Page 1

Weber hĂĽndbogen

Fra kĂŚlder til skorsten Fra nybyggeri til renovering

2010


Indhold: Side

afsnit 7

1

afsnit 21

2

afsnit 33

3

47

afsnit 4

afsnit 5 71 afsnit 103

6

afsnit 35 1

7

afsnit 8 151 175

afsnit 9

afsnit 191

10

afsnit 11

209

afsnit 233

12

afsnit 13 237 243

afsnit 14

Terrændæk:

Bolig, industri mv.

Fundament:

Ydervægge, skillevægge mv.

Kælder:

Vægge, opmuring og efterisolering

Mur og væg:

Opmuring og mørtel samt anvendelse af Leca® blokmurværk

Overfladebehandling og pudsning:

Æstetik og farver samt pudsning af lodrette facader

Facadeisolering:

Systemer til facade og sokkel

Gulv:

Program og anvendelse

Vådrum:

Badeværelser, fliseopsætning og bassiner mv.

Restaurering:

Restaurering med mørtler og puds

Tætning og fugtsikring:

Fugtrenovering af murværk og fugtisolering af kældre

Beton:

Støbeopgaver, elementmontage og betonrenovering

Diverse:

Sand, grus og sten

Klima og bæredygtighed: Bæredygtigt byggeri

Lovgivning og Bygningsreglement: Mærkning, produktsikkerhed og Bygningsreglement

251 afsnit 15

Kvalitet, sikkerhed og miljø:

afsnit 16 261

Weber service:

afsnit 17 269

www.weber.dk:

afsnit 18

Ordforklaringer

273

Miljøklasser og sikkerhedsanvisninger Service, maskinudstyr og byggepladsindretning Internet og mobilportal

5


afsnit 1 Terrændæk

Indhold: 1.1 Terrændæk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Løsninger, bolig. . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 1.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.4 Levering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.5 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.6 Udførelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-15 1.7 Løsninger, industri . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.8 Terrændæk i øvrigt . . . . . . . . . . . . 18-19

6

7


1.1 Terrændæk

1.2 Løsninger, bolig

Terrændæk er gulvkonstruktioner, som opbygges direkte på jorden. Konstruktionen kan bruges både til bolig- og industribyggeri.

Bygningsreglement og varmeisolering

Et terrændæk opbygges med et isoleringslag og en betonplade som trykfordelende bærelag. Med Leca® 10-20 coated som hele eller dele af isoleringslaget får du både varmeisolering, kapillarbrydning og udluftningslag for radon i en samlet løsning. I Danmark produceres Leca® letklinker på Webers fabrikker. Det er de danske produkter, der ligger til grund for egenskaber og eksempler i håndbogen.

mentet i forbindelse med nybyggeri og om-/tilbygninger. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for ”Mindste varmeisolering generelt”.

Kravene til isolering af og energiforbrug i en bygning er detaljeret beskrevet i Bygningsreglement 2008. I tabellerne har vi vist nogle retningslinjer, der niveaumæssigt kan leve op til bygningsregle-

Isoleringskrav til terrændæk Isoleringslaget kan udføres efter to metoder:

1 Leca® 10-20 coated som hele

isoleringslaget Den rene Leca® løsning (Leca® 10-20 coated) anvendes ofte til gulve med kraftig belastning som eksempelvis tungt erhverv og industribyggeri, hvor materialets stivhed sikrer en stærk, robust løsning. Løsningen kan dog også anvendes til almindeligt boligbyggeri.

Maks. U-værdier (W/m²K) Terrændæk og kældergulv mod jord Med gulvvarme Uden gulvvarme 0,15 0,12 0,20 0,15 0,30 0,30

Bygningskategori

Tilbygninger og ombygninger Sommerhuse Mindste varmeisolering generelt og Industri

Farvekoden henviser til U-værdier, der opfylder minimumskravet:

Løsninger: U-værdier – terrændæk Lagtykkelse

Konstruktion Uden gulvvarme

2 En kombiløsning med Leca® 10-20

coated og trykfaste isoleringsplader

Kombiløsningen med Leca® 10-20 coated og trykfaste isoleringsplader anvendes primært til bygninger som beboelse, kontorer og institutionsbyggeri, da energikravene er størst til den type byggeri. Kombiløsningen kan også udføres med gulvvarme.

8

Tynd gulvbelægning 100 mm beton Evt. isoleringsplade Leca® 10-20 coated

Med gulvvarme Gulvbelægning 100 mm beton med varmeslanger Evt. isoleringsplade Leca® 10-20 coated

Ud-værdi (W/m²K) Pladeisolering Uden plade- l dekl ≤ 0,038 W/m ≤ 0,041 W/m K isolering 50 mm 100 mm 150 mm

150 mm 190 mm 300 mm 420 mm

0,30 0,26 0,19 0,15

0,21 0,19 0,15 0,13

0,17 0,15 0,13 0,11

0,14 0,13 0,11 0,10

150 mm 260 mm 340 mm 570 mm

0,32 0,23 0,19 0,12

0,22 0,17 0,15 0,11

0,17 0,14 0,12 0,09

0,15 0,12 0,11 0,09

9


1.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Løsninger, der kan opfylde kravene

Produktoversigt/anvendelsesnøgle – Leca® letklinker

Uden gulvvarme. U-værdi: 0,15 W/m K 2

Produkt

100 mm beton 100 mm isolering l ≤ 0,038 W/m K 190 mm Leca® 10-20 coated

Leca® 10-20 coated Leca® 10-20 Leca® 4-10 Leca® 2-4

Vægt (tør) Middel densitet

Leveringsform Sække Big50 liter bags

Kg/m3

Løst

215 230 265 285

4 4

4 4

4 4

4

4

4

4

4

4

Antal sække pr. palle

Anvendelse

Sække 50 liter/stk.

Kapillar- Tør Dræn- Geo- Flydebrydende isolelag teknik lag ring lag

21 4 21 21 21

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

Trægulv på strøer 75 mm mineraluld l ≤ 0,038 W/m K Dampspærre 100 mm beton 230 mm Leca® 10-20 coated

Med gulvvarme. U-værdi: 0,12 W/m2K 100 mm beton 100 mm isolering l ≤ 0,038 W/m K 340 mm Leca® 10-20 coated

100 mm beton 150 mm isolering l ≤ 0,041 W/m K 260 mm Leca® 10-20 coated

Disse konstruktioner opfylder i langt de fleste tilfælde energikravene i Bygningsreglementet. Da kravene afhænger af bygningens samlede energiramme, kan der dog være tilfælde, hvor isoleringstykkelsen skal øges. Men som hovedregel danner disse konstruktionsforslag et godt og sikkert grundlag for bygningens isolering.

10

11


1.4 Levering

1.6 Udførelse

Leca® letklinker kan leveres på 4 måder:

Udlægning af Leca® 10-20 coated

1

2

3

4

Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges Leca® 10-20 coated. Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Leca® letklinkerne tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord. Overhøjde Leca® 10-20 coated udlægges med en overhøjde på 8 % af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er kun 5 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering.

Med blæservogn Med blæservogn blæses Leca® letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet – op til 30 meter fra vognen. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed.

2

 ed tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m3 Leca® V letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange.

på paller 4 Opsækket Hver sæk rummer 50 liter, Leca® letklinker. En sæk Leca® 10-20 coated vejer ca. 11 kg. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m3.

1

 læservognene – med anhænger – rummer op B til 103 m3 Leca® letklinker. Der kræves fast kørevej.

Løst leveret til aftipning Lastbilen kan medbringe op til 103 m3 Leca® letklinker. Der kræves fast kørevej.

og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering. Ved udlægning af Leca® 10-20 coated kan lagets topkote – før og efter komprimeringen – afsættes med laser og pladefodsstadie. Udjævning Efterhånden som laget udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse – f.eks. med en asfaltskraber. Letklinkerne tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås.

Vibrering Leca® letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibrator med bred plade. Større lagtykkelser udlægges

3 Bigbags En bigbag indeholder 2,5 m³ Leca® letklinker. Transportvægten er ca. 240 kg/m³ for Leca® 10-20 coated. Bigbags kan leveres på paller.

Udblæsning.

Komprimering med let pladevibrator.

Udjævning med asfaltskraber.

Leca® 10-20 coated lægger sig helt tæt til rør.

1.5 Forbrug Uanset udlægningsmetode skal der altid indregnes et komprimeringstillæg på min. 8 %. Yderligere skal der medregnes et spild ved evt. midlertidig oplagring på pladsen inden udlægning.

12

13


Leca® 10-20 coated som hele isoleringslaget

Når Leca® 10-20 coated udgør hele isoleringslaget, kan der med fordel udlægges støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et armeringsnet eller et diffusionsåbent materiale som f.eks. fiberdug eller en kombination af begge.

Et støbeunderlag mellem Leca® 10-20 coated og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen. Støbeunderlaget udlægges lige over eller lige under armeringsnettet. Som underlag kan der anvendes en let fiberdug på ca. 70-80 g/m².

Kombinationsløsning med Leca ® 10-20 coated

Leca® 10-20 coated udlægges som beskrevet under ”Udlægning”. Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til.

Armeringsnet kan være svejst stålnet af 4 mm koldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mm maskevidde. Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca® letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering.

Hvis isoleringspladerne har et elasticitetsmodul > 900 kN/m² og en tykkelse ≤ 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca® letklinkerne ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator. Svindarmeringen til gulvbetonen, eventuelt med gulvvarmeslanger, kan herefter klodses op på isoleringspladerne.

Fiberdug udlagt under armeringsnet.

Støbeunderlag anvendes især til flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. En fiberdug med en vægt på ca. 100-110 g/m² tåler, at man går på den, og reducerer fodsporene væsentligt. Udlægning af armeringsnet.

Armeringsnet kan med fordel udlægges, før Leca® letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner, uden at den ”graver sig ned”. Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade.

Udlægning af pladeisolering.

Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med Leca® 10-20 coated, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag.

Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstætte støbeunderlag hindrer betonens udtørring nedad og bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgår af tegninger eller beskrivelse. Armerede gulve kræver både støbeunderlag og et stabilt underlag for armeringens opklodsninger. Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombination med et armeringsnet.

Komprimering af kombinationsgulv.

Komprimering.

Efterfyldning.

14

15


Armerede gulve Armeret beton Fiberdug Leca® 10-20 coated Bæredygtig jord

Fugefri gulve Slidlag som semifleksibel belægning Cementstabiliseret grus Fiberdug Leca® 10-20 coated Bæredygtig jord

1.7 Løsninger, industri Ved industribyggeri opbygges gulvkonstruktionen normalt direkte som terrændæk på bæredygtig jord. Løs Leca® 10-20 coated indgår naturligt i denne konstruktion.

Bygningsreglementet

Energibestemmelser i bygningsreglementet kræver, at også industribygninger, der opvarmes til + 5 °C og derover, isoleres. Kravet til gulvkonstruktionen er, at denne mindst har en varmeisolering svarende til en U-værdi på 0,30 W/m2K.

Udlægning og tykkelser

Leca® 10-20 coated udlægges direkte på den bæredygtige jord. Ved en lagtykkelse på mindst 150 mm har man sikret, at kravet til mindste isolering og dermed en U-værdi på 0,30 W/m2K er overholdt, og samtidig har man fået et effektivt kapillarbrydende lag. Ved en øget lagtykkelse af Leca 10-20 coated forbedres U-værdien, og dermed formindskes bygningens samlede energiforbrug. ®

16

Gulve med belægningssten Belastninger

For at sikre, at laster fra f.eks. trucks eller reoler overføres til de bærende jordlag på en sikker måde, er det vigtigt at vælge et isoleringsmateriale med så stor en stivhed (E-modul) som muligt. Leca® 10-20 coated er med sit høje E-modul et oplagt valg. Trykfordelingen fra den bærende gulvplade til de underliggende lag kan forøges ved at udlægge et sandlag mellem gulvpladen og Leca® letklinkerne. Der placeres en fiberdug mellem sandlaget og Leca® letklinkerne. Et sådant sandlag vil også under byggeperioden kunne fungere som underlag for eventuelle midlertidige byggepladsveje. Weber har udviklet et specielt beregningsprogram, ”Leca® Construction Calculator – Terrændæk”, der hjælper med at dimensionere betonpladen. Se mere på www.weber.dk

Belægningssten Sand Fiberdug Leca® 10-20 coated Bæredygtig jord

Armerede gulve med trykfordelende sandlag Armeret beton Sand Fiberdug Leca® 10-20 coated Bæredygtig jord

17


1.8 Terrændæk i øvrigt Produktdata

Leca® letklinker fremstilles ved brænding af en speciel lerart i roterovne ved ca. 1150 °C. Efter brændingen er leret omdannet til små lette klinker med en lukket cellestruktur. Den lukkede cellestruktur gør klinkerne højisolerende, og de glasagtige cellevægge modvirker vandoptagelse, hvilket gør Leca® letklinkerne kapillarbrydende.

Letfyld/fundering på blød bund

Radon:

Radon er en radioaktiv luftart, der især kommer fra undergrunden. Radon er yderst sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt at begrænse indholdet af radon i den indendørs luft til så lavt et niveau som muligt. Bygningsreglementet kræver, at bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres, så de forhindrer, at radon trænger op i bygninger fra undergrunden.

Fundering af bygninger på sætningsgivende blød bund kan med fordel udføres med Leca® letklinker som kompenseret fundering. Det er en nem, billig og gennemprøvet løsning. Princippet er, at vægten af det nye hus ikke må bidrage med yderligere belastning af grunden under huset. Vægten af den udgravede jord skal altså være min. = den samlede vægt af hus og Leca® letklinker. P ≥ P1 + P2

Utætheder i betonen skal altid tætnes – f.eks. med elastisk fugemasse. Robusthed: Leca® letklinker er kemisk neutrale, angribes ikke af råd, svamp eller insekter og er frostbestandige. Leca® letklinker er et miljøvenligt naturprodukt, der er neutralt over for både natur og indemiljø. Overfladebehandling/coating: Til isolering og kapillarbrydning i terrændæk leveres altid coatede Leca® letklinker. Det er et specialprodukt, som kun fremstilles i sorteringen 10-20 mm. Produktet er vandafvisende og optager ikke fugt fra jorden. Permeabelt: Permeabilitet er et udtryk for, hvor nemt luft eller væske kan trænge gennem et materiale. Leca® letklinker indlejres i terrændæk med punktvis kontakt mellem de enkelte korn, hvilket sikrer en høj og vedvarende permeabilitet og mulighed for trykudligning for radon.

Bærelag/betonplade

Bærelaget udføres som svindarmeret beton eller betonplade med bærearmering afhængigt af belastningen. Betontypen vælges afhængigt af anvendelse af terrændækket.

På det udlagte Leca® 10-20 lag udstøbes 2 en lastfordelende betonplade. Derefter opmures husets fundamenter på betonpladen.

Den mest effektive sikring mod radon opnås ved at etablere passivt eller aktivt sug.

P1 P1

Passivt sug

1 Her er rør til trykudligning ført fra Leca® letklinkerlaget op gennem taget til den fri luft. Passivt sug kan evt. kombineres med en forbindelse fra det trykudlignende Leca® letklinkerlag til omfangsdrænet.

2

Aktivt sug

Her forbindes det pas sive sug med en ventilator, der frembringer et undertryk i det trykudlignende Leca® letklinkerlag. Denne løsning anvendes typisk, hvis det passive sug ikke er tilstrækkeligt til at fjerne et evt. for højt radonniveau i huset.

En betonplade støbt i mindst 100 mm tykkelse af beton 16 eller bedre, svindarmeret med svejst armeringsnet af mindst 5 mm ribbet stål med maskevidde på 150 mm placeret midt i pladen, kan betragtes som værende tæt over for radon. Jf. SBI-anvisning 189, ”Småhuse”.

18

Så let kan det gøres: I bunden af byggegruben udlægges geo 1 tekstil. Oven på geotekstilen udlægges Leca® 10-20. Geotekstilen foldes ind over den opfyldte Leca® 10-20.

P2 P2 Ved enfamiliehuse er der normalt tale om, at der skal udgraves 70-75 cm jord, som skal erstattes med Leca® 10-20.

Løs Leca® 10-20 indbygges mellem fun3 damenterne som varmeisolerende lag og underlag for gulvbetonen. Gulvbetonen udstøbes. Leca® 10-20 indbygges omkring den lastfordelende betonplade som varmeisolering. Herefter opføres boligen helt på normal vis.

Lastkompensation med Leca® 10-20 vælges typisk af følgende grunde: • Det er en økonomisk attraktiv metode som alternativ til pæleramning, borede fundamenter eller total jordudskiftning. • Metoden er skånsom mod nabobebyggelser under udførelsen. • En teknisk, nem løsning der er enkel at udføre • Den lastfordelende betonplade virker også som tætning mod radon. • Der kan trykudlignes for radon i Leca® letklinkerlaget. • Leca® letklinkerlaget bidrager væsentligt til terrændækkets varmeisolering.

Leca® 10-20 som letfyld anvendes på tilsvarende måde ved vejbygning samt som tilfyldning bag havnekajer og ved brovederlag. For yderligere information: Se eller download Letfyld-brochuren fra www.weber.dk

19


afsnit 2 Fundamenter

Indhold: 2.1 Fundamentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2 Løsninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 2.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.4 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.5 Udførelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 2.6 Fundamenter i øvrigt. . . . . . . . . . . . 30-31

20

21


13

2.1 Fundamentet

2.2 Løsninger

Fundamentet omkranser terrændækket og ”bærer” selve bygningen. Denne bærende funktion stiller derfor store krav til styrke, stabilitet og robusthed. Samtidig er fundamentet det sted, hvor flere konstruktioner samles. Det betyder, at kravene til tæthed og linjetab (kuldebroer) skal opfyldes effektivt.

Bygningsreglement og varmeisolering

Dette afsnit omhandler ydervægs- og skillevægsfundamenter opbygget med de stabile, stærke og uforgængelige Leca® blokprodukter.

1

Ydervægsfundament

2

Varmeisoleringen i fundamenter angives ved et linjetab, der er udtryk for, hvor meget varme, der kommer ud gennem fundamentet. Jo lavere linjetab, jo bedre.

Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for ”Mindste varmeisolering generelt”.

Linjetab Yf W/m K Skillevægsfundament

Bygningskategori Tilbygninger og ombygninger Sommerhuse Mindste varmeisolering generelt og industri

Ydervægsfundamenter – maks. krav Uden gulvvarme Med gulvvarme 0,15 0,12 0,20 0,15 0,40

0,20

Skillevægsfundamenter Ingen specifikke krav, men varmetabet skal indregnes i terrændækkets varmetab.

Linjetabsberegninger: Se www.weber.dk

22

23


Ydervægsfundament løsning 1

Skillevægsfundament 330 mm Leca® termblok

Leca® blok

Leca® blok 600

Linjetab Yf [W/m K]: 0,14 U-værdi terrændæk [W/m2K]: 0,15

Ydervægsfundament løsning 2 330 mm Leca® termblok 330 mm Leca® termblok

Det anbefales altid at bruge 2 skifter Leca® blokke eller en skillevægsplade i skillevægsfundamenter, da det giver det mindste varmetab. Fundamentopbygning

Linjetab Yk

2 Leca ® blokke øverst Beton

- 0,09

U-værdi terrændæk (W/m2K) 0,30 0,53

Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på www.weber.dk

Linjetab Yf [W/m K]: 0,13 U-værdi terrændæk [W/m2K]: 0,15

Ydervægsfundament løsning 3 330 mm Leca® termblok 330 mm Leca® termblok Leca® blok 600 Linjetab Yf [W/m K]: 0,12 U-værdi terrændæk [W/m2K]: 0,12

Ydervægsfundament løsning 4 390 mm Leca® termblok 390 mm Leca® termblok

Linjetab Yf [W/m K]: 0,11 U-værdi terrændæk [W/m2K]: 0,12

Ydervæggene er vist med bagmurselement af letklinkerbeton, densitet 1800 kg/m3. Kantisoleringen er 15 mm isolering med l = 39 mW/m K. Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på www.weber.dk

24

25


2.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle

2.4 Forbrug Forbrugsoversigt – mørtel

Produktoversigt – blokprodukter til fundamenter Blokprodukt

Bredde mm

Leca ® blokke 600 Leca ® blokke 800 (styrkeblok) Leca ® termblokke Leca ® flexhjørne Leca ® skillevægsplader Leca ® mursten Udstøbningsblokke

100 120 150 190 230 290 330 350 390 390 120 150 190 230 330 350 390 390 100 120 110 150 190 230 290 330 390

Højde mm

Længde mm

190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 400 330 55 200 200 200 200 200 200

Tørmørtelforbrug pr. lb.m

Transportvægt kg/stk. Antal stk./palle

490 490 490 490 490 490 490 490 490 248 490 490 490 490 497 497 497 250 600 490 230 500 500 500 500 500 500

6,4 7,7 9,6 12,2 14,8 18,6 21,2 22,5 25,1 12,7 9,9 12,4 15,8 19,0 16,7 17,9 17,0 9,6 16,6 13,4 1,1 18,0 19,0 21,0 22,0 23,0 25,0

108 96 72 60 48 36 36 36 24 48 96 72 60 48 36 36 24 44 60 640 72 60 48 36 36 24

Produkt

Leca ® blokke Leca ® term- blokke Leca ® mursten*

Dimensionsbredde

Receptmørtel KC 20/80/550

Funktionsmørtel FM 5 ®

weber bloklim

Vådmørtelforbrug pr. lb.m

ligge- og liggefuger ligge- og liggefuger studsfuger ligge- og studsfuger alene studsfuger alene alene studsfuger 290 mm 6,4 kg 4,6 kg 5,8 kg 4,2 kg 0,4 kg 4,0 liter 330 mm 7,4 kg 5,3 kg 6,7 kg 4,8 kg 0,5 kg 4,6 liter 350 mm 7,8 kg 5,6 kg 7,1 kg 5,1 kg 0,5 kg 4,9 liter 390 mm 8,8 kg 6,2 kg 8,0 kg 5,7 kg 0,5 kg 5,5 liter 330 (75) mm 5,4 kg 3,8 kg 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 350 (75) mm 5,8 kg 4,2 kg 5,2 kg 3,8 kg 0,4 kg 3,6 liter 390 (135) mm 5,4 kg 3,8 kg 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 110 mm

2,2 kg

-

2,0 kg

-

-

1,4 liter

liggefuger alene 2,9 liter 3,3 liter 3,5 liter 3,9 liter 2,4 liter 2,6 liter 2,4 liter -

Dette skema viser det forventede nettomørtelforbrug pr. skifte eksklusive spild pr. lb.m fundament. * Leca® mursten mures altid med fyldte fuger

Forbrugsoversigt – udstøbningsblokke Produkt

Udstøbnings- blokke

Dimensionsbredde

Antal blokke pr. m2 væg

Betonforbrug pr. m2 væg

150 mm 190 mm 230 mm 290 mm 330 mm 390 mm

10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk.

0,07 m3 0,11 m3 0,14 m3 0,19 m3 0,23 m3 0,28 m3

Anvendelsesnøgle – blokprodukter til fundamenter Konstruktion

Leca ® blokke 600

Leca ® blokke 800

Leca ® termblokke

Leca ® flexhjørne

Leca ® skillevægsplader

Leca ® mursten

Udstøbningsblokke

Ydervægsfundamenter

4

4

4

4

4

4

4

Skillevægsfundamenter

4

4

4

4

4

4

4

Mærkning: Blok 800 har 2 riller på langs i liggefladen. Blok 600 har ingen riller.

Leca® blok 600

Levering

Leca® blok 800

Leca® termblok

Leca® flexhjørne

Leca® blokprodukter leveres på paller og beskyttes mod nedbør med hætter eller plastfolie. Blokkene bør altid overdækkes, også når der er taget

26

Leca® skillevægsplade

Leca® mursten

Udstøbningsblok

blokke fra pallerne, hvorefter overdækning kan ske med presenning eller lignende. Hver palle er forsynet med etiket med CE-mærke.

27


2.5 Udførelse Betonfundamentet under den varmeisolerende top føres ned til fast bund og frostfri dybde, der er mindst 0,9 m under jordoverfladen. Dybden er afhængig af jordbundens beskaffenhed.

Der mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm. Ved anvendelse af Leca® termblokke opnås dette ved at starte hvert skifte med et Leca® flexhjørne.

Betonfundamenternes bredde må ikke være mindre end bredden af Leca® blokkene i toppen af fundamentet.

Fuger

Tildanning af blokke

Leca® termblokke mures med fuger, der er helt udfyldte, undtagen området mellem blokkenes isoleringskerner, hvor en fugefilt af mineraluld placeres i liggefugen.

Mindre bearbejdning kan udføres med økse eller murhammer. Leca® termblokke kan klippes, når isoleringen først gennemskæres med en kraftig håndstiksav.

Leca® mursten mures altid med fyldte fuger.

Se afsnit 5 ”Overfladebehandling og pudsning”, side 71 for pudsning af fundamenter.

Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres som limede fuger. Limmørtel skal have en vedhæftningsstyrke på mindst 0,29 MPa som f.eks. weber bloklim. Nettoforbruget af limmørtel er her ca. 0,25 kg/blok.

En bajonetsav med hårdmetalklinge er et godt værktøj til deling og smigskæring af blokkene. Disse kan også let og hurtigt deles med en almindelig blokklipper eller en håndsav med hårdmetalklinge.

Betonen i jordrenden vælges efter byggeriets art.

Opmuring

Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton. Opsugning af fugt fra underlaget er meget ringe på grund af blokkenes struktur med grove porer mellem Leca® letklinkerne med lukkede celler. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen ”suges død”. Blokkene skal således ikke forvandes inden opmuring.

= Hulrum udfyldes med isolering af mineraluld eller polystyren

Ved fundamenter med 330 mm eller 350 mm brede Leca® termblokke tilpasses Leca® flexhjørnet. Som vist på skitsen udfyldes det hulrum, som opstår, med isolering af mineraluld eller polystyren i forbindelse med opmuringen. Ved opmuringen af fundamenterne med Leca® blokke udføres fugerne med fyldte fuger, og der anvendes en mørtel med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. en funktionsmørtel FM 5® eller en receptmørtel KC 20/80/550. Funktionsmørtelen er den smidigste og letteste at arbejde med.

28

Skillevægsfundamenter opmures på en fundamentsklods med en højde på mindst 200 mm støbt af beton 8 eller stærkere afhængigt af byggeriets art. Der anvendes bredde svarende til skillevæggens tykkelse plus 20-50 mm.

29


2.6 Fundamenter i øvrigt Produktdata

Leca® blokke fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Produktionen foregår på Saint-Gobain Weber A/S’ fuldautomatiske anlæg i Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartet produkt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandige og angribes ikke af råd og svamp. Leca® blokke har grundet de mange luftceller gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt. Udstøbningsblokke kendes også som Fundablokke eller forskallingsblokke og er lavet af beton. Udstøbningsblokke anvendes inden for en række forskellige områder afhængigt af, hvilken beton der støbes ud med. Anvendelsen af udstøbningsblokke er udførligt beskrevet i brochuren ”Udstøbningsblokke” fra Blokgruppen – Dansk Beton (BIB) og kan rekvireres eller downloades på hjemmesiden www.blokgruppen.dk

Styrkeforhold

Leca® blokke kan bruges til den øverste del af fundamenter. Af hensyn til trykfordelingen på jorden under fundamentet og evt. uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Denne beton skal have mindst samme bredde som Leca® blokkene ovenover, og blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Under ydervægge skal minimumshøjden på beton være 300 mm, og under bærende indervægge skal betonen tilsvarende have en minimumshøjde på 200 mm. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan betonfundamentet alternativt udføres af udstøbningsblokke på et afretningslag af beton. Der skal tages hensyn til ensidigt jordtryk som f.eks. ved skrånende terræn.

Stabilitet

Ved massive eller sammenmurede blokkonstruktioner i fundamenterne vil vandrette laster på konstruktionen over fundamentet fra bl.a. vind normalt ikke have nogen stabilitetsmæssig betydning for fundamentet. Ydervægsfundamenter vil imidlertid på grund af de skærpede isoleringskrav ofte blive udført delt øverst i fundamentet, hvor formur og bagmur står på hver sin blok (eller vange i Leca® termblokke) adskilt af isolering. For at sikre stabilitet og tolerancemuligheder skal bredden af blokke ved delte fundamenter mindst være 10-20 mm bredere end væggen ovenover. Blokken bør f.eks. være 120 mm under bagmuren og under bærende skillevægge med bredde 100-110 mm.

Følgende forhold må tages i betragtning af den projekterende ved beregning af sådanne fundamentdele: • Optagelse af vandret last fra vind • Optagelse af skivekræfter fra stabilitet • Optagelse af jordtryk og eventuel kørsel • Søjlevirkning i sokkel fra lodret last. Søjlelængde i væg over sokkel må eventuelt forøges, hvis væggen ikke kan påregnes fastholdt ved overkant sokkel. Se konstruktionsdetaljer på www.weber.dk

Blokkene kan være adskilt fra terrændækkets betonplade. Her skal hver fundamentdel betragtes som selvstændige bærende konstruktioner, der skal beregnes.

Styrker Murværk i normal kontrolklasse og normal sikkerhedsklasse

Leca ® blokke 600 (MPa) f k f d f d

2,3 1,44 1,44

Leca ® blokke 800 (MPa)

Leca ® termblokke (vangerne) (MPa)

3,8 2,38 2,38

2,3 1.44 1,44

Basistrykstyrke Vederlagstryk

Karakteristisk Regningsmæssig Regningsmæssig Ved koncentrerede laster med tilstrækkelig sidestøtte

f d

1,87

3,09

1,87

Bøjningstrækstyr- ke om liggefuger Bøjningstrækstyr- ke om studsfuger Elasticitetsmodul

Karakteristisk Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig

f xk1 f xd1 f xk2 f xd2 Ek E d

0,20 0,12 0,45 0,26 2300 1437

0,20 0,12 0,45 0,26 3800 2375

0,20 0,12 0,45 0,26 2300 1437

Yderligere oplysninger på www.weber.dk

30

31


afsnit 3 Kældervægge

Indhold: 3.1 Kælderydervægge. . . . . . . . . . . . . . . 34 3.2 Løsninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.4 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.5 Opmuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39 3.6 Overfladebehandling og fugtsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.7 Efterisolering og dræning af kælderydervægge. . . . . . . . . . 41-43 3.8 Kælderydervægge i øvrigt. . . . . . . 44-45

32

33


13

3.1 Kælderydervægge

3.2 Løsninger

Leca® blok- og Weber-fugtisoleringsprogram til kælderydervægge opfylder to helt afgørende krav: En effektiv fugtsikring og varmeisolering af kældervæggene.

Bygningsreglement og varmeisolering

I dette afsnit kan du læse mere om vores produktprogram og løsninger samt opmuring og overfladebehandling mv. Til slut i afsnittet kan du læse mere om udvendig efterisolering af kældre.

Kælderydervæg

Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge.

Varmeisoleringen i fundamenter angives ved et linjetab, der er udtryk for, hvor meget varme, der kommer ud gennem fundamentet. Jo lavere linjetab, jo bedre.

Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for ”Mindste varmeisolering”.

U-værdier – krav til kælderydervægge m eringsprogra totalt fugtisol erov t re lje Weber har et ta e og -dæk. De til kældervægg se og forbrug ter, anvendel uk od pr er ov sigt k eller i afsnit r.d be we på www. kan du finde g” in og fugtsikr 10 ”Tætning

Kældervægge

Opmures af 350 eller 390 mm Leca® rilleblokke med 2 stk. armeringsstål B 550. Armerede kældervægge er særligt velegnede i de tilfælde, hvor kældervæggen ikke er stabiliseret foroven af et kælderdæk. Som eksempelvis ved træbjælkelag, ved aftrappede kældervægge eller en høj kælder, hvor der mellem kældervæg under terræn og dækket indskydes en kældervæg over terræn af hulmurskonstruktion eller Leca® termblokke. Endelig giver de armerede kældervægge mulighed for at øge afstanden mellem de understøttende skillevægge.

Bygningskategori Nybyggeri Tilbygning/renovering Sommerhuse

Generelle krav - 0,20 W/m2K 0,30 W/m2K

Mindste varmeisolering 0,40 W/m2K 0,40 W/m2K -

Linjetab (Yf) – krav til kælderydervægsfundamenter Bygningskategori Nybyggeri Tilbygning/renovering Sommerhuse

uden gulvvarme med gulvvarme uden gulvvarme med gulvvarme uden gulvvarme med gulvvarme

Generelle krav - - 0,15 W/m K 0,12 W/m K 0,20 W/m K 0,15 W/m K

Mindste varmeisolering 0,40 W/m K 0,20 W/m K 0,40 W/m K 0,20 W/m K -

Denne løsning kan opfylde kravene: Leca® rilleblokke, bredde: 390 mm Leca® termblokke må KUN anvendes som de øverste 30 cm af den del af kældervæggen, der er under terræn. Afstand: Min. 150 mm Leca® termblokke: Maks. 300 mm ned

U-værdier H 1,5 m 2,0 m 2,5 m

Isolering: Leca ® 10-20 coated 300 mm 0,20 W/m2K 0,19 W/m2K 0,18 W/m2K

500 mm 0,14 W/m2K 0,14 W/m2K 0,13 W/m2K

H

34

35


3.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt – blokprodukter til kældervægge Blokprodukt Leca ® rilleblokke

Lige blok Hjørneblok Lige blok Hjørneblok

Bredde

Højde

Længde

350 mm 350 mm 390 mm 390 mm

190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

490 mm 490 mm 248 mm 248 mm

TransportAntal pr. palle vægt pr. stk. 21,1 kg 36 stk. 19,4 kg 36 stk. 12,0 kg 48 stk. 11,1 kg 48 stk.

Levering

Leca® blokke leveres på paller beskyttet mod nedbør med hætter.

Leca® rilleblok

Leca® blokprodukter er på hver palle forsynet med CE-mærke.

Leca® rilleblok hjørne

3.4 Forbrug Mørtelforbrug (ekskl. spild) Tørmørtelforbrug pr. m2 mur Produkt Leca ® rilleblok 350 mm Leca ® rilleblok 390 mm

Lige blok Hjørneblok Lige blok Hjørneblok

Receptmørtel KC 20/80/550 78 kg 125 kg 90 (64) kg 130 (106) kg

Funktionsmørtel FM 5 ® 71 kg 113 kg 81 (58) kg 118 (96) kg

Vådmørtelforbrug pr. m2 mur 49 liter 78 liter 56 (40) liter 81 (66) liter

( ) = med lim i studsfuger

36

37


3.5 Opmuring Armering

Leca® rilleblokke har samme egenskaber som en Leca® blok 600, men har to riller til armering. Med hensyn beregninger på bæreevne/feltlængder: Se www.weber.dk

I kælderydervægge opmures Leca® rilleblokke direkte på fundamentet uden mellemliggende murpap. Liggefugerne skal opmures med fyldte fuger, og rillerne skal udfyldes helt, så armeringen bliver fuldstændig omstøbt. Der skal anvendes mørtel med en trykstyrke på mindst M 10 MPa. Studsfugerne kan alternativt udføres med limfuge af Weber bloklim. Nettoforbruget er ca. 0,25 kg/blok.

Som armering anvendes ribbet armeringsstål 8 eller 10 mm B550. Der anvendes 2 stk. i hvert skifte. Ved stød skal overlapningen på armeringen som minimum være hhv. 485 mm og 606 mm for 8 og 10 mm armering. Stødene bør placeres i de lige murfelter og forskydes fra skifte til skifte. Bukkediameteren for armeringen skal være mindst 30 mm. Armeringen fastholdes i rillerne med plastafstandsholdere til 15 mm dæklag, der leveres sammen med Leca® rilleblokke fra Weber.

Forbandtet udføres med mindst 76 mm forskydning af studsfugerne. Ved studsfugerne påføres Weber bloklim på den allerede opmurede rilleblok med en tandspartel i henhold til anvisningen på emballagen. Der skal altid tilstræbes 100 % klæbedækning.

Ved 390 mm tykke kældervægge anvendes i hvert skifte 2 hjørneblokke ved udadgående hjørner og 3 hjørneblokke ved indadgående hjørner. Ved 350 mm tykke kældervægge anvendes 1 og 2 hjørneblokke for hhv. udadgående og indadgående hjørner. Placering af hjørneblokke ved ud- og indadgående hjørner er vist nedenfor.

Armering af hjørneblokke 350 mm

350 mm

Indvendig

Udvendig

Indvendig

Udvendig 390 mm

390 mm

Indvendig

Udvendig

Udvendig

38

Hjørneblokke i armeret murværk tilpasses ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsriller, og hvor armeringen i øvrigt skal passere opkanter på hjørneblokken. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed. Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulhed udfyldes med mørtel.

Ved udlægning af mørtlen skal man sikre, at armeringen bliver helt omstøbt af mørtlen.

Fugtsugningen i Leca® rilleblokke er meget ringe på grund af blokkenes struktur af grove porer mellem Leca® letklinkerne. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen ”suges død”. Blokkene skal ikke forvandes, men de bør beskyttes mod opfugtning fra nedbør. Mørtlen i de efterfølgende skifter udlægges, så rillerne bliver helt udfyldte og armeringen fuldstændig omstøbt. Fugetykkelsen er 8-10 mm. En 2 kg klaphammer er en god hjælp, når blokkene skal rettes ind, men den må kun bruges umiddelbart efter, at blokkene er lagt i mørtlen.

Hjørner

Indvendig

39


3.6 Overfladebehandling og fugtsikring Udvendigt under terræn skal kældervægge af Leca® blokprodukter altid beskyttes omhyggeligt mod jordfugt.

Under terræn

Priming Dette gøres enklest med weber.tec 901 og efterfølgende overfladebehandling med weber.tec superflex 10. Den sidste overfladebehandling kan udføres umiddelbart efter primningen. Berapning, asfaltering og udkast Alternativt kan overfladebehandlingen udføres med berapning, asfaltering og et beskyttende udkast. Ved berapningen lukkes porerne i blokkene. Berapningen skal føres helt ned på fundamentbetonen under blokkene. Berapningen med C 100/400 udføres i en tyktflydende blanding, der kastes eller sprøjtes på. Alternativt kan blandingen trækkes på med et stålbræt. Straks efter ”stødes af”, således at laget får en ensartet tykkelse på 2-3 mm, hvorefter det kostes igennem. Asfalteringen sker ved påføring ad 2 gange til fuld dækning med asfaltemulsion, koldflydende asfalt eller varm asfalt. Asfaltlaget skal herefter beskyttes med udkastning med cementmørtel C 100/400 i et tyndt sammenhængende lag.

3.7 Efterisolering og dræning af kælderydervægge

Over terræn

Over terræn overfladebehandles Leca® blokkene helt traditionelt med sokkeltætning og puds som ved fundamenter. For at opfylde bygningsreglementets krav til lufttæthed skal kælderydervægge af Leca® blokprodukter indvendigt altid tætnes omhyggeligt f.eks. ved pudsning. Dette skyldes blokkenes åbne struktur. Dette arbejde udføres som beskrevet i anvisning ”Letklinkerblokke. Overfladebehandling” fra Blokgruppen (BIB), en gruppe i Dansk Beton. Anvisningen kan ses på hjemmesiden www.blokgruppen.dk.

Gamle kældervægge er ofte uisolerede og kan som følge deraf være kolde og fugtige. Ved efterisolering af kældervæggen mindskes varmetabet fra kælderen, kældervæggens temperatur øges, og dermed mindskes risikoen for indvendig kondens på kældervæggen og fugt i væggen. Alt i alt opnås et bedre indeklima og et lavere energiforbrug.

Ved at efterisolere med Leca® 10-20 opnår man samtidig den fordel, at kældervæggen drænes. Dette afsnit handler om ukomplicerede kældre, hvor grundvandsspejlet ligger under dræningsniveau, og hvor dræningen derfor udelukkende drejer sig om bortledning af nedsivende overfladevand.

Efterisolering af kælderydervæg

m eringsprogra totalt fugtisol t overre lje Weber har et ta De k. gge og -dæ g til kældervæ else og forbru ukter, anvend it sn af i r le el sigt over prod k er.d på www.web kan du finde . g” in kr si og fugt 10 ”Tætning

Leca® blok 10 x 19 x 49 cm

Drænlag og isolering Leca® 10-20

Berapning og udkast holdes fugtige nogle døgn og beskyttes mod udtørring af sol og vind. Specialprodukter Hvis specialprodukter som grundmursplader anvendes, skal montagen udføres som beskrevet i den pågældende leverandørs anvisninger. Det skal samtidig sikres, at løsningen er robust samt forbliver tæt over tid.

Fiberdug

Evt. tætning

Omfangsdræn med mindst 3 ‰ fald

40

41


Kælderydervæggen

Kælderydervægge af beton forudsættes normalt at være tilstrækkelig tætte til at afvise vand, der siver gennem det grovporøse og drænende lag af Leca® 10-20. Ved dårlige kældervægge, hvor der tidligere har været indsivning af vand, anbefales det at tætne kælderydervæggen. Tætte produkter, såsom bitumen, hindrer væggen i at afgive opstigende grundfugt og kan derfor ikke tilrådes. Ifølge SBI-anvisning 189, ”Småhuse” skal alle kælderydervægge udført af blokke fugtisoleres, selv om der benyttes varmeisolering med drænende egenskaber. Indvendig kondensdannelse på den bærende kælderydervæg modvirkes ved den udvendige varmeisolering, idet temperaturen på den udvendige side af kældervæggen og dermed selve kældervæggen bliver højere.

Dræning

Leca® letklinker har gode drænende egenskaber. Sammenholdt med en stor styrke gør det Leca® letklinker til et optimalt materiale til dræn langs fundamenter, kældervægge, i faskiner og sågar under parkeringspladser. Ved kældervægge sikrer Leca 10-20, at tilstrømmende vand fra omgivelserne bortledes. En fiberdug mellem Leca® letklinkerne og jorden forhindrer uønsket transport af faste partikler fra omgivelserne ind i Leca® letklinkerne, således at tilstopning og reduktion af isolerings- og dræningsevnen forhindres. ®

Drænledningen, som udlægges i bunden af det isolerende og drænende lag Leca® 10-20, skal bortlede nedsivende vand til faskine eller regnvandsbrønd. Drænledningen sikrer bortledning af vand, mens Leca® 10-20 på samme tid virker drænende og varmeisolerende.

42

Leca® letklinkerlaget bør som drænlag være mindst 20 cm tykt op langs væggen og adskilt fra jorden med en fiberdug. Der bør være mindst 10 cm Leca® hele vejen rundt omkring selve drænrøret. Det vil sige, at der bør være mindst 27 cm Leca® 10-20 i området omkring drænrøret, da drænrøret mindst skal være 7 cm i diameter jf. SBI-anvisning 224, ”Fugt i bygninger”.

Udførelse Der graves en ca. 30 cm bred rende 1 langs fundamentet, men IKKE dybere end fundamentets underkant.

Foroven skal laget afdækkes med mur 6 pap, der udlægges med fald udefter. Langs kældervæggen bøjes den op og fastgøres med klæbeasfalt eller inddækningsliste.

Leca® faskine

I forbindelse med efterisolering af kælderydervægge er det nødvendigt at bortlede det nedsivende vand til f.eks. en faskine. Her er Leca® også et velegnet materiale. Foruden de varmeisolerende og drænende egenskaber er Leca® letklinker uorganiske og uforgængelige, og der er plads til en masse vand mellem kornene.

Udgravet rende langs kældervæg. Murpap klæbes til soklen.

Leca letklinker kan bruges i faskiner som løst materiale, eller der kan bruges Leca® faskineposer.

Kældervæggen repareres om nødven 2 digt, således at den er tæt over for nedsivende regnvand.

Læs mere om anvendelse af Leca® letklinker i faskiner på www.weber.dk.

Fiberdug placeres mod jord for at forhin 3 dre en blanding af Leca® letklinker og jorden.

®

Før spaden stikkes i jorden

Før arbejdet påbegyndes, skal placeringen af alle elektriske kabler/ledninger samt vand og afløb fra huset fastlægges og afmærkes.

Som underlag for murpappen kan der 7 eventuelt løst udlægges 10 cm Leca® blokke med knasfuger over det løse drænende Leca® 10-20 lag. Topfyldning med havejord, som sikrer et fald på mindst 1:50 bort fra huset.

Tilslutning af drænledning til faskine eller regnvandsbrønd kan kræve godkendelse fra de lokale myndigheder, som derfor bør kontaktes, før arbejdet går i gang. Leca® 10-20 hældt i rende, fiberdug mod jord.

Drænrør nedlægges med mindst 3 ‰ 4 fald og tilsluttes faskine eller regnvands-

Topdresset med Leca® letklinker. Krukker kan evt. placeres ovenpå.

brønd.

Udgravningen fyldes med Leca® 10-20, 5 som komprimeres ved stampning under ifyldningen.

43


3.8 Kælderydervægge i øvrigt Produktdata Leca® rilleblokke Specielt til armerede vægge fremstilles Leca® blokke med riller, der giver plads til 8 eller 10 mm ribbet armeringsstål og den fornødne omstøbning. Leca® rilleblokke fremstilles i 350 eller 390 mm bredde og passer dermed under de fleste moderne hulmure og under Leca® termblokke. Leca® rilleblokke – hjørneblok Ved hjørner samt ved afslutninger, for eksempel muråbninger, anvendes hjørneblokke. Hjørneblokkene tilpasses til højre eller venstre anvendelse ved at fjerne opkanten ud for de tilstødende ligeblokkes armeringsriller. Opkanten borthugges helt ned til bunden af hjørneblokkens hulhed.

Leca® termblok Må kun anvendes over terræn. Leca® termblokke består af Leca® letbeton og EPS-celleplast (ekspanderet polystyren), der sammenstøbes. Leca® termblokke kombinerer formur, isolering og bagmur i én blok og én arbejdsgang på byggepladsen. Hver blok udgør et lille stykke isoleret ydervæg uden kuldebroer. Leca® termblokke kan ved normal etagehøjde anvendes over terræn og indtil 300 mm under terræn og fungerer statisk og isoleringsmæssigt som en hulmur med Leca® blokke i for- og bagmur.

Leca® termblok

Når hjørnearmeringen er anbragt, skal hele hjørneblokkens hulrum udfyldes med mørtel.

Styrkeforhold – kælderydervæg af Leca® Murværk i normal kontrolklasse og normal sikkerhedsklasse Basistrykstyrke Vederlagstryk Bøjningstrækstyrke om liggefuger Bøjningstrækstyrke om studsfuger Elasticitetsmodul

Karakteristisk Regningsmæssig Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig

f k f d f d f xk1 f xd1 f xk2 f xd2 Ek E d

Leca ® rilleblokke, Leca ® blokke og Leca ® termblokke (vangerne) 2,3 MPa 1,44 MPa 1,44 MPa 0,20 MPa 0,12 MPa 0,45 MPa 0,26 MPa 2300 MPa 1437 MPa

Yderligere oplysninger på www.weber.dk

44

45


afsnit 4 Mur og væg

Indhold: 4.1

Løsninger og produktområder . . . . 48

Opmuring og mørtel:

4.2 Opmuring og mørtel. . . . . . . . . . . . . 49 4.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle . . . . . . . . . . . 50-51 4.4

Levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.5

Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-53

4.6 Udførelse, murværk. . . . . . . . . . . 54-55 4.7

Skader på murværk . . . . . . . . . . . . . 56

4.8

Farvet funktionsmørtel . . . . . . . . . . . 57

Anvendelse af Leca® blokke og leca® termblokke:

4.9 Opmuring med Leca ® blokke . . . . . 58 4.10 Bygningsreglement og varmeisolering. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.11 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . 60-61 4.12 Mørtelforbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.13 Udførelse, Leca ® blokmurværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-63 4.14 Mur og væg i øvrigt. . . . . . . . . . . 64-69

46

47


4.1. Løsninger og produktområder

4.2 Opmuring og mørtel

Dette afsnit omhandler primært opmuring.

Denne del af afsnittet omhandler vores mørtelprodukter og anvendelsen af disse. Ud over de forskellige mørteltyper, der dækker ethvert krav til anvendelse og løsning, kan vi også levere et sortiment af farvede funktionsmørtler. Vælg mellem 10 forskellige standardfarver. Se farverne på side 57.

1. del af afsnittet vedrører udelukkende opmuring og mørtel. Se afsnit 4.2-4.8. 2. del af afsnittet indeholder oplysninger om anvendelse og opmuring med Leca® blokke/termblokke. Se afsnit 4.9-4.13.

1

Opmuring og mørtel

Se side 49-57.

48

2 Anvendelse af Leca® blokke og Leca® termblokke

Se side 58-63.

49


4.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle

50

Fugning af teglvægge

Indvendig fugning af teglgulve

Udkast på rygningssten***

Lægning af indvendig gulvtegl

Lægning af rygsten

Teglskilllevægge

Glasbyggesten

Gesimser, sålbænke og lign.

Blokmurværk af porebeton

Gavlkamme og skorstenspiber

Blokmurværk af Leca ® blokke

Kælderydervægge af Leca ® blokke

Skalmur

Mørteltype

Receptmørtel iht. DS/EN 998-2:

Leveres i bigPbag boks

Leveres i silo/løst

ProduktCa. liter Korntype færdigmas- størrelse (tør/våd) se pr. sæk i mm

Korntype

Receptmørtel iht. DS/EN 998-2: KC 50/50/700 25 kg - silo tør 15 4 silo tør 15 KC 35/65/650 25 kg 4 - silo tør 15 KC 20/80/550 25 kg 4 - Kalkmørtel: våd 15 K 100/1415 6,6 % 15 l 4 4 løst K 100/1850 5,1 % 15 l våd 15 4 4 løst K 100/2750 3,5 % 15 l våd 15 4 4 løst Restaureringsmørtel:

4 4 4

bakkesand bakkesand bakkesand

4 4 4

bakke-/strandsand bakke-/strandsand bakke-/strandsand

Kh 100/400 25 kg silo tør 15 4 - silo tør 15 KKh 20/80/475 25 kg 4 - Fugemørtel: Brun 25 kg - - - tør 15 Sort 25 kg - - - tør 15 Funktionsmørtel iht. DS/EN 998-2:

4 4

bakkesand bakkesand

2 2

-

FM 2½ ® FM 5 ® FM 5 ® LM FM 5 ®, Farvet Let Muremørtel Bindemidler: Gullex A Murcement

Fritstående teglmur

Leveres i sække. Indhold:

Konstruktion

På side 65 kan du finde yderligere produktfacts om de enkelte mørteltyper.

Produktoversigt – mørtel Produkt

Anvendelsesnøgle – mørtel

Hulmur

Skemaet på denne side samt anvendelsesnøglen på næste side hjælper dig med at vælge rigtigt.

Muret vange i kombinationsmur

Opførelse af en muret konstruktion betyder, at der skal træffes nogle valg. Nogle af valgene træffes af bygherren og arkitekten, f.eks. farven på teglstenen og fugen. Når der er tale om en bærende konstruktion, er det typisk den rådgivende ingeniør, der ud fra de aktuelle belastninger på konstruktionen og beregningsreglerne fastlægger de nødvendige krav for de valgte materialer, herunder styrkeegenskaberne for mørtel og sten.

Massiv mur

Vælg den rigtige mørteltype

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 18 kg

4 4 4 4 4

- - - - -

silo silo silo silo silo

tør tør tør tør tør

15 15 15 15 15

4 4 4 4 4

bakkesand bakkesand bakkesand bakkesand bakkesand/Leca®

25 kg

-

-

-

tør

-

-

-

KC 50/50/700 KC 35/65/650 KC 20/80/550 Kalkmørtel: K 100/1415 6,6 %* K 100/1850 5,1 %* K 100/2750 3,5%* Restaureringsmørtel:

Kh 100/400 Kkh 20/80/475 Fugemørtel: Sort Brun Funktionsmørtel iht. DS/EN 998-2: FM 2½ ® FM 5 ® FM 5 ® LM FM 5 ®, Farvet Let Muremørtel Bindemidler: Gullex A Murcement**

Miljøklasse A - Eksponeringsklasse MX3.2-MX5 Miljøklasse M - Eksponeringsklasse MX2-MX3.1 Miljøklasse P - Eksponeringsklasse MX1 I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

* Vådmørtel tilsættes hydraulisk bindemiddel i givet blandingsforhold. Se også skema side 53. ** Gullex A Murcement tilsættes velgradueret sand i givet blandingsforhold. Stilles der krav til deklareret tryk- og/eller vedhæftningsstyrke anbefales FM 2½, FM 5 eller Let Muremørtel. *** Benyttes KC mørtel til lægning af rygningssten udkastes med weber Tørbeton 0-4 mm.

51


4.4 Levering Vejledende materialeforbrug – mørtel

Vores mørtelprodukter leveres i sække, som bigbags/P-boks eller i silo/løst.

Tørmørtel FunktionsLet KC/Kh/KKh mørtel Muremørtel Mursten: Normalformat 228 x 108 x 54 mm pr. 1000 sten 1100 kg 1000 kg Flensborgsten 228 x 108 x 40 mm pr. 1000 sten 1100 kg 1000 kg Bredsten 228 x 168 x 54 mm pr. 1000 sten 1540 kg 1400 kg Specialsten 528 x 108 x 37 mm pr. 1000 sten 3000 kg 2730 kg Skorstensrør med lysning 23 x 23 cm 1/2 stens vange pr. 90 stk. 100 kg 90 kg 1/1 stens vange pr. 240 stk. 265 kg 240 kg Gulvtegl: 17 kg - Fugning pr. m2 1,7 kg - Lægning pr. mm/m2 Tagarbejde: Rygningssten pr. lb.m ca. 16 kg - Understrygning pr. 1000 sten ca. 500-600 kg - Fugning: 6-8 kg 5,5-7,5 kg Ved 13 mm fugedybde pr. m2 * afhængig af fugebredde ** afhængig af fugebredde og spild

4.5 Forbrug Vejledende materialeforbrug (mursten-netto) ved opmuring. Antal mursten i normalformat pr. m2.

Vægtykkelse

Facadesten med hele kopper Bagmursten Facadesten med knækkopper Bagmursten Facadesten med løberskifter Bagmursten Mørtelforbrug ca. Rulskifte pr. lb.m Mørtelforbrug Standerskifte pr. lb.m Mørtelforbrug

108 mm ½ sten

168 mm bred sten

228 mm hel sten

290 mm hul mur

350 mm hul mur

350 mm 1½ sten

470 mm to sten

- -

- -

100 stk. 31 stk.

- -

- -

100 stk. 100 stk.

100 stk. 164 stk.

63 stk. - 63 stk. - 37 liter/m2 - - 15 stk. 6 liter

- -

70 stk. 63 stk.

63 stk. 63 stk. - 62 stk. 2 57 liter/m 80 liter/m2 - 15 stk. - 9 liter 15 stk. 30 stk. 9 liter 16 liter

70 stk. 63 stk.

800 kg 800 kg 1120 kg 2180 kg

700 liter 700 liter 960 liter 1875 liter

72 kg 192 kg

63 liter 165 liter

- -

11 liter* 1,1 liter

- -

10 liter 300-400 liter

4,6-6 kg

4-5 liter**

Ved benyttelse af sten med mørtellommer/”frogs” skal påregnes et øget mørtelforbrug.

Vejledende materialeforbrug ved opmuring – mursten

Vådmørtel

70 stk. 63 stk.

- -

-

63 stk. 63 stk. 63 stk. 63 stk. 62 stk. 62 stk. 126 stk. 192 stk. 2 2 2 92 liter/m 92 liter/m 120 liter/m 160 liter/m2 23 stk. 23 stk. 23 stk. 30 stk. 12 liter 12 liter 12 liter 16 liter 38 stk. 45 stk. 45 stk. 60 stk. 20 liter 23 liter 23 liter 32 liter

Vejledende materialeforbrug ved pladsfremstilling af mørtel Cementtilsætning til kalktilpasset mørtel Ønskes

Materialer: Bestilles på mørtelværket Cementtilsætning efter rumfang: Mestercement pr. 100 liter mørtel Basiscement pr. 100 liter mørtel Kalkmørtel pr. 1 del Mestercement pr. 1 del Basiscement Cementtilsætning efter vægt: Cement pr. 100 liter mørtel Kalkmørtel pr. 1 kg cement

KC 50/50/700 6,6 % Kalkmørtel

KC 35/65/650 5,1 % Kalkmørtel

KC 20/80/550 3,5 % Kalkmørtel

7,81 liter 8,87 liter 13 dele 11 dele

11,11 liter 12,63 liter 9 dele 8 dele

16,39 liter 18,63 liter 6 dele 5 dele

9,75 kg 17,4 kg

13,89 kg 12,2 kg

20,48 kg 8,3 kg

Vær særlig opmærksom på at cementdoseringen skal dokumenteres. Tabellen er gældende for blanding af kalkmørtel med en vådrumsvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 16 %. 1 liter Mestercement svarer til ca. 1,25 kg. 1 liter. Basiscement svarer til ca. 1,10 kg.

52

53


4.6 Udførelse, murværk Ved anvendelse af fabriksfremstillet mørtel skal vores anvisninger altid følges med hensyn til vand, blandemetode og blandetid. Bemærk: Blandetiden for receptmørtel med cementtilsætning må aldrig overstige 15 min. På side 64-69 kan du læse mere om kravene til fuger, kontrol og brand mv.

Færdiggørelse af murværk Afsyring

foretages før efterfugning. Vent 4 Afsyring med afsyring til mørtlen er så afbundet, at den ikke fordeles ud over murværket. Tidspunktet kan variere fra 5-24 timer efter opmuringen. Afsyring må ikke udføres i frostvejr.

Trykning af fugen Fugerne færdiggøres kontinuerligt ved komprimering under opmuringen. Stenene henmures rent og med fyldte fuger. Fugerne efterfyldes, hvor der eventuelt mangler mørtel.

opmærksom på, at der for nogle 5 Vær typer teglsten, f.eks. blådæmpede, rosé og brune sten, er særlige krav vedrørende afsyring. Følg altid leverandørens anvisninger.

Fugerne trykkes til den ønskede form, mens mørtlen endnu er til at bearbejde. Ved anvendelse af funktionsmørtler anbefales det at benytte fugejern/ kuglejern/fugepressejern eller lignende til at trykke/komprimere fuger med. Benyt ikke træpind. Til Let Muremørtel anvendes fugepressejern.

Mere information om afsyring findes i murerfagets vejledninger udgivet af MURO, bl.a.: • ”Afsyring af udvendigt murværk” • Rapporten ”Projekt Afsyring – afrapportering af laboratorieforsøg”. Bemærk: Man må ikke rengøre med saltsyre på indvendigt murværk.

Se i øvrigt ”De 10 Bud” på www.weber.dk Udkradsning og efterfugning

Fugning Fuger i murværk skal være tætte, og lejefuger og studsfuger skal være fyldte i hele tværsnittet for at sikre den tilstræbte tæthed og bæreevne.

Se nærmere i ”De 10 Bud” på www.weber.dk det nødvendigt med afsyring, skal muren 2 Er kostes med teknisk saltsyre fortyndet med vand i forholdet maks. 1:20. Der skal anvendes en færdigblandet syre på byggepladsen.

3 Der må kun afsyres én gang. Afsyring må ikke benyttes til at fjerne andet end kalk- og cementrester.

54

Ved efterfugning: Fugerne eftervandes, når 5 der er risiko for kraftig udtørring som følge af eksempelvis sol og vind. Hvis man fra starten benytter indfarvede mørtler til fuger i vægflader, kan man med fordel opmure med indfarvet funktionsmørtel. På den måde kan fuger færdiggøres i én arbejdsgang. Se nærmere i brochuren ”Farver på fuger” på www.weber.dk Skift mellem forskellige mørteltyper Hvis man vælger at skifte mørteltype, er der to forhold, man bør være opmærksom på: • Styrkeegenskaber • Forbrug Ved skift, eksempelvis mellem receptmørtel og funktionsmørtel, skal man være særlig opmærksom på, om forudsætningerne for de statiske beregninger stadig holder. Det er primært værdierne for trykstyrke, vedhæftningsstyrke og dermed basisbøjningstrækstyrke, der kan være forskellige. Desuden kan forudsætningerne for forbruget af mørtel ændre sig. Primært fordi mørtlerne har forskelligt luftindhold og tilslag. Følgende vejledning kan anvendes som tommelfingerregel:

Det anbefales, at fugen færdiggøres enten ved udkradsning og efterfugning eller alternativt ved sammentrykning i takt med opmuringen.

Det anbefales, at der mures så rent, at af1 syring undgås. Afsyring kan medføre skader på murværket. Benyttes funktionsmørtel eller Let Muremørtel og skuresvamp, kan man helt undgå at afsyre med saltsyre. Det er vigtigt, at skuresvampen er helt ren og tør.

Anvendes farvet fugemørtel, er det særligt 4 nødvendigt, at stenene har tilpas sugeevne, og at arbejdet ikke udføres i perioder med regn eller udsigt til regn. Mørtelfarve eller vand fra den friske mørtel, der løber ned over stenene, er svære at fjerne.

Få mere information om fugning her: • ”Murerfagets Byggeblad” nr. 29 • ”Murerhåndbogen 2010” • ”Tegl 37” • www.mur-tag.dk • www.muro.dk Fugerne færdiggøres ved udkradsning 1 og efterfølgende fugning. Fugerne udkrad ses til mindst 13 mm dybde, og stenfladerne skal være rengjorte.

2

• Receptmørtel: 1,1 kg / normalsten • Funktionsmørtel: 1,0 kg / normalsten • Let Muremørtel: 0,8 kg / normalsten

Forvand inden fugning for at sikre bedst mulig vedhæftning.

Under fugningen komprimeres mørtlen. 3 Efterfugning må ikke foretages i perioder med frost.

55


4.7 Skader på murværk

4.8 Farvet funktionsmørtel

Alle vore emballager er forsynet med brugsanvisning. Deklarationsblade og konsulentbistand kan desuden rekvireres.

weber farvet funktionsmørtel findes i 10 standardfarver. Passer standardfarverne ikke i forhold til valget af mursten, er der mulighed for at bestille en specielt sammensat farvet funktionsmørtel. FM 5® Hvid 1201

FM 5® Gråhvid 1202

FM 5® Lys gul 2252

FM 5® Mellemgul 2253

FM 5® Rosa 2251

FM 5® Rød 3187

FM 5® Brun 4214

FM 5® Grå 1176

FM 5® Anthrazit 1093

Saltudblomstringer

56

1

Anvend mørtler med god vedhæft ning, dog ikke stærkere mørtel end nødvendigt.

2

Indlæg lodrette dilatationsfuger, specielt på større murflader, der kan blive udsat for store temperatursvingninger.

3

 rug 2-trins tætning i alle vandrette B og helst også de lodrette fuger.

4

Udform konstruktionen efter bygge materialerne, da der er stor forskel på forskellige produkters temperaturbevægelser.

5

Der skal ved effektiv tildækning sikres mod vand/fugt i murkroner i forbindelse med udførelse.

De senere år er der opstået flere og flere frostskader i mørtelfuger i formuren. Dette skyldes til dels en forøgelse af isoleringstykkelsen i hulmuren, hvorved formuren bliver koldere (se illustration), og dels, at der ofte ikke vælges en egnet opmuringsmørtel under disse betingelser. Det anbefales at anvende funktionsmørtler. Eksempel ved lufttemperatur på - 12 °C udendørs og + 20 °C indendendørs: Tidligere:

I dag:

Receptmørtel (KC) Sort 1154 Inde: + 20 °C

Erfaringer har vist, at man bør følge disse 5 råd:

Frostafskalninger

Ude: - 12 °C

Specielt for udvendigt murværk er der gennem de sidste årtier sket betydelige ændringer i de påvirkninger, murværket bliver udsat for. Disse ændringer er dels forårsaget af arkitektoniske ønsker og dels af den øgede isolering. Begge dele medfører ofte, at murværket bliver udsat for større fysiske påvirkninger, end hvad der tidligere har været tilfældet. Dette stiller større krav til udformningen af en muret konstruktion.

Inde: + 20 °C

Alle opadvendte murflader tildækkes med plastfolie eller lignende. Vand og sne på terræn- og etagedæk bør fjernes. Nedløbsrør skal etableres.

Der er her benyttet en vådmørtel til opmuring. Ved påføring af den farveløse indikatorvæske Phenolphtalein på skadesramte mørtelfuger observeres en kraftig rødfarvning. Rødfarvningen fortæller, at kalkdelen i mørtlen ikke er færdigkarbonatiseret/hærdnet, og at vandindholdet er over 7 vægt-%. Mørtelfuger er derfor disponeret overfor frostpåvirkninger. Skaden ville ikke være sket, hvis en funktionsmørtel eller Let Muremørtel havde været benyttet.

Ude: - 12 °C

Saltudblomstringer og forvitring forebygges ved at beskytte murværket mod kraftig opfugtning. Under opførelsen skal murværk året rundt tildækkes i tilfælde af nedbør.

Temperaturgradient

Formur i dag er koldere. Dette medfører dels en mindre fordampning fra formurens udvendige overflade og dels et øget fugtindhold i formuren om vinteren, fordi den lavere temperatur giver mere kondensation af vanddamp, som indefra når frem til formur.

Dette farvekort bør kun bruges som vejledning – farveprøver kan rekvireres på www.weber.dk

Yderligere information Se www.weber.dk

57


4.9 Opmuring med Leca ® blokke

4.10 Bygningsreglement og varmeisolering Kravene til isolering af og energiforbrug i en bygning er detaljeret beskrevet i Bygningsreglement 2008. Tabellen indeholder værdier fra Bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge. Det eneste, der er et direkte krav, er værdierne for ”Mindste varmeisolering generelt”.

U-værdier – krav til vægge Bygningskategori Konstruktion Nybyggeri Tilbygning/renovering Sommerhuse

Ydervægge Skillevægge Ydervægge Skillevægge Ydervægge Skillevægge

Generelle krav

Mindste varmeisolering generelt

- - 0,20 W/m2K 0,40 W/m2K 0,30 W/m2K 0,40 W/m2K

0,40 W/m2K 0,50 W/m2K 0,40 W/m2K 0,50 W/m2K -

Skillevægge er mod uopvarmede rum eller mod rum, som er opvarmet til en temperatur, der er 8 °C lavere end det aktuelle rum.

U-værdier for løsninger med Leca® blokprodukter Isoleringsblokke

Hulmur Leca termblok

Teglsten

®

Leca® blok 600 Isolering

58

U-værdier W/m2K

U-værdier W/m2K

Leca ® termblokke U-værdi (W/m2K)

Vægtykkelse 370 410 490 Bagmur Leca ® 100 mm 100 mm 120 mm blokke 600 Isoleringstykkelse 150 mm 190 mm 250 mm Isolering l-klasse 34 37 34 37 34 37 (mW/m K) U-værdi 0,19 0,21 0,16 0,17 0,12 0,13 (W/m²K)

330 mm 350 mm 390 mm 0,32 0,31 0,20

59


4.11 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt – produkter til mur og væg

Anvendelsesnøgle – blokprodukter og murbjælker

Blokprodukter

Bredde

Højde

Længde

Leca ® blokke 600 Leca® blokke 800 Leca ® termblokke Leca ® flexhjørne Leca ® skillevægsplader Leca ® mursten

100 mm 120 mm 150 mm 190 mm 230 mm 290 mm 330 mm 350 mm 390 mm 390 mm 120 mm 150 mm 190 mm 230 mm 330 mm 350 mm 390 mm 390 mm 100 mm 120 mm 110 mm

190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 400 mm 330 mm 55 mm

490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 248 mm 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm 497 mm 497 mm 497 mm 250 mm 600 mm 490 mm 230 mm

Murbjælker* Leca ® murbjælke

Bredde 100 mm 150 mm 190 mm 230 mm 290 mm 330 mm

Transportvægt pr. stk. Antal pr. palle 6,4 kg 7,7 kg 9,6 kg 12,2 kg 14,8 kg 18,6 kg 21,2 kg 22,5 kg 25,1 kg 12,7 kg 9,9 kg 12,4 kg 15,8 kg 19,0 kg 16,8 kg 18,2 kg 17,0 kg 9,7 kg 16,6 kg 13,4 kg 1,1 kg

Højde 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

108 stk. 96 stk. 72 stk. 60 stk. 48 stk. 36 stk. 36 stk. 36 stk. 24 stk. 48 stk. 96 stk. 72 stk. 60 stk. 48 stk. 36 stk. 36 stk. 24 stk. - 44 stk. 60 stk. 640 stk. Vægt pr. lb.m 32 kg 48 kg 61 kg 74 kg 93 kg 106 kg

* Murbjælker fås i følgende standardlængder (mm): 1240, 1490, 1740, 1990, 2240, 2490 og 2990.

Leca® blok 600

60

Leca® blok 800

Leca® termblok

Leca® flexhjørne

Leca® skillevægsplade

Leca® mursten

Leca ® Leca ® skilleLeca ® Leca ® Leca ® blokke 600 blokke 800 termblokke flexhjørner vægsplader

Konstruktion Ydervæg Skillevæg Udfyldningsvæg Brandadskillelse

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4

Levering

Leca® blokprodukter leveres på paller og beskyttes mod nedbør med hætter. Blokkene bør altid overdækkes, også når der er taget blokke fra

4 4 4

Leca ® mursten

Murbjælker

4 4 4

4 4 4

4 4 4

pallerne, hvorefter overdækning kan ske med presenning eller lignende. Hver palle er forsynet med etiket med CE-mærke.

4.12 Mørtelforbrug Forbrugsoversigt – mørtel Tørmørtel – forbrug pr. m2 Produkt

Dim. bredde

Leca ® blokke

100 mm 120 mm 150 mm 190 mm 230 mm 290 mm 330 mm 350 mm 390 mm

Receptmørtel ved ved delt massiv fuge fuge 11 kg - 14 kg - 18 kg - 22 kg 16 kg 26 kg 21 kg 32 kg 27 kg 37 kg 32 kg 40 kg 34 kg 43 kg 38 kg

Funktionsmørtel ved ved delt massiv fuge fuge 10 kg - 13 kg - 16 kg - 20 kg 15 kg 24 kg 19 kg 29 kg 25 kg 34 kg 29 kg 36 kg 31 kg 39 kg 35 kg

Let muremørtel ved ved delt massiv fuge fuge 8 kg - 10 kg - 13 kg - 16 kg 12 kg 19 kg 15 kg 23 kg 20 kg 27 kg 23 kg 29 kg 25 kg 31 kg 28 kg

Vådmørtel – forbrug pr. m2 ved massiv fuge 7 liter 9 liter 11 liter 14 liter 16 liter 20 liter 23 liter 25 liter 27 liter

ved delt fuge 10 liter 13 liter 17 liter 20 liter 21 liter 24 liter

Leca® murbjælke

61


4.13 Udførelse, Leca ® blokmurværk Overfladebehandling

Opmuring

Blokmurværk opmures med en fugetykkelse på 10 +/- 4 mm. Ved opmuringen skal fuger være fyldt helt ud til blokforkant, da manglende mørtel kan give revner i pudslaget. Blokmurværk skal generelt mures i forbandt, og normen fastsætter, at studsfuger i 2 på hinanden følgende skifter skal forskydes mindst 76 mm. Til mure, der står med synlige fuger i en tynd overfladebehandling, anvendes ofte 1/2 bloks forbandt. Vægge til pudsning mures tit i det forbandt, der naturligt fremkommer i hjørnerne med hele blokke. Massive ydervægge med en tykkelse ≥ 190 mm kan opmures med delt fuge, så der fremkommer et isolerende fugehulrum i væggens midte. For at undgå sammenflydning af mørtel i hulrummet kan der med fordel indlægges isoleringsstrimler i både ligge- og studsfuger. Fugearmering Til passiv miljøklasse, f.eks. indvendigt murværk i opvarmede og tørre lokaler, kan anvendes Bi-stål 40 eller 6 mm ribbet armeringsstål B 550. Til de fleste andre formål, herunder formurvange, med murværk i moderat eller aggressiv miljøklasse, anvendes korrosionsbestandig svindarmering af rustfast Bi-stål 40 eller 6 mm rustfast ribbet armeringsstål.

Dæklag Passivt miljø Moderat miljø Aggressivt miljø

Ubeskyttet armering

Zinkbehandlet armering

Korrosionsfast armering

15 mm 30 mm -

15 mm 15 mm 30 mm

15 mm 15 mm 15 mm

Miljøklasse A - Eksponeringsklasse MX3.2-MX5 Miljøklasse M - Eksponeringsklasse MX2-MX3.1 Miljøklasse P - Eksponeringsklasse MX1

• Ved vægtykkelser ≤ 150 mm indlægges kun 1 armeringsenhed pr. armeringsfuge. • Ved vægtykkelser > 150 mm indlægges 2 armeringsenheder pr. armeringsfuge. • Ved delt fuge indlægges armering i hver mørtelstreng. Armeringsenheden placeres mindst 30 mm fra blokforkant og trykkes ned i mørtlen.

Formur i hulmure armeres for hvert andet skifte. Høje sokler over terræn armeres for hvert skifte. Øvrigt blokmurværk armeres som minimum i hvert 3. skiftes liggefuge.

Se også afsnit 5: Overfladebehandling og pudsning. Med deres ringe fugtsugning og grovporøse overflade danner Leca® blokke et velegnet underlag for pudsning – f.eks. tyndpuds, sprøjtepuds eller gipspuds. Murværk af Leca® blokke og Leca® termblokke bør altid tætnes mod regn, vind, utilsigtet ventilation og lydgennemgang. Udvendig Vægge, der er udsat for regn, tætnes med en vandafvisende, men diffusionsåben facadebehandling eller med en egnet puds.

Ved dør- og vinduesåbninger indlægges altid armering i første fuge over åbningen samt i første fuge under vinduesåbninger. Endvidere skal der altid armering i murværkets øverste liggefuge.

Pudsede overflader giver god bund for maling, tapetsering m.m. Cempexo Murfarve kan, eventuelt tilsat sand, anvendes direkte på Leca® blokke som indvendig overfladebehandling.

Fugeaftegninger

Fugeaftegninger på pudsede overflader opstår i forbindelse med regn/fugtpåvirkninger af væggen. Dette ses oftest på vægge med kun ét lag puds. Fugerne og Leca® blokkene optager ikke samme mængde vand, og når udtørringen af pudslaget er overstået, vil fugtpåvirkningen fra de våde fuger aftegnes som fugtstriber ud for fugerne.

Dilatationsfuger Det anbefales, at der indlægges passende dilatationsfuger. For fastlæggelse af maksimale murværkslængder henvises til ”Dimensionering af blokmurværk” fra Blokgruppen – Dansk Beton (BIB).

Indvendigt Indvendig tætnes væggen helt ned til gulvbetonen. Tætningen udføres, før et eventuelt strøgulv udlægges. Som indvendig overfladebehandling kan der vælges ét- eller flerlagsbehandlinger. Étlagsbehandlinger anvendes i forholdsvis tørre lokaler, hvor væggene ikke udsættes for mekanisk påvirkning.

Det kan undgås ved, at der påføres en to-lags behandling med et dækkende grundingslag, der sikrer et ensartet og jævnt sugende underlag for grovpudsen. Afhængigt af miljøpåvirkningerne kan der vælges ét- eller flerlagsbehandlinger. Ét-lagsbehandlinger har en begrænset modstandsevne over for fugt- og temperaturpåvirkninger. De bør derfor kun anvendes udvendigt på bygninger med beskyttet beliggenhed og god konstruktiv beskyttelse.

En anden mulighed er at gøre pudsoverfladen vandafvisende, så fuger og Leca® blokke slet ikke bliver fugtpåvirket. Dette kan f.eks. gøres med en egnet vandafvisende maling.

Dimensionering

For dimensionering af murværk af Leca® blokke for styrke eller brand henvises til brochurerne ”Dimensionering af blokmurværk” og ”Blokmurværk og brand” fra Blokgruppen – Dansk Beton (BIB) eller brandberegningsprogrammet på www.blokgruppen.dk

”Eurocode 6” angiver de mindste dæklag samt tolerancetillæg. I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner.

62

63


2.7 Om fundamenter i øvrigt

4.14 Mur og væg i øvrigt Produktdata for Leca® produkter

Vangerne i Leca® termblokkene er lavet af letklinkerbeton med samme egenskaber som Leca® blokke 600.

Leca® blokke: Fremstilles af Leca® letklinker, bindemidler og vand. Produktionen foregår på Saint-Gobain Weber A/S’ fuldautomatiske anlæg i Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartet produkt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandige og angribes ikke af råd og svamp.

Ydervægge med isoleringsblokke kan i bæremæssig henseende regnes som en traditionel hulmurskonstruktion, hvor vangerne er sammenholdt med murbindere.

Leca® blokke har grundet de mange luftceller gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt.

Murbjælker: Fremstilles som armerede bjælker af letklinkerbeton med tæt struktur (let konstruktionsbeton).

Leca termblokke: Består af en isoleringskerne af ekspanderet polystyren, der placeres i midten af støbeformen, hvorefter der støbes letklinkerbeton op langs siderne. Isoleringskernens specielle udformning med svalehaler låser isoleringskernen og vangerne tæt sammen. ®

Styrkeforhold for Leca® blokke og termblokke

Styrkeegenskaberne i tabellen forudsætter, at mørtlens trykstyrke er ≥ 3,5 MPa, det vil sige funktionsmørtel FM 5® eller receptmørtel KC 20/80/550.

Produktdata for mørtelprodukter

DS/EN 998-2 og Eurocode 6: Den europæiske produktstandard for muremørtel har erstattet de tidligere regler for fabriksfremstillet mørtel i den danske murværksnorm, mens Eurocode 6 har erstattet murværksnormen DS 414. I såvel DS/ EN 998-2 som Eurocode 6 benyttes to primære mørteltypebetegnelser: Receptmørtel og funktionsmørtel.

Den rigtige mørtel til den rigtige sten

Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at vælge den optimale kombination af mursten og mørteltype. Hvis man f.eks. anvender traditionelle receptmørtler på svagt sugende mursten, oplever man hurtigt, at murværket ”sejler”. Omvendt vil det med en stærkt sugende mursten opleves, som om, at mørtlen hurtigt ”suges død”. Weber opdeler mursten til bærende/konstruktivt murværk efter følgende minutsugningsintervaller:

Styrker Murværk i normal kontrolklasse og normal sikkerhedsklasse

Leca ® blokke Leca ® blokke Leca ® termblokke 600 (MPa) 800 (MPa) (vangerne) (MPa)

Basistrykstyrke Vederlagstryk

Karakteristisk Regningsmæssig Regningsmæssig Ved koncentrerede laster med tilstrækkelig sidestøtte

f k f d f d f d

1,87

3,09

1,87

Bøjningstrækstyrke om liggefuger Bøjningstrækstyrke om studsfuger Elasticitetsmodul

Karakteristisk Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig Karakteristisk Regningsmæssig

f xk1 f xd1 f xk2 f xd2 Ek E d

0,20 0,12 0,45 0,26 2300 1437

0,20 0,12 0,45 0,26 3800 2375

0,20 0,12 0,45 0,26 2300 1437

Yderligere oplysninger på www.weber.dk

2,3 1,44 1,44

3,8 2,38 2,38

 inutsugning: M < 1,0 kg/m2 = Svagt sugende 1,0-3,3 kg/m2 = Middel sugende > 3,3 kg/m2 = Stærkt sugende

2,3 1.44 1,44

Webers produktpalet af opmuringsmørtler, som er omfattet af Eurocode 6 samt DS/INF 167, består af disse typer: • • • • • • • • • •

KC 50/50/700 0-4 mm KC 35/65/650 0-4 mm KC 20/80/550 0-4 mm Kh 100/400 0-4 mm KKh 20/80/475 0-4 mm FM 21/2® FM 5® FM 5® LM FM 5® Farvet Let Muremørtel

Alle disse opmuringsmørtler giver gode resultater i kombination med middel sugende sten.

64

Til svagt sugende sten anbefaler vi funktionsmørtel FM 5® LM For stærkt sugende sten gælder følgende: • For at sikre at den valgte mørtel virker optimalt mureteknisk – og samtidig giver en tilstrækkelig vedhæftningsstyrke – anbefaler vi at forvande stenene før opmuring. • Alternativt kan man undersøge vedhæftningsstyrken for den valgte kombination af mørtel og sten, inden arbejdet påbegyndes. Receptmørtel: Er mørtel, som fremstilles efter et forud fastlagt blandingsforhold, og hvis egenskaber normalt kun vurderes ud fra deklaration af sammensætningen af bindemidler og tilslagsmaterialer. Funktionsmørtel: Funktionsmørtel er mørtel, som fremstilles til at opfylde fastlagte egenskaber. Disse egenskaber verificeres gennem prøvning efter standardiserede prøvningsmetoder og deklareres i overensstemmelse med kravene i DS/ EN 998-2 og på grundlag af statistiske metoder iflg. DS 409. Let Muremørtel: Let Muremørtel er en funktionsmørtel, der indgår i Webers nye serie af Letprodukter. Let Muremørtel har alle funktionsmørtlens gode egenskaber, og er desuden gjort væsentlig lettere i både den tørre og våde tilstand, for at bidrage til et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen. En traditionel sæk med tørmørtel indeholder 25 kg, Let Muremørtel kun 18 kg. Men begge sække giver samme færdigblandede mørtelvolumen. Ved opmuring med en traditionel receptmørtel skal der anvendes ca. 1,1 kg mørtel pr. sten, der lægges; ved anvendelse af Let Muremørtel er det kun 0,8 kg pr. sten.

65


Regler om anvendelse af mørtel

Vejrmæssige forhold

Blanding af mørtel

Muring om vinteren

Ved anvendelse af fabriksfremstillet mørtel 1 skal producentens anvisninger følges med hensyn til iblanding af vand, blandemetode og blandetid. Ved fremstilling af receptmørtel på bygge2 plads skal det dokumenteres, at den an vendte fremstillingsmetode er egnet til at frembringe korrekt blandingsforhold gennem hele byggeperioden. Bemærk: Blandetiden for receptmørtel med cementtilsætning må aldrig overstige 15 min.

3

Byggepladskontrol

Kontrol af mørtel og mørtelmaterialer på byggeplads skal fortages dels som modtagekontrol og dels som udførelseskontrol: Modtagekontrol For fabriksfremstillet mørtel, hvis produktion er omfattet af 3. partskontrol, skal det blot kontrolleres, at den leverede mørtel er identisk med det bestilte produkt. Dette foretages normalt ved sammenligning af oplysninger på følgeseddel og CEmærkning med projektmaterialet, typisk i form af en bygningsdels- eller entreprisebeskrivelse. Hvis mørtlen leveres fra et mørtelværk uden 3. partskontrol, skal der foretages supplerende modtagekontrol på byggepladsen i form af mørtelprøvninger, hvis omfang varierer fra normal til skærpet kontrolklasse. I lempet kontrolklasse er der ikke krav om supplerende modtagekontrol. Til gengæld skal der ved dimensionering forudsættes en lavere bæreevne af murværket. Mørtelmaterialer som bindemidler, tilslagsmaterialer og tilsætningsstoffer (inkl. pigmenter) til byggepladsfremstilling af mørtel skal være CE-mærket og kontrolleret i henhold til de respektive, gældende DS/EN-standarder.

Udførelseskontrol Normens krav til kontrol af udførelsen på byggeplads er mere omfattende, end det direkte fremgår af afsnit 8.3 Udførelseskontrol: For byggesten, andre materialer og opførelse af murværk er kontrolkravene stadig placeret i udførelsesafsnittet, fordelt på henholdsvis:

lempet, normal eller skærpet kontrolklasse.

Byggepladsfremstillede mørtler – herunder kalktilpasset mørtel med tilsætning af cement – er suppleret med en ny, lempet kontrolklasse: Dokumentation af det i beskrivelsen forudsatte blandingsforhold (eller styrker for funktionsmørtel) skal i denne kontrolklasse kun foretages for den først producerede mørtel. Forudsætningen for at kunne udnytte denne lempelse er imidlertid, at den projektansvarlige har indregnet den forringede sikkerhed (vha. en højere partialkoefficient) under fastsættelse af murværkets bærevne.

Ved ugunstige vejrforhold skal murværket tildækkes, idet kalkdelen i mørtel kun hærder ved et fugtindhold på mellem 1/2 og 7 vægt-%. Mørtlen må ikke få frost, før den er fuldt afhærdet. Generelle forholdsregler Ved muring i perioder med risiko for frost skal der tages særlige forholdsregler. Størst sikkerhed opnås, når der mures under opvarmet telt, men det er muligt at opnå et godt resultat også uden telt, når blot vinterforanstaltningerne planlægges i tide. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse BEK Nr. 995 af 06/10/2006 fra Erhvervs- og byggestyrelsen.

Danmarks bedste vinteropmuringskoncept: Siloanlæg til funktionsmørtel

I alle 3 kontrolklasser er det en afgørende betingelse for brug af de vejledende tabelværdier for mørtelstyrker, at der kun tillades en maks. afvigelse på 5 % i blandingsforholdet.

Brand

CE-mærkning af muremørtel efter DS/EN 998-2 omfatter også deklaration af brændbarhed i henhold til DS/EN 13501-1. Det organiske indhold i fabriksfremstillet recept- og funktionsmørtel overstiger ikke 1 %. Derfor deklareres muremørtel som ubrændbar iflg. Euroklasse A1.

Udfaldskrav

• ”Tegl 37”, der beskriver korrekt udførelse af murværk • ”Tegl 38”, der beskriver udfaldskrav.

• Teltdug i kraftig kvalitet med bl.a. velcrolukning • Isoleret hætte over vådsneglen • Let adgang til styreskabet • Mulighed for varme i teltet • Teltet kan lejes eller købes • Tør frostsikret funktionsmørtel • Vandvarmer • Vintertelt til beskyttelse mod vind og frost (varmeblæser kan evt. placeres i teltet)

• Nem rengøring • Vandindhold i baljekonsistens: 14 vægt-% • Ingen aktiv kalk • Luftindblanding • Intet spild • Kvalitetskontrol – samme blanding hver gang • Mulighed for afrensning af murværk uden brug af saltsyre og vand

Læs alt om vejledning i vinterforanstaltninger på www.weber.dk

66

67


Muring om sommeren Generelle forholdsregler

Ved muring i perioder med megen varme (hvor temperaturen på pladsen er højere end + 28 °C), skal der tages særlige forholdsregler. Udtørring og nedsat brugstid af mørtel indvirker både på arbejdssituationen og det færdige resultat. Fugt murbaljer indvendigt inden ifyldning af mørtel. Afdæk vandslanger. Generelt bør der afdækkes, så der ikke sker en for hurtig udtørring, og koldt vand til blanding bør benyttes. Læs alt om vejledning i sommerforanstaltninger på www.weber.dk

68

69


afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning

Indhold: 5.1 Overfladebehandling til enhver opgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Æstetik og farver:

5.2 Overfladebehandling: Æstetik og farver . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5.3 Produktoversigter/ anvendelsesnøgler. . . . . . . . . . . . 73-75 5.4 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5.5 Tyndpudsning. . . . . . . . . . . . . . . . . 77-80 5.6 Kalkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-83 5.7 Andre produkter. . . . . . . . . . . . . . . 84-87 5.8 Farvekort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-93 Pudsning af lodrette facader:

5.9 Pudsning af lodrette facader. . . . . . . 94 5.10 Produktoversigt/ anvendelsesnøgler. . . . . . . . . . . . 95-96 5.11 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5.12 Pudsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100 5.13 Pudsning med netarmering . . . . . . . 101

70

71


13

5.1 Overfladebehandling til enhver opgave

5.2 Overfladebehandling: Æstetik og farver

Weber leverer produkter til enhver form for overfladebehandling og pudsning af murværk – ude som inde. Vores brede sortiment dækker alt fra opretning af facader til gennemførte æstetiske – og ofte farvede – løsninger med tyndpuds eller maling. Mulighederne for at skabe utraditionelle løsninger med farvede overflader er uendelige.

Med Webers mineralbaserede produkter til tyndpudsning, maling og kalkning af murværk får du uendeligt mange muligheder.

Vores overfladebehandlingsprogram dækker bl.a.: earbejdning af ubehandlede underlag B Vi har mørtelprodukter til overfladebehandling af ubehandlet underlag – f.eks. beton, letklinkerbeton, tegl eller pudsede overflader. Levende overfladebehandlinger ude og inde Et andet område er overfladebehandlinger som vandskuring, sækkeskuring eller filtsning. Vores pudsemørtel til slutbehandling er tilpasset kravene til bl.a. traditionel 3-lags puds. Vores farvede tørmørtler anvendes desuden som slutpuds på grovpuds. Maling af beton, puds og tyndpuds Webers facademalinger anvendes på underlag af beton, puds og tyndpuds. Facademalingen har den særlige egenskab, at den fremhæver underlagets overfladestruktur. Renovering af kalkede overflader Til renovering af kalkede flader anvendes farvet kalk, kalkvand og sandkalk. estaureringsopgaver R Weber leverer også produkter til pudsning og tyndpudsning af ældre, fredede og bevaringsværdige bygninger. Læs mere i afsnit 9 ”Restaurering” eller på www.horsenskulekalk.dk

72

Den følgende del af afsnittet omhandler kun tyndpudsning, kalkning og maling af lodrette fla-

der. For tyndpudsning af vandrette flader henvises til afsnit 7 ”Gulve”. På side 88-93 kan du se et farvekort, der viser de mange muligheder, du kan vælge imellem, til facaden eller væggen.

For overskuelighedens skyld har vi valgt at opdele dette afsnit i to dele:

1 Æstetik og farver

5.3 Produktoversigter/anvendelsesnøgler

(bl.a. med finpuds og maling) Se side 73-93.

2

Pudsning af lodrette facader

Se side 94-101.

Produktoversigt – tyndpudsning Produkt Kalkmørtel: Finpuds 25 % K 100/300 Tyndpudsemørtel: Finpuds KC 88/12/270 Tyndpudsemørtel, farvet Tyndpudsemørtel, grå 2502y Filtsemørtel Weber Colour Betonfilts, farvet Tynde pudslag: weber multi 280 Restaureringsmørtel: K 100/750 12 % Kh 100/400 KKh 35/65/500 KKh 20/80/475 Grunding: Grundingsmørtel KC 50/50/440 weber multi 280 Silikatpuds (færdigblandet): weber.pas 461 Silikoneharpikspuds: weber.pas 481 Spartelmasse: Vetonit VH Vandtæt svumning: weber.tec 930 REP 980 REP 985

Leveres i sække. Indhold:

Leveres i

15 kg

spand

-

våd

9

1

hvid

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

sæk sæk sæk sæk sæk sæk

- - - - - -

tør tør tør tør tør tør

15 15 15 16 16 16

1 1 1 1 1 1

hvid se farvekort grå grå se farvekort se farvekort

25 kg

-

-

tør

18

-

-

15 liter 25 kg 25 kg 25 kg

P-boks bigbag bigbag bigbag

- silo silo silo

våd tør tør tør

15 15 15 15

1 1 1 1

- - - -

25 kg 25 kg

sæk sæk

silo -

tør tør

15 18

2 -

grå -

20 kg

spand

-

våd

-

1

se farvekort

20 kg

spand

-

våd

-

1,5

se farvekort

25 kg

sæk

-

tør

-

0,3

grå

25 kg 25 kg 25 kg

sæk sæk sæk

- - -

tør tør tør

16 - -

0,5 0,5 0,5

grå og hvid grå hvid

Leveres ProduktCa. liter Kornstr. Standardi silo/ type færdigmasse i mm farver løst (tør/våd) pr. sæk

73


Anvendelsesnøgle – kalkning og maling

Produktoversigt – kalkning Leveres i spand. Indhold:

Produkt Kalk: Kulekalk Stampet kalk Kalkvand Sandkalk Farvet kalk: Farvet kalk

Produkttype (tør/våd)

Ca. liter færdigmasse pr. spand

15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

våd våd våd våd

12 12 15 12

10 kg

våd

10

Leveres i spand. Indhold:

Produkttype (tør/våd)

Kornstørrelse i mm

5/15 kg 5/10 kg 10 kg 5/15 liter

våd våd tør våd

Kornstr. Standardi mm farver 0,6 -

Underlag Mursten Puds Kalk Beton Letklinkerbeton* Porebeton (600 kg) Cempexo Farvet puds Silikatmaling**

hvid hvid ufarvet hvid se farvekort

Produktoversigt – maling Produkt Silikatmaling Fixativ (grunder/fortynder) Cempexo Murfarve weber.ton 411

Standardfarver

0,25 - 0,25 -

se farvekort neutral se farvekort se farvekort

Påvirkning og miljøklasse

Produktvalg

Stærk Cempexo Murfarve Kalk, farvet kalk Silikatmaling, weber.ton 411 Kalk, farvet kalk Cempexo Murfarve, Silikatmaling, weber.ton 411 Kalk, kalkvand, farvet kalk Cempexo Murfarve Silikatmaling, weber.ton 411 Cempexo Murfarve, silikatmaling, weber.ton 411 Cempexo Murfarve, silikatmaling, weber.ton 411 Cempexo Murfarve, silikatmaling, weber.ton 411 Silikatmaling, Cempexo Murfarve, weber.ton 411 Silikatmaling, weber.ton 411

Middel

Let

* Letklinkerbeton bør inden maling med silikatmaling overfladebehandles for at udfylde huller i underlaget. ** F orudsætningen for anvendelse af silikatmaling i aggresivt miljø er forudgående primning samt 2 gange maling.

Miljøklasse A = aggressiv. 3-lagsopbygning anbefales. Eksponeringsklasse MX 3.2, MX 4, MX 5 Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX 2, MX 3.1 Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX 1

Anvendelsesnøgle – tyndpudsning Underlag

Produktvalg

Påvirkning og miljøklasse Stærk

Middel

Mursten Weber Colour weber Betonfilts Tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 weber multi 280* Beton Weber Colour weber Betonfilts weber multi 280* Letklinkerbeton Weber Colour weber Betonfilts weber multi 280* Tyndpudsemørtel Grovpuds/puds Weber Colour weber Betonfilts Tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 Finpuds weber.pas 461** * Tynde pudslag ** Til aggresivt miljø ved grunding med Weber fixativ 1:1.

74

Anvendelsesnøgle – spartler

Let

Underlag Beton Letklinkerbeton Puds

Løsning

Påvirkning og miljøklasse Stærk

Middel Spartling, Vetonit VH Spartling, Vetonit VH Finpudsning Spartling, Vetonit VH Finpudsning

Let

Miljøklasse A = aggressiv. 3-lagsopbygning anbefales. Eksponeringsklasse MX 3.2, MX 4, MX 5 Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX 2, MX 3.1 Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX 1

Miljøklasser: I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

Miljøklasse A = aggressiv. 3-lagsopbygning anbefales. Eksponeringsklasse MX 3.2, MX 4, MX 5 Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX 2, MX 3.1 Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX 1

75


5.4 Forbrug Vejledende materialeforbrug – tyndpudsning Behandling

Ca. forbrug pr. m2

Produkt

Tyndpudsning Weber Colour weber Betonfilts Tyndpudsemørtel Hydraulisk tørmørtel weber Finpuds weber.pas 461 (1 mm) weber.tec 930 REP 980/985 weber multi 280 weber.pas 481 (1,5 mm)

Tørprodukt ca. 2 kg/mm ca. 2 kg/mm ca. 2 kg/mm ca. 2 kg/mm 2-3 kg - 4-6 kg 1,6-1,8 kg/mm 1,4 kg/mm -

Færdig vådbehandling 1,0-2,0 liter ca. 2,4 kg ca. 2,9 kg

Vejledende materialeforbrug – kalkning, lasering og maling Behandling

Produkt

Kalkning Stampet kalk Kulekalk Sandkalk Kalkvand Farvet kalk Maling Cempexo Murfarve Silikatmaling Fixativ (grunding) Fixativ (fortynding) weber.ton 411

Ca. forbrug pr. m2 0,08 liter (ublandet kalk) 0,06 liter (ublandet kalk) 1,0 liter ved 1 strygning 0,25 liter ved 1 strygning 0,5-1 liter ved 2 strygninger 0,25-0,5 kg (2 strygninger) 0,4 kg ved 2 strygninger ca. 0,1 kg ca. 0,06 kg 0,3 liter

5.5 Tyndpudsning Planlægning af pudsning Vejrmæssige forhold Tyndpudsning må kun foregå i tørt vejr, når lufttemperaturen og murværkets temperatur er mellem + 5 °C og + 25 °C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for temperaturer under + 5 °C eller regn i de første døgn efter tyndpudsningen bør facaden holdes afdækket, til mørtlen er fuldt afbundet. Dette gælder navnlig, når der tyndpudses med farvet mørtel. Weber fraråder udvendig tyndpudsning i vinterhalvåret, medmindre der afdækkes og opvarmes effektivt. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende stoffer. Før tyndpudsning Hvornår murværket er egnet til tyndpudsning, beror på et skøn. Derfor er det håndværksmesterens erfaring, der afgør valget.

76

Følgende forhold indgår typisk i en vurdering: • Nedbørsforhold • Afdækning af murværket • Underlagets tørhed og ensartede udtørring • Evt. udblomstringer skal være tørre og afbørstes inden tyndpudsning (Bemærk: Efterfølgende opfugtning kan medføre udblomstringer) Tyndpuds bør ikke påføres umiddelbart efter opførelsen, fordi murværket først skal være udtørret og mørtlen i muren afhærdet. Vådt murværk Tyndpudsning må ikke foretages på vådt murværk.

77


Afrensning af facader

Før tyndpudsning påbegyndes, skal underlaget afrenses for støv, løse mørtelrester, salte, fedt og andre urenheder. Afhængigt af underlagets tidligere behandling kan det være nødvendigt at tør- eller vådsandblæse. Weber anbefaler lavtryksvådsandblæsning før tyndpudsning. Lavtryksvådsandblæsning Lavtryksvådsandblæsning udføres ved lavt tryk og kan derfor anvendes til afrensning af beton, puds og tegl og i mange tilfælde også ”bløde” underlag som natursten og gips. Der anvendes sand og lidt vand. Underlaget opfugtes ikke væsentligt.

Udførelse af tyndpudsningen Grundingsmørtel

Anvend Grundingsmørtel eller weber multi 280 til udbedring af mindre skader. Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – helst dagen forinden. Påføring af mørtlen kan ske ved, at denne kastes eller trækkes på underlaget. Metode vælges ud fra underlagets stand.

Forarbejde: Murværket affejes grundigt med en 1 stiv kost, således at løstsiddende snavs fjernes.

Det tilstræbes, at hele vægfladen færdig3 gøres i én arbejdsgang for at undgå syn lige pudseskel.

pudseskel placeret langs mur5 Lodrette åbninger ses ikke så meget som vandrette skel. Ved tyndpudsning efter stilladsforank6 ringer fyldes hullet først med grovpuds. Når den er tør, tyndpudses der – dog kun på det reparerede felt. Finish udføres forsigtigt med pensel eller svamp.

Der kan du også finde oplysninger om forhold i forbindelse med højtryksspuling, sandblæsning, hedtvandsspuling, vandsivning, damprensning og tørisblæsning.

Ved dybe og tilbageliggende fuger er det vigtigt, at hele fugers tværsnit er fyldt ud, hvorfor det kan være nødvendigt at komprimere mørtlen med fugeske. Grundingsmørtlen filtses helt ind til underlaget.

Uanset den arbejdsmetode, der vælges 7 til tyndpudsning, skal mørtlen påføres i et jævnt og tyndt lag. Spring i tykkelsen af mørtlen kan være årsag til, at der dannes revner, og tyndpudsen falder af.

8

Sækkeskuring

Mørtellaget trækkes på i et tyndt lag, og overfladen bearbejdes med en mursten, der dyppes i vand.

Mørtellaget trækkes på i et tyndt lag, og overfladen bearbejdes med en jutesæk.

Filtsning

Berapning

Mørtellaget trækkes på i et tyndt lag og overfladen bearbejdes med filtsebræt.

Mørtellaget trækkes på i et tykkere lag. Overfladen bearbejdes med kalkkost i diagonale strøg.

Tyndpudsning

Ved nyt murværk skal der anvendes 1. sorterings blødstrøgne sten.

Før tyndpudsbehandlingen reguleres 9 underlagets sugeevne ved forvanding af hængigt af temperaturen, fugtigheden, vindforhold, mørteltype og underlagets evne til at suge. Når der anvendes weber Betonfilts og 10 Weber Colour, skal forvanding være be grænset. Sugeevnen må ikke være for stor, men

11 må heller ikke ophæves. Sugeevnen bør være ens overalt.

78

Vandskuring

Arbejdet påbegyndes ovenfra for at 2 undgå tilsmudsning af allerede færdig gjorte flader.

Ved eventuelle pudseskel er det vigtigt 4 at undgå to lag mørtel. 

Læs mere på www.weber.dk

Følgende metoder kan anbefales til påføring af mørtellaget:

Mørtel trækkes på i et dækkende lag. Er ofte indfarvet. Overfladen bearbejdes/filtses med filtsebræt.

Efterbehandling

I varme og tørre perioder forhindres for hurtig udtørring ved, at overfladen holdes let fugtet ved forstøvning med vand og ved afskærmning for solen.

79


Forhold ved anvendelse af farvet tyndpudsemørtel

Når der arbejdes med farvet tyndpudsemørtel, skal der altid anvendes varer med samme produktionsdato af hensyn til risiko for nuanceforskelle i farven. Ved blanding af farvet tyndpudsemørtel er det vigtigt, at alle portioner blandes i det foreskrevne antal minutter med samme vandtilsætning. Farvet tyndpudsemørtel må ikke genopblandes. Der anvendes rustfri og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.

Begrænsninger ved tyndpudsning

Tyndpudsning frarådes generelt på murværk i aggressivt/udsat miljø. Det samme gælder for murværk, der som følge af bygningens beliggenhed eller konstruktion opfugtes mere end normalt. I sådanne tilfælde er der risiko for afskalning. Vi gør opmærksom på, at vandopløselige mursalte (herunder gips) i det bagvedliggende murværk med vand kan transporteres ud på overfladen og medføre misfarvninger. Disse er oftest kun synlige på helt lyse overflader. Ønskes tyndpudsning udført i aggressivt/udsat miljø henvises til løsninger/systemer på www.weber.dk

Skader på tyndpuds

Blandt de typiske skader kan nævnes: • Overflade uden styrke: Kan skyldes for hurtig udtørring. Hvis vandet forsvinder for hurtigt, har cementen ikke tilstrækkeligt med vand til afhærdningen. • Saltudblomstringer: Skyldes vandopløselige salte i murværket. Ved fordampning krystalliserer saltene på overfladen. • Kalkudfældninger: Skyldes, at uhærdet kalk af fugt føres ud til overfladen. • Skjolder: Skyldes saltudfældninger eller uens optørring pga. forskelle i lagtykkelse.

5.6 Kalkning I SBI-anvisning 64 beskrives kalk og nogle udførelsesmetoder. Desuden beskrives kalkning udførligt i: • Planstyrelsens anvisning ”Kalkning” • Kirkeministeriets ”Kirkens Mørtel og Kalk” • Nationalmuseets ”Informationsblad 2A” fra Bevaringsafdelingen.

Anvendelse

Kalk har en laserende, hvid farve, der først ved flere påstrøg og efter den endelige optørring opnår en vis dækkeevne. Underlag af tegl og puds kan overfladebehandles med kalk. Kalk anbefales ikke på cementholdige underlag, plast eller metal samt overflader, som tidligere er behandlet med plast- og akrylmaling og lign. Påfør aldrig kalk i direkte solskin. Gråvejr er det bedste kalkevejr.

80

Ved påføring af kalk på mursten opnås det bedste resultat, såfremt der benyttes røde blødstrøgne sten. Gule blødstrøgne mursten indeholder fra naturens side lidt flere salte, som først efter et par års påvirkning fra vejrliget er tilstrækkeligt udvasket. Kalkning på maskinsten, klinker m.m. anbefales ikke.

Egenskaber

Behandling med kalk giver overfladen en særlig levende karakter. Kalk er det mest diffusionsåbne materiale, der kan anvendes til overfladebehandling af murværk. Det gør kalk særligt velegnet til gamle bygninger, ældre kirker m.m. Kalk er nem at vedligeholde eller fjerne, og ny kalkbehandling kan ofte påføres uden forudgående, tidskrævende afrensning. Kalkprodukter skal altid opbevares frostfrit.

81


Arbejdets udførelse Vejrforhold Temperaturen skal være mindst + 5 °C hele døgnet, og overfladen må ikke udsættes for hverken direkte sol eller regn under eller umiddelbart efter kalkningen. Det bedste tidspunkt for kalkning er forårs- og efterårsmånederne, hvor temperaturen ikke er for høj, men hvor den relative luftfugtighed er høj. Disse betingelser medfører, at kalken hærder langsomt og derved bliver mere bestandig. Underlag En smuk kalkning opnås kun, hvis underlaget er i orden. Underlaget skal være rent og støvfrit, og eventuelle reparationer af løs puds, lunker, huller el.lign. skal udføres i god tid, således at reparationerne er fuldt afhærdede. En stærkt cementholdig puds er ikke et godt underlag for kalk. Bedst er en puds af K-mørtel eller hydraulisk mørtel. På pudsunderlag med højt cementindhold kan en forudgående grunding med sandkalk forbedre kalkens vedhæftning. Sandkalk kan også benyttes til grunding af underlag på bygninger med udsat beliggenhed.

Kalkprodukter

Weber fremstiller flere typer kalk til overfladebehandling: • Stampet kalk • Kulekalk • Farvet kalk • Kalkvand • Sandkalk • Finpuds (læsket kalk og sand) Læs mere om produkterne og deres egenskaber på www.weber.dk eller www.horsenskulekalk.dk

Efterbehandling

De nykalkede flader må ikke udsættes for regn eller frost under hærdeprocessen. Vær opmærksom på, at lav temperatur forlænger den nødvendige hærdetid. I varme og tørre perioder forhindres for hurtig udtørring ved, at overfladen holdes let fugtet ved forstøvning med vand og ved afskærming for solen.

Påføring Det vejledende blandingsforhold for både hvidtekalk, stampet kalk og kulekalk er 1 del kalkdej, som tilsættes 5-6 dele rent vand. Der blandes grundigt med f.eks. boremaskine med piskeris.

Første påføring udføres med tyndt 1 opblandet kalk (konsistens som skum metmælk). Anden og tredje påføring udføres med 2 tykkere opblandet kalk (konsistens som sødmælk). Der skal typisk gå 1-2 døgn mellem 3 hver påføring. Det skal tilstræbes, at på føringen sker uden ophold, indtil naturlige skel passeres. Helst kalkes en hel side ad gangen. Ellers kan der afbrydes f.eks. ved tagnedløb eller gesimsfremspring. Når den ønskede dækning er opnået, 4 kan der afsluttes med en påstrygning af kalkvand, der yderligere binder kalken.

Det er vigtigt, at underlagets sugeevne er så ensartet som muligt. Kalkning foretages med kost eller pensel. Under kalkningen bør der jævnligt røres i blandingen. For at opnå et tilfredsstillende resultat bør kalkning altid udføres med mindst 2-3 tynde lag. Påføring foretages med skiftevis lodrette, vandrette og cirkulære strøg. Kalkning af lofter foretages i lysretningen.

82

83


5.7 Andre produkter Arbejdets udførelse Forarbejde • Alle overflader rengøres grundigt. Vægflader, der ønskes behandlet med Cempexo Murfarve, skal være min. + 10 °C samt så vidt muligt have ensartet sugeevne. • Fugt i underlaget vil give farveforskelle i det færdige resultat. • Puds som underlag for Cempexo skal have tilstrækkelig styrke svarende til minimum KC 50/50/700. Grunding Det anbefales generelt at grunde med Cempexo Murgrunder – specielt på stærkt og uens sugende underlag. Endvidere anbefales grunding, hvis der foretages farveskift eller hvis misfarvninger eller udfældninger skal overmales. En nygrundet overflade bør tørre og hærde i mindst 1 døgn.

Cempexo Murfarve Anvendelsesområde Cempexo Murfarve anvendes såvel indendørs som udendørs på mineralske underlag til stærkt, middel og svagt påvirkede overflader i aggressivt miljø. På de fleste underlag kan Cempexo Murfarve påføres, uden at strukturen forsvinder – eksempelvis murværk. Ved tilsætning af fint, ovntørret sand i Cempexo Murfarve udjævnes niveauforskelle i underlaget, og der opnås en mere levende og struktureret overflade.

Produktbeskrivelse Cempexo Murfarve er et rent fabriksfremstillet mineralsk naturprodukt. Cempexo Murfarve er et tørprodukt, der alene skal tilsættes vand før brug. Selv om den færdige overflade hærder op til en hård, vejrbestandig, ikke afsmittende samt lysægte slutoverflade, bibeholder Cempexo Murfarve sine gode egenskaber angående diffusionsåbenhed. Se farveprogram for Cempexo Murfarve på side 91.

Læs mere på www.weber.dk Se også deklarationsblad for Cempexo Grunder.

Udførelse Cempexo Murfarve påføres bedst over to omgange i tynde og heldækkende lag. Der benyttes kalkkost eller pensel. Stryg vådt i vådt. Det første lag Cempexo 1 Murfarve skal være tørt og ikke afsmittende inden påføring af det næste. Man bør undgå direkte solpåvirkning eller stærkt udtørrende vinde under hærdeprocessen. Der anvendes normalt 1 del Cempexo 2 Murfarve til 1 del vand. Det er vigtigt, at man hele arbejdet igennem bibeholder samme blandeforhold.

3

Den opblandede Cempexo Murfarve bør bruges i løbet af 1-2 timer.

De malede flader må ikke udsættes 4 for regn, tåge, dis eller frost de første par hærdedøgn. I modsat fald kan der opstå skæmmende udfældninger. Der kan tilsættes rent, tørt sand i Cem5 pexo Murfarve i forholdet 4 dele Cempexo Murfarve, 4 dele vand samt 1-3 dele sand. Der kan tilsættes sand i begge strygninger eller kun den første. Vi anbefaler ovntørret strandsand eller 6 kvartssand 0,3-0,6 mm. Anvendes sand i begge strygninger, kan sandets farve skinne igennem. Derfor anbefales det, at 2. strygning er uden sand. Efterbehandling I varme og tørre perioder forhindrer man en for hurtig udtørring i hærdeperioden ved at forstøve Cempexo Murfarve-overfladen med vand og ved afdækning mod direkte sol.

Cempexo Murfarve anbefales ikke anvendt på underlag af træ, plast eller metal samt overflader, som tidligere er behandlet med kalk eller plast- og akrylmaling. Ren kalkpuds er ikke stærk nok til påføring med Cempexo Murfarve.

84

85


Nyt referencefoto?

Weber silikatmaling

Weber silikatmaling anvendes såvel indendørs som udendørs på mineralske eller tidligere silikatbehandlede underlag. På de fleste underlag kan weber silikatmaling påføres, uden underlagets struktur forsvinder – eksempelvis murværk af teglsten. Weber silikatmaling anbefales ikke på underlag af træ, plast eller metal samt overflader, som tidligere er behandlet med kalk eller plast- og akrylmaling. Ren kalkpuds er ikke stærk nok til påføring af weber silikatmaling. Brug af weber silikatmaling er helt ideel, hvor der farvemæssigt ønskes en homogen og ensartet overflade. Læs mere på www.weber.dk

Weber silikatpuds (weber.pas 461)

weber.pas 461 anvendes på alle sunde og bæredygtige mineralske underlag udendørs. weber. pas 461 anvendes som farvet puds. Murværk af tegl og kalksandsten bør altid pudses inden brug af weber.pas 461. På stærkt og uens sugende underlag, samt hvor weber.pas 461 anvendes som slutpuds på facader i aggressivt miljø, grundes med Weber fixativ fortyndet med vand i forholdet 1:1. Produktet må ikke anvendes på gipsholdige underlag og kalkpuds. Læs mere på www.weber.dk

Weber silikoneharpikspuds (weber.pas 481)

Weber silikoneharpiksmaling (weber.ton 411)

Produktbeskrivelse weber.pas 481: • Er en slutpuds af høj kvalitet baseret på silikoneharpiks. • Er fri for opløsningsmidler, vanddampgennemtrængelig og vandafvisende. • Er under normale vejrforhold modstandsdygtig over for svamp, alger, mosangreb og normal tilsmudsning. • Leveres i 40 standardfarver.

• weber.pas 481 • weber.pas 461 • Alle pudstyper og mineralske underlag. • Er desuden velegnet til sokler.

weber.pas 481 anvendes som farvet puds på alle sunde og bæredygtige mineralske underlag. Produktet må ikke anvendes på gipsholdige underlag og kalkpuds.

Underlag Alle bæredygtige mineralske underlag. Forbehandling Stærkt sugende underlag skal grundes med weber.prim 405 primer. Glatte underlag primes med weber.prim 403 hæfteprimer. Ønskes en beskyttelse mod fugtindtrængning i facaden grundes med weber facadeskydd. Læs mere på www.weber.dk

weber.ton 411 er en opløsningsmiddelfri, vandafvisende og vanddampgennemtrængelig facademaling med mineralsk grundstruktur. Kan anvendes på:

weber.ton 411 kan ligeledes anvendes som renoveringsmaling på fastsiddende eksisterende malingslag på basis af silikater, silikoner og dispersioner (plastmaling). Produktbeskrivelse weber.ton 411: • Er helt uden opløsningsmidler. • Er en ren facademaling af silikoneharpiks til udvendig brug med høj andel af silikoneharpiksbindemiddel baseret på modificeret, ren silikoneharpiksemulsion. • Er også særdeles velegnet til opfriskning af mineralske farvede slutpudsprodukter fra Weber. • Leveres iht. farvekort. Underlag Underlaget skal være tørt og fast. Objekttemperaturen og den omgivende temperatur må ikke ligge under + 5 °C og over + 30 °C. Læs mere på www.weber.dk

86

87


5.8 Farvekort Weber farvede overflader 1005-Y20R

       1010-Y20R

       1020-Y20R

       2020-Y20R

      

2010-Y30R

1030-Y30R

3020-Y30R

4020-Y30R

3010-Y50R

      

      

      

      

2020-Y50R

2030-Y40R

1020-Y80R

5010-Y50R

      

      

      

      

4010-Y30R

3020-Y50R

3040-Y50R

2030-Y80R

3020-R60B

      

      

      

2040-Y20R

4020-Y50R

3030-Y50R

3040-Y80R

510-R30B

      

      

      

3050-Y80R

510-R60B

       3005-Y20R

      

      

2030-Y20R

2040-Y30R

2040-Y50R

3050-Y70R

      

      

      

      

De trykte farver kan ikke gengive den glød og det liv, der er i de fysiske produkter. Derfor bør der altid rekvireres farveprøver for afsætning forinden på fladen. Farvekortet her bør kun bruges som vejledning. Farveprøver kan rekvireres på www.weber.dk

88

      

      

Signaturforklaring

 = Lagervare  = Bestillingsvare = Produceres ikke

Tyndpudsemørtel Betonfilts Pudsemørtel Hydraulisk mørtel

Farvet kalk Silikatmaling/-puds, silikoneharpikspuds/-maling Fugemørtel

89


Cempexo Murfarve 2020-R80B

1002-Y

 

2020-R90B

 

      

4020-R90B

       2502-Y

5020-R90B

       1502-Y

2040-R80B

3010-B10G

4000-N

 

 

5500-N

 

2010-G30Y

Hvid

Gråbeige

Grå

Beige

Creme

Lys beige

Gul

      

6010-B10G

3020-G10Y

4502-G

4010-B90G

      

5010-B50G

5010-B90G

6502-B

6010-B50G

Råhvid

 

 

Signaturforklaring

 = Lagervare  = Bestillingsvare = Produceres ikke

90

Tyndpudsemørtel Betonfilts Pudsemørtel Hydraulisk mørtel

Farvet kalk Silikatmaling/-puds, silikoneharpikspuds/-maling Fugemørtel

91


Weber Colour Skagensgul

Lys beige

Lys grå

Råhvid

Grå

Beige

Creme

Sand

Hvid

Anthrazit

De trykte farver kan ikke gengive den glød og det liv, der er i de fysiske produkter. Derfor bør der altid rekvireres farveprøver for afsætning forinden på fladen. Farvekortet her bør kun bruges som vejledning. Farveprøver kan rekvireres på www.weber.dk

92

93


5.9 Pudsning af lodrette facader Denne del af afsnit 5 omhandler pudsning af lodrette facader. Vore mørtelprodukter dækker opretnings- og pudseopgaver til alle typer overflader både udendørs og indendørs, f.eks. grovpuds, tegl, Leca® blokke eller beton.

94

Vedr. tyndpudsning, maling og kalkning – se dette afsnit side 73-93. For egentlige restaureringsopgaver henvises til afsnit 9 ”Restaurering”. For yderligere vejledning i gennemførelse af pudsearbejde henvises til SBI-anvisning 64.

5.10 Produktoversigt/anvendelsesnøgler Produktoversigt Produkt

Leveres i Leveres i Leveres sække. bigbags/ i silo/ Indhold: P-boks løst

Grunding: Grundingsmørtel KC 50/50/440 25 kg weber multi 280 hæftemørtel/ tynde pudslag 25 kg Cementpuds: C 100/400 Cementpuds 25 kg Sprøjtepuds: weber multi 280 25 kg weber multi 292 letpuds 25 kg Serpo 261 EF 25 kg weber.mur 630 30 kg Serpo 132 GS 25 kg Serpo 134 GS 25 kg KC-puds: Weber letpuds 18 kg KC 50/50/700 25 kg KC 35/65/650 25 kg KC 20/80/550 25 kg Kalkmørtel: K 100/1000 9 % 15 liter K 100/1200 7,7 % 15 liter Restaureringsmørtel: K 100/750 12 % 15 liter Kh 100/400 25 kg KKh 35/65/500 25 kg KKh 20/80/475 25 kg Bindemidler: Gullex A Murcement 25 kg Saneringspuds: weber.san 950 25 kg weber.san 953 25 kg weber.san 956 25 kg Fiberforstærket puds: Serpo 261 EF 25 kg Serpo 397 EF 1x25 m/rl. Armeringsnet 1x50 m/rl.

ProduktCa. liter Kornstr. type færdigmasse i mm (tør/våd) pr. sæk

Korntype

bigbag

silo

tør

15

2

bakkesand

-

-

tør

18

-

-

bigbag

silo

tør

14

2

strand-/bakkesand

- - bigbag - - -

- - - silo - -

tør tør tør tør tør tør

18 22 16 36 15 15

- - 1 - 2 2

gråhvid natursand -

bigbag bigbag bigbag bigbag

- silo silo silo

tør tør tør tør

15 15 15 15

2 2 2 2

bakke-/Leca® sand strand-/bakkesand strand-/bakkesand strand-/bakkesand

P-boks P-boks

løst løst

våd våd

15 15

2 2

strand-/bakkesand strand-/bakkesand

P-boks bigbag bigbag bigbag

- silo silo silo

våd tør tør tør

15 15 15 15

2 2 2 2

bakkesand bakkesand bakkesand bakkesand

-

-

tør

-

-

-

- - -

- - -

tør tør tør

- - -

- - -

-

bigbag

-

tør

16

1

natursand

-

-

-

-

-

-

95


5.11 Forbrug Anvendelsesnøgle – pudsning generelt Underlag

Vejledende produktvalg

Vejledende materialeforbrug Påvirkning og miljøklasse

Grundingslag/udkast Grovpuds Stærk Middel Mursten Tørbeton 0-4 mm C 100/400 2 mm Tørbeton 0-4 mm KC 20/80/550 2 mm KC 20/80/550 4 mm KC 35/65/650 2 mm KC 20/80/550 4 mm KC 50/50/700 2 mm KC 35/65/650 4 mm KC 50/50/700 2 mm KC 50/50/700 4 mm KC 50/50/700 2 mm KC 50/50/700 4 mm K 100/1000 9 % 2 mm Kh 100/400 4 mm KKh 20/80/475 2 mm Kh 100/400 4 mm KKh 35/65/500 2 mm KKh 20/80/475 4 mm K 100/750 12 % 2 mm K 100/750 4 mm K 100/750 12 % 2 mm Serpo 132 GS Serpo 134 GS Weber letpuds weber multi 280 Serpo 261 EF* weber.mur 630 weber.prim 407 Beton Tørbeton 0-4 mm C 100/400 2 mm KC 20/80/550 2 mm Tørbeton 0-4 mm KC 35/65/650 2 mm Tørbeton 0-4 mm KC 20/80/550 0-4 mm KC 50/50/700 0-2 mm KC 35/65/650 2 mm weber multi 280 Serpo 132 GS Serpo 134 GS Weber letpuds Serpo 261 EF* weber.prim 408 weber.mur 630 Letklinkerbeton KC 20/80/550 0-4 mm KC 20/80/550 KC 20/80/550 0-4 mm KC 35/65/650 KC 20/80/550 0-4 mm KC 50/50/700 weber multi 280*** Serpo 261 EF*/*** Porebeton** KC 20/80/550 4 mm KC 35/65/650 2 mm KC 50/50/700 2 mm KC 20/80/550 4 mm weber multi 292*/***

Let

Behandling

Produkt

Grundingslag/ Udkast Grovpuds (lagtykkelse 10-15 mm) Slutpuds

Receptmørtel 4 mm Kh 100/400 2 mm/4 mm weber multi 280 weber letpuds Serpo 132 GS Serpo 134 GS KC Pudsemørtel 2 mm/4 mm KKh Pudsemørtel 2 mm Serpo 261 EF weber multi 292 weber.mur 630 weber Betonfilts/Weber Colour Tyndpudsemørtel Finpuds 1 mm KKh 35/65/500 1 mm weber.pas 461 weber.pas 481

Ca. forbrug pr. m2 Tørprodukt 5-8 kg 5-8 kg 1,4 kg/mm 15-22 kg 20-30 kg 20-30 kg 20-30 kg 20-30 kg 1,5 kg/mm 1,1 kg/mm 8-12 kg 3-4 kg 3-4 kg 2-3 kg 3-4 kg 2,4 kg 2,9 kg

Færdig vådbehandling 3,5-5,2 liter 3,5-5,2 liter 13-19 liter 13-19 liter 13-19 lliter 13-19 liter 13-19 liter 1,0-2,0 liter 1,5-3,0 liter -

* Slutbehandles, hvis dette ønskes, med weber silikatmaling eller weber.pas 461. ** KC-puds på porebeton må kun anvendes på de gamle zigzag-blokke med høj densitet (600 kg/m3). *** Risiko for revner minimeres ved ilægning af Serpo 397 EF Armeringsnet.

Miljøklasse A = aggressiv. Eksponeringsklasse MX 3.2, MX 4, MX 5 Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX 2, MX 3.1 Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX 1 I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

96

97


Udførelse af pudsningen Forarbejde Vær opmærksom på følgende inden pudsearbejdet påbegyndes: Væggen renses, eftergås og repareres. 1 Fordybninger og fuger udfyldes, og beska digede mursten udskiftes. Reparationerne bør udføres med samme 2 mørteltype, som skal anvendes til grov puds. Ved nyt murværk skal der anvendes 1. sorterings blødstrøgne sten.

Forvanding Pudsning må ikke foretages på vådt murværk, men for at sikre god vedhæftning kan forvanding af overfladen være nødvendig. Forvandet murværk er ikke at regne som vådt murværk, da det kun er overfladen, som opfugtes – dels for at nedsætte (ikke ophæve) sugeevnen, dels for at opnå ensartet sugeevne. Grunding (udkast) Grundingslagets mørtel skal kostes, kastes eller sprøjtes på. Når udkastet er tilstrækkeligt afbundet, stødes det af med kardæsk, pudsebræt eller retholt.

Umiddelbart før pudsearbejdet påbegyn3 des, bør murværket affejes med en stiv kost, så løstsiddende snavs og urenheder fjernes. Vandrette pudseskel, som let kan opstå ved 4 stilladsovergange, bør undgås. Disse giver varige striber på facaden og skæmmer helhedsindtrykket af bygningen.

5.12 Pudsning Planlægning af pudsearbejde Vejrmæssige forhold Overfladebehandling, herunder pudsning, må kun foregå i tørt vejr, og hvor lufttemperatur samt murværkets temperatur er mellem + 5 °C og + 25 °C, og ikke i direkte sol. Ved risiko for temperatur under + 5 °C eller regn i de første døgn efter pudsningen bør facaden holdes afdækket, til mørtlen er fuldt afbundet. Dette gælder navnlig, når der pudses med farvet mørtel. Udvendig pudsning frarådes i vinterhalvåret, medmindre der afdækkes og opvarmes effektivt. Såfremt forudsætningerne ikke overholdes, og overfladen f.eks. bliver udsat for nedbør, inden mørtlen har fået styrke, kan det medføre skæmmende kalkudfældninger. Denne risiko bliver større, jo lavere temperaturen er.

98

pudseskel, eventuelt placeret 5 Lodrette langs muråbninger, ses ikke så meget som vandrette skel. På større vægflader kan det være nødvendigt at opsætte ledere. Afrensning af facader Før pudsning påbegyndes, skal underlaget afrenses for støv, løse mørtelrester, salte, fedt og andre urenheder. Afhængigt af underlagets tidligere behandling kan det være nødvendigt at tør- eller vådsandblæse. Weber anbefaler lavtryksvådsandblæsning før pudsning.

Grovpuds Grovpudslagets mørtel bør kastes eller sprøjtes på. Grovpudslaget afrettes med kardæsk eller retholt og rives sammen med trækbræt.

Lavtryksvådsandblæsning Lavtryksvådsandblæsning udføres ved lavt tryk og kan derfor anvendes til afrensning af beton, puds og tegl og i mange tilfælde også ”bløde” underlag som natursten og gips. Der anvendes sand og lidt vand. Underlaget opfugtes ikke væsentligt. Læs mere på www.weber.dk Her kan du også finde oplysninger om forhold i forbindelse med højtryksspuling, sandblæsning, hedtvandsspuling, vandsivning, damprensning og tørisblæsning.

99


5.13 Pudsning med netarmering Slutpuds Slutpudslagets mørtel, herunder tyndpuds, trækkes på med stålbræt. Slutpuds bør først påføres oven på grovpuds, når grovpudsmørtlen er 1-5 døgn gammel. Er fladen for tør, må den forvandes. Ved pudsning med ren kalkmørtel skal pudsemørtlen være ”hvidtør” før påføring af næste lag, da der ellers er risiko for svindrevner. Se også afsnit 9.8.

Sprøjtepudsning Til større opgaver kan der med fordel anvendes sprøjtepuds påført med sprøjtepudsmaskine, eventuelt tilsluttet mørtelsilo. Sprøjtepudsning er arbejdsbesparende og giver pudslaget god vedhæftning, da mørtlen ”kastes” på væggen med trykluft. Sprøjtepuds er smidig og let at færdigbearbejde.

Weber leverer 3 hovedsystemer til pudsning med netarmering: • Serpo 261 EF Fiberpuds • weber multi 292 Fiberforstærket letmørtel • weber multi 280

6

Der pudses derefter på netarmeringen, som anført i pkt. 5.

Den valgte puds/mørtel påføres traditio7 nelt ved at trække pudsen/mørtlen på med stålbræt.

Ved alle tre løsninger forstærkes pudslaget med et centralt placeret glasfiberarmeringsnet (Serpo 397). Udførelse Den valgte puds/mørtel blandes i tvangs1 blander eller dertil egnet sprøjtepudsma skine til normal pudsekonsistens. Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, 2 rent og støvfrit. Pudsen/mørtlen anvendes ikke på svage underlag som f.eks. kalkmørtel. Huller og ujævnheder rettes op før pudsning.

Efterbehandling For generelt at undgå svindrevner holdes overfladen fugtig ved vandforstøvning, så udtørringen sker langsomt. I varme og tørre perioder forhindres for hurtig udtørring yderligere ved solafskærmning. Glitpudsning Et glitpudslag påføres ved, at der med en roterende bevægelse bearbejdes et tyndt lag pudsemørtel med et glittebræt, således at bindemidlet trækkes frem i overfladen.

3

Pudsning og glasfiberarmeringsnet (Serpo 397) opbygges i 2 lag.

Farvet pudsemørtel Når der arbejdes med farvet pudsemørtel, skal der altid anvendes mørtel med samme produktionsdato af hensyn til risiko for nuanceforskelle i farven. Ved blanding af farvet pudsemørtel er det vigtigt, at alle portioner blandes i det foreskrevne antal minutter med samme vandtilsætning. Farvet pudsemørtel må ikke genopblandes. Anvend altid rustfrie og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.

Bemærk: Temperaturen under udførelsen skal være min. + 5 °C (også i underlaget). Ved lavere temperaturer anbefales inddækning og evt. opvarmning. Obs.: Påføring af fiberpuds må ikke ske med tandspartel.

Normalt bør glasfiberarmeringsnettet 4 placeres midt i pudslaget. Ved montering af nettet skal regnes med 10 cm overlæg. Murværk med større gennemgående 5 revner: • Fuger udfræses til ca. 50 mm dybde. • Der ilægges – i flere skifter over hinanden – rustfri stålstænger med kamme (Ø 5-6 mm – minimumslængde 600 mm). Disse fordeler revner ved fremtidige bevægelser i murværket. • Armeringen skal gå minimum 30 cm forbi yderste revne. Stålstængerne skal være omsluttet af mørtel. • Der fuges efterfølgende, og glasfiberarmeringsnet Serpo 397 klæbes over revnen med pudsen/mørtlen.

100

Produktet kan også sprøjtes på under8 laget med dertil egnet sprøjtepudsma skine.

Efterbehandling Pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og frost. Slutbehandling Overfladen færdiggøres, når den er egnet hertil, med Weber farvet puds/maling. Ny puds skal være gennemhærdet og tør i mindst 5 mm dybde. Udtørringstid ved normal temperatur (+ 15 - + 21 °C) ca. 1 uge.

101


afsnit 6 Facadeisolering og -systemer

Indhold: 6.1

Pudsede facadeisoleringssystemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-105

6.2

Bygningsreglement . . . . . . . . . . . . . 105

Facadesystem Serpomin:

6.3

Facadesystem Serpomin. . . . . 106-107

6.4

Produkter og anvendelse . . . . . 108-110

6.5

Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.6 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . . 112-113 Facadesystem Serposol:

6.7

Facadesystem Serposol . . . . . . 114-115

6.8

Produkter og anvendelse . . . . . . . . 116

6.9

Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6.10 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . . 118-119 Facadesystem Serporoc:

6.11 Facadesystem Serporoc. . . . . 120-121 6.12 Produkter og anvendelse . . . . 122-123 6.13 Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6.14 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . 124-129 Weber sokkelsystem:

6.15 Weber Sokkelsystem . . . . . . . . 130-131

102

6.16 Weber Facadesystemer i øvrigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-133

103


13

6.1 Pudsede facadeisoleringssystemer Valg af facadesystem

Weber tilbyder tre forskellige facadeisoleringssystemer. Alle er baseret på pudsede overflader:

1

Serpormin – med puds direkte på isoleringen

2

Ved valg af facadesystem skal du vurdere byggeriets konstruktion, beliggenhed, klimatiske påvirkninger samt brugs- og brandkrav.

Serposol – det ventilerede system

De tre facadesystemer fremstår ens, men bag ved pudsen adskiller systemerne sig fra hinanden i funktion og opbygning. Pudsen har en speciel sammensætning, der gør den modstandsdygtig og elastisk. Dette gør pud-

sen mindre følsom for slagskader, og risikoen for revner minimeres. Pudsen er desuden vandafvisende. På de næste sider beskriver vi de enkelte systemer nærmere. Du er også velkommen til at trække på vores tekniske eksperter, når du skal vælge det rigtige facadesystem til dit konkrete projekt. De står klar til at hjælpe.

Anvendelsesnøgle Påvirkning og miljøklasse

En holdbar mineralsk facadeløsning pudset direkte på isoleringen. Systemet anvendes på underlag af murværk, beton, letbeton og træværk. Serpomin er både velegnet til nybyggeri og efterisolering. Se side 106-113.

3

En mineralsk pudsløsning med basis i et ventileret facadesystem. Serposol er velegnet til nybyggeri, renovering og i områder med store fugtbelastninger. Se side 114-119.

Stærk Facadesystem Serpomin Serposol Serporoc Sokkelsystem

Middel

Let

Miljøklasse A = aggressiv. 3-lagsopbygning anbefales. Eksponeringsklasse MX 3.2, MX 4, MX 5

6.2 Bygningsreglement

Serporoc – det ekstra robuste system

Kravene til isolering og energiforbrug i en bygning er relativt kompliceret. Reglerne er detaljeret beskrevet i Bygningsreglement 2008.

Nedenstående tabel angiver det direkte U-værdikrav for ”Mindste varmeisolering generelt”.

U-værdikrav til ydervægge Byggeritype Konstruktion

En ekstra robust mineralsk facadeløsning uden på isoleringen. Pga. sin ekstra kraftige pudstykkelse er dette system særdeles velegnet til udsatte facadeområder, som f.eks. facader i gadeniveau. Løsningen anvendes på alle slags underlag til både nybyggeri og renovering. På grund af pudstykkelsen giver Serporoc kreativ frihed til ornamentering m.m. Se side 120-129.

104

Desuden har vi et effektivt isolerende system til sokler, der kan integreres i alle vore facadesystemer. Se side 130-131.

Nybyggeri Tilbygninger Ombygninger Sommerhuse

Ydervægge Ydervægge Ydervægge Ydervægge

Maks. krav W/m²K (over + 15 °C) - 0,20 0,20 0,30

Maks. krav W/m²K (+ 5 - + 15 °C) 0,40 0,40 0,40 -

Du kan altid finde de aktuelle U-værdier på www.weber.dk

105


6.3 Facadesystem Serpomin Den fleksible og holdbare løsning

Serpomin er et brugervenligt og holdbart facadesystem med puds på mineraluld. Systemet er velegnet til både nybyggeri og renovering og kan påføres de fleste typer underlag, f.eks. tegl, beton, letbeton og fast forankret træ. Weber leverer alle de nødvendige komponenter til montagen, og disse komponenter har alle gennemgået veldokumenterede test. Det giver bygherrer og entreprenører det bedste udgangspunkt for et vellykket resultat.

Tillægsisolering af facader

Ved at vælge Serpomin facadesystem får du også mulighed for at isolerere og styrke facaden yderligere. Ved en kombination af klæbning og mekanisk fastgørelse monteres mineraluldsplader i varierende tykkelse (fra 20 mm til 400 mm).

Elastisk puds

Underlag (mur, beton, træ, m.m)

Oven på isoleringen påføres en særlig pudsemørtel (Serpo 261 EF) med samme teknik som ved traditionel pudsning. Pudsens specielle sammensætning – og det ilagte glasfibernet – gør pudsen elastisk og mindre følsom over for stød, og risikoen for revner minimeres. Den fiberholdige puds er både sej og smidig, hvilket også gør den modstandsdygtig mod vejrets påvirkninger.

Klæber – weber multi 292

Sidste punkt i montagen af Serpomin facadesystem er slutbehandlingen med Webers farvede overfladebehandlingsprodukter. Alle produkter er lys- og farveægte samt diffusionsåbne, sådan at fugten indefra kan passere igennem facaden. Det giver en sund facade, der kan ”ånde”.

Thermoskruedybler eller slagdybler

Mineraluld 20-400 mm

Weber Colour/Cempexo Weber silikatprodukter Weber silikoneharpiksprodukter

Weber facadesystem Serpomin

• Vejrbestandigt. Tåler slagregn • Løser fugtproblemer • Solid pudset facade • Reducerer bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifterne

106

Serpo 261 EF Serpo 397– EF net Serpo 261 EF

107


6.4 Produkter og anvendelse Produkter – Serpomin facadesystem: Serpo 390 Bundliste Aluminiumprofil, som skrues fast i væggen ved sokkelens niveau. Forstærkningsprofil trykkes på bundskinnen. Længde 2,5 m. Serpo 390 Forstærkningsprofil med net Anvendes sammen med Serpo 390 Bundliste. Længde 2,5 m. Serpo 391 Hjørneliste 100 x 150 mm Til forstærkning af hjørner, dør- og vinduesfalse. Længde 2,5 m. Serpo 392 Hjørneliste i ruller Hjørneliste i rulle, som kan formes i forskellige vinkler – og skæres i længde efter behov. 100 x 100 mm x 50 m. Drypkantliste Protektor 3794 Drypkantliste til overfals ved altaner, porte og lignende. Længde 2,5 m.

108

Tilslutningsprofil Protektor 3721 Tilslutningsprofil til anvendelse ved false, hvor pudsen afsluttes ind mod karmen. Sikrer tæt fuge ved vinduer og døre i byggeperioden. Længde 2,5 m. Serpo 395 EF-K Slagdybel til montage i beton og massive mursten. Længde er isoleringstykkelse + 50 mm. Kasser a 200/100 stk. Serpo 394 EF-L Slagdybel til montage i letbeton, porebeton og hultegl. Længde er isoleringstykkelsen + 70 mm. Kasser a 200/100 stk. EJOT IDK-T -75 mm Slagdybel med plaststift, som anvendes ved montering af 20 mm isolering. Kasser a 200 stk. Serpo 396 EF-R Isoleringsholder til træ. Anvendes sammen med skrue Serpo 406. Kasser a 100 stk.

Serpo 406 Træskruer Skruer til anvendelse sammen med Serpo 396 EF-R til træunderlag. Længden er isoleringstykkelsen i 20 mm. Kasser a 200 stk.

EJOT Nail anchor ND-K 6 x 60 mm Slagankre til montage af Serpo 390 Bundlister. Der anvendes 3 stk. pr. løbende m. Kasser a 100 stk.

Serpo 397 EF-net Glasfiberarmering til armeringspuds, leveres i 1 x 50 m og 1 x 25 m.

EJOT Spacers Afstandsstykker til anvendelse ved montage af Serpo 390 Bundlister. Sammen med ankre ND-K 6 x 60 mm. Tykkelser 3-5 og 8 mm. Kasser a 100 stk.

EJOT Undersænkningsværktøj Specielt fræseværktøj, som i én arbejdsgang iskruer og undersænker EJOR STR-U dyblerne. Undersænkes ca. 20 mm i isoleringen. EJOT STR-U Skruedybel Skruedybel til forsænket montage. Anvendes i alle hårde underlag. Længde er isoleringstykkelsen + 35 mm (ved porebeton skal bordybden dog være 75 mm). Isoleringstykkelse min. 80 mm. Bestilles med Ejotherm Rondeller. Kasser a 100 stk.

EJOT Spiral Anchor med pakning Ejot Spiralanker anvendes til montage af mindre genstande på facaden. Skilte, belysning etc. Maksimal belastning pr. anker er 5 kg. Poser med 10 stk.

EJOT SBL 140 plus og EJOT VT 90 Plastrondeller til anvendelse sammen med normale dybler, hvor isoleringen er lameller eller bløde plader. Kasser a 100 stk.

109


6.5 Forbrug Anvendelse

Weber facadesystem Serpomin anvendes til nybyggeri eller renovering, hvor der ønskes en stærk og smuk overflade på den private bolig eller det nye firmadomicil. Med Serpomin kan man løfte det æstetiske udtryk af det lidt kedelige murstenshus fra 60’erne, 70’erne og 80’erne til en ensartet moderne og tidssvarende overflade. Ud over, at du får en smuk facade, reducerer du samtidig dine varmeudgifter. Systemet er en stærk, enkel og prismæssigt konkurrencedygtig løsning.

Brug af slagdybel • Letbeton, letklinker og hulsten ved tillægsisolering: Serpo 394 EF-L: Længde = isoleringstykkelse + 70 mm Borediameter: 8 mm • Beton og massive mursten ved tillægsisolering: Serpo 395 EF-K: Længde = isoleringstykkelse + 50 mm Borediameter 8 mm • Træ eller plademateriale: Serpo 396 EF-R: Fastgøres med skrue Serpo 406 Længde = isoleringstykkelse + 20 mm

Befæstigelse

Brug af thermodybel Weber anbefaler at bruge thermodybel. Det er enkelt at bruge den, den er let at håndtere og giver klare fordele i forhold til de traditionelle dybler. • Minimerer kuldebroer • 100 % selvkontrol, da ikke-forankrede dybler straks opdages • Forankringsdybde i massiv mur 35 mm • Jævn isoleringsoverflade

1

Bor hullet.

3

Skru og fræs dyblen ind i isoleringen i én arbejdsgang.

110

2

Forbrugstabel – Serpomin Forbrug weber multi 292/weber.therm 309 klæber Ca. 3 kg/m2 facade Mineraluldsplade/lamel 1,05 m2/m2 facade Serpo 390 Bundliste 1 m/lb.m facadelængde Forstærknings-profil 1 m/lb.m facadelængde Ejot Nail anchor ND-K 6 x 60 mm 3 stk. pr. løbende meter Serpo 391 Hjørneliste 100 mm x 150 mm x 2500 mm Serpo 392 Hjørneliste i ruller Drypkantliste til overfals 3794 1 m/lb.m overfals Serpo 393 Bevægelsesliste Ejot Thermoskruedybel Ca. 4 stk./m2 facade Rondeller til ovenstående Ca. 4 stk./m2 facade Serpo 394 EF L Ca. 4 stk./m2 facade Serpo 395 EF K Ca. 4 stk./m2 facade Serpo 396 EF R Ca. 4 stk./m2 facade Serpo 406 (skrue til Serpo 396) Ca. 4 stk./m2 facade Serpo 397 EF-net 1,15 m2/m2 facade Serpo 261 Pudsemørtel EF Ca. 12 kg/m2 pudset facade Weber-facadepuds/-maling Se de pågældende produktfacts Til montering af lameller på træ skal du yderligere bruge: Serpo 396 Ca. 4 stk./m2 facade Ejot 140 mm plastrondel Ca. 4 stk./m2 facade Serpo skrue 406 Ca. 4 stk./m2 facade

Bemærkninger Til opklæbning Isoleringsplade Bundliste Påsættes Serpo 390 Forstærkning, hjørner og lysninger Forstærkning, hjørner og lysninger Ved bevægelsesfuger i underlaget

Til letbeton, letklinker Til beton, massive mursten Til træ, plademateriale Til træ, plademateriale Til pudsarmering Til grovpudsning

Montering af slagdybel.

Indstik dyblen.

4

Monter isoleringsrondellen.

111


6.6 Arbejdets udførelse I dette afsnit gennemgår vi hovedtrækkene ved montage af Serpomin facadesystem. Ønsker du en detaljeret arbejdsvejledning kan denne rekvireres eller downloades på www.weber.dk

Klæbning og forankring af mineraluldsplader og -lameller

1

Underlag

Underlaget skal være være plant. Ujævnheder under 1 cm målt på en 1 m retholt kan rettes op med weber multi 292 klæber. Større ujævnheder skal rettes op med puds. Før opsætning af mineraluld påbegyndes, skal underlaget være fast og tørt. Inden arbejdet går i gang, skal placeringen af fastgørelseselementerne være på plads.

Montering og fastgørelse af isoleringspladen

2

M urværk: Mineraluldsplader og -lameller fastklæbes med Multi 292. Plader forankres derudover med thermodybel eller slagdybel.

Detaljer vedr. vindues- og døråbninger samt stilladsfastgørelse, se detaljeret montagevejledning.

Facadematerialer: Træ/Beton/Tegl/Hultegl/Gasbeton

Antal dybler pr. plade Terrænkategori < 5 0 4 I 3 II 3 III 2 IV 2

Bygningshøjde i meter 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3

Detaljer vedr. montage og fastgørelse af isoleringsplader i øvrigt fremgår af vores detaljerede montagevejledning, der kan rekvireres eller downloades på www.weber.dk

Den samlede tykkelse for pudsemørtel (Serpo 261) skal minimum være 8 mm.

1

3

Lameller forankres i hver anden række med skruedybel STR-U inkl. 140 mm rondel i alle lodrette samlinger. Antallet af dybler afhænger af terrænklasser. Disse er opdelt i 5 klasser (0 til IV), hvor klasse 0 er udtryk for kraftig belastning (hav, kystområde udsat for åbent hav), og klasse IV er områder med mindst belastning.

Grovpudsning/netarmering

Første lag trækkes eller sprøjtes på isole ringen til ca. 5 mm tykkelse

Armeringsnettet (Serpo 397) arbejdes 2 ind i pudslaget og udjævnes. Nettet skal overlappe mindst 100 mm i alle samlinger. Der må ikke anvendes tandspartel.

T ræ: Mineraluldsplader og -lameller fastklæbes med Weber therm 309. Plader forankres med Serpo 396 dybel og Serpo 406 skrue

Antal dybler pr. plade

Først monteres bundlister (Serpo 390) i vater med 3 mm afstand, for at sikre plads til ekspansion. Listerne fastgøres med Ejot Nail anchor ND-K 6 x 60 mm. Anvend 3 stk. pr løbende meter.

Forstærkninger og bevægelsesfuger etc.

Efter tidligst et døgn påføres yderligere ca. 3 mm pudsemørtel.

Når overfladen skønnes tilstrækkelig tør, 4 grovpudses til efterfølgende afslutning med indfarvet puds – alternativt filtses overfladen til efterfølgende maling.

Afsluttende overfladebehandling Normalt er bevægelsesfuger ikke påkrævet, medmindre der i den eksisterende konstruktion er bevægelses- eller dilatationsfuger.

Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles facaden. Weber tilbyder facadepuds i stort set alle farver og i flere forskellige kornstørrelser (1 og 1,5 mm). Se afsnit 5, fra side 71. Som afsluttende overfladebehandling på Weber facadesystem Serpomin kan vælges mellem følgende produkter: • Weber Colour/Cempexo • Weber silikatprodukter • Weber silikoneharpiksprodukter Alle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukter leveres færdigblandede klar til brug eller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættes dog fixativ.

Forstærkningsprofil med net klikkes på bundlistens forkant.

112

113


6.7 Facadesystem Serposol Det ventilerede facadesystem

Serposol er et vejrbestandigt og ventileret facadesystem. Kombinationen med Webers pudsløsning og en mineralsk plade (med ventilationsspalte uden på isoleringen) er en god og stabil løsning til flotte og varige facader. Den ventilerede, pudsede facade har et luftmellemrum mellem puds/plade og vindpap/isolering. Systemet indeholder efterfølgende en tætning af facaden i følgende trin:

1

Der monteres mineralske pudsbærende plader.

2

Samlingerne spartles og armeres. 

3

Dernæst påføres facadepuds, hvori der lægges armeringsnet.

4

Sidste punkt i montagen er slutbehand lingen med Webers farvede overfladebehandlingsprodukter.

Underlag (mur, beton, træ, m.m)

Mellemrummet mellem mineraluld og plade sikrer en fortsat god udluftning og bortledning af fugt fra væggens mest udsatte dele.

Mineraluld

 en mineralske pudsbærende plade monteres i D henhold til producentens anvisning.

Vindpap

Alle produkter er lys- og farveægte samt diffusionsåbne, sådan at fugten indefra kan passere igennem facaden. Det giver en sund facade, der kan ”ånde”.

Lægter (træ/stål) Mineralsk pudsbærende plade weber.xerm 853 F spartelmasse Serpo 411 armeringsbånd

Weber facadesystem Serposol

• Enkel og slank ventileret konstruktion. • Fleksibel konstruktion, der tillader spændende løsninger. • Fugefri. • Mange farvemuligheder i slutbehandlingen. • Vejrbestandig. Tåler slagregn. • Minimerer fugtproblemer. • Solid pudset facade. • Pladesamlingerne er ekstra sikrede ved anvendelse af armeringsbånd, hvilket giver ekstra konstruktionsstabilitet • Reducerer bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifterne.

114

Serpo 261 EF Serpo 397 EF armeringsnet Serpo 261 EF Weber Colour Weber Cempexo Weber silikatprodukter Weber silikoneharpiksprodukter

115


6.8 Produkter og anvendelse Produkter – Serposol facadesystem: Serpo 391 Hjørneliste 100 x150 mm. Til forstærkning af hjørner, dør- og vinduesfalse. Længde 2,5 m. Serpo 392 Hjørneliste i rulle, som kan formes i forskellige vinkler – og skæres i længde efter behov. 100 x 100 mm x 50 m.

Anvendelse

Weber facadesystem Serposol er særdeles velegnet, hvor man ønsker en løsning, der er slagfast og ikke bliver påvirket af store klimaudsving. F.eks. i kystområder med stærk vind og slagregn. Facadesystem Serposol minimerer fugtproblemer. Det ventilerende system sikrer en god udluftning mellem puds/plade og vindpap/isolering. Da systemet er fugefrit, er det et godt alternativ til stål- og cementfiberpladeløsninger.

6.9 Forbrug Forbrugstabel weber Fasadskydd weber.xerm 853 F Serpo 411 Armeringsbånd Serpo 400-401 Serpo 391 Hjørneliste Serpo 392 Hjørnelisterulle Serpo 397 EF-net Serpo 261 Pudsmørtel EF Weber facadepuds/-maling

Forbrug - Ca. 1 kg/lb.m pladefuge 1 m/lb.m pladefuge 1 m/lb.m facadelængde 1 m/lb.m dør- og vinduesfals 1 m/lb.m dør- og vinduesfals 1,1 m2/m2 facade Ca. 12 kg/m2 pudset facade Se de pågældende produktfacts

Bemærkninger Priming af pladekanter Spartelmasse Glat side mod pladen Startliste Forstærkning, hjørner og lysninger Forstærkning, hjørner og lysninger Til pudsarmering Til grovpudsning

Serpo 397 EF-net Glasfiberarmering til armeringspuds leveres i 1 x 50 m og 1 x 25 m.

Serpo 400 Afslutningsliste Afslutningsliste af hvid plast, der monteres som drypkant nederst på pladerne, når soklen flugter med facaden. Længde 2,5 m. Skrues med rustfrie skruer eller klæbes fast. Serpo 401 Afslutningsliste Afslutningsliste af hvid plast. der monteres som drypkant nederst på pladerne og går ind under pladerne som fugtbeskyttelse. Længde 2,5 m. Skrues med rustfrie skruer eller klæbes fast. Serpo 411 Armeringsbånd Glasfiberarmering til pladesamlinger. BEMÆRK ”gazestrimlen” skal vende mod pladen. Fastklæbes med weber.xerm 853 F. Ruller a 20 m.

116

117


6.10 Arbejdets udførelse Pudsning

I dette afsnit gennemgår vi hovedtrækkene ved montage af Serposol facadesystem.

Overfladebehandling

Ønsker du en detaljeret arbejdsvejledning, kan denne rekvireres eller downloades på www.weber.dk

Forarbejde

Montage af pudsbærende plader skal udføres jf. producentens anvisninger.

Montage

Pladernes kanter primes med weber 1 Fasadskydd for at hindre fugtoptagelse. Tørretid min. et døgn. Alle pladesamlinger skal spartles med 2 weber.xerm 853 F, og i den våde spartel masse lægges armeringsnet Serpo 411.

Midt på nettet er påsat en ca. 5 cm 3 plaststrimmel. Den glatte side skal vende ind mod pladesamlingen og virke som glidelag. Dette skal gøres hurtigst muligt efter montagen af pladerne.

Lad spartelmassen hærde mindst et 4 døgn, inden pudsearbejdet påbegyndes. 

118

1

I bunden af pladen fastgøres en start liste (Serpo 400/401) med rustfrie skruer eller søm. Dette sikrer en pæn og ren afslutning mod soklen.

2

Alle hjørner skal forstærkes med hjørne liste (Serpo 391).

3

Ved vindues- og døråbinger skal der ud føres ekstra armering med glasfibernet (30 x 40 cm). Nettet monteres i mørtel diagonalt ved hjørnerne. Forstærkningerne skal tørre, inden pudsningen af facaden begyndes.

4

Efter pudsearbejdet monteres fugebånd på karme og inddækninger.

1

Pladerne pudses med Serpo 261 EF i ca. 5 mm lagtykkelse. Der må ikke anvendes tandspartel.

2

Der lægges Serpo 397 EF Glasfiber armingsnet i den våde mørtel. Husk 10 cm overlap med nettet.

3

Tidligst dagen efter påføres ca. 3 mm Serpo 261 EF, så den samlede pudstykkelse bliver 8 mm.

Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles facaden. Som afsluttende overfladebehandling anvendes ét af følgende produkter: • Weber Colour/Cempexo • Weber silikatprodukter • Weber silikoneharpiksprodukter Alle typer facadepuds og overfladebehandlingsprodukter leveres færdigblandede klar til brug eller skal blot tilsættes vand. Silikatmaling tilsættes fixativ.

119


6.11 Facadesystem Serporoc Ekstra robust facadesystem

Serporoc er en ekstra robust mineralsk facadeløsning uden på isolering, som pga. sin ekstra kraftige pudstykkelse er særdeles velegnet til udsatte facadeområder, som f.eks. facader i gadeniveau. Serporoc er velegnet til både nybyggeri og renovering, og systemet kan monteres på alle typer underlag. Weber leverer alle de nødvendige komponenter til montagen, og disse komponenter har alle gennemgået veldokumenterede test. Det giver bygherrer og entreprenører det bedste udgangspunkt for et vellykket resultat.

Stor modstandskraft og lavt vedligehold

Med Weber facadesystem Serporoc får du også mulighed for at isolere og forøge styrken på din facade. Pudsen og isoleringen giver en frostsikker løsning med stor modstandskraft og lav vedligeholdelsesgrad.

Pudslagets opbygning

1

På isoleringen fastgøres korrosionsfrit armeringsnet (Serpo 323).

2

Med pudssprøjte påføres en under lagsmørtel (Serpo 340).

3

Efter ca. syv døgns tørretid påføres facademørtel (Serpo 342).

4

 idste punkt i montagen af Serporoc S facadesystem er slutbehandlingen med Webers mineralske pudsprodukter eller Weber silikatmaling.

Underlag (mur, beton, træ, m.m)

Mineraluld 30-180 mm Serpo 323 – korrosionsfrit armeringsnet

Serpo 312 fastgørelse

Alle produkter er lys- og farveægte samt diffusionsåbne, sådan at fugten indefra kan passere igennem facaden. Det giver en sund facade, der kan ”ånde”.

Samtidig giver den ekstra kraftige puds mulighed for at skabe spændende detaljer i overfladen, som eksempelvis ornamentering.

Serpo 340 – underlagsmørtel 12-15 mm Serpo 342 – facademørtel 8-10 mm Weber mineralsk farvet puds, alternativt weber silikatmaling – leveres i mange farver (se farvekort)

Weber facadesystem Serporoc

• Vejrbestandigt. Tåler slagregn. • Løser fugtproblemer. • Solid pudset facade. • Egnet til ornamentering. • Reducerer bygge-, drifts- og vedligeholdelsesudgifterne.

120

121


6.12 Produkter og anvendelse Produkter – Serporoc facadesystem: Serpo 312 Fastgørelse TB Beslag udformet med initialvinkel og låsepind. Kombineres med skruer afpasset til underlaget. Længde 30 til 150 mm. Kasser a 100 stk.

Serpo 323 Armeringsnet/ stål Armeringsnet med maskevidde # 19 mm – Ø 1,1 mm. Leveres i 1 x 25 m, 0,5 x 25 m og 0,25 x 25 m.

Serpo 312 Rawplug TB Anvendes i kombination med Serpo 312 TB ved letbetonunderlag. Monteres med Serpo 409 skrue. Kasser a 500 stk.

Serpo 325 Clips 25 mm Clips for fastholdelse af armeringsnet for isoleringstykkelse under 50 mm. Kasser a 3.000 stk.

Serpo 317 Betonskrue Skrue beregnet for montage direkte i beton i kombination med Serpo 312 TB. Bordiameter 5 mm. Boredybde 40 mm. Bit Torx 30.

Serpo 325 Clips 40 mm Clips for fastholdelse af armeringsnet for isoleringstykkelse over 50 mm. Kasser a 3.000 stk.

Serpo 317 Teglskrue Skrue beregnet for montage direkte i mursten i kombination med Serpo 312 TB. Bordiamemeter 5 mm. Boredybde 75 mm. Bit Torx 30.

Serpo 418 Bevægelsesfugeliste Dilatationsfugeliste i hvid plast, som monteres på isoleringen for at undgå efterfølgende skæring af fuger. Anvendes til pudstykkelse 20 mm. Længde 2,5 m.

Serpo 406 Træ- og stålskrue Skrue beregnet for montage i træ eller i tyndpladestål. Anvendes i kombination med Serpo 312 TB. Bit Torx 25. Serpo 409 Skrue/letbeton Skrue beregnet for montage direkte i letbeton i kombination med Serpo 312 TB. Udtrækningsprøver skal altid udføres. Bit Torx 30.

122

Anvendelse

Bor til beton/tegl SDS 5,0 x 310 mm.

Serporoc anvendes på alle slags underlag. Den er på grund af sin ekstra kraftige pudstykkelse særdeles velegnet til udsatte facadeområder, som f.eks. facader i gadeniveau.

Befæstigelse og underlag Befæstigelse Serpo 312 Forankringsbeslag (Kombineres med en af nedenstående fastgørelsesdetaljer) Serpo 406 Skrue Serpo 317 Betonskrue/Teglskrue Serpo 409 Letbetonskrue Serpo 312 Dybel

Beton

Letbeton

Letklinker

Hulsten

Massive sten

Træ

4

4

4

4

4

-

- -

- -

-

4

-

4

4 4

- -

- -

-

4 - -

4 4

4 4

Facadepuds/maling Silikatmaling (må ikke primes) Cementpulvermaling Mineralsk slutpuds Mineralsk slutpuds

Zoner uden risiko for slagregn Weber silikatmaling Weber Cempexo Weber Tyndpudsemørtel Weber Colour

Zoner med risiko for slagregn Weber silikatmaling Weber Cempexo Weber Colour

Sokkel med weber Sokkelsystem, se afsnit 6.15, side 130.

6.13 Forbrug Forbrugstabel Forbrug Mineraluldsplade 1,05 m2/m2/facade Serpo 312 Fastgørelse 4 stk./m2 Serpo 323 Armeringsnet 1,1 m2/m2/facade Serpo 325 Clips 4 stk./m2 Serpo 317 Betonskrue 4 stk./m2 Serpo 317 Teglskrue 4 stk./m2 Serpo 406 Træskrue 4 stk./m2 Serpo 409 Letbetonskrue 4 stk./m2 Serpo 312 TB rawlplugs 4 stk./m2 Serpo 418 Bevægelsesfugeliste Serpo 340 Underlagsmørtel Ca. 24 kg/m2 Serpo 342 Facademørtel Ca. 16 kg/m2

Bemærkninger Trykfast isolering Længde afpasset isoleringstykkelsen Korrosionsfrit armeringsnet Fastholdelse af net Anvendes sammen med Serpo 312 Anvendes sammen med Serpo 312 Anvendes sammen med Serpo 312 Anvendes sammen med Serpo 312 Anvendes sammen med Serpo 409 Til pudstykkelse 20 mm Første mørtellag 12 mm Andet mørtellag 8 mm

123


6.14 Arbejdets udførelse I dette afsnit gennemgår vi hovedtrækkene ved montage af Serporoc facadesystem. Ønsker du en detaljeret arbejdsvejledning, kan denne rekvireres eller downloades på www.weber.dk

Underlag

Underlaget skal være plant, og større forskydninger mellem de forskellige dele i facaden må ikke forekomme. Større ujævnheder afrettes, før pudsearbejdet begynder. Afret større ujævnheder og reparer afskallet puds med f.eks. afretningsmørtel (Serpo 134) eller facademørtel (Serpo 342). Ved partiel puds uden vedhæftning kan man som regel undgå reparation.

Montering og fastgørelse af isoleringspladen

1

Vandret lægte monteres langs sokkel linjen.

2

Serpo 323 net bukkes til en netkurv, der sættes på lægte.

3

Isoleringspladerne monteres (trykkes ned i netkurven).

4

Placer isolering med forskudte samlin ger.

5

Fjern til sidst lægte. 

Armering

Detaljer vedr. vindues- og døråbninger samt stilladsfastgørelse, se detaljeret montagevejledning.

1

p

3

0m

.8

min

la ver mo

Forankring

Inden arbejdet går i gang, skal antallet og placeringen af Serpo 312 forankringsbeslag være helt klar. Antallet skal klart fremgå af udbudsmaterialet. Normalt anvendes fire stk. Serpo 312 pr. m2, cc-afstand maks. 600 mm. På særligt udsatte steder kan det være aktuelt med tættere placering. Alle Serpo 312 må belastes med op til 0,5 kN (regningsmæssigt).

Armeringsnettet sættes op.

Låsepinden monteres til sidst.

2

Er du usikker på underlagets styrke, skal der udføres en trækprøve.

Pendul Låsepind

124

Clipsen presses ind i isoleringen for at fastholde nettet.

125


Pudsning

Det er vigtigt, at pudsen kan bevæge sig og ikke er låst fast ved tilslutninger og gennemføringer, f.eks.:

1

 åfør Serpo 340, så armeringsnet, pendul P og låsepind er helt omsluttet af mørtel, mindst 12 mm tykkelse (ca. 24 kg/m2).

• Altanplader • Tagfod • Halvtage • Trappegelændere • Bøsningsrør for nedløbsrør • Start på betonfremspring

2

Mørtlen aftrækkes med retholt. Sørg for, at overfladen får en passende struktur til næste pudslag.

Hvis pudsens bevægelser hindres, kan der opstå revner. Påføring af underlagsmørtel Underlagsmørtlen Serpo 340 blandes med rent vandværksvand i 7-10 minutter i tvangsblander, hvorefter mørtlen fyldes over i mørtelpumpen. Hold samme konsistens og blandetid fra blanding til blanding. Underlagsmørtlen skal påføres i mindst 12 mm lagtykkelse. Mindre ujævnheder skal optages i underlagsmørtlen Tilstræb en jævn og grov struktur og sørg for, at armeringsnettet ligger midt i Serpo 340. Bemærk: Underlagsmørtlen (Serpo 340) og facademørtlen (Serpo 342) skal i alt være 25 mm +/-5 mm (dvs. min. 20 mm og maks. 30 mm). Påfør pudsen med pudssprøjte. Inden sprøjtningen begyndes, skal mørtelslangen smøres med kalkvælling. Begynd frempumpningen med slangen på jorden.

126

3

 Vinduesfalse udkastes med Serpo 340. Overskudsmørtlen trækkes af, så falsen bliver så jævn som muligt.

4

 Skær fri mod karme og underlag. Dette letter pudsningen af følgende lag.

Anden påføring af grovpuds

Påføring af Serpo 342 facademørtel sker normalt tidligst syv dage efter påføring af Serpo 340 underlagsmørtel. Der forvandes ved varmt og tørt vejr. Anvend slange med finspredermundstykke.

1

Serpo 342 facademørtel blandes med rent vandværksvand i 7-10 minutter i tvangsblander, hvorefter mørtlen fyldes over i mørtelpumpen.

2

Hold samme konsistens og blandetid fra blanding til blanding.

3

Påfør Serpo 342 facademørtlen i ca. 8 mm tykkelse (ca. 16 kg/m2), dog ikke tykkere end første påføring af grovpuds. Træk pudsen af med retholt.

Serpo 340 skal holdes fugtig i mindst tre døgn for at sikre en korrekt hærdningproces. Anvend slange med finspredermundstykke.

4

Sørg for, at facaden får en passende struktur for den efterfølgende overfladebehandling i henhold til anbefalingerne nedenfor.

5

 Det er vigtigt, at den bearbejdede grovpuds er helt fri for revner og ujævnheder.

6

Skær igennem den våde puds ved alle vindues- og dørlysinger, tagudhæng, altaner osv., så pudsen kan bevæge sig frit imod andre materialer. Brug evt. murske.

Påfør facademørtel.

Aftræk mørtlen med retholt.

Begge Serpo-produkter kan leveres i en version til sprøjtepudsmaskiner med kort blandetid, f.eks. PFT, Duomix og Putzmeister.

Den pudsede overflade holdes fugtig i mindst tre døgn.

127


Overfladebehandling

Den mineralske slutpuds kan tidligst påføres efter syv døgn, når facademørtlen er hvidtør. Overfladen med facademørtel skal fremstå jævn. Der forvandes, inden slutpudsen påføres. Brug slange med finspredermundstykke. Pudsen skal være mat og sugende inden pudsning. Der kan tidligst males med weber silikatmaling efter 14 døgn. Der primes ikke før maling. Der skal foretages to påføringer. Bevægelsesfuger Bevægelsesfuger skal projekteres, og deres placering skal fremgå af facadetegningen, så forankringsbeslagene kan placeres korrekt

128

Både lodrette og vandrette fuger udføres med en cc-afstand på 12-15 m. Ved svage snit (f.eks. hvor små flader støder op mod store flader) anvendes generelt bevægelsesfuge. Dette gøres også ved ind- og udadgående facadehjørner. Der anvendes Serpo 418 Bevægelsesfugeliste til 20 mm pudstykkelse. Alternativt kan fugerne skæres. Detaljer vedr. bevægelsesfuger, lysninger, dør- og vinduesåbninger, armering, pudsede falser, hjørner, blikkenslagerarbejde etc.: Se montagevejledning for Weber Facadesystem Serporoc, der kan rekvireres eller downloades på www.weber.dk

129


6.15 Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem anvendes til både nybyggeri og renovering. Systemet er specielt velegnet i forbindelse med Webers facadesystemer: Serporoc, Serpomin og Serposol. Sokkelsystemet opbygges på EPS/XPS-plader, der påføres Serpo 260 EF-A fiberarmeret mineralsk sokkelpuds. Derefter armeres med glasfiberarmeringsnet (Serpo 397 EF). EPS/XPS-pladen leveres i forskellige pladetykkelser. Der pudses min. 20 cm under jordniveau. Under jord: For at hindre vandindtrængning i pudsen svummes der to gange med weber.tec. 824. Over jord: Her kan anvendes de nævnte farvede produkter.

Til weber Sokkelsystem kan anvendes facadepuds i stort set alle farver og i flere forskellige kornstørrelser (1 og 1,5 mm). Som afsluttende overfladebehandling på weber Sokkelsystem kan man vælge mellem følgende produkter: • Weber Colour (filtsemørtel) • Weber Cempexo (murfarve) • Weber silikatprodukter (puds eller maling) • Weber silikoneharpiksprodukter (puds eller maling) Alle typer facadepuds og produkter til overfladebehandling af soklen leveres færdigblandet klar til brug – alternativt skal der blot tilsættes vand, dog tilsættes silikatmaling fixativ. På www.weber.dk kan du finde alle oplysninger og detaljeret montagevejledning vedr. weber Sokkelsystem.

Sokkel EPS/XPS-plade Serpo 260 EF Serpo 397 EF armeringsnet Serpo 260 EF Farvede produkter (somt nævnt i kassen ovenfor)

130

131


6.16 Weber Facadesystemer i øvrigt Vinterarbejde

Da underlaget (mineralulden) ikke suger fugt, skal man ved pudsning i koldt og fugtigt vejr inddække facaden og varme op, så pudslaget tørrer. Pudslaget må ikke udsættes for frost. Ved opvarmning bliver den relative luftfugtighed lav, og derfor kræves eftervanding. Undgå at anvende puds eller maling ved temperaturer under + 5 °C. Der må ikke komme frostbeskyttelsesmidler i facadepuds eller pudsmaling. Der kræves ingen særlige foranstaltninger i forbindelse med isolering og armering. Praktiske foranstaltninger Ved udsigt til lave temperaturer (rettesnoren er + 5 °C) bør følgende foranstaltninger træffes i god tid: Udstyr: • Juster stilladset så der kan laves inddækning, dvs. uden rør, der stikker ud og hindrer eller beskadiger inddækningen. • Dæk stilladset med armeret plastfolie eller lignende materiale, som kan holde varmen inden for inddækningen. • Forsyn stillads og inddækning med tag • Anskaf udstyr til opvarmning. • Sørg for, at der er adgang til opvarmet vand. Pudsning: • Tilstræb en mørteltemperatur på + 20 °C • Blandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. • Ved pumpning skal pumpe og slanger være isoleret, så mørtlen ikke fryser fast og giver tilstopning. • Underlaget skal være frostfrit – min. + 5 °C • For- og eftervanding er også nødvendig i vinterperioden.

132

Gode tips til at sikre et perfekt resultat

Anvend kun de originalprodukter, som indgår i Webers facadesystemer. Stillads: • Placer stilladset så langt fra muren, at man kan sprøjte uhindret. Derved undgår man markerede linjer i facaden efter stilladserne. • Inddæk altid stilladset med regntag. • Sørg for, at indfæstningsøjet til stilladset kommer mindst 50 mm uden for mineralulden. • Afled regnvand fra taget, så det under ingen omstændigheder løber på facaden. • Beskyt facaderne mod kraftige solstråler under pudsning. • Reparér huller efter stilladsets forankringsøjer grundigt. Fyld med puds i stiv konsistens. Pudsning: • Stil den indre stilladsplanke på højkant ved regn for at undgå smudsstænk på facaden. • Stålværktøj må ikke anvendes ved afjævning af grundmørtlen. Underlagsmørtlen skal fremstå ru. • Skær altid pudsen fri fra andre materialer. • Facaden skal beskyttes mod kraftig regn, ellers kan der forekomme kalkudfældninger. • Kontroller pudsens struktur og ensartethed i farven, inden stilladset tages ned. Udbedr i henhold til arbejdsinstruktionerne. • Kontroller den færdige pudsflade, inden stilladset tages ned. • Rengør sålbænkens undersider for pudsemørtel. Vanding • Det er vigtigt at for- og eftervande for at opnå en god vedhæftning og den rette styrke. • Efterfugt også facadepudsen med et finspredermundstykke.

Drift og vedligehold

Når renovering af facaden bliver aktuel, kan du vælge mellem flere metoder: Hovedreglen er, at man ved renovering af pudsede facader altid skal anvende samme type pudsmateriale, som facaden består af. Forskellige typer skader: Mekaniske skader: Ved skader kan armeringsnettet også være beskadiget, så det skal udskiftes. Revner: Hårfine revner (mindre end eller lig med 0,2 mm) behøver normalt ikke at blive udbedret, da disse kun er kosmetiske. Ved større revner bør man finde årsagen, inden der træffes foranstaltninger til udbedring. Afskalninger mellem facadelag og grovpuds: Afskalninger kan forekomme f.eks. ved utæt nedløbsrør eller ved for glat grovpuds. Disse kan også skyldes, at du ved påføringen af facadelaget ikke har for- og eftervandet korrekt, hvilket har forringet vedhæftningen helt fra begyndelsen.

Rengøring: Hvis facaderne ikke udviser skader, men kun er snavsede, kan de friskes op ved hedvands- eller damprensning. Undgå brug af tilsætninger såsom vaskemidler, syrer og alkalier i vandet. Udfør altid en prøvevaskning på en mindre overflade for at konstatere, at resultatet bliver acceptabelt. Mikroorganismer, alger og lign. kan fjernes med specielle vaskemidler. Alge- og skimmeldannelser: Alge- og skimmeldannelser på facaden skyldes bl.a., at fugt bindes i facadeoverfladen og over tid giver grobund for alger og skimmelsvampe. Tidligere var afrensning kun nødvendig ca. hvert 10 år, men klimaforandringerne i Danmark betyder, at det er blevet mildere og mere regnfuldt. Mild og fugtig luft giver gode betingelser for udbredelse af skimmelsvampe og skimmelsporer, der nyder godt af det højere næringsstofniveau i luften. Hvis der derudover står planter, buske og træer, som skygger for solen og giver læ for blæsten, vil der også kunne opstå kraftig alge- og skimmeldannelse. Alge- og skimmeldannelse skal afrenses med produkter af anerkendt fabrikat. Følg producentens anvisning. Umiddelbart efter afrensning og tørring kan facaden males over med Weber-silikatmaling. Graffiti: Afrensning af graffiti bør udføres af et professionelt firma, der ud over dets ekspertise på området også tager de fornødne hensyn til miljøog arbejdsforhold. Efter afrensning genbehandles facaden med egnet graffitibeskyttelse.

133


afsnit 7 Gulve

Indhold: 7.1 Weber gulvløsninger. . . . . . . . . . . . . 136 7.2 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . 137-138 7.3 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 7.4 Produkter og anvendelse. . . . . 140-149

134

135


7.1 Weber gulvløsninger Webers gulvprogram er et komplet program af cementbaserede flydemørtler, cementbaserede spartelmasser, primere samt værktøj og maskiner. Programmet dækker enhver opgave fra standardgulve til specialopgaver inden for bl.a.: • Kommercielle gulve • Industrigulve • Funktionsgulve • Marinegulve mv. For at sikre at gulvene udføres efter vores anvisninger, har vi specialuddannet en lang række gulventreprenører over hele landet. Denne uddannelse sikrer optimale løsninger med kvalitetssikring. Få mere at vide hos Saint-Gobain Weber A/S eller klik ind på www.weber.dk

136

7.2 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt Produkt

Flydemørtler: weber.floor 4150 FineFlow weber.floor 4160 FineFlow Rapid Håndspartelmasse: weber.floor 4045 weber.floor 4010 Fine weber.floor 4031 SuperFlow weber.floor 4033 FibreFlow Hurtige slidlag: weber.floor 4060 Industrigulve: weber.floor 4655 DuroFlow Rapid weber.floor 4610 DuroTop Primer: weber.floor 4716 Primer

Emballagetype

Emballagestørrelse

Lagtykkelse

Pumpbar

sæk sæk

25 kg 25 kg

✔ ✔

2-30 mm 2-30 mm

sæk sæk sæk sæk

25 kg 25 kg ✔ 25 kg ✔ 25 kg ✔

1-50 mm 1-6 mm 1-5 mm 1-10 mm

sæk

25 kg

15-100 mm

sæk sæk

25 kg 25 kg

✔ ✔

4-30 mm 4-15 mm

Leveres i dunk 1 liter/5 liter/10 liter/25 liter

137


7.3 Forbrug Anvendelsesnøgle

Vejledende materialeforbrug

weber.floor 4060

weber.floor 4716 Primer

weber.floor 4033 FibreFlow

weber.floor 4610 DuroTop

weber.floor 4031 SuperFlow

weber.floor 4655 DuroFlow Rapid

weber.floor 4010 Fine

Primer

weber.floor 4045

Hurtige slidlag

weber.floor 4150 FineFlow

Anvendelse

Min. efterbehandling

Håndspartelmasser

weber.floor 4160 FineFlow Rapid

Flydemørtler

Industrigulve

Bolig og kontor: På beton 4-30 mm. Normalhærdende

Belægges*

På beton 4-30 mm. Hurtighærdende

Belægges*

På diverse underlag 0-50 mm. Ekstremt hurtighærdende (få timer)

Belægges*

På beton 1-6 mm. Hurtighærdende.

Belægges*

På beton 0-10 mm. Hurtighærdende.

Belægges*

På beton og træ 1-10 mm. Hurtighærdende. Fiberforstærket.

Belægges*

På beton og svalehaleplader** 15-100 mm. Hurtighærdende.

Belægges*

Produkt Flydemørtler: weber.floor 4150 FineFlow weber.floor 4160 FineFlow Rapid Håndspartelmasser: weber.floor 4040 Combi Rapid weber.floor 4045 weber.floor 4010 Fine weber.floor 4031 SuperFlow weber.floor 4033 FibreFlow Hurtige slidlag: weber.floor 4060 Industrigulve: weber.floor 4655 DuroFlow Rapid weber.floor 4610 DuroTop

Mængde pr. m2/mm 1,7 kg 1,7 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,6 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,6 kg

Garager mv.: Garager og lignende 4-30 mm Hurtighærdende. Garager og tungere industri 4-15 mm

Males ✔ Ingen ✔

* Belægges med tæpper, klinker, linoleum eller trægulv. Ikke maling eller epoxy ** Ved udlægning af svalehaleplader, kontakt Weber.

138

✔ ✔

Primer skal altid anvendes! Ved industriprodukter skal der primes 2 gange. Se primerguide på emballagen eller side 149.

139


7.4 Produkter og anvendelse weber.floor 4150 FineFlow

Produktbeskrivelse weber.floor 4150 FineFlow er en pumpbar, selvudjævnende, cementbaseret afjævningsmasse til undergulve, hvor der ønskes en færdig overflade for gulvbelægning.

weber.floor 4160 FineFlow Rapid

Materialet leveres som tørmørtel bestående af specialcement, sand, supplerende bindemidler samt tilsætningsmidler.

Slibning og efterfølgende finspartling er normalt ikke nødvendig før montering af topbelægning.

Anvendelse weber.floor 4150 FineFlow anbefales som afjævningslag og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner. Afjævningsmassen anvendes hovedsagelig til nybyggeri. weber.floor 4150 opfylder MK-godkendelseskravene for afjævningsmasser.

weber.floor 4150 leveres som tørmørtel bestående af specialcement, sand, supplerende bindemidler samt tilsætningsstoffer og flydemidler. Vand tilsættes på arbejdsstedet.

Vand tilsættes på arbejdsstedet.

• weber.floor 4150 er slagge- og kaseinfrit. • Kornstørrelse < 1,0 mm. • weber.floor 4150 er fugtskadestabilt efter ophærdning.

• weber.floor 4160 er slagge- og kaseinfri. • Kornstørrelse < 1 mm. • weber.floor 4160 er fugtskadestabil efter ophærdning.

Produktfacts Underlag: • Beton • Letbeton • Sten/keramiske fliser Udtørringstid:

• Gangbar efter 2-4 timer • Klar til topbelægning efter 1-3 uger

weber.floor 4150 skal belægges med f.eks.:

Blandingsforhold: 5 liter vand pr. 25 kg

• Tæpper • Diffusionstæt gulvbelægning, eksempelvis linoleum/vinyl og svømmende parketgulv.

Lagtykkelse:

Ved limning af andre gulvtyper: Se weber.floor Limguide på www.weber.dk

4-30 mm

– se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

140

Produktbeskrivelse weber.floor 4160 FineFlow Rapid er en pumpbar, selvudjævnende, hurtighærdende afjævningsmasse, som giver en høj overfladestyrke.

Materialet har et ekstra højt bindemiddelindhold for at muliggøre tidlig topbelægning.

Anvendelse weber.floor 4160 FineFlow Rapid anbefales som afjævningslag og undergulv i boliger, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles specielle krav til høj overfladestyrke og hurtig topbelægning. Afjævningsmassen egner sig til de fleste underlag og kan både udlægges med automatisk blandepumpe og manuelt. weber.floor 4160 opfylder MK-godkendelseskravene for afjævningsmasser. weber.floor 4160 skal belægges med f.eks.: • Tæpper. • Diffusionstæt gulvbelægning, eksempelvis linoleum/vinyl og svømmende parketgulv. Ved limning af andre gulvtyper: Se weber.floor Limguide på www.weber.dk

Produktfacts Underlag:

• Beton • Letbeton • Sten/keramiske fliser

Udtørringstid:

• Gangbar efter 1-2 timer • Klar til topbelægning efter 1-3 dage

Blandingsforhold: • 5,25 liter vand pr. 25 kg • 21 % vandtilsætning Lagtykkelse:

• Normalt: 4-30 mm • Letbeton: 6-30 mm

– se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

141


weber.floor 4045

Produktbeskrivelse Cementbundet, polymermodificeret, standfast gulvafjævningsmasse til lagtykkelser på 1-50 mm, C30 i henhold til EN 13813.

weber.floor 4010 Fine

- cementbaseret finspartelmasse

Kan belægges med de fleste belægningstyper.

Produktfacts

Produktet er vandskadestabilt og kaseinfrit.

Egenskaber: • Standfast • Emissionsfattig • Velegnet til stolehjul under belægninger fra 2 mm lagtykkelse • Hurtighærdende • Hurtig klar til belægning • Velegnet til gulvvarme • Kan anvendes overalt

Produktfacts

Underlag: • Afretningslag: Cement, beton og calciumsulfat • Fliser Anvendelse weber.floor 4045 udlægges manuelt på diverse underlag i bolig- og erhvervsbyggeri. Produktet danner et bæredygtigt underlag for alle gængse gulvbelægninger. Spartelmassen skal principielt belægges. Produktet anvendes til: • Opfyldning af større skader, revner, ujævnheder og udsparinger

Lagtykkelse: 1-50 mm Udtøringstid: • Gangbar efter ca. 1 time • Belægningsklar (ved 20 °C/ 65 % relativ luftfugtighed): – 2 timer ved fugtfølsomme belægninger. – 7 dage ved parket/laminat – se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

• Udformning af kiler, fald og ramper samt til afretning

Produktbeskrivelse weber.floor 4010 Fine kan udlægges manuelt og maskinelt på beton eller cementbundne afretningslag i en lagtykkelse på 1-6 mm.

Underlag:

• Beton • Sten • Keramik

Lagtykkelse:

1-6 mm

Udtørringstid: • Gangbar efter 2-3 timer • Klar til topbelægning efter ca.1 døgn Anvendelse weber.floor 4010 Fine selvnivellerende finspartelmasse anbefales til finspartling i lagtykkelser på 1-6 mm.

– se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Produktet bør ikke udlægges på underlag med mere end 95 % RF. Vær opmærksom på specifikke krav for aktuel gulvbelægning. Når den spartlede overflade er hærdet og evt. slebet, udgør den et færdigt undergulv for de fleste gulvbelægninger.

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

• Udbedring af trappetrin og -afsatser. Med weber.floor 4045 opnår man hurtigt en belægningsklar overflade. Kun egnet indendørs.

142

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

143


weber.floor 4031 SuperFlow

Produktbeskrivelse Cementbaseret, polymermodificeret flydespartelmasse. Anbefales til lagtykkelser mellem 1 og 10 mm iht. EN 13813.

weber.floor 4033 FibreFlow

– selvnivellerende fiberarmeret finspartelmasse

Den er specielt egnet til manuel udlægning, lagtykkelse 0-10 mm. Kan også med fordel pumpes, lagtykkelse 2-10 mm.

Produktfacts Underlag:

• Afretningslag af beton • Sten og keramiske fliser

Lagtykkelse

1-10 mm

Produktet er kaseinfrit. Produktfacts

Udtørringstid • Gangbar efter 2-4 timer •K lar til belægning efter ca. 24 timer ved + 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed – se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137 Anvendelse weber.floor 4031 kan udlægges manuelt eller maskinelt på diverse underlag i bolig og kontor.

Anvendelse weber.floor 4033 FibreFlow er udviklet til renovering af gulve indendørs.

Produktet danner et bæredygtigt underlag både for gængse og mere krævende gulvbelægninger.

Egnede underlag: • Trægulve • Svag beton • Gipsplader • Keramiske fliser

Spartelmassen skal belægges. Kun til indendørs anvendelse.

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

Produktbeskrivelse weber.floor 4033 FibreFlow er en cementbaseret, selvnivellerende fiberarmeret finspartelmasse.

Ved udlægning på trægulv skal afretningslaget have en tykkelse på 1/3 af trægulvets tykkelse.

Underlag:

• Svage betonunderlag • Trægulve • Sten/keramik • Gipsplader

Lagtykkelse:

0-10 mm

Udtørringstid: • Gangbar efter 2-3 timer • Klar til belægning efter 1-2 døgn – se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

Det færdige gulv kan belægges med f.eks.: • Keramiske fliser • Natursten • Tæpper • Vinyl • Linoleum • Trægulv • Kork Hvis der spartles på gamle trægulve, og der efterfølgende skal monteres linoleum eller vinylbelægning, anbefales det at udlægge plader, f.eks. masonitplader, som mellemlæg.

144

145


weber.floor 4060

Produktbeskrivelse weber.floor 4060 er en hurtighærdende cementmørtel til gulv.

weber.floor 4655 DuroFlow Rapid

Materialet leveres som tørpulver bestående af lavalkalisk blandingscement, natursand, komplementerende bindemiddel og tilsætningsstoffer.

• Materialet leveres som tørmørtel bestående af specialcement, sand, supplerende bindemidler samt tilsætningsmidler.

Produktet er stabilt over for fugtskader.

• Materialet har et ekstra højt bindemiddelindhold for at muliggøre tidlig topbelægning.

Produktfacts Underlag:

Beton

Lagtykkelse:

15-100 mm

• Kornstørrelse < 1 mm. • weber.floor 4655 DuroFlow Rapid er fugtskadestabil.

Udtørringstid: • Gangbar: 2-3 timer • Klar til topbelægning: 24 timer

Produktfacts Anvendelsesområder: Gulve med let industriel belastning

Blandingsforhold: 2,8 liter vand pr. 25 kg

Anvendelse weber.floor 4060 anbefales til boliger, vådrum, kontorer og offentlige institutioner, hvor der stilles særlige krav til god overfladestyrke og hurtighed. Materialet blandes med af tvangsblander, roterende betonblander eller boremaskine med piskeris.

– se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

Produktbeskrivelse weber.floor 4655 DuroFlow Rapid er en pumpbar, selvudjævnende, hurtighærdende afjævningsmasse, som giver en høj overfladestyrke.

Underlag: Anvendelse weber.floor 4655 DuroFlow Rapid anbefales som afjævningslag til gulve med let industriel belastning. F.eks. garager eller arealer, hvor der anvendes truck eller håndtrukne palleløftere. weber.floor 4655 DuroFlow Rapid anbefales til gulve, der skal overfladebehandles. Ved overfladebehandling skal producentens anvisninger følges.

Beton

Lagtykkelse: • 2-30 mm manuel udlægning • 4-30 mm maskin udlægning Udtørringstid:

• Gangbar: 1-2 timer • Klar til topbelægning: 1-3 dage

Blandingsforhold: 5,8 liter vand pr. 25 kg – se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

146

147


weber.floor 4610 DuroTop

Produktbeskrivelse weber.floor 4610 DuroTop er en pumpbar, hurtigthærdende, selvudjævnende afjævningsmasse, der er velegnet som overflade til industrigulve.

weber.floor 4716 Primer

weber.floor 4716 Primer er bestandig over for alkalier og har gode vedhæftningsegenskaber.

Produktet er baseret på specialcement, sand, bindemiddel samt tilsætningsmiddel. Kornstørrelsen er < 1 mm.

Produktfacts

Anvendelsesområder: • Middeltung trafik • Tung trafik

Underlag:

Lagtykkelse:

• 4-15 mm • normalt 6-8 mm

– se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 137

Udtørringstid:

• Gangbar: 2-4 timer • Forsigtig trafik 1 døgn • Fuld trafik 1 uge

Produktfacts

Anvendelse Til industrigulve med tung rullende belastning og store krav til jævnhed, f.eks. i industrier, lagerlokaler o.l., hvor man stiller store krav til slidmodstand. Det er normalt ikke nødvendigt at støvbinde materialet. Ved krav om korte renoveringstider, og ved behov for store afjævningsarbejder, er weber.floor 4610 DuroTop særdeles velegnet.

Produktbeskrivelse weber.floor 4716 Primer er en ammoniakfri styren/akrylat-dispersion.

Blandingsforhold: 5 liter vand pr. 25 kg (20 %) – se også produktoversigt, afsnit 7.2, side 135

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk

• Beton • Letbeton • Træ • Sten/keramiske fliser • Rustbeskyttet stål

Arbejdets udførelse:

Se datablad på www.weber.dk Anvendelse weber.floor 4716 Primer anvendes til priming af underlag inden spartling med håndspartler eller udlægning af flydemørtler. weber.floor 4716 Primer er velegnet til de fleste typer underlag og anvendes fortyndet afhængigt af underlagets sugeevne.

Primerguide Blandingsforhold Forbrug: Koncentreret primer m2 liter dele primer dele vand liter m2 Betongulv 1 3 0,10 10 Stærkt sugende underlag Letbeton 1 5/3 0,15 7 Klinker/sten 1 1 0,15 7 Træ 5 1 0,20 5 Primning til industri 1 3 0,10 10 Anhydrit Asfalt Underlag:

148

Andet Kontakt Weber 2 behandlinger + pulver/mørtel 2 behandlinger Kontakt Weber Kontakt Weber

149


afsnit 8 Vådrum og bassiner

Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum og bassiner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 8.2 Lovkrav og bygningsreglement. . . . 153 8.3 Produktoversigt . . . . . . . . . . . . . 154-155 Vådrum (badeværelser og lign.):

8.4 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 8.5 Klæbeprogram og vådrumssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.6 Fliseopsætning og -klæbning: Produktoversigter/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . 158-60 8.7 Fliseopsætning og -klæbning: Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 8.8 Arbejdets udførelse . . . . . . . . . 162-165 Bassiner og områder med hård belastning:

8.9 Bassiner og områder med hård belastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 8.10 Anvendelsesnøgler. . . . . . . . . . . 167-168 8.11 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 8.12 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . . . 170-173

150

151


8.1 Løsninger til vådrum og bassiner

8.2 Lovkrav og Bygningsreglement

Med en Weber-løsning til vådrum og bassiner får du sikkerhed for et varigt godt resultat.

De byggetekniske krav til vådrum er beskrevet i bygningsreglementet, som har et overordnet krav om, at materialer skal være holdbare og egnede til formålet.

Alle vores produkter har gennemgået skrappe test og lever op til kravene i Bygningsreglementet. Vådrumssystemet er MK-godkendt, og er en af de stærkeste og sikreste løsninger på markedet. I dette afsnit kan du læse alt om vores vådrumsløsninger, fliseopsætning og klæbning mv. Desuden kan du se, hvordan du løser opgaver med større belastninger – f.eks. i forbindelse med bassiner.

By og Byg Anvisning 200 giver et samlet overblik over de gulv- og vægkonstruktioner, der kan anvendes i vådrum. SBI-Anvisning 180 (Statens Byggeforskningsinstitut, 1998) indeholder 5 eksempler på badeværelser, hvor planlægning, projektering og udførelse er omtalt mere detaljeret. SBI-Anvisning 189 (Statens Byggeforskningsinstitut, 1999) omtaler i mere kortfattet form gulv- og vægkonstruktioner til brug i småhuse (anvisningen er knyttet til Bygningsreglementet).

Det er desuden også vigtigt for et godt resultat, at du: • tager højde for den belastning, som fliserne udsættes for. • vælger en klæbemetode, der matcher flisernes størrelse. • fastlægger afgrænsningen af den våde/fugtige zone. Alle arbejdsbeskrivelser og anvisninger i dette afsnit bygger på de gældende regler på området

Belastningsklasser

Belastningen af vådrum afhænger især af, hvor ofte og hvor længe vådrummet bruges, og om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der – ud over vand- og fugtbelastningen – er store mekaniske belastninger. Der skelnes mellem belastningsklasserne som vist i dette skema:

• Fugtisolering af vådrum, f.eks badeværelser • Fliseopsætning og -klæbning Se afsnit 8.6, side 158.

152

• Bassiner og områder med større belastninger • Opbygning og udførelse Se afsnit 8.9, side 166.

Belastningsklasser

Klasse L (Lav):

 å daglige bade af kortere varighed, god udluftning efter brug. Lav F belastning findes typisk i enfamiliehuse, sommerhuse og lignende.

Klasse N (Normal):

 lere daglige bade, også af længere varighed, eventuelt mangelF fuld udluftning. Normal belastning findes typisk i tæt/lavt byggeri, etageboliger og lignende.

Klasse H (Hård):

 ådrum med større eller hyppigere vandbelastning, eller med V større mekaniske belastninger end normalt i boliger. Hård belastning findes typisk i forbindelse med bassiner, fælles baderum, storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor rengøring sker ved trykspuling, hedtvandsrensning eller skumrengøring.

153


8.3 Produktoversigt Produktoversigt generelt Produkt*

Type

Antal komponenter

Injektion: weber.tec 944 polyuretanharpiks 1 Slidlagsbeton: Fiberbeton cementbaseret 1 weber.rep 752 reparationsmørtel 1 weber.rep 751 cementbaseret 1 Slidlagsbeton cementbaseret REP 932 cementbaseret Opretning/Filtsning: weber.rep 764 tyndlagsmørtel 1 weber plan 819 udjævningsmørtel Vandtæt svummemørtel – gulv/væg+brus: weber.tec Superflex D2 cementbaseret 2 Vandtæt svummemørtel – promenadedæk/bassin: weber.tec Superflex D2 cementbaseret 2 Vandtæt svummemørtel: weber.tec 930 cementbaseret 1 Kunststofmørtel: weber.tec 793 epoxy-reaktionsharpiks 2 Kunststofspartelmasse weber.xerm 847 fleksibel epoxy 2 Kunststofmembran – vandrette flader: weber.tec 827 halvflydende fleks. epoxy 2 Kunststofmembran – lodrette/vandrette flader: weber.tec 827-S fleksibel epoxy 2 Tætningsbånd weber.tec 828 (Superflex AB) elastisk bånd 1 Dilatationsfugebånd: weber.tec 828 elastisk bånd 1 Fliseklæb: weber.set 858 fleksibel fædigmørtel 1 weber.xerm 847 fleksibel epoxy 2 weber.xerm 848 hård epoxymørtel 2 Fugemørtel: weber.color 872 kunststofforbedret mørtel 1 weber.color 873 kunststofforbedret mørtel 1 weber.xerm 848 hård epoxymørtel 2 Elastisk fugemasse: weber.color 881 silikonefugemasse 1 weber.fug 882 – under vand silikonefugemasse 1 weber.fug 884 – primer for sugende underlag 1 weber.fug 885 – primer for ikke sugende underlag 1

Emballagestørrelse

Emballagetype

Antal påføringer

1 kg/5 kg/11 kg

dunk/spand

1

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

sæk sæk sæk sæk sæk

1 1 - 1 - 1 1

25 kg 25 kg

sæk sæk

1 - 1

20 kg

spand

3

20 kg

spand

25 kg

Påføringsmetode: Sprøjte

Kost/pensel Stålbræt/ske

Ikastes Lagtykkelse kvartssand (tørfilm) som afslutning

Vandtryk

fyldt

✔ ✔

-

15-40 mm - 12-40 mm dækkende 15-40 mm - > 50 mm -

- - -

- -

✔ ✔

0-5 mm 5-30 mm -

-

2-2,5 mm

2

2-2,5 mm

<3m

sæk

3

-

> 3 mm

<5m

1 kg/8 kg

dunk/spand

1

-

-

opgave

opgave

-

5 kg

spand

1-2

-

-

opgave

-

-

8 kg

spand

2

-

-

2 mm

2 kg/8 kg

spand

2

-

-

2 mm

50 m

rulle

1

-

-

-

30 m/50 m

rulle

1

-

-

-

25 kg 5 kg 4 kg

sæk spand spand

1 1 - 1 -

- - -

✔ ✔ ✔

0-10 mm 1,5 mm 1,5 mm

- - -

- -

25 kg 25 kg 4 kg

sæk sæk spand

1 - 1 1 -

- - -

✔ ✔ ✔

20 mm bred 20 mm bred opgave

- - -

-

0,31 liter 0,31 liter 0,25 liter 0,25 liter

patron patron flaske flaske

1 1 1 1

- -

- - - -

fuge fuge tyndt lag tyndt lag

✔ ✔ - -

-

-

- -

✔ ✔

- -

✔ ✔

1,5 m

- ✔ - ✔ - - -

*D er skal først primes med Eurolan K. Der må påregnes ca. 1-2 kg/m2 merforbrug afhængigt af overfladens beskaffenhed og opgaven. Deklarationsblade og brugsanvisninger kan rekvires hos Weber.

154

155


8.4 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser Fugtig zone 50 cm

8.5 Klæbeprogram og vådrumssystem

Vådzone Afskærmning, min. krav: Bredde fra væg 50 cm Højde fra gulv 180 cm

50 cm

Deitermann-klæbeprogrammet er fremstillet af de bedste råstoffer på produktionsanlæg, der regnes blandt de mest moderne i Europa. Produkterne står for højeste kvalitet på alle områder og giver altid brugeren hurtig, sikker anvendelse og god økonomi. Produkterne udvikles løbende for at sikre de høje kvalitetsstandarder. Samtidig udføres en systematisk kvalitetskontrol både i vores egne og i uafhængige laboratorier for at give kunder og brugere optimal sikkerhed.

Mange forskellige opgaver 10 cm

50 cm

10 cm

50 cm

50 cm om vask

10 cm

Deitermanns klæbeprogram kan tilbyde stort set alt inden for området:

Desuden levere vi afstemte komponenter til holdbar tætning og fliseklæbning i svømmehaller, storkøkkener, laboratorier, bryggerier og mejerier. Se afsnit 8.9, side 166. Kort sagt et program til at løse næsten alle opgaver.

Vådrumssystemet

Deitermann Vådrumssystem er MK-godkendt og giver tryghed for et varigt godt resultat. Produkterne i systemet har gennemgået skrappe test og lever op til kravene i bygningsreglementet. Bemærk: Det er ikke tilladt at benytte en kombination af forskellige MK-godkendte systemer.

• Det sikreste tætnings- og klæbesystem til våde og fugtige rum • Ny- og omlægning af natursten, fliselægning af opvarmede slidlag • Syrefast klæbning og fugning

10 cm 50 cm om afløb

Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed, f.eks. badeværelser, storkøkkener og lign.

m.v. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning) af væggene regnes disse ikke som vådrumsvægge.

Vådrum hører til de mest kritiske rum, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den fugtbelastning, der ofte forekommer i længere perioder. Desuden kan eventuelle utætheder resultere i alvorlige følgeskader på omgivende konstruktioner.

Wc-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske grunde bør gulve i sådanne rum alligevel udføres som vådrumsgulve.

Våd- og fugtig zone

Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg, – f.eks. baderum og storkøkken – og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, f.eks. wc-rum, bryggers og laboratorium.

Belastninger Belastningen af vådrum afhænger især af, hvor ofte og hvor længe vådrummet bruges, og om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastningen er store mekaniske belastninger. Se de konkrete belastningsklasser i afsnit 8.2, side 153.

Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. I wc-rum, bryggerser, laboratorier

156

157


8.6 Fliseopsætning og -klæbning: Produktoversigter/anvendelsesnøgle Produktoversigt – primere/tætningsmidler

Produktoversigt – fliseklæb

Antal Antal EmbalLeveres i enheder enheder lageProdukt pr. pakke pr. palle størrelse Primere: weber.prim 800 Fugtspærre 5 kg/10 kg weber.prim 801 1 kg dåse 12 5 kg dunk 90 10 kg dunk 60 Tætningsmidler: weber.tec 822 Tætningsmembran 16 kg spand 24 Tilbehør: weber.tec 828 DB 75 Tætningsbånd 10 m/50 m rulle - Superflex Selvklæb 30 m rulle - Serpo Fibervæv 25 m rulle 10 ruller weber.tec 828 MA-1 Rørmanchet, væg 1 stk. - weber.tec 828 MA-2 Selvkl. Gulvmanchet 1 stk. - Weber Afløbsmanchet 1 stk. - 25 stk

MKgodkendt til vådrum

✔ -

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

158

Produkt

farve:

weber.color 881

Transparent Hvid Mellemgrå Cementgrå Manhattan Bahamabeige Anthrazit

weber.set 858 Flex fliseklæb weber.set 863 Flex fliseklæb

Emballagestørrelse

Leveres i

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml

patron patron patron patron patron patron patron

Antal enheder pr. pakke 12 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk. 12 stk.

MKgodkendt til vådrum

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Antal Antal Leveres enheder enheder i pr. pakke pr. palle

MKgodkendt til vådrum

5 kg 25 kg

pose 4 sæk

192 40

✔ ✔

25 kg

sæk

40

weber.KM Flex more grå Flex fliseklæb

15 kg

sæk

40

weber.set 851 grå plastforbedret fliseklæb

25 kg

sæk

40

weber.set 853 grå hurtig Flex fliseklæb

25 kg

sæk

40

weber.set 860 grå Flex letflydsklæb

25 kg

sæk

40

Produktoversigt – fugemørtler Produkt

Produktoversigt – elastisk fugemasse

Emballagestørrelse

Produkt

Flisefuge: farve: weber.color 870 Manhattan Mellemgrå Perlehvid Bahamabeige Fugemørtel: farve: weber.color 872 Manhattan Mellemgrå Cementgrå Anthrazit weber.color 877 Manhattan Perlehvid Bahamabeige

Antal enheder pr. pakke

Antal enheder pr. palle

MKgodkendt til vådrum

5 kg pose 4 25 kg sæk 5 kg pose 4 25 kg sæk 5 kg pose 4 25 kg sæk 5 kg pose 4

192 40 192 40 192 40 192

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 kg 25 kg 5 kg 25 kg 25 kg 5 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

192 40 192 40 40 192 40 40 40 40

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Emballagestørrelse

Leveres i

pose 4 sæk pose 4 sæk sæk pose 4 sæk sæk sæk sæk

159


8.7 Fliseopsætning og -klæbning: Forbrug

Vægge: Puds, murværk, gasbeton, beton min. 6 mdr. ✔ ✔ ✔ Betonelementer 1-3 mdr., maks. 90 % RF ✔ ✔ ✔ Letklinkerbetonelementer, maks. 4-8 % fugtindhold Kalciumsilikat, gips, fibergipsplade Eksisterende fliser Gulve: Betonafretningslag, maks. 90 % RF

weber.tec 822 1-komp. tætningsmembran

Serpo Fibervæv

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eksisterende fliser, terrazzo

Kalciumsilikat, vådrumsgips, fibergipsplader

Superflex Selvklæb

weber.set 860 letflydsklæb weber.color 870 flisefuge 0-6 mm weber.color 872 fugemørtel 3-20 mm weber.color 877 fugemørtel 3-20 mm weber.color 881 silikone weber.tec 828 DB 75 tætningsbånd

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Krydsfiner, maks. 7-12 % fugtindhold

Letklinkerbetonelementer, maks. 4-8 % fugtindhold

Vejledende materialeforbrug – fliseopsætning og -klæbning

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tandspartel Klæbemasse: 4 mm 6 mm weber.set 858 grå Flex fliseklæb 1,5 kg/m2 1,9 kg/m2 weber.set 851 plastforbedret fliseklæb 1,5 kg/m2 1,9 kg/m2 weber.set 853 F hurtig Flex fliseklæb 1,5 kg/m2 1,9 kg/m2 weber.set 863 hvid Flex fliseklæb 1,5 kg/m2 1,9 kg/m2 weber.KM Flex more 0,9 kg/m2 1,0 kg/m2 weber.set 860 letflydsklæb Ca. 1,2 kg/m2 pr. mm lagtykkelse Fugemasse: 15 x 15 cm weber.color 870 flisefuge 0-6 mm 0,8 kg/m2 weber.color 872 fugemørtel 3-20 mm 1,5 kg/m2 weber.color 877 fugemørtel 3-20 mm weber.color 881 silikone

Flisestørrelse 10 x 20 cm 0,8 kg/m2 1,5 kg/m2 1,2 kg/m2 8-12 m pr. patron

8 mm 2,2 kg/m2 2,2 kg/m2 2,2 kg/m2 2,2 kg/m2 1,4 kg/m2

20 x 20 cm 0,5 kg/m2 1,2 kg/m2 2,8 kg/m2

Primere/tætningsmidler: weber.prim 800 150-250 ml/m2 weber.prim 801 150-250 ml/m2 weber.tec 822 1 komp. tætningsmembran 2,1 kg /m2 (ved 1 mm tørfilm-lagtykkelse) De angivne mængder er omtrentlige. Afvigelser til højere og lavere værdier kan forekomme, især for fugemasse, som er afhængig af fugebredde og fugedybder.

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vådrum – vådzone v. væg: Puds, murværk, gasbteton, beton ✔ ✔ ✔ Betonelementer 1-3 mdr., maks. 90 % RF ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eksisterende fliser Vådrum – vådzone gulv: Betonafretningslag, maks. 90 % RF ✔ ✔ ✔

160

weber.KM Flex more

weber.set 851 plastforbedret fliseklæb weber.set 858 grå Flex fliseklæb weber.set 853 F grå hurtig Flex fliseklæb weber.set 863 hvid Flex fliseklæb

weber.prim 800

Konstruktion

weber.prim 801

Anvendelsesnøgle – fliseopsætning og -klæbning

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Krydsfiner, maks. 7-12 % fugtindhold

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eksisterende fliser, terrazzo

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

161


8.8 Arbejdets udførelse

Forberedelse af underlaget

Underlaget skal være jævnt, tørt, stabilt og godt rengjort samt frit for løse partikler og fedt. Eventuel cementslam skal fjernes. Det sikres, at underlagets temperatur er over + 5 °C. Underlag skal have udstået de hærdnings- tider og fugtindhold, som er anbefalet af producenterne. Løst underlag og underlag, der bedømmes til at have utilstrækkelig styrke, fjernes. Huller og store lunker udbedres. Forbehandling af gulv og væg 1 Stærkt sugende underlag af puds, let beton, beton, slidlag og andre tunge materialer skal først primes grundigt med weber.prim 801 (Eurolan TG 2). Lette materialer som vådrumsgips, fibergips, kalciumsilikatplader og kon- struktionskrydsfiner primes grundigt med weber.prim 800. Forbrug: Ca. 150-250 ml/m2. Tørretid: 1-3 timer.

I lodrette hjørner, ved pladesamlinger 3 og overgange mellem gulv og væg ilæg ges tilpassede længder med weber.tec 828 DB 75 Tætningsbånd eller Serpo Fibervæv i vådrumsmembranen.

Vandtæthed sikres enten med man6 chetter fra din VVS-leverandør, eller med weber.tec 828 MA-1 Rørmanchet til væg, der lægges i weber.tec 822 vådrumsmembranen.

Afløb og rørgennemføringer i gulv gøres 7 vandtætte med enten Weber Afløbsman chet, weber.tec 828 MA-2 Selvklæbende Gulvmanchet eller weber.tec 828 MA-1 Rørmanchet.

Vandtætning med weber.tec 822

Væggene i vådzonen og hele gulvet gø8 res vandtætte med weber.tec 822 våd rumsmembran. Vægge i fugtig zone påføres ligeledes vådrumsmembran 10 cm op fra gulv.

Herefter afsluttes med et nyt lag våd4 rumsmembran over det hele. Alternativt anvendes Superflex selvklæbende tætningsbånd før vådrumsmembranen.

Afløb og rørgennemføringer i gulv Rørgennemføringer i gulvet skal ligge uden for brusenichen. Gulvafløb af rustfrit stål og større rørgennemføringer sikres med Weber Afløbsmanchet. Til gulvafløb af plast anvendes weber. tec 828 MA-2 Selvklæbende Gulvmanchet. Ved mindre rørgennemføringer vælges i stedet weber.tec 828 MA-1 Rørmanchet. Gulvafløb skal være VA-godkendt til den valgte gulvkonstruktion og gulvbelægning. Rørgennemføringer i væg 5 Rørgennemføringer, i f.eks. brusenicher, skal gøres vandtætte gennem korrekt installation af rør, armatur og bøsninger, som forhindrer vand og fugt i at trænge ind i gennemføringerne under brug.

Vægge og gulve i vådzone Væggene i vådzonen og hele gulvet gøres vandtætte med 1 mm tykt lag af weber.tec 822. Påføringen kan ske med pensel eller rulle af 2 omgange. Tørretiden skal være ca. 3 timer mellem første og anden påføring. Påføring kan også udføres med tandspartel. Tørretid før klæbning er for weber.tec 822 ca. 24 timer.

Hjørner, pladesamlinger og overgange mellem væg og gulv. Vandtætning med weber.tec 822 Ved overgang mellem gulv og væg påføres et lag weber.tec 822 vådrumsmembran 10 cm ud på gulvet og 10 cm op ad væggen.

2

162

163


Klæbning og fugning af fliser med Deitermann Fliser på vægge 9 Klæbning kan udføres 24 timer efter på føring af weber.tec 822. Start med at trække et tyndt kontaktlag ud på væggen med spartlens glatte side.

Træk derefter straks igennem med tand10 siden af spartlen. Tandspartlens stør relse skal passe til flisernes størrelse. Vær opmærksom på at overholde fliseklæbens åbentid.

For at få flisen til at klæbe optimalt kon11 trolleres det med jævne mellemrum, at flisens bagside er udfyldt og dækket af mørtel (min. 85 % af flisens flade). Fliser på vægge klæbes effektivt med Deitermann Fliseklæb under hensyntagen til såvel fliser som underlag.

Klinker på gulve 12 Lægges på samme måde som angivet un der fliser på vægge.

Fugning 14 Fugning udføres 24 timer efter klæbning, (dog 12 timer for weber.KM Flex more) og 2 ½ time efter der er anvendt weber.set 853 F. Fliser og klinker fuges med weber.color 870 Flisefuge, weber.color 872 Fugemørtel eller weber.color 877. Fugemasse påføres med gummispartel eller fugebræt diagonalt hen over fugerne. Det er vigtigt at få fugemassen presset i bund, så fugerne bliver fyldt helt ud. .

Fugning med silikone 16 weber.color 881 anvendes som elastisk fuge omkring rørgennemføringer, gulvafløb, sanitære installationer, overgange mellem gulv og væg m.m. weber.color 881 er antimugbehandlet og påføres på bagfyld eller sliptape. Alle flader – gulve, vægge, sanitet m.m. – skal være tørre og fri for fedt og støv. Kanter afdækkes med tape, og fugerne fyldes helt ud. Inden der er gået 10 minutter, skal fugemassen glittes med en træpind dyppet i sæbevand. Afdækningstapen skal fjernes umiddelbart efter glitningen.

Fugebredde: • weber.color 870: 0-6 mm • weber.color 872: 3-20 mm • weber.color 877: 3-20 mm Rengøring 15 Overflødig fugemasse skrabes væk med diagonale bevægelser hen over fugerne. Derefter grovrengøres fliser/klinker med en opvredet svamp, der skylles ofte, indtil den overskydende fugemasse er fjernet helt, og fugerne står ensartede og glatte. Finrengøringen foregår med tør tvist eller klud. Vær opmærksom på, at et fugtigt underlag kan give misfarvning af fugerne.

Tørretid:

13 • weber.set 858 

164

og weber.set 851: 24 timer • weber.KM Flex more: 12 timer • weber.set 853 F: 2 ½ time

165


25-50 m bassin ≤ + 35 °C vand: Opretning ✔ Filtsning ✔ Membran ✔ Klæber ✔ Indstøbningsdele ✔ ✔ ✔ Indstøbningsdele - understøbning ✔ ✔ ✔ Opbygning af overløbsrende ✔ ✔ Fuger – overløbsrende ✔ Fuger – bassin ✔ Elastiske fuger Elastiske fuger – under vand

weber.tec 827-S

weber.fug 882

weber.color 881

weber.color 872

weber.xerm 848

weber.color 873

weber.xerm 868

weber.xerm 867

EXM 722

weber.xerm 847

weber.tec 793

Anvendelse:

weber.set 858

Anvendelsesnøgle – bassiner weber.tec Superflex D 2

Det gælder alle former for bassiner – f.eks. svømmebassiner. Her er det især klor, og i saltlagebassiner også salte, som angriber flader og klæbematerialer.

Men også en række andre områder er klassificeret i klasse H, f.eks. brusere i produktionsvirksomheder, som bruges flere gange i døgnet og ofte rengøres med en højtryksrenser. Flader, der belastes med stoffer, som udløser kemiske reaktioner, f.eks. fedtsyrer i køkkener eller aggressive rengøringsmidler, klassificeres ligeledes som hård belastning.

weber.rep 764

Alle områder, der er udsat for hyppig eller større vandbelastning, klassificeres som i klasse H – hård belastning.

8.10 Anvendelsesnøgler

weber.plan 819

8.9 Bassiner og områder med hård belastning

✔ ✔ ✔ ✔

Varmtvandsbassiner samt bassiner med blødt vand: Opretning ✔ Filtsning ✔ Membran ✔ Klæber ✔ Indstøbningsdele ✔ ✔ ✔ Indstøbningsdele – understøbning ✔ ✔ ✔ Opbygning af overløbsrende ✔ ✔ Fuger – overløbsrende Fuger – bassin Elastiske fuger Elastiske fuger – under vand

✔ ✔

✔ ✔

Saltvandsbassin: Opretning ✔ Filtsning ✔ Membran – primer ✔ Membran Klæber ✔ Indstøbningsdele ✔ Indstøbningsdele – understøbning ✔ Opbygning af overløbsrende ✔ Fuger – overløbsrende ✔ Fuger – bassin ✔ Elastiske fuger ✔ Elastiske fuger – under vand ✔

166

✔ ✔ ✔

167


8.11 Forbrug Vejledende materialeforbrug

weber.color 881

weber.fug 882

weber.color 873

weber.tec 822

weber.set 858

weber.rep 764

weber.plan 819

Fiberbeton

Promenadedæk: Opretning ✔ Filtsning ✔ Membran ✔ Klæber ✔ Fuger ✔ ✔ Elastiske fuger ✔ Elastiske fuger – under vand

Anvendelse:

Vejledende Lagtykkelse forbrug (tørfilm) Injektion: weber.tec 944 0,2 kg/liter i hulrum - Produkt

weber.color 872

weber.tec Superflex D 2

Anvendelsesnøgle – gulve og dæk

Bruse- og barfodsarealer: Opretning ✔ Membran – gulv ✔ Membran – væg ✔ Klæber ✔ Fuger ✔ Elastiske fuger Anvendelsesnøgle i forbindelse med fliseopsætning og -klæbning: Se afsnit 8.6, side 160.

Bemærkninger

Revner i beton

Slidlagsbeton: < 40 mm Fiberbeton 2,1 kg /m2 1 mm weber.rep 752 2 kg/m2 1 mm weber.rep 751 2 kg/m2 < 40 mm Slidlagsbeton 1,9 kg /m2 > 50 mm Rep 932 1,4 kg /m2 Opretning/Filtsning: 1 mm weber.rep 764 1,8 kg/m2 5-30 mm weber.plan 819 1,4 kg /m2 Vandtæt svummemørtel – gulv/væg+brus: 2 mm weber.tec Superflex D 2 3 kg/m2 Vandtæt svummemørtel – promenadedæk/bassin: 3 mm weber.tec Superflex D 2 4,2 kg/m2 Vandtæt svummemørtel: 3 mm weber.tec 930 6 kg/m2 Kunststofmørtel: 1 mm weber.tec 793 1,1 kg/dm3 Kunststofspartelmasse: opgave weber.xerm 847 1,2 kg/m2 Kunststofmembran (vandrette flader):

Kortvarigt/konstant vandtryk Vandtryk < 5 m

2 mm weber.tec 827 2,6 kg/m2 Kunststofmembran (lodrette/vandrette flader): 2 mm weber.tec 827-S 2,5 kg/m2 Tætningsbånd: weber.tec 828 125 mm x 1 m banevare Dilatationsfugebånd: weber.tec 828 200 mm x 1 m banevare 240 mm x 1 m banevare Fliseklæb: 1 mm Maks. 10 mm lagtykkelse weber.set 858 1,5 kg/m2 1 mm weber.xerm 847 1,2 kg/m2 1 mm weber.xerm 848 1,6 kg/m2 Fugemørtel: liter/fugerum Over/under vand weber.color 872 1,4 kg/dm3 liter/fugerum weber.color 873 1,5 kg/dm3 liter/fugerum Varmtvandsbassin/slidfuger weber.xerm 848 1,6 kg/dm3 Elastisk fugemasse: liter/fugerum weber.color 881 1 liter/dm3 liter/fugerum Under vand weber.fug 882 1 liter/dm3 weber.fug 884 5-15 ml/lb.m tyndt dækkende Primer weber.fug 885 5-15 ml/lb.m tyndt dækkende Primer

168

169


8.12 Arbejdets udførelse Membransystemer til svømmebade

Fra betonen bliver støbt, til fliserne er lagt og fuget, er der en lang række delprocesser, der skal udføres, og produkter, der skal anvendes. Derfor er det vigtigt, at Saint-Gobain Weber A/S er med helt fra start, helst fra projektet skal planlægges, og når der skal vælges system og produkter. De produkter, der indgår i svømmehaller, opfylder de falinger (for drikkevand) ved ninger. Ligeledes findes der bestandighed mod klorvand.

vore systemer til tyske KTW-anbekeramiske belægdokumentation for

Før arbejdet går i gang

Betonen skal være hærdet og udtørret til < 4 vægt-% fugt, før kunststofmembranarbejdet kan påbegyndes. Det forventes, at alle tørretider mellem de enkelte arbejdsprocesser overholdes, og at der ikke påføres vand på overflader/bassiner, før alle produkter er påført og hærdet jf. brugsanvisning fra Weber.

Overfladerne skal fremstå plane og uden synlige revner. Alle overflader, der skal påføres membran, skal være fri for slamlag og negative luftblærer i betonoverfladen. Ofte må en sandblæsning/højtryksspuling af overflader samt evt. injektion af revner påregnes.

Opretningsmørtel

Når slamlag er fjernet, og negative luftblærer i betonoverfladen er åbnet, påføres et skrabespartlingslag uden egentlig lagtykkelse til plan lukket overflade er opnået. Produkt: weber.rep 764.

For at etablere en sikker og fleksibel vandtæt overgang mellem betonen og f.eks. en rørgennemføring eller lampe indvendig i bassinet, udføres en konisk udsparing i betonen omkring den del, der skal vandtætnes.

Injektion

Dette er udfaldskravet for det videre membranarbejde.

weber.xerm 847 anvendes til at udfylde den trekant, der er fremkommet i betonen, og som vil give en tilslutning (klæbeflade):

Udføres med en ”ikke kraftoverførende” fugtighedshærdende polyuretan weber.tec 944. Dette produkt reagerer med den fugt, som findes i revnen/betonen, og som herefter omdannes til en skum, der udfylder hulrummet og dermed sikrer, at revnen er udfyldt og vandtæt.

Grovmørtel

Til opretning af skævheder i råbetonen – samt til udfyldning af huller og ujævnheder > 5 mm – anvendes weber.plan 819 i 5-30 mm lagtykkelse. Til større flader eller huller i 12-40 mm lagtykkelse anvendes weber.rep 752. Som betonklæber til begge reparationsmørtler påføres først et tyndt dækkende lag weber.rep 751 vådt i vådt.

Beton

weber.plan 819

weber.rep 764 weber.tec Superflex D2

Vandtæt svummemørtel

Weber producerer to typer vandtæt svummemørtel til tre anvendelser:

1

.

weber.tec 930 H ård svummemørtel. Anvendes indvendigt i vandtanke og som færdig overflade, hvor der ikke ønskes fliser i bassiner.

2

weber.tec Superflex D 2 Fleksibel. Anvendes som mellemlagsmembran direkte under flisebelægningen eller mellem råbeton og overbeton.

3

– eller på overflader, der i svømme h alanlæg bliver udsat for vandbelastning fra morgen til sen aften uden at få tilstrækkelig tørretid imellem vandpåvirkningerne. F.eks. i forbindelse med promenadedæk om bassiner, barfodsområder og bruseområder (gulv/væg).

Kunststofspartelmasse

1. ned ad den indstøbte side 2. på betonen 3. op til plan overflade. Resultatet kaldes en ”flydende flange”. weber.xerm 847 kan også anvendes som klæber for fliser og klinker på særligt belastede områder.

Kunststofprimer

Anvend weber.tec 793 epoxyprimer. Det anbefales, at der ikastes ovntørret kvartssand 0,1-0,5 mm korn (til fuld dækning over alle punkter) i den mættede og endnu våde primer.

Kunststofmørtel

Til fremstilling af epoxymørtel anvendes weber.tec 793 og kvartssand med passende kornsammensætning, f.eks. 0-4 mm. Til nogle projekter er der foreskrevet anvendelse af epoxymørtel, men ellers anvendes mørtlen til hurtig lukning af huller eller til opretningsopgaver, hvor der ikke er tid til eller mulighed for at vente på, at en egnet cementbaseret renoveringsmørtel hærder.

170

171


Kunststofmembran – vandrette/ lodrette overflader

• weber.tec 827 anvendes kun på vandrette betonflader. • weber.tec 827-S kan anvendes - på både vandrette og lodrette betonoverflader. - under klinkebelægninger i bassiner. - på overflader med stor kemisk belastning/ vandbelastning.

Dilatationsfugebånd

Til vandtæt overbygning af dilatationsfuger anvendes weber.tec 828 DB 150 (vandtryk < 1,5 m) og weber.tec Superflex B 240 - over/ under vand (vandtryk < 5 m). Som klæber for weber.tec 828 DB 150 og weber. tec superflex B 240 anvendes weber.tec Superflex D 2. I saltvandsbassiner anvendes weber. tec 827-S.

Lægges i en lagtykkelse på 2 mm. Påføring skal ske med tandspartel med spidse tænder i to behandlinger. Membranen afsluttes med ikastning af kvartssand, 0,7-1,2 mm korn (alternativ: oliefri sandblæsning ved lavt tryk) i det sidste våde lag membran til fuld dækning over alle punkter. Samlet lagtykkelse ca. 3 mm.

Som klæber – afhængigt af vandbelastning – anvendes: • weber.tec Superflex D 2 • weber.tec 827-S i saltvandsbassiner

Over/under vand: • weber.color 873 Cementbaseret fugemørtel • weber.color 872 • weber.xerm 848 Epoxyfugemørtel anvendes i varmtvandsbassiner og på særlige bassinområder, hvor der udvises særlig stor slitage på fugerne, f.eks: 1. Ved de to øverste rækker fliser langs skvulperender i bassin. 2. I skvulperender. 3. I klinkefugerne omkring indspulingsdyser i bunden af bassinerne samt på gangarealer og i bruserum.

Elastisk fugemasse

Tætningsbånd

weber.tec 828 anvendes som vandtæt fleksibel hjørnetætning i alle indadgående overgange mellem bygningsdele væg/gulv og væg/væg samt evt. over støbeskel.

Fugemørtel

Fliseklæb

Som fleksibel fliseklæb anvendes weber.set 858 – både over og under vand.

Som elastisk afslutningsfuge, i flise-/klinke- belægninger ved indadgående overgange og over dilatationsfuger (alle steder, hvor bevægelser ønskes optaget i konstruktionen) fuges med: • Over vand: weber.color 881 • Under/over vand: weber.fug 882 

Som primer for weber.fug 882 (under vand) anvendes: • Ved sugende underlag: weber.fug 884 • Ved ikke sugende underlag: weber.fug 885 Det anbefales at beregne en hærdetid på 1 mm/ døgn (målt i fugebredde), før fugen udsættes for vandbelastning. Normal hærdetid 2 mm/døgn ved + 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed (RF). For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge og overholde alle Webers relevante brugsanvisninger i forbindelse med udførelse af et komplet svømmebadsmembransystem.

Udvendig fugtindtrængning

Ved byggeri i jord kan der fra den udvendige side af bund-/vægkonstruktionen mod jord optræde fugt, som skal forhindres i at komme ind i konstruktionen. I afsnit 10 ”Tætning og fugtsikring” kan du se, hvordan man kan hindre fugtskader på indvendige overflader samt eventuelt tryk på bagsiden af flise-/klinkebelægninger – bl.a. med efterfølgende afsprængninger.

Fliser/klinker med riller eller knopper på 1 bagsiden forspartles (fuld dækning), og samtidig fuldspartles væg-/gulvoverfladen med efterfølgende gennemtrækning af tandspartel (> 6 mm tænder). Klinken/flisen lægges vådt i vådt for at 2 sikre en 100 % vedhæftning (buttering/ floating). weber.xerm 847 (fleksibel epoxy) kan anvendes som klæber, hvor der stilles specielle krav til modstandsdygtighed og underlag/vedhæftning.

172

173


afsnit 9 Restaurering

Indhold: 9.1 Restaurering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 9.2 Restaureringsmørtler. . . . . . . . . . 177-178 9.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . 179-180 9.4 Forbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 9.5 Planlægning af restaureringsopgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 9.6 Udførelse: Restaurering af murværk og fuger. . . . . . . . . . . . . . . 183 9.7 Restaurering af puds. . . . . . . . . . . . . 184 9.8 Restaurering af tyndpuds. . . . . 185-186 9.9 Restaurering af teglgulve. . . . . . . . . 187 9.10 Understrygning af tegltage og lægning af rygningssten. . . . . . . 188 9.11 Restaurering i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . 189

174

175


9.2 Restaureringsmørtler

– til restaurering af mure, overflader, teglgulve og tegltage

Webers program i restaureringsmørtler er dækket af to hovedtyper:

9.1 Restaurering Talrige gamle danske kirker, herregårde, slotte og andre bevaringsværdige bygninger er opført med kalk som bindemiddel. Den kalk og mørtel, der blev anvendt, var uden cement – dvs. med relativt stor trækstyrke og lav trykstyrke. Moderne cementbaserede mørteltyper har ikke denne plasticitet. Derfor kan de ikke anvendes til restaurering af bygninger, der er opført med kalkbaseret mørtel.

Gamle mure kræver kalkmørtel

Som hovedregel skal man altid vælge en kalk eller mørtel, der har de samme egenskaber som det oprindelige murværk. Fremstillingen af Webers mørtelprodukter er baseret på erfaring og traditioner – vel at mærke kombineret med udviklingen og nutidens høje kvalitetsniveau. Det giver sikkerhed for både holdbarhed og overholdelse af alle krav og normer.

Kulekalkmørtel

Hydraulisk tørmørtel

Våd 12 % kulekalkmørtel (K100/750) er fremstillet af kulekalk med tilslag af sand i 1, 2, 4 og 6 mm fraktioner. Denne type anvendes alene eller blandet med Hydraulisk Tørmørtel Kh 100/400. • KKh 50/50/575 blandes som: 2 dele kulekalkmørtel (K 100/750) + 1 del hydraulisk mørtel (Kh 100/400).

Hydraulisk tørmørtel er baseret på hydraulisk kalk og hydratkalk. Fremstilles som en 1-komponent, færdigblandet KKh-mørtel i forskellige styrker og sandfraktioner. KKh-mørtel skal kun tilsættes vand før brug. Anvendes, hvor der ikke accepteres brug af pladsblandet mørtel, og hvor der ikke er krav om, at kalkdelen i mørtel skal være kulekalk.

• KKh 35/65/525 blandes som: 1 del kulekalkmørtel (K 100/750) + 1 del hydraulisk mørtel (Kh 100/400). Giver en middel mørtel.

Desuden fremstilles en ren hydraulisk tørmørtel (Kh 100/400). Denne mørtel kan anvendes selvstændigt eller blandes med en våd 12 % kulekalkmørtel.

• KKh 20/80/475 blandes som: 1 del kulekalkmørtel (K100/750) + 2 dele hydraulisk mørtel (Kh 100/400) Giver en stærk mørtel.

Fremstilles i 1, 2, 4 og 6 mm i farverne grå eller hvid.

Dette afsnit omhandler Webers løsninger og produkter til restaurering af mure og andre teglkonstruktioner.

176

177


9.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Blanding

Produktoversigt – restaureringsmørtel

Restaureringsmørtler kan anvendes hver for sig eller blandes. Ved at blande typerne i forskellige volumenforhold ændres mørtlens egenskaber og styrker. Tørmørtlerne skal kun tilsættes vand før brug. Webers mørtelprodukter er altid af høj og ensartet kvalitet.

Kalkmørtel og hydraulisk mørtel blandet efter rumfang Mørtelbetegnelse Kulekalkmørtel (K 100/750 12%) Hydraulisk mørtel (Kh 100/400) KKh 50/50/575 KKh 35/65/500 KKh 20/80/475

Kulekalk 1 - 2 1 1

For at opnå maksimale mørtelegenskaber skal man blande hydrauliske tørmørtler i mindst 20 minutter i tvangsblander.

Leveres i ProduktCa. liter Mængde pr. Kornstr. bigbag/ Leveres i type færdigmasse i mm sæk/spand silo/løst P-boks (tør/våd) (sæk/spand) Kulekalkmørtel: K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 6 K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 4 K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 2 K 100/750 12 % 25 kg P-boks - våd 15 1 Hydraulisk Tørmørtel: Kh 100/400 25 kg - silo* tør 15 6 Kh 100/400 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 Kh 100/400 25 kg bigbag* silo* tør 15 2 Kh 100/400 25 kg bigbag* silo* tør 15 1 KKh 50/50/575 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 KKh 35/65/500 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 KKh 35/65/500 25 kg bigbag* silo* tør 15 2 KKh 35/65/500 25 kg bigbag* silo* tør 15 1 KKh 20/80/475 25 kg bigbag* silo* tør 15 4 KKh 20/80/475 25 kg bigbag* silo* tør 15 2 KKh 20/80/475 25 kg bigbag* silo* tør 15 1 Bindemidler: Kulekalk 15 kg - - våd 12 - Hydraulisk kalk NHL 5 grå 35 kg - - tør - - Kalk: Kulekalk 15 kg - - våd 12 - Kalkvand 15 kg - - våd 15 - Sandkalk 15 kg - - våd 12 0,6 Farvet kalk 10 kg - - våd 10 - Finpuds: Finpuds 25 % K 100/300 15 kg - - våd 9 1 Produkt

Hydraulisk kalk

Sand

Blandingsforhold

- 1 1 1 2

3 3 9 6 9

1:3 1:3 2:1:9 1:1:6 1:2:9

Korntype

kvartssand kvartssand kvartssand kvartssand kvartssand kvartssand kvartssand kvartssand bakkesand bakkesand bakkesand kvartssand bakkesand bakkesand kvartssand hvid hvid hvid kvartssand strandsand

*Udelukkende med hvid hydraulisk kalk

178

179


9.4 Forbrug Anvendelsesnøgle Opgave Opmuring: Opmuring indvendig Opmuring udvendig Fritstående læmure Gavlkamme & skorstenspiber Sålbænke Gesimser Fugning: Fugning af teglvægge indv. Fugning af teglvægge udv. Tagarbejde: Understrygning Udvendig forskelling Udkast på rygningssten Lægning af rygningssten Pudsning: Sokkelpuds på tegl Indvendig puds Udkast for puds udvendig Grovpuds udvendig Tyndpuds indvendig Tyndpuds udvendig Finpuds indvendig Teglgulve: Lægning af teglgulve indv. Fugning af gulvtegl indv. Kalkning: Forvanding inden kalkning Efterbehandling af kalkpuds Udjævning af underlag Kalkning

Vejledende materialeforbrug Vejledende produktvalg

Påvirkning og miljøklasse Stærk

Middel

KKh 35/65/500 4 mm KKh 20/80/475 4 mm, Kh 100/400 4 mm Kh 100/400 4 mm, KKh 20/80/475 4 mm Kh 100/400 4 mm, KKh 20/80/475 4 mm Kh 100/400 4 mm, KKh 20/80/475 4 mm KKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mm KKh 35/65/500 4 mm, K 100/750 4 mm KKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mm KKh 50/50/575 4 mm KKh 20/80/475 2 mm Kh 100/400 4 mm KKh 20/80/475 4 mm, Kh 100/400 4 mm Kh 100/400 4 mm/2 mm KKh 35/65/500 2 mm, K 100/750 2 mm Kh 100/400 4 mm KKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mm KKh 35/65/500 1 mm KKh 20/80/475 1 mm, KKh 35/65/500 1 mm Finpuds K 100/300 1 mm

Let

Opgave Opmuring Normalformat massiv Flensborgsten Munkesten Fugning Fugning af teglvægge Tagarbejde Understrygning Udkast på rygningssten Udvendig forskelling Lægning af rygningssten Pudsning Sokkelpuds på tegl (lagtykkelse 10-15 mm) Udkast for puds udv. Grovpuds (lagtykkelse 10-15 mm) Tyndpudsning Finpuds Teglgulve Fugning af gulvtegl Lægning af gulvtegl

Vejledende forbrug Tørprodukt 1,1 kg pr. sten 0,9 kg pr. sten 1,5 kg pr. sten 6 kg pr. m2 0,5 kg pr. sten 8 kg pr. lb.m 0,6 kg pr. sten 16 kg pr. lb.m 20-30 kg pr. m2 5-8 kg pr. m2 20-30 kg pr. m2 2 kg pr. m2 2-3 kg pr. m2 17 kg pr. m2 (afhængigt af fugebredden) 1,7 kg pr. mm/m2

Færdig vådbehandling 0,7 liter pr. sten 0,6 liter pr. sten 1,0 liter pr. sten 4 liter pr. m2 0,4 liter pr. sten 5 liter pr. lb.m 0,4 liter pr. sten 10 liter pr. lb.m 13-19 liter pr. m2 3,5-5,2 liter pr. m2 13-19 liter pr. m2 1,5-3 liter pr. m2 1,0-2,0 liter pr. m2 10 liter pr. m2 (afhængigt af fugebredden) 1 liter pr. mm/m2

KKh 20/80/475 4 mm, KKh 35/65/500 4 mm KKh 20/80/475 2 mm, KKh 35/65/500 2 mm Kalkvand Kalkvand Sandkalk Kulekalk / Farvet kalk

Miljøklasse A = aggressiv. Eksponeringsklasse MX 3.2, MX 4, MX 5 Miljøklasse M = moderat. Eksponeringsklasse MX 2, MX 3.1 Miljøklasse P = passiv. Eksponeringsklasse MX 1

I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

180

181


9.5 Planlægning af restaureringsopgaver Ved brug af stilladstelt kan arbejdet fortsættes ned til en lufttemperatur omkring frysepunktet, men til egentligt udendørs vinterarbejde egner disse mørtler sig ikke.

Blanding af restaureringsmørtel

Ved restaurering med ren kulekalkmørtel undgås så vidt muligt vandtilsætning, idet kalkens indhold af vand normalt gør mørtlen tilstrækkelig smidig. Hydraulisk tørmørtel skal udelukkende tilsættes vand før brug. Konsistensen reguleres efter arbejdsopgaven.

For yderligere vejledning henvises til: • Kulturarvsstyrelsens webpublikation ”Information om bygningsbevaring” • Kirkeministeriets publikationer: ”Kirkens Murværk” og ”Kirkens Mørtel og Kalk” • Nationalmuseets ”Informationsblad 2A” • SBI-anvisning 64

• Hydraulisk tørmørtel skal anvendes i løbet af et par timer.

Vejrmæssige forhold

• For pladsblandet mørtel bør delmaterialerne vejes, og der skal tages hensyn til materialernes vandindhold og vådrumvægt.

Murerarbejde med restaureringsmørtel bør kun foregå i tørt vejr og ved temperaturer mellem + 5 °C og + 25 °C. Pudsning og tyndpudsning bør ikke foretages i direkte sol. Ved risiko for regn eller temperaturer under + 5 °C i de første døgn efter arbejdets udførelse skal arbejdsområdet afdækkes forsvarligt, til mørtlen er fuldt afbundet. Dette gælder især, når der overfladebehandles med farvet restaureringsmørtel. Restaureringsarbejde med ren kalkmørtel kræver lunt vejr og er derfor begrænset til sommerhalvåret. Med de hydrauliske mørtler kan sæsonen strækkes fra april til oktober.

182

Ren kulekalkmørtel kan tåle at ”stå over” fra arbejdsdag til arbejdsdag, når blot mørteloverfladen er glattet ud og dækket med en hinde af vand.

• Restaureringsmørtel skal blandes så effektivt, at der sikres en ensartet fordeling og en god aktivering af alle delmaterialer.

9.6 Udførelse: Restaurering af murværk og fuger Fugning med restaureringsmørtel

Ved fugning med restaureringsmørtel anbefales udkradsning, til der opnås fast bund, dog minimum 13-15 mm. Inden fugningen skal der forvandes, således at man sikrer bedst mulig vedhæftning.

Afsyring

Der bør generelt ikke afsyres ved restaureringsarbejder.

Skader på restaureret murværk: Saltudblomstringer

På restaureret murværk kan der optræde hvide udblomstringer. Udblomstringerne skyldes, at salte opløst i vand ved udtørring af murværket føres ud til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper. De vandopløselige salte kan være i sten eller mørtel allerede fra murværkets opførelse. De kan også dannes i murværket ved påvirkning fra syreholdig regn, eller de kan være suget op fra

jorden, hvis bygningen er opført uden en fugtspærre mellem fundament og murværk.

Forvitring

Forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger kan skyldes, at vandopløste salte i murværket ved udtørring krystalliseres lige under overfladen. Det tryk, saltene udøver, kan pulverisere og afsprænge overfladelaget.

Forebyggelse

Saltudblomstringer og forvitring forebygges bl.a. ved beskyttelse af murværket mod kraftig opfugtning i restaureringsperioden.

Behandling

Eventuelle saltudblomstringer forsøges fjernet ved tørbørstning. Spuling med vand vil blot medføre, at saltene opløses, og en del af dem opsuges i murværket igen.

183


9.7 Udførelse: Restaurering af puds

4

9.8 Udførelse: Restaurering af tyndpuds Forvanding

På større vægflader kan det være nød vendigt at opsætte ledere.

Før tyndpudsbehandlingen reguleres underlagets sugeevne ved forvanding afhængigt af temperaturen, fugtigheden, vindforhold, mørteltype og underlagets evne til at suge.

Forvanding

Pudsning må ikke foretages på vådt murværk. Forvandet murværk er ikke at regne som vådt murværk, da det kun er overfladen, som opfugtes.

Opbygning af tyndpudslag

Opbygning af tyndpudslag ved restaureringsopgaver udføres ud fra projekteringsvejledningens anvisninger.

Opbygning af pudslag

Opbygning af pudslag ved restaureringsopgaver udføres ud fra projekteringsvejledningens anvisninger.

Forberedelse af underlag

Før pudsning påbegyndes, skal underlaget renses for støv, løse mørtelrester, salte, fedt og andre urenheder. Stærkt forurenet murværk afrenses ved lavtryksrensning, der udføres med trykluft, lidt vand og fint sand. Ved restaureringsopgaver frarådes højtryksrensning, da denne kan medføre saltvandringer med efterfølgende udblomstringer og frostafskalninger på den færdige overflade. Efter afrensning skal murværket være næsten udtørret, inden pudsningen udføres. For andre afrensningsmetoder til facader: Se afsnit 5 vedr. overfladebehandling.

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og jævnt 1 samt have en vis sugeevne. Grove fordybninger og fuger udfyldes, og beskadiget tegl udskiftes. Umiddelbart før pudsearbejdet påbe gyndes, bør murværket affejes med en stiv kost, således at løstsiddende snavs og urenheder fjernes.

2

Vandrette pudseskel bør undgås. Lodret3 te pudsskel, eventuelt placeret langs muråbninger, ses ikke så meget som vandrette skel.

Ved påføring af flere lag bør hvert lag være hvidtørt, inden næste lag påføres. For vejledning i de almindelige påføringsregler for pudslag henvises til afsnit 5 vedr. overfladebehandling.

Efterbehandling

• Uanset de valgte arbejdsmetoder skal den hydrauliske tyndpudsemørtel påføres i jævne, tynde lag.

Forberedelse af underlaget Hvis det underliggende pudslag:

For generelt at undgå svindrevner holdes overfladen fugtig ved vandforstøvning, så udtørringen sker langsomt.

• er forurenet • har dårlig vedhæftning til murværket • eller er delvist nedbrudt

I varme og tørre perioder forhindres for hurtig udtørring yderligere ved solafskærmning.

anbefales det at fjerne den gamle puds helt og pudse op fra bunden frem for at afrense og reparere pudsunderlaget.

Farvet hydraulisk pudsemørtel

Når der ved restaureringsopgaver arbejdes med farvet hydraulisk pudsemørtel, skal der altid anvendes varer med samme produktionsdato af hensyn til risiko for nuanceforskelle i farven. Ved blanding af farvet hydraulisk pudsemørtel er det vigtigt, at alle portioner blandes i det foreskrevne antal minutter med samme vandtilsætning. Farvet hydraulisk pudsemørtel må ikke genopblandes. Der anvendes rustfri og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.

Hydraulisk tyndpudsemørtel bør påføres et tørt, rent og fast underlag.

Forarbejde

Umiddelbart før tyndpudsning bør un1 derlaget affejes grundigt med en stiv kost, således at løstsiddende snavs fjernes. Arbejdet påbegyndes ovenfra, således 2 at man undgår tilsmudsning af allerede færdiggjorte flader. Det tilstræbes, at hele vægfladen fær3 diggøres i én arbejdsgang, så synlige pud seskel undgås. Ved eventuelle pudseskel er det vigtigt at undgå to lag mørtel.

• Spring i tykkelsen af mørtlen kan være årsag til, at der dannes revner, og tyndpudsen falder af. • Ved påføring af flere lag bør hvert lag være hvidtørt, inden næste lag påføres. • Ved reparation af beskadigede mørteloverflader repareres disse ved forsigtig påføring af mørtel udelukkende på det beskadigede felt. For vejledning i de almindelige påføringsmetoder for tyndpudslag henvises til afsnit 5 vedr. overfladebehandling. Se også www.weber.dk samt www.horsenskulekalk.dk

Efterbehandling

I varme og tørre perioder forhindres for hurtig udtørring ved, at overfladen holdes let fugtet ved forstøvning med vand og ved afskærmning for solen.

Lodrette pudseskel – eventuelt place4 ret ved muråbninger – ses ikke så meget som vandrette skel. Ved tyndpudsning efter stilladsforankringer udfyldes hullet med mørtel. Når mørtlen er tør, tyndpudses der – dog 5 kun på det reparerede felt. Finish udføres forsigtigt med pensel eller svamp.

184

185


9.9 Udførelse: Restaurering af teglgulve Finpudsning

Da kalkindholdet er stort, bør lagtykkelsen være så tynd som muligt. Dette for at undgå for store svindkræfter. Mørtlen trækkes på med stålbræt eller murske. Den halvvåde finpuds river man først sammen ved at køre et vådt filtsebræt i små cirkelbevægelser. Der filtses straks efter for at glatte overfladen.

Kalkning

Opmåling

For slutbehandling med kalk henvises til afsnit 5 vedr. overfladebehandling.

Inden lægningen opmåles gulvet, og der afsættes hjælpemærker og udspændes snore til angivelse af retning og højde. Det anbefales at udlægge en række gulvtegl løst, så fuger og tilskæringer kan planlægges fornuftigt.

Farvet hydraulisk tyndpudsemørtel

Når der ved restaureringsopgaver arbejdes med farvet hydraulisk tyndpudsemørtel, skal der altid anvendes varer med samme produktionsdato af hensyn til risiko for nuanceforskelle i farven.

Hvis der inden arbejdets begyndelse ønskes et indtryk af det færdige resultat, kan der løst udlægges nogle gulvtegl, og fugerne kan fyldes med sand.

Ved blanding af farvet hydraulisk tyndpudsemørtel er det vigtigt, at alle portioner blandes i det foreskrevne antal minutter med samme vandtilsætning. Farvet hydraulisk tyndpudsemørtel må ikke genopblandes.

Udlægning af ledere

Udlægning af mørtelledere foretages med en til opgaven passende afstand, og lederne rettes af med et vaterpas.

Anvend altid rustfri og grundigt rengjorte arbejdsredskaber.

Udlægning af læggemørtel og gulvtegl Forberedelse af underlaget

Underlaget skal være rent, fast og jævnt og rengøres for snavs, fedtstof, gamle mørtelrester m.m. Navnlig hvis mørtlen skal lægges direkte på den støbte faste bund, er det vigtigt, at der ikke er revner eller andre skader på underlaget. Et betonunderlag skal under lægningen være vandmættet, men uden områder med blankt vand. Inden udlægningen af mørtlen svummes gulvet, så vedhæftningen øges. Der svummes med samme mørtel som til nedlægningen af gulvteglene. Mørtlen kostes grundigt ned i underlaget.

Forberedelse af gulvtegl

For at give mørtlen optimale vilkår til afbinding kan man lægge gulvteglene i vand, så de er opfugtede inden udlægning.

Udlægning af kvartssand

Skal gulvet hæves, kan der udlægges et underlag af kvartssand, før læggemørtlen udlægges. Sandlaget jævnes med skovl og rettes af, så overfladen er helt plan. Herefter komprimeres overfladen grundigt.

186

Mørtlen udlægges mellem lederne og fordeles jævnt over et overskueligt areal. Herefter lægges gulvteglene i det foreskrevne mønster og med den angivne fugebredde. Gulvteglene skal slås godt ned i mørtlen, så en god vedhæftning opnås.

Fugning af gulvtegl

Der fuges mellem gulvteglene med fugeske. Fugningen udføres således, at et minimum af mørtel afsættes på gulvteglene. Mørtel på gulvtegl renses væk hurtigst muligt ved skrubning med svamp og vand.

Efterbehandling af det færdige gulv

Har gulvteglene ikke været lagt i vand inden udlægning, bør hele gulvet eftervandes med en let overbrusning. Dernæst kan man placere en plastdug over gulvet for at holde på fugten og dermed give mørtlen optimale vilkår for afbinding. Afsyring må ikke foretages, da denne kan beskadige såvel gulvtegl som mørtel.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen afhænger af tegltypen. Der henvises til leverandørens anvisninger.

187


9.10 Udførelse: Understrygning af tegltage og lægning af rygningssten Understrygning

Understrygning af teglsten foretages bedst i gråvejr, og når tagstenene er fugtige, så mørtlen får optimale hærdningsbetingelser.

1

Om fornødent fugtes tagstenene før understrygningen, men de må ikke være blanke af vand, når understrygningen foretages.

2

Til understrygning anvendes så lidt mørtel som muligt. Der anvendes KKh 50/50/575 0-4 mm.

3

Mørtlen kan eventuelt iblandes fæhår (ca. 4 liter pr. 100 liter mørtel).

4

Hvis understrygningsmørtlen ikke er smidig nok, bør konsistensen forbedres ved yderligere bearbejdning, om nødvendigt ved aktivering.

Arbejdet må ikke udføres på tidspunkter, hvor der kan forventes frost.

Lægning af rygningssten

Rygningsstenene forbehandles ved, at stenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle.

1 2

3

4 5

6

Inden stenene når at tørre, svummes undersiden overalt med hydraulisk mørtel Kh 100/400 0-4 mm. Svummelaget skal derefter hærde uden udtørring i mindst et døgn. Stenene må altså tidligst lægges op dagen efter svumning. Renden mellem de øverste rækker tagsten i kippen lukkes ved indlægning af murstensstumper. Alternativt kan en strimmel asfaltpap benyttes. Det skal sikres, at der er mindst 25 mm fri ventilationsspalte mellem undertag og rygningsmørtel. Herefter lægges rygningsstenene i mørtel, og flest mulig teglstensstumper indlægges i mørtelpuden. Til lægning anvendes KKh 20/80/475 0-4 mm. Stenene skal trykkes så langt ned, at fugetykkelsen i overlægget bliver mindst muligt. De frie mørtelflader i siderne skal skråne indad, således at der opnås en ”vandnæseeffekt”. Mørtelen kan iblandes 4 liter fæhår pr. 80 liter mørtel.

9.11 Restaurering i øvrigt Horsens Kule Kalk producerer Webers specialmørtler til restaurering

Markedet for specialmørtler er stigende i Danmark. Hos Horsens Kule Kalk – der er en del af Saint-Gobain Weber A/S – er man specialister i fremstillingen af specialmørtler til bygningsrestaurering. Kulekalken er baseret på kalk fra Faxe. Hos Horsens Kule Kalk opbevares kalken i såkaldte kuler – i et meget fugtigt miljø – ofte gennem flere år. Denne ”lagring” eller opbevaring resulterer i, at kalken spalter i små kalksten og frigiver kalkens naturlige indhold af lim. Det er denne lim, der giver den unikke styrke.

Kulekalkmørtel består af kulekalk tilsat sand i 1, 2, 4 og 6 mm fraktioner.

Produktfacts

1

Mørtelprodukter på basis af kulekalk har en mere elastisk og fed konsistens. Det giver en let bearbejdning.

2

Mørtelprodukter på basis af kulekalk indeholder ikke cement. Det giver mindre risiko for misfarvning og udblomstring.

3

Mørtelprodukter på basis af kulekalk er diffusionsåbne og lader derfor murværket ”ånde”. Mørtlens evne til at optage og afgive fugt har en gunstig effekt på fugtbalancen i murværket.

4

Mørtelprodukter på basis af kulekalk er smidige. Det minimerer risikoen for revner i vedhæftningszonen.

Kalkning med frisklæsket kalk holder kun et år, mens kalkning med kulekalk holder i mindst fem år.

Ensartet kvalitet. Skræddersyet til opgaven

Den fremstillingsproces, som kulekalken gennemgår, sikrer, at vi altid kan levere et ensartet produkt i en høj kvalitet – skræddersyet til den opgave, der skal løses.

Kulekalk

Kulekalk er en vådlæsket, brændt kalk i dejkonsistens, der fremstilles ved læskning med overskud af vand. Kalken lagres i murede kalkkuler.

Mørtelprodukter på basis af kulekalk afbinder ved tilgang af luft. Ren hydraulisk mørtel kræver ikke tilstedeværelse af luft. Afbindingen sker, blot der er fugt til stede – f.eks. under et teglstensgulv.

Kulekalkmørtel

Kalkmørtel med kulekalk tillader murværket at ”ånde” og arbejde. I ældre bygninger er dette helt afgørende, hvis ikke murværket skal slå revner.

Arbejdet bør ikke udføres i regnvejr eller i perioder, hvor der kan forventes frost. På tage med falstagsten skal rygninger altid lægges mørtelfrie.

188

189


afsnit 10 Tætning og fugtsikring Indhold: 10.1 Tætning og fugtsikring af murværk og kældre. . . . . . . . . . . . 192 Fugtrenovering af murværk:

10.2 Fugtrenovering af murværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 10.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle . . . . . . . . . . . . . 194 10.4 Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 10.5 Før arbejdet går i gang . . . . . . . . . 196 10.6 Arbejdets udførelse . . . . . . . . . 197-199 Fugtisolering af kældre:

10.7 Fugtisolering af kældre . . . . . . . . . 200 10.8 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle . . . . . . . . . 201-203 10.9 Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 10.10 Før arbejdet går i gang . . . . . . . . . 205 10.11 Arbejdets udførelse . . . . . . . . 206-207

190

191


13

10.1 T ætning og fugtsikring af kældre og murværk

10.2 Fugtrenovering af murværk

Webers program til tætning og fugtsikring samt -regulering er baseret på gennemtænkte og gennemprøvede løsninger med fokus på forebyggelse og renovering af konstruktioner, der er udsat for – eller ramt af – fugtproblemer. I dette afsnit har vi koncentreret os om mur og kælder. I afsnit 8 om vådrum afdækker vi alle former for vådrum samt svømmebassiner mv.

1

Fugtrenovering af murværk

Se side 193-199.

2

Fugtisolering af kældre

Se side 200-207.

Med sit komplette system til murværksrenovering gør Weber det muligt at renovere murværket på en effektiv og holdbar måde. Vores løsninger er afprøvet i praksis, og de gennemførte projekter dokumenterer kvaliteten af vores systemer til murværksrenovering.

192

193


10.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle

10.4 Forbrug

Produktoversigt Produkt Horisontalspærre Borehulsmørtel Udkastmørtel Grundpuds Saneringspuds Finpuds for weber.san 953

weber.tec 941 weber.tec 940 weber.tec 942 weber.san 950 weber.san 952 weber.san 953 grå weber.san 956

Forbrug ved fugtregulering Emballage størrelse type 20 kg dunk 5 liter dunk 20 kg sæk 25 kg sæk 25 kg sæk 25 kg sæk 25 kg

sæk

Antal komponenter

Produkttype

Antal påføringer

horisontalspærre horisontalspærre cementbaseret cementbaseret cementbaseret cementbaseret

1 1 1 1 1 1

mætning mætning 1 1 1 1-2

cementbaseret

1

1

Silikatmaling weber.san silikatfarve 15 l spand mineralsk maling 1 2-3 Udvendig fugtisolering Se afsnit 10.7 ”Fugtisolering af kældre”

Vejl. forbrug

Lagtykkelse – tør

300 mm murværk (bredde) 400 mm murværk (bredde) 500 mm murværk (bredde) Horisontalspærre Flydende injektion for gennemfugtet mur < 90 %:

weber.tec 941 weber.tec 941 weber.tec 941

Ufortyndet 6-15 liter/m mur Huller fyldt 8-20 liter/m mur Huller fyldt 10-25 liter/m mur Huller fyldt

400 mm murværk (bredde) 600 mm murværk (bredde) 800 mm murværk (bredde) 1000 mm murværk (bredde)

weber.tec 940 weber.tec 940 weber.tec 940 weber.tec 940

Fortyndet 8-20 liter/m mur 12-30 liter/m mur 16-40 liter/m mur 20-50 liter/m mur

Huller fyldt Huller fyldt Huller fyldt Huller fyldt

weber.tec 942 weber.san 950 weber.san 952 weber.san 953 weber.san 956 weber.san silikatfarve

1,7 kg/liter 4-7 kg/m2 11-12 kg/cm/m2 10 kg/cm/m2 4-6,5 kg/m2 0,3-0,4 liter/m2

Maks. 5 mm 20 mm 20-40 mm 3-5 mm 100-150 µ

weber.san 952

weber.san silikatfarve hvid

weber.san 956

weber.san 953 grå

weber.san 950

weber.tec 942

weber.tec 941

weber.tec 940

Produkt

Horisontalspærre Flydende injektion for gennemfugtet mur < 50 %:

Borehulsmørtel – udfyldningsmørtel Udkastmørtel – grovpuds til mineralsk puds Luftporemørtel – grundpuds Saneringspuds – sprøjte- og udkastmørtel Finpuds Saneringsfilts for weber.san 953 Silikatmaling – overfladebehandling

Anvendelsesnøgle

Anvendelse

Fugtregulerende behandling

Horisontalspærre Flydende injektion: Murværk 4 4 Naturstensmur 4 4 Borehulsmørtel Udfyldningsmørtel: Murværk 4 Udkast Udkastmørtel for saneringspuds: Murværk udendørs 4 indendørs 4 Grundpuds Sprøjte- og udkastmørtel: Murværk udendørs 4 indendørs 4 Saneringspuds Sprøjte- og udkastmørtel: Murværk udendørs 4 indendørs 4 Finpuds for weber.san 953 Murværk udendørs 4 indendørs 4 Overfladebehandling Silikatmaling 4 4 Saneringspuds 4 4 Cementmørtel 4 4 Kalkcement 4 4 Kalkpuds 4 4 Kalksandsten 4 4 Beton 4 4 Gammel mineralsk maling 4 4 Udvendig fugtisolering Se afsnit 10.7 ”Fugtisolering af kældre”

194

195


10.5 Før arbejdet går i gang Webers Renoveringspudssystem er velegnet til pudsning af fugtigt og/eller saltholdigt murværk. Systemet kan indkapsle skadelige mursalte i pudsen (i luftporeområdet) og holder disse væk fra overfladen. På grund af mørtlens store vanddampgennemtrængelighed bevirker dette en udtørring af murværket. Udtørringseffekten virker, når vandoptagelsen i murværket, f.eks. fra jordfugtighed, afbrydes. Uden disse forholdsregler kan renoveringspudsen ikke forhindre fugttransport og saltaflejringer. Alligevel bevirker den også her en optisk tør overflade. Det store antal luftporer i pudsen muliggør en krystaldannelse af salte, uden at der opstår afsprængninger i pudsen. Dette garanterer renoveringspudsen weber.san 953 en lang teknisk levetid.

Forundersøgelse af saltskadet bygværk

Inden renoveringen påbegyndes, anbefales det at få foretaget en analyse af salttyper og koncentration samt evt. fugtindhold i murværket.

196

Forberedelse af underlaget

10.6 Arbejdets udførelse Påføringsnøgle Produkt

1

Klargøringen af underlaget føres 0,5-1 m længere ud/op på overfladen, end der er synlige fugtskader.

2

Gammel puds og maling fjernes, til man når bæredygtigt blankt murværk.

3

Ø delagte/defekte mursten erstattes eller restaureres.

4

Defekte murværksfuger udkradses i ca. 20 mm dybde. Fugerne reetableres med mørteltype som i eksisterende fuger.

Overfladen skal være jævn, ren, fast og bæredygtig, tør (sugende), fri for støv, jord, cementslam m.m.

Påføring Påføring Trykløs med pumpe/ med kost/ påføring sprøjte pensel/rulle

Påføring med ske (udkast)

Påføring med pudsebræt

Horisontalspærre: - - - weber.tec 941 4 4 - - - weber.tec 940 4 4 Borehulsmørtel: - - - weber.tec 942 4 4 Udkastmørtel: - weber.san 950 - - - 4 Grundpuds: weber.san 952 Saneringspuds: weber.san 953 Grå Finpuds for weber.san 953:

Lagtykkelse mm (tørfilm) < 5 mm 50-70 % dækning

4

-

-

4

-

10-20 mm

4

-

-

4

-

20-40 mm

3-5 mm weber.san 956 - - - - 4 Silikatmaling: - - - 100-150 µ weber.san silikatfarve 4 4 Udvendig fugtisolering Se afsnit 10.7 ”Fugtisolering af kældre”

197


Opbygning af fugtsikring Horisontalspærre, flydende Borehuller Ø 30 mm bores skråt nedad 1 25-45° i murværket, således at mindst en/ to lejefuger gennembores. Dybden skal være 50 mm kortere end væggens bredde, hvilket sikrer, at væggen ikke gennembores. Indbyrdes afstand mellem hullerne ca. 80-100 mm/100-120 mm. Fjern borestøvet fra hullerne, og hæld 2 væsken weber.tec 941/weber.tec 940 (for tyndes med vand) i hullerne, til alle hullerne står fyldt. Der må påregnes flere påfyldninger. Når alle huller har stået fyldt i 24 timer, uden at væsken er sunket, suges overskudsvæsken ud af hullerne.

3

Herefter skal hullerne tørre ca. 24 timer. 4 Alternativ: Trykinjektion via monterede in jektionsnipler (tryk < 10 bar).

Borehulsmørtel weber.tec 942 tørmørtel blandes med 1 vand, blandetid > 3 min. weber.tec 942 fyldes i borehullerne umid 2 delbart efter færdigblanding for udfyldning af evt. hulrum i væggen. 3

weber.tec 942 kan hældes i hullerne, tørretid ca. 24 timer.

4

Nye borehuller skal etableres ca. 50 mm fra de eksisterende.

Når arbejdet med den flydende injek 5 tion er færdigt, fyldes hullerne med weber.tec 942. Udkastningsmørtel weber.san 950 tørmørtel påføres efter blanding med vand, som udkast eller med sprøjte, før weber.san 953. Dækningsgraden skal være spredt punktformet med 50-70 %.

Grundpuds weber.san 952 må ikke komme i forbindelse med gips eller gipsholdige materialer. Leveres som tørmørtel. Blandeforskrifter skal overholdes.

1

w eber.san 952 påføres 24 timer, efter udkast er påført.

weber.san 952 skal udkastes eller sprøj 2 tes på i 10 mm lagtykkelse, hvorefter overfladen afrettes. Der afsluttes med en horisontal kæmning af hele overfladen med en spids tandspartel som f.eks. Deitermann-tandliste nr. 2.

Efterbehandling/maling weber.san silikatfarve eller weber.silikatmaling egner sig som malingsbehandling til pudsoverflader med f.eks. weber.san 953 grundet den høje vanddampsgennemtrængelighed. Yderligere egenskaber: Vejrfast og smudsafvisende. I kombination med indvendig fugtregulering af kælderydervægge mod jord kan det være nødvendigt at etablere en effektiv fugtstandsning fra udvendig side af kældervægge. Se afsnit 10.7 til 10.11 ”Fugtisolering af kældre”.

Efter 3 dage påføres andet lag med 3 weber.tec 952 eller weber.san 953 i min. 10 mm tykkelse. Produktvalget for andet lag er afhængigt af fugtindholdet i bygværket. Saneringspuds weber.san 953 må ikke komme i forbindelse med gips eller gipsholdige materialer. Leveres som tørmørtel. Blandeforskrifter skal overholdes. weber.san 953 påføres 24 timer, efter 1 udkast er påført. weber.san 953 skal udkastes eller sprøjtes på til fuld lagtykkelse, hvorefter overfladen afrettes.

Underlag (murværk, beton m.m) Udkastningsmørtel Grundpuds Saneringspuds Finpuds Efterbehandling/maling Borehuller med borehulsmørtel

Efter en passende ventetid køres 2 pudsoverfladen sammen med et filtsebræt, til ensartet overflade er opnået. Påføres 2 lag, skal det 1. lag henstå i 3 dage, før 2. lag må påføres. Evt. efterbehandling må ikke udføres, før 3 saneringspudsen fremtræder helt ensartet og tør. Finpuds weber.san 956 tørmørtel blandes med vand. Blandeforskrifter skal overholdes. weber.san 956 anvendes oven på overflader af weber.san 953, hvis der ønskes en finere overfladestruktur, eller hvor der efter reparation af weber.san 953 overflader ønskes en ensartet overflade.

198

199


10.7 Fugtisolering af kældre Tørre og tætte kældervægge er helt afgørende for anvendelsen af kælderen. Webers fugtisoleringsprogram dækker stort set alle fugt- og vandtætningsopgaver til sikring mod fugt eller vand, når konstruktionen er i direkte forbindelse med terræn eller vand. Uanset om opgaven gælder renovering eller nybyggeri, vil der i produktprogrammet kunne findes en vandtæt løsning. Løsningerne med membraner kan desuden anvendes på balkoner og terrasser som mellemlagsmembran, f.eks. under klinkebelægning.

Fugtisoleringsguide

Se også fugtisoleringsguiden på vores hjemmeside www.weber.dk. Her kan du hurtigt og nemt finde det produkt, som passer til den enkelte opgave.

10.8 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt Produkt

Produkttype

Antal komponenter

spand

Bitumenemulsion

1

spand spand

Bitumen Bitumen

1 1

sæk sæk

Cementbaseret Cementbaseret

1 1

Emballage

størrelse Koldflydende asfalt: weber.tec 901 5/10/30 liter Tynd isolering: weber.tec 905 10/33 liter weber.tec 902 12 liter Vandtæt svummemørtel: weber.tec 930 (Deitermann DS) (hård) 25 kg weber.tec 824 (fleksibel) 20 kg Jordfugtstætning: Superflex BG** (plastisk) vandopløselig 28 kg weber.tec 922** (plastisk) vandopløselig 32 kg weber.tec Superflex 10** (fleksibel) vandopløselig 30 liter weber.tec Superflex 100**/ weber.tec Superflex 100 S** (højfleksibel) vandopløselig 30 kg

type

spand Bitumen/fiber spand Bitumen/fiber/cement spand Bitumen/fiber/cement

1 2 2

spand Bitumen/fiber/cement

2

Kortvarigt/konstant vandtryk: Superflex BG** (plastisk) 28 kg spand Bitumen/fiber + Glasvæv nr. 2 50 m rulle weber.tec 922** 32 kg spand Bitumen/fiber/cement + Glasvæv nr. 2 50 m rulle weber.tec Superflex 10** 30 liter spand Bitumen/fiber/cement + Glasvæv nr. 2 50 m rulle weber.tec Superflex 100**/weber.tec Superflex 100 S** 30 kg spand Bitumen/fiber/cement + Glasvæv nr. 2 50 m rulle Flydende fugebånd/støbeskel Sokkelkant med hulkel: weber.tec 922** + Glasvæv nr. 2 (0,2 m bred)

32 kg spand Bitumen/fiber/cement 50 m rulle Glasfibervæv weber.tec Superflex 10** 30 liter spand Bitumen/fiber/cement + Glasvæv nr. 2 (0,2 m bred) 50 m rulle Glasfibervæv weber.tec Superflex 100**/weber.tec Superflex 100 S** 30 kg spand Bitumen/fiber/cement + Glasvæv nr. 2 (0,2 m bred) 50 m rulle Glasfibervæv Primer: weber.tec 901 (fortyndet med vand 1:10) 5/10/30 liter spand Bitumenemulsion Dilatationsfugebånd: weber.sys Superflex B 240 30 m rulle Højelastisk bånd weber.sys Superflex B 400 30 m rulle Højelastisk bånd Isoleringsklæber: weber.tec 909 25/35 kg spand Bitumen/fiber

1 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

** Der skal først primes med weber.tec 901. Der må påregnes ca. 1-2 kg/m² merforbrug afhængigt af overfladens beskaffenhed og opgaven.

Produktfacts og detaljer: Se www.weber.dk

200

201


Anvendelsesnøgle – fugtisolering af kældervæg/dæk Anvendelse

weber.tec weber.tec weber.tec weber.tec weber.tec weber.tec 930 824 901 909 905 902

Tåler ultraviolet lys (over jord) 4 4 4 4 Sokkelasfalt 4 Fugttætning: Isolering nr. 2 4 Isolering nr. 0 Kældervægge, terrændæk, fundamenter, parkeringsdæk:

weber.tec Superflex BG

weber.tec 922

weber.tec Superflex 10

weber.tec Superflex 100

weber.tec Superflex 100 S

Glasvæv nr. 2

weber.sys Superflex B 240

weber.sys B 400

4

4

Tegl 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Puds 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Beton 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Leca ® letklinker 4 4 4 4 4 4 4 4 Porebeton 4 4 Nybyggeri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Renovering 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Påføring: Horisontal (vandret) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vertikal (lodret) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vandbelastning på membran: Negativ fugt/vandpåvirkning 4 4 4 4 Positiv fugt/vandpåvirkning 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Jordfugt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vandtryk Kortvarigt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Konstant < 3 m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vandbeholdere: Vandtryk < 5 m 4 Dilatationsfugebånd: Bredde 240 mm 4 Bredde 400 mm 4 Membran- Positivt vandtryk 4 4 4 klæber Negativt vandtryk Isoleringspladeklæber: Rockwool 4 4 4 4 4 Glasuld 4 4 4 4 4 Polystyren 4 4 4 4 4 Ekstruderet polystyren 4 4 4 4 4 Primer for bitumenmembraner: Vandfortyndbar 4 Med opløsningsmiddel 4 Radontætning 4 4 4 4 Produkter, der skal beskyttes mod ultraviolet lys, skal være jordtildækket eller bygget ind i en konstruktionsopbygning.

202

203


10.9 Forbrug

10.10 Før arbejdet går i gang

Vejledende materialeforbrug Fuldfladeklæbende behandling Sokkelasfalt: weber.tec 901 Fugttætning: weber.tec 902 Plastikol 2 Cementbaseret, vandtæt svummemørtel: weber.tec 930 weber.tec 824 Radontæt Primer: for weber.tec Superflex BG, weber.tec 922, weber.tec Superflex 10 og weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S

Vejledende forbrug* 0,5 liter/m2

Fuldt dækkende

0,25 liter/m2 1,5 liter/m2

Laserende 1 mm

4/5/6 kg/m2 3/4,2 kg/m2

2/2,5/3 mm 2/3 mm (3 mm)

eber.tec 901 w 25 g/m² + vand (1:10) Tætning mod jordfugt (bitumen): weber.tec Superflex BG 2,2 kg/m2 weber.tec 922 *4,4 kg/m2 weber.tec Superflex 10 *4 liter/m2 weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S Tætning mod kortvarigt og konstant vandtryk: *5,2-6,5 kg/m2 weber.tec Superflex BG Radontæt weber.tec 922** *6 kg/m2 weber.tec Superflex 10** Radontæt *6 liter/m² (6 liter/m2) weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S** *5 kg/m² (6 kg/m2) Flydende fugebånd, støbeskel: weber.tec 922 1,6-2 kg/lb.m 1,6-2 liter/lb.m weber.tec Superflex 10 Radontæt weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S 1,6-2 kg/lb.m Sokkelkant inkl. hulkel: weber.tec 922 2-3 kg/lb.m 2-3 liter/lb.m weber.tec Superflex 10 Radontæt weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S 2-3 kg/lb.m Klæber for dilatationsfugebånd med negativ vandpåvirkning: weber.tec 827-A** Isoleringspladeklæber: weber.tec 909 weber.tec 922 weber.tec Superflex 10 weber.tec Superflex 100/weber.tec Superflex 100 S Dilatationsfugebånd: weber.tec Superflex B 240 weber.tec Superflex B 400

Mindste lagtykkelse – tør

Glasvæv nr. 2

Forberedelse

Overfladen skal være jævn, ren, fast og bæredygtig, tør (sugende), fri for støv, maling, jord, cementslam, støbegrater m.m. Overflader, der skal påføres vandtæt svummemørtel, skal være forvandet til mætning, men fremstå sugende i overfladen.

Laserende 1,3 mm 3 mm 3 mm *4 kg/m2

3 mm

4-5 mm 4 mm 5 mm (6 mm) 4 mm (5 mm)

1,05 m2 1,05 m2 1,05 m2 1,05 m2

4 mm 4 mm (5 mm) 4 mm (5 mm)

0,2 x 1 m 0,2 x 1 m 0,2 x 1 m

4 mm 4 mm (5 mm) 4 mm (5 mm)

0,2 x 1 m 0,2 x 1 m 0,2 x 1 m

3 kg/m2

4 mm inkl. kvartssand

1-3 kg/m2 1-3 kg/m2 1-3 liter/m2 1-3 kg/m2

Punkt-/fuldklæbende* Punkt-/fuldklæbende* Punkt-/fuldklæbende* Punkt-/fuldklæbende*

1 m x 0,240 m 1 m x 0,400 m

Monteres i membran Monteres i membran

I dette afsnit gennemgås hovedprincipperne for arbejdets udførelse. Detaljeret vejledning og produktfacts kan du finde i datablade eller på www.weber.dk

Overfladerne skal være uden huller, kanter og grater for at sikre en ensartet lagtykkelse på membranen. Huller og skader lukkes med mørtel/beton. Det kan ikke anbefales at anvende 2-komponent bitumenmembraner på zink og aluminium samt på bitumenoverflader, der indeholder blødgøringsmidler.

Fuldfladeklæbende

Alle Weber produkter til vandtætning af bygningskonstruktioner er flydende ved påføringen. Det betyder, at vandet ikke har mulighed for at trænge ind til den fugtfølsomme konstruktion, da der er 100 % vedhæftning til underlaget. ”Vandveje” i form af samlinger, bagløb af membran eller overgange ved f.eks. rørgennemføringer m.m. forekommer ikke med en flydende fuldfladeklæbende membranløsning.

* Der må påregnes ca. 1-2 kg/m² merforbrug afhængigt af overfladens beskaffenhed og opgaven. ** Produkter til fastklæbning af dilatationsfugebånd. Henvendelse til Weber for konsulentbistand ved valg af tætningssystem.

204

205


10.11 Arbejdets udførelse Forbehandling – priming

Påføring

Den klargjorte overflade, der skal primes med weber.tec 902 eller weber.tec 901 fortyndet med vand, skal påføres over alle punkter med kost eller pensel. Primeren skal være tør, før arbejdet må fortsætte.

1-komponent bitumen 1-komponent bitumen påføres med kost 1 eller pensel. Produktet arbejdes godt ind i overfladen for at sikre en god vedhæftning samt lukning af overfladen.

Blanding Cementbaserede produkter tilsættes vand og omrøres som anbefalet for det enkelte produkt.

2

Påføres min. 2 gange. Næste lag må påføres, når det forrige er tørt.

Udfør et skrabespartlingslag – før sprøjt3 ning – uden egentlig lagtykkelse. Dette for at udfylde/lukke huller (luftblærer) og ujævnheder i overfladen.

4

Jordfugtsmembranlag sprøjte (1 gang).

påføres

med

Vandtæt svummemørtel påføres min. 2 5 gange. 1. lag påføres med svummekost og arbejdes grundigt ind i overfladen. Efterfølgende lag kan påføres med stålbræt. Færdig membran skal beskyttes mod sollys og træk ved plastafdækning for at undgå for hurtig udtørring.

2-komponent bitumen 2-komponent bitumen indeholder både en flydende og en pulverformet komponent. Pulveret hældes i den flydende komponent under omrøring, til produktet er ensartet og klumpfrit. Lad blandingen henstå i ca. 5 minutter og genomrør den herefter let.

1

2-komponent bitumen påføres med stålbræt.

Udfør et skrabespartlingslag uden egent lig lagtykkelse for at udfylde/ lukke huller (luftblærer) og ujævnheder i overfladen.

2

Når skrabelaget er tørt, påføres membranen op til den ønskede lagtykkelse (vådfilm).

3

Ved kortvarig og konstant trykvands4 tætning påføres membranen 2 gange. Der ilægges Glasvæv nr. 2 – før sidste lag påføres – i det første våde membranlag, Flydende fugebånd udføres over støbeskel i en bredde af min. 0,2 m. Egnede membraner er 2-komponent bitumenprodukter. Påføring udføres ad to gange med ilægning af Glasvæv nr. 2 i 1. lag. I øvrigt samme arbejdsproces som for 2-komponent bitumen. Tætning af sokkelkant med hulkel udføres efter samme princip som flydende fugebånd.

1

Membranen afsluttes ca. 50 mm nede på forkanten af soklen.

Isoleringsklæber anvendes til opklæbning af isoleringsplader på den hærdede fugtisoleringsmembran. Klæberen påføres bagsiden af isoleringspladerne i streger eller klatter for punktklæbning. Hvor der er trykvand, skal isoleringspladerne fuldfladeklæbes for at hindre vand i at stå imellem isoleringen og membranen/ kældervæggen.

Efterbehandling

Vandtæt svummemørtel kan efter hærdning f.eks. belægges med klinker/fliser eller påføres andre mineralske materialer. Hærdede bitumenmembraner må ikke udsættes for punktbelastning. Det frarådes derfor at opsætte ”dupplader”. De steder, hvor der ikke opsættes isoleringsplader på membranen, anbefales det at fylde op med sigtet grus min. 0,2 m ud fra membranen. Denne løsning virker både beskyttende og drænende.

Den indvendige side

Efter at have udført en effektiv fugtisolering på den udvendige side af de murede kældervægge kan det være nødvendigt at udtørre væggene på den indvendige side. Påføring af fugtregulerende saneringspuds er en effektiv måde at ventilere/tørre væggene på, samtidig med at man hindrer nye saltudfældninger på de synlige vægoverflader.

Afslut med at udføre en ca. 20 x 20 mm 2 hulkel med samme bitumenprodukt. Hul kelske kan leveres. Dilatationsfugebånd monteres hen over 3 og med sløjfe ned i fugen i bygningskon struktionen for at give en vandtæt, bevægelig løsning. Tætningsbåndet kan fastklæbes med 4 2-komponent bitumenprodukterne eller med en kunststofklæber, se anvendelsesnøgle.

206

207


afsnit 11 beton

Indhold: 11.1 Beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Støbeopgaver:

11.2

Støbeopgaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

11.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . 212-213 11.4

Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

11.5 Egenskaber for hærdnet beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 11.6 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . . . 215-216 Elementmontage:

11.7 Elementmontage. . . . . . . . . . . . . . . . 217 11.8 Produktoversigt anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . . 218-219 11.9 Planlægning og forberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 11.10 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . . 220-222 Betonrenovering:

11.11 Betonrenovering. . . . . . . . . . . . . . . . . 223 11.12 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle. . . . . . . . . . . 224-225 11.13 Forbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 11.14 Før arbejdet går i gang. . . . . . . . . . . 227 11.15 Arbejdets udførelse. . . . . . . . . . 228-231

208

209


13

11.1 Beton

11.2 Støbeopgaver

Dette afsnit omhandler tre områder vedrørende beton: 1. Støbeopgaver – med Webers betonprodukter. 2. E lementmontage – Webers produkter og løsninger til understopning, understøbning, sprøjtestøbning, spartling, fugning og limning af betonelementer. 3. Renovering af beskadigede betonkonstruktioner.

1 Støbeopgaver

Se side 211-216.

3

2

Elementmontage

Se side 217-222.

Renovering af beskadigede betonkonstruktioner

Se side 223-231.

210

211


11.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle

Stolpebeton anvendes til faststøbning af f.eks. postkasser, gyngestativer, pæle og stolper af træ, jern, beton m.m. REP 930 og 932 anvendes til støbearbejder og belægninger, hvor der kræves en særlig stærk og modstandsdygtig mørtel. F.eks. i konstruktioner udsat for sulfat- og anden kemisk belastning. Slidlagsbeton anvendes som lægningsmørtel for fliser og som færdigt slidlag. Ekspanderende beton anvendes til understopning af betonelementer og til udfugning mellem disse. Fås til både passivt og aggressivt miljø. Fiberbeton anvendes til betonarbejder, hvor der stilles krav til tæthed og sejhed i den hærdnede beton.

Lægningsmørtel for klinker 4 4 Fugning af klinker 4 4 Pudslag fundamenter 4 4 Støbearbejder 4 4 Trapper 4 4 Ramper 4 4 Altaner/altangange 4 4 Bjælker/søjler 4 4 Klaplag 4 Lyskasser 4 4 Afretningslag/slidlag 4 Siloer, beholdere, kummer 4 4 Sålbænke 4 4 Ko- og svinestalde 4 4 Støttemure 4 Hulkehl 4 4 4 4 4 4 Brandsikring Faststøbning af pæle og stolper 4 Gulve i aggressivt miljø 4 4

Fiberbeton

Ekspanderende elementbeton 0-4 Kl. (A)

Slidlagsbeton 0-4

REP 932 0-12

REP 930 0-4

Tørbeton 0-8

Konstruktion

Tørbeton 0-4

En traditionel sæk med tørbeton indeholder 25 kg, Let Tørbeton kun 18 kg, men begge sække giver samme færdigblandede betonvolumen.

Anvendelsesnøgle – støbeopgaver Let Tørbeton 0-4

Let Tørbeton har den normale tørbetons gode egenskaber og styrke, og er desuden gjort væsentlig lettere i både tør og våd tilstand, for at bidrage til et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen.

Stolpebeton

Produkter

4

4 4

4

For detaljerede produktfacts: Se www.weber.dk

11.4 Forbrug Vejledende materialeforbrug Liter færdig- Kg pr. masse mm/m2 pr. sæk Let Tørbeton 0-4 13 1,5 Tørbeton 0-4 13 1,9 Tørbeton 0-8 13 2,0 REP 930 0-4 13 1,9 REP 932 0-12 13 1,9 Slidlagsbeton 0-4 13 1,9 Ekspanderende beton 0-4 13 2,0 Fiberbeton 12 2,1 Produkt

212

213


11.5 Egenskaber for hærdnet beton Styrke

Svind

Så længe hverken vand eller cement er opbrugt, vil betonen have styrketilvækst. Dog med aftagende hastighed.

Krybning

Ved blanding af beton: Jo mindre vand i forhold til cementmængden, desto større styrke. Styrken vokser altså med aftagende v/c-forhold. Derudover har især komprimering betydning for den hærdnede betons styrke, da styrken bliver større, jo tættere cement, sand og sten lejres.

Holdbarhed

Betons holdbarhed over for kemiske og fysiske påvirkninger afhænger først og fremmest af dens tæthed. Armeringsjern vil være betydeligt bedre beskyttet mod fugtighed, salte og lignende i en tæt beton end i en porøs.

11.6 Arbejdets udførelse

Når hærdnet beton afgiver fugtighed i takt med ændringer i luftfugtigheden, svinder den. Udtørringssvindet i almindeligt indendørs klima er normalt omkring 0,03-0,05 % i alle retninger. Det kan føre til revner i betonens overflade. For at modvirke svind skal man beskytte betonen mod udtørring, indtil den har opnået fuld styrke. Hærdnet beton har, især mens den er ung, en tilbøjelighed til at ændre form ved belastning – den ”kryber”. Hvis f.eks. den understøttende forskalling til en betonbjælke fjernes for tidligt, er der risiko for nedbøjning som følge af krybning. Hvis man vil undgå revner på grund af krybning, skal betonen opnå passende styrke, inden den udsættes for udtørring og belastning.

Forbehandling

Udstøbning

Underlag Underlaget skal være rent, frit for olie, fedt og løse partikler samt forvandet til svagt sugende tilstand. Eventuel skadet beton hugges væk. Det kan være nødvendigt at bearbejde underlaget mekanisk for at opnå tilstrækkelig vedhæftning.

Samlinger i forskallingen skal være så tætte, at betonen ikke løber ud. For at sikre, at beton og forskalling kan adskilles igen, kan man stryge forskallingen med formolie.

Vejrmæssige forhold Temperaturen skal generelt være over + 5 °C. Dette gælder også underlaget, hvor porerne skal være isfri.

Hvor der er frilagt armering, skal denne være fri for rust. Som rusthæmmende behandling af armeringen anbefales REP 05. Svumning Det kan være nødvendigt at svumme for at sikre god vedhæftning til eksisterende beton. I givet fald er det vigtigt at arbejde vådt i vådt med svummelaget. Til svumning anbefales REP 05.

Støbning i forskalling Forskallingens formål er at holde den friske beton på plads, indtil den har opnået tilstrækkelig styrke til afforskalling.

Tiden mellem støbningens ophør og fjernelse af forskallingen bestemmes individuelt og afhænger af: • Temperaturen • Lagtykkelsen • Forskallingens funktion. Hvis forskallingen fjernes, inden betonen har opnået den fornødne styrke i overfladen, skal der med det samme etableres beskyttelse af frie overflader. Beskyttelse opretholdes, indtil den krævede styrke er nået. Beskyttelse kan bestå af inddækning med plastfolie eller en curingmembran (Deitermann Eurolan 10 W). Støbning med armeringsjern Det er vigtigt, at armeringsjernene er frie for rust, støv og rustskaller. Armeringen holdes på plads under udstøbning og bearbejdning ved sammenbinding og placering af afstandsklodser.

214

215


11.7 Elementmontage Bearbejdning

Komprimering Beton skal komprimeres efter udstøbning. Komprimeringen kan ske ved håndbearbejdning, f.eks. stampning eller – bedre – ved vibrering.

Efterbehandling

Beskyttelse mod udtørring En betingelse for, at betonen kan hærdne og vokse i styrke, er at den har tilstrækkelig fugtighed. Beton, der tørrer ud, har tendens til svindrevner. Det skyldes, at den tørrende beton trækker sig sammen, og at hurtigt tørrende beton har ringere styrke end langsomt tørrende beton. Udtørring kan ske ved varme og vind samt ved lav luftfugtighed. Ved støbning under stærkt tørrende vejrforhold er det derfor særlig vigtigt, at overfladen på den nystøbte beton beskyttes mod den kraftige fordampning ved tildækning med måtter, presenninger eller plast. Tildækningen kan ske med plastik eller påføring af en curingmembran. Der henvises i øvrigt til kravene i DS 482 ”Udførelse af betonkonstruktion”.

Afretning Når støbningen har nået sin endelige højde, må betonen afrettes, inden den begynder at binde af. For mindre arealer gøres dette typisk ved placering af ledere af træ i den ønskede højde. Afretningen foregår derefter med retholt.

Beskyttelse mod frost Hvis nystøbt beton udsættes for frost, vil en del af blandevandet fryse og udvide sig med ca. 9 %. Denne udvidelse i betonen vil medføre afsprængninger, hvis betonen ikke er stærk nok til at optage trykket eller har den rigtige luftporestruktur, så isen kan udvide sig i luftfyldte porer. Beton støbt ved frosttemperaturer skal tildækkes med isoleringsmateriale.

For større flader foretages afretningen af en betonoverflade bedst ved brug af vibratorbjælke og glittemaskine, idet betonen herved samtidig komprimeres ensartet.

216

217


11.8 Produktoversigt/anvendelsesnøgle

4

4

30

4

4

2,1

1-3

25 kg

4

4

35

4

4

2,1

1-3

Ekspanderende Elementbeton (P) vinter

25 kg

4

4

30

4

4

2,1

1-3

Ekspanderende Elementbeton (A) vinter

25 kg

4 4

4

35

2,1

1-3

-

40

4 4

4

25 kg

4

1,8

0,5-2

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

4 4 4 4 4 4 4

- - - - - - -

50 60 60 40 55 90 50

4 4 4

-

1 2 4 1 4 4 2

1,8 1,8 1,8 1.8 1,8 1,9 1,9

0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2

25 kg 25 kg

- -

- -

45 40

4 4

2 2

2,1 2,1

> 0,5 > 0,5

25 kg 25 kg

- -

- -

25 -

- -

0,5 0,3

1,6 1,7

-

25 kg 25 kg 25 kg

4 4 4

4 4 4

25 25 35

- - -

2 2 4

2,1 2,1 2,1

1-2 1-2 1-2

Miljøklasse A Miljøklasse M Miljøklasse P I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

-

4 4

Understøbning Ekspand. flydemørtel < 50 mm Ekspand. flydemørtel 10-100 mm Ekspand. flydemørtel 30-300 mm Ekspand. flydemørtel 30-300 mm Ekspand. flydemørtel 20-200 mm Sammenstøbning af væg- og dækelementer Sprøjtning af elementfuger Ekspand. flydemørtel < 50 mm Ekspand. flydemørtel 10-100 mm Ekspand. flydemørtel 30-300 mm Ekspand. flydemørtel 30-300 mm Ekspand. flydemørtel 20-200 mm

30 35 35

1-2 1-2 1-2

4 4 4

Ekspand. Elementbeton kl. P Ekspand. Elementbeton kl. A EXP Elementfugemørtel

50 60 60 90 50 30 35 25 45 50 60 60 90 50

0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 1-3 1-3 1-2 - 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2 0,5-2

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

EXM 701 EXM 702 EXM 703 EXM 721 EXM 722 Ekspand. Elementbeton kl.P Ekspand. Elementbeton kl.A Elementfugemørtel Elementsprøjtebeton EXM 701 EXM 702 EXM 703 EXM 721 EXM 722

Pumpbar

Ekspansion i % (middel)

25 kg

Ekspanderende Elementbeton (A)

Understopning og understøbning af elementer og søjler

28 døgn styrke MPa

Understopning Ekspanderende Elementbeton (P)

Tix 0-4, – 10 °C Understøbning EXM 701 EXM 702 EXM 703 EXM 711, (vinter) EXM 715, (vinter) EXM 721 EXM 722 Sprøjtestøbning Elementsprøjtebeton Elementsprøjtebeton vinter Spartling REP 970 Betonspartel Elementfugemørtel Elementfugemørtel Elementfugemørtel vinter EXP Elementfugemørtel

Miljøklasse tilslag

Ekspansion i % (middel)

Materialeforbrug kg pr. mm/m2

Kornstørrelse i mm

Pumpbar

28 døgn min. styrke i MPa

Anvendelsesnøgle – elementmontage Miljøklasse tilslag

Leveres i silo

Leveres i bigbag

Elementbeton

Emballagestørrelse i sæk

Produktoversigt – elementmontage

Vejledende produktvalg

Understopning, understøbning og sammenstøbning, vinter Ved temperaturer til - 5 °C 25 1-2 - Ved temperaturer til - 5 °C 30 1-2 4 Ved temperaturer til - 5 °C 40 - 4 Ved temperaturer til - 5 °C 40 1-2 4 Ved temperaturer til - 10 °C 40 1 4 Ved temperaturer til - 10 °C 50 0,5-2 4 Ved temperaturer til - 10 °C 55 0,5-2 - Limning af letbetonelementer Sommer - - - Vinter - - - Spartling af betonelementer REP 970 - - - Betonspartel - - -

Elementfugemørtel vinter Ekspand. Elementbeton kl. P vinter Elementsprøjtebeton vinter Ekspand. Elementbeton kl. A vinter Tix 0-4 mm, - 10 °C EXM 715 Flydemørtel 15-100 mm EXM 711 Svindfri Flydemørtel 15-100 mm Elementlim sommer Elementlim vinter Porefyldning Betonspartel

Miljøklasse A Miljøklasse M Miljøklasse P I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

218

219


11.9 Planlægning og forberedelse Vejrmæssige forhold

Alle udstøbninger beskyttes mod udtørring i henhold til DS 482. Ved temperaturer under + 5 °C anvendes Webers vinterprodukter. Vinterprodukter kan anvendes ned til - 10 °C. Anvendelse og blandingsforhold fremgår af emballagen.

Forberedelse

Før støbning mod afbundet beton renses underlaget grundigt til ren, fast bund og forvandes om nødvendigt. Det bør sikres, at underlaget er svagt sugende. Det sikres, at eventuelt armeringsjern i fugen er korrekt placeret.

Sammenstøbning af vægfuger

For yderligere vejledning i fugning mellem betonog letbetonelementer henvises til »Anvisning i udstøbning af fuger mellem dæk- og vægelementer«, Betonelementforeningen, august 1975.

Fuger mellem dækelementer støbes med en letflydende beton.

11.10 Arbejdets udførelse Fugestøbning

Fugestøbning udføres umiddelbart efter opstilling af elementerne. Elementer må ikke belastes med tag, dæk m.m. før tidligst 1-2 døgn, efter at fugestøbningen er gennemført – dog afhængig af temperatur. Ved støbning af fuger mellem elementer skelnes mellem udstøbning og sammenstøbning: 1. Under- og sammenstøbning defineres som en egentlig støbning, dvs. elementbetonen hældes eller pumpes i flydende konsistens i forskalling. 2. Understopning defineres som en manuel udfyldning og komprimering af elementbetonen i jordfugtig konsistens.

Understøbning

Der sættes en forskalling op på begge sider af vægelementet. Elementbetonen hældes ned fra den ene side, indtil den ses på den anden side. Når elementbetonen er afbundet, skæres den til i plan med vægelementet.

Vægfuger kan være både armerede og uarmerede. Fugning kan foretages med kranspand eller pumpe. Ved produkter til almindelig sammenstøbning med kranspand monteres der først forskallingsbræt, eller der anbringes fugebånd yderst mellem elementkanterne. Når forskallingen er fjernet, færdiggøres fugen ved sprøjtestøbning eller manuel efterfyldning. Afhængigt af profilen på betonelementet kan fugen fyldes oppefra eller forfra. Fugerne mellem vægelementerne kan sammenstøbes med anvendelse af pumpe og Weber elementsprøjtebeton. Afstanden mellem elementkanterne (maks. 50 mm) udfyldes uden forskalling. Større fuger kræver lukning i bunden med forskallingsbræt eller fugebånd. Udfyldning af alle lufthuller i vægfugen sikres ved omhyggelig vibrering. Vær særlig opmærksomhed på eventuelle urenheder, der kan lægge sig på armeringsbøjlerne. Samlingen mellem elementerne i bunden skal være tæt overalt. Eventuel udsivende elementbeton skal fjernes umiddelbart efter støbningen.

220

Sammenstøbning af dækfuger

Dækfuger er normalt selvforskallende nedad. Er fugerne mellem dækelementerne alligevel ikke tilstrækkeligt tætte, kan det være nødvendigt at underforskalle eller hælde jordfugtig beton i bunden af fugen inden selve udstøbningen. Kantfuger ved trappeskakte eller langs facader kræver normalt en kantforskalling og eventuelt ekstra armering. Effektiv udfyldning af fugerne kan sikres ved vibrering. Oversiden afrettes i plan med de omliggende dækelementer. Fjern evt. betonslam på dækket, så afslibning inden udlægning af undergulv undgås. Kontrol En overordnet kontrol af den udstøbte fuge kan man få ved:

1

At kontrollere den betonmængde, der er medgået til udstøbningen.

2

At kontrollere fugerne manuelt, ved at lyse ind i dem, og gennemgå dem med et knivsblad.

3

 ndelig kan kontrollen omfatte E ultralydsmåling, boreprøver eller stikprøvevis ophugning af fugen.

221


11.11 Betonrenovering Spartling

Dette afsnit omhandler kun spartling af lodrette flader. For spartling af vandrette flader henvises til afsnit 7 ”Gulve”. Spartling foretages, hvor der ønskes en meget glat, fast og tæt overflade, eventuelt som underlag for maling, tapet m.m. Udspartling af dybe huller kan medføre fine svindrevner. Det anbefales derfor at udsætte disse partier – eventuelt ad flere gange – forud for den egentlige spartling. Produkter til spartling: • Betonspartel Vetonit VH og REP 970 Begge er 1-komponente, vægtdoserede, færdigblandede spartelmasser, der kun tilsættes vand før brug. • Betonspartel anvendes til udsætning af mindre huller og til spartling på hårde, faste mineralske underlag, f.eks. beton og cementpuds. • Betonspartel kan anvendes indendørs i både tørre og fugtige rum samt udendørs på facader.

Underlag Overflader, der skal spartles, skal være rene, faste og støvfri. Cementslam og eventuelle rester af formolie fjernes – enten mekanisk eller ved slibning eller let sandblæsning. Blanding Blandetiden er typisk 2-3 minutter efterfulgt af 10 minutters henstand og 1 minuts genoprøring. Påføring Spartelmassen påføres underlaget i et tyndt lag med stålspartel eller stålbræt og kan normalt færdiggøres i en arbejdsgang. Ved uens lagtykkelser og ujævnt sugende underlag kan det være nødvendigt efterfølgende at filtse eller tørslibe for at opnå den ønskede overflade. Vejrforhold Temperaturen skal under arbejdets udførelse og i hærdeperioden være min. + 5 °C i underlag og omgivelser. Undgå påføring i direkte stærkt solskin, da dette kan medføre for hurtig udtørring.

• REP 970 anvendes udendørs. Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer. Ved specialopgaver kontakt Weber.

222

223


11.12 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt – betonrenovering Emballage28 døgn KornstørLagLeveres i MiljøProdukt størrelse styrke relse tykkelse klasse bigbag silo pr. sæk MPa i mm i mm Til sprøjtning: - 70 2 5-20 REP 955 25 kg 4 Til håndudsætning: 25 2 5-50 REP 25 25 kg - - 45 2 5-50 REP 45 25 kg - - Til støbning: - 50 4 10-50 REP 930 25 kg 4 - 60 12 > 50 REP 932 25 kg 4 Til svumning og korrosionsbeskyttelse: - 0,5 1-3 REP 05 10 kg - - 25 0,5 1-6 pr. lag REP 970 25 kg - - 25 0,5 2-3 lag REP 980 25 kg - - Miljøklasse A

Anvendelsenøgle – betonrenovering Krav til løsning 28 døgn Typisk svind styrke MPa ‰ (middel) Sprøjtning 70 0,4 Håndudsætning 25 0,2 40 0,2 Priming stål/beton - - Støbning 50 - 60 - Overfladebehandling 25 - 25 - Opgave

MiljøLagtykkelse Pump- klasse Produkt bar maks. mm 5-20 REP 955 4 5-50 - REP 25 5-50 - REP 45 - - REP 05 10-50 - REP 930 0-4 mm > 50 - REP 932 0-12 mm 1-6 mm pr. lag REP 970 4 2-3 lag REP 980, vandtætning 4

Miljøklasse A I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

I afsnit 15, på side 254, kan du læse mere om miljøklasserne og den nye miljøklassificering, hvor man deler miljøklasserne op i murværks- og betonkonstruktioner. Desuden kan du se, hvad der ligger bag stærk, middel og let påvirkning.

224

225


11.13 Forbrug

11.14 Før arbejdet går i gang

Vejledende materialeforbrug – betonrenovering Produkt

Liter færdig masse pr. sæk

REP 955 REP 25 REP 45 REP 930 REP 932 REP 05 REP 970 REP 980

14 14 14 13 13 6 14 14-16

Forbehandling Kg pr. mm/m2 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,6-1,7 1,8 1,8/1,6

Hvis der ikke er angivet andet i projekteringsmaterialet, kan entreprenøren frit vælge metode.

Forberedelse

Før arbejdet sættes i gang, skal der afdækkes, så det omliggende miljø ikke belastes, og de omgivende bygningsdele ikke tilsmudses. Ved brug af metoder med højt vandforbrug skal entreprenøren sørge for bortledning af vandet, så det ikke belaster den eksisterende betonkonstruktion. Der skal tages særlige hensyn ved stærkt støjende eller støvende arbejdsmetoder. Vejrmæssige forhold Temperaturen i underlaget og omgivelserne skal være over + 5 °C, og porerne skal være isfri. Afrensning Ved brug af kemiske stoffer, f.eks. til fjernelse af maling, må der ikke anvendes stoffer, som kan skade underlaget eller det omliggende miljø. Den rensede overflade skal gøres ren for eventuelle kemikalierester. Om nødvendigt må overfladen neutraliseres efter behandlingen. Sand til sandblæsning må kun indeholde et minimum af klorider. Fjernelse af skadet beton De hyppigste årsager til skadet beton er: • Karbonatisering • Påvirkning af klorider • Frostskader

226

Ved armering i karbonatiseret beton anbefales det at fjerne betonen langs armeringen i en dybde på 20 mm bag armeringen. Armeringen blotlægges 50 mm ind i ikke-karbonatiseret beton. Ved armering i kloridholdig beton anbefales det at fjerne betonen langs armeringen i en dybde på 30 mm bag armeringen. Armeringen blotlægges 100 mm ind i ikke-kloridholdig beton. Al frostskadet og porøs beton fjernes. Betonen fjernes, uden at armeringen og den sunde beton skades. Der må ikke mejsles direkte i armeringen. Udhugningsgeometrien fastlægges af rådgivende ingeniør og tilsyn, og der vil typisk være tale om både kantskæring og udhugning. Rengøring Efter at betonen er fjernet og armeringen rengjort, skal sårfladen rengøres enten ved: • Højtryksrensning • Sandblæsning • Trykluft • Støvsugning – eller eventuelt en kombination af flere metoder. Armeringsjernet skal være rengjort, så alt støv og al løstsiddende rust er væk. Trykluft skal være oliefri. Ved højtryksrensning skal der bruges vandværksvand.

227


11.15 Arbejdets udførelse 1. Priming og svumning

Priming af armeringsjern Armeringsjern rengøres og primes efterfølgende med REP 05 som korrosionsbeskyttelse. Korrosionsbeskyttelsen skal dække godt, også på bagsiden af armeringen. Det anbefales at påføre korrosionsbeskyttelsen samme dag, som rengøringen har fundet sted. Der kan eventuelt primes flere gange. I kloridudsatte miljøer skal korrosionsbeskyttelsen have dokumenterede egenskaber mod kloridindtrængning. REP 05 bør hærde min. 4 timer inden der primes igen før påføring af reparationsmørtlen.

2. Håndudsætning

Svumning af underlag Ved alle betonreparationer anbefales det at svumme reparationsstedet for at skabe god vedhæftning mellem den nuværende beton og reparationsbetonen. Underlaget skal være rent og frit for olie, fedt, cementslam og løse partikler. Desuden skal underlaget forvandes, så det er let sugende inden svumning. Svummemørtlen påføres med f.eks. kalkkost eller pensel og arbejdes grundigt ind i underlaget. Det kontrolleres, at også sårfladerne bag armeringen bliver dækket. Det er vigtigt, at reparationsbetonen udlægges vådt i vådt med svummemørtlen, så støbeskel undgås.

I forbindelse med betonreparationer ved håndudsætning skal reparationsbetonen påføres i flere omgange i mindre lag.

Til svumning anbefales REP 05.

Hvis der ikke svummes, skal sårfladerne forvandes, så de er svagt sugende, når reparationsbetonen påføres. Betonen påføres og komprimeres effektivt i forbindelse med afretningen. Til betonreparationer ved håndudsætning anvendes REP 25 eller REP 45 afhængigt af kravene til lagtykkelse og styrke.

228

229


3. Sprøjtereparationer

Vådmetoden Ved vådsprøjtemetoden blandes REP 955 i en tvangsblander, inden den - ved hjælp af en pumpe - fremføres i slangen til sprøjtedysen. Her tilsættes trykluft tilpasset arbejdsopgavernes behov. Sprøjtning Før sprøjtningen påbegyndes, afrenses reparationsarealet med trykluft, og eventuelt forvandes underlaget let før sprøjtningen. Begge operationer kan eventuelt foretages med sprøjteudstyret. Luftmængde, lufttryk og konsistens justeres, før sprøjtningen påbegyndes ved at sprøjte f.eks. ned i en murerbalje. Når korrekt konsistens er opnået, rettes dysen mod reparationsarealet.

Valg af metode: Tør- eller vådsprøjtning

Ved reparationer med sprøjtebeton kan der vælges mellem tør- og vådsprøjtning.

Følg disse generelle regler i forbindelse med sprøjtearbejdet:

• Ved tørsprøjtning kan der opnås en bedre luftporestruktur og dermed en mere frostbestandig beton. Samtidig kræver tørsprøjtning mindre rengøring af pumpeudstyret, men mere oprydning på pladsen.

Sprøjtningen foretages nedefra og op efter.

2

Dysen bevæges i roterende bevægelser. Dysen holdes vinkelret på underlaget. 

3

• Ved vådsprøjtning er materialespildet mindre. Valget af metode afhænger også af det tilgængelige pumpeudstyr samt opgavens art og størrelse. Valg af pumpeudstyr, slangelængder og -dimensioner, luftbehov m.m. bestemmes fra sag til sag. En vigtig faktor for et godt resultat er sprøjteoperatørens erfaring samt det anvendte sprøjteudstyr. Især kræver tørsprøjtning stor omhu.

1

4

Den korrekte afstand mellem dysen og sprøjtefladen er den afstand, som giver mindst tilbageslag.

5

Bag armeringen sprøjtes skråt fra begge sider for at sikre maksimal omstøbning af jernene. Det er vigtigt at få pakket sprøjtebetonen omkring armeringsjernet, så der ikke opstår hulrum.

6

Efterglatning – eller afstødning – af over fladen må ikke foretages, før dette kan foregå uden risiko for sætninger.

7

Evt. glat overflade kan tidligst etableres efter ca. 1 døgn ved fornyet sprøjtning.

4. Udstøbning

En vigtig faktor for et godt resultat er sprøjteoperatørens erfaring samt det anvendte sprøjteudstyr. Især kræver tørsprøjtning stor omhu. I forbindelse med beton der skal repareres ved udstøbning, foregår dette på følgende måde:

1

En forskalling opsættes omkring reparationsstedet.

2

Derefter hældes reparationsbetonen ned i forskallingen. Hulrummet fyldes godt, og betonen komprimeres.

3

Efterfølgende foretages en effektiv vibrering.

Til udstøbningsopgaver anvendes REP 930 eller REP 932.

5. Efterbehandling

Under hærdningen skal man beskytte betonen mod udtørring, både for at modvirke revnedannelser som følge af plastisk svind og for at sikre, at den fornødne vandmængde til cementens hydratisering er til stede. Se kravene i DS 482 ”Udførelse af betonkonstruktioner”. Umiddelbart efter betonens udstøbning skal alle frie overflader beskyttes mod udtørring. Dette kan gøres, ved at man lader en eventuel støbeform sidde – tildækket med plastfolie. Alternativt med en curingmembran (Eurolan 10W). Skal overfladen kunne overmales, anvendes weber.floor 4720 Topmembran. De reparerede overflader skal endvidere beskyttes mod eventuel frost og mekaniske belastninger. For at komme karbonatiseringsprocessen i forkøbet kan man overfladebehandle den reparerede beton. Til dette formål kan man – afhængigt af øvrige funktionskrav – overveje Cempexo Murfarve, REP 970, REP 980, Weber Betonfilts, Weber silikatmaling, Weber Colour eller en karbonatiseringsbremsende maling weber.tec 772. Alle vore produkter er diffusionsåbne.

Tørmetoden Tørproduktet blæses tørt frem i slangen ved hjælp af trykluft. Ved sprøjtedysen tilsættes forstøvet vand, der sikrer en total befugtning af materialet. Til betonreparationer efter tørsprøjtemetoden anvendes REP 955.

230

231


afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri. . . . . . . . 238-239 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv. . . . . 240-241

236

237


13.1 Bæredygtigt byggeri Produktudvikling

Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed en vigtig del af hele vores grundlag. Med gennemprøvede og holdbare materialer baseret på naturlige råstoffer bidrager vi positivt til den del af boligmassen, der kan gå under begrebet ”bæredygtigt byggeri”. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at sikre en bæredygtig udvikling i hele processen.

Produktion

Genanvendelse

Produkt

I afsnit 15, side 250, kan du se mere om konkrete miljøforhold omkring vores produkter.

Energi

Politikker og mål

Saint-Gobain Weber A/S’ overordnede politikker og mål for klima, miljø og energi:

Produktion

Politik • Fokus på reduktion af væsentligste miljøpåvirkninger.

Distribution

CO2 udslip

Indeklima Sikkerhed Miljøforhold

Spild

Målsætning • Optimere energitunge processer inkl. nye investeringer. • Substituere fossile brændsler og råvarer. • Reducere affaldsmængde til deponi. • Fokusere på emissioner fra afkast mv.

Udvikling/produkt/ salg

• Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger.

• Miljøvurdere nye produkter. • Fremme miljøvenlige konstruktioner.

Adfærd

• A nsvarlighed i selskabets dispositioner.

• Efterbehandle lergrave etc. successivt til naturområder. • Føre en åben kommunikation internt og eksternt. • Motivere og uddanne medarbejderne løbende.

Anvendelse

Affaldshåndtering

Byggeri Drift

Livscyklus

Weber-produkter har en sund livscyklus, ikke mindst på grund af det murede byggeris meget lange levetid (100 år eller mere). Men også på grund af det lille behov for vedligeholdelse, den miljøvenlige bortskaffelse samt det udbredte genbrug af nedbrudt murværk. Det nedbrudte murværk recirkuleres miljøvenligt – uden behov for deponering på losseplads – og erstatter samtidigt nye naturråvarer.

238

239


13.2 M uret byggeri i et bæredygtigt perspektiv Indeklima

Murværk har en god indflydelse på f.eks. indendørstemperaturen på kolde og varme dage. Murværk kan ligeledes reducere fugt i boligen. Murværk afgiver heller ingen dampe eller lugtgener. Skimmelsvamp, der sammen med dampe af formaldehyd er et stigende indeklimamæssigt problem, er yderst sjælden i fuldmurede huse, da murværk ikke kan give næring til mikroorganismer.

Brandsikkerhed

Bæredygtigt byggeri på bygningsniveau

Bæredygtigt byggeri på bygningsniveau omhandler disse indikatorer: • Miljømæssige aspekter •S ociale aspekter • Økonomiske aspekter Muret byggeri klarer sig særdeles godt målt på alle 3 indikatorer, primært ud fra holdbarhed, betydning for indeklimaet og de naturlige råmaterialer uden afgasninger.

Tryghed er mere end blot indeklima og bæredygtighed. Den angår også forhold som brandsikkerhed. Her er det murede byggeri langt sikrere end mange andre former for byggematerialer.

Bæredygtigt byggeri på produktniveau

Bæredygtigt byggeri på produktniveau tager først og fremmest udgangspunkt i byggematerialernes livscyklusfaser: • Råvare- og produktfremstilling frem til distribution. • Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen. • Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inklusive forbrug, vedligehold og drift. • Påvirkninger til genanvendelse og bortskaffelse ved en bygningsnedrivning. Når man indregner alle indikatorer for materialer, der indgår, fremstår det murede byggeri som meget bæredygtigt.

240

Vid

ste

du?

I ud v mør iklinge n a tle f vo mind r arbe jd r niak ske em er vi in es flyd te e issio o g form så la ner nst på a a a dag ngt, at ldehyd. f amm t d o k len un udle isse mø Vi er nå a e tione f, hvad der und rteltype t ri de er lle lø snin r udled halvde es i ger. trad i-

241


afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement

Indhold: 14.1 Lovgivning og produkt sikkerhed. . . . . . . . . . . . . . 244-245 14.2 Bygningsreglementet. . . . . 246-249

242

243


13

14.1 Lovgivning og produktsikkerhed Produktansvar og garanti

Saint-Gobain Weber A/S’ leverancer til dansk byggeri er tilsluttet Boligministeriets 5-årige byggeleveranceklausul. Alle vores produktionssteder er kvalitetscertificerede i henhold til DS/EN ISO 9001 og miljøcertificerede i henhold til DS/EN ISO 14001. Det indebærer bl.a., at vores systemer er omfattet af løbende 3. partskontrol – uanset de forskellige kontrolniveauer (AoC systemer), der indføres gennem CE-mærkning.

Markedskontrol

Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse er det lovmæssige grundlag for både CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer i Danmark. Her lægges op til, at det primært er markedet selv, der ved indkøb, modtagekontrol og stikprøver i første omgang skal sikre, at kun velegnede og korrekt CE-mærkede produkter anvendes i byggeriet. Byggemyndighederne har dog også fået udstrakte beføjelser til at kræve dokumentation, kontrollere produkter samt stille krav om fjernelse af ulovlige byggevarer fra såvel byggepladser som bygninger.

CE-mærkning

Saint-Gobain Weber A/S CE-mærker sine produkter i overensstemmelse med EU’s Byggevaredirektiv samt tidsplanerne for den løbende implementering af de harmoniserede, europæiske produktstandarder (EN) på det danske marked. CE-mærket er forbrugerens garanti for, at det lever op til de fælles europæiske mindstekrav til sundhed og sikkerhed. Samtidig bekræfter producenten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med disse krav. CE-mærket er formelt set ikke et kvalitetsstempel. Det er snarere en slags ”rejsepas”, der gør det muligt for et produkt at bevæge sig frit inden for EU og EØS-området. Dermed er det med til at fjerne tekniske handelshindringer og sikre gennemførelse af EU’s Indre Marked for byggevarer. EN-produktstandarderne skal i løbet af en årrække afløse de nuværende, danske standarder på de fleste af de områder, hvor Saint-Gobain Weber A/S’ produkter anvendes. Til alle harmoniserede EN-standarder er knyttet et krav om CE-mærkning. For flere af standarderne medfører de nye krav også, at en række frivillige, danske kontrolordninger nedlægges og erstattes af dels producenterklæringer, og dels et fælles europæisk system af notificerede kontrolorganer. Oplysningerne om CE-mærkninger bliver løbende opdateret på Saint-Gobain Weber A/S’ hjemmeside www.weber.dk. Her findes også CEdeklarationer, EF-overensstemmelseserklæringer og certifikater for de enkelte produkter.

244

CE-mærkning Produkt Weber Kulekalk Leca ® Letklinkertilslag til beton og mørtel Weber Pudsemørtel Weber Muremørtel: Receptmørtel Funktionsmørtel Leca ® Letklinkerblokke Leca ® Letklinkertilslag til andre anvendelser Leca ® Letklinker til varmeisolering Weber Reparationsbeton Weber Fliseklæb Gulvprodukter

Standard

AoCsystem

EN 459-1

2

EN 13055-1

2+

EN 998-1

4

EN 998-2 EN 998-2

4 2+

EN 771-3

2+

EN 13055-2

4

EN 14063-1

3

EN 1504 EN 12004 EN 13813

2+ 3 1,3,4

Lovkrav til dokumentation ved anvendelse af Premix-produkter

Pr.nr. Produkter, der indeholder faremærkede stoffer, skal være registreret i Arbejdstilsynet. Her får de et produktregisteringsnummer, som skal fremgå af sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatablad Ved levering af produkter, hvori der indgår faremærkede stoffer, skal der medfølge et sikkerhedsdatablad. Emballagetekst Alle cementbaserede produkter skal i emballageteksten oplyse om: • Indhold af hexavalent krom i forhold til kravet på maks. 2 mg/kg cement • Tilsætning af kromneutraliseringsmiddel • Hvilke oplagringsbetingelser, der er optimale af hensyn til holdbarheden. Fareetiket Alle fareklassificerede produkter skal være forsynet med en fareetiket med oplysninger om:

AoC systemet Ansvarsfordeling

Niveau for attestering af overensstemmelse (AoC-system)

1+ 1 2+ 2 3 4

Producent: Intern fabrikskontrol (FPC) 4 4 4 4 4 4 Typeprøvning 4 4 4 Notificeret organ (3. parts kontrol): Typeprøvning 4 4 4 Produktcertificering 4 4 FPC-certificering 4 4 4 4 Løbende overvågning af FPC 4 4 4 Ekstern kontrolprøvning 4

• • • • •

Produktnavn Mængde Firmaadresse og telefonnummer Farebetegnelse og faresymboler Risiko- og sikkerhedssætninger

Konstruktionsnormer De gamle danske konstruktionsnormer er nu erstattet af nye europæiske kaldet ”Eurocodes”. Murværksnormen DS 414 er erstattet af Eurocode 6, og Betonnormen DS 411 af Eurocode 2.

245


13

14.2 Bygningsreglementet Det siger Bygningsreglementet:

Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. Nye bygninger skal dimensioneres efter energirammer og ud fra maksimums U-værdier. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til: • Energiforbrug • Tæthed • Kuldebroer

Byggeriets samlede energiforbrug skal kunne dokumenteres!

Det betyder, at bygherrer, udførende og projekterende skal stille helt konkrete krav til de enkelte byggematerialer og konstruktionsløsninger. Inden ibrugtagning skal der foretages en energimærkning, som udarbejdes af en uafhængig energikonsulent. Energimærkningen fremsendes sammen med færdigmeldingen af byggeriet. Kravene dækker nybyggeri, om- og tilbygninger, renovering og sommerhuse. Dog er det rentabilitetsmæssigt defineret, hvornår ombygninger skal følge de nye lovkrav. Bygningen anses for opvarmet, når temperaturen er + 15 °C eller derover.

Processen i korte træk:

Krav til energirammen

Nybyggeri skal dimensioneres efter energirammerne som vist i skemaet til højre. Der skal altid gennemføres en energirammeberegning for at få en byggetilladelse.

Energiramme

Bygningskategori Enfamiliehuse, etageboliger, kollegier, hoteller m.m. Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er omfattet af regler for etageboliger m.m.

2200 70 + opvarmet etageareal

kWh/m2 pr. år

2200 95 + opvarmet etageareal

kWh/m2 pr. år

Lavenergibygninger, klasse 2:

Eksempler på elementer/faktorer, der har indflydelse på energirammen: • Klimaskærm – bygningens ydre flader (vægge med vinduer og døre, tag etc.). • Bygningens orientering kombineret med vinduernes orientering. • Indretning – lokalernes placering i forhold til sollys. • Type varmeinstallation. • Varmt vand. • Mekanisk ventilation og/eller køling. • Naturlig ventilation. • Indeklima. • Dagslysudnyttelse – eksempelvis solafskærmning. • Udeklima. • Aktiv solvarme og solcelleanlæg eller andre alternative energikilder. • Varmegenvindingsanlæg.

Enfamiliehuse, etageboliger, kollegier, hoteller m.m. Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er omfattet af regler for etageboliger m.m.

1600 50 + opvarmet etageareal 1600 70 + opvarmet etageareal

Lavenergibygninger, klasse 1: Enfamiliehuse, etageboliger, kollegier, hoteller m.m. Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der ikke er omfattet af regler for etageboliger m.m.

1100 35 + opvarmet etageareal 1100 50 + opvarmet etageareal

kWh/m2 pr. år kWh/m2 pr. år

kWh/m2 pr. år kWh/m2 pr. år

U-værdier W/m2K Konstruktion

Nybyggeri Renovering/ SommerOpvarmet til min. + 15 °C til- og ombygninger huse (sommerhuse undtaget) Opvarmet til min. + 15 °C Generelle krav

Maks. værdi

Generelle krav

Maks. værdi

Generelle krav

-

0,25

0,15

0,25

0,20

Vinduer og yderdøre inkl. glasvægge, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller med en temperatur mere end 8 °C under rummets temperatur

-

2,00

1,50

2,00

2,00

Tagvinduer og ovenlys

-

2,00

1,80

2,00

2,00

Terrændæk og kældergulve mod jord

-

0,30

0,15

0,30

0,20

Terrændæk og kældergulve mod jord med gulvvarme

-

0,30

0,12

0,30

0,15

Etageadskillelser over det fri eller overventileret kryberum

-

0,30

0,15

0,30

0,20

Etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum med gulvvarme

Tage: Loft- og tagkonstruktioner inkl. skunkvægge, flade tage og skråvægge mod tag Vinduer m.v.:

– samt for store bygninger også: • Kraftvarmeanlæg. • Fjernvarme- og fjernkøleanlæg. • Almen belysning.

Gulve:

Beregninger for energibehov og doku1 mentation for, at energirammen er over holdt, skal sendes til kommunen sammen med ansøgning om byggetilladelse (gælder ikke sommerhuse). Når byggeriet er færdigt, skal en regi2 streret og godkendt energikonsulent ener gimærke byggeriet.

-

0,30

0,12

0,30

0,15

Etageadskillelser mod rum, uopvarmede eller med temperatur mere end 8 °C under rummets temperatur

0,40

-

0,40

0,40

Etageadskillelser med gulvvarme mod opvarmede rum

0,70

-

0,70

-

-

Vægge:

Ibrugtagningstilladelse kan først opnås, 3 når kommunen har modtaget energi mærkningen sammen med færdigmeldingen af byggeriet.

§ 246

Energirammer

Ydervægge

-

0,40

0,20

0,40

0,30

Kældervægge mod jord

-

0,40

0,20

0,40

0,30

Skillevægge mod rum, uopvarmede eller med temperatur mere end 8 °C under rummets temperatur

-

0,50

0,40

0,50

0,40

Du kan altid finde de opdaterede krav til energiramme beregningen og U-værdier på www.weber.dk

247


Tilbygninger

Hovedregel: De nye bygningskonstruktioner skal hver især overholde krav til U-værdier. Kravene til f.eks. væg eller loft kan omsættes til et minimumskrav til isoleringstykkelse, hvis der tilsvarende isoleres bedre et andet sted i bygningen.

Linjetab T-12

Eksempler på linjetabstabeller: T-20

Varmestrømmen gennem et ydervægsfundament af beton er stor. Rød farve indikerer stor varmestrøm, blå farve lille varmestrøm.

Renovering

Hovedregel: Skal behandles som tilbygninger. Visse renoveringer er imidlertid undtaget fra isoleringskrav, og rentabiliteten skal vurderes jf. reglerne i Bygningsreglementet.

Sommer- og fritidshuse

Nye sommerhuse skal energimærkes ved opførelse. Kravene til eftervisning af energiforbruget er dog noget lempeligere, end tilfældet er ved helårsbeboelse. Der skal ikke udarbejdes en energirammeberegning som for andet nybyggeri. For eksisterende sommerhuse skal sælger ved salg fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Generelt Standardkravene til U-værdier, linjetab og 1 maks. 30 % vinduesareal skal som ud gangspunkt overholdes. Standardkravene kan dog fraviges, hvis 2 bygningen totalt set ikke har større varme tab, end hvis kravene til standard U-værdier og linjetab samt maks. 30 % vinduesareal overholdes.

248

T-12

T-20

Varmestrømmen reduceres væsentligt, når ydervægsfundamentet opbygges af en Leca® termblok og to Leca® blokke.

Bygningsreglementet kræver, at kuldebroer minimeres. For at leve op til kravene er det nødvendigt at kunne dokumentere varmetabet alle steder i bygningens klimaskærm – også i forbindelse med samlinger ved døre, vinduer, tag/væg og i fundamenter. ”Linjetab – fundamenter” er et unikt værktøj, når man skal finde linjetabet For fundamenternes vedkommende har Weber udviklet et unikt værktøj, der dokumenterer linjetabet ved en lang række konstruktioner. Dette værktøj består af en omfattende oversigt over fundamentsløsninger, der indeholder linjetabet for mere end 400 kombinationer af løsninger til ydervægsfundamenter.

Når man anvender de enkelte tabeller, kan man selv vælge, hvilken indgangsvinkel, der passer bedst: • Konstruktionstype eller • Krav til linjetabet

Herefter kan man gå ind i tabellerne og finde de konkrete værdier. Disse er samtidig vist med en farvekode, der hurtigt og enkelt giver et overblik over den energimæssige standard i relation til byggekravene. Find tabellerne på www.weber.dk

Maksimumskrav til linjetab Konstruktion

Nybyggeri. Opvarmet til min. + 15 °C (sommerhuse undtaget)

Linjetab Cf/mK

Fundamenter omkring gulve: uden gulvvarme med gulvvarme

0,40 0,20

Renovering/ til- og ombygninger. Opvarmet til min. + 15 °C Linjetab Cf/mK 0,15 0,12

Sommer-

huse. Linjetab Cf/mK 0,20 0,15

Du kan altid finde de opdaterede krav til linjetab på www.weber.dk

249


afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

Indhold: 15.1

Kvalitet, sikkerhed og miljø . . . . . . . . 252

15.2

Politikker og mål . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

15.3 Miljøklasser og -påvirkninger. . 254-255 15.4 Sikkerhedsanvisninger. . . . . . . . 256-257 15.5 Arbejdmiljø og letprodukter . . . 258-259

250

251


15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø

15.2 Politikker og mål

Det er Saint-Gobain Weber A/S’ mål at levere byggematerialer af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser med mindst mulig belastning for miljøet. Derfor prioriterer vi et aktivt miljø- og kvalitetsarbejde højt – uanset om det handler om reetablering af udgravningsområder eller rationel produktion, emballage og transport.

I skemaerne kan du se Saint-Gobain Weber A/S’ overordnede politikker og mål for kvalitet og sikkerhed. Politikker og mål for klima, miljø og energi – se side 238.

Saint-Gobain Weber A/S er kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001

MILJØLEDELSESSYSTEM

DS/EN ISO 14001

KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

DS/EN ISO 9001

I dette afsnit kan du – ud over vores overordnede miljø- og kvalitetsmål/politikker – finde konkrete oplysninger om miljøklasser, sikkerhedsforhold samt vores arbejdsmiljøvenlige sortiment i letprodukter. Læs mere om vores kvalitets- og miljøledelsessystem på www.weber.dk og om bæredygtighed i afsnit 13, side 237.

Kvalitet Produktion/salg:

Politik

Målsætning

• Sætte kundens behov i centrum.

•L evere produkter og ydelser, der lever op til indgåede aftaler. • Reducere antallet af reklamationer.

Udvikling/produkt:

• Udvikle produkter og applikationer i henhold til kunde-, myndigheds- og interessentkrav.

• Kvalitetsvurdere nye produkter og applikationer. • Vurdere produktsortiment løbende.

Fokus på adfærd:

• Ansvarlighed i selskabets dispositioner.

• Føre en åben kommunikation internt og eksternt. • Motivere og uddanne medarbejderne løbende.

Politik

Målsætning

Sikkerhed

252

Arbejdsplads:

• Sikker arbejdsplads, hvor medarbejdernes helbred og velfærd er i centrum.

•U ndgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere.

Nye tiltag:

• Fokusere på sikkerhedsforhold i nye bygninger, processer og procedurer, produkter samt anvendelsesområder.

• Forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser hos interne og eksterne medarbejdere samt hos kunder.

Fokus på adfærd:

• Ansvarlighed i selskabets dispositioner.

• Føre en åben kommunikation internt og eksternt. • Motivere og uddanne medarbejderne løbende.

253


15.3 Miljøklasser og -påvirkninger Miljøklasser

Den kendte opdeling i miljøklasserne er baseret på de tre hovedgrupper: • Aggressivt miljø (A) • Moderat miljø (M) • Passivt miljø (P) Dette ændres fremover. Der vil være særlige klasser for murværk og særlige klasser for betonkonstruktioner. I håndbogens skemaer har vi valgt at angive de kendte miljøklasser med supplerende oplysninger om de nye betegnelser

Påvirkninger

I håndbogens skemaer skelnes mellem stærke, middelstærke og lette påvirkninger. Bag disse klassificeringer ligger denne karakteristik: Stærke påvirkninger Stærke påvirkninger forekommer f.eks. i mange industri- og lagerbygninger, i stærkt befærdede rum som ventesale, trappeopgange og korridorer i skoler, på sygehuse m.m. Her skal pudslaget være stærkt, og der bør foretages grunding med udkast. Middelstærke påvirkninger Disse forekommer f.eks. i undervisnings- og forsamlingslokaler, butikker, i trappeopgange og korridorer, i bolig- og kontorbygninger. Hertil kommer alle vægge, der skal behandles med plastikmaling eller epoxy, der har store temperaturbevægelser. Grunding er normalt ikke påkrævet. Lette påvirkninger Lette påvirkninger forekommer i rum i almindelige bolig- og kontorbygninger og på de fleste lofter. I rum, hvor der spules med vand, skal pudslaget være tæt og med lille sugeevne. Her skal anvendes meget cementrig mørtel, hvis underlaget er stærkt nok til det.

Den nye klassificering Murværkskonstruktioner 1 Sammenlignet med den kendte opdeling har ”Eurocode 6” fem hovedklasser gældende for murværkskonstruktioner: MX 1

= Tørt miljø

MX 2 = Fugtigt miljø MX 2.1: Høj luftfugtighed eller begrænset opvædning MX 2.2: Kraftig opvædning MX3 = Fugtigt miljø med frost/tø MX 3.1: Høj luftfugtighed eller begrænset opvædning med frost/tø MX 3.2: Kraftig opvædning med frost/tø MX 4

= Saltpåvirket miljø

MX 5

= Aggressivt kemisk miljø

De nye miljøklasser placeres på denne måde i forhold til de tidligere betegnelser:

Klassificering – murværk Nu: Eksponeringsklasser iht. Eurocodes 6

Tidligere: Miljøklasser iht. DS 414

MX1 MX 2 MX 3.1 MX 3.2 MX 4 MX 5

Passiv Moderat Moderat Aggressiv Aggressiv Aggressiv

Miljøafsnittet i ”Eurocode 6” omfatter ikke mekaniske påvirkninger

Betonkonstruktioner 2 Den nye klassificering for betonkonstruk tioner (EN 206-1) har seks hovedklasser:

De nye miljøklasser placeres på denne måde i forhold til de tidligere:

Klassificering – beton X0 = Ingen risiko for korrosion eller påvirkning, tørt miljø

Nu: Eksponeringsklasser iht. Eurocodes 6

Tidligere: Miljøklasser iht. DS 414

XC = Korrosion forårsaget af karbonatisering XC1: Tørt eller permanent vådt XC2: Vådt, sjældent tørt XC3: Moderat fugtigt XC4: Cyklisk vådt og tørt

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XF1 XA1 XD1 XS1 XS2 XF2 XF3 XA2 XD2 XD3 XS3 XF4 XA3

Passiv Passiv Moderat Moderat Moderat Moderat Moderat Aggressiv Aggressiv Aggressiv Aggressiv Aggressiv Aggressiv Ekstra aggressiv Ekstra aggressiv Ekstra aggressiv Ekstra aggressiv Ekstra aggressiv

XD = Korrosion forårsaget af andre klorider end havvand XD1: Moderat fugtighed XD2: Vådt, sjældent tørt XD3: Cyklisk vådt og tørt XS = Korrosion forårsaget af klorider fra havvand XS1: Udsat for luftbåren salt, ikke direkte i kontakt med havvand XS2: Permanent under vand XS3: Tidevand, splash- og sprøjtezoner XF = Frost/tø påvirkning med eller uden tøsalt XF1: moderat vandmætning uden tøsalt XF2: Moderat vandmætning med tøsalt XF3: Høj vandmætning uden tøsalt XF4: Høj vandmætning med tøsalt eller havvand XA = Kemisk påvirkning XA1: Svagt aggressivt kemisk miljø XA2: Moderat aggressivt kemisk miljø XA3: Stærkt aggressivt miljø

Hvis overfladebehandlingen skal hindre vanddamp i at trænge ind i væggen, skal der anvendes maling. I rum med særlig aggressivt miljø vil man ofte vælge at beklæde med fliser.

254

255


15.4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisningerne i dette afsnit gælder for kalk, hydraulisk kalk og cement samt alle kalkmørtler, hydrauliske mørtler, kalkcementmørtler og cementbaserede mørtler – herunder tørprodukter fra Saint-Gobain Weber A/S.

Anvendelsesområder

Omfatter produkter, der anvendes til mure- samt fuge-, pudse- og støbearbejder.

Krav om særlig uddannelse Ingen.

Sundhedsfarlige egenskaber

Forholdsregler

Hudkontakt: Kalk- og kalkcementmørtel 1 indeholder calciumhydroxid Ca(OH)2, som er ætsende på huden. Symptomerne på ætsning kan efter længere varighed være let svien, irritation efterfulgt af udtørring og revnedannelser el.lign.

• Indånding af støv skal undgås. Anvend så vidt muligt lukket tvangsblander, direkte tilkoblet byggepladssilo med støvtæt kobling. Hvis dette ikke er muligt, bør iblanding af vand primært ske i fri luft eller i ventilerede rum. Åndedrætsværn bør om fornødent anvendes.

Førstehjælp:

Kalkcementmørtler, cementmørtler og betoner indeholder cement. Den anvendte cement har gennemgået en antikrom-neutraliseringsproces. Antikrombehandlingen nedbrydes af luftens ilt. Anbrudte sække skal derfor lukkes tæt.

• Det anbefales at bruge handsker til arbejdet. Ved arbejdstids ophør og i evt. pauser bør hænderne renses grundigt og smøres med fugtighedscreme.

Indånding: Hvis der 2 efter indånding af støv optræder udtalt hoste og åndedrætsbesvær, skal der søges læge.

Personer med kromeksem bør beskytte sig mod hudkontakt med kromholdige produkter. Indånding: Under blanding kan støv fra 2 produkterne virke irriterende på næse og luftveje. I færdigblandet tilstand giver produkterne ikke denne gene. Indtagelse: Hvis mørtel eller beton ind3 tages, vil disse virke ætsende i hals og svælg.

4

Øjne: Mørtel i øjnene virker ætsende.

1

• Egnede hudbeskyttelsesmidler modvirker udtørring af huden.

• Man bør undgå, at tøj og handsker bliver gennemvædet med mørtelvand.

3

Hud: Der skylles med

rigeligt vand.

Indtagelse: Der skal

søges læge.

Øjne: Ved kalk, mørtel 4 eller cement i øjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

• Ved arbejde med læsket kalk og ved arbejde over øjenhøjde udvises særlig påpasselighed. • Ved ikke-erhvervsmæssig anvendelse bør

sikkerhedsbriller benyttes.

Oplagring

Ved ikke-erhvervsmæssig anvendelse skal mørtel opbevares utilgængeligt for børn.

Spild og bortskaffelse

Se affaldsregulativet i din lokale kommune.

Emballage

Er mærket efter miljøministeriets regler.

Sikkerhedsdatablade

De gældende sikkerhedsdatablade vedrørende Saint-Gobain Weber A/S’ produkter kan du finde på www.weber.dk

256

257


15.5 Arbejdmiljø og letprodukter Saint-Gobain Weber A/S har samarbejdet med danske murere gennem en lang årrække med det mål at bidrage til, at hverdagen på byggepladsen bliver så nem og bekvem som overhovedet muligt. Derfor arbejder vi kontinuerligt med udvikling af produkter og løsninger, der opfylder disse mål. Vores langsigtede målsætning er at bidrage til, at man beholder en god fysik og får et kvalitetsfyldt liv – også når pensionsalderen nærmer sig. Med det som udgangspunkt har vi udviklet en serie af lette mureprodukter, der er kendetegnet

ved lav vægt – samtidig med at funktionsegenskaberne er de samme som for traditionelle mureprodukter. Weber Let Muremørtel, pudsemørtel og tørbeton minimerer de fysiske belastninger, således at man undgår unødig overbelastning af bl.a. ryg, skuldre, arme og ben. I afsnit 4 og 5, der bl.a. beskæftiger sig med disse produktområder, kan du se konkrete produktfacts om de enkelte letprodukter.

Gode råd om løft og bæring

Det er umuligt at give et klart svar på, om man på en sikker og forsvarlig måde kan løfte en bestemt byrde. Det afhænger bl.a. af byrdens vægt, rækkeafstand, fysisk form, underlaget, temperaturen og meget mere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan magte en byrde, så løft den ikke. Inden du løfter, bør du altid vurdere byrdens vægt, om du kan få ordentligt fat med begge hænder, og om du kan løfte i en god arbejdsstilling. Rækkeafstand og vægt Rækkeafstanden har stor betydning for, hvor tung en byrde man kan løfte. Illustrationen viser vejledende vægtgrænser under optimale forhold. Optimale forhold vil sige, at byrden kan løftes med begge hænder, midt foran kroppen og mellem midtlår- og albuehøjde.

Tæt ved krop ca. 15-20 cm

Den samlede løftemængde Den samlede daglige løftemængde må ikke overskride 10 tons for den enkelte. Grænsen gælder for løft tæt på kroppen under i øvrigt optimale forhold. Den samlede løftemængde nedsættes til henholdsvis 6 og 3 tons ved løft i underarms- eller 3/4 armsafstand. Alle løft er en belastning Et løft kan godt være tungt og belastende, selv om byrden ikke vejer ret meget. Det gælder især, hvis man løfter under knæhøjde eller over skulderhøjde, eller hvis man løfter fra siden, med én hånd, under snævre pladsforhold, på ujævnt og glat underlag eller på stiger og trapper.

Underarmsafstand ca. 30 cm

3/4 armsafstand ca. 45 cm

50 kg

30 kg 15 kg 11 kg 5 kg Kilde: www.bar-ba.dk I praksis er forholdene sjældent optimale. Det betyder, at man sjældent bør løfte så tunge byrder, som illustrationen angiver.

258

259


afsnit 16 Weber service

Indhold: 16.1 Service fra tegnebord til byggeplads . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 16.2 Teknisk service 24 24 00 00 . . . . . . 263 16.3 Ekspedition og udlevering. . . . . . . 264 16.4 Maskinudstyr og byggepladsindretning. . . . . . 265-267

260

261


16.1 Service fra tegnebord til byggeplads

16.2 Teknisk service 24 24 00 00

Saint-Gobain Weber A/S har markedets mest udbredte service, når det drejer sig om muret byggeri. Ud over vores tekniske service bakker vi byggeriets parter op med lokale konsulenter, et bredt net af ekspeditions- og udleveringsadresser samt ikke mindst vores byggepladsservice med udlejning af udstyr og indretning af byggepladser.

Teknisk service

Vores tekniske service står til rådighed på ethvert stadie af byggeriet – fra planlægning og projektering til det praktiske byggeri og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Vores landsdækkende net af konsulenter sikrer lokal service og står til rådighed lokalt for projekterende, udførende og forhandlere af bygningsmaterialer. På www.weber.dk kan du finde kontaktoplysninger for vores konsulenter og tekniske service

Leca® Byggeinformation

I Leca® Byggeinformation har vi samlet vores kompetencer indenfor Leca® letklinker. Afdelingen står til rådighed for byggeriets parter omkring teknisk rådgivning og informationer vedrørende egenskaber og anvendelse af Leca®. Leca® Byggeinformation er desuden med til at udvikle og fremme anvendelsen af Leca® letklinker på det danske marked.

Klik ind på www.weber.dk og bliv opdateret om den nyeste, tilgængelige viden om produkter, anvendelser og løsninger. I afsnit 17, side 269, kan du læse mere om mulighederne på vores hjemmeside og mobilportal.

Brochurer og vejledninger

Kontakt

I forbindelse med vores løbende produktudviklingsarbejde udarbejder og opdaterer vi hele tiden vores skriftlige vejledninger og brochurer. Det er vores mål, at brochurerne kan bidrage med løsninger, der sikrer bedre konstruktioner i et bedre byggeri. Til glæde for alle byggeriets parter.

262

www.weber.dk – altid opdateret viden

Du kan kontakte vores Teknisk service på telefon 24 24 00 00.

263


16.3 Ekspedition og udlevering

16.4 Maskinudstyr og byggepladsindretning Maskinudlejning

Service Saint-Gobain Weber A/S rådgiver gerne om anvendelse af maskiner til rationel mørtelbehandling.

Mørtelsilo/blander Weber udlejer mørtelsiloer, evt. med blandemaskine monteret, samt vandvarmere.

Vores servicemontører kan også være behjælpelige med planlægning af siloens placering på byggepladsen samt vejledning af mandskabet.

Vandvarmer til vinterbyggeri Vandvarmer anvendes til vinterbyggeri, hvor tørmørtel kan blandes med op til + 60 °C varmt vand. Kapaciteten er 160 liter vand i timen ved opvarmning fra + 8 °C til + 60 °C. Betjening Alt udlejningsmateriel fra Weber er forsynet med betjeningsvejledninger på dansk.

A B

Anvendelsesnøgle – udlejningsmateriel Specifikationer:

C

D

Leca® produkter:

Premix-produkter:

Hinge

Karlstrup

Viborg

Slagelse

Randers

A

B

Ølst

C

Gadbjerg

Kværndrup

D

Kværndrup

Brabrand

Silo-/blandertyper: RS28 S** RS10 S** BL500/ Piccolo RS28 H* RS10 T*** RS10 H* + BL500 + BL300 300 L H* 28 28 10 10 10 500/300 liter 1½

Tons Vandvarmer: SM 160A16 A CEE-stik 4 VV3 - 1332 A CEE-stik SS 5016 A CEE-stik 4 Strøm: 16 A CEE-stik 4 32 A CEE-stik Egnet til: Funktionsmørtel 4 KC-mørtel KKh-mørtel Pudsemørtel Tørbeton 4 Elementbeton 4

Piccolo S** 1½

4 4

4 4

4 4 4 4 4

4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4

4 4

4 4

El-tilslutninger skal udføres i henhold til lovgivningen. * med horisontalblander * * med snegl til tvangsblander *** med tvangsblander på fast stativ

Galten Silkeborg

264

265


Byggepladsindretning

Krav til el- og vandtilslutning:

På byggepladser, hvor Webers mørtelprodukter leveres i byggepladssilo, skal der tages hensyn til siloens placering og blandestationens indretning. Der stilles bl.a. krav til underlaget for siloen og tilkørselsvejen:

Strøm: Silotype RS28 H, RS10 H, Piccolo H: 400 V 16 A CEE-stik.

Underlaget for byggepladssilo skal være stabilt og sikkert, f.eks. anvendes køreplade 2,5 x 4 m, jernbanesveller eller fast stabil vej. Undgå at stille ting foran anlægget. Vær sikker på, at Saint-Gobain Weber A/S altid har let adgang til anlægget. Bemærk: Anvendes RS28-silo, skal denne placeres, så afstanden til tankbilen (der efterfølgende skal blæse mørtel i siloen) ikke er større end 15 m. Større afstand kan medføre separation i produktet. Vinterbyggeri Til vinterbyggeri kan leveres vandvarmer til blandestationen.

1

Vandtilførslen skal holdes frostfri.

Uisolerede styreskabe på blandestationen 2 skal ligeledes holdes frostfrie, f.eks. ved hjælp af vintermåtter. Husk at tømme flowglas for vand hver 3 aften. Dermed undgås frostsprængning af glasrøret med efterfølgende serviceregning.

4

266

Silotype RS28 S, RS10 T, RS10 S, Piccolo S: 400 V 32 A CEE-stik. Løs tvangsblander: 400 V 16 A CEE-stik. Vandvarmer, model SM160A og SS50: 400 V 16 A CEE-stik. Vandvarmer, model VV3-13: 400 V 32 A CEE-stik. Vandtilslutning: ¾” slange med Nito-kobling Vandtryk: Silotype RS28 H, RS10 H, Piccolo H: Mindst 3 bar. Silotype RS28 S, RS10 T, RS10 S: 50-60 liter pr. minut. RS28 H kan forsynes med vintertelt. Oplysninger om rengøring og vandfiltre samt generelle udlejningsbetingelser: Se www.weber.dk

Vandvarmere skal altid være tilsluttet

strøm og være tændte.

267


afsnit 17 www.weber.dk

Indhold: 17.1 www.weber.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . 270 17.2 Weber mobilportal . . . . . . . . . . . . . 271

268

269


17.1 www.weber.dk

17.2 Weber mobilportal

På www.weber.dk kan du finde alt om vores produkter og løsninger. Du kan få gode tips og downloade dokumentation, vejledninger osv.

På www.weber.dk/mobil har du altid den nyeste viden om vores produkter og løsninger lige ved hånden. Her kan du finde:

Men derudover har vi udviklet nogle nyttige og praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig på forskellig vis f.eks.

Produktinformationer

Linjetab ved fundamenter

Anvendelsesvejledninger

Praktisk tabeloversigt, hvor du kan se de eksakte linjetab ved forskellige fundamentsløsninger med Leca® blokke. Uundværlig ved varmetabsberegninger i forbindelse med energikravene i bygningsreglementet.

Terrændæk med store – eller komplicerede – belastninger

Leca® ConstructionCalculator er et beregningsprogram, der er specielt udviklet til dimensionering af komplekse terrændæk løsninger med store belastninger og komplicerede lastkombinationer.

Skadeskatalog

Her kan du finde årsagen til en skade – og få forslag til udbedring.

Farvelæg et byggeri

Se hvordan vores facadefarver ser ud i praksis. Du kan selv skifte farver på facaden (og på taget) for at finde frem til den optimale løsning. Dækker både villaer og byejendomme.

Relevant information om vores produktsortiment. Opdaterede oplysninger om montage og anvendelse.

Nyhedsinfo

Links til andre nyheder

Her kan du linke direkte til relevante brancheportaler og nyhedssites.

Spørgsmål og svar

Svar på spørgsmål omkring udførelse og anvendelse af weber produkter og løsninger.

Altid opdateret med nyheder og viden via SMS inden arbejdsdagens begyndelse.

Videovejledning

På hjemmesiden kan du finde en lang række videovejledninger om f.eks. opmuring, pudsning, maling, reparation osv.

Facadeberegninger

Et program, hvor man kan beregne produktmængder og forbrug i forbindelse med facadeisolering.

Systemløsninger

En oversigt over vores systemer til facade- og pudseløsninger samt restaurering

Fugtisoleringsguiden

Her kan du finde de rigtige produkter, når du skal løse konkrete fugtproblemer.

270

271


afsnit 18 Ordforklaringer

272

273


18.1 Ordforklaringer A Aggressivt miljø

Særlig fugtigt miljø eller miljø med tilstedeværelse af aggressive stoffer som f.eks. salt eller røgholdig atmosfære.

Akryl/akrylat

Organisk bindemiddel.

Alkaliresistent

Modstandsdygtig over for alkali. Nedbrydes ikke i alkalisk miljø.

Alkalisk

Alkalisk (basisk) miljø forefindes i våd beton og mørtel, da bindemidlet udgøres af kalk og cement (pH-værdi > 7).

Armering

Forstærkning af puds og slidlag med trådnet (rivenet, svejst rustfrit stål).

B Beton

Et produkt fremstillet af cement, tilslagsmaterialer og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Beton 16

Kvalitetsbetegnelse for beton. Tallet 16 udtrykker i almen sprogbrug betonens min. trykstyrke: trykstyrke 16 MN/m2. Andre kvaliteter er beton 20, beton 25 og beton 30.

Bi-stål

Svejst armeringssystem bestående af 2 parallelle længdetråde typisk ø 4 med en afstand på ca. 24 mm, sammensvejst med tværtråde ø 3 x ø 4 mm for hver 95 mm. Stålkvalitet BS 70.

Bitumen

(Latin: asfalt, jordbeg): naturligt forekommende kulbrinter såsom asfalt og jordolie.

Borehulsmørtel

Tyndtflydende mørtel, der har egenskaber, som gør den velegnet i mindre huller/revner, men som samtidig kan udfylde større hulrum.

274

Brændt kalk/ulæsket kalk

Ulæsket, brændt kalksten (i form af stykker eller finmalet pulver), CaO.

Bærelag

Bærende betonplade udstøbt på et lag Leca® letklinker i en terrændækskonstruktion.

C Cementmørtel, C-mørtel

Mørtel fremstillet af cement, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

CE-mærke

CE-mærket symboliserer, at produktet er fremstillet, kontrolleret og deklareret i overensstemmelse med en harmoniseret europæisk standard (EN) eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA).

D Damprensning

Damprensning er velegnet til fjernelse af begroninger, løstsiddende puds og trafikfilm uden brug af den store vandmængde og det høje tryk. Denne afrensningsmetode er specielt velegnet, hvor der er behov for en hurtig efterbehandling. Damprensning udføres med 90-100 °C varmt vand og med et tryk på 50 bar og ca. 10 liter vand/minut.

Diffusion

Puds og malings evne til at lade fugt passere igennem.

Dilatationsfuge

Dilatationsfuger optager de bevægelser, der forekommer i bygningsdele. Dilatationsfuger placeres efter forudgående beregninger for at undgå ukontrollerede bevægelser med revner til følge.

E Emulsion

Blanding af to væsker, som ikke er indbyrdes opløselige. Den ene emulgerende væske finfordeles i den anden: emulgeringsmidlet.

F Fiberdug

Benævnes også geotekstil. Dug af tynde uorganiske polypropylenfibre. Udlægges på Leca® letklinker for at forhindre, at beton og klinker sammenblandes.

Fiberpuds

Serpo 261 EF. Puds tilsat fiber som armering for at modvirke revner.

G Glasfibernet

Serpo 397 anvendes eksempelvis sammen med Serpo 261 EF og weber multi 280.

Grovpuds

Puds, som anvendes til at jævne underlaget ved pudsning. Grovpuds påføres udvendig altid efter udkast.

Grundingsmørtel

Bruges til filtsning af vægge inden påføring af tyndpudsemørtel og ved tilbagelagte fuger.

H Hedtvandsspuling

Finkornet puds, som anvendes, når man ønsker en mere glat overflade. Anvendes kun indendørs.

Hedtvandsspuling er velegnet til rengøring af overbegroede og tilsmudsede flader. Metoden er også god til afrensning af plastmaling, da det 30-80 °C varme vand blødgør malingen.

Fixativ

Horisontalblander

Finpuds

Grunder og fortynder til silikatmaling.

Flydende fugebånd

Ved støbeskel kan det være en fordel at forebygge revner ved at påføre en flydende, fuldfladeklæbende, vandtæt membran med ilagt Glasvæv nr. 2.

Forskelling

Udvendig ”fugning” af tagsten.

Frostbestandighed

Materialets evne til at modstå frost-/tøpåvirkning.

Fugtighedshærdende injektion

1-komponent produkt, der bruger den fugt, produktet kommer i forbindelse med, som hærder.

Funktionsmørtel

Mørteltype iht. EC 6. God vedhæftning. God bearbejdelighed.

Blandemaskine, der blander kontinuerligt i et vandretliggende rør. Stor kapacitet.

Horisontalspærre

Tætning, der placeres vandret i overgangen fundament/væg, i gulvopbygning eller hvor i bygværket, man vil forhindre fugt i at trænge højere op i konstruktionen. Der findes horisontalspærrer, der kan stoppe kapillarsugende vand (renovering), men også horisontalspærrende trykvandsmembraner (nybyggeri).

Hulkehl

En skrå overgang mellem to flader.

Hydratisering

Bindemidlet hærder ved hjælp af vand. Dette gælder for cement og hydraulisk kalk.

Hydratkalk, K

Brændt kalk læsket med netop den mængde vand, der er nødvendig for at danne tørt pulver. Hydratkalk hærdner (karbonatiserer) ved hjælp af kuldioxid i luften.

275


Hydraulisk kalk, Kh

Brændt kalk fremstillet af egnede, lerholdige kalkarter. Mørtel fremstillet af hydraulisk kalk har hydrauliske egenskaber, dvs. at mørtlen hærder ved hjælp af vand uden tilgang af luft.

Hæftemørtel

På glatte underlag som beton og maskinsten anvendes weber multi 280 som puds i tynde lag eller som grunding.

Højtryksrensning

Rensemetode hvorved vand under højtryk sprøjtes mod facaden, så snavs, løs kalk og mørtel fjernes.

I Imprægnering

Imprægnering anvendes til beskyttelse af puds og murværk.

Injektion

Indsprøjtning.

J Jernvitrol

Kan tilsættes kalk som farvestof.

Jordfugt

Jordfugt er kapillarbundet vand, der er til stede i jordbunden, f.eks. som sivevand og kapillarvand. Vand, der gennem kapillarkraften (hårrodseffekt) kan bortledes imod tyngdekraften. Som jordfugt betegnes dog også vand, der stammer fra nedbør, men ikke bliver stående (sivende i let jord).

K Kalkcementmørtler, KC-mørtler

Mørtel fremstillet af hydratkalk eller læsket kalk/ kulekalk, cement, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Kalkdej

Tyk våd kalkpasta, som anvendes til mørtel samt oprøres med vand til hvidtekalk.

Kalkhydrat

Ren kalciumhydroxid, Ca(OH)2.

276

Kalkmælk

Oprørt kalk klar til brug.

Kalkmørtel, K-mørtel

Mørtel fremstillet af hydratkalk eller læsket kalk/ kulekalk, sand og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

Kalkudfældning

I koldt og fugtigt vejr kan kalk i mørtel, inden den er karbonatiseret (hærdnet), vandre ud på pudsens overflade og forårsage misfarvninger. Dette kan ofte forsvinde af sig selv med vejrligets påvirkning.

Kapillaraktiv mørtel

Mørtel, der indeholder specialadditiver, der via fugt trænger ind i den bagvedliggende overflades kapillarrør og reagerer for derved at sikre, at den mineralske overflade forbliver vandtæt.

Kapillarbrydende lag

Kortvarig vandpåvirkning

Kortvarig vandpåvirkning er overfladevand og sivevand, der ikke udøver et hydrostatisk tryk på fugtisoleringen. Dette kan forventes ved tung jord og/eller på terræn med fald i kombination med en funktionsdygtig dræning.

Kraftoverførende injektion

Limer to stykker sammen til et stykke.

Kulekalk

Vådlæsket, brændt kalk med konsistens som dej, fremstillet ved læskning med overskud af vand.

L Lambda

Græsk bogstav (l), der i litteratur om varmeisolering anvendes som signatur for varmeledningstallet.

Lydgulv

En lyddæmpende Floor-gulvkonstruktion.

Læskning

Proces, der foregår, når brændt kalk tilsættes vand.

M Membran

Fugtstandsende materialelag.

Minutsugning

Betegnelse for en tør murstens vandoptagelse.

Moderat miljø

Miljø med tilstedeværelse af fugt, som f.eks. fugtigt udendørs eller indendørs klima.

Monopumpe

Skruepumpe beregnet til fremføring af våd beton og mørtel i slange.

Lag indbygget nederst i gulvkonstruktion, som forhindrer fugtopsugning fra våd jord til materialelag længere oppe i gulvkonstruktionen.

Latex

Bindemiddel, ofte betegnet som »Betonbinder«, f.eks. Cempexo Grunder.

Murcement

Kapillarrør

Lavalkalicement

Murcementmørtel

Lavtryksvådsandblæsning

Mørtel og mørtelmaterialer

Hårrør.

Karbonatisering

Kalk hærdner (karbonatiserer) ved hjælp af luftens kuldioxid.

Komprimering

Sammentrykning ved maskinel påvirkning af jordlag eller letklinkerlag.

Konstant vandtryk

Konstant vandtryk forårsages af vand, der udefra udøver tryk på bygningen. Dette varierer med det omgivende vandspejl, f.eks. grundvand eller vandlommer. Konstant vandtryk kan dog også forekomme, hvis det ved tung jord og/eller terræn med fald ikke er muligt at dræne eller aflede vandet på anden måde.

Korrosionsfri materialer Rustfri materialer.

Specialcement, der oftest anvendes i betoner til aggressivt miljø, f.eks. i specialbeton. Vand under lavtryk, iblandet sand, der sprøjtes mod facaden.

Letbeton

Beton med densitet 400-1400 kg/m3 fremstillet af Leca® letklinker, cement og vand og evt. sand. Letbeton med densitet under ca. 650 kg/ m3 fremstilles normalt uden tilsætning af sand.

Luftkalk

Kalk, som hærdner (karbonatiserer ved hjælp af luftens kuldioxid).

Lydabsorbering

Betegnelse for et bygningsmateriale med en porøs overfladestruktur, som absorberer en del af den lydenergi, der rammer materialet. Modsat vil en hård, glat og lukket flade virke lydreflekterende.

Bindemiddel til fremstilling af cementmørtel. Mørtel fremstillet af murcement, sand og vand. Er ikke omfattet af EC 6. Mørtel er en blanding af bindemiddel, tilslagsmateriale og vand, eventuelt med tilsætningsstoffer.

O Organisk

Anvendes som betegnelse på bindemiddel som plast, olie eller alkyd.

Overfladebehandling

Enhver påført belægning på eller behandling af murede overflader. Tynde overfladebehandlinger kan foruden pudslag med tykkelse mindre end 12 mm, sækkeskuring, vandskuring og lignende f.eks. være behandling med maling eller imprægneringsmiddel.

277


Oxydfarver

Kalk- og cementbestandige farver. Anvendes til farvning af kalk og mørtel.

P Passivt miljø

Tørt miljø uden fugt eller aggressive stoffer som f.eks. tørt, navnlig indendørs, klima.

Piccolo-silo

Lille flytbar silo, der rummer 1,5 t.

Plastisk

Plasticitet: formbarhed, i teknikken et legemes evne til ved flydning at antage en blivende form efter en ydre påvirkning; modsat elasticitet.

Porregrundpuds

Poregrundpuds er en specialudviklet luftporemørtel, der er egnet som underlagsmørtel for saneringspuds, hvor der er høje forekomster af salt (klorider/ sulfat/nitrat) i murværket.

R Radon

Gasart, der dannes nede i jorden, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes.

Receptmørtel

Mørtel iht. EC 6. Tidligere referencemørtel.

Revneoverbyggende egenskab, flydende produkt

Et revneoverbyggende produkt kan overbygge revner, der opstår efterfølgende, men ikke revner, der findes ved produktets påføring.

S Saltudfældning

Salte fra underlag, der med fugt føres ud på overfladen, hvorved denne misfarves. Afvaskes normalt af regn.

Sand

Sand fra naturlige aflejringer eller sand fremstillet af knuste eller formalede natursten.

278

Sandblæsning

Sand blæses med luft under tryk mod en overflade til fjernelse af f.eks. gammel puds samt rust på armeringsjern.

Saneringspuds

Specialudviklet puds med ekstremt højt luftporeindhold. Giver god optørring af gennemfugtet murværk samt optagelse af de ved krystalliseringstryk dannede saltkrystaller.

Silikat

Bindemiddel i maling.

Silikatfugebaseret fugemørtel

1-komponent mineralsk mørtel på basis af silikater, førsteklasses uorganiske bindemidler, fyldstoffer og tilsætningsstoffer.

Silikatmaling

Diffusionsåben maling med lang holdbarhed. Vandafvisende.

Silikatpuds

Vandafvisende puds med lang holdbarhed.

Silikonater

Komponenter i mur-imprægneringsprodukter.

Silikoneharpiksmaling

Diffusionsåben maling med lang holdbarhed. Vandafvisende.

Silikoneharpikspuds

Svindarmering

Armering, som indbygges i beton eller murværk for at modvirke gener fra svind i konstruktionerne.

Svummemørtel

Mørteltype, der kræver grundig indarbejdning i overfladen for at sikre en 100 % vedhæftning/ dækning af underlaget. Egnet svummekost er nødvendig for et godt resultat.

Svumning

Anvendes som vedhæftningsforbedring ved f.eks. lægning af slidlagsgulve og betonreparationer.

Sætmål

Fagudtryk, der angiver et mål for betons konsistens. Lille sætmål svarer til en stiv beton, højt sætmål svarer til en blød beton.

T Tilslagsmaterialer

Kornede materialer, som ikke deltager aktivt i mørtlens hærdning.

Tilsætningsstoffer

Stoffer, som – uden at være bindemiddel eller tilslagsmateriale – giver mørtlen specielle, tilsigtede egenskaber.

Tynd isolering

Skrabespartling

Udfylder huller og ujævnheder inde i overfladen, men lægger ikke noget lag uden på overfladen.

Betegnelsen på fugtmembran til betonbeskyttelse, hvori der medgår både en opløsningsmiddelholdig primer »Nr. 0« og en opløsningsmiddelholdig membran ”Nr. 2«” Tynd isolering anvendes også som »flydende tagpap« til vedligeholdelse af paptage.

Skruk

Tørisblæsning

Vandafvisende puds med lang holdbarhed.

Når puds og slidlag slipper underlaget. Dette lokaliseres ved at banke let på overfladen, hvorved en hul lyd fremkommer.

Slutpuds

Eksempelvis finpuds som afsluttende overfladebehandling indvendig samt f.eks. tyndpudsemørtel og betonfilts udvendig.

U Udkast

Udføres for at sikre en optimal kombination af vedhæftning samt fugtoptagelsesevne for den efterfølgende grovmørtel.

Uorganisk

Anvendes som betegnelse på bindemiddel som kalk og cement.

V Vandsivning

Vandsivning kan kun anvendes til rengøring på lodrette flader og egner sig ikke til at fjerne maling og lign. Vandsivning kræver supplerende metoder til afrensning under tagudhæng m.v. Før vandsivning startes, skal fuger, vinduer og døre tætnes. Behandlingen må ikke påbegyndes så sent på året, at der er risiko for nattefrost, før de store mængder vand er tørret ud af murværket.

V/c-tal

Fagudtryk, der angiver vægtforhold mellem vand og cement.

Vægt-%

Procenttal, som kun kan anvendes i forhold til masse (vægt). F.eks. fugtindhold 7 % i forhold til tørvægt.

Afrensningsmetode, hvor der anvendes tøris i stedet for f.eks. sand.

Tør isolering

Leca® letklinker indbygget som isoleringsmateriale i konstruktion under vedvarende tørre forhold.

279


Intelligent byggeri, der bygger på viden og markedskendskab Saint-Gobain Weber A/S har sit udgangspunkt i byggeri og byggeprodukter over det meste af verden. Vores produkter, løsninger og servicetilbud er blevet til i tæt samarbejde med markedet og bliver hele tiden udviklet yderligere i forbindelse med nye bygge- og energikrav, miljøregler og byggekoncepter. Løsningerne dækker en lang række områder i forbindelse med nybyggeri og renovering, bl.a.: • Leca® letklinker og blokke til kældre, fundamenter og terrændæk mv. • Leca® Isolerings- og udstøbningsblokke • Weber produkter til opmuring, pudsning og overfladebehandling • Weber fugtisolerings og fugtreguleringsprodukter • Weber produkter til fliseopsætning og klæbning • Weber gulvløsninger • Weber facadeisoleringsløsninger • Weber betonrenovering • Weber vådrumsløsninger - og meget mere Er der noget, du ikke kan finde i denne håndbog, så prøv at klikke ind på www.weber.dk. Du kan også kontakte os på telefon 70 10 10 25 eller på mail: weber@weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers SV Tlf.: 70 10 10 25 Fax: 87 61 02 05 www.weber.dk weber@weber.dk

DK Weber håndbogen  

Weber haandbogen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you