{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

THAILAND EDITION

www.iaasiaonline.com

ระบบควบคุม อัตโนมัติ ของการผลิต ในไทยเพื่อ อนาคตที่ สดใส

องค์กรที่เชื่อมโยงกัน เรียกร้องอุปกรณ์ อัจฉริยะ

mapp ทางสู่ซอร์ฟแวร์ท่ใี ช้งาน งูายขึน ้ สำาหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์

การวัดปริมาณที่แนู นอน ในการจูายก๊าซธรรมชาติ


ร่วมมือกันขับเคลื่อนโลกของเรา กลุ่มบริษท ั แชฟฟ์ เลอร์ ผู้นำ�อ่ตส�หกรรมและย�นยนต์ที่มีบ้รณ�ก�รระดับ โลก เป็ นตัวแทนของค่ณภ�พส้งส่ด เทคโนโลยีโดดเดุน และม�กคว�ม

ส�ม�รถในดู�นนวัตกรรม กลุ่มบริษท ั แชฟฟ์ เลอร์มีสุวนรุวมอยุ�งชัดเจนใน ก�ร “ขับเคลื่อนสุ้อน�คต” ดูวยคอมโพเนนต์และระบบที่มีคว�มเที่ยงตรง ส้งในดู�นเครื่องยนต์ ระบบสุงสัญญ�ณ และแอพพลิเคชัน ่ โครงสรู�งหลัก

ของรถยนต์ รวมถึงโซล้ชน ั ่ ดู�นตลับล้กปื นแบบล้กกลิง้ และตลับล้กปื นแบบ ก�บสำ�หรับก�รใชูง�นในอ่ตส�หกรรมจำ�นวนม�ก โดยมีเครือขุ�ยโรงง�น

ฝุ �ยคูนควู�วิจัยและพัฒน� และบริษท ั จัดจำ�หนุ�ย ประม�ณ 170 แหุง ใน 50 ประเทศ


อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

การแข่งขันระดับโลกหมายถึงการสร้างสรรค์และรักษาไว้ซ่ งึ สมรรถนะสูงสุด รวมถึง

ผลิตภาพ คุณภาพ และความยืดหยุ่น ในขณะที่บริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางตัวเลือกมากมาย คุณจะรักษาขีดความความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร คุณจะสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีใด โดยที่ไม่ทำาให้ผลิตภัณฑ์ต้องชะงัก คุณจะรับความ ท้าทายเรื่องการตกยุคอย่างไร

อุตสาหรรมต้องเผชิญกับความท้าทายใดบ้าง 1 ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2

กลุ่มเป้ าหมายเปลี่ยนแปลง (เช่น ครอบครัวเดี่ยวลดลง ช่วงอายุของชีวิตเพิ่มขึ้น ฯลฯ) และการแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างบริษท ั ผู้ผลิตอาหารและ เครื่องดื่ม จึงต้องมีนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีการปรับกฎระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยงั ่ ยืนในระดับที่สูงขึ้น ขยะในครัวเรือนประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องจัดการแก้ไขด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ยงั ่ ยืนกว่า

3 วัตถุดิบและพลังงานมีราคาพุ่งสูงขึ้น 4

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ เช่น เยื่อกระดาษและเคมีภัณฑ์มีราคาสูงขึ้นมากตลอดช่วงสองปี ที่ผ่านมา ซึ่งทำาให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมองหาค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่มีความเสถียรมากขึ้น ความปลอดภัยของเครื่องจักร สายพานเป็ นสาเหตุของอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 30 เปอร์เซ็นต์ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็ นสถิติที่สูงกว่าเครื่องจักรชนิดอื่น ซึ่ง กดดันให้ผู้จัดการโรงงานเพิ่มมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัย

5 โรงงานล้าสมัย

การปรับปรุงสมรรถนะการปฎิบัติการอย่างต่อเนื่องคือส่วนที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทุกราย โดยวางแผน การเปลี่ยนชิน ้ ส่วนที่ล้าสมัย และระบบที่มีอยู่เดิม

ข่าวสาร เช่น โลจิส-

ติกส์ การเงิน คุณภาพ และสินค้าคงคลัง

The Connected Enterprise

มุ่งเน้ นข้อมูลเรียลไทม์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

อัตโนมัติ เครื่องจักร

ผู้ควบคุมงาน และการผลิต

ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญในทัว ่ โลกกำาลังอ้าแขนรับการหลอมรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการปฏิบัติ การ (OT) การประยุกต์ใช้ Industrial EtherNet/IP ซึ่งเป็ นระบบที่มีความปลอดภัยสูง, เป็ นมาตรฐานที่ใช้ทว ั ่ ไป เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงงาน ถึง ระบบ บริหารจัดการองค์กร ที่ Rockwell Automation ใช้คำาว่า “The Connected Enterprise” ซึ่งหมายถึง การบูรณาการข้อมูลการผลิต โดยการเชื่อมต่อ และนำ าข้อมูลดิบจากเซนเซอร์อัจฉริยะในโรงงาน หรือเครื่องจักร มาเปลียนให้เป็ นข้อมูลที่มีความหมาย ที่มีประโยชน์ ตรงเวลา เพื่อ ส่งต่อให้ผู้บริหารใน องค์กรเพื่อช่วยในการตัดสินใจใด้อยางรวดเร็ว

วิธีการที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจะตอบสนองความท้าทาย ในอุตสาหกรรมที่เติบโต และผลประโยชน์ จากการเชื่อมโยงองค์กร เพิ่มความสามารถในการนำ าทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์

ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงาน

ความน่าเชื่อถือและคุณภาพ รวมถึงการดูแลบำารุงรักษาโดยการคาดคะเน

ใจได้รวดเร็วขึ้น โดยมีข้อมูลเป็ นตัวขับเคลื่อน นอกจากนัน ้ ความคล่องตัวจะเอื้อ

เครื่องมือสุดยอดของระบบชีน ้ ำ าอุตสาหกรรมจะขับเคลื่อนการปรับปรุง

การเร่งเจาะตลาด

อุปกรณ์อัจฉริยะจะกระตุ้นให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาการทำางานของ

การแบ่งปั นความรู้สู่ความก้าวหน้ า และการร่วมมือกัน จะส่งเสริมให้ทำาการตัดสิน ต่อการรับความช่วยเหลือจากระยะไกลสำาหรับเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ

ระบบจะพุ่งสูงขึ้น และความคล่องตัวในการตอบสนองเทรนด์ของลูกค้า

ลดความจำาเป็ นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

การลดต้นทุนโดยรวม

ในการปฏิบัติงานที่มน ั ่ คงปลอดภัยจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงภัย สืบเนื่องจากประเด็น

จะดีข้ น ึ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาและภาพลักษณ์ของแบรนด์ ด้วยสภาพแวดล้อม

การบริหารจัดการวงจรชีวิตที่ดีข้ น ึ จะทำาให้สามารถปฏิบัติการอย่างมี

เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ บรรเทาความเสี่ยงภายในและภายนอกองค์กร

ประสิทธิภาพมากขึ้น ฉลาดใช้พลังงาน และเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี


ROBOTICS FOR PACKAGING ใ

นการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่ อปี 2015 โดยมี เป้ าหมายที่ จะสร้างตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ด้วยการทำาให้ ภูมิภาคนี้ เป็ นศูนย์กลางการผลิต กอรปกับอุปสงค์ที่ เพิ่ มขึ้ นในด้าน บรรจุภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผู้ผลิตในทุกประเทศ ของอาเซียนกำาลังเตรียมรับผลประโยชน์ จากโอกาสในอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์คือส่วนที่ สำาคัญในกระบวนการผลิต ซึ่ งลดการปนเปื้ อน ของผลิตภัณฑ์ ทั ้งช่วยปกป้ องไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย รวมถึงเอื้ อ ให้สามารถทำาการตลาดและสร้างแบรนด์ การเลือกวิธีตอบโจทย์ด้าน บรรจุภัณฑ์จะเอื้ อให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนมากพอสมควร โดย การลดเวลาทำาตลาด และช่วยให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อผลิตภัณฑ์ ที่ ผันเปลี่ ยนไป ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีด้านสัญญาณภาพ ใน กระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ ต้องทำาซ้ำาๆ และต้องควบคุมการทำางานกับ ผลิตภัณฑ์ด้วยแรงคน การใช้หุ่นยนต์จึงเป็ นการตอบโจทย์ที่ ลงตัว OMRON ADEPT หุ่นยนต์เพื่ องานบรรจ่ภัณฑ์ นั บตั ้งแต่ปี 1983 บริษั ท Adept เป็ นผู้นำ าด้านบรรจุภัณฑ์ และใน ปี 2015 การควบรวมกิจการอย่างเต็มรูปแบบกับเครือบริษั ท Omron ผู้จำาหน่ ายอุปกรณ์ เซนเซอร์เพื่ อความปลอดภัย ซึ่ งได้รับ รางวัลด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ในฐานะที่ เป็ นบริษั ทหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมแห่งแรกผู้เสนอการบูรณาการแบบครบวงจรในการใช้ ระบบวิชั ่นและระบบลำาเลียง บริษั ท Omron Adept จึงมีฐานการ ติดตั ้งมากที่ สุดในโลกของระบบหุ่นยนต์ที่ ใช้วิชั ่นไกด์สำาหรับงาน ด้านบรรจุภัณฑ์ บริษั ท Omron Adept นำ าเสนอหุ่นยนต์ที่ มี ประสิทธิผลสูงหลากหลายรูปแบบ เพื่ อใช้ในงานหยิบจับ บรรจุภัณฑ์ และจัดเรียงสินค้าขึ้ นพาเลท ซึ่ งทำางานโดยใช้การควบคุมที่ มีขนาด กะทัดรัดและสามารถปรับเปลี่ ยนตามความต้องการของสภาพตลาดด้าน บรรจุภัณฑ์ที่ เปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อเทียบกับการทำางาน

ADVERTORIAL

ของคนแล้ว หุ่นยนต์ช่วย เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า คุณภาพที่ดีกว่า และน่าเชื่อถือกว่า

ตอบโจทย์ด้านบรรจ่ภัณฑ์์ หุ่นยนต์เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งของโซลูชั ่นด้านบรรจุภัณฑ์ที่ มีความยืดหยุ่น สามารถบูรณาการร่วมกับระบบที่ โรงงานมีอยู่แล้ว และมีความสำาคัญ มากกับการผลิต เพื่ อตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษั ท Omron Adept ได้ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับเครื่ องจักรของอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ชั ้นนำ า และการวางระบบแบบบูรณาการของบริษั ทเพื่ อสร้าง โซลูชั ่น แบบครบวงจรและมีความยืดหยุ่นสูงสุดในตลาด ด้วยระบบของ บริษั ท Omron Adept เราสามารถตอบโจทย์ด้วยการบูรณาการแบบครบ วงจร สำาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

1. สมรรถนะความเร็วสูงและเที่ ยงตรง การเปิ ดตัวหุ่นยนต์ 3 รุ่น (ได้แก่ SCARA, Parallel และ Articulated) ด้วยศักยภาพทั ้งในด้านสมรรถนะด้านความเร็วสูงและ แม่นยำา ของระบบกลไกลจาก Omron โดยที่ สามารถควบคุมหุ่นยนต์ ทั ้งหมดได้จากระบบ ที่ พัฒนาขึ้ นมาด้วยบูรณาการเดียวกัน ซึ่ งเอื้ อความ ยืดหยุ่นในการใช้หุ่นยนต์ที่ เหมาะสมกับงานได้ตามความต้องการต็มรูป แบบกับ 2. เชื่ อมต่ออย่างสมบูรณ์ แบบกับอุปกรณ์ ควบคุม บริษั ท Omron สร้างโซลูชั ่นที่ เชื่ อมโยงหุ่นยนต์กับระบบควบคุมเครื่ องจักร เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ โดยใช้แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ Sysmac วิธี การดังกล่าว จะช่วยเพิ่ มความรวดเร็วของผลผลิตทั ้งหมดในสายการผลิต ซึ่ งเป็ นฉี ก ข้อจำากัดการทำางานของหุ่นยนต์แบบดั ้งเดิม 3. ปรับปรุงรูปแบบและการพัฒนา ซอฟต์แวร์ Automation Control Environment (ACETM) ประกอบด้วย แอพพลิเคชั ่น Wizard ที่ เป็ นประโยชน์ ในการตั ้งการทำางานหุ่นยนต์ โดย ช่วยลดเวลาการเขียนโปรแรมได้มาก ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบจำาลอง 3D ซึ่ งลดเวลาในการพัฒนากระบวนการควบคุมลงได้อย่างมาก ACETM PackXpert จะรองรับการใช้งานกับหุ่นยนต์ที่ มีวิชั ่นไกด์ได้อย่างสมบูรณ์ แบบในงานบรรจุภัณฑ์์


หุ่นยนต์ PARALLEL Quattro

ePLC650HS ของ

Omron Adept เป็ นหุ่นยนต์

Parallel ความเร็วสูงรุ่นเดียว

หุ่นยนต์ SCARA

ในโลกเท่านั ้ น ที่ ได้รับการยอมรับจาก USDA

หุ่นยนต์ SCARA ของ Omron Adept ได้รับ

สำาหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร

การออกแบบมาเพื่ อการใช้งานที่ ซับซ้อน โดย

ด้วยการดีไซน์ แบบสี่ แขนที่ ได้รับสิทธิบัตร การ

ตอบสนองข้อกำาหนดทุกขั ้นตอน ด้วยระบบ

ควบคุมด้วยคำาสั ่งที่ ล้ำาสมัยและการทำางานที่

ควบคุมที่ ฝั งอยู่ในหุ่นยนต์ ทำาให้หุ่นยนต์ SCARA ของเรามีขนาดที่ กระทัดรัด

ครอบคลุมพื้ นที่ ได้กว้าง ทำาให้ Quattro เป็ นหุ่น

เพื่ อเป็ นหลักประกันว่าผู้ใช้งานได้รับคุณภาพ

หุ่นยนต์ ARTICULATED

ทุกระดับ

Adept ได้รับการออกแบบเพื่ อการใช้งานที่ หลาก

ฟี เจอร์ผลิตภัณฑ์และประโยชน์

การบรรจุหีบห่อ การควบคุมเครื่ องจักร

สูงสุด มีความแข็งแกร่งทนทานในการใช้งาน

แอมปลิฟายเออร์ฝั งอยู่ในตัวหุ่นยนต์ ทำาให้ประหยัดพื้ นที่ และลดต้นทุนการ ติดตั ้ง ยืดอายุการใช้งานของหุ่นยนต์โดย เรียกแอพลิเคชั ่นใหม่อีกครั ้ง ด้วยการ อัพเกรดซอร์ฟแวร์ที่ ง่ายดาย ซอร์ฟแวร์ของ Omron Adept ACE™ จะควบคุมหุ่นยนต์ สายพานลำาเลียง และอุปกรณ์ I/O ต่างๆ ที่ ใช้งานง่าย โดยผ่านอินเตอร์เฟสเดียวในระบบ PC-based ช่วยลดเวลาใช้งานและ การทดสอบระบบ นอกจากนี้ ยังรวม เครื่ องมือสร้างแบบจำาลอง 3D ที่ เอื้ อ ต่อการกำาหนดค่าและการทดสอบระบบ ฟี เจอร์ล้ำาสมัย เช่น การเขียน โปรแกรม PLC โดยตรง ซึ่ งมีอยู่ใน รุ่น Standard และรุ่น Pro ซึ่ งลด ระยะเวลาการฝึ กอบรมและการใช้งาน ด้วยการใช้ภาษา แลดเดอร์ลอจิกที่ คุ้น เคยในระบบ PLC(IEC61131-3)

หุ่นยนต์ articulated (6 แกน) ของ Omron

หลาย อาทิเช่น การประกอบชิ้ นส่วน การยกของ ซึ่ งการทำางานเหล่านี้ ต้องการระบบอัตโนมัติที่ รวดเร็วและแม่นยำา

ฟี เจอร์ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ •

• •

ซอร์ฟแวร์ ACE™ ของ Omron Adept ช่วยในการเรียกใช้งาน โดยผ่านอินเตอร์เฟสที่ ใช้งานง่าย ความละเอียดสูง ด้วย Absolute Encoder ที่ ให้ความแม่นยำาสูง ติดตาม การเคลื่ อนที่ ได้เหนื อกว่า และง่ายต่อ การปรับตั ้งตำาแหน่ ง (Calibration) ประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบ Harmonic Drives™ ที่ มีความเฉื่ อยต่ำา บวกกับ แขนหุ่นยนต์น้ำ าหนั กเบาทำาให้มีการ เคลื่ อนไหวด้วยอัตราเร่งสูงสุด อัตราอัพเดทของเซอร์โวที่ 4kHz ช่วย ในการติดตามการเคลื่ อนที่ และควบคุม สามารถทำาได้เป็ นอย่างดี จอแสดงผลวิเคราะห์การทำางาน ช่วย ให้การแก้ไขปั ญหาทำาได้รวดเร็วขึ้ น ด้วยการเชื่ อมต่อผ่าน Ethernet TCP/ IP ทำาให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน ทาง PC, PLC หรือชุดควบคุม สามารถสับเปลี่ ยนระหว่างหุ่นยนต์และ ตัวควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ แบบ

ยนต์ในอุดมคติสำาหรับหุ่นยนต์ติดเพดาน ที่ ใช้

กับงานที่ ต้องการการเคลื่ อนที่ อย่างคล่องตัวและ ให้ผลผลิตสูง Quattro ทำางานด้วยชุดคอนโทรล ขนาดเล็กที่ มีอุปกรณ์ ขยายสัญญาณในตัว ซึ่ ง

ช่วยลดเวลาและเพิ่ มประสิทธิภาพในการติดตาม การเคลื่ อนที่

ฟี เจอร์ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ •

• •

• •

วัสดุเป็ นไปตามข้อกำาหนด USDA จัด อยู่ในประเภท GRAS Generally Recognized As Safe (ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับโดยทั ่วไปว่าปลอดภัย) พื้ นผิวราบเรียบ กำาจัดพื้ นที่ ที่ เป็ น แหล่งสะสมแบคทีเรีย กลไกต่างๆได้มีการซีลอย่างสมบูรณ์ แบบ ป้ องกันไม่ให้มีการเข้าหรือออก ของสิ่ งปนเปื้ อนจากกลไกทุกส่วน การถอดแขนออกจากฐานโดยไม่ ต้องใช้เครื่ องมือ ช่วยลดเวลาในการ ทำาความสะอาดหุ่นยนต์สิทธิบัตรแบบสี่ แขน ส่งมอบความรวดเร็วของผลผลิต ที่ สูงมาก การดีไซน์ แบบสี่ แขนที่ ได้สิทธิบัตร ให้การเคลื่ อนไหวด้วยความเร็วสูงและ ตามมาด้วยผลผลิตที่ สูง ชิ้ นส่วนและพื้ นที่ ต่างๆเห็นได้ชัดเจน ทำาให้ง่ายในการตรวจสอบ การบอกตำาแหน่ งชิ้ นงานบนสายพาน ลำาเลียงด้วยกล้องวิชั ่น ทำาให้หุ่นยนต์ ทำางานได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว สามารถทำางานได้ด้วย Ethernet TCP/IP และ DeviceNet

FOR MORE INFORMATION, SCAN THE QR CODE OR VISIT WWW.OMRON-AP.COM


4

• T h a i l a n d

E d i t i o n •

Visit us on our website at www.iaasiaonline.com PROCESS CONTROL

08

THAILAND EDITION

ระบบควบคุมอัตโนมัติของ การผลิตในไทยเพื่ออนาคตที่สดใส

12

องค์กรที่เชื่อมโยงกันเรียกร้องอุปกรณ์ อัจฉริยะ

14

วว ิ ัฒนาการเทรนด์ของ PLC จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ

www.iaasiaonline.com

ระบบควบคุม อัตโนมัติ ของการผลิต ในไทยเพื่อ อนาคตที่ สดใส

ISSUES & INSIGHTS

17 18

ก้าวสู่การเป็ นผ้่นำาตลาด

องค์กรที่เชื่อมโยงกัน เรียกร้องอุปกรณ์ อัจฉริยะ

กรณี ศก ึ ษา: บริษัท Earthbound Farm ใช้ระบบบรรจุดว ้ ยหูน ุ ยนต์ใน การจัดเรียงผลิตภัณฑ์ลงกลูองพลาสติกฝาประกบ

SOFTWARE & NETWORKS

20

พลังการเปลีย ่ นแปลงของศาสตร์แหูงข้อม่ล และอินเตอร์เน็ ตในทุกสิง่

INSTRUMENTATION & MEASUREMENT

22

การวัดปริมาณทีแ ่ นู นอนในการจูายก๊าซธรรมชาติ

ENERGY

24

วธ ิ ก ี ารว ัดอุณหภ ม ่ ใิ นแบบไมูส ม ั ผส ั กบ ั process ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับอุณหภ่มิใน process

26

สิบแอพพลิเคชั่นทีต ่ อ ้ งใช้มเิ ตอร์ตด ิ แผงหน้ าปั ทม์แบบดิจต ิ อล

SECTOR SPOTLIGHT

28

mapp ทางสู่ซอร์ฟแวร์ท่ใี ช้งานงูายขึน ้ สำาหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์

การวัดปริมาณที่แนู นอน ในการจูายก๊าซธรรมชาติ 2/6/16 3:35 pm

Cover: Universal Robots

INDUSTRIAL AUTOMATION ASIA (IAA) is published 8 issues per year by Eastern Trade Media Pte Ltd 12 Hoy Fatt Road, #03-01 Bryton House, Singapore 159506 Tel: (65) 6379 2888 • Fax: (65) 6379 2885 Website: www.iaasiaonline.com Email: iaa@epl.com.sg SUBSCRIPTION RATES: IAA is available to readers on subscription in Singapore at S$60.00 per annum. Subscription by airmail to readers in Malaysia is also at S$60.00 per annum; and Asia Pacific, America, Europe and other regions at S$100. Refer to the subscription card in each issue for further details. FOR MORE SUBSCRIPTION INFORMATION Fax: (65) 6379 2806 Email: Nurulhuda@epl.com.sg

IMPORTANT NOTICE The circulation of this magazine is audited by bpa world wide. The advertisers’ association recommend that advertisers should place their advertisements only in audited publications.

Copyright. Eastern Trade Media Pte Ltd. All rights reserved. No portion of this publication covered by the copyright herein may be reproduced in any form or means – graphic, electronic, mechanical, photocopying, recording, taping, etc – without the written consent of the publisher. Opinions expressed by contributors and advertisers are not necessarily those of the publisher and editor.

REGULARS

B&R: ระบบ I/O

mapp ทางสู่ซอร์ฟแวร์ท่ใี ช้งาน งูายขึน ้ สำาหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์

COVER Thai.indd 1

Di-Soric: เครื่องอ อูาน

รหัสแบบมือถือ

Emerson: เครื่องวิเคราะห์ ไฮบริดเลเซอร์


M2M / IoT Solutions

series Contec Compiled the 40 Years of Experience into a New Series. Integrated type

M2M controllers

Configurable type

Providing software to match the system being built • Data collection software "CONPROSYS Data Collection On-premises Software" • Support connecting with SCADA systems "OPC Server Software" • High-performance HMI software "ACTIVE TOUCH"

Singapore Office

+65 6459 1667

sales1@contec.sg

Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10, #07-01 Techplace 1 Singapore 569626 Contec Co., Ltd. (Headquarters) 3-9-31, Himesato, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555-0025 JAPAN Tel: +81-6-6472-7130 Fax:+81-6-6475-1728

T h e To p M a n u f a c t u r e o f I n d u s t r i a l I / O D e v i c e s i n J a p a n


6

EDITOR'S PAGE

February / March 2015 | industrial automation asia

ระบบอัตโนมัติ ทางอุตสาหกรรม ในประเทศไทย

ระเทศไทยได้ทาำ ความคืบหน้ าอย่างมากตลอดระยะเวลา 40 ปี ทีผ ่ า่ น มา จากประเทศทีม ่ ร ี ายได้ตาำ่ กลายเป็ นประเทศทีม ่ ร ี ายได้ปานกลางขัน ้ สูงในปั จจุบน ั

จากรายงานของธนาคารโลก ปั จจุบน ั ไทยติดอันดับหนึ่ งใน 50 ประเทศทีม ่ ี ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และอย่ใู นอันดับทีส ่ ามของประเทศอาเซียน ไทยทำาการลงทุนในเทคโนโลยีอจ ั ฉริยะอย่างต่อเนื่ อง และปรับปรุงโครงสร้าง พืน ้ ฐานให้ดข ี น ึ ้ เพื่อตอบสนองข้อกำาหนดทางธุรกิจ และมีจาำ นวนชนชันกลาง ้ เพิม ่ ขึน ้ ในประเทศทีม ่ ฐ ี านการผลิตมั่นคง ระบบอัตโนมัตม ิ บ ี ทบาทสำาคัญต่อ แรงงานทีม ่ ค ี วามทันสมัย การลดต้นทุน และการเพิม ่ ผลผลิต

• T h a i l a n d

E d i t i o n •

Head Office & Mailing Address:

EASTERN TRADE MEDIA PTE LTD

12 Hoy Fatt Road, #03-01 Bryton House, Singapore 159506 Tel: (65) 6379 2888 • Fax: (65) 6379 2805 Website: www.iaasiaonline.com Email: iaa@epl.com.sg MCI (P) 024/07/2015 | ISSN 0219/5615 PPS 1561/06/2013 (022960) | Co Reg No. 199908196C

MANAGING DIRECTOR

Kenneth Tan

SENIOR EDITOR

Syed Shah syedshah@epl.com.sg

ASSISTANT EDITOR

Mark Johnston markjohnston@epl.com.sg

EDITORIAL ASSISTANT

Sharifah Zainon sharifah@epl.com.sg

ในช่วงปี ทีผ ่ า่ นมา ภูมภ ิ าคอาเซียนมีการแข่งขันทีส ่ งู ขึน ้ โดยทีไ่ ทยม่งุ พัฒนา ประเทศให้เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) การทีจ ่ ะสนั บสนุนให้อต ุ สาหกรรมเติบโต และลดต้นทุน ประเทศไทยได้กาำ หนดนโยบาย ‘คลัสเตอร์’ เพื่อรวมกล่ม ุ อุตสาหกรรมทีม ่ ส ี ว ่ น เชื่อมโยงกัน อาทิเช่น อาหารแปรรูป สถานพยาบาล อุตสาหกรรมดิจต ิ อล ซึง ่ จะตังอย่ ้ ท ู เ่ี ชียงใหม่และภูเก็ต ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภณ ั ฑ์และและ ปิ โตรเคมี อิเล็กทรอนิ กส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ โทรคมนาคม จะตังอย่ ้ ท ู ่ี อื่น นอกจากนี ้ ไทยกำาลังดำาเนิ นการสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้วยการทีก ่ รุงเทพฯ เป็ น ผ้น ู ำ าด้านเทคโนโลยีอจ ั ฉริยะ โดยตังเป้ ้ าทีจ ่ ะรับมือกับการจราจรแออัด รัฐบาล ไทยกำาลังผลักดันหลายแนวคิดทีม ่ งุ่ หมายจะแก้ไขการจราจรติดขัดในเมือง แนวคิดเช่นการพัฒนาบัตรเติมเงินมาตรฐานทีใ่ ช้ได้ทงรถไฟฟ้ ั้ าใต้ดน ิ และ รถไฟฟ้ าบนดิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถสาธารณะมาก ขึน ้ ส่วนโครงการอื่นๆ ได้แก่ ระบบการจัดการพลังงาน ซึง ่ เอือ ้ ต่อการทีห ่ ลาย อาคาร เช่น โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล จะแบ่งกันใช้ไฟฟ้ า ประหนึ่ งว่าเป็ นอาคารเดียวกัน

ASSISTANT ART DIRECTOR

Ahmad Halik ahmadhalik@epl.com.sg

GRAPHIC DESIGNERS

Tiffany Suwan Suputra tiffany@epl.com.sg

Peh Loon Chin pehloonchin@epl.com.sg

SENIOR SALES MANAGER

Derick Chia derickchia@epl.com.sg

ASSISTANT SALES MANAGER

Soni Bhatnagar soni@epl.com.sg

ASSISTANT CIRCULATION MANAGER

Nancy Lim nancylim@epl.com.sg

CIRCULATION EXECUTIVE

Chang Pei Yu peiyu@epl.com.sg

ในขณะทีป ่ ระเทศไทยกำาลังเจริญเติบโตบนเส้นทางส่ค ู วามสำาเร็จ นั บเป็ น โอกาสเหมาะทีจ ่ ะจัดทำาสิง่ พิมพ์ฉบับนี ้ ระบบอัตโนมัตท ิ างอุตสาหกรรมชันนำ ้ า ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ฉบับประเทศไทย เพื่อให้ทน ั เวลางานอีเวนต์ใหญ่ ในส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรม อาทิเช่น ProPak Asia เรามีหลายบทความที่ เกีย ่ วข้องกับเทคโนโลยีเครื่องเซนเซอร์ และระบบอัตโนมัตใิ นโรงงาน รวมถึง เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และการควบคุมกระบวนการผลิต เราหวังว่า บทความดังกล่าวจะน่ าสนใจและมีคณ ุ ประโยชน์ ตอ ่ ท่าน หวังว่าประเทศไทยจะ มีความเจริญก้าวหน้ าต่อไปในอนาคต

CONTRIBUTORS

Rolf Kunath, Shermine Gotfredsen, Lau Wee Pheng, Philip Lam, Daniel Sanchez Muñoz EDITORIAL CONSULTANTS

Jim Pinto Industry Analyst

Alastair Ross Director, Codexx Associates Ltd

PRINTER

Fabulous Printers Pte Ltd SUPPORTED BY:

Mark Johnston Assistant Editor


www.br-automation.com

The B&R portfolio

< < <

B&R Southeast Asia HQ: B&R Industrial Automation Pte Ltd office.sg@br-automation.com

988 Toa Payoh North, #03-05 Singapore 319002

t +65 / 67105618 f +65 / 67105608


8

PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

ระบบควบคุมอัตโนมัติของ การผลิตในไทยเพื่ออนาคตที่สดใส ขณะที่โรงงานใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติมากขึน ้ หุ่นยนต์จึงกลายเป็ นโซลูช่น ั ของการใช้งานวงกว้าง หุ่นยนต์ท่ท ี ำางานเป็ นอย่างดีกับมนุษย์ ซึ่งได้รับการออกแบบให้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับ มนุษย์ เป็ นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตในทุกภาคส่วน โดย Shermine Gotfredsen ผู้จัดการทั่วไป ของ Universal Robots APAC

ถึ

งแม้ว่าจะมีมาตรการใดๆ ก็ตาม การผลิตทั่วโลกในประเทศที่พัฒนา แล้วเป็ นไปในทางที่ไม่ดี โดยประสบ กับการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอุปสงค์ท่ล ี ดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนัน ้ ฝ่ ายผลิตยังลดอัตราการจ้างงาน นี่เป็ นแนวโน้ มที่เกิดขึ้นทัว ่ โลก ขณะที่อุปสงค์ และความเชื่อมัน ่ ของผ้้บริโภคต่อโครงสร้าง เศรษฐกิจลดถอยลง ในเอเชีย ค่าแรงงานที่ส้ง ขึ้นมีส่วนให้อัตราการจ้างงานชะลอตัว ขณะที่ ผ้้ผลิตดิน ้ รนที่จะสร้างผลกำาไร ส่วนราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ส้งขึ้น และกำาลังผลิตล้นตลาดอย่าง เช่นสินค้าของจีน ก็ส่งผลกระทบครัง้ ใหญ่เช่น กัน ตัวเลขจากสถิติแสดงว่าทัง้ ๆ ที่มีการชะลอตัว ทัว ่ โลก แต่การผลิตยังคงเติบโตต่อไป ถึงแม้ว่า จะเติบโตช้า และยังเป็ นหนึ่งในแหล่งที่มาของ GDP สำาหรับหลายประเทศ ซึ่งเป็ นกรณีที่เกิด ขึ้นในภ้มิภาคเอเชียแปซิฟิก ข้อม้ลสถิติเมื่อไม่นานมานี้ โดยธนาคารพัฒนา เอเชีย (ADB) แสดงแนวโน้ มในด้านที่ดีมาก จากเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ด้วยการคาดคะเนว่า GDP จะเติบโต ต่อไปจนถึงปี 2561 การลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศในไทย เวียดนาม และฟิ ลลิปปิ นส์ สร้างผลประโยชน์ที่ใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่อง สำาหรับฝ่ ายการผลิตในประเทศดังกล่าว คว้าโอกาส ด้เหมือนว่าสภาวะที่มีความไม่แน่นอนในไทย ผ่านพ้นไปแล้ว ขณะที่การลงทุนขยับตัวส้ง ขึ้น ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกระตุ้น ปริมาณอุปสงค์ในประเทศให้เพิ่มขึ้น


PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

แต่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หลายโครงการกำาลังดำาเนินอย่้หรือจวนจะเริ่ม ดำาเนินการในไทย ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุน จากฝ่ ายการผลิตในประเทศ ข้อม้ลสถิติแสดงว่า GDP ทัว ่ โลกประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ มาจากการผลิต ขณะที่เศรษฐกิจ ของประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปและทวีป อเมริกาฟื้ นตัวจากภาวะถดถอย อัตราการผลิต จะกลับมาส้งขึ้น นี่เป็ นโอกาสใหญ่สำาหรับเอเชียและประเทศไทย โดยเฉพาะ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน เทคโนโลยี และตอบสนองปริมาณอุปสงค์ที่เพิ่ม ขึ้นของผ้้บริโภค จากรายงาน ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ด้านการผลิตทัว ่ โลกปี 2559 โดยบริษท ั Deloitte Touche Tohmatsu Limited ระบุว่า ไทยคือหนึ่งในห้าชาติเอเชีย ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ของกลุ่มประเทศในภ้มิภาคที่อุตสาหกรรม เติบโต ในรายงานระบุว่าไทย รวมถึงมาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีแนวโน้ มว่า จะติดอันดับกลุ่มประเทศที่ความสามารถในการ แข่งขันด้านการผลิตของโลก หนึ่งในองค์ประกอบที่สำาคัญ โดยเฉพาะใน ประเทศไทย คือการพิจารณากระบวนการผลิต โครงสร้าง และเทคโนโลยี ในรายงานกล่าว ว่ากลุ่มประเทศดังกล่าวจะต้องมีสมรรถนะ การผลิตที่คล่องตัว มีความยืดหยุ่น และสร้าง นวัตกรรมด้านการผลิตด้วยการใช้เทคนิคที่ทัน สมัย ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และคุณภาพจะเป็ นตัวขับเคลื่อนการเติบโตใน อนาคตได้อย่างมาก นอกจากนี้ เอเชียยังต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิด เรื่องกระบวนการผลิต และการปรับปรุงอุปกรณ์ การผลิต เพื่อเป็ นหลักประกันว่าในภ้มิภาคนี้ สร้างฝ่ ายผลิตที่มีประสิทธิภาพส้ง โดยมุ่งเน้ น ระบบการควบคุมอัตโนมัติ การใช้หุ่นยนต์ และ หุ่นยนต์ที่ทำางานร่วมกับมนุษย์ (โคบอท) ความสำาเร็จในการผลิตที่ย่ง ั ยืน การปรับปรุงอุปกรณ์และการใช้หุ่นยนต์ คือองค์ ประกอบที่สำาคัญต่อความสำาเร็จด้านสมรรถนะ การผลิตของประเทศไทยในอนาคต บริษท ั Universal Robots ได้ทำางานร่วมกับผ้้ผลิตใน ไทยหลายราย เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบใน การแข่งขัน ซึ่งจำาเป็ นต่อการชนะการประม้ล รายใหญ่ และดึงด้ดใจล้กค้าจากทัว ่ โลก บริษท ั Universal Robots เชื่อว่า การพัฒนา แอพพลิเคชัน ่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเสนอ โอกาสให้กับผ้้ผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มี

ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการที่มีการ ทำางานซ้ำาหลายขัน ้ ตอน และต้องใช้ความเที่ยง ตรงส้ง ซึ่งจะช่วยให้คนงานมีเวลาไปทำางา นอื่นๆ เช่น การศึกษาวิจัย การพัฒนา และการ ตลาด ผลตอบแทนต้นทุนจากการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวส่งผลในวงกว้าง และจะมีส่วนในการ ยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็ นศ้นย์กลาง การผลิตที่เติบโต บริษท ั ได้พัฒนากระบวนการทำางานร่วมกันที่ เข้มแข็งกับผ้้ผลิตทัว ่ เอเชีย เพื่อสร้างโซล้ชน ั่ ด้านหุ่นยนต์ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากช่างผ้้ เชี่ยวชาญของบริษท ั และจากผ้้ผลิตเอง ใน สิงคโปร์ บริษท ั ได้จัดตัง้ ศ้นย์กลางการวิจัยและ พัฒนา ซึ่งผ้้ผลิตสามารถทดสอบสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ผลิต โดยการใช้โซล้ชน ั ่ หุ่นยนต์ น้ ำ าหนักเบาและมีความยืดหยุ่นส้ง ซึ่งปรับใช้ได้ กับกระบวนการหลายขัน ้ ตอนในการผลิต เมื่อพิจารณาด้ให้ดีถึงแนวโน้ มที่เป็ นต่อ อันจะ นำ าไปส่้ความสำาเร็จของฝ่ ายการผลิตซึ่งใช้ระบบ ควบคุมอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ โดยการ

ปฏิบัติตามองค์ประกอบหลักหลายอย่าง ได้แก่ 1. เพิ่มพลังอัจฉริยะการผลิต นี่ประกอบด้วยการรวบรวมและใช้อัจริยะการ ผลิตเชิงลึก วิธีเพิ่มพลังอัจฉริยะการผลิตต้อง อาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด สภาพแวดล้อม ทางการแข่งขัน การรวบรวมข้อม้ลโรงงาน จากเครื่องมือที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น ตัวเซ็นเซอร์ และการรวบรวมข้อม้ลที่สำาคัญ เกี่ยวกับผลิตภาพ การบริหารจัดการสินทรัพย์ กระบวนการผลิต การลดต้นทุน และการ บริหารจัดการต้นทุน 2. การวิเคราะห์เชิงคาดคะเน นี่หมายถึงการใช้ข้อม้ลข่าวกรองภายในองค์กร เพื่อทำาการวิเคราะห์ตลาดเชิงคาดคะเน กุญแจ สำาคัญของความสำาเร็จจะได้แก่ความสามารถ ที่จะคาดคะเคความเคลื่อนไหวในตลาด การ เปลี่ยนแปลงจากราคาต้นทุน และการที่ผ้ ผลิตสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อกลไก ทางการตลาด

9


10

PROCESS CONTROL 3. หลักประกันคุณภาพ นี่กล่าวถึงการด้แลรักษาและสถานะลำาดับความ สำาคัญของคุณภาพในการผลิต การลดปริมาณ ของเสีย การมีความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อม และ ปฏิบัติตามหลักการสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การจำาหน่ายสินค้าในตลาดโลกส่วนใหญ่ต้องมี ใบรับรองการควบคุมด้านการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อม 4. จัดให้มีการแสดงภาพแบบเรียลไทม์ นี่หมายถึงการจัดให้มีกระบวนการแสดงภาพ ซึ่งเอื้อให้ฝ่ายบริหารจัดการเห็นภาพการทำางาน แบบองค์รวม ด้วยมุมมองไดนามิกแบบเรียล ไทม์ ซึ่งได้แก่การสามารถควบคุมด้แลบุคลากร ทรัพย์สิน สินค้าคงคลัง ระบบ และซัพพลาย เออร์ ในกระบวนการโดยตลอด มีเครื่องมือ เทคโนโลยีหลายอย่างซึ่งจะช่วยให้ผ้ผลิตทำา เช่นนี้ได้ 5. การลงทุนด้านหุ่นยนต์ บริษท ั ที่มีนวัตกรรมส้งสุดในเอเชียได้สำารวจ การใช้และแอพพลิเคชัน ่ ของหุ่นยนต์แล้ว โดย เฉพาะหุ่นยนต์โคบอท ซึ่งมีการทำางานร่วม

thailand edition | industrial automation asia

กันระหว่างเครื่องจักรกับคนงาน นี่ช่วยให้ คอมโพเนนต์ส่วนสำาคัญที่มีความยืดหยุ่น ซึ่ง เอื้อต่อการที่ผ้ผลิตนำ าหุ่นยนต์โคบอทมาใช้ใน งานที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส้งสุด เราจะเห็นได้จากข้อม้ล OECD ว่าภายใน ปี 2568 จะมีผ้บริโภคกลุ่มใหม่ในโลก และ ภ้มิภาคเอเชียแปซิฟิกจะประกอบด้วยผ้้บริโภค ไดนามิคส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ ‘เศรษฐียุคใหม่’ ตามที่เขาได้รับการขนาน นาม จะเรียกร้องให้ฝ่ายการผลิตมุ่งเน้ นด้าน ประสิทธิผลและคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่หลากหลายสะท้อนถึง ‘ความนิยม’ ของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้มีระดับความยืดหยุ่น ที่ส้งขึ้น ต้นทุนการผลิตจะส้งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะค่าแรงที่ส้งขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการผลิตทัว ่ โลก นี่จะมีผลกระทบใหญ่หลวง มากกว่าต่อการผลิตในเอเชีย คนงานมีเวลามากขึน ้ OECD รายงานว่า ฝ่ ายการผลิตมีแนวโน้ มที่ จะว่าจ้างคนงานมากขึ้นพอสมควรในช่วงสิบปี ข้างหน้ า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนดังกล่าวนี่เอง กลายเป็ นองค์ประกอบที่จำากัดขอบเขตการ พัฒนาด้านความสามารถในการแข่งขันของ เอเชีย ส่วนนี้เองที่กระบวนการของระบบควบคุม อัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้หุ่น ยนต์โคบอท จะส่งผลกระทบใหญ่หลวง ที่สุด ความสามารถในการใช้หุ่นยนต์ สำาหรับวงจรการผลิต และช่วยให้คนงาน มีเวลาทำางานที่ต้องอาศัยความร้้ความ ชำานาญได้มากขึ้น เช่น การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนา การบริหารจัดการเชิง วิเคราะห์ ในด้านวงจรการผลิตและการ

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จะทำาให้ผลผลิต เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่ส้งกว่า และต้นทุนที่ ต่ำาลง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต้นทุน เป็ นองค์ประกอบที่กระตุ้นให้ผ้ผลิตแถบเอเชีย ย้ายฐานไปนอกประเทศ การมองหาแรงงานที่ มีต้นทุนต่ำากว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ด้านผลิตภาพต่อผ้้บริโภคเสมอไป เป็ นเรื่องที่ไม่มีข้อโต้เถียงว่า ระบบการควบคุม อัตโนมัติอย่้แค่เอื้อมสำาหรับผ้้ผลิตส่วนใหญ่ ในแถบเอเชียแปซิฟิก เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็วช่วยให้ต้นทุนต่ำา ส่วน เครื่องจักรที่มีปริมาณการผลิตส้งกว่าก็ทำาให้ผ้ ผลิตได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนรวดเร็ว ขึ้นมากทีเดียว นี่หมายความว่าผ้้ผลิตสามารถ เพิ่มผลิตผลได้จำานวนมาก ในขณะเดียวกันก็ เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพโดยทัว ่ ไป เอเชียอุดมไปด้วยตลาดเกิดใหม่ รวมถึง ประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสติดตามแนวทางนี้ไป ผ้้ผลิตรายย่อยทำาการจัดจำาหน่ายคอมโพเนนท์ ให้กับองค์กรใหญ่ๆ อันเป็ นแบบอย่างของการ รับผลประโยชน์จากการผลิตของจีนที่เติบโต อย่างมหาศาล ตลาดของจีน ตลาดของจีนอย่้ภายใต้แรงกดดันที่ต้องรักษา ต้นทุนต่ำา ขณะที่กลุ่มคนงานเรียกร้องค่าจ้าง ส้งขึ้น และการปรับปรุงสภาพการทำางาน ใน กรณีส่วนใหญ่ ตลาดของจีนเตรียมอุปกรณ์ไว้ สำาหรับการผลิตปริมาณมากๆ แต่ไม่สามารถ ตอบสนองผลผลิตในปริมาณน้ อยที่มีความ ยืดหยุ่น การลงทุนด้านหุ่นยนต์ในจีนเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว เพื่อตอบรับความกดดันในตลาดที่ เปลี่ยนไป เมื่อปี 2558 ยอดขายหุ่นยนต์ทว ั่ โลก 13.2 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยองค์กร ที่มีฐานในจีน และคาดว่าปี นี้ตัวเลขจะส้งขึ้น มากกว่า 24 เปอร์เซ็นต์ นี่เป็ นปรากฏการณ์ในทัว ่ โลกเช่นกัน จาก รายงานของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) แสดงว่ายอดขายหุ่นยนต์รวม 168,000 ตัวทัว ่ โลก ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ จากปี 2555 อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานหนาแน่นทัว ่ เอเชีย กำาลังมองว่าสายการผลิตที่มีระบบควบคุม อัตโนมัติ คือกุญแจสำาคัญต่อความอย่้รอดใน อนาคตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ


PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

โซลูช่น ั หุ่นยนต์อเนกประสงค์ การที่สายการผลิตมีแนวโน้ มที่จะใช้หุ่นยนต์ โคบอท หมายถึงองค์กรขนาดเล็กจะมีโอกาส ประม้ลสัญญาการส่งมอบสินค้า ซึ่งเมื่อก่อน เป็ นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม ผลิตภาพที่มีระดับส้ง ขึ้น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ ความสามารถที่จะทำาตามมาตรฐานนานาชาติ ที่เคร่งครัดในด้านผลผลิต คือผลลัพธ์สุดท้าย ของการผลิตด้วยพลังขับเคลื่อนระบบใหม่ สิ่งที่ด้เหมือนว่ากำาลังเกิดขึ้นในตลาด อย่าง เช่น ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม คือโซล้ชน ั่ การใช้หุ่นยนต์ในอัตราย่อยๆ โดยการเอื้อให้ผ้ ผลิตปรับระดับการผลิต ซึ่งช่วยให้เขาประหยัด ค่าจ้างแรงงาน และไม่ต้องอาศัยคนงานที่ขาด ความชำานาญมากนัก นอกจากนี้ การที่สามารถเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ จากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งยังเพิ่มพลังขับ เคลื่อน ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเรื่องการใช้หุ่น ยนต์อุตสาหกรรม ขณะนี้โรงงานขนาดเล็กมี ทางเลือกที่จะย้ายหุ่นยนต์ไปส่้กระบวนการใน สายการผลิต ซึ่งมีความจำาเป็ นส้งสุด จากนัน ้ ก็ ย้ายกลับมาทำางานอื่นต่อไป ผลประโยชน์มหาศาลจากการส่งมอบสินค้า อย่างรวดเร็วทันใจ อาจสร้างความแตกต่างให้ กับเจ้าของธุรกิจ ระหว่างการเป็ นฝ่ ายชนะและ การส้ญเสียประม้ล ร้ปแบบดังกล่าวนี้ลงตัวสำาหรับการปฏิบัติ

งานในฝ่ ายผลิตหลายแห่ง ผ้้ผลิตกลุ่มนี้ส่วน มากมีขนาดเล็กและไม่มีขอบเขตจำากัดจาก เทคโนโลยีที่กำาลังจะหมดไป ซึ่งอาจจะไม่เอื้อ ต่อหุ่นยนต์โคบอตที่มีความยืดหยุ่น การพัฒนาองค์กรที่ปรับตัวได้มากขึ้นเช่นนี้ ต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาล ในหลาย ประเทศแถบเอเชีย กระบวนการอุปถัมภ์ นวัตกรรมในขัน ้ ตอนการผลิตกำาลังดำาเนินต่อ ไป ที่สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย รัฐบาลให้การ สนับสนุนผ่านนวัตกรรมการร่วมทุน ซึ่งค้น พบวิธีใหม่ๆ ที่ดีกว่า ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ สำาหรับกระบวนการผลิต รวมถึงหุ่นยนต์ การพัฒนาทักษะ ภาครัฐและภาคธุรกิจกำาลังเน้ นการศึกษา และการพัฒนาคนงานผ้้มีทักษะพิเศษด้าน นวัตกรรม บริษท ั เกิดใหม่หลายแห่งจัดตัง้ ฝ่ าย วิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมการวิเคราะห์ข้อม้ล

การด้แลรักษาห่วงโซ่อุปทาน และการอัพเกรด เทคโนโลยี เพื่อการเป็ นผ้้นำาเหนือค่้แข่งขัน การศึกษาในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ มีระดับ ที่เพิ่มขึ้นโดยทัว ่ ไป ซึ่งเอื้อให้บริษท ั ในเอเชียเป็ น ฐานที่มน ั ่ คงในการสร้างธุรกิจ ขัน ้ ตอนการศึกษาดังกล่าวกำาลังสร้างนวัตกรรม ในหลากหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น มีการดำาเนิน การเพื่อหาโซล้ชน ั ่ การประหยัดพลังงานที่ใช้ใน กระบวนการผลิต แน่นอนว่านี่เป็ นต้น ทุนส่วนสำาคัญที่กำาลังเพิ่มข้นึ การใช้พลังงาน กอรปกับค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่ง ตัวส้งขึ้น ได้ผลักดันให้เจ้าของธุรกิจสร้าง นวัตกรรมและคิดนอกกรอบ เมื่อกล่าวถึงการ ลดค่าโสหุ้ย วิธีใหม่ที่จะลดการใช้พลังงาน โดยหุ่นยนต์คือหนึ่งในส่วนแรกที่จะต้องแก้ไข ตลาดที่เติบโต สหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ (IFR) คาดว่ายอด ขายหุ่นยนต์ในทัว ่ โลกจะส้งขึ้นประมาณหก เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยเฉลี่ย ตังแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 นอกจากนี้ยังทำานายว่าอุปทานประจำา ปี ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะส้งขึ้นมากกว่า 190,000 ตัว ในปี 2559 เมื่อพิจารณาด้สถิติใน ทัว ่ โลกจำานวนประมาณ 80,000 ตัว เมื่อสิบปี ที่ แล้ว จำานวนที่พุ่งส้งขึ้นในปี หลังๆ นี้ อาจมีผลมา จากสมรรถนะการผลิตที่ส้งขึ้น รวมถึงโรงงาน หรือคลังสินค้าที่ทันสมัย

11


PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

ศาสตร์แห่งห่่นยนต์ มีการปฏิวัติความก้าวหน้ าด้านหุ่นยนต์ในอ่ตสหกรรมหลากหลายประเภท โดยมีหัวใจสำาคัญอยุ่ที่การออกแบบอยุาง เหมาะสม และเป็ นวิธีที่เน้ นการรุวมงานกัน ไมุใชุการแขุงขันระหวุางมน่ษย์กับเครื่องจักร โดย Mark Johnston

เครดิต: http://www.flickr.com/photos/12148520@N00/2174504149; bios [bible] via http://photopin.com (photopin); https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ (license)

12

อกเหนือจากอินเตอร์เน็ตในท่ก สิ่ง (IoT) และอ่ตสาหกรรมการ ผลิตแบบตุอเติม มีการปฏิวัติความ ก้าวหน้ าด้านหุ่นยนต์ในอ่ตสหกรรมการผลิต หุ่นยนต์มีความเป็ นอัจฉริยะมากขึ้น สามารถ รับมือกับงานที่มีความซับซ้อนได้ดีข้ น ึ และ ทำางานเองภายใต้การควบค่มน้ อยที่ส่ด นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังทำางานรุวมกับมน่ษย์ ได้ดีเทุากับทำางานเป็ นกลุ่ม แอพพลิเคชัน ่ การใช้งานหุ่นยนต์มีความ หลากหลายมาก นับตัง้ แตุหุ่นยนต์ขนาดเล็ก มากที่ทำางานในระดับเซลล์ เรื่อยไปจนถึง หุ่นยนต์อ่ตสาหกรรมขนาดยักษ์ในโรงงาน ผลิตใหญุๆ มีการศึกษาวิจัยครัง้ สำาคัญในด้าน หุ่นยนต์อัตโนมัติ คือหุ่นยนต์ที่ทำางานได้ เองภายใต้การควบค่มน้ อยที่ส่ดจากมน่ษย์ ทัง้ ยังมีหุ่นยนต์ล้ำาสมัยที่ตงั ้ โปรแกรมได้ เอง และปรับตัวเองให้รับสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ได้ โดยปฏิบัติงานด้วยขีดความสามารถ

ส่งส่ดภายใต้ท่กสภาพการณ์ เชุนเดียวกับ มน่ษย์ที่วิวัฒนาการสุ่ความเจริญก้าวหน้ า หุ่นยนต์ก็ทำาได้เชุนกัน

ที่กลุาวมานี้ กอรปกับอ่ตสาหกรรมการผลิต แบบตุอเติม ทำาให้เป็ นที่ประจักษ์ชัดวุาการ เปลี่ยนแปลงครัง้ นี้มุ่งไปสุ่ทิศทางใด

สุวนความก้าวหน้ าในด้านอื่นๆ ได้แกุ การ ที่มน่ษย์มีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ผ้่ชุวย หุ่น ยนต์ยงั คงต้องมีการตัง้ โปรแกรมระดับหนึ่ง แตุกระบวนการมีความเรียบงุายขึ้นอยุาง มาก โดยไมุต้องอาศัยผ้่เชี่ยวชาญที่ผุาน การฝึ กอบรมให้ตงั ้ โปรแกรมหุ่นยนต์อีกตุอ ไป เนื่องจากการออกแบบที่ใช้งานงุาย

การที่หุ่นยนต์มีราคายุอมเยาขึ้น และใช้ งานงุายขึ้น จะไมุเพียงเปลี่ยนแปลงการ แขุงขันระหวุางประเทศ แตุจะเปลี่ยนแปลง การแขุงขันระหวุางบริษท ั ด้วย หุ่นยนต์ที่ใช้ งานงุายขึ้น และการเข้าถึงอ่ตสาหกรรมการ ผลิตแบบตุอเติม จะเปลี่ยนไดนามิคระหวุาง ประเทศตุางๆ ซึ่งจะทำาการค้าในร่ปแบบที่ แตกตุางไป ผลผลิตจะไมุข้ น ึ อยุ่กับวุาใครมี ต้นท่นแรงงานตุำาที่ส่ดอีกตุอไป ทัว ่ โลกจะ มีโปรแกรมราคายุอมเยา เข้าถึงได้ และใช้ งานงุาย หุ่นยนต์จะเปลี่ยนโลกอยุางที่เรา ไมุเคยพบเห็นมากุอน

นี่คือนัยสำาคัญ ซึ่งจะสุงผลเป็ นระบบ อัตโนมัติที่ก้าวหน้ าเพื่อประชาธิปไตย โดย เอื้อให้บริษท ั ขนาดเล็กสามารถแขุงขัน กับบริษท ั ขนาดใหญุได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสุวน สำาคัญสืบเนื่องมาจากต้นท่นที่ลดลงและ เทคโนโลยีก้าวหน้ า เพราะไมุต้องอาศัย ความร้่ความชำานาญขัน ้ ส่งอีกตุอไป ในการ ใช้งานและการตัง้ โปรแกรมหุ่นยนต์ สุวน

สุวนใหญุกลุ่มยานยนต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อการ ประกอบชิน ้ สุวน อยุางไรก็ตาม งานการ ผลิตแบบเดิมบางอยุางทำาโดยมน่ษย์เทุานัน ้


PROCESS CONTROL

เพราะเป็ นงานที่ต้องอาศัยความคลุองตัว นี่กำาลังเปลี่ยนไป เนื่องจากเทคโนโลยีหุ่น ยนต์มีความก้าวหน้ ามากขึ้น จึงสามารถ ทำางานกับเครื่องจักรอื่นอยุางคลุองตัวมาก ขึ้นด้วย

การทำางานร่วมกัน

ดังที่เอุยไว้ข้างต้น หุ่นยนต์ได้รับการ ออกแบบให้ทำางานรุวมกัน ทวุานี่รวม ถึงการปฏิสัมพันธ์ระหวุางมน่ษย์กับ เครื่องจักรด้วย ยกตัวอยุางเชุน ความ ปลอดภัยของมน่ษย์ผ้่รุวมงานอาจจะเป็ น ประเด็น จึงต้องมีมาตรการป้ องกันความ ปลอดภัย ลักษณะการรุวมงานของหุ่นยนต์ ก้าวหน้ าไปมาก ถึงขัน ้ ที่สามารถทำางานกับ มน่ษย์อยุางไร้รอยตุอ โดยไมุมีความเสี่ยง ที่จะเกิดการบาดเจ็บ หุ่นยนต์สุวนมาก ออกแบบมาพร้อมเซนเซอร์ชนิดตุางๆ ฝั ง อยุ่ในตัว เซนเซอร์ดังกลุาวรวมถึงกล้องที่ ใช้ภาพเพื่อให้เครื่องอัจฉริยะร้่จำาเพื่อนรุวม งาน เซนเซอร์อาทิเชุนเครื่องโซนาร์ รวม ถึงเซนเซอร์แบบอื่นๆ จำานวนมาก ชุวย วางตำาแหนุงหุ่นยนต์และทำาให้หุ่นยนต์รับ ร้่สภาพแวดล้อม เพื่อดำาเนินการอยุางถ่ก ต้องเหมาะสม สุวนความก้าวหน้ าอื่นๆ รวมถึงการที่หุ่น ยนต์บางรุ่นสามารถร้่ได้วุาการประกอบชิน ้ สุวนถ่กต้องหรือเปลุา ถ้าหากไมุถ่กต้อง หุ่นยนต์ก็จะปรับเปลี่ยนให้ถ่กต้อง มีการ

เครดิต: http://www.flickr.com/photos/47125846@N08/5932192966; Epcot - Acid Trip via http://photopin.com (photopin) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ (license)

thailand edition | industrial automation asia

ห่น ่ ยนต์สามารถทำางานได้ในอัตราทีม ่ น่ษย์เทียบไม่ตด ิ จึงเพิม ่ ผลิตภาพได้สงู มาก

เพิ่มฟี เจอร์และค่ณสมบัติให้หุ่นยนต์มีความ ความสามารถที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมและ ค่ณสมบัติของมน่ษย์มากขึ้น

นายจ้างต้องฝึ กอบรมพนักงานตุอไปในด้าน เทคโนโลยีลุาส่ด เพื่อรับผลประโยชน์จาก เทคโนโลยีใหมุๆ

นี่เป็ นข้อกังวลตุอนักเศรษฐศาสตร์บาง คน เนื่องจากความก้าวหน้ าดังกลุาวอาจสุง สัญญาณจ่ดสิน ้ ส่ดของการใช้แรงงานราคา ตุำา และการที่คนจำานวนนับล้านต้องตกงาน อยุางไรก็ตาม ไมุใชุท่กคนที่เชื่อวุาหุ่นยนต์ จะสุงผลเสียตุอจำานวนคนวุางงาน เชุนเดียว กับการที่บทบาทของเราเปลี่ยนไปอยุาง มาก ชาติตุางๆ จึงต้องปรับตัว ล่กจ้างและ

โดรน

“เครื่องจักรที่สามารถทำางานซับซ้อนได้ หลายอยุางแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะงานที่ ตัง้ โปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์” คือคำานิยาม โดยทัว ่ ไปของหุ่นยนต์ ด้วยการกำาเนิดของ โดรนและยานพาหนะระบบอัตโนมัติอ่ น ื ๆ เรามาถึงจ่ดที่วัฒนธรรมของเราประกอบ ด้วยเครื่องจักรที่เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราใน ชีวิตประจำาวัน นับตัง้ แตุต่ น ื นอนตอนเช้า อาหารสำาเร็จร่ปที่จัดสุงถึงหน้ าประต่บ้าน เรื่อยไปจนถึงงานบ้านที่เราต้องการ ‘ความ ชุวยเหลือ’ อนาคตของแรงงานและความ สัมพันธ์ของเราท่กวันจะเป็ นอยุางไร เวลา เทุานัน ้ ที่ตอบได้ เครดิต: http://www.flickr.com/photos/21939501@N03/5604962354; Robot Arm via http://photopin.com (photopin); https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ (license)

มีการใช้หน ่ ยนต์อย่างแพร่หลายในการประกอบชิ ้นส่วนและการผลิต

หนึ่งในกลย่ทธ์การออกแบบยอดนิยมคือ การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ และการที่สัตว์มี ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง จากนัน ้ ก็นำามาใช้ เป็ นหลักพื้นฐานในการออกบบหุ่นยนต์ นี่ อาจมีผลประโยชน์ในบางสภาพการณ์ แตุ ไมุควรจะเป็ นสถานะโดยปริยาย หุ่นยนต์ไมุ เหมือนคนและสัตว์ เพราะไมุได้วิวัฒนาการ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หุ่น ยนต์ไมุควรได้รับการออกแบบให้มาแทนที่ เรา หรือสัตว์ที่เราเห็นในธรรมชาติท่กวัน แตุควรได้รับการออกแบบให้เพิ่มขีดความ สามารถของเรา การแขุงขันระหวุางสิ่งมี ชีวิตกับเครื่องจักรที่ถ่กผลิตขึ้นมาไมุใชุวิธี การดีที่ส่ด การออกแบบควรยึดหลักพื้นฐาน จากการรุวมมือกัน โดยที่ทงั ้ สองฝุ ายตุาง ก็ได้รับผลประโยชน์

13


14

PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

วิวัฒนาการเทรนด์ของ PLC จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ

ครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถ โปรแกรมได้ (PLC) ซึ่งอยู่ในตลาดมากวูา 40 ปี นับตัง้ แตูจุดเริ่มต้นเล็กๆ ด้วยการ ทดแทนวงจรรีเลย์ เทคโนโลยี PLC ได้ทำาการ พัฒนาตูอไป ตามความต้องการของล่กค้า

PLC อยู่ในตลาดมากวูา 40 ปี จากวิวัฒนาการอยูางตูอเนื่ อง จึงได้ทำาการพัฒนาอุปกรณ์ ปรับปรุงผลงานและฟั งก์ช่น ั ตูางๆ เราจะกลูาวถึงเทรนด์ลูาสุดในเทคโนโลยีด้านนี ้ โดย Lau Wee Pheng ผ้่จัดการผลิตภัณฑ์โมด่ลาร์ PLC ของบริษัท Mitsubishi Electric Asia

การลดต้นทุนโดยรวม (TCO) ในยุคโลกาภิวัตน์ ตลาดมีการแขูงขันมากขึ้น เรื่อยๆ สำาหรับล่กค้า ล่กค้าจึงต้องทำาการลงทุน มากขึ้นกับการทำางานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อ การลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพ อยูางไรก็ตาม การตัง้ ราคาคอมโพเนนต์รายชิน ้ ไมูใชูองค์ประกอบเดียวที่ต้องพิจารณาอีกตูอ ไป ล่กค้าเรียกร้องระบบอัตโนมัติเพื่อชูวยลด ต้นทุนโดยรวม การที่จะบรรลุผลดังกลูาวได้นัน ้ การเพิ่มผลิตภาพและการลดคูาบำารุงรักษาจึง กลายเป็ นสิ่งสำาคัญที่ต้องพิจารณา ก. การเพิ่มผลิตภาพ การบรรลุผลด้านผลิตภาพจะเกิดขึ้นได้จาก การปฏิบัติงานอยูางทันสมัย และการเชื่อมโยง ในระดับที่ส่งขึ้น ทัง้ ทางด้านฮาร์ดแวร์ รวมถึง ระบบโดยรวม ขณะนี้ CPU รูุนใหมู ประมวลคำาสัง่ ได้ 419 ล้านคำาสัง่ ตูอวินาที ซึ่งส่งกวูาไมูกี่ร้อยคำาสัง่ ตูอ นาทีในอดีต นี่จะชูวยให้ล่กค้าเพิ่มความเร็วใน การประมวลผลสำาหรับแอพพลิเคชัน ่ ที่ซับซ้อน มากขึ้น การทำางานด้วยวิธีทันสมัยไมูได้จำากัดอยู่ ที่โมด่ล CPU เทูานัน ้ ทวูายังรวมถึงอินเตอร์ โมด่ลบัสสปี ด และอินเตอร์โปรเซสเน็ตเวิร์คส ปี ดด้วย อินเตอร์โมด่ลบัสสปี ดระบบก้าวหน้ าคือ การที่ I/O ตอบรับได้รวดเร็วขึ้น และหนูวย ประมวลผลตอบสนองแบบเรียลไทม์ นอกจาก การตอบรับของ I/O แล้ว ระบบบัสสปี ดที่ส่ง กวูาถ่กนำ ามาใช้กับระบบ multi-CPU ที่มีหนูวย ประมวลผลหลายตัวอยู่ในเครื่องเดียวกัน ซึ่ง ไมูเป็ นที่แพรูหลายในหมู่ผ้่ผลิตสูวนใหญู ระบบ PLC ตามปกติประกอบด้วย CPU หนึ่งตัว

พร้อม I/O โมด่ล และเน็ตเวิร์ค ระบบ multiCPU ประกอบด้วย CPU มากถึงสี่ตัวบนแผง วงจรเดียว ตัวอยูางระบบ multi-CPU คือ CPU ตัวแรก ควบคุมลำาดับขัน ้ ตอนการประมวลผลและ อินเตอร์ล็อค สูวน CPU ตัวที่สองบนแผงวงจร เดียวกันควบคุมตำาแหนูง ซึ่งเป็ นการกระจาย การประมวลผล ด้วยการทำางานที่เหนือกวูา เพราะ CPU แตูละตัวโฟกัสกับงานเฉพาะสูวน ระบบ multi-CPU เป็ นการควบคุมตำาแหนูงที่ ถ่กต้องแมูนยำามาก ด้วการรองรับการประสาน เวลาข้อม่ลที่รับสูงระหวูาง CPU ตัวควบคุม ที่โปรแกรมได้ และCPU ตัวขับเคลื่อน ด้วย ระบบบัสไฮสปี ด ซึ่งเป็ นการควบคุมตำาแหนูง อยูางงูายดาย ด้วยความถ่กต้องแมูนยำาส่ง อินเตอร์โปรเซสเน็ตเวิร์คทำาให้สามารถเชื่อม ตูอระหวูางระบบอัตโนมัติได้ทุกระดับ ถึงแม้วูา เน็ตเวิร์คแบบเปิ ดจะมีความปลอดภัย ขณะ นี้ล่กค้ามีข้อกำาหนดเพื่อเป็ นหลักประกันการ ทำางานรูวมกันระหวูางระบบตูางๆ ทัว ่ โรงงาน

ข้อม่ลต้องลื่นไหลอยูางไร้รอยตูอ ระหวูาง ฝู ายตรวจสอบและฝู ายบริหารจัดการ ในเครือ ขูายระบบควบคุมหลายระบบ ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม ตามปกติเน็ตเวิร์คในงาน อุตสาหกรรมถ่กออกแบบให้มีความเที่ยงตรง มากกวูาความเร็ว โดยแตกตูางอยูางมากจาก เน็ตเวิร์คในงานธุรกิจ ซึ่งถือวูาความเร็วมาเป็ น อันดับแรก อยูางไรก็ตาม ความก้าวหน้ าลูาสุดได้มีการ พัฒนาเน็ตเวิร์คในงานอุตสาหกรรม ความเร็ว ส่ง 1Gbps เทียบเทูากับเน็ตเวิร์คในงาน ธุรกิจ และมีความเที่ยงตรงตามข้อกำาหนดใน งานอุตสาหกรรม โดยยึดหลักจากโปรโทโคล ขูาวสารไร้รอยตูอ (SLMP) เน็ตเวิร์คที่กระจาย การควบคุมด้วยความเที่ยงตรงส่งเชูนนี้ ได้รับ การออกแบบเพื่อการรับสูงข้อม่ลจำานวนมากๆ (128,000 คำา) ด้วยความเร็วส่ง (1Gbps) ผูาน เน็ตเวิร์คแบบ dual loop ข. ลดคูาบำารุงรักษา การลดคูาบำารุงรักษานั น ้ ทำาได้ด้วยการสร้าง ฟั งก์ช่น ั ตูางๆ เพื่อชูวยทีมบำารุงรักษา รวม


PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

โดยทัว ่ ไปแล้วจะรองรับ IEC61131-2 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ซ่ งึ ใช้งานด้วยตัวชีแ ้ ละ การคลิก โดยมีการตัง้ คูาอัตโนมัติซ่ งึ สะท้อน ให้เห็นในฮาร์ดแวร์ นี่จะยูนระยะเวลาการ ศึกษาสำาหรับนักพัฒนา และการเริ่มเดินเครื่อง ในการผลิตจะใช้เวลาน้ อยลงมาก ทัง้ หมดที่กลูาวมานี้นำามาซึ่งการลดต้นทุนโดย รวม อันเป็ นตัวบูงชีอ ้ ัตราผลตอบแทนจากการ ลงทุน (ROI) ที่ส่งขึ้น เทียบกับ 20 ปี กูอน

เมื่อการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเงินที่ลงทุนไปแล้ว เทูานัน ้ 2. ความมั่นคงปลอดภัย เดิมทีระบบควบคุมเป็ นตัวประมวลผลเดี่ยว ที่ไมูข้ น ึ อยู่กับสูวนอื่นใด รวมถึงเครือขูาย สารสนเทศเมื่อมีอุปสงค์ด้านความชัดเจนของ ผลิตภาพและการประมวลผล ขณะนี้ระบบ ควบคุมจึงเชื่อมตูอกันอยูางมากกับระบบบริหาร การผลิตและการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ถึงการพัฒนาทีมในการทำางานด้านบำารุง รักษา ฐานข้อม่ลภายใน เดิมทีระบบซึ่งเป็ นฐานเก็บข้อม่ลนัน ้ ใช้สำาหรับ เทรนด์นิยม สัญญาณเตือนภัย และงานอี เวนต์ ทำาโดยอินเตอร์เฟซระหวูางมนุษย์และ เครื่องจักร (HMI) เชูน SCADA แผงสัมผัส และอื่นๆ โดยที่ HMI เชื่อมโยงกับ PLC ผูาน อีเทอร์เน็ตซึ่งเป็ นเครือขูายการรับสูงข้อม่ล ใน กรณีที่ขาดการติดตูอ ก็จะต้องส่ญเสียข้อม่ลที่มี คูาและสำาคัญ ข้อม่ลที่ส่ญเสียไปนี้ทำาให้ทีมบำารุง รักษาต้องทำางานหนักมากขึ้นเพื่อกอบก้่กลับคืน มาจากเครื่องหรือตัวประมวลผล

อุปกรณ์ เชื�อมต่อชัน � เลิศ

สูวน PLC รูุนใหมูจะรวมฐานข้อม่ลไว้ด้วย ซึ่ง ชูวยให้เป็ นไปได้ที่จะใช้ฟังก์ชน ั ่ การทำางานดัง กลูาวในระดับ PLC และเข้าใช้ข้อม่ลได้ตูอไป ถึงแม้จะขาดการติดตูอ ร่ปแบบข้อม่ลที่เปิ ด เชูน การใช้ข้อม่ลแบบ ตารางโดยใช้จุลภาค (CSV) ซึ่งแม้แตู Microsoft Exce ทัว ่ ไปก็แสดงผลข้อม่ลดัง กลูาวได้ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ใี ช้งานงูาย บางครัง้ วิศวกรรมซอฟต์แวร์จัดได้วูาเป็ นสูวน หนึ่งของระบบควบคุม นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ คอมโพเนนต์ สูวนสำาคัญของระบบ รวมถึงขัน ้ ตอนตูางๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ นับจากขัน ้ ออกแบบเรื่อยไปจนถึงการวูางจ้างและการบำารุง รักษาระบบควบคุม ในปั จจุบัน มีความคาด หมายให้ซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานงูายด้วยสามัญสำานึก เป็ นมาตรฐานสำาหรับความต้องการตูอการ ประมวลผลที่ทันสมัย โปรแกรมที่เรียบงูาย ทวูาใช้ระบบที่มีภาพ กราฟฟิ คเป็ นหลัก มีการดีบัก/การบำารุงรักษาที่ ราฟฟิ คเป็ นหลัก มีการดีบัก/การบำารุงรักษาที่ ใช้ภาพกราฟฟิ ค ล่กค้ามองเห็นภาพรวมของ ระบบ และบูงชีส ้ ูวนที่เกิดปั ญหาได้อยูางรวดเร็ว การที่ตัวประมวลผลหยุดทำางานจึงมีชูวงเวลา น้ อยที่สุด

• HEC สําหรับแหล่งจ่าย ภายนอกอาคาร • NCC IP67 แบบหัวถอด เข้า-ออก เพือ� การเชื�อมต่อ • M12 X-Coded 10 GB • M12 S- & T-Coded สําหรับแหล่งจ่ายไฟ

www.binder-connector.sg info@binder-connector.sg

15


PROCESS CONTROL

thailand edition | industrial automation asia

© wasansrisawat - Fotolia.com

16

ขององค์กรโดยรวม เมื่อมีการเชื่อมตูอกันมาก ขึ้น และการบ่รณาการด้านเครือขูายสารสนเทศ ระบบควบคุมที่มน ั ่ คงปลอดภัยจึงเป็ นหัวข้อที่ ต้องพิจารณาอยูางใกล้ชิด ขณะนี้ชูองโหวูด้าน ความมัน ่ คงปลอดภัยในระบบที่เชื่อมโยงกัน คง มีแนวโน้ มที่จะสูงผลกระทบตูอเน็ตเวิร์คของ บริษท ั ความเป็ นมาของระบบควบคุมที่มีมัลแวร์ เชูนไวรัส ซึ่งมีเป้ าที่จะสูงผลกระทบตูอ PLC ได้เพิ่มความตระหนักร้่ด้านการบริหารจัดการ ความมัน ่ คงปลอดภัย การป้ องกันหนึ่งระดับ ตามมาตรฐานด้วยการตัง้ ข้อจำากัดในการอูาน/ เขียน PLC โดยใช้รหัสผูานเป็ นหมายเลข/ตัว อักษรนัน ้ ไมูเพียงพออีกตูอไป ขณะที่เทคโนโลยีมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น และ ระบบกระจายการประมวลผลครอบคลุมเป็ นวง กว้างมากขึ้น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา จึงมีนัยสำาคัญยิ่งขึ้น เมื่อขนสูงสินค้าไปตูาง ประเทศ สิ่งสุดท้ายที่ต้องคำานึงถึงเกี่ยวกับการ รับจ้างผลิตสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์ คือการ ลอกเลียนหรือเปลี่ยนข้อม่ลเดิมของโครงการ โดยไมูได้รับอนุญาต นอกจากนี้ การเข้าถึงระบบควบคุมโดยไมูได้ รับอนุญาตอาจสูงผลกระทบที่ร้ายแรงตูอระบบ ควบคุมและผ้่บริโภค ซึ่งอาจเป็ นภัยอันตราย ตูอความมัน ่ คงปลอดภัยโดยรวมของโรงงาน ขณะนี้ PLC รูุนใหมูมีฟีเจอร์หลายอยูางในตัว ซึ่งชูวยให้รักษาข้อกำาหนดดังกลูาว อาทิเชูน

รหัสฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์เพื่อการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปั ญญา และรหัสเข้าใช้งานหลาย ลำาดับชัน ้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในขัน ้ ตอน การออกแบบโครงการ การตรวจสอบรหัสการเข้าใช้งานเพื่อรักษา ความปลอดภัยของข้อม่ลโครงการ การตรวจสอบรหัสการใช้งานฮาร์ดแวร์เพื่อ รักษาความปลอดภัยไมูให้มีการเปิ ดโปรแกรม ในคอมพิวเตอร์สูวนบุคคลซึ่งไมูได้ลงทะเบียนร ทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นใดของล่กค้า ข้อที่รหัส การใช้งานฮาร์ดแวร์นัน ้ ลบออกได้ เมื่อมีการ แทนโมด่ล CPU จึงไมูจำาเป็ นต้องลงทะเบียน รหัสการเข้าใช้งานอีก ซึ่งทำาให้สับเปลี่ยน อุปกรณ์ได้อยูางงูายดาย

การตัง้ คูาตัวกรอง IP อาจนำ ามาใช้ลงทะเบียน หมายเลขประจำาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ อนุญาตให้เข้าถึงโมด่ล CPU ซึ่งสูงผลให้การ เข้าใช้งานจากอุปกรณ์ที่ไมูได้ลงทะเบียนไว้ ถ่กปิ ดกัน ้ จึงลดความเสี่ยงในการที่โปรแกรม จะถ่กแฮกข้อม่ล และการเข้าใช้งานของบุคคล ภายนอกที่ไมูได้รับอนุญาต แนูนอนวูาระบบความปลอดภัยที่ใช้รหัสผูาน แบบเดิมจะไมูตกยุค มีการปรับปรุงขัน ้ ตอน การตรวจสอบ รวมถึงรหัสผูาน โดยการใช้ พยัญชนะถึง 32 ตัว และอักขระพิเศษ เพื่อ ป้ องกันการเข้าใช้งานโมด่ล CPU โดยไมูได้รับ อนุญาต ผูานเน็ตเวิร์คอยูางเชูนอีเทอร์เน็ต


ISSUES & INSIGHTS

thailand edition | industrial automation asia

ก้าวส่่การเป็ นผ้่นำาตลาด แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานี ้ คอนเน็ คเตอร์ ขนาด M12 มีการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ เซนเซอร์ในแบบต่างๆ แต่ขณะเดียวกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยรวมไปถึง การถ่ายโอนข้อม่ล และพาวเวอร์ซัพพลาย โดย Rolf Kunath

ริษท ั Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG ซึ่ง มีสำ�นักง�นใหญ่อย่่ที่เนคค�ร์ซัล์ม เยอรมนี เป็ นหนึ่งในผู่จัดจำ�หน่�ยชัน ้ นำ �ของ คอนเน็คเตอร์ M12 พรูอมประสบก�รณ์เป็ น เวล�ย�วน�น ในดู�นโซล่ชน ั ่ หล�กหล�ยที่ตรง กับคว�มตูองก�รของล่กคู�โดยเฉพ�ะ นับตัง้ แต่ที่อินเตอร์เน็ตเริ่มมีคว�มสำ�คัญม�ก ขึ้นในอุตส�หกรรมต่�งๆ คอนเน็คเตอร์ M12 จึงมีคว�มเหม�ะสมเป็ นพิเศษในก�รถ่�ย โอนขูอม่ลอย่�งมีประสิทธิภ�พ ดูวย M12 D-coded ชนิดสองค่่ส�ย พรูอมส�ยชีลด์ที่เอื้อ ต่อก�รถ่�ยโอนขูอม่ลดูวยคว�มเร็วถึง 100 เมกะบิตต่อวิน�ที ซึ่งเป็ นค่�ที่เพียงพอในช่วง เวล�ดังกล่�ว M12 X-Coded เพื่องานในอนาคต ขูอจ�กัดหล�ยอย่�งของเรียลไทม์ และปริม�ณ ขูอม่ลที่เพิ่มจ�นวนม�กขึ้นในอน�คต ดูวย M12 X-Coded ชนิดสี่ค่ส�ย และก�รถ่�ยโอน ขูอม่ลในอัตร�คว�มเร็วส่งถึง 10 กิก ๊ กะบิตต่อ วิน�ที บริษท ั จึงมีคว�มพรูอมอย่�งยิ่งในก�ร น�เสนอ นี่เคยเป็ นคว�มทู�ท�ยครัง้ ใหญ่ และยังคงเป็ น เช่นนัน ้ เนื่องจ�กร่ปแบบ และแนวท�งใหม่ ที่ บริษท ั ฯตูองด�เนินก�รดูวยวิธีใหม่อย่�งสิน ้ เชิง คว�มทู�ท�ยครัง้ ใหญ่ที่สุดคือก�รเปลี่ยน ร่ปแบบเคเบิลภ�ยในคอนเน็คเตอร์ เพื่อใหูมี สัญญ�ณรบกวนนู อยที่สุดที่จะเป็ นไดู ในแง่ หนึ่งแกูไขดูวยก�รตีเกลียวส�ยเดี่ยวและส�ย ชีลด์ถึงจุดเชื่อมต่อ ส่วนอีกแง่หนึ่งแกูไขดูวย ก�รใชูส�ยชีลด์โลหะ แยกเป็ นสองส�ย ซึ่งตูอง

อ�ศัยเครื่องจ�ลองแบบเป็ นอุปกรณ์วัดก�ร ตอบรับสัญญ�ณ แมูแต่ในขณะที่ท�ก�รผลิต กระบวนก�รดู�นคุณภ�พจะไดูรับก�รทดสอบ ทุกอย่�ง 100 เปอร์เซ็นต์ โดยอุปกรณ์ก�ร ทดสอบที่พัฒน�ขึ้นในบริษท ั ฯ คอนเน็คเตอร์ตัวผู่เพื่อก�รใชูไฟฟู �ภ�คสน�ม และชนิดเคลือบ รวมถึงคอนเน็คเตอร์ตัวเมีย ชนิดติดตัง้ บนฝ�ตู่ควบคุม พรูอมฝ�ครอบที่มี หล�กหล�ยชนิด ในยุคที่ออฟฟิ ศและอุตส�หกรรมเชื่อมต่อกัน ม�กขึ้นเรื่อยๆ บริษท ั Binder ขอเสนอวิธีเขู� ถึงโลกของออฟฟิ ศ เพื่อก�รใชูง�นดังกล่�ว ดูวยคอนเน็คเตอร์เน็ตเวิร์ค RJ 45 เพื่อก�ร ใชูไฟฟู �ภ�คสน�ม รวมถึงคอนเน็คเตอร์ชนิด มีระดับก�รปู องกัน ซึ่งเหม�ะกับคว�มตูองก�ร ในอุตส�หกรรม ส�ม�รถบ่รณ�ก�รเพื่อคว�ม ตูองก�รที่เฉพ�ะเจ�ะจงของล่กคู� ซึ่งมีผลิต ภัณฑ์คอนเน็คเตอร์ M 12x เป็ นตัวส่งสัญญ�ณ พอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ ก�รทีจ ่ ะสรู�งพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ทค ่ี รบถูวน สมบ่รณ์ และรักษ�ต�แหน่งผูน ่ �ดู�นก�รจัดจ�

หน่�ยเคเบิลอุตส�หกรรมเพื่อก�รถ่�ยโอนขูอม่ล บริษท ั Binder ไดูพฒ ั น�คอนเน็คเตอร์ M12 ตัว เมีย และคอนเน็คเตอร์ M12 ตัวเมียชนิดติดตัง้ บนฝ�ตูค ่ วบคุม พรูอมดูวยเคเบิล หัวแปรง / ตู่ พักส�ยสัญญ�ณ ในก�รเชื่อมต่อคอนเน็คเตอร์ M12 ตัวผูส ่ องตัว เขู�กับคอนเน็คเตอร์ ตัวเมีย ทีต ่ ด ิ ตัง้ บนฝ�ตูค ่ วบคุม ทีต ่ ด ิ กับแผ่นวงจร PCB คอนเน็คเตอร์ทก ุ ตัวผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น UL หรืออย่ใ่ นระหว่�งขอก�รรับรอง และถ่กตูอง ต�มม�ตรฐ�นล่�สุดของ M12 X

ความท้าทายใหม่ เพื่อตอบสนองคว�มประสงค์ของล่กคู�สำ�หรับ คอนเน็คเตอร์ขน�ดเล็กกะทัดรัดทีใ่ ชูกบ ั พ�ว เวอร์ซพ ั พล�ย เร�ตูองกู�วขู�มอุปสรรคดู�น ‘ขูอ จำ�กัดของวงจร 4 แอมแปร์’ ซึ่งบรรลุส�ำ เร็จไดู ดูวยก�รเชื่อมส�ยต่อวงจรในขน�ดเทียบเท่�หรือ ใหญ่กว่� 1.5 mm² โดยมีเสูนผ่�ศ่นย์กล�งขน�ด กวู�งขึ้น ซึ่งปรับปรุงก�รส่งสัญญ�ณใหูดข ี ้น ึ ในก�รใชูหัวต่อพ�วเวอร์ซัพพล�ย นอกจ�ก กระแสไฟจะส่งกว่�แลูว แรงดันไฟฟู � 630 โวลต์ ซึ่งส่งกว่� ก็มีส่วนสำ�คัญเช่นกัน ก�รที่ แรงดันไฟฟู �จะส่งเท่�นี้ไดู นอกเหนือจ�กที่ คอนเน็คเตอร์ตูองติดแน่นแลูว ยังตูองมีระยะ ช่องว่�งภ�ยในที่ถ่กตูองเหม�ะสมดูวย ถึงแมูว่� ตัวหูุมพล�สติกจะเป็ นหลักประกันว่�คอนเน็ค เตอร์ติดแน่น ทว่�ตูองคำ�นึงถึงระยะช่องว่�ง ภ�ยในเพื่อก�รส่งสัญญ�ณที่ชัดเจน วัสดุที่ใชู ทำ�ฉนวนและวัสดุพล�สติกที่ใชูในขัน ้ ตอนก�ร ทำ�ง�นจึงมีคว�มสำ�คัญที่สุด ในขัน ้ แรก พ�วเวอร์ซัพพล�ย DC ชนิดสี่ขว ั้ T-coded ขน�ด 12 A/ 63 โวลต์ และคอนเน็ค เตอร์ M12 ชนิด 3+PE S coded สำ�หรับพ�ว เวอร์ซัพพล�ย AC ขน�ด 12 A/ 630 โวลต์ ซึ่ง มีจำ�หน่�ยทัง้ ตัวผู่และตัวเมีย พรูอมเทอร์มินัล สกร่แคลมป์ รวมถึงแผงติดคอนเน็คเตอร์ในตัว หูุมชนิดต่�งๆ ต�มคว�มเหม�ะสม และระบบ ส�ยดิน ม�ตรฐ�นปกติของคอนเน็คเตอร์ ก�ร รับรองม�ตรฐ�น UL และม�ตรฐ�นของกลุ่ม VDE เป็ นหลักประกันก�รยอมรับจ�กทัว ่ โลก

17


18

ISSUES & INSIGHTS

thailand edition | industrial automation asia

กรณี ศก ึ ษา: บริษัท Earthbound Farm ใช้ ระบบบรรจุดว ้ ยหุน ุ ยนต์ในการจัดเรียง ผลิตภัณฑ์ลงกลุองพลาสติกฝาประกบ

บริษท ั Earthbound Farm ติดตัง้ Quattro และ PackXpert ของ Omron Adept จำานวนสีเ่ ครื่อง พร้อมระบบหุน ุ ยนต์ บรรจุทใ่ี ช้กบ ั กลุองพลาสติกฝาประกบ เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกลุองพลาสติกฝาประกบ และเพิม ่ ขีดความสามารถ ในการทางาน

JEREMY MENKING, FREDERICKSBURG, TEXAS, US

บริษท ั ฝ่ ายวิศวกรรมที่ Earthbound Farm กล่าว “หุ่นยนต์บรรจุภัณฑ์ระบบใหม่ของเรา ช่วยปรับปรุงปริมาณงานต่อหน่วยเวลาใหูสม่า เสมอซึ่งช่วยใหูเราอย่้ในตาแหน่งที่จะเติบโตต่อ ไป ดูวยเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรสภาพแวดลูอม และแม่นยาจึงช่วยลดจานวนผลิตภัณฑ์ที่เสีย หายและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ กล่องพลาสติกฝาประกบ มันช่วยปรับปรุง สภาพแวดลูอมในการทางานดูวยการลดงานที่ ตูองทาซูาๆ ประหยัดค่าแรง ช่วยใหูเราสามารถ เปลี่ยนแปลงในครัง้ นี้ซ่ งึ มีคุณประโยชน์ในวง กวูาง

นฐานะที่เป็ นผู้ผลิตสินคูาออร์แกนิคขนาด ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ บริษท ั Earthbound Farm ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในฐานะผู้นา อุตสาหกรรมดูานนี้ ไดูติดตัง้ Quattro และ PackXpert ของ Omron Adept จำานวน สี่เครื่อง เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใชูกับกล่อง พลาสติกฝาประกบ เทคโนโลยีใหม่นี้เอื้อต่อ ความคล่องแคล่วและปริมาณงานต่อหน่วยเวลา โดยการใชูระบบควบคุมอัตโนมัติแทนการใชู แรงงานคน นอกจากนี้ระบบใหม่ยังเป็ นมิตร

กับสภาพแวดลูอมมากขึ้นและมีความนุ่มนวล บริษท ั Earthbound มีความพอใจอย่างยิ่งกับ ระบบบรรจุกล่องพลาสติกฝาประกบ ถึงขัน ้ มี การสัง่ ซื้อเพิ่มเติม “เราไดูสารวจซัพพลายเออร์ที่เสนอระบบหุ่น ยนต์หลายแห่ง ทว่า Omron Adept เป็ นบริษท ั เดียวที่เราพบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนกับ สภาพงานประจาที่ตูองรักษาหลักสุขอนามัย อย่างเขูมงวด” คุณ โจ ทอร์ควาโต กรรมการ

การขนถุายอยุางนุ ุมนวล “ระบบหุ่นยนต์สาหรับการบรรจุทาการขนถ่าย กล่องพลาสติกฝาประกบดูวยความนุ่มนวล อย่างสม่าเสมอดีกว่าแรงงานคน และขนถ่าย สินคูาอย่างไดูนุ่มนวลกว่าเครื่องบรรจุของลง ลังชนิดที่ใชูบานพับแบบเก่า การเปลี่ยนมาใชู ระบบของ Omron Adept ช่วยใหูการขนถ่าย สินคูาเป็ นไปดูวยลื่นไหล ดูวยการออกแบบ กล่องพลาสติกฝาประกบขึ้นมาใหม่” คุณทอร์ค วาโตกล่าว “เราเคยมีแถบหดครอบกล่อง พลาสติกฝาประกบ แต่เราตูองการเลิกใชูวัสดุ PVC กล่องพลาสติกฝาประกบแบบใหม่ที่เรา จดสิทธิบัตรมีลักษณะเป็ นฝาครอบเชื่อมติดกับ กล่อง ระบบของ Omron Adept ทาการยก ฝากล่องดูวยความนุ่มนวลมากพอที่จะไม่ทาใหู ฝาซึ่งเป็ นช่องที่เปิ ดง่ายชนิดนี้ไดูรับความเสีย หาย” หนึ่งในอุปกรณ์ที่มีส่วนใหูระบบทาการขนถ่าย อย่างนุ่มนวลดูวยความเร็วส้ง คือการออกแบบ มือจับ SoftPIC ซึ่งผ่านการเลือกสรรโดยเฉพาะ สาหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดของล้กคูา แต่ละราย SoftPIC ทาดูวยซิลิโคนนิ่มที่เหมาะ กับร้ปทรงของกล่องพลาสติกฝาประกบ และ สรูางส้ญญากาศที่มีแรงยึดเกาะผลิตภัณฑ์ สา หรับสายการผลิตที่ตูองขนถ่ายกล่องพลาสติก ฝาประกบหลายขนาดหรือหลากร้ปแบบ มือ


ISSUES & INSIGHTS

thailand edition | industrial automation asia

จับ SoftPIC สามารถสับเปลี่ยนไดูในเวลาไม่ ถึงสองนาที “ระบบหุ่นยนต์สาหรับบรรจุ Quattro และ PackXpert ที่ใชูกับกล่องพลาสติกฝาประกบจะ จับขอบกล่องไวูในระหว่างการบรรจุสินคูา ซึ่ง ช่วยใหูกล่องพลาสติกฝาประกบอย่้ในตาแหน่ง ที่มน ั ่ คง จึงไม่ค่อยเกิดความเสียหายในระหว่าง การขนส่ง นอกจากนี้ยังเอื้อต่อการใส่กล่อง พลาสติกฝาประกบจานวนเท่ากันในลังที่ขนาด เล็กลง ซึ่งช่วยลดวัสดุสาหรับบรรจุภัณฑ์” คุณ ทอร์ควาโตกล่าว การเริ่มงานดูวยดี ระบบ PackXpert สี่ระบบแรกที่บริษท ั Earthbound Farm เป็ นบรรจุภัณฑ์ที่ใชูกล่อง พลาสติกฝาประกบขนาด 5 ออนซ์ บรรจุดูวย ผักสลัดหลากชนิดที่ลูางสะอาดแลูวใส่ลงใน กล่อง ทีละหกถึงแปดกล่อง “ระบบตรวจจับว่ากล่องกาลังเขูามาส่้สายการ ผลิตและเริ่มบรรจุกล่องขณะที่ยังเคลื่อนไหว นี่ เป็ นวิธีหนึ่งที่ระบบทางานดูวยความเร็วส้งมาก ในขณะที่ทาการขนถ่ายสินคูาดูวยความนุ่มนวล อย่างยิ่ง” คุณทอร์ควาโตกล่าว บริษท ั Earthbound Farm ทาการผลิตสินคูา สองกะ และตรวจสอบดูานสุขอนามัยวันละหนึ่ง กะ สัปดาห์ละหกถึงเจ็ดวัน บริษท ั ไดูรับเลือก

ดูานการทางานภายใตูมาตรฐานส้งเช่นเดียวกับ โรงงานผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และเนื้อไก่ สุข อนามัยที่บริษท ั Earthbound เป็ นงานที่เขูมงวด “ระบบหุ่นยนต์สาหรับบรรจุของ Omron Adept ไดูรับการออกแบบโดย คานึงถึงเรื่องสุขอนามัย ที่ส่งเสริมกระบวนการ ดูานสุขอนามัยที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งนาไป ส่้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย” คุณวิล แด เนียลส์ รองประธาน กรรมการอาวุโสฝ่ าย ปฏิบัติงาน และฝ่ าย จริยธรรมดูานสินคูา ออร์แกนิค ประจาบริษท ั Earthbound Farm กล่าว “ระบบบรรจุกล่องพลาสติกฝาประกบของ Omron Adept ประสบความสาเร็จอย่างมาก” คุณทอร์ค วาโตสรุป “เราตูองการระบบที่บ้รณาการ แบบ ครบวงจรที่ง่ายต่อการเริ่มใชูงาน เราตูองการ ระบบที่ง่ายต่อการทางานของช่างเทคนิค เรา ตูองการระบบที่มีความเร็วส้งและอายุการใชูงาน ยาวนาน ระบบของ Omron Adept เป็ นคาตอบ ที่ลงตัว”

19


20

SOFTWARE & NETWORKS

thailand edition | industrial automation asia

พลังการเปลีย ่ นแปลง ของศาสตร์แห่งข้อมูล และอินเตอร์เน็ ตใน ทุกสิง่ IAA สัมภาษณ์ คณ ุ แอ Andrew Zeon กรรมการบริหาร ฝ่ ายโซลูชน ่ั ศาสตร์แห่งข้อมูล และอินเตอร์เน็ ตใน ทุกสิง่ ของบริษท ั SOFTWARE AG (เอเชียแปซิฟิก และญีป ่ ่น ุ ) เกีย ่ วกับการใช้อน ิ เตอร์เน็ ตในทุกสิง่ ของ บริษท ั

IAA: กรุณาบอกรายละเอียดเกีย ่ วกับ บริษัทของคุณให้เราฟั งหน่ อย Andrew Zeon (AZ): SOFTWARE AG เป็ นบริษท ั ซอฟต์แวร์อส ิ ระ และผูใ้ หู บริการดูานแพลตฟอร์ม คุณค่าทีเ่ รานำ า เสนอต่อล้กคูาคือการช่วยใหูบริษท ั กลาย เป็ นองค์กรเชิงดิจต ิ อลอย่างแทูจริง โดย การเชื่อมโยงผูค ้ น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ โครงสรูาง และอุปกรณ์ตา่ งๆ ซึ่งประกอบ ดูวยทุกส่วนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของบริษท ั ที่ SOFTWARE AG เราม่งุ เนู นทีจ ่ ะช่วย ผลักดันการเปลีย ่ นแปลงดังกล่าว ในฐานะ ผูน ้ ำ าดูานนวัตกรรม ซึ่งตัง้ เปู าทีจ ่ ะมอบ บริการทีด ่ ก ี ว่าใหูลก ้ คูา รวมถึงผลิตภัณฑ์ ท ์ ด ี่ ก ี ว่า และการปรับใชูโมด้ลใหม่ในการทำา ธุรกิจ เพื่อสรูางความเป็ นองค์กรเชิงดิจต ิ อล โดยเอื้อโอกาสใหูลก ้ คูากลายเป็ นองค์กรเชิง ดิจต ิ อลอย่างเต็มร้ปแบบ IAA: บริษัททีต ่ อ ้ งการใช้โซลูช่น ั อินเตอร์เน็ ตในทุกสิง่ ให้เกิดผล จะมา ติดต่อกับคุณอย่างนั น ้ หรือ AZ: อินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ เป็ นนิยามในวงที่ กวูางมาก เป็ นระบบนิเวศทีม ่ ารวมตัวกัน ก็ อย่างทีผ ่ มกล่าวไวู คือ เราบริหารจัดการบาง ส่วนไดู เช่น บุคลากรและกระบวนการ แต่ เมื่อกล่าวถึงแง่มม ุ อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การ บริหารจัดการอุปกรณ์ เราตูองพึ่งการเป็ น พันธมิตรและหูน ุ ส่วนกับผูค ้ าู และผูใ้ หูบริการ เฉพาะกล่ม ุ รายอื่นๆ เราร่วมงานกันเป็ นทีม กับพันธมิตรและค่ค ้ าู ทางธุรกิจ เพื่อนำ ามาซึ่ง โซล้ชน ั ่ องค์รวมแบบครบวงจร

IAA: บริษัทหลายแห่งท้อแท้กบ ั การนำ า อินเตอร์เน็ ตในทุกสิง่ มาใช้งาน คุณต้อง ใช้เวลามากหรือเปล่าเพื่อสนั บสนุนให้วา่ ที่ ลูกค้านำ าอินเตอร์เน็ ตในทุกสิง่ มาใช้งาน AZ: เราขนานนามว่า กล่ม ุ สรูางคุณค่าทาง ธุรกิจ ซึ่งร่วมงานกับล้กคูาเพื่อเป็ นหลัก ประกันว่า การลงทุนและการนำ าเทคโนโลยี สารสนเทศใดๆ มาใชูงาน จะสรูางผล ประโยชน์บางอย่างต่อธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นราย ไดูหรือการลดตูนทุน ประสิทธิภาพหรือผลิต ภาพ ทัง้ นีเ้ พื่อใหูแน่ใจว่ามีคณ ุ ค่าทางธุรกิจ

เรามีระเบียบวิธแ ี ละแนวคิดเบื้องหลังการ ดำาเนินงานทัง้ หมดนี้ โดยเลือกสรรบุคลากร ไม่กค ี่ น ทัง้ ทีท ่ าำ งานในสิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ซึ่งช่วยทำาการ วิเคราะห์ดงั กล่าว IAA: อะไรคือโซลูช่น ั ทีน ่ ่ าสนใจทีส ่ ด ุ เท่าที่ คุณเห็นจากอินเตอร์เน็ ตในทุกสิง่ AZ: เมื่อสองวันก่อนผมไปมาเลเซีย หนึ่งใน สายการบินทีน ่ น ั ่ พ้ดถึงการนำ าอุปกรณ์และ เซนเซอร์อน ิ เตอร์เน็ตในทุกสิง่ มาติดตัง้ บน


SOFTWARE & NETWORKS

thailand edition | industrial automation asia

เครื่องบิน เพื่อใหูขอ ู ม้ลเรื่องภ้มอ ิ ากาศ เขา ตูองการใชูเป็ นจุดขายใหูกบ ั กรมอุตน ุ ิยมวิทยา ผมคิดว่าเป็ นแนวคิดทีน ่ ่าสนใจมาก ผมคิดว่า ทุกวันนีก ้ รมอุตน ุ ิยมวิทยาส่งบอลล้นขึ้นไป ตรวจอากาศ ปรากฏว่ามีการแตกและตกลง มาส่พ ้ ้น ื ดิน วิธด ี งั กล่าวมีคา่ ใชูจา่ ยส้ง ส่วน เครื่องบินทีบ ่ น ิ ไปทัว่ โลก บินอย่เ้ หนือ ประเทศนี้ และบินอย่ใ้ นอากาศตลอดเวลา จึงเกิดแนวคิดทีเ่ ป็ นนวัตกรรมดูวยการติดตัง้ เซนเซอร์บนเครื่องบินเพื่อรวบรวมขูอม้ล ดังกล่าว แลูวก็แปลงเป็ นม้ลค่าทางการเงิน ผมคิดว่าวิธน ี น ั ้ น่าสนใจมาก IAA: อุตสาหกรรมชนิ ดใดทีอ ่ น ิ เตอร์เน็ ต ในทุกสิง่ ส่งผลกระทบสูงสุด AZ: อุตสาหกรรมการผลิตอย่างแน่นอน นีเ่ องเราจึงเห็นกิจกรรมมากมายในเอเชีย รวมถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลป ิ ปิ นส์ ไทย เกาหลีใตู ฯลฯ เราเห็นสิง่ ทีน ่ ่าสนใจมากมาย และการเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรม และการผลิตทีเ่ กีย ่ วขูองกับการจัดระเบียบ สาธารณ้ปโภคเป็ นอีกดูานหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ อย่างเช่น เครื่องวัดอัจฉริยะ แมูแต่การ ขโมยใชูพลังงาน คือสิง่ ทีเ่ ขาพยายามบริหาร

จัดการดูวยเทคโนโลยีทเี่ กีย ่ วขูองกับ อินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ รวมทัง้ โลจิสติกส์ ดูวย เราเห็นโลจิสติกส์อจ ั ฉริยะ โดยทีผ ่ ู้ ใหูบริการดูานโลจิสติกส์พยายามหาทาง ใหูชน ั ้ วางของมีประสิทธิมากขึ้น เพื่อจะ ไดูประหยัดนู ำ ามัน ถึงทีห ่ มายทันเวลา และเพิม ่ พลังเทคโนโลยีอน ิ เตอร์เน็ต ในทุกสิง่ ร เพื่อผลักดันส่ค ้ วามกูาวหนู า อย่างแทูจริง คงจะมีอต ุ สาหกรรมหลัก สามดูานทีเ่ ราเห็นการเติบโตอย่างแทูจริง

IAA: คุณนำ าเสนออะไรทีง่ าน IOT ASIA AZ: ผมไดูรบ ั เชิญไปร่วมงาน IOT ASIA ผม ทึ่งใจกับบุคคลหลากหลาย รวมทัง้ สปอนเซอร์ และผูค ้ าู จำานวนมากมายทีม ่ าแสดงผลงานทาง เทคโนโลยี คำาปราศัยของผมจะม่งุ เนู นย่างกูาว แรก และอุปสรรคขัน ้ ตำ่าบางส่วนในการกำาหนด กลยุทธ์อน ิ เตอร์เน็ตในทุกสิง่ สำาหรับองค์การ อุตสาหกรรมในปั จจุบน ั ธีมทีผ ่ มจะกล่าวถึงคือ บางสิง่ ทีค ่ ณ ุ ทำาไดูขณะนี้ เพื่อกำาหนดอนาคต ของอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ ตอนนี้

IAA: อะไรคือกลยุทธ์ของคุณเพื่อการ เติบโตในภูมภ ิ าคนี ้ AZ: กลยุทธ์ของเราไดูแก่การสรูาง พันธมิตรและหูน ุ ส่วนการคูาทีด ่ ี ดูวย ระบบทีค ่ รบวงจร และกล่ม ุ ทีป ่ รึกษาซึ่ง เขูาใจธุรกิจของล้กคูาเป็ นอย่างดี โดย ทำาทุกวิถท ี างดูวยความม่งุ มัน ่ ทีจ ่ ะเขูาใจ ปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นกับผูบ ้ ริโภค และขูอ กำาหนดต่างๆ เราผนึกพลังเพื่อสรูาง พันธมิตรและหูน ุ ส่วนทางธุรกิจ จากนัน ้ ก็ผสมผสานโครงการทีเ่ ป็ นงานใหญ่ๆ ของเขา ใหูเขูากับเทคโนโลยีและโซล้ชน ั่ ของเรา

IAA: คุณมีความเห็นอย่างไรเกีย ่ วกับ IOT ASIA AZ: วันนีเ้ ป็ นวันแรกทีผ ่ มมาร่วมงาน เมื่อด้จาก ระเบียบวาระ ผูป ้ ราศรัย และหัวขูอ ผมประทับ ใจอย่างยิง่ ว่าการประชุมครอบคลุมทัง้ เชิงลึก และเชิงกวูาง ผมคิดว่ามีหลายสิง่ หลายอย่างที่ คนส่วนมากจะไดูเห็นเสูนทางการเรียนรูช ้ น ั ้ ยอด เพราะอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ จะเป็ นตัวเปลีย ่ น เกม และจะทำาใหูเกิดการเปลีย ่ นกรอบความคิด เขาถามว่านีม ่ ส ี ว ่ นเกีย ่ วขูองอย่างไรกับองค์กร ของผม ผมคิดว่าตลอดการประชุมจะเป็ นการ ตอบโจทย์ไดูหลายขูอทีเดียว

21


22

INSTRUMENTATION & MEASUREMENT

thailand edition | industrial automation asia

การวัดปริมาณทีแ ่ น่ นอนในการ จ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตราโซนิ กเสนอผลประโยชน์ หลายประการทีเ่ หนื อกว่าเครื่องมือวัดการไหลแบบ ธรรมดา ซึง่ จะกล่าวถึงบางส่วนในทีน ่ ี ้ โดย Philip Lam หัวหน้ าฝ่ ายบริหารจัดการฝ่ ายกลยุทธ์ดา้ นโซลูชน ่ั ของ Sick Product Centre Asia บริษท ั อุตสาหกรรมนํา้ มันและก๊าซในเอเชีย นวัตกรรมเทคโนโลยีอัลตราโซนิ ก เครื่องมือวัดแบบอัลตราโซนิกเป็ นเครื่องวัด ไฟฟ้ า ซึ่งเสนอประโยชน์ในด้านการสร้าง ข้อม้ลการตรวจสอบ เนื่องจากเทคโนโลยี การวัดที่มีความแม่นยาส้ง ซึ่งเครื่องมือวัด ก๊าซแบบอัลตราโซนิกมีอย่้แล้วโดยทัง่ ไปเมื่อ กล่าวถึงการขนส่ง Ultrasonic Distribution Flowmeter คือรุ่นใหม่ล่าสุด,ซึ่งได้รับการ ออกแบบสาหรับการขนส่งก๊าซควบคุม โดย เฉพาะการจ่ายก๊าซธรรมชาติ Ultrasonic Flowmeter measures มีความแม่นยาส้ง มาก ประมวลผลที่แน่นอน ซึ่งเหมาะสาห รับทัง้ กลุมชุมชนเขตเมือง และกลุ่มเขต อุตสาหกรรม

นช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา เครื่องมือวัดการ ไหลของก๊าซแบบอัลตราโซนิกกลายเป็ น เทคโนโลยีล้ำาสมัยที่ร้จักกันอย่างแพร่ หลายสำาหรับการวัดคลังก๊าซ ในการใช้งาน Ultrasonic meter ในก๊าซธรรมชาติ สำาหรับ งานอุตสาหกรรมได้เติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับ ตัง้ แต่ทศวรรษปี ค.ศ. 1990 ในปั จจุบันเครื่องมือวัดแบบอัลตราโซนิกไม่ได้ ใช้งานเฉพาะในคลังเก็บเท่านัน ้ แต่ทว่ายังใช้ งานในการจ่ายก๊าซเพื่อการขนส่ง รวมถึงเครือ

เครื่องมือวัดแบบอัลตราโซนิกจะวัดความเร็ว ของก๊าซ โดยการวัดจากเวลาไหลผ่านจาก คลื่นอัลตราโซนิกระหว่างทรานสดิวเซอร์สอง ตัว ซึ่งตัวหนึ่งอย่้ในทิศทางที่ก๊าซไหล และ อีกตัวหนึ่งอย่้สวนทิศทางที่ก๊าซไหล เครื่องมือวัดแบบอัลตราโซนิกสาหรับการ ขนส่งก๊าซควบคุมโดยทัว ่ ไปจะมีทรานสดิว เซอร์หลายค่้ จากนัน ้ จะคานวณความเร็วของ ก๊าซและอัตราการไหลด้วยการใช้ระยะเวลา ไหลผ่านที่แตกต่างกัน ส่วนประกอบของก๊าซ อุณหภ้มิของก๊าซ ความดันของก๊าซ และ หน่วยวัดทางกายภาพ (ระยะทางระหว่าง ทรานสดิวเซอร์สองตัว) ข่ายสถานีวัดก๊าซเพื่อการจ่ายก๊าซ ทัง้ ในเมือง และนอกเมือง โดยส่วนมากที่มีคุ้นเคยกันและคงใช้กันอย่้ ไม่ว่าจะเป็ น rotary, turbine, vortex ต่างมี ส่วนประกอบที่เป็ นเมคคานิค ซึ่ง Ultrasonic Flow meter เป็ นการตอบโจทน์ เนื่องจาก มี การสัดส่วนของ อัตราส่วนการวัดส้งสุดเทียบ กับต่าสุดในอัตราที่มากกว่า โดยแรงกดดัน ลดลงน้ อยที่สุด และแทบจะไม่ต้องทาการบา รุงรักษา

การคานวณของเครื่องมือวัดแบบอัลตราโซ นิกปฏิบัติตามมาตรฐานของ AGA report no 9 โดยการวัดก๊าซด้วยคลื่นสะท้อนอัลตรา โซนิก และ AGA 10 ด้วยความเร็วของเสียง จากก๊าซธรรมชาติ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน อื่นๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ก๊าซธรรมชาติคือทรัพยากรที่ล้าค่า ซึ่งต้อง อาศัยการวัดที่มีความเที่ยงตรงส้ง หน่วยงาน ท้องถิ่นในการจัดซื้อก๊าซธรรมชาติและจา หน่ายให้กับผ้้บริโภค อาทิเช่น สถานีบริการ


thailand edition | industrial automation asia

ก๊าซ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และผ้้บริโภคอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากก๊าซดังกล่าว มีปริมาณมาก เครื่องวัดในระบบรับส่งควร จะมีความเที่ยงตรง เหนือสิ่งอื่นใดต้องเชื่อ ถือได้ในระยะยาว ไม่มีใครที่ต้องการจ่าย หรือรับน้ อยเกินไป แม้แต่ความไม่ถ้กต้อง ในปริมาณน้ อยนิด อาจหมายถึงการส้ญเสีย อย่างมหาศาล เครื่องวัดก๊าซแบบกลไกทัว ่ ไป อาจทาการตรวจสอบได้ยากมาก เป็ นไปไม่ ได้ที่จะตรวจสอบเครื่องดังกล่าวอย่างถ้กต้อง เหมาะสม เครื่องมือวัดการไหลของก๊าซแบบอัลตรา โซนิก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผ้้เชียวชาญ ในการวัด ภายหลังจากการทดสอบภาค สนาม อีกทัง้ มีคุณสมบัติหลากหลายทาให้ Ultrasonic Distribution Flowmeter ได้ เปรียบกว่าเครื่องมือวัดก๊าซทัว ่ ไป ซึ่งจะต้อง เสียค่าใช้จ่ายส้งในการบารุงรักษา และไม่ง่าย ต่อการใช้งาน เครื่องวัดรุ่นนี้มีร้ปแบบกระทัดรัดประหยัด เนื้อที่ และไม่ต้องการพื้นที่วางท่อต่อก่อร เข้าหรือหลัง สามารถที่จะติดตัง้ ทัง้ ตามแนว นอนหรือแนวตัง้ จอแสดงผลมีแกนหมุนได้ จึงสะดวกต่อการอ่านข้อม้ลการวัด ฟั งก์ชน ั่ สาคัญที่สุดของอุปกรณ์วัดอาจประเมินผลได้ โดยตรงจากจอแสดงผลด้วยการใช้แป้ นพิมพ์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายรองรับเครื่องวัดผ่าน อินเตอร์เฟสออฟติคอล ส่วนประกอบของ เครื่องวัดจะติดตัง้ ไว้ในตลับที่ถอดเปลี่ยนได้ ด้วย2-3 ขัน ้ ตอนง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีระบบ ป้ องกันภัยเป็ นแบตเตอร์รี่สารองเพื่อการใช้ งานในเครือข่ายด้วยความปลอดภัยอย่าง แท้จริง อีกทางเลือกหนึ่ง แบตเตอร์รี่ สามารถตัง้ ค่า ด้วยโหมดประหยัดพลังงาน ใช้ได้ระยะเวลา นานถึง 10 ปี เนื่องจากร้ปแบบของเครื่องวัด ขัน ้ ตอนการตรวจเทียบเครื่องมือวัดดังกล่าว ที่ไซต์งานจึงเรียบง่ายและรวดเร็วทันใจ โดย สามารถการถอดเปลี่ยนตลับก็เสร็จเรียบร้อย แล้ว ด้วยการรวบรวมของก๊าซ แรงกดดันภายใน และเซนเซอร์อุณหภ้มิ จึงต้องระบุเฉพาะ สัญญาณอัตราการไหลผ่านระบบที่ตรงตาม มาตรฐาน โดยไม่จาเป็ นต้องมีกระบวนการ ตามปกติด้วยการต่อเครื่องวัดก๊าซเพื่อตรวจ สอบปริมาณ เครื่องมือวัดการไหลของก๊าซแบบอัลตรา โซนิกใช้งานโดยไม่มีชน ิ้ ส่วนที่เป็ นกลไก เคลื่อนไหว ดังนัน ้ จึงไม่ต้องกังวัลในการ เปลี่ยนถอด ที่กล่าวมานี้เป็ นหลักประกัน

INSTRUMENTATION & MEASUREMENT ความเสถียรภาพของเครื่องวัดอย่างแน่นอน ในระยะยาว ทรานสดิวเซอร์อัลตราโซนิก ได้รับการพัฒนาสาหรับเครื่องมือวัดการไหล แบบอัลตราโซนิกโดยเฉพาะ จึงไม่มีความไว ต่อสัญญาณรบกวนใดๆ เครื่องวัดจะไม่เสีย หายจากการโอเวอร์โหลด และการประมวล ผลไดนามิคโหลดจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ส้ญ เสียความแม่นยา ระบบอัจฉริยะที่มีตรวจสอบความผิดปกติ ในตัวจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ของการวัดในทันที ซึ่งอาจส่งผลให้ทาให้ เครื่องวัดก๊าซมีความแม่นยาไม่ตรงตามที่ ะบุ ดังนัน ้ เครื่องมือวัดการไหลของก๊าซ แบบอัลตราโซนิกทางานร่วมกับระบบตรวจ สอบความผิดปกติในตัว เครื่องวัดจึงมีระดับ ความเที่ยงตรงส้ง และมีความถ้กต้องแน่ นอนสาหรับการจ่ายก๊าซธรรมชาติ นอกจาก นี้ ไม่มีความเสี่ยงที่เครื่องวัดจะทาให้เกิด การอุดตันต่อการไหลของก๊าซ ดังนัน ้ เครื่อง มือวัดการไหลแบบอัลตราโซนิกสามารถใช้ งานกับระบบที่การจ่ายก๊าซอย่างต่อเนื่องมี

ความสาคัญมาก อาทิเช่น ในโรงพยาบาล ลักษณะเด่นของเครื่องมือการวัดก๊าซ ตรวจ ปริมาณ แรงดัน และอุณหภ้มิ ในเครื่องเดียว เครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตราโซนิกสาห รับระบบจ่ายก๊าซจะตอบสนองความต้องการ ทุกด้าน โดยเป็ นรวบรวมที่เรียบง่าย และมี ต้นทุนต่าในการติดตัง้ ทัง้ ระบบมีการตรวจ สอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับความผิดปกติในตัว ซึ่งรายงานส่วนคลาดเคลื่อนใดๆ ที่ไม่ได้รับ อนุญาต ข้อสรุป ข้อสรุป แน่นอนว่ายังมีรายละเอียดอีกมากมายเกี่ยว กับเครื่องมือวัดการไหลแบบอัลตราโซนิก แต่ ผลสรุปข้อได้เปรียบและประโยชน์ของเครื่อง มือวัดก๊าซแบบอัลตราโซนิกรุ่นใหม่นี้ คือ การ ออกแบบเพื่อความเที่ยงตรงและใช้งานง่าย ลดต้นทุนในการติดตัง้ และการปฏิบัติงาน เครื่องได้รับการออกแบบสาหรับกลุ่มตลาด ก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีส่วนเชื่อมต่อ ขนาดเดียวกันกับเครื่องวัดก๊าซทัว ่ ไป

23


24

ENERGY

thailand edition | industrial automation asia

วิธีการวัดอุณหภ้มิในแบบไม่สัมผัสกับ process ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับอุณหภ้มิใน process

สมาคม IAA ได้สัมภาษณ์ คุณ Melissa Ruths ผ้้อำานวยการฝ่ ายการตลาด บริษัท Emerson ProcessManagement ประจำาภ้มิภาคเอเชียแปซิฟิก เกี่ยว กับพอร์ตโฟลิโอของ Rosemount™ รุ่นปี 2016 ซึ่ง มีความเด็ดขาดในทุกสมรรถนะ จากงานประชุมและ นิ ทรรศการเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ว่า ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Rosemount X-well™ Technology โดย: Mark Johnston

ารตลาด บริษท ั Emerson Process Management ได้พัฒนาโซลูชน ั ่ โดย ทางอ้อมแบบใหม่ใน การวัดค่าอุณหภูมิ โซลูชน ั ่ ดังกล่าวเป็ นที่รู้จักกันในนามของ เทคโนโลยี Rosemount X-well™ โดยเสนอ Complete Point Solution™ คือการตอบ โจทย์เต็มรูปแบบในการวัดค่าอุณหภูมิภายใน เครื่องด้วยความเที่ยงตรง โดยไม่ต้องเตรียม การมากมาย ทัง้ ในด้านรูปแบบและการติดตัง้ IAA: เป็ นครัง้ แรกที่เราได้ยินเกี่ยวกับ เทคโนโลยี กรุณาชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ไหม Melissa Ruths (MR): ส่วนประกอบพื้นฐาน คือ ทรานสมิทเตอร์ไร้สาย Rosemount 648 และแคลมป์ เซนเซอร์แบบยึดท่อ Rosemount 0085 ส่วนที่แตกต่างไป คือการพัฒนาอัลกอริ ทึมพิเศษในตัวทราน-สมิทเตอร์ Rosemount 648 ซ่งึ สามารถวัดค่าอุณหภูมิด้วยความ เที่ยงตรง ความสามารถในการวัดซ้ำา และ การประมาณค่านอกช่วง จากพื้นผิวเครื่อง วัด Emerson เรียกเทคโนโลยีดังกล่าวว่า Rosemount X-well

หลายอย่าง นับจากรูปแบบเรื่อยไปจนถึงการติด ตัง้ เพื่อใช้งาน ในการออกแบบต้องคำานึงถึง รูป ทรงเรียวยาวและวัสดุที่ใช้ นอกจากนี้ยังต้องมี การคำานวณที่ซับซ้อนจากค่าการสัน ่ ของเทอร์ โมเวลล์ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าจะไม่มีข้อผิด พลาดระหว่างการใช้งาน เทอร์โมเวลมีค่าใช้จ่าย ในการติดตัง้ ที่สูง โดยมีการตัดและการเชื่อมท่อ ทัง้ ยังเกิดภาวะเสี่ยงต่อการรัว ่ ไหล ในระหว่าง การใช้งาน เทอร์โมเวลอยู่ในสภาวะที่อาจ เกิดการผุกร่อน การขัดสี และการหักงอ จาก ของเหลวที่ไหลอยู่โดยรอบ ซึ่งนำ าไปสู่ความ เป็ นไปได้ว่าเทอร์โมเวลจะเกิดข้อผิดพลาด เทคโนโลยี่ Rosemount X-well ขจัดความ ท้าทายจากส่วนประกอบของเทอร์โมเวล จึง

เป็ นโซลูชน ั ่ การวัดอุณหภูมิที่เรียบง่ายและคุ้ม ค่ากว่า

IAA: ส่วนนี จ ้ ะทดแทนอะไร เพราะการวัด อุณหภ้มิพน ื ้ ผิวไม่ใช่เรื่องใหม่

ื ผิวด้วย MR: ถูกต้อง การวัดอุณหภูมิพ้ น

เซนเซอร์วัดพื้นผิวไม่ใช่เรื่องใหม่ หลักการ

นี้มีมานานแล้ว ทว่าเซนเซอร์วัดพื้นผิวช่วย หลีกเลี่ยงประเด็นและรูปแบบซับซ้อนที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับเทอร์โมเวล อย่างไรก็ตาม

เซนเซอร์วัดพื้นผิวเพียงอย่างเดียวระบุอุณหภูมิ พื้นผิวที่วัดได้ เป็ นค่าที่ไม่ละเอียดหรือไม่แสดง อุณหภูมิภายในท่อ ซึ่งมีความสามารถในการ วัดซำ้า

เทคโนโลยี Rosemount X-well มีสิ่งใหม่

คือการคำานวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำา และ

ความสามารถในการวัดซำ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการวัด อุณหภูมิพ้ น ื ผิวและอุณหภูมิโดยรอบ

IAA: มีช่วงเวลาที่ล่าช้าหรือเปล่า ระหว่าง กระบวนการทำางาน และอุณหภ้มิท่ว ี ัดได้

โดยเทคโนโลยี Rosemount X-well ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากความหนาของท่อ

MR: จะมีช่วงเวลาที่ล่าช้าแน่นอน ระหว่าง

กระบวนการวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิที่วัดได้

โดยเทคโนโลยี Rosemount X-well เนื่องจาก มีช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงในกระบวนการวัด

อุณหภูมิที่จะส่งผลออกมาเป็ นอุณหภูมิบนพื้น

ผิวของท่อ อย่างไรก็ตาม ในระบบเดินท่อส่วน

ใหญ่ช่วงเวลาที่ล่าช้าดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้

โดยเฉพาะการวัดอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ยกเว้นระบบ ควบคุมแบบวงรอบที่รวดเร็ว ลูปในระบบนิรภัย และการเคลื่อนย้ายของเหลวที่ถูกควบคุม ซึ่ง เราไม่แนะนำ าให้ใช้เทคโนโลยี Rosemount X-well ส่วนการใช้งานอื่นๆ เช่น การตรวจสอบระบบ ท่อ การใช้เครื่องวัดตามข้อกำาหนด การ

อัลกอริทึมจะวัดอุณหภูมิที่พ้ น ื ผิวของท่อ โดย Rosemount 0085 แคลมป์ เซนเซอร์แบบยึด ท่อ และวัดอุณหภูมิโดยรอบด้วยเซนเซอร์ที่ฝัง อยู่ในตัว ทรานสมิทเตอร์ Rosemount 648 เป็ นข้อมูลที่รับเข้ามา เครื่องจะประกอบข้อมูล ดังกล่าวกับค่าการนำ าไฟฟ้ าของท่อ (ซึ่งขึ้นอยู่ กับเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด และวัสดุ) เพื่อ ทำาการคำานวณอุณหภูมิที่ถูกต้องภายในท่อ ข้อที่ลูกค้ามีความห่วงในมากที่สุดในการใช้งาน ส่วนใหญ่ คือการวัดอุณหภูมิอย่างเที่ยงตรง และความสามารถในการวัดซ้ำา นี่คือเหตุผลที่ เดิมทีมักจะใช้เทอร์โมเวล (T-well) เพื่อการวัด อุณหภูมิอย่างเที่ยงตรงตามความต้องการ ถึงแม้ว่าเทอร์โมเวลจะเป็ นวิธีวัดอุณหภูมิที่ใช้ กันอย่างแพร่หลายที่สุด ทว่ามีความท้าทาย

X-well คือโซลูชน ั ่ โดยทางอ้อมสำาหรับกระบวนการวัดอุณหภูมิ


ENERGY

thailand edition | industrial automation asia

ปรับปรุงแก้ไขที่ต้องเพิ่มจุดใหม่ๆ ระบบท่อที่ ต้องทำาความสะอาดบ่อยๆ ของเหลวที่อนุภาค เคลื่อนที่ด้วยอัตราความเร็วสูง มีความข้นและ มีน้ำ าหนัก การตรวจสอบหลุมผลิต ขัน ้ ตอน การทำาความสะอาดแบบไม่ถอดชิน ้ ส่วน (CIP) ของเหลวที่มีความหนืด และกระบวนการ ที่ต้องใช้สารพิษที่อันตราย ฯลฯ เทคโนโลยี Rosemount X-well คือตัวเลือกที่เป็ นเลิศ IAA: ดังนั น ้ เป้ าหมายของเทนโนโลยี Rosemount X-well คือ ช่วยให้สามารถมอง เห็นการทางานใน process ต่างๆ ใช่มย ั้ MR: ใช่แล้ว กลุ่มเป้ าหมายของเราคือการ ใช้งานระบบท่อส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็ นโอกาสดีมาก สำาหรับเทคโนโลยีประเภทนี้ เนื่องจากบางครัง้ ในโครงการปรับปรุงแก้ไขต้องมีการวัดจุดใหม่ๆ ในระบบท่อ เมื่อใช้เทคโนโลยี Rosemount X-well ก็สามารถติดตัง้ เครื่องวัดจุดใหม่ได้ค่อน ข้างง่าย โดยไม่ต้องใช้เทอร์โมเวล ในกรณีเช่น นี้ คือการสาธิตให้เห็นประโยชน์ของโซลูชน ั ่ ที่ เป็ นทัง้ โดยทางอ้อมและเที่ยงตรง มีการทดสอบก่อนที่จะเปิ ดตัวเทคโนโลยี Rosemount X-well หนึ่งในการทดสอบ ดังกล่าวสาธิตให้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบว่า เป็ นโซลูชน ั ่ โดยทางอ้อม ทว่ามีความเที่ยง ตรง การทดลองครัง้ นัน ้ เป็ นส่วนผสมของ น้ ำ ามัน ทราย และน้ ำ า ซึ่งถูกส่งไปยังเครื่อง แยก ก่อนหน้ านัน ้ ไม่มีการวัดอุณหภูมิก่อน เครื่องแยก เพราะว่าไม่มีโซลูชน ั ่ ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทนผลกระทบการกัดกร่อนจาก ส่วนผสมของน้ ำ ามัน ทราย และน้ ำ า ซึ่งลดอายุ การใช้งานของเทอร์โมเวลที่ติดตัง้ แต่ด้วย เทคโนโลยีRosemount X-well โดยทางอ้อม จึงมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่องแยกได้ โดยไม่ต้องมีการบำารุงรักษาตามปกติ ปั จจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงใช้เทอร์โมเวล เนื่องจากเป็ นกระบวนการวัดอุณหภูมิที่เที่ยง ตรง เพียงแต่ต้องรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการใช้งาน คือเวลาที่ต้องใช้ในการออกแบบ การคำานวณที่ซับซ้อนจากค่าการสัน ่ ของเทอร์โมเวลล์ และความไม่สะดวกจากการเปลี่ยน แปลงต่างๆ ซึ่งในบางกรณีอาจต้องมีการออก แบบใหม่ทงั ้ หมด ส่วนการติดตัง้ ต้องมีการตัด และเชื่อมท่อ รวมถึงการแน่ใจว่าไม่รอยรัว ่ ใดๆ ที่อาจกลายเป็ นประเด็นเรื่องความปลอดภัย ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยอมรับ ภาวะได้อย่างเสียอย่างเช่นนี้ เพื่อแลกกับ กระบวนการวัดอุณหภูมิที่เที่ยงตรง จากนัน ้ ก็มีการวัดพื้นผิวซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในประวัติความเป็ นมาไม่มีความเที่ยงตรง เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการต่อ

เทคโนโลยี่ Rosemount X-well ขจัด ความท้าทายจากส่วนประกอบของ เทอร์โมเวล จึงเป็ นโซล้ชน ่ั การวัด

อุณหภ้มท ิ เ่ี รียบง่ายและค้ม ุ ค่ากว่า

IAA: ทำาไมถึงใช้เวลานานกว่าจะค้นพบ โซล้ช่น ั ดังกล่าว MR: เราค้นพบโซลูชน ั ่ นี้จากคำาติชมของลูกค้า สิ่งหนึ่งที่คุณคงสนใจคือ เราได้พูดคุยกับบริษท ั วิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้างแบบครบวงจร (EPC) ซึ่งคำานวณรายละเอียดการใช้งานอุปกรณ์เทอร์ โมเวล เราสอบถามว่าการหันมาใช้เทคโนโลยี Rosemount X-well แทนเทอร์โมเวล จะมีผล ประโยชน์อย่างไรบ้าง ทางบริษท ั กล่าวว่าเขา สามารถตัดเวลางาน

X-well ตัง้ เป้ าสแอพพลิ าสู่แอพพลิเคชัน ่ การใช้งานสำาหรับระบบท่อทุกชนิด

การติดตังไม่ ้ เพียงแต่มส ี ว ่ นในเรื่องต้นทุน ทว่ายังเป็ นการประหยัดเวลา

กระบวนการวัดอุณหภูมิที่เที่ยงตรง เป็ นครัง้ แรกที่เราสามารถใช้แคลมป์ เซนเซอร์แบบ ยึดท่อ ด้วยเทคโนโลยี Rosemount X-well โดยไม่ต้องสูญเสียความเที่ยงตรงที่เป็ นส่วนดี ของเทอร์โมเวล ในกรณีส่วนใหญ่

วิศวกรรมได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนของการ ติดตัง้ เขาสามารถตัดระยะเวลาการติดตัง้ ได้ มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยที่เพียงแต่หันมาใช้ เทคโนโลยี Rosemount X-well แทนเทอร์โม เวลแบบเดิม

IAA: อะไรที่มีส่วนในการผ่าทางตันด้านนี ้ เป็ นเพราะซอฟต์แวร์อัลกอริทึม หรือว่ามี การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการออกแบบ MR: ไม่มีค่ะ เป็ นเพราะซอฟต์แวร์อัลกอริ ทึม เทคโนโลยีไร้สายคืออีกส่วนหนึ่งที่ทำาให้ สามารถใช้โซลูชน ั ่ ดังกล่าวอย่างง่ายดาย เนื่องจากเราสามารถเสียบหัวเพื่อการเชื่อมต่อ โดยที่ไม่ต้องมีสายและเคเบิล เทคโนโลยีไร้ สายก็มีมานานแล้วเช่นกัน ซอฟต์แวร์อัลกอ ริทึมและการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี่เอง ที่มีส่วนในการผ่าทางตันด้านนี้ ด้วยการหา ค่าตัวนำ าความร้อนของท่อ และชุดประมวล สัญญาณอุณหภูมิโดยพื้นฐาน ในกระบวนการ คำานวณอุณหภูมิที่เที่ยงตรง นัน ่ คือส่วนที่เป็ น เทคโนโลยีใหม่อย่างแท้จริง

การติดตัง้ ไม่เพียงแต่มีส่วนในเรื่องต้นทุน ทว่า ยังเป็ นการประหยัดเวลา นี่คือส่วนขับเคลื่อนที่ สำาคัญ เมื่อกล่าวถึงลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าสนใจมาก ที่สุด ทัง้ ในแง่ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (OPEX) คือ วิธีที่จะลดค่าบำารุงรักษา การใช้อุปกรณ์อ่ น ื แทน เทอร์โมเวลเป็ นความท้าทายเสมอมา บางครัง้ คุณอาจจะต้องปิ ดการทำางานของกระบวนการ ทัง้ หมด มีการใช้อุปกรณ์พิกเพื่อทำาความสะอาด ท่อ ถ้าหากท่อดังกล่าวมีอุปกรณ์เทอร์โมเวล ก็ จะต้องถอดออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์พิก ส่วน เทคโนโลยี Rosemount X-well สามารถใช้ อุปกรณ์พิกโดยไม่ต้องถอดส่วนใดออก ดังนัน ้ จึงทำาการวัดอุณหภูมิบนท่อได้ในระหว่างการ ทำาความสะอาด

25


26

ENERGY

thailand edition | industrial automation asia

สิบแอพพลิเคชั่นทีต ่ อ ้ งใช้มเิ ตอร์ตด ิ แผง หน้ าปั ทม์แบบดิจต ิ อล เราจะกลุาวถึงประโยชน์ จากการใช้อ่ปกรณ์ มิเตอร์ติดแผงหน้ าปั ทม์แบบดิจิตอล พร้อมด้วยตัวอยุาง สิบแอพพลิเคชั่นเพื่อประกอบการใช้ในรูปแบบตุางๆ โดยบริษัท OMEGA ENGINEERING

มิ

เตอร์ติดแผงหน้ าปั ทม์แบบดิจิตอล เสนอข้อมูลที่เป็ นหมายเลขซึ่งอ่าน ง่าย มีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน เครื่องควบคุมระบบต่างๆ เป็ นวิธีแสดงข้อมูล จากเครื่องมือวัด เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นและความดัน ด้วยราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้ การแสดง ผลของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้ าของมิเตอร์ ยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการทำางานของ อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆได้อีกด้วย การใช้งานที่มีความยืดหยุ่น มิเตอร์ติดแผงหน้ าปั ทม์มีความยืดหยุ่นสูง ในการใช้งานสำาหรับผู้ผลิตเครื่องควบคุม

ระบบ และเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน โดยสามารถรับข้อมูลเข้าได้หลากหลาย เพื่อประมวลผล และสามารถตัง้ ค่าให้ แสดงข้อมูลเป็ นหน่วยต่างๆทางวิศวกรรม ได้ โมดูลที่ซับซ้อนกว่าเอื้อต่อการตัง้ ระบบ สัญญาณเตือนภัย โดยการส่งสัญญาณรีเลย์ เพื่อควบคุมเครื่องที่เชื่อมต่อกัน และยัง สามารถส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์หรือ ระบบรวบรวมข้อมูลได้โดยตรง แนวคิดการใช้งาน ต่อไปนี้เป็ น 10 ตัวอย่างการใช้งานในหลาก หลายรูปแบบ

1. การตรวจสอบอ่ณหภูมิในตู้อบ อุตสาหรรมหลายประเภท ใช้ตู้อบแบบต่อ เนื่อง หนึ่งในการใช้งานคือผลิตภัณฑ์ยาง คงรูป ตู้อบโดยทัว ่ ไปจะมีโซนอบร้อน อบ บ่ม และคลายความร้อน อุณหภูมิที่ถูกต้อง แม่นยาในแต่ละโซนเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง สามารถตัง้ ค่ามิเตอร์ติดแผงหน้ าปั ทม์แบบ ดิจิตอลให้เป็ นเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยเชื่อม ต่อเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิเข้ากับช่องรับ ข้อมูลที่เหมาะสม และติดตัง้ สัญญาณเตือน ภัยเมื่ออุณหภูมิสูงเกินพิกัด 2. การตรวจสอบกระแสไฟของมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าใชไ้ ดก้ บั งานสารพดั ชนิด หนึ่งในงานดงั กล่าวคือใชก้ บั พดั ลม


ENERGY

thailand edition | industrial automation asia

อุตสาหกรรมในระบบกาำ จดั ฝ่ นุ ถา้ หาก พดั ลมฝื ดมาก ขึ้นอาจเป็ นตวั บ่งชีว ้ า่ ไส้ กรองอากาศอุดตนั พดั ลมไม่หมุนเป็ นอีก ปั ญหาหนึ่ง (เช่นสายพานขาด) โดยการที่ กระแสไฟตกเป็ นตวั บ่งชี้ ชนั ต์หรือหมอ้ แปลงไฟฟ้ าจะดึงกระแสไฟลงมาในระดบั ที่มิเตอร์รับได้a 3. ระบบนำ า้ หลุอเยน็ เครื่องฉีดมกั จะใชก้ บั ปั ้ มน้ าำ ในระบบหล่อ เยน็ เพื่อทาำ ใหพ้ ลาสติกแขง็ ตวั ระบบ หล่อเยน็ ที่คาดการณ์ไดข้ ้ น ึ อยกู่ บั อุณห ภมู ิและอตั ร การไหลของน้ าำ มิเตอร์ติด แผงหนา้ ปั ทมแ์ บบดิจิตอลสามารถแสดง ผลอุณหภมู ิของน้ าำ ก่อนหนา้ และภายหลงั จากที่ไหลผา่ น เครื่อง 4. ตรวจสอบการไหลของนำ า้ ทเี่ ครื่อง ล้าง ในการผลิตสารกึ่งตวั นาำ การรักษาความสะ อาดอยา่ งสูงสุดเป็ นสิ่งที่สาำ คญั มาก หนึ่ง ในมาตรการคือการลา้ งแผน่ เวเฟอร์ซิลิ คอนดว้ ยน้ าำ สะอาดแรงสูง ในกระบวนการ ผลิต เครื่องลา้ งจะทาำ ความสะอาดโดยใชร้ ะบบปั ้ มน้ าำ และกรองน้ าำ ที่ซบั ซอ้ น 5. ทุอไอเสียในเครื่อง Dyno Cell ผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ที่มีสมรรถ นะใชเ้ ครื่องไดนาโมมิเตอร์เพื่อการทดสอ บกาำ ลงั เครื่อง โดยเชื่อมเครื่องยนตก์ บั แท่นและเพลากลางที่รับน้ าำ หนกั จากปั ้ ม ใบพดั จุ่มน้ าำ ช่างจะทดสอบเครื่องดว้ ยวธิ ี การต่างๆ จากตวั ควบคุม การเชื่อมต่อเซน เซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิกบั ท่อไอเสีย และ แสดงผลอุณหภมู ิบนแผงตรวจสอบแบบ ดิจิตอล จะเอื้อต่อการสังเกตเห็นสภาวะผิด ปกติ เช่นการชิงจุดระเบิดก่อน 6. กระแสเชื่อม การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมแบบไม่ทาำ ลายเป็ นสิ่งที่ทาำ ไดย้ าก การตรวจสอบค่า พารามิเตอร์ในงานเชื่อมจึงมีความสาำ คญั เป็ นไปไดที่จ ้ ะใชช้ นั ต์กบั เครื่องเชื่อมเพื่อ ดึงกระแสไฟและแรงดนั ไฟฟ้ าลงมาใน ระดบั ที่มิเตอร์ติดแผงหนา้ ปั ทมแ์ บบดิจิ ตอลรับได้ เพื่อใหท้ าำ หนา้ ที่เป็ นเครื่องวดั 7. การตรวจสอบแรงดัน การตม้ หรือกลนั ่ เป็ นตวั อยา่ งของ กระบวนการซึ่งการตรวจสอบแรงดนั เป็ น ประโยชน์ ก๊าซจะถูกปล่อยออกมาในระ หวา่ งการ หมกั และอาจสูงถึงระดบั ที่จะเป็ นอนั ตรา ย เซนเซอร์แรงดนั จะส่งสัญญาณไปที่

มิเตอร์ติดแผงหนา้ ปั ทมแ์ บบดิจิตอลซึ่งต้งั ค่า ไวใ้ ห้แสดงผลแรงดนั ภายในเครื่อง ฟั งกช์ นั ่ สัญญาณเตือนภยั เป็ นหลกั ประกนั วา่ ผคู้ วบ คุมเครื่องจะไดรับ ้ การแจง้ เตือนถึงสภาพการ ทาำ งานใดๆ ที่ผิดปกติ 8. เครื่องป้ องกนั มอเตอร์สามเฟส มอเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจไวต่อผลก ระทบจากแรงดนั ไฟฟ้ าผนั ผวนในกระแส เฟส มิเตอร์ติดแผงหนา้ ปั ทมแ์ บบดิจิตอลเอื้อ ต่อการตรวจสอบแรงดนั ไฟฟ้ าที่เขา้ มาใน ระบบ โดยที่สามารถตรวจจบั ปั ญหาใดๆ อยา่ ง รวดเร็ว และต้งั ค่าใหท้ าำ งาน เป็ นเครื่องวดั ความถี่ไดด้ ว้ ย แรงดนั ไฟฟ้ า ที่ไม่สมดุลในสายไฟ แรงดนั ไฟฟ้ าสูงหรือต่าำ แมแ้ ต่สายไฟที่ตกลงมา ลว้ นทาำ การ ตรวจจบั ได้ ดว้ ยการส่งสัญญาณเตือนภยั ตาม ความจาำ เป็ น 9. การวดั ระดบั ของเหลว กระบวนการแปรรูปอาหารและการผลิตสารเคมี หลายอย่าง มีการเคลื่อนย้ายของเหลวระหว่าง คลังเก็บสินค้าไปยังเครื่องแปรรูป บ่อยครัง้ มี การใช้เครื่องวัดระดับของเหลวในถึงบรรจุ เพื่อ แสดงให้ผู้ควบคุมงานเห็นว่ามีของเหลวใน ปริมาณเท่าใด หนึ่งในรูปแบบเครื่องวัดประกอบ ด้วยทุ่นแม่เหล็กติดกับคานที่เลื่อนขึ้นเลื่อน ลง สวิตช์แม่เหล็กจะส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้ า อนาล็อก 4 to 20 mA ซึ่งบ่งชีต ้ าแหน่งของทุ่น ลอย เมื่อสัญญาณดังกล่าวถูกส่งเข้ามิเตอร์ติด แผงหน้ าปั ทม์แบบดิจิตอลที่ตงั ้ ค่าไว้ให้แปลง สัญญาณเป็ นหน่วยปริมาตร ซึ่งบ่งบอกให้ผู้

ควบคุมงานตรวจสอบการเติมและการถ่าย ของเหลวจากถังบรรจุ 10. การวดั ความชืน ้ หลงั จากการตดั โค่น ท่อนไมเ้ นื้อแข็งจะ ค่อยๆ แหง้ ในเตาเผาที่ใชอ้ บไมโ้ ดยเฉพาะ การควบคุมความชื้นอยา่ งถกู ตอ้ งแม่น ยาำ เป็ น สิ่งสาำ คญั มาก เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกปริ ของเนื้อไม้ การติดเซนเซอร์ความชื้นไวใ้ นท่อส่งเขา้ และท่อระบาย รวมถึงในเตา เผา เอื้อ ต่อการที่ผคู้ วบคุมงานหรือกระบวนการดงั กล่าวจะรักษาสภาวะการอบแหง้ ไดสู้งสุด ซึ่ง ลดระยะเวลาการอบ และลดความ เสียหายต่อไมเ้ นื้อแขง็ ความอเนกประสงค์ และงุายตุอการใช้ งาน มิเตอร์ติดแผงหน้ าปั ทม์แบบดิจิตอลรุ่นใหม่ เป็ นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อการ แสดงผลข้อมูลสาคัญในกระบวนการทางาน มิเตอร์ดังกล่าวส่วนใหญ่สามารถรับข้อมูล โดยตรงจากเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ทัง้ ยังใช้งานกับแรงดันและกระแสไฟฟ้ ากระแส ตรงได้ด้วย สามารถตัง้ ค่าให้แสดงผลเป็ น หน่วยต่างๆทางวิศวกรรม อุปกรณ์ดังกล่าวมี ประโยชน์ต่อนักออกแบบและผู้ติดตัง้ ระบบ อัตโนมัติในโรงงานหรือเครื่องควบคุมการ ทางาน

27


24 28

ISSUES &SPOTLIGHT SECTOR INSIGHTS

thailand edition April 2016 | industrial automation asia

mapp ทางสู่ซอร์ฟแวร์

ที่ใช้งานงูายขึน ้ สำาหรับ เครื่องบรรจุภัณฑ์ การที่จะก้าวสู่ยุค อุตสาหรรม 4.0 เพื่อดำาเนิ นการในโรงงาน อัจฉริยะ พร้อมสุดยอดบ่รณาการ โปรแกรมเมอร์ต้องเขียน ซอร์ฟแวร์ท่ซ ี ับซ้อนยิ่งขึน ้ เมื่อทำา เชูนนั น ้ คูาใช้จูายในการพัฒนา และการด่แลรักษาซอร์ฟแวร์ ดังกลูาวจึงพูุงส่งขึน ้ โดย แดนเนี ยล ซานเชส มิวนอส ผ้่จัดการฝู ายพัฒนาธุรกิจ B&R สิงคโปร์

เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์ อุตสาหรรม 4.0 ผู้ผลิตและเจูาของ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เผชิญหนู ากับ ความทูาทายครัง้ ใหญ่ ในดูานการบริหารจัด การซอร์ฟแวร์ที่มีความซับซูอนขึ้นมาก” ตาม ขูอสังเกตของ คริสทอร์ฟ แทรพล์ ผู้จัดการ ฝ่ ายกลยุทธ์ระหว่างประเทศที่ B&R ขณะที่ เรามุ่งหนู าส่้การบรรลุผลเหนือขีดจากัด ดูวย โซล้ชน ั ่ เชิงกลไกลูวนๆ กระบวนการทางานของ เครื่องจักรก็ถ้กนามาใชูในร้ปแบบซอร์ฟแวร์ ปั จจุบันเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ใชูซอร์ฟแวร์ ใน ขณะเดียวกัน เป็ นสิ่งสำาคัญที่จะระลึกไวูว่า ค่าใชู จ่ายส่วนมากของซอร์ฟแวร์ไม่มีส่วนเกี่ยวขูอง กับการพัฒนา ตลอดอายุการใชูงานของ เครื่องจักร ค่าใชูจ่ายดูานซอร์ฟแวร์ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็ นค่าด้แลรักษา ฟั งก์ชันบล็อคคำาสัง่ ไม่เพียงพอ ฟั งก์ชันบล็อคและคาสัง่ การกาหนดโปรแกรม โมด้ลเป็ นงานเฉพาะ ช่วยใหูเขียนโปรแกรมการ ใชูงานไดูง่ายขึ้น แต่มีผลกระทบจากัดต่อความ ซับซูอนโดยรวม คุณแทรพล์อธิบายว่า “นี่เอง เราจึงเจาะลึกกรอบความคิดดูานเทคโนโลยี mapp”

แกน

แกน

พลังงาน

แกน

พลังงาน ความสามารถในการระบุส่วนเกี่ยวโยงระหว่าง

เมื่อเพิ่มคอมโพเนนต์ของ mapp Energy ไวูในแอพลิเคชัน ่ ขูอม้ลดูานพลังงานก็จะถ้กเรียกใชูงานอย่าง

อัตโนมัติตามความตูองการจากทุกแกน ถูาหากเพิ่มแกนใหม่ mapp Energy จะทำางานร่วมกับขูอม้ลดูาน พลังงานโดยอัตโนมัติ จึงง่ายต่อการทำางานกับเครื่องจักรที่มีตัวแปรและตัวเลือกต่างๆ

หนึ่งในฟี เจอร์หลักของเทคโนโลยี mapp คือ ส่วนที่เราเรียกว่า mapp ลิงก์ ซึ่งทำางานตาม โมด้ลเซิร์ฟเวอร์ของล้กคูา แต่ละคอมโพเนนต์ ของ mapp ประกอบดูวยขูอม้ลที่เรียกใชูไดูตาม ความตูองการ ฟี เจอร์นี้เอื้อต่อการทำางานดูาน ต่างๆ เช่น การตัง้ ระบบบริหารจัดการพลังงาน ทัง้ หมด ดูวยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครัง้ เมื่อ เพิ่มคอมโพเนนต์ของ mapp Energy ไวูใน แอพพลิเคชัน ่ ขูอม้ลดูานพลังงานก็จะถ้กเรียก ใชูงานอย่างอัตโนมัติตามความตูองการจากทุก แกน ถูาหากเพิ่มแกนใหม่ mapp Energy จะ ทำางานร่วมกับขูอม้ลดูานพลังงานโดยอัตโนมัติ จึงง่ายต่อการทำางานกับเครื่องจักรที่มีตัวแปร และตัวเลือกต่างๆ ศักยภาพดูานการประหยัด mapp Energy เตรียมขูอม้ลดูานพลังงาน ไวูตามความประสงค์ของผู้ใชูงาน โปรแกรม editor กราฟิ กเอื้อใหูผู้ใชูสรูางรายงานเฉพาะ และทำาการวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงาน อาทิเช่น

สินคูาเป็ นชุด สินคูารายชิน ้ และขูอม้ลพลังงาน โดยนำ ามาใชูเพื่อผลผลิตส้งสุด “อาจจะฟั งด้เป็ นเรื่องเล็กนู อย” คุณแทรพล์ ยอมรับ “แต่ก็แฝงไวูดูวยศักยภาพการประหยัด มหาศาล” การเขียนโปรแกรมที่เป็ นโซล้ชน ั่ การบริหารจัดการพลังงานเคยใชูเวลาทำางาน นานหลายวัน และการตัง้ รหัสจำานวนนับไม่ถูวน อินเตอร์เฟสระหว่างแต่ละแกนกับระบบบริหาร จัดการพลังงานก็ตูองกำาหนดโปรแกรมไวูแต่ละ ชุด “mapp ช่วยใหูเราตัดการเขียนรหัสการ เชื่อมต่อประเภทนี้ แต่มีระบบอินเตอร์เฟสที่ ครบถูวน” คุณแทรพล์อธิบาย จากผลการศึกษา เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ โดยสถาบันอิสระ LIAM ระบุว่า mapp สามารถลดจำานวนรหัส ตูนทางไปถึง 83 เปอร์เซ็นต์ กรอบความคิดโมด้ลสำาหรับ อุตสาหรรม 4.0 “ผลการทดสอบเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ จากการใชูงานเครื่องตัดแบบเคลื่อนที” ่ คุณแท


SECTOR SPOTLIGHT

thailand edition | industrial automation asia

รพล์ตงั ้ ขูอสังเกต “เครื่องทีใ่ ชูโมด้ลนีม ้ ศ ี ก ั ยภาพ การประหยัดทีส ่ ง้ กว่า” ถูาหากเพิม ่ แกนใหม่ mapp ลิงก์มอบหลักประกันว่า mapp Energy จะทางานร่วมกับขูอม้ลพลังงานโดยอัตโนมัติ แมูแต่ในระหว่างทีเ่ ครื่องทางานอย่้ คอมโพเนนต์ อื่นๆ ของ mapp ทางานเหมือนกันทุกส่วน “นี่ แหละเป็ นโมด้ล อุตสาหกรรม 4.0 เต็มร้ปแบบ” ยกตัวอย่างเช่น ถูาคุณตูองการเพิ่มหรือ ตัดอุปกรณ์ตัวเลือกอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ การออกแบบโมด้ลคือสิ่งที่จำาเป็ น นี่ตูองใชูซอร์ฟแวร์ที่กำาหนดไวูในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล ซึ่งไม่มีปัญหาเลยสำาหรับ mapp คุณแทรพล์กล่าวว่า “ภาพประกอบที่ ยอดเยี่ยมคือ ระบบเตือนภัยสำาหรับเครื่องบรรจุ ภัณฑ์” ตามวิธีการดัง้ เดิม ถูาหากคุณตูองการเพิ่มหุ่น ยนต์จัดเรียงสินคูาบนพาเลทในเครื่องบรรจุ ภัณฑ์ ภายหลังจากที่ใชูงานมาแลูวหนึ่งปี รหัส สำาหรับการจัดเรียงสินคูาบนพาเลทตูองรวมอย่้ ในซอร์ฟแวร์ตงั ้ แต่การเริ่มทำางานวันแรก ไม่ เช่นนัน ้ คุณตูองเขียนซอร์ฟแวร์ใหม่ ทำาการ ทดสอบใหม่ และอาจจะตูองมีการรับรองระบบ ใหม่ดูวย เครื่องบรรจุภัณฑ์สามารถตอบสนอง ต่อสัญญาณเตือนภัยที่มาจากระบบจัดเรียง สินคูาบนพาเลทเท่านัน ้ ถูาหากกำาหนดโปรแกรม ไวูในซอร์ฟแวร์ บริหารจัดการตัวเลือกโดยไม่ตูองเขียน โปรแกรม อีกแง่หนึ่ง โครงสรูางของ map กำาหนดใหูหุ่น

ยนต์จัดเรียงสินคูาบนพาเลทมีระบบเตือนภัย อย่้ในตัว ทว่าขูอม้ลดังกล่าวมีอย่้ในระบบเตือน ภัยบนเครื่องบรรจุภัณฑ์ดูวย เครื่องบรรจุภัณฑ์ สามารถอ่านขูอม้ลดังกล่าวและตอบสนอง ถึง แมูจะไม่มีแผนหรือการเตรียมการใดๆ เพื่อการ จัดเรียงสินคูาบนพาเลท เมื่อติดตัง้ เครื่องจักรใน ตอนแรก “คุณไม่ตูองแตะซอร์ฟแวร์ของเครื่อง บรรจุภัณฑ์เลย” คุณแทพบ์กล่าวยูำา สวัสดี ช่างฝ่ ายเทคนิค นี่เครื่องจักรพ้ด ระบบ mapp Alarm เสนอหลายฟั งก์ชน ั ่ ที่ช่วย ลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำางาน หนึ่งในฟั ง ก์ชน ั ่ ดังกล่าวคือเครื่องสามารถส่งขูอความหรือ คำาแจูงเตือนทางอีเมล์โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิด ภัยอันตราย ถูาหากผู้รับไม่ตอบภายในเวลา ที่กำาหนดไวู คำาแจูงเตือนจะถ้กส่งต่อไปยังอีก บุคคลหนึ่ง รายชื่อบุคคลที่จะรับคำาแจูงเตือนนัน ้ กำาหนดไดูตามความตูองการ และเปลี่ยนแปลง ไดูแมูแต่ในระหว่างที่เดินเครื่อง นอกจากนี้ยัง ตัง้ ค่าการเตือนภัยไดูอย่างง่ายดาย เพื่อกระตูุน การดำาเนินการ เช่น เปิ ดไฟล์ PDF เล่นวีดิ โอสอนวิธีใชูงาน หรือแสดงภาพโมเดลเครื่อง พรูอมตำาแหน่งที่มีเหตุขัดขูอง mapp เปิ ดทางเพื่อการนวัตกรรม การที่ mapp มุ่งมัน ่ ต่อการสรูางโมด้ลใหูกับ เครื่องจักร เสนอความไดูเปรียบที่ชัดเจนใน ช่วงเปลี่ยนผ่านไปส่้ อุตสาหกรรม 4.0 ทัง้ ๆ

ที่มีความซับซูอนมากขึ้น แต่ซอร์ฟแวร์ของ เครื่องจักรยังคงบริหารจัดการไดูตลอดอายุการ ใชูงาน ถึงแมูว่าจะลดปริมาณการผลิตต่อครัง้ ทว่าผู้ผลิตและเจูาของเครื่องจักรยังคงเพิ่ม ผลผลิตโดยรวมไดู เทคโนโลยีของ mapp ลดค่าใชูจ่ายในการ ด้แลรักษาซอร์ฟแวร์ไดูสองวิธี ประการแรก คอมโพเนนต์ของ mapp คือซอร์ฟแวร์ทงั ้ หมด ของเครื่องจักร ซึ่งช่วยใหูเขูาใจรหัสไดูง่ายขึ้น ปริมาณรหัสที่ลดลง 83 เปอร์เซ็นต์ ทาใหูคูนหา ขูอผิดพลาดง่ายขึ้น นอกจากนัน ้ บริษท ั ไดูทา การทดสอบคอมโพเนนต์ของ mapp ทุกส่วน อย่างละเอียด และด้แลรักษาอย่างต่อเนื่อง มี การเพิ่มคอมโพเนนต์ใหม่ของ map อย่างต่อ เนื่อง และสามารถใชูงานร่วมกับระบบที่มีอย่้ แลูว โดยไม่ตูองใชูความเพียรพยายามมากขึ้น แต่อย่างใด ตัง้ ค่าหุ่นยนต์ โดยไม่ตูองเขียนโปรแกรม mapp รวมคอมโพเนนต์สำาหรับการใชูงาน ทัง้ หมดในระบบเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โดย ทัว ่ ไป นี่ไม่เพียงเอื้อใหูผู้ใชูจ่ายงานใหูหุ่นยนต์ ไดูรวดเร็วขึ้นเท่านัน ้ แต่ยังช่วยใหูการด้แล รักษาและการตรวจสอบง่ายขึ้นมากทีเดียว การ เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ถ้กตัง้ ค่าไวูดูวยกราฟฟิ ค ในอินเตอร์เฟสเว็บที่ใชูสะดวก โดยไม่ตูองมีการ เขียนโปรแกรมตามปกติ

ถูาหากเพิ่มหุ่นยนต์ในเครื่องบรรจุภัณฑ์ ไม่จำาเป็ นตูองลงโปรแกรมซอร์ฟแวร์ใหม่สำาหรับเครื่องจักร ตูองขอ

ขอบคุณ mapp ลิงก์ ระบบเตือนภัยของเครื่องบรรจุภัณฑ์จะทำางานร่วมกับขูอม้ลดูานเตือนภัยจากหุ่นยนต์โดย อัตโนมัติ

แขนหูน ุ ยนต์

เครื่องพันฟิ ล์ม

ระบบปูองกันภัย

ระบบปู องกันภัย

29


30

SECTOR SPOTLIGHT

PackML และ Line Integration ในร้ปแบบที่ ใชูงานง่าย คอมโพเนนต์ mapp PackML เอื้อต่อการปฏิบต ั ิ ตามขูอกำาหนดในมาตรฐาน PackML โดย OMAC เพื่อการสรูางลอจิกสำาหรับตัวควบคุม เครื่องจักร คอมโพเนนต์ดงั กล่าวใชูบริหาร จัดการสภาวะและโหมดต่างๆ ของ PackML รวมถึงการใชูแอพพลิเคชัน ่ HMI เพียงคลิกเมาส์ไม่กค ี่ รัง้ ก็สามารถใชูงานระบบ ตรวจสอบสายการผลิตไดูอย่างสะดวกสบาย โดย ใชูการประมวลผล APROL และระบบควบคุม โรงงานแบบอัตโนมัตจ ิ ากบริษท ั โซล้ชน ั ่ ดังกล่าว ยึดหลักมาตรฐาน PackML โดย OMAC ซึ่งใชู งานไดูกบ ั เครื่องจักรทุกประเภท mapp Audit Trail เพื่อการปฏิบต ั ต ิ ามขูอกำาหนด 21 CFR ส่วนที่ 11 โดย FDA ในการใชูงานดูานอุตสาหกรรมอาหารและ เคมีภณ ั ฑ์ ซึ่งอย่ภ ้ ายใตูกฎขูอบังคับมาตรา 21 CFR ส่วนที่ 11 โดย FDA คอมโพเนนต์ mapp Audit Trail หมายถึงทัง้ การกระตูน ุ การพัฒนา และลดความเสีย ่ งดูานการลงทุน ผูใ้ ชูสามารถบันทึกการใชูงานผ่าน Mapp Audit

thailand edition | industrial automation asia

คอมโพเนนต์ของ mapp Audit Trail เอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎขูอบังคับว่าดูวยเครื่องจักรผลิตอาหารและ เคมีภัณฑ์ มาตรา 21 CFR ส่วนที่ 11 โดย FDA

Trail ไดูอย่างไรูรอยต่อ โดยไม่ตอ ู งเสีย ่ งกับ การปลอมแปลง เพียงตัง้ ค่าพารามิเตอร์เฉพาะ สำาหรับเครื่องจักรสำาหรับการใชูงานฟั งก์ชน ั่ สำาหรับเครื่องจักรเพื่อการใชูงานฟั งก์ชน ั่ หลักฐานการตรวจสอบ โดยไม่ตอ ู งเขียนขูอม้ล เกีย ่ วกับการใชูงานตามความตูองการไดูโดย อัตโนมัติ จากคอมโพเนนต์ของผูใ้ ชูงาน mapp ดูวยร้ปแบบการทำางาน ของ Client กับ Server ขูอม้ลหลักฐานการตรวจสอบจะเก็บไวูในหน่วย ความจำา พรูอมกลไกตรวจสอบความถ้กตูองเพื่อ ปู องกันการปลอมแปลง ขูอม้ลสามารถส่งเป็ น ไฟล์ทเี่ ขูารหัส หรือด้ผา่ น HMI โดยใชู mapp ทำางานร่วมกับระบบตรวจสอบดูวยการสรูางภาพ mapp ช่วยปรับปรุงส่วนกำาไรสุทธิ เมื่อลดค่าใชูจา่ ยในการพัฒนาซอร์ฟแวร์ การ ด้แลรักษาและบริการดูานต่างๆ รวมถึงลดค่า ใชูจา่ ยในการรันโปรแกรม เนื่องจากสมรรถนะ การตรวจสอบทีด ่ ข ี ้น ึ และล่ท ้ างในการประหยัด พลังงาน mapp จึงปรับปรุงส่วนกำาไรสุทธิ ทัง้ สำาหรับผูผ ้ ลิตและผูใ้ ชูเครื่องจักร


PRODUCT&SERVICES B&R: ระบบ I/O

B&R เปิ ดตัวสายผลิตภัณฑ์ X90 เป็ นตัวควบคุมหลักสำาหรับมือ ถือ และการใช้งาน I/O คอมโพเนนต์มาตรฐานชุดนี้เหมาะกับการ ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่น หัวใจสำาคัญของระบบ X90 คือ ตัวควบคุมพร้อม anl ARM โปรเซสเซอร์ และ I/O มัลติฟังก์ชน ั ่ 48 ช่อง ฟี เจอร์หลักได้แก่อินเตอร์เฟส CAN, USB อีเทอร์เน็ต และ ระบบบัส Powerlink แบบเรียลไทม์ เคสอลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทาน มีพ้ น ื ที่แผ่นวงจรส่วนขยายที่เพิ่ม ได้ถึงสี่การ์ด จึงเป็ นไปได้ที่จะใส่ช่อง I/O อินเตอร์เฟส แม้แต่ตัว ควบคุมความปลอดภัยครบชุดพร้อมด้วย I/O ขณะนี้อยู่ในระหว่าง การวางแผนที่จะเพิ่มแผ่นวงจรส่วนขยายสำาหรับอินเตอร์เฟสระบบ เครือข่ายไร้สาย บลูทูธ และจีพีเอส

Di-Soric: เครื่องอ่านรหัสแบบ มือถือ สภาพแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม หลายแห่ง เครื่องอ่านรหัสแบบมือ ถือต้องประสบกับสภาวะและการ ใช้งานที่หนักและรุนแรง มีการ ตกหล่น เครื่องอ่านบัตรประจำาตัว Hammer จาก Di-Soric Solutions GmbH มีความทนทานสูง และน้ ำ าหนักเบา เคสทำาด้วยวัสดุอลู มิเนียมที่ใช้กับเครื่องบิน ภายใน เคสกันกระแทกเป็ นฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ที่ออกแบมาให้อ่านรหัส 1D ทุกชนิด โดยเฉพาะรหัส 2D ด้วยอัตราความเร็วสูงที่เที่ยงตรง และแม่นยำา รนแรกในโลกที เป็ นเครื่องอ่านบัตรประจำาตัวแบบมือถือร่ ุนแรกในโลกที่มีเคสโลหะ ที่แข็งแรงทนทาน พร้อมประกันสามปี เนื่องจากรูปแบบที่มีคาม ทนทานสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยว กับเคสพลาสติกที่จะแตกหักหรือเสียหาย

thailand edition | industrial automation asia

Emerson: เครื่องวิเคราะห์ไฮ บริดเลเซอร์ Emerson ประกาศเปิ ดตัวเครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบต่อเนื่อง Rosemount CT5100 เครื่องวิเคราะห์ไฮบริดรุ่นเดียวในโลกที่รวม เทคโนโลยีการวัดด้วยเลเซอร์ไดโอดที่ปรับได้ (TDL) และเลเซอร์ ควอนตัมแคสเคด (QCL) ในการวิเคราะห์ก๊าซและตรวสอบการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก Emerson เสนอ CT5100 รุ่นใหม่ล่าสุดใน ชุด CT5000 ซึ่งสามารถตรวจวัดคอมโพเนนต์ได้ถึงระดับ sub ppm โดยการทำางานที่เรียบง่าย และลดค่าใช้จ่ายได้อย่าง มาก ผิดกับเครื่องวิเคราะห์ ก๊าซแบบต่อเนื่องชนิด เดิมๆ เพราะ CT5100 สามารถวัดค่าวิกฤติส่วน ประกอบของก๊าซได้มากถึง 12 ชนิด และค่าศักย์ของ มลพิษ พร้อมกันในระบบ เดียว ตามกฎระเบียบของ ข้อกำาหนดในท้องถิ่น ใน ประเทศ และระดับสากล

Faulhaber: ตัวควบคุมการ เคลื่อนที่

Faulhaber ได้พัฒนาตัวควบคุมการเคลื่อนที่รุ่นใหม่ เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และผลิตภัณฑ์ที่จะมีอยู่ต่อไป V3.0 รุ่นใหม่จะ ใช้งานได้กับ DC ไมโครมอเตอร์ จากพอร์ตโฟลิโอของเราเอง ทว่าไม่ ได้จำากัดอยู่แค่นัน ้ อุปกรณ์สามประเภทครอบคลุมการใช้งานด้านต่างๆ คือตัวควบคุม การเคลื่อนที่ MC 5005 และ MC 5010 พร้อมเคสและปลัก ๊ คอนเนค เตอร์ที่ออกแบบมาสำาหรับการใช้งานกับตู้สวิตช์บอร์ดหรืออุปกรณ์ ตัว ควบคุมการเคลื่อนที่ MC 5004 ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในตู้ ที่มีอยู่แล้ว เป็ นปลัก ๊ อินการ์ดแบบเปิ ด มีเมนบอร์ดเป็ นตัวเลือกซึ่งง่า ต่อการเริ่มใช้งานแบบหลายแกน ทัง้ สามเวอร์ชน ั ่ ใช้หลักเทคโนโลยี เดียวกัน พร้อมตัวเลือกอินเตอร์เฟสเหมือนกัน หลักการทำางาน เหมือนกัน และมีฟังก์ชน ั ่ การทำางานเหมือนกัน


32

PRODUCT & SERVICES

MPDV: ระบบประมวลผล สถานะและการผลิตเครื่องจักร

thailand edition | industrial automation asia

Omron: ระบบวิช่น ั

\

HYDRA โดย MPDV ทำาหน้ าที่เป็ นตัวกลางการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ ‘เรียลไทม์’ และระบบวางแผน ระหว่างฝ่ ายธุรกิจเชิงพาณิชย์ กับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ระบบบริหาร จัดการและฝ่ ายผลิตที่อยู่หน้ างาน พร้อมกับเครื่องจักร สถานที่ทำางาน การเคลื่อนย้ายวัสดุ และกิจกรรมของคนงาน ในฐานะที่เป็ นระบบ โมดูลโซลูชน ั ่ แบบบูรณาการสำาหรับการผลิต ทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ ายบริหารจัดการคุณภาพ HYDRA ส่งมอบข้อมูลที่ล่ น ื ไหล โดยฟั ง ก์ชน ั ่ การใช้งานที่สำาคัญในด้านการบันทึก การประเมินผล และการ วางแผน ดังนัน ้ เอง MPDV จึงส่งมอบโซลูชน ั ่ เพื่อการลดต้นทุน และ ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของฝ่ ายผลิตมีความเป็ นเลิศ

National Instruments: ตัวรับ สัญญาณวิทยุ

Singapore: National Instruments (NI) เปิ ดตัวซอฟต์แวร์รับ สัญญาณวิทยุตัวแรกของโลก Software Defined Radio (SDR) สำาหรับสเปกตรัมคลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตร (mmWave) ระบบ ทรานส์ซีฟเวอร์ mmWave ระบบใหม่ของ เป็ นทรานส์ซีฟเวอร์ที่ สามารถรับส่งสัญญาณแถบความถี่กว้าง 2 GHz แบบเรียลไทม์ ครอบคลุมสเปกตรัม E-band ที่ 71-76 GHz วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ SDR อย่างไร้ขด ี จำากัด ในสเปกตรัม ทีต ่ าำ่ กว่า 6 GHz มาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษท ั ต่างๆ ทำาการลงทุนกับ mmWave ด้วยศักยภาพทีจ ่ ะเป็ นแกนหลัก ของเทคโนโลยี 5G ขณะนีน ้ ักวิจย ั วางแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ สำาหรับ SDR เพื่อเริม ่ ดำาเนินการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดงั กล่าว ซอฟต์แวร์เบสแบนด์ mmWave นำ าเสนอชัน ้ กายภาพ mmWave ที่ ครบถ้วน รวมถึงการเข้ารหัสช่องสัญญาณใน LabVIEW อุปกรณ์ เสมือนจริง (VI) ของรหัสต้นทาง เพื่อเร่งการพัฒนาระบบ ในขณะที่ ลดการทำางานหลายอย่างในระบบโดยรวม

Omron เปิ ดตัวอุปกรณ์ควบคุมและกล้องชุดใหม่สำาหรับระบบวิชน ั ่ FH ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ทำาการตรวจสอบและการวัดค่าแอพพลิเคชัน ่ ต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง เหมาะกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และเครื่องดื่ม ยา อุปกรณ์ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุมขนาดกระทัดรัด FH-Lite ร่น ุ ใหม่ สืบทอดสมรรถนะ ความก้าวหน้ าด้านการตรวจสอบและการวัดค่าจากอุปกรณ์ควบคุม FH ร่น ุ แรก รวมถึงอัลกอริทม ึ Shape Search III เทคโนโลยีทรงพลังเพื่อ การตรวจจับวัตถุรน ุ่ นี้ทาำ การค้นหาได้รวดเร็วกว่าอัลกอริทม ึ ร่น ุ ก่อน ถึงเก้าเท่า โดยสามารถตรวจจับตำาแหน่งในสภาวะทีน ่ ่าท้าทาย เช่น กระบวนการลามิเนตกระจก

Vega: จอภาพอนกประสงค์และ โมดูลปรับค่า

บริษท ั Vega นำ าเสนอโซลูชน ั ่ บลูทูธสู่ตลาด จอภาพอเนกประสงค์รุ่น ใหม่ และโมดูลปรับค่า PLICSCOM จะเอื้อต่อทรานสมิตเตอร์ทุกชนิด ในแพลตฟอร์มการควบคุมระยะไกลของเครื่อง plics โดยผ่านแอพที่ ใช้งานสะดวกและปลอดภัย ในการนำ าเสนอโมดูลใหม่นี้ ทางบริษท ั ส่งเสริมกรอบความคิด แพลตฟอร์มโมดูลาร์ ของเครื่อง plics การสื่อสารไร้สายด้วยบลูทูธ เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะการใช้งานในพื้นที่ซ่ งึ เข้าถึงยาก มีสภาพแวดล้อมของงานอุตสาหกรรมที่ยากลำาบากและ เป็ นภัยอันตราย โมดูลใหม่นี้รองรับเวอร์ชน ั ่ ย้อนหลัง ซึ่งหมายความ ว่าสามารถใช้ได้กับเซนเซอร์ plics ทัง้ หมดที่เคยติดตัง้ มาแล้ว จำานวน กว่า 1.5 ล้านเครื่อง ซึ่งส่วนมากใช้งานมาตัง้ แต่ปี 2002


Digital eBook

YEARS OF CLOSELY FOLLOWING AND MONITORING THE MARKETS HAS POSITIONED US TO COVER THE KEY TRENDS IN THE RIGHT SECTORS

400% Increase On All Platforms

EDM

The Figures Talk

Events/Conferences

Website

Digital Mediakit www.iaasiaonline.com

Your Digital Footprint Online display advertising is one of the foundations of digital media. Whether it is a leaderboard, standard banner, portal banner, video display, online advertising keeps your brand in plain sight of online visitors. Online advertising is simple and yet the most cost effective method of gaining exposure among potential customers and creating clicks direct to your website.

Q1 2014

2015 2014 2013 2012

2011

Q2 2014

Month

Unique Visitors

Number of Visits

Page View

Month

Unique Visitors

Number of Visits

Page Views

14.1

2,140

8,139

46,399

14.4

2,545

8,860

44,435

14.2

2,010

6,353

37,637

14.5

2,520

9,204

48,589

14.3

2,582

9,827

44,460

14.6

2,307

8,377

41,042

Total

6,732

24,319

128,496

Total

7,372

26,441

134,066

Number of Visits

Page Views

Q2 2015

Q1 2015 Month

Unique Visitors

Number of Visits

Page View

Month

Unique Visitors

15.1

3,971

9,568

50,544

15.4

4,894

12,741

67,385

15.2

3,176

9,024

49,774

15.5

5,266

15,721

97,525

15.3

5,295

13,605

63,030

15.6

-

-

-

Total

12,442

32,197

168,348

Total

10,160

28,462

164,910

Increment

84.82%

32.39%

27.12%

Increment

37.82%

7.64%

22.46%

Upgrades

YES

Enquiries

78%

Following

Products

7

35K

Growth 400%

Google

4

th

Articles

180

Responsive

YES


เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

คืนทุนเร็ว แล้วเครื่องมือที่เหมาะสมจะตอบแทนคุณด้วยผลลัพธ์สูงสุด เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ระบบอัตโนมัติในธุรกิจของคุณ เลือกเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรงกับความต้องการ แขนกลจาก Universal Robots ทํางานได้อย่างปลอดภัยเคียงข้างคนงานโดยไม่ ยไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง แขนกลนวัตกรรมใหม่มีน้าหนั หนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก และเขียนโปรแกรมได้ง่าย ช่วยเปิ ดโอกาส ให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น งานประกอบและงานถอดแยกชิน ้ ส่วน งานควบคุมเครื่องจักร งานขัดเงาและงานขัดผิว ไปจนถึงงานหยิบและวาง/ป้ อนและหยิบชิน ้ งานออกจากเครื่องจักร คว้าผลลัพธ์สูงสุดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม นัดหมายสาธิตการใช้งานแขนกลกับเราสิ คุณจะได้รู้ว ว่่าโรบอทจะช่วยงานคุณได้อย่างไร www.universal-robots.com

Universal Robots Pte Ltd APAC (excl. China & India) Regional Office 20 Science Park Road, Teletech Park Science Park II #03-36/37 Singapore 117674

T: +65 6635 7270 E: ur.apac@universal-robots.com www.universal-robots.com

Profile for Eastern Trade Media

IAA Thailand Edition 2016  

Manufacturing Automation, Instrumentation & Process Controls

IAA Thailand Edition 2016  

Manufacturing Automation, Instrumentation & Process Controls

Advertisement