Page 1

Klimavenlige energiløsninger

Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Det Økologiske Råd

Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012

Det Økologiske Råd


Hvem er Det Økologiske Råd? •

En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med vægt på økonomiske virkemidler

Arbejder med ”Branchedeklarering for Strøm med Klimavalg”

Dialog med virksomheder som Danfoss, Grundfos, B&O, Telenor, DSB og kommuner som København, Roskilde m.fl.

Rådgivning af mange el-handelsselskaber

Stor viden om EU’s kvotesystem og anvendelsen af kreditter

– anvendelse af oprindelsesgarantier for VE Det Økologiske Råd


Oversigt • Energibesparelser i virksomheder • Frivillige yderligere CO2 reduktioner / anvendelse af mere VE • Fleksibilitet - i et el- og varmemarked med langt mere svingende priser

Det Økologiske Råd


Netselskabernes spareforpligtelse De danske energinetselskabers spareforpligtelse: mest effektiv i virksomhederne. Mange energibesparelser, som kan realiseres med store økonomiske fordele. Erfaringen fra Danmark → nogle af selskaberne er klar til det europæiske marked, som skabes af EED Rådgiverydelser for energibesparelser i virksomheder.

Det Økologiske Råd


EU’s kvotesystem • • • • • • • • •

Gavner det, hvis vi sparer inden for kvotesektoren? Ja, der er allerede overskud af kvoter Reduktioner bereder vejen for senere sænkning af kvoteloft Sikrer ny teknologi frem for kvotekøb Kvotesystemet er teoretisk et godt økonomisk instrument til at nå fastsatte mål Men EU målet er 20 % reduktion i 2020 10 % heraf kan nås ved kreditter uden for EU, (stort set ikkeadditionelle) EU’s virkelige mål er 80 – 95 % reduktion af drivhusgasser i 2050 Kvoteprisen for lav til at nå EU’s mål Det Økologiske Råd


Hvorfor fokus på strømprodukter? DONG solgte ”Grøn Strøm” til DSB, som igangsatte vildledende kampagne. Fik miljøorganisationerne på banen

Det Økologiske Råd


Korrekte betegnelser for strøm? •

Undgå ”grøn”, ”bæredygtig”, ”miljø”, ”øko” m.v. anvendt om strøm

Ordene kan ikke forstås og effekten dokumenteres, når det gælder strøm

Effekten skal afspejles i betegnelsen af produktet

Det Økologiske Råd


Branchedeklareringen for strøm Energistyrelsen og 5 organisationer lavede en branchedeklarering, som opstiller: • Minimumskrav til de enkelte strømprodukter • Effektbeskrivelser af de enkelte strømprodukter • Krav til dokumentation Ikke en anbefaling af de omhandlede strømprodukter – men en deklarering Det fremgår, at flere af produkterne er uden effekt •

Kun Danmark tænker så fremadrettet ! Det Økologiske Råd


Oprindelsesgarantier for VE • •

For strøm fra VE kan udstedes oprindelsesgarantier Giver i princippet ret til at reducere CO2-udledning i klimaregnskabet

For mange oprindelsesgarantier - markedet mangler egentlige købere

Brug ikke oprindelsesgarantier fra vandkraft og ”gammel” VE

Brug helst ikke oprindelsesgarantier fra statslige udbud Det Økologiske Råd


Vandkraft-el og greenwash •

Garantier fra nordisk vandkraft har ingen effekt for klima eller mere VE, men de bruges af virksomheder i klimaregnskabet – de er billige!

Norge kan både ”sælge” deres VE og fortsat medregne deres mindre CO2 udslip i Kyoto-aftalen

Virksomhederne udsætter sig for anklager om ”Greenwashing”

Risikerer fiktive løsninger. Ikke additionelt Det Økologiske Råd


1: Energibesparelser Vigtigste virkemiddel er altid energibesparelser: • Direkte effekt på CO2 regnskabet • Langsigtet positiv effekt for klimaet • Nødvendigt for en dansk omstilling fra fossile brændsler til VE • Ofte en direkte økonomisk fordel + lokale arbejdspladser Gå efter de optimale løsninger, når I alligevel renoverer eller effektiviserer

Det Økologiske Råd


2: Opstil mere vedvarende energi • • • • • •

Invester i udbygning af VE – eller indgå opstillingsaftaler Fokuser på blandet ejerskab – giver lokal medvind Opfør VE, hvor det giver størst fordel for energisystemet Overvej også ny biogasproduktion Brug VE oprindelsesgarantierne fra egen VE i klimaregnskabet Eller aftaler om el fra endnu ikke opstillede vindmøller, som kun opstilles i kraft af aftalerne med virksomhederne.

Det Økologiske Råd


3: Det frivillige kreditmarked Hvis kreditter: • Reelle CO2 reduktioner - i lande uden reduktionskrav fra FN eller egne planer • Reduktionerne er additionelle – og kan fratrækkes eget CO2 regnskab • Reduktionerne tillader ikke de rige lande at undlade at reducere • Certificerede projekter - efter f.eks. Gold standard, Plan Vivo eller Social Carbon • Ofte ekstra fordele – f.eks. sundhedsfremme

Det Økologiske Råd


Et skift i det danske energisystem 50 % el fra vindkraft i 2020 2035 skal el og varme produceres 100 % fra VE Det kræver • fjernelse af dagens energispild = energirenoveringer • fleksibilitet, så forbruget kan ske, når der er rigelig el og varme med opbygning af lager til brug, når der er knaphed • reduceret maksimalt energibehov • mere VE produktion

Det Økologiske Råd


Fremtidens energisystem Meget svingende priser – billigt, når der er rigeligt, og dyrt, når der er knapt. Virksomheder med fleksibelt energibehov eller lagermulighed kan tjene i dette marked – på spotpriserne eller ved at indgå billigere forward kontrakter. Centrale kraftvarmeværker vil søge at overflytte deres indtjening fra el- til varme-siden. Fjervarmeprisen vil formentlig også svinge efter omkostningerne ved produktion → også her kan virksomhederne tjene ved at agere fleksibelt. Det Økologiske Råd


Fleksibilitet og Smart Grid Behov for udjævning af ”kogespids”

Optimering af fjernvarme efter maks. effekt

Det Økologiske Råd


Smart grid og fleksibilitet Jordvarmepumper

Fjernvarmen

El-biler

Dynamiske Kilde: Dansk Energi

prissignaler

Apparater

Det Ă˜kologiske RĂĽd


Nye betalingsformer for el og varme • Nye udfordringer for el- og fjernvarmesystemet = nye betalingsformer • Dynamiske tariffer = højere betaling for at få el og fjernvarme når behovet er størst + højere betaling jo højere maksimal effekt, man ønsker • Prisfleksible el-afgifter = lav el-pris, hvis man kan aftage el (og varme) når der er rigeligt – betydeligt højere el-priser, hvis man vil aftage i kogespids eller vindstille • Virksomheder, som kan levere fleksibilitet / lager til energisystemet får ekstra indtjening

Det Økologiske Råd


Anbefalinger •

Det er ikke så nemt som man skulle tro at opfylde frivillige CO2reduktionskrav

EU’s kvotesystem holdes ikke ved lige og giver derfor ikke de resultater, det skulle have givet

Prioriter: 1) Energibesparelser, 2) egen VE, 3) Det frivillige kreditmarked

Bruger man fiktive virkemidler risikerer man anklager for snyd

Hellere bruge sikre og effektive virkemidler, som man er stolt af, og så i stedet skrue ned for de frivillige reduktionsmål

Det Økologiske Råd


Tak for opmærksomheden

Oplægget lægges på vores hjemmeside www.ecocouncil.dk Her findes også publikationer m.v. om emnet

Det Økologiske Råd

klimavenlige energiloesninger  

oplaeg holdt af Christian Ege på Miljøforum Midtjyllands konference d. 31.10.2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you