__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Realizări

Mesaj din partea fondatorului

˙3˙

2013

Despre iniţiativă

Imp[duriri

Misiune

Harta t[ierilor de p[duri

˙4˙

Obiective

˙4˙

Echipa

˙8˙

Cuprins

˙ 10 ˙

Magazinul de copaci

˙ 12 ˙

˙6˙

Comunicare

Harta partenerilor

Resurse

˙7˙

˙ 14 ˙ ˙ 16 ˙

Testimoniale

˙ 18 ˙

1


organizatori

parteneri din administra\ie na\ional[ §i local[

64

46

2011

55.5 ha

înfiin\are

ONG-uri de mediu

P n[ în 2014

9

182.200 puie\i

distinc\ii

plantate

9.633

voluntari

8 37 sponsori

693

1761

t[ieri identificate

apari\ii pres[

dona\ii, 145.758.88 prest[ri servicii pro bono € §i sponsoriz[ri


2


Mesaj din partea fondatorului Uit]ndu-m[ `napoi, la realiz[rile din 2013 §i anii anteriori, m[ bucur s[ fac parte dintr-o echip[ de prieteni. Lucrez `ntr-un proiect mare, al[turi de o echip[ `n care ne ambi\ion[m `mpreun[ s[ ne atingem \elurile. De§i ne afl[m la mijlocul proiectului, eforturile noastre au dat deja rezultate vizibile. In timp ce o parte din planta\ii necesit[ din ce `n ce mai pu\in[ aten\ie, exist[ noi locuri de `mp[durit spre care s[ ne `ndrept[m. ±i chiar asta ne dorim, s[ ajungem `n c]t mai multe locuri din \ara noastr[. Ins[ vrem s[ tragem un MARE semnal de alarm[ anul acesta! „Harta t[ierilor de p[duri” a scos la iveal[ prejudicii economice grave, ce ajung la suma de 134.670.000 RON, dar §i prejudicii administrative - multe regiuni sunt acum expuse la alunec[ri de teren §i intemperii precum viscolul. Rom]nia are toate premisele ca `n urm[torul deceniu s[ ajung[ la deficit de p[duri! Cauza principal[ este fenomenul t[ierilor abuzive care a sc[pat de sub control. Solu\ia nu poate veni `ns[ de la un singur grup. Este necesar ca fiecare dintre noi s[ aib[ o cultur[ a p[durilor, s[ `n\eleag[ §i s[ se conving[ c[, f[r[ ele, suntem destina\i e§ecului. Ne referim `n primul r]nd la e§ec agricol §i `n al doilea r]nd administrativ.

Motiv pentru care, pe l]ng[ ac\iunile noastre de `mp[durire §i identificare a t[ierilor de p[duri, am adus o nou[ component[: „Magazinul de copaci”. Prin aceast[ ini\iativ[, vrem s[ schimb[m no\iunea clasic[ de cadou §i s[ d[m o nou[ semnifica\ie copacilor. Incuraj[m cadourile sub forma copacilor `n ghiveci, care pot fi planta\i oriunde. Scopul nostru este s[ facem mai pl[cut[ activitatea de `mp[durire apropiind-o de momentele speciale din via\a noastr[. Acesta este primul pas prin care ne aducem natura mai aproape! Sunt necesare c]t mai multe ac\iuni de `mp[durire, `n c]t mai multe regiuni din \ara noastr[. Pentru ca eforturile s[ aib[ efect, ne extindem ini\iativa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” §i invit[m c]t mai mul\i oameni s[ ni se al[ture! Sper ca acest raport s[ v[ motiveze §i s[ v[ inspire `n a v[ construi propriile proiecte pentru cre§terea §i protejarea p[durilor din apropierea voastr[!

Liana Buzea

3


Despre iniţiativă Pornit[ `n 2011, „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” este o ini\iativ[ na\ional[ de `mp[durire bazat[ pe voluntariat. Ea a fost g]ndit[ pe termen lung, respectiv o perioad[ de 5 - 7 ani. In anul 2013 am derulat proiecte `n 12 jude\e: `mp[durire pe terenuri publice neproductive, monitorizarea plant[rilor §i efecturea lucr[rilor de `ngrijire ale acestora, p]n[ la reu§ita final[. In acela§i timp, am derulat §i ac\iuni de raportare §i verificare a legalit[\ii t[ierilor de p[duri. In cei trei ani de activitate, am mobilizat 9633 de voluntari, cu ajutorul c[rora am plantat 182.200 de cop[cei - specii forestiere - pe 55.5 hectare de terenuri ale administra\iilor publice locale. Aplica\ia online „Harta t[ierilor de p[duri” ne-a ajutat s[ raport[m peste 1900 de t[ieri de p[duri §i, ulterior, s[ verific[m informa\iile merg]nd pe teren, `n 6 jude\e din \ar[. Jude\ele `n care am ac\ionat `n 2013 au fost: Arge§, Bra§ov, Cluj, Constan\a, Covasna, Ialomi\a, Ia§i, Prahova, Mure§, Satu Mare, S[laj §i Timi§. Reprezentantul legal al ini\iativei este Asocia\ia EcoAssist din Bucure§ti.

4

Misiune

S[ cre§tem §i s[ protej[m p[duri `n Rom]nia.

Obiective strategice

Imp[durirea unei suprafe\e medii de 7 ha / jude\ Realizarea H[r\ii t[ierilor de p[duri Cre§terea comunit[\ii de plantatori de fapte bune Dezvoltarea afacerii sociale „Magazinul de copaci”

Valorile noastre

Adev[r & Dreptate & Respect & Comunitate


5


Echipa

Ace§tia sunt cei care au construit `n 2013 ini\iativa noastr[: Cătălin Lazăr

Adina Ionescu Alexandra Şimon

Bogdan Drăgan

Alexandru Ilie

Andreia Ispas Alexandru Pantelimon

Emilia Ilieș

Cezar Petrovici

Andreea Tatulescu

Bogdan Răzvan Lăcan

Robert Cadar

Constantin Ercean

Denisa Mihaela Puică

Ion Popa

Georgiana Tatulescu Laurenţiu Rusu

Liana Buzea

Mihaela Alistar

6

Livia Bibire

Mihai Pușcaș

Natalia Achim

Cătălina Azamfirei

Cosmin Bârzan

Gabriela Buligescu

Florentin Nacu

Daniel Baciu Georgiana Gheorghiţă Iulian Ban

Marin Toma

Mioara Maneses Simona Camburu

Iulian Mitrea Maria Claudia Donca

Mirabela Tatulescu Viorel Lăcătuş


S I G U R A N TA FA R A CO M P R O M I S U R I

7


Împăduriri In 2013 am `nceput `mp[duririle `n trei jude\e: Covasna, Ia§i §i S[laj. Cu p[m]nturile nou ad[ugate `n proiect acoperim, `n total, o suprafa\[ de aproape 56 hectare. Ve§tile cele mai bune pe 2013 au fost c[ p[durile `ncepute `n anii anteriori, din Arge§, Constan\a, Ialomi\a, Prahova, Mure§, Satu Mare §i Timi§ au `nceput s[ aib[ mai pu\in[ nevoie de noi. Num[rul de cop[cei ce trebuiau completa\i pe terenurile noastre a sc[zut cu mult. Cei 2410 voluntari de anul trecut au acoperit 10 jude\e din \ar[, iar `ngrijirea lor s-a f[cut, `n mare parte, cu sprijinul persoanelor private de libertate, penitenciarele fiind unul din partenerii strategici ai no§tri. 8

Suprafeţe plantate

Arge§ 3 ha

S[laj 1 ha

Constan\a 2 ha Covasna Prahova 1 ha 1 ha

Ia§i 2 ha Ialomi\a 5 ha Mure§ 2 ha

Total: 17 ha


Prahova

mălin, ulm, păducel sânger, sălcioară

Puieţi plantaţi

plop alb ulm

S[laj

stejar, salcâm

2.200 Ialomi\a 4.000

Număr voluntari împăduriri:

2.500 Satu Mare 2.000

Arge§ 3.000

stejar

gorun

520 430

Total: 2410

300 220

250

240

210

130

110

rg

a

A

sta

ur e

ş

17

M

as n

a

15

C ov

i Ia ș

iţa om Ia l

Total: 49.600 puie\i

rg

gorun, frasin tei, paltin ligustrum păr, măr

Total: 158

21

15

A

Covasna 6.000

na

on

ov

as

iţa

C

Ia

lo

m

și

Ia

ur

M

M

tu

Număr voluntari îngrijiri: 90

Constan\a 9.000 salcâm

C

glădiţă, mojdrean

Sa

Ia§i 11.900

la

j

paltin, gorun pin

ar e Pr ah ov a

Mure§ 9.000

9


Raport anual

2013


Harta tăierilor de păduri

In 2013 am continuat eforturile de verificare a t[ierilor de p[duri raportate pe aplica\ia online. Aplica\ia a fost vizitat[ de peste 11.914 de persoane, iar num[rul sesiz[rilor a dep[§it 1.761 la nivel na\ional. Jude\ele cu cele mai multe t[ieri de p[duri raportate prin aplica\ie sunt Arge§ (180 raport[ri), Suceava (161) §i Covasna (124). Echipe mixte formate din voluntari, reprezentan\i ai Inspectoratului General al Poli\iei Rom]ne, Jandarmeriei Rom]ne §i Ministerului Mediului (Direc\ia de Control) au mers pe teren, `n p[durile din jude\ele: Arge§, Bra§ov, Cluj, Covasna, Prahova §i Satu Mare.

10

Cu sprijinul echipei avocatului Florin |uca, Asocia\ia EcoAssist Bucure§ti (reprezentantul legal al ini\iativei „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”) s-a constituit parte civil[ `n dosarul penal deschis `n jude\ul Arge§. Acest dosar are prejudicii evaluate de autorit[\i la 63 milioane RON.

Vizite

15.561

Germania NOT SET SUA UK Fran\a Italia Belgia Austria Canada

301 (1,93%) 268 (1,72%) 206 (1,32%) 166 (1,08%) 113 (0.73%) 88 (0,57%) 63 (0,40%) 61 (0,39%) 59 (0,38%)

Rom]nia 13.715 (88.14%)


Unici

Medie vizit[

11.914

00:03:14

Vizualiz[ri

58,899

Rata p[r[sire

11.914

Pagini / Vizit[

% Vizite noi:

3,79

76,56% 11


Magazinul de copaci Ne-am `ncurajat `ntotdeauna voluntarii §i apropia\ii s[ cumpere brazi `n ghiveci cu ocazia Cr[ciunului. Un brad viu, autohton, cump[rat dintr-o surs[ oficial[, ajut[ la protejarea p[durilor de conifere din \ara noastr[ §i ajut[ chiar la extinderea suprafe\ei `mp[durite. In 2013 am trecut la fapte §i am `nceput o afacere social[ prin care `ncuraj[m cadourile verzi, cu orice ocazie. Cu un cop[cel putem face mai frumoas[ aniversarea cuiva drag, putem marca un moment special din via\a noastr[ sau ne putem face Cr[ciunul mai frumos. Fondurile ob\inute din v]nzarea brazilor `n ghiveci, prima ofert[ `n cadrul magazinului, vor fi redirec\ionate spre ac\iunile de `mp[durire realizate cu voluntari. 12

Rezultatele campaniei de Crăciun

57

6

&

brazi

molizi v]ndu\i `n

BRA±OV

TIMI±OARA

BUCURE±TI

CLUJ NAPOCA

2013


Magazinul de copaci

13


Comunicare

Statistici social media:

In 2013, strategia a urm[rit o singur[ direc\ie principal[: o leg[tur[ mai puternic[ `n r]ndul comunit[\ii plantatorilor de fapte bune din Rom]nia. Canalul principal de comunicare l-au reprezentat re\elele sociale (pagina oficial[ de Facebook, pagina oficial[ §i grupul de pe platforma profesional[ LinkedIn). Periodic, paginile noastre au relatat planurile echipei, realiz[rile noi, au lansat de asemenea invita\ii la implicare `n organizare sau au comunicat un eveniment la care se str]ngeau r]ndurile voluntarilor. Comunitatea are o vechime de trei ani, iar `n 2013 echipa noastr[ a mizat pe o promovare §i explicare mai profund[ a cauzei p[durilor. Plantatorii au aflat toate nout[\ile prin urm[rirea canalelor noastre de comunicare sau au putut sugera direc\ii de implicare. Plantatorii no§tri au aflat toate nout[\ile prin urm[rirea canalelor noastre de comunicare sau au putut sugera direc\ii de implicare.

14

Al[turi de aceste canale, au urmat newsletter-ul, website-ul §i comunicatele de pres[. Instrumentele clasice utilizate au fost comunicatul de pres[ §i spoturile video.

TOP POST{RI FACEBOOK

1

2

3

Colajul cu `ngrijirile p[durii

Poza cu dacii §i copacii

Poza cu excursia p[durilor

85 57.792 128 likes shares reach

376 749 43.680 likes shares reach

45 22.416 51 likes shares reach

TOP POST{RI LINKEDIN

1

2

3

Comunitatea The HUB

Lec\ia despre p[duri §i arbori

Bradul de Cr[ciun

2.94% 2.74% 2.53% 102 73 158 impressions engagement impressions engagement impressions engagement


Statistici obţinute în comunicare:

Distincţiile primite în

13

ÎNALTUL PATRONAJ AL ALTE|EI SALE REGALE PRINCIPESA MARGARETA A ROM}NIEI

139

In cadrul unei ceremonii, organizat[ `n 15 aprilie 2013, la Palatul Elisabeta, echipa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” a primit Inaltul Patronaj al Alte\ei Sale Regale Principesa Margareta a Rom]niei.

Comunicate pres[ (locale §i na\ionale)

Prelu[ri (online, radio, TV)

12

Evenimente (plant[ri, hart[, magazin)

Website pfb.ro

11.914 vizitatori unici

21.117 afi§[ri

Alte\a Sa Regal[ a felicitat voluntarii Plant[m fapte bune `n Rom]nia pentru eforturile depuse, exprim]ndu-§i totodat[ bucuria de sus\ine aceast[ ini\iativ[ de `mp[durire. Unul din motivele acord[rii Inaltului Patronaj a fost acela c[ eforturile de a cre§te §i proteja p[durile sunt planetare, iar `n Rom]nia problema t[ierilor ilegale trebuie tratat[ cu seriozitate. Alte\a Sa §i-a exprimat dorin\a de a se implica activ al[turi de echip[, de a veni `n teren la plantare de arbori, dar §i de a sus\ine eforturile de protejare a p[durilor de t[ieri ilegale prin aplica\ia online Harta t[ierilor de p[duri.

2013 PREMII:

BEST NGO PHOTOREPORT The Logging Map awarded by HotNews and Ecotic Bucharest, September 4th

BEST INITIATIVE We plant good deeds in Romania awarded by Junior Chamber International Bucharest, December 5th�

ASOCIERI Din 2013 ne-am unit comunitatea „plantatorilor de fapte bune din Rom]nia” cu cea a celor “273 locuri de v[zut din Rom]nia”. Impreun[ ne-am propus s[ aducem mai mul\i oameni la ac\iunile de `mp[durire, s[ explor[m locurile frumoase pe care le avem `n \ara noastr[, s[ vizit[m locuri §i s[ cunoa§tem oamenii din Rom]nia care ne motiveaz[ s[ fim mai buni, s[ `ncerc[m s[ d[m mai mult bine `n jurul nostru.

15


Buget realizat în 2013

256.152 Ron (56.992,67 Euro) Resurse financiare și materiale Obiectivul nostru `n 2013 a fost acoperirea tuturor activit[\ilor stabilite cu resurse. |intele propuse au fost: ob\inerea unui total de 71.109 EURO pentru `mp[durirea a 24 de hectare de terenuri noi §i realizarea a 5 ac\iuni de verificare pe teren folosind ,,Harta t[ierilor de p[duri,, - aplica\ia online de monitorizare a t[ierilor de p[duri.

PARTENERI (FONDURI / SERVICII): Mega Image, Fan Courier, Naturevo, Brenntag, Eurolines, Alistar Security, LS Travel, Cosmote Romania, Renania §i Microsoft Rom]nia

16

Fonduri în numerar încasate în 2012 §i cheltuite în 2013 66365 RON (14.747,78 EURO)

Resursele financiare atrase în 2013 189787 RON (42.174,89 EURO)

Sponsoriz[ri, dona\ii persoane fizice, contracte de servicii 159476 RON (35.439,12 EURO)

Dona\ii produse 23487 RON (5.219,34 EURO)

Prest[ri Redirec\ionarea 2% servicii donate 4323 RON 2500 RON (960 EURO) (555,56 EURO)

Valoarea muncii organizatorice (orele de lucru ale echipei PFBRo)

846.900 Ron (188.200 Euro) Coordonator proiect 76.800 EUR

Fundraiser 67.200 eur

Colaborator fundraising 24.000 eur

Comunicator proiect 9.600 eur

Community Manager 5.600 EUR

Echipele organizatorice din \ar[ 11.200 EUR


Buget cheltuit în 2013

219.508 Ron (48.779,56 Euro) Cheltuieli cu cartele telefoane: Cheltuieli cu servicii: 284 RON 12179 RON (62.11 EURO) (2.706,45 EURO)

Cheltuieli combustibil 29.001 RON (6.444,67 EURO)

Cheltuieli cu materialul s[ditor 20936 RON (4652,45 EURO)

Cheltuieli amortizare: 885 RON (196.67 EURO) Cheltuieli cu materiale de lucru (m[nu§i, saci, lope\i) 51202 RON (11.444,88 EURO)

Cheltuieli materiale între\inere, cur[\enie, birotic[: 4253 RON (945,11 EURO)

Cheltuieli cu deta§[ri (evenimente, §edin\e §i teambuilding): 62118 RON (13.804 EURO)

Cheltuieli cu chirii 3900 RON (866,67 EURO)

Cheltuieli bancare: 1443 RON (320 EURO)

Cheltuieli de protocol 3006 RON (668 EURO)

Cheltuieli de transport: 29778 RON (6.617,34 EURO) Cheltuieli cu prime de asigurare 20 RON (4.45 EURO)

Cheltuieli Cheltuieli obiecte cu repara\ii: inventar: 72 RON 431 RON (16 EURO) (95.78 EURO)

IMPLICAREA CORPORATE DE PRIMĂVARĂ: Adobe - voluntari, Angeloexpres, Art&Hobby, Autoliv Romania, Avon - fonduri §i voluntari , Bertis, Brut[ria Dioszegi, Bus Trade, Charter Transair Agency, Cosmote - servicii de telecomunica\ii, DB Schenker - fonduri §i voluntari, Dr. Oetker - voluntari §i produse, Emerson, Eurolines - servicii de transport §i voluntari, Friesland C]mpina, Gotec Rom - fonduri §i voluntari, Holcim - fonduri, HP voluntari , JTI fonduri si voluntari, Mazars voluntari, Mediurg Prahova, Mega Image - voluntari §i fonduri, Oracle - voluntari, Provident - voluntari , Renania, �Serviciul de ajutor maltez Covasna, Trans Air Agency, The Cell - servicii , Timken, Tricomserv, Transmegic, |uc[, Zb]rcea&Asocia\ii - servicii, Xerox Rom]nia - voluntari §i produse, Zoemia IMPLICAREA CORPORATE DE VAR{ (ÎNGRIJIRI): BGS - voluntari, XEROX Rom]nia - voluntari, Wrigley Rom]nia - voluntari, Naturevo - produse §i servicii� IMPLICAREA CORPORATE DE TOAMNĂ: CT-� Alistar Security, Eurolines, Mega Image, Coca Cola HBC, Liga studen\ilor str[ini din CT, Jandarmeria CT IL-�BGS - voluntari §i servicii medicale, Carestream - voluntari, Orange voluntari, Luxoft - fonduri §i voluntari, BDO Audit - servicii §i voluntari, Decathlon - voluntari, HP - voluntari, JTI - voluntari §i fonduri, Coca Cola HBC - produse §i voluntari, LS Travel - voluntari §i fonduri, Xerox - voluntari §i produse, Redbull - produse.

17


Testimoniale Autorităţi-›

Excelenţa Sa, Martin Harris

Ambasador britanic la Bucure§ti (2010 – 2014) “The initiator of the "We plant good deeds" project has tremendously started to raise awareness of the deforestation dangers in Romania. The British Embassy and me personally have taken a special interest in this project as we were confident it could help promote both the transparency agenda in Romania and our wider climate change goals.� Looking back at how many things were achieved and how many people got engaged, I can now say the project was extremely daring and generated a real shift in how deforestation was perceived countrywide. A map of the deforested areas in Romania was a key achievement that benefited both central and local authorities and non-governmental actors. Liana is a true believer, an excellent communicator and a problem solver. She has put all her efforts into making the map possible when those responsible took very little interest. She is a passionate leader able to gather support in the most difficult times and conditions. The personal involvement of several important stakeholders in this project stands evidence for Liana's strength in taking forward her goals.

18

Jianu Dumitru,

Chestor Inspectoratul General al Poli\iei Rom ne Prevenirea §i combaterea delictelor silvice constituie o preocupare major[ a Poli\iei Rom]ne `n general §i a efectivelor de ordine public[ `n special, `n condi\iile `n care acest fenomen tinde s[ devin[ din ce `n ce mai complex, av]nd implica\ii deosebite asupra mediului `nconjur[tor, ecosistemului §i economiei na\ionale. Amploarea acestui fenomen a determinat intensificarea §i diversificarea continu[ a ac\iunilor specifice, desf[§urate de structurile de poli\ie, pentru prevenirea §i combaterea delictelor silvice §i limitarea t[ierilor ilegale de arbori din fondul forestier na\ional. Datorit[ faptului c[ activitatea de prevenire §i combatere a delictelor silvice este o activitate foarte complex[, care nu poate fi executat[ dec]t `n parteneriat poli\ist §i specialist `n silvicultur[, Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poli\iei Rom]ne a ini\iat §i pus `n aplicare, protocoale §i planuri comune de ac\iune cu institu\iile cu atribu\ii `n acest domeniu, respectiv cu Ministerul Mediului §i Schimb[rilor Climatice - Departamentul Ape, P[duri §i Piscicultur[, Regia Na\ional[ a P[durilor - Romsilva §i Garda Na\ional[ de Mediu. Astfel, `n prezent, toate activit[\ile desf[§urate la nivel na\ional pentru prevenirea §i combaterea delictelor silvice se deruleaz[ `n baza Planul Comun de Ac\iune „SCUTUL P{DURII”, activit[\i ce vor continua §i `n perioada urm[toare.


Corneliu Părășcan

Director Direc\ia Silvică Ia§i Se spune c[ datoria fiec[rui om `n via\[ este de a aduce pe lume un copil, a ridica o cas[ §i a s[di un pom. S[direa pomului prezint[ o semnifica\ie deosebit[ at]t prin prisma importan\ei procesului `n sine, c]t §i a importan\ei s[dirii, `n sufletele tuturor, a sentimentului de dragoste §i respect pentru p[dure. Acest ritual este singura garan\ie pentru p[strare §i perpetuare, dar §i pentru men\inerea echilibrului ecologic necesar unei vie\i normale, s[n[toase, at]t pentru noi, c]t §i pentru genera\iile urm[toare, urma§ii urma§ilor no§tri. lat[ de ce Direc\ia Silvic[ la§i a acordat §i va acorda tot sprijinul Asocia\iei TERIS (reprezentantul jude\ean) `n realizarea ini\iativei „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”. Meritul deosebit al acestei asocia\ii este c[, dup[ realizarea `mp[duririlor din prim[var[ a realizat §i lucr[rile de `ngrijire. Orice planta\ie nou `nfiin\at[ este ca un copil mic ce are nevoie de ajutorul celor care i-au dat via\[, `n special `n primii ani ai existen\ei.

Cristian Soare

Prefectul Jude\ului Arge§ „In implementarea de politici publice solide, parteneriatul public privat este solu\ia cea mai viabil[ §i de success pe care fiecare dintre noi, reprezentan\i ai sistemului public, o avem la dispozi\ie. In acest sens, Institu\ia Prefectului Jude\ul Arge§ sprijin[ orice demers care ajut[ la dezvoltarea spiritului civic, implicarea societ[\ii civile, voluntariatul §i dezvoltarea durabil[, iar colaborarea cu Asocia\ia EcoAssist §i reprezentan\ii Grupului pentru Educa\ie §i Ecologie Arge§ este una care ne onoreaz[. Misiunea §i valorile promovate de mi§carea Plant[m fapte bune `n Rom]nia sunt unele la care ar trebui s[ ader[m cu to\ii- dincolo de rezultatul final propus §i la care to\i implica\i concur[- mesajul transmis este unul care ne d[ speran\a c[ `n \ara noastr[ lucrurile se pot face bine respect]nd calitatea, profesionalismul §i voluntariatul. Sunt bucuros c[ am putut fi parte din acest proiect, doresc tuturor celor implica\i s[ p[streze §tacheta la aceea§i `n[l\ime §i s[ ne bucure `n continuare cu reliz[rile lor. In mine personal §i `n Institu\ia Prefectului - Jude\ul Arge§ ve\i g[si `ntotdeauna un sprijin §i v[ mul\umesc pentru ceea ce face\i pentru Rom]nia.”

19


Constantin Ștefan, director

Direc\ia Cabinet – Inspectoratul General Jandarmeria Rom n[ „La nivelul Jandarmeriei Rom]ne exist[ parteneriate `ncheiate cu Asocia\ia EcoAssist `n baza c[rora institu\ia noastr[ ofer[ sprijin activit[\ilor dumneavoastr[ de protec\ia mediului §i a zonelor `mp[durite. Acest lucru a creat posibilitatea implic[rii noastre, pe baz[ de voluntariat, participarea efectiv[ cu personal `n activit[\ile de re`mp[durire. Av]nd `n vedere rezultatele privind activitatea din anul 2013 §i \in]nd seama de faptul c[ `n conformitate cu legisla\ia `n vigoare, Jandarmeria Rom]n[ are responsabilit[\i pe linia prevenirii §i combaterii faptelor de natur[ s[ aduc[ prejudicii mediului `nconjur[tor, ne asum[m parteneriatele `ncheiate §i, `n conformitate cu clauzele acestora, ne angaj[m s[ sprijinim `n continuare proiectul Asocia\iei EcoAssist „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”, prin punerea la dispozi\ia partenerilor, `n func\ie de posibilit[\i, a resurselor necesare ducerii la `ndeplinire a ac\iunilor planificate.”

Manuela Ileana Pieleanu

Administra\ia Na\ional[ a Penitenciarelor, Comisar șef de penitenciare „Administra\ia Na\ional[ a Penitenciarelor este intens preocupat[ de `mbun[t[\irea condi\iilor de deten\ie §i de respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, dar, `n aceea§i m[sur[, de calitatea §i de eficien`a activit[\ilor de educa\ie §i asisten\[ psihosocial[. `n aceste coordonate, Administra\ia Na\ional[ a Penitenciarelor v[ mul\ume§te pentru ini\iativa dumneavoastr[ §i pentru implicarea `n derularea de activit[\i de voluntariat, destinate persoanelor private de libertate. In acest context, Direc\ia Reintegrare Social[, din cadrul Administra\iei Na\ionale a Penitenciarelor, apreciaz[ `n mod deosebit rela\ia de colaborare pe tema voluntariatului, ini\iat[ la nivelul unit[\ilor de deten\ie, din perspectiva con§tientiz[rii importan\ei implic[rii societ[\ii civile `n procesul de facilitare a reinser\iei sociale a persoanelor care au s[v]r§it infrac\iuni. Profit[m de aceast[ ocazie, pentru a reitera interesul serviciului penitenciar de specialitate, fa`[ de colaborarea cu institu\iile §i organiza\iile care au ca obiect de activitate asisten\a §i recuperarea persoanelor vulnerabilizate din punct de vedere social, din care fac parte integrant[ persoanele private de libertate.”

20

Companii-›


Alexandru Badea,

CEO Brenntag Rom nia CEE Central Management Hungary, Rom nia, Moldova „Cu to\ii folosim, zi de zi, buc[\i de h]rtie pe care lu[m noti\e, citim c[r\i, ziare §i reviste, amabal[m cadourile `n h]rtie colorat[ sau `n cutii de carton, folosim platouri de carton pentru pr[jiturile noastre. Lista este aproape infinit[. Este responsabilitatea noastr[, a tuturor, s[ red[m naturii, `n aceea§i m[sur[ `n care consum[m din natura §i s[ p[str[m un echilibru `ntre cele dou[. De aceea, sprijinim activitatea §i misiunea asocia\iei "Plant[m fapte bune `n Rom]nia".”

George Stancu,

Cristian Băciucu,

General Manager EUROLINES „Grupul Eurolines Rom]nia s-a implicat constant `n ultimii ani `n proiectele care au ca scop construirea unui viitor sustenabil pentru Rom]nia de azi §i de m]ine, iar aderarea la cauza de mediu “Plant[m fapte bune `n Rom]nia“ d[ un nou impuls §i o �nou[ direc\ie acestor activit[\i. Grupul Eurolines Rom]nia a devenit astfel primul partener al „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” din domeniul transportului de persoane cu autocarul, care sus\ine voluntariatul, iar membrii echipei sale au participat deja benevol la c]teva ac\iuni de `mp[durire. Voluntarii no§tri §i copiii lor au plantat mii de puie\i la Breaza, jude\ul Prahova §i la Pe§tera, jude\ul Constan\a, iar implicarea lor `n cauza de mediu Eurolines reprezint[ doar `nceputul unui parteneriat, pe care `l dorim pe termen lung, dintre Grupul Eurolines §i Plant[m fapte bune `n Rom]nia”.

Managing Partner BDO Audit S.R.L. „Av]nd `n vedere c[ `n Rom]nia problema t[ierii copacilor constituie, `n continuare, un subiect dureros, faptul c[ „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” a dezvoltat campanii de protejare a naturii nu poate dec]t s[ m[ bucure.�Natura, `n spe\[ copacii, joac[ un rol important `n societate §i este necesar pentru viitorul \[rii noastre s[ con§tientiz[m importan\a naturii `n via\a noastr[ §i s[ `nv[\[m s[ o respect[m.� � BDO Audit SRL a ales s[ sprijine „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” din respect pentru natur[ §i `n speran\a de a da un exemplu pozitiv §i altora care doresc�s[ se implice `n campania aceasta. Faptul c[ `n urma colabor[rii cu PFBRo, numele BDO Audit este asociat cu campaniile de `mp[durire, ne ofer[ satisfac\ia c[ am contribuit la “o fapt[ bun[”.

Albin Budinksy, CEO DB Schnker Rom nia

„Parteneriatul cu asocia\ia EcoAssist `n desf[§urarea proiectului Plant[m fapte bune `n Rom]nia a `nsemnat pentru DB Schenker Rom]nia un pas `nainte `n dezvoltarea §i implementarea strategiei de Responsabilitate Social-Corporatist[. Ac\iunile efectuate de asocia\ia EcoAssist pentru un mediu mai curat nu sunt g]ndite doar pentru un an sau doi, ci pentru genera\iile viitoare. DB Schenker Rom]nia sprijin[ sustenabilitatea §i ia `n serios rolul pe care §i l-a `nsu§it de protejare a mediului `nconjur[tor. Felicit[ri EcoAssist §i mult succes `n continuare!”

21


Alina Marinescu,

Corporate Affairs Manager JTI Rom nia „Pre\uim foarte mult parteneriatul dezvoltat de Asocia\ia EcoAssist §i JTI pentru ini\iativa na\ional[ de `mp[durire “Plant[m fapte bune `n Rom]nia”. Inc[ de la `nceput am v[zut `n “Plant[m fapte bune `n Rom]nia” un demers l[udabil §i generos. Ast[zi, dup[ c]\iva ani deja, recunosc `n aceast[ mi§care o promisiune asumat[. Un angajament g]ndit pe termen lung §i, astfel, o garan\ie a protej[rii §i extinderii fondului forestier la nivel na\ional.

Irina Fosa

Project Manager E-commerce & Sustenabilitate MEGA IMAGE „Am `nceput colaborarea cu „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” `n 2012 din dorin\a de a proteja viitorul clien\ilor, angaja\ilor §i a comunit[\ilor din care facem parte. Pentru a `mbun[t[\i lucrurile este important s[ lucr[m ca o echip[ §i s[ g[sim parteneri de `ncredere. Am apreciat `n mod deosebit echipa PFBRo pentru abilitatea lor de a transforma inten\iile bune `n fapte concrete. Impreun[ cu ei §i cu voluntarii Mega Image am adus o schimbare pozitiv[, cu fiecare copac plantat. M[ bucur c[ am putut sprijini aceast[ ini\iativ[. A fost o colaborare `ncununat[ de succes, pe care sper s[ o repet[m.”�

Colaborarea dintre JTI §i Asocia\ia EcoAssist se bazeaz[ pe `ncredere, iar puterea voluntariatului face o diferen\[ fantastic[. La fel cu puterea exemplului.”

Ioana Bulat

Marketing Communication Manager XEROX Rom nia „Ac\iunea de `mp[durire Plant[m fapte bune `n Rom]nia, la care particip[m `nc[ din 2011, se potrive§te ca o m[nu§[ valorilor Xerox privind protec\ia mediului. `n fiecare moment, cu ajutorul serviciilor §i tehnologiilor noastre, reducem impactul asupra mediului la nivel mondial §i sprijinim companiile-client s[ fac[ acela§i lucru.�

22

Pentru noi, voluntarii Xerox, implicarea activ[ `n ac\iunile de plantare §i `ngrijire a copacilor `n Arm[§e§ti a fost o experien\[ foarte frumoas[; nu ne vom opri aici, ci ne vom ocupa `n continuare de `ngrijirea acestor arbori. Ne dorim ca pe viitor s[ ne implic[m mai mult `n astfel de ac\iuni “verzi” §i s[ extindem parteneriatul cu “Plant[m fapte bune `n Rom]nia”.

Florina Șerban

Senior Coordinator, Internal Comm. & CSR COSMOTE Rom nia „Sus\inem de 3 ani�„Plant[m fapte bune `n Rom]nia” deoarece avem un scop comun:� s[ cre[m un viitor mai verde.� Colaborarea cu ei reprezint[�pentru noi un exemplu de comunicare eficient[ §i de calitate a eforturilor echipelor de voluntari. COSMOTE Rom]nia este recunoscut[ pe plan local pentru ac\iunile de responsabilitate corporativ[. Pentru a ne respecta angajamentul fa\[ de o dezvoltare global[ durabil[, ne alegem parteneri de `ncredere precum Plantam fapte bune `n Rom]nia cu care lucr[m `ndeaproape pentru reducerea impactului de mediu al activit[\ilor organiza\iei noastre.”


Alina Cristea

Manager Dezvoltare Durabilă HOLCIM Rom nia „Intr-un moment `n care spa\iul public este dominat de §tiri descurajatoare, dezr[d[cinante, Rom]nia are nevoie tot mai mult de modele, de fapte bune §i, mai ales, de oameni care s[ le ini\ieze §i s[ le planteze. Suntem extrem de bucuro§i c[, de mai bine de doi ani Holcim Rom]nia este al[turi de echipa “Plant[m fapte bune `n Rom]nia”.�Credem cu t[rie c[ oamenii au capacitatea s[ schimbe mentalit[\i §i realit[\i care pot p[rea implacabile. Este nevoie `ns[ de proiecte care s[-i adune `n jurul unei cauze §i echipe omogene, bine preg[tite §i motivate. Iar ini\iativa na\ional[� “Plant[m fapte bune `n Romania” este unul dintre acei catalizatori de care to\i avem nevoie ca s[ nu ne pierdem r[d[cinile. ±i, mai mult dec]t at]t, s[ prindem altele noi."

Adrian Cocan

Marketing Manager ALISTAR ROM}NIA “Plant[m fapte bune `n Rom]nia” este o ini\iativ[ extraordinar[, menit[ a reface dezechilibrele ap[rute `n mediu, prin t[ierea p[durilor. Proiectul ajut[ la stabilizarea solului, prevenirea eroziunii acestuia, prevenirea alunec[rilor de teren, reducerea efectelor inunda\iilor `n zonele expuse sau protejeaz[ localit[\ile de viscole. Nu `n ultimul r]nd, plantarea de p[dure genereaz[ microclimat, umiditate §i protec\ie pentru faun[. Impactul asupra comunit[\ilor este unul major §i acesta este motivul pentru care ne-am al[turat cauzei. Am sus\inut acest proiect cu voluntari §i fonduri §i vom face acest lucru §i pe viitor.”

Ramona Șerbănoiu

Responsabil Comunicare Indoor & Departament Traduceri DECATHLON „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” ne-a adus `mpreun[ pentru natur[! Este tipul de colaborare care ne-a dat ocazia s[ ar[t[m c[, uni\i, satisfac\ia muncii `n echip[, care ne caracterizeaz[, poate fi un avantaj pentru `ntregul mediu `n care tr[im. Bucurie, relaxare §i mul\umire a `nsemnat s[ plant[m fapte bune!”

Alina Valentina Bădică Junior Assistant InMedio

„Am contactat „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” `n dorin\a de a ne coordona `ntr-o ac\iune de `mp[durire (dup[ ce am citit despre lucrurile minunate realizate de aceast[ ini\iativ[). Am fost accepta\i §i ne a§teptau `n localitatea Arm[§e§ti, jud. Ialomi\a, cu mic, cu mare, s[ plant[m §i noi, la r]ndul nostru, fapte bune. La ora 10:00 eram primii sosi\i §i am fost `nt]mpina\i cu drag de coordonatorul nostru, cu un zambet larg §i cu multe `ncuraj[ri. Ne-am apucat cu to\ii de plantat §i, la sf]r§itul celor 5 ore, am realizat cu adev[rat, c]t de mult a `nsemnat lucrul `n echip[ (parcela era plin[ de cop[cei – planta\i cu grij[, pentru a cre§te frumos). Din punctul meu de vedere, consider c[ ceea ce a realizat Plant[m fapte bune `n Rom]nia” - organizarea, `ndrumarea, seriozitatea §i generozitatea - este un lucru m[re\ §i, pentru asta, le mul\umesc!”

23


Carmen Grăjdeanu

CSR Officer Orange Rom nia „V[ mul\umim pentru a ne fi ajutat s[ plant[m §i anul acesta fapte bune §i ne bucur[m s[ vedem c[ de la an la an, ele cresc tot mai frumos. Noi ne-am sim\it minunat al[turi de voi §i v[ mul\umim pentru� pasiunea §i dedicarea voastr[! S[ ave\i un an plin de fapte bune!”

Claudiu Berariu

Nicoleta Mihalache,

Junior Brand Manager Wrigley Rom nia “Preocuparea echipei Wrigley Rom]nia pentru protejarea mediului `nconjur[tor §i pentru `mbun[t[\irea calit[\ii vie\ii s-a intensificat `n ultimii ani prin participarea la programe §i ac\iuni de responsabilitate social[ §i voluntariat. “Plant[m fapte bune `n Rom]nia” este o ini\iativ[ extraordinar[, c[reia echipa Wrigley s-a al[turat cu energie §i entuziasm. Sper[m s[ existe §i `n continuare c]t mai multe proiecte n[scute din acela§i respect pentru natur[ §i s[n[tate.”

CARESTREAM Rom nia

„<<Claudiu, nu vrei s[ participi la o ac\iune de plantat copaci?>> Cam a§a a `nceput totul. Dup[ primirea instruc\iunilor pe e-mail, mi-am §i procurat o pereche de m[nu§i de gr[dinarit care, cel mai probabil, vor fi folosite §i pe viitor, tot la ac\iuni asem[n[toare. Ajun§i de diminea\[ la locul plant[rii, `n localitatea Arm[§e§ti, am fost `nt]mpina\i de coordonatorul nostru, Simona. Foarte prietenoas[ §i sociabil[, ne-a dat indica\ii pre\ioase §i ne-a ar[tat parcela, unde, timp de o zi, cu to\ii aveam un scop comun: `mpreun[ cu ceilal\i voluntari, ajutam la creearea unei bariere verzi, pentru a `mpiedica viscolul de a face impracticabil[ §oseaua c[tre comun[. Uit]ndu-m[ `n jur, mi-am dat seama c[ f[ceam parte dintr-o mare familie de voluntari, de la diferite firme §i organiza\ii.

24

Am plecat spre Bucure§ti istovi\i, dar cu amintiri frumoase §i mul\umi\i de treaba f[cut[. Inainte de a pleca, am fost anun\a\i c[ o s[ ne `nt]lnim din nou la prim[var[, `n acela§i loc, pentru a lua parte la ac\iunea de `ngrijire. Cum ar spune americanul: <<looking forward to it!>>.”

ONG-uri și susţinători persoane fizice-›


Oana Păun

Fondator The Impact Hub Bucharest „Echipa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” face parte din comunitatea Impact Hub Bucure§ti�`nc[ din prima zi c]nd am lansat, `n iunie 2012. De mai bine de un an §i jum[tate, am crescut `mpreun[, am avut ocazia s[ `nv[\[m unii de la al\ii §i s[ colabor[m. Lucr[m zilnic `mpreun[ `n continuare §i `n a g[zdui §i conecta to\i membrii comunit[\ii, 2 membri din PFBRo (Simona Camburu §i Denisa Puic[) f[c]nd parte §i din echipa de gazde Impact Hub. Cea mai frumoas[ colaborare, de care suntem extrem de m]ndri, este cu siguran\[� � „Magazinul de copaci”, o ini\iativ[ unic[ `n Rom]nia `n acest moment, un proiect care a luat na§tere prin participarea Fondatorului PFBRo (Liana Buzea) la 60 Days Challenge, programul nostru de accelerare de idei de afaceri cu impact.”

Mihai Zotta

Director tehnic Funda\ia Conservation Carpathia

Marius Grunca Donator privat

"Binele se face doar prin ac\iune, prin puterea exemplului. M[ bucur s[ sus\in astfel de atitudini. Faptul c[ `nt]lnesc tot mai mul\i oameni ca cei de la „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” este extrem de `mbucur[tor pentru mine. Ei reprezint[ un semn de civiliza\ie §i un far care s[ ne arate ie§irea din mla§tina unui sistem care, din p[cate, nu a disp[rut imediat dup[ revolu\ie, ci s[l[§luieste `nc[ `n noi. Mi-a§ dori ca cei de la Ecoassist s[ g[seasc[ mai mult[ sus\inere `n societate pentru proiectul Plant[m Fapte Bune sau pentru alte proiecte pentru c[ rom]nii trebuie s[ con§tientizeze c[ cei care le reprezint[ cel mai bine interesele sunt cei din proprile r]nduri, cei organiza\i `n societatea civil[, ideali§ti care transpun `n realitate idei aparent utopice, totul f[r[ s[ se gandeasc[ la un profit financiar ci la binele nostru, contrast]nd cu cei care ne cersesc voturile cu orice pre\ odat[ la fiecare 4 ani §i care apoi ne uit[. Cei de la Ecoassist au idei bune §i e doar `nceputul."�

Georgiana Tatulescu

Coordonator departament mediu Asociația PATHOS, Bucure§ti “Am `ncercat s[ venim al[turi de EcoAssist §i s[ nu r[m]nem indiferen\i la harta t[ierilor ilegale §i pentru c[ `n zona unde ne concentr[m activit[\ile de conservare a naturii §i avem ca obiectiv constituirea unei zone s[lbatice din Carpa\ii Rom]ne§ti, am g[sit prezente aceste r[ni din inima mun\ilor. Cu ce am putut ajuta noi proiectul asocia\iei EcoAssist a fost s[ sesiz[m zone cu t[ieri de p[duri `n jude\ul Arge§, s[ particip[m cu oameni §i ma§ini la vizite `n teren, s[ m[sur[m suprafe\e t[iate ilegal la solicitarea organelor statului `n angrenajul pornit `n urma sesiz[rilor voastre. Pe zona noastr[ \int[, pe Valea D]mbovi\ei, ne revine `n continuare misiunea grea de a reconstrui prin planta\ii §i sem[n[turi a minim 400 hectare de p[duri t[iate. Aici vom avea noi nevoie de ajutorul §i entuziasmul vostru, v[ mul\umim.”

„Au fost cele mai frumoase §i mai bine organizate ac\iuni de mediu la care am participat ca parteneri, al[turi de echipa noastr[ de voluntari. Apreciem foarte mult colaborarea PFBRo cu autorit[\ile na\ionale §i locale §i, mai ales, apreciem sprijinul acordat de c[tre angaja\ii acestora. To\i colegii no§tri s-au sim\it bine la ac\iuni, fie c[ au fost de `mp[durire, fie c[ au fost de verificare a t[ierilor de p[duri pe teren. Am `nv[\at foarte multe lucruri despre p[duri de la membrii PFBRo dar §i de la colaboratorii acestora. Ne dorim s[ revenim `n anii viitori.”

26


Resurse §i link-uri utile: Spotul TV al ini\iativei http://www.youtube.com/watch?v=1u-RdN90LS4

Spoturi radio http://www.youtube.com/watch?v=kXLSSRoFYaw http://www.youtube.com/watch?v=VJ2gBrC_vdE http://www.youtube.com/watch?v=5jPQT-anz3c

Resurse Plant[m fapte bune în Rom nia (PFBRo) Website: www.plantamfaptebune.ro Facebook: www.facebook.com/PlantamFapteBuneinRomania LinkedIn http://linkd.in/1gtvcj3 Twitter: www.twitter.com/PlantamFB Coordonator raport: Liana Buzea Responsabil sec\iunea comunicare: Denisa Puic[ Responsabil sec\iunea resurse: Simona Camburu Design: Quickdata

© Acest document apar\ine reprezentantului legal al PFBRo. Poate fi redistribuit numai prin p[strarea integral[ a con\inutului.

Profile for EcoAssist

RA_ PFBRo_2013  

RA_ PFBRo_2013  

Profile for ecoassist
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded