Page 1

Leca 11.600 – 2002 Foto: NPS/Megapix

GRUNNE GRØFTER L E C A

L E T T K L I N K E R


Denne brosjyren omhandler Leca Lettklinker som frostsikring og isolasjon i grøfter. Lecamaterialets gunstige kombinasjon av frostsikrings- og dreneringsegenskaper, sammen med enkel utlegging, gjør Leca Iso 10-20 unikt som isolasjonsmateriale i kontakt med grunnen.

Hvorfor grunne grøfter Økonomisk: - God totaløkonomi - Stor besparelse i grave- og sprengningsutgifter - Enkel utleggings- og komprimeringsprosedyre - Bedre fremdrift som følge av mindre masse håndtering Te k n i s k : - Stabilitetetsmessig gevinst i grøfteskråning, redusert behov for grøftekasser - Utnyttelse av tørrskorpelag, lastreduserende effekt - Graving nær eksisterende konstruksjoner forenkles - God drenerende effekt Miljømessig: - Miljøvennlig inngripen ved mindre skjæringsutslag og dermed redusert naturinngrep - Mindre forstyrrelser av grunnvannsspeilet - Redusert anleggstrafikk

HVORDAN FROSTSIKRE MED LECA ISO 10-20 Alt–i–ett–løsning, gunstig med hensyn til økonomi, fremdrift og miljø. Grøfteisolering med lettklinker gir en rasjonell og effektiv fremdrift, siden Leca Iso 10-20 dekker flere funksjoner og utføres i én arbeidsoperasjon. Materialet er lett å legge ut, fyller hulrom og ujevnheter, og stiller beskjedne krav til avretting av underlag før utlegging. Lecamaterialet er et rent og nøytralt produkt, og benyttes blant annet til vann- og avløpsrensing. Dette sammen med redusert terrenginngrep, gjør at grøft med Leca Lettklinker er et meget miljøvennlig alternativ.

GRUNNVANNSPEIL

LECA ISO 10-20 Leca Iso 10-20 er et spesialprodukt for frostsikring og isolasjon i grunnen. Dette er et produkt i gradering 10-20 mm som har gode isolerende egenskaper. Leca Iso 10-20 gir god økonomi ved både store og små prosjekter. Det unike ved materialet er den gunstige kombinasjonen av isolerende, drenerende og kapillærbrytende egenskaper i ett og samme produkt. Leca Iso 10-20 er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Det er et tilnærmet kuleformet granulat med et tett keramisk skall omkring en porøs kjerne. Leca inneholder ingen gasser eller aggressive stoffer og er fullstendig nøytralt. Materialets bestandighet mot kjemikalier kan sammenlignes med hardbrent tegl og glass, og det er både frostsikkert og ubrennbart.

L E C A

G R U N N E

G R Ø F T E R

Figur 1. Dyp og grunn grøft, se argumentliste over.

2

Blåsing av Leca Iso 10-20 fra bil med blåseaggregat

Leveringsformer og transport Fra bil med blåseaggregat kan Leca Iso 10-20 under normale forhold blåses inntil 40 m horisontalt og 20 m vertikalt. Større blåselengder er imidlertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca. 50 m3 pr. time, men avhenger av slangelengde og stigningsforhold. Dette er en leveringsform som er meget rasjonell og økonomisk. Andre leveringsmåter er bulkbil med kapasitet inntil 90 m3, storsekk på 1 m3 og Leca Multisekk på 80 liter. Ved store volum (>1000 m3) kan materialet også leveres i båt med selvlosser til svært rimelige transportpriser.


NÅR BENYTTES LECA SOM FROSTSIKRING AV GRØFT Nyetablering av grøfteanlegg Ved nyetablering av grøft i fjell og jordmasser må det i dimensjoneringen skilles på hovedledninger og sekundær- og stikkledninger. I figur 2 er det vist en generell skisse av prinsippet for utførelse av en hovedledningsgrøft. Vedrørende bruk av fiberduk/separasjonsduk anbefales en duk med gode filteregenskaper ref. NS 3420 kap. I4.

DIMENSJONERING Hovedledninger Vann- og avløpsledninger legges vanligvis i fellesgrøfter. Ved å benytte Leca Lettklinker til frostsikring av ledninger som ligger over generell frostdybde på stedet, sikres vannet i ledningsnettet mot frysing. Samtidig ønsker man å forhindre at ledninger, kummer og ventiler utsettes for telehiv eller unormale mekaniske påkjenninger på grunn av frossen mark.

Figur 4. Leca Iso 10-20 er brukt i hele omfyllingen. Løsningen er godt egnet for grøfter i løsmasser og fjellterreng med moderat trafikklast. Figur 2. Prinsippskisse for generell utførelse av hovedledningsgrøft

Etterisolering / rehabilitering av grøfter Til etterisolering og rehabilitering av eksisterende grøfter med frostproblemer benyttes Leca Lettklinker som en markisolering i passende tykkelser (20-40 cm). Løsningen forutsetter at ledningsnettet er i god forfatning. Som vist i figur 3 kreves kun bortgraving av det øvre jordsjiktet i tilstrekkelig tykkelse og bredde for plassering av lettklinker og overdekningslag.

Minste overdekning for hovedvannledninger vil ligge i området fra 0,8 til 1,0 m. Denne overdekningen er nødvendig for å sikre ventiler tilstrekkelig mekanisk beskyttelse. Som vist i figur 4 legges ledningene på vanlig måte på et avrettet, komprimert grøftefundament av pukk. Minste bredde for grøftefundamentet i fellesgrøfter for hovedvann- og avløpsledninger, vil variere fra 1,2 m til 1,5 m. Grøftebredden vil normalt øke oppover i grøfta. Ved bruk av lettklinker er dette gunstig da et bredere isolasjonslag gir bedre utnyttelse av jordvarmen. For å få best mulig effekt av Leca Iso 10-20 isolasjonen over ledningene i kaldt klima (F>30000 h°C), bør grøftebredden og dermed isolasjonsbredden over ledningene økes noe, se diagram 1. Ved å bruke Leca Iso 10-20 i hele omfyllingen, kan man bruke samme isolasjonsbredder i løsmasser og fjellterreng.

450

2,25

400

2

350

1,75

300

1,5

250

1,25

Rørledninger som skal etableres i myrlendt område eller ved bløt leirgrunn, kan med fordel tilbakefylles med Leca Lettklinker. Den lette materialvekten kombinert med den isolerende effekten, medfører at man ikke trenger å grave ned til de bløte jordlagene eller få en tung grøftefylling i myke myrlag. Med Leca Iso 10-20 som grøftefylling er det enkelt å beregne grøfteprofilens totale tyngde og man kan kompensere for tyngden jordmasse som må fjernes. Dermed spares gravedybde, man får en fullisolert grøfteløsning og minsker risikoen for rørbrudd.

200

Leca bredde b (mm)

Ved dårlige grunnforhold Leca tykkelse t (mm)

2,5

G R Ø F T E R

500

1 25000

30000 35000 Frostmengde (hoC)

G R U N N E

Figur 3. Etterisolering/rehabilitering av eksisterende grøft ved å erstatte øvre jordsjikt med Leca Lettklinker

L E C A

Diagram 1 viser nødvendige isolasjonsbredder og -tykkelser for hovedledninger med normal og relativt kontinuerlig vannføring. For større frostmengder enn 40 000 h°C bør det foretas en egen frostdimensjonering. Klimadata for landets kommuner finnes i NBI Byggdetalj G451.021.

40000

Diagram 1. Nødvendig tykkelse (t) og bredde (b) på Leca-isolasjonen ved frostsikring av hovedledninger. Minste overdekning 1,2 m for frostmengder større enn 30 000 h ºC, ellers ca. 1,0 m.

3


Sekundær- og stikkledninger

Mekaniske forhold tilsier at minste overdekning for vannledningen bør ligge rundt 0,5 m. For spesielt grunne grøfter eller små ledningsdimensjoner, kan det også være behov for å isolere vannledningen mot grøftebunnen. Det enkleste er da å legge avløpsledningen på vanlig måte på et komprimert grøftefundament og bruke Leca Iso 10-20 som omfyllingsmasser. Vannledningen som ikke er avhengig av fall legges da i Lecamassene, se figur 5.

Diagram 2 viser nødvendig overdekning og isolasjons tykkelse med Leca Iso 10-20 for frostsikring av sekundær- og stikkledninger. Det er samtidig forutsatt ikke telefarlige eller moderat telefarlige grunnforhold. Hvis fallforholdene ellers er tilfredsstillende, vil ledningsnettet for øvrig kunne tåle mindre telehiv uten at dette fører til problemer.

350

300 Leca tykkelse t (mm)

I motsetning til hovedvannledninger som i tillegg til generell vannforsyning også skal dimensjoneres for brannvann, dimensjoneres sekundærvannledningene for forbruk. Rørdimensjonene gir derfor en indikasjon om vannføringen og dermed egenvarmen i vannledningene. For stikkledninger til enkelthus som ikke inngår i et ringnett, kan manglende vannføring kompenseres med tilførsel av varme ved hjelp av en elektrisk varmekabel.

250

200

100 10000

15000

20000

25000

30000 Frostmengde (hoC)

35000

40000

45000

Diagram 2. Nødvendig tykkelse (t) på Leca-isolasjonen rundt sekundær- og stikkledninger. Minste overdekning på vannledningen er 0,5 m opp til en frostmengde på 25000 h ºC. For kaldere klima (uten snødekke) økes overdekning til +ca. 1,0 m. Figur 5. For mindre sekundær- og stikkledninger kan det være nødvendig å isolere vannledningen fra grøftebunnen.

TEKNISKE DATA Densitet

Komprimering

Tørr densitet for Leca Iso 10-20: 260 kg/m3 + - 15 %

Ved innblåsing og avretting av Leca som isolasjon i grøft kan det antas en komprimering på ca. 5%. Ved utlegging med tyngre maskinelt utstyr som doser eller liknende, kan komprimeringen komme opp i 10%.

Varmekonduktivitet Varmekonduktivitet Leca Iso 10-20: λ10, tørr = 0,10W/mK Dimensjonerende (praktisk) varmekonduktivitet avhenger av bruksområdet og konstruksjon: S o m v a r m eisoler i n g : Bruksområde λp (W/mK) Gulv på grunn i oppvarmet bygning: - isolasjonslag over kapillærbrytende lag 0,10 - kapillærbrytende og drenerende lag 0,15 - lag under drensnivå (vannfylt) 0,4 - utvendig mot vegg under terreng 0,15 Som frostsikring (frostkapasiteten for aktuelle fuktinnhold er medregnet): Bruksområde λp (W/mK) - i grunnen utenfor oppvarmet bygning 0,12 - i grunnen utenfor og under gulvet i uoppvarmet bygning 0,12

Friksjonsvinkel Karakteristisk friksjonsvinkel er ca 35º

Fuktegenskaper Leca Iso 10-20 har en hygroskopisk likevektsfukt (desorpsjon) ved 94 % RF på < 0,5 vekt%.

Kapillaritet Leca Iso 10-20 mm har ingen eller ubetydelig evne til kapillærtransport av fukt, pga. den vannavisende coating.

Europeisk harmonisering Det vises til prEN 14063-1 «Thermal insulating products for buildings. Insitu formed expanded clay lightweight aggregate products». (CEN TC 88/WG15/TG2)

Egenfasthet (DIN 4226) >0.65 N/mm2 for Leca Iso 10-20 mm

www.optiroc.no Optiroc AS · Brobekkveien 84 · Postboks 216 Alnabru · 0614 Oslo · Tel: 22 88 77 00 · Fax 22 64 54 54 e-mail: info@optiroc.no · www.optiroc.no

www.ressurs.no

150

LecaLettklinkerGrunnegrofter  
LecaLettklinkerGrunnegrofter  

L E C A L E T T K L I N K E R Leca 11.600 – 2002 Foto: NPS/Megapix Te k n i s k : - Stabilitetetsmessig gevinst i grøfteskråning, redusert b...