verkoopsvoorwaarden ecomat

Page 1

Algemene verkoopsvoorwaarden ECOMAT bvba Algemene bepalingen: Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de on­ derstaande bepalingen van toepassing op al de ver­ koopsovereenkomsten. Deze algemene voorwaar­ den hebben voorrang op deze van de koper. Het door ECOMAT aanvaarden van bestelformulieren of van orderbevestigingen van de koper doet hieraan geen afbreuk. Offerten: De offertes worden gedaan zonder ver­ plichtingen behalve wanneer een geldigheidsduur aangeduid wordt. Alle andere documenten van ECOMAT bevatten uitsluitend inlichtingen zonder enige verbintenis van harentwege. Prijs en vervoer: Alle prijzen zijn in euro vastge­ steld. Alle taksen zijn ten laste van de koper. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds op risico van de koper, zelfs wanneer ECOMAT de verpak­ king of het vervoer met eigen of met andere mid­ delen heeft aanvaard. ECOMAT zal niet tot schade­ vergoeding gehouden zijn, zelfs indien het verlies van of de schade aan de goederen te wijten is aan de schuld of de 'tlalatigheid van haar voertuigen, begeleiders of vervoerders, of indien de oorzaak in de verpakking ligt. Bestelling: Elke bestelling hetzij schriftelijk, mon­ deling of door feitelijke levering van goederen tot bewerking van eender welke aard houdt vanwege de koper de erkenning in dat hij deze verkoops­ voorwaarden aanvaardt en afstand heeft gedaan van zijn algemene verkoopsvoorwaarden. ECO· MAT is enkel gehouden door de bestelling die haar schriftelijk wordt gedaan voor het einde van de geldigheidstermijn van haar offertes en enkel in de mate dat de bestellingen in overeenstemming zijn met de betrokken offertes. ECOMAT kan de vernietiging van een definitief aanvaarde bestelling slechts aanvaarden mits de koper de door ECOMAT gemaakte kosten terugbetaalt en mits een schade­ vergoeding van 20 % op de bestelling. Levering en leveringstermijn: De leveringster­ mijnen worden enkel bij wijze van inlichting ver­ strekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij anders uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen. Een vertraging bij de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De aanvaarding van de goe­ deren gebeurt op het ogenblik van de levering. Om geldig te zijn, dienen klachten met betrekking tot niet-conforme of zichtbare gebreken onmiddellijk bij de levering worden meegedeeld aan ECOMAT. Het gebruik van de geleverde goederen zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaar­ ding van de levering in haar geheel.

Betaling: Behoudens schriftelijk bevestigde af­ wijkingen zijn alle leveringen contant betaalbaar zonder korting op de maatschappelijke zetel van ECOMAT. Iedere som die op de vervaldatum onbe­ taald blijft, geeft van rechtswege en zonder inge­ brekestelling aanleiding tot een betaling van een forfaitaire conventionele schadevergoeding t.b.v. 15 % met een minimum van 100 euro. Tevens zal bij de overschrijding van de vervaldag van de factuur en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn t.b.v. 1 % per maand. Elke betwisting betreffende het bedrag van een factuur dient schriftelijk en per fax bin­ nen de 5 werkdagen na ontvangst ervan bij ECO­ MAT worden ingediend. Het in gebreke blijven van de betaling van een factuur verleent aan ECOMAT het recht onmiddellijk elke levering stop te zetten. Om dezelfde reden kan ECOMAT naar goeddunken elke overeenkomst met de koper van rechtswege als ontbonden aanzien, zonder dat ECOMAT andere formaliteiten te vervullen heeft dan bij eenvoudig aangetekend schrijven of per fax te melden dat zij onderhavige beschikking inroept. Alle inning- en verdisconteringkosten van cheques of wissels val­ len ten laste van de koper. Aansprakelijkheid: Voor de gevolgen van laattij­ dige of onjuiste levering is ECOMAT niet aansprake­ lijk. ECOMAT is op generlei wijze aansprakelijk voor schade of ongeval voortvloeiend uit de levering, de installatie het gebruik van het geleverde materiaal, van het op dit materiaal uitgevoerde werk, noch voor enige rechtstreeks of onrechtstreekse, mid­ dellijke of onmiddellijke schade, geleden door de koper, zijn aangestelde of derden die er zou uit voort kunnen vloeien. ECOMAT is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken tenzij anders uitdrukke. lijk overeengekomen. De koper zal ECOMAT vrijwa­ ren voor de aanspraken van derden. Klachten: Klachten van welke aard ook komen slechts in aanmerking indien zij ingediend worden bij aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na le­ vering. Na afloop van deze termijn zullen de gele­ verde goederen en prestaties als goedgekeurd en definitief aanvaard beschouwd worden. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven eigendom van ECOMAT tot op datum van algehele betaling van de hoofdsom, kosten en in­ tresten. Rechtsbevoegdheid: Alle prestaties van ECOMAT zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij even­ tuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Texte français sur demande