Page 1

ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม 2556

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์ รุ่น 49 และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 9-12

15

18

เก็บตกงาน รับปริญญา ครั้งที่ 46

แพทย์ มช.

วิปัสสนา กรรมฐาน

ได้รับพระราชทาน ทุนส่งเสริมบัณฑิตจาก มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ปี 2555

แก้ภาวะตื่นตระหนก และซึมเศร้าได้

2-3 ธารนํ้าใจมอบให้สวนดอก / 4 สารอวยพรปีใหม่ / 5-6 เยี่ยมคารวะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 / 7-8 สาระจากการประชุม / 13-14 ประสบการณ์จาก Washington University in Saint Louis / 16-17 ลดนํ้าหนักง่ายนิดเดียว / 19 “ถั่วแปบ” หรือ “มะแปบ” ผักพื้นบ้านภาคเหนือกับคุณค่าทางโภชนาการ / 20-21 กิจกรรมคณะ / 22-23 อาจารย์อาวุโสของสวนดอก


2

มกราคม 2556

ธารนำ�ใจให้สวนดอก

30/01/56

พระครูธรรมโกศล ทีป่ รึกษาเจ้าคณะอำ�เภอสันกำ�แพง พระครูวิมลญาณประยุต เจ้าคณะอำ�เภอสันกำ�แพง วัดร้องวัวแดง จ.เชียงใหม่ บริจาคพัดลมตั้งพื้น จำ � นวน 5 เครื่ อ ง ให้ แ ก่ ห อผู้ ป่ ว ยสงฆ์ อ าพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ. 14/01/56 สิ ท ธิ ช า สิ ริ อ ารี ย์ รองผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาล คุณสิน-คุณณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำ�กัด มอบเงิน มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมือ่ วันที่ 30 มกราคม บริจาค 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา 2556 ณ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช. นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 14/01/56

ผู้แทนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 13 มอบเงิน บริ จ าคจำ � นวน 350,000 บาท สมทบทุนมูล นิธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริ ญ คณบดี ค ณะ แพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

16/01/56

คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ มอบเงินบริจาคจำ�นวน 100,000 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ. 04/01/56 วั ฒ นา นาวาเจริ ญ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก มช. รั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 4 ณ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เอสวีร่วมทุน จ.เชียงใหม่ มกราคม 2556 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.


3

ธารนำ�ใจให้สวนดอก

สาร จากคณบดี

15/01/56

ครอบครัวโตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ห้องรับรอง สำ�นักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 18/01/56

คุณคูเน่ เฟรดริช วิลเฮมล์ อูเกน มอบเงิน บริ จ าค 50,000 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ ร ง พ ย า บ า ล ส ว น ด อ ก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุ สงฆ์ อ าพาธ โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมยางคำ�วิลเลจ จ.เชียงใหม่ 17/12/55

คุณเฮีย เต็งไตรรัตน์ บริจาคนํ้าหวาน เฮลซ์บลูบอย จำ�นวน 2 โหล ให้แก่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ งานธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะผู้จัดทำ�ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ • ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สายวิชาการและปฏิบัติงาน บรรณาธิการบริหาร: ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ บรรณาธิการ: รศ.ดร.นิมิตร มรกต กองบรรณาธิการ: รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ • รศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ • รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตตต์ • อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ • อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช • ประธานองค์กรแพทย์ • หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล • หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม/เลขานุการคณะแพทยศาสตร์/หัวหน้างานบริหารทั่วไป • หัวหน้างานบริการการศึกษา • หัวหน้างานนโยบายและแผน • หัวหน้างานประกันคุณภาพ การศึกษา/หัวหน้างานบริหารงานวิจยั • หัวหน้างานโภชนาการ • หัวหน้างานเลขานุการโรงพยาบาล • หัวหน้างานประกันสังคม ฝ่ายจัดการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะ ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ติดตามอ่านได้ที่ www.med.cmu.ac.th/pr/news

นี้ ค วามหนาวมาเยื อ นช้ า มาหนาวตอนเดือนมกราคม แต่ ก็ ส มใจคนชอบบรรยากาศ เ มื อ ง ห น า ว อ ย่ า ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ บรรยากาศความหนาวช่วยทำ�ให้ บ ร ร ย า ก า ศ อื่ น พ ล อ ย ส ด ใ ส ไปด้ ว ย เช่ น งานวั น เด็ ก ที่ ปี นี้ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดเช่นเคย มี เ ด็ ก มาเที่ ย วงานจำ � นวนมาก และบุคลากรของเราก็มีความสุข ในฐานะผู้จัดงานและบิดามารดา ไปด้วยกัน อีกงานหนึ่งคืองานรับปริญญา ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่ จ บจากคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน เห็นความยินดีปรีดาของ บัณฑิตและผู้ปกครองแล้วก็ชื่นใจ ทางคณะก็ จั ด สวนสวย ให้ ไ ด้ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกเช่นเคย แ ล ะ ปี นี้ เ ป็ น ปี แ ร ก ที่ ค ณ ะ แพทยศาสตร์ จั ด งานเลี้ ย งแสดง ความยิ น ดี กั บ ผู้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย ง ให้ กั บ คณะแพทยศาสตร์ ได้ แ ก่ อาจารย์ที่ได้รับรางวัล และบัณฑิต ปริญญาเอก เราจะมุง่ มัน่ ตอบสนอง

ต่อบุคลากรและนักศึกษาของเรา เพื่อเป็นสมองของชาติ และสร้าง ความมั่ น คงให้ กั บ ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ยังคงความ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เริ่มจากการ สัมมนาผูบ้ ริหารในเดือนนีท้ ศี่ นู ย์ฝกึ อบรมไทยพาณิชย์ หางดง มีการ ระดมสมอง ทบทวนยุทธศาสตร์ ทุ ก ด้ า น และจะนำ � ไปวางแผน ดำ�เนินการระดับหน่วยงานต่อไป และปีใหม่ปีนี้ ทางคณะก็ยัง รำ�ลึกถึงผูม้ พี ระคุณต่อคณะทุกท่าน โดยได้ไปแวะเยี่ยมผู้มีอุปการคุณ และอาจารย์อาวุโสของคณะ ขอให้ ทุกท่านมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป…

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ ั นา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ :

​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่​

เป็นส​ ถาบัน​ทางการ​แพทย์​ชั้น​นำ�​ระดับ​มาตรฐาน​สากล​ ​พันธกิจ ​:

ผ​ ลิต​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ​​คุณธรรม​เป็น​สากล​​ สร้างสรรค์​งาน​วจิ ยั ​เ​พือ่ ช​ นี้ ำ�​ดา้ น​สขุ ภาพ​ให้บ​ ริการ​ที่ไ​ด้ม​ าตรฐาน​​ ทำ�นุบ​ ำ�รุงศิลป​​วัฒนธรรม​และ​​สิ่ง​แวดล้อม


4

สารอวยพรปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ 2556

มกราคม 2556


5

สวัสดีปีใหม่

02

03

01

04

05

06

07

เยี่ยมคารวะ เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2556 พระเถระชั้นผู้ใหญ่ 01 พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัด ศรีโสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ / 02 ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น หัวหน้าส่วนราชการ 03 ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย / 04 ท่านธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช. 05 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์–คุณสมหมาย วุฒิการณ์ ผูท้ �ำ คุณประโยชน์คณะแพทยศาสตร์ มช. 06 คุณวารินทร์ –คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ / 07 คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. 08 คุณบุญทวี ตันตรานนท์

08


6

มกราคม 2556

สวัสดีปีใหม่

09

10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

ผูม้ อี ปุ การคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. 09 คุณชัดชาญ–คุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล / 10 คุณมณทิรา รังคกุลนุวฒั น์ / 11 คุณจุไรรัตน์ ปาราเดส / 12 คุณวีระยุทธ์–คุณทองอยู่ เมธากิจตระกูล / 13 อาจารย์นนั ทิยา วรรธนะภูติ / 14 คุณวรนุช เลาหวัฒน์ สือ่ มวลชนกรุงเทพมหานคร 15 ดร.ประภา เหตระกูล (ศรีนวลนัด) บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ / 16 คุณมานิต สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / 17 คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำ�กัด (มหาชน) และคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด / 18 คุณประพาฬพงศ์ มากนวล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายต้อนรับบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำ�กัด (มหาชน) / 19 คุณวิฑูร พึงประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท คมชัดลึกมีเดีย / 20 คุณภัทระ คำ�พิทักษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์


7

สาระจากการประชุม การประชุม คณะกรรมการบริหาร ประจำ�คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 14/2555 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากคณะแพทยศาสตร์ จำ�นวน 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุมิตรา ทองประเสริฐ, ศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ วินจิ เขตคำ�นวณ, ศาสตราจารย์ ดร.นิวตั น์ มณีกาญจน์, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล สุขถมยา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุมิตรา ทองประเสริฐ

ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์

ศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ วินิจเขตคํานวณ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมล สุขถมยา

ก.พ.อ. ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์วรวิทย์ เลาห์เรณู ให้ดำ�รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือน ในอันดับ ท.11 ในสาขา วิ ช า อ า ยุ ร ศ า ส ต ร์ ( โ ร ค ข้ อ แ ล ะ รู ม า ติ ส ซั่ ม ) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2552 ศาสตราจารย์วรวิทย์ เลาห์เรณู เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คราวประชุมเมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น คณะแพทยศาสตร์ และให้ นำ � เสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

อาจารย์ นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ

ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พ งษ์ รั ก ษ์ ศรี บั ณ ฑิ ต มงคล ภาควิ ช านิ ติ เ วชศาสตร์ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งศาสตราจารย์ (รอโปรดเกล้าฯ), อาจารย์ นายแพทย์ บ ริ บู ร ณ์ เชนธนากิ จ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Webometrics.info Ranking July 2012 อันดับ 1 คือ National University of Singapore อันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 3 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 4 คือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อันดับ 5 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ และ Google Page Rank อยู่ระดับ 6 จากคะแนนเต็ม 10 การเสนอชือ่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทั้งหมด 2,007 คน มี ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ และเสนอชื่ อ ล่ ว งหน้ า จำ�นวน 411 คน คิดเป็น 20.47% มีผู้ได้รับ การเสนอชื่อ 25 ราย คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติแล้วมีผู้มีคุณสมบัติครบจำ�นวน 23 ราย คณะฯ ขอปิดสอนโดยไม่คงรหัสกระบวนวิชา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเดิ น ทางไปศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ณ Columbia University นศพ.ดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์ และ นศพ.สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ รายงานการเดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ Columbia University ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้ • นศพ.ดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์ ไปศึกษา และฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน สาขาวิ ช า Internal Medicine ณ โรง พยาบาล St. Luke

โรงพยาบาลแห่ ง นี้ แ พทย์ เ ริ่ ม ทำ � งานตั้ ง แต่ เวลา 7.00 น. โดย Intern 1 คน รับผิดชอบ ผูป้ ว่ ย 9 คน มีใบ Progress note ซึง่ เป็นตัวพิมพ์ที่ อ่านง่าย ชัดเจน มีรายละเอียดทั้งหมดของผู้ป่วย แล้วนำ�เฉพาะใบ Progress note เพื่อเข้าปรึกษา หารือภายในกลุ่ม เมื่ออาจารย์เห็นชอบจะลง ลายมือชื่อใน Progress note อีกครั้ง ในแต่ละวัน จะมี Conference วันละ 2 ครั้ง โดยในช่วงเช้า เป็นลักษณะของการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ส่วนช่วงกลางวันจะเป็นการประชุม แบบเป็นทางการ โดยการเชิญ Speaker ที่เป็น ผูเ้ ชีย่ วชาญมาร่วมฟัง หรือผ่าน VDO Conference หลังจากนัน้ แพทย์จะขึน้ ไปปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ว่ ย • นศพ.สุ จิ ณั น ฐ์ นันทาภิวัธน์ ไปศึกษา และฝึกปฏิบตั งิ านสาขา OB-GYN ณ New York Presbyterian ซึง่ ตาราง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น แ ต่ ล ะ วั น จ ะ แตกต่ า งกั น ไป ได้ เ ข้ า ไปดู เ ครื่ อ งมื อ ตรวจ ผู้ป่วยที่ทันสมัย เช่น เตียงตรวจภายใน ได้รับ โอกาสในการเข้ าร่ ว มปฏิ บั ติ ง านในห้ องผ่ า ตั ด มีการทำ� Paper โดยทุกวันที่มี Conference ผู้ที่มี Paper จะนำ� Paper มาเพื่อมาขอความ คิ ด เห็ น เพื่ อ ให้ ผลงานของหน่ ว ยออกมาดี ที่ สุ ด ในส่วนของ Resident จะดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา จะไม่ทงิ้ ผูป้ ว่ ยไว้โดยไม่มแี พทย์ดแู ล หากมีปญั หา ในการเรียนรู้ หรือการปฏิบตั สิ ามารถขอโอกาสใน การแก้ไขได้ และอาจารย์พร้อมที่จะให้คำ�แนะนำ� จากการไป Elective ทำ�ให้เห็นว่าหาก Intern ได้มีโอกาสไปดูงาน เรียนรู้ จะได้รับประโยชน์ และนำ � มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ คณะฯ ได้มากที่สุด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

อาจารย์ ดร.ปริรัตน์ คนสูง

เสนอขอแต่งตั้งศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ภาควิชาสรีรวิทยา ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ศาสตราจารย์ (เชี่ ย วชาญ พิเศษ), อาจารย์ ดร.ปริรัตน์ คนสูง ภาควิชา เภสัชวิทยา ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์


8

มกราคม 2556

สาระจากการประชุม

อาจารย์ นายแพทย์สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

อาจารย์ ดร.ภัทรา คำ�รินทร์

พนักงานมหาวิทยาลัย ขออนุมัติเดินทางไป ศึกษาต่อ/ปฏิบัติงานวิจัย • อาจารย์ นายแพทย์ สัก กาเดช ลิ้มมหาคุณ ภาควิช าออร์ โ ทปิ ดิ ก ส์ ศึ ก ษาต่ า งประเทศ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขา การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม เชิญชวนให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบัน มีการใช้ วิชา Biomedical Engineering ณ Queensland มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ณ ประเทศสิงคโปร์ Clinical to Research เช่น การทำ� Less Invasive University of Technology ประเทศออสเตรเลีย คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ Thoracic Surgery โดยการใช้ Thoracoscopic โดยใช้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิเวศน์ นันทจิต, รองศาสตราจารย์วฒั นา นาวาเจริญ, lobectomy/pneumonectomy การทำ � (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) มีกำ�หนด 4 ปี 4 เดือน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรี ะชัย นาวารวงศ์, ศาสตราจารย์ Transcatheter Aortic Valve Implantation 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 21 บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ความร่ ว มมื อ ในอนาคตระหว่ า ง 2 สถาบั น กรกฎาคม 2560 • อาจารย์ ดร.ภัทรา คำ�รินทร์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ภาควิชาจุลชีววิทยาปฏิบตั งิ านวิจยั สาขาวิชาไวรัส ทางวิชาการและเยี่ยมชม National University of สถาบัน ด้าน Academic Training เกี่ยวกับ Staff Singapore และ Singapore General Hospital training, Resident training, Visiting Professor วิทยา หัวข้อเรือ่ ง “ระบาดวิทยาของเชือ้ ไวรัสก่อโรค ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2555 รวมถึง Cadaveric Workshop ด้าน Research อุจจาระร่วง” ณ The University of Tokyo ประเทศ NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL และ collaboration เริ่มจาก CVT–Surgical technique/ ญี่ปุ่น โดยใช้ทุนจาก The University of Tokyo NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE MEDICAL Tissue Banking ด้าน Urology อาจจะเป็น tissue มีกำ�หนด 2 เดือน 23 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ SCHOOL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL และ banking/stone project และ Medical student 2556 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE elective course MEDICAL SCHOOL เป็น 1 ใน Top University ในการดูงาน ณ Singapore General Hospital & Medical school in the world ในปีที่ผ่านมา ได้มีการเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อยู่ในอันดับที่ 28 ของโลก อันดับที่ 4 ของเอเชีย ผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน ทาง SGH จะเน้นเรื่อง ซึ่ง Medical School ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 Clinical Practice ซึ่ ง Singapore Health และก่ อ ตั้ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในปี ค.ศ. 1949 Services มี 3 pillars ได้แก่ Clinical, Education มีนักศึกษาจำ�นวน 37,000 คน และ Research Services คณะได้เข้าดูงานที่ DEPARTMENT OF CARDIAC, Sing Health Care Delivery Network Providing THORACIC & VASCULAR SURGERY NATIONAL Care to Singaporens ประกอบด้วย 3 โรงพยาบาล UNIVERSITY HOSPITAL SINGAPORE ในส่วนของ ได้แก่ Singapore General Hospital, KK Women’s Division of Cardiac Surgery, Vascular Surgery and Children’s Hospital, Bright Vision Community และ Thoracic Surgery มีหน่วยงาน Research Hospital และ 5 National Specialty Centres ได้แก่ สรุปการจัดงาน “Garage Sale คนสวนดอก Infrastructure ที่สนับสนุนการทำ�งานในด้านต่างๆ National Cancer Centre Singapore, National ปันนํ้าใจ ให้กองทุนพัฒนาคณะฯ ครั้งที่ 2” รายได้ ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ต้ อ งการทำ � วิ จั ย ซึ่ ง หน่ ว ยงานประกอบ Dental Centre Singapore, National Heart Centre สมทบกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ด้วย Chairman คือ Professor Lee Chuen Neng Singapore, National Neuroscience Institute และ Initiative for Research & Innovation in Surgery Singapore National Eye Centre มี Network of 7 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร และ Medical Engineering Research & Com- 9 Primary Care polyclinics SGH มี 42 Clinical เฉลิมพระบารมี ยอดเงินรายได้จากการจัดงาน mercialization Initiative Specialties ประกอบด้วย Medical, Surgical และ (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555) จำ�นวนเงิน 309,744 บาท ประกอบด้วย จากการจำ�หน่ายสินค้า 124,000 ได้ดูงานในส่วนของ Basic Surgical Research Ambulatory & Clinical Suport Services ซึ่งประกอบด้วย Animal Lab Surgical Training, ความร่วมมือในอนาคต ได้แก่ การลงนามความ บาท จากการรับบริจาค จำ�นวน 152,250 บาท Basic Research Laboratory ส่วน CTVS Research ร่วมมือระหว่างสถาบัน Academic Training, Staff และจากการประมูล 23,750 บาท มีผู้ลงทะเบียน ประกอบด้ ว ย Tissue Engineering Biology, training, Resident training, Visiting Professor, ร่วมงาน 520 คน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปอีกจำ�นวน Med-Tech Clinical Research, Bio-film Reduction Cadaveric Workshop และ Medical workshop หนึ่งที่ไม่ได้ลงทะเบียน Cardiovascular Tissue Banks ทั้งนี้ ได้รับการ course


9

เก็บตกงานรับปริญญา

เก็บตกงานรับปริญญา ครั้งที่ 46 24 มกราคม 2556

รายชื่อบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ที่ ได้รับรางวัลเรียนดีในวันรับปริญญา 2556

ความประทับใจที่…สวนดอก พญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์ รหัส 490710054

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

สอบได้ค่าลำ�ดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 19.4.1 และ ข้อ 19.4.3 จำ�นวน 24 คน อันดับ ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

น.ส.ณัฐิณี ลักษณานันท์ น.ส.ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ น.ส.จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์ นายนัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวี นายฐิติ ธุวดาราตระกูล น.ส.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ น.ส.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย นายวิศรุต วันไชยธนวงศ์ น.ส.ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์ นายณัฐวัฒน์ จันทรังษี นายปิติ อินทะพันธุ์ นายธีรภัทร ศรีตะวรรณ น.ส.หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ น.ส.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ น.ส.ริสา โอโกโนกิ น.ส.สุขุมาภรณ์ อดุลย์เกษม นายกฤตธี การดำ�ริห์ น.ส.ภาณุมาศ คำ�เขื่อน น.ส.ขวัญชนก ริยะปาน น.ส.ณัฐกานต์ ล้อนพรัตน์

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

3.86 3.83 3.74 3.73 3.72 3.71 3.68 3.67 3.65 3.64 3.62 3.61 3.60 3.59 3.58 3.58 3.57 3.57 3.55 3.55

“ตลอดระยะเวลา 6 ปี เ ต็ ม ที่ ผ่ า น ม า ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเสมือน บ้านหลังที่ 2 ที่แสนอบอุ่น มีอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน และน้องๆ ที่ทำ�ให้เรา ได้เรียนรู้และรู้จัดการเป็น “แพทย์” ที่แท้จริง แพทย์ที่มีหัวใจของความ เป็นมนุษย์ การเป็นสมาชิกของทีม และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ซึ่งเต็มไปด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำ�ให้เราเป็นแพทย์ที่พร้อมทั้ง ด้านความรู้ และความสามารถ อันจะเป็นก้าวแรกทีม่ นั่ คงในการประกอบ วิชาชีพแพทย์ตอ่ ไปในอนาคต รูส้ กึ ประทับใจและภาคภูมใิ จมากทีไ่ ด้เป็น ส่วนหนึง่ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ชอื่ ว่าเป็น “แพทย์ มช.” ค่ะ”

อันดับ ชื่อ-สกุล

21. 22. 23. 24.

น.ส.ปัทมพร แสงแก้ว น.ส.วิสาข์ พีรพัฒนโภคิน น.ส.สุวัฒนา กล้าณรงค์ น.ส.นภัสยชญ์ สว่างตระกูล

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

3.55 3.55 3.53 3.50


10

มกราคม 2556

เก็บตกงานรับปริญญา เกียรตินิยมอันดับสอง

สอบได้ค่าลำ�ดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 19.4.1 และ ข้อ 19.4.3 จำ�นวน 46 คน อันดับ ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

นายกิตติธัช บุญเจริญ น.ส.ขวัญนภัส นกเอี้ยงทอง น.ส.นุสรา กิตติคุณากร น.ส.สุภาพร เข็มจ้อย น.ส.อลิสา จิรการพงษ์ น.ส.กมลพรรณ จันทร์อินทร์ นายวรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ นายจาริกธรรม แซ่ลิ้ม นายศรัญ พลเสน นายจิรายุทร์ พุทธรักษา น.ส.นันทาภา สุจริตวณิชพงศ์ น.ส.วณิชยา เจริญสุข น.ส.ระวิพิมพ์ ศรีจารึก นายอธิษฐ์ วุฒิสารวัฒนา นายปฏิภาณ ตันพิริยะกุล น.ส.ณัฏฐ์ชานันท์ อุตสาห์ปัน นายศราวุธ เชื้อทอง นายคมเข้ม แก้วบัวดี น.ส.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ นายจักรพันธ์ ยรรยงเมธ น.ส.อภิวรรณ บุญมาชัย นายเจษฎาภรณ์ แก้วนิล น.ส.ชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ น.ส.รัฐิญา เพียรพิเศษ นายณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ น.ส.นิธิภา จิรตระกูลชัย น.ส.สุจารี เขมกปสิทธิ น.ส.ภัทรียา รัตนพันธ์ น.ส.ฐิตินันท์ ญาณสมเด็จ นายกิตติคุณ จอมใจ น.ส.ยงสุดา ฉัตรศรีสุวรรณ

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

3.47 3.46 3.46 3.45 3.45 3.44 3.44 3.42 3.42 3.41 3.41 3.41 3.40 3.40 3.39 3.39 3.39 3.38 3.38 3.37 3.37 3.36 3.35 3.34 3.33 3.33 3.32 3.32 3.31 3.30 3.30

ความประทับใจที่…สวนดอก นพ.ฐิติ ธุวดาราตระกูล รหัส 490710040

“ตลอด 6 ปี ที่ได้มาเรียนที่นี่ ทำ�ให้ ผมได้เรียนรูท้ งั้ วิชาการ และการใช้ชวี ติ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น รวมถึ ง ความสามั ค คี ความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือดูแล กันแบบพี่น้อง ความนอบน้อม และ เคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแพทย์ที่จบเชียงใหม่ ไม่ว่าจะไปทำ�งานที่ไหนก็ราบรื่น เข้ากับบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาล ได้เป็นอย่างดี ผมรู้สึกภาคภูมิใจและคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจมาเรียนคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่แรกครับ”

อันดับ ชื่อ-สกุล

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

น.ส.จริยา เลาหสุขไพศาล นายดนัย ภววัฒนานุสรณ์ น.ส.อัญญกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง น.ส.กษมา ชิตเมธา น.ส.ขวัญชนก คุณนะลา น.ส.พุทธาสินี พิตรพิบูลย์วงศ์ นายกลวัชร ไพบูลย์ศิลป นายธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์ นายศุภฉัตร เหล่าธีรศิริ น.ส.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ น.ส.อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ น.ส.ณัฐณิชา ตั้งเที่ยงธรรม น.ส.ธันยาภรณ์ ทิสยากร น.ส.สมกัญญา ตั้งสง่า นายธเนศ ฉัตรมงคลวัฒน์

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

3.29 3.29 3.29 3.28 3.28 3.28 3.27 3.27 3.27 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.25


11

เก็บตกงานรับปริญญา นักศึกษาผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเกียรติบัตรเรียนดีประจำ�ปี คือ เหรียญทอง ได้ค่าลำ�ดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป 1. น.ส.ณัฐิณี ลักษณานันท์ 2. น.ส.ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

3.86 3.83

เหรียญเงิน ได้ค่าลำ�ดับขั้นสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74 ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 20.1.2 จำ�นวน 22 คน อันดับ ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

น.ส.จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์ นายนัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวี นายฐิติ ธุวดาราตระกูล น.ส.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ น.ส.ณัฐชนก นิยติวฒั น์ชาญชัย นายวิศรุต วันไชยธนวงศ์ น.ส.ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์ นายณัฐวัฒน์ จันทรังษี นายปิติ อินทะพันธุ์ นายธีรภัทร ศรีตะวรรณ น.ส.หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ น.ส.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ น.ส.ริสา โอโกโนกิ น.ส.สุขุมาภรณ์ อดุลย์เกษม นายกฤตธี การดำ�ริห์ น.ส.ภาณุมาศ คำ�เขื่อน น.ส.ขวัญชนก ริยะปาน น.ส.ณัฐกานต์ ล้อนพรัตน์ น.ส.ปัทมพร แสงแก้ว น.ส.วิสาข์ พีรพัฒนโภคิน น.ส.สุวัฒนา กล้าณรงค์ น.ส.นภัสยชญ์ สว่างตระกูล

อาจารย์ ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ รหัส 500751005

ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 20.1.1 จำ�นวน 2 คน อันดับ ชื่อ-สกุล

ความประทับใจที่…สวนดอก

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

3.74 3.73 3.72 3.71 3.68 3.67 3.65 3.64 3.62 3.61 3.60 3.59 3.58 3.58 3.57 3.57 3.55 3.55 3.55 3.55 3.53 3.50

สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก สาขาวิ ช าระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความรู้สึกประทับใจ 1. ระบาดวิทยาคลินิกเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาเอก ซึ่งมี อาจารย์ชยันตร์ธร และ อาจารย์ชไมพร ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ ที่คอย ดูแล เพราะเป็นการมาเรียนต่างทีเ่ ป็นครัง้ แรกของตนเอง อาจารย์ทงั้ สอง จะถ่ายทอดความรู้ ให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 2. เมื่อเริ่มทำ�วิทยานิพนธ์ ก็ได้รับทุนวิจัยจากคณะฯ สนับสนุน การทำ�วิจัยในระดับหนึ่ง และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยของคณะ แพทยศาสตร์ Process ที่รวดเร็ว ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นอย่างดีมาก 3. ประทับใจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ สิ่งแวดล้อมที่อยู่สวยมาก อากาศดี ดอกไม้สวย คนเชียงใหม่ใจดี 4. สิ่งสุดท้ายที่ประทับใจ คือ เพื่อนร่วมรุ่น และน้องๆ ที่คอย ช่วยเหลือกันมา


12

มกราคม 2556

เก็บตกงานรับปริญญา ความประทับใจที่…สวนดอก ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

เกียรติบัตรเรียนดีประจำ�ปี

ได้ค่าลำ�ดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2548 ข้อ 20.2 จำ�นวน 31 คน อันดับ ชื่อ-สกุล

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

น.ส.สุวัฒนา กล้าณรงค์ น.ส.ณัฐิณี ลักษณานันท์ นายณัฐวัฒน์ จันทรังษี นายปิติ อินทะพันธุ์ น.ส.กุสุมา สยะนานนท์ น.ส.ขวัญนภัส นกเอี้ยงทอง นายจาริกธรรม แซ่ลิ้ม นายศราวุธ เชื้อทอง น.ส.หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ น.ส.จุฑาทิพย์ เฉลิมวงศ์ น.ส.นภัสยชญ์ สว่างตระกูล น.ส.ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ นายศรัญ พลเสน น.ส.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์ น.ส.ริสา โอโกโนกิ นายสมาธิต พรวัฒนเวทย์ นายกฤตธี การดำ�ริห์ นายวัชรพงศ์ ปวงแก้ว นายวิศรุต วันไชยธนวงศ์ น.ส.สุภาพร เข็มจ้อย น.ส.กมลพรรณ จันทร์อินทร์ น.ส.ขวัญชนก คุณนะลา นายจักรพันธ์ ยรรยงเมธ น.ส.ณัฐกานต์ ล้อนพรัตน์ นายศุภฉัตร เหล่าธีรศิริ น.ส.สมกัญญา ตั้งสง่า นายอัคร อมันตกุล นายบัญชา ใจตรง น.ส.สุขุมาภรณ์ อดุลย์เกษม น.ส.สุจารี เขมกปสิทธิ น.ส.อภิวรรณ บุญมาชัย

ค่าลำ�ดับขั้น สะสมเฉลี่ย

4.00 3.91 3.82 3.77 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 3.68 3.68 3.68 3.68 3.64 3.64 3.64 3.59 3.59 3.59 3.59 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.50 3.50 3.50 3.50

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา วิชาปรสิตวิทยา ได้ “รางวัลความภาค ภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์” จากที่ สามารถสำ�เร็จการศึกษาตามกำ�หนด ในหลักสูตร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ใน โครงการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จังหวัดนครสวรรค์ วันรับปริญญา ภาควิชาได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ ผู้ปกครองของ ดร.กิตติคุณ ความว่า “พ่อแม่ก็มีอาชีพค้าขาย หวังให้ลูก ได้เรียนสถาบันการศึกษาที่ดี เมื่อศึกษาจบในระดับปริญญาเอก ก็รู้สึก ดีใจและภูมิใจในตัวลูก ทุกคนช่วยสนับสนุน มีแต่คนรัก อยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ดี ลูกเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ โดยมีอาจารย์คอยช่วยดูแล และส่งเสริม ดีใจที่ลูกจบในคณะ แพทยศาสตร์ ถึงแม้จะไม่ได้เป็น แพทย์ แ ต่ ก็ ส ามารถออกไปทำ � ประโยชน์ให้กับสังคม ช่วยเหลือ ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ และสามารถ ปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้”


13

พชม.ในต่างแดน

ประสบการณ์จาก

Washington University in Saint Louis

อาจารย์ นายแพทย์ยุทธพันธ์ วรรณโสภา

มื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2554 ที่ ผ่ า นมา ผมได้ รั บ โอกาส จ า ก ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปฝึกอบรม สาขาวิชา Cardiothoracic imaging ณ Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in Saint Louis รัฐ Missouri ประเทศ สหรัฐอเมริกาโดยกองทุนหมอเจ้าฟ้า ซึ่งโรงพยาบาลที่ผมได้มีโอกาสไป ฝึ ก อบรมในครั้ ง นี้ ชื่ อ ว่ า BarnesJewish Hospital เป็นโรงพยาบาล เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้สามารถ รับผู้ป่วยในได้ประมาณ 1,300 เตียง สถาบั น แห่ ง นี้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ใน โรงเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดในอเมริกา นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการฝึก อบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก าร training interns, residents และ fellows ปีละประมาณเกือบหนึง่ พันคน โรงพยาบาลแห่งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ที่ ทั น สมั ย และครบครั น อาทิ เ ช่ น เครื่ อ งเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ แ บบ multislices จำ�นวนกว่าสิบเครื่อง และเครื่อง MRI ทั้งชนิด 1.5 และ 3 Tesla อีกกว่าสิบเครื่อง ทำ�ให้ สามารถให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยได้ วั น ละ หลายร้อยราย การได้มาฝึกอบรมที่ สถาบันแห่งนี้จึงทำ�ให้ผมได้พบเห็น case ทีห่ ลากหลาย หรือแม้แต่ case ที่ในชีวิตนี้คิดว่าคงจะได้เจอแค่ใน ตำ�ราเท่านั้นก็มาเห็นจริงที่สถาบัน แห่ ง นี้ ก่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เพิ่มขึ้นอย่างมากมายไม่รู้จบ

เมื่อพูดถึง Missouri อาจจะ ฟังดูไม่คุ้นหูสำ�หรับคนไทยมากนัก เนื่องจากเป็นรัฐที่อยู่ตอนกลางของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชากร ส่วนใหญ่ของรัฐนี้เป็นคนผิวดำ�หรือ African-American มีคนผิวขาวอยู่ บ้างเป็นประชากรส่วนน้อย สำ�หรับ คนเอเชี ย ถื อ ว่ า มี น้ อ ยมากๆ เมื่ อ เทียบกับรัฐอื่นๆ แต่ก็พอมีกลุ่มคน ไทยอาศัยอยู่พอสมควรซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นหมอทีม่ าตัง้ รกรากอยูม่ านาน จนเกษียณไปแล้ว เนื่องจากคนไทย มีน้อย สังคมไทยในเมืองนี้จึงค่อน ข้างจะอบอุ่นมาก ทุกๆ คนคอย ให้ความช่วยเหลือและดูแลกันเป็น อย่างดี ซึ่งถ้าผมไม่ได้บรรดาพี่ๆ น้องๆ คนไทยที่นี่คอยช่วยเหลือการ ใช้ชีวิตตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาคงจะ

ลำ�บากมากเอาการเลยทีเดียว แม้วา่ รัฐ Missouri จะไม่มีสถานที่ท่อง เที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สำ�คัญๆ ระดับ ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามรัฐนี้ยังมี สถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างให้ เยี่ยมชมอาทิเช่น Arch of St. Louis, Missouri Botanical garden, Forest park, St. Louis Zoo เป็นต้น ผมจะ ขออนุญาตกล่าวถึงสถานทีท่ ผี่ มค่อน ข้างประทับใจและมีความสุขทุกครั้ง ที่ได้ไปเยี่ยมชมนั่นก็คือ Missouri Botanical Garden Missouri Botanical Garden หรื อ สวนพฤกษศาสตร์ ป ระจำ � รั ฐ แห่งนี้เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของสหรั ฐ อเมริ ก า สร้ า งขึ้ น มาตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1859 มีอาณาบริเวณประมาณ 79 เอเคอร์


14

มกราคม 2556

พชม.ในต่างแดน ปั จ จุ บั น เป็ น แหล่ ง ความรู้ ที่ สำ � คั ญ เกี่ยวกับการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยว กับพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งที่เป็นพันธุ์ไม้ ท้องถิ่น พันธุ์ไม้ที่นำ�เข้ามาจากแถบ ประเทศอื่นๆ หรือ พันธุ์ไม้หายาก เป็นต้น เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ราคาตั๋ว ค่าเข้าก็ไม่แพงมากยิ่งถ้าแสดงบัตร นักเรีย นของ Washington University จะเสียค่าเข้าชมแค่ครั้งละ 4$ แต่ถ้ามาเช้าวันเสาร์ก่อนเที่ยง สามารถเข้าชมได้ฟรีครับ ผมเลย มักจะเลือกมาในเวลานี้ จุดเด่นของ สวนแห่ ง นี้ คื อ การจั ด แบ่ ง พั น ธุ์ ไ ม้

ออกเป็ น โซนต่ า งๆ รวมทั้ ง มี สถาปัตยกรรมที่เข้ากับพันธุ์ไม้ใน โซนนั้ น ๆ อย่ า งกลมกลื น แม้ ว่ า จะมาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้หลายต่อ หลายครัง้ แต่กไ็ ม่มคี �ำ ว่าเบือ่ เลยครับ เนือ่ งจากสวนแห่งนีจ้ ะมีการจัดแสดง สวนในลัก ษณะต่ า งๆ หมุนเวียน สั บ เปลี่ ย นกั น ไปตามฤดู ก าลและ เทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี อาทิเช่น เทศกาลสวนญี่ ปุ่ น สวนแบบจี น เทศกาลดอกกล้วยไม้ ดอกทิวลิป สวนผี เ สื้ อ หรื อ การนั่ ง รถรางชม

บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ

สวนเป็นต้น นอกจากนี้ภายในสวน พฤกษศาสตร์แห่งนี้ยังมีร้านอาหาร ให้บ ริก าร ตลอดจนร้า นขายของ ที่ระลึกและหากใครสนใจอยากได้ ต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆ ไป ปลูกเองที่บ้านก็สามารถหาซื้อได้ใน ราคาที่ไม่แพงอีกด้วย ท้ า ย ที่ สุ ด นี้ ผ ม อ ย า ก จ ะ ขอขอบคุ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจน คณะกรรมการพิจารณาทุนทุกท่านที่ ได้ให้โอกาสผมไปฝึกอบรมทีส่ ถาบัน แห่ ง นี้ เพราะไม่ เ พี ย งแต่ ก ารได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ นำ � มา

ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอน และการทำ�งานแล้วนั้น ผมยั ง ได้ ประสบการณ์ตา่ งๆ อีกมากมายทีไ่ ม่ สามารถหาได้จากภายในห้องเรียน หรื อ จากโลก internet แต่ เ ป็ น ประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสมาด้วย ตัวเองจริงๆ ตลอดหนึ่งปีเต็ม แม้จะ พบเจอทั้งประสบการณ์ที่ดีและร้าย แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็ได้หล่อหลอม ให้ผมโตขึ้นมากกว่าเดิม และพร้อม ที่ จ ะก้ า วต่ อ ไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า ง มั่นใจ

อุดมศึกษา เพื่อใคร? ทความโดย Jeff Selingo ใน The Chrinicle สะท้ อ นถึ ง ปั ญ หาใน การวางระบบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ขาดเงินสนับสนุนเนื่องจากไม่ได้ พิสจู น์วา่ สร้างคุณค่าให้กบั ผูเ้ รียน และผู้ปกครอง สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค ดิ จิ ตั ล แต่ มี ผู้ วิ จ ารณ์ ว่ า ขาดข้ อ คิ ด เห็ น จากส่วนสำ�คัญไป ก็คือผู้เรียน จะไม่มผี เู้ รียนแบบเดิมๆ อีก ต่อไป หรือแม้กระทั่งไม่มีนิยาม ของ “อุ ด มศึ ก ษา” ที่ ใ ช้ ทั่ ว ไป อีกแล้ว เพราะไม่มีฉันทามติว่า อุดมศึกษาควรผลิตอะไร จึงเป็น ผลให้ขาดงบประมาณสนับสนุน โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เพราะการให้ทุนสนับสนุนอาศัย ระเบียบเดียวทุกแห่งคือหลักสูตร แบบภาคการศึ ก ษาที่ เ รี ย น 15 สัปดาห์ และหน่วยกิตที่อิงการเข้า ชั้นเรียน ประธานาธิ บ ดี โ อบามา พยายามนำ � ประเทศโดยเพิ่ ม จำ�นวนผูส้ �ำ เร็จการศึกษานับจากผู้ ได้รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตร แทนที่จะเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษากล่าวว่าวิธี ผลักคนผ่านระบบมหาวิทยาลัย ไม่ใช่นิยามของระบบอุดมศึกษา ที่ประสบผลสำ�เร็จ สิ่งที่ควรทำ� เพื่ อ รองรั บ อนาคตคื อ การทำ � ให้ ระบบมี ค วามยื ด หยุ่ น มากขึ้ น สำ�หรับผู้เรียนรุ่นหน้าและสถาบัน อุดมศึกษา โดยคำ�นึงถึงหนทาง ใหม่ ที่ ต อบสนองต่ อ ผู้ เ รี ย นที่

มี ค วามต้ อ งการหลากหลายใน ปัจจุบัน ในปีนี้ มี 3 มหาวิทยาลัย ดั้งเดิม ได้แก่ Northern Arizona, Southern New Hampshire, and the Wisconsin system ทดลอง ให้ปริญญาโดยอิง competencies พัฒนาหลักสูตรตามความ รู้ ที่ นั ก ศึ ก ษามี แ ทนที่ จ ะดู ต าม หน่วยกิต วิธีนี้น่าจะช่วยผู้เรียนที่ มีเวลาน้อย แต่หลักสูตรแบบนี้คง ต้องประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องโดย เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการและ หน่วยรับรองมาตรฐานกว่าจะออก มาแบบไม่ผิดระเบียบข้อบังคับ ภายใต้ยุคดิจิตัลที่ผู้เรียนหา ข้ อ มู ล ข่ าวสารได้ โดยไม่ ต้ องเข้ า เรียนกับอาจารย์ เป็นเรื่องท้าทาย ที่ผู้บริหารจะปรับระบบการศึกษา ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเปิดโอกาส การสอนรายบุคคล เพราะท้ายสุด แล้วไม่มีวิธีสอนใดที่เหมาะสำ�หรับ ทุกคน แต่การสอนแบบเข้าชัน้ เรียน แบบ on-line และแบบผสมผสาน อาจใช้ร่วมกันได้ในอนาคต

Jeff Selingo. Higher Ed’s Biggest Problem: What’s It For? The Chronicle of Higher Education. January 24, 2013, 2:58 pm


15

คนเก่งสวนดอก

แพทย์ มช.

ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จาก มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ปี 2555 .ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยา ทร อาจารย์ประจำ�ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมสาขาโรคทาง ไฟฟ้าของหัวใจ ภาควิชาสรีรวิทยา ได้รบั พระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต จากมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ประจำ�ปี 2555 โดยโครงการที่ ไ ด้ รั บ การ สนับสนุนคือ “โครงการให้การศึกษา และฝึกอบรมด้านการวิจยั เพือ่ ศึกษา การทำ�งานของ ion channels ที่ พบในเซลล์ ก ล้ า มเนื้ อ หั ว ใจทั้ ง ใน ภาวะปกติและผิดปกติโดยใช้เทคนิค patch clamp” ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับ พระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตจาก มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล จะต้ อ งเป็ น อาจารย์ แ พทย์ ที่ มี ค วามรู้ ความ สามารถ มีคุณธรรม และอุทิศตน ให้กบั การเรียนการสอนของนักศึกษา แพทย์และนักศึกษาบัณฑิต นอกจาก นี้ยังต้องเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการทำ�วิจัย เพื่อนำ�เอาองค์ความรู้ที่ได้จากงาน วิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการรั ก ษา ผู้ป่วยมูลนิธิอานันทมหิดล ไม่มีข้อ จำ � กั ด เรื่ อ งระยะเวลาการศึ ก ษาที่ เข้มงวด เพราะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ ได้รบั พระราชทานทุนได้ศกึ ษาจนถึง ขั้นสูงสุดในแต่ละแขนงวิชา ในการ คัดเลือกคณะกรรมการแผนกวิชา จะต้องพิจารณาผู้ที่มีความสามารถ ที่จะศึกษาต่อได้ถึงขั้นปริญญาดุษฎี บัณฑิตหรื อ ความเชี่ ยวชาญพิเศษ ในขั้นสูง ใ น ปี นี้ มี อ า จ า ร ย์ แ พ ท ย์ ประมาณ 20 ท่าน จากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบ สั ม ภาษณ์ โ ดยคณะกรรมการของ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” นับเป็นที่ น่ า ยิ น ดี ยิ่ ง ที่ อ.ดร.นพ.เกริ ก วิ ช ช์

ศิลปวิทยาทร เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เกียรติให้ เป็น 1 ใน 9 ท่าน ที่ได้รับพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่งเสริม บัณฑิตจากมูลนิธอิ านันทมหิดล เป็น ระยะเวลา 3 ปี อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ได้กล่าว ถึงการได้รบั พระราชทานทุนส่งเสริม บัณฑิตจากมูลนิธิ “อานันทมหิดล” อย่างภาคภูมิใจว่า “นับเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งโครงการ ที่ได้นำ�เสนอไปนั้นเป็นโครงการที่มุ่ง เน้นทีใ่ ห้ความรูแ้ ละอบรมด้านการทำ� วิจัยเชิงลึกในสาขาวิชา สรีรวิทยา ทางไฟฟ้าของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ โดยใช้ เ ทคนิ ค ที่ เ รี ย กว่ า “patch clamp” จากการที่ได้ไปเรียนมา

ขณะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เป็ น เทคนิ ค ที่ ใ ช้ สำ � หรั บ ศึ ก ษาการ ทำ�งานของ ion channels ซึ่งเป็น โปรตีนทีผ่ วิ ของเซลล์กล้ามเนือ้ หัวใจ โดยทำ�หน้าที่เป็นประตูสำ�หรับการ ผ่านเข้าออกของเกลือแร่ทีสำ�คัญใน การทำ�งานของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ

อาทิเช่น โซเดียม แคลเซียม และ โพแทสเซียม เป็นต้น ในกรณีที่เกิด ความผิดปกติของ ion channels ขึน้ สามารถนำ�ไปสู่การเกิดภาวะหัวใจ เต้ น เร็ ว ผิ ด จั ง หวะอย่ า งรุ น แรงซึ่ ง สามารถทำ�ให้ผู้ป่วยหมดสติ หรือ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยที่ความ ผิ ด ปกติ นี้ ส่ ว นหนึ่ ง ถ่ า ยทอดทาง พันธุกรรม ดังนั้นจึงไม่สามารถบอก ได้โดยการตรวจร่างกายเพียงอย่าง เดียว ถึงแม้วา่ ได้รบั การผ่าตัดเปิดอก ดูก็จะพบว่าหัวใจก็ปกติดีทุกอย่าง แต่ทำ�ไมผู้ป่วยบางรายที่เป็นนักกีฬา และไม่มีโรคประจำ�ตัวแต่ออกกำ�ลัง กายแล้วเสียชีวิต บางรายเสียชีวิต ในขณะที่นอนหลับ อันที่จริงโรคนี้

เมืองไทยเรารู้จักกันมานานแล้วใน ชื่อ “โรคไหลตาย” ซึ่งโรคนี้เมื่อก่อน ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แต่ใน ปัจจุบันความรู้ที่ได้จากงานวิจัยซึ่ง ส่ ว นหนึ่ ง ก็ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ม า จากการศึกษาโดยใช้เทคนิค patch clamp ทำ�ให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค ทว่ า ในประเทศไทยเทคนิ ค นี้ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แพร่ ห ลายกั น มากนัก ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเพราะ ในต่างประเทศเทคนิคนี้มีการใช้กัน อย่างแพร่หลายมาหลายสิบปีแล้ว เพราะช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าใจ การทำ � งานของหั ว ใจมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะกลไกการเกิดภาวะหัวใจ เต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง ดังนัน้ จึง อยากเผยแพร่เทคนิคนีใ้ ห้กบั นักวิจยั ในประเทศไทยเพือ่ ให้สามารถนำ�เอา เทคนิ ค นี้ ไ ปใช้ ใ นการตอบคำ � ถาม ง า น วิ จั ย ข อ ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการที่ได้ นำ � เสนอคาดว่ า จะสามารถสร้ า ง นักวิจยั เพิม่ ขึน้ ในสาขาวิชา สรีรวิทยา ทางไฟฟ้าของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ให้กบั ประเทศ ซึง่ จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำ� ไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยต่อไป จึ ง เป็ น ที่ ม าของการได้ รั บ พระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตจาก มูลนิธิอานันทมหิดลในครั้งนี้ และ ในอนาคตยั ง มี โ ครงการอี ก หลาย โครงการที่ ตั้ ง ใจจะทำ � และบาง โครงการก็ ไ ด้ เ ริ่ ม ทำ � ไปบ้ า งแล้ ว ถึงแม้ว่าจะมีหลายโครงการแต่ก็มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ เ หมื อ นกั น คื อ ต้องการสร้างงานวิจัยที่สามารถนำ� ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้ มากที่สุด และถ้าหากทำ�ได้ตามที่ คิดก็นับว่าประสพผลสำ�เร็จตามที่ ได้ตั้งใจไว้ เพราะผมยึดคำ�สอนของ พระราชบิ ด าที่ ส อนพวกเราไว้ ว่ า ความสำ � เร็ จ มิ ใ ช่ อ ยู่ ที่ ก ารเรี ย นรู้ เท่านั้น หากแต่เป็นการนำ�เอาองค์ ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์”


16

มกราคม 2556

ศูนย์ศรีพัฒน์ ในวั ย เด็ ก ดิ ฉั น เป็ น เด็ ก ที่ มี รูปร่างท้วมมาตลอด แม้ว่าจะเป็น นักกีฬาระดับแข่งขันทั้งว่ายนํ้าและ เทนนิสก็ตาม จนได้ฉายาว่าอ้วน หรือตุ้ยนุ้ย แต่ตอนนั้นคิดว่าถึงยังไง อ้วนก็น่ารัก อ้วนแล้วก็มีความสุขได้ แต่ ค นที่ เ ครี ย ดกลั บ เป็ น คุ ณ พ่ อ คุณแม่ที่อยากให้ลดนํ้าหนักมากๆ ถึงขนาดพาไปฟิตเนสทุกวัน รวมทั้ง ให้ เ ทรนเนอร์ ข องฟิ ต เนสมาช่ ว ย ลดนาํ้ หนักให้ หมดเงินไปหลายหมืน่ แต่การลดนํ้าหนักก็ไม่เป็นผล ลดได้ 1-3 เดือน นํ้าหนักก็เด้งกลับขึ้น มาเท่าเดิม บางครั้งมากกว่าเดิม ด้วยซํ้า จนกระทั่งนํ้าหนักขึ้นไปถึง 90 กิโลกรัม และหมอกำ�ลังจะต้อง กลายเป็นคนไข้ จึงได้ตัดสินใจอย่าง แน่วแน่แล้วว่า ต้องลดนํ้าหนักอย่าง จริงจัง ซึ่งเป็นความตั้งใจจากใจจริง ของตัวเองครั้งแรก ในขั้ น แรก อยากให้ ทุ ก คน ที่ตั้งใจจะลดนํ้าหนัก ลองเขียนถึง เหตุผลทั้งข้อดีและข้อเสียที่ตัวเอง อยากจะลดนํ้าหนักมาก่อน เช่น ทความนี้ เ ป็ น การเขี ย น จากประสบการณ์ ต รง ของตั ว เอง ซึ่ ง จะช่ ว ย ชักจูงให้คนหันมาลดนํ้าหนัก ใส่ใจ กับสุขภาพของตนเองมากขึน้ รวมถึง คนที่เคยลองการลดนํ้าหนักมาแล้ว หลายวิ ธี แ ละไม่ ไ ด้ ผ ลอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่งดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยอ้วนมากๆ นํ้าหนักก่อนลดอยู่ที่ 90 กิโลกรัม หลังจากลดมาได้ 3 เดือน นํ้าหนัก อยู่ที่ 72 กิโลกรัม จนถึงปัจจุบันลด ทั้งหมด 1 ปี นํ้าหนักคงที่อยู่ที่ 59 กิโลกรัม หลายคนคงคิ ด ว่ า การลด นํ้าหนักนี่มันช่างยากเย็น แค่คิดก็ หมดกำ�ลังใจแล้ว และเมือ่ หมอกำ�ลัง จะกลายเป็นคนไข้เพราะผลตรวจ สุขภาพออกมาว่ามีภาวะความดัน โลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง และ

ข้ อ ดี สุขภาพดีขึ้น ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆ ลดเพื่อคนรัก ข้ อ เ สี ย อยากกินอะไรก็ไม่ได้กิน หงุดหงิด เหนื่อย/ขี้เกียจ พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม

ที่สำ�คัญหากคนไข้มาปรึกษาเรื่อง โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด สูง หรือโรคอ้วนว่าต้องรักษาอย่างไร ต้องคุมอาหาร ออกกำ�ลังกาย และ ลดความอ้วนอย่างไร หมอก็จะต้อง รูส้ กึ ไม่ดที กุ ครัง้ เพราะขนาดตัวหมอ เองยังทำ�ไม่ได้ แล้วจะไปแนะนำ � คนไข้ได้อย่างไร

จากนั้นก็ลองมานั่งวิเคราะห์ ดูว่าเหตุผลเหล่านั้นด้านไหนที่เรา รู้ สึ ก ว่ า แข็ ง แกร่ ง กว่ า กั น ถ้ า หาก ข้อดีสามารถเอาชนะได้ นั่นแปลว่า คุณพร้อมที่จะลดนํ้าหนักแล้ว แต่ หากว่าคุณคิดว่าข้อเสียชนะ ก็แปลว่า โอกาสที่การลดนํ้าหนักของคุณจะ ล้มเหลวมีสงู ขึน้ ซึง่ คุณต้องพยายาม หาข้อดีของการลดนาํ้ หนักมาใส่เพิม่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสียของ ความอ้วน เช่น เป็นความดันโลหิต

สูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ หรือหาเหตุผลมาแก้ขอ้ เสียให้ได้ เช่น เลี่ยงไปกินอาหารที่มีแคลอรี่น้อยๆ แทน กินแต่พอดี เป็นต้น เมื่อขั้นแรกผ่านไป คุณพร้อม กั บ การลดนํ้ าหนั ก แล้ ว ก็ ม าดู กฎ ที่ง่ายๆ และทำ�ได้ไม่ยาก ที่ใช้กับ ตัวเองมาเล่าให้ฟัง กฎข้อที่ 1 ตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมีวินัย กฎข้ อ นี้ ถื อ เป็ น ข้ อ ที่ สำ � คั ญ ที่สุด เพราะหากขาดข้อนี้ทุกอย่าง จะล้มเหลวเอาเสียง่ายๆ หากพลาด ไปหนึ่งวันก็ตั้งใจเริ่มใหม่ และให้นั่ง ทบทวนว่า เพราะอะไรเราถึงพลาด แล้วพยายามหาทางแก้ไข เช่น เมื่อ เราตั้งใจจะไดเอ็ท แล้วต้องไปงาน สังสรรค์กบั เพือ่ น ทางแก้มอี ยูส่ องวิธี ก็คือ กินอาหารให้พอดีกับการออก กำ�ลังกาย หรือ เลือกกินอาหารที่มี แคลอรี่ตํ่าในงานสังสรรค์แทน กฎข้อที่ 2 ใจเย็นๆ การลดนาํ้ หนักไม่ยาก แต่ตอ้ ง อาศัยเวลา ลองคิดดูวา่ กว่าเราจะอ้วน มีไขมันสะสมตามหน้าท้อง แขน ขา ได้ขนาดนี้ ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ ดังนั้นเวลาในการลด ก็จะไม่ใช่แค่ วันสองวัน หรือ 1 อาทิตย์แน่นอน และการลดนํ้ า หนั ก อย่ า งรวดเร็ ว ร่างกายจะอยู่ในภาวะขาดอาหาร


17

ศูนย์ศรีพัฒน์

อาจจะลดได้เร็วในตอนแรก แต่หลัง จากอดอาหารนานๆ ร่างกายจะทน ไม่ไหว คุณจะเริ่มกินเยอะแบบตบะ แตก นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า ทำ�ไมคน ลดนํ้าหนักไม่ถูกวิธีเกิดโยโย่ ดังนั้น วิธีแก้ก็คือ รับประทานอาหารให้ เหมาะสม มีประโยชน์และเพียงพอ กับความต้องการของร่างกาย ให้อยู่ ในพลั ง งานที่ ใ ช้ ห มดในแต่ ล ะวั น ซึ่งก็แล้วแต่ เพศ อายุ และกิจกรรม ต่างๆ ของแต่ละคน ซึ่งจะมีความ แตกต่างกันออกไป กฎข้อที่ 3 เรียนรู้ความเข้าใจ พื้นฐาน

• พลังงานที่ร่างกายได้รับ มากกว่า พลังงานที่ร่างกายใช้ไป = นํ้าหนักเพิ่ม • พลังงานที่ร่างกายได้รับ น้อยกว่า พลังงานที่ร่างกายใช้ไป = นํ้าหนักลด สมการนี้ เ ป็ น หั ว ใจหลั ก ของการไดเอ็ ท การลดนํ้ า หนั ก ที่ ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ควรจะ

ลดนํ้าหนัก 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งนั่นก็คือพลังงานสุทธิของร่างกาย ต่อสัปดาห์ต้องใช้พลังงานมากกว่า ได้รับ ประมาณ 3,700 กิโลแคลอรี่ และหากมาหารเฉลี่ยต่อวัน จะได้ เท่ า กั บ 528 กิ โ ลแคลอรี่ ต่ อ วั น เห็นไหมคะว่ามันไม่เยอะเลย กฎข้อที่ 4 ห้ามอดอาหาร เด็ดขาด ห้ า มอดอาหารทุ ก มื้ อ โดย เฉพาะมื้ อ เช้ า หากไม่ เ คยชิ น กั บ การกินอาหารเช้า แนะนำ�ให้ค่อยๆ เพิ่มการรับประทานทีละน้อย หรือ เป็นอาหารที่จัดเตรียมได้ง่าย เช่น นมไขมั น ตํ่ า กั บ แซนวิ ช ขนมปั ง โฮลวี ต สั ก คู่ หรื อ จะเป็ น โยเกิ ร์ ต ไขมันตํ่ากับซีเรียลโฮลเกรน เมื่อ เคยชิ น กั บ การกิ น อาหารเช้ า แล้ ว

ให้ เ พิ่ ม สั ด ส่ ว นปริ ม าณอาหารเช้ า ให้มากกว่ามื้อกลางวันและมื้อเย็น โดยมื้อเย็นควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย แคลอรี่ตํ่า เช่น สลัดนํ้าใส ปลานึ่ง/ ลวก ผลไม้ที่มีนํ้าตาลตํ่า เช่น ฝรั่ง ชมพู่ แอปเปิ้ล หลีกเลี่ยงของมัน ของทอด เบเกอรี่ และทีส่ �ำ คัญคือฝึก ให้เป็นคนรักการกินผัก หากหิวระหว่างมื้อ ให้เปลี่ยน จากการกินขนมจุบจิบเป็นผัก ผลไม้ หรือถั่วต่างๆ แทน หรือหากอยาก กิ น ขนมหวานก็ ค วรทานแต่ พ อดี แค่รู้รสชาติ มื้อของว่างควรเป็นมื้อ ที่ไม่ควรให้แคลอรี่เกิน 200 เช่น โยเกิรต์ ไขมันตาํ่ ทานคูก่ บั สตรอเบอรี่ หรือกีวี่ อัลมอนด์ 10 เม็ด แซนวิช ทูน่า 1 แผ่น เป็นต้น ของกิ น เหล่ า นี้ อ าจจะดู เ ป็ น ของแปลกใหม่ ไม่ น่ า กิ น สำ � หรั บ บางคน แต่หากทานไปๆ ร่างกายจะ เริ่มปรับสภาพ จนเกิดความเคยชิน และรู้สึกว่ากินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาก ลดนํ้าหนักได้ ขับถ่ายดี ผิวพรรณ ดีขึ้น พอถึงตอนนั้นก็จะติดนิสัยการ กินแบบนี้ไปตลอดเองค่ะ

ดีขึ้น ช่วยลดไขมันได้ วิธีที่ดิฉันใช้ คือ ออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มปริมาณ ของมวลกล้ามเนื้อร่วมกับการออก กำ�ลังกายแบบลดไขมัน การออกกำ � ลั ง กายแบบเพิ่ ม ปริ ม าณมวลกล้ า มเนื้ อ หรื อ เวท เทรนนิ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณมวล กล้ามเนื้อ ซึ่งช่วยในการเผาผลาญ พลั ง งาน ซึ่ ง การเล่ น เวทเทรนนิ่ ง เพื่อให้กล้ามเนื้อกระชับ ดูสมส่วน สวยงาม ลดไขมันส่วนเกิน ต้องใช้ นํ้าหนักในการเล่นที่ไม่มาก และทำ� ประมาณ 15-20 ครัง้ ต่อเซท ส่วนการ ออกกำ�ลังกายแบบลดไขมัน เป็นการ ออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิก คือใช้ ออกซิเจนในการเผาผลาญพลังงาน และต้องออกกำ�ลังให้อัตราการเต้น ของหั ว ใจอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ กำ � หนด คื อ 65-80% ของอั ต ราการเต้ น หัวใจสูงสุดในแต่ละอายุ ซึ่งหากเรา ต้องการลดไขมันต้องออกกำ�ลังกาย มากกว่า 45 นาที และต้องทำ�อย่าง สมํ่าเสมอ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ สุ ด ท้ า ยนี้ ข อเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ ทุ ก คนที่ คิ ด ที่ จ ะลดนํ้ า หนั ก นะคะ กฎข้อที่ 5 ออกกำ�ลังกาย เพียงแค่คิดที่จะเริ่ม ก้าวไปอย่าง การออกกำ � ลั ง กายเป็ น สิ่ ง ที่ ถูกต้อง สู่จุดหมายที่ฝันได้ไม่ยาก สำ�คัญมากกับการลดนํา้ หนัก เพราะ เลยค่ะ การออกกำ � ลั ง กายจะทำ � ให้ ร ะบบ การเผาผลาญในร่ า งกายของคุ ณ


18

มกราคม 2556

สวนดอกบอกเล่า

วิปัสสนา กรรมฐาน แก้ภาวะตื่นตระหนก และซึมเศร้าได้ .เกี ย รติ คุ ณ นพ.จำ � ลอง ดิ ษ ย ว ณิ ช อ า จ า ร ย์ พิ เ ศษประจำ � ภาควิ ช า จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานการจัดวิปัสสนา กรรมฐาน สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป วั ฒ นธรรม มช. ได้ ก ล่ า วว่ า การ แก้ไขภาวะความตื่นตระหนกและ ภาวะโรคซึ ม เศร้ า โดยวิ ปั ส สนา กรรมฐานสามารถช่ ว ยเยี ย วยา รั ก ษาจิ ต ใจให้ ห ายจากภาวะโรค ตื่นตระหนกและซึมเศร้าได้ ศ.เกี ย รติ คุ ณ นพ.จำ � ลอง ดิ ษ ยวณิ ช เปิ ด เผยว่ า “โรคตื่ น ตระหนก” หรือที่เราเรียกว่า “โรค แพนิ ค ” เป็ น โรคชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ม า นานแล้วแต่ประชาชนทั่วไปมักไม่ ค่ อ ยรู้ จั ก และยั ง ไม่ มี ชื่ อ โรคอย่ า ง เป็นทางการในภาษาไทย บางคน

อาจเรียกโรคนี้ว่า “หัวใจอ่อน” หรือ “ประสาทลงหัวใจ” แต่จริงๆ แล้ว โรคนี้ ไ ม่ มี ปั ญ หาอะไรที่ หั ว ใจและ ไม่มีอันตราย เวลามีอาการผู้ป่วย จะรู้สึกใจสั่นหัวใจเต้นแรง อึดอัด แน่ น หน้ า อก หายใจไม่ ทั น หรื อ หายใจไม่ เ ต็ ม อิ่ ม ขาสั่ น มื อ สั่ น มือเย็น บางคนจะมีอาการวิงเวียน หรือมึนศีรษะ ท้องไส้ปนั่ ป่วน ขณะมี อาการผู้ป่วยมักจะรู้สึกกลัวด้วย อาจารย์ได้ยกตัวอย่างผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาว่า มีนักเรียนวัยรุ่น ชัน้ ม.5 มีปญั หาเกีย่ วกับเรือ่ งความรัก การเรียน รวมทั้งปัญหาครอบครัว วันหนึ่งเกิดอาการครุ่นคิดในขณะ ที่ เ รี ย นในห้ อ งเรี ย น ทำ � ให้ คิ ด ถึ ง เหตุก ารณ์ที่ท ะเลาะกัน บทเรี ย น ที่ อ าจารย์ ส อนหนั ง สื อ ก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจ มี อ าการเหม่ อ ลอย แน่ น หน้ า อก

ใจเต้น ใจสัน่ หายใจลำ�บาก หน้ามืด วิ ง เวี ย นศี ร ษะ มื อ เกร็ ง ชาตาม มือและเท้า เป็นมากขึ้นๆ จนไม่ สามารถควบคุ ม ตั ว เองได้ และมี ความรู้สึกว่าตัวเองกำ�ลังจะเป็นบ้า กำ � ลั ง จะเสี ย สติ อาการรุ น แรง ขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายเกร็งมากขึ้นก็ล้ม ฟุบลง เพือ่ นๆ รีบพาไปปฐมพยาบาล ทีห่ อ้ งพยาบาล อาการดังกล่าวเกิดขึน้ ประมาณ 10 นาที ก็ดีขึ้นและอาการ ทุเลาหายไป เหตุการณ์ทำ�นองนี้พบ ได้บ่อยในปัจจุบัน อีกรายหนึง่ เป็นแม่บา้ นทำ�งาน ในโรงงานทอผ้ า หลั ง เลิ ก งานก็ กลั บ บ้ า นและมั ก มี ปั ญ หากั บ สามี เนื่องจากสามีเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มเหล้า เล่นการพนัน กลับบ้านมาก็อาละวาด เมื่อตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ก็ เ กิ ด อาการไม่ ส บายใจ หน้ า มื ด ใจสั่ น เหมื อ นตนเองกำ � ลั ง จะแย่ กำ�ลังจะหมดสติ อันนี้เราเรียกว่า โรคตื่ น ตระหนกหรื อ โรคแพนิ ค ซึ่งพบค่อนข้างจะบ่อย

ศ.เกียรติคุณ นพ.จำ�ลอง ดิษยวณิช

สาเหตุโรคตื่นตระหนก หรือ โรคแพนิ ค นั้ น มาจากความเครี ย ด ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจ ทุกเรื่องเก็บสะสมไปที่จิตใต้สำ�นึก ของเรา จนวันหนี่งระเบิดออกมา เป็นอาการทางร่างกาย ใจเต้น ใจสัน่ แน่นหน้าอก สิ่งที่สำ�คัญคนที่เป็น โรคตื่นตระหนกจะเกิดอาการกลัว ว่ า ตั ว เองจะเป็ น บ้ า กลั ว เสี ย สติ กลั ว จะตายหั ว ใจจะหยุ ด เต้ น การรั ก ษาทางการแพทย์ แ บ่ ง ออก

ได้เป็น 2 ทาง คือ ร่างกายและ จิ ต ใจ ทางจิ ต ใจแพทย์ ก็ จ ะให้ คำ � แนะนำ � ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต แต่ทางร่างกายเป็นการรักษาทีไ่ ด้ผล ดีและเร็วที่สุดคือการใช้ยา แพทย์ จะให้ยาลดความเครียดความวิตก กังวล ยาบางตัวจะแก้อาการโรค ตื่ น ตระหนกโดยเฉพาะ หากได้ รั บ ประทานทานยาสั ก ระยะหนึ่ ง ก็ จ ะ ดี ขึ้ น แ ล ะ บ า ง ร า ย ก า ร รั ก ษาทำ � ให้ ห ายได้ แต่ ส่ ว นใหญ่ การใช้ ย าเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เพี ย งพอเพราะคนไข้ มี ปั ญ หา ทางด้านจิตวิทยา บางรายมีปัญหา การเรียน ความรัก ครอบครัว ฯลฯ ดั ง นั้ น การลดต้ น ตอของปั ญ หา จะดีที่สุด นอกจากการรักษาทางด้าน จิตใจและร่างกายแล้ว การวิปัสสนา กรรมฐานเป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรม ที่ ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยโรคตื่ น ตระหนก มี อ าการทุ เ ลาลงหรื อ หายขาดได้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ ปั ส สนา คือ ให้คนที่เข้ามารับการฝึกอบรม ได้ รู้ วิ ธี ข จั ด ปั ญ หาของตั ว เอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น คน ที่ มี ค วามเครี ย ดหรื อ ปั ญ หาวิ ต ก กังวลมากมาย ถ้ารู้จักการเจริญสติ เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถ เอาประสบการณ์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก การฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการ ลดความเครี ย ดความวิ ต กกั ง วลที่ เกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจำ � ลงได้ และ ทำ � ใ ห้ ก า ร ดำ � เ นิ น ชี วิ ต ดี ขึ้ น ต่ า งประเทศให้ ค วามสนใจใน เรื่ อ งการเจริ ญวิ ปั ส สนากรรมฐาน การพั ฒ นาสติ การเจริ ญ สติ มี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ส อ บ อ า ร ม ณ์ หลั ง จากเสร็ จ จากการปฏิ บั ติ ธรรมจิ ต ใจจะดี ขึ้น คนที่ เ ป็ น โรค ตื่ น ตระหนก ซึ ม เศร้ า เมื่ อ มา ปฏิบัติธรรม หลายท่านยังสามารถ นำ � ก ลั บ ไ ป ป ฏิ บั ติ ที่ บ้ า น ไ ด้ ศ.เกียรติคุณ นพ.จำ�ลอง ดิษยวณิช กล่าวทิ้งท้าย


19

อาหารการกิน พื้นบ้านคู่คนไทยมาช้านาน โดยมัก จะปลูกทิ้งๆ ไว้ตามหัวไร่ ปลายนา หรือก็ตามรั้ว ถั่วแปบมีต้นกำ�เนิด มาจากประเทศอิ น เดี ย แล้ ว จึ ง กระจายพั น ธุ์ ไ ปทางภู มิ ป ระเทศ แถบเขตร้ อ นหรื อ ร้ อ นชื้ น โดย ทั่วไปมี 2 ชนิด คือถั่วแปบเขียว (สี ฝั ก จะมี สี เ ขี ย วเข้ ม ) และ ถั่ ว แปบขาว (ลั ก ษณะฝั ก จะมี สี เ ขี ย วซี ด ขาว) ฝั ก อ่ อ น เมล็ ด ใช้ ป ระกอบอาหาร เช่ น แกงส้ ม ผักลวกจิม้ กับนํา้ พริก ใช้เป็นสมุนไพร บำ�รุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย บำ�รุง ธาตุ แก้ไข้ แก้อาการแพ้ ใช้ปลูก

ถั่วแปบ

เป็ น พื ช อาหารสั ต ว์ ใช้ ป ลู ก เป็ น พืชสำ�หรับทำ�ปุ๋ย หรือเป็นพืชเพื่อ การอนุรักษ์ดินและนํ้า ในด้านของ คุณค่าทางโภชนาการ มะแปบให้ สารอาหารทางโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรท จำ�พวก กลูโคส กาแลคโตส และกลูตามิเนส ไขมันชนิดฟอสฟาไทด์ แร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส สังกะสี รวมไปถึง วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี กรด กันต์นธีร์ ตาคำ� (นักโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) แพนโทธิ นิ ค ในมะแปบยั ง พบว่ า มี ส ารไฟโตฮี แ มคกลู ติ นิ น (Phyารกิ น อาหารมี วิ ถี แ ละ พบเห็นกันมากนักในวิถีของชุมชน tohemagglutinin) ที่ช่วยในการ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น เมื อ งในสมั ย นี้ เพราะด้ ว ยขนาด เร่ ง การผลิ ต เม็ ด เลื อ ดขาวของ ออกไปตามท้ อ งถิ่ น และ ของพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่จำ�กัด ภูมิประเทศ อาหารของภาคเหนือ และการดำ�รงชีวติ ปิ ระจำ�วันทีเ่ ปลีย่ น เราก็เช่นกันมีลักษณะที่แตกต่างไป ไปจากเดิม ผักที่จะกล่าวถึงคือพืช จากภาคอื่ น เนื่ อ งจากภู มิ ป ระเทศ ตระกูลถั่ว ที่เราเรียกว่า ถั่วแปบ เป็นภูเขาและอากาศหนาวเย็น จึงมี หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า มะแปบ ลักษณะของอาหารที่มีรสชาดต่างๆ เรามาทำ�ความรู้จักมะแปบกันว่ามี ผสมผสานกับพืชผักพื้นบ้านที่มีอยู่ ที่มาอย่างไรเพราะถ้าถามเด็กวัยรุ่น มากมาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง สมัยใหม่อาจจะนึกภาพไม่ออก เอาผั ก พื้ น บ้ า นขึ้ น อยู่ ต ามริ ม รั้ ว ที่ มะแปบจั ด เป็ น พื ช ตระกู ล ออกเฉพาะบางฤดูมาเป็นตัวอย่างซึง่ ถั่วที่สามารถนำ�มาประกอบอาหาร บางคนอาจจะหลงลื ม หรื อ ไม่ ไ ด้ จำ�พวก แกงส้ม ผัด เป็นอาหาร

หรือมะแปบ ผักพื้นบ้านภาคเหนือ กับคุณค่าทางโภชนาการ

ร่างกาย ลำ�ต้นของถั่วแปบยังมีสาร แคโรทีน หรือเบต้าแคโรทีน และสาร ลูเทียน (Lutein) อีกด้วย นีค่ อื คุณค่า ที่มีมากมายในพืชผักพื้นบ้านของ คนไทยเราซึ่ ง ปั จ จุ บัน ถู กมองข้ า ม และไม่ เ ลื อ กที่ จ ะรั บ ประทาน หันไปนิยมอาหารจากชาติตะวันตก ที่ มี ค วามสะดวกสบายแต่ แ ฝงไป ด้วยโทษ และมีประโยชน์น้อยนิด ทีนี้ลองมาดูกันสิว่า มะแปบ หรือว่าถั่วแปบนั้น คนไทยล้านนา นำ�มาประกอบอาหารอะไรได้บ้าง ถ้านำ�มาต้มจิ้มนํ้าพริกหนุ่ม หรือ นํ้าพริกตาแดง หรือ นํ้าพริกนํ้าปู ก็อร่อยดี แต่ถ้ามีมากก็นำ�ฝักอ่อน มาต้ ม และหั่ น ฝอย ตำ � นํ้ า พริ ก ใส่ หมูบดเล็กน้อยนำ�ไปผัดให้หอมก็ได้ ยำ � มะแปบเลิ ศ รส กิ น กั บ แคบหมู หรื อ จะนำ � ไปยำ � รวมกั บ ถั่ ว ฝั ก ยาว และมะเขื อ ต่ า งๆ ก็ จ ะกลายเป็ น ยำ�มะถั่วมะเขือ หรือจะนำ�ไปเป็น ส่วนประกอบในแกงแคต่างๆ ก็ได้ นี่แหละ มะแปบ มากคุณค่า และประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันน้อยคน นั ก ที่ จ ะนึ ก ถึ ง ผู้ เ ขี ย นขอฝากให้ คนพื้นเมืองล้านนา ช่วยกันรักษา ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อาหารไทยล้านนาไว้ และเป็นการ อนุ รั ก ษ์ พื ช ผั ก พื้ น บ้ า นไว้ ด้ ว ย นะครับ


20

มกราคม 2556

กิจกรรมคณะฯ

03-17/12/55

โครงการ “ร้อยดวงใจ ปวงชน ชาวไทย บริจาคโลหิต ถวายองค์จักรีภูมิพล 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555”

06/12/55

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเลขานุการ ภาควิชา 3 สถาบัน ครั้งที่ 7

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานกล่าวเปิด “การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเลขานุการภาควิชา 3 สถาบัน” ครั้งที่ 7 ให้แก่เลขานุการภาควิชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานจาก 3 สถาบัน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 คุณอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.นพ.วัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์อบุ ตั เิ หตุ ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการ “ร้อยดวงใจ ปวงชนชาวไทย บริจาคโลหิตถวายองค์จักรีภูมิพล 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555” เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. และประชาชนร่วม ถวายความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ 09/12/55 พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ค่ายจริยธรรมสัญจร ซึ่งจัดโดยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-17 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำ�ปี 2555 รศ.พญ.สุ ป รี ย า วงษ์ ต ระหง่ า น รองคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ มช. เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งานกิ จ กรรม “ค่ า ยจริ ย ธรรมสั ญ จร ประจำ � ปี 2555” ให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแพทย์ จากสถาบันต่างๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำ�คัญของ จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบบริการสุขภาพ ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าง นิสิตนักศึกษาแพทย์แต่ละสถาบัน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.


21

กิจกรรมคณะฯ 25/12/55

งานเลี้ยงปีใหม่เพื่อแสดง ความขอบคุณแก่กลุ่มสมาชิก นักดนตรีจิตอาสา รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็ น ประธานงานเลี้ ย งปี ใ หม่ เ พื่ อ แสดง ความขอบคุ ณ แก่ ก ลุ่ ม สมาชิ ก นั ก ดนตรี จิ ต อาสา ที่ ม าร่ ว มในโครงการ “การแสดงดนตรี จิ ต อาสา คณะแพทยศาสตร์ ” เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศแห่ ง ความสุข ความสุนทรีย์ และบรรเทาความเครียดให้แก่ ผูป้ ว่ ย ญาติ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โถงหน้าห้องประชุม ชัน้ 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. 25/12/55

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานศพคุณสุพร วรสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. นำ�โดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมงานศพคุณสุพร วรสิทธิ์ หัวหน้างาน เวชระเบี ย นและสถิ ติ โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ วัดพระธาตุ ศรีจอมทองวรมหาวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

27/12/55

งานแถลงข่าวพร้อมทั้งจัดงาน เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อเป็นการจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน คณะแพทยศาสตร์ ประจำ�ปี 2555 พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อเป็นการจัดเลี้ยง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.


22

มกราคม 2556

ศิษย์เก่าพชม.

อาจารย์อาวุโส ของสวนดอก รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์

อาจารย์หมออาวุธ

อาจารย์หมอนารีศรี

ขอเริ่มที่การจากไปของ อาจารย์ หมอนารี ศ รี (ผศ.พญ.นารี ศ รี มหารั ก ขกะ) เจ้ า แม่ OR ของ สวนดอก ภาพในความทรงจำ � ก็ คือภาพที่อาจารย์สวมชุดกระโปรง สี เ ขี ย วหลวมๆ เดิ น ไปมาทำ � งาน อยู่ ใ นห้ อ งผ่ า ตั ด ตั้ ง แต่ เ ช้ า จนเย็ น ควบคุม ได้ ทั้ง หมอผ่ า ตั ด และหมอ ดมยา ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี ชั้ น คลิ นิ ก ของ แพทย์ เ ชี ย งใหม่ เ มื่ อ พ.ศ. 2504 แม้ ห ลั ง เกษี ย ณเมื่ อ พ.ศ. 2530

แล้ ว ก็ ยั ง ไม่ ไ ปไหน เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษดู แ ลห้ อ งผ่ า ตั ด อย่ า งเดิ ม จน พ.ศ. 2546 เข้าอยูใ่ นโรงพยาบาล ในฐานะเป็ น คนป่ ว ย จนเสี ย ชี วิ ต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 อายุได้ 87 ปี และได้รบั พระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ประธาน ในพิธีวันนั้นคือ คณบดีคนใหม่ของ คณะแพทย์ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง จากสภามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้เพียงวันเดียว ในวันนัน้ นอกจากจะ มีพี่น้องมีชาวดมยา ลูกศิษย์แล้วก็มี เพื่อนที่ทั้งเก่าและแก่ คือ นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว มาอ่านบทกลอนไว้อาลัย ด้วย

เชี ย งใหม่ ยั ง ไม่ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า ง จนถึงทุกวันนี้ ถ้าใครมาทำ�งานแต่ เช้ า ก็ จ ะเห็ น ท่ า นจอดรถโตโยต้ า เล็ ก ซั ส คั น งาม แล้ ว เดิ น ตั ว ปลิ ว มาขึ้ น ชั้ น 8 อาคารเรี ย นรวม อันเป็นสำ�นักงานของกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ ท่ า นรั บ เป็ น เลขาธิ ก ารมาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2532 ปั จ จุ บั น ท่ า นเป็ น อุ ป น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชียงใหม่ อาจารย์อาวุธเป็นผูบ้ ริหาร มาทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ หั ว หน้ า ภาค วิชา คณบดี อธิการบดี ประธาน สภามหาวิทยาลัย ได้รับปริญญา

ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จ า ก มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ หลายแห่ ง แล้ ว ยั ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ธ รรม ด้ ว ยการให้ ที่ ดิ น ที่ ตำ � บลแม่ เ หี ย ะ ให้น้องยุ้ย (คุณศรีสุรางค์) จัดทำ� เป็นสถาบันจิตตานุภาพ บ้านศรีศกุ รี เมื่ อ 2 ปี ก่ อ นก็ ไ ด้ บ ริ จ าคเครื่ อ ง ไตเที ย มอย่ า งดี ไ ว้ ที่ ห น่ ว ยโรคไต ในสวนดอกของเรา และ อาจารย์หมอ ศรี ศรีศุกรี ได้มาใช้เป็นระยะๆ ด้วยได้รับคำ�ถามบ่อยๆ ว่า อาจารย์หมออาวุธ ขณะนี้อายุเท่าไร แล้ว ทำ�ไมยังดูสมาร์ทและปราด เปรื่องมาก ก็เลยย้อนคิดได้ว่าเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2551 อาจารย์ได้ เปิดบ้านที่หลังศาลเจ้าถนนอารักษ์ ตรงข้ า มโรงเรี ย นวั ฒ โนทั ย พายั พ เชิ ญ ผู้ ที่ เ คารพนั บ ถื อ มาร่ ว มงาน ฉลองอายุย่างเข้า 80 ปี นำ�ของ อร่อยๆ ในเชียงใหม่มาหลายสิบเจ้า ทั้ ง อาหารคาว หวาน เย็ น ร้ อน ไทย จีน ฝรั่ง แถมยังมีขนมจุ่ยก๊วย ฝีมือ อาจารย์หมออุษา ธนังกูร ด้วย จากวันนั้นถึงวันนี้ก็กว่า 4 ปีแล้ว

อาจารย์ทา่ นทีท่ �ำ งานให้คณะแพทย์ ของเรามาต่อเนือ่ งยาวนานและน่าจะ นานที่สุดนั่นคือ อาจารย์หมออาวุธ (ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี) ท่ า นมาตั้ ง แต่ ค ณะแพทยศาสตร์

แจ้ง​ข่าว​…​สมาคม​ศิษย์เ​ก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่​

•​ ​ ​ศิษย์​เก่าท​ ่าน​ใด​ที่​ประสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​หน้าที่​การ​งาน​​งาน​อดิเรก​หรือ​กิจกรรม​ที่​ชอบ​​ต้องการ​เผย​แพร่​ให้​ศิษย์​เก่า​ท่าน​อื่น​ได้​ทราบ​​เพื่อ​เป็น​ตัวอย่าง​อัน​ดี​​ขอ​ติดต่อ​มา​ที่​สมา​คมฯ​ ​•​ ​ศิษย์​เก่าท​ ี่​เปลี่ยนแปลง​ที่​อยู่​​กรุณา​แจ้ง​ที่​อยู่​ใหม่ม​ า​ให้ก​ ับ​ทาง​สมา​คมฯ​​ด้วย​​เพื่อ​ที่​จะ​ได้​ปรับปรุง​แก้ไข​ใน​ทำ�เนียบ​ศิษย์​เก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่​ต่อ​ไป​ ​ติดต่อ​ได้ที่​:​ สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่​​110​​ถนน​อิน​ทว​โร​รส​​ต​.ศ​ รี​ภูมิ​​อ​.​เมือง​​จ​.เ​ชียงใหม่​​50200​ ​โทรศัพท์​​053​-​946291​,​​084​-​8095636​​(​จันทร์​-ศ​ ุกร์​​เวลา​​08.00​-​16.00​​น​.​)​​E​-​mail​:​​mdalumni​@​med​.​cmu​.​ac​.​th​ ​บรรณาธิการ​: นพ​.​สม​ศักษิ์​​วงษ์​ไวย​เวช​​2307081


23

ศิษย์เก่าพชม. เดียวกันว่าให้ยอมๆ ให้ลูกหลาน ดูแล ไม่ต้องเป็นห่วงลูกศิษย์มาก

อาจารย์หมอกำ�จัด สวัสดิโอ

อาจารย์ที่ได้เข้าเครื่องไตเทียม อีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์หมอกำ�จัด สวั ส ดิ โ อ ที่ เ มื่ อ ระยะก่ อ นรั ก ษา เบาหวาน ความดั น ได้ ย าต้ า น เกร็ดเลือดเลยมีเลือดออกในสมอง ไม่ ค่ อ ยรู้ สึ ก ตั ว มาหลายเดื อ นแล้ ว แทรกซ้ อ นด้ ว ยไตวาย ให้ ลู ก สาว น้องจูน (จิตติมา) ละวางงานและ ครอบครัวทีอ่ เมริกามาดูแลปรนนิบตั ิ คุณพ่อทุกคํ่าเช้าอย่างน่าชื่นชม ได้ พ บ อาจารย์ ห มอชลอ รุจิรวัฒน์ ในงานแต่งงาน ทพ.พีรนิธ กั น ตะบุ ต ร (ลูก ชายอาจารย์ ห มอ มนตรี ) เมื่ อ ต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ อาจารย์ ยั ง ดู สุ ข ภาพดี พู ด คุ ย สนุกสนานฝากความห่ ว งใยไปถึง อาจารย์ ห มอทรงวุ ฒิ เพื่ อ นวั ย

ส่วน อาจารย์หมอเฉลียว ปิยะชน (ศ.เกียรติคุณ) ดูแลสุขภาพด้วยการ งดเว้นเนื้อสัตว์มานานแล้ว ตอนนี้ ส่วนใหญ่อ่านฟิล์มอยู่ที่ รพ.ลานนา มีความสามารถส่วนตัวในการเป็น นักเขียนทีไ่ ม่ได้ใช้จนิ ตนาการเพ้อฝัน แต่ใช้ความรู้ทางการแพทย์ถักทอ ร้ อ ยเรี ย งเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพที่ ผู้คนส่วนใหญ่สนใจ มีสำ�นักพิมพ์ ที่มีชื่อเสียงรับพิมพ์จำ�หน่าย เช่น “หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้” “รูส้ โู้ รค” “โมเลกุลเพือ่ ชีวติ ” “ชีวติ เพือ่ สุขภาพ” “อายุแท้ไม่ใช่ตวั เลข” “สาย ธารชีวติ ” “อายุรเวทศาสตร์แห่งชีวติ แถมด้วยที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เรื่อง “เรือนกาแล”

อาจารย์หมอชลอ รุจิวัฒน์

ประกาศ

ยกเลิ ก เอกสารเวชระเบียน ที่ขาดการติดต่อโรงพยาบาล

เกิน 5 ปี

อาจารย์หมอเฉลียว ปิยะชน (คนกลางสวมหมวก) นำ�ศิษย์เก่าเยี่ยมชมวัดในเชียงใหม่ เมื่อ 27 ตุลาคม 2555

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า สำ � คั ญ คื อ เป็ น ประธานมู ล นิ ธิ ต่ อ ต้ า นโรคมะเร็ ง ภาคเหนือ ที่ช่วยเหลือจัดทำ�บ้าน พักให้ผู้ป่วยมะเร็งและญาติได้พัก อาศัยขณะรักษาตัวอยู่ที่เชียงใหม่ บ้ า นพั ก นี้ อ ยู่ ต รงข้ า มวั ด ป่ า เปอะ

ทางฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ นํ้ า ปิ ง เลยวั ด เจดี ย์ เ หลี่ ย มไปเล็ ก น้ อ ย ขอบอกบุญไปยังศิษย์เก่า ถ้าประสงค์ จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ติดต่อ ได้ ที่ มู ล นิ ธิ ต่ อ ต้ า นโรคมะเร็ ง ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5394-5456 ต่อ 201 คุณสุรภีค่ะ

ซึ่งเป็นเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD Card) และเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่มาติดต่อโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2549 สำ�หรับผู้ที่ประสงค์จะเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD Card) และเวชระเบียนผู้ป่วยในไว้เองหรือผู้ที่ต้องการใช้เป็นกรณีศึกษา กรุณาติดต่อขอรับเอกสารเวชระเบียนดังกล่าว ได้ที่ หน่วยบริการเวชระเบียน งานเวชระเบียนและสถิติ ชั้น 2 ห้อง 0208 (ห้องเบอร์ 15) อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2556

เวลา 08.00-16.00 น. ในเวลาราชการ หากพ้นกำ�หนดนี้แล้วจะได้ดำ�เนินการทำ�ลายเวชระเบียนดังกล่าว ตามระเบียบฯ ต่อไป


24

มกราคม 2556

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ติดต่อบริจาคได้ที่:

โทร. 0 5394 7400 email: sdhf@med.cmu.ac.th

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มช. ฉบับเดือนมกราคม 2556  

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 49, เก็บตกงานรับปริญญา 46, แพทย์ มช. ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตจาก มูลนิธิอนันทมหิดล ปี 2555, วิป...

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มช. ฉบับเดือนมกราคม 2556  

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 49, เก็บตกงานรับปริญญา 46, แพทย์ มช. ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตจาก มูลนิธิอนันทมหิดล ปี 2555, วิป...

Advertisement