Page 1

razr hobi Nikon D5{00/lrladgradnja kamere>NikonD3100/ Kameraza V preizkusu in semopisalmaloNikonzgodovine novzadetek( ruzrecenovnega kamerniLjega njihoveponudbe da. in zelospremenili V zadnjihletihsoto strategijo in hobi zdajsomodnoprisotnitudiv vstopnem kamerDSLR.Ne samoprisotni,sotudi ruzredu in agresivkonkurendni tehnoloiko ponudbi. ni v cenovni TorejNikongrev hobi fotografskem svetus hitrimikorakinaprej in nam nekakona todnodveleti zamenjamodelv svojem razredu. Tolaat preizku5ena kameraNikon D5100je bilapredaprila2011. stavljena Zamenjuje model NikonD5000(testna iz jugrja www.e-fotografija.si), 201 nemie Nikondecembra ki je rakajbo nudilaNikonD5100, nakazala, zredvi5je,v hobirazredu. OhiSje kamere Nikon Dsf 00 in jevvemajhnihdimenzijl28x97x79mm Ostaja V primerD5000kotD3100. liko$i zelopodobna javiz D5000seje teiazmanj5alaza30g in znalaz 5609. baterijo je iz prijetne zmesi, drialoj. goplastidne Ohi$je kjerdrZimo pravtakozadnjidelkamere, masto, na kamerini veliko(21),so na palec.Gumbov in sejih hitronavapozicijah dobropostavljenih poloiajukarnekajspredimo.|e pav njihovem naD5000. membglede daje zaradimajhOboceniohi5jalahkozapi5em, za nih dimenzijin nizketeie5ekakodobrodo$lo Za vefo movse,ki si neielevedjihfotokamer. lahkopremajhno, todavedno Skorokoje to ohiSje je vseved nami Toda med kompromisi. obstajajo tudiv svetu fotografinj, tepasi ielekompahnost 5evedno kamerDSLR.NikonD5100je cenovno Vasto majhnain lahkakamera. dovoljugodna, ja, zadovolji? Ce potemje drkot hobifotografa pomena. Sevednoje tako, Lanjevrokidrugotnega vedjaohi$jaz vedtehnikepostavijo daproizvajalci v viSjecenovne okvire. Nastavitve na kameri Funkcijprekogumbovnakamerini veliko,mepovsem nimpa,dajih je zavedinohobifotografov in Nateiajih drugihdrudovolj,ali $ecelopreved. popolno izkori5da ienjihopaiam, davelikavedina programe. alislikovne avtomatiko

NikonD5100ie vedkot Gledenato,daje kamera samovstopnimodelima5evednopovsemzadoje 5ekako Zai,emaloboljzahtevne stinastavitev. hitro pridemo do korekture dalahko dobrodo5lo, (+/-)ali darecimonafunkcijskigumb osvetlitve (Fn)nastavimo namnajbolj ielenoizbiro,recimoISO.Gumbza predogled mo-

Zaslon loVelikje danes ie standardnih 3 palce. Odlidne todk.Jevrtljiv,karnampride5e dljivo$i921.000 kakopravpri videosnemanju. Meni za HOBI fotografe kamere NikonD5100bo le Vedinauporabnikov to uporabljala v popolnizeleniavtomatiki, ali 5e programih. Doklerfotografi nedobijo v slikovnih nekega osnovnega znanja, serajepredrugadnega tl a na za- pu5dajo kamere. avtomatiki V delovanju podtemi slonu je nastavitvami delfunkcijprekomenijanemoremo d o b r o prenastavljati. p o s t a - Priporodam, nedajeteiz rok,da dasvojekamere v l j e n , vamkdoneprestavi kakinenastavitve v meniju je ve- Cepaje ie pri5lodoneZelene imatetanastavitve lik, kar koj v prvemukazumoinostponastaviti kameroz 0m0go- ukazom>reset options<. Zapomnite sito shooting da hiter funkcijo. preklop Meni za napredne fotografe in zate- Kofotografspozna nastavitve in izkoriSd osnovne teksnema- kameros kreativnimi programskimi nastavitva oiivela.Oiivel Leve,dajekamera NikonD5100 FTWnideu' I Iskalo v vsejsvojivelidiniin tudi naprednifotografz njo solidnosvetl Ampak dobidobroorodje.Nekot prvokamero. lahkokot spremljevalno s katerobo toinovede Ker kajz njoieli dobiti. pokriva95%motivaz0J8kratnopoveiavo. je slikav iskaludokajmajhnapriporodam vsem,ki Ostrenje AF I roino jeostritev breznjih. V pogledu fotografirati dasenavadite hobikamere povsem solidn imateodala, ki imamotor morate imetiobjektiv, Sajdenebosteokoprislonilik iskaluniti videline Zatokamero Stevilk iek zanastavitev Hislikekot samihoperativnih ostrinev samem objektivu. bostecelotne je torejodvisna vrhnjemdelu trostostrenja Nadesnem od samega objekt deluiskala. v spodnjem dioptrije. va.Vendar kit oblehiv18-55m namZeosnovni iskalaimatevrtljivigumbzanastavitev je kar poudaZa roino Vstopnimin hobifotografov treba nudi povsemsolidnohitrostostrenja. pogleda, sajnateiajih ostrenje potrebujete karnekajdobrega sa rrti zakajje ta gumbnadiskalom, neostro sliko,detudine je iskaloin slikananjemumajhna. Mogode bo5lo daimamarsikdo opaiam, slike. nosiodal. laijeprekofunkcijepredogleda

Nikon D5100je odliina fotokameraza hobifotografa.


Tot

D7000

&t

. S l i k o v tni p oa lC o M OsS1 6 , 2 m i l i i o nsal i k o v norihk

+ 1 8 - 1 0V 5R + Nahrbtnik + 8 G Bk a r t j c5aD

co()LPrx

Psoo

. 5likovn t iop a l C o M05 s 1 2 , 1m i l i j o n a slikovnih toikinosvetlitvijo odzadaj . Sirokokotni 0blektiv NtKK0R s 36-kratno poveiavo (22,5do810mm) f Ak.!;k;€j9g.-*t!r

' * g".il;;rboe. l3li1?,!li;,u,XTl',, uoo

cooLPrx

P3OO

. S l i k o v tni o p a lC o M0S s 1 2 , 2m i l i j o n a slikovnih toakrnosvetlitvijo odzadaj . Sirokokotni NtKKoR objektiv ft1,8s 4,2 povecavo (24-100mm) kratno

tff"':';g jgg-:'-ao

. Vzdriljivo magnezijevo ohiije

* Bonza100EUR je vnovcljiv ob

ff'ij"'€ 1,299.' [i'#,i'liir,l,L1l3,o,,,.

V casutra.yanja .0.,j.

@

na vseNikkorobiektive

www.fotograd.com Pooblaiieni prodajalecFOTOGMD, MiHo3iteva36 Ljubljana inf@fotograd.com . Tel.:0t 439-29-00,05 99642-26,041 624-s33

Iffiil

Akcijske cenepredstavljajo ie vkleneoglaSevane cene.Ponudba veljaod 10.5.2011do 15.7.2oll oziromado razprodaje zalog.

Zopetnasvetizteiajev.Naobjektivu imategumb Uporabni5ka vrednost kamere glede paabrezzrcalaali prizme.KotrecimoOlympus, A-M.Ce Lelite, dakamera delujev artomatskemna ceno nasonic, Samsung, Sony. TudiskameroD5100Zeli naiinumorateimetigumbnaA. Lahkodasamipo KameroNikonD5100dobimov tem trenutku Nikondosedi 5e$irSorazdirjenost in posledidno nerodnosti alivamkdodrugprestavi nastavitev in (v na5ihtrgovinah) za cca,650€ (samo ohilje).Z iez nekajletbazofotografov, ki si bodoZelelikamarsikdo nitineopazi,da ostrenje nedeluje. osnovnim zumobjektivom l8-55mmVRje cena mereNikonizvi$jihrazredov. Clanek, TeLave fotografske tehnike/ Avtomatsko 750€ in z objektivom 18-t05mm VR850€. In pravkamera NikonD5100 kaie,dasedas kaostrenje Gledenato, danudi16Mtoik, polniHD video kovostjo in dobrocenosediv roke.Obenem paje Kakovost slike (do 800ISO) zapis, visokokakovost fotografije..., je to poltena tu ie imeNikon,ki 5evednopove,datu ni 5alegleOdkamere hobirazreda ie lahkopritakujemo vei. cena.Tokamerosi izberepredvsem tistifotograf, dekakovosti in predvsem konkurendnosti. Novo16Mtoikovnotipaloodliinozajame tudi ki imaZeljovstopitiv svetkamerDSLRz nekajvei Tejkameriob bok lahkododamoCanonEOS drobne detajle, procesiranje slikepapripravi Zena ambicij. Pravtakoje nebi raduporabljal samov 600D.Ampakkot vedno.Nikonin Canonstasi prvipogled tonsko vieinofotografijo. AUTOnadinualislikovnih programih. le pri redkikamerimoinejepodobna s karakteriKorektura belebarve v AUTOnadinu viasihmalo Hobifotografu kamera nudiveliko.Obenostavno-stikamiin ceno.Takoje tudimedD5100in EOS zapleSe v doloiene barvne tone,a ni motede. Tako stitudimoinostuporabe kopice dodatnih nastavi- 600D.Slednja nudinekajvei,aje tudi draLja. je ali tako tebafotografije zanjihovonajvi5jo ka- tev.Zanapredne fotografe paNikonD5100nudi Takovamzatadenar ostane navoljosamoNikon. kovost5edodatno obdelati z ratunalniikimi pro- premalo. p0Poleg padobite$enjihovoime.Vamto $teje? grami. Vedinododatnihnastavitev je trebanastavljati temsplohni dilemekajsibosteizbrali. Kakovost slike (od 1600150) prekozaslona. Manjkajo hitri gumbi.VendarNiMatja| lntihar Kamera NikonD5100omogoia delovati do ISO konie ve.Zatefotografe je na.voljo NikonD7000 Izbirete opremoin ste v dilemi gledepra6400. V elektronskem natinudelovanja lahkopo- (test). ve izbire? Vpraiajte nas,pomagali vam vetamoobdutljivost do ISO25,600, Sumje lepo Zakljudna beseda bomo. kontroliran V vaii elektronski poiti napiiite vsedoISO3200. Elektronsko dodana Nikonje pomojemmnenjuza(utrldasemanj5im obdutljivost 12800 in 25600 paje uporabna samo v podjetjem (karnaprotiPanasonic, Sony, Samsung za kateri namenfotografiranja ielite fopogojih, konegredrugade. je)nepi5ejo in Canon ravnoroinatitasi.potreba tokamero,katereste si ie ogledali in koVideo zapis porazvoju elektronike in poslediino stroikih,Ni- liko steza opremo pripravljeniplaiati, PolnaHD loiljivostzapisa (1920x1080 toik) je konpostavlja v neknovdrugaden svet,kotsobili v Piiitenamna: moLna z vsemitremitasovnimi zapisi,24,25in iasumehanskih kamer. In oiitnoseje Nikontega info@e-fotografiia.com 30sliticv sekundi. Kamera panimanovega H.264 dobrozavedalter zatelizdelovati tudi fotokame re Ponakupukamere vamje za laije spostisnjenega formatazaprsa ampakstarej 5iMPEG4. DSLRniijih cenovnih razredov. Za domaiivideozapiste razlikeniti opaziline S temodlidnokonkurirajo na funkcijin mainostikamere drugikonkurenci, ter znavnnje bomo. v olj o eF otografija tei ajfotografije, tistim,ki nudijofotokamere stipaliiz kamerDSLR


llA DOPUST Z XOVIMSAMSOlllTOtltlN NIKONOM!

9t I:R]El!n!OGIASNE

Tokratbo pobegnadopust5elep5i.Vtrgovinah Toko sovjuniju zavsevas pripravili dudovito preddopustniSko razvajanje.Ob nakupu dveh kovdkov SamsoniteBright Lite brezpladno prejmete fotoaparatNikon Coolpix L23,lQI Mpx,Sxzoom,sicerweden 89 ewov. Bright Lite je kolekcija za tiste, ki jim je potovanje zabava in dogodiv5dina.Bright Lite doda stil in Zivahnostvsakemu potovanju. Kovdki imajo praktidno notranjost z Zepiin predeli za laije pakiranje. Narejeni so iz wefledegapolikarbonat4 ki je zelo lahek, a hlrati izjemno odporen. Kolekcija Bright Lite ima weZo, moderno in privladno oblikq notranjost pa razliriva funkcionalno razporeditev, ki olaj5apotovanje. Zagotovite si nujne potrebldine za pravi oddih ter seopremite s kakovostnim kovdkom in fotoaparatom, brez katerih si poletja ne moremo predstavljati. Pa 3ekakien ewo vedbo ostal za poditni5ko zapravljanje.

ilovtKE


413.,Jemalo vedjekot klasidno413 saj ima tako kot prej5njimodelv vseh l i hs l i k e1, 6 : 9 , 3 : 2 i n 4 z 3 , 1 6 m i l i fik. Bolj kot tega bodouporabnikiveseli ostrenja, kije bilo2epripredhodniku

ki je zdaj so tudi obdutljivost, hboljSali pusti Novinec uporabna. 1600postala kondnivtis, saj ima kar nekajizboljSav. obdutljivna dotik, omogodaostrenje, Vrtljivi in brskanjemedfotografijami. predvsem na zadnjistranije uporabnej5i,

z objektivi, ki nimajorodnega ostrenja. gemo5ek negativnim fospremembam, neomogoda v nadinu 25p. snemanja prozgoditiz novorazlidico to seutegne opremezafotoaparat.

denostbarvter izravnavobelineob takoj5nem udinku.Sevedaso tu tudi scenskinadini,ki dodatnoolajSajouporabo.Fotoaparat zmoretudi snemanjev HD-nadinupri lodljivosti720p. Kar nekajmoZnostiza foloaparatv spodnjem cenovnemrazredu.Kljubvisokilodljivostismo bili s kakovostjo slike zadovoljni,depravpri vi5jihobdutljivostih ta nima nobenevlogein je Novimlindek boljsmotrnouporabitipolovidno. je torejnaredilkoraknaprej,depravviSjalodljivostne prinaSatolikokot novobjektiv.A o tem kupci. bodoglavnirazsodniki

NikonCoolpixP30Q

Kodak EasvShare M532

ru

n Powershot

rloiljivost: 4608x 3456 palca 16M,1/2,3 :28-14m 0 m tasar15s-1/1600 s lS0:80-1600 f2 ,8 - 5, 9

nekajsekundi n j i h natozdru\iv enosliko.Ce vam je uporabakateregakoli programaza obje to dodelavoslik odvecali se radi zabavate, datnamoZnostzabave.Pri kakovostifotografij premi kov, ni revol uci onarni h veljaom enit ile snemanjevideav HD-kakovosti.

4320x3240 NajviiialoCljivost Tipalo: 14M,1/2,3palca mm 0bjektiv:28-110 nipodatka Razpon dasa: lS0:54- 1600 0biutljivost Zaslonka: ni podatka fps Video: 1280x 720p,30 pik 230,000 Zasfon: 2,7-paltni, kartica: SDCard Pomnilni5ka Vmesnik: USB Masa: 130g Batedje: Li-ion Cena: 110â&#x201A;Ź moZnosti Za:uporabniSke

Najviija loiljivost: 4000x 3000 Tipalo: 10M,1/2,3palca 0bjektiv: 24-100mm Razpon dasa: 8 s*1/2000s lS0:i60-3200 0bCutljivost Zaslonka: f1,8-4,9 Video: 1920x 1080p, 30,15fps pik Zaslon: 3-paldni, 230.000 PomnilniSka kartica: SDCard Vmesnik USB Masa: 240g Baterije: Li-ion Cena: 329â&#x201A;Ź Za:Siroki kot,zaslonka Proti:odzivnost

ponudbi visokozmoglji\Jovinec v Nikonovi I\ vih kompaktnih digitalnih fotoaparatov se jakostjoobjektipohvaliz zelodobrosvetlobno kartica:SDCard nastavitvi 24 mm,kjerznaSa va pri5irokokotni USB f1,8 pri skrajnilegi100 mm odprtazaslonka 1 4 9g paje zaslonka f4,9. Novoje tuditipalo,ki ima Li-ion preobdutljive elemente nazgornjem delu skrijevZepu, svetlobno \ /aldek, ki sebreztelav 1 5 0â&#x201A;Ź je lepooblikovano barv.Pri tem in je tipaCMOS. Ohi5je in IVlprostih linij in razlidnih mo2nosti objektiv, nisoodkrivali toplevode zelokompaktno, tudimateriali so kakovostni in fotoaparatu snovalci pik 5tevilo gledezunanjosti, kar je tudi edinopravilno. trpeZni. Z P300je Nikonzapolnil vrzel,ki je naje sicerkar nekaj,a vedinamoZno- stalaz modelom P7000,fotografi sosi namrec Gumbov je Zelelimajhendigitalen je kompakten model,ki bi nadindelovanja sti dobroskritih.Osnovni jakostjo pre- SmartCapture,kjerse fotoaparat z dobrosvetlobno trudiopra- imelobjektiv tersnefotoaparate ci setrudijonarediti j5e in s tem uporabnejSe. v polnem HD-formatu 1080p.Na vsajnekaj maltudivideo A glavna viti vsedelo.Ce na primerZelimo je, ali znajouporabnikito logikoupo- nadzora, nastavitva- testuse je P300pri visokihlSO-obdutljivostih moramomedscenskimi programsko prid. videasmo avtomatiko, natopa 5e odnesel odlicno, tudi z delovanjem iz serije mi izbrati iti sebi v Canonovnovinec prikaznazaslonu. pomenievolucijo gledena preklopiti A verjetno vedina bilizelozadovoljni. Svetlobno modan objektiv se seveda je novosti prisnemanju pnji model,deprav v slabihsvetlobnih raztegafotoaparata do tegamenija 1eizkazal karnekaj.Za uporabnikov gori5c- splohne bo priSla,razenmedraziskovanjemmerah, kjerje bilaslikazelojasnain ob pomodi tek je tu novobjektivs petkratno visokihlSO-nastavitev, Kljubtemuje dobrovedeti, da vse- dobrekakovosti brezpreod 28 do 140 mm. moZnosti. , ki pokrijeobmodje plati po ter z lepo nasidenimi Pri na voljo. ZanimivejSi za vedino bo lep tiranega Suma barvami. eno so koraknaprej, a drugi sosnovalci poSiljanje pik. rdedgumbShare,ki omogoda nekaZe foto- novincu spregledati tudinekajzabavnih iliv fotoaparat tipalos kar16 milijoni v razli(nadrulabna pridobitev, kotstahitrinadinpanoramskega forahlaodebeli- grafij in videoposnetkov zunanjosti ni posebnosti, programHDR,kjer ter samodejni to delujev povezavi s prilo- tografiranja za bolj- omreZja. Seveda na desnemdelubi biladobrodo5la je sevedamalo,pravvsi Zenoprogramsko zdru\idverazlidno osvetljeni fotograopremo.DrugemoZnosti so fotoaparat drlanje.Gumbov pa so samodejni. razendvehposebnosti.fiji istegamotivav enofotografijo z modnopoA3300 boljali manjklasidne, i fotografiranja razponom. tonskim dinamicnim Nikon Kodakovih filmov,enako, vedanim Zev fotoaparatu, Prvaje simulacija ia kar nekajobdelave P300je naprvipogled zelovsakdanji in bostena primerna5liudinekzvrnjenegakot ima to model2990, drugapa pravtako Coolpix fotoaparat, ki paseizkale5ele,koga kabina.Fo- nevpadljiv kamereali ribjegaodesa. spominna staredase,fotografska iva,miniaturne r v razmaku zadnemo maloboljuporabljati. Stiriposnetke inu Livelahkonastavljatesvetlost,nasi- toaparatposname 1280 x 720p,24tps pik 3-paldni, 230.000

mojmikro ls lmajl2olt


413.,Jemalo vedjekot klasidno413 saj ima tako kot prej5njimodelv vseh l i hs l i k e1, 6 : 9 , 3 : 2 i n 4 z 3 , 1 6 m i l i fik. Bolj kot tega bodouporabnikiveseli ostrenja, kije bilo2epripredhodniku

ki je zdaj so tudi obdutljivost, hboljSali pusti Novinec uporabna. 1600postala kondnivtis, saj ima kar nekajizboljSav. obdutljivna dotik, omogodaostrenje, Vrtljivi in brskanjemedfotografijami. predvsem na zadnjistranije uporabnej5i,

z objektivi, ki nimajorodnega ostrenja. gemo5ek negativnim fospremembam, neomogoda v nadinu 25p. snemanja prozgoditiz novorazlidico to seutegne opremezafotoaparat.

denostbarvter izravnavobelineob takoj5nem udinku.Sevedaso tu tudi scenskinadini,ki dodatnoolajSajouporabo.Fotoaparat zmoretudi snemanjev HD-nadinupri lodljivosti720p. Kar nekajmoZnostiza foloaparatv spodnjem cenovnemrazredu.Kljubvisokilodljivostismo bili s kakovostjo slike zadovoljni,depravpri vi5jihobdutljivostih ta nima nobenevlogein je Novimlindek boljsmotrnouporabitipolovidno. je torejnaredilkoraknaprej,depravviSjalodljivostne prinaSatolikokot novobjektiv.A o tem kupci. bodoglavnirazsodniki

NikonCoolpixP30Q

Kodak EasvShare M532

ru

n Powershot

rloiljivost: 4608x 3456 palca 16M,1/2,3 :28-14m 0 m tasar15s-1/1600 s lS0:80-1600 f2 ,8 - 5, 9

nekajsekundi n j i h natozdru\iv enosliko.Ce vam je uporabakateregakoli programaza obje to dodelavoslik odvecali se radi zabavate, datnamoZnostzabave.Pri kakovostifotografij premi kov, ni revol uci onarni h veljaom enit ile snemanjevideav HD-kakovosti.

4320x3240 NajviiialoCljivost Tipalo: 14M,1/2,3palca mm 0bjektiv:28-110 nipodatka Razpon dasa: lS0:54- 1600 0biutljivost Zaslonka: ni podatka fps Video: 1280x 720p,30 pik 230,000 Zasfon: 2,7-paltni, kartica: SDCard Pomnilni5ka Vmesnik: USB Masa: 130g Batedje: Li-ion Cena: 110â&#x201A;Ź moZnosti Za:uporabniSke

Najviija loiljivost: 4000x 3000 Tipalo: 10M,1/2,3palca 0bjektiv: 24-100mm Razpon dasa: 8 s*1/2000s lS0:i60-3200 0bCutljivost Zaslonka: f1,8-4,9 Video: 1920x 1080p, 30,15fps pik Zaslon: 3-paldni, 230.000 PomnilniSka kartica: SDCard Vmesnik USB Masa: 240g Baterije: Li-ion Cena: 329â&#x201A;Ź Za:Siroki kot,zaslonka Proti:odzivnost

ponudbi visokozmoglji\Jovinec v Nikonovi I\ vih kompaktnih digitalnih fotoaparatov se jakostjoobjektipohvaliz zelodobrosvetlobno kartica:SDCard nastavitvi 24 mm,kjerznaSa va pri5irokokotni USB f1,8 pri skrajnilegi100 mm odprtazaslonka 1 4 9g paje zaslonka f4,9. Novoje tuditipalo,ki ima Li-ion preobdutljive elemente nazgornjem delu skrijevZepu, svetlobno \ /aldek, ki sebreztelav 1 5 0â&#x201A;Ź je lepooblikovano barv.Pri tem in je tipaCMOS. Ohi5je in IVlprostih linij in razlidnih mo2nosti objektiv, nisoodkrivali toplevode zelokompaktno, tudimateriali so kakovostni in fotoaparatu snovalci pik 5tevilo gledezunanjosti, kar je tudi edinopravilno. trpeZni. Z P300je Nikonzapolnil vrzel,ki je naje sicerkar nekaj,a vedinamoZno- stalaz modelom P7000,fotografi sosi namrec Gumbov je Zelelimajhendigitalen je kompakten model,ki bi nadindelovanja sti dobroskritih.Osnovni jakostjo pre- SmartCapture,kjerse fotoaparat z dobrosvetlobno trudiopra- imelobjektiv tersnefotoaparate ci setrudijonarediti j5e in s tem uporabnejSe. v polnem HD-formatu 1080p.Na vsajnekaj maltudivideo A glavna viti vsedelo.Ce na primerZelimo je, ali znajouporabnikito logikoupo- nadzora, nastavitva- testuse je P300pri visokihlSO-obdutljivostih moramomedscenskimi programsko prid. videasmo avtomatiko, natopa 5e odnesel odlicno, tudi z delovanjem iz serije mi izbrati iti sebi v Canonovnovinec prikaznazaslonu. pomenievolucijo gledena preklopiti A verjetno vedina bilizelozadovoljni. Svetlobno modan objektiv se seveda je novosti prisnemanju pnji model,deprav v slabihsvetlobnih raztegafotoaparata do tegamenija 1eizkazal karnekaj.Za uporabnikov gori5c- splohne bo priSla,razenmedraziskovanjemmerah, kjerje bilaslikazelojasnain ob pomodi tek je tu novobjektivs petkratno visokihlSO-nastavitev, Kljubtemuje dobrovedeti, da vse- dobrekakovosti brezpreod 28 do 140 mm. moZnosti. , ki pokrijeobmodje plati po ter z lepo nasidenimi Pri na voljo. ZanimivejSi za vedino bo lep tiranega Suma barvami. eno so koraknaprej, a drugi sosnovalci poSiljanje pik. rdedgumbShare,ki omogoda nekaZe foto- novincu spregledati tudinekajzabavnih iliv fotoaparat tipalos kar16 milijoni v razli(nadrulabna pridobitev, kotstahitrinadinpanoramskega forahlaodebeli- grafij in videoposnetkov zunanjosti ni posebnosti, programHDR,kjer ter samodejni to delujev povezavi s prilo- tografiranja za bolj- omreZja. Seveda na desnemdelubi biladobrodo5la je sevedamalo,pravvsi Zenoprogramsko zdru\idverazlidno osvetljeni fotograopremo.DrugemoZnosti so fotoaparat drlanje.Gumbov pa so samodejni. razendvehposebnosti.fiji istegamotivav enofotografijo z modnopoA3300 boljali manjklasidne, i fotografiranja razponom. tonskim dinamicnim Nikon Kodakovih filmov,enako, vedanim Zev fotoaparatu, Prvaje simulacija ia kar nekajobdelave P300je naprvipogled zelovsakdanji in bostena primerna5liudinekzvrnjenegakot ima to model2990, drugapa pravtako Coolpix fotoaparat, ki paseizkale5ele,koga kabina.Fo- nevpadljiv kamereali ribjegaodesa. spominna staredase,fotografska iva,miniaturne r v razmaku zadnemo maloboljuporabljati. Stiriposnetke inu Livelahkonastavljatesvetlost,nasi- toaparatposname 1280 x 720p,24tps pik 3-paldni, 230.000

mojmikro ls lmajl2olt


Ericsson XBrnLiveView Encssonse je nedavnopohvalil,da je prodajanjegovihandroiz drulineXperiazelouspe5nain da nameravapodjetje v celoti preiti na Android,kar pomeni,da se telefonom Vsi novitelefonibodotako odpovedujejo. Symbiandokondno na Googlovemodprtemoperacijskemsistemu,kar je svojelahko Googlekadarkolizapre mna odloditev(navsezadnie obrzdaipraktidno Canonuin kjerie razmerie lbrkoli Ze prihaja,vrnimo se v sedanjost'Pogledalismo si skorajmonopolnemu

vednoboljuveljavlja. fotoaparatov jSihandroidnih ki so Zena voljotudi na naiem njeno,se tudi na trgukompaktnih telefonov, zatose obdutljivi, zelo tudi cenovno razlitni, tu zelo kupci so IperioX8. NovaXperiaje manj5aod vedjesestreX10,a temu Seveda pri 50 evdobrih zadne fotoaparatov ponudba kompaktnih digitalnih grami uvrica 108 se s cena.Telefon p tudi zelodosegljiva prekriva z ponudbe tudi cenovno viSji del se je predza najzahlevnej5e rih. A najvedja njegova kar razredu, rZjev tem cenovnem enostaven 59100,Nikonov Tokratsmosi pogledali DSLR-ji. velikosti3 palce ima niZjolodljivost320 x 480, a zalo vstopnimi krepko ki potiskamejemogodega fotoaparat, kompaktni barv,odporenpa je tudi na praske.V notranjostise skrivata in vsestranski lahkem razmeroma vedno 5e a hkrati kompaktnem, V malem, navzgor. procesor, grafidni navkljub in 200 MHz in dodaten r procesor od zadai,kar senzorCMOSz osvetlitvijo je biltelefon Baterija ohiSjuse skrivaobdutljivejSi presenetljivo odziven. hitrimfrekvencam jo posamezna todka senzorja. prejme vsaka ki svetlobe, kolidino Kotv vseh poveda dvadni uporabe. v povpredju l20O mAhomogoda ima vgrajen 59100 Nikon 5um. zmanj5a in obdutljivost je tuditu nadAndroidname5den lastenvmesnik TakoseizboljSa SEXperia, procesne modi, posnetkov, ima dovolj ki 2 za obdelavo EXPEED dip tudi Hitro Twitterin Facebook. lahkospremljamo , prekkaterega polni HD-lodljivosti in to v videoposnetkov, snemanje tudi omogoda p o p o l n o ma da k i s o b l i Z n j i c a m i , imo i n ra z v adimtoudi s ko tn i mi (v niZjih palahko lodljivostih nasekundo in brskanjepo medijskihda- I92Ox 1080pikpri30 slikah . Telefonomogodapredvajanje se Ceprav sekundo)! na podasne 240 slikami z do filme tudi gledanoje telefonopremljensvojemu snemamo (tudiYouTube). Radijsko potrebe, po pa saj niti ni tem dvignila, ni in senzorja prefotografij lodljivost podpira hitri in primerno imawi-fi,bluetooth u razredu - GPS,FM-radio slik.Tu Nikonv 59100kombinivedjokakovost ter boljkotvedpikZelimo (7,212Mb/s).Druge soklasidne funkcije - odoptidnega tresenja zaodpravljanje mehanizma tehnik nekaj rakar prek trZnice. Googlove do vedtisodaplikacij j je m nj5anj a a prem e I ektronskega i ka n a do an napravico breziiini prekmehanizmaza zaznav pasmodobilitudizanimivo s telefonom (do Verjetno ... lS0 3200!) obdutljivosti svetlobne prek in visoke poveZe vibracij velikostirodneure,ki se s telefonom monitordek aduts9100 kar 18x optidnizum,ki omogoda . LiveView,kot se zadevicirede,je sicer plastidnain drna pa je glavniprodajni tudi precejrazSirjepovedevanje 25 do 450 mm! 59100 prinaSa je od elegantnega. od pa5dkom, daled ki preprostim precej ca, s preprosto izdelavo uporabniku ki zdajomogodajo ter ne funkcijeaparala, ima zadostnolodljivostza prikazSMS-sporodil OLED-zaslon (aparat navpidno), ali tudi horizont dez le zapeljemo panoramske slike mododatnih brezpladnih o stanju z namestitvijo informacij posname 10 slikin izbere posnetka, ki ob proZenju najbolj5ega Twitter,RSS-vire, izbirnik celo Facebook, v telefonpa lahkospremljamo posnetki HDR,raznifiltri novi snemanja, nadini nodni je novi gumbov, optimalno, s ved predvaja. Na napravi katereskladbetelefon ob fotografije (tudi zajema funkcije so tudi ... Tu retuSiranje) udinki in preklapljamo skladbami, med upravljamo, lahkotelefontudi mehfunkcija odmi, zaprtimi z odiin slik rdedih odpravljanje nasmehu, kl i ce vi , dim o,k do k lide. .. D o b rai d e j a ' hkratipa ponujamalo za uporabo, danjakoze... Aparatje preprost prek poteka 3-paldnega velikega zaslona Upravljanje plastika moZnosti. morje ker zlasti puSda dvome, dolodene telefona izdelave pregledni. pik. so je Meniji prikazati tisod kar 921 ki zmoZen zaslona, na zaslona po uporaba in zaslonu Tudi tipkanje bolj kompaktna. - ob robuvdasihtelefondotikasploh Fotografije dobre. so nadpovpredno bi bila lahkonatandnejSa al,

d e pr av

ia kapacitivijo. Vec

je ih zaslonov slab5ekot v Androidu no). Foto-

www.sonyericsson,si naslov: Spfetni ceneje) 199â&#x201A;Ź + 57â&#x201A;Ź (vakcijioperaterjev Cena:

telefon Tiprpametni 2.1 0S:Android (7,6cm) 320x 480pik,16miobarv 3-paldni mo dodatne Zaslon: MHz 600 Procesor: iie, LED-osve2 GB 128MBROM,i68 MBRAM,prostor HD-snemanje Pomnilnik: kartica microSD + (leVGA30 fps) WLAN 802'1lb/g' 3G/3.5G, EDGE, GSM, Radiiskidel: a. da LiveVi2.1A2DP Bluetooth ne podpiratudi 3,15megapike Fotoaparat: saj rije slu5alke, 18dnipripravljenost 5 urgovor, Avtonomija: 5evednopox 15mm,104g x 54 99 in masa: Mere telefon.Gumbi predvajalnik medijskih GPS+A, na dotik, zaslon Drugo: ajhniin preslu5alke vsebin, pa j ,d a b i bilo 0LED 3,3cmbarvni Monitor: ienje prirocno. in 4 mehke 2 trdi tipke: Monitor nskitraksene povezava: bluetooth Monitol naelegantni 2 leti Gatancija: Mele . j e l e3 , 1 5 M p ,

Jaka

za je 5evednodrobna,in to je tudiglavnirazlog senzorja I VetiXott aparatiDSLR. slikemednajcenej5imi medkakovostjo velikrazkorak (izskodna) bliska59100bi bilolahkobolj5e- zlastimehanska OhiSje a sekundo, na je poslikati fotografij 10 skoraj vica.Fotoaparat zmolen pomnilnika 74 MB)omejenle je (veitno zaradi internega skromnega je podasna in zlastiv kabelHDMI.Bliskavica na 5. Zelelibi si priloZen temnejSih razmerah lahkofotoaparatmimogredenaredi prevedmehkihali pa kar zamazanihslik - ali pa j e ob dakanj una bliskavico povsem prepodasen. Nima vgrajenegaGPS-aza lokacije shranjevanje posnetka(kar mu sodasnolahko5tejemo tudi kot pozitivno).

Mele Jaka

www.nikon.si naslov: Spletni 299â&#x201A;Ź Cena: 4000x 3000 loiljivost: NajviSja 12,! l,A,Il2,3 tipalainvelikost: LoCfjivost (mm): 25-450 0biektiv s iasa:8-1/2000 Razpon lS0:100-3200 0biutljivost F3,5do5,9 Zaslonka: SD kartica kartica: Pomnilni3ka miniHDMI USB, Vmesniki: 214g Masa: 1050mAh Li-ion, Baterija:

mojmikro ls lmaj12011


Denar in Datum: 29.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 32 Naklada: 170000

Rubrika, Oddaja: BODITE IN

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 381.76 Avtor: Brane Šalamon

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Domače novice - Slovenske Gorice Datum: 28.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja: Kultura

Stran,Termin: 17 Naklada:

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 96.32 Avtor: Slavko Štefanec

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Nedelo Datum: 26.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 26 Naklada:

Rubrika, Oddaja: fotoklepetalnica

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 254.82 Avtor: Miha Podlogar

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


www.slotech.si Datum: 22.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja:

Stran,Termin: Naklada:

Žanr: Spletni članek Površina, Trajanje: Avtor: Matej Huš

The New York Times - Podjetje Lytro je napovedalo prihajajoči fotoaparat, ki bo prinesel velik preboj pri izdelavi posnetkov. Doslej je bilo treba pred fotografiranjem poskrbeti, da je bila goriščna razdalja nastavljena primerno, sicer so bile slike zamegljene. Lytro pa razvija fotoaparat, ki omogoča nastavljanje gorišče razdalje in s tem ostrenje posnetka po tem, ko je bil posnet. Idejo je izvršni direktor start-upa Lytro Ren Ng raziskal v svoji doktorski disertaciji na Univerzi Stanford, za katero je leta 2006 od Association for Computing Machinery dobil nagrado za najboljšo disertacijo s področja računalništva. Skrivnost se skriva v posebnem senzorju, ki ga Ng imenuje polje mikroleč (microlens array) in ki zajame precej več svetlobnih podatkov od konvencionalnih tipal. S posebno programsko opremo lahko nato iz obilice surovih podatkov izvlečemo sliko, kjer postavimo goriščno razdaljo na želeno vrednost. Fotografi, ki so prototipe preizkusili, pravijo, da gre za revolucionarno novost, ki spreminja pravila igre. Z njo odpade nadležno fokusiranje in s tem povezana zakasnitev, medtem ko ločljivost posnetka ne trpi. Lytro se je odločil, da tehnologije ne prodajo ali licencirajo drugim velikanom (Canon, Nikon ...), ampak razvoj, dizajn in trženje prevzamejo na svoja pleča, medtem ko bo proizvodni del oddan tajvanskim podjetjem. O ceni in dobavljivosti je še prezgodaj govoriti, pravijo pa, da bo naprava po potrošniških cenah (torej največ nekaj sto dolarjev) na voljo prek spletnih kanalov kmalu.

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Delo Datum: 21.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja: INFOTEH

Stran,Termin: 11 Naklada:

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 684.34 Avtor: Lenart J. Kučić

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Nedelo Datum: 19.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 26 Naklada:

Rubrika, Oddaja: fotoklepetalnica

Žanr: Komentar Površina, Trajanje: 252.07 Avtor: MIHA PODLOGAR

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Računalniške novice Datum: 09.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 16 Naklada: 10000

Rubrika, Oddaja: V središču pozornosti

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 3626.41 Avtor: /

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Horizont Datum: 09.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja: Na liniji

Stran,Termin: 9 Naklada: 14400

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 103.11 Avtor: /

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Dnevnik Datum: 09.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 25 Naklada: 54900

Rubrika, Oddaja: Marketing

Žanr: Vest Površina, Trajanje: 46.39 Avtor: /

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Bravacasa Datum: 07.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja: High tech

Stran,Termin: 98 Naklada: 15000

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 546.92 Avtor: Mimovrste, Panasonic, Sony

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Finance TRENDI Datum: 03.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 93 Naklada: 36000

Rubrika, Oddaja: oglasne novice

Žanr: Vest Površina, Trajanje: 108.04 Avtor: /

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Potepanja Datum: 02.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja: ŠOPING

Stran,Termin: 78 Naklada: 6000

Žanr: Vest Površina, Trajanje: 84.25 Avtor: /

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Monitor Datum: 01.06.2011 SLOVENIJA Rubrika, Oddaja: /

Stran,Termin: 76 Naklada: 8900

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 5987.77 Avtor: Jure Forstnerič

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Monitor Datum: 01.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 27 Naklada: 8900

Rubrika, Oddaja: nove naprave

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 527.26 Avtor: Žiga Veber

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Monitor Datum: 01.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 34 Naklada: 8900

Rubrika, Oddaja: nove naprave

Žanr: Poročilo Površina, Trajanje: 1041.15 Avtor: Matjaž Klančar

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odloÄ?bami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoĹževati in distribuirati!


Cosmopolitan Datum: 01.06.2011 SLOVENIJA

Stran,Termin: 114 Naklada:

Rubrika, Oddaja: Cosmo Vikend

Žanr: Vest Površina, Trajanje: 459.74 Avtor: Petra Cvelbar

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

/Nikon_clipping_junij2011  

http://www.ecetera.si/data/clipping/Nikon_clipping_junij2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you