Page 1

weber.floor dB-gulv

TrinlydsdĂŚmpning

- fra renovering til nybyggeri - i hospitaler, boliger, hoteller, kontorer, skoler & daginstitutioner

Klima & bĂŚredygtighed


Lyde kan være smukke, som fx solsortens sang en lun sommeraften eller lyden af stille regn. Men lyde – som fx fodtrin, musik eller anden støj fra overboen i etageboligen eller i erhvervsbyggeriet - kan derimod være stærkt generende og skabe mistrivsel. Undersøgelser viser, at en tredjedel af beboerne i danske etageejendomme føler sig generet af støj fra deres naboer. Derfor er der stor opmærksomhed omkring problemet - og derfor skal støjisolering tænkes ind allerede i projekteringsfasen i forbindelse med både nybyggeri af privatboliger og erhvervsejendomme, men også i forbindelse med renovering af ældre byggeri.

Med et weber.floor dB-gulv kan både fodtrin og andre former for støj reduceres væsentligt. Systemet - der findes i tre varianter - er en komplet gulvkonstruktion, som på én gang løser flere problemer - fx skæve undergulve, dårlig trinkomfort og for meget støj. Gulvkonceptet er med stor succes anvendt i en lang række projekter.

Andelsboligforeningen AST tagboliger, Brønshøj, 11.000 m² weber.floor dB-gulv.

2


weber.floor dB-gulv

- begreber og gældende grænseværdier Det er afgørende for lydtransmissionen fra rum til rum, hvordan gulvet er konstrueret. Når lyd transmitteres igennem gulvet og ned i underetagen eller ind i naborummet, kaldes det trinlyd. • Transmissionsvejen er: Gulv - bygningselementer i naborum - luft i naborum. De fleste oplever problemer med trinlyd, når overboen går rundt med højhælede sko, eller når kollegaer i nabokontoret skraber deres stole på gulvet.

Luftlyd er den lyd, som transmitteres igennem en bygningsdel, og som kommer fra lydkilder i ”luften”. Det kan fx være fra et højrøstet selskab eller fra musik. • Transmissionsvejen er: Luft - bygningselementer fælles med naborum - luft i naborum. Kilde: Mads Bolberg, rådgivende ingeniør, ÅF - Hansen & Henneberg, tekst udformet til Weber.

Udlægning af Leca ® letlinker som opfyldningsmateriale.

Udpumpning af flydemørtel på lydmåtte.

Udlægning af Isover trinlydsplader.

3


Lyddæmpende egenskaber Bygningselementers lyddæmpende egenskaber defineres ud fra to værdier: • Luftlydisolationen (R’w) - grænseværdier for luftlydisolationen er minima. • Trinlydniveau (L’n,w) - grænseværdier for trinlydniveau er maxima. Lyddæmpende gulves effektivitet vurderes ved hjælp af trinlydsdæmpningen, (ΔLn), som udtrykker en gulvkonstruktions dæmpning af trinlyd i forhold til et referencegulv.

Bygningsreglementet BR10 - støj Bygningsreglementet BR10 stiller krav i forbindelse med byggeri af boliger, undervisnings- og institutionsbygninger. Reglementet indeholder desuden en række krav til bygningselementer i byggerier med støjende erhverv. BR10’s minimumskrav til boligbyggerier er beskrevet ved klasse C i DS 490. Krav til opfyldelse af klasserne A-D i beboelsesrum kan ses i tabel 1.

dB Klasse

Trinlydniveau i dB fra andre boliger

Luftlydisolation i dB fra rum uden for boligen

A

L’n,w + CI,50-2500 = 43

R’w + C50-3500 = 63

B

L’n,w + CI,50-2500 = 48

R’w + C50-3500 = 58

C

L’n,w = 53

R’w = 55

D

L’n,w = 58

R’w = 50

Tabel: Krav til trinlydniveau og lydisolation i henhold til DS 490. Bemærk, at klasserne A og B har tillæg af spektrale korrektioner, hvilket tilføjer yderligere krav til lavfrekventisolation. Når det gælder bygningsdele ind til støjende aktiviteter, er grænseværdierne 5 dB større for lydisolationen og 5 dB mindre for trinlydniveauet, når det drejer sig om erhverv eller fællesrum til musik eller værksted.

Der findes ingen formelle krav til bygningselementer i erhvervsbyggerier som fx kontorbygninger. Dog har SBi-anvisning 230 en række forslag til, hvilke værdier man kan projektere efter.

gulv, der består af fx flydemørtel med en trinlydsmåtte, opskæres ved rummets afgrænsninger. Den vandrette transmission i det tynde overgulv er meget stor, og denne kan kun dæmpes ved at adskille gulvet ved afgrænsninger.

Konsekvenser ved væsentlige konstruktionsfejl i dB-gulve

Desuden skal man være opmærksom på, hvad rummet skal bruges til. Placeres der meget tunge elementer i et område af rummet, kan trinlydmåtten sammentrykkes væsentligt, hvilket ”kortslutter” det flydende gulv, således at lyden kan transmitteres fra overgulv til den bærende etageadskillelse.

Konsekvenserne af fejl i konstruktionen af et gulv kan være afgørende for lydisoleringen. Specielt når der benyttes lette, flydende gulve er det vigtigt at følge specifikationerne for konstruktionen. Det er samtidig nødvendigt, at et let flydende

Meget tunge elementer bør derfor placeres på et separat flydende gulv. Det samme kan opleves, hvis overgulvet og etageadskillelsen forbindes via søm, skruer eller lignende. Gælder det fx tunge roterende maskiner, kan det være nødvendigt med en speciel gulvkonstruktion. Kontakt derfor en vibrationsekspert, som kan rådgive dig undervejs. Kilde: Mads Bolberg, rådgivende ingeniør, ÅF - Hansen & Henneberg, tekst udformet til Weber.

Grænseværdier til projektering foreslået i SBi-anvisning 230 Klasse

Trinlydniveau i dB

Luftlydisolation i dB Kontorbyggerier fra kontor

Til andre kontorer

L’n,w = 58

Til mødelokaler

L’n,w = 58

R’w = 40 R’w = 48 Hospitaler, klinikker, lægehuse m.v.

I/mellem undersøgelses- el. behandlingsrum

L’n,w = 58

R’w = 44

I/mellem sengestuer

L’n,w = 58

R’w = 48

Tabel: Grænseværdier til projektering foreslået i SBi-anvisning 230.

4


weber.floor dB-gulv

- forventninger til et weber.floor dB-gulv Trin- og trommelyd kan ofte dæmpes via bløde gulvbelægninger eller ved at benytte tynde skillelag som fx weber.floor Sonofloor PF 100 under eksempelvis et parketgulv. Det er rimeligt at forvente, at trinlydsdæmpende foranstaltninger leverer mere end 15 dB-dæmpning af trinlydsniveauet. På denne etage af etplansbyggerier og etagebyggerier kan denne løsning være effektiv.

Disse belægninger har dog ingen særlig effekt på luftlyddæmpning. For at opnå både høj luft- og trinlyddæmpning vertikalt gennem en gulvkonstruktion er et flydende gulv en effektiv løsning. For at opnå tilfredsstillende lyddæmpning er det vigtigt, at overgulvet har en vis tyngde, hvilket kan opnås ved at benytte flydemørtel. Yderligere dæmpning af trinlyden opnås ligeledes med et flydende gulv, som kan levere mere end 20 dB i trinlydsdæmpning. weber.floors flydende gulv kan konstrueres ned til en samlet højde på 35 mm inkl. afretningslag, trinlydsmåtte, flydemørtel og gulvbelægning. Kilde: Mads Bolberg, rådgivende ingeniør, ÅF - Hansen & Henneberg, tekst udformet til Weber.

EC 1-mærkede produkter

weber.floor dB-gulv - underlaget

Underlaget kan stort set være hvad som helst. Mest almindeligt er beton som insitustøbte eller fx præfabrikerede dækelementer. Der kan også opnås gode resultater på gamle trækonstruktioner. Det vigtigste er dog den eksisterende konstruktions bæreevne og planhed. For at opnå et tilstrækkelig plant underlag skal der ofte afjævnes, før isoleringsarbejdet påbegyndes. Hvordan der afjævnes afhænger af isoleringstype og behov.

Eksempler:

• Ved trækonstruktion med eksisterende plankegulv og isolering med Isover trinlydsplader afjævnes oftest med knust Leca® 0-4 mm. • Ved betondæk med isolering med weber.floor 4955 er det ofte nok at fjerne større ujævnheder og skarpe sten, da produktet normalt vil følge underlaget.

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at opfylde over fx varmeinstallationsrør eller lignende. Her anbefaler vi først at udlægge en let gulvmørtel som weber. floor 4515. Produktet kan udlægges i lagtykkelser op til 300 mm i kun en arbejdsgang, og gulvet bliver plant nok til at udføre isoleringsarbejdet direkte herpå. Ved behov for mindre afjævning anbefales en passende weber.floor spartelmasse eller flydemørtel. Er der tale om særligt høje opbygninger på mere end gennemsnitligt 40 mm og uden installationer, anbefales det at anvende almindelig trykfast isolering som supplement.

Minimering af lagtykkelse = CO2-optimering

5


Byggesag

- Collegium Juris Collegium Juris, København 48 ungdomsboliger for jurastuderende - er under ombygning og renovering (januar til april 2012). Projektet, på i alt 4.000 m2, indeholder tre typer af Webers gulvløsninger i form af weber. floor dB-gulve.

Filip Heiberg, arkitekt og bygningskonstruktør i firmaet Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, har valgt at anvende vores gulvløsninger – herunder weber. floor dB-gulve. Han siger: - Webers gulvsystemer er totalløsninger, som vi ofte anvender i vores projekter. Det er nemt og sikkert, fordi de enkelte elementer i gulvene spiller sammen – man opnår en synergieffekt! Vi skal ikke tage stilling til enkeltprodukter, eksperimentere eller hente produkter hjem fra flere forskellige leverandører. I stedet får vi en færdig pakkeløsning, hvor kvaliteten er unik! Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde, på professionel rådgivning - og på det kvalitetsansvar, som Weber påtager sig.

Om dB- og komfortgulvene siger Birgitte Ludvigsen, entreprenør, Kjær & Lassen A/S: - Vi har netop fået udført Webers lyd- og komfortgulve på Collegium Juris. Lydgulvene er udlagt i alle værelserne, i gangene og i fællesrummene på alle etagerne. Gulvene er meget lyddæmpende og behagelige at gå på - og akustikken er virkelig god. De virker helt efter hensigten, så jeg vil bestemt gerne anvende disse gulve fremover, når det er muligt!

OL Gulve ApS er Certificeret Weber Gulventreprenør (CWG’er) og specialister i udlægning af Webers funktionsgulve. Om udlægningen siger Lars Mørch, medindehaver af firmaet: - Vi har valgt at specialisere os i blandt andet udlægning af Webers funktionsgulve, fordi vi synes godt om den tekniske og faglige udfordring, som det er at udføre disse gulve. Og det gælder både lyd-, komfort- og svømmende gulve, som opbygges efter nogle faste retningslinjer, der sikrer en høj og ensartet kvalitet. Gulvene er, afhængig af den enkelte gulvtype, opbygget af en række materialer, som fx varmeelementer, fugtspærre eller trinlydsdæmpende måtter. Det kræver stor tålmodighed, teknisk viden og erfaring at indbygge disse materialer i gulvene – en proces, som er fagligt meget tilfredsstillende. Når gulvet er færdigt, udarbejder vi en kvalitetssikringsrapport med udførelses- og materialegaranti, hvilket har stor betydning for kunderne! Vi har for nylig udlagt tre forskellige typer af weber.floor dB-gulve i Collegium Juris. En opgave, som har været utrolig spændende at udføre.

6


Garanti for kvalitetshåndværk

TIFICERE ER

En CWG’er giver dig garanti for kvalitets-håndværk i udførelsen af alle vores gulvløsninger. En CWG-uddannelse omfatter både teori og praksis, og hvert andet år skal vores entreprenører op til nye prøver. Alle faser i gulvlægningen er afgørende for kvaliteten af det endelige resultat.

Derfor består CWG-konceptet af et fastlagt kontrolprogram. Dette sikrer, at enhver fase i gulvlægningen lever op til vores strenge krav, inden den næste fase af udførelsen påbegyndes. Dermed sikrer vi den bedste totalløsning i forbindelse med udførelsen af alle vores gulvløsninger – herunder udførelsen af et weber.floor dB-gulv.

T

Der er konstant behov for bedre gulvløsninger, som derfor stiller krav til nytænkning og procesoptimering. For at leve op til disse krav og for at optimere gulvlæggerhåndværket anbefaler vi, at det er en Certificeret Weber Gulventreprenør (CWG’er), der udfører vores gulvløsninger. Det giver nemlig sikkerhed for, at vores gulve udlægges 100 % efter vores anvisninger - og med vores kvalitetssikring.

C

- fra start til slut

Ergonomisk stødabsorberende gulve forebygger led- og muskelskader

7


weber.floor dB-gulv

Slagge- og flyveaskefri produkter

- med Isover trinlydsplade

Indbygningshøjde 50 mm weber.floor 4960 kantbånd Belægning med enhver ønsket gulvbelægning weber.floor cementbaseret flydemørtel weber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet Tætning Isover trinlydsplade

Kontakt Weber for rekvirering af projektspecifik beskrivelse og dokumentation.

Afhængigt af behov for dæmpning og særlig høj last er der flere muligheder med opbygning med Isover trinlydsplader: • Et weber.floor dB-gulv med Isover trinlydsplade kan indbygges i lagtykkelser fra 50 mm.

• Kan anvendes til boliger og let erhverv som fx små kontorer med moderat belastning.

plade (begge produceres i forskellige tykkelser).

• Kan anvendes til erhverv som hospitaler, skoler og lignende. Med skærpede krav eller behov anbefales Isover EP 1 eller Isover EP 2 trinlyds-

Trinlydsniveau med weber.floor dB-gulv med Isover trinlydsplade (vejledende) Opbygning med 25 mm weber.floor 4350 og flg. isolering

Træbjælkelag med lerindskud og pudsloft

Insitustøbt betondæk 180 mm med loft

Huldæk 220 mm med loft

Huldæk 320 mm med loft

Isover trinlydplade

50 dB

43 dB

46 dB

44 dB

Isover EP 2, 20 mm

53 dB

46 dB

48 dB

46 dB

Belastning af weber.floor-dB gulve (vejledende) Boliger: Opbygning med min. 25 mm weber.floor 4350 + weber.floor 4945- glasfibernet med hård belægning

8

Erhverv/institutioner: Opbygning med min. 30 mm weber.floor 4350 + kompositarmeringsnet min. halvhård belægning (linoleum)

Isover trinlydplade

2,5 kN/m²

2,5 kN/m²

Isover EP 2

4 kN/m²

4 kN/m²


weber.floor dB-gulv med - weber.floor 4955 trinlydsmåtte

Mulighed for supplerende varmeisolering

Indbygningshøjde 30 mm weber.floor 4960 kantbånd Belægning med enhver ønsket gulvbelægning weber.floor gulvlim weber.floor cementbaseret flydemørtel weber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet weber.floor 4955 lydmåtte Eksisterende undergulv Kontakt Weber for rekvirering af projektspecifik beskrivelse og dokumentation.

weber.floor dB-gulv med weber.floor 4955 trinlydsmåtte er ideel til indbygning, hvor der er krav til meget lav indbygningshøjde, og alligevel også hvor der er behov for særlig høj indbygningshøjde, da weber.floor 4955 uden problemer kan suppleres med ekstra isolering som fx

armeringsnet til konstruktionen gøre denne anvendelig i alt fra renovering til nybyggeri - lige fra boliger til hospitalsbyggeri.

trykfast isolering eller med weber.floor Eps-cement. • Kan anvendes i de fleste typer af byggerier. Man skal blot tilpasse lagtykkelsen af den anvendte flydemørtel. Ligeledes vil en specificering af

Trinlydsniveau med weber.floor dB-gulv med 4955 trinlydsmåtte (vejledende) Opbygning med 25 mm weber.floor 4350 og flg. isolering

Træbjælkelag med lerindskud og pudsloft

Insitustøbt betondæk 180 mm med loft

Huldæk 220 mm med loft

Huldæk 320 mm med loft

weber.floor 4955

Ikke anvendelig

52 dB

55 dB

53 dB

Belastning af weber.floor-dB gulve (vejledende)

weber.floor 4955

Boliger: Opbygning med min. 25 mm weber.floor 4350 + weber.floor 4945- glasfibernet med hård belægning

Erhverv/institutioner: Opbygning med min. 30 mm weber.floor 4350 + kompositarmeringsnet min. halvhård belægning (linoleum)

4 kN/m²

4 kN/m²

9


weber.floor Sonofloor - PF 100 dB-måtte weber.floor Sonofloor PF 100 dB-måtte til indbygning og belægning med parketgulve på eksisterende gulvkonstruktion. • Kan anvendes i de fleste typer af byggerier. weber.floor Sonofloor PF 100 måtten skal som minimum stribeklæbes til underlaget, og parketgulvet fuldklæbes herpå.

• Underlaget skal oftest være spartlet med en passende weber.floor spartelmasse eller flydemørtel. • weber.floor Sonofloor PF 100 stribeklæbes til underlaget med weber.floor 4815 pvc lim. Efter 24 timer monteres parketgulvet ved fuldklæbning med weber.floor 4830 eller 4835 parketlim.

• Med denne løsning kan der opnås en dæmpning på op til 20 dB.

Indbygningshøjde 5 mm weber.floor parketlim weber Sonofloor PF 100 dB-måtte Stribelimning m/weber.floor gulvlim Fuldspartlet undergulv Primet undergulv Eksisterende undergulv

Kontakt Weber for rekvirering af projektspecifik beskrivelse og dokumentation.

10


weber.floor dB-gulv - gulvbelægning

Stort set kan enhver type gulvbelægning monteres direkte på et weber.floor dBgulv uden supplerende spartling. For at undgå resonansproblemer anbefaler vi dog altid, at gulvbelægningen fuldklæbes. I øvrigt skal man på et weber.floor dB-gulv altid være særlig opmærksom på risiko for flangetransmission ved belægningsmontage. Det er derfor afgørende, at gulvbelægningen ikke må have berøring til øvrige bygningsdele! Vi anbefaler derfor altid, at weber.floor 4960 kantisoleringsbåndet kun afskæres ved overkant for gulvbelægning. weber.floor designgulv er også en mulighed. Her vil der dog være visse forhold, som skal med i overvejelserne, før gulvet lægges. Fx skal der tages højde for styrker i flydemørtellaget. Ligeledes skal der anvendes en passende armering.

Hvor og hvornår weber.floor 4350

weber.floor 4320

weber.floor 4310 + designgulv

Bolig

Ja, med glasfiberarmeringsnet

Ja, med glasfiberarmeringsnet

Ja, med kompositarmering

Erhverv/ institutioner

Ja, med kompositarmering

Ja, med kompositarmering

Ja, med kompositarmering

Gangbar

3-4 timer

3-4 timer

1-2 døgn inkl. toplag

Belægningsklar

20-30 døgn

5-8 døgn

10 døgn

Klæbning af belægninger Tæpper

weber.floor 4827

Tæppefliser

weber.floor 4855

weber.sonofloor/pvc/vinyl, gulv og væg

weber.floor 4815

Pvc/vinylfliser/linoleumsfliser

weber.floor 4850

Gummi

weber.floor 4850

Linoleum

weber.floor 4825 eller 4827

Træ: Lamel/mosaik/højkantsparket

weber.floor 4835

Træ: Planker/massiv parket/klodser

weber.floor 4830

weber.floor screedry - fugtkontrol, der giver tryghed weber.floor screedry er en fugtmåler, som sikrer, at gulvet er tilstrækkeligt tørt før næste step i gulvlægningen påbegyndes i form af belægninger med parket eller tæppe – eller anden belægning. Den lille, effektive måler overvåger løbende slidlagets tørringsproces. Når gulvet er tilstrækkeligt tørt skifter måleren tydelig farve – en præcis og enkel måling!

weber.floor screedry er lille, handy og monteres let i gulvet. Nu er det slut med at gætte og frygte for fremtidige skader – én simpel aflæsning er nok til at afgøre, hvornår gulvet er klar til næste trin. Ud over at være gulvlæggerens effektive våben mod fugt i gulvet er måleren også perfekt, når der skal måles indvendig fugt under byggeprocessen. Det giver

Screedry restfugtindikator, sikrer rettidig montage af gulvbelægning

derfor også bygherrer og entreprenører garanti for, at klimaet indendørs er præcist, som det ønskes, så efterfølgende reklamationer på grund af fugt undgås. weber.floor screedry - den lille måler med den store betydning!

11


Rengøringsvenlige byggepladsgulve pga. støvfri overflader

12

Hvorfor vælge et weber.floor dB-gulv

Komponenterne i et weber.floor dB-gulv

• • • • • • • • • • • • •

• • • •

Laveste indbygningshøjder Dokumenteret lyddæmpning Miljø Laveste vægtpåvirkning Logistik Kvalitetssikring Absolut hurtigste udførsel Mindst fugttilførsel Mulighed for indbygning af restfugtindikatorer Dokumenteret livscyklus Komplet kvalitetssikring fra bund til top Mulighed for projektspecifik garantiordning Specialuddannede gulventreprenører

• • • • • •

Isover trinlydsplade weber.floor 4955 trinlydsmåtte weber.floor 4960 kantisoleringsbånd weber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet eller kompositarmeringsnet fra Weber Screedry restfugtindikatorer Evt. tætning af isoleringsmateriale weber.floor flydemørtel weber.floor pumpebiler weber.floor gulvlim til montering af belægninger weber.floor Sonofloor PF 100 lydmåtte til trægulve


Montering af fliser og klinker Klæbeprogram og vådrumssystem Webers fliseklæb er fremstillet af de bedste råstoffer på produktionsanlæg, der regnes blandt de mest moderne i Europa. Produkterne står for højeste kvalitet på alle områder og giver altid brugeren hurtig og sikker anvendelse. Produkterne udvikles løbende for at sikre de høje kvalitetsstandarder. Samtidig udføres en systematisk kvalitetskontrol både i vores egne og i uafhængige laboratorier for at give kunder og brugere den optimale sikkerhed.

MK-godkendte produkter

Mange forskellige opgaver

Vådrumssystemet

Webers fliseklæbeprogram kan tilbyde stort set alt inden for området:

Weber Vådrumssystem er MK-godkendt og giver tryghed for et varigt godt resultat. Produkterne i systemet har gennemgået skrappe test og lever op til kravene i bygningsreglementet.

• Det sikreste tætnings- og klæbesystem til våde og fugtige rum. • Ny- og omlægning af natursten, fliselægning af opvarmede slidlag. • Syrefast klæbning og fugning. Desuden leverer vi afstemte komponenter til holdbare tætninger og klæbere i storkøkkener, laboratorier, bryggerier og mejerier. Kort sagt et program til at løse næsten alle opgaver.

Bemærk - det er ikke tilladt at benytte en kombination af forskellige MK-godkendte systemer.

Betonelementer 1-3 mdr., maks. 90 % RF

Letklinkerbetonelementer, maks. 4-8 % fugtindhold

Kalciumsilikat, gips, fibergipsplade

Gulve

weber.floor cementbaseret flydemørtel, maks. 90 % RF

Vådrum - vådzonegulv

weber.floor cementbaseret flydemørtel, maks. 90 % RF

1-komp. tætningsmembran

weber.tec 822

weber.tec fibervæv

silikone

weber.color 881

fugemørtel 3-20 mm

weber.color 877

fugemørtel 3-20 mm

weber.color 872

flisefuge 0-6 mm

weber.color 870

letflydsklæb

weber.set 860

hvid Flex fliseklæb

weber.xerm 863

grå hurtig Flex fliseklæb

weber.set 853 F

grå Flex fliseklæb

weber.set 858

plastforbedret fliseklæb

weber.set 851

Puds, murværk, gasbeton, beton min. 6 mdr.

weber.tec 828 DB 75 tætningsbånd

Vægge

weber.tec 1

weber.prim 801

Produktnøgle - fliseopsætning og -klæbning

√ 13


Bernstorffsgade, eksklusive ejerboliger, København, 4.500 m² weber.floor dB- og komfortgulve.

Udpluk af referencer, weber.floor dB-gulve: Boliger: • Andelsboligforeningen AST, tagboliger, 11.000 m², Brønshøj • Holmegården, boligrenovering, 1.500 m², Nyborg • Andelsboligforeningen BISP, tagboliger, 1.700 m², København • Bernstorffsgade, eksklusive ejerboliger, 3.500 m², København • Andelsboligforeningen Ørholm, tagboliger, 1.500 m², København Skoler/daginstitutioner: • Skolen på Islands Brygge, 6.000 m², København • Gørding Skole, 800 m², Gørding • Hvidovre Musikskole, 350 m², Hvidovre • Børnehaven H. C. Ørstedsvej, 1.000 m², København • Sofiendalskolen, 1.500 m², Halslev • Zahles Gymnasium, 800 m², København • Kulturhuset Nordvest, 1.600 m², København • Danmarks Tekniske Højskole, 1.600 m², Lyngby • Collegium Juris, 1.200 m², København • Børnehuse, 4.500 m², Frederiksberg, Albertslund og Valby

14

Hoteller: • Hotel Skt. Petri (tidligere Daells Varehus), 10.000 m², København • Hotel Kong Arthur, 2.700 m², København Sundhedsbyggeri: • Lyholtgård Plejehjem, 3.500 m², København • Krogstenshave Plejecenter, 800 m², Hvidovre • Plejehjem Pyrus Allé, 800 m², Kastrup • Ældre- og plejeboliger Louiselund, 15.000 m², Kokkedal • Folloklinikken, psykiatrisk behandlingshjem, Akershus, ca. 4.000 m² Butikker: • Nettobutikker, København, 1.500 m²


Bæredygtigt byggeri og klimavenlige produkter Hos os er bæredygtighed en vigtig del af hele vores værdigrundlag. Med gennemprøvede og holdbare materialer baseret på naturlige råstoffer bidrager vi positivt til den del af boligmassen, der kan gå under begrebet ”bæredygtigt byggeri”. Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at sikre en bæredygtig udvikling i hele processen. Det gælder selvfølgelig også inden for vores gulvløsninger og -produkter.

Et livscyklusperspektiv Webers produkter har en sund livscyklus, ikke mindst på grund af det moderne byggeris meget lange levetid (100 år eller mere). Men også på grund af behovet for mindre vedligeholdelse, miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af cementbaserede byggematerialer samt det udbredte genbrug af nedbrudt murværk og nedbrudte betonkonstruktioner. Ligesom det nedbrudte murværk kan cementbaserede gulvprodukter recirkuleres sammen med beton, hvilket erstatter nye råvarer. Derfor tillader vi os at kalde vores produkter og systemer for bæredygtige.

Produktudvikling

Produktion

Genanvendelse

Produkt

Energi Spild

Distribution

CO2 udslip

Indeklima Sikkerhed Miljøforhold

Anvendelse

Affaldshåndtering

Byggeri Drift

Vores overordnede politikker og mål for klima, miljø og energi Produktion • Fokus på reduktion af væstentligste miljøpåvirkninger. • Optimere energitunge processer inkl. nye investeringer. • Substituere fossile brændsler og råvarer. • Reducere affaldsmængde til deponi. • Fokusere på emissioner fra afkast mv.

Adfærd • Ansvarlighed i selskabets dispositioner. • Omdanne lergrave etc. successivt til naturområder. • Føre en åben kommunikation internt og eksternt. • Motivere og uddanne medarbejderne løbende.

Udvikling/produkt/salg • Samarbejde med kunder for at øge fokus på reduktion af klima- og miljøpåvirkninger. • Miljøvurdere nye produkter. • Fremme miljøvenlige konstruktioner.

15


Kontakt: Salgs- og produktchef Christian Vestergaard Saint-Gobain Weber A/S Direkte tlf.: 87 42 72 11 Mobilnr.: 21 45 70 26 E-mail: cve@weber.dk

Weber er verdens førende leverandør af avancerede cementbaserede gulvprodukter og -koncepter med mere end 35 års erfaring. Vi leverer gulve til bolig og industri, nybyggeri og renovering til arkitekter, projekterende og bygherrer, der søger morgendagens design. Vi har komfortgulve med varme- og lydisolerende egenskaber, dB-gulve, designgulve, industrigulve og konventionelle gulve - alle sammen gulve, der lever op til tidens trends og miljøkrav.

2012.03.SIF

Projektchef Kim Bergholt Madsen Saint-Gobain Weber A/S Direkte tlf.: 87 42 72 13 Mobilnr.: 40 40 56 18 E-mail: kbm@weber.dk

Livscyklusperspektiv

www.weber.dk/gulv Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 70 10 10 25 Fax: +45 87 61 02 05

Weber er del af Saint-Gobain, som er en af verdens største industrikoncerner inden for byggeprodukter. Weber producerer og markedsfører et omfattende sortiment af mineralsk baserede byggematerialer og -systemer. Alle vores produkter er af høj kvalitet og fremstillet af naturlige råstoffer, som belaster miljøet mindst muligt. Vil du vide mere om Weber, så tjek www.weber.dk

weber.floor db-gulv  

Webers lydgulve

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you