 1-2

œ & œ >

ob. I-II

Cl. 1-2

∑ ‰

° ¢/ œ æ

œ >

œ

j œœ >

Œ

Xyl.

° & œ >

œ œ

>. œ

‰ ‰

> œ œ >

œ œ

j œœ >

Œ

œ

œ œ

œ œ >

œ >

œ

j b>œœ

œ œ

>. œ

‰ ‰

> œ œ >

œ œ

j b>œœ

œ

œ

œ æ

œ

œ æ

œ

> 2œ 4

œ

œ

1.

∑

‰ ‰

>œ J

4 w 4 ff

mp

4 4

w

˙™

2œ 4œ >

œ œ

>œ œJ

4 w 4 w

˙™ ˙™

>œ œ

œ œ

> 2œ 4œ

œ œ

>œ œJ

4 w 4 w

˙™ ˙™

j œœ >

Œ

2 j 4 bœœ >

j œœ >

4 Π4

‰ ‰ ‰

> œ œ >

œ œ

j œœ >

Œ

œ

2 >. 4œ

‰ ‰

> 2œ 4œ >

œ œ

2 j 4 bœœ >

œ æJ

œ

2 4 œ J

2 4 æœ 2 4

œ

2 4œ >

Œ

4 œœ 4

j œœ >

4 Π4

bœœ

œ

œ

œ

Œ Œ

Ó Ó

œœ

œœ

œœ

ff

Œ

™™

Œ

™™

Œ

™™

mp

mp

œœ ™™

bœœ ™™

Ϫ

Ϫ

-œ œ J

™™

j œ-

™™

mp

a2

ff

œ

mp

™™

∑ bœœ

™ bœœ ™

œœ ™™

œœ

j œœ -

mp

∑

4 Π4

œ J

œ J

ff

∑ œ J

œ J

Œ

œ J

œ J

œ J

Œ

œ J

∑

œ J

œ J

mp

æ ˙æ™

ff

mp

™™ ™™

∑

4 æ 4 w

™™ ™™

1.

4 4 j >œ

™™

ff

4 4 >œ. J

œœ

œœ

ff

‰ ‰

∑ œ

ff

>j œ œJ >

∑ œ

ff

4 Π4

Œ

mp

ff

>. œ

™™

∑

˙™

>œ J

œ œ

∑ œ

œ

∑ œ

2 4

4 4

œ œ >

∑ œ

œ

∑

∑

&

Glock.

œ

œ œ >

°? Timp. ¢ perc. I

œ

2 4

∑

™™

Œ

¢&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

™™

Vib.

{&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

™™

&

∑

∑

2 4

∑

4 w w 4 w w

∑

™™

?

∑

∑

2 4

∑

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

°? ¢ ° >œ &

œ

œ & >

œ

B >œ

œ

Vln. 2

Vla.

? >œ

Vc.

Cb.

∑

¢

? >œ

œ

œ

œ

œ

œ >

œ

œ

œ

œ

œ

œ >

œ

œ

œ

∑

4 1. 4

œ

Œ

≥ 4 w 4

œ

2œ 4>

œ

œ

2œ 4>

œ

>œ œ >

4 Π4

2 >œ 4

œ

MNMONMMN

œ

œ

2 4 >œ

2> 4œ

œœ

ff

œœ

œ #œ

œ œ

œœ ™™

œ™ #œ ™

j œœ -

mp

œ

œ

∑

∑

arco

˙™

ff

mp

Œ

arco ≥ 4 w 4

˙™

Œ

4 Π4

Œ

Œ

mp

ff

4 Π4

4 Π4

™™ ™™

1.

2 4

∑

∏∏∏∏∏

Mar.

Œ

™™

Œ

™™

œœ

bœœ

œœ

œœ ™™

bœœ ™™

j œœ mp

™™

œœ

œœ

bœœ

œœ

œœ ™™

™ bœœ ™

j œœ -

™™

œ

œ

Ϫ

bœ ™

j œ-

™™

œœ

ff

arco

ff

ff

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 11

œ

mp

mp


Concerto Borealis

° & 36

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

& &

2.

∑

∑

w

w

w

w

w w

w w

w ¢& w

w w

w w

? Œ

nœœ

œœ

bb œœ

œœ

bb œœ ™™

nœœ ™™

nœ-œ J

Œ

° Œ &

#œœ

œœ

Œ

Ó Ó

? tbn. I-II ¢ Œ

œœ

œœ

ff

perc. I

Glock.

Xyl.

°? ¢

2 4

∑

˙™ ˙™

Œ

2 4

∑

˙™ ˙™

Œ

2 4

∑

p

œœ

bb œœ

œœ

nœœ ™™

bb œœ ™™

nœ-œ J

nbœœ

œœ

nbœœ ™™

#œœ ™™

j #œœ -

Œ

#œœ

ff

∑ bœœ

œœ

nbœœ

œœ

#œœ ™™

nbœœ ™™

j œœ -

Œ

œœ

mp

2 4œ .

2 4

j #œœ -

° ¢/ Œ

œ J

œ J

ff

∑ œ J

œ J

Œ

œ J

œ J

œ J

∑

&

Œ

œ J

œ J

œ J

mf

∑

° ææ & w

æ wæ

∑

œœ

2 4Œ

∑ bœœ

œœ

œœ ™™

™ bœœ ™

j œœ -

p

2.

∑

Œ

p

∑

™ bœœ ™

œœ ™™

œœ

p

mp

œ & œ

Timp.

Œ

mp

ff

Tpt. 1-2

∑

p

œœ

∑

2 4

p

w & w

poco meno mosso

Œ

˙™

ff

40 2 4

∑

p

ff

Hn. 1-2

˙™

w

ff

ff

fag. I-II

∑

w

ff

Cl. 1-2

poco rit..

senza sord.

j b œœ .p

(straight mute) . . 2œ ‰ œ 4œ Œ . p

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

2 4

∑

2 4

∑

æ wæ

æ ˙æ™

Œ

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

2 4

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

2 4

∑

2 4

∑

∑

2 4

∑

∑

40 cantabile 2 ™ 4œ

{

w w & w w

∑

∏∏∏∏∏ Solo B. Tbn.

? Œ

œœ

ff

œœ

œ #œ

œ œ

œœ ™™

œ™ #œ ™

Œ j œœ -

œœ œ

mf

marc.

œœ ###œœœ œ

œœ œ

œœ ™™ œ™

°? 2. ¢

###œœœ ™™™

∑

∑

poco meno mosso

∑

° w &

∑

w

arco

&

w

w

w

˙™

Vc.

˙™

B Œ

? Œ

arco

? ¢ Œ

œœ ™™

j œœ -

œœ

ff

œœ

nœ œ

œ œ

bœ bœ

œ œ

nœ ™ œ™

bœ™ bœ ™

nœj œ-

œ

œ

Ϫ

bœ ™

j œ-

div. arco

œœ

bœœ ™™

bœœ

arco

œ

ff

Œ

Œ

Œ

Œ

p

2 4

∑

Œ

2 4Œ

bœ.

œ.

œ.

œ.

œœ ™™

bœœ ™™

j œœ

p

2 4Œ

œœ

œœ

bœœ

œ œ

œ œ

bœ bœ

œ œ

nœ ™ œ™

bœ™ bœ ™

nœj œ

2 4œ

œ

œ

œ

Ϫ

bœ ™

j œ

2 4˙

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 12

œœ

œ J

mp

p

ff

Cb.

w

ff div.

Vla.

p

poco rit..

ff

Vln. 2

œœ œ

mp

2.

arco

Vln. 1

.j œ

p

ff

Hp.

p

p

unis.

pizz.

p

unis.

p

œ

œ J


Concerto Borealis

° & 41

Picc.

∑ ∑

&

fl. I

∑ ∑

∑

∑

∑

œ

p

œ

∑ bœ

œ

œ

œ

Ÿœ

œ

œ

Ÿœ

bœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

Ÿœ

fl. II

&

∑

∑

∑

œ

œ

œ

ob. I-II

&

∑

∑

∑

bœ œ

bœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

bœ œ

¢&

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

b œ.

Cl. 1-2

?

fag. I-II

Hn. 1-2

Œ

b œ.

° Œ &

j bœœ .

. ? bœ ¢ bœ .

œ.

. œ

∑

Œ

Œ

Œ

j bœœ .

Œ

∑

&

Tpt. 1-2

tbn. I-II

p

.j œ

. œ œ .

. bœ

œ

p

œj b œ.

Œ

œ

œ

b œœ

Œ .j œ

‰ Œ

. bœ bœ .

p

. bœ

Œ

˙˙

a2

œ

bœœ. J

Œ

p

∑ ‰ Œ

a2

œ

œ

.j œ

‰ Œ

j œ.

Œ

. bœ bœ .

. bœ

‰ Œ

.j œ

. œ œ .

. bœ

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

?

∑

∑

quasi gliss.

œ œ bœ bœ bœ œ bœ bœ

Œ

‰ Œ

.j œ

“” œ b œ bœ œ bœ b œ bœ bœ œ œ b œ œ bœ bœ œ œ b œ Œ b œ œ œ b œ œ bœ bœ

∑

LMLOLMML

bœœ. J

∑

∑

perc. I

œ œ

˙˙

°? ¢

Timp.

œ œ

mf

°? œ ¢

œ

œ

3

° &

∑

∑

Œ

œ

p

, ˙

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Ÿœ

Vln. 2

& Œ

bœ.

œ.

Œ

bœ.

œ.

Œ

bœ.

œ.

Œ

bœ.

œ.

Œ

bœ.

œ.

Vla.

B Œ

œ.

œ.

Œ

œ.

œ.

Œ

œ.

bœ.

Œ

œ.

œ.

Œ

œ.

œ.

œ J

œ

œ J

œ J

œ J

œ

œ J

? bœ

Vc.

Cb.

¢

? b˙

œ

˙

bœ J

> œ

∑

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 13

arco

˙

œ œ


Concerto Borealis

° &

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

&

∑

46

Picc.

fl. I

fl. II

œ

mp

∑

∑

∑

œ

¢& Œ

Œ

j b œœ .

°? ¢

œ .

∑

œœ

bœ bœ.

œ. œJ

senza sord.

p( )

∑

&

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

&

∑

?

∑

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

°? œ ™ ¢

œ J

° &

¿

p

∑

mp

œœ

œœ

œœ >

œœ

b >œ

(poco)

œ

œ

b>˙

marc.

œ

œ >

œ

n˙ ˙

œœ >

œœ

œœ

œ >

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ >

œ

œ

œ >

œ

œ

j œ

˙ ˙

¿

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

mp

œ

œ

mp

œ

œ J

˙ ˙

> ˙

bœ.

Œ

œ.

nœ.

> b˙

mp

mp

bœ-

mp

2

2

∑

LLLOMLML p

≈

˙

2

œ.

bœJ

≈

˙

B Œ

˙

j #œœ

∑

Vla.

œœ

∑

˙

œœ

∑

b˙ > mp

œ

>œ œ

∑

œ.

œ J

∑

bœ.

œœ J

∑

Œ

? b˙

>œ œ

∑

œ.

œ

œ

∑

œ

œ

œ

∑

3

Œ

∑

œ

∑

bœ.

¢

œ

œ >

¿

Piatti

& Œ

Cb.

œœ

∑

Vln. 2

? bœ

marc.

{

Vc.

œ J

marc.

1.

bœœ

bbœœ-

∑

Xyl.

œ

p

∑

° ¢/

Glock.

œœ

marc.

œ œ.

˙ ˙

œœ -

∑

perc. I

˙ ˙

bœœ-

. œj œ

œ

˙˙

˙˙

‰ Œ

œ

n˙˙

∑

Timp.

œ

p

∑

-œ œ

° & ˙ b˙

. ? tbn. I-II ¢ bœ bœ .

#œœ > mp

bbœœ

&

œ J

œœ -

˙˙

Tpt. 1-2

œ

b œœ-

? bb˙˙

fag. I-II

Hn. 1-2

j b œœ .

marc.

>œ œ

∑

∑

marc.

mp

Cl. 1-2

œ

mp

&

ob. I-II

∑

∑

˙

˙

œ

œ

œ

œ J

œ >

œ

j œ

œ >

œ

j œ

marc.

˙ >

˙

œ nœ > marc.

œ

˙ >

œ œ > marc.

œ

œ-

bœ-

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 14

div.

˙ ˙

˙ ˙

˙

˙

p

p


Concerto Borealis

° & 51

Picc.

Œ

∑

∑

∑

œ

bœ J

Œ

∑

∑

∑

œœ

>œ œ

œœ

bœ œ J

Œ

∑

∑

∑

œœ

‰ œ

> œ

œ

œ

œ

>œ & œ

œœ

¢& #œœ >

œœ

ob. I-II

I.

p

œ

˙

bb œœ

bœ œ

bb ˙œ

œ

œ

œ

dolce

˙˙

? ˙˙

fag. I-II

∑

&

∑

œ J

œ

fl. II

∑

œ

œ

&

∑ >œ

fl. I

Cl. 1-2

∑

p dolce

Hn. 1-2

° ˙ & ˙ & œ >

Tpt. 1-2

tbn. I-II

Timp.

perc. I

¢

(col. solo tbn.)

œ

œ

p dolce

œ

Œ

∑

∑ bœœ

b˙˙

? ˙ ˙

œ

Œ

œœ -

Œ

œ

∑ œœ

∑

b ˙˙

bœ-œ

Œ

p dolce

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Glock.

Xyl.

a2

° >œ &

œ

œ

œ

bœ J

Œ

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

°? , ˙ ¢ ° >œ &

œ

& œ >

œ

œ

B œ >

œ

œ

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

¢

œ

œ

œ

˙

œ

˙

œ

˙

œ

œ

Œ Œ

Œ

dolce

p

p dolce

p dolce

œ

Œ Œ

œ-

Œ

œ-

? ˙ ˙

∑

∑

∑

∑

? ˙

∑

∑

∑

∑

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 15


Concerto Borealis

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

&

∑

56

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

Cl. 1-2

¢&

Hn. 1-2

tbn. I-II

∑

° & œ

¢

∑

∑

˙

˙

œ

mp

˙

œ

1.

œ

mp

bœœ

bœ œ

œ bœ

bbœœ

mp

œ

b œœ

bœœ

˙˙

œ

œ

˙œ

∑

&

Tpt. 1-2

œ

mp

? b˙ ˙

fag. I-II

∑

p

∑ ˙ bœ

? b˙˙

˙˙ -

œ

œ

∑

˙ ˙

∑ ˙˙

mp

∑

∑

˙˙

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Timp.

perc. I

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

°? bœ ¢

œ

œ

˙

˙

-œ.

˙

˙

œ

° b˙ &

& ˙

˙

˙

B b˙

˙

˙

˙

Vln. 2

Vla.

?

Vc.

œ

œ

mp

b˙ mp

bœ mp

œ bœ

bbœœ

div.

∑

∑

∑

œ

∑

mp

Cb.

¢

?

∑

∑

∑

∑

mp

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 16

-œ.


Concerto Borealis

° & 61

Picc.

∑

∑

∑

∑

œ

œ

œ

œ

œ

& bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ¢& œ

œœ

bœœ

œœ

œ

bœ œ

bœœ

œœ

œœ

œœ

bœœ

œœ

bœ ? bœ

bœœ

œ bœ

œ œ

œ

bœ œ

bœ bœ

œ bœ

œ œ

œ bœ

œ bœ

&

fl. I

fl. II

&

ob. I-II

Cl. 1-2

∑

fag. I-II

° &

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Hn. 1-2

Tpt. 1-2

tbn. I-II

Timp.

perc. I

¢

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

°? ¢

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

° bœ &

œ

˙

˙

& œ

œ

œ

B bœ

˙

˙

œ

bœ ? bœ

bœœ

œ bœ

œ œ

œ

bœ œ

bbœœ

bœœ

œœ

œ bœ

œ bœ

? bœ

bœ-

œ

œ

œ

bœ-

b-œ

œ-

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

œ

¢

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 17


Concerto Borealis

° & 66

Picc.

∑ accel.

& ˙

fl. I

p

œ

& ˙

œ

p

p

Cl. 1-2

œœ

œœ

? ˙ ˙-

œ b˙ -

œ

fag. I-II

p

° & ˙˙

Timp.

perc. I

¢

4 >œ 4 J

Œ

Ó

4 >œ 4 J

4 œj 4 bœ >

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

∑ > œ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ

Œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

Ó

> bœ bœ œ œ œ b œ b œ œ œ

Œ

a2

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

bœœ œœ bœœ

œœ œœ œœ J

œœ œœ œœ

œ œ œJ

œ œ œ

j œ œ œ ‰

œ œ œ

œœ

f

Œ

Ó

> bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ

a2

Œ

f

f

4 bœœ œœ bœœ 4

œœ œœ œœ J

œœ œœ œœ

> ˙™ b˙ >

Œ

f

œ -

fp

& ˙˙

œœ

œœ

4 a2 4 œ œ œ

? ˙ ˙

bœ bœ

p

Œ

marc.

a2

f marc.

‰ ‰

f marc.

œ œ

œ

f

4 bœ 4b œ

f marc.

œ œ œJ

j œ œ œ ‰

œ œ œ

Œ Œ

œ œ œ

f marc.

˙™ >˙ ™

a2

fp

f

˙ ™™ >˙

a2

œ œ œ

œ œ œ

fp

bœ œ

°? ¢

∑

∑

4 4

° ¢/

∑

∑

4 whip 4 œ

&

∑

∑

4 4

° &

∑

∑

4 4 œ œ œ

Glock.

Xyl.

Ó

œœ

p

tbn. I-II

Œ

œœ

p

Tpt. 1-2

4 œ œ œ 4

senza sord. keep plunger ready

> bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ œ

Œ

f

f

¢& ˙˙ p

Hn. 1-2

œ

& ˙

∑

4 >œ 4 J

f

accel. ob. I-II

Tempo I q = 80

f

accel. fl. II

68 4 4

∑

œ œ

œœ

œœ

b>˙ ™

œ œ

f

plunger mute

fp

f

∑ ‰

f

œ

Œ

œ

œ

œ œ œ

f

f marc.

¢&

∑

∑

4 4

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

4 4

∑

∑

∑

&

∑

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

{

?

∑

˙

° ˙ &

& ˙ B ˙

œ

Cb.

¢

œ

Ó

f

Œ

≥ 4 œ≥ œ≤ œ 4

œ œ œJ

sim.

œ œ œ

Œ

œ

4 ≤ ≥ ≤ 4 œ œ œ

œ

≥ ≤ ≥ 4 bœ œ bœ 4

sim.

œ œ œJ

œ œ œ

Œ

7

> 7 bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ b œ bœ œ

>œ. >œ. >œ. ff

f marc.

>œ.

b>œ.

b >œ.

>œ.

ææ >˙™

j œ œ œ ‰

œ œ œ

Œ

? -˙

b˙-

œ

b œ≤ œ≥ b œ≤ 4 œ œ œ 4 div.

œ œ œœ œ œ J

œ œ œœ œ œ

Œ

4 b-œ 4

f marc.

-œ J

Œ

-œ J

Œ

Ó

Œ

Ó

>œ.

∑

fp

f

ææ ™ >˙

≤ ≥ ≤ œ œ œ

ææ >˙™

≥ ≤ ≥ bœ œ bœ

> b˙˙ ™™ æ

b œ≤ œ≥ b œœ≤ œ œ

b˙ ™ fp

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 18

œ œ œJ

œ œ œ

œ œ œJ

œ œ œ

j œ œ œ ‰

œ œ œ

œ œ œœ œ œ J

œ œ œœ œ œ

f

f

fp

marc.

f

œ

œ≥ œ≤ œ≥

fp

sim.

œ

œ œ œ

marc. assai

fp

œ b˙ -

p

Œ

f marc.

? ˙ ˙p

LMLOLMML

f marc.

p

Vc.

Tempo I q = 80

&

Œ

> bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ

sf

p

Vla.

∑

68 4 bœ 4 J

p

Vln. 2

∑

4 4

∑

°? ˙ ¢

accel.

4 4

œ œ

œ

j œ œ œ ‰

Mar.

∑

œœ

∑

∑

œ œ œ

Œ

œ J

∑

j œ œ œ ‰

œ œ ∑

Ó

∑ ‰

bœ œ

∑ Œ

œ J

bbœœ

œ-

f

bœf

‰ bœj -

Œ

j œ-


Concerto Borealis

° & Œ

> bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ œ

71

Picc.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

œ

Œ

Ó

2 4

∑

2 4

∑

∑

f fl. I

fl. II

∑

& > œ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ

& Œ

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

2 4

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

2 4

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

Œ

Ó

2 4

∑

œœ œœ œœ J

œ œ œJ

Œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

bœœ

œœ

bœœ b œœ b œœ b œœ

œœ. J

œ ∑

f

ob. I-II

> bœ bœ œ œ œ b œ b œ œ œ

& Œ

a2

Œ

f

Cl. 1-2

fag. I-II

> bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ

¢& Œ

a2

f

> ™ b˙˙ >

? Œ

° Œ &

bœœ œœ bœœ

bœ -

fp

Hn. 1-2

œ œ œ

fp

f

˙™ >˙ ™

œ œ œ

? ¢ b>˙ ™

perc. I

Glock.

Xyl.

bbœœ

bœ-

fp

Timp.

°? ¢

œ œ œ

2 4Œ

f

œ œ

j œ œ œ ‰

œœ

Œ

œ œ œ

2 4Œ

œ œ

2 4Œ

° &

∑

˙˙

>œ œ

˙˙

sim.

2 4 Œ

œ J

sim.

b >œœ

˙˙

œ œ œ

2 4

j œ œ œ ‰

∑

2 4œ

œ

∑

f

œ œ bœ

2 4‰

∑ Œ

∑

∑

∑ œ

œ œ œ

¢&

∑

∑

2 4

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

2 4

∑

∑

{

> bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ bœ bœ œ

Hp.

7

> 7 bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ bœ œ b œ bœ œ

& Œ

Solo B. Tbn.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

°? ‰ ¢ ° Œ & & Œ

B Œ

>œ. >œ. >œ. ff

>œ.

b>œ.

b >œ.

>œ.

Vc.

ææ >˙™

? ¢ b>˙ ™ fp

Ó

2 4

∑

Œ

Ó

2 4

∑

7

Œ

œ bœ b œ œ bœ bœ œ

use plectrum!

?

cresc.

7

bœ œ Œ œ bœ bœ œ bœ

-----------------

f

>œ.

2 4‰

∑

œ≥ œ≤ œ≥

fp

f

ææ ™ >˙

≥ ≤ ≥ œ œ œ

>œ.

>œ. >œ. >œ.

b >œ.

b>œ.

œ œ œJ

œ œ bœ

2 4

f

ææ >˙™

≥ ≤ ≥ bœ œ bœ

>™ bæ˙˙ ™ æ

b œ≤ œ≥ b œœ≤ œ œ

œ œ œJ

œ œ bœ

2 4

j œ œ œ ‰

œ œ œ

œ œ œœ œ œ J

œ œ b œœ œ œ

2 4

2 4Œ

f

-œ f

j œ-

∑

Œ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 19

j œ-

2 4Œ

œ

œ bœ bœ

f

f

b-œ

∑

f

fp

fp

Cb.

œ

Œ

>œ.

>œ.

marc. assai

fp

? Œ

œ

œ

œ

Mar.

& Œ

fp

fp

œ

∑

‰ bœœ

∑

Ó

&

œ œ

œ >œ

fp

∑

° ¢/ œ

∑

f

fp sim. a2

tbn. I-II

2 4

a2

˙™ >˙ ™

& Œ

œœ œœ bœœ

bœœ

f

a2

Tpt. 1-2

œœ b œœ

∑

œ

œ

œ bœ

œ

œ

∑

œ

p

œ

sfz

p sfz

˙

˙


Concerto Borealis

° & 75

Picc.

& bœ bœ

fl. II

ob. I-II

Cl. 1-2

œ

œœ

b œœ

œœ

œœ

œ

b œœ

n œœ

œœ

b œœ

# œœ

Ó

∑

∑

œ 4J ‰ 4

Œ

Ó

∑

∑

œ 4 nœ ‰ 4J

Œ

Ó

∑

∑

œ 4 #œJ ‰ 4

Œ

Ó

∑

sffz

b-œ

3

bœ-

œ-

œœ

4Π4

perc. I

Mar.

4 j ‰ 4œ œ

Œ

4 #œœ ‰ 4J

Œ

sffz

¢ <b> ˙˙

Solo B. Tbn.

Vln. 1

œœ

œœ J

œœ

open

Œ

œœ

œ œ

f

∑

œ œ

bœ #œ

bϪ

œ™ nœ ™

œ œ

Œ

plunger mute

œœ

œ

œ

œœ

bb œœ

œœ

œœ

bœœ

œœ

œœ

bœœ

œœ

œ œ

œ

f

œ nœ

#œ ™

œ œJ

œ œ

°? ¢

∑

4 4

∑

∑

∑

° ¢/

∑

4 4

∑

∑

∑

&

∑

4 4

∑

∑

∑

∑

∑

° bœ &

>œ 4œ ‰ 4J

œ

Œ

4‰ 4

∑

œ œ

œ œ

{

bœ bœ 4 œ œ bœ bœ œ œ b œ b œ 4 œ œ b œ œ bœ bœ

Œ

4 œœ œœ 4J

∑ b >œ.

b >œ. b œ(ossia)

>œ.

œ 4 œJ ‰ 4

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ J

œ œ J

œ œ

œ œ

j œ œ

j œ œ

œ œ

& bœ bœ

Vln. 2

œ bœ bœ

∑

∑

∑

œ œ

œ œ

Ó

∑

œ 4 4 nœ ‰ J

Œ

Ó

∑

?

Vc.

¢

?

œ-

œ-

4 œJ ‰ 4

Œ

sffz

œ

B œ bœ bœ

Vla.

œ

œ

œ

œ 4J ‰ 4 sffz

b-œ

3

3

bœ-

bœ-

4Π4

b-œ

4 œj œ 4 . -

ff

ff

œ œ

∑

Œ

sffz

° œ bœ bœ &

j œ œ

Ó

mf

>. °? b œ ¢

j œ œ

∑

7

?

œ œ

4 4

∑ “”

œ

ff

¢& {&

Ó

œ œ J

œ œ J

œ œ

œ œ

œ œ

j œ œ

œ œ

œ œ J

∑

poco agitato œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ

Œ

mp

sffz

Cb.

œ

f

∑

Ó

plunger mute

4Π4

?

&

Hp.

Ó

œ

f

mf Vib.

bb œœ ™™

œœ™™

œœ

a2

sffz

˙ & ˙

Glock.

Xyl.

œœ

bb œœ

Œ

f

ff

ff

Timp.

∑

Œ

sffz

œœ

∑

œ 4J ‰ 4

sffz

° & ˙˙

Tpt. 1-2

tbn. I-II

œ bœ bœ œœ

?

œ

∑

sffz

bœ & bœœ bbœœ œ œ bœœ ¢ & bœ

fag. I-II

Hn. 1-2

œ

bœ bœ & œ

fl. I

4 4

∑

Ó

∑

^ ^ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

poco agitato

Œ

mp

œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ

œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ

œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ

poco agitato

œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ

œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ

j œ

j œ.

poco agitato

ff

œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ

ff

œ-

œ-

j œ

œ-

œ-

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 20

œ-

j œ-

œ-

œ-

œ-

j œ


Concerto Borealis

° &

∑

∑

fl. I

&

∑

∑

Ó

Œ

œ-

Ϫ

Ϫ

b-œ

fl. II

&

∑

∑

Ó

Œ

œ-

Ϫ

Ϫ

b-œ

ob. I-II

&

∑

∑

Ó

Œ

-œ œ

œœ™™

œœ™™

bbœœ

œœ™™

#œœ ™™

bbœœ

bœ ™

n -œ

79

Picc.

Cl. 1-2

Ϫ

b-œ

™ ? œœ™

bb œœ ™™

b# -œœ

° & œœ ™™

bœœ ™™

b#œ-œ

& œœ ™™

bœœ ™™

bbœœ

bϪ

# -œ bœ

¢& œ™

fag. I-II

Hn. 1-2

Tpt. 1-2

™ ? œ tbn. I-II ¢ nœ ™

Timp.

perc. I

Mar.

Vib.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

œ

Ϫ

bœ ™

bb œœ

œœ b# œœ

œœ

bb œœ ™™

b# œœ ™™

Œ

bœœ

œœ bbœœ

œœ

bœœ ™™

bbœœ ™™

Œ

bœœ

bœ œœ b œ

œœ

bœœ ™™

œ

#œ bœ

œ œ

bœ™ #œ ™

Œ

Œ

œ

œ

#œ-œ œ-

bϪ

n-œ

nœ ™

Ϫ

b-œ

bbœœ ™™

nœœ

nœœ ™™

œœ ™™

bb-œœ

#œ ™ b œ™

b-œ

bϪ

bœ ™

n œ-

fag. 1

Hn. 1

Trb. 1

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

° &

∑

∑

∑

∑

j œ ¢& œ

œ œ

œ œ

œ œ

j œ œ

j œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

j œ œ

j œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

j œ œ

j œ œ

œ œ

œ œ

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

{

? œœ J

œ œ

œ œ

°? ¢

œ œ

œ œ J

œ œ J

œ œ

œ œ

∑

œ œ

œ œ J

œ œ J

œ œ

œ œ

∑

œ œ

œ œ J

œ œ J

œ œ

œ œ J

∑

/

/

œ œ

{&

j #œ #>œ

Ó

∑

° œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ #œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ nœ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ &

Vln. 2

Vla.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ

œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ

^ ^ ^ B œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ

œ^ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ

^ ^ ^ ^ ^ ? œ^ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ^ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ nœ^ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ

Vc.

Cb.

œ

Œ

∑

°? ¢

Glock.

Xyl.

#œ ™

∑

¢

? œj

œ-

œ-

œ-

j œ-

j œ.

œ-

œ-

œ-

j œ

j œ

œ-

œ-

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 21

œ-

j œ-

j œ.

œ-

œ-

œ-

j #œ >


Concerto Borealis

° & 83

Picc.

>œ & J

fl. I

> & nœJ

fl. II

n>œ ¢& n œJ >œ ? J

Timp.

perc. I

Glock.

Xyl.

Mar.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ.

œ.

œ. J

nœ.

œ

œ

bœ.

œ.

#œ.

œ.

œ.

œ. J

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

j œ.

œ.

œ

œ

#œ.

œ.

œ.

œ.

#œ.

. nœœ J

nœœ.

œœ.

œœ.

Ó

œ. œ

œœ.

œœ. J

nœœ .

œœ

œœ ##œœ .

nœœ .

œœ .

œœ .

#œœ.

dolce

#œœ .

mp

œœ .

j œœ.

œœ .

œœ .

j œœ .

œœ .

œœ

œœ

œœ .

œ. œ #œœ.

œ

j œ

Œ

j nœ

Ó

dolce

mp

dolce

dolce

mp

mp

dolce

n#œ. œ

œ. œ

j œ

Œ

stacc.

œ. œ

#œ. œ

œ. œ

œ. œ

œœ .

œ

j bœ

j >œ

Œ

#œ. œ

Œ

° n>œ & J

Œ

Ó

∑

∑

∑

n>œœ & J

Œ

Ó

∑

∑

∑

>œ ? J

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Tpt. 1-2

tbn. I-II

∑

mp

∑

œ. J

flauto grande

∑

fag. I-II

Hn. 1-2

& Œ

ob. I-II

Cl. 1-2

∑

¢

mp

°? ¢

∑

° ¢/ Œ

œ

Snare drum

mp

œ

œ

& °

/

œj & ¢ œ >

œ

œ

œ

Œ

Œ

Ó

œ æ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ æ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

Ó

œ. œ

j œ

œ J

f

Vib.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

Vln. 2

{&

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

{

°? Œ ¢

œ

mf

. ° œJ &

œ. & J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

>œ.

>œ.

stacc.

>œ.

>œ J

œ J

b>œ.

œ J

œ

j œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ.

œ.

œ. J

nœ.

œ

œ

#œ.

nœ.

#œ.

œ.

œJ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. J

œ.

œ

œ

#œ.

œ

œ.

œ.

div.

œ. œ

œ. œ

œ. œ

œ. œ

œ. œ

œœ.

œœ.

œœ .

œœj .

œœ .

œœ

œœ

œœ .

œ. œ #œœ .

œ

œ J

Ϫ

nœJ

Ó

œ

j œ

Ϫ

j nœ

Ó

œ

sub. p dolce

p sub.

œ. #œ.

dolce

Vla.

Vc.

Cb.

œ. B J

œ. ? J

Œ

Œ

Ϫ

bœJ

Œ

pizz.

Œ

Ϫ

bœ ™

? > ¢ œJ

j œ.

sub. p dolce

œ. œ

pizz.

p

p

œ

Ϫ

œ

Ϫ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 22

œ. œ

œ. œ


Concerto Borealis

° & 87

Picc.

∑

∑

∑

∑

œ.

œ. J

œ.

œ.

œ. J

Œ

Ϫ

j œ

œ

œ

œ

œ

Ϫ

œJ

Œ

b œ. J

. & œ

j œ.

œ.

œ.

j œ.

Œ

Ϫ

j œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ ™

j œ-

Œ

œ. J

ob. I-II

& œœ.

œœ. J

œœ.

œœ.

œœ. J

Œ

œœ ™™

j œœ

œœ

bœœ

œœ

œœ

œœ

bœœ ™™

-œœ J

Œ

b œœ. J

Cl. 1-2

œ. ¢& œ

j #œœ.

œœ .

œœ .

j œœ .

Œ

œœ ™™

j #œœ

œœ

#œœ

œœ

œœ

œœ

œœ ™™

j œ-œ

Œ

œœ. J

? I.œ ™

œ J

œ

œ

œ

˙

Ϫ

œ J

œ

œ

œ

œ

Ϫ

Ϫ

œ

œ

° & œ™

œ J

œ

œ

œ

˙

Ϫ

œ J

œ

œ

œ

œ

œ

Ϫ

Ϫ

œ

œ

&

fl. I

fl. II

fag. I-II

p dolce

I. straight mute

Hn. 1-2

p dolce

straight mute

∑

&

Tpt. 1-2

? ¢ œ

B. trb.

tbn. I-II

Timp.

perc. I

j œ

°? ¢ ° ¢/ œ

∑

Œ

j œ

j œ-

bœ- ™

Œ

∑ œ

œ

j œ

œ-

œ-

∑ œ J

Œ

Œ

Ó

˙-

bœ- ™

Œ

œ

œ æ

œ æ

œ

œ æ

œ

œ

œ™ ∑

œ æ

œ

œ

œ æ

œ

œ æ

œ

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

&

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

°

{

°? œJ ¢

œ

° œ. &

œ. J

œ.

& œ.

œ. J

œ. B œ

j œœ.

œ J j œ

Vln. 2

Vla.

? Ϫ

Vc.

Cb.

¢

? Ϫ

n-œ

œ-

œ-

œ. J

> bœ-

œ.

œ

bœ.

œ. J

œ

œ-

∑ œ æ

œ J

∑

œ. J

œ. J

œ

œ æ

œ J

œ

œ J

œ J

œ.

œ. J

Œ

Ϫ

j œ

œ

œ

œ

œ

Ϫ

-œ J

Œ

b œ. J

œ.

œ.

œ. J

Œ

Ϫ

œJ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ ™

j -œ

Œ

œ. J

œœ.

œœ .

œœj .

Œ

bœœ ™™

œœj

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ ™™

œœJ

Œ

œ. œ J

Ϫ

nœJ

œ

Œ

bœ ™

œJ

œ

œ

˙

bœ ™

œJ

œ

Œ

Ϫ

j nœ

œ

Œ

bœ ™

j œ

œ

œ

˙

bœ ™

Ϫ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 23

œ


Concerto Borealis

° & 91

Picc.

&

fl. I

&

fl. II

&

ob. I-II

Cl. 1-2

¢&

∑ œ.

f

œ.

f

œœ.

f

. œœ

f

? bœJ

Œ

° & œœ .

œœ .

& #œœ.

œœ.

. ? bbœœ tbn. I-II ¢

œ. œ

fag. I-II

∑

œ. J

j œ.

œœ. J

œ.

œ.

œ.

œ.

∑

∑

∑

œ. J

Œ

∑

∑

∑

j œ.

Œ

∑

∑

∑

œœ. J

Œ

∑

∑

∑

j œ. œ Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

Œ

∑

∑

∑

mf

œ.

œœ.

œ.

œœ.

œ.

œœ.

œ.

œœ.

mf

mf

j #œ. œ ‰

œœ.

œœ.

‰ #œœ.

œœ.

Ó

mf

∑

f

Hn. 1-2

f

Tpt. 1-2

f

straight mute

f

Timp.

œœ .

œœ.

œ. œ

°? ¢ ° ¢/

œœ .

œœ.

œ. œ

œœ .

œœ.

œ. œ

œœ .

#œœ.

bœ. bœ

œœ .

œœ.

œ. œ

∑

œœ .

mp

j œœ. œ. œJ

mp

Œ

mp

bœœ.

dolce

œœ. J

Œ

œœ. J

bœœ. J

Œ

œœ.

œœ.

bœœ. J

Œ

œœ. J

Œ

j œ

Œ

j œ

j bœ

Œ

œ

œ

j bœ

Œ

j œ

Œ

mp

∑

dolce

p

œ J

Œ

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

& °

{

& œœœ ™™™ bœ ™

∏∏∏∏∏ Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

j œœœ ˙˙˙ œ ˙

MLLOMLLM

f

?

°? ¢

mf

∑

> w

w

œ J

œj & . f

. b œœ B J f

Œ

œœ .

j œœ .

Œ

j œœ .

j œœ .

Œ

œœ .

œœ .

j œœ .

Œ

j œœ .

Œ

div.

œœ .

j œœ .

Œ

j œœ .

j œœ .

Œ

œœ .

œœ .

j œœ .

Œ

j œœ .

Œ

bœœ.

œœ. J

Œ

œœ. J

bœœ. J

Œ

œœ.

œœ.

bœœ. J

Œ

œœ. J

Œ

bœ.

j œ.

Œ

j œ.

j bœ.

Œ

œ.

œ.

j bœ.

Œ

j œ.

Œ

arco

j œ.

Œ

j œ.

j bœ.

Œ

œ.

œ.

j bœ.

Œ

j œ.

Œ

p

f

f

Vla.

j œ ˙ ™ b œœœ ˙˙˙ ™™™

∑

œ. ° & J

Vln. 2

∏∏∏∏∏

Glock.

Xyl.

f

∏∏∏∏∏

perc. I

Œ

Ó

div.

∑

dolce

mp

Œ

Ó

∑

dolce

mp

Œ

Ó

div.

∑

mp

Ó

dolce

arco

? bœ.

Vc.

f

Cb.

¢

? bœ f

œ.

Œ

œ.

Ó

œ.

œ.

bœ.

œ.

∑

œ.

Œ

dolce

mp

bœ.

dolce

mp

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 24


Concerto Borealis

° &

∑

∑

∑

∑

fl. I

&

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

fl. II

&

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

ob. I-II

&

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

Cl. 1-2

¢&

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

96

Picc.

? Ó

fag. I-II

œ. œ

œ. œ

Ó

œ. œ J

Œ

Ó

Œ

œœ .

œœ .

Ó

j œœ .

Œ

Ó

Œ

œœ.

j #œœ.

p

Hn. 1-2

° Ó &

p

Tpt. 1-2

tbn. I-II

Timp.

¢

senza sord.

œ. œ J

Œ

œ. œ J

Œ

œ. œ J

U Œ

Ó

j œœ .

j œœ .

Œ

j œœ .

Œ

j œœ .

U Œ

Ó

j #œœ.

j #œœ.

Œ

j œœ.

Œ

j #œœ.

U Œ

Ó

œœ. J

Œ

œœ. J

Œ

œœ. J

U Œ

Ó

j œ.

Œ

j œ.

Œ

j œ.

U Œ

Ó

U Œ

Ó

pp

? Ó

œœ.

œœ.

Ó

œœ. J

Œ

Ó

Œ

œœ. J

œ

œ

Ó

j œ

Œ

Ó

Œ

j œ

° ¢/

p

Œ

pp

°? Ó ¢

Ó

#œœ.

p

Œ

œ. œ J

& Ó

p

Ó

∑

pp

pp

pp

Œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

?

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

°? ¢

∑

∑

∑

∑

Œ

U Œ

Ó

perc. I

&

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

°

{

° Ó & & Ó

Vln. 2

j œ.

j œ.

j bœ. œ

œ.

œ.

unis.

p

unis.

p

B Ó

Vla.

p

? Ó

Vc.

p

Cb.

¢

? Ó

p

j œ.

j œ.

j œ. œ

œ.

œ.

Ó Ó

Ó

Ó

Ó

j œ.

j œ.

j bœ. œ

j œ.

j œ.

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

Ó Ó

Ó

Ó

Ó

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

j œ.

j œ.

j bœ. œ

j œ.

j œ.

∑ U Œ

Œ

Ó

j œ.

Œ

j œ.

Œ

j œ.

U Œ

Ó

j œ.

Œ

j œ.

Œ

j œ.

U Œ

Ó

j bœ. œ

Œ

j œ. œ

Œ

j bœ. œ

U Œ

Ó

j œ.

Œ

j œ.

Œ

j œ.

U Œ

Ó

j œ.

Œ

j œ.

Œ

j œ.

U Œ

Ó

pp

pp

pp

pp

pp

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 25


Concerto Borealis

101

° & 101

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

Rubato q = 80

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

˙

˙

˙

œ

˙

˙

˙

˙

œ

˙ Ó

b˙˙

˙ ˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙

Œ

Ó

Œ

Ó

œœ

Œ

Ó

œœ

Œ

Ó

Œ

Ó

p dolcissimo

p dolcissimo

∑

p dolcissimo lontano

˙˙

¢&

∑

∑

?

∑

∑

° &

∑

∑

&

∑

∑

? Ó

Ó

∑

∑

∑

∑

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

Cl. 1-2

fag. I-II

Hn. 1-2

Tpt. 1-2

tbn. I-II

Timp.

perc. I

¢

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

°

{

101 Rubato q = 80 -˙ °? dolcissimo œ ¢ p

Vln. 1

° & &

Vln. 2

∑

œ

œ

œ J

∑

pp

˙™

∑

œ

∑ I.

p dolcissimo

Ϫ

˙

con sord.

˙

œ

Vc.

Cb.

¢

∑

∑

?

∑

∑

?

∑

∑

œ

œ

Œ

Œ

liberamente

œ

Ó

œ

p

˙

˙

˙

œ

Œ

Ó

˙

˙

˙

œ

Œ

Ó

˙

œ

Œ

Ó

œ œ

Œ Œ

Ó Ó

œ

Œ

Ó

dolcissimo

con sord.

˙ dolcissimo

con sord.

Ó

dolcissimo

p

con sord. arco div.

p

∑

˙

unis.

B

œ

∑

œ

˙™

p

Vla.

œ

˙

p dolcissimo

p

∑

œ

I.

w˙™

arco

w

p dolce

œ

dolce

œw

w

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 26

˙

œ

œ


Concerto Borealis

° &

∑

∑

&

∑

∑

Ó

&

∑

∑

Ó

œ

&

∑

∑

Ó

bœœ

106

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

Cl. 1-2

¢&

∑

?

∑

fag. I-II

Hn. 1-2

∑

I.

∑

œœ

p

° &

∑

œ Œ

p Tpt. 1-2

tbn. I-II

¢

&

∑

∑

?

∑

∑

p dolcissimo

p

œœ

œ J

bœœ

œœ J

œœ

œœ J

dolcissimo

œœ

dolcissimo

˙

∑

œ J

p dolcissimo

I.

∑

∑

œœ

bœ-

˙

bœœ

bœœ

œœj J

∑ œ

œ

œ

œ

bœœ

œœ

œœ

Œ

w

pp

w w

pp

w w

pp a2

w w

w

pp

pp

Ó

∑

dolcissimo

∑ B. Trb.

˙

bœ-

Dolce

∑

∑

w

˙

pp

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

?

∑

∑

∑

∑

∑

Timp.

perc. I

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

°

{

°? œ ¢

œ

œ

œ

œ

œ

œ

° &

∑

∑

&

∑

∑

B

∑

?

∑

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

¢

?

∑

œ

˙

Ó

∑

œ J

b-œ

j œ

œ J

Œ

œ

œ

œ

œ

∑

Œ

∑

˙

b-œ

˙

˙

bœ-

˙

∑

œ

œ

bœ-

œ

œ

bœ-

œ

œ

div.

w w

pp

div.

ww

pp

div.

ww

pp

w w

div.

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 27

pp

div.

w

pp

cantabile

œ

œ

œ


Concerto Borealis

° & 111

Picc.

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

fl. I

& w

w

w

˙

Ó

∑

2 4

fl. II

& w

w

w

˙

Ó

∑

2 4

ob. I-II

w & w

w w

w w

˙˙

Ó

∑

2 4

Cl. 1-2

¢& w w

w w

w w

˙˙

Ó Ó

∑

2 4

fag. I-II

? w w

w w

w w

˙ ˙

Ó

∑

2 4

° I. & w

w

˙

∑

∑

2 4

∑

∑

2 4

∑

2 4

∑

∑

2 4

Hn. 1-2

pp

j œ

Œ

lontano

tbn. I-II

Timp.

∑

&

Tpt. 1-2

∑

∑

? w

w

w

°? I. w ¢

w

˙

¢

œ J

pp

° ¢/

Ó

˙

Œ

lontano

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

/

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

∑

∑

2 4

perc. I

&

Glock.

Xyl.

°

{

&

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

? ‰˙

°? œ ¢ ° w & w & ww

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

LMLOLLLL

¢

œ

œ

œ

˙

œ

œj

œ

œ

‰ ˙

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ bœ

cresc.

œj

œ

‰ ˙

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œj

œ

‰ ˙ bœ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œj

œ

œ

‰ ˙ œ

œ

œ

œ

˙

œ bœ

œj

œ œmf

-----------------

2 4

2 4

w w

w w

w w

w w

2 4

ww

ww

ww

ww

2 4

B ww

ww

ww

ww

ww

2 4

? w w

w w

w w

w w

w w

2 4

? w

w

w

w

w

2 4

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 28


Concerto Borealis

° 2 &4 116

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

Cl. 1-2

fag. I-II

∑

2 &4

∑

∑

∑

∑

119 6 4

Rubato q = 80

∑

6œ 4

mp

2 &4

∑

2 &4

∑

2 ¢& 4

∑

? 42

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

6 4œ 6 4 œœ I.

mp

∑

œ

b -˙

œ

dolce

œ œœ

b ˙-˙

œœ

bn˙˙

dolce

64œ

bœbœ

-œ œ

-˙ b˙

dolce

œ

5 œ 4 bœ

œ nœ

5 œ 4 œ 5 -œ 4 bœ

Œ

5 4

Œ Œ

dolce

œ #œ

˙-

5 4

6 4

∑ œ

Œ

dolce

œ œ

mp

5 4

∑

6 4œ œ

mp

∑

poco rit.

Œ

6 4

Œ

6 4

-˙ ˙

Œ

6 4

œœ

-˙ #˙

Œ

6 4

n-œœ

n˙-˙

Œ

6 4

p

bœ p

p

p

p

° 2 &4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

Tpt. 1-2

2 &4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

tbn. I-II

?2 ¢ 4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

°? 2 ¢ 4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

2 ° ¢/ 4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

2 &4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4 bœ

° 2 /4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

Mar.

2 ¢& 4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

Vib.

2 {& 4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4

∑

6 4

2 &4

∑

∑

∑

6 4

∑

5 4 bbœœœ

U ˙ ˙

œœœ

6 4

∑

5 bœ 4 bœ

œœ

n˙˙

U ˙ "

119 6 4œ

œ

œ

˙-

œ

˙-

œ

œ-

Timp.

perc. I

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

{

> ? 42 ˙˙

°? 2 ¢ 4

œ

° 2 ˙ &4 ˙

2 & 4 ˙˙

˙ ˙ œ

œ

œ

3

œ 3

˙˙ ˙˙

B 42 ˙˙

˙˙

? 42 ˙˙

˙˙

?2 ¢ 4 ˙

˙

mp

p

U ˙˙

Rubato q = 80

œ

poco rit. p

MMLOLMMM mp

œ

œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Hn. 1-2

dolce

poco rit.

Œ

5 bœ 4

ppp

6 4

∑

5 4

con sord. unis.

6 4

∑

5 bœ 4

U ˙˙

6 4

∑

unis. 5 œ 4

ppp

pp

con sord.

6 4

∑

unis. 5 -œ 4

U ˙

6 4

∑

5 4 bœ

ppp

ΠAb Bb D Dbb

con sord.

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 29

p

unis.

p

6 4

6 4

Œ

6 4

Œ

6 4

Œ

6 4

Œ

6 4

Œ

6 4

Œ

6 4

Œ

6 4

pp

U ˙˙

ppp

˙˙

pp

U ˙˙

ppp

p

con sord. unis.

Œ

˙-


Concerto Borealis

° 6 &4 121

Picc.

fl. I

5 4

∑

6 bœ &4

mp

a tempo fl. II

6 & 4 bœ

œ

mp

ob. I-II

6 & 4 bœœ

bœœ

bœœ

bb ˙˙

mp

Cl. 1-2

6 ¢& 4 œœ

bœœ

? 46 bœ-

b-œ bœ

mp

fag. I-II

mp

b ˙˙

nbœœ

Œ

5 4

∑ bœ p

5 bœ 4

Œ Œ

b˙ b˙-

Œ

∑ Œ

˙-

œ

p

Œ

˙

œ

nœ bœ

-˙ n˙

5 œ 4 bœ

œ nœ

-˙ ˙

Œ

5 4 bœœ

bn-œœ

n-˙˙

Œ

Œ

bnœœ

œ

p

œ

bœœ

bb ˙˙

n œœ

œ

n-˙

œ

œœ

œœ

nœœ

bœbœ

bœœ

-œœ

bbœœ

mf

œ nœ

˙-˙

œœ

nœ nœ

#˙˙

b-œœ

bœœ

n˙-˙

p

œ

b ˙,

œ

œ

, ˙

œœ

nœœ

, b ˙˙

Œ

a tempo

œ

Œ

œœ mp

p

bb˙˙

Œ

œ

mp

poco rit.

p

b˙˙

∑

mp

p

mf

mf

bœ p

mf

5b œ 4 bœ p

œ

∑

mf

poco rit.

p

b -œ bœ

n ˙-

poco rit.

Œ

poco rit.

poco piu

Œ Œ

œœ

œ œ

œ #œ

-œœ

bnœœ

-œ œ

mp

mp

, n˙˙ b-˙ b˙

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

° 6 &4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

Tpt. 1-2

6 &4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

tbn. I-II

?6 ¢ 4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

°? 6 ¢ 4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

6 ° ¢/ 4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

∑

2 4

Hn. 1-2

Timp.

perc. I

poco rit.

poco rit.

6 &4

∑

5 4 bœ

° 6 /4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

Mar.

6 ¢& 4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

Vib.

6 {& 4

∑

5 4

∑

∑

∑

∑

2 4

6 &4

∑

5 4 bœœ

bœœ

∑

2 4

∑

bœ 5b œ 4

bœœ

∑

2 4

Glock.

Xyl.

Hp.

Solo B. Tbn.

{

pp

? 46 a tempo

°? 6 ¢ 4 bœ

mp

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ

pp

poco rit.

Œ

˙-

˙˙ n˙˙

5 bœ 4

œ

œ

˙-

p

° 6 &4

∑

5 bœ 4

6 &4

∑

5 4 bœ

B 46

∑

5 œ 4

? 46

∑

?6 ¢ 4

∑

Œ

∑

Œ

bbbœœœœ

∑

Ab D§

Œ

œ

˙

œ

poco rit.

˙ n ˙˙˙

œ

˙-

p

mf

œ

œ

œ

œ

˙-

œ-

bœ-

∑

˙-

Œ

∑

Œ

∑

5 4 œ

œ-

Œ

∑

œ-

5 4 bœ

b-œ

Œ

∑

b-œ

pp

˙-

Œ

ΠDb

∑

Œ

pp

œœ œœ

∑ poco piu

Œ

œ

p

a tempo

Œ

œ

œ

œ

mp

Œ

∑

2 4

Œ

∑

2 4

Œ

∑

2 4

˙-

Œ

∑

2 4

˙-

Œ

∑

2 4

pp

p

pp

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 30

2 4


Concerto Borealis

° 2 &4

A tempo

126

Picc.

2 bœ &4

fl. I

4 4

∑ bœ

p

Rit.

2 œ &4

2 bœ & 4 bœ

bb œœ

2 ¢& 4 bbœœ ? 42 œ b œp

fl. II

p

ob. I-II

w

Hn. 1-2

° 2 &4

"

4w 4

œ

5 4 œ

"

˙

bbœœ

4w 4˙

bbœœ

4 nw 4w

4" 4

∑

∑

p

p

fag. I-II

5 4

∑

w 4˙ 4

p

Cl. 1-2

4 4

Rit.

b˙ ™

5 4 ˙ "

"

œ

5 4 œ

bbœœ

bbœœ

b ˙˙

œœ

˙˙ ™™

˙˙

bb˙˙ ™™

b˙ 5 ˙ 4

b ˙˙ ™™

b ˙˙

bn ˙˙ ™™

pp

4 4 4 4

Andante con moto q = 80

∑

˙

Ó

pp

˙ pp

Ó Ó

˙ 4 ˙ 4

Ó

pp

5 4 ˙˙

pp

4 4

∑

˙ 4 b˙™ 4

œ

b œœ

œ

œœ

p

5 4

∑

A tempo

p

"

130 4 4

∑

∑

∑

4 4 ˙™ ˙ p

Tpt. 1-2

2 &4

∑

4" 4

∑

5 4

∑

∑

4 4

tbn. I-II

? 42

∑

4 4

∑"

5 4

∑

∑

4 b˙ 4

°? 2 ¢ 4

∑

4 4

∑"

5 4

∑

∑

4 4

∑

2 ° ¢/ 4

∑

4 4

∑

5 4

∑

∑

4 4

∑

4w 4

5 4

∑

∑

4 4

∑

∑

4 4

∑"

5 4

∑

∑

4 4

∑

∑

∑

4 4

∑

b˙ ™ #n˙˙˙ ™™™

4 4

∑

Timp.

perc. I

¢

∑ senza sord.

˙˙

p dolcissimo

Rit. Glock.

Xyl.

2 &4 œ ° 2 /4

p

Mar.

2 ¢& 4

∑

4 4

∑

5 4

Vib.

2 {& 4

∑

4 4

∑

5 4 b˙˙˙˙

Hp.

Solo B. Tbn.

{

p

2 & 4 bbœœœ bœ

bbœœœ bœ

? 42

∑ Rit.

°? 2 œ ¢ 4

° 2 œ &4

p

Vln. 1

pp div.

Vln. 2

2 & 4 bbœœ

bœœ

4 ˙w 4

? 42 œ-

˙ 4 nw 4

?2 ¢ 4 bœ

4w 4

pp

∑

∑

4 Π4

5 4

∑

∑

‰ 4 b˙ 4

"5 4 ˙

div.

bbœœ-

div.

5 4

5 4

"

4w 4w

#œ div.

Cb.

p

∑

MMLOLMML

130

Rit.

A tempo

div. w 4w 4

B 42 bœ

pp

"

bbbn˙˙˙˙

bœ ™

bœœ

œŒ ‰ ˙

p

4 bœ ™ 4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

(dolce ma sonore)

∑

Ϫ

œ

mp

∑

œœ

Andante con moto q = 80

cantabile e brilliante

∑

4 4 œ

senza sord.

"

5 4

∑

∑

4 senza sord. 4 bœ p

pp

Vc.

4w 4

˙

™ bb˙˙˙ ™™

p

pp

Vla.

"

4w 4 nw ˙ 4w 4w

Vibes (slow tremolo)

" ˙

5 4

∑

∑

senza sord.

4 bœ 4 p

unis.

"

senza sord.

5 4

∑

∑

4 bœ 4

" 45

∑

∑

4 bœ 4

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 31

p

unis.

p

œ

œ


Concerto Borealis

° &

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

fl. I

&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

fl. II

&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

ob. I-II

&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

Cl. 1-2

¢&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

131

Picc.

? b ˙˙

œœ

b œœ

bb œ˙

° & b˙˙

œœ

bœœ

bœ˙

fag. I-II

Hn. 1-2

Tpt. 1-2

tbn. I-II

Timp.

¢

&

∑

? b˙˙

b˙˙

°? ¢ œ

œ

p

n œœ

b œœ

2 bœœ 4

bbœœ

4 bb˙™ 4 ˙

œ

œj œ J

œ

nœœ

bœœ

2 4 œœ

bœœ

4 b˙ 4 ˙™

œ

j œœ J

2 4

∑

4 4 4 ˙ ™™ 4 b˙

∑ bœœ

œœ

œ

œ

bœ˙

œ˙

œ

œ

œ

œ

a2

œ

∑

∑ b˙ ˙

b˙˙

˙œ

œ

2 4 œœ

bbœœ

œ

œ

2 4 œ -

Œ

4 4

∑

∑

œœ J

dolce

° ¢/

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

/

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

2 4

∑

4 4

∑

∑

perc. I

Glock.

Xyl.

°

{

& Œ

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

? ‰˙

œ

Œ Ó ‰ b˙

bbœœ bœ ™

œ œ

œ

œ

œ

œ

b-œ

˙

œ

œ

2 4 œ

4 4 œ bœ

œ Œ

œ œ

œ œ

bœ bœ

œ œ

‰ b˙

4 bœ 4

2 bœ 4

4 b˙ ™ 4

œ J

bœ ™

œ

Ó

œ

° bœ &

œ

œ

œ

2 4 œ

œ

4 b˙ ™ 4

œ J

& œ

˙

œ

œ

œ

œ

2 4 bœ

4 4 ˙™

j œ

œ-

œ

œ

œ

2 œ 4

4 bœ 4

œ

? bœ

œ

œ

œ

œ

œ

2 4 œ -

Œ

4 ™ 4 b˙

j œ

? œ

œ

œ

œ

œ

œ

2 4 œ -

Œ

4 4 bœ-

j œ-

B

Vla.

Vc.

¢

œ

œ

œ

Œ

2 œ 4

°? bœ ¢

Vln. 2

Cb.

Ϫ

bbœœ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 32

œ

bœ-

œ

bœ ™

bœœ

œŒ ‰ ˙

œœ œ™

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ


Concerto Borealis

° &

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

fl. II

&

∑

∑

∑

∑

ob. I-II

&

∑

∑

∑

∑

¢&

∑

∑

∑

poco meno mosso

136

Picc.

fl. I

Cl. 1-2

Hn. 1-2

tbn. I-II

œ

° b˙ & œ

œ

¢

˙ ˙

bœ œ

˙˙

bœ œ

bœ œ

b œœ

œ œ

bœœ

∑

&

Tpt. 1-2

Ϫ

mp

b˙ ? œ

fag. I-II

j œ

1.

b œœ

œœ

œœ

œœ

b˙ ˙

a2

œ

œ

œ

œ

∑

b˙˙

œ-

œ

˙˙

p

j œ

1.

∑

bœ-

bœ-

j œœ

bb˙˙

Ϫ

Œ

mp

Ó œ

œ

bœ 1.

Œ

˙-

œ

b˙˙

bbœ˙

œ

b ˙˙

˙˙

bœ˙

œ

b˙˙

œ

b˙˙

Œ

œ

b˙ ˙

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

Xyl.

°

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

? ‰˙

bœ ™

bœœ

Œ Ó ‰ b˙

°? bœ ¢

œ

° bœ &

œ

& œ

œ

B

œ

bœœ

œ œ

Ϫ

œ

˙ -œ

œ

bbœœœ

œœœ

bœœœ

œœœ

˙ bb˙˙

bbœœ

œ œ

bœ bœ

œ bœ

bb˙˙

œ

œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

{

& Œ

œ

œ

œ

œ bœ

mp

œ œ

bœ œ

b˙˙ b˙˙˙

b˙˙˙ b ˙˙

Ó

œ œ

∏∏∏∏∏∏∏

Glock.

œ

Œ

˙-

bb˙˙

b˙˙

p

œ

∑

perc. I

œ

mp

°? ¢

Timp.

œ

∑

œ

˙˙

mp

? œ˙

Ó

p

a2

b˙ ˙

∑

bbbw wœ

œ

Œ

bw w

∑ poco meno mosso

œ J

Œ

œ-

œ-

œ-

œ-

∑

œ

œ

œ

œ

œ-

œ-

œ-

bœ-

œ

œ

œ

œ-

b -œ

bœ ™

Ó

œ J

œ

b-˙

Œ

œ J

œ

œ

˙-

Œ

œ J

œ

b-˙

Œ

bbœ˙

œ

œ

mp

Ϫ

mp

bœ ™ mp

Vc.

Cb.

? œ

? ¢ œ

œ

œ

œ-

bœ-

bœ-

œ-

bœ-

bœ-

j œ

œ J

Œ

Œ

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 33

˙˙

b˙˙

arco

mp

pizz.

œ

mp

œœj J

arco

œ

cantabile

Œ

Œ

Œ

Ó


Concerto Borealis

° & 141

Picc.

&

fl. I

fl. II

&

ob. I-II

&

Cl. 1-2

∑ bœ

œ

∑ bœ

œ

mf

¢ & bœ

œ

? bbœœ

œ

fag. I-II

mf

mf

Hn. 1-2

œ

∑

° b˙ & œ

œ

œ bœ

œ

œ

˙ b˙

bœ bœ

œ

bœ bœ œ œ

˙

œ

U bœ

"

Œ

∑

Ó

Œ

bœ bœ œ œ

˙

œ

U bœ

∑

bœ ™

œ œ œ

bœ bœ œœ œœ œ œ

˙ b˙

b˙ ˙

œ b˙

œ œ œ

œ œœ œœ œœ œ

˙˙

˙˙

bœ˙

œ

Ϫ

b˙˙

Ó

tbn. I-II

∑

& ¢

? bbœœ

œ

bœœ

1.

œ 1

bb˙˙

p

p

˙˙

Ó b˙˙

∑

œ œ œ

œ

œ

mf

Tpt. 1-2

A tempo

∑

bœ ™

˙ b˙

b˙˙

allarg.

∑

œ

œ

œ

bœ˙ ™

mf

Ϫ

j œ

œ˙ œ

œ J

˙˙

b˙˙

b˙ b˙

˙ b˙

U bœœ u

"

U œœ u

"

U œ œ

"

Œ œœ

Œ

mp

p

bœ˙

œ

U bœœ u

œ

œ

œ

U œ

"

U œ œ

"

b˙ b˙

œ œ

˙˙

œ bœ

b˙˙

dolce

bbœœ

Œ

œ

˙ b˙

∑

dolce

a2

Œ

p

dolce

œ

˙

œ

œ

˙

p

dolce

bbœœ

Œ

œ bœ

p

b˙˙

dolce

°? ¢

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

¢&

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

{&

∑

∑

∑

∑

∑

Xyl.

°

{

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

b˙ & bb ˙œ

Hp.

Solo B. Tbn.

œ

˙ b˙˙˙

? b˙

°? bœ ¢

mf

Vln. 1

° & bœ

mf

Vln. 2

œ

bœ-

œ-

œ

œ

& bœ

œ

œ

B bœ

œ

œ

mf

Vla.

mf

? bœ

Vc.

mf

Cb.

¢

œ

bœ-

b˙ b˙

b˙ œ

b˙˙ ˙

bb˙˙˙

œ-

bœ ™

œ bœ

mf

b˙˙ ˙

˙

œ

œ

˙

œ œ œ

b-œ

œ-

œ-

bœ-

œ-

bœ ™

œ

œ

b-œ

œ-

b -œ

Ϫ

œ

bœ ™

œ œ ˙

˙

arco

? b˙

˙ b˙˙

œ

bbbœw w

U bœ

b ˙˙ ™™

"

allarg.

œ

"

U bœ

œ-

bœ ™

Œ

p bb˙˙

"bœ

œ

LMLOLLML

dolce

A tempo A tempo

œ

œ J

œ

œ J

œ

œ J

˙

U bœ

"

Œ

˙

mp

pizz.

˙

œ

œ

p dolce

U œ

"

Œ

bœ p dolce

œ

U bœ

"

Œ

œ

p dolce

pizz.

˙˙ ˙

b˙ b˙

mp

dolcissimo

Œ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Glock.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

perc. I

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Timp.

U b˙ ™

U b˙ ™

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 34

arco

œ

˙

p dolce

arco

p dolce

œ

œ


Concerto Borealis

° &

∑

∑

&

∑

∑

&

∑

&

∑

146

Picc.

fl. I

fl. II

ob. I-II

Cl. 1-2

Hn. 1-2

tbn. I-II

Timp.

perc. I

Mar.

Vib.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

˙

˙

œ

œ

∑

˙

˙

˙

œ

œ

œ

∑

b˙ ˙

˙ ˙

˙ b˙

˙ ˙

bbœœ

bœ œ

œœ

œ œ

bœœ

œ œ œ

& œœ

œœ

? bbœœ

œ œ

œœ

Œ

œ œ

œœ

bœœ

œ

˙ ˙ dolcissimo

˙ n˙

˙ ˙

˙ ˙

b ww

b˙˙

n˙˙

b˙˙

˙˙

bœ bw

œ

œ

p

œ bœ -

Œ

bœ œ -

bœœ -

œ-

bœbœ

Œ

a2

œ

pp

p dolcissimo

œ-

œ-

bbœœ bœ

œ

œ

bbœœ

œœ œ

œ-

œ

œ bœ

œ bœ

œ

œ œ

bw ˙

œœ œœ

œœ bœ -

pp

œ

w ˙

p dolcissimo

pp

w

w

p dolcissimo

∑

˙

∑

pp

˙ w

˙

b˙ bw

p dolcissimo

˙

∑

pp

∑

∑

∑

∑

∑

° ¢/

∑

∑

∑

∑

∑

&

∑

∑

∑

∑

∑

/

∑

∑

¢&

∑

∑

°

{&

∑

{

b˙˙˙

bbbœœœ

? bb˙˙

b˙ b˙

¢

bœ œ bœ

œ

œ-

b œ-

œ

œœ œ

œ bœ bœ

œœ œ

Œ

Œ

LMLOLMMM

œ

allarg.

œ

œj

œ

œ

œ bœ

bœ p

b>œ bœ

œj œ

∑ œ œ

œ

œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

b>œ

œ

˙™

poco più mosso

œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

˙™

∑ bœ œ œ œ

w bœ

œ œ

Ab

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ bœ b œ

œ

œ

œ

œ

b>œ bœ

œ

˙™

w

∑

pp

solo violin:

˙

œ

œ bœ

œ

div.

B œ

˙

œ bœ

œ

? bœ

œ

œ

? bœ

bœ ™ bœ œ

148 œbw

&

Vc.

∑

∑

& bb˙˙˙

° &

Vla.

mp

bbw bw w

˙˙ ˙

˙ b˙˙

˙ ˙˙

b˙ b˙˙

mp

°? bœ ¢

Vln. 2

Cb.

∑

°? ¢

Glock.

Xyl.

∑

˙

p dolcissimo

° b˙ & ˙

¢

∑

p dolcissimo

? bb˙œ

Tpt. 1-2

poco più mosso q = 96

p dolcissimo

œ ¢& œ

fag. I-II

148

allarg.

œ

Œ

œ

mp

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œœ

œ bœœ

œ

bw œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœj

œœ

bœ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

bœ bœ

œ

œ

œ

œ

bœ-

Œ

Ó

∑

∑

pizz.

bœ-

bœ-

Œ

Ó

∑

∑

œœ

œœ

bbœ™ œ œ unis.

œ

pizz.

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 35

œ


Concerto Borealis

° & 151

Picc.

&

fl. I

&

fl. II

&

ob. I-II

Cl. 1-2

¢&

b -œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

b -œ

œ

œ

bbœœ

bœ œ

bœ bœ

b œ-

b -œ

˙

œ

2 b˙ 4b œ -

bœ -

œ

dolce

2 4 œ˙

œ

<b> ww bœ

œ

œ

b˙˙

2 4 bb˙˙

b˙˙

2 4 b˙˙

b-œ

b-œ

œœ

œ

unis.

2 4

mp

œ

b˙˙

dolce

mp

∑

b˙˙

mp dolce

& Ó

˙

pp

œ mp

œ ˙

œ

œ˙

∑

b œ-

dolce

œ œ

œœ

∑ b -œ

2 4

mp

° &

Tpt. 1-2

2 4

∑

mp

? bœ <b>w

fag. I-II

Hn. 1-2

∑

mp

¢

?

∑

p

mf

œ œ œ œ œ œ œ bœ

Œ

œ œ nœ nœ œ œ œ bœ

4 4

Œ

œ œ œ œ œœ #œœ œœ œœ œ œ œ #œ

4 4

b œœ

bœœ

œ nœ

4 4

œ

œ œ

œ œ

4 4

œ˙

4 4

bœ œ

œ

4 4

b˙˙ bœ

bœ b˙

2 4 b˙

Œ

b˙œ

dolce

tbn. I-II

bœ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙

œ

dolce

Timp.

perc. I

Mar.

Vib.

Hp.

Solo B. Tbn.

Vln. 1

4 4 4 4

°? ¢

∑

∑

2 4

∑

° ¢/

∑

∑

2 4

∑

&

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

4 4

/

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

4 4

¢&

∑

∑

2 4

∑

∑

∑

4 4

∑

2 4

∑

∑

∑

4 4

Glock.

Xyl.

4 4

Œ

œ

bb œœ

2 4 œ˙

œ

∑

°

w {& bœ

œ

& œ

? b>œ

˙™

{

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

b>œ

œ

œ

œ

œ

b>œ

œ

œ

œ

œ

mp

°? ¢ ° bw & œ

œ

œ

œ

∑

œ

œ

œ

œ

bœ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

2 4 bœ

œ

> 2 bœ 4

œ

œ

2 4

∑

4 4 4 4

œ œ

œ œ

4 4

œ œ

œ œ

4 4

∑

bœ bœ -

b˙ b˙ -

œ

2 4 bœ

bœ-

˙

œ

œ

2 4 bœ

œ

œ

bœ-

œ

œ

œ

œ

b -œ

dolce

2 bœ 4

p

mf

2 4 b˙

b>˙

bœ 2 bœ 4 -

œ

mf

& œ

Y æ

p

œ œ

œ

bœ œ

dolce

Vln. 2

Y æ

Sizzle Cymbal

bœ bœ

œ bœ

∑

mf

∑

œ

Cb

∑

œ

œ

œ

bœ dolce

∑

tutti

4 4

œ-

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4 4

œ-

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

4 4

œ-

bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ

4 4

œ-

œ-

bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ

4 4

mf

B bœ

Vla.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ dolce

mf

?

Vc.

Cb.

¢

?

∑

∑

arco

p

arco

œ

œ

œ

bœ mf

dolce

Hyldgaard: Concerto Borealis, bass trombone and orch. - 36

œ

div.

œ œ

4 4


Concerto Borealis

° 4 &4 156

Picc.

fl. I

∑

∑

œ 4 R ≈ œ &4

œ

œ

œ

œ

œ 4 R ≈ œ &4

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ -

-œ œ

-œ œ

-œœ

-œœ

œœ -

#œœ -œ

#œœ œ

œœ -

œ-

œ œ œ Ó

œœ -

œœ -

œ œ -

œœ -

œœ -

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œœ bœœ

f

fl. II

f

ob. I-II

4 Ϫ &4

j œœ œœ -

-œœ

bœœ

j œ œœ œJ -

œ #œ -

œ œ -

œ œ

œ œ-

œ œ-

œ œ-

œœ -

œ œ -

œ œ -

œ œ

f

. œ œ 4 Cl. 1-2 & 4 ¢ Œ f

fag. I-II

? 44 œœ f

Hn. 1-2

° 4 œ™ &4 œ ™ -

j œ œJ

f

Tpt. 1-2

4 & 4 ˙˙ ?4 œ ¢ 4 œ-

œ œ-

f

Timp.

perc. I

œ œ

Ó Ó

f

tbn. I-II

œ œ

œ-

œ œ-

œ-

Œ

Ó

sfz

Glock.

Xyl.

4 &4 œ ° 4 /4

f

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ-

œ-

∑

4 ° ¢/ 4 ¿

œ-

∑

œ œ-

°? 4 ¢ 4

œ

œ-

œœ -

œ #œ -

œ œ -

œ-

œ-

∑

∑

∑

∑

œ

œ

∑

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ œ œ

-œ J

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ œ œ

-œ J

œ

œ

œœ nœœ

œœ -

bœœ -

œ˙

œ

œ #œ œœ -

œ œ b œœ -

˙œ œ˙ -

œœ -

œ˙ -

œ œ -

˙œ -

bœ-

nœ-

#œ œ

œ œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ -

#œ œ

œ œ

œ #œ -

œ- bœ -

œ-

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ -

œœ ™™

j œœJ

œœ j œœ œœ J -

#œœ œœ -

œœ ™™

j œœ œœ J -

œœ -

œœ ™™

j œœJ -œ

œ

œ

œ

Y æ œ bœ

œ

œ

œœ -

#œœ -

œ-

œ-

∑ Y

mp

œ

Ó

sf

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

∑

∑

∑

∑

∑

Mar.

4 ¢& 4

∑

∑

∑

∑

∑

Vib.

4 {& 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

{

˙^ 4˙ &4

Hp.

Solo B. Tbn.

Ó

œ

°? 4 œ ¢ 4

œ

MMLOMMMM

sffz

˙^ ? 44 ˙

Ó

œ

œ

∑ œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ J

œ

œ

b -œ

j œ œ

œ

œ-

œ

∑ œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

b -œ

˙

œ-

œ

œ

œ-

œ-

œ bœ

œ-

b œ-

˙

œ

œ

œ

œ-

œ-

œ bœ nœ -

œ-