Page 1

Energirenoveringer af eksisterende bygninger - hvordan? Barrierer, udfordringer og eventuelle manglende teknologier Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Udfordringen •

Dagens privatøkonomisk rentable investeringer i energirenoveringer peger mod kun at plukke de lavthængende frugter

Den mest omkostningseffektive vej mod et fossilfrit eller 100 % VE forsynet Danmark i 2050 peger mod massive energibesparelser

Klimakommissionen illustrerede det sådan:

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Transport Vejle

Transport Kbh.

Anlæg og vedligehold

El - bedste apparater

El - gennemsnit

Varmt vand + solfang

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Varmt vand gnmsnit

Varme Passiv Hus

Varme BR 2006

Varme BR 1995

Varme gnmsnit

Energiforbrug for en voksen person 7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Det Økologiske Råd


Potentialer

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Energiforbrug i eks. bygninger

Indsatser

BR 2008 krav (55 kWh/m²/år, excl varmt vand)

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Potentialer

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


”Sunde” sparepotentialer

1. De gamle 2. De mange 3. De nye

Kilde: SBi – Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Incitamenter og barrierer

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Barrierer

Kilde: Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

1.

Vi aner ikke, hvor godt huset kan blive at bo i

2.

Vi gider ikke bøvlet

3.

Vi stoler ikke på rådgiverne og håndværkerne

4.

Vi vil hellere bruge pengene på noget sjovere

5.

Vi har stort set løsningerne

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Forandringens barrierer •

Vi er ved at skifte fokus i det danske energisystem

Gamle ”sandheder” kan ikke altid genbruges

Vi mangler en fælles forståelse og de økonomiske retningslinjer for vejen fremad

Vi mangler i særdeleshed en ”plan”, så vi når gennem skiftet på en både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk holdbar måde

Vi mangler en klar udmelding af fremtidige forhold for bygningerne

”Og så er det nok bedre at undlade at renovere her og nu”

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Økonomiske barrierer •

Det langsigtede samfundsøkonomisk optimale renoveringsniveau for samfundet matcher nok ikke med den privatøkonomiske her-og-nu rentabilitet

Viden om sammenhænge mellem kvalitetsfordele og energifordele er mangelfuld

Der er god samfundsøkonomi i at gøre det rigtigt, men også store privatog samfundsøkonomiske tab, hvis vi får gjort det forkert og ugennemtænkt

Investeringssikkerheden kan være svær at få

Rentabilitetskrav kan være meget høje – og for høje til renoveringer

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Motivation

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Incitamenter Kilde: Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Bedre indeklima som begrundelse • Langt fra alle ”tænder” på energibesparelser • At kunne holde varmen i en gavllejlighed kræver energibesparelser • At reducere mug og skimmel kræver udvendig efterisolering til fjernelse af kuldebroer • At kunne regulere sin temperatur individuelt med varmegenvinding kræver et varmebesparende individuelt anlæg – som også reducerer støj fra gamle fælles ventilationsanlæg • At have mindre støj udefra kræver energibesparende vinduer

• At have et bedre indeklima og komfort i almene boliger tiltrækker en bredere kreds af beboere og kan dermed sikre bedre blanding af stærke og svage beboere m.v. Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Absolutte krav kan trække innovation •

Markedstræk fra langsigtede ambitiøse krav giver den største tilskyndelse til innovation

Markedstræk kan skabes via krav f.eks. at alle eks. bygninger skal have reduceret energiforbruget til gennemsnitligt 70 – 80 kWh/m2 i 2035/2050

Det kan skabes via skærpede komponentkrav i Bygningsreglementet

Vi har en række eksempler på at skabelse af dansk markedstræk har skabt produkter med efterfølgende eksportsucces

Markedstræk og markedsskub (= tilskudsordninger) kan samtænkes

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Renovering og indsatsmuligheder

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Energibesparelser i etageboliger

Fra Pixi-bogen til ”EnergiByggeri”

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Simple, billige løsninger •

Adfærd har betydning

At bo eller arbejde i en bygning må ikke blive for kompliceret og ulogisk, så dropper vi ud – og undlader styring eller gør det helt forkert

Tekniske systemer skal passe til intuitive handlinger

Man kan bedst informere om noget, som virker logisk og simpelt

Man bør primært informere om fordelene for bo- og arbejdskvalitet og evt. om omkostningerne til energikøb ved at agere forkert

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Efterisolering • Energirenovering med isolering, lufttæthed, ventilation med genanvendelse og lavt tab fra varmt vand er fortsat udgangspunktet • Mulighed for arkitektonisk forbedring, for forbedring af bygningens indretning og for et bedre indeklima – og mere dagslys m.v. • Der skal isoleres optimalt, når man alligevel er i gang – der går mindst 20 år før næste gang er relevant – og det er dyrere at gøre det af to omgange • Ved delvise energirenoveringer må man ikke låse en effektiv energirenovering af andre bygningsdele

• Pakkeløsninger og industrielle løsninger skal klare forskelligheder

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Udvendig / indvendig efterisolering • Udvendig isolering er at foretrække, men ikke alle bygninger kan omfattes – derfor også behov for at se på indvendig isolering

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Ventilation • En effektiv isoleringsevne kræver lufttætte bygninger – og at de forliver lufttætte

• Fælles mekanisk udsugning i etageejendomme er på vej væk • Mekanisk ventilation med varmegenvinding bliver standard • Individuelle anlæg til hver lejlighed kommer nærmere – også til renovering • Men også f.eks. ”Ventilationsvinduet” kan være en løsning • Hjælp til styring af individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding skal etableres (filterskift, funktion, service) • Simple, intuitive og robuste løsninger er nødvendige

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Det varme vand • Der er store tab ved cirkulation af varmt vand i store bygninger • Målere på varmt vand reducerer forbruget • Udskiftning til moderne vandrør, kortere rørføring og tyndere rør reducerer varmetab – behov for uddannelse af ”De blå mænd” • En god teknisk isolering af kedler og varme (og kolde) vandrør er vigtig • Dynamisk styring af varmt vand er en mulighed • Varmtvandsbaserede vaskemaskiner og opvaskemaskiner flytter forbrug fra el til fjernvarme – og sparer mange kWh el • Varmevekslere kan sættes på afløb og optage varme fra spildevand

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Vinduer og solafskærmning • Balancen mellem tilført varme og tabt varme skal gennemtænkes for sommer, vinter og forår/efterår – vinduer mod nord bliver fremmet

• Sommer: Solen leverer rigeligt med varme til opvarmning og varmt vand – løsningen vil være at undgå overophedning med solafskærmning • Vinter: Solen leverer en smule varme – løsningen vil være at have en tilstrækkelig god isolering af bygningen og varme fra lager • Forår og efterår: Solen leverer meget varme fra lav højde, når den skinner – løsningen er fleksibilitet og styring • Rudeudskiftninger og forsatsløsninger skal medtænkes

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Nedrive og bygge nyt •

Vi ser en stigende tendens til flytning fra land til by

Vi ser en del bygninger på landet, som ikke er værd at renovere

Nedrivning på landet og energirigtigt nybyggeri i byen vil være en tendens

Byfortætning som både socialt forbedrende og energisparende drivkraft

Men også nedrivning af bygninger i byen for at give plads til nyt

Parcelhus-områderne skal nytænkes, så de samtidig får kvalitetsløft

Almene boligområder skal nytænkes mht. integration af omgivelser

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Behov for fleksibilitet og Smart Grid Behov for udjævning af ”kogespids”

Svingende produktion fra vind

Kapacitets problemer i el-nettet

Optimering af fjernvarme efter maks. effekt

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Fleksibilitet • Minimering af det maksimale behov for el og varme vil reducere de fremtidige energiomkostninger – og gøre energisystemet billigere • Interne systemer til udligning af varmeoverskud vil forhindre behov for køling – f.eks. med faseskiftende materialer • Styring med ”dims” i køleskabe og frysere kan bruges til at standse køling eller frys i forbrugsspids – og på sigt til at levere en smule overkøling eller overfrysning til at tære på • Hvis man kan flytte tidspunktet for forbruget fra en knap situation til en rigelig situation, så kan et moderat højere energiforbrug være OK

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Smart Energy og betydning for boliger Jordvarmepumper Fjernvarme

Vask, opvask, frys og køl

Gaslagre El-biler Dynamiske prissignaler Kilde: Dansk Energi + egne tilføjelser

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Nye betalingsformer for el og varme • Nye udfordringer for el- og fjernvarmesystemet = nye betalingsformer • Dynamiske tariffer = højere netbetaling for at få leveret el og fjernvarme når alle andre også vil have leveret og højere betaling jo højere maksimal effekt, man har brug for • Prisfleksible el-afgifter = lav el-pris, hvis man kan aftage el (og varme) når der er rigeligt – og betydeligt højere el-priser, hvis man er nødt til at aftage i kogespidsen og/eller når vinden ikke blæser • Prisen for fjernvarme kan afspejle værdien på tidspunktet – og behovet for kapacitet i ledningerne • Virksomheder eller andre aktører, som kan levere fleksibilitet / lager til energisystemet får en ekstra indtjeningsmulighed Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Markedsgørelse •

Almindelige mennesker vasker eller opvasker ikke om natten

Man tænder og slukker ikke for fryseren efter el-prisen

Man skifter ikke til energibesparende fleksible varmtvands opvaske- og vaskemaskiner, hvis ikke hanerne sidder rigtigt i køkken og bad, og maskinerne ikke er for dyre og kan ses i forretninger eller på nettet

Man styrer ikke selv sin varmepumpe efter elprissignalet

”Home Automatization” skal være simpelt og give ekstra fordele

Der skal stilles krav og dannes markeder og aktører for de små fleksibiliteter

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Fjernvarmens rolle • De fleste danske bygninger opvarmes i dag og i 2050 med fjernvarme • Fjernvarme skaber fleksibilitet • Fjernvarmen kan opsamle lavtemperatur VE og bruge rigelig vind-el • Fjernvarmetemperaturerne skal sænkes for at øge effektiviteten ved at bruge VE og rigelig vind-el • Fjernvarmeprisen kan blive differentieret, så det er dyrere pr kWh om vinteren end om sommeren = incitament til energirenovering og en fordel for fjernkøling

• Behov for massive energibesparelser også i fjernvarmeområder

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Jordvarme og VE-produktion • Etableres jordvarmepumpe (efter isolering) bør den suppleres af solfanger og varmelager og have en kapacitet, så den faktisk kan opvarme lageret – det lille tab af effektivitet opvejes af lagermuligheden • VE på bygningen skal fastholde arkitekturen. Selv om bygningsintegrerede løsninger er lidt dyrere, kan de nok betale sig i det lange løb • Energieffektivitet i en tid med stigende energipriser er en stigende salgsparameter og afgørende for om bygningens kvalitet er tilfredsstillende på længere sigt

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Økonomien

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Økonomien • Der er altid et element af usikkerhed – jo mere det kan elimineres jo bedre er motivationen til at gå igang

• Energirenovering betaler sig ikke altid her og nu, men der er store fordele ved at energirenovere optimalt, når indgreb alligevel foretages • Prisen for varme og el vil komme til at svinge (og stige?) mere

• Bygninger skal energieffektiviseres for at bevare værdi og kvalitet • Et bedre indeklima, bedre dagslys og større komfort m.v. har også en værdi – det er bare ikke alle, som vil have råd til at betale

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Begrundelser for tilskud •

Målrettede tilskud kan medvirke til at lukke gabet mellem krav fra langsigtet samfundsøkonomisk optimalitet og kortsigtede private rentabilitetskrav

Problemer med betalingsvillighed og især betalingsmulighed for ikkeprivatøkonomisk rentable renoveringer (+ paradoksproblemet)

Indregning af NEB fordele kræver betalingsmulighed og -villighed

Forsøgsprojekter skal indtænke økonomien fra start for at forbedre muligheden for efterfølgende markedsintroduktion

Samtænkning af finansiering med f.eks. Realdania og GI (og EU?)

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Uddannelse og videnspredning •

Fokus på energirenoveringsopgaven og sammenhængen med energisystemet i løsningen skal ind i alle uddannelser

Efteruddannelserne kan allerede levere viden til udførende

Øget efterspørgsel efter efteruddannede håndværkere skal levere motivation til efteruddannelse

Forpligtende partnerskaber blandt håndværkere m.fl. kan øge vidensniveau og troværdighed

Behov for at troværdige aktører formidler viden – også opnået gennem forsknings- og udviklingsprojekter

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Tak for opmærksomheden Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Oplægget vil blive lagt på vores hjemmeside www.ecocouncil.dk

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Forslag til krav til projekter • Beskrivelse af indvirkning på det samlede energisystem og effekt for bokvalitet

• Skrappe krav til økonomien i demonstration, da vejen til anvendelse kan afhænge heraf • Tænk kommende krav og standarder ind som markedstræk

• Foretræk simple intuitive løsninger • Vurder indsatsen i forhold til de ændrede perspektiver for energisystemet i Danmark fremover

• Åbn for både produkt- og systemprojekter

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd


Renovering er udfordringen • Der er kun rimelig økonomi i forbedringer af klimaskærm, når det sker samtidig med andre foranstaltninger • Mulige øvrige fordele for indeklima, komfort, udseende m.v. kan være udløsende for en energiforbedring • Uden tilskud eller markedsskabende krav ser det ud til at blive svært • En evt. bygningsrenoveringspuljen bør fokusere på de større og dybe renoveringer, som energiselskaberne ikke kan få gennemført • Tekniske renoveringer har bedst økonomi og kan ske ved inddragelse af installatører m.v. • Der er nok behov for mere uddannelse af aktører

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det Økologiske Råd

Energirenoveringer af eksisterende bygninger - hvordan?  

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen den 30.1.2013 på Hotel Kolding Fjord på det årlige seminar for de fem danske energi-forsknings ordninger.