Page 1

Vinteropmuring

Mur/VĂŚg Vejledning

ude

Danmarks bedste vintermuringskoncept


Vinteropmuring

Mange tror, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om vinteren. I denne beskrivelse gennemgås nogle af de vigtigste aspekter samt simple forholdsregler, som bør følges ved opmuring om vinteren.

Hvornår er der tale om vinterbyggeri?

Ifølge den nuværende Vinterbekendtgørelse (bkg. nr. 995 af 06.10.2006) betegnes tiden fra 1. november til 31. marts som vinterperiode. Reglerne gælder ikke bare for offentlige byggerier, men også for private – dog skal byggerierne have en vis størrelse. Bygherren skal til brug for entreprenørens detailplanlægning i udbudsmaterialet angive hvilke og hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger, der skønnes nødvendige for at entreprenøren kan fortsætte arbejdet i vinterperioden. For hovedentrepriser over 20 mio. kr. ekskl. moms samt for fag- og storentrepriser over 3 mio. kr. ekskl. moms kan bygherre i perioden 01.01.07 til 31.03.10 indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger. Vælger bygherre denne metode, bortfalder kravet om, at bygherre skal planlægge de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Weber anbefaler vinterforanstaltninger, når temperaturen kommer under 5 °C.

Vådmørtel/pladsfremstillet mørtel

Frysepunktssænkende midler (ethanol og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol) må kun tilsættes receptmørtler, hvor cementindholdet højst udgør 55 % af den samlede bindemiddelmængde. Det vil i praksis sige, at det kun er vådmørtler, som blandes til KC 50/50/700 samt KC 60/40/850, der må tilsættes frysepunktssænkende middel. Desuden skal der tilsættes minimum 1 og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Ved anvendelse af de maksimale 4 liter frysepunktssænkende midler pr. 100 liter mørtel sænkes mørtlens frysepunkt til ÷ 5 °C. Erfaringsmæssigt bliver det dog en meget tynd/ levende mørtel, som i praksis er svær at mure med. Bestilles der vådmørtel med frysepunktssænkende middel fra et af Webers værker, leveres mørtlen med et indhold af 1 liter frysepunktssænkende middel pr. 100 liter mørtel (transportsikring). Ved anvendelse af ovennævnte frysepunktssænkende midler skal der iflg. DS/ INF 167 (2010) regnes med en reduktion på 20 % for alle mørtlens styrkeparametre. Det anbefales at benytte basiscement om vinteren (hurtigere styrkeudvikling end f.eks. mestercement).

Tørmørtel

Weber leverer 2 hovedtyper af tørmørtler: • Funktionsmørtel FM5® med eller uden farve, FM2½®, FM5® HM, FM5® LM og Let muremørtel. • Receptmørtel KC 60/40/850, KC 50/50/700, KC 35/65/650 samt KC 20/80/550. KC 60/40/850 kan dog ikke anvendes til konstruktivt murværk iht. DS/INF 167. Alle tørmørtler tilsættes varmt vand som vinterforanstaltning. Funktionsmørtel tilsættes op til 60 °C varmt vand og receptmørtel op til 80 °C varmt vand. Weber udlejer såvel blandeanlæg som vandvarmere.

Afdækning

Fig. 1 Utilstrækkelig afdækning af murkrone

Det er vigtigt at afdække alt nyopført murværk for at sikre mod frostog fugtskader. Afdækning udføres såvel ved arbejdsdagens ophør som ved stop/afbrydelser. Murkroner bør beskyttes med eksempelvis presenninger eller plastfolier med drypkant forneden. For at forhindre en for hurtig afkøling af murværket opstilles læskærme/vindafskærminger rundt om stilladser. Dette ses ofte ved større projekter. Se venligst figur 1.

Afsyring

Afsyring af murværk må ikke foretages i perioder med udsigt til frost, da murværket vil opsuge vand fra afsyringsarbejdet (den fortyndede syre). Dette kan medføre større risiko for frostafsprængninger af især mørtelfuger, og samtidig vil mørtelfuger ved for kraftig afsyring efterfølgende virke hygroskopiske (suger vand til sig), og murstenene risikerer misfarvning. Det kan anbefales at anvende en sten samt en mørteltype (funktionsmørtel), hvor afsyring ikke nødvendigvis behøves/ tillades. Se venligst figur 2.

Vindafkøling/chill faktor

I såvel projekterings- som selve udførelsesprocessen er det vigtigt ikke bare at tage hensyn til valg af materialer, opbevaring/lagring, temperatur m.m., men også at tage højde for den såkaldte vindafkølingsfaktor. Ved eksempelvis en vindhastighed på 4 m/s (let vind) og en lufttemperatur på ÷ 5 °C svarer afkølingen til en lufttemperatur på ÷ 12 °C.

Fig. 2 Forkert afsyring om vinteren. Mørtelfuger virker ”våde”/hygroskopiske. Rødfarvningen ved påføring af phenolphtalein indikerer at mørtlens kalkdel ikke er fuldstændigt karbonatiseret/ afhærdnet

Vandindhold

Er vandindholdet højt i det nyopførte murværk, når det udsættes for frostpåvirkninger, er der risiko for efterfølgende skader, når vandet fryser og dermed udvider sig. Se venligst figur 3, 4 og 5. Kalkdelen i mørtel (gælder for KC-tørmørtel/receptmørtel samt vådmørtel) - kan først hærdne/karbonatisere, når vandindholdet i mørtlen kommer under 7 vægt-%. Funktionsmørtel indeholder ikke aktiv kalk.


Vandindholdet (vægt-%) i færdig baljekonsistens for nedenstående mørtler ligger typisk på følgende værdier: - Funktionsmørtel: Ca. 14 % - FM5® LM: 12 % - FM5® HM: 16,5 % - Receptmørtel (KC-tørmørtel): Ca.18 % - Vådmørtel: 20-24 % Dette betyder (for de to sidstnævntes vedkommende), at mellem 2/3 og 3/4 af vandet skal indsuges i murstenene, før der opnås en vis sikkerhed for, at der ikke opstår efterfølgende frostskader. Benyttes vådmørtel med frysepunktssænkende middel, skal vandindholdet ligeledes være under 7 vægt-%, inden hærdning/karbonatisering finder sted, idet det frysepunktssænkende middel relativt hurtigt fordamper fra mørtlen.

Eks.: En tørmørtel med en temperatur på ÷ 6 °C opnår en temperatur på 18 °C i baljekonsistens ved anvendelse af 60 °C varmt vand.

Eks.: En vådmørtel med en temperatur på 2 °C og et vandindhold på 12 vægt-% opnår ved benyttelse af 60 °C varmt vand en temperatur på 9 °C.

Som det ses af skemaerne, kan der sjældent opnås høje temperaturer ved benyttelse af vådmørtel med et forholdsvis højt vandindhold.

Lagring/opbevaring

Fig. 3 Frostafskalninger i mørtelfuger. Vandindholdet er stadig over 7 vægt % (rødfarvning ved påføring af phenolphtalein)

Mørteltemperatur

Erfaringsmæssigt bør temperaturen på den færdigblandede mørtel mindst være 10 °C for at give den benyttede mørtel tilstrækkelige hærdebetingelser. Det forudsættes, at der benyttes isolerede murbaljer og sugende sten, at der er rolige vindforhold, og at lufttemperatur er højere end ÷ 5 °C. Nedenstående skemaer kan anvendes som tommelfingerregler med hensyn til mørteltemperatur ved anvendelse af varmt blandevand på henholdsvis 60 °C og 80 °C:

Fig. 4 For tidlig vandpåvirkning af vægflade. Hvidlige udfældninger og begyndende frostafskalninger i mørtelfuger

Tørmørtel • Mandehuller/låger og lignende på silo skal være helt tæt lukket, således at tørmørtlen ikke udsættes for fugt. • Ved benyttelse af horisontalblander checkes tørkammeret minimum en gang om ugen for klumpdannelse/vandindtrængning. • Evt. vand i styreskab/vandslanger udtømmes ved fyraften og ved længere stop. • Det anbefales at benytte et telt/overdækning til blandestationen og at placere en varmeblæser i teltet. • Holdbarheden på tørmørtel leveret af Weber er minimum 12 mdr. fra produktionsdato. Vådmørtel • Straks ved ankomst til byggeplads skal mørtlen afklappes og tildækkes mod vejrliget. Benyt evt. en varmeisoleret mørtelbænk. Fjern kun afdækningen når der tages af mørtlen. • Undgå udtørring. • Frossent vådmørtel må ikke benyttes til konstruktivt murværk. • Holdbarheden på vådmørtel leveret af Weber er 6 mdr. fra produktionsdato. Uanset valg af mørteltype anbefales det at bruge isolerede murbaljer samt at blande mindre mængder mørtel end normalt ad gangen. Mursten Følg altid stenleverandørs anvisninger, dog kan nedenstående generelt anbefales: • Anvend kun tørre sten. • Tildæk sten mod vejrliget. Overdæk gerne sten med vintermåtter eller anbring dem i et dertil indrettet telt. • Fjern emballagefolie fra stenpaller for at undgå kondens såfremt stenene skal lagres længere end få dage. • Mursten bør opvarmes, når dagstemperatur er under ÷ 5 °C.


Henvisninger/kilder

www.weber.dk www.vinterkonsulenterne.dk www.mur-tag.dk www.muro.dk www.teknologisk.dk/byggeri/5369

Fig. 5 Frostafskallinger i mørtelfuger

”Den rigtige mørtel til den rigtige sten” Det er vigtigt, at sten og mørtel passer sammen, både hvad angår styrker og den samlede mureoplevelse på stilladset. Benyttes eksempelvis en kombination af klinkebrændte sten med en forholdsvis lille minutsugning og en mørtel med højt vand- og/eller kalkindhold om vinteren, vil det færdige murværk være udsat for frostrisici gennem længere tid end nødvendigt. Ved tvivl omkring kombination af sten og mørtel kontakt da gerne Weber.

• Vandvarmer (el/gas). • Med Webers funktionsmørtel er det forholdsvis let at afrense murværket uden brug af saltsyre og vand (Rubi Skuresvamp - Svalk). • Weber har endnu aldrig modtaget en reklamation på funktionsmørtel grundet frostafskallinger i mørtelfuger.

Danmarks bedste vintermuringskoncept

2010-12

• Mørteltype: Funktionsmørtel fra Weber (lavt vandindhold i baljekonsi stens, ingen hydratkalk, luftindblandende additiv). • Vintertelt til beskyttelse mod vind/frost (varmeblæser i teltet anbefales). Teltdug i kraftig kvalitet med bl.a. vel crolukning. Teltet kan lejes/købes. • Let adgang til styreskab. • Isoleret hætte over våddelen på horisontalblanderen.

www.weber.dk Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8240 Randers SV Danmark Tel.: 70 10 10 25 Fax: 87 61 02 05

Weber er en del af Saint-Gobain, som er en af verdens 100 største industrikoncerner. I Weber leverer og producerer vi Premix- og Leca® produkter samt Premixudstyr fra ca. 200 fabrikker verden over. Vi er mere end 10.250 medarbejdere i 35 lande og bidrager til en årsomsætning på ca. 2,5 mia. euro.

Dk_Vinteropmuring  

Vinteropmuring - Danmarks bedste vintermuringskoncept.

Dk_Vinteropmuring  

Vinteropmuring - Danmarks bedste vintermuringskoncept.