Page 1

Energirenovering, bæredygtighed og byggeri Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Potentialer

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Energiforbrug i eks. bygninger

Indsatser

BR 2008 krav (55 kWh/m²/år, excl varmt vand)

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


”Sunde” sparepotentialer

Kilde: SBi – Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Indsatsmuligheder

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Transport Vejle

Transport Kbh.

Anlæg og vedligehold

El - bedste apparater

El - gennemsnit

Varmt vand + solfang

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Varmt vand gnmsnit

Varme Passiv Hus

Varme BR 2006

Varme BR 1995

Varme gnmsnit

Energiforbrug for en voksen person 7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Det Økologiske Råd


Nye bygninger er ikke et problem • Nye bygninger er med lavenergiklasse 2020 ved at være i mål især på varmesiden i bygningsdriften • Vi må derfor forvente, at bygningsreglementets krav fremover vil fokusere mere på bygningerne samlede bæredygtighed – især materialeforbruget vil få større fokus • Komponentkravene vil blive skærpet ved nybyggeri og renovering – hvilket gør energiselskabernes energispareopgave vanskeligere • Også nye bygningers samspil med energisystemet vil komme i fokus – lavtemperaturvarme og fleksibilitet vil nok blive krav • For nye bygninger er incitamentet klaret, og barriererne overvundet, så vi kan stille krav via BR

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Renovering er udfordringen • Der er ofte bedst økonomi i forbedringer af klimaskærm, når det sker samtidig med andre foranstaltninger • Mulige øvrige fordele for indeklima, komfort, udseende m.v. kan være udløsende for en energiforbedring • Uden tilskud ser det ud til at blive svært • Bygningsrenoveringspuljen bør vedtages og fokusere på de større og dybe renoveringer, som energiselskaberne ikke kan få gennemført • Tekniske renoveringer har bedst økonomi og kan ske ved inddragelse af installatører m.v. • Der er nok behov for mere uddannelse af aktører

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Incitamenter og barrierer for renovering

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Incitamenter Kilde: Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Barrierer

Kilde: Energieffektivt byggeri - Baggrundsrapport

Hertil kan tilføjes: Vi gider ikke bøvlet, vi stoler ikke på rådgiverne og vi vil hellere bruge pengene på noget sjovere

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Lavenergiklasse 2020 (og 2025)

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Krav til fremtidens bygninger • Energieffektive, både med hensyn til varme, varmt vand og el • Godt termisk indeklima • Bedre ventilation med varmegenvinding - tætheden bliver afgørende • Mere dagslys – også fra nord • Individuel temperaturregulering i alle rum • Fjernvarme og jordvarme med solfangere og varmelager vil blive de vigtigste opvarmningsformer • Fleksible, så energi kun bruges, når den er rigelig og billig • Lavtemperatur, så vedvarende energi bruges bedst muligt Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Lavenergiklasse 2020 stiller krav •

Skærpelse af krav til transmissionstab af varme fra klimaskærm

Samlet krav til maksimalt energiforbrug ”opbruges” næsten af varmt vand – og indeholder fortsat VE på bygningen og nu også ”nærved”

Skærpelse af komponentkrav ved nybyggeri

Skærpelse af tæthedskrav ved nybyggeri

Skærpelse af komponentkrav ved renovering

Der kan fortsat skærpes på komponentkravene – også for at drive innovationen i byggeri og kompontindustri

Der mangler fortsat komponentkrav til f.eks. elevatorer og brandspjæld m.v.

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


BR 2025 vil få bæredygtighedskrav •

Tidligere bygningsreglementer fokuserede på varmetab og brandkrav

Mht. varmetabet er vi med BR 2020 stort set i mål for nye bygninger

Komponentkravene vil fortsat blive skærpet

BR 2025 vil derfor fokusere på samlede bæredygtighedskrav

Bæredygtighed og energiforbrug af materialer, vedligehold, indeklima m.v. vil blive fokusområder, da energiforbruget hertil overstiger energiforbrug i drift til varme og varmt vand

Arkitektonisk kvalitet, fleksibilitetskrav og krav til opvarmning med lavtemperatur vil nok også få større betydning

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Nye betalingsformer for el og varme • Nye udfordringer for el- og fjernvarmesystemet = nye betalingsformer • Der vil komme dynamiske tariffer = højere betaling for at få leveret el og fjernvarme når alle andre også vil have leveret og højere betaling jo højere maksimal effekt, man har brug for • Der vil komme prisfleksible el-afgifter = lav el-pris, hvis man kan aftage el (og varme) når der er rigeligt – og betydeligt højere el-priser, hvis man er nødt til at aftage i kogespidsen eller når vinden ikke blæser • Prisen for fjernvarme kan afspejle værdien på tidspunktet

• Virksomheder eller andre aktører, som kan levere fleksibilitet / lager til energisystemet får en ekstra indtjeningsmulighed

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Bygningsrenoveringsstrategien

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Kommissoriet •

Skærpelse af energikrav i BR for gennemførelse af effektiviseringer ved vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele

Overholdelse af BR

Muligheder for anvendelse af ESCO-modeller

Strategien skal fremme og effektivisere energirenoveringen af eksisterende bygninger

Skal understøtte energiforligets andre tiltag – herunder forøgelsen af energiselskabernes spareforpligtelse og energisparepakken.

Alle dele af bygningsmassen skal med – med fokus på forskellige reguleringsmæssige rammer

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Indhold af bygningsstrategien •

Omfatter alle bygninger med vurderinger og forslag til initiativer på:

Barrierer for energirenovering i lovgivning

Uddannelse af rådgivende og udførende

Fremtidssikre og kontrollere krav i BR

Kvalitetssikring og bæredygtighed i byggematerialer

Innovation og erhvervsudvikling i byggeriet

Finansiering og værdisætning ved energirenovering

Arkitektoniske og indeklimamæssige hensyn og forbedringer

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Skal tage hensyn til følgende •

Energiselskabernes spareindsats og målretningen mod bygninger

Mulighederne for tiltag, der sikrer, at målretning mod bygninger ikke gør indsatsen fra energiselskaberne mindre omkostningseffektiv

Byggepolitikken generelt med forbedret produktivitet, mere konkurrence og færre fejl og mangler

Sikre at energimærkningen bidrager bedst muligt

Indpasse vedvarende energi i bygninger - direkte eller via fjernvarmen

Strategiens forslag skal være omkostningsneutrale

Ændring af afgifter og tariffer må ikke medtages

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Nedsættelse af 6 arbejdsgrupper 1.

Enfamilieshuse – fritstående, kæde og rækkehuse og sommerhuse

2.

Etageboliger og almene boliger – lejer, ejer og andel

3.

Offentlige bygninger - kommuner, regioner og stat

4.

Erhvervsbygninger – kontor, administration, handel og service og industri

5.

Finansiering af energirenovering

6.

Innovation og grøn erhvervsudvikling

Grupperne skal udarbejde hver deres initiativkatalog

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Initiativkatalog og strategi •

Det brede netværk holder tre møder:

Opstart, midtvejskonference og afsluttende konference

Slutkonferencen formål er at drøfte og prioritere netværksgruppernes og dermed det samlede netværks resultater

På baggrund af netværkskataloget vil regeringen udarbejde den færdige energirenoveringsstrategi og forelægge den for parterne bag energiforliget inden udgangen af 2013

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Nye virkemidler fra strategien? • Svært at se, at bygningsrenoveringsstrategien tilfører nye virkemidler, som kan forbedre rammebetingelserne for energirenoveringer markant • Uden egentlige tilskudsmuligheder, så bliver det bare svært • Energiselskabernes forøgede energispareforpligtelse fokuserer på bygninger, men har nok ikke en nødvendig tilskudsstørrelse •

Kontaktomkostningerne ved bygningsindsats er fortsat høje – de skal vendes om via tilskud og partnerskaber

• Rentabiliteten i egentlige energirenoveringer er fortsat lav • Det bliver rigtig svært at komme med noget afgørende nyt

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Energieffektivitetsdirektivet

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Krav fra Energieffektivitetsdirektivet • Artikel 3A i EED kræver, at alle lande laver en fremadrettet strategi for at mobilisere investeringer i nationale bygninger af alle typer i. Overblik over den nationale bygningsmasse ii. Identifikation af kosteffektive tilgang til renovering efter bygningstype og klimazone iii. Virkemidler til at stimulere kosteffektive dybe renoveringer eller opdelte dybe renoveringer iv. Fremadrettet perspektiv for at guide investeringer fra enkeltbygningsindustrien og finansielle institutioner

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

personer,

Det Økologiske Råd


Krav fra Energieffektivitetsdirektivet i.

Et erfaringsbaseret overslag over forventede energibesparelser og øvrige fordele

• Første udgave af strategien skal offentliggøres senest den 30.4.2014 og opdateres hvert 3. år og skal fremsendes til Kommissionen som en del af den Nationale Energi Effektivitets Plan • Det må forventes at Bygningsrenoveringsstrategien skal udgøre det danske bidrag til Artikel 3A • Dette kræver nok justeringer af kommissoriet bl.a. i forhold til dybe renoveringer

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Skrappere krav i bygninger er muligt • Artikel 21A i EED åbner mulighed for at man i nationale bygningsreglementer må stille skrappere krav end minimumskrav via EU’s ECOdesign direktiv • Det betyder, at vi i det danske bygningsreglement godt må stille krav til f.eks. A-mærkede pumper, ventilationsanlæg, vinduer ved nybyggeri og renovering/udskiftning – selv om dårligere produkter fortsat tillades på markedet af EU

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Energiselskabernes spareforpligtelse

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Evaluering af Energiselskabernes indsats •

Der blev i foråret 2012 fremlagt en evaluering af indsatsen

Den gennemsnitlige omkostning var 38 øre pr. sparet kWh (1. år)

Indsatsen i bygninger havde samlet lav additionalitet

Stort set ingen additionalitet i almene boliger, da renoveringer udløses af andre forhold som mug og skimmel og betonskader

Rimelig additionalitet for en-families huse – især for tekniske forbedringer

Samarbejdet mellem energiselskaber og håndværkere var i bedring

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Energiselskabernes nye krav •

Energiforliget fastlagde, at energiselskabernes sparekrav skal øges med 75 % i 2013 og 2014 og med 100 % fra 2015 til 2020

Der er overførselsret fra år til år – og der gennemføres for mange energibesparelser i 2012, så ”springet” opblødes

Indholdet af de nye krav forhandles for øjeblikket

Konsekvens for standardværdikataloget kendes ikke

Energiforliget krævede fokus på bygninger

Om dette fokus kommer i virkeligheden er højst tvivlsomt

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Bygningsrenoveringspuljen

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Bygningsrenoveringspuljen •

Job-bolig ordningen blev vedtaget omlagt med Finansloven fra 2011

500 mio. kr. skulle afsættes målrettet til de ”dyre” renoveringer i 2013 og 2014

Det var uvist om denne pulje kunne anvendes af energiselskabernes til deres målopfyldelse eller om den skulle være additionel

Det var uvist om de almene boliger fik mulighed for at anvende puljen

Forslag til udmøntning var klar, men oplægget til Finanslov skrotter puljen

Vi håber på at Enhedslisten vil redde puljen

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Forventede indsatsområder •

Udskiftning af vinduer, ruder og døre

Øget isolering af tag

Isolering af hulmur

Udvendig efterisolering

Installation af varmepumper og solfangere uden for fjernvarmeområder

Efterisolering af sokkel, gulve og dæk

Tilslutning til fjernvarme

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Motivation

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Energi og klima er ikke nok • Der er behov for at kæde ønskede forbedringer på komfort, indeklima og sundhed sammen med energibesparelser

• En flottere arkitektur kan opnås med udvendig efterisolering • Huse, som ikke er energiforbedrede bliver sværere at sælge, og de sælges til lavere pris

• Huse med meget dagslysindfald uden derved at få problemer med energieffektivitet og kuldenedfald m.v. vil få højere værdi

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Et bedre indeklima som begrundelse • At kunne holde varmen i en gavllejlighed kræver energibesparelser • At reducere mug og skimmel kræver udvendig efterisolering til fjernelse af kuldebroer • At kunne regulere sin temperatur individuelt med varmegenvinding kræver et varmebesparende individuelt anlæg – som også reducerer støj fra gamle fælles ventilationsanlæg • At have mindre støj udefra kræver energibesparende vinduer • At have et bedre indeklima og komfort i almene boliger tiltrækker en bredere kreds af beboere og kan dermed sikre bedre blanding af stærke og svage beboere m.v.

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Lokale jobs • Der er masser af jobs i energirenoveringer • Det kræver fælles forståelse for de mange fordele i lokalsamfund • Forbedring af bygninger er en god investering, som skaber lokale jobs, som skaber lokal skattebetaling og lokale mulighed for bedre service m.v. • Nogle lokalsamfund har forstået denne fortælling: Samsø, Sønderborg og Middelfart m.fl. • Alle skal med – kommune, lokale virksomheder, lokale håndværkere, energirådgivere, energiselskaber, pengeinstitutter

• Herved skabes en fælles forståelse af at indsatsen nytter noget

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Økonomien • Der er altid et element af usikkerhed – jo mere det kan elimineres jo bedre er motivation

• Energirenovering betaler sig ikke altid her og nu, men der er store fordele ved at energirenovere optimalt, når indgreb alligevel foretages • Prisen for varme og el vil komme til at svinge mere – dyrt, når der er lidt – og billigt, når der er meget • Prisen for el og varme kan komme til at afhænge af behovet for effekt • Bygninger skal energieffektiviseres for at bevare værdi og kvalitet

• Et bedre indeklima og større komfort har også en værdi – det er bare ikke alle, som vil have råd til at betale

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Indsatsområder for energibesparelser

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Energibesparelser i etageboliger

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Efterisolering • Energirenovering med isolering, lufttæthed, ventilation med genanvendelse og lavt tab fra varmt vand er fortsat udgangspunktet • Mulighed for arkitektonisk forbedring, for forbedring af bygningens indretning og for et bedre indeklima – og mere dagslys m.v. • Der skal isoleres optimalt, når man alligevel er i gang – der går mindst 20 år før næste gang er relevant – og det er dyrere at gøre det af to omgange • Ved delvise energirenoveringer må man ikke låse en effektiv energirenovering af andre bygningsdele

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Udvendig efterisolering

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Ventilation • En effektiv isoleringsevne kræver lufttætte bygninger • Fælles mekanisk udsugning i etageejendomme er på vej væk • Mekanisk ventilation med varmegenvinding bliver standard • Individuelle anlæg til hver lejlighed kommer nærmere – også til renovering • Hjælp til styring af individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding skal oprettes – det skal være simpelt og robust

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Det varme vand • Der er store tab ved cirkulation af det varme vand i store bygninger • Målere på varmt vand reducerer forbruget • Udskiftning til moderne vandrør, kortere rørføring og tyndere rør reducerer varmetab • En god teknisk isolering af kedler og varme (og kolde) vandrør er vigtig • Dynamisk styring af varmt vand er en mulighed • Varmtvandsbaserede vaskemaskiner og opvaskemaskiner flytter forbrug fra el til fjernvarme – og sparer meget el • Varmevekslere kan sættes på afløb og optage varme fra spildevand

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


El-forbrug ved varmtvand-maskiner

Vaskemaskine

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Vinduer og solafskærmning • Balancen mellem tilført varme og tabt varme skal gennemtænkes for sommer, vinter og forår/efterår – vinduer mod nord bliver fremmet

• Sommer: Solen leverer rigeligt med varme til opvarmning og varmt vand – løsningen vil være at undgå overophedning med solafskærmning • Vinter: Solen leverer en smule varme, men det meste af opvarmningen skal ske med brug af energi via fjernvarme eller jordvarme – løsningen vil være at have en tilstrækkelig god isolering af bygningen • Forår og efterår: Solen leverer meget varme fra lav højde, når den skinner, intern varmeproduktion klarer næsten resten – problemet er at styre tilførsel af varme fra en lavtstående sol, samt at få husets energisystem til at reagere hurtigt på ”sol on-off”

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Fjernvarmens rolle • De fleste danske bygninger opvarmes i dag med fjernvarme • Fjernvarmen har en rolle også i 2050 • Fjernvarme skaber fleksibilitet • Fjernvarmen kan opsamle lavtemperatur VE og bruge rigelig vind-el • Fjernvarmetemperaturerne bliver nok lavere for at øge effektiviteten ved at bruge VE og rigelig vind-el • Fjernvarmeprisen kan blive differentieret, så det er dyrere pr kWh om vinteren end om sommeren

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Behov for fleksibilitet og Smart Grid Behov for udjævning af ”kogespids”

Svingende produktion fra vind

Kapacitets problemer i el-nettet

Optimering af fjernvarme efter maks. effekt

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Fleksibilitet • Minimering af det maksimale behov for el og varme vil reducere i de fremtidige energiomkostninger – og gøre energisystemet billigere • Interne systemer til udligning af varmeoverskud vil forhindre behov for køling – f.eks. med faseskiftende materialer • Styring med ”dims” i køleskabe og frysere kan bruges til at standse køling i forbrugsspids – og på sigt til at levere en smule overkøling til at tære på • Hvis man kan flytte tidspunktet for forbruget fra en knap situation til en rigelig situation, så kan et moderat højere energiforbrug være OK

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Jordvarme og VE-produktion • Etableres jordvarmepumpe (efter isolering) bør den suppleres af solfanger og varmelager og have en kapacitet, så den faktisk kan opvarme lageret – det lille tab af effektivitet opvejes af lagermuligheden • VE (solceller) kan herefter etableres på bygningen • VE på bygningen skal fastholde arkitekturen. Selv om bygningsintegrerede løsninger er lidt dyrere, kan de nok betale sig i det lange løb • Energieffektivitet i en tid med stigende energipriser er en stigende salgsparameter og afgørende for om bygningens kvalitet er tilfredsstillende på længere sigt

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Særligt om solceller •

”Energibesparelser” i form af solceller er meget rentable for private boliger og offentlige bygninger, som sparer el-prisen på 215 øre/kWh

Det må forventes at solcelleejere skal betale for brug af el-nettet, og at de favorable virksomhedsordningsfradrag og tilskud fra energiselskaberne forsvinder

Nettomålerordningen er ikke designet for almene etageboliger eller store fælles anlæg – her er nok brug for en feed in ordning med fast pris for hver produceret kWh

Og så forbedrer solceller jo ikke indeklimaet og bokvaliteten

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd


Smart Grid ready

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Smart grid og betydning for boliger Jordvarmepumper

Fjernvarmen

El-biler

Dynamiske prissignaler Kilde: Dansk Energi

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Apparater

Det Ă˜kologiske RĂĽd


VE off-site eller on-site? On-site produktion af energi = besparelse?

Kilde: Dansk Energi

Off-site produktion af energi Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Energirenovering, bæredygtighed og bygninger

Tak for opmærksomheden Oplægget kan hentes på www.ecocouncil.dk

Soeren@ecocouncil.dk

Papirisolering Danmark - 22.9.2012

Det Økologiske Råd

Præsentation om energirenovering, bæredygtighed og byggeri  

Oplæg holdt den 22. september 2012 for Papirisolering Danmark

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you