Page 1

edu sammud Iga muutus saab alguse iseendast! The Sky Is The Limit. Go with the flow. Tulevikku on lihtne ennustada, kui ise tulevikku luua. K•ik on sinu enda teha. Do only the things that influence your life exponentially. Alati on keegi kes targem kui Sina - •pi veel! Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines, sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” Mark Twain • •nnele •ra looda. Edu tagab suur t••, kuid •nne peab ka olema. Free your mind. Elu peab huvitav olema. Elu on seiklus! Karm aga p•hjamaine. Tark ei torma. For the Moon, even if you fail you will land among the stars.


sissejuhatus

sisukord s

sissejuhatu

evõtja?

kes on ett kes mind

aitab? jaht?

mis on aju

ee?

nen kirja id

kuidas pa

Kujutle, et ärkad iga l hommikul ootusäre valt – pea on mõtte päevaga teha. Es itad endale ise vä id täis, mida kõike ljakutseid, teed ise võiks milliseid mitte nin otsuseid, milliseid g hakkadki peale. ideesid ellu viia ja Päeva jooksul tee oma aja peremee d asju, mida plane s, võtad pika lõuna erisid. Kuna oled siis, kui soovid. En pime ja käes õhtu ne kui sa aru saad – päev meeldiva teg , on juba väljas evusega möödub väga produktiivne, ikka kiiresti. Päev kuid siiski keerlev on olnud küll ad peas juba homs sinna kuhu soovid, ed ett siis kui soovid ja nii evõtmised. Puhkam pikalt kui soovid. a lähed Selline on eduka Selline oleks ju pä ettevõtja elu. ris põnev elu. Loomulikult on se llisel elul ka teine pool – ettevõtluseg alguses kogu teie a tegelemine võtab raha, aja ning energ teilt vähemalt ia. Te ei näe kuigi ei ole enam sääste, tihti oma perekon te ei maga oma vo da ega sõpru, teil odis, vaid kontoris puhkuseks aega eg laua taga või hotel a raha. Enam vist lis, teil ei ole nii põnev ei ole? Ettevõtlusega alu stamine on nagu majandus – kord elu selline, nagu kir on kasv, kord on jeldas esimene lõi langus, kord on tei k, kord selline, na tegutsemine oma e gu teine. Läbimõe eesmärkide nimel ldud ja sihikindel on see, mis mõlemad seab. pooled kõige parem ini tasakaalu Ettevõtte edukaks käivitamiseks peab täpselt teadma, mi Idee ei ole ettevõtl da ja kellele pakk us, idee rakendami uma minnakse. ne aga on. Peamise ei alustata, on hir ks põhjuseks, miks m ebaõnnestuda nin ettevõtlusega g teadmiste, osku Samas võivad kõik ste, kontaktide ja alustanud ettevõtj raha puudumine. ad kinnitada, et nii raha on võimalik kiir teadmisi, oskusi, esti leida. kontakte kui ka Eesti Konjunktuuriin stituudi andmete alusel on kokku pa profiil. Põhiline po ndud Eesti poten tentsiaal uute ettev tsiaalse ettevõtja õtjate tekkimiseks eluaastat ning kesk peitub vanusegru -, keskerihariduse pis 16-34 ja kõrghariduse om sihtgrupile on suun andanute seas. Pe atud ka ettevõtlus a samale konkurss Ajujaht 18-35. Ajujaht ait – ettevõtlikud inime ab ettevõtjatel om sed vanuses a uuenduslikke ide uusi teadmisi ja ko esid läbi mõelda, ntakte ning parim arendada, annab ate vahel jagataks e laiali muljetavald av auhinnafond. Käesolev raamat sisaldab inspirats iooni ja eeskujusid lugu: tavalised ini . 27 ettevõtjat on mesed, kellel on oln meiega jaganud om ud julgust oma ide teadmisi, oskusi, a e teostada. Algus raha, kuid oli hirm es ei olnud neil ebaõnnestuda. Om hirmust üle ning on a eeskujude najal tänaseks ühel või said nad sellest teisel moel oma ide nendest saanud ee e rakendanud. Tä skujud järgmistele naseks on ettevõtlusega alu Eesti ettevõtjate tul sta jatele. Need 27 ini evikust, kuhu võid mest on osake kuuluda ka Sina! Lisaks ettevõtjate lugudele oleme ko ondanud kokku viit alustamisel abi kü ed, kust saab ettev sida, ning andnud õtlusega raamistiku, kuidas idee saab esitada oma ideed kirja pa ettevõtluskonkurs nna. Kirjeldatud ile Ajujaht - selleks mine kohe aadress ile www.ajujaht.ee Põnevat ettevõtjae lu!


Iga muutus saab alguse endast! Kust sain tõuke hakata

et

tevõtjaks? Tunnistan, et minul otsest plaani ettevõtjaks hakata ei olnud. Pean ennast pigem loominguliseks inim eseks, kellel on soov om a ideid katsetada ja reaalsuses proovile panna . Ei ole osanud seda pid ada ettevõtja pisikuks. Küll aga tekib mul salaja ne soov tõesti asju lahend ada, kui enda jaoks olulist kitsaskohta märka n. Olen võimaluste otsija, mida keerulisem väljakutse, seda põnevam tundub. Noore initsiatiiv ika disainimeisterdajan tundsin suurt puudust mü a ügivõimalusest. Siis alu stasingi esimese ürituse Moeturg korraldamist, et ka teisi selles samas mu res aidata. See oli minu esimene ettevõtmine. Mida minu ettevõte teeb

? Olen eelkõige spetsialise erunud turunduskontse ptsioonide loomisele ja realiseerimisele. Kõige kirglikum ala on minu jao ks tõepoolest mood ja disain, kuid samas ka mit med teised valdkonnad, mis puudutavad seda soont. Minu huvi on ühe ndada kreatiivseid kontse ptsioone majanduslike eesmärkidega ning tuu a kunsti ka praktilistesse kohtadesse. Nüüd on tekkinud võimalus ka ise disainiprojekte luua ja ees t vedada, mis on olnud minu suureks uni stuseks. Praegused suu rimad väljakutsed on uus Eesti disainil põhin ev moebränd Tallinn Do lls ning suuremahuline uuskasutusprojekt ReUs e Republic, millesse ma kõik oma isklikud tõekspidamised suunan . Minu suurim õnnestumi

ne

ettevõtjana. Õnnestumised on tõenäo liselt veel ees. Kuid het kel pean õnnestumiseks juba seda, et olen otsust anud julgeid samme ett e võtta ning esialgu paljudele utoopiliselt tun duvaid disainiprojekte luu a. Sellest edasi on aga kõige olulisema ks õnnestumiseks see, et olen leidnud head mõttekaaslased ning pa rtnerid, kellega üheskoos pingutada!

Ma

tin ri Mar

Minu suurim õppetund

la l reaalk 1. koo li. 2 n in ll le ool: Ta Tartus poo atud k Lõpet sharidus on uusika mad:) du ort, m p s Majan ht: Tallinn , vane in o , disa m õde ning lle raskust:) ik d n o n o ü m S u ne tab m tused: nd, va Harras d: kaksikve , see valmis n ih o o Perek nda kohta: e Lause

et

tevõtjana. Ideed peavad olema hea d, kuid teostus peab ole ma palju parem! Kõige suurem kuritegu on head ideed pooliku teostusega ära rikkuda!

stal.

1. aa ss 200

Millised oleksid minu so

AJUJAHT 2009 II KOHT

ovitused algajale ettevõ Oma eesmärgid tuleks tjale? suunata tegudele mitte tulemustele. Mõtted võiksid olla vabad lahend uste leidmisel, kuid käe d peavad olema VÄGA TÖÖKAD!


Jaanus Tamm

d dusteaduskon Ülikool, majan rtu Ta : ol ko d tu Lõpeta ana amatöör ine ning uue al am Sünnikoht: Tartu at us su s, metsajook Harrastused: s tlu is ngi kümnevõ ” ning Amstro atud, 1 poeg inatra “My way S Perekond: kihl ud ul la ik m m tavad le Mind iseloomus g things done ld”. or w l elluviija (gettin rfu ud rit ik. ee nt “Wonde ie or e reeglina sõbral vne tulemusel järjekindel ning ja e Mina olen aktii ln ee m sa olen rõõm approach). Ma

Kust sain tõuke

hakata ettevõtj Mina tahtsin et aks? tevõtjaks saad a juba põhikool ettevõtmisega ist alates. Esim liitusin ülikoolis ese . Mind inspireer Eesti ettevõtja isid tolle aja no d Jüri Käo ning ored hiljem välisriiki Branson. des Steve Jobs ja Richard

Mida minu ett

e

võte teeb? Minu ettevõtte Smartdust Sol utions arenda põlvkonna juht b kõrgtehnoloo mevabasid jälg gilisi uue imissüsteeme millega saab m ehk targa tolm uuta meie eluk u rakendusi, eskkonda turv meid ümbritsev alisemaks ja oh aid seadmeid utumaks ning ja objekte nutik teadusmahukas amaks. Meie te ja inseneritöö gevusala on rikas.

Minu suurim õ

n

koi- k on sinu enda teha

nestumine ette Minu suurim õn võtjana. nestumine ette võtjana on peal ehitada üles jä e esimese firm rgmine ettevõ a pankrotti tmine, mis saav segmendis turu utas kahe aast liidri positsioon aga Eestis om i. Lisaks õnnest a us kaasata Sm artdusti praegu ettevõtte aren se s finantskriisis damiseks. investeering

Minu suurim õ

p

petund ettevõ Minu suurim õp tjana. petund on see, et kõiki ei tasu mida partnerid usaldada ning , kliendid ja hu kõike uskuda vilised räägivad või lubavad.

Millised oleksid

minu soovitus Ideed peab võ ed algajale ett imalikult varaku evõtjale? lt (peaaegu ko reaalse kliend he) kastetama i peal reaalses ja proovima ke sk kiirustades) ni konnas. Idee tu ng säilitades “t leb ellu viia kiire alupoja mõistus lt (aga mitte t”.


Do only the things that inf l u ence your life exponentially

tjaks? olen Ning seda ma hakata ettevõ ohti tõestada. uk is a se m a es Kust sain tõuldke om ur ju ib vaielda ning ötades. Nende

tö Mulle väga mee öandjate juures ise. Vastasel ud esimeste tö oodi - tee kõik in te am t el om i vs tii ag ak id m ka ha . Ühel hetkel et kui soovid te iku arvamustega an om a rm fi olen arusaanud, i võ mõttes) oma tuma ülemuse i vaielda (heas juhul, pead nõus oma ettevõte registreerida, ku am tundus mul lihts :) tööandjaga e töö võte teeb? ogrammeerijat Mida minu earttenedab toodet, mis automatiseeribispruliselt me oleme loonud

S monitoorimist. Meie ettevõtte e, võimalust varaprojektide rk e IT spetsialistil ta itt ng m i ni t eg is is , le he hindam aü eeskondi. ig m b ra ndi, mis anna htida tarkva ju he va ng a ni tik te üü ek al oj an varapr es, kus näost kontrollida tark listes projektid he va us hv ra arusaada ning e s on selline tood Eriti väärtuslikuk tud. on oluliselt piira näkku suhtlus

tjana. stumine ettevõ e n n õ m ri u veel alles ees :) su on e Minu im õnnestumin Ma loodan, et

minu suur

na. etund ettevõoltji apäev, kui otsustasime oma p p õ m ri u su u sinud s Min tunud ja analüü aks õppetunnik

htsam äletan, oleme is Ma arvan, et tä võtet ei alusta, ustada. Siis, m al ga tte võ te et kui me täna ette e õt m aga d partneriga ei m aõnnestub, kui Üks hetk tabas ettevõtmine eb oleme ga se millega riskime. ad su em äo õl m en ndu. Kuna et 100% tõ le , b ab he nd lä he et tä e 0% se %-5 enäosus on 50 asutama. asutame, siis tõ kohe ettevõtet e im ks lä is si d, nu pi õp at statistik võtjale? d algajale ettleeem se tu vi o e enne, kui so u in id m ndage prob he la e rg ette “Ä : Millised oleks nu he probleeme ise juhendaja sõ d ettevõtjad ko ja iselt ga ul al Siin kasutaks te ol d on iva st ov ”. Sageli so atu. Seepära ud im in võ kk e te se on on d na peale. hjuks, maandada. Ka vaid võimaluste näha ning riske e probleemide, itt ära kõik, m e d hk le te õt m i da , ku tele soovita tja võ leida. te lihtsam alustada et le te nd ele lahe used teistele noor ele probleemid id ik Seda tahaks ka kõ m lje hi e ll suudat mis võimalik, kü

Mark Kofma

n

Lõpetatud ko ol: Bsc, Tart u Ülikool, in Msc, Royal formaatika, institute of 2003 Technology, Systems, 2 Manageme 005 nt of Inform Sünnikoht: ation Tallinn Harrastuse d: tennis Moto: Nagu kunagi ütles minu diplom things that influence yo itöö juhend aja “do only ur life expon hiilida sellist the entially”. Eh est tegevust k ma alati p est kõrvale, tulemust. roovin mis annavad ainult lühiaja list


Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

hest motost ei piisa.

Ma ei „hakanud“ ettevõtjaks. Pigem tekkis oma valdko nnas võimalus teha midagi lahedat, uuendusmeelselt ja kasulikku. Ettevõtlus on pigem vorm. Lahedas projektis ja sümpaatse eesmärgi nimel võib ju töötada ka vabatahtliku, meeskonna liikme või juhina. Ettevõ tja rolli juures imponeerib loomisrõõm – midagi ise nullist luua ning see suure ks ja toredaks kasvatada.

Mida minu ettevõte teeb?

MarkIT säästab IT toodete ostjate aega ja raha innova tiivse e-hanke keskkonna abil ning seda 14nes Euroopa riigis. Kasvavaks fooku seks on rahvusvaheliste klientide teenindamine, kellele oleme eriliselt kasuli kud võimaldades ostude tsentraliseerimist ning efektiivset organiseerimist mitmes riigis.

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

Usume, et MarkIT-i suurem läbimurre on alles ees, kuid väga põnev on olnud ka senine teekond ideest kuni 14 riigis toime tava 300 miljoni kroonise käibega ettevõtteni. Oleme uhked selle üle, et toode ja ärimudel on meie enda innovatsioon, mis on turgu muutnud ning olnud välistu rgudel edukas.

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

Iga nädal toob kaasa mingi uue õppetunni, see on meeletult põnev. Püüan säilitada õppimise hoiakut ja nii tekib ajapikku väikes te kogemuste ning osakuste pagas. See on ehk väärtuslikum kui suured kõikeh õlmavad mõtted. Näiteks kuidas ilus strateegia mõõdikute abil organisatsio onis elama panna, kuidas professionaalselt personalivalikut teha, jne. Üldisemas plaanis olen mõistnud järjepidevuse ja püsivuse tähtsust. Mulle näib, et ettevõtjaks olemine on pigem maraton, kui lühike sed sprindid. Ma arvan, et kiire edu on kaasaegne müüt. Tegelikkus tundub olulise lt proosalisem. Iga eduloo taga, mida mul on õnnestunud lähedalt näha, on olnud pikk, fokuseeritud ja järjepidev töö kindla eesmärgi nimel. Avalikult näeme pigem marat oni viimast paarisadat meetrit, mitte aastaid kestnud igapäevaseid trenne.

And

d res Agasil

). ool (1995 e II I Keskk id (2000) a P s ti l: s o e ko Ülikool E e Lõpetatud lin e h va Rahvus Concordia amaa pall Paide, Järv e, surf, jalg t: h o Sünnik , kirjutamin as ja Annabel e in m e g lu d: ndre Harrastuse ma tööd ks last – A s, naudin o abielus, ka ri : ä d ti n e ko rn re te e P ht in evõtja ja ju Ma olen ett levikuväljavaateid. tu ja põnevaid

Millised oleksid minu soovitused algajale ettevõtjal

e?

Raske on mõne sõnaga midagi tõeliselt kasulikku edasi anda. Pigem siis soovitaksin lugeda Jim Collinsi raamatut „Heast Suurepäraseks“. Lugesin seda palju just MarkIT asutamise ajal ning minu jaoks oli see raamat nii praktiline, kui inspireeriv. Mulle meeldib raamatuid lugeda praktikaga käsikäes. Loen enamasti raamatuid selle kohta, mis mulle kõige rohkem muret teeb või mida tunne n, et hetkel õppima peaksin. Ja kui alustada, siis ikka julgelt. U2 või Madonna näivad täna jumalatena, aga ka neil oli kuskil kunagi esimene väriseva häälega konts ert.


Heikki Haldre Lõpetatud kool: Tartu Ülikool Sünnikoht: Tartu Harrastused: purjetamine

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

katse muuta maailma – nähes, et Võimalik, et oma ettevõtmise alustamine on seda ise muutes. Siis loodavad use midagi vajab muutmist, saab parima tulem tasustab, kuid see ei ole oma iselt vääril eest se kõik, et tulevik neid selle panu ine põhjus on olla muutuste ettevõtmise alustamise peamine põhjus. Peam keskel ning neid ise suunata.

Mida minu ettevõte teeb?

teid seostatakse tavaliselt Fits.me loob roboteid moemaailmale. Robo ikute ning kõrgema teadusega. maat mate de nutikate insenerlahenduste, tarka andekad disainerid. Väga harva, kui Moemaailmas koguvad samal ajal kuulsust vad. Võib-olla selliste, mõnikord need kaks maailma üksteisega kokku puutu ülesanne. õtja ettev kummaliste, seoste leidmine ongi

ettevõtjale? Millised oleksid minu soovitused algaajale ja arvestada teiste

küsid Edu mõõduks on õppimisvõime ja tahtmine likud ning suurim edu saadab täius a olem i peag ei ideed nõuannetega. Kõik oli jätkamiseks liiga toores. neid, kes õigel ajal otsustavad, et nende idee ursi võidavad, saavad idee Võimalik, et need, kes sel aastal Ajujahi konk mitte ellu viia. Võimalik, arenedes tagasisidet ja otsustavad enda ideed teostavad oma mõtted. ja ndeid et need, kes kaotasid, saavad häid nõua ursile mitte tuleviku konk d tulnu on kes , need Seetõttu on võitjateks kõik ja saada parimaid parim oma eesmärkide pärast, vaid selleks, et anda täna nõuandeid.

Tulevikku on lihtne ennustada, kui ise tulevikku luua


Alati on keegi kes targem kui Sina - -opi veel!

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

e äri sai tõuke peale IT Olen ka varem tegelenud ettevõtlusega, kuid viiman nguse alguses. Olin seal dusla Grupis turvatoodete osakonna sulgemist majan e ning nende unarusse plaan teinud ning turvatoodete juhina loonud sidemeid in tehtud tööd oma jätkas lt Lihtsa mõte. parem kõige jätmine ei tundunud just ettevõtte alt.

Mida minu ettevõte teeb?

usi (tulemüürid, switchid, Ettevõtte põhifookus on pakkuda Cisco turvalahend ile sobilik ning nn. kliend on mis vpn’id, wireless, jne). Pakume lahendust, rite brändi toomine serve rmicro Supe on s fooku tulevikukindel. Teine peamine Eestisse.

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.ale meeskonnale esimeseks

Esimese poole aastaga saime tänu heale ja toimiv dab see seda, et pisike Eesti Cisco Premier partneriks Eestis. Piltlikult tähen nagu IBM ja Santa Monica tega tegija suurte ettevõte on samas paadis koos Networks.

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

on ülitähtis. Väga hästi kehtib Koostöö teiste ettevõtete sh ka konkurentidega al. ütlus: hoia sõbrad lähedal, vaenlased veel lähem

ettevõtjale? Millised oleksid minu soovitused algajale alt enda ning kolleegide jaoks Kui äriplaani tegemine tundub keeruline siis vähem kuidas seda aetakse. Kindlasti tuleb siiski lahti mõtestada, mis äri tehakse ning kõigega, kuid kui tegeledki soovitan hoida fookust paigas. Äri saab teha tõesti i. kõigega, oled lõpus väsinud ning ei jõua kuhug

Raivo Malter Lõpetatud kool: 1997 Keila Gümnaasium aridus 2006 Mainori Kõrgkool - rakenduslik kõrg e magister (MBA) timis IT-juh ja 2008 Mainori Kõrgkool - ÄriSünnikoht: Tallinn Harrastused: jõusaal, kino, offroad Perekond: lahutatud õppida ja “pea Olen püsimatu hing, alati tahan midagi uut kutseid. Kui üks välja eid ialas amet tan vallu ta” ees vette hüpa mida proovida :) veel, üks lahendus ei toimi siis on alati vähemalt


“Go with the f l ow”

evõtjaks? Kust sain tõuke hakata sett taid töötanud tekkis edukas ettevõttes juba aas

ühe Paar aastat tagasi, kui olin du. Ma töötan küll ne – midagi on endiselt puu tun se atu lem ulo rah e sisemin saab ikkagi keegi ust kas osa el, kuid suurema eesmärkide saavutamise nim ed jõudnud oma ajal olid sõbrad-kursakaaslas teine (omanik). Kuna samal b midagi koos tule siis oli otsus lihtne tulema – eludega samasse ajajärku, katsetada ja ära teha!

b? Mida minu ettevõte tee õrgustik. Me oleme muspõhine internetireklaamiv

smartAD on Eesti ainuke tule seal sihitatuid 200 veebisaiti ning teeme liitnud ühtsesse süsteemi pea tele. Kui me oma d vastavalt iga kliendi vajadus bännerreklaami kampaaniai gustikku ehk võib ivõr olnud Eestis ühtegi reklaam äriidee peale tulime, siis ei rnetireklaamituru inte ti Ees u kog li innovatsiooni öelda, et me tegime ärimude mõistes.

ne ettevõtjana. Minu suurim õnnestumiest senine elu näitab, umised ikka veel ees. Aga

õnn Loodetavasti on suurimad artneritega – s usaldusväärsete sõprade-p koo äri a teh oli us ots et parim küljed üksteises d ima par ud, tanud ja motiveerin üheskoos oleme üksteist toe . nud sellest ühtse löögirusika välja toonud ning moodusta

õtjana. Minu suurim õppetund ettev

kups” – ei tasu alati ns are the mother of all fuc On olemas ütlus: “Assumptio saab teada, kas testida ja ära proovida, siis eeldada kõiki asju, pigem ikka d. eeldused olid õiged või vale

ale? ovitused algajale ettevõtj ovi! pro Millised oleksid minu tso i last kind siis te, ettevõtjana või mit

Kui mõtled, kas proovida kät tegusid. Hiljem e mõtet kahetseda tehtud Sul on veel pikk elu ees – pol selle raske tee t ju tekkida. Aga kui sa võtad ei pruugigi nii head võimalus – koos liikuda reid tne a usaldusväärseid par ette, siis kindlasti ürita kaasat a. ind üks lasti lihtsam, kui tallamata rada pidi on kind

Rando Ra

nnus

Lõpetatud kool: 200 1, Sotsiaalte aduste ba Tallinna Tehnikaülik ool, haldu kalaureus Business sjuhtimine , Cum Lau School, ä , de; 2002 rikorraldu 2004, Talli , Copenha s , magistriõp nna Tehnik gen ingud vah aülikool, Ä Organisats etusüliõpila rik iooni ja ju sena; htimise eri orralduse teadusm Sünnikoh agister, ala t: Tallinn Harrastus ed: sport ja reisimin Perekond e : hõivatud Olen laia silmaringig a, teotahte kõrgema line, optim ambitsioo istlik ning nikusega nii maailm noor mee a kui ka e s, kellele m keskmisest rinevaid in eeldib ava imesi selle stada s.


evõtjaks? aprojektis, mis Kust sain tõuke hakatavõiett malus osaleda ühes tarkvar

nes Mõned aastad tagasi ava stega üht mõtet t. Sealt edasi oleme kaasla mis loo te võt eeldas aga ette stuseks päris küps. teo l e erinevatel põhjustel vee mõlgutanud, kuid see pol si võitu, mis kur kon lus Ajujaht 2009 ettevõt Tõeliseks alguseks loeksin ama. Suur hulk vut saa edu ja ma sta dud ideed teo justkui kohustab välja käi . tööd on ju juba ära tehtud

b? Mida minu ettevõte tee Solutions OÜ. võtte nimeks sai Primefish

Idee teostuseks loodud ette akasvatussüsteemi sorvõrgustikul põhineva kal sen dita traa b ele teg te Ettevõ ustarkvara . Põhirõhku paneme rakend loomise ja arendamisega valdkonnas kogenud les sel ös stö koo a tame välj arendamisele, sensorid töö partneritega.

ettevõtjana. Minu suurim õnnestuumilühne l tuleks hetkel ikese ettevõtja elu jooksu

Suurimaks saavutuseks min st ka juba finaali konkursi võitu ja õigupoole 09 20 t jah Aju gi ikka eda lug lausa kulda väärt. tutvused ja konktaktid on pääsemist. Sealt saadud

evõtjana. Minu suurim õppetundomett veel tõsisemaid a vigadest. Õnneks seni

ike Inimene õpib ikka ennekõ et kui žürii juba olulise asjana tooks välja, ühe ki Siis ud. tein vigu pole korral oleks nendele el mis b olema kindel, et järg pea siis ib, küs ra kor agi mid ed kohe varrukast võtta. küsimustele selged vastus

Millised oleks

le ettevõtjale? id minu soovitused algaja

mat meelde jäänud, mida jooksul on paar olulist tee Nende paari tegevuskuu kindel, et meeskonna na. Kõigepealt tuleks olla tasuks ka teistel tähele pan moodi motiveeritud üht need inimesed, kes on ule ain sid luk kuu e uss tuumik uda enda ümber nimel. Teiseks soovitan kog tegutsema ühise eesmärgi tes arenguetappides usega inimesi, kes erineva hulgaliselt ettevõtluskogem nõuga abiks saaksid olla.

Martin Koppel Lõpetatud kool: Eesti Infotehnoloog ia Kolledž (2005), Kuressaare Gümnaasium (2002) Sünnikoht: Saaremaa, Kuressaare Harrastused: fotograafia, sport Perekond: abielus Ma olen orienteeritud tulemusele, kuid ei aja taga perfektsionismi. „Vajalik, kuid piisav“ on märk mida püüan tabada.

AJUJAHT 2009 I KOHT


Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?18 saanud. Põhjuseid, miks ma selle

Esimese ettevõttega alustasin siis, kui olin just ma hakata – tundub, et see oli ainuke tee valisin on tegelikult palju, kui praegu mõtle suurenev huvi ettevõtluse vastu. aina t loogiline tee. Üks olulisemaid oli loomulikul midagi tahan, siis ma selle ka saama Minu õnneks on mul loomuses see, et kui ma st eriti palgatöölisena kusagil ehitusel pean :) Suvi oli ka just tulemas, ega ma enna huvitavam ja turvalisem variant uueks või maasikapõllul enam ette ei kujutanud. Kõige iseenda peremees. Tundub, et nüüdseks suveks tundus see, et alustan täiesti ise ja olen hakkab ka asja saama:)

Mida minu ettevõte teeb?

Ajujaht tegeleb kalastusturismiga. Ettevõte, mis kasvas välja ettevõtluskonkursist kaunisse Eesti loodusesse. Nüüdseks ise tusre kalas Pakume välisturistidele seikluslikke . tegelenud ja tulemused on olnud väga head oleme selle ettevõtmisega aktiivselt 5 kuud i. edas selt aktiiv ga onna valdk selle Tagasiside on positiivne ja kindlasti jätkame Põhja-Eesti suvituskohas. See on ettevõte, Minu teiseks ettevõtteks on väike baar ühes ri alustasin. See on mõnus koht, kus millega ma 18 aastaselt oma ettevõtja karjää ks jäätisekokteili või hamburgerit süüa ja külastajad saavad päeval heas õhkkonnas näite õhtul mõne bändi saatel pidutseda.

na. Minu suurim õnnestumine ettevõtjamõle mad minu ettevõtted toimivad ja

et Hetke suurimaks õnnestumiseks loen seda, elt suhteliselt juhuslik mõte, mis kalal värsk veel oli us tegev mu et utan, Meen töötavad. turisti, kellega me kala püüame ja Itaalia kaks l olles tekkis. Kuid nüüd on minu kõrva metsas pastat teeme - see on hea tunne:)

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

aega. Üleöö ei teki suurt ettevõtet ega ka Suurim õppetund oli ehk see, et kõik võtab nii kerge. Kuid nii lihtne see loomulikult ei kõik s tundu Ferrarit maja ette. Enne alustamist mitte üle mõistuse raske:) ole ja sain sellest väga ruttu aru. Aga pole ka

ettevõtjale osalejale? Millised oleksid minu soovitused algalejale meelde tuletan on see, et ära hakka

ajate Mõte, mida ma alati endale ja ka kõigile alust e eesmärk on hullult raha kokku ajada, siis ainuk Kui t. kunagi ettevõtjaks ainult raha päras kinnisvarabuumi aegne kinnisvaraärimees, lõpptulemuseks ei ole sul midagi või oled sa udes ei käi jõud isegi sellele kütuse kellel ühel hetkel on Lexus, aga mõne kuu mööd u on kõige turvalisem aeg sellega Praeg ada. ostmisest üle. Ärge kartke noorelt alust da. Ja kui isegi ebaõnnestute, siis on alustamiseks- teil pole tegelikult midagi kaota vanemad, siis on teil sada muud piisavalt aega, et uuesti alustada. Kuid kui olete tne. riskan kohustust ja ettevõtjana alustamine on liialt

Vahur Mäe

AJUJAHT 2009 V KOHT

Lõpetatud koo Põhikool- R l: Algkool- Kunda Üh isgümnaasi akvere Rea um, algümnaasi Pajusti Gü um, Keskko mnaasium. ol- VinniEesti Maaü kasutamine likool- Lood ja kaitse (lõ usvarade petamata), Ettevõtlus Eesti Maaü ja ökonoom likoolik a Sünnikoht: (pooleli) Rakvere Harrastuse d: kalapüü k, loodusfo Perekond: tograafia, m vallaline etsajooks Moto: Twe nty years fr om now yo disappointe u will be m d by the th ore ing ones you d id do. So th s you didn’t do than b y the ro from the sa w off the b owlines, sa fe harbor. C il away atch the tra sails. Explo de winds in re. Dream. your Discover.” Ma soovin Mark Twain kõigile noo rtele, kes se ettevõtte a da lustamisele mõtlevad, p loevad ja oma kannatust n alju edu ja ing julgust. piis See ei ole on vaeva vä lihtne tee, a avalt ärt. ga see


Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

Esmase tõuke ettevõtjaks hakkamise suunas sain kodust, sest minu ema on olnud Eesti taasiseseisvumise algusaegadest peale ettevõtja. Oluliseks mõjutajaks oli kindlasti üliõpilasorganisatsioon AIESEC, mis tegelebki ettevõtlike noorte arendamisega läbi juhtimis- ja rahvusvahelise kogemuse. Kui ümbritseda end ettevõtlike inimestega, siis on üsna kindlalt ette teada, et varem või hiljem jõuad ka ise ettevõtluseni.

Mida minu ettevõte teeb?

InCase on uuringufirma, mis pakub turundus- ja ühiskonnauuringute täisteenust, alustades nõustamisest uuringuprobleemi määratlemisel ning lõpetades uuringutulemuste tõlgendamise ja tegutsemissoovituste pakkumisega. InCase on keskendunud eelkõige organisatsioonide juhtidele, et pakkuda neile uuringute kaudu faktipõhist alust juhtimisküsimuste lahendamiseks.

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

Õnnestumiseks võib pidada seda, et ettevõtet luues ei püüdnud me InCase`iga hakata konkureerima niivõrd teiste uuringufirmadega, kuivõrd me lõime oma turuniši ja eripära, millele keskendume ja mida praegu sisse töötame.

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

Kunagi ei saa olla täiesti valmis, et ettevõtjaks hakata, sest muidu võibki “õiget aega” ootama jääda. Häid ideid tuleb hakata järjest ellu viima ja juba asja sees olles tekib iseenesest järjest suurem valmisolek. Ei tasu ootama jääda rohkem raha, paremat turuseisu, geniaalsemaid ideid või kes teab mida. Ka sellega, mis sul on, ja täpselt seal, kus oled, on võimalik suuri ja olulisi asju korda saata.

Millised oleksid minu soovitused algajale ettevõtjale?

1) Küsi julgelt nõu inimestelt, kel on rohkem kogemusi ja kes planeeritava ettevõtte nõu. tegevusvaldkonda hästi tunnevad. Samavõrd oluline on ka tark juriidiline ja finantsiline viimaste ru tegevusha 2) Tunne väga hästi turgu, millel tegutsed, hoia end kursis trendidega nii Eestis kui välismaal ja püüa ajast ees käia. nii 3) Kui soovid oma ettevõtet luua, siis ära jää „õiget aega“ liiga kauaks ootama, sest a. palgatöög mugava võid aastate pärast avastada, et oled ootama jäänudki ning leppinud olen et mõtle, ära mitte ära, noorust oma 4) Kui oled algaja ja veel ka noor, siis kasuta „liiga“ noor. Paljud ettevõtjad, kes kunagi on samamoodi varakult alustanud, suhtuvad noortesse ettevõtjatesse väga soosivalt. Siis 5) Ole veendunud, et sinu ettevõtte tootel/teenusel on tarbija jaoks oluline väärtus. edukaks. kujuneb ne ettevõtmi võid palju kindlam olla, et ja 6) Kui kõhkled, kas alustada oma ettevõttega, siis küsi endalt: „Kes, kui mitte Sina, millal, kui mitte nüüd?

Kristiina Kruuse Lõpetatud kool: Kuressaa re Gümnaasium (2004, kuldmedal), Tartu Ülikoo l, ajakirjandus ja suhtekorr aldus (BA) (2008) Sünnikoht: Kuressaare Harrastused: lühijuttude kirjutamine, inspireerivate ja hästi kirjutatud raamatut e lugemine, reisimine, joo ga Perekond: loomisel veel

Shoot for the Moon, even if you fail you will land among the stars.


Rain Rannu ool – Avalik haldus Lõpetatud kool: Tartu Ülik tu Sünnikoht: Tar ne matkamine, triatlon, reisimi Harrastused: jooksmine, d. kuu Mariel - 3a, Tom - 6 Perekond: abielus, 2 last:

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

Teise aasta avaliku halduse tudengina Hollandis õppide s kujunes lõplikult tunne, et ei riigitöö, ega akadeemiline töö pole minu jaoks. Samuti ka erasektoris kellegi teise jaoks töötamine. Tekkis mõte proovida oma ettevõttega alal, mida toona päris hästi oskasin - 2000. aasta suvel lõime sõpradega veebilehti disainiva firma Digu. See ettevõ tmine ning pool aastat hiljem alustatud Mobi, on head näited ideedest, millega on lihtne alustada, sest need ei vaja suurt algset rahalist investeeringut. Küll aga ajalist. Aega on õnneks tudengina palju.

Mida minu ettevõte teeb?

Pakume mobiiliteenuseid Eestis, Lätis, Leedus ja veel 20 riigis. vt. mobi.ee, mobisolutions.com ja fortumo.com

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

Mobi esimeste aastate suurimaks õnnestumiseks pean seda, et pidasime valitud teel vastu piisavalt kaua, kuni “minema hakkas”. Viimaste aastate suurimaks õnnestumiseks pean seda, et suutsime lõpuks Eestist ja Baltikumist välja murda. Mobi tütarettevõte Fortumo pakub teenuseid 20-s Euroopa ja Aasia riigis ning tänaseks tuleb 80% Fortumo käibest väljastpoolt Eestit.

Millised oleksid minu soovitused algajale ettevõtjale?

Mõned arvavad, et kõige olulisem on hea idee. Teised jälle, et õigel ajal õiges kohas olemine. On ka neid, kes arvavad, et kõik sõltub õnnest. Mina arvan, et kõige olulisem on püsivus. Üks USAs tehtud uuring selgitas välja, et inimene proovib keskmiselt vähem kui ühe korra, enne kui alla annab. Heast ideest loobutakse juba enne katset see teostada – kohe kui keegi ideed esimest korda kritiseerib.


Ma olen rohkem velo-inimene :)

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

Kaudsemas plaanis oli ilmselt soov midagi ise ja suurel t ära teha. Konkreetsem tõuge oli vist sellest, et ei olnud kvalifikatsioonile vastavaid töökoh ta olemas, ja eks tuli siis see ise luua.

Mida minu ettevõte teeb?

Mobiilitarkvara lahendusi, spetsialiseerudes asukohapõh iste ehk maakaarti sisaldavatele rakendustele. Meie klientideks on teenusepakkujad: näiteks navigatsioonisüsteemide tootjad, mobiilioperaatorid ning muud asukohainfot olulise ks pidavad e-teenused üle kogu maailma. Kõige populaarsem neist on näitek s trapster.com, mis võimaldab inimestel vahetada infot kiirusemõõtjate (patrullide, kaame rate) asukohtade kohta otse autosse. Sellel teenusel on üle miljoni aktiivse kasuta ja.

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

Kõige suuremad õnnestumised seisavad kindasti veel ees. Senini – heade ja tuntud partnerite leidmine välisriikides, selle kaudu tekkis tuntus ja usaldusväärsus.

Jaak Laineste 4 m, mat-füs-informaatika süvaõpe, 199 Lõpetatud kool: Nõo Reaalgümnaasiu 0 Tartu Ülikool, Psühholooga BSc 200 , 2004 MSc tika maa infor Geo ol, Üliko Tartu gia juhtimine MBA, 2006 Tartu Ülikool, Ettevõtlus ja Tehnoloo Sünnikoht: Tartumaa, Rõngu vald ge Harrastused: laud (lume ja purje), brid Liisi Perekond: 3 last, abikaasa liku ja üheks võtmeisikuks ühe Eesti koha Ma olen olnud innovatsiooni veduriks ks; ortija eksp gia oloo tehn vaks stata arve väikefirma muutmisel rahvusvaheliselt nid 5-2006. Omaenda ettevõttega on plaa pean silmas rolli Regio CTO-na 199 juba palju suuremad.

Näiteks mitu kõige tuntumat Nutiteq klienti ja partne rit on sellised, kellele ma ei oleks enda tooteid pakkuma läinudki - arvasin, et neil on kindlasti kõik olemas, mida me saaks pakkuda. Milleks nemad peaksid väikese Eesti firmaga tegelema? Aga mõne kuu jooksul tulid nad ise meie juurde ja õige pea läks ka äriks. Nii, et ära arva, et mistahes klient või partner oleks sinu jaoks “liiga hea”. Võibolla tal on just see kompentents parasjagu puudu mida sa saad pakkuda.

Millised oleksid minu soovitused algajale ettevõtjale

?

Julget pealehakkamist ja samal ajal kannatust. Tänas te majandusolude seisukohast tasub meenutada ka ühte tsitaati Silicon Valley-st: “keep your day jobs”. See tähendab, et kuni sul pole just väga sügavat rahakotti kohe võtta, siis tegutse olemasoleva töökoha kõrvalt, hoiab kõvasti närve kokku . Aga alustamiseks on just nüüd õige aeg, konkurendid on nõrgemad kui kunag i varem ja firmad/kliendid on samal ajal avatumad uutele ideedele ja toodetele.


Ole parim selles, kelleks sa ennast pead, sest koi- ges ei suuda keegi parim olla.

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

kus ma tahaksin olla 10 aasta Mäletan oma esimest tööintervjuud, kui minult küsiti, ma seda päris tõsiselt tookord kuigi pärast. Vastasin, et ma tahaks olla eraettevõtja, ja kui ma ülikooli lõpetasin, oli aga tagant mind veel ei mõelnud. Mingi sund tõukas soosis ka teadmine, et mul ettevõtlusega alustamine minu jaoks loogiline jätk. Seda mitte kuhugi areneda ning in, ei ole enam selles ettevõttes, kus ma sel hetkel töötas öö kõrvalt tekkisid ka Palgat . jadust amisva ettevõtte poliitika pärssis minu saavut olla protsesside tekitaja huvi tekkis , panna le proovi tluses ambitsioonid ennast ettevõ mis olid küllalt head ideed, id ja soov jälgida, miks ja kuidas ettevõtlus sünnib. Tekkis on aga alati hulk likult Loomu da. kasuta ja tugevad, et neid just enda arendamiseks . väljund oma leida ja da teosta na võimalusi ennast ka palgatöötaja

Mida minu ettevõte teeb?

ettevõte nimega Bloom OÜ. Nende einevate vajaduste ja tingimuste koosmõjul sündis endale partneri, kellega me Päris üksi ma seda siiski ei julgenud ette võtta ning leidsin a suunaga. Esimeseks erinev kahe algust tegime. Minu ettevõtte tegeleb üldjoontes ine ning klientide haldam a ldkonn trükiva kogu ja suunaks on trükiste kujundamise uaarid. nõustamine, teiseks suunaks on tootedisain ja aksess

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

est siis usun, et minu kui Kui rääkida ettevõtjaks olemise rõõmudest või mured oli väga positiivne, kui me ettevõtja suurimad õnnestumised on alles ees. Siiski tlusametilt stardiabi Ettevõ a Tallinn saada suutsime läbida tiheda konkurentsi ja oleme praeguses suures me et see, ka tumine õnnes suur väga toetust. Minu jaoks on lt selja taha jätnud ja eduka majanduslanguse tingimustes oma kaks aktiivset aastat t. mineva lt hetkel tundub kõik enam vähem plaani pärase

õtjale? Millised oleksid minu soovitused algajale ettev – ükskõik mida sa ka oma sed Minu soovitused alustavale ettevõtjale võiks olla järgmi proovi olla teistest parem. ja a hingeg alati seda tee hakka, ettevõttega tegema ei teha seda paremini Uuri kuidas sinu konkurendid oma toodet müüvad ja proovi tahaksid, et sinuga sa nagu nii, iga või lausa uut moodi. Samuti käitu ALATI kliend käia ja miks mõnes hea poes mõnes s näitek on miks käitutakse. Mõtle selle peale, fanaatilisemale unelmale, mitte. Teiseks proovi mõelda suurelt, ehk mõtle oma kõige poole. selle miks sa ettevõtjaks tahad hakata ja liigu iga päev

Tarmo Tuulik Sünnikoht: Hiiumaa , Kärdla Lõpetatud kool: Ta llinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledz, Rahvusvaheline äri juhtimine (2006) Harrastused: lugem ine, kalastamine Perekond: vabaabiel u ja üks laps Ma olen hea suhtleja , kes on samas piisa valt mugav, et ise väga palju uute suhe te otsimisega vaev a näeks. Püüan olla võimalikult aus ja ots ekohene ning nõua n seda ka kõigilt om tuttavatelt. Imetlen a inimesi, kellel on tah tmist midagi ära teh üritan saada ise sa a ja ma suguseks.


Ragnar Sass

jaks? Kust sain tõuke hakata ettemvõt aja, mitte uute ideede käivitaja ning eestved

Ma olen oma tüübilt olnud alati pige ümbritsevatest val, et suudaksid mingeid asju teha paigalistuja. Kui mõtled ühel päe art oma firma luua. inimestest paremini, siis tekibki has edusse esimesest tuli päeval, kui leidsin idee, mille Suurim tõuge ettevõtjaks hakata esteta. Kuna ka inim ilma s ükski idee kunagi teok sekundist uskusin. Samas ei saa kui laua taha d, muu üle ud jään ei kohe kinni, siis mu kolm sõpra haarasid mõttest istuda ja projektiga alustada.

Mida minu ettevõte teeb?

ja haldab tarkvaraarendusfirma, mis arendab United Dogs and Cats (UDC) on 14 keeles . com ats. edc uniteddogs.com ja unit koera- ning kassisõprade portaale ud kasutaja. erun stre regi 000 270 usti seisuga üle töötavas portaalis on 2009.a aug s ja DeineUSA ikeskkondi veel (Dogster ja Catster Kuigi maailmas on sarnaseid veeb m. else eke mitm lemmikloomaportaal kõige Tierwelt.de Saksamaal), on meie

võtjana. Minu suurim õnnestumine ette ajal, kui uute nduse kõige suurema madalseisu

maja Viisime läbi investeerimisroundi el perioodidel. kümme korda vähem kui eelnevat pea tuli id investeeringute sõnume

jana. Minu suurim õppetund ettevõt kas ja dub kõik lõpuks siiski küsimusele,

taan Ükskõik kui vahva su äriidee on, sotsiaalne käivet toota. Kuigi on erandeid list raha rma fi su kui palju suudab ja see hästi läbi vast suund võtta kohe esimest päe ettevõtlus - aga siis tuleb vastav e vaiksem kõig ka sest d, i kaasata kogu meeskon mõelda. Arutlustesse tuleks alat sain iisile tskr nan fi u Tän . idee üligeniaalse programmeerija võib pakkuda välja igapäevaselt nii varu raha a vab a hoid b tule s rma t-up fi õppetunni ka selle kohta, et star alik. võim kui rena suu

sed algajale ettevõtjale? hiljem Millised oleksid minu soovitu ja a. Kõige kehvem on mitte proovida

Esiteks ära karda eksida ja katsetad ju, kui see ka ... “. Teiseks - mõtle suurelt! Nii kah unistada “mis siis oleks olnud, kui . Seetõttu ei ole miljoni eesti keelt rääkiva inimese pole, on maailmas vaid veidi üle a. Kolmandaks itad alik vaid kodumaa piires käiv paljusid toredaid ideid kunagi võim sti kui võimalik. kiire nii teha is beetaversioon valm tuleks oma IT lahenduse esimene

Lõpetatud kool: Tartu Kivilinna Gümnaasium, Tartu Ülikool – marketing ja juhtimine (lõpetamata); EBS - IT juhtimine (lõpetamata) Sünnikoht: Tartu Harrastused: fotograafia, purjelauaga sõit Perekond: 5-aastane poeg Andris, 1.3-aastane Eesti hagijas Riki ja UDC Ma hindan inimesi, kes teavad, mida nad tahavad ja teevad selle nimel tööd. Ma püüan endast alati anda 110%.


- ku inimese elu on ilus Ettevotli evõtjaks? valdkonnas. Ühel Kust sain tõuke hakata ett 5 aastat ärikonsultatsioonide ca. in

tas Peale ülikooli lõpetamist töö proovida midagi ise teha. palgatöö sinnapaika jätta ja s võik et ne, tun kis tek kel het ida on mu loomuses ilmselt likkuse pisik ning julgus risk Selline iseseisvuse ja ettevõt olemas.

Mida minu ettevõte teeb? OÜ Loodusjõud ökotoodete jae- ja hulgimüüja lust Alustasin iseseisvat ettevõt ettevõtetes BE N lisaks sellele tegev ka energia n ole d nüü ning a iseg asutam m olla aktiivselt rõõ r suu on l Mu Energy Partners. Energy/Baltic Biogas/Baltic emistega. se ja Uuskasutuskeskuse teg seotud ka Heateo Sihtasutu

evõtjana? , siis Minu suurim õnnestumionneveeett teliselt noored ja kasvufaasis suh l

Kuna kõik need ettevõtmised tegelen, olid minu la panna. Valdkonnad, millega on täna veel vara medalit kae palju suuremaid is pär tate aas olen teinud läbi jaoks alguses üsna uued ning on olnud väga heaks tunnen sisemiselt, et see kõik või väiksemaid vigu. Samas iseks seda, et saan um jaoks pean suurimaks õnnest kasvuprotsessiks ning enda olen õigel teel. et , nen tun tõesti meeldivad ning lle mu mis a, deg asja a eled teg

ettevõtjana? Minu suurim õppetund onn Need on sellised a ja elluviimisvõime olulisus. Paar väga lihtsat asja – meesk päevatöös märkan a antakse juba koolis, aga iga tüüpilised õpikutarkused, mid lihtsal „hea“. Ja b ama ja „väga hea“ asemel saa siiani, et kipume neid alahind „hea“ ei ole kindlasti piisav.

ale? itused algajale ettevõtjon Millised oleks minu soovum valida kahe teil kui ist/entusiasmi ning

end Edukas ettevõtlus vajab püh elähedasem, siis dub tulusam, aga teine hing tun üks variandi vahel, millest tulusam variant. Ja see on pikas perspektiivis ka valige see viimane. Usun, et e see, mitu korda pol line umisi – öeldakse, et olu ärge kartke liigselt ebaõnnest dumise asemel hoi t des viga siis üles tõusta ehk kukud, vaid mitu korda suudad se oskust. tuleks harjutada ülestõusmi

Priit Mikelsaar Lõpetatud kool : Tartu Ülikool, Majandusteadu laude, 1998 skond cum Sünnikoht: Tallin n Harrastused: jo oksmine/suusat amine, jooga Perekond: vaba abielus Vabadus ja julg us elada oma el u ja teha oma as arvates meie kõ ja, on minu igi seesmine õi gus ja kohustus Ettevõtluse ja ka , õnn ja rõõm. sotsiaalse ette võtluse vorm so bib selleks häst i.


evõtjaks? Kust sain tõuke haka...tanimett Biotech turundusjuht elt kutsusid mind Asper

a Kõik algas suure hüppeg rahvusvahelist müüki Andrus Kaldalu firmasse ja ata juh ja go Lee Merike Taavi Einaste, kellel le töö al ajal asus firmasse sam uga Min a. tam ehi s üle peävaselt koos olles jandusharidus. Temaga iga muutus aasta pärast vastupidiselt minule, oli ma alased tarkused. Minu roll dus jan ma sed tu me esi a õppisin om esimeheks. See oli meele juhist ettevõtte juhatuse ügi mü t et mis võt liitu a ette teg s võt stu ette Taavi nõu tu vaid seoses sellega, et väljakutse, mille võtsin vas a täiesti oma ettevõtte jub a vig Taa e lõim 05. aastal st koos minuga juhtima. 20 - partnereid on meil Aasia e le olnud rahvusvahelin pea st use alg rde on juu le mis sel s, Bioatla võtluseta ja ma enam ette elu ilma ette Ameerikani. Täna ei kujuta ita. kuuluva põnevuse ning risk

b? Mida minu ettevõte tee Biotech AS ja OÜ võtetega. Firmad Asper

Olen seotud erinevate ette e ja Eestis välja töötatud eetilise testimise teenus atlas OÜ tegeleb Genorama on seotud gen attroImager müügiga. Bio Qu a am nor Ge e dm sea geenitestimise el. Meie tootjapartnerid te müügiga eksportturgud biotehnoloogiliste tarviku rte partnerite ja kohalike suu i läb Aasias. Müük toimub kui is um ltik Ba nii vad asu edasimüüjate.

ne ettevõtjana. e. Minu suurim õnnestummi ettevõtlusega tegelemin saavutus siiani globaalse

roopa Minu jaoks on kõige olulise mõte lendab miinimum Eu ette turuna ainult Eestit, m ena ma uta kuj ei a Tän maailma ulatuses. Liidu, kuid peamiselt laia

evõtjana. oma senise tegevuse Minu suurim õppetundvõtett et arendada. Pean üheks

ette ti ning Ära kunagi püüa üksinda endame teineteist väga häs stööd Taavi Einastega. Täi koo eva ks tug juri ks mõ lise ks olu ma a lise väg olu da. Pean ideid läbi arutades täienda suudame üksteise suuri äripartneri olemasolu.

õtjale? ovitused algajale ettev ettevõtte rajamist, tee e Millised oleksid minu eso uhk re suu e enn äripartner; (b) s

ärn tud kindlas valdkonna (a) Leia omale usaldusvä saad iga liikme peale tea kus , tiim ev tug loo (c) esimene müük; ult üsna väike. baalselt - maailm on tegelik 100% loota; (d) mõtle glo

Indrek Kask Lõpetatud koolid: Tallinna Sak sa Gümnaasium, Tartu Ülikool (BSc, MSc ja MBA) Sünnikoht: Tallinn Harrastused: fotograafia, ette võtlus, tehnoloogia Perekond: vabaabielus, kak s last (5 ja 2)


Elu on seiklus“ aa Viktor Laurm ikaülikool 2009 tootearendus, Tehn s. ol: Tallinna tootearendu Lõpetatud ko a Tehnikaülikool 2006 2 0 0 2 llinn sium magister; Ta nikagümnaa Tallinna Teh s; u re au al 9 Bak m 199 Gümnaasiu Mustamäe 996 1 l o ko Kesk Tallinna 37. kalapüük, n n lli Ta fotograafia, l, al p Sünnikoht: lg ja , ki : saaliho Harrastused rt o motosp idele. llaline e probleem Perekond: va ka kõige keerulistemal ig pääsu as dusi ga leian välja Leian lahen se vu tii si o p ise ja Hea suhtum t. as rr oluko

Karm aga pohjamai ne”

tzig

a Henry P

likool ehnikaü T a n in ll Ta s d kool: alaureu Lõpetatu istehnika, Bak 2002 m otm 2007 to nikagümnaasiu 1999 l, eh o T o a ik n h in õ ll Ta mäe P u h a R a Tallinnn n ll, ht: Tallin , võrkpa Sünniko d: kalastamine e s Harrastu , reisimine fia a s ra g to fo ne eeruliste on d: vallali s dusi ja k Perekon leemides lahen ärvi. Tugevusek n b n a ia ro p le lm ga n kü Näen ga, kelle s säilita te e s d e a im rd o in oluk evate ine erin suhtlem keele. e alati ühis

ks? e hakata ettevõtja gust ja kelle kaudu sain jul Kust saime tõukam lt, isel sain eeskujude toetused, d ja Tõuke ettevõtjaks sa aks majandusolukor rakendamiseks. Lis e ed ide a om isi teadm elema. si ettevõtlusega teg mis soosivad inime

Tark ei torma”

te teeb? nsultatsiooni. Mida minu ettevõ vat nõustamist ja ko st ja sellega seondu Pakub inseneriteenu

na. . stumine ettevõtja Design OÜ loomine mo Minu suurim õnne na Dy e õtt ev samm. on enda ett

a loomine oli väike Suurim õnnestumine adiumis. Pelgalt firm sta omas us alg l tke he inevad kogemused, Ettevõte on ess, kus koguti vajam ots pr d nu lne ee tu Seevas ivitamisel. epõhise ettevõtte kä olulist osa teadmist

tund ettevõtjanai.läbi mõelda ja planeerida oma Minu suurim õppe da ku on lihtsam saavuta Selgelt seatud sihte samme.

tjale? d algajale ettevõev se itu ov so u in m d pä aselt Millised oleksi lle meelepärane. Iga

ldkonnas, mis on su ulolu ja naudingut. Loo oma ettevõte va peab pakkuma rah ine tam töö el nim a oma firm

AJUJAHT 2009 eriauhind

Magnus La

as

Lõpetatud ko ol: Tallinna Tehnikaüliko 2009 mate ol, rjalitehnoloo gia, Magiste Tallinna Teh r; nikaülikool 2007 tootmistehn ika, Bakalau reus; Gustav Adolfi Günm aasium, 20 02 Tallinnna Rahumäe P õhikool, 19 99 Sünnikoht: Tallinn Harrastuse d: kalastam ine, automu rattasõit delism, Perekond: vb aabielu Minu tugeva ks küljeks o n suurepäran meeskonnat e öö koordine erim olen positiivs e ellusuhtum ine ning isega.


Tarmo Pihl Lõpetatud kool: Pärnu Ühisgümnaasium/ Tartu Ülikool majanduste aduskond Sünnikoht: Pärnu Harrastused: golf, lugem ine Perekond: ei, vallaline

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

Minu puhul mängis olulist rolli sisemine äratundmine, et edaspidine isiklik aren g on kiireim läbi uute väljakutsete, mis ühest küljest võimaldaks ja teisalt sunn iks mind tegelema märksa laiema ringi küsim ustega kui senini. Ettevõtlus tundus selle äratundmise taustal kõige loomulikuma väljundina, kus sain oma seniseid koge musi rakendada ning samas ka uusi väärtusli kke kogemusi juurde omandada.

Mida minu ettevõte teeb?

Ettevõte, mille kaasasutajaks ma olen , tegeleb uudsete modemtehnoloogi atega, mis võimaldavad oluliselt suurendada raadiokanalite läbilaskevõimet. Telekommunikatsioonioperaatorite kiire üleminek 3G/4G võrkudele seab nad keerulisse olukorda – olemasolev infra struktuur piirab oluliselt transmissioon ivõrgu läbilaskevõimet. Operaatorid ei pääs e sellest, et osa kriitilistest võrguelemen tidest tuleb välja vahetada – selle seas ka mad ala läbilaskevõimega raadiolingid, mida täna on ligi 90% kõigist raadiolinkides t. Seetõttu on selles segmendis turu kasv järgmised 5-6 aastat ca 30-50% aast as. Lisaks raadiolinkides kasutatavatele modemitele pakub meie ettevõte ka satelliitmodemitele sobivat tarkvara.

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana

.

Ma siiralt loodan, et suurimad õnnestum ised on alles ees. Senine kolmeaastane kogemus ei ole piisav, et nimetada suur imaid õnnestumisi. Ma arvan, et õnne stumine on muuhulgas see, et ettevõtted, mis said algatatud aastaid tagasi, tegutsev ad täna edukalt, on leitud inimesed, kes on suut elised ettevõtete strateegiaid teostada ning oma segmendis on nad leidnud tunn ustust ka klientide seas.

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

If A is sucess in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut. Albert Einstein

Edukuse võti, mulle tundub, on oskus valida enda kõrvale õigeid inimesi. Eest is tegutsedes on antud aspekt probleem ne, sest riigi väiksuse tõttu on ka inim ressurss siin väga piiratud. Samuti on oluline ka oskus eristada kasvavaid turge staatiliste st või langevatest turgudest – seda sage li ei analüüsita, kuid selge on see, et ellujäämisvõimalused kasvaval turul on märksa suuremad.

Millised oleksid minu soovitused algajal

e ettevõtjale? Algajal ettevõtjal soovitan vaadata kõig epealt iseendasse – kas on piisavalt usku endasse ja oma ettevõtmisse, sest igas ugune ettevõtmine käib läbi paremaid ja raskemaid aegu. Samuti on oluline, et ettevõtja oleks suuteline üle kandma oma sisemist energiat ja usku ka inimeste sse, kes seisavad tema kõrval. Nullist alustavale ettevõtjale soovitan esimese asjana üle suhelda potentsiaalsete klientidega, sest lõpuks on nemad need, kes otsustav ad, kas sinu ettevõte on edukas või mitte . Turg annab kõige paremat indikatsio oni Sinu ideele.


ettevõtjaks? Kust sain tõuke hakata nida . kooli ajal ja see oli lihtsaim viis

Põhimõtteliselt tahtsin raha tee

Mida minu ettevõte teeb? (30 riigis). k erinevates maailma riikides

Interneti teenused, softvõrgusti

e ettevõtjana. Minu suurim õnnestumin vedas. l

Hea meeskonna loomine. Mu

evõtjana. Minu suurim õppetund ett b kiiremini õppida. Tule

Siiani on kõik kenasti läinud.

tused algajale ettevõtjale?t. Millised oleksid minu soovi mõistus uuesti proovida. Hoia kainet alus

Tegutse kiiresti, alati on võim

Andrei Korobeinik (1998), Tartu Lõpetatud kool: Pärnu Vene Gümnaasium a Ülikool – lõpetamat Sünnikoht: Pärnu kalastus, Harrastused: lugemine, reisimine, pokker, jalgrattasõit Perekond: vallaline mulle rohkem Olen teostuses nõudlik, aga samas meeldib oskavad kes si, inime hoida on s ideedega töötada. Tähti . oska ei ise seda, mida sa

Elu peab huvitav olema


Matti Adoma

deemia,

: Eesti Kunstiaka Lõpetatud kool Animatsioon BA n Sünnikoht: Tallin usika vu : ed us st ra ar H line Perekond: valla s os Moto: kr

Kust saime tõuke luua Tolm Stuudio? Joosepil oli oma vanast töökohast villand, Martin oli just välismaalt tagasi saabunud, Matti õppis seda konkreetset eriala. Ja sellest osaliselt kaua pulbitsenud ja teiseltpoolt juhuslikust õigel ajal õigete asjade juhtumisest sündiski Tolm Stuudio.

Mida Tolm Stuudio teeb? Tolm teeb animatsiooni. Reklaame, saategraafikat, animaseriaale, muusikavideosid ja muud säärast. Lisaks on meil kambas ka muusik, kes meie animatsioone helindab.

Martin Rääk Lõpetatud kool: Tallinna Ülikool Sünnikoht: Pärnu Harrastused: muusika, purjetamine, kirjutamine Perekond: vallaline

Tolmu suurim õnnestumine. Tolmu sünd. Ja kõik muu on tehtud töö ja panustatud aja vili. Suurim õnnestumine on vast veel ees.

Meie suurim õppetund ettevõtjana. Suurim õppetund on see, kuidas siduda loominguline vabadus äriga. Ja seda tundi me veel studeerime.

Millised oleksid meie soovitused algajale ettevõtjale? Kui tekib mingi hea mõte ja see järgmisel päeval ka veel seksikas tundub, siis on see õige mõte ja tuleks ellu viia.

Joosep Volk Lõpetatud ko ol: Tartu Kõrge m Kunstikool Sünnikoht: Ta llinn Harrastused: muusika, trum mimäng, jalg Perekond: ab pall ielus


Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

nas uus 90-ndate esimene pool, mil ma kooli lõpetasin, oli ettevõtlus ühiskon ted, äsja ettevõt d uaegse nõukog vanad erisid eksiste Koos d. valdkon ja huvitav rmad. fi ktiivikad perspe uued ja tekkinud kooperatiivid, musta äriga tegelejad olema tundus ond usvaldk majand ning amine Toimus suur ühiskonna korrast riigiettevõtete täis väljakutseid. Tol hetkel huvitas mind väga nõukoguaegsete se oli väljakut ja töö ja kolhooside restruktureerimine. Minu esimene suurem huvitav väga Oli ine. tureerim restruk Vilnis“ Lätis asuva kalakombinaadi „Brivais ja õpetlik.

Mida minu ettevõte teeb?

firma. Meie Quattromed on Eesti juhtiv erasektoril põhinev laboridiagnostika paljud suured Ka ikutest. erakliin ja tidest perears Eesti osa suur on eks klientid e endale haiglad kasutavad osaliselt meie teenust. Aastal 2005 seadsim inilabor ning meditsi atud tunnust naavias Skandi 2015 eesmärgiks olla aastaks e. töötam aselt igapäev me selle nimel

Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

ga start-upist Quattromedi juhtimine 1999-2008, mil me kasvasime kolme töötaja juurutasime käigus Selle rmaks. fi Eesti suurimaks, 80-ne töötajaga, biotehnoloogia e müüsim ika, iagnost laborid ava kasutat ogiaid Eestis uut tüüpi in-house tehnolo lõpuks ning rmale ravimifi ilmsele ülemaa i litsents ogia tehnolo e valkude tootmis Baltikumi juhtiva kaasasime rahvusvahelise laienemise plaani finantseerimiseks fondi. a riskikapitalifirma Baltcap poolt hallatav

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

Hoia ärisuhted sõpradest ja perest eraldi.

Millised oleksid minu soovitused algajale ettevõtjale? Iga 1000 kilomeetrine reis algab esimesest sammust.

Erki Mölder

.. looda. Edu tagab suur Onnele ara .... kuid -onne peab ka olema too

Lõpetatud kool: Tallinna 21 Keskkool (1993); Tartu Ülikool majanduste aduskond (1997) Sünnikoht: Tallinn Harrastused: golf, jalgpa ll, bridge Perekond: lahutatud, 2 last


Free your mind“

Kust sain tõuke hakata ettevõtjaks?

ma ei ole rahul oma eluga. Kui Mõte hakata ettevõtjaks sai alguse arusaamisest, et s ma ennast õnnelikuna. tunnek ei siis ras, olukor samas viie aasta pärast oleksin sionaalsete kui ka isiklike Peamiselt nägin, et soovin rohkem vabadust nii profes e R. Kiyosaki „Rich Dad, kätess mu valikute tegemisel. Umbes samal ajal sattus et vabaduse saavutamiseks i, visioon eerida formul mul Poor Dad“ raamat, mis aitas minuga ühendust minu sõber pean ma hakkama ettevõtjaks. Umbes samal ajal võttis ud. Selgus, et tema peas töötan koos Mark Kofman, kellega olime nii õppinud kui ka otsus hakata looma atud langet oli hiljem nakud küpses sarnane idee. Mõned ajurün oma ettevõtet.

minu ettevõte teeb?

Mida raprojektide kulgemist, Meie ettevõte loob teenuse, mille abil saab jälgida tarkva teha isegi inimene, saab seda kõike Ja vsust. hinnata ja parendada nende efektii , väga vähesed saavad aru, kes on „kauge“ tarkvaraarendusest, sest oleme ausad ti“ kohe algusest peale. „õiges asju mida programmeerijad teevad ja miks nad ei tee smeeskond on arendu kui juhul, aks Teenuse kasulikkus muutub veelgi suurem edukas juhtimine on tide projek selliste sest vahel, e /maad jaotatud mitmete firmade kordades keerulisem. Minu suurim õnnestumine ettevõtjana.

Ma usun, et see alles ootab mind.

Minu suurim õppetund ettevõtjana.

Kõik mu soovitused on olnud suured õppetunnid minu

jaoks.

õtjale? Millised oleksid minu soovitused algajale ettevhakata rääkima ja ma

ideest Ärge salatsege – varem või hiljem nii kui nii tuleb oma sellele tagasisidet. Idee saate pea üsna sest , parem usun, et mida varem, seda viimine iseenesest ei maksa mitte midagi – maksab selle ellu omaks. Ma ei usu, et on Olge väledad – olge valmis muutusteks ja võtke neid i ja eesmärki ning vastavalt võimalik kõike ette planeerida. Pigem tuleb omada visioon selle saavutamiseks. ümbritsevale maailmale korrigeerida oma tegevused Mõelda mitte probleemidest vaid otsige võimalusi. tmises tulevad hetked, Alustage ettevõtet inimestega, keda te usaldate. Ettevõ ritega arutada neid partne oma saa ei te Kui le. proovi se mis panevad teie usaldu suurde ohtu terve väga see situatsioone, teha kompromisse ja leida lahendusi, seab ettevõtte.

Anton Litvinenko Lõpetatud kool: Tartu Üli kool Bsc 2003, Tartu Ülikool Msc 2007 Sünnikoht: Tartu Harrastused: tennis, kor vpall, muusika Moto: „Free your mind“ - see moto tähendab min u jaoks nii olemist avatud uutele ide edele, kui ka vajadust fokuseerida tähtsamale ja visata kõi k hetkel ebaolulised de tailid peast välja. Katsun alati olla enda vastu aus ja käituda vas tavalt enda eluväärtustele. Ma püüan alati suhtuda inimestess e nii, nagu ma tahaks, et nad suhtuk sid minusse.


.. rekord on homne norm Tanane

jaks? Kust sain tõuke hakata ettevõt tada trollida enda elu ning unistus lõpe

kon Mind tõukas ettevõtlusesse soov ning iiga. Olin pikalt palgatööd teinud sion pen e enn e amin tööt st pära raha , kus hetk e kätt ks lõpu is rinud. Õnneks jõud puhkusesse aega eriti ei investee s koo aga aas Abik . kuse puh ma võtsin pike abiellusin ning sellest tulenevalt matu nda upa vast naalselt liigutav, et tekkis veedetud aeg oli sedavõrd emotsio st inga mõn le Pea a. elus kordades tõst soov selliste hetkede osakaalu oma on da, saa de juur selt oluli a aeg s viis vaba mediteerimist otsustasin, et ainu vaid hakates tööandjast ning seda saab teha tus uma sõlt e tsilin nan fi da saavuta asjade käik kuid , hke värvikas ja adrenaliiniro ettevõtjaks. Edasi toimuv oli üsna lepingu, aga tem tan lõpe et tööandjale, lühidalt nägi välja järgmine. Teatasin iseks ning da kapitali ettevõtlusega alustam müüsime maha oma korteri, et saa m (täna) hilje at aast silmaringi avardada. Kolm läksime mõneks ajaks reisima, et ikojas ArtPrint. olen partner enda üles ehitatud trük

Mida minu ettevõte teeb?

lireprode (giclée)

adiliste fotode ja maa ArtPrint spetsialiseerub suureforma trükile ning viimistlusele.

ettevõtjana. Minu suurim õnnestumine na on ArtPrint. Minu suurim õnnestumine ettevõtja

jana. Minu suurim õppetund ettevõt istatud kirjalikult. Kõik kokkulepped peavad olema

vorm

sed algajale ettevõtjale? Millised oleksid minu soovitu vused, esimeses järjekorras ära need tege Esimene soovitus on iga päev teha ). Teine e toovad (müügikõned, pakkumised mis ettevõttele otseselt raha siss da. pida i kinn test dus luba d klientidele antu soovitus on mistahes hinna eest

Krister Rekkaro Lõpetatud kool: TTÜ Tehnikateaduste Baka laureuse kraad soojustehnika erialal Sünnikoht: Tallinn Harrastused: võistlus purjetamine (Melges 24) Perekond: abikaasa Marianne ja poeg Rih hard (10k) Viin alati alustatu lõp uni ning “ei” pole ak tsepteeritav vastus. Püüeldes oma eesm ärkide poole arvestan nii era- kui ärielus oma partnerite soov ide- ja eesmärkidega .


kes mind aitab? ARENGUFOND Riskikapital on rohkem kui raha. arengufond.ee

LOOMEINKUBAATOR ÜLEMISTE ETTEVÕTLUSINKUBAATOR KOPLI ETTEVÕTLUSINKUBAATOR Teadmised, vahendid ja koostöövõrgustik alustavale ettevõtjale

EBSI ETTEVÕTLUSINKUBAATOR

inkubaator.ee

TEHNOPOLI ÄRIINKUBAATORIL on pikaajaline kogemus alustavate ettevõtete inkubatsiooniteenuste pakkumisel.

SILLAMÄE VABATSOONI ÄRIINKUBAATOR

tehnopol.ee

NASDAQ OMX Börsi kaudu saab idee elluviimiseks raha kaasata nii alustav kui ka kogenud ettevõtja. nasdaqomxbaltic.com

LÄÄNEMAA ARENDUSKESKUSE INKUBAATOR

Harjumaa MAK

Ida-Virumaa MAK

Lääne-Virumaa MAK

Raplamaa MAK Hiiumaa MAK

Läänemaa MAK

Jõgevamaa MAK

Pärnumaa MAK Saaremaa MAK

PÄRNUMAA ETTEVÕTLUSINKUBAATOR

NARVA EAGLE NEST ÄRIINKUBAATOR

Järvamaa MAK

Tartumaa MAK

Viljandimaa MAK

Valgamaa MAK

Põlvamaa MAK

Võrumaa MAK

VÕRUMAA TEHNOLOOGIAINKUBAATOR

eas.ee

ajujaht.ee

aktiva.ee

TARTU BIOTEHNOLOOGIA PARGI INKUBAATOR

TARTU TEADUSPARK Baltikumi vanim äri- ja tehnoloogiapark teadusapark.ee


mis on ajujaht?

Ajujaht on ettevõtluskonkurss, mis aitab noori ettevõtjaid uuenduslike ettevõtete loomisel. Miks ma peaksin osalema?

Ajujahi raames läbivad finaali pääsenud meeskonnad spetsiaalselt neile kujundatud arenguprogrammi, mille raames saava d nad palju ettevõtlusega alustamiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja kontakte. Arenguprogrammi lõpuks valmivad äriplaanid, millest parimad jagavad omava hel 1 miljoni kroonise auhinnafondi.

Kuidas osaleda?

• • • •

Mõtle üksinda või kuni 5-liikmelise meeskonnaga välja uuenduslik äriidee Registreeri ennast ja oma meeskond portaalis www. ajujaht.ee Kirjelda lühidalt oma idee portaalis www.ajujaht.ee Tee seda kõike enne 2. novembrit 2009

Mis saab konkursile esitatud ideest?

Eesti tippettevõtjatest koosnev žürii valib välja 20 parimat ideed, mis jätkavad võistlust finaalis. 20 finalisti läbib kolme kuu jooksu l tasuta ideede arendamise ja rakendamise arendusprogrammi, mille käigus koost atakse mentori toetusel äriplaane. Žürii valib välja parimad äriplaanid, mille autorid jagavad omavahel 1 miljoni krooni suuruse auhinnafondi. Lisaks läbivad suurema potentsiaaliga ideede autorid üheaastases järelprogrammis, mille käigus toetatakse neid ettevõtte käivitamisel. ______________________ *konkurss toimub kord aastas, seega pane tähele ka järgmiste aastate tähtaegu

n t h Marti Mariht 2009 I I ko

:) eal ÄRA! E M E PAN K:) S stE T , US DE e, o I MAL Ajuja I DE E tamin D, VÕ ud pank - nde hoius as saab E E e g ID e etapil t lood . Pan ine, n ht on Ajuja n Ajujahis vesteerim amine jne tavalt idee o d s 2020 eedesse in ate vahen dega – va e gij id e e t id ib ä e k id d hingu , idee müük inevaid te PAN K:) A er Yrjö O teha usele. H E s p ü k Ž ja ürii li jasaar ige, m entor , koo Ajuja litaja h Aast t on ener aks 2 giajo o 020 Y Co on A k noortele m jujah komp binator, t Ees ettevõtja mis a etent ti Se tele ; n r s n ik a i in a h e s ed b b vusva ü ) helis sti, et Ee vajaliku fi Camp & Andrei Koro eks. sti pr nants e g lii ii o ür - ja Ž jektid saak s tulevik. e, g in p e, ts ljaku t Ajujaht on vä 020 tegemis on aastaks 2 ti on as av s” et lio od oo Lo “portf ndiga, kelle eduka riskifo i. kt proje mitu edukat

Aigar

Ajujah

Vaigu

t 200

9 fina list, p 3 mä ubliku rksõn lemm a: põ 2020 ik ne : aasta Kuigi taha v, illusioon id, võ me lo i ib elu ettevõ ota, e purustaja , t s mõtte tlikus ning iiki omad Ajujaht ke motiveeriv korre viis e kogem stab k i ja juh t enda kao kuhug ustest rik iivid teha. jana, kuma Noor i, ses s ta n te t ii a ski ke p Aavo Kokk stma. jääb Ajuja aiivne s esimee h žürii 2009 t, julg Ajujaht ustaja ja deline Ajujaht on intensiivne, laiahaar üllatusterohke. Aastaks 2020 on paljud Ajujahi osalejad loonud väga edukad rahvusvahelised ettevõtted ja toetavad konkurssi nüüd ise rahaga ja löövad aktiivselt kaasa žüriis.


kuidas panen kirja oma idee?

Turg Millised on ideelahenduse tugevused ja nõrkused? Kui suur oleks potentsiaalne turg ja sihtgrupp, kes on plaanis ideelahenduse kasutajaks/tarbijaks saada? Kes on konkurendid? Millised on turu trendid ja kasvu potentsiaal? Miks just praegu on õige toode/ teenus turule tuua?

Idee nimi

.............................................................................

Lühikirjeldus Lühike, kuid veenev äriidee kirjeldus. Tuua välja äriidee kõige tähtsamad omadused.

............................................................................. .............................................................................

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Kasutajad/tarbijad Kes on ideelahenduse kasutajad/tarbijad? Miks kasutaja peaks valima selle lahenduse? Millisele tarbija probleemi ideelahendusel baseeruv toode/teenus lahendab? Kuidas tarbija täna selle probleemi lahendab? Kuidas on ideelahendus kasutajale/tarbijale kasulik? Too näide toote/ teenuse tarbimisest.

Asendustooted/ teenused Link/nimi milliseid olemasolevaid tooted/teenused hakkab idee asendama? Millised olemasolevad tooted/teenused on ideele kõige sarnasemad?

............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Idee rakendamine

Idee uudsus Mis on idees uut ja innovatiivset? Kui ainulaadne on idee Eestis/maailmas? Mis on idee onkurentsieelis? Kuidas on võimalik säilitada idee konkurentsieelist? Millised on barjäärid teistele turule sisenejatele? Kas toode on kaitstav patentidega? Milline on ideelahenduse valmidusaste? Kui pika aja pärast oleks toode/ teenus turukõlbulik?

............................................................................. ............................................................................ ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Kuidas plaanite ideelahendusega raha teenida? Äriidee võib olla ka mittetulunduslik. Sellisel juhul tuleb siinkohal näidata, kuidas on plaan koguda piisavalt annetusi/sihtfinantseeringut, et katta projekti kulud. Kirjelda ärimudelit, müügikanaleid. Mis tüüpi investeeringuid tuleb teha idee rakendamiseks? Millised oleksid vajalikud lisakulud mahtude suurenemisel?

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Meeskond ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Miks just teie võistkond on sobilik äriidee elluviimiseks? Millised on meeskonna kompetentsid tootearenduse, turunduse ja ärijuhtimise jne valdkonnas?

............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Esita oma idee www.ajujaht.ee

Profile for EAS, Enterprise Estonia

Inspiratsiooniraamat Edu sammud  

Ettevõtluskonkurss Ajujaht koostas inspiratsiooniraamatu “Edu sammud”, milles 25 noort ettevõtjat tutvustavad oma äritegevuse alustamist ja...

Inspiratsiooniraamat Edu sammud  

Ettevõtluskonkurss Ajujaht koostas inspiratsiooniraamatu “Edu sammud”, milles 25 noort ettevõtjat tutvustavad oma äritegevuse alustamist ja...