Page 1

Драг ученику, Те очекуваат нови предизвици на страниците на збирката задачи по математика „Знам и решавам сам“. Таа ќе ги круниса твоите напори, во совладувањето на програмските цели, со радост што ќе ја почувствуваш по секоја точно решена задача. Задачите во оваа збирка се поделени во три тежински нивоа, кои лесно ќе ги откриеш по бојата на квадратињата во кои се запишани редните броеви на задачите. Првото и второто тежинско ниво содржат барања кои произлегуваат од наставната програма, додека во третото тежинско ниво може да најдеш и задачи кои ги надминуваат програмските цели. Тоа ќе ти овозможи да ги прошириш твоите знаења. Ти посакуваме успешна работа. Авторите


БРОЕВИТЕ ДО 100 1. Прочитај ги броевите: 17, 69, 22, 34, 46, 59, 71, 83, 53 и 98. 2. Дополни ја низата од броеви. 27,

,

,

,

,

,

, 34,

,

,

,

,

,

.

3. Запиши ги и прочитај ги броевите кои содржат: а) шест десетки и шест единици; б) две десетки; в) четири десетки; г) девет десетки; д) десет десетки и три единици; ѓ) осум десетки. 1. Заокружи ги броевите што се: а) помали од дадениот број; 75

62

33

76

31

55

89

74

45

24

98

б) поголеми од дадениот број; 36

32

40

15

25

100

56

61

35

28

72

в) Подреди ги броевите запишани во првата табела, од најмалиот до најголемиот: _______________________________________________. г) Подреди ги броевите запишани во втората табела, од најголемиот до најмалиот: _______________________________________________. 2. Запиши го: а) претходникот на најголемиот парен број од шестата десетка; б) следбеникот на најмалиот непарен број од третата десетка. ___________________________________________________________ 1. Запиши ги сите парни двоцифрени броеви со цифрите 2 и 7. ___________________________________________________________ 2. Запиши: а) парен број од петтата десетка чија цифра на единиците е помала од 3. б) непарен број од осмата десетка чија цифра на единиците е помала од 2. ___________________________________________________________ 3. Запишав еден број. Бројот 82 е претходник на тој број запишан во обратен редослед на цифрите. Кој број го запишав? ___________________________________________________________

5


СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100 БЕЗ ПРЕМИН 1. Пресметај и пополни. а) 22 + 35 =

б) 42 + 36 =

в) 53 + 35 =

35 + 22 =

36 + 42 =

35 + 53 =

57  22 =

78  42 =

88  53 =

57  35 =

78  36 =

88  35 =

2. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 46 + 6 в) 96  15

23 + 25 33 + 51

б) 32 + 45

99 – 22

г) 89 – 43

77 – 43

3. Едниот собирок е 45, а другиот собирок е 53. Колку е збирот? ___________________________________________________________ 1. Реши ги равенките: а) x + 18 = 22 б) 48 – x = 23 в) x – 72 = 15 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. Во продавницата за детски играчки имало 67 кукли. а) Донесени се 12 кукли. Колку кукли има во продавницата? ___________________________________________________________ б) Купени биле 12 кукли. Колку кукли останале непродадени? ___________________________________________________________ 1. Колку е намаленикот, ако намалителот е бројот 22, а разликата е збирот на броевите 31 и 44? ___________________________________________________________ 2. Две верверички собрале оревчиња Првата изела 24 оревчиња, а втората 32 оревчиња. Неизедени останале 33 оревчиња. Колку оревчиња собрале верверичките? ___________________________________________________________

6


СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100 СО ПРЕМИН 1. Пресметај и пополни. a) 33 + 19

б)

в) 47 + 47

28 + 35

г)

75  48

д) 66  39

ѓ)

100  44

2. Запиши еден од знаците >, =, <, + или , за да биде точно. а) 63  34 г) 37

29 27 = 64

б) 75  47 д) 57

42 15 = 72

в) 54 + 27 ѓ) 73

83 16 = 57

3. Пресметај и пополни. а) 26 + г)

= 61  18 = 47

б)

+ 58 = 91

д) 68 

= 29

в) 72 + ѓ)

= 91

 55 = 28

1. За една авионска линија биле продадени 97 билети. Патувале 78 патници. Колку патници го откажале патувањето? ___________________________________________________________ 2. Весела прочитала 38 страници од една книга, а Игор 15 страници повеќе. а) Колку страници прочитал Игор? б) Колку страници прочитале заедно? ___________________________________________________________ 1. Колку е намаленикот, ако намалителот е бројот 22, а разликата е за 17 поголема од него? ___________________________________________________________ Во една четинарска шума имало 34 бора, 26 елки и 13 смреки. Исечени биле 9 бора, 6 елки и 8 смреки. По колку дрва од секој вид останале во шумата?

2.

7


МНОЖЕСТВА 1. Претстави го со Венов дијаграм множеството: а) А од сите букви на зборот клупа; б) B од сите букви на зборот столче; в) C од сите букви на твоето име.

2. Заокружи што е точно: а) 3K;

б) 6K;

в) 6L;

г) 9K;

д) 5K;

ѓ) 4K;

3. Запиши го бројот на секое од дадените множества:

4. За дадените множества, со употреба на знакот , запиши ги елементите на множеството: а) A∩B; б) C D. ∩

8


1. Запиши еден од знаците  или  за да биде точно. а) 5 ___ B

б) 40 ___ A

в) 28 ___ B

г) 19___А B

д) 37 ___ А∩B

ѓ) 8 ___ А∩B

2. Претстави го со Венов дијаграм множеството: а) А чии елементи се парните броеви од седмата десетка и најди го А; б) М чии елементи се месеците во годината кои започнуваат со буквата Ј и најди го М.

3. Со употреба на знакот , запиши ги елементите на множествата A∩B и A B, а потоа најди ги броевите (А∩B) и (A B). ∩

А∩B ∩

А B (А B) ______ ∩

(А∩B) ______

4. Претстави со Венов дијаграм множества A, B и C такви што: A=6, B=7 и C=9.

9


5. a) Претстави со Венов дијаграм

6. а) Претстави со Венов дија-

множества P и Q такви што P=11,

грам множества R и S такви што

Q=12 и (P∩Q)=4.

R=9, S=8 и (R S)=14.

б) Колку е (P Q)?

б) Колку е (R∩S)?

1. Претстави ги со Венов дијаграм множествата А и B, ако важи: 1A,

1A∩B;

6B;

6A;

60B;

60A;

5A B;

5B;

Дадени се множествата A, B и C. Запиши ги елементите на множества A∩B, A B, B∩C и B C. Потоа најди го бројот на секое од множестватата.

2.

(A∩B) ____ (A B) ____

(B∩C) ____ (B C) ____

A∩B

B∩C

B C

A B

3. Дадени се множествата М, N и P. Запиши ги елементите на множества M∩N∩P и M N∩P. ∩

M∩N∩P ∩

M N∩P

10


БРОЕВИТЕ ДО 1000 1. Прочитај ги броевите: 777, 991, 282, 495, 846, 576, 499, 302, 164, 338 и 1000. 2. Запиши ги со цифри броевите: а) петстотини шеесет и девет; в) шестотини седумдесет и два; д) осумстотини деведесет и три;

б) четиристотини и шест; г) илјада; ѓ) седумстотини и триесет.

3. Запиши ги со цифри и со зборови броевите кои имаат: а) 4С 5Д 7Е _________________________________________________ б) 6С 6Д 6Е _________________________________________________ в) 7С 0Д 5Е _________________________________________________ г) 9С 7Д 0Е _________________________________________________ 4. Дополни ги изоставените броеви во низата. а) 421, 422,

,

,

,

,

,

,

,

, 431;

б) 678, 679,

,

,

,

,

,

,

,

, 688;

в) 872, 871,

,

,

,

,

,

,

,

, 862.

5. Дополни за да биде точно. а) 9Д+1Е =

б) 7Д+6Е =

в) 6С+4Д+5Е =

г) 7С+1Д+6Е =

д) 9С+0Д+1Е =

ѓ) 3С+7Д+0Е =

6. Запиши еден од знаците: >, = или <, за да биде точно.

а) 6С

600

б) 400

г) 5С

50Д

д) 8С

е) 7С 5Д ѕ) 789

705 889

4Д 8Д

в) 70Д

700

ѓ) 300E

ж) 620

6С 2Д

з) 554

5С 4Д 5Е

и) 345

335

ј) 921

922

11


7. Запиши ги а) претходникот на бројот 534; б) претходникот на бројот 600; в) следбеникот на бројот 409; г) следбеникот на бројот 999. ___________________________________________________________ 8. Кои од броевите: 274, 869, 725, 137, 841, 919, 540, 354, 183, 549, 429, 867, 132, 684, 803, 548 и 862 се: а) парни;

б) непарни;

в) броеви од петтата десетка на шестата стотка; г) броеви од седмата десетка на деветата стотка? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 9. Запиши ги сите броеви кои се наоѓаат меѓу броевите:

а) 379 и 384;

б) 557 и 561;

в) 778 и 783.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 10. Запиши ги редните броеви со зборови. 204. _____________________________________________________ 891. _____________________________________________________ 1. Најди ја месната вредност на цифрата 6 во секој од броевите: а) 624;

б) 436;

в) 569.

___________________________________________________________ 2. Запиши ги сите трицифрени броеви со цифрите: а) 1, 5 и 3; б) 2, 0 и 7; в) 3, 9 и 5; без тие да се повторуваат. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

12


3. Запиши ги: а) непарните броеви од првата десетка на втората стотка; б) парните броеви од петтата десетка на осмата стотка; ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. Запиши цифра во квадратчето за да биде точно. а) 564 = 5 г) 227 >

4

б)

41 < 272

27

д)

37 = 5

в) 4С+8Д+2Е < 4 7

ѓ) 5С+

2

Д+6Е < 526

5. Запиши го: а) најголемиот трицифрен број чија што цифра на десетки е 6; б) најмалиот трицифрен број чија што цифра на единици е 9. ___________________________________________________________ 6. Запиши го: а) најголемиот непарен број од третата десетка на шестата стотка; б) најмалиот парен број од шестата десетка на осмата стотка. ___________________________________________________________ 7. Подреди ги во низа броевите 274, 357, 895, 368, 621, 422, 1000, 768 и 129, почнувајќи од: а) најмалиот;

б) најголемиот.

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 8. Кој е редниот број на денот 12 мај во оваа година? ___________________________________________________________ 1. Запиши трицифрен број ако: а) цифрата на единиците е 2, цифрата на десетките е 3 пати поголема од цифрата на единиците, а цифрата на стотките е за 2 поголема од цифрата на единиците.

13


б) цифрата на единиците е 1, цифрата на десетките е 4 пати поголема од цифрата на единиците, а цифрата на стотките е за 4 поголема од цифрата на десетките. 2. Запиши го: а) претходникот на најголемиот непарен број од првата десетка на втората стотка; б) следбеникот на најмалиот парен број од петтата десетка на осмата стотка; в) следбеникот на најголемиот трицифрен парен број. ___________________________________________________________ 3. Со цифрите 3, 5, и 8 запиши ги сите трицифрени: а) парни броеви;

б) напарни броеви.

без тие да се повторуваат. ___________________________________________________________ 4. Со цифрите 2, 0, 5 и 9 запиши ги сите трицифрени: а) парни броеви;

б) напарни броеви.

без тие да се повторуваат. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. Запиши го бројот кој што се запишува со три исти цифри и е меѓу броевите 520 и 578? ___________________________________________________________ 6. Во низата од цифри 5, 0, 2, 8 и 7 прецртај две цифри така што добиениот број да биде а) најголем; б) најмал. ___________________________________________________________ 7. Запиши го со зборови редниот број, на најголемиот парен број од четвртата стотка, во низата броеви од 1, 2, . . . , 1000. ___________________________________________________________

14


СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИН 300 + 200

300 + 20

300 + 2

500  200

32020

3022

1. Пресметај и пополни. а) 300 + 400 =

б) 500 + 20 =

в) 400 + 5 =

700  300 =

520  20 =

405  5 =

700  400 =

520  500 =

405  400 =

2. Пресметај и пополни. a)

700 + 99

б)

800 + 75

в)

300 + 64

г)

465  400

д)

889  89

3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 300 + 500

400

б) 600 + 40

700

в) 200

2 +200

г) 800  500

300

д) 700  20

60

ѓ) 800

804  4

4. Кој број е за 200 поголем од бројот 66? ___________________________________________________________ 5. Бројот 546 намали го за 500. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Намаленикот е 709. Колку изнесува разликата, ако намалителот е најголемиот едноцифрен број? ___________________________________________________________ 2. Филип добил 300 денари од баба му и 50 денари од дедо му. Колку денари добил Филип? ___________________________________________________________

15


3. Во продавницата биле донесени 237 конзерви со риба. Продадени биле 37 конзерви. Колку конзерви останале во продавницата? ___________________________________________________________ 4. Пресметај и пополни.

а) 500 + 200 + в) 100 +50 +

б) 7 +

= 900

г) 86 +

=159

+ 300 = 327 + 300 = 686

5. Разликата на бројот 657 со бројот 57 намали ја за 300. ___________________________________________________________ 1. Јован имал 900 денари. Купил шал за 300 денари и капа за 400 денари. Колку денари му преостанале? ___________________________________________________________ 2. Разликата на бројот 608 со бројот 8, зголеми ја за разликата на бројот 293 со бројот 93. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 3. На две полици имало играчки. На првата полица имало 370 играчки и од нив продале 70 играчки. На втората полица имало 345 играчки и од нив продале 45 играчки. На која полица останале повеќе играчки? ___________________________________________________________ 4. Збирот на три броеви е 900. Првиот број е 100, а секој следен е за 200 поголем од претходниот. Колку е вториот, а колку е третиот број? ___________________________________________________________ 5. Мери, Аднан и Соња собирале шумски јаготки. Мери собрала 300 јаготки, а Аднан собрал 200 јаготки помалку од Мери. Соња собрала колку Мери и Аднан заедно. Колку јаготки собрале вкупно? ___________________________________________________________

16


320 + 40

360  40

500+270

770270

1. Пресметај и пополни. а) 630 + 50 =

б) 720 + 40 =

в) 420 + 60 =

680  50 =

760  40 =

480  60 =

а) 600 + 230 =

б) 400 +340 =

в) 700 + 160 =

830  230 =

740  340 =

860  160 =

2. Пресметај и пополни.

3. Пресметај и пополни. a)

520 + 70

б)

в)

830 + 60

г)

300 + 360

580  40

д)

890  290

4. Пресметај и пополни. а) 260 + г)

= 280  240 = 50

б) д) 630 

+ 500 = 670 = 300

в) 770  ѓ)

= 40  250 = 300

5. Најди го збирот на броевите 640 и 50. ___________________________________________________________ 6. Најди ја разликата на бројот 540 со бројот 140. ___________________________________________________________ 1. Во библиотеката имало 660 книги. Донесени се уште 30 книги. Колку книги има во библиотеката? ___________________________________________________________ 2. На една полица имало 430 комплети со боички. Земени се 20 комплети. Колку комплети со боички останале на полицата? ___________________________________________________________

17


3. Во една продавница за мебел се доставени 200 маси и 170 столици. Колку парчиња мебел се доставени во продавницата? ___________________________________________________________ 4. Митко имал 550 денари. Купил книга за 150 денари. Колку денари му преостанале? ___________________________________________________________ 5. Збирот на броевите 430 и 50 намали го за 300. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Разликата на бројот 780 со бројот 580 зголеми ја за збирот на броевите 450 и 30. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 2. На една маратонска трка тргнале 780 маратонци. Во првата половина од патеката се откажале 30 маратонци, а во втората половина од патеката се откажале 400 маратонци. Колку маратонци стигнале до целта? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. Во една книжарница имало 560 комплети самолеплив колаж, а во другa 130 комплети. Продадени биле по 30 комплети. Колку комплети колаж останале непродадени? ___________________________________________________________ 4. Збирот на два трицифрени броја е 650. Пресметај го збирот: а) ако двата собирока се зголемат за 20; б) ако двата собирока се намалат за 20; в) ако едниот собирок се зголеми за 50, а другиот се намали за 50? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

18


469  124

345 + 124

1. Пресметај и пополни. а) 325 + 451 =

б) 825 + 172 =

в) 123 + 465 =

776  451 =

997  172 =

588  465 =

776  325 =

997  825 =

588  123 =

2. Пресметај и пополни. a)

624 + 124

б)

232 + 546

в)

163 + 724

г)

369  135

д)

458  337

3. Запиши еден од знаците + или – за да биде точно. а) 526

424 = 102

б) 323

203 = 526

в) 784

251 = 533

г) 253

140 =393

д) 656

121= 535

ѓ) 567

507 = 60

4. Запиши ја цифрата што недостасува. a)

б)

95 +

4 74

4 +

05 507

в) 227 + 2 42

г) 52  1 401

д)

 781 11

5. Едниот собирок е бројот 352, а другиот собирок е бројот 424. Колку е збирот? ___________________________________________________________ 6. Намаленикот е 679, а намалителот е 323. Колку е разликата? ___________________________________________________________ 1. Во една фабрика работеле 235 мажи и 452 жени. Колку вкупно работници работеле во фабриката? ___________________________________________________________

19


2. На еден ликовен хепенинг имало 144 палети и 123 четки повеќе. Колку четки имало на хепенингот? ___________________________________________________________ 3. Во една шума имало 879 дабови дрвја. Исечени биле 567 дрва. Колку дабови дрвја останале во шумата? ___________________________________________________________ 4. Едно портокалово дрво достигнало старост од 123 години, а едно оревово дрво достигнало старост од 158. Колку години повеќе достигнало оревовото дрво? ___________________________________________________________ 5. Во еден авион патувале 125 возрасни и 233 деца повеќе. Колку деца патувале во авионот? ___________________________________________________________ 1. Разликата на најголемиот трицифрен број со бројот 425 зголеми ја за збирот на броевите 213 и 112. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 2. Збирот на кои два од броевите 252, 534, 124, 540, 36, 439, 601 и 700 е меѓу 700 и 800? ___________________________________________________________ 3. Во една текстилна работилница биле сошиени 323 јакни, костими за 121 повеќе, а капи за 132 помалку од јакни и костими заедно. Колку капи биле сошиени? ___________________________________________________________ 4. Разликата на еден трицифрен број со друг е 672. Пресметај ја разликата: а) ако намаленикот се зголеми за 125; б) ако намаленикот се намали за 41; в) ако намалителот се зголеми за 151; г) намалителот се намали за 27? ___________________________________________________________

20


СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 СО ПРЕМИН 383  238

238 + 145

1. Пресметај и пополни. а) 562 + 219 =

б) 857 + 124 =

в) 368 + 425 =

781  219 =

981  857 =

793  425 =

781  562 =

981  124 =

793  368 =

2. Пресметај и пополни.

a)

546 + 28

б)

в)

127 + 257

г)

168 + 326

д)

744  29

341  223

3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 346 + 218

589

б) 719 + 151

870

в) 421

26 + 339

г) 312  104

232

д) 265  149

178

ѓ) 202

281  79

4. Пополни ги табелите. Собирок

263 374

436

Намаленик

686 875 494

Собирок

419 518

337

Намалител

549 248 357

Збир

Разлика

5. Бројот 219 зголеми го за бројот 106. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 6. Бројот 591 намали го за 259. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Една пекара испекла 329 гајби бел леб и 323 гајби црн леб. Колку гајби леб испекла пекарата? ___________________________________________________________

21


2. Во едно одморалиште летувале 457 ученици. Заминале 229 ученици. Колку ученици останале во одморалиштето? ___________________________________________________________ 3. Рибарите уловиле 225 пастрмки и 337 белвици повеќе. Колку риби уловиле рибарите? ___________________________________________________________ 4. Во паркот се возеле 247 деца со велосипед, а со ролерки 138 деца помалку. Колку вкупно деца се возеле во паркот? ___________________________________________________________ 5. Бројот 591 намали го за збирот на броевите 129 и 203. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Во една продавница имало 792 пара чевли. Претпладнето се продале 134 пара, а попладнето се продале 149 пара. Колку пара чевли останале непродадени? ___________________________________________________________ 2. Во една книжарница имало 432 тетратки. Донесени биле уште 139 тетратки. Продадени биле 244 тетратки. Колку тетратки останале непродадени? ___________________________________________________________ 3. На Ивана и недостасуваат 118 денари за да купи подарок кој чини 875 денари. Купила подарок кој чини 629 денари. Колку денари и преостанале? ___________________________________________________________ 4. На една изложба на кучиња имало 972 кучиња. Ротфајлери биле 327, а боксери 109 повеќе. Останатите биле вучјаци. Колку вучјаци имало на изложбата? ___________________________________________________________

22


439  265

174 + 265

1. Пресметај и пополни. а) 352 + 467 =

б) 654 +273 =

в) 594 + 251 =

819  467 =

927  273=

845  251 =

819  352 =

927  654 =

845  594 =

2. Пресметај ги збировите.

a)

592 + 23

б)

в)

776 + 162

г)

662 + 196

д)

391 + 223

д)

415  223

544 + 291

3. Пресметај ги разликите и направи проверка.

a)

526  55

б)

в)

827  257

г)

879  396

781  291

4. Пресметај и пополни. а) 242 + г)

= 517  343 = 184

б)

+ 333 = 829

д) 348 

в) 428 +

= 162

ѓ)

= 719  791 = 91

5. Пресметај го збирот на броевите 657 и 281. ___________________________________________________________ 6. Пресметај ја разликата на бројот 648 со бројот 292. ___________________________________________________________ 1. За еден фудбалски натпревар биле продадени 352 билети за јужната трибина и 467 билети за северната трибина. Колку билети вкупно биле продадени за натпреварот? ___________________________________________________________

23


2. Мирко набрал 644 ќеси со мов. Од нив продал 472 ќеси. Колку ќеси му преостанале? ___________________________________________________________ 3. Една месарница продала 283 пилиња претпладне, а попладне 262 пилиња повеќе. Колку пилиња се продадени вкупно? ___________________________________________________________ 4. Во една книжарница имало 573 тертатки, а моливи 181 помалку. Колку тетратки и моливи имало во продавницата? ___________________________________________________________ 5. Збирот на броевите 463 и 191 намали го за 381. ___________________________________________________________ 1. Една домаќинка седмично троши 144 денари за млеко, 441 денар за леб и 250 денари за овошје. Колку денари седмично троши продавачката? ___________________________________________________________ 2. Еден трговец во текот на зимата продал 191 гајба со портокали, 282 гајби со лимони. Банани продал колку портокали и лимони заедно. Колку гајби овошје продал трговецот? ___________________________________________________________ 3. Во една пошта биле примени 224 писма и 192 разгледници повеќе од писма. Пакети биле примени 183 помалку од разгледници. Колку вкупно пратки се примени во поштата? ___________________________________________________________ 4. Од една нива се добиени 235 вреќи со пченица и 184 вреќи со јачмен повеќе. Од нив се продадени 143 вреќи со пченица и 92 вреќи со јачмен. Колку вреќи останале непродадени? ___________________________________________________________

24


423  167

167 + 256

1. Пресметај и пополни. а) 376 + 435 =

б) 557 +378 =

в) 268 + 495 =

811  435 =

935  378 =

763  495 =

811  376 =

935  557 =

763  268 =

2. Пресметај и пополни.

a)

278 + 37

б)

в)

145 + 587

168 + 486

г)

623  79

д)

346  298

3. Запиши еден од знаците + или – за да биде точно. а) 315

496 = 811

б) 821

282 = 539

в) 734

256 = 478

г) 265

149 = 414

д) 656

179 = 477

ѓ) 645

577 = 68

4. Запиши ја цифрата што недостасува. a)

234 + 3_ _

б) 3 _ 5 +_ 5 _

_31

523

в)

г)

53_ +__3 802

__4 43_

д) _ _ _  789

389

55

5. Едниот собирок е бројот 357, а другиот собирок е бројот 464. Колку е збирот? ___________________________________________________________ 6. Намаленикот е 623, а намалителот е 386. Колку е разликата? ___________________________________________________________ 1. Пресметај: а) 248 169 + 119 = _________________________________________ б) 276  187 + 382 = ________________________________________ в) (476 + 157)  496 = _______________________________________ г) 824  (239 + 496) = _______________________________________

25


2. Во една овошна градина има 369 јаболкови и 256 сливови садници. Колку садници има во овошната градина? ___________________________________________________________ 3. Во одделенската каса учениците заштедиле 943 денари. За посета на музеј потрошиле 255 денари. Колку денари останале во касата? ___________________________________________________________ 4. Дадениот квадрат е магичен. Пополни го вториот квадрат, така што секој број од првиот квадрат намали го за 88. 145 178 127 132 150 168 173 122 155 5. Разликата на еден со друг број е 318. Пресметај го намалителот, ако намаленикот е 917. ___________________________________________________________ 1. Од цифрите 4, 6, 1, 5 и 7 запиши ги најголемиот и најмалиот трицифрен број. Потоа пресметај ги: а) нивниот збир; б) нивата разлика. ___________________________________________________________ 2. Три книги имаат вкупно 912 страници. Првата книга има 477 страници, а втората 248 страници. Колку страници има третата книга? ___________________________________________________________ 3. Бојан имал 346 денари. Од Марија добил уште 278 денари. Купил книга за 288 денари и прибор за цртање за 157 денари. Колку денари му преостанале? ___________________________________________________________ 4. Пресметај го збирот на парниот број што е меѓу броевите 666 и 670 и непарниот број што е меѓу броевите 329 и 333. Кој број го доби? ___________________________________________________________

26


1000  463

537 + 463

1. Пресметај и пополни. а) 345 + 655 =

б) 254 +446 =

в) 368 + 232 =

1000  655 =

700  446 =

600  232 =

1000  345 =

700  254 =

600  368 =

2. Пресметај и пополни.

a)

546 + 454

б)

в)

667 + 233

г) 1000  329

168 + 432

д)

500  223

3. Пополни ги табелите. Собирок

131 275

369

Намаленик

600 800 400

Собирок

469 325

531

Намалител

549 248 157

Збир

Разлика

4. Кој број е за 555 помал од бројот 700? ___________________________________________________________ 5. Кој број е за 445 поголем од бројот 555? ___________________________________________________________ 1. Пресметај на најлесен начин: а) 125 + 98 + 202 = __________________________________________ б) 74 + 26 + 154 = ___________________________________________ в) 525 + 125 + 175 = _________________________________________ 2. Кој број треба да го додаш кон збирот или разликата: а) 160 + 712; б) 340 + 650; в) 981 – 190; за да добиеш збир 1000? ___________________________________________________________

27


3. Метка и Менсур играле ,,Брза математика’’. Метка освоила 344 поени а Менсур 256 поени. Колку поени освоиле заедно? ___________________________________________________________ 4. Еден хотел располага со 700 соби. Од нив 344 се еднокреветни, а останатите се двокреветни. Колку соби се двокреветни? ___________________________________________________________ 5. На една зимска олимпијада учествувале 126 скијачи во дисциплината слалом, а во дисциплината велеслалом 74 скијачи повеќе. Колку скијачи учествувале во двете дисциплини? ___________________________________________________________ 6. Еден камион превезува вреќи со зеленчук. Во 384 вреќи има компир, а во останатите пиперки. Во колку вреќи има пиперки, ако камионот превезува вкупно 1000 вреќи? ___________________________________________________________ 1. Весела има 564 денари. Од мајка и добила уште 286 денари. Сака да купи енциклопедија која што чини 1000 денари. Колку денари и недостасуваат? ___________________________________________________________ 2. Од столарска работилница биле нарачани 1000 маси и столчиња. Кога биле изработени сите маси и 326 столчиња, останале да се изработат уште 246 столчиња. Колку маси и колку столчиња биле нарачани? ___________________________________________________________ 3. Во два замрзнувачи има вкупно 1000 ќеси со риба. Откако од вториот биле купени 398 ќеси, во него останале 214 ќеси. По колку ќеси имало во секој замрзнувач? ___________________________________________________________ 4. Ема купила четири книги за 1000 денари. Четирите книги без првата чинат 678 денари, четирите книги без втората чинат 659 денари, а четирите книги без третата чинат 876 денари. По колку денари чини секоја книга? ___________________________________________________________

28


РАВЕНКИ 1. Реши ги следниве равенки: а) x + 545 = 831; ____________ ____________ ____________

б) 289 + x = 586; ____________ ____________ ____________

в) x + 293 = 691. ____________ ____________ ____________

2. Реши ги следниве равенки: а) x  157 = 596; ____________ ____________ ____________

б) x  679 = 284; ____________ ____________ ____________

в) x  484 = 257. ____________ ____________ ____________

3. Реши ги следниве равенки: а) 1000  x = 736; ____________ ____________ ____________

б) 717  x = 289; ____________ ____________ ____________

в) 911  x = 345. ____________ ____________ ____________

4. Колку е едниот собирок, ако другиот собирок е 279 и збирот е 420? ___________________________________________________________ 5. Од кој број треба да се одземе бројот 597 за да се добие бројот 188? ___________________________________________________________ 6.

За колку треба да се намали бројот 871 за да се добие бројот 696?

___________________________________________________________ 1.

Реши ги следниве равенки:

а) x + (545 – 319) = 831; __________________ __________________ __________________

б) x – (189 + 586) = 133. __________________ __________________ __________________

29


2. Саво набрал 139 цветови од различни растенија. Уште колку цветови треба да набере за да направи збирка со 200 цветови? ___________________________________________________________ 3. Климентина имала определена сума пари. Откако купила јакна за 655 денари и простанале 155 денари. Колку денари имала Климентина? ___________________________________________________________ 4. Петар имал 150 сликички. Неколку од нив подарил на своите другарчиња. Колку сликички подарил, ако му преостанале 95 сликички? ___________________________________________________________ 5. Ако еден број се намали за збирот на броевите 134 и 279 ќе се добие бројот 439. Кој е тој број? ___________________________________________________________ 1. Ирена има 54 години и е постара од Изабела за 7 години. Колку години има Бобан, ако сите заедно имаат 125 години? ___________________________________________________________ 2. Во три кутии има 737 топчиња. Во втората кутија има 445 топчиња, а во третата кутија има 112 топчиња. Колку топчиња има во првата кутија? ___________________________________________________________ 3. Во еден ресторан се донесени кутии со овошје и зеленчук. Првиот ден биле употребени 178 кутии, а вториот ден 317 кутии. Неупотребени останале 233 кутии. Колку кутии биле донесени во ресторанот? ___________________________________________________________ 4. Еден театар има 625 седишта Од нив пополнети биле 125 со возрасни и 324 со деца. Постави прашање и реши ја задачата со равенка.

30


РАМНИНА 1. Заокружи ја буквата пред точниот одговор. Рамнина претставува: а) училишна табла; в) неограничена рамна површина.

б) мирна езерска вода;

2. Каква рамна површина е обоениот дел од геометриските тела? а)

б)

в)

г)

___________________________________________________________ 1. Заокружи ја буквата пред геометриската фигура која е дел од рамнина: а) правоаголник; г) права; е) цилиндар; ѕ) точка;

б) топка; д) квадрат; ж) полуправа; и) пирамида;

в) отсечка; ѓ) коцка; з) круг; ј) триаголник.

2. Запиши пет предмети во твојата околина кои имаат рамни површини. ___________________________________________________________ 1. Запиши ги геометриските фигури кои се рамни површини кај: а) коцка;

б) квадар;

в) пирамида.

___________________________________________________________ 2. Запиши ги геометриските фигури кои се рамни површини кај: а) цилиндар;

б) конус.

___________________________________________________________

31


ТОЧКА. ПРАВА 1. Кои геометриски фигури се нацртани? а)

б)

в) А

p

s

___________________________________________________________ 2. Означи ги нацртаните: а) точки;

б) прави.

3. Пополни ја табелата според цртежот. E D

c

a

C

d

A

b

c

d

e

B A а

B

b

C D

e

E

4. Нацртај и означи три прави што минуваат низ точката К. ___________________________

K

5. а) Колку прави може да се нацртаат низ една точка? б) Колку прави може да се нацртаат низ две точки? ___________________________________________________________

32


6. Нацртај ги правите AB, BD, DC, CF, FE и АF. C

B А

E F

D

1. Нацртај две точки К и М кои не лежат на правата p и се на иста страна од неа.

p

2. Нацртај две точки А и B кои лежат на правата а и се на иста страна од точката C.

а

C

3. Со употреба на симболите  и  запиши го заемниот однос на секоја од точките со правите на цртежот. C b ____________________________ B D А ____________________________ ____________________________

F

а

E

____________________________ 4. Нацртај права m што минува низ точките P и Q и права n што минува низ точката P и не минува низ точката Q.

P Q

33


5. Нацртај прави а и b кои минуваат низ точката C, така што правата а минува низ точката А, а првата b минува низ точката B. А

B C

1. Нацртај прави а и b такви што Pа, Pb, Ма и Nb.

P

N M

2. Нацртај точки А, B, C и D така што Аp, Аq, Bp, Bq, Cp и Dq.

q

p

3. Колку прави се определени со дадените точки? Нацртај и изброј. a)

б)

___________________________________________________________ 4.

Заокружи што е точно. Пет точки може да определуваат:

а) една права;

б) три прави;

в) пет прави;

г) седум прави;

д) осум прави;

ѓ) десет прави.

34


ПОЛУПРАВА. ОТСЕЧКА 1. Кои геометриски фигури се нацртани? а) O

б) А

A

В

___________________________________________________________ 2. Измери ги должините на отсечките во центиметри, а потоа подреди ги почнувајќи од најкусата. A

B

C

E D

G

F H

___________________________________________________________ 3. Нацртај и означи отсечки со должина 4 cm, 7 cm и 11 cm.

1. Нацртај и означи пет полуправи со почеток во точката С. C

2. Нацртај две полуправи со почеток во точката О, така што едната минува низ точката А, а другата низ точката B.

А

О

35

B


3.

Нацртај и означи отсечка со должина 10 cm, а потоа нацртај отсечка

а) 2 пати покуса од неа;

4.

б) 2 cm покуса од неа.

Измери ги и запиши ги должините на сите отсечки на цртежот. А

В

С

___________________________________________________________ 1.

Запиши ги полуправите на цртежот што ја содржат точката О. C ____________________________ А

O

B

____________________________

D 2.

Колку отсечки определуваат дадените точки? Нацртај и изброј. а)

б)

___________________________________________________________ 3. а)

Колку отсечки има на цртежот? б)

в)

___________________________________________________________

36


АГОЛ. ВИДОВИ АГЛИ В

1. Која геометриска фигура е прикажана на цртежот? ____________________________ 2.

O

а) М е теме на МОN; б) ОМ е крак на МОN; в) О е теме на МОN; г) NО е крак на МОN.

M

Кој од аглите на цртежот е:

а) најмал;

б) најголем?

B

O

А

Заокружи што е точно. N

3.

О

D

N

A

O

M

O

C

___________________________________________________________ 4.

Заокружи што е точно.

а) Остар агол е помал од тап агол; б) Прав агол е поголем од остaр агол; в) Тап агол е помал од прав агол. 5.

На цртежот

4

а) прави агли се: _____________

1

б) остри агли се: _____________

5

в) тапи агли се: ______________

2

37

3


1. Нацртај и означи агол со теме во точката О. О

2.

Нацртај и означи агол:

а) помал од аголот на цртежот; б) поголем од аголот на цртежот;

T

кој има заеднички крак со него. S 3.

R

Нацртај и означи:

а) прав агол;

б) остар агол;

в) тап агол.

4. Запиши го бројот на агли кај секоја од геометриските фигури на цртежот. а)

б)

в)

г)

___________________________________________________________ 5.

Пополни ја табелата.

Број на агли

38


1.

Пополни ја табелата.

Број на остри агли Број на прави агли Број на тапи агли 2.

Од аглите определени со полуправите на цртежот:

а) прави агли се: ____________________________

C D

б) тапи агли се: ____________________________

B

E

О A в) остри агли се: _____________________________________________ 3. а)

Колку остри агли има секоја од фигурите на цртежот? б)

в)

___________________________________________________________ 4. Колку пати во едно деноноќие стрелките на часовникот образуваат прав агол? ___________________________________________________________ 5. На правата p нацртај точка О. Колку агли нацрта?

p

____________________________

39


ЗАЕМНА ПОЛОЖБА НА ДВЕ ПРАВИ 1.

Каква е заемата положба на правите на цртежот?

а)

b

б)

в)

b

b a

a

a

___________________________________________________________ 2.

За правите a, b, c и d, на цртежот, заокружи што е точно.

а) правите a и d се нормални; б) правите b и c се паралелни; в) правите c и d се сечат; г) правите a и c се нормални; д) правите a и b се паралелни; ѓ) правите b и d се сечат.

c

d

b a

3. Која од правите на цртежот е паралелна на правата m?

p

____________________________

q

m

4. Која од правите на цртежот е нормална на правата n?

q

r

p n r

____________________________ Пополни ја табелата според цртежот.

5.

p

q

m

q

n

p n

p q

m

m n

40


1. Нацртај и означи две прави кои: а) се сечат;

б) се паралелни;

2. Нацртај права m што минува низ точката L и ги сече правите n и s.

3. Правите p и q се паралелни. Нацртај права r што минува низ точката M и е нормална на правата p. Каква е заемната положба на правите q и r? ___________________________

4. Нацртај права b што минува низ точката D и е паралелна на правата a. Потоа нацртај права c што ја сече правата b во точката D. Каква е заемната положба на правите a и c? ___________________________

41

в) се нормални.


1. Нацртај две прави a и b што се сечат во точката S. Нацртај права p паралелна на правата a што минува низ точката R и права q паралелна на правата b што минува низ точката R. Каква е заемната положба на правите p и q?

S R

___________________________ 2. Нацртај две нормални прави m и n што се сечат во точката K. Нацртај права s паралелна на правата m што минува низ точката P и права t паралелна на правата n што минува низ точката P. Каква е заемната положба на правите s и t?

K P

___________________________ 3. Нацртај права q што минува низ точката A и е нормална на правата p. Нацртај права r што минува низ точката A и е паралелна на правата p. Каква е заемната положба на правите q и r? ___________________________ 4. Нацртај права b што минува низ точката S и е нормална на правата a. Нацртај права c што минува низ точката S и е нормална на правата b. Нацртај права d што не минува низ точката S и е нормална на правата c. а) Каква е заемната положба на правите b и d? ___________________ б) Каква е заемната положба на правите a и d? ___________________

42


ТРИАГОЛНИЦИ. ВИДОВИ ТРИАГОЛНИЦИ 1. Запиши ги темињата, страните и аглите на триаголникот на цртежот. _____________________________ _____________________________ _____________________________ 2. Кој од триаголниците на цртежот е: а) рамнокрак;

б) рамностран;

в) разностран?

___________________________________________________________ 3. Запиши го видот на секој од триаголниците на цртежот според аглите. ___________________________ ___________________________ ___________________________ 4. Заокружи според цртежот што е точно. а)  OED е правоаголен; б)  OCB е остроаголен; в)  OBA е остроаголен и рамностран; г)  ODC е рамнокрак и тапоаголен.

43


1. Колку триаголници има на цртежот? _________________________

2. Поврзи ги со отсечки точките: а) A, B и C;

б) K, O и R;

в) F, G и H;

и запиши го видот на добиениот триаголник според страните.

___________________________________________________________ 3. Определи го видот на секој од триаголниците на цртежот, според аглите. _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

4. Определи го видот на триаголницикот на цртежот, според страните и аглите. _______________________________

44


1. Колку триаголници има на цртежот?

___________________________________________________________ 2.

Пополни ја табелата за секој од триаголниците на цртежот.

3. Определи го видот на секој од триаголниците на цртежот, според страните и аглите.

___________________________________________________________

45


МНОЖЕЊЕ НА БРОЕВИ ОД ДЕСЕТКИ И СТОТКИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 1. Запиши го збирот како производ. а) 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 = ________________________ б) 80 + 80 + 80 + 80 = ________________________________ в) 300 + 300 + 300 = _________________________________ г) 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = _______________________ 2. Претстави го производот како збир на еднакви собироци. a) 7 · 60 = ___________________________________________________ б) 3 · 90 = ___________________________________________________ в) 4 · 100 = __________________________________________________ г) 5 · 200 = __________________________________________________ 3. Пресметај и запиши еден од знаците = или ≠. a) 4 · 100 в) 300 + 300

100 + 100 + 100

б) 60 + 60 + 60

3 · 300

3 · 60

г) 20 + 20 + 20 + 20 + 20

6 · 20

4. Пресметај ги производите: а) 2 · 30 =

б) 70 · 6 =

в) 80 · 5 =

г) 5 · 200 =

д) 300 · 3 =

ѓ) 400 · 2 =

5. Примени го комутативното својство на множењето и пополни. a) 5 · 60 =

·5

б) 4 ·

в) 80 · 3 =

· 80

г)

= 100 · 4 · 3 = 3 · 200

6. Кој број е 3 пати поголем од бројот 300? ___________________________________________________________ 1. Со помош на комутативното и асоцијативното својство пресметај на најлесен начин. а) 4 · 8 · 5 = __________________ в) 6 · 9 · 5 = __________________

46

б) 2 · 9 · 5 = __________________ ѓ) 4 · 5 · 7 = __________________


2. Во една библиотека на 4 полици има по 50 книги. Колку вкупно книги има во библиотеката? Пресметај со собирање и со множење. ___________________________________________________________ 3. На денот на дрвото едно одделение засадило 5 реда по 30 садници, а друго 30 реда со по 5 садници. Кое одделение засадило повеќе садници? ___________________________________________________________ 4. Бројот 265 зголеми го за производот на броевите 2 и 300. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 5. Во една фабрика за мебел биле изработени 200 маси и 3 пати повеќе столици. Колку вкупно парчиња мебел биле изработени? ___________________________________________________________ 1. Производот на броевите 3 и 300 намали го за производот на броевите 2 и 400. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 2. Во една склад имало 600 вреќи. Првиот ден биле земени 80 вреќи, вториот ден биле земени 3 пати повеќе, а третиот ден 135 вреќи. Колку вреќи останале во складот? ___________________________________________________________ 3. Во една продавница се донесени 2 гајби со по 200 шишиња сок, 3 гајби со по 30 шишиња сок и 5 гајби со по 40 шишиња сок. Колку шишиња сок се донесени во продавницата? ___________________________________________________________ 4. Во една книжарница првиот ден донеле 30 книги, вториот ден 2 пати повеќе книги, а третиот ден 5 пати повеќе книги отколку првиот ден. Колку вкупно книги биле донесени во книжарницата? ___________________________________________________________

47


ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИ ОД ДЕСЕТКИ И СТОТКИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 1. Дополни ги изоставените броеви во низата. а) 1000, 900, 800,

,

,

,

,

,

, 100;

б) 500, 450, 400,

,

,

,

,

,

, 50;

в) 800, 720, 640,

,

,

,

,

,

, 80.

2. Пресметај ги количниците. а) 20 : 2 =

б) 80 : 4 =

в) 90 : 3 =

г) 30 : 3 =

д) 60 : 2 =

ѓ) 40 : 2 =

е) 400 : 2 =

ж) 600 : 3 =

з) 400 : 2 =

ѕ) 600 : 2 =

и) 900 : 3 =

ј) 800 : 4 =

3. Пресметај ги количниците. а) 18 : 2 =

б) 25 : 5 =

180 : 2 =

в) 49 : 7 =

250 : 5 =

г) 54 : 9 =

490 : 7 =

д) 48 : 8 =

540 : 9 =

ѓ) 42 : 6 =

480 : 8 =

420 : 6 =

4. Запиши еден од знаците ·, : или = , за да биде точно. а) 5 в) 480

70 6

350

б) 90

540

80

г) 360

6

6 60

5. Во секое празно квадратче запиши го бројот што одговара. а) г) 100 

: 5 = 60 = 20

б)

: 8 = 90

д) 140 

=7

в) ѓ) 360 

: 2 = 80 = 60

6. Кој број е 9 пати помал од бројот 540? ___________________________________________________________

48


1. Блаже имал 400 денари. Им ги поделил на неговите две ќерки. По колку денари добила секоја ќерка? ___________________________________________________________ 2. Пет деца купиле 150 џамлии. Ги поделиле подеднакво. По колку џамлии добило секое дете? ___________________________________________________________ 3. Триста педесет вреќи цемент се пренесени до градилиште со 7 камиони, подеднакво. По колку вреќи има во секој камион? ___________________________________________________________ 4. Бројот 350 зголеми го за 70, а добиениот број намали го 6 пати. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 5. Иван има 160 сликички, а Стефан 2 пати помалку. Колку сликички имаат заедно? ___________________________________________________________ 1. Најди ги количниците на бројот 360 со бројот 4, со бројот 6 и со бројот 9, а потоа најди го збирот на добиените количници. ___________________________________________________________ 2. Виктор имал 150 сликички и купил уште 30 сликички. Ги поделил подеднакво со уште двајца другари. По колку сликички добил секој од нив? ___________________________________________________________ 3. Милена поделила еден број со 9 и го добила бројот 80. Кој број ќе го добие Милена, ако истиот број го подели со 8? ___________________________________________________________ 4. Во еден хотел има 60 двокреветни соби. Останатите соби се четирикреветни. Колку четирикреветни соби има во хотелот, ако бројот на сите легла е 160? ___________________________________________________________

49


БРОЕВИТЕ 0 И 1 КАКО МНОЖИТЕЛИ. БРОЈОТ 1 КАКО ДЕЛИТЕЛ. БРОЈОТ 0 КАКО ДЕЛЕНИК 1. Пресметај и пополни. а) 70 · 1 =

б) 500 · 1 =

в) 1 · 40 =

50 · 1 =

1 · 700 =

400 · 0 =

2. Пресметај и пополни. а) 0 : 300 =

б) 600 : 1 =

в) 900 : 1 =

0 : 30 =

60 : 1 =

0 : 900 =

3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 40 · 1 б) 0 : 300

0 : 40 0 : 700

б) 50 · 1 г) 300 : 1

0 · 40 400 · 1

1. Пресметај го производот ако едниот множител е 0, а другиот е најмалиот трицифрен број. ___________________________________________________________ 2. Деленикот е 400, а делителот најмалиот едноцифрен број. Колку е количникот? ___________________________________________________________ 3. Пресметај го производот на бројот 300 и 1 и количникот на бројот 300 со бројот 1. Кој од добиените броеви е поголем? ___________________________________________________________ 1. Најди два броја чиј што производ и количник е 600 и за кои количникот на едниот од нив со другиот е пак 600. ___________________________________________________________ 2. Во една слаткарница 60 деца купиле по една топка сладолед од ванила и 400 деца по една топка сладолед од какао. Колку топки сладолед се продале? ___________________________________________________________

50


МНОЖЕЊЕ НА ЗБИР И РАЗЛИКА СО БРОЈ 1. Пресметај на два начина. а) (40 + 20) · 4 = _______________

(40 + 20) · 4 = ________________

б) (50 + 30) · 8 = _______________

(50 + 30) · 8 = ________________

в) (100 + 200) · 3 = _____________ (100 + 200) · 3 = _______________ г) (300 + 200) · 2 = _____________ (300 + 200) · 2 = _______________ 2. Пресметај на два начина. а) (70 – 30) · 4 = _______________

(70 – 30) · 4 = ________________

б) (80 – 20) · 7 = _______________

(80 – 20) · 7 = ________________

в) (500 – 400) · 2 = _____________

(500 – 400) · 2 = ______________

г) (300 – 100) · 3 = _____________ (300 – 100) · 3 = _______________ 3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) (60 + 10) · 4 б) (30 + 100) · 4 в) (960 – 860) · 4

(400 – 200) · 2 30 · 7 + 100 ·7 (400 – 200) · 2

4. Збирот на броевите 70 и 10 зголеми го 4 пати. Кој број го доби? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 5. Разликата на бројот 60 со бројот 20 зголеми ја 4 пати. Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 1. Пресметај на два начина. а) (40 + 20 + 30) · 4 = __________________________________________ (40 + 20 +30) · 4 = __________________________________________ б) (100 + 200 + 100) · 2 = _______________________________________ (100 + 200 +100) · 2 = _______________________________________

51


2. Пресметај на два начина. а) (50 – 30 – 10) · 4 = __________________________________________ (50 – 30 – 10) · 4 = __________________________________________ б) (500 – 100 – 200) · 2 = _______________________________________ (500 – 100 – 200) · 2 = _______________________________________ 3. Баба Балагија имала 30 јаболка и 60 круши. Ги поделила на своите 3 ќерки подеднакво. По колку парчиња добила секоја од нив? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 4. Еден трговец набавил 3 конзерви по цена од 200 денари. Конзервите ги продал по цена од 300 денари. Колку денари заработил трговецот? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 5. Што е поголемо, збирот на броевите 40 и 50 зголемен 9 пати или збирот на броевите 100, 30 и 20 зголемен 2 пати? ___________________________________________________________ 1. Во 4 камиони биле товарени по 3 пакети со вазни. Во првиот пакет имало 20 вазни, во вториот 50, а во третиот 30 вазни. Колку вкупно вазни имало во камионите? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 2. Во три кутии има лижавчиња. Во првата има 20, во втората 40, а во третата 10 лижавчиња. Секое лижавче чини по 8 денари. Колку пари чинат лижавчињата? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 3. За училишниот хепенинг учениците ставиле во секој горен агол од училницата по 40 балони, а во секој долен агол по 50 балони. Од нив испукале по 30 балони во секој агол. Колку балони останале неиспукани? ___________________________________________________________

52


МОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ БЕЗ ПРЕМИН 1. Пресметај ги производите. а) 23 · 3 = ___________________________________________________ б) 11 · 8 = ___________________________________________________ в) 42 · 2 = ___________________________________________________ г) 13 · 2 = ___________________________________________________ 2. Пресметај и пополни. a) 44 · 2

б) 12 · 4

в) 33 · 3

г) 14 · 2

д) 11 · 7

3. Пресметај ги производите. а) 111 · 9 = __________________________________________________ б) 323 · 3 = __________________________________________________ в) 121 · 4 = __________________________________________________ г) 412 · 2 = __________________________________________________ 4. Пресметај и пополни. a) 144 · 2

б) 212 · 4

в) 303 · 3

г) 101 · 5

д) 314 · 2

5. Пресметај го производот ако множители се 4 и 122. ___________________________________________________________ 1. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 322 · 3 – 746

23 · 2 + 174

б) 106 + 220 · 4

102 · 4 + 14 ·2

в) 333 · 3 – 900

11 + 111 · 5

г) 35 + 232 · 2

123 · 3 – 123

53


2. За детската изложба 12 ученици изработиле по 4 цртежи. Колку цртежи изработиле учениците? ___________________________________________________________ 3. Во паркот има 7 реда дрвjа. Во секој ред има по 111 дрвjа. Колку дрвја има во паркот? ___________________________________________________________ 4. Во едно детско одморалиште биле сместени 32 момчиња и 3 пати повеќе девојчиња. Колку девојчиња биле сместени во одморалиштето? ___________________________________________________________ 5. Во една продавница биле донесени 122 клопчиња бела волница и 3 пати повеќе клопчиња црвена волница. Колку клопчиња црвена волница биле донесени во продавницата? ___________________________________________________________ 6. Бројот 567 намали го за производот на броевите 112 и 4. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Пресметај. а) 123 · 3 + 44 · 2 = ___________________________________________ б) 142 · 2 – 33 · 3 = ___________________________________________ 2. Пресметај го збирот на производот на броевите 42 и 2 и 420 и 2. ___________________________________________________________ 3. На еко акцијата учениците во непосредната околина засадиле 132 липи и 3 пати повеќе брези. Од двата вида се исушиле по 15 дрвја. Колку дрвја останале? ___________________________________________________________ 4. Младите горјани треба да засадат 1000 дрвја. Засадиле 211 листопадни дрвја и 3 пати повеќе иглолисни. Од дрвјата што останале за садење 120 биле иглолисни. Уште колку листопадни дрвја треба да се засадат? ___________________________________________________________

54


МНОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ СО ПРЕМИН 36 · 2

236 · 2

1. Пресметај ги производите. а) 27 · 2 = _________________________________________________ б) 38 · 2 = _________________________________________________ в) 25 · 3 = _________________________________________________ г) 17 · 5 = _________________________________________________ 2. Пресметај и пополни. a) 48 · 2

б) 18 · 4

в) 26 · 3

г) 28 · 2

д) 13 · 7

3. Пресметај ги производите. а) 216 · 2 = _________________________________________________ б) 107 · 7 = _________________________________________________ в) 216 · 4 = _________________________________________________ г) 117 · 3 = _________________________________________________ 4. Пресметај и пополни. a) 145 · 2

б) 216 · 4

в) 309 · 3

г) 108 · 5

д) 419 · 2

5. Кој број е 4 пати поголем од бројот 116? ___________________________________________________________ 1. Пополни ја табелата. 2 пати поголем поголем за 2 3 пати поголем поголем за 3

118

326

55

225


2. Пресметај го производот на најмалиот парен едноцифрен број со бројот 429. ___________________________________________________________ 3. Во еден ресторан има 126 маси. На секоја маса има по 3 чинии. Колку вкупно чинии има во ресторанот? ___________________________________________________________ 4. Јана прочитала 112 страници од една книга, а Лиле 6 пати повеќе страници. Колку страници прочитала Лиле? ___________________________________________________________ 5. Едниот множител е збирот на броевите 99 и 210, а другиот е бројот 3. Пресметај го нивниот производ. ___________________________________________________________ 1. Од производот на броевите 216 и 4 одземи го нивниот збир. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 2. Во една фарма има 226 крави и 3 пати повеќе телиња. Колку грла добиток има во фармата? ___________________________________________________________ 3. Радмила, Ана и Андреј имаат 1000 денари. Радмила има 128 денари, Ана 3 пати повеќе од неа, а останатите пари биле на Андреј. Колку денари има Андреј? ___________________________________________________________ 4. Во една шума живеат 204 срни, 3 пати повеќе зајаци и мечки за 576 помалку од зајаци. Колку животни живеат во шумата? ___________________________________________________________ 5. Тројца браќа добиле на игра на среќа извесна сума пари. Првиот брат добил 126 денари, вториот брат 2 пати повеќе од него, а третиот брат колку првиот и вториот заедно. По колку денари добил секој од нив? ___________________________________________________________

56


41 · 3

241 · 3

1. Пресметај ги производите. а) 74 · 2 = _________________________________________________ б) 61 · 6 = _________________________________________________ в) 93 · 2 = _________________________________________________ г) 83 · 3 = _________________________________________________ 2. Пресметај и пополни. a) 91 · 5

б) 62 · 4

в) 52 · 3

г) 61 · 6

д) 31 · 7

3. Пресметај ги производите. а) 483 · 2 = _________________________________________________ б) 172 · 4 = _________________________________________________ в) 273 · 3 = _________________________________________________ г) 161 · 5 = _________________________________________________ 4. Пресметај и пополни. a) 152 · 2

б) 474 · 2

в) 151 · 2

г) 141 · 6

д) 173 · 3

5. Бројот 151 зголеми го 5 пати. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Пополни ја табелата. 172

161

182

2 пати поголем 3 пати поголем 4 пати поголем 2. Колку ружи се потребни за да се направат 131 букет со по 7 ружи? ___________________________________________________________

57


3. Сафет секој ден за појадок купува сендвич кој чини 120 денари. Колку денари ќе потроши за 5 дена? ___________________________________________________________ 4. Ивана го пресметала производот 242 · 4, а Јана збирот 242 + 4. Која од нив добила поголем број? ___________________________________________________________ 5. На цветниот пазар има 172 лалиња и 3 пати повеќе нарциси. Колку вкупно цветови има на цветниот пазар? ___________________________________________________________ 6. Разликата на бројот 564 со бројот 337 зголеми ја 2 пати. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. На еднодневна екскурзија отпатувале од 3 училишта по 163 ученици, а од 2 училишта по 234 ученици. Колку ученици отпатувале на еднодневната екскурзија? ___________________________________________________________ 2. Во цветна леа биле засадени 162 нарциси и 4 пати повеќе гербери. Од нив свенале 235 цвеќиња. Колку цвеќиња останале во цветната леа? ___________________________________________________________ 3. На еден фудбалски натпревар на 4 трибини имало 900 навивачи. На 3 трибини имало по 272 навивачи. Колку навивачи имало на четвртата трибина? ___________________________________________________________ 4. Детскиот фестивал го гледале ученици сместени во 3 блока. Во првиот блок имало 152 ученици, во вториот блок имало 3 пати повеќе, а во третиот блок 2 пати повеќе отколку во првиот блок. Од секој блок заминале по 20 ученици. Колку ученици останале да го гледаат детскиот фестивал? ___________________________________________________________

58


67 · 2

367 · 2

75 · 4

125 · 8

1. Пресметај ги производите. а) 48 · 3 = _________________________________________________ б) 87 · 2 = _________________________________________________ в) 76 · 4 = _________________________________________________ г) 65 · 2 = _________________________________________________ 2. Пресметај и пополни. a) 64 · 9

б) 39 · 8

в) 55 · 7

г) 85 · 6

д) 75 · 8

3. Пресметај ги производите. а) 256 · 2 = _________________________________________________ б) 248 · 3 = _________________________________________________ в) 135 · 4 = _________________________________________________ г) 335 · 2 = _________________________________________________ 4. Пресметај и пополни. a) 263 · 2

б) 173 · 5

в) 238 · 4

г) 122 · 5

д) 140 · 5

5. Пресметај го производот на броевите 358 и 2. ___________________________________________________________ 6. Кој број е 4 пати поголем од 236? ___________________________________________________________ 1. Бројот 122 помножи го со најголемиот едноцифрен парен број. Кој број го доби? ___________________________________________________________

59


2. Тројца другари купиле по 194 џамлии. Колку вкупно џамлии купиле? ___________________________________________________________ 3. Во еден селски двор имало 158 кокошки и 5 пати повеќе гуски. Колку гуски имало во дворот? ___________________________________________________________ 4. Ана и Миле штеделе во две штедни касички. Во касата на Ана имало 129 денари, а во касата на Миле 6 пати повеќе. Колку пари заштедиле заедно? ___________________________________________________________ 5. Збирот на броевите 165 и 224 зголеми го 2 пати. ___________________________________________________________ 1. Столарот Ико има 732 ногари. Направил 146 столчиња. Ако едно столче има 4 ногари, колку ногари му останале неупотребени? ___________________________________________________________ 2. Близначките Гаја и Миа ќе тргнат во прво одделение. Нивните родители сè треба да купуваат двојно. Колку вкупно денари ќе потрошат, ако за секоја близначка треба да купат училиштен прибор за 248 денари и балетанки за 187 денари? ___________________________________________________________ 3. Бојан купил 4 чоколади и 2 сладоледи. Секое чоколадо чинело 136 денари, а секој сладолед 169 денари. Колку денари потрошил Бојан? ___________________________________________________________ 4. Емина има 75 сликички. Маја има 2 пати повеќе од Емина. Мурат има 4 пати повеќе сликички од Маја. Колку вкупно сликички имаат заедно? ___________________________________________________________

60


ДЕЛЕЊЕ СО ОСТАТОК 1. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 17 : 5 =

(остаток

)

б) 38 : 6 =

(остаток

)

в) 15 : 2 =

(остаток

)

г) 20 : 9 =

(остаток

)

д) 25 : 8 =

(остаток

)

ѓ) 32 : 7 =

(остаток

)

2. Колку е количникот и остатокот при делењето на бројот 87 со бројот 9? ___________________________________________________________ 3. Колку е количникот и остатокот при делењето на бројот 46 со бројот 7? ___________________________________________________________ 1. Вкупно 28 садници треба да се засадат во 6 реда, подеднакво. По колку садници ќе се засадат во секој ред? Колку садници ќе останат незасадени? ___________________________________________________________ 2. Колку е деленикот, ако делителот е бројот 7, количникот е бројот 5, а остатокот е бројот 6? ___________________________________________________________ 3. Ивана поделила еден број со 5 и добила количник 6 и остаток 3. Кој број го поделила Ивана? ___________________________________________________________ 1. На еден котур има 20 метри јаже. Учениците сакаат да направат јажиња за скокање со должина од по 3 метри. Колку јажиња ќе направат? Колку метри јаже ќе остане на котурот? ___________________________________________________________ 2. Шивачот има 30 метри чипка. Ако за еден костим за кловн му се потребни 4 метри, на колку костими ќе може да им стави чипка? Колку метри чипка ќе остане неупотребена? ___________________________________________________________

61


ДЕЛЕЊЕ НА ЗБИР И РАЗЛИКА СО БРОЈ 1. Пресметај на два начина. а) (16 + 12) : 4 = ______________ б) (21 + 9) : 3 = _______________ в) (560 + 160) : 8 = _____________ г) (350 + 150) : 5 = _____________

(16 + 12) : 4 = ________________ (21 + 9) : 3 = _________________ (560 + 160) : 8 = ______________ (350 + 150) : 5 = ______________

2. Пресметај на два начина. а) (45 – 20) : 5 = ______________ (45 – 20) : 5 = ________________ б) (27 – 15) : 3 = ______________ (27 – 15) : 3 = ________________ в) (700 – 140) : 7 = ____________ (700 – 140) : 7 = ______________ г) (540 – 480) : 6 = _____________ (540 – 480) : 6 = _____________ 3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) (24 + 12) : 6 б) (120 + 60) : 2 в) (400 – 250) : 5

(24 – 12) : 6 120 : 2 + 60 : 2 400 : 5 – 200 : 5

4. Збирот на броевите 210 и 90 намали го 3 пати. Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 5. Разликата на бројот 320 со бројот 160 намали ја 4 пати. Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 1. Пресметај на два начина. а) (40 + 20 + 60) : 4 = __________________________________________ (40 + 20 +60) : 4 = ___________________________________________ б) (500 + 100 + 400) : 5 = _______________________________________ (500 + 100 +400) : 5 = _______________________________________

62


2. Пресметај на два начина. а) (80 – 40 – 20) : 2 = __________________________________________ (80 – 40 – 20) : 2 = __________________________________________ б) (900 – 600 – 300) : 3 = _______________________________________ (900 – 600 – 300) : 3 = _______________________________________ 3. На научна екскурзија отпатувале 120 момчиња и 80 девојчиња. Ги сместиле во четирикреветни соби. Колку четирикреветни соби зафатиле учениците? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 4. Една живинарска фарма испорачала 540 јајца. Спакувани биле по 6 во кутија. При транспортот се искршиле 120 јајца. Останатите јајца биле спакувани по 6 во кутија. Колку кутии со неискршени јајца биле спакувани? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 5. Што е поголемо, разликата на бројот 90 со бројот 60 намалена 3 пати или разликата на бројот 100 со бројот 20 намалена 2 пати? ___________________________________________________________ 1. Од еден рибник се земени 72 пастрмки, 56 крапови и 32 сомови. Ставени се во гајби по 8 риби, подеднакво. Во колку гајби се ставени рибите? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 2. Една пекара испекла 80 кроасани со крем, 40 кроасани помалку со сирење и кроасани со џем колку кроасани со сирење и со крем заедно. Кроасаните ги спакувала во кутии. Во секоја кутија ставила по 8 кроасани. Колку вкупно кутии со кроасан биле спакувани? Пресметај на два начина. ___________________________________________________________ 3. Марио имал 5 банкноти од по 100 денари, 5 монети од по 5 денари и 5 монети од по 1 денар. Ги разменил за банкноти од по 10 денари. Колку банкноти од по 10 денари добил? ___________________________________________________________

63


ДЕЛЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 36 : 2

369 : 2

1. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 42 : 2 =

б) 77 : 7 =

в) 84 : 4 =

г) 55 : 5 =

д) 24 : 2 =

ѓ) 66 : 6 =

2. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 396 : 3 =

б) 864 : 2 =

в) 844 : 4 =

г) 555 : 5 =

д) 244 : 2 =

ѓ) 666 : 6 =

3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 48 в) 369 : 3

86 : 2 246 : 2

б) 63 : 3 г) 484 : 4

77 : 7 662 : 2

4. Пресметај го количникот на бројот 969 со бројот 3. ___________________________________________________________ 5. Колку пати се содржи бројот 4 во броевите: а) 48; б) 84; в) 880; г) 848; д) 484. ___________________________________________________________ 1. Запиши и пресметај: а) бројот 999 намали го за 9;

б) бројот 999 намали го 9 пати.

в) бројот 636 намали го за 3; г) бројот 636 намали го 3 пати. ___________________________________________________________ 2. Пресметај ги бројните изрази. а) 96 : 3 + 521 = ______________ б) 356 + 282 : 2 = ______________ в) 393: 3 – 45 = ______________ г) 1000 – 444 : 2 = _____________ 3. Во еден вагон може да се сместат по 8 патници. Колку вагони треба да се прикачат за локомотивата, ако патуваат 88 патници? ___________________________________________________________

64


4. Колку кутии ќе се употребат за пакување на 448 боички, ако во една кутија може да се спакуваат 4 боички? ___________________________________________________________ 5. Бројот 630 намали го за количникот на бројот 366 со бројот 3. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 6. На бројот 420 додај го количникот на бројот 399 со бројот 3. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Една книга со раскази има два дела. Во првиот дел има 63 раскази, а во вториот дел 3 пати помалку раскази. Колку раскази има во двата дела? ___________________________________________________________ 2. Миле има 960 денари. Купил 4 книги за 484 денари. Колку чини една книга? Колку денари му останале? ___________________________________________________________ 3. Златко читал книга од 848 страници. Првиот ден прочитал 424 страници, а вториот ден 2 пати помалку. Колку страници му останале непрочитани? ___________________________________________________________ 4. За 284 денари купени се 2 топки. Колку денари чинат 5 такви топки? ___________________________________________________________ 5. Запиши броен израз според шемата и пресметај го. а) 844

:

577

– :

4

3

б) 488

:

347

– ·

4 а) ___________________ 2

65

б) ___________________


56 : 4

864 : 4

362 : 2

1. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 72 : 6 =

б) 52 : 2 =

в) 96 : 6 =

г) 72 : 4 =

д) 91 : 7 =

ѓ) 54 : 3 =

2. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 456 : 4 =

б) 575 : 5 =

в) 496 : 2 =

г) 672 : 6 =

д) 651 : 3 =

ѓ) 798 : 7 =

3. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 346 : 2 =

б) 426 : 3 =

в) 568 : 4 =

г) 966 : 2 =

д) 847 : 7 =

ѓ) 968 : 8 =

4. Пресметај го количникот на бројот 96 со бројот 8. ___________________________________________________________ 5. Колку е количникот, ако деленикот е 468 и делителот е 4? ___________________________________________________________ 6. Бројот 732 намали го 2 пати. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Пресметај ги бројните изрази. а) 156 + 81 : 3 = ______________

б) 231 – 78 : 6 = _______________

в) 52 : 4 – 72 : 6 =_____________ г) 91 : 7 + 72 : 6 =______________ д) 79 + 58 : 2 – 36 = ___________

ѓ) 237 – 75 : 5 + 27 = ___________

e) 278 + 658 : 2 = _____________ ж) 320 – 372 : 3 = ______________ з) 951 : 3 – 690 : 6 = ___________ ѕ) 476 : 4 – 342 : 3 = ____________ 2. За еден музеј столарот направил 81 ногарка за триножни столчиња. Колку триножни столчиња може да направи столарот? ___________________________________________________________

66


3. Во 8 товарни вагони биле натоварени 896 пакети, подеднакво. По колку пакети имало во секој вагон? ___________________________________________________________ 4. Околу една маса може да седнат 4 деца. Колку маси се потребни за 564 деца? ___________________________________________________________ 5. Во вагонот имало 726 патници кои биле сместени во купиња по 6 седишта. Колку купиња зафатиле патниците? ___________________________________________________________ 1. Пресметај го збирот на количниците на бројот 684 со броевите 6 и 4. ___________________________________________________________ 2. Во селскиот двор имало 36 нозе од кокошки, 32 нозе од мисирки и 56 нозе од прасиња. Колку вкупно домашни птици и животни имало во дворот? ___________________________________________________________ 3. Во една фабрика претпладнето произвеле 456 пара ракавици, а попладнето 512. Ракавиците биле испорачани во 4 продавници, подеднакво. Колку пара ракавици биле испорачани во секоја продавница? ___________________________________________________________ 4. Вера добила задача 865 книги да ги распореди на две полици така што на горната да има 3 книги помалку. По колку книги ќе има на секоја полица? ___________________________________________________________ 5. На еден рид имало 494 лозници, а на друг 2 пати помалку лозници. На двата рида досадиле уште по 35 лозници. Колку вкупно лозници има на двата рида? ___________________________________________________________

67


432 : 3 1. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 618 : 6 =

б) 932 : 2 =

в) 762 : 3 =

г) 976 : 8 =

д) 852 : 6 =

ѓ) 736 : 2 =

2. Намали го 2 пати бројот: a) 576; б) 358; в) 736; г) 378. ___________________________________________________________ 3. Пополни ја табелата. 744

852

984

2 пати помал 3 пати помал 6 пати помал 4. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 478 в) 567 : 3

976 : 2 788 : 4

б) 771 : 3

578 : 2

г) 924 : 4

552 : 2

5. Пресметај го количникот на бројот 831 со бројот 3. ___________________________________________________________ 6. Кој број е 3 пати помал од бројот 573? ___________________________________________________________ 1. Пресметај ги бројните изрази. а) 167 + 423 : 3 = ______________ б) 566 – 684 : 4 = ______________ ;

в) 524 : 4 – 774 : 6 = ____________ г) 91 : 7 + 54 : 6 = ____________ 2. Една фабрика испорачала 768 чоколади во 3 продавници, подеднакво. По колку чоколади биле испорачани во секоја продавница? ___________________________________________________________

68


3. Во фискултурната сала имало 316 јажиња и 2 пати помалку обрачи. Колку реквизити имало во фискултурната сала? ___________________________________________________________ 4. Ана имала 556 денари, а Елена 4 пати помалку од неа. Колку денари има Елена? ___________________________________________________________ 5. Количникот на бројот 932 со бројот и 2 намали го за 115. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 6. Бројот 500 намали го за количникот на бројот 744 со бројот 6. Кој број го доби? ___________________________________________________________ 1. Количникот на бројот 628 со бројот 4 зголеми го за нивниот збир. ___________________________________________________________ 2. Марија има 600 денари. За 471 денар купила 3 сликовници. Може ли да купи уште една сликовница? ___________________________________________________________ 3. Во текстилен погон се исплетени 744 шалчиња и 615 капчиња. Шаловите се пакувани во кутии по 6 парчиња, а капчињата во кутии по 5 парчиња. Какви кутии има повеќе, со капи или со шалчиња? ___________________________________________________________ 4. Братот и сестрата имаат 536 сликички. Се договориле да ги поделат така што сестрата да добие 3 пати повеќе сликички од братот. По колку сликички ќе добие секој од нив? ___________________________________________________________ 5. Во четири реда имало лозници. На првиот ред има 24 лозници повеќе отколку во останатите 3 редови, во кои има подеднаков број лозници. По колку лозници има во секој ред ако има вкупно 560 лозници? ___________________________________________________________

69


324 : 3

195 : 3

1. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 816 : 4 =

б) 642 : 6 =

в) 540 : 5 =

г) 432 : 4 =

д) 832 : 4 =

ѓ) 836 : 4 =

2. Пресметај ги количниците и направи проверка. а) 465 : 5 =

б) 258 : 3 =

в) 376 : 8 =

г) 282 : 3 =

д) 644 : 7 =

ѓ) 657 : 9 =

3. Пополни ја табелата. Деленик Делител Количник

294 3

546 7

495 9

148 4

354 6

232 8

4. Пресметај го количникот на бројот 285 со бројот 5. ___________________________________________________________ 5. Кој број е 3 пати помал од бројот 195? ___________________________________________________________ 1. Пресметај ги бројните изрази. а) 234 + 924 : 3 = ______________ б) 1000 – 954 : 9 = ______________ в) 763 : 7 – 366 : 6 = ____________ г) 248 : 8 + 297 : 3 = ____________ 2. Деленик е 216, а делител е најголемиот едноцифрен број. Колку изнесува количникот? ___________________________________________________________ 3. Во 4 пакети има 528 тетратки. Колку тетратки има во 7 такви пакети? ___________________________________________________________ 4. Три слона дневно пијат 285 литри вода. Колку литри вода пие еден слон? ___________________________________________________________

70


5. Во еден овоштарник засадени се 434 садници во 7 редови подеднакво. По колку садници има во секој ред? ___________________________________________________________ 6. За исхрана на една крава потребни се 216 снопчиња сено за 9 дена. Колку снопчиња сено дневно јаде кравата? ___________________________________________________________ 7. Замислив еден број кој е 7 пати помал од бројот 763. Кој број го замислив? ___________________________________________________________ 1. За колку е поголем количникот на бројот 615 со бројот 3 од количникот на бројот 824 со бројот 8? ___________________________________________________________ 2. За да се направи 1 пита кашкавал потребни се 4 канти млеко. Во мандрата претпладне се потквасени 432 канти млеко, а попладнето 520 канти млеко. Колку вкупно пити кашкавал се направени? ___________________________________________________________ 3. На настава во природа отишле 316 ученици. Во првиот автобус сместени се 46 ученици, а во останатите 6 автобуси сместени се подеднаков број на ученици. По колку ученици има во секој од 6 – те автобуси? ___________________________________________________________ 4. Три деца треба да поделат 1000 денари, така што едното од нив да добие 79 денари повеќе од другите две. По колку денари ќе добие секое дете? ___________________________________________________________ 5. На една изложба првиот ден имало 237 посетители, а вториот ден 78 посетители повеќе. Третиот ден имало 3 пати помалку посетители од вториот ден. Колку вкупно посетители имало? ___________________________________________________________

71


РАВЕНКИ 1. Реши ги следниве равенки: a) 7 · x = 49; ____________ ____________ ____________

б) x · 5 = 35; ____________ ____________ ____________

в) x · 8 = 72. ____________ ____________ ____________

2. Реши ги следниве равенки: а) x : 5 = 3; ____________ ____________ ____________

б) x : 6 = 6; ____________ ____________ ____________

в) x : 8 = 9. ____________ ____________ ____________

3. Реши ги следниве равенки: а) 81 : x = 9; ____________ ____________ ____________

б) 48 : x = 8; ____________ ____________ ____________

в) 25 : x = 5. ____________ ____________ ____________

4. Состави равенки според исказите и реши ги: а) едниот множител е 6, а производот е 42; б) деленикот е 35, а количникот е 7; в) делителот е 8, а количникот е 6. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

1. Реши ги следниве равенки: а) x · (65 – 58) = 63; _________________ _________________ _________________

б) (100 – 36) : x = 72 : 9. _________________ _________________ _________________

72


2. Пресметај го непознатиот множител ако производот е 64, а другиот множител е 8 пати помал од производот. ___________________________________________________________ 3. Деленикот е најголемиот двоцифрен број, а количникот е најголемиот едноцифрн број. Пресметај го делителот. ___________________________________________________________ 4. Живко има извесна сума денари, а Африм има 5 пати помалку од него. Колку денари има Живко, ако Африм има 7 денари? ___________________________________________________________ 5. Кој број е 5 пати поголем од количникот на броевите 24 и 4? ___________________________________________________________ 1. Марко поделил еден број со 9 и го добил бројот 4. Кој број ќе го добие Софија, ако истиот број го подели со 2? ___________________________________________________________ 2. Бисера 10 месеци штедела по иста сума пари. Кога потрошила 350 денари и останале 450 денари. По колку денари месечно штедела Бисера? ___________________________________________________________ 3. Во три кутии има 36 боички. Во првата кутија има 3 пати помалку боички, а во втората кутија има 2 пати повеќе боички отколку во првата. Колку боички има во третата кутија? ___________________________________________________________ 4. Аурелија замислила еден број. Го помножила со 6 и го добила бројот 30. Бројот што го замислила Весна го поделила со 7 и ја добила разликата на бројот 25 со бројот 19. Марија бројот 25 го поделила со нејзиниот замислен број и го добила бројот 5. Откриј која од нив кој број го замислила и пресметај го нивниот збир. ___________________________________________________________

73


ДРОПКИ 1. Запиши го со дропка обоениот дел од целото. a)

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

б)

2. Прочитај и запиши ги со зборови дропките: а)

2 ; 4

б)

3 ; 8

в)

7 ; 11

г)

1 ; 2

д)

5 . 6

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. Заокружи го точниот одговор: 3 3 2 5 a) б) е поголемо од ; е поголемо од ; 3 8 3 8 в)

7 4 е поголемо од ; 9 9

г)

7 3 . е помало од 10 10

д)

1 3 е поголемо од ; 4 4

ѓ)

7 5 . е помало од 12 12

4. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а)

2 4

3 ; 4

б)

1 5

3 ; 5

в)

г)

4 4

1;

д)

5 6

1 ; 6

ѓ)

74

2 2

1 3

1 ; 2

2 . 3


1. Роденденска торта била поделена на 8 еднакви делови. Ина изела 1 од тортата. Колкав дел од тортата останал неизеден? 8

___________________________________________________________ 2. Кристијан и Мила јаделе чоколадо. Кристијан изел

3 од чоколадото, 4

1 а Мила изела од чоколадото. Кој изел повеќе чоколадо? Останало ли 4 од чоколадото?

___________________________________________________________ 2 1 3. Во едно училиште од учениците учат англиски јазик, учат 4 4 1 француски и учат германски јазик. Кој јазик најмногу го учат учениците? 4

___________________________________________________________ 1. Претстави со дропка: а) еден ден од седмицата;

б) еден месец од годината;

в) еден час од деноноќието. ___________________________________________________________ 2. Пресметај. а) Колку месеци има во

1 од годината? 2

1 од деноноќието? 4 ___________________________________________________________

б) Колку часа има во

3. Мајката од пазар купила јаболка. Таа имала 3 деца. Ева рекла: „Јас би зела една четвртина од јаболката, зошто е најмногу.“ Ели рекла: „Јас би зела една десетина, затоа што 10>4.“ Давид се согласил тој да земе една половина. Кој зел најмногу јаболка? ___________________________________________________________

75


MEРКИ ЗА ВРЕМЕ 1. Над секој часовник запиши го времето што тој го покажува претпладне, а под секој часовник запиши го времето што тој го покажува попладне. а) _____________ 11

12

_____________

1

11 2

10 9

6

11 2

9

4 7

1

10

3

8

12

_____________

4 7

5

6

1 2

9

3

8

12

10

3 4

8 7

5

6

5

_____________

_____________

_____________

б) _____________

_____________

_____________

11

12

1

11 2

10 9

4 7

6

1

11 2

9

3

8

12

10

4

8 7

6

1 2

9

3

5

12

10

3 4

8 7

5

6

5

_____________

_____________

_____________

в) _____________

_____________

_____________

11

12

1

11 2

10 9

4 7

6

11 2

6

2 3 4

8 7

5

_____________

1

9

4 7

12

10

3

8

5

_____________

1

9

3

8

12

10

6

5

_____________

2. Колку часови изминуваат во едно исто деноноќие од: a) 5h до 23h; __________

б) 7h дo 3h попладне; __________

в) 9h до 17h; __________

г) 6h до 6h попладне? __________

3. Колку време изминува во едно исто деноноќие од: a) 4h до 8h 17min? __________

б) 14h до 17h 58min? ____________

в) 9h до 22h 37min? __________

г) 16h дo 23h 45min? ____________

76


4. Дијана отишла во игротека во 17 h, а се вратила во 20 h. Колку време била Дијана во игротеката? ___________________________________________________________ 5. Колку децении се: а) 30 години;

_______________

б) 90 години.

______________

6. Колку векови се: а) 500 години; _______________

б) 700 години. ______________

7. Колку години има едем милениум? ________________________ 1. Колку време изминува во едно деноноќие: а) од 10 h 38 min до 11 h 22 min; _____________________________ б) од 19 h 25 min до 20 h 20 min. _____________________________ 2. Колку време изминува во едно деноноќие: а) од 6 h 15 min до 7 h 45 min;

_____________________________

б) од 13 h 10 min до 14 h 28 min. _____________________________ 3. Колку време изминува во едно деноноќие: а) од 6h 30 min до 8 h 20 min;

_____________________________

б) од 9 h 37 min до 15 h 43 min. _____________________________ 4. Првиот час почнува во 8 h. Во колку часот ќе заврши првиот час ако трае 45 min? ___________________________________________________________ 5. Мајка му на Иле се вратила од работа во 16 h, а татко му се вратил во 17 h 30 min. После колку време се вратил татко му од од работа? ___________________________________________________________ 6. Митко и Самира се натпреваруваат во трчање. Самира стасала на целта за 4 s, а Митко по 7 s од неа. Колку секунди трчал Митко? ________________________________________________________________

77


7. Јасмина, Јана и Јадранка се тројки и имаат по 1 деценија. Колку години имаат заедно? ___________________________________________________________ 8. Една градба е изградена во 18-от век, а друга во 21-от век. а) Колку векови е понова втората градба од првата? б) Од кој милемиум е првата, а од кој втората градба? ________________________________________________________________

1. Мирјана патувала со авион од Скопје до Варшава. Авионот полетал од Скопје во 14 h 55 min, а слетал во Варшава во 17 h 35 min. Колку време патувала Мирјана? ___________________________________________________________ 2. Симон се вратил од училиште во 13 h 15 min. Неговиот ручек траел 30 min, вечерата 15 min, а одржувањето на неговата лична хигиена траела 25 min. Во учење поминал 2 h 55 min, во играње 1 h 40 min. Потоа отишол на спиење. Во колку часот Симон отишол на спење? ___________________________________________________________ 3. Сандра е шивачка. Таа може да сошие фустан за 5 h 30 min. За колку време Сандра може да сошие 5 фустани? __________________________________________________________ 4. Соња, Мирко и Ева се натпреварувале во пливање. Мирко стазата ја поминал за 10 s. Соња стасала 4 s после Мирко, а Ева стасала 7 s после Соња. Колку секунди пливала Ева? ___________________________________________________________ 5. Колку години има внукот ако неговиот дедо вели дека: „Јас и внук ми имаме вкупно 65 години, а тој има толку месеци колку што јас имам години.” ___________________________________________________________ 6. Таткото е стар половина век, а мајката е помлада од него 36 месеци. Колку години има синот ако тој од мајката е помлад 25 години? ________________________________________________________________

78


МЕРКИ ЗА ДОЛЖИНА 1.

a) 42 m =

dm cm

в) 49 dm = 2.

cm

a) 3 dm 6 cm =

cm

в) 5 m 7 cm =

3.

г) 950 cm =

dm

б) 2 m 5 dm =

dm

г) 8 m 4 cm =

cm

cm

ѓ) 9 m 4 dm 3cm =

m

dm

б) 57 cm =

a) 48 dm =

m

dm

mm

a) 8 cm = в) 7 dm 4 cm =

5.

m

д) 5 m 3 dm 6 cm =

в) 487 cm = 4.

б) 880 dm =

dm

cm

cm б) 7 dm =

mm

cm

г) 45 mm =

mm cm

mm

Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. a) 7 dm 4 cm в) 1 m

4 dm 7 cm

4 dm 2 cm

б) 8 dm 5 cm г) 45 dm 4 cm

85 cm 460 cm

6. Мира е висока 87 cm, нејзината другарка Катерина е 8 cm повисока

од неа. Колку центиметри е висока Катерина? _______________________________________________________________ 7. Шивачот Миле има 13 m бело платно и 56 m црвено платно. Колку

метри платно има шивачот Миле? _______________________________________________________________ 8.

Колку метри има 1 km?

_______________________________________________________________

1.

a) 5 dm 16 cm = в) 8 m 70 cm =

cm dm

б) 6 m 28 dm =

dm

г) 3 m 45 cm =

dm

79

cm


2. а) 5 dm 34 cm =

mm

б) 9 dm 80 mm =

cm

3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. a) 6 dm 40 cm

1000 mm

б) 60 dm 15 cm

в) 45 dm 4 cm

460 cm

г) 513 cm

61 dm

51 dm 3cm

4. Подреди ги по големина должините: 325 mm, 2 dm 35 mm, 4 dm 4 cm 3 mm и 25 cm 3mm, почнувајќи од најмалата. ___________________________________________________________ 5. Мирко купил кабел долг 3m 4dm 88 cm, а Јово купил кабел долг 358 cm. Кој од нив купил подолг кабел? ___________________________________________________________ 6. Пет борчиња се засадени во дрворед на растојание од 4 m. Колкаво е растојанието од првиот до поседниот бор? ___________________________________________________________ 7. Телото на лавот е долго 2 m 20 cm, а телото на тигарот е 70 cm подолго од телото на лавот. Колку е долго телото на тигарот? ___________________________________________________________ 8. Процени ја во центиметри должината и ширината на твојата тетратка, а потоа провери ја твојата проценка со мерење. Процени

Измери

Должина

cm

cm

mm

Ширина

cm

cm

mm

9. Автопатот од Скопје до Ниш е долг 250 km, а автопатот од Ниш до Белград е долг 200 km. Колку е долг автопатот од Скопје до Белград? ___________________________________________________________

80


3m

7m

9m 7m

10 m

1. На цртежот е даден планот на нивата на дедо Миле. Тој треба да ја загради со 2 реда жица. Колку метри жица му се потребни за заградување на нивата?

16 m

________________________________________________________________

2. Верица треба да стаса до фонтана која е на растојание 980 m од нејзината куќа. Таа истрчала 450 m, а потоа пешачела уште 357 m. Уште колку метри треба да помине за да стигне до фонтаната? ________________________________________________________________

3. Андреј и Тимо возеле велосипед еден спрема друг. До моментот на пресретнување Андреј поминал 455 m, а Тимо 249 m. Колку метри биле оддалечени на почетокот? ___________________________________________________________ 4. Анита, Марко и Вера се натпреварувале во дисциплината скок во далечина. Анита направила скок долг 452 cm. Скокот на Марко бил 2 пати покус од скокот на Анита, а скокот на Вера бил за 3 dm подолг од скокот на Марко. Колку центиметри бил долг скокот на Вера? ________________________________________________________________

5. Еден полжав сака да се искачи на ѕид висок 1 m. Секој ден се искачува по 300 mm, а секоја ноќ се спушта по 200 mm. За колку денови ќе се искачи полжавот на ѕидот? ___________________________________________________________ 6. Учениците од едно училиште отишле на екскурзија. Првиот ден поминале 130 km, а вториот ден 45 km повеќе. Колку километри поминале третиот ден, ако вкупно поминале 465 km? ________________________________________________________________

7. Состави текстуална задача според сликата и реши ја. 175 m Ɇɭɡɟʁ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 17 m Ɍɟɚɬɚɪ Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 35 m Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

81

ɍɱɢɥɢɲɬɟ


МЕРКИ ЗА МАСА 1. Кој од продуктите има а) најголема маса; 15 kg ɛɪɚɲɧɨ

б) најмала маса?

6 kg ɨɪɢɡ

8 kg ɲɟʅɟɪ

2 kg ɫɨɥ

1 kg ɦɟɞ

________________________________________________________________

2. Јана купила чоколадо од 10 dag, Маја купила чоколадо од 15 dag, а Лорета кипила чоколадо од 12 dag. Која од нив купила чоколадо со а) најголема маса; б) најмала маса? ________________________________________________________________

3. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 400 kg

500 kg

б) 770 kg

770 kg

в) 456 kg

356 kg

г) 24 dag

26 dag

д) 88 dag

67 dag

ѓ) 51 dag

61 dag

4. Дополни ја табелата според примерот. 70 dag 30 dag

85 dag

72 dag 53 dag

100 dag 24 dag

5. Масата на Семра е 47 kg, а масата на Нуртен е 3 kg поголема? Колку килограми е масата на Нуртен? ___________________________________________________________ 6. Колку килограми има 1 t? ___________________________________________________________ 7. Колку а) килограми шеќер б) декаграми ким недостасуваат за да биде вагата во рамнотежа? 2 kg ɛɪɚɲɧɨ

15 dag ɤɢɦ

5 kg

50 dag

82


1. Подреди ги по големина масате 50 dag, 5 t, 100 dag, 20 kg, 10 t, 500 kg, 1 t и 10 kg, почнувајќи од најмалата. ___________________________________________________________ 2. Од едно дрво биле набрани 276 kg ореви, а од друго 567 kg ореви? Колку вкупно килограми ореви биле набрани? ___________________________________________________________ 3. Манче за приготвување на сендвич употребил 15 dag сирење и 20 dag кашкавал. Колкава е вкупната маса на продуктите што ги употребил за приготвување на сендвичот? ___________________________________________________________ 4. Градинарот набрал 45 kg грашок и 23 kg боранија повеќе. Колку вкупно килограми зеленчук набрал? ________________________________________________________________

5. Во еден камион биле натоварени 40 гајби со праски. Во секоја гајба имало по 5 kg праски. Колкава била масата на сите праски во камионот? ___________________________________________________________ 6. Процени ја во декаграми масата на твојата тетратка, а потоа провери ја твојата проценка со мерење. Процени Маса на тетратка

Измери

dag

dag

7. Овоштарот набрал 555 kg круши и 445 kg јаболка. Дали овоштарот набрал 1 t овошје? ___________________________________________________________ 8. Камион е натоварен со песок. Масата на камионот е 3 t. Масата на камионот и песокот заедно е 12 t. Колкава е масата на натоварениот песок ? ________________________________________________________________

83


1. Од 365 kg грозје лозарот првиот ден продал 169 kg грозје и уште 78 kg грозје. Колку килограми грозје му останале непродадени? ___________________________________________________________ 2. Баба Наде за подготвување на Велигденски милиброд употребила 30 даг суво грозје, 20 dag маргарин, 20 dag мармалад, 10 dag ореви, 1 dag прашак за пециво и 100 dag брашно. Колкава е вкупната маса на употребените продукти? ___________________________________________________________ 3. Тања купила 25 dag ореви, а Виолета 30 dag ореви. За да направат торта потребни им се 75 dag ореви. Уште колку декаграми ореви треба да докупат? ___________________________________________________________ 4. Еден земјоделец набрал 214 kg јаболка, 89 kg праски, 175 kg сливи и 430 kg круши. Колку килограми кајсии набрал, ако вкупно набрал 1 t овошје? ___________________________________________________________ 5. Дедо Коста продавал лубеници во 4 кошеви. Во првиот кош имал 160 kg лубеница, а во секој следен кош по 20 kg повеќе. Колку килограми лубеница продавал вкупно? ___________________________________________________________ 6. Возот во еден рудник има 6 вагони. Во првиот вагон има 18 t руда, а во секој следен има по 2 t руда помалку. Колку тони руда вкупно има во вагоните? __________________________________________________________ 7. Состави текстуална задача според сликата и реши ја.

92 kg  ɩɚɬɢ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ

ɡɚ 29 kg ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ

84


МЕРКИ ЗА ТЕЧНОСТ 1. Заокружи ја буквата пред најголемото количество течност. а)

б)

1l

2l

1l

в)

1l

2l

2l

1l

2l

2. Запиши го количеството течност под секоја група чаши. а)

б) 1 dl

2 dl

2 dl

в) 1 dl 1 dl

2 dl

г) 1 dl 1 dl 1 dl

2 dl

2 dl

2 dl

___________ ___________ ___________ ___________ 3. Запиши го количеството течност под секоја група садови. а) б) в) г) 1l

1 dl 1 dl

___________

1l

2 dl

1l

2 dl

___________

1l 1l

1 dl 2 dl

___________

2 dl

___________

4. Запиши еден од знаците >, = или <, за да биде точно. а) 200 l г) 2 dl

300 l 6 dl

б) 550 l

660 l

в) 245 l

245 l

д) 90 dl

80 dl

ѓ) 51 dl

61 dl

5. Колку чаши од 2 dl можеш да наполниш со сок од шише кое содржи 1 l сок? ___________________________________________________________ 1. Во една продавница имало 300 l масло за јадење. Продадени биле 135 l масло. Колку литри масло останале непродадени? ___________________________________________________________ 2. Во еден аквариум имало 25 dl вода. Даме дотурил уште 7 dl вода. Колку вкупно децилитри вода има во аквариумот? ___________________________________________________________

85


3. Еден сад собира 10 l вода. Јана го полни садот со истурање вода од шишиња од 2 l. Колку такви шишиња вода треба Јана да истури во садот за да го наполни? ___________________________________________________________ 4. Еден слон пие 25 l вода дневно. Колку литри вода ќе испие слонот за 8 денови? ___________________________________________________________ 5. Чашите се полни со сок. Колку вкупно децилитри сок има? Ако се наполни шише од 1 l, колку децилитри сок ќе простане?

1 dl

3 dl

3 dl

2 dl

2 dl

___________________________________________________________ 6. Иван, Маја и Филип испиле по 1 чаша јогурт. Колкаво количество јогурт испиле заедно, ако 1 чаша содржи 2 dl јогурт? ___________________________________________________________ 1. Еден автомобил поминува 100 km со 8 l бензин, Колку километри пат ќе помине автомобилот со 56 l бензин? ___________________________________________________________ 2. Во едно буре има 130 l нафта, а во друго 50 l нафта. Колку литри нафта треба да се претури од едното во другото буре за да има исто количество нафта во двете буриња? ___________________________________________________________ 3. Во една канта има 25 l 7 dl млеко. Во друга има 3 l 2 dl млеко повеќе. Колкаво количество млеко има во втората канта? ___________________________________________________________ 4. Чоколадно млеко е спакувано во шише од 5 dl. Колку литри млеко ќе има во 12 такви шишиња? ___________________________________________________________

86


РАБОТА СО ПОДАТОЦИ 1. Податоците за продажбата на мебел во една продавница се претставени во табелата. Вид на мебел Трпезариска маса Столица Работна маса Комода Кревет Библиотека

Број на продадени парчиња мебел 55 178 223 85 197 108

Според податоците во табелата одговори на следниве прашања? а) Од кој вид мебел се продадени најмногу парчиња?___________ б) Од кој вид мебел се продадени најмалку парчиња?___________ в) Колку вкупно парчиња мебел се продадени? ________________ 2. Учениците од едно одделение за ужинка јадат едно од пецивата: кифла, кроасан, ѓеврек, баничка или крофна. 8 7 6

Пециво Кифла Кроасан Ѓеврек Баничка Крофна

Број на пецива

Ȼɪɨʁɧɚɩɟɰɢɜɚ

Прочитај ги податоците од столбестиот дијаграм и запиши ги во табелата.

5 4 3 2 1

ɤɢɮɥɚ

ɤɪɨɚɫɚɧ

ɛɚɧɢɱɤɚ

ɤɪɨɮɧɚ

ɼɟɜɪɟɤ

Според податоците одовори на следните прашања: а) Кое пециво најмногу го јадат учениците? __________________ б) Кое пециво најмалку го јадат учениците? __________________

87


Според податоците од линискиот дијаграм одговори на прашањата: а) Колку килограми малини собрала за 3 часови? __________________________ б) За колку часови ќе собере 32 килограми малини? __________________________

Ɇɚɫɚɜɨɤɢɥɨɝɪɚɦɢ

3. Дијана за 1 час собира 4 килограми малини. 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4

Прочитај ги податоците од линискиот дијаграм и запиши ги во табелата. Време во часови Маса во килограми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ȼɪɟɦɟɜɨɱɚɫɨɜɢ

1

3 8

5 16

7 24

9 32

40

1. Учениците од едно училиште собирале стара хартија. Податоците за собраната хартија во килограми се дадени во табелата. Дополни ја табелата. Ден во седмицата Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота

Знак ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

||||| ||||| ||||| || ||||| |||||

Стара хартија во килограми

||||| ||||| |||| ||||| || ||| ||||| |||

Користејќи ги податоците од табелата одговори на следните прашања: а) Кој ден собрале најмногу килограми стара хартија? _____________ б) Кој ден собрале најмалку килограми стара хартија? _____________ в) Колку килограми стара хартија собрале во петок и сабота заедно? __________________________________________________________

88


2. Другарите Кире, Владо, Пеце, Диме, Мартин, Бојан и Боро, собирале

сликички за албум. Претстави ги податоците од табелата со столбест дијаграм.

Ȼɪɨʁɧɚɫɨɛɪɚɧɢɫɥɢɤɢɱɤɢ

Другари Кире Владо Пеце Мартин Бојан Боро Диме

Број на собрани сликички 60 80 50 90 20 40 70

100 90 80 70 60

Ʉɢɪɟ ȼɥɚɞɨ ɉɟɰɟ

50

Ɇɚɪɬɢɧ

40 30 20

Ȼɨʁɚɧ Ȼɨɪɨ Ⱦɢɦɟ

10

Според податоците одговори на следните прашања: а) Кој од другарите собрал најмногу сликички? ___________________ б) Кој од другарите собрал најмалку сликички? ___________________ в) Колку сликички собрале сите заедно? _________________________ г) Колку повеќе сликички собрал Владо од Пеце? _________________ д) Колку помалку сликички собрал Боро од Кире? _________________ ѓ) Колку помалку сликички собрал Бојан од Диме? __________________________________________________________

89


3. Од 1 шише со сок може да се наполнат 5 чаши. Претстави ги податоците од табелата со линиски дијаграм. 1 5

2 10

Според дадените податоци одговори на следниве прашања: а) Колку чаши ќе се наполнат од 4 шишиња со сок? ________________________________ б) Колку шишиња со сок се потребни за да се наполнат 25 чаши? _________________________________

3 15

Ȼɪɨʁɧɚɱɚɲɢ

Број на шишиња Број на чаши

4 20

5 25

6 30

30 25 20 15 10 5

1 2 3 4 5 6 Ȼɪɨʁɧɚɲɢɲɢʃɚ

1. Учениците од едно одделение ги измериле своите маси. Масите изразени во килограми ги запишале на следниот начин. 35 44 52 33

54 27 48 31

29 41 49 37

31 46 53 57

42 34 32 25

51 27 55 40

32 48 28 39

47 33 56 51

Дополни ја табела со податоците за масата на учениците. Маса во килограми Помала од 30 kg Од 30 kg до 40 kg Од 41 kg до 50 kg Поголема од 50 kg

Знак

Број на ученици

Според податоците одговори на следниве прашања: а) Во колку групи се групирани масите на учениците? ______________ б) Колку ученици има во одделението? ___________________________ в) Колку ученици имаат маса поголема од 50 kg? __________________ г) Колку ученици имаат маса помала од 30 kg? ____________________

90


2. Уснија подготвила прашалник за најомилената разонода на своите другарчиња. Прашалник Име и презиме: _____________________________________ Мојата најомилена разонода е: 1. Слушање музика 2. Читање книга 3. Цртање 4. Собирање сликички Од пополнетите прашалници ги добила следните податоци. 2 3 2 4

2 1 4 3

1 2 1 2

3 1 2 4

1 4 3 1

2 1 4 3

1 3 1 2

Дополни ја табела со добиените податоци. Вид разонода Слушање музика Читање книга Цртање Собирање сликички

Знак

Број на ученици

Ȼɪɨʁɧɚɭɱɟɧɢɰɢ

Податиците претстави ги со столбест дијаграм. 10 9 8 7 6 5 4 3 2

ɫɥɭɲɚʃɟɦɭɡɢɤɚ ɱɢɬɚʃɟɤɧɢɝɚ ɰɪɬɚʃɟ ɫɨɛɢɪɚʃɟɫɥɢɤɢɱɤɢ

1

Според податоците одговори на следниве прашања: а) Која е најомилена разонода? _________________________________ б) За колку ученици најомилена разонода е цртање? _______________ в) За колку ученици повеќе најомилена разонода е слушање музика отколку собирање сликички? __________________________________

91


3. Еден автомобил за 1 час поминува 40 километри. Дополни ја табелата. Време во часови Изминат пат во километри

1

3

Претстави ги податоците од табелата со линиски дијаграм. Потоа одговори на следните прашања: a) Колку километри поминува автомобилот за 3 часови? ___________________________ б) За колку часови автомобилот поминува 160 километри? ________________________

160 ɉɚɬɜɨɤɢɥɨɦɟɬɪɢ

80

200 160 120 80 40

1 2 3 4 5 ȼɪɟɦɟɜɨɱɚɫɨɜɢ

в) Колку километри поминува автомобилот за 30 минути? __________ г) За кое време автомобилот поминува 60 километри? ______________ 4. Дејан ги прашал своите другари кој е нивниот најомилен спорт. Од пополнетите прашалници ги добил следните податоци. Спорт Кошарка Ракомет Тенис Фудбал Пливање

Знак Број на ученици xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx Секој x прикажува 5 другари

Ȼɪɨʁɧɚɭɱɟɧɢɰɢ

Податиците претстави ги со столбест дијаграм. 35 30 25

ɤɨɲɚɪɤɚ ɪɚɤɨɦɟɬ

20 15 10

ɬɟɧɢɫ ɮɭɞɛɚɥ ɩɥɢɜɚʃɟ

5

92


РЕШЕНИЈА И ОДГОВОРИ БРОЕВИТЕ ДО 100 2. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 3. а) 66; б) 20; в) 40; г) 90; д) 103; ѓ) 80. 1. а) 24, 31, 33, 45, 55, 62, 74; б) 40, 56, 61, 72, 100; в) 24, 31, 33, 45, 55, 62, 74, 75, 76, 89, 98; г) 100, 72, 61, 56, 40, 36, 35, 32, 28, 25, 15. 2. а) 59; б) 22. 1. 22, 72.

2. а) 42; б) 71.

3. 38.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100 БЕЗ ПРЕМИН 1. а) 57, 57, 35, 22; б) 78, 78, 36, 42; в) 88, 88, 35, 53. 3. 98. 1. а) 4; б) 25; в) 87. 1. х = 97.

2. а) >; б) =; в) <; г) >.

2. а) 79; б) 55.

2. 89 оревчиња

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100 СО ПРЕМИН 1. а) 52 б) 63 в) 94 г) 27 д) 27 ѓ) 56. 3. а) 35 б) 33 в) 19 г) 65 д) 39 ѓ) 83. 1. 19 патници. 1. х = 61.

2. а) = б) < в) < г) + д) + ѓ) –

2. а) 53 страници б) 91 страница.

2. 25 бора, 20 елки и 5 смреки.

93


МНОЖЕСТВА 1. а) А

у а

 

л

 

б) B

п к

ч о

 

 

е т 

2. a), в), ѓ). 3. М = 5; N = 4; P = 3. 4. a) 2464 б)  

с л  

1. а) 5B; б) 40A; в) 28B; г) 19A; д) 37 ѓ) 8 2. a)

62 64 66

A 68 70

б) A = 5

Јуни

М Јули

A = 3

Јануари

3. 108   = 2;  = 8. 1.

A

B 1

60

6

5 2. 47  23            = 2;  = 9; 18C 99C          C C C C C C CCCC = 2; C = 9. 3. 10MNP; 10MNP, 20MNP.

БРОЕВИТЕ ДО 1000 2. а) 569 б) 406 в) 672 г) 1000 д) 893 ѓ) 730. 3. а) 457, четиристотини педесет и седум б) 666, шестотини шеесет и шест в) 705, седумстотини и пет г) 970, деветстотини и седумдесет. 4. а) 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 б) 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 в) 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863. 5. а) 91 б) 76 в) 645 г) 716 д) 901 ѓ) 370. 6. а) = б) > в) = г) = д) > ѓ) > е) > ж) = з) > ѕ) < и) > ј) <.

94


7. а) 533 б) 599 в) 410 г) 1000. 8. а) 274, 540, 354, 132, 684, 548, 862 б) 869, 725, 137, 841, 919, 183, 549, 429, 867, 803 в) 548, 549 г) 862, 867, 869. 9. а) 380, 381, 382, 383 б) 558, 559, 560 в) 779, 780, 781, 782. 10. двесте и четврти; осумстотини деведесет и први. 1. 2. 3. 4. 7. 8.

а) 600 б) 6 в) 60. а) 135, 153, 315, 351, 513, 531 б) 207, 270, 702, 720 в) 359, 395, 539, 593, 935, 953. а) 101, 103, 105, 107, 109 б) 742, 744, 746, 748, 750. а) 6 б) 1 в) 9 г) 1 д) 5, 3 ѓ) 1. 5. а) 969 б) 109. 6. а) 529 б) 752. а) 129, 274, 357, 368, 422, 621, 768, 895, 1000 б) 1000, 895, 768, 621, 422, 368, 357, 274, 129. сто триесет и втори, а во престапна година сто триесет и трети.

1. а) 462 б) 841. 2. а) 108 б) 743 в) 999. 3. а) 358, 538 б) 385, 583, 835, 853. 4. а) 250, 290, 502, 592, 520, 590, 902, 952, 920, 950 б) 205, 209, 259, 295, 529, 509, 905, 925. 5. 555. 6. а) 587 б) 502. 7. четиристотиниот

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИН 300 + 200

300 + 20

300 + 2

500 – 200

1. а) 700, 400, 300 б) 520, 500, 20 в) 405, 400, 5. 2. а) 799 б) 875 в) 364 г) 65 д) 800. 3. а) > б) < в) < г) = д) > ѓ) =. 4. 266. 5. 46. 1. 700. 2. 350 денари. 3. 200 конзерви. 4. а) 200 б) 20 в) 9 г) 300. 5. 300. 1. 200 денари. 2. 800. 3. Еднакво играчки. 4. Вториот – 300, третиот 500. 5. 800 јаготки.

95

320 – 20

302 – 2


320 + 40

500 + 270

360 – 40

1. а) 680, 630 б) 760, 720 в) 480, 420. 3. а) 590 б) 890 в) 660 г) 540 д) 600. 5. 690. 6. 400 1. 690 книги. 4. 400 денари.

2. 410 комплети. 5. 180.

1. 680. 2. 350 маратонци. 4. а) 690 б) 610 в) 650.

345 + 124

770 – 270 2. а) 830, 600 б) 740, 400 в) 860, 700. 4. а) 20 б) 170 в) 730 г) 290 д) 330 ѓ) 550.

3. 370 парчиња.

3. 630 комплети.

469 – 124

1. а) 776, 325, 451 б) 997, 825, 172 в) 588, 123, 465. 2. а) 748 б) 778 в) 887 г) 234 д) 121. 3. а) – б) + в) – г) + д) – ѓ) –. 4. а) 950 + 24 = 974 б) 402 + 105 = 507 в) 227 + 202 = 429 г) 552 – 151 = 401 д) 792 – 781 = 11. 5. 776. 6. 356. 1. 687 работници.

2. 267 четки.

3. 312 дабови.

1. 899. 2. 700 + 36, 252 + 534, 601 + 124. 4. а) 797 б) 631 в) 521 г) 699.

4. 35 години.

5. 358 деца.

3. 635 капи.

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 СО ПРЕМИН 238 + 145 1. 2. 3. 5.

383 – 238

а) 781, 562, 219 б) 981, 124, 857 в) 793, 368, 425. а) 574 б) 384 в) 494 г) 715 д) 118. а) < б) = в) > г) < д) < ѓ) =. 4. Збир: 682, 892, 773; Разлика: 137, 627, 137. 325. 6. 332

1. 652 гајби леб. 2. 228 у;еници. 4. 356 деца. 5. 259. 1. 509 пара чевли.

2. 327 тетратки.

3. 787 риби.

3. 128 денари.

96

4. 209 вучјаци.


174 + 265

439 – 265

1. а) 819, 352, 467; б) 927, 654, 273; в) 845, 594, 251. 2. а) 615; б) 938; в) 858; г) 835; д) 614. 3. а) 471; б) 570; в) 483; г) 490; д) 192. 4. а) 275; б) 496; в) 291; г) 527; д) 186; ѓ) 882. 5. 938. 6. 356. 1. 819 билети. 2. 172 ќеси мов. 4. 965 тетратки и моливи. 5. 273. 1. 835 денари.

167 + 256 1. 2. 3. 4. 5.

2. 946 гајби.

3. 828 пилиња.

3. 873 пратки.

4. 184 вреќи.

423 – 167

а) 811, 376, 435 б) 935, 557, 378 в) 763, 268, 495. а) 315 б) 732 в) 654 г) 544 д) 48. а) + б) – в) – г) + д) – ѓ) –. а) 234 + 397 = 631 б) 365 + 158 = 523 в) 539 + 263 = 802 г) 824 – 435 = 389 д) 844 – 789 = 55. 821. 6. 237.

1. а) 198 б) 471 в) 137 г) 89.

2. 625 садници.

3. 688 денари.

5. 599.

4.

57 44 85

90 62 34

39 80 67

1. а) 765 + 145 = 910, б) 765 – 145 = 620. 2. 187 страници. 3. 179 денари. 4. 999.

537 + 463

1000 – 463

1. а) 1000, 345, 655 б) 700, 254, 446 в) 600, 368, 232. 2. а) 1000 б) 900 в) 600 г) 671 д) 277. 3. Збир: 600, 600, 900, Разлика: 51, 552, 243. 4. 145. 1. а) 425 б) 254 в) 825. 4. 356 двокреветни соби.

5. 1000

2. а) 128 б) 10 в) 209. 3. 600 поени. 5. 326 скијачи. 6. 616 вреќи.

1. 150 денари. 2. 428 маси и 572 столчиња. 3. Прв замрзнувач: 612 ќеси, втор замрзнувач: 388 ќеси. 4. Прва книга: 322 денари, втора книга: 341 денари, трета книга: 124 денари, четврта книга: 213 денари.

97


РАВЕНКИ 1. а) 286 б) 297 в) 398. 3. а) 264 б) 428 в) 566. 1. а) 605 б) 908. 1. 24 години.

2. а) 753 б) 963 в) 741. 4. 141. 5. 785. 6. 175.

2. 61 цвет.

3. 810 денари.

2. 180 топчиња.

4. 55 сликички.

3. 728 кутии.

5. 852.

4. 176.

РАМНИНА 1. в).

2. квадрат, круг, правоаголник, триаголник.

1. а), д), з), ј).

2. табла, блок, тетратка.

1. а) квадрати, б) правоаголници, в) триаголници и многуаголник. 2. а) круг; б) круг.

ТОЧКА. ПРАВА 1. а) права; б) точка; крива линија. 5. а) безброј; б) една.

3.

a     

A B C D E

b     

c     

d     

e     

3. Аa, b; Ba, B b; Ca, b; Ea, E b; Db, Da; Fb, Fa; 3. a) 6; б) 10.

4. а), в), д), ѓ).

ПОЛУПРАВА. ОТСЕЧКА 1. а) полуправа; б) отсечка. 2. 3. a) 5 cm; б) 8 cm.

GH, AB, EF, CD.

4.

1. OA, AO, OD, DO, OB, BO, OC, CO.

2. a) 6; б) 10.

98

3. а) 12; б) 9; в) 18.


АГОЛ. ВИДОВИ АГЛИ 1. агол.

2. б), в), г).

3. а) AOB; б) МON.

4. а), б).

5. а) 3; б) 1, 4, 5; в) 2.

4. а) 2; б) 3; в) 3; г) 4. 5.

Број на агли

4

3

4

6

5

1. Број на остри агли Број на прави агли Број на тапи агли

 4 

2  2

1 2 1

2  2

1 2 1

2. Прав агол е: AOC; Тапи агли се: AOD, EOB; АOE; Остри агли се: COE, AOB, BOC, BOD, COD, DOE. 3. a) 11; б) 10; в) 8. 4. 48 пати. 5. 2 агли.

ЗАЕМНА ПОЛОЖБА НА ДВЕ ПРАВИ 1. а) паралелни; б) се сечат; в) нормални. 2. а), в), д), ѓ).

3. p q.

3. q.

5.

p p q m n

4. q.

||  

q

m

n

||

 

  ||

 

||

4. Правите a и c се сечат.

ТРИАГОЛНИЦИ. ВИДОВИ ТРИАГОЛНИЦИ 1. Темиња: A, B, C; Страни: AB, BC, CA; Агли: ABC, BCA, CAB. 2. a) MNP; б) ABC; в) RST. 3. ABO, ACО - остроаголен, CDO - правоаголен, BCО - тапоаголен.

4. а), в), г).

1. 8. 2. а) рамностран; б) рамнокрак; в) разностран. 3. ABC - остроаголен, AGO, AGC, GBC - правоаголен, AOC - тапоаголен. 4. Рамнокрак правоаголен.

99


1. а) 5; б) 6; в) 16.

2.

3. FAB - разностран правоаголен, FAC - рамнокрак правоаголен, FAD - разностран правоаголен, DEF - разностран правоаголен, FBD - разностран тапоаголен, FBC - разностран тапоаголен, FCD - разностран тапоаголен,

МНОЖЕЊЕ НА БРОЕВИ ОД ДЕСЕТКИ И СТОТКИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 1. а) 6 · 30 б) 4 · 80 в) 3 · 300 г) 5 · 100. 2. а) 60 + 60 + 60 + 60 + 60 + 60+ 60 б) 90 + 90 + 90 в) 100 + 100 + 100 + 100 г) 200 + 200 + 200 + 200 + 200. 3. а) ≠ б) = в) ≠ г) ≠ 4. а) 60 б)420 в) 400 г) 1000 д) 900 ѓ) 800. 5. а) 60 б)100 в) 3 г) 200. 6. 900. 1. а) 160 б) 90 в) 270 г) 140. 3. Засадиле еднакво. 4. 865. 1. 100.

2. 145 вреќи.

2. 50 + 50 + 50 + 50 = 200, 4 · 50 = 200 5. 800 парчиња.

3. 690 шишиња сок.

4. 240 книги.

ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИ ОД ДЕСЕТКИ И СТОТКИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 1. а) 700, 600, 500, 400, 300, 200 б) 350, 300, 250, 200, 150, 100 в) 560, 480, 400, 320, 240, 160. 2. а) 10 б) 20 в) 30 г) 10 д) 30 ѓ) 20 е) 200 ж) 200 з) 200 ѕ) 300 и) 300 ј) 200.

100


3. а) 9, 90 б)5, 50 в) 7, 70 г) 6, 60 д) 6, 60 ѓ) 7, 70. 4. а) 5 · 70 = 350 б) 90 = 540 : 6 в) 480 : 6 = 80 г) 360 : 6 = 60. 5. а) 300 б) 720 в) 160 г) 5 д) 20 ѓ) 6. 6. 60. 1. 200 денари. 1. 190.

2. 30 џамлии.

2. 60 сликички.

3. 50 вреќи.

3. 90.

4. 70.

5. 240 сликички.

4. 10 четирикреветни соби.

БРОЕВИТЕ 0 И 1 КАКО МНОЖИТЕЛИ. БРОЈОТ 1 КАКО ДЕЛИТЕЛ. БРОЈОТ 0 КАКО ДЕЛЕНИК 1. а) 70, 700 б) 500, 50 в) 40, 0. 3. а) > б) > в) = г) <. 1. 0.

2. 400.

1. 600 · 1 = 600 : 1

2. а) 0, 0 б) 600, 60 в) 900, 0.

3. Се еднакви. 2. 460 топки сладолед.

МНОЖЕЊЕ НА ЗБИР И РАЗЛИКА СО БРОЈ 1. а) 240 б) 640 в) 900 г) 1000. 2. а) 160 б) 420 в) 200 г) 600. 3. а) < б) < в) =. 4. 320. 5. 160. 1. а) 360 б) 800. 2. а) 40 б) 400. 3. 30 парчиња. 4. 300 денари. 5. (40 + 50) · 9 > (100 + 30 + 20) · 2. 1. 400 вазни.

2. 560 денари.

3. 120 балони.

МНОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ БЕЗ ПРЕМИН 1. а) 69 б) 88 в) 84 г) 26. 2. а) 88 б) 48 в) 99 г) 28 д) 77. 3. а) 999 б) 969 в) 484 г) 824. 4. а) 288 б) 848 в) 909 г) 505 д) 628. 5. 488. 1. а) = б) > в) < г) >. 2. 48 цртежи. 3. 777 дрвја. 4. 96 девојчиња. 5. 366 клопчиња. 6. 119. 1. а) 457. б) 185. 2. 924. 4. 36 листопадни дрвја.

3. 498 дрвја.

101


МНОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ СО ПРЕМИН 1. а) 54 б) 76 в) 75 г) 85. 2. а) 96 б) 72 в) 78 г) 56 д) 91. 3. а) 432 б) 749 в) 864 г) 351. 4. а) 290 б) 864 в) 927 г) 540 д) 838. 5. 464. 1.

118 236 120 354 121

326 652 328 978 329

225 450 227 675 228

2. 858.

3. 378 чинии.

4. 672 страници.

1. 644. 2. 904 грла добиток. 3. 488 денари. 4. 852 животни. 5. Првиот 126 денари, вториот 252 денари и третиот 378 денари.

41 · 3

241 · 3

1. а) 148 б) 366 в) 186 г) 249. 3. а) 966 б) 688 в) 819 г) 805. 5. 755. 1.

172 344 516 688

161 322 483 644

182 364 546 728

1. 957 ученици.

67 · 2

2. а) 455 б) 248 в) 156 г) 366 д) 217. 4. а) 304 б) 948 в) 302 г) 846 д) 519.

2. 917 ружи. 3. 600 денари. 4. Ивана 968, Јана 246. Поголем број добила Ивана. 5. 688 цветови. 6. 454.

2. 575 цвеќиња.

367 · 3

75 · 4

1. а) 144 б) 174 в) 304 г) 130. 3. а) 512 б) 744 в) 540 г) 670. 5. 716. 6. 944. 1. 976.

2. 582 џамлии.

1. 148 ногарки.

3. 84 навивачи.

4. 852 ученици.

125 · 8 2. а) 576 б) 312 в) 385 г) 510 д) 600. 4. а) 526 б) 865 в) 952 г) 510 д) 700.

3. 790 гуски.

2. 870 денари.

4. 903 денари.

3. 882 денари.

102

5. 778.

4. 825 сликички.

5. 927.


ДЕЛЕЊЕ СО ОСТАТОК 1. а) 3 ост. 2 б) 6 ост. 2 в) 7 ост. 1 2. 9 ост. 6. 3. 6 ост. 4. 1. 4 ост. 4.

2. 41.

г) 2 ост. 2 д) 3 ост. 1 ѓ) 4 ост. 4.

3. 33.

1. 6 јажиња. Останува 2 метри јаже.

2. 7 костими. Останува 2 метри чипка.

ДЕЛЕЊЕ НА ЗБИР И РАЗЛИКА СО БРОЈ 1. а) 7 б) 10 в) 90 г) 100. 2. а) 5 б) 4 в) 80 г) 10. 3. а) > б) = в) <. 4. 100. 5. 40. 1. а) 30 б) 200. 2. а) 10 б) 0. 5. (90 – 60) : 3 < (100 – 20) : 2. 1. 20 гајби.

2. 30 кутии.

3. 50 соби.

4. 70 кутии.

3. 53 банкноти.

ДЕЛЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 1. а) 21 б)11 в) 21 г)11 д) 12 ѓ)11. 3. а) > б) > в) = г) < 4. 323. 1. а) 990 б) 111 в) 633 г) 212. 3. 11 вагони. 4. 112 кутии.

2. а) 132 б) 432 в) 211 г) 111 д) 122 ѓ)111. 5. а) 12 б)21 в) 220 г) 212 д) 121.

2. а) 553 б) 497 в) 86 г) 778. 5. 508. 6. 553.

1. 84 раскази. 2. 121 денар. Останале 476 денари. 3. 212 страници. 4. 710 денари. 5. а) (577 – 844 : 4) : 3 = (577 – 211) : 3 = 366 : 3 = 122 б) (347 – 488 : 4) · 2 = (347 – 122) · 2 = 225 · 2 = 450.

56 : 4

864 : 4

362 : 2

1. а) 12 б) 26 в) 16 г) 18 д) 13 ѓ) 18. 2. а) 114 б)115 в) 248 г) 112 д) 217 ѓ) 114. 3. а) 173 б)142 в) 142 г) 483 д) 121 ѓ)121. 1. а) 183 б) 218 2. 27 триножци.

4. 12.

5. 117.

в) 1 г) 25 д) 72 ѓ) 249 е) 607 ж) 196 з) 202 ѕ) 5. 3. 112 пакети. 4. 141 маса. 5. 121 купе.

103

6. 366.


1. 285. 2. 48 животни и птици. 3. 242 пара ракавици. 4. Прва полица 431 книга, а на втората полица 434. 5. 811 лозници.

432 : 3 1. а) 103 б) 466 3.

744 372 248 124

852 426 284 142

в) 254 984 492 328 164

1. а) 308 б) 395 4. 139 денари.

г) 122 д) 142 ѓ) 368. 4. а) < б) <

в) <

2. а) 288 б) 179

г) <.

5. 277.

в) 2 г) 22. 2. 256 чоколади. 5. 351. 6. 376.

в) 368

г) 189.

6. 191.

3. 474 реквизити.

1. 789. 2. Неможе. 3. Со шалчиња. 4. 134 сликички братот, а 402 сликички сестрата. 5. Прв ред 158 лозници, втор, трет и четврт ред по 134 лозници.

324 : 3

195 : 3

1. а) 204 б) 107 в) 108 г) 108 д) 208 ѓ) 209. 2. а) 93 б) 86 в) 47 г) 94 д) 92 ѓ) 73. 3. 98, 78, 55, 37, 59, 29. 4. 57. 5. 65. 1. а) 542 б) 894 в) 48 г) 130. 4. 95 литри. 5. 62 садници.

2. 24. 3. 924 тетратки. 6. 24 снопчиња сено. 7. 109.

1. 102 2. 238 пити кашкавал. 3. 45 ученици. 4. Прво дете 386 денари, второто и третото по 307 денари.

5. 657 посетители.

РАВЕНКИ 1. а) 7 б) 7 4. а) 7 б) 5 1. а) 9 б) 8.

в) 9. в) 48. 2. 8.

2. а) 15 б) 36 3. 11.

в) 72.

3. а) 9

4. 35 денари.

б) 6

в) 5.

5. 30.

1. 18. 2. 80 денари. 3. 18 боички. 4. Аурелија бројот 5, Весна бројот 42, Марија бројот 5, а збирот е 52.

104


ДРОПКИ 1. а)

б)

2. а) две четвртини; б) три осмини; в) седум единаесетини; г) една половина; д) пет шестини. 3. б), д). 4. а) <, б) <, в) >, г) =, д) >, ѓ) <. 1.

.

2. Кристијан. Не останало од чоколадото.

1. а) ; б)

; в)

.

2. а) 6 месеци; б) 6 часа.

3. Англиски јазик. 3. Давид.

МЕРКИ ЗА ВРЕМЕ 1. а) 4 h, 16 h; 9 h, 21 h; 7 h, 19 h; б) 7 h 15 min, 19 h 15 min; 3 h 45 min, 15 h 45 min; 6 h 10 min, 18 h 10 min; в) б) 9 h 15 min 10 s, 21 h 15 min 10 s; 8 h 35 min 7 s, 20 h 35 min 7 s; 4 h 55 min 35 s, 16 h 55 min 35 s. 2. а) 18 h б) 8 h в) 8 h г) 12 h. 3. а) 4 h 17 min б) 3 h 58 min в) 13 h 37 min г) 7 h 45 min. 4. 3 часа. 5. а) 3 б) 9. 6. а) 5 б) 7. 7. 1000 години. 1. а) 44 min б) 55 min. 2. а) 1 h 30 min б) 1 h 18 min. 3. а) 1 h 50 min б) 6 h 6 min. 4. 8 h 45 min. 5. По 1 h 30 min. 6. 11 ѕ. 7. 30 години. 8. а) 3 века б) Првата во вториот милениум, а втората во третиот милениум. 1. 2 h 40 min. 2. 18 h 50 min. 3. 27 h 30 min – 1 ден, 3 h 30 min. 4. 21 ѕ. 5. Дедото 60 години, а внукот 60 месеци. 6. 22 години.

МЕРКИ ЗА ДОЛЖИНА 1. а) 420 dm д) 536 cm 4. а) 80 mm 5. a) > б) =

б) 88 m в) 490 cm г) 95 dm. 2. а) 36 cm б) 25 dm в) 507 cm г) 804 cm ѓ) 943 cm. 3. а) 4 m 8 dm б) 5 dm 7 cm в) 4 m 8 dm 7 cm. б) 700 mm в) 740 mm г) 4 cm 5 mm. в) < г) <. 6. 95 cm. 7. 69 m. 8. 1000 m.

1. а) 66 cm б) 88 dm в) 87 dm г) 34 dm 5 cm. 2. а) 534 mm б) 98 cm. 3. a) < б) > в) < г) =. 4. 2 dm 35 mm, 25 cm 3mm, 325 mm, 4 dm 4 cm 3 mm.

105


5. Мирко.

6. 16 m.

1. 132 m.

2. 173 m.

7. 2 m 90 cm. 3. 704 m.

8. Проценка. 4. 256 cm.

9. 450 km.

5. 8 дена.

6. 160 km.

МЕРКИ ЗА МАСА 1. а) брашно б) мед . 2. а) Маја б) Јана. 3. а) < б) = в) > г) < д) > ѓ) <. 4. 15 dag, 47 dag, 28 dag, 76 dag, 0 dag. 5. 50 kg. 6. 1000 kg. 7. a) 3 kg б) 35 dag. 1. 50 dag, 100 dag, 10 kg, 20 kg, 500 kg, 1 t, 5 t, 10 t. 2. 843 kg ореви. 4. 113 kg зеленчук. 5. 200 kg праски. 6. Проценка. 7. Да. 1. 118 kg грозје. 4. 89 kg кајсии.

3. 35 dag. 8. 9 t.

2. 181 dag. 3. 20 dag. 5. 760 kg лубеници. 6. 78 t руда.

МЕРКИ ЗА ТЕЧНОСТ 1. а) 4 l б) 5 l в) 3 l. 2. а) 5 dl б) 4dl в) 3dl г) 6 dl 3. а) 1 l 2 dl б) 1 l 4 dl в) 1 l 3 dl г) 2 l 2 dl. 4. а) < б) < в) = г) < д) > ѓ) <. 5. 5 чаши. 1. 165 l масло. 2. 32 dl вода. 5. 1 dl сок. 6. 6 dl јогурт. 1. 700 km.

2. 40 l нафта.

3. 5 шишиња.

4. 200 l вода.

3. 28 l 9 dl млеко.

4. 6 l млеко.

РАБОТА СО ПОДАТОЦИ 1. а) работни маси; б) трпезариски маси; в) 846. 2. а) крофна; б) кроасан. 3. а) 12 килограми; б) 8 часа 1.

Ден во седмицата

Знак ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||| ||||| ||||| || ||||| || ||||| ||||| ||| ||||| ||||| ||||| |||

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота а) понеделник; б) четврток; в) 31 килограм.

106

Стара хартија во килограми 20 14 17 7 13 18


Ȼɪɨʁɧɚɫɨɛɪɚɧɢɫɥɢɤɢɱɤɢ

2.

100 90 80 70 60 50

Ʉɢɪɟ ȼɥɚɞɨ ɉɟɰɟ Ɇɚɪɬɢɧ Ȼɨʁɚɧ

40 30 20

Ȼɨɪɨ Ⱦɢɦɟ

10

а) Мартин; б) Бојан; в) 410 сликички; г) 30; д) 20; ѓ) 50.

Ȼɪɨʁɧɚɱɚɲɢ

3.

30 25 20 15 10 5

а) 20 чаши; б) 5 шишиња.

1 2 3 4 5 6 Ȼɪɨʁɧɚɲɢɲɢʃɚ

4.

Спорт Кошарка Ракомет Тенис Фудбал Пливање

Знак xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx

Број на ученици 20 10 30 15 25

Ȼɪɨʁɧɚɭɱɟɧɢɰɢ

1. а) 4 групи; б) 32 ученици; в) 8 ученици; г) 5 ученици. 2. а) слушање музика; б) 6 ученици; в) 4 ученици. 3. 120 километри; б) 4 часа; в) 20 километри; г) 1 час и 30 минути. 35 30 25 20 15 10 5

ɤɨɲɚɪɤɚ ɮɭɞɛɚɥ

107

ɪɚɤɨɦɟɬ

ɬɟɧɢɫ

ɩɥɢɜɚʃɟ


С ОД Р Ж И Н А БРОЕВИТЕ ДО 100

5

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100 БЕЗ ПРЕМИН

6

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100 СО ПРЕМИН

7

МНОЖЕСТВА

8

БРОЕВИТЕ ДО 1000

11

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИН

15

320 + 40

500 + 270

345 + 124

469  124

360  40

770 270

17 19

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 1000 СО ПРЕМИН

21

174 + 265

439  265

23

167 + 256

423  167

25

537 + 463

1000  463

27

РАВЕНКИ

29

РАМНИНА

31

ТОЧКА. ПРАВА

32

ПОЛУПРАВА. ОТСЕЧКА

35

АГОЛ. ВИДОВИ АГЛИ

37

ЗАЕМНА ПОЛОЖБА НА ДВЕ ПРАВИ

40

ТРИАГОЛНИЦИ. ВИДОВИ ТРИАГОЛНИЦИ

43

МНОЖЕЊЕ НА БРОЕВИ ОД ДЕСЕТКИ И СТОТКИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ

46

ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИ ОД ДЕСЕТКИ И СТОТКИ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ

48

БРОЕВИТЕ 0 И 1 КАКО МНОЖИТЕЛИ. БРОЈОТ 1 КАКО ДЕЛИТЕЛ. БРОЈОТ 0 КАКО ДЕЛЕНИК

50

МНОЖЕЊЕ НА ЗБИР И РАЗЛИКА СО БРОЈ

51

МОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ БЕЗ ПРЕМИН

53

108


МНОЖЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ СО ПРЕМИН

36 · 2

236 · 2

55

41 · 3

241 · 3

57

67 · 2

367 · 2

75 · 4

125 · 8

59

ДЕЛЕЊЕ СО ОСТАТОК

61

ДЕЛЕЊЕ НА ЗБИР И РАЗЛИКА СО БРОЈ

62

ДЕЛЕЊЕ СО ЕДНОЦИФРЕН БРОЈ 36 : 2

369 : 2

56 : 4

864 : 4

64 362 : 2

66

432 : 3 324 : 3

68 195 : 3

70

РАВЕНКИ

72

ДРОПКИ

74

MEРКИ ЗА ВРЕМЕ

76

МЕРКИ ЗА ДОЛЖИНА

79

МЕРКИ ЗА МАСА

82

МЕРКИ ЗА ТЕЧНОСТ

85

РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

87

РЕШЕНИЈА И ОДГОВОРИ

93

109

Збирка по математика  

Збирка по математика за 4 одд

Збирка по математика  

Збирка по математика за 4 одд

Advertisement