Page 1

Weber Våtrumsguide del 2 – Förutsättningar

1

Rev 2013.02.04

Rev. 2013.02.04

För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt


Weber Våtrumsguide del 2 – Förutsättningar ”Weber Våtrumsguide del 2 – Förutsättningar” inne­ håller de samlade kraven på underlagsförberedelser, inklu­ sive åtgärdsförslag, som Weber ställer krav på innan instal­ lation av Weber Våtrumssystem – Tec Dispersions­system, Tec Foliesystem eller Litex Våtrumssystem sker. ”Weber Våtrumsguide del 2 – Förutsättningar” kan ut­ över att utgöra underlag för egenkontroll även användas till att projektera så att rätt förutsättningar innan tätskikts­ system som valts enligt ”Weber Våtrumsguide del 1 – Upphandling, projektering och materialval” installeras. Läsanvisning Weber Våtrumsguide är uppbyggd med en hierarkisk num­ rering där övergripande stycken har exempelvis numreringen ”1.” och stycken tillhörande ”1.” är numrerade ”1.1” osv. Detta innebär att: För att kraven i stycke ”1.1.1” ska kunna anses vara upp­ fyllt, måste övergripande styckena ”1.1” och ”1.” också vara uppfyllda. Stycke ”1.” och ”1.1” beskriver då exempelvis förutsätt­ ningar som måste vara uppfyllda för att åtgärd ”1.1.1” ska kunna utföras på fackmässigt vis. Vid ny- eller tillbyggnation Tänk på att bygglovspliktiga åtgärder kräver att berörda utrymmen ibland ska kunna handikappanpassas. Enligt BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 3:221:

Rev. 2013.02.04

Rummen i bostäder i ett plan ska vara tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum ska möjlig­ göra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så utformat att det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats, om sådan saknas från början.

2

Materialhantering Tänk på att byggmaterial innan installation ska kontrolleras så att inga synliga skador finns på materialet. Materialet ska också skyddas mot nedsmutsning, fukt etc. vid lagring och bearbetning.

Begränsningar Dessa förutsättningar gäller enbart för Webers Våtrums­ system på golv och väggar i bostäder och jämförbart, inom­­hus, med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor. Såväl nypro­ duktion som renovering avses. Anvisningarna gäller endast för keramiska beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tandspackel enligt så kallad tunnskiktsteknik. Belastning inskränker sig till gångtrafik. Weber förutsätter att allt arbete som föregår appliceringen av Weber Våtrumssystem är utfört i enlighet med denna skrift om annat ej angivits. All montering och byggnation ska utföras enligt respektive produkt eller systemleverantörs monteringsanvisningar samt aktuella produktblad, vilka bör sparas. Utfört arbete verifieras med egenkontroll/kvalitetsdokument, vilket också bör bifogas. Rekommendationer som avviker från råden i denna skrift ska vara skriftligen bekräftade från leverantör. Alla tider som anges gäller vid +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Materialet bör för bästa resultat innan påbörjat arbete lagras så att detta har samma temperatur som miljön det ska installeras i. Vid tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka vår webbplats www.weber. se eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare. Kvalitetssäkring För att inneha erforderlig kvalitetssäkring för utförda arbe­ ten ska all montering och byggnation utföras enligt respek­ tive produkt/systemleverantörs anvisningar samt aktuella produktblad, vilka ska bifogas av arbetsledare undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som intygar att arbetet blivit utfört enligt gällande anvisningar. Dessa dokument ska överlämnas till beställare/brukare och bör arkiveras efter avslutat arbete. Som checklista för egenkontroll av underlag och förutsätt­ ningar innan tätskiktsinstallation av Weber Våtrumssystem kan Weber Våtrumsguide del 2 – Förutsättningar, nyttjas.


Innehållsförteckning Förutsättningar – inledning

2

7.2.6.1:1

7. Generellt

4

7.1

4

7.2.6.1:2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva 12

Dörr- och fönsteröppningar

7.1.1 Fönsteröppningar

4

7.1.2

5

Anslutning mot dörröppningar

Uppstyvning med golvavjämning

12

7.2.6.1:3 Uppstyvning med lättviktsmassa

13

7.2.6.2 Betongbjälklag

14

7.2.6.3 Lättbetongbjälklag

14

7.2.6.4 Leca-bjälklag

14 15

7.2 Golv

5

7.2.2

Generella krav på golv – fall på underlag och krav på ytjämnhet

5

7.2.6.5

Golvavjämning och -spackel

7.2.2.1

Fall på våtrumsgolvet

5

7.2.7

Infästning för WC-stol eller inbyggnad

7.2.2.2

Monteringsyta för WC-stol

6

av badkar

7.2.2.3

Ytjämnhet på underlag till tätskikt

6

7.3 Väggar

16

7.2.3 Rörgenomföringar

6

7.3.1 Rörgenomföringar

16

7.2.4 Golvbrunnar

6

7.3.1.1 Rör-i-rörsystem

16

7.2.4.1

7

7.3.2

Generella krav på vägg – ytjämnhet

17

7.2.4.2 Förhöjningsringar

7

7.3.3

Åtgärder på underlag vägg

17

7.2.4.3

Golvbrunnar i träbjälklag

7

7.3.3.1 Skivmaterial

17

7.2.4.4

Golvbrunnar i betongbjälklag

7

7.3.3.1:1

17

7.2.4.5

Golvbrunnens placering

8

7.3.3.2 Betongväggar

18

7.2.5 Golvvärmekonstruktioner

8

7.3.3.3 Lättbetongväggar

18

7.2.5.1

Elburen golvvärme

9

7.3.3.4 Leca- väggar

18

7.2.5.1:1

Läggning av elburen golvvärme

9

7.3.3.5 Puts

19

7.2.5.1:2

Avjämning ovan elburen golvvärme

9

7.3.3.6 Väggspackel

19

7.2.5.2

Vattenburen golvvärme

9

Byte av befintlig golvbrunn

7.2.5.2:1 Läggning av vattenburen golvvärme

10

7.2.5.2:2

10

Avjämning ovan vattenburen golv­värme med värmespridande plåtar

7.2.5.2:3 Avjämning ovan vattenburen golv­ värme med vidhäftning mot underlaget

11

7.2.6

11

Åtgärder på underlag golv

7.2.6.1 Träbjälklag

11

Kartongbeklägg gips och zonindelning

Putsstrukturer som underlag för tätskikt

Anteckningar

15

20 21

Rev. 2013.02.04

Innehållsförteckning – fortsättning

3


Avvikelse Nr

7. Generellt Underlaget för tätskiktsapplikation ska vara utfört enligt g­ ällande konstruktionskrav och ­anvis­ningar från inblandade materialleverantörer. Det ska vara utfört enligt god bransch­ praxis och uppfylla de för byggnadsdelen och ändamålet ställda kraven avseende funktion, toleranser, b­ elastning och utförande. Denna skrift utgör förutsättningar för en god tätskiktsinstalla­tion och gäller för samtliga Weber Våtrumssystem i de fall där annat ej anges. Där avvikelser uppkommit pga befintlig ­konstruktion, materialval eller andra överenskommelser ska detta dokumenteras. Gamla ytbeläggningar och tätskikt ska vara avlägsnade i de fall där annat ej anges. Under­­­ laget ska vid tätskiktets applikation vara stabilt och ha en fast ytstruktur. Det ska vara torrt, jämnt och fritt från sprickor, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Under­lagen ska också vara fria från tillskjut­ ande fukt. Ovanstående gäller även för underlag till spackel, golv­avjämning, golvbruk och putser. För vatten- och avloppsinstallationer ska reglerna för VVS-företagens branschregler Säker Vatten tillämpas: www.sakervatten.se. Då man i många fall installerar skivorna på regelväggar innan golv­arbetet utförs rekom­ menderas att arbete enligt kapitlet ”7. 3 Väggar” gås igenom före kapitlet ”7.2 Golv” om ­skivmaterial används som underlag. Vid användning av Litex Våtrumssystem på vägg, se ”Litex Våtrumsskiva med tätskikt – Monterings­anvisning”. Under respektive underlag återfinns rekommendationer för att åstadkomma rätt bärighet, svikt eller formstabilitet i de fall då detta särskilt bör beaktas. Detta för att säkerställa att ­under­laget en­ligt given erfarenhet uppfyller det krav som ställs på underlag till keramiska konstruk­tioner. OBS! Tillskjutande fukt (markfukt) får ej förekomma! Om tillskjut­an­de mark­fukt före­kommer, var god kontakta din närmaste Weber-återförsäljare eller fuktsakkunnig fackman.

7.1 Dörr- och fönsteröppningar Ej aktuellt

Avvikelse Nr

7.1.1 Fönsteröppningar Ska utföras med fönsterbänk som lutar in mot rummet för att förhindra att vatten blir stå­ ende mot fönsterpartiet. I de fall där fönstrets p­ lace­ring är närmare än 1 m från d­ usch­zon bör detta om möjligt installeras så att fönstrets underkant ej är lägre än 1,6 m från färdig golv­beläggning.

Rev. 2013.02.04

Ej aktuellt

Dörr- och fönsteröppningar bör om möjligt ej placeras närmare än 1 m från duschzon, se bild 1.

4

Bild 1


7.1.2 Anslutning mot dörröppningar För att kunna ansluta tätskikt och keramik mot dörröppningar ska:

Avvikelse Nr

Dörrkarm och tröskel monteras i liv med våtrumsvägg. (Säkerställ därför att karm bredd/tröskelbredd är av samma mått som väggtjockleken).

Förseglingen av tätskikt kunna utföras i nivå med färdig golvyta.

Tätskiktet kunna anslutas mot dörrens tröskellösning minst 20 mm över brunnens fläns, se bild 2.

Tätskiktet vikas upp på motsvarande vis som mot tröskel min 20 mm över brunnens fläns mitt under dörrbladet om tröskelfri lösning ska nyttjas.

Bild 2

7.2 Golv I våtrum där jacuzzi, bubbelbad eller annat större badkar ska installeras bör en belastnings­ kalkyl utföras av kunnig fackman före installation. Detsamma gäller i samband med renovering då större uppbyggnadsskikt ska utföras med golvbruk eller andra metoder som medför en kraftigt ökad egentyngd i konstruktionen. 7.2.2 Generella krav på golv – fall på underlag och krav på ytjämnhet 7.2.2.1 Fall på våtrumsgolvet

Avvikelse Nr

Duschzon

Utanför duschzon

Fall 1: 50 –1:15 0 Riktvärde 13 mm/m

Fall 1:100 –1:200 Riktvärde 7 mm/m

Tätskikt

>20 mm

Bild 3

Golvet i duschzon ska utföras med fall i intervallet 1:50 –1:150 (7–20 mm/m). Golvets nivå vid dörrbladets mitt eller mot tröskel bör vara min 20 mm högre än golv­ brunnens överkant.

Golv utanför duschzon ska utföras så att detta inte får bakfall. Då kravet på underlaget ­normalt sätts till ± 5 mm på 2 m, rekommenderas ett fall på mer än 1:200 (5 mm/m) på övriga ytor för att säkerställa att bakfall inte förekommer. Fall på mer än 1:50 (dvs 20 mm/m) får dock aldrig förekomma. Konstruktioner som kan hindra vatten från att rinna ner i golvbrunn, så som exempelvis förhöj­­ningar kring duschzon, får ej förekomma.

Rev. 2013.02.04

Höjdskillnaden mellan de färdiga ytbeläggningarna vid var sida om dörren får inte vara mer än 5 mm vid nybyggnation. Kravet bör även tillämpas vid renovering om konstruktionen tillåter detta.

5


Avvikelse Nr

7.2.2.2 Monteringsyta för WC - stol Vid golvmonterad WC-stol eller bidé rekommenderas att en plan monteringsyta om minst 400 x300 mm planeras för detta. Vid vägghängd WC-stol ska golvet under denna ha fall mot golvbrunn. Monteringsytan bör vara fri från golvvärmeinstallationer för att undvika att rör eller kabel skadas vid mekanisk infästning. Om rör eller kabel förläggs under ytan rekommenderas att dessa placeras min 60 mm under färdig golvyta.

Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

7.2.2.3 Ytjämnhet på underlag till tätskikt Underlaget bör uppfylla angivna toleranser för buk­ tighet och småbuktighet enligt AMA Hus 08, tabell 43. DC/-1, se tabell till höger.

Mätlängd

Klass A

Klass B

0,25 m

± 1,2 mm

± 1,2 mm

2 m

± 3 mm

± 5 mm

Normalt brukar Klass B vara gällande men vid läggning av storformatiga plattor (> 25x25 cm) på golv bör Klass A nyttjas.

7.2.3 Rörgenomföringar Förutom avloppsrör och golvbrunnar får inga andra genomföringar genom golvets tätskikt förekomma. I duschplats och under badkar får inga andra genomföringar än golvbrunn ­före­komma. Där genomföringar i golv trots allt förekommer ska: –

Avstånd mellan rör och parallell vägg vara minst 60 mm efter färdigt tätskikt.

Röret vara fixerat vinkelrät från underlaget så att rörelse inte kan uppstå mellan rör. och golv när tätskiktet monteras. OBS! Rör får ej fixeras efter att tätskiktet applicerats.

Avloppsstosar/rör sticka upp minst 40 mm över färdigt tätskikt samt vara så utform­ ade att tätskiktet kan anslutas vattentätt mot dessa.

Håltagning i golvskiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer mellan dessa.

Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras

Bild 4: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg.

Rev. 2013.02.04

Avvikelse Nr

6

7.2.4 Golvbrunnar Weber rekommenderar i första hand enbart installation av Webers våtrumssystem mot de golvbrunnar monteringsanvisningar återfinns för. Se ”Tätskiktsapplikation på golv” för valt tätskiktssystem. Webers tätskikt får endast appliceras mot golvbrunnar tillverkade senare än 1991 som typgodkänts enligt SS-EN 1253 och monterats enligt golvbrunnsleve­ rantörens anvisningar. (BFS 2006:12 - Boverkets Byggregler 2008, kapitel 6:5335) ”Golvbrunnarna ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, ­under­lag, tätskikt och golvbeläggning.”


7.2.4.1 Byte av befintlig golvbrunn Golvbrunnar äldre än 1991 eller sådana som ej är typgodkända enligt SS-EN 1253 ska bytas i samband med renovering eller ombyggnation. Detsamma gäller för golvbrunnar som är defekta, saknar klämringskonstruktion eller nödvändig reservdel för att säkerställa funktionen.

Avvikelse Nr

7.2. 4.2 Förhöjningsringar Upphöjande monteringsplatta eller golvbrunnar med förhöjd brunnshals bör användas där högre bygghöjd på angränsande golv är aktuellt, exempelvis vid uppstyvning av träbjälklag enligt kapitel ”7.2.6.1 Träbjälklag”, se bild 5 och 6 nedan.

Avvikelse Nr

Där förhöjningsring måste användas ska denna vara typgodkänd med aktuell golvbrunn ­enligt SS-EN 1253 och monterad enligt golvbrunnsleverantörens anvisningar.

Bild 5

7.2.4.3 Golvbrunnar i träbjälklag Vid förstärkning av träbjälklag enligt kapitel ”7.2.6.1 Träbjälklag”, får golvet en högre bygghöjd vilket gör att tätskiktet hamnar på en högre nivå. Detta måste beaktas vid montering av golvbrun­ nen för att säkerställa att tätskiktet kan ansluta mot golvbrunnens eller förhöjningsringens överkant utan nivåskillnad. Golvbrunnen ska vara monterad så att inbördes ­rörel­ser inte kan uppstå mellan golvbrunn, underlag, tätskikt eller golvbeläggning. Detta görs enligt av golvbrunnsleverantören särskilt framtagen metod som fästs mot under­liggande bjälkar, se exempel i bild 6.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Bild 6

OBS! Monteringsplatta ska endast användas tillsammans med den golvbrunn den är avsedd för. Avvikelse Nr Ej aktuellt

Rev. 2013.02.04

7.2.4.4 Golvbrunnar i betongbjälklag Ska fixeras så att brunnens läge inte kan ändras i samband med gjutning.

7


Avvikelse Nr

7.2.4.5 Golvbrunnens placering Golvbrunnen ska monteras så att dess överkant eller förhöjningsringens överkant kommer i nivå med anslutande tätskikt. Detta bör noggrant kontrolleras före påbörjad tät­skikts­ installation.

Bild 7

Minsta avstånd från vägg ska vara 50 mm från brunnsflänsens ytterkant om inte annat anges. Vid val av brun­nens placering ska hänsyn tas till möjlighet att rensa golvbrunnen och att lyfta ur demonterbart vattenlås. Golvbrunnen får ej heller luta mer än ±2 mm från golvbrunnens centrum till ytterkant i samtliga riktningar. Detta gäller även vid installation av golvbrunnar modell ränna, se bild 8.

Bild 8

Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.2.5 Golvvärmekonstruktioner Yttemperaturen på lagda golvvärmesystem får ej överstiga 27°C. Säkerställ med leveran­ tören av golvvärmesystemet att detta lämpar sig för den aktuella konstruktionen och att monteringen av golvvärmesystemet utförs efter leverantörens anvisningar. Undvik att lägga golvvärme under monteringsytan för toalettstol eller bidé.

Rev. 2013.02.04

Underlag med befintlig golvvärme får ej ha högre temperatur än valda produkters arbets­ temperatur vid läggning av golvavjämning, tätskikt eller keramik. Bäst arbetsförhållanden med Webers produkter erhålls vid ca +20°C.

8

Tänk på att armering ska göras på ytor med golvvärme som är större än 10 m2 vid använd­ ning av Webers rekommenderade avjämningsmassor. Detta utförs lämpligen med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarv­ning av armerning ovan golvvärme görs med minst 1 maskvidd i plan vid an­ vändning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Se även kapitel ”7.2.6. 5 Golvavjämning och -spackel” innan arbete med golvavjämning påbörjas.


7.2.5.1 Elburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig elburen golvvärme ska golvvärmen stängas av minst 48 timmar innan arbetet kan påbörjas. Golvvärmen får kopplas på först 28 dygn efter av­ slutad fogning och får då höjas med högst +5°C per dygn till drifttemperaturen. Undvik att täcka över ytor med isolerande material, exempelvis hög med tvätt eller tjocka mattor.

Avvikelse Nr

7.2.5.1:1 Läggning av elburen golvvärme Tänk på att elsäkerhetsföreskrifterna ska följas. Installation ska därför göras av behörig installatör. Komponenterna i våta utrymmen ska uppfylla isolerklass IP67. Elinstallationen ska följa minst skyddsklass I eller III. Regleringen ska ske med golvgivare, gärna i kombi­ nation med rumsgivare.

Avvikelse Nr

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Övergången mellan värmekabel och kallkabel ska förläggas inspacklad eller ingjuten i golvet. Elvärmeanläggningens funktion ska vara dokumenterad genom mätningar och för­ läggningsskiss över kabelns placering ska finnas tillgänglig. Prima underlaget med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet före läggning av golvvärmekabeln vid avjämning med Webers rekommenderade avjämningsmassor. 7.2.5.1:2 Avjämning ovan elburen golvvärme Weber rekommenderar att golvav­ Weber rekommenderar: jämningen alltid ska täcka kablarna 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. med minst 5 mm i våtrum. Om un­ 2. Armering på ytor större än 10 m2. derlaget är spånskivor monterade på bjälkar med c-avstånd på max 3. Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 minst 5 mm över kabel. 600 mm mellan bjälkarna enligt kapitel ”7.2.6.1 Träbjälklag”, ska golvkonstruktionen beläggas med minst 15 mm av Floor 644 Värme­ golvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Armering på ytor större än 10 m2 görs som beskrivet under kapitel ”7.2.5 Golvvärmekonstruktioner” innan golvavjämning utförs.

Bild 9

7.2.5.2 Vattenburen golvvärme Innan arbete ovan yta med befintlig vattenburen golvvärme kan maximala framlednings­ temperaturen begränsas till omgivande klimats temperatur, max +20°C om man inte vill stänga av denna. Detta bör utföras minst 48 timmar innan arbetet påbörjas. Framlednings­ temperaturen på golvvärmen får efter utfört arbete höjas med max +5°C per vecka till normal driftstemperatur.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Rev. 2013.02.04

OBS! Beakta även anvisningarna för träbjälklag i kapitel ”7.2.6.1 Träbjälklag”.

9


Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.2.5.2:1 Läggning av vattenburen golvvärme Weber rekommenderar i första hand vattenburna golvvärmesystem med värmespridande plåtar i träbjälklag. Detta då den låga bygghöjden med golvavjämning som normalt används ibland kan vara otillräcklig för erforderlig värmespridning. Weber rekommenderar inte limning av golvgips ovan dessa värmespridande plåtar då detta ger en isolerande effekt jämfört med avjämningsmassa som begränsar golvvärmesystemets funktion med troligen ökade driftskostnader som följd. Plaströr av typ PEX ska ha mekaniska egenskaper enligt SS-EN ISO 15875-2 och syre­ barriär enligt DIN 4726 för att förhindra korrosion i värmekällan. Weber rekommenderar att underlaget primas med Floor 4716 Primer spädd enligt produktdatabladet innan avjäm­ ning med av Weber rekommenderade avjämningsmassor. Detta ska göras före läggning av armeringsnät eller golvvärmeslang om inte system av värmefördelande plåtar används. OBS! Se kapitel ”7. 2. 5. 2:2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar” innan arbete med golvvärmesystemet påbörjas om denna typ av system används.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.2.5.2:2 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med värmespridande plåtar Weber rekommenderar: 1. Underlag. 2. Golvvärmesystem. 3. Floor 4960 Kantlist. 4. Floor 4940 Geotextil. 5. Armering på ytor större än 10 m2. 6. Minst 25 mm Floor 644, Floor 4320 elller Floor 4360. Bild 10

Weber rekommenderar att Floor 4960 Kantlist monteras kring alla väggar och fasta genom­ föringar så som pelare, rörgenomföringar och dylikt. Kantlisten skärs sedan så att denna ej viks upp under brunnsflänsen utan enbart är fäst mot brunnens vertikala väggar. Floor 4940 Geotextil läggs därefter som separerande skikt ovan spårskivorna med uppvik mot kanter och fasta genomföringar med min 10 cm. Överlappning i skarvarna ska vara minst 20 cm. Där hål i geotextilen uppstår och otätheter finns pga svårighet i installation eller dylikt måste dessa tejpas (exempelvis med silvertejp). Geotextilen måste bilda en tät sarg så att avjämningsmassan ej kan rinna genom duken. Armering på ytor större än 10 m2 görs sedan som beskrivet under kapitel ”7.2.5 Golv­ värmekonstruktioner” varefter golvavjämning sker med min 25 mm Floor 644 Värme­ golvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid.

Rev. 2013.02.04

När avjämningsmassan härdat kan Floor 4960 Kantlist och 4940 Geotextil skäras i nivå med färdigt golv varefter eventuella hålig­heter mellan kantlist och avjämningsmassa fylls ut med Floor 4040 Combi Rapid DR.

10


7.2.5.2:3 Avjämning ovan vattenburen golvvärme med vidhäftning mot underlaget

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Armering på ytor större än 10 m2. 3. Minst 10 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 över rörhjässa.

Bild 11

Weber rekommenderar att golvavjämning utförs med Floor 644 Värmegolvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid eller Floor 4360 Base Flow Rapid. Avjämning ska utföras så att rör­ hjässan täcks med [rörens c-avstånd/10] mm dock minst 10 mm golvavjämning eller enligt golvvärmeleverantörens anvisningar. OBS! Vid läggning ovan träbjälklag, beakta även anvisningarna i kapitel ”7. 2.6.1 Träbjälklag”. 7.2.6 Åtgärder på underlag golv Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlet ”7.2.6.5 Golvavjämning och -spackel” före påbörjat arbete med spackling. 7.2.6.1 Träbjälklag Måste alltid styvas upp för formstabilitet enligt lösningarna som anges i kapitel ”7.2.6.1:1 Uppstyvning med golvavjämning” , ”7.2.6.1:2 Uppstyvning med golvgipsskiva”, ”7.2.6.1:3 Uppstyvning med lättviktsmassa” eller med annan metod som ger motsvarande funktion och egenskaper.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Träbjälklag ska ha en böjstyvhet motsvarande minst 22 mm golvspånskiva av kvalitet P5 limmad och skruvad på bjälkar 45x220 mm av kvalitet C24 med c-avstånd på max 600 mm med upplagsavstånd på max 4200 mm. Vid c-avstånd på max 300 mm kan upplagsavstånd på max 5300 mm användas.

Rev. 2013.02.04

Spånskivan ska vara av fukttålig typ och måste ha en fuktkvot < 12% innan beläggning med golvavjämning sker.

11


Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.2.6.1:1 Uppstyvning med golvavjämning Uppstyvning av bjälklag med c-avstånd 0 – 600 mm ska avjämnas med minst 12 mm fiber­ armerad av leverantör rekommenderad avjämningsmassa. Denna ska armeras med ett punk­ svetsat stålnät eller enligt leverantörs anvisning. Weber rekommenderar att uppstyvning av dessa bjälklag utförs genom att spånskivorna primas med Floor 4716 Primer spädd 5+1 med vatten och avjämnas med minst 12 mm Floor 644 Värme­golvspackel, Floor 4320 Fibre Flow Rapid alt. Floor 4360 Base Flow Rapid. Ytor > 10 m2 armeras med Weber 323 Armeringsnät Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfiber­ nät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 mask­ vidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360 armeras på ytor större än 10 m2. 3. Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR.

Bild 12

Om fallspackling med handspackel ska utföras, läggs minst 12 mm golvavjämning plant enligt ovan varefter handspackling utföres med Floor 4040 Combi Rapid DR när under­ liggande avjämningsmassa torkat. Se kapitel ”7.2.6.5. Golvavjämning och -spackel”. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Minst 12 mm Floor 644, Floor 4320 eller 4360 armeras på ytor större än 10 m2.

Bild 13

Av Weber rekommenderade spackel:

Rev. 2013.02.04

Avvikelse Nr

12

Ej aktuellt

Beläggningsbar efter:

Floor 644 Värmegolvspackel (4– 50 mm, avjämningsmassa)

min 1–3 dygn

Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4– 50 mm, avjämningsmassa)

min 3 dygn

Floor 4360 Base Flow Rapid (10 –80 mm, pumpbart golvbruk)

min 2 dygn

7.2.6.1:2 Uppstyvning med limmad och spacklad golvskiva Skivorna som används ska vara av tillverkaren godkända som golvskiva för det aktuella användningsområdet. Skivorna ska placeras så att dessa ligger dikt an mot golvbrunnens flänshals eller eventuell förhöjningsring. Skivorna läggs i förband med förskjutna skarvar i förhållande till spånskivorna, dock i samma längdriktning, så det bär över reglarna.


Weber rekommenderar att skivorna limmas med Set 616 Multi Max, minsta rekommende­ rade tandspackel 8 mm. Erfoderlig täckning måste erhållas så att full bärighet på undersidan av skivorna förekommer och så att skivbrott inte kan uppstå. Eventuell stödskruvning av skivan kan utföras mot underlaget under härdning men skruvarna ska dock avlägsnas när limmet härdat. Spackling ovan golvskivan ska därefter utföras med nedanstående produkter så att spacklet fyller ut eventuellt kvarvarande hålighet under golvbrunnens fläns och så att spacklet ansluter i nivå som möjliggör att tätskiktet kan ansluta utan nivåskillnad mot brunnsflänsen övre kant. Tätskiktet får under inga omständigheter appliceras direkt mot skivmaterial på golv. Innan spackling primas golvskivan med Floor 4716 Primer spädd 5+1 (primer+vatten). Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Set 616 Multi Max applice- rad med 8 mm fixkam. 3. Av leverantör rekommende- rad golvskiva primad med Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040, Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360.

Bild 14

Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Floor 4040 Combi Rapid DR (0– 50 mm, tixotropt spackel)

min 2 tim

Floor 644 Värmegolvspackel (4–50 mm, avjämningsmassa)

min 1–3 dygn

Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4–50 mm, avjämningsmassa)

min 3 dygn

Floor 4360 Base Flow Rapid (10– 80 mm, pumpbart golvbruk)

min 2 dygn

7.2.6.1:3 Uppstyvning med lättviktsmassa Uppstyvning av träbjälklag med lättviktsmassa typ EPSCement eller liknande med en densitet <450 kg /m3 och en tryckhållfasthet > 2Mpa kan utföras på sätt som bild visar enligt leverantörens anvisning. Lättviktsmassan ska därefter toppas med minst 20 mm avjämningsmassa och armeras enligt leverantörs anvisning.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Weber rekommenderar avjämningsmassor typ Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360. Ytor > 10m2 armeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glasfibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. Lättfyllnadsmassa

Avjämningsmassa minst 20 mm

Armering enligt leverantör Tunn plastfolie skyddar tills lättfyllnads­massan härdat

≤ 600 mm

12 mm kryssfanér

45 x 45 mm 45 x 220 mm

Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Floor 644 Värmegolvspackel (4–50 mm, avjämningsmassa)

min 1–3 dygn

Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4–50 mm, avjämningsmassa)

min 3 dygn

Floor 4360 Base Flow Rapid (10– 80 mm, pumpbart golvbruk)

min 2 dygn

Rev. 2013.02.04

Bild 15

13


Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.2.6.2 Betongbjälklag Betonggolv ska vara äldre än 2 månader och ha en brädriven yta eller likvärdigt, alternativt vara avjämnad med cementbaserad avjämningsmassa. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbe­ läggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionstätskikt göras även på betong med 90% relativ fuktighet. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med hög­ tryckstvätt och varmt vatten. Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Floor 4040 Combi Rapid DR (0– 50 mm, tixotropt spackel)

min 2 tim

Floor 644 Värmegolvspackel (4 –50 mm, avjämningsmassa)

min 1–3 dygn

Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 –50 mm, avjämningsmassa)

min 3 dygn

Floor 4360 Base Flow Rapid (10 – 80 mm, pumpbart golvbruk)

min 2 dygn

Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber:

Redo att avjämnas efter:

Floor 319 Snabbslipsats Fin (15 –100 mm, jordfuktigt golv)

min 1 dygn

Dry-Mix 85 (40 –300 mm, pumpbar betong)

min 1– 3 dygn

För förslag på lättare uppbyggnadsskikt med Webers produk­ter, se www.weber. se eller kontakt din Weber-återförsäljare. Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.2.6.3 Lättbetongbjälklag Ska vara spacklade med lågalkaliska produkter. Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Floor 4320 Fibre Flow Rapid (6 –50 mm)

min 3 dygn

Floor 644 Värmegolvspackel (6 –50 mm) min 1–3 dygn

Weber rekommenderar att ytor större än 10 m2, vid mer än 20 mm av Webers golvav­ jämningsmassor, a­ rmeras med Weber 323 Armeringsark Ø3,4#100 mm, Floor 4945 Glas­ fibernät eller NPS 5150 Ø5#150 mm stålnät. Skarvning av armerning görs med minst 1 maskvidd i plan vid användning av armeringsnät av stål och minst 5 cm överlapp vid användning av glasfibernät. För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produkter, se www.weber.se eller kontakt din Weber-återförsäljare. Avvikelse Nr

Rev. 2013.02.04

Ej aktuellt

14

7.2.6.4 Leca-bjälklag Ska vara spacklade med lämplig cementbaserad avjämningsmassa. Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Floor 4040 Combi Rapid DR (0– 50 mm, tixotropt spackel)

min 2 tim

Floor 644 Värmegolvspackel (4 –50 mm, avjämningsmassa)

min 1–3 dygn

Floor 4320 Fibre Flow Rapid (4 –50 mm, avjämningsmassa)

min 3 dygn

Floor 4360 Base Flow Rapid (10 – 80 mm, pumpbart golvbruk)

min 2 dygn

Som uppbyggnadsskikt under spackel rekommenderar Weber:

Redo att avjämnas efter:

Floor 319 Snabbslipsats Fin (15 –100 mm, jordfuktigt golv)

min 1 dygn

Dry-Mix 85 (40– 300 mm, pumpbar betong)

min 1– 3 dygn

För förslag på tjockare uppbyggnadsskikt på lättbetong med Webers produk­ter, se www.weber. se eller kontakt din Weber-återförsäljare.


7.2.6.5 Golvavjämning och -spackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. ­Sand­spackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Weber rekommenderar att golv­avjämning ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktighet innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applice­ ring av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation. Innan applicering av Weber Floor golvavjämning, spackel eller golvbruk ska underlaget ­primas med Floor 4716 Primer spädd enligt nedan:

Betong Golvgipsskiva/spånskiva Lättbetong/Leca Sten/keramik

Floor 4716 Primer + vatten

1 + 3 5 + 1 1 + 3

1+1

Det är alltid av yttersta vikt att full täckning åstadkoms med golvavjämning eller spackel under brunnsflänsen i våtrum. Vid flytande konstruktioner eller vid uppstyvning av träbjälklag måste dessutom avjäm­ ningsmassan vara sammanhängande hela vägen under brunnsflänsen och upp till ovankant på brunnsflänsen. Om handspackling av fall ska utföras rekommenderas att detta görs efter att avjämningen utförts till nivå med brunnsflänsens överkant, se bild 14 nedan. Weber rekommenderar: 1. Golvspånskiva primad med Floor 4716 Primer. 2. Floor 644, Floor 4320 eller Floor 4360. 3. Floor 4716 Primer. 4. Floor 4040 Combi Rapid DR. Bild 16

7.2.7 Infästning för WC- stol eller inbyggnad av badkar Infästning av WC-stol eller inbyggnad av badkar får först ske när tätskikt och det keramiska ytskiktet är monterat samt fästmassa och fogmassa härdat.

Avvikelse Nr

Rev. 2013.02.04

För väggmonterad WC-stol gäller detsamma för fixturen till vattenbehållaren och WC-stolen. För infästning genom keramik och tätskikt eller inbyggnad av badkar eller vägghängd WC-stol se respektive tätskiktssystems monteringsanvisning.

15


7.3 Väggar Avvikelse Nr

7.3.1 Rörgenomföringar Förutom anslutningar av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för dusch eller badkar. Vid rörgenomföringar ska: –

Rören vara monterade vinkelrät ut från väggen så att efterjustering inte behöver göras när tätskiktet ­monteras.

– C- avstånd mellan närliggande vatten- eller värmerör vara 40 mm. Weber rekom­menderar för detta lösningar typ Gustavsberg Vatette eller Uponor Väggbockfixtur med ­avsedd monteringsplåt vilka a ­ nslutning utförs mot med Tec Rörmanschett 2 x 24– 32 mm eller 3 x 24–32 mm. –

Rören sticka ut 100 –150 mm från väggskiva eller motsvarande.

– Rören vara fixerade så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller mot svarande när tätskikt monteras. Fixeringen ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning. –

Håltagning i skiva kring rör vara utförd så att max 2 mm mellanrum förekommer ­ mellan dessa.

Tätning av rörgenomföringar utföras enligt monteringsanvisning.

Tätning av rör-i-rörsystem utförs mot mantelrör/skyddsrör enligt monteringsanvisning.

Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras.

Bild 17: I duschplats får endast genomföring till dusch förekomma på vägg.

Rev. 2013.02.04

7.3.1.1 Rör-i-rörsystem Alla leverantörer av rör-i-rör sys­ tem har ett eller flera liknande eller likvärdiga system för montage. Montering av dessa ska alltid följa respektive l­eve­rantörs senast upp­ daterade monterings­anvisning och utföras med de komponenter som leverantören anvisar.

16

Bild 18

Komponenter från olika system får inte blandas. Även om vissa komponenter kan ha samma mått kan materialegenskaperna vara olika vilket kan leda till haveri.

De special­verktyg som leverantören anvisar ska användas enligt leverantörens instruktioner. Nedan visas ett exempel på en teknisk funktionslösning.


7. 3.2 Generella krav på vägg – ytjämnhet Underlaget ska vara fritt från så­ dana hinder som försvårar monte­ ring/applicering av tät- och ytskikt. Ojämnheter, sprickor och hålighe­ ter ska vara spacklade eller åtgär­ dade med puts. Underlaget (inkl. vinklar och hörn) bör uppfylla krav i AMA Hus 08, tabell 44.C/-1.

Avvikelse Nr

Mätlängd Tolerans

Buktighet

0,25 m

± 2 mm

2 m

± 5 mm

Lutning

L (mätlängd) mm

L/600

lägst ± 5 mm

högst ± 20 mm

Ej aktuellt

7.3.3 Åtgärder på underlag vägg Vid samtliga åtgärder beskrivna nedan, se först kapitlen ”7. 3. 3. 5 Puts” eller ”7. 3. 3.6 Vägg­spackel” före påbörjat arbete. 7.3.3.1 Skivmaterial Före installation av skivor bör det planeras för kommande infästningar. Detta då infäst­ ningar genom tätskikt för såväl krokar och hyllor som blandare och tvättställ ska säkras i bakomliggande regel, kortling, byggskiva eller lämpligt infästningsplank, se bild 19.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Skivmaterial ska på vägg ha en böjstyvhet som motsvarar ett lager 13 mm kartongbeklädd gipsskiva monterat på reglar med ett c-avstånd på max 450 mm eller 2 lager 13 mm kartong­beklädd gipsskiva monterat på reglar med c-avstånd på max 600 mm om annat ej anges. Valda skivmaterial ska vara godkända av tillverkaren som underlag för tätskikt och keramik samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar. Weber rekommenderar i första hand applicering av tätskikt på de skivtyper som rekommen­ deras till respektive system under kapitel ”3. Val av tätskikt och skivmaterial” om sådana rekommendationer finns. Utspackling, lagning av skivmate­ rial på vägg görs lämpligast med Maxfix (0 –15 mm) vilken möjlig­ gör tätskiktsapplicering efter min 6 –24 tim. Detta kan också utföras med Gypsum Naturgips i skikt från 3– 60 mm som ger en beläggnings­ bar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn.

Silikon

Bild 19

7.3.3.1:1 Kartongbeklädd gips och zonindelning Weber förordar inte användandet av våtrumsskivor jämfört med kartongbeklädda gips­ skivor i våtrum utan lämnar detta till beställaren att avgöra då det finns argument för båda alternativen.

Avvikelse Nr Ej aktuellt

Några argument för de olika skivtyperna och eventuell zonindelning mellan gipsskivor och alternativa våtrumsskivor återfinns i ”Weber Våtrumsguide del 1 – Upphandling, projektering och materialval”.

Rev. 2013.02.04

OBS! Vid användning av kartongbeklädd gipsskiva i våtrum ska denna tätskiktas med Tec Foliesystem.

17


Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.3.3.2 Betongväggar Betongväggar ska vara äldre än 2 månader och gjuten mot slät form. Var observant på att eventuell cementhud, formolja eller liknande måste avlägsnas. Detta görs lämpligast med blästring eller fräsning men formolja kan också tvättas bort med högtryckstvätt och varmt vatten. Weber rekommenderar att underlag och konstruktioner av betong vid applicering av tätskikt ej har högre relativ fuktighet än 85%. Om uttorkning av konstruktionen efter tätskiktsbe­ läggning kan förekomma får applicering av vätskebaserat tätskikt Tec Dispersionssystem göras även på betong med 90 % relativ fuktighet. Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Väggspackel Snabb Fin (0 – 50 mm)

min 1 tim

Maxfix (0 – 15 mm) min 6 –24 tim

Putsning på betong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3– 60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på betong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 103 Rödgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller 132. Putsen ska ej ha högre än 85% fortvarig relativ fuktighet om annat ej anges. Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.3.3.3 Lättbetongväggar Lättbetongväggar ska vara bredspacklade eller putsade med lågalkaliska produkter så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1–2 för vägg­spackel och 2 –3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Maxfix (0 – 15 mm) min 6 –24 tim

Putsning på lättbetong med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3–60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på lättbetong med cementbaserad puts Utförs lämpligast med grundningsbruk Base 105 Vitgrund varefter putsning utförs med Base B-bruk 130 Lättbetongputs B (totalt ca 13 mm vid grundning och ett påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base 130 Lättbetongputs B. Avvikelse Nr Ej aktuellt

7.3.3.4 Leca-väggar Ska putsas eller spacklas så att strukturen minst motsvarar AMA Hus 08 kapitel LBS, foto­bilaga putsstrukturer 1–2 för väggspackel och 2–3 för puts. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20. Av Weber rekommenderade spackel:

Beläggningsbar efter:

Väggspackel Snabb Fin (0 – 50 mm)

min 1 tim

Rev. 2013.02.04

Maxfix (0 – 15 mm) min 6 –24 tim

18

Putsning på Leca med gipsbaserad puts Utförs lämpligast med Gypsum Naturgips i skikt från 3–60 mm som ger en beläggningsbar yta efter uttorkning om ca 6 mm/dygn. Putsning på Leca med cementbaserad puts Utförs lämpligast med Base B-bruk 222 eller 132 (totalt ca 10 mm vid 1 påslag B-bruk). Ytan är beläggningsbar efter min 7 dygn vid ett påslag med Base B-bruk 222 eller 132.


7.3.3.5 Puts Ska ha en brädriven eller våfflad yta se AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstruk­ turer 2–3. Kalkbruksbaserade produkter får ej användas. Bilder motsvarande dessa åter­ finns på sidan 20.

Avvikelse Nr

7.3.3.6 Väggspackel Ska vara vattenskadestabilt och mineraliskt bundet alternativt godkänt gipsspackel. Sandspackel och liknande produkter (organiskt bundet material) får ej användas.

Avvikelse Nr

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Weber rekommenderar att väggspackel ej har högre än 85% fortvarig relativ fuktig­ het innan tätskikt appliceras om annat ej angivits. 90% relativ fuktighet kan tillåtas vid applicering av Tec Dispersionssystem om ensidig uttorkning möjliggörs efter tätskiktsinstallation.

Rev. 2013.02.04

Ytjämnheten vid spackling av väggar ska minst motsvara AMA Hus 08 kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer 1–2. Bilder motsvarande dessa återfinns på sidan 20.

19


Putsstrukturer som underlag för tätskikt Putsstrukturerna nedan motsvarar ungefärligt de strukturer som återfinns med samma ­betäck­ning i AMAHus 08, kapitel LBS, fotobilaga putsstrukturer. Dessa kan användas som rikt­linjer för hur ytan på putsade underlag ska se ut innan installation av Weber tätskikt.

Putsstruktur 1

Rev. 2013.02.04

Putsstruktur 2

20

Putsstruktur 3


Anteckningar Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

Rev. 2013.02.04

Avvikelse Nr

21


Anteckningar Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

Rev. 2013.02.04

Avvikelse Nr

22


Anteckningar Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

Avvikelse Nr

Rev. 2013.02.04

Avvikelse Nr

23


Februari 2013

Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 707, G책rdsv채gen 18, 169 27 Solna Tel: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80 Webbplats: www.weber.se

Weber Våtrumsguide Del 2 – Förutsättningar för tätskikt  

– Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt