Page 1

POŽARNA VARNOST

Zastopamo kakovost a vital part of your world


2

Vsebina Gasilniki TOTAL

Zakaj gasilniki TOTAL? Prednosti gasilnikov TOTAL

Ponudba gasilnikov TOTAL Predstavitev gasilnikov

Gasilniki na prah Gasilniki na vodo Gasilniki na plin CO2 Gasilniki na peno Specialni gasilniki Prevozni gasilniki na prah

3 3

4 4 4 4 5 5 6

Kaj pomeni sposobnost gašenja - rating 7 Primer izbire potrebnih gasilnikov po enotah gasila EG 8 Dodatna oprema za gasilnike 12

Hidranti

Celovita ponudba hidrantov

Stabilni sistemi za gašenje

Sistemi za gašenje kuhinj R 102 Sistemi gašenja s plinom INERGEN, IG-55 Sistemi gašenja NOVEC 1230, FM 200

12

13 14 15

VSA OPR NA E E M A N M E S EM TU

d.o.o.


3

Zakaj gasilniki TOTAL? Z nakupom gasilnika TOTAL ste lahko preprièani, da ste izbrali izdelek z lestvice najboljših, saj ima podjetje TOTAL že 100 let izkušenj v razvoju, oblikovanju in proizvodnji gasilnikov. Gasilniki TOTAL so oblikovani in proizvedeni po najvišjih mednarodnih standardih, ki zagotavljajo kakovost in zanesljivost, odobreni pa so tudi v BS EN3-7. Kakovost potrjujeta 30 meseèna garancija in 24 meseèni servisni interval.

Prednosti gasilnikov TOTAL garancijski rok: 30 mesecev, gasilniki drugih proizvajalcev 12 ali 24 mesecev, servisni interval: 24 mesecev, gasilniki drugih proizvajalcev 12 mesecev, posedujejo vse evropske certifikate: SIST EN3 in CE, gasilniki so prekriti s plastièno prevleko zunaj in znotraj, zato ne rjavijo, gasilni prah vsebuje silikon, zato se ne grudi in s tem zagotavlja nenehno funkcionalnost, vsi gasilniki so opremljeni z nosilci, zagotovljena je servisna mreža po vsej Sloveniji in Evropi, gasilniki imajo najvišje gasilne sposobnosti, ki zagotavljajo najvišjo uèinkovitost gašenja, življenjska doba: 25 let za gasilnike z notranjo jeklenko, 20 let za gasilnike na stalni tlak.

www.webo.si


4

Predstavitev gasilnikov Gasilniki na prah FX 6 - Gasilnik na prah ABC - 6 kg • Gasilna sposobnost: 43 A 233 B. • Ustreza 12 gasilnim enotam A požarnega razreda oziroma 15 gasilnih enot B požarnega razreda. FX 9 - Gasilnik na prah ABC - 9 kg • Gasilna sposobnost: 55 A 233 B. • Ustreza 15 gasilnim enotam A in B požarnega razreda. IBS 6 - Gasilnik na prah ABC - 6 kg • Gasilna sposobnost: 34 A 183 B. • Ustreza 10 gasilnim enotam A požarnega razreda oziroma 12 gasilnih enot B požarnega razreda. IBS 9 - Gasilnik na prah ABC - 9 kg • Gasilna sposobnost: 55 A 233 B. • Ustreza 15 gasilnim enotam A in B požarnega razreda.

Gasilniki na vodo WD9 - Gasilnik na vodo - 9 litrov • Gasilna sposobnost: 21 A. • Ustreza 6 gasilnim enotam A požarnega razreda.

Gasilniki na plin CO2 K5 Alu - Gasilnik na plin CO2 - 5 kg • Gasilna sposobnost: 89 B. • Lahka posoda iz aluminija. • Ustreza 5 gasilnim enotam B požarnega razreda. K5 SE - Gasilnik na plin CO2 - 5 kg • Gasilna sposobnost: 89 B. • Navadna jeklenka. • Ustreza 5 gasilnim enotam B požarnega razreda.

d.o.o.


5

Predstavitev gasilnikov Gasilniki na peno SG 6 NFB - Gasilnik na peno - 6 litrov NAMENJEN GAŠENJU OLJ IN MAŠÈOB V KUHINJAH

• Gasilna sposobnost: 13 A 233 B 75 F. • Sredstvo za gašenje je koncentrat pene TOTALON F in TOTALON Ultra, namenjen za gašenje v požarnem razredu F.

S9 ECO – Gasilnik na peno - 9 litrov OKOLJU PRIJAZEN GASILNIK NAMENJEN ZA GAŠENJE IN DEKONTAMINACIJO • Gasilna sposobnost: 34 A 183 B. • Vsebuje sredstvo za gašenje Neufoam Eco, testirano pod strogim nadzorstvom na snoveh nevarnih zdravju èloveka in okolju, biološko razgradljiv. • Odlikuje ga certifikat mednarodno priznanega znaka za okolje Milieukeur. • Notranja in zunanja zašèita proti koroziji s prevleko, ki ne vsebuje kadmija ali TGCI.

Specialni gasilniki MY 12D - Gasilnik na prah - 12 kg NAMENJEN ZA GAŠENJE POŽAROV LAHKIH KOVIN, ki dosegajo temperaturo 600° in veè stopinj C • Vsebuje sredstvo za gašenje lahkih kovin TOTALIT M (aluminija, magnezija, kalija, natrija, kalcija, litija, barija in njihovih zlitin).

S6 Tandem – gasilnik na prah – 6 kg

No slovevo na nsk t rg u e m

• Gasilna sposobnost: 34 A 233 B. • Posebnost je brizgalna glava za zaznavanje požara od temperature 68°C naprej. • Gasilnik lahko aktiviramo roèno oziroma se pri temperaturi 68°C aktivira sam s pomoèjo vgrajenega sprožilca. • Uporabljamo ga kot prenosni ali kot stabilni gasilnik postavljen v bližini elektriènih naprav, kjer je velika nevarnost samovžiga (do 1000V na razdalji 1m).

www.webo.si


6

Predstavitev gasilnikov Specialni gasilniki ISOGARD TP 4 ali TP 6 – gasilnik na prah 4 ali 6 kg Gasilnik PRIHODNOSTI je namenjen za prestižnejše objekte; banke, igralnice ter objekte pri katerih je nujna veèja varnost gasilnika pred poškodbami oziroma vandalizmom; bolnice, šole, vrtci, stanovanja in podobno. • Gasilnik je opremljen z multi - funkcionalnim stenskim nosilcem, ki šèiti vse elemente, kot je sprožilec, armatura, cev ter roènik. • Zašèitni trak pokaže nedotaknjenost izdelka ter takojšnjo pripravljenost delovanja. • Delovanje v temperaturnem obmoèju od -30° do +60°C. • Pri 4 kg gasilniku dosežemo uèinek gašenja z devetimi enotami gasilnega sredstva. • Inovativna oblika (Design Award Winner v letu 2000).

Prevozni gasilniki na prah G 50 - Gasilnik na prah ABC - 50 kg • Pogon potisnega plina s pomoèjo zunanje jeklenke. • Opremljen je s tremi kolesi, kar omogoèa hitrejše premikanje in veèjo stabilnost gasilnika. • Pogonsko sredstvo se aktivira z ventilom na jeklenki, pred samim aktiviranjem gasilnika ni treba postavljati na glavo. • Certifikat DIN 1866 G.

Roèni gasilniki na prah za v vaše vozilo

d.o.o.


Kaj pomeni sposobnost gašenja - rating

7

Požarni razred A po EN 3-7 Objekt gori 8 min, nato priènemo z gašenjem. Za objekt velja, da je pogašen, èe se v èasu 3 min ne razvije plamen ponovno. Preskusni objekt mora biti zašèiten pred vetrom v doloèenem prostoru. Maksimalni èas gašenja ne sme biti daljši od 5 min za objekte do vkljuène velikosti 21 A in ne daljši kot 7 min za veèje preskusne objekte.

Oznaka objekta

Oznaka objekta

5A 8A 13 A 21 A 27 A 34 A 43 A 55 A

0,5 m 0,8 m 1,3 m 2,1 m 2,7 m 3,4 m 4,3 m 5,5 m

Izvedba preskusnega objekta

Površina objekta (m2)

Skupna dolžina lesa (m2)

5A

ca. 5,7

ca. 35

8A

ca. 9,1

ca. 56

13 A

ca. 14,9

ca. 91

21 A

ca. 24,1

ca. 147

27 A

ca. 30,8

ca. 189

21 A + 13 A

ca. 38,9

ca. 238

8 A+27 A+8 A

ca. 49,2

ca. 301

21A+13 A+21A

ca. 62,9

ca. 385

Požarni razred B po EN 3-7 Preskusni objekti požarnega razreda B so cilindriène posode (okrogle kadi) iz varjene jeklene ploèevine debeline 2,5 mm. Kolièina (v litrih) tekoèine v posodi je oznaèena s številko in èrko B. V posodi je kot osnova - voda. Razmerje v posodi je 1/3 vode : 2/3 gorljive tekoèine. Nivo vode v posodi znaša približno 10 mm, gorljive tekoèine pa 20 mm. Po vsakem preskusu mora v posodi ostati najmanj 5 mm gorljive tekoèine. Hitrost vetra je lahko znaša najveè 3 m/s. Preskus se mora prièeti v 10-tih sekundah, po tem ko je snov gorela 60 sekund.

Oznaka objekta

Oznaka objekta

5A 8A 13 A 21 A 27 A 34 A 43 A 55 A

0,5 m 0,8 m 1,3 m 2,1 m 2,7 m 3,4 m 4,3 m 5,5 m

Izvedba preskusnega objekta

Površina objekta (m2)

Skupna dolžina lesa (m2)

5A

ca. 5,7

ca. 35

8A

ca. 9,1

ca. 56

13 A

ca. 14,9

ca. 91

21 A

ca. 24,1

ca. 147

27 A

ca. 30,8

ca. 189

21 A + 13 A

ca. 38,9

ca. 238

8 A+27 A+8 A

ca. 49,2

ca. 301

21A+13 A+21A

ca. 62,9

ca. 385

www.webo.si


8

Primer izbire potrebnih gasilnikov po enotah gasila EG IZVLEÈEK iz Uradnega lista RS Uradni list RS 67/2005 z dne 15. julij 2005 Gasilno sposobnost, ki je navedena na gasilnikih (kombinacija številk in èrk) moramo pretvoriti iz priložene tabele v enote gasila (EG). Vsota enot gasila uporabljenih gasilnikov mora ustrezati zahtevanemu številu enot gasila (EG) za doloèeno površino in požarno nevarnost (požarno obremenitev).

Primer: Imamo 200 m2 površine katere moramo opremiti z gasilniki, V našem primeru je majhna ker gre za manjše skladišèe z negorljivimi snovmi! 1. preverimo požarno ogroženost (majhna, srednja, velika) glej tabelo št.1, ugotovimo da je požarna ogroženost na 200m2 majhna, ker gre za skladišèe brez vnetljivih snovi. 2. po tabeli št. 2 ugotovimo da za 200 m2 površine z majnno požarno ogroženostjo potrebujemo minimalno 12 enot gasila 3. po tabeli št. 3 ugotovimo da 12 EG pomeni, da potrebujemo gasilnik ali veè gasilnikov z minimalo skupno sposobnostjo gašenja 43 A 183 B 4. po tabeli št. 4 si ogledamo koliko gasilnikov potrebujemo za naš primer. Konec primera: Za 200 m2 oziroma 12 EG nam zadošèa: - 1 kos gasilnik TOTAL FX 6 43 A 233B ali - 2 kosa gasilnik ABC 6 kg 34 A 183B ali - 3 kosi gasilnik ABC 6 kg 21 A 113B

d.o.o.


Primer izbire potrebnih gasilnikov po enotah gasila EG Tabela 1 Požarna varnost Prostori

Majhna

Srednja

Velika

Industrijski

Opekarne in betonarne, proizvodnja stekla in keramike, proizvodnja v mokrih delih tovarn papirja, proizvodnja konzerv, proizvodnja elektronskih aparatov, proizvodnja pijaè, strojegradnja in podobno.

Proizvodnja kruha, predelave in obdelave usnja, tekstila in umetnih snovi, proizvodnja gumenih izdelkov, za tlaèno litje plastiène mase, proizvodnja kartona, za sestavljanje vozil in gospodinjskih aparatov in podobno.

Proizvodnje pohištva in vezanih plošè, tkalnic, predilnic, proizvodnja papirja, mlinov žit in krmil, proizvodnja strešne lepenke in penastih snovi, predelava gorljivih lakov, barv in lepil, lakirnic in prašnih lakirnic, rafinerij, tiskarn, petrokemijskih naprav, oljnih kalilnic in podobno.

Prodajni, trgovinski in skladišèni

Z negorljivimi snovmi, z majhnim deležem gorljive embalaže, (npr. skladišèe keramike) z negorljivimi prodajnimi artikli (npr. prodajalna pijaè) in podobno.

Z gorljivimi snovmi (npr. skladišèe lesa, odpadne embalaže, gum), z gorljivimi prodajnimi izdelki (npr. knjigarne, trgovine z zabavno elektroniko, trgovine z živili, tekstilom, kemiènimi èistili, fotografsko opremo, pekarne), s pohištvom, skladišèni prostori za spravilo pridelka in podobno.

Za lahko vnetljive snovi (npr. barve in lake, odpadni papir, embalažo, bombaž, les in podobno).

Upravni, pisarniški, namestitveni in prireditveni

Pred prostori in sprejemnicami (èakalnice) gledališèa, kinodvorane, upravniške zgradbe, zdravniške ambulante, odvetniške pisarne, raèunalniški prostori, (brez papirja), pisarniški prostori brez mest za odlaganje dokumentov, knjižnice in podobno.

Raèunalniški prostori s papirjem, kuhinje, deli hotelov, gostišèa, penzioni, gostinski obrati, kjer se zadržujejo gostje, internati, dijaški in študentski domovi, pisarniški prostori z mesti za odlaganje dokumentov, arhivi in podobno.

Kinodvorane, diskoteke, gledališke dvorane, javna mesta in druga mesta, kjer potekajo prireditve in podobno.

Obrtni

Galvanizacija, obdelava kovin z odrezavanjem, mehanske obdelave kovin, frizerstev, vrtnarije, reja živali in podobno.

Kljuèavnièarstvo, vulkanizerstvo, elektrodelavnice in podobno.

Delavnice za vzdrževanje in popravila motornih vozil, mizarske delavnice, tapetništva in podobno.

www.webo.si

9


10

Primer izbire potrebnih gasilnikov po enotah gasila EG Tabela 2 Površina do (m2)

Enot gasila (EG) Majhna

Srednja

Velika

50

6

12

18

100

9

18

27

200

12

24

36

300

15

30

45

400

18

36

54

500

21

42

63

600

24

48

72

700

27

54

81

800

30

60

90

900

33

66

99

1000

36

72

108

Na vsakih naslednjih 250

6

12

18

Tabela 3 Gasilne enote (EG)

Razred A minimum

Razred B minimum

1

5A

21 B

2

8A

34 B

3

55 B

4

13 A

5

70 B 89 B

6

21 A

113 B

9

27 A

144 B

10

34 A

12

43 A

183 B

15

55 A

233 B

d.o.o.


Primer izbire potrebnih gasilnikov po enotah gasila EG Tabela 4. Primerjava gasilnih sposobnosti gasilnikov razliènih proizvajalcev, prisotnih na slovenskem trgu, v primerjavi z zahtevami evropske norme EN 3

GASILNIK 6 kg PRAH ABC, STALNI TLAK Proizvajalec Razred gašenja A B

EN3

21 A 113 B

TOTAL

TOTAL

tip FX 6

tip IBS 6

43 A 233 B

34 A 183 B

GLORIA tip PD 6 GA 34 A 183 B

PASTOR

FIPIS

tip S6 ST

GEN S6

27 A 233 B

21 A 113 B

PASTOR

FIPIS

tip S9 ST

GEN S9

34 A 233 B

27 A 144 B

GASILNIK 9 kg , PRAH, STALNI TLAK Proizvajalec Razred gašenja A B

EN3

TOTAL

TOTAL

-

tip FX 9

tip IBS 9

27 A 144 B

55 A 233 B

55 A 233 B

GLORIA tip PD 9 GA 43 A 233 B

TOTAL

TOTAL

GLORIA

PASTOR

GALLUS

tip K5 ALU

tip K5 SE

55 B

89 B

89 B

70 B

55 B

89 B

EN3

TOTAL

-

EKO 9L

-

34 A 183 B

GASILNIK CO2 5 kg Proizvajalec

EN3

Razred gašenja B

EKO PENA Proizvajalec Razred gašenja A B

PASTOR BIO VERSAL 9L 21 A 183 B

www.webo.si

11


12

Dodatna oprema za gasilnike PVC pokrivala za vse tipe gasilnikov • sestavljen iz armirane PVC folije • debeline 0.5 mm s simbolom gasilnika • zašèita proti UV žarkom • dobro prilagajanje okrog gasilnika omogoèa elastiènost zadnjega dela pokrivala • priporoèena uporaba na gasilnikih, ki so izpostavljeni zunanjim vremenskim vplivom: bencinski servisi, zunanja skladišèa, ...

PVC omarica za gasilnike

Univerzalno stojalo za gasilnike

• moderen design • izredno lahek material • zapenjanje s sponko • za vse tipe gasilnikov

• primeren za vse vrste gasilnikov • oznaèevalna tablica

Na voljo še veliko dodatne opreme za gasilnike, označevalne tablice, nosilci, ... !

Hidranti - celovita ponudba Euro hidranti

Hidrantna omara za nadzemni hidrant

Prosto stojeèi zunanji hidrant

Hidrantna omara za podzemni hidrant

Izdelava in dobava hidrantnih omar po naroèilu kupca

d.o.o.


13

Stabilni sistemi za gašenje Sistemi za gašenje kuhinj R 102 Kakšna naprava je R 102? Mehanska oz. elektrièna avtomatska gasilna naprava, ki s pomoèjo cevnega sistema s šobami gasi kuhalne površine, nape ter odvodne cevi pri napah. Gasilna pena prekrije mesto gašenja s tanko plastjo, ki se generira ob stiku z ognjem. Ta plast površino ohladi in onemogoèi dostop kisika, s tem pa zaduši gorenje.

1 avtomatski sprožilci

3

1

4 2

2 gasilno sredstvo z aktivirno napravo

3 cevovodna napeljava

4 gasilne šobe

Zakaj uporabljati ta sistem gašenja? • 24 urno varovanje • Izdelano za gašenje požarov mašèob in olj • Varuje tudi odvode in nape • Ni ponovnega vžiga • Minimalna škoda pri požaru • Nima slabosti plinskih sistemov gašenja • Varuje tako ljudi kot naprave • Manjši strošek zavarovanja, ki ga nudijo zavarovalnice

Reference v Sloveniji

Borza Ljubljana,, Srednja lesarska šola Maribor, ZC Perla Nova Gorica, ZZZS Ljubljana, Hotel PALACE Portorož, Hotel DOMINA GRAND MEDIA Ljubljana, Hotel in konferenèni center MONS Brdo Ljubljana, Bar Pepsi Panda Maribor, Carrera Optyl Ormož, Dom upokojencev Ptuj, Hotel Relax Kranjska gora, Hotel Grosuplje, Kompas MTO Korensko sedlo, Kuhinja Soèa Ljubljana, Katamaran LADY, Multikino Kolosej Ljubljana, Mc Donald‘s restavracije v Sloveniji, ZC Perla Nova Gorica

www.webo.si


14

Stabilni sistemi za gašenje Sistemi gašenja s plinom INERGEN, IG-55 • Sistem je bil razvit z enim osnovnim ciljem: Pogasiti požar in onemogoèiti ponovni vžig brez nevarnosti za ljudi ali poškodovanja opreme ter brez vpliva na okolje. • Razvito je bilo uèinkovito gasilno sredstvo, ki ni nevarno za zdravje ljudi, ne škoduje opremi, ne vpliva na okolje in je konkurenèen drugim sredstvom. • Inergen ogenj pogasi s pomoèjo zmanjševanja kisika v prostoru. Ogenj se namreè pojavi, ko ima na voljo veè kot 18% kisika v prostoru. Normalno je kisika okoli 21%. Plin inergen prvotni zrak v prostoru izpodrine ter ga nadomesti z 15% kisika ter 3% CO2. • Ljudje potrebujemo za dihanje vsaj 12% kisika v zraku, kar je pod mejo vsebnosti pri plinu Inergen. Dodan CO2 nam zagotovi lažje dihanje, tako da ni nevarnosti za ljudi. • Inergen ne vsebuje strupenih snovi, ne producira nobenih strupenih snovi, zrak lahko vdihavamo, CO2 stimulira dihanje ter zagotavlja normalno porabo kisika, ni dimnega oblaka - izhodi ostanejo povsem vidni. • Inergen prav tako nima vpliva na okolje: nima vpliva na ozon, ne vpliva na efekt "tople grede", razgrajevanje ni potrebno, sestavljen iz snovi, ki so prisotne v normalnem ozraèju. • Inergen je tudi konkurenèen: dobavljiv po celem svetu, majhni stroški testiranja in ponovne vzpostavitve po proženju, enostavna napeljava, dolgoroèna investicija.

Inergen gasilno sredstvo • Inergen se v prostoru zadržuje veè èasa kot druga gasilna sredstva. Njegova gostota je blizu zraène. Skladišèenje se vrši v plinastem stanju, torej pri spustu ni padca temperature oz. problemov z zmrzaljo. Jeklenke so lahko od varovane sobe oddaljene do 150m, kar nam olajša naèrtovanje, s tem da nam en sklop jeklenk lahko varuje veè sob. • Plin je mešanica inertnih plinov, torej naravnih, prisotnih v vsakdanjem življenju. Ne vsebuje fluora, broma, clora, je brez korozivnih elementov, ni elektrièno prevoden, ni nevarnosti termalnega šoka, ni nevarnosti za poveèanje vlažnosti. • Inergen je idealen za gašenje: raèunalniških sob, telekomunikacijskih sob, nadzornih sob, nadzornih kabinetov, preklopnih postaj, transformatorjev, turbin, lakirnic za prašna lakiranja, arhivov, muzejev, simulatorjev, prostorov ladijskih strojnic, lokomotiv, laboratorijev in drugo.

Reference v Sloveniji (za stabilne gasilne sisteme z internim plinom-Inergen)

Ministrstvo za obrambo- telekomunikacijski center Boè in telekomunikacijski center Krim - izvajalec montaže NIP d.o.o. Slovenske Konjice, Knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici - izvajalec montaže Instalacija d.d. Ajdovšèina, Kompresorska postaja Geoplin - Kidrièevo - izvajalec montaže IMP Promont; Ljubljana, Krka-Novo mesto - tovarna NOTOL - izvajalec montaže Instalacija d.d., Ajdovšèina in TEHING d.o.o. Škofljica,ISKRAEMECO d.d., Kranj - izvajalec montaže Instalacija d.d. Ajdovšèina in TEHING d.o.o. Škofljica, Krka-Novo mesto - Upravna stavba/ sistemski prostor izvajalec montaže ISP d.o.o. Kamnik in TEHING d.o.o. Škofljica, MERKUR Naklo-Lamela III sistemski prostor - izvajalec montaže ISP d.o.o.;Kamnik, ELES Ljubljana, Upravna stavba/ sistemski prostor - izvajalec ISP d.o.o.; Kamnik, Knjižnica Domžale - izvajalec ISP d.o.o. Kamnik, Onkološki inštitut Ljubljana - izvajalec ISP d.o.o. Kamnik, LEK Ljubljana - izvajalec ISP d.o.o. Kamnik

d.o.o.


15

Stabilni sistemi za gašenje Sistemi gašenja NOVEC 1230, FM 200 Gasilno tekoèino 3M Novec 1230 smo razvili kot okolju prijazno gasilno sredstvo. To popolnoma èisto gasilno sredstvo je prva halogenizirana halonska alternativa, ki se odziva ne le na probleme stratosferskega tanjšanja ozonskega plašèa, ampak tudi na probleme povezane s klimatskimi spremembami (na primer globalno segrevanje).

• Tekoèina

NOVEC 1230 je uèinkovito gasilno sredstvo za klasièno gašenje požarov, kjer so se nekoè uporabljali haloni, sedaj pa se vedno bolj uveljavljajo alternative halonom. • Tekoèina NOVEC 1230 se lahko uèinkovito uporablja pri usmerjanju, lokalnem poplavljanju s plinom, celotnem poplavljanju s plinom, inerciji in sistemih za zadušitev eksplozije na naslednjih podroèjih: centri za obdelavo podatkov, komunikacijski objekti, letalstvo, vojaški sistemi, komandne sobe… • Standardi katerim ustreza sistem gašenja SAPPHIRE: ISO 14520, NFPA 2001, VdS 2380

Skupaj z izkušeno ekipo uredimo vso potrebno dokumentacijo: • PZI • PDI Izvajamo projektantski nadzor, izvedemo strojne ter elektro instalacije, izdamo ustrezna potrdila o brezhibnosti naprave, poskrbimo za šolanje uporabnika ter nudimo kvaliteten servis skozi vso življenjsko dobo naprave SAPPHIRE NOVEC 1230 tm.

www.webo.si


OGLED OBJEKTA IZDELAVA PONUDBE DOSTAVA VGRADNJA MONTAŽA TEST IZDELAVA POŽARNIH REDOV SERVIS

Dragomelj 84, 1230 Domžale tel: fax: e-mail: spletna stran:

01 - 560 30 12 01 - 560 30 20 info@webo.si www.WEBO.si

Ulica heroja Jevtiča 11, 2000 Maribor tel: fax: e-mail: spletna stran:

02 – 234 32 40 02 – 234 32 44 info-mb@webo.si www.WEBO.si

Webo - požarna varnost  
Webo - požarna varnost  

Gasilniki TOTAL, gasilniki na prah, vodo, plin CO2, peno, specialni gasilniki, prevozni gasilniki, rating gašenja, hidranti, sistemi gašenja...