Page 1

Udfordringerne i  energispareordningerne   +   Samarbejde  mellem  kommune  og   forsyningsvirksomheder       Søren  Dyck-­‐Madsen   Det  Økologiske  Råd  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Energispareforpligtelsen •  ”En  styrke  ved  energiselskabernes  spareforpligtelse  er,  at  der   realiseres  væsentlige  besparelser  indenfor  industri.  Det  kan  være   vanskeligt  at  pålægge  industrien  afgiBer  (blandt  andet  på  grund  af   konkurrenceforhold),  og  en  rådgivnings-­‐  og  Flskudsordning  kan  være   en  vej  Fl  at  opnå  nogle  af  de  samme  effekter  som  ved  en  afgiB.”                  Citat  fra  Evalueringen  i  2012  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Posi<v samfundsøkonomi   •  ”Samfundsøkonomien  er  posiFv  i  forhold  Fl  den  del  af  indsatsen,   som  reNer  sig  mod  erhverv.  Den  samfundsøkonomiske  værdi  af   besparelserne  er  beregningsmæssigt  dobbelt  så  stor  som  de   samlede  omkostninger,  når  man  alene  ser  på  erhverv.  Ordningen   kan  således  umiddelbart  betragtes  som  et  hensigtsmæssigt   virkemiddel  Fl  at  fremme  energibesparelser  indenfor  erhverv.”                  Citat  fra  Evalueringen  i  2012  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Virkemidler <l  energibesparelser  

De anvendte virkemidler. Baseret på oplysninger for 697 projekter, gennemført i 2010. Kilde: Evaluering  2012  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Lille fokus  på  SMV’er   Handel og service Produktionsvirksomhed

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Energiselskaberne •  Energiselskaberne  høster  de  nemmeste  og  billigste  besparelser  først   •  Der  fokuseres  på  indsats  i  store  virksomheder  med  professionel   Flgang  og  store  sparepotenFaler   •  Små  virksomheder  og  handel  og  service  koster  for  meget  i   ”bureaukraF”  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


SMV’erne •  Fokus  ligger  på  produkFon  og  salg   •  Der  er  oBest  ingen  professionel  organisering  omkring  energi   •  Besparelserne  findes  –  belysning,  venFlaFon,  motorer  etc.   •  Det  er  oBe  vanskeligt  at  finansiere  investeringer   •  Har  behov  for  at  blive  ”holdt  i  hånden”  gennem  hele  processen  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


SMV’er og  CSR  (Epinion)   •  ”79%  af  de  adspurgte  SMV’er  svarer,  at  de  arbejder  med  samfundsansvar”   •  ”72  %  af  SMV’erne  svarer,  at  CSR-­‐indsatsen  er  en  moralsk  forpligtelse,   mens  kun  23  %  begrunder  indsatsen  med,  at  det  kan  betale  sig  økonomisk”   •  ”CSR-­‐indsatsen  er  stadig  forankret  i  virksomhedernes  værdier  og  eFk”   •  ”Størstedelen  af  virksomhederne  pointerer  fakFsk,  at  de  ikke  oplever   barrierer.”   •  ”Den  største  barriere  blandt  små  og  mellemstore  virksomheder,                som   har  en  CSR-­‐indsats,  er  mangel  på  Fd  og  ressourcer”   • 

Kilde: ”Muligheder  og  barrierer  for  samfundsansvar  i  små  og  mellemstore  virksomheder”,  21.3.2013  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Kommunens interesse   •  Der  er  lokale  jobs  i  energieffekFvisering  –  nogle  kommuner  har  afsat   lokale  ”akutjobpuljer”,  der  kan  anvendes   •  Der  er  posiFv  økonomi  for  SMV’er  i  simple  energibesparelser   •  Der  skal  skabes  en  synlighed  –  ”grønne  buFkker”  og  ”grønne   hoteller”    er  bare  én  måde,     •  Omtale  af  gode  lokale  eksempler  bør  fremmes   •  ”En  god  handelsby  er  naturligvis  energieffekFv”  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Find og  brug  de  posi<ve  effekter   •  SMV’erne  skal  hjælpes  via  akFv  indsats  fra  kommune  og/eller   forsyningsvirksomhed   •  Brug  den  lokale  forsyningsvirksomhed  Fl  i  samarbejde  med  SMV’er   at  skabe  den  gode  historie  om  en  ”grøn”  kommune   •  Skab  f.eks.  en  guide  for,  hvordan  man  får  en  energi-­‐gennemgang   •  Hjælp  så  vidt  muligt  hele  vejen  igennem  processen   •  Brug  erhvervsrådet  akFvt  –  de  må  være  mere  selekFve  end   kommunen  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Find og  brug  de  posi<ve  effekter   •  Arbejd  akFvt  med  de  lokale  graFsaviser  –  gode  fælles  historier  er   alFd  et  hit  hos  kunderne   •  Husk  at  energieffekFv  belysning  også  modvirker  overophedning  om   sommeren  og  dermed  giver  bedre  indeklima   •  Kommunen  skal  turde  at  have  visioner  om  lavt  energiforbrug  på   borgernes  vegne  –  og  arbejde  for  dem  med  kreaFv  tænkning   •  Hent  erfaringer  i  kommuner,  som  går  foran

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Kommuner er  meget  forskellige   •  Kommuner,  SMV’er  og  kundefokus  er  meget  forskelligt  over  landet   •  Hvad  der  kan  gennemføres  i  Sønderborg,  Middelfart  og  på  Samsø   kan  ikke  nødvendigvis  gennemføres  i  København  og  Århus  –  og   omvendt   •  Lokal  kommunikaFon,  typer  af  SMV’er  og  potenFale  i  mund-­‐Fl-­‐ mund  metoder  er  f.eks.  afgørende  forskellige  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


Søren Dyck-­‐Madsen   Det  Økologiske  Råd   soeren@ecocouncil.dk  

Carbon 20 møde i Kolding 10.4.2013

Det Økologiske Råd


”Sunde” sparepoten<aler   1.  De gamle 2.  De mange 3.  De nye

Kilde: SBi – Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

Kolding Fjord møde den 30.1.2013

Det

Debatmøde, Carbon 20 projektet, Kolding  

Debatmøde i Carbon 20 projektet

Debatmøde, Carbon 20 projektet, Kolding  

Debatmøde i Carbon 20 projektet