Page 1

Fjernvarme eller hvad? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


Tre spørgsmål 1.

Skal vi rulle fjernvarmen ud i hele kommunen og hvad er det langsigtede perspektiv, hvis vi gør det?

2.

Hvordan kan vi sikre, at energiforsyningen bliver fossilfri?

3.

Det forventes, at man må satse på mange teknologier, men hvad er tidshorisonterne og forsyningssikkerheden for sådanne bæredygtige alternativer til (i ???) fjernvarmen?

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


1: Fjernvarme i hele kommunen? •

Fjernvarme er en god og billig energitransmissionsløsning

Kalkulationsrenten bliver nok ikke så lav som ønsket, men muligt, at der kommer en særlig rente for fjernvarmeinvesteringer

Fjernvarme leverer varmt vand til at opvarme vores bygninger og ofte også vores varme vand via et rørsystem

Fjernvarme er bedst, hvor behovet for varmeaftag er stort

Der er klart behov for at gennemføre varmebesparelser også i fjernvarmeområder, men pga. af lav fjernvarmepris er rentabiliteten ikke så god

Fjernvarme tilbyder en fleksibilitet for det samlede energisystem

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


1: Fjernvarme i hele kommunen? •

Fjernvarmen skal have lav fremløbstemperatur og endnu lavere returløbstemperatur – for herved at være mere effektiv

Nye områder skal naturligvis udlægges energieffektivt – gerne 2015 krav – det vil alligevel være kravet til varmt vand, som dimensionerer

Fjernvarme kan opsamle mange forskellige varmekilder – også de små

Ved at bruge ”rigelig” el-produktion i varmepumper kan fjernvarmen forøge værdien og anvendeligheden af denne el til gavn for alle

Naturgassen er på vej ud – og selv om vi får noget biogas, så er dette for dyrebart til at blive brugt til afbrænding i bygningerne udelukkende for at holde varmen

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


1: Fjernvarme i hele kommunen? •

Fjernvarmen og individuelle jordvarmepumper er fremtiden – forskellige steder !!!

Valg af den ene eller den anden løsning må bero på en konkret vurdering hver gang, der nyanlægges eller omlægges fra gas, olie eller el-varme

Tilgængelige potentielle varmekilder såsom varme fra affaldsforbrænding har betydning for valgene

Varmepumper giver fleksibilitet – det skal fjernvarmen også kunne

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


1: Fjernvarme i hele kommunen? •

Tilslutning direkte uden varmeveksler – overvej meget nøje !!!

Der er andre muligheder for at arbejde med lave fremløbstemperaturer, såsom lokale varmelagre og lokale mindre varmt vands varmepumper

Overvej anbefalinger af vaskemaskiner og opvaskemaskiner til varmt vand = store energibesparelser og øget behov for varmt vand

HUSK: Der er rigtig mange lokale jobs i omlægningen til fjernvarme

Lange transmissionsledninger taber ikke meget varme

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


Svingende el- og varmepriser •

Med mere fluktuerende el-produktion vil prissvingningerne for el blive større, idet det vil være billigt at producere el, når vinden blæser (og solen skinner?), og dyrt om vinteren uden vind og sol

Overskudsvarme i fjernvarmen vil gradvis blive udfaset

Produktion af varme kan blive drivende for kraftvarmeværkerne

Det vil være langt billigere at producere varme om sommeren end om vinteren – og varmen om vinteren vil have langt større værdi

Det vil betyde, at fjernvarme kan blive dyrere pr. enhed om vinteren og billigere om sommeren = isolering kan bedre betale sig og fjernkøling bliver mere rentabelt

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


2: Er målet fossilfri energiforsyning? •

NEJ – målet er ikke en fossilfri energiforsyning på kommune-niveau!!!!

Det danske mål er trefaset:

1.

Kul er ude af Danmark senest 2030

2.

El og varme produceres med 100 % vedvarende energi i 2035

3.

Danmark forsynes med 100 % vedvarende energi i 2050

Disse mål skal opfyldes på nationalt plan – og kommunerne skal som decentrale planlægningsmyndigheder tage hensyn til det nationale mål og de nationale behov i deres planlægning

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


2: Er målet fossilfri energiforsyning? •

Nationale tiltag er udbygning med vind i el-systemet med 50 % i 2020

Dette kræver, at der tænkes i fleksibilitet, lagring og back-up

Vi skal så vidt muligt bevare kraft-varmen, da den giver størst effekt

Vi har brug for produktion på decentrale gaskraftvarme-værker fremover, da disse er formidable til at balancere VE-el

Vi mangler et markedssignal, der tilskynder til at bevare fleksibiliteten i el-produktionen

Vi mangler en central dansk energiplan, som giver de nationale behov og retningslinjer for de kommunale planlæggere

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


2: Er målet fossilfri energiforsyning? •

Planen med at udskifte to naturgasfyrerede kraftvarme-værker med et biomassefyret varmeværk virker kortsigtet og forkert

Biomassen er en knap ressource, som formentlig vil stige voldsomt i pris frem mod 2020

Biomassen vil blive beskattet – i første omgang med energiforsyningssikkerhedsafgiften

Fjernvarmen må ikke kun tænke i varmebehov – især ikke, når vi nu lige har lært el-siden også at tænke på varmebehov

Der er tendenser på snæver varmetankegang i ”Energiplanlægning for Fredensborg og Hørsholm kommuner på 10 års sigt”

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


3: De mange små teknologier •

De små teknologier fungerer både uden for og med fjernvarmen

Fjernvarmen er energiens ”klunser”

Lavtemperatur fjernvarme giver bedre effektivitet for de små teknologier

Det er vigtigt, at udvidelse af fjernvarme sker under hensyn til de nuværende og kommende økonomiske realiteter

Der er en udkøbspris på gaskunder for ikke at efterlade de resterende gaskunder med en gæld

Der skal stadig være økonomi i eksisterende anlæg indtil det rigtige tidspunkt for skrotning af produktion indfinder sig

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd


Hvor skal vi få varmen fra i fremtiden •

Affaldsforbrændingen vil levere varme et godt stykke tid endnu

Varmebehovet kan og skal sænkes markant

Solvarme er ved at kunne lagres til vinteren

Geotermi er en mulighed, men stadig dyrt og lidt risikabelt

”Rigelig” el kan gemmes som varme i fjernvarmen via store varmepumper

Biomassen er en begrænset ressource, som skal bruges bedre end afbrænding til varme – f.eks. til balancering af energisystemet

Biogassen kan stabilisere, men skal også bruges i transporten

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

ved

Det Økologiske Råd


Tak for opmærksomheden Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Oplægget vil blive lagt på vores hjemmeside www.ecocouncil.dk

Fjernvarme eller hvad? – Fredensborg den 12.11.2012

Det Økologiske Råd

Fjernvarme eller hvad  
Fjernvarme eller hvad  

Oplæg holdt af Søren Dyck-Madsen nov 2012