Page 1

Christian Ege, sekretariatsleder

Hvorfor skal diskonteringsrenten sænkes? København, d. 17. september 2012

Det Økologiske Råd


Hvorfor interesserer DØR sig for diskonteringsrenten? Diskonteringsrenten er vigtig Fastlægger prioritering mellem nuværende og kommende generationer Renten i DK er langt højere end i lande vi plejer at sammenligne os med Daværende oppositionspartier foreslog i 2011 sænkning til 3-3,5% Dette er også højt i klima- og miljøsammenhæng En lavere rente skal enten være specifik og klima- og miljøprojekter Eller aftage over tid, som i UK og Frankrig

Christian Ege

Det Økologiske Råd


Høj rente fremmer kortsigtede investeringer Klima- og miljøvenlige investeringer har ofte - Højere investeringsomkostninger og lavere driftsudgifter - Benefits mange år ud i fremtiden Både fremtidens lavere driftsudgifter og sparede miljøomkostninger tilbagediskonteres Derfor vil en høj diskonteringsrente favorisere kortsigtede og ”sorte” investeringer Sås bl.a. ved ”Copenhagen Concensus” konferencerne: sult og AIDS-bekæmpelse altid bedre end klima

Christian Ege

Det Økologiske Råd


Diskontering i praksis

r = rente

Nutidsværdi af 1.000.000 tjent efter n antal år ved renten r

0,02 0,04   0,06  

10

20

30

n år 40  

820.348 675.564   558.395  

672.971 456.387   311.805  

552.071 308.319   174.110  

452.890 208.289   97.222  

50

70

100

500

371.528 140.713   54.288  

250.028 64.219   16.927  

138.033 19.800   2.947  

50 0   0  

Nutidsværdi ved diskonteringsrente på 2, 4 og 6%. Ved 6%: Gevinst på 1 mio. kr om 20 år giver en nutidsværdi på under en tredjedel – efter 50 år er nutidsværdien nede på 1/20.

Christian Ege

Det Økologiske Råd


Stern-rapporten Stern-rapporten 2006: Årlig investering ved at holde temperaturstigning under 2oC: 1% af BNP = ca. 18 mia. kr/år Årlig omkostning i 2050 ved ikke at handle: 5-20% af BNP Concito-beregning 2011: 5% af BNP svarer i 2050 (med 1% årlig vækst) til 129,5 mia. kr Tilbagediskonteret med 3% → 39,5 mia. kr 5% → 17,5 mia. kr Stern brugte selv ca. 1,5% diskontering → stort overskud ved at handle Lille underskud ved 5% Christian Ege

Det Økologiske Råd


”Tipping point”: Angiver tidspunkt hvorefter det er for sent at stoppe udledningerne, idet -indskrænket isdække→ mindre refleksion af sollys - varmere have kan opløse mindre CO2 - tundraen vil smelte og frigive metan og CO2 Hvis Grønlands indlandsis smelter, stiger havene med 7 m. Hvis Antarktis → 25 m Kan ske delvist efter 200 eller fuldstændig efter 700 år Årsag kan være udledningerne inden tipping point indtraf Christian Ege

Det Økologiske Råd


Anlæggets fysiske levetid Hvis samfundsøkonomiske beregninger indskrænkes til anlæggets fysiske levetid ser man bort fra langsigtede effekter og ”tipping point” Energistyrelsens beregninger medregner normalt kun 30 år I så fald har en aftagende rente som i UK ringe effekt – kun på f.eks. skovrejsning Hvis 30 år - vil en sænket rente fremme en bro med brugerbetaling ligeså meget som et klimaprojekt? I praksis inddrages sparede skadesomkostninger slet ikke - Man anvender blot en forventet fremtidig CO2-pris Christian Ege

Det Økologiske Råd


Argumenter imod sænkning Alle infrastrukturprojekter vil blive mere attraktive - Kan løses ved specifik rente for klima/miljø - eller aftagende rente – giver kun mening hvis der regnes i lange tidsperioder – ikke kun 20 eller 30 år Fremtidige generationer vil være rigere end os og have bedre råd til klima- og miljøinvesteringer - Konsekvenserne kan blive uoverskuelige - De vil være skævt fordelt på jordkloden, og ikke alle vil være rige

Christian Ege

Det Økologiske Råd


Samfundsøkon. beregning på landmøller (DK-Vind) Bygger i hovedtræk på ”Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, april 2011” 20-årige projekter - typisk tidsramme for vindmøller A. 3 x 3 MW, nutidsværdi: Rente 3 %: + 12,7 mill.kr. Rente 5 %: - 10,5 mill.kr. B. Park på 100 MW, nutidsværdi: Rente 3 %: + 134,6 mill.kr. Rente 5 %: - 122,6 mill.kr. Indtægter: Elsalg + værdisætning af sparet SO2 og NOx i f.t. konventionel elproduktion Omkostninger: Investering + årlig drift Christian Ege

Det Økologiske Råd


Konklusion ”Parolen” om at ikke-handling er dyrere end handling giver ikke mening med høj diskonteringsrente Sænkning af diskonteringsrenten til 3% (incl. evt. risikotillæg) vil være et betydeligt fremskridt Men ikke tilstrækkeligt til at tage højde for klimaproblemerne, incl. et ”tipping point” Yderligere sænkning kan ske enten som særlig lav rente for klima- og miljøprojekter Eller rente der aftager over tid – som i UK og Frankrig Aftagende rente giver kun mening, hvis man inddrager effekter udover anlæggenes fysiske levetid Christian Ege

Det Økologiske Råd


Tak for opmærksomheden! Læs mere på Det Økologiske Råds hjemmeside www.ecocouncil.dk

Christian Ege

Det Økologiske Råd


>Titel< Indhold

Christian Ege

Det Ă&#x2DC;kologiske RĂĽd

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd  

Hvorfor beskæftiger en miljøorganisation sig med diskonteringsrenten? Hvad betyder renten for vindkraftprojekter?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you