__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

RAPORT ANUAL 2012


Harta Partenerilor Consiliul Local Ardud

Ocolul Silvic Ardud R.A Consiliul Local Taureni travel

&

events

Penitenciarul Targu Mures

Consiliul Local Livezile Consiliul Local Breaza

Institutia Prefectului Judetul Ialomita

Institutia Prefectului Judetul Arges

Consiliul Local Tigveni

Penitenciarul Colibasi

Penitenciarul Slobozia

Consiliul Local Armasesti

Consiliul Local Vulturu


1

C]nd facem lucruri s[ se `nt]mple Una din cele mai frumoase realiz[ri pentru noi §i pentru Rom]nia este s[ unim oameni care s[ fac[ ceva `n beneficiul comunit[\ii, s[ planteze fapte bune. C]nd planurile noastre devin realitate vorbim de un succes important, de care s[ ne bucur[m o via\[. C]nd perspective §i atitudini exemplare se afirm[ §i se dezvolt[, cu to\ii cre§tem c]te pu\in. Misiunea noastr[ este una simpl[, dar totodat[ una din cele mai grele: s[ st]rnim dorin\a de implicare a celor cu care `nc[ nu ne-am `nt]lnit. Acesta este §i va r[m]ne un test pentru noi. ~ntr-o zi, `ntr-un loc §i cu un anumit efort, s[ aducem al[turi oameni pe care nu i-am cunoscut `nainte. S[ facem ca un vis de-al nostru s[ devin[ §i al lor, s[ facem ca o realizare de-a lor s[ devin[ §i a noastr[. S[-i facem apoi s[ ia totul de la cap[t. ~ntr-o alt[ zi, `n acela§i loc sau `n altul, cu acela§i efort. ±i iar[§i, §i iar[§i. P]n[ cre§tem o p[dure pentru o comunitate. P]n[ d[m un scop nobil unui p[m]nt altminteri neroditor. C]nd am `nceput s[ construim ini\iativa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”, singurii alia\i ne-au fost `ncrederea §i perseveren\a.

De la un om la altul din echip[. Ne-am dorit s[ ridic[m p[duri, a§a cum le ridic[ natura. Ne-am dorit s[ ar[t[m ce este `n spatele unor imagini cu p[duri puse la p[m]nt, a§a cum le doboar[ omul. ±i, mai presus de orice, ne-am dorit s[ reamintim tuturor c[ noi depindem de p[duri, §i nu invers. Treptat, anevoios, §i uneori `ncet, am g[sit sus\inerea din jur pentru a ne `nf[ptui, copac cu copac, visul. Am g[sit p[m]nt pe care s[ plant[m p[durile viitorului, am primit materiale cu care s[ ne des[v]r§im planurile §i, cel mai important, am ajuns la oameni `mpreun[ cu care s[ ne construim visul. Totul a `nceput `n urm[ cu doi ani. Am ajuns acum aproape de jum[tatea drumului §i avem toate lope\ile sus. Ne-am `mpletit calea cu oameni care cred `ntr-un vis. ~n anii care vin ne preg[tim s[ ajungem §i `n calea ta. Sper[m ca toate realiz[rile noastre, prezenate in cel de-al doilea raport de activitate, s[ te inspire §i s[ te aduc[ al[turi de noi.

Echipa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”


2


3

Cuprins Despre ini\iativ[

Misiune Obiective Valori Echipa La final de doi ani

4 4 4 5 6

Realiz[ri

Parteneri Resurse Comunicare ~mp[duriri Harta t[ierilor de p[duri

7 10 12 14 16

O privire `n viitor

22


4

Despre ini\iativ[ Misiune Obiective strategice

S[ cre§tem §i s[ protej[m p[duri `n Rom]nia

Plantarea a 300 de hectare §i `ngrijirea acestora pe o perioad[ de 5 – 7 ani de zile, p]n[ la declararea reu§itei finale Realizarea H[r\ii t[ierilor de p[duri Realizarea unei campanii de informare §i con§tientizare a publicului privind importan\a p[durilor

Valorile noastre

Adev[r Dreptate Respect Comunitate

Organizatori Ini\iator §i reprezentant legal: Asocia\ia EcoAssist (Bucure§ti)

ONG-uri organizatoare jude\ene: Asocia\ia GEEA - Argeş Asocia\ia ECO CLUB - Timişoara Asocia\ia T.E.R.I.S. - Ia§i Asocia\ia Social Eco Team - Prahova Centrul pentru Resurse Civice - Constan\a


5

Echipa Adina Ionescu

Bogdan R[zvan L[can

Emanuel Grigorcea

Maria Epure

Alexandra ±imon

C[t[lina Azamfirei

Gabriela Buligescu

Mioara Maneses

Alexandru Pavel

Cristina Iurea

Georgiana Gheorghit[

Natalia Achim

Anca Vasile

Cosmin B]rzan

Ion Popa

Robert Cadar

Andreea Liana Buzea

Daniel Baciu

Iulian Ban

Roxana Bursuc

Andreia Ispas

Denisa Mihaela Puic[

Iulian Mitrea

Simona Camburu

Arabela Trifoi

Diana Livezeanu

Livia Bibire

Viorel Lăcătuş

Bogdan Dr[gan

Diana R[dulescu

Marin Toma


6

parteneri din administra\ie na\ional[ §i local[

organizatori

45

42

2011

31ha

`nfiin\are ONG-uri de mediu

La final de doi ani

8

78.700 puie\i

distinc\ii

plantate

4.850

voluntari

441

1284

apari\ii media

6 31 sponsori firme

109.591,88 ₏ dona\ii, prest[ri servicii pro bono §i sponsoriz[ri

t[ieri identificate


7

Parteneri ~n 2012 ni s-au al[turat institu\ii §i ONG-uri, ajut]ndu-ne astfel s[ ne cre§tem capaciatea de organizare. ~n ordinea cronologic[ a al[tur[rii ini\iativei, men\ion[m:

Parteneri INSTITU|II

CONSILIUL LOCAL BREAZA, JUDE| PRAHOVA a pus la dispozi\ie un teren de aproximativ 3 hectare, afectat de alunec[ri de suprafa\[, `n vederea `mp[duririi.

AMBASADA MARII BRITANII `ÎN ROM}NIA a finan\at componenta proiectului ce vizeaz[ „Harta t[ierilor de p[duri” §i a sprijinit demersurile de promovare ale acestui instrument unic `n Rom]nia.

CONSILIUL LOCAL VULTURU, JUDE| CONSTAN|A a pus la dispozi\ie un teren de aproximativ 5 hectare, teren agricol degradat `n vederea `mp[duririi.

UNIVERSITATEA BUCURE±TI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE a implicat o echip[ de 2 profesori specializa\i `n Geomorfologie, GIS §i Teledetec\ie, c]t §i aproximativ 30 de studen\i `n raportarea §i validarea informa\iilor pe Harta t[ierilor de p[duri a unor. ADMINISTRA|IA NA|IONAL{ A PENITENCIARELOR a implicat penitenciarele din Satu Mare, Mure§, Arge§ §i Ialomi\a `n ac\iuni de `ngrijire a puie\ilor planta\i prin ini\iativa noastr[.

CONSILIUL LOCAL ARDUD, JUDE| SATU MARE a pus la dispozi\ie un teren de 7 hectare, `n vederea `mp[duririi sale. OCOLUL SILVIC ARDUD, JUDE| SATU MARE a realizat proiectul tehnic necesar `mp[duririi §i a furnizat puie\ii pentru plantare f[r[ cost. CONSILIUL LOCAL T{URENI, JUDE| MURE± a pus la dispozi\ie 12 hectare de teren `n vederea `mp[duririi.


8

ONG-uri

MEDIA

CENTRUL PENTRU RESURSE CIVICE CONSTAN|A organiza\ie coordonatoare `n jude\ul Constan\a, care a angrenat dou[ persoane `n organizare.

Europa FM ini\iativa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia” a devenit \elul acestui post de radio, care ne-a oferit promovare extins[ a activit[\ilor pe care le derul[m.

ASOCIA|IA SOCIAL ECO TEAM PRAHOVA organiza\ie coordonatoare pe jude\ul Prahova, care a angrenat dou[ persoane `n activit[\ile de organizare. COMUNITATEA ROM}NILOR DIN EMIRATELE ARABE UNITE grup informal care a str]ns de la 27 de persoane.

KISS FM Mure§ sprijin prin promovarea unui spot de str]ngere fonduri `n acest jude\. 24FUN Mure§ sprijin prin promovarea ini\iativei `n acest jude\.


9

COMPANII Anul acesta ni s-au al[turat dou[ tipuri de parteneri: cei care au donat fonduri, resurse materiale, au prestat servicii de specialitate pro bono sau care ยงi-au implicat angaja\ii `n ac\iunile noastre cu acoperirea cheltuielilor. Partenerii veni\i `n 2012 sunt:

Alcatel-Lucent

Coco Rico

HELLA KGaA Hueck & Co

Siletina

AVON

Dan Sepsi SRL

Holcim

The Cell

Bit Defender,

Debenhams

Mega Image

Trans Air Agency

BDO Audit

Epoint Web Solutions

Microsoft

Red Bull

Bosch Communication

Fan Courier

New Sit Sollutions

Siemens

Coca Cola

Flextronics

P&G

UPS


10

Parteneri ~n 2012 obiectivul a fost acoperirea cu resurse a activit[\ilor stabilite. |inta a fost cea de ob\inerea unui total de 157.762 EUR (686.218 RON) pentru `mp[durirea a 42 hectare la nivel na\ional, construirea unui instrument de monitorizare online a t[irilor de p[duri ยงi identificarea t[ierilor de p[duri, ambele obiective cu implicarea voluntarilor. Fie c[ aceste resurse au fost primite sub forma financiar[ (cash) sau prest[ri servicii pro bono, dona\ii in-kind sau chiar realizarea unor cheltuieli `n numele nostru de c[tre colaboratori, totalul lor a `nsumat 50.550EUR (219.877,33 RON) cu care am acoperit plantarea unei suprafe\e de 17.3 hectare la nivel na\ional, construirea ยงi lansarea instrumentului online pentru monitorizarea t[ierilor de p[duri c]t ยงi identificarea t[ierilor de p[duri la nivel na\ional (cu sistemul online) ยงi `ntr-un jude\ (cu implicarea voluntarilor `n ac\iuni de teren).

Resurse atrase FINANCIARE (50,550 Euro) NON FINANCIARE (evaluate la 28.636 EUR)

RESURSE FINANCIARE Continental Automotive Ambasada Marii Britanii Coco Rico

Mega Image New Sit Sollutions

Comunitatea Rom]nilor din Emiratele Arabe Unite

Promenada Mall (Targu Mures)

DB Schenker

TechSoup Rom]nia

Holcim

|uca, Zb]rcea & Asocia\ii

JTI

UPS


11 AMBULAN|{ LA AC|IUNI

RESURSE NON FINANCIARE IMPLICARE VOLUNTARI IN IMP{DURIRI

BGS Mediurg Prahova Dr. Oetker

CONSULTAN|{ JURIDIC{

Adobe

Epoint Web Sollution

Agenţia Naţională a Vămilor

Flextronics

MATERIAL S{DITOR PENTRU IMP{DURIRE

Alcatel-Lucent

GOTEC ROM

Debenhams

Asociatia Pathos

HELLA KgaA Hueck & Co

Ocolul Silvic Ardud

Avon

Holcim

Direc\ia Silvic[ Ialomi\a

BGS

JTI

PRODUSE PENTRU VOLUNTARII DE LA PLANT{RI

Bit Defender

Orange Rom]nia

Coca Cola

Bosch Communication

P&G

Continental Automotive

Coca Cola

Siemens

Danone

Debenhams

Xerox Rom]nia

Red Bull

|uca, Zb]rcea & Asocia\ii

PROIECT TEHNIC Ocolul Silvic Ardud (Satu Mare) SERVICII AUDIT BDO Audit SERVICII DE COMUNICARE The Cell SERVICII TELECOMUNICA|II Cosmote TRANSPORT Dan Sepsi SRL Prahova Fan Courier Siletina Trans Air Agency UNELTE (CAZMALE, LOPE|I) Baumax


12

Bilan\ul fondurilor cheltuite pentru componenta `mp[duriri

55.32 % realiz[ri

1,532.34 28,200.00

35,662.66

Total Previziuni 253,598

Proiect tehnic

40,878.00

cheltuieli 2012 previziuni 2012

Unelte

Total Cheltuieli 140,284.83

433.66 4,320.00 Truse prim-ajutor

27,000.00

6,439.08 24,000.00

33,412.82 Transport 16,862.54

Conferin\e

+ 86.05%

- 31.08%

FINANCIAR

NON-FINANCIAR

Procentual, `n 2012 am atras fonduri cu 86.05% mai mult dec]t `n 2011 ยงi non-financiare cu 31.08% mai pu\in dec]t `n 2011. Aportul companiilor a generat derularea unor ac\iuni `n condi\ii mai bune pentru participan\i f[r[ ca aceยงtia s[ fie nevoi\i s[ `ยงi acopere `n `ntregime propriile cheltuieli.

Fonduri atrase `n 2011 30 653

4,505.29 10,000.00 Dot[ri pentru sediu

180 737,24 RON 46,200.00 23,230.22

219 877,33

Puieti 5,616 19,500.00 Combustibil

5,500.00 12,012.51 Produc\ie

Fonduri atrase `n 2012

577.25 3,000.00 Telecomunica\ii

124 558 45,000.00 Gust[ri

*cifrele sunt exprimate `n RON


13

Bilan\ul fondurilor cheltuite pentru componenta „Harta t[ierilor de p[duri�

5.48 %

Total Previziuni 432 620

realiz[ri

cheltuieli 2012 previziuni 2012

Total Cheltuieli 23 686.77

143 500

60 220 Cheltuieli verificatori `n sistem

Costuri ac\iuni `n teren (41 judete)

2 930 7 161.27 Aplica\ie, evenimente

88 970 7 956.61 Administrare

96 000

3 090.8

5 478

Campanie de comunicare

41 000 Costuri lans[ri `n jude\e (41 judete)


14

Comunicare ~n 2012, strategia a urm[rit dou[ direc\ii principale: Comunicarea continu[ §i transparent[ a ac\iunilor organiza\iei, utiliz]nd un mix de canale eficient Lansarea H[r\ii t[ierilor de p[duri, o aplica\ie online unic[, la `ndem]na tuturor iubitorilor de natur[, un inventar actualizat prin interven\ia publicului larg al situa\iei fondului forestier din Rom]nia. ~n selec\ia canalelor de comunicare, pilonii pricipali au fost: online, social media §i radio, pentru atingerea rapid[ §i eficient[ a c]t mai multor persoane care s[ ne vin[ al[turi. Un astfel de exemplu `l reprezint[ mobilizarea organizat[ cu ajutorul Facebook pentru a c]§tiga un parteneriat media strategic - Europa FM. Anul trecut am fost \elul acestui post de radio, mesajele noastre fiind difuzate frecvent prin interviuri live, anun\area evenimentelor, spoturi radio sau prin „±tirea verde”. Harta t[ierilor de p[duri a fost lansat[ printr-o conferin\[ de pres[ larg mediatizat[. Mai mult, am fost prezen\i `n edi\iile de §tiri sau emisiuni speciale ale televiziunilor §i `n articole din presa scris[, central[ §i local[. Avem o rela\ie apropiat[ cu reprezentan\i mass media, c[rora le oferim informa\ii relvante despre ac\iunile pe care le desf[§ur[m, dar §i despre tematica general[ - `mp[duririle sau t[ierile de p[duri din Rom]nia. Suntem percepu\i drept un model de bun[ practic[ `n domeniul `n care activ[m. A fost executat un spot video pentru ob\inerea unui parteneriat cu un canal TV `n noiembrie 2012.

Num[rul prelu[rilor `n media a ajuns la 161 (online, radio, TV), cu men\ionarea numelui ini\iativei at]t `n titlu, c]t §i `n textul articolelor. Majoritatea prelu[rilor a fost `nregistrat[ `n mediul online, con\inutul materialelor fiind factual, iar tonul comunic[rii echilibrat. ~n localit[\ile `n care au avut loc plant[ri §i `ngrijiri, jurnali§tii locali au preluat subiectul cu fiecare ocazie. Comunicatele de pres[ au fost preluate `n propor\ie de 100% de c[tre jurnali§tii de CSR. ~n cazul „H[r\ii t[ierilor de p[duri”, lansarea acesteia a fost preluat[ de canalele TV (de la PROTV la RTV). Prin comunicare a fost promovat[ o atitudine echilibrat[ §i documentat[ fa\[ de t[ierile de p[duri: ilegalitatea trebuie dovedit[ prin verificarea cu autorit[\ile de specialitate. Publicul a fost informat de necesitatea unui efort sus\inut, pe termen lung, participan\ii fiind chema\i s[ urm[reasc[ starea p[durilor plantate, iar raportorii t[ierilor de p[duri fiind `ncuraja\i s[ verifice legalitatea acestora cu autorit[\ile. Suporturile de comunicare realizate s-au aliniat strategiei generale de comunicare includ: comunicate de pres[, spot video (difuzat `n mediul online), spot radio (`n colaborare cu Europa FM), site web (strategie §i crea\ie semnate de The Cell), social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), kit abordare parteneri, kit training pentru echipele din teritoriu, kit participare conferin\e (model eveniment flow, model setare mesaje, model discurs), web-bannere, infografice, newsletter.


15

Statistici ob\inute `n comunicare

Statistici social media

Statistici website

Comunicate de pres[

17

Prelu[ri

161

online, radio, TV

3.728 FB likes

Top shares

PREMIUL I

62.272 vizitatori unici

965 ±i bradul are familia lui campanie PFBRo

15 Evenimente 7 complet[ri + plant[ri noi 5 `ngrijiri de planta\ii 1 2

lansare a H[r\ii t[ierilor de p[duri identific[ri t[ieri p[duri `n teren (jud. Argeş)

621 Istoricul p[durilor infografic PFBRo

371 Stema Rom]niei

Distinc\ii

Gala Na\ional[ a Voluntarilor Sec\iunea Protec\ia Mediului §i Animalelor (Bucure§ti, 12 Decembrie 2012)

PREMIUL I Gala Societ[\ii Civile Sec\iunea Protec\ia Mediului (Bucure§ti, 28 Martie 2012)

TELUL EUROPA FM Competi\ie `n Re\elele Sociale (Bucure§ti, 28 Mai 2012)

183.545 afi§[ri

MODEL DE BUNE PRACTICI Colec\ie Proiecte de Responsabilitate Sociale (Bucure§ti, 28 Mai 2012)


16

Imp[duriri Ac\iunile de `mp[durire au devenit cea mai mare surs[ de dezvoltare a reu§itelor proiectului. ~n cele dou[ anotimpuri potrivite plant[rilor (prim[vara devreme §i toamna t]rzie) am plantat `n 7 jude\e, fie pentru prima oar[, fie `n completare (Arge§, Constan\a, Ialomi\a, Prahova, Mure§, Satu Mare §i Timi§). S-au plantat pe terenuri agricole degradate (Satu Mare, Ialomi\a, Timi§), terenuri care sufer[ de alunec[ri (Mure§, Arge§ §i Prahova) §i `n regiuni `n pericol de a fi afectate ireversibil de fenomenul de§ertific[rii (Constan\a). Eforturile noastre de plantare au avut ca rezultate 17.3 hectare plantate cu 1680 de voluntari. Copaci planta\i acoper[ o palet[ larg[ de specii: stejar, frasin, plop, salcie, ulm, salc]m, s[lcioar[, gl[di\[, m[lin, p[r, s]nger, p[ducel, m[ce§, lemn c]inesc, cire§, paltin, mojdrean sau corcodu§. Pe timpul verii am realizat §i primele ac\iuni de `ngrijire ale planta\iilor realizate fie din anul 2011 (toamn[) fie din 2012 (prim[var[). Astfel, `ncep]nd cu luna iunie p]n[ `n octombrie am realizat ac\iuni de `ngrijire `n 5 jude\e cu ajutorul a 298 de voluntari printre ace§tia num[r]ndu-se §i persoane private de libertate (care `n schimbul c]te unei zile de implicare `n beneficiul comunit[\ii au primit o zi lips[ din pedeapsa pe care o isp[§esc).

~n termeni de m[surare a succesului dup[ plantare, rata de puie\i care au prins a fost `n medie de 70%. Cu toate acestea, dup[ o var[ deosebit de secetoas[, ne-am confruntat cu diminuarea procentului de succes p]n[ la 50%, mai ales `n jude\ele de sud ale \[rii. Speciali§tii (ingineri silvici) consider[ c[ `n cazul plant[rilor pe terenuri degradate sau neincluse `n fond forestier, gradul de reu§it[ este semnificativ mai mic dec]t `n cazul plant[rilor pe terenuri f[r[ probleme sau care sunt `n fond forestier.


17

1.680

298

17,5 ha

63.100

Voluntari `mp[duriri

Voluntari `ngrijiri

Suprafe\e plantate

Puie\i planta\i

1

5.000 (gorun)

1

1.600 (frasin, vi§in, salc]m)

15

ARGEC

200

COSTAN|A

150

IALOMI|A

280

110

2.5

1.500 (frasin, ulm)

MURE±

100

48

1

5.000 (paltin, gorun, pin)

PRAHOVA

450

3.5

8.500 (plop alb, p[r, ulm, p[ducel, s]nger, cire§, s[lcioar[, frasin, gl[di\[)

SATU MARE

200

115

7

35.000 (frasin, stejar)

TIMI±

300

10

1.3

6.500 (frasin, stejar)


18

Harta t[ierilor de p[duri

Pentru c[ `n Rom]nia societatea civil[ semnaleaz[ frecvent furturile de p[duri, sau malpraxisul `n administrarea acestora, ne-am propus s[ abord[m §i o component[ de monitorizare a p[durilor. Astfel, Harta t[ierilor de p[duri `§i propune s[ implice publicul larg `n prezentarea `ntr-o aplica\ie online a t[ierilor de p[duri §i ulterior s[ solicite public decizia autorit[\ilor `n cazurile ce nu prezint[ semnalmentele respect[rii legii. Harta a fost lansat[ `n data de 16 mai 2012, av]nd suportul Ambasadelor Marii Britanii §i Statelor Unite ale Americii `n Rom]nia. Instrumentul beneficiaz[ de g[zduire din partea Microsoft Rom]nia §i sprijinul Universit[\ii Bucure§ti – Facultatea de Geografie (40 de studen\i specializa\i `n GIS §i Teledec\ie care au validat raport[ri pe aplica\ia online), The Cell (agen\ie de crea\ie) §i al Softis Serv (firm[ de programare).

Rezultate Vizite Vizitatori diferi\i Raport[ri validate: Vizualiz[ri de pagin[ Pagini / vizit[ Durata medie a vizitei Procentaj de vizite noi Rata de respingere Voluntari teren (raportori) Voluntari aplica\ie online (validatori)

7.173 4.863 1.284 44.488 6,20 00:05:09 67,78% 62,89% 16 40


19

~n luna iunie a fost realizat[ o ac\iune `n teren cu un echipaj pe raza Lacului Pecineagu (jud. Arge§) iar `n luna octombrie 2012 a fost realizat un test `n teren `n partea nordic[ a jude\ului Arge§. ~n al doilea eveniment am format 6 echipe mixte, 16 voluntari §i 12 reprezentan\i ai autorit[\ilor, care au parcurs 6 trasee din acest jude\. Participan\ii au fost forma\i din membri organizatori ai ini\iativei, voluntari din jude\ul Arge§, §i reprezentan\i din partea Inspectoratului Jude\ean de Jandarmi Arge§ c]t §i ai Inspectoratului de Poli\ie al jude\ului Arge§. Fiecare echipaj a realizat un raport al zilei respective. ~n total au fost raportate 18 puncte de interes, t[ieri de p[duri sau locuri improvizate pentru producerea c[rbunelui `n mijlocul p[durii. Acestea au fost sesizate c[tre Ministerul Mediului, Inspectoratului de Poli\ie al jude\ului Arges §i Inspectoratului de Jandarmi Jude\ean Arge§. Am primit o list[ cu dosarele penale deschise `n aceste zone c]t §i cu lucr[rile care au fost realizate conform planurilor de management ale p[durilor respective. Din 30 dosare penale comunicate, 11 au fost deschise `n anul 2012. Unul dintre aceste dosare are prejudiciul evaluat de speciali§ti la 565.397.70 RON. Asocia\ia EcoAssist, reprezentantul legal al ini\iativei „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”, va depune o solicitare pentru a fi inclus[ `n procesul de urm[rire al dosarului respectiv. ~n paralel, pe tot parcursul anului 2013 vor fi derulate ac\iuni similare (patrule cu voluntari §i autorit[\i) `n alte jude\e din \ar[.


20

O privire `n viitor Drumul pe care ni l-am propus nu este neted. Ne baz[m succesul pe disponibilitatea voluntarilor care vin al[turi de noi pe teren sau `n echipele organizatorice, a partenerilor care fac eforturi materiale §i umane s[ ajute comunit[\ile, a autorit[\ilor care ofer[ un cadru institu\ional §i administrativ astfel `nc]t plant[rile §i `ngrijirile copacilor s[ aib[ loc.

Vocea noastr[ este auzit[ pentru c[ o mul\ime de oameni, organiza\ii, institu\ii §i reprezentan\i mass media au crezut `n noi §i `n cauza noastr[. F[r[ ei, efortul nostru ar fi fost imposibil. §i `n 2013 sper[m ca to\i ace§ti oameni s[ fie al[turi de noi, cu ocazia plant[rilor, `ngrijirilor, verific[rii `n teren a t[ierilor de p[duri §i ori de c]te ori ceea ce facem conteaz[.

„Plant[m fapte bune `n Rom]nia” este o ini\iativ[ a rom]nilor iubitori de natur[, care `§i doresc o \ar[ frumoas[, un viitor curat §i armonios, at]t pentru ei `n§i§i, c]t §i pentru ceilal\i. Ei ne inspir[ `n fiecare zi s[ dep[§im obstacolele §i s[ g[sim solu\ii acolo unde to\i v[d doar terenuri sterpe, l[sate de izbeli§te, dar care apar\in comunit[\ii. Acolo intervenim noi, unde oamenii au uitat sau nu mai vor s[ ofere p[m]ntului speran\[ §i via\[.

Direc\iile noastre de dezvoltare sunt simple: avem nevoie de mai mul\i oameni, companii, institu\ii §i mass media al[turi de noi. Pentru c[ vrem s[ schimb[m Rom]nia, vrem s[ ajungem peste tot unde este nevoie de noi.

La fel ca noi, exist[ §i alte ini\iative pentru comunitate, cu to\ii ne mobiliz[m pentru schimbarea `n bine a Rom]niei. Colegii no§tri din societatea civil[ sunt cei cu care ne consult[m, colabor[m §i realiz[m lucruri frumoase §i durabile.

V[ mul\umim §i v[ a§tept[m al[turi de noi! Echipa „Plant[m fapte bune `n Rom]nia”


21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C[t[lina Azamfirei Daniel Baciu Cosmin Barzan Livia Bibire Liana Buzea Robert Cadar Simona Camburu Maria Epure Auraยง Mihai Geambaยงu Adina Ionescu Andreia Ispas Bogdan Lacan C[t[lin Lazar Viorel L[c[tuยง Toma Marin Alexandru Pavel Ion Popa Denisa Puica


Raport anual 2012 Resurse §i link-uri utile: Spotul TV al ini\iativei http://www.youtube.com/watch?v=1u-RdN90LS4

Spoturi radio http://www.youtube.com/watch?v=kXLSSRoFYaw http://www.youtube.com/watch?v=VJ2gBrC_vdE http://www.youtube.com/watch?v=5jPQT-anz3c

Resurse Plant[m fapte bune `în Rom]nia (PFB) Coordonator raport: Andreea Liana Buzea Website: www.plantamfaptebune.ro Responsabil sec\iunea de comunicare: Adina Ionescu Facebook: www.facebook.com/PlantamFapteBuneinRomania Responsabil sec\iunea resurse: Simona Camburu Twitter: www.twitter.com/PlantamFB Design: Quickdata

Profile for EcoAssist

Raport anual PFBRo 2012  

raportul anual al initiativei "Plantam fapte bune in Romania"

Raport anual PFBRo 2012  

raportul anual al initiativei "Plantam fapte bune in Romania"

Profile for ecoassist
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded